AEG | RMB86111NX | User manual | Aeg RMB86111NX Ръководство за употреба

Aeg RMB86111NX Ръководство за употреба
RMB46211NX
RMB56111NX
RMB66111NX
RMB76111NX
RMB86111NX
RMB86111NW
RMB96111NM
LT
USER
MANUAL
SL
PL
PT
RU
SK
ES
TR
UK
BG
Naudojimo instrukcija
Dviduris šaldytuvas
Instrukcja obsługi
Chłodziarka dwudrzwiowa typu
„Side by Side”
Manual de instruções
Frigorífico “Side-by-Side”
Инструкция по эксплуатации
Двустворчатый холодильник
Návod na používanie
Dvojdverová chladnička
Navodila za uporabo
Hladilnik Side by Side
Manual de instrucciones
Frigorífico Side by Side
Kullanma Kılavuzu
Gardırop tipi Buzdolabı
Інструкція
Двотемnературний холодильник
Ръководство за употреба
Хладилник Side by Side
2
www.aeg.com
TURINYS
SAUGOS INFORMACIJA...........................................................................................3
SAUGOS NURODYMAI.............................................................................................4
GAMINIO APRAŠYMAS............................................................................................6
VALDYMO SKYDELIS...............................................................................................8
PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART......................................................................10
KASDIENIS NAUDOJIMAS.....................................................................................11
PARINKTYS….........................................................................................................13
NAUDINGA INFORMACIJA IR PATARIMAI.............................................................14
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA........................................................................................15
KĄ DARYTI, JEIGU..................................................................................................17
APLINKOSAUGA.....................................................................................................19
PUIKIEMS REZULTATAMS PASIEKTI
Ačiū, kad pasirinkite šį AEG gaminį. Mes sukūrėme jį taip, kad jis nepriekaištingai veiktų
daugelį metų – pasižymintis pažangiomis technologijomis, kurios padeda palengvinti
gyvenimą, jis turi funkcijų, kurių galite nerasti įprastuose buitiniuose prietaisuose. Skirkite
kelias minutes perskaityti insktrukciją, kad galėtumėte jį maksimaliai panaudoti.
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo informacijos:
www.aeg.com
užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.aeg.com/productregistration
įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo prietaisui:
www.aeg.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪROS IR APTARNAVIMO
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į aptarnavimo centrą, būtinai pateikite šią informaciją.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje. Modelis, PNC, serijos numeris.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija.
Bendroji informacija ir patarimai
Aplinkosaugos informacija.
Galimi pakeitimai be įspėjimo.
LIETUVIŲ
3
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai perskaitykite pridėtą
naudotojo instrukciją. Gamintojas neatsako už sužalojimus ir žalą,
patirtą dėl netinkamo prietaiso įrengimo ir naudojimo. Visada laikykite
šią naudotojo instrukciją šalia prietaiso, kad prireikus galėtumėte ja
pasinaudoti.
Vaikų ir žmonių su negalia sauga
• Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų amžiaus ir vyresni bei
asmenys, turintys fizinę, jutiminę ar psichinę negalią ar stokojantys
patirties ir žinių, jeigu jie yra prižiūrimi arba gauna nurodymus, kaip
naudoti prietaisą saugiai, bei supranta susijusius pavojus.
• Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 3 iki 8 metų ir asmenys, turintys
didelę ir sudėtingą negalią, jeigu jie yra tinkamai išmokyti.
• Mažesnių nei 3 metų vaikų negalima prileisti prie prietaiso, nebent
juos nuolat prižiūrėtų.
• Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
• Neprižiūrimi vaikai negali atlikti prietaiso valymo ir naudotojo
techninės priežiūros darbų.
• Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir tinkamai
pašalinkite.
Bendrieji saugos reikalavimai
• Tai yra buitinės paskirties prietaisas, kurį galima naudoti, pavyzdžiui:
––ūkiniuose pastatuose, parduotuvių ar biurų darbuotojų valgomuosiuose ir kitoje darbo aplinkoje;
––klientams viešbučiuose, svečių namuose ir kitoje gyvenamoje
aplinkoje.
• Pasirūpinkite, kad nebūtų užkimštos vėdinimo angos, esančios
prietaiso korpuse ar įmontuotoje konstrukcijoje.
• Norėdami paspartinti atitirpinimo procesą, nenaudokite jokių
mechaninių prietaisų ar kitų priemonių, išskyrus tas, kurias rekomenduoja gamintojas.
• Nepažeiskite šaltnešio schemos.
• Nenaudokite jokių elektrinių prietaisų maisto produktų laikymo skyriuose, išskyrus tuos, kuriuos rekomenduoja gamintojas.
• Nevalykite prietaiso garais ir nepurkškite ant jo vandens.
• Valykite prietaisą drėgna minkšta šluoste, naudokite tik neutralius
valiklius. Nenaudokite šveičiamųjų valiklių, šveistukų, tirpiklių ar
metalinių priemonių.
• Nelaikykite šiame prietaise sprogių medžiagų, pavyzdžiui, aerozolio
skardinių su degiuoju propelentu.
4
www.aeg.com
• Pažeistą maitinimo laidą keisti leidžiama tik gamintojui, gamintojo
klientų aptarnavimo atstovui arba panašios kvalifikacijos asmenims –
antraip gali kilti pavojus.
• Jeigu prietaise įrengtas ledukų generatorius ar vandens skirstytuvas,
pastarajam pripildyti naudokite tik išpilstytą vandenį.
• Jeigu prietaisą reikia prijungti prie vandens tiekimo šaltinio, rinkitės
tik išpilstyto vandens tiekimo šaltinį.
• Įleidžiamo vandens slėgis (mažiausias ir didžiausias) turi būti nuo 1
(0,1 MPa) iki 10 barų (1 MPa).
SAUGOS NURODYMAI
Įrengimas
ĮSPĖJIMAS!
Šį prietaisą privalo įrengti tik kvalifikuotas asmuo.
• Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
• Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
• Vadovaukitės kartu su prietaisu
pateikta naudotojo instrukcija.
• Prietaisas yra sunkus – kelkite
atsargiai. Visada mūvėkite
apsaugines pirštines.
• Prietaisą statykite taip, kad aplink jį
galėtų cirkuliuoti oras.
• Prieš jungdami prietaisą prie
maitinimo tinklo, bent 4 valandas
palaukite. Per tą laiką alyva sutekės
atgal į kompresorių.
• Neįrenkite prietaiso šalia radiatoriaus,
viryklės, orkaitės arba kaitlentės.
• Galinė šio prietaiso pusė turi būti
atremta į sieną.
• Neįrenkite prietaiso tiesioginiais
saulės spinduliais apšviečiamoje
vietoje.
• Neįrenkite prietaiso pernelyg drėgnoje
ar šaltoje vietoje, pavyzdžiui,
statybiniame priestate, garaže ar
vyno rūsyje.
• Prireikus kelkite prietaisą už priekinio
krašto, kad nesubraižytumėte grindų.
Prijungimas prie maitinimo
tinklo
ĮSPĖJIMAS!
Gaisro ir elektros smūgio pavojus.
ĮSPĖJIMAS!
Kai statote prietaisą, įsitikinkite,
kad maitinimo laidas nebūtų prispaustas ar pažeistas.
ĮSPĖJIMAS!
Nenaudokite daugiakanalių
kištukų, jungiklių ir ilginimo laidų.
• Prietaisą būtina įžeminti.
• Visas elektros jungtis turi įrengti kvalifikuotas elektrikas.
• Patikrinkite, ar elektros duomenys,
nurodyti techninių duomenų lentelėje,
atitinka jūsų maitinimo tinklo duomenis. Jei neatitinka, kreipkitės į
elektriką.
• Visada naudokite tinkamai įrengtą,
įžemintą elektros lizdą.
• Nenaudokite daugiakanalių kištukų,
jungiklių ir ilginamųjų laidų.
• Būkite atsargūs, kad
nesugadintumėte elektrinių dalių
(pvz., kištuko, maitinimo laido, kompresoriaus). Iškvieskite techninės
priežiūros centro atstovą arba
elektriką, kad pakeistų elektrines
dalis.
• Maitinimo laidas turi būti žemiau
kištuko.
• Maitinimo laido kištuką į elektros
lizdą junkite tik įrengę prietaisą iki
galo. sitikinkite, kad įrengus prietaisą,
maitinimo laido kištuką bus lengva
pasiekti.
• Norėdami išjungti prietaisą, traukite
ne maitinimo laidą, o kištuką.
LIETUVIŲ
Naudojimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižaloti, nudegti,
gauti elektros smūgį arba sukelti
gaisrą.
Šiame prietaise naudojama
šaltnešio medžiaga izobutanas
(R600a) – tai gamtinės dujos, labai ekologiškos, tačiau
degios. Būkite atsargūs, kad
nepažeistumėte šaltnešio
grandinės, kurioje yra izobutano.
• Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
• Nedėkite į prietaisą gamintojo
nenurodytų elektrinių prietaisų (pvz.,
ledų gaminimo aparatų).
• Jeigu šaltnešio schema pažeista, patalpoje nedekite liepsnos ir saugokite
prietaisą nuo uždegimo šaltinių. Gerai
išvėdinkite patalpą.
• Prie plastikinių prietaiso dalių neturi
liestis jokie įkaitę daiktai.
• Nelaikykite šaldiklyje gazuotų gėrimų,
nes gėrimo indas bus veikiamas
slėgio.
• Nelaikykite prietaise degių dujų ir
skysčių.
• Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
• Nelieskite kompresoriaus arba kondensatoriaus – dažniausiai jie būna
karšti.
• Nelieskite šaldiklyje esančių produktų
drėgnomis arba šlapiomis rankomis.
• Neužšaldykite atšildyto maisto pakartotinai.
• Vadovaukitės ant šaldytų maisto
produktų pakuočių pateiktais laikymo
nurodymais.
Vidinė apšvietimo lemputė
ĮSPĖJIMAS!
Elektros smūgio pavojus.
• Šiame prietaise naudojamo tipo
lemputė netinka namų patalpų
apšvietimui.
5
Priežiūra ir valymas
ĮSPĖJIMAS!
Galite susižeisti arba sugadinti
prietaisą.
• Prieš atlikdami techninės priežiūros
darbus, išjunkite prietaisą ir ištraukite
maitinimo laido kištuką iš elektros
lizdo.
• Šio prietaiso aušinimo įtaise yra
angliavandenilio. Prietaiso techninės
priežiūros ir pripildymo darbus turi
atlikti tik kvalifikuotas asmuo.
• Reguliariai tikrinkite prietaiso vandens
išleidimo kanalą ir, jei reikia, išvalykite
jį. Išleidimo kanalui užsikimšus,
tirpsmo vanduo kaupsis prietaiso
apačioje.
Prietaiso išmetimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižeisti arba uždusti.
• Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
elektros lizdo.
• Maitinimo laidą nupjaukite ir
išmeskite.
• Išimkite dureles, kad vaikai ir gyvūnai
neužsitrenktų prietaiso viduje.
• Šio prietaiso šaltnešio schema ir
izoliacinės medžiagos neardo ozono
sluoksnio.
• Izoliaciniame putplastyje yra degių
dujų. Norėdami sužinoti, kaip tinkamai
išmesti prietaisą, susisiekite su
atitinkama savivaldybės įstaiga.
• Nepažeiskite aušinimo įtaiso, esančio
šalia šilumokaičio.
6
www.aeg.com
GAMINIO APRAŠYMAS
MODELIS SU DALYTUVU
1
2
3
12
4
5
6
14
7
13
12
11
10
9
8
1 Ledo gaminimo įtaisas ir
2
3
4
5
6
ledukų saugojimo dėklas
„Xpress Gan Chiller’’
(greitojo vėsinimo skyrius)
Gaiviesiems gėrimams laikyti.
Sritis „Multi Plus Zone”
Įprastiems vaistams arba
kosmetikos produktams laikyti.
Saugus laikymas neužtikrinamas
tokiems produktams kaip moksliniai
mėg ini a i arba vaistai, kuriems
būtina tam tikra temperatūra.
Dėklas kiaušiniams
Nenaudokite šio dėklo ledo
kubeliams laikyti ir nedėkite
jo į šaldymo kamerą.
Šaldytuvo lentyna (tempered glass)
For storing common foods.
Skyrius gaiviesiems gėrimams
(tik rinktiniuose modeliuose)
7
8
9
10
11
12
13
Dažnai naudojamoms s kardi
nėms, geriamajam vandeniui ir
gaiviesiems gėrima ms laikyti.
Dėžutė gaiviesiems gėrimams
Atvėsintiems produktams,
pavyzdžiui, pienui, sultims,
alaus buteliams ir pan„ laikyti.
Dėžė daržovėms
Dėžė vaisiams
Skyrius „Magic Cool Zone”
(tik rinktiniuose modeliuose)
Šaldiklio dėžė
Džiovintai mėsai arba
žuviai ilgiau laikyti.
Durelių dėžutė (2 žvaigždučių
skyrius) Maisto produktams
ir ledams trumpai laikyti.
Durėlių dėžutė Šaldytiems
produktams laikyti.
LIETUVIŲ
14 Šaldiklio lentyna (grūdinto stiklo)
Įvairiems šaldytiems maisto
produktams laikyti, pavyzdžiui,
mėsai, žuvei, ledams.
MODELIS BE DALYTUVO
1
2
3
11
4
5
12
6
11
10
9
8
7
1 Ledo kubelių dėklas
2 „Xpress Can Chiller” (greitojo
3
4
5
6
vėsinimo skyrius)
Gaiviesiems gėrimams laikyti.
Sritis „Multi Plus Zone”
Įprastiems vaistams arba kosmetikos
produktams laikyti. Saugus laikymas
neužtikrinamas tokiems produktams
kaip moksliniai mėg iniai arba vaistai,
kuriems būtina tam tikra temperatūra.
Dėklas kiaušiniams
Nenaudokite šio dėklo ledo
kubeliams laikyti ir nedėkite
jo į šaldymo kamerą.
Šaldytuvo lentyna (grūdinto stiklo)
[prastiems maisto produktams laikyti.
Dėžutė gaiviesiems gėrimams
7
8
9
10
11
12
Atvėsintiems produktams,
pavyzdžiui, pienui, sultims,
alaus buteliams ir pan.,laikyti.
Dėžė daržovėms
Dėžė vaisiams
Šaldiklio dėžė
Džiovintai mėsai arba
žuviai ilgiau laikyti.
Durelių dėžutė (2 žvaigžd učių
skyrius) Maisto produktams
ir ledams trumpai laikyti.
Durėlių dėžutė Šaldytiems
produktams laikyti.
Šaldiklio lentyna (grūdinto stiklo)
Įvairiems šaldytiems maisto
produktams laikyti, pavyzdžiui,
mėsa i, žuvei, ledams.
7
8
www.aeg.com
VALDYMO SKYDELIS
MODELIS SU DALYTUVU
A
1
6
5
B
H
C
G F
D
E
2
4
3
4 Ledo dalytuvo pasirinkimo mygtukas
1
irledo gaminimo įtaiso užrakta
Šaldiklio skyriaus temperatūros
pasirinkimo mygtukas
2
Šaldytuvo skyriaus temperatūros
pasirinkimo mygtukas.
3
Paspauskite šį mygtuką, kad netyčia
nepake istumėte nuostatų. Jeigu
mygtuko funkciją norite išjungti,
palaikykite jį nuspaudę ilgiau nei 3
sekundes. Ekranas išsijungia.
Indikatoriai (A-H)
mygtukas
.
6
Mygtukas LIGHT/FIL TER
(apšvietimas/filtras):
1. Mygtukas dalytuvo lemputei
ijungti.
2. Mygtukas filtru i pakeisti arba
atitaisyti. Pakeitę filtrą arba
norėdami atitaisyti nuostatą,
palaikykite šį mygtuką nuspaudę
3 sekundes.
Aprašymas
Šaldiklio temperatūros indikatorius
A.
B.
.
5 Vandens dalytuvo pasirinkimo
Įspėjamojo garso signalo rodmuo
(garsas išjungtas) Vartotojai gali būti
įspėjami apie temperatūros būseną, kai
ji dėl neįprastų sąlygų (pvz., nutrūk us
elektros tiekimui) dažniausiai pakyla
1. Įspėjamojo garso signalo piktograma
žybčioja, rodydama aukšči ausią vidaus
temperatūrą
2. Paspaudus mygtuką l . įspėjamasis
garso signalas nutyla ir ekrane rodoma
kontrolinė tenperatūros vertė
LIETUVIŲ
Indikatoriai (A-H)
Aprašymas
C.
Laikrodžio indikatorius
Šaldytuvo temperatūros indikatorius
D.
Ledukų gaminimo įtaiso laikrodžio
indikatorius
E.
Ledo dalytuvo indikatorius
F.
Vandens dalytuvo indikatorius
G.
Filtro keitimo rodmuo Ši piktograma
pradės žybčioti praėjus 6 mėnesiams
nuo pirmojo uungimo į maitinimo tinklą.
H.
MODELIS BE DALYTUVO
1
A
B
C
D
E
2
3
3
1
Šaldiklio skyriaus temperatūros
pasirinkimo mygtukas
2
Šaldytuvo skyriaus temperatūros
pasirinkimo mygtukas compartment
temperature
Indikatoriai (A-E)
A.
Fiksavimo mygtukas Paspauskite šį
mygtu ką, kad netyčia
nepakeistumėte nuostatų. Jeigu
mygtuko fu n kciją norite išjungti,
palaikykite jį nuspaudę ilgiau nei 3
sekundes.
Aprašymas
Šaldiklio temperatūros indikatorius
B.
Šaldiklio „Super” indikatorius
C.
Laikrodžio indikatorius
D.
Šaldytuvo „Super” indikatorius
E.
Šaldytuvo temperatūros indikatorius
9
10
www.aeg.com
PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART
VANDENS LINIJOS MONTAVIMAS
1. Tik modeliams su automatiniu
ledo gaminimo įtaisu
–– Norint, kad automatinis ledo
gaminimo įtaisas veiktų, vandens
slėgis turi būti 2,0-12,5 kgf/cm2
arba didesnis.
–– Patikrinkite savo vandentiekio
čiaupo vandens slėgį. Jeigu 180
kub. cm talpos puodelis pripilamas
pilnas per 1 O sekundžių, slėgis
yra tinkamas.
–– Jeigu vandens slėgis nėra
pakankamai aukštas, kad ledo
gaminimo įtaisas veiktų, kreipkitės
į vietini santechniką, kad jis įrengtų
papildomą vandens slėgio siurblį.
2. Įrengdami vandens vamzdžius,
įsitikinkite, kad jie nebūtų arti jokių
karštų paviršių.
3. Vandens filtras tik filtruoja vandenį.
Jis nešalina jokių bakterijų ir
mikrobų.
4. Filtro naudojimo laikas priklauso
nuo naudojimo intensyvumo. Mes
rekomenduojame keisti filtrą bent
kartą per 6 mėnesius . Tvirtindami
filtrą, dėkite jį taip, kad jį būtų lengva
pasiekti (išimti ir pakeisti).
Pastaba: Po pirmojo įtampos
įjungimo praėjus 6 mėnesiams,
piktograma blykčioja. Norėdami
nešalina piktogramos atstatą,
po vandens filtro keitimo paspauskite ir 3 sekundes palaikykite
nuspaudę lemputės mygtuką.
5. Įrengę šaldytuvą ir vandens tiekimo
sistemą, valdymo skydelyje pasirinkite WATER ir palaikykite jį
nuspaudę 2-3 minutes, kad vandens
pribėgtų į vandens bakelį ir jis imtų
tekėti.
LIETUVIŲ
11
KASDIENIS NAUDOJIMAS
TEMPERATŪROS REGULIATORIUS
Pirmą kartą įjngus šį p rietaisą,
temperatūros režimas nustatomas ties
parinktimi „Middle” (vidutinė).
paspauskite ir 10 sekundžių
palaikykite nuspaudę mygtukus
ir WATER.
MODELIS BE DALYTUVO
Šaldiklio skyrius
MODELIS SU DALYTUVU
Šaldiklio skyrius
Norėdami nustatyti temperatūrą,
spauskite mygtuką
kol bus rodomareikiama vertė.Norėdami pasirinkti
greitesnio šaldymo šaldiklyje fun
kciją, laikykite nuspaudę mygtuką
kol užsidegs „super” šviesos diodas.
Norėdami šią funkciją išjungli, tiesiog
dar kartą paspauskite šį mygtuką.
Šaldytuvo skyrius
Norėdami nustatyti
temperatūrą, spauskite mygtuką
, kol
bus rodoma reikiama vertė. Norėdami
pasirinkti greitesnio šaldymo šaldytuve
funkciją, laikykite nuspaudę mygtuką
kol užsidegs „super” šviesos diodas.
Norėdami šią funkciją išjungli, tiesiog
dar kartą paspauskite šį mygtuką.
Temperatūros matavimo
vienetų (pagal FarenheitąCelsijų) keitimo funkcija
Numatytoji nuostata yra laipsniai
Celsijaus. Norėdami atidaryti
užrakintą režimą, paspauskite
užrakto mygtuką . Norėdami
perjungti temperatūros matavimo vienetų sistemą, veikiant
užrakinimo režimui, vienu metu
Norėdami nustatyti temperatū rą,
spauskite mygtuką
, kol
bus rodoma reikiama vertė. N orėdami
pasirinkti greitesnio šaldymo šaldiklyje
funkciją, laikykite nuspaudę mygtuką
SET, kol užsidegs „super”
šviesos diodas. Norėdami šią funkciją
išjungti, tiesiog dar kartą paspauskite šį
mygtuką.
Šaldytuvo skyrius
Norėdami nustatyti temperatū rą,
spauskite mygtuką
kol
bus rodoma reikiama vertė. Norėdami
pasirinkti greitesnio šaldymo šaldytuve
funkciją, laikykite nuspaudę mygtuką
, kol užsidegs „super”
šviesos diodas. Norėdami šią funkciją
išjungti, tiesiog dar kartą paspauskite šį
mygtuką.
ATSARGIAI
Šaldytuve esantys maisto produktai gali užšalti, jeigu šaldytuvo vidaus temperatūra bus žemesnės
nei 5’.
AUKŠTOS TEMPERATŪROS
RODYMO REŽIMAS
MODELIS SU DALYTUVU
Šaldiklio arba šaldytuvo skyriuje
padidėjusią temperatūrą parodo:
• žybčiojanti įspėjamojo garso signalo
piktograma
(garso signalai negirdimi)
• elektroninė sistema rodo ma ksimalią
skyriuose pasiektą temperatūrą
12
www.aeg.com
Netgi visiškai atitaisius įprastą
prietaiso veikimą ir vidaus
temperatūrai pasiekus įprastas
ribas, vis tiek žybčioja įspėjamojo
garso signalo piktograma
o rodymo indikatorius rodo
aukščiausią pasiektą temperatū
rą.
Paspaudus užrakto mygtuką ,
įspėjamojo garso signalo režimas
išjungiamas ir įspėjamojo garso
signalo piktograma
užgęsta.
Ekrane rodoma nustatytoji
temperatūros vertė.
MODELIS BE DALYTUVO
Šaldiklio arba šaldytuvo skyriuje
padidėjusią temperatūrą parodo:
• žybčiojantis šaldiklio ir (arba)
šaldytuvo skyriaus ekranas
• elektroninė sistema rodo maksimalią
skyriuose pasiektą temperatūrą
Netgi visiškai atitaisius įprastą
prietaiso veikimą ir vidaus
temperatūrai pasiekus įprastas
ribas, ekranas vis tiek žybčioja
ir rodoma aukščiausia pasiekta
temperatūra.
Paspaudus užrakto mygtuką
, aukštos tempe ratūros
rodymo režimas išjungiamas ir
ekrane rodoma nustatytoji
temperatūros vertė.
IŠJUNGIMO FUNKCIJOS „OFF”
• Jeigu durelės paliekamos praviros
ilgiau nei10 minučių, prietaiso vidaus
lemputės užgęsta
• Ekrano išjungimo funkcija::
–– Jeigu nepaspaudžiamas joks
mygtukas arba neatidaromos
durelės, po 5 minučių visos
ekrano diodinės lemputės
užgęsta , išskyrus WATER, ICE ir
piktogramą
–– Veikiant diodinių lempučių
išjungimo režimui, paspaudus bet
kokį mygtuką arba atidarius dureles, prietaisas vėl pradeda veikti
įprastu rodymo režimu.
• Sistemos išjungimo funkcija (mai-
tinimo išjungimo funkcija):
–– galite išjungti prietaisą,
neištraukdami jo elektros kištuko
iš maitinimo tinklo, ypač per atostogas
–– vienu metu nuspaudus mygtukus
bei
ir palaikius juos nuspaustus 5
sekundes, prietaisas išjungiamas
–– veikiant išjungimo režimui „OFF”,
šaldiklio ir šaldytuvo temperatūros
ekranuose rodoma „ — — “. Kitos
diodinės lemputės užgęsta ir sustabdomas viso prietaiso veikimas.
–– norėdami išjungimo funkciją „OFF”
išjungti, vienu metu paspauskite
mygtukus
bei
SETirpalaikykite juos
nuspaustus 5 sekundes
ATIDARYTŲ DURŲ lSPĖJIMO
SIGNALAS
Jeigu šaldytuvo arba šaldiklio durelės
paliekamos praviros maždaug 1 minutę,
pasigirsta įspė jamasis garso signalas. Po 5 minučių įspėjamasis garso
signalas nutils. Atkūrus įprastas sąlygas
(uždarius dureles), įspėjamasis garso
signalas išjungiamas.
LIETUVIŲ
13
PARINKTYS
SKYRIUS „MAGIC COOL ZONE"
Pirmą kartą uungus ša ldytuvą į maitinimo tinklą, šviečia šviesos diodas
FRESH. N orėdami palaipsniui pakeisti
nuostatas, spauskite mygtuką SELECT.
Veiksmas
Rodmuo
Tikslinė temperatūra
1.
FRESH
+5°C – +6°C.
2.
VEGETABLE
+3°C – +4°C.
3.
FISH
–1°C – +0°C.
4.
MEAT
–3°C – –2°C.
PYLIMO lTAISAS
Paspaudus mygtuką WATER arba ICE ir
tolygiai spausdžiant svirtelę puodeliu, po
2 sekundžių:
• Jeigu paspaudėte mygtuką
WATER, užsidegs piktograma
ATSARGIAI
Imdami ledo kubelius, stenkitės
nenaudoti plonų, dužių puodelių
arba krištolo taurių.
ATSARGIAI
Jeigu ledas būtų pakeitęs spalvą,
nebenaudokite dalytuvo ir
iškvieskite techninio aptarnavimo
atstovą.
Naudokite tik šiame prietaise
pagamintą ledą.
AUTOMATINIS LEDO GAMINIMO
lTAISAS
• Jeigu paspaudėte mygtuką
ICE, užsidegs piktograma
Kai valote ledo kubelių dėklo įtaisą arba
ilgai jo nenaudojate, išimkite visus ledo
saugojimo dėkle esančius ledo kubelius
ir 3 sekundes palaikykite nu spaudę
mygtuką ICE, kad ledo kubelių gamyba
būtų sustabdyta. Užsideg
• Vienu metu pagaminama maždaug
10 ledo kubelių (14-15 kartų per
dieną). Jeigu ledo saugojimo dėklas
yra pilnas, ledo gamyba sustabdoma.
• Ledo gaminimo įtaisas paprastai kelia
trinksėjimo garsus, kai ledo kubeliai
krenta į ledo saugojimo dėklą.
• Norėdami išvengti prasto kvapo,
reguliariai valykite ledo kubelių saugojimo dėklą.
• Jeigu ledo saugojimo dėkle ledo kiekis yra nepakankamas, ledas gali būti
netiekiamas. Palaukite vieną dieną,
kol bus pagaminta daugiau ledo.
• Jeigu ledas tiekiamas sunkiai,
patikrinkite, ar neužsikimšo dalytuvo
išleidimo anga.
• Jeigu ledo kubeliai užstringa ir
neiškrenta, ištraukite ledo saugojimo
dėklą ir išskirstykite sulipusius ledo
kubelius.
14
www.aeg.com
ATSARGIAI
Jeigu reikia pareguliuoti į ledo
gaminimo įtaisą tiekiamo vandens
kiekį, iškvieskite techninio aptarnavimo atstovą.
ATSARGIAI
Nutrūkus elektros tiekimui, ledo
kubeliai gali ištirpti, o ištirpęs
vanduo - ištekėti ant grindų. Jeigu
numanote, kad elektros tiekimas
nutrūko ilgam, ištraukite dėklą,
išimkite jame esančius ledo kubelius ir vėl įdėkite jį atgal.
NAUDINGA INFORMACIJA IR PATARIMAI.
PATARIMAI, KAIP LAIKYTI
MAISTO PRODUKTUS
PATARIMAI, KAIP TAUPYTI
ENERGIJĄ
• Prieš sudėdami produktus, nuplaukite
juos.
• Padalykite maistą į mažesnes dalis.
• Vandeningus produktus arba produktus, kuriuose yra daug drėgmės,
dėkite lentynų priekyje (arčiau
durelių). Jeigu jie bus sudėti prie šalto
oro įleidimo angos, jie gali sušalti.
• Norint sumažinti energijos sąnaudas
ir pagerinti šaldymo veiksmi ngumą,
prieš sudedant į šaldytuvą šiltus arba
šaltus produktus, juos reikia atvėsinti.
• Būkite atsargūs, laikydami tokius
tropinius vaisius kaip bananai,
ananasai, pomidorai, nes esant žemai
temperatūrai jie greitai sugenda.
• Tarp produktų palikite kuo didesnius
tarpus. Jeigu produktai sudėti pernelyg ankštai arba pernelyg arti vienas
kito, sutrikdoma oro cirkuliacija, todėl
pablogėja vėsinimas.
• Niekada nepamirškite uždengti
arba suvynioti maisto produktų, kad
šaldytuve nepasklistų produktų kvapai.
• Nelaikykite daržovių šaldymo skyriuje,
nes jos gali sušalti.
• Dėklą kiaušiniams ant šaldytuvo lentynos galite dėti kaip tik norite.
• Neatidarinėkite dažnai durelių, nepalikite jų atvirų ilgiau, negu yra būtina.
NORMALŪS VEIKIMO GARSAI\
Šie garsai girdėti yra normalu prietaisui
veikiant:
• Silpnas gurguliavimas ir burbuliavimas iš gyvatukų, kai pumpuojamas
šaltnešis.
• Dūzgimas ir pulsuojantis garsas iš
kompresoriaus, kai pumpuojamas
šaltnešis.
• Staigus traškesys prietaiso viduje dėl
terminio plėtimosi (natūralus ir nepavojingas fizikinis reiškinys).
• Silpnas spragsėjimas iš temperatūros
reguliatoriaus, kai įsijungia ar
išsijungia kompresorius.
PATARIMAI, KAIP SAUGOTI
ŠVIEŽIĄ MAISTĄ LAIKYMAS
ŠALDYTUVE
• Šaldytuve nelaikykite šiltų maisto
produktų arba garuojančių skysčių.
• Maisto produktus uždenkite arba
įvyniokite, ypač jei jie pasižymi stipriu
kvapu.
• Maisto produktus išdėstykite taip, kad
aplink juos galėtų laisvai cirkuliuoti
oras.
PATARIMAI DĖL LAIKYMO
ŠALDYTUVE
Naudingi patarimai:
• Mėsa (visų rūšių): įvyniokite į tinkamas pakuotes ir sudėkite ant stiklinės
lentynos, virš daržovių stalčiaus.
• Laikykite mėsą ne daugiau kaip
1–2 dienas.
• Paruošti produktai, šalti patiekalai:
uždenkite ir padėkite ant bet kurios
lentynos.
• Vaisiai ir daržovės: kruopščiai nuplaukite ir įdėkite į specialų stalčių.
• Bananų, bulvių, svogūnų ir česnakų,
jei jie nesupakuoti, šaldytuve laikyti
negalima.
• Sviestas ir sūris: įdėkite į specialią
orui nepralaidžią talpyklę arba suvyniokite į aliuminio foliją ar įdėkite ir
polietileno maišelį ir pašalinkite kuo
daugiau oro.
• Buteliai: uždarykite kamšteliais ir
įdėtkite į durelėse esančią butelių
lentyną arba (jeigu yra) ant grotelių
buteliams.
LIETUVIŲ
15
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
VIDINIŲ DALIŲ VALYMAS
Valykite šluoste, sudrėkinta vandeniu ir
švelnia (neutralia) valymo priemone.
1. Dalytuvo vandens surinkimo
lentyna
Reguliariai išimkite groteles ir
išvalykite vandens surinkimo lentyną
(vanduo iš vandens surinkimo lentynos savaime nepasišalina).
2. Ledo kubelių saugojimo dėklas
–– Įšėmimas: norėdami išimti,
pakelkite dėklo įtaisą ir patraukite
pirmyn.
–– ldėjimas: įtaisykite į šoninius
griovelius ir įkiškite iki pat galo.
Jeigu dėklą sunku įkišti iki galo,
ištraukite jį. pasukite dėkle esančią
sukiojamą ritę arba varomąjį
mechanizmą ketvirčiu pasukimo ir
vėl jį įdėkite.
–– Nelaikykite ledo kubelių pernelyg
ilgai.
3. Šaldiklio ir šaldytuvo dėžutės
Laikykite už abiejų galų ir kelkite
aukštyn.
4. Šaldiklio ir šaldytuvo lentynos
Norėdami išimti lentnas, visiškai
atidarykite dureles, tuomet patraukite
lentynas į priekį.
5. Dėžė daržovėms ir vaisiams
Norėdami išimti, traukite pirmyn ir
truputį kilstelėkite.
16
www.aeg.com
DURELIŲ DĖŽUČIŲ VALYMAS
2. Nuimkite šviesos diodų dangtelį
ir išsukite šviesos diodų plokštelę
fiksuojančius 2 varžtus.
Valykite šluoste, sudrėki nta švelnia
(neutralia) valymo priemone.
PRIETAISO GALINĖS PUSĖS
(MECHANIZMO SKYRIAUS)
VALYMAS
Bent kartą per metus nusiurbkite dulkes
nuo grotelių dulkių siurbliu.
VIDINĖS DIODINĖS
LEMPUTĖS KEITIMAS
ATSARGIAI
Diodinę lemputę keisti gali tik
techninio aptarnavimo atstovas
arba panašios kvalifikacijos
specialistas.
ATSARGIAI
Pirma būtinai atjunkite prietaisą
nuo maitinimo tinklo!
Šaldiklio ir šaldytuvo šviesos diodų
keitimas
1. Atsuktuvu atskirkite šviesos diodų
dangtelio galinę pusę.
x2
3. Atjunkite šviesos diodų plokštelės
elektros laidus ir pakeiskite šviesos
diodą.
Montuojama atvirkščia išardymui
eilės tvarka.
LIETUVIŲ
17
KĄ DARYTI, JEIGU ...
Prieš skambindami į techninio
aptarnavimo centrą, patikrinkite
šiuos trikčių šalinimo patarimus!
Problema
Tikrinimo vieta
Sprendimas
Vidus niekaip
neatvėsta. Nepakankamas šaldymas
ir vėsinimas.
• Ar įkištas prietaiso laido
kištukas?
• Ar temperatūra nustatyta ties NESTIPRAUS
šaldymo režimo parinktimi?
• Ar prietaisas pastatytas
tiesioginiais saulės
spinduliais apšviestoje
vietoje arba šalia
šildymo prietaiso?
• Ar prietaiso galinė pusė
ne per arti sienos?
•
Produktai prietaise
užšąla.
• Ar temperatūra nustatyta ties STIPRAUS
šaldymo režimo parinktimi?
• Ar ne per žema
aplinkos temperatūra?
• Ar daug drėgmės
turintis maistas laikomas ne šalia šalto oro
išleidimo angos?
• Nustatykite temperatūros
režimą ties VIDUTINIO
arba NESTIPRAUS
šaldymo parinktimi.
• Produktai gali užšalti, jeigu
aplinkos tem peratūra yra
žemesnė nei 5 °C. Perstatykite šaldytuvą į tokią
vietą, kur temperatūra yra
• aukštesnė nei 5 °C.
• Daug grėmės turinčius
produktus dėkite ant
lentynų arčiau durelių.
Prietaisas kelia
keistą garsą.
• Ar prietaisas pastatytas
ant lygių grindų?
• Ar prietaiso galinė pusė
ne per arti sienos?
• Ar prie prietaiso l i
ečiasi kokie nors daiktai arba kiti objektai?
• Perstatykite prietaisą ant
lygių g rindų.
• lšlaikykite pakankamą
tarpą.
• Patraukite bet kokius
daiktus, kurie liečiasi prie
prietaiso.
Keisti garsai:
pokšėjimas ,
traškėjimas, vandens tekėjimas,
dūzgimas arba
gaudesys.
•
•
•
•
Uunkite prietaisą į maitinimo tin klą.
Nustatykite temperatūros
režimą ties VIDUTINIO
arba STIPRAUS šaldymo
parinktimi.
Perstatykite į tiesioginiais
saulės spinduliais
neapšvieči amą vietą,
kur šalia nėra šildymo
prietaisų.
Tarp prietaiso galinės
pusės ir sienos turi būti
paliktas pakankamas
{didesnis nei 10 cm)
tarpas.
Tai normalu (jeigu prietaisas
pastatytas nelygiai, garsas
gali būti stipresnis).
18
www.aeg.com
Problema
Tikrinimo vieta
Sprendimas
Iš vidaus sklinda
blogas kvapas
arba smarvė.
• Ar šaldytuve laikomas
maistas neuždengtas
arba nesuvyniotas?
• Ar lentynos ir dėžės
nesuteptos maisto
produktais?
• Ar šaldytuve maistas
laikomas ne per ilgai?
• Būtinai uždenkite ir suvyniokite maisto produktus.
• Reguliariai valykite vidines
prietaiso dalis. Kvapams
įsigėrus į šias dalis, juos
sunku pašalinti.
• Nelai kykite maisto
produktų pernelyg ilgai.
• Šis prietaisas nėra nei
ideali, nei nuolatinė maisto
saugojimo priemonė.
Dureles nelengva
atidaryti.
• Ar durelės buvo
uždarytos ir tuoj pat vėl
atidarytos?
• Tokiu atveju palaukite
minutę, tuomet dureles
atidarysite lengvai.
Prietaiso vidus ir
korpuso paviršius
apšerkšnijęs ir
aprasojęs.
• Ar durelės nebuvo praviros pernelyg ilgai?
• Ar daug drėgmės
turintys maisto
produktai buvo laikomi
neuždengti arba nesuvynioti?
• Ar prietaisas stovi
patalpoje, kurioje yra
aukšta temperatūra
ir (arba) didelis oro
drėgnumas?
• Nepalikite durelių atidarytų
ilgą laiką.
• Būtinai uždenkite ir suvyniokite maisto produktus.
• Įrenkite prietaisą
sausesnėje, vėsesnėje
vietoje.
Prietaiso priekis
ir šonai įšilę arba
karšti.
Tai normal u.
APLINKOS ORO
TEMPERATŪRA
Šis prietaisas skirtas naudoti esant temperatūrai, nurodytai pagal jo
kategoriją, pažymėtą techninių duomenų
lentelėje.
Klimato kategorija
Aplinkos oro temperatūra (nuo„.iki„.)
SN
+10°C to – + 32°C
N
+16°C to – + 32°C
ST
+16°C to – + 38°C
T
+16°C – + 43°C
Vidaus temperatūrai įtakos gali
turėti įvairūs veiksniai, pavyzdžiui,
prietaiso pastatymo vieta,
aplinkos oro temperatūra arba
durelių darinėjimo dažnumas.
PRIEDAI
• Filtro dėžė
• Vandens tiekimo komplektas
• Naudojimo instrukcija
LIETUVIŲ
19
APLINKOSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas,
pažymėtas šiuo ženklu
. Išmeskite
pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo
konteinerį, kad ji būtų perdirbta.
Padėkite saugoti aplinką bei žmonių
sveikatą ir surinkti bei perdirbti elektros ir
elektronikos prietaisų atliekas.
Neišmeskite šiuo ženklu
pažymėtų
prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos
atliekų surinkimo punktą arba susisiekite
su vietnos savivaldybe dėl papildomos
informacijos.
20
www.aeg.com
SPIS TREŚCI
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.................................................21
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA..................................................22
OPIS URZĄDZENIA.................................................................................................24
PANEL STEROWANIA.............................................................................................26
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM.............................................................................28
CODZIENNA EKSPLOATACJA................................................................................29
OPCJE….................................................................................................................31
PRZYDATNE RADY I WSKAZÓWKI.......................................................................32
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE..........................................................................33
CO ZROBIĆ, GDY ..................................................................................................35
OCHRONA ŚRODOWISKA.....................................................................................37
Z MYŚLĄ O PERFEKCYJNYCH REZULTATACH
Dziękujemy za wybór tego produktu AEG. Zaprojektowaliśmy go z myślą o wieloletniej bezawaryjnej pracy i wyposażyliśmy w innowacyjne technologie, które ułatwiają
życie — nie wszystkie te funkcje można znaleźć w zwykłych urządzeniach. Prosimy
o poświęcenie kilku minut na lekturę w celu zapewnienia najlepszego wykorzystania
urządzenia.
Odwiedź naszą witrynę internetową, aby uzyskać:
Wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu:
www.aeg.com
Zarejestruj swój produkt, aby uprościć jego obsługę serwisową:
www.aeg.com/productregistration
Kupuj akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do
swojego urządzenia:
www.aeg.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z serwisem, należy przygotować poniższe dane.
Informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej. Model, numer produktu, numer
seryjny.
Ostrzeżenie / Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa.
Informacje i wskazówki ogólne
Informacje dot. ochrony środowiska.
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego powiadomienia.
POLSKI
21
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed instalacją i rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy
uważnie zapoznać się z załączoną instrukcją obsługi. Producent
nie odpowiada za uszkodzenia i obrażenia ciała spowodowane
nieprawidłową instalacją i eksploatacją. Należy zachować instrukcję
wraz z urządzeniem do wykorzystania w przyszłości.
Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych zdolnościach
ruchowych, sensorycznych lub umysłowych
• Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu ósmego roku
życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej
wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one nadzorowane lub zostaną
poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i
będą świadome związanych z tym zagrożeń.
• Urządzenie mogą obsługiwać dzieci w wieku od 3 do 8 lat i osoby
o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeśli zostaną uprzednio
odpowiednio poinstruowane.
• Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny zbliżać się do urządzenia,
jeśli nie znajdują się pod stałym nadzorem.
• Nie pozwalać, aby dzieci bawiły się urządzeniem.
• Dzieci nie powinny zajmować się czyszczeniem ani konserwacją
urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.
• Przechowywać opakowanie w miejscu niedostępnym dla dzieci lub
pozbyć się go w odpowiedni sposób.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
• Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie domowym
oraz do podobnych zastosowań, tj. w takich miejscach, jak:
––Gospodarstwa; kuchnie dla personelu w obiektach sklepowych,
biurowych oraz innych placówkach pracowniczych.
––Do obsługi przez klientów w hotelach, motelach, pensjonatach i
innych obiektach mieszkalnych.
• Otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub w zabudowie nie
mogą być zakryte ani zanieczyszczone.
• Nie wolno używać żadnych urządzeń ani środków do przyspieszania
odmrażania urządzenia z wyjątkiem tych, które zaleca producent.
• Należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić układu chłodniczego.
• Do wnętrza urządzenia nie wolno wkładać żadnych urządzeń elektrycznych za wyjątkiem tych, które zaleca producent.
• Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać wody pod ciśnieniem
ani pary wodnej.
22
www.aeg.com
• Czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej szmatki. Używać wyłącznie
neutralnych detergentów. Nie stosować produktów ściernych, myjek
do szorowania, rozpuszczalników ani metalowych przedmiotów.
• W chłodziarce nie należy przechowywać substancji wybuchowych,
na przykład pojemników aerozolowych z łatwopalną zawartością.
• Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze względów
bezpieczeństwa musi go wymienić producent, autoryzowany serwis
lub inna wykwalifikowana osoba.
• Jeśli urządzenie jest wyposażone w kostkarkę do lodu lub dozownik
na wodę, należy je uzupełniać wodą pitną.
• Jeśli wymagane jest podłączenie wody, urządzenie należy podłączać
wyłącznie do instalacji doprowadzającej wodę pitną.
• Ciśnienie wody dopływowej (minimalne i maksymalne) musi mieścić
się w granicach od 1 bara (0,1 MPa) do 10 barów (1 MPa).
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Instalacja
OSTRZEŻENIE!
Urządzenie może zainstalować
wyłącznie wykwalifikowana
osoba.
• Usunąć wszystkie elementy opakowania.
• Nie instalować ani nie używać uszkodzonego urządzenia.
• Postępować zgodnie z instrukcją
instalacji załączoną do urządzenia.
• Zachować ostrożność podczas
przenoszenia urządzenia, ponieważ
jest ono ciężkie. Zawsze używać
rękawic ochronnych.
• Wokół urządzenia należy zapewnić
przepływ powietrza.
• Odczekać co najmniej 4 godziny
przed podłączeniem urządzenia do
zasilania. Jest to niezbędne, aby olej
spłynął z powrotem do sprężarki.
• Nie instalować urządzenia w pobliżu
grzejników, kuchenek, piekarników
ani płyt grzejnych.
• Tył urządzenia musi znajdować się
przy ścianie.
• Nie instalować urządzenia w miejscu, gdzie występuje bezpośrednie
nasłonecznienie.
• Nie instalować urządzenia w miejscach, które są bardzo wilgotne lub
chłodne, takich jak kontenery budowlane, garaże lub piwnice na wino.
• Przesuwając urządzenie, należy
podnieść jego przednią krawędź, aby
uniknąć zarysowania podłogi.
Podłączenie do sieci elektrycznej
OSTRZEŻENIE!
Występuje ryzyko pożaru i
porażenia prądem elektrycznym.
OSTRZEŻENIE!
Ustawiając urządzenie, należy
uważać, aby nie przycisnąć
lub nie uszkodzić przewodu
zasilającego.
OSTRZEŻENIE!
Nie stosować rozgałęźników ani
przedłużaczy.
• Urządzenie musi być uziemione.
• Wszystkie połączenia elektryczne powinny być wykonane przez
wykwalifikowanego elektryka.
• Należy upewnić się, że informacje o
podłączeniu elektrycznym podane
na tabliczce znamionowej są zgodne
z parametrami instalacji zasilającej.
W przeciwnym razie należy
skontaktować się z elektrykiem.
• Należy zawsze używać prawidłowo
zamontowanych gniazd elektrycznych
z uziemieniem.
• Nie stosować rozgałęźników ani
przedłużaczy.
• Należy zwrócić uwagę, aby nie
uszkodzić elementów elektrycznych
(np. wtyczki, przewodu zasilającego,
sprężarki). Jeśli wystąpi konieczność
wymiany elementów elektrycznych,
należy skontaktować się z serwisem
lub elektrykiem.
POLSKI
• Przewód zasilający powinien
znajdować się poniżej wtyczki.
• Podłączyć wtyczkę do gniazda elektrycznego dopiero po zakończeniu
instalacji. Należy zadbać o to, aby w
zainstalowanym urządzeniu wtyczka
przewodu zasilającego była łatwo
dostępna.
• Odłączając urządzenie, nie należy
ciągnąć za przewód zasilający. Zawsze ciągnąć za wtyczkę.
Przeznaczenie
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem obrażeń
ciała, oparzeniem, porażeniem
prądem lub spowodowaniem
pożaru.
Urządzenie zawiera palny
gaz – izobutan (R600a) –
który jest gazem ziemnym
spełniającym wymogi dotyczące
ochrony środowiska. Należy
zachować ostrożność, aby nie
uszkodzić układu chłodniczego
zawierającego izobutan.
• Nie zmieniać parametrów technicznych urządzenia.
• Nie umieszczać w urządzeniu innych urządzeń elektrycznych (np.
maszynek do lodów), chyba, że
zostały one przeznaczone do tego
celu przez producenta.
• W razie uszkodzenia układu
chłodniczego należy zadbać o to, aby
w pomieszczeniu nie było otwartego
płomienia, ani źródeł zapłonu.
Przewietrzyć pomieszczenie.
• Nie dopuszczać, aby gorące przedmioty dotykały plastikowych elementów
urządzenia.
• Nie wkładać do komory zamrażarki
napojów gazowanych. Zamrażanie
powoduje wzrost ciśnienia w opakowaniu z napojem.
• Nie wolno przechowywać w
urządzeniu łatwopalnych gazów i
płynów.
• Nie umieszczać w urządzeniu, na nim
ani w jego pobliżu łatwopalnych substancji ani przedmiotów nasączonych
łatwopalnymi substancjami.
• Nie dotykać sprężarki ani skraplacza.
Są one gorące.
• Nie wyjmować ani nie dotykać produktów znajdujących się w komorze
zamrażarki mokrymi lub wilgotnymi
rękoma.
• Nie wolno ponownie zamrażać
rozmrożonej żywności.
23
• Należy przestrzegać wskazówek
dotyczących przechowywania
mrożonej żywności, które znajdują się
na jej opakowaniu.
Wewnętrzne oświetlenie
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie porażeniem prądem.
• Rodzaj lampy zastosowanej w
urządzeniu nie jest odpowiedni do
oświetlania pomieszczeń domowych.
Konserwacja i czyszczenie
OSTRZEŻENIE!
Występuje ryzyko odniesienia obrażeń i uszkodzenia
urządzenia.
• Przed przystąpieniem do konserwacji
należy wyłączyć urządzenie i wyjąć
wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazda elektrycznego.
• W układzie chłodniczym urządzenia
znajdują się związki węglowodorowe.
Konserwacją i napełnianiem układu
chłodniczego może zajmować się
wyłącznie wykwalifikowana osoba.
• Należy regularnie sprawdzać odpływ
skroplin w chłodziarce i w razie
potrzeby oczyszczać go. Gdy odpływ
jest zablokowany, na dnie urządzenia
zbiera się woda.
Utylizacja
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie odniesieniem obrażeń ciała lub uduszeniem.
• Odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
• Odciąć przewód zasilający i wyrzucić
go.
• Wymontować drzwi, aby uniemożliwić
zamknięcie się dziecka lub zwierzęcia
w urządzeniu.
• Czynnik chłodniczy i materiały izolacyjne zastosowane w tym urządzeniu
nie stanowią zagrożenia dla warstwy
ozonowej.
• Pianka izolacyjna zawiera łatwopalny
gaz. Aby uzyskać informacje
dotyczące prawidłowej utylizacji
urządzenia, należy skontaktować się z
lokalnymi władzami.
• Należy uważać, aby nie uszkodzić
układu chłodniczego w pobliżu wymiennika ciepła.
24
www.aeg.com
OPIS URZĄDZENIA
MODEL Z DOZOWNIKIEM
1
2
3
12
4
5
6
14
7
13
12
11
10
1 Kostkarka i zasobnik na lód
2 Schowek do szybkiego
schładzania napojów
Do przechowywania napojów
3 Schowek Multi Plus
Do przechowywania leków i
produktów kosmetycznych. Nie
gwarantuje się bezpieczeństwa
przechowywania próbek
laboratoryjnych ani leków,
które wymagają ścisłej
kontroli temperatury.
4 Pojemnik na jajka
Nie należy używać pojemnika
do przechowywania kostek
lodu ani umieszczać go w
komorze zamrażarki.
5 Półka chłodziarki (z hartowanego
szkła) Do przechowywania
często używanych produktów.
9
8
6 Schowek na napoje
7
8
9
10
11
12
(tylko w wybranych modelach)
Do przechowywania często
używanych puszek, wody i napojów.
Kieszeń na napoje
Do przechowywania produktów
wymagających schładzania, mleka,
soku, piwa w butelkach itp.
Szuflada na warzywa
Szuflada na owoce
Strefa Magie Cool (tylko w
wybranych modelach)
Szuflada zamrażarki
Do długotrwałego przechowywania
zamrożonego mięsa lub ryb.
Schowek na drzwiach (schowek
2-gwiazdkowy) Do krótkotrwałego
przechowywania produktów
żywnościowych i lodów.
POLSKI
13 Schowek na drzwiach
25
14 Półka zamrażarki (z hartowanego
Do przechowywania za
m rożonej żywności.
szkła) Do przechowywania za m
rożonych produktów żywnościowych,
takich jak mięso, ryby czy lody.
MODEL BEZ DOZOWNIKA
1
2
3
11
4
5
12
6
11
10
9
8
7
1 Pojemnik na lód
2 Schowek do szybkiego
3
4
5
6
schładzania napojów Do
przechowywania napojów.
Schowek Mulli Plus
Do przechowywania leków i produktów
kosmetycznych. Nie gwarantuje się
bezpieczeństwa przechowywania
próbek laboratoryjnych ani leków, które
wymagają ścisłej kontroli temperatury.
Pojemnik na jajka
Nie należy używać pojemnika do
przechowywania kostek lodu ani u
mieszczać go w komorze zamraża rki.
Półka chłodziarki
(z hartowanego szkła)
Do przechowywania często
używanych produktów.
Kieszeń na napoje
7
8
9
10
11
12
Do przechowywania produktów
wymagających schładzania, mleka,
soku, piwa w butelkach itp.
Szuflada na warzywa
Szuflada na owoce
Szuflada zamrażarki
Do długotrwałego przechowywania
zamrożonego mięsa lub ryb.
Schowek na drzwiach (schowek
2-gwiazdkowy) Do krótkotrwałego
przechowywania produktów
żywnościowych i lodów.
Schowek na drzwiach Do
przechowywania zamrożonej żywności.
Półka zamrażarki (z hartowanego
szkła) Do przechowywania
zamrożonych produktów
żywnościowych. , takich jak
mięso, ryby czy lody.
26
www.aeg.com
PANEL STEROWANIA
MODEL Z DOZOWNIKIEM
A
1
6
5
B
H
C
D
G F
1
E
2
4
3
4 Przycisk wyboru dozownika lodu
Przycisk wyboru temperatury w
komorze zamrażarki.
2
Przycisk wyboru temperatury w
komorze chłodziarki
3
Nacisnąć ten przycisk, aby zapobiec
przypadkowej zmianie ustawień . Aby
wyłączyć blokadę, należy nacisnąć
przycisk i przytrzymać przez ponad 3
sekundy. Wyświetlacz wyłączy się.
Wskaźniki (A-H)
blokady kostkarki do lodu
.
5 Przycisk wyboru dozownika wody
Przycisk OŚWIETLENIA/FILTRA:
1. Przycisk włączający oświetlenie
dozownika.
2. Przycisk wymiany lub zerowania
czasu działania filtra. Po dokonaniu wymiany filtra lub w celu
wyzerowania czasu jego działania
należy nacisnąć ten przycisk i
przytrzymać przez 3 sekundy.
Opis
Wskaźnik temperatury zamrażarki
A.
B.
.
6
Wskazanie alarmu (bez dźwięku)
Urządzenie moźe informować
użytkownika o nadmiernym wzroście
temperatury (np. na skutek przerwy w
dostawie energii elektrycznej).
1. Symbol alarmu miga, wyświetlając
najwyższą temperaturę , jaka panowała
wewnątrz urządzenia.
2. Po naciśnięciu przycisku
następuje
wyłączenie alarmu, a na wyświetlaczu
pojawia się wartość ustawionej temperatury.
POLSKI
Wskaźniki (A-H)
Opis
C.
Wskaźnik blokady
27
Wskaźnik temperatury chłodziarki
D.
Wskaźnik blokady kostkarki do lodu
E.
Wskaźnik dozowania lodu
F.
Wskaźnik dozowania wody
G.
Wskaźnik wymiany filtra Symbol zacznie migać po upływie 6 miesięcy od
pierwszego podłączenia urządzenia do
zasilania.
H.
MODEL BEZ DOZOWNIKA
1
A
B
C
D
E
2
3
3
1
Przycisk blokady Nacisnąć ten
przycisk, aby zapobiec przypadkowej
zmianie ustawień. Aby wyłączyć
blokadę , należy nacisnąć przycisk i
przytrzymać przez ponad 3 sekundy.
Przycisk wyboru temperatury w
komorze zamrażarki
2
Przycisk wyboru temperatury w
komorze chłodziarki
Wskaźniki (A-E)
A.
4
Opis
Wskaźnik temperatury zamraźarki
B.
Wskaźnik „Super” zamrażarki
C.
Wskaźnik blokady
D.
Wskaźnik „Super” chłodziarki
E.
Wskaźnik temperatury chłodziarki
28
www.aeg.com
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
PRZYŁĄCZANIE DOPŁYWU
WODY
1. Modele z automatyczną kostkarką
do lodu
–– Aby możliwe było prawidłowe
działanie automatycznej kostkarki
do lodu, ciśnienie wody powinno
wynosić przynajmniej 2,0~12,5 kG/
cm2.
–– Należy sprawdzić ciśnienie
wody w kranie. Jeśli w ciągu 10
sekund można napełnić filiżankę o
pojemności 180 ml, ciśnienie jest
odpowiednie.
–– Jeśli ciśnienie wody nie jest
wystarczające, aby umożliwić
działanie automatycznej kostkarki
do lodu, należy skontaktować się
z hydraulikiem w celu zainstalowania dodatkowej pompy.
2. Podczas instalacji przewodów
doprowadzających wodę należy
upewnić się, że nie znajdują się one
w pobliżu gorących powierzchni.
3. Filtr wody jedynie „filtruje” wodę .
Nie eliminuje bakterii ani drobnoustrojów.
4. Żywotność filtra zależy od
intensywności jego użytkowania.
Zaleca się wymianę filtra co najmniej raz na 6 miesięcy. Filtr należy
zamontować w taki sposób, aby
mieć do niego łatwy dostęp (w celu
wyjęcia i wymiany).
Uwaga: Po 6 miesiącach od
pierwszego uruchomienia
zasilania, ikona zaczyna migać.
Aby eliminuje miganie ikony,
należy po wymianie filtra wody
nacisnąć na 3 sekundy przycisk
oświetlenia.
5. Po zainstalowaniu chłodziarki i systemu doprowadzania wody, należy
nacisnąć przycisk WATER na panelu
sterowania i przytrzym ać go przez
2-3 minuty w celu doprowadzenia
wody do zbiornika i rozpoczęcia jej
pobierania.
POLSKI
29
CODZIENNA EKSPLOATACJA
REGULACJA TEMPERATURY
Przy podłączaniu urządzenia do zasilania po raz pierwszy ustawiana jest
temperatura odpowiadająca trybowi
średniego chłodzenia.
przyciski
i WATER, aby
przełączyć jednostki temperatury.
MODEL BEZ DOZOWNIKA
Komora zamrażarki
MODEL Z DOZOWNIKIEM
Komora zamrażarki
W celu ustawienia temperatury należy
naciskać przycisk
aż zostanie
wyświetlona żądana wartość temperatury. Aby włączyć funkcję szybkiego zamrażania, należy nacisnąć i
przytrzymać przycisk
, aż zaświeci
się wskażnik „Super”. Aby wyłączyć
tę funkcję, należy ponownie nacisnąć
przycisk.
Komora chłodziarki
W celu ustawienia temperatury należy
naciskać przyci
, aż zostanie
wyświetlona żądana wartość temperatury. Aby włączyć funkcję szybkiego schładzania, należy nacisnąć i
przytrzymać przycisk
, aż zaświeci
się wskaźnik „Super”. Aby wyłączyć
tę funkcję, należy ponownie nacisnąć
przycisk.
Funkcja zmiany jednostek temperatury (stopnie Fahrenheita/
Celsjusza) Domyślnie ustawione
są stopnie Celsjusza. Nacisnąć
przycisk blokady
taby przejść
do trybu blokady. W trybie
blokady nacisnąć jednocześnie
i przytrzymać przez 10 sekund
W celu ustawienia temperatury należy
naciskać przycis
, aź
zostanie wyświetlona żądana temperatura. Aby włączyć funkcję szybkiego zamrażania, należy nacisnąć i
przytrzymać przycisk
,
aź zaświeci się wskaźnik „Super”. Aby
wyłączyć tę funkcję, należy ponownie
nacisnąć przycisk.
Komora chłodziarki
W celu ustawienia temperatury należy
naciskać przycisk
aż
zostanie wyświetlona żądana temperatura. Aby włączyć funkcję szybkiego schładzania, należy nacisnąć
i przytrzymać przycisk
,
aż zaświeci się wskaźnik „Super”. Aby
wyłączyć tę fun kcję , należy ponownie
nacisnąć przycisk.
UWAGA!
Produkty w chłodziarce mogą
zamarznąć, jeśli temperatura
otoczenia spadnie poniżej 5°C
TRYB WYSOKIEJ TEMPERATURY
MODEL Z DOZOWNIKIEM
Nadmierny wzrost temperatury w
zamrażarce lub chłodziarce jest sygnalizowany następująco:
• migający symbol alarmu
(nie jest
emitowany sygnał dźwiękowy)
• układ elektroniczny wyświetla
maksymalną temperaturę, jaka
panowała w komorach urządzenia
30
www.aeg.com
Po przywróceniu normalnego
działania urządzenia i osiągnięci
u właściwego zakresu temperatury wewnętrznej symbol alarmu
nie przestaje migać i wciąż
wyświetlana jest najwyźsza
osiągnięta temperatura.
Naciśnięcie przycisku blokady
powoduje wyłączenie trybu
alarmowego i zgaśniecie symbolu alarmu
Na wyświetlaczu
pojawia si ę ustawiona wartość
temperatury.
MODEL BEZ DOZOWNIKA
Nadmierny wzrost temperatury w
zamrażarce lub chłodziarce jest sygnalizowany następująco:
• miganie wskazania komory
zamrażarki i/lub komory chłodziarki
• układ elektroniczny wyświetla
maksymalną temperaturę, jaka
panowała w komorach urządzenia
Po przywróceniu normalnego
działania urządzenia i osiągnięciu
właściwego zakresu temperatury wewnętrznej wskazanie
nie przestaje migać i wciąż
wyświetlana jest najwyższa
osiągnięta temperatura.
Naciśnięcie przycisku blokady
, powoduje wyłączenie
trybu wysokiej temperatury i
pojawienie się na wyświetlaczu
ustawionej wartości temperatury.
FUNKCJE WYŁĄCZENIA
• Wewnętrzne oświetlenie urządzenia
wyłącza się, jeśli drzwi są otwarte
przez ponad 10 minut.
• Funkcja wyłączenia wyświetlacza :
–– Jeśli w ciągu 5 minut nie zostanie naciśnięty żaden przycisk,
a drzwi pozostaną zamknięte,
zgasną wszystkie kontrolki na
wyświetlaczu z wyjątkiem wskazań
WATER, ICE i symbol
–– Naciśnięcie dowolnego przycisku
lub otwarcie drzwi urządze n ia
powoduje przywrócenie normalnego trybu działania wyświetlacza.
• Funkcja wyłączenia systemu (funkcja
wyłączenia zasilania):
–– Istnieje możliwość wyłączenia
urządzenia bez konieczności
odłączania go od zasilania (np. na
czas wyjazdu na wakacje).
–– Jednoczesne naciśnięcie i przytrzymanie przez 5 sekund przycisków
i
powoduje wyłączenie urządzenia.
–– W trybie „WYŁĄCZENIA”
zamiast wartości temperatury dla zamrażarki i chłodziarki
wyświetlane jest wskazanie
„— —”. Pozostałe kontrolki gasną i
urządzenie wyłącza się.
–– Aby ponownie włączyć urządzenie,
należy jednocześnie nacisnąć przyciski
i
i
przytrzymać je przez 5 sekund.
ALARM OTWARTYCH DRZWI
Gdy drzwi chłodziarki lub zamrażarki
pozostają otwarte przez 1 minutę ,
włącza się alarm dżwiękowy. Alarm
wyłącza się po upływie 5 minut. Po
przywróceniu normalnych warunków
działania urządzenia (zamknięte drzwi)
alarm dźwiękowy wyłącza się.
POLSKI
31
OPCJE
STREFA MAGIC COOL
Gdy urządzenie podłączone jest do
zasilania po raz pierwszy, zapala się
kontrolka FRESH. Aby wybrać inne
ustawienie, naleźy naciskać przycisk
SELECT.
Ustawienie
Wskazanie
Docelowa temperatura
1.
FRESH
+5°C do +6°C.
2.
VEGETABLE
+3°C do +4°C.
3.
FISH
–1°C do +0°C.
4.
MEAT
–3°C do –2°C.
DOZOWNIK
UWAGA!
Do pobierania lodu w kostkach
nie należy używać delikatnych
szklanek ani kryształowych
kieliszków.
UWAGA!
W przypadku wystąpienia
przebarwień lodu należy
zaprzestać korzystania z dozownika i skontaktować się z
punktem serwisowym.
Używać wyłącznie lodu z tego
urządzenia.
Nacisnąć przycisk WATER lub ICE,
a następnie lekko nacisnąć szklanką
dźwignię. Po upływie 2 sekund:
• Jeśli został naciśnięty przycisk WATER, zaświeci się symbol
• Jeśli został naciśnięty przycisk
ICE, zaświeci się symbol
.
AUTOMATYCZNA KOSTKARKA
DO LODU
•
•
•
•
W przypadku czyszczenia pojemnika na
kostki lodu lub nieuźywa nia go przez
dłuźszy czas naleźy usunąć kostki lodu
z zasobnika i zablokować kostka rkę do
lodu poprzez naciśnięcie i przytrzymanie
przez 3 sekundy przycisku ICE.
Zaświeci się symbol
.
•
Jednocześnie wytwarzanych jest
około 10 kostek lodu (14-15 razy dziennie). Jeśli zasobnik lodu jest pełny,
wytwarzanie lodu zostaje przerwane.
W momencie spadania kostek
lodu do zasobnika słychać dźwięk
uderzeń. Jest to normalne zjawisko.
Aby zapobiec powstawaniu nieprzyjemnych zapachów, naleźy regularnie czyścić zasobnik na kostki lodu
Jeśli w zasobniku nie ma
wystarczającej ilości lodu, urządzenie
moźe nie wydawać lodu. Należy
odczekać około jeden dzień, aź
urządzenie wytworzy więcej lodu.
Jeśli występują trud ności z
wydawaniem lodu, naleźy sprawdzić,
czy wylot dozownika nie jest zablokowany.
32
www.aeg.com
UWAGA!
Jeśli wystąpi przerwa w zasilaniu,
kostki lodu w zasobniku mogą
się stopić i spłynąć na podłogę.
W przypadku spodziewanego
wielogodzinnego braku zasilania
należy wyjąć zasobnik, opróżnić
go z kostek lodu i włożyć z powrotem na miejsce.
• Jeśli doszło do zablokowania dozownika przez kostki lodu, na leźy wyjąć
zasobnik i oddzielić sklejone kostki
lodu.
UWAGA!
Jeśli konieczna jest regulacja
ilości wody doprowadzanej
do kostkarki do lodu, należy
skontaktować się z punktem
serwisowym.
PRZYDATNE RADY I WSKAZÓWKI
PORADY DOTYCZĄCE
PRZECHOWYWANIA
ŻYWNOŚCI
• Przed włożeniem do chłodziarki
produkty należy umyć.
• Produkty należy dzielić na mniejsze
kawałki.
• Produkty zawierające dużo wody lub
wilgoci należy umieszczać w przedniej części półek (blisko drzwi). Jeśli
takie produkty znajdą się zbyt blisko
wylotu zimnego powietrza, mogą
zamarznąć.
• Ciepłe lub gorące produkty należy
uprzednio ostudzić, aby zmniejszyć
zużycie energii i zwiększyć
efektywność chłodzenia.
• Należy zachować ostrożność przy
przechowywaniu owoców tropikalnych, takich jak banany i ananasy,
a także pomidorów, ponieważ łatwo
ulegają one zepsuciu w niższych
temperaturach.
• Należy w miarę możl iwości
pozostawiać jak największą
przestrzeń między produktami.
Jeśli produkty umieszczone są zbyt
ciasno lub zbyt blisko siebie, utrudnia
to obieg powietrza, pogarszając
skuteczność chłodzenia.
• Należy zawsze należy przykrywać
lub pakować produkty, aby zapobiec powstawaniu nieprzyjemnych
zapachów.
• Nie przechowywać warzyw w
komorze intensywnego chłodzenia,
ponieważ mogą zamarznąć.
• Pojemnik na jajka można ustawić na
dowolnej półce chłodziarki.
NORMALNE ODGŁOSY
DZIAŁANIA
Podczas pracy urządzenia mogą być
słyszalne następujące odgłosy:
• Lekko słyszalny odgłos bulgotania dochodzący z przewodów
chłodniczych, gdy pompowany jest
czynnik chłodniczy.
• Odgłos brzęczenia i pulsowania
sprężarki, gdy pompowany jest czynnik chłodniczy.
• Odgłos trzaskania z wnętrza
urządzenia, spowodowany przez
naturalne i niegroźne zjawisko
rozszerzalności cieplnej.
• Lekko słyszalny odgłos klikania regulatora temperatury podczas włączania
i wyłączania się sprężarki.
WSKAZÓWKI NA TEMAT
OSZCZĘDZANIA ENERGII
ELEKTRYCZNEJ
• Nie otwierać zbyt często drzwi
urządzenia i nie zostawiać ich otwartych dłużej, niż jest to absolutnie
konieczne.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
ZACHOWANIA ŚWIEŻOŚCI
PRODUKTÓW CHŁODZENIE
• W chłodziarce nie należy
przechowywać ciepłej żywności ani
parujących płynów.
• Artykuły spożywcze należy przykryć
lub owinąć – szczególnie te, które
wydzielają mocny zapach.
POLSKI
• Należy zapewnić swobodny
przepływ powietrza wokół artykułów
spożywczych.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
CHŁODZENIA
Przydatne wskazówki:
• Mięso (wszystkie rodzaje): owinąć w
odpowiednie opakowanie i umieścić
na szklanej półce nad szufladą na
warzywa.
• Mięso można przechowywać maksymalnie przez 1–2 dni.
• Gotowane potrawy, zimne dania:
przykryć i umieścić na dowolnej
półce.
33
• Owoce i warzywa: dokładnie
wyczyścić i umieścić w przeznaczonej
na te produkty szufladzie.
• Niezapakowanych bananów, ziemniaków, cebuli i czosnku nie należy
przechowywać w chłodziarce.
• Masło i ser: umieścić w specjalnym
hermetycznym pojemniku, owinąć
folią aluminiową lub umieścić w polietylenowym worku tak, aby maksymalnie ograniczyć dostęp powietrza.
• Butelki: zamknąć butelkę nakrętką
i umieścić ją na drzwiowej półce na
butelki lub (jeśli występuje) specjalnej
półce na butelki.
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
CZYSZCZENIE WNĘTRZA
URZĄDZENIA
–– Nie przechowywać zbyt długo
kostek lodu w zasobniku.
Do czyszczenia używać szmatki
nasączonej wodą z dodatkiem
łagodnego (neutralnego) detergentu.
1. Półka dozownika wody
Regularnie wyjmować kratkę
przelewową i czyścić półkę dozownika wody (półka przelewowa nie
opróżnia się automatycznie).
2. Zasobnik na kostki lodu
–– Wyjmowanie: pociągnąć zasobnik
do przodu.
–– Wkładanie: umieścić w bocznych
wgłębieniach i wsunąć do oporu.
Jeśli nie można wsunąć zasobnika
do końca, należy wyjąć zasobnik,
obrócić spiralę lub mechanizm
napędowy o ćwierć obrotu i
ponownie włożyć zasobnik na
miejsce.
3. Kieszenie zamrażarki i chłodziarki
Przytrzymać za oba końce i
pociągnąć w górę.
34
www.aeg.com
4. Półki zamrażarki i chłodziarki
Całkowicie otworzyć drzwi, a
następnie pociągnąć półki do
przodu.
serwisu lub inna osoba o odpowiednich kwalifikacjach.
UWAGA!
Najpierw należy odłączyć
urządzenie od zasilania!
Wymiana oświetlenia LED w
zamrażarce i chłodziarce
1. Podważyć tylną część osłony
oświetlenia LED za pomocą
śrubokręta.
5. Szuflady na warzywa i owoce
Aby wyjąć szufladę, należy
pociągnąć ją do przodu i lekko
unieść w górę .
2. Zdjąć osłonę oświetlenia LED i
odkręcić 2 wkręty mocujące płytkę
oświetlenia LED.
CZYSZCZENIE WNĘTRZA
DRZWI
x2
Użyć szmatki nasączonej łagodnym
(neutralnym) detergentem.
CZYSZCZENIE TYLNEJ
CZĘŚCI URZĄDZENIA
3. Odłączyć wiązkę przewodów od
płytki oświetlenia LED i wymienić
oświetlenie LED.
Co najmniej raz do roku usuwać kurz z
kratki za pomocą odkurzacza.
WYMIANA WEWNĘTRZNEGO
ŚWIETLENIA LED
UWAGA!
Wymiany oświetlenia LED może
dokonać wyłącznie przedstawiciel
Zamontować oświetlenie LED w
odwrotnej kolejności do procedury demontażu.
POLSKI
35
CO ZROBIĆ, GDY ...
Przed skontaktowaniem się z
serwisem należy zapoznać się
z poniższymi wskazówkami
dotyczącymi rozwiązywania
problemów.
Problem
Punkt kontrolny
Rozwiązanie
Wewnątrz
urządzenia nigdy
nie jest zimno.
Funkcje mrożenia
i chłodzenia nie
działają w odpowiedni sposób.
• Czy urządzenie jest
odłączone od zasilania?
• Czy ustawiono tryb
SŁABEGO chłodzenia?
• Czy na urządzenie
pada bezpośrednie
światło słoneczne albo
w jego pobliżu znajduje
się urządzenie grzewcze?
• Czy odległość
między tylną ścianką
urządzenia a ścianą nie
jest zbyt mała?
• Podłączyć urządzenie do
• zasilania.
• Ustawić tryb
ŚREDNIEGO lub MOCNEGO chłodzenia.
• Przestawić urządzenie
w miejsce, w którym
nie będzie narażone
na bezpośrednie
nasłonecznienie, a w
pobliżu nie będą się
znajdować się urządzenia
grzewcze.
• Zachować odpowiedni
odstęp (ponad 10 cm)
między tylną ścianką
urządzania a ścianą.
Produkty w
urządzeniu zama
rzają.
• Czy ustawiono tryb
MOCrzają. NEGO
chłodzenia?
• Czy temperatura otoczenia jest zbyt niska?
• Czy produkty
zawierające dużo wody
są przechowywane w
pobliżu wylotu zimnego
powietrza?
• Ustawić tryb ŚREDNIEGO
lub SŁABEGO chłodzenia.
• Produkty mogą zamarzać,
jeśli temperatura otoczenia wynosi poniżej 5°C.
Przestawić urządzenie
w miejsce, w którym
temperatura jest wyższa
niż 5°C.
• Produkty zawierające
dużo wody należy
umieścić na półkach blisko
drzwi.
Urządzenie wydaje
dziwny dźwięk.
• Czy urządzenie stoi na
nierównym podłożu?
• Czy odległość
między tylną ścianką
urządzenia a ścianą nie
jest zbyt mała?
• Czy jakieś przedmioty
dotykają urządzenia?
• Przestawić urządzenie w
miejsce, w którym podłoga
jest równa i wypoziomowana.
• Zachować odpowiedni
odstęp.
• Usunąć wszelkie przedmioty dotykające urządzenia.
36
www.aeg.com
Problem
Punkt kontrolny
Dziwne dźwięki:
odgłosy trzeszczenia, klikania,
przepływu cieczy,
brzęczenia lub
dzwonienia.
Rozwiązanie
Jest to normalne zjawisko
ueśli urządzenie nie jest
wypoziomowane, dźwięki
mogą być głośniejsze) .
Nieprzyjemny zapach z wnętrza.
• Czy produkty są
przechowywane bez
przykrycia lub opakowania?
• Czy na półkach i
kieszeniach są zabrudzenia z produktów
spożywczych?
• Czy produkty nie są
przechowywane zbyt
długo?
• Wszystkie produkty należy
przykrywać i pakować.
• Należy regularnie czyścić
wnętrze urządzenia. Gdy
te elementy przesiąkną
zapachem produktów,
trudno jest go usunąć.
• Nie należy przechowywać
produktów zbyt długo.
• Urządzenie nie zapewnia
nieograniczonej trwałości
produktów.
Drzwi stawiają opór
przy otwieraniu.
• Czy drzwi zostały
zamknięte, a następnie
natychmiast otwarte?
• Należy odczekać minutę,
a drzwi otworzą się bez
oporu.
Szron i skropliny wewnątrz
urządzenia i na
powierzchni jego
obudowy.
• Czy drzwi nie były
otwarte zbyt długo?
• Czy produkty
zawierające dużo wody
były przechowywane
bez przykrycia lub
opakowania?
• Czy w otoczeniu
urządzenia panuje
wysoka temperaturai/
lub wysoka wilgotność?
• Nie należy pozostawiać
zbyt długo otwartych
drzwi.
• Wszystkie produkty należy
przykrywać i pakować.
• Należy ustawić
urządzenie w suchszym i
chłodniejszym miejscu.
Przód i bok
urządzenia jest
ciepły lub gorący w
dotyku.
Jest to normalne zjawisko.
POLSKI
TEMPERATURA OTOCZENIA
Urządzenie jest przystosowane do
działania w temperaturze otoczenia
odpowiadającej jego klasie klimatycznej
podanej na tabliczce znamionowej.
Climate category
Ambient temperature (from... to...)
SN
+10°C do + 32°C
N
+16°C do + 32°C
ST
+16°C do + 38°C
T
+16°C do + 43°C
Na temperaturę wewnątrz
urządzenia mogą mieć wpływ
takie czynniki, jak temperatura
otoczenia czy częstość otwierania drzwi.
AKCESORIA
• Pojemnik na filtr
• Zestaw doprowadzający wodę
• Instrukcja obsługi
OCHRONA ŚRODOWISKA
Materiały oznaczone symbolem
należy poddać utylizacji. Opakowanie
urządzenia włożyć do odpowiedniego pojemnika w celu przeprowadzenia recyklingu. Należy zadbać o ponowne przetwarzanie odpadów urządzeń elektrycznych i
elektronicznych, aby chronić środowisko
naturalne oraz ludzkie zdrowie.
Nie wolno wyrzucać urządzeń oznaczonych symbolem
razem z odpadami
domowymi. Należy zwrócić produkt
do miejscowego punktu ponownego
przetwarzania lub skontaktować się z
odpowiednimi władzami miejskimi.
37
38
www.aeg.com
ÍNDICE
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA.........................................................................39
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA............................................................................40
DESCRIÇÃO DO PRODUTO..................................................................................42
PAINEL DE CONTROLO.........................................................................................44
ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO.......................................................................46
UTILIZAÇÃO DIÁRIA...............................................................................................47
OPÇÕES…..............................................................................................................49
SUGESTÕES E CONSELHOS ÚTEIS....................................................................50
MANUTENÇÃO E LIMPEZA....................................................................................51
O QUE FAZER SE…...............................................................................................53
PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS.............................................................................55
PARA RESULTADOS PERFEITOS
Obrigado por escolher este produto AEG. Criámo-lo para lhe oferecer um desempenho
impecável durante vários anos, com tecnologias inovadoras que tornam a sua vida mais
fácil – funcionalidades que poderá não encontrar em aparelhos convencionais. Continue
a ler durante alguns minutos para tirar o máximo partido do produto.
Visite o nosso website para:
Resolver problemas e obter conselhos de utilização, catálogos e informações
sobre serviços:
www.aeg.com
Registar o seu produto para beneficiar de um serviço melhor:
www.aeg.com/productregistration
Adquirir acessórios, consumíveis e peças de substituição originais para o seu
aparelho:
www.aeg.com/shop
APOIO AO CLIENTE E ASSISTÊNCIA
Recomendamos a utilização de peças de substituição originais.
Quando contactar a Assistência, certifique-se de que tem os seguintes dados disponíveis. A informação encontra-se na placa de características. Modelo, PNC, Número
de Série.
Warning / Caution-Safety information.
General information and tips
Environmental information.
Subject to change without notice.
PORTUGUÊS
39
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA
Leia atentamente as instruções fornecidas antes de instalar e utilizar
o aparelho. O fabricante não é responsável por lesões ou danos
resultantes de instalação e utilização incorretas. Guarde sempre as
instruções junto do aparelho para futura referência.
Segurança para crianças e pessoas vulneráveis
• Este aparelho pode ser utilizado por crianças de 8 anos ou mais e
por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com pouca experiência e conhecimento, desde que sejam
supervisionadas ou instruídas relativamente à utilização do aparelho
de forma segura e compreendam os perigos envolvidos.
• Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade entre 3 e 8
anos e pessoas portadoras de incapacidade profunda e complexa
desde que recebam as instruções adequadas.
• As crianças com menos de 3 anos de idade devem ser mantidas
afastadas ou constantemente vigiadas.
• Não permita que as crianças brinquem com o aparelho.
• A limpeza e a manutenção básica do aparelho não podem ser efetuadas por crianças sem supervisão.
• Mantenha todos os materiais de embalagem fora do alcance das
crianças e elimine-os de forma apropriada.
Segurança geral
• Este aparelho destina-se exclusivamente a utilizações domésticas
ou semelhantes, tais como:
––Casas de campo; áreas de cozinha em lojas destinadas aos funcionários, escritórios e outros ambientes de trabalho.
––para utilização por parte de hóspedes de hotéis, motéis, pousadas
ou outros ambientes de tipo residencial.
• Mantenha desobstruídas as aberturas de ventilação do aparelho ou
da estrutura onde ele se encontra encastrado.
• Não utilize um dispositivo mecânico ou qualquer meio artificial para
acelerar o processo de descongelação além daqueles recomendados pelo fabricante.
• Não danifique o circuito de refrigeração.
• Não utilize aparelhos elétricos dentro dos compartimentos de armazenamento de alimentos, a não ser que sejam do tipo recomendado
pelo fabricante.
• Não utilize jatos de água ou vapor para limpar o aparelho.
• Limpe o aparelho com um pano macio e húmido. Utilize apenas
detergentes neutros. Não utilize produtos abrasivos, esfregões,
solventes ou objetos metálicos.
40
www.aeg.com
• Não coloque substâncias explosivas como as embalagens de aerossóis com um propulsor inflamável no interior deste aparelho.
• Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído
• pelo fabricante, por um agente de assistência ou por uma pessoa
igualmente qualificada, para evitar perigos.
• Se o aparelho estiver equipado com um dispositivo de fazer gelo ou
um dispensador de água, encha-os apenas com água potável.
• Se o aparelho necessitar de uma ligação de água, ligue-o apenas a
uma fonte de água potável.
• A pressão de entrada de água tem de estar entre um mínimo de 1
bar (0,1 MPa) e um máximo de 10 bar (1 MPa).
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
Instalação
AVISO!
A instalação deste aparelho só
deve ser efetuada por uma pessoa qualificada.
• Retire a embalagem toda.
• Não instale nem utilize o aparelho se
estiver danificado.
• Cumpra as instruções de instalação
fornecidas com o aparelho.
• Tenha sempre cuidado quando
deslocar o aparelho porque o
aparelho é pesado. Use sempre luvas
de proteção.
• Certifique-se de que o ar pode
circular em torno do aparelho.
• Aguarde pelo menos 4 horas antes
de ligar o aparelho à fonte de
alimentação. Isto permite que o óleo
regresse ao compressor.
• Não instale o aparelho perto de
radiadores, fogões, fornos ou placas.
• A parte traseira do aparelho deve
ficar virada para uma parede.
• Não instale o aparelho em locais com
luz solar direta.
• Não instale este aparelho em áreas
demasiado húmidas nem demasiado
frias, tais como anexos, garagens ou
adegas.
• Quando deslocar o aparelho, eleve-o
pela extremidade dianteira para evitar
riscar o chão.
Ligação elétrica
AVISO!
Risco de incêndio e choque
elétrico.
AVISO!
Quando posicionar o aparelho,
certifique-se de que o cabo de
alimentação não fica entalado
ou danificado.
AVISO!
Não utilize adaptadores multificha
nem cabos de extensão.
• O aparelho tem de ficar ligado à terra.
• Todas as ligações eléctricas devem
ser realizadas por um electricista
devidamente qualificado.
• Certifique-se de que a informação
sobre a ligação elétrica existente
na placa de caraterísticas está em
conformidade com a alimentação
elétrica. Se não estiver, contacte um
eletricista.
• Utilize sempre uma tomada devidamente instalada e à prova de
choques elétricos.
• Não utilize adaptadores de tomadas
duplas ou triplas, nem cabos de
extensão.
• Certifique-se de que não danifica os
componentes elétricos (por ex. a ficha e o cabo de alimentação elétrica,
compressor). Contacte a assistência
ou um eletricista para substituir os
componentes elétricos.
• O cabo de alimentação elétrica deve
ficar abaixo do nível da ficha de
alimentação.
• Ligue a ficha à tomada de alimentação elétrica apenas no final da instalação. Certifique-se de que a ficha
fica acessível após a instalação.
PORTUGUÊS
41
• Não puxe o cabo de alimentação
para desligar o aparelho. Puxe sempre a ficha.
Iluminação interior
Utilização
• O tipo de lâmpada utilizado neste
aparelho não é adequado para iluminação doméstica.
AVISO!
Risco de ferimentos, queimaduras, choque elétrico ou
incêndio.
O aparelho contém gás isobutano
inflamável (R600a), que é um gás
natural com um elevado nível de
compatibilidade ambiental. Tenha
cuidado para não danificar o circuito de refrigeração que contém
o gás isobutano.
• Não altere as especificações deste
aparelho.
• Não coloque dispositivos elétricos
(por ex. máquinas de fazer gelados)
no interior do aparelho, exceto se
forem considerados aplicáveis pelo
fabricante.
• Se ocorrerem danos no circuito de
refrigeração, certifique-se de que não
existem chamas e fontes de ignição
na divisão. Ventile bem a divisão.
• Não permita que itens quentes
toquem nas peças de plástico do
aparelho.
• Não coloque refrigerantes dentro do
compartimento de congelação. Isto
irá criar pressão no recipiente da
bebida.
• Não guarde gases e líquidos inflamáveis no aparelho.
• Não coloque produtos inflamáveis,
nem objetos molhados com produtos
inflamáveis, no interior, perto ou em
cima do aparelho.
• Não toque no compressor nem no
condensador. Eles estão quentes.
• Não remova nem toque em peças do
compartimento de congelação com
as mãos húmidas ou molhadas.
• Não volte a congelar alimentos que já
foram descongelados.
• Cumpra as instruções de armazenamento das embalagens dos alimentos
congelados.
AVISO!
Risco de choque elétrico.
Manutenção e limpeza
AVISO!
Risco de ferimentos ou danos no
aparelho.
• Antes de qualquer ação de manutenção, desative o aparelho e desligue a
ficha da tomada elétrica.
• Este aparelho contém hidrocarbonetos na sua unidade de arrefecimento.
A manutenção e o recarregamento só
devem ser efetuados por uma pessoa
qualificada.
• Inspecione regularmente o escoamento do aparelho e limpe-o, se
necessário. Se o orifício de escoamento estiver bloqueado, a água
descongelada fica acumulada na
parte inferior do aparelho.
Eliminação
AVISO!
Risco de ferimentos ou asfixia.
• Desligue o aparelho da alimentação
elétrica.
• Corte o cabo de alimentação elétrica
e elimine-o.
• Retire a porta para evitar que crianças e animais de estimação possam
ficar presos no interior do aparelho.
• O circuito de refrigeração e os materiais de isolamento deste aparelho não
prejudicam a camada de ozono.
• A espuma de isolamento contém gás
inflamável. Contacte a sua autoridade
municipal para saber como eliminar o
aparelho corretamente.
• Não provoque danos na parte da
unidade de arrefecimento que está
próxima do permutador de calor.
42
www.aeg.com
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
MODELO COM DISPENSADOR
1
2
3
12
4
5
6
14
7
13
12
11
1 Dispositivo de fazer e
2
3
4
5
10
armazenar gelo
Refrigerador de latas Xpress
(compartimento de arrefecimento
rápido) Para armazenar bebidas.
Zona Multi Plus
Para armazenar medicamentos
gerais ou cosméticos. A conservação
não está garantida para produtos
como amostras de investigação
académica ou medicamentos
que requeiram um intervalo
de temperatura específico.
Gaveta para ovos
Não utilize esta gaveta para
armazenar cubos de gelo, nem
a coloque no compartimento
do congelador.
Prateleira do frigorífico (vidro
temperado) Para armazenar
alimentos comuns.
9
8
6 Compartimento de bebidas
7
8
9
10
11
12
(apenas em alguns modelos) Para
latas, água potável e bebidas
de utilização frequente.
Compartimento para refrescar
Para armazenar alimentos
refrigerados, leite, sumos,
garrafas de cerveja, etc.
Gaveta para vegetais
Gaveta para fruta
Zona Magic Cool
(apenas em alguns modelos)
Gaveta do congelador
Para armazenar carne seca
ou peixe durante um período
de tempo prolongado.
Compartimento de armazenamento
da porta (compartimento de 2 estrelas) Para o armazenamento a
curto prazo de alimentos e gelados.
PORTUGUÊS
13 Compartimento de armazenamento
43
14 14 Prateleira do congelador
da porta
Para armazenar alimentos
congelados.
(vidro temperado) Para armazenar
alimentos congelados, como
carne, peixe, gelados.
MODELO SEM DISPENSADOR
1
2
3
11
4
5
12
6
11
10
9
8
1 Tabuleiro de cubos de gelo
2 Refrigerador de latas Xpress
(compartimento de arrefecimento
rápido) Para armazenar bebidas.
3 Zona Multi Plus
Para armazenar medicamentos
gerais ou cosméticos. A conservação
não está garantida para produtos
como amostras de investigação
académica ou medicamentos
que requeiram um intervalo
de temperatura específico.
4 Gaveta para ovos
Não utilize esta gaveta para
armazenar cubos de gelo, nem
a coloque no compartimento
do congelador.
5 Prateleira do frigorífico (vidro
temperado) Para armazenar
alimentos comuns.
7
6 Compartimento para refrescar
7
8
9
10
11
12
Para armazenar alimentos
refrigerados, leite, sumos,
garrafas de cerveja, etc.
Gaveta para vegetais
Gaveta para fruta
Gaveta do congelador
Para armazenar carne seca
ou peixe durante um período
de tempo prolongado.
Compartimento de armazenamento
da porta (compartimento de 2
estrelas) Para o armazenamento a
curto prazo de alimentos e gelados.
Compartimento de
armazenamento da portaPara
armazenar alimentos congelados.
Prateleira do congelador (vidro
temperado) Para armazenar
alimentos congelados, como
carne, peixe, gelados.
44
www.aeg.com
PAINEL DE CONTROLO
MODELO COM DISPENSADOR
A
1
6
5
B
H
C
G F
D
E
2
4
3
4 Botão de selecção do dispensador
1
Botão de selecção da temperatura do
compartimento de congelação
2
de gelo
e Bloqueio para
dispositivo de fazer gelo .
5 Botão de selecção do
dispensador de água .
6
Botão de selecção da temperatura do
compartimento do frigorífico.
3
Prima este botão para evitar que as
regulações sejam acidentalmente
altera das. Para soltar o botão, prima
o durante mais de 3 segundos. O
display desliga-se
Indicadores (A-H)
C.
Botão LUZ/FILTRO:
1. Botão para ligar a iluminação do
dispensador.
2. Botão para trocar o filtro ou
reiniciar. Após trocar o filtro ou
para reiniciar, prima este botão
durante 3 segundos.
Descrição
Indicador da temperatura do congelador
A.
B.
7
v
Display do alarme (sem som)
Os clientes podem ser informados do
estado da temperatura quando esta sobe devido a incidentes (por ex. cortes
da energia eléctrica)
1. O ícone do alarme pisca, apresentando a temperatura interior mais
elevada
2. O alarme é interrompido quando
o botão
é premido e o display
apresenta o valor de controlo da
temperatura
Indicador de bloqueio
PORTUGUÊS
Indicadores (A-H)
45
Descrição
Indicador da temperatura do frigorífico
D.
Indicador de Bloqueio para dispositivo
de fazer gelo
E.
Indicador de Dispensador de gelo
F.
Indicador de Distribuição de água
G.
Display para troca de filtro 6 meses
após a primeira vez em que for ligado
à corrente eléctrica, o ícone ficará
intermitente.
H.
MODELO SEM DISPENSADOR
1
A
B
C
D
E
2
3
3
1
Botão de selecção da temperatura do
compartimento de congelação.
2
Botão de selecção da temperatura do
compartimento do frigorífico.
Botão de Bloqueio
Prima este botão para evitar que as
regulações sejam acidentalmente
alteradas.
Para soltar o botão, prima-o durante
mais de 3 segundos.
Indicadores (A-E)
Descrição
A.
Indicador de temperatura do congelador
B.
Indicador “Super“ para o congelador
C.
Indicador de bloqueio
D.
Indicador “Super“ para o frigorífico
E.
Indicador da temperatura do frigorífico
46
www.aeg.com
ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO
INSTALAR A LINHA DE ÁGUA
1. Para modelos com dispositivo automático de fazer gelo
–– A pressão da água deve estar
compreendida entre 2,0~12,5 kgf/
cm2 ou mais para o dispositivo automático de fazer gelo funcionar.
–– Verifique a pressão da água da
torneira. Se uma chávena de 180
cc ficar cheia em 10 segundos, a
pressão está correcta.
–– Se a pressão da água não for
suficiente para o dispositivo automático de fazer gelo funcionar,
contacte o canalizador local para
obter uma bomba de pressão de
água adicional.
2. Quando instalar os tubos de água,
certifique-se de que não ficam próximos de superfícies quentes.
3. O filtro de água “filtra” apenas água.
Não elimina bactérias nem outros
micróbios.
4. A vida útil do filtro depende do grau
de utilização. Recomendamos a
substituição do filtro, pelo menos,
de 6 em 6 meses. Quando fixar o
filtro, coloque-o de forma a permitir
um acesso fácil (para a remoção e
substituição).
NOTA: 6 meses após a primeira
ligação à alimentação, o ícone
fica intermitente. Para que o
ícone deixe de ficar intermitente,
prima o botão de luz durante 3
segundos após trocar o filtro da
água.
5. Após a instalação do frigorífico e
do sistema de água, seleccione
WATER no painel de comandos e
prima-o durante 2 a 3 minutos para
fornecer água ao depósito de água e
dispensar água.
PORTUGUÊS
47
UTILIZAÇÃO DIÁRIA
CONTROLO DA TEMPERATURA
MODELO SEM DISPENSADOR
Compartimento do congelador
Quando o aparelho é ligado à corrente
pela primeira vez, o modo da temperatura está definido para Médio.
MODELO COM DISPENSADOR
Compartimento do congelador
Para a regulação da temperatura, prima
o botão
até ser apresentado o valor
desejado.
Para a função Congelação Rápida,
mantenha premido o botão
até o
LED Super acender. Para interromper
esta função, basta premir o botão
novamente.
Compartimento do frigorífico
Para a regulação da temperatura, prima
o botão
até ser apresentado o valor
desejado.
Para a função Arrefecimento Rápido,
mantenha premido o botão
até o
LED Super acender. Para interromper
esta função, basta premir o botão
novamente.
Função de conversão do indicador da temperatura (Fahrenheit-Celsius) A predefinição
é Celsius. Prima o botão de
bloqueio
para entrar no modo
bloqueado. No modo bloqueado,
prima o botão
e WATER em
simultâneo durante 10 segundos
para trocar a escala de temperatura.
Para a regulação da temperatura, prima
o botão
até ser apresentada a temperatura desejada.
Para a função Congelação Rápida,
mantenha premido o botão
até o LED Super acender. Para interromper esta função, basta premir o
botão novamente.
Compartimento do frigorífico
Para a regulação da temperatura, prima
o botão
até ser apresentada a temperatura desejada.
Para a função Arrefecimento Rápido,
man tenha premido o botão
até o LED Super acender. Para interromper esta função, basta premir o
botão novamente.
CUIDADO
Os alimentos no frigorífico podem
congelar se a temperatura ambiente em torno do frigorífico for
inferior a 5 oC.
MODO DE TEMPERATURA
ELEVADA
MODELO COM DISPENSADOR
Um aumento da temperatura no congelador ou no compartimento do frigorífico
é indicado por meio de:
• piscar do ícone do alarme
(não se
ouve o sinal sonoro)
• o sistema electrónico indica a temperatura máxima atingida no interior
dos compartimentos
48
www.aeg.com
Apesar de o funcionamento normal do aparelho ser restabelecido e a temperatura interior atingir
um intervalo normal, o ícone do
alarme
continua a piscar e o
display apresenta a temperatura
máxima atingida.
Ao premir o botão de Bloqueio
o modo de alarme é terminado
e o ícone do alarme
apagase. O display indica o valor da
temperatura ajustada.
MODELO SEM DISPENSADOR
Um aumento da temperatura no congelador ou no compartimento do frigorífico
é indicado por meio de:
• piscar do display do compartimento
do congelador e/ou do frigorífico
• o sistema electrónico indica a temperatura máxima atingida no interior
dos compartimentos
Apesar de o funcionamento normal do aparelho ser restabelecido e a temperatura interior atingir
um intervalo normal, o display
continua a piscar e a temperatura
máxima atingida é indicada.
Ao premir o botão de Bloqueio
, o modo de temperatura
elevada é terminado e o display
apresenta o valor da temperatura
ajustada.
FUNÇÕES “OFF”
• A iluminação do aparelho desliga-se
quando a porta estiver aberta durante
um período de tempo superior a 10
minutos.
• Função Display Desligado:
–– 5 minutos depois de nenhum
botão ter sido premido ou de a
porta não ter sido aberta, todas as
luzes LED do display apagam-se,
excepto os símbolos WATER, ICE
e
–– Estando o Display Desligado, o
aparelho volta ao modo de display
normal quando for premido algum
botão ou quando a porta for
aberta.
• Função do Sistema Desligado (corrente eléctrica desligada):
–– pode parar o funcionamento
do aparelho sem o desligar da
tomada, o que pode ser útil para
férias
–– prima os botões
e
em simultâneo
durante 5 segundos para desligar
o aparelho
–– durante o modo de Sistema
Desligado (OFF), as temperaturas
do congelador e do frigorífico são
indicadas como “ — — “. As outras
luzes LED apagam-se e todo o
aparelho deixa de funcionar.
–– inversamente, mantenha premidos os botões
e
em simultâneo durante 5 segundos para desactivar
a função Sistema Desligado (OFF)
NDICADOR SONORO DE
PORTA ABERTA
Será ouvido um alarme sonoro se a
porta do frigorífico ou do congelador
for deixada aberta durante 1 minuto.
O alarme será interrompido após 5
minutos. Quando as condições normais
são restabelecidas (a porta é fechada),
o alarme pára.
PORTUGUÊS
49
OPÇÕES
ZONA MAGIC COOL
Ao ligar o aparelho pela primeira vez à
corrente, o LED FRESH acende.
Para alterar as definições passo a
passo, use o botão SELECT.
Passo
Display
Temperatura alvo
1.
FRESH
+5°C a +6°C.
2.
VEGETABLE
+3°C a +4°C.
3.
FISH
–1°C a +0°C.
4.
MEAT
–3°C a –2°C.
DISPENSADOR
Seleccione o botão WATER ou ICE e
empurre suavemente a alavanca com a
sua chávena, após 2 segundos:
• Se premiu o botão WATER, o ícone
irá acender.
CUIDADO
Evite utilizar chávenas frágeis ou
copos de cristal para recolher cubos de gelo.
CUIDADO
Se o gelo apresentar alguma
colo- ração, deixe de utilizar o
dispensa- dor e contacte a assistência técni- ca.
Use gelo apenas deste aparelho.
DISPOSITIVO AUTOMÁTICO DE
FAZER GELO
• Se premiu o botão ICE, o ícone
acender.
irá
Quando limpar o conjunto da gaveta
para cubos de gelo ou se estiver um
período de tempo longo sem utilização,
remova os cubos de gelo da gaveta
para armazenamento de gelo e bloqueie
o dispositivo de fazer gelo, premindo o
botão ICE durante 3 segundos. O
irá
acender.
• São produzidos cerca de 10 cubos de
gelo de uma só vez, 14 a 15 vezes
por dia. Se a gaveta para armazenamento de gelo ficar cheia, o dispositivo deixa de fazer gelo.
• É natural que o dispositivo de fazer
gelo faça ruídos quando os cubos de
gelo caem na gaveta para armazenamento de gelo.
• Para evitar maus odores ou cheiros,
limpe regularmente a gaveta para
armazenamento de cubos de gelo.
• Se a quantidade de gelo na gaveta
para armazenamento não for suficiente, o gelo pode não ser dispensado. Aguarde pelo menos um dia
para fazer mais gelo.
• Se o gelo não for facilmente dispensado, certifiquese de que a saída
do dispensador não se encontra
bloqueada.
50
www.aeg.com
• Se os cubos de gelo ficarem presos e
não forem distribuídos, retire a gaveta
para armazenamento de gelo e
separe os cubos de gelo que possam
estar unidos.
CUIDADO
Se for necessário regular a
quantidade de água que é
fornecida ao dispositivo de fazer
gelo, contacte um agente de assistência.
CUIDADO
Em caso de falha de energia, os
cubos de gelo podem derreter e
escorrer para o chão. Se esperar
que essa situação ocorra durante
várias horas, retire a gaveta,
remova os cubos de gelo e volte
a colocá-la.
SUGESTÕES E CONSELHOS ÚTEIS
SUGESTÕES PARA ARMAZENAR ALIMENTOS
SONS DE FUNCIONAMENTO
NORMAIS
• Lave os alimentos antes de os armazenar.
• Divida e separe os alimentos em porções mais pequenas.
• Coloque os alimentos líquidos ou
muito húmidos na parte da frente das
prateleiras (perto da porta). Se estes
forem colocados próximo da saída de
ar frio, podem congelar.
• Os alimentos mornos ou quentes
devem ser suficientemente arrefecidos antes do armazenamento para
reduzir o consumo de energia e para
melhorar o desempenho de refrigeração.
• Tenha cuidado quando armazenar
frutas tropicais, como bananas,
ananases e tomates, uma vez que
estes se podem deteriorar facilmente
a baixa temperatura.
• Mantenha o maior espaço possível
entre os alimentos. Se estiverem
demasiado juntos ou próximos, a
circulação de ar frio é prejudicada, o
que resulta numa fraca refrigeração.
• Nunca se esqueça de cobrir ou
embrulhar os alimentos para evitar a
propagação de odores dos alimentos.
• Não armazene vegetais no compartimento de refrigeração extra, uma vez
que estes podem congelar.
• A gaveta para ovos pode ser colocada numa prateleira do frigorífico,
conforme preferir.
Os seguintes sons são normais durante
o funcionamento:
• Um som de gorgolejar ou borbulhar
quando o refrigerante está a ser
bombeado.
• Um som sibilante e ritmado
proveniente do compressor quando o
refrigerante está a ser bombeado.
• Um ruído repentino de estilhaçar no
interior do aparelho, causado pela
dilatação térmica (fenómeno físico
natural e não perigoso).
• Um ruído de clique proveniente do
regulador de temperatura quando o
compressor é ligado e desligado.
CONSELHOS PARA POUPAR
ENERGIA
• Não abra a porta com muita frequência, nem a deixe aberta mais tempo
do que o absolutamente necessário.
SUGESTÕES PARA ALIMENTOS FRESCOS REFRIGERAÇÃO
• Não armazene alimentos quentes
ou líquidos que se evaporam no
frigorífico.
• Cubra ou embale os alimentos, especialmente se tiverem um odor forte.
• Posicione os alimentos de modo a
permitir que o ar circule livremente
em redor deles.
PORTUGUÊS
CONSELHOS PARA A REFRIGERAÇÃO
Conselhos úteis:
• Carne (todos os tipos): embale adequadamente e coloque as embalagens na prateleira de vidro por cima
da gaveta de legumes.
• A carne conserva-se por 1 ou 2 dias
no máximo.
• Alimentos cozinhados e pratos frios:
cubra e coloque em qualquer prateleira.
• Fruta e legumes: lave bem e coloque
numa gaveta especial.
51
• Alguns produtos, como bananas,
batatas, cebolas e alho, não devem
ser guardados no frigorífico se não
estiverem embalados.
• Manteiga e queijo: coloque em recipientes herméticos especiais ou embale em folha de alumínio ou sacos
de politeno para remover o máximo
de ar possível.
• Garrafas: devem ter uma tampa e
devem ser colocadas na prateleira de
garrafas da porta ou noutra prateleira
de garrafas (se existir).
MANUTENÇÃO E LIMPEZA
LIMPEZA DO INTERIOR
Utilize um pano com água e detergente
suave (neutro) para limpar.
1. Prateleira do dispensador de água
Remova a grelha de vazamento e
limpe a prateleira da água regularmente (a prateleira de vazamento
não possui autodrenagem).
2. Gaveta para armazenamento de
cubos de gelo
–– Remoção: puxe o conjunto da
gaveta para a frente para remover.
–– Colocação: encaixe nas ranhuras
laterais e insira até ao fim. Se for
difícil inserir totalmente a gaveta,
remova-a, rode a bobina em
espiral na gaveta ou dê um quarto
de volta ao mecanismo e insira
novamente.
–– Não armazene os cubos de gelo
durante períodos de tempo muito
alargados.
3. Compartimentos do frigorífico e
do congelador
Agarre ambos os lados e puxe para
cima.
4. Prateleiras do frigorífico e do congelador
52
www.aeg.com
Abra totalmente as portas e, de
seguida, puxe as prateleiras para a
frente para remover.
assistência ou por uma pessoa
igualmente qualificada.
CUIDADO
Certifique-se de que, em primeiro
lugar, desliga o aparelho!
5. Gaveta para vegetais e gaveta
para fruta
Puxe para a frente e eleve ligeiramente para remover.
Substituir o LED do congelador e do
frigorífico
1. Separe a parte posterior da tampa
da iluminação LED utilizando um
chave de fendas.
2. Separe a tampa da iluminação
LED e desaperte os 2 parafusos de
fixação da placa.
LIMPEZA DO REVESTIMENTO DAS PORTAS
x2
Utilize um pano com detergente suave
(neutro).
LIMPEZA DA PARTE POSTERIOR DO APARELHO (ÁREA
DA MÁQUINA DO APARELHO)
3. Desligue os fios da placa e substitua
a iluminação LED.
Remova o pó depositado na grelha com um
aspirador, pelo menos uma vez por ano.
O método de montagem é o
inverso da sequência de desmontagem.
SUBSTITUIR A ILUMINAÇÃO
LED INTERIOR
CUIDADO
A luiluminação LED deve ser substituída apenas por um agente de
PORTUGUÊS
53
O QUE FAZER SE...
Verifique os seguintes conselhos
de resolução de problemas antes
de contactar a assistência!
Problema
Ponto de verificação
Solução
O interior nunca
arrefece. O congelamento e a refrigeração não são
suficientes.
• O aparelho está desligado da tomada?
• A temperatura está
definida para o modo
LOW (Baixo)?
• O aparelho está
exposto à luz solar
directa ou próximo
de um aparelho de
aquecimento?
• O espaço entre a parte
posterior do aparelho e
a parede é muito reduzido?
• Ligue o aparelho na tomada.
• Defina o modo de temperatura para MIDDLE
(Médio) ou HIGH (Alto).
• Desloque o aparelho para
onde não fique exposto à
luz solar directa ou próximo
de aparelhos de aquecimento.
• Mantenha espaço suficiente (mais de 10 cm)
entre a parte posterior do
aparelho e a parede.
Os alimentos
armazenados no
frigorífico ficam
congelados.
• A temperatura está
definida para o modo
STRONG (Forte)?
• A temperatura ambiente está demasiado
baixa?
• Tem alimentos muito
húmidos colocados
perto da saída de ar
frio?
• Defina a temperatura para
o modo MIDDLE (Médio)
ou LOW (Baixo).
• Os alimentos podem
congelar se a temperatura
ambiente for inferior a 5oC.
Desloque o aparelho para
onde a temperatura seja
superior a 5oC.
• Coloque os alimentos mais
húmidos mais perto das
portas.
O aparelho emite
um som estranho.
• O aparelho está assente num pavimento
irregular?
• O espaço entre a parte
posterior do aparelho e
a parede é muito reduzido?
• Existem objectos
ou outras coisas em
contacto físico com o
aparelho?
• Desloque o aparelho para
um pavimento nivelado e
regular.
• Mantenha espaço suficiente.
• Afaste qualquer objecto
que esteja em contacto
físico com o aparelho.
Ruídos estranhos:
estalidos, cliques,
água a fluir, sussurro, zumbido.
Isso é normal (se o aparelho
não estiver nivelado, o ruído
pode ser mais intenso).
54
www.aeg.com
Problema
Ponto de verificação
Solução
Odor ou cheiro
desagradável
proveniente do
interior.
• Os alimentos foram
armazenados sem
tampa ou embalagem?
• As prateleiras e
compartimentos apresentam manchas de
restos de alimentos?
• Os alimentos estão
armazenados há demasiado tempo?
• Certifique-se de que os
alimentos estão tapados ou
embalados.
• Limpe o interior do aparelho com regularidade.
Quando o cheiro fica
impregnado no interior, não
é fácil removê-lo.
• Não armazene alimentos
durante demasiado tempo.
• O aparelho não mantém
os alimentos de uma forma
perfeita ou permanente.
A porta não abre
facilmente.
• A porta foi aberta e
fechada imediatamente a seguir?
• Nesse caso, aguarde um
minuto e já será fácil de
abrir.
Gelo no interior
do aparelho e na
superfície exterior.
• A porta esteve aberta
demasiado tempo?
• Tinha alimentos muito
húmidos armazenados
sem tampa ou embalagem?
• A temperatura e/
ou a humidade são
elevadas à volta do
aparelho?
• Não deixe a porta aberta
demasiado tempo.
• Certifique-se de que os
alimentos estão tapados ou
embalados.
• Instale o aparelho num local mais seco e fresco.
A parte da frente e
as partes laterais do
aparelho parecem
quentes.
Isso é normal.
TEMPERATURA AMBIENTE
Este aparelho foi concebido para funcionar na temperatura ambiente especificada pela respectiva categoria assinalada
na placa de características.
Categoria climática
Temperatura ambiente (de... a...)
SN
+10°C a + 32°C
N
+16°C a + 32°C
ST
+16°C a + 38°C
T
+16°C a + 43°C
A temperatura interior pode ser
afectada por factores como a
localização do aparelho, a temperatura ambiente ou a frequência de abertura das portas.
ACESSÓRIOS
• Caixa do filtro
• Kit de fornecimento de água
• Manual do utilizador
PORTUGUÊS
55
PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS
Recicle os materiais que apresentem o
Não elimine os aparelhos que tenham o
símbolo
. Coloque a embalagem nos
contentores indicados para reciclagem.
Ajude a proteger o ambiente e a saúde
pública através da reciclagem de aparelhos eléctricos e electrónicos.
símbolo
juntamente com os resíduos
domésticos. Coloque o produto num
ponto de recolha para reciclagem local ou
contacte as suas autoridades municipais.
56
www.aeg.com
СОДЕРЖАНИЕ
СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ......................................................57
ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ..................................................58
ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ..........................................................................................60
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ.........................................................................................62
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ...............................................................64
ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ......................................................................65
РЕЖИМЫ….............................................................................................................67
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ............................................................................................68
УХОД И ОЧИСТКА..................................................................................................69
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ...............................................................................................71
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ........................................................................73
ДЛЯ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Благодарим Вас за выбор данного продукта AEG. Этот продукт будет безупречно
служить Вам долгие годы – ведь мы создали его с помощью инновационных
технологий, которые облегчат Вашу жизнь и создадут качества, которые Вы не
найдете в привычных приборах. Потратьте немного времени на чтение, чтобы
получить максимальную пользу от своей покупки.
На нашем веб-сайте Вы сможете:
Найти рекомендации по использованию изделий, руководства по эксплуатации,
мастер устранения неисправностей, информацию о техническом обслуживании:
www.aeg.com
Зарегистрировать свое изделия для улучшения обслуживания:
www.aeg.com/productregistration
Приобрести дополнительные принадлежности, расходные материалы и
фирменные запасные части для своего прибора:
www.aeg.com/shop
ПОДДЕРЖКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Мы рекомендуем использовать оригинальные запчасти.
При обращении в сервис-центр следует иметь под рукой следующую информацию.
Данная информация находится на табличке с техническими данными. Модель, код
изделия (PNC), серийный номер.
Внимание / Важные сведения по технике безопасности.
Общая информация и рекомендации
Информация по охране окружающей среды.
Право на изменения сохраняется.
РУССКИЙ
57
СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед установкой и эксплуатацией прибора внимательно
ознакомьтесь с приложенным руководством. Производитель не
несет ответственность за травмы и повреждения, полученные/
вызванные неправильной установкой и эксплуатацией. Позаботьтесь
о том, чтобы данное руководство было у Вас под рукой на
протяжении всего срока службы прибора.
Безопасность детей и лиц с ограниченными возможностями
• Данный прибор может эксплуатироваться детьми, если их возраст
превышает 8 лет, и лицами с ограниченными физическими,
сенсорными или умственными способностями и с недостаточным
опытом или знаниями только при условии нахождения под
присмотром лица, отвечающего за их безопасность, или
после получения соответствующих инструкций, позволяющих
им безопасно эксплуатировать электроприбор и дающих им
представление об опасности, сопряженной с его эксплуатацией.
• Допускается использование прибора детьми в возрасте от 3 до 8 лет,
а также лицами с ярко выраженными и комплексными нарушениями
здоровья при условии надлежащего надзора за ними.
• Детям младше 3 лет запрещается находиться рядом с прибором,
если только за ними не обеспечивается постоянный надзор взрослых.
• Не позволяйте детям играть с прибором.
• Дети не должны чистить и выполнять доступное пользователю
техническое обслуживание прибора без надзора.
• Храните все упаковочные материалы вне досягаемости детей и
утилизируйте материалы надлежащим образом.
Общие правила техники безопасности
• Прибор предназначен для бытового и аналогичного применения,
например:
–– в сельских жилых домах, в помещениях, служащих кухнями для
персонала в магазинах, офисах и на других рабочих местах;
–– для использования клиентами отелей, мотелей и других мест
проживания.
• Не перекрывайте вентиляционные отверстия в корпусе прибора
или в мебели, в которую он встроен.
• Не используйте механические устройства или любые другие
средства, кроме рекомендованных производителем, для ускорения
процесса размораживания.
• Не допускайте повреждения холодильного контура.
• Не используйте внутри отсеков для хранения пищевых
продуктов электрические приборы, если они не рекомендованы
производителем.
• Не используйте для очистки прибора подаваемую под давлением
воду или пар.
58
www.aeg.com
• Очищайте прибор мягкой влажной тряпкой. Используйте только
нейтральное моющее средство. Не используйте абразивные средства,
царапающие губки, растворители или металлические предметы.
• Не храните в винном шкафу взрывоопасные предметы, такие как
аэрозольные баллоны с легковоспламеняющимися веществами.
• Если шнур питания был поврежден, то во избежание несчастного
случая его должен заменить изготовитель, специалист
авторизованного сервисного центра или специалист с аналогичной
квалификацией.
• Если прибор оснащен льдогенератором или дозатором воды,
наполняйте их только пригодной для питья водой.
• Если прибор необходимо подключить к источнику водоснабжения,
выполняйте подключение только к источнику пригодной для питья
воды.
• Рабочее давление воды на входе (минимальное и максимальное)
должно находиться в пределах 1 бар (0,1 МПа) и 10 бар (1 МПа).
ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Установка
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Установка прибора должна
осуществляться только
квалифицированным
персоналом.
• Удалите всю упаковку.
• Не устанавливайте и не подключайте
прибор, имеющий повреждения.
• Следуйте приложенным к прибору
инструкциям по установке.
• Прибор имеет большой вес:
соблюдайте предосторожность
при его перемещении. Всегда
используйте защитные перчатки.
• Убедитесь, что вокруг прибора
имеется достаточная вентиляция.
• Перед подключением прибора к
электросети подождите не менее 4
часов. Это необходимо сделать для
того, чтобы масло могло вернуться в
компрессор.
• Не устанавливайте прибор рядом с
радиаторами отопления, кухонными
плитами, духовыми шкафами или
варочными панелями.
• Задняя сторона прибора должна
располагаться у стены.
• Не устанавливайте прибор там,
где на него может падать прямой
солнечный свет.
• Не устанавливайте прибор в
помещениях с высоким уровнем
влажности или слишком низкой
температурой, например, в
служебных пристройках, гаражах или
винных погребах.
• При перемещении прибора
поднимайте его за передний край,
чтобы не допустить появления
царапин на полу.
Подключение к электросети
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Существует риск пожара и
поражения электрическим током.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
При выборе места установки
прибора убедитесь, что шнур
электропитания не зажат и не
поврежден.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не используйте тройники и
удлинители.
• Прибор должен быть заземлен.
• Все электрические
подключения должен выполнять
квалифицированный электрик.
• Убедитесь, что параметры
электропитания, указанные на
табличке с техническими данными,
соответствуют параметрам
электросети. В противном случае
вызовите электрика.
• Включайте прибор только в
установленную надлежащим
образом электророзетку с защитным
контактом.
• Не пользуйтесь тройниками и
удлинителями.
• Следите за тем, чтобы не повредить
электрические компоненты прибора
РУССКИЙ
(вилку кабеля электропитания,
кабель электропитания, компрессор
и т.д.). Для замены электрических
компонентов обратитесь в сервисный
центр или к электрику.
• Кабель электропитания должен
располагаться ниже уровня вилки
электропитания.
• Вставляйте вилку сетевого
кабеля в розетку только в конце
установки прибора. Убедитесь, что
после установки прибора к вилке
электропитания имеется свободный
доступ.
• Для отключения прибора от
электросети не тяните за кабель
электропитания. Всегда беритесь за
саму вилку.
Эксплуатация
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Существует риск травмы, ожога,
поражения электрическим током
или пожара.
В устройстве используется
легковоспламеняющийся
газ, изобутан (R600a),
высокоэкологичный природный
газ. Будьте аккуратны, не
повредите цепь охлаждения, в
которой находится изобутан.
• Не вносите изменения в параметры
данного прибора.
• Не помещайте в прибор
электроприборы (например,
мороженицы), если их
производителем не указано, что
подобное их применение допустимо.
• В случае повреждения холодильного
контура следует исключить
появление в помещении открытого
пламени или источников возгорания.
Хорошо проветрите помещение.
• Не ставьте на пластмассовые части
прибора горячую посуду.
• Не помещайте газированные напитки
в морозильную камеру. Это приведет
к возникновению излишнего давления
в емкости с напитком.
• Не храните внутри прибора горючие
газы и жидкости.
• Не кладите на прибор,
рядом с ним или внутрь него
легковоспламеняющиеся материалы
или изделия, пропитанные
легковоспламеняющимися
веществами.
• Не прикасайтесь к компрессору или
конденсатору. Они горячие.
• Не извлекайте и не касайтесь
предметов в морозильном отделении
мокрыми или влажными руками.
59
• Не замораживайте повторно уже
размороженные продукты.
• Соблюдайте инструкции по
хранению, приведенные на упаковке
замороженных продуктов.
Внутреннее освещение
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск поражения током.
• Установленная в приборе лампа не
подходит для комнатного освещения.
Уход и очистка
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Это может привести к
повреждению прибора или
травмам.
• Перед обслуживанием необходимо
выключить прибор и извлечь вилку
сетевого шнура из розетки.
• В холодильном контуре данного
прибора содержатся углеводороды.
Техническое обслуживание и
перезарядка должны выполняться
только квалифицированным
специалистом.
• Регулярно проверяйте сливное
отверстие в корпусе прибора и при
необходимости прочищайте его. В
случае засорения отверстия талая
вода будет скапливаться в нижней
части прибора.
Утилизация
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Существует опасность травмы
или удушья.
• Отключите прибор от сети
электропитания.
• Отрежьте и утилизируйте кабель
электропитания.
• Снимите дверцу, чтобы
предотвратить риск ее запирания при
попадании внутрь прибора детей и
домашних животных.
• Содержимое холодильного контура
и изоляционные материалы данного
прибора не вредят озоновому слою.
• Изоляционный пенопласт
содержит горючий газ. Для
получения информации о том, как
надлежит утилизировать данный
прибор, обратитесь в местные
муниципальные органы власти.
• Не допускайте повреждения той
части узла охлаждения, которая
находится рядом с теплообменником.
60
www.aeg.com
ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
МОДЕЛЬ С ДОЗАТОРОМ
1
2
3
12
4
5
6
14
7
13
12
11
10
9
8
1 Льдогенератор и
2
3
4
5
емкость дпя льда
Охладитель банок «Экспресс»
(отделение для быстрого
охлаждения) Предназначен
для хранения напитков
Зона «Мульти-плюс»
Предназначена для лекарств
безрецептурного отпуска или
косметики. Производитель
не гарант и рует надежного
хранения научных проб или
лекарственных средств, которым
требуется определенный
температурный режим.
Форма дпя яиц
Не используйте данную
форму для хранения кубиков
льда и не помещайте ее в
морозильное отделение.
Полка холодильника (закаленное
стекло)
6
7
8
9
10
11
Предназначена для хранения
обычных продуктов.
Отделение дпя напитков
(в ограниченном ряде моделей)
Предназначено для часто
используемых прохладительных
напитков в банках, питьевой
воды и напитков.
Дверная полка дпя напитков
Предназначена для хранения
охлажденных продуктов, таких ка к
молоко , сок, пиво в бутылках и др.
Ящик для овощей
Ящик для фруктов
Зона «Мэджик кул»
(в ограниченном ряде моделей)
Ящик дпя замороженных
продуктов
Предназначен для
долговременного хранения
сушеного мяса или рыбы.
РУССКИЙ
12 Дверное отделение для
61
13 Дверное отделение для
хранения продуктов
(2-звездочное отделение)
Предназначено для
кратковременного хранения
продуктов и мороженого.
хранения продуктов
Предназначено для хранения
замороженных продуктов
14 Полка морозильника (закаленное
стекло)
Предназначена для хранения
таких замороженных продуктов,
как мясо, рыба и мороженное.
МОДЕЛЬ БЕЗ ДОЗАТОРА
1
2
3
11
4
5
12
6
11
10
9
1 Ледоформа
2 Охладитель банок «Экспресс»
(отделение для быстрого
охлаждения) Предназначен
для хранения напитков
3 Зона «Мулыи-плюс»
Предназначена для лекарств
безрецептурного отпуска или
косметики. Производитель
не гарантирует надежного
хранения научных проб или
лекарственных средств, которым
требуется определенный
температурный режим.
8
7
4 Форма для яиц
5
6
7
8
Не используйте данную
форму для хранения кубиков
льда и не помещайте ее в
морозильное отделение .
Полка холодильника (закаленное
стекло) Предназначена для
хранения обычных продуктов .
Дверная полка для напитков
Предназначена для хранения
охлажденных продуктов, таких как
молоко, сок, пиво в бутылках и др.
Ящик для овощей
Ящик для фруктов
62
www.aeg.com
9 Ящик для замороженных
продуктов
Предназначен для
долговременного хранения
сушеного мяса или рыбы.
10 Дверное отделение для хранения
продуктов (2-звездочное
отделение) Предназначено для
кратковременного хранения
проду ктов и мороженого.
11 Дверное отделение для
хранения продуктов
Предназначено для хранения
замороженных продуктов
12 Полка морозильника
(закаленное стекло)
Предназначена для хранения
таких замороженных продуктов,
как мясо, рыба и мороженное.
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
МОДЕЛЬ С ДОЗАТОРОМ
A
1
6
5
B
H
1
C
G F
D
E
2
4
3
4 Кнопка выбора дозатора льда
Кнопка селектора температуры
морозильного отделения.
2
и блокировка льдогенератора
.
5 Кнопка выбора дозатора воды
.
6
7
Кнопка селектора температуры
холодильного отделе ни я.
3
Нажмите на эту кнопку, чтобы
исключить случайное изменен ие
настроек. Для выхода из режима
нажмите и удерживайте кнопку
дольше 3 секунд. Дисплей
отключится .
Индикаторы (А-Н)
A.
Кнопка «ПОДСВЕТКА/ФИЛЬТР»:
1. Кнопка включения подсветки
дозатора воды .
2. Кнопка замены фильтра или
сброса. После смены фил ьтра
или для сброса нажмите и
удержи вайте данную кнопку 3
секунды.
Описание
Индикатор температуры
морозильного отделения
РУССКИЙ
63
Индикаторы (А-Н)
Описание
B.
Дисплей сигнализаци и (звук
отключен) Потребитель
может получать уведомления
о температурном режиме в
случае аварийного превышения
температуры (например, по причине
перебоя электропитания).
1. Значок сигнализации мигает,
отображая самое высокое
достигнутое значение температуры
2. Сигнализация прекращает работу
после нажатия на кнопку; на дисплее
отображается текущее значение
температуры
C.
Индикатор блокировки
Индикатор температуры
холодильного отделения
D.
Индикатор блокировки льдо
генератора
E.
Индикатор дозатора л ьда
F.
Индикатор дозатора воды
G.
Индикатор замены фильтра Данный
символ начнет мигать через 6
месяцев после первого включения
прибора в сеть.
H.
МОДЕЛЬ БЕЗ ДОЗАТОРА
1
A
B
C
D
E
2
3
3
1
Кнопка селектора температуры
морозильного отделения .
2
Кнопка селектора температуры
холодильного отделения.
Кнопка блокировки
Нажмите на эту кнопку, чтобы
исключить случайное изменение
настроек. Для выхода из режима
нажмите и удерживайте кнопку
дольше З секунд.
64
www.aeg.com
Индикаторы (А-Е)
Описание
A.
Индикатор температуры
морозильного отделения
B.
Индикатор «Супер» морозильного
отделения
C.
Индикатор блокировки
D.
Индикатор «Супер » холодильного
отделения
E.
Индикатор температуры
холодильного отделения
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МОНТАЖ ЛИНИИ ПОДАЧИ
ВОДЫ
1. Для моделей с автоматическим
льдогенератором
–– Для работы автоматического
льдогенератора давление воды
должно быть не менее 2-12,5
кгс/см2.
–– Проверьте давление воды
в системе водоснабжения.
Если стакан объемом 180 мл
наполняется за 10 секунд, то
давление нормальное.
–– Если давление воды
недостаточно для
работы автоматического
льдогенератора, обратитесь к
сантехнику, чтобы установить
дополнительный нагнетающий
насос для воды.
2. При установке шлангов для
воды следите, чтобы они
не располагались вблизи
нагревающихся поверхностей.
3. Фильтр для воды лишь
«процеживает» воду. Он не
удаляет из нее бактерии или
микробы .
4. Срок службы фильтра зависит от
интенсивности его использования.
Мы рекомендуем заменять
фильтр не реже одного раза в 6
месяцев. При установке фильтра
размещайте его так, чтобы к
нему имелся легкий доступ для
извлечения и замены.
Примечание: Через 6 месяцев
после первого включения
питания значок начинает
мигать. Чтобы удаляет мигание
значка, после замены водяного
фильтра нажмите кнопку
освещения и удерживайте ее
нажатой в течение 3 секунд.
5. После установки холодильника и
системы подачи воды выберите
на панели управления WATER
(«Вода») и удерживайте эту кнопку
нажатой 2-3 минуты, чтобы вода
поступ ила в емкость для воды и в
дозатор.
РУССКИЙ
65
ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ
При первом включении прибора
устанавливается средний
температурный режим.
МОДЕЛЬ БЕЗ ДОЗАТОРА
Морозильное отделение
МОДЕЛЬ С ДОЗАТОРОМ
Морозильное отделение
Для установки
температуры нажимайте на кнопку
до появления нужного значения. Для
ускоренного замораживания
нажмите и удерживайте кнопку
пока не загорится индикатор «Супер».
Для отмены режима просто снова
нажмите на кнопку .
Холодильное отделение
Для установки
температуры нажимайте на кнопку
до появления нужного значения. Для
ускоренного охлаждения
нажмите и удерживайте кнопку
,
пока не загорится индикатор «Супер».
Для отмены режима просто снова
нажмите на кнопку.
Функция конвертации
показаний температуры
(Фаренгейт-Цельсий)
По умолчанию выбрана шкала
Цельсия. Для включения
режима блокировки нажмите
на кнопку блокировки
Находясь в режиме блокировки,
одновременно нажмите
на кнопки
и WATER и
удерживайте их 10 секунд для
смены температурной шкалы.
Для установки температуры
нажимайте на кнопку
до появления на дисплее нужной
температуры. Для ускоренного
замораживания нажмите и
удерживайте кнопку
,
пока не загорится индикатор « Супер»
. Для отмены режима просто снова
нажмите на кнопку.
Холодильное отделение
Для установки температуры
нажимайте на кнопку
до появления на дисплее нужной
температуры. Для ускоренного
охлаждения нажмите и удерживайте
кнопку
, пока не загорится
индикатор «Супер». Для отмены
режима просто снова нажмите на
кнопку.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Если температура
окружающего воздуха ниже
5°C, продукты в холодильнике
могут быть заморожены.
РЕЖИМ ОПОВЕЩЕНИЯ О
ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ
МОДЕЛЬ С ДОЗАТОРОМ
Увеличение температуры в
морозильном или холодильном
отделен иях индицируется:
• миганием значка сигнализации
(зуммер не включается) ;
• отображением электронной
системой контроля самой высокой
температуры внутри отделений.
66
www.aeg.com
Даже после возврата прибора
в нормальный режим работы
и достижения нормальных
значений температуры
внутренней камеры значок
сигнализации
продолжит
мигать, а дисплей - отображать
самое высокое достигнутое
значение температуры.
При нажатии на
кнопку блокировки
режим
сигнализации отключается,
а значок сигнализации
исчезает с экрана. На дисплее
отображаются заданные
значения температуры .
МОДЕЛЬ БЕЗ ДОЗАТОРА
Увеличение температуры в
морозильном или холодильном
отделениях индицируется:
• миганием дисплея морозильного и/
или холодильного отделения;
• отображением электронной
системой контроля самой высокой
температуры внутри отделений.
Даже после возврата прибора
в нормальный режим работы
и достижения нормальных
значений температуры
внутренней камеры дисплей
продолжит мигать и отображать
самое высокое достигнутое
значение температуры.
При нажатии на кнопку
блокировки
, режим
оповещения о высокой
температуре отключается и
дисплей начинает отображать
значение заданной темп
ературы.
ФУНКЦИИ «ВЫКЛ»
• Если дверца остается открытой
более 10 минут, то внутреннее
освещение прибора выключается .
• Функция отключен ия дисплея:
Через 5 минут отсутствия нажатий
на кнопки и открыван ий дверец
прибора все светодиодные и
ндикаторы дисплея отключаются, и
на дисплее остаются только значки
WATER, ICE и.
–– После перехода в режим
отключения светодиодов
дисплей прибора возвращается
в нормальный режим работы
, как только Вы нажмете на
любую кнопку или откроете
дверцу.
• Функция полного отключения
«ВЫКЛ» (функция отключения):
–– прибор можно отключить, не
вынимая его вилки из розетки,
особенно на время отпуска ;
–– для выключения прибора
одновременно нажмите на
кнопки
и
и удерживайте их в течение 5
секунд.
–– В режиме « ВЫКЛ » на дисплее
температур морозильного
и холодильного отделений
отображается «— —».
Остальные светодиодные
индикаторы выключаются, и
прибор прекращает работу.
–– для отмены фун кции «ВЫКЛ»
одновременно нажмите на
кнопки
и
и удерживайте их в течение 5
секунд
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ
ОТКРЫТОЙ ДВЕРЦЕ
Если дверца холодильника остается
открытой на 1 минуту, выдается
звуковой сигнал. Сигнализация
отключается через 5 минут. После
восстановления нормальных условий
(дверца закрыта) звуковой сигнал
выключается.
РУССКИЙ
67
РЕЖИМЫ
ЗОНА «МЭДЖИК КУЛ»
При первом подключени и при бора
к электросети включается светодиод
FRЕSН(«Свежесть»).
Для изменений установо к одной за
другой воспользуйтесь кнопкой
SELECT («Выбор») .
Действие
Дисплей
Целевая температура
1.
FRESH
+5°C до +6°C.
2.
VEGETABLE
+3°C до +4°C.
3.
FISH
–1°C до +0°C.
4.
MEAT
–3°C до –2°C.
ДОЗАТОР
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Дпя сбора кубиков льда не
следует использовать хрупкие
чашки или хрустальные
стаканы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Если лед изменил цвет,
прекратите использование
дозатора и вызовите
представителя сервисной
службы.
Используйте только лед из
данного прибора .
Нажмите на кнопку WATER(«Boдa»)
или IСЕ(«Лед») и плавно нажмите на
рычаг чашкой. Через 2 секунды:
• Если была нажата кнопка WATER
(«Boдa»), высвечивается символ
Если была нажата кнопка IСЕ («Лед»),
высвечивается символ
.
АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ЛЬДОГЕНЕРАТОР
•
•
•
При очистке емкости для кубиков
льда или после длительного ее
неиспользования удалите кубики льда
из емкости для их хранения и
заблокируйте льдогенератор, нажав
на кнопку IСЕ(«Лед») и удерживая ее
3 секунды.Высветится симво
.
•
•
За один раз изготавливается
приблизительно 10 кубиков
льда. Процесс повторяется 14-15
раз в день. Если емкость для
хранения кубиков льда заполнена,
приготовление льда прекращается.
Когда кубики льда падают в
емкость для хранения льда,
раздается стук. Это нормально.
Чтобы предотвратить появление
неприятного запаха, регулярно
мойте емкость для хранения льда.
Если количество льда в емкости
для его хранения недостаточно,
лед может не выгружаться.
Подождите примерно день, чтобы
накопилось больше льда.
Если лед выгружается с трудом,
проверьте, не засорено ли
отверстие для выгрузки .
68
www.aeg.com
• В случае, если кубики льда
склеились и не выдаются
дозатором, достаньте емкость для
хранения кубиков льда и разделите
склеившиеся кубики.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Чтобы отрегулировать
объем воды, подаваемой к
льдогенератору, вызовите
представителя сервисной
спужбы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
В спучае сбоя подачи
электропитания кубики льда
могут растаять, а вода - вытечь
на пол. Еспи ожидается
длительное отключение
электроэнергии, достаньте
емкость, удалите из нее кубики
льда и установите емкость
обратно.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПО
ХРАНЕНИЮ ПРОДУКТОВ
• Мойте продукты, перед тем как
поместить их в прибор.
• Разделяйте продукты на
небольшие порции.
• Продукты с большим содержанием
воды размещайте в передней части
полок (ближе к дверце). Если их
разместить в зоне прохождения
потока холодного воздуха, то они
могут быть заморожены.
• Чтобы уменьшить потребление
холодильником электроэнергии и
улучшить его производительность,
горячие или теплые продукты
следует предварительно охладить.
• Будьте внимательны при хранении
тропических фруктов (бананы,
ананасы) и помидоров, т.к. они могут
испортиться, если температура
будет слишком низкой.
• Оставляйте между продуктами
как можно больше свободного
пространства . В случае слишком
плотной укладки циркуляция
воздуха будет затруднена, что
приведет к ухудшению охлаждения.
• Чтобы исключить появление
запахов, не забывайте закрывать
продукты крышкой или
заворачивать .
• Не храните овощи в холодной зоне,
т.к. они могут быть заморожены.
• Форму для яиц можно ставить на
любую полку холодильника.
НОРМАЛЬНЫЕ ЗВУКИ ВО
ВРЕМЯ РАБОТЫ
Следующие звуки в ходе работы
прибора являются нормальным
явлением:
• Слабое журчание и бульканье,
исходящие от змеевиков во время
прокачивания хладагента.
• Жужжание и пульсация, исходящие
от компрессора при прокачке
хладагента.
• Резкое потрескивание, исходящее
изнутри прибора и вызванное
тепловым расширением
(естественным и неопасным
физическим явлением).
• Тихое щелканье регулятора
температуры при включении
и выключении компрессора.
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ЭКОНОМИИ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
• Не открывайте дверцу слишком
часто и не держите ее открытой
дольше необходимого.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ОХЛАЖДЕНИЮ СВЕЖИХ
ПРОДУКТОВ
• Не помещайте в холодильник
теплые продукты или
испаряющиеся жидкости.
• Закрывайте или заворачивайте
продукты, в особенности если они
имеют сильный запах
РУССКИЙ
• Располагайте продукты так,
чтобы вокруг них мог свободно
циркулировать воздух.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ОХЛАЖДЕНИЮ
Полезные советы:
• Мясо (всех типов): помещайте в
подходящую упаковку и кладите на
стеклянную полку, расположенную
над ящиком для овощей.
• Храните мясо не более 1-2 дней.
• Продукты, подвергшиеся тепловой
обработке, холодные блюда:
накройте и кладите на любую полку.
69
• Фрукты и овощи: тщательно очистите
и кладите в специальный ящик.
• Бананы, картофель, лук и чеснок не
должны храниться в холодильнике
в неупакованном виде.
• Сливочное масло и сыр:
поместите в специальный
воздухонепроницаемый контейнер,
заверните в алюминиевую фольгу
или положите в полиэтиленовый
пакет, чтобы максимально
ограничить контакт с воздухом.
• Бутылки: закройте крышкой и
поместите на дверной полке для
бутылок или в стойку для бутылок
(при наличии).
УХОД И ОЧИСТКА
ОЧИСТКА ВНУТРЕННИХ
ДЕТАЛЕЙ
Используйте для чистки ткань,
смоченную водой, и мягкое
(нейтральное) моющее средство.
1. Полка дозатора воды
Выньте решетку и вымойте
полку обычным способом
(полка для капель не является
самоосушаемой).
2. Емкость для хранения кубиков
льда
–– Извлечение: для извлечения
емкости потяните вперед .
–– Установка на место: установите
в боковые прорези и вставьте до
конца. Если емкость вставляется
с трудом, то извлеките ее,
поверните спираль на емкости
или в механизме на четверть
оборота и вставьте ее снова.
–– Не храните кубики льда
слишком подолгу.
3. Дверные полки морозильника и
холодильника
Возьмитесь с двух сторон и
потяните вверх.
70
www.aeg.com
4. Полки морозильника и
холодильника
Для извлечения полок полностью
откройте дверцу, а затем потяните
полку вперед.
ПРЕдУПРЕЖДЕНИЕ!
Светодиодный модуль должен
заменять только представитель
сервисной службы или
специалист, имеющий
аналогичную квалификацию.
ПРЕдУПРЕЖДЕНИЕ!
Сначала убедитесь, что вилка
электропитания прибора
извлечена из розетки!
5. Ящик для овощей и фруктов
Для извлечения потяните вперед и
немного приподнимите .
ОЧИСТКА ДВЕРНОГО
УПЛОТНИТЕЛЯ
Замена светодиодов морозильного
и холодильного отделений
1. При помощи отвертки снимите
заднюю часть крышки
светодиодного модуля.
2. Снимите крышку светодиодного
модуля и ослабьте 2 винта,
крепящих плату светодиодов.
И спользуйте ткань и мя гкое
(нейтральное) моющее средство .
ОЧИСТКА ЗАДНЕЙ
СТОРОНЫ
ПРИБОРА(СТОРОНА
КОМПРЕССОРА)
Удаляйте пылесосом пыль с решетки
не реже одного раза в год.
ЗАМЕНА СВЕТОДИОДНОГО
МОДУЛЯ ВНУТРЕННЕЙ
ПОДСВЕТКИ
x2
3. Снимите жгут платы светодиодов
и замените ее .
Сборку следует производить в
обратном порядке .
РУССКИЙ
71
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ...
Прежде чем обратиться в
сервисный центр, ознакомьтесь
со следующими советами по
устранению неполадок’
Неисправность
Проверьте
Способ устранения
Не происходит
охлаждение
внутри камеры.
Недостаточное
охлаждение и
замораживание.
• Не отключен ли
прибор от сети?
• Не задан ли режим
слабого охлажден
ия?
• Не попадают ли
на прибор прямые
сол нечные лучи?
Не расположен
ли рядом с ним
нагревательный
прибор?
• Не слишком ли
близко прибор
придвинут к стене?
•
•
Происходит
замораживание
продуктов в
приборе.
• Не задан ли
режим силь нога
охлаждения?
• Не является ли
температура
окружающего воздуха
слишком низкой?
• Не размещены ли
вблизи зоны потока
холодного воздуха
продукты с высоким
содержанием воды ?
• Задайте режим среднего
или слабого охлаждения .
• Если температура
окружающего воздуха
ниже 5°С, продукты
могут быть заморожены.
Переместите прибор в
место, где температура
превышает 5°С.
• Поместите продукты с
большим содержанием
воды ближе к дверце.
Прибор издает
странные звуки.
• Не стоит л и прибор
на не ровном полу?
• Не слишком л и
близко прибор
придвинут к стене?
• Не касаются ли
прибора другие
предметы или
приборы ?
• Установите прибор на
ровный горизонтальный
пол.
• Оставьте достаточный
промежуток.
• Удалите предметы,
касающиеся прибора.
Странные звуки:
треск, щелчки,
звук льющейся
воды, гудение или
жужжание .
Включите прибор в сеть.
Задайте режим
среднего или сильного
охлаждения.
• Переместите прибор
туда, где на него не будет
попадать солнечный
свет и где рядом
нет нагревател ьных
приборов.
• Оставьте достаточный
промежуток (более 10 см)
между задней стенкой п
рибора и стеной.
Это нормально (если
прибор не выровнен, этот
звук может быть громче).
72
www.aeg.com
Неисправность
Проверьте
Способ устранения
Неприятный запах
внутри.
• IНе хранятся ли
продукты хранятся
или незавернутыми?
• Не запачканы ли
продуктами полки и
ящики?
• Не слишком ли
подолгу хранятся
продукты?
• Закройте или заверните
продукты.
• Регулярно мойте
внутренние детали
внутри камеры прибора.
Если запах впитается
в эти детали, его будет
трудно удалить.
• Не храните продукты
слишком подолгу.
• Холодильник - не место
для наилучшего или
постоянного хранения
продуктов.
Дверцы
открываются с
трудом
.
• Не была ли
дверца закрыта и
немедленно открыта?
• В этом случае подождите
минуту, после этого
дверца откроется легко.
Наледь и капли
воды внутри
прибора и на
поверхности
корпуса.
• Не была ли
дверца открыта на
протяжении слишком
долгого времени?
• Не хранились ли
продукты с большим
содержанием воды
без крышки или
незавернутыми?
• Не слишком ли
высока температура
и/или влажность
воздуха там, где
находится прибор?
• Не оставляйте дверцу
открыто й дольше, чем
это необходимо.
• Закройте или заверните
продукты.
• Разместите прибор
в более сухом и
прохладном месте.
Передние и
боковые стенки
прибора кажутся
теплыми или
горячими.
ТЕМПЕРАТУРА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Прибор рассчитан на работу при
температуре окружающей среды,
соответствующей его категории,
которая указана на табличке с
техническими данными.
Это нормально .
РУССКИЙ
Климатическая категория
Температура окружающей среды
(от” до”.)
SN
+10°C до + 32°C
N
+16°C до + 32°C
ST
+16°C до + 38°C
T
+16°C до + 43°C
На температуру внутри
прибора могут влиять
различные факторы, например,
расположение, температура
окружающей среды или частота
открывания дверцы.
73
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
• Фильтр
• Комплект для подачи воды
• Руководство пользователя
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Материалы с символом
следует
сдавать на переработку. Положите
упаковку в соответствующие
контейнеры для сбора вторичного
сырья. Принимая участие в
переработке старого электробытового
оборудования, Вы помогаете защитить
окружающую среду и здоровье
человека.
Не выбрасывайте вместе с бытовыми
отходами бытовую технику,
помеченную символом
. Доставьте
изделие на местное предприятие по
переработке вторичного сырья или
обратитесь в свое муниципальное
управление.
74
www.aeg.com
OBSAH
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY....................................................................................75
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY....................................................................................76
POPIS VÝROBKU...................................................................................................78
OVLÁDACÍ PANEL..................................................................................................80
PRED PRVÝM POUŽITÍM.......................................................................................82
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE..................................................................................83
VOLITELNÉ FUNKCIE….........................................................................................85
UŽITOČNÉ RADY A TIPY........................................................................................86
OŠETROVANIE A ČISTENIE...................................................................................87
ČO ROBIŤ, KEĎ......................................................................................................89
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA.................................................................91
PRE DOKONALÉ VÝSLEDKY
Ďakujeme vám, že ste si vybrali tento výrobok značky AEG. Vytvorili sme ho tak, aby
vám poskytol dokonalý výkon po mnoho rokov, za pomoci inovačných technológií, ktoré
uľahčujú život - vlastností, ktoré u bežných spotrebičoch nenájdete. Venujte, prosím,
niekoľko minút prečítaniu si tohto návodu, aby ste svoj spotrebič využili čo najlepšie.
Navštívte našu stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, riešenie problémov a informácie o údržbe:
www.aeg.com
Zaregistrujte si produkt a využite tak ešte lepší servis:
www.aeg.com/productregistration
Do spotrebiča si môžete zakúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne
náhradné diely:
www.aeg.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať servis, nezabudnite si pripraviť nasledujúce údaje.
Tieto informácie nájdete na výrobnom štítku. Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny.
Všeobecné informácie a tipy
Ochrana životného prostredia.
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
SLOVENSKY
75
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte
priložený návod na používanie. Výrobca nie je zodpovedný za škody a
zranenia spôsobené nesprávnou inštaláciou a používaním. Návod na
používanie uchovávajte vždy v blízkosti spotrebiča, aby ste doň mohli
v budúcnosti nahliadnuť.
Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
• Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a osoby
so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou spôsobilosťou
alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou osobou poučené
o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám.
• Tento spotrebič smie byť používaný deťmi medzi 3 a 8 rokmi
a osobami s veľmi rozsiahlymi a zložitými hendikepmi, ak boli
správne poučené.
• Deti do 3 rokov smú mať prístup k spotrebiču, iba ak sú nepretržite
pod dohľadom zodpovednej osoby.
• Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom.
• Deti nesmú spotrebič čistiť ani vykonávať jeho údržbu bez dozoru.
• Obaly vždy uschovajte mimo dosahu detí a náležite ich zlikvidujte.
Všeobecné bezpečnostné pokyny
• Toto zariadenie je určené na používanie v domácnostiach a podobnom prostredí, ako napr.:
––vidiecke domy, kuchynky pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach,
––pre klientov v hoteloch, moteloch, penziónoch a inom obytnom
prostredí.
• Vetracie otvory na spotrebiči alebo v skrinke na zabudovanie musia
zostať voľné.
• Na urýchlenie odmrazovania nepoužívajte mechanické nástroje
ani iné prostriedky, ak ich neodporučil výrobca.
• Nepoškodzujte chladiaci okruh.
• Vnútri skladovacieho priestoru nepoužívajte elektrické spotrebiče,
ak ich neodporučil výrobca.
• Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody ani paru.
• Spotrebič čistite vlhkou mäkkou handričkou. Používajte iba neutrálne
saponáty. Nepoužívajte abrazívne prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá
ani kovové predmety.
76
www.aeg.com
• V spotrebiči neskladujte výbušné látky, ako napríklad spreje s
horľavým plynom.
• Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať vymeniť u
výrobcu, v autorizovanom servise alebo u kvalifikovanej osoby, aby
sa predišlo nebezpečenstvu.
• Ak je zariadenie vybavené výrobníkom ľadu alebo dávkovačom vody,
napĺňajte ich výlučne pitnou vodou.
• Ak zariadenie vyžaduje pripojenie k vodovodu, pripojte ho výlučne k
zdroju s pitnou vodou.
• Tlak prívodnej vody (minimálny a maximálny) musí byť v rozmedzí
1 bar (0,1 MPa) až 10 barov (1 MPa).
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Inštalácia
AROVANIE!
V
Tento spotrebič smie nainštalovať
iba kvalifikovaná osoba.
• Odstráňte všetok obalový materiál.
• Poškodený spotrebič neinštalujte ani
nepoužívajte.
• Dodržiavajte pokyny na inštaláciu
dodané so spotrebičom.
• Pri premiestňovaní spotrebiča buďte
vždy opatrní, pretože je ťažký. Vždy
používajte bezpečnostné rukavice.
• Uistite sa, že okolo spotrebiča môže
voľne cirkulovať vzduch.
• Pred zapojením spotrebiča do
elektrickej siete počkajte aspoň
4 hodiny. Je to potrebné, aby olej
stiekol späť do kompresora.
• Spotrebič neinštalujte blízko
radiátorov, sporákov, rúr ani varných
panelov.
• Zadnú stranu spotrebiča je potrebné
umiestniť oproti stene.
• Neinštalujte spotrebič na miesta, kde
dopadá priame slnečné svetlo.
• Spotrebič neinštalujte do oblasti,
ktorá je príliš vlhká alebo chladná,
napríklad do prístavby, garáže alebo
vínnej pivnice.
• Pri presúvaní spotrebiča nadvihnite
jeho prednú hranu, aby ste
nepoškriabali podlahu.
Zapojenie do elektrickej
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo požiaru a zásahu elektrickým prúdom.
VAROVANIE!
Pri umiestňovaní spotrebiča
sa uistite, že elektrický napájací kábel nie je zachytený ani
poškodený.
VAROVANIE!
Nepoužívajte viaczásuvkové
adaptéry (rozdvojky) ani
predlžovacie káble.
• Spotrebič musí byť uzemnený.
• Všetky práce spojené so zapojením
do elektrickej siete smie vykonať
výlučne kvalifikovaný elektrikár.
• Uistite sa, že elektrické údaje uvedené na typovom štítku spotrebiča
zodpovedajú parametrom elektrickej
siete. Ak nie, kontaktujte elektrikára.
• Vždy používajte správne
nainštalovanú uzemnenú zásuvku.
• Nepoužívajte adaptéry, rozdvojky ani
predlžovacie prívodné káble.
• Dbajte na to, aby ste nespôsobili
poškodenie elektrických dielov (napr.
zástrčky napájacieho kábla, elektrického napájacieho kábla, kompresora).
Ak je potrebná výmena elektrických
dielov, obráťte sa na servisné stredisko alebo elektrikára.
• Elektrický napájací kábel musí zostať
vždy nižšie ako zástrčka napájacieho
kábla.
• Zástrčku zapojte do zásuvky až na
konci inštalácie. Uistite sa, že napájací elektrický kábel je po inštalácii
prístupný.
• Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej
siete neťahajte za napájací kábel.
Vždy ťahajte za zástrčku napájacieho
kábla.
SLOVENSKY
Používanie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo zranenia,
popálenín, zásahu elektrickým
prúdom alebo požiaru.
Spotrebič obsahuje horľavý
plyn izobután (R600a), čo je
prírodný plyn s vysokou úrovňou
kompatibility so životným
prostredím. Dávajte pozor, aby
ste nepoškodili chladiaci okruh
obsahujúci izobután.
Nemeňte technické charakteristiky
tohto spotrebiča.
Do spotrebiča nevkladajte iné elektrické spotrebiče (napr. výrobníky
zmrzliny), pokiaľ nie sú na tento účel
určené výrobcom.
V prípade poškodenia chladiaceho
okruhu zabezpečte, aby sa v miestnosti nenachádzali žiadne plamene
ani zdroje iskier. Miestnosť dobre
vyvetrajte.
Zabráňte kontaktu horúcich predmetov s plastovými dielmi spotrebiča.
Do mraziaceho priestoru nedávajte
sýtené nápoje. Spôsobí to vznik nadmerného tlaku v nádobe s nápojom.
V spotrebiči neskladujte horľavé plyny
ani kvapaliny.
Horľavé látky ani predmety, ktoré
sú nasiaknuté horľavými látkami,
neklaďte do spotrebiča, do jeho blízkosti ani naň.
Nedotýkajte sa kompresora ani
kondenzátora. Sú horúce.
Ak máte mokré alebo vlhké ruky,
nevyberajte z mraziaceho priestoru
predmety ani sa ich nedotýkajte.
Rozmrazené potraviny nikdy znovu
nezmrazujte.
Dodržiavajte pokyny na uskladnenie uvedené na obale mrazených
potravín.
Vnútorné osvetlenie
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
• Žiarovky použité v tomto spotrebiči
sú špeciálne žiarovky určené iba na
použitie v domácich spotrebičoch!
77
Ošetrovanie a čistenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo zranenia
alebo poškodenia spotrebiča.
• Pred vykonávaním údržby spotrebič
vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo
sieťovej zásuvky.
• Tento spotrebič obsahuje uhľovodíky
v chladiacom agregáte. Údržbu a
opätovné uvádzanie spotrebiča do
prevádzky môže vykonať iba kvalifikovaná osoba.
• Pravidelne kontrolujte odtok
spotrebiča a v prípade potreby ho
vyčistite. Ak je odtok upchatý, rozmrazená voda sa bude zhromažďovať na
dne spotrebiča.
Likvidácia
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo poranenia alebo
udusenia.
• Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
• Odrežte elektrický napájací kábel a
zlikvidujte ho.
• Odstráňte dvierka, aby ste zabránili
uviaznutiu detí a domácich zvierat
vnútri spotrebiča.
• Chladiaci okruh a izolačné materiály tohto spotrebiča nepoškodzujú
ozónovú vrstvu.
• Penová izolácia obsahuje horľavý
plyn. Informácie o správnej likvidácii
spotrebiča vám poskytne váš miestny
úrad.
• Nepoškoďte tú časť chladiacej
jednotky, ktorá sa nachádza blízko
výmenníka tepla.
78
www.aeg.com
POPIS VÝROBKU
MODEL S DÁVKOVAČOM
1
2
3
12
4
5
6
14
7
13
12
11
1 Zariadenie na výrobu a
2
3
4
5
10
skladovanie Ǐadu
Chladič plechoviek Xpress
(priečinok rýchleho chladenia)
Na skladovanie nápojov.
Zóna Multi Plus
Na skladovanie bežne dostupných
liekov alebo kozmetických výrobkov.
Správne uskladnenie nie je
zaručené pri predmetoch, ako sú
vedecké vzorky alebo liečivá, ktoré
vyžadujú špecifický rozsah teplôt.
Priehradka na vajcia
Túto priehradku nepoužívajte
na odkladanie kociek iadu ani ju
nevkladajte do mraziaceho priestoru.
Polica chladničky (tvrdené sklo)
Na skladovanie bežných potravín.
9
8
6 Priečinok na nápoje
7
8
9
10
11
12
(iba pri vybraných modeloch)
Na často používané plechovky,
pitnú vodu a nápoje.
Priehradka na nápoje
Na skladovanie chladených potravín,
fliaš mlieka, džúsu, piva a pod.
Zásuvka na zeleninu
Zásuvka na ovocie
Zóna Magic Cool (iba pri
vybraných modeloch)
Mraziaci priečinok
Na skladovanie sušeného mäsa
alebo rýb na dlhšie obdobie.
Odkladacia priehradka vo
dverách (2-hviezdičková
priehradka) Na krátkodobé
uskladnenie potravín a zmrzliny.
SLOVENSKY
13 Odkladacia priehradka vo dverách
79
14 Polica mrazničky (tvrdené sklo)
Na skladovanie mrazených potravín.
Na skladovanie mrazených potravín,
napr. mäsa, rýb, zmrzliny.
MODEL BEZ DÁVKOVAČA
1
2
3
11
4
5
12
6
11
10
9
1 Míska na kocky Ǐadu
8
7
6 Priehradka na nápoje
2 Chladič plechoviek Xpress
(priečinok rýchleho chladenia)
Na skladovanie nápojov.
3 Zóna Multi Plus
Na skladovanie bežne dostupných
liekov alebo kozmetických výrobkov.
Správne uskladnenie nie je
zaručené pri predmetoch, ako sú
vedecké vzorky alebo liečivá, ktoré
vyžadujú špecifický rozsah teplôt.
4 Priehradka na vajcia
Túto priehradku nepoužívajte
na odkladanie kociek ladu ani ju
nevkladajte do mraziaceho priestoru.
5 Polica chladničky (tvrdené sklo)
Na skladovanie bežných potravín.
7
8
9
10
11
12
Na skladovanie chladených potravín,
fliaš mlieka, džúsu, piva a pod.
Zásuvka na zeleninu
Zásuvka na ovocie
Mraziaci priečinok
Na skladovanie sušeného mäsa
alebo rýb na dlhšie obdobie.
Odkladacia priehradka vo
dverách (2-hviezdičková
priehradka) Na krátkodobé
uskladnenie potravín a zmrzliny.
Odkladacia priehradka vo dverách
Na skladovanie mrazených potravín.
Polica mrazničky (tvrdené sklo)
Na skladovanie mrazených potravín,
napr. mäsa, rýb, zmrzliny.
80
www.aeg.com
OVLÁDACÍ PANEL
MODEL S DÁVKOVAČOM
A
1
6
5
B
H
C
G F
D
E
2
4
3
4 Tlačidlo na nastavenie odberu Ǐadu
1
a zablokovanie výrobníka Ǐadu
Tlačidlo nastavenia teploty v
mraziacom priestore
2
.
5 Tlačidlo na nastavenie odberu vody
6
Tlačidlo nastavenia teploty v
chladiacom priestore.
3
Stlačením tohto tlačidla predídete
náhodnej zmene nastavení. Ak
chcete tlačidlo odblokovať, stlačte ho
a podržte aspoň 3 sekundy. Displej
sa vypne.
Indikátory {A- H)
Tlačidlo SVETLO/FILTER (LIGHT/
FILTER):
Tlačidlo na zapnutie svetla
dávkovača.
Tlačidlo na výmenu filtra alebo
obnovenie nastavenia. Po výmene
filtra, alebo ak chcete obnoviť
nastavenia, stlačte a 3 sekundy
podržte toto tlačidlo.
Popis
Indikátor teploty v mrazničke
A.
B.
Výstraha (bez zvuku) Spotrebič môže
upozorniť používateǏa na zvýšenie
teploty v dôsledku poruchy (napr. výpadok napájania)
1. Výstražná ikona bliká a signalizuje
najvyššiu vnútornú teplotu
2. Výstraha sa vypne po stlačení
tlačidla a na displeji sa zobrazí kontrolná hodnota teploty
C.
Indikátor blokovania
SLOVENSKY
Indikátory {A- H)
81
Popis
Indikátor teploty v chladničke
D.
Indikátor blokovania výrobníka ladu
E.
Indikátor dávkovania Ǐadu
F.
Indikátor dávkovania vody
G.
UkazovateǏ výmeny filtra Ikona začne
blikať po uplynulí 6 mesiacov od
prvého zapojenia do elektrickej siete.
H.
MODEL BEZ DÁVKOVAČA
1
A
B
C
D
E
2
3
1
3
Tlačidlo nastavenia teploty v
mraziacom priestore
2
Tlačidlo nastavenia teploty v
chladiacom priestore
Indikátory {A- E)
A.
Tlačidlo blokovania
Stlačením tohto tlačid la predídete
náhodnej zmene nastavení. Ak
chcete tlačidlo odblokovať, stlačte ho
a podržte aspoň 3 sekundy.
Popis
Indikátor teploty v mrazničke
B.
Indikátor „Super” pre mrazničku
C.
Indikátor blokovania
D.
Indikátor „Super” pre chladničku
E.
Indikátor teploty v chladničke
82
www.aeg.com
PRED PRVÝM POUŽITÍM
INŠTALÁCIA VODOVODNÉHOPOTRUBIA
1. Pre modely s automatickým
výrobníkom Ǐadu
–– Aby bolo možné používať automatický výrobník Ǐadu, musí mať
tlak vody hodnotu 2,0 - 12,5 kgf/
cm2 alebo viac.
–– Skontrolujte tlak vody vo vodovode. Ak sa 1,8 dl pohár naplní
vodou do 10 sekúnd, tlak je v
poriadku.
–– Ak tlak vody nie je dostatočne vysoký na používanie automatického
výrobníka Ǐadu, zavolajte vodárovi,
aby vám namontoval prídavné
tlakové čerpadlo vody.
2. Pri inštalácii vodovodných rúrok dbajte na to, aby neboli blízko žiadnych
horúcich povrchov.
3. Vodný filter vodu len „filtruje”.
Neodstraňuje žiadne baktérie ani
mikróby.
4. Životnosť filtra závisí od množstva
použitej vody. Odporúčame, aby ste
vymieňali filter aspoň raz za 6 mesiacov. Pri montáži filtra ho umiestnite
tak, aby bol Ǐahko prístupný (na
odstránenie a výmenu).
Poznámka: Ikona začne blikať po
uplynutí 6 mesiacov od prvého
zapojenia do el. siete. Ak chcete
Neodstraňuje blikanie ikony, po
výmene vodného filtra stlačte
tlačidlo LIGHT na 3 sekundy.
5. Po inštalácii chladničky a prívodu
vody zvoǏte na ovládacom paneli
tlačidlo WATER a stlačte ho na 2
- 3 minúty, aby do nádrže na vodu
natiekla voda a zabezpečilo sa jej
dávkovanie.
SLOVENSKY
83
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
NASTAVENIE TEPLOTY
Pri prvom zapojení spotrebiča do elektrickej siete sa režim teploty nastaví na
strednú úroveň.
MODEL BEZ DÁVKOVAČA
Mraziaci priestor
MODEL S DÁVKOVAČOM
Mraziaci priestor
Ak chcete nastaviť
teplotu, stláčajte tlačidlo
až kým sa
nezobrazí požadovaná hodnota.
Ak chcete zapnúť funkciu Rýchlejšie
zmrazenie, podržte tlačidlo
, až kým
sa nerozsvieti LED
indikátor Super. Ak chcete túto funkciu
vypnúť, stačí znovu stlačiť tlačidlo.
Chladiaci priestor
Ak chcete nastaviť teplotu, stláčajte
tlačidlo
až kým sa nezobrazí
požadovaná hodnota. Ak chcete zapnúť
funkciu Rýchlejšie chladenie, podržte
tlačidlo
, až kým sa nerozsvieti LED
indikátor Super. Ak chcete túto funkciu
vypnút, stačí znovu stlačiť tlačidlo.
Funkcia prevodu jednotiek
indikátora te function eloty
(stupne Fahrenheita - Celzia)
Standardne sú nastavené stupne
Celzia. Stlačením tlačidla blokovania
aktivujete režim blokovania. Ak chceié prepnúť teplotnú
stupnicu, v režime blokovania
súčasne stlačte a 10 sekúnd
podržte tlačidlá
a WATER.
Ak chcete nastaviť teplotu, stláčajte
tlačidlo
až kým sa nezobrazí požadovaná hodnota. Ak chcete
zapnúť funkciu Rýchlejšie zmrazenie,
podržte tlačidlo
až kým
sa nerozsvieti LED indikátor Super. Ak
chcete túto funkciu vypnúť, stačí znovu
stlačiť tlačidlo.
Chladiaci priestor
Ak chcete nastaviť teplotu, stláčajte
tlačidlo
, až kým sa nezobrazí požadovaná hodnota. Ak chcete
zapnúť funkciu Rýchlejšie chladenie,
podržte tlačidlo
, až kým
sa nerozsvieti LED indikátor Super. Ak
chcete tuto funkciu vypnúť, stačí znovu
stlačiť tlačidlo.
POZOR
Potraviny v chladničke môžu
zamrznúť, ak je teplota okolia
nižšia ako 5°C.
REŽIM S VYSOKOU TEPLOTOU
MODEL S DÁVKOVAČOM
Zvýšenie teploty v mraziacom alebo
chladiacom priestore je signalizované:
• blikajúcou ikonou výstrahy (bez zvukového signálu)
• elektronický systém zobrazuje maximálnu teplotu dosiahnutú vo vnútri
priečinkov
Aj keď sa obnoví normálna
prevádzka spotrebiča a vnútorná teplota znova dosiahne
bežnú hodnotu, ikona výstrahy
naďalej bliká a na displeji sa
zobrazuje najvyššia dosiahnutá
teplota.
84
www.aeg.com
Keď stlačíte tlačidlo blokovani
režim výstrahy sa vypne a ikona
výstrahy
zhasne. Na displeji
sa zobrazí upravená hodnota
teploty.
MODEL BEZ DÁVKOVAČA
Zvýšenie teploty v mraziacom alebo
chladiacom priestore je signalizované:
• blikaním displeja mraziaceho a/alebo
chladiaceho priestoru
• elektronický systém zobrazuje maximálnu teplotu dosiahnutú vo vnútri
priestorov
Aj keď sa obnoví normálna
prevádzka spotrebiča a vnútorná
teplota znova dosiahne bežnú
hodnotu, displej naďalej bliká a
zobrazuje sa najvyššia dosiahnutá teplota.
Po stlačení tlačidla blokovania
, sa režim vysokej teploty
vypne a na displeji sa zobrazí
upravená hodnota teploty.
FUNKCIE „VYPNUTIA”
• Vnútorné osvetlenie spotrebiča sa
vypne, keď sú dvere otvorené dlhšie
ako 10 minút.
• Funkcia vypnutia dipleja:
–– Keď po dobu 5 minút nestlačíte
žiadne tlačidlo alebo neotvoríte
dvere spotrebiča, vypnú sa všetky
ukazovatele LED na displeji okrem
ikon WATER, ICE a.
–– Keď v režime vypnutých
ukazovateǏov LED stlačíte
ktorékoǏvek tlačidlo alebo otvoríte
dvere, na spotre biči sa znova
obnoví bežný režim zobrazenia.
• Funkcia vypnutia systému (funkcia
vypnutia napájania):
–– umožňuje spotrebič vypnúť bez
odpojenia od elektrickej siete,
najmä počas dovolenky.
–– Súčasne stlačte a 5 sekúnd
podržte tlačidlá
a
, čím spotrebič
vypnete.
–– Počas režimu „VYPNUTIA” sa pre
mrazničku a chladničku zobrazuje
teplota “— —“. Ostatné ukazovatele LED zhasnú a spotrebič sa
úplne vypne.
–– Ak chcete naopak zrušiť funkciu
„VYPNUTIA”, stlačte a 5
sekúnd podržte súčasne tlačidlá
a
.
VÝSTRAHA OTVORENÝCH DVERÍ
Zvuková výstraha zaznie, ak necháte
dvere chladničky alebo mrazn ičky
otvorené približne 1 minútu. Výstraha sa
vypne po 5 minútach. Po obnovení normálnych podmienok (dvere sa zatvoria)
sa zvukový signál vypne.
SLOVENSKY
85
VOLITELNÉ FUNKCIE
ZÓNA MAGIC COOL
Pri prvom zapojení spotrebiča do siete
sa rozsvieti LED ukazovateǏ FRESH.
Ak chcete postupne zmeniť nastavenia,
použite tlačidlo SELECT.
Krok
Zobrazenie
CieǏová teplota
1.
FRESH
+5°C až +6°C.
2.
VEGETABLE
+3°C až +4°C.
3.
FISH
–1°C až +0°C.
4.
MEAT
–3°C až –2°C.
DÁVKOVAČ
POZOR
Prí dávkovaní kociek Ǐadu
nepoužívajte krehké tenké
poháre ani krištáǏové poháre.
POZOR
Ak Ǐad zmení farbu, prestaňte
dávkovač používať a obrátfo sa
na servisné stredisko.
Používajte iba Ǐad z tohto
spotrebiča.
Stlačte tlačidlo WATER alebo ICE a
pohárom jemne zatlačte na páčku , po 2
sekundách:
• Ak ste stlačili tlačidlo
WATER, rozsvieti sa ikona .
AUTOMATICKÝ VÝROBNÍ K ĽADU
•
• Ak ste stlačili tlačidlo
ICE, rozsvieti sa ikona
.
•
•
•
Pri čisteni zásuvky na kocky Ǐadu alebo
ak ste ju dlhší čas nepoužívali, vyberte
kocky Ǐadu zo §kladovacej zásuvky
na Tad a zablokujte výrobník Ǐadu tak,
že stlačíte tlačidlo ICE a podržíte ho 3
sekundy. Rozsvieti sa symbol.
•
•
Na jedenkrát sa vyrobí približne 10
kociek Ǐadu, 14 - 15 krát za deň. Ak
je skladovacia zásuvka na Tad plná,
výroba Tadu sa zastaví.
Pre výrobník Ǐadu je bežné, že
vydáva buchotavé zvuky, keď kocky
Tadu padajú do skladovacej zásuvky
na Ǐad.
Ak chcete zabrániť vzniku nepríjemnej vône alebo zápachu,
skladovaciu zásuvku na kocky Ǐadu
pravidelne čistite.
Ak množstvo Ǐadu v skladovacej
zásuvke na Ǐad nie je dostatočné, Tad
nemožno odobrať. Počkajte približne
deň , kým sa nevyrobí viac Ǐadu.
Ak sa Ǐad nedávkuje Ǐahko, skontrolujte, či nie je výstupný otvor
upchaný.
Ak sa kocky Ǐadu zasekli a nevypadávajú, vytiahnite skladovaciu
zásuvku na Ǐad a oddelte od seba
všetky kocky, ktoré mohli k sebe
primrznúť.
86
www.aeg.com
POZOR
Akje potrebné upraviť množstvo
vody, ktoré sa privádza do výrobníka Ǐadu, obráťte sa na servisné
stredisko.
POZOR
Pri výpadku napájania sa môžu
kocky Ǐadu roztopiť a voda z nich
môže vytiecť na podlahu. Ak
predpokladáte, že by táto situácia
mala trvať niekoǏko hodín, vytiahnite zásuvku, vyberte z nej kocky
Ǐadu a potom ju vložte späť.
UŽITOČNÉ RADY A TIPY
RADY PRE SKLADOVANIE
POTRAVÍN
• Potraviny pred uskladnením umyte.
• RozdeǏte a naporciujte potraviny
na menšie časti.
• Vodnaté potraviny alebo potraviny
s vysokým obsahom vody položte
dopredu (bližšie ku dverám). Ak
sa nachádzajú v blízkosti prúdu studeného vzduchu, môžu zamrznúť.
• Teplé alebo horúce potraviny sa
musia pred uskladnením dostatočne
vychladiť, aby sa znížila spotreba
energie a zlepšil chladiaci výkon.
• Dávajte pozor pri skladovaní tropického ovocia, ako napríklad banánov,
ananásov a paradajok, pretože
môžu pri nízkej teplote Ǐahko zhniť.
• Medzi potravinami nechajte čo najviac priestoru. Ak sú príliš tesne pri
sebe alebo blízko seba, bráni to cirkulácii studeného vzduchu, čo spôsobí
nedostatočné chladenie.
• Nikdy nezabudnite zakryl’ alebo
zabaliť potraviny, aby ste zabránili
šíreniu pachu potravín.
• Zeleninu neskladujte v chladiacom
priestore, pretože môže zamrznúť.
• Priehradku na vajcia možno
ǏubovoǏne umiestniť na policu
chladničky.
ZVUKY ZA NORMÁLNEJ
PREVÁDZKY
Nasledovné zvuky sú pri bežnej
prevádzke normálne:
• Cievka vydáva slabé bublanie a
zurčanie pri prečerpávaní chladiva.
• Kompresor vydáva bzučanie a pulzovanie pri prečerpávaní chladiva.
• Náhle praskanie vychádzajúce z
vnútra spotrebiča býva spôsobené
tepelnou dilatáciou (prirodzený a nie
nebezpečný fyzický jav).
• Regulátor teploty vydáva slabé
kliknutie pri zapnutí alebo vypnutí
kompresora.
RADY AKO UŠETRIŤ ELEKTRIKU
• Dvere spotrebiča neotvárajte príliš
často a nenechávajte ich otvorené
dlhšie, ako je absolútne nevyhnutné.
RADY PRE SKLADOVANIE
ČERSTVÝCH POTRAVÍN
CHLADENIE
• Do chladničky nevkladajte teplé
potraviny ani odparujúce sa kvapaliny.
• Potraviny prikryte alebo zabaľte,
hlavne ak majú prenikavú arómu.
• Potraviny uložte tak, aby vzduch mohol voľne cirkulovať okolo nich.
RADY OHĽADOM CHLADENIA
Užitočné rady:
• Mäso (všetky druhy): zabalte do vhodného obalu a položte na sklenenú
poličku nad zásuvkou na zeleninu.
• Mäso uskladnite na maximálne 1-2 dni.
• Varené potraviny, studené jedlá:
zakryte a položte na akúkoľvek poličku.
• Ovocie a zelenina: dôkladne umyte
a vložte do špeciálnej zásuvky.
• V chladničke sa nesmú skladovať
banány, zemiaky, cibuľa ani cesnak,
ak nie sú zabalené.
SLOVENSKY
• Maslo a syr: vložte do špeciálneho
vzduchotesného zásobníka alebo
zabaľte do hliníkovej fólie alebo polyténového vrecka, aby ste odstránili čo
najviac vzduchu.
87
• Fľaše: zavrite uzáverom a položte do
priehradky na fľaše na dverách alebo
do police na fľaše (ak je k dispozícii).
OŠETROVANIE A ČISTENIE
ČISTENIE VNÚTORNÝCH
ČASTÍ
Na čistenie použite handričku s vodou
a jemným (neutrálnym) umývacím
prostriedkom.
1. Priehradka na vodu z dávkovača
Odstráňte odkvapkávaciu mriežku a
priehradku na vodu vyčistite - robte
to pravidelne (priehradka nemá
vlastný odtok).
2. Skladovacia zásuvka na kocky
Ǐadu
–– Odstránenie: vytiahnite zásuvku
dopredu smerom k sebe.
–– Výmena: založte ju do bočných
drážok a zasuňte ju na doraz. Ak
úplné zasunutie zásuvky spôsobuje ťažkosti, vyberte ju, otočte závit
v zásuvke alebo hnací mechanizmus o štvrť otáčky a znova ju
zasuňte.
–– Kocky Ǐadu neskladujte príliš dlho.
3. Priehradky mrazničky a
chladničky
Chyťte obidva konce a vytiahnite ju
smerom nahor.
4. Police mrazničky a chladničky
Úplne otvorte dvere a police vytiahnite dopredu smerom k sebe.
5. Zásuvka na zeleninu a ovocie
Potiahnite ju k sebe, trochu nadvihnite a potom ju vytiahnite.
88
www.aeg.com
ČISTENIE POVRCHU DVERÍ
Použite handričku s vodou a jemným
(neutrálnym) umývacím prostriedkom.
ČISTENIE ZADNEJ STRANY
SPOTREBIČA (PRIESTOR
ZARIADENÍ)
Prach na mriežke povysávajte as poň
jedenkrát za rok.
VÝMENA VNÚTORNÉHO
SVETLA LED
POZOR
Svetlo LED smie vymeniť iba
servisný technik alebo rovnako
kvalifikovaná osoba.
POZOR
Nezabudntte najprv odpojiť
spotrebič od elektrickej siete!
Výmena svetla LED v mrazničke a
chladničke
1. Pomocou skrutkovača oddelte
zadnú stranu krytu svetla LED.
2. Vyberte kryt svetla LED a povoǏte 2
upínacie skrutky z dosky s diódami
LED.
x2
3. Odpojte zväzok káblov od dosky s
diódami LED a vymeňte svetlo LED.
Pri montáži zvoite opačný postup.
SLOVENSKY
89
ČO ROBIŤ, KEĎ ...
Skôr ako zavoláte do servisného
strediska, pozrite si tieto tipy týkajúce sa riešenia problémov!
Problém
Miesto kontroly
Riešenie
Vnútro nechladí.
Nedostatočné mrazenie a chladenie.
• Je spotrebič odpojený
zo siete?
• Je teplota nastavená
na režim LOW (nízke
chladenie)?
• Je spotrebič na priamom slnečnom svetle
alebo sa v jeho blízkosti nachádza spotrebič
vytvárajúci teplo?
• Nie je priestor
medzi zadnou časťou
spotrebiča a stenou
príliš malý?
•
Potraviny v
spotrebiči
zamŕzajú.
• Je teplota nastavená
na režim STRONG
(silné chladenie)?
• Je okolitá teplota príliš
nízka?
• Sú potraviny s vysokým obsahom vody
uložené blízko prúdu
studeného vzduchu?
• Nastavte teplotu na režim
MIDDLE (stredné chladenie) alebo LOW (nízke
chladenie).
• Potraviny môžu zamrznúť,
ak je teplota okolia nižšia
ako 5°C. Spotrebič
presuňte na miesto, kde je
teplota vyššia ako 5°C.
• Potraviny s vysokým obsahom vody položte na policu
bližšie k dverám.
Spotrebič vydáva
zvláštny zvuk.
• Je podlaha pod
spotrebičom nerovná?
• Nie je priestor
medzi zadnou časťou
spotrebiča a stenou
príliš malý?
• Dotýkajú sa spotrebiča
nejaké predmety alebo
iné veci?
• Spotrebič presuňte na vodorovnú a rovnú podlahu.
• Ponechajte dostatočný
priestor.
• Odstráňte čokoǏvek, čo sa
dotýka spotrebiča .
Zvláštny zvuk:
praskanie, cvakanie, tečenie vody,
hučanie alebo
bzučanie .
Zapojte spotrebič do elektrickej siete.
• Nastavte teplotu na režim
MIDDLE (stredné chladenie) alebo HIGH (vysoké
chladenie).
• Presuňte ho na miesto,
kde nie je priame slnečné
svetlo ani spotrebič vytvárajúci teplo.
• Ponechajte dostatočný
priestor (viac ako 10 cm)
medzi zadnou stranou
spotrebiča a stenou.
Ide o bežný jav (ak nie je
spotrebič správne vyrovnaný,
zvuk môže byt’ hlasnejší).
90
www.aeg.com
Problém
Miesto kontroly
Riešenie
Vôňa alebo nepríjemný zápach
zvnútra.
• Sú uložené potraviny
prikryté alebo zabalené?
• Sú police a priečinky
zašpinené od
potravín?
• Sú potraviny uskladnené príliš dlho?
• Dbajte na to, aby boli
potraviny prikryté a zabalené.
• Pravidelne čistite vnútorné
časti spotrebiča. Keď
zápach prenikne do týchto
častí, nie je jednoduché ho
odstrániť.
• Potraviny neskladujte príliš
dlho.
• Spotrebič nie je dokonalým
aní trvalým úložiskom
potravín.
Dvere sa ťažko
otvárajú.
• Zatvorili ste a potom
okamžite otvorili
dvere?
• V tomto prípade chvílu
počkajte, potom sa otvoria
• lahko.
Námraza alebo
rosa vo vnútri
spotrebiča a na
povrchu skrinky.
• Ostali dvere otvorené
príliš dlho?
• Boli potraviny s vysokým obsahom vody
odložené odkryté a
nezabalené?
• Je teplota alebo
vlhkosť okolo
spotrebiča vysoká?
• Nenechávajte dvere otvorené príliš dlho.
• Dbajte na to, aby boli
potraviny prikryté a zabalené.
• Nainštalujte spotrebič
na suchšie a chladnejšie
miesto.
Predná a bočná
strana spotrebiča
je na dotyk teplá
alebo horúca.
Je to normálne.
TEPLOTA PROSTREDIA
Tento spotrebič je navrhnutý na
prevádzku pri takej teplote prostredia,
aká je určená pre príslušnú kategóriu
spotrebiča, ktorá je uvedená na typovom
štítku.
Climate category
Ambient temperature (from... to...)
SN
+10°C až + 32°C
N
+16°C až + 32°C
ST
+16°C až + 38°C
T
+16°C až + 43°C
Vnútornú teplotu môžu ovplyvniť
faktory ako umiestnenie
spotrebiča, teplota prostredia
alebo frekvencia otvárania dverí.
PRÍSLUŠENSTVO
• Držiak filtra
• Súprava na prívod vody
• Návod na použitie
SLOVENSKY
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
odovzdajte na recykláciu. Obal hoďte do
príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie
ľudí a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov.
Nelikvidujte spotrebiče označené symbolom
spolu s odpadom z domácnosti. Výrobok odovzdajte v miestnom
recyklačnom zariadení alebo sa obráťte
na obecný alebo mestský úrad.
91
92
www.aeg.com
VSEBINA
VARNOSTNA NAVODILA........................................................................................93
VARNOSTNE INFORMACIJE..................................................................................94
OPIS IZDELKA.........................................................................................................78
UPRAVLJALNA PLOŠČA.........................................................................................80
PRED PRVO UPORABO.........................................................................................82
VSAKODNEVNA UPORABA...................................................................................83
FUNKCIJE…............................................................................................................85
KORISTNI NAMIGI IN NASVETI.............................................................................86
VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE................................................................................87
KAJ STORITE V PRIMERU.....................................................................................89
SKRB ZA VARSTVO OKOLJA.................................................................................91
ZA ODLIČNE REZULTATE
Hvala, ker ste izbrali izdelek AEG. Ustvarili smo ga z namenom, da bi vam brezhibno
služil vrsto let, inovativna tehnologija pa vam bo olajšala življenje – funkcije, ki jih morda
ne boste našli pri običajnih aparatih. Prosimo, vzemite si nekaj minut časa za branje, da
boste izdelek čim bolje izkoristili.
Obiščite našo spletno stran za:
nasvete glede uporabe, brošure, odpravljanje motenj, servisne informacije:
www.aeg.com
Registrirajte vaš izdelek za boljši servis:
www.aeg.com/productregistration
Kupite dodatke, potrošni material in originalne nadomestne dele za vaš aparat:
www.aeg.com/shop
POMOČ STRANKAM IN SERVIS
Priporočamo uporabo originalnih nadomestnih delov.
Ko kličete servis, imejte pri roki naslednje podatke.
Podatke najdete na ploščici s tehničnimi podatki. Model, PNC, serijska številka.
Opozorilo / Pozor - varnostne informacije.
Splošne informacije in nasveti
Okoljske informacije.
Pridržujemo si pravice do sprememb brez predhodnega obvestila.
SLOVENŠČINA
93
NAVODILA ZA VARNO UPORABO
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno preberite priložena
navodila. Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe in škodo, nastalo
zaradi napačne namestitve in uporabe. Navodila shranite skupaj z
napravo za poznejšo uporabo.
Varnost otrok in ranljivih oseb
• To napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe
z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi zmožnostmi ali
pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so bili nadzorovani ali poučeni
o varni uporabi naprave in se seznanili z vključenimi nevarnostmi.
• To napravo lahko po ustreznih navodilih uporabljajo otroci med
tretjim in osmim letom starosti ter invalidi.
• Otroci, mlajši od treh let, se ne smejo približevati, če niso pod
nenehnim nadzorom.
• Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
• Čiščenja naprave in uporabniškega vzdrževanja na njej ne smejo
izvajati otroci brez nadzora.
• Vso embalažo hranite zunaj dosega otrok in jo ustrezno zavrzite.
Splošna varnostna navodila
• Ta naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvu in podobni vrsti
uporabe, npr.:
––kmečkih hišah; kuhinjah za zaposlene v trgovinah, pisarnah
in drugih delovnih okoljih,
––s strani gostov v hotelih, motelih, kjer nudijo prenočišča z zajtrkom,
in drugih stanovanjskih okoljih.
• Prezračevalne odprtine na ohišju naprave ali vgradni konstrukciji naj
ne bodo ovirane.
• Za odtaljevanje ne uporabljajte mehanskih priprav ali drugih sredstev, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.
• Ne poškodujte hladilnega krogotoka.
• V predelkih za shranjevanje hrane v napravi ne uporabljajte
električnih priprav, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.
• Za čiščenje naprave ne uporabljajte vodnega pršca in pare.
• Napravo očistite z vlažno mehko krpo. Uporabljajte samo nevtralna
čistilna sredstva. Za čiščenje ne uporabljajte abrazivnih čistil, grobih
gobic, topil ali kovinskih predmetov.
• V napravi ne shranjujte eksplozivov, kot so embalaže z aerosoli
z vnetljivim plinom.
94
www.aeg.com
• Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati predstavnik
proizvajalca, pooblaščene servisne službe ali druga strokovno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti.
• Če je naprava opremljena z ledomatom ali vodomatom, lahko ta
pripomoček napolnite samo s pitno vodo.
• Če je treba napravo priključiti na dovod vode, mora to biti dovod
pitne vode.
• Vhodni tlak vode (najnižji in najvišji) mora biti med 1 bar (0,1 MPa) in
10 bar (1 MPa)
VARNOSTNE INFORMACIJE
Namestitev
POZORILO!
O
To napravo lahko namesti le
strokovno usposobljena oseba.
• Odstranite vso embalažo.
• Ne nameščajte ali uporabljajte
poškodovane naprave.
• Upoštevajte navodila za namestitev,
priložena napravi.
• Pri premikanju naprave bodite
previdni, ker je težka. Vedno nosite
zaščitne rokavice.
• Poskrbite, da bo zrak lahko krožil
okrog naprave.
• Počakajte vsaj štiri ure, preden
napravo priključite na napajanje.
To pa zato, da olje steče nazaj v
kompresor.
• Naprave ne postavljajte v bližino
radiatorjev, štedilnikov, pečic ali
kuhalnih plošč.
• Naprava mora biti s hrbtno stranjo
postavljena ob steno.
• Naprave ne postavljajte na mesto,
kjer je izpostavljena neposredni
sončni svetlobi.
• Naprave ne postavljajte v prevlažne
ali premrzle prostore, kot so prizidki,
garaže ali vinske kleti.
• Napravo pri premikanju dvignite na
sprednjem delu, da ne opraskate tal.
Priključitev na električno napetost
OPOZORILO!
Nevarnost požara in električnega
udara.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
OPOZORILO!
Pri nameščanju naprave pazite,
da napajalnega kabla v kaj ne
ujamete ali ga poškodujete.
OPOZORILO!
Ne uporabljajte razdelilnikov
in podaljškov.
Naprava mora biti ozemljena.
Električno priključitev mora opraviti
usposobljen električar.
Preverite, ali so električni podatki na
ploščici za tehnične navedbe skladni
z električno napeljavo. Če niso, se
posvetujte z električarjem.
Vedno uporabite pravilno nameščeno
varnostno vtičnico.
Ne uporabljajte razdelilnikov in
podaljškov.
Pazite, da ne poškodujete električnih
sestavnih delov (npr. vtiča,
priključnega kabla, kompresorja). Za
zamenjavo električnih sestavnih delov
se obrnite na servis ali električarja.
Priključni kabel mora biti speljan pod
vtičem.
Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu
nameščanja. Poskrbite, da bo vtič
dosegljiv tudi po namestitvi.
Če želite izključiti napravo, ne vlecite
za električni priključni kabel. Vedno
povlecite za vtič.
Uporaba
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe, opeklin,
električnega udara ali požara.
SLOVENŠČINA
Naprava vsebuje vnetljiv plin,
izobutan (R600a), zemeljski
plin z visoko stopnjo okoljske
neoporečnosti. Pazite, da ne
poškodujete hladilnega krogotoka, ki vsebuje izobutan.
• Ne spreminjajte specifikacij te naprave.
• V napravo ne postavljajte električnih
naprav (npr. aparatov za sladoled),
razen če jih za ta namen odobri
proizvajalec.
• Če se poškoduje hladilni krogotok,
poskrbite, da v prostoru ne bo ognja
in virov vžiga. Prostor prezračite.
• Preprečite stik vročih predmetov s
plastičnimi deli naprave.
• Gaziranih pijač ne postavljajte v
zamrzovalnik. Ustvari se pritisk na
vsebnik pijač.
• V napravi ne shranjujte vnetljivega
plina in tekočin.
• V napravo, njeno bližino ali nanjo
ne postavljajte vnetljivih izdelkov ali
mokrih predmetov z vnetljivimi izdelki.
• Ne dotikajte se kompresorja ali
kondenzatorja. Vroča sta.
• Če imate mokre ali vlažne roke, ne
odstranjujte in se ne dotikajte predmetov iz zamrzovalnika.
• Odtajane hrane ne zamrzujte
ponovno.
• Upoštevajte navodila za shranjevanje
na embalaži zamrznjene hrane.
Notranja luč
OPOZORILO!
Tveganje električnega udara.
• Žarnice v tej napravi so posebne
vrste, namenjene le uporabi v gospodinjskih aparatih!
95
Vzdrževanje in čiščenje
OPOZORILO!
Nevarnost telesnih poškodb
ali poškodb naprave.
• Pred vzdrževanjem izklopite napravo
in iztaknite vtič iz vtičnice.
• Ta naprava vsebuje ogljikovodike
v hladilni enoti. Vzdrževalna dela in
ponovno polnjenje enote lahko opravi
le pooblaščena oseba.
• V napravi redno preverjajte odtok
vode in ga po potrebi očistite. Če je
odtok zamašen, se odtajana voda
nabira na dnu naprave.
Odstranjevanje
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe ali
zadušitve.
• Napravo izključite iz napajanja.
• Odrežite električni priključni kabel in
ga zavrzite.
• Odstranite vrata in na ta način
preprečite, da bi se otroci in živali
zaprli v napravo.
• Hladilni krogotok in izolacijski material
naprave sta ozonu prijazna.
• Izolacijska pena vsebuje vnetljiv plin.
Za informacije o pravilnem odstranjevanju naprave se obrnite na občinsko
upravo.
• Ne poškodujte dela hladilne enote,
ki se nahaja v bližini kondenzatorja.
96
www.aeg.com
OPIS IZDELKA
MODEL Z LEDOMATOM-VODOMATOM
1
2
3
12
4
5
6
14
7
13
12
11
10
9
8
1 Ledomat in vsebnik
2 Hitri ohlajevalnik pločevink
3
4
5
6
(predelek za hitro hlajenje)
Za shranjevanje pijač.
Multi Plus Zone
Za shranjevanje običajnih zdravil
ali kozmetičnih izdelkov. Zanesljiva
shranitev ni zagotovljena za
izdelke, kot so vzorci akademskih
raziskav ali zdravila, ki zahtevajo
določen temperaturni razpon.
Posodica za jajca
Te posodice ne uporabljajte za
shranjevanje ledenih kock, niti je
ne postavljajte v zamrzovalnik.
Polica hladilnika (kaljeno steklo)
Za shranjevanje običajnih živil.
Predelek za osvežitev
(le izbrani modeli) Za pogosto
7
8
9
10
11
12
13
uporabljene pločevinke,
pitno vodo in pijače .
Posoda za osvežitev
Za shranjevanje živil,
mleka, soka, piva itd.
Posoda za zelenjavo
Posoda za sadje
Magic Cool Zone (le izbrani modeli)
Zamrzovalna posoda
Za dolgotrajnejše shranjevanje
suhega mesa ali rib.
Predelek za shranjevanje na vratih
(predelek z dvema zvezdicama)
Za kratkotrajno shranjevanje
živil in sladoleda.
Predelek za shranjevanje na vratih
Za shranjevanje zamrznjenih živil.
SLOVENŠČINA
97
14 Polica zamrzovalnika (kaljeno
steklo) Za shranjevanje zamrznjenih
živil, kot so meso, ribe, sladoled.
MODEL BREZ LEDOMATA-VODOMATA
1
2
3
11
4
5
12
6
11
10
9
1 Pladenj za ledene kocke
2 Hitri ohlajevalnik pločevink
(predelek za hitro hlajenje)
Za shranjevanje pijač.
3 Multi Plus Zone
Za shranjevanje običajnih zdravil
ali kozmetičnihizdelkov. Zanesljiva
shranitev ni zagotovljena za
izdelke, kot so vzorci akademskih
raziskav ali zdravila, ki zahtevajo
določe n temperaturni razpon.
4 Posodica za jajca
Te posodice ne uporabljajte za
shranjevanje ledenih kock, niti je
ne postavljajte v zamrzovalnik.
5 Polica hladilnika (kaljeno steklo)
Za shranjevanje ob ičajnih živil.
8
7
6 Posoda za osvežitev
7
8
9
10
11
12
Za shranjevanje živil,
mleka, soka, piva itd.
Posoda za zelenjavo
Posoda za sadje
Zamrzovalna posoda
Za dolgotrajnejše shranjevanje
suhega mesa ali rib.
Predelek za shranjevanje na vratih
(predelek z dvema zvezdicama)
Za kratkotrajno shranjevanje
živil in sladoleda.
Predelek za shranjevanje na vratih
Za shranjevanje zamrznjenih živil.
Polica zamrzovalnika (kaljeno
steklo)
Za shranjevanje zamrznjenih živil,
kot so meso, ribe, sladoled.
98
www.aeg.com
UPRAVLJALNA PLOŠČA
MODEL Z LEDOMATOM-VODOMATOM
A
1
6
5
B
H
1
C
D
G F
E
2
4
3
4 Izbirna tipka za izmet ledu
Izbirna tipka za temperaturo
zamrzovalnika
2
Izbirna tipka za temperaturo
hladilnika
3
To tipko pritisnite za preprečitev
nenamerne spremembe nastavitev.
Za sprostitev tipko pritiskajte več kot
tri sekunde. Prikazovalnik se izklopi.
Indikatorji (A-H)
A.
in zaklep za ledoma
.
5 Izbirna tipka za iztekanje vode
.
6
Tipka za LUČKO/FI LTER:
1. Tipka za vklop lučke ledomatavodomata.
2. Tipka za zamenjavo ali ponastavitev filtra.
Po zamenjavi filtra ali za ponastavitev to tipko pritiskajte tri
sekunde.
Opis
Prikazovalnik temperature v zamrzovalniku
B.
Prikazovalnik alarma (brez zvoka)
Uporabnik lahko prejme informacije o
stanju temperature, ko ta po nesreči
naraste (npr. izpad električne energije).
1. Ikona alarma utripa in na ta način
prikazuje najvišjo notranjo temperaturo.
2. Alarm preneha, ko pritisnete tipko in
se na prikazovalniku prikaže nadzorna
vrednost temperature.
C.
Indikator zaklepa
SLOVENŠČINA
Indikatorji (A-H)
99
Opis
Prikazovalnik temperature v hladilniku
D.
Indikator zaklepa za ledomat
E.
Indikator izmetavanja ledu
F.
Indikator iztekanja vode
G.
Prikazovalnik za zamenjavo filtra Po
šestih mesecih od prvega vklopa bo
ikona utripala.
H.
MODEL BREZ LEDOMATA-VODOMATA
1
A
B
C
D
E
2
3
3
1
Izbirna tipka za temperaturo
zamrzovalnika
2
Izbirna tipka za temperaturo
hladilnika
Tipka za zaklep To tipko pritisnite za
preprečitev nenamerne spremembe
nastavitev. Za sprostitev tipko
pritiskajte več kot tri sekunde.
Indikatorji (A-E)
Opis
A.
Prikazovalnik temperature v zamrzovalniku
B.
Indikator »Super« za zamrzovalnik
C.
Indikator zaklepa
D.
Indikator »Super« za hladilnik
E.
Prikazovalnik temperature v hladilniku
100
www.aeg.com
PRED PRVO UPORABO
NAMEŠČANJE VODA ZA
VODO
1. Za modele s samodejnim
ledomatom
–– Za delovanje samodejnega
ledomata mora biti tlak vode od
2,0 do 12,3 bara ali več.
–– Preverite tlak v vaši vodovodni
napeljavi. Če se kozarec s prostornino 180 ml napolni v desetih
sekundah, je tlak ustrezen.
–– Če tlak vode ni dovolj visok za
delovanje samodejnega ledomata,
pokličite vodovodarja, da vam
priskrbi dodatno tlačno črpalko za
vodo.
2. Pri nameščanju cevi za vodo se
prepričajte , da ne bodo v bližini
vročih površin.
3. Vodni filter vodo le »filtrira«. Ne
odstranjuje bakterij ali mikrobov.
4. Življenjska doba filtra je odvisna od
pogostosti uporabe. Priporočamo,
da filter zamenjate vsaj enkrat na
šest mesecev. Filter namestite tako,
da bo lahko dostopen (za odstranjevanje in na meščanje).
Opomba: Po 6 mesecih od
prvega napajanja ikona utripa. Za
odstranjuje utripanja ikone pritisnite gumb za lučko za 3 sekunde
po menjavi vodnega filtra.
5. Po namestitvi hladilnika in sistema
za vodo izberite WATER na upravljalni plošči in pritiskajte dve do tri
minute, da bo voda napolnila posodo
za vodo in jo boste lahko natočili .
SLOVENŠČINA
101
VSAKODNEVNA UPORABA
NASTAVITEV TEMPERATURE
Ko napravo prvič priključite na napajanje, je način temperature nastavljen na
Srednji.
MODEL BREZ LEDOMATAVODOMATA
Zamrzovalnik
MODEL Z LEDOMATOM-VODOMATOM
Zamrzovalnik
Za nastavitev temperature pritiskajte
tipko
dokler se ne prikaže želena
vrednost. Za funkcijo hitrejšega
zamrzovanja držite tipko
pritisnjeno, dokler ne zasveti svetleča
dioda·;super«. Za zaustavitev te funkcije
ponovno pritisnite tipko.
Hladilnik
Za nastavitev temperature pritiskajte
tipko
dokler se ne prikaže želena
vrednost. Za funkcijo hitrejšega hlajenja
držite tipko
pritisnjeno, dokler ne
zasveti svetleča dioda »Super«. Za
zaustavitev te funkcije ponovno pritisnite
tipko.
Funkcija pretvorbe prikazovalnika temperature (°F - °C)
Privzeta nastavitev so ‘C. Pritisnite tipko za zaklep
za vstop v
zaklenjen način. V zaklenjenem
načinu sočasno deset sekund
pritiskajte tipki
in WATER
za spremembo temperaturne
lestvice.
Za nastavitev temperature pritiskajte tipko
, dokler se ne
prikaže želena temperatura. Za funkcijo
hitrejšega zamrzovanja držite tipko
pritisnjeno, dokler ne
zasveti svetleča dioda »Super«. Za
zaustavitev te funkcije ponovno pritisnite
tipko.
Hladilnik
For temperature setting push
, dokler se ne prikaže
želena temperatura.
Za funkcijo hitrejšega hlajenja držite
tipko
pritisnjeno, dokler
ne zasveti svetleča dioda »Super«. Za
zaustavitev te funkcije ponovno pritisnite
tipko.
PREVIDNOST!
Živila v hladilniku lahko zamrznejo, če je temperatura okolja
nižja od 5°C.
NAČIN VISOKE TEMPERATURE
MODEL Z LEDOMATOM-VODOMATOM
Zvišanje temperature v zamrzovalniku
ali hladilniku ponazarja naslednje:
• utripanje ikone alarma (zvočni signal
se ne oglasi),
• elektronski sistem prikazuje najvišjo
temperaturo v zamrzovalniku ali
hladilniku.
102
www.aeg.com
Tudi če se običaj no delovanje
naprave ponovno vzpostavi in
notranja temperatura doseže o
bičaj no vrednost, ikona
alarma
še vedno utripa, indikator prikazovalnika pa prikaže
najvišjo doseženo temperaturo.
Ko pritisnete tipko za zaklep
se način alarma konča in ikona
alarma
ugasne. Na prikazovalniku se prikaže prilagojena
vrednost temperature.
MODEL BREZ LEDOMATAVODOMATA
Zvišanje temperature v zamrzovalniku
ali hladilniku ponazarja naslednje:
• utripanje prikazovalnika zamrzovalnika ali / in hladilnika,
• elektronski sistem prikazuje najvišjo
temperaturo v zamrzovalniku ali
hladilniku.
Tudi če se običajno delovanje
naprave ponovno vzpostavi in
notranja temperatura doseže
običajno vrednost, prikazovalnik
še vedno utripa in prikazana je
najvišja dosežena temperatura.
Ko pritisnete tipko za zaklep
, se način visoke temperature konča, na prikazovalniku pa
se prikaže prilagojena vrednost
temperature.
FUNKCIJE »IZKLOPA«
• Notranje lučke naprave ugasnejo, ko
so vrata odprta več kot 10 minut.
• Funkcija izklopa prikazovalnika:
–– Če 5 minut ne pritisnete nobene
tipke ali ne odprete vrat, ugasnejo
vse svetleče diode prikazovalnika,
razen WATER, ICE in ikono
–– Po načinu izklopa svetleče diode
se naprava vrne v običajni način
prikazovalnika, ko pritisnete
poljubno tipko ali odprete vrata.
• Funkcija izklopa sistema (funkcija
izklopa napajanja):
–– delovanje naprave lahko ustavite,
ne da bi vtič iztaknili iz vtičnice, še
posebej med dopustom,
–– s sočasnim pritiskanjem tipk
in
5
sekund izklopite napravo,
–– v načinu »IZKLOPA« je za
temperaturo zamrzovalnika in
hladilnika prikazano » — — « .
Ostale svetleče diode ugasnejo in
delovanje naprave se ustavi.
–– lahko pa tudi sočasno držite
pritisnjeni tipki
in
5 sekund, da počistite
funkcijo »IZKLOP«.
ALARM ZA ODPRTA VRATA
Če vrata hladilnika ali zamrzovalnika
pustite odprta 1 minuto, se oglasi zvočni
signal. Zvočni signal se izklopi po 5
minutah. Ko se ponovno vzpostavijo
normalni pogoji (zaprta vrata), se alarm
izklopi.
SLOVENŠČINA
103
FUNKCIJE
MAGIC COOL ZONE
Ko prvič priključite napravo, SVETI
svetleča dioda FRESH. Za spreminjanje
nastavitev korak za korakom uporabite
tipko SELECT.
Korak
Prikazovalnik
Končna temperatura
1.
FRESH
+5°C do +6°C.
2.
VEGETABLE
+3°C do +4°C.
3.
FISH
–1°C do +0°C.
4.
MEAT
–3°C do –2°C.
LEDOMAT-VODOMAT
PREVIDNOST!
Za ledene kocke ne uporabljajte
tankih krhkih kozarcev ali kristalnih kozarcev.
Pritisnite tipko WATER ali ICE in s kozarcem nežno pritisnite vzvod; po dveh
sekundah:
• če ste pritisnili tipko
WATER, zasveti ikona
PREVIDNOST!
Če led spremeni barvo, prenehajte uporabljati ledomat in
pokličite serviserja .
Uporabljajte le led iz te naprave.
SAMODEJNI LEDOMAT
•
• če ste pritisnili tipko
ICE, zasveti ikona,
.
•
•
•
•
Ko čistite sestav vsebnika za ledene
kocke ali ko ledomata ne uporabljate
dalj časa, odstranite ledene kocke iz
vsebnika za ledene kocke in zaklenite
ledomat, tako da tri sekunde pritiskate
tipko ICE. Zasveti
.
•
•
•
Naprava naenkrat naredi približno 10
ledenih kock, 14-15-krat dnevno. Če
je vsebnik za ledene kocke poln, se
izdelava ledenih kock konča.
Ko v vsebnik za ledene kocke padajo
ledene kocke, je ropotanje ledomata
običajno.
Da bi preprečili neprijetne vonjave
ali smrad, redno čistite vsebnik za
ledene kocke.
Če količina ledu v vsebniku za
ledene kocke ni zadostna, led morda
ne bo prihajal ven. Počakajte približno
en dan, da bo več ledu.
Če led ne bo prihajal ven brez težav,
se prepričajte, da odprtina enote ni
zamašena.
Če se ledene kocke zagozdijo in ne
pridejo iz
enote, izvlecite vsebnik za ledene
kocke in ločite
ledene kocke, ki so se zlepile skupaj.
104
www.aeg.com
PREVIDNOST!
Če je treba prilagoditi količino
vode, ki se dovaja v ledoma!,
pokličite serviserja.
PREVIDNOST!
V primeru izpada električne
energije se lahko ledene kocke
stopijo in voda steče po tleh. Če
pričakujete, da bo to trajalo več
ur, izvlecite vsebnik in iz njega
odstranite ledene kocke, nato ga
vstavite nazaj.
KORISTNI NAMIGI IN NASVETI
NASVETI ZA
SHRANJEVANJE ŽIVIL
• Pred shranjevanjem živila operite.
• Živila ločite in razdelite na manjše
kose.
• Živila, ki vsebujejo veliko vode, ali
živila, ki so zelo vlažna, postavite
v ospredje polic (v bližino vrat). če
jih postavite v bližino odprtine za
dovajanje hladnega zraka, lahko
zamrznejo.
• Topla ali vroča živila morate pred
shranjevanjem dovolj ohladiti,
da zmanjšate porabo energije in
povečate zmogljivost ohlajanja.
• Pri shranjevanju tropskega sadja,
kot so banane, ananas in paradižniki,
bodite previdni, ker se pri nizki
temperaturi hitro pokvari.
• Med živili naj bo čimveč razmaka.
Če so živila preveč tesno skupaj,
je ovirano kroženje hladnega zraka,
kar poslabša ohlajanje.
• Nikoli ne pozabite prekriti ali oviti
živil, da bi preprečili širjenje njihovih
vonjav.
• Zelenjave ne shranjujte v
nizkotemperaturnem predelku,
ker lahko zamrzne.
• Jajca lahko po želji shranjujete
na polici hladilnika.
OBIČAJNI OBRATOVALNI
ZVOKI
Zvoki, navedeni v nadaljevanju, so med
delovanjem običajni:
• Med črpanjem hladilnega sredstva je
slišen blag klokotajoč in šumeč zvok
tuljav.
• Med črpanjem hladilnega sredstva
je slišen brneč in utripajoč zvok
kompresorja.
• Nenadno pokanje iz notranjosti
naprave zaradi toplotnega raztezanja
(naraven in nenevaren fizikalni pojav).
• Pri vklopu ali izklopu kompresorja je
slišen blag klikajoč zvok regulatorja
temperature.
NAMIGI ZA PRIHRANEK
ENERGIJE
• Vrat ne odpirajte pogosto in jih ne
puščajte odprtih dlje, kot je potrebno.
NAMIGI ZA SVEŽA ŽIVILA
HLAJENJE
• V hladilniku ne shranjujte toplih
živil ali hlapljivih tekočin.
• Živila pokrijte ali zavijte, še posebej,
če imajo močan vonj.
• Živila shranite tako, da bo okoli
njih lahko prosto krožil zrak.
NAMIGI ZA HLAJENJE
Uporabni nasveti:
• Meso (vseh vrst): zavijte v ustrezno
pakiranje in ga postavite na stekleno
polico nad predalom za zelenjavo.
Meso shranjujte največ 1-2 dni.
• Kuhana hrana, hladne jedi: pokrijte
in položite na katerokoli polico.
• Sadje in zelenjava: temeljito očistite
in položite v poseben predal.
• Nepakiranih banan, krompirja, čebule
in česna ne smete hraniti v hladilniku.
• Maslo in siri: položite v posebno
nepropustno posodo ali zavijte v
aluminijasto folijo ali polietilensko
vrečko, da izločite čim več zraka.
• Steklenice: zaprite s pokrovčki in
položite na vratno polico za steklenice
ali (če je na voljo) na držalo za
steklenice.“
SLOVENŠČINA
105
VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
ČIŠČENJE NOTRANJIH
DELOV
Za čiščenje uporabite krpo z vodo in
blagim (nevtralnim) čistilom.
3. Posode v zamrzovalniku in
hladilniku
Primite na obeh straneh in potegnite
navzgor.
1. Prestrezna polica ledomatavodomata
Odstranite rešetko in redno čistite
prestrezno polico (prestrezna polica
ne odvaja vode sama).
4. Police v zamrzovalniku in hladilniku
Povsem odprite vrata, nato pa police
potegnite naprej, da jih odstranite.
2. Vsebnik za ledene kocke
–– Odstranjevanje: za odstranitev
sestav vsebnika potegnite naprej.
–– Nameščanje : namestite v stranske utore in vstavite do konca. Če
je vsebnik težko vstavili do konca,
ga odstranite, obrnite spiralo v
njem ali pogonski mehanizem za
četrtino obrata in ponovno vstavite.
–– Ledenih kock ne shranjujte predolgo.
5. Posoda za zelenjavo in sadje
Za odstranitev potegnite naprej in
malce dvignite.
ČIŠČENJE TESNIL VRAT
Uporabite krpo z blagim (nevtralnim)
čistilom.
106
www.aeg.com
ČIŠČENJE HRBTNEGA
DELANAPRAVE (PROSTOR
KOMPRESORJA)
3. Izključite kable plošče s svetlečo
diodo in zamenjajte svetlečo diodo.
Vsaj enkrat letno s sesalnikom odstranite prah z rešetke.
Sestavljanje je obratno od
razstavljanja.
ZAMENJAVA NOTRANJE
SVETLEČE DIODE
PREVIDNOST!
Svetlečo diodo lahko zamenja
le serviser ali podobno usposobljena oseba.
PREVIDNOST!
Napravo najprej izključite iz
napajanja!
Zamenjava svetleče diode v
zamrzovalniku in hladilniku
1. Z izvijačem ločite zadnjo stran pokrova svetleče diode.
2. Ločite pokrov svetleče diode in
popustite pritrdilna vijaka plošče s
svetlečo diodo.
x2
SLOVENŠČINA
107
KAJ STORITE V PRIMERU ...
Preden pokličete servis, si oglejte
naslednje namige za odpravljanje
težav!
Težava
Preverite
Rešitev
V napravi se nikoli
ne shladi. Zamrzovanje in ohlajanje
nista zadostna.
• Ali je naprava
izključena iz napajanja?
• Ali je temperatura
nastavljena na NIZEK
način?
• Ali naprava stoji na
neposredni sončni
svetlobi ali ob njej
stoji kakšna grelna
naprava?
• Je razmak med hrbtnim delom naprave in
steno premajhen?
•
Živila v napravi
zamrznejo.
• Ali je temperatura
nastavljena na VISOK
način?
• Ali je temperatura
okolice prenizka?
• Ali so živila z veliko
vlage shranjena v
bližini odprtine za
dovajanje hladnega
zraka?
• Način temperature
nastavite na SREDNJI ali
NIZEK.
• Živila lahko zamrznejo,
če je temperatura okolja
nižja od 5 ‘C. Premaknite
na kraj, kjer je temperatura
višja od 5°C.
• Bolj vlažna živila položite
na dele polic, ki so bližje
vratom.
Naprava oddaja
nenavaden zvok.
• Ali so tla pod napravo
neravna?
• Je razmak med hrbtnim delom naprave in
steno premajhen?
• Ali se naprave dotika
kakšen predmet?
• Napravo premaknite na
ravna tla.
• Ohranite zadosten razmak.
• Odstranite vse predmete, ki
se dotikajo naprave.
Nenavadni zvoki:
pokanje, klikanje,
pretakanje vode,
brenčanje ali
brnenje.
Napravo p riključite na
napajanje.
• Način temperature
nastavite na SREDNJI ali
VISOK.
• Napravo premaknite na
mesto, kjer ni neposredne
sončne svetlobe in v bližini
ni grelnih naprav.
• Med hrbtno stranjo naprave
in steno naj bo dovolj prostora (več kot 10 cm).
To je običajno (če naprava
ni v vodoravni legi, so lahko
zvoki glasnejši).
108
www.aeg.com
Težava
Preverite
Rešitev
Iz notranjosti prihaja neprijeten vonj
ali smrad.
• Ali so shranjena živila
nepokrita ali odvita?
• Ali so po policah in
posodah ostanki
hrane?
• Ali so živila shranjena
predolgo?
• Živila pokrijte in zavijte.
• Redno či stite notranje
dele naprave. Ko se ti deli
navzamejo vonja, ga je
težko odstraniti.
• Živil ne shranjujte predolgo.
• Naprava ni popoln niti
stalen prostor za shranjevanje živil.
Vrata se težko
odpirajo.
• Ste vrata zaprli in
nato spet takoj skušali
odpreti?
• V tem primeru počakajte
kakšno minuto, potem pa
jih boste zlahka odprli.
V notranjosti
naprave in po njeni
površini se nabirata
ivje in rosa.
• So bila vrata predolgo
odprta?
• Ste shranjevali nepokrita ali odvita živila z
veliko vlage?
• Je okoli naprave visoka temperatura in/ali
visoka vlažnost?
• Vrat ne puščajte odprtih
dalj časa.
• Živila pokrijte in zavijte.
• Napravo postavite v bolj
suh in hladnejši prostor.
Topel ali vroč
sprednji del in
stranici naprave.
To je povsem običajno.
TEMPERATURA OKOLJA
Ta naprava je namenjena delovanju pri
temperaturi okolja, navedeni s kategorijo, označeno na ploščici za tehnične
navedbe.
Klimatska kategorija
Temperatura okolja (od ... do ... )
SN
+10°C do + 32°C
N
+16°C do + 32°C
ST
+16°C do + 38°C
T
+16°C do + 43°C
Na notranjo temperaturo lahko
vplivajo dejavniki, kot je mesto
postavitve naprave, temperatura
okolja ali pogostost odpiranja
vrat.
ACCESSORIES
• Filter Box
• Water Supply Kit
• User Manual
SLOVENŠČINA
109
SKRB ZA VARSTVO OKOLJA
Reciklirajte materiale, ki jih označuje
simbol
. Embalažo odložite v ustrezne
zabojnike za reciklažo. Pomagajte
zaščititi okolje in zdravje ljudi ter reciklirati odpadke električnih in elektronskih
naprav.
Naprav, označenih s simbolom
, ne
odstranjujte z gospodinjskimi odpadki.
Izdelek vrnite na krajevno zbirališče za
recikliranje ali se obrnite na občinski urad.
110
www.aeg.com
ÍNDICE DE MATERIAS
INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD.................................................................. 111
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.....................................................................112
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.........................................................................114
PANEL DE MANDOS.............................................................................................116
ANTES DEL PRIMER USO...................................................................................118
USO DIARIO..........................................................................................................119
OPCIONES…........................................................................................................121
CONSEJOS ÚTILES..............................................................................................122
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA............................................................................123
QUÉ HACER SI.....................................................................................................125
ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES......................................................................127
PARA OBTENER RESULTADOS PERFECTOS
Gracias por escoger este producto AEG. Este artículo ha sido creado para ofrecer un
rendimiento impecable durante muchos años, con innovadoras tecnologías que facilitarán su vida y prestaciones que probablemente no encuentre en electrodomésticos
corrientes. Por favor, dedique algunos minutos a la lectura para disfrutar de todas sus
ventajas.
Visite nuestro sitio web para:
Obtener consejos, folletos, soluciones a problemas e información de servicio:
www.aeg.com
Registrar su producto para recibir un mejor servicio:
www.aeg.com/productregistration
Adquirir accesorios, artículos de consumo y recambios originales para su
aparato:
www.aeg.com/shop
ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE
Le recomendamos que utilice recambios originales.
Al contactar con el Servicio, cerciórese de tener la siguiente información a mano.
La información se puede encontrar en la placa de características. Modelo, PNC, Número
de serie.
Advertencia - Precaución-Información sobre seguridad.
Información general y consejos
Información medioambiental.
Sujeto a cambios sin previo aviso.
ESPAÑOL
111
INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD
Antes de instalar y utilizar este aparato, lea cuidadosamente las
instrucciones que se proporcionan. El fabricante no se hace responsable de los daños y lesiones causados por una instalación y uso
incorrectos. Conserve estas instrucciones junto con el aparato para
futuras consultas.
Seguridad de niños y personas vulnerables
• Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños de 8 años
en adelante y personas cuyas capacidades físicas, sensoriales
o mentales estén disminuidas o que carezcan de la experiencia
y conocimientos suficientes para manejarlo, siempre que
cuenten con las instrucciones o la supervisión sobre el uso del
electrodoméstico de forma segura y comprendan los riesgos.
• Este aparato pueden utilizarlo niños entre 3 y 8 años, así como
las personas con minusvalías importantes y complejas, siempre
que estén bajo supervisión continua.
• Es necesario mantener alejados a los niños de menos de
3 años salvo que estén bajo supervisión continua.
• No permita que los niños jueguen con el aparato.
• La limpieza y mantenimiento del aparato no deberán ser realizados
por niños sin supervisión.
• Mantenga todo el material de embalaje fuera del alcance de los
niños y deséchelo de forma adecuada.
Instrucciones generales de seguridad
• Este aparato está diseñado exclusivamente para uso doméstico y
aplicaciones similares, como por ejemplo:
––Granjas; áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y
otros entornos de trabajo.
––Por clientes de hoteles, moteles, hostales o pensiones y otros
entornos de tipo residencial.
• No obstruya las aberturas de ventilación del alojamiento del aparato
ni de la estructura empotrada.
• No utilice dispositivos mecánicos ni otros medios para acelerar
el proceso de descongelación, salvo aquellos que recomiende el
fabricante.
• No dañe el circuito del refrigerante.
• No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos para
alimentos en el electrodoméstico, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.
112
www.aeg.com
• No utilice pulverizadores de agua ni vapor para limpiar el electrodoméstico.
• Limpie el aparato con un paño húmedo y suave. Utilice solo detergentes neutros. No utilice productos abrasivos, estropajos duros,
disolventes ni objetos metálicos.
• No guarde en este aparato sustancias explosivas como latas de
aerosol con propulsor inflamable.
• Si el cable eléctrico sufre algún daño, el fabricante, su servicio técnico o un profesional tendrán que cambiarlo para evitar riesgos.
• Si el aparato está equipado con sistema de fabricación de hielo o
dispensador de agua, rellénelos con agua potable exclusivamente.
• Si el aparato requiere una conexión de agua, conéctelo a una toma
de agua potable exclusivamente.
• La presión de la entrada de agua (mínima y máxima) debe oscilar
entre 1 bar (0,1 MPa) y 10 bares (1 MPa).
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Instalación
DVERTENCIA
A
La instalación de este aparato
debe realizarla únicamente una
persona cualificada.
• Retire todo el material de embalaje.
• No instale ni utilice un aparato
dañado.
• Siga las instrucciones de instalación
proporcionadas con el aparato.
• Tenga siempre cuidado al mover
este electrodoméstico, porque es
pesado. Utilice siempre guantes de
protección.
• Asegúrese de contar con una buena
circulación de aire alrededor del
aparato.
• Espere al menos 4 horas antes de
conectar el aparato a la alimentación
eléctrica. Es necesario esperar
para permitir que el aceite vuelva al
compresor.
• No instale el aparato cerca de
radiadores, cocinas, hornos o placas.
• La parte posterior del aparato debe
colocarse contra la pared.
• No instale el aparato donde reciba luz
solar directa.
• No instale este aparato en áreas
demasiado húmedas o demasiado
frías, como anexos, cocheras o
bodegas.
• Cuando mueva el aparato, levántelo
por el borde delantero para evitar que
raye el suelo.
Conexión eléctrica
ADVERTENCIA
Existe riesgo de incendio y
descargas eléctricas.
ADVERTENCIA
Al colocar el producto, asegúrese
de que el cable de alimentación
no queda atrapado o doblado.
ADVERTENCIA
No utilice adaptadores de varios
enchufes ni cables alargadores.
• El aparato debe tener conexión a tierra.
• Un electricista cualificado deberá realizar todas las conexiones eléctricas.
• Asegúrese de que las especificaciones
eléctricas de la placa de características coinciden con las del suministro
eléctrico. En caso contrario, póngase
en contacto con un electricista.
• Utilice siempre una toma de corriente
con aislamiento de conexión a tierra.
• No utilice adaptadores con varios
enchufes ni cables de extensión.
• Asegúrese de no causar daños a los
componentes eléctricos (como el enchufe, el cable de corriente y el com-
ESPAÑOL
presor). Póngase en contacto con un
electricista o con el servicio técnico
para cambiar un cable dañado.
• El cable de corriente debe mantenerse por debajo del nivel del enchufe.
• Conecte el enchufe a la toma de corriente únicamente cuando haya terminado la instalación. Asegúrese de tener
acceso al enchufe del suministro de
red una vez finalizada la instalación.
• No tire del cable de corriente para
desconectar el aparato. Para
desconectarlo, tire siempre del enchufe.
Uso
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ADVERTENCIA
Existe riesgo de lesiones,
quemaduras, descargas
eléctricas o incendios.
El aparato contiene un gas
inflamable, isobutano (R600a),
un gas natural con alto grado
de compatibilidad medioambiental. Tenga cuidado para no dañar
el circuito de refrigerante que
contiene isobutano.
No modifique las especificaciones de
este aparato.
No ponga aparatos eléctricos (como
máquinas para hacer helados) dentro
del aparato, a menos que el fabricante indique que puede hacerlo.
Si el circuito del refrigerante se daña,
asegúrese de que no existan fuentes
de ignición ni llamas en la habitación.
Ventile la habitación.
No coloque recipientes calientes sobre las piezas plásticas del aparato.
No coloque bebidas con gas en el
congelador. Se creará presión en el
recipiente de la bebida.
No almacene gases ni líquidos inflamables en el aparato.
No coloque productos inflamables
ni objetos mojados con productos
inflamables en el interior del aparato,
ni tampoco cerca o encima de él.
No toque el compresor ni el condensador. Están muy calientes.
No retire ni toque elementos del compartimento congelador con las manos
húmedas o mojadas.
No vuelva a congelar alimentos que
se hayan descongelado.
Siga las instrucciones del envase de
los alimentos congelados.
113
Luz interna
ADVERTENCIA
¡Peligro de descarga eléctrica.
• La bombilla de este aparato no es
apta para iluminar la casa.
Mantenimiento y limpieza
ADVERTENCIA
Existe riesgo de que se produzcan lesiones o daños en el
aparato.
• Antes de proceder con el mantenimiento, apague el aparato y desenchúfelo de la toma de corriente.
• Este equipo contiene hidrocarburos
en la unidad de refrigeración. El mantenimiento y la recarga de la unidad
deberán depender exclusivamente de
personal cualificado.
• Examine con regularidad el desagüe
del aparato y, en caso necesario,
límpielo. Si el desagüe se bloquea, el
agua de la descongelación se acumulará en la base del aparato.
Desecho del aparato
ADVERTENCIA
Existe riesgo de lesión o asfixia.
• Desconecte el aparato de la toma de
corriente.
• Corte el cable de corriente y deséchelo.
• Retire la puerta para evitar que niños
y animales se queden atrapados en
el interior del aparato.
• El circuito del refrigerante y los materiales aislantes de este aparato no
dañan la capa de ozono.
• La espuma aislante contiene gas
inflamable. Póngase en contacto
con las autoridades locales para
obtener información acerca de cómo
desechar el aparato de manera correcta.
• No dañe la parte de la unidad refrigerante que está cerca del intercambiador de calor.
114
www.aeg.com
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
MODELO CON DISPENSADOR
1
2
3
12
4
5
6
14
7
13
12
11
10
9
8
1 Fabricación de hielo y
2
3
4
5
6
almacenamiento
Xpress Can Chiller
(compartimento de enfriado
rápido) Para guardar bebidas.
Zona Multi Plus
Para almacenar medicinas
en general o productos
cosméticos. No se garantiza
la conservación de productos
como muestras académicas o
medicamentos que precisan unas
temperaturas específicas.
Huevera
No utilice la caja para guardar
cubitos ni la introduzca en el
compartimento delcongelador.
Estante del frigorífico (vidrio
templado) Para almacenar
alimentos normales.
Compartimento de refrigeración
7
8
9
10
11
12
(solo los modelos seleccionados)
Para latas, agua y bebidas
de uso frecuente.
Compartimento de refrigeración
Para almacenar alimentos
refrigerados, leche, zumos,
cerveza, etcétera.
Cajón de verduras
Caja para frutas
Zona Magic Cool (solo los
modelos seleccionados)
Caja del congelador
Para almacenar carne o pescado
secos durante un periodo
prolongado.
Compartimento de
almacenamiento en la puerta
(compartimento de 2 estrellas)
Para almacenamiento a corto
plazo de alimentos y helados
ESPAÑOL
13 Compartimento de
14 Estante del congelador
almacenamiento en la puerta Para
almacenar alimentos congelados.
(vidrio templado) Para
almacenar congelados como
car ne, pescado, helado.
MODELO SIN DISPENSADOR
1
115
2
3
11
4
5
12
6
11
10
9
1 Bandeja de cubitos de hielo
2 Xpress Can Chiller
3
4
5
6
(compartimento de enfriado
rápido) Para guardar bebidas.
Zona Multi Plus Para almacenar
medicinas en general o productos
cosméticos. No se garantiza
la conservación de productos
como muestras académicas o
medicamentos que precisan unas
temperaturas específicas.
Huevera No utilice la caja para
guardar cubitos ni la introduzca en
el compartimento del congelador.
Estante del frigorífico (vidrio
templado) Para almacenar
alimentos normales.
Compartimento de refrigeración
Para almacenar alimentos
refrigerados, leche, zumos,
8
7
cerveza, etcétera.
7 Cajón de verduras
8 Caja para frutas
9 Caja del congelador
Para almacenar carne o
pescado secos durante un
periodo prolongado.
10 Compartimento de
almacenamiento en la puerta
(compartimento de 2 estrellas)
Para almacenamiento a corto
plazo de alimentos y helados
11 Compartimento de
almacenamiento en la puerta Para
almacenar alimentos congelados.
12 Estante del congelador
(vidrio templado) Para
almacenar congelados como
carne, pescado, helado.
116
www.aeg.com
PANEL DE MANDOS
MODELO CON DISPENSADOR
A
1
6
5
B
H
C
G F
D
E
2
4
3
4 Tecla de selección para
1
Tecla de selección de temperatura
del compartimento congelador
2
dispensación de hielo
y bloqueo
de fabricación de hielo .
5 Tecla de selección para
dispensación de agua .
6
Tecla de selección de temperatura
del compartimento congelador.
3
Pulse esta tecla para evitar el cambio
accidental de ajustes.
Para liberar la tecla, púlsela durante
más de 3 segundos. La pantalla se
apaga.
Indicadores (A-H)
A.
B.
Tecla LUZ/FILTRO:
1. Tecla para encender una luz de
dispensador.
2. Tecla para cambio o reinicio
de fitro. Tras cambiar el filtro, o
para reiniciar, pulse esta tecla 3
segundos.
Descripción
Indicador de temperatura del congelador
Pantalla de alarma (sin sonido)
Los clientes se mantienen informados
de la temperatura cuando sube debido
a accidentes (como cortes de luz).
1. El icono de alarma parpadea
mostrando la temperatura interior
máxima
2. La alarma se detiene cuando
se pulsa la tecla
y la pantalla muestra el valor de control de
temperatura
ESPAÑOL
Indicadores (A-H)
Descripción
C.
Indicador de bloqueo
117
Indicador de temperatura del frigorífico
D.
Bloqueo para indicador de fabricación
de hielo
E.
Indicador de dispensador de hielo
F.
Indicador de dispensador de agua
G.
Pantalla de cambio del filtro
Después de 6 meses desde la primera
conexión, parpadea el icono.
H.
MODELLEN ZONDER VERDEELEENHEID
1
A
B
C
D
E
2
3
3
1
Tecla de selección de temperatura
del compartimento congelador
2
Tecla de selección de temperatura
del compartimento congelador
Botón de bloqueo
Pulse esta tecla para evitar el cambio
accidental de ajustes.
Para liberar la tecla, púlsela durante
más de 3 segundos.
Indicadores (A-E)
Descripción
A.
Indicador de temperatura del congelador
B.
Indicador “Súper“ del congelador
C.
Indicador de bloqueo
D.
Indicador “Súper“ del frigorífico
E.
Indicador de temperatura del frigorífico
118
www.aeg.com
ANTES DEL PRIMER USO
INSTALACIÓN DE LA LÍNEA
DE AGUA
1. Para modelos con fabricación de
hielo automática
–– La presión del agua debe ser de
2,0~12,5 kgf/cm2 o más para que
funcione el dispensador automático de hielo.
–– Compruebe la presión de la toma
de agua. Si llena una taza de 180
cc en 10 segundos, la presión es
adecuada.
–– Si la presión de agua no es
suficiente para la fabricación
automática de hielo, contacte con
un fontanero para aumentar la
presión de agua.
2. Al instalar los tubos de agua,
asegúrese de que no están cerca de
ninguna superficie caliente.
3. El filtro de agua sólo filtra el agua.
No elimina bacterias ni microbios.
4. La vida del filtro depende de su uso.
Se recomienda que sustituya el filtro
al menos una vez cada 6 meses. Al
conectar el filtro, sitúelo en un lugar
de fácil acceso (para desmontaje y
cambio).
Nota: después de 6 meses desde
la primera conexión a la corriente
eléctrica, el icono parpadea. Para
elimina el parpadeo del icono,
pulse el botón de luz durante 3
segundos después de cambiar el
filtro de agua.
5. Tras instalar el frigorífico y el tubo
de agua, seleccione WATER en
el panel de control y manténgalo
pulsado du- rante 2~3 minutos para
llenar de agua el tanque.
SONIDOS DE FUNCIONAMIENTO NORMAL
Los ruidos siguientes son normales
durante el funcionamiento:
• Un gorgoteo y burbujeo débil desde
el serpentín cuando se bombea el
refrigerante.
• Un zumbido o sonido intermitente
desde el compresor cuando
se bombea el refrigerante.
• Un chasquido repentino desde
el interior del aparato debido a la
dilatación térmica (un fenómeno
físico natural no peligroso).
• Un chasquido débil desde el
regulador de temperatura cuando
se activa o desactiva el compresor.
CONSEJOS PARA AHORRAR
ENERGÍA
• No abra la puerta con frecuencia
ni la deje abierta más tiempo del
estrictamente necesario.
CONSEJOS PARA
ALIMENTOS FRESCOS
• No guarde en el frigorífico alimentos
calientes ni líquidos en evaporación.
• Cubra o envuelva los alimentos, en
especial si tienen sabores fuertes.
• Coloque los alimentos de modo que
el aire pueda circular libremente entre
ellos.
CONSEJOS PARA LA
REFRIGERACIÓN
Consejos útiles:
• Carne (de todo tipo): guárdela en un
envoltorio adecuado y colóquela en
el estante de vidrio, sobre el cajón
de las verduras.
• Almacene la carne durante un máximo
de 1-2 días.
• Alimentos cocinados, platos fríos:
cubra y coloque en cualquier instante.
• Frutas y verduras: limpie a fondo
y coloque en un cajón especial.
• No guarde en el frigorífico productos
como plátanos, patatas, cebollas
y ajos, a menos que estén
empaquetados.
• Mantequilla y queso: coloque en
un recipiente hermético especial
o envuelva o bolsas de polietileno
para eliminar todo el aire posible.
• Botellas: cierre con un tapón y
colóquelas en el estante para botellas
de la puerta de la puerta o en el
botellero (si dispone de él).
ESPAÑOL
119
USO DIARIO
AJUSTE DE LA TEMPERATURA
MODELO SIN DISPENSADOR
Compartimento congelador
Cuando se enchufa el aparato por primera vez, la temperatura está ajustada en
Media.
MODELO CON DISPENSADOR
Compartimento congelador
Para ajustar la temperatura pulse la
Para ajustar la temperatura pulse la
tecla
hasta que aparezca
la temperatura deseada.
Para congelación rápida, pulse la tecla
hasta que se ilumine el
LED. Para detener la función, vuelva a
pulsar la tecla.
Compartimento frigorífico
tecla
hasta que aparezca el valor
deseado. Para congelación rápida,
pulse la tecla
hasta que se ilumine
el LED. Para detener la función, vuelva
a pulsar la tecla.
Compartimento frigorífico
Para ajustar la temperatura pulse la
tecla
hasta que aparezca el valor
deseado. Para enfriamiento rápido,
pulse la tecla
hasta que se ilumine
el LED. Para detener la función, vuelva
a pulsar la tecla.
Función de conversión del
indicador de temperatura
(Fahrenheit-Celsius)
El valor predeterminado es
Celsius. Pulse la tecla de bloqueo
para acceder al modo de
bloqueo. En el modo de bloqueo,
pulse los botones
y WATER
a la vez durante 10 segundos
para cambiar la escala de temperatura.
Para ajustar la temperatura pulse la
tecla
hasta que aparezca la
temperatura deseada.
Para enfriamiento rápido, pulse la tecla
hasta que se ilumine el
LED. Para detener la función, vuelva a
pulsar la tecla.
PRECAUCIÓN
Los alimentos del frigorífico
pueden congelarse si la temperatura del frigorífico es inferior a 5
°C.
MODO DE TEMPERATURA
ALTA
MODELO CON DISPENSADOR
Los aumentos de temperatura en el
compartimento congelador frigorífico se
indican:
• icono de alarma
intermitente (no
hay señal acústica)
• El sistema electrónico muestra la
temperatura máxima alcanzada dentro de los compartimentos
120
www.aeg.com
Aunque se recupere el funcionamiento normal del aparato y la
temperatura interior alcance un
nivel normal, el icono de alarma
sigue intermitente y el indicador muestra la máxima temperatura alcanzada.
Al pulsar la tecla de bloqueo
el modo de alarma termina y el
icono de alarma
se apaga.
La pantalla muestra el valor de
temperatura ajustado.
MODELO SIN DISPENSADOR
Los aumentos de temperatura en el
compartimento congelador frigorífico se
indican:
• pantalla intermitente de compartimento congelador y/o frigorífico
• El sistema electrónico muestra la
temperatura máxima alcanzada dentro de los compartimentos
Aunque se recupere el funcionamiento normal del aparato y la
temperatura interior alcance un
nivel normal, la pantalla sigue intermitente y se indica la máxima
temperatura alcanzada.
Al pulsar la tecla de bloqueo
, el modo de alta temperatura termina y la pantalla muestra
el valor de temperatura ajustado.
FUNCIONES DE APAGADO
• Las luces interiores del aparato se
apagan si la puerta está abierta más
de 10 minutos
• Función de apagado de pantalla:
–– 5 minutos después de pulsar una
tecla o abrir la puerta, todos los
LED se apagan excepto WATER,
ICE y .
–– Después del apagado del LED, el
aparato vuelve al modo normal al
pulsar una tecla o abrir la puerta.
• Función de apagado del sistema:
–– puede detener el funcionamiento
del aparato sin desenchufarlo,
especialmente durante las vacaciones
–– pulse las teclas
y
simultáneamente
durante 5 segundos para apagar
el aparato
–– durante el modo apagado, la
temperatura del congelador y el
frigorífico se muestran “ — — “ .
Otras luces LED se apagan y se
detiene todo el funcionamiento del
aparato.
–– por contra, mantenga pulsadas las
teclas
y
durante 5 segundos para desactivar la función de apagado.
ALARMA DE PUERTA
ABIERTA
Se emite una alarma acústica si la
puerta del frigorífico o el congelador están abiertas más de 1 minuto. La alarma
se detiene tras 5 en minutos. Una vez
restablecidas las condiciones normales
(puerta cerrada), la alarma se detiene.
ESPAÑOL
121
OPCIONES
ZONA DE ENFRIAMIENTO
MAGIC COOL
Al enchufar el aparato por primera vez,
el LED FRESH está encendido.
Para cambiar a los ajustes paso a paso,
utilice la tecla SELECT.
Paso
Pantalla
Temperatura deseada
1.
FRESH
de +5°C a +6°C.
2.
VEGETABLE
de +3°C a +4°C.
3.
FISH
de -1°C a +0°C.
4.
MEAT
de -3°C a -2°C.
DISPENSADOR
Seleccione la tecla WATER o ICE y
presione suavemente la palanca con el
vaso, tras 2 segundos:
• Sería pulsado la tecla WATER, el
ico no se iluminará.
PRECAUCIÓN
Evite utilizar tazas frágiles o
vasos de cristal al recoger los
cubitos de hielo.
PRECAUCIÓN
Si el hielo está decolorado, deje
de utilizar el dispensador y llame
al servicio técnico.
Utilice sólo hielo de este aparato.
FABRICACIÓN DE HIELO AUTOMÁTICA
• Sería pulsado la tecla ICE,
se iluminará.
el icono
Cuando limpie el montaje de la caja de
cubitos o no lo utilice durante mucho
tiempo, quite los cubitos de la caja de
almacenamiento de hielo y bloquee la
fabricación de hielo pulsando el botón
ICE durante 3 segundos.
se encenderá.
• Pueden hacerse unos 10 cubitos a la
vez, 14–15 veces al día. Si el depósito de hielo está lleno, se detiene la
fabricación de hielo.
• Es normal que se produzcan sonidos
de golpes cuando los cubitos de hielo
caen a la caja de almacenamiento.
• Para evitar malos olores, limpie regularmente la caja de almacenamiento
de cubitos.
• Si la cantidad de hielo en la caja de
almacenamiento no es suficiente,
puede no dispensarse y hielo. Espere
alrededor de un día para hacer más
hielo.
• Si el hielo no se dispensa fácilmente,
asegúrese de que la salida del dispensador no está bloqueada.
• Si los cubitos de hielo se atascan,
saqué la caja de almacenamiento
de cubitos y separe los cubitos que
puedan haberse pegado.
122
www.aeg.com
PRECAUCIÓN
Si es necesario ajustar la cantidad de agua que se alimenta
para la fabricación de hielo, llame
al servicio técnico.
CONSEJOS ÚTILES
CONSEJOS PARA ALMACENAR COMIDA
• La de los alimentos antes de almacenarlos.
• Divida y separe los alimentos en
piezas más pequeñas.
• Coloque los alimentos a cursos o
muy húmedos en la parte frontal de
los estantes (junto a la puerta). Si se
colocan cerca del chorro de aire frío,
pueden congelarse.
• Los alimentos templados o calientes
deben enfriarse antes de almacenar los para reducir el consumo de
energía y mejorar el rendimiento de la
refrigeración.
• Tenga cuidado al almacenar frutas
tropicales como plátanos, piña y tomate, porque se deterioran fácilmente
a bajas temperaturas.
• Mantenga los alimentos tan separados como pueda. Si están demasiado
apretados o cercanos, empeora la
circulación del aire y la refrigeración.
• No olvide cubrir o envolver los alimentos para evitar olores.
• No almacene verduras en la zona fría
porque pueden congelarse.
• Puede colocar la huevera en un
estante del frigorífico si lo prefiere.
PRECAUCIÓN
En caso de cortes del suministro
eléctrico, los cubitos pueden
derretirse y fluir hasta el suelo.
Si cree que esta situación puede
durar horas, saque la caja y
extraiga los cubitos de ella,
después vuélvala a colocar.
ESPAÑOL
123
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
LIMPIEZA DE LAS PIEZAS
INTERIORES
Utilice un paño con agua y detergente
suave (neutro) para limpiar.
1. Estante del dispensador de agua
Quite la rejilla para salpicaduras y
limpie el estante del agua regularmente (la bandeja de salpicaduras
no se desagua).
2. Caja de almacenamiento de
cubi- tos de hielo
–– Extracción: levante hacia adelante el montaje de la caja para
extraerlo.
–– Sustitución: encájela en las
ranuras laterales e insértelo
hasta el final. Si es difícil insertar
totalmente la caja, quítela, rote el
espiral de la caja o el mecanismo
de accionamiento un cuarto de
vuelta e insértela de nuevo.
–– No almacene cubitos de hielo durante demasiado tiempo.
3. Compartimentos congeladores y
frigorífico
Sostenga ambos extremos y tire
hacia arriba.
4. Estantes del congelador y frigorífico
Abra completamente la puerta y empuje hacia adelante en los estantes
para extraerlos.
5. Caja para verduras y frutas
Tire hacia adelante y levante ligeramente para extraer.
124
www.aeg.com
LIMPIEZA DE LA PUERTA
Utilice un paño con detergente suave
(neutro).
LIMPIEZA DE LA PARTE
DE ATRÁS DEL APARATO
(MAQUINARIA)
Quite el polvo de la rejilla con una aspiradora al menos una vez al año.
CAMBIO DE LA LUZ VERDE
INTERIOR
PRECAUCIÓN
La luz LED debe sustituirla sólo
personal de servicio o personal
con cualificación similar.
PRECAUCIÓN
Asegúrese de desenchufar primero el aparato.
Cambio del LED del congelador y frigorífico
1. Separe la parte posterior de una cubierta LED con un destornillador.
2. Separe la cubierta LED y afloje los 2
tornillos de fijación de la placa LED.
x2
3. Desconecte los cables de la placa
LED y cambie el LED.
El método de montaje es el
opues- to al de desmontaje.
ESPAÑOL
125
QUÉ HACER SI...
Consulte los siguientes consejos
de solución de problemas antes
de llamar al servicio técnico.
Problema
Punto de comprobación
Solución
Nunca se enfría
el interior. La
congelación y refrigeración no son
suficientes.
• ¿El aparato está desenchufado?
• ¿La temperatura está
ajustada en el modo
BAJA?
• ¿El aparato recibe luz
solar directa o tiene
cerca un aparato que
genere calor?
• ¿Hay demasiado poco
espacio entre la parte
de atrás del aparato y
la pared?
• Enchufe el aparato.
• Ajuste la temperatura en el
modo MEDIA o ALTA.
• Desplácelo donde no
reciban luz solar directa ni
haya aparatos que generen
calor.
• Mantenga suficiente espacio (más de 10 cm)
entre la parte de atrás del
aparato y la pared.
Los alimentos en
el aparato se congelan.
• ¿La temperatura está
ajustada en el modo
FUERTE?
• ¿La temperatura
circundante es demasiado baja?
• ¿Hay alimentos con
mucha humedad cerca
del conducto de aire
frío?
• Ajuste la temperatura en el
modo MEDIA o BAJA.
• Los alimentos pueden
congelarse si la temperatura ambiente es inferior a
5 °C. Desplácelo a un lugar
donde la temperatura sea
superior a 5 °C.
• Coloque los alimentos con
humedad en los estantes
cerca de las puertas.
Sonido extraño del
aparato.
• ¿Es irregular el
suelo por debajo del
aparato?
• ¿Hay demasiado poco
espacio entre la parte
de atrás del aparato y
la pared?
• ¿Hay algún objeto u
otro elemento en contacto con el aparato?
• Desplace el aparato a un
suelo nivelado y regular.
• Deje suficiente espacio.
• Elimine cualquier objeto
que esté en contacto con el
aparato.
Sonidos extraños:
crujidos, chasquidos, flujo de agua,
zumbido o siseo.
Es normal (si el aparato
no está nivelado, el sonido
puede ser más fuerte).
126
www.aeg.com
Problema
Punto de comprobación
Solución
Olor o mal olor del
interior.
• ¿Los alimentos están
sin cubrir o sin envolver?
• ¿Los estantes y espacios están manchados
de comida?
• ¿Los alimentos se han
guardado demasiado
tiempo?
• Asegúrese de cubrir y
envolver los alimentos.
• Limpie regularmente
las piezas interiores del
aparato. Una vez que el
olor impregna estas piezas, no es fácil de quitar.
• No almacene alimentos
demasiado tiempo.
• El aparato no es un
conservador de alimentos
perfecto ni permanente.
No es fácil abrir la
puerta.
• ¿Se ha cerrado y
abier- to la puerta
inmediatamente?
• En tal caso espere un
minuto, después se abrirá
fácilmente.
Escarcha y rocío
dentro del aparato
y en la superficie
exterior..
• ¿La puerta ha estado
mucho tiempo abierta?
• ¿Los alimentos húmedos están sin cubrir o
sin envolver?
• ¿Son elevadas la temperatura y/o humedad
en torno al aparato?
• No deje la puerta abierta
mucho tiempo.
• Asegúrese de cubrir y
envolver los alimentos.
• Instale el aparato en un
lugar más seco y fresco.
La parte delantera
y lateral del aparato
están templadas o
calientes.
Esto es correcto.
TEMPERATURA AMBIENTE
Este aparato se ha diseñado para funcionar en la temperatura ambiente especifica da por la categoría que aparece
en la placa de características.
Clases climáticas
Temperatura ambiente (desde... hasta...)
SN
+10°C a + 32°C
N
+16°C a + 32°C
ST*
+16°C a + 38°C
T
+16°C a + 43°C
La temperatura interna puede
verse afectada por factores como
la ubicación del aparato, la temperatura ambiente o la frecuencia
de apertura de la puerta. de deur.
ACCESORIOS
• Caja del filtro
• Kit de suministro de agua
• Instrucciones de uso
ESPAÑOL
127
ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
Recicle os materiais que apresentem o
Não elimine os aparelhos que tenham o
símbolo
. Coloque a embalagem nos
contentores indicados para reciclagem.
Ajude a proteger o ambiente e a saúde
pública através da reciclagem de aparelhos eléctricos e electrónicos.
símbolo
juntamente com os resíduos
domésticos. Coloque o produto num
ponto de recolha para reciclagem local ou
contacte as suas autoridades municipais.
128
www.aeg.com
İÇİNDEKİLER
GÜVENLİK BİLGİLERİ...........................................................................................129
GÜVENLİK TALİMATLARI.....................................................................................130
ÜRÜN TANIMI........................................................................................................132
KONTROL PANELİ................................................................................................134
İLK KULLANIMDAN ÖNCE....................................................................................136
GÜNLÜK KULLAN IM............................................................................................137
SEÇENEKLER…...................................................................................................139
YARARLI İPUÇLAR! VE BİLGİLER.......................................................................140
BAKIM VE TEMİZLİK.............................................................................................141
SERVİSİ ARAMADAN ÖNCE................................................................................143
ÇEVREYLE İLGİLİ BİLGİLER................................................................................145
MÜKEMMEL SONUÇLAR İÇİN
Bu AEG ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu ürünü, sıradan cihazlarda
bulamayacağınız hayatı kolaylaştıran özellikler ve yenilikçi teknolojiler kullanarak, size
uzun yıllar üstün performans vermesi için tasarladır. Lütfen, cihazınızdan en iyi şekilde
yararlanabilmek için birkaç dakikanızı ayırarak bu belgeyi okuyun.
Web sitemizi aşağıdakiler için ziyaret edin:
Kullanım önerileri, broşürler, sorun giderme bilgileri, servis bilgileri alın:
www.aeg.com
Ürününüzü daha iyi servis için kaydedin:
www.aeg.com/productregistration
Cihazınız için Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Orijinal yedek parçalar satın alın:
www.aeg.com/shop
MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE SERVİS
Orijinal yedek parça kullanılmasını tavsiye ederiz. Servis ile iletişim sırasında, aşağıdaki
verilerin bulunduğunu kontrol edin. Bilgiler, bilgi etiketinde yazılıdır. Model, PNC, Seri
Numarası.
Uyarı / Dikkat-Güvenlik bilgileri.
Genel bilgiler ve tavsiyeler
Çevreyle ilgili bilgiler.
Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.
TÜRKÇE
129
GÜVENLİK BİLGİLERİ
Cihazın montaj ve kullanımından önce, verilen talimatları dikkatlice
okuyun. Üretici, yanlış bir montajın ve kullanımın yaralanma ve hasara
neden olması durumunda sorumluluk kabul etmez. Talimatları daha
sonra kullanmak için daima cihazın yakınında bulundurun.
Çocukların ve tehlikeye açık kişilerin güvenliği
• Bu cihaz, cihazın güvenli şekilde kullanımına yönelik kendilerine
bilgi verilmesi ve ilgili tehlikeleri anlamaları ya da cihazı kullanmaları
sırasında gözetim altında tutulmaları koşulu altında 8 yaş ve üzeri
çocuklar ve fiziksel, duyumsal veya zihinsel kapasitesi düşük veya
bilgi ve deneyimi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir.
• Bu cihaz, 3 ila 8 yaş arasındaki çocuklar ve ileri düzey ve karmaşık
engellere sahip kişiler tarafından, ancak uygun şekilde bilgilendirilmiş
olmaları halinde kullanılabilir.
• 3 yaşın altındaki çocuklar sürekli gözetim altında bulunmadıkları
müddetçe cihazdan uzak tutulmalıdır.
• Çocukların cihazla oynamalarına izin vermeyin.
• Çocuklar, gözetim altında tutulmadıkları sürece, cihazın temizliğini ve
kullanıcı bakımını yapmamalıdır.
• Tüm ambalajları çocuklardan uzak tutun ve uygun şekilde bertaraf edin.
Genel Güvenlik
• Bu cihaz aşağıdaki gibi, ev ve benzeri alanlarda kullanılmak üzere
tasarlanmıştır:
––Çiftlik evleri; mağaza, ofis ve diğer çalışma ortamlarındaki mutfak
bölümleri
––Otel, motel, pansiyon ve diğer konaklama tarzı yerlerdeki
müşteriler tarafından
• Cihazın çevresindeki veya ankastre yapıdaki havalandırma menfezlerinin tıkanmasını önleyin.
• Eritme sürecini hızlandırmak için üretici tarafından önerilenin dışında
mekanik bir alet veya başka suni bir yöntem kullanmayınız.
• Soğutucu devresine zarar vermeyin.
• Üretici tarafından önerilen tipte olmadıkları sürece, cihazın yiyecek
saklama bölmelerinde elektrikli cihazlar kullanmayınız.
• Cihazı temizlemek için su spreyi ve buhar kullanmayın.
• Cihazı yumuşak nemli bir bezle temizleyin. Sadece nötr deterjanlar
kullanın. Aşındırıcı ürünleri, aşındırıcı temizleme bezlerini, çözücüleri
veya metal cisimleri kullanmayın.
130
www.aeg.com
• Yanıcı itici gazlı aerosol teneke kutular gibi patlayıcı maddeleri bu
cihazda saklamayın.
• Elektrik kablosunun zarar görmesi durumunda, bir kazanın meydana
gelmesine engel olmak için ilgili değişim üretici, servis merkezi veya
benzer nitelikteki kalifiye bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
• Cihazda Buzmatik veya su sebili bulunuyorsa bunları yalnızca içilebilir suyla doldurun.
• Cihaz için su bağlantısı gerekiyorsa cihazı yalnızca içilebilir
su kaynağına bağlayın.
• Giriş suyu basıncı (minimum ve maksimum) 1 bar (0,1 MPa)
ve 10 bar (1 MPa) arasında olmalıdır
GÜVENLİK TALİMATLARI
Montaj
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
YARI!
U
Cihazın montajı sadece kalifiye
bir kişi tarafından yapılmalıdır.
Tüm ambalajları çıkarın.
Hasarlı bir cihazı monte etmeyin ya
da kullanmayın.
Cihazla birlikte verilen montaj
talimatlarına uyun.
Ağır olduğundan, cihazı taşırken
daima dikkat edin. Her zaman
güvenlik eldivenleri kullanın.
Cihaz çevresinde hava sirkülasyonu
olduğundan emin olun.
Cihazı elektrik beslemesine
bağlamadan önce en az 4 saat
bekleyin. Bu işlem, yağın kompresöre
geri akmasını sağlar.
Cihazı, radyatörler, fırınlar, ankastre
fırın ya da ocakların yakınına monte
etmeyin.
Cihazın arkası duvara dönük
olmalıdır.
Doğrudan güneş ışığı alan yerlere
cihazı monte etmeyin.
Bu cihazı yapı ekleri, garajlar veya
şarap mahzenleri gibi çok nemli veya
çok soğuk alanlara monte etmeyin.
Cihazı hareket ettirirken ön
kenarından kaldırarak zeminin
çizilmesini önleyin.
Elektrik bağlantısı
UYARI!
Yangın ve elektrik çarpması riski
vardır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
UYARI!
Cihazı konumlandırırken, elektrik
kablosunun sıkışmadığından veya
zarar görmediğinden emin olun.
UYARI!
Priz çoğaltıcılarını ve uzatma
kablolarını kullanmayın.
Cihaz topraklanmalıdır.
Tüm elektrik bağlantıları kalifiye
bir elektrik teknisyeni tarafından
yapılmalıdır.
Bilgi etiketindeki elektriksel verilerin elektrik beslemesine uygun
olduğundan emin olun. Aksi durumda,
bir elektrik teknisyenini arayın.
Her zaman doğru monte edilmiş, şok
korumasına sahip bir priz kullanın.
Priz çoğaltıcıları ve uzatma kabloları
kullanmayın.
Elektrik aksamlarına (örn., fiş, elektrik
kablosu, kompresör) zarar vermemeye özen gösterin. Elektrik aksamını
değiştirmek için yetkili servise ya da
bir elektrikçiye başvurun.
Elektrik kablosu fiş seviyesinin altında
kalmalıdır.
Fişi prize sadece montaj
tamamlandıktan sonra takın.
Montajdan sonra elektrik fişine
erişilebildiğinden emin olun.
Cihazın fişini prizden çıkarmak için
elektrik kablosunu çekmeyiniz. Her
zaman fişten tutarak çekin.
TÜRKÇE
Kullanım
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
UYARI!
Yaralanma, yanık, elektrik
çarpması ya da yangın riski
vardır.
Cihaz, yüksek düzeyde çevresel
uyumluluğa sahip bir doğal gaz
olan yanıcı gaz izobütan (R600a)
içerir. İzobütan içeren soğutucu
devreye zarar vermemeye dikkat
edin.
Bu cihazın teknik özelliklerini
değiştirmeyin.
Üretici tarafından önerilmediği sürece
elektrikli cihazları (örn., dondurma
makineleri) cihaz içine koymayın.
Soğutucu devrede hasar olursa
odada alevlerin ve ateşleme
kaynaklarının olmadığından emin
olun. Odayı iyice havalandırın.
Sıcak maddelerin cihazın plastik
parçalarına temas etmesine izin
vermeyin.
Meşrubatları dondurucu bölmesine
koymayın. Bu durum içecek kutusunda basınç oluşturacaktır.
Yanıcı gaz ve sıvıyı cihazda
saklamayın.
Cihazın içine, üzerine veya yakınına
yanıcı ürünler ya da yanıcı ürünlerle
ıslanmış eşyalar koymayın.
Kompresöre ya da yoğuşturucuya
dokunmayın. Bunlar sıcaktır.
Elleriniz ıslak ya da nemli ise
dondurucu bölmesinden yiyecekleri çıkarmayın ya da bunlara
dokunmayın.
Çözülmüş olan yiyeceği yeniden
dondurmayın.
Dondurulmuş yiyeceğin paketi
üstündeki saklama talimatlarına uyun.
İç aydınlatma
UYARI!
Elektrik çarpması riski.
• Bu cihazda kullanılan elektrik ampulleri sadece ev cihazlarında kullanılan
özel ampullerdir!
131
Bakım ve temizlik
UYARI!
Yaralanma ve cihazın zarar
görme riski söz konusudur.
• Bakım işleminden önce, cihazı devre
dışı bırakın ve elektrik fişini prizden
çekin.
• Bu cihaz, soğutma ünitesinde
hidrokarbonlar içerir. Ünitenin bakım
ve şarj işlemleri sadece kalifiye bir
personel tarafından yapılmalıdır.
• Cihazın tahliyesini düzenli olarak
kontrol edin ve gerekirse temizleyin.
Tahliye kısmı tıkalıysa buzu çözülmüş
su cihazın alt kısmında toplanır.
Elden çıkarma
•
•
•
•
•
•
UYARI!
Yaralanma ya da boğulma riski.
Cihazın fişini prizden çekin.
Elektrik kablosunu kesin ve atın.
Çocukların ve hayvanların cihazda
kapalı kalmasını önlemek için kapağı
çıkarın.
Bu cihazın soğutucu devresi ve
yalıtım maddeleri ozon dostudur.
Yalıtım köpüğü yanıcı gaz içerir.
Cihazı nasıl doğru şekilde elden
çıkaracağınıza ilişkin bilgi için belediyenize başvurun.
Isı eşanjörünün yanındaki soğutma
ünitesi kısmına zarar vermemeye
dikkat edin.
132
www.aeg.com
ÜRÜN TANIMI
SU PINARLI MODEL
1
2
3
12
4
5
6
14
7
13
12
11
10
9
8
1 Buzmatik ve Saklama
2 Xpress Kutu Soğutucu
3
4
5
6
(hızlı soğutma bölmesi)
İçecekleri saklamak için.
Multi Plus Bölgesi
Genel ilaçları ya da kozmetik
ürünlerini saklamak için. Özel bir
sıcaklık aralığı gerektiren akademik
numuneler ya da ilaçlar gibi ürünlerin
güvenli saklanması garanti edilmez.
Yumurta Kabı
Bu kabı buz küplerini saklamak
için kullanmayın ya da dondurucu
bölmesine koymayın.
Soğutucu Rah (kırı lmaz
cam) Normal yiyeceklerin
saklanması içindir.
İçecek Bölmesi (sadece belirli
modellerde) Sık kullanlan
7
8
9
10
11
12
kutu içecekler, içme suyu
ve meşrubatlar içindir.
İçecek rafı
Yiyeceklerin, süt, meyve suyu, bira
şişesi vb. saklanması içindir.
Sebzelik
Meyve Çekmecesi
lsı Seçimli ve Nem Kontrollü
Soğutma Bölmesi (sadece
belirli modellerde)
Dondurucu Çekmecesi
Kurutulmuş et ya da balığın
uzun süreli saklanması için.
Dondurucu Bölme Kapı Rafı
(2-yıldızlı bölme)
Yiyecek ve dondurmanın kısa
süreli saklanması için.
TÜRKÇE
13 Dondurucu Bölme Kapı Rafı
133
14 Dondurucu Rafı (kırılmaz cam) Et,
Dondurulmuş yiyeceklerin
saklanması için.
balık, dondurma gibi dondurulmuş
yiyeceklerin saklanması için.
SU PINARSIZ MODEL
1
2
3
11
4
5
12
6
11
10
9
8
7
1 Buz Kübü Tepsisi
2 Xpress Kutu Soğutucu
3
4
5
6
(hızlı soğutma bölmesi)
İçecekleri saklamak için.
Multi Plus Bölgesi
Genel ilaçları ya da kozmetik
ürünlerini saklamak için. Özel bir
sıcaklık aralığı gerektiren akademik
numuneler ya da ilaçlar gibi ürünlerin
güvenli saklanması garanti edilmez.
Yumurta Kabı
Bu kabı buz küplerini saklamak
için kullanmayın ya da dondurucu
bölmesine koymayın.
Soğutucu Rafı (kırılmaz
cam) Normal yiyeceklerin
saklanması içindir.
İçecek Bölmesi
7
8
9
10
11
12
Yiyeceklerin, süt, meyve suyu, bira
şişesi vb. saklanması içindir.
Sebzelik
Meyve Çekmecesi
Dondurucu Çekmecesi
Kurutulmuş et ya da balığın
uzun süreli saklanması için.
Dondurucu Bölme Kapı
Rafı (2-yıldızlı bölme)
Yiyecek ve dondurmanın kısa
süreli saklanması için.
Dondurucu Bölme Kapı Rafı
Dondurulmuş yiyeceklerin
saklanması için.
Dondurucu Rafı (kırılmaz cam)
Et, balık, dondurma gibi dondurulmuş
yiyeceklerin saklanması için.
134
www.aeg.com
KONTROL PANELİ
SU PINARLI MODEL
A
1
6
5
B
H
C
G F
1
D
E
2
4
3
4 Buz Pınarı
Dondurucu bölmesi sıcaklığı için
seçim tuşu.
2
Soğutucu bölmesi sıcaklığı için seçim
tuşu.
3
Ayarların yanlışlıkla değiştirilmesini
önlemek için bu tuşa basın. Tuşu
serbest bırakmak için, 3 saniyeden
uzun süreyle basın. Gösterge ekranı
kapanacaktır.
Göstergeler (A-H)
Kili
ve Buzmatik
içinseçim tuşu.
5 Su Pınar
için seçim tuşu.
6
IŞIK/FİLTRE tuşu:
1. Sebil ışığı açma tuşu.
2. Filtre değişim ya da sıfırlama
tuşu. Filtreyi değiştirdikten sonra
ya da sıfırlamak için, 3 saniye bu
tuşa basın.
Açıklaması
Dondurucu sıcaklık göstergesi
A.
B.
Alarm ekranı (ses yok) Kazalardan
ötürü (ör. elektrik kesintisi) normal
olarak yükseldiğinde tüketiciler sıcaklık
durumu ile ilgili bilgilendirilebilirler.
1. Alarm simgesi en yüksek iç sıcaklığı
gösterecek şekilde yanıp söner.
2. tuşuna basıldığında alarm durur
ve ekranda sıcaklık kontrol değeri
gösterilir.
C.
Kilit göstergesi
TÜRKÇE
Göstergeler (A-H)
135
Açıklaması
Soğutucu sıcaklık göstergesi
D.
Buzmatik kilidi göstergesi
E.
Buz Pınarı göstergesi
F.
Su Pınarı göstergesi
G.
Filtre Değişim ekranı İlk güç girişinden
6 ay sonra, simge titreşecektir.
H.
SU PINARSIZ MODEL
1
A
B
C
D
E
2
3
3
1
Dondurucu bölmesi sıcaklığı için
seçim tuşu
2
Soğutucu bölmesi sıcaklığı için seçim
tuşu
Göstergeler (A-E)
A.
Kilit tuşu
Ayarların yanlışlı kla değiştirilmesini
önlemek için bu tuşa basın
Tuşu serbest bırakmak için, 3
saniyeden uzun süreyle basın.
Açıklaması
Dondurucu sıcaklık göstergesi
B.
Dondurucu için “Super” göstergesi
C.
Kilit göstergesi
D.
Soğutucu için “Super” göstergesi
E.
Soğutucu sıcaklık göstergesi
136
www.aeg.com
İLK KULLANIMDAN ÖNCE
SU HATIININ TAKILMASI
1. Otomatik Buzmatikli modeller için
–– Otomatik Buzmatiği çalıştırmak
için su basıncı 2,0~12,5 kgf/cm2
veya daha yüksek olmalıdır.
–– Musluk suyu basıncını kontrol
edin. 180 cc’lik bir bardak 10
saniye içinde doluyorsa, basınç
uygundur.
–– Su basıncı Otomatik Buzmatiği
çalıştıracak kadar yüksek değilse,
ilave bir su basıncı pompası
taktırmak için tesisatçı çağırın.
2. Su hortumlarını takarken, herhangi
bir sıcak yüzeye yakın olmamalarına
dikkat edin.
3. Su filtresi sadece suyu “filtreler”.
Herhangi bir bakteriyi ya da mikrobu
ortadan kaldırmaz.
4. Filtre ömrü, kullanım miktarına
bağlıdır. Filtreyi her 6 ayda en az bir
defa değiştirmenizi öneririz. Filtreyi
takarken, kolay erişilebilecek şekilde
yerleştirin (sökmek ve değiştirmek
için).
Not: İlk çalıştırmanın üzerinden 6
ay geçtikten sonra simge titriyor.
Simgenin titremesini ortadan için
su filtresini değiştirdikten sonra
aydınlatma düğmesini 3 saniye
kadar basılı tutun.
5. Soğutucunun ve su hattı sisteminin
montajı sonrasında kontrol panelinizden WATER öğesini seçin ve su
deposuna ve su pınarına su göndenmek için 2-3 dakika basılı tutun.
TÜRKÇE
137
GÜNLÜK KULLANIM
SICAKLIK KONTROLÜ
Cihaz ilk kez prize takıldıysa, sıcaklık
modu Orta olarak ayarlanır.
SU PINARSIZ MODEL
Dondurucu Bölmesi
SU PINARLI MODEL
Dondurucu Bölmesi
Sıcaklık ayarı için, istenilen değer
görünene dek
tuşuna basın. Daha
Hızlı Dondurma fonksiyonu için, super
LED’i yanana de
tuşunu basılı tutun.
Bu fonksiyonu durdurmak için tuşa
yeniden basın.
Soğutucu Bölmesi
Sıcaklık ayarı için, istenilen sıcaklık
görünene dek
tuşuna
basın.
Daha Hızlı Dondurma fonksiyonu için,
super LED’i yanana dek
tuşunu basılı tutun. Bu fonksiyonu durdurmak için tuşa yeniden basın.
Soğutucu Bölmesi
Sıcaklık ayarı için, istenilen sıcaklık
görünene dek
tuşuna basın.
Daha Hızlı Soğutma fonksiyonu için,
super LED’i yanana dek
tuşunu basılı tutun. Bu fonksiyonu durdurmak için tuşa yeniden basın.
DiKKAT
Soğutucudaki yiyecekler,
soğutucu içindeki sıcaklık 5°C’nin
altında ise donabilir.
Sıcaklık ayarı için, istenilen
değer görünene dek
tuşuna basın.
Daha Hızlı Soğutma fonksiyonu için,
super LED’i yanana de
tuşunu basılı
tutun. Bu fonksiyonu durdurmak için
tuşa yeniden basın.
Sıcaklık göstergesi dönüşüm
fonksiyonu (Fahrenhayt-Santigrat) Varsayılan ayar Santigrat’tır.
Kilitli moda girmek için kilit !usuna
basın. Kilitli mod altında,
sıca,klık ölçeğini değiştirmek için
10 saniye süreyle aynı anda
ve WATER tuşuna basın.
YÜKSEK SICAKLIK MODU
SU PINARLI MODEL
Dondurucu ya da soğutucu bölmesindeki sıcaklıkta bir artış şu şekilde gösterilir:
• Alarm simgesinin yanıp sönmesi
(sesli ikaz duyulmaz) .
• Elektronik sistem bölmeler içinde
ulaşılan maksimum sıcaklığı gösterir.
Cihazın normal çalışmasına
dönülse ve iç sıcaklık normal
aralığa gelse bile, alarm simgesi
yine de yanıp söner ve ekran
göstergesi ulaşılan en yüksek
sıcaklığı gösterir.
Kilit tuşuna
bastığınızda, alarm
modu sona erdirilir ve alarm
simgesi
söner. Ekranda ayarlanan sıcaklık değeri görüntülenir.
138
www.aeg.com
SU PINARSIZ MODEL
AÇIK KAPI ALARMI
Dondurucu ya da soğutucu bölmesindeki sıcaklıkta bir artış şu şekilde gösterilir:
• Dondurucu ve/veya soğutucu bölmesi
gösterge ekranının yanıp sönmesi.
• Elektronik sistem bölmeler içinde
ulaşılan maksimum sıcaklığı gösterir.
Soğutucu ya da dondurucu kapısı
1 dakika kadar açık bırakılınca bir
sesli alarm çalar. Alarm 5 dakika
sonra duracaktır. Normal koşullar
sağlandığında (kapı kapandığında),
alarm durur.
Cihazın normal çal ı şmasına
dönülse ve iç sıcaklık normal aral
ı ğa gelse bile, gösterge ekranı
yine de yanıp söner ve ulaşılan
en yüksek sıca klık gösterilir.
Kilit tuşuna
, bastığınızda,
yüksek sıcaklık modu sona erdirilir ve ekranda ayarlanan sıcaklık
değeri gösterilir.
“OFF” (KAPALI) FONKSİYONLAR!
• Kapı 10 dakikadan uzun süreyle açık
tutulduğunda cihazın iç lambaları
söner.
• Gösterge Ekranı Kapama fonksiyonu:
–– 5 dakika hiçbir tuşa basılmaz ya
da kapılar açılmazsa, WATER, ICE
ve simgesi dışında tüm gösterge
LED lambaları söner.
–– LED kapalı modundan sonra,
herhangi bir tuşa bastığınızda ya
da kapıyı açtığınızda cihaz normal
gösterim moduna döner.
• Sistem Kapama fonksiyonu (Güç
Kapama fonksiyonu):
–– Özellikle tatillerde, fişini
çıkarmadan cihazı çalıştırmayı
durdurabilirsiniz.
––
ve
tuşuna aynı anda 5 saniye
basılması cihazın kapanmasına
neden olur.
–– “KAPALIˮ modunda dondurucu ve
soğutucu sıcaklığı olarak “— —“.
gösterilir. Diğer LED ışıkları söner
ve cihazın tüm çalışmas ı durdurulur.
–– Tersi şekilde,
ile
tuşunun 5 saniye
basılı tutulması “KAPAMA” fonksiyonunu siler.
TÜRKÇE
139
SEÇENEKLER
ISI SEÇİMLİ VE NEM KONTROLLÜ SOGUTMA BÖLMESİ
Cihazı ilk kez fişe taktığınızda, FRESH
LED’i YANAR. Ayarların adım adım
değiştirilmesi için SELECT tuşunu
kullanın.
Adım
Gösterge ekranı
Hedef Sıcaklık
1.
FRESH
+5°C ila +6°C.
2.
VEGETABLE
+3°C ila +4°C.
3.
FISH
–1°C ila +0°C.
4.
MEAT
–3°C ila –2°C.
SU VE BUZ PINARI
DİKKAT
Buz küplerini toplarken ince
kırılabilir bardaklar veya kristal
bardaklar kullanmayın.
DİKKAT
Buzun rengi solduysa, buz
pınarını kullanmayı bırakın ve bir
servis teknisyenini çağırın.
Sadece bu cihazın buzunu
kullanın.
WATER ya da ICE tuşu nu seçin ve 2
saniye sonra kolu bardağınızla ilin:
• WATER tuşuna basarsanız,
simgesi yanacaktır.
OTOMATİK BUZMATİK
•
• ICE tuşuna basarsanız,
yanacaktır.
simgesi
•
•
•
•
•
Buz küpleri kabını temizlerken ya da
bunu uzun süre kullanmadıysanız, buz
küplerini Buz Saklama Kabından çıkarın
ve ICE tuşuna 3 saniye basarak
Buzmatiği kilitleyi
ışığı yanacaktır.
Bir defada yaklaşık 10 buz küpü (bir
günde 14-15 defa) yapılır. Buz Saklama kabı doluysa, buz yapımı durur.
Buzmatiğin, buz küplerinin Buz
Saklama Kabına düşmesi sırasında
çarpma sesleri çıkarması normaldir.
Kötü kokuları önlemek için, Buz
Küpü Saklama Kabını düzenli olarak
temizleyin.
Saklama kabındaki buz miktarı yeterli
değilse, buz çıkışı yapılmayabilir.
Daha fazla buz yapmak için bir gün
veya daha fazla bekleyin.
Buz kolayca alınamıyorsa, buz pınarı
çıkışının tıkalı olmadığından emin
olun.
Buz küpleri sıkışıyor ve verilmiyorsa,
Buz Saklama Kabını çekip çıkarın
ve birbirine yapışmış olabilecek buz
küplerini ayırın.
140
www.aeg.com
DİKKAT
Buzmatiğe gelen su miktarının
ayarlanması gerekirse, bir servis
teknisyenine başvurun.
DİKKAT
Elektrik kesintisi durumunda buz
küpleri eriyebilir ve zemine dökülebilir. Bu tip bir durumun uzun
süre devamını bekliyorsanız, kabı
çekip çıkarın ve buz küplerini
bundan çıkarıp, kabı geri koyun.
YARARLI İPUÇLAR! VE BİLGİLER
YİYECEK SAKLAMA
İPUÇLAR!
• Saklamadan önce yiyecekleri yıkayın.
• Yiyecekleri küçük parçalara bölün ve
ayırın.
• Sulu yiyecekleri veya daha nemli
yiyecekleri rafların ön kısmına (kapı
tarafına yakın) koyun. Soğuk hava
çıkı şına yakın yerleştirilirlerse donabilirler.
• Elektrik tüketimini azaltmak ve
soğutma performansını yükseltmek
için saklama öncesinde ılık veya
sıcak yiyecekler yeterince soğumuş
olmalıdır.
• Düşük sıcaklıkta kolayca bozulabileceklerinden muz, ananas, domates
gibi tropikal meyveleri saklarken
dikkatli olun.
• Yiyecekler arasında olabildiğince
yeterli boşluk bulundurun. Çok sıkı
veya çok yakın olurlarsa, soğuk hava
dolaşımı engellenerek soğutma etkisi
azalabilir.
• Yiyeceklerin koku yapmasını önlemek
için yiyecekleri sarmayı veya üzerini
örtmeyi unutmayın.
• Donabilecekleri için, sebzeleri dondurucu bölmede saklamayın.
• Yumurta kabı bir soğutucu rafına
istediğiniz gibi yerleştirilebilir.
NORMAL ÇALIŞMA SESLERİ
Aşağıdaki seslerin çalışma sırasında
duyulması normaldir:
• Soğutucu pompalandığında, bobinlerden gelen hafif bir çalkalanma ve
fokurdama sesi.
• Soğutucu pompalandığında kompresörden gelen bir fan çalışması
ve titreşim sesi.
• Termik genleşme (doğal ve tehlikeli
olmayan bir durum) nedeniyle cihazın
içinden gelen ani bir çatlama sesi.
• Kompresör açıldığında veya
kapandığında ısı ayarlayıcı mekanizmadan gelen hafif bir tıkırtı.
ENERJİ TASARRUFU
İPUÇLARI
• Cihazın kapısını sıkça açmayın
veya gerekmedikçe kesinlikle açık
bırakmayın.
TAZE YİYECEKLER İÇİN
İPUÇLARI SOĞUTMA
• Sıcak yiyecekleri veya buharlaşan
sıvıları buzdolabına koymayınız.
• Yiyecekleri kapatın veya sarın özellikle de keskin bir kokusu varsa.
• Yiyecekleri, etrafında hava rahatça
devridaim yapabilecek şekilde
yerleştiriniz.
SOĞUTMA İPUÇLARI
Faydalı tavsiyeler:
• Et (her türlü): uygun ambalaj içine koyun ve sebze çekmecesinin üstündeki
cam rafa yerleştirin.
• Eti en fazla 1-2 gün saklayın.
• Pişmiş yiyecekler, soğuk mezeler:
üstünü kapatın ve herhangi bir rafa
koyun.
• Meyve ve sebzeler: iyice temizleyin
ve özel çekmeceye koyun.
• Muzlar, patatesler, soğanlar ve
sarımsaklar (paketli değilse),
buzdolabına konulmamalıdır.
• Tereyağı ve peynir: özel hava
geçirmez bir kaba koyun veya
havayla teması engellemek adına
alüminyum folyo veya polietilen torba
ile sarın.
• Şişeler: bunları, kapakla kapatın ve
kapakta bulunan şişe bölmesinde
ya da (varsa) cihazın içindeki şişe
rafında muhafaza edin.
TÜRKÇE
141
BAKIM VE TEMİZLİK
İÇ KISIMLARIN
TEMİZLENMESİ
Temizlemek için su ve yumuşak (nötr)
deterjanlı bez kullanın.
3. Dondurucu ve Soğutucu Bölme
Kapı Rafları
Her iki ucundan tutun ve yukarı
çekin.
1. Su ve Buz Pınarı Su Rafı
Dökülme ızgarasını çıkarın ve su
rafını düzenli olarak temizleyin
(dökülme rafı kendisini tahliye
etmez).
4. Dondurucu ve Soğutucu Rafları
Kapıları tam olarak açın, ardından
rafları çıkarmak için ileri doğru çekin.
2. Buz Küpü Saklama Kabı
–– Çıkarma: çıkarmak için kap
tertibatını öne doğru çekin.
–– Takma: yandaki kanallara
yerleştirin ve sonuna kadar itin.
Kabı tam olarak yerleştirmek zorsa, çıkarın, kap içindeki helezon
spiralini veya tahrik mekanizmasını
çeyrek tur çevirin ve yeniden takın.
–– Buz küplerini çok uzun süreyle
saklamayın.
5. Sebzelik ve Meyve Çekmecesi
Çıkarmak için öne doğru çekin ve bir
miktar yukarı kaldırın.
KAPI AMBALAJININ
TEMİZLENMESİ
Temizlemek için yumuşak (nötr)
deterjanlı bez kullanın.
CİHAZIN ARKASININ
TEMİZLENMESİ (MAKİNE
ODASI)
Yılda en az bir defa elektrikli süpürgeyle
ızgara üzerindeki tozları alın .
142
www.aeg.com
3. LED plakasının kablosunu ayırın ve
LED’i değiştirin.
İÇ LED IŞIGININ
DEGİŞTİRİLMESİ
DİKKAT
LED ışık sadece bir servis yetkilisi veya benzeri bir kalifiye kişi
tarafından değiştirilmelidir.
DİKKAT
Öncelikle fişi çıkardığınızdan
emin olun!
Dondurucu ve soğutucu LED
değişimi
1. Bir tornavida ile LED kapağın
arkasını ayırın.
2. LED kapağını ayırın ve LED
plakasının 2 tespit vidasını gevşetin.
x2
Montaj yöntemi çıkarma sırasının
tersidir.
TÜRKÇE
143
SERVİSİ ARAMADAN ÖNCE
Servisi aramadan önce lütfen aşağıdaki sorun giderme
ipuçlarına göz atın!
Sorun
Kontrol Noktası
Çözüm
Cihazın iç kısmı
soğumuyor. Dondurma ve soğutma
yeterli değil.
• Cihazın fişi takılı değil
mi?
• Sıcaklık DÜŞÜK mod
olarak mı ayarlı?
• Cihaz doğrudan güneş
• ışığı altında mı veya
yakınında herhangi bir
ısıtma cihazı var mı?
• Duvar ile cihazın
arkasındaki boşluk
yeterli değil mi?
•
•
Cihaz içindeki yiyecekler donuyor.
• Sıcaklık GÜÇLÜ mod
olarak mı ayarlı?
• Ortam sıcaklığı çok mu
düşük?
• Nemli yiyecekler soğuk
hava çıkışına yakın mı
yerleştirilmiş?
• Sıcaklığı ORTA veya
DÜŞÜK olarak ayarlayın.
• Ortam sıcaklığı 5°C’nin
altındaysa yiyecekler
donabilir. Sıcaklığın 5°C’nin
üzerinde olduğu bir yere
taşıyın.
• Nemli yiyecekleri kapılara
yakın rafların üzerine
yerleştirin.
Cihazdan normal olmayan ses
geliyor.
• Cihazın altındaki
zemin düzgün mü?
• Duvar ile cihazın
arkasındaki boşluk
yeterli değil mi?
• Herhangi bir nesne
veya eşya cihaza
temas ediyor mu?
• Cihazı düz bir zemin üzerine taşıyın.
• Yeterli mesafeyi koruyun.
• Cihaza temas eden
herhangi bir nesne varsa
uzaklaştırın.
Normal olmayan
ses: çatırtı, tıkırtı,
su akışı sesi, uğultu
veya vızıltı.
Cihazı prize takın.
Sıcakl ık madunu ORTA
veya YÜKSEK olarak
ayarlayın.
• Cihazı, doğrudan güneş
ışığının olmadığı, etrafta
ısıtma cihazlarının
bulunmadığı bir yere
taşıyın.
• Cihazın arka kısmı ve duvar arasında yeterli boşluk
(10 cm’den fazla) bırakın.
Bu normal bir durumdur
(cihazın düzl emselliği düzgün
bir şekilde ayarlanmamışsa,
ses daha yüksek olabilir).
144
www.aeg.com
Sorun
Kontrol Noktası
Çözüm
İç taraftan rahatsız
edici kokular
geliyor.
• Yiyecekler örtülmeden
veya sarılmadan mı
konulmuş?
• Raflar ve kapı rafları
yiyecek artıklarıyla
kirlenmiş mi?
• Yiyecek çok uzun
süre boyunca mı sakl
anıyor?
• Yiyecekleri örttüğünüzden
ve sardığınızdan emin
olun.
• Cihazın içerisindeki
parçaları düzenli olarak
temizleyin. Bu kısımlara
koku sindiğinde, bu kokuyu
gidermek zordur.
• Yiyecekleri çok uzun
süreyle saklamayın.
• Cihaz mükemmel veya
daimi bir yiyecek depolama
aracı değildir.
Kapı rahatça
açılmıyor.
• Kapı kapatılıp hemen
açılmaya mı çalışıldı?
• Bu durumda bir dakika
bekleyin, ardından kolayca
açılacaktır.
Cihazın içerisinde
ve kabin yüzeyinde
karlanma ve çiğ
oluşuyor.
• Kapı uzun süre açık mı
bırakıldı?
• Aşırı nemli yiyecekler
üzerleri kapatılmadan
veya sarılmadan mı
saklandı?
• Cihaz etrafındaki
sıcaklık ve/veya nem
yüksek mi?
• Kapıyı uzun süre açık
bırakmayın.
• Yiyecekleri örttüğünüzden
ve sardığınızdan emin
olun.
• Cihazı daha kuru ve serin
bir yere yerl eştirin.
Cihazın ön ve yan
tarafı ılık veya sıcak
oluyor.
Bu normal bir durumdur.
ORTAM SICAKLIGI
Bu cihaz, bilgi etiketinde işaretli kategorisine uygun olan ortam sıcaklığında
çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
İklim kategorisi
Ortam sıcaklığı ( ... ila ... a rası )
SN
+10°C ila + 32°C
N
+16°C ila + 32°C
ST
+16°C ila + 38°C
T
+16°C ila + 43°C
İç sıcaklık, cihazın konumu,
ortam sıcaklığı ya da kapı açılma
sıklığı gibi faktörlerden etkilenebilir.
AKSESUARLAR
• Filtre Kutusu
• Su Besleme Seti
• Kullanma Kılavuzu
TÜRKÇE
145
ÇEVREYLE İLGİLİ BİLGİLER
Şu sembole sahip malzemeler geri
dönüştürülebilir
. Ambalajı geri
dönüşüm için uygun konteynerlere koyun.
Elektrikli ve elektronik cihaz atıklarının
geri dönüşümüne ve çevre ve insan
sağlığının korunmasına yardımcı olun.
Ev atığı sembolü
bulunan cihazları
atmayın. Ürünü yerel geri dönüşüm
tesislerinize gönderin ya da belediye ile
irtibata geçin.
146
www.aeg.com
ЗМІСТ
ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ...................................................................147
ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ......................................................................148
ОПИС ВИРОБУ.....................................................................................................150
ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ..........................................................................................152
ПЕРЕД ПЕРШИМ КОРИСТУВАННЯМ................................................................154
ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ..............................................................................155
ФУНКЦІЇ….............................................................................................................157
КОРИСНІПОРАДИ................................................................................................158
ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА............................................................................................159
ЩО РОБИТИ , КОЛИ............................................................................................161
ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ..........................................................................................163
ДЛЯ ВІДМІННОГО РЕЗУЛЬТАТУ
Дякуємо, що обрали цей прилад AEG. Ми створили його для бездоганної роботи
протягом багатьох років, за інноваційними технологіями, які допомагають робити
життя простішим - ці властивості, які можна й не знайти в звичайних приладах. Будь
ласка, приділіть декілька хвилин, аби прочитати, як отримати найкраще від цього
приладу.
Звертайтеся на наш веб-сайт:
Поради з використання, брошури, інструкції з усунення несправностей,
сервісна інформація:
www.aeg.com
Зареєструйте виріб, щоб отримати покращене обслуговування:
www.aeg.com/productregistration
Придбання приладдя, витратних матеріалів та оригінальних запчастин для
вашого приладу:
www.aeg.com/shop
РОБОТА З КЛІЄНТАМИ ТА СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Рекомендується використовувати оригінальні запчастини. При звертанні до
сервісного центру необхідно мати наступну інформацію. Її можна знайти на
табличці з технічними даними. Модель, номер виробу, серійний номер.
Увага! Важлива інформація з техніки безпеки.
Загальна інформація й рекомендації
Інформація щодо захисту навколишнього середовища.
Дані можуть бути змінені без попередження.
Українська
147
ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Перед установкою та експлуатацією приладу слід уважно
прочитати інструкцію користувача. Виробник не несе
відповідальності за пошкодження, що виникли через неправильне
встановлення або експлуатацію. Інструкції з користування
приладом слід зберігати для довідки в майбутньому.
Безпека дітей, осіб з обмеженими можливостями та осіб,
які не мають відповідного досвіду
• Діти від 8 років, особи з обмеженими фізичними, сенсорними
чи розумовими здібностями й особи без відповідного досвіду та
знань можуть користуватися цим приладом лише під наглядом
або після проведення інструктажу стосовно безпечного
користування приладом і пов’язаних ризиків.
• Діти у віці від 3 до 8 років та особи зі значними та складними
обмеженими можливостями можуть користуватися приладом
лише після належного навчання.
• Не слід залишати дітей до трьох років без постійного нагляду
поблизу приладу.
• Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
• Дітям забороняється виконувати очищення чи роботи з
обслуговування приладу, які можуть виконуватися користувачем,
без нагляду.
• Тримайте всі пакувальні матеріали подалі від дітей та утилізуйте
ці матеріали належним чином.
Загальні правила безпеки
• Цей прилад призначено для використання в побутових та
аналогічних сферах, наприклад:
––у фермерських господарствах, на кухнях магазинів, офісів та
інших робочих установ;
––клієнтами готелів, мотелів, закладів що забезпечують ночівлю
і сніданок, та інших житлових приміщень.
• Вентиляційні отвори в корпусі приладу та в конструкції, що
вбудовується, мають бути відкритими.
• Для прискорення процесу розморожування не застосовуйте
механічні пристрої чи інші засоби, окрім засобів рекомендованих
виробником.
• Стежте за тим, щоб не пошкодити контур циркуляції
холодоагенту.
• Не застосовуйте електричні пристрої усередині відділень для
зберігання продуктів, якщо вони не передбачені для цієї мети
виробником.
148
www.aeg.com
• Не використовуйте воду з пульверизатора або пару для чищення
приладу.
• Очищуйте прилад м’якою вологою тканиною. Застосовуйте лише
нейтральні миючі засоби. Не застосовуйте абразивні засоби,
• абразивні серветки, розчинники або металеві предмети.
• Не зберігайте в цьому приладі вибухонебезпечні речовини, такі
як аерозольні балони з займистою речовиною.
• У разі пошкодження кабелю живлення зверніться для його
заміни до виробника, сервісного центру чи іншої кваліфікованої
особи. Робити це самостійно небезпечно.
• Якщо прилад оснащений функцією приготування льоду або
диспенсером для води, наповніть його питною водою.
• Якщо необхідне підведення до приладу води, слід підключити
його до питного водопостачання.
• Вхідний тиск води (мінімальний і максимальний) повинен
знаходитися в діапазоні від 1 бар (0,1 МПа) до 10 бар (1 МПа)
ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Установка
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Цей пристрій повинен встановлювати лише кваліфікований
фахівець.
Повністю зніміть упаковку.
Не встановлюйте й не використовуйте пошкоджений прилад.
Дотримуйтесь інструкцій зі встановлення, що постачаються із приладом.
Прилад важкий, тому будьте
обе- режні, пересуваючи його.
Обов’язко- во одягайте захисні
рукавички.
Подбайте про те, щоб повітря
могло вільно циркулювати навколо
приладу.
Зачекайте щонайменше 4 години,
перш ніж підключати прилад до
електромережі. Це потрібно для
того, щоб масло могло стекти назад
до компресора.
Не встановлюйте прилад поблизу
обігрівачів, кухонних плит, духових
шаф чи варильних поверхонь.
Задню стінку приладу слід розташувати коло стіни.
Встановлюйте прилад так, щоб
на нього не потрапляло пряме
сонячне проміння.
Не встановлюйте цей прилад в занадто вологих або холодних місцях,
таких як прибудови, гаражі або
винні погреби.
• Пересуваючи прилад, піднімайте
його за передній край, аби не
подря- пати підлогу.
Підключення до електромережі
•
•
•
•
•
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик займання або ураження електричним струмом.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
При розміщенні приладу
переконайтеся, що шнур
живлення не затиснуто і не
пошкоджено.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Не використовуйте
розгалужувачі, перехідники
й подовжувачі.
Прилад має бути заземлений.
Усі роботи з підключення до електромережі мають виконуватися
кваліфікованим електриком.
Переконайтеся, що електричні
параметри на табличці з технічними
даними відповідають параметрам
електромережі. У разі невідповідності слід звернутися до електрика.
Завжди користуйтеся правильно
встановленою протиударною розеткою.
Не використовуйте розгалужувачі,
перехідники й подовжувачі.
Українська
• Стежте за тим, щоб не пошкодити
електричні компоненти (наприклад,
штепсель, кабель живлення, компресор). У разі необхідності заміни
електрокомпонентів слід звернутися до відповідної служби чи до
електрика.
• Кабель живлення повинен знаходитися нижче рівня штепсельної
вилки.
• Вставляйте штепсельну вилку у розетку електроживлення лише після
закінчення установки. Переконайтесь, що після установки є
вільний доступ до розетки
електроживлення.
• Не тягніть за кабель живлення, щоб
відключити прилад від електромережі. Тягніть тільки за штепсельну
вилку.
Користування
•
•
•
•
•
•
•
•
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує небезпека травмування,
опіків, ураження електричним
струмом і пожежі.
У приладі міститься
легкозаймистий газ, ізобутан
(R600a), — природний газ з
високим рівнем екологічності.
Стежте за тим, щоб не
пошкодити контур циркуляції
холодоагенту, що містить
ізобутан.
Не змінюйте технічні
характеристики приладу.
Заборонено класти всередину
приладу інші електричні прилади
(наприклад, апарати для виготовлення морозива), якщо інше не
зазначається виробником.
У випадках пошкодження
контуру циркуляції холодоагенту,
переконай- тесь у відсутності
полум’я і джерел займання в
кімнаті. Провітріть приміщення.
Не ставте гарячі предмети на пластикові частини приладу.
Не кладіть слабогазовані напої у
морозильну камеру. Це створить
тиск на пляшку з напоєм.
Не зберігайте в приладі займисті
гази та рідини.
Не кладіть займисті речовини чи
предмети, змочені в займистих речовинах, усередину приладу, поряд
із ним або на нього.
Не доторкайтеся до компресора чи
конденсатора. Вони гарячі.
149
• Не виймайте предмети з морозильної камери та не торкайтеся їх
мокрими або вологими руками.
• Не заморожуйте ті продукти, що
були раніше розморожені.
• Дотримуйтеся інструкцій щодо
збері- гання, що на упаковці
продуктів.
Внутрішнє освітлення
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Небезпека враження
електричним струмом.
• Лампи, що використовуються у
цьому пристрої, не підходять для
освітлення побутових приміщень.
Догляд та чищення
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик травмування або
пошкодження приладу.
• Перш ніж виконувати технічне
обслуговування, вимкніть прилад і
витягніть вилку з розетки.
• У холодильному агрегаті цього
приладу містяться вуглеводні.
Обслуговування та перезаряджання
агрегату повинен виконувати лише
кваліфікований спеціаліст.
• Регулярно оглядайте дренажний
отвір приладу й очищуйте його за
необхідності. У разі блокування
отвору розморожена вода збиратиметься на дні приладу.
Утилізація
•
•
•
•
•
•
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує небезпека травмування
або задушення.
Відключіть прилад від електромережі.
Відріжте кабель живлення і
викиньте його.
Зніміть дверцята, щоб запобігти запиранню дітей чи домашніх тварин
усередині приладу.
Контур циркуляції холодоагенту
й ізоляційні матеріали приладу є
екологічно чистими.
Ізоляційна піна містить займистий
газ. Щоб отримати інформацію
про належну утилізацію приладу,
слід звернутися до органів
муніципальної влади.
Не пошкоджуйте елементи охолоджувача, що знаходяться поруч із
теплообмінником.
150
www.aeg.com
ОПИС ВИРОБУ
МОДЕЛЬ ІЗ ДОЗАТОРОМ
1
2
3
12
4
5
6
14
7
13
12
11
10
1 Льодогенератор і зберігання
2 Xpгess Сап СhіІІег (відділення для
3
4
5
6
швидкого охолодження )
Для зберігання напоїв.
она “Multi Plus” Для зберігання
ліків чи косметичних продуктів.
Не гарантуємо безпечне
зберігання таких продуктів,
як академічні зразки чи лі ки,
що потребують специфічної
температури зберігання.
Лоток для яєць Не застосовуйте
цей лоток для зберігання льоду
в кубиках, а також не кладіть
його в морозильне відділення.
Поличка холодильника
(загартоване скло) Для зберігання
загальн их продуктів.
Відділення для освіження
(лише в окремих моделях) Для
банок, питної води та напоїв,
що часто викори сто вуються.
9
8
7 Ніша для освіження Для
8
9
10
11
12
13
14
зберігання охолодженої їжі, напоїв,
молока, соків, пляшок п и ва тощо.
Лоток для овочів
Лоток для фруктів
Зона “Magic СооІ” (лише
в окремих моделях).
Кошик морозильника Для
зберігання сухого м’яса та риби
протягом довшого періоду часу.
Дверне відцілення для
зберігання (2-зіркове відцілення)
Для короткотермінового
зберігання продуктів і морозива.
Дверне відцілення для зберігання
Для зберігання за
морожених продуктів
Поличка морозильника
(загартоване скпо)
Для зберігання заморожених
продуктів - м’яса, риби та морозива
Українська
151
МОДЕЛЬ БЕЗ ДОЗАТОРА
1
2
3
11
4
5
12
6
11
10
9
8
7
1 Лоток для кубиків льоду
2 Xpress Сап Chiller (відділення для
3
4
5
6
швидкого охолодження)
Для зберігання напоїв.
Зона “Мulti Plus”
Для зберігання ліків чи косметичних
продуктів. Не гарантуємо безпечне
зберігання таких продуктів,
як академічні зразки чи ліки,
що потребують специфічної
температури зберігання.
Лоток для яєць
Не застосовуйте цей лоток для
зберігання льоду в кубиках,
а також не кпадіть його в
морозильне відділення.
Поличка холодильника
(загартоване скпо)
Для зберігання загальних продуктів.
Ніша для освіження
Для зберігання охолодженої
7
8
9
10
11
12
їжі, напоїв, молока, соків,
пляшок пива тощо.
Лоток для овочів
Лоток для фруктів
Кошик морозильника
Для зберігання сухого
м’яса та риби протягом
довшого періоду часу.
Дверне відділення для
зберігання (2-зіркове відділення)
Для короткотермінового
зберігання продуктів і морозива.
Дверне відділення для зберігання
Для зберігання заморожених
продуктів.
Поличка морозильника
(загартоване скло)
Для зберігання заморожених
продуктів - м’яса, риби
та морозива.
152
www.aeg.com
ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ
МОДЕЛЬ ІЗ ДОЗАТОРОМ
A
1
6
5
B
H
C
G F
D
E
2
4
3
4 Кнопка вмикання дозатора льоду
1
і блокування льодогенератора
Кнопка вибору температури
морозильного відцілення
2
5 Кнопка вмикання дозатора води
6
7
Кнопка вибору температури
холодильного відцілення.
3
Натисніть на цю кнопку, щоб
запобігти випадковим змінам
налаштувань.
Щоб відпустити кнопку, натисніть її
і потримайте довше З секунд.
Дисплей ви мкнеться.
Індикатори (A-H)
Кнопка ОСВІТЛЕННЯ/ФІЛЬР:
1. Кнопка увімкнення освітлення
дозатора.
2. Кнопка для заміни чи
переустановки фільтра.
Після заміни фільтра або за
потреби у відновленні його
роботи слід натиснути цю
кнопку і потримати впродовж З
секунд.
Опис
Індикатор температури морозильника
A.
B.
Сигнальний індикатор (без звуку)
Споживач може отримувати інформацію
про стан температури, коли відбуваються
підвищення через аварії (наприклад,
вимкнення електропостачання)
1. Сигнальний індикатор блимає і
відображає найвищу температуру
всередині приладу
2. Сигнальний індикатор припиняє
подавати сигнал після натиснення
кнопки і відображення на дисплеї
температури
.
.
Українська
153
Індикатори (A-H)
Опис
C.
Індикатор температури холодильника
Блокування індикатора
льодогенератора
D.
Блокування індикатора
льодогенератора
E.
Індикатор дозатора льоду
F.
Індикатор дозатора води
G.
Дисплей заміни фільтра Значок
почне блимати через 6 місяців після
першого підключення до електромережі.
H.
МОДЕЛЬ БЕЗ ДОЗАТОРА
1
A
B
C
D
E
2
3
1
3
Кнопка вибору температури
морозильного відділення
2
Кнопка вибору температури
холодильного відділення
Індикатори (A-E)
A.
Кнопка блокування
Натисніть на цю кнопку, щоб
запобігти випадковим змінам
налаштувань.
Щоб відпустити кнопку, натисніть її
і потримайте довше З секунд .
Опис
Індикатор температури морозильника
B.
“Супер” індикатор для морозильної
камери
C.
Індикатор блокування
D.
“Супер” індикатор для холодильника
E.
Індикатор температури холодильника
154
www.aeg.com
ПЕРЕД ПЕРШИМ КОРИСТУВАННЯМ~
ПІДКЛЮЧЕННЯ ПОДАЧІ
ВОДИ
1. Для моделей з автоматичним
льодогенератором
–– Для роботи автоматичного
льодогенератора необхідно
забезпечити тиск води, що не є
нижчим 2,0~12,5 кгс/см2
–– Перевірте тиск води у
водопроводі. Якщо посудина
об’ємом 180 смЗ заповнюється
до кінця за 1О секунд, тиск
вважається відповідним.
–– Якщо тиск води є недостатньо
високим для роботи
автоматичного льодогенератора
, необхідно встановити
додатковий водяний насос,
скориставшись послугами
сантехніка.
2. Під час установ ки труб подачі
води переконайтесь , що вони
не знаходяться поблизу гарячих
поверхонь.
3. Водяний фільтр л ише “фільтрує”
воду. Він не поширює бактерії чи
мікроби.
4. Термін експлуатації фільтра
залежить від інтенсивності його
застосування. Ми рекомендуємо
проводити заміну фільтра
принаймні через кожних 6
місяців. Установку фільтра слід
здійснювати в місці, що забезпечує
зручний доступ до нього (для
заміни чи знімання).
Примітка: Після 6 місяців
перших енерговитрат,
піктограма блимає. Щоб
припинити блимання, натисніть
і утримуйте кнопку підсвітки
протягом 3 секунд після заміни
фільтра для води.
5. Після установки холодильника
і системи подачі води натисніть
WATER на панелі керування і
потримайте впродовж 2-3 хвилин,
щоб заповнити бак і дозатор
водою.
Українська
155
ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ
ТЕРМОРЕГУЛЯТОР
При першому підключенні приладу до
мережі живлення режим температури
буде встановлено на середній рівень.
МОДЕЛЬ ІЗ ДОЗАТОРОМ
Відділення морозильника
Щоб установити температуру,
натискайте кнопку
до появи
потрібного значення. Щоб
увімкнути функцію пришвидшеного
замороження, потримайте кнопку
до вмикання світлодіодного
індикатора. Щоб вимкнути цю
функцію, ще раз натисніть ту саму
кнопку.
одно- час но натиснут и кнопки
та WATER і потримати
впродовж 10 секунд.
МОДЕЛЬ БЕЗ ДОЗАТОРА
Відділення морозильника
Щоб установити температуру,
натискайте кнопку
до
появи потрібної температури.
Щоб увімкнути функцію
пришвидшеного замороження,
потримайте кнопку
до
вмикання світлодіодного індикатора.
Щоб вимкнути цю функцію, ще раз
натисніть ту саму кнопку.
Відділення холодильника
Відділення холодильникаi
Щоб установити температуру, натискайте кнопку
до появи потрібного
значення. Щоб увімкнути функці
ю пришвидшеного охолодження,
потримайте кнопку
до вмикання
світлодіодного індикатора. Щоб
вимкнути цю функцію, ще раз
натисніть ту саму кнопку.
Функція конвертації
температури (за шкалою
Фаренгейта-Цельсія)
У стандартних установках
застосовується шкала за
Цельсієм.
Натисніть кнопку блокування
щоб увійти до режи му
блокування. Щоб змінити шкалу
вимірювання температури,
у режи м і блокування слід
Щоб установити температуру,
натискайте кнопку
до
появи потрібної температури.
Щоб увімкнути функцію пришвидшеного охолодження, потримайте
кнопку
до вмикання
світлодіодного індикатора. Щоб
вимкнути цю функцію, ще раз
натисніть ту саму кнопку.
Обережно!
Продукти в холодильнику
замерзають при середній
температурі всередині
холодильника нижче 5° С.
РЕЖИМ ВИСОКОЇ ТЕМПЕРАТУРИ
МОДЕЛЬ ІЗ ДОЗАТОРОМ
Індикатори підвищення температури в
морозильній камері чи холодильному
відділенні:
156
www.aeg.com
• миготіння сигнального значка
(звуковийсигнал не подається)
• відображення електронною
системою інформації про
досягнення максимальної
температури всередині відділень
Навіть після відновлення
нормальної роботи приладу
і досягнення прийнятного
режиму температури
сигнальний значок
все
ще миготітиме, а дисплей
індикатора відображатиме
найвищу точку зафіксованої
температури.
Після натиснення кнопки
блокування
режим
сигналізації вимкнеться і значок
сигналізації
зникне. Дисплей
показує встановлене значення
температури .
МОДЕЛЬ БЕЗ ДОЗАТОРА
Індикатори підвищення температури в
морозильній камері чи холодильному
відділенні:
• миготіння на дисплеї відділення
морозильної камери чи ̸ та
холодильника
• відображення електронною
системою інформації про досягнення максимальної температури
всередині відділень
Навіть піспя відновлення
нормальної роботи приладу
і досягнення прийнятного
режиму температури
сигнальний значок все ще
миготітиме і відображатиметься
найвища точка зафіксованої
температури.
Після натискання кнопки
блокування
припиняється робота в режимі
високої температури, а на
дисплеї відображається обране
значення температури.
ФУНКЦІЇ “ВИМИКАННЯ”
• Внутрішнє освітлення вимикається,
якщо дверцята відчинен і довше 1О
хвилин
• Функція вимкнення дисплею:
–– Якщо не вмикати жодної
кнопки або тримати дверцята
відчиненими протягом 5
хвилин, усі світлодіодні лампи
вимкнуться, за винятком WATER,
ІСЕ та символу
–– У режимі з вимкненими
світлодіодними лампами прилад
відновить роботу дисплею у
нормальному режимі після
натиснення будь-якої кнопки або
відчинення дверцят.
• Функція вимкнення системи
(функція вимкнення живлення):
–– роботу приладу можна зупинити,
не від’єднуючи його від джерела
живлення, особливо під час
вихідних
–– одночасне нати сн ення кнопок
painamalla painiketta
тa
упродовж 5
секунд призведе до вимикання
приладу
–– у режимі “ВИМИКАННЯ”
на дисплеї температури
морозильної камери і
холодильника відображається
“ — — “ . Інші світлодіодні
індикатори вимикаються і робота
вашого приладу припиняється.
–– і навпаки, одночасно натисніть і
потримайте кнопки
тa
протягом 5
секунд, щоб вимкнути функцію“
ВИМИКАННЯ”
СИГНАЛВІДКРИТИХ ДВЕРЦЯТ
Якщо дверцята холодильника чи
морозильної камери залишаються
відкритими протягом 1 хвилини,
пролунає звуковий сигнал. Сигнал
вимикається через 5 хвилин. Після
відновлення нормальних умов
(при зачинених дверцятах) сигнал
вимикається.
Українська
157
ФУНКЦІЇ
ЗОНА “MAGIC COOL”
Коли прилад вмикається вперше,
вмикається світлодіодний сигнал FRESH.
Для поступової зміни установок
натисніть кнопку SELECT.
Крок
Дисплей
Потрібна температура
1.
FRESH
від +5°C до +6°C.
2.
VEGETABLE
від +3°C до +4°C.
3.
FISH
від–1°C до +0°C.
4.
MEAT
від–3°C до –2°C.
ДОЗАТОР
Оберіть кнопку WATER або ІСЕ і
плавно натисніть на важіль з чашкою
через 2 секунди:
• Якщо ви натиснули кнопку кнопку
WATER, засвітиться значок.
Обережно!
Не застосовуйте тонких чашок
і кришталевих склянок для
збирання кубиків льоду
Обережно!
Якщо лід знебарвлений,
не застосовуйте дозатор і
зверніться до сервісної служби.
Користуйтеся лише льодом,
отриманим із цього приладу.
АВТОМАТИЧНИЙ ЛЬОДОГЕНЕРАТОР
• Якщо ви натиснули кнопку кнопку
ІСЕ, засвітиться значок
.
Якщо необхідно прочистити лоток для
кубиків льоду під час збирання пристрою,
або якщо ви не будете користуватися
ним упродовж довгого часу, вийміть
кубики льоду з лотка для зберігання
льоду і заблокуйте льодогенератор,
натиснувши і потримавши кнопкуІСЕ
упродовж З секунд. Засвітиться
.
• За один раз можна робити
приблизно 1О кубиків льоду, 14-15
разів за день. Після заповнення
лотка для зберігання льоду
генерація льоду припи няється.
• Якщо льодогенератор видає шумні
звуки під час падіння кубиків льоду
в лоток для зберігання льоду, це
вважається нормальним явищем.
• З метою запобігання появи
неприємного запаху слід регулярно
чистити лоток для зберігання льоду.
• Якщо в лотку знаходиться
недостатня кількість льоду, дозатор
може не видавати лід. Зачекайте
приблизно один день, поки
згенерується більше льоду.
• Якщо лід виходить із перешкодами,
перевірте, чи не заблоковано вихід
дозатора.
• Якщо кубики льоду застрягають i
не виходять, потягніть лоток для
зберігання льоду і розділіть кубики
льоду, що злиплися.
158
www.aeg.com
Обережно!
У випадку необхідності зміни
кількості води, що постачається
до льодогенератора, зверніться
до сервісної служби.veden
Обережно!
Під час збоїв електроживлення
кубики льоду можуть розтанути
і потекти на підлогу. Якщо
така ситуація, на вашу думку,
триватиме надто довго,
витягніть лоток і вийміть кубики
льоду, а потім покладіть його на
місце.
КОРИСНІ ПОРАДИ
ПОРАДИ ЩОДО
ЗБЕРІГАННЯ ПРОДУКТІВ
• Перед зберіганням продуктів слід їх
помити.
• Розділіть продукти на маленькі
частини.
• Водянисті продукrи або продукти
з високим вмістом вологи слід
зберігати на передньому краї
поличок (ближче до дверцят). Якщо
їх покласти близько до джерела
подачі холодного повітря, вони
можуть замерзнути.
• Теплі або гарячі продукти слід
достатньо охолодити, перш ніж
зберігати в холодильнику, з метою
зменшення енергоспоживання
і підвищення ефективності
холодильника.
• Будьте обережні із зберіганням
тропічних фруктів, наприклад,
бананів, ананасів і помідорів,
оскільки вони швидко псуються при
низьких температурах.
• Слід залишати якомога більше
місця між продуктами. Якщо
продукти розміщені надто
щільно, це погіршує циркуляцію
холодного повітря і призводить до
неналежного охолодження.
• Не забувайте накривати продукrи
кришкою чи завертати їх, щоб не
розповсюджувати запахи їжі.
• Не зберігайте овочі в холодному
місці, оскільки вони можуть
замерзнути.
• Лоток для яєць можна зберігати на
будьякій поличці холодильника.
НОРМАЛЬНІ ЗВУКИ ПРИ
РОБОТІ ПРИЛАДУ
Наступні звуки є нормальними під час
роботи:
• Слабке булькання під час
закачування холодоагента через
батарею охолодження.
• Дзижчання й пульсування від
компресора під час закачування
холодоагента.
• Раптовий тріск зсередини приладу
внаслідок термічної дилатації
(природного і безпечного фізичного
явища).
• Слабке клацання регулятора
температури, коли компресор
вмикається або вимикається.
ПОРАДИ ЩОДО ЕКОНОМІЇ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
• Не відкривайте часто дверцята
і не залишайте їх відкритими
довше, ніж це необхідно.
РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО ЗБЕРІГАННЯ В
ХОЛОДИЛЬНИКУ СВІЖИХ
ПРОДУКТІВ
• Не зберігайте в холодильнику
страви, коли вони теплі;
не зберігайте рідини, що
випаровуються;
• Накривайте або загортайте
продукти, особливо ті, що сильно
пахнуть.
• Розміщуйте продукти так, щоб
повітря могло вільно циркулювати
довкола них.
ПОРАДИ ЩОДО
ОХОЛОДЖЕННЯ
Українська
Корисні поради:
• М’ясо (будь-якого типу): покладіть
у належну упаковку й поставте на
скляну поличку над шухлядою для
овочів.
• М’ясо може зберігатися не довше
1–2 днів.
• Готові страви, холодні страви:
накрийте та поставте на поличку.
• Фрукти та овочі: ретельно очистіть і
розмістіть у спеціальній шухляді.
• Банани, картопля, цибуля та часник
(якщо вони не упаковані): не слід
зберігати в холодильнику.
• Масло і сир: розмістіть у
спеціальному вакуумному
контейнері або загорніть
в алюмінієву фольгу чи
поліетиленовий пакет, щоб якомога
ретельніше виключити доступ
повітря.
• Пляшки: закрийте кришкою та
поставте на дверну поличку для
пляшок чи на підставку для пляшок
(за наявності).
ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА
ЧИЩЕННЯ ВНУТРІШНІХ
ЧАСТИН
Для чищення слід застосовувати
ганчірку з водою і м’яким (нейтральним)
миючим засобом.
1. Поличка дозатора води
Поличку з водою слід регулярно
чистити, вийнявши решітку
(решітка для стоку не висушується
самостійно).
2. Лоток для зберігання кубиків
льоду
–– Виймання: потягніть лоток
вперед, щоб вийняти його .
–– Заміна: вставте в бічні канавки
і просунь те до кінця. Якщо
неможливо просунути лоток
до кінця, слід вийняти його,
прокрутити спіральну котушку в
лотку або на чверть повернути
механізм, після чого знову
вставити на місце.
–– Не слід зберігати кубики льоду
надто довго.
159
3. Ніші морозильника і холодильника
Тримайте за обидва кінці і
потягніть вгору.
160
www.aeg.com
4. Полички морозильника і
холодильника
Повністю відчиніть дверцята, після
чого потягніть полички вперед і
вийміть їх.
5. Лоток для овочів і фруктів
Щоб вийняти, слід потягнути їх
вперед і трохи підняти.
ЧИЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ
СТОРОНИ ДВЕРЦЯТ
Застосовуйте ганчірку та м’який
(нейтральний) миючий засіб.
ЧИЩЕННЯ ЗАДНЬОЇ
ЧАСТИНИ ПРИЛАДУ
(МАШИННЕ ВІДДІЛЕННЯ)
ЗАМІНА ВНУТРІШНЬОГО
СВІТЛОДІОДНОГО
ОСВІТЛЕННЯ
Обережно!
Заміна світлодіодного
освітлення повинна
здійснюватися лише агентами
сервісної служби або
відповідним фахівцем.
Обережно!
Спершу переконайтеся, що
прилад від’єднано від джерела
живлення!.
Заміна світлодіодної лампи
морозильника і холодильника
1. За допомогою викрутки
від’єднайте задній бік кришки
світлодіодної лампи.
2. Від’єднайте кришку світлодіодної
лампи і послабте 2 гвинти
світлодіодної пластини.
x2
Не рідше, ніж раз у рік сл ід усувати
пил з решітки за допомогою
пиловсмоктувача.
3. Від’єднайте кріплення світлодіодної пластини і замініть
світлодіодну лампу.
Монтаж світлодіодної лампи
відбувається у зворотній
послідовності її демонтажу.
Українська
161
ЩО РОБИТИ, КОЛИ...
Перш ніж звертатися
до сервісної служби,
скористайтеся такими
порадами щодо усунення
неполадок!
Несправність
Пункт перевірки
Спосіб усунення
Повітря всередині
приладу не
охолоджується .
Заморо жування й
охолоджування є
недостатнім.
• Чи підключено
прилад до джерела
струму
• Чи встановлено
температуру в
положення НИЗЬКА?
• Чи знаходиться
прилад під прямим и
сонячними променя м
и або поблизу соняч
не проміння та негарячих п риладів.
• Чи не замало
місця між задньою
стороною приладу і
стіною
• Підключ іть прилад до
джерела живлення.
• Установіть температуру в
положення СЕРЕДНЯ або
ВИСОКА.
• Перем і стіть п рилад
у місце, де не попадає
пряме сонячне проміння
та немає гарячих
приладів поблизу.
Продукти
у приладі
замерзають.
• Чи встановлено
температуру в
положення СИЛЬНО?
• Температура
всередині приладу є
надто низькою?
• Чи не зберігаються
продукти з високим
ступенем вологості
поблизу трубки подачі
холодного повітря?
• Установіть температуру в
положення СЕРЕДНЯ або
НИЗЬКА.
• Продукти зберігаються
при навколишній
температурі нижче 5 °С.
Перемістіть прилад у
місце, де температура є
вищою, ніж 5 °С.
• Продукти з підвищеним
ступенем вологості слід
зберігати на поличках
ближче до дверей.
Із приладу
доносяться дивні
звуки.
• Підлога під приладом
нерівна?
• Чи не замало місця
між задньою сто
роною приладу і
стіною?
• Чи не торкаються інші
об’єкти до приладу?
• Перемістіть прилад на
рівну підлогу.
• Забезпечте приладу
достатньо місця.
• Усуньте всі предмети, що
торкаються до приладу.
Дивні звуки: тріск,
натискання, потік,
гудіння або дзижч
ання води.
Це явище є нормальним (
якщо прилад не вирівняно,
звуки м ожуть бути
голоснішими ) .
162
www.aeg.com
Несправність
Пункт перевірки
Спосіб усунення
Зсередини чути
аромати чи
неприємний запах.
• Продукти
зберігаються без
кришки чи обгортки?
• Чи запишилися
плями від продуктів
на поличках чив
нішах?
• Продукти зберігаються надто довго?
• Переконайтеся, що
продукти зберігаються під
кришкою або в обгортці.
• Слід регулярно чистити
внутрішні частини
приладу. Якщо запах
в’їсться в ці частини, його
буде нелегко усунути.
• Не слід зберігати
продукти надто довго.
• Прилад не є ідеальним
чи постійним місцем для
зберігання продуктів..
Дверцята
відчиняються із
зусиллям..
• Дверцята
зачинялися й одразу
відчинялися?
• У такому випадку, слід
зачекати протягом
хвилини, а потім вони
легко відчиняться.
Всередині
приладу та на
йо го поверхні
утворюються на
мерзання і роса.
• Дверцята
залишалися
відчиненими надто
довго?
• Продукти з високим
вмістом вологи
зберігалися без
кришки чи упаковки?
• Прилад знаходиться
в приміщенні
з підвищеною
вологістю?
• Не тримайте дверцята
відкритими упродовж
довгого часу.
• Переконайтеся, що
продукти зберігаються під
кришкою або в обгортці.
• Розмістіть прилад у
сухішому і холоднішому
місці.
Передня і бокова
частина приладу
нагріваються.
Це но рм ально.
ТЕМПЕРАТУРА
НАВКОЛИШНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА
Цей прилад призначено для роботи
при навколишній температурі згідно
категорії, що вказана на заводській
табличці.
Категорія клімату
Навколишня температура ( від...до...)
SN
Від +10°C до + 32°C
N
Від +16°C до + 32°C
ST
Від +16°C до + 38°C
OTA
Від +16°C до + 43°C
Українська
Внутрішня тем пература
може підлягати впливу
різних факторів, наприклад,
розташування приладу,
навколишня температура або
частота відкривання двер цят
163
АКСЕСУАРИ
• Корпус фільтра
• Набір деталей для під’єднання до
системи водопостачання
• Інструкція з експлуатації
ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ
Здавайте на повторну переробку
матеріали, позначені відповідним
приладів. Не викидайте прилади,
символом
. Викидайте упаковку у
відповідні контейнери для вторинної
сировини. Допоможіть захистити
навколишнє середовище та здоров’я
інших людей і забезпечити вторинну
переробку електричних і електронних
позначені відповідним символом
,
разом з іншим домашнім сміттям.
Поверніть продукт до заводу із
вторинної переробки у вашій
місцевості або зверніться до місцевих
муніципальних органів влади.
164
www.aeg.com
СЪДЪРЖАНИЕ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ...................................................................165
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ...................................................................166
ОПИСАНИЕ НА УРЕДА........................................................................................168
КОМАНДНО ТАБЛО.............................................................................................170
ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА.............................................................................172
ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА................................................................................173
ОПЦИИ…..............................................................................................................175
ПОЛЕЗНИ ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ...................................................................176
ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ.....................................................................................177
КАК ДА ПОСТЪПИТЕ, АКО..................................................................................179
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА....................................................................181
ЗА ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ
Благодарим че, че избрахте този продукт на AEG. Ние го създадохме, за да
ви предоставим безупречна експлоатация в продължение на много години с
иновативни технологии, които ни помагат да направим живота по-лесен - функции,
които не можете да откриете при обикновените уреди. Моля, отделете няколко
минути за прочит, за да се възползвате по най-добрия начин от него.
Посетете нашата уебстраница на:
Вижте полезни съвети, брошури, отстраняване на неизправности, сервизна
информация:
www.aeg.com
Регистрирайте своя продукт за по-добро обслужване:
www.aeg.com/productregistration
Купете принадлежности, консумативи и оригинални резервни части за
вашия уред:
www.aeg.com/shop
ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И ОБСЛУЖВАНЕ
Препоръчваме използването на оригинални резервни части.
Когато се свързвате с отдел “Обслужване”, трябва да имате под ръка следната
информация. Информацията можете да намерите на табелката с данни. Модел,
PNC (номер на продукт), Сериен номер.
Предупреждение / Внимание-Важна информация за безопасност.
Обща информация и съвети
Информация за опазване на околната среда.
Запазваме си правото на изменения без предизвестие.
БЪЛГАРСКИ
165
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Внимателно прочетете предоставените инструкции преди
инсталиране и употреба на уреда. Производителят не
носи отговорност за неправилно инсталиране и употреба,
предизвикани от неправилно използване. Винаги запазвайте
инструкциите, доставени с уреда за бъдещи справки.
Безопасност за деца и хора с ограничени способности
• Този уред може да се използва от деца, навършили 8 години
и от лица с намалени физически, сензорни или психически
способности или липса на опит и знания, само ако са
наблюдавани или са получили инструкции относно употребата
на уреда по безопасен начин и ако разбират опасностите,
произтичащи от употребата на продукта.
• Уредът може да се използва от деца 3- и 8-годишна възраст
и хора с тежки или комплексни увреждания, ако те са
инструктирани.
• Деца под 3-годишна възраст трябва да се държат настрана от
уреда, освен ако не са постоянно наблюдавани.
• Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
• Деца не трябва да извършват почистване или поддръжка на
уреда без надзор.
• Дръжте всичките опаковъчни материали далеч от деца и ги
изхвърлете, както е редно.
Общи мерки за безопасност
• Този уред е предназначен за употреба в домашни условия и за
подобни приложения като:
––ферма; кухненско оборудване за магазини, офиси и други
работни места;
––от клиенти в хотели, мотели, места за нощувка със закуска и
друг вид жилищно настаняване.
• Не запушвайте вентилационните отвори от външната или
вътрешната част на уреда.
• Не използвайте механични приспособления или други
средства за ускоряване на процеса на размразяване, освен
препоръчаните от производителя.
• Не повреждайте хладилната верига.
• Не използвайте електрически уреди, различни от типовете,
препоръчани от производителя, вътре в отделенията за
съхранение на хранителни продукти.
• Не почиствайте уреда чрез водна струя или пара.
166
www.aeg.com
• Почиствайте уреда с навлажнена мека кърпа. Използвайте само
неутрални препарати. Не използвайте абразивни продукти,
абразивни стъргалки, разтворители или метални предмети.
• Не съхранявайте в този уред взривни вещества като аерозолни
флакони със запалимо гориво.
• Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се смени
• от производителя, неговия сервизен агент или лица със сходна
квалификация, за да се избегне опасност.
• Ако уредът е оборудван с ледогенератор или диспенсер за вода,
пълнете ги само с питейна вода.
• Ако за уреда е необходима свръзка за вода, свързвайте го само
към захранване за питейна вода.
• Водното налягане на входа (минимум и максимум) трябва
е 1 бар (0,1 MPa) и 10 бара (1 MPa)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Инсталиране
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
РЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
П
Уредът трябва да се инсталира
само от квалифицирани лица.
Отстранете всички опаковки.
Не инсталирайте и не използвайте
повреден уред.
Спазвайте инструкциите за
инсталиране, приложени към
уреда.
Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги
носете предпазни ръкавици.
Уверете се, че въздухът може да
циркулира около уреда.
Изчакайте поне 4 часа, преди
да свържете уреда към
електрозахранването. Това ще
позволи на смазката да потече
обратно в компресора.
Не инсталирайте уреда близо до
радиатори или печки, фурни или
котлони.
Задната част на уреда трябва да е
до стената.
Не инсталирайте уреда на места с
пряка слънчева светлина.
Не инсталирайте уреда в области,
които са твърде влажни или много
студени, като пристройки, гаражи и
винарски изби.
Когато местите уреда, го
повдигайте от предния край, за да
избегнете надраскване на пода.
Свързване към
електрическата мрежа
•
•
•
•
•
•
•
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от пожар и токов удар.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
При позициониране на уреда
се уверете, че захранващият
кабел не е закачен или
повреден.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не използвайте разклонители
или адаптери с много входове.
Уредът трябва да е заземен.
Всички електрически свързвания
трябва да бъдат извършени от
квалифициран електротехник.
Уверете се, че информацията за
електричеството от табелката с
данни съответства на електрозахранването. В противен случай
се свържете с електротехник.
Винаги използвайте правилно
инсталиран, устойчив на удар
контакт.
Не използвайте разклонители и
удължителни кабели.
Уверете се, че не сте повредили
електрическите компоненти
(напр. щепсел, кабел, компресор).
Свържете се със сервизния център
или електротехник, за да смени
електрическите компоненти.
Кабелът трябва да е под нивото на
щепсела.
БЪЛГАРСКИ
• Включете захранващия щепсел
към контакта само в края на
инсталацията. Уверете се, че
захранващият щепсел е достъпен
след инсталирането.
• Не дърпайте захранващия кабел,
за да изключите уреда. Винаги
издърпвайте за щепсела.
Вътрешна светлина
Употреба
Грижи и почистване
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от нараняване, изгаряния,
токов удар или пожар.
Уредът съдържа възпламеним
газ, изобутан (R600а),
естествен газ с високо ниво
на съвместимост с околната
среда. Внимавайте да не
повредите хладилната верига,
съдържаща изобутан.
Не променяйте спецификациите на
уреда.
Не поставяйте електрически уреди
(напр. машини за сладолед) в
уреда освен, ако не са одобрени от
производителя.
В случай на повреда в хладилната
верига, уверете се, че в стаята
няма пламъци и запалими
източници. Проветрете стаята.
Не допускайте на горещи съдове
да се допират до пластмасовите
части на уреда.
Не поставяйте газирани напитки
във фризерното отделение.
Това ще създаде натиск върху
контейнера за напитки.
Не съхранявайте запалими газове
или течности в уреда.
Не поставяйте запалителни
материали или предмети, които са
напоени със запалителни течности,
в уреда, в близост до него или
върху него.
Не докосвайте компресора или
кондензатора. Те са горещи.
Не премахвайте или докосвайте
неща от фризерното отделение,
ако ръцете ви са мокри или влажни.
Не замразявайте отново храна,
която вече сте размразили.
Спазвайте инструкциите за
съхранение върху опаковката на
замразената храна.
167
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от токов удар.
• Лампите с крушки в този уред са
специални лампи, създадени само
за употреба в домакински уреди!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от нараняване или
повреда на уреда.
• Преди поддръжка изключете уреда
и извадете захранващия щепсел от
контакта на електрическата мрежа.
• Този уред съдържа въглеводороди
в охлаждащия блок. Само
квалифицирано лице може да
поддържа и презарежда уреда.
• Редовно проверявайте канала за
отцеждане на уреда и ако е необходимо, го почиствайте. Ако каналът
за отцеждане се запуши, размразената вода ще се събере на дъното
на уреда.
Изхвърляне
•
•
•
•
•
•
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от нараняване или задушаване.
Изключете уреда от електрозахранването.
Отрежете захранващия кабел и го
изхвърлете.
Отстранете вратичката, за да не
могат деца и домашни любимци да
се заключат в уреда.
Хладилната верига и
изолационните материали на този
уред са благо- приятни за озона.
Изолационната пяна съдържа
възпламеним газ. Свържете се с
общинските власти за информация
относно това, как да изхвърлите
уреда правилно.
Не повреждайте частта на
охлажда- щия блок, който е близо
до топлооб- менника.
168
www.aeg.com
ОПИСАНИЕ НА УРЕДА
МОДЕЛ С ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ВОДА
1
2
3
12
4
5
6
14
7
13
12
11
1 Ледогенератор и
2
3
4
5
6
10
съхранение на лед
Охладител за кенове Xpгess
(отделение за бързо изстудяване)
За съхранение на напитки.
Зона Multi Plus
За съхранение на обикновени
лекарства или козметични продукти.
Не е гарантирано безопасно
съхранение на продукти като научни
проби или лекарства, които изискват
определен температурен диапазон.
Разделител за яйца
Не използвайте този разделител
за кубчета лед и не го поставяйте
във фризерното отделение.
Рафт на хладилника
(темперирано стъкло) За
съхранение на обичайни храни.
Освежаващо отделение
(само за избрани режими)
За често използвани кенове,
питейна водаи напитки.
9
8
7 свежаващ джоб
8
9
10
11
12
13
14
За съхранение на охладени храни,
мляко, сок, бира в бутилки и др.
Отделение за зеленчуци
Отделение за плодове
Зона Magic Cool (само
за избрани режими)
Фризерно отделение
За съхранение на сушено месо
или риба за по-дълго време.
Отделение за съхранение на
вратата (2-звездно отделение)
За краткотрайно съхранение
на храна и сладолед.
Отделение за съхранение
на вратата За съхранение
на замразена храна.
Рафт на фризера (темперирано
стъкло) За съхранение на
замразени храни, като,
месо, риба, сладолед.
БЪЛГАРСКИ
169
МОДЕЛ БЕЗ ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ВОДА
1
2
3
11
4
5
12
6
11
10
9
8
7
15
1 Табла за ледени кубчета
2 Охладител за кенове Xpress
3
4
5
6
(отделение за бързо изстудяване)
За съхранение на напитки.
Зона Multi Plus
За съхранение на обикновени
лекарства или козметични продукти.
Не е гарантирано безопасно
съхранение на продукти като научни
проби или лекарства, които изискват
определен температурен диапазон.
Разделител за яйца
Не използвайте този разделител
за кубчета лед и не го поставяйте
във фризерното отделение.
Рафт на хладилника (tempered
glass)
За съхранение на обичайни храни.
Освежаващ джоб
7
8
9
10
11
12
За съхранение на охладени храни
, мляко,сок, бира в бутилки и др
Отделение за зеленчуци
Отделение за плодове
Фризерно отделение
За съхранение на сушено месо
или риба за по-дълго време.
Отделение за съхранение на
вратата (2-звездно отделение).
За краткотрайно съхранение
на храна и сладолед.
Отделение за съхранение на
вратата
За съхранение на замразена храна.
Рафт на фризера (темперирано
стъкло) За съхранение
на замразени храни, като
месо, риба, сладолед.
170
www.aeg.com
КОМАНДНО ТАБЛО
МОДЕЛ С ОТДЕЛЕНИЕ ЗА
ВОДА
A
1
6
5
B
H
C
G F
D
E
2
4
3
4 Бутон за избор за производство на
1
лед
Бутон за избор на температурата на
фризерното отделение.
2
и заключване на ледоге-
нератора
.
5 Бутон за избор за дозиране на вода
.
6
Бутон за избор на температурата на
хладилното отделение.
3
Натиснете бутона, за да не
позволите на-стройките да се
сменят по случайност. За да
освободите бутона, го натиснете за
повече от 3 секунди. Дисплеят се
изключва.
Индикатори (A-H)
A.
B.
Бутон СВЕТЛИНА/ФИЛТЪР:
1. Бутон за включване на
осветлениетона отделението
за вода.
2. Бутон за подмяна на филтър или
зануляване. След като подмените
филтър или за да занулите,
натиснете бутона за 3 секунди.
на дисплея
Индикатор на температурата на
фризера
Дисплей на аларма (без звук) Клиентите могат да се информират за
температурния статус, когато се повиши
поради инциденти (напр. прекъсвания
на тока).
1. Иконката за алармата примигва,
показвайки най-високата вътрешна
температура
2. Алармата спира, когато
бутонът
е натиснат и дисплеят показва
стойността на настройката на
температурата
БЪЛГАРСКИ
Индикатори (A-H)
на дисплея
C.
Индикатор за заключване
171
Индикатор за хладилна температура
D.
Индикатор за заключване на
ледогенератора
E.
Индикатор за производство на лед
F.
Индикатор за дозиране на вода
G.
Дисплей за подмяна на филтър След
6 месеца от първото захранване,
иконата ще мига.
H.
МОДЕЛ БЕЗ ОТДЕЛЕНИЕ ЗА
ВОДА
1
A
B
C
D
E
2
3
3
1
Бутон за и збор на температурата
на фризерното отделение
2
Бутон за избор на температурата на
хладилното отделение
Бутон за заключване
4 Натиснете бутона, за да не
позволите настройките да се
сменят по случайност.
5 За да освободите бутона, го
натиснете за повече от 3 секунди.
Индикатори (A-E)
на дисплея
A.
Индикатор на температурата на
фризера
B.
Индикатор “Super” за фризер
C.
Индикатор за заключване
D.
Индикатор “Super” за хладилник
E.
Индикатор за хладилна температура
172
www.aeg.com
ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА
ИНСТАЛИРАНЕ НА ВОДНА
СИСТЕМА
1. За модели с автоматичен
ледогенератор
–– Водното налягане трябва да
бъде над 2,0~12,5 kgf/cm2,
за да работи автоматичния
ледогенератор.
–– Проверете налягането на
чешмяната вода. Ако чаша
от 180 куб.см. се напълни
за 1О секунди, налягането
еподходящо.
–– Ако налягането на водата
не е достатъчно високо, за
да заработи автоматичния
ледогенератор, се свържете
с водопроводчик, за да се
снабдите с водна помпа за
налягане.
2. Когато инсталирате водните
тръби, се уверете, че те не са
разположени в близост до горещи
повърхности.
3. Водният филтър само “филтрира”
водата. Той не елиминира
бактериите и микробите.
4. Работният живот на филтъра
зависи от степента на употреба.
Препоръчително е филтърът да
се подменя най-малко на всеки
6 месеца. Когато монтирате
филтъра, разположете го така, че
достъпът до него да е лесен (за
отстраняване и подмяна).
Забележка: Ако уредът е
включен към захранване в
продължение на 6 месеца,
ще примигва икона. За да
елиминира примигването на
иконата, натиснете бутона за
светлината за 3 секунди, след
като смените водния филтър.
5. След инсталиране на хладилника
и водната система, изберете
WATER на командното табло и го
натиснете за около 2-3 минути, за
да започне подаване на вода към
водния резервоар и разпределяне
на водата.
БЪЛГАРСКИ
173
ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
НАСТРОЙКА НА
ТЕМПЕРАТУРАТА
Когато уредът се включва в
захранването за първи път,
температурният режим е настроен на
“Среден”.
МОДЕЛ С ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ВОДА
Фризерно отделение
За настройка на температурата
натиснете бутон
, докато се появи
желаната стойност. За Фyнкцията
“По-бързо замразяване”, задръжте
бутон
, докато се включи силен
светодиод. За да спрете тази фун к
ция, просто натиснете бутона отново.
и WATER едновременно за 10
секунди, за да преминете от
една температурна единица в
друга.
МОДЕЛ БЕЗ ОТДЕЛЕНИЕ ЗА
ВОДА
Фризерно отделение
За настройка на температурата
натиснете бутон
, докато
се появи желаната температура.
За функцията “По-бързо
замразяване”, за-дръжте бутон
, докато се включи силен
светодиод. За да спрете тази функция
, просто натиснете бутона отново.
Хладилно отделение
Хладилно отделение
За настройка на температурата
натиснете бутон
, докато се появи
желаната стойност. За функцията
“По-бързо охлаждане”, задръжте
бутон
, докато се включи силен
светодиод. За да спрете тази
функция, просто натиснете бутона
отново.
Функция за преобразуване
на температурния индикатор
(Фаренхайт-Целзий)
Настройката по подразбиране
е Целзий. Натиснете бутона за
заключване
, за да влезете в
заключен режим. При заключен
режим , натиснете бутони
За настройка на температурата
натиснете бутон
, докато
се включи силен светодиод.
За функцията “По-бързо охлаждане”,
задръжте бутон
, докато
се включи силен светодиод. За
да спрете тази функция, просто
натиснете бутона отново.
ВНИМАНИЕ!
Храната в хладилника може да
замръзне, ако температурата в
хладилника е под 5° С.
РЕЖИМ “ВИСОКА
ТЕМПЕРАТУРА”
МОДЕЛ С ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ВОДА
Повишение на температурата във
фризера или хладилника се означава
с:
174
www.aeg.com
• мигаща иконка на алармата
(не
се чува звънец)
• електронна система показва максималната достигната температура в
отделенията
Дори нормалната работа
на уреда да се възвърне и
вътрешната температура да
достигне нормална граница,
иконката на алармата
все още мига и индикаторът
показва най-високата достигната температура.
Когато натиснете бутона за
заключване
, аларменият
режим се прекратява и
иконката на алармата
изгасва. На дисплея се показва
стройността на регулираната
температура.
МОДЕЛ БЕЗ ОТДЕЛЕНИЕ ЗА
ВОДА
Повишение на температурата във
фризера или хладилника се означава
с:
• мигане на дисплея на фризерното
и/или хладилното отделение
• електронна система показва
максималната достигната
температура в отделенията
Дори нормалната работа
на уреда да се възвърне и
вътрешната температура да
достигне нормална граница,
дисплеят все още мига и
се показванай-високата
достигната температура.
Когато натиснете бутона за
заключване
, режимът
за висока температура се
прекратява и на дисплея
се показва стройността на
регулираната температура.
ФУНКЦИИ “ИЗКЛЮЧЕНО”
• Вътрешното осветление на уреда
се изключва, ако вратите бъдат
отворени за повече от 1О минути
• Функция “Изключен дисплей”:
–– 5 минути, след като не е
докоснат бутон и вратите не са
отваряни, всички светодиоди
се изключват, освен иконите
WATER, ICE и
–– След режим на изключени
светодиоди, уредът се връща
към режим на нормален дисплей
, когато натиснете който и
да било бутон или отворите
вратата.
• Функция “Изключена система”
(функция “Изключено захранване”):
–– можете да спрете работа с
уреда, без да го изключвате от
захранването, особено по време
на ваканция
–– като натиснете бутони
и
едновременно за 5 секунди, това
ще изключи уред
–– по време на режим “ИЗКЛЮЧЕНО” дисплеите на фризера
и хладилника показват “— —“.
Другите светодиоди изгасват и
цялата работа на вашия уред
спира.
–– задръжте бутони
and
tзаедно за
5 секунди , за да изчистите
функция “ИЗКЛЮЧЕНО”
АЛАРМА ЗА ОТВОРЕНА
ВРАТА
Ще се чуе звукова аларма, ако
вратата на хладилника или фризера
бъде оставена отворена за 1 минута.
Алармата ще спре след 5 минути .
Когато се възстановят нормалните
БЪЛГАРСКИ
175
ОПЦИИ
ЗОНА MAGIC COOL
Когато включите уреда в захранването
за първи път, светодиодът FRESH е
включен . За промяна на настройките
стъпка по стъпка използвайте бутон
SELECT.
Стъпка
Дисплей
Целева температура
1.
FRESH
+5°C дo +6°C.
2.
VEGETABLE
+3°C дo +4°C.
3.
FISH
–1°C дo +0°C.
4.
MEAT
–3°C дo –2°C.
ДОЗАТОР
Изберете бутона WATER или ICE и
плавно натиснете лоста с чашата си,
а след 2 секунди:
• Ако те натиснали бутона WATER,
ще светне иконката
ВНИМАНИЕ!
Избягвайте употребата на
чупливи купи или стъклени
чаши при получаване на лед на
кубчета.
ВНИМАНИЕ!
Ако ледът е с променен цвят,
спрете да използвате машината
и се обадете на сервизен
персонал.
Използвайте само лед от този
уред.
• Ако те натиснали бутона ICE, ще
светне иконката
.
Когато почиствате разделителя за
кубчета лед или не сте го използвали
дълго време, отстранете леда от
Отделението за съхранение на
ледени кубчета и заключете
ледогенератора като натиснете бутон
ICE за 3 секунди. Ще светне
АВТОМАТИЧЕН ЛЕДОГЕНЕРАТОР
• Около 1О кубчета лед се образуват
на един път, 14-15 пъти на ден.
Ако отделението за съхранение на
лед е пълно, образуването на лед
спира.
• Нормално е ледогенераторът
да произвежда падащ звук,
когато ледените кубчета падат в
отделението за съхранение на лед.
• За да предотвратите появата
на лоши миризми, редовно
почиствайте отделението за
съхранение на ледените кубчета.
• Ако количеството лед в
отделението за съхранение не
е достатъчно, ледът може да не
падне. Изчакайте около един ден,
за да се образува повече лед.
• Ако ледът не излиза лесно
проверете изхода на отделението
за запушване.
• Ако кубчетата лед засядат и не
176
www.aeg.com
• излизат, издърпайте отделението
за съхранение на лед и отделете
ледените кубчета, които са се
съединили.
ВНИМАНИЕ!
Ако количеството вода,
която се захранва към
ледогенератора, се нуждае
от настройка, се обадете на
сервизен персонал.
ВНИМАНИЕ!
В случай на спиране на тока,
ледените же да се разтопят
и да се разлеят по пода.
Ако очаквате тази ситуация
да продължи дълго време,
издърпайте отделението и
извадете ледените кубчета от
него, след което го върнете на
мястото му.
ПОЛЕЗНИ ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
СЪВЕТИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ
НА ХРАНА
НОРМАЛНИ ЗВУЦИ ПРИ
РАБОТА
• Измийте храните преди да ги
съхранявате
• Разделете и отделете храните на
по-малки парчета.
• Поставяйте течните или влажни
храни отпред на рафтовете (близо
до вратата). Ако ги поставите близо
до входа за студен въздух , може
да замръзнат.
• Горещите или топли храни трябва
да бъдат оставени да изстинат
достатъчно преди съхранение,
за да се намали консумацията
на ел. енергия и да се повиши
продуктивността на хладилника.
• Бъдете внимателни, когато
съхранявате тропически плодове,
като банани, ананаси и домати, тъй
като те могат лесно да се развалят
при ниски температури.
• Оставяйте възможно най-много
място между храните. Ако са
прекалено нагъсто или близо една
до друга, се нарушава въздушната
циркулация, което понижава
качеството на охлаждането.
• Не забравяйте да покриете или
да опаковате храните, за да
предотвратите появата на миризми
от храните.
• Не съхранявайте зеленчуци в
охладеното пространство, тъй като
може да замръзнат.
• Ако желаете, може да поставите
разделителя.за яйца на един от
рафтовете в хладилника.
Следните звуци са нормални по
време на работа:
• Леко жужене и бълбукане от
намотките при изпомпване на
охлаждащия агент.
• Бучене и пулсиращ звук от
компресора при изпомпване на
охлаждащия агент.
• Внезапен пукащ звук от
вътрешността на уреда, причинен
от термично разширение
(естествено и безопасно физично
явление).
• Леко прищракване от
температурния регулатор при
включване или изключване на
компресора.
СЪВЕТИ ЗА
ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ
• Не отваряйте често вратата и не
я оставяйте отворена по-дълго от
необходимото.
СЪВЕТИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ
В ХЛАДИЛНИКА НА ПРЯСНА
ХРАНА
• Не съхранявайте топла храна
или изпаряващи се течности в
хладилника.
• Покрийте или опаковайте храната,
особено ако има силна миризма.
• Разположете храната така, че
въздухът да циркулира свободно
около нея.
БЪЛГАРСКИ
СЪВЕТИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ
В ХЛАДИЛНИКА
Полезни съвети:
• Месо (всички видове): опаковайте в
подходяща опаковка и поставете на
стъкления рафт над отделението за
зеленчуци.
• Съхранявайте месо за най-много
1-2 дена.
• Готвени ястия, студени блюда:
покрийте и поставете на произволен
рафт.
177
• Плодове и зеленчуци: почистете
внимателно и поставете в
специалното отделение.
• Банани, картофи, лук и чесън
не трябва да се съхраняват в
хладилника, ако не са опаковани.
• Масло и сирене: поставете в
специален уплътнен контейнер или
опаковайте в алуминиево фолио
или полиетиленова торбичка, за да
изолирате възможно най-добре.
• Бутилки: затворете с капачка и
поставете на рафта за бутилки на
вратата, или (ако има такава) на
решетката за бутилки.
ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
ПОЧИСТВАНЕ НА
ВЪТРЕШНИТЕ ЧАСТИ
оборот и вкарайте отново.
–– Не съхранявайте ледените
кубчета за твърде дълъг период.
Използвайте кърпа, напоена с вода
и слаб (неутрален) препарат за
почистване.
1. Рафт на отделението за вода
Отстранявайте решетката за
разливане и почиствайте рафта
за вода редовно (рафтът за
разливане на се оттича сам).
2. Отделение за съхранение на
ледени кубчета
–– Отстраняване: дръпнете напред
сглобката на отделението, за да
я извадите.
–– Поставяне: наместете на
страничните жлебове и вкарайте
докрай. Ако се затруднявате да
вкарате докрай отделението,
извадете го, завъртете
спиралата в отделението или
завъртете механизма на четвърт
3. Джобове на фризера и хладилника
Хванете за двата края и издърпайте.
178
www.aeg.com
4. Рафтове на фризера и хладилника
Отворете изцяло вратите, след
това издърпайте рафтовете
напред , за да ги извадите.
ВНИМАНИЕ!
Първо се уверете, че сте
изключили уреда!
Подмяна на светодиоди на фризера
и хладилника
1. Отделете задната страна на
капака на светодиодите с отвертка.
5. Отделение за зеленчуци и плодове
Дръпнете напред и повдигнете
нагоре малко, за да го извадите.
.
2. Отстранете капака на светодиодите
и разхлабете 2 фиксиращи винта за
светодиодната пластина.
x2
ПОЧИСТВАНЕ НА
ОПАКОВКИТЕ НАХРАНИТЕ
Използвайте кърпа с слаб (неутрален)
препарат.
ПОЧИСТВАНЕ НА ГЪРБА НА
УРЕДА (МАШИНЕН ОТСЕГ)
3. Разкачете ремъците на
светодиодната пластина и
подменете светодиода.
Почиствайте праха от решетката с
прахосмукачка поне веднъж годишно .
Сглобяването става по
обратния път на разглобяването.
СМЯНА НА ВЪТРЕШНИЯ
СВЕТОДИОД
ВНИМАНИЕ!
Светодиодът трябва да бъде
сменен само от сервизен
персонал или квалифицирано
лице.
БЪЛГАРСКИ
179
КАК ДА ПОСТЪПИТЕ, АКО
Преди да потърсите сервизна
помощ разгледайте съветите за
отстраняване на неизправности
по-долу!
Проблем
Проверка
Решение
Във фризера не
става студено.
Замразяването
и повторното
замразяване не е
достатъчно.
• Изключен ли е
уредът от контакта?
• Температурата
зададена ли е на
режим “НИСЪК”?
• Уредът изложен ли
е на пряка слънчева
светлина или в
близост до него има
ли разположен уред,
излъчващ топлина?
• Пространството
между гърба на уреда
и стената твърде
малко ли е?
• Включете уреда взахранването.
• Задайте режима на
температурата на
„СРЕДЕН“ или „ВИСОК”.
• Преместете до на място
без пряка слънчева
топлина и без уреди,
излъчващи топлина,
разположени в близост.
• Оставете достатъчно
разстояние (повече от 10
cm) между гърба на уреда
и стената.
Храните в уреда
се замразяват.
• Температурата
зададена ли е на
режим “СИЛЕН”?
• Твърде ниска ли
е околната температура?
• Храната с високо
съдържание на влага
в близост до отвора
за студен въздух ли е
разположена?
• Задайте режима на
температурата на
„СРЕДЕН“ или „НИСЪК”.
• Храните могат да замръзнат, ако температурата
е под 5 °С. Преместете
ги на място, където
температурата е над 5 °С.
• Разположете храните с
високо съдържание на
влага на рафтовете в
близост до вратите.
Уредът издава
необичаен шум .
• Неравен ли е подът
под уреда?
• Пространството
между гърба на уреда
и стената твърде
малко ли е?
• Има ли предмети,
които се допират до
уреда?
• Преместете уреда на
плосък и равен под.
• Оставете достатъчно
разстояние.
• Отстранете всички
предмети, които се
допират до уреда.
Необичайни
шумове: пукане,
щракане, теч на
вода, бучене или
бръмчене.
Нормално е (ако уредът не
е изравнен, звукът може да
е по-силен).
180
www.aeg.com
Проблем
Проверка
Решение
Неприятна
миризма в уреда.
• Има ли храна в уреда,
която е оставена
открита или без
капак?
• Има ли рафтове и
чекмеджета, които са
замърсени с храна?
• Храната от дълго
време ли се съхранява?
• Уверете се, че храната е
покрита и затворена.
• Почиствайте вътрешните
части на уреда редовно.
След като миризмата
проникне в тези части,
после е трудно да бъде
премахната.
• Не съхранявайте храни
за прекалено дълъг
период от време.
• Уредът не е нито
идеално, нито
дълготрайно решение за
съхраняване на храна.
Вратата не се
отваря лесно.
• Вратата беше ли
затворена и отворена
веднага след това?
• В такъв случай изчакайте
около минута, след което
вратата ще се отвори
лесно.
Скреж или
конденз в
уреда или по
повърхността на
шкафа.
• Вратата била ли е
отворена твърде
дълго?
• Съхранявани ли
са храни с високо
съдържание на влага,
без да са покрити или
увити?
• Температурата и/или
влажността около
хладилника високи
ли са?
• Не оставяйте вратата
отворена за дълъг период
от време.
• Уверете се, че храната е
покрита и затворена.
• Инсталирайте уреда на
по-сухо и хладно място.
Предната и
страничната част
на уреда е топла
или гореща.
Това е нормално.
БЪЛГАРСКИ
181
ОКОЛНА ТЕМПЕРАТУРА
Този уред е разработен за работа
при околна температура, определена
от категорията му, отбелязана върху
табелката с данни.
Категория климат
Околна температура ((от... до...)
SN
+10°C до + 32°C
N
+16°C до+ 32°C
ST
+16°C до + 38°C
T
+16°C до + 43°C
Вътрешната температура може
да бъде повлияна от фактори
като местоположение на уреда,
околна температура и честота
на отварянето на вратата.
АКСЕСОАРИ
• Кутия на филтър
• Комплект за подаване на вода
• Ръководство за потребителя
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със
символа
. Поставяйте опаковките
в съответните контейнери за
рециклирането им. Помогнете за
опазването на околната среда
и човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
електрически и електронни уреди.
Не изхвърляйте уредите, означени
със символа
, заедно с битовата
смет. Върнете уреда в местния пункт
за рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising