Electrolux | LFT429K | User manual | Electrolux LFT429K Manuali i perdoruesit

Electrolux LFT429K Manuali i perdoruesit
LFT429K
SQ
BG
HR
CS
DA
NL
EN
ET
FI
FR
DE
Udhëzimet për përdorim 2
Ръководство за употреба10
Upute za uporabu
18
Návod k použití
25
Brugsanvisning
33
Gebruiksaanwijzing
41
User Manual
49
Kasutusjuhend
57
Käyttöohje
64
Notice d'utilisation
71
Benutzerinformation
80
EL
HU
IT
KK
LV
LT
MK
NO
PL
PT
Οδηγίες Χρήσης
Használati útmutató
Istruzioni per l’uso
Қолдану туралы
нұсқаулары
Lietošanas instrukcija
Naudojimo instrukcija
Упатство за ракување
Bruksanvisning
Instrukcja obsługi
Manual de instruções
88 RO Manual de utilizare
96 RU Инструкция по
104
эксплуатации
SR Упутство за употребу
112 SK Návod na používanie
121 SL Navodila za uporabo
128 ES Manual de instrucciones
136 SV Bruksanvisning
144 TR Kullanma Kılavuzu
151 UK Інструкція
159
167
175
184
192
200
207
215
222
230
2
www.electrolux.com
PËRMBAJTJA
1. INFORMACIONI I SIGURISË............................................................................. 2
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË............................................................................ 5
3. INSTALIMI.......................................................................................................... 6
4. PËRSHKRIM I PRODUKTIT...............................................................................6
5. PËRDORIMI I PËRDITSHËM.............................................................................7
6. KUJDESI DHE PASTRIMI.................................................................................. 7
7. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE............................................................................. 8
ME JU NË MENDJE
Faleminderit që bletë një produkt Electrolux. Ju keni zgjedhur një produkt i cili
sjell me vete dekada të tëra me përvojë dhe risi nga profesionistë. Gjenial dhe
elegant, ky produkt është projektuar duke ju pasur ju në mendje. Pra, sa herë që
ta përdorni mund të ndjeheni të sigurt se çdo herë do të merrni prej tij rezultate të
shkëlqyera.
Mirë se vini në Electrolux.
Vizitoni faqen tonë të internetit për:
Merrni këshilla përdorimi, broshura, informacion për ndreqjen e problemeve si
dhe për shërbimin:
www.electrolux.com/webselfservice
Regjistroni produktin tuaj për shërbim më të mirë:
www.registerelectrolux.com
Blini aksesorë, pjesë konsumi, pjesë këmbimi origjinale për pajisjen tuaj:
www.electrolux.com/shop
KUJDESI DHE SHËRBIMI PËR KLIENTËT
Përdorni gjithmonë pjesë këmbimi origjinale.
Kur kontaktoni me Qendrën e Autorizuar të Shërbimit, sigurohuni që të dispononi
të dhënat e mëposhtme: Modeli, PNC, Numri i serisë.
Informacioni mund të gjendet në pllakën e specifikimeve.
Paralajmërim / Të dhëna për sigurinë dhe kujdesin
Të dhëna të përgjithshme dhe këshilla
Të dhëna për ambientin
Rezervohet mundësia e ndryshimeve.
1.
INFORMACIONI I SIGURISË
Përpara instalimit dhe përdorimit të pajisjes, lexoni me
kujdes udhëzimet e ofruara. Prodhuesi nuk është
përgjegjës për lëndimet apo dëmet si rezultat i instalimit
apo përdorimit të papërshtatshëm. Gjithmonë mbajini
SHQIP
3
udhëzimet në një vend të sigurt dhe ku mund të arrihen
lehtë për t'iu referuar në të ardhmen.
1.1 Siguria e fëmijëve dhe personave me probleme
•
•
•
•
•
•
•
Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8
vjeç e sipër dhe persona me aftësi të kufizuara fizike,
ndijimesh ose mendore ose që nuk kanë eksperiencë
dhe njohuri, nëse këta mbahen nën mbikëqyrje ose
udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe i
kuptojnë rreziqet e përdorimit.
Fëmijët nga 3 deri në 8 vjeç dhe personat me aftësi të
kufizuara shumë të theksuara dhe komplekse duhet të
mbahen larg nga pajisja, përveçse kur mbahen nën
monitorim të vazhdueshëm.
Fëmijët nën 3 vjeç duhet të mbahen larg nga pajisja,
përveçse kur mbikëqyren në mënyrë të vazhdueshme.
Mos i lejoni fëmijët të luajnë me pajisjen.
Mbajeni të gjithë paketimin larg nga fëmijët dhe
hidheni atë siç kërkohet.
Mbajini fëmijët dhe kafshët shtëpiake larg pajisjes
gjatë kohës që ajo është në punë.
Fëmijët nuk duhet të kryejnë pastrimin dhe
mirëmbajtjen e pajisjes pa mbikëqyrje.
1.2 Siguria e përgjithshme
•
•
•
•
•
•
Kjo pajisje është prodhuar për përdorim shtëpiak mbi
pianura, soba dhe pajisje të ngjashme gatimi.
Përpara mirëmbajtjes, shkëputeni pajisjen nga rrjeti
elektrik.
KUJDES: Pjesët e aksesueshme mund të nxehen
gjatë përdorimit me pajisjet e gatimit.
Përdorni vetëm vidat fiksuese të marra me pajisjen,
nëse nuk keni marrë përdorni vidat e rekomanduara
në udhëzimet e instalimit.
Mos përdorni adezivë për të fiksuar pajisjen.
Distanca minimale mes sipërfaqes së pianurës në të
cilin qëndrojnë tiganët dhe pjesës së poshtme të
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
pajisjes duhet të jetë të paktën 65 cm, përveçse kur
specifikohet ndryshe në udhëzimet e instalimit për
pajisjen ose pianurën.
Shkarkimi i ajrit duhet të jetë në pajtim me rregulloret e
autoriteteve lokale.
Siguroni ajrim të mirë të dhomës ku është instaluar
pajisja për të shmangur rrjedhjen në dhomë të gazeve
të padëshiruara që lëshojnë pajisjet që djegin gaz ose
lëndë të tjera djegëse, duke përfshirë flakët e hapura.
Sigurohuni që daljet e ventilimit të mos jenë bllokuar
dhe ajri i grumbulluar nga pajisja të mos kalojë në një
tub të përdorur për shkarkimin e tymit dhe avullit nga
pajisje të tjera (sistemet e ngrohjes qendrore,
termosifonët, bojlerët etj.).
Kur pajisja përdoret me pajisje të tjera, vakumi
maksimal i gjeneruar në dhomë nuk duhet të tejkalojë
0,04 mbar.
Sigurohuni që të mos dëmtoni kabllot e rrymës.
Kontaktoni me qendrën e autorizuar të shërbimit ose
me një elektricist për ndërrimin e kabllos elektrike të
dëmtuar.
Nëse pajisja është e lidhur direkt me furnizimin me
energji, instalimi elektrik duhet të pajiset me një pajisje
izoluese që lejon shkëputjen e pajisjes nga linja
kryesore në të gjitha polet. Shkëputja e plotë duhet të
jetë në pajtim me kushtet e specifikuara të
mbitensionit të kategorisë III. Mjetet e shkëputjes
duhet të përfshihen në instalimet elektrike sipas
rregullave të instalimeve elektrike.
Mos gatuani me flakë nën pajisje:
Mos e përdorni për materiale të rrezikshme ose
shpërthyese dhe avuj.
Pastrojeni pajisjen rregullisht me një leckë të butë për
të parandaluar dëmtimin e materialit të sipërfaqes.
Mos përdorni një pastrues me avull, spërkatës me ujë,
pastrues gërryes të fortë ose kruajtëse të mprehta
SHQIP
•
•
5
metalike për të pastruar sipërfaqen e pajisjes.
Përdorni vetëm detergjente neutrale.
Pastrojini rregullisht filtrat e yndyrës (të paktën çdo 2
muaj) dhe hiqni depozitimet e yndyrës nga pajisja për
të parandaluar rrezikun e zjarrit.
Përdorni një pëlhurë ose furçë për të pastruar pjesën
e brendshme të pajisjes.
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË
2.1 Instalimi
PARALAJMËRIM!
Rrezik plagosjeje, goditjeje
elektrike, zjarri, djegieje ose
dëmtimi të pajisjes.
•
•
•
•
•
•
Vetëm një person i kualifikuar duhet
ta instalojë këtë pajisje.
Mos instaloni ose mos përdorni një
pajisje të dëmtuar.
Ndiqni udhëzimet e instalimit të dhëna
me pajisjen.
Gjithmonë bëni kujdes kur e lëvizni
pajisjen sepse është e rëndë.
Përdorni gjithnjë doreza sigurie dhe
këpucë të mbyllura.
Përpara instalimit të pajisjes, hiqni
gjithë pjesët ambalazhuese, etiketat
reklamuese dhe qesen mbrojtëse.
Mos e instaloni pjesën e shkarkimin e
ajrit në një vrimë muri, përveçse kur
vrima është projektuar për atë qëllim.
•
•
•
•
•
•
2.3 Përdorimi
PARALAJMËRIM!
Rrezik plagosjeje, djegiesh
dhe goditjeje elektrike.
2.2 Lidhja elektrike
PARALAJMËRIM!
Rrezik zjarri dhe goditjeje
elektrike.
•
•
•
•
•
Të gjitha lidhjet elektrike duhen kryer
nga një elektricist i kualifikuar.
Sigurohuni që parametrat në pllakën e
specifikimeve të përkojnë me vlerat
elektrike të rrjetit elektrik.
Nëse simboli ( ) nuk është i printuar
në pllakëzën e specifikimeve, pajisja
duhet të tokëzohet.
Përdorni gjithmonë një prizë me
tokëzim të instaluar mirë.
Mos i lini kabllot elektrike të
përdridhen.
Mos përdorni përshtatës me shumë
spina dhe kabllo zgjatuese.
Nëse priza është e lirë, mos e futni
spinën.
Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti
duke e tërhequr nga kablloja elektrike.
Gjithmonë tërhiqeni kabllon duke e
kapur nga spina.
Mbrojtja nga goditja e pjesëve me
korrent dhe të izoluara duhet të
shtrëngohet në mënyrë të tillë që të
mos hiqet pa vegla.
Sigurohuni që pajisja të instalohet në
rregull. Kablloja elektrike e lirë dhe e
papërshtatshme mund ta nxehë
shumë terminalin.
Lidheni pajisjen në fund të instalimit.
Sigurohuni që rrjeti elektrik të jetë i
arritshëm pas montimit.
•
•
•
•
•
•
•
Kjo pajisje përdoret vetëm për qëllime
gatimi. Mos e përdorni pajisjen për
qëllime të tjera.
Mos i ndryshoni specifikimet e kësaj
pajisjeje.
Mos e përdorni pajisjen me duar të
lagura ose kur ajo ka kontakt me ujin.
Përdorni vetëm aksesorët e ofruar me
pajisjen.
Mbajeni flakën ose objektet e nxehura
larg nga yndyrat dhe vajrat gjatë
gatimit dhe skuqjes.
Mos përdorni skara elektrike të
pambuluara.
Mos e përdorni pajisjen si sipërfaqe
mbështetëse.
6
www.electrolux.com
•
Mos përdorni xhama zmadhues, dylbi
ose pajisje të ngjashme optike për të
parë direkt te drita e pajisjes.
2.4 Shërbimi
•
•
Për të riparuar pajisjen kontaktoni me
qendrën të autorizuar të shërbimit.
Përdorni vetëm pjesë këmbimi
origjinale.
•
•
•
Kontaktoni autoritetin e bashkisë suaj
për t'u informuar mbi mënyrën e
duhur të hedhjes së pajisjes.
Shkëputeni pajisjen nga rrjeti i
furnizimit me energji.
Priteni kabllon e rrjetit elektrik pranë
pajisjes dhe hidheni atë.
2.5 Eliminimi i pajisjes
PARALAJMËRIM!
Rrezik plagosjeje ose
mbytjeje.
3. INSTALIMI
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
3.1 Udhëzime për instalimin
Për informacion të plotë
rreth instalimit të pajisjes,
referojuni një manuali tjetër
instalimi.
4. PËRSHKRIM I PRODUKTIT
4.1 Pamje e përgjithshme
1 Paneli i kontrollit
2 Llamba
3 Filtri
1
2
3
SHQIP
7
4.2 Përmbledhje e panelit të kontrollit
1
2
1 Llamba
2 Shpejtësia e parë e motorit / Fikur
3 Shpejtësia e dytë e motorit
3
4
4 Shpejtësia e tretë e motorit
5. PËRDORIMI I PËRDITSHËM
5.1 Përdorimi i aspiratorit
Kontrolloni shpejtësinë e rekomanduar
sipas tabelës më poshtë.
Gjatë ngrohjes së ushqimit, gatimit me tenxhere të mbuluara.
Gjatë gatimit me tenxhere të mbuluara në disa zona ose vatra
gatimi, skuqjes së lehtë.
Gjatë zierjes, skuqjes së sasive të mëdha të ushqimit pa
kapak, gatimit në disa zona ose vatra gatimi.
Rekomandohet që ta lini
aspiratorin në punë për rreth
15 minuta pas gatimit.
Për të përdorur aspiratorin:
3. Nëse është nevoja, ndryshoni
shpejtësinë duke shtypur butonin e
dëshiruar.
Për të çaktivizuar pajisjen, shtypni sërish
butonin e parë të shpejtësisë.
1. Shtypni një prej butonave të parë të
shpejtësisë për të ndezur pajisjen.
2. Nëse është nevoja shtypni butonin e
dritës
për të ndriçuar sipërfaqen e
gatimit.
6. KUJDESI DHE PASTRIMI
6.1 Pastrimi i filtrit të yndyrës
Secili filtër duhet të pastrohet të paktën
një herë në muaj. Filtrat montohen me
anë të kapëseve dhe kunjave në anën e
kundërt.
Për të pastruar filtrin:
8
www.electrolux.com
1. Shtypni dorezën e kapëses së
montimit në panelin e filtrimit poshtë
aspiratorit (1).
Koha e ngopjes së filtrit të karbonit
ndryshon në varësi të llojit të gatimit dhe
sa rregullisht pastrohet filtri i yndyrës.
Për të ndërruar filtrin:
1
1. Hiqni filtrat e yndyrës nga pajisja.
Referojuni pjesës “Pastrimi i filtrit të
yndyrës” në këtë kapitull.
2. shtypni gjuhëzën (1) dhe anojeni
lehtë pjesën e përparme të filtrit.
2
2. Anojeni lehtë pjesën e përparme të
filtrit poshtë (2), më pas tërhiqeni.
Përsërisni dy hapat e parë për të gjithë
filtrat.
3. Pastrojini filtrat duke përdorur një
sfungjer me detergjente jo gërryese
ose në një lavastovilje.
Lavastovilja duhet të
vendoset në temperaturë të
ulët dhe cikël të shkurtër.
Filtri i yndyrës mund të
çngjyroset, kjo nuk ka ndikim
te performanca e pajisjes.
4. Për të montuar sërish filtrat, ndiqni dy
hapat e parë në rendin e kundërt.
Përsërisni hapat për të gjithë filtrat nëse
aplikohet.
6.2 Ndërrimi i filtrit të karbonit
PARALAJMËRIM!
Filtri i karbonit nuk mund të
lahet!
7. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
1
3. Për të instaluar një filtër të ri, kryeni
të njëjtat hapa në rend të kundërt.
Në çdo rast, është e nevojshme që të
ndërrohen filtrat të paktën çdo katër
muaj.
6.3 Ndërrimi i llambës
Kjo pajisje është e pajisur me një llambë
LED. Kjo pjesë mund të ndërrohet vetëm
nga një teknik. Në rast keqfunksionimi
referojuni pjesës “Shërbimi” te kapitulli
“Udhëzimet e sigurisë”.
SHQIP
7.1 Si të veprojmë nëse...
Problemi
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
Nuk mund ta aktivizoni
pajisjen.
Pajisja nuk është e lidhur
Kontrolloni nëse pajisja
me furnizimin me energji
është lidhur siç duhet me
ose nuk është lidhur saktë. rrjetin elektrik.
Nuk mund ta aktivizoni
pajisjen.
Është djegur siguresa.
Sigurohuni që shkaku i
keqfunksionimit është
siguresa. Nëse siguresa
digjet vazhdimisht,
kontaktoni një elektricist të
kualifikuar.
Llamba nuk funksionon.
Llamba është me defekt.
Ndërroni llambën.
Referojuni kapitullit
“Kujdesi dhe pastrimi”
Pajisja nuk i thith
mjaftueshëm avujt.
Shpejtësia e motorit nuk
është e përshtatshme për
avujt që shfaqen.
Ndryshoni shpejtësinë e
motorit.
8. ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN
Ricikloni materialet me simbolin .
Vendoseni ambalazhin te kontejnerët e
riciklimit nëse ka. Ndihmoni në mbrojtjen
e mjedisit dhe shëndetit të njerëzve dhe
në riciklimin e mbetjeve të pajisjeve
elektrike dhe elektronike. Mos hidhni
pajisjet e shënuara me simbolin e
mbeturinave shtëpiake. Ktheni produktin
në pikën lokale të riciklimit ose
kontaktoni me zyrën komunale.
9
10
www.electrolux.com
СЪДЪРЖАНИЕ
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ............................................................. 10
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ............................................................... 13
3. ИНСТАЛИРАНЕ...............................................................................................14
4. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА.................................................................................. 15
5. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА.......................................................................... 15
6. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ............................................................................... 16
7. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ.....................................................17
МИСЛИМ ЗА ВАС
Благодарим ви, че закупихте уред от Electrolux. Избрахте продукт, който
носи със себе си десетилетия професионален опит и нововъведения.
Оригинален и стилен, той е създаден с мисъл за вас. Така че, когато и да го
използвате, можете да сте сигурни, че ще получите невероятни резултати
по всяко време.
Добре дошли в Electrolux.
Посетете нашия уебсайт, за да:
Получите полезни съвети, брошури, отстраняване на неизправности,
сервизна информация:
www.electrolux.com/webselfservice
Регистрирате своя продукт за по-добро обслужване:
www.registerelectrolux.com
Купите аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за вашия
уред:
www.electrolux.com/shop
ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И ОБСЛУЖВАНЕ
Препоръчваме използването на оригинални резервни части.
Когато се свързвате с нашия оторизиран отдел "Обслужване", трябва да
имате под ръка следната информация: Модел, PNC (номер на продукт),
сериен номер.
Информацията можете да намерите на табелката с данни.
Предупреждение / Внимание-Важна информация за безопасност
Обща информация и съвети
Информация за опазване на околната среда
Запазваме си правото на изменения.
1.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Преди монтирането и употребата на уреда
внимателно прочетете предоставените инструкции.
Производителят не е отговорен за наранявания или
повреди в резултат на неправилна инсталация или
БЪЛГАРСКИ
11
употреба. Винаги дръжте инструкциите на безопасно
и лесно достъпно място за справка в бъдеще.
1.1 Безопасност за деца и лица в уязвимо
положение
•
•
•
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени
физически, сетивни и умствени възможности или
лица без опит и познания, само ако те са под
наблюдение или бъдат инструктирани относно
безопасната употреба на уреда и възможните
рискове.
Деца между 3- и 8-годишна възраст и хора с тежки
или комплексни увреждания трябва да се държат
далеч от уреда, освен ако не са под постоянно
наблюдение.
Деца под 3-годишна възраст трябва да се държат
далеч от уреда, освен ако не са под постоянно
наблюдение.
Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
Дръжте всички опаковачни материали далеч от
деца и ги изхвърлете, както е редно.
Пазете децата и домашните любимци далеч от
уреда, когато той работи.
Деца няма да извършват почистване или
поддръжка на уреда без надзор.
1.2 Основна безопасност
•
•
•
Този уред е предназначен за домакинска употреба
над плотове, фурни и подобни устройства за
готвене.
Преди извършването на какъвто и да е ремонт,
изключете уреда от електрозахранването.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Достъпните части могат да
се нагорещят по време на употреба с готварски
уреди.
12
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Използвайте само фиксиращите винтове,
доставени с уреда, а ако липсват такива,
използвайте препоръчаните в инструкциите за
инсталация.
Не използвайте лепила, за да закрепите уреда.
Минималното разстояние между повърхността на
плота, върху която се поставят тиганите, и долната
част на уреда трябва да е най-малко 65 cm, освен
ако не е посочено друго в инструкциите за
инсталация на уреда или плота.
Изходът за въздух трябва да отговаря на местните
наредби.
Погрижете се да осигурите добра вентилация в
помещението, в което е инсталиран уредът, за да
избегнете обратен поток на газове в помещението
от уреди, които горят други газове или горива,
включително открит огън.
Уверете се, че вентилационните отвори не са
запушени и въздухът, който се събира от уреда, не
се пренася в канал за изпускане на дим и пара от
други уреди (централни отоплителни системи,
термосифони, бойлери и т.н.).
Когато уредът работи с други уреди, максималният
генериран в помещението вакуум не трябва да
надвишава 0,04 mbar.
Уверете се, че няма да повредите захранващия
кабел. Свържете се с нашия оторизиран сервизен
център или електротехник за смяната на повреден
захранващ кабел.
Ако уредът е свързан директно към
електрозахранването, електрическата инсталация
трябва да бъде оборудвана с изолиращо
устройство, което позволява изключване на уреда
от мрежата от всички полюси. Изключването
трябва да отговаря на условията, посочени в
категория III за свръхнапрежение. Ключът за
изключване трябва да бъде свързан с
БЪЛГАРСКИ
•
•
•
•
•
•
електрическа мрежа, в съответствие с правилата
при окабеляване.
Не фламбирайте под уреда.
Не използвайте уреда за изпускане на опасни или
експлозивни материали и изпарения.
Почиствайте редовно уреда с мека кърпа, за да
предотвратите увреждане на повърхностния
материал.
Не използвайте за почистване парочистачка,
водна струя, тежки абразивни почистващи
препарати или остри метални стъргалки.
Използвайте само неутрални препарати.
Почиствайте филтрите за мазнини редовно (наймалко на всеки 2 месеца) и отстранявайте
натрупванията на мазнини от уреда, за да
избегнете риска от пожар.
Използвайте кърпа или четка за почистване на
вътрешната част на уреда.
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
2.1 Монтаж
ВНИМАНИЕ!
Опасност от нараняване,
токов удар, пожар,
изгаряне или повреда на
уреда.
•
•
•
•
•
•
Само квалифицирано лице може да
извърши монтажа на уреда.
Не монтирайте и не използвайте
повреден уред.
Следвайте инструкциите за
инсталиране, приложени към
уреда.
Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги
използвайте предпазни ръкавици и
затворени обувки.
Преди да монтирате уреда,
отстранете всички опаковки,
етикети и защитното покритие.
Не монтирайте изхода за въздух в
кухина на стената, освен ако тя не
е предначена за тази цел.
2.2 Електрическо свързване
ВНИМАНИЕ!
Риск от пожар или токов
удар.
•
•
•
•
•
•
•
Всички ел. връзки трябва да се
направят от квалифициран
електротехник.
Уверете се, че параметрите на
табелката с технически данни са
съвместими с електрическите
данни на захранващата мрежа.
Ако символът ( ) липсва върху
табелката с данни, устройството
трябва да се заземи.
Винаги използвайте правилно
монтиран контакт със защита от
токов удар.
Не позволявайте електрическите
кабели да се преплитат.
Не използвайте разклонители или
адаптери с много входове.
Ако контактът е разхлабен, не
свързвайте захранващия щепсел.
13
14
www.electrolux.com
•
•
•
•
Не издърпвайте захранващия
кабел, за да изключите уреда.
Винаги издърпвайте щепсела.
Защитата от токов удар на
горещите и изолирани части трябва
да бъде затегната по такъв начин,
че да не може да се отстрани без
инструменти.
Уверете се, че уредът е инсталиран
правилно. Хлабав или неправилен
електрически кабел може да
доведе до прегряване на клемите.
Свържете уреда в края на
инсталацията. Уверете се, че има
достъп до мрежата след
инсталацията.
2.3 Употреба
ВНИМАНИЕ!
Риск от нараняване,
изгаряния и токов удар.
•
•
•
•
•
Този уред е предназначен само за
готвене. Не използвайте уреда за
други цели.
Не променяйте предназначението
на уреда.
Не използвайте уреда с мокри ръце
или ако е в контакт с вода.
Използвайте само аксесоарите,
доставени заедно с уреда.
Пазете пламък или нагорещени
предмети далеч от мазнината или
•
•
•
олиото по време на готвене и
пържене.
Не използвайте непокрити
електрически решетки.
Не използвайте уреда като
повърхност за съхранение.
Не използвайте лупи, бинокли или
подобни оптични устройства за
директно вглеждане в
осветлението на уреда.
2.4 Обслужване
•
•
За поправка на уреда се свържете с
оторизиран сервизен център.
Използвайте само оригинални
резервни части.
2.5 Изхвърляне
ВНИМАНИЕ!
Риск от нараняване или
задушаване.
•
•
•
Свържете се с общинските власти
за информация за това как да
изхвърлите уреда правилно.
Изключете уреда от
електрозахранването.
Извадете захранващия ел. кабел в
близост до уреда и го изхвърлете.
3. ИНСТАЛИРАНЕ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
3.1 Инструкции за
инсталиране
За пълната информация
относно инсталацията на
уреда вижте отделната
книжка за инсталиране.
БЪЛГАРСКИ
15
4. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА
4.1 Общ преглед
1 Контролен панел
2 Лампа
3 Филтър
1
2
3
4.2 Преглед на контролния панел
1
2
1 Лампа
2 Първа скорост на мотора/Изкл.
3 Втора скорост на мотора
3
4
4 Трета скорост на мотора
5. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
5.1 Използване на
абсорбатора
Проверете препоръчителната скорост
в съответствие с таблицата по-долу.
При затопляне на храна; готвене с поставен капак.
При готвене с капак върху няколко зони за готвене или кот‐
лони; леко пържене.
При варене, пържене на големи количества храна без ка‐
пак; готвене на няколко зони за готвене или котлони.
16
www.electrolux.com
Препоръчително е да
оставите абсорбатора да
работи приблизително 15
минути след готвене.
За да боравите с абсорбатора:
1. Натиснете един от първите бутони
за скорост, за да включите уреда.
2. Ако е необходимо, натиснете
бутона на лампичката , за да
осветите повърхността за готвене.
3. Ако е необходимо, сменете
скоростта, като натиснете желания
бутон.
За да изключите уреда, натиснете
отново бутона за първа скорост.
6. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
6.1 Почистване на филтъра
за мазнини
Всеки филтър трябва да се почиства
поне веднъж месечно. Филтрите се
монтират с помощта на скоби и
щифтове разположени от обратната
страна.
За да почистите филтъра:
1. Натиснете дръжката на скобата за
монтаж върху панела на филтъра
под абсорбатора (1).
1
4. За монтиране на филтрите
изпълнете първите две стъпки в
обратен ред.
Повторете стъпките за всички филтри,
ако е приложимо.
6.2 Смяна на филтъра с
активен въглен
ВНИМАНИЕ!
Филтърът с активен въглен
НЕ трябва да се мие!
Времето за насищане на филтъра с
активен въглен зависи от типа готвене
и редовността на почистване на
филтъра за мазнини.
За да смените филтъра:
2
2. Леко наклонете предната част на
филтъра надолу (2), след което
дръпнете.
Повторете първите две стъпки за
всички филтри.
3. Почистете филтрите с помощта на
гъба и неабразивни препарати или
в съдомиялна.
Съдомиялната трябва да е
настроена на ниска
температура и кратък
цикъл. Филтърът за
мазнини може да загуби
цвета си, но това не влияе
върху работата на уреда.
1. Извадете филтрите за мазнини от
уреда.
Вижте „Почистване на филтъра за
мазнини“ в тази глава.
2. натиснете ушенцето (1) и леко
наклонете предната част на
филтъра.
1
3. За монтиране на нов филтър
изпълнете стъпките в обратен ред.
При всички случаи е необходимо да
сменяте филтрите поне на всеки
четири месеца.
БЪЛГАРСКИ
6.3 Смяна на лампичката
Този уред е снабден със светодиодна
лампичка (LED). Тази част трябва да
се смени единствено от техник. В
17
случай на неизправност вижте
„Обслужване“ в глава „Инструкции за
безопасност“.
7. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
7.1 Как да постъпите, ако...
Проблем
Възможна причина
Отстраняване
Не можете да включите
уреда.
Уредът не е свързан към Проверете дали уредът е
електрозахранването или свързан правилно към
е свързан неправилно.
електрозахранването.
Не можете да включите
уреда.
Предпазителят е изклю‐
чил.
Проверете дали предпа‐
зителят е причина за не‐
изправността. Ако пред‐
пазителите продължават
да изключват, се свърже‐
те квалифициран елек‐
тротехник.
Лампичката не функцио‐
нира.
Лампичката е дефектна.
Сменете лампичката.
Вижте глава „Грижи и по‐
чистване“
Уредът не абсорбира до‐ Скоростта на мотора не е Сменете скоростта на
статъчно изпарения.
достатъчна спрямо изпа‐ мотора.
ренията.
8. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със
символа . Поставяйте опаковките в
съответните контейнери за
рециклирането им. Помогнете за
опазването на околната среда и
човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
електрически и електронни уреди. Не
изхвърляйте уредите, означени със
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
18
www.electrolux.com
SADRŽAJ
1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI...................................................................... 18
2. SIGURNOSNE UPUTE.................................................................................... 21
3. POSTAVLJANJE.............................................................................................. 22
4. OPIS PROIZVODA........................................................................................... 22
5. SVAKODNEVNA UPORABA............................................................................23
6. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE.............................................................................23
7. RJEŠAVANJE PROBLEMA..............................................................................24
MISLIMO NA VAS
Hvala vam što ste kupili Electrolux uređaj. Izabrali ste proizvod koji sa sobom
donosi desetljeća profesionalnog iskustva i inovacija. Domišljat i elegantan,
projektiran je misleći na vas. Stoga, uvijek kada ga koristite, možete biti sigurni
znajući da ćete svaki put dobiti izvrsne rezultate.
Dobrodošli u Electrolux.
Posjetite našu internetsku stranicu za:
Dobivanje savjeta o korištenju, rješavanje problema, brošure i servisne
informacije:
www.electrolux.com/webselfservice
Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:
www.registerelectrolux.com
Kupujte dodatnu opremu, potrošni materijal i originalne rezervne dijele za svoj
uređaj:
www.electrolux.com/shop
BRIGA O KUPCIMA I SERVIS
Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.
Prilikom kontaktiranja ovlaštenog servisnog centra, provjerite da su vam dostupni
sljedeći podaci: Model, PNC, serijski broj.
Informacije možete pronaći na natpisnoj pločici.
Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije
Opće informacije i savjeti
Ekološke informacije
Zadržava se pravo na izmjene.
1.
INFORMACIJE O SIGURNOSTI
Prije postavljanja i korištenja uređaja, pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran za bilo
kakvu ozljedu ili oštećenje koji su rezultat neispravnog
postavljanja ili korištenja. Upute uvijek držite na
sigurnom i pristupačnom mjestu za buduću upotrebu.
HRVATSKI
19
1.1 Sigurnost djece i osjetljivih osoba
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na
više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih
mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili
znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za
njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose
na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene
opasnosti.
Djeca između 3 i 8 godina starosti i osobe s velikim i
složenim invaliditetom trebaju se držati podalje od
uređaja, osim ako su pod stalnim nadzorom.
Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje od
uređaja ako nisu pod trajnim nadzorom.
Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih
na odgovarajući način.
Dok uređaj radi, djeca i kućni ljubimci ne smiju biti u
blizini
Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi
održavanje koje izvršava korisnik.
1.2 Opća sigurnost
•
•
•
•
•
•
Ovaj je uređaj namijenjen kućnoj uporabi iznad ploča
za kuhanje, kuhala i sličnih uređaja za kuhanje.
Uređaj isključite iz električne mreže prije bilo kakvog
održavanja.
OPREZ: Dostupni dijelovi mogu se zagrijati tijekom
uporabe s uređajima za kuhanje.
Upotrijebite samo vijke za pričvršćivanje koje ste dobili
s uređajem, ako nisu isporučeni, koristite vijke koji su
preporučeni u uputama za instalaciju.
Nemojte koristiti ljepila za učvršćivanje uređaja.
Minimalna udaljenost između površine ploče za
kuhanje na kojoj stoje posude i donjeg dijela uređaja
mora biti najmanje 65 cm, osim ako je drugačije
navedeno u uputama za postavljanje uređaja ili ploče
za kuhanje.
20
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ispuštanje zraka mora biti u skladu s propisima
lokalnih vlasti.
Provjerite imate li dobru ventilaciju u prostoriji gdje je
uređaj postavljen kako biste izbjegli povratni protok
neželjenih plinova u prostoriju iz uređaja u kojima
izgaraju druga goriva, uključujući otvoreni plamen.
Uvjerite se da ventilacijski otvori nisu blokirani i da se
zrak koji sakuplja uređaj ne dovodi u kanal za
ispuštanje dima i pare iz drugih uređaja (sustavi
centralnog grijanja, termosifoni, grijači vode itd.).
Kada uređaj radi s drugim uređajima, maksimalni
vakuum koji se stvara u prostoriji ne smije prelaziti
0,04 mbara.
Pripazite da ne oštetite glavne kabele. Za zamjenu
kabela napajanja kontaktirajte ovlašteni servis ili
električara.
Ako je uređaj priključen izravno na električnu mrežu,
električna instalacija mora biti opremljena izolacijskim
uređajem koji omogućuje isključivanje uređaja iz struje
na svim polovima. Potpuna isključenost mora
udovoljavati uvjetima navedenim u prenaponskoj
kategoriji III. Sredstva za isključivanje moraju se
ugraditi u fiksno ožičenje u skladu s pravilima za
ožičenje.
Nemojte flambirati iznad uređaja.
Nemojte ga koristiti za ispuštanje opasnih ili
eksplozivnih tvari i para.
Uređaj redovito očistite mekom krpom kako biste
spriječili propadanje materijala površine.
Za čišćenje površine uređaja nemojte koristiti parni
čistač, vodeni sprej, oštra abrazivna sredstva za
čišćenje ili oštre metalne strugače. Koristite samo
neutralna sredstva za pranje.
Redovito čistite filtre za masnoću (najmanje svaka 2
mjeseca) i uklonite naslage masnoće s uređaja kako
biste spriječili opasnost od požara.
HRVATSKI
•
21
Za čišćenje unutrašnjosti uređaja koristite krpu ili
četku.
2. SIGURNOSNE UPUTE
2.1 Postavljanje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljeda,
električnog udara, vatre,
opekotina ili oštećenja
uređaja.
•
•
•
•
•
•
Samo kvalificirana osoba smije
postaviti ovaj uređaj.
Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
Pridržavajte se uputa za ugradnju
koje su priložene uređaju.
Prilikom pomicanja uređaja uvijek
budite pažljivi jer je uređaj težak.
Uvijek nosite zaštitne rukavice i
zatvorenu obuću.
Prije postavljanja uređaja, uklonite
svo pakiranje, naljepnice i zaštitni film.
Ne postavljajte ispuh zraka u otvor na
zidu, osim ako je otvor dizajniran za tu
svrhu.
2.2 Spajanje na električnu
mrežu
UPOZORENJE!
Opasnost od požara i
strujnog udara.
•
•
•
•
•
•
•
Sva spajanja na električnu mrežu
treba izvršiti kvalificirani električar.
Uvjerite se da su parametri na
natpisnoj pločici kompatibilni s
električnim detaljima napajanja.
Ako na natpisnoj pločici uređaja nije
otisnut simbol ( ), uređaj je potrebno
uzemljiti.
Uvijek koristite pravilno ugrađenu
utičnicu sa zaštitom od strujnog
udara.
Pazite da se električni kabeli ne
zapletu.
Ne koristite višeputne utikače i
produžne kabele.
Ako je utičnica labava, nemojte
priključivati utikač.
•
•
•
•
Ne povlačite kabel napajanja kako
biste utikač izvukli iz utičnice. Uvijek
uhvatite i povucite utikač.
Zaštita od strujnog udara dijelova pod
naponom i izoliranih dijelova mora biti
pričvršćena na takav način da se ne
može ukloniti bez alata.
Provjerite je li uređaj pravilno
postavljen. Labavi i neispravni kabel
napajanja može uzrokovati
pregrijavanje stezaljke.
Uređaj priključite na kraju
postavljanja. Osigurajte da se
napajanju nakon postavljanja može
lako pristupiti.
2.3 Primjena
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede,
opeklina ili strujnog udara.
•
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
kuhanju. Ne koristite uređaj za druge
svrhe.
Ne mijenjajte specifikacije ovog
uređaja.
Ne upravljajte uređajem vlažnim
rukama ili kada je u doticaju s vodom.
Koristite isključivo pribor isporučen s
uređajem.
Plamen ili zagrijane predmete držite
dalje od masti i ulja tijekom kuhanja i
prženja.
Nemojte koristiti nepokrivene
električne roštilje.
Uređaj ne koristite za čuvanje stvari.
Nemojte koristiti povećala, dalekozore
ili slične optičke uređaje da biste
gledali izravno u osvjetljenje uređaja.
2.4 Usluga
•
•
Za popravak uređaja kontaktirajte
ovlašteni servis.
Koristite samo originalne rezervne
dijelove.
22
www.electrolux.com
2.5 Odlaganje
•
•
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede ili
gušenja.
•
Iskopčajte uređaj iz napajanja.
Odrežite kabel napajanja blizu
uređaja i odložite ga.
Za informacije o pravilnom odlaganju
uređaja kontaktirajte komunalnu
službu.
3. POSTAVLJANJE
3.1 Upute za postavljanje
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
Za potpune informacije o
ugradnji uređaja pogledajte
posebnu instalacijsku
knjižicu.
4. OPIS PROIZVODA
4.1 Opći pregled
1 Upravljačka ploča
2 Svjetlo
3 Očisti filtre
1
2
3
4.2 Pregled upravljačke ploče
1
1 Svjetlo
2
3
4
2 Prva brzina motora/Isklj.
HRVATSKI
3 Druga brzina motora
23
4 Treća brzina motora
5. SVAKODNEVNA UPORABA
5.1 Uporaba nape
Provjerite preporučenu brzinu prema
donjoj tablici.
Prilikom zagrijavanja hrane, kuhanje s pokrivenim posudama.
Prilikom kuhanja s pokrivenim posudama na više zona kuhanja
ili plamenika, blago prženje.
Prilikom ključanja, prženje velikih količina hrane bez poklopca,
kuhajte na više zona kuhanja ili plamenika.
Preporuča se ostaviti napu
da radi oko 15 minuta nakon
kuhanja.
Za uključivanje nape:
1. Pritisnite jedanu od prvih tipki brzine
kako biste uključili uređaj.
2. Ako je potrebno, pritisnite tipku za
svjetlo
za osvjetljavanje površine
za kuhanje.
3. Ako je potrebno, promijenite brzinu
pritiskom na željenu tipku.
Za isključivanje uređaja ponovno
pritisnite tipku prve brzine.
6. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
6.1 Čišćenje filtra za masnoću.
Svaki filtar mora se čistiti najmanje
jednom mjesečno. Filtri se montiraju
pomoću kopči i zatika na suprotnoj
strani.
Čišćenje filtra:
1. Pritisnite ručku montažne kopče na
ploči filtra ispod haube (1).
1
Ponovite prva dva koraka za sve filtre.
3. Očistite filtre pomoću spužve s
deterdžentima koji nisu abrazivni ili u
stroju za pranje posuđa.
Perilica mora biti postavljena
na nisku temperaturu i
kratak ciklus. Filtar za
masnoću može izgubiti boju,
nema utjecaja na rad
uređaja.
4. Za montažu filtra, slijedite prva dva
koraka obrnutim redoslijedom.
Ponovite korake za sve filtre ako je
primjenjivo.
6.2 Zamjena filtra s ugljenom
2
2. Lagano nagnite prednji dio filtra
prema dolje (2), a zatim ga povucite.
UPOZORENJE!
Filtar s ugljenom je ne-periv!
Vrijeme zasićenja filtra s ugljenom varira
ovisno o vrsti kuhanja i pravilnosti
čišćenja filtra za masnoću.
24
www.electrolux.com
Zamjena filtra:
1. Izvadite filtre za masnoću iz uređaja.
Pogledajte "Čišćenje filtra za masnoću" u
ovom poglavlju.
2. pritisnite jezičac (1) i lagano nagnite
prednji dio filtra.
3. Da biste instalirali novi filtar, izvršite
iste korake obrnutim redoslijedom.
U svakom slučaju, potrebno je zamijeniti
filtre najmanje svaka četiri mjeseca.
6.3 Zamjena žarulje
Ovaj uređaj opremljen je LED žaruljom.
Ovaj dio može zamijeniti samo tehničar.
U slučaju bilo kakve neispravnosti,
pogledajte "Servis" u poglavlju
"Sigurnosne upute".
1
7. RJEŠAVANJE PROBLEMA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
7.1 Rješavanje problema...
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Uređaj ne možete uključiti.
Uređaj nije priključen na iz‐ Provjerite je li uređaj
vor napajanja ili nije pra‐
ispravno priključen na
vilno priključen.
električno napajanje.
Uređaj ne možete uključiti.
Osigurač je pregorio.
Svjetlo pećnice ne radi.
Svjetlo pećnice nije isprav‐ Zamijenite žarulju pećnice.
no.
Pogledajte poglavlje
"Čišćenje i održavanje"
Uređaj ne apsorbira do‐
voljno para.
Brzina motora nije
adekvatna za količinu pa‐
re.
Provjerite je li osigurač uz‐
rok kvara. Ako osigurač
stalno pregara, obratite se
kvalificiranom električaru.
Promjena brzine motora.
8. BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti
okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktirajte
nadležnu službu.
ČESKY
25
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE....................................................................... 25
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................................28
3. INSTALACE......................................................................................................29
4. POPIS SPOTŘEBIČE.......................................................................................29
5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ.......................................................................................... 30
6. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA........................................................................................ 30
7. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD................................................................................ 31
MYSLÍME NA VÁS
Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt,
se kterým jsou spjaty desítky let profesionálních zkušeností a inovací. Tento
důmyslný a stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho uživatele. Kdykoliv
jej proto používáte, můžete se spolehnout, že pokaždé dosáhnete skvělých
výsledků.
Vítá Vás Electrolux.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registerelectrolux.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.electrolux.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
1.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku
nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy
26
www.electrolux.com
uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho
budoucí použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.
Děti ve věku tří až osmi let a osoby s rozsáhlým a
komplexním postižením bez stálého dozoru držte z
dosahu spotřebiče.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
Nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se
přibližovaly k zapnutému spotřebiči.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič je určen pouze k domácímu použití
nad varnými deskami, sporáky a podobnými
kuchyňskými tepelnými spotřebiči.
Před údržbou vždy spotřebič odpojte od napájení.
POZOR: Dostupné části spotřebiče se mohou během
používání zahřát na vysokou teplotu.
Použijte výhradně upevňovací šrouby dodané
společně se spotřebičem. Nejsou-li součástí dodávky,
použijte šrouby doporučené v pokynech k instalaci.
K upevnění spotřebiče nepoužívejte lepidla.
Minimální vzdálenost mezi povrchem varné desky, na
níž stojí varné nádoby, a dolní částí spotřebiče musí
ČESKY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
27
být 65 cm, pokud není v instalačních pokynech ke
spotřebiči nebo varné desce uvedeno jinak.
Vývod vzduchu musí splňovat příslušné místní
předpisy.
Zajistěte správnou ventilaci, která brání zpětnému
toku nechtěných plynů ze spotřebičů spalujících jiná
paliva včetně otevřených topenišť do místnosti.
Ujistěte se, že větrací otvory nejsou zakryté a
spotřebič vzduch neodvádí do kouřovodu, kterým jsou
odváděny kouř a pára z jiných spotřebičů (ústřední
vytápění, termosifon, ohřívače vody atd.).
Když spotřebič pracuje společně s dalšími spotřebiči,
maximální podtlak vytvářený v místnosti by neměl
překročit hodnotu 0,04 mbar.
Dbejte na to, abyste nepoškodili přívodní kabel. Pro
výměnu napájecího kabelu se obraťte na autorizované
servisní středisko nebo elektrikáře.
Pokud je spotřebič připojen přímo k napájení,
elektroinstalace musí být vybavena izolačním
zařízením, které umožňuje odpojení všech pólů
spotřebiče od zdroje napájení. Úplné odpojení musí
být v souladu s podmínkami uvedenými v kategorii
přepětí III. V pevné elektrické instalaci musí být
začleněn prvek pro odpojení od sítě v souladu s
platnými elektroinstalačními předpisy.
Pod spotřebičem nepřipravujte jídlo flambováním.
Spotřebič nepoužívejte k vypouštění nebezpečných
nebo výbušných materiálů a výparů.
Spotřebič čistěte pravidelně měkkým hadříkem,
abyste zabránili poškození materiálu jeho povrchu.
K čištění povrchu spotřebiče nepoužívejte čisticí
přístroj na páru, rozprašovač vody, drsné abrazivní
prostředky ani ostré kovové škrabky. Používejte pouze
neutrální mycí prostředky.
Tukové filtry pravidelně čistěte (alespoň každé dva
měsíce) a odstraňujte usazenou mastnotu ze
spotřebiče, abyste předešli nebezpečí požáru.
28
www.electrolux.com
•
Vnitřek spotřebiče vyčistěte pomocí hadříku nebo
kartáčku.
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění,
zásahu elektrickým
proudem, požáru nebo
poškození spotřebiče.
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí instalovat jen
kvalifikovaná osoba.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
Před instalací spotřebiče odstraňte
veškeré obaly, štítky a ochrannou fólii.
Neinstalujte odvětrávání do výklenku
ve zdi, pokud výklenek není k tomuto
účelu určen.
2.2 Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
•
•
•
•
•
•
•
Veškerá elektrická připojení by měla
být provedena kvalifikovaným
elektrikářem.
Zkontrolujte, zda údaje na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické
sítě.
Pokud na typovém štítku není otištěn
symbol ( ), spotřebič musí být
uzemněn.
Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti
úrazu elektrickým proudem.
Elektrické kabely nesmí být
zamotané.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky
ani prodlužovací kabely.
Pokud je síťová zásuvka uvolněná,
nezapojujte do ni síťovou zástrčku.
•
•
•
•
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
Ochrana před úrazem elektrickým
proudem u živých či izolovaných částí
musí být připevněna tak, aby nešla
odstranit bez použití nástrojů.
Ujistěte se, že je spotřebič
nainstalován správně. Volné a
nesprávné zapojení napájecího
kabelu může mít za následek přehřátí
svorky.
Spotřebič připojte na konci
instalačních prací. Po instalaci musí
zůstat síťová zástrčka nadále
dostupná.
2.3 Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí zranění,
popálení či úrazu
elektrickým proudem.
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič je určen výhradně pro
přípravu jídel. Nepoužívejte spotřebič
k jiným účelům.
Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
Nepracujte se spotřebičem, když
máte vlhké ruce nebo když je v
kontaktu s vodou.
Používejte pouze příslušenství
dodávané se spotřebičem.
Během vaření a smažení držte
plameny nebo ohřáté předměty mimo
dosah tuků a olejů.
Nepoužívejte odkryté elektrické
mřížky.
Nepoužívejte spotřebič jako odkládací
plochu.
Nedívejte se přímo do osvětlení
spotřebiče pomocí lupy, dalekohledu
nebo podobných optických přístrojů.
2.4 Obsluha
•
Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
ČESKY
•
Používejte výhradně originální
náhradní díly.
•
2.5 Likvidace
•
•
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
Pro informace ohledně správné
likvidace spotřebiče se obraťte na
místní úřady.
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte síťový kabel v blízkosti
spotřebiče a zlikvidujte jej.
3. INSTALACE
3.1 Pokyny k instalaci
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
Úplné informace o instalaci
spotřebiče naleznete v
samostatné příručce k
instalaci.
4. POPIS SPOTŘEBIČE
4.1 Celkový pohled
1 Ovládací panel
2 Osvětlení
3 Filtr
1
2
3
4.2 Přehled ovládacího panelu
1
1 Osvětlení
2 První nastavení otáček motoru /
vypnuto
2
3
4
3 Druhé nastavení otáček motoru
4 Třetí nastavení otáček motoru
29
30
www.electrolux.com
5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
5.1 Používání odsavače par
Doporučené otáčky naleznete v níže
uvedené tabulce.
Při ohřevu jídla, při vaření se zakrytými nádobami.
Při vaření se zakrytými nádobami na více varných zónách nebo
hořácích, při mírném smažení.
Při vaření (vody), při smažení velkého množství jídla bez pokli‐
ce, při vaření na více varných zónách nebo hořácích.
Doporučuje se nechat
odsavač par zapnutý ještě
přibližně 15 minut po
dokončení přípravy jídla.
Ovládání odsavače par:
2. V případě potřeby stiskněte tlačítko
pro osvětlení varné plochy.
3. V případě potřeby změňte otáčky
stisknutím příslušného tlačítka.
Spotřebič vypnete opětovným stisknutím
prvního tlačítka nastavení otáček.
1. Spotřebič zapnete stisknutím
jednoho z prvních tlačítek nastavení
otáček.
6. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
6.1 Čištění tukového filtru
Jednotlivé filtry je nutné čistit alespoň
jednou za měsíc. Filtry jsou uchyceny na
protější straně pomocí úchytek a svorek.
Čištění filtru:
1. Stiskněte držadlo úchytky na panelu
filtru pod odsavačem par (1).
1
2
2. Přední část filtru naklopte mírně dolů
(2) a poté zatáhněte.
Opakujte první dva kroky postupu u
všech filtrů.
3. Filtry omyjte pomocí houbičky s
neabrazivními čisticími prostředky
nebo použijte myčku nádobí.
Myčka nádobí musí být
nastavena na nízkou teplotu
a krátký program. U
tukového filtru může dojít k
barevné změně, ale nemá to
žádný vliv na výkon
spotřebiče.
4. Při instalaci filtrů zpět proveďte první
dva kroky postupu v opačném
pořadí.
V případě potřeby opakujte postup u
všech filtrů.
6.2 Výměna uhlíkového filtru
VAROVÁNÍ!
Uhlíkový filtr je
neomyvatelný!
ČESKY
Doba nasycení uhlíkového filtru se liší v
závislosti na typu přípravy jídla a četnosti
čištění tukového filtru.
Výměna filtru:
1. Vyjměte tukové filtry ze spotřebiče.
Viz „Čištění tukového filtru“ v této
kapitole.
2. Stiskněte zoubek (1) a mírně
naklopte přední část filtru.
31
3. Při instalaci nového filtru proveďte
stejný postup v opačném pořadí.
V každém případě je nutné měnit filtry
nejméně každé čtyři měsíce.
6.3 Výměna žárovky
Spotřebič se dodává s žárovkou typu
LED. Tento díl smí vyměnit pouze
školený technik. V případě jakékoliv
závady viz část „Servis“ v kapitole
„Bezpečnostní pokyny“.
1
7. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
7.1 Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Nelze zapnout spotřebič.
Spotřebič není zapojený
do elektrické sítě nebo je
připojený nesprávně.
Zkontrolujte, zda je
spotřebič správně zapoje‐
ný do elektrické sítě.
Nelze zapnout spotřebič.
Je spálená pojistka.
Zkontrolujte, zda příčinou
závady není pojistka. Po‐
kud se pojistka spaluje
opakovaně, obraťte se na
autorizovaného elektrikáře.
Osvětlení nefunguje.
Vadná žárovka.
Vyměňte žárovku. Řiďte se
částí „Čištění a údržba“.
Spotřebič nepohlcuje do‐
statečné množství výparů.
Otáčky motoru neodpoví‐
dají množství vznikajících
výparů.
Změňte otáčky motoru.
8. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče
určené k likvidaci. Spotřebiče označené
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
32
www.electrolux.com
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
DANSK
33
INDHOLDSFORTEGNELSE
1. OM SIKKERHED.............................................................................................. 33
2. SIKKERHEDSANVISNINGER..........................................................................36
3. INSTALLATION................................................................................................ 37
4. PRODUKTBESKRIVELSE............................................................................... 37
5. DAGLIG BRUG.................................................................................................38
6. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING......................................................... 38
7. FEJLFINDING...................................................................................................39
VI TÆNKER PÅ DIG
Tak for dit køb af et Electrolux-apparat. Du har valgt et produkt, som giver dig
årtiers professionel erfaring og innovation på én gang. Genialt og elegant. Det er
designet med dig i tankerne. Så uanset hvornår du bruger det, kan du være
sikker på, at du får fantastiske resultater hver gang.
Velkommen til Electrolux.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrere dit produkt for bedre service:
www.registerelectrolux.com
Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.electrolux.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Brug altid originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter vores autoriserede
servicecenter: Model, PNC, serienummer.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.
Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger
Generelle oplysninger og gode råd
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
1.
OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres
og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for
eventuelle skader, der er resultatet af forkert installation
eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert
og tilgængeligt sted til senere opslag.
34
www.electrolux.com
1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
•
•
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt
af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige
erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er
blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker
måde samt forstår de medfølgende farer.
Børn mellem 3 og 8 år og personer med omfattende
og komplekst handicap skal holdes på afstand af
apparatet, medmindre de overvåges konstant.
Børn på under 3 år skal holdes på afstand af
apparatet, med mindre de overvåges konstant.
Børn må ikke lege med apparatet.
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og
bortskaf det korrekt.
Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet,
mens den kører.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligholdelse på
apparatet uden opsyn.
1.2 Generel sikkerhed
•
•
•
•
•
•
Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug over
kogeplader, komfurer og lignende
madlavningsanordninger.
Kobl enheden fra strømforsyningen inden rengøring
og vedligeholdelse.
BEMÆRK: Tilgængelige dele kan blive meget varme
under brugen med madtilberedningsudstyr.
Brug kun skruerne, der følger med apparatet. Følger
der ikke skruer med, bruges de skruerne, der
anbefales i installationsvejledningen.
Brug ikke lim til montering af apparatet.
Minimumsafstanden mellem kogepladen, hvor
gryderne og panderne er, og den nederste del af
apparatet skal være mindst 65 cm, medmindre andet
er angivet i installationsvejledningen til apparatet eller
komfuret.
DANSK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
35
Luftudledningen skal overholde de lokale
myndigheders regler.
Sørg for god luftventilation i lokalet, hvor apparatet er
installeret for at undgå tilbagestrømning af uønskede
gasser ind i lokalet fra apparater, der brænder gas
eller andre brændstoffer, herunder åbne brande.
Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er blokerede,
og at luften indsamlet af apparatet ikke transporteres
til en kanal, der anvendes til udstødning af røg og
damp fra andre apparater (centralvarmeanlæg,
termosifoner, vandvarmere osv.).
Når apparatet er aktivt sammen med andre apparater,
må det maksimale vakuum i rummet ikke overstige
0,04 mbar.
Pas på du ikke beskadiger elkablerne. Kontakt vores
autoriserede servicecenter eller en elektriker, hvis en
beskadiget ledning skal udskiftes.
Hvis apparatet er tilsluttet direkte til strømforsyningen,
skal den elektriske installation være forsynet med en
isoleringsenhed, der gør det muligt at afbryde
apparatet fra strømmen på alle poler. Fuldstændig
frakobling skal overholde betingelserne i
overspændingskategori III. Kontakt til afbrydelse skal
være indbygget i den faste ledningsføring i
overensstemmelse med reglerne for ledningsføring.
Undgå at flambere under apparatet.
Må ikke anvendes til udslip af farlige eller eksplosive
materialer og dampe.
Rengør jævnligt apparatet med en blød klud for at
forhindre forringelse af overfladematerialet.
Brug ikke damprens, vandspray, hårde slibemidler
eller skarpe metalskraber til at rengøre apparatets
overflade. Brug kun neutrale rengøringsmidler.
Rengør fedtfiltre regelmæssigt (mindst hver anden
måned) og fjern fedtaflejringer fra apparatet for at
forhindre brandfare.
36
www.electrolux.com
•
Brug en klud eller en børste til at rengøre apparatet
indvendigt.
2. SIKKERHEDSANVISNINGER
2.1 Installation
ADVARSEL!
Risiko for personskade,
elektrisk stød, brand,
forbrændinger eller skade på
apparatet.
•
•
•
•
•
•
Apparatet må kun installeres af en
sagkyndig.
Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
Følg installationsvejledningen, der
følger med apparatet.
Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
Før installation af apparatet fjernes al
emballage, mærkning og
beskyttelsesfilm.
Du må ikke installere udstødningsluft i
vægrummet, medmindre det er
designet til det formål.
2.2 Tilslutning, el
ADVARSEL!
Risiko for brand og elektrisk
stød.
•
•
•
•
•
•
•
•
Alle elektriske tilslutninger skal
udføres af en kvalificeret elektriker.
Sørg for, at parametrene på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske data for strømforsyningen.
Hvis symbolet ( ) ikke skrives på
mærkepladen, skal apparatet jordes.
Brug altid en korrekt monteret lovlig
stikkontakt.
Netledningerne må ikke være viklet
sammen.
Brug ikke adaptere til flere stik og
forlængerledninger.
Hvis stikkontakten er løs, må du ikke
sætte netstikket i.
Undgå at slukke for apparatet ved at
trække i netledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.
•
•
•
Beskyttelsen mod elektrisk stød fra
strømførende og isolerede dele skal
fastgøres, så den ikke kan fjernes
uden værktøj.
Sørg for, at apparatet installeres
korrekt. Løse og uprofessionelt
udførte stikforbindelser kan medføre,
at klemmen bliver overophedet.
Tilslut apparatet i slutningen af
installationen. Sørg for, at der er
adgang til elstikket efter installationen.
2.3 Brug
ADVARSEL!
Risiko for personskade,
forbrændinger og elektrisk
stød.
•
•
•
•
•
•
•
•
Dette apparat må kun anvendes til
tilberedning af fødevarer. Brug ikke
apparatet til andet.
Apparatets specifikationer må ikke
ændres.
Betjen ikke apparatet med våde
hænder, eller når det har kontakt med
vand.
Brug kun det tilbehør, der leveres
med apparatet.
Hold flammer eller opvarmede
genstande væk fra fedtstoffer og olie,
når du stege og koger.
Brug ikke en utildækket elektrisk grill.
Brug ikke apparatet som
frasætningsplads.
Brug ikke forstørrelsesglas, kikkert
eller lignende optiske enheder til at se
direkte på apparatets belysning.
2.4 Service
•
•
Kontakt det autoriserede
servicecenter for at få repareret
apparatet.
Brug kun originale reservedele.
DANSK
2.5 Bortskaffelse
•
•
ADVARSEL!
Risiko for personskade eller
kvælning.
•
Kontakt din genbrugsplads ang.
oplysninger om, hvordan apparatet
bortskaffes korrekt.
3. INSTALLATION
3.1 Installationsvejledning
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
Se det medfølgende
installationshæfte for at få
mere at vide om apparatets
installation.
4. PRODUKTBESKRIVELSE
4.1 Oversigt over apparatet
1 Kontrolpanel
2 Pære
3 Filter
1
2
3
4.2 Oversigt over betjeningspanel
1
1 Pære
2
37
Tag stikket ud af kontakten.
Klip netledningen af tæt ved apparatet
og bortskaf den.
3
4
2 Første motorhastighed/Slukket
38
www.electrolux.com
3 Anden motorhastighed
4 Tredje motorhastighed
5. DAGLIG BRUG
5.1 Brug af emhætten
Kontroller den anbefalede hastighed i
henhold til nedenstående tabel.
Opvarmning af mad og tilberedning med gryder med låg på.
Tilberedning af mad i gryder med låg på på flere kogezoner el‐
ler blus, let stegning.
Kogning, stegning af store mængder mad uden låg på, madtil‐
beredning på flere kogezoner eller blus.
Vi anbefaler, at man lader
emhætten køre videre i ca.
15 minutter efter
madlavningen.
Sådan betjenes emhætten:
1. Tryk på en af de første
hastighedsknapper for at tænde
apparatet.
2. Hvis det er nødvendigt, trykkes på
lysknappen
for at oplyse
madlavningsoverfladen.
3. Hvis det er nødvendigt, skiftes
hastigheden ved at trykke på den
ønskede knap.
Sluk for enheden ved atter at trykke på
den første hastighedsknap.
6. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
6.1 Rengøring af fedtfilteret
Hvert filter skal rengøres mindst en gang
om måneden. Filtrene er monteret med
clips og stifter i den modsatte side.
Sådan renses filteret:
1. Tryk på grebet til monteringsclipsen
på filterpanelet under emhætten (1).
1
2
2. Vip forsiden af filteret let nedad (2)
og træk.
Gentag de første to trin på alle filtrene.
3. Rengør filtrene med en svamp med
ikke-skurrende rengøringsmidler eller
i opvaskemaskinen.
Opvaskemaskinen skal være
indstillet til lave temperaturer
og en kort cyklus. Fedtfilteret
kan blive misfarvet, men det
har ingen indvirkning på
filterets ydelse.
4. Filtrene monteres igen ved at man
følger de første to trin i omvendt
rækkefølge.
Gentag dette på alle de filtre, hvor det er
relevant.
DANSK
6.2 Udskiftning af kulfilter
ADVARSEL!
Kulfilteret kan ikke vaskes!
Kulfilterets holdbarhed afhænger af
typen af madlavning, og hvor ofte
fedtfiltrene rengøres.
Sådan udskiftes filteret:
1. Fjern fedtfiltrene fra apparatet.
Vi henviser til afsnittet ”Rengøring af
fedtfilteret”.
2. Tryk på stiften (1) og vip forsiden af
filteret let.
39
3. Når du skal installere det nye filter,
gentages proceduren i omvendt
rækkefølge.
Det er under alle omstændigheder
nødvendigt at udskifte filtrene mindst
hver fjerde måned.
6.3 Udskiftning af pæren
Dette apparat er forsynet med LEDlampe. Denne del må kun udskiftes af
teknikeren. Ved funktionsfejl følges
"Service" i kapitlet
"Sikkerhedsvejledning".
1
7. FEJLFINDING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
7.1 Hvad gør man, hvis...
Problemer
Mulig årsag
Afhjælpning
Du kan ikke tænde for ap‐
paratet.
Apparatet er ikke sluttet til Kontrollér, om apparatet er
en strømforsyning, eller det tilsluttet korrekt til strømfor‐
er forkert tilsluttet.
syningen.
Du kan ikke tænde for ap‐
paratet.
Sikringen er sprunget.
Se efter, om fejlen skyldes
en defekt sikring. Kontakt
en kvalificeret installatør,
hvis sikringen springer
flere gange i træk.
Pæren ikke lyser.
Pæren er defekt.
Udskift pæren. Se under
"Vedligeholdelse og rengø‐
ring".
Apparatet absorberer ikke
nok damp.
Motorhastigheden er ikke
høj nok i forhold til dam‐
pen.
Skift motorens hastighed.
40
www.electrolux.com
8. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig
sundhed samt at genbruge affald af
elektriske og elektroniske apparater.
Kasser ikke apparater, der er mærket
med symbolet , sammen med
husholdningsaffaldet. Lever produktet
tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.
NEDERLANDS
41
INHOUDSOPGAVE
1. VEILIGHEIDSINFORMATIE............................................................................. 41
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.................................................................... 44
3. MONTAGE .......................................................................................................45
4. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT............................................................46
5. DAGELIJKS GEBRUIK.....................................................................................46
6. ONDERHOUD EN REINIGING........................................................................ 47
7. PROBLEEMOPLOSSING.................................................................................48
WE DENKEN AAN U
Bedankt voor het kopen van een Electrolux-apparaat. U koos voor een product
dat jaren professionele ervaring en innovatie bevat. Ingenieus en stijlvol, het werd
ontworpen met u in het achterhoofd. Wanneer u het gebruikt, kunt u er op
vertrouwen dat u keer op keer fantastische resultaten zult krijgen.
Welkom bij Electrolux.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en
onderhoudsinformatie:
www.electrolux.com/webselfservice
Registreer uw product voor een betere service:
www.registerelectrolux.com
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
apparaat:
www.electrolux.com/shop
KLANTENSERVICE
Gebruik altijd originele onderdelen.
Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens
bij de hand hebt: model, productnummer, serienummer.
Deze informatie wordt vermeld op het typeplaatje.
Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
1.
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor
installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is
niet verantwoordelijk voor verwondingen of schade die
voortvloeit uit de onjuiste installatie of het onjuiste
gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige,
toegankelijke plek voor toekomstig gebruik.
42
www.electrolux.com
1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8
jaar en ouder en door mensen met beperkte
lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of
een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder
toezicht staan of instructies hebben gekregen over het
veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
Kinderen tussen de 3 en 8 jaar oud en personen met
zware en complexe beperkingen dienen altijd uit de
buurt van het apparaat te worden gehouden, tenzij ze
voortdurend onder toezicht staan.
Kinderen jonger dan 3 jaar dienen, mits zij
voortdurend onder toezicht staan, bij het apparaat uit
de buurt te worden gehouden.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Houd alle verpakkingen uit de buurt van kinderen en
verwijder ze op gepaste wijze.
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het
apparaat als het in werking is.
Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en
onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat
uitvoeren.
1.2 Algemene veiligheid
•
•
•
•
Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik
boven kookplaten, fornuizen en soortgelijke
kooktoestellen.
Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook
verricht, dient u de stekker van het apparaat uit het
stopcontact te trekken.
LET OP: Makkelijk toegankelijke onderdelen kunnen
heet worden tijdens gebruik met kooktoestellen.
Gebruik alleen de bevestigingsschroeven die bij het
apparaat zijn meegeleverd. Als deze niet zijn
meegeleverd, gebruik dan de schroeven die in de
installatie-instructies worden aanbevolen.
NEDERLANDS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
43
Gebruik geen lijm om het apparaat vast te zetten.
De minimumafstand tussen het kookoppervlak waarop
de pannen staan en het onderste deel van het
apparaat moet ten minste 65 cm bedragen, tenzij
anders aangegeven in de installatie-instructies voor
het apparaat of de kookplaat.
De luchtafvoer moet voldoen aan de voorschriften van
de lokale autoriteiten.
Zorg voor een goede luchtventilatie in de ruimte waar
het apparaat geïnstalleerd is, om het terugstromen
van ongewenste gassen van apparaten in de ruimte
die op gas of andere brandstoffen werken, zoals open
haarden, te voorkomen.
Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet worden
geblokkeerd en dat de door het apparaat opgevangen
lucht niet wordt overgebracht naar een kanaal dat
wordt gebruikt om rook en stoom uit andere apparaten
(centrale verwarmingssystemen, thermosifons,
waterverwarmingstoestellen, enz.) af te zuigen.
Wanneer het apparaat met andere apparaten werkt,
mag het maximale vacuüm dat in de ruimte wordt
gegenereerd niet groter zijn dan 0,04 mbar.
Zorg dat u de stroomkabel niet beschadigt. Neem
contact op met onze service-afdeling of een
elektromonteur om een beschadigde elektrische kabel
te vervangen.
Als het apparaat rechtstreeks op de voeding is
aangesloten, moet de elektrische installatie zijn
uitgerust met een isoleerinrichting waarmee het
apparaat van alle polen van het stopcontact kan
worden losgekoppeld. Volledige ontkoppeling moet
voldoen aan de voorwaarden van de
overspanningscategorie III. De middelen voor het
uitschakelen moeten opgenomen worden in de vaste
bedrading overeenkomstig de regels voor de
bedrading.
Flambeer niet onder het apparaat.
44
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
Gebruik het niet om gevaarlijke of explosieve
materialen en dampen af te zuigen.
Reinig het apparaat regelmatig met een zachte doek
om te voorkomen dat het materiaal van het oppervlak
achteruitgaat.
Gebruik geen stoomreiniger, waterspray, agressieve
schuurmiddelen of scherpe metalen schrapers om het
oppervlak van het apparaat schoon te maken. Gebruik
alleen neutrale schoonmaakmiddelen.
Reinig de vetfilters regelmatig (ten minste om de 2
maanden) en verwijder vetafzettingen uit het apparaat
om brandgevaar te voorkomen.
Gebruik een doek of borstel om de binnenkant van het
apparaat schoon te maken.
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
2.1 Installatie
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel,
elektrische schokken, brand,
brandwonden en schade
aan het apparaat.
•
•
•
•
•
•
Alleen een erkende
installatietechnicus mag het apparaat
installeren.
Installeer en gebruik geen beschadigd
apparaat.
Volg de installatie-instructies op die
zijn meegeleverd met het apparaat.
Pas altijd op bij verplaatsing van het
apparaat, want het is zwaar. Gebruik
altijd veiligheidshandschoenen en
gesloten schoeisel.
Verwijder voordat u het apparaat
installeert alle verpakkingen, de
etikettering en de beschermfolie.
Installeer de uitlaatlucht niet in een
wandopening, tenzij de opening voor
dat doel is ontworpen.
2.2 Elektrische aansluiting
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en
elektrische schokken.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alle elektrische aansluitingen moeten
door een gediplomeerd
elektromonteur worden gemaakt.
Zorg ervoor dat de parameters op het
vermogensplaatje overeenkomen met
elektrische vermogen van de
netstroom.
Als het symbool ( ) niet op de
typeplaat is afgedrukt, moet het
apparaat geaard worden.
Gebruik altijd een juist geïnstalleerd
schokbestendig stopcontact.
Voorkom dat de stroomkabels
verstrikt raken.
Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
Sluit de stroomstekker niet aan op
een losse stroomaansluiting.
Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
De schokbescherming van delen
onder stroom en geïsoleerde delen
moet op zo'n manier worden
bevestigd dat het niet zonder
gereedschap kan worden verplaatst.
Zorg ervoor dat het apparaat correct
is geïnstalleerd. Losse en onjuiste
stroomkabels kunnen ervoor zorgen
dat de contactklem te heet wordt.
NEDERLANDS
•
Sluit het apparaat aan het einde van
de installatie aan. Zorg ervoor dat de
netvoeding na installatie bereikbaar
is.
2.3 Gebruik
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel,
brandwonden of elektrische
schokken.
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat is uitsluitend bestemd
om mee te koken. Gebruik het
apparaat niet voor andere doeleinden.
De specificatie van dit apparaat niet
wijzigen.
Bedien het apparaat niet met natte
handen of als het contact maakt met
water.
Gebruik alleen de accessoires die zijn
meegeleverd met het apparaat.
Houd vlammen of verwarmde
voorwerpen weg van vetten en oliën
tijdens het koken en bakken.
Gebruik geen onbedekte elektrische
roosters.
Gebruik het apparaat niet als een
opslagoppervlak.
•
2.4 Service
•
•
Neem contact op met de erkende
servicedienst voor reparatie van het
apparaat.
Gebruik uitsluitend originele
reserveonderdelen.
2.5 Verwijdering
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of
verstikking.
•
•
•
Neem contact met uw plaatselijke
overheid voor informatie m.b.t. De
correcte afvalverwerking van het
apparaat.
Haal de stekker uit het stopcontact.
Snijd het netsnoer vlak bij het
apparaat af en gooi het weg.
3. MONTAGE
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
45
Gebruik geen vergrootglazen,
verrekijkers of soortgelijke optische
apparaten om direct naar de
verlichting van het apparaat te kijken.
3.1 Installatie-instructies
Zie voor volledige informatie
over de installatie van het
apparaat een apart
installatieboekje.
46
www.electrolux.com
4. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
4.1 Algemeen overzicht
1 Bedieningspaneel
2 Lamp
3 Filter
1
2
3
4.2 Overzicht bedieningspaneel
1
1 Lamp
2 Eerste motorsnelheid/Uit
3 Tweede motorsnelheid
2
3
4
4 Derde motorsnelheid
5. DAGELIJKS GEBRUIK
5.1 De kap gebruiken
Controleer de aanbevolen snelheid
volgens onderstaande tabel.
Tijdens het opwarmen van voedsel, koken met potten met dek‐
sel.
Tijdens het koken met potten met deksel op meerdere kookzo‐
nes of branders, zachtjes bakken.
Tijdens het koken en bakken van grote hoeveelheden voedsel
zonder deksel, koken op meerdere kookzones of branders.
NEDERLANDS
Het wordt aanbevolen om de
kap ongeveer 15 minuten na
het koken te laten werken.
Voor de bediening van de kap:
1. Druk op een van de eerste
snelheidsknoppen om het apparaat
in te schakelen.
47
2. Druk indien nodig op de lichtknop
om het kookoppervlak te verlichten.
3. Wijzig indien nodig de snelheid door
op de gewenste knop te drukken.
Om het apparaat uit te schakelen drukt u
nogmaals op de eerste snelheidsknop.
6. ONDERHOUD EN REINIGING
6.1 De vetfilter reinigen
Elke filter moet ten minste eenmaal per
maand worden gereinigd. Filters worden
gemonteerd met behulp van clips en
pennen aan de andere kant.
De filter reinigen:
1. Druk op de handgreep van de
montageclip op het filterpaneel onder
de kap (1).
1
6.2 De koolfilter vervangen
WAARSCHUWING!
De koolfilter is NIET
afwasbaar!
De verzadigingstijd van de koolfilter
varieert afhankelijk van het type koken
en de regelmaat van het reinigen van de
vetfilter.
Om de filter te vervangen:
1. Haal de vetfilters uit het apparaat.
Zie “De vetfilter reinigen” in dit hoofdstuk.
2. druk op de flap (1) en kantel de
voorzijde van de filter lichtjes.
2
1
2. Kantel de voorkant van de filter iets
naar beneden (2) en trek vervolgens.
Herhaal de eerste twee stappen voor alle
filters.
3. Reinig de filters met een spons met
niet-schurende reinigingsmiddelen of
in een vaatwasser.
De vaatwasser moet op een
lage temperatuur en een
korte cyclus worden
ingesteld. De vetfilter kan
verkleuren, maar dat heeft
geen invloed op de
prestaties van het apparaat.
4. Voer de eerste twee stappen in
omgekeerde volgorde uit om de
filters terug te plaatsen.
Herhaal de stappen voor alle filters
indien van toepassing.
3. Voer dezelfde stappen in
omgekeerde volgorde uit om een
nieuwe filter te installeren.
In ieder geval moeten de filters ten
minste om de vier maanden worden
vervangen.
6.3 Het lampje vervangen
Dit apparaat wordt geleverd met een
ledlamp. Dit onderdeel kan alleen door
een technicus worden vervangen.
Raadpleeg in geval van storingen
"Service" in het hoofdstuk
"Veiligheidsinstructies".
48
www.electrolux.com
7. PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
7.1 Wat moet u doen als ...
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
U kunt het apparaat niet
activeren.
Het apparaat is niet aange‐ Controleer of het apparaat
sloten op een stroomvoor‐ goed is aangesloten op het
ziening of het is verkeerd
lichtnet.
aangesloten.
U kunt het apparaat niet
activeren.
De zekering is doorgesla‐
gen.
Ga na of de zekering de
oorzaak van de storing is.
Als de zekeringen keer op
keer doorslaan, neemt u
contact op met een erken‐
de installateur.
Het lampje brandt niet.
Het lampje is stuk.
Vervang het lampje. Zie
het hoofdstuk “Onderhoud
en reiniging”
Het apparaat absorbeert
niet genoeg dampen.
De motorsnelheid is niet
voldoende voor de optre‐
dende dampen.
Wijzig de snelheid van de
motor.
8. MILIEUBESCHERMING
Recycleer de materialen met het
apparaten gemarkeerd met het symbool
symbool . Gooi de verpakking in een
geschikte afvalcontainer om het te
recycleren. Bescherm het milieu en de
volksgezondheid en recycleer op een
correcte manier het afval van elektrische
en elektronische apparaten. Gooi
niet weg met het huishoudelijk afval.
Breng het product naar het milieustation
bij u in de buurt of neem contact op met
de gemeente.
ENGLISH
49
CONTENTS
1. SAFETY INFORMATION..................................................................................49
2. SAFETY INSTRUCTIONS................................................................................52
3. INSTALLATION................................................................................................ 53
4. PRODUCT DESCRIPTION.............................................................................. 53
5. DAILY USE....................................................................................................... 54
6. CARE AND CLEANING....................................................................................54
7. TROUBLESHOOTING......................................................................................55
WE’RE THINKING OF YOU
Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You’ve chosen a product that
brings with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and
stylish, it has been designed with you in mind. So whenever you use it, you can
be safe in the knowledge that you’ll get great results every time.
Welcome to Electrolux.
Visit our website for:
Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:
www.electrolux.com/webselfservice
Register your product for better service:
www.registerelectrolux.com
Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance:
www.electrolux.com/shop
CUSTOMER CARE AND SERVICE
Always use original spare parts.
When contacting our Authorised Service Centre, ensure that you have the
following data available: Model, PNC, Serial Number.
The information can be found on the rating plate.
Warning / Caution-Safety information
General information and tips
Environmental information
Subject to change without notice.
1.
SAFETY INFORMATION
Before the installation and use of the appliance, carefully
read the supplied instructions. The manufacturer is not
responsible for any injuries or damage that are the result
of incorrect installation or usage. Always keep the
instructions in a safe and accessible location for future
reference.
50
www.electrolux.com
1.1 Children and vulnerable people safety
•
•
•
•
•
•
•
This appliance can be used by children aged from 8
years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning the use of the appliance in a
safe way and understand the hazards involved.
Children between 3 and 8 years of age and persons
with very extensive and complex disabilities shall be
kept away from the appliance unless continuously
supervised.
Children of less than 3 years of age should be kept
away from the appliance unless continuously
supervised.
Do not let children play with the appliance.
Keep all packaging away from children and dispose of
it appropriately.
Keep children and pets away from the appliance when
it operates.
Children shall not carry out cleaning and user
maintenance of the appliance without supervision.
1.2 General Safety
•
•
•
•
•
•
This appliance is intended for domestic use above
hobs, cookers and similar cooking devices.
Before carrying out any maintenance, disconnect the
appliance from the power supply.
CAUTION: Accessible parts may become hot during
use with cooking appliances.
Use only the fixing screws supplied with the appliance
if not supplied, use the screws recommended in the
installation instructions.
Do not use adhesives to fix the appliance.
The minimum distance between the hob surface on
which the pans stand and the lower part of the
appliance shall be at least 65 cm, unless otherwise
ENGLISH
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
51
specified in the installation instructions for the
appliance or hob.
The discharge of air must comply with local authorities
regulations.
Ensure good air ventilation in the room where the
appliance is installed to avoid the backflow of
unwanted gases into the room from appliances
burning gas or other fuels, including open fires.
Make sure that the ventilation openings are not
blocked and the air collected by the appliance is not
conveyed into a duct used to exhaust smoke and
steam from other appliances (central heating systems,
thermosiphons, water-heaters, etc.).
When the appliance operates with other appliances
the maximum vacuum generated in the room should
not exceed 0.04 mbar.
Make sure not to cause damage to the mains cable.
Contact our Authorised Service Centre or an
electrician to change a damaged mains cable.
If the appliance is connected directly to the power
supply, the electrical installation must be equipped
with an isolating device that allows to disconnect the
appliance from the mains at all poles. Complete
disconnection must comply with conditions specified in
the overvoltage category III. The means for
disconnection must be incorporated in the fixed wiring
in accordance with the wiring rules.
Do not flambé under the appliance.
Do not use to exhaust hazardous or explosive
materials and vapours.
Clean the appliance regularly with a soft cloth to
prevent the deterioration of the surface material.
Do not use a steam cleaner, water spray, harsh
abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the
surface of the appliance. Use only neutral detergents.
52
www.electrolux.com
•
•
Clean grease filters regularly (at least every 2 months)
and remove grease deposits from the appliance to
prevent the risk of fire.
Use a cloth or brush to clean the interior of the
appliance.
2. SAFETY INSTRUCTIONS
2.1 Installation
WARNING!
Risk of injury, electric shock,
fire, burns or damage to the
appliance.
•
•
•
•
•
•
Only a qualified person must install
this appliance.
Do not install or use a damaged
appliance.
Follow the installation instructions
supplied with the appliance.
Always take care when moving the
appliance as it is heavy. Always use
safety gloves and enclosed footwear.
Before installing the appliance remove
all the packaging, the labelling and
the protective film.
Do not install the exhaust air into a
wall cavity, unless the cavity is
designed for that purpose.
2.2 Electrical connection
WARNING!
Risk of fire and electric
shock.
•
•
•
•
•
•
All electrical connections should be
made by a qualified electrician.
Make sure that the parameters on the
rating plate are compatible with the
electrical ratings of the mains power
supply.
If the symbol ( ) is not printed on the
rating plate, the appliance must be
earthed.
Always use a correctly installed
shockproof socket.
Do not let the electricity mains cable
tangle.
Do not use multi-plug adapters and
extension cables.
•
•
•
•
•
If the mains socket is loose, do not
connect the mains plug.
Do not pull the mains cable to
disconnect the appliance. Always pull
the mains plug.
The shock protection of live and
insulated parts must be fastened in
such a way that it cannot be removed
without tools.
Make sure the appliance is installed
correctly. Loose and incorrect
electricity mains cable can make the
terminal become too hot.
Connect the appliance at the end of
the installation. Make sure that there
is access to the mains after the
installation.
2.3 Use
WARNING!
Risk of injury, burns and
electric shock.
•
•
•
•
•
•
•
•
This appliance is for cooking purpose
only. Do not use the appliance for
other purpose.
Do not change the specification of this
appliance.
Do not operate the appliance with wet
hands or when it has contact with
water.
Use only the accessories supplied
with the appliance.
Keep flames or heated objects away
from fats and oils during cooking and
frying.
Do not use uncovered electric grills.
Do not use the appliance as a storage
surface.
Do not use magnifying glasses,
binoculars or similar optical devices to
look directly at the lighting of the
appliance.
ENGLISH
2.4 Service
•
•
•
To repair the appliance contact the
Authorised Service Centre.
Use original spare parts only.
•
•
2.5 Disposal
WARNING!
Risk of injury or suffocation.
3. INSTALLATION
3.1 Installation instructions
WARNING!
Refer to Safety chapters.
For complete information
about the installation of the
appliance refer to a separate
installation booklet.
4. PRODUCT DESCRIPTION
4.1 General overview
1 Control panel
2 Lamp
3 Filter
1
2
3
4.2 Control panel overview
1
1 Lamp
2
53
Contact your municipal authority for
information on how to discard the
appliance correctly.
Disconnect the appliance from the
mains supply.
Cut off the mains electrical cable
close to the appliance and dispose of
it.
3
4
2 First motor speed / Off
54
www.electrolux.com
3 Second motor speed
4 Third motor speed
5. DAILY USE
5.1 Using the hood
Check the recommended speed
according to the table below.
While heating up food, cooking with covered pots.
While cooking with covered pots on multiple cooking zones or
burners, gentle frying.
While boiling, frying big quantities of food without a lid, cooking
on multiple cooking zones or burners.
It is recommended to leave
the hood operating for
approximately 15 minutes
after cooking.
To operate the hood:
2. If needed, press the light button
to
illuminate the cooking surface.
3. If needed, change the speed by
pressing the desired button.
To turn off the appliance press the first
speed button again.
1. Press one of the first speed buttons
to switch on the appliance.
6. CARE AND CLEANING
6.1 Cleaning the grease filter
Each filter must be cleaned at least once
a month. Filters are mounted with the
use of clips and pins on the opposite
side.
To clean the filter:
1. Press the handle of the mounting clip
on the filter panel underneath the
hood (1).
1
2
2. Slightly tilt the front of the filter
downwards (2), then pull.
Repeat the first two steps for all filters.
3. Clean the filters using a sponge with
non abrasive detergents or in a
dishwasher.
The dishwasher must be set
to a low temperature and a
short cycle. The grease filter
may discolour, it has no
influence on the
performance of the
appliance.
4. To mount the filters back follow the
first two steps in reverse order.
Repeat the steps for all filters if
applicable.
ENGLISH
6.2 Replacing the charcoal filter
WARNING!
The charcoal filter is nonwashable!
The time of saturation of the charcoal
filter varies depending on the type of
cooking and the regularity of cleaning the
grease filter.
To replace the filter:
1. Remove the grease filters from the
appliance.
Refer to "Cleaning the grease filter" in
this chapter.
2. press the tab (1) and slightly tilt the
front of the filter.
55
3. To install a new filter, perform the
same steps in reverse order.
In any case, it is necessary to replace
the filters at least every four months.
6.3 Replacing the lamp
This appliance is supplied with a LED
lamp. This part can be replaced by a
technician only. In case of any
malfunction refer to "Service" in the
"Safety Instructions" chapter.
1
7. TROUBLESHOOTING
WARNING!
Refer to Safety chapters.
7.1 What to do if...
Problem
Possible cause
Remedy
You cannot activate the
appliance.
The appliance is not con‐
Check if the appliance is
nected to a power supply
correctly connected to the
or it is connected incorrect‐ electrical supply.
ly.
You cannot activate the
appliance.
The fuse is blown.
Make sure that the fuse is
the cause of the malfunc‐
tion. If the fuse is blown
again and again, contact a
qualified electrician.
The lamp does not oper‐
ate.
The lamp is defective.
Replace the lamp. Refer to
the "Care and Cleaning"
chapter
56
www.electrolux.com
Problem
Possible cause
Remedy
The appliance does not
absorb enough vapours.
The motor speed is not ad‐ Change the speed of the
equate to the appearing
motor.
vapours.
8. ENVIRONMENTAL CONCERNS
Recycle materials with the symbol .
Put the packaging in relevant containers
to recycle it. Help protect the
environment and human health by
recycling waste of electrical and
electronic appliances. Do not dispose of
appliances marked with the symbol
with the household waste. Return the
product to your local recycling facility or
contact your municipal office.
EESTI
57
SISUKORD
1. OHUTUSINFO.................................................................................................. 57
2. OHUTUSJUHISED........................................................................................... 60
3. PAIGALDAMINE...............................................................................................61
4. TOOTE KIRJELDUS.........................................................................................61
5. IGAPÄEVANE KASUTAMINE.......................................................................... 61
6. PUHASTUS JA HOOLDUS.............................................................................. 62
7. VEAOTSING.....................................................................................................63
SULLE MÕELDES
Täname teid selle Electroluxi seadme ostmise eest. Olete valinud toote, mille
loomisel on rakendatud pikaaegset asjatundlikku kogemust ja uuenduslikkust.
Nutika ja stiilse disaini kõrval ei ole unustatud ka teid. Ükskõik, millal te seda ka ei
kasuta – suurepärastes tulemustes võite te alati kindel olla.
Teretulemast Electroluxi.
Külastage meie veebisaiti:
Kasutusnõuanded, brošüürid, veaotsing, teenindusinfo:
www.electrolux.com/webselfservice
Registreerige oma toode parema teeninduse saamiseks:
www.registerelectrolux.com
Ostke lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:
www.electrolux.com/shop
KLIENDITEENINDUS
Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.
Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed: Mudel,
tootenumber (PNC), seerianumber.
Andmed leiate andmesildilt.
Hoiatus / oluline ohutusinfo
Üldine informatsioon ja nõuanded
Keskkonnateave
Jäetakse õigus teha muutusi.
1.
OHUTUSINFO
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege
kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei võta
endale vastutust vigastuste või varalise kahju eest, mis
on tingitud paigaldusnõuete eiramisest või väärast
kasutusest. Hoidke kasutusjuhend kindlas kohas alles,
et saaksite seda vajadusel vaadata.
58
www.electrolux.com
1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus
•
•
•
•
•
•
•
Üle 8-aastased lapsed ning füüsilise, sensoorse või
vaimse erivajadusega või oskuste ja teadmisteta
inimesed võivad seda seadet kasutada vaid järelvalve
olemasolul ja juhul, kui neid on õpetatud seadet
turvaliselt kasutama ning nad mõistavad seadme
kasutamisega kaasnevaid ohte.
Lapsed vanuses 3 kuni 8 aastat ning raske või
keerulise puudega isikud tuleks hoida eemal, kui neil
ei saa pidevalt silma peal hoida.
Alla 3-aastased lapsed tuleks seadmest eemal hoida,
kui täiskasvanu nende tegevust ei jälgi.
Ärge lubage lastel seadmega mängida.
Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas
ja kõrvaldage see nõuetekohaselt.
Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadmest eemal, kui
see töötab.
Ilma järelvalveta ei tohi lapset seadet puhastada ega
hooldustoiminguid läbi viia.
1.2 Üldine ohutus
•
•
•
•
•
•
•
See seade on mõeldud koduseks kasutamiseks
pliitide, küpsetusahjude ja muude sarnaste
küpsetusseadmete kohal.
Enne mis tahes hooldustöid ühendage seade
vooluvõrgust lahti.
ETTEVAATUST! Küpsetusseadmetega kasutamisel
võivad juurdepääsetavad osad kuumeneda.
Kasutage ainult seadmega kaasasolevaid
kinnituskruvisid; nende puudumisel kasutage
paigaldusjuhendis soovitatud kruvisid.
Ärge kasutage seadme kinnitamiseks liimi ega teipi.
Minimaalne vahekaugus pliidipinna (millele asetatakse
nõud) ja seadme alumise külje vahel peab olema
vähemalt 65 cm, kui seadme või pliidi
paigaldusjuhendis ei ole öeldud teisiti.
Õhu väljaviik peab vastama kohalikele eeskirjadele.
EESTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
59
Jälgige, et paigaldatavas ruumis oleks tagatud korralik
ventilatsioon, mis takistaks sinna gaasi, muu kütuse
või lahtise leegi põlemise tagajärjel tekkivate
ebasoovitatavate gaaside imbumist.
Jälgige, et ventilatsiooniavad poleks tõkestatud ja et
seadme poolt kogutud õhk poleks suunatud torusse,
kuhu suundub teistest seadmetest pärit suits ja aur
(keskküttesüsteemid, termosifoonid, veesoojendajad
jne).
Kui seadmega koos kasutatakse teisi seadmeid, ei
tohiks ruumis tekkinud maksimaalne alarõhk olla üle
0,04 mbar.
Jälgige, et te toitejuhet ei vigastaks. Vigastatud
toitejuhtme vahetamiseks võtke ühendust volitatud
teeninduskeskusega.
Kui seade on ühendatud otse vooluvõrku, peab
elektriühendus olema varustatud
isolatsiooniseadisega, mis võimaldab seadme
vooluvõrgust eemaldada mitmepooluselise lahklülitiga.
Täielik lahtiühendamine peab vastama liigpinge III
kategoorias sätestatud tingimustele. Lahtiühendamine
kohapealsest juhtmesüsteemist peab olema kooskõlas
elektrijuhtmeid käsitlevate eeskirjadega.
Ärge seadme all lahtist leeki kasutage.
Ärge kasutage seadet ohtlike või plahvatusohtlike
ainete ja aurude väljajuhtimiseks.
Puhastage seadet regulaarselt pehme lapiga, et
vältida pinnamaterjali kahjustumist.
Ärge kasutage seadme pinna puhastamiseks
aurupuhastit, veepihustit, tugevatoimelisi abrasiivseid
aineid või teravaid metallkaabitsaid. Kasutage ainult
neutraalseid pesuaineid.
Süttimisohu ärahoidmiseks puhastage rasvafiltreid
regulaarselt (vähemalt 2 kuu tagant) ja eemaldage
kogunenud rasv seadmelt.
Puhastage seadme sisemust lapi või harjaga.
60
www.electrolux.com
2. OHUTUSJUHISED
2.1 Paigaldamine
HOIATUS!
Vigastuse, elektrilöögi,
tulekahju, põletuste või
seadme kahjustamise oht!
•
•
•
•
•
•
Seadet tohib paigaldada ainult
kvalifitseeritud tehnik.
Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada
ega kasutada.
Järgige seadmega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid.
Kuna seade on raske, olge selle
liigutamisel ettevaatlik. Kasutage
töökindaid ja kinnisi jalanõusid.
Enne seadme paigaldamist
eemaldage kogu pakend, sildid ja
kaitsekile.
Ärge paigaldage õhu väljaviiku
seinaõõnsusse, välja arvatud juhul,
kui see on selleks otstarbeks
mõeldud.
2.2 Elektriühendus
HOIATUS!
Tulekahju- ja elektrilöögioht!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kõik elektriühendused peab teostama
kvalifitseeritud elektrik.
Kontrollige, kas andmeplaadil olevad
elektriandmed vastavad teie kohaliku
vooluvõrgu näitajatele.
Kui andmeplaadil ei ole trükitud
sümbolit ( ), tuleb see seade
maandada.
Kasutage alati nõuetekohaselt
paigaldatud elektriohutut pistikupesa.
Vältige elektrijuhtmete sassiminekut.
Ärge kasutage mitmikpistikuid ega
pikenduskaableid.
Kui seinakontakt logiseb, ärge sinna
toitepistikut pange.
Seadet vooluvõrgust eemaldades
ärge tõmmake toitekaablist. Võtke
alati kinni pistikust.
Isoleeritud ja isoleerimata osad
peavad olema kinnitatud nii, et neid ei
saaks eemaldada ilma tööriistadeta.
Veenduge, et seade on õigesti
paigaldatud. Lahtise ja sobimatu
•
elektrijuhtme kasutamisel võib
seinakontakt üle kuumeneda.
Paigaldamisel jätke ühendamine
kõige viimaseks. Veenduge, et pärast
paigaldamist säilib juurdepääs
elektrivarustusele.
2.3 Kasutamine
HOIATUS!
Vigastuse, põletuse või
elektrilöögioht!
•
•
•
•
•
•
•
•
See seade on ette nähtud ainult
toiduvalmistamiseks. Ärge kasutage
seadet muudel eesmärkidel.
Ärge muutke seadme tehnilisi
omadusi.
Ärge kasutage seadet märgade
kätega või juhul, kui seade on
kontaktis veega.
Kasutage ainult seadmega
kaasasolevaid tarvikuid.
Toiduvalmistamisel jälgige, et leegid
ega kuumad osad ei puutuks rasva
või õliga kokku.
Ärge kasutage katmata elektrilisi
reste.
Ärge kasutage seadet hoiupinnana.
Ärge kasutage suurendusklaasi,
binoklit või muid optilisi seadmeid, et
vaadata lähedalt seadme valgustit.
2.4 Hooldus
•
•
Seadme parandamiseks võtke
ühendust volitatud
teeninduskeskusega.
Kasutage ainult originaalvaruosi.
2.5 Kõrvaldamine
HOIATUS!
Lämbumis- või vigastusoht!
•
•
•
Seadme õige kõrvaldamise kohta
saate täpsemaid juhiseid kohalikust
omavalitsusest.
Eemaldage seade vooluvõrgust.
Lõigake elektrijuhe seadme lähedalt
läbi ja visake ära.
EESTI
3. PAIGALDAMINE
3.1 Paigaldusjuhised
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
Täieliku ülevaate seadme
paigaldamise kohta leiate
iseseisvast
paigaldusjuhendist.
4. TOOTE KIRJELDUS
4.1 Ülevaade
1 Juhtpaneel
2 Lamp
3 Filter
1
2
3
4.2 Juhtpaneeli ülevaade
1
2
1 Lamp
2 Esimene mootorikiirus / Väljas
3 Teine mootorikiirus
5. IGAPÄEVANE KASUTAMINE
5.1 Õhupuhasti kasutamine
Kontrollige soovitatavaid kiirusi allolevast
tabelist.
3
4
4 Kolmas mootorikiirus
61
62
www.electrolux.com
Toidu soojendamine, toiduvalmistamine kaanega nõudes.
Toiduvalmistamine kaanega nõudes mitmel keedualal või põle‐
til, kerge praadimine.
Keetmine, suuremate koguste praadimine ilma kaaneta, toidu‐
valmistamine mitmel keedualal või põletil.
Pärast toiduvalmistamise
lõppu soovitatakse
õhupuhasti umbes 15
minutiks tööle jätta.
Õhupuhasti kasutamiseks:
2. Vajadusel vajutage valgustinuppu ,
et tööpinda valgustada.
3. Vajadusel muutke kiirust, vajutades
sobivat nuppu.
Seadme väljalülitamiseks vajutage uuesti
esimest kiirusenuppu.
1. Vajutage ühte esimest kiirusenuppu,
et seade sisse lülitada.
6. PUHASTUS JA HOOLDUS
6.1 Rasvafiltri puhastamine
Iga filtrit tuleb puhastada vähemalt kord
kuus. Filtrid on kinnitatud vastaskülgedel
asuvate klambrite ja varraste abil.
Filtri puhastamiseks:
1. Vajutage kinnitusklambri hoidikut,
mis asub filtripaneelil õhupuhasti all
(1).
1
Valige nõudepesumasinas
madala temperatuuriga
lühike tsükkel. Rasvafilter
võib kergelt muuta värvi,
kuid see ei mõjuta kuidagi
seadme tööd.
4. Filtrite tagasiasetamiseks korrake
kahte esimest sammu vastupidises
järjekorras.
Korrake toimingut kõigi filtritega.
6.2 Söefiltri asendamine
HOIATUS!
Söefilter ei ole pestav!
2
Söefiltri kasutusaeg võib olla erinev,
sõltudes toiduvalmistamise tüübist ja
rasvafiltri puhastamise sagedusest.
Filtri asendamiseks:
2. Kallutage filtri esiosa kergelt
allapoole (2), seejärel tõmmake.
Korrake kahte esimest sammu kõigi
filtritega.
3. Peske filtreid mitteabrasiivse
pesuvahendi ja käsnaga või
nõudepesumasinas.
1. Eemaldage seadmest kõik
rasvafiltrid.
Vt käesoleva peatüki osa "Rasvafiltri
puhastamine".
2. vajutage sakki (1) ja kallutage kergelt
filtri esiosa.
EESTI
63
Kindlasti tuleb filtrid välja vahetada
vähemalt iga nelja kuu tagant.
6.3 Lambi asendamine
Selle seadme juurde kuulub ka LEDlamp. Seda osa võib asendada ainult
tehnik. Mis tahes rikke korral vaadake
jaotist "Hooldus" peatükis
"Ohutusjuhised".
1
3. Uue filtri paigaldamiseks teostage
toiming vastupidises järjekorras.
7. VEAOTSING
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
7.1 Mida teha, kui...
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Seade ei käivitu.
Seade ei ole vooluvõrku
ühendatud või on ühenda‐
tud valesti.
Kontrollige, kas seade on
õigesti vooluvõrku ühenda‐
tud.
Seade ei käivitu.
Kaitse on vallandunud.
Tehke kindlaks, kas tõrke
põhjustas kaitse. Kui kaitse
korduvalt uuesti vallandub,
võtke ühendust elektrik‐
uga.
Lamp ei põle.
Lamp on katki.
Asendage lamp. Vt peatük‐
ki "Puhastus ja hooldus".
Seade ei ima auru piisavalt Valitud mootorikiirus ei
hästi.
vasta tekkivale auruhulga‐
le.
Muutke mootorikiirust.
8. JÄÄTMEKÄITLUS
Sümboliga
tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse. Aidake
hoida keskkonda ja inimeste tervist ja
suunake elektri- ja elektroonilised
jäätmed ringlusse. Ärge visake
sümboliga tähistatud seadmeid muude
majapidamisjäätmete hulka. Viige seade
kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi
saamiseks kohalikku omavalitsusse.
64
www.electrolux.com
SISÄLTÖ
1. TURVALLISUUSTIEDOT................................................................................. 64
2. TURVALLISUUSOHJEET................................................................................ 67
3. ASENNUS........................................................................................................ 68
4. TUOTEKUVAUS...............................................................................................68
5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ..................................................................................68
6. HOITO JA PUHDISTUS................................................................................... 69
7. VIANMÄÄRITYS............................................................................................... 70
SINUN PARHAAKSESI
Kiitämme teitä Electrolux-laitteen hankinnasta. Olette valinneet tuotteen, joka
perustuu vuosikymmenien aikana saatuun kokemukseen ja innovaatioon.
Kekseliäs ja tyylikäs laite, joka on suunniteltu teitä ajatellen. Laitetta
käyttäessänne voitte olla aina varma erinomaisista tuloksista.
Tervetuloa Electroluxiin.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huoltoohjeita:
www.electrolux.com/webselfservice
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.registerelectrolux.com
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.electrolux.com/shop
ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojelu
Oikeus muutoksiin pidätetään.
1.
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta
henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita
aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia
käyttökertoja varten.
SUOMI
65
1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
•
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset
henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt
eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat
käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään
sen käyttöön liittyvät vaarat.
Laite on pidettävä 3-8-vuotiaiden lasten ja erittäin
vakavasti liikuntarajoitteisten henkilöiden
ulottumattomissa, ellei heitä valvota jatkuvasti.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta,
ellei heitä valvota jatkuvasti.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa
ja hävittää asianmukaisesti.
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota sen
ollessa toiminnassa.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa
laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
•
•
•
•
Tämä laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön
keittotasojen, liesien ja vastaavien ruoanlaittolaitteiden
päällä.
Irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen huoltoa.
HUOMAUTUS: Laitteen kosketettavissa olevat osat
voivat kuumentua, kun sitä käytetään
ruoanlaittolaitteiden kanssa.
Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettuja
kiinnitysruuveja. Jos ne eivät kuulu pakkaukseen,
käytä asennusohjeissa suositeltuja ruuveja.
Laitteen kiinnityksessä ei saa käyttää liimaa.
Jätä pannujen alla olevan keittotason pinnan ja
laitteen alaosan väliin vähintään 65 cm tilaa, ellei
66
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
muuta mainita laitteen tai keittotason
asennusohjeissa.
Ilmanpoistojärjestelmän tulee olla paikallisten
määräyksien mukainen.
Varmista, että huoneen ilmanvaihto on hyvä. Muiden
kaasulla tai polttoaineilla toimivien laitteiden tai
avotulien kehittämät höyryt tai savu eivät saa päästä
tilaan ilmastointikanavien kautta.
Varmista, ettei tuuletusaukoissa ole tukoksia ja ettei
laitteen keräämää ilmaa syötetä muiden laitteiden
savun- ja höyrynpoistokanaviin
(keskuslämmitysjärjestelmät, termosifonit,
vedenlämmittimet, jne.).
Kun laite toimii muiden laitteiden kanssa, huoneen
alipaine saa olla korkeintaan 0,04 mbar.
Varmista, ettei virtajohto vaurioidu. Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluumme tai sähköasentajaan
vaurioituneen virtajohdon vaihtamiseksi.
Jos laite on liitetty suoraan sähköverkkoon,
sähköjärjestelmään on asennettava eristyslaite, joka
mahdollistaa virran katkaisemisen kaikista laitteen
navoista. Täydellinen virran katkaisu on taattava
ylijänniteluokan III määrityksien mukaisesti.
Virrankatkaisulaite tulee integroida pysyvään
johdotukseen johdotussäätöjen mukaisesti.
Älä liekitä laitteen alla.
Ei saa käyttää vaarallisten tai räjähtävien materiaalien
ja höyryjen sammuttamiseen.
Puhdista laite säännöllisesti pehmeällä liinalla, jotta
pintamateriaali pysyisi hyväkuntoisena.
Älä käytä höyrypesuria, vesisuihkua, voimakkaita
hankaavia puhdistusaineita tai teräviä metallikaapimia
laitteen pinnan puhdistamiseen. Käytä ainoastaan
mietoja pesuaineita.
Puhdista rasvasuodattimet säännöllisesti (vähintään 2
kuukauden välein) ja poista rasvajäämät laitteesta
tulipalovaaran välttämiseksi.
SUOMI
•
67
Puhdista laitteen sisäosa liinalla tai harjalla.
2. TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
VAROITUS!
Virheellinen käyttö voi
aiheuttaa henkilövahinkoja,
sähköiskuja, tulipaloja,
palovammoja tai laitteen
vaurioitumisen.
•
•
•
•
•
•
Asennuksen saa suorittaa vain
ammattitaitoinen henkilö.
Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa
tai käyttää.
Noudata koneen mukana toimitettuja
asennusohjeita.
Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
Poista kaikki pakkausmateriaalit,
merkit ja suojakalvot ennen laitteen
asentamista.
Ilmanpoistoa ei saa asentaa seinän
sisään, ellei seinän syvennystä ole
tarkoitettu tähän tarkoitukseen.
2.2 Sähköliitäntä
VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kaikki sähkökytkennät tulee jättää
asiantuntevan sähköasentajan
vastuulle.
Varmista, että arvokilvessä olevat
parametrit ovat verkkovirtalähteen
sähköarvojen mukaisia.
Jos symbolia ( ) ei ole merkitty
arvokilpeen, laite on maadoitettava.
Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
Varo, ettei virtajohto takerru kiinni
mihinkään.
Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
Jos pistoke on löysästi kiinni
virtajohdossa, älä kiinnitä sitä
pistorasiaan.
Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
Jännitteenalaisten ja eristettyjen osien
suojat tulee asentaa niin, ettei niiden
irrotus onnistu ilman työkaluja.
•
•
Varmista, että laite on asennettu
oikein. Löysät tai vääränlaiset
virtajohdot voivat aiheuttaa liittimen
ylikuumenemisen.
Liitä laite asennuksen jälkeen.
Varmista, että verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen
jälkeen.
2.3 Käyttö
VAROITUS!
Henkilövahinkojen,
palovammojen ja
sähköiskujen vaara.
•
•
•
•
•
•
•
•
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
ruoanlaittoon. Laitetta ei saa käyttää
muuhun tarkoitukseen.
Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
Älä käytä laitetta märillä käsillä tai kun
se on kosketuksissa veteen.
Käytä ainoastaan laitteen mukana
toimitettuja lisävarusteita.
Pidä liekit tai kuumat esineet kaukana
rasvoista ja öljyistä
ruoanvalmistuksen ja paistamisen
aikana.
Älä käytä suojaamattomia
sähkögrillejä.
Älä käytä laitetta säilytystasona.
Älä katso suoraan laitteen valoon
suurennuslaseilla, kiikareilla tai
vastaavilla optisilla laitteilla.
2.4 Huoltopalvelu
•
•
Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
2.5 Hävittäminen
VAROITUS!
Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
•
•
Kysy lisätietoa laitteen oikeaoppisesta
hävittämisestä paikalliselta
viranomaiselta.
Irrota pistoke pistorasiasta.
68
www.electrolux.com
•
Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja
hävitä se.
3. ASENNUS
3.1 Asennusohjeet
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
Katso kaikki laitteen
asennusta koskevat tiedot
erillisestä asennusoppaasta.
4. TUOTEKUVAUS
4.1 Laitteen osat
1 Käyttöpaneeli
2 Lamppu
3 Suodatin
1
2
3
4.2 Käyttöpaneelin osat
1
2
1 Lamppu
2 Moottorin ensimmäinen nopeustaso /
Pois
5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
5.1 Liesituulettimen käyttö
Tarkista suositeltu nopeus alla olevasta
taulukosta.
3
4
3 Moottorin toinen nopeustaso
4 Moottorin kolmas nopeustaso
SUOMI
69
Ruokien lämmitys, ruoanvalmistus kannellisilla keittoastioilla.
Ruoanvalmistus kannellisilla keittoastioilla useammalla keitto‐
alueella tai polttimella, kevyt paistaminen.
Keittäminen, suurien ruokamäärien paistaminen ilman kantta,
ruoanvalmistus useammalla keittoalueella tai polttimella.
Liesituuletin on suositeltavaa
jättää toimintaan noin 15
minuutin ajaksi ruoanlaiton
jälkeen.
Liesituulettimen käyttäminen:
2. Paina tarvittaessa valopainiketta
keittotason valaisemiseksi.
3. Muuta nopeutta tarvittaessa
painamalla haluamaasi painiketta.
Sammuta laite painamalla uudelleen
ensimmäistä nopeuspainiketta.
1. Kytke laite päälle painamalla jotakin
ensimmäisistä nopeuspainikkeista.
6. HOITO JA PUHDISTUS
6.1 Rasvasuodattimen
puhdistaminen
Suodattimet tulee puhdistaa vähintään
kerran kuukaudessa. Suodattimet tulee
asentaa pidikkeiden avulla niin, että tapit
ovat vastakkaisella puolella.
Suodattimen puhdistaminen:
1. Paina asennuspidikkeen kahvaa
liesituulettimen alaosassa olevassa
suodatinpaneelissa (1).
1
Pese astianpesukoneen
alhaisella lämpötilalla ja
lyhyellä ohjelmalla.
Rasvasuodattimessa voi
esiintyä värimuutoksia, tämä
ei vaikuta laitteen
suorituskykyyn.
4. Asenna suodattimet takaisin
noudattamalla kahden ensimmäisen
vaiheen ohjeita päinvastaisessa
järjestyksessä.
Toista vaiheet tarvittaessa kaikkien
suodattimien kohdalla.
6.2 Hiilisuodattimen
vaihtaminen
VAROITUS!
Hiilisuodatinta ei voi pestä!
2
2. Kallista suodattimen etuosaa hiukan
alaspäin (2) ja vedä sen jälkeen.
Toista kaksi ensimmäistä vaihetta
jokaisen suodattimen kohdalla.
3. Puhdista suodattimet sienellä
käyttäen hankaamattomia
pesuaineita tai pese ne
astianpesukoneessa.
Hiilisuodattimen kyllästymisaika vaihtelee
ruoanlaittotavan ja rasvasuodattimen
puhdistustiheyden mukaan.
Suodattimen vaihtaminen:
1. Irrota rasvasuodattimet laitteesta.
Lue ohjeet tämän luvun osiosta
"Rasvasuodattimen puhdistaminen".
2. Paina kielekettä (1) ja kallista hiukan
suodattimen etuosaa.
70
www.electrolux.com
Suodattimet on joka tapauksessa
vaihdettava vähintään neljän kuukauden
välein.
6.3 Lampun vaihtaminen
1
3. Asenna uusi suodatin suorittamalla
toimenpiteet päinvastaisessa
järjestyksessä.
Laitteen mukana toimitetaan LEDlamppu. Tämän osan saa vaihtaa
ainoastaan huoltoteknikko. Mikäli
laitteessa esiintyy toimintahäiriöitä, katso
kohta "Huolto" luvusta
"Turvallisuusohjeet".
7. VIANMÄÄRITYS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
7.1 Käyttöhäiriöt
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Laite ei kytkeydy toimin‐
taan.
Laitetta ei ole kytketty säh‐ Tarkista, onko laite kytketty
köverkkoon tai se on liitetty oikein sähköverkkoon.
sähköverkkoon virheelli‐
sesti.
Laite ei kytkeydy toimin‐
taan.
Sulake on palanut.
Tarkista, onko toimintahäi‐
riön syynä sulake. Jos su‐
lake palaa aina uudelleen,
käänny sähköalan ammat‐
tilaisen puoleen.
Valo ei syty.
Lamppu on palanut.
Vaihda lamppu. Lue ohjeet
kohdasta "Hoito ja puhdis‐
tus".
Laite ei poista höyryä riittä‐ Moottorin nopeus on riittä‐ Säädä moottorin nopeutta.
vän tehokkaasti.
mätön muodostuvaan höy‐
ryyn nähden.
8. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
FRANÇAIS
71
TABLE DES MATIÈRES
1. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ..................................................................... 71
2. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ......................................................................74
3. INSTALLATION................................................................................................ 75
4. DESCRIPTION DE L'APPAREIL...................................................................... 76
5. UTILISATION QUOTIDIENNE..........................................................................76
6. ENTRETIEN ET NETTOYAGE.........................................................................77
7. DÉPANNAGE................................................................................................... 78
NOUS PENSONS À VOUS
Merci d'avoir choisi ce produit Electrolux. Avec ce produit, vous bénéficiez de
dizaines d'années d'expérience professionnelle et d'innovation. Ingénieux et
élégant, il a été conçu sur mesure pour vous. Grâce à cet appareil, vous savez
que chaque utilisation vous apportera satisfaction.
Bienvenue chez Electrolux.
Visitez notre site Internet pour :
Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations :
www.electrolux.com/webselfservice
Enregistrez votre produit pour obtenir un meilleur service :
www.registerelectrolux.com
Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour
votre appareil :
www.electrolux.com/shop
SERVICE APRÈS-VENTE
Utilisez toujours des pièces d'origine.
Avant de contacter le service après-vente, assurez-vous de disposer des
informations suivantes : Modèle, PNC, numéro de série.
Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique.
Avertissement/Consignes de sécurité
Informations générales et conseils
Informations en matière de protection de l'environnement
Sous réserve de modifications.
1.
INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez
soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne
pourra être tenu pour responsable des blessures et
dégâts résultant d'une mauvaise installation ou
utilisation. Conservez toujours les instructions dans un
lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.
72
www.electrolux.com
1.1 Sécurité des enfants et des personnes
vulnérables
•
•
•
•
•
•
•
Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus
de 8 ans, ainsi que des personnes dont les capacités
physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou
dont les connaissances et l'expérience sont
insuffisantes, à condition d'être surveillés ou d'avoir
reçu des instructions concernant l'utilisation sécurisée
de l'appareil et de comprendre les risques encourus.
Les enfants entre 3 et 8 ans et les personnes ayant un
handicap très important et complexe doivent être
tenus à l'écart de l'appareil, à moins d'être surveillés
en permanence.
Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à
l'écart de l'appareil, à moins d'être surveillés en
permanence.
Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants
et jetez-les convenablement.
Tenez les enfants et les animaux éloignés de
l'appareil lorsque celui-ci est en cours de
fonctionnement.
Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre
une opération de maintenance sur l'appareil sans
surveillance.
1.2 Consignes générales de sécurité
•
•
•
Cet appareil est conçu pour une utilisation domestique
sur des tables de cuisson, des cuisinières ou d'autres
appareils de cuisson similaires.
Avant d'effectuer une opération de maintenance,
débranchez l'appareil de la prise secteur.
ATTENTION : Les parties accessibles peuvent
devenir chaudes en cours d'utilisation en raison des
appareils de cuisson.
FRANÇAIS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
73
Utilisez uniquement les vis de fixation fournies avec
l'appareil. Si elles ne sont pas fournies, utilisez les vis
recommandées dans les instructions d'installation.
N'utilisez pas d'adhésifs pour fixer l'appareil.
La distance minimale entre la surface de la table de
cuisson sur laquelle les récipients sont posés et la
partie inférieure de l'appareil doit être d'au moins
65 cm, sauf indication contraire dans les instructions
d'installation de l’appareil ou de la table de cuisson.
L'évacuation d'air doit être conforme aux
réglementations des autorités locales.
Aérez suffisamment la pièce où est installé l'appareil
pour éviter le reflux de gaz provenant d'appareils
utilisant d'autres combustibles, y compris les flammes
nues.
Assurez-vous que les aérations ne sont pas bouchées
et que l'air aspiré par l'appareil ne provient pas d'un
conduit d'évacuation des fumées et vapeurs émises
par d'autres appareils (systèmes de chauffage central,
thermosiphons, chauffe-eau, etc.).
Lorsque l'appareil fonctionne avec d'autres appareils,
le vide maximal généré dans la pièce ne doit pas
dépasser 0,04 mbar.
Veillez à ne pas endommager le câble d'alimentation.
Contactez notre centre de maintenance agréé ou un
électricien pour remplacer le câble d'alimentation s'il
est endommagé.
Si l'appareil est directement branché sur l'alimentation
secteur, l'installation électrique doit être équipée d'un
dispositif d'isolation permettant de débrancher
l'appareil du secteur avec une coupure omnipolaire.
La déconnexion complète doit être conforme aux
conditions de surtension de catégorie III. Un moyen de
déconnexion doit être prévu dans le câblage fixe
conformément aux règles nationales d’installation.
Ne flambez pas d'aliments sous l'appareil.
74
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
N'utilisez pas l'appareil pour évacuer des matériaux et
vapeurs dangereux ou explosifs.
Nettoyez régulièrement l'appareil à l'aide d'un chiffon
doux afin de maintenir le revêtement en bon état.
N'utilisez pas de nettoyeur vapeur, de pulvérisateur
d'eau, de produit nettoyant abrasif, ni de grattoir
métallique pour nettoyer la surface de l'appareil.
Utilisez uniquement des produits de lavage neutres.
Nettoyez régulièrement les filtres à graisse (au moins
tous les 2 mois) et éliminez les dépôts de graisses de
l'appareil pour éviter tout risque d'incendie.
Utilisez un chiffon ou une brosse pour nettoyer
l'intérieur de l'appareil.
2. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
2.1 Installation
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure, de choc
électrique, d'incendie, de
brûlures ou de dommage
matériel à l'appareil.
•
•
•
•
•
•
L'appareil doit être installé
uniquement par un professionnel
qualifié.
N'installez pas et ne branchez pas un
appareil endommagé.
Suivez scrupuleusement les
instructions d'installation fournies
avec l'appareil.
Soyez toujours vigilants lorsque vous
déplacez l'appareil car il est lourd.
Utilisez toujours des gants de sécurité
et des chaussures fermées.
Avant d'installer l'appareil, retirez tous
les emballages, les étiquettes et le
film de protection.
N'installez pas le conduit d'évacuation
de l'air dans une cavité du mur, sauf
si cette cavité est spécialement
conçue pour cela.
2.2 Branchement électrique
AVERTISSEMENT!
Risque d'incendie ou
d'électrocution.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
L’ensemble des branchements
électriques doit être effectué par un
technicien qualifié.
Vérifiez que les paramètres figurant
sur la plaque signalétique
correspondent aux données
électriques de votre réseau.
Si le symbole ( ) n'est pas imprimé
sur la plaque signalétique, l'appareil
doit être raccordé à la terre.
Utilisez une prise correctement
installée et protégée contre les chocs.
Ne laissez pas le câble d'alimentation
s'emmêler.
L’appareil ne doit pas être raccordé à
l’aide d'une prise multiple ou d'un
prolongateur.
Si la prise de courant est lâche, ne
branchez pas la fiche d'alimentation
secteur.
Ne tirez jamais sur le câble
d’alimentation électrique pour
débrancher l’appareil. Tirez toujours
sur la fiche de la prise secteur.
La protection contre les chocs des
parties sous tension et isolées doit
FRANÇAIS
•
•
être fixée de telle manière qu’elle ne
puisse pas être enlevée sans outils.
Assurez-vous que l'appareil est bien
installé. Un câble d'alimentation
électrique desserré ou mal branché
peuvent être à l'origine d'une
surchauffe des bornes.
Branchez l'appareil à l'extrémité de
l'installation. Assurez-vous que la
prise secteur est accessible une fois
l'appareil installé.
2.3 Utilisation
AVERTISSEMENT!
Risque de blessures, de
brûlures ou d'électrocution.
•
•
•
•
•
Cet appareil est exclusivement
destiné à un usage culinaire.
N'utilisez pas cet appareil pour un
autre usage.
Ne modifiez pas les caractéristiques
de cet appareil.
N'utilisez jamais cet appareil avec les
mains mouillées ou lorsqu'il est en
contact avec de l'eau.
N'utilisez que les accessoires fournis
avec l'appareil.
Tenez les flammes ou les objets
chauds éloignés des graisses et de
l'huile durant la cuisson et la friture.
•
•
•
2.4 Maintenance
•
•
Pour réparer l'appareil, contactez un
service après-vente agréé.
Utilisez exclusivement des pièces
d'origine.
2.5 Mise au rebut
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure ou
d'asphyxie.
•
•
•
Contactez votre service municipal
pour obtenir des informations sur la
marche à suivre pour mettre l'appareil
au rebut.
Débranchez l'appareil de
l'alimentation électrique.
Coupez le câble d'alimentation au ras
de l'appareil et mettez-le au rebut.
3. INSTALLATION
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
75
N'utilisez pas de grills électriques non
couverts.
N'utilisez pas l'appareil comme
espace de rangement.
N'utilisez pas de loupe, de lunettes, ni
aucun autre dispositif optique
semblable pour regarder directement
l'éclairage de l'appareil.
3.1 Instructions d'installation
Pour des informations
complètes sur l'installation
de l'appareil, reportez-vous à
la notice d'installation fournie
séparément.
76
www.electrolux.com
4. DESCRIPTION DE L'APPAREIL
4.1 Présentation générale
1 Bandeau de commande
2 Éclairage
3 Filtre
1
2
3
4.2 Présentation du bandeau de commande
1
2
1 Éclairage
2 Première vitesse du moteur / Arrêt
3 Deuxième vitesse du moteur
3
4
4 Troisième vitesse du moteur
5. UTILISATION QUOTIDIENNE
5.1 Utilisation de la hotte
Vérifiez la vitesse recommandée dans le
tableau ci-dessous.
Lorsque vous faites réchauffer des aliments, cuire avec des ré‐
cipients couverts.
Lorsque vous cuisinez dans des récipients couverts sur plu‐
sieurs zones de cuisson ou brûleurs, frire doucement.
Lorsque vous faites bouillir, frire de grosses quantités d'ali‐
ments sans couvercle, cuire sur plusieurs zones de cuisson ou
brûleurs.
FRANÇAIS
Nous vous recommandons
de laisser la hotte
fonctionner pendant environ
15 minutes après la cuisson.
Pour faire fonctionner la hotte :
1. Appuyez sur l'une des premières
vitesses pour allumer l'appareil.
77
2. Si nécessaire, appuyez sur la touche
pour éclairer la surface de
cuisson.
3. Si nécessaire, modifiez la vitesse en
appuyant sur la touche souhaitée.
Pour éteindre l'appareil, appuyez à
nouveau sur la touche de la première
vitesse.
6. ENTRETIEN ET NETTOYAGE
6.1 Nettoyage du filtre à graisse
Chaque filtre doit être nettoyé au moins
une fois par mois. Les filtres sont fixés à
l'aide de pinces et de pivots du côté
opposé.
Pour nettoyer le filtre :
1. Appuyez sur le levier de la pince de
fixation du filtre, sous la hotte (1).
1
2
2. Faites basculer doucement l'avant du
filtre vers le bas (2), puis tirez
dessus.
Répétez les deux premières étapes pour
tous les filtres.
3. Nettoyez les filtres à l'aide d'une
éponge et d'un détergent non abrasif,
ou au lave-vaisselle.
Le lave-vaisselle doit être
réglé à basse température,
sur cycle court. La
décoloration du filtre à
graisse n'a aucune incidence
sur les performances de
l'appareil.
4. Pour réinstaller le filtre, suivez les
deux premières étapes dans l'ordre
inverse.
Répétez les étapes pour tous les filtres,
si présents.
6.2 Remplacement du filtre au
charbon
AVERTISSEMENT!
Le filtre à charbon n'est pas
lavable !
Le temps de saturation du filtre à
charbon varie en fonction du type de
cuisson et la régularité du nettoyage du
filtre à graisse.
Pour remplacer le filtre :
1. Retirez les filtres à graisse de
l'appareil.
Reportez-vous au paragraphe
« Nettoyage du filtre à graisse » de ce
chapitre.
2. Appuyez sur la patte (1) et faites
basculer doucement l’avant du filtre.
1
3. Pour installer un nouveau filtre,
suivez la même procédure dans
l'ordre inverse.
Dans tous les cas, les filtres doivent être
remplacés au moins une fois tous les
quatre mois.
6.3 Remplacement de
l'éclairage
Cet appareil est fourni avec une ampoule
LED. Cette pièce peut uniquement être
remplacée par un technicien. En cas de
78
www.electrolux.com
dysfonctionnement, reportez-vous au
paragraphe « Maintenance » du chapitre
« Consignes de sécurité ».
7. DÉPANNAGE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
7.1 En cas d'anomalie de fonctionnement
Problème
Cause probable
Solution
L'appareil ne s'allume pas.
L'appareil n'est pas con‐
necté à une source d'ali‐
mentation électrique ou le
branchement est incorrect.
Vérifiez que l'appareil est
correctement branché à
une source d'alimentation
électrique.
L'appareil ne s'allume pas.
Le fusible a disjoncté.
Vérifiez que le fusible est
bien la cause de l'anoma‐
lie. Si les fusibles disjonc‐
tent de manière répétée,
faites appel à un électri‐
cien qualifié.
L'éclairage ne fonctionne
pas.
L'éclairage est défectueux. Remplacez l'ampoule. Re‐
portez-vous au chapitre
« Entretien et nettoyage ».
L'appareil n'absorbe pas
assez les vapeurs.
La vitesse du moteur n'est
pas adaptée aux vapeurs
émises.
Modifiez la vitesse du mo‐
teur.
8. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le
symbole . Déposez les emballages
dans les conteneurs prévus à cet effet.
Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité,
recyclez vos produits électriques et
électroniques. Ne jetez pas les appareils
portant le symbole
avec les ordures
FRANÇAIS
ménagères. Emmenez un tel produit
dans votre centre local de recyclage ou
contactez vos services municipaux.
79
80
www.electrolux.com
INHALTSVERZEICHNIS
1. SICHERHEITSHINWEISE................................................................................80
2. SICHERHEITSANWEISUNGEN...................................................................... 83
3. MONTAGE........................................................................................................84
4. GERÄTEBESCHREIBUNG.............................................................................. 85
5. TÄGLICHER GEBRAUCH................................................................................85
6. REINIGUNG UND PFLEGE............................................................................. 86
7. FEHLERSUCHE............................................................................................... 87
WIR DENKEN AN SIE
Vielen Dank, dass Sie sich für ein Gerät von Electrolux entschieden haben. Sie
haben ein Produkt gewählt, hinter dem jahrzehntelange professionelle Erfahrung
und Innovation stehen. Bei der Entwicklung dieses großartigen und eleganten
Geräts haben wir an Sie gedacht. So haben Sie bei jedem Gebrauch die
Gewissheit, dass Sie stets großartige Ergebnisse erzielen werden.
Willkommen bei Electrolux.
Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:
Sich Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs- und ServiceInformationen zu holen:
www.electrolux.com/webselfservice
Ihr Produkt für einen besseren Service zu registrieren:
www.registerelectrolux.com
Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät zu kaufen:
www.electrolux.com/shop
REPARATUR- UND KUNDENDIENST
Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile für Ihre Produkte.
Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst
wenden: Modell, Produktnummer (PNC), Seriennummer.
Diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild.
Warnungs-/Sicherheitshinweise
Allgemeine Informationen und Empfehlungen
Informationen zum Umweltschutz
Änderungen vorbehalten.
1.
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des
Geräts zuerst die Bedienungsanleitung. Bei
Verletzungen oder Schäden infolge nicht
ordnungsgemäßer Montage oder Verwendung
übernimmt der Hersteller keine Haftung. Bewahren Sie
DEUTSCH
81
die Anleitung zum Nachschlagen an einem sicheren und
zugänglichen Ort auf.
1.1 Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen
Personen
•
•
•
•
•
•
•
Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und
Personen mit eingeschränkten physischen,
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit
mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen
nur dann verwendet werden, wenn sie durch eine für
ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt
werden oder in die sichere Verwendung des Geräts
eingewiesen wurden und die mit dem Gerät
verbundenen Gefahren verstanden haben.
Kinder zwischen 3 und 8 Jahren und Personen mit
schweren Behinderungen oder Mehrfachbehinderung
müssen vom Gerät ferngehalten werden, wenn sie
nicht ständig beaufsichtigt werden.
Halten Sie Kinder unter 3 Jahren vom Gerät fern,
wenn sie nicht ständig beaufsichtigt werden.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von
Kindern fern und entsorgen Sie es auf angemessene
Weise.
Kinder und Haustiere vom Gerät während des
Betriebs fernhalten.
Kinder dürfen keine Reinigung und Wartung ohne
Beaufsichtigung durchführen.
1.2 Allgemeine Sicherheit
•
•
•
Dieses Gerät eignet sich für den Einsatz in
Haushalten über Kochfeldern, Herden und ähnlichen
Kochgeräten.
Ziehen Sie bitte vor jeder Wartungsmassnahme den
Netzstecker aus der Steckdose.
VORSICHT: Die zugänglichen Geräteteile werden
beim Betrieb mit Kochgeräten sehr heiß.
82
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Verwenden Sie ausschließlich die im Lieferumfang
enthaltenen Halteschrauben. Falls diese nicht
mitgeliefert werden, verwenden Sie die in der
Montageanleitung empfohlenen Schrauben.
Verwenden Sie keine Klebstoffe zur Befestigung des
Geräts.
Falls in der Montageanleitung des Geräts oder
Kochfelds nicht anders angegeben, muss der Abstand
zwischen der Kochfeldoberfäche, auf der die Töpfe
stehen, und der Unterseite des Geräts mindestens 65
cm betragen.
Die Freisetzung der Abluft muss gemäß den örtlichen
Vorschriften erfolgen.
Der Raum, in dem das Gerät installiert wird, muss gut
belüftet sein, damit keine Gase von offenem Feuer
oder von Geräten, die mit Brennstoffen betrieben
werden, in den Raum zurückströmen.
Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsschlitze nicht
blockiert werden und die vom Gerät aufgenommene
Luft nicht in einen Lüftungskanal geleitet wird, der zur
Ableitung von Rauch und Dampf von anderen Geräten
(Zentralheizungssystemen, Thermosiphonsystemen,
Warmwasserbereitern) dient.
Wenn das Gerät zusammen mit anderen Geräten
betrieben wird, darf der im Raum erzeugte
Vakuumwert maximal 0,04 mbar betragen.
Achten Sie darauf, das Netzkabel nicht zu
beschädigen. Wenden Sie sich zum Austausch eines
beschädigten Netzkabels an unseren autorisierten
Kundendienst oder eine Elektrofachkraft.
Falls das Gerät direkt an die Spannungsversorgung
angeschlossen werden soll, muss die elektrische
Installation mit einer Trennvorrichtung ausgerüstet
sein, die eine allpolige Trennung vom Netz ermöglicht.
Die vollständige Trennung muss den Anforderungen
der Überspannungskategorie III entsprechen. Gemäß
den Verdrahtungsregeln muss bei Festverdrahtung
DEUTSCH
•
•
•
•
•
•
83
eine Vorrichtung zur Trennung des Gerätes von der
Spannungsversorgung vorhanden sein.
Flambieren Sie nicht unter diesem Gerät.
Verwenden Sie keine gefährlichen oder
explosionsfähigen Stoffe oder Dämpfe.
Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem weichen
Tuch, um eine Verschlechterung des
Oberflächenmaterials zu verhindern.
Verwenden Sie zur Reinigung der Geräteoberfläche
keine Dampfreiniger, Wasserstrahlreiniger oder
scharfen Metallschaber. Verwenden Sie
ausschließlich Neutralreiniger.
Reinigen Sie die Fettfilter regelmäßig (mindestens alle
2 Monate) und beseitigen Sie Fettablagerungen vom
Gerät, um eine Brandgefahr zu vermeiden.
Verwenden Sie ein Tuch oder eine Bürste zum
Reinigen des Geräteinnenraums.
2. SICHERHEITSANWEISUNGEN
2.1 Installation
WARNUNG!
Verletzungs-, Stromschlag-,
Brand-, Verbrennungsgefahr
sowie Risiko von Schäden
am Gerät.
•
•
•
•
•
•
Nur eine qualifizierte Fachkraft darf
den elektrischen Anschluss des
Geräts vornehmen.
Montieren Sie ein beschädigtes Gerät
nicht und benutzen Sie es nicht.
Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.
Seien Sie beim Umsetzen des
Gerätes vorsichtig, da es sehr schwer
ist. Tragen Sie stets
Sicherheitshandschuhe und festes
Schuhwerk.
Entfernen Sie das gesamte
Verpackungsmaterial, alle Aufkleber
und die Schutzfolie, bevor Sie das
Gerät installieren.
Installieren Sie die Abluft nicht in eine
Wandöffnung, außer diese wurde für
diesen Zweck bestimmt.
2.2 Elektroanschluss
WARNUNG!
Brand- und
Stromschlaggefahr.
•
•
•
•
•
•
•
Alle elektrischen Anschlüsse sind von
einem geprüften Elektriker
vorzunehmen.
Stellen Sie sicher, dass die Daten auf
dem Typenschild mit den elektrischen
Nennwerten der Netzspannung
übereinstimmen.
Wenn das Symbol ( ) nicht auf dem
Typenschild aufgedruckt ist, muss das
Gerät geerdet werden.
Schließen Sie das Gerät nur an eine
ordnungsgemäß installierte
Schutzkontaktsteckdose an.
Achten Sie darauf, dass das
Netzkabel nicht lose hängt oder sich
verheddert.
Verwenden Sie keine
Mehrfachsteckdosen oder
Verlängerungskabel.
Falls die Steckdose lose ist, schließen
Sie den Netzstecker nicht an.
84
www.electrolux.com
•
•
•
•
Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn
Sie das Gerät von der
Stromversorgung trennen möchten.
Ziehen Sie stets am Netzstecker.
Alle Teile, die gegen direktes
Berühren schützen, sowie die
isolierten Teile müssen so befestigt
werden, dass sie nicht ohne
Werkzeug entfernt werden können.
Vergewissern Sie sich, dass das
Gerät ordnungsgemäß installiert ist.
Lockere und unsachgemäße
Netzstecker können die Klemme
überhitzen.
Schließen Sie das Gerät am Ende der
Montage an. Stellen Sie sicher, dass
der Netzanschluss nach der Montage
noch zugänglich ist.
2.3 Gebrauch
WARNUNG!
Verletzungs-, Verbrennungsund Stromschlaggefahr.
•
•
•
•
•
Dieses Gerät ist nur zum Kochen
bestimmt. Benutzen Sie das Gerät
nicht für andere Zwecke.
Nehmen Sie keine technischen
Änderungen am Gerät vor.
Bedienen Sie das Gerät nicht mit
feuchten oder nassen Händen oder
wenn es mit Wasser in Kontakt
gekommen ist.
Verwenden Sie ausschließlich das mit
dem Gerät gelieferte Zubehör.
Halten Sie Flammen oder erhitzte
Gegenstände während des Kochens
•
•
•
und Bratens von Fetten und Ölen
fern.
Verwenden Sie keine offenen
Elektrogrills.
Verwenden Sie das Gerät nicht als
Abstellfläche.
Verwenden Sie keine
Vergrösserungsgläser, Ferngläser
oder ähnliche optische Geräte, um
direkt auf die Beleuchtung des Geräts
zu blicken.
2.4 Service
•
•
Wenden Sie sich zur Reparatur des
Geräts an den autorisierten
Kundendienst.
Verwenden Sie ausschließlich
Originalersatzteile.
2.5 Entsorgung
WARNUNG!
Verletzungs- und
Erstickungsgefahr.
•
•
•
Für Informationen zur
ordnungsgemäßen Entsorgung des
Geräts wenden Sie sich an die
zuständige kommunale Behörde vor
Ort.
Trennen Sie das Gerät von der
Stromversorgung.
Schneiden Sie das Netzkabel in der
Nähe des Geräts ab, und entsorgen
Sie es.
3. MONTAGE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
3.1 Hinweise zur Montage
Vollständige Informationen
zur Montage des Geräts
finden Sie in der separaten
Montageanleitung.
DEUTSCH
4. GERÄTEBESCHREIBUNG
4.1 Gesamtansicht
1 Bedienfeld
2 Beleuchtung
3 Filter
1
2
3
4.2 Überblick – Bedienfeld
1
2
1 Beleuchtung
2 Erste Motorgeschwindigkeit/Aus
3 Zweite Motorgeschwindigkeit
3
4
4 Dritte Motorgeschwindigkeit
5. TÄGLICHER GEBRAUCH
5.1 Verwenden der
Abzughaube
Entnehmen Sie die empfohlene
Geschwindigkeit aus der Tabelle unten.
Aufwärmen von Speisen, Kochen in Töpfen mit Deckeln.
Kochen in Töpfen mit Deckeln auf mehreren Kochzonen oder
Brennern, sanftes Braten.
Kochen von Wasser, Braten von großen Speisemengen ohne
Deckel, Kochen auf mehreren Kochzonen oder Brennern.
85
86
www.electrolux.com
Es wird empfohlen, die
Dunstabzugshaube nach
dem Kochen etwa 15
Minuten lang laufen zu
lassen.
Dunstabzugshaube bedienen:
1. Zum Einschalten des Geräts drücken
Sie eine der ersten
Geschwindigkeitstasten.
2. Bei Bedarf drücken Sie die Lichttaste
, um den Kochbereich zu
beleuchten.
3. Bei Bedarf ändern Sie die
Geschwindigkeit durch Drücken der
entsprechenden Taste.
Zum Ausschalten des Geräts drücken
Sie die erste Geschwindigkeitstaste
erneut.
6. REINIGUNG UND PFLEGE
6.1 Reinigen des Fettfilters
Jeder Filter muss mindestens einmal im
Monat gereinigt werden. Die Filter sind
mit Klammern und Stiften auf der
gegenüberliegenden Seite befestigt.
Filter reinigen:
1. Drücken Sie den Griff der
Befestigungsklammer an der
Filtertafel unterhalb der
Dunstabzugshaube (1).
1
Dazu muss die
Spülmaschine auf einen
kurzen Spülgang mit
niedriger Temperatur
eingestellt werden. Am
Fettfilter können
Verfärbungen auftreten,
diese beeinträchtigt die
Leistung des Geräts jedoch
nicht.
4. Zum erneuten Einbau des Filters
befolgen Sie die ersten beiden
Schritte in umgekehrter Reihenfolge.
Wiederholen Sie ggf. die Schritte für alle
Filter.
6.2 Austauschen des
Kohlefilters
2
2. Neigen Sie die Vorderseite des
Filters leicht nach unten (2) und
ziehen Sie ihn heraus.
Wiederholen Sie die beiden ersten
Schritte für alle Filter.
3. Reinigen Sie die Filter mit einem
Schwamm und nicht-scheuerndem
Reiniger oder in der Spülmaschine.
WARNUNG!
Der Kohlefilter kann nicht
gewaschen werden!
Der Zeitpunkt der Sättigung des
Kohlefilters variiert je nach Art des
Kochens und der regelmäßigen
Reinigung des Fettfilters.
Austauschen des Filters:
1. Bauen Sie die Fettfilter aus dem
Gerät aus.
Siehe „Reinigen des Fettfilters“ in diesem
Kapitel.
2. Drücken Sie auf die Lasche (1) und
neigen Sie die Filtervorderseite
leicht.
DEUTSCH
87
Auf jeden Fall müssen die Filter
mindestens alle vier Monate
ausgetauscht werden.
6.3 Austauschen der Lampe
1
3. Führen Sie zum Einbau des neuen
Filters die gleichen Schritte in
umgekehrter Reihenfolge durch.
Das Gerät wird mit einer LED-Lampe
geliefert. Dieses Teil darf nur von einem
Techniker ausgetauscht werden. Im Falle
einer Störung siehe unter „Service“ im
Kapitel „Sicherheisanweisungen“.
7. FEHLERSUCHE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
7.1 Was tun, wenn...
Problem:
Mögliche Ursache
Abhilfe
Das Gerät lässt sich nicht
aktivieren.
Das Gerät ist nicht oder
nicht ordnungsgemäß an
die Spannungsversorgung
angeschlossen.
Prüfen Sie, ob das Gerät
ordnungsgemäß an die
Spannungsversorgung an‐
geschlossen ist.
Das Gerät lässt sich nicht
einschalten.
Die Sicherung ist durchge‐
brannt.
Vergewissern Sie sich,
dass die Sicherung der
Grund für die Störung ist.
Brennt die Sicherung wie‐
derholt durch, wenden Sie
sich an eine zugelassene
Elektrofachkraft.
Die Lampe funktioniert
nicht.
Die Lampe ist defekt.
Tauschen Sie die Lampe
aus. Siehe Kapitel „Reini‐
gung und Pflege“.
Das Gerät nimmt nicht ge‐
nug Dampf auf.
Die Motorgeschwindigkeit Ändern Sie die Motorge‐
reicht für die entstehenden schwindigkeit.
Dämpfe nicht aus.
8. UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem
Entsorgen Sie Geräte mit diesem Symbol
Symbol . Entsorgen Sie die
Verpackung in den entsprechenden
Recyclingbehältern. Recyceln Sie zum
Umwelt- und Gesundheitsschutz
elektrische und elektronische Geräte.
nicht mit dem Hausmüll. Bringen Sie
das Gerät zu Ihrer örtlichen
Sammelstelle oder wenden Sie sich an
Ihr Gemeindeamt.
88
www.electrolux.com
ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ............................................................. 88
2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ........................................................................ 91
3. ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ.................................................................................................92
4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ...............................................................................93
5. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ.................................................................................... 93
6. ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ.......................................................................... 94
7. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ..................................................................95
ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε μια συσκευή της Electrolux. Έχετε επιλέξει ένα
προϊόν το οποίο συνοδεύεται από δεκαετίες επαγγελματικής εμπειρίας και
καινοτομίας. Εύχρηστο και κομψό, έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τις ανάγκες σας.
Επομένως, όποτε το χρησιμοποιείτε, μπορείτε να αισθάνεστε ασφαλείς
γνωρίζοντας ότι θα έχετε τέλεια αποτελέσματα κάθε φορά.
Καλώς ορίσατε στην Electrolux.
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για να:
Βρείτε υποδείξεις χρήσης, φυλλάδια, συμβουλές για την επίλυση
προβλημάτων, πληροφορίες συντήρησης:
www.electrolux.com/webselfservice
Καταχωρήσετε το προϊόν σας, ώστε να έχετε καλύτερο σέρβις:
www.registerelectrolux.com
Αγοράσετε εξαρτήματα, αναλώσιμα και γνήσια ανταλλακτικά για τη συσκευή
σας:
www.electrolux.com/shop
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ
Συνιστάται η χρήση γνήσιων ανταλλακτικών.
Όταν επικοινωνείτε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις, βεβαιωθείτε ότι έχετε
διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία: Μοντέλο, Κωδ. προϊόντος (PNC), Αριθμός
σειράς.
Τα στοιχεία αυτά θα τα βρείτε στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.
Προειδοποίηση / Προσοχή - Πληροφορίες για την ασφάλεια
Γενικές πληροφορίες και συμβουλές
Πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον
Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδποίηση.
1.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής,
διαβάστε προσεκτικά τις παρεχόμενες οδηγίες. Ο
κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν
τραυματισμούς ή ζημίες που είναι αποτέλεσμα
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
89
λανθασμένης εγκατάστασης ή χρήσης. Να φυλάσσετε
πάντα αυτές τις οδηγίες σε ένα ασφαλές μέρος με εύκολη
πρόσβαση για μελλοντική αναφορά.
1.1 Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών ατόμων
•
•
•
•
•
•
•
Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά
ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες
ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή
έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής
με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που
ενέχονται.
Παιδιά ηλικίας μεταξύ 3 και 8 ετών και άτομα με
εκτενείς και περίπλοκες αναπηρίες πρέπει να
παραμένουν μακριά από τη συσκευή, εκτός αν
επιβλέπονται συνεχώς.
Παιδιά ηλικίας μικρότερης των 3 ετών πρέπει να
παραμένουν μακριά από τη συσκευή εκτός αν
επιβλέπονται συνεχώς.
Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα
παιδιά και απορρίψτε τα κατάλληλα.
Κρατάτε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά από τη
συσκευή όταν λειτουργεί.
Τα παιδιά δεν πρέπει να εκτελούν τον καθαρισμό και
τη συντήρηση που εκτελεί ο χρήστης στη συσκευή
χωρίς επίβλεψη.
1.2 Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια
•
•
•
Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση
πάνω από εστίες, κουζίνες και παρόμοιες συσκευές
μαγειρέματος.
Πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης,
αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα προσβάσιμα μέρη ενδέχεται να
θερμανθούν κατά τη χρήση με συσκευές μαγειρέματος.
90
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Χρησιμοποιείτε μόνο τις βίδες στερέωσης που
παρέχονται με τη συσκευή. Αν δεν παρέχονται,
χρησιμοποιήστε τις βίδες που συνιστώνται στις οδηγίες
εγκατάστασης.
Μη χρησιμοποιείτε κόλλες για να στερεώσετε τη
συσκευή.
Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ της επιφάνειας των
εστιών στην οποία τοποθετούνται τα σκεύη και του
χαμηλότερου σημείου της συσκευής πρέπει να είναι
τουλάχιστον 65 cm, εκτός αν υποδεικνύεται
διαφορετικά στις οδηγίες εγκατάστασης της συσκευής
ή των εστιών.
Η εξαγωγή αέρα πρέπει να συμμορφώνεται με τους
κανονισμούς των τοπικών αρχών.
Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος εγκατάστασης της συσκευής
αερίζεται επαρκώς, ώστε να αποφευχθεί η επιστροφή
ανεπιθύμητων αερίων στον χώρο από συσκευές που
χρησιμοποιούν αέριο ή άλλα καύσιμα για καύση,
συμπεριλαμβανομένης γυμνής φλόγας.
Βεβαιωθείτε ότι τα ανοίγματα αερισμού δεν είναι
φραγμένα και ότι ο αέρας που συλλέγεται από τη
συσκευή δεν μεταφέρεται σε αγωγό που
χρησιμοποιείται για την εξαγωγή καπνού και ατμού
από άλλες συσκευές (συστήματα κεντρικής
θέρμανσης, θερμοσίφωνες, θερμαντήρες νερού, κ.λπ.).
Όταν η συσκευή λειτουργεί με άλλες συσκευές, η
μέγιστη απορρόφηση που δημιουργείται στον χώρο
δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,04 mbar.
Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά στο καλώδιο
τροφοδοσίας. Επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο
Κέντρο Σέρβις μας ή έναν ηλεκτρολόγο για την αλλαγή
ενός κατεστραμμένου καλωδίου τροφοδοσίας.
Αν η συσκευή είναι απευθείας συνδεδεμένη στην
παροχή ρεύματος, η ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να
διαθέτει διάταξη απομόνωσης που να επιτρέπει την
αποσύνδεση της συσκευής από το δίκτυο ρεύματος
από όλους τους πόλους. Η ολοκληρωμένη
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
•
•
•
•
•
•
91
αποσύνδεση πρέπει να συμμορφώνεται με τις
συνθήκες που περιγράφονται στην κατηγορία
υπέρτασης III. Τα μέσα για αποσύνδεση πρέπει να
είναι ενσωματωμένα στη σταθερή καλωδίωση
σύμφωνα με τους κανόνες καλωδίωσης.
Μην κάνετε φλαμπέ κάτω από τη συσκευή.
Μην τη χρησιμοποιείτε για να εξάγετε επικίνδυνα ή
εκρηκτικά υλικά και ατμούς.
Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή με ένα μαλακό πανί για
να αποτραπεί η φθορά του υλικού της επιφάνειας.
Μη χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστές, νερό σε σπρέι,
ισχυρά λειαντικά καθαριστικά ή αιχμηρές μεταλλικές
ξύστρες για να καθαρίσετε την επιφάνεια της
συσκευής. Χρησιμοποιείτε μόνο ουδέτερα
απορρυπαντικά.
Καθαρίζετε συχνά τα φίλτρα λίπους (τουλάχιστον κάθε
2 μήνες) και αφαιρείτε τις επικαθίσεις λίπους από τη
συσκευή για να αποτρέψετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς.
Χρησιμοποιήστε ένα πανί ή μια βούρτσα για να
καθαρίσετε το εσωτερικό της συσκευής.
2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
2.1 Εγκατάσταση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού,
ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς,
εγκαυμάτων ή βλάβης της
συσκευής.
•
•
•
•
•
Η εγκατάσταση αυτής της συσκευής
πρέπει να εκτελείται μόνο από
κατάλληλα καταρτισμένο άτομο.
Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά,
μην προβείτε σε εγκατάσταση ή
χρήση της.
Ακολουθείτε τις οδηγίες εγκατάστασης
που παρέχονται με τη συσκευή.
Πάντα να προσέχετε όταν μετακινείτε
τη συσκευή καθώς είναι βαριά. Να
χρησιμοποιείτε πάντα γάντια
ασφαλείας και κλειστά παπούτσια.
Προτού εγκαταστήσετε τη συσκευή,
αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας,
•
τις σημάνσεις και την προστατευτική
μεμβράνη.
Μην εγκαθιστάτε την εξαγωγή αέρα σε
εσοχή του τοίχου εκτός αν η εσοχή
είναι σχεδιασμένη για αυτόν τον
σκοπό.
2.2 Ηλεκτρική σύνδεση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος πυρκαγιάς και
ηλεκτροπληξίας.
•
•
•
Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει
να πραγματοποιούνται από
επαγγελματία ηλεκτρολόγο.
Βεβαιωθείτε ότι οι παράμετροι στην
πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών
είναι συμβατές με τις ονομαστικές
τιμές ηλεκτρικού ρεύματος της
παροχής ρεύματος.
Αν το σύμβολο ( ) δεν είναι
τυπωμένο στην πινακίδα τεχνικών
92
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
χαρακτηριστικών, η συσκευή πρέπει
να γειωθεί.
Χρησιμοποιείτε πάντα σωστά
εγκατεστημένη πρίζα με προστασία
κατά της ηλεκτροπληξίας.
Μην επιτρέπετε στο καλώδιο
τροφοδοσίας να μπερδεύεται.
Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα και
μπαλαντέζες.
Εάν η πρίζα είναι χαλαρή, μη
συνδέετε το φις τροφοδοσίας.
Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας
για να αποσυνδέσετε τη συσκευή.
Τραβάτε πάντα το φις τροφοδοσίας.
Η προστασία από ηλεκτροπληξία των
υπό τάση ή μονωμένων τμημάτων
πρέπει να στερεώνεται με τέτοιο
τρόπο, ώστε να μην είναι δυνατή η
αφαίρεσή της χωρίς εργαλεία.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει
εγκατασταθεί σωστά. Το χαλαρό και
ακατάλληλο καλώδιο τροφοδοσίας
μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση
του ακροδέκτη.
Συνδέστε τη συσκευή στο τέλος της
εγκατάστασης. Μετά την εγκατάσταση,
βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η
πρόσβαση στην πρίζα ρεύματος.
•
•
•
•
•
•
2.4 Σέρβις
•
•
•
•
Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για
μαγειρική χρήση. Μη χρησιμοποιείτε
τη συσκευή για άλλη χρήση.
Μην αλλάζετε τις προδιαγραφές αυτής
της συσκευής.
Για την επισκευή της συσκευής,
επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο
Κέντρο Σέρβις.
Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια
ανταλλακτικά.
2.5 Απόρριψη
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού ή
ασφυξίας.
2.3 Χρησιμοποιήστε
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού,
εγκαυμάτων και
ηλεκτροπληξίας.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με
βρεγμένα χέρια ή όταν βρίσκεται σε
επαφή με νερό.
Χρησιμοποιείτε μόνο τα εξαρτήματα
που παρέχονται με τη συσκευή.
Κρατάτε γυμνές φλόγες ή θερμά
αντικείμενα μακριά από λίπη και λάδια
κατά το μαγείρεμα και το τηγάνισμα.
Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές
συσκευές ψησίματος χωρίς κάλυμμα.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ως
επιφάνεια αποθήκευσης.
Μη χρησιμοποιείτε μεγεθυντικούς
φακούς, κιάλια ή παρόμοιες οπτικές
συσκευές για να κοιτάξετε απευθείας
τον φωτισμό της συσκευής.
•
•
•
Επικοινωνήστε με τις δημοτικές αρχές
για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή
απόρριψη της συσκευής.
Αποσυνδέστε τη συσκευή από την
παροχή ρεύματος.
Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας κοντά
στη συσκευή και απορρίψτε το.
3. ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στα κεφάλαια
σχετικά με την Ασφάλεια.
3.1 Οδηγίες εγκατάστασης
Για πλήρεις πληροφορίες
σχετικά με την εγκατάσταση
της συσκευής, ανατρέξτε στο
ξεχωριστό φυλλάδιο
εγκατάστασης.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
93
4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ
4.1 Γενική επισκόπηση
1 Πίνακας χειριστηρίων
2 Λαμπτήρας
3 Φίλτρο
1
2
3
4.2 Επισκόπηση πίνακα χειριστηρίων
1
2
1 Λαμπτήρας
2 Πρώτη ταχύτητα κινητήρα /
Απενεργοποίηση
3
4
3 Δεύτερη ταχύτητα κινητήρα
4 Τρίτη ταχύτητα κινητήρα
5. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ
5.1 Χρήση του απορροφητήρα
Ελέγξτε τη συνιστώμενη ταχύτητα
σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.
Κατά το ζέσταμα φαγητού, με σκεπασμένα σκεύη.
Κατά το μαγείρεμα με σκεπασμένα σκεύη σε πολλαπλές ζώνες
μαγειρέματος ή σε εστίες, κατά το ελαφρύ τηγάνισμα.
Κατά το βράσιμο, το τηγάνισμα μεγάλων ποσοτήτων φαγητού
χωρίς καπάκι και κατά το μαγείρεμα σε πολλαπλές ζώνες μαγει‐
ρέματος ή εστίες.
94
www.electrolux.com
Συνιστάται να αφήνετε τον
απορροφητήρα να λειτουργεί
για περίπου 15 λεπτά μετά
το μαγείρεμα.
Για να χειριστείτε τον απορροφητήρα:
1. Πιέστε ένα από τα πρώτα κουμπιά
ταχύτητας για να ενεργοποιήσετε τη
συσκευή.
2. Αν χρειαστεί, πιέστε το κουμπί
φωτισμού
για να φωτίσετε την
επιφάνεια μαγειρέματος.
3. Αν χρειαστεί, αλλάξτε την ταχύτητα
πιέζοντας το επιθυμητό κουμπί.
Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή,
πιέστε πάλι το πρώτο κουμπί ταχύτητας.
6. ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ
6.1 Καθαρισμός του φίλτρου
λίπους
Το κάθε φίλτρο πρέπει να καθαρίζεται
τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Τα
φίλτρα είναι τοποθετημένα με τη χρήση
κλιπ και πείρων στην αντίθετη πλευρά.
Για να καθαρίσετε το φίλτρο:
1. Πιέστε τη λαβή του κλιπ στερέωσης
στο πλαίσιο του φίλτρου κάτω από
τον απορροφητήρα (1).
1
4. Για να τοποθετήσετε ξανά τα φίλτρα,
ακολουθήστε τα δύο πρώτα βήματα
με την αντίστροφη σειρά.
Επαναλάβετε τα βήματα για όλα τα
φίλτρα όπου είναι απαραίτητο.
6.2 Αντικατάσταση του φίλτρου
άνθρακα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Το φίλτρο άνθρακα είναι μη
πλενόμενο!
Ο χρόνος κορεσμού του φίλτρου
άνθρακα διαφέρει ανάλογα με τον τύπο
μαγειρέματος και τη συχνότητα
καθαρισμού του φίλτρου λίπους.
Για να αντικαταστήσετε το φίλτρο:
2
2. Γείρετε ελαφρώς το μπροστινό μέρος
του φίλτρου προς τα κάτω (2) και
κατόπιν τραβήξτε.
Επαναλάβετε τα δύο πρώτα βήματα για
όλα τα φίλτρα.
3. Καθαρίστε τα φίλτρα
χρησιμοποιώντας ένα σφουγγάρι με
μη λειαντικά απορρυπαντικά ή στο
πλυντήριο πιάτων.
Το πλυντήριο πιάτων πρέπει
να ρυθμιστεί σε χαμηλή
θερμοκρασία και σε σύντομο
κύκλο. Το φίλτρο λίπους
μπορεί να αποχρωματιστεί,
αυτό δεν επηρεάζει την
απόδοση της συσκευής.
1. Αφαιρέστε τα φίλτρα λίπους από τη
συσκευή.
Ανατρέξτε στην ενότητα «Καθαρισμός
του φίλτρου λίπους» σε αυτό το
κεφάλαιο.
2. πιέστε τη γλωττίδα (1) και γείρετε
ελαφρώς το μπροστινό μέρος του
φίλτρου.
1
3. Για να εγκαταστήσετε το καινούριο
φίλτρο, εκτελέστε τα ίδια βήματα με
την αντίστροφη σειρά.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Σε κάθε περίπτωση, είναι απαραίτητο να
αντικαθιστάτε τα φίλτρα τουλάχιστον κάθε
τέσσερεις μήνες.
6.3 Αντικατάσταση του
λαμπτήρα
95
αντικατασταθεί μόνο από τεχνικό. Σε
περίπτωση οποιασδήποτε βλάβης,
ανατρέξτε στην ενότητα «Σέρβις» στο
κεφάλαιο «Οδηγίες για την ασφάλεια».
Η συσκευή παρέχεται με λαμπτήρα LED.
Αυτό το εξάρτημα μπορεί να
7. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στα κεφάλαια
σχετικά με την Ασφάλεια.
7.1 Τι να κάνετε αν...
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Αντιμετώπιση
Δεν μπορείτε να ενεργο‐
ποιήσετε τη συσκευή.
Η συσκευή δεν είναι συνδε‐ Ελέγξτε αν η συσκευή είναι
δεμένη σε παροχή ρεύμα‐ σωστά συνδεδεμένη στην
τος ή δεν είναι σωστά συν‐ παροχή ρεύματος.
δεδεμένη.
Δεν μπορείτε να ενεργο‐
ποιήσετε τη συσκευή.
Έχει καεί η ασφάλεια.
Ο λαμπτήρας δεν λειτουρ‐
γεί.
Ο λαμπτήρας είναι ελαττω‐ Αντικαταστήστε τον λαμ‐
ματικός.
πτήρα. Ανατρέξτε στο κε‐
φάλαιο «Φροντίδα και Κα‐
θάρισμα»
Η συσκευή δεν απορροφά
αρκετό ατμό.
Η ταχύτητα του κινητήρα
δεν επαρκεί για την ποσό‐
τητα ατμού.
Ελέγξτε αν η ασφάλεια εί‐
ναι η αιτία της δυσλειτουρ‐
γίας. Αν η ασφάλεια πέφτει
επανειλημμένα, επικοινω‐
νήστε με έναν πιστοποιημέ‐
νο ηλεκτρολόγο.
Αλλάξτε την ταχύτητα του
κινητήρα.
8. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το
σύμβολο . Τοποθετήστε τα υλικά
συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία για
ανακύκλωση. Συμβάλετε στην προστασία
του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης
υγείας ανακυκλώνοντας τις άχρηστες
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
Μην απορρίπτετε με τα οικιακά
απορρίμματα συσκευές που φέρουν το
σύμβολο . Επιστρέψτε το προϊόν στην
τοπική σας μονάδα ανακύκλωσης ή
επικοινωνήστε με τη δημοτική αρχή.
96
www.electrolux.com
TARTALOM
1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK..........................................................................96
2. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK.............................................................................. 99
3. ÜZEMBE HELYEZÉS..................................................................................... 100
4. TERMÉKLEÍRÁS............................................................................................ 100
5. NAPI HASZNÁLAT......................................................................................... 101
6. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS.................................................................................101
7. HIBAELHÁRÍTÁS........................................................................................... 102
GONDOLUNK ÖNRE
Köszönjük, hogy Electrolux terméket vásárolt. Ön olyan készülék tulajdonosa lett,
mely mögött több évtizedes szakmai tapasztalat és innováció áll. Rendkívüli
tudását és stílusos megjelenését az Ön igényei ihlették. Valahányszor csak
használja, biztos lehet abban, hogy a benne foglalt tudás a siker garanciája.
Köszöntjük az Electrolux világában!
Látogassa meg a weboldalunkat:
Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk:
www.electrolux.com/webselfservice
További előnyökért regisztrálja készülékét:
www.registerelectrolux.com
Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
www.electrolux.com/shop
VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ
Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.
Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok: Típus,
termékszám, sorozatszám.
Ezek az információk az adattáblán olvashatók.
Figyelmeztetés - Biztonsági információk
Általános információk és hasznos tanácsok
Környezetvédelmi információk
A változtatások jogát fenntartjuk.
1.
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan
olvassa el a mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal
felelősséget a helytelen beszerelés vagy használat miatt
keletkezett sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos
és elérhető helyen az útmutatót, hogy szükség esetén
mindig a rendelkezésére álljon.
MAGYAR
97
1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő személyek
biztonsága
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent
fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve
megfelelő tapasztalatok vagy ismeretek híján lévő
személyek csak felügyelettel, vagy a készülék
biztonságos használatára vonatkozó megfelelő
tájékoztatás esetén használhatják.
A 3-8 éves gyermekek, illetve a súlyos, komplex
fogyatékossággal élő személyek állandó felügyelet
nélkül nem tartózkodhatnak a készülék közelében.
3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos
felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék
közelében.
Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
Minden csomagolóanyagot tartson távol a
gyermekektől, és megfelelően dobja azokat
hulladékba.
A gyermekeket és háziállatokat tartsa távol a
készüléktől, amikor az üzemel.
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek
tisztítási vagy karbantartási tevékenységet a
készüléken.
1.2 Általános biztonság
•
•
•
•
E készülék főzőlapok, tűzhelyek és hasonló eszközök
feletti háztartási használatra készült.
Bármilyen karbantartás megkezdése előtt válassza le
a készüléket az elektromos hálózatról.
VIGYÁZAT: A főzőkészülékekkel való használat
közben a készülék hozzáférhető részei nagyon
felforrósodhatnak.
Kizárólag a készülékhez mellékelt rögzítőcsavarokat
használja. Ha nem kapott ilyeneket, akkor az üzembe
helyezési útmutatóban javasolt csavarokat
alkalmazzon.
98
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne használjon ragasztóanyagokat a készülék
rögzítéséhez.
A főzőlap azon felülete, melyre a főzőedényeket
ráhelyezi, és a készülék alsó része közötti távolság
legalább 65 cm legyen, hacsak a készülék vagy a
főzőlap üzembe helyezési útmutatója mást nem ír elő.
A levegő cseréjének a helyi előírásoknak kell
megfelelni.
Gondoskodjon a készüléknek helyt adó helyiség jó
szellőzéséről, hogy elkerülje a gázt vagy más
tüzelőanyagokat elégető készülékekből (beleértve a
nyílt tüzet is) származó füstgázok nem kívánt
visszaáramlását.
Ügyeljen arra, hogy a szellőzőnyílásokat ne zárja el
semmi, és a készülék által szállított levegő ne jusson
olyan kéménycsőbe/légcsatornába, mely más
készülékek (központi fűtés, termoszifonok,
vízmelegítők stb.) füstjének és gőzének/párájának
elvezetésére szolgál.
Ha a készülék más készülékekkel egyszerre működik,
a helyiségben létrehozott vákuum nem haladhatja
meg a 0,04 mbar értéket.
Ügyeljen arra, hogy ne okozzon sérülést az
elektromos hálózati vezetéknek. Ha a hálózati kábel
cserére szorul, forduljon a márkaszervizünkhöz vagy
egy villanyszerelőhöz.
Amennyiben a készülék kötésdobozon keresztül
közvetlenül csatlakozik az elektromos hálózathoz, az
elektromos bekötést olyan eszközzel kell ellátni, mely
lehetővé teszi a készülék összes hálózati pólusról
történő leválasztását. A teljes leválasztásnak
biztosítania kell a túlfeszültség elleni védelem III.
kategóriájának való megfelelést. A rögzített kábelezést
a bekötési szabályok betartásával el kell látni
megszakító eszközökkel.
Ne használjon nyílt lángot a készülék alatt.
MAGYAR
•
•
•
•
•
99
Ne használja egészségre ártalmas vagy
robbanásveszélyes gázok és gőzök elszívására.
Puha ruhával rendszeresen tisztítsa meg a
készüléket, hogy elkerülje a felülete károsodását.
Ne használjon gőztisztítót, vízsugarat, súrolószert
vagy éles fém kaparóeszközt a készülék felületének
tisztítására. Csak semleges tisztítószert használjon.
A zsírszűrőket rendszeresen tisztítsa (legalább
kéthavonként), és távolítsa el a zsírlerakódásokat a
készülékről a tűzveszély elkerülése érdekében.
A készülék belsejének tisztítására kendőt vagy kefét
használjon.
2. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
2.1 Üzembe helyezés
FIGYELMEZTETÉS!
Személyi sérülés, áramütés,
tűz, égési sérülés vagy a
készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
•
•
•
•
•
•
A készüléket csak képesített személy
helyezheti üzembe.
Ne helyezzen üzembe, és ne is
használjon sérült készüléket.
Tartsa be a készülékhez mellékelt
üzembe helyezési útmutatóban
foglaltakat.
A készülék nehéz, ezért legyen
körültekintő a mozgatásakor. Mindig
használjon munkavédelmi kesztyűt és
zárt lábbelit.
A készülék üzembe helyezése előtt
előtt távolítson el minden
csomagolóanyagot, reklámcédulát és
védőfóliát.
A készülék által kifúvott levegőt ne
vezesse be fali levegőjáratba, hacsak
azt nem kifejezetten erre tervezték.
•
Ellenőrizze, hogy az adattáblán
szereplő adatok megfelelnek-e a helyi
elektromos hálózat paramétereinek.
•
A készüléket földelni kell, ha a
szimbólum nincs feltüntetve az
adattábláján.
Mindig megfelelően felszerelt,
áramütés ellen védett aljzatot
használjon.
Ne hagyja, hogy az elektromos
vezetékek összegabalyodjanak.
Ne használjon hálózati elosztókat és
hosszabbító kábeleket.
Amennyiben a hálózati konnektor
rögzítése laza, ne csatlakoztassa a
csatlakozódugót hozzá.
A készülék csatlakozásának
bontására, soha ne a hálózati
kábelnél fogva húzza ki a
csatlakozódugót. A kábelt mindig a
csatlakozódugónál fogva húzza ki.
A feszültség alatt álló és szigetelt
alkatrészek érintésvédelmi részeit úgy
kell rögzíteni, hogy szerszám nélkül
ne lehessen eltávolítani azokat.
Ellenőrizze, hogy megfelelően van-e
üzembe helyezve a készülék. A
hálózati vezeték gyenge vagy rossz
érintkezése miatt a csatlakozás
túlságosan felforrósodhat.
Az üzembe helyezés végén
csatlakoztassa a készüléket az
elektromos hálózathoz. Ügyeljen arra,
hogy a hálózati csatlakozó üzembe
•
•
•
•
•
•
•
2.2 Elektromos csatlakoztatás
FIGYELMEZTETÉS!
Tűz- és áramütésveszély.
•
Minden elektromos csatlakoztatást
szakképzett villanyszerelőnek kell
elvégeznie.
•
100
www.electrolux.com
helyezés után is könnyen elérhető
legyen.
2.3 Használat
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülés-, égés- és
áramütésveszély.
•
•
•
•
•
•
•
A készülék kizárólag ételkészítési
célra szolgál. Ne használja egyéb
célra a készüléket.
Ne változtassa meg a készülék
műszaki jellemzőit.
Ne működtesse a készüléket nedves
kézzel, vagy amikor az vízzel
érintkezik.
Csak a készülékhez mellékelt
tartozékokat használja.
Zsírral vagy olajjal való sütéskor és
főzéskor tartsa azoktól távol a nyílt
lángot és a forró tárgyakat.
Ne használja fedetlenül az elektromos
rácsokat.
Ne használja a készüléket
tárolófelületként.
•
Ne nézzen a készülék világításának
fényébe nagyítón, távcsövön vagy
hasonló optikai eszközön keresztül.
2.4 Szerviz
•
•
A készülék javítását bízza a
márkaszervizre.
Csak eredeti pótalkatrészeket
használjon.
2.5 Ártalmatlanítás
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülés- vagy
fulladásveszély.
•
•
•
A készülék megfelelő
ártalmatlanítására vonatkozó
tájékoztatásért lépjen kapcsolatba a
helyi hatóságokkal.
Válassza le a készüléket ez
elektromos hálózatról.
A készülék közelében vágja át a
hálózati kábelt, és tegye a hulladékba.
3. ÜZEMBE HELYEZÉS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
3.1 Üzembe helyezési
utasítások
A készülék üzembe
helyezésére vonatkozó
teljeskörű tájékoztatás egy
különálló füzetben található.
4. TERMÉKLEÍRÁS
4.1 Általános áttekintés
1 Kezelőpanel
2 Lámpa
3 Szűrő
1
2
3
MAGYAR
101
4.2 A kezelőpanel áttekintése
1
2
1 Lámpa
2 Első motorsebesség / Ki
3 Második motorsebesség
3
4
4 Harmadik motorsebesség
5. NAPI HASZNÁLAT
5.1 A páraelszívó használata
Keresse meg a javasolt
sebességfokozatot az alábbi táblázat
alapján.
Étel felmelegítése, lefedett edényekkel való főzés.
Főzés több főzőzónán vagy égőn lefedett edényekkel, kímélő
sütés zsiradékban.
Forralás mellett nagy mennyiségű étel sütése zsiradékban fedő
nélkül, főzés több főzőzónán vagy égőn.
A főzés után javasolt a
páraelszívót további kb. 15
percig működni hagyni.
A páraelszívó üzemeltetése:
1. A készülék bekapcsolásához nyomja
meg az első sebességfokozati
gombok egyikét.
2. Ha szükséges, a főzőfelület
megvilágításához nyomja meg a
világítás gombot.
3. Ha szükséges, a megfelelő gomb
megnyomásával módosítsa a
sebességfokozatot.
A készülék kikapcsolásához nyomja meg
ismét az első sebességfokozati gombot.
6. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
6.1 A zsírszűrő tisztítása
Mindegyik szűrőt legalább havonta
egyszer meg kell tisztítani. A szűrőket az
ellenkező oldalon kapcsok és pálcák
tartják a helyükön.
A szűrő tisztítása:
1. Nyomja meg a rögzítőkapocs
fogantyúját a páraelszívó alján levő
szűrőpanelen (1).
102
www.electrolux.com
1
A szénszűrő telítődésének időtartama a
főzés módjától és a zsírszűrő
tisztításának gyakoriságától függ.
A szűrő cseréje:
1. Távolítsa el a zsírszűrőket a
készülékből.
Lásd „A zsírszűrő tisztítása” c. szakaszt
a jelen fejezetben.
2. nyomja meg a fület (1), majd enyhén
billentse le a szűrő elejét.
2
2. Kissé billentse le a szűrő elejét (2),
majd húzza ki.
Ismételje meg az első két lépést az
összes szűrőnél.
3. Tisztítsa meg a szűrőket egy
szivaccsal és nem súroló
tisztítószerrel, vagy használjon
mosogatógépet.
A mosogatógépen alacsony
hőmérsékletet és rövid
ciklust állítson be. A
zsírszűrő elszíneződhet,
azonban ez nem
befolyásolja a készülék
teljesítményét.
4. A szűrők visszaszereléséhez fordított
sorrendben végezze el az első két
lépést.
Amennyiben szükséges, ismételje meg a
lépéseket az összes szűrőnél.
6.2 A szénszűrő cseréje
FIGYELMEZTETÉS!
A szénszűrő nem mosható!
7. HIBAELHÁRÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
1
3. Az új szűrő beszereléséhez fordított
sorrendben végezze el ugyanezeket
a lépéseket.
A szűrők cseréje minden esetben
legalább négyhavonta szükséges.
6.3 A sütőlámpa cseréje
A készülék LED lámpával rendelkezik.
Ezt az alkatrészt kizárólag szakember
cserélheti ki. Hibás működés esetén
olvassa el a „Szerviz” című szakaszt a
„Biztonsági utasítások” c. fejezetben.
MAGYAR
103
7.1 Hibaelhárítás
Jelenség
Lehetséges ok
Nem lehet bekapcsolni a
készüléket.
A készülék nincs csatla‐
Ellenőrizze, hogy a készü‐
koztatva az elektromos há‐ lék jól van-e csatlakoztatva
lózathoz, vagy csatlakozta‐ az elektromos hálózathoz.
tása nem megfelelő.
Nem lehet bekapcsolni a
készüléket.
Leolvadt a biztosíték.
A világítás nem működik.
A világítás izzója meghibá‐ Cserélje ki az izzót. Olvas‐
sodott.
sa el az „Ápolás és tisztí‐
tás” című fejezetet.
A készülék nem szív el ele‐ A motor sebessége nem
gendő párát.
elegendő a pára mennyi‐
ségéhez viszonyítva.
Javítási mód
Ellenőrizze, hogy a biztosí‐
ték okozza-e a problémát.
Ha a biztosíték többször is
leolvad, hívjon szakképzett
villanyszerelőt.
Változtassa meg a motor
sebességét.
8. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A
következő jelzéssel ellátott
anyagokat hasznosítsa újra.
Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő
konténerekbe a csomagolást. Járuljon
hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az
elektromos és elektronikus hulladékot. A
tiltó szimbólummal ellátott készüléket
ne dobja a háztartási hulladék közé.
Juttassa el a készüléket a helyi
újrahasznosító telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
104
www.electrolux.com
INDICE
1. INFORMAZIONI DI SICUREZZA....................................................................104
2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA......................................................................... 107
3. INSTALLAZIONE............................................................................................108
4. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO..................................................................109
5. UTILIZZO QUOTIDIANO................................................................................ 109
6. PULIZIA E CURA............................................................................................110
7. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI.....................................................................111
PENSATI PER VOI
Grazie per aver acquistato un'apparecchiatura Electrolux. Avete scelto un
prodotto che ha alle spalle decenni di esperienza professionale e innovazione.
Ingegnoso ed elegante, è stato progettato pensando a voi. Quindi, in qualsiasi
momento desiderate utilizzarlo, potete esser certi di ottenere sempre i migliori
risultati.
Benvenuti in Electrolux.
Visitate il nostro sito web per:
Ricevere consigli d'uso, scaricare i nostri opuscoli, eliminare eventuali
anomalie, ottenere informazioni sull'assistenza:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrare il vostro prodotto e ricevere un servizio migliore:
www.registerelectrolux.com
Acquistare accessori, materiali di consumo e ricambi originali per la vostra
apparecchiatura:
www.electrolux.com/shop
SERVIZIO CLIENTI E MANUTENZIONE
Consigliamo sempre l’impiego di ricambi originali.
Quando si contatta il Centro di Assistenza autorizzato, accertarsi di disporre dei
seguenti dati: Modello, numero dell'apparecchio (PNC), numero di serie.
Le informazioni si trovano sulla targhetta di identificazione.
Avvertenza/Attenzione - Importanti Informazioni per la sicurezza
Informazioni e suggerimenti generali
Informazioni sull'ambiente
Con riserva di modifiche.
1.
INFORMAZIONI DI SICUREZZA
Leggere attentamente le istruzioni fornite prima di
installare e utilizzare l'apparecchiatura. I produttori non
sono responsabili di eventuali lesioni o danni derivanti
da un'installazione o un uso scorretti. Conservare
ITALIANO
105
sempre le istruzioni in un luogo sicuro e accessibile per
poterle consultare in futuro.
1.1 Sicurezza dei bambini e delle persone
vulnerabili
•
•
•
•
•
•
•
Questa apparecchiatura può essere usata da bambini
a partire dagli 8 anni e da adulti con limitate capacità
fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza o
conoscenza sull'uso dell'apparecchiatura, solamente
se sorvegliati o se istruiti relativamente all'uso
dell'apparecchiatura e se hanno compreso i rischi
coinvolti.
I bambini di età compresa fra i 3 e gli 8 anni e le
persone con disabilità diffuse e complesse vanno
tenuti lontani dall'apparecchiatura a meno che non vi
sia una supervisione continua.
Tenere lontani dall'apparecchiatura i bambini al di
sotto dei 3 anni se non costantemente supervisionati.
Non consentire ai bambini di giocare con
l'apparecchiatura.
Tenere gli imballaggi lontano dai bambini e smaltirli in
modo adeguato.
Tenere i bambini e gli animali domestici lontano
dall'apparecchiatura mentre è in funzione.
I bambini non devono eseguire interventi di pulizia e
manutenzione sull'apparecchiatura senza essere
supervisionati.
1.2 Avvertenze di sicurezza generali
•
•
•
Questa apparecchiatura è stata pensata per un uso
domestico sopra a piani cottura, fornelli e dispositivi di
cottura simili.
Prima di qualsiasi intervento di manutenzione,
scollegare l'apparecchiatura dalla presa di corrente.
ATTENZIONE: Le parti accessibili potrebbero
surriscaldarsi in fase di utilizzo con le apparecchiature
di cottura.
106
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Servirsi unicamente delle viti di fissaggio fornite in
dotazione con l’apparecchiatura; qualora le viti non
siano state fornite in dotazione, servirsi di quelle
consigliate nelle istruzioni di installazione.
Non usare adesivi per riparare il dispositivo.
La distanza minima fra la superficie del piano di
cottura - sul quale si trovano le pentole - e la parte
inferiore dell’apparecchiatura deve essere di almeno
65 cm, salvo indicazione contraria nelle istruzioni di
installazione per l'apparecchiatura o il piano cottura.
Lo scarico dell'aria deve essere conforme ai
regolamenti delle autorità locali.
Assicurare la buona ventilazione nell'ambiente in cui è
installata l'apparecchiatura per evitare la circolazione
di gas indesiderati nella stanza provenienti da
apparecchiature che bruciano gas o altri combustibili,
comprese fiamme libere.
Verificare che le aperture di ventilazione non siano
bloccate e che l'aria raccolta dall'apparecchiatura non
venga convogliata in un tubo utilizzato per lo scarico di
fumo e vapore da altre apparecchiature apparecchi
(impianti di riscaldamento centralizzato, termosifoni,
scaldacqua, ecc.).
Quando l'apparecchiatura non funziona con altri
apparecchiature, il vuoto massimo generato nella
stanza non dovrebbe superare il valore di 0,04 mbar.
Accertarsi di non danneggiare il cavo di alimentazione.
Contattare il nostro Centro Assistenza autorizzato o
un elettricista qualificato per sostituire un cavo
danneggiato.
Qualora l’apparecchiatura sia collegata direttamente
all'alimentazione, l'impianto elettrico deve essere
dotato di un dispositivo di isolamento che permetta lo
scollegamento dell’apparecchiatura dalla rete su tutti i
poli. Lo scollegamento completo deve avvenire in
linea con le condizioni indicate nella categoria III di
sovratensione. I dispositivi di interruzione della
ITALIANO
•
•
•
•
•
•
107
corrente devono essere incorporati nel cablaggio fisso
conformemente alle regole di cablaggio.
Non cucinare in modalità flambé sotto
all’apparecchiatura.
Non usare per lo scarico di materiali e vapori
pericolosi o esplosivi.
Pulire regolarmente l'apparecchiatura con un panno
morbido per evitare il deterioramento dei materiali che
compongono la superficie.
Non utilizzare pulitori a vapore, spruzzi d'acqua,
detergenti abrasivi aggressivi o raschietti metallici
affilati per pulire la superficie dell'apparecchiatura.
Utilizzare solo detergenti neutri.
Pulire i filtri del grasso a intervalli (con una cadenza
almeno bi-mensile) e rimuovere i depositi di grasso
dall'apparecchiatura per prevenire il rischio di
incendio.
Servirsi di un panno o di una spazzola per pulire
l’interno dell’apparecchiatura.
2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA
2.1 Installazione
AVVERTENZA!
Vi è il rischio di lesioni,
scosse elettriche, incendi,
ustioni o danni
all'apparecchiatura.
•
•
•
•
•
L’installazione dell'apparecchiatura
deve essere eseguita da personale
qualificato.
Non installare o utilizzare
l'apparecchiatura se è danneggiata.
Attenersi alle istruzioni fornite insieme
all'apparecchiatura.
Prestare sempre attenzione in fase di
spostamento dell'apparecchiatura,
dato che è pesante. Usare sempre i
guanti di sicurezza e le calzature
adeguate.
Prima di installare l'apparecchiatura è
necessario rimuovere tutto
l'imballaggio, l'etichetta e la pellicola
protettiva.
•
Non installare l'aria di scarico in una
cavità a parete, a meno che la cavità
non sia progettata a tal fine.
2.2 Collegamento elettrico
AVVERTENZA!
Rischio di incendio e scossa
elettrica.
•
•
•
•
Tutti i collegamenti elettrici devono
essere realizzati da un elettricista
qualificato.
Verificare che i parametri sulla
targhetta siano compatibili con le
indicazioni elettriche
dell'alimentazione.
Qualora il simbolo ( ) non sia
stampato sulla targhetta, sarà
necessario provvedere alla messa a
terra del dispositivo.
Utilizzare sempre una presa elettrica
con contatto di protezione
correttamente installata.
108
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
Evitare che i collegamenti elettrici si
aggroviglino.
Non utilizzare prese multiple e
prolunghe.
Nel caso in cui la spina di corrente sia
allentata, non collegarla alla presa.
Non tirare il cavo di alimentazione per
scollegare l’apparecchiatura. Tirare
sempre dalla spina.
I dispositivi di protezione da scosse
elettriche devono essere fissati in
modo tale da non poter essere
disattivati senza l'uso di attrezzi.
Verificare che l'apparecchiatura sia
installata correttamente. Cavi elettrici
allentati e non appropriati possono
causare un surriscaldamento dei
connettori.
Collegare l’apparecchiatura al termine
dell’installazione. Verificare che la
fonte di alimentazione rimanga
accessibile dopo l'installazione.
2.3 Utilizzare
AVVERTENZA!
Rischio di lesioni, ustioni o
scosse elettriche.
•
•
•
L'apparecchiatura è destinata solo
alla cottura. Non servirsi
dell'apparecchiatura per altri usi.
Non modificare le specifiche tecniche
dell'apparecchiatura.
Non mettere in funzione
l'apparecchiatura con le mani umide o
quando c'è un contatto con l'acqua.
•
•
•
•
•
Usare esclusivamente gli accessori in
dotazione con l'apparecchiatura.
Tenere le fiamme o gli oggetti caldi
lontano da grassi e oli in fase di
cottura e frittura.
Non usare grill elettrici senza
protezione.
Non usare l'apparecchiatura come
superficie di stoccaggio.
Non usare lenti di ingrandimento,
binocoli o dispositivi ottici simili per
guardare direttamente la sorgente di
illuminazione dell’apparecchiatura.
2.4 Assistenza tecnica
•
•
Per riparare l'apparecchiatura
contattare un Centro di Assistenza
Autorizzato.
Utilizzare esclusivamente ricambi
originali.
2.5 Smaltimento
AVVERTENZA!
Rischio di lesioni o
soffocamento.
•
•
•
Contattare le autorità locali per
ricevere informazioni su come
smaltire correttamente
l'apparecchiatura.
Staccare la spina dall'alimentazione
elettrica.
Tagliare il cavo elettrico
dell'apparecchiatura e smaltirlo.
3. INSTALLAZIONE
AVVERTENZA!
Fare riferimento ai capitoli
sulla sicurezza.
3.1 Istruzioni di installazione
Per informazioni complete
sull'installazione
dell'apparecchiatura
rimandiamo a un libretto di
istruzioni separato.
ITALIANO
109
4. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
4.1 Panoramica
1 Pannello dei comandi
2 Luce
3 Filtro
1
2
3
4.2 Panoramica del pannello di controllo
1
2
1 Luce
2 Prima velocità motore / Off
3 Seconda velocità motore
3
4
4 Terza velocità motore
5. UTILIZZO QUOTIDIANO
5.1 Uso della cappa
Controllare la velocità consigliata in base
alla seguente tabella.
Durante il riscaldamento del cibo, cucinare con pentole coper‐
te.
Mentre si cuoce con pentole coperte su più zone di cottura o
bruciatori, friggere delicatamente.
Mentre vengono bollite o fritte grandi quantità di cibo senza co‐
perchio, cuocendo su più zone di cottura o bruciatori.
110
www.electrolux.com
Si consiglia di lasciare la
cappa in funzione per circa
15 minuti dopo la cottura.
Per far funzionare la cappa:
1. Premere uno dei primi tasti rapidi per
accendere l'apparecchiatura.
2. Se necessario, premere il tasto spia
per illuminare la superficie di
cottura.
3. Se necessario, modificare la velocità
premendo il tasto desiderato.
Per spegnere l'apparecchiatura, premere
di nuovo il tasto della prima velocità.
6. PULIZIA E CURA
6.1 Pulizia del filtro antigrasso
Ogni filtro deve essere pulito almeno una
volta al mese. I filtri sono montati con
l'uso di clip e perni sul lato opposto.
Per pulire il filtro:
1. Premere l’impugnatura del clip di
montaggio sul pannello del filtro sotto
alla cappa (1).
1
2
2. Inclinare leggermente la parte
anteriore del filtro verso il basso (2),
quindi tirare.
Ripetere i primi due passaggi per tutti i
filtri.
3. Pulire i filtri con una spugna con
detergenti non abrasivi o in
lavastoviglie.
La lavastoviglie deve essere
impostata su una
temperatura bassa e un ciclo
breve. Il filtro antigrasso
potrebbe scolorire, non
influisce in alcun modo sulle
prestazioni
dell'apparecchiatura.
4. Per montare i filtri, eseguire i primi
due passaggi nell’ordine inverso.
Ripetere i passaggi per tutti i filtri, ove
applicabile.
6.2 Sostituzione del filtro al
carbone attivo
AVVERTENZA!
Il filtro al carbone attivo non
è lavabile!
Il tempo di saturazione del filtro al
carbone attivo varia a seconda del tipo di
cottura e della regolarità di pulizia del
filtro anti-grasso.
Per sostituire il filtro:
1. Rimuovere i filtri antigrasso
dall'apparecchiatura.
Rimandiamo alla sezione "Pulizia del
filtro antigrasso" in questo capitolo.
2. premere l'aletta (1) e inclinare
leggermente la parte anteriore del
filtro.
1
3. Per installare un nuovo filtro,
eseguire gli stessi passaggi
nell'ordine inverso.
In ogni caso è necessario sostituire i filtri
almeno ogni quattro mesi.
6.3 Sostituzione della
lampadina
L'apparecchiatura è provvista di una
lampadina LED. Questa componente
può essere sostituita unicamente da un
tecnico. In caso di anomalie di
funzionamento rimandiamo a
ITALIANO
111
"Assistenza" nel capitolo dedicato alle
"Istruzioni di sicurezza".
7. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
AVVERTENZA!
Fare riferimento ai capitoli
sulla sicurezza.
7.1 Cosa fare se...
Problema
Causa possibile
Rimedio
Non è possibile accendere
l'apparecchiatura.
L'apparecchiatura non è
collegata a una fonte di ali‐
mentazione oppure non è
collegata in maniera corret‐
ta.
Accertarsi che l'apparec‐
chiatura sia collegata cor‐
rettamente alla rete elettri‐
ca.
Non è possibile accendere
l'apparecchiatura.
È scattato il fusibile.
Verificare che l'interruttore
differenziale (salvavita) sia
la causa del malfunziona‐
mento. Nel caso in cui il fu‐
sibile continui a scattare, ri‐
volgersi ad un elettricista
qualificato.
La lampadina non si ac‐
cende.
La lampadina è difettosa.
Sostituire la lampadina. Ri‐
mandiamo al capitolo "Puli‐
zia e cura".
L'apparecchiatura non as‐
sorbe abbastanza vapori.
La velocità del motore non
è adeguata ai vapori che
appaiono.
Modifica la velocità del mo‐
tore
8. CONSIDERAZIONI SULL'AMBIENTE
Riciclare i materiali con il simbolo .
Buttare l'imballaggio negli appositi
contenitori per il riciclaggio. Aiutare a
proteggere l’ambiente e la salute umana
e a riciclare rifiuti derivanti da
apparecchiature elettriche ed
elettroniche. Non smaltire le
apparecchiature che riportano il simbolo
insieme ai normali rifiuti domestici.
Portare il prodotto al punto di riciclaggio
più vicino o contattare il comune di
residenza.
112
www.electrolux.com
МАЗМҰНЫ
1. ҚАУІПСІЗДІК АҚПАРАТЫ............................................................................. 112
2. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ........................................................................ 115
3. ОРНАТУ......................................................................................................... 116
4. БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ............................................................................. 117
5. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ.................................................................................... 117
6. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ............................................................................... 118
7. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ...................................................................................119
СІЗ ОЙЫМЫЗДА БОЛДЫҢЫЗ
Electrolux құрылғысын сатып алғаныңызға рахмет. Сіз ондаған жылдар
бойғы кәсіби тәжірибе мен инновацияға сүйеніп жасалған құрылғыны
таңдадыңыз. Тапқырлықтың туындысы болған, көз тартарлық бұл құрылғыны
жасау барысында сіз ойымызда болдыңыз. Сондықтан, қолданған сайын
тамаша нәтижеге қол жеткізе алатыныңызға сенімді болыңыз.
Electrolux әлеміне қош келдіңіз.
Біздің веб-сайтқа барып келесіні қараңыз:
Пайдалану туралы ақпарат, кітапша, ақаулықты түзету, қызмет ақпаратын
мына жерден алыңыз:
www.electrolux.com/webselfservice
Сізге барынша жақсы қызмет көрсету үшін өніміңізді мына жерге тіркеңіз:
www.registerelectrolux.com
Құрылғыңызға қажетті керек-жарақтарды, шығынды материалдарды және
фирмалық қосалқы бөлшектерді сатып алу үшін:
www.electrolux.com/shop
ТҰТЫНУШЫҒА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
Фирмалық заттарды қолдануды ұсынамыз.
Қызмет көрсету орталығына хабарласқанда келесі деректердің дайын
болуын қамтамасыз етіңіз. Үлгісі, Өнім нөмірі, Сериялық нөмірі.
Деректерді техникалық ақпарат тақтайшасынан алуға болады.
Ескерту / Қауіп-қатерден сақтандыру ақпараты
Жалпы ақпарат және ақыл-кеңес
Қоршаған ортаға қатысты ақпарат
Өндіруші ескертусіз өзгеріс енгізу құқығына ие.
1.
ҚАУІПСІЗДІК АҚПАРАТЫ
Құрылғыны орнатып іске қолданар алдында бірге
жеткізілген нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз.
Дұрыс орнатпау немесе пайдаланбау нәтижесінде
орын алған жарақат немесе зақымға өндіруші
жауапты емес. Нұсқаулықтарды кейін қарап жүру
ҚАЗАҚ
113
үшін әрқашан қауіпсіз және қол жетімді жерде
сақтаңыз.
1.1 Балалар мен әлсіз адамдардың қауіпсіздігі
•
•
•
•
•
•
•
Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балалар мен
денесіне, сезім жүйесіне не ақыл-есіне зақым
келген не тәжірибесі аз адамдар өз қауіпсіздіктерін
қамтамасыз ететін адамның қадағалауы не
құрылғыны қауіпсіз қолдану бойынша берген
нұсқауына сүйеніп, дұрыс қолданбау салдарын
түсінсе, онда қолдануына болады.
3 және 8 жас арасындағы балалар мен
мүмкіндіктері өте шектеулі мүгедек адамдарды
басқалар қадағаламаған жағдайда құрылғыдан
алыс ұстау керек.
3 жасқа толмаған балаларды үнемі қарап
отырмаған жағдайда құрылғыдан алыс ұстау керек.
Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
Барлық орам материалдарын балалардан алыс
ұстап, қоқысқа тиісті түрде тастау керек.
Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда, балалар мен үй
жануарларын алыс ұстаңыз.
Балалар құрылғыны жөндеу және тазалау
жұмыстарын бақылаусыз орындамауы керек.
1.2 Қауіпсіздік туралы жалпы ақпарат
•
•
•
•
Бұл құрылғы үйде пештердің, тағам пісіргіштердің
және сол тәрізді басқа да пісіру құралдарының
үстіне орналастырып қолдануға арналған.
Қандай да бір жөндеу жұмысын орындар алдында
құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз.
АБАЙ БОЛЫҢЫЗ: Алмалы бөлшектерді пісіру
құрылғыларымен бірге пайдаланғанда ысып кетуі
мүмкін.
Құрылғымен бірге жеткізілген бекіту бұрандаларын
ғана қолданыңыз, егер жеткізілмесе, орнату
114
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
нұсқауларында ұсынылған бұрандаларды
пайдаланыңыз.
Құрылғыны бекіту үшін желімдерді пайдаланбаңыз.
Табалар қойылған пештің беті мен құрылғының
төменгі бөлігіне дейінгі ең аз қашықтық, пешке
немесе құрылғыға арналған орнату нұсқауларында
өзгеше көрсетілмесе, кем дегенде 65 см болуға
тиіс.
Ауаны шығару жергілікті нормативтік актілердің
талаптарына сәйкес келуі керек.
Газ немесе басқа жанармай қолданатын
құрылғылардан, сонымен қатар ашық оттан
бөлінетін қажетсіз газдар бөлмеге қайта кірмес
үшін, құрылғы орнатылған бөлменің жақсы
желдетілуін қамтамасыз етіңіз.
Желдету саңылауларының бітеліп қалмағанын
және құрылғы жинаған ауа басқа құрылғылардан
келетін түтін мен буды тартатын жүйеге
(орталықтан жылыту жүйелері, термосифондар, су
жылытқыштар және т.б.) тасымалданбағанын
тексеріңіз.
Құрылғы басқа құрылғылармен бірге іске
қосылғанда, бөлмедегі ең үлкен вакуум 0,04 мбардан аспау керек.
Қосылым кабеліне ешбір зақым келтірмеңіз. Зақым
келген электр сымын ауыстырту үшін біздің
уәкілетті қызмет көрсету орталығына немесе
электршіге хабарласыңыз.
Құрылғы қуат көзіне тура қосылған болса,
құрылғыны электр желісінің барлық полюстерінен
ажыратуға мүмкіндік беретін тұйықтағыш
құрылғымен жабдықталуы керек. Тоқтан толық
айыру жұмыстарын III-ші асқын кернеу санатында
көрсетілген жағдайларға сай іске асыру керек.
Сөндіруге арналған құралдарды электр сымдарын
тарту ережелеріне сай, тұрақты орнатылған сымға
орнату керек.
ҚАЗАҚ
•
•
•
•
•
•
115
Құрылғының астына фламбе тәсілімен ас пісіруге
болмайды.
Қауіпті немесе жарылғыш материалдарды және
буларды пайдаланбаңыз.
Құрылғының бетіндегі материалдың сапасы түспес
үшін жұмсақ шүберекпен мезгіл-мезгіл тазалаңыз.
Құрылғының бетін тазалау үшін бумен тазалау
құралын, сулы спрейді, қатты жеміргіш заттарды
немесе өткір темір құралдарды пайдаланбаңыз.
Бейтарап жуғыш заттарды ғана қолданыңыз.
Өрт шықпас үшін май жинайтын сүзгілерді (кемінде
2 айда бір рет) және құрылғыға жиналған
майларды тазалаңыз.
Құрылғының ішін тазалау үшін матаны немесе
шөткені пайдаланыңыз.
2. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ
2.1 Орнату
ЕСКЕРТУ!
Жарақат алу, электр
қатері, күйіп қалу, өрт
қаупі, құрылғыны бүлдіріп
алу қаупі бар.
•
•
•
•
•
•
Осы құрылғыны тек білікті маман
ғана орнатуға тиіс.
Бүлінген құрылғыны орнатпаңыз
немесе іске қоспаңыз.
Құрылғымен бірге жеткізілген
орнату нұсқауларын орындаңыз.
Құрылғы ауыр болғандықтан,
орнынан жылжытқан кезде әрқашан
абай болыңыз. Әрқашан қауіпсіздік
қолғабы мен бітеу аяқ киім киіңіз.
Құрылғыны орнатпас бұрын барлық
орам материалдарын,
жапсырмасын және қорғаныш
үлдірін алыңыз.
Ауа тартқыш құрылғыны, егер
қабырға орнатуға арнайы рұқсат
берілмесе, онда орнатпаңыз.
2.2 Электртоғына қосу
ЕСКЕРТУ!
Өрт және электр қатеріне
ұшырау қаупі бар.
•
•
•
•
•
•
•
•
Электртоғына қосу жұмыстарының
барлығын білікті электрші ғана іске
асыруы керек.
Техникалық ақпарат тақтасындағы
параметрлердің негізгі қуатпен
жабдықтау желісіндегі электр
параметрлеріне сәйкес келетініне
көз жеткізіңіз.
Егер ( ) белгішесі техникалық
ақпарат тақтайшасында
жазылмаса, құрылғыны жерге
тұйықтау қажет.
Әрқашан дұрыс орнатылған,
соққыға төзімді розетканы
қолданыңыз.
Электр сымдарының оратылуына
жол бермеңіз.
Көп тармақты адаптер мен
ұзартқыш сымды қолданбаңыз.
Егер розетка бекітілмеген болса,
ашаны жалғамаңыз.
Құрылғыны ажырату үшін электр
сымынан тартпаңыз. Әрдайым
116
www.electrolux.com
•
•
•
қорек ашаны қолмен тартып
шығарыңыз.
Ток жүріп тұрған және
гидроизоляциясы бар бөлшектерді
электр қатерінен қорғау үшін
құралсыз алынбайтын етіп мықтап
орнату керек.
Құрылғының дұрыс орнатылғаныа
көз жеткізіңіз. Бос әрі дұрыс емес
электр желісінің сымы ағытпаны
тым ысытып жіберуі мүмкін.
Құрылғыны орнатқаннан кейін
қосыңыз. Орнатып болғаннан кейін
электр желісіне қол жеткізуге
болатынына көз жеткізіңіз.
2.3 Пайдалану
ЕСКЕРТУ!
Жарақат алу, күйіп қалу,
электр қатеріне ұшырау
қаупі бар.
•
•
•
•
•
Бұл тек тағам пісіруге арналған
құрылғы. Құрылғыны басқа
мақсатта қолданбаңыз.
Бұл құрылғының техникалық
сипаттамасын өзгертпеңіз.
Құрылғыны дымқыл қолмен немесе
суды қолданып тұрған кезде
пайдаланбаңыз.
Тек құрылғымен бірге жеткізілген
керек-жарақтарды ғана
қолданыңыз.
Тамақты тоңмайға немесе майға
пісіріп, қуырғанда қызған заттарды
•
•
•
немесе оттың жалынын алыс
ұстаңыз.
Ашық электр грильдерін
пайдаланбаңыз.
Құрылғыны сақтау орны үшін
пайдаланбаңыз.
Құрылғының жарығына тікелей
қарау үшін үлкейткіш әйнекті,
дүрбіні немесе басқа да оптикалық
құралдарды пайдаланбаңыз.
2.4 Сервис
•
•
Құрылғыны жөндеу үшін уәкілетті
қызмет көрсету орталығына
хабарласыңыз.
Тек ғана фирмалық қосалқы
бөлшектерді қолданыңыз.
2.5 Қоқысқа тастау
ЕСКЕРТУ!
Жарақат алу немесе
тұншығып қалу қаупі бар.
•
•
•
Құрылғыны қоқысқа дұрыс тастау
туралы ақпарат алу үшін жергілікті
уәкілетті мекемеге хабарласыңыз.
Құрылғыны электр желісінен
ажыратыңыз.
Құрылғыға жақын орналасқан
электр сымын кесіп, қоқысқа
тастаңыз.
3. ОРНАТУ
ЕСКЕРТУ!
Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
3.1 Орнату нұсқаулары
Құрылғыны орнату туралы
толық ақпарат алу үшін
жеке ұсынылған орнату
кітапшасын қараңыз.
ҚАЗАҚ
117
4. БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ
4.1 Жалпы көрінісі
1 Басқару панелі
2 Шам
3 Сүзгі
1
2
3
4.2 Басқару панеліне шолу
1
2
1 Шам
2 Қозғалтқыштың бірінші
жылдамдығы/ Өшіру
3 Қозғалтқыштың екінші
жылдамдығы
3
4
4 Қозғалтқыштың үшінші
жылдамдығы
5. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ
5.1 Ауа тартқыш құралды
пайдалану
Төмендегі кестеге сәйкес ұсынылған
жылдамдықты тексеріңіз.
Тамақты жылытқанда, қақпақ жабылған ыдысты қолданып
пісіргенде.
118
www.electrolux.com
Бірнеше оттықтарда немесе пісіру алаңдарында қақпағы
жабық ыдыста тамақ пісіргенде, баппен қуырғанда.
Қайнап жатқан кезде, көп мөлшердегі тағамдарды
қақпақсыз ыдыста қуырғанда, бірнеше пісіру алаңдарында
не оттықтарда пісіргенде.
Тағамды пісіргеннен кейін
ауа тартқыш құралды
шамамен 15 минут қосып
қоюға кеңес беріледі.
Ауа тартқыш құралды қосу үшін:
1. Құрылғыны қосу үшін бірінші
жылдамдық түймешіктерінің бірін
басыңыз.
2. Қажет болса, пісіру алаңын
жарықтандыру үшін
шам
түймешігін басыңыз.
3. Керек болса, қажетті түймешікті
басып, жылдамдықты өзгертіңіз.
Құрылғыны сөндіру үшін бірінші
жылдамдық түймешігін қайта басыңыз.
6. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ
6.1 Май сүзгісін тазалау
Әр сүзгіні айында кемінде бір рет
тазалау қажет. Сүзгілерді орнату үшін
қарама-қарсы жақтарында қысқыштар
мен қадауыштар пайдаланылған.
Сүзгіні тазалау үшін:
1. Ауа тартқыш құралдың астындағы
сүзгі панеліндегі монтаждау
қысқышының ұстағышын басыңыз
(1).
1
Ыдыс жуғыш машинаға
төмен температура және
қысқа цикл орнату керек.
Май сүзгісінің түсі өзгеруі
мүмкін, бұл құрылғының
жұмыс істеуіне әсер
етпейді.
4. Сүзгіні қайта орнына қою үшін
алғашқы екі қадамды керісінше
орындаңыз.
Қажет болса, барлық сүзгілер үшін
қадамдарды қайталаңыз.
6.2 Көмір сүзгісін ауыстыру
ЕСКЕРТУ!
Көмір сүзгісін жууға
болмайды!
2
2. Сүзгінің алдыңғы жағын төмен
қарай аздап еңкейтіңіз (2), содан
кейін тартыңыз.
Барлық сүзгілер үшін алғашқы екі
қадамды қайталаңыз.
3. Сүзгілерді жеміргіш емес жуғыш
заттарды қолданып жөкемен
немесе ыдыс жуғыш машинамен
тазалаңыз.
Көмір сүзгісінің толу уақыты тағам
пісірудің түрі мен май сүзгісінің
қаншалықты жиі тазаланғанына
байланысты болады.
Сүзгіні ауыстыру үшін:
1. Май сүзгілерін құрылғыдан
алыңыз.
Осы тараудағы "Май сүзгілерін
тазалау" бөлімін қараңыз.
2. істікшені басып (1), сүзгінің
алдыңғы жағын аздап еңкейтіңіз.
ҚАЗАҚ
119
Кез-келген жағдайда сүзгілерді кем
дегенде төрт ай сайын ауыстыру
керек.
6.3 Шамды ауыстыру
1
3. Жаңа сүзгіні орнату үшін осы
қадамдарды керісінше орындаңыз.
Құрылғы LED шамымен жабдықталған.
Бұл бөлікті техник ғана ауыстырады.
Ақаулық орын алған жағдайда
"Қауіпсіздік нұсқаулары" тарауындағы
"Қызмет көрсету" бөлімін қараңыз.
7. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ
ЕСКЕРТУ!
Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
7.1 Не істерсіз, егер...
Ақаулық
Ықтимал себептері
Шешім
Құрылғыны іске қоса
алмадыңыз.
Құрылғы қуат көзіне
қосылған жоқ немесе
теріс қосылған.
Құрылғының электр
көзіне дұрыс
қосылғанына көз
жеткізіңіз.
Құрылғыны іске қоса
алмадыңыз.
Сақтандырғыш жанып
кеткен.
Ақаулыққа
сақтандырғыштың себеп
болмағанын тексеріңіз.
Сақтандырғыш қайтақайта жанып кетсе, білікті
электршіге
хабарласыңыз.
Шам жанбайды.
Шамда ақау бар.
Шамды ауыстырыңыз.
"Күтіп ұстау және
Тазалау" тарауын
қараңыз
Құрылғы буды жеткілікті
түрде тартпайды.
Қозғалтқыш жылдамдығы Қозғалтқыштың
пайда болған буларға
жылдамдығын өзгертіңіз.
сәйкес келмейді.
8. ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ҚАТЫСТЫ ЖАҒДАЙЛАР
Белгі
салынған материалдарды
қайта өңдеуден өткізуге тапсырыңыз.
Орам материалдарын қайта өңдеуден
өткізу үшін тиісті контейнерлерге
салыңыз. Электрлік және
электроникалық құрылғылардың
қалдығын қайта өңдеуден өткізу
арқылы, қоршаған ортаға және
адамның денсаулығына зиын
келтіретін жағдайларға жол бермеуге
өз үлесіңізді қосыңыз. Белгі
салынған құрылғыларды тұрмыстық
қалдықтармен бірге тастамаңыз.
Өнімді жергілікті қайта өңдеу
120
www.electrolux.com
орталығына өткізіңіз немесе жергілікті
мекемеге хабарласыңыз.
LATVIEŠU
121
SATURS
1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA............................................................................121
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI..............................................................................124
3. UZSTĀDĪŠANA...............................................................................................125
4. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS........................................................................ 125
5. IZMANTOŠANA IKDIENĀ.............................................................................. 125
6. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA...............................................................................126
7. PROBLĒMRISINĀŠANA................................................................................ 127
MĒS DOMĀJAM PAR JUMS
Pateicamies, ka iegādājāties Electrolux ierīci. Ierīces ražošanā un modernizēšanā
uzkrāta gadu desmitiem ilga pieredze. Tā radīta pārdomāta un mūsdienīga, tieši
kā jums. Katru reizi to lietojot, varat būt pārliecināti, ka gūsiet labus rezultātus.
Laipni lūdzam Electrolux!
Apmeklējiet mūsu mājas lapu:
Atrodiet lietošanas padomus, brošūras, informāciju par traucējumu novēršanu
un apkopi:
www.electrolux.com/webselfservice
Reģistrējiet savu produktu, lai uzlabotu pakalpojumu:
www.registerelectrolux.com
Iegādājieties ierīcei oriģinālās rezerves daļas, materiālus un piederumus:
www.electrolux.com/shop
KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI
Iesakām izmantot oriģinālās rezerves daļas.
Sazinoties ar apkalpes dienestu, pārliecinieties, vai jums ir šādi dati: Modelis,
izstrādājuma Nr., sērijas numurs.
Šo informāciju var atrast tehnisko datu plāksnītē.
Drošības informācija brīdinājumam un piesardzībai
Vispārēja informācija un padomi
Informācija par apkārtējo vidi
Izmaiņu tiesības rezervētas.
1.
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet
pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par
savainojumiem un bojājumiem, kas radušies ierīces
nepareizas uzstādīšanas vai izmantošanas rezultātā.
Glabājiet šīs instrukcijas drošā, pieejamā vietā, lai tās
varētu izmantot nākotnē.
122
www.electrolux.com
1.1 Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība
•
•
•
•
•
•
•
Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un
cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām
spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās
personas uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces
drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus.
Bērniem no 3 līdz 8 gadu vecumam un personām ar
ļoti plašu un sarežģītu invaliditāti jāliedz piekļuve
ierīcei, ja vien tos nepārtraukti neuzrauga.
Bērni līdz 3 gadu vecumam nedrīkst atrasties ierīces
tuvumā bez pastāvīgas uzraudzības.
Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un
atbrīvojieties no tā attiecīgi.
Neļaujiet bērniem un mājdzīvniekiem atrasties ierīces
tuvumā, kad tā darbojas.
Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez
uzraudzības.
1.2 Vispārīgi drošības norādījumi
•
•
•
•
•
•
•
Šī ierīce paredzēta lietošanai mājsaimniecības
apstākļos virs plīts virsmām, plītīm un līdzīgām
gatavošanas ierīcēm.
Pirms apkopes veikšanas atvienojiet ierīci no
elektrotīkla.
UZMANĪBU! Pieejamās daļas var sakarst, lietojot tās
ar ēdiena gatavošanas ierīcēm.
Izmantojiet tikai komplektācijā ar ierīci iekļautās
fiksējošās skrūves. Ja tās nav iekļautas komplektācijā,
izmantojiet skrūves, kas ieteiktas uzstādīšanas
instrukcijās.
Netīriet līmi, lai nofiksētu ierīci.
Minimālais attālums starp plīts virsmu, uz kuras
atrodas panna, un ierīces apakšējo daļu ir 65 cm, ja
vien ierīces vai plīts virsmas uzstādīšanas instrukcijās
nav norādīts citādi.
Gaisa izvadīšanai jāatbilst vietējiem noteikumiem.
LATVIEŠU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
123
Lai nepieļautu gāzi vai citu kurināmo patērējošu ierīču
gāzu, tostarp atklātu liesmu iekļūšanu atpakaļ telpā,
pārbaudiet, vai telpā, kurā uzstādīta ierīce, ir
nodrošināta atbilstoša ventilācija.
Gādājiet, lai ventilācijas atveres nebūtu bloķētas un
ierīces uzkrātais gaiss nenonāktu caurulē, kas tiek
izmantota no citām ierīcēm novadītiem dūmiem un
tvaikam (centrālās apkures sistēmas, termosifons,
ūdens sildītāji utt.).
Kad ierīce darbojas kopā ar citām ierīcēm,
maksimālais telpā radītais vakuums nedrīkst pārsniegt
0,04 mbar.
Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu strāvas vadu.
Sazinieties ar pilnvarotu servisa centru vai elektriķi, lai
nomainītu bojātu strāvas kabeli.
Ja ierīce tiek ir pieslēgta nepastarpināti barošanas
avotam, elektroinstalācijai jābūt aprīkotai ar izolācijas
ierīci, kas ļauj atvienot ierīci no visiem elektrotīkla
poliem. Pilnīgai ierīces atvienošanai jānodrošina
saskaņā ar III pārsprieguma kategorijas prasībām.
Saskaņā ar elektrisko instalāciju noteikumiem
atvienošanas iespējas jāiekļauj cietajos vados.
Neizmantojiet “flambé” metodi tieši zem ierīces.
Neizmantojiet, lai atbrīvotos no bīstamiem vai
sprāgstošiem materiāliem vai tvaika.
Regulāri tīriet ierīci ar mīkstu drānu, lai novērstu
virsmas materiāla sabojāšanos.
Tīrot ierīces virsmu, nelietojiet tvaika strūklas tīrīšanas
ierīci, ūdens strūklu, raupjus, abrazīvus tīrīšanas
līdzekļus vai asus metāla skrāpjus. Izmantojiet tikai
neitrālus mazgāšanas līdzekļus.
Tīriet tauku filtrus regulāri (vismaz reizi divos
mēnešos) un notīriet tauku atliekas no ierīces, lai
novērstu ugunsgrēka risku.
Tīriet ierīces iekšpusi ar drānu vai suku.
124
www.electrolux.com
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
2.1 Uzstādīšana
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv risks gūt
savainojumus, elektrošoku,
izraisīt ugunsgrēku,
apdegumus vai ierīces
bojājumus.
•
•
•
•
•
•
Ierīci drīkst uzstādīt tikai kvalificēta
persona.
Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās
uzstādīšanas norādes.
Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo
tā ir smaga. Vienmēr izmantojiet
drošības cimdus un ierīces
komplektācijā iekļautos apavus.
Pirms ierīces uzstādīšanas noņemiet
visu iepakojumu, marķējumu un
aizsardzības plēves.
Neuzstādiet izplūdes gausa atveri
sienas dobumā, ja vien sienas
dobums nav paredzēts šādam
mērķim.
2.2 Elektriskais savienojums
BRĪDINĀJUMS!
Var izraisīt ugunsgrēku un
elektrošoku.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Elektrības padeves pieslēgšana jāveic
sertificētam elektriķim.
Pārliecinieties, ka tehnisko datu
plāksnītē norādītie parametri atbilst
elektrotīkla parametriem.
Ja uz datu plāksnītes nav norādīts
simbols ( ), ierīci jāiezemē.
Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu
un drošu kontaktligzdu.
Nepieļaujiet elektrības vadu
samezglošanos.
Nelietojiet daudzkontaktu adapterus
vai pagarinātājus.
Ja kontaktligzda ir vaļīga, neievietojiet
tajā kontaktspraudni.
Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla,
velkot aiz strāvas kabeļa. Vienmēr
velciet aiz kontaktspraudņa.
Daļas, kas nodrošina aizsardzību pret
elektrošoku no strāvu vadošiem un
izolētajiem elementiem, jānostiprina
•
•
tā, lai tos nevarētu noņemt bez
instrumentiem.
Pārliecinieties, lai ierīce tiktu pareizi
uzstādīta. Vaļīgs vai neatbilstošs
strāvas vads var izraisīt kontakta
pārkaršanu.
Pieslēdziet ierīci uzstādīšanas beigās.
Pārbaudiet, vai pēc uzstādīšanas
kontaktspraudnim var brīvi piekļūt.
2.3 Pielietojums
BRĪDINĀJUMS!
Savainojumu, apdegumu vai
elektrošoka risks.
•
•
•
•
•
•
•
•
Šī ierīce paredzēta tikai ēdiena
gatavošanai. Neizmantojiet ierīci citos
nolūkos.
Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
Nedarbiniet ierīci ar mitrām rokām vai,
ja tā saskaras ar ūdeni.
Izmantojiet tikai piederumus, kas
iekļauti ierīces komplektācijā.
Gatavošanas un cepšanas laikā
netuviniet taukvielas un eļļu atklātai
liesmai vai sakarsētiem priekšmetiem.
Nelietojiet neapsegtus elektriskos
grilus.
Nelietojiet ierīci kā uzglabāšanai
paredzētu virsmu.
Nelietojiet palielināmos stiklus,
binokļus vai līdzīgas optiskas ierīces,
lai skatītos uz ierīces lampu.
2.4 Servisa izvēlne
•
•
Lai salabotu ierīci, sazinieties ar
pilnvarotu servisa centru.
Lietojiet tikai oriģinālas rezerves
daļas.
2.5 Ierīces utilizācija
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainošanās vai
nosmakšanas risks.
•
•
•
Sazinieties ar vietējo pašvaldību, lai
noskaidrotu, kā pareizi atbrīvoties no
ierīces.
Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
Nogrieziet strāvas kabeli netālu no
ierīces un utilizējiet to.
LATVIEŠU
3. UZSTĀDĪŠANA
3.1 Uzstādīšanas instrukcijas
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
Pilnu informāciju par ierīces
uzstādīšanu skatiet
atsevišķā uzstādīšanas
brošūrā.
4. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
4.1 Vispārējs pārskats
1 Vadības panelis
2 Lampa
3 Filtrs
1
2
3
4.2 Vadības paneļa pārskats
1
2
1 Lampa
2 Pirmais motora ātrums / izslēgts
3 Otrais motora ātrums
5. IZMANTOŠANA IKDIENĀ
5.1 Tvaika nosūcēja lietošana
Pārbaudiet ieteicamo ātrumu atbilstoši
tālāk piedāvātajai tabulai.
3
4
4 Trešais motora ātrums
125
126
www.electrolux.com
Sasildīšanas laikā, gatavojot ar nosegtiem katliem.
Gatavojot ar nosegtiem katliem uz vairākām gatavošanas zo‐
nām vai degļiem, maiga cepšana.
Vārot, cepot daudz ēdiena bez vāka, gatavojot uz vairākām ga‐
tavošanas zonām vai degļiem.
Ieteicams tvaika nosūcēju
atstāt ieslēgtu vēl
15 minūtes pēc gatavošanas
beigām.
Tvaika nosūcēja darbināšana
1. Piespiediet vienu no pirmajiem
ātruma taustiņiem, lai ieslēgtu ierīci.
2. Ja nepieciešams, piespiediet
apgaismojuma taustiņu , lai
Izgaismots gatavošanas virsmu.
3. Ja nepieciešams, mainiet ātrumu,
piespiežot vēlamo taustiņu.
Lai izslēgtu ierīci, atkal piespiediet pirmo
ātruma taustiņu.
6. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
6.1 Tauku filtra tīrīšana
Katrs filtrs jātīra vismaz reizi mēnesī. Filtri
ir uzstādīti ar stiprinājumiem un tapām
otrajā pusē.
Filtra tīrīšana
1. Piespiediet stiprinājuma rokturi uz
filtra paneļa zem tvaika nosūcēja (1).
1
Trauku mazgājamā mašīnā
jāiestata zema temperatūra
un īss cikls. Tauku filtrs var
zaudēt krāsu, tas
neietekmēs iekārtas
sniegumu.
4. Lai atkal uzstādītu filtrus, veiciet
pirmās divas darbības pretējā kārtībā.
Atkārtojiet darbības visiem filtriem, ja tas
atbilst situācijai.
6.2 Ogles filtra nomaiņa
BRĪDINĀJUMS!
Ogles filtrs nav mazgājams!
2
Tas, cik ātri ogles filtrs piesūcinās,
atkarīgs no gatavošanas veida un tauku
filtra tīrīšanas biežuma.
Filtra nomaiņa
2. Nedaudz sasveriet filtra priekšpusi uz
leju (2), tad izvelciet.
Atkārtojiet pirmās divas darbības visiem
filtriem.
3. Tīriet filtrus, izmantojot sūkli un
neabrazīvu mazgāšanas līdzekli, vai
arī mazgājiet tos trauku mazgājamā
mašīnā.
1. Izņemiet tauku filtrus no ierīces.
Skatiet sadaļu “Tauku filtra tīrīšana” šajā
nodaļā.
2. Piespiediet izcilni (1) un nedaudz
sasveriet filtra priekšpusi.
LATVIEŠU
127
Filtrus jebkurā gadījumā ieteicams
nomainīt reizi četros mēnešos.
6.3 Spuldzes maiņa
Šī ierīce ir aprīkota ar LED spuldzi. Šo
detaļu nomainīt drīkst tikai inženieris.
Darbības traucējumu gadījumā skatiet
sadaļu “Apkope” nodaļā “Drošības
norādījumi”.
1
3. Lai uzstādītu jauno filtru, veiciet
iepriekš aprakstītos soļus pretējā
secībā.
7. PROBLĒMRISINĀŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
7.1 Ko darīt, ja...
Problēma
Iespējamais iemesls
Risinājums
Ierīci nevar ieslēgt.
Ierīce nav pieslēgta elek‐
trotīklam vai nav pieslēgta
pareizi.
Pārbaudiet, vai ierīce ir pa‐
reizi pievienota strāvas pa‐
devei.
Nevar ieslēgt ierīci.
Izdedzis drošinātājs.
Pārliecinieties, vai ierīces
darbības traucējums ir
saistīts ar drošinātāju. Ja
drošinātājs atkārtoti izdeg,
sazinieties ar kvalificētu
elektriķi.
Lampa nedarbojas.
Lampa ir bojāta.
Nomainiet lampu. Skatiet
sadaļu "Kopšana un tīrīša‐
na".
Ierīce neuzsūc ietiekami
daudz garaiņu.
Motora ātrums nav atbil‐
Mainiet motora ātrumu.
stošs garaiņu daudzumam.
8. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus
Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo
ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma
materiālus atbilstošajos konteineros to
otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt
apkārtējo vidi un cilvēku veselību,
atkārtoti pārstrādājot elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumus.
simbolu , kopā ar mājsaimniecības
atkritumiem. Nododiet izstrādājumu
vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai
sazinieties ar vietējo pašvaldību.
128
www.electrolux.com
TURINYS
1. SAUGOS INFORMACIJA............................................................................... 128
2. SAUGOS TAISYKLĖS....................................................................................131
3. ĮRENGIMAS....................................................................................................132
4. GAMINIO APRAŠYMAS.................................................................................132
5. KASDIENIS NAUDOJIMAS............................................................................ 133
6. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA.............................................................................. 133
7. TRIKČIŲ ŠALINIMAS..................................................................................... 134
MES GALVOJAME APIE JUS
Dėkojame, kad pirkote šį „Electrolux“ prietaisą. Jūs pasirinkote gaminį, kuris
pasižymi dešimtmečių profesionalia patirtimi ir naujovėmis. Originalus ir stilingas,
jis sukurtas galvojant apie jus. Taigi, kai tik naudojate jį, galite jaustis saugūs,
žinodami, kad kiekvieną kartą pasieksite puikių rezultatų.
Sveiki atvykę į „Electrolux“ pasaulį!
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
Gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo
informacijos:
www.electrolux.com/webselfservice
Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.registerelectrolux.com
Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo
prietaisui:
www.electrolux.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, būtinai pateikite šią
informaciją: modelis, PNC, serijos numeris.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija
Bendroji informacija ir patarimai
Aplinkosaugos informacija
Galimi pakeitimai.
1.
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako
už sužalojimus ar žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso
įrengimo ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite
saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prireikus
galėtumėte pasižiūrėti.
LIETUVIŲ
129
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
•
•
•
•
•
•
•
Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai,
jutimo arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems
trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik
tuomet, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti
nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie
supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus.
Nuo 3 iki 8 metų vaikų ir asmenų, turinčių labai sunkią
ir sudėtingą negalią, negalima prileisti prie prietaiso,
jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
Mažesnių nei 3 metų vaikų negalima prileisti prie
prietaiso, jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir
tinkamai pašalinkite.
Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia,
kai prietaisas veikia.
Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir
naudotojo priežiūros darbų.
1.2 Bendrosios saugos reikalavimai
•
•
•
•
•
•
Šis prietaisas yra skirtas naudoti namuose virš
kaitlenčių, viryklių ir panašių maisto gaminimo
prietaisų.
Prieš atlikdami techninės priežiūros darbus, atjunkite
prietaisą nuo maitinimo.
DĖMESIO! Pasiekiamos dalys naudojant su maisto
gaminimo prietaisais gali įkaisti.
Naudokite tik su prietaisu pristatytus fiksavimo
varžtus; jeigu jie nepateikti, naudokite įrengimo
instrukcijoje rekomenduojamus varžtus.
Nenaudokite klijų prietaisui pritvirtinti.
Minimalus atstumas tarp kaitlentės paviršiaus, ant
kurio stovi prikaistuviai, ir prietaiso apatinės dalies
turėtų būti bent 65 cm, jeigu prietaiso ar kaitlentės
įrengimo instrukcijoje nenurodyta kitaip.
130
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Oro išleidimas turi atitikti vietinių tarnybų norminius
aktus.
Patalpoje, kurioje yra prietaisas, užtikrinkite tinkamą
ventiliaciją, kad nepageidaujamos dujos iš dujas ar
kitą kurą deginančių prietaisų nepatektų atgal į
patalpą, įskaitant atvirą liepsną.
Įsitikinkite, kad ventiliacijos angos nebūtų užsikimšę ir
prietaiso surinktas oras nebūtų perduodamas į
vamzdį, per kurį ištraukiami dūmai ir garai iš kitų
prietaisų (centrinės šildymo sistemos, termosifonų,
vandens šildytuvų ir pan.).
Kai prietaisas veikia su kitais prietaisais, patalpoje
susidaręs maksimalus vakuumas negali viršyti 0,04
mbar.
Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte maitinimo laido.
Kreipkitės į mūsų įgaliotąjį techninės priežiūros centrą
arba elektriką, jeigu reikia pakeisti pažeistą maitinimo
laidą.
Jeigu prietaisas yra tiesiogiai prijungtas prie maitinimo
tinklo, elektros instaliacija privalo turėti izoliavimo
įtaisą, kuris leidžia atjungti prietaisą nuo maitinimo
tinklo ties visais poliais. Visiškas atjungimas turi atitikti
viršįtampio III kategorijos nurodytas sąlygas.
Atjungimo priemonės turi būti įtrauktos į fiksuotąjį
montažą pagal elektros instaliacijos taisykles.
Po prietaisu negaminkite liepsnojančių (flambé)
patiekalų.
Nenaudokite jo pavojingos ar sprogioms medžiagoms
ir garams ištraukti.
Reguliariai valykite prietaisą minkšta šluoste, kad
apsaugotumėte paviršiaus medžiagą nuo
nusidėvėjimo.
Nevalykite prietaiso paviršiaus garais, purškiamu
vandeniu, šiurkščiais šveičiamaisiais valikliais ar
aštriomis metalinėmis grandyklėmis. Naudokite tik
neutralius ploviklius.
LIETUVIŲ
•
•
131
Reguliariai valykite riebalų filtrus (bent kas 2
mėnesius) ir pašalinkite nuo prietaiso riebalų likučius,
kad nebūtų gaisro pavojaus.
Prietaiso vidų valykite šluoste ar šepetėliu.
2. SAUGOS TAISYKLĖS
2.1 Įrengimas
ĮSPĖJIMAS!
Sužeidimo, elektros smūgio,
gaisro, nudegimų arba
prietaiso sugadinimo
pavojus.
•
•
•
•
•
•
Šį prietaisą įrengti privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
Vadovaukitės su prietaisu pateiktomis
įrengimo instrukcijomis.
Visada būkite atsargūs, kai perkeliate
prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada
mūvėkite apsaugines pirštines ir
avėkite uždarą avalynę.
Prieš įrengdami prietaisą, nuimkite
visas pakuotės, ženklinimo
medžiagas ir apsauginę plėvelę.
Neįrenkite prietaiso sienos nišoje,
nebent niša yra skirta šiai paskirčiai.
2.2 Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS!
Gaisro ir elektros smūgio
pavojus.
•
•
•
•
•
•
Visus elektros prijungimus privalo
atlikti kvalifikuotas elektrikas.
Įsitikinkite, kad parametrai techninių
duomenų plokštelėje atitinka
maitinimo tinklo elektros vardinius
duomenis.
Jeigu techninių duomenų plokštelėje
nėra simbolio ( ), prietaisą reikia
įžeminti.
Visada naudokite tinkamai įrengtą
įžemintą saugųjį elektros lizdą.
Pasirūpinkite, kad elektros laidai
nesusipainiotų.
Nenaudokite daugiakanalių adapterių
ir ilginamųjų laidų.
•
•
•
•
•
Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs,
nejunkite kištuko.
Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už maitinimo laido. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių
apsauga nuo smūgių turi būti
pritvirtinta taip, kad nebūtų galima
nuimti be įrankių.
Įsitikinkite, kad prietaisas tinkamai
įrengtas. Dėl atsilaisvinusio ir
netinkamo elektros maitinimo laido
gnybtas gali įkaisti.
Prijunkite prietaisą ties įrengimo galu.
Įsitikinkite, kad įrengus prietaisą, būtų
prieiga prie maitinimo tinklo.
2.3 Naudojimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižaloti, nudegti
arba gauti elektros smūgį.
•
•
•
•
•
•
•
•
Šis prietaisas yra skirtas tik maistui
gaminti. Nenaudokite šio prietaiso
kitais tikslais.
Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų
rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi
prie vandens.
Naudokite tik su prietaisu pateikiamus
priedus.
Kaitindami riebalus ir aliejų, būkite
atsargūs, kad liepsna arba įkaitę
daiktai jų neuždegtų.
Nenaudokite neuždengtų elektrinių
grillių.
Nenaudokite prietaiso daiktams
laikyti.
Nenaudokite didinamųjų stiklų,
žiūronų ar panašių optinių prietaisų
tiesiogiai žiūrėti į prietaiso lemputes.
132
www.electrolux.com
2.4 Aptarnavimas
•
•
•
Dėl prietaiso remonto kreipkitės į
įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
Naudokite tik originalias atsargines
dalis.
2.5 Šalinimas
•
•
Norėdami sužinoti, kaip tinkamai
pašalinti prietaisą, susisiekite su
atitinkama savivaldybės įstaiga.
Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
Nupjaukite maitinimo laidą arti
prietaiso ir pašalinkite jį.
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižeisti arba
uždusti.
3. ĮRENGIMAS
3.1 Įrengimo instrukcija
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Visą informaciją apie
prietaiso įrengimą rasite
atskiroje įrengimo brošiūroje.
4. GAMINIO APRAŠYMAS
4.1 Bendra apžvalga
1 Valdymo skydelis
2 Lemputė
3 Filtras
1
2
3
4.2 Valdymo skydelio apžvalga
1
1 Lemputė
2
3
4
2 Pirmas variklio greitis / išjungta
LIETUVIŲ
3 Antras variklio greitis
133
4 Trečias variklio greitis
5. KASDIENIS NAUDOJIMAS
5.1 Garų rinktuvo naudojimas
Patikrinkite rekomenduojamą greitį pagal
toliau pateiktą lentelę.
Kai šildote maistą, gaminate uždengę puodus.
Kai gaminate uždengę puodus ant kelių kaitviečių arba degik‐
lių, kepate ant nedidelės ugnies.
Kai verdate, kepate daug maisto be dangčio, gaminate ant ke‐
lių kaitviečių arba degiklių.
Po gaminimo
rekomenduojama garų
rinktuva palikti veikiantį
maždaug 15 minučių.
Norėdami valdyti garų rinktuvą:
1. Paspauskite vieną iš pirmų greičio
mygtukų, kad įjungtumėte prietaisą.
2. Jeigu reikia, paspauskite apšvietimo
mygtuką , kad apšviestumėte
maisto gaminimo paviršių.
3. Jeigu reikia, pakeiskite greitį,
paspausdami norimą mygtuką.
Norėdami išjungti prietaisą, dar kartą
paspauskite pirmą greičio mygtuką.
6. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
6.1 Riebalų filtro valymas
Kiekvieną filtrą reikia išvalyti bent kartą
per mėnesį. Filtrai yra pritvirtinti
spaustukais ir kaiščiais kitoje pusėje.
Jeigu norite išvalyti filtrą:
1. Paspauskite ant filtro skydelio, po
garų rinktuvu esančią tvirtinimo
spaustuko rankenėlę (1).
1
2
2. Šiek tiek pakreipkite filtro priekį
žemyn (2), tuomet traukite.
Visiems filtrams kartokite pirmus du
veiksmus.
3. Kempine su nešveičiamaisiais
plovikliais išvalykite filtrus arba
plaukite juos indaplovėje.
Indaplovėje turi būti
nustatyta žema temperatūra
ir trumpas ciklas. Riebalų
filtras gali pakeisti spalvą, tai
neturės poveikio prietaiso
veikimui.
4. Norėdami vėl įdėti filtrus, atlikite
pirmus du veiksmus atvirkščia tvarka.
Jeigu taikytina, kartokite veiksmus
visiems filtrams.
6.2 Anglies filtro keitimas
ĮSPĖJIMAS!
Anglies filtro negalima plauti!
134
www.electrolux.com
Anglies filtro prisotinimo trukmė skiriasi,
priklausomai nuo gaminimo tipo ir riebalų
filtro valymo reguliarumo.
Norėdami pakeisti filtrą:
1. Išimkite riebalų filtrus iš prietaiso.
Žr. šiame skyriuje „Riebalų filtro
valymas“.
2. paspauskite auselę (1) ir šiek tiek
pakreipkite filtro priekį.
3. Norėdami įdėti naują filtrą, atlikite
tuos pačius veiksmus atvirkščia
tvarka.
Filtrus reikia keisti bent kas keturis
mėnesius.
6.3 Lemputės keitimas
Šis prietaisas pristatomas su diodine
lempute. Šią dalį gali pakeisti tik
technikas. Trikties atveju skaitykite
„Priežiūra“ skyriuje „Saugos taisyklės“.
1
7. TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
7.1 Ką daryti, jeigu...
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Nepavyksta įjungti prietai‐
so.
Prietaisas neprijungtas ar‐
ba netinkamai prijungtas
prie maitinimo tinklo.
Patikrinkite, ar prietaisas
tinkamai prijungtas prie
elektros tinklo.
Nepavyksta įjungti prietai‐
so.
Perdegė saugiklis.
Patikrinkite, ar veikimas
sutriko dėl saugiklio. Jeigu
saugiklis pakartotinai per‐
dega, kreipkitės į kvalifi‐
kuotą elektriką.
Lemputė nešviečia.
Perdegusi lemputė.
Pakeiskite lemputę. Žr.
skyrių „Valymas ir priežiū‐
ra“
Prietaisas nepakankamai
sugeria garus.
Netinkamos variklio apsu‐
kos garų kiekiui.
Pakeiskite variklio apsu‐
kas.
8. APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas,
pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite
pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo
konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite
saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir
surinkti bei perdirbti elektros ir
elektronikos prietaisų atliekas.
Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų
prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos
LIETUVIŲ
atliekų surinkimo punktą arba susisiekite
su vietnos savivaldybe dėl papildomos
informacijos.
135
136
www.electrolux.com
СОДРЖИНА
1. БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ................................................................. 136
2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА........................................................................ 139
3. МОНТАЖА..................................................................................................... 140
4. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ............................................................................. 141
5. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА.........................................................................141
6. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ........................................................................................142
7. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ.......................................................................143
НИЕ МИСЛИМЕ НА ВАС
Ви благодариме што одлучивте да купите апарат Electrolux. Одбравте
производ којшто носи со себе децении на професионално искуство и
иновации. Уникатен и стилски, дизајниран е специјално за вас. Секогаш кога
ќе го користите, можете да бидете сигурни дека ќе имате добри резултати во
секое време.
Добро дојдовте во Electrolux.
Посетете ја нашата страница за да:
Добијте корисни совети, брошури, водич за решавање на проблеми,
информации за сервисирање:
www.electrolux.com/webselfservice
Да го регистрирате вашиот производ за подобро сервисирање:
www.registerelectrolux.com
Да купувате додатоци, половни и оригинални делови за вашиот апарат:
www.electrolux.com/shop
ГРИЖА ЗА КОРИСНИЦИ И СЕРВИСИРАЊЕ
Секогаш користете оригинални резервни делови.
Кога ќе контактирате со нашиот Овластен сервис, треба да ги имате на
располагање следниве податоци: Модел, број на производот, сериски број.
Информациите можете да ги најдете на плочката со спецификации.
Предупредување / Внимание-Безбедносни информации
Општи информации и совети
Информации за животната средина
Можноста за промени е задржана.
1.
БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ
Пред монтирање и користење на апаратот, ве
молиме внимателно да ги прочитате приложените
упатства. Производителот не сноси одговорност за
направена повреда или штета кои се резултат на
неправилна монтажа или употреба. Секогаш чувајте
МАКЕДОНСКИ
137
ги упатствата на сигурно и безбедно место за
подоцнежна употреба.
1.1 Безбедност на деца и ранливи лица
•
•
•
•
•
•
•
Овој апарат можат да го користат деца над 8
години и лица со намалени физички, сетилни или
ментални способности или лица без искуство и
знаење доколку тоа го прават под надзор или им
биле дадени упатства како безбедно да го
употребуваат апаратот и ги разбираат опасностите
поврзани со него.
Не смее да биде во дофат на деца меѓу 3 и 8
годишна возраст и лицата со големи и сложени
препреки во развојот освен ако не се под постојан
надзор.
Апаратот не смее да биде во дофат на деца
помали од 3 години освен ако не се под постојан
надзор.
Не дозволувајте им на децата да играат со
апаратот.
Држете ја амбалажата подалеку од децата и
разрешете се соодветно од него.
Држете ги децата и милениците подалеку од
апаратот кога работи.
Децата не треба да го чистат или да го оддржуваат
апаратот без надзор.
1.2 Општа безбедност
•
•
•
•
Овој апарат е наменет само за домашна употреба
над плотни, шпорети и слични уреди за готвење.
Пред чистење и одржување, исклучете го уредот
од напојувањето.
ВНИМАНИЕ: Достапните делови може да станат
жешки за време на употреба на апаратите за
готвење.
Употребувајте само ги фиксните завртки кои се
испорачани со апаратот, ако не се испорачани Ви
138
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
предлагаме да ги користите завртките кои се
препорачани во упатството за монтирање.
Не користете лепило за да го зацврстите апаратот.
Минималната дистанца меѓу површината на
плотната на која стојат тавите и понискиот дел од
апаратот треба да биде најмалку 65 cm, освен ако
не е поинаку специфицирано во упатствата за
монтирање за апаратот или за плочата за готвење.
Истекувањето на воздух мора да биде во
согласност со правилникот на локалните власти.
Уверете се дека имате добро проветрување во
собата каде што е монтиран апаратот за да
избегнете враќање на несаканите гасови во собата
од други апарати што горат различно гориво,
вклучувајќи и отворен оган.
Проверете дали отворите за вентилација не се
блокирани и воздухот што го собира апаратот не
се пренесува во канал што се користи за
издувување на чад и пареа од други апарати
(системи за централно греење, термосифон,
грејачи на вода итн.).
Кога апаратот работи со други апарати,
максималниот вакуум генериран во просторијата
не смее да надмине 0,04 mbar.
Потрудете се да не гo оштетите кабелот за струја.
Контактирајте го нашиот Овластен сервисен
центар или електричар за да го смените
оштетениот кабел.
Ако апаратот е директно поврзан со напојувањето,
електричната инсталација мора да биде опремена
со изолационен уред кој овозможува да го
исклучите апаратот од електричната мрежа кај
сите жички. Целосното исклучување мора да биде
во согласност со условите наведени во
категоријата за пренапојување III. Средството за
исклучување мора да биде вградено во
МАКЕДОНСКИ
•
•
•
•
•
•
139
фиксираниот кабел во согласност со правилата за
поврзување кабли.
Не фламбирајте под апаратот.
Не употребувајте го за испуштање на опасни или
експлозивни материи и пареи.
Редовно чистете го апаратот со мека крпа за да
спречите оштетување на површинскиот материјал.
Не користете чистач за пареа, спреј за вода, остри
абразивни средства за чистење или остри метални
гребалки за чистење на површината на апаратот.
Користете само неутрални детергенти.
Редовно чистете ги филтрите за маснотии
(најмалку на секои 2 месеци) и отстранете ги
маснотиите од апаратот за да го спречите ризикот
од пожар.
Користете крпа или четка за чистење на
внатрешноста на апаратот.
2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА
2.1 Монтажа
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од повреди,
струен удар, пожар,
изгореници или
оштетување на апаратот.
•
•
•
•
•
•
Апаратот мора да го монтира само
квалификувано лице.
Немојте да монтирате ниту да
користите оштетен апарат.
Следете ги инструкциите за
монтирање дадени со апаратот.
Секогаш внимавјте кога го
пренесувате апаратот затоа што е
тежок. Секогаш носете заштитни
ракавици и приложените обувки.
Пред инсталирање на апаратот
отстранете ја целата амбалажа,
етикетата и заштитниот филм.
Не го инсталирајте издувниот
воздух во ѕидна празнина, освен
ако шуплината не е дизајнирана за
таа намена.
2.2 Поврзување на струјата
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од пожар и струен
удар.
•
•
•
•
•
•
•
Секое поврзување со струја треба
да биде направено од
квалификуван електричар.
Проверете дали параметрите на
плочката со спецификации се
компатибилни со електричната
моќност на мрежата на електрична
енергија.
Ако симболот ( ) не е печатен на
самолепливата плочкат, апаратот
мора да е заземјен.
Секогаш користете правилно
монтиран штекер отпорен на
струјни удари.
Не оставајте ги каблите да се
заплеткаат.
Не користете адаптери со повеќе
приклучоци и продолжни кабли.
Доколку штекерот е лабав, не
приклучувајте го приклучокот за
струја.
140
www.electrolux.com
•
•
•
•
Не влечете го кабелот за да го
исклучите апаратот од струја.
Секогаш повлекувајте го
приклучокот за струја.
Заштитата од електричен удар на
активните и изолираните делови
мора да се поврзе на таков начин
што нема да може да се извади без
алатки.
Проверете дали апаратот е
правилно монтиран. Лабави и
несоодветни кабли можат да го
прегреат терминалот.
Поврзете го апаратот на крајот од
монтирањето. Проверете дали има
пристап до струјата по
монтирањето.
2.3 Употреба
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Постои опасност од
повреда, изгореници или
струен удар.
•
•
•
•
Овој апарат е наменет само за
готвење. Не го користете апаратот
за друга употреба.
Не менувајте ги спецификациите на
овој апарат.
Не ракувајте со апаратот со влажни
раце или кога тој има контакт со
вода.
Користете го само дополнителниот
прибор испорачан заедно со
апаратот.
•
•
•
•
Држете го огнот или загреаните
предмети подалеку од маснотиите
и маслата кога готвите и пржите со
нив.
Не користете непокриени
електрични решетки.
Не употребувајте го апаратот како
грејно тело.
Не користете лупи, двогледи или
други слични уреди за да гледате
директно кога се пали апаратот.
2.4 Сервисирање
•
•
За да го поправите апаратот
контактирајте го Овластениот
сервисен центар.
Користете само оригинални
резервни делови.
2.5 Расходување
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од повреда или
задушување.
•
•
•
Контактирајте со општинската
власт за да добиете информации
за правилно расходување на
апаратот.
Исклучете го апаратот од
приклучокот за струја.
Извадете го електричниот кабел
блиску до апаратот и фрлете го.
3. МОНТАЖА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
3.1 Упатства за монтирање
За сите информации за
монтирање на апаратот
видете во засебната
брошура за монтирање.
МАКЕДОНСКИ
141
4. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ
4.1 Генерален преглед
1 Контролна плоча
2 Светло
3 Филтер
1
2
3
4.2 Преглед на контролната табла
1
2
1 Светло
2 Прва брзина на мотор / Исклучено
3 Втора брзина на мотор
3
4
4 Трета брзина на мотор
5. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА
5.1 Користење на
аспираторот
Проверете ја препорачаната брзина
според табелата прикажана подолу.
Кога загревате храната, готвење со покриени садови.
Кога готвите со покриени тенџериња или на повеќе рингли
или пламеници, нежно пржење.
Кога варите, пржите поголема количина на храна без капак,
готвење на повеќе рингли или пламеници.
142
www.electrolux.com
Се препорачува да го
оставите аспираторот да
работи околу 15 минути по
готвењето.
За да работите со аспираторот:
1. Притиснете едно од првите
копчиња за брзина за да го
вклучите апаратот.
2. Ако е потребно, притиснете го
копчето за светло
за да ја
осветлите површината за готвење.
3. Доколку е потребно, сменете ја
брзината со притискање на
саканото копче.
За да го исклучите апаратот
притиснете го повторно првото копче
за брзина.
6. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ
6.1 Чистење на филтерот за
мрснотии
Секој филтер мора да се чисти
најмалку еднаш месечно. Филтрите се
монтираат со употреба на стеги и
спојки на спротивната страна.
За чистење на филтерот:
1. Притиснете ја рачката на стегата
на плочата на филтерот под
аспираторот (1).
1
2
2. Малку навалете го предниот дел
на филтерот надолу (2), а потоа
повлечете.
Повторете ги првите два чекори за
сите филтри.
3. Исчистете ги филтрите со сунѓер
со неабразивни детергенти или во
машина за миење садови.
Машината за миење
садови мора да биде
поставена на ниска
температура и краток
циклус. Филтерот за
маснотии може да изгуби
боја, нема влијание врз
перформансите на
апаратот.
4. За да ги ставите филтрите назад,
извршете ги првите два чекори во
обратен редослед.
Повторете ги чекорите за сите филтри
ако е можно.
6.2 Заменување на филтерот
за јаглен
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Филтерот за јаглен не смее
да се мие!
Времето на заситеноста на филтерот
за јаглен варира во зависност од
видот на готвењето и редовноста на
чистење на филтерот за маснотии.
За промена на филтерот:
1. Извадете ги филтрите за маснотии
од апаратот.
Погледнете во „Чистење на филтер за
маснотии“ во ова поглавје.
2. притиснете на табулаторот (1) и
малку навалете го предниот дел на
филтерот.
МАКЕДОНСКИ
143
Во секој случај, потребно е да ги
замените филтрите на најмалку
четири месеци.
6.3 Замена на светлото
1
3. За да го ставите нов филтер,
извршете ги чекорите во обратен
редослед.
Овој апарат се испорачува со ЛЕД
лампа. Овој дел може да сго замени
само техничар. Во случај на дефект,
видете во „Сервис“ во поглавјето
„Безбедносни инструкции“.
7. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
7.1 Што да направите ако...
Проблем
Можна причина
Решение
Не можете да го вклучите Апаратот не е поврзан со Проверете дали апаратот
апаратот.
напојување за струја или е точно поврзан со
не е правилно поврзан.
електрична енергија.
Не можете да го вклучите Избил осигурувач.
апаратот.
Проверете дали
осигурувачот е причина
за дефектот. Ако
осигурувачот постојано
избива, стапете во
контакт со квалификуван
електричар.
Светлото не работи.
Светлото не е исправно.
Заменете го светлото.
Видете го поглавјето
„Нега и чистење“
Апаратот не апсорбира
доволно испарувања.
Брзината на моторот не е Сменете ја брзината на
соодветна со
моторот.
испарувањата кои се
појавуваат.
8. ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА
Рециклирајте ги материјалите со
фрлајте ги апаратите озанчени со
симболот . Ставете ја амбалажата
во соодветни контејнери за да ја
рециклирате. Помогнете во заштитата
на живтната средина и човековото
здравје и рециклирајте го отпадот од
електрични и електронски апарати. Не
симболот во отпадот од
домаќинството. Вратете го производот
во вашиот локален капацитет за
рециклирање или контактирајте ја
вашата општинска канцеларија.
144
www.electrolux.com
INNHOLD
1. SIKKERHETSINFORMASJON.......................................................................144
2. SIKKERHETSINSTRUKSJONER...................................................................147
3. MONTERING..................................................................................................148
4. PRODUKTBESKRIVELSE............................................................................. 148
5. DAGLIG BRUK............................................................................................... 148
6. STELL OG RENGJØRING............................................................................. 149
7. FEILSØKING.................................................................................................. 150
VI TENKER PÅ DEG
Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt som
bringer flere tiår med erfaring og innovasjon med seg. Genial og stilig, og den er
designet med tanke på deg. Du kan være trygg på at du får gode resultater hver
gang du bruker den.
Velkommen til Electrolux.
Gå inn på nettstedet vårt for å:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrer produktet ditt for å få bedre service:
www.registerelectrolux.com
Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.electrolux.com/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Bruk alltid originale reservedeler.
Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende
data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Informasjonen finner du på typeskiltet.
Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon
Generell informasjon og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
1.
SIKKERHETSINFORMASJON
Les medfølgende instruksjoner grundig før du installerer
og bruker apparatet. Produsenten er ikke ansvarlig for
personskader eller andre skader som følge av feilaktig
montering eller bruk. Hold alltid instruksjonene på et
trygt og tilgjengelig sted for fremtidig referanse.
NORSK
145
1.1 Sikkerhet for barn og utsatte mennesker
•
•
•
•
•
•
•
Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og
oppover og personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får
instruksjon i sikker bruk av apparatet og forstår hvilke
farer som kan inntreffe.
Barn mellom 3 og 8 år og personer med svært
omfattende og komplekse funksjonsnedsettelser må
holdes på avstand fra apparatet med mindre de er
under tilsyn hele tiden.
Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra
apparatet hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.
Ikke la barn leke med apparatet.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast
den i samsvar med lokale reguleringer.
Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når døren er
i bruk.
Rengjøring og vedlikehold av apparatet skal ikke
utføres av barn med mindre de er under tilsyn.
1.2 Generell sikkerhet
•
•
•
•
•
•
•
Dette apparatet er beregnet for husholdningsbruk over
koketopper, komfyrer og lignende enheter.
Trekk støpselet ut av stikkontakten før du utfører
vedlikehold.
FORSIKTIG: Tilgjengelige deler kan bli varme under
bruk med tilberedningsapparater.
Bruk kun festeskruene som følger med apparatet, hvis
de ikke fulgte med, bruk skruene anbefalt i
installasjonsinstruksjonene.
Ikke bruk klebemidler for å feste apparatet.
Minimumsavstanden mellom koketoppen som
kokekarene står på og underdelen av apparatet skal
være minst 65 cm, med mindre annet er angitt i
apparatets installasjonsinstruksjoner.
Avtrekksluft må overholde lokale forskrifter.
146
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Påse at det er god luftventilasjon der apparatet er
installert for å unngå at uønskede gasser fra
eventuelle produkter som drives med brennbart
drivstoff, deriblant åpen ild, ikke blir blandet med luften
i apparatet.
Påse at ventilasjonsåpningene ikke er blokkerte og at
luften som samles opp av apparatet ikke blir ført inn i
en kanal som brukes til å fjerne røyk og damp fra
andre apparater (sentralvarmesystemer, termosifoner,
varmtvannsberedere osv.).
Når apparatet brukes med andre apparater, skal ikke
maksimalt vakuum generert i rommet overstige 0,04
mbar.
Påse at strømkabelen ikke blir påført skade. Kontakt
det autoriserte servicesenteret, eller en elektriker, for å
skifte en skadet strømkabel.
Hvis apparatet er koblet direkte til strømforsyningen,
må den elektriske installasjonen være utstyrt med en
isolerende enhet som gjør det mulig å koble apparatet
fra strømnettet ved alle poler. Fullstendig frakobling
må oppfylle vilkårene som er spesifisert i
overspenningskategori III. Innretningene for frakobling
må være inkorporert i den faste strøminstallasjonen i
samsvar med installasjonsreglene.
Flamber aldri under apparatet.
Må ikke brukes for avtrekk av farlige eller eksplosive
materialer og damp.
Rengjør apparatet med en myk klut med jevne
mellomrom for å hindre skade på overflaten.
Ikke bruk damprenser, vannspray, sterke
rengjøringsmidler eller en metallskraper for å rengjøre
apparatets overflate. Bruk kun nøytralt vaskemiddel.
Rengjør fettfiltrene regelmessig (minst annenhver
måned) og fjern fettoppsamling fra apparatet for å
unngå brannfare.
Bruk en klut eller børste for å rengjøre apparatet
innvendig.
NORSK
147
2. SIKKERHETSINSTRUKSJONER
2.1 Montering
ADVARSEL!
Risiko for personskade,
elektrisk støt, brannskader,
eller skade på produktet.
•
•
•
•
•
•
Dette produktet må monteres av en
kvalifisert person.
Ikke monter eller bruk et skadet
apparat.
Følg installasjonsanvisningene som
følger med apparatet.
Vær alltid forsiktig når du flytter
apparatet. Det er tungt. Bruk alltid
vernebriller og lukket fottøy.
Før du monterer produktet må du
fjerne all emballasje, merking og
beskyttelsesfilm.
Monter ikke avtrekksluften i et hulrom
i veggen med mindre hulrommet er
designet for det formålet.
2.2 Elektrisk tilkobling
ADVARSEL!
Fare for brann og elektrisk
støt.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alle elektriske tilkoblinger skal utføres
av en kvalifisert elektriker.
Kontroller at parameterne på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske spesifikasjonene til
strømforsyningen.
Hvis symbolet ( ) ikke er trykket på
klassifiseringsskiltet må produktet
jordes.
Bruk alltid et korrekt montert, jordet
støpsel.
Påse at strømkabelen ikke floker seg.
Bruk ikke multi-plug-adaptere eller
skjøteledninger.
Hvis stikkontakten er løs skal du ikke
sette i støpselet.
Dra ikke i kabelen for å koble fra
apparatet. Trekk alltid i selve
støpselet.
Støtbeskyttelsen til strømførende og
isolerte deler må festes på en måte
som gjør at den ikke kan fjernes uten
verktøy.
•
•
Påse at produktet er riktig montert.
Løs og feil hovedstrømkabel kan
overopphete terminalen.
Koble til produktet når du har fullført
monteringen. Kontroller at det er
tilgang til strømtilkoblingen etter
monteringen.
2.3 Bruk
ADVARSEL!
Risiko for skade,
brannskader og elektrisk
støt.
•
•
•
•
•
•
•
•
Dette apparatet skal kun brukes til
matlaging. Ikke bruk apparatet til
andre formål.
Dette apparatets spesifikasjoner må
ikke endres.
Bruk ikke apparatet med våte hender
eller når det er i kontakt med vann.
Bruk kun tilbehør som leveres
sammen med apparatet.
Hold flammer eller oppvarmede
gjenstander unna fett og oljer når du
tilbereder mat ved koking og steking.
Ikke bruk avdekkede elektriske rister.
Overflaten til apparatet skal ikke
brukes til oppbevaring.
Ikke bruk forstørrelsesglass, kikkert
eller lignende optiske enheter for å se
direkte på tenningen av apparatet.
2.4 Service
•
•
Kontakt det autoriserte
servicesenteret for å reparere
apparatet.
Det skal bare brukes originale
reservedeler.
2.5 Avfallsbehandling
ADVARSEL!
Fare for skade og kvelning.
•
•
•
Kontakt kommunen din for
informasjon om hvordan du kaster
produktet på en riktig måte.
Koble produktet fra strømmen.
Kutt av strømkabelen, lukk produktet
og kast den.
148
www.electrolux.com
3. MONTERING
3.1 Installasjonsanvisninger
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
For fullstendig informasjon
om montering av produktet,
se et separat
monteringshefte.
4. PRODUKTBESKRIVELSE
4.1 Generell oversikt
1 Betjeningspanel
2 Pære
3 Filter
1
2
3
4.2 Oversikt over betjeningspanelet
1
1 Pære
2 Laveste viftehastighet / Av
3 Viftehastighet nummer 2
5. DAGLIG BRUK
5.1 Bruk av ventilatoren
Sjekk anbefalt hastighet i henhold til
tabellen nedenfor.
2
3
4
4 Viftehastigeht nummer 3
NORSK
149
Under oppvarming av mat, tilberedning med dekkede kokekar.
Når du tilbereder med dekkede kokekar på flere kokesoner el‐
ler brennere, skånsom steking.
Under koking, steking av mye mat uten lokk, tilberedning på
flere kokesoner eller brennere.
Det er anbefalt å la
ventilatoren stå på i 15
minutter etter tilberedning.
Slik bruker du ventilatoren:
1. Trykk på en av de første
hastighetsknappene for å slå på
apparatet.
2. Etter behov trykker du på lysbryteren
for å belyse stekeoverflaten.
3. Etter behov kan du endre
hastigheten ved å trykke på ønsket
knapp.
For å slå av apparatet trykker du på
knappen for laveste hastighet på nytt.
6. STELL OG RENGJØRING
6.1 Slik rengjører du fettfilteret
Hvert filter må rengjøres minst en gang i
måneden. Filterene er montert med bruk
av klips og pinner på motsatt side.
For å rengjøre filteret:
1. Trykk på håndtaket på festeklipset på
filterpanelet under ventilatoren (1).
1
Oppvaskmaskinen må stilles
til lav temperatur og en kort
syklus. Fettfilteret kan
misfarges, det har ingen
innvirkning på apparatets
ytelse.
4. For å remontere filteret, utfør de to
første trinnene i omvendt rekkefølge.
Gjenta trinnene for alle filterene etter
behov.
6.2 Slik skifter du kullfilteret
ADVARSEL!
Kullfilteret kan ikke vaskes!
2
Metningen av kullfilteret varierer
avhengig av type tilberedning og hvor
regelmessig du rengjører fettfilteret.
Slik skifter du filteret:
2. Tilt fronten av filteret litt nedover (2),
deretter trekk.
Gjenta de to første trinnene for alle
filterene.
3. Rengjør filtrene med en svamp med
skånsomme vaskemidler eller i
oppvaskmaskin.
1. Fjern fettfiltrene fra apparatet.
Se "Rengjøring av fettfilteret" i dette
kapittelet.
2. trykk tappen (1) og tilt fronten av av
filteret litt nedover.
150
www.electrolux.com
Uansett er det nødvendig å skifte filtrene
minst hver fjerde måned.
6.3 Skifte lyspære
Dette produktet leveres med en LEDpære. Denne delen kan kun skiftes av en
tekniker. Hvis det oppstår feil, se
"Service" i kapittelet
"Sikkerhetsinstruksjoner".
1
3. For å montere et nytt filter, utfør de
samme trinnene i omvendt
rekkefølge.
7. FEILSØKING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
7.1 Hva du må gjøre hvis...
Problem
Mulig årsak
Feilhåndtering
Produktet starter ikke.
Produktet er ikke koblet til
en strømforsyning eller er
koblet feil.
Sjekk at produktet er riktig
koblet til strømforsyningen.
Produktet starter ikke.
Sikringen har gått.
Kontroller at sikringen er
årsaken til funksjonssvik‐
ten. Hvis sikringene går
gjentatte ganger, må du
kontakte en elektriker.
Lampen tennes ikke.
Pæren er defekt.
Skift ut pæren. Se kapitte‐
let "Stell og rengjøring".
Produktet absorberer ikke
nok damp.
Viftehastigheten er ikke til‐
strekkelig for dampen som
oppstår.
Endre viftehastigheten.
8. BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til
å beskytte miljøet, menneskers helse og
for å resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast
produkter som er merket med symbolet
sammen med husholdningsavfallet.
Produktet kan leveres der hvor
tilsvarende produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere opplysninger.
POLSKI
151
SPIS TREŚCI
1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA....................................... 151
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA........................................ 154
3. INSTALACJA.................................................................................................. 155
4. OPIS URZĄDZENIA....................................................................................... 156
5. CODZIENNA EKSPLOATACJA..................................................................... 156
6. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE................................................................ 157
7. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW................................................................ 158
Z MYŚLĄ O TOBIE
Dziękujemy za zakup urządzenia Electrolux. Jest ono owocem dziesięcioleci
doświadczeń i innowacji. To pomysłowe i stylowe urządzenie zostało
zaprojektowane z myślą o Tobie. Użytkując je, możesz mieć zawsze pewność
uzyskania wspaniałych efektów.
Witamy w świecie marki Electrolux!
Zapraszamy na naszą witrynę internetową, aby:
Otrzymać wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w
rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu:
www.electrolux.com/webselfservice
Zarejestrować swój produkt i uprościć jego obsługę serwisową:
www.registerelectrolux.com
Nabyć akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do
swojego urządzenia:
www.electrolux.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym, należy przygotować
poniższe dane: informacje o modelu, numer produktu, numer seryjny.
Stosowne informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.
Ostrzeżenie/przestroga — informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ogólne informacje i wskazówki
Informacje dotyczące środowiska naturalnego
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
1.
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed przystąpieniem do instalacji i rozpoczęciem
eksploatacji urządzenia należy uważnie zapoznać się z
dołączoną instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada
za obrażenia ciała ani szkody spowodowane
nieprawidłową instalacją lub eksploatacją urządzenia.
152
www.electrolux.com
Należy zachować instrukcję obsługi w bezpiecznym i
łatwo dostępnym miejscu w celu wykorzystania w
przyszłości.
1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych
zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub
umysłowych
•
•
•
•
•
•
•
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu
ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub
umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej
wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one
nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie
bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą
świadome związanych z tym zagrożeń.
Dzieci w wieku od 3 do 8 lat i osoby o znacznym
stopniu niepełnosprawności nie powinny zbliżać się
urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym
nadzorem.
Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny zbliżać się do
urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym
nadzorem.
Nie pozwalać, aby dzieci bawiły się urządzeniem.
Przechowywać opakowanie w miejscu niedostępnym
dla dzieci lub pozbyć się go w odpowiedni sposób.
Dzieci i zwierzęta nie powinny zbliżać się do
pracującego urządzenia.
Dzieci nie powinny zajmować się czyszczeniem ani
konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.
1.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa
•
•
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku
domowego nad płytami grzejnymi, kuchenkami i
podobnymi urządzeniami do gotowania.
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności
konserwacyjnych należy odłączyć urządzenie od
zasilania.
POLSKI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
153
UWAGA: Łatwo dostępne elementy urządzenia mogą
mocno nagrzewać się od ciepła wytwarzanego przez
urządzenia do gotowania.
Używać tylko śrub mocujących dołączonych do
urządzenia. Jeśli ich nie dołączono, należy użyć śrub
zalecanych w instrukcji instalacji.
Nie mocować urządzenia przy użyciu klejów ani taśm
samoprzylepnych.
Minimalna odległość między powierzchnią płyty
grzejnej, na której stoją naczynia, a dolną częścią
urządzenia powinna wynosić co najmniej 65 cm, o ile
nie wskazano inaczej w instrukcji instalacji urządzenia
lub płyty grzejnej.
Instalacja odprowadzająca powietrze musi być zgodna
z lokalnymi przepisami.
Upewnić się, że miejsce instalacji urządzenia jest
odpowiednio wietrzone, aby zapobiec cofaniu się do
pomieszczenia szkodliwych spalin z urządzeń
zasilanych opałem lub z kominka.
Upewnić się, że otwory wentylacyjne nie są
zablokowane i powietrze pobierane przez urządzenie
nie jest kierowane do kanału służącego do
odprowadzania dymu i pary z innych urządzeń
(systemów centralnego ogrzewania, instalacji
termosyfonowych, podgrzewaczy wody itp.).
Jeśli urządzenie działa jednocześnie z innymi
urządzeniami maksymalne podciśnienie wytwarzane
w pomieszczeniu nie powinno przekraczać wartości
0,04 mbar.
Należy uważać, aby nie uszkodzić przewodu
zasilającego. Wymianę uszkodzonego przewodu
zasilającego należy zlecić autoryzowanemu centrum
serwisowemu lub wykwalifikowanemu elektrykowi.
Jeśli urządzenie jest podłączane bezpośrednio do
zasilania, w instalacji elektrycznej należy zastosować
wyłącznik obwodu umożliwiający odłączenie
urządzenia od zasilania na wszystkich biegunach.
154
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
Pełne odłączenie musi być zgodne z wymaganiami
kategorii III ochrony przeciwprzepięciowej. W stałej
instalacji należy zastosować wyłącznik umożliwiający
odłączenie zasilania zgodnie z zasadami dotyczącymi
instalacji elektrycznych.
Nie stosować pod urządzeniem kulinarnej techniki
flambirowania.
Nie używać urządzenia do usuwania oparów i
substancji niebezpiecznych lub wybuchowych.
Aby zapobiec uszkodzeniu powierzchni urządzenia,
należy regularnie czyścić ją miękką ściereczką.
Nie czyścić powierzchni urządzenia za pomocą myjek
parowych, wody pod ciśnieniem, ściernych środków
czyszczących ani ostrych metalowych skrobaków.
Stosować wyłącznie obojętne detergenty.
Aby uniknąć zagrożenia pożarem, należy regularnie
czyścić filtry przeciwtłuszczowe (co najmniej raz na 2
miesiące) i usuwać z urządzenia tłusty osad.
Do czyszczenia wnętrza urządzenia używać ściereczki
lub szczotki.
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
2.1 Instalacja
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń, porażeniem
prądem, pożarem lub
uszkodzeniem urządzenia.
•
•
•
•
•
Urządzenie może zainstalować
wyłącznie wykwalifikowana osoba.
Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.
Należy postępować zgodnie z
instrukcją instalacji dołączoną do
urządzenia.
Zachować ostrożność podczas
przenoszenia urządzenia, ponieważ
jest ono ciężkie. Należy zawsze
stosować rękawice ochronne i mieć
na stopach pełne obuwie.
Przed zainstalowaniem urządzenia
usunąć z niego wszystkie elementy
opakowania, etykiety i folię ochronną.
•
Nie należy instalować wyciągu we
wnęce ściennej, jeśli nie jest do tego
przeznaczona.
2.2 Podłączenie do sieci
elektrycznej
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie pożarem i
porażeniem prądem
elektrycznym.
•
•
•
Wszystkie połączenia elektryczne
powinien wykonać wykwalifikowany
elektryk.
Upewnić się, że parametry na
tabliczce znamionowej odpowiadają
parametrom znamionowym źródła
zasilania.
Jeśli na tabliczce znamionowej
urządzenia nie ma symbolu
urządzenie należy uziemić.
,
POLSKI
•
•
•
•
•
•
•
•
Należy używać wyłącznie prawidłowo
zamontowanego gniazda
elektrycznego z uziemieniem.
Nie dopuszczać do splątania
przewodów elektrycznych.
Nie stosować rozgałęźników ani
przedłużaczy.
Jeśli gniazdo elektryczne jest
obluzowane, nie wolno podłączać do
niego wtyczki.
Odłączając urządzenie, nie należy
ciągnąć za przewód zasilający.
Należy zawsze ciągnąć za wtyczkę
sieciową.
Zarówno dla elementów znajdujących
się pod napięciem, jak i
zaizolowanych części,
zabezpieczenie przed porażeniem
prądem należy zamocować w taki
sposób, aby nie można go było
odłączyć bez użycia narzędzi.
Upewnić się, że urządzenie jest
prawidłowo zainstalowane.
Obluzowane lub nieprawidłowe
połączenie przewodu zasilającego
może spowodować przegrzanie
styków.
Podłączyć urządzenie po zakończeniu
jego instalacji. Zadbać o to, aby po
zainstalowaniu urządzenia możliwy
był łatwy dostęp do zaworu wody.
2.3 Użytkowanie
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń, oparzeniem i
porażeniem prądem.
•
Urządzenie jest przeznaczone
wyłącznie zastosowań kuchennych.
Nie używać urządzenia do innych
zastosowań.
•
•
•
•
•
•
•
2.4 Serwis
•
•
Aby naprawić urządzenie, należy
skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
Należy stosować wyłącznie
oryginalne części zamienne.
2.5 Utylizacja
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń lub uduszeniem.
•
•
•
Aby uzyskać informacje dotyczące
prawidłowej utylizacji urządzenia,
należy skontaktować się z lokalnymi
władzami.
Odłączyć urządzenie od źródła
zasilania.
Odciąć przewód zasilający blisko
urządzenia i oddać do utylizacji.
3. INSTALACJA
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
155
Nie zmieniać parametrów
technicznych urządzenia.
Nie obsługiwać urządzenia mokrymi
rękami lub jeśli ma ono kontakt z
wodą.
Używać wyłącznie akcesoriów
dostarczonych z urządzeniem.
Podczas gotowania i smażenia na
tłuszczu lub oleju nie należy zbliżać
do niego płomienia ani mocno
nagrzanych przedmiotów.
Nie używać pod urządzeniem
nieosłoniętych grilli elektrycznych.
Nie używać urządzenia jako miejsca
do przechowywania przedmiotów.
Nie patrzeć na oświetlenie urządzenia
przez lupę, lornetkę ani inne podobne
urządzenie optyczne.
3.1 Instrukcje instalacji
Szczegółowe informacje na
temat instalacji urządzenia
można znaleźć w oddzielnej
instrukcji instalacji.
156
www.electrolux.com
4. OPIS URZĄDZENIA
4.1 Widok urządzenia
1 Panel sterowania
2 Oświetlenie
3 Filtr
1
2
3
4.2 Widok panelu sterowania
1
2
1 Oświetlenie
2 Pierwsza prędkość silnika/Wył.
3 Druga prędkość silnika
3
4
4 Trzecia prędkość silnika
5. CODZIENNA EKSPLOATACJA
5.1 Korzystanie z okapu
Sprawdzić zalecane prędkości podane w
poniższej tabeli.
Podgrzewanie potraw, gotowanie w naczyniach z pokrywką.
Gotowanie w naczyniak z pokrywką na wielu polach grzejnych
lub palnikach, delikatne smażenie.
Intensywne gotowanie, smażenie dużych porcji potraw bez po‐
krywki, gotowanie na wielu polach grzejnych lub palnikach.
POLSKI
Zaleca się pozostawienie
włączonego okapu przez ok.
15 min. po zakończeniu
gotowania.
Obsługa okapu:
1. Nacisnąć jeden z pierwszych
przycisków wyboru prędkości, aby
włączyć urządzenie.
157
2. W razie potrzeby nacisnąć przycisk
oświetlenia , aby oświetlić
powierzchnię gotowania.
3. W razie potrzeby zmienić prędkość,
naciskając odpowiedni przycisk.
Aby wyłączyć urządzenie, należy
ponownie nacisnąć pierwszy przycisk
wyboru prędkości.
6. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
6.1 Czyszczenie filtra
przeciwtłuszczowego
Każdy z filtrów należy czyścić co
najmniej raz w miesiącu. Filtry są
zamocowane za pomocą zatrzasków
oraz trzpieni po przeciwnej stronie.
Czyszczenie filtra:
1. Nacisnąć uchwyt zatrzasku
mocującego na panelu filtra pod
okapem (1).
1
4. Zamontować filtry z powrotem w
urządzeniu, wykonując opisane
wyżej czynności w odwrotnej
kolejności.
Powtórzyć czynności w odniesieniu do
wszystkich filtrów (jeśli dotyczy).
6.2 Wymiana filtra węglowego
OSTRZEŻENIE!
Filtr węglowy nie jest
przystosowany do mycia!
Żywotność filtra węglowego jest
zróżnicowana i zależy od rodzaju
gotowanych potraw oraz częstotliwości
czyszczenia filtra przeciwtłuszczowego.
Aby wymienić filtr, należy:
1. Wyjąć filtry przeciwtłuszczowe z
urządzenia.
Patrz „Czyszczenie filtra
przeciwtłuszczowego” w tym rozdziale.
2. Nacisnąć występ (1) i lekko odchylić
przednią część filtra.
2
2. Delikatnie odchylić przednią część
filtra w dół (2), a następnie
pociągnąć.
Powtórzyć obie czynności przy
wszystkich filtrach.
3. Oczyścić filtry gąbką nasączoną
łagodnym detergentem lub umyć w
zmywarce.
Ustawić w zmywarce niską
temperaturę i krótki cykl
zmywania. Ewentualne
odbarwienie filtra
przeciwtłuszczowego nie ma
żadnego wpływu na
działanie urządzenia.
1
3. W celu zamontowania nowego filtra
należy wykonać opisane czynności w
odwrotnej kolejności.
Filtry należy wymieniać co najmniej raz
na cztery miesiące.
158
www.electrolux.com
6.3 Wymiana oświetlenia
Urządzenie wyposażono w oświetlenie
LED. Element ten może wymienić tylko
specjalista serwisowy. W przypadku
wystąpienia usterki patrz „Serwis” w
rozdziale „Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa”.
7. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
7.1 Co zrobić, gdy…
Problem
Prawdopodobna przy‐
czyna
Środek zaradczy
Urządzenie nie włącza się. Urządzenie nie jest podłą‐ Sprawdzić, czy urządzenie
czone do zasilania lub jest prawidłowo podłączono do
podłączone nieprawidłowo. zasilania.
Urządzenie nie włącza się. Zadziałał bezpiecznik.
Sprawdzić, czy przyczyną
nieprawidłowego działania
jest bezpiecznik. Jeżeli
nadal będzie dochodzić do
wyzwalania bezpiecznika,
należy skontaktować się z
wykwalifikowanym elektry‐
kiem.
Nie działa oświetlenie.
Przepaliła się żarówka.
Wymienić żarówkę. Patrz
rozdział „Konserwacja i
czyszczenie”.
Urządzenie nie pochłania
wystarczającej ilości opa‐
rów.
Prędkość obrotowa silnika
nie jest odpowiednia do
ilości oparów.
Zmienić prędkość obroto‐
wą silnika.
8. OCHRONA ŚRODOWISKA
Materiały oznaczone symbolem
należy poddać utylizacji. Opakowanie
urządzenia włożyć do odpowiedniego
pojemnika w celu przeprowadzenia
recyklingu. Należy zadbać o ponowne
przetwarzanie odpadów urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, aby
chronić środowisko naturalne oraz
ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać
urządzeń oznaczonych symbolem
razem z odpadami domowymi. Należy
zwrócić produkt do miejscowego punktu
ponownego przetwarzania lub
skontaktować się z odpowiednimi
władzami miejskimi.
PORTUGUÊS
159
ÍNDICE
1. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA............................................................... 159
2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA.................................................................. 162
3. INSTALAÇÃO................................................................................................. 163
4. DESCRIÇÃO DO PRODUTO......................................................................... 164
5. UTILIZAÇÃO DIÁRIA......................................................................................164
6. MANUTENÇÃO E LIMPEZA.......................................................................... 165
7. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS....................................................................166
ESTAMOS A PENSAR EM SI
Obrigado por ter adquirido um aparelho Electrolux. Escolheu um produto que traz
com ele décadas de experiência profissional e inovação. Engenhoso e elegante,
foi concebido a pensar em si. Assim, quando o utilizar, terá a tranquilidade de
saber que obterá sempre óptimos resultados.
Bem-vindo(a) à Electrolux.
Visite o nosso website para:
Resolver problemas e obter conselhos de utilização, catálogos e informações
sobre assistência:
www.electrolux.com/webselfservice
Registar o seu produto para beneficiar de um serviço melhor:
www.registerelectrolux.com
Adquirir acessórios, consumíveis e peças de substituição originais para o seu
aparelho:
www.electrolux.com/shop
APOIO AO CLIENTE E ASSISTÊNCIA
Utilize sempre peças de substituição originais.
Quando contactar o nosso Centro de Assistência Técnica Autorizado, certifiquese de que tem os seguintes dados disponíveis: Modelo, PNC, Número de Série.
A informação encontra-se na placa de características.
Aviso / Cuidado - Informações de segurança
Informações gerais e sugestões
Informações ambientais
Sujeito a alterações sem aviso prévio.
1.
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA
Leia atentamente as instruções fornecidas antes de
instalar e utilizar o aparelho. O fabricante não poderá
ser responsabilizado por ferimentos ou danos
resultantes de instalação incorreta ou utilização
incorreta. Guarde sempre as instruções num sítio
seguro e acessível para consultar no futuro.
160
www.electrolux.com
1.1 Segurança para crianças e pessoas vulneráveis
•
•
•
•
•
•
•
Este aparelho pode ser utilizado por crianças de 8 ou
mais anos de idade e por pessoas com capacidades
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com
pouca experiência e conhecimento se tiverem
recebido supervisão ou instruções relativas à
utilização do aparelho de forma segura e
compreenderem os perigos envolvidos.
As crianças com idade entre 3 e 8 anos e as pessoas
portadoras de incapacidade profunda e complexa
devem ser mantidas afastadas do aparelho ou
constantemente vigiadas.
As crianças com menos de 3 anos de idade devem
ser mantidas afastadas do aparelho ou
constantemente vigiadas.
Não permita que as crianças brinquem com o
aparelho.
Mantenha todos os materiais de embalagem fora do
alcance das crianças e elimine-os de forma
apropriada.
Mantenha as crianças e os animais domésticos
afastados do aparelho quando este estiver a
funcionar.
A limpeza e a manutenção básica do aparelho não
devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.
1.2 Segurança geral
•
•
•
•
Este aparelho destina-se apenas a utilização
doméstica por cima de placas, fogões e dispositivos
de cozinhar semelhantes.
Antes de efetuar qualquer ação de manutenção,
desligue o aparelho da corrente elétrica.
ATENÇÃO: As partes acessíveis poderão ficar
quentes durante a utilização com aparelhos de
cozinhar.
Utilize apenas os parafusos de fixação fornecidos com
o aparelho. Se não tiverem sido fornecidos, utilize os
PORTUGUÊS
•
•
•
•
•
•
•
•
161
parafusos recomendados nas instruções de
instalação.
Não utilize adesivos para fixar o aparelho.
A distância mínima entre a superfície da placa, onde
os tachos são colocados, e a parte inferior do
aparelho não pode ser inferior a 65 cm, exceto se for
especificada uma distância diferente nas instruções
de instalação do aparelho ou da placa.
A descarga de ar tem de cumprir os regulamentos
decretados pelas autoridades locais.
Certifique-se de que o local de instalação do aparelho
tem uma boa ventilação, para evitar o refluxo de
gases indesejáveis para o local provenientes de
aparelhos de queima de gás ou outros combustíveis,
incluindo chama desprotegida.
Certifique-se de que as aberturas de ventilação não
ficam obstruídas e que o ar recolhido pelo aparelho
não é conduzido para uma conduta de extração de
gases de outros aparelhos (sistemas de aquecimento
central, termossifões, esquentadores, etc.).
A queda total de pressão criada na divisão com este
aparelho a funcionar e outros que também estejam
eventualmente a funcionar não pode ser superior a
0,04 mbar.
Certifique-se de que não danifica o cabo de
alimentação. Contacte um Centro de Assistência
Técnica Autorizado ou um eletricista para substituir o
cabo de alimentação se estiver danificado.
Se o aparelho for ligado diretamente à alimentação
elétrica, a instalação elétrica tem de ficar equipada
com um dispositivo de isolamento que permita
desligar o aparelho da alimentação elétrica em todos
os polos. É necessário garantir o corte total da ligação
em conformidade com as condições especificadas
para sobrevoltagem de categoria III. O dispositivo de
corte da ligação tem de ficar incorporado nas ligações
162
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
fixas de acordo com os regulamentos elétricos
aplicáveis.
Não flambeie debaixo do aparelho.
Não utilize este aparelho para extrair materiais e
vapores perigosos ou explosivos.
Limpe o aparelho regularmente com um pano macio
para evitar que o material da superfície se deteriore.
Não utilize uma máquina de limpar a vapor, spray de
água, produtos de limpeza abrasivos ou raspadores
metálicos afiados para limpar a superfície do
aparelho. Utilize apenas detergentes neutros.
Limpe os filtros de gordura regularmente (pelo menos
a cada 2 meses) e remova os depósitos de gordura
do aparelho para evitar o risco de incêndio.
Utilize um pano ou uma escova para limpar o inferior
do aparelho.
2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
2.1 Instalação
AVISO!
Risco de ferimentos, choque
elétrico, incêndio,
queimaduras ou danos no
aparelho.
•
•
•
•
•
•
A instalação deste aparelho tem de
ser efetuada por uma pessoa
qualificada.
Não instale nem utilize o aparelho se
ele estiver danificado.
Siga as instruções de instalação
fornecidas com o aparelho.
Tenha sempre cuidado quando
deslocar o aparelho porque ele é
pesado. Utilize sempre luvas e
calçado de proteção.
Antes de instalar o aparelho, retire
todo o material de embalagem,
incluindo as etiquetas e a película
protetora.
Não instale a conduta de extração de
ar numa cavidade da parede, exceto
se tal cavidade tiver sido concebida
para essa finalidade.
2.2 Ligação elétrica
AVISO!
Risco de incêndio e choque
elétrico.
•
•
•
•
•
•
•
•
Todas as ligações elétricas devem
ser efetuadas por um eletricista
qualificado.
Certifique-se de que os parâmetros
indicados na placa de características
são compatíveis com a alimentação
elétrica.
Se o símbolo ( ) não estiver
impresso na placa de características,
é necessário ligar o aparelho à terra.
Utilize sempre uma tomada bem
instalada e à prova de choques
elétricos.
Não permita que o cabo de
alimentação fique enredado.
Não utilize adaptadores com várias
tomadas, nem cabos de extensão.
Se a tomada elétrica estiver solta,
não ligue a ficha.
Não puxe o cabo de alimentação para
desligar o aparelho. Puxe sempre a
ficha de alimentação.
PORTUGUÊS
•
•
•
As proteções contra choques elétricos
das peças isoladas e não isoladas
devem estar fixas de modo a não
poderem ser retiradas sem
ferramentas.
Certifique-se de que o aparelho é
instalado corretamente. Um cabo de
alimentação elétrica solto ou ligado
incorretamente poderá provocar o
sobreaquecimento dos terminais.
Ligue o aparelho à alimentação
elétrica apenas no fim da instalação.
Certifique-se de que a ligação elétrica
fica acessível após a instalação.
2.3 Utilização
AVISO!
Risco de ferimentos,
queimaduras e choque
elétrico.
•
•
•
•
•
Este aparelho destina-se apenas a
ser utilizado para cozinhar. Não utilize
o aparelho com outras finalidades.
Não altere as especificações deste
aparelho.
Não utilize o aparelho com as mãos
húmidas ou se ele estiver em
contacto com água.
Utilize apenas os acessórios
fornecidos com o aparelho.
Mantenha as chamas e os objetos
quentes afastados das gorduras e
•
•
•
2.4 Assistência
•
•
Contacte um Centro de Assistência
Técnica Autorizado se for necessário
reparar o aparelho.
Utilize apenas peças de substituição
originais.
2.5 Eliminação
AVISO!
Risco de ferimentos ou
asfixia.
•
•
•
Contacte a sua autoridade municipal
para saber como eliminar o aparelho
corretamente.
Desligue o aparelho da alimentação
eléctrica.
Corte o cabo de alimentação eléctrica
do aparelho e elimine-o.
3. INSTALAÇÃO
AVISO!
Consulte os capítulos
relativos à segurança.
163
dos óleos quando cozinhar,
especialmente quando fritar.
Não utilize grelhadores elétricos
descobertos.
Não a utilize o aparelho como
superfície para arrumar objetos.
Não olhe diretamente para as luzes
do aparelho através de lupas,
binóculos ou dispositivos óticos
semelhantes.
3.1 Instruções de instalação
Para obter todas as
informações de instalação
do aparelho, consulte o
folheto de instalação
separado.
164
www.electrolux.com
4. DESCRIÇÃO DO PRODUTO
4.1 Descrição geral
1 Painel de comandos
2 Lâmpada
3 Filtro
1
2
3
4.2 Descrição geral do painel de comandos
1
2
1 Lâmpada
2 Primeira velocidade do motor / Off
3 Segunda velocidade do motor
3
4
4 Terceira velocidade do motor
5. UTILIZAÇÃO DIÁRIA
5.1 Utilizar o exaustor
Verifique a velocidade recomendada na
tabela seguinte.
Quando aquecer alimentos ou cozinhar em tachos tapados.
Quando cozinhar em tachos tapados em várias zonas de
aquecimento ou vários queimadores e quando fritar lentamen‐
te.
Quando cozer ou fritar grandes quantidades de alimentos em
tachos destapados ou quando cozinhar em várias zonas de
aquecimento ou vários queimadores.
PORTUGUÊS
É recomendável deixar o
exaustor a funcionar durante
cerca de 15 minutos após o
fim dos cozinhados.
Para utilizar o exaustor:
1. Prima um dos primeiros botões de
velocidade para ativar o aparelho.
165
2. Se necessário, prima o botão da luz
para iluminar a placa.
3. Se necessário, altere a velocidade
premindo o botão pretendido.
Para desativar o aparelho, prima
novamente o primeiro botão de
velocidade.
6. MANUTENÇÃO E LIMPEZA
6.1 Limpar o filtro de gordura
É necessário limpar cada filtro pelo
menos mensalmente. Os filtros estão
fixados com molas e pinos no lado
oposto.
Para limpar o filtro:
1. Prima o manípulo da mola de fixação
no painel do filtro, na parte inferior do
exaustor (1).
1
2
2. Incline ligeiramente a parte da frente
do filtro para baixo (2) e depois puxeo.
Repita os primeiros dois passos em
todos os filtros.
3. Lave os filtros com uma esponja e
detergente neutro ou na máquina de
lavar loiça.
Programe a máquina de
lavar loiça para um ciclo
curto com temperatura
baixa. O filtro de gordura
pode ficar desbotado, mas
isso não afeta o
desempenho do aparelho.
4. Para instalar os filtros, execute os
primeiros dois passos pela ordem
inversa.
Repita os passos em todos os filtros, se
aplicável.
6.2 Substituir o filtro de carvão
AVISO!
O filtro de carvão NÃO pode
ser lavado!
O tempo de saturação do filtro de carvão
depende dos tipos de cozinhados e da
frequência de limpeza do filtro de
gordura.
Para substituir o filtro:
1. Retire os filtros de gordura do
aparelho.
Consulte a secção “Limpar o filtro de
gordura” neste capítulo.
2. Prima a patilha (1) e incline
ligeiramente a parte da frente do
filtro.
1
3. Para instalar um novo filtro, execute
os mesmos passos pela ordem
inversa.
De qualquer modo, é necessário
substituir os filtros pelo menos a cada
quatro meses.
6.3 Substituir a lâmpada
Este aparelho é fornecido com uma
lâmpada LED. A substituição desta peça
tem de ser efetuada por um técnico
166
www.electrolux.com
qualificado. Em caso de avaria, consulte
a secção “Assistência” no capítulo
“Instruções de segurança”.
7. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
AVISO!
Consulte os capítulos
relativos à segurança.
7.1 O que fazer se...
Problema
Causa possível
Solução
Não consegue ativar o
aparelho.
O aparelho não está ligado Verifique se o aparelho es‐
à alimentação elétrica ou
tá ligado corretamente à
não está ligado correta‐
alimentação elétrica.
mente.
Não consegue ativar o
aparelho.
O disjuntor está desligado. Certifique-se de que o dis‐
juntor é a causa da ano‐
malia. Se o disjuntor dispa‐
rar diversas vezes, contac‐
te um eletricista qualifica‐
do.
A lâmpada não funciona.
A lâmpada está avariada.
O aparelho não absorve
suficientemente os vapo‐
res.
A velocidade do motor não Utilize outra velocidade do
é a adequada para a quan‐ motor.
tidade de vapores produzi‐
da.
Substitua a lâmpada. Con‐
sulte o capítulo “Manuten‐
ção e limpeza”.
8. PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS
Recicle os materiais que apresentem o
símbolo . Coloque a embalagem nos
contentores indicados para reciclagem.
Ajude a proteger o ambiente e a saúde
pública através da reciclagem dos
aparelhos eléctricos e electrónicos. Não
elimine os aparelhos que tenham o
símbolo juntamente com os resíduos
domésticos. Coloque o produto num
ponto de recolha para reciclagem local
ou contacte as suas autoridades
municipais.
ROMÂNA
167
CUPRINS
1. INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA............................................................. 167
2. INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ.................................................................. 170
3. INSTALAREA................................................................................................. 171
4. DESCRIEREA PRODUSULUI........................................................................171
5. UTILIZAREA ZILNICĂ.................................................................................... 172
6. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA........................................................................ 172
7. DEPANARE.................................................................................................... 173
NE GÂNDIM LA DUMNEAVOASTRĂ
Vă mulţumim pentru că aţi achiziţionat un aparat Electrolux. Aţi ales un produs
care include decenii de experienţă profesională şi de inovaţie. Ingenios şi stilat, a
fost conceput special pentru dumneavoastră. Pentru ca atunci când îl utilizaţi să
aveţi întotdeauna aceleaşi rezultate extraordinare.
Bine aţi venit la Electrolux.
Vizitaţi website-ul la:
Aici găsiţi sfaturi privind utilizarea, broşuri, informaţii care vă ajută la
rezolvarea unor probleme apărute şi informaţii despre service:
www.electrolux.com/webselfservice
Înregistraţi-vă produsul pentru a beneficia de servicii mai bune:
www.registerelectrolux.com
Cumpăraţi accesorii, consumabile şi piese de schimb originale pentru aparatul
dvs.:
www.electrolux.com/shop
SERVICIUL DE RELAŢII CU CLIENŢII ŞI SERVICE
Utilizaţi doar piese de schimb originale.
Atunci când contactaţi centrul autorizat de service, asiguraţi-vă că aveţi
disponibile următoarele informaţii: Model, PNC, Număr de serie.
Informaţiile pot fi găsite pe plăcuţa cu datele tehnice.
Avertisment / Atenţie-Informaţii privind siguranţa
Informaţii generale şi recomandări
Informaţii privind mediul înconjurător
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.
1.
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu
atenţie instrucţiunile furnizate. Producătorul nu este
responsabil pentru nicio vătămare sau daună rezultată
din instalarea sau utilizarea incorectă. Păstraţi
permanent instrucţiunile într-un loc sigur şi accesibil
pentru o consultare ulterioară.
168
www.electrolux.com
1.1 Siguranţa copiilor şi a persoanelor vulnerabile
•
•
•
•
•
•
•
Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai
mare de 8 ani, de persoanele cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau de persoanele fără
cunoştinţe sau experienţă doar sub supraveghere sau
după o scurtă instruire care să le ofere informaţiile
necesare despre utilizarea sigură a aparatului şi să le
permită să înţeleagă pericolele la care se expun.
Copiii cu vârsta între 3 şi 8 ani şi persoanele cu
dizabilităţi profunde şi complexe nu trebuie lăsate să
se apropie de aparat dacă nu sunt supravegheate
permanent.
Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani nu trebuie lăsaţi să
se apropie de aparat dacă nu sunt supravegheaţi
permanent.
Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
Nu lăsaţi ambalajele la îndemâna copiilor şi aruncaţi-le
conform reglementărilor.
Nu lăsaţi copiii şi animalele de companie să se
apropie de aparat atunci când acesta este utilizat
Copiii nu vor realiza curăţarea sau întreţinerea
realizată de utilizator asupra aparatului fără a fi
supravegheaţi.
1.2 Aspecte generale privind siguranţa
•
•
•
•
•
Acest aparat este conceput pentru utilizare casnică,
deasupra plitelor, aragazelor şi dispozitivelor similare
de gătit.
Deconectaţi aparatul de la sursa de alimentare înainte
de a efectua orice operaţie de întreţinere.
ATENŢIE: Părţile accesibile pot deveni fierbinţi în
timpul folosirii cu aparatele de gătit.
Folosiţi doar şuruburile de fixare furnizate cu aparatul.
Dacă nu sunt furnizate, folosiţi şuruburile recomandate
în instrucţiunile de instalare.
Nu folosiţi adezivi pentru a fixa aparatul.
ROMÂNA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
169
Distanţa minimă dintre suprafaţa plitei pe care stau
vasele şi partea inferioară a aparatului să fie de cel
puţin 65 cm, dacă nu este specificat altfel în
instrucţiunile de instalare pentru aparat sau plită.
Evacuarea aerului trebuie să respecte reglementările
autorităţilor locale.
Asiguraţi-vă că există o bună aerisire în camera în
care este instalat aparatul pentru a evita întoarcerea
în cameră a debitului de gaze nedorite de la aparatele
care folosesc alţi combustibili, inclusiv flacără
deschisă.
Asiguraţi-vă că deschiderile de ventilaţie nu sunt
blocate şi aerul colectat de aparat nu este condus
către o conducă folosită la evacuarea fumului şi a
aburului de la alte aparate (sisteme de încălzire
centralizată, termosifoane, boilere, etc.).
Atunci când aparatul funcţionează împreună cu alte
aparate, vacuumul maxim generat în încăpere să nu
depăşească 0,04 mbar.
Procedaţi cu atenţie pentru a nu deteriora cablul de
alimentare. Contactaţi Centrul nostru de service
autorizat sau un electrician pentru a schimba un cablu
de alimentare deteriorat.
Dacă aparatul este conectat direct la sursa de curent,
instalaţia electrică să fie echipată cu un dispozitiv
izolator care permite deconectarea aparatului de la
curent la toţi polii. Deconectarea completă trebuie să
respecte condiţiile specificate în categoria III pentru
supratensiune. Mijloacele de deconectare trebuie
incluse în cablajul fix în conformitate cu regulile privind
cablarea.
Nu flambaţi sub aparat.
A nu se folosi la evacuarea materialelor şi vaporilor
periculoşi sau explozivi.
Curăţaţi regulat aparatul cu o lavetă moale pentru a
preveni deteriorarea materialului de la suprafaţă.
170
www.electrolux.com
•
•
•
Nu folosiţi un aparat de curăţare cu abur, pulverizator
cu apă, agenţi duri de curăţare abrazivă sau raclete
metalice ascuţite pentru a curăţa suprafaţa aparatului.
Utilizaţi numai detergenţi neutri.
Curăţaţi filtrele de grăsime cu regularitate (cel puţin la
fiecare 2 luni) şi îndepărtaţi depunerile de grăsime de
pe aparat pentru a nu vă expune riscului de incendiu.
Folosiţi o lavetă sau perie pentru a curăţa interiorul
aparatului.
2. INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ
2.1 Instalarea
AVERTISMENT!
Pericol de rănire,
electrocutare, incendiu,
arsuri sau de deteriorare a
aparatului.
•
•
•
•
•
•
Doar o persoană calificată trebuie să
instaleze acest aparat.
Dacă aparatul este deteriorat, nu îl
instalaţi sau utilizaţi.
Urmaţi instrucţiunile de instalare
furnizate împreună cu aparatul.
Aveţi întotdeauna grijă când mutaţi
aparatul deoarece acesta este greu.
Folosiţi întotdeauna mănuşi de
protecţie şi încălţăminte închisă.
Înainte de instalarea aparatului,
îndepărtaţi toate ambalajele,
etichetele şi folia protectoare.
Nu instalaţi gura de evacuare a
aerului într-o cavitate de perete cu
excepţia cazului în care cavitatea este
concepută special pentru acest scop.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.2 Conexiunea electrică
AVERTISMENT!
Pericol de incendiu şi
electrocutare.
•
•
Toate conexiunile electrice trebuie
realizate de către un electrician
calificat.
Asiguraţi-vă că parametrii de pe
plăcuţa cu date tehnice sunt
compatibili cu valorile nominale ale
sursei de alimentare.
Dacă simbolul ( ) nu este imprimat
pe plăcuţa cu date tehnice, aparatul
trebuie legat la masă.
Utilizaţi întotdeauna o priză cu
protecţie (împământare) contra
electrocutării, montată corect.
Nu permiteţi încâlcirea cablurilor
electrice.
Nu folosiţi prize multiple şi cabluri
prelungitoare.
Dacă priza de curent prezintă jocuri,
nu conectaţi ştecherul.
Nu trageţi de cablul de alimentare
pentru a scoate din priză aparatul.
Trageţi întotdeauna de ştecher.
Protecţia la electrocutare a pieselor
aflate sub tensiune şi izolate trebuie
fixată astfel încât să nu permită
scoaterea ei fără folosirea unor
unelte.
Verificaţi dacă aparatul a fost instalat
corect. Cablul de alimentare electrică
slăbit sau nepotrivit poate supraîncălzi
borna.
Conectaţi aparatul la finalul instalării.
Asiguraţi accesul la conexiunea la
reţeaua electrică după instalare.
2.3 Modul de utilizare
AVERTISMENT!
Pericol de vătămare, arsuri
şi electrocutare.
•
•
Acest aparat poate fi utilizat numai la
gătit. Nu utilizaţi aparatul în alt scop.
Nu modificaţi specificaţiile acestui
aparat.
ROMÂNA
•
•
•
•
•
•
Nu acţionaţi aparatul având mâinile
umede sau când acesta este în
contact cu apa.
Utilizaţi doar accesoriile furnizate
împreună cu aparatul.
Ţineţi flăcările sau obiectele încălzite
la distanţă de grăsimi şi uleiuri pe
durata gătitului şi prăjirii.
Nu utilizaţi grătarele electrice
descoperite.
Nu folosiţi aparatul pe post de
suprafaţă de depozitare.
Nu folosiţi lupe, binocluri sau
dispozitive optice similare pentru a
privi direct la lumina aparatului.
2.4 Service
•
•
2.5 Gestionarea deşeurilor
după încheierea ciclului de
viaţă al aparatului
AVERTISMENT!
Pericol de vătămare sau
sufocare.
•
•
•
Pentru a repara aparatul contactaţi
Centrul de service autorizat.
Contactaţi autoritatea locală pentru
informaţii privind aruncarea adecvată
a acestui aparat.
Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare electrică.
Tăiaţi cablul de alimentare electrică
chiar de lângă aparat şi aruncaţi-l.
3. INSTALAREA
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
3.1 Instrucţiuni de instalare
Pentru informaţii complete
despre instalarea aparatului,
consultaţi broşura separată
pentru instalare.
4. DESCRIEREA PRODUSULUI
4.1 Prezentare generală
1 Panou de comandă
2 Bec
3 Filtru
1
2
3
171
Utilizaţi numai piese de schimb
originale.
172
www.electrolux.com
4.2 Prezentarea panoului de comandă
1
2
1 Bec
2 Prima turaţie a motorului / Oprit
3 A doua turaţie a motorului
3
4
4 A treia turaţie a motorului
5. UTILIZAREA ZILNICĂ
5.1 Utilizarea hotei
Verificaţi turaţia recomandată conform
tabelului de mai jos.
În timp ce încălziţi mâncarea, gătiţi cu vasele acoperite.
În timpul gătirii cu vasele acoperite pe mai multe zone de gătit
sau arzătoare, prăjire lentă.
În timpul fierberii, prăjirii de cantităţi mari de alimente fără un
capac, gătirea pe mai multe zone sau arzătoare.
Se recomandă să lăsaţi hota
să funcţioneze timp de circa
15 minute după gătire.
Pentru acţionarea hotei:
1. Apăsaţi unul din primele butoane
pentru turaţie pentru a porni aparatul.
2. Dacă este necesar, apăsaţi butonul
luminii
pentru a lumina suprafaţa
de gătit.
3. Dacă este necesar, schimbaţi turaţia
apăsând pe butonul dorit.
Pentru a opri aparatul apăsaţi din nou
butonul primei turaţii.
6. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
6.1 Curăţarea filtrului de
grăsime
Fiecare filtru trebuie curăţat cel puţin o
dată pe lună. Filtrele sunt montate cu
ajutorul clemelor şi pinilor pe partea
opusă.
Pentru curăţarea filtrului:
1. Apăsaţi mânerul clemei de suport de
pe panoul filtrului de sub hotă (1).
ROMÂNA
173
Durata saturării filtrului de cărbune
variază în funcţie de tipul de gătire şi
regularitatea în curăţarea filtrului de
grăsime.
1
Pentru înlocuirea filtrului:
1. Scoateţi filtrele de grăsime din
aparat.
Consultaţi „Curăţarea filtrului de grăsime”
din acest capitol.
2. apăsaţi secţiunea (1) şi înclinaţi uşor
partea frontală a filtrului.
2
2. Înclinaţi uşor partea frontală a filtrului
în jos (2), după care trageţi.
Repetaţi primii doi paşi pentru toate
filtrele.
3. Curăţaţi filtrele folosind un burete cu
detergenţi neabrazivi sau într-o
maşină de spălat vase.
Maşina de spălat vase
trebuie setată la o
temperatură redusă şi la un
ciclu scurt. Filtrul de grăsime
se poate decolora. Acest
lucru nu influenţează
performanţa aparatului.
4. Pentru a monta filtrele înapoi, urmaţi
primii doi paşi în ordine inversă.
Repetaţi paşii pentru toate filtrele, dacă
este cazul.
6.2 Înlocuirea filtrului de
cărbune
1
3. Pentru a instala noul filtru, urmaţi
aceeaşi paşi în ordine inversă.
În orice situaţie, este necesară înlocuirea
filtrelor cel puţin la fiecare patru luni.
6.3 Înlocuirea becului
Acest aparat este furnizat cu un bec
LED. Această piesă se înlocuieşte
exclusiv de către un tehnician. În cazul
unei defectări, consultaţi capitolul
„Service” din „Instrucţiuni privind
siguranţa”.
AVERTISMENT!
Filtrul de cărbune nu este
lavabil!
7. DEPANARE
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
7.1 Ce trebuie făcut dacă...
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Nu puteţi activa aparatul.
Aparatul nu este conectat
la o sursă de curent sau
este conectat incorect.
Verificaţi dacă aparatul es‐
te conectat corect la re‐
ţeaua electrică.
174
www.electrolux.com
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Nu puteţi activa aparatul.
Siguranţa este arsă.
Verificaţi dacă siguranţa
este cauza defecţiunii.
Dacă siguranţele se ard în
mod repetat, adresaţi-vă
unui electrician calificat.
Becul nu funcţionează.
Becul este defect.
Înlocuiţi becul. Consultaţi
capitolul „Îngrijirea şi
curăţarea”
Aparatul nu absoarbe sufi‐
cienţi vapori.
Turaţia motorului nu este
adecvată la vaporii exis‐
tenţi.
Modificaţi turaţia motorului.
8. INFORMAŢII PRIVIND MEDIUL
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul
. Pentru a recicla ambalajele, acestea
trebuie puse în containerele
corespunzătoare. Ajutaţi la protejarea
mediului şi a sănătăţii umane şi la
reciclarea deşeurilor din aparatele
electrice şi electrocasnice. Nu aruncaţi
aparatele marcate cu acest simbol
împreună cu deşeurile menajere.
Returnaţi produsul la centrul local de
reciclare sau contactaţi administraţia
oraşului dvs.
РУССКИЙ
175
СОДЕРЖАНИЕ
1. СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.............................................175
2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ............................................................... 179
3. УСТАНОВКА.................................................................................................. 180
4. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ................................................................................. 180
5. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ............................................................ 181
6. УХОД И ОЧИСТКА........................................................................................ 181
7. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ..........................................182
МЫ ДУМАЕМ О ВАС
Благодарим вас за приобретение прибора Electrolux. Вы выбрали изделие,
за которым стоят десятилетия профессионального опыта и инноваций.
Уникальное и стильное, оно создавалось с заботой о вас. Поэтому когда бы
вы ни воспользовались им, вы можете быть уверены: результаты всегда
будут превосходными.
Добро пожаловать в Electrolux!
На нашем веб-сайте вы сможете:
Найти рекомендации по использованию изделий, руководства по
эксплуатации, мастер устранения неисправностей, информацию о
техническом обслуживании:
www.electrolux.com/webselfservice
Зарегистрировать свое изделие для улучшения обслуживания:
www.registerelectrolux.com
Приобрести дополнительные принадлежности, расходные материалы и
фирменные запасные части для своего прибора:
www.electrolux.com/shop
ПОДДЕРЖКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И СЕРВИСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Мы рекомендуем использовать оригинальные запчасти.
При обращении в сервис-центр следует иметь под рукой следующую
информацию: модель, продуктовый номер (PNC), серийный номер.
Данная информация находится на табличке с техническими данными.
Внимание / Важные сведения по технике безопасности.
Общая информация и рекомендации
Информация по охране окружающей среды
Право на изменения сохраняется.
1.
СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед установкой и эксплуатацией прибора
внимательно ознакомьтесь с приложенным
руководством. Производитель не несет
176
www.electrolux.com
ответственность за какие-либо травмы или ущерб,
возникшие вследствие неправильной установки или
эксплуатации. Всегда храните эту Инструкцию под
рукой в надежном месте для последующего
использования.
1.1 Безопасность детей и лиц с ограниченными
возможностями
•
•
•
•
•
•
•
Данный прибор может эксплуатироваться детьми,
если их возраст превышает 8 лет, и лицами с
ограниченными физическими, сенсорными или
умственными способностями и с недостаточным
опытом или знаниями только при условии
нахождения под присмотром лица, отвечающего за
их безопасность, или после получения
соответствующих инструкций, позволяющих им
безопасно эксплуатировать электроприбор и
дающих им представление об опасности,
сопряженной с его эксплуатацией.
Детям в возрасте от 3 до 8 лет, а также лицам с
ярко выраженными и комплексными нарушениями
здоровья запрещается находиться рядом с
прибором, если только за ними не обеспечивается
постоянный надзор.
Детям младше 3 лет запрещается находиться
рядом с прибором, если только за ними не
обеспечивается постоянный надзор взрослых.
Не позволяйте детям играть с прибором.
Храните все упаковочные материалы вне
досягаемости детей и утилизируйте материалы
надлежащим образом.
Не подпускайте детей и домашних животных к
прибору во время его работы.
Очистка и доступное пользователю техническое
обслуживание прибора не должно производиться
детьми без присмотра.
РУССКИЙ
177
1.2 Общие правила техники безопасности
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Прибор предназначен для работы над варочными
поверхностями, кухонными плитами и
аналогичными приборами для приготовления
пищи.
Перед любым обслуживанием отключите прибор
от сети питания.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во время совместной работы
с приборами для приготовления пищи доступные
для контакта части могут сильно нагреваться.
Используйте только крепеж, идущий в комплекте с
прибором. В случае отсутствия в комплекте
крепежа используйте крепеж, рекомендованный в
инструкции.
Не используйте для монтажа прибора клеевые
составы.
Если иное не оговорено в инструкции прибора или
духового шкафа, минимальное расстояние между
поверхностью варочной панели, на которой
находится посуда, и наиболее низкой частью
прибора должно составлять не менее 65 см.
Метод экстракции воздуха должен отвечать
требованиям местных норм и положений.
Обеспечьте хорошую вентиляцию в помещении,
где установлен прибор, чтобы избежать обратного
притока нежелательных газов в помещение,
создаваемого устройствами, в которых происходит
сгорание газа или других видов топлива (включая
камины).
Убедитесь, что вентиляционные отверстия не
перекрыты, и что отводимый прибором воздух не
подается в трубу, используемую для отвода дыма
и пара от других приборов (систем центрального
отопления, термосифонов, водогреев и т.д.)
В случае совместной работы с другими приборами
максимальное создаваемое в помещении
разрежение не должно превышать 0,04 мбар.
178
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Следите за тем, чтобы не повредить сетевой шнур.
Для замены сетевого кабеля обратитесь в
авторизованный сервисный центр или к электрику.
При подключении прибора непосредственно к
электросети необходимо обеспечить наличие
устройства, позволяющего отключать прибор от
электросети с разрывом между всеми контактами.
Полное размыкание контактов должно отвечать
условиям, предусмотренными для случаев
перенапряжения категории III. В соответствии с
правилами монтажа должны быть обеспечены
средства разъединения цепи.
Не готовьте под прибором блюда методом
фламбирования.
Не используйте прибор для отвода вредных или
взрывоопасных материалов и паров.
Во избежание повреждения покрытия прибора
производите его регулярную очистку мягкой
тряпкой.
Не используйте для очистки поверхности прибора
пароочистители, воду под давлением, жесткие
абразивные чистящие средства или острые
металлические скребки. Используйте только
нейтральные моющие средства.
Производите регулярную (как минимум раз в 2
месяца) очистку жировых фильтров и удаляйте с
прибора жировые отложения во избежание риска
пожара.
Для очистки внутренней камеры прибора
используйте тряпку или щетку.
РУССКИЙ
179
2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
2.1 Установка
ВНИМАНИЕ!
Существует риск травмы,
поражения электрическим
током, пожара, получения
ожогов или повреждения
прибора.
•
•
•
•
•
•
Установка прибора должна
производиться только
квалифицированным персоналом.
Не устанавливайте и не
подключайте прибор, имеющий
повреждения.
Следуйте приложенной к прибору
Инструкции по установке.
Никогда не забывайте о мерах
предосторожности при его
перемещении: прибор имеет
большой вес. Всегда используйте
защитные перчатки и закрытую
обувь.
Перед монтажом прибора удалите
все элементы упаковки, наклейки и
защитную пленку.
Не встраивайте отводную трубу для
воздуха в полость в стене, если
только полость не предназначена
для этих целей.
2.2 Подключение к
электросети
ВНИМАНИЕ!
Существует риск пожара и
поражения электрическим
током.
•
•
•
•
Все подключения к электросети
должны производиться
квалифицированным электриком.
Убедитесь, что параметры,
указанные на табличке с
техническими данными,
соответствуют характеристикам
электросети.
Если на табличке с техническими
данными отсутствует символ ( ),
прибор должен быть заземлен.
Включайте прибор только в
установленную надлежащим
•
•
•
•
•
•
•
образом электророзетку с
защитным контактом.
Не допускайте спутывания
электропроводов.
Не используйте тройники и
удлинители.
Не подключайте прибор к розетке
электропитания, если она плохо
закреплена или если вилка
неплотно входит в розетку.
Для отключения прибора от
электросети не тяните за кабель
электропитания. Всегда беритесь
за саму вилку.
Детали, защищающие токоведущие
или изолированные части прибора,
должны быть закреплены так,
чтобы их было невозможно удалить
без специальных инструментов.
Убедитесь в правильности
установки прибора. Неплотные и
неправильно установленные
соединения могут вызвать перегрев
разъема.
Подключайте прибор к электросети
по окончании монтажа. Обеспечьте
доступ к подключению к
электросети после монтажа
прибора.
2.3 Использование
ВНИМАНИЕ!
Существует риск травмы,
ожогов и поражения
электрическим током.
•
•
•
•
•
Данный прибор предназначен
только для приготовления пищи. Не
используйте прибор в других целях.
Не вносите изменения в параметры
данного прибора.
При использовании прибора не
касайтесь его мокрыми руками; не
касайтесь прибора, если на него
попала вода.
Используйте только
принадлежности, поставляемые
вместе с прибором.
Во время варки и жарки не
допускайте контакта жиров и масел
с открытым пламенем и нагретыми
предметами.
180
www.electrolux.com
•
•
•
Не используйте открытые
электрогрили.
Не используйте электроприбор для
хранения каких-либо предметов.
Запрещается смотреть
непосредственно на подсветку
прибора через лупу, в бинокль или
при помощи аналогичных
оптических приборов.
2.4 Сервис
•
•
Для ремонта прибора обратитесь в
авторизованный сервисный центр.
Применяйте только оригинальные
запасные части.
2.5 Утилизация
ВНИМАНИЕ!
Существует опасность
травмы или удушья.
•
•
•
Для получения информации о том,
как надлежит утилизировать
данный прибор, обратитесь в
местные муниципальные органы
власти.
Отключите прибор от сети
электропитания.
Обрежьте кабель электропитания
как можно ближе к прибору и
утилизируйте его.
3. УСТАНОВКА
ВНИМАНИЕ!
См. главы, содержащие
Сведения по технике
безопасности.
3.1 Инструкции по установке
Развернутые сведения о
монтаже прибора см. в
отдельном буклете по
установке.
4. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
4.1 Общий обзор
1 Панель управления
2 Лампа освещения
3 Фильтр
1
2
3
РУССКИЙ
181
4.2 Общий вид панели управления
1
2
1 Лампа освещения
2 Первая скорость двигателя / Выкл
3 Вторая скорость двигателя
3
4
4 Третья скорость двигателя
5. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
5.1 Использование вытяжки
Рекомендованные значения скорости
приведены в таблице ниже.
Разогрев продуктов в посуде, накрытой крышками.
Приготовление в посуде, накрытой крышками, на несколь‐
ких конфорках или горелках. Жарка малой интенсивности.
Кипячение, жарка большого количества продуктов без кры‐
шки, приготовление на нескольких конфорках или горелках.
Рекомендуется дать
вытяжке поработать около
15 минут по окончании
приготовления.
Использование вытяжки:
1. Для включения прибора нажмите
одну из кнопок выбора скорости.
2. При необходимости нажмите
кнопку подсветки
для
освещения варочной поверхности.
3. При необходимости измените
скорость, нажав требуемую кнопку.
Для выключения прибора снова
нажмите кнопку первой скорости.
6. УХОД И ОЧИСТКА
6.1 Очистка
жироулавливающего фильтра
Каждый фильтр нуждается как
минимум в ежемесячной очистке.
Фильтры фиксируются при помощи
защелок и шпилек на
противоположной стороне.
Очистка фильтра:
1. Нажмите на рукоятку
фиксирующей защелки на панели
фильтра под вытяжкой (1).
182
www.electrolux.com
1
Время насыщения угольного фильтра
варьируется в зависимости от вида
приготовления и регулярности очистки
жироулавливающего фильтра.
Для замены фильтра:
2
2. Немного наклоните переднюю
часть фильтра вниз (2), а затем
потяните.
Повторите первые два действия с
другими фильтрами.
3. Очистите фильтры губкой с
неабразивным моющим средством
или вымойте их в посудомоечной
машине.
Посудомоечная машина
должна быть настроена на
низкотемпературную мойку
и короткий цикл.
Жироулавливающий
фильтр может изменить
цвет; это не повлияет на
производительность
прибора.
4. Для установки фильтров на место
выполните описанные выше два
шага в обратном порядке.
Повторите данные шаги со всеми
фильтрами, если это применимо.
6.2 Замена угольного
фильтра
1. Извлеките из прибора
жироулавливающие фильтры.
См. раздел «Чистка
жироулавливающего фильтра» данной
главы.
2. нажмите защелку (1) и слегка
наклоните переднюю часть
фильтра.
1
3. Для установки нового фильтра
выполните те же шаги в обратном
порядке.
В любом случае замену фильтра
необходимо производить как минимум
один раз в каждые четыре месяца.
6.3 Замена лампы
В комплект поставки прибора входит
светодиодная лампа. Данная деталь
может быть заменена только
техническим специалистом. В случае
любых неисправностей см. «Сервис»
главы «Указания по безопасности».
ВНИМАНИЕ!
Угольный фильтр не
является моющимся!
7. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ВНИМАНИЕ!
См. главы, содержащие
Сведения по технике
безопасности.
РУССКИЙ
183
7.1 Что делать, если...
Неполадка
Возможная причина
Решение
Прибор не включается.
Прибор не подключен к
электропитанию, или
подключение произведе‐
но неверно.
Проверьте правильность
подключения прибора и
наличие напряжение в
сети.
Прибор не включается.
Сработал предохрани‐
тель.
Проверьте, не является
ли предохранитель при‐
чиной неисправности.
Если предохранитель
срабатывает повторно
снова и снова, обрат‐
итесь к квалифицирован‐
ному электрику.
Не горит лампа освеще‐
ния.
Лампа освещения пере‐
горела.
Замените лампу освеще‐
ния. См. главу «Уход и
очистка»
Прибор собирает недо‐
Скорость работы двига‐
Измените частоту враще‐
статочное количество ис‐ теля недостаточна высо‐ ния двигателя
парений.
ка для количества образ‐
ующихся испарений.
8. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Материалы с символом
следует
сдавать на переработку. Положите
упаковку в соответствующие
контейнеры для сбора вторичного
сырья. Принимая участие в
переработке старого электробытового
оборудования, Вы помогаете
защитить окружающую среду и
здоровье человека. Не выбрасывайте
вместе с бытовыми отходами бытовую
технику, помеченную символом .
Доставьте изделие на местное
предприятие по переработке
вторичного сырья или обратитесь в
свое муниципальное управление.
184
www.electrolux.com
САДРЖАЈ
1. ИНФОРМАЦИЈЕ О БЕЗБЕДНОСТИ............................................................ 184
2. УПУТСТВА О БЕЗБЕДНОСТИ..................................................................... 187
3. ИНСТАЛАЦИЈА............................................................................................. 188
4. ОПИС ПРОИЗВОДА......................................................................................188
5. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА........................................................................ 189
6. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ......................................................................................190
7. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА............................................................................. 190
МИ МИСЛИМО НА ВАС
Хвала вам што сте купили Electrolux уређај. Одабрали сте производ који са
собом носи више деценија професионалног искуства и иновација. Генијалан
и модеран, дизајниран је имајући у виду вас. Према томе, сваки пут када га
користите можете бити сигурни да ћете добити одличне резултате.
Добро дошли у Electrolux.
Посетите наш веб сајт на адреси:
Обезбедите савете у вези са коришћењем, брошуре, решења за
проблеме, информације о сервисирању:
www.electrolux.com/webselfservice
Региструјте свој производ ради боље услуге:
www.registerelectrolux.com
Купите додатни прибор, потрошне материјале и оригиналне резервне
делове за свој уређај:
www.electrolux.com/shop
БРИГА О КОРИСНИКУ И СЕРВИСИРАЊЕ
Препоручујемо вам да користите оригиналне резервне делове.
Приликом обраћања сервисној служби, проверите да ли поседујете следеће
податке: Модел, број производа (PNC), серијски број.
Информације се могу наћи на плочици са техничким карактеристикама.
Упозорење/опрез - упутства о безбедности
Опште информације и савети
Информацији о заштити животне средине
Задржано право измена.
1.
ИНФОРМАЦИЈЕ О БЕЗБЕДНОСТИ
Пре инсталације и коришћења уређаја, пажљиво
прочитајте приложено упутство. Произвођач није
одговоран за било какве повреде или штету које су
резултат неисправне инсталације или употребе.
Чувајте упутство за употребу на безбедном и
приступачном месту за будуће коришћење.
СРПСКИ
185
1.1 Безбедност деце и осетљивих особа
•
•
•
•
•
•
•
Овај уређај могу да користе деца старија од 8
година и особе са смањеним физичким, чулним
или менталним способностима, кao особе којима
недостају искуство и знање, уколико им се
обезбеди надзор или им се дају упутства у вези са
употребом уређаја на безбедан начин и уколико
схватају могуће опасности.
Децу узраста између 3 и 8 година старости, као и
особе са веома тешким и сложеним
инвалидитетом, треба држати даље од уређаја,
осим ако су под сталним надзором.
Децу млађу од 3 године треба удаљити од уређаја
уколико нису под непрекидним надзором.
Немојте да дозволите деци да се играју уређајем.
Држите сву амбалажу даље од деце и одлажите је
на одговарајући начин.
Децу и кућне љубимце држите подаље од уређаја
док ради.
Деца не смеју да обављају чишћење и корисничко
одржавање уређаја без надзора.
1.2 Опште мере безбедности
•
•
•
•
•
•
Овај уређај је намењен за кућну употребу изнад
плоча за кување, шпорета и сличних уређаја за
кување.
Пре чишћења и одржавања, искључите уређај из
напајања.
ОПРЕЗ: Доступни делови могу постати врели
током употребе са уређајима за кување.
Користите само завртње за причвршћивање које
сте добили уз уређај, а ако нису испоручени,
користите завртње препоручене у упутству за
инсталацију.
Немојте користити лепкове за фиксирање уређаја.
Минимална удаљеност између површине плоче за
кување на којој се налазе посуде и доњег дела
186
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
уређаја мора бити најмање 65 cm, осим ако није
другачије наведено у упутству за инсталацију
уређаја или плоче за кување.
Испуштање ваздуха мора бити у складу са
прописима локалних власти.
Обезбедите добру вентилацију у просторији у којој
је уређај инсталиран како бисте избегли да се у
просторију врате непожељни издувни гасови
других уређаја насталих сагоревањем неких других
врста горива, укључујући и сагоревање отвореним
пламеном.
Постарајте се да вентилациони отвори не буду
блокирани и да се ваздух који сакупља овај уређај
не преноси у канал који се користи за испуштање
дима и паре из других уређаја (системи централног
грејања, термосифони, бојлери, итд.).
Кад овај уређај ради с другим уређајима,
максимални вакуум који се ствара у просторији не
би требало да пређе 0,04 mbar.
Водите рачуна да не оштетите кабл за напајање.
Обратите се нашем овлашћеном сервисном
центру или електричару ради замене оштећеног
кабла за напајање.
Ако је уређај прикључен директно на електрично
напајање, електрична инсталација мора бити
опремљена изолационим уређајем који омогућава
искључивање уређаја из електричне мреже на
свим половима. Потпуно искључење мора бити у
складу са условима наведеним за пренапонску
категорију III. Механизам искључења треба да
буде уграђен у фиксну електричну мрежу у складу
с правилима о електричним мрежама.
Немојте фламбирати испод уређаја.
Немојте користити за испуштање опасних или
експлозивних материјала и испарења.
Редовно чистите уређај меком тканином како бисте
спречили пропадање површинског материјала.
СРПСКИ
•
•
•
187
Немојте користити парочистач, водени спреј,
оштра абразивна средства за чишћење или оштре
металне стругаче за чишћење површине уређаја.
Користите искључиво неутралне детерџенте.
Редовно чистите филтере за масноће (барем на
свака 2 месеца) и уклоните масне наслаге из
уређаја како бисте спречили ризик од пожара.
За чишћење унутрашњости уређаја користите
тканину или четку.
2. УПУТСТВА О БЕЗБЕДНОСТИ
2.1 Инсталирање
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од струјног
удара, пожара, опекотина
или оштећења уређаја.
•
•
•
•
•
•
Само квалификована особа може
да инсталира овај уређај.
Немојте да инсталирате или
користите оштећен уређај.
Придржавајте се упутстава за
монтирање које сте добили уз
уређај.
Увек водите рачуна приликом
померања уређаја зато што је
тежак. Увек користите заштитне
рукавице и затворену обућу.
Пре инсталације уређаја, уклоните
комплетну амбалажу, налепнице и
заштитну фолију.
Не инсталирајте одвод издувног
ваздуха у зидну шупљину, осим ако
је шупљина пројектована у ту сврху.
2.2 Прикључење на
електричну мрежу
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од пожара и струјног
удара.
•
•
Сва прикључивања струје треба да
обави квалификован електричар.
Уверите се да су параметри на
плочици са техничким
карактеристикама компатибилни са
одговарајућим параметрима
електричне мреже за напајање.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ако симбол ( ) није одштампан на
плочици са техничким
карактеристикама, уређај мора да
буде уземљен.
Увек користите прописно уграђену
утичницу са заштитом од струјног
удара.
Не дозволите да се електрични
кабл запетља.
Немојте да користите адаптере са
више утичница и продужне каблове.
Ако је зидна утичница лабава,
немојте да прикључујете мрежни
утикач.
Не вуците кабл за напајање како
бисте искључили уређај. Кабл
искључите тако што ћете извући
утикач из утичнице.
Заштита од удара делова под
напоном и изолованих делова мора
да се причврсти тако да не може да
се уклони без алата.
Проверите да ли је уређај правилно
инсталиран. Лоше причвршћен или
неодговарајући електрични кабл за
напајање може проузроковати
прегревање терминала.
Прикључите уређај на крају
инсталације. Водите рачуна да
постоји приступ електричној мрежи
након инсталације.
2.3 Употреба
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од повреде,
опекотина и струјног
удара.
188
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Овај уређај је намењен само за
кување. Не користите овај уређај у
друге сврхе.
Немојте да мењате спецификацију
овог уређаја.
Немојте руковати уређајем када су
вам мокре руке или када је он у
контакту са водом.
Користите искључиво прибор који је
испоручен са уређајем.
Држите пламенове или загрејане
предмете даље од масти и уља
током кувања и пржења.
Не користите непокривене
електричне решетке.
Немојте да користите уређај као
површину за одлагање.
Немојте користити стакла за
увећавање, двоглед или сличне
оптичке уређаје да бисте гледали
директно у осветљење уређаја.
•
Користите само оригиналне
резервне делове.
2.5 Одлагање
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од повреде или
гушења.
•
•
•
Обратите се општинским органима
да бисте сазнали како да правилно
одложите уређај у отпад.
Искључите утикач кабла за
напајање уређаја из мрежне
утичнице.
Исеците мрежни електрични кабл
на месту које је близу уређаја и
одложите га.
2.4 Услуга
•
Ради оправке уређаја обратите се
овлашћеном сервисном центру..
3. ИНСТАЛАЦИЈА
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
3.1 Упутство за инсталацију
За потпуне информације о
инсталацији уређаја
погледајте посебну
књижицу за инсталацију.
4. ОПИС ПРОИЗВОДА
4.1 Општи приказ
1 Командна табла
2 Лампица
3 Филтер
1
2
3
СРПСКИ
189
4.2 Преглед командне табле
1
2
1 Лампица
2 Прва брзина мотора / Искључено
3 Друга брзина мотора
3
4
4 Трећа брзина мотора
5. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА
5.1 Коришћење аспиратора
Проверите препоручену брзину у
складу са табелом доле.
Приликом загревања хране, кувања са поклопљеним посу‐
дама.
Приликом кувања са поклопљеним посудама на више зона
за кување или више горионика, при пажљивом пржењу.
Приликом кључања, пржења великих количина хране без
поклопца, кувања на више зона за кување или више горио‐
ника.
Препоручује се да
оставите аспиратор да
ради приближно 15 минута
након кувања.
За управљање аспиратором:
1. Притисните једно од првих
дугмади за брзину да бисте
укључили апарат.
2. Ако је потребно, притисните дугме
за светло
да бисте осветлили
површину за кување.
3. Ако је потребно, промените брзину
притиском на жељено дугме.
Да бисте искључили уређај, поново
притисните прво дугме за брзину.
190
www.electrolux.com
6. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ
6.1 Чишћење филтера за
масноће
Сваки филтер мора да се чисти барем
једном месечно. Филтери су
монтирани помоћу затега и осигурача
на супротној страни.
Да бисте очистили филтер:
1. Притисните ручку затеге за
монтажу на панелу филтера испод
аспиратора (1).
1
2
2. Благо нагните предњи део
филтера надоле (2), а затим
повуците.
Поновите прва два корака за све
филтере.
3. Очистите филтере користећи
сунђер и неабразивне детерџенте
или у машини за судове.
Машина за прање судова
мора бити подешена на
ниску температуру и кратак
циклус. Филтер за масноће
може да промени боју, али
то нема утицаја на учинак
уређаја.
4. Да бисте вратили филтер на
место, следите прва два корака
обрнутим редоследом.
Поновите кораке за све филтере ако је
то могуће.
7. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
6.2 Замена угљеног филтера
УПОЗОРЕЊЕ!
Угљени филтер НИЈЕ
могуће прати!
Време засићења угљеног филтера
варира у зависности од врсте кувања
и редовности чишћења филтера за
масноће.
Да бисте заменили филтер:
1. Извадите филтере за масноће из
уређаја.
Погледајте одељак „Чишћење
филтера за масноће“ у овом
поглављу.
2. притисните језичак (1) и лагано
нагните надоле предњи део
филтера.
1
3. Да бисте инсталирали нови
филтер, поновите исте кораке
обрнутим редоследом.
У сваком случају, филтере је потребно
мењати барем на свака четири
месеца.
6.3 Замена лампице
Уређај се испоручује са LED
лампицом. Овај део може да замени
само техничар. У случају било каквог
квара, погледајте део „Сервис“ у
одељку „Упутства о безбедности“.
СРПСКИ
191
7.1 Шта учинити ако...
Проблем
Могући узрок
Решење
Не можете да укључите
уређај.
Уређај није прикључен на Проверите да ли је уре‐
електрично напајање или ђај правилно укључен у
није правилно при‐
струју.
кључен.
Не можете да укључите
уређај.
Осигурач је прегорео.
Проверите да осигурач
није узрок квара. Уколико
осигурач непрекидно
прегорева, обратите се
квалификованом, овлаш‐
ћеном електричару.
Лампица не ради.
Лампица је неисправна.
Замените лампицу. По‐
гледајте одељак „Нега и
чишћење“
Уређај не упија довољно
испарења.
Брзина мотора није одго‐ Промените брзину мото‐
варајућа за количину
ра.
испарења која се јављају.
8. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА
Рециклирајте материјале са симболом
електричних уређаја. Уређаје
. Паковање одложите у
одговарајуће контејнере ради
рециклирања. Помозите у заштити
животне средине и људског здравља
као и у рециклирању отпадног
материјала од електронских и
обележене симболом немојте
бацати заједно са смећем. Производ
вратите у локални центар за
рециклирање или се обратите
општинској канцеларији.
192
www.electrolux.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE...................................................................192
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.......................................................................... 195
3. INŠTALÁCIA...................................................................................................196
4. POPIS VÝROBKU.......................................................................................... 196
5. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE........................................................................ 197
6. OŠETROVANIE A ČISTENIE.........................................................................197
7. RIEŠENIE PROBLÉMOV............................................................................... 198
MYSLÍME NA VÁS
Ďakujeme, že ste si kúpili spotrebič značky Electrolux. Vybrali ste si výrobok,
ktorý v sebe skrýva desaťročia odborných skúseností a inovácií. Je dômyselný a
štýlový a pri jeho navrhovaní sme mysleli predovšetkým na vás. Pri každom
použití si tak môžete byť istí, že dosiahnete vynikajúce výsledky.
Vitajte vo svete Electrolux.
Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o
údržbe:
www.electrolux.com/webselfservice
Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:
www.registerelectrolux.com
Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely
pre váš spotrebič:
www.electrolux.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť
nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
Všeobecné informácie a tipy
Ochrana životného prostredia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
1.
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca
nezodpovedá za zranenia ani za škody spôsobené
nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny
uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste
do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.
SLOVENSKY
193
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a
rozumejú prípadným rizikám.
Deti medzi 3 a 8 rokmi a osoby s veľmi rozsiahlymi a
zložitými hendikepmi nesmú mať prístup k spotrebiču,
pokiaľ nie sú pod nepretržitým dozorom.
Deti do 3 rokov nesmú mať prístup k spotrebiču, iba
ak sú nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
Nedovoľte, aby sa v blízkosti zapnutého spotrebiča
nachádzali deti a domáce zvieratá.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať
žiadnu údržbu na spotrebiči.
1.2 Všeobecná bezpečnosť
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič je určený na domáce použitie nad
varnými panelmi, sporákmi a podobnými varnými
zariadeniami.
Pred akoukoľvek údržbou spotrebič odpojte od
elektrickej siete.
UPOZORNENIE: Prístupné časti sa môžu počas
používania s varnými spotrebičmi zohriať na vysokú
teplotu.
Použite iba upevňovacie skrutky dodané so
spotrebičom. Ak nie sú dodané, použite skrutky
odporúčané v inštalačných pokynoch.
Na upevnenie spotrebiča nepoužívajte lepiace
prostriedky.
Minimálna vzdialenosť medzi povrchom varného
panela, na ktorom sú umiestnené panvice a dolnou
194
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
časťou spotrebiča musí byť minimálne 65 cm, pokiaľ
nie je uvedené inak v inštalačných pokynoch pre
spotrebič alebo varný panel.
Oblasť vývodu vzduchu musí spĺňať nariadenia
miestnych úradov.
V miestnosti inštalácie spotrebiča zabezpečte dobré
vetranie, aby sa do miestnosti nevracali nežiaduce
plyny zo spotrebičov spaľujúcich plyn alebo iné palivá,
ani spaliny zo zariadení s otvoreným plameňom.
Uistite sa, že nie sú vetracie otvory blokované a
vzduch nahromadený spotrebičom nie je vedený do
potrubia používaného na odvádzanie dymu a pary z
iných spotrebičov (systémy centrálneho vykurovania,
termosifóny, ohrievače vody a pod.).
Keď je spotrebič v činnosti spolu s ostatnými
spotrebičmi, nesmie maximálne vákuum vytvorené v
miestnosti prekročiť 0,04 mbar.
Uistite sa, že prívodný elektrický kábel nie je
poškodený. Ak treba vymeniť poškodený prívodný
elektrický kábel, kontaktujte náš autorizovaný servis
alebo elektrikára.
Ak je spotrebič zapojený priamo do elektrickej siete,
elektroinštalácia musí byť vybavená izolačným
zariadením, ktoré umožní odpojiť spotrebič od
elektrickej siete na všetkých póloch. Celé odpojenie
musí byť v súlade s podmienkami pre prepäťovú
kategóriu III. Pri pevnom zapojení treba použiť
zariadenie na odpojenie od elektrickej siete v súlade s
platnými predpismi.
Pod spotrebičom neflambujte.
Nepoužívajte na odsávanie nebezpečných alebo
výbušných materiálov a výparov.
Spotrebič pravidelne čistite mäkkou handričkou, aby
ste predišli znehodnoteniu povrchového materiálu.
Na čistenie povrchu spotrebiča nepoužívajte parný
čistič, vodný postrekovač, agresívne abrazívne čističe
SLOVENSKY
•
•
195
ani ostré kovové škrabky. Používajte iba neutrálne
saponáty.
Pravidelne čistite tukové filtre (minimálne každé 2
mesiace) a odstráňte zvyšky mastnoty zo spotrebiča,
aby ste predišli nebezpečenstvu požiaru.
Na vyčistenie vnútra spotrebiča použite handričku
alebo kefu.
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Inštalácia
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia, zásahu
elektrickým prúdom, požiaru,
popálenín alebo poškodenia
spotrebiča.
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smie nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
Neinštalujte ani nepoužívajte
poškodený spotrebič.
Dodržiavajte pokyny na inštaláciu
dodané so spotrebičom.
Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a
uzavretú obuv.
Pred inštaláciou spotrebiča odstráňte
všetok baliaci materiál, štítky a
ochranný film.
Vyfukovaný vzduch neinštalujte do
dutiny steny, pokiaľ nie je dutina
navrhnutá na tento účel.
2.2 Zapojenie do elektrickej
siete
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo požiaru a
zásahu elektrickým prúdom.
•
•
•
Všetky elektrické zapojenia by mal
vykonať kvalifikovaný
elektroinštalatér.
Uistite sa, že parametre na typovom
štítku sú kompatibilné s elektrickým
napätím zdroja napájania.
Ak nie je na typovom štítku vytlačený
symbol ( ), spotrebič musí byť
uzemnený.
•
•
•
•
•
•
•
•
Vždy používajte správne
nainštalovanú zásuvku odolnú proti
nárazom.
Elektrické sieťové káble sa nesmú
zamotať.
Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry
ani predlžovacie káble.
Ak je sieťová zásuvka uvoľnená,
nezapájajte do nej sieťovú zástrčku.
Spotrebič neodpájajte ťahaním za
napájací kábel. Vždy ťahajte za
sieťovú zástrčku.
Zariadenie na ochranu pred dotykom
elektrických častí pod napätím a
izolovaných častí treba namontovať
tak, aby sa nedalo odstrániť bez
nástrojov.
Skontrolujte, či je spotrebič správne
nainštalovaný. Voľný a nesprávny
sieťový kábel môže spôsobiť
prehriatie svorky.
Spotrebič zapojte na konci inštalácie.
Po inštalácii sa uistite, že máte
prístup k sieti.
2.3 Používanie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia, popálenín alebo
zásahu elektrickým prúdom.
•
•
•
•
Tento spotrebič je určený iba na
varenie. Spotrebič nepoužívajte na
iné účely.
Nemeňte technické parametre tohto
spotrebiča.
Spotrebič nepoužívajte, keď máte
mokré ruky, ani keď je v kontakte s
vodou.
Používajte iba príslušenstvo dodané
so spotrebičom.
196
www.electrolux.com
•
•
•
•
Pri varení a vyprážaní musia byť
plamene alebo horúce predmety v
dostatočnej vzdialenosti od tukov a
olejov.
Nepoužívajte nezakryté elektrické
rošty.
Spotrebič nepoužívajte ako
skladovací povrch.
Na pozeranie priamo do osvetlenia
zariadenia nepoužívajte zväčšovacie
sklá, ďalekohľady ani podobné optické
zariadenia.
2.4 Servis
•
Ak treba dať spotrebič opraviť,
obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
•
Používajte iba originálne náhradné
diely.
2.5 Likvidácia
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia alebo udusenia.
•
•
•
O správnej likvidácii spotrebiča sa
informujte na mestskom alebo
obecnom úrade.
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Prívodný elektrický kábel odrežte
blízko pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
3. INŠTALÁCIA
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
3.1 Pokyny pre inštaláciu
Úplné informácie o inštalácii
spotrebiča nájdete v
samostatnej inštalačnej
brožúre.
4. POPIS VÝROBKU
4.1 Celkový prehľad
1 Ovládací panel
2 Osvetlenie
3 Filter
1
2
3
SLOVENSKY
197
4.2 Prehľad ovládacieho panela
1
2
1 Osvetlenie
2 Prvá rýchlosť motora / Vypnuté
3 Druhá rýchlosť motora
3
4
4 Tretia rýchlosť motora
5. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
5.1 Používanie odsávača pár
Skontrolujte odporúčanú rýchlosť podľa
tabuľky nižšie.
Počas ohrevu jedla, varenia s prikrytými hrncami.
Počas varenia s prikrytými hrncami na viacerých varných zó‐
nach alebo horákoch, jemného vyprážania.
Počas varenia, vyprážania veľkých množstiev jedla bez veka,
varenia na viacerých varných zónach alebo horákoch.
Odporúča sa nechať
odsávač pár v činnosti
približne 15 minút po varení.
Prevádzka odsávača pár:
1. Stlačte jedno z prvých tlačidiel
rýchlosti, aby ste zapli spotrebič.
2. V prípade potreby stlačte tlačidlo
osvetlenia , aby ste osvetlili varný
povrch.
3. V prípade potreby zmeňte rýchlosť
stlačením želaného tlačidla.
Ak chcete vypnúť spotrebič, opätovne
stlačte tlačidlo prvej rýchlosti.
6. OŠETROVANIE A ČISTENIE
6.1 Čistenie tukového filtra
Každý filter musí byť vyčistený
minimálne raz mesačne. Filtre sú
namontované pomocou spôn a kolíkov
na opačnej strane.
Čistenie filtra:
1. Stlačte rukoväť montážnej spony na
paneli s filtrom pod odsávačom pár
(1).
198
www.electrolux.com
Doba nasýtenia uhlíkového filtra sa líši v
závislosti od druhu varenia a frekvencie
čistenia tukového filtra.
1
Výmena filtra:
1. Zo spotrebiča vyberte tukové filtre.
Pozrite si časť „Čistenie tukového filtra“ v
tejto kapitole.
2. stlačte držiak (1) a mierne nadvihnite
prednú časť filtra.
2
2. Prednú časť filtra mierne nakloňte
nadol (2), potom potiahnite.
Zopakujte prvé dva kroky pre všetky
filtre.
3. Filtre vyčistite pomocou špongie s
neabrazívnymi čistiacimi
prostriedkami alebo v umývačke.
Umývačka musí byť
nastavená na nízku teplotu a
krátky cyklus. Tukový filter
môže zmeniť farbu, nemá to
vplyv na výkon spotrebiča.
4. Na spätnú inštaláciu filtrov vykonajte
prvé dva kroky v opačnom poradí.
V prípade potreby zopakujte kroky pre
všetky filtre.
6.2 Výmena uhlíkového filtra
1
3. Na inštaláciu filtra vykonajte tie isté
kroky v opačnom poradí.
V každom prípade je potrebné vymeniť
filtre minimálne každé štyri mesiace.
6.3 Výmena osvetlenia
Spotrebič sa dodáva s LED osvetlením.
Tento diel môže vymeniť iba technik. V
prípade akejkoľvek poruchy si pozrite
časť „Servis“ v kapitole „Bezpečnostné
pokyny“.
VAROVANIE!
Uhlíkový filter je
neumývateľný!
7. RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
7.1 Čo robiť, keď...
Problém
Možná príčina
Riešenie
Spotrebič sa nedá zapnúť.
Spotrebič nie je pripojený k Skontrolujte, či je spotrebič
zdroju elektrického napája‐ správne pripojený k zdroju
nia alebo je pripojený ne‐
elektrického napájania.
správne.
SLOVENSKY
199
Problém
Možná príčina
Riešenie
Spotrebič sa nedá zapnúť.
Je vypálená poistka.
Skontrolujte, či je príčinou
poruchy práve poistka. Ak
sa poistka vypáli opakova‐
ne, obráťte sa na kvalifiko‐
vaného elektrikára.
Nesvieti žiarovka.
Žiarovka je vypálená.
Vymeňte žiarovku. Pozrite
si kapitolu „Ošetrovanie a
čistenie“.
Spotrebič neabsorbuje do‐
statočné množstvo výpa‐
rov.
Rýchlosť motora nie je
Zmeňte rýchlosť motora.
adekvátna množstvu výpa‐
rov.
8. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
spotrebiče označené symbolom spolu s
odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí
a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
200
www.electrolux.com
KAZALO
1. VARNOSTNE INFORMACIJE........................................................................ 200
2. VARNOSTNA NAVODILA.............................................................................. 203
3. NAMESTITEV.................................................................................................204
4. OPIS IZDELKA............................................................................................... 204
5. VSAKODNEVNA UPORABA..........................................................................204
6. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE...................................................................... 205
7. ODPRAVLJANJE TEŽAV............................................................................... 206
MISLIMO NA VAS
Zahvaljujemo se vam za nakup Electroluxove naprave. Izbrali ste izdelek, ki
vključuje desetletja profesionalnih izkušenj in izboljšav. Inovativen in eleganten je
bil zasnovan z mislijo na vas. Kadarkoli ga boste uporabili, ste lahko prepričani v
zagotovitev odličnih rezultatov.
Dobrodošli pri Electroluxu.
Obiščite naše spletno mesto za:
pridobitev nasvetov glede uporabe, brošure, odpravljanje težav, servisne
informacije:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrirajte svoj izdelek za boljši servis:
www.registerelectrolux.com
Kupite dodatke, potrošni material in originalne nadomestne dele za vašo
napravo:
www.electrolux.com/shop
POMOČ STRANKAM IN SERVIS
Priporočamo uporabo originalnih nadomestnih delov.
Ko kličete servis, imejte pri roki naslednje podatke: model, številko izdelka,
serijsko številko.
Podatke najdete na ploščici za tehnične navedbe.
Opozorilo/Pozor - Varnostne informacije
Splošne informacije in nasveti
Okoljske informacije.
Pridržujemo si pravico do sprememb.
1.
VARNOSTNE INFORMACIJE
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno
preberite priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren
za poškodbe ali škodo, nastalo zaradi nepravilne
namestitve ali uporabe. Navodila vedno shranite na
varnem in dostopnem mestu za poznejšo uporabo.
SLOVENŠČINA
201
1.1 Varnost otrok in ranljivih oseb
•
•
•
•
•
•
•
To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta
naprej ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali
razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem
izkušenj ter znanja le pod nadzorom ali če so dobile
ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in če
se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.
Otroci med tretjim in osmim letom starosti ter invalidi
se ne smejo približevati napravi, če niso pod
nenehnim nadzorom.
Otroci, mlajši od treh let, se ne smejo približevati
napravi, če niso pod nenehnim nadzorom.
Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
Vso embalažo hranite zunaj dosega otrok in jo
ustrezno zavrzite.
Ko naprava deluje, poskrbite, da bodo otroci in hišni
ljubljenčki dovolj oddaljeni od nje.
Čiščenja naprave in uporabniškega vzdrževanja na
njej ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
1.2 Splošna varnostna navodila
•
•
•
•
•
•
•
Ta naprava je namenjena domači uporabi nad
kuhalnimi ploščami, štedilniki in podobnimi napravami
za kuhanje.
Pred vzdrževalnimi deli napravo izključite iz napajanja.
POZOR: Dostopni deli se med uporabo z napravami
za kuhanje lahko segrejejo.
Uporabljajte samo priložene pritrdilne vijake; če niso
priloženi, uporabite take, kot je navedeno v navodilih
za namestitev.
Za pritrditev naprave ne uporabljajte lepil.
Najmanjša razdalja med površino kuhalne plošče,
kamor postavljate posodo, in spodnjim delom naprave
mora biti vsaj 65 cm, če v navodilih za namestitev
naprave ali kuhalne plošče ni navedeno drugače.
Odvod zraka mora biti v skladu s predpisi krajevnih
oblasti.
202
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
V prostoru, kjer je postavljena naprava, naj bo
zagotovljeno dobro prezračevanje, da preprečite
prihod neželenih plinov v prostor, če naprava deluje
na plin ali drugo gorivo, vključno z odprtim ognjem.
Prepričajte se, da prezračevalne odprtine niso
blokirane in da zraka, ki se je nabral v napravi, ne
potisne v odvodni kanal za dim in paro iz drugih
naprav (osrednjega ogrevalnega sistema,
termosifonov, grelnikov vode itd.).
Ko naprava deluje z drugimi napravami, najvišja
stopnja vakuuma v prostoru ne sme preseči 0,04
mbar.
Pazite, da ne poškodujete priključnega kabla. Za
zamenjavo poškodovanega kabla se obrnite na naš
pooblaščeni servisni center ali električarja.
Če je naprava priključena neposredno na napajanje,
mora imeti električna napeljava izolacijsko napravo, ki
omogoča odklop naprave iz električnega omrežja na
vseh polih. Celoten odklop mora biti v skladu s pogoji,
navedenimi v kategoriji prenapetosti III. V primeru
fiksnega ožičenja uporabite stikalo za odklop iz
omrežja v skladu s predpisi za ožičenje.
Ne flambirajte pod napravo.
Ne uporabljajte za odvajanje nevarnih ali eksplozivnih
materialov in hlapov.
Napravo redno čistite z mehko krpo, da preprečite
poškodbe materiala na površini.
Za čiščenje površine naprave ne uporabljajte parnega
čistilnika, vodnega pršca, grobih čistilnih sredstev ali
ostrega kovinskega strgala. Uporabljajte samo
nevtralna čistilna sredstva.
Redno čistite maščobne filtre (vsaj na dva meseca) in
odstranjujte ostanke maščobe z naprave, da
preprečite nevarnost požara.
Notranjost naprave čistite s krpo ali ščetko.
SLOVENŠČINA
203
2. VARNOSTNA NAVODILA
2.1 Namestitev
OPOZORILO!
Nevarnost telesnih poškodb,
električnega udara, požara,
opeklin ali poškodb naprave.
•
•
•
•
•
•
To napravo lahko namesti le
strokovno usposobljena oseba.
Ne nameščajte ali uporabljajte
poškodovane naprave.
Upoštevajte navodila za namestitev,
priložena napravi.
Pri premikanju naprave bodite pazljivi,
ker je težka. Vedno uporabljajte
zaščitne rokavice in priloženo obutev.
Pred namestitvijo naprave odstranite
vso embalažo, etikete in zaščitno
folijo.
Odvajanje zraka ne sme biti speljano
v zidno odprtino, razen če je temu
namenjena.
2.2 Električna povezava
OPOZORILO!
Nevarnost požara in
električnega udara.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Električno priključitev mora opraviti
usposobljen električar.
Preverite, ali so parametri s ploščice
za tehnične navedbe združljivi z
električno napetostjo omrežja.
Če na ploščici za tehnične navedbe ni
simbola ( ), morate napravo
ozemljiti.
Vedno uporabite pravilno nameščeno
varnostno vtičnico.
Priključni kabel se ne sme zaplesti.
Ne uporabljajte razdelilnikov in
podaljškov.
Če je omrežna vtičnica zrahljana, ne
vtikajte vtiča.
Ne vlecite za električni priključni
kabel, če želite izključiti napravo.
Vedno povlecite za vtič.
Zaščita pred udarom električnega
toka izoliranih delov in delov pod
električno napetostjo mora biti
pritrjena tako, da je ni mogoče
odstraniti brez orodja.
•
•
Naprava mora biti nameščena
pravilno. Slabo pritrjen in napačen
priključni kabel lahko povzroči
pregrevanje priključka.
Napravo priključite po koncu postopka
nameščanja. Poskrbite, da bo vtič
dosegljiv tudi po namestitvi.
2.3 Uporaba
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe,
opeklin in električnega
udara.
•
•
•
•
•
•
•
•
Ta naprava je namenjena le kuhanju.
Naprave ne uporabljajte v druge
namene.
Ne spreminjajte specifikacij te
naprave.
Naprave ne upravljajte z mokrimi
rokami ali ko je v stiku z vodo.
Uporabljajte le opremo, priloženo
napravi.
Plamenov ali segretih predmetov ne
približujte maščobam in olju med
kuhanjem in pečenjem.
Ne uporabljajte odprtih električnih
žarov.
Naprave ne uporabljajte kot površino
za odlaganje.
S povečevalnimi stekli, daljnogledi ali
podobnimi optičnimi napravami ne
glejte neposredno v luč naprave.
2.4 Servis
•
•
Za popravilo naprave se obrnite na
pooblaščeni servisni center.
Uporabljajte samo originalne
nadomestne dele.
2.5 Odstranjevanje
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe ali
zadušitve.
•
•
•
Za informacije o pravilnem
odstranjevanju naprave se obrnite na
občinsko upravo.
Napravo izključite iz napajanja.
Odrežite električni priključni kabel tik
ob napravi in napravo zavrzite.
204
www.electrolux.com
3. NAMESTITEV
3.1 Navodila za namestitev
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
Za celotne informacije o
nameščanju naprave si
oglejte dodatna navodila za
namestitev.
4. OPIS IZDELKA
4.1 Splošni pregled
1 Upravljalna plošča
2 Luč
3 Filter
1
2
3
4.2 Pregled upravljalne plošče
1
2
1 Luč
2 Prva hitrost motorja/Izklop
3 Druga hitrost motorja
5. VSAKODNEVNA UPORABA
5.1 Uporaba nape
Preverite priporočeno hitrost glede na
spodnjo razpredelnico.
3
4
4 Tretja hitrost motorja
SLOVENŠČINA
205
Med segrevanjem hrane, kuhanjem s pokrito posodo.
Med kuhanjem s pokrito posodo na več kuhališčih ali gorilnikih,
nežnim cvrenjem.
Med vrenjem, pečenjem večje količine hrane brez pokrova, ku‐
hanjem na več kuhališčih ali gorilnikih.
Priporočljivo je, da po
kuhanju pustite napo
delovati približno 15 minut.
Za upravljanje nape:
1. Pritisnite eno izmed prvih tipk za
hitrost, da vklopite napravo.
2. Po potrebi pritisnite tipko za luč ,
da osvetlite površino za kuhanje.
3. Po potrebi s pritiskom želene tipke
spremenite hitrost.
Za izklop naprave ponovno pritisnite
tipko za prvo hitrost.
6. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
6.1 Čiščenje maščobnega filtra
Vsak filter je treba očistiti vsaj enkrat na
mesec. Filtri so nameščeni s pomočjo
sponk in zatičev na nasprotni strani.
Za čiščenje filtra:
1. Pritisnite ročico pritrdilne sponke na
plošči s filtrom pod napo (1).
1
Pomivalni stroj morate
nastaviti na nizko
temperaturo in kratek
program. Maščobni filter se
lahko razbarva, a to ne
vpliva na zmogljivost
naprave.
4. Za ponovno namestitev filtrov
ponovite prva dva koraka v obratnem
zaporedju.
Korake ponovite za vse filtre (če
obstajajo).
6.2 Zamenjava oglenega filtra
2
OPOZORILO!
Ogleni filter ni pralen!
Čas nasičenosti oglenega filtra se
spreminja glede na vrsto kuhanja in
pogostost čiščenja maščobnega filtra.
2. Rahlo nagnite sprednji del filtra
navzdol (2), nato povlecite.
Ponovita prva dva koraka za vse filtre.
3. Filtre očistite z gobico in čistilnim
sredstvom, ki ni grobo, ali v
pomivalnem stroju.
Za zamenjavo filtra:
1. Iz naprave odstranite maščobne
filtre.
Oglejte si »Čiščenje maščobnega filtra
« v tem poglavju.
2. Pritisnite jeziček (1) in rahlo nagnite
sprednji del filtra.
206
www.electrolux.com
V vsakem primeru je treba filtre
zamenjati vsaj na štiri mesece.
6.3 Zamenjava žarnice
Ta naprava ima LED-žarnico. Ta del
lahko zamenja samo strokovnjak. V
primeru kakršnekoli napake si oglejte »
Servis« v poglavju »Varnostna navodila
«.
1
3. Za namestitev novega filtra ponovite
iste korake v obratnem zaporedju.
7. ODPRAVLJANJE TEŽAV
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
7.1 Kaj storite v primeru ...
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Naprave ne morete vklopi‐
ti.
Naprava ni priključena na
napajanje ali je priključena
nepravilno.
Preverite, ali je naprava
pravilno priključena na na‐
pajanje.
Naprave ne morete vklopi‐
ti.
Pregorela je varovalka.
Preverite, ali je varovalka
vzrok za motnjo. Če varo‐
valka večkrat zapored pre‐
gori, se obrnite na elektri‐
čarja.
Luč ne sveti.
Luč je okvarjena.
Zamenjajte žarnico. Oglej‐
te si poglavje »Vzdrževa‐
nje in čiščenje«.
Naprava ne vsrka dovolj
hlapov.
Hitrost motorja ni zadostna Spremenite hitrost motorja.
za nastale hlape.
8. SKRB ZA OKOLJE
Reciklirajte materiale, ki jih označuje
simbol . Embalažo odložite v ustrezne
zabojnike za reciklažo. Pomagajte
zaščititi okolje in zdravje ljudi ter
reciklirati odpadke električnih in
elektronskih naprav. Naprav, označenih
s simbolom , ne odstranjujte z
gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite na
krajevno zbirališče za recikliranje ali se
obrnite na občinski urad.
ESPAÑOL
207
CONTENIDO
1. INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD.......................................................... 207
2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD..............................................................210
3. INSTALACIÓN................................................................................................211
4. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO................................................................. 211
5. USO DIARIO...................................................................................................212
6. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.....................................................................212
7. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS........................................................................213
PENSAMOS EN USTED
Gracias por adquirir un aparato Electrolux. Ha escogido un producto que contiene
décadas de experiencia e innovación profesionales. Ingenioso y elegante, se ha
diseñado pensando en usted. Así pues, siempre que lo utilice, puede tener la
seguridad de que conseguirá excelentes resultados.
Bienvenido a Electrolux.
Consulte en nuestro sitio web:
Obtener consejos, folletos, soluciones a problemas e información de servicio:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrar su producto para recibir un mejor servicio:
www.registerelectrolux.com
Adquirir accesorios, artículos de consumo y recambios originales para su
aparato:
www.electrolux.com/shop
ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE
Le recomendamos que utilice recambios originales.
Al contactar con nuestro centro autorizado de servicio técnico, cerciórese de
tener la siguiente información a mano: Modelo, PNC, Número de serie.
La información se puede encontrar en la placa de características.
Advertencia / Precaución-Información sobre seguridad
Información general y consejos
Información sobre el medio ambiente
Salvo modificaciones.
1.
INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD
Antes de instalar y utilizar el aparato, lea atentamente
las instrucciones facilitadas. El fabricante no se hace
responsable de lesiones o daños producidos como
resultado de una instalación o un uso incorrectos.
Conserve siempre estas instrucciones en lugar seguro y
accesible para futuras consultas.
208
www.electrolux.com
1.1 Seguridad de niños y personas vulnerables
•
•
•
•
•
•
•
Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años
en adelante y personas cuyas capacidades físicas,
sensoriales o mentales estén disminuidas o que
carezcan de la experiencia y conocimientos
suficientes para manejarlo, siempre que cuenten con
las instrucciones o la supervisión sobre el uso del
electrodoméstico de forma segura y comprendan los
riesgos.
Es necesario mantener alejados del aparato a los
niños entre 3 y 8 años, así como a las personas con
minusvalías importantes y complejas, salvo que estén
bajo supervisión continua.
Es necesario mantener alejados del aparato a los
niños de menos de 3 años salvo que estén bajo
supervisión continua.
No deje que los niños jueguen con el aparato.
Mantenga todo el material de embalaje fuera del
alcance de los niños y deséchelo de forma adecuada.
Mantenga a los niños y a las mascotas alejados del
aparato cuando se utilice.
La limpieza y mantenimiento de usuario del aparato
no podrán ser realizados por niños sin supervisión.
1.2 Seguridad general
•
•
•
•
•
Este aparato está destinado para uso doméstico
sobre encimeras, cocinas y aparatos de cocina
similares.
Antes de realizar tareas de mantenimiento,
desenchufe el aparato de la red eléctrica.
ATENCIÓN: Las partes accesibles pueden calentarse
durante el uso con aparatos de cocción.
Utilice únicamente los tornillos de fijación
suministrados con el aparato si no los hay, utilice los
tornillos recomendados en las instrucciones de
instalación.
No utilice adhesivos para fijar el aparato.
ESPAÑOL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
209
La distancia mínima entre la superficie de la encimera
sobre la que se apoyan los utensilios y la parte inferior
del aparato deberá ser de al menos 65 cm, salvo que
se especifique otra cosa en las instrucciones de
instalación del aparato o la placa.
La descarga de aire debe cumplir con las
regulaciones de las autoridades locales.
Asegúrese de que la sala donde se instala el aparato
esté bien ventilada para evitar el reflujo de gases no
deseados al recinto procedentes de aparatos que
utilicen otros combustibles, como llamas al aire libre.
Asegúrese de que las aberturas de ventilación no
estén obstruidas y de que el aire recogido por el
aparato no se transporte a un conducto utilizado para
extraer el humo y el vapor de otros aparatos (sistemas
de calefacción central, termosifones, calentadores de
agua, etc.).
Cuando el aparato funciona con otros aparatos, el
vacío máximo generado en la sala no debe superar
los 0,04 mbar.
Asegúrese de no provocar daños en el cable de
alimentación. Póngase en contacto con un electricista
o con nuestro servicio técnico para cambiar un cable
dañado.
Si el dispositivo está conectado directamente al
suministro eléctrico, la instalación eléctrica debe estar
equipada con un dispositivo de aislamiento que
permita desconectar el dispositivo de la red eléctrica
en todos los polos. La desconexión completa debe ser
según las condiciones especificadas en la categoría III
de sobretensión. Los medios de desconexión deben
estar incorporados en el cableado fijo de conformidad
con las reglas de cableado.
No flambee debajo del aparato.
No debe utilizarse para extraer materiales y vapores
peligrosos o explosivos.
210
www.electrolux.com
•
•
•
•
Limpie periódicamente el aparato con un paño suave
para evitar el deterioro del material de la superficie.
No utilice un limpiador a vapor, agua pulverizada,
limpiadores abrasivos fuertes o raspadores de metal
afilados para limpiar la superficie del aparato. Utilice
solo detergentes neutros.
Limpie los filtros de grasa regularmente (al menos
cada 2 meses) y elimine los depósitos de grasa del
aparato para evitar el riesgo de incendio.
Utilice un paño o cepillo para limpiar el interior del
aparato.
2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
2.1 Instalación
ADVERTENCIA!
Podrían producirse lesiones,
descargas eléctricas,
incendios, quemaduras o
daños en el aparato.
•
•
•
•
•
•
Solo un técnico cualificado puede
instalar el aparato.
No instale ni utilice un aparato
dañado.
Siga las instrucciones de instalación
suministradas con el aparato.
Tenga cuidado al mover el aparato,
porque es pesado. Utilice siempre
guantes de protección y calzado
cerrado.
Antes de instalar el aparato, retire
todo el material de embalaje, el
etiquetado y la película protectora.
No instale la salida de aire en un
hueco en la pared, a menos que el
hueco esté diseñado para tal fin.
compatibles con los valores eléctricos
del suministro eléctrico.
•
•
•
•
•
•
•
•
2.2 Conexión eléctrica
ADVERTENCIA!
Riesgo de incendios y
descargas eléctricas.
•
•
Todas las conexiones eléctricas
deben realizarlas electricistas
cualificados.
Asegúrese de que los parámetros de
la placa de características son
•
Si el símbolo ( ) no está impreso en
la placa de características, el aparato
debe estar conectado a tierra.
Utilice siempre una toma con
aislamiento de conexión a tierra
correctamente instalada.
Coloque los cables eléctricos de
forma que no se puedan enredar.
No utilice adaptadores de enchufes
múltiples ni cables prolongadores.
Si la toma de corriente está floja, no
conecte el enchufe.
No desconecte el aparato tirando del
cable de conexión a la red. Tire
siempre del enchufe.
Los mecanismos de protección contra
descargas eléctricas de componentes
con corriente y aislados deben fijarse
de forma que no puedan aflojarse sin
utilizar herramientas.
Asegúrese de que el aparato está
instalado correctamente. Un cable de
red suelto e incorrecto puede hacer
que el terminal se caliente en exceso.
Conecte el aparato al final de la
instalación. Asegúrese de que haya
acceso a la red eléctrica después de
la instalación.
ESPAÑOL
2.3 Uso del aparato
ADVERTENCIA!
Riesgo de lesiones,
quemaduras y descargas
eléctricas.
•
•
•
•
•
•
•
•
Este aparato está diseñado
exclusivamente para cocinar. No
utilice el aparato para otros fines.
No cambie las especificaciones de
este aparato.
No utilice el aparato con las manos
mojadas ni cuando entre en contacto
con el agua.
Utilice únicamente los accesorios
suministrados con el aparato.
Mantenga las llamas u objetos
calientes alejados de grasas y aceites
durante la cocción y fritura.
No utilice grills eléctricos
descubiertos.
No utilice el aparato como superficie
de almacenamiento.
No utilice lupas, binoculares o
dispositivos ópticos similares para
211
observar directamente la iluminación
del aparato.
2.4 Asistencia
•
•
Para reparar el aparato, póngase en
contacto con el centro de servicio
autorizado.
Utilice solamente piezas de recambio
originales.
2.5 Eliminación
ADVERTENCIA!
Existe riesgo de lesiones o
asfixia.
•
•
•
Póngase en contacto con las
autoridades locales para saber cómo
desechar correctamente el aparato.
Desconecte el aparato de la red.
Corte el cable eléctrico cerca del
aparato y deséchelo.
3. INSTALACIÓN
ADVERTENCIA!
Consulte los capítulos sobre
seguridad.
3.1 Instrucciones de instalación
Para obtener información
completa sobre la
instalación del aparato,
consulte un folleto de
instalación separado.
4. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
4.1 Descripción general
1 Panel de mandos
2 Bombilla
3 Filtro
1
2
3
212
www.electrolux.com
4.2 Vista general del panel de mandos
1
2
1 Bombilla
2 Primera velocidad del motor /
Apagado
3
4
3 Segunda velocidad del motor
4 Tercera velocidad del motor
5. USO DIARIO
5.1 Uso de la campana
Compruebe la velocidad recomendada
según la tabla siguiente.
Mientras calienta la comida, cocine con las ollas cubiertas.
Mientras cocina con las ollas tapadas en múltiples zonas de
cocción o quemadores, freír suavemente.
Al hervir, freír grandes cantidades de comida sin tapa, cocinar
en múltiples zonas de cocción o quemadores.
Se recomienda dejar la
campana en funcionamiento
durante aproximadamente
15 minutos después de la
cocción.
Para operar la campana:
2. Si es necesario, pulse el botón de luz
para iluminar la superficie de
cocción.
3. Si es necesario, cambie la velocidad
pulsando el botón deseado.
Para apagar el aparato, pulse de nuevo
el primer botón de velocidad.
1. Pulse uno de los primeros botones
de velocidad para encender el
aparato.
6. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
6.1 Limpieza del filtro de grasa
Cada filtro debe limpiarse al menos una
vez al mes. Los filtros se montan con el
uso de clips y pasadores en el lado
opuesto.
Para limpiar el filtro:
ESPAÑOL
1. Presione la manija del clip de
montaje en el panel del filtro debajo
de la campana (1).
1
2
2. Incline ligeramente la parte delantera
del filtro hacia abajo (2) y tire de él.
Repita los dos primeros pasos para
todos los filtros.
3. Limpie los filtros con una esponja
con detergentes no abrasivos o en
un lavavajillas.
El lavavajillas debe ajustarse
a una temperatura baja y a
un ciclo corto. El filtro de
grasa puede decolorarse, no
influye en el rendimiento del
aparato.
4. Para volver a montar los filtros, siga
los dos primeros pasos en orden
inverso.
Repita los primeros pasos para todos los
filtros si es necesario.
6.2 Cambio del filtro de carbón
ADVERTENCIA!
El filtro de carbón NO es
lavable.
7. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
ADVERTENCIA!
Consulte los capítulos sobre
seguridad.
213
El tiempo de saturación del filtro de
carbón varía en función del tipo de
cocción y de la regularidad de la limpieza
del filtro de grasa.
Para reemplazar el filtro:
1. Retire los filtros de grasa del aparato.
Véase "Limpieza del filtro de grasa" en
este capítulo.
2. presione la pestaña (1) e incline
ligeramente la parte delantera del
filtro.
1
3. Para instalar el filtro, realice los
pasos en orden inverso.
En cualquier caso, es necesario sustituir
los filtros al menos cada cuatro meses.
6.3 Cambio de la bombilla
Este aparato se suministra con una
lámpara LED. La sustitución de esta
pieza debe hacerla un técnico. En caso
de avería, consulte el apartado
"Asistencia" en el capítulo de
"Instrucciones de seguridad".
214
www.electrolux.com
7.1 Qué hacer si...
Problema
Posible causa
Solución
No se puede encender el
aparato.
El aparato no está conec‐
tado a una fuente de ali‐
mentación o está mal co‐
nectado.
Compruebe si el aparato
se ha conectado correcta‐
mente a la red eléctrica.
No se puede encender el
aparato.
Ha saltado el fusible.
Compruebe si el fusible es
la causa del fallo de fun‐
cionamiento. Si el fusible
se funde repetidamente,
consulte a un electricista
cualificado.
La bombilla no funciona.
La bombilla es defectuosa. Sustituya la bombilla. Con‐
sulte el capítulo "Manteni‐
miento y limpieza"
El aparato no absorbe sufi‐ La velocidad del motor no Cambie la velocidad del
cientes vapores.
es la adecuada para el va‐ motor.
por que se genera.
8. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
Recicle los materiales con el símbolo .
Coloque el material de embalaje en los
contenedores adecuados para su
reciclaje. Ayude a proteger el medio
ambiente y la salud pública, así como a
reciclar residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos. No deseche los aparatos
marcados con el símbolo junto con los
residuos domésticos. Lleve el producto a
su centro de reciclaje local o póngase en
contacto con su oficina municipal.
SVENSKA
215
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.........................................................................215
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.....................................................................218
3. INSTALLATION.............................................................................................. 219
4. PRODUKTBESKRIVNING..............................................................................219
5. DAGLIG ANVÄNDNING................................................................................. 220
6. SKÖTSEL OCH RENGÖRING....................................................................... 220
7. FELSÖKNING.................................................................................................221
VI TÄNKER PÅ DIG
Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig
årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den
utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg
med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
1.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
216
www.electrolux.com
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket
omfattande och komplexa funktionsnedsättningar ska
inte vara i närheten av produkten om de inte är under
uppsikt.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av
produkten utan ständig uppsikt.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
Barn och husdjur måste hållas borta från produkten
när den är igång.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
•
•
•
Denna produkt är avsedd för hushållsbruk över hällar,
spisar och liknande matlagningsenheter.
Innan du utför något underhåll ska du koppla ur
produkten från nätuttaget.
VARNING: Åtkomliga delar kan bli heta under
användning med tillagningsenheter.
Använd endast skruvarna som medföljer, och om de
inte levereras med produkten, använd skruvar som
rekommenderas i installationsanvisningarna.
Använd inte lim för att sätta fast produkten.
Minsta avstånd mellan hällens yta på vilken kokkärlen
står och nedre delen av produkten ska vara minst 65
cm, om inte annat anges i installationsanvisningarna
för produkten eller hällen.
SVENSKA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
217
Utsläpp av luft måste följa lokala myndigheter
föreskrifter.
Se till att du har god ventilation i rummet där
produkten är installerad, för att undvika att gaser sugs
tillbaka in i rummet från produkter som använder gas
eller andra bränslen, exempelvis öppna spisar.
Se till att ventilationsöppningarna inte är blockerade
och att luften som uppsamlas av produkten inte
förmedlas till en kanal som används för att avge rök
och ånga från andra produkter (centralvärmesystem,
termosifoner, vattenvärmare etc.).
När produkten körs med andra produkter får det
maximala vakuum som alstras i rummet inte överstiga
0,04 mbar.
Kontrollera så att du inte skadar nätkabeln. Kontakta
vårt auktoriserade servicecenter eller en elektriker för
att ersätta en skadad nätkabel.
Om produkten är ansluten direkt till strömförsörjningen
måste elinstallationen vara utrustad med en
isoleringsanordning som gör det möjligt att koppla från
produkten från elnätet vid alla poler. Komplett
urkoppling måste överensstämma med de villkor som
anges i överspänningskategorin III. Sättet för
frånkoppling måste införlivas i det fasta kablaget i
enlighet med gällande anslutningsbestämmelser.
Flambera inte under produkten.
Använd den inte för att låta farliga eller explosiva
material och ångor strömma ut.
Rengör produkten regelbundet med en mjuk trasa för
att förhindra att ytmaterialet försämras.
Använd inte ångrengöring, vattenspray, hårda
slipmedel eller skarpa metallskrapor för att rengöra
ytan på produkten. Använd bara milda
rengöringsmedel.
Rengör fettfiltren regelbundet (minst varannan månad)
och avlägsna fettavlagringar för att förhindra
brandrisk.
218
www.electrolux.com
•
Använd en trasa eller en borste för att rengöra insidan
av produkten.
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
VARNING!
Det finns risk för
personskador, elstöt, brand
eller skador på produkten.
•
•
•
•
•
•
Endast en behörig person får
installera den här produkten.
Installera eller använd inte en skadad
produkt.
Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
Var alltid försiktig när produkten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
Innan du installerar produkten ska du
ta bort alla förpackningar, märkningen
och skyddsfilmen.
Installera inte avluften i ett hålrum i
väggen, om inte hålrummet är
konstruerat för detta ändamål.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alla elektriska anslutningar ska göras
av en behörig elektriker.
Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
Om symbolen ( ) inte finns på
märkplåten måste produkten jordas.
Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
Låt inte elektriska ledningar trassla in
sig.
Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
•
•
sådant sätt att det inte kan tas bort
utan verktyg.
Kontrollera att produkten är rätt
installerad. Lösa och ej fackmässigt
monterade kablar kan orsaka
överhettning i kopplingsplinten.
Anslut produkten till installationens
slut. Kontrollera att man kan komma
åt kontakten efter installationen.
2.3 Användning
VARNING!
Risk för skador, brännskador
eller elstötar föreligger.
•
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Använd inte produkten för
annat ändamål.
Ändra inte produktens specifikationer.
Använd inte produkten med våta
händer eller när den är i kontakt med
vatten.
Använd bara de tillbehör som
levereras med produkten.
Håll flammor eller uppvärmda föremål
borta från fetter och oljor under
tillagning och fritering.
Använd inte elektriska grillar som inte
är täckta.
Använd inte produkten som
avlastningsyta.
Använd inte förstoringsglas, kikare
eller liknande optiska apparater för att
titta direkt på produktens belysning.
2.4 Service
•
•
Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
Använd endast originaldelar.
2.5 Kassering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
SVENSKA
•
•
Kontakta kommunen för information
om hur produkten kasseras korrekt.
Koppla loss produkten från eluttaget.
•
3. INSTALLATION
3.1 Installationsanvisningar
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Mer information om hur
produkten ska installeras
finns i ett separat
installationshäfte.
4. PRODUKTBESKRIVNING
4.1 Allmän översikt
1 Kontrollpanel
2 Lampa
3 Filter
1
2
3
4.2 Beskrivning av kontrollpanelen
1
1 Lampa
2 Första motorhastighet/av
3 Andra motorhastighet
2
219
Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.
3
4
4 Tredje motorhastighet
220
www.electrolux.com
5. DAGLIG ANVÄNDNING
5.1 Använda fläkten
Se den rekommenderade hastigheten
enligt tabellen nedan.
Under uppvärmning av mat, vid tillagning under lock.
Vid tillagning under lock på flera kokzoner eller brännare, mild
stekning.
Under kokning, stekning av stora mängder mat utan lock, tillag‐
ning på flera kokzoner eller brännare.
Vi rekommenderar att du
lämnar fläkten på i cirka 15
minuter efter tillagningen.
För att använda fläkten:
1. Tryck på en av de första
hastighetsknapparna för att slå på
produkten.
2. Vid behov, tryck på lysknappen
för att tända lamporna.
3. Vid behov, ändra hastigheten genom
att trycka på önskad knapp.
För att stänga av produkten, tryck på den
första hastighetsknappen en gång till.
6. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
6.1 Rengöra fettfiltret
Alla filter måste rengöras minst en gång i
månaden. Filter monteras med hjälp av
klämmor och stift på motsatt sida.
För att rengöra filtret:
1. Tryck ner handtaget på
monteringsklämman på filterpanelen
under fläkten (1).
1
3. Rengör filtren med en svamp med
rengöringsmedel utan slipmedel eller
i diskmaskin.
Diskmaskinen måste ställas
in på en låg temperatur och
ett kort program. Fettfiltret
kan missfärgas, men detta
påverkar inte produktens
prestanda.
4. För att sätta tillbaka filtren, gör de två
första stegen i omvänd ordning.
Upprepa stegen för alla filter om så
behövs.
6.2 Byte av kolfiltret
2
2. Luta framsidan av filtret nedåt (2) lite
lätt och dra sedan.
Upprepa de första två stegen för alla
filter.
VARNING!
Kolfiltret kan inte tvättas!
Tiden när kolfiltret är mättat varierar
beroende på typ av matlagning och hur
ofta du rengör fettfiltret.
För att byta filtret:
1. Ta bort fettfiltren från produkten.
SVENSKA
Se "Rengöring av fettfilter" i det här
kapitlet.
2. tryck på fliken (1) och luta filterets
framsida något.
221
3. Utför stegen i omvänd ordning när du
ska installera ett nytt filter.
Under alla omständigheter måste filtren
bytas minst var fjärde månad.
6.3 Byte av lampan
Produkten levereras med en LED-lampa.
Denna del får endast bytas av en
tekniker. Vid eventuella funktionsfel
hänvisas till "Service" i kapitlet
"Säkerhetsanvisningar".
1
7. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
7.1 Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Jag inte kan sätta på pro‐
dukten.
Produkten är inte ansluten Kontrollera att produkten
till strömförsörjningen eller är korrekt ansluten till
den är ansluten på fel sätt. strömförsörjningen.
Jag inte kan sätta på pro‐
dukten.
Säkringen har gått.
Kontrollera om säkringen
är orsaken till felet. Om
säkringen går gång på
gång, tala med en kvalifi‐
cerad elektriker.
Lampan fungerar inte.
Lampan är trasig.
Byt ut lampan. Se kapitlet
"Underhåll och rengöring".
Produkten absorberar inte
ångorna ordentligt.
Motorhastigheten är inte
tillräcklig för ångorna.
Ändra motorns hastighet.
8. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
222
www.electrolux.com
İÇİNDEKİLER
1. GÜVENLIK BILGILERI................................................................................... 222
2. GÜVENLIK TALIMATLARI............................................................................. 225
3. MONTAJ......................................................................................................... 226
4. ÜRÜN TANIMI................................................................................................ 226
5. GÜNLÜK KULLANIM......................................................................................227
6. BAKIM VE TEMIZLIK......................................................................................227
7. SORUN GIDERME......................................................................................... 228
BİZİM İÇİN ÖNEMLİSİNİZ
Bir Electrolux cihazı aldığınız için teşekkürler. Size onlarca yıllık profesyonel
deneyim ve yenilik sunan bir ürün tercih ettiniz. Sizi düşünerek tasarlanan yaratıcı
ve şık bir ürün. Bu ürünü her kullandığınızda, daima en iyi sonuçları
alacağınızdan emin olabilirsiniz.
Electrolux'e hoş geldiniz.
Aşağıdakiler için web sitemizi ziyaret edin:
Kullanım önerileri, broşürler, sorun giderme bilgileri, servis bilgileri edinmek
için:
www.electrolux.com/webselfservice
Ürününüzü daha iyi servis için kaydedin:
www.registerelectrolux.com
Cihazınız için Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Orijinal yedek parçalar satın
alın:
www.electrolux.com/shop
MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE SERVİS
Orijinal yedek parça kullanılmasını tavsiye ederiz.
Yetkili Servis Merkezimizle iletişim sırasında, aşağıdaki verilerin bulunduğunu
kontrol edin: Model, PNC, Seri Numarası.
Bilgiler, bilgi etiketinde yazılıdır.
Uyarı / Dikkat-Güvenlik bilgileri
Genel bilgiler ve tavsiyeler
Çevre ile ilgili bilgiler
Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.
1.
GÜVENLIK BILGILERI
Cihazın montaj ve kullanımından önce, verilen talimatları
dikkatlice okuyun. Üretici, yanlış kurulum veya
kullanımdan kaynaklanan yaralanma ya da hasarlardan
sorumlu değildir. Talimatları, ileride kullanabilmeniz için
her zaman güvenli ve kolay ulaşılabilir bir yerde tutun.
TÜRKÇE
223
1.1 Çocukların ve tehlikeye açık kişilerin güvenliği
•
•
•
•
•
•
•
Bu cihaz, güvenli şekilde kullanımı ve oluşabilecek
tehlikeler hakkında talimat, gözetim veya bilgi
verilmesi halinde 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel,
duyumsal veya zihinsel kapasitesi düşük veya bilgi ve
deneyimi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir.
3 ile 8 yaş arasındaki çocuklar ve ileri düzey zihinsel
ile fiziksel engellere sahip kişiler gözetim altında
bulunmadıkları müddetçe bu ürünü tek başına
kullanmamalıdır.
3 yaşından küçük çocuklar, sürekli olarak
gözlemlenmedikçe cihazdan uzak tutulmalıdır.
Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.
Tüm ambalajları çocuklardan uzak tutun ve uygun
şekilde bertaraf edin.
Cihaz çalışırken, çocukları ve hayvanları cihazdan
uzak tutun.
Temizlik ve bakım işlemi çocuklar tarafından, denetim
altında olmadıkları sürece, yapılmamalıdır.
1.2 Genel Güvenlik
•
•
•
•
•
•
•
Bu cihaz ocak, fırın ve benzer pişirme cihazlarının
üzerinde ev içi kullanım için tasarlanmıştır.
Herhangi bir bakım yürütmeden önce cihaz fişini
prizden çekin.
DİKKAT: Erişilebilir kısımlar, pişirme cihazlarının
kullanımı esnasında sıcak olabilir.
Yalnızca cihazla verilen sabitleme vidalarını kullanın,
aksi halde kurulum talimatlarında önerilen vidaları
kullanın.
Cihazı sabitlemek için yapıştırıcılar kullanmayın.
Cihaz veya ocağın kurulum talimatlarında aksi
belirtilmedikçe, tavaların durduğu ocak yüzeyi ve
cihazın alt tarafı arasındaki minimum mesafe en az 65
cm olmalıdır.
Hava tahliyesi yerel makamların yönetmeliklerine
uygun olmalıdır.
224
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Cihazdan çıkan istenmeyen gazların odada bulunan
diğer yakıtları ateşleme veya açık alevle etkileşime
girme riski söz konusu olabileceğinden, montajın
yapıldığı odanın yeterince havalandırıldığından emin
olun.
Havalandırma deliklerinin açık olduğundan ve cihaz
tarafından toplanan havanın diğer cihazlardan
(merkezi ısıtma sistemleri, termosifon, su ısıtıcıları,
vb.) duman ve buhar çıkarmak için kullanılan bir
kanala aktarılmadığından emin olun.
Cihaz diğer cihazlarla çalıştığında, odada oluşan
maksimum vakum 0,04 mbar'ı aşmamalıdır.
Elektrik kablosuna zarar vermemeye özen gösterin.
Hasarlı bir kabloyu değiştirmek için Yetkili Servisimize
ya da bir elektrikçiye başvurun.
Cihaz doğrudan güç kaynağına bağlanırsa, elektrik
tesisatı tüm kutuplarda cihazın elektrik bağlantısını
kesen bir izolasyon cihazı ile donatılmış olmalıdır.
Bağlantıyı tamamen kesme işlemi, aşırı gerilim
kategorisinde III belirtilen koşullara uygun olmalıdır.
Bağlantıyı kesme işlemi, kablolama kurallarına uygun
olarak sabit kablolarda gerçekleştirilmelidir.
Cihazın altında alevde ürünler pişirmeyin.
Tehlikeli veya patlayıcı maddeleri ve buharları
boşaltmak için kullanmayın.
Yüzey malzemesinin bozulmasını önlemek için cihazı
nemli bir bezle düzenli olarak temizleyin.
Cihazın yüzeyini temizlemek için bir buhar temizleyici,
su spreyi, sert, aşındırıcı temizleyiciler veya keskin
metal kazıyıcılar kullanmayın. Sadece nötr deterjanlar
kullanın.
Yağ filtrelerini düzenli olarak temizleyin (en az her iki
aya bir) ve yangın riskini önlemek için cihazdaki yağ
kalıntılarını temizleyin.
Cihazın iç kısmını temizlemek için bez veya fırça
kullanın.
TÜRKÇE
225
2. GÜVENLIK TALIMATLARI
2.1 Montaj
UYARI!
Yaralanma, elektrik
çarpması, yangın, yanma
veya cihazın zarar görme
riski söz konusudur.
•
•
•
•
•
•
Cihazın montajı yalnızca kalifiye bir
kişi tarafından yapılmalıdır.
Hasarlı bir cihazı monte etmeyin ya
da kullanmayın.
Cihazla birlikte verilen montaj
talimatlarını takip edin.
Cihazı hareket ettirdiğinizde dikkatli
olun, cihaz ağırdır. Her zaman
koruyucu eldiven ve koruyuculu
ayakkabı kullanın.
Cihazın kurulumunu yapmadan önce
tüm paket, etiket ve koruyucu filmi
çıkarın.
Egzoz havasını bir duvar boşluğuna
yüklemeyin (boşluk bu amaç için
tasarlanmadıkça).
2.2 Elektrik bağlantısı
UYARI!
Yangın ve elektrik çarpması
riski.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tüm elektrik bağlantıları kalifiye bir
elektrik teknisyeni tarafından
yapılmalıdır.
Anma değeri plakasındaki
parametrelerinin ana güç kaynağının
elektrik gücüne uygun olduğunda
emin olun.
Sembol ( ) bilgi etiketinde yazılı
değilse, cihaz topraklanmalıdır.
Her zaman doğru monte edilmiş,
darbeye dayanıklı bir priz kullanın.
Elektrik bağlantılarının dolanmasını
önleyin.
Priz çoğaltıcılarını ve uzatma
kablolarını kullanmayın.
Priz gevşemişse fişi takmayın.
Cihazın fişini prizden çıkarmak için
elektrik kablosunu çekmeyin. Her
zaman fişten tutarak çekin.
Akım taşıyan ve izole edilmiş
parçaların darbe koruması araç
•
•
kullanılmaksızın çıkarılamayacak
şekilde takılmalıdır.
Cihazın montajının doğru
yapıldığından emin olun. Gevşek ve
uygun olmayan elektrik kablosu,
terminalin çok fazla ısınmasına neden
olabilir.
Kurulumun sonunda cihazı bağlayın.
Kurulumdan sonra ana kabloya
erişilebildiğinden emin olun.
2.3 Kullan
UYARI!
Yaralanma, yanma ya da
elektrik çarpması riski vardır.
•
•
•
•
•
•
•
•
Bu cihaz sadece pişirme amaçlıdır.
Cihazı başka bir amaçla kullanmayın.
Cihazın teknik özelliklerini kesinlikle
değiştirmeyin.
Cihaz suyla temas halindeyken veya
ıslak ellerle cihazı kullanmayın.
Sadece cihaz ile verilen aksesuarları
kullanın.
Pişirme veya kızartma işlemleri
esnasında açık alevi ya da ısınmış
nesneleri yağlardan uzak tutun.
Üst açık elektrikli ızgaralar
kullanmayın.
Cihazınızı bir eşya koyma masası gibi
kullanmayın.
Cihazın aydınlatmasına doğrudan
bakmak için büyüteç, dürbün veya
benzer optik cihazlar kullanmayın.
2.4 Servis
•
•
Cihazı onarmak için yetkili bir Servis
Merkezine başvurun.
Sadece orijinal yedek parçalar
kullanın.
2.5 Eski ürünü elden çıkarma
UYARI!
Yaralanma ya da boğulma
riski.
•
•
Cihazı nasıl doğru şekilde elden
çıkaracağınıza ilişkin bilgi için
belediyenize başvurun.
Cihazın fişini prizden çekin.
226
www.electrolux.com
•
Cihazı yakın ana elektrik kablosunun
bağlantısını kesin ve atın.
İthalatcı: Electrolux Dayanıklı Tüketim
Mamulleri San. ve Tic. AŞ.
TR-34435 Taksim-Beyoğlu-İstanbul
Üretici / İhracatçı :
ELECTROLUX APPLIANCES AB
BUSINESS SECTOR EMA-EMEA (SEE)
ST GÖRANSGATAN 143
SE-105 45 STOCKHOLM
SWEDEN
TEL: +46 (8) 738 60 00
FAX: +46 (8) 738 63 35
www.electrolux.com
Müşteri Hizmetleri: 0 850 250 35 89
musteri_hizmetleri@electrolux.com
WEB: www.electrolux.com.tr
Kullanım Ömrü Bilgisi :
Kullanım ömrü küçük ev aletlerinde 7 yıl,
diğer beyaz eşya ürünlerinde ise 10
yıldır. Kullanım ömrü, üretici ve/veya
ithalatçı firmanın cihazınızla ilgili yedek
parça temini ve bakım süresini ifade
eder.
3. MONTAJ
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.
3.1 Montaj talimatları
Cihazın kurulumu ile ilgili
bilgiler için ayrı bir kurulum
kılavuzuna bakın.
4. ÜRÜN TANIMI
4.1 Genel bakış
1 Kontrol paneli
2 Lamba
3 Filtreler temizle
1
2
3
TÜRKÇE
227
4.2 Kontrol paneline genel bakış
1
2
1 Lamba
2 İlk motor hızı / Kapalı
3 İkinci motor hızı
3
4
4 Üçüncü motor hızı
5. GÜNLÜK KULLANIM
5.1 Davlumbazı kullanma
Önerilen hızı aşağıdaki tabloya göre
kontrol edin.
Yiyecekleri ısıtırken kapalı tencerelerle pişirirken.
Birden fazla pişirme bölgesinde veya brülörde kapalı kaplarda
pişirme işlemi yaparken, hafifçe kızartırken.
Kaynatma, bol miktarda yiyeceği kapaksız kızartma, birden faz‐
la pişirme bölgesinde veya ocakta pişirme işlemi yaparken.
Pişirme işlemi sonrası
davlumbazın yaklaşık 15
dakika kadar çalışmaya
devam etmesi önerilir.
Davlumbazı çalıştırmak için:
1. Cihazı çalıştırmak için ilk hız
düğmelerinden birine basın.
2. Gerekirse, pişirme yüzeyini
aydınlatmak için lamba düğmesine
basın.
3. Gerekirse, istenilen düğmeye
basarak hızı değiştirin.
Cihazı kapatmak için ilk hız düğmesine
yeniden basın.
6. BAKIM VE TEMIZLIK
6.1 Yağ filtresinin temizlenmesi
Her filtre en az ayda bir kez
temizlenmelidir. Filtreler, karşı tarafta
bulunan klipsler ve pimler kullanılarak
takılabilir.
Filtreyi temizlemek için:
1. Davlumbazın altında bulunan filtre
panelindeki montaj klipsinin
tutamağına basın (1).
228
www.electrolux.com
Karbon filtrenin saturasyon süresi,
pişirme türüne ve yağ filtresinin
temizlenme sıklığına bağlı olarak değişir.
1
Filtreyi değiştirmek için:
1. Yağ filtrelerini cihazdan çıkarın.
Bu bölümdeki "Yağ filtresinin
temizlenmesi" kısmına bakın.
2. tırnağa (1) basın ve filtrenin önünü
hafifçe eğin.
2
2. Filtrenin önünü hafifçe aşağı doğru
eğin (2), ardından çekin.
Tüm filtreler için ilk iki adımı tekrarlayın.
3. Filtreleri aşındırıcı olmayan
deterjanlarla bir sünger yardımıyla
temizleyin veya bulaşık makinesinde
yıkayın.
Bulaşık makinesi düşük bir
sıcaklığa ve kısa bir
programa ayarlanmalıdır.
Yağ filtresinin rengi
değişebilir, bu cihazın
performansını etkilemez.
4. Filtreleri yeniden takmak için ilk iki
adımı ters sıralamada yapın.
Mümkünse adımları tüm filtreler için
tekrarlayın.
6.2 Karbon filtresinin
değiştirilmesi
1
3. Yeni bir filtre takmak için aynı
adımları ters sıralamada yapın.
Herhangi bir durumda filtrelerin en az her
dört ayda bir değiştirilmesi gerekir.
6.3 Lambanın değiştirilmesi
Bu cihaz ile birlikte bir LED lambası
verilir. Bu bölüm yalnızca bir teknisyen
tarafından değiştirilebilir. Herhangi bir
arıza durumunda "Güvenlik Talimatları"
bölümünde "Hizmet" kısmına bakın.
UYARI!
Karbon filtre yıkanmaz!
7. SORUN GIDERME
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.
7.1 Bu durumlarda ne yapmalı...
Problem
Muhtemel neden
Çözüm
Makine çalışmıyor.
Cihaz güç kaynağına
bağlanmamıştır ya da elek‐
trik bağlantısı doğru şekil‐
de yapılmamıştır.
Cihazın elektrik beslemesi‐
ne doğru bir şekilde bağlı
olup olmadığını kontrol
edin.
TÜRKÇE
229
Problem
Muhtemel neden
Çözüm
Makine çalışmıyor.
Sigorta atmıştır.
Arızaya, sigortanın neden
olup olmadığını kontrol
edin. Sigortanın tekrar tek‐
rar atması halinde, kalifiye
bir elektrikçiye danışın.
Lamba yanmıyor.
Lamba arızalı.
Lambayı değiştirin. "Bakım
ve Temizlik" bölümüne ba‐
kın.
Cihaz yeterince buhar em‐
miyor.
Motor hızı görünen buhar‐
lar için yeterli değil.
Motorun hızını değiştirin.
8. ÇEVREYLE İLGILI BILGILER
Şu sembole sahip malzemeler geri
dönüştürülebilir . Ambalajı geri
dönüşüm için uygun konteynerlere
koyun. Elektrikli ve elektronik cihaz
atıklarının geri dönüşümüne ve çevre ve
insan sağlığının korunmasına yardımcı
olun. Ev atığı sembolü bulunan
cihazları atmayın. Ürünü yerel geri
dönüşüm tesislerinize gönderin ya da
belediye ile irtibata geçin.
230
www.electrolux.com
ЗМІСТ
1. ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ............................................................230
2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ............................................................... 233
3. УСТАНОВКА.................................................................................................. 235
4. ОПИС ВИРОБУ............................................................................................. 235
5. ЩОДЕННЕ ВИКОРИСТАННЯ...................................................................... 235
6. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА.................................................................................... 236
7. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ.................................................................................237
З ДУМКОЮ ПРО ВАС
Дякуємо за придбання приладу Electrolux. Вибраний вами виріб є
результатом поєднання багаторічного професійного досвіду та новітніх
технологій. Оригінальний і стильний – сконструйований із думкою про вас.
Користуючись ним, ви завжди отримуватимете найкращий результат.
Компанія Electrolux вітає вас!
Відвідайте наш веб-сайт:
Поради з використання, брошури, інструкції з усунення несправностей,
сервісна інформація:
www.electrolux.com/webselfservice
Зареєструйте виріб, щоб отримати покращене обслуговування:
www.registerelectrolux.com
Придбання приладдя, витратних матеріалів та оригінальних запчастин
для вашого приладу:
www.electrolux.com/shop
РОБОТА З КЛІЄНТАМИ ТА СЕРВІСНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ
Рекомендується використовувати оригінальні запчастини.
У разі звертання до сервісного центру необхідно мати наступну інформацію:
модель, номер виробу (PNC), серійний номер.
Цю інформацію можна знайти на табличці з технічними даними.
Увага! Важлива інформація з техніки безпеки
Загальна інформація й рекомендації
Інформація щодо захисту навколишнього середовища
Може змінитися без оповіщення.
1.
ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Перед установкою та експлуатацією приладу слід
уважно прочитати інструкцію користувача. Виробник
не несе відповідальності за травми або збитки через
неправильне встановлення або використання.
Інструкції з експлуатації слід зберігати в безпечному і
УКРАЇНСЬКА
231
доступному місці з метою користування в
майбутньому.
1.1 Безпека дітей і вразливих осіб
•
•
•
•
•
•
•
Діти від 8 років, особи з обмеженими фізичними,
сенсорними чи розумовими здібностями та особи
без відповідного досвіду та знань можуть
користуватися цим приладом лише під наглядом
або після отримання інструктажу стосовно
безпечного користування приладом і пов’язаних
ризиків.
Діти у віці від 3 до 8 років та особи зі значними та
складними обмеженими можливостями можуть
залишатися поблизу приладу лише за умови
постійного нагляду.
Не слід залишати дітей до трьох років без
постійного нагляду поблизу приладу.
Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
Тримайте всі пакувальні матеріали подалі від дітей
та утилізуйте ці матеріали належним чином.
Не допускайте дітей і домашніх тварин до приладу
під час його роботи.
Дітям забороняється виконувати очищення чи
роботи з обслуговування приладу, які можуть
виконуватися користувачем, без нагляду.
1.2 Загальні правила безпеки
•
•
•
Цей прилад призначений виключно для
застосування в домашніх умовах над варильними
поверхнями, плитами та подібними пристроями
для готування.
Перш ніж виконувати операції з технічного
обслуговування, від’єднайте прилад від джерела
живлення.
ОБЕРЕЖНО! Доступні частини можуть нагріватися
під час використання з приладами для
приготування їжі.
232
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Використовуйте лише кріпильні гвинти, що
постачаються разом із приладом, якщо гвинти не
входять до комплекту поставки, використовуйте
гвинти, рекомендовані в інструкції зі встановлення.
Не використовуйте клеї для фіксації приладу.
Мінімальна відстань між поверхнею варильної
панелі, на якій стоїть посуд, та нижньою частиною
приладу має становити не менше 65 см, якщо інше
не зазначено в інструкції зі встановлення приладу
або варильної поверхні.
Викид повітря повинен відповідати нормам,
прийнятим місцевими органами влади.
Переконайтеся в тому, що кімната, в якій
встановлюється прилад, достатньо провітрюється і
в кімнату не потраплятиме зворотній потік газів від
приладів, які працюють на газу або паливі, а також
від відкритого вогню.
Переконайтеся, що вентиляційні отвори не
заблоковані, а повітря, що збирається приладом,
не потрапляє до каналу, який використовується
для відведення диму та пари з інших приладів
(системи центрального опалення, термосифонів,
водонагрівачів тощо).
Коли прилад працює з іншими приладами,
максимальний вакуум, що утворюється в
приміщенні, не повинен перевищувати 0,04 мбар.
Стежте за тим, щоб не пошкодити кабель
живлення. Для заміни пошкодженого кабелю слід
звернутися до нашого сервісного центру або до
електрика.
Якщо прилад підключено безпосередньо до
електромережі, електрообладнання має бути
оснащене ізолюючим пристроєм, який дозволяє
відключати прилад від електромережі на всіх
контактах. Повне відключення має відповідати
умовам, визначеним у категорії перенапруги III.
Засоби для роз’єднання мають бути вбудовані в
УКРАЇНСЬКА
•
•
•
•
•
•
233
стаціонарну електропроводку відповідно до правил
електромонтажу.
Забороняється здійснювати фламбування під
приладом.
Не використовуйте для витягування небезпечних
або вибухових матеріалів і парів.
Регулярно очищуйте прилад м'якою тканиною, щоб
запобігти пошкодженню матеріалу поверхні.
Для чищення скляної поверхні приладу не
використовуйте пароочисник, розпилювач води,
жорсткі абразивні засоби для чищення та металеві
мочалки, оскільки це може призвести до появи
тріщин на склі. Застосовуйте лише нейтральні
миючі засоби.
Регулярно очищуйте жирові фільтри (мінімум кожні
2 місяці) та видаляйте жирові відкладення з
приладу, щоб запобігти ризику виникнення пожежі.
Використовуйте тканину або щітку для очищення
внутрішньої частини приладу.
2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
2.1 Встановлення
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик отримання
травм, ураження
електричним струмом,
пожежі, опіків або
пошкодження приладу.
•
•
•
•
Цей прилад повинен
встановлювати лише
кваліфікований фахівець.
Не встановлюйте й не
використовуйте пошкоджений
прилад.
Дотримуйтеся інструкцій зі
встановлення, що постачаються
разом із приладом.
Будьте обережні під час
переміщення приладу, оскільки він
важкий. Використовуйте захисні
рукавички та взуття, що
постачається в комплекті.
•
•
Перед встановленням приладу
видаліть всю упаковку, маркування
та захисну плівку.
Не встановлюйте виведення
відпрацьованого повітря у
порожнину стіни, якщо порожнина
не призначена для цієї мети.
2.2 Під’єднання до
електромережі
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик займання та
ураження електричним
струмом.
•
•
Усі роботи з під’єднання до
електромережі мають виконуватися
кваліфікованим електриком.
Переконайтеся в тому, що
параметри на табличці з технічними
даними сумісні з електричними
параметрами електроживлення від
мережі.
234
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Якщо на табличці з технічними
даними не надруковано символ
( ), прилад повинен бути
заземлений.
Завжди використовуйте правильно
встановлену протиударну розетку.
Стежте за тим, щоб проводи
живлення не заплутувалися.
Не використовуйте розгалужувачі,
перехідники й подовжувачі.
Не вставляйте вилку в розетку, яка
ненадійно закріплена.
Не тягніть за кабель живлення, щоб
відключити прилад з мережі.
Завжди вимикайте, витягаючи
штепсельну вилку.
Елементи захисту від ураження
електричним струмом та ізоляція
мають бути закріплені так, аби їх не
можна було зняти без спеціального
інструмента.
Переконайтесь у правильному
встановленні приладу.
Незакріплений або неправильно
розташований кабель живлення
може призвести до значного
нагрівання роз’ємів.
Підключайте прилад наприкінці
встановлення. Переконайтеся, що
після установки є вільний доступ до
мережі.
•
•
•
•
•
2.4 Сервіс
•
•
•
•
•
Цей прилад призначений виключно
для приготування їжі. Не
використовуйте прилад для інших
цілей.
Не змінюйте технічні специфікації
цього приладу.
Під час роботи з приладом руки не
повинні бути мокрими або
вологими. Не користуйтеся
Для ремонту приладу звертайтеся
до авторизованого сервісного
центру.
Використовуйте лише оригінальні
запасні частини.
2.5 Утилізація
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує небезпека
задушення.
•
2.3 Користування
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує небезпека
травмування, опіків і
ураження електричним
струмом.
приладом, якщо він контактує з
водою.
Користуйтеся лише аксесуарами,
що постачаються з приладом.
Під час готування та смаження з
використанням жирів і олії,
тримайте їх осторонь від відкритого
вогню або гарячих предметів.
Не використовуйте незакриті
електричні грилі.
Не використовуйте прилад як
поверхню для зберігання речей.
Не використовуйте лупу, бінокль
або подібні оптичні пристрої, щоб
дивитися безпосередньо на
підсвітку приладу.
•
•
Щоб отримати інформацію про
належну утилізацію приладу, слід
звернутися до органів
муніципальної влади.
Від’єднайте прилад від
електромережі.
Відріжте кабель електричного
живлення близько до приладу та
утилізуйте його.
Цей продукт по змісту небезпечних
речовин відповідає вимогам
Технічного регламенту обмеження
використання деяких небезпечних
речовин в електричному та
електронному обладнанні (постанова
Кабінета Міністрів України №1057 від 3
грудня 2008р.)
УКРАЇНСЬКА
235
3. УСТАНОВКА
3.1 Інструкції зі встановлення
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
Для отримання повної
інформації про
встановлення приладу
зверніться до окремої
брошури зі встановлення.
4. ОПИС ВИРОБУ
4.1 Загальний огляд
1 Панель керування
2 Лампа
3 Фільтр
1
2
3
4.2 Огляд панелі керування
1
2
1 Лампа
2 Перша швидкість двигуна / Вимк.
3 Друга швидкість двигуна
3
4 Третя швидкість двигуна
5. ЩОДЕННЕ ВИКОРИСТАННЯ
5.1 Користування витяжкою
Перевірте рекомендовану швидкість
відповідно до таблиці нижче.
4
236
www.electrolux.com
Нагрівання їжі, готування у накритому кришкою посуді.
Готування у посуді з кришкою на декількох зонах нагріван‐
ня або конфорках, лагідне обсмажування.
Варіння, смаження великої кількості їжі без кришки, готу‐
вання на декількох зонах нагрівання або конфорках.
Рекомендується залишати
витяжку працювати
протягом приблизно 15
хвилин після готування.
Для керування витяжкою:
1. Натисніть одну з перших кнопок
швидкості, щоб увімкнути прилад.
2. За необхідності натисніть кнопку
освітлення , щоб підсвітити
варильну поверхню.
3. Якщо потрібно, змініть швидкість,
натиснувши бажану кнопку.
Щоб вимкнути прилад, знову натисніть
першу кнопку швидкості.
6. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА
6.1 Очищення жирового
фільтра
Кожен фільтр необхідно чистити
принаймні раз на місяць. Фільтри
встановлені з використанням
затискачів і штифтів на протилежній
стороні.
Щоб очистити фільтр, виконайте
такі дії:
1. Натисніть ручку затискача
кріплення на панелі фільтра під
витяжкою (1).
1
або вимийте в посудомийній
машині.
У посудомийній машині
потрібно встановити низьку
температуру і короткий
цикл миття. Жировий
фільтр може знебарвитися,
що не впливає на
ефективність роботи
приладу.
4. Щоб встановити фільтри на місце,
повторіть перші два кроки в
зворотному порядку.
Повторіть кроки для всіх фільтрів,
якщо застосовується.
6.2 Заміна вугільного фільтра
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Вугільний фільтр не можна
мити!
2
2. Злегка нахиліть передню частину
фільтра вниз (2), потім потягніть.
Повторіть перші два кроки для всіх
фільтрів.
3. Очистіть фільтри губкою з
неабразивними миючими засобами
Час нейтралізації вугільного фільтра
може бути різним в залежності від
способу готування та регулярності
очищення жирового фільтра.
Щоб замінити фільтр:
1. Зніміть жирові фільтри з приладу.
Зверніться до розділу «Очищення
жирового фільтра» у цій главі.
2. натисніть на язичок (1) і злегка
нахиліть передню частину фільтра.
УКРАЇНСЬКА
237
У будь-якому випадку необхідно
замінювати фільтри мінімум кожні
чотири місяці.
6.3 Заміна лампи
Прилад постачається із світлодіодною
лампою. Цю деталь може замінювати
лише кваліфікований спеціаліст. У
випадку будь-якої несправності
зверніться до розділу «Сервіс» глави
«Інструкції щодо безпеки».
1
3. Щоб встановити новий фільтр,
повторіть ті самі кроки в
зворотному порядку.
7. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
7.1 Необхідні дії в разі виникнення проблем
Несправність
Можлива причина
Вирішення
Не вдається увімкнути
прилад.
Прилад не під’єднано до
мережі живлення або
під’єднано неправильно.
Переконайтеся, що при‐
лад правильно під’єдна‐
ний до мережі.
Не вдається увімкнути
прилад.
Запобіжник перегорів.
Переконайтеся, що запо‐
біжник є причиною не‐
справності. Якщо запо‐
біжник перегорить ще
раз, зверніться до квалі‐
фікованого електрика.
Лампа не працює.
Лампа несправна.
Замініть лампу. Див. роз‐
діл «Догляд та чищення».
Прилад не поглинає до‐
статньо парів.
Швидкість двигуна не від‐ Змініть швидкість двигу‐
повідає утворюваній парі. на.
8. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ
Здавайте на повторну переробку
матеріали, позначені відповідним
приладів. Не викидайте прилади,
символом . Викидайте упаковку у
відповідні контейнери для вторинної
сировини. Допоможіть захистити
навколишнє середовище та здоров’я
інших людей і забезпечити вторинну
переробку електричних і електронних
*
позначені відповідним символом ,
разом з іншим домашнім сміттям.
Поверніть продукт до заводу із
вторинної переробки у вашій
місцевості або зверніться до місцевих
муніципальних органів влади.
238
www.electrolux.com
УКРАЇНСЬКА
239
867351184-A-282019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising