AEG | RMB76121NX | User manual | Aeg RMB76121NX Handleiding

Aeg RMB76121NX Handleiding
RMB46211NX
RMB56111NX
RMB66111NX
RMB76111NX
RMB86111NX
RMB86111NW
RMB96111NM
USER
MANUAL
CS
NL
EN
ET
FR
DE
EL
HU
IT
LV
RO
Návod k použití
Chladnička „Side by Side”
Gebruiksaanwijzing
Side by Side koelkast
User manual
Side by Side Refrigerator
Kasutsjuhend
Kahe poolega külmutuskapp
Notice d’utilisation
Réfrigérateur jumelé
Benutzerinformation
Side-by-Side Kühlschrank
Οδηγίες Χρήσης
Ψυγείο Sίde by Sίde
használati útmutató
Side-by-Side Hűtőszekrény
Istruzioni per l’uso
Frigorifero Side by Side
Lietošanas instrukcija
“Side by Side” ledusskapis
Manual de utilizare
Frigiderul Side by Side
2
www.aeg.com
OBSAH
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE.................................................................................3
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.......................................................................................4
POPIS SPOTŘEBIČE................................................................................................6
OVLÁDACÍ PANEL....................................................................................................8
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM......................................................................................10
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ..................................................................................................11
FUNKCE…...............................................................................................................13
UŽITEČNÉ RADY A TIPY........................................................................................14
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA................................................................................................15
CO DĚLAT, KDYŽ....................................................................................................18
POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘED.............................................19
PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY
Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil mnoho
let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují život, a vybavili
jsme jej funkcemi, které u obyčejných spotřebičů nenajdete. Stačí věnovat pár minut
čtení a zjistíte, jak z něho získat co nejvíce.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.aeg.com
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.aeg.com/productregistration
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.aeg.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující údaje.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku. Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace.
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí.
Změny vyhrazeny.
CESKY
3
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče a jeho
prvním použitím. Výrobce nezodpovídá za škody a zranění způsobená
nesprávnou instalací či chybným používáním. Návod k použití vždy
uchovávejte spolu se spotřebičem pro jeho budoucí použití.
Bezpečnost dětí a postižených osob
• Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se
sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi
nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí, pouze pokud
tak činí pod dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem
spotřebiče.
• Děti ve věku tří až osmi let a osoby s rozsáhlým a komplexním
postižením mohou tento spotřebič používat, pokud k tomu dostaly
řádné pokyny.
• Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu spotřebiče.
• Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
• Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět děti
bez dozoru.
• Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je zlikvidujte.
Všeobecné bezpečnostní informace
• Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a pro následující
způsoby použití:
––venkovské domy, kuchyňky pro zaměstnance v obchodech,
kancelářích a jiných pracovních prostředích;
––pro zákazníky hotelů, motelů, penzionů a jiných ubytovacích
zařízení.
• Udržujte volně průchodné větrací otvory na povrchu spotřebiče nebo
kolem vestavěného spotřebiče.
• K urychlení odmrazování nepoužívejte mechanické ani jiné
prostředky, které nejsou doporučeny výrobcem.
• Nepoškozujte chladicí okruh.
• V prostoru chladicích spotřebičů nepoužívejte jiné elektrické přístroje
než typy schválené k tomuto účelu výrobcem.
• K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody nebo páru.
• Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem. Používejte pouze neutrální čisticí prostředky. Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předměty.
• Neskladujte v tomto zařízení výbušné látky, jako jsou plechovky
s aerosolem obsahující hořlavý hnací plyn.
4
www.aeg.com
• Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit pouze výrobce,
servisní technik nebo osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak
by mohlo dojít k úrazu.
• Pokud je spotřebič vybavený zařízením na výrobu ledu nebo
dávkovačem vody, plňte je pouze pitnou vodou.
• Pokud je nutné připojit spotřebič k přívodu vody, připojte ho pouze
ke zdroji pitné vody.
• Vstupní tlak vody (minimální a maximální) musí být v rozmezí
od 1 baru (0,1 MPa) do 10 barů (1 MPa)
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Instalace
AROVÁNÍ!
V
Tento spotřebič smí instalovat jen
kvalifikovaná osoba.
• Odstraňte veškerý obalový materiál.
• Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
• Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
• Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
noste ochranné rukavice.
• Přesvědčte se, že vzduch může okolo
spotřebiče volně proudit.
• Počkejte alespoň čtyři hodiny, než
spotřebič připojíte k napájení. Olej tak
může natéct zpět do kompresoru.
• Neinstalujte spotřebič v blízkosti
topidel, sporáků, trub či varných
desek.
• Zadní stěna spotřebiče musí být
umístěna směrem ke zdi.
• Neinstalujte spotřebič tam, kde by se
dostal do přímého slunečního světla.
• Neinstalujte toto zařízení v místech,
kde je příliš vlhko nebo příliš chladno,
jako jsou stavební přístavky, garáže
nebo vinné sklepy.
• Při přemisťování spotřebiče jej
nadzdvihněte za přední okraj, abyste
zabránili poškrábání podlahy.
Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru nebo
úrazu elektrickým proudem.
VAROVÁNÍ!
Při instalaci spotřebiče se ujistěte,
že není napájecí kapel nikde
zachycený či poškozený.
VAROVÁNÍ!
Nepoužívejte rozbočovací
zástrčky ani prodlužovací kabely.
• Spotřebič musí být uzemněn.
• Veškerá elektrická připojení by měla být
provedena kvalifikovaným elektrikářem.
• Zkontrolujte, zda údaje o napájení na
typovém štítku souhlasí s parametry
elektrické sítě. Pokud tomu tak není,
obraťte se na elektrikáře.
• Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti
úrazu elektrickým proudem.
• Nepoužívejte rozbočovací zástrčky
ani prodlužovací kabely.
• Dbejte na to, abyste nepoškodili
elektrické součásti (např. napájecí
kabel, síťovou zástrčku, kompresor).
Při výměně elektrických součástí
se obraťte na autorizované servisní
středisko či elektrikáře.
• Napájecí kabel musí zůstat pod
úrovní síťové zástrčky.
• Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
• Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
CESKY
Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí zranění, popálení, úrazu elektrickým proudem
nebo požáru.
Spotřebič obsahuje hořlavý plyn
isobutan (R600a) - zemní plyn,
který je dobře snášen životním
prostředím. Dbejte na to, abyste
nepoškodili chladicí okruh
obsahující isobutan.
• Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
• Do spotřebiče nevkládejte jiná elektrická zařízení (jako např. výrobníky
zmrzliny), pokud nejsou výrobcem
označena jako použitelná.
• Pokud dojde k poškození chladicího
okruhu, ujistěte se, že se v místnosti nenachází zdroje otevřeného
ohně či možného vznícení. Místnost
vyvětrejte.
• Zabraňte kontaktu horkých předmětů
s plastovými částmi spotřebiče.
• Do mrazicího oddílu nevkládejte nealkoholické nápoje. V nádobě takových
nápojů by vznikl přetlak.
• Ve spotřebiči neuchovávejte hořlavé
plyny a kapaliny.
• Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
• Nedotýkejte se kompresoru či
kondenzátoru. Jsou horké.
• Nedotýkejte se a neodstraňujte
předměty či potraviny z mrazicího
oddílu, pokud máte mokré či vlhké
ruce.
• Nezmrazujte znovu potraviny, které
byly rozmražené.
• Dodržujte skladovací pokyny uvedené
na balení mražených potravin.
5
Vnitřní osvětlení
VAROVÁNÍ!
Riziko zásahu elektrickým
proudem.
• V tomto spotřebiči se používají
speciální žárovky určené pouze pro
použití v domácích spotřebičích!
Čištění a údržba
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění nebo
poškození spotřebiče.
• Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a vytáhněte síťovou
zástrčku ze zásuvky.
• Tento spotřebič obsahuje uhlovodíky v chladicí jednotce. Údržbu
a doplnění jednotky smí provádět
pouze kvalifikovaná osoba.
• Pravidelně kontrolujte vypouštěcí
otvor přístroje a v případě potřeby
jej vyčistěte. Jestliže je otvor ucpaný, bude se na dně spotřebiče
shromažďovat voda.
Likvidace
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
• Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
• Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
• Odstraňte dvířka, abyste zabránili
uvěznění dětí a domácích zvířat ve
spotřebiči.
• Chladicí okruh a izolační materiály
tohoto spotřebiče neškodí ozonové
vrstvě.
• Izolační pěna obsahuje hořlavé plyny.
Informace ohledně správné likvidace
spotřebiče vám poskytnou místní
úřady.
• Nepoškozujte část chladicí jednotky,
která se nachází blízko výměníku
tepla.
6
www.aeg.com
POPIS SPOTŘEBIČE
MODEL S DÁVKOVAČEM
1
2
3
12
4
5
6
14
7
13
12
11
1 Výrobník ledu a Uchovávání
10
9
8
pitnou vodu a jiné nápoje.
2 Expresní vychlazení plechovek
7 Přihrádka pro občerstvení
3
8
4
5
6
(oddíl pro rychlé zchlazení)
Slouží k ukládání nápojů.
Zóna Multi Plus
Slouží k uchovávání běžných léků
nebo kosmetických přípravků.
Uchování není zaručeno u
produktů, které vyžadují specifický
rozsah teplot, jako např. u
akademických vzorků či léčiv.
Přihrádka na vejce
Nepoužívejte tuto přihrádku na
skladování kostek ledu, ani ji
neumisťujte do mrazicího oddílu.
Police chladničky (temperované
sklo)
Pro skladování běžných potravin.
Oddíl pro nápoje
(pouze u vybraných modelů)
Pro často používané plechovky,
9
10
11
12
13
14
Pro skladování chlazených potravin,
mléka, džusu, lahvového piva apod.
Zásuvka na zeleninu
Zásuvka na ovoce
Zóna Magie Cool (pouze
u vybra-ných modelů)
Mrazicí přihrádka
Pro skladování sušeného masa
nebo ryb po delší dobu.
Skladovací dveřní přihrádka (2
hvězdičková přihrádka)
Pro krátkodobé skladování
potravin a zmrzliny.
Skladovací dveřní přihrádka
Pro skladování mražených potravin.
Police mrazničky (temperované
sklo) Pro skladování mražených
potravin, jako je maso, ryby, zmrzlina.
CESKY
7
MODEL BEZ DÁVKOVAČE
1
2
3
11
4
5
12
6
11
10
9
1 Nádobka na výrobu kostek ledu
2 Expresní vychlazení plechovek
(oddíl pro rychlé zchlazení)
Slouží k ukládání nápojů.
3 Zóna Multi Plus
Slouží k uchovávání běžných léků
nebo kosmetických přípravků.
Uchování není zaručeno u
produktů, které vyžadují specifický
rozsah teplot, jako např. u
akademických vzorků či léčiv.
4 Přihrádka na vejce
Nepoužívejte tuto přihrádku na
skladování kostek ledu, ani ji
neumisťujte do mrazicího oddílu.
5 Police chladničky (temperované
sklo)
Pro skladování běžných potravin.
8
7
6 Přihrádka pro občerstvení
7
8
9
10
11
12
Pro skladování chlazených potravin,
mléka, džusu, lahvového piva apod.
Zásuvka na zeleninu
Zásuvka na ovoce
Mrazicí přihrádka
Pro skladování sušeného masa
nebo ryb po delší dobu.
Skladovací dveřní přihrádka (2
hvězdičková přihrádka)
Pro krátkodobé skladování
potravin a zmrzliny.
Skladovací dveřní přihrádka
Pro skladování mražených potravin.
Police mrazničky (temperované sklo)
Pro skladování mražených potravin,
jako je maso, ryby, zmrzlina.
8
www.aeg.com
OVLÁDACÍ PANEL
MODEL S DÁVKOVAČEM
A
1
6
5
B
H
C
G F
1
D
E
2
4
3
4 Tlačítko volby dávkování ledu
Tlačítko volby teploty mrazicího
oddílu.
2
Tlačítko volby teploty chladicího
oddílu.
3
Toto tlačítko stiskněte, abyste zabránili
náhodné změně nastavení.Tlačítko
uvolníte tak, že jej stisknete na déle
než tři sekundy. Displej se vypne.
Ukazatele (A-H)
zastavení výrobníku ledu
a
.
5 Tlačítko volby dávkování vody
.
6
Tlačítko SVĚTLO/FILTR:
1. Tlačítko k zapnutí osvětlení
dávkovače.
2. Tlačítko k výměně či resetu filtru.
Po výměně filtru nebo z důvodu
resetu stiskněte toto tlačítko na tři
sekundy.
Popis
Ukazatel teploty mrazničky
A.
B.
Zobrazení výstrahy (bez zvukové signalizace)
Zákazníci mohou být informováni
ozvýšení teplot z důvodu nehody
(např. výpadku proudu)
1. Výstražná ikona bliká a zobrazuje
nejvyšší vnitřní teplotu
2. Výstraha se zastaví, když stisknete
tlačítko
a na displeji se zobrazí
kontrolní hodnota teploty
C.
Ukazatel zastavení funkce
CESKY
Ukazatele (A-H)
9
Popis
Ukazatel teploty chladničky
D.
Ukazatel zastavení výrobníku ledu
E.
Ukazatel dávkování ledu
F.
Ukazatel dávkování vody
G.
Displej výměny filtru
Po šesti měsících od prvního zapnutí
spotřebiče, bude tato ikona blikat.
H.
MODEL BEZ DÁVKOVAČE
1
A
B
C
D
E
2
3
3
1
Tlačítko volby teploty mrazicího
oddílu.
2
Tlačítko volby teploty chladicího
oddílu.
Ukazatele (A-E)
A.
Tlačítko blokování tlačítek
4 Toto tlačítko stiskněte, abyste zabránili
náhodné změně nastavení.
5 Tlačítko uvolníte tak, že jej stisknete
na déle než tři sekundy.
Popis
Ukazatel teploty mrazničky
B.
Ukazatel funkce „Super” u mrazničky
C.
Ukazatel blokování tlačítek
D.
Ukazatel funkce „Super” u chladničky
E.
Ukazatel teploty chladničky
10
www.aeg.com
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
IINSTALACE VODOVODNÍHO
PŘIPOJENÍ
1. Pro modely s automatickým výrobníkem ledu
–– Aby fungoval automatický výrobník
ledu, měl by tlak vody být 2,0~12,5
kgf/cm2 nebo vyšší.
–– Zkontrolujte tlak vody ve vašem
kohoutku. Pokud se hrnek o 180
cm3 naplní během 10 sekund, je
tlak dostatečný.
–– Pokud tlak vody není pro provoz
automatického výrobníku ledu
dostatečně vysoký, zavolejte místního instalatéra, aby vám nainstaloval dodatečné tlakové čerpadlo.
2. Při instalaci vodních hadiček dávejte
pozor, aby nebyly blízko horkých
povrchů.
3. Vodní filtr vodu pouze „filtruje “.
Nehubí žádné bakterie či mikroby.
4. Životnost filtru závisí na intenzitě
používání. Doporučujeme filtr
vyměňovat alespoň jednou za
šest měsíců. Při instalaci filtru jej
umístěte tak, aby k němu byl snadný
přístup (pro vyjmutí a výměnu).
Poznámka: Ikona začne blikat
po uplynutí 6 měsíců od prvního
zapojení do el. sítě. Chcete-li
zrušit blikání ikony, po výměně
vodního filtru stiskněte tlačítko
LIGHT po dobu 3 sekund.
5. Po instalaci chladničky a přívodu
vody zvolte na ovládacím panelu
funkci WATER a držte ji stisknutou
na 2-3 minuty, abyste naplnili zásobník vodou a mohli ji dávkovat.
CESKY
11
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
OVLADAČ TEPLOTY
Když je spotřebič poprvé zapojený do sítě,
je režim teploty nastavený na Střední.
MODEL BEZ DÁVKOVAČE
Freezer Compartment
MODEL S DÁVKOVAČEM
Mrazicí oddíl
Teplotu nastavíte tisknutím tlačítka
,
dokud se nezobrazí požadovaná hodnota.
Funkci rychlého zmrazování spustíte
podržením tlačítka
, dokud se nerozsvítí ukazatel Super.
Tuto funkci vypnete pouhým opětovným
stisknutím tlačítka.
Chladicí oddíl
Teplotu nastavíte tisknutím tlačítka
,
dokud se nezobrazí požadovaná hodnota.
Funkci rychlého chlazení spustíte
podržením tlačítka
,dokud se
nerozsvítí ukazatel Super.
Tuto funkci vypnete pouhým opětovným
stisknutím tlačítka.
Funkce převodu ukazatele teploty (Fahrenheit - Celsius) Výchozí
nastavení je na stupně Celsia.
Přejděte do režimu blokování
tlačítek stisknutím tlačítka
.V
režimu blokování tlačítek stiskněie
současně tlačítko
a WATER
na 10 sekund, aby se přepnula
stupnice teploty.
Teplotu nastavíte tisknutím tlačítka
, dokud se nezobrazí
požadovaná teplota.
Funkci rychlého zmrazování spustíte
podržením tlačítka
, dokud
se nerozsvítí ukazatel Super. Tuto funkci
vypnete pouhým opětovným stisknutím
tlačítka.
Chladicí oddíl
Teplotu nastavíte tisknutím tlačítka
, dokud se nezobrazí
požadovaná teplota.
Funkci rychlého chlazení spustíte
podržením tlačítka
, dokud
se nerozsvítí ukazatel Super. Tuto funkci
vypnete pouhým opětovným stisknutím
tlačítka.
POZOR
Pokud je teplota v okolí chladničky
nižší než 5 °C, mohou potraviny v
chladničce zmrznout.
REŽIM VYSOKÉ TEPLOT
MODEL S DÁVKOVAČEM
Zvýšená
teplota v mrzicím či chladicím oddílu je
signalizována:
• blikáním výstražné ikony
(bez zvukové signalizace)
• elektronický systém zobrazuje maximální teplotu dosaženou uvnitř oddílů
Ačkoliv je dosaženo normálního
chodu spotřebiče a vnitřní teplota
dosáhne normálního rozsahu,
výstražná ikona
dále bliká a
ukazatel na displeji zobrazuje
nejvyšší dosaženou teplotu.
12
www.aeg.com
Když stisknete tlačítko blokování
tlačítek , výstražný režim se
ukončí a výstražná ikona
se
přestane zobrazovat. Na displeji se zobrazí upravenáhodnota
teploty.
MODEL BEZ DÁVKOVAČE
Zvýšená teplota v mrazicím či chladicím
oddílu je signalizována:
• blikáním displeje mrazicího či
chladicího oddílu
• elektronický systém zobrazuje maximální teplotu dosaženou uvnitř oddílů
Ačkoliv je dosaženo normálního
chodu spotřebiče a vnitřní teplota
dosáhne normálního rozsahu,
displej dále bliká a zobrazuje
nejvyšší dosaženou teplotu.
Když stisknete tlačítko blokování
tlačítek
, , režim vysoké
teploty se ukončí a na displeji se
zobrazí upravená hodnota teploty.
FUNKCE „VYPNUTÍ OSVĚTLENÍ”
• Pokud jsou dveře spotřebiče otevřené
déle než 10 minut, vnitřní osvětlení se
vypne.
• Funkce vypnutí displeje:
–– poté, co byly dveře 5 minut
otevřené nebo nebylo stisknuto
žádné tlačítko, zhasne veškeré
LED osvětlení displeje kromě ikony
WATER, ICE a
–– Po režimu vypnutí LED osvětlení se
spotřebič vrátí do normálního zobrazovacího režimu, když stisknete
jakékoliv tlačítko nebo otevřete
dveře spotřebiče.
• Funkce vypnutí systému (spotřebiče):
–– chod spotřebiče lze vypnout, aniž
byste jej museli vytahovat ze zásuvky, obzvláště během dovolené
–– Současným stisknutím tlačítek
a
na 5
sekund dojde k vypnutí spotřebiče
–– během režimu „vypnutého”
spotřebiče zobrazuje teplota
mrazničky a chladničky „— — “.
Ostatní LED osvětlení zhasne a
celý chod spotřebiče se zastaví.
–– současným podržením tlačítek
a
na 5
sekund naopak zruší funkci „vypnutí spotřebiče“
VÝSTRAHA OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ
Zvuková výstraha se spustí, jsou-li dveře
chladničky či mrazničky otevřené po
dobu asi 1 minuty. Zvuková výstraha
se zastaví po 5 minutách. Po obnovení
normálních podmínek (zavřené dveře) se
zvu ková výstraha vypne.(door is closed),
the alarm stops.
CESKY
13
FUNKCE
ZÓNA MAGIC COOL
Když poprvé zapojíte spotřebič, LED
FRESH svítí.
Pro změnu nastavení krok za krokem
použijte tlačítko SELECT.
Krok
Displej
TCílová teplota
1.
FRESH
+5°C až +6°C.
2.
VEGETABLE
+3°C až +4°C.
3.
FISH
–1°C až +0°C.
4.
MEAT
–3°C až –2°C.
DÁVKOVAČ
Zvolte tlačítko WATER nebo ICE a po
dvou sekundách jemně zatlačte na
páčku sklenicí:
• Pokud jste stisknuli tlačítko WATER,
rozsvítí se ikona
POZOR
Pokud je led zabarven, přestaňte
používat dávkovač ledu a zavolejte servisního technika.
POZOR
Pokud je led zabarven, přestaňte
používat dávkovač ledu a zavolejte servisního
Používejte pouze led z tohoto
spotřebiče.
AUTOMATICKÝ VÝROBNÍK LEDU
• Pokud jste stisknuli tlačítko ICE,
rozsvítí se ikona .
Při čištění zásobníku kostek ledu nebo
pokud dávkovač nebudete delší dobu
používat, vyjměte kostky ledu ze
zásobníku a na tři sekundy stiskněte
tlačítko pro zastavení výrobníku ledu
ICE.
se rozsvítí.
• Najednou se vyrobí asi 10 kostek
ledu, 14-15x za den. Pokud je zásobník kostek ledu plný, výroba ledu se
zastaví.
• Je normální, že výrobník ledu vydává
hlasité zvuky, když kostky ledu padají
do zásobníku kostek ledu.
• Abyste zabránili zápachu, pravidelně
zásobník kostek led u čistěte.
• Pokud množství ledu v zásobníku
není dostatečné, nemusí led vypadnout. Počkejte asi jeden den, než se
vyrobí více ledu.
• Pokud led nevypadává snadno, zkontrolujte, zda není otvor dávkovače
ucpaný.
• Pokud se kostky ledu zaseknou a
nevypadnou, vytáhněte zásobník ledu
a oddělte všechny kostky, které se k
sobě mohly přilepit.
14
www.aeg.com
POZOR
Pokud je potřeba upravit množství
vody dodávané do výrobníku ledu,
zavolejte servisního technika.
POZOR
V případě výpadku proudu se mohou kostky ledu rozpustit a vytéct
na podlahu. Pokud očekáváte,
že takový stav bude trvat déle,
vyjměte zásobník, odstraňte z něj
kostky ledu a vratle jej zpět.
UŽITEČNÉ RADY A TIPY
TIPY PRO UCHOVÁVÁNÍ
POTRAVIN
• Potraviny před skladováním omyjte.
• Potraviny rozdělte na menší části.
• Tekuté potraviny nebo potraviny s
vysokou vlhkostí umisťujte na přední
části polic (blíže ke dveřím). Pokud
jsou umístěny blízko otvoru chladicího
vzduchu, mohou zmrznout.
• Teplá nebo horká jídla byste měli před
uskladněním dostatečně ochladit, abyste snížili spotřebu energie a zvýšili
chladicí výkon.
• Při skladování tropického ovoce jako
banánů, ananasů nebo rajčat dávejte
pozor, protože se jejich kvalita při nízkých teplotách může snadno zhoršit.
• Udržujte mezi potravinami co nejvíce
místa. Pokud jsou potraviny příliš u
sebe, brání to cirkulaci chladného
vzduchu a horšímu chlazení.
• Nezapomínejte potraviny zakrýt nebo
zabalit, abyste zabránili uvolňování
pachů z potravin.
• V mrazicím oddíle neskladujte zeleninu, protože by mohla zmrznout.
• Přihrádku na vejce můžete umístit na
polici chladničky, jak vám vyhovuje.
NORMÁLNÍ PROVOZNÍ
ZVUKY
Následující zvuky jsou během chodu
spotřebiče běžné:
• Když je čerpána chladicí kapalina,
můžete z cívek slyšet zvuk slabého
bublání či zurčení.
• Když se čerpá chladící kapalina,
může to být doprovázeno drnčením
nebo pulsujícím zvukem kompresoru.
• Náhlý praskavý zvuk zevnitř
spotřebiče přestavuje přirozený, nijak
nebezpečný fyzikální jev způsobený
tepelnou roztažností.
• Když se kompresor spustí nebo
vypne, můžete zaslechnout slabé
cvakání regulátoru teploty
TIPY PRO ÚSPORU
ENERGIE
• Neotvírejte často dveře, ani je
nenechávejte otevřené déle, než
je nezbytně nutné.
TIPY PRO CHLAZENÍ
ČERSTVÝCH POTRAVIN
• Do chladničky nevkládejte teplé
potraviny nebo tekutiny, které se
odpařují.
• Potraviny zakrývejte nebo je zabalujte, zejména mají-li silnou vůni.
• Potraviny položte tak, aby okolo nich
mohl proudit volně vzduch.
TIPY PRO CHLAZENÍ
Užitečné rady:
• Maso (všechny druhy): zabalte
do vhodného obalu a položte na
skleněnou polici nad zásuvku se
zeleninou.
• Maso skladujte nejdéle 1-2 dny.
• Vařená jídla, studená jídla: zakryjte
a položte na libovolnou polici.
• Ovoce a zelenina: důkladně očistěte
a vložte do zvláštní zásuvky.
• Banány, brambory, cibule a česnek
smí být v chladničce pouze tehdy,
jsou-li zabalené.
• Máslo a sýr: vložte do speciální
vzduchotěsné nádoby nebo zabalte
do hliníkové fólie či do polyetylénového sáčku, aby k nim měl vzduch
co nejméně přístup.
• Lahve: uzavřete víčkem a uložte
buďto v polici na lahve ve dveřích
spotřebiče nebo ve stojanu na lahve
(je-li součástí výbavy).
CESKY
15
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
ČIŠTĚNÍ VNITŘNÍCH ČÁSTÍ
K čištění používejte hadřík s vodou a
jemným (neutrálním) mycím prostředkem
3. Přihrádky mrazničky a chladničky
Uchopte za oba konce a vytáhněte
nahoru.
1. Police na vodu v dávkovači
Vyjměte přetokovou mřížku a
polici na vodu pravidelně čistěte
(přetoková police nemá odtok).
4. Police mrazničky a chladničky
Otevřete zcela dveře a police
vyjměte tažením dopředu.
2. Zásobník kostek ledu
–– Vyjmutí: zásobník vyjměte tažením
dopředu.
–– Vrácení: nasadte do bočních
drážek a zasuňte nadoraz.
Pokud zásobník nelze snadno
zcela zasunout, vyjměte jej, otočte
kotoučem v zásobníku nebo
pohonným mechanismem o čtvrt
otáčky a zasuňte znovu.
–– Neskladujte kostky ledu příliš
dlouho.
5. Přihrádka na zeleninu a ovoce
Vyjměte tažením dopředu a lehkým
nadzvednutím.
ČIŠTĚNÍ PLÁŠTĚ DVEŘÍ
Používejte hadřík s jemným (neutrálním)
mycím prostředkem.
ČIŠTĚNÍ ZADNÍ (STROJOVÉ) STRANY
SPOTŘEBIČEROOM)
Alespoň jednou ročně odstraňte prach z
mřížky pomocí vysavače.
16
www.aeg.com
3. Odpojte kabelový svazek LED desky
a vyměňte LED.
VÝMĚNA VNITŘNÍHO LED
OSVĚTLENÍ
POZOR
LED osvětlení smí vyměňovat
pouze servisní technik nebo
podobně kvalifikovaná osoba.
POZOR
Nejprve spotřebič odpojte od
napájení!
Výměna LED mrazničky a chladničky
1. Oddělte zadní stranu krytu LED
osvětleni pomocí šroubováku.
2. Oddělte kryt LED osvětlení a
uvolněte dva upevňovací šrouby
LED desky.
x2
Způsob montáže je opačný
způsobu demontáže.
CESKY
17
CO DĚLAT, KDYŽ…
Než zavoláte opraváře, projděte
si prosím následující tipy pro
odstraňování závad!
Problém
Kontrola
Řešení
Spotřebič vůbec
nechladí.
Mrazení a chlazení
není dostatečné.
• Není spotřebič vypojený ze zásuvky?
• Není teplota nastavena
na režim “NÍZKÝ
VÝKON”?
• Není spotřebič na
přímém slunečním
světle nebo není poblíž
nějaké topidlo?
• Je mezi zadní stranou spotřebiče a zdí
dostatečný prostor?
•
Potraviny ve spotřebiči se zmrazily.
• Není teplota nastavena
na režim “VYSOKÝ
VÝKON”?
• Není okolní teplota
příliš nízká?
• Nejsou blízko otvoru
chladicího vzduchu
uloženy potraviny s
vysokou vlhkostí?
• Nastavte režim teploty to
“STŘEDNÍ VÝKON” nebo
“VYSOKÝ VÝKON”.
• Pokud je okolní teplota
nižší než 5 °C, může
dojít ke zmražení potravin,
přemístěte proto spotřebič
někam, kde je teplota nad
5 °C.
• Potraviny s vysokou
vlhkostí umístěte na police
blízko dveří.
Spotřebič vydává
divný zvuk.
• Není podlaha pod
spotřebičem nerovná?
• Je mezi zadní stranou spotřebiče a zdí
dostatečný prostor?
• Nedotýkají se
spotřebiče jiné
předměty?
• Přesuňte spotřebič na
rovnou podlahu.
• Zachovejte dostatečnou
vzdálenost.
• Odsuňte všechny
předměty, které se
spotřebiče dotýkají.
Divný zvuk:
praskání, klapání,
protékání vody,
hučení či bzučení.
Zapojte spotřebič do
zásuvky.
• Nastavte režim teploty
“STŘEDNÍ VÝKON” nebo
“VYSOKÝ VÝKON”.
• Přesuňte spotřebič na
místo bez přímého dopadu slunečního světla a
dále od zdrojů tepla.
• Umístěte spotřebič tak,
aby mezi zadní částí a
zdí byl dostatečný prostor
(alespoň 10 cm).
Jedná se normální jev
(pokudnení spotřebič vyrovnán, může
být zvuk hlasitější).
18
www.aeg.com
Problém
Kontrola
Řešení
Zevnitř vychází
nepříjemný zápach.
• Nejsou uskladněné
potraviny odkryté či
rozbalené?
• Nejsou police a
přihrádky znečištěné
potravinami?
• Nejsou potraviny
uskladněné příliš
dlouho?
• Nezapomínejte potraviny
zakrýt a zabalit.
• Vnitřní části spotřebiče
pravidelně čistěte. Jakmile
tyto části nasáknou zápachem, není snadné se jej
zbavit.
• Neskladujte potraviny
příliš dlouho.
• Spotřebič není dokonalé ani trvalé místo pro
uskladnění potravin.
Dveře nelze snadno
otevřít.
• Byly dveře zavřeny
a okamžitě opět
otevřeny?
• V takovém případě minutu
počkejte, poté půjdou
otevřít snadno.
Uvnitř spotřebiče
a na povrchu jeho
skříně se tvoří námraza a orosení.
• Nebyly dveře otevřené
příliš dlouho?
• Nebyly potraviny s
příliš velkou vlhkostí
uložené nezakryté
nebo nezabalené?
• Není v okolí spotřebiče
vysoká teplota či
vlhkost?
• Nenechávejte dveře
otevřené příliš dlouho.
• Nezapomínejte potraviny
zakrýt a zabalit.
• Spotřebič nainstalujte
na suchém a chladném
místě.
Spotřebič nainstalujte na suchém a
chladném místě.
Nejde o závadu.
OKOLNÍ TEPLOTA
Tento spotřebič je navržen pro provoz
při pokojové teplotě specifikované jeho
třídou uvedenou na typovém štítku.
Klimatická třída
Pokojová teplota (od... do...)
SN
+10°C až + 32°C
N
+16°C až + 32°C
ST
+16°C až + 38°C
T
+16°C až + 43°C
Vnitřní teplota může být ovlivněna
faktory jako jsou umístění
spotřebiče, pokojová teplota či
četnost otevírání dveří.
PŘÍSLUŠENSTVÍ
• Filtr
• Sada pro montáž přívodu vody
• Návod k použití
CESKY
19
POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘED
Recyklujte materiály označené symbolem
Spotřebiče označené příslušným sym-
. Obaly vyhoďte do příslušných odpadních kontejnerů k recyklaci.
Pomáhejte chránit životní prostředí a
lidské zdraví a recyklovat elektrické a
elektronické spotřebiče určené k likvidaci.
bolem
nelikvidujte spolu s domovním
odpadem. Spotřebič odevzdejte v
místním sběrném dvoře nebo kontaktujte
místní úřad.
20
www.aeg.com
INHOUD
VEILIGHEIDSINFORMATIE.....................................................................................21
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES..................................................................................22
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT....................................................................24
BEDIENINGSPANEEL.............................................................................................26
VOOR HET EERSTE GEBRUIK..............................................................................28
DAGELIJKS GEBRUIK............................................................................................29
OPTIES…................................................................................................................31
NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS......................................................................32
ONDERHOUD EN REINIGING................................................................................33
PROBLEMEN OPLOSSEN......................................................................................35
MILIEUBESCHERMING..........................................................................................37
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele
jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker
helpen maken – functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar
minuten de tijd om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt profiteren.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en onderhoudsinformatie:
www.aeg.com
Registreer uw product voor een betere service:
www.aeg.com/productregistration
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw apparaat:
www.aeg.com/shop
KLANTENSERVICE
Wij raden altijd het gebruik van originele onderdelen aan.
Zorg er als u contact opneemt met de klantenservice voor dat u de volgende gegevens
bij de hand hebt.
De informatie staat op het typeplaatje. model, productnummer, serienummer.
Waarschuwing - Belangrijke veiligheidsinformatie.
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie.
Wijzigingen voorbehouden.
NEDERLANDS
21
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en
gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor
letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie. Bewaar de
instructies van het apparaat voor toekomstig gebruik.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder
en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens, of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij
onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig
gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren
begrijpen.
• Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen tussen de 3 en
8 jaar oud en personen met zware en complexe beperkingen,
indien ze duidelijk zijn geïnstrueerd.
• Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt als zij niet onder
permanent toezicht staan.
• Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
• Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en
onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat uitvoeren.
• Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen en gooi ze op
passende wijze weg.
Algemene veiligheid
• Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of gelijksoortige
• toepassingen zoals:
––boerderijen, personeelskeukens in winkels, kantoren of andere
werkomgevingen
––Door gasten in hotels, motels, bed&breakfasts en andere woonomgevingen
• Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van obstructies; dit geldt zowel
voor losstaande als ingebouwde modellen.
• Gebruik geen mechanische of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen, behalve die middelen die door de fabrikant zijn
aanbevolen.
• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
• Gebruik geen elektrische apparaten in de koelkast, tenzij deze door
de fabrikant worden aanbevolen.
22
www.aeg.com
• Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat te reinigen.
• Maak het apparaat schoon met een vochtige, zachte doek. Gebruik
alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
• Bewaar geen explosieve substanties zoals spuitbussen met drijfgas
in dit apparaat.
• Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant of diens
technische dienst of een gekwalificeerd persoon deze vervangen
teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.
• Als het apparaat is uitgerust met een ijsmaker of waterdispenser,
mag u het alleen vullen met drinkbaar water.
• Als er een waterverbinding moet worden gekoppeld aan het apparaat, mag het apparaat enkel te worden verbonden aan een voorziening voor drinkbaar water.
• De waterdruk van de inlaat (minimum en maximum) moet liggen tussen 1 bar (0,1 MPa) en 10 bar (1 MPa)
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Installatie
AARSCHUWING!
W
Alleen een erkende installatietechnicus mag het apparaat
installeren.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen
beschadigd apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die
zijn meegeleverd met het apparaat.
• Wees voorzichtig met het verplaatsen
van het apparaat, het is zwaar. Draag
altijd veiligheidshandschoenen.
• Zorg ervoor dat rond het apparaat
lucht kan circuleren.
• Wacht ten minste 4 uur alvorens het
apparaat aan de netstroom aan te
sluiten. Hierdoor kan de olie terug in
de compressor stromen.
• Installeer het apparaat niet in de
nabijheid van radiators, fornuizen,
ovens of kookplaten.
• De achterzijde van het apparaat moet
tegen de muur worden geplaatst.
• Installeer het apparaat niet op een
plaats met direct zonlicht.
• Gebruik dit apparaat niet in gebieden
die te vochtig of te koud zijn, zoals
bijgebouwen, garages of kelders.
• Til de voorkant van het apparaat op
als u het wilt verplaatsen, om krassen
op de vloer te voorkomen.
Elektrische aansluiting
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en elektrische
schokken.
WAARSCHUWING!
Zorg er bij het plaatsen van het
apparaat voor dat het stroomsnoer niet klem zit of wordt
beschadigd.
WAARSCHUWING!
Gebruik geen meerwegstekkers
en verlengsnoeren.
• Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact.
• Alle elektrische aansluitingen moeten
door een gediplomeerd elektromonteur worden gemaakt.
• Controleer of de elektrische informatie op het typeplaatje overeenkomt
met de stroomvoorziening. Zo niet,
neem dan contact op met een elektromonteur.
• Gebruik altijd een correct geïnstalleerd, schokbestendig stopcontact.
• Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
NEDERLANDS
23
• Zorg dat u de elektrische onderdelen
(hoofdstekker, kabel, compressor)
niet beschadigt. Neem contact met
de Servicedienst of een elektrotechnicus om de elektrische onderdelen te
wijzigen.
• De stroomkabel moet lager blijven
dan de hoogte van het stopcontact.
• Steek de stekker pas in het stopcontact als de installatie is voltooid. Zorg
ervoor dat het netsnoer na installatie
bereikbaar is.
• Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
• Vries ontdooide voedingswaren nooit
opnieuw in.
• Bewaar de voedingswaren volgens
de instructies op de verpakking.
Toepassing
Onderhoud en reiniging
Interne lamp
WAARSCHUWING!
Gevaar voor elektrische
schokken.
• De gloeilampen in dit apparaat zijn
speciaal geselecteerd en uitsluitend
bedoeld voor gebruik in huishoudelijke apparaten!
WAARSCHUWING!
Gevaar op letsel, brandwonden
of elektrische schokken.
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of schade aan
het apparaat.
Het apparaat bevat brandbaar
gas, isobutaan (R600a), een
aardgas met een hoge mate
van milieucompatibiliteit. Wees
voorzichtig om geen schade te
veroorzaken aan het koelcircuit
dat isobutaan bevat.
• Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat
u onderhoudshandelingen verricht.
• Het koelcircuit van dit apparaat bevat
koolwaterstoffen. Alleen bevoegde
personen mogen de eenheid onderhouden en herladen.
• Controleer regelmatig de afvoer van
het apparaat en reinig deze indien
nodig. Indien de afvoer verstopt is,
zal er water op de bodem van het
apparaat liggen.
• De specificatie van het apparaat mag
niet worden veranderd.
• Plaats geen elektrische apparaten
(bijv. ijsmachines) in het apparaat
tenzij uitdrukkelijk geschikt verklaard
door de fabrikant.
• Als er schade aan het koelcircuit
optreedt, zorg er dan voor dat er zich
geen vlammen en andere ontstekingsbronnen in de kamer bevinden.
Ventileer de kamer goed.
• Zet geen hete items op de kunststofonderdelen van het apparaat.
• Plaats geen frisdranken in het vriesvak. Dit zal extra druk in de drankfles
veroorzaken.
• Bewaar geen ontvlambare gassen
en vloeistoffen in het apparaat.
• Plaats geen ontvlambare producten
of items die vochtig zijn door ontvlambare producten in, bij of op het
apparaat.
• Raak de compressor of condensator
niet aan. Ze zijn heet.
• Zorg ervoor dat u nooit met natte
of vochtige handen items uit het
vriesvak verwijderd of aanraakt.
Verwijdering
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of verstikking.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snijd het netsnoer van het apparaat
af en gooi dit weg.
• Verwijder de deur om te voorkomen
dat kinderen en huisdieren opgesloten raken in het apparaat.
• Het koelcircuit en de isolatiematerialen van dit apparaat zijn ozonvriendelijk.
• Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen. Neem contact met uw
plaatselijke overheid voor informatie
m.b.t. correcte afvalverwerking van
het apparaat.
• Veroorzaak geen schade aan het deel
van de koeleenheid dat zich naast de
warmtewisselaar bevindt.
24
www.aeg.com
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
MODELLEN MET VERDEELEENHEID
1
2
3
12
4
5
6
14
7
13
12
11
10
9
8
1 Ijsmaker en opslag
2 Xpress Can Chiller
7 Verfrissingszak
3
8
9
10
4
5
6
(snelkoelcompartment) Voor
bewaring van dranken.
Multi Plus Zone
Voor bewaring van algemene medicijnen of cosmeticaproducten. Dit toestel
is niet geschikt voor bewaring van
producten zoals medische stalen
en monsters dewelke een specifiek
temperatuurbereik vereisen.
Eierbakje
Gebruik dit bakje niet voor
bewaring van ijsblokjes en plaats
het niet in het vriesvak.
Koelkast-legplanken (getemperd glas)
Voor bewaring van algemene voeding.
Verfrissingscompartiment
(enkel bij bepaalde modellen)
Voor regelmatig gebruikte blikjes,
drinkbaar water en dranken.
11
12
13
14
Voor bewaring van gekoelde
voedingsmiddelen, melk,
jus, bierflesjes, enz.
Groentenbak
Vruchtenbak
Magic Cool Zone (enkel bij
bepaalde modellen)
Vriesbak
Voor langdurige bewaring van
ge- droogde vleesof viswaren.
Deurcompartiment (2–sterrencompartiment) Voor kortstondige
bewaring van voeding en roomijs.
Deurcompartiment
Voor bewaring van ingevroren
voe dingswaren.
Diepvries-legplanken
(getemperd glas) Voor bewaring
van ingevroren voedingswaren
zoals vlees, vis, roomijs.
NEDERLANDS
25
MODELLEN ZONDER VERDEELEENHEID
1
2
3
11
4
5
12
6
11
10
9
8
7
1 Ijsblokjesbakje
2 Xpress Can Chiller
3
4
5
6
(snelkoelcompartment)
Voor bewaring van dranken.
Multi Plus Zone
Voor bewaring van algemene medicijnen of cosmeticaproducten. Dit toestel
is niet geschikt voor bewaring van
pro ducten zoals medische stalen
en mon sters dewelke een specifiek
tempera- tuurbereik vereisen.
Eierbakje
Gebruik dit bakje niet voor
bewaring van ijsblokjes en plaats
het niet in het vriesvak.
Koelkast-legplanken (getemperd glas)
Voor bewaring van algemene voeding.
Verfrissingszak Voor bewaring
7
8
9
10
11
12
van gekoelde voedingsmiddelen,
melk, jus, bierflesjes, enz.
Groentenbak
Vruchtenbak
Vriesbak
Voor langdurige bewaring van
gedroogde vlees- of viswaren.
Deurcompartiment (2–
sterrencompartiment) Voor kortstondige
bewaring van voeding en roomijs.
Deurcompartiment Voor bewaring
van ingevroren voedingswaren.
Diepvries-legplanken
(getemperd glas) Voor bewaring
van ingevroren voedingswaren
zoals vlees, vis, roomijs.
26
www.aeg.com
BEDIENINGSPANEEL
MODELLEN MET VERDEELEENHEID
A
1
6
5
B
H
C
G F
D
E
2
4
3
4 Selectietoets voor verdeling van ijs-
1
blokjes
Selectietoets voor temperatuur van het
vriescompartiment.
2
en vergrendeling van de
ijsmaker
.
5 Selectietoets voor verdeling van water
6
Selectietoets voor temperatuur van het
koelkastcompartiment.
3
Druk op deze toets om te verhinderen
dat instellingen ongewild worden
gewijzigd.Om deze toets te
ontgrendelen, druk ze langer dan 3
seconden in. Het display wordt
uitgeschakeld.
Indicators (A-H)
LIGHT/FILTER-toets:
1. Toets voor het inschakelen van
verdeeleenheidverlichting.
2. Toets voor vervanging of reset
van filter. Na het vervangen van
de filter of om te resetten, druk
deze toets langer dan 3 seconden in.
Beschrijving
Vriezertemperatuur-indicator
A.
B.
Alarmweergave (geen geluid)
Klanten kunnen geïnformeerd worden
m.b.t. de temperatuurstatus wanneer
deze, omwille van ongevallen (bijv.
stroomstoringen), stijgt
1. Het alarmpictogram knippert en
geeft de hoogste binnentemperatuur weer
2. Het alarm stopt wanneer de
toets wordt ingedrukt en de display
toont de controletemperatuur
C.
Vergrendeling
.
NEDERLANDS
Indicators (A-H)
27
Beschrijving
Koelkasttemperatuur-indicator
D.
Indicator voor vergrendeling van
ijsmaker
E.
Indicator voor ijsblokjesverdeeleenheid
F.
Indicator voor waterverdeeleenheid
G.
Vervanging van filter Zes maanden na
de eerste ingebruikname zal het pictogram beginnen te knip- peren.
H.
MODELLEN ZONDER VERDEELEENHEID
1
A
B
C
D
E
2
3
3
1
Selectietoets voor temperatuur van het
vriescompartiment
2
Selectietoets voor temperatuur van het
koelkastcompartiment
Indicators (A-E)
A.
Vergrendelknop
4 Druk op deze toets om te verhinderen dat instellingen ongewild
worden gewij- zigd.
5 Om deze toets te ontgrendelen, druk
ze langer dan 3 seconden in.
Beschrijving
Vriezertemperatuur-indicator
B.
“Super “indicator voor vriezer
C.
Vergrendeling
D.
“Super” indicator voor koelkast
E.
Koelkasttemperatuur-indicator
28
www.aeg.com
VOOR HET EERSTE GEBRUIK
INSTALLATIE VAN DE WATERLEIDINGEN
1. Voor modellen met een automatische ijsmaker
–– Om de automatische ijsmaker te
gebruiken, moet de waterdruk
2,0~12,5 kgf/cm2 zijn.
–– Controleer de waterdruk van uw
waterkraan. Wanneer een kom van
180cc binnen 10 seconden gevuld
is, dan is de druk voldoende hoog.
–– Indien de waterdruk niet hoog genoeg is om de automatische ijsmaker te gebruiken, neem contact
met een plaatselijke loodgieter
om een extra waterdrukpomp te
plaatsen.
2. Zorg er bij de installatie van de
water- leidingen voor dat ze niet in
de buurt van warme oppervlakken
liggen.
3. De waterfilter “filtert” het water enkel.
Hij verwijdert geen bacteriën of
microben.
4. De levensduur van de filter is afhankelijk van het gebruik. We bevelen
aan om de filter elke 6 maanden
te vervangen. Wanneer u de filter
bevestigt, plaats deze dan op een
makkelijk toegankelijke manier (om
te verwijderen en te vervangen).
NB: 6 maanden na het eerste
opgenomen vermogen knippert
het icoon. Druk 3 seconden op
de lichtknop nadat u de waterfilter
hebt vervangen. Daardoor stopt
het icoon met knipperen.
5. Na installatie van de koelkast en
het waterleidingsysteem, selecteer
WATER op uw bedieningspaneel en
druk er gedurende 2-3 minuten op
om water in het reservoir te brengen
en water te verdelen.
NEDERLANDS
29
DAGELIJKS GEBRUIK
TEMPERATUURREGELING
Wanneer het apparaat voor het eerst
ingeschakeld wordt, is de temperatuurmodus ingesteld op Middle (Gemiddeld).
MODEL ZONDER VERDEELEENHEID
Vriezercompartiment
MODEL MET VERDEELEENHEID
Vriezercompartiment
Om de temperatuur in te stellen, druk op
de
-toets tot de gewenste temperatuur verschijnt.
Om de snelvriesfunctie in te schakelen,
houd de
-toets ingedrukt tot de
Om de temperatuur in te stellen, druk op
de
-toets tot de gewenste
temperatuur verschijnt.
Om de snelvriesfunctie in te schakelen,
houd de
-toets ingedrukt tot
de Super LED gaat branden. Om deze
functie uit te schakelen, druk de toets
nogmaals in.
Koelkastcompartiment
Super LED gaat branden. Om deze
functie uit te schakelen, druk de toets
nogmaals in.
Koelkastcompartiment
Om de temperatuur in te stellen, druk op
de
-toets tot de gewenste temperatuur verschijnt. Om de snelvriesfunctie
in te schakelen, houd de
-toets in-
gedrukt tot de Super LED gaat branden.
Om deze functie uit te schakelen, druk
de toets nogmaals in.
Conversiefunctie van de
tempe- ratuurindicator (Fahrenheit-Cel- cius)
De standaardinstelling is Celsius.
Druk op de vergrendelingstoets
om de vergrendelingsmodus
te openen. In deze modus drukt u
gedurende 10 seconden tegelijk
op de
en WATER-toetsen
om de temperatuurschaal te
wijzigen.
Om de temperatuur in te stellen, druk op
de
-toets tot de gewenste
temperatuur verschijnt.
Om de snelkoelfunctie in te schakelen,
houd de
-toets ingedrukt tot
de Super LED gaat branden. Om deze
functie uit te schakelen, druk de toets
nogmaals in.
LET OP!
Voedingswaren in de koelkast
kunnen bevriezen indien de
omgevingstemperatuur van de
koelkast lager is dan 5°C.
HOGE TEMPERATUURMODUS
MODEL MET VERDEELEENHEID
Een toename van de temperatuur in de
vriezer- of koelkastcompartiment wordt
aangegeven door:
• een knipperend alarmpictogram
(geen geluid)
• het elektronische systeem toont de
hoogst bereikte temperatuur in de
compartimenten
30
www.aeg.com
Hoewel de normale werking
van het apparaat hersteld is
en de binnentemperatuur een
normale temperatuur bereikt, zal
het alarmpictogram
blijven
knipperen en de displayindicator
de hoogst bereikte temperatuur
weergegeven.
Wanneer u op de vergrendelingstoets
drukt, wordt de
alarmmodus uitgeschakeld en
het alarmpictogram
verdwijnt.
Het display toont de aangepaste
temperatuurwaarde.
MODEL ZONDER VERDEELEENHEID
Een toename van de temperatuur in de
vriezer- of koelkastcompartiment wordt
aangegeven door:
• het knipperen van de display van een
vriezer- en/of koelkastcompartiment
• het elektronische systeem toont de
hoogst bereikte temperatuur in de
com partimenten
Hoewel de normale werking van
het apparaat hersteld is en de
bin- nentemperatuur een normale
tem- peratuur bereikt, zal het
alarmpic- togram blijven knipperen en de dis- playindicator
de hoogst bereikte temperatuur
weergegeven.
Wanneer u op de vergrendelingstoets
, drukt, wordt de
hoge temperatuurmodus
uitgeschakeld en de aangepaste
temperatuur- waarde weergegeven.
“OFF” (UIT)-FUNCTIES
• Interieurverlichting van het apparaat
wordt uitgeschakeld wanneer de deur
langer dan 10 minuten geopend is
• Display Uit-functie:
–– 5 minuten nadat een toets of
deuren gesloten zijn, worden alle
LED-lampjes uitgeschakeld, m.u.v.
de WATER, ICE en
-pictogram-
men
–– Na deze LED uit-modus wordt de
nor- male displaymodus van het
apparaat hersteld wanneer u een
toets indrukt of de deur opent.
• Systeem Uit-functie (Uitschakelen):
–– u kunt het apparaat uitschakelen
zon- der het los te koppelen van
het stroomnet, bijvoorbeeld wanneer u op vakantie gaat.
–– door tegelijk de toetsen
en
gedurende 5 seconden in te drukken,
wordt het apparaat uitgeschakeld
–– tijdens deze “OFF”-modus geven
de displays van de vriezer en de
koelkast “ — — “ weer. Overige LED-lampjes worden uitgeschakeld en de gehele werking
van uw apparaat stopt.
–– op een gelijkaardige manier, houdt
u tegelijk de toetsen
en
ingedrukt gedurende 5 seconden om de “OFF”functie uit te schakelen
ALARM DEUR OPEN
Als de deur ongeveer 1 minuut wordt
opengelaten, klinkt er een geluidsalarm.
Dit alarm zal na 5 minuten stoppen.
Als de normale omstandigheden zijn
hersteld (deur gesloten), wordt het geluidsalarm uit- geschakeld.
NEDERLANDS
31
OPTIES
MAGIC COOL ZONE
Wanneer u het apparaat voor de eerste
maal op het stroomnet aansluit, is het
FRESH-LED-lampje ingeschakeld.
Om de instellingen stapsgewijs te wijzigen, gebruik de SELECT-toets.
Stap
Display
Doeltemperatuur
1.
FRESH
+5°C tot +6°C.
2.
VEGETABLE
+3°C tot +4°C.
3.
FISH
–1°C tot +0°C.
4.
MEAT
–3°C tot –2°C.
VERDEELEENHEID
Selecteer de WATER of ICE-toets en
duw zachtjes met uw kopje tegen de
hendel, na 2 seconden:
• Indien u op de WATER-toets drukte,
zal het -pictogram oplichten
LET OP!
Gebruik geen dunne breekbare
kopjes of kristallen glazen om
ijs- blokjes te verzamelen.
LET OP!
Indien het ijs verkleurd is, gebruik
de verdeeleenheid niet langer
en neem contact met een onderhoudstechnicus.
Gebruik enkel ijs uit dit apparaat.
AUTOMATISCHE IJSMAKER
• Indien u op de ICE-toets drukte, zal
het
-pictogram oplichten.
Wanneer u het ijsblokjessysteem reinigt
of wanneer u het voor lange tijd niet
gebruikt, verwijder de ijsblokjes uit de
bewaarbak en vergrendel de ijsmaker
door gedurende 3 seconden op de toets
ICE te drukken. De
zal oplichten.
• Dagelijks worden er 14-15 maal 10
ijs- blokjes tegelijk aangemaakt. Wanneer de bewaarbak vol is, worden er
geen ijsblokjes meer aangemaakt.
• Het is normaal dat de ijsmaker kloppende geluiden maakt wanneer de
ijsblokjes in de bewaarbak vallen.
• Om slechte geuren te vermijden,
reinig de ijsbewaarbak regelmatig.
• Indien de hoeveelheid ijs in de bewaarbak niet voldoende is, mag het
ijs niet verdeeld worden. Wacht een
dag om meer ijs te maken.
• Indien het ijs moelijk verdeeld wordt,
zorg ervoor dat de uitgang van de
ver- deeleenheid niet geblokkeerd is.
• Indien de ijsblokjes geblokkeerd zijn
en niet worden verdeeld, verwijder
dan de bewaarbak en scheid de
ijsblokjes die mogelijk aan mekaar
vastgevroren zijn.
LET OP!
Indien de hoeveelheid water die
naar de ijsmaker gevoerd wordt,
aangepast moet worden, neem
contact met een onderhoudstechnicus.
32
www.aeg.com
LET OP!
In geval van stroomstoringen
kun- nen ijsblokjes smelten en
smeltwa- ter de vloer nat maken.
Indien u verwacht dat zulke situ-
atie meerde- re uren zal duren,
verwijder de be- waarbak en verwijder de ijsblokjes alvorens deze
terug te plaatsen.
NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS
TIPS VOOR BEWARING VAN
VOEDINGSWAREN
• Was voedsel alvorens het te bewaren.
• Verdeel voedsel in kleinere stukken
of porties.
• Plaats waterige voedingswaren of
voe- dingswaren met veel vocht
vooraan op de legplanken (dicht
bij de deur). Indien ze dicht bij de
koudeluchtopening geplaatst worden,
kunnen ze bevriezen.
• Warme of hete voedingswaren moeten
eerst afgekoeld worden om stroomverbruik te beperken en de prestaties van
de koelkast te verbeteren.
• Let op wanneer u tropisch fruit
zoals bananen, ananas en tomaten
bewaart; deze worden snel slecht bij
lage temperaturen.
• Laat zoveel mogelijk ruimte tussen de
voedingswaren. Wanneer de koelkast
te veel en te dicht beladen wordt, zal
de circulatie van koude lucht gehinderd worden, waardoor de koelkast
de voedingswaren niet voldoende zal
koelen.
• Vergeet nooit om voedingswaren in
te wikkelen of af te dekken; dit om
slechte geuren te vermijden.
• Plaats groenten niet in de gekoelde
ruimte; ze kunnen bevriezen.
• Het eierbakje kan op elke manier op
de legplanken geplaatst worden.
NORMALE GELUIDEN
TIJDENS HET GEBRUIK
De volgende geluiden zijn normaal
tijdens het gebruik:
• Er kan een vaag gorgelend en borrelend geluid uit de koelspiralen te
horen zijn wanneer er koelvloeistof
doorheen gepompt wordt.
• Een gonzend en pulserende geluid
van de compressor als er koelmiddel
doorheen gepompt wordt.
• Een plotseling kraakgeluid van binnenuit het apparaat dat veroorzaakt
wordt door thermische uitzetting (Een
natuurlijk en ongevaarlijk fysisch
verschijnsel).
• Een vaag klikgeluid van de temperatuurregelaar wanneer de compressor aan- en uitgeschakeld wordt.
TIPS VOOR ENERGIEBESPARING
• De deur niet regelmatig openen of
langer open laten staan dan absoluut
noodzakelijk is.
TIPS VOOR HET KOELEN VAN
VERSE LEVENSMIDDELEN
• Bewaar geen warme levensmiddelen of
dampende vloeistoffen in de koelkast.
• Bedek of pak levensmiddelen in, met
name wanneer deze een sterke geur
hebben.
• Plaats levensmiddelen dusdanig dat
de lucht er vrij omheen kan circuleren.
KOELTIPS
Nuttige tips:
• Vlees (alle typen): plaats in een geschikte verpakking en plaats deze op
de glazen plaat boven de groentelade.
• Bewaar vlees maximaal 1-2 dagen.
• Gekookt voedsel, koude gerechten:
afdekken en op ieder willekeurig
schap plaatsen.
• Groenten en fruit: grondig reinigen
en in een speciale lade plaatsen.
• Bananen, aardappelen, uien en
knoflook mogen niet in de koelkast bewaard worden als deze niet verpakt zijn.
• Boter en kaas: plaats in een speciale
luchtdichte container of wikkel in aluminiumfolie of een polyethyleenzakje,
om zo weinig mogelijk aan de lucht
bloot te stellen.
• • Flessen: met een dop afsluiten
en op het onderste schap in de deur
plaatsen, of (indien beschikbaar)
op het flessenrek.
NEDERLANDS
33
ONDERHOUD EN REINIGING
REINIGEN VAN DE INTERNE
ONDERDELEN
3. Vriezer- en koelkastzakken
Houd vast aan beide zijden en trek
naar omhoog.
Gebruik een doek met water en een
milde (neutrale) detergent om de koelkast aan de binnenkant te reinigen.
1. Waterbakje van de verdeeleenheid
Verwijder het rooster en reinig regelmatig het wateropvangbakje (geen
au- tomatische afvoer).
4. Vriezer- en koelkastlegplanken
Open de deur volledig en trek dan
de legplanken naar buiten.
2. Bewaarbak voor ijsblokjes
–– Verwijderen: trek het bakje naar
vo- ren om het te verwijderen.
–– Vervangen: zorg ervoor dat het
bakje in de zijsleuven schuift tot
het einde. Indien het bakje moeilijk
geheel in te duwen is, draai dan
aan de spoel in het bakje of draai
het mechanisme een kwartdraai
en probeer opnieuw.
–– Bewaar ijsblokjes niet te lang.
5. Groenten- en fruitbak
Trek naar buiten en til een beetje op
om te verwijderen.
REINIGING VAN DE DEURDICHTING
Gebruik een doek met een milde (neutrale) detergent.
34
www.aeg.com
REINIGEN VAN DE ACHTERZIJDE VAN HET APPARAAT
(MACHINEKAMER)
x2
Verwijder stof op een rooster met een
stof- zuiger ten minste eenmaal per jaar.
3. Koppel de LED van de LED-plaat los
en vervang de LED.
VERVANGEN VAN DE LEDBINNENVERLICHTING
LET OP!
De LED-verlichting mag uitsluitend door een onderhoudstechnicus of gelijkaardig bevoegd
persoon wor- den vervangen.
LET OP!
Zorg ervoor dat het apparaat
eerst losgekoppeld is van het
stroomnet!
Vervangen van de LED-verlichting
van vriezer en koelkast
1. Scheid de achterzijde en de cover
van de LED-verlichting d.m.v. een
schroe- vendraaier.
2. Verwijder de cover van de LEDverlich- ting en draai de 2 schroeven
van de LED-plaat los.
De montage gebeurt in de omgekeerde volgorde.
NEDERLANDS
35
PROBLEMEN OPLOSSEN
Controleer volgende tips voor
pro- bleemoplossing alvorens de
servicedienst te bellen!
Storing
Controlepunt
Oplossing
Het wordt nooit
koud aan de binnenkant. Onvoldoende vriesen
koeltemperaturen.
• Is het apparaat
aangesloten op het
stroomnet?
• Staat de temperatuur
ingesteld op LOW?
• Staat het apparaat in
direct zonlicht of staat
er een verwarmingstoestel naast?
• Is de ruimte tussen
de achterzijde van het
apparaat en de muur
te klein?
• Sluit het apparaat aan op
het stroomnet.
• Stel de temperatuur in op
MIDDLE of HIGH.
• Verplaats het apparaat
naar een plaats waar geen
direct zonlicht is, zonder
verwarmingstoestellen in
de nabijheid.
• Zorg voor voldoende ruimte
(meer dan 10 cm) tussen
de achterzijde van het apparaat en de muur.
Voedingswaren
in het apparaat
bevriezen.
• Staat de temperatuur ingesteld op
STRONG?
• Is de omgevingstempe- ratuur te laag?
• Gaat het om voedingswaren met veel
vocht die zich dicht bij
de koudeluchtopening
bevinden?
• Stel de temperatuur in op
MIDDLE of LOW.
• Voedingswaren kunnen
bevriezen indien de omgevingstemperatuur lager
is dan 5°C. Plaats het
apparaat ergens waar het
meer dan 5°C is.
• Plaats voedingswaren met
veel vocht op de legplanken dichtbij de deuren.
Vreemd geluid
vanuit het apparaat.
• Is de vloer onder het
apparaat waterpas?
• Is de ruimte tussen
de achterzijde van het
apparaat en de muur
te klein?
• Komen er bepaalde
ob- jecten of andere
zaken in contact met
het ap- paraat?
• Verplaats het apparaat
naar een vlakke en gelijke
vloer.
• Houd voldoende ruimte.
• Verwijder enige objecten
die het apparaat raken.
Vreemde geluiden:
kraken, klikken,
stromend water,
zoemen of brommen.
Het is normaal (indien het
apparaat niet waterpas staat,
kan het geluid luider zijn).
36
www.aeg.com
Storing
Controlepunt
Oplossing
Geur of slechte
geuren aan de binnenkant.
• Zijn de voedingswaren
onafgedekt of oningepakt opgeslagen?
• Zijn de legplanken en
opbergruimten bedekt
met etensresten?
• Zijn de voedingswaren
te lang bewaard?
• Zorg ervoor dat voedingswaren steeds afgedekt en
ingepakt zijn.
• Reinig de interne delen
van het apparaat regelmatig. Eens geuren in deze
onderdelen terechtkomen,
zijn ze zeer moeilijk te
verwijderen.
• Bewaar voedingswaren
niet te lang.
• Het apparaat is geen perfect, noch een permanent
voedingsbewaarmiddel.
Deur gaat niet makkelijk open.
• Werd de deur gesloten
en onmiddellijk weer
geopend?
• In dit geval wacht een
minuut, dan zal ze weer
makkelijk openen.
Vorst en dauw in
het apparaat en op
het oppervlak van
de kast.
• Stond de deur te lang
open?
• Werden er voedingswaren met veel vocht
onafgedekt en oningepakt bewaard?
• Is de temperatuur en/
of vochtigheidsgraad
rondom het apparaat
te hoog?
• Laat de deur niet te lang
open staan.
• Zorg ervoor dat voedingswaren steeds afgedekt en
ingepakt zijn.
• Plaats het apparaat op een
drogere en koelere plaats.
Voorzijde en zijkant
van het apparaat
voelt warm of heet
aan.
Dat is normaal.
OMGEVINGSTEMPERATUUR
Dit apparaat is ontworpen om gebruikt te
worden in omgevingstemperaturen zoals
aangeduid op het classificatielabel.
Klimaatcategorie
Omgevingstemperatuur (van...tot...)
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST*
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
De binnentemperatuur wordt mo
gelijk beïnvloed door factoren
zoals de locatie van het apparaat, omgevingstemperatuur of
frequentie van het openen van
de deur.
ACCESSOIRES
• Filterdoos
• Watertoevoerkit
• Gebruiksaanwijzing
NEDERLANDS
37
MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool
Gooi apparaten gemarkeerd met het sym-
. Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen.
Help om het milieu en de volksgezondheid te beschermen en recycle het
afval van elektrische en elektronische
apparaten.
bool
niet weg met het huishoudelijk
afval. Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op
met de gemeente.
38
www.aeg.com
CONTENTS
SAFETY INFORMATION.........................................................................................39
SAFETY INSTRUCTIONS.......................................................................................40
PRODUCT DESCRIPTION......................................................................................42
CONTROL PANEL...................................................................................................44
BEFORE FIRST USE...............................................................................................46
DAILY USE...............................................................................................................47
OPTIONS….............................................................................................................49
HELPFUL HINTS AND TIPS....................................................................................50
CARE AND CLEANING...........................................................................................51
WHAT TO DO IF......................................................................................................53
ENVIRONMENTAL CONCERNS.............................................................................55
FOR PERFECT RESULTS
Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable
performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler
features you might not find on ordinary appliances. Please spend a few minutes reading
to get the very best from it.
Visit our website to:
Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:
www.aeg.com
Register your product for better service:
www.registeraeg.com
Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance:
www.aeg.com/shop
CUSTOMER CARE AND SERVICE
Always use original spare parts.
When contacting our Authorised Service Centre, ensure that you have the following data
available: Model, PNC, Serial Number.
The information can be found on the rating plate.
Warning / Caution-Safety information.
General information and tips
Environmental information.
Subject to change without notice.
ENGLISH
39
SAFETY INFORMATION
Before the installation and use of the appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible if an incorrect
installation and use causes injuries and damages. Always keep the
instructions with the appliance for future reference.
Children and vulnerable people safety
• This appliance can be used by children aged from 8 years and
above and persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have been
given supervision or instruction concerning the use of the appliance
in a safe way and understand the hazards involved.
• This appliance may be used by children between 3 and 8 years of
age and persons with very extensive and complex disabilities, if they
have been properly instructed.
• Children of less than 3 years of age should be kept away from the
appliance unless continuously supervised.
• Do not let children play with the appliance.
• Children shall not carry out cleaning and user maintenance
of the appliance without supervision.
• Keep all packaging away from children and dispose of it appropriately.
General Safety
• This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
––Farm houses; staff kitchen areas in shops, offices and other working environments
––By clients in hotels, motels, bed and breakfast and other residential type environments
• Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the builtin structure, clear of obstruction.
• Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
• Do not damage the refrigerant circuit.
• Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended
by the manufacturer.
• Do not use water spray and steam to clean the appliance.
• Clean the appliance with a moist soft cloth. Only use neutral detergents. Do not use abrasive products, abrasive cleaning pads,
solvents or metal objects.
40
www.aeg.com
• Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
• If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer,
its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
• If the appliance is equipped with an Ice maker or a water dispenser,
fill them with potable water only.
• If the appliance requires a water connection, connect it to potable
water supply only.
• The inlet water pressure (minimum and maximum)must be between
1 bar (0,1 MPa) and 10 bar (1 MPa)
SAFETY INSTRUCTIONS
Installation
ARNING!
W
Only a qualified person must
install this appliance.
• Remove all the packaging.
• Do not install or use a damaged
appliance.
• Obey the installation instruction
supplied with the appliance.
• Always be careful when you move the
appliance because it is heavy. Always
wear safety gloves.
• Make sure the air can circulate
around the appliance.
• Wait at least 4 hours before
connecting the appliance to the power
supply. This is to allow the oil to flow
back in the compressor.
• Do not install the appliance close to
radiators or cookers, oven or hobs.
• The rear of the appliance must stand
against the wall.
• Do not install the appliance where
there is direct sunlight.
• Do not install this appliance in areas
that are too humid or too colds, such
as the construction appendices,
garages or wine cellars.
• When you move the appliance, lift it
by the front edge to avoid scratching
the floor.
Electrical connection
WARNING!
Risk of fire and electrical shock.
WARNING!
When positioning the appliance,
ensure the supply cord is not
trapped or damaged.
WARNING!
Do not use multi-plug adapters
and extension cables.
• The appliance must be earthed.
• All electrical connections should be
made by a qualified electrician.
• Make sure that the electrical information on the rating plate agrees with
the power supply. If not, contact an
electrician.
• Always use a correctly installed
shockproof socket.
• Do not use multi-plug adapters and
extension cables.
• Make sure not to cause damage to
the electrical components (e.g. mains
plug, mains cable, compressor). Contact the Service or an electrician to
change the electrical components.
• The mains cable must stay below the
level of the mains plug.
• Connect the mains plug to the mains
socket only at the end of the installation. Make sure that there is access
to the mains plug after the installation.
• Do not pull the mains cable to disconnect the appliance. Always pull the
mains plug.
ENGLISH
Use
WARNING!
Risk of injury, burns, electrical
shock or fire.
The appliance contains flammable gas, isobutane (R600a),
a natural gas with a high level of
environmental compatibility. Be
careful not to cause damage to
the refrigerant circuit containing
isobutane.
• Do not change the specification of
this appliance.
• Do not put electrical appliances (e.g.
ice cream makers) in the appliance
unless they are stated applicable by
the manufacturer.
• If damage occurs to the refrigerant
circuit, make sure that there are no
flames and sources of ignition in the
room. Ventilate the room.
• Do not let hot items to touch the plastic parts of the appliance.
• Do not put soft drinks in the freezer
compartment. This will create pressure on the drink container.
• Do not store flammable gas and liquid
in the appliance.
• Do not put flammable products or
items that are wet with flammable
products in, near or on the appliance.
• Do not touch the compressor or the
condenser. They are hot.
• Do not remove or touch items from
the freezer compartment if your
hands are wet or damp.
• Do not freeze again food that has
been thawed.
• Obey the storage instructions on the
packaging of frozen food.
Internal light
WARNING!
Risk of electric shock.
• The type of lamp used for this appliance is not suitable for household
room illumination.
41
Care and cleaning
WARNING!
Risk of injury or damage to the
appliance.
• Before maintenance, deactivate the
appliance and disconnect the mains
plug from the mains socket.
• This appliance contains hydrocarbons
in the cooling unit. Only a qualified
person must do the maintenance and
the recharging of the unit.
• Regularly examine the drain of the
appliance and if necessary, clean it. If
the drain is blocked, defrosted water
collects in the bottom of the appliance.
Disposal
WARNING!
Risk of injury or suffocation.
• Disconnect the appliance from the
mains supply.
• Cut off the mains cable and discard it.
• Remove the door to prevent children
and pets to be closed inside of the
appliance.
• The refrigerant circuit and the insulation materials of this appliance are
ozone-friendly.
• The insulation foam contains flammable gas. Contact your municipal
authority for information on how to
discard the appliance correctly.
• Do not cause damage to the part of
the cooling unit that is near the heat
exchanger.
42
www.aeg.com
PRODUCT DESCRIPTION
DISPENSER MODEL
1
2
3
12
4
5
6
14
7
13
12
11
10
1 Ice Maker and Storage
2 Xpress Can Chiller (quick cooling
3
4
5
6
compartment) For storing beverages.
Multi Plus Zone
For storing general medicines or
cosmetic products. Safekeeping is
not guaranteed for products such as
academic sampling or medicine which
require a specific temperature range.
Egg Case
Do not use this case for storing
ice cubes nor place it in the
freezer compartment.
Refrigerator Shelf (tempered glass)
For storing common foods.
Refreshment Compartment
(selected models only)
For frequently used cans,
drinking water and beverages.
9
8
7 Refreshment Pocket
8
9
10
11
12
13
14
For storing refrigerating foods,
milk, juice, beer bottles etc.
Vegetable Case
Fruit Case
Magic Cool Zone (selected
models only)
Freezer Case
For storing dried meat or fish
for a longer period of time.
Door Storage Compartment (2–
star compartment) For short-term
storage of food and icecream.
Door Storage Compartment
For storing frozen food.
Freezer Shelf (tempered glass)
For storing frozen foods such
as meat, fish, ice-cream.
ENGLISH
NON DISPENSER MODEL
1
2
3
11
4
5
12
6
11
10
9
1 Ice Cube Tray
2 Xpress Can Chiller (quick cooling
compartment)
For storing beverages.
3 Multi Plus Zone
For storing general medicines or
cosmetic products. Safekeeping is
not guaranteed for products such as
academic sampling or medicine which
require a specific temperature range.
4 Egg Case
Do not use this case for storing
ice cubes nor place it in the
freezer compartment.
5 Refrigerator Shelf (tempered glass)
For storing common foods.
8
7
6 Refreshment Pocket
7
8
9
10
11
12
For storing refrigerating foods,
milk, juice, beer bottles etc.
Vegetable Case
Fruit Case
Freezer Case
For storing dried meat or fish
for a longer period of time.
Door Storage Compartment (2–star
compartment) 122 For short-term
storage of food and icecream.
Door Storage Compartment
For storing frozen food.
Freezer Shelf (tempered glass)
For storing frozen foods such
as meat, fish, ice-cream.
43
44
www.aeg.com
CONTROL PANEL
DISPENSER MODEL
A
1
6
5
B
H
C
G F
1
D
E
2
4
3
4 Selection button for Ice Dispensing
Selection button for freezer
compartment temperature.
2
and Lock for Ice Maker
.
5 Selection button for Water Dispensing
.
6
Selection button for refrigerator
compartment temperature.
3
Press this button to prevent settings
from being accidently changed. To
release the button, press it for longer
than 3 seconds. The display switches
off.
Indicators (A-H)
LIGHT/FILTER button:
1. Button for switching on a dispenser light.
2. Button for filter exchange or reset.
After exchanging filter or in order
to reset, press this button for 3
seconds.
Description
Freezer temperature indicator
A.
B.
Alarm display (no sound)
Customers can be informed of temperature status when it normally rises
due to
accidents (e.g. blackouts)
1. Alarm icon blinks displaying the
highest inner temperature
2. Alarm stops when button
is
pressed and display shows temperature control value
C.
Lock indicator
ENGLISH
Indicators (A-H)
45
Description
Refrigerator temperature indicator
D.
Lock for Ice Maker indicator
E.
Ice Dispensing indicator
F.
Water Dispensing indicator
G.
Filter Exchange display
After 6 months of the first power input,
the icon will flicker.
H.
NON DISPENSER MODEL
1
A
B
C
D
E
2
3
3
1
Selection button for freezer
compartment temperature
2
Selection button for refrigerator
compartment temperature
Indicators (A-E)
A.
B.
appliance and in the energy label.
Lock button Press this button to
prevent settings from being
accidently changed. To release the
button, press it for longer than 3
seconds. For further technical
information please refer to the rating
plate on the internal leftside of the
Description
Freezer temperature indicator
“Super “indicator for freezer
C.
Lock indicator
D.
“Super” indicator for refrigerator
E.
Refrigerator temperature indicator
46
www.aeg.com
BEFORE FIRST USE
INSTALLING WATER LINE
1. For models with Automatic Ice
Maker
–– The water pressure should be
2.0~12.5 kgf/cm2 or more to run
the Automatic Ice Maker.
–– Check your tap water pressure.
If a cup of 180 cc is full within 10
seconds, the pressure is appropriate.
–– If the water pressure is not high
enough to run the Automatic Ice
Maker, call the local plumber to
get an additional water pressure
pump.
2. When installing the water tubes,
ensure they are not close to any hot
surfaces.
3. The water filter only “filters” water. It
does not eliminate any bacteria or
microbes.
4. The filter life depends on the
amount of use. We recommend
you replace the filter at least once
every 6 months. When attaching the
filter, place it for an easy access (to
remove and replace) .
Note: After 6 months of first
power input, icon is flickering. To
eliminate the icon flickering, press
the light button for 3 seconds
after exchanging the water filter.
5. After installing refrigerator and water
line system, select WATER on your
control panel and press it for 2–3
minutes to supply water into the
water tank and dispense water.
ENGLISH
47
DAILY USE
TEMPERATURE CONTROL
When the appliance is plugged in for a
first time, the temperature mode is set
to Middle.
DISPENSER MODEL
Freezer Compartment
For temperature setting push
button,
until desired value displays.
For Faster Freezing function hold
button until super LED turns on. To stop
this function, just push the button again.
Refrigerator Compartment
For temperature setting push
button until desired temperature displays.
For Faster Freezing function hold
button until super LED
turns on. To stop this function, just push
the button again.
Refrigerator Compartment
For temperature setting push
button until desired
temperature displays.
For Faster Cooling function hold
button until super LED
turns on. To stop this function, just push
the button again.
CAUTION!
Food in refrigerator can be frozen
if the ambient temperature of the
refrigerator is below 5° C.
For temperature setting push
button,
until desired value displays.
For Faster Cooling function hold
button until super LED turns on. To stop
this function, just push the button again.
Temperature indicator convert
function (Fahrenheit-Celsius)
Default setting is Celsius. Press
lock button
to enter locked
mode. Under the locked mode,
press
and WATER button at
the same time for 10 seconds to
swap temperature scale.
NON DISPENSER MODEL
Freezer Compartment
HIGH TEMPERATURE MODE
DISPENSER MODEL
An increase in temperature in freezer or
refrigerator compartment is indicated by:
• flashing the alarm icon
(buzzer
does not sound)
• electronic system shows the maximum temperature reached inside the
compartments
Even though normal operation of the appliance is restored
and inner temperature reaches
a normal range, alarm icon
still blinks and display indicator
shows the highest temperature
reached.
When you press Lock button
alarm mode is terminated and
alarm icon
goes off. The display shows adjusted temperature
value.
48
www.aeg.com
NON DISPENSER MODEL
An increase in temperature in freezer or
refrigerator compartment is indicated by:
• flashing of a display of freezer or /
and refrigerator compartment
• electronic system shows the maximum temperature reached inside the
compartments
Even though normal operation
of the appliance is restored and
inner temperature reaches a normal range, the display still flashes
and the highest temperature
reached is indicated.
When you press Lock button
, high temperature mode
is terminated and the display
shows adjusted temperature
value.
“OFF” FUNCTIONS
• Interior lights of the appliance turn off
when the door is open for more than
10 minutes
• Display Off function:
–– 5 minutes after no button is
pressed or no doors are open, all
the display LED lamps switch off
except for WATER, ICE and
icon
–– After the LED off mode, the appliance returns to a normal display
mode when you press any button
or open the door.
• System Off function (Power Off
function):
–– you can stop operating the appliance without unplugging it,
especially during holiday
–– pressing
and
button at the same
time for 5 seconds result in switching off the appliance
–– during the “OFF” mode freezer and
refrigerator temperature displays
“— —“. Other LED lights go off
and the whole operation of your
appliance stops.
–– on the contrary, hold button
and
together for 5 seconds to clear the
“OFF” function
DOOR OPEN ALARM
An acoustic alarm will sound if refrigerator or freezer door is left open for 1 minute. The alarm will stop after 5 minutes.
When normal conditions are restored
(door is closed), the alarm stops.
ENGLISH
49
OPTIONS
MAGIC COOL ZONE
When you plug the appliance for a first
time FRESH LED is ON.
For changing settings step by step use
SELECT button.
Step
Display
Target Temperature
1.
FRESH
+5°C to +6°C.
2.
VEGETABLE
+3°C to +4°C.
3.
FISH
–1°C to +0°C.
4.
MEAT
–3°C to –2°C.
DISPENSER
CAUTION!
Avoid using thin fragile cups or
crystal glasses while collecting
ice cubes.
Select WATER or ICE button and
smoothly push the lever with you cup,
after 2 seconds:
• If you pressed WATER button, icon
will light up
CAUTION!
If the ice is discoloured, stop
using the dispenser and call a
service agent.
Use only ice from this appliance.
AUTOMATIC ICE MAKER
•
• If you pressed ICE button,
light up.
icon will
•
•
•
When cleaning the ice cubes case
assembly or you do not use it for a
longer time, remove the ice cubes from
the Ice Storage Case and lock the Ice
Maker by pushing ICE button for 3
seconds.
will light up.
•
•
About 10 ice cubes are made at
one time, 14–15 times a day. If the
Ice Storage Case is full, ice making
stops.
It is normal for Ice Maker to make
banging sounds when ice cubes are
falling into Ice Storage Case.
To prevent a bad odour or smells,
regularly clean the Ice Cube Storage
Case.
If the amount of ice in the storage
case is not sufficient, the ice may not
be dispensed. Wait a day or so to
make more ice.
If the ice does not dispense easily,
ensure the dispenser outlet is not
blocked.
If ice cubes get stuck and do not dispense, pull out the Ice Storage Case
and separate the ice cubes which
may have stuck together.
50
www.aeg.com
CAUTION!
If the amount of water which is
supplied to Ice Maker needs adjusting, call for a service agent.
CAUTION!
In case of power failure ice cubes
may melt and flow down to the
floor. If you expect such situation
to last for long hours, pull out the
case and remove the ice cubes
from it, then replace it back.
HELPFUL HINTS AND TIPS
HINTS FOR STORING FOOD
• Wash foods before storing.
• Divide and separate foods into
smaller pieces.
• Place watery foods or foods with
much moisture in front of shelves
(close to the
• door side). If they are placed close to
the cold air spout, they can be frozen.
• Warm or hot foods should be cooled
down enough before storing to reduce
• power consumption and to enhance
refrigeration performance.
• Be careful in storing tropical fruit such
as bananas, pineapples and tomatoes as they can easily deteriorate in
lower temperature.
• Keep as much space between foods
as possible. If it is too tight or too
close, cold air circulation is hindered,
resulting in poor refrigeration.
• Never forget to cover or wrap foods to
prevent odour of foods.
• Do not store vegetables in the chilled
place as they can become frozen.
• Egg case can be placed on a refrigerator shelf the way you prefer.
NORMAL OPERATING
SOUNDS
The following sounds are normal during
operation:
• A faint gurgling and bubbling sound
from coils sound when refrigerant is
pumped.
• A whirring and pulsating sound from
the compressor when refrigerant is
pumped.
• A sudden cracking noise from inside
appliance caused by thermic dilatation (a natural and not dangerous
physical phenomenon).
• A faint click noise from the temperature regulator when the compressor
switches on or off.
HINTS FOR ENERGY SAVING
• Do not open the door frequently or
leave it open longer than absolutely
necessary.
HINTS FOR FRESH FOOD
REFRIGERATION
• Do not store warm food or evaporating liquids in the refrigerator.
• Cover or wrap the food, particularly if
it has a strong flavour.
• Position food so that air can circulate
freely around it.
HINTS FOR REFRIGERATION
Useful hints:
• Meat (all types): wrap in a suitable
packaging and place it on the glass
shelf above the vegetable drawer.
• Store meat for at most 1-2 days.
• Cooked foods, cold dishes: cover and
place on any shelf.
• Fruit and vegetables: clean thoroughly and place in a special drawer.
• Bananas, potatoes, onions and garlic
must not be kept in the refrigerator if
not packed.
• Butter and cheese: place in a special airtight container or wrap in an
aluminium foil or a polythene bag to
exclude as much air as possible.
• Bottles: close with a cap and place on
the door bottle shelf, or (if available)
on the bottle rack.
ENGLISH
51
CARE AND CLEANING
CLEANING OF THE INTERIOR PARTS
3. Freezer and Refrigerator Pockets
Hold both ends and pull up.
Use cloth with water and mild (neutral)
detergent to clean.
1. Dispenser Water Shelf
Remove the spill grill and clean the
water shelf regularly (the spill shelf is
not self-draining).
4. Freezer and Refrigerator Shelves
Open the door completely, then pull
shelves forward to remove.
2. Ice Cube Storage Case
–– Removing: pull up the case assembly forward to remove.
–– Replacing: fit to the side grooves
and insert to the end. If it is difficult
to fully insert the case, remove it,
rotate the swirl coil in the case or
drive mechanism a quarter turn
and insert again.
–– Do not store ice cubes for too long.
5. Vegetable and Fruit Case
Pull forward and lift up a bit to
remove.
CLEANING OF DOOR PACKAGING
Use cloth with mild (neutral) detergent.
52
www.aeg.com
CLEANING OF THE BACK OF
THE APPLIANCE (MACHINE
ROOM)
3. Disconnect a harness of the LED
plate and change LED.
Remove dust on a grill with a vacuum
cleaner at least once a year.
An assembly method is the opposite of a disassembling sequence
CHANGING THE INTERIOR
LED LIGHT
CAUTION!
LED light should be replaced only
by a service agent or similarly
qualified person.
CAUTION!
Be sure to unplug the appliance
first!
Freezer and refrigerator LED changing
1. Separate a back side of a LED cover
using a screwdriver.
2. Separate the LED cover and loosen
2 fixing screws for a LED plate.
x2
ENGLISH
53
WHAT TO DO IF…
Please check up the following
troubleshooting tips before you
call for service!
Problem
Possible cause
Solution
It never gets cold
inside.
Freezing and
refrigerating is not
sufficient.
• Is the appliance unplugged?
• Is temperature set to
LOW mode?
• Is the appliance under
a direct sunlight or is
any heat appliance
placed near it?
• Is the space between
the back of the appliance and the wall too
small?
•
•
Foods in the appliance get frozen.
• Is temperature set to
STRONG mode ?
• Is surrounding
temperature too low?
• Is the food with much
moisture stored close
to the cold air spout?
• Set temperature to MIDDLE or LOW mode.
• Foods can be frozen if
ambient temperature is
below 5 °C. Move to a
place where the temperature is over 5 °C.
• Place foods with moisture
on the shelves close to the
doors.
Strange sound from
the appliance.
• Is floor beneath the appliance uneven?
• Is the space between
the back of the appliance and the wall too
small?
• Do any objects or other
stuff touch the appliance?
• Move the appliance to a
level and even floor.
• Keep sufficient space.
• Remove any object away
which touches the appliance.
Strange sounds:
cracking, clicking,
water flowing, humming or buzzing.
Plug in the appliance.
Set temperature mode to
MIDDLE or HIGH.
• Move to a place where
there is no direct sunlight, no heat appliances
around.
• Keep sufficient space
(more than 10 cm)
between the back of the
appliance and the wall.
It is normal (if the appliance
is not leveled, the sound can
be louder).
54
www.aeg.com
Problem
Possible cause
Solution
Odour or disgusting smell from the
inside.
• Is the food stored uncovered or unwrapped?
• Are the shelves and
pockets stained with
food stuff?
• Is the food stored for
too long?
• Be sure to cover and wrap
the foods.
• Clean the interior parts
• of the appliance regularly.
Once smell gets soaked to
those parts, it is not easy
to remove.
• Do not store foods for too
long.
• The appliance is neither a
perfect nor a permanent
food keeper.
Door do not open
easily.
• Was the door closed
and open again immediately?
• In this case wait for a
minute, then it will open
easily.
Frost and dew
inside the appliance
and on the cabinet
surface.
• Was the door open for
too long?
• Were the foods with
much moisture stored
uncovered or unwrapped?
• Is temperature and/or
humidity around the appliance high?
• Do not leave the door
open for a long time.
• Be sure to cover and wrap
the foods.
• Install the appliance in a
drier and cooler place.
Front and side of
the appliance feels
warm or hot.
It is normal.
AMBIENT TEMPERATURE
This appliance is designed to operate
in ambient temperature specified by its
category marked on the rating plate.
Climate category
Ambient temperature (from... to...)
SN
+10°C to + 32°C
N
+16°C to + 32°C
ST
+16°C to + 38°C
T
+16°C to + 43°C
Internal temperature may be
affected by factors such as location of the appliance, ambient
temperature or frequency of door
opening.
ACCESSORIES
• Filter Box
• Water Supply Kit
• User Manual
ENGLISH
55
ENVIRONMENTAL CONCERNS
Recycle the materials with the symbol
.
Put the packaging in applicable containers to recycle it. Help protect the
environment and human health and to
recycle waste of electrical and electronic
appliances.
Do not dispose appliances marked
with the symbol
with the household
waste. Return the product to your local
recycling facility or contact your municipal office.
56
www.aeg.com
SISUKORD
OHUTUSTEAVE......................................................................................................57
OHUTUSJUHISED...................................................................................................58
SEADME KIRJELDUS.............................................................................................60
JUHTPANEEL..........................................................................................................62
ENNE ESIMEST KASUTAMIST...............................................................................64
IGAPÄEVANE KASUTAMINE..................................................................................65
VALIKUD…..............................................................................................................67
VIHJEID JA NÄPUNÄITEID.....................................................................................68
PUHASTUS JA HOOLDUS......................................................................................69
MIDA TEHA, KUI......................................................................................................71
JÄÄTMEKÄITLUS....................................................................................................73
PARIMATE TULEMUSTE SAAVUTAMISEKS
Täname teid selle AEG toote valimise eest. Lõime toote, mis tagab teile aastateks
laitmatu toimimise ning lisasime teie elu lihtsamaks ja kergemaks muutvaid innovaatilisi
tehnoloogiaid – omadusi, mida te tavaliste seadmete juures ei pruugi leida. Leidke mõni
minut aega ning lugege, kuidas seadmega parimaid tulemusi saavutada.
Külastage meie veebisaiti:
Leiate nõuandeid, brošüüre, veaotsingu, teavet teeninduse kohta:
www.aeg.com
Võite registreerida oma toote parema teeninduse saamiseks:
www.aeg.com/productregistration
Saate osta lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:
www.aeg.com/shop
KLIENDITEENINDUS
Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.
Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed.
Andmed leiate andmesildilt. Mudel, tootenumber (PNC), seerianumber.
Hoiatus / oluline ohutusinfo.
Üldine informatsioon ja nõuanded
Keskkonnateave.
Jäetakse õigus teha muutusi.
EESTI
57
OHUTUSTEAVE
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege kaasasolev juhend
tähelepanelikult läbi. Tootja ei vastuta vale paigaldamise või ebaõige
kasutuse tõttu tekkinud vigastuste ja kahjude eest. Hoidke juhend alles, et saaksite seda ka edaspidi kasutada.
Laste ja haavatavate isikute turvalisus
• Seda seadet võivad vanemad kui 8-aastased lapsed ning vähenenud
füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega inimesed
või oskusteta isikud kasutada vaid järelvalve all ja tingimusel, et neid
juhendatakse seadet turvaliselt kasutama ning nad mõistavad selle
kasutamisega kaasnevaid ohte.
• Lapsed vanuses 3 kuni 8 aastat ning raske või keerulise puudega
isikud võivad seda seadet kasutada ainult juhul, kui neid on
põhjalikult juhendatud.
• Alla 3-aastased lapsed tuleks seadmest eemal hoida, kui
täiskasvanu pidevalt nende tegevust ei jälgi.
• Ärge lubage lastel seadmega mängida.
• Ilma järelvalveta ei tohi lapset seadet puhastada ega
hooldustoiminguid läbi viia.
• Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas ja kõrvaldage
see nõuetekohaselt.
Üldine ohutus
• See seade on mõeldud kasutamiseks koduses majapidamises või
muudes sarnastes kohtades, näiteks:
––taludes, poodide, kontorite jms juurde kuuluvates personalile
mõeldud köökides;
––hotellides, motellides ja muudes majutuskohtades klientide käsutuses olevates ruumides.
• Hoidke ventilatsiooniavad vabad nii eraldiseisva kui ka sisseehitatud
seadme puhul.
• Ärge kasutage sulatamise kiirendamiseks mehhaanilisi seadmeid või
muid kunstlikke vahendeid peale tootja poolt soovitatute.
• Vältige külmutusagensi süsteemi kahjustamist.
• Ärge kasutage toiduainete säilitamise osas elektriseadmeid,
v.a tootja poolt soovitatud seadmed.
• Ärge kasutage seadme puhastamiseks vee- või aurupihustit.
58
www.aeg.com
• Puhastage seadet pehme niiske lapiga. Kasutage ainult neutraalseid pesuaineid. Ärge kasutage abrasiivseid tooteid ega küürimissvamme, lahusteid ega metallesemeid.
• Ärge hoidke seadmes plahvatusohtlikke aineid, näiteks tuleohtlikku
propellenti sisaldavad aerosoolipurgid.
• Kui toitejuhe on kahjustatud, laske see ohutuse tagamiseks välja
vahetada tootjal, tootja volitatud hoolduskeskusel või kvalifitseeritud
isikul.
• Kui seade on varustatud jäävalmistaja või veedosaatoriga, täitke
neid ainult joogiveega.
• Kui seade vajab veeühendust, ühendage see ainult joogiveevarustusega.
• Sisselaske veesurve (minimaalne ja maksimaalne) peab olema
vahemikus 1 baar (0,1 MPa) kuni 10 baari (1 MPa).
OHUTUSJUHISED
Paigaldamine
OIATUS!
H
Seadet tohib paigaldada ainult
kvalifitseeritud elektrik!
• Eemaldage kõik pakkematerjalid.
• Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada
ega kasutada.
• Järgige seadmega kaasas olevaid
paigaldusjuhiseid.
• Olge seadme teisaldamisel
ettevaatlik, sest see on raske.
Kasutage alati kaitsekindaid.
• Jälgige, et õhk saaks seadme ümber
vabalt liikuda.
• Enne seadme elektrivõrku
ühendamist oodake vähemalt 4 tundi.
See on vajalik selleks, et õli saaks
kompressorisse tagasi valguda.
• Ärge paigutage seadet radiaatorite,
pliitide ega ahjude lähedusse.
• Seadme tagakülg tuleb paigutada
vastu seina.
• Ärge paigutage seadet otsese
päikesevalgusega kohta.
• Ärge paigaldage seadet väga
niiskesse ja külma ruumi, näiteks
lisahoonesse, garaaži või
veinikeldrisse.
• Seadme teisaldamisel tõstke seda
esiservast, et vältida põranda
kriimustamist.
Elektriühendus
HOIATUS!
Tulekahju- ja elektrilöögioht!
HOIATUS!
Seadme paigaldamisel veenduge,
et toitejuhe kulgeks vabalt ega
oleks vigastatud.
HOIATUS!
Ärge kasutage mitmikpistikuid
ega pikenduskaableid.
• Seade peab olema maandatud.
• Kõik elektriühendused peab tegema
kvalifitseeritud elektrik.
• Kontrollige, kas andmesildil toodud
elektrilised parameetrid vastavad
elektrivõrgu näitajatele. Vastasel juhul
võtke ühendust elektrikuga.
• Kasutage alati nõuetekohaselt paigaldatud ohutut pistikupesa.
• Ärge kasutage mitmikpistikuid ega
pikenduskaableid.
• Olge ettevaatlik, et te ei kahjustaks
elektrilisi osi (nt toitepistikut, toitejuhet, kompressorit). Elektriliste
osade vahetamiseks pöörduge hoolduskeskusse või elektriku poole.
• Toitejuhe peab jääma toitepistikust
allapoole.
EESTI
• Ühendage toitepistik seinakontakti
alles pärast paigalduse lõpuleviimist.
Veenduge, et pärast paigaldamist
säilib juurdepääs toitepistikule.
• Seadet välja lülitades ärge tõmmake
toitejuhtmest. Haarake alati toitepistikust.
Kasutamine
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
HOIATUS!
Vigastuse, põletuse, elektrilöögi
või tulekahju oht!
Seade sisaldab isobutaani
(R600a), millel puudub oluline
keskkonnamõju. Olge ettevaatlik,
et te isobutaani sisaldavat
külmutusainesüsteemi ei
vigastaks.
Ärge muutke seadme tehnilisi omadusi.
Ärge pange seadmesse muid elektriseadmeid (nt jäätisemasinat), kui see
pole tootja poolt ette nähtud.
Kui külmutusagensi süsteem on
kahjustatud, siis veenduge, et ruumis
ei ole lahtist tuld ega süüteallikaid.
Õhutage ruum korralikult.
Jälgige, et kuumad esemed ei puutuks vastu seadme plastpindu.
Ärge pange karastusjooke sügavkülmikusse. See tekitab joogipudelis
rõhku.
Ärge hoidke seadmes süttivaid gaase
ega vedelikke.
Ärge pange süttivaid või süttiva ainega määrdunud esemeid seadmesse,
selle lähedale ega peale.
Ärge puudutage kompressorit ega
kondensaatorit. Need on kuumad.
Ärge võtke märgade või niiskete
kätega sügavkülmikust toiduaineid
ega puudutage neid.
Ärge külmutage juba ülessulatatud
toiduaineid.
Järgige külmutatud toiduainete pakenditel olevaid säilitusjuhiseid.
59
Sisevalgusti
HOIATUS!
Elektrilöögi oht.
• Selles seadmes kasutatava lambi
tüüp ei sobi eluruumide valgustamiseks.
Puhastus ja hooldus
HOIATUS!
Vigastuste või seadme kahjustamise oht!
• Enne hooldust lülitage seade välja
ja ühendage toitepistik pistikupesast
lahti.
• Selle seadme jahutusüksus sisaldab
süsivesinikke. Süsteemi tohib hooldada ja täita ainult kvalifitseeritud tehnik.
• Kontrollige regulaarselt seadme
sulamisvee äravooluava; vajadusel puhastage. Kui äravooluava on
ummistunud, koguneb sulamisvesi
seadme põhjale.
Jäätmekäitlus
HOIATUS!
Vigastus- või lämbumisoht!
• Ühendage seade elektrivõrgust lahti.
• Lõigake toitejuhe seadme küljest lahti
ja visake ära.
• Eemaldage uks, et vältida laste ja
loomade lõksujäämist seadmesse.
• Selle seadme külmutusagensi
süsteem ja isolatsioonimaterjalid on
osoonisõbralikud.
• Isolatsioonivaht sisaldab tuleohtlikku
gaasi. Seadme õige kõrvaldamise
kohta saate täpsemaid juhiseid kohalikust omavalitsusest.
• Ärge kahjustage soojusvaheti läheduses paiknevat jahutusüksust.
60
www.aeg.com
SEADME KIRJELDUS
JAOTURIGA MUDEL
1
2
3
12
4
5
6
14
7
13
12
11
10
9
8
1 Jäävalmistaja ja -hoidla
2 Kiir-purgijahut (kiirjahutussektsioon)
Karastusjookide hoidmiseks.
3 Multi-pluss-tsoon
Tavaliste ravimite ja
kosmeetikatoodete hoidmiseks. Täiesti
nõuetekohaseid säilitustingimusi
ei garanteerita. uurimismaterjalide
või kindlaid temperatuunvahemikke
eeldavate ravimite puhul.
4 Munakarp
Ärge kasutage seda karpi
jääkuubikute hoidmiseks ega
paigutage seda sügavkülmikusse.
5 Külmikuriiul (karastatud klaas)
Tavaliste toiduainete jaoks.
6 Karastusjookide sektsioon
(valitud mudelid)
Sageli kasutatavate purgijookide,
joogivee või karastusjookide
jaoks. water and beverages.
7 Karastusjookide tasku
8
9
10
11
12
13
14
Piima, mahla, õllepudelite jm
külmade toiduainete jaoks.
Köögiviljasahtel
Puuviljasahtel
Magic Cool-tsoon (valitud mudelid)
Sügavkülmikusahtel
Kuivatatud liha või kala
pikaaegseks säilitamiseks.
Ukse sees asuv hoiusektsioon (2
tärniga sektsioon)
Toiduainete ja jäätise
lühiajaliseks hoidmiseks.
Ukse sees asuv hoiusektsioon
Külmutatud toidu hoidmiseks.
Sügavkülmikuriiu (karastatud klaas)
Külmutatud toiduainete, nt liha,
kala, jäätise hoidmiseks.
EESTI
61
JAOTURITA MUDEL
1
2
3
11
4
5
12
6
11
10
9
1 Jääkuubialus
2 Kiir-purgijahuti (kiirjahutussektsioon)
3
4
5
6
Karastusjookide hoidmiseks.
Multi-pluss-tsoon
Tavaliste ravimite ja
kosmeetikatoodete hoidmiseks. Täiesti
nõuetekohaseid säilitustingimusi
ei garanteerita uurimismaterjalide
või kindlaid temperatuurivahemikke
eeldavate ravimite puhul.
Munakarp
Ärge kasutage seda karpi
jääkuubikute hoidmiseks ega
paigutage seda sügavkülmikusse.
Külmikuriiul (karastatud klaas)
Tavaliste toiduainete jaoks.
Karastusjookide tasku
Piima, mahla, õllepudelite jm
külmade toiduainete jaoks.
8
7
7 Köögiviljasahtel
8 Puuviljasahtel
9 Sügavkülmikusahtel
Kuivatatud liha või kala
pikaaegseks säilitamiseks.
10 Ukse sees asuv hoiusektsioon (2
tärniga sektsioon)
Toiduainete ja jäätise
lühiajaliseks hoidmiseks.
11 Ukse sees asuv hoiusektsioon
Külmutatud toidu hoidmiseks.
12 Sügavkülmikuriiul (karastatud klaas)
Külmutatud toiduainete, nt liha, kala,
jäätise hoidmiseks.
62
www.aeg.com
JUHTPANEEL
JAOTURIGA MUDEL
A
1
6
5
B
H
C
G F
D
E
2
4
3
jäävalmistaja lukustamiseks
1
5 Vee annustamise valikunupp
Sügavkülmiku temperatuuri valikunupp
.
.
6
2
Külmiku temperatuuri valikunupp.
3
Vajutage seda nuppu, et ära hoida
seadete kogemata muutmine. Nupu
vabastamiseks vajutage seda üle 3
sekundi.Ekraan lülitub välja.
4 Valikunupp jää annustamiseks
ja
Indikaatorid (A-H)
VALGUSTUSE/FILTRI nupp:
1. Jaoturi valgustuse sisselülitamisenupp.
2. Nupp filtri vahetamiseks või
lähtestarniseks.
Pärast filtri vahetamist või
lähtestarni seks vajutage seda
nuppu 3 sekundit.
Kirjeldus
Sügavkülmiku temperatuuri indikaator
A.
B.
Häirenäidik (ilma helita)
Kui seadme temperatuur peaks kerkima (nt pärast voolukatkestust), antakse
seilest näidikul märku
1. Häireikoon vilgub, näidates
seadmes olevat kõrgeimat temperatuuri
2. Häire lõpeb, kui vajutate nuppu
ekraanil kuvatakse temperatuurinäit
C.
Lukuindikaator
EESTI
Indikaatorid (A-H)
63
Kirjeldus
Külmiku temperatuuri indikaator
D.
Jäävalmistaja lukustusindikaator
E.
Jää annustamise indikaator
F.
Vee annustamise indikaator
G.
Filtri vahetamise näidik 6 kuu möödumisel esmakordsest sisselülita misest hakkab ikoon vilkuma.
H.
JAOTURITA MUDEL
1
A
B
C
D
E
2
3
3
1
Sügavkülmiku temperatuuri valikunupp
2
Külmikusektsiooni temperatuuri
valikunupp
Indikaatorid (A-E)
A.
Lukustusnupp
Vajutage seda nuppu, et ära hoida
seadete kogemata muutmine.
4 Nupu vabastamiseks vajutage seda
üle 3 sekundi.
Kirjeldus
Sügavkülmiku temperatuuri indikaator
B.
Sügavkülmiku “Super”-indikaator
C.
Lukuindikaator
D.
Külmiku “Super”-indikaator
E.
Külmiku temperatuuri indikaator
64
www.aeg.com
ENNE ESIMEST KASUTAMIST
VEEVOOLIKU PAIGALDAMINE
1. Automaatse jäävalmistajaga
mudelid
–– Automaatse jäävalmistaja kasutamiseks peaks veesurve olema
2,0~12,5 kgf/cm2.
–– Kontrollige oma veekraani veesurvet. Kui 180 cm3 klaas täitub 10
sekundi jooksul, on surve piisav.
–– Kui vee surve ei ole automaatse
jäävalmistaja jaoks piisavalt kõrge,
võtke ühendust torumehega ning
hankige vee survepump
2. Veetorude paigaldamisel veenduge,
et need ei asu kuumade pindade
lähedal.
3. Veefilter ainult filtreerib vett. See ei
eemalda baktereid ega mikroobe.
4. Filtri eluiga sõltub kasutustihedusest.
Soovitame vahetada filtrit vähemalt
kord poole aasta jooksul. Filtrit
kinnitades paigaldage see lihtsa juurdepääsuga kohta (eemaldamiseks
ja vahetamiseks).
Märkus. Pärast 6 kuu möödumist
esimesest toite sisselülitamisest
vilgub ikoon. Ikooni vilkumise
eemalda vajutage pärast veefiltri
vahetamist 3 sekundi jooksul
valgusnupule.
5. Pärast külmiku ja veesüsteemide
paigaldamist valige juhtpaneelilt
WATER ning hoidke seda 2-3 minutit
all, et vesi voolaks veepaaki ning
jaoturisse.
EESTI
65
IGAPÄEVANE KASUTAMINE
TEMPERATUURINUPPL
Seadme esmakordsel sisselülitamisel
seatakse temperatuuri režiimiks Keskmine.
JAOTURITA MUDEL
Sügavkülmikusektsioon
JAOTURIGA MUDEL
Sügavkülmikusektsioon
Temperatuuri seadistamiseks vajutage
nuppu
, kuni ekraanile ilmub soovitud väärtus.Kiiremaks külmutamiseks
Temperatuuri seadistamiseks vajutage
nuppu
, kuni ekraanile
ilmub soovitud temperatuur.
Kiiremaks külmutamiseks hoidke nuppu
all, kuni süttib LED kirjaga
Super. Funktsiooni peatamiseks vajutage sama nuppu uuesti.
Külmikusektsioon
hoidke nuppu
all, kuni süttib LED
kirjaga Super. Funktsiooni peatamiseks
vajutage sama nuppu uuesti.
Külmikusektsioon
Temperatuuri seadistamiseks vajutage
nuppu
, kuni ekraanile ilmub
soovitud väärtus. Kiiremaks jahutamiseks hoidke nuppu
ball, kuni
süttib LED kirjaga Super. Funktsiooni
peatamiseks vajutage sama nuppu
uuesti.
Temperatuurinäidiku konverteerimisfuntsioon (Fahrenheit- Celsius)
Vaikeseadistuseks on Celsius. Vajutage lukustusrežiimi
sisenemiseks lukunuppu
.
Lukustusrežiimis vajutage temperatuuriskaala vahetamiseks
nuppe
ja WATER samaaegselt 10 sekundit.
Temperatuuri seadistamiseks vajutage
nuppu
, kuni ekraanile
ilmub soovitud temperatuur.
Kiiremaks jahutamiseks hoidke nuppu
all, kuni süttib LED kirjaga
Super. Funktsiooni peatamiseks vajutage sama nuppu uuesti.
ETTEVAATUST
Külmikus olevad toiduained
võivad külmuda, kui külmikut
ümbritsev temperatuur langeb
alla 5°C.
KÕRGEMA TEMPERATUURIREZllM
JAOTURIGA MUDEL
Temperatuuri tõusu külmikus või sügavkülmikus näitab:
• häireikooni vilkumine
(helisignaali
ei teki)
• elektrooniline süsteem näitab
sektsioonide kõrgeimat saavutatud
temperatuuri
Kuigi seadme tavapärane töö
taastatakse ning sisemine temperatuur jõuab tagasi normaal
66
www.aeg.com
sele tasemele, vilgub häireikoona
edasi ning ekraanil kuvatakse
kõrgeim saavutatud temperatuur.
Lukunupu
vajutamisel
häirerežiim peatatakse ning
häireikoon
kustub. Ekraanile
kuvatakse uuendatud temperatuur.
JAOTURITA MUDEL
Temperatuuri tõusu külmikus või sügavkülmikus näitab:
• vilkumine külmiku/sügavkülmiku sektsiooni ekraanil
• elektrooniline süsteem näitab
sektsioonide kõrgeimat saavutatud
temperatuuri
Kuigi seadme tavapärane töö
taastatak se ning sisemine temperatuur jõuab tagasi normaalsele tasemele, vilgub ekraan
edasi ning kuvatakse kõrgeim
saavutatud temperatuur
Lukunupu
, vajutamisel
peatatakse kõrge temperatuuri
režiim ning ekraanil kuvatakse
uuendatud temperatuur.
“VÄLJA”-FUNKTSIOONID
• Külmiku sisevalgustid lülituvad välja ,
kui uksed on üle 10 minuti lahti olnud
• Ekraani väljalülitusfunktsioon:
–– Kui 5 minuti jooksul pole ühtegi
nuppu vajutatud või seadme
ust avatud, kustuvad kõik LEDnäidikud ekraanil, välja arvatud
WATER, ICE ja
icon
–– Pärast LED-lampide väljalülitumist
taastub seadme tavapärane töö,
kui vajutate mõnda nuppu või
avate ukse.
• Süsteemi väljalülitusfunktsioon (väljalülitusfunktsioon):
–– puhkuse ajaks saate seadme välja
lülitada ilma seda vooluvõrgust
eemaldamata.
––
ja
nupu
samaaegne vajutamine 5 sekundi
jooksul lülitab seadme välja
–– väljalülitatud režiimil näitavad
külmiku ja sügavkülmiku temperatuurinäidikud “ — — “ . Teised
LED-näidikud kustuvad ning
seadme töö peatub.
–– nuppude
ja
koos vajutamine 5
sekundi jooksul lülitab seadme
uuesti sisse
LAHTISE UKSE SIGNAAL
Kui külmiku uks jääb kauemaks kui 1
minutiks lahti, kõlab helisignaal. Signaal
lõpeb 5 minuti pärast. Kui tavalised
tingimused taastatakse (uks suletakse) ,
helisignaal vaikib.
EESTI
67
VALIKUD
MAGIC COOL-TSOON
Seadme esmakordsel sisselülitamisel on
LED-näidik FRESH SEES.
Samm-sammult seadete muutmiseks
kasutage nuppu SELECT.
Samm
Ekraan
Soovitud temperatuur
1.
FRESH
+5°C kuni +6°C.
2.
VEGETABLE
+3°C kuni +4°C.
3.
FISH
–1°C kuni +0°C.
4.
MEAT
–3°C kuni –2°C.
JAOTUR
Valige nupp WATER või ICE ning
vajutage sujuvalt tassiga kangi; pärast 2
sekundit:
• Kui vajutate nuppu WATER, süttib
ikoon
ETTEVAATUST
Hoiduge õrnade tasside või
kristallklaaside kasutamisest
jääkuubikute annustamisel.
ETTEVAATUST
Kui jää on imelikku värvi,
lõpetage jaoturi kasutamine
ning võtke ühendust teeninduskeskusega.
Kasutage ainuil seilest seadmest
pärit jääd.
AUTOMAATNE JÄÄVALMISTAJA
• Kui vajutate nuppu ICE, süttib ikoon
Jääkuubikute sahtli puhastamisel või
pikemal mittekasutamisel eemaldage
jääkuubikud jäähoidlasahtlist ning
lukustage jäävalmistaja, vajutades
nuppu ICE 3 sekundit
süttib.
.
• Ühekorraga valmistatakse umbes 10
jääkuubikut (14-15 korda päevas). Kui
jäähoidlasahtel saab täis, katkeb jää
valmistamine.
• On normaalne, et jäävalmistajast kostab kolksuvaid helisid, kui jääkuubikud kukuvad jäähoidlasahtlisse.
• Halva lõhna tekkimise ärahoidmiseks
puhastage jäähoidlasahtlit regulaarselt.
• Kui jäähoidlasahtlis oleva jää hulk
ei ole piisav, ei saa jääd annustada.
Oodake päev või rohkem, kuni valmib
rohkem jääd.
• Kui jää hästi välja ei tule, kontrollige,
ega jaoturi otsik pole ummistunud.
• Kui jääkuubikud jäävad kinni ega ei
tule jaoturist välja, tõmmake välja
jäähoidlasahtel ning võtke lahti jääkuubikud, mis võivad olla kokku kleepunud.
68
www.aeg.com
ETTEVAATUST
Kui jäävalmistajasse mineva vee
kogus vajab reguleerimist, võtke
ühendust teeninduskeskuseg.
ETTEVAATUST
Elektrikatkestuste korral võivad
jääkuubikud sulada ning voolata
põrandale. Kui selline olukord
võib kesta pikemalt, eemaldage
jäähoidlasahtel ning jääkuubikud,
seejärel asetage sahtel tagasi.
VIHJEID JA NÄPUNÄITEID
NÄPUNÄITEID TOIDU SÄILITAMISEKS
• Peske toiduained enne külmikusse
panemist.
• Jaotage ning eraldage toiduained
väiksemateks osadeks.
• Asetage vett sisaldavad või niiskuserikkad toidud ettepoole (uksele
lähemale). Kui need on külma õhu
väljalaskeavale liiga lähedal, võivad
need külmuda.
• Soojad või kuumad toidud tuleks
energiatarbimise vähendamiseks ning
külmiku efektiivsuse suurendamiseks
enne külmikusse asetamist maha
jahutada.
• Olge tähelepanelik selliste puuviljade
säilitamisel nagu banaanid, ananassid, tomatid, sest need riknevad
madalal temperatuuril kergesti.
• Jätke toiduainete vahele võimalikult
palju vaba ruumi. Liiga lähestikku
asuvad toiduained takistavad külma
õhu ringlemist ning toidu jahutamine
on raskendatud.
• Ärge unustage lõhnade vältimiseks
toitu katta või pakkida.
• Ärge hoidke jahutuskambris
köögivilju, sest need võivad külmuda.
• Munakarbi võite külmikuriiulile asetada nii, nagu teile sobib.
TAVALISED TÖÖHÄÄLED
Järgmised helid on töötamise ajal normaalsed:
• Kostab nõrk korisev ja mulisev hääl
spiraaltorudelt, kui toimub külmutusagensi pumpamine.
• Kostab vihisev ja pulseeriv heli kompressorilt, kui toimub külmutusagensi
pumpamine.
• Kostab ootamatu krõpsuv heli
seadmest, mis on tingitud termilisest
paisumisest (looduslik ja mitte ohtlik
füüsikaline nähtus).
• Kostab nõrk klõpsuv heli, mille
põhjustab temperatuuriregulaator, kui
kompressor lülitub sisse või välja.
SOOVITUSED ENERGIA
SÄÄSTMISEKS
• Ärge avage ust sageli ega jätke seda
lahti kauemaks, kui on tingimata
vajalik.
SOOVITUSED VÄRSKE
TOIDU KÜLMUTAMISEKS
• Ärge säilitage külmikus sooja toitu
ega auravaid vedelikke.
• Katke või pakendage toit, eriti siis,
kui sellel on tugev lõhn.
• Paigutage toit nii, et õhk pääseb selle
ümber vabalt ringlema.
NÄPUNÄITEID KÜLMUTAMISEKS
Kasulikud soovitused:
• Liha (mis tahes tüüpi): mähkige
sobivasse pakendisse ja pange
klaasriiulile köögiviljade sahtli kohal.
• Säilitage liha maksimaalselt
1–2 päeva.
• Keedetud toidud, külmad valmisroad:
katke ja pange mis tahes riiulile.
• Puu- ja köögiviljad: puhastage
põhjalikult ja pange spetsiaalsesse
sahtlisse.
• Banaane, kartuleid, sibulaid ja
küüslauku ei tohi hoida külmikus,
kui need on pakendamata.
• Või ja juust: pange spetsiaalsesse
õhukindlasse konteinerisse või
mähkige alumiiniumfooliumisse või
kilekotti, et jätta välja võimalikult
palju õhku.
• Pudelid: sulgege korgiga ja pange
ukse pudeliriiuli (selle olemasolul)
pudelirestile.
EESTI
69
PUHASTUS JA HOOLDUS
SISEMISTE OSADE PUHASTAMINE
3. Sügavkülmiku ja külmiku taskud
Hoidke mõlemast otsast ja tõmmake
üles.
Puhastamiseks kasutage vee ja õrna
pesuvahendiga immutatud lappi.
1. Jaoturi veeriiul
Eemaldage lekkevõre ja puhastage
veeriiulit regulaarselt (lekkeanum ei
ole automaatselt tühjenev).
4. Sügavkülmiku ja külmiku riiulid
Avage uks täielikult ja tõmmake
riiuleid eemaldamiseks ettepoole.
2. Jäähoidlasahtel
–– Eemaldamine: tõmmake hoidlasahtlit
eemaldamiseks üles- ja ettepoole.
–– Tagasiasetamine: kinnitage külgmistesse sälkudesse ja lükake
lõpuni. Kui sahtlit ei saa lõpuni
sisse lükata, tõmmake see välja,
keerake sahtlis olevat spiraalkruvi
–– või pöördmehhanismi veerandi
pöörde
–– võrra ja lükake uuesti.
–– Ärge säilitage jääkuubikuid liiga
kaua.
5. Köögivilja- ja puuviljasahtel
Tõmmake ettepoole ja tõstke eemaldamiseks veidi üles.
UKSEKORPUSE PUHASTAMINE
Kasutage lappi ja õrna (neutraalset)
pesuvahendit.
SEADME TAGAKÜLJE
(MOOTORI KORPUSE) PUHASTAMINE
Eemaldage võrel olev tolm tolmuimejaga
vähemalt kord aastas.
70
www.aeg.com
3. Ühendage LED-plaadi juhtmed lahti
ja vahetage LED.
SISEMISE LEO-LAMBI VAHETAMINE
ETIEVAATUST
LED-valgustit tohib asendada
ainult teenindustöötaja või samaväärse kvalifikatsiooniga isik.
ETIEVAATUST
Be sure to unplug the appliance
first!
Sügavkülmiku ja külmiku LED-i vahetamine
1. Eemaldage LED-i katte tagakülg
kruvikeeraja abil.
2. Võtke LED-i kate küljest lahti ja keerake lahti 2 LED-plaati hoidvat kruvi.
x2
Tagasiasetamiseks järgige samu
toiminguid vastupidises järjekorras.
EESTI
71
MIDA TEHA, KUI…
Enne teenindusse pöördumist
kontrollige järgmisi veaotsingunippe!
Probleem
Mida kontrollida
Lahendus
Sisemus ei lähe
külmaks. Sügavkülmutus ja külmutus
ei ole piisavad.
• Kas külmik on jäänud
sisse lülitamata?
• Kas temperatuur on
MA-DALAL režiimil?
• Kas külmik asetseb otseses päikesevalguses
või on selle lähedal
mõni soojusallikas?
• Kas külmiku ja selle
taga oleva seina
vahekaugus on liiga
väike?
• Lülitage külmik sisse.
• Seadke temperatuurirežii
miks KESKMINE või
KÕRGE.
• Viige seade kohta, kus pole
otsest päikesevalgust ega
soojusallikaid.
• Jätke külmiku ja selle taga
oleva seina vahele piisavalt
ruumi (üle 10 cm).
Külmikus olevad
toiduained külmuvad.
• Kas temperatuur on
TUGEVAL režiimil?
• Kas ümbritsev temperatuur on liiga madal?
• Kas niiskuserikkaid toiduaineid
hoitakse külma õhu
väljalaskeavale liiga
lähedal?
• Seadke temperatuuri
režiimiks KESKMINE või
MADAL.
• Toiduained võivad külmuda, kui ümbritsev temperatuur langeb alla
5 °C. Viigeseade kohta,
kus ümbritsev temperatuur
on üle 5 °C.
• Pange niiskuserikkad
toiduained ustele lähemal
olevatele riiulitele.
Külmikust kostab
imelikku heli.
• Kas külmiku all olev
põrand on ühtlane?
• Kas külmiku ja selle
taga oleva seina
vahekaugus on liiga
väike?
• Kas mõned esemed
või objektid puutuvad
vastu külmikut?
• Paigaldage külmik ühtlasele ja tasasele pinnale.
• Jätke piisavalt ruumi.
• Eemaldage kõik objektid, mis puutuvad vastu
külmikut.
Imelik heli: praksumine, klõpsumine, voolava vee
hääl, surin, sumin.
See on normaalne (kui seade
ei ole loodis, võib heli olla
valjem).
72
www.aeg.com
Probleem
Mida kontrollida
Lahendus
Külmikust tuleb
ebameeldivat
lõhna.
• Kas olete külmikusse
paigutanud lahtisi
toiduaineid?
• Kas riiulitel või taskutes on määrdunud
kohti?
• Kas toiduaineid on
külmikus hoitud liiga
kaua?
• Katke ja pakkige toiduained
hoolikalt.
• Puhastage seadmesisemisi
osi regulaarselt. Kui ebameeldiv lõhn külmiku osade
külge imbub, on seilest
raske lahti saada.
• Ärge hoidke toiduaineid
külmikus liiga kaua.
• Külmik ei ole kõige ideaalsem koht toiduainete hoidmiseks ega pikaajaliseks
säilitamiseks.
Uks ei avane
lihtsasti.
• Kas uks suleti ja avati
siis kohe uuesti?
• Sellisel juhul oodake üks
hetk, seejärel avaneb uks
lihtsasti.
Seadme sisemuses
ja külmiku välispinnal on härmatist ja
niiskust.
• Kas uks oli liiga kaua
lahti?
• Kas külmikus oli
lahtiselt suure
niiskusesisaldusega
toiduaineid?
• Kas temperatuur ja/või
niis kustase külmiku
ümber on liiga kõrge?
• Ärge jätke külmiku ust liiga
kauaks lahti.
• Katke ja pakkige toiduained
hoolikalt.
• Paigaldage seade kuivemasse ja jahedamasse
kohta.
Külmiku esiosa ja
küljed on soojad või
kuumad.
See on normaalne.
ÜMBRITSEVA ÕHU TEMPERATUUR
Seade on ette nähtud kasutamiseks
temperatuurivahemikus, mis on
tüübisildil märgitud kategoorias.
Kliimakategooria
Ümbritseva õhu temperatuur (alate...
kun...)
SN
+10°C kun + 32°C
N
+16°C kun + 32°C
ST
+16°C kun + 38°C
T
+16°C kun + 43°C
Sisetemperatuuri võivad mõjutada faktorid nagu seadme asukoht, ümbritseva õhu temperatuur
või ukse avamise tihedus.
TARVIKUD
• Filtrikarp
• Veeühendustarvikute komplekt
• Kasutusjuhend
EESTI
73
JÄÄTMEKÄITLUS
Sümboliga
tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse.
Aidake hoida keskkonda ja inimeste tervist ja suunake elektri- ja elektroonilised
jäätmed ringlusse.
Ärge visake sümboliga
tähistatud
seadmeid muude majapidamisjäätmete
hulka. Viige seade kohalikku ringluspunkti
või pöörduge abi saamiseks kohalikku
omavalitsusse.
74
www.aeg.com
SOMMAIRE
INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ.....................................................................75
CONSIGNES DE SÉCURITÉ..................................................................................76
DESCRIPTION DE L’APPAREIL..............................................................................78
BANDEAU DE COMMANDE...................................................................................80
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION......................................................................82
UTILISATION QUOTIDIENNE.................................................................................83
OPTIONS….............................................................................................................85
CONSEILS UTILES.................................................................................................86
ENTRETIEN ET NETTOYAGE................................................................................87
EN CAS D’ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT....................................................89
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT....................................91
POUR DES RÉSULTATS PARFAITS
Merci d’avoir choisi ce produit AEG. Nous l’avons conçu pour qu’il vous offre des performances irréprochables pour longtemps, en intégrant des technologies innovantes qui
vous simplifient la vie grâce à des caractéristiques que vous ne trouverez pas forcément
sur des appareils ordinaires. Veuillez prendre quelques instants pour lire cette notice afin
d’utiliser au mieux votre appareil.
Visitez notre site Internet pour:
Obtenir des conseils d’utilisation, des brochures, de l’aide, des informations :
www.aeg.com
Enregistrer votre produit pour obtenir un meilleur service :
www.aeg.com/productregistration
Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d’origine pour
votre appareil :
www.aeg.com/shop
SERVICE APRÈS-VENTE
N’utilisez que des pièces de rechange d’origine.
Avant de contacter le service, assurez-vous de disposer des informations suivantes:
Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique. Modèle, PNC, numéro de série.
Avertissement/Attention : consignes de sécurité.
Informations générales et conseils.
Informations en matière de protection de l’environnement.
Sous réserve de modifications.
FRANÇAIS
75
INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ
Avant d’installer et d’utiliser cet appareil, lisez soigneusement les
instructions fournies. Le fabricant ne peut être tenu responsable des
dommages et blessures liés à une mauvaise installation ou utilisation.
Conservez toujours cette notice avec votre appareil pour vous
y référer ultérieurement.
Sécurité des enfants et des personnes vulnérables
• Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et
par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou
mentales réduites ou un manque d’expérience et de connaissances
à condition d’être surveillées, d’avoir reçu des instructions concernant l’utilisation de l’appareil en toute sécurité et de comprendre les
dangers encourus.
• Cet appareil peut être utilisé par des enfants entre 3 et 8 ans et des
personnes ayant un handicap très important et complexe à condition
d’avoir reçu de bonnes instructions.
• Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l’écart, à moins
d’être surveillés en permanence.
• Ne laissez pas les enfants jouer avec l’appareil.
• Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre une opération
de maintenance sur l’appareil sans surveillance.
• Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants et jetez-les
convenablement.
Sécurité générale
• Cet appareil est conçu uniquement pour un usage domestique et des
utilisations telles que :
––Dans les bâtiments de ferme, les cuisines réservées aux employés
dans des magasins, les bureaux et autres lieux de travail
––Pour une utilisation privée, par les clients, dans des hôtels et
autres lieux de séjour
• Veillez à ce que les orifices de ventilation, situés dans l’enceinte
de l’appareil ou dans la structure intégrée, ne soient pas obstrués.
• N’utilisez aucun dispositif mécanique ou autre appareil pour accélérer le processus de dégivrage que ceux recommandés par le
fabricant.
• N’endommagez pas le circuit frigorifique.
• N’utilisez pas d’appareils électriques à l’intérieur des compartiments
de conservation des aliments de l’appareil, sauf s’ils sont du type
recommandé par le fabricant.
• Ne pulvérisez pas d’eau ni de vapeur pour nettoyer l’appareil.
76
www.aeg.com
• Nettoyez l’appareil avec un chiffon doux humide. Utilisez uniquement des produits de nettoyage neutres. N’utilisez pas de produits
abrasifs, de tampons à récurer, de solvants ni d’objets métalliques.
• Ne conservez aucune substance explosive dans cet appareil,
comme des aérosols contenant un produit inflammable.
• Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le
fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification
similaire afin d’éviter tout risque.
• Si l’appareil est équipé d’un appareil à glaçons ou un d’un distributeur d’eau, remplissez-les uniquement d’eau potable.
• Si l’appareil nécessite un raccordement à une arrivée d’eau, raccordez-le à une source d’eau potable uniquement.
• La pression de l’eau à l’arrivée (minimale et maximale) doit être
comprise entre 1 bar (0,1 MPa) et 10 bar (1 MPa)
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Installation
TTENTION !
A
L’appareil doit être installé
uniquement par un professionnel
qualifié.
• Retirez l’intégralité de l’emballage.
• N’installez pas et ne branchez pas un
appareil endommagé.
• Suivez scrupuleusement les
instructions d’installation fournies
avec l’appareil.
• L’appareil est lourd, soyez toujours
prudent lorsque vous le déplacez.
Portez toujours des gants de sécurité.
• Assurez-vous que l’air circule autour
de l’appareil.
• Attendez au moins 4 heures avant
de brancher l’appareil sur le secteur.
Cela permet à l’huile de refouler dans
le compresseur.
• N’installez pas l’appareil à proximité
d’un radiateur, d’une cuisinière, d’un
four ou d’une table de cuisson.
• La surface arrière de l’appareil doit
être positionnée contre un mur.
• N’installez pas l’appareil dans un endroit
exposé à la lumière directe du soleil.
• N’installez pas l’appareil dans un
endroit trop humide ou trop froid,
comme une dépendance extérieure,
un garage ou une cave.
• Lorsque vous déplacez l’appareil,
veillez à le soulever par l’avant pour
éviter de rayer le sol.
Branchement électrique
ATTENTION !
Risque d’incendie
ou d’électrocution.
ATTENTION !
Lorsque vous installez l’appareil,
assurez-vous que le câble
d’alimentation n’est pas coincé
ou endommagé.
ATTENTION !
L’appareil ne doit pas être
raccordé à l’aide d’un
prolongateur, d’une prise multiple
ou d’un raccordement multiple.
• L’appareil doit être relié à la terre.
• Tous les branchements électriques
doivent être effectués par un électricien qualifié.
• Vérifiez que les données électriques
figurant sur la plaque signalétique
correspondent à celles de votre
réseau. Si ce n’est pas le cas,
contactez un électricien.
• Utilisez toujours une prise antichoc
correctement installée.
• N’utilisez pas d’adaptateurs
multiprises ni de rallonges.
• Veillez à ne pas endommager les
composants électriques tels que la
fiche secteur, le câble d’alimentation
ou le compresseur. Contactez le service après-vente ou un électricien pour
changer les composants électriques.
FRANÇAIS
• Le câble d’alimentation doit rester
en dessous du niveau de la fiche
secteur.
• Ne branchez la fiche d’alimentation
à la prise de courant qu’à la fin de
l’installation. Assurez-vous que la
prise de courant est accessible une
fois l’appareil installé.
• Ne tirez jamais sur le câble
d’alimentation pour débrancher
l’appareil. Tirez toujours sur la fiche.
Éclairage interne
ATTENTION !
Risque de choc électrique.
• Le type d’ampoule utilisé pour cet
appareil n’est pas adapté à l’éclairage
de votre habitation.
Entretien et nettoyage
ATTENTION !
Risque de blessure corporelle ou
de dommages matériels.
Usage
ATTENTION !
Risque de blessures, de brûlures,
d’électrocution ou d’incendie.
L’appareil contient un gaz
inflammable, l’isobutane (R600a),
un gaz naturel très respectueux
de l’environnement. Veillez à
ne pas endommager le circuit
frigorifique contenant l’isobutane.
• Ne modifiez pas les caractéristiques
de cet appareil.
• Ne placez aucun appareil électrique
(sorbetière, etc.) dans l’appareil, en
l’absence d’indications du fabricant.
• Si le circuit frigorifique est endommagé, assurez-vous de l’absence de
flammes et de sources d’ignition dans
la pièce. Aérez la pièce.
• Évitez tout contact d’éléments chauds
avec les parties en plastique de
l’appareil.
• Ne placez jamais de boissons
gazeuses dans le compartiment congélateur. Cela engendrerait une pression sur le récipient de la boisson.
• Ne stockez jamais de gaz ou de liquide inflammable dans l’appareil.
• Ne placez pas de produits inflammables ou d’éléments imbibés de
produits inflammables à l’intérieur
ou à proximité de l’appareil, ni sur
celui-ci.
• Ne touchez pas le compresseur ni le
condenseur. Ils sont chauds.
• Ne retirez pas et ne touchez pas les
éléments du compartiment congélateur avec les mains mouillées ou
humides.
• Ne recongelez jamais un aliment qui
a été décongelé.
• Respectez les instructions de stockage figurant sur l’emballage des
aliments surgelés.
77
• Avant toute opération d’entretien,
éteignez l’appareil et débranchez la
fiche de la prise secteur.
• Cet appareil contient des hydrocarbures dans son circuit de réfrigération.
L’entretien et la recharge du circuit
de réfrigération doivent être effectués
par un professionnel qualifié.
• Vérifiez régulièrement l’orifice
d’écoulement d’eau de dégivrage de
l’appareil et si nécessaire, nettoyezle. Si l’orifice est bouché, l’eau provenant du dégivrage s’écoulera en bas
de l’appareil.
Mise au rebut
•
•
•
•
•
•
ATTENTION !
Risque de blessure ou
d’asphyxie.
Débranchez l’appareil de
l’alimentation électrique.
Coupez le câble d’alimentation et
mettez-le au rebut.
Retirez la porte pour empêcher les
enfants et les animaux de s’enfermer
dans l’appareil.
Le circuit frigorifique et les matériaux
d’isolation de cet appareil préservent
la couche d’ozone.
La mousse isolante contient un gaz
inflammable. Contactez votre service
municipal pour obtenir des informations sur la marche à suivre pour
mettre l’appareil au rebut.
N’endommagez pas la partie du circuit de réfrigération située à proximité
du condenseur thermique.
78
www.aeg.com
DESCRIPTION DE L’APPAREIL
MODÈLE AVEC DISTRIBUTEUR
1
2
3
12
4
5
6
14
7
13
12
11
1 Distributeur de glaçons
2
3
4
5
10
et bac à glaçons
Xpress Can Chiller (compartiment
de refroidissement rapide) Pour
entreposer les boissons.
Zone Multi Plus
Pour l’entreposage général des
médicaments et des produits
cosmétiques. La conservation
n’est pas garantie pour les produits
tels que les prélèvements ou
les médicaments académiques
qui exigent une plage de
température spécifique.
Casier à oeufs
N’utilisez pas ce casier pour
la conservation des glaçons
et ne le placez pas dans le
compartiment congélateur.
Clayette du réfrigérateur (verre
trempé) Pour la conservation
des aliments courants.
9
8
6 Espace rafraîchisseur de boissons
7
8
9
10
11
12
(uniquement sur certains
modèles) Pour les canettes
utilisées fréquemment, l’eau
de table et les boissons.
Compartiment rafraîchisseur de
boissons
Pour la conservation réfrigérée
des aliments, du lait, des jus de
fruit, des bouteilles de bière, etc.
Bac à légumes
Bac à fruits
Zone Magic Cool (uniquement
sur certains modèles)
Compartiment congélateur
Pour entreposer la viande
ou le poisson pendant une
période prolongée.
Support en contre-porte
(compartiment 2 étoiles) Pour
conserver les aliments et les crèmes
glacées sur une courte durée
FRANÇAIS
13 Support en contre-porte
79
14 Clayette du congélateur (verre
Pour la conservation des
aliments surgelés
trempé) Pour la conservation
des produits surgelés (viande,
poisson, crème glacée).
MODÈLE SANS DISTRIBUTEUR
1
2
3
11
4
5
12
6
11
10
9
8
7
1 Bac à glaçons
2 Xpress Can Chiller (compartiment
3
4
5
6
de refroidissement rapide) Pour
entreposer les boissons.
Zone Multi Plus
Pour l’entreposage général des
médicaments et des produits
cosmétiques. La conservation
n’est pas garantie pour les produits
tels que les prélèvements ou
les médicaments académiques
qui exigent une plage de
température spécifique.
Casier à oeufs N’utilisez pas ce
casier pour la conservation des
glaçons et ne le placez pas dans
le compartiment congélateur.
Clayette du réfrigérateur (verre
trempé) Pour la conservation
des aliments courants.
Compartiment rafraîchisseur de
7
8
9
10
11
12
boissons Pour la conservation
réfrigérée des aliments, du
lait, des jus de fruit, des
bouteilles de bière, etc.
Bac à légumes
Bac à fruits
Compartiment congélateur
Pour entreposer la viande
ou le poisson pendant une
période prolongée.
Support en contre-porte
(compartiment 2 étoiles) Pour
conserver les aliments et les crèmes
glacées sur une courte durée
Support en contre-porte Pour la
conservation des aliments surgelés
Clayette du congélateur (verre
trempé) Pour la conservation
des produits surgelés (viande,
poisson, crème glacée).
80
www.aeg.com
BANDEAU DE COMMANDE
MODÈLE AVEC DISTRIBUTEUR
A
1
6
5
B
H
C
G F
D
E
2
4
3
3 secondes. L’affichage s’éteint.
1
4 Touche de sélection pour la
Touche de sélection pour la
température du compartiment
congélateur
2
Touche de sélection pour la
température du compartiment
réfrigérateur.
3
Appuyez sur cette touche pour éviter
toute modification accidentelle des
réglages. Pour désactiver la touche,
appuyez dessus pendant plus de
Treguesit (A-H)
distribution de glaçons
et
verrouillage du distributeur
de glaçons .
5 Touche de sélection pour la
distribution d’eau .
6
Touche ÉCLAIRAGE/FILTRE:
1. Touche pour allumer l’éclairage
du distributeur.
2. Touche pour changer ou régler le
filtre. Appuyez sur cette touche
pendant 3 secondes après avoir
changé le filtre ou pour le régler.
Description
Voyant de température du congélateur
A.
B.
v
Affichage d’alarme (non sonore)
Informe d’un etat anormal de temperature ou d’anomalie (coupure de
courant)
1. Le symbole d’alarme clignote en
affichant la température interne la
plus élevée
2. L’alarme s’arrête en appuyant sur
la touche
et l’affichage indique la
valeur du contrôle de température
C.
Voyant de verrouillage
FRANÇAIS
Treguesit (A-H)
81
Description
Voyant de température du réfrigérateur
D.
Voyant de verrouillage du distributeur
de glaçons
E.
Voyant du distributeur de glaçons
F.
Voyant du distributeur d’eau
G.
Affichage Changement de filtre
Le symbole clignote 6 mois après le
premier branchement de l’appareil.
H.
MODÈLE SANS DISTRIBUTEUR
1
A
B
C
D
E
2
3
3
1
Touche de sélection pour la
température du compartiment
congélateur
2
Touche de sélection pour la
température du compartiment
réfrigérateur.
Treguesit (A-E)
A.
Touche de verrouillage
Appuyez sur cette touche pour éviter
toute modification accidentelle des
réglages. Pour désactiver la touche,
appuyez dessus pendant plus de 3
secondes.
Përshkrimi
Voyant de température du congélateur
B.
Voyant « Super » pour le congélateur
C.
Voyant de verrouillage
D.
Voyant « Super » pour le réfrigérateur
E.
Voyant de température du réfrigérateur
82
www.aeg.com
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
INSTALLATION DE
L’ARRIVÉE D’EAU
1. Pour les modèles avec distributeur automatique de glaçons
–– La pression de l’eau doit être au
moins égale à 2,0~12,5 kgf/cm2
pour activer le distributeur automatique de glaçons.
–– Vérifiez la pression de votre robinet d’eau. Si vous pouvez remplir
une tasse de 180 cc en 10 secondes, la pression est convenable.
–– Si la pression de l’eau n’est pas
suffisante pour pouvoir faire fonctionner le distributeur automatique
de glaçons, contactez un plombier
pour obtenir une pompe de pression d’eau supplémentaire.
2. Lors de l’installation des tuyaux
d’eau, assurez-vous qu’ils ne soient
pas trop près d’une surface chaude.
3. Le filtre à eau « filtre » uniquement
l’eau. Il n’élimine ni les bactéries ni
les microbes.
4. La durée de vie d’un filtre dépend
de son utilisation. Nous recommandons de le remplacer au moins tous
les 6 mois. Lors de l’installation de
l’appareil il est conseillé de choisir
un emplacement facile d’acces afin
de faciliter l’echange du filtre.
Remarque : 6 mois après
le premier raccordement à
l’alimentation électrique, l’icône
scintille. Pour élimine l’icône scintillante, appuyez sur le bouton
d’éclairage pendant 3 secondes
après avoir remplacé le filtre à
eau.
5. Après avoir installé le réfrigérateur et le système d’arrivée d’eau,
sélectionnez WATER sur le bandeau
de commande et appuyez sur la
touche pendant 2 à 3 minutes afin
d’approvisionner le réservoir d’eau
et de faire couler l’eau.
FRANÇAIS
83
UTILISATION QUOTIDIENNE
CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE
Lorsque l’appareil est branché pour la
première fois, le dispositif de réglage de
température est réglé sur une position
de froid moyenne.
MODÈLE AVEC DISTRIBUTEUR
Compartiment congélateur
Pour régler la température, appuyez sur
la touche
, jusqu’à ce que la valeur
désirée s’affiche.
Pour la fonction Congélation rapide,
maintenez la touche
appuyée
jusqu’à ce que le symbole « super »
s’allume. Pour arrêter cette fonction, exercez simplement une nouvelle pression
sur la touche.
tanément sur les touches
et WATER pendant 10 secondes
pour changer l’échelle de température.
MODÈLE SANS DISTRIBUTEUR
Compartiment congélateur
Pour régler la température, appuyez sur
la touche
, jusqu’à ce que la
valeur désirée s’affiche.
Pour la fonction Congélation rapide,
maintenez la touche
appuyée jusqu’à ce que le symbole «
super » s’allume. Pour désactiver cette
fonction, exercez simplement une nouvelle pression sur la touche.
Compartiment réfrigérateur
Compartiment réfrigérateur
Pour régler la température, appuyez sur
la touche
, jusqu’à ce que la valeur
désirée s’affiche.
Pour la fonction Refroidissement rapide,
maintenez la touche
appuyée
jusqu’à ce que le symbole « super
»s’allume. Pour désactiver cette fonction, exercez simplement une nouvelle
pression sur la touche.
Fonction de conversion du
voyant de température (Farenheit- Celsius)
Le réglage par défaut est Celsius
Appuyez sur la touche
pour
passer en mode verrouillé. En
mode verrouillé, appuyez simul-
Pour régler la température, appuyez sur
la touche
, jusqu’à ce que la
valeur désirée s’affiche.
Pour la fonction Refroidissement rapide,
maintenez la touche
appuyée jusqu’à ce que le symbole «
super »s’allume. Pour désactiver cette
fonction, exercez simplement une nouvelle pression sur la touche.
ATTENTION
Les aliments placés dans le
réfrigérateur peuvent geler si la
température ambiante du réfrigérateur est en dessous de 5 °C.
84
www.aeg.com
MODE TEMPÉRATURE
ÉLEVÉE
MODÈLE AVEC DISTRIBUTEUR
Une hausse de température dans le
compartiment congélateur ou le compartiment réfrigérateur est indiquée par :
• un clignotement du symbole d’alarme
(l’avertisseur n’émet pas de son)
• le système électronique indique la
températuremaximum atteinte à
l’intérieurdes compartiments
Même lorsque le fonctionnement
de l’appareil a été rétabli et que la
température interne est revenue
à une plage normale, le symbole
d’alarme
continue de clignoter
et le voyant d’affichage indique
la température atteinte la plus
élevée.
Appuyez sur la touche de verrouillage
pour sortir du mode
d’alarme et le symbole d’alarme
s’éteint. La valeur de la température corrigée s’affiche.
MODÈLE SANS DISTRIBUTEUR
Une hausse de température dans le
compartiment congélateur ou le compartiment réfrigérateur est indiquée par:
• un clignotement de l’affichage du
compartiment congélateur et/ou
réfrigérateur
• le système électronique indique la
température maximum atteinte à
l’intérieur des compartiments
Même lorsque le fonctionnement
de l’appareil a été rétabli et que la
température interne est revenue
à une plage normale, le symbole
d’alarme continue de clignoter
et le voyant d’affichage indique
la température atteinte la plus
élevée.
Appuyez sur la touche de verrouillage
, pour sortir du
mode de température élevée et
l’affichage indique la valeur de la
température corrigée.
FONCTIONS « ARRÊT »
• L’éclairage interne de l’appareil
s’éteint si la porte reste ouverte pendant plus de 10 minutes.
• Fonctions d’arrêt d’affichage:
–– 5 minutes après avoir appuyé
sur une touche ou ouvert la
porte, les éclairages s’éteignent, à
l’exception des symboles WATER,
ICE et
–– Après le mode d’arrêt de
l’éclairage, l’appareil revient au
mode d’affichage normal en appuyant sur n’importe quelle touche
ou en ouvrant la porte.
• Fonction d’arrêt du système (fonction
de coupure):
–– vous pouvez mettre à l’arrêt
l’appareil sans le débrancher,
par exemple si vous partez en
vacances
–– une pression simultanée sur
les touches
et
pendant 5 secondes
permet de mettre à l’arrêt l’appareil
–– en mode « ARRÊT », l’affichage
de la température du congélateur
et du réfrigérateur indique « — —
» Les autres voyants s’éteignent
et l’appareil se met complètement
à l’arrêt.
–– à l’inverse, appuyez simultanément sur les touches
dhe
pendant 5
secondes pour annuler la fonction
« ARRÊT ».
ALARME PORTE OUVERTE
Une alarme sonore se déclenche si la
porte du réfrigérateur ou du congélateur reste ouverte pendant 1 minute.
L’alarme s’interrompt au bout de 5
minutes. Au rétablissement des conditions normales (porte fermée), l’alarme
s’arrête.
FRANÇAIS
85
OPTIONS
ZONE MAGIC COOL
Lorsque vous branchez l’appareil pour
la première fois, l’éclairage FRESH
s’allume. Pour changer les réglages
petit à petit, utilisez la touche SELECT.
Étape
Affichage
Température cible
1.
FRESH
+5°C à +6°C.
2.
VEGETABLE
+3°C à +4°C.
3.
FISH
–1°C à +0°C.
4.
MEAT
–3°C à –2°C.
DISTRIBUTEUR
Sélectionnez la touche WATER ou la
touche ICE et poussez doucement le
levier avec votre verre, après 2 secondes:
• si vous avez appuyé sur la touche
WATER, le symbole s’allume
ATTENTION
Évitez d’utiliser des verres fragiles ou en cristal pour ramasser
les glaçons.
ATTENTION
Si la glace présente un aspect
décoloré, n’utilisez plus le le distributeur et faites intervenir votre
service après vente.
Utilisez uniquement les glaçons
de cet appareil.
DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE
DE GLAÇONS
• si vous avez appuyé sur la touche
ICE, le symbole
s’allume.
Pour nettoyer le bac à glaçons ou si
vous prévoyez de ne pas l’utiliser pendant une durée prolongée, retirez les
glaçons et verrouillez le distributeur de
glaçons en appuyant sur la touche ICE
pendant 3 secondes.
s’allume.
• Environ 10 glaçons sont produits en
même temps, 14-15 fois par jour.
Lorsque le bac à glaçons est plein, la
production de glaçons s’arrête.
• Il est normal que le distributeur
de glaçons fasse du bruit lorsque
les glaçons tombent dans le bac à
glaçons.
• Pour prévenir toute mauvaise odeur,
nettoyez régulièrement le bac à
glaçons.
• Si la quantité de glaçons dans le bac
est insuffisante, il est possible que les
glaçons ne soient pas distribués. Attendez un jour ou deux pour produire
des glaçons.
• Si les glaçons se distribuent difficilement, assurez-vous que le distributeur n’est pas bloqué.
86
www.aeg.com
• Si les glaçons sont collés et ne
sont pas distribués, retirez le bac à
glaçons et séparez les glaçons agglomérés.
ATTENTION
Si la quantité d’eau qui alimente
le distributeur de glaçons doit être
ajustée, faites appel à un professionnel qualifié.
ATTENTION
En cas de coupure de courant,
les glaçons peuvent fondre et
se répandre sur le sol. Si vous
pensez que cette situation peut
durer plusieurs heures, retirez le
bac et enlevez les glaçons, puis
repositionnez le bac.
CONSEILS UTILES
ASTUCES POUR CONSERVER LES ALIMENTS
BRUITS DE FONCTIONNEMENT NORMAUX
• Lavez les aliments avant de les
entreposer.
• Divisez et séparez les aliments en
morceaux plus petits.
• Placez les aliments aqueux ou à
forte teneur en humidité à l’avant des
clayettes (près de la porte). S’ils sont
placés à proximité de la conduite d’air
froid, ils peuvent geler.
• Les aliments chauds doivent être
suffisamment refroidis avant de les
entreposer. Cela permet de réduire la
consommation d’énergie et renforce
la performance de réfrigération.
• Les fruits tropicaux comme les
bananes et l’ananas ainsi que les
tomates se détériorent facilement à
basse température.
• Laissez autant d’espace que possible
entre les aliments. S’ils sont trop serrés ou trop près les uns des autres, la
circulation de l’air froid est entravée et
il en résulte une mauvaise réfrigération.
• Pensez toujours à recouvrir ou envelopper les aliments afin de prévenir
toute odeur.
• Ne stockez pas les légumes dans
le compartiment frais, ils pourraient
geler.
• Le casier à oeufs peut être placé sur
un balconnet dans le réfrigérateur à
votre convenance.
Les bruits suivants sont normaux lorsque l’appareil est en cours de fonctionnement :
• Un léger gargouillis lorsque le liquide
réfrigérant est pompé.
• Un ronronnement et un bruit de
pulsation provenant du compresseur lorsque le liquide réfrigérant est
pompé.
• Un bruit de craquement soudain
provenant de l’intérieur de l’appareil
provoqué par une dilatation thermique
(un phénomène naturel et inoffensif).
• Un léger cliquetis du thermostat
lorsque le compresseur s’active ou se
désactive.
CONSEILS POUR
ÉCONOMISER L’ÉNERGIE
• Évitez d’ouvrir trop souvent la porte
du congélateur et ne la laissez ouverte que le temps nécessaire.
CONSEILS POUR CONSERVER LES ALIMENTS FRAIS
RÉFRIGÉRATION
• N’introduisez pas d’aliments encore
chauds ou de liquides en évaporation
dans le réfrigérateur
• Couvrez ou enveloppez les aliments,
surtout s’ils sont forts en saveurs.
• Placez les aliments de sorte que l’air
puisse circuler librement autour.
FRANÇAIS
CONSEILS POUR
LA RÉFRIGÉRATION
Conseil utiles :
• Viande (tous les types) : emballez-la
dans un conditionnement approprié
et placez-la sur l’étagère en verre
au-dessus du bac à légumes.
• Ne conservez la viande que 1 ou 2
jours au plus.
• Aliments cuits, plats froids : couvrezles et placez-les sur n’importe quelle
étagère.
• Fruit et légumes : nettoyez-les
soigneusement et placez-les dans un
tiroir spécial.
87
• Bananes, pommes de terre, oignons
et ail ne doivent pas être mis dans
le réfrigérateur, s’ils ne sont pas
emballés.
• Beurre et fromage : placez-les dans
le compartiment spécial, étanche
à l’air, ou enveloppez-les dans une
feuille d’aluminium ou un sachet en
polyéthylène, pour les tenir autant
que possible à l’abri de l’air.
• Bouteilles : elles doivent être munies
d’un bouchon et être placées sur le
porte-bouteilles ou (s’il est installé)
dans le balconnet à bouteilles de la
porte.
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
NETTOYAGE DES PARTIES
INTERNES
Utilisez un chiffon doux humide et un
détergent neutre pour nettoyer.
1. Support du distributeur d’eau
Retirez la grille d’écoulement et nettoyez la clayette régulièrement (l’eau
ne s’écoule pas toute seule).
2. Bac à glaçons
–– Retrait: soulevez le boîtier vers
l’avant pour l’enlever.
–– Remise en place: glissez dans les
rainures et poussez jusqu’au fond.
Si vous n’arrivez pas à l’insérer
correctement, ressortez-le, déplacez le ressort dans la boîte ou
faites tourner le mécanisme d’un
quart de tour et remettez-le en
place.
–– Ne stockez pas les glaçons trop
longtemps.
3. Compartiments du congélateur et
du réfrigérateur
Maintenez les deux extrémités et
soulevez.
88
www.aeg.com
4. Clayettes du congélateur et du
réfrigérateur
Ouvrez entièrement la porte, puis
tirez les clayettes vers l’avant pour
les retirer.
CHANGEMENT DE
L’ÉCLAIRAGE INTERNE
ATTENTION
L’éclairage doit être remplacé
uniquement par un professionnel
qualifié.
ATTENTION
Avant de remplacer l’éclairage interne, assurez-vous que l’appareil
est débranché!
5. Bac à légume et bac à fruits
Tirez vers l’avant et soulevez légèrement pour enlever.
Changement de l’ampoule d’éclairage
du congélateur et du réfrigérateur
1. Dégagez l’arrière du cache à l’aide
d’un tournevis.
NETTOYAGE DES JOINTS DE
PORTE
2. Retirez le cache et desserrez les 2
vis de fixation du support.
Utilisez un chiffon doux humide et un
détergent neutre.
x2
NETTOYAGE DE L’ARRIÈRE
DE L’APPAREIL (COMPARTIMENT MOTEUR)
Éliminez la poussière de la grille à l’aide
d’un aspirateur au moins une fois par
an.
3. Déconnectez le câble du support
d’éclairage et changez l’ampoule
d’éclairage.
Pour procéder au montage, procédez dans l’ordre inverse.
FRANÇAIS
89
EN CAS D’ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
Veuillez consulter les conseils
de dépannage suivants avant
de contacter votre service après
vente!
Problème
Point à contrôler
Solution
il ne fait jamais froid
à l’intérieur.
La congélation et
la réfrigération ne
sont pas
satisfaisantes.
• L’appareil est-il débranché?
• Le dispositif de
réglage de température est-il réglé sur
une position de froid
minimum?
• L’appareil est-il exposé
à la lumière directe
du soleil ou y-a-t-il un
appareil de chauffage à
proximité?
• L’arrière de l’appareil
est-il trop proche du
mur?
• Branchez l’appareil.
• Réglez le dispositif de
réglage de température
sur une position de froid
moyenne ou maximum
• Déplacez l’appareil à l’écart
de la lumière directe du
soleil et de tout appareil de
chauffage.
• Laissez un espace suffisant
(au moins 10 cm) entre
l’arrière de l’appareil et le
mur.
Les aliments gèlent
dans l’appareil.
• dispositif de réglage de
température est-il réglé
sur une position de
froid maximum?
• La température
ambiante est-elle trop
basse?
• Les aliments à forte
teneur en humidité
sontils placés à proximité de la conduite d’air
froid?
• Réglez le dispositif
deréglage de température
sur une position de froid
moyenne ou minimum.
• • Les aliments peuvent
geler si la température
ambiante est inférieure à 5
°C. Entreposez-les dans un
endroit où la température
est supérieure à 5 °C.
• • Placez les aliments à forte
teneur en humidité sur les
clayettes à proximité de la
porte.
L’appareil fait un
bruit étrange.
• Le sol sur lequel
repose l’appareil est-il
inégal?
• L’arrière de l’appareil
est-il trop proche du
mur?
• D’autres objets sontils en contact avec
l’appareil?
• Déplacez l’appareil à un
endroit où le sol est nivelé.
• Laissez un espace suffisant.
• Enlevez tout objet en contact avec l’appareil.
Bruits étranges:
craquement, cliquetis, écoulement
d’eau, ronronnement, vibration.
C’est parfaitement normal (si
l’appareil n’est pas à niveau,
le bruit peut être plus fort)
90
www.aeg.com
Problème
Point à contrôler
Solution
Odeurs ou émanations nauséabondes
provenant de
l’intérieur.
• Les aliments sontils conservés sans
couvercle ou sans
emballage?
• Les clayettes et les
compartiments ont-ils
été salis par des aliments?
• Les aliments sontils conservés trop
longtemps?
• Veillez à toujours couvrir les
aliments ou à les emballer.
• Nettoyez régulièrement
les parties internes de
l’appareil. Quand les
odeurs s’imprègnent, il est
difficile de les éliminer.
• Ne conservez pas les aliments pendant une période
prolongée.
• L’appareil n’est pas un
conservateur d’aliment.
La porte ne s’ouvre
pas facilement.
• La porte a-t-elle été
fermée et ouverte de
nouveau immédiatement?
• Dans ce cas, attendez une
minute, la porte s’ouvrira
facilement.
Givre et condensation à l’intérieur de
l’appareil et sur la
surface des parois
internes.
• La porte est-elle
restée ouverte trop
longtemps?
• Les aliments à forte
teneur en humidité
sontils conservés sans
couvercle ou sans
emballage?
• La température et/
ou l’humidité est-elle
élevée autour de
l’appareil?
• Ne laissez pas la porte
ouverte longtemps.
• Veillez à toujours couvrir les
aliments ou à les emballer.
• Installez l’appareil dans
un endroit plus sec et plus
frais.
La façade et les
parois de l’appareil
sont chaudes.
C’est normal.
TEMPÉRATURE AMBIANTE
Cet appareil est conçu pour fonctionner
dans une température ambiante spécifiée par sa catégorie et indiquée sur la
plaque signalétique.
Catégorie climatique
Température ambiante (de... à...)
SN
+10°C à + 32°C
N
+16°C à + 32°C
ST
+16°C à + 38°C
T
+16°C à + 43°C
La température interne peut être
affectée par des facteurs tels
que l’emplacement de l’appareil,
la température ambiante ou la
fréquence d’ouverture de la porte.
ACCESSOIRES
• Boîtier de filtre
• Kit d’alimentation en eau
• Notice d’utilisation
FRANÇAIS
91
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le sym-
Ne jetez pas les appareils portant le sym-
bole
. Déposez les emballages dans
les conteneurs prévus à cet effet. Contribuez à la protection de l’environnement
et à votre sécurité, recyclez vos produits
électriques et électroniques.
bole
avec les ordures ménagères.
Emmenez un tel produit dans votre centre
local de recyclage ou contactez vos services municipaux.
92
www.aeg.com
INHALT
SICHERHEITSHINWEISE.......................................................................................93
SICHERHEITSANWEISUNGEN..............................................................................94
GERÄTEBESCHREIBUNG.....................................................................................96
BEDIENFELD..........................................................................................................98
VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME..............................................................100
TÄGLICHER GEBRAUCH.....................................................................................101
OPTIONEN….........................................................................................................103
PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE.................................................................104
REINIGUNG UND PFLEGE...................................................................................105
WAS TUN, WENN ….............................................................................................107
UMWELTTIPPS.....................................................................................................109
FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE
Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den innovativen
Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können. Es ist mit Funktionen
ausgestattet, die in gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden sind. Nehmen Sie sich ein
paar Minuten Zeit zum Lesen, um seine Vorzüge kennen zu lernen.
Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:
Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs- und Service-Informationen zu
erhalten:
www.aeg.com
Ihr erworbenes Produkt zu registrieren, um den besten Service dafür zu gewährleisten:
www.aeg.com/productregistration
Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät zu erwerben:
www.aeg.com/shop
KUNDENDIENST UND -BETREUUNG
Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile für Ihre Produkte.
Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst wenden
(diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild): Modell, Produktnummer (PNC),
Seriennummer.
Warnung / Wichtige Sicherheitshinweise.
Allgemeine Hinweise und Ratschläge
Hinweise zum Umweltschutz.
Änderungen vorbehalten.
DEUTSCH
93
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie vor der Montage und dem ersten Gebrauch des Geräts
die mitgelieferte Anleitung sorgfältig durch. Der Hersteller übernimmt
keine Verantwortung für Verletzungen und Beschädigungen durch
unsachgemäße Montage. Bewahren Sie die Anleitung zusammen mit
dem Gerät für den zukünftigen Gebrauch auf.
Sicherheit von Kindern und hilfsbedürftigen Personen
• Das Gerät kann durch Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten
oder mit mangelnder Erfahrung/mangelndem Wissen benutzt
werden, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person
beaufsichtigt werden oder von dieser Person Anweisungen erhielten,
wie das Gerät sicher zu bedienen ist, und welche Gefahren bei nicht
ordnungsgemäßer Bedienung bestehen.
• Das Gerät kann von Kindern zwischen 3 und 8 Jahren und Personen
mit schweren Behinderungen oder Mehrfachbehinderung benutzt
werden, wenn Sie in die sichere Verwendung eingewiesen wurden.
• Halten Sie Kinder unter 3 Jahren vom Gerät fern, wenn sie nicht
ständig beaufsichtigt werden.
• Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
• Kinder dürfen keine Reinigung und Wartung ohne Beaufsichtigung
durchführen.
• Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von Kindern fern und
entsorgen Sie es auf angemessene Weise.
Allgemeine Sicherheit
• Dieses Gerät ist für die Verwendung im Haushalt und ähnliche
Zwecke vorgesehen, wie z. B.:
––Bauernhöfe, Personalküchenbereiche in Geschäften, Büros und
anderen Arbeitsumfeldern
––für Gäste in Hotels, Motels, Pensionen und anderen wohnungsähnlichen Räumlichkeiten.
• Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen im Gehäuse oder
in der Einbaunische nicht blockiert sind.
• Versuchen Sie nicht, den Abtauvorgang durch andere als vom
Hersteller empfohlene mechanische oder sonstige Hilfsmittel zu
beschleunigen.
• Achten Sie darauf, den Kältekreislauf nicht zu beschädigen.
• Betreiben Sie in den Lebensmittelfächern des Geräts keine anderen
als die vom Hersteller empfohlenen Elektrogeräte.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem Wasser- oder Dampfstrahl.
94
www.aeg.com
• Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie ausschließlich Neutralreiniger. Benutzen Sie keine
Scheuermittel, scheuernde Reinigungsschwämme, Lösungsmittel
oder Metallgegenstände.
• Bewahren Sie in dem Gerät keine explosiven Substanzen wie
Spraydosen mit entzündlichen Treibgasen auf.
• Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, einem
autorisierten Kundendienst oder einer gleichermaßen qualifizierten
Person ersetzt werden, damit Gefahrenquellen vermieden werden.
• Wenn das Gerät über einen Eiswürfelbereiter oder einen Wasserspender verfügt, befüllen Sie diese ausschließlich mit Trinkwasser.
• Wenn das Gerät einen Wasseranschluss erfordert, verbinden Sie es
ausschließlich mit einem Trinkwasseranschluss.
• Der Zulaufwasserdruck (Mindest- und Höchstdruck) muss zwischen
1 bar (0,1 MPa) und 10 bar (1 MPa) liegen.
SICHERHEITSANWEISUNGEN
Montage
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ACHTUNG!
Nur eine qualifizierte Fachkraft
darf den elektrischen Anschluss
des Geräts vornehmen. Entfernen
Sie das gesamte Verpackungsmaterial.
Entfernen Sie das gesamte
Verpackungsmaterial.
Stellen Sie ein beschädigtes Gerät
nicht auf und benutzen Sie es nicht.
Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.
Seien Sie beim Umsetzen des Geräts
vorsichtig, denn es ist schwer. Tragen
Sie stets Sicherheitshandschuhe.
Stellen Sie sicher, dass die Luft um
das Gerät zirkulieren kann.
Warten Sie mindestens 4 Stunden,
bevor Sie das Gerät an das
Stromnetz anschließen. Dies ist
erforderlich, damit das Öl in den
Kompressor zurückfließen kann.
Stellen Sie das Gerät nicht in der
Nähe von Heizkörpern, Herden,
Backöfen oder Kochfeldern auf.
Die Geräterückseite muss gegen die
Wand gestellt werden.
Stellen Sie das Gerät nicht an Orten
auf, wo es direkter Sonneneinstrahlung
ausgesetzt sein könnte.
Stellen Sie das Gerät nicht an zu
feuchten oder zu kalten Orten wie
in Nebengebäuden, Garagen oder
Weinkellern auf.
• Wenn Sie das Gerät verschieben, heben
Sie es bitte an der Vorderkante an, um
den Fußboden nicht zu verkratzen.
Elektrischer Anschluss
•
•
•
•
•
ACHTUNG!
Brand- und Stromschlaggefahr.
Das Gerät muss geerdet sein.
ACHTUNG!
Achten Sie bei der Aufstellung
des Gerätes darauf, dass das
Netzkabel nicht eingeklemmt
oder beschädigt wird.
ACHTUNG!
Verwenden Sie keine
Mehrfachsteckdosen
oder Verlängerungskabel.
Die Anwendung muss geerdet werden.
Alle Elektroanschlüsse müssen
von einem qualifizierten Elektriker
vorgenommen werden.
Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Daten auf dem Typenschild
den Daten Ihrer Stromversorgung entsprechen. Wenden Sie sich andernfalls an eine Elektrofachkraft.
Schließen Sie das Gerät unbedingt
an eine ordnungsgemäß installierte
Schutzkontaktsteckdose an.
Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel.
DEUTSCH
95
• Achten Sie darauf, elektrische
Bauteile (wie Netzstecker, Netzkabel
und Kompressor) nicht zu beschädigen. Wenden Sie sich an den
technischen Kundendienst oder einen
Elektriker, wenn elektrische Bauteile
ausgetauscht werden sollen.
• Das Netzkabel muss unterhalb des
Netzsteckers verlegt werden.
• Stecken Sie den Netzstecker erst
nach Abschluss der Montage in die
Steckdose. Stellen Sie sicher, dass
der Netzstecker nach der Montage
noch zugänglich ist.
• Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn
Sie das Gerät von der Stromversorgung trennen möchten. Ziehen Sie
stets am Netzstecker.
• Nehmen Sie keine Gegenstände aus
dem Gefrierfach und berühren Sie
diese nicht, falls Ihre Hände nass
oder feucht sind.
• Frieren Sie aufgetaute Lebensmittel
nicht wieder ein.
• Befolgen Sie die Hinweise auf der
Verpackung zur Aufbewahrung
tiefgekühlter Lebensmittel.
Bedienungshinweise
ACHTUNG!
Verletzungsgefahr und Gefahr
von Beschädigungen am Gerät.
• Schalten Sie das Gerät immer aus
und ziehen Sie den Netzstecker aus
der Steckdose, bevor Reinigungsarbeiten durchgeführt werden.
• Der Kältekreislauf des Gerätes
enthält Kohlenwasserstoffe. Das
Gerät muss von einer qualifizierten
Fachkraft gewartet und nachgefüllt
werden.
• Prüfen Sie regelmäßig den Wasserabfluss des Geräts und reinigen Sie
ihn gegebenenfalls. Bei verstopftem
Wasserabfluss sammelt sich das Abtauwasser am Boden des Geräts an.
•
•
•
•
•
•
•
•
ACHTUNG!
Es besteht Verletzungs-, Verbrennungs-, Stromschlag- sowie
Brandgefahr.
Das Gerät enthält ein
entzündliches Gas, Isobutan
(R600a), ein natürliches Gas
mit hoher Umweltkompatibilität.
Achten Sie darauf, den
Kühlmittelkreis mit dem Isobutan
nicht zu beschädigen.
Nehmen Sie keine technischen
Änderungen am Gerät vor.
Stellen Sie keine elektrischen Geräte
(z. B. Eisbereiter) in das Gerät, wenn
solche Geräte nicht ausdrücklich vom
Hersteller für diesen Zweck zugelassen sind.
Wird der Kältekreislauf beschädigt,
stellen Sie bitte sicher, dass es keine
Flammen und Zündquellen im Raum
gibt. Sorgen Sie für Raumbelüftung.
Stellen Sie keine heißen Gegenstände
auf die Kunststoffteile des Geräts.
Legen Sie keine Erfrischungsgetränke
in das Gefrierfach. Dadurch entsteht
Druck auf den Getränkebehälter.
Bewahren Sie keine entzündbaren
Gase und Flüssigkeiten im Gerät auf.
Platzieren Sie keine entflammbaren
Produkte oder Gegenstände, die mit
entflammbaren Produkten benetzt
sind, im Gerät, auf dem Gerät oder in
der Nähe des Geräts.
Berühren Sie nicht den Kompressor
oder den Kondensator/Wärmeaustauscher. Sie sind heiß.
Innenbeleuchtung
ACHTUNG!
Stromschlaggefahr.
• Der Lampentyp in diesem Gerät eignet sich nicht zur Raumbeleuchtung.
Reinigung und Pflege
Entsorgung
•
•
•
•
•
•
ACHTUNG!
Verletzungs- und Erstickungsgefahr.
Trennen Sie das Gerät von der
Stromversorgung.
Schneiden Sie das Netzkabel ab und
entsorgen Sie es.
Entfernen Sie die Tür, um zu verhindern, dass sich Kinder oder Haustiere
in dem Gerät einschließen.
Der Kältekreislauf und die Isolierungsmaterialien dieses Gerätes
sind ozonfreundlich.
Die Isolierung enthält entzündliches
Gas. Für Informationen zur korrekten
Entsorgung des Geräts wenden Sie
sich an Ihre kommunale Behörde.
Achten Sie darauf, dass die Kühleinheit in der Nähe des Wärmetauschers
nicht beschädigt wird.
96
www.aeg.com
GERÄTEBESCHREIBUNG
SPENDERMODELL
1
2
3
12
4
5
6
14
7
13
12
11
10
1 Eisbereiter und Eisvorratsbehälter
9
8
6 Getränkefach (nur ausgewählte
2 Xpress Can Chiller
(Schnellkühlfach) Zur
Aufbewahrung von Getränken.
3 Multi Plus Zone
Zur Aufbewahrung von gängigen
Arz- neimitteln oder Kosmetika.
Die sichere Aufbewahrung von
Produkten wie wissenschaftliche
Proben oder Arzneimittel, die einen
bestimmten Temperaturbereich
erfordern, ist nicht gewährleistet.
4 Eier-Fach
Verwenden Sie dieses Fach
nicht zur Aufbewahrung von
Eiswürfeln und stellen Sie es
nicht in den Gefrierraum.
5 Kühlschrankablage
(gehärtetes Glas) Zur Lagerung
von Lebensmitteln.
7
8
9
10
11
12
Modelle)
Für Dosen, Trinkwasser
und Getränke.
Ablage für Erfrischungen
Zur Lagerung von gekühlten Lebensmitteln, Milch, Saft, Bierflaschen etc.
Gemüsefach
Obstfach
Magic Cool Zone (nur
ausgewählte Modelle)
Gefrierfach
Zur Lagerung von getrocknetem
Fleisch oder Fisch über
einen längeren Zeitraum.
Türabstellfach (Zwei-Sterne-Fach)
Zur kurzfristigen Lagerung von
Lebensmitteln und Speiseeis.
DEUTSCH
13 Türabstellfach
97
14 Gefrier-Regal (gehärtetes Glas)
Zur Aufbewahrung
tiefgekühlter Lebensmittel.
Zur Lagerung tiefgekühlter
Lebensmittel wie Fleisch,
Fisch, Speiseeis.
MODELL OHNE SPENDER
1
2
3
11
4
5
12
6
11
10
9
1 Eiswürfelschale
2 Xpress Can Chiller(Schnellkühlfach)
Zur Aufbewahrung von Getränken.
3 Multi Plus Zone
Zur Aufbewahrung von gängigen
Arzneimitteln oder Kosmetika.
Die sichere Aufbewahrung von
Produkten wie wissenschaftliche
Proben oder Arzneimittel, die einen
bestimmten Temperaturbereich
erfordern, ist nicht gewährleistet.
4 Eier-Fach Verwenden Sie dieses
Fach nicht zur Aufbewahrung
von Eiswürfeln und stellen Sie
es nicht in den Gefrierraum.
5 Kühlschrankablage
(gehärtetes Glas) Zur Lagerung
von Lebensmitteln.
8
7
6 Ablage für Erfrischungen
7
8
9
10
11
12
Zur Lagerung von gekühlten Lebensmitteln, Milch, Saft, Bierflaschen etc.
Gemüsefach
Obstfach
Gefrierfach Zur Lagerung von
getrocknetem Fleisch oder Fisch
über einen längeren Zeitraum.
Türabstellfach (Zwei-Sterne-Fach)
Zur kurzfristigen Lagerung von
Lebens mitteln und Speiseeis.
Türabstellfach Zur Aufbewahrung
tiefgekühlter Lebensmittel.
Gefrier-Regal (gehärtetes Glas)
Zur Lagerung tiefgekühlter
Lebensmittel wie Fleisch,
Fisch, Speiseeis.
98
www.aeg.com
BEDIENFELD
SPENDERMODELL
A
1
6
5
B
H
C
G F
D
E
2
4
3
4 Auswahltaste für den Eisspender
1
Auswahltaste für die
Gefrierraumtemperatur
und Verriegelung für den Eisbereiter
.
5 Auswahltaste für den Wasserspender
.
2
Auswahltaste für die
Kühlraumtemperatur
3
Drücken Sie diese Taste, damit
Einstel- lungen nicht versehentlich
geändert werden.Um die Taste zu
lösen, halten Sie sie mindestens 3
Sekunden lang gedrückt. Das Display
wird ausgeschaltet.
Anzeigen (A-H)
6
7
Taste BELEUCHTUNG/FILTER:
1. Taste zum Einschalten der Spenderbeleuchtung.
2. Taste für Filteraustausch oder
Zurücksetzen.
Nach einem Filteraustausch
oder zum Zurücksetzen, halten
Sie diese Taste mindestens 3
Sekunden lang gedrückt.
Beschreibung
Temperaturanzeige Gefrierraum
A.
B.
Alarm-Anzeige (ohne Ton)
Kunden können bei Ausfällen (z. B.
Stromausfall) die Temperatur hier ablesen.
1. Das Alarm-Symbol blinkt und zeigt
die höchste Innenraumtemperatur
an.
2. Der Alarm endet, wenn die Taste
gedrückt wird und das Display
den Wert der Temperaturregelung
anzeigt.
DEUTSCH
Anzeigen (A-H)
Beschreibung
C.
Verriegelungsanzeige
99
Temperaturanzeige Kühlraum
D.
Anzeige „Verriegelung für den Eisbereiter“
E.
Anzeige Eisspender
F.
Anzeige Wasserspender
G.
Anzeige Filteraustausch
Sechs Monate nach der ersten Inbetriebnahme wird das Symbol flackern.
H.
MODELL OHNE SPENDER
1
A
B
C
D
E
2
3
1
3
Auswahltaste für die Gefrierraumtemperatur
2
Auswahltaste für die Kühlraumtemperatur
Anzeigen (A-E)
A.
Verriegelungstaste
Drücken Sie diese Taste, damit
Einstel- lungen nicht versehentlich
geändert werden. Um die Taste zu
lösen, halten Sie sie mindestens 3
Sekunden lang gedrückt.
Beschreibung
Temperaturanzeige Gefrierraum
B.
Anzeige „Super“ für den Gefrierraum
C.
Verriegelungsanzeige
D.
Anzeige „Super“ für den Kühlraum
E.
Temperaturanzeige Kühlraum
100
www.aeg.com
VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
ANSCHLIESSEN DER WASSERLEITUNG
1. Bei Modellen mit automatischem
Eisbereiter
–– Der Wasserdruck sollte 2,0 bis
12,5 kgf/cm2 oder mehr betragen,
damit der automatische Eisbereiter
betrieben werden kann.
–– Überprüfen Sie den Druck Ihres
Leitungswassers. Wenn eine
Tasse von 180 cc innerhalb von
10 Sekunden gefüllt wird, ist der
Druck geeignet.
–– Reicht der Wasserdruck für
den Betrieb des automatischen
Eisbereiters nicht aus, lassen
Sie von einem Fachbetrieb eine
zusätzliche Wasserdruckpumpe
installieren.
2. Beim Installieren der Wasserleitungen darauf achten, dass sie nicht in
der Nähe warmer Flächen verlegt
werden.
3. Der Wasserfilter „filtert“ nur Wasser.
Er beseitigt keine Bakterien oder
Keime.
4. Die Filterlebensdauer hängt vom
Verwendungsgrad ab. Wir empfehlen einen Filterwechsel mindestens
alle 6 Monate. Beim Anbringen des
Filters auf leichte Zugänglichkeit (für
Ausund Einbau) achten.
Hinweis: Das Symbol beginnt
6 Monate nach der ersten
Stromeinspeisung zu flackern.
Zum beseitigt des flackernden
Symbols wechseln Sie den Wasserfilter und halten anschließend
die Lichttaste für 3 Sekunden
gedrückt.
5. Nach der Montage des Kühlschranks und der Wasserleitung,
stellen Sie am Bedienfeld WATER
ein und drücken es für 2-3 Minuten,
bis das Wasser in den Wassertank
gelaufen ist und Sie Wasser zapfen
können.
DEUTSCH
101
TÄGLICHER GEBRAUCH
TEMPERATURREGELUNG
Wenn das Gerät zum ersten Mal angeschlossen wird, ist die Temperaturkühlung auf „Mittel“ eingestellt.
MODELL OHNE SPENDER
Gefrierraum
SPENDERMODELL
Gefrierraum
Zum Einstellen der Temperatur die Taste
drücken, bis die gewünschte Temperatur angezeigt wird.
Für die Funktion „Schnelles Einfrieren“
Zum Einstellen der Temperatur die
Taste
drücken, bis die
gewünschte Temperatur angezeigt wird.
Für die Funktion „Schnelles Einfrieren“
die Taste
solange gedrückt
halten, bis die LED „Super“ aufleuchtet.
Zum Aufheben der Funktion die Taste
noch einmal drücken.
Kühlraum
die Taste
solange gedrückt halten,
bis die LED „Super“ aufleuchtet. Zum
Aufheben der Funktion die Taste noch
einmal drücken.
Kühlraum
Zum Einstellen der Temperatur die Taste
drücken, bis die gewünschte Temperatur angezeigt wird.
Für die Funktion „Schnelles Kühlen“
die Taste
solange gedrückt halten,
bis die LED „Super“ aufleuchtet. Zum
Aufheben der Funktion die Taste noch
einmal drücken.
Funktion Temperaturanzeige umschalten (Fahrenheit-Celsi- us)
Die Standardeinstellung ist
Celsius. Die Verriegelungstaste
drücken, um den Verriegelungsmodus einzu- schalten. Im
Verriegelungsmodus die Tasten
und WATER gleich- zeitig
10 Sekunden lang drücken,
um die Temperaturskala umzuschalten.
Zum Einstellen der Temperatur die
Taste
drücken, bis die
gewünschte Temperatur angezeigt wird.
Für die Funktion „Schnelles Kühlen“ die
Taste
solange gedrückt halten, bis die LED „Super“ aufleuchtet.
Zum Aufheben der Funktion die Taste
noch einmal drücken.
VORSICHT!
Die Lebensmittel im Kühlschrank
können gefroren sein, wenn
die Umgebungstemperatur des
Kühlschranks weniger als 5 °C
beträgt.
TEMPERATURKÜHLUNG
„HOCH“
SPENDERMODELL
Ein Temperaturanstieg im Gefrier- oder
Kühlraum wird angezeigt durch:
• das Blinken des Alarmsymbols
(Summer ertönt nicht)
• das elektronische System, das
anzeigt, dass die maximale Temperatur im Innenraum erreicht ist.
102
www.aeg.com
Auch wenn der normale Betrieb
des Gerätes wieder hergestellt
ist und die Temperatur im Innenraum wieder einen normalen
Bereich erreicht hat, blinkt das
Alarm-Symbol
weiter und die
Displayanzeige zeigt die höchste
erreichte Tempe- ratur an.
Wenn Sie die Verriegelungstaste
drücken, wird der AlarmModus beendet und das AlarmSymbol
erlischt. Das Display
zeigt den eingestellten Temperaturwert an.
MODELL OHNE SPENDER
Ein Temperaturanstieg im Gefrier- oder
Kühlraum wird angezeigt durch:
• das Blinken des Displays vom Gefrier
oder/und Kühlraum
• das elektronische System, das
anzeigt, dass die maximale Temperatur im Innenraum erreicht ist.
Auch wenn der normale Betrieb
des Gerätes wieder hergestellt ist
und die Temperatur im Innenraum
wieder einen normalen Bereich
erreicht hat, blinkt das Display
weiter und die höchste erreichte
Temperatur wird angezeigt.
Wenn Sie die Verriegelungstaste
, drücken, wird die Temperaturkühlung „Hoch“ beendet
und das Display zeigt den eingestellten Temperaturwert an.
„OFF“ (AUS) FUNKTIONEN
• Die Innenbeleuchtung des Gerätes
erlischt, wenn die Tür länger als 10
Minu- ten geöffnet bleibt.
• Funktion Display-Aus:
–– Wenn innerhalb von 5 Minuten
keine Tasten betätigt oder Türen
geöffnet wurden, werden alle
LED/Beleuchtungen außer die
der Tasten WATER, ICE und
ausgeschaltet.
–– Nach dem Modus LED-Aus geht
das Gerät in den normalen Anzeigemodus über, wenn Sie eine
beliebige Taste drücken oder die
Tür öffnen.
• Funktion System-Aus (Funktion
Power-Off):
–– Sie können den Betrieb des Gerätes unterbrechen ohne es vom
Stromnetz zu trennen, insbesondere während des Urlaubs.
–– Durch gleichzeitiges Drücken
der Tasten
und
5 Sekunden lang,
kann das Gerät ausgeschaltet
werden.
–– Während des Status „OFF“ (AUS)
zeigt die Temperaturanzeige vom
Gefrier- und Kühlraum „ — — “ an.
Andere LED-Beleuchtungen gehen
aus und der Betrieb des Gerätes
wird eingestellt.
–– Im umgekehrten Fall, halten
Sie gleichzeitig die Tasten
und
5
Sekunden lang gedrückt, um die
Funktion „OFF“ (AUS) aufzuheben.
TÜR-OFFEN-ALARM
Es ertönt ein akustischer Alarm, wenn
die Tür des Gefrier- oder Kühlraums 1
Minute lang offen ist. Der Alarm schaltet
nach 5 Minuten ab. Sobald der Normalzustand wieder hergestellt ist (Tür
geschlossen), wird der Alarm ausgeschaltet.
DEUTSCH
103
OPTIONEN
MAGIC COOL ZONE
Wenn das Gerät zum ersten Mal angeschlossen wird, leuchtet die FRESHLED. Zur schrittweisen Änderung der
Einstellungen, verwenden Sie die Taste
SELECT.
Step
Display
Target Temperature
1.
FRESH
+5°C bis +6°C.
2.
VEGETABLE
+3°C bis +4°C.
3.
FISH
–1°C bis +0°C.
4.
MEAT
–3°C bis –2°C.
SPENDER
Taste WATER oder ICE wählen und den
Hebel mit der Tasse etwa 2 Sekunden
lang sanft drücken:
• Wenn Sie die Taste WATER drücken,
leuchtet das Symbol auf.
VORSICHT!
Für die Eiswürfel keine leicht
zerbrechlichen Gefäße oder
Kristallgläser verwenden.
VORSICHT!
Falls das Eis Verfärbungen aufweist, benutzen Sie den Spender
nicht und rufen Sie den Kundendienst an.
Nur das Eis von diesem Gerät
verwenden.
AUTOMATISCHER EISBEREITER
• Wenn Sie die Taste ICE drücken,
leuchtet das Symbol
auf.
Bei der Reinigung des Eiswürfelfaches
oder wenn Sie es längere Zeit nicht
benutzt haben, entfernen Sie die
Eiswürfel aus dem Eiswürfel-Vorratsbehälter und verriegeln Sie den Eisbereiter, indem Sie die Taste ICE 3
Sekunden lang gedrückt halten. Die
Anzeige
leuchtet auf.
• Es werden jeweils circa 10 Eiswürfel
(14 bis 15 mal täglich) hergestellt.
Sobald der Eisvorratsbehälter voll ist,
schaltet sich der Eisbereiter ab.
• Es ist normal, dass der Eisbereiter
schlagende Geräusche macht, wenn
die Eiswürfel in den Eisvorratsbehälter fallen.
• Zur Vermeidung von unangenehmen
Gerüchen, sollten Sie den Eisvorratsbehälter regelmäßig reinigen.
• Wenn die Eismenge im Vorratsbehälter nicht ausreichend ist, kann kein
Eis entnommen werden. Warten Sie
einen Tag oder länger für die Herstellung einer größeren Eismenge.
• Bei erschwerter Ausgabe sollten Sie
überprüfen, ob der Auslass des Eisspenders möglicherweise verstopft
ist.
104
www.aeg.com
• Wenn Eiswürfel stecken bleiben und
nicht ausgeworfen werden, ziehen
Sie den Eisvorratsbehälter heraus
und trennen Sie die Eiswürfel, die
zusammengefroren sein könnten.
VORSICHT!
If the amount of water which is
supplied to Ice Maker needs adjusting, call for a service agent.
VORSICHT!
Bei einem Stromausfall können
die Eiswürfel schmelzen und das
Wasser kann auf den Boden tropfen. Falls absehbar ist, dass die
Situation einige Stunden anhalten
wird, ziehen Sie den Vorratsbehälter heraus, entnehmen Sie die
Eiswürfel und schieben Sie ihn
wieder ein.
PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE
HINWEISE ZUR LAGERUNG
VON LEBENSMITTEL
• Lebensmittel vor der Einlagerung waschen.
• Teilen Sie die Lebensmittel in kleine
Stücke.
• Bewahren Sie wasserhaltige Lebensmittel oder Lebensmittel mit hoher
Feuchtigkeit vorne in den Fächern
(in der Nähe der Tür) auf. Wenn sie
neben der Kaltluftöffnung gelagert
werden, können sie einfrieren.
• Warme oder heiße Speisen sollten
ausreichend abgekühlt sein, bevor sie
eingelagert werden. Das schont den
Energieverbrauch und verbessert die
Kühlleistung.
• Berücksichtigen Sie, dass tropische
Früchte wie Bananen, Ananas und
Tomaten bei niedrigen Temperaturen
schnell verderben.
• Sorgen Sie für ausreichend Platz
zwischen den Lebensmitteln. Wenn
Lebensmittel zu dicht aneinander
eingelagert werden, wird die Luftzirkulation erschwert und die Kühlleistung gemindert.
• Denken Sie immer daran, Lebensmittel abzudecken oder einzupacken, um
Geruchsbildung zu verhindern.
• Kein Gemüse im Kühlfach lagern, es
kann gefrieren.
• Das Eier-Fach kann auf eine beliebige Ablage im Kühlschrank gestellt
werden.
NORMALE BETRIEBSGERÄUSCHE
Folgende Geräusche sind während des
normalen Gerätebetriebs normal:
• Ein leichtes Gurgeln und Blubbern,
wenn das Kältemittel durch die Leitungen gepumpt wird.
• Ein Surren und ein pulsierendes
Geräusch vom Kompressor, wenn
das Kältemittel durch die Leitungen
gepumpt wird.
• Ein plötzliches Knackgeräusch aus
dem Geräteinneren, verursacht durch
thermische Ausdehnung (eine natürliche und nicht gefährliche physikalische Erscheinung).
• Leises Klicken des Temperaturreglers, wenn sich der Kompressor
ein- oder ausschaltet.
ENERGIESPARTIPPS
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig,
und lassen Sie diese nicht länger
offen als notwendig.
HINWEISE FÜR FRISCHE
LEBENSMITTEL KÜHLGERÄTE
• Legen Sie keine warmen Lebensmittel oder dampfende Flüssigkeiten in
den Kühlschrank.
• Decken Sie die Lebensmittel ab oder
verpacken Sie diese entsprechend,
besonders wenn sie stark riechen.
• Legen Sie die Lebensmittel so hinein,
dass die Luft frei um sie zirkulieren
kann.
HINWEISE FÜR DIE KÜHLUNG
Hilfreiche Tipps:
• Fleisch (alle Sorten) : Verpacken Sie
Fleisch in einem Frischhaltebeutel
DEUTSCH
•
•
•
•
und legen Sie diesen auf die Glasablage über der Gemüseschublade.
Lagern Sie Fleisch höchstens 1 - 2
Tage.
Vorgekochte Lebensmittel, kalte Gerichte etc.: Diese sollten abgedeckt auf
eine der Ablagen gelegt werden.
Obst und Gemüse: Gründlich reinigen
und in die dafür vorgesehene(n)
Schublade(n) legen.
Bananen, Kartoffeln, Zwiebeln und
Knoblauch sollten im Kühlschrank
nicht unverpackt aufbewahrt werden.
• Butter und Käse: Diese sollten stets
in speziellen luftdichten Behältern
verpackt sein oder in Aluminiumfolie
bzw. in lebensmittelechte Tüten
eingepackt werden, um so wenig Luft
wie möglich in der Verpackung zu
haben.
• Flaschen Sie sollten mit Deckel in
der Flaschenablage in der Tür oder
im Flaschenhalter (falls vorhanden)
aufbewahrt werden.
REINIGUNG UND PFLEGE
REINIGUNG DER
INNENTEILE
Verwenden Sie zum Reinigen ein Tuch,
Wasser und ein schwaches (neutrales)
Reinigungsmittel.
1. Wasserspender-Ablage
Entfernen Sie das Überlaufgitter und
reinigen Sie die Wasserablage regelmäßig (das Überlaufgitter besitzt
kein automatisches Ablaufsystem).
3. Gefrier- und Kühlraum-Ablagen
Beide Enden festhalten und nach
oben ziehen.
2. Eiswürfel-Vorratsbehälter
–– Herausnehmen: Ziehen Sie den
Behälter zum Herausnehmen nach
vorne.
–– Einsetzen: In die Seitennuten
einsetzen und bis zum Anschlag
einschieben. Wenn der Behälter
sich nicht ganz einschieben lässt:
den Behälter ganz herausziehen,
die Schnecke im Behälter oder
den Antriebsmechanismus um
eine Viertelumdrehung drehen und
den Behälter wieder einschieben.
–– Eiswürfel nicht zu lange lagern.
105
106
www.aeg.com
4. Gefrier- und Kühlraum-Fächer
Die Tür ganz öffnen und die Fächer
dann zum Herausnehmen nach
vorne ziehen.
AUSWECHSELN DER LEDBELEUCHTUNG
VORSICHT!
Die LED-Beleuchtung darf nur
vom Kundendienst oder einer
hierfür qualifizierten Fachkraft
ausgetauscht werden.
VORSICHT!
Überzeugen Sie sich, dass der
Netzstecker abgezogen ist!
5. Obst- und Gemüsefach
Nach vorne ziehen und dann zum
Herausnehmen etwas anheben.
REINIGEN DER TÜRABLAGEN
Benutzen Sie ein Tuch und ein
schwaches (neutrales) Reinigungsmittel.
REINIGEN DER GERÄTERÜCKSEITE
(MASCHINENFACH)
Entfernen Sie Staub vom Gitter
mindestens einmal pro Jahr mit einem
Staubsauger.
Auswechseln der LED des Gefrierund Kühlraums
1. Trennen Sie die Rückseite der LEDAbdeckung mit einem Schraubendreher ab.
2. Nehmen Sie die LED-Abdeckung ab
und lösen Sie die 2 Befestigungsschrauben der LED Platte.
x2
3. Ziehen Sie den Kabelbaum der LED
Platte ab und wechseln Sie die LED
aus.
Zur Montage führen Sie die
obigen Schritte in umgekehrter
Reihenfolge aus.
DEUTSCH
107
WAS TUN, WENN...
Versuchen Sie bitte mit den
folgenden Ratschlägen zur
Fehlerbeseitigung das Problem
zu lösen, bevor Sie den Kundendienst anrufen!
Problem
Kontrolle
Abhilfe
Der Innenraum
kühlt nicht. Einfrierund Kühlleistung ist
nicht ausreichend.
• Ist das Gerät vom
Stromnetz getrennt?
• Ist die Temperaturkühlung auf „NIEDRIG“
eingestellt?
• Steht das Gerät direkt
in der Sonne oder in
Heizungsnähe?
• Ist der Abstand zwischen der Geräterückseite und der Wand zu
gering?
• Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
• Stellen Sie die Temperaturkühlung auf „MITTEL“
oder „HOCH“ ein.
• Stellen Sie das Gerät an
einem Ort ohne direkte
Sonneneinstrahlung und
entfernt von Heizkörpern
auf.
• Sorgen Sie für genügend
Abstand (mehr als 10 cm)
zwischen Geräterückseite
und Wand.
Die Lebensmittel im
Gerät gefrieren.
• Ist die Temperaturkühlung auf „HOCH“
eingestellt?
• Ist die Umgebungstemperatur zu
niedrig?
• Werden Lebensmittel
mit hohem Feuchtigkeitsgehalt dicht an der
Kaltluftöffnung aufbewahrt?
• Stellen Sie die Temperaturkühlung auf „MITTEL“
oder „NIEDRIG“ ein.
• Lebensmittel können
gefroren sein, wenn die
Umgebungstemperatur
weniger als 5 °C beträgt.
Verschieben Sie das Gerät
an einen Ort mit mehr als
5 °C.
• Bewahren Sie feuchte Lebensmittel auf den Ablagen
in Türnähe auf.
Ungewöhnliches
Geräusch vom
Gerät.
• Ist der Boden unter
dem Gerät uneben?
• Ist der Abstand zwischen der Geräterückseite und der Wand zu
gering?
• Berühren Gegenstände das Gerät?
• Verschieben Sie das Gerät
auf einen waagrechten
Boden.
• Sorgen Sie für genügend
Abstand.
• Entfernen Sie Gegenstände, die das Gerät
berühren.
Ungewöhnliche Geräusche:
Knacken, Klicken,
Wasserfließen,
Brummen oder
Summen.
Das ist normal (wenn das
Gerät nicht waagerecht
ausgerichtet ist, kann das
Geräusch lauter sein).
108
www.aeg.com
Problem
Kontrolle
Abhilfe
Unangenehmer
Geruch aus dem
Kühlschrank.
• Befinden sich unabgedeckte und unverpackte Lebensmittel im
Kühlschrank?
• Sind Fächer und Ablagen mit Lebensmittelresten verschmutzt?
• Wurden Lebensmittel
zu lange aufbewahrt?
• Decken Sie Lebensmittel
stets ab oder packen Sie
sie ein.
• Reinigen Sie die Innenteile des Gerätes regelmäßig. Wenn der Geruch
sich in diesen Teilen festsetzt, lässt er sich nur noch
schlecht beseitigen.
• Bewahren Sie Lebensmittel
nicht zu lange auf.
• Auch im Gerät gelagerte
Lebensmittel haben ein
Ablaufdatum.
Die Tür geht nicht
leicht auf.
• Wurde die Tür geschlossen und sofort
wieder geöffnet?
• Warten Sie kurze Zeit,
dann lässt sich die Tür
wieder leicht öffnen.
Frost und Tau im
Inneren des Geräts
und auf der Gehäuseoberfläche.
• Hat die Tür zu lange
offen gestanden?
• Wurden wasserhaltige
Lebensmittel unabgedeckt oder unverpackt
gelagert?
• Ist die Temperatur und/
oder Luftfeuchtigkeit
im Raum hoch?
• Lassen Sie die Tür nicht zu
lange offen.
• Decken Sie Lebensmittel
stets ab oder packen Sie
sie ein.
• Stellen Sie das Gerät an
einem trockeneren und
kühleren Platz auf.
Front- und Seitenwände des Gerätes
fühlen sich warm
oder heiß an.
Das ist normal.
UMGEBUNGSTEMPERATUR
Dieses Gerät ist für den Betrieb in
Umgebungstemperaturen vorgesehen, die auf dem Typenschild für seine
Klasse angegebenen sind.
Klimaklasse
Umgebungstemperaturen (von... bis...)
SN
+10°C bis + 32°C
N
+16°C bis + 32°C
ST
+16°C bis + 38°C
T
+16°C bis + 43°C
Die Innentemperatur kann durch
Faktoren wie Aufstellungsort des
Gerätes, der Umgebungstemperatur oder Häufigkeit der Türöffnungen beeinträchtigt werden.
ZUBEHÖR
• Filtergehäuse
• Wasserzulauf-Set
• Benutzerhandbuch
DEUTSCH
109
UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
Entsorgen Sie Geräte mit diesem Symbol
. Entsorgen Sie die Verpackung in den
entsprechenden Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und Gesundheitsschutz elektrische und elektronische
Geräte.
nicht mit dem Hausmüll. Bringen Sie
das Gerät zu Ihrer örtlichen Sammelstelle
oder wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt.
110
www.aeg.com
ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΑΣΦΜΕΊΑΣ................................................................................. 111
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ...............................................................................112
ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ....................................................................................114
ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ......................................................................................116
ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΧΡΗΣΗ...........................................................................118
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ..........................................................................................119
ΕΠΙΛΟΓΕΣ…..........................................................................................................121
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ......................................................................................122
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ................................................................................123
ΤΙ ΝΑ ΚΆΝΕΤΕ ΑΝ ................................................................................................125
ΠΕΡΙΒΑΜΟΝΤΙΚΆ ΘΈΜΑΤΑ..................................................................................127
ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν της AEG. Το σχεδιάσαμε για να σας
παρέχει άψογη απόδοση για πολλά χρόνια, με πρωτοποριακές τεχνολογίες που θα
κάνουν τη ζωή σας πιο απλή και με χαρακτηριστικά που ενδεχομένως δεν θα βρείτε
σε κοινές συσκευές. Σας παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγα λεπτά και να διαβάσετε τις
οδηγίες, ώστε να διασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή χρήση της συσκευής σας.
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για να:
βρείτε υποδείξεις χρήσης, φυλλάδια, συμβουλές για την επίλυση προβλημάτων,
πληροφορίες συντήρησης:
www.aeg.com
καταχωρήσετε το προϊόν σας, ώστε να έχετε καλύτερο σέρβις:
www.aeg.com/productregistration
αγοράσετε εξαρτήματα, αναλώσιμα και γνήσια ανταλλακτικά για τη συσκευή σας:
www.aeg.com/shop
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ
Συνιστάται η χρήση γνήσιων ανταλλακτικών.
Όταν επικοινωνείτε με το σέρβις, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία.
Τα στοιχεία αυτά θα τα βρείτε στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών. Μοντέλο, Κωδ.
προϊόντος (PNC), Αριθμός σειράς.
Προειδοποίηση / Προσοχή - Πληροφορίες ασφαλείας.
Γενικές πληροφορίες και συμβουλές
Πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον.
Υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
111
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής, διαβάστε
προσεκτικά τις παρεχόμενες οδηγίες. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται
αν προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά από λανθασμένη εγκατάσταση
και χρήση. Να φυλάσσετε πάντα αυτές τις οδηγίες μαζί με τη συσκευή
για μελλοντική αναφορά.
Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών ατόμων
• Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8
ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές
ή πνευματικές δυνατότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν
επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της
συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που
ενέχονται.
• Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
• Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά.
• Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται
από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια
• Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και παρόμοιες
εφαρμογές, όπως:
––Αγροικίες, χώρους κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα,
γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα,
––Από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ, πανσιόν (για ύπνο και
πρωινό) και άλλα περιβάλλοντα στέγασης.
• Διατηρείτε ελεύθερα από εμπόδια όλα τα ανοίγματα αερισμού στο
περίβλημα της συσκευής ή την εντοιχισμένη κατασκευή.
• Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή διαφορετικά τεχνητά μέσα
για την επιτάχυνση της διαδικασίας ξεπαγώματος από εκείνα που
συνιστά ο κατασκευαστής.
• Μην προκαλείτε ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού υγρού.
• Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στους θαλάμους
αποθήκευσης τροφίμων της συσκευής, εκτός αν ο τύπος τους
συνιστάται από τον κατασκευαστή.
• Μη χρησιμοποιείτε ψεκασμό με νερό ή ατμό για το καθάρισμα της
συσκευής.
• Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό μαλακό πανί. Χρησιμοποιείτε
μόνο ουδέτερα απορρυπαντικά. Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά
προϊόντα, σφουγγαράκια που χαράσσουν, διαλύτες ή μεταλλικά
112
www.aeg.com
•
•
•
•
•
αντικείμενα.
Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες στη συσκευή, όπως μεταλλικά
δοχεία αερολύματος με εύφλεκτο προωθητικό αέριο.
Εάν το ηλεκτρικό καλώδιο έχει υποστεί φθορές, θα πρέπει να
αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις
ή ένα κατάλληλα εξουσιοδοτημένο άτομο, ώστε να αποφευχθούν οι
κίνδυνοι.
Εάν η συσκευή διαθέτει παγομηχανή ή παροχή νερού, γεμίστε τη
θήκη μόνο με πόσιμο νερό.
Εάν η συσκευή απαιτεί σύνδεση νερού, συνδέστε την μόνο με
παροχή πόσιμου νερού.
Η πίεση του νερού παροχής (ελάχιστη και μέγιστη) πρέπει να είναι
μεταξύ 1 bar (0,1 MPa) και 10 bar (1 MPa)
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Εγκατάσταση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Η εγκατάσταση αυτής
της συσκευής πρέπει να
εκτελείται μόνο από κατάλληλα
καταρτισμένο άτομο.
• Αφαιρέστε όλα τα υλικά της
συσκευασίας.
• Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά,
μην προβείτε σε εγκατάσταση ή
χρήση της.
• Ακολουθείτε τις οδηγίες εγκατάστασης
που παρέχονται με τη συσκευή.
• Να είστε πάντα προσεκτικοί κατά τη
μετακίνηση της συσκευής, καθότι
είναι βαριά. Φοράτε πάντα γάντια
ασφαλείας.
• Διασφαλίστε την κυκλοφορία του
αέρα γύρω από τη συσκευή.
• Περιμένετε τουλάχιστον 4 ώρες πριν
συνδέσετε τη συσκευή στην παροχή
ρεύματος. Αυτό είναι απαραίτητο για
να μπορέσει το λάδι να επιστρέψει
στο συμπιεστή.
• Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή κοντά
σε σώματα θέρμανσης, κουζίνες,
ούρνους ή εστίες μαγειρέματος.
• Η συσκευή πρέπει να βρίσκεται με
την πλάτη στον τοίχο.
• Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε θέση
όπου εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως.
• Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε
χώρους με μεγάλη υγρασία ή πολύ
κρύο, όπως εργοτάξια, γκαράζ
ή κελάρια.
• Όταν μετακινείτε τη συσκευή, να
την ανασηκώνετε από το μπροστινό
μέρος για να μη χαράξετε το δάπεδο.
Ηλεκτρική σύνδεση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος πυρκαγιάς και
ηλεκτροπληξίας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κατά την τοποθέτηση της
συσκευής φροντίστε το καλώδιο
τροφοδοσίας να μην πιαστεί
ή υποστεί ζημιά.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα
και μπαλαντέζες.
• Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη.
• Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις
πρέπει να πραγματοποιούνται από
επαγγελματία ηλεκτρολόγο.
• Βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες
σχετικά με το ηλεκτρικό ρεύμα στην
πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών
συμφωνούν με την παροχή ρεύματος.
Αν δεν συμφωνούν, επικοινωνήστε
με ηλεκτρολόγο.
• Χρησιμοποιείτε πάντα σωστά
εγκατεστημένη πρίζα με προστασία
κατά της ηλεκτροπληξίας.
• Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα και
μπαλαντέζες.
• Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά
στα ηλεκτρικά εξαρτήματα (π.χ. φις
τροφοδοσίας, καλώδιο τροφοδοσίας,
συμπιεστής). Επικοινωνήστε με το
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Σέρβις ή με ηλεκτρολόγο για την
αλλαγή των ηλεκτρικών εξαρτημάτων.
• Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να
παραμένει χαμηλότερα από το ύψος
του φις τροφοδοσίας.
• Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην
πρίζα μόνον αφού έχει ολοκληρωθεί η
εγκατάσταση. Μετά την εγκατάσταση,
βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η
πρόσβαση στο φις τροφοδοσίας.
• Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας
για να αποσυνδέσετε τη συσκευή.
Τραβάτε πάντα το φις τροφοδοσίας.
Χρήση
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού,
εγκαυμάτων, ηλεκτροπληξίας
ή πυρκαγιάς.
Η συσκευή περιέχει εύφλεκτο
αέριο, ισοβουτάνιο (R600a), ένα
φυσικό αέριο με υψηλό επίπεδο
περιβαλλοντικής συμβατότητας.
Προσέχετε να μην προκληθεί
ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού
υγρού που περιέχει ισοβουτάνιο.
Μην αλλάζετε τις προδιαγραφές αυτής
της συσκευής.
Μην τοποθετείτε ηλεκτρικές συσκευές
(π.χ. παγωτομηχανές) μέσα στη
συσκευή, εκτός αν αναφέρονται ως
κατάλληλες για το σκοπό αυτό από τον
κατασκευαστή.
Αν προκληθεί ζημιά στο κύκλωμα
ψυκτικού υγρού, βεβαιωθείτε ότι δεν
υπάρχει παρουσία φλόγας και πηγών
ανάφλεξης στο χώρο. Αερίστε το χώρο.
Μην αφήνετε καυτά αντικείμενα να
έρθουν σε επαφή με τα πλαστικά μέρη
της συσκευής.
Μην τοποθετείτε ανθρακούχα ποτά
στο θάλαμο καταψύκτη. Στο θάλαμο
καταψύκτη αναπτύσσεται πίεση στα
δοχεία αυτών των ποτών.
Μη φυλάσσετε εύφλεκτα αέρια και υγρά
στη συσκευή.
Μην τοποθετείτε μέσα, κοντά ή επάνω
στη συσκευή εύφλεκτα αντικείμενα ή
αντικείμενα εμποτισμένα με εύφλεκτα
προϊόντα.
Μην αγγίζετε το συμπιεστή ή το
συμπυκνωτή. Αυτά τα εξαρτήματα είναι
καυτά.
Εάν τα χέρια σας είναι βρεγμένα ή
νωπά, μην αφαιρείτε ή μην αγγίζετε
προϊόντα από το θάλαμο καταψύκτη.
Μην καταψύχετε εκ νέου τρόφιμα που
έχετε ξεπαγώσει.
113
• Ακολουθείτε τις οδηγίες αποθήκευσης
στη συσκευασία των κατεψυγμένων
τροφίμων.
Εσωτερικός φωτισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
• Οι λαμπτήρες που χρησιμοποιούνται
σε αυτήν τη συσκευή είναι ειδικοί
λαμπτήρες που έχουν επιλεγεί για
χρήση μόνο σε οικιακές συσκευές!
Φροντίδα και καθάρισμα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού ή βλάβης
της συσκευής.
• Πριν κάνετε συντήρηση,
απενεργοποιήστε τη συσκευή και
αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας
από την πρίζα.
• Η συσκευή αυτή περιέχει
υδρογονάνθρακες στην ψυκτική
μονάδα. Η συντήρηση και η
αναπλήρωση του ψυκτικού
υγρού της μονάδας πρέπει να
πραγματοποιούνται μόνο από
εξειδικευμένο άτομο.
• Επιθεωρείτε τακτικά την
αποστράγγιση της συσκευής και,
αν απαιτείται, καθαρίζετέ την. Εάν
η αποστράγγιση είναι φραγμένη, το
νερό απόψυξης συσσωρεύεται στο
κάτω μέρος της συσκευής.
Απόρριψη
•
•
•
•
•
•
•
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού ή
ασφυξίας.
Αποσυνδέστε τη συσκευή από την
τροφοδοσία ρεύματος.
Κόψτε το καλώδιο ρεύματος και
απορρίψτε το.
Αφαιρέστε το καπάκι για να μην
παγιδευτούν παιδιά ή ζώα μέσα στη
συσκευή.
Το κύκλωμα ψυκτικού υγρού και τα
μονωτικά υλικά αυτής της συσκευής
είναι φιλικά προς το όζον.
Ο αφρός μόνωσης περιέχει εύφλεκτο
αέριο. Επικοινωνήστε με τις δημοτικές
αρχές για πληροφορίες σχετικά με τη
σωστή απόρριψη της συσκευής.
Μην προκαλείτε ζημιά στο τμήμα της
μονάδας ψύξης που βρίσκεται κοντά
στον εναλλάκτη θερμότητας.
114
www.aeg.com
ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟЇΌΝΤΟΣ
ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕ ΠΑΡΟΧΉ ΚΡΎΟΥ ΝΕΡΟΎ ΚΑΙ ΠΆΓΟΥ
1
2
3
12
4
5
6
14
7
13
12
11
10
9
8
1 Παγομηχανή και αποθήκευση πάγου
2 Xpress Can Chiller (θάλαμος
3
4
5
6
γρήγορης ψύξης) Για την
αποθήκε υση ροφημάτων.
Multi Plus Zone
Για την αποθήκευση φαρμάκων
γενικής χρήσης ή καλλυντικών.
Δεν είναι εγγυημένη η ασφαλής
διατήρηση προϊόντων όπως
δείγματα πανεπιστημιακών ερε
υνών ή φάρμακα που απαιτούν
συγκεκριμένο εύρος θερμοκρασίας.
Θήκη αυγών
Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη θήκη για
να αποθηκεύετε παγάκια και μην την
τοποθετείτε στο θάλαμο καταψύκτη.
Ράφι ψυγείου (σκληρυμένο γυαλί)
Για την αποθήκευση
κοινών τροφίμων.
Θάλαμος αναψυκτικών
7
8
9
10
11
12
(μόνο σε επιλεγμέναμοντέλα)
Για κουτάκια αναψυ κτι κών,
πόσιμο νερό καιροφήματα που
χρησι μοποιούνται συχνά.
Θήκη αναψυκτικών
Για την αποθήκε υση τροφίμων
συντήρησης, γάλακτος, χυμών,
φιαλών μπύρας κ.λπ.
Θήκη λαχανικών
Θήκη φρούτων
Magic Cool Zone (μόνο σε
επιλεγμένα μοντέλα)
Θήκη καταψύκτη
Για την αποθήκε υση αποξη
ραμένων κρεάτων ή ψαριών για
μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.
Θάλαμος αποθήκευσης στην
πόρτα (θάλαμος 2 αστέρων) Για
τη βραχυπρόθεσμη αποθήκευση
τροφίμων και παγωτών.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
13 Θάλαμος αποθήκευσης στην πόρτα
115
14 Ράφι καταψύκτη (σκληρυμένο γυαλί)
Για την αποθήκευση κατεψ
υγμένων τροφίμων.
Για την αποθήκευση κατεψ υγμένων
τροφίμων όπως κρέας, ψ άρια, παγωτό.
ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΊΣ ΠΑΡΟΧΉ ΚΡΎΟΥ ΝΕΡΟΎ ΚΑΙ ΠΆΓΟΥ
1
2
3
11
4
5
12
6
11
10
9
1 Παγοθήκη
2 Xpress Can Chiller (θάλαμος
3
4
5
6
γρήγορης ψύξης)
Για την αποθήκευση ροφημάτων.
Multi Plus Zone
Για την αποθήκευση φαρμάκων
γενικής χρήσης ή καλλυντικών.
Δεν είναι εγγυημένη η ασφαλής
διατήρηση προϊόντων όπως
δείγματα πανεπιστημιακών
ερευνών ή φάρμακα που απαιτούν
συγκεκριμένο εύρος θερμοκρασίας.
Θήκη αυγών
Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη θ ήκη για
να αποθηκεύετε παγάκια και μην την
τοποθετείτε στο θάλαμο καταψ ύ κτη.
Ράφι ψυγείου (σκληρυμένο γυαλί)
Για την αποθήκευση
κοινών τροφίμων.
Θήκη αναψυκτικών
Για την αποθήκευση τροφίμων
8
7
7
8
9
10
11
12
συντήρησης, γάλακτος, χυμών,
φιαλών μπύρας κ.λπ.
Θήκη λαχανικών
Θήκη φρούτων
Θήκη καταψύκτη
Για την αποθήκευση αποξηραμένων
κρεάτωνή ψαριών για μεγαλύτερα
χρονικά διαστήματα.
Θάλαμος αποθήκευσης στην
πόρτα (θάλαμος 2 αστέρων)Για
τη βραχυπρόθεσμη αποθήκευση
τροφίμων και παγωτών .
Θάλαμος αποθήκευσης στην πόρτα
Για την αποθήκευση
κατεψυγμένων τροφίμων.
Ράφι καταψύκτη (σκληρυμένο γυαλί)
Για την αποθήκευση
κατεψυγμένων τροφίμωνόπως
κρέας, ψάρια, παγωτό.
116
www.aeg.com
ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ
ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΚΡΎΟΥ ΝΕΡΟΎ ΚΑΙ ΠΆΓΟΥ
A
1
6
5
B
H
C
G F
D
E
2
4
3
4 Πλήκτρο επιλογής παροχής πάγου
1
και κλειδώματος παγομηχανής
Πλήκτρο επιλογής θερμοκρασίας
θαλάμου καταψύκτη.
2
Πλήκτρο επιλογής θερμοκρασίας
θαλάμου ψυγείου.
3
Πατήστε αυτό το πλήκτρο ώστε να
μην είναι δυνατή η κατά λάθος
αλλαγή των ρυθμίσεων.
Για να απασφαλίσετε το πλήκτρο,
πατήστε το για περισσότερο από 3
δευτερόλεπτα. Η οθόνη σβήνει.
Ενδείξεις (Α-Η)
.
5 Πλήκτρο επιλογής παροχής νερού
6
Πλήκτρο ΛΥΧΝΙΑΣ/ΦΙΛΤΡΟΥ:
1. Πλήκτρο για τηv ενεργοποίηση
λυχνίας στην παροχή κρύου
νερού και πάγου.
2. Πλήκτρο για τηv αλλαγή ή το
μηδενισμό του φίλτρου.
Μετά τηv αλλαγή του φίλτρου ή
για το μηδενισμό του φίλτρου,
πατήστε αυτό το πλήκτρο για 3
δευτερόλεπτα.
Περιγραφή
Ένδειξrη θερμοκρασίας καταψύκτrη
A.
B.
Ένδειξη συναγερμού (χωρίς ήχο)
Οι πελάτες μπορούν να ενημερώνονται
σχετικά με την κατάσταση της θερμο
κρασίας όταν συνήθως ανεβαίνει λόγω
τυχαίων περιστατικών (π.χ. διακοπές
ρεύματος)
1. Το εικονίδιο του συναγερμού αναβοσβήνει προβάλλοντας την υψηλότερη
εσωτερική θερμοκρασία
2. Ο συναγερμός σταματά όταν πατηθεί
τοπλήκτρο και προβάλλεται η τιμή ρύθμισης θερμοκρασίας
.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ενδείξεις (Α-Η)
Περιγραφή
C.
Ένδειξη κλειδώματος
117
Ένδειξη θερμοκρασίας ψυγείου
D.
Ένδειξη κλειδώματος παγομηχανής
E.
Ένδειξη παροχής πάγου
F.
Ένδειξη παροχής κρύ ου νερού
G.
Ένδειξη αλλαγής φίλτρου
Μετά την πάροδο 6 μηνών από την
αρχική
τροφοδοσία ρεύματος, το εικονίδιο θα
αναβοσβήνει.
H.
ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΊΣ ΠΑΡΟΧΉ ΚΡΎΟΥ ΝΕΡΟΎ ΚΑΙ ΠΆΓΟΥ
1
A
B
C
D
E
2
3
1
3
Πλήκτρο επιλογής θερμοκρασίας
θαλάμου καταψύκτη
2
Πλή κτρο επιλογής θερμοκρασίας
θαλάμου ψυγείου
Ενδείξεις (Α-Ε)
A.
Πλήκτρο κλειδώματος Πατήστε αυτό
το πλή κτρο ώστε να μην είναι δυνατή
η κατά λάθος αλλαγή των ρυθμίσεων.
Για να απασφαλίσετε το πλήκτρο,
πατήστε το για περισσότε ρο από 3
δευτερόλεπτα .
Περιγραφή
Ένδειξη θερμοκρασίας καταψύκτη
B.
Ένδειξη «Super» για τον καταψύκτη
C.
Ένδειξη κλειδώματος
D.
Ένδειξη «Super» για το ψυγε ίο
E.
Ένδειξη θερμοκρασίας ψυγείου
118
www.aeg.com
ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΧΡΉΣΗ
ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΉΣ
ΝΕΡΟΎ
1. Για μοντέλα με αυτόματη
παγομηχανή
–– Για να λειτουργήσει η αυτόματη
παγομηχανή, η πίεση του νερού
πρέπει να είναι 2,0~12,5 kgf/cm2 ή
μεγαλύτερη.
–– Ελέγξτε την πίεση του νερού της
βρύσης σας. Αν ένα κύπελλο 180
cc γεμίσει σε 10 δευτερόλεπτα, η
πίεση είναι κατάλληλη.
–– Αν η πίεση του νερού δεν
είναι αρκετή για τη λειτουργία
της αυτόματης παγομηχανής,
καλέστε τον υδραυλικό σας για
να προσθέσει μια αντλία πίεσης
νερού.
2. Όταν εγκαθιστάτε τους σωλήνες
νερού, βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες
δεν βρίσκονται κοντά σε θερμές
επιφάνειες.
3. Το φίλτρο νερού απλά «φιλτράρει»
το νερό. Δεν εξαλείφει τυχόν
βακτήρια ή μικρόβια .
4. Η διάρκεια ζωής του φίλτρου
εξαρτάται από τη χρήση. Συνιστούμε
να αντικαθιστάτε το φίλτρο
τουλάχιστον κάθε 6 μήνες. Κατά
την προσάρτηση του φίλτρου,
τοποθετήστε το έτσι ώστε να είναι
ευκολότερη η πρόσβαση (για
αφαίρεση και αντικατάσταση) .
Σημείωση: 6 μήνες μετά την
πρώτη ισχύ εισόδου, το εικονίδιο
αναβοσβήνει. Για να εξαλείφει το
εικονίδιο που αναβοσβήνει, μετά
την αλλαγή του φίλτρου νερού,
πιέστε το πλήκτρο φωτισμού για
3 δευτερόλεπτα.
5. Μετά την εγκατάσταση του ψυγείου
και του συστήματος της γραμμής
νερού, επιλέξτε WATER στο χειρι
στήριό σας και πατήστε το για 2-3
λεπτά για να γεμίσει το δοχείο νερού
και να αρχίσει η παροχή νερού.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
119
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ
ΡΎΘΜΙΣΗ ΤΗΣ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑΣ
Όταν η συσκευή συνδέεται για πρώτη
φορά, η λειτουργία θερμοκρασίας είναι
ρυθμισμένη σε μεσαία.
ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΚΡΥΟΥ
ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΓΟΥ
Θάλαμος καταψύκτη
Για τη ρύθμιση της θερ μοκρασίας,
πατήστε το πλήκτρο
, μέχρι να
προβληθεί η τιμή που επιθυμείτε. Για τη
λειτουργία ταχύτερης κατάψυξης,
κρατήστε πατημένο το πλήκτρο
,
μέχρι να ανάψει η λυχνία LED «super».
Για τη διακοπή αυτής της λειτουργίας,
απλά πατήστε πάλι το πλήκτρο.
Θάλαμος ψυγείου
Για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας, πατήστε το πλήκτρ
, μέχρι να προβληθεί
η τιμή που επιθυμείτε. Για τη λειτουργία
ταχύτερης ψύξης, κρατήστε πατημένο
το πλήκτρο
μέχρι να ανάψει η λυχνία
LED «super». Για τη διακοπή αυτής
της λειτουργίας, απλά πατήστε πάλι το
πλήκτρο.
Λειτουργία μετατροπής βαθμών στην ένδειξη θερμοκρασίας (Φαρενάιτ Κελσίου) Προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι η προβολή
σε βαθμούς Κελσίου. Πατήστε το
πλήκτρο κλειδώματος , tγια να
εισέλθετε στην κλειδωμένη λειτουργία. Ενώ είστε στην κλειδωμένη λει τουργία, πατήστε
και το πλήκτρο WATER
ταυτόχρονα για 10 δευτερόλεπτα,
για να αλλάξετε κλίμακα θερμοκρασίας.
ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΓΟΥ
Θάλαμος καταψύκτη
Για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας, πατήστε το πλήκτρο
μέχρι να
προβληθεί η θερμοκρασία που επιθυμε
ίτε . Για τη λειτουργία ταχύτερης κατάψυξης, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο
μέχρι να ανάψει η λυχνία
LED «super». Για τη διακοπή αυτής
της λειτουργίας, απλά πατήστε πάλι το
πλήκτρο.
Θάλαμος ψυγείου
Για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας,
πατήστε το πλήκτρο
, μέχρι
να προβληθεί η θερμοκρασία που επιθυ
με ίτε. Για τη λειτουργία ταχύτερης
ψύξης, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο
, μέχρι να ανάψει η λυχνία
LED «super». Για τη διακοπή αυτής
της λειτουργίας, απλά πατήστε πάλι το
πλήκτρο.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Τα τρόφιμα στο ψυγείο μπορούν
να παγώσουν, αν η θερμοκρασία
περιβάλλοντος του ψυγείου είναι
χαμηλότερη από 5'C.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΨΗΛΉΣΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑΣ
ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΚΡΥΟΥ
ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΓΟΥ
Η αύξηση της θερμοκρασίας στο θάλαμο
καταψ ύκτη ή ψυγείου υποδει κνύεται με
τους εξής τρόπους:
• αναβοσβήνει το εικονίδιο συναγερμού
120
www.aeg.com
(χωρίς προειδοποιητικό ήχο)
• το ηλεκτρονικό σύστη μα δείχνει τη
μέγιστη
• θερμοκρασία που υπήρξε μέσα στους
θαλάμουςtemperature reached inside
the compartments
Μολονότι έχει αποκατασταθεί η
κανονική λειτουργία της συσκευής
και η εσωτερική θερμοκρασία
είναι εντός του κανονικού εύρους,
το εικονίδιο συναγερμού
εξακολουθεί να αναβοσβήνει και
προβάλλεται η υψηλότερη θερμοκρασία που υπήρξε.
Όταν πατήσετε το πλήκτρο
κλειδώματος
η λειτουργία
συναγερμού παύει και το εικονίδιο
συναγερμού
σβήνει. Η οθόνη
δείχνει την προσαρμοσμένη τιμή
θερμοκρασίας.
ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΓΟΥ
Η αύξηση της θερμοκρασίας στο θάλαμο
καταψύκτη ή ψυγείου υποδεικνύεται με
τους εξής τρόπους:
• αναβοσβήνει η οθόνη του θαλάμου
καταψύκτη ή / και ψυγείου
• το ηλεκτρονικό σύστημα δείχνει τη
μέγιστη θερμοκρασία που υπήρξε
μέσα στους θαλάμους
Μολονότι έχει αποκατασταθεί η
κανονική λειτουργία της συσκευής
και η εσωτερική θερμοκρασία είναι εντός του κανονικού εύρους, η
οθόνη εξακολουθεί να αναβοσβήνει και προβάλλεται η υψηλότερη
θερμοκρασία που υπήρξε.
Όταν πατήσετε το πλήκτρο κλειδώματος
, η λειτουργία
υψηλής θερμοκρασίας διακόπτεται και η οθόνη δείχνει την προσαρμοσμένη τιμή θερμοκρασίας.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ «ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ»
• Ο εσωτερικός φωτισμός της συσκευ-
ής σβήνει
• όταν η πόρτα παραμένει ανοιχτή για
περισσότερο
• από 10 λεπτά
• Λειτουργία απενεργοποίησης οθόνης:
–– Μετά την πάροδο 5 λεπτών
εφόσον δεν χρησιμοποιηθούν
πλήκτρα και δεν ανοίξουν πόρτες,
σβήνουν όλες οι λυχνίες LED της
οθόνης εκτός από τις WATER, ICE
και το εικονίδ .
–– Μετά τη λειτουργία απενεργοποίησης των λυχνιών LED, η κανονική
λειτουργία της οθόνης ενδείξεων επανέρχεται, όταν πατήσετε
οποιοδήποτε πλήκτρο ή ανοίξετε
την πόρτα.
• Λειτουργία απενεργοποίησης συστήματος (λειτουργία απενεργοποίησης
ισχύος):
–– μπορείτε να διακόψετε τη λειτουργία της συσκευής χωρίς να την
αποσυνδέσετε από την ηλεκτρική
παροχή , ιδιαίτερα όταν πηγαίνετε
διακοπές
–– πατώντας ταυτόχρονα τα πλήκτρα
και
για 5
δευτερόλεπτα , απενεργοποιείται η
συσκευή
–– κατά τη διάρκεια της λειτουργίας «ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ιι, η
ένδειξη θερμοκρασίας ψυγείου και
καταψύκτη είναι « - - ιι . Οι άλλες
λυχνίες LED σβήνουν και διακόπτεται πλήρως η λειτουργία της
συσκευής σας.
–– αντιθέτως, για να αναιρέσετε τη
λειτουργία «ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣι>, κρατήστε πατημένα ταυτόχρονα τα πλήκτρα
και
tγια 5 δευτερόλεπτα.
ΣΥΝΑΓΕΡΜΌΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ
ΠΌΡΤΑΣ
Θα ηχήσει συναγερμός αν η πόρτα του
ψυγείου ή του καταψύκτη μείνει ανοιχτή
για 1 λεπτό. Ο συναγερμός θα σταματήσει μετά από 5 λεπτά. Όταν αποκατασταθούν οι συνθή κες κανονικής
λειτουργίας
(δηλ. όταν κλείσει η πόρτα), ο συναγερμός διακόπτεται.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
121
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
MAGIC COOL ZONE
Όταν συνδέετε τη συσκευ ή γι α πρώτη
φορά, ανάβει η λυχνία LED FRESH. Για
να αλλάξετε τις ρυθμ ίσεις βη ματικά,
χρησιμοποιήστε το πλήκτρο SELECT.
Βήμα
Ένδειξη
Επιθυμητή θερμοκρασία
1.
FRESH
+5°C έως +6°C.
2.
VEGETABLE
+3°C έως +4°C.
3.
FISH
–1°C έως +0°C.
4.
MEAT
–3°C έως –2°C.
ΠΑΡΟΧΗ ΚΡΎΟΥ ΝΕΡΟΎ ΚΑΙ
ΠΆΓΟΥ
Επιλέξτε το πλήκτρο WATER ή ICE και
πιέστε μαλακά το μοχλό με το κύπελλό
σας. Μετά από 2 δευτερόλεπτα:
• Αν πατήσετε το πλήκτρο WATER, θα
ανάψει το εικονίδ
• Αν πατήσετε το πλή κτρο ICE, θα
ανάψει το εικονίδιο .
Κατά τον καθαρισμό του συγκροτήματος της θήκης για παγάκια ή αν δεν το
χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστη
μα, αφαιρέστε τα παγάκια από τη θήκη
αποθήκε υσης πάγου και κλειδώστε
την παγομηχανή, πατώντας το πλήκτρο
ICE για 3 δευτερόλεπτα. Θα ανάψει το
εικονίδ
will light up.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Αποφεύγετε τη χρήση λεπτών εύθραυστων κυπέλλων ή κρυστάλλινων ποτηριών όταν παίρνετε
παγάκια.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Αν ο πάγος είναι αποχρωματισμένος, διακόψτε τη χρήση της
παροχής κρύου νερού και πάγου
και καλέστε αντιπρόσωπο του
σέρβις.
Χρησιμοποιείτε μόνο πάγο από
αυτή τη συσκευή.
ΑΥΤΌΜΑΤΗ ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΉ
• Περίπου 10 παγά κια παράγονται
ταυτόχρονα, 14-15 φορές την ημέρα .
Αν η θήκη αποθήκευσης πάγου είναι
γεμάτη, η παραγωγή πάγου διακόπτεται.
• Είναι φυσιολογικό να δ ημ ιουργούνται κάποιοι κρότοι στην παγομ ηχανή
καθώς πέφτουν παγάκια στη θήκη
αποθήκευσης πάγου.
• Για να αποφεύγονται δυσάρεστες
οσμές, καθαρίζετε τακτικά τη θήκη
αποθήκευσης για τα παγάκια.
• Αν η ποσότητα πάγου στη θήκη
αποθήκευσης δεν επαρκεί, ενδέχεται
να μη χορηγηθεί πάγος. Πρέπει να
περιμένετε περίπου μια ημέρα για τη
δημιουργία περισσότερου πάγου.
122
www.aeg.com
• Αν ο πάγος δε χορηγείται εύ κολα,
βεβαιωθείτε ότι δεν είναι φραγμένη η
έξοδος της παροχής πάγου.
• Αν τα παγάκια κολλάνε και δε χορηγούνται, τραβήξτε έξω τη θή κη
αποθήκευσης πάγου και χωρίστε
τυχόν παγάκια που έχουν κολλήσει
μεταξύ τους.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Αν η ποσότητα νερού που παρέχεται στην παγομηχανή χρειάζεται
ρύθμιση, καλέστε αντιπρόσωπο
του σέρβις.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, τα παγάκια μπορεί να
λιώσουν και να τρέξουν νερά στο
δάπεδο. Αν αναμένετε ότι αυτή η
κατάσταση θα διαρκέσει πολλές
ώρες, τραβήξτε έξω τη θήκη και
αφαιρέστε τα παγάκια, και στη
συνέχεια τοποθετήστε την πάλι
στη θέση της.
ΧΡΉΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗ ΤΡΟΦΊΜΩΝ
• Πλένετε τα τρόφιμα πριν τα αποθηκεύσετε.
• Χωρίζετε και τεμαχίζετε τα τρόφιμα σε
μικρότερα κομμάτια.
• Τοποθετείτε τα υδαρή τρόφιμα ή
τα τρόφιμα με πολλή υγρασία στο
μπροστινό μέρος των ραφιών (προς
την πλευρά της πόρτας). Αν τοποθετηθούν κοντά στο ακροφύσιο ψυχρού
αέρα, μπορεί να παγώσουν.
• Τα χλιαρά ή καυτά τρόφιμα πρέπει
να ψύχονται αρκετά πριν αποθηκευτούν, για να μειώνεται η κατανάλωση
ισχύος και να βελτιώνεται η απόδοση
ψύξης.
• Να είστε προσεκτικοί με την αποθήκευση τροπικών φρούτων όπως οι
μπανάνες, οι ανανάδες και οι τομάτες,
καθότι αλλοιώνονται εύκολα σε χαμηλές θερμοκρασίες.
• Αφήνετε όσο το δυνατόν περισσότερο χώρο ανάμεσα στα τρόφιμα.
Αν είναι πολύ σφιχτά ή κοντά μεταξύ
τους, εμποδίζεται η κυκλοφορία του
ψυχρού αέρα, με αποτέλεσμα την
ελλιπή ψύξη.
• Μην ξεχνάτε ποτέ να καλύπτετε ή να
τυλίγετε τα τρόφιμα, για να αποφεύγονται οι δυσάρεστες οσμές.
• Μη φυλάσσετε λαχανικά στον ψυκτικό
θάλαμο, καθότι μπορεί να καταψυχθούν.
• Η θήκη αυγών μπορεί να τοποθετηθεί σε ένα ράφι του ψυγείου, όπου
επιθυμείτε.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
123
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΏΝ ΤΜΗΜΆΤΩΝ
Χρησιμοποιείτε πανί με νερό και ήπιο
(ουδέτερο) απορρυπαντικό για τον
καθαρισμό.
1. Ράφι νερού της παροχής κρύου
νερού και πάγου
Αφαιρείτε τη σχάρα υπερχείλισης και
καθαρίζετε το ράφι νερού τακτικά (το
ράφι υπερχείλισης δεν αποστραγγίζεται από μόνο του).
2. Θήκη αποθήκευσης για παγάκια
–– Αφαίρεση: τραβήξτε προς τα επάνω και μπροστά το συγκρότημα
της θήκης για να το αφαιρέσετε .
–– Επανατοποθέτηση: προσαρτήστε
τη θήκη στις πλαϊνές σχισμές και
σπρώξτε την για να εισέλθει πλή
ρως. Αν η πλήρης εισαγωγή είναι
δύσκολη , αφαιρέστε τη θήκη,
περιστρέψτε το ελικοειδές σπείρωμα της θήκης ή του κινητήριου
μηχανισμού κατά ένα τέταρτο της
στροφής και προσπαθήστε να την
τοποθετήσετε ξανά.
–– Μην αποθηκε ύετε τα παγάκια για
μεγάλο χρονικό διάστημα .
3. Θήκες καταψύκτη και ψυγείου
Κρατήστε με τα δύο χέρια και τραβήξτε προς τα επάνω.
4. Ράφια καταψύκτη και ψυγείου
Ανοίξτε πλήρως την πόρτα και στη
συνέχεια τραβήξτε τα ράφια προς τα
μπροστά για να τα αφαιρέσετε.
5. Θήκη λαχανικών και φρούτων
Τραβήξτε προς τα μπροστά και
ανασηκώστε ελαφρά για να τις
αφαιρέσετε.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΏΝ ΤΗΣ ΠΌΡΤΑΣ
Χρησιμοποιείτε πανί με ήπιο (ουδέτερο)
απορρυπαντικό.
124
www.aeg.com
ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΠΊΣΩ
ΠΛΕΥΡΆΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ
(ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΜΕΡΏΝ)
Αφαιρείτε τη σκόνη στη σχάρα με ηλεκτρική σκούπα τουλάχιστον μια φορά το
χρόνο.
2. Χωρίστε το κάλυμμα του λαμπτήρα
LED και ξεσφίξτε τις 2 βίδες προσάρτησης της π λάκας του λαμπτήρα LED.
x2
3. Αποσυνδέστε τη διάταξη της πλάκας
του λαμπτήρα LED κα ι αλλάξτε το
λαμπτήρα LED.
ΜΜΓΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΎ
MMΠTHPALED
ΠΡΟΣΟΧΗ
Η αντικσrάσταση του λαμπτήρα
LED πρέπει να εκτελείται μόνο
από αντιπρόσωπο του σέρβις ή
αντίστοιχα καταρτισμένο άτομο.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Βεβαιωθείτε ότι έχετε ήδη αποσυνδέσει τη συσκευή από την
ηλεκτρική παροχή!
Αλλαγή λαμπτήρα LED ψυγείου και
κσrαψύκτη
1. Με ένα κατσαβίδι χωρίστε την πίσω
πλευρά του καλύμματος του λαμπτήρα LED.
Για τη συναρμολόγηση ακολουθήστε την αντίθετη διαδι κασία .
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
125
ΤΙ ΝΑ ΚΆΝΕΤΕ ΑΝ ...
Ελέγξτε πρώτα τις ακόλουθες
συμβουλές αντιμετώπισης
προβλημάτων πριν καλέσετε για
σέρβις!
Πρόβλημα
Σημείο για έλενχο
Αντιμετώπιση
Δε δημιουργείται
ποτέ ψύξη στο
εσωτερικό.
νεπαρκής κατάψυξη
και ψύξη.
• Μήπως είναι
ποσυνδεδεμένη η
συσκευή από την
ηλεκτρική παροχή;
• Μήπως η ρύθμιση της
θερμοκρασίας ε ίναι σε
ΧΑΜΗΛΗ λειτουργία;
• Μήπως η συσκευή είναι
εκτεθειμένη σε άμεσο
ηλιακό φως ή κάποια
συσκευή θέρμανσης
έχει τοποθετηθεί κοντά
της;
• Μήπως υπάρχει πολύ
λίγος χώρος μεταξύ
της πίσω πλευράς
της συσκευής και του
τοίχου;
•
Τα τρόφιμα στη
συσκευή παγώνουν.
• Μήπως η θερμοκρασία
είναι ρυθμισμένη σε
ΙΣΧΥΡΗ λειτουργία;
• Μήπως η θερμοκρασία
περιβάλλοντος είναι
πολύ χαμηλή;
• Μήπως τα τρόφιμα με
πολλή υγρασία έχουν
αποθηκευτεί κοντά στο
ακροφύσιο ψυχρού
αέρα;
• Ρυθμίστε τη θερμοκρασία
σε ΜΕΣΑΙΑ ή ΧΑΜΗΛΗ
λειτουργία.
• Τα τρόφ ιμα μπορεί
να παγώσουν εάν
η θερμοκρασία
περιβάλλοντος είναι
χαμηλότερη από 5
°C. Μετακινήστε τα
σε τοποθεσία όπου
η θερμοκρασία είναι
υψηλότερη από 5 °C.
• Τοποθετήστε τα τρόφιμα
που έχουν υγρασία σε
ράφια κοντά στις πόρτες.
Ακούγεται ένας
παράξενος ήχος
από τη συσκευ ή.
• Μήπως το δάπεδο
κάτω από τη συσκευή
είναι ανώμαλο;
• IΜήπως υπάρχει πολύ
λίγος χώρος μεταξύ
της πίσω πλευράς
της συσκευής και του
τοίχου ;
• Μήπως κάποια
αντικείμενα ή κάτι
παρόμοιο βρίσκονται
σε επαφή με τη υσκευή;
• Μετακινήστε τη συσκευή
σε ορι ζόντιο κα ι επίπεδο
άπεδο.
• Αφήνετε αρκετό χώρο.
• Απομακρύνετε τυχόν
ντικείμενα που έρχονται σε
επαφή με τη συσκευή.
Συνδέστε τη συσκευή
στην ηλεκτρική παροχή.
• Ρυθμίστε τη λειτουργία
θερμοκρασίας σε ΜΕΣΑΙΑ
ή ΥΨΗΛΗ.
• Μετακινήστε το ψυγείο σε
θέση όπου δεν εκτίθεται
σε άμεσο ηλιακό φως και
δεν υπάρχουν συσκευές
θέρμανσης.
• Διατηρείτε επαρκή
απόσταση (μεγαλύτερη
από 10 cm) μεταξύ
της πίσω πλευράς της
συσκευής και του τοίχου.
126
www.aeg.com
Πρόβλημα
Σημείο για έλενχο
Παράξενοι ήχοι:
ήχος ραγίσματος,
κλικ, ήχος νερού
που ρέει, βουητό ή
βόμβος.
Αντιμετώπιση
Είναι φυσιολογι κό (εάν η
συσκευή δεν ε ίναι καλά
οριζοντιωμένη, ο ήχος μπορεί
να είναι δυνατότερος).
Αναθυμιάσεις ή
δυσάρεστη οσμή
από το εσωτερικό.
• Μήπως τα τρόφιμα
είναι αποθηκευμένα
ακάλυπτα ή χωρίς
περιτύλιγμα;
• Μήπως τα ράφια και οι
θήκες έχουν λερωθεί με
τρόφιμα;
• Μήπως τα τρόφιμα
έχουν αποθηκευτεί γι α
πολύ μεγάλο χρονικό δ
ι άστημα;
• Βεβαιωθείτε ότι τα τρόφιμα
είνα ι καλυμμένα και
περιτυλιγμένα.
• Καθαρ ίζετε τακτικά τα
εσωτερι κά τμ ή ματα
της συσκευής. Όταν οι
οσμές διαποτίσουν κάποια
τμήματα, η απαλλαγή από
αυτές δεν είνα ι εύκολη.
• Μην αποθηκεύετε τρόφιμα
για πολύ μεγάλα χρονικά
διαστήματα.
• Η συσκευή δεν είναι ούτε
η τέλε ια ούτε η μόνιμη
αποθήκη τροφίμων.
Η πόρτα δεν ανοίγει
εύκολα.
• Μήπως κλείσατε
την πόρτα και μετά
προσπαθήσατε
αμέσως να την
ανοίξετε;
• Στην περίπτωση αυτή
περιμένετε για ένα λεπτό
και η πόρτα θα ανο ίξει
εύκολα.
Πάγος και δρόσος
μέσα στη συσκευή
και πάνω στην
επιφάνεια του
θαλάμου .
• Μήπως ήταν ανοιχτή
η πόρτα για μεγάλο
χρονικό διάστημα;
• Μήπως τα τρόφιμα
με πολλή υγρασία
είναι αποθηκευμένα
ακάλυπτα ή χωρίς
περιτύλιγμα;
• Μήπως η θερμοκρασία
ή/και η υγρασία γύρω
από τη συσκευή είναι
υψηλές;
• Μην αφήνετε την πόρτα
ανο ιχτή για πολλή ώρα.
• Βεβαιωθείτε ότι τα τρόφιμα
είνα ι καλυμμένα και
περιτυλιγμένα.
• Εγκαταστήστε τη συσκευή
σε δροσερότερο χώρο με
λιγότε ρη υγρασία.
Η μπροστινή και η
πλαϊνή πλευρά της
συσκευής έχουν
θερμανθεί σε μικρό
ή μεγάλο βαθμό.
Αυτό είναι φυσιολογικό.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
127
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ
Αυτή η συσκευή προορ ίζεται για λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος
που ορίζεται από την κατηγορία που
σημειώνεται στην πινακίδα τεχνικών
χαρακτηριστικών.
Κατηγορία κλίματος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (από
... έως ...)
SN
+10°C έως + 32°C
N
+16°C έως + 32°C
ST
+16°C έως + 38°C
T
+16°C έως + 43°C
Η εσωτερική θερμοκρασία
ενδέχεται να επηρεάζεται από
παράγοντες όπως η θέση της
συσκευής, η θερμοκρασία περιβάλλοντος ή η συχνότητα με την
οποία ανοίγει η πόρτα.
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
• Θήκη φίλτρου
• Σετ τροφοδοσίας νερού
• Εγχειρίδιο χρήσης
ΠΕΡΙΒΑΜΟΝΤΙΚΆ ΘΈΜΑΤΑ
Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το
σύμβολο
. Τοποθετήστε τα υλικά
συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία
για ανακύκλωση. Συμβάλλετε στην
προστασία του περιβάλλοντος και της
ανθρώπινης υγείας ανακυκλώνοντας τις
άχρηστες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές
συσκευές.
Μην απορρίπτετε με τα οικιακά
απορρίμματα συσκευές που φέρουν το
σύμβολο
. Επιστρέψτε το προϊόν
στην τοπική σας μονάδα ανακύκλωσης ή
επικοινωνήστε με τη δημοτική αρχή.
128
www.aeg.com
TARTALOMJEGYZÉK
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK.............................................................................. 129
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK....................................................................................130
TERMÉKLEÍRÁS...................................................................................................132
KEZELŐPANEL.....................................................................................................134
AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT.............................................................................136
NAPI HASZNÁLAT.................................................................................................137
KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK......................................................................................139
HASZNOS JAVASLATOK ÉS TANÁCSOK............................................................140
ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS........................................................................................141
MIT TEGYEK, HA… . ............................................................................................143
KÖRNYEZETVÉDELMI MEGJEGYZÉSEK...........................................................145
AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE ÉRDEKÉBEN
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az AEG készüléket. Reméljük, hogy készülékünk
kifogástalan teljesítményével hosszú éveken át elégedett lesz. Pontosan ezért alkalmaztunk olyan innovatív technológiákat és jellemzőket, melyek a mindennapi teendőket
nagymértékben megkönnyítik, és amelyeket más készülékeken nem talál meg. Kérjük,
szánjon néhány percet az útmutató végigolvasására, hogy a maximumot hozhassa ki
készülékéből.
Látogassa meg a weboldalunkat:
Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk:
www.aeg.com
További elönyökért regisztrálja készülékét:
www.aeg.com/pmduclregislration
Kiegészítök, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
wwww.aeg.com/shop
VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ
Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.
Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok.
Ezek az információk az adattáblán olvashatók. Típus, Termékszám, Sorozatszám.
Figyelmeztetés - Biztonsági információk
Általános információk és tanácsok
Környezetvédelmi információk
A változtatások jogát fenntartjuk.
MAGYAR
129
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan olvassa el a
mellékelt útmutatót. A nem megfelelő üzembe helyezés vagy
használat által okozott károkért nem vállal felelősséget a gyártó.
További tájékozódás érdekében tartsa elérhető helyen az útmutatót.
Gyermekek és fogyatékkal élő személyek biztonsága
• A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent fizikai, értelmi vagy
mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok vagy ismeretek
híján lévő személyek csak felügyelettel, vagy a készülék biztonságos
használatára vonatkozó megfelelő tájékoztatás esetén használhatják.
• A készüléket 3-8 éves gyermekek, illetve súlyos, komplex fogyatékossággal élő személyek kizárólag akkor használhatják, ha megfelelő
oktatásban részesültek.
• 3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos felügyelet
mellett tartózkodhatnak a készülék közelében.
• Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
• Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítási vagy
karbantartási tevékenységet a készüléken.
• Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől, és
gondoskodjon a hulladékként történő megfelelő kezelésükről.
Általános biztonság
• A készüléket háztartási, illetve más hasonló felhasználási területekre
szánták, mint például:
––Hétvégi házak, üzletek, irodák és egyéb munkahelyeken kialakított
személyzeti konyhák
––Hotelek, motelek, szállások és egyéb lakás céljára szolgáló ingatlanok esetén az ügyfelek számára
• Ne takarja le a készülékházon vagy a beépített szerkezeten lévő
szellőzőnyílásokat.
• Csak a gyártó által ajánlott mechanikus berendezéseket vagy
eszközöket használjon a leolvasztás meggyorsítására.
• Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a hűtőkör.
• Kizárólag a gyártó által ajánlott típusú elektromos berendezéseket
használjon a készülék ételtároló rekeszeiben.
• A készülék tisztításához ne használjon vízsugarat vagy gőzt.
• A készüléket puha, nedves ruhával tisztítsa. Csak semleges tisztítószert használjon. Ne használjon súrolószert, súrolószivacsot,
oldószert vagy fém tárgyat.
• Tilos robbanásveszélyes termékeket és anyagokat (pl.: gyulladásveszélyes hajtógázzal töltött aeroszolos flakonokat) tárolni a készülékben.
130
www.aeg.com
• Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie,
nehogy veszélyhelyzet álljon elő.
• Ha a berendezés rendelkezik jégkészítővel vagy vízadagolóval,
akkor csak ivóvízzel szabad őket feltölteni.
• Ha a berendezés vízcsatlakozást igényel, akkor csak ivóvízre
szabad bekötni.
• A bemeneti víznyomásnak (minimum és maximum) 1 bar (0,1 MPa)
és 10 bar (1 MPa) között kell lennie.
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
Üzembe helyezés
IGYÁZAT!
V
A készüléket csak képesített
személy helyezheti üzembe.
• Távolítsa el az összes
csomagolóanyagot
• Ne helyezzen üzembe, és ne is
használjon sérült készüléket
• Tartsa be a készülékhez mellékelt
üzembe helyezési útmutatóban
foglaltakat.
• Súlyos a készülék, ezért legyen
körültekintő a mozgatásakor. Mindig
viseljen munkavédelmi kesztyűt.
• Gondoskodjon arról, hogy keringeni
tudjon a levegő a készülék körül.
• Várjon legalább 4 órát, mielőtt
csatlakoztatja a készüléket
az elektromos hálózathoz. Ez
azért szükséges, hogy az olaj
visszafolyhasson a kompresszorba.
• Ne helyezze üzembe a készüléket
radiátorok, tűzhelyek, sütök vagy
főzőlapok közelében.
• A készülék hátoldalát a falhoz kell
állítani.
• Ne helyezze üzembe a készüléket
közvetlen napsugárzásnak kitett
helyen.
• Ne telepítse a készüléket túl párás
vagy hideg helyekre, például
építkezések felvonulási épületébe,
garázsba vagy borpincébe.
• A készülék mozgatásakor a készülék
elejének peremét emelje fel,
ellenkező esetben megkarcolhatja a
padlót.
Elektromos csatlakoztatás
VIGYÁZAT!
Tűz- és áramütésveszély.
VIGYÁZAT!
A készülék elhelyezésekor
ügyeljen arra, hogy a hálózati
kábel ne csípődjön be és ne
sérüljön meg.
VIGYÁZAT!
Ne használjon hálózati elosztókat
és hosszabbító kábeleket.
• A készüléket kötelező földelni.
• Az elektromos bekötést szakképzett
villanyszerelőnek kell végeznie.
• Ellenőrizze, hogy az adattáblán
szereplő elektromos adatok megfelelnek-e a háztartási hálózati áram paramétereinek. Amennyiben nem, forduljon szakképzett villanyszerelöhöz.
• Mindig megfelelően felszerelt, áramütés ellen védett aljzatot használjon.
• Ne használjon hálózati elosztókat és
hosszabbító kábeleket.
• Ügyeljen az elektromos alkatrészek
(pl. hálózati csatlakozódugasz,
hálózati kábel, kompresszor) épségére. Ha az elektromos alkatrészek
cserére szorulnak, forduljon a hivatalos márkaszervizhez vagy elektromos
szakemberhez.
• A hálózati kábelnek a hálózati aljzat
szintje alatt kell elhelyezkednie.
• Csak az üzembe helyezés befejezése után csatlakoztassa a hálózati
csatlakozódugót a hálózati csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra, hogy a
hálózati dugasz üzembe helyezés
után is könnyen elérhető legyen.
MAGYAR
• A készülék csatlakozásának bontására, soha ne a hálózati kábelnél
fogva húzza ki a csatlakozódugót. A
kábelt mindig a csatlakozódugónál
fogva húzza ki.
Használat
VIGYÁZAT!
Sérülés-, égés-, áramütésés
tűzveszély.
A készülék tűzveszélyes izobutánt
(R600a) tartalmaz, mely egy
nagy környezeti kompatibilitású
földgáz. Legyen körültekintő,
hogy károsítsa a az izobutánt
tartalmazó hűtőkört.
• Ne változtassa meg a készülék
műszaki jellemzőit.
• Ne helyezzen más elektromos készüléket (például fagylaltkészítő gépet)
a készülék belsejében, hacsak ezt a
gyártó kifejezetten nem javasolja.
• Amennyiben a hűtőkör megsérül,
tartózkodjon mindennemű nyílt
láng és gyújtószikra használatától.
Szellőztesse ki a helyiséget.
• Ügyeljen arra, hogy forró tárggyal ne
érjen a készülék műanyag részeihez.
• Ne tegyen üditőitalt a fagyasztótérbe.
A szénsav ugyanis nyomást fejt ki az
italtároló edényre.
• Ne tároljon gyúlékony gázt vagy
folyadékot a készülékben.
• Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy
gyúlékony anyaggal szennyezett tárgyat a készülékbe, annak közelébe,
illetve annak tetejére.
• Ne érintse meg a készülék kompresszorát és kondenzátorát. Ezek
üzem közben forróvá válnak.
• Nedves/vizes kézzel ne vegyen ki
semmilyen ételt a fagyasztóból, és ne
is érintse meg azokat.
• Az egyszer már felolvasztott ételt ne
fagyassza vissza.
• Kövesse a fagyasztott étel csomagolásán található tárolási útmutatásokat.
131
Belső világítás
VIGYÁZAT!
Áramütés veszélye.
• A készülék lámpája nem alkalmas
háztartási szoba megvílágítására.
Ápolás és tisztítás
VIGYÁZAT!
Személyi sérülés vagy a készülék
károsodásának veszélye áll fenn.
• Karbantartás előtt kapcsolja ki a
készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból.
• A készülék hűtőegysége szénhidrogén hűtőközeget tartalmaz. Az
elektromos üzembe helyezést és a
készülék hűtőközeggel való feltöltését
csak képesített személy végezheti el.
• Rendszeresen ellenőrizze a készülék
olvadékvíz-elvezető nyílását, és
szükség szerint tisztítsa ki. Ha az
olvadékvíz-elvezető nyílás el van
záródva, a víz összegyűlik a készülék
alján.
Ártalmatlanítás
VIGYÁZAT!
Sérülés- vagy fulladásveszély.
• Bontsa a készülék hálózati csatlakozását.
• Vágja le a hálózati tápkábelt, és helyezze a hulladékba.
• Szerelje le az ajtót, hogy megakadályozza a gyermekek és háziállatok
készülékben rekedését.
• A készülék hűtőköre és szigetelése
ózonbarát anyagokat tartalmaz.
• A szigetelőhab gyúlékony gázt
tartalmaz. A készülék megfelelő ártalmatlanítására vonatkozó tájékoztatásért lépjen kapcsolatba a helyi
hatóságokkal.
• Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg
a hűtőegység azon része, mely a
hőcserélő közelében található.
132
www.aeg.com
TERMÉKLEÍRÁS
ADAGOLÓVAL FELSZERELT TÍPUS
1
2
3
12
4
5
6
14
7
13
12
11
10
1 Jégkockakészítő és -tároló
2 Xpress italhűrtő (gyorshűtő
3
4
5
6
rekesz) Italok tárolására.
Multi Plus zóna
Gyógyszerek és kozmetikumok
tárolására. A laboratóriumi minták vagy
a speciális hőmérsékleti tartományt
igénylő gyógyszerek biztonságos
tárolását ez a rekesz nem garantálja.
Tojástartó rekesz
Ezt a rekeszt ne használja
jégkockák tárolására, és ne
helyezze a fagyasztótérbe.
Hűtőpolc (edzett üveg)
A szokásos élelmiszerek tárolására.
Frissitős rekesz
(csak egyes típusok esetén)
Gyakran használt palackok,
ivóvíz és üditőitalok számára.
9
8
7 Frissítőtároló ajtórekesz
8
9
10
11
12
13
14
Fagyasztott élelmiszerek, tej,
gyümölcslé, sör stb. tárolására.
Zöldségrekesz
Gyümölcsrekesz
Magic Cool zóna (csak
egyes típusok esetén)
Fagyasztó rekesz
Szárított hús vagy hal
hosszabb idejű tárolására.
Ajtón lévő tárolórekesz (2
csillagos rekesz) Élelmiszerek és
fagylalt rövid idejű tárolásához.
Ajtón lévő tárolórekesz
Fagyasztott élelmiszer tárolására.
Fagyasztópolc (edzett üveg)
Fagyasztott élelmiszerek, mint
hús, hal, jégkrém tárolására.
MAGYAR
ADAGOLÓ NÉLKÜLI TÍPUS
1
2
3
11
4
5
12
6
11
10
9
8
7
1 Jégkockatartó
2 Xpress italhűtő(gyorshűtő rekesz)
Italok tárolására.
7
3 Multi Plus zóna
8
Gyógyszerek és kozmetikumok
tárolására. A laboratóriumi minták vagy
a speciális hőmérsékleti tartományt
igénylő gyógyszerek biztonságos
tárolását ez a rekesz nem garantálja.
4 Tojástartó rekesz
Ezt a rekeszt ne használja
jégkockák tárolására, és ne
helyezze a fagyasztótérbe.
5 Hűlőpolc (edzett üveg)
A szokásos élelmiszerek tárolására.
6 Frissitőtároló ajtórekesz
9
10
11
12
Fagyasztott élelmiszerek, tej,
gyümölcslé, sör stb. tárolására.
Zöldségrekesz
Gyümölcsrekesz
Fagyasztó rekesz
Szárított hús vagy hal
hosszabb idejű tárolására.
Ajtón lévő tárolórekesz (2
csillagos rekesz) Élelmiszerek és
fagylalt rövid idejű tárolásához.
Ajtón lévő tárolórekesz
Fagyasztott élelmiszer tárolására .
Fagyasztópolc (edzett üveg)
Fagyasztott élelmiszerek, mint
hús, hal, jégkrém tárolására.
133
134
www.aeg.com
KEZELŐPANEL
ADAGOLÓVAL FELSZERELT TÍPUS
A
1
6
5
B
H
C
G F
D
E
2
4
3
4 Jégkocka-adagolás választógombja
1
Választógomb a fagyasztótér
hőmérsékletének beállításához.
2
Választógomb a hűtőtér
hőmérsékletének beállításához.
3
Nyomja meg ezt a gombot a
beállítások véletlen módosításának
megakadályozásához. A gombot 3
másodpercnél hosszabb ideig tartsa
nyomva, majd engedje fel. A kijelző
kikapcsol.
Visszajelzők (A-H)
és a jégkockakészítő zárja
5 Vízadagolás választógombja
.
.
6
VILÁGÍTÁS/SZŰRŐ gomb:
1. Az adagoló világításának bekapcsolásához.
2. Filtercsere és nullázás gombja. A
szűrő cseréje után a nullázáshoz
nyomja le a gombot 3 másodpercre.
Leírás
Fagyasztó hőmérséklet-visszajelző
A.
B.
Riasztás visszajelző (nincs hangjelzés)
A felhasználót tájékoztatja a
hőmérsékletről, amikor az véletlen esemény (például áramkimaradás) miatt
a szokásos módon emelkedni kezd.
1. Egy villogó vészjelző ikon jelzi a
legmagasabb belső hőmérsékletet
2. A vészjelzés leáll, ha a
gombot
megnyomja, és a kijelzőn megjelenik a hőmérséklet- szabályzás
értéke
MAGYAR
Visszajelzők (A-H)
Leírás
C.
Zár visszajelző
135
Hűtőszekrény hőmérséklet-visszajelző
D.
Jégkockakészítő zárjának
visszajelzője
E.
Jégkocka-adagolás visszajelző
F.
Vízadagolás visszajelző
G.
Szűrőcsere visszajelző Az első bekapcsolást követő 6 hónap elteltével az
ikon villogni kezd.
H.
ADAGOLÓ NÉLKÜLI TÍPUS
1
A
B
C
D
E
2
3
1
3
Választógomb a fagyasztótér
hőmérsékletének beállításához
2
Választógomb a hűtőtér
hőmérsékletének beállításához
Visszajelzők (A-E)
A.
Zár gomb
Nyomja meg ezt a gombot a
beállítások véletlen módosításának
megakadályozásához.
A gombot 3 másodpercnél hosszabb
ideig tartsa nyomva, majd engedje
fel.
Leírás
Fagyasztó hőmérséklet-visszajelző
B.
„Szuper” visszajelző - fagyasztó
C.
Zár visszajelző
D.
„Szuper” visszajelző - hűtő
E.
Hűtőszekrény hőmérséklet-visszajelző
136
www.aeg.com
AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
VÍZVEZETÉK BEKÖTÉSE
1. Automatikus jégkockakészítővel
felszerelt típusok
–– A víznyomásnak 2,0 ~ 12,5 kg/
cm2 értékek között kell lennie
az automatikus jégkockakészítő
működéséhez.
–– Ellenőrizze a hálózati víznyomást.
Amennyiben egy 1,8 dl-es pohár
10 másodpercen belül megtelik, a
nyomás megfelelő.
–– Amennyiben a víznyomás
nem elegendő az automatikus jégkészítő működéséhez,
kiegészítő nyomásfokozó szivattyú beszerzéséhez forduljon
vízvezeték-szerelőhöz.
2. A vízcsövek beszerelésekor ügyeljen
arra, hogy azok ne kerüljenek közel
forró felületekhez.
3. A vízszűrő „csak’’ megszűri a vizet.
Nem szűri ki a baktériumokat és
mikrobákat.
4. A szűrő élettartama a használat
mennyiségétő függ. Javasoljuk, hogy
a vízszűrőt legalább hathavonta
cserélje ki. A szűrőt csatlakoztatásakor helyezze könnyen elérhető
helyre (az eltávolítás és csere
érdekében).
Megjegyzés: Az első áram alá
helyezés után 6 hónappal az
ikon villog. A villogó ikon eltüntetéséhez nyomja meg a világítás gombot 3 másodpercre a
vízszűrő cseréje után.
5. A hűtőszekrény és a vízvezetékrendszer beszerelését követően
válassza a WATER lehetőséget a
kezelőpanelen, és nyomja meg 2-3
percig a víztartály vízzel történő
feltöltéséhez, majd a víz megfelelő
adagolásához.
MAGYAR
137
NAPI HASZNÁLAT
HŐMÉRSÉKLETSZABÁLYOZÁS
ADAGOLÓ NÉLKÜLI TÍPUS
Fagyasztótér
A készülék első üzembe helyezésekor
a hőmérsékletmód beállítása Middle
(Közepes).
ADAGOLÓVAL FELSZERELT TÍPUS Fagyasztótér.
A hőmérséklet beállításához addig
nyomja a
gombot, míg a kívánt érték
meg nem jelenik. A Gyorsfagyasztás
funkció bekapcsolásához addig
tartsa lenyomva a
gombot, míg a
„Szuper” LED világítani nem kezd. A
funkció kikapcsolásához nyomja meg
ismét a gombot.
Hűtőtér
A hőmérséklet beállításához addig
nyomja a
gombot, míg a kívánt érték
me nem jelenik. A Gyorshűtés funkció
bekapcsolásához addig tartsa lenyomva
a
gombot, míg a „Szuper” LED
világítani nem kezd. A funkció kikapcsolásához nyomja meg ismét a gombot.
Hőmérséklet-kijelzés váltása
(Fahrenheit - Celsius) Alapértelmezett beállítás a Celsius-fok.
A zárolt üzemmódba lépéshez
nyomja meg a zár gombot
A
zárolt üzemmódban nyomja meg
egyszerre a
és a WATER
gombokat, és tartsa nyomva
10 másodpercig a hőmérsékleti
skálák közötti váltáshoz.
A hőmérséklet beállításához addig
nyomja a
gombot, míg a
kívánt érték meg nem jelenik. A Gyorsfagyasztás funkció bekapcsolásához
addig tartsa lenyomva
gombot,míg a „Szuper” LED világítani
nem kezd. A funkció kikapcsolásához
nyomja meg ismét a gombot.
Hűtőtér
A A hőmérséklet beállításához addig nyomja a
gombot,
míg a kívánt érték meg nem jelenik. A
Gyorshűtés funkció bekapcsolásához
addig tartsa lenyomva a
gombot, míg a „Szuper” LED világítani
nem kezd. A funkció kikapcsolásához
nyomja meg ismét a gombot.
FIGYELEM!
A hűtőszekrényben az élelmiszerek megfagyhatnak, ha a
hűtőszekrényben a hőmérséklet
5 °C alá esik.
MAGAS HŐMÉRSÉKLET
ÜZEMMÓD
ADAGOLÓVAL FELSZERELT TÍPUS
A hűtő- vagy a fagyasztótérben a
hőmérséklet emelkedését az alábbiak
jelzik:
138
www.aeg.com
• villogó vészjelző ikon
(nincs
hangjelzés)
• az elektronika megjeleníti a készülék tereiben elért legmagasabb
hőmérsékletet
Még ha a készülék normál
működése helyre is állt, és a
belső hőmérséklet is visszatért a
normál tartományba, a vészjelző
ikon
továbbra is villog, és a
kijelzőn a legmagasabb elért
hőmérséklet látható.
A Zár gomb
megnyomásakor
a vészjelzés üzemmód kikapcsol,
és a vészjelző ikon
eltűnik. A
kijelző a beállított hőmérsékleti
értéket mutatja.
ADAGOLÓ NÉLKÜLI TÍPUS
A hűtő- vagy a fagyasztótérben a
hőmérséklet emelkedését az alábbiak
jelzik:
• a fagyasztótér és/vagy a hűtőtér villogó kijelzője
• az elektronika megjeleníti a készülék tereiben elért legmagasabb
hőmérsékletet.
Még ha a készülék normál
működése helyre is állt, és a
belső hőmérséklet is visszatért
a normál tartományba, a kijelző
továbbra is villog, és a legmagasabb elért hőmérsékletet jelzi.
A Zár gomb
, megnyomásakor a magas hőmérséklet
üzemmód kikapcsol, és a kijelzőn
a hőmérséklet beállított értéke
látható.
„OFF” (KI) FUNKCIÓK
• A készülék belső világítása lekapcsol,
ha az ajtó több mint 10 percig nyitva
marad
• Kijelző Ki funkció:
–– A WATER, ICE és
ikon kivételével a kijelző összes LED égője
5 perc elteltével kialszik, ha egyik
gombot sem nyomja meg, valamint
egyik ajtót sem nyitja ki
–– A LED Ki üzemmódba lépés után a
készülék visszatér a normál kijelző
üzemmódba, ha bármelyik gombot
megnyomja, vagy az ajtót kinyitja.
• System Off (Rendszer Ki) funkció
(Power Off - Tápfeszültség Ki
funkció):
–– a készüléket villásdugójának a
hálózati aljzatból való kihúzása
nélkül állíthatja le, például szabadság idejére
–– a(z)
és
ombok egyszerre történő, 5
másodpercig tartó megnyomására
a készülék kikapcsol
–– „OFF” üzemmódban a fagyasztóés a hűtőtér hőmérséklet-kijelzőjén
“— —“. jelenik meg. A többi LED
kialszik, és a készülék minden
működése leáll.
–– az „OFF” funkció kikapcsolásához
egyszerre tartsa lenyomva a(z)
és
gombokat 5 másodpercig
NYITOTT AJTÓ RIASZTÁS
Ha a hűtőtér vagy a fagyasztótér ajtaja
1 percig nyitva marad, figyelmeztető
hangjelzés szólal meg. A hangjelzés 5
perc után kikapcsol. Amikor a normál
feltételek helyreálltak (az ajtót bezárja),
a riasztás kikapcsol.
MAGYAR
139
KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK
MAGIG COOL ZÓNA
készülék első áram alá helyezésekor
a FRESH LED VILÁGÍT. A beállítások
lépésről lépésre történő módosítása a
SELECT gomb segítségével végezhető
el..
Lépés
Kijelzés
Kívánt hőmérséklet
1.
FRESH
+5°C és +6°C között.
2.
VEGETABLE
+3°C és +4°C között.
3.
FISH
–1°C és+0°C között.
4.
MEAT
–3°C és –2°C között.
ADAGOLÓ
Nyomja meg a WATER vagy ICE gombot, majd finoman nyomja meg a kart a
poharával. Két másodperc elteltével az
alábbiak egyike történik:
• Ha a WATER gombot nyomta meg, a
ikon kezd világítani
másodpercig tartó megnyomásával. A
ikon világítani kezd.
FIGYELEM!
A jégkockák összegyűjtéséhez
ne használjon törékeny poharat
(csészét) vagy kristálypoharat.
FIGYELEM!
Amennyiben a jég elszíneződött,
hagyja abba az adagoló
használatát, és hívja fel a
szervizképviselőt.
Kizárólag ebből a készülékből
származó jeget használjon.
• Ha az lCE gombot nyomta meg, a
ikon kezd világítani.
AUTOMATIKUS JÉGKOCKAKÉSZÍTŐ
•
A jégkocka rekesz-egység tisztításakor,
vagy amikor hosszabb ideig nem
használja, távolítsa el a jégkockákat a
jégkockatároló-rekeszből, és zárolja a
jégkockakészítőt az ICE gomb 3
A rendszer egyszerre körülbelül 10
jégkockát készít (napi 14-15 alkalommal). Amennyiben a jégkockatárolórekesz megtelik, a jég készítés leáll.
• Szokásos jelenség, ha a
jégkockakészítő csattanó hangot
bocsát ki, amikor a jégkockák a
jégkockatároló-rekeszbe esnek.
• A rossz illat vagy szagok elkerüléséhez rendszeresen tisztítsa meg a
jégkocka tároló-rekeszt.
• Amennyiben a tárolórekeszben nem
áll rendelkezésre elegendő jégmennyiség, a készülék nem adagol jeget.
Várjon egy napig vagy egy ideig,
140
www.aeg.com
• amíg a készülék több jeget nem
készít.
• Amennyiben a jégadagolás nem
megy könnyedén, ellenőrizze, hogy
az adagolónyílás nincs-e eltömődve.
• Amennyiben a jégkockák összetapadnak, és adagolásuk leáll, húzza ki a
jégkockatároló-rekeszt, és válassza
szét az esetleg összetapadt jégkockákat.
FIGYELEM!
Amennyiben a jégkockakészítő
tápvizének mennyisége
beállításra szorul, hívja fel a
szervizképviselőt.
FIGYELEM!
Áramkimaradás esetén a jégkockák elolvad hatnak, és kifolyhatnak a padlóra. Amennyiben
előreláthatólag hosszabb ideig
tartó, hasonló helyzet várható,
távolítsa el a jégkockákat, és
helyezze vissza a rekeszt.
HASZNOS JAVASLATOK ÉS TANÁCSOK
TIPPEK ÉLELMISZEREK
TÁROLÁSÁRA
• A tárolás előtt mossa meg az
élelmiszert.
• Az élelmiszereket ossza el és
válassza kisebb darabokra.
• A lédús vagy magas nedvességtartalmú élelmiszereket helyezze a
polcok elejére (közel az ajtó melletti
részekhez). Amennyiben a hideg
levegő kifolyóhoz közel helyezi őket,
megfagyhatnak.
• A meleg vagy forró élelmiszereket
megfelelően le kell hűteni a tárolás
előtt az energiafogyasztás csökkentése és a hűtési teljesítmény
növelése érdekében.
• Legyen óvatos az olyan trópusi
gyümölcsök tárolásakor, mint banán,
ananász, paradicsom stb., mert
ezek alacsony hőmérsékleten hamar
megromlanak.
• Tartsa meg a lehető legnagyobb
távolságot az élelmiszerek között.
Amennyiben az élelmiszerek túl közel
vannak egymáshoz, a hideg levegő
áramlása nem lesz megfelelő, ami
nem megfelelő hűtést eredményez.
• Az élelmiszereket soha ne felejtse el
letakarni vagy becsomagolni annak
elkerülése érdekében, hogy átvegyék
egymás szagát.
• Ne tároljon zöldségeket a hűtött térben, mert azok megfagyhatnak.
• A tojás tetszés szerint helyezhető el a
hűtőszekrény polcokon.
NORMÁL ÜZEMI HANGOK
Az alábbi hangok normális jelenségnek
tekinthetők üzemelés közben:
• Gyenge gurgulázó és bugyborékoló
hang a csőkígyókból a hűtőközeg
pumpálása közben.
• Zümmögő vagy pulzáló hang a kompresszor felől a hűtőközeg pumpálása
közben.
• Hirtelen recsegő zaj a készülék
belsejéből, melyet a hőtágulás okoz
(ez természetes és nem veszélyes
fizikai jelenség).
• Gyenge kattanó zaj a hőmérsékletszabályozóból a kompresszor bevagy kikapcsolása közben.
ENERGIATAKARÉKOSSÁGI
TIPPEK
• Ne nyitogassa gyakran az ajtót, illetve
ne hagyja a feltétlenül szükségesnél
tovább nyitva!
FRISS ÉLELMISZEREKRE
VONATKOZÓ TIPPEK HŰTÉS
• Ne tároljon meleg ételt vagy párolgó
folyadékokat a hűtőszekrényben!
• Takarja le vagy csomagolja be az
erős aromájú élelmiszereket!
• Úgy helyezze el az élelmiszereket,
hogy a levegő szabadon áramolhasson közöttük!
MAGYAR
HŰTÉSI TIPPEK
Hasznos tippek:
• Hús (mindegyik fajta): csomagolja
megfelelő csomagolásba és helyezze a zöldséges fiók felett található
üvegpolcra!
• A húst legfeljebb 1-2 napig tárolja!
• Főzött élelmiszerek, hideg ételek: takarja le és helyezze bármelyik polcra!
• Gyümölcsök és zöldségek: alaposan
tisztítsa meg és helyezze egy speciális fiókba!
141
• Ha a banán, krumpli, hagyma vagy
fokhagyma nincs becsomagolva, tilos
a hűtőszekrényben tartani.
• Vaj és sajt: helyezze egy speciális,
légzáró tartóba, illetve csomagolja
alufóliába vagy polietilén tasakba, a
lehető legtöbb levegő kiszorításához!
• Palackok: zárja le egy kupakkal, és
tárolja az ajtó palacktartó rekeszében
vagy (ha van) a palacktartó állványon!
ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
A KÉSZÜLÉK BELSEJÉNEK
TISZTÍTÁSA
Tisztításhoz vizes és enyhe (semleges)
tisztítószeres rongyot használjon.
1. Vízadagoló polc
Távolítsa el az adagolórácsot, és
tisztítsa meg rendszeresen a vízpolcot (az adagolópolc nem rendelkezik
vízelvezetéssel).
2. Jégkockalároló-rekesz
–– Eltávolítás: Húzza felfele előre a
rekeszegységet az eltávolításhoz
–– Visszahelyezés: helyezze be
az oldalhornyokba, és tolja be
ütközésig. Amennyiben a rekesz
teljes behelyezése nehézségbe ütközik, vegye ki, forgassa el negyed
fordulattal a rekeszben található
csigát vagy meghajtószerkezetet,
és helyezze be újból.
–– Ne tárolja túl hosszú ideig a jégkockákat.
3. Fagyasztó és hűlő ajlórekeszek
Fogja meg mindkét végét, és húzza
fel.
142
www.aeg.com
4. Fagyasztó- és hűllőpolcok
Nyissa ki teljesen az ajtókat, majd
húzza előre a polcokat az eltávolításhoz.
FIGYELEM!
A LED égőt kizárólag
szervizképviselő vagy hasonló
képesítéssel rendelkező személy
cserélheti ki.
FIGYELEM!
Először húzza ki a készüléket a
fali aljzatból!
5. Zöldség- és gyümölcsrekesz
Húzza előre, és emelje fel kissé az
eltávolításhoz.
A KÉSZÜLÉK HÁTULJÁNAK
TISZTÍTÁSA (GÉPHÁZ)
Évente legalább egyszer távolítsa el a
port a rácsokról porszívóval
Fagyasztó- és hűtőtér LED égőinek
cseréje
1. A LED égő burkolatának hátulját egy
csavarhúzó segítségével válassza
le.
2. Válassza le a LED égő burkolatát,
és lazítsa fel a LED-et tartó lemez
két rögzítőcsavarját.
x2
A BELSŐ VILÁGÍTÁS LED
ÉGÖJÉNEK CSERÉJE
Remove dust on a grill with a vacuum
cleaner at least once a year.
3. Csatlakoztassa le a vezetéket a
LED-et tartó lemezről, és cserélje ki
a LED égőt.
Szerelje vissza az égőt a szétszerelés fordított sorrendjében.
MAGYAR
143
MIT TEGYEK, HA…
Mielőtt a szervizhez fordulna,
kérjük, tekintse át a következő
hibaelhárítási tanácsokat!
Jelenség
Ellenőrzés
Megoldás
A hűtő belseje soha
nem hideg. A fagyasztás és a hűtés
nem megfelelő
• Ki van húzva a készülék a konnektorból?
• A hőmérséklet beállítása LOW mode?
• A készülék közvetlen
napfényre vagy
hőforrás közelébe van
helyezve?
• Túl kevés a szabad
terület a készülék hátulja és a fal között?
•
A készülékben az
élelmiszerek megfagynak.
• A hőmérséklet beállítása STRONG mode?
• Túl alacsony
a környezeti
hőmérséklet?
• A magas nedvességtartalmú élelmiszer közel
van a hideg levegő
kifolyóhoz?
• Állítsa a hőmérsékletet
KÖZEPES vagy ALACSONY állásra.
• Az élelmiszerek megfagyhatnak, ha a környezeti
hőmérséklet 5 °C alatti.
Vigye egy olyan helyre
a készüléket, ahol a
hőmérsékle 5 °C feletti.
• A magas nedvességtartalmú élelmiszereket helyezze az ajtókhoz közeli
polcokra.
A készülék szokatlan hangot ad..
• Egyenetlen a padló a
készülék alatt?
• Túl kevés a szabad
terület a készülék hátulja és a fal között?
• Hozzáér-e bármilyen
tárgy a készülékhez?
• Helyezze a készüléket
vízszintes és sík padlóra.
• Hagyjon elegendő szabad
helyet.
• Távolítson el minden olyan tárgyat, amely hozzáér
a készülékhez.
Furcsa zajok: csattogás, kattogás, víz
zubogása, zümmögés vagy búgás.
Csatlakoztassa a
készülék tápcsatlakozóját
a hálózatra.
• Állítsa a hőmérsékletet
KÖZEPES vagy MAGAS
állásra.
• Vigye olyan helyre, ahol
nincs közvetlen napfény
vagy hőforrás.
• Hagyjon elegendő helyet
a készülék hátulja és a
fal között (több mint 10
cm-t)..
Normális jelenség (amennyiben a készülék nem áll
vízszintben, a zaj hangosabb
lehet).
144
www.aeg.com
Jelenség
Ellenőrzése
Megoldás
Kellemetlen szag
a hűtőszekrény
belsejéből..
• Az élelmiszert letakaratlanul vagy csomagolatlanul tárolja?
• A polcokon és a
rekeszekben élelmiszermaradék található?
hőforrás közelébe van
helyezve?
• Túl hosszú ideje tárolja
az élelmiszert?
• Takarja le és csomagolja
be az élelmiszert.
• Rendszeresen tisztítsa a
készülék belsejét. Amennyiben az ilyen szag
átjárja ezeket a részeket, nem könnyű megszabadulni tőle.
• Ne tároljon élelmiszert túl
hosszú ideig.
• A készülék nem tökéletes
és nem állandó élelmiszertároló..
Az ajtó nehezen
nyitható.
• Az ajtót becsukta és
azonnal utána próbálta
meg kinyitni??
• Ilyenkor várjon egy percig, és az ajtó könnyen
kinyílik.
Dér és jég a készülék belsejében és a
külső burkolatán..
• Túl hosszú ideig hagyta
az ajtót nyitva?
• Letakaratlanul vagy
csomagolatlanul tárolta
a magas nedvességtartalmú élelmiszereket?
• Magas a hőmérséklet
és/vagy a páratartalom
a készülék körül?
• Ne hagyja nyitva az ajtót
hosszabb időn át.
• Takarja le és csomagolja
be az élelmiszert.
• A készüléket szárazabb
és hűvösebb helyiségben
helyezze el.
A készülék eleje és
oldala meleg vagy
forró.
Ez normális jelenség.
KÖRNYEZETI HŐMÉRSÉKLET
A készüléket az adattábláján feltüntetett kategóriája szerinti környezeti
hőmérséklet melletti üzemeltetésre
tervezték.
KIímaosztály
Környezeti hőmérséklet (...-tól...-ig)
SN
+10°C és + 32°C között
N
+16°C és + 32°C között
ST
+16°C és + 38°C között
T
+16°C és+ 43°C között
A belső hőmérsékletet az olyan
tényezők is befolyásolhatják, mint
a készülék helye, a környezeti
hőmérséklet vagy az ajtónyitások
gyakorisága
TARTOZÉKOK
• Szűrődoboz
• Vízellátó készlet
• Használati utasítás
MAGYAR
145
KÖRNYEZETVÉDELMI MEGJEGYZÉSEK
A megfelelő szimbólummal
. jelzett
anyagokat újra kell hasznosítani.
A csomagolóanyagokat a megfelelő
gyűjtőkonténerekbe kell helyezni. Segítsen a környezet és az emberi egészség
védelmében, és hasznosítsa újra az
elektromos és elektronikus berendezéseket.
A megfelelő szimbólummal
jelölt
berendezéseket ne dobja a háztartási
szemétbe. Juttassa el a terméket a helyi
újrahasznosító üzembe, vagy forduljon
az önkormányzathoz.
146
www.aeg.com
INDICE
INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA..................................................................147
ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA........................................................................148
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO.........................................................................150
PANNELLO DEI COMANDI...................................................................................152
PREPARAZIONE AL PRIMO UTILIZZO................................................................154
UTILIZZO QUOTIDIANO.......................................................................................155
OPZIONI….............................................................................................................157
CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI....................................................................158
PULIZIA E CURA...................................................................................................159
COSA FARE SE….................................................................................................161
CONSIDERAZIONI AMBIENTALI..........................................................................163
PER RISULTATI PERFETTI
Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto AEG. Lo abbiamo creato per fornirvi
prestazioni impeccabili per molti anni, grazie a tecnologie innovative che vi semplificheranno la vita - funzioni che non troverete sui normali elettrodomestici. Vi invitiamo
di dedicare qualche minuto alla lettura per sapere come trarre il massimo dal vostro
elettrodomestico.
Visitate il nostro sito web per:
ricevere consigli, scaricare i nostri opuscoli, eliminare eventuali anomalie, ottenere informazioni sull’assistenza.
www.aeg.com
registrare il vostro prodotto e ricevere un servizio migliore:
www.aeg.com/productregistration
acquistare accessori, materiali di consumo e ricambi originali per la vostra apparecchiatura:
www.aeg.com/shop
SERVIZIO CLIENTI E MANUTENZIONE
Consigliamo sempre l’impiego di ricambi originali.
Quando si contatta l’Assistenza, accertarsi di disporre dei seguenti dati.
Le informazioni si trovano sulla targhetta di identificazione. Modello, numero
dell’apparecchio (PNC), numero di serie.
Avvertenza / Attenzione - Importanti Informazioni di Sicurezza
Informazioni e suggerimenti generali
Informazioni sull’ambiente.
Con riserva di modifiche.
ITALIANO
147
INFORMAZIONI DI SICUREZZA
Leggere attentamente le istruzioni fornite prima di installare e utilizzare
l’apparecchiatura. Il produttore non è responsabile di lesioni e danni
derivanti da un’installazione e un uso non corretti dell’apparecchiatura.
Tenere sempre le istruzioni a portata di mano come riferimento futuro.
Sicurezza dei bambini e delle persone vulnerabili
• Questa apparecchiatura può essere usata da bambini a partire dagli
8 anni e da adulti con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali
o con scarsa esperienza o conoscenza sull’uso dell’apparecchiatura,
solamente se sorvegliati o se istruiti relativamente all’uso
dell’apparecchiatura e se hanno compreso i rischi coinvolti.
• Questa apparecchiatura potrebbe essere usata dai bambini di età
compresa fra i 3 e gli 8 anni oltre che dalle persone con disabilità
diffuse e complesse, se debitamente istruite.
• Tenere lontani i bambini al di sotto dei 3 anni se non costantemente
supervisionati.
• Non consentire ai bambini di giocare con l’apparecchiatura.
• Ai bambini non deve essere consentito di effettuare operazioni
di pulizia e manutenzione dell’apparecchio senza supervisione.
• Tenere la confezione lontano dai bambini e smaltirla in modo
appropriato.
Avvertenze di sicurezza generali
• L’apparecchiatura è destinata all’uso domestico e usi simili, ad
esempio:
––fattorie, cucine di negozi, uffici e altri ambienti di lavoro
––da clienti di hotel, motel, bed and breakfast e altri ambienti residenziali
• Verificare che le aperture di ventilazione, sia sull’apparecchiatura
che nella struttura da incasso, non siano ostruite.
• Non usare dispositivi meccanici o altri mezzi artificiali non raccomandati dal produttore allo scopo di accelerare il processo di sbrinamento.
• Non danneggiare il circuito refrigerante.
• Non utilizzare apparecchiature elettriche all’interno dei comparti di
conservazione degli alimenti, ad eccezione di quelli consigliati dal
costruttore.
• Non nebulizzare acqua né utilizzare vapore per pulire
l’apparecchiatura.
• Pulire l’apparecchiatura con un panno inumidito e morbido. Utilizzare
solo detergenti neutri. Non usare prodotti abrasivi, spugnette abrasive, solventi od oggetti metallici.
148
www.aeg.com
• Non conservare in questa apparecchiatura sostanze esplosive come
bombolette spray contenenti un propellente infiammabile.
• Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal
produttore, da un tecnico autorizzato o da una persona qualificata
per evitare situazioni di pericolo.
• Se l’apparecchiatura è dotata di un fabbricatore di ghiaccio o un
dispenser dell’acqua, riempirlo esclusivamente con acqua potabile.
• Se l’apparecchiatura richiede un collegamento alla rete idrica,
collegarla solo a una sorgente d’acqua potabile.
• La pressione dell’acqua in ingresso (minima e massima) deve
essere compresa tra 1 bar (0,1 MPa) e 10 bar (1 MPa).
ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA
Installazione
VVERTENZA!
A
L’installazione
dell’apparecchiatura deve essere
eseguita da personale qualificato.
• Rimuovere tutti i materiali di
imballaggio.
• Non installare né utilizzare
l’apparecchiatura se danneggiata.
• Attenersi alle istruzioni fornite insieme
all’apparecchiatura.
• Considerato il peso
dell’apparecchiatura, prestare sempre
attenzione in fase di spostamento
della stessa. Indossare sempre guanti
di sicurezza.
• Assicurarsi che l’aria possa
circolare liberamente attorno
all’apparecchiatura.
• Attendere almeno 4 ore prima
di collegare l’apparecchiatura
all’alimentazione. Questo serve
a consentire all’olio di fluire
nuovamente nel compressore.
• Non installare l’apparecchiatura in
prossimità di radiatori, fornelli, forni
o piani cottura.
• La superficie posteriore
dell’apparecchiatura deve essere
appoggiata alla parete.
• Non installare l’apparecchiatura dove
sia esposta alla luce solare diretta.
• Non installare questa apparecchiatura
in luoghi troppo umidi o freddi, come
aggiunte strutturali, garage o cantine.
• Quando si sposta l’apparecchiatura,
sollevarla per il bordo anteriore per
evitare di graffiare il pavimento.
Collegamento elettrico
AVVERTENZA!
Rischio di incendio e scosse
elettriche.
AVVERTENZA!
In fase di posizionamento
dell’apparecchiatura, verificare
che il cavo di alimentazione non
sia intrappolato o danneggiato.
AVVERTENZA!
Non utilizzare prese multiple
e prolunghe.
• L’apparecchiatura deve essere soggetta a una messa a terra.
• Tutti i collegamenti elettrici devono
essere effettuati da un elettricista
qualificato.
• Verificare che i dati elettrici riportati
sulla targhetta matricola corrispondano a quelli dell’impianto. In caso
contrario, contattare un elettricista.
• Utilizzare sempre una presa elettrica
con contatto di protezione correttamente installata.
• Non utilizzare prese multiple e prolunghe.
• Accertarsi di non danneggiare i
componenti elettrici (ad es. la spina
di alimentazione, il cavo di alimentazione, il compressore). Contattare il
Centro di assistenza o un elettricista
per sostituire i componenti elettrici.
• Il cavo di alimentazione deve rimanere sotto il livello della spina di
alimentazione.
• Inserire la spina di alimentazione nella presa solo al termine
ITALIANO
dell’installazione. Verificare che la
spina di alimentazione rimanga accessibile dopo l’installazione.
• Non tirare il cavo di alimentazione per
scollegare l’apparecchiatura. Tirare
sempre dalla spina.
Uso dell’apparecchiatura
AVVERTENZA!
Rischio di lesioni, scottature o
scosse elettriche.
L’apparecchiatura contiene gas
infiammabile, isobutano (R600a),
un gas naturale con un elevato
livello di compatibilità ambientale.
Fare attenzione a non
danneggiare il circuito refrigerante
contenente isobutano.
• Non apportare modifiche alle
specifiche di questa apparecchiatura.
• Non introdurre apparecchiature elettriche (ad es. gelatiere)
nell’apparecchiatura se non specificamente consentito dal produttore.
• Nel caso di danno al circuito refrigerante, assicurarsi che non si sviluppino
fiamme libere e scintille nel locale.
Aerare bene l’ambiente.
• Non appoggiare oggetti incandescenti sulle parti in plastica
dell’apparecchiatura.
• Non introdurre bevande analcoliche
nel vano congelatore, in quanto si
verrebbe a creare una pressione nel
contenitore della bevanda.
• Non conservare gas e liquidi infiammabili nell’apparecchiatura.
• Non appoggiare o tenere liquidi o materiali infiammabili, né
oggetti facilmente incendiabili
sull’apparecchiatura, al suo interno o
nelle immediate vicinanze.
• Non toccare il compressore o il condensatore. Sono incandescenti.
• Non togliere o toccare gli oggetti nel
vano congelatore con le mani bagnate o umide.
• Non ricongelare del cibo precedentemente scongelato.
• Attenersi alle istruzioni per la conservazione riportate sulla confezione
del cibo surgelato.
149
Luce interna
AVVERTENZA!
Rischio di scosse elettriche.
• Il tipo di lampadina utilizzato per
questa apparecchiatura non può
essere utilizzato per l’illuminazione
domestica.
Pulizia e cura
AVVERTENZA!
Vi è il rischio di ferirsi o danneggiare l’apparecchiatura.
• Prima di eseguire qualunque intervento di manutenzione, spegnere
l’apparecchiatura ed estrarre la spina
dalla presa.
• L’unità refrigerante di questa apparecchiatura contiene idrocarburi. L’unità
deve essere ricaricata ed ispezionata esclusivamente da personale
qualificato.
• Controllare regolarmente lo scarico
dell’apparecchiatura e, se necessario, pulirlo. L’ostruzione dello
scarico può causare un deposito
di acqua di sbrinamento sul fondo
dell’apparecchiatura.
Smaltimento
AVVERTENZA!
Rischio di lesioni o soffocamento.
• Staccare la spina dall’alimentazione
elettrica.
• Tagliare il cavo di rete e smaltirlo.
• Rimuovere la porta per evitare
che bambini e animali domestici rimangano chiusi all’interno
dell’apparecchiatura.
• Il circuito refrigerante e i materiali di
isolamento di questa apparecchiatura
rispettano l’ozono.
• La schiuma isolante contiene gas
infiammabili. Contattare le autorità
locali per ricevere informazioni
su come smaltire correttamente
l’apparecchiatura.
• Non danneggiare i componenti
dell’unità refrigerante che si trovano
vicino allo scambiatore di calore.
150
www.aeg.com
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
MODELLO CON EROGATORE
1
2
3
12
4
5
6
14
7
13
12
11
10
1 Ice Maker e Conservazione
2 Xpress Can Chiller (vano di
raffreddamento rapido)
Per la conservazione delle bevande.
3 Zona Multi Plus
Per la conservazione dei
medicinali generici o dei prodotti
cosmetici. Non è garantita la
corretta conservazione di prodotti
come campioni o medicinali che
richiedono una temperatura di
conservazione specifica.
4 Portauova
Non utilizzare questo contenitore
per conservare i cubetti di ghiaccio e
non metterlo nel vano congelatore.
5 Ripiano del frigorifero
(vetro temperato) Per la
conservazione di cibi comuni.
9
8
6 Vano bevande (solo nei modelli
7
8
9
10
11
12
selezionati) Per lattine, acqua
potabile e bevande in genere
utilizzate di frequente.
Mensola bevande
Per conservare cibi, latte,
succo, bottiglie di birra ecc.
Contenitore verdure
Contenitore frutta
Magic Cool Zone (solo nei
modelli selezionati)
Contenitore congelatore
Per conservare carne o pesce
essiccati per un periodo
di tempo superiore.
Vano porta (vano a 2 stelle)
Per una conservazione a breve
termine di cibo e gelato.
ITALIANO
13 Vano porta Per la conservazione
14 Ripiano del congelatore (vetrotem-
del cibo surgelato.
perato) Per conservare cibi congelati
come carne, pesce e gelato.
MODELLO SENZA EROGATORE
1
2
3
11
4
5
12
6
11
10
9
1 Vaschetta cubetti ghiaccio
2 Xpress Can Chiller (vano di
raffreddamento rapido)
Per la conservazione delle bevande.
3 Zona Multi Plus
Per la conservazione dei
medicinali generici o dei prodotti
cosmetici. Non è garantita la
corretta conservazione di prodotti
come campioni o medicinali che
richiedono una temperatura di
conservazione specifica.
4 Portauova
Non utilizzare questo contenitore
per conservare i cubetti di ghiaccio e
non metterlo nel vano congelatore.
5 Ripiano del frigorifero (vetro temperato)
Per la conservazione di cibi comuni.
151
8
7
6 Mensola bevande
7
8
9
10
11
12
Per conservare cibi, latte,
succo, bottiglie di birra ecc.
Contenitore verdure
Contenitore frutta
Contenitore congelatore
Per conservare carne o pesce
essiccati per un periodo
di tempo superiore.
Vano porta (vano a 2 stelle)
Per una conservazione a breve
termine di cibo e gelato.
Vano porta
Per la conservazione
del cibo surgelato.
Ripiano del congelatore
(vetrotemperato) Per
conservare cibi congelati come
carne, pesce e gelato.
152
www.aeg.com
PANNELLO DEI COMANDI
MODELLO CON EROGATORE
A
1
6
5
B
H
C
G F
D
E
2
4
3
4 Pulsante di selezione per
1
Pulsante di selezione per la
temperatura del vano congelatore
2
l’erogazione ghiaccio
e il blocco
della funzione Ice Maker .
5 Pulsante di selezione per
l’erogazione acqua .
6
Pulsante di selezione per la
temperatura del vano frigorifero.
3
Premere questo pulsante per evitare
di modificare accidentalmente le
impostazioni. Per attivare la funzione
premere il pulsante per più di 3
secondi. Il display si spegne.
Indicatori (A-H)
A.
B.
Pulsante LUCE/FILTRO:
1. Pulsante per accendere la luce
dell’erogatore.
2. Pulsante per la sostituzione filtro
o il reset. Dopo aver sostituito
il filtro o per eseguire il reset,
premere questo pulsante per 3
secondi.
Descrizione
Indicatore della temperatura del congelatore
Display allarme (senza segnale acustico) I clienti possono essere informati
dello stato della temperatura se accade
che aumenti in seguito a un incidente
(ad es. un blackout).
1. Il simbolo dell’allarme lampeggia
visualizzando la temperatura massima interna.
2. L’allarme cessa premendo il pulsante
e il display mostra il valore
di controllo della temperatura
ITALIANO
Indicatori (A-H)
Descrizione
C.
Indicatore della funzione di blocco
153
Indicatore della temperatura frigorifero
D.
Indicatore della funzione di blocco Ice
Maker
E.
Indicatore erogazione ghiaccio
F.
Indicatore erogazione acqua
G.
Display sostituzione filtro. Dopo 6
mesi dal primo collegamento alla rete
elettrica, il simbolo apparirà tremolante.
H.
MODELLO SENZA EROGATORE
1
A
B
C
D
E
2
3
1
3
Pulsante di selezione per la
temperatura del vano congelatore
2
Pulsante di selezione per la
temperatura del vano frigorifero
Pulsante della funzione di blocco
Premere questo pulsante per evitare
di modificare accidentalmente le
impostazioni. Per attivare questa
funzione premere il pulsante per più
di 3 secondi.
Indicatori (A-E)
Descrizione
A.
Indicatore della temperatura del congelatore
B.
Indicatore “Super” per il congelatore
C.
Indicatore della funzione di blocco
D.
Indicatore “Super” per il frigorifero
E.
Indicatore della temperatura frigorifero
154
www.aeg.com
PREPARAZIONE AL PRIMO UTILIZZO
INSTALLAZIONE
DELL’ATTACCO IDRICO
1. Per i modelli con Ice Maker automatico
–– Per un corretto funzionamento
dell’Ice Maker automatico, la pressione dell’acqua dovrebbe essere
di almeno 2,0~12,5 kgf/cm2.
–– Controllare la pressione della propria acqua di rubinetto. Se un bicchiere da 180 cc si riempie in 10
secondi, la pressione è corretta.
–– Se la pressione dell’acqua non
è sufficiente per far funzionare
l’Ice Maker automatico, chiamare
un idraulico per far montare una
pompa addizionale per la pressione dell’acqua.
2. Quando si installano i tubi
dell’acqua, accertarsi che non
passino vicino a superfici calde.
3. Il filtro dell’acqua “filtra” soltanto l’acqua. Non elimina batteri o microbi.
4. La durata del filtro dipende da quanto lo si usa. Si consiglia di sostituirlo
almeno ogni sei mesi. Dopo aver
collegato il filtro, disporlo in modo da
potervi accedere facilmente (rimozione e sostituzione)
Nota: dopo 6 mesi dalla prima
accensione, l’icona inizia a
lampeggiare. Per eliminare il
lampeggio dell’icona, sostituire il
filtro dell’acqua e poi premere il
pulsante luminoso per 3 secondi.
5. Dopo l’installazione del frigorifero
e dell’attacco idrico, selezionare
WATER sul pannello dei comandi
e tenere premuto per 2-3 minuti
per rifornire acqua al serbatoio ed
erogarla.
ITALIANO
155
UTILIZZO QUOTIDIANO
CONTROLLO DELLA TEMPERATURA
Quando l’apparecchiatura viene collegata alla rete elettrica per la prima
volta, la temperatura è impostata su
valori medi.
MODELLO CON DISPENSER
Vano congelatore
Per impostare la temperatura premere il
pulsante
fino a visualizzare il valore
desi derato.
Per la funzione Congelamento Rapido,
tenere premuto il pulsante
fino a
quando si illumina il LED Super. Per
terminare questa funzione, è sufficiente
premere di nuovo il pulsante.
premere
e WATER contemporaneamente per 10 secondi per
invertire la scala della temperatura.
MODELLO SENZA DISPENSER
Vano congelatore
Per impostare la temperatura premere il
pulsante
fino a visualizzare
la temperatura desiderata.
Per la funzione Congelamento Rapido,
tenere premuto il pulsante
fino a quando si illumina il LED Super.
Per terminare questa funzione, è sufficiente premere di nuovo il pulsante.
Vano frigorifero
Vano frigorifero
Per impostare la temperatura premere il
pulsante
fino a visualizzare il valore
desiderato. Per la funzione Raffreddamento Rapido, tenere premuto il
pulsante
fino a quando si illumina
il LED Super. Per terminare questa
funzione, è sufficiente premere di nuovo
il pulsante.
Funzione di conversione
dell’indicatore di temperatura
(Fahrenheit-Celsius)
L’unità di misura predefinita è
Celsius.
Premere il pulsante di blocco
per accedere alla modalità
bloccata. Nella modalità bloccata,
Per impostare la temperatura premere il
pulsante
fino a visualizzare
la temperatura desiderata.
Per la funzione Raffreddamento Rapido,
tenere premuto il pulsante
fino a quando si illumina il LED Super.
Per terminare questa funzione, è sufficiente premere di nuovo il pulsante.
ATTENZIONE
Il cibo nel frigorifero si può congelare se la temperatura ambiente
del frigorifero è inferiore a 5 °C.
MODALITÀ ALTA TEMPERATURA
MODELLO CON DISPENSER
Un aumento di temperatura nel vano
congelatore o frigorifero è indicato da:
• simbolo di allarme lampeggiante
(il cicalino non suona)
156
www.aeg.com
• il termometro elettronico segnala
la massima temperatura raggiunta
all’interno dei vani
Anche se il funzionamento normale dell’apparecchiatura viene
ripristinato e la temperatura rientri
nella normalità, il simbolo di allarme
continua a lampeggiare
e l’indicatore nel display indica la
massima temperatura raggiunta.
Premendo il pulsante di blocco
la modalità di allarme viene
disattivata e il simbolo di allarme
si spegne. Il display visualizza il valore della temperatura
impostato.
MODELLO SENZA DISPENSER
Un aumento di temperatura nel vano
congelatore o frigorifero è indicato da:
• il display del congelatore e/o del vano
frigorifero lampeggiante
• il termometro elettronico segnala
la massima temperatura raggiunta
all’interno dei vani
Anche se il funzionamento normale dell’apparecchiatura venga
ripristinato e la temperatura rientri
nella normalità, il display continua
a lampeggiare e viene indicata la
massima temperatura raggiunta.
Premendo il pulsante di blocco
, la modalità ad alta
temperatura termina e il display
mostra il valore di temperatura
regolato.
FUNZIONI “OFF”
• Le luci interne dell’apparecchiatura si
spengono se la porta rimane aperta
per più di 10 minuti
• Display funzione Off:
–– Se trascorsi 5 minuti non si
premono pulsanti o non si aprono
le porte, tutte le luci a LED del
display si spengono, eccetto quelle
dei simboli WATER, ICE e
–– Dopo che il LED si spegne,
l’apparecchiatura torna alla modalità di visualizzazione normale ogni
volta che si preme un qualsiasi
pulsante o si apre una porta.
• Funzione di spegnimento sistema
(funzione di spegnimento):
–– è possibile mettere fuori servizio
l’apparecchiatura senza staccare il
cavo di alimentazione, in particolare durante le vacanze
–– premendo
e
contemporaneamente
per 5 secondi, l’apparecchiatura si
spegne
–– Nella modalità “OFF”, la temperatura del congelatore e del frigorifero viene indicata con
“ — — “ . Le altre luci LED si
spengono è l’intero funzionamento
dell’apparecchiatura si arresta.
–– viceversa, tenere premuti insieme
e
per 5
secondi per annullare la funzione
“OFF”
ALLARME PORTA APERTA
Se la porta del frigorifero o del congelatore è lasciata aperta per circa 1 minuto,
viene emesso un segnale acustico.
L’allarme termina dopo 5 minuti. Al
ripristino delle condizioni normali (porta
chiusa), l’allarme si interrompe.
ITALIANO
157
OPZIONI
MAGIC COOL ZONE
Quando si collega per la prima volta
l’apparecchiatura alla rete di alimentazione, il LED FRESH è acceso.
Per modificare passo per passo le impostazioni, utilizzare il pulsante SELECT.
Fase
Display
Temperatura desiderata
1.
FRESH
da +5°C a +6°C
2.
VEGETABLE
da +3 °C a +4°C.
3.
FISH
da -1°C a +0°C.
4.
MEAT
da –3°C a –2°C.
EROGATORE
Scegliere il pulsante WATER o il ICE
e spingere delicatamente la leva con il
proprio bicchiere, dopo 2 secondi:
• Premendo il pulsante WATER, si accende il simbolo .
ATTENZIONE
Evitare di utilizzare bicchieri
sottili e fragili o di cristallo per
raccogliere i cubetti di ghiaccio.
ATTENZIONE
Qualora i cubetti di ghiaccio non
fossero trasparenti, non usare
più l’erogatore ed interpellare un
agente del servizio tecnico.
Utilizzare soltanto il ghiaccio di
questa apparecchiatura.
ICE MAKER AUTOMATICO
Premendo il pulsante ICE, si accende il
simbolo .
Se si pulisce il gruppo del contenitore
del ghiaccio o non lo si utilizza per un
periodo prolungato, togliere i cubetti di
ghiaccio dal rispettivo contenitore e
bloccare la funzione dell’Ice Maker
premendo il pulsante ICE per 3 secondi.
Si accende la spia .
• Produce circa 10 cubetti di ghiaccio
alla volta, per 14-15 volte al giorno.
Quando il contenitore del ghiaccio
è pieno, la produzione di ghiaccio si
ferma.
• E’ normale sentire dei rumori nell’Ice
Maker quando i cubetti di ghiaccio
cadono nel rispettivo contenitore.
• Per evitare la formazione di odori
sgradevoli, pulire regolarmente il contenitore dei cubetti di ghiaccio.
• Se la quantità di ghiaccio nel
contenitore non fosse sufficiente,
l’apparecchiatura potrebbe bloccare l’erogazione. Attendere circa un
giorno per produrre più ghiaccio.
• Se il ghiaccio non viene erogato
facilmente, accertarsi che l’attacco
dell’erogatore non sia ostruito.
158
www.aeg.com
ATTENZIONE
Nel caso di mancanza di corrente, i cubetti di ghiaccio
potrebbero sciogliersi spargersi
nel vano del congelatore. Se si
prevede che questa situazione
potrebbe durare per diverse ore,
estrarre il contenitore, togliere i
cubetti che contiene e rimetterlo
a posto.
• Se i cubetti di ghiaccio si incastrano
o non vengono erogati, estrarre il
contenitore del ghiaccio e separare
i cubetti che potrebbero essersi agglomerati insieme.
ATTENZIONE
Se la quantità di acqua erogata dall’ Ice Maker deve essere
regolata, contattare un agente del
servizio di assistenza.
CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI
SUGGERIMENTI PER LA
CONSERVAZIONE DEI CIBI
RUMORI NORMALI DURANTE IL FUNZIONAMENTO
• Lavare gli alimenti prima di conservarli.
• Dividere e separare i cibi in parti più
piccole.
• Mettere i cibi acquosi o con molta
umidità nelle parti anteriori dei ripiani
(vicino alla porta). Se collocati vicino
a un getto di aria fredda, si possono
congelare.
• Attendere che i cibi caldi si raffreddino a sufficienza prima di conservarli
per ridurre il consumo di corrente e
migliorare la performance di raffreddamento.
• Prestare attenzione nella conservazione della frutta tropicale come banane, ananas e pomodori, in quanto
si possono facilmente deteriorare alle
basse temperature.
• Tenere più spazio possibile tra gli
alimenti. Se i cibi sono troppo stretti
o vicini si pregiudica la circolazione
dell’aria e si compromette la refrigerazione.
• Non dimenticare di coprire o avvolgere gli alimenti per evitarne la
formazione di odori.
• Non conservare le verdure nella zona
più fredda, in quanto potrebbero
congelarsi.
• ll portauova si può mettere in qualsiasi posizione si desideri su un ripiano
del frigorifero.
I seguenti rumori sono da considerarsi
normali:
• Un gorgoglio o borbottio dalle
serpentine quando viene pompato
il refrigerante.
• Un ronzio o un rumore pulsante dal
compressore quando viene pompato
il refrigerante.
• Uno schiocco improvviso dall’interno
dell’apparecchiatura causato dalla
dilatazione termica (fenomeno fisico
naturale e non pericoloso).
• Un lieve scatto dal regolatore della
temperatura quando il compressore
si accende e si spegne.
SUGGERIMENTI PER RISPARMIARE ENERGIA
• Non aprire frequentemente la porta
e limitare il più possibile i tempi di
apertura.
SUGGERIMENTI PER ALIMENTI FRESCHI REFRIGERAZIONE
• Non introdurre alimenti o liquidi caldi
nel vano frigorifero.
• Coprire o avvolgere gli alimenti, in
particolare quelli con un gusto o un
aroma forte.
• Disporre gli alimenti in modo da
consentire una corretta circolazione
dell’aria.
ITALIANO
SUGGERIMENTI PER LA
REFRIGERAZIONE
Consigli utili:
• Carne (tutti i tipi): deve essere avvolta
in sacchetti appropriati e collocata sul
ripiano di vetro, sopra il cassetto delle
verdure.
• La carne può essere conservata al
massimo per 1-2 giorni.
• Cibi cotti, piatti freddi: coprire e
riporre su un ripiano qualsiasi.
• Frutta e verdura: pulire accuratamente e sistemare in un cassetto
apposito.
159
• Non conservare in frigorifero banane,
patate, cipolle o aglio se non confezionati.
• Burro e formaggio: riporli in un apposito contenitore sottovuoto oppure
avvolgerli in un foglio di alluminio o in
un sacchetto di polietilene per limitare
il più possibile la presenza di aria.
• Bottiglie: chiuderle con un tappo e
conservarle sul ripiano portabottiglie
della porta, o (se presente) sulla
griglia portabottiglie.
PULIZIA E CURA
PULIZIA DELLE PARTI INTERNE
Utilizzare un panno bagnato con acqua
e un detersivo delicato (neutro) per
pulire.
1. Ripiano per l’acqua dell’erogatore
Togliere la griglia di raccolta e pulire
il ripiano per l’acqua regolarmente
(il ripiano di raccolta non è autopulente).
2. Contenitore dei cubetti di ghiaccio
–– Estrazione: tirare il gruppo del contenitore in avanti per estrarlo.
–– Sostituzione: inserire nelle
scanalature laterali e spingere fino
in fondo. Se si avessero delle difficoltà ad inserire completamente
il contenitore, estrarlo, ruotare la
bobina al suo interno o il meccanismo di guida di un quarto di giro
e riprovare.
–– Non conservare troppo a lungo
i cubetti di ghiaccio.
3. Tasche del congelatore e del
frigorifero
Trattenere le due estremità e tirare.
160
www.aeg.com
4. Ripiani del congelatore e del
frigorifero
Aprire completamente la porta e
tirare i ripiani in avanti per estrarli.
SOSTITUZIONE DELLA LAMPADINA INTERNA A LED
ATTENZIONE
La luce a LED andrebbe sostituita
soltanto da un agente del servizio
di assistenza o da altra persona
qualificata.
ATTENZIONE
Assicurarsi di staccare prima l’apparecchiatura dall’alimentazione!
5. Contenitore per la verdura e la
frutta
Tirare in avanti e sollevare leggermente per estrarlo.
PULIZIA DEI CONTENITORI
NELLA PORTA
Sostituzione dei LED del congelatore
e del frigorifero
1. Staccare la parte posteriore di un
coperchio LED con un cacciavite.
2. Staccare la copertura dei LED e
allentare le 2 viti di fissaggio di una
piastra LED.
Utilizzare un panno con del detersivo
delicato (neutro).
PULIZIA DEL RETRO
DELL’APPARECCHIATURA
Togliere la polvere dalla griglia con un
aspirapolvere almeno una volta l’anno.
x2
3. Staccare il cablaggio della piastra
LED e sostituire i LED.
Per il montaggio, procedere nella
sequenza inversa a quella di
smontaggio.
ITALIANO
161
COSA FARE SE...
Prima di contattare il servizio
assistenza, verificare questi
suggerimenti per la rimozione di
possibili guasti!
Problema
Punto da controllare
Soluzione
Non si raffredda
mai l’interno. La potenza raffreddante
e congelante non è
sufficiente.
• L’apparecchiatura è
scollegata dalla rete di
alimentazione?
• La temperatura è impostata su LOW?
• L’apparecchiatura è
esposta al sole diretto
o è presente qualche
apparecchiatura di
riscaldamento nelle
vicinanze?
• Lo spazio tra il retro
dell’apparecchiatura
e la parete è troppo
ridotto?
• Inserire la spina dell’apparecchiatura nella presa
di corrente.
• Impostare la modalità
temperatura su MIDDLE o
HIGH.
• Spostare l’apparecchiatura in un punto dove
non sia esposta alla luce
solare diretta e dove non
ci sono fonti di calore nelle
vicinanze.
• Garantire uno spazio sufficiente (più di 10 cm) tra il
retro dell’apparecchiatura e
la parete.
I cibi si congelano.
• La temperatura è impostata su STRONG?
• La temperatura esterna è troppo bassa?
• Il cibo con molta umidità è stato conservato
vicino a un getto di aria
fredda?
• Impostare la modalità
temperatura su MIDDLE o
LOW.
• I cibi si possono congelare, se la temperatura
ambiente è inferiore a 5 °C.
Spostare l’apparecchiatura
in una posizione dove la
temperatura superi i 5 °C.
• Mettere i cibi contenenti
umidità sui ripiani vicini alle
porte.
L’apparecchiatura
produce un rumore
strano.
• Il pavimento sotto
l’apparecchiatura è
irregolare?
• Lo spazio tra il retro
dell’apparecchiatura
e la parete è troppo
ridotto?
• Ci sono degli oggetti o
altre cose che toccano
l’apparecchiatura?
• Spostare l’apparecchiatura su un pavimento liscio ed omogeneo.
• Garantire uno spazio sufficiente.
• Spostare qualsiasi oggetto che tocchi l’apparecchiatura.
Produzione di rumori strani: rottura,
scatti, flusso di
acqua, brusio o
ronzio.
E’ normale (se l’apparecchiatura non è a livello, il
rumore può essere più forte).
162
www.aeg.com
Problema
Punto da controllare
Soluzione
Odore proveniente
dall’interno.
• Il cibo è stato conservato scoperto o non
avvolto nella pellicola?
• Ci sono delle macchie
di cibo sui ripiani o
nelle tasche?
• Il cibo è stato conservato troppo a
lungo?
•
La porta non si apre
facilmente.
• La porta è stata chiusa
e subito dopo riaperta?
• In tal caso, attendere un
minuto, dopo si riaprirà
facilmente.
Interno
dell’apparecchiatura o superficie del
mobile congelati o
con la brina.
• La porta è stata aperta
troppo a lungo?
• Gli alimenti con molta
umidità sono stati
con- servati scoperti e
senza pellicola?
• La temperatura e/o l’umidità attorno all’apparecchiatura sono alte?
• Non lasciare la porta aperta troppo a lungo.
• Assicurarsi di coprire e avvolgere gli alimenti.
• Installare l’apparecchiatura in un luogo più
asciutto e fresco.
La parte anteriore e latera le
dell’apparecchiatura
Assicurarsi di coprire e
avvolgere gli alimenti.
• Pulire regolarmente l’interno dell’apparecchiatura.
Una volta che l’odore
penetra in quelle zone, non
è facile da eli- minare.
• Non conservare troppo a
lungo gli alimenti.
• L’apparecchiatura non è
adatta alla conservazione
permanente dei cibi.
Non si tratta di un’anomalia.
TEMPERATURA AMBIENTE
Questa apparecchiatura è stata progettata per funzionare a una temperatura
ambiente specificata dalla rispettiva
categoria indicata nella targhetta di identificazione.
Categoria climatica
Temperatura ambiente (da ... a ...)
SN
Da +10°C a +32°C
N
Da +16°C a +32°C
ST
Da +16°C a +38°C
T
Da +16°C a +43°C
La temperatura interna potrebbe
venire influenzata da fattori come
la posizione dell’apparecchiatura,
la temperatura ambiente e la frequenza di apertura della porta.
ACCESSORI
• Scatola filtro
• Kit alimentazione acqua
• Libretto istruzioni
ITALIANO
163
CONSIDERAZIONI AMBIENTALI
Riciclare i materiali con il simbolo
.
Buttare l’imballaggio negli appositi
contenitori per il riciclaggio. Aiutare a
proteggere l’ambiente e la salute umana
e a riciclare rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Non smaltire le apparecchiature che riportano il simbolo
insieme ai normali
rifiuti domestici. Portare il prodotto al
punto di riciclaggio più vicino o contattare
il comune di residenza.
164
www.aeg.com
SATURS
INFORMĀCIJA PAR DROŠĪBU.............................................................................165
NORĀDĪJUMI PAR DROŠĪBU...............................................................................166
IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS................................................................................168
VADĪBAS PANELIS................................................................................................170
PIRMS PIRMĀS IESLĒGŠANAS...........................................................................172
IZMANTOŠANA IKDIENĀ......................................................................................173
IESPĒJAS…..........................................................................................................175
NODERĪGI IETEIKUMI UN PADOMI.....................................................................176
KOPŠANA UN TĪRĪŠANA......................................................................................177
KO DARĪT, JA........................................................................................................179
APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU.............................................................181
VISLABĀKAJIEM REZULTĀTIEM
Pateicamies, ka izvēlējāties AEG produktu. Esam to radījuši, lai ilgstoši nodrošinātu nevainojamu veiktspēju, izmantojot novatoriskas tehnoloģijas, kas palīdz vienkāršot dzīvi,
– iespējas, ko neatradīsiet parastās ierīcēs. Lūdzu, veltiet dažas minūtes lasīšanai, lai
sasniegtu vislabākos rezultātus.
Apmeklējiet mūsu mājaslapu:
Atradīsiet lietošanas padomus, brošūras, informāciju par traucējumu novēršanu
un apkopi:
www.aeg.com
Reģistrējiet savu produktu, lai uzlabotu pakalpojumu:
www.aeg.com/productregistration
Iegādājieties ierīcei oriģinālās rezerves daļas, materiālus un piederumus:
www.aeg.com/shop
KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI
Iesakām izmantot oriģinālās rezerves daļas.
Sazinoties ar apkalpes dienestu, pārliecinieties, vai jums ir šādi dati.
Šo informāciju var atrast tehnisko datu plāksnītē. Modelis, izstrādājuma Nr., sērijas numurs.
Drošības informācija brīdinājumam un piesardzībai.
Vispārēja informācija un padomi
Informācija par apkārtējo vidi.
Izmaiņu tiesības rezervētas.
LATVIEŠU
165
INFORMĀCIJA PAR DROŠĪBU
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet pievienotos
norādījumus. Ražotājs neatbild par bojājumiem un traumām, ko
radījusi ierīces nepareiza uzstādīšana vai lietošana. Saglabājiet šos
norādījumus ierīces tuvumā turpmākām uzziņām.
Bērnu un cilvēku ar īpašām vajadzībām drošība
• Šo ierīci drīkst lietot bērni, sākot no 8 gadu vecuma, un personas
ar samazinātām fiziskām, maņu un garīgām spējām vai bez
pieredzes un zināšanām, ja šīs personas darbojas uzraudzībā vai ir
saņēmušas norādījumus par ierīces drošu lietošanu un saprot visus
saistītos riskus.
• Šo ierīci drīkst lietot no 3 līdz 8 gadu vecumam un personas ar ļoti
plašu un sarežģītu invaliditāti, ja tās saņēmušas pienācīgas norādes.
• Neļaujiet bērniem jaunākiem par 3 gadiem tuvoties ierīcei, ja vien
viņi netiek nepārtraukti uzraudzīti.
• Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
• Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez uzraudzības.
• Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un atbrīvojieties no tā
pareizā veidā
Vispārīgi drošības norādījumi
• Ierīce ir paredzēta izmantošanai mājsaimniecībā un līdzīgiem
mērķiem, piemēram:
––lauku mājās, personāla virtuves telpās veikalos, birojos un citās
darba vidēs;
––klientu vajadzībām viesnīcās, moteļos un gultasvietas un brokastu
tipa viesnīcās, kā arī citās apmešanās vietās.
• Nodrošiniet, lai ierīces korpusa vai iebūvētās konstrukcijas
ventilācijas atveres nebūtu aizsērējušas.
• Nelietojiet ražotāja neieteiktas mehāniskas ierīces vai citus līdzekļus
atkausēšanas procesa paātrināšanai.
• Nesabojājiet aukstumaģenta kontūru.
• Nelietojiet elektroierīces pārtikas uzglabāšanas nodalījumos, ja vien
to izmantošanu neparedz ražotājs.
• Ierīces tīrīšanai neizmantojiet tvaiku un neizsmidziniet ūdeni.
• Tīriet ierīci ar mitru un mīkstu drāniņu. Izmantojiet tikai neitrālus
mazgāšanas līdzekļus. Nelietojiet abrazīvus līdzekļus, smilšpapīrus,
šķīdinātājus un metāla priekšmetus.
166
www.aeg.com
• Šajā ierīcē neuzglabājiet uzliesmojošas vielas, piemēram, aerosola
baloniņus ar uzliesmojošām vielām.
• Ja strāvas vads ir bojāts, ražotājam, tā servisa pārstāvim vai
līdzvērtīgi kvalificētam speciālistam tas ir jānomaina, lai novērstu
apdraudējumu.
• Ja ierīce ir aprīkota ar ledus pagatavošanas ierīci vai ūdens dozatoru, uzpildiet tos tikai ar dzeramo ūdeni.
• Ja ierīcei nepieciešams savienojums ar ūdens padevi, pievienojiet to
tikai dzeramā ūdens avotam.
• Ieplūdes ūdens spiedienam (minimālajam un maksimālajam) ir jābūt
no 1 bāra (0,1 MPa) līdz 10 bāriem (1 MPa).
NORĀDĪJUMI PAR DROŠĪBU
Uzstādīšana
RĪDINĀJUMS!
B
Ierīci drīkst uzstādīt tikai
kvalificēta persona.
• Noņemiet visu iepakojumu.
• Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
• Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātos
norādījumus par uzstādīšanu.
• Ievērojiet piesardzību, pārvietojot
ierīci, jo tā ir smaga. Vienmēr lietojiet
aizsargcimdus.
• Pārliecinieties, vai ap ierīci brīvi
cirkulē gaiss.
• Nogaidiet vismaz četras stundas,
pirms pievienojat ierīci pie strāvas
padeves avota. Tas ir nepieciešams,
lai ļautu eļļai ieplūst atpakaļ
kompresorā.
• Neuzstādiet ierīci blakus radiatoriem,
plītīm, cepeškrāsnīm vai plīts
virsmām.
• Ierīces aizmugurējā virsma ir
jānovieto pret sienu.
• Nenovietojiet ierīci tiešos saules
staros.
• Neuzstādiet šo ierīci pārāk mitrās
un pārāk aukstās vietās, piemēram,
tehniskajās palīgtelpās, garāžās un
vīna pagrabos.
• Pārvietojot ierīci, paceliet to aiz
priekšējās malas, lai nesaskrāpētu
grīdu.
Strāvas padeves avota
pievienošana
BRĪDINĀJUMS!
Var izraisīt ugunsgrēku un
elektrošoku.
BRĪDINĀJUMS!
Novietojot ierīci, pārliecinieties,
ka vads nav aizķēries vai bojāts.
BRĪDINĀJUMS!
Nelietojiet daudzkontaktu
adapterus vai pagarinātājus.
• Ierīcei ir jābūt iezemētai.
• Visus elektriskos savienojumus
uzstāda kvalificēts elektriķis.
• Pārliecinieties, vai informācija uz
tehnisko datu plāksnītes atbilst jūsu
elektrosistēmas parametriem. Ja
neatbilst, sazinieties ar elektriķi.
• Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu
un drošu kontaktligzdu.
• Nelietojiet daudzkontaktu adapterus
un pagarinātājus.
• Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu
elektriskās detaļas (piem.,
kontaktdakšu, kabeli, kompresoru). Sazinieties ar servisa daļu vai
elektriķi, lai nomainītu elektriskās
detaļas.
• Strāvas vadam ir jāatrodas zemāk par
kontaktdakšu.
LATVIEŠU
• Pievienojiet kontaktdakšu kontaktligzdai tikai uzstādīšanas beigās.
Pārbaudiet, vai pēc uzstādīšanas
kontaktdakšai var brīvi piekļūt.
• Ierīci nedrīkst atvienot no strāvas
padeves avota, velkot aiz
strāvas vada. Vienmēr velciet aiz
kontaktdakšas.
Iekšējais apgaismojums
Lietošana
Kopšana un tīrīšana
BRĪDINĀJUMS!
Traumu, apdegumu vai
elektrošoka risks.
Ierīce satur viegli uzliesmojošas
gāzes, izobutānu (R600a),
dabasgāzi ar augstu vides
aizsardzības līmeni. Esiet
uzmanīgi, lai neradītu bojājumus
izobutānu saturošai dzesēšanas
sistēmai.
• Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
• Neievietojiet elektriskās ierīces
(piem., saldējuma pagatavošanas
ierīci) ledusskapī, ja vien ražotājs nav
norādījis, ka to var darīt.
• Ja aukstumaģenta kontūrā rodas
bojājumi, pārliecinieties, vai telpā
nav liesmu vai aizdegšanās avotu.
Izvēdiniet telpu.
• Neļaujiet karstiem priekšmetiem saskarties ar ierīces plastmasas daļām.
• Neglabājiet gāzētus dzērienus
saldētavas nodalījumā. Tas rada
spiedienu dzēriena tvertnē.
• Neuzglabājiet ierīcē viegli
uzliesmojošas gāzes un šķidrumus.
• Neievietojiet ierīcē, neturiet tās
tuvumā vai uz tās viegli uzliesmojošas
vielas vai ar viegli uzliesmojošām
vielām piesūcinātus priekšmetus.
• Nepieskarieties kompresoram un
kondensatoram. Tie ir karsti.
• Neizņemiet un nepieskarieties
saldētavā ievietotajiem produktiem ar
slapjām un mitrām rokām.
• Nesasaldējiet atkārtoti atkausētu
pārtiku.
• Ievērojiet uzglabāšanas norādījumus,
kas norādīti uz pārtikas iepakojuma.
167
BRĪDINĀJUMS!
Elektriskās strāvas trieciena risks.
• Šajā ierīcē iebūvētais lampas veids
nav piemērots mājsaimniecības telpu
apgaismojumam.
BRĪDINĀJUMS!
Traumu vai ierīces bojājumu
risks.
• Pirms apkopes izslēdziet ierīci un atvienojiet to no strāvas padeves avota.
• Šīs ierīces dzesētājā ir ogļūdeņradis.
Dzesētāja uzpildes darbus drīkst veikt
tikai kvalificētas personas.
• Regulāri pārbaudiet ierīces izplūdes
atveri un, ja nepieciešams, iztīriet to.
Ja izplūdes sistēma ir nosprostota,
atkausētais ūdens sakrājas ierīces
apakšējā daļā.
Likvidēšana
BRĪDINĀJUMS!
Traumu vai nosmakšanas risks.
• Atvienojiet ierīci no strāvas padeves
avota.
• Nogrieziet strāvas vadu un izmetiet
to.
• Izņemiet durvis, lai novērstu bērnu un
dzīvnieku ieslēgšanu ierīcē.
• Šīs ierīces aukstumaģenta kontūrs
un izolācijas materiāli nekaitē ozona
slānim.
• Izolācijas putas satur viegli
uzliesmojošu gāzi. Sazinieties ar
vietējo pašvaldību, lai noskaidrotu, kā
pareizi atbrīvoties no ierīces.
• Nesabojājiet dzesēšanas bloka daļu,
kas atrodas blakus siltummainim.
168
www.aeg.com
IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
DOZATORA MODELIS
1
2
3
12
4
5
6
14
7
13
12
11
10
9
8
1 Ledus mašīna un glabāšana
2 Xpress skārdeņu dzesētājs
3
4
5
6
(ātrās atdzesēšanas nodalījums)
Dzērienu glabāšanai.
Multi Plus zona
Medikamentu vai kosmētikas
izstrādājumu glabāšanai. Tādu
izstrādājumu, kā zinātniskiem
pētījumiem paredzētie
paraugi vai medikamenti, kas
jāglabā noteiktā temperatūrā,
drošība netiek garantēta.
Olu trauciņš
Nelietojiet šo trauci ņ u ledus
gabaliņu glabāšanai un neievietojiet
to saldētavas nodalījumā.
Ledusskapja plaukts (rūdīts stikls)
Ikdienas pārtikas glabāšanai .
Dzērienu nodalījums
(tikai atsevišķiem modeļiem)
7
8
9
10
11
12
13
Bieži lietotu dzērien u skārdeņu,
dzeramā ūdens un citu
dzērienu uzglabāšanai.
Dzērienu kabata
Atdzesētas pārtikas, piena, sulu,
alus pudeļu utt. glabāšanai.
Dārzeņu nodalījums
Augļu nodalījums
Magic Cool zona (tikai
atsevišķiem modeļiem)
Saldētavas nodalījums
Ilgstošai žāvētas gaļas
un zivju glabāšanai.
Durvīs izvietots glabāšanas
nodalījums (divu zvaigžņu
nodalījums) Īslaicīgai pārtikas
un saldējuma uzglabāšanai.
Durvīs izvietots glabāšanas
nodalījums
Sasaldētas pārtikas glabāšanai.
LATVIEŠU
14 Saldētavas plaukts (rūdīts stikls)
Saldētas pārtikas , tādas kā gaļa,
zivis, saldējums, glabāšanai.
MODELIS BEZ DOZATORA
1
2
3
11
4
5
12
6
11
10
9
1 Ledus gabaliņu trauks
2 Xpress skārdeņu dzesētājs (ātrās
atdzesēšanas nodalījums)
Dzērienu glabāšanai.
3 Multi Plus zona
Medikamentu vai kosmētikas
izstrādājumu glabāšanai. Tādu
izstrādājumu , kā zinātniskiem
pētījumiem paredzētie
paraugi vai medikamenti, kas
jāglabā noteiktā temperatūrā,
drošība netiek garantēta.
4 Olu trauciņš
Nelietojiet šo trauciņu ledus
gabaliņu glabāšanai un neievietojiet
to saldētavas nodalījumā.
5 Ledusskapja plaukts (rūdīts stikls)
Ikdienas pārtikas glabāšanai.
8
7
6 Dzērienu kabata
7
8
9
10
11
12
Atdzesētas pārtikas, piena, sulu,
alus pudeļu utt. glabāšanai.
Dārzeņu nodalījums
Augļu nodalījums
Saldētavas nodalījums
Ilgstošai žāvētas gaļas
un zivju glabāšanai .
Durvīs izvietots glabāšanas
nodalījums (divu zvaigžņu
nodalījums) Īslaicīgai pārtikas
un saldējuma uzglabāšanai.
Durvīs izvietots glabāšanas
nodamums Sasaldētas
pārtikas glabāšanai.
Saldētavas plaukts (rūdīts stikls)
Saldētas pārtikas, tādas kā gaļa,
zivis, saldējums, glabāšanai.
169
170
www.aeg.com
VADĪBAS PANELIS
MODELIS AR DOZATORU
A
1
6
5
B
H
1
C
G F
D
E
2
4
3
4 Ledus dozatora taustiņš
Taustiņš saldētavas nodalījuma
temperatūras regulēšanai.
2
Taustiņš ledusskapja nodalījuma
temperatūras regulēšanai.
3
Piespiediet šo taustiņu, lai neļautu
nejauši mainīt iestatījumus.
Lai atlaistu taustiņu, spiediet to ilgāk
par 3 sekundēm. Displejs izslēdzas.
Indikatori (A-H)
un ledus
mašīnas bloķēšanas ierīce .
5 Ūdens dozatora taustiņš .
6
GAISMAS/FILTRA taustiņš:
1. Dozatora gaismas ieslēgšanas
taustiņš.
2. Filtra maiņas vai atiestatīšanas
taustiņš. Pēc filtra nomainas vai,
lai to atiestatītu, piespiediet šo
taustiņu 3 sekundes.
Apraksts
Saldētavas temperatūras indikators
A.
B.
ABrīdinājuma displejs (bez skaņas)
Lietotājus var informēt par temperatūras
statusu, kad tā parasti paaugstinās
negadījumu dēļ (elektropadeves
pārtraukšanas gadījumā)
1. Brīdinājuma ikona mirgo, uzrādot
augstāko temperatūru ierīces iekšpusē
2. Brīdinājums pārstāj mirgot, kad tiek
piespiests taustiņš un displejā redzama
temperatūras kontrolvērtība.
C.
Bloķēšanas funkcijas indikators
LATVIEŠU
Indikatori (A-H)
171
Apraksts
Ledusskapja temperatūras indikators
D.
Ledus mašīnas indikatora bloķēšanas
funkcija
E.
Ledus dozēšanas indikators
F.
Ūdens dozēšanas indikators
G.
Filtra maiņas displejs
Ikona sāks mirgot sešus mēnešus pēc
pirmās ieslēgšanas reizes.
H.
MODELIS BEZ DOZATORA
1
A
B
C
D
E
2
3
3
1
Taustiņš saldētavas nodalījuma
temperatūras regulēšanai
2
Taustiņš ledusskapja nodalījuma
temperatūras regulēšanai
Indikatoru (A-E)
A.
Bloķēšanas taustiņš
Piespiediet šo taustiņu , lai neļautu
nejauši mainīt iestatījumus.
Lai atlaistu taustiņu, spiediet to ilgāk
par 3 sekundēm.
Apraksts
Saldētavas temperatūras indikators
B.
“Super” indikators saldētavai
C.
Bloķēšanas funkcijas indikators
D.
“Super” indikators ledusskapim
E.
Ledusskapja temperatūras indikators
172
www.aeg.com
PIRMS PIRMAS IESLĒGŠANAS
ŪDENS PADEVES
UZSTĀDĪŠANA
1. Modeļiem ar automātisko ledus
mašīnu
–– Ūdens spiedienam jābūt 2,0-12,5
kgf/ cm2 vai augstākam, lai darbotos automātiskā ledus mašīna.
–– Pārbaudiet savu krāna ūdens
spiedienu. Ja tase ar 180 cc
tilpumu piepildās 10 sekunžu laikā,
spiediens ir piemērots.
–– Ja ūdens spiediens nav pietiekams, lai darbotos automātiskā
ledus mašīna, sazinieties ar vietējo
santehniķi, lai uzstādītu papildu
ūdens spiediena sūkni.
2. Uzstādot ūdens caurules,
pārliecinieties, ka tās neatrodas tuvu
kādām karstām virsmām.
3. Ūdens filtrs “filtrē” tikai ūdeni. Tas
neiznīcina baktērijas vai mikrobus.
4. Filtra kalpošanas laiks atkarīgs no tā
izmantošanas apjoma. Mēs iesakām
nomainīt filtru vismaz ik pēc 6
mēnešiem. Piestiprinot filtru, ievietojiet to tā, lai tam būtu ērti piekļūt (lai
to noņemtu vai noma inītu) .
Piezīme! 6 mēnešus vēlāk pēc
pirmās jaudas izlietojuma mirgos
ikona. Lai neiznīcina mirgojošo
ikonu, pēc ūdens filtra nomaiņas
turiet nospiestu izgaismoto pogu
3 sekundes.
5. Pēc ledusskapja un ūdens padeves
sistēmas uzstādīšanas, vadības
panelī izvēlieties WATER un turiet to
nospiestu 2-3 minūtes, lai piepildītu
ar ūdeni tvertni un dozētu ūdeni.
LATVIEŠU
173
IZMANTOŠANA IKDIENA
TEMPERATŪRAS KONTROLE
Kad ierīce tiek pieslēgta elektrībai pirmo
reizi, temperatūras režīms tiek iestatīts
uz vidējo.
MODELIS BEZ DOZATORA
Saldētavas nodalījums
MODELIS AR DOZATORU
Saldētavas nodalījums
Lai iestatītu temperatūru, piespiediet
taustiņu, līdz redzama vēlamā vērtība.
Lai aktivizētu ātrās sasaldēšanas
funkciju, turiet nospiestu
taustiņu,
līdz ieslēdzas “super” indikators. Lai
izslēgtu šo funkciju, vienkārši atkārtoti
piespiediet taustiņu.
Ledusskapja nodalījums
Lai iestatītu temperatūru, piespiediet
taustiņu, līdz redzama vēlamā vērtība.
Lai aktivizētu ātrās atdzesēšanas
funkciju, turiet nospiestu
taustiņu,
līdz ieslēdzas “super” indikators. Lai
izslēgtu šo funkciju, vienkārši atkārtoti
piespiediet taustiņu.
Temperatūras indikatora
konvertēšanas funkcija (pēc
Fārenheita vai Celsija)
Pēc noklusējuma ierīce izmanto temperatūru pēc Celsija.
Piespiediet bloķēšanas taustiņu
lai aktivizētu bloķētas režīmu.
Kad ieslēgts blokēšanas režīms,
10 minūtes vienlaikus’ spiediet
taustiņu
un WATER, lai
mainītu temperatūras skalu.
Lai iestatītu temperatūru, piespiediet
taustiņu, līdz redzama
vēlamā temperatūra.
Lai aktivizētu ātrās sasaldēšanas
funkciju, turiet nospiestu
taustiņu, līdz ieslēdzas “super” indikators. Lai izslēgtu šo funkciju, vienkārši
atkārtoti piespiediet taustiņu.
Ledusskapja nodalījums
Lai iestatītu temperatūru, piespiediet
taustiņu , līdz redzama
vēlamā temperatūra. Lai aktivizētu ātrās
atdzesēša nas funkciju, turiet nospiestu
taustiņu, līdz ieslēdzas
“super” indikators. Lai izslēgtu šo
funkciju, vienkārši atkārtoti piespiediet
taustiņu.
UZMANĪBU
Pārtika ledusskapī var sasalt,
ja temperatūra ledusskapī ir
zemāka par 5 ºC.
AUGSTAS TEMPERATŪRAS
REŽĪMS
MODELIS AR DOZATORU
Uz temperatūras paaugsti nāšanos
saldētavas vai ledusskapja nodalīj u
mos norāda:
• mirgojoša brīdinājuma ikona
(skaņas signāls neatskan);
• elektroniskā sistēma uzrāda
maksimālo temperatūru, kas sasniegta nodalīj umu iekšpusē .
Lai gan ierīces normālā darbība ir
atjaunota un iekšējā temperatūra
sasniedz normālu līmeni,
brīdinājuma ikona
turpina mirgot un displeja indikatorā redzama
augstākā sasniegtā temperatūra.
174
www.aeg.com
Kad jūs piespiežat
Bloķēšanas taustiņu
brīdinājuma režīms tiek izslēgts
un brīdinājuma ikona
izdziest.
Displejā būs redzama noregulētā
temperatūras vērtība.
MODELIS BEZ DOZATORA
Uz temperatūras paa ugsti nāšanos
saldētavas vai ledusskapja nodalījumos
norāda:
• saldētavas un / vai ledusskapja
nodalījuma displeja mirgošana;
• elektroniskā sistēma uzrāda
maksimālo temperatūru, kas sasniegta nodalījumu iekšpusē.
Lai gan ierīces normālā darbība ir
atjaunota un iekšējā temperatūra
sasniedz normālu līmeni , displejs
turpina mirgot un tajā redzama
augstākā sasniegtā temperatūra.
Kad jūs piespiežat
Bloķēšanas taustiņu
, augstās temperatūras režīms
tiek izslēgts un displejā redzama
noregulētās temperatūras vērtība.
FUNKCIJAS “IZSLĒGT”
• Ierīces iekšējais apgaismojums
izslēdzas, ja durvis ir atvērtas ilgāk
par 10 minūtēm.
• Displeja izslēgšanas funkcija
–– Ja neviens taustiņš netiek piespiests un durvis netiek atvērtas 5
minūšu laikā, viss displeja gaismas
diožu apgaismojums izslēdzas,
izņemot WATER, ICE un
ikonas
–– Pēc gaismas diožu apgaismojuma izslēgšanas ierīce atgriežas
normālā displeja režīmā, kad jūs
piespiežat jebkuru taustiņu vai
atverat durvis.
• Sistēmas atslēgšanas funkcija Uaudas atslēgšanas funkcija):
–– jūs varat pārtraukt ekspluatēt ierīci,
neatvienojot to no elektrotīkla, it
īpaši dodoties atvaļinājumā;
–– vienlaikus piespiežot taustiņu
un
5
sekundes, ierīce izslēgsies;
–– Atslēgšanas režīma laikā
saldētavas un ledusskapja
temperatūras displejā redzams
“— —“. Citi gaismas diožu indikatori izdziest un visas ierīces
darbība apstājas;
–– savukārt, piespiežot taustiņus
un
kopā
5
–– sekundes, izslēgšanas funkcija tiks
atcelta.
DURVJU ATVĒRŠANĀS
BRĪDINĀJUMA SIGNĀLS
Ja ledusskapja vai saldētavas durvis
palikušas atvērtas ilgāk par 1 minūti,
atskan brīdinājuma signāls. Brīdinājuma
signāls apklusīs pēc 5 minūtēm. Kad
tiek atjaunoti parastie apstākļi (durvis ir
aizvērtas), signāls apklust.
LATVIEŠU
175
IESPĒJAS
MAGIC COOL ZONA
kad jūs pirmo reizi pieslēdzat i erīci
elektrotīklam, FRESH indikators ir
ieslēgts. Lai mainītu iestatījumus soli pa
solim, piespiediet SELECT taustiņu.
Solis
Rāclījums
Mērķa temperatūra
1.
FRESH
+5°C līdz +6°C.
2.
VEGETABLE
+3°C līdz +4°C.
3.
FISH
–1°C līdz +0°C.
4.
MEAT
–3°C līdz –2°C.
DOZATORS
Piespiediet WATER vai ICE taustiņu un
vienmērīgi piespiediet sviru ar glāzi. Pēc
divām sekundēm:
• ja piespiedāt WATER taustiņu, iedegsies ikona;
UZMANĪBU
Ja nepieciešams noregulēt ūdens
daudzumu, kas tiek piegādāts
ledus mašīnai, izsauciet servisa
centra darbinieku.
UZMANĪBU
Ja ledus maina krāsu, nelietojiet
dozatoru un izsauciet servisa
centra darbinieku.
Izmantojiet tikai ledu no šīs
ierīces.
AUTOMĀTISKĀ LEDUS MAŠĪNA
• ja piespiedāt ICE taustiņu,
iedegsies
ikona.
Tirot ledus gabaliņu trauku vai, ja tas
nav ilgstoši lietots, izņemiet ledus
gabaliņus no ledus glabāšanas trauka
un nobloķējiet ledus mašīnu, piespiežot
ICE taustiņu 3 sekundes. Iedegsies
• Šī mašīna ražo aptuveni 10 ledus
gabaliņus vienā reizē, 14-15 reizes
dienā. Ja ledus glabāšanas trauks ir
pilns, ledus gatavošana apstājas.
• Ledus gabaliņiem iekrītot ledus
glabāšanas traukā, ledus mašīnā
atskan kritiena trokšņi.
• Lai novērstu sliktas smakas rašanos,
regulāri tīriet ledus gabaliņu
glabāšanas trauku.
• Ja glabāšanas traukā ledus daudzums nav pietiekams, ledu nevar
saņemt. Nogaidiet dienu vai divas, lai
pagatavotu vairāk ledus.
• Ja ledus plūsma nav vienmērīga,
pārliecinieties, vai ledus gatavotāja
atvere nav nobloķēta.
• Ja ledus gabaliņi iesprūst un nenāk
ārā no dozatora, izvelciet ledus
glabāšanas trauku un atdaliet ledus
gabaliņus, kas salipuši kopā.
176
www.aeg.com
UZMANĪBU
Ja nepieciešams noregulēt ūdens
daudzumu, kas tiek piegādāts
ledus mašīnai, izsauciet servisa
centra darbinieku.
UZMANĪBU
Elektropadeves pārtrauces
gadījumā ledus gabaliņi var izkust
un ūdens izplūst uz grīdas. Ja
sagaidāms, ka šī situācija ilgs
vairākas stundas, izvelciet trauku,
izņemiet no tā ledus gabaliņus un
ievietojiet to atpakaļ.
NODERĪGI IETEIKUMI UN PADOMI
IETEIKUMI PĀRTIKAS
UZGLABĀŠANAI
• Nomazgājiet pārtikas produktus pirms
uzglabāšanas.
• Sadaliet un nošķiriet produktus
mazākās porcijās.
• Sulīgus produktus vai produktus, kas
satur daudz ūdens, novietojiet plauktu
priekšpusē (tuvāk durvīm). Ja tos
novieto tuvu aukstā gaisa sprauslai,
tie var sasalt.
• Silti vai karsti ēdieni ir pietiekami
jāatdzesē pirms uzglabāšanas, lai
samazinātu enerģijas patēriņu un
uzlabotu dzesēšanu.
• Uzglabājiet tropiskos augļus, piem.,
banānus, ananāsus un tomātus,
uzmanīgi, jo tie ātri bojājas zemākās
temperatūrās.
• Atstājiet starp produktiem pēc
iespējas lielākas atstarpes. Ja tie
ir pārāk cieši vai tuvu novietoti, tiek
kavēta au kstā gaisa plūsma , kas
veicina atdzesēšanu.
• Nekad neaizmirstiet ietīt produktus,
lai novērstu to smaku izplatīšanos.
• Neglabājiet dārzeņus aukstā vietā,
jo tie var sasalt.
• Olu trauciņus var novietot uz ledusskapja plaukta pēc izvēles .
PARASTAS DARBĪBAS
SKAŅAS
Darbības laikā ir normālas šādas
skaņas:
• Viegla burbuļojoša skaņa atskan no spirālēm, kad tiek sūknēts
dzesēšanas šķidrums.
• Viegla dūcoša un pulsējoša skaņa atskan no kompresora, kad tiek sūknēts
dzesēšanas šķidrums.
• Pēkšņa rīboša skaņa no ierīces
iekšpuses, kuru izraisa termiskā
izplešanās (dabisks fizisks fenomens,
kas nav bīstams).
• Viegla klikšķinoša skaņa no
temperatūras regulatora, kad kompresors ieslēdzas un izslēdzas.
IETEIKUMI ENERĢIJAS
TAUPĪŠANAI
• Neatveriet vai neatstājiet ierīces
durvis atvērtas ilgāk nekā tas
nepieciešams.
IETEIKUMI SVAIGAI
PĀRTIKAI SASALDĒŠANA
• Neuzglabājiet ledusskapī siltus
produktus vai gaistošus šķidrumus.
• Pārklājiet vai iesaiņojiet produktus, īpaši tos, kuriem piemīt stiprs
aromāts.
• Novietojiet produktus tā, lai ap tiem
varētu brīvi cirkulēt gaiss.
IETEIKUMI SASALDĒŠANAI
Noderīgi ieteikumi:
• Gaļa (visu veidu): ietiniet piemērotā
iepakojumā un novietojiet to uz stikla
plaukta virs dārzeņu atvilktnes.
• Uzglabājiet gaļu ne ilgāk par
1-2 dienām.
• Vārīti ēdieni, aukstie ēdieni: nosedziet
un novietojiet uz jebkura plaukta.
• Augļi un dārzeņi: rūpīgi iztīriet un
ievietojiet speciālā atvilktnē.
• Ledusskapī nedrīkst uzglabāt
banānus, kartupeļus, sīpolus un
ķiplokus (ja vien tie nav iesaiņoti).
• Sviests un siers: ievietojiet speciālā
hermētiskā tvertnē vai ietiniet alumīnija folijā vai ievietojiet
polietilēna maisiņā, lai izvadītu pēc
iespējas vairāk gaisa.
• Pudeles: uzskrūvējiet vāciņu un
novietojiet durvju pudeļu plauktā
vai (ja tāds ir) pudeļu plauktā.
LATVIEŠU
177
KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
IERĪCES IEKŠĒJO DETALU
TĪRĪŠANA
Tirīšanai izmantojiet mitru lupatiņu un
vieglu (neitrālu) mazgāšanas līdzekli.
3. Saldētavas un ledusskapja
“kabatiņas”
Turiet abus galus un velciet uz
augšu.
1. Dozatora ūdens plaukts
Izņemiet noplūdes restes un regulāri
tīriet ūdens plauktu (noplūdes plaukts nenovada ūdeni automātiski).
4. Saldētavas un ledusskapja plaukti
Atveriet durvis līdz galam, tad velciet
plauktus uz priekšu, lai tos izņemtu.
2. Ledus gabaliņu glabāšanas trauks
–– Izņemšana : pavelciet trauku uz
priekšu, lai izņemtu.
–– Ievietošana: ievietojiet sānu
gropēs un iestumiet līdz galam.
Ja ir grūti ievietot trauku līdz
galam, izņemiet to, pagrieziet
trauka grozāmo spirāli vai pievada
mehānismu par ceturtdaļu apgrieziena un ievietojiet trauku vēlreiz.
–– Neuzglabājiet ledus gabaliņus
pārāk ilgi.
5. Dārzeņu un augļu nodalījums
Velciet uz priekšu un nedaudz paceliet, lai izņemtu.
DURVJU BLĪVES TĪRĪŠANA
Izmantojiet lupatiņu un vieglu (neitrālu)
mazgāšanas līdzekli.
178
www.aeg.com
IERĪCES AIZMUGURES
TĪRĪŠANA (MOTORA DAĻA)
3. Atvienojiet gaismas diožu plates
iekari un nomainiet gaismas diodes.
Vismaz reizi gadā ar putekļu sūcēju
notīriet no restēm putekļus.
IEKŠĒJĀ GAISMAS DIOŽU
APGAISMOJUMA MAIŅA
UZMANĪBU
Gaismas diožu apgaismojumu
drīkst nomainīt tikai servisa
centra pārstāvis vai līdzvērtīgi
kvalificēts speciālists.
UZMANĪBU
Sākumā atvienojiet ierīci no
elektrotīkla!
Saldētavas un ledusskapja gaismas
diožu maiņa
1. Noņemiet gaismas diožu pārsega
aizmugurējo daļu, izmantojot
skrūvgriezi.
2. Noņemiet gaismas diožu pārsegu un
atskrūvējiet divas gaismas diodes
plates fiksējošās skrūves.
x2
Samontējiet konstrukciju pretējā
kārtībā tai, kuru jūs izmantojāt,
izjaucot to.
LATVIEŠU
179
KO DARĪT, JA...
Pirms zvanāt servisa centram,
vispirms izmēģiniet šādus
problēmrisināšanas ieteikumus!
Problēma
Kas jāpārbauda
Risinājums
Ierīces iekšpusē
nekad nav auksts.
Saldēšana un
atdzesēšana nav
pietiekama.
• Vai ierīce atslēgta no
strāvas?
• Vai temperatūra
iestatīta uz ZEMU
režīmu?
• Vai ierīce zem tiešiem
saules stariem vai
blakus kādai sildīšanas
ierīcei?
• Vai attālums starp
ierīces aizmuguri un
sienu ir pārāk mazs?
•
Pārtika ierīcē
sasalst.
• Vai temperatūra
iestatīta uz STIPRU
režīmu?
• Vai apkārtējās vides
temperatūra nav pārāk
zema?
• Vai produkti ar augstu
mitruma saturu netiek
uzglabāti pārāk tuvu
aukstā gaisa sprauslai?
• Iestatiet temperatūras režī
mu uz VIDĒJU vai ZEMU.
• Produkti var sasalt,
ja apkārtējās vides
temperatūra ir zemāka par
5 °C. Pārvietojiet ierīci uz
vietu, kur temperatūra ir
augstāka par 5 °C.
• Ievietojiet produktus ar
augstu mitruma saturu
plauktos tuvāk durvīm .
Ierīcē dzirdama
dīvaina skaņa.
• Vai grīda zem ierīces ir
nelīdzena?
• Vai attālums starp
ierīces aizmuguri un
sienu ir pārāk mazs?
• Vai ierīcei pieskaras
kāds priekšmets?
• Pārvietojiet ierīci uz vietu,
• Nodrošiniet pietiekamu
attālumu. Keep sufficient
space.
• Pārvietojiet priekšmetu,
kas pieskaras ierīcei.
Dīvainas skaņas:
krakšķi, klikšķi,
plūstošs ūdens,
sanēšana vai
dūkoņa.
No ierīces
iekšpuses puses
nāk aromāts vai
nepatīkama smaka.
Pieslēdziet ierīci
elektrībai.
• Iestatiet temperatūras
režīmu uz VIDĒJU vai
AUGSTU.
• Pārvietojiet ierīci uz
vietu, kur to neapspīd tieši
saules stari un kur tuvumā
neatrodas sildierīces.
• Nodrošiniet pietiekami
lielu attālumu (vairāk kā
10 cm) no ierīces aizmugures līdz sienai.
Tas ir normāli (ja ierīce nav
novietota uz līdzenas virsmas, skaņa var būt skaļāka).
• Vai uzglabātie produkti
ir neapsegti vai neiepakoti?
• Vai uz plauktiem nav
produktu paliekas?
• Vai pārtika tiek glabāta
pārāk ilgi?
• Nosedziet vai iepakojiet
produktus.
• Regulāri tīriet ierīces
iekšējās daļas. Ja smaka
iesūcas plauktu materiālā,
to ir grūti dabūt laukā.
• Neuzglabājiet pārtiku
pārāk ilgi.
• Ierīce nav ideāla vai
pastāvīga pārtikas
glabāšanas vieta.
180
www.aeg.com
Problēma
Kas jāpārbauda
Risinājums
Durvis atvērt nav
viegli.
• Vai durvis tika atstātas
atvērtas pārāk ilgi?
• Tādā gadījumā uzgaidiet
minūti , pēc tam durvis
vērsies vaļā viegli.
Ierīces iekšpuse
un korpusa virsma
ir apsarmojusi un
aprasojusi.
• Was the door open for
too long?
• Vai mitrumu saturoša
pārtika tika uzglabāta
nepārklāta vai neietīta?
• Vai temperatūra un
mitruma pakāpe ap
ierīci augsta?
• Neatstājiet durvis atvērtas
ilgstoši.
• Nosedziet vai iepakojiet
produktus.
• Uzstād iet ierīci sausākā
un vēsākā vietā.
Ierīces priekšējā un
sānu siena ir silta
vai karsta.
Tas ir normāli.
APKĀRTĒJĀS VIDES
TEMPERATŪRA
Šī ierīce paredzēta izmantošanai gaisa
temperatūrā, kuru nosaka uz datu
plāksnītes norādītā kategorija.
Klimata kategorija
Gaisa temperatūra (no... līdz... )
SN
no +10°C līdz + 32°C
N
no +16°C līdz + 32°C
ST
no +16°C līdz + 38°C
T
no +16°C līdz + 43°C
Iekšējo temperatūru var ietekmēt
tādi faktori kā ierīces izvietojums,
gaisa temperatūra telpā vai durvju atvēršanas biežums.
PIEDERUMI
• Filtra kārba
• Ūdens padeves komplekts
• Lietotāja rokasgrāmata
LATVIEŠU
181
APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus
Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo
ar simbol
. Ievietojiet iepakojuma
materiālus atbilstošos konteineros to
otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt
apkārtējo vidi un cilvēku veselību,
atkārtoti pārstrādājot elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus.
simbolu
, kopā ar mājsaimniecības
atkritumiem. Nododiet izstrādājumu
vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai
sazinieties ar vietējo pašvaldību.
182
www.aeg.com
CUPRINS
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA.....................................................................183
INSTRUCŢIUNI PRIVIND SIGURANŢA................................................................184
DESCRIEREA PRODUSULUI...............................................................................186
PANOUL DE COMANDĂ.......................................................................................188
ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE...........................................................................190
UTILIZAREA ZILNICĂ............................................................................................191
OPŢIUNI….............................................................................................................193
SFATURI ŞI RECOMANDĂRI................................................................................194
ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA................................................................................195
CE TREBUIE FĂCUT DACĂ..................................................................................197
PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR........................................................199
PENTRU REZULTATE PERFECTE
Îţi mulţumim că ai ales acest produs AEG. Am creat acest produs pentru a vă oferi
performanţe impecabile, pentru mulţi ani de acum inainte, cu tehnologii inovatoare care
fac viaţa mai simplă - funcţii pe care s-ar putea să nu le găsiţi la aparatele obişnuite. Vă
rugăm să alocaţi câteva minute cititului pentru a obţine tot ce este mai bun din acest
aparat.
Vizitaţi website-ul la:
Aici găsiţi sfaturi privind utilizarea, broşuri, informaţii care vă ajută la rezolvarea
unor probleme apărute şi informaţii despre service:
www.aeg.com
Înregistraţi-vă produsul pentru a beneficia de servicii mai bune:
www.aeg.com/productregistration
Cumpăraţi accesorii, consumabile şi piese de schimb originale pentru aparatul dvs.:
www.aeg.com/shop
SERVICIUL DE RELAŢII CU CLIENŢII ŞI SERVICE
Vă recomandăm utilizarea pieselor de schimb originale.
Atunci când contactaţi unitatea de Service, asiguraţi-vă că aveţi disponibile următoarele
informaţii.
Informaţiile pot fi găsite pe plăcuţa cu datele tehnice. Model, PNC, Număr de serie.
Avertisment / Atenţie-Informaţii privind siguranţa.
Informaţii generale şi recomandări
Informaţii privind mediul înconjurător.
Ne rezervăm dreptul asupra efectuării de modificări fără preaviz.
ROMANA
183
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu atenţie
instrucţiunile furnizate. Producătorul nu este responsabil dacă instalarea şi utilizarea incorectă a aparatului provoacă răniri şi daune. Păstraţi
întotdeauna instrucţiunile împreună cu aparatul pentru consultare
ulterioară.
Siguranţa copiilor şi a persoanelor vulnerabile
• Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai mare de 8 ani,
de persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse
sau de persoanele fără cunoștințe sau experiență doar sub supraveghere sau după o scurtă instruire care să le ofere informațiile
necesare despre utilizarea sigură a aparatului și să le permită să
înțeleagă pericolele la care se expun.
• Acest aparat poate fi folosit de copiii cu vârsta între 3 și 8 ani și
de persoanele cu dizabilități profunde și complexe dacă au fost
instruite adecvat.
• Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani nu trebuie lăsați să se apropie
de aparat dacă nu sunt supravegheați permanent.
• Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul.
• Copiii nu vor realiza curățarea sau întreținerea realizată de utilizator
asupra aparatului fără a fi supravegheați.
• Nu lăsați ambalajele la îndemâna copiilor și aruncați-le conform
reglementărilor.
Aspecte generale privind siguranţa
• Acest aparat este conceput pentru o utilizare casnică şi la aplicaţii
similare, cum ar fi:
––În casele de la ferme, bucătăriile pentru personal din magazine,
birouri şi alte medii de lucru
––De către clienţii din hoteluri, moteluri, unităţi de cazare care oferă
şi mic dejun şi alte medii de tip rezidenţial
• Menţineţi libere fantele de ventilaţie de pe carcasa aparatului sau
din structura în care este încorporat.
• Nu utilizaţi dispozitive mecanice sau alte instrumente diferite
de cele recomandate de producător pentru a accelera procesul
de dezgheţare.
• Nu deterioraţi circuitul frigorific.
• Nu utilizaţi aparate electrice în interiorul compartimentelor de conservare a alimentelor ale aparatului, decât dacă sunt de tipul recomandat de producător.
• Nu folosiţi apă pulverizată şi abur pentru curăţarea aparatului.
184
www.aeg.com
• Curăţaţi aparatul cu o lavetă moale, umedă. Utilizaţi numai detergenţi
neutri. Nu folosiţi produse abrazive, bureţi abrazivi, solvenţi sau
obiecte metalice.
• Nu depozitaţi substanţe explozive, precum recipiente cu aerosol
cu agent propulsor inflamabil, în acest aparat.
• Dacă este deteriorat cablul de alimentare, acesta trebuie înlocuit
de către producător, de către Serviciul său de Asistenţă sau de persoane calificate în mod corespunzător pentru a se evita pericolele.
• Dacă aparatul este echipat cu un compartiment de producere a
gheţii sau cu un dozator de apă, acestea trebuie umplute numai
cu apă potabilă.
• Dacă aparatul necesită un racord de apă, conectaţi-l numai la
o sursă de apă potabilă.
• Presiunea de alimentare cu apă (minimă şi maximă) trebuie să fie
între 1 bar (0,1 MPa) şi 10 bar (1 MPa)
INSTRUCŢIUNI PRIVIND SIGURANŢA
Instalarea
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VERTISMENT!
A
Doar o persoană calificată trebuie
să instaleze acest aparat.
Îndepărtaţi toate ambalajele.
Dacă aparatul este deteriorat, nu îl
instalaţi sau utilizaţi.
Respectaţi instrucţiunile de instalare
furnizate împreună cu aparatul.
Procedaţi cu atenţie sporită atunci
când mutaţi aparatul deoarece acesta
este greu. Purtaţi întotdeauna mănuşi
de protecţie.
Asiguraţi-vă că aerul poate circula în
jurul aparatului.
Aşteptaţi cel puţin 4 ore înainte
de a conecta aparatul la sursa de
tensiune. Aceasta pentru a permite
uleiului să curgă înapoi în compresor.
Nu instalaţi aparatul aproape de
radiatoare sau aragaze, cuptor sau
plite.
Partea din spate a aparatului trebuie
orientată spre perete.
Nu instalaţi aparatul direct în lumina
razelor de soare.
Nu instalaţi acest aparat în zone
cu umiditate prea ridicată sau cu
temperaturi prea scăzute, precum
anexele construcţiilor, garaje sau
crame.
Când mutaţi aparatul, ridicaţi-l
din partea frontală, pentru a evita
zgârierea podelei.
Conexiunea electrică
AVERTISMENT!
Pericol de incendiu şi electrocutare.
AVERTISMENT!
Atunci când amplasați aparatul,
asigurați-vă că nu blocați sau
deteriorați cablul de alimentare.
AVERTISMENT!
Nu folosiţi prize multiple şi cabluri
prelungitoare.
• Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare.
• Toate conexiunile electrice trebuie
efectuate de către un electrician
autorizat.
• Verificaţi dacă informaţiile de natură
electrică, specificate pe plăcuţa cu
datele tehnice, corespund cu cele ale
sursei de tensiune. În caz contrar,
contactaţi un electrician.
• Utilizaţi întotdeauna o priză cu
protecţie (împământare) contra
electrocutării, montată corect.
• Nu folosiţi prize multiple şi cabluri
prelungitoare.
• Procedaţi cu atenţie pentru a nu deteriora componentele electrice (de exemplu, ştecherul, cablul de alimentare
electrică şi compresorul). Contactaţi
centrul de service sau un electrician
pentru schimbarea componentelor
electrice.
ROMANA
• Cablul de alimentare electrică trebuie
să rămână sub nivelul ştecherului.
• Introduceţi ştecherul în priză numai
după încheierea procedurii de instalare. Asiguraţi accesul la priză după
instalare.
• Nu trageţi de cablul de alimentare
pentru a scoate din priză aparatul.
Trageţi întotdeauna de ştecher.
Utilizarea
AVERTISMENT!
Pericol de vătămare, arsuri, electrocutare sau incendiu.
Aparatul conține gaz inflamabil,
izobutan (R600a), un gaz
natural cu un grad ridicat de
compatibilitate cu mediul. Aveți
grijă să nu defectați circuitul de
agent de refrigerare ce conține
izobutan.
• Nu modificaţi specificaţiile acestui
aparat.
• Nu introduceţi aparate electrice (de
exemplu, aparate de făcut îngheţată)
în interiorul aparatului, decât dacă
acest lucru este recomandat de către
producător.
• Dacă circuitul frigorific este deteriorat,
asiguraţi-vă că nu există flăcări şi
surse de aprindere în cameră. Aerisiţi
camera.
• Nu lăsaţi obiecte fierbinţi să atingă
piesele din plastic ale aparatului.
• Nu introduceţi băuturi răcoritoare
în compartimentul congelatorului.
Aceasta va crea presiune în recipientul cu băutură.
• Nu depozitaţi gaze şi lichide inflamabile în aparat.
• Produsele inflamabile sau obiectele
umezite cu produse inflamabile nu
trebuie introduse în aparat, nici puse
adiacent sau deasupra acestuia.
• Nu atingeţi compresorul sau condensatorul. Sunt fierbinţi.
• Nu scoateţi sau atingeţi obiecte
din congelator cu mâinile ude sau
umede.
• Nu recongelaţi alimente care au fost
dezgheţate.
• Respectaţi instrucţiunile de depozitare de pe ambalajul preparatelor
congelate.
185
Becul interior
AVERTISMENT!
Risc de electrocutare.
• Tipul de bec utilizat pentru acest
aparat nu este adecvat pentru iluminarea locuinţei.
Îngrijirea şi curăţarea
AVERTISMENT!
Pericol de vătămare personală
sau deteriorare a aparatului.
• Înainte de a efectua operaţiile de
întreţinere, dezactivaţi aparatul şi
scoateţi ştecherul din priză.
• Acest aparat conţine hidrocarburi în
unitatea de răcire. Doar o persoană
calificată trebuie să efectueze
întreţinerea şi încărcarea unităţii.
• Verificaţi regulat evacuarea aparatului şi, dacă este necesar, curăţaţi-o.
Dacă evacuarea este blocată, apa
dezgheţată se va acumula în partea
de jos a aparatului.
Gestionarea deşeurilor după
încheierea ciclului de viaţă al
aparatului
AVERTISMENT!
Pericol de vătămare sau sufocare.
• Deconectaţi aparatul de la sursa
de alimentare electrică.
• Tăiaţi cablul electric şi aruncaţi-l.
• Demontaţi uşa pentru a preveni
blocarea copiilor sau a animalelor
de companie în interiorul aparatului.
• Circuitul frigorific şi materialele de
izolare a acestui aparat nu afectează
stratul de ozon.
• Spuma izolatoare conţine gaze
inflamabile. Contactaţi autoritatea
locală pentru informaţii privind aruncarea adecvată a acestui aparat.
• Nu deterioraţi partea unităţii de răcire
apropiată de schimbătorul de căldură.
186
www.aeg.com
DESCRIEREA PRODUSULUI
MODEL CU DOZATOR
1
2
3
12
4
5
6
14
7
13
12
11
10
1 Tavă pentru cuburi de gheaţă
2 Răcitor rapid pentru doze
3
4
5
6
(compartiment cu răcire rapidă)
Pentru depozitarea băuturilor.
Zonă Multi Plus Pentru depozitarea
medicamentelor obișnuite sau
a produselor cosmetice. Nu se
garantează păstrarea în condiţii
bune a produselor de tip mostre
academice sau a medicamentelor
ce necesită o anumită temperatură.
Cutie pentru ouă Nu utilizaţi
această cutie pentru depozitarea
cuburilor de gheaţă. Nu o puneţi
în compartimentul congelator.
Raft frigider (sticlă călită) Pentru
depozitarea alimentelor obișnuite.
Compartiment pentru răcoritoare
(doar la anumite modele) Pentru
dozele utilizate frecvent, apă
potabilă și băuturi răcoritoare.
9
8
7 Raft lateral pentru alimente
8
9
10
11
12
13
proaspete Pentru depozitarea
la rece alimentelor, cum ar fi
lapte, suc, sticle de bere, etc.
Cutie pentru legume
Cutie pentru fructe
Zona Magic Cool (doar
la anumite modele)
Cutie congelator
Pentru depozitarea cărnii
deshidratate sau a peștelui
pentru perioade lungi de timp.
Compartiment de depozitare
pe ușă (compartiment cu 2 stele)
Pentru depozitarea pe termen scurt
a alimentelor și a îngheţatei.
Compartiment de depozitare
pe ușă Pentru depozitarea
alimentelor congelate.
ROMANA
187
14 Raft congelator (sticlă călită) Pentru
depozitarea alimentelor congelate,
cum ar fi carne, pește, îngheţată.
MODEL FĂRĂ DOZATOR
1
2
3
11
4
5
12
6
11
10
9
1 Tavă pentru cuburi de gheaţă
2 Răcitor rapid pentru doze
(compartiment cu răcire rapidă)
Pentru depozitarea băuturilor.
3 Zonă Multi Plus Pentru depozitarea
medicamentelor obișnuite sau
a produselor cosmetice. Nu se
garantează păstrarea în condiţii
bune a produselor, cum ar fi
a mostrelor academice sau a
medicamentelor care necesită o
anumită temperatură a mediului.
4 Cutie pentru ouă Nu utilizaţi
această cutie pentru depozitarea
cuburilor de gheaţă. Nu o puneţi
în compartimentul congelator.
5 Raft frigider (sticlă călită) Pentru
depozitarea alimentelor obișnuite.
8
7
6 Raft lateral pentru alimente
7
8
9
10
11
12
proaspete Pentru depozitarea
la rece alimentelor, cum ar fi
lapte, suc, sticle de bere, etc.
Cutie pentru legume
Cutie pentru fructe
Cutie congelator Pentru depozitarea
cărnii deshidratate sau a peștelui
pentru perioade lungi de timp.
Compartiment de depozitare
pe ușă (compartiment cu 2 stele)
Pentru depozitarea pe termen scurt
a alimentelor și a îngheţatei.
Compartiment de depozitare
pe ușă Pentru depozitarea
alimentelor congelate.
Raft congelator (sticlă călită) Pentru
depozitarea alimentelor congelate,
cum ar fi carne, pește, îngheţată.
188
www.aeg.com
PANOUL DE COMANDĂ
MODEL CU DOZATOR
A
1
6
5
B
H
C
G F
D
E
2
4
3
4 Buton de selectare pentru Dozatorul
1
Buton de selectare pentru
temperatura compartimentului
congelator.
2
de gheaţă
și Blocare pentru
aparatul de făcut gheaţă .
5 Buton de selectare pentru Dozatorul
de apă .
6
Buton de selectare pentru
temperatura compartimentului
frigider.
3
Apăsaţi acest buton pentru a
împiedica modificarea accidentală a
setărilor.
Pentru a debloca butunul, apăsaţi-l
pentru mai mult de 3 secunde.
Afișajul se va stinge.
Indicators (A-H)
Buton pentru LUMINĂ/FILTRU:
1. Buton pentru aprinderea luminii
dozatorului.
2. Buton pentru schimbarea filtrului
sau resetare. După schimbarea
filtrului sau pentru a realiza o
resetare, apăsaţi acest buton timp
de 3 secunde.
Description
Indicator temperatură congelator
A.
B.
Afișaj pentru alarmă (fără sunet) Clienţii
pot fi informaţi de starea temperaturii
cănd aceasta crește firesc datorită accidentelor (de ex. pene de curent)
1. Pictograma alarmei clipește afișând
cea mai mare temperatură de la interior
2. Alarma se oprește când butonul
este apăsat și afișajul indicâ valoarea
de control a temperaturii.
C.
Indicator Blocare
ROMANA
Indicators (A-H)
189
Description
Indicator pentru temperatura frigiderului
D.
Blocare pentru indicatorul Aparat de făcut
gheaţă
E.
Indicator pentru Dozatorul de gheaţă
F.
Indicator pentru Dozatorul de apă
G.
Afișaj pentru Schimbarea filtrului. După
6 luni de la prima conectare la reţeaua
electrică, pictograma va începe să
clipească.
H.
MODEL FĂRĂ DOZATOR
1
A
B
C
D
E
2
3
3
1
Buton de selectare pentru
temperatura compartimentului
congelator.
2
Buton de selectare pentru
temperatura compartimentului
frigider.
Indicators (A-E)
A.
Buton Blocare.
Apăsaţi acest buton pentru a
împiedica modificarea accidentală a
setărilor.
Pentru a debloca butonul, apăsaţi-l
pentru mai mult de 3 secunde.
Description
Indicator temperatură congelator
B.
Indicator “Super” pentru congelator
C.
Indicator Blocare
D.
Indicator “Super” pentru frigider
E.
Indicator pentru temperatura frigiderului
190
www.aeg.com
ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
RACORDAREA LA REŢEAUA
DE APĂ
1. Pentru modele cu Aparat automat
de făcut gheaţă
–– Presiunea apei trebuie să fie
2,0~12,5 kgf/cm2 sau mai mare
pentru ca Aparatul automat de
făcut gheaţă să funcţioneze.
–– Verificaţi presiunea apei de la
robinet. Dacă o cană de 180 cc
se umple în maxim 10 secunde,
presiunea este adecvată.
–– Dacă presiunea apei nu este
suficient de mare pentru ca
Aparatul automat de făcut gheaţă
să funcţioneze, apelaţi la un
instalator pentru a instala o pompă
suplimentară de apă.
2. Când montaţi ţevile pentru apă,
asiguraţi-vă că nu sunt în apropierea
niciunei suprafeţe fierbinţi.
3. Filtrul de apă doar “filtrează” apa. Nu
elimină nicio bacterie sau microb.
4. Durata de funcţionare a filtrului
depinde de intensitatea utilizării sale.
Vă recomandăm să înlocuiţi filtrul cel
puţin o dată la fiecare 6 luni. Când
să poată fi accesat ușor (pentru
scoatere și înlocuire).
Notă: După 6 luni de la prima
alimentare, pictograma pâlpâie.
Pentru a elimină pâlpâitul
pictogramei, apăsaţi butonul de
lumină timp de 3 secunde după
ce schimbaţi filtrul de apă.
5. După instalarea frigiderului și a
racordului la apă, selectaţi APĂ
din panoul de comandă și apăsaţi
timp de 2-3 minute pentru ca apa
să ajungă în rezervorul de apă și la
dozator.
ROMANA
191
UTILIZAREA ZILNICĂ
CONTROLUL TEMPERATURII
Când aparatul este conectat pentru
prima dată, modul de temperatură este
setat la Mijloc.
MODEL FĂRĂ DOZATOR
Compartimentul congelator
MODEL CU DOZATOR
Compartimentul congelator
Pentru setarea temperaturii apăsaţi
butonul
, până când se afișează
valoarea dorită.
Pentru funcţia Congelare rapidă ţineţi
apăsat butonul
până când super LED-ul se aprinde. Pentru a opri
această funcţie, apăsaţi încă o dată
butonul.
Pentru setarea temperaturii apăsaţi
butonul
până când
se afișează valoarea dorită pentru
temperatură.
Pentru funcţia Congelare rapidă ţineţi
apăsat butonul
până când
super LED-ul se aprinde. Pentru a opri
această funcţie, apăsaţi încă o dată
butonul.
Compartimentul frigider
Compartimentul frigider
Pentru setarea temperaturii apăsaţi
butonul
, până când se afișează
valoarea dorită.
Pentru funcţia Răcire rapidă ţineţi apăsat
butonul
până când super LED-ul se
aprinde. Pentru a opri această funcţie,
apăsaţi încă o dată butonul.
Funcţia de convertire a indicatorului pentru Temperatură
(Fahrenheit- Celsius)
Setarea implicită este Celsius.
Apăsaţi butonul de blocare
pentru a intra în modul blocat. În
modul blocat, apăsaţi simultan
și butonul APĂ timp de
10 secunde pentru a comuta
între unităţile de măsură pentru
temperatură.
Pentru setarea temperaturii apăsaţi
butonul
până când
se afișează valoarea dorită pentru
temperatură.
Pentru funcţia Răcire rapidă ţineţi
apăsat butonul
până când
super LED-ul se aprinde. Pentru a opri
această funcţie, apăsaţi încă o dată
butonul.
ATENŢIE!
Alimentele din frigider pot fi congelate dacă temperatura mediului
din frigider este sub 5°C.
MOD TEMPERATURĂ RIDICATĂ
DMODEL CU DOZATOR
O mărire a temperaturii din compartimentul frigider sau congelator este
indicată de:
• clipiera pictogramei de alarmă
(soneria este oprită)
• sistemul electronic indică temperatura
maximă atinsă în interiorul compartimentelor
192
www.aeg.com
Chiar dacă funcţionarea normală
a aparatului este restabilită și
temperatură internă atinge o
valoare normală, pictograma
de alarmă
tot mai clipește și
afișajul indicator prezintă cea mail
ridicată temperatură atinsă.
Când apăsaţi butonul Blocare
modul alarmă este încheiat și pictograma de alarmă
se stinge.
Afișajul indică valoare reglată a
temperaturii.
MODEL FĂRĂ DOZATOR
O mărire a temperaturii din compartimentul frigider sau congelator esta
indicată de:
• clioirea din afișajul pentru compartimentul congelator sau/și frigider.
• sistemul electronic indică temperatura
maximă atinsă în interiorul compartimentelor.
Chiar dacă funcţionarea normală
a aparatului este restabilită și
temperatura internă atinge o
valoare normală, afișajul tot mai
clipește și este indicată cea mai
ridicată temperatură atinsă.
Când apăsaţi butonul Blocare
, modul temperatură
redicată este încheiat și afișajul
indică valoarea reglată a temperaturii.
FUNCŢII “OPRIRE”
• Luminile interne ale aparatului se
opresc când ușa este deschisă pentru
mai mult de 10 minute
• Funcţia Oprire afișaj:
–– la 5 minute de la ultima apăsare a
unui buton sau dacă ușile nu sunt
deschise, toate becurile LED ale
afișajului se opresc, cu excepţia
celor pentru APĂ, GHEAŢĂ și
pictogjrama
icon
–– După modul Oprire LED, aparatul
revine al modul de afișare normal
când apăsaţi orice buton sau
deschideţi ușa.
• Funcţia Oprire sistem (funcţia Oprire
alimentare):
–– puteţi opri funcţionarea aparatului
fără a-l scoate din priză, în special
pe durata vacanţelor
–– prin apăsarea butonului
şi
în
acelaşi timp pentru 5 secunde se
opreşte aparatul
–– în timpul modului “OPRIRE”
temperatura pentru congelator şi
frigider afişează “ — — ”. Celelalte lumini LED se sting şi toată
funcţionarea aparatului se opreşte.
–– în sens invers, ţineţi apăsat
simultan butonul
şi
timp de 5 secunde
pentru a anula funcţia “OPRIRE”
ALARMA DE UŞĂ DESCHISĂ
O alarmă acustică se va activa dacă uşa
frigiderului sau a congelatorului rămâne
deschisă timp de 1 minut. Alarma se va
opri după 5 minute. Când sunt restabilite
condiţiile normale (uşă este închisă),
alarma se opreşte.
ROMANA
193
OPŢIUNI
ZONA MAGIC COOL
Când alimentaţi aparatul pentru prima
dată LED-ul PROASPĂT este PORNIT.
Pentru a modifica setările, pas cu pas,
utilizaţi butonul SELECTARE.
Pas
Afişaj
Temperatura dorită
1.
FRESH (PROASPĂT)
de la +5°C la +6°C
2.
VEGETABLE (LEGUME)
de la +3°C la +4°C
3.
FISH (PEŞTE)
de la -1°C la +0°C
4.
MEAT (CARNE)
de la -3°C la -2°C
DOZATORUL
Selectaţi butonul APĂ sau GHEAŢĂ şi
împingeţi încet mânerul cu cana. După
2 secunde:
• Dacă aţi apăsat butonul APĂ, se
va aprinde.
ATENŢIE!
Evitaţi utilizarea cănilor subţiri
şi fragile sau a paharelor de
cristal atunci când luaţi cuburi de
gheaţă.
ATENŢIE!
Dacă gheaţa este decolorată, nu
mai utilizaţi dozatorul şi sunaţi un
agent de service.
Folosiţi doar gheaţă de la acest
aparat.
• Dacă aţi apăsat butonul GHEAŢĂ,
se va aprinde.
Când curăţaţi cutia pentru cuburi de
gheaţă sau dacă nu o folosiţi pentru o
perioadă mare de timp, scoateţi cuburile
de gheaţă din Cutia de depozitare pentru
gheaţă şi blocaţi Aparatul de făcut
gheaţă prin apăsarea butonul GHEAŢĂ
pentru 3 secunde.
se va aprinde.
APARAT AUTOMAT DE FĂCUT
GHEAŢĂ
• La un ciclu sunt produse aproximativ
10 cuburi de gheaţă, timp de 14-15
ori pe zi. Dacă Cutia pentru cuburi de
gheaţă este plină, producerea gheţii
se opreşte.
• Este normal ca Aparatul de făcut
gheaţă să facă zgomote ca de lovire
când cuburile de gheaţă cad în Cutia
pentru cuburi de gheaţă.
• Pentru a preveni formarea de mirosuri
neplăcute, curăţaţi regulat Cutia pentru cuburi de gheaţă.
• Dacă cantitatea de gheaţă din cutie
nu este suficientă, gheaţa nu va
putea fi distribuită. Aşteptaţi aproximativ o zi pentru a realiza mai multă
gheaţă.
• Dacă gheaţa nu se distribuie uşor,
verificaţi dacă duza de distribuţie nu
este blocată.
194
www.aeg.com
• Dacă cuburile de gheaţă se
blochează şi nu se distribuie, scoateţi
Cutia pentru cuburi de gheaţă şi
separaţi cuburile de gheaţă care s-au
lipit între ele.
ATENŢIE!
Dacă cantitatea de gheaţă
furnizată de Aparatul de făcut
gheaţă trebuie reglată, apelaţi la
un agent de service.
ATENŢIE!
În cazul unei pene de curent
cuburile de gheaţă se pot topi şi
se pot scurge pe podea. Dacă
vă aşteptaţi ca această situaţie
să dureze timp de mai multe ore,
scoateţi cutia şi luaţi cuburile de
gheaţă din ea, după care o puneţi
la loc.
SFATURI ŞI RECOMANDĂRI
RECOMANDĂRI PENTRU DEPOZITAREA ALIMENTELOR
SUNETE NORMALE DE
FUNCȚIONARE
• Spălaţi alimentele înainte de depozitare.
• Împărţiţi şi separaţi alimentele în
bucăţi mai mici.
• Puneţi alimentele cu conţinut ridicat
de apă sau alimentele cu mai multă
umezeală în partea frontală a rafturilor (aproape de uşi). Dacă sunt
plasate în apropierea duzelor pentru
aer rece, acestea pot să îngheţe.
• Alimentele calde sau fierbinţi trebuie
răcite suficient înainte de depozitare
pentru a reduce consumul de curent
şi pentru a îmbunătăţi performanţa la
răcire.
• Procedaţi cu atenţie la depozitarea
fructelor tropicale, cum ar fi bananele
şi ananasul, precum şi roşiile deoarece se pot deteriora la temperaturi
reduse.
• Lăsaţi cât mai mult spaţiu posibil între
alimente. Dacă acestea stau prea
apropiate sau îngrămădite, circulaţia
aerului rece este împiedicată, rezultatele la răcire fiind afectate.
• Nu uitaţi niciodată să acoperiţi sau să
înveliţi alimentele pentru ca alimentele să nu prindă miros.
• Nu depozitaţi legumele în spaţiul
de congelare deoarece acestea pot
îngheţa.
• Cartonul de ouă poate fi pus pe un
raft al frigiderului în orice mod doriţi.
Următoarele sunete sunt normale pe
durata funcționării:
• Un susur slab din zona țevilor, atunci
când se pompează agent de refrigerare.
• Un sunet vâjâit și pulsând de la
compresor atunci când se pompează
agent de refrigerare.
• Un zgomot brusc de crăpare din interiorul aparatului, cauzat de dilatația
termică (un fenomen natural și deloc
periculos).
• Un clic slab din zona termostatului
atunci când compresorul pornește
sau se oprește.
SFATURI PENTRU ECONOMII
DE ENERGIE ELECTRICĂ
• Nu deschideți ușa des și nu o lăsați
deschisă mai mult decât este absolut
necesar.
RECOMANDĂRI PENTRU DEPOZITAREA ALIMENTELOR
PROASPETE
• Nu depozitați alimente calde sau
lichide care se evaporă în frigider.
• Acoperiți sau sigilați alimentele, mai
ales dacă au un miros puternic.
• Poziționați alimentele a.î. aerul să
poată circula liber în jurul acestora.
ROMANA
SFATURI PENTRU REFRIGERARE
Recomandări utile:
• Carne (toate tipurile): înveliți-o în
ambalaj corespunzător și plasați-o pe
raftul de sticlă de deasupra sertarului
de legume.
• Depozitați carnea pentru cel mult
1-2 zile.
• Mâncăruri gătite, mâncăruri reci:
acoperiți și plasați pe orice raft.
195
• Fructe și legume: curățați bine și
puneți în sertarul special.
• Bananele, cartofii, ceapa și usturoiul
nu trebuie ținute în frigider dacă nu
sunt ambalate.
• Unt și brânză: puneți într-un container
etanș sau înveliți în folie de aluminium
sau în sac de polietilenă pentru a
exclude cât mai mult aer cu putință.
• Sticle: închideți cu dop și puneți pe
raftul de sticle de pe ușă sau (dacă
este disponibil) pe raftul de sticle.
ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
CURĂŢAREA PIESELOR
INTERNE
Utilizaţi o lavetă cu apă şi detergent
neutru pentru curăţare.
1. Raftul dozatorului de apă
Scoateţi grila de colectare a apei
revărsate şi curăţaţi regulat raftul
pentru apă (raftul pentru apă
revărsată nu este cu auto-curăţare).
2. Cutia pentru cuburi de gheaţă
–– Scoaterea: trageţi de cutie pentru
a o scoate.
–– Înlocuirea: aşezaţi în dreptul fantelor laterale şi împingeţi până la
capăt. Dacă introducerea completă
a cutiei este dificilă, rotiţi bobina
rotativă din cutie sau mecanismul
de acţionare la un sfert de rotaţie
şi introduceţi din nou.
–– Nu depozitaţi cuburi de gheaţă
pentru prea mult timp.
3. Rafturile laterale din congelator şi
frigider
Ţineţi de ambele capete şi ridicaţi.
196
www.aeg.com
4. Rafturile din congelator şi frigider
Deschideţi uşa complet, după care
trageţi rafturile pentru a le scoate.
SCHIMBAREA BECULUI LED
DE LA INTERIOR
ATENŢIE!
Becul LED trebuie înlocuit doar
de un agent de service sau de o
persoană cu o calificare similară.
ATENŢIE!
Scoateţi mai întâi aparatul din
priză!
5. Cutia pentru legume şi fructe
Trageţi şi ridicaţi puţin pentru a o
scoate.
CURĂŢAREA FEŢEI DE UŞĂ
Utilizaţi o lavetă cu detergent neutru.
CURĂŢAREA PĂRŢII DIN
SPATE A APARATULUI (ZONA
CU MOTOR)
Schimbarea becului LED de la congelator şi frigider
1. Scoateţi carcasa din spate a LEDului
cu ajutorul unei şurubelniţe.
2. Scoateţi capacul LED-ului şi slăbiţi
cele 2 şuruburi de fixare pentru
plăcuţa LED.
x2
Ştergeţi praful de pre grilaj cu un aspirator cel puţin o dată pe an.
3. Deconectaţi plăcuţa LED şi
schimbaţi becul LED.
Secvenţa de montare este
identică cu cea de demontare,
executată în sens invers.
ROMANA
197
CE TREBUIE FĂCUT DACĂ...
Vă rugăm să consultaţi
următoarele sfaturi privind
depanarea înainte de a apela la
service!
Problemă
Verificare
Soluţie
Nu se face rece la
interior.
Congelarea şi
răcirea nu este
suficientă.
• Aparatul este conectat
la priză?
• Este temperatura setată pe modul
SCĂZUTĂ?
• Aparatul se află direct
sub lumina soarelui
sau există o sursă de
căldură în apropierea
sa?
• Spaţiul dintre spatele
aparatului şi perete
este prea mic?
• Introduceţi aparatul în
priză.
• Setaţi modul de
temperatură pe MEDIU sau
RIDICATĂ.
• Mutaţi aparatul întrun loc
ferit de lumina directă a
razelor solare, fără aparate
care emană căldură în jurul
său.
• Lăsaţi un spaţiu suficient
(mai mult de 10 cm)
între spatele aparatului şi
perete.
Alimentele din
aparat îngheaţă.
• Este temperatura setată pe modul
PUTERNIC?
• Este temperatura
mediului ambiant prea
scăzută?
• Alimentele cu grad ridicat de umezeală sunt
depozitate în apropierea duzelor pentru
aer rece?
• Setaţi modul de
temperatură pe modul
MEDIU sau SCĂZUTĂ.
• Alimentele pot îngheţa
dacă temperatura mediului
scade sub 5 °C. Mutaţi-le
în locuri în care temperatura este peste 5 °C.
• Amplasaţi alimentele
umede pe rafturi în apropierea uşilor.
Sunet neobişnuit
făcut de aparat.
• Podeaua de sub
aparat este dreaptă?
• Spaţiul dintre spatele
aparatului şi perete
este prea mic?
• Există obiecte sau
alte articole care ating
aparatul?
• Mutaţi aparatul pe o podea
dreaptă şi nivelată.
• Lăsaţi suficient spaţiu liber.
• Îndepărtaţi toate obiectele
care ating aparatul.
Sunete neobişnuite:
trosnituri, clicuri,
curgere de apă,
mormăit sau
zumzet.
Este normal (dacă aparatul
nu este adus la nivel, sunetul
poate fi amplificat).
198
www.aeg.com
Problemă
Verificare
Soluţie
Mirosuri neplăcute
în interior.
• Alimentele depozitate
sunt neacoperite sau
neîmpachetate?
• Rafturile principale
şi cele laterale sunt
pătate cu alimente?
• Alimentele sunt depozitate de prea mult
timp?
• Acoperiţi şi împachetaţi
alimentele.
• Curăţaţi piesele de la
interior ale aparatului la
intervale regulate. Dacă
mirosul pătrunde în aceste
piese, îndepărtarea lui
devine problematică.
• Nu depozitaţi alimente
pentru prea mult timp.
• Aparatul nu poate păstra
perfect sau permanent
alimentele.
Uşa nu se deschide
uşor.
• Uşa a fost închisă
şi deschisă din nou
imediat?
• În acest caz aşteptaţi un
minut, după care se va
deschide uşor.
Gheaţă şi zăpadă
în interiorul aparatului şi pe pereţi.
• Uşa a fost deschisă
pentru prea mult timp?
• Alimentele cu
umezeală sporită au
fost depozitate fără
capac sau neîmpachetate?
• Temperatura şi/
sau umiditatea din
jurul aparatului este
ridicată?
• Nu lăsaţi uşa deschisă
prea mult timp.
• Acoperiţi şi împachetaţi
alimentele.
• Instalaţi aparatul într-un loc
uscat şi răcoros.
Partea frontală şi
laterală a aparatului este caldă sau
fierbinte.
Acest lucru este normal.
ROMANA
199
TEMPERATURA MEDIULUI
AMBIANT
Acest aparat este conceput pentru a
funcţiona la o temperatură a mediului ambiant specificată prin categoria
marcată pe plăcuţa cu date tehnice.
Categoria de climă
Temperatura mediului ambiant (de la... la...)
SN
de la +10°C la +32°C
N
de la +16°C la +32°C
ST
de la +16°C la +38°C
T
de la +16°C la +43°C
Temperatura internă poate fi
afectată de factori cum ar fi amplasarea aparatului, temperatura
mediului ambiant sau frecvenţa
de deschidere a uşii.
ACCESORII
• Cutie pentru filtru
• Kit pentru alimentarea cu apă
• Manualul utilizatorului
PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul
. Pentru a recicla ambalajele,
acestea trebuie puse în containerele
corespunzătoare.
Ajutaţi la protejarea mediului şi a sănătăţii
umane şi la reciclarea deşeurilor din
aparatele electrice şi electrocasnice.
Nu aruncaţi aparatele marcate cu acest
simbol
împreună cu deşeurile menajere. Returnaţi produsul la centrul local
de reciclare sau contactaţi administraţia
oraşului dvs.
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising