Juno | JDWK607S0 | User manual | Juno JDWK607S0 Manuali i perdoruesit

Juno JDWK607S0 Manuali i perdoruesit
Udhëzimet
për përdorim
Ръководств
о за
употреба
Upute za up‐
orabu
Návod k
použití
Aspirator
Аспиратор
Kuhinjska
napa
Odsavač par
JDWK907S0
JDWK607S0
Bru
E
2
PËRMBAJTJA
Informacioni i sigurisë
Udhëzimet për sigurinë
Instalimi
Përshkrim i produktit
2
4
5
6
Përdorimi i përditshëm
Kujdesi dhe pastrimi
Zgjidhja e problemeve
6
8
9
Rezervohet mundësia e ndryshimeve.
INFORMACIONI I SIGURISË
Përpara instalimit dhe përdorimit të pajisjes, lexoni me
kujdes udhëzimet e ofruara. Prodhuesi nuk është përgjegjës
për lëndimet apo dëmet si rezultat i instalimit apo përdorimit
të papërshtatshëm. Gjithmonë mbajini udhëzimet në një
vend të sigurt dhe ku mund të arrihen lehtë për t'iu referuar
në të ardhmen.
Siguria e fëmijëve dhe personave me probleme
•
•
•
•
•
•
•
Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeç e
sipër dhe persona me aftësi të kufizuara fizike, ndijimesh
ose mendore ose që nuk kanë eksperiencë dhe njohuri,
nëse këta mbahen nën mbikëqyrje ose udhëzohen për
përdorimin e sigurt të pajisjes dhe i kuptojnë rreziqet e
përdorimit.
Fëmijët nga 3 deri në 8 vjeç dhe personat me aftësi të
kufizuara shumë të theksuara dhe komplekse duhet të
mbahen larg nga pajisja, përveçse kur mbahen nën
monitorim të vazhdueshëm.
Fëmijët nën 3 vjeç duhet të mbahen larg nga pajisja,
përveçse kur mbikëqyren në mënyrë të vazhdueshme.
Mos i lejoni fëmijët të luajnë me pajisjen.
Mbajeni të gjithë paketimin larg nga fëmijët dhe hidheni atë
siç kërkohet.
Mbajini fëmijët dhe kafshët shtëpiake larg pajisjes gjatë
kohës që ajo është në punë.
Fëmijët nuk duhet të kryejnë pastrimin dhe mirëmbajtjen e
pajisjes pa mbikëqyrje.
3
Siguria e përgjithshme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kjo pajisje është prodhuar për përdorim shtëpiak mbi
pianura, soba dhe pajisje të ngjashme gatimi.
Përpara mirëmbajtjes, shkëputeni pajisjen nga rrjeti
elektrik.
KUJDES: Pjesët e aksesueshme mund të nxehen gjatë
përdorimit me pajisjet e gatimit.
Përdorni vetëm vidat fiksuese të marra me pajisjen, nëse
nuk keni marrë përdorni vidat e rekomanduara në
udhëzimet e instalimit.
Mos përdorni adezivë për të fiksuar pajisjen.
Distanca minimale mes sipërfaqes së pianurës në të cilin
qëndrojnë tiganët dhe pjesës së poshtme të pajisjes duhet
të jetë të paktën 65 cm, përveçse kur specifikohet ndryshe
në udhëzimet e instalimit për pajisjen ose pianurën.
Shkarkimi i ajrit duhet të jetë në pajtim me rregulloret e
autoriteteve lokale.
Siguroni ajrim të mirë të dhomës ku është instaluar pajisja
për të shmangur rrjedhjen në dhomë të gazeve të
padëshiruara që lëshojnë pajisjet që djegin gaz ose lëndë
të tjera djegëse, duke përfshirë flakët e hapura.
Sigurohuni që daljet e ventilimit të mos jenë bllokuar dhe
ajri i grumbulluar nga pajisja të mos kalojë në një tub të
përdorur për shkarkimin e tymit dhe avullit nga pajisje të
tjera (sistemet e ngrohjes qendrore, termosifonët, bojlerët
etj.).
Kur pajisja përdoret me pajisje të tjera, vakumi maksimal i
gjeneruar në dhomë nuk duhet të tejkalojë 0,04 mbar.
Sigurohuni që të mos dëmtoni kabllot e rrymës. Kontaktoni
me qendrën e autorizuar të shërbimit ose me një elektricist
për ndërrimin e kabllos elektrike të dëmtuar.
Nëse pajisja është e lidhur direkt me furnizimin me energji,
instalimi elektrik duhet të pajiset me një pajisje izoluese që
lejon shkëputjen e pajisjes nga linja kryesore në të gjitha
polet. Shkëputja e plotë duhet të jetë në pajtim me kushtet
e specifikuara të mbitensionit të kategorisë III. Mjetet e
4
•
•
•
•
•
•
shkëputjes duhet të përfshihen në instalimet elektrike sipas
rregullave të instalimeve elektrike.
Mos gatuani me flakë nën pajisje:
Mos e përdorni për materiale të rrezikshme ose
shpërthyese dhe avuj.
Pastrojeni pajisjen rregullisht me një leckë të butë për të
parandaluar dëmtimin e materialit të sipërfaqes.
Mos përdorni një pastrues me avull, spërkatës me ujë,
pastrues gërryes të fortë ose kruajtëse të mprehta metalike
për të pastruar sipërfaqen e pajisjes. Përdorni vetëm
detergjente neutrale.
Pastrojini rregullisht filtrat e yndyrës (të paktën çdo 2 muaj)
dhe hiqni depozitimet e yndyrës nga pajisja për të
parandaluar rrezikun e zjarrit.
Përdorni një pëlhurë ose furçë për të pastruar pjesën e
brendshme të pajisjes.
UDHËZIMET PËR SIGURINË
Instalimi
PARALAJMËRIM! Rrezik
plagosjeje, goditjeje elektrike,
zjarri, djegieje ose dëmtimi të
pajisjes.
• Vetëm një person i kualifikuar duhet ta
instalojë këtë pajisje.
• Mos instaloni ose mos përdorni një
pajisje të dëmtuar.
• Ndiqni udhëzimet e instalimit të dhëna
me pajisjen.
• Gjithmonë bëni kujdes kur e lëvizni
pajisjen sepse është e rëndë. Përdorni
gjithnjë doreza sigurie dhe këpucë të
mbyllura.
• Përpara instalimit të pajisjes, hiqni
gjithë pjesët ambalazhuese, etiketat
reklamuese dhe qesen mbrojtëse.
• Mos e instaloni pjesën e shkarkimin e
ajrit në një vrimë muri, përveçse kur
vrima është projektuar për atë qëllim.
Lidhja elektrike
PARALAJMËRIM! Rrezik zjarri
dhe goditjeje elektrike.
• Të gjitha lidhjet elektrike duhen kryer
nga një elektricist i kualifikuar.
• Sigurohuni që parametrat në pllakën e
specifikimeve të përkojnë me vlerat
elektrike të rrjetit elektrik.
• Nëse simboli ( ) nuk është i printuar
në pllakëzën e specifikimeve, pajisja
duhet të tokëzohet.
• Përdorni gjithmonë një prizë me
tokëzim të instaluar mirë.
• Mos i lini kabllot elektrike të përdridhen.
• Mos përdorni përshtatës me shumë
spina dhe kabllo zgjatuese.
• Nëse priza është e lirë, mos e futni
spinën.
• Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti duke
e tërhequr nga kablloja elektrike.
Gjithmonë tërhiqeni kabllon duke e
kapur nga spina.
• Mbrojtja nga goditja e pjesëve me
korrent dhe të izoluara duhet të
5
shtrëngohet në mënyrë të tillë që të
mos hiqet pa vegla.
• Sigurohuni që pajisja të instalohet në
rregull. Kablloja elektrike e lirë dhe e
papërshtatshme mund ta nxehë shumë
terminalin.
• Lidheni pajisjen në fund të instalimit.
Sigurohuni që rrjeti elektrik të jetë i
arritshëm pas montimit.
• Mos përdorni skara elektrike të
pambuluara.
• Mos e përdorni pajisjen si sipërfaqe
mbështetëse.
• Mos përdorni xhama zmadhues, dylbi
ose pajisje të ngjashme optike për të
parë direkt te drita e pajisjes.
Përdorimi
• Për të riparuar pajisjen kontaktoni me
qendrën të autorizuar të shërbimit.
• Përdorni vetëm pjesë këmbimi
origjinale.
PARALAJMËRIM! Rrezik
plagosjeje, djegiesh dhe
goditjeje elektrike.
• Kjo pajisje përdoret vetëm për qëllime
gatimi. Mos e përdorni pajisjen për
qëllime të tjera.
• Mos i ndryshoni specifikimet e kësaj
pajisjeje.
• Mos e përdorni pajisjen me duar të
lagura ose kur ajo ka kontakt me ujin.
• Përdorni vetëm aksesorët e ofruar me
pajisjen.
• Mbajeni flakën ose objektet e nxehura
larg nga yndyrat dhe vajrat gjatë gatimit
dhe skuqjes.
Shërbimi
Eliminimi i pajisjes
PARALAJMËRIM! Rrezik
plagosjeje ose mbytjeje.
• Kontaktoni autoritetin e bashkisë suaj
për t'u informuar mbi mënyrën e duhur
të hedhjes së pajisjes.
• Shkëputeni pajisjen nga rrjeti i
furnizimit me energji.
• Priteni kabllon e rrjetit elektrik pranë
pajisjes dhe hidheni atë.
INSTALIMI
PARALAJMËRIM! Referojuni
kapitujve për sigurinë.
Udhëzime për instalimin
Për informacion të plotë rreth
instalimit të pajisjes, referojuni
një manuali tjetër instalimi.
6
PËRSHKRIM I PRODUKTIT
Pamje e përgjithshme
Paneli i kontrollit
Llamba
Filtri
Kapaku i filtrit
1
2
3
4
1
2
3
4
Përmbledhje e panelit të kontrollit
1
1
2
3
4
5
2
3
4
Ndezja/Fikja
Shpejtësia e parë e motorit
Shpejtësia e dytë e motorit
Shpejtësia e tretë e motorit
Shpejtësia maksimale e motorit
5
6
7
8
6 Kujtuesi i filtrit
7 Funksioni “Hob to Hood”
8 Llamba
PËRDORIMI I PËRDITSHËM
Përdorimi i aspiratorit
Kontrolloni shpejtësinë e rekomanduar
sipas tabelës më poshtë.
Gjatë ngrohjes së ushqimit, gatimit me tenxhere të mbuluara.
Gjatë gatimit me tenxhere të mbuluara në disa zona ose vatra gatimi,
skuqjes së lehtë.
7
Gjatë zierjes, skuqjes së sasive të mëdha të ushqimit pa kapak,
gatimit në disa zona ose vatra gatimi.
Gjatë gatimit, skuqjes së sasive të mëdha të ushqimit pa kapak, në
lagështi të madhe. Aspiratori punon me shpejtësi maksimale. Pas 6
minutash pajisja kthehet në cilësimin e mëparshëm.
Rekomandohet që ta lini
aspiratorin në punë për rreth 15
minuta pas gatimit.
Paneli i kontrollit është fushë
me sensor. Prekni simbolet për
të aktivizuar funksionet.
Për të përdorur aspiratorin:
1. Ndizeni pajisjen duke shtypur butonin
.
Funksionet janë gati për t’u aktivizuar.
2. Për të aktivizuar funksionin, prekni
simbolin.
Për të çaktivizuar pajisjen, shtypni sërish
butonin .
Funksioni “Hob to Hood”
Është një funksion automatik i cili lidh
pianurën me një aspirator. Si pianura
ashtu edhe aspiratori kanë një
komunikues me rreze infra të kuqe.
Shpejtësia e ventilatorit përcaktohet
automatikisht në bazë të cilësimit të
modalitetit dhe temperaturës së enës më
të nxehtë në pianurë. Mund ta përdorni
gjithashtu ventilatorin duke përdorur
manualisht pianurën. Funksioni mund të
aktivizohet nga paneli i pianurës.
Për më shumë informacion
rreth mënyrës së përdorimit të
funksionit, referojuni manualit
të përdoruesit për pianurën.
Aktivizimi i Shpejtësisë
maksimale të motorit
Kur shtypni butonin
, Shpejtësia
maksimale e motorit fillon të punojë për 6
minuta. Pas kësaj kohe, pajisja kthehet në
cilësimet e mëparshme të shpejtësisë.
Kur funksioni është aktiv,
treguesi i alarmit të filtrit
ndizet (i bardhë).
Kur funksioni është i aktivizuar,
prekja shtesë mbi butonin
nuk ka asnjë efekt.
Aktivizimi dhe çaktivizimi i
njoftimit të filtrit
Alarmi i filtrit ju kujton të ndërroni ose të
pastroni filtrin e karbonit dhe të pastroni
filtrin e yndyrës. Treguesi i filtrit
ndizet
(i kuq) për 30 sekonda nëse filtri i yndyrës
duhet të pastrohet. Treguesi i filtrit
pulson (i kuq) për 30 sekonda nëse filtri i
karbonit duhet të ndërrohet ose të
pastrohet.
Referojuni alarmit të filtrit te
kapitulli “Kujdesi dhe pastrimi”.
1. Ndizni panelin e kontrollit
2. Sigurohuni që ikonat të jenë fikur.
3. Për të aktivizuar ose çaktivizuar
njoftimin e filtrit të karbonit, prekni
butonin
për 3 sekonda.
Nëse njoftimi i filtrit të karbonit
është i aktivizuar, ikona e filtrit
pulson (e bardhë) për 5
sekonda.
Nëse njoftimi i filtrit të karbonit
është i çaktivizuar, ikona e filtrit
mbetet e ndezur (e bardhë)
për 5 sekonda.
8
KUJDESI DHE PASTRIMI
Pastrimi i filtrit të yndyrës
Secili filtër duhet të pastrohet të paktën
një herë në muaj. Filtrat montohen me anë
të kapëseve dhe kunjave në anën e
kundërt.
Për të pastruar filtrin:
1. Tërhiqni kapakun për ta hapur.
Përsërisni hapat për të gjithë filtrat nëse
aplikohet.
Ndërrimi i filtrit të karbonit
Filtri i karbonit duhet të ndërrohet nëse
alarmi i filtrit është i aktivizuar.
Referojuni alarmit të filtrit në
këtë kapitull.
Koha e ngopjes së filtrit të karbonit
ndryshon në varësi të llojit të gatimit dhe
sa rregullisht pastrohet filtri i yndyrës.
1
2. Shtypni dorezën e kapëses së
montimit në panelin e filtrimit poshtë
aspiratorit (1).
1
PARALAJMËRIM! Filtri i
karbonit NUK mund të lahet!
Filtri nuk mund të rigjenerohet!
Për të ndërruar filtrin e karbonit:
1. Hiqni filtrat e yndyrës nga pajisja.
Referojuni pjesës “Pastrimi i filtrit të
yndyrës” në këtë kapitull.
2. Rrotullojeni filtrin në drejtim të
akrepave të orës (1) dhe më pas
tërhiqeni (2).
1
2
2
3. Anojeni lehtë pjesën e përparme të
filtrit poshtë (2), më pas tërhiqeni.
Përsërisni dy hapat e parë për të gjithë
filtrat.
4. Pastrojini filtrat duke përdorur një
sfungjer me detergjente jo gërryese
ose në një lavastovilje.
Lavastovilja duhet të vendoset
në temperaturë të ulët dhe cikël
të shkurtër. Filtri i yndyrës
mund të çngjyroset, kjo nuk ka
ndikim te performanca e
pajisjes.
5. Për të montuar sërish filtrat, ndiqni dy
hapat e parë në rendin e kundërt.
Për të montuar sërish filtrat, ndiqni hapat
në rendin e kundërt.
Alarmi i filtrit
Referojuni aktivizimit dhe
çaktivizimit të alarmit të filtrit në
kapitullin “Përdorimi i
përditshëm”.
Referojuni pjesës “Pastrimi i
filtrit të yndyrës” në këtë
kapitull.
9
Referojuni pjesës “Pastrimi i
filtrit të yndyrës” ose “Ndërrimi i
filtrit të karbonit” (në varësi të
llojit të filtrit).
Për të rivendosur kohën:
Prekni
Ndërrimi i llambës
Kjo pajisje është e pajisur me një llambë
LED. Kjo pjesë mund të ndërrohet vetëm
nga një teknik. Në rast keqfunksionimi
referojuni pjesës “Shërbimi” te kapitulli
“Udhëzimet e sigurisë”.
për 3 sekonda.
ZGJIDHJA E PROBLEMEVE
PARALAJMËRIM! Referojuni
kapitujve për sigurinë.
Si të veprojmë nëse...
Problemi
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
Nuk mund ta aktivizoni
pajisjen.
Pajisja nuk është e lidhur
me furnizimin me energji
ose nuk është lidhur saktë.
Kontrolloni nëse pajisja
është lidhur siç duhet me
rrjetin elektrik.
Nuk mund ta aktivizoni
pajisjen.
Është djegur siguresa.
Sigurohuni që shkaku i
keqfunksionimit është
siguresa. Nëse siguresa
digjet vazhdimisht,
kontaktoni një elektricist të
kualifikuar.
Llamba nuk funksionon.
Llamba është me defekt.
Ndërroni llambën. Referojuni
kapitullit “Kujdesi dhe
pastrimi”
Pajisja nuk i thith
mjaftueshëm avujt.
Shpejtësia e motorit nuk
është e përshtatshme për
avujt që shfaqen.
Ndryshoni shpejtësinë e
motorit.
Treguesi i alarmit të filtrit
është aktiv.
Alarmi i filtrit është aktiv.
Filtri i yndyrës duhet të
pastrohet.
Referojuni alarmit të filtrit te
kapitulli “Kujdesi dhe
pastrimi”.
Treguesi i alarmit të filtrit
pulson.
Alarmi i filtrit është aktiv.
Filtri i karbonit duhet të
ndërrohet ose të pastrohet.
Referojuni alarmit të filtrit te
kapitulli “Kujdesi dhe
pastrimi”.
ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN
Ricikloni materialet me simbolin .
Vendoseni ambalazhin te kontejnerët e
riciklimit nëse ka. Ndihmoni në mbrojtjen e
mjedisit dhe shëndetit të njerëzve dhe në
riciklimin e mbetjeve të pajisjeve elektrike
dhe elektronike. Mos hidhni pajisjet e
shënuara me simbolin e mbeturinave
shtëpiake. Ktheni produktin në pikën
lokale të riciklimit ose kontaktoni me zyrën
komunale.
10
СЪДЪРЖАНИЕ
Информация за безопасност
Инструкции за безопасност
Инсталиране
Описание на уреда
10
12
13
14
Всекидневна употреба
Грижи и почистване
Отстраняване на неизправности
14
16
17
Запазваме си правото на изменения.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Преди монтирането и употребата на уреда внимателно
прочетете предоставените инструкции. Производителят
не е отговорен за наранявания или повреди в резултат
на неправилна инсталация или употреба. Винаги дръжте
инструкциите на безопасно и лесно достъпно място за
справка в бъдеще.
Безопасност за деца и лица в уязвимо положение
•
•
•
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени физически,
сетивни и умствени възможности или лица без опит и
познания, само ако те са под наблюдение или бъдат
инструктирани относно безопасната употреба на уреда
и възможните рискове.
Деца между 3- и 8-годишна възраст и хора с тежки или
комплексни увреждания трябва да се държат далеч от
уреда, освен ако не са под постоянно наблюдение.
Деца под 3-годишна възраст трябва да се държат
далеч от уреда, освен ако не са под постоянно
наблюдение.
Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
Дръжте всички опаковачни материали далеч от деца и
ги изхвърлете, както е редно.
Пазете децата и домашните любимци далеч от уреда,
когато той работи.
Деца няма да извършват почистване или поддръжка на
уреда без надзор.
11
Основна безопасност
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Този уред е предназначен за домакинска употреба над
плотове, фурни и подобни устройства за готвене.
Преди извършването на какъвто и да е ремонт,
изключете уреда от електрозахранването.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Достъпните части могат да се
нагорещят по време на употреба с готварски уреди.
Използвайте само фиксиращите винтове, доставени с
уреда, а ако липсват такива, използвайте
препоръчаните в инструкциите за инсталация.
Не използвайте лепила, за да закрепите уреда.
Минималното разстояние между повърхността на
плота, върху която се поставят тиганите, и долната
част на уреда трябва да е най-малко 65 cm, освен ако
не е посочено друго в инструкциите за инсталация на
уреда или плота.
Изходът за въздух трябва да отговаря на местните
наредби.
Погрижете се да осигурите добра вентилация в
помещението, в което е инсталиран уредът, за да
избегнете обратен поток на газове в помещението от
уреди, които горят други газове или горива,
включително открит огън.
Уверете се, че вентилационните отвори не са
запушени и въздухът, който се събира от уреда, не се
пренася в канал за изпускане на дим и пара от други
уреди (централни отоплителни системи, термосифони,
бойлери и т.н.).
Когато уредът работи с други уреди, максималният
генериран в помещението вакуум не трябва да
надвишава 0,04 mbar.
Уверете се, че няма да повредите захранващия кабел.
Свържете се с нашия оторизиран сервизен център или
електротехник за смяната на повреден захранващ
кабел.
12
•
•
•
•
•
•
•
Ако уредът е свързан директно към
електрозахранването, електрическата инсталация
трябва да бъде оборудвана с изолиращо устройство,
което позволява изключване на уреда от мрежата от
всички полюси. Изключването трябва да отговаря на
условията, посочени в категория III за
свръхнапрежение. Ключът за изключване трябва да
бъде свързан с електрическа мрежа, в съответствие с
правилата при окабеляване.
Не фламбирайте под уреда.
Не използвайте уреда за изпускане на опасни или
експлозивни материали и изпарения.
Почиствайте редовно уреда с мека кърпа, за да
предотвратите увреждане на повърхностния материал.
Не използвайте за почистване парочистачка, водна
струя, тежки абразивни почистващи препарати или
остри метални стъргалки. Използвайте само неутрални
препарати.
Почиствайте филтрите за мазнини редовно (най-малко
на всеки 2 месеца) и отстранявайте натрупванията на
мазнини от уреда, за да избегнете риска от пожар.
Използвайте кърпа или четка за почистване на
вътрешната част на уреда.
ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Монтаж
ВНИМАНИЕ! Опасност от
нараняване, токов удар,
пожар, изгаряне или повреда
на уреда.
• Само квалифицирано лице може да
извърши монтажа на уреда.
• Не монтирайте и не използвайте
повреден уред.
• Следвайте инструкциите за
инсталиране, приложени към уреда.
• Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги
използвайте предпазни ръкавици и
затворени обувки.
• Преди да монтирате уреда,
отстранете всички опаковки, етикети
и защитното покритие.
• Не монтирайте изхода за въздух в
кухина на стената, освен ако тя не е
предначена за тази цел.
Електрическо свързване
ВНИМАНИЕ! Риск от пожар
или токов удар.
• Всички ел. връзки трябва да се
направят от квалифициран
електротехник.
• Уверете се, че параметрите на
табелката с технически данни са
13
•
•
•
•
•
•
•
•
•
съвместими с електрическите данни
на захранващата мрежа.
Ако символът ( ) липсва върху
табелката с данни, устройството
трябва да се заземи.
Винаги използвайте правилно
монтиран контакт със защита от
токов удар.
Не позволявайте електрическите
кабели да се преплитат.
Не използвайте разклонители или
адаптери с много входове.
Ако контактът е разхлабен, не
свързвайте захранващия щепсел.
Не издърпвайте захранващия кабел,
за да изключите уреда. Винаги
издърпвайте щепсела.
Защитата от токов удар на горещите
и изолирани части трябва да бъде
затегната по такъв начин, че да не
може да се отстрани без
инструменти.
Уверете се, че уредът е инсталиран
правилно. Хлабав или неправилен
електрически кабел може да доведе
до прегряване на клемите.
Свържете уреда в края на
инсталацията. Уверете се, че има
достъп до мрежата след
инсталацията.
Употреба
ВНИМАНИЕ! Риск от
нараняване, изгаряния и
токов удар.
• Този уред е предназначен само за
готвене. Не използвайте уреда за
други цели.
• Не променяйте предназначението на
уреда.
• Не използвайте уреда с мокри ръце
или ако е в контакт с вода.
• Използвайте само аксесоарите,
доставени заедно с уреда.
• Пазете пламък или нагорещени
предмети далеч от мазнината или
олиото по време на готвене и
пържене.
• Не използвайте непокрити
електрически решетки.
• Не използвайте уреда като
повърхност за съхранение.
• Не използвайте лупи, бинокли или
подобни оптични устройства за
директно вглеждане в осветлението
на уреда.
Обслужване
• За поправка на уреда се свържете с
оторизиран сервизен център.
• Използвайте само оригинални
резервни части.
Изхвърляне
ВНИМАНИЕ! Риск от
нараняване или задушаване.
• Свържете се с общинските власти за
информация за това как да
изхвърлите уреда правилно.
• Изключете уреда от
електрозахранването.
• Извадете захранващия ел. кабел в
близост до уреда и го изхвърлете.
ИНСТАЛИРАНЕ
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Инструкции за инсталиране
За пълната информация
относно инсталацията на
уреда вижте отделната
книжка за инсталиране.
14
ОПИСАНИЕ НА УРЕДА
Общ преглед
Контролен панел
Лампа
Филтър
Капак на филтъра
1
2
3
4
1
2
3
4
Преглед на контролния панел
1
1
2
3
4
5
2
3
4
Вкл./Изкл.
Първа скорост на мотора
Втора скорост на мотора
Трета скорост на мотора
Максимална скорост на мотора
5
6
7
8
6 Напомняне за филтъра
7 Функция Hob to Hood
8 Лампа
ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
Използване на абсорбатора
Проверете препоръчителната скорост в
съответствие с таблицата по-долу.
При затопляне на храна; готвене с поставен капак.
При готвене с капак върху няколко зони за готвене или котлони;
леко пържене.
15
При варене, пържене на големи количества храна без капак; го‐
твене на няколко зони за готвене или котлони.
При варене, пържене на големи количества храна без капак, ви‐
сока влажност. Абсорбаторът работи на максимална скорост.
След 6 минути уредът се връща на последната настройка.
Препоръчително е да
оставите абсорбатора да
работи приблизително 15
минути след готвене.
Контролният панел е
сензорно поле. Докоснете
символите, за да активирате
функциите.
За да боравите с абсорбатора:
1. Включете уреда, като натиснете
бутона .
Функциите са готови за активиране.
2. За да активирате функцията,
докоснете символа.
За да изключите уреда, натиснете
отново бутона .
Функция Hob to Hood
Това е автоматична функция,
свързваща плота към абсорбатора.
Както плота, така и абсорбаторът
разполагат с комуникатор с
инфрачервен сигнал. Скоростта на
вентилатора се определя автоматично,
въз основа на настройката на режима и
температурата на най-горещите
готварски съдове върху плота. Също
така можете да управлявате
вентилатора и ръчно, от плота.
Функцията може да се активира от
панела на плота.
За повече информация
относно как се използва
функцията вижте
потребителското
ръководство на плота.
Активиране на максимална
скорост на мотора
Когато натиснете бутона
,
максималната скорост на мотора се
включва за 6 минути. След този период
уредът се връща към предходните
настройки на скоростта.
Когато функцията е активна
индикаторът на алармата на
филтъра
светва (в бяло).
Когато функцията е
включена, допълнителното
докосване на бутона
не
предизвиква действие.
Активиране и деактивиране на
известието за филтъра.
Алармата на филтъра напомня за
смяна или почистване на филтъра с
активен въглен, както и за почистване
на филтъра за мазнини. Индикаторът
на филтъра
е включен (свети
червено) в продължение на 30 секунди,
в случай че филтърът за мазнини има
нужда от почистване. Индикаторът на
филтъра
премигва (свети червено) в
продължение на 30 секунди, ако
филтърът с активен въглен трябва да
се сменя или почиства.
Направете справка относно
алармата на филтъра в глава
„Почистване и грижа“.
1. Включете командното табло.
2. Уверете се, че иконите са
изключени.
3. За да активирате или деактивирате
известието за филтъра с активен
16
въглен, докоснете бутона
секунди.
за 3
Ако известието за филтъра с
активен въглен е активирано,
иконата на филтъра
премигва (в бяло) за 5
секунди.
Ако известието за филтъра с
активен въглен е
деактивирано, иконата на
филтъра
остава да свети
(в бяло) за 5 секунди.
ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
Почистване на филтъра за
мазнини
Всеки филтър трябва да се почиства
поне веднъж месечно. Филтрите се
монтират с помощта на скоби и
щифтове, разположени от обратната
страна.
За да почистите филтъра:
1. Издърпайте го, за да го отворите.
1
2. Натиснете дръжката на скобата за
монтаж върху панела на филтъра
под абсорбатора (1).
1
2
3. Леко наклонете предната част на
филтъра надолу (2), след което
дръпнете.
Повторете първите две стъпки за
всички филтри.
4. Почистете филтрите с помощта на
гъба и неабразивни препарати или в
съдомиялна.
Съдомиялната трябва да е
настроена на ниска
температура и кратък цикъл.
Филтърът за мазнини може
да загуби цвета си, но това
не влияе върху работата на
уреда.
5. За монтиране на филтрите
изпълнете първите две стъпки в
обратен ред.
Повторете стъпките за всички филтри,
ако е приложимо.
Смяна на филтъра с активен
въглен
Филтърът с активен въглен трябва да
се смени, ако се включи алармата на
филтъра.
Направете справка относно
алармата на филтъра в тази
глава.
Времето за насищане на филтъра с
активен въглен зависи от типа готвене
и редовността на почистване на
филтъра за мазнини.
ВНИМАНИЕ! Филтърът с
активен въглен не трябва да
се мие! Филтърът не може да
бъде регенериран!
За смяна на филтъра с активен
въглен:
17
1. Извадете филтрите за мазнини от
уреда.
Вижте „Почистване на филтъра за
мазнини“ в тази глава.
2. Завъртете филтъра обратно на
часовниковата стрелка (1) и го
дръпнете (2).
Вижте „Почистване на
филтъра за мазнини“ в тази
глава.
Направете справка относно
почистването или смяната на
филтъра с активен въглен (в
зависимост от типа филтър).
За да нулирате алармата:
1
Докоснете
2
За монтиране на филтрите изпълнете
стъпките в обратен ред.
Аларма на филтъра
за 3 секунди.
Смяна на лампичката
Този уред е снабден със светодиодна
лампичка (LED). Тази част трябва да се
смени единствено от техник. В случай
на неизправност вижте „Обслужване“ в
глава „Инструкции за безопасност“.
Вижте инструкциите за
активиране и деактивиране
на алармата на филтъра в
главата за ежедневна
употреба.
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Как да постъпите, ако...
Проблем
Възможна причина
Отстраняване
Не можете да включите
уреда.
Уредът не е свързан към
електрозахранването или
е свързан неправилно.
Проверете дали уредът е
свързан правилно към
електрозахранването.
Не можете да включите
уреда.
Предпазителят е изклю‐
чил.
Проверете дали предпази‐
телят е причина за неиз‐
правността. Ако предпази‐
телите продължават да из‐
ключват, се свържете ква‐
лифициран електротехник.
Лампичката не функциони‐
ра.
Лампичката е дефектна.
Сменете лампичката. Виж‐
те глава „Грижи и почи‐
стване“
18
Проблем
Възможна причина
Отстраняване
Уредът не абсорбира до‐
статъчно изпарения.
Скоростта на мотора не е
достатъчна спрямо изпа‐
ренията.
Сменете скоростта на мо‐
тора.
Индикаторът на алармата
Алармата на филтъра е
включена. Филтърът за
мазнини трябва да се по‐
чисти.
Направете справка относ‐
но алармата на филтъра в
глава „Почистване и гри‐
жа“.
Алармата на филтъра е
включена. Филтърът с ак‐
тивен въглен трябва да се
смени или почисти.
Направете справка относ‐
но алармата на филтъра в
глава „Почистване и гри‐
жа“.
на филтъра
е включен.
Индикаторът на алармата
на филтъра
премигва.
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със
символа . Поставяйте опаковките в
съответните контейнери за
рециклирането им. Помогнете за
опазването на околната среда и
човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
електрически и електронни уреди. Не
изхвърляйте уредите, означени със
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
19
SADRŽAJ
Informacije o sigurnosti
Sigurnosne upute
Postavljanje
Opis proizvoda
19
21
22
22
Svakodnevna uporaba
Čišćenje i održavanje
Rješavanje problema
23
24
25
Zadržava se pravo na izmjene.
INFORMACIJE O SIGURNOSTI
Prije postavljanja i korištenja uređaja, pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu
ozljedu ili oštećenje koji su rezultat neispravnog postavljanja
ili korištenja. Upute uvijek držite na sigurnom i pristupačnom
mjestu za buduću upotrebu.
Sigurnost djece i osjetljivih osoba
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i
osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih
mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili
znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za
njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose na
sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene opasnosti.
Djeca između 3 i 8 godina starosti i osobe s velikim i
složenim invaliditetom trebaju se držati podalje od uređaja,
osim ako su pod stalnim nadzorom.
Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje od
uređaja ako nisu pod trajnim nadzorom.
Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih na
odgovarajući način.
Dok uređaj radi, djeca i kućni ljubimci ne smiju biti u blizini
Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi
održavanje koje izvršava korisnik.
Opća sigurnost
•
Ovaj je uređaj namijenjen kućnoj uporabi iznad ploča za
kuhanje, kuhala i sličnih uređaja za kuhanje.
20
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Uređaj isključite iz električne mreže prije bilo kakvog
održavanja.
OPREZ: Dostupni dijelovi mogu se zagrijati tijekom
uporabe s uređajima za kuhanje.
Upotrijebite samo vijke za pričvršćivanje koje ste dobili s
uređajem, ako nisu isporučeni, koristite vijke koji su
preporučeni u uputama za instalaciju.
Nemojte koristiti ljepila za učvršćivanje uređaja.
Minimalna udaljenost između površine ploče za kuhanje na
kojoj stoje posude i donjeg dijela uređaja mora biti
najmanje 65 cm, osim ako je drugačije navedeno u
uputama za postavljanje uređaja ili ploče za kuhanje.
Ispuštanje zraka mora biti u skladu s propisima lokalnih
vlasti.
Provjerite imate li dobru ventilaciju u prostoriji gdje je
uređaj postavljen kako biste izbjegli povratni protok
neželjenih plinova u prostoriju iz uređaja u kojima izgaraju
druga goriva, uključujući otvoreni plamen.
Uvjerite se da ventilacijski otvori nisu blokirani i da se zrak
koji sakuplja uređaj ne dovodi u kanal za ispuštanje dima i
pare iz drugih uređaja (sustavi centralnog grijanja,
termosifoni, grijači vode itd.).
Kada uređaj radi s drugim uređajima, maksimalni vakuum
koji se stvara u prostoriji ne smije prelaziti 0,04 mbara.
Pripazite da ne oštetite glavne kabele. Za zamjenu kabela
napajanja kontaktirajte ovlašteni servis ili električara.
Ako je uređaj priključen izravno na električnu mrežu,
električna instalacija mora biti opremljena izolacijskim
uređajem koji omogućuje isključivanje uređaja iz struje na
svim polovima. Potpuna isključenost mora udovoljavati
uvjetima navedenim u prenaponskoj kategoriji III. Sredstva
za isključivanje moraju se ugraditi u fiksno ožičenje u
skladu s pravilima za ožičenje.
Nemojte flambirati iznad uređaja.
Nemojte ga koristiti za ispuštanje opasnih ili eksplozivnih
tvari i para.
21
•
•
•
•
Uređaj redovito očistite mekom krpom kako biste spriječili
propadanje materijala površine.
Za čišćenje površine uređaja nemojte koristiti parni čistač,
vodeni sprej, oštra abrazivna sredstva za čišćenje ili oštre
metalne strugače. Koristite samo neutralna sredstva za
pranje.
Redovito čistite filtre za masnoću (najmanje svaka 2
mjeseca) i uklonite naslage masnoće s uređaja kako biste
spriječili opasnost od požara.
Za čišćenje unutrašnjosti uređaja koristite krpu ili četku.
SIGURNOSNE UPUTE
Postavljanje
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljeda, električnog udara,
vatre, opekotina ili oštećenja
uređaja.
• Samo kvalificirana osoba smije
postaviti ovaj uređaj.
• Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
• Pridržavajte se uputa za ugradnju koje
su priložene uređaju.
• Prilikom pomicanja uređaja uvijek
budite pažljivi jer je uređaj težak. Uvijek
nosite zaštitne rukavice i zatvorenu
obuću.
• Prije postavljanja uređaja, uklonite svo
pakiranje, naljepnice i zaštitni film.
• Ne postavljajte ispuh zraka u otvor na
zidu, osim ako je otvor dizajniran za tu
svrhu.
Spajanje na električnu mrežu
UPOZORENJE! Opasnost od
požara i strujnog udara.
• Sva spajanja na električnu mrežu treba
izvršiti kvalificirani električar.
• Uvjerite se da su parametri na
natpisnoj pločici kompatibilni s
električnim detaljima napajanja.
• Ako na natpisnoj pločici uređaja nije
otisnut simbol ( ), uređaj je potrebno
uzemljiti.
• Uvijek koristite pravilno ugrađenu
utičnicu sa zaštitom od strujnog udara.
• Pazite da se električni kabeli ne
zapletu.
• Ne koristite višeputne utikače i
produžne kabele.
• Ako je utičnica labava, nemojte
priključivati utikač.
• Ne povlačite kabel napajanja kako biste
utikač izvukli iz utičnice. Uvijek uhvatite
i povucite utikač.
• Zaštita od strujnog udara dijelova pod
naponom i izoliranih dijelova mora biti
pričvršćena na takav način da se ne
može ukloniti bez alata.
• Provjerite je li uređaj pravilno
postavljen. Labavi i neispravni kabel
napajanja može uzrokovati
pregrijavanje stezaljke.
• Uređaj priključite na kraju postavljanja.
Osigurajte da se napajanju nakon
postavljanja može lako pristupiti.
Primjena
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljede, opeklina ili strujnog
udara.
• Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
kuhanju. Ne koristite uređaj za druge
svrhe.
22
• Ne mijenjajte specifikacije ovog
uređaja.
• Ne upravljajte uređajem vlažnim
rukama ili kada je u doticaju s vodom.
• Koristite isključivo pribor isporučen s
uređajem.
• Plamen ili zagrijane predmete držite
dalje od masti i ulja tijekom kuhanja i
prženja.
• Nemojte koristiti nepokrivene električne
roštilje.
• Uređaj ne koristite za čuvanje stvari.
• Nemojte koristiti povećala, dalekozore
ili slične optičke uređaje da biste gledali
izravno u osvjetljenje uređaja.
• Koristite samo originalne rezervne
dijelove.
Odlaganje
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljede ili gušenja.
• Za informacije o pravilnom odlaganju
uređaja kontaktirajte komunalnu
službu.
• Iskopčajte uređaj iz napajanja.
• Odrežite kabel napajanja blizu uređaja i
odložite ga.
Usluga
• Za popravak uređaja kontaktirajte
ovlašteni servis.
POSTAVLJANJE
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Upute za postavljanje
Za potpune informacije o
ugradnji uređaja pogledajte
posebnu instalacijsku knjižicu.
OPIS PROIZVODA
Opći pregled
1
2
3
4
1
2
3
4
Upravljačka ploča
Svjetlo
Očisti filtre
Poklopac filtra
23
Pregled upravljačke ploče
1
1
2
3
4
5
2
3
4
Uklj/isklj
Prva brzina motora
Druga brzina motora
Treća brzina motora
Maksimalna brzina motora
5
6
7
8
6 Podsjetnik za filtar
7 Funkcija za prebacivanje iz ploče za
kuhanje u napu
8 Svjetlo
SVAKODNEVNA UPORABA
Uporaba nape
Provjerite preporučenu brzinu prema
donjoj tablici.
Prilikom zagrijavanja hrane, kuhanje s pokrivenim posudama.
Prilikom kuhanja s pokrivenim posudama na više zona kuhanja ili
plamenika, blago prženje.
Prilikom ključanja, prženje velikih količina hrane bez poklopca, kuhajte
na više zona kuhanja ili plamenika.
Prilikom ključanja, prženje velikih količine hrane bez poklopca, visoka
vlažnost. Napa radi na maksimalnoj brzini. Nakon 6 minuta uređaj se
vraća na prethodnu postavku.
Preporuča se ostaviti napu da
radi oko 15 minuta nakon
kuhanja.
Upravljačka ploča je polje
senzora. Za uključenje funkcije,
dodirnite simbol.
Za uključivanje nape:
1. Uključite uređaj pritiskom tipke .
Funkcije su spremne za uključivanje.
2. Za uključivanje funkcije dodirnite
simbol.
Za isključivanje uređaja ponovno pritisnite
tipku .
Funkcija spajanja ploče za
kuhanje i nape
To je automatska funkcija koja povezuje
ploču za kuhanje s kuhinjskom napom.
Ploča za kuhanje i kuhinjska napa imaju
komunikaciju preko infracrvenog signala.
Brzina ventilatora automatski se određuje
na temelju postavljenog načina rada i
temperature najtoplije posude na ploči za
kuhanje. Ventilatorom možete i ručno
upravljati s ploče za kuhanje. Funkcija se
može aktivirati s ploče za kuhanje.
24
Više informacija o uporabi
funkcije potražite u korisničkom
priručniku za ploču.
Uključivanje maksimalne brzine
motora
Kada pritisnete tipku , maksimalna
brzina motora počinje raditi u trajanju od 6
minuta. Nakon tog vremena uređaj se
vraća na svoje prethodne postavke brzine.
Kada je funkcija uključena,
indikator alarma filtra
je
uključen (bijelo).
masnoću. Indikator filtra
je uključen
(crveno) 30 sekundi ako se filtar za
masnoću mora očistiti. Indikator filtra
treperi 30 sekundi ako filtar s ugljenom
treba zamijeniti ili očistiti.
Pogledajte poglavlje Alarm filtra
u poglavlju o održavanju i
čišćenju.
1. Uključite upravljačku ploču.
2. Uvjerite se da su ikone isključene.
3. Da biste uključili ili isključili obavijesti o
filtru s ugljenom dodirnite tipku
na 3
sekunde.
Ako je obavijest o filtru s
ugljenom uključena, ikona filtra
bljeska (bijelo) 5 sekundi.
Kada je funkcija uključena,
dodatni dodir na tipku
nema
nikakav učinak.
Ako je obavijest o filtru s
ugljenom isključena, ikona filtra
ostaje svijetliti (bijelo) 5
sekundi.
Uključivanje i isključivanje
obavijesti o filtru
Alarm filtra podsjeća na promjenu ili
čišćenje filtra s ugljenom i čišćenje filtra za
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
Čišćenje filtra za masnoću.
Svaki filtar mora se čistiti najmanje jednom
mjesečno. Filtri se montiraju pomoću kopči
i zatika na suprotnoj strani.
1
Čišćenje filtra:
1. Povucite poklopac da biste ga otvorili.
1
2. Pritisnite ručku montažne kopče na
ploči filtra ispod haube (1).
2
3. Lagano nagnite prednji dio filtra prema
dolje (2), a zatim ga povucite.
Ponovite prva dva koraka za sve filtre.
4. Očistite filtre pomoću spužve s
deterdžentima koji nisu abrazivni ili u
stroju za pranje posuđa.
25
Perilica mora biti postavljena
na nisku temperaturu i kratak
ciklus. Filtar za masnoću može
izgubiti boju, nema utjecaja na
rad uređaja.
5. Za montažu filtra, slijedite prva dva
koraka obrnutim redoslijedom.
Ponovite korake za sve filtre ako je
primjenjivo.
Zamjena filtra s ugljenom
Filter s ugljenom mora se zamijeniti ako je
alarm filtra uključen.
Pogledajte alarm fiiltra u ovom
poglavlju.
Vrijeme zasićenja filtra s ugljenom varira
ovisno o vrsti kuhanja i pravilnosti čišćenja
filtra za masnoću.
UPOZORENJE! Filtar s
ugljenom je NE-periv! Filtar se
ne može obnoviti!
Zamjena filtra s ugljenom:
1. Izvadite filtre za masnoću iz uređaja.
Pogledajte "Čišćenje filtra za masnoću" u
ovom poglavlju.
2. Okrenite filtar u smjeru suprotnom od
kazaljke na satu (1) i zatim povucite
(2).
1
2
RJEŠAVANJE PROBLEMA
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Za montažu filtra, slijedite korake obrnutim
redoslijedom.
Alarm filtra
O uključivanju i isključivanju
alarma filtra pogledajte u
poglavlju Svakodnevna
uporaba.
Pogledajte o čišćenju filtra za
masnoću u ovom poglavlju.
Pogledajte čišćenje filtra s
ugljenom ili zamjenu filtra s
ugljenom (ovisi o vrsti filtra).
Za ponovno postavljanje alarma:
Dodirnite
u trajanju od 3 sekunde.
Zamjena žarulje
Ovaj uređaj opremljen je LED žaruljom.
Ovaj dio može zamijeniti samo tehničar. U
slučaju bilo kakve neispravnosti,
pogledajte "Servis" u poglavlju
"Sigurnosne upute".
26
Rješavanje problema...
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Uređaj ne možete uključiti.
Uređaj nije priključen na iz‐
vor napajanja ili nije pravilno
priključen.
Provjerite je li uređaj isprav‐
no priključen na električno
napajanje.
Uređaj ne možete uključiti.
Osigurač je pregorio.
Provjerite je li osigurač uz‐
rok kvara. Ako osigurač
stalno pregara, obratite se
kvalificiranom električaru.
Svjetlo pećnice ne radi.
Svjetlo pećnice nije isprav‐
no.
Zamijenite žarulju pećnice.
Pogledajte poglavlje
"Čišćenje i održavanje"
Uređaj ne apsorbira dovoljno
para.
Brzina motora nije adekvat‐
na za količinu pare.
Promjena brzine motora.
Indikator alarma filtra
uključen.
Alarm filtra je uključen. Po‐
trebno je očistiti filtar masti.
Pogledajte alarm filtra u
poglavlju "Čišćenje i
održavanje":
Alarm filtra je uključen.
Ugljeni filtar mora se
zamijeniti ili očistiti.
Pogledajte alarm filtra u
poglavlju "Čišćenje i
održavanje":
je
Indikator alarma filtra
bljeska.
BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti
okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktirajte nadležnu
službu.
27
OBSAH
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní pokyny
Instalace
Popis spotřebiče
27
29
30
31
Denní používání
Čištění a údržba
Odstraňování závad
31
33
34
Zmĕny vyhrazeny.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku nesprávné
instalace nebo použití. Návod k použití vždy uchovávejte na
bezpečném a přístupném místě pro jeho budoucí použití.
Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem
nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz
spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem
spotřebiče.
Děti ve věku tří až osmi let a osoby s rozsáhlým a
komplexním postižením bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
Nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se přibližovaly
k zapnutému spotřebiči.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
28
Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič je určen pouze k domácímu použití nad
varnými deskami, sporáky a podobnými kuchyňskými
tepelnými spotřebiči.
Před údržbou vždy spotřebič odpojte od napájení.
POZOR: Dostupné části spotřebiče se mohou během
používání zahřát na vysokou teplotu.
Použijte výhradně upevňovací šrouby dodané společně se
spotřebičem. Nejsou-li součástí dodávky, použijte šrouby
doporučené v pokynech k instalaci.
K upevnění spotřebiče nepoužívejte lepidla.
Minimální vzdálenost mezi povrchem varné desky, na níž
stojí varné nádoby, a dolní částí spotřebiče musí být 65
cm, pokud není v instalačních pokynech ke spotřebiči nebo
varné desce uvedeno jinak.
Vývod vzduchu musí splňovat příslušné místní předpisy.
Zajistěte správnou ventilaci, která brání zpětnému toku
nechtěných plynů ze spotřebičů spalujících jiná paliva
včetně otevřených topenišť do místnosti.
Ujistěte se, že větrací otvory nejsou zakryté a spotřebič
vzduch neodvádí do kouřovodu, kterým jsou odváděny
kouř a pára z jiných spotřebičů (ústřední vytápění,
termosifon, ohřívače vody atd.).
Když spotřebič pracuje společně s dalšími spotřebiči,
maximální podtlak vytvářený v místnosti by neměl překročit
hodnotu 0,04 mbar.
Dbejte na to, abyste nepoškodili přívodní kabel. Pro
výměnu napájecího kabelu se obraťte na autorizované
servisní středisko nebo elektrikáře.
Pokud je spotřebič připojen přímo k napájení,
elektroinstalace musí být vybavena izolačním zařízením,
které umožňuje odpojení všech pólů spotřebiče od zdroje
napájení. Úplné odpojení musí být v souladu s
podmínkami uvedenými v kategorii přepětí III. V pevné
elektrické instalaci musí být začleněn prvek pro odpojení
od sítě v souladu s platnými elektroinstalačními předpisy.
29
•
•
•
•
•
•
Pod spotřebičem nepřipravujte jídlo flambováním.
Spotřebič nepoužívejte k vypouštění nebezpečných nebo
výbušných materiálů a výparů.
Spotřebič čistěte pravidelně měkkým hadříkem, abyste
zabránili poškození materiálu jeho povrchu.
K čištění povrchu spotřebiče nepoužívejte čisticí přístroj na
páru, rozprašovač vody, drsné abrazivní prostředky ani
ostré kovové škrabky. Používejte pouze neutrální mycí
prostředky.
Tukové filtry pravidelně čistěte (alespoň každé dva
měsíce) a odstraňujte usazenou mastnotu ze spotřebiče,
abyste předešli nebezpečí požáru.
Vnitřek spotřebiče vyčistěte pomocí hadříku nebo
kartáčku.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Instalace
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
poranění, zásahu elektrickým
proudem, požáru nebo
poškození spotřebiče.
• Tento spotřebič smí instalovat jen
kvalifikovaná osoba.
• Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
• Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
• Při přemisťování spotřebiče buďte vždy
opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
• Před instalací spotřebiče odstraňte
veškeré obaly, štítky a ochrannou fólii.
• Neinstalujte odvětrávání do výklenku
ve zdi, pokud výklenek není k tomuto
účelu určen.
Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
požáru nebo úrazu elektrickým
proudem.
• Veškerá elektrická připojení by měla
být provedena kvalifikovaným
elektrikářem.
• Zkontrolujte, zda údaje na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické
sítě.
• Pokud na typovém štítku není otištěn
symbol ( ), spotřebič musí být
uzemněn.
• Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti úrazu
elektrickým proudem.
• Elektrické kabely nesmí být zamotané.
• Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani
prodlužovací kabely.
• Pokud je síťová zásuvka uvolněná,
nezapojujte do ni síťovou zástrčku.
• Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
• Ochrana před úrazem elektrickým
proudem u živých či izolovaných částí
musí být připevněna tak, aby nešla
odstranit bez použití nástrojů.
• Ujistěte se, že je spotřebič nainstalován
správně. Volné a nesprávné zapojení
napájecího kabelu může mít za
následek přehřátí svorky.
30
• Spotřebič připojte na konci instalačních
prací. Po instalaci musí zůstat síťová
zástrčka nadále dostupná.
Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
zranění, popálení či úrazu
elektrickým proudem.
• Tento spotřebič je určen výhradně pro
přípravu jídel. Nepoužívejte spotřebič k
jiným účelům.
• Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
• Nepracujte se spotřebičem, když máte
vlhké ruce nebo když je v kontaktu s
vodou.
• Používejte pouze příslušenství
dodávané se spotřebičem.
• Během vaření a smažení držte
plameny nebo ohřáté předměty mimo
dosah tuků a olejů.
• Nepoužívejte odkryté elektrické mřížky.
• Nepoužívejte spotřebič jako odkládací
plochu.
• Nedívejte se přímo do osvětlení
spotřebiče pomocí lupy, dalekohledu
nebo podobných optických přístrojů.
Obsluha
• Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
• Používejte výhradně originální
náhradní díly.
Likvidace
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
úrazu či udušení.
• Pro informace ohledně správné
likvidace spotřebiče se obraťte na
místní úřady.
• Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
• Odřízněte síťový kabel v blízkosti
spotřebiče a zlikvidujte jej.
INSTALACE
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Pokyny k instalaci
Úplné informace o instalaci
spotřebiče naleznete v
samostatné příručce k instalaci.
31
POPIS SPOTŘEBIČE
Celkový pohled
Ovládací panel
Osvětlení
Filtr
Kryt filtru
1
2
3
4
1
2
3
4
Přehled ovládacího panelu
1
1
2
3
4
5
2
3
4
Zap/Vyp
První nastavení otáček motoru
Druhé nastavení otáček motoru
Třetí nastavení otáček motoru
Maximální nastavení otáček motoru
5
6
7
8
6 Připomínka filtru
7 Funkce Hob to Hood
8 Osvětlení
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
Používání odsavače par
Doporučené otáčky naleznete v níže
uvedené tabulce.
Při ohřevu jídla, při vaření se zakrytými nádobami.
Při vaření se zakrytými nádobami na více varných zónách nebo
hořácích, při mírném smažení.
32
Při vaření (vody), při smažení velkého množství jídla bez poklice, při
vaření na více varných zónách nebo hořácích.
Při vaření (vody), při smažení velkého množství jídla bez poklice, při
vysoké vlhkosti. Odsavač par pracuje při maximálních otáčkách. Po
šesti minutách se spotřebič vrátí k předchozímu nastavení.
Doporučuje se nechat odsavač
par zapnutý ještě přibližně 15
minut po dokončení přípravy
jídla.
Ovládací panel je senzorové
tlačítko. Funkce zapnete
stisknutím příslušného
symbolu.
Ovládání odsavače par:
1. Spotřebič zapnete stisknutím tlačítka
.
Funkce lze nyní spustit.
2. K zapnutí funkce stiskněte symbol.
Spotřebič vypnete opětovným stisknutím
tlačítka .
Funkce Hob to Hood
Jedná se o automatickou funkci, která
spojí varnou desku s odsavačem par. Jak
varná deska, tak odsavač par jsou
vybaveny infračerveným vysílačem.
Rychlost ventilátoru se řídí automaticky na
základně režimu nastavení a teploty
nejteplejší varné nádoby na varné desce.
Ventilátor lze také prostřednictvím varné
desky ovládat ručně. Funkci lze zapnout z
panelu varné desky.
Další informace o použití
funkce najdete v návodu k
použití varné desky.
Aktivace maximálních otáček
motoru
Když stisknete tlačítko , motor bude
šest minut pracovat při maximálních
otáčkách. Po této době se spotřebič vrátí
k předchozímu nastavení otáček.
Když je funkce spuštěná,
kontrolka výstrahy filtru
svítí
(bíle).
Když je funkce spuštěná, další
stisknutí tlačítka
nemá
žádný vliv.
Zapnutí a vypnutí upozornění na
výměnu filtru
Kontrolka výstrahy filtru upozorňuje na
nutnost výměny nebo vyčištění uhlíkového
filtru a vyčištění tukového filtru. Pokud
kontrolka filtru
svítí (červeně) 30
sekund, je nutné vyčistit tukový filtr. Pokud
kontrolka filtru
bliká (červeně) 30
sekund, je nutné vyměnit nebo vyčistit
uhlíkový filtr.
Řiďte se částí týkající se
výstrahy filtru v kapitole
„Čištění a údržba“.
1. Zapněte ovládací panel.
2. Ujistěte se, že ikony nesvítí.
3. Upozornění na výměnu uhlíkového
filtru zapnete nebo vypnete stisknutím
tlačítka
na tři sekundy.
Je-li upozornění na výměnu
uhlíkového filtru zapnuté, ikona
filtru
bude blikat (bíle) pět
sekund.
Je-li upozornění na výměnu
uhlíkového filtru vypnuté, ikona
filtru
bude svítit (bíle) pět
sekund.
33
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Čištění tukového filtru
Výměna uhlíkového filtru
Jednotlivé filtry je nutné čistit alespoň
jednou za měsíc. Filtry jsou uchyceny na
protější straně pomocí úchytek a svorek.
Svítí-li kontrolka výstrahy filtru, je nutné
vyměnit uhlíkový filtr.
Čištění filtru:
1. Vytažením kryt otevřete.
Viz výstraha filtru v této
kapitole.
Doba nasycení uhlíkového filtru se liší v
závislosti na typu přípravy jídla a četnosti
čištění tukového filtru.
VAROVÁNÍ! Uhlíkový filtr je
NEomyvatelný! Filtr nelze
regenerovat!
1
2. Stiskněte držadlo úchytky na panelu
filtru pod odsavačem par (1).
Výměna uhlíkového filtru:
1. Vyjměte tukové filtry ze spotřebiče.
Viz „Čištění tukového filtru“ v této kapitole.
2. Otočte filtrem proti směru hodinových
ručiček (1) a poté zatáhněte (2).
1
1
2
2
Při instalaci filtrů zpět proveďte stejný
postup v opačném pořadí.
3. Přední část filtru naklopte mírně dolů
(2) a poté zatáhněte.
Opakujte první dva kroky postupu u všech
filtrů.
4. Filtry omyjte pomocí houbičky s
neabrazivními čisticími prostředky
nebo použijte myčku nádobí.
Myčka nádobí musí být
nastavena na nízkou teplotu a
krátký program. U tukového
filtru může dojít k barevné
změně, ale nemá to žádný vliv
na výkon spotřebiče.
5. Při instalaci filtrů zpět proveďte první
dva kroky postupu v opačném pořadí.
V případě potřeby opakujte postup u
všech filtrů.
Výstraha filtru
Viz zapnutí a vypnutí filtru v
kapitole „Denní používání“.
Viz „Čištění tukového filtru“ v
této kapitole.
Viz pokyny k čištění uhlíkového
filtru nebo výměně uhlíkového
filtru (v závislosti na typu filtru).
Resetování výstrahy:
Na tři sekundy stiskněte
.
34
Výměna žárovky
Spotřebič se dodává s žárovkou typu
LED. Tento díl smí vyměnit pouze školený
technik. V případě jakékoliv závady viz
část „Servis“ v kapitole „Bezpečnostní
pokyny“.
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Nelze zapnout spotřebič.
Spotřebič není zapojený do
elektrické sítě nebo je
připojený nesprávně.
Zkontrolujte, zda je
spotřebič správně zapojený
do elektrické sítě.
Nelze zapnout spotřebič.
Je spálená pojistka.
Zkontrolujte, zda příčinou
závady není pojistka. Pokud
se pojistka spaluje opakova‐
ně, obraťte se na autorizo‐
vaného elektrikáře.
Osvětlení nefunguje.
Vadná žárovka.
Vyměňte žárovku. Řiďte se
částí „Čištění a údržba“.
Spotřebič nepohlcuje dosta‐
tečné množství výparů.
Otáčky motoru neodpovídají
množství vznikajících výpa‐
rů.
Změňte otáčky motoru.
Kontrolka výstrahy filtru
svítí.
Kontrolka výstrahy filtru sví‐
tí. Je nutné vyčistit tukový fi‐
ltr.
Řiďte se částí týkající se vý‐
strahy filtru v kapitole „Čiště‐
ní a údržba“.
Kontrolka výstrahy filtru
bliká.
Kontrolka výstrahy filtru sví‐
tí. Je nutné vyměnit nebo
vyčistit uhlíkový filtr.
Řiďte se částí týkající se vý‐
strahy filtru v kapitole „Čiště‐
ní a údržba“.
POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené symbolem
. Obaly vyhoďte do příslušných
odpadních kontejnerů k recyklaci.
Pomáhejte chránit životní prostředí a
lidské zdraví a recyklovat elektrické a
elektronické spotřebiče určené k likvidaci.
Spotřebiče označené příslušným
symbolem nelikvidujte spolu s
domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
35
INDHOLDSFORTEGNELSE
Om sikkerhed
Sikkerhedsanvisninger
Installation
Produktbeskrivelse
35
37
38
39
Daglig brug
Vedligeholdelse og rengøring
Fejlfinding
39
41
42
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og
tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for
eventuelle skader, der er resultatet af forkert installation eller
brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert og
tilgængeligt sted til senere opslag.
Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
•
•
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af
personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring
eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret
i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de
medfølgende farer.
Børn mellem 3 og 8 år og personer med omfattende og
komplekst handicap skal holdes på afstand af apparatet,
medmindre de overvåges konstant.
Børn på under 3 år skal holdes på afstand af apparatet,
med mindre de overvåges konstant.
Børn må ikke lege med apparatet.
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og bortskaf
det korrekt.
Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, mens
den kører.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligholdelse på
apparatet uden opsyn.
36
Generel sikkerhed
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug over
kogeplader, komfurer og lignende
madlavningsanordninger.
Kobl enheden fra strømforsyningen inden rengøring og
vedligeholdelse.
BEMÆRK: Tilgængelige dele kan blive meget varme
under brugen med madtilberedningsudstyr.
Brug kun skruerne, der følger med apparatet. Følger der
ikke skruer med, bruges de skruerne, der anbefales i
installationsvejledningen.
Brug ikke lim til montering af apparatet.
Minimumsafstanden mellem kogepladen, hvor gryderne og
panderne er, og den nederste del af apparatet skal være
mindst 65 cm, medmindre andet er angivet i
installationsvejledningen til apparatet eller komfuret.
Luftudledningen skal overholde de lokale myndigheders
regler.
Sørg for god luftventilation i lokalet, hvor apparatet er
installeret for at undgå tilbagestrømning af uønskede
gasser ind i lokalet fra apparater, der brænder gas eller
andre brændstoffer, herunder åbne brande.
Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er blokerede, og at
luften indsamlet af apparatet ikke transporteres til en
kanal, der anvendes til udstødning af røg og damp fra
andre apparater (centralvarmeanlæg, termosifoner,
vandvarmere osv.).
Når apparatet er aktivt sammen med andre apparater, må
det maksimale vakuum i rummet ikke overstige 0,04 mbar.
Pas på du ikke beskadiger elkablerne. Kontakt vores
autoriserede servicecenter eller en elektriker, hvis en
beskadiget ledning skal udskiftes.
Hvis apparatet er tilsluttet direkte til strømforsyningen, skal
den elektriske installation være forsynet med en
isoleringsenhed, der gør det muligt at afbryde apparatet fra
strømmen på alle poler. Fuldstændig frakobling skal
37
•
•
•
•
•
•
overholde betingelserne i overspændingskategori III.
Kontakt til afbrydelse skal være indbygget i den faste
ledningsføring i overensstemmelse med reglerne for
ledningsføring.
Undgå at flambere under apparatet.
Må ikke anvendes til udslip af farlige eller eksplosive
materialer og dampe.
Rengør jævnligt apparatet med en blød klud for at
forhindre forringelse af overfladematerialet.
Brug ikke damprens, vandspray, hårde slibemidler eller
skarpe metalskraber til at rengøre apparatets overflade.
Brug kun neutrale rengøringsmidler.
Rengør fedtfiltre regelmæssigt (mindst hver anden måned)
og fjern fedtaflejringer fra apparatet for at forhindre
brandfare.
Brug en klud eller en børste til at rengøre apparatet
indvendigt.
SIKKERHEDSANVISNINGER
Installation
ADVARSEL! Risiko for
personskade, elektrisk stød,
brand, forbrændinger eller
skade på apparatet.
• Apparatet må kun installeres af en
sagkyndig.
• Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
• Følg installationsvejledningen, der
følger med apparatet.
• Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
• Før installation af apparatet fjernes al
emballage, mærkning og
beskyttelsesfilm.
• Du må ikke installere udstødningsluft i
vægrummet, medmindre det er
designet til det formål.
Tilslutning, el
ADVARSEL! Risiko for brand
og elektrisk stød.
• Alle elektriske tilslutninger skal udføres
af en kvalificeret elektriker.
• Sørg for, at parametrene på typeskiltet
er kompatible med de elektriske data
for strømforsyningen.
• Hvis symbolet ( ) ikke skrives på
mærkepladen, skal apparatet jordes.
• Brug altid en korrekt monteret lovlig
stikkontakt.
• Netledningerne må ikke være viklet
sammen.
• Brug ikke adaptere til flere stik og
forlængerledninger.
• Hvis stikkontakten er løs, må du ikke
sætte netstikket i.
• Undgå at slukke for apparatet ved at
trække i netledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.
• Beskyttelsen mod elektrisk stød fra
strømførende og isolerede dele skal
38
fastgøres, så den ikke kan fjernes uden
værktøj.
• Sørg for, at apparatet installeres
korrekt. Løse og uprofessionelt udførte
stikforbindelser kan medføre, at
klemmen bliver overophedet.
• Tilslut apparatet i slutningen af
installationen. Sørg for, at der er
adgang til elstikket efter installationen.
Brug
ADVARSEL! Risiko for
personskade, forbrændinger og
elektrisk stød.
• Dette apparat må kun anvendes til
tilberedning af fødevarer. Brug ikke
apparatet til andet.
• Apparatets specifikationer må ikke
ændres.
• Betjen ikke apparatet med våde
hænder, eller når det har kontakt med
vand.
• Brug kun det tilbehør, der leveres med
apparatet.
• Hold flammer eller opvarmede
genstande væk fra fedtstoffer og olie,
når du stege og koger.
• Brug ikke en utildækket elektrisk grill.
• Brug ikke apparatet som
frasætningsplads.
• Brug ikke forstørrelsesglas, kikkert eller
lignende optiske enheder til at se
direkte på apparatets belysning.
Service
• Kontakt det autoriserede servicecenter
for at få repareret apparatet.
• Brug kun originale reservedele.
Bortskaffelse
ADVARSEL! Risiko for
personskade eller kvælning.
• Kontakt din genbrugsplads ang.
oplysninger om, hvordan apparatet
bortskaffes korrekt.
• Tag stikket ud af kontakten.
• Klip netledningen af tæt ved apparatet
og bortskaf den.
INSTALLATION
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Installationsvejledning
Se det medfølgende
installationshæfte for at få mere
at vide om apparatets
installation.
39
PRODUKTBESKRIVELSE
Oversigt over apparatet
Kontrolpanel
Pære
Filter
Filterdæksel
1
2
3
4
1
2
3
4
Oversigt over betjeningspanel
1
1
2
3
4
5
2
3
4
Tænd / sluk
Første motorhastighed
Anden motorhastighed
Tredje motorhastighed
Maks. hastighed
5
6
7
8
6 Filterpåmindelse
7 Hob to Hood-funktion
8 Lampe
DAGLIG BRUG
Brug af emhætten
Kontroller den anbefalede hastighed i
henhold til nedenstående tabel.
Opvarmning af mad og tilberedning med gryder med låg på.
Tilberedning af mad i gryder med låg på på flere kogezoner eller blus,
let stegning.
40
Kogning, stegning af store mængder mad uden låg på, madtilbered‐
ning på flere kogezoner eller blus.
Kogning, stegning af store mængder mad uden låg på, meget fugt.
Emhætten kører på maksimal hastighed. Efter 6 minutter skifter appa‐
ratet tilbage til den forrige indstilling.
Vi anbefaler, at man lader
emhætten køre videre i ca. 15
minutter efter madlavningen.
Betjeningspanelet er et
sensorfelt. Berør symbolerne
for at aktivere funktionerne.
Sådan betjenes emhætten:
1. Tænd apparatet ved at trykke på
knappen .
Funktionerne er klar til at blive aktiveret.
2. Berør symbolet for at aktivere
funktionen.
Sluk for apparatet ved at trykke på
knappen .
Komfur til emhætte funktion
Det er en avanceret automatisk funktion,
som forbinder kogesektionen til en særlig
emhætte. Både kogesektionen og
emhætten har en infrarød
signalkommunikator. Blæserens hastighed
defineres automatisk på baggrund af
funktionens indstilling og temperaturen af
det varmeste kogegrej på kogesektionen.
Du kan også betjene blæseren manuelt
fra kogesektionen. Funktionen aktiveres
fra komfurpanelet.
Nærmere oplysninger om
kogesektionen finder du i den
tilhørende brugsvejledning.
Aktivering af maksimal
motorhastighed
Når du trykker på knappen , begynder
maksimal motorhastighed og den varer i 6
minutter. Derefter vender apparatet tilbage
til sine tidligere hastighedsindstillinger.
Mens funktionen er aktiv,
tænder filteralarmindikatoren
(hvid).
Mens funktionen er i gang, har
yderligere tryk på knappen
ingen effekt.
Aktivering og deaktivering af
filternotifikationer
Filteralarmer minder brugeren om at skifte
eller rengøre kulfilteret og om at rengøre
fedtfilteret. Filterindikatoren
tænder
(rød) i 30 sekunder, hvis fedtfilteret skal
rengøres. Filterindikatoren
blinker (rød)
i 30 sekunder, hvis kulfilteret skal udskiftes
eller rengøres.
Vi henviser til teksten om
filteralarm i afsnittet om pleje
og rengøring.
1. Tænd betjeningspanelet.
2. Sørg for, at ionerne er slukkede.
3. For at aktivere eller deaktivere
notifikationer om kulfilteret, berøres
knappen
i 3 sekunder.
Hvis notifikationer om kulfilteret
er aktiveret, blinker filterikonet
(hvidt) i 5 sekunder.
Hvis notifikationer om kulfilteret
er deaktiveret, lyser filterikonet
(hvidt) i 5 sekunder.
41
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
Rengøring af fedtfilteret
Udskiftning af kulfilter
Hvert filter skal rengøres mindst en gang
om måneden. Filtrene er monteret med
clips og stifter i den modsatte side.
Kulfilteret skal udskiftes, hvis filteralarmen
aktiveres.
Rengøring af filtret:
1. Træk i afdækningen for at åbne den.
Vi henviser til teksten om
filteralarm i dette afsnit.
Kulfilterets holdbarhed afhænger af typen
af madlavning, og hvor ofte fedtfiltrene
rengøres.
ADVARSEL! Kulfilteret kan
IKKE vaskes! Filteret kan ikke
genbruges.
1
2. Tryk på grebet til monteringsclipsen på
filterpanelet under emhætten (1).
Udskiftning af kulfilter:
1. Fjern fedtfiltrene fra apparatet.
Vi henviser til afsnittet ”Rengøring af
fedtfilteret”.
2. Drej filteret mod uret (1) og træk (2).
1
1
2
2
Filtrene monteres igen ved at man følger
trinnene i omvendt rækkefølge.
3. Vip forsiden af filteret let nedad (2) og
træk.
Gentag de første to trin på alle filtrene.
4. Rengør filtrene med en svamp med
ikke-skurrende rengøringsmidler eller i
opvaskemaskinen.
Opvaskemaskinen skal være
indstillet til lave temperaturer
og en kort cyklus. Fedtfilteret
kan blive misfarvet, men det
har ingen indvirkning på
filterets ydelse.
5. Filtrene monteres igen ved at man
følger de første to trin i omvendt
rækkefølge.
Gentag dette på alle de filtre, hvor det er
relevant.
Filteralarm
Vi henviser til aktivering og
deaktivering af fiteralarmen i
afsnittet om dagligt brug.
Vi henviser til afsnittet om
rengøring af filter.
Vi henviser til afsnittet om
kulfilteret eller udskiftning af
kulfilteret (afhænger af
filtertypen).
Sådan nulstilles alarmen:
Rør ved
i 3 sekunder.
42
Udskiftning af pæren
Dette apparat er forsynet med LED-lampe.
Denne del må kun udskiftes af teknikeren.
Ved funktionsfejl følges "Service" i kapitlet
"Sikkerhedsvejledning".
FEJLFINDING
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Hvad gør man, hvis...
Problemer
Mulig årsag
Afhjælpning
Du kan ikke tænde for appa‐
ratet.
Apparatet er ikke sluttet til
en strømforsyning, eller det
er forkert tilsluttet.
Kontrollér, om apparatet er
tilsluttet korrekt til strømfor‐
syningen.
Du kan ikke tænde for appa‐
ratet.
Sikringen er sprunget.
Se efter, om fejlen skyldes
en defekt sikring. Kontakt en
kvalificeret installatør, hvis
sikringen springer flere gan‐
ge i træk.
Pæren ikke lyser.
Pæren er defekt.
Udskift pæren. Se under
"Vedligeholdelse og rengø‐
ring".
Apparatet absorberer ikke
nok damp.
Motorhastigheden er ikke
høj nok i forhold til dampen.
Skift motorens hastighed.
Filteralarmindikatoren
tændt.
Filteralarm er tændt. Fedtfil‐
tret skal gøres rent.
Læs om filteralarm i plejeog rengøringskapitlet.
Filteralarm er tændt. Kulfilte‐
ret skal udskiftes eller ren‐
gøres.
Læs om filteralarm i plejeog rengøringskapitlet.
Filteralarmindikatoren
blinker.
er
MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig sundhed
samt at genbruge affald af elektriske og
elektroniske apparater. Kasser ikke
apparater, der er mærket med symbolet
, sammen med husholdningsaffaldet.
Lever produktet tilbage til din lokale
genbrugsplads eller kontakt din kommune.
43
INHOUDSOPGAVE
Veiligheidsinformatie
Veiligheidsvoorschriften
Montage
Beschrijving van het product
43
45
46
47
Dagelijks gebruik
Onderhoud en reiniging
Probleemoplossing
47
49
50
Wijzigingen voorbehouden.
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie
en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet
verantwoordelijk voor verwondingen of schade die voortvloeit
uit de onjuiste installatie of het onjuiste gebruik. Bewaar de
instructies altijd op een veilige, toegankelijke plek voor
toekomstig gebruik.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar
en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke,
zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan
ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of
instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van
het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.
Kinderen tussen de 3 en 8 jaar oud en personen met
zware en complexe beperkingen dienen altijd uit de buurt
van het apparaat te worden gehouden, tenzij ze
voortdurend onder toezicht staan.
Kinderen jonger dan 3 jaar dienen, mits zij voortdurend
onder toezicht staan, bij het apparaat uit de buurt te
worden gehouden.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Houd alle verpakkingen uit de buurt van kinderen en
verwijder ze op gepaste wijze.
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat
als het in werking is.
Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en
onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat uitvoeren.
44
Algemene veiligheid
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik boven
kookplaten, fornuizen en soortgelijke kooktoestellen.
Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook verricht,
dient u de stekker van het apparaat uit het stopcontact te
trekken.
LET OP: Makkelijk toegankelijke onderdelen kunnen heet
worden tijdens gebruik met kooktoestellen.
Gebruik alleen de bevestigingsschroeven die bij het
apparaat zijn meegeleverd. Als deze niet zijn
meegeleverd, gebruik dan de schroeven die in de
installatie-instructies worden aanbevolen.
Gebruik geen lijm om het apparaat vast te zetten.
De minimumafstand tussen het kookoppervlak waarop de
pannen staan en het onderste deel van het apparaat moet
ten minste 65 cm bedragen, tenzij anders aangegeven in
de installatie-instructies voor het apparaat of de kookplaat.
De luchtafvoer moet voldoen aan de voorschriften van de
lokale autoriteiten.
Zorg voor een goede luchtventilatie in de ruimte waar het
apparaat geïnstalleerd is, om het terugstromen van
ongewenste gassen van apparaten in de ruimte die op gas
of andere brandstoffen werken, zoals open haarden, te
voorkomen.
Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet worden
geblokkeerd en dat de door het apparaat opgevangen
lucht niet wordt overgebracht naar een kanaal dat wordt
gebruikt om rook en stoom uit andere apparaten (centrale
verwarmingssystemen, thermosifons,
waterverwarmingstoestellen, enz.) af te zuigen.
Wanneer het apparaat met andere apparaten werkt, mag
het maximale vacuüm dat in de ruimte wordt gegenereerd
niet groter zijn dan 0,04 mbar.
Zorg dat u de stroomkabel niet beschadigt. Neem contact
op met onze service-afdeling of een elektromonteur om
een beschadigde elektrische kabel te vervangen.
45
•
•
•
•
•
•
•
Als het apparaat rechtstreeks op de voeding is
aangesloten, moet de elektrische installatie zijn uitgerust
met een isoleerinrichting waarmee het apparaat van alle
polen van het stopcontact kan worden losgekoppeld.
Volledige ontkoppeling moet voldoen aan de voorwaarden
van de overspanningscategorie III. De middelen voor het
uitschakelen moeten opgenomen worden in de vaste
bedrading overeenkomstig de regels voor de bedrading.
Flambeer niet onder het apparaat.
Gebruik het niet om gevaarlijke of explosieve materialen
en dampen af te zuigen.
Reinig het apparaat regelmatig met een zachte doek om te
voorkomen dat het materiaal van het oppervlak
achteruitgaat.
Gebruik geen stoomreiniger, waterspray, agressieve
schuurmiddelen of scherpe metalen schrapers om het
oppervlak van het apparaat schoon te maken. Gebruik
alleen neutrale schoonmaakmiddelen.
Reinig de vetfilters regelmatig (ten minste om de 2
maanden) en verwijder vetafzettingen uit het apparaat om
brandgevaar te voorkomen.
Gebruik een doek of borstel om de binnenkant van het
apparaat schoon te maken.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Installatie
WAARSCHUWING! Gevaar
voor letsel, elektrische
schokken, brand, brandwonden
en schade aan het apparaat.
• Alleen een erkende installatietechnicus
mag het apparaat installeren.
• Installeer en gebruik geen beschadigd
apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
• Pas altijd op bij verplaatsing van het
apparaat, want het is zwaar. Gebruik
altijd veiligheidshandschoenen en
gesloten schoeisel.
• Verwijder voordat u het apparaat
installeert alle verpakkingen, de
etikettering en de beschermfolie.
• Installeer de uitlaatlucht niet in een
wandopening, tenzij de opening voor
dat doel is ontworpen.
Elektrische aansluiting
WAARSCHUWING! Gevaar
voor brand en elektrische
schokken.
• Alle elektrische aansluitingen moeten
door een gediplomeerd elektromonteur
worden gemaakt.
46
• Zorg ervoor dat de parameters op het
vermogensplaatje overeenkomen met
elektrische vermogen van de
netstroom.
• Als het symbool ( ) niet op de
typeplaat is afgedrukt, moet het
apparaat geaard worden.
• Gebruik altijd een juist geïnstalleerd
schokbestendig stopcontact.
• Voorkom dat de stroomkabels verstrikt
raken.
• Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
• Sluit de stroomstekker niet aan op een
losse stroomaansluiting.
• Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
• De schokbescherming van delen onder
stroom en geïsoleerde delen moet op
zo'n manier worden bevestigd dat het
niet zonder gereedschap kan worden
verplaatst.
• Zorg ervoor dat het apparaat correct is
geïnstalleerd. Losse en onjuiste
stroomkabels kunnen ervoor zorgen
dat de contactklem te heet wordt.
• Sluit het apparaat aan het einde van de
installatie aan. Zorg ervoor dat de
netvoeding na installatie bereikbaar is.
Gebruik
WAARSCHUWING! Gevaar
voor letsel, brandwonden of
elektrische schokken.
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd om
mee te koken. Gebruik het apparaat
niet voor andere doeleinden.
• De specificatie van dit apparaat niet
wijzigen.
• Bedien het apparaat niet met natte
handen of als het contact maakt met
water.
• Gebruik alleen de accessoires die zijn
meegeleverd met het apparaat.
• Houd vlammen of verwarmde
voorwerpen weg van vetten en oliën
tijdens het koken en bakken.
• Gebruik geen onbedekte elektrische
roosters.
• Gebruik het apparaat niet als een
opslagoppervlak.
• Gebruik geen vergrootglazen,
verrekijkers of soortgelijke optische
apparaten om direct naar de verlichting
van het apparaat te kijken.
Service
• Neem contact op met de erkende
servicedienst voor reparatie van het
apparaat.
• Gebruik uitsluitend originele
reserveonderdelen.
Verwijdering
WAARSCHUWING! Gevaar
voor letsel of verstikking.
• Neem contact met uw plaatselijke
overheid voor informatie m.b.t. De
correcte afvalverwerking van het
apparaat.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snijd het netsnoer vlak bij het apparaat
af en gooi het weg.
MONTAGE
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
Installatie-instructies
Zie voor volledige informatie
over de installatie van het
apparaat een apart
installatieboekje.
47
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
Algemeen overzicht
Bedieningspaneel
Lamp
Filter
Filterdeksel
1
2
3
4
1
2
3
4
Overzicht bedieningspaneel
1
1
2
3
4
5
2
3
Aan/uit
Eerste motorsnelheid
Tweede motorsnelheid
Derde motorsnelheid
Maximale motorsnelheid
4
5
6
7
8
6 Filterherinnering
7 Kookplaat-naar-kap-functie
8 Lamp
DAGELIJKS GEBRUIK
De kap gebruiken
Controleer de aanbevolen snelheid
volgens onderstaande tabel.
Tijdens het opwarmen van voedsel, koken met potten met deksel.
Tijdens het koken met potten met deksel op meerdere kookzones of
branders, zachtjes bakken.
48
Tijdens het koken en bakken van grote hoeveelheden voedsel zonder
deksel, koken op meerdere kookzones of branders.
Tijdens het koken en bakken van grote hoeveelheden voedsel zonder
deksel, grote luchtvochtigheid. De kap werkt op maximale snelheid.
Na 6 minuten keert het apparaat terug naar de vorige instelling.
Het wordt aanbevolen om de
kap ongeveer 15 minuten na
het koken te laten werken.
Het bedieningspaneel is een
sensorveld. Raak de symbolen
aan om de functies in te
schakelen.
Voor de bediening van de kap:
1. Zet het apparaat aan door op de knop
te drukken.
De functies zijn klaar om te worden
geactiveerd.
2. Raak om de functie in te schakelen het
symbool aan.
Om het apparaat uit te schakelen drukt u
opnieuw op de knop .
Kookplaat-naar-kap-functie
Het is een automatische functie die de
kookplaat op een afzuigkap aansluit.
Zowel de kookplaat als de afzuigkap heeft
een infraroodontvanger. De snelheid van
de ventilator wordt automatisch bepaald
op basis van de modusinstelling en de
temperatuur van de heetste pan op de
kookplaat. U kunt de ventilator van de
kookplaat ook handmatig bedienen. De
functie kan worden geactiveerd vanaf het
paneel van de kookplaat.
Voor meer informatie over het
gebruik van de kookplaat
raadpleegt u de
gebruiksaanwijzing van de
kookplaat.
Maximale motorsnelheid
activeren
Wanneer u op de knop
drukt, begint de
maximale motorsnelheid gedurende 6
minuten te werken. Daarna keert het
apparaat terug naar de vorige
snelheidsinstellingen.
Wanneer de functie actief is,
wordt de filteralarmindicator
ingeschakeld (wit).
Wanneer de functie is
ingeschakeld, heeft een extra
aanraking van de knop
geen
effect.
Filtermelding activeren en
deactiveren
Het filteralarm herinnert u eraan om de
koolfilter te vervangen of te reinigen en de
vetfilter te reinigen. Het controlelampje
van de filter
brandt (rood) gedurende
30 seconden als de vetfilter moet worden
gereinigd. Het controlelampje van de filter
knippert (rood) gedurende 30
seconden als de koolfilter moet worden
vervangen of gereinigd.
Zie “Filteralarm” in hoofdstuk
“Onderhoud en reiniging”.
1. Schakel het bedieningspaneel in.
2. Zorg ervoor dat de pictogrammen
uitgeschakeld zijn.
3 seconden aan om
3. Raak de toets
de koolfiltermelding te activeren of te
deactiveren.
49
Als de melding van de koolfilter
is geactiveerd, knippert het
filterpictogram
(wit)
gedurende 5 seconden.
Als de melding van de koolfilter
is gedeactiveerd, blijft het
filterpictogram
5 seconden
vast (wit) staan.
ONDERHOUD EN REINIGING
De vetfilter reinigen
Elke filter moet ten minste eenmaal per
maand worden gereinigd. Filters worden
gemonteerd met behulp van clips en
pennen aan de andere kant.
De filter reinigen:
1. Trek aan het deksel om het te openen.
De vaatwasser moet op een
lage temperatuur en een korte
cyclus worden ingesteld. De
vetfilter kan verkleuren, maar
dat heeft geen invloed op de
prestaties van het apparaat.
5. Voer de eerste twee stappen in
omgekeerde volgorde uit om de filters
terug te plaatsen.
Herhaal de stappen voor alle filters indien
van toepassing.
De koolfilter vervangen
1
2. Druk op de handgreep van de
montageclip op het filterpaneel onder
de kap (1).
1
2
3. Kantel de voorkant van de filter iets
naar beneden (2) en trek vervolgens.
Herhaal de eerste twee stappen voor alle
filters.
4. Reinig de filters met een spons met
niet-schurende reinigingsmiddelen of
in een vaatwasser.
De koolfilter moet worden vervangen als
het filteralarm brandt.
Zie het filteralarm in dit
hoofdstuk.
De verzadigingstijd van de koolfilter
varieert afhankelijk van het type koken en
de regelmaat van het reinigen van de
vetfilter.
WAARSCHUWING! De
koolfilter is NIET afwasbaar! De
filter kan niet worden
geregenereerd!
Om de koolfilter te vervangen:
1. Haal de vetfilters uit het apparaat.
Zie “De vetfilter reinigen” in dit hoofdstuk.
2. Draai de filter linksom (1) en trek
vervolgens (2).
1
2
50
Voer de stappen in omgekeerde volgorde
uit om de filters terug te plaatsen.
Filteralarm
Zie “Activeren en deactiveren
van het filteralarm” in het
hoofdstuk Dagelijks gebruik.
Zie “De vetfilter reinigen” in dit
hoofdstuk.
Zie “De koolfilter reinigen” of
“De koolfilter vervangen”
(afhankelijk van het filtertype).
Om het alarm te resetten:
Raak de
3 seconden aan.
Het lampje vervangen
Dit apparaat wordt geleverd met een
ledlamp. Dit onderdeel kan alleen door
een technicus worden vervangen.
Raadpleeg in geval van storingen
"Service" in het hoofdstuk
"Veiligheidsinstructies".
PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
Wat moet u doen als ...
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
U kunt het apparaat niet ac‐
tiveren.
Het apparaat is niet aange‐
sloten op een stroomvoor‐
ziening of het is verkeerd
aangesloten.
Controleer of het apparaat
goed is aangesloten op het
lichtnet.
U kunt het apparaat niet ac‐
tiveren.
De zekering is doorgesla‐
gen.
Ga na of de zekering de oor‐
zaak van de storing is. Als
de zekeringen keer op keer
doorslaan, neemt u contact
op met een erkende installa‐
teur.
Het lampje brandt niet.
Het lampje is stuk.
Vervang het lampje. Zie het
hoofdstuk “Onderhoud en
reiniging”
Het apparaat absorbeert niet
genoeg dampen.
De motorsnelheid is niet vol‐
doende voor de optredende
dampen.
Wijzig de snelheid van de
motor.
Het controlelampje van het
Het filteralarm is ingescha‐
keld. De vetfilter moet wor‐
den schoongemaakt.
Zie het filteralarm in hoofd‐
stuk “Onderhoud en reini‐
ging”.
filteralarm
brandt.
51
Probleem
Het controlelampje van het
filteralarm
knippert.
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het filteralarm is ingescha‐
keld. De koolfilter moet wor‐
den vervangen of schoonge‐
maakt.
Zie het filteralarm in hoofd‐
stuk “Onderhoud en reini‐
ging”.
MILIEUBESCHERMING
Recycleer de materialen met het symbool
. Gooi de verpakking in een geschikte
afvalcontainer om het te recycleren.
Bescherm het milieu en de
volksgezondheid en recycleer op een
correcte manier het afval van elektrische
en elektronische apparaten. Gooi
apparaten gemarkeerd met het symbool
niet weg met het huishoudelijk afval.
Breng het product naar het milieustation
bij u in de buurt of neem contact op met
de gemeente.
52
CONTENTS
Safety information
Safety Instructions
Installation
Product description
52
54
55
55
Daily use
Care and cleaning
Troubleshooting
56
57
58
Subject to change without notice.
SAFETY INFORMATION
Before the installation and use of the appliance, carefully
read the supplied instructions. The manufacturer is not
responsible for any injuries or damage that are the result of
incorrect installation or usage. Always keep the instructions
in a safe and accessible location for future reference.
Children and vulnerable people safety
•
•
•
•
•
•
•
This appliance can be used by children aged from 8 years
and above and persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and knowledge if
they have been given supervision or instruction concerning
the use of the appliance in a safe way and understand the
hazards involved.
Children between 3 and 8 years of age and persons with
very extensive and complex disabilities shall be kept away
from the appliance unless continuously supervised.
Children of less than 3 years of age should be kept away
from the appliance unless continuously supervised.
Do not let children play with the appliance.
Keep all packaging away from children and dispose of it
appropriately.
Keep children and pets away from the appliance when it
operates.
Children shall not carry out cleaning and user maintenance
of the appliance without supervision.
General Safety
•
This appliance is intended for domestic use above hobs,
cookers and similar cooking devices.
53
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Before carrying out any maintenance, disconnect the
appliance from the power supply.
CAUTION: Accessible parts may become hot during use
with cooking appliances.
Use only the fixing screws supplied with the appliance if
not supplied, use the screws recommended in the
installation instructions.
Do not use adhesives to fix the appliance.
The minimum distance between the hob surface on which
the pans stand and the lower part of the appliance shall be
at least 65 cm, unless otherwise specified in the
installation instructions for the appliance or hob.
The discharge of air must comply with local authorities
regulations.
Ensure good air ventilation in the room where the
appliance is installed to avoid the backflow of unwanted
gases into the room from appliances burning gas or other
fuels, including open fires.
Make sure that the ventilation openings are not blocked
and the air collected by the appliance is not conveyed into
a duct used to exhaust smoke and steam from other
appliances (central heating systems, thermosiphons,
water-heaters, etc.).
When the appliance operates with other appliances the
maximum vacuum generated in the room should not
exceed 0.04 mbar.
Make sure not to cause damage to the mains cable.
Contact our Authorised Service Centre or an electrician to
change a damaged mains cable.
If the appliance is connected directly to the power supply,
the electrical installation must be equipped with an
isolating device that allows to disconnect the appliance
from the mains at all poles. Complete disconnection must
comply with conditions specified in the overvoltage
category III. The means for disconnection must be
incorporated in the fixed wiring in accordance with the
wiring rules.
54
•
•
•
•
•
•
Do not flambé under the appliance.
Do not use to exhaust hazardous or explosive materials
and vapours.
Clean the appliance regularly with a soft cloth to prevent
the deterioration of the surface material.
Do not use a steam cleaner, water spray, harsh abrasive
cleaners or sharp metal scrapers to clean the surface of
the appliance. Use only neutral detergents.
Clean grease filters regularly (at least every 2 months) and
remove grease deposits from the appliance to prevent the
risk of fire.
Use a cloth or brush to clean the interior of the appliance.
SAFETY INSTRUCTIONS
Installation
WARNING! Risk of injury,
electric shock, fire, burns or
damage to the appliance.
• Only a qualified person must install this
appliance.
• Do not install or use a damaged
appliance.
• Follow the installation instructions
supplied with the appliance.
• Always take care when moving the
appliance as it is heavy. Always use
safety gloves and enclosed footwear.
• Before installing the appliance remove
all the packaging, the labelling and the
protective film.
• Do not install the exhaust air into a wall
cavity, unless the cavity is designed for
that purpose.
Electrical connection
WARNING! Risk of fire and
electric shock.
• All electrical connections should be
made by a qualified electrician.
• Make sure that the parameters on the
rating plate are compatible with the
electrical ratings of the mains power
supply.
• If the symbol ( ) is not printed on the
rating plate, the appliance must be
earthed.
• Always use a correctly installed
shockproof socket.
• Do not let the electricity mains cable
tangle.
• Do not use multi-plug adapters and
extension cables.
• If the mains socket is loose, do not
connect the mains plug.
• Do not pull the mains cable to
disconnect the appliance. Always pull
the mains plug.
• The shock protection of live and
insulated parts must be fastened in
such a way that it cannot be removed
without tools.
• Make sure the appliance is installed
correctly. Loose and incorrect electricity
mains cable can make the terminal
become too hot.
• Connect the appliance at the end of the
installation. Make sure that there is
access to the mains after the
installation.
Use
WARNING! Risk of injury,
burns and electric shock.
55
• This appliance is for cooking purpose
only. Do not use the appliance for other
purpose.
• Do not change the specification of this
appliance.
• Do not operate the appliance with wet
hands or when it has contact with
water.
• Use only the accessories supplied with
the appliance.
• Keep flames or heated objects away
from fats and oils during cooking and
frying.
• Do not use uncovered electric grills.
• Do not use the appliance as a storage
surface.
• Do not use magnifying glasses,
binoculars or similar optical devices to
look directly at the lighting of the
appliance.
Service
• To repair the appliance contact the
Authorised Service Centre.
• Use original spare parts only.
Disposal
WARNING! Risk of injury or
suffocation.
• Contact your municipal authority for
information on how to discard the
appliance correctly.
• Disconnect the appliance from the
mains supply.
• Cut off the mains electrical cable close
to the appliance and dispose of it.
INSTALLATION
WARNING! Refer to Safety
chapters.
Installation instructions
For complete information about
the installation of the appliance
refer to a separate installation
booklet.
PRODUCT DESCRIPTION
General overview
1
2
3
4
1
2
3
4
Control panel
Lamp
Filter
Filter cover
56
Control panel overview
1
1
2
3
4
5
2
3
4
On / Off
First motor speed
Second motor speed
Third motor speed
Maximum motor speed
5
6
7
8
6 Filter reminder
7 Hob to Hood function
8 Lamp
DAILY USE
Using the hood
Check the recommended speed according
to the table below.
While heating up food, cooking with covered pots.
While cooking with covered pots on multiple cooking zones or burn‐
ers, gentle frying.
While boiling, frying big quantities of food without a lid, cooking on
multiple cooking zones or burners.
While boiling, frying big quantities of food without a lid, big humidity.
The hood operates on maximum speed. After 6 minutes the appliance
returns to previous setting.
It is recommended to leave the
hood operating for
approximately 15 minutes after
cooking.
The control Panel is a sensor
field. Touch the symbols to
activate the functions.
To operate the hood:
1. Turn on the appliance by pressing the
button.
The functions are ready to be activated.
2. To activate the function touch the
symbol.
To turn off the appliance press the
button again.
Hob to Hood function
It is an automatic function which connects
the hob with a hood. Both the hob and the
hood have an infrared signal
communicator. Speed of the fan is defined
automatically on basis of mode setting
and temperature of the hottest cookware
on the hob. You can also operate the fan
using the hob manually. The function can
be activated from panel of the hob.
57
For more information how to
use the function refer to the
hob user manual.
Activating Maximum Motor
Speed
When you press the button
, the
Maximum Motor Speed starts to operate
for 6 minutes. After that time, the
appliance returns to its previous speed
settings.
When the function is active, the
filter alarm indicator
is
turned on (white).
filter. The filter indicator
is turned on
(red) for 30 seconds if the grease filter
must be cleaned. The filter indicator
flashes (red) for 30 seconds if the
charcoal filter must be replaced or
cleaned.
Refer to filter alarm in care and
cleaning chapter.
1. Switch on the control panel.
2. Make sure that the icons are turned
off.
3. To activate or deactivate the charcoal
filter notification touch the button
for
3 seconds.
If the charcoal filter notification
is activated, the filter icon
flashes (white) for 5 seconds.
When the function is turned on,
additional touch on the button
does not have any effects.
If the charcoal filter notification
is deactivated, the filter icon
remains fixed (white) for 5
seconds.
Activating and deactivating the
filter notification
Filter alarm reminds to change or clean
the charcoal filter and clean the grease
CARE AND CLEANING
Cleaning the grease filter
Each filter must be cleaned at least once a
month. Filters are mounted with the use of
clips and pins on the opposite side.
1
To clean the filter:
1. Pull the cover to open it.
1
2. Press the handle of the mounting clip
on the filter panel underneath the hood
(1).
2
3. Slightly tilt the front of the filter
downwards (2), then pull.
Repeat the first two steps for all filters.
4. Clean the filters using a sponge with
non abrasive detergents or in a
dishwasher.
58
The dishwasher must be set to
a low temperature and a short
cycle. The grease filter may
discolour, it has no influence on
the performance of the
appliance.
5. To mount the filters back follow the
first two steps in reverse order.
Repeat the steps for all filters if applicable.
Replacing the charcoal filter
The charcoal filter must be replaced if the
filter alarm is on.
Refer to the filter alarm in this
chapter.
The time of saturation of the charcoal filter
varies depending on the type of cooking
and the regularity of cleaning the grease
filter.
WARNING! The charcoal filter
is NON-washable! The filter
cannot be regenerated!
To replace the charcoal filter:
1. Remove the grease filters from the
appliance.
Refer to "Cleaning the grease filter" in this
chapter.
2. Turn the filter counterclockwise (1) and
then pull (2).
1
2
TROUBLESHOOTING
WARNING! Refer to Safety
chapters.
To mount the filters back follow the steps
in reverse order.
Filter alarm
Refer to activating and
deactivating the filter alarm in
daily use chapter.
Refer to cleaning the grease
filter in this chapter.
Refer to cleaning the charcoal
filter or replacing the charcoal
filter (depends on filter type).
To reset the alarm:
Touch the
for 3 seconds.
Replacing the lamp
This appliance is supplied with a LED
lamp. This part can be replaced by a
technician only. In case of any malfunction
refer to "Service" in the "Safety
Instructions" chapter.
59
What to do if...
Problem
Possible cause
Remedy
You cannot activate the ap‐
pliance.
The appliance is not con‐
nected to a power supply or
it is connected incorrectly.
Check if the appliance is
correctly connected to the
electrical supply.
You cannot activate the ap‐
pliance.
The fuse is blown.
Make sure that the fuse is
the cause of the malfunc‐
tion. If the fuse is blown
again and again, contact a
qualified electrician.
The lamp does not operate.
The lamp is defective.
Replace the lamp. Refer to
the "Care and Cleaning"
chapter
The appliance does not ab‐
sorb enough vapours.
The motor speed is not ade‐
quate to the appearing va‐
pours.
Change the speed of the
motor.
The filter alarm indicator
is on.
The filter alarm is on. The
grease filter must be
cleaned.
Refer to the filter alarm in
care and cleaning chapter.
The filter alarm indicator
flashes.
The filter alarm is on. The
charcoal filter must be re‐
placed or cleaned.
Refer to the filter alarm in
care and cleaning chapter.
ENVIRONMENTAL CONCERNS
Recycle materials with the symbol . Put
the packaging in relevant containers to
recycle it. Help protect the environment
and human health by recycling waste of
electrical and electronic appliances. Do
not dispose of appliances marked with the
symbol with the household waste.
Return the product to your local recycling
facility or contact your municipal office.
60
SISUKORD
Ohutusinfo
Ohutusjuhised
Paigaldamine
Toote kirjeldus
60
62
63
63
Igapäevane kasutamine
Puhastus ja hooldus
Veaotsing
64
65
66
Jäetakse õigus teha muutusi.
OHUTUSINFO
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege kaasasolev
juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei võta endale vastutust
vigastuste või varalise kahju eest, mis on tingitud
paigaldusnõuete eiramisest või väärast kasutusest. Hoidke
kasutusjuhend kindlas kohas alles, et saaksite seda
vajadusel vaadata.
Laste ja ohustatud inimeste turvalisus
•
•
•
•
•
•
•
Üle 8-aastased lapsed ning füüsilise, sensoorse või
vaimse erivajadusega või oskuste ja teadmisteta inimesed
võivad seda seadet kasutada vaid järelvalve olemasolul ja
juhul, kui neid on õpetatud seadet turvaliselt kasutama
ning nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid
ohte.
Lapsed vanuses 3 kuni 8 aastat ning raske või keerulise
puudega isikud tuleks hoida eemal, kui neil ei saa pidevalt
silma peal hoida.
Alla 3-aastased lapsed tuleks seadmest eemal hoida, kui
täiskasvanu nende tegevust ei jälgi.
Ärge lubage lastel seadmega mängida.
Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas ja
kõrvaldage see nõuetekohaselt.
Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadmest eemal, kui see
töötab.
Ilma järelvalveta ei tohi lapset seadet puhastada ega
hooldustoiminguid läbi viia.
61
Üldine ohutus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
See seade on mõeldud koduseks kasutamiseks pliitide,
küpsetusahjude ja muude sarnaste küpsetusseadmete
kohal.
Enne mis tahes hooldustöid ühendage seade vooluvõrgust
lahti.
ETTEVAATUST! Küpsetusseadmetega kasutamisel võivad
juurdepääsetavad osad kuumeneda.
Kasutage ainult seadmega kaasasolevaid kinnituskruvisid;
nende puudumisel kasutage paigaldusjuhendis soovitatud
kruvisid.
Ärge kasutage seadme kinnitamiseks liimi ega teipi.
Minimaalne vahekaugus pliidipinna (millele asetatakse
nõud) ja seadme alumise külje vahel peab olema vähemalt
65 cm, kui seadme või pliidi paigaldusjuhendis ei ole
öeldud teisiti.
Õhu väljaviik peab vastama kohalikele eeskirjadele.
Jälgige, et paigaldatavas ruumis oleks tagatud korralik
ventilatsioon, mis takistaks sinna gaasi, muu kütuse või
lahtise leegi põlemise tagajärjel tekkivate ebasoovitatavate
gaaside imbumist.
Jälgige, et ventilatsiooniavad poleks tõkestatud ja et
seadme poolt kogutud õhk poleks suunatud torusse, kuhu
suundub teistest seadmetest pärit suits ja aur
(keskküttesüsteemid, termosifoonid, veesoojendajad jne).
Kui seadmega koos kasutatakse teisi seadmeid, ei tohiks
ruumis tekkinud maksimaalne alarõhk olla üle 0,04 mbar.
Jälgige, et te toitejuhet ei vigastaks. Vigastatud toitejuhtme
vahetamiseks võtke ühendust volitatud
teeninduskeskusega.
Kui seade on ühendatud otse vooluvõrku, peab
elektriühendus olema varustatud isolatsiooniseadisega,
mis võimaldab seadme vooluvõrgust eemaldada
mitmepooluselise lahklülitiga. Täielik lahtiühendamine
peab vastama liigpinge III kategoorias sätestatud
tingimustele. Lahtiühendamine kohapealsest
62
•
•
•
•
•
•
juhtmesüsteemist peab olema kooskõlas elektrijuhtmeid
käsitlevate eeskirjadega.
Ärge seadme all lahtist leeki kasutage.
Ärge kasutage seadet ohtlike või plahvatusohtlike ainete ja
aurude väljajuhtimiseks.
Puhastage seadet regulaarselt pehme lapiga, et vältida
pinnamaterjali kahjustumist.
Ärge kasutage seadme pinna puhastamiseks aurupuhastit,
veepihustit, tugevatoimelisi abrasiivseid aineid või teravaid
metallkaabitsaid. Kasutage ainult neutraalseid pesuaineid.
Süttimisohu ärahoidmiseks puhastage rasvafiltreid
regulaarselt (vähemalt 2 kuu tagant) ja eemaldage
kogunenud rasv seadmelt.
Puhastage seadme sisemust lapi või harjaga.
OHUTUSJUHISED
Paigaldamine
HOIATUS! Vigastuse,
elektrilöögi, tulekahju, põletuste
või seadme kahjustamise oht!
• Seadet tohib paigaldada ainult
kvalifitseeritud tehnik.
• Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada
ega kasutada.
• Järgige seadmega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid.
• Kuna seade on raske, olge selle
liigutamisel ettevaatlik. Kasutage
töökindaid ja kinnisi jalanõusid.
• Enne seadme paigaldamist eemaldage
kogu pakend, sildid ja kaitsekile.
• Ärge paigaldage õhu väljaviiku
seinaõõnsusse, välja arvatud juhul, kui
see on selleks otstarbeks mõeldud.
Elektriühendus
HOIATUS! Tulekahju- ja
elektrilöögioht!
• Kõik elektriühendused peab teostama
kvalifitseeritud elektrik.
• Kontrollige, kas andmeplaadil olevad
elektriandmed vastavad teie kohaliku
vooluvõrgu näitajatele.
• Kui andmeplaadil ei ole trükitud
sümbolit ( ), tuleb see seade
maandada.
• Kasutage alati nõuetekohaselt
paigaldatud elektriohutut pistikupesa.
• Vältige elektrijuhtmete sassiminekut.
• Ärge kasutage mitmikpistikuid ega
pikenduskaableid.
• Kui seinakontakt logiseb, ärge sinna
toitepistikut pange.
• Seadet vooluvõrgust eemaldades ärge
tõmmake toitekaablist. Võtke alati kinni
pistikust.
• Isoleeritud ja isoleerimata osad peavad
olema kinnitatud nii, et neid ei saaks
eemaldada ilma tööriistadeta.
• Veenduge, et seade on õigesti
paigaldatud. Lahtise ja sobimatu
elektrijuhtme kasutamisel võib
seinakontakt üle kuumeneda.
• Paigaldamisel jätke ühendamine kõige
viimaseks. Veenduge, et pärast
paigaldamist säilib juurdepääs
elektrivarustusele.
63
Kasutamine
Hooldus
HOIATUS! Vigastuse, põletuse
või elektrilöögioht!
• See seade on ette nähtud ainult
toiduvalmistamiseks. Ärge kasutage
seadet muudel eesmärkidel.
• Ärge muutke seadme tehnilisi omadusi.
• Ärge kasutage seadet märgade kätega
või juhul, kui seade on kontaktis veega.
• Kasutage ainult seadmega
kaasasolevaid tarvikuid.
• Toiduvalmistamisel jälgige, et leegid
ega kuumad osad ei puutuks rasva või
õliga kokku.
• Ärge kasutage katmata elektrilisi reste.
• Ärge kasutage seadet hoiupinnana.
• Ärge kasutage suurendusklaasi,
binoklit või muid optilisi seadmeid, et
vaadata lähedalt seadme valgustit.
• Seadme parandamiseks võtke
ühendust volitatud
teeninduskeskusega.
• Kasutage ainult originaalvaruosi.
Kõrvaldamine
HOIATUS! Lämbumis- või
vigastusoht!
• Seadme õige kõrvaldamise kohta saate
täpsemaid juhiseid kohalikust
omavalitsusest.
• Eemaldage seade vooluvõrgust.
• Lõigake elektrijuhe seadme lähedalt
läbi ja visake ära.
PAIGALDAMINE
HOIATUS! Vt ohutust
käsitlevaid peatükke.
Paigaldusjuhised
Täieliku ülevaate seadme
paigaldamise kohta leiate
iseseisvast paigaldusjuhendist.
TOOTE KIRJELDUS
Ülevaade
1
2
3
4
1
2
3
4
Juhtpaneel
Lamp
Filter
Filtri kate
64
Juhtpaneeli ülevaade
1
1
2
3
4
5
2
3
4
Sisse/välja
Esimene mootorikiirus
Teine mootorikiirus
Kolmas mootorikiirus
Maksimaalne mootorikiirus
5
6
7
8
6 Filtri meeldetuletus
7 Pliidi ja õhupuhasti ühendusfunktsioon
8 Lamp
IGAPÄEVANE KASUTAMINE
Õhupuhasti kasutamine
Kontrollige soovitatavaid kiirusi allolevast
tabelist.
Toidu soojendamine, toiduvalmistamine kaanega nõudes.
Toiduvalmistamine kaanega nõudes mitmel keedualal või põletil, ker‐
ge praadimine.
Keetmine, suuremate koguste praadimine ilma kaaneta, toiduvalmis‐
tamine mitmel keedualal või põletil.
Keetmine, suuremate koguste praadimine ilma kaaneta, suur niiskus.
Õhupuhasti töötab maksimumvõimsusel. 6 minuti pärast pöördub sea‐
de tagasi eelmise seade juurde.
Pärast toiduvalmistamise lõppu
soovitatakse õhupuhasti umbes
15 minutiks tööle jätta.
Juhtpaneel on sensorväli.
Puudutage sümboleid, et
funktsioon aktiveerida.
Õhupuhasti kasutamiseks:
1. Lülitage seade sisse, vajutades nuppu.
Funktsioonid saab sisse lülitada.
2. Funktsiooni aktiveerimiseks puudutage
sümbolit.
Seadme väljalülitamiseks vajutage uuesti
nuppu.
Pliidi ja õhupuhasti
ühendusfunktsioon
See on automaatne funktsioon, mis
ühendab pliidi ja õhupuhasti. Nii pliidil kui
ka õhupuhastil on infrapunasignaalkommunikaator. Ventilaatori kiirus
määratakse automaatselt valitud režiimi ja
pliidil oleva kõige kuumema nõu
temperatuuri alusel. Ventilaatori tööd saab
pliidi kaudu ka käsitsi juhtida. Funktsiooni
saab sisse lülitada pliidi paneelilt.
65
Lisateavet funktsiooni
kasutamise kohta leiate pliidi
kasutusjuhendist.
Maksimaalse mootorikiiruse
sisselülitamine
Vajutades nuppu
, lülitub maksimaalne
mootorikiirus sisse 6 minutiks. Pärast seda
pöördub seade tagasi eelmisele
kiirustasemele.
Kui funktsioon on sisse
lülitatud, on filtri hoiatuse
indikaator
sees (valge).
Kui funktsioon on sisse
lülitatud, ei ole nupu
täiendaval puudutamisel mingit
mõju.
rasvafilter puhastada. Kui rasvafilter vajab
puhastamist, lülitub filtri indikaator
sisse 30 sekundiks (punaselt). Kui söefilter
tuleb asendada või puhastada, vilgub
ekraanil filtri indikaator
30 sekundit
(punaselt).
Vaadake filtri hoiatust
puhastuse ja hoolduse
peatükis.
1. Lülitage sisse juhtpaneel.
2. Veenduge, et ikoonid on välja lülitatud.
3. Söefiltri teadaande sisse- või
väljalülitamiseks puudutage nuppu
3 sekundit.
Kui söefiltri teadaanne on sisse
lülitatud, vilgub filtri ikoon
5
sekundit (valgelt).
Kui söefiltri teadaanne on välja
lülitatud, põleb filtri ikoon
5
sekundit ühtlaselt (valgelt).
Filtri teadaande sisse- ja
väljalülitamine
Filtri hoiatus tuletab meelde, et söefilter
tuleb asendada või puhastada ja
PUHASTUS JA HOOLDUS
Rasvafiltri puhastamine
Iga filtrit tuleb puhastada vähemalt kord
kuus. Filtrid on kinnitatud vastaskülgedel
asuvate klambrite ja varraste abil.
1
Filtri puhastamiseks:
1. Tõmmake katet, et see avada.
1
2. Vajutage kinnitusklambri hoidikut, mis
asub filtripaneelil õhupuhasti all (1).
2
3. Kallutage filtri esiosa kergelt allapoole
(2), seejärel tõmmake.
Korrake kahte esimest sammu kõigi
filtritega.
4. Peske filtreid mitteabrasiivse
pesuvahendi ja käsnaga või
nõudepesumasinas.
66
Valige nõudepesumasinas
madala temperatuuriga lühike
tsükkel. Rasvafilter võib kergelt
muuta värvi, kuid see ei mõjuta
kuidagi seadme tööd.
5. Filtrite tagasiasetamiseks korrake
kahte esimest sammu vastupidises
järjekorras.
Korrake toimingut kõigi filtritega.
Söefiltri asendamine
Kui filtri hoiatus on sees, tuleb söefilter
asendada.
Vt filtri hoiatust käesolevas
peatükis.
Söefiltri kasutusaeg võib olla erinev,
sõltudes toiduvalmistamise tüübist ja
rasvafiltri puhastamise sagedusest.
HOIATUS! Söefilter EI OLE
pestav! Filtrit ei saa uuendada!
Söefiltri tagasiasetamiseks:
1. Eemaldage seadmest kõik rasvafiltrid.
Vt käesoleva peatüki osa "Rasvafiltri
puhastamine".
2. Keerake filtrit vastupäeva (1) ja
seejärel tõmmake (2).
1
2
VEAOTSING
HOIATUS! Vt ohutust
käsitlevaid peatükke.
Filtrite tagasiasetamiseks korrake
toimingut vastupidises järjekorras.
Filtri hoiatus
Filtri hoiatuse sisse- ja
väljalülitamise kohta leiate
teavet igapäevase kasutamise
jaotisest.
Vaadake käesoleva peatüki
rasvafiltri puhastamise osa.
Vaadake söefiltri puhastamise
või söefiltri asendamise jaotist
(olenevalt filtri tüübist).
Hoiatuse lähtestamiseks:
Puudutage 3 sekundit
.
Lambi asendamine
Selle seadme juurde kuulub ka LED-lamp.
Seda osa võib asendada ainult tehnik. Mis
tahes rikke korral vaadake jaotist
"Hooldus" peatükis "Ohutusjuhised".
67
Mida teha, kui...
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Seade ei käivitu.
Seade ei ole vooluvõrku
ühendatud või on ühendatud
valesti.
Kontrollige, kas seade on õi‐
gesti vooluvõrku ühendatud.
Seade ei käivitu.
Kaitse on vallandunud.
Tehke kindlaks, kas tõrke
põhjustas kaitse. Kui kaitse
korduvalt uuesti vallandub,
võtke ühendust elektrikuga.
Lamp ei põle.
Lamp on katki.
Asendage lamp. Vt peatükki
"Puhastus ja hooldus".
Seade ei ima auru piisavalt
hästi.
Valitud mootorikiirus ei vasta
tekkivale auruhulgale.
Muutke mootorikiirust.
Filtri hoiatuse indikaator
põleb.
Filtri hoiatus põleb. Rasvafil‐
ter vajab puhastamist.
Vaadake filtri hoiatust pu‐
hastuse ja hoolduse peatü‐
kis.
Filtri hoiatuse indikaator
vilgub.
Filtri hoiatus põleb. Söefilter
tuleb asendada või puhasta‐
da.
Vaadake filtri hoiatust pu‐
hastuse ja hoolduse peatü‐
kis.
JÄÄTMEKÄITLUS
Sümboliga
tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse. Aidake
hoida keskkonda ja inimeste tervist ja
suunake elektri- ja elektroonilised jäätmed
ringlusse. Ärge visake sümboliga
tähistatud seadmeid muude
majapidamisjäätmete hulka. Viige seade
kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi
saamiseks kohalikku omavalitsusse.
68
SISÄLTÖ
Turvallisuustiedot
Turvallisuusohjeet
Asennus
Tuotekuvaus
68
70
71
71
Päivittäinen käyttö
Hoito ja puhdistus
Vianmääritys
72
73
75
Oikeus muutoksiin pidätetään.
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta
henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita aina
varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia
käyttökertoja varten.
Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
•
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt,
joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän
riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta
sen käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin,
kun heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja
ohjaa heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja
ymmärtämään sen käyttöön liittyvät vaarat.
Laite on pidettävä 3-8-vuotiaiden lasten ja erittäin
vakavasti liikuntarajoitteisten henkilöiden ulottumattomissa,
ellei heitä valvota jatkuvasti.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta, ellei
heitä valvota jatkuvasti.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja
hävittää asianmukaisesti.
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota sen ollessa
toiminnassa.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa laitteeseen
käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
69
Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tämä laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön keittotasojen,
liesien ja vastaavien ruoanlaittolaitteiden päällä.
Irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen huoltoa.
HUOMAUTUS: Laitteen kosketettavissa olevat osat voivat
kuumentua, kun sitä käytetään ruoanlaittolaitteiden
kanssa.
Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettuja
kiinnitysruuveja. Jos ne eivät kuulu pakkaukseen, käytä
asennusohjeissa suositeltuja ruuveja.
Laitteen kiinnityksessä ei saa käyttää liimaa.
Jätä pannujen alla olevan keittotason pinnan ja laitteen
alaosan väliin vähintään 65 cm tilaa, ellei muuta mainita
laitteen tai keittotason asennusohjeissa.
Ilmanpoistojärjestelmän tulee olla paikallisten määräyksien
mukainen.
Varmista, että huoneen ilmanvaihto on hyvä. Muiden
kaasulla tai polttoaineilla toimivien laitteiden tai avotulien
kehittämät höyryt tai savu eivät saa päästä tilaan
ilmastointikanavien kautta.
Varmista, ettei tuuletusaukoissa ole tukoksia ja ettei
laitteen keräämää ilmaa syötetä muiden laitteiden savunja höyrynpoistokanaviin (keskuslämmitysjärjestelmät,
termosifonit, vedenlämmittimet, jne.).
Kun laite toimii muiden laitteiden kanssa, huoneen alipaine
saa olla korkeintaan 0,04 mbar.
Varmista, ettei virtajohto vaurioidu. Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluumme tai sähköasentajaan
vaurioituneen virtajohdon vaihtamiseksi.
Jos laite on liitetty suoraan sähköverkkoon,
sähköjärjestelmään on asennettava eristyslaite, joka
mahdollistaa virran katkaisemisen kaikista laitteen
navoista. Täydellinen virran katkaisu on taattava
ylijänniteluokan III määrityksien mukaisesti.
Virrankatkaisulaite tulee integroida pysyvään johdotukseen
johdotussäätöjen mukaisesti.
70
•
•
•
•
•
•
Älä liekitä laitteen alla.
Ei saa käyttää vaarallisten tai räjähtävien materiaalien ja
höyryjen sammuttamiseen.
Puhdista laite säännöllisesti pehmeällä liinalla, jotta
pintamateriaali pysyisi hyväkuntoisena.
Älä käytä höyrypesuria, vesisuihkua, voimakkaita
hankaavia puhdistusaineita tai teräviä metallikaapimia
laitteen pinnan puhdistamiseen. Käytä ainoastaan mietoja
pesuaineita.
Puhdista rasvasuodattimet säännöllisesti (vähintään 2
kuukauden välein) ja poista rasvajäämät laitteesta
tulipalovaaran välttämiseksi.
Puhdista laitteen sisäosa liinalla tai harjalla.
TURVALLISUUSOHJEET
Asennus
VAROITUS! Virheellinen käyttö
voi aiheuttaa henkilövahinkoja,
sähköiskuja, tulipaloja,
palovammoja tai laitteen
vaurioitumisen.
• Asennuksen saa suorittaa vain
ammattitaitoinen henkilö.
• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai
käyttää.
• Noudata koneen mukana toimitettuja
asennusohjeita.
• Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit, merkit
ja suojakalvot ennen laitteen
asentamista.
• Ilmanpoistoa ei saa asentaa seinän
sisään, ellei seinän syvennystä ole
tarkoitettu tähän tarkoitukseen.
Sähköliitäntä
VAROITUS! Tulipalo- ja
sähköiskuvaara.
• Kaikki sähkökytkennät tulee jättää
asiantuntevan sähköasentajan
vastuulle.
• Varmista, että arvokilvessä olevat
parametrit ovat verkkovirtalähteen
sähköarvojen mukaisia.
• Jos symbolia ( ) ei ole merkitty
arvokilpeen, laite on maadoitettava.
• Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
• Varo, ettei virtajohto takerru kiinni
mihinkään.
• Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
• Jos pistoke on löysästi kiinni
virtajohdossa, älä kiinnitä sitä
pistorasiaan.
• Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
• Jännitteenalaisten ja eristettyjen osien
suojat tulee asentaa niin, ettei niiden
irrotus onnistu ilman työkaluja.
• Varmista, että laite on asennettu oikein.
Löysät tai vääränlaiset virtajohdot
voivat aiheuttaa liittimen
ylikuumenemisen.
• Liitä laite asennuksen jälkeen.
Varmista, että verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
71
Käyttö
VAROITUS!
Henkilövahinkojen,
palovammojen ja sähköiskujen
vaara.
• Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
ruoanlaittoon. Laitetta ei saa käyttää
muuhun tarkoitukseen.
• Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
• Älä käytä laitetta märillä käsillä tai kun
se on kosketuksissa veteen.
• Käytä ainoastaan laitteen mukana
toimitettuja lisävarusteita.
• Pidä liekit tai kuumat esineet kaukana
rasvoista ja öljyistä ruoanvalmistuksen
ja paistamisen aikana.
• Älä käytä suojaamattomia sähkögrillejä.
• Älä käytä laitetta säilytystasona.
• Älä katso suoraan laitteen valoon
suurennuslaseilla, kiikareilla tai
vastaavilla optisilla laitteilla.
Huoltopalvelu
• Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
• Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
Hävittäminen
VAROITUS! Henkilövahinkotai tukehtumisvaara.
• Kysy lisätietoa laitteen oikeaoppisesta
hävittämisestä paikalliselta
viranomaiselta.
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja
hävitä se.
ASENNUS
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Asennusohjeet
Katso kaikki laitteen asennusta
koskevat tiedot erillisestä
asennusoppaasta.
TUOTEKUVAUS
Laitteen osat
1
2
3
4
1
2
3
4
Käyttöpaneeli
Lamppu
Suodatin
Suodattimen kansi
72
Käyttöpaneelin osat
1
1
2
3
4
5
2
3
4
On/Off
Moottorin ensimmäinen nopeustaso
Moottorin toinen nopeustaso
Moottorin kolmas nopeustaso
Moottorin maksiminopeus
5
6
7
8
6 Suodattimen muistutus
7 Hob to Hood -toiminto
8 Valo
PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
Liesituulettimen käyttö
Tarkista suositeltu nopeus alla olevasta
taulukosta.
Ruokien lämmitys, ruoanvalmistus kannellisilla keittoastioilla.
Ruoanvalmistus kannellisilla keittoastioilla useammalla keittoalueella
tai polttimella, kevyt paistaminen.
Keittäminen, suurien ruokamäärien paistaminen ilman kantta, ruoan‐
valmistus useammalla keittoalueella tai polttimella.
Keittäminen, suurien ruokamäärien paistaminen ilman kantta, suuri
kosteus. Liesituuletin toimii maksiminopeudella. 6 minuutin kuluttua
laite palauttaa edellisen asetuksen.
Liesituuletin on suositeltavaa
jättää toimintaan noin 15
minuutin ajaksi ruoanlaiton
jälkeen.
Käyttöpaneeli koostuu
kosketusnäytöstä. Toiminnot
voidaan kytkeä päälle
koskettamalla symboleja.
Liesituulettimen käyttäminen:
1. Kytke laite päälle painamalla painiketta
.
Toiminnot voidaan kytkeä toimintaan.
2. Kytke toiminto toimintaan
koskettamalla symbolia.
Sammuta laite painamalla uudelleen
painiketta .
Hob to Hood -toiminto
Kyseessä on automaattitoiminto, joka
yhdistää keittotason liesituulettimeen.
Sekä keittotasossa että liesituulettimessa
on infrapunasignaalin viestin. Puhaltimen
nopeus säätyy automaattisesti tilaasetuksen ja keittotasolla olevan
kuumimman keittoastian lämpötilan
mukaan. Puhallinta voidaan säätää myös
73
keittotasosta manuaalisesti. Toiminto
voidaan kytkeä toimintaan keittotason
paneelista.
Lisätietoa toiminnon
käyttämisestä löytyy
keittotason käyttöohjeesta.
Moottorin maksiminopeuden
aktivoiminen
Painiketta
painaessa moottorin
maksiminopeus käynnistyy 6 minuutin
ajaksi. Sen jälkeen laite palaa edelliseen
nopeusasetukseen.
Kun toiminto on toiminnassa,
suodattimen hälytyksen
merkkivalossa
palaa
(valkoinen) valo.
Kun toiminto on kytketty
toimintaan, painikkeen
kosketuksilla ei ole vaikutusta.
Suodattimen hälytyksen
kytkeminen päälle ja pois päältä
Suodattimen hälytys ilmoittaa
hiilisuodattimen vaihto- tai
puhdistustarpeesta sekä
rasvasuodattimen puhdistustarpeesta.
Suodattimen merkkivaloon
syttyy
(punainen) valo 30 sekunnin ajaksi, jos
rasvasuodattimen puhdistus on tarpeen.
Suodattimen merkkivalossa
vilkkuu
(punainen) valo 30 sekunnin ajan, jos
hiilisuodattimen vaihto tai puhdistus on
tarpeen.
Lue suodattimen hälytystiedot
kohdasta "Hoito ja puhdistus".
1. Kytke käyttöpaneeli päälle.
2. Varmista, että kuvakkeet ovat
sammuneet.
3. Kytke hiilisuodattimen hälytys päälle ja
pois päältä koskettamalla painiketta
3 sekunnin ajan.
Jos hiilisuodattimen hälytys on
päällä, suodattimen
kuvakkeessa
vilkkuu
(valkoinen) valo 5 sekunnin
ajan.
Jos hiilisuodattimen hälytys on
pois päältä, suodattimen
kuvakkeessa
palaa
(valkoinen) valo 5 sekunnin
ajan.
HOITO JA PUHDISTUS
Rasvasuodattimen
puhdistaminen
Suodattimet tulee puhdistaa vähintään
kerran kuukaudessa. Suodattimet tulee
asentaa pidikkeiden avulla niin, että tapit
ovat vastakkaisella puolella.
Suodattimen puhdistaminen:
1. Vedä kansi auki.
1
2. Paina asennuspidikkeen kahvaa
liesituulettimen alaosassa olevassa
suodatinpaneelissa (1).
74
Hiilisuodattimen vaihtaminen:
1
1. Irrota rasvasuodattimet laitteesta.
Lue ohjeet tämän luvun osiosta
"Rasvasuodattimen puhdistaminen".
2. Kierrä suodatinta vastapäivään (1) ja
vedä sen jälkeen (2).
2
1
3. Kallista suodattimen etuosaa hiukan
alaspäin (2) ja vedä sen jälkeen.
Toista kaksi ensimmäistä vaihetta jokaisen
suodattimen kohdalla.
4. Puhdista suodattimet sienellä käyttäen
hankaamattomia pesuaineita tai pese
ne astianpesukoneessa.
Pese astianpesukoneen
alhaisella lämpötilalla ja
lyhyellä ohjelmalla.
Rasvasuodattimessa voi
esiintyä värimuutoksia, tämä ei
vaikuta laitteen suorituskykyyn.
5. Asenna suodattimet takaisin
noudattamalla kahden ensimmäisen
vaiheen ohjeita päinvastaisessa
järjestyksessä.
Toista vaiheet tarvittaessa kaikkien
suodattimien kohdalla.
Hiilisuodattimen vaihtaminen
Hiilisuodatin tulee vaihtaa, jos
suodattimen hälytys on aktivoitunut.
Lue ohjeet tämän luvun osiosta
"Suodattimen hälytys".
Hiilisuodattimen kyllästymisaika vaihtelee
ruoanlaittotavan ja rasvasuodattimen
puhdistustiheyden mukaan.
VAROITUS! Hiilisuodatinta EI
VOI pestä! Suodatinta ei voi
regeneroida!
2
Asenna suodattimet takaisin
noudattamalla ohjeita päinvastaisessa
järjestyksessä.
Suodattimen hälytys
Katso lisätietoa suodattimen
hälytyksen kytkemisestä
toimintaan ja pois toiminnasta
Päivittäinen käyttö -luvusta.
Lue ohjeet tämän luvun osiosta
"Rasvasuodattimen
puhdistaminen".
Katso osio "Hiilisuodattimen
puhdistaminen" tai
"Hiilisuodattimen vaihtaminen"
(suodattimen mallista riippuen).
Kuittaa hälytys seuraavasti:
Kosketa
ajan.
-painiketta kolmen sekunnin
Lampun vaihtaminen
Laitteen mukana toimitetaan LED-lamppu.
Tämän osan saa vaihtaa ainoastaan
huoltoteknikko. Mikäli laitteessa esiintyy
toimintahäiriöitä, katso kohta "Huolto"
luvusta "Turvallisuusohjeet".
75
VIANMÄÄRITYS
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Käyttöhäiriöt
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Laite ei kytkeydy toimintaan.
Laitetta ei ole kytketty säh‐
köverkkoon tai se on liitetty
sähköverkkoon virheellisesti.
Tarkista, onko laite kytketty
oikein sähköverkkoon.
Laite ei kytkeydy toimintaan.
Sulake on palanut.
Tarkista, onko toimintahäiri‐
ön syynä sulake. Jos sulake
palaa aina uudelleen, kään‐
ny sähköalan ammattilaisen
puoleen.
Valo ei syty.
Lamppu on palanut.
Vaihda lamppu. Lue ohjeet
kohdasta "Hoito ja puhdis‐
tus".
Laite ei poista höyryä riittä‐
vän tehokkaasti.
Moottorin nopeus on riittä‐
mätön muodostuvaan höy‐
ryyn nähden.
Säädä moottorin nopeutta.
Suodattimen hälytyksen
Suodattimen hälytys on akti‐
voitunut. Rasvasuodatin on
puhdistettava.
Lue suodattimen hälytystie‐
dot kohdasta "Hoito ja puh‐
distus".
Suodattimen hälytys on akti‐
voitunut. Hiilisuodatin on
vaihdettava tai puhdistetta‐
va.
Lue suodattimen hälytystie‐
dot kohdasta "Hoito ja puh‐
distus".
merkkivalo
palaa.
Suodattimen hälytyksen
merkkivalo
vilkkuu.
YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
76
TABLE DES MATIÈRES
Informations de sécurité
Instructions de sécurité
Installation
Description de l'appareil
76
78
79
80
Utilisation quotidienne
Entretien et nettoyage
Dépannage
80
82
83
Sous réserve de modifications.
INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez
soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne
pourra être tenu pour responsable des blessures et dégâts
résultant d'une mauvaise installation ou utilisation.
Conservez toujours les instructions dans un lieu sûr et
accessible pour vous y référer ultérieurement.
Sécurité des enfants et des personnes vulnérables
•
•
•
•
•
•
•
Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de
8 ans, ainsi que des personnes dont les capacités
physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou dont
les connaissances et l'expérience sont insuffisantes, à
condition d'être surveillés ou d'avoir reçu des instructions
concernant l'utilisation sécurisée de l'appareil et de
comprendre les risques encourus.
Les enfants entre 3 et 8 ans et les personnes ayant un
handicap très important et complexe doivent être tenus à
l'écart de l'appareil, à moins d'être surveillés en
permanence.
Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart
de l'appareil, à moins d'être surveillés en permanence.
Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants et
jetez-les convenablement.
Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil
lorsque celui-ci est en cours de fonctionnement.
Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre une
opération de maintenance sur l'appareil sans surveillance.
77
Consignes générales de sécurité
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Cet appareil est conçu pour une utilisation domestique sur
des tables de cuisson, des cuisinières ou d'autres
appareils de cuisson similaires.
Avant d'effectuer une opération de maintenance,
débranchez l'appareil de la prise secteur.
ATTENTION : Les parties accessibles peuvent devenir
chaudes en cours d'utilisation en raison des appareils de
cuisson.
Utilisez uniquement les vis de fixation fournies avec
l'appareil. Si elles ne sont pas fournies, utilisez les vis
recommandées dans les instructions d'installation.
N'utilisez pas d'adhésifs pour fixer l'appareil.
La distance minimale entre la surface de la table de
cuisson sur laquelle les récipients sont posés et la partie
inférieure de l'appareil doit être d'au moins 65 cm, sauf
indication contraire dans les instructions d'installation de
l’appareil ou de la table de cuisson.
L'évacuation d'air doit être conforme aux réglementations
des autorités locales.
Aérez suffisamment la pièce où est installé l'appareil pour
éviter le reflux de gaz provenant d'appareils utilisant
d'autres combustibles, y compris les flammes nues.
Assurez-vous que les aérations ne sont pas bouchées et
que l'air aspiré par l'appareil ne provient pas d'un conduit
d'évacuation des fumées et vapeurs émises par d'autres
appareils (systèmes de chauffage central, thermosiphons,
chauffe-eau, etc.).
Lorsque l'appareil fonctionne avec d'autres appareils, le
vide maximal généré dans la pièce ne doit pas dépasser
0,04 mbar.
Veillez à ne pas endommager le câble d'alimentation.
Contactez notre centre de maintenance agréé ou un
électricien pour remplacer le câble d'alimentation s'il est
endommagé.
78
•
•
•
•
•
•
•
Si l'appareil est directement branché sur l'alimentation
secteur, l'installation électrique doit être équipée d'un
dispositif d'isolation permettant de débrancher l'appareil du
secteur avec une coupure omnipolaire. La déconnexion
complète doit être conforme aux conditions de surtension
de catégorie III. Un moyen de déconnexion doit être prévu
dans le câblage fixe conformément aux règles nationales
d’installation.
Ne flambez pas d'aliments sous l'appareil.
N'utilisez pas l'appareil pour évacuer des matériaux et
vapeurs dangereux ou explosifs.
Nettoyez régulièrement l'appareil à l'aide d'un chiffon doux
afin de maintenir le revêtement en bon état.
N'utilisez pas de nettoyeur vapeur, de pulvérisateur d'eau,
de produit nettoyant abrasif, ni de grattoir métallique pour
nettoyer la surface de l'appareil. Utilisez uniquement des
produits de lavage neutres.
Nettoyez régulièrement les filtres à graisse (au moins tous
les 2 mois) et éliminez les dépôts de graisses de l'appareil
pour éviter tout risque d'incendie.
Utilisez un chiffon ou une brosse pour nettoyer l'intérieur
de l'appareil.
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
Installation
AVERTISSEMENT! Risque de
blessure, de choc électrique,
d'incendie, de brûlures ou de
dommage matériel à l'appareil.
• L'appareil doit être installé uniquement
par un professionnel qualifié.
• N'installez pas et ne branchez pas un
appareil endommagé.
• Suivez scrupuleusement les
instructions d'installation fournies avec
l'appareil.
• Soyez toujours vigilants lorsque vous
déplacez l'appareil car il est lourd.
Utilisez toujours des gants de sécurité
et des chaussures fermées.
• Avant d'installer l'appareil, retirez tous
les emballages, les étiquettes et le film
de protection.
• N'installez pas le conduit d'évacuation
de l'air dans une cavité du mur, sauf si
cette cavité est spécialement conçue
pour cela.
Branchement électrique
AVERTISSEMENT! Risque
d'incendie ou d'électrocution.
• L’ensemble des branchements
électriques doit être effectué par un
technicien qualifié.
• Vérifiez que les paramètres figurant sur
la plaque signalétique correspondent
79
•
•
•
•
•
•
•
•
•
aux données électriques de votre
réseau.
Si le symbole ( ) n'est pas imprimé
sur la plaque signalétique, l'appareil
doit être raccordé à la terre.
Utilisez une prise correctement
installée et protégée contre les chocs.
Ne laissez pas le câble d'alimentation
s'emmêler.
L’appareil ne doit pas être raccordé à
l’aide d'une prise multiple ou d'un
prolongateur.
Si la prise de courant est lâche, ne
branchez pas la fiche d'alimentation
secteur.
Ne tirez jamais sur le câble
d’alimentation électrique pour
débrancher l’appareil. Tirez toujours
sur la fiche de la prise secteur.
La protection contre les chocs des
parties sous tension et isolées doit être
fixée de telle manière qu’elle ne puisse
pas être enlevée sans outils.
Assurez-vous que l'appareil est bien
installé. Un câble d'alimentation
électrique desserré ou mal branché
peuvent être à l'origine d'une
surchauffe des bornes.
Branchez l'appareil à l'extrémité de
l'installation. Assurez-vous que la prise
secteur est accessible une fois
l'appareil installé.
Utilisation
AVERTISSEMENT! Risque de
blessures, de brûlures ou
d'électrocution.
• Ne modifiez pas les caractéristiques de
cet appareil.
• N'utilisez jamais cet appareil avec les
mains mouillées ou lorsqu'il est en
contact avec de l'eau.
• N'utilisez que les accessoires fournis
avec l'appareil.
• Tenez les flammes ou les objets
chauds éloignés des graisses et de
l'huile durant la cuisson et la friture.
• N'utilisez pas de grills électriques non
couverts.
• N'utilisez pas l'appareil comme espace
de rangement.
• N'utilisez pas de loupe, de lunettes, ni
aucun autre dispositif optique
semblable pour regarder directement
l'éclairage de l'appareil.
Maintenance
• Pour réparer l'appareil, contactez un
service après-vente agréé.
• Utilisez exclusivement des pièces
d'origine.
Mise au rebut
AVERTISSEMENT! Risque de
blessure ou d'asphyxie.
• Contactez votre service municipal pour
obtenir des informations sur la marche
à suivre pour mettre l'appareil au rebut.
• Débranchez l'appareil de l'alimentation
électrique.
• Coupez le câble d'alimentation au ras
de l'appareil et mettez-le au rebut.
• Cet appareil est exclusivement destiné
à un usage culinaire. N'utilisez pas cet
appareil pour un autre usage.
INSTALLATION
AVERTISSEMENT! Reportezvous aux chapitres concernant
la sécurité.
Instructions d'installation
Pour des informations
complètes sur l'installation de
l'appareil, reportez-vous à la
notice d'installation fournie
séparément.
80
DESCRIPTION DE L'APPAREIL
Présentation générale
Bandeau de commande
Éclairage
Filtre
Couvercle du filtre
1
2
3
4
1
2
3
4
Présentation du bandeau de commande
1
1
2
3
4
5
2
3
4
Marche/Arrêt
Première vitesse du moteur
Deuxième vitesse du moteur
Troisième vitesse du moteur
Vitesse maximale du moteur
5
6
7
8
6 Rappel filtre
7 Fonction Hob to hood
8 Éclairage
UTILISATION QUOTIDIENNE
Utilisation de la hotte
Vérifiez la vitesse recommandée dans le
tableau ci-dessous.
Lorsque vous faites réchauffer des aliments, cuire avec des récipients
couverts.
81
Lorsque vous cuisinez dans des récipients couverts sur plusieurs zo‐
nes de cuisson ou brûleurs, frire doucement.
Lorsque vous faites bouillir, frire de grosses quantités d'aliments sans
couvercle, cuire sur plusieurs zones de cuisson ou brûleurs.
Lorsque vous faites bouillir, frire de grosses quantités d'aliments sans
couvercle, grande quantité d'humidité. La hotte fonctionne à vitesse
maximale. Au bout de 6 minutes, l'appareil revient au précédent régla‐
ge.
Nous vous recommandons de
laisser la hotte fonctionner
pendant environ 15 minutes
après la cuisson.
Le bandeau de commande est
tactile. Appuyez sur les
symboles pour activer les
fonctions.
Pour faire fonctionner la hotte :
1. Allumez l'appareil en appuyant sur la
touche .
Les fonctions sont prêtes à être activées.
2. Pour activer la fonction, appuyez sur le
symbole.
Pour éteindre l'appareil, appuyez à
nouveau sur la touche .
Fonction Hob to hood
Il s'agit d'une fonction automatique
permettant de relier la table de cuisson à
une hotte. La table de cuisson et la hotte
disposent toutes les deux d'un
communicateur de signal infrarouge. La
vitesse du ventilateur est définie
automatiquement en se basant sur le
réglage du mode et de la température du
récipient le plus chaud se trouvant sur la
table de cuisson. Vous pouvez également
activer le ventilateur manuellement,
depuis la table de cuisson. La fonction
peut être activée depuis le bandeau de
commande de la table de cuisson.
Pour plus d'informations sur
l'utilisation de la fonction,
reportez-vous à la notice
d'utilisation de la table de
cuisson.
Activation de la vitesse
maximale du moteur
Lorsque vous appuyez sur la touche
,
la vitesse maximale du moteur est activée
pendant 6 minutes. Ensuite, l’appareil
repasse aux précédents réglages de
vitesse.
Lorsque la fonction est active,
l’indicateur d’alarme du filtre
est allumé (en blanc).
Lorsque la fonction est activée,
un appui supplémentaire sur la
touche
n’a aucun effet.
Activation et désactivation de la
notification du filtre
L'alarme du filtre vous rappelle qu'il est
temps de changer ou de nettoyer le filtre à
charbon et de nettoyer le filtre à graisse.
Si le filtre à graisse doit être nettoyé, le
voyant du filtre
est allumé (en rouge)
pendant 30 secondes. Si le filtre à
charbon doit être remplacé ou nettoyé, le
clignote (en rouge)
voyant du filtre
pendant 30 secondes.
82
Reportez-vous au paragraphe
« Alarme du filtre » du chapitre
« Entretien et nettoyage ».
1. Activez le bandeau de commande.
2. Assurez-vous que les icônes sont
éteintes.
3. Pour activer ou désactiver la
notification du filtre à charbon,
appuyez sur la touche
pendant
3 secondes.
Si la notification du filtre à
charbon est activée, l’icône du
filtre
clignote (en blanc)
pendant 5 secondes.
Si la notification du filtre à
charbon est désactivée, l’icône
du filtre
reste fixe (en blanc)
pendant 5 secondes.
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
Nettoyage du filtre à graisse
Chaque filtre doit être nettoyé au moins
une fois par mois. Les filtres sont fixés à
l'aide de pinces et de pivots du côté
opposé.
Pour nettoyer le filtre :
1. Tirez sur le couvercle pour l'ouvrir.
1
2. Appuyez sur le levier de la pince de
fixation du filtre, sous la hotte (1).
1
2
3. Faites basculer doucement l'avant du
filtre vers le bas (2), puis tirez dessus.
Répétez les deux premières étapes pour
tous les filtres.
4. Nettoyez les filtres à l'aide d'une
éponge et d'un détergent non abrasif,
ou au lave-vaisselle.
Le lave-vaisselle doit être réglé
à basse température, sur cycle
court. La décoloration du filtre à
graisse n'a aucune incidence
sur les performances de
l'appareil.
5. Pour réinstaller le filtre, suivez les
deux premières étapes dans l'ordre
inverse.
Répétez les étapes pour tous les filtres, si
présents.
Remplacement du filtre au
charbon
Le filtre au charbon doit être remplacé si
l'alarme du filtre se déclenche.
Reportez-vous au paragraphe
« Alarme du filtre » de ce
chapitre.
Le temps de saturation du filtre à charbon
varie en fonction du type de cuisson et la
régularité du nettoyage du filtre à graisse.
AVERTISSEMENT! Le filtre à
charbon n'est PAS lavable ! Le
filtre ne peut pas être
régénéré !
Pour remplacer le filtre à charbon :
1. Retirez les filtres à graisse de
l'appareil.
83
Reportez-vous au paragraphe
« Nettoyage du filtre à graisse » de ce
chapitre.
2. Tournez le filtre vers la gauche (1) et
tirez dessus (2).
Reportez-vous au paragraphe
« Nettoyage du filtre à
graisse » de ce chapitre.
Reportez-vous au paragraphe
« Nettoyage du filtre à charbon
ou remplacement du filtre à
charbon » (en fonction du type
de filtre).
1
2
Pour réinitialiser l'alarme :
Appuyez sur
Pour réinstaller le filtre, suivez les étapes
dans l'ordre inverse.
Alarme du filtre
Reportez-vous au paragraphe
« Activation et désactivation de
l’alarme du filtre » du chapitre
« Utilisation quotidienne ».
pendant 3 secondes.
Remplacement de l'éclairage
Cet appareil est fourni avec une ampoule
LED. Cette pièce peut uniquement être
remplacée par un technicien. En cas de
dysfonctionnement, reportez-vous au
paragraphe « Maintenance » du chapitre
« Consignes de sécurité ».
DÉPANNAGE
AVERTISSEMENT! Reportezvous aux chapitres concernant
la sécurité.
En cas d'anomalie de fonctionnement
Problème
Cause probable
Solution
L'appareil ne s'allume pas.
L'appareil n'est pas connec‐
té à une source d'alimenta‐
tion électrique ou le bran‐
chement est incorrect.
Vérifiez que l'appareil est
correctement branché à une
source d'alimentation électri‐
que.
L'appareil ne s'allume pas.
Le fusible a disjoncté.
Vérifiez que le fusible est
bien la cause de l'anomalie.
Si les fusibles disjonctent de
manière répétée, faites ap‐
pel à un électricien qualifié.
L'éclairage ne fonctionne
pas.
L'éclairage est défectueux.
Remplacez l'ampoule. Re‐
portez-vous au chapitre
« Entretien et nettoyage ».
84
Problème
Cause probable
Solution
L'appareil n'absorbe pas as‐
sez les vapeurs.
La vitesse du moteur n'est
pas adaptée aux vapeurs
émises.
Modifiez la vitesse du mo‐
teur.
Le voyant d'alarme du filtre
L'alarme du filtre s'est dé‐
clenchée. Le filtre à graisse
doit être nettoyé.
Reportez-vous au paragra‐
phe « Alarme du filtre » du
chapitre « Entretien et net‐
toyage ».
L'alarme du filtre s'est dé‐
clenchée. Le filtre à charbon
doit être remplacé ou net‐
toyé.
Reportez-vous au paragra‐
phe « Alarme du filtre » du
chapitre « Entretien et net‐
toyage ».
s'est allumé.
Le voyant d'alarme du filtre
clignote.
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le symbole
. Déposez les emballages dans les
conteneurs prévus à cet effet. Contribuez
à la protection de l'environnement et à
votre sécurité, recyclez vos produits
électriques et électroniques. Ne jetez pas
les appareils portant le symbole avec
les ordures ménagères. Emmenez un tel
produit dans votre centre local de
recyclage ou contactez vos services
municipaux.
85
INHALTSVERZEICHNIS
Sicherheitshinweise
Sicherheitsanweisungen
Montage
Gerätebeschreibung
85
87
89
89
Täglicher Gebrauch
Reinigung und Pflege
Fehlersuche
90
91
92
Änderungen vorbehalten.
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des Geräts
zuerst die Bedienungsanleitung. Bei Verletzungen oder
Schäden infolge nicht ordnungsgemäßer Montage oder
Verwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung.
Bewahren Sie die Anleitung zum Nachschlagen an einem
sicheren und zugänglichen Ort auf.
Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen
Personen
•
•
•
•
•
•
Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen
mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder
geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und/
oder mangelndem Wissen nur dann verwendet werden,
wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person
beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des
Geräts eingewiesen wurden und die mit dem Gerät
verbundenen Gefahren verstanden haben.
Kinder zwischen 3 und 8 Jahren und Personen mit
schweren Behinderungen oder Mehrfachbehinderung
müssen vom Gerät ferngehalten werden, wenn sie nicht
ständig beaufsichtigt werden.
Halten Sie Kinder unter 3 Jahren vom Gerät fern, wenn sie
nicht ständig beaufsichtigt werden.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von Kindern
fern und entsorgen Sie es auf angemessene Weise.
Kinder und Haustiere vom Gerät während des Betriebs
fernhalten.
86
•
Kinder dürfen keine Reinigung und Wartung ohne
Beaufsichtigung durchführen.
Allgemeine Sicherheit
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dieses Gerät eignet sich für den Einsatz in Haushalten
über Kochfeldern, Herden und ähnlichen Kochgeräten.
Ziehen Sie bitte vor jeder Wartungsmassnahme den
Netzstecker aus der Steckdose.
VORSICHT: Die zugänglichen Geräteteile werden beim
Betrieb mit Kochgeräten sehr heiß.
Verwenden Sie ausschließlich die im Lieferumfang
enthaltenen Halteschrauben. Falls diese nicht mitgeliefert
werden, verwenden Sie die in der Montageanleitung
empfohlenen Schrauben.
Verwenden Sie keine Klebstoffe zur Befestigung des
Geräts.
Falls in der Montageanleitung des Geräts oder Kochfelds
nicht anders angegeben, muss der Abstand zwischen der
Kochfeldoberfäche, auf der die Töpfe stehen, und der
Unterseite des Geräts mindestens 65 cm betragen.
Die Freisetzung der Abluft muss gemäß den örtlichen
Vorschriften erfolgen.
Der Raum, in dem das Gerät installiert wird, muss gut
belüftet sein, damit keine Gase von offenem Feuer oder
von Geräten, die mit Brennstoffen betrieben werden, in
den Raum zurückströmen.
Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsschlitze nicht blockiert
werden und die vom Gerät aufgenommene Luft nicht in
einen Lüftungskanal geleitet wird, der zur Ableitung von
Rauch und Dampf von anderen Geräten
(Zentralheizungssystemen, Thermosiphonsystemen,
Warmwasserbereitern) dient.
Wenn das Gerät zusammen mit anderen Geräten
betrieben wird, darf der im Raum erzeugte Vakuumwert
maximal 0,04 mbar betragen.
Achten Sie darauf, das Netzkabel nicht zu beschädigen.
Wenden Sie sich zum Austausch eines beschädigten
87
•
•
•
•
•
•
•
Netzkabels an unseren autorisierten Kundendienst oder
eine Elektrofachkraft.
Falls das Gerät direkt an die Spannungsversorgung
angeschlossen werden soll, muss die elektrische
Installation mit einer Trennvorrichtung ausgerüstet sein,
die eine allpolige Trennung vom Netz ermöglicht. Die
vollständige Trennung muss den Anforderungen der
Überspannungskategorie III entsprechen. Gemäß den
Verdrahtungsregeln muss bei Festverdrahtung eine
Vorrichtung zur Trennung des Gerätes von der
Spannungsversorgung vorhanden sein.
Flambieren Sie nicht unter diesem Gerät.
Verwenden Sie keine gefährlichen oder explosionsfähigen
Stoffe oder Dämpfe.
Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem weichen
Tuch, um eine Verschlechterung des Oberflächenmaterials
zu verhindern.
Verwenden Sie zur Reinigung der Geräteoberfläche keine
Dampfreiniger, Wasserstrahlreiniger oder scharfen
Metallschaber. Verwenden Sie ausschließlich
Neutralreiniger.
Reinigen Sie die Fettfilter regelmäßig (mindestens alle 2
Monate) und beseitigen Sie Fettablagerungen vom Gerät,
um eine Brandgefahr zu vermeiden.
Verwenden Sie ein Tuch oder eine Bürste zum Reinigen
des Geräteinnenraums.
SICHERHEITSANWEISUNGEN
Installation
WARNUNG! Verletzungs-,
Stromschlag-, Brand-,
Verbrennungsgefahr sowie
Risiko von Schäden am Gerät.
• Nur eine qualifizierte Fachkraft darf den
elektrischen Anschluss des Geräts
vornehmen.
• Montieren Sie ein beschädigtes Gerät
nicht und benutzen Sie es nicht.
• Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.
• Seien Sie beim Umsetzen des Gerätes
vorsichtig, da es sehr schwer ist.
Tragen Sie stets
Sicherheitshandschuhe und festes
Schuhwerk.
• Entfernen Sie das gesamte
Verpackungsmaterial, alle Aufkleber
und die Schutzfolie, bevor Sie das
Gerät installieren.
88
• Installieren Sie die Abluft nicht in eine
Wandöffnung, außer diese wurde für
diesen Zweck bestimmt.
Elektroanschluss
WARNUNG! Brand- und
Stromschlaggefahr.
• Alle elektrischen Anschlüsse sind von
einem geprüften Elektriker
vorzunehmen.
• Stellen Sie sicher, dass die Daten auf
dem Typenschild mit den elektrischen
Nennwerten der Netzspannung
übereinstimmen.
• Wenn das Symbol ( ) nicht auf dem
Typenschild aufgedruckt ist, muss das
Gerät geerdet werden.
• Schließen Sie das Gerät nur an eine
ordnungsgemäß installierte
Schutzkontaktsteckdose an.
• Achten Sie darauf, dass das Netzkabel
nicht lose hängt oder sich verheddert.
• Verwenden Sie keine
Mehrfachsteckdosen oder
Verlängerungskabel.
• Falls die Steckdose lose ist, schließen
Sie den Netzstecker nicht an.
• Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn
Sie das Gerät von der
Stromversorgung trennen möchten.
Ziehen Sie stets am Netzstecker.
• Alle Teile, die gegen direktes Berühren
schützen, sowie die isolierten Teile
müssen so befestigt werden, dass sie
nicht ohne Werkzeug entfernt werden
können.
• Vergewissern Sie sich, dass das Gerät
ordnungsgemäß installiert ist. Lockere
und unsachgemäße Netzstecker
können die Klemme überhitzen.
• Schließen Sie das Gerät am Ende der
Montage an. Stellen Sie sicher, dass
der Netzanschluss nach der Montage
noch zugänglich ist.
Gebrauch
WARNUNG! Verletzungs-,
Verbrennungs- und
Stromschlaggefahr.
• Dieses Gerät ist nur zum Kochen
bestimmt. Benutzen Sie das Gerät
nicht für andere Zwecke.
• Nehmen Sie keine technischen
Änderungen am Gerät vor.
• Bedienen Sie das Gerät nicht mit
feuchten oder nassen Händen oder
wenn es mit Wasser in Kontakt
gekommen ist.
• Verwenden Sie ausschließlich das mit
dem Gerät gelieferte Zubehör.
• Halten Sie Flammen oder erhitzte
Gegenstände während des Kochens
und Bratens von Fetten und Ölen fern.
• Verwenden Sie keine offenen
Elektrogrills.
• Verwenden Sie das Gerät nicht als
Abstellfläche.
• Verwenden Sie keine
Vergrösserungsgläser, Ferngläser oder
ähnliche optische Geräte, um direkt auf
die Beleuchtung des Geräts zu blicken.
Service
• Wenden Sie sich zur Reparatur des
Geräts an den autorisierten
Kundendienst.
• Verwenden Sie ausschließlich
Originalersatzteile.
Entsorgung
WARNUNG! Verletzungs- und
Erstickungsgefahr.
• Für Informationen zur
ordnungsgemäßen Entsorgung des
Geräts wenden Sie sich an die
zuständige kommunale Behörde vor
Ort.
• Trennen Sie das Gerät von der
Stromversorgung.
• Schneiden Sie das Netzkabel in der
Nähe des Geräts ab, und entsorgen
Sie es.
89
MONTAGE
Hinweise zur Montage
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
Vollständige Informationen zur
Montage des Geräts finden Sie
in der separaten
Montageanleitung.
GERÄTEBESCHREIBUNG
Gesamtansicht
Bedienfeld
Beleuchtung
Filter
Filterabdeckung
1
2
3
4
1
2
3
4
Überblick – Bedienfeld
1
1
2
3
4
5
2
3
Ein/Aus
Erste Motorgeschwindigkeit
Zweite Motorgeschwindigkeit
Dritte Motorgeschwindigkeit
Maximale Motorgeschwindigkeit
4
5
6
7
6 Filter-Erinnerungsfunktion
7 Hob to Hood-Funktion
8 Beleuchtung
8
90
TÄGLICHER GEBRAUCH
Verwenden der Abzughaube
Entnehmen Sie die empfohlene
Geschwindigkeit aus der Tabelle unten.
Aufwärmen von Speisen, Kochen in Töpfen mit Deckeln.
Kochen in Töpfen mit Deckeln auf mehreren Kochzonen oder Bren‐
nern, sanftes Braten.
Kochen von Wasser, Braten von großen Speisemengen ohne Deckel,
Kochen auf mehreren Kochzonen oder Brennern.
Kochen von Wasser, Braten von großen Speisemengen ohne Deckel,
hohe Luftfeuchtigkeit. Die Dunstabzugshaube läuft mit maximaler Ge‐
schwindigkeit. Nach 6 Minuten kehrt sie zur vorigen Einstellung zu‐
rück.
Es wird empfohlen, die
Dunstabzugshaube nach dem
Kochen etwa 15 Minuten lang
laufen zu lassen.
Das Bedienfeld ist ein
Sensorfeld. Zum Einschalten
der Funktionen berühren Sie
die Symbole.
Dunstabzugshaube bedienen:
1. Zum Einschalten des Geräts drücken
Sie die Taste .
Die Funktionen können eingeschaltet
werden.
2. Zum Einschalten der Funktion
berühren Sie das Symbol.
Zum Ausschalten des Geräts drücken Sie
die Taste
erneut.
Kochfeld-anDunstabzugshaube-Funktion
Diese automatische Funktion verbindet
das Kochfeld mit einer
Dunstabzugshaube. Das Kochfeld und die
Dunstabzugshaube kommunizieren mit
Hilfe von Infrarotsignalen. Die
Geschwindigkeit des Gebläses wird
automatisch eingestellt. Sie richtet sich
nach dem eingestellten Modus und der
Temperatur des heißesten Kochgeschirrs
auf dem Kochfeld. Sie können das
Gebläse auch manuell auf dem Bedienfeld
des Kochfelds einstellen. Die Funktion
kann vom Bedienfeld des Kochfelds
aktiviert werden.
Weitere Informationen zur
Nutzung der Funktion finden
Sie in der Gebrauchsanleitung
des Kochfelds.
Einschalten der maximalen
Motorgeschwindigkeit
Wenn Sie die Taste
drücken, schaltet
sich die maximale Motorgeschwindigkeit
für 6 Minuten ein. Nach dieser Zeit kehrt
das Gerät zur vorigen
Geschwindigkeitseinstellung zurück.
Wenn die Funktion
eingeschaltet ist, leuchtet die
Filterlarmanzeige
(weiß).
Wenn die Funktion
eingeschaltet ist, hat die
erneute Berührung der Taste
keine Auswirkungen.
91
Ein- und Ausschalten der
Filterbenachrichtigung
Der Filteralarm erinnert Sie daran, den
Kohlefilter auszutauschen bzw. zu
reinigen und den Fettfilter zu reinigen. Die
Filteranzeige
leuchtet 30 Sekunden
(rot), wenn der Fettfilter gereinigt werden
blinkt 30
muss. Die Filteranzeige
Sekunden (rot), wenn der Kohlefilter
ausgetauscht oder gereinigt werden muss.
3. Berühren Sie zum Ein- oder
Ausschalten der
Kohlefilterbenachrichtigung die Taste
3 Sekunden lang.
Ist die
Kohlefilterbenachrichtigung
eingeschaltet, blinkt das
Filtersymbol
5 Sekunden
lang (weiß).
Ist die
Kohlefilterbenachrichtigung
ausgeschaltet, leuchtet das
Filtersymbol
5 Sekunden
lang konstant (weiß).
Siehe Filteralarm im Kapitel
Reinigung und Pflege.
1. Schalten Sie das Bedienfeld ein.
2. Stellen Sie sicher, dass die Symbole
nicht leuchten.
REINIGUNG UND PFLEGE
Reinigen des Fettfilters
Jeder Filter muss mindestens einmal im
Monat gereinigt werden. Die Filter sind mit
Klammern und Stiften auf der
gegenüberliegenden Seite befestigt.
1
Reinigen des Filters:
1. Ziehen Sie an der Abdeckung, um sie
zu öffnen.
1
2. Drücken Sie den Griff der
Befestigungsklammer an der Filtertafel
unterhalb der Dunstabzugshaube (1).
2
3. Neigen Sie die Vorderseite des Filters
leicht nach unten (2) und ziehen Sie
ihn heraus.
Wiederholen Sie die beiden ersten
Schritte für alle Filter.
4. Reinigen Sie die Filter mit einem
Schwamm und nicht-scheuerndem
Reiniger oder in der Spülmaschine.
Dazu muss die Spülmaschine
auf einen kurzen Spülgang mit
niedriger Temperatur
eingestellt werden. Am Fettfilter
können Verfärbungen
auftreten, diese beeinträchtigt
die Leistung des Geräts jedoch
nicht.
92
5. Zum erneuten Einbau des Filters
befolgen Sie die ersten beiden Schritte
in umgekehrter Reihenfolge.
Wiederholen Sie ggf. die Schritte für alle
Filter.
Austauschen des Kohlefilters
Der Kohlefilter muss ausgetauscht
werden, wenn der Filteralarm leuchtet.
Weitere Informationen finden
Sie im Abschnitt Filteralarm in
diesem Kapitel.
Der Zeitpunkt der Sättigung des
Kohlefilters variiert je nach Art des
Kochens und der regelmäßigen Reinigung
des Fettfilters.
WARNUNG! Der Kohlefilter
kann NICHT gewaschen
werden! Der Filter kann nicht
regeneriert werden!
Austauschen des Kohlefilters:
1. Bauen Sie die Fettfilter aus dem Gerät
aus.
Siehe „Reinigen des Fettfilters“ in diesem
Kapitel.
2. Drehen Sie den Filter gegen den
Uhrzeigersinn (1) und ziehen Sie ihn
heraus (2).
1
2
FEHLERSUCHE
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
Zum Einbau der Filter folgen Sie den
Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Filteralarm
Siehe Ein- und Ausschalten
des Filteralarms im Kapitel
Täglicher Gebrauch.
Siehe Reinigen des Fettfilters
in diesem Kapitel.
Siehe Reinigen des Kohlefilters
oder Austauschen des
Kohlefilters (je nach Filtertyp).
Zurücksetzen des Alarms:
Berühren Sie
3 Sekunden lang.
Austauschen der Lampe
Das Gerät wird mit einer LED-Lampe
geliefert. Dieses Teil darf nur von einem
Techniker ausgetauscht werden. Im Falle
einer Störung siehe unter „Service“ im
Kapitel „Sicherheisanweisungen“.
93
Was tun, wenn...
Problem:
Mögliche Ursache
Abhilfe
Das Gerät lässt sich nicht
aktivieren.
Das Gerät ist nicht oder
nicht ordnungsgemäß an die
Spannungsversorgung an‐
geschlossen.
Prüfen Sie, ob das Gerät
ordnungsgemäß an die
Spannungsversorgung an‐
geschlossen ist.
Das Gerät lässt sich nicht
einschalten.
Die Sicherung ist durchge‐
brannt.
Vergewissern Sie sich, dass
die Sicherung der Grund für
die Störung ist. Brennt die
Sicherung wiederholt durch,
wenden Sie sich an eine zu‐
gelassene Elektrofachkraft.
Die Lampe funktioniert nicht.
Die Lampe ist defekt.
Tauschen Sie die Lampe
aus. Siehe Kapitel „Reini‐
gung und Pflege“.
Das Gerät nimmt nicht ge‐
nug Dampf auf.
Die Motorgeschwindigkeit
reicht für die entstehenden
Dämpfe nicht aus.
Ändern Sie die Motorge‐
schwindigkeit.
Der Filteralarm ist aktiviert.
Der Fettfilter muss gereinigt
werden.
Siehe „Filteralarm“ im Kapi‐
tel „Reinigung und Pflege“.
Der Filteralarm ist aktiviert.
Der Kohlefilter muss ausge‐
tauscht oder gereinigt wer‐
den.
Siehe „Filteralarm“ im Kapi‐
tel „Reinigung und Pflege“.
Die Filteralarmanzeige
aktiviert.
Die Filteralarmanzeige
blinkt.
ist
UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
. Entsorgen Sie die Verpackung in den
entsprechenden Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
elektronische Geräte. Entsorgen Sie
Geräte mit diesem Symbol nicht mit
dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu
Ihrer örtlichen Sammelstelle oder wenden
Sie sich an Ihr Gemeindeamt.
94
ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Οδηγίες για την ασφάλεια
Εγκατάσταση
Περιγραφή προϊόντος
94
96
98
98
Καθημερινή χρήση
Φροντίδα και καθάρισμα
Αντιμετωπιση προβληματων
99
100
101
Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδποίηση.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής,
διαβάστε προσεκτικά τις παρεχόμενες οδηγίες. Ο
κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν
τραυματισμούς ή ζημίες που είναι αποτέλεσμα λανθασμένης
εγκατάστασης ή χρήσης. Να φυλάσσετε πάντα αυτές τις
οδηγίες σε ένα ασφαλές μέρος με εύκολη πρόσβαση για
μελλοντική αναφορά.
Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών ατόμων
•
•
•
•
•
•
Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά
ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή
έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή έχουν
λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με
ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που
ενέχονται.
Παιδιά ηλικίας μεταξύ 3 και 8 ετών και άτομα με εκτενείς και
περίπλοκες αναπηρίες πρέπει να παραμένουν μακριά από
τη συσκευή, εκτός αν επιβλέπονται συνεχώς.
Παιδιά ηλικίας μικρότερης των 3 ετών πρέπει να
παραμένουν μακριά από τη συσκευή εκτός αν
επιβλέπονται συνεχώς.
Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα
παιδιά και απορρίψτε τα κατάλληλα.
Κρατάτε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά από τη
συσκευή όταν λειτουργεί.
95
•
Τα παιδιά δεν πρέπει να εκτελούν τον καθαρισμό και τη
συντήρηση που εκτελεί ο χρήστης στη συσκευή χωρίς
επίβλεψη.
Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση πάνω
από εστίες, κουζίνες και παρόμοιες συσκευές
μαγειρέματος.
Πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης, αποσυνδέετε
τη συσκευή από την πρίζα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα προσβάσιμα μέρη ενδέχεται να
θερμανθούν κατά τη χρήση με συσκευές μαγειρέματος.
Χρησιμοποιείτε μόνο τις βίδες στερέωσης που παρέχονται
με τη συσκευή. Αν δεν παρέχονται, χρησιμοποιήστε τις
βίδες που συνιστώνται στις οδηγίες εγκατάστασης.
Μη χρησιμοποιείτε κόλλες για να στερεώσετε τη συσκευή.
Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ της επιφάνειας των εστιών
στην οποία τοποθετούνται τα σκεύη και του χαμηλότερου
σημείου της συσκευής πρέπει να είναι τουλάχιστον 65 cm,
εκτός αν υποδεικνύεται διαφορετικά στις οδηγίες
εγκατάστασης της συσκευής ή των εστιών.
Η εξαγωγή αέρα πρέπει να συμμορφώνεται με τους
κανονισμούς των τοπικών αρχών.
Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος εγκατάστασης της συσκευής
αερίζεται επαρκώς, ώστε να αποφευχθεί η επιστροφή
ανεπιθύμητων αερίων στον χώρο από συσκευές που
χρησιμοποιούν αέριο ή άλλα καύσιμα για καύση,
συμπεριλαμβανομένης γυμνής φλόγας.
Βεβαιωθείτε ότι τα ανοίγματα αερισμού δεν είναι φραγμένα
και ότι ο αέρας που συλλέγεται από τη συσκευή δεν
μεταφέρεται σε αγωγό που χρησιμοποιείται για την
εξαγωγή καπνού και ατμού από άλλες συσκευές
(συστήματα κεντρικής θέρμανσης, θερμοσίφωνες,
θερμαντήρες νερού, κ.λπ.).
Όταν η συσκευή λειτουργεί με άλλες συσκευές, η μέγιστη
απορρόφηση που δημιουργείται στον χώρο δεν πρέπει να
υπερβαίνει τα 0,04 mbar.
96
•
•
•
•
•
•
•
•
Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά στο καλώδιο
τροφοδοσίας. Επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο
Κέντρο Σέρβις μας ή έναν ηλεκτρολόγο για την αλλαγή
ενός κατεστραμμένου καλωδίου τροφοδοσίας.
Αν η συσκευή είναι απευθείας συνδεδεμένη στην παροχή
ρεύματος, η ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να διαθέτει
διάταξη απομόνωσης που να επιτρέπει την αποσύνδεση
της συσκευής από το δίκτυο ρεύματος από όλους τους
πόλους. Η ολοκληρωμένη αποσύνδεση πρέπει να
συμμορφώνεται με τις συνθήκες που περιγράφονται στην
κατηγορία υπέρτασης III. Τα μέσα για αποσύνδεση πρέπει
να είναι ενσωματωμένα στη σταθερή καλωδίωση σύμφωνα
με τους κανόνες καλωδίωσης.
Μην κάνετε φλαμπέ κάτω από τη συσκευή.
Μην τη χρησιμοποιείτε για να εξάγετε επικίνδυνα ή
εκρηκτικά υλικά και ατμούς.
Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή με ένα μαλακό πανί για να
αποτραπεί η φθορά του υλικού της επιφάνειας.
Μη χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστές, νερό σε σπρέι, ισχυρά
λειαντικά καθαριστικά ή αιχμηρές μεταλλικές ξύστρες για να
καθαρίσετε την επιφάνεια της συσκευής. Χρησιμοποιείτε
μόνο ουδέτερα απορρυπαντικά.
Καθαρίζετε συχνά τα φίλτρα λίπους (τουλάχιστον κάθε 2
μήνες) και αφαιρείτε τις επικαθίσεις λίπους από τη συσκευή
για να αποτρέψετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς.
Χρησιμοποιήστε ένα πανί ή μια βούρτσα για να καθαρίσετε
το εσωτερικό της συσκευής.
ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
Εγκατάσταση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
τραυματισμού, ηλεκτροπληξίας,
πυρκαγιάς, εγκαυμάτων ή
βλάβης της συσκευής.
• Η εγκατάσταση αυτής της συσκευής
πρέπει να εκτελείται μόνο από
κατάλληλα καταρτισμένο άτομο.
• Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά, μην
προβείτε σε εγκατάσταση ή χρήση της.
• Ακολουθείτε τις οδηγίες εγκατάστασης
που παρέχονται με τη συσκευή.
• Πάντα να προσέχετε όταν μετακινείτε τη
συσκευή καθώς είναι βαριά. Να
χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ασφαλείας
και κλειστά παπούτσια.
• Προτού εγκαταστήσετε τη συσκευή,
αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας,
97
τις σημάνσεις και την προστατευτική
μεμβράνη.
• Μην εγκαθιστάτε την εξαγωγή αέρα σε
εσοχή του τοίχου εκτός αν η εσοχή είναι
σχεδιασμένη για αυτόν τον σκοπό.
Χρησιμοποιήστε
Ηλεκτρική σύνδεση
• Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για
μαγειρική χρήση. Μη χρησιμοποιείτε τη
συσκευή για άλλη χρήση.
• Μην αλλάζετε τις προδιαγραφές αυτής
της συσκευής.
• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με
βρεγμένα χέρια ή όταν βρίσκεται σε
επαφή με νερό.
• Χρησιμοποιείτε μόνο τα εξαρτήματα
που παρέχονται με τη συσκευή.
• Κρατάτε γυμνές φλόγες ή θερμά
αντικείμενα μακριά από λίπη και λάδια
κατά το μαγείρεμα και το τηγάνισμα.
• Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές
ψησίματος χωρίς κάλυμμα.
• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ως
επιφάνεια αποθήκευσης.
• Μη χρησιμοποιείτε μεγεθυντικούς
φακούς, κιάλια ή παρόμοιες οπτικές
συσκευές για να κοιτάξετε απευθείας
τον φωτισμό της συσκευής.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας.
• Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να
πραγματοποιούνται από επαγγελματία
ηλεκτρολόγο.
• Βεβαιωθείτε ότι οι παράμετροι στην
πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών
είναι συμβατές με τις ονομαστικές τιμές
ηλεκτρικού ρεύματος της παροχής
ρεύματος.
• Αν το σύμβολο ( ) δεν είναι τυπωμένο
στην πινακίδα τεχνικών
χαρακτηριστικών, η συσκευή πρέπει να
γειωθεί.
• Χρησιμοποιείτε πάντα σωστά
εγκατεστημένη πρίζα με προστασία
κατά της ηλεκτροπληξίας.
• Μην επιτρέπετε στο καλώδιο
τροφοδοσίας να μπερδεύεται.
• Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα και
μπαλαντέζες.
• Εάν η πρίζα είναι χαλαρή, μη συνδέετε
το φις τροφοδοσίας.
• Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας
για να αποσυνδέσετε τη συσκευή.
Τραβάτε πάντα το φις τροφοδοσίας.
• Η προστασία από ηλεκτροπληξία των
υπό τάση ή μονωμένων τμημάτων
πρέπει να στερεώνεται με τέτοιο τρόπο,
ώστε να μην είναι δυνατή η αφαίρεσή
της χωρίς εργαλεία.
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει
εγκατασταθεί σωστά. Το χαλαρό και
ακατάλληλο καλώδιο τροφοδοσίας
μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση
του ακροδέκτη.
• Συνδέστε τη συσκευή στο τέλος της
εγκατάστασης. Μετά την εγκατάσταση,
βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η
πρόσβαση στην πρίζα ρεύματος.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
τραυματισμού, εγκαυμάτων και
ηλεκτροπληξίας.
Σέρβις
• Για την επισκευή της συσκευής,
επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο
Κέντρο Σέρβις.
• Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια
ανταλλακτικά.
Απόρριψη
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
τραυματισμού ή ασφυξίας.
• Επικοινωνήστε με τις δημοτικές αρχές
για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή
απόρριψη της συσκευής.
• Αποσυνδέστε τη συσκευή από την
παροχή ρεύματος.
• Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας κοντά
στη συσκευή και απορρίψτε το.
98
ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε
στα κεφάλαια σχετικά με την
Ασφάλεια.
Οδηγίες εγκατάστασης
Για πλήρεις πληροφορίες
σχετικά με την εγκατάσταση της
συσκευής, ανατρέξτε στο
ξεχωριστό φυλλάδιο
εγκατάστασης.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ
Γενική επισκόπηση
Πίνακας χειριστηρίων
Λαμπτήρας
Φίλτρο
Κάλυμμα φίλτρου
1
2
3
4
1
2
3
4
Επισκόπηση πίνακα χειριστηρίων
1
1
2
3
4
5
2
3
4
Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση
Πρώτη ταχύτητα κινητήρα
Δεύτερη ταχύτητα κινητήρα
Τρίτη ταχύτητα κινητήρα
Μέγιστη ταχύτητα κινητήρα
5
6
7
6 Υπενθύμιση φίλτρου
7 Λειτουργία Hob to Hood
8 Λαμπτήρας
8
99
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ
Χρήση του απορροφητήρα
Ελέγξτε τη συνιστώμενη ταχύτητα
σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.
Κατά το ζέσταμα φαγητού, με σκεπασμένα σκεύη.
Κατά το μαγείρεμα με σκεπασμένα σκεύη σε πολλαπλές ζώνες μαγει‐
ρέματος ή σε εστίες, κατά το ελαφρύ τηγάνισμα.
Κατά το βράσιμο, το τηγάνισμα μεγάλων ποσοτήτων φαγητού χωρίς
καπάκι και κατά το μαγείρεμα σε πολλαπλές ζώνες μαγειρέματος ή
εστίες.
Κατά το βράσιμο, το τηγάνισμα μεγάλων ποσοτήτων φαγητού χωρίς
καπάκι και με πολλή υγρασία. Ο απορροφητήρας λειτουργεί στη μέγι‐
στη ταχύτητα. Έπειτα από 6 λεπτά, η συσκευή επιστρέφει στην προη‐
γούμενη ρύθμιση.
Συνιστάται να αφήνετε τον
απορροφητήρα να λειτουργεί
για περίπου 15 λεπτά μετά το
μαγείρεμα.
Το χειριστήριο είναι ένα πεδίο
αφής. Αγγίξτε τα σύμβολα για
να ενεργοποιήσετε τις
λειτουργίες.
Για να χειριστείτε τον απορροφητήρα:
1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πιέζοντας
το κουμπί .
Οι λειτουργίες είναι έτοιμες προς
ενεργοποίηση.
2. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία,
αγγίξτε το σύμβολο.
Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή,
πιέστε πάλι το κουμπί .
Λειτουργία Hob to Hood
Είναι μια αυτόματη λειτουργία η οποία
συνδέει τις εστίες με έναν απορροφητήρα.
Τόσο οι εστίες όσο και ο απορροφητήρας
διαθέτουν πομποδέκτη υπέρυθρου
σήματος. Η ταχύτητα του ανεμιστήρα
καθορίζεται αυτόματα με βάση τη ρύθμιση
της λειτουργίας και τη θερμοκρασία του
θερμότερου μαγειρικού σκεύους στις
εστίες. Μπορείτε επίσης να χειριστείτε τον
ανεμιστήρα χειροκίνητα με τη χρήση των
εστιών. Η λειτουργία μπορεί να
ενεργοποιηθεί από το χειριστήριο των
εστιών.
Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τη χρήση της
λειτουργίας, ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο χρήστη της μονάδας
εστιών.
Ενεργοποίηση της Μέγιστης
Ταχύτητας Κινητήρα
Όταν πιέζετε το κουμπί , ξεκινάει να
λειτουργεί η Μέγιστη Ταχύτητα Κινητήρα
για 6 λεπτά. Μετά από αυτό το διάστημα, η
συσκευή επιστρέφει στις προηγούμενες
ρυθμίσεις ταχύτητας.
Όταν είναι ενεργή η λειτουργία,
η ένδειξη συναγερμού φίλτρου
είναι αναμμένη (λευκή).
Όταν η λειτουργία είναι
ενεργοποιημένη, το επιπλέον
άγγιγμα του κουμπιού
δεν
έχει αποτέλεσμα.
100
Ενεργοποίηση και
απενεργοποίηση της
ειδοποίησης φίλτρου
Ο συναγερμός φίλτρου σας υπενθυμίζει να
αλλάξετε ή να καθαρίσετε το φίλτρο
άνθρακα και να καθαρίσετε το φίλτρο
λίπους. Η ένδειξη φίλτρου
ανάβει
(κόκκινη) για 30 δευτερόλεπτα όταν πρέπει
να καθαριστεί το φίλτρο λίπους. Η ένδειξη
αναβοσβήνει (κόκκινη) για 30
φίλτρου
δευτερόλεπτα όταν πρέπει να
αντικατασταθεί ή να καθαριστεί το φίλτρο
άνθρακα.
2. Βεβαιωθείτε ότι τα εικονίδια είναι
σβηστά.
3. Για να ενεργοποιήσετε ή να
απενεργοποιήσετε την ειδοποίηση
φίλτρου άνθρακα, πιέστε το κουμπί
για 3 δευτερόλεπτα.
Αν ενεργοποιηθεί η ειδοποίηση
φίλτρου άνθρακα, το εικονίδιο
φίλτρου
αναβοσβήνει
(λευκό) για 5 δευτερόλεπτα.
Αν απενεργοποιηθεί η
ειδοποίηση φίλτρου άνθρακα,
το εικονίδιο φίλτρου
παραμένει αναμμένο (λευκό)
για 5 δευτερόλεπτα.
Ανατρέξτε στον συναγερμό
φίλτρου στο κεφάλαιο φροντίδα
και καθάρισμα.
1. Ενεργοποιήστε το χειριστήριο.
ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ
Καθαρισμός του φίλτρου λίπους
Το κάθε φίλτρο πρέπει να καθαρίζεται
τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Τα φίλτρα
είναι τοποθετημένα με τη χρήση κλιπ και
πείρων στην αντίθετη πλευρά.
1
Για να καθαρίσετε το φίλτρο:
1. Τραβήξτε το κάλυμμα για να το
ανοίξετε.
1
2. Πιέστε τη λαβή του κλιπ στερέωσης
στο πλαίσιο του φίλτρου κάτω από τον
απορροφητήρα (1).
2
3. Γείρετε ελαφρώς το μπροστινό μέρος
του φίλτρου προς τα κάτω (2) και
κατόπιν τραβήξτε.
Επαναλάβετε τα δύο πρώτα βήματα για
όλα τα φίλτρα.
4. Καθαρίστε τα φίλτρα χρησιμοποιώντας
ένα σφουγγάρι με μη λειαντικά
απορρυπαντικά ή στο πλυντήριο
πιάτων.
101
Το πλυντήριο πιάτων πρέπει να
ρυθμιστεί σε χαμηλή
θερμοκρασία και σε σύντομο
κύκλο. Το φίλτρο λίπους μπορεί
να αποχρωματιστεί, αυτό δεν
επηρεάζει την απόδοση της
συσκευής.
5. Για να τοποθετήσετε ξανά τα φίλτρα,
ακολουθήστε τα δύο πρώτα βήματα με
την αντίστροφη σειρά.
Επαναλάβετε τα βήματα για όλα τα φίλτρα
όπου είναι απαραίτητο.
Αντικατάσταση του φίλτρου
άνθρακα
1
2
Για να τοποθετήσετε τα φίλτρα ξανά στη
θέση τους, ακολουθήστε τα βήματα με την
αντίστροφη σειρά.
Συναγερμός φίλτρου
Ανατρέξτε στην ενεργοποίηση
και απενεργοποίηση του
συναγερμού φίλτρου στο
κεφάλαιο καθημερινή χρήση.
Το φίλτρο άνθρακα πρέπει να
αντικατασταθεί αν ανάψει η ένδειξη
συναγερμού φίλτρου.
Ανατρέξτε στην ενότητα
καθαρισμός του φίλτρου λίπους
σε αυτό το κεφάλαιο.
Ανατρέξτε στον συναγερμό
φίλτρου σε αυτό το κεφάλαιο.
Ο χρόνος κορεσμού του φίλτρου άνθρακα
διαφέρει ανάλογα με τον τύπο
μαγειρέματος και τη συχνότητα
καθαρισμού του φίλτρου λίπους.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Το φίλτρο
άνθρακα είναι ΜΗ πλενόμενο!
Το φίλτρο δεν μπορεί να
αναγεννηθεί!
Για να αντικαταστήσετε το φίλτρο
άνθρακα:
1. Αφαιρέστε τα φίλτρα λίπους από τη
συσκευή.
Ανατρέξτε στην ενότητα «Καθαρισμός του
φίλτρου λίπους» σε αυτό το κεφάλαιο.
2. Στρέψτε το φίλτρο αριστερόστροφα (1)
και κατόπιν τραβήξτε (2).
Ανατρέξτε στην ενότητα
καθαρισμός του φίλτρου
άνθρακα ή αντικατάσταση του
φίλτρου άνθρακα (εξαρτάται
από τον τύπο του φίλτρου).
Για να επαναφορά της ειδοποίησης:
Αγγίξτε το κουμπί
Αντικατάσταση του λαμπτήρα
Η συσκευή παρέχεται με λαμπτήρα LED.
Αυτό το εξάρτημα μπορεί να
αντικατασταθεί μόνο από τεχνικό. Σε
περίπτωση οποιασδήποτε βλάβης,
ανατρέξτε στην ενότητα «Σέρβις» στο
κεφάλαιο «Οδηγίες για την ασφάλεια».
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε
στα κεφάλαια σχετικά με την
Ασφάλεια.
για 3 δευτερόλεπτα.
102
Τι να κάνετε αν...
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Αντιμετώπιση
Δεν μπορείτε να ενεργοποιή‐
σετε τη συσκευή.
Η συσκευή δεν είναι συνδε‐
δεμένη σε παροχή ρεύματος
ή δεν είναι σωστά συνδεδε‐
μένη.
Ελέγξτε αν η συσκευή είναι
σωστά συνδεδεμένη στην
παροχή ρεύματος.
Δεν μπορείτε να ενεργοποιή‐
σετε τη συσκευή.
Έχει καεί η ασφάλεια.
Ελέγξτε αν η ασφάλεια είναι
η αιτία της δυσλειτουργίας.
Αν η ασφάλεια πέφτει επα‐
νειλημμένα, επικοινωνήστε
με έναν πιστοποιημένο ηλεκ‐
τρολόγο.
Ο λαμπτήρας δεν λειτουργεί.
Ο λαμπτήρας είναι ελαττω‐
ματικός.
Αντικαταστήστε τον λαμπτή‐
ρα. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο
«Φροντίδα και Καθάρισμα»
Η συσκευή δεν απορροφά
αρκετό ατμό.
Η ταχύτητα του κινητήρα δεν
επαρκεί για την ποσότητα
ατμού.
Αλλάξτε την ταχύτητα του
κινητήρα.
Η ένδειξη κορεσμού φίλτρου
Η ένδειξη κορεσμού φίλτρου
είναι αναμμένη. Πρέπει να
καθαριστεί το φίλτρο λίπους.
Ανατρέξτε στον συναγερμό
φίλτρου στο κεφάλαιο φρο‐
ντίδα και καθάρισμα
Ο συναγερμός φίλτρου είναι
αναμμένος. Το φίλτρο άν‐
θρακα πρέπει να αντικατα‐
σταθεί ή να καθαριστεί.
Ανατρέξτε στον συναγερμό
φίλτρου στο κεφάλαιο φρο‐
ντίδα και καθάρισμα.
είναι αναμμένη.
Η ένδειξη συναγερμού φίλ‐
τρου
αναβοσβήνει.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το
σύμβολο . Τοποθετήστε τα υλικά
συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία για
ανακύκλωση. Συμβάλετε στην προστασία
του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης
υγείας ανακυκλώνοντας τις άχρηστες
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
Μην απορρίπτετε με τα οικιακά
απορρίμματα συσκευές που φέρουν το
σύμβολο . Επιστρέψτε το προϊόν στην
τοπική σας μονάδα ανακύκλωσης ή
επικοινωνήστε με τη δημοτική αρχή.
103
TARTALOM
Biztonsági információk
Biztonsági előírások
Üzembe helyezés
Termékleírás
103
105
106
107
Napi használat
Ápolás és tisztítás
Hibaelhárítás
107
109
110
A változtatások jogát fenntartjuk.
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan olvassa el
a mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal felelősséget a
helytelen beszerelés vagy használat miatt keletkezett
sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos és elérhető
helyen az útmutatót, hogy szükség esetén mindig a
rendelkezésére álljon.
Gyermekek és fogyatékkal élő személyek
biztonsága
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent fizikai,
értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő
tapasztalatok vagy ismeretek híján lévő személyek csak
felügyelettel, vagy a készülék biztonságos használatára
vonatkozó megfelelő tájékoztatás esetén használhatják.
A 3-8 éves gyermekek, illetve a súlyos, komplex
fogyatékossággal élő személyek állandó felügyelet nélkül
nem tartózkodhatnak a készülék közelében.
3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos
felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék közelében.
Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől,
és megfelelően dobja azokat hulladékba.
A gyermekeket és háziállatokat tartsa távol a készüléktől,
amikor az üzemel.
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítási
vagy karbantartási tevékenységet a készüléken.
104
Általános biztonság
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
E készülék főzőlapok, tűzhelyek és hasonló eszközök
feletti háztartási használatra készült.
Bármilyen karbantartás megkezdése előtt válassza le a
készüléket az elektromos hálózatról.
VIGYÁZAT: A főzőkészülékekkel való használat közben a
készülék hozzáférhető részei nagyon felforrósodhatnak.
Kizárólag a készülékhez mellékelt rögzítőcsavarokat
használja. Ha nem kapott ilyeneket, akkor az üzembe
helyezési útmutatóban javasolt csavarokat alkalmazzon.
Ne használjon ragasztóanyagokat a készülék
rögzítéséhez.
A főzőlap azon felülete, melyre a főzőedényeket ráhelyezi,
és a készülék alsó része közötti távolság legalább 65 cm
legyen, hacsak a készülék vagy a főzőlap üzembe
helyezési útmutatója mást nem ír elő.
A levegő cseréjének a helyi előírásoknak kell megfelelni.
Gondoskodjon a készüléknek helyt adó helyiség jó
szellőzéséről, hogy elkerülje a gázt vagy más
tüzelőanyagokat elégető készülékekből (beleértve a nyílt
tüzet is) származó füstgázok nem kívánt visszaáramlását.
Ügyeljen arra, hogy a szellőzőnyílásokat ne zárja el
semmi, és a készülék által szállított levegő ne jusson olyan
kéménycsőbe/légcsatornába, mely más készülékek
(központi fűtés, termoszifonok, vízmelegítők stb.) füstjének
és gőzének/párájának elvezetésére szolgál.
Ha a készülék más készülékekkel egyszerre működik, a
helyiségben létrehozott vákuum nem haladhatja meg a
0,04 mbar értéket.
Ügyeljen arra, hogy ne okozzon sérülést az elektromos
hálózati vezetéknek. Ha a hálózati kábel cserére szorul,
forduljon a márkaszervizünkhöz vagy egy
villanyszerelőhöz.
Amennyiben a készülék kötésdobozon keresztül
közvetlenül csatlakozik az elektromos hálózathoz, az
elektromos bekötést olyan eszközzel kell ellátni, mely
105
•
•
•
•
•
•
lehetővé teszi a készülék összes hálózati pólusról történő
leválasztását. A teljes leválasztásnak biztosítania kell a
túlfeszültség elleni védelem III. kategóriájának való
megfelelést. A rögzített kábelezést a bekötési szabályok
betartásával el kell látni megszakító eszközökkel.
Ne használjon nyílt lángot a készülék alatt.
Ne használja egészségre ártalmas vagy
robbanásveszélyes gázok és gőzök elszívására.
Puha ruhával rendszeresen tisztítsa meg a készüléket,
hogy elkerülje a felülete károsodását.
Ne használjon gőztisztítót, vízsugarat, súrolószert vagy
éles fém kaparóeszközt a készülék felületének tisztítására.
Csak semleges tisztítószert használjon.
A zsírszűrőket rendszeresen tisztítsa (legalább
kéthavonként), és távolítsa el a zsírlerakódásokat a
készülékről a tűzveszély elkerülése érdekében.
A készülék belsejének tisztítására kendőt vagy kefét
használjon.
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
Üzembe helyezés
FIGYELMEZTETÉS! Személyi
sérülés, áramütés, tűz, égési
sérülés vagy a készülék
károsodásának veszélye áll
fenn.
• A készüléket csak képesített személy
helyezheti üzembe.
• Ne helyezzen üzembe, és ne is
használjon sérült készüléket.
• Tartsa be a készülékhez mellékelt
üzembe helyezési útmutatóban
foglaltakat.
• A készülék nehéz, ezért legyen
körültekintő a mozgatásakor. Mindig
használjon munkavédelmi kesztyűt és
zárt lábbelit.
• A készülék üzembe helyezése előtt
előtt távolítson el minden
csomagolóanyagot, reklámcédulát és
védőfóliát.
• A készülék által kifúvott levegőt ne
vezesse be fali levegőjáratba, hacsak
azt nem kifejezetten erre tervezték.
Elektromos csatlakoztatás
FIGYELMEZTETÉS! Tűz- és
áramütésveszély.
• Minden elektromos csatlakoztatást
szakképzett villanyszerelőnek kell
elvégeznie.
• Ellenőrizze, hogy az adattáblán
szereplő adatok megfelelnek-e a helyi
elektromos hálózat paramétereinek.
• A készüléket földelni kell, ha a
szimbólum nincs feltüntetve az
adattábláján.
• Mindig megfelelően felszerelt,
áramütés ellen védett aljzatot
használjon.
• Ne hagyja, hogy az elektromos
vezetékek összegabalyodjanak.
106
• Ne használjon hálózati elosztókat és
hosszabbító kábeleket.
• Amennyiben a hálózati konnektor
rögzítése laza, ne csatlakoztassa a
csatlakozódugót hozzá.
• A készülék csatlakozásának bontására,
soha ne a hálózati kábelnél fogva
húzza ki a csatlakozódugót. A kábelt
mindig a csatlakozódugónál fogva
húzza ki.
• A feszültség alatt álló és szigetelt
alkatrészek érintésvédelmi részeit úgy
kell rögzíteni, hogy szerszám nélkül ne
lehessen eltávolítani azokat.
• Ellenőrizze, hogy megfelelően van-e
üzembe helyezve a készülék. A
hálózati vezeték gyenge vagy rossz
érintkezése miatt a csatlakozás
túlságosan felforrósodhat.
• Az üzembe helyezés végén
csatlakoztassa a készüléket az
elektromos hálózathoz. Ügyeljen arra,
hogy a hálózati csatlakozó üzembe
helyezés után is könnyen elérhető
legyen.
Használat
FIGYELMEZTETÉS! Sérülés-,
égés- és áramütésveszély.
• A készülék kizárólag ételkészítési célra
szolgál. Ne használja egyéb célra a
készüléket.
• Ne változtassa meg a készülék
műszaki jellemzőit.
• Ne működtesse a készüléket nedves
kézzel, vagy amikor az vízzel
érintkezik.
• Csak a készülékhez mellékelt
tartozékokat használja.
• Zsírral vagy olajjal való sütéskor és
főzéskor tartsa azoktól távol a nyílt
lángot és a forró tárgyakat.
• Ne használja fedetlenül az elektromos
rácsokat.
• Ne használja a készüléket
tárolófelületként.
• Ne nézzen a készülék világításának
fényébe nagyítón, távcsövön vagy
hasonló optikai eszközön keresztül.
Szerviz
• A készülék javítását bízza a
márkaszervizre.
• Csak eredeti pótalkatrészeket
használjon.
Ártalmatlanítás
FIGYELMEZTETÉS! Sérülésvagy fulladásveszély.
• A készülék megfelelő
ártalmatlanítására vonatkozó
tájékoztatásért lépjen kapcsolatba a
helyi hatóságokkal.
• Válassza le a készüléket ez elektromos
hálózatról.
• A készülék közelében vágja át a
hálózati kábelt, és tegye a hulladékba.
ÜZEMBE HELYEZÉS
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
Üzembe helyezési utasítások
A készülék üzembe
helyezésére vonatkozó
teljeskörű tájékoztatás egy
különálló füzetben található.
107
TERMÉKLEÍRÁS
Általános áttekintés
Kezelőpanel
Lámpa
Szűrő
Szűrő fedele
1
2
3
4
1
2
3
4
A kezelőpanel áttekintése
1
1
2
3
4
5
2
3
4
Be / Ki
Első motorsebesség
Második motorsebesség
Harmadik motorsebesség
Maximális motorsebesség
5
6
7
8
6 A szűrő tisztítására vonatkozó
emlékeztető
7 Főzőlap a páraelszívóhoz funkció
8 Lámpa
NAPI HASZNÁLAT
A páraelszívó használata
Keresse meg a javasolt
sebességfokozatot az alábbi táblázat
alapján.
Étel felmelegítése, lefedett edényekkel való főzés.
108
Főzés több főzőzónán vagy égőn lefedett edényekkel, kímélő sütés
zsiradékban.
Forralás mellett nagy mennyiségű étel sütése zsiradékban fedő nél‐
kül, főzés több főzőzónán vagy égőn.
Forralás mellett nagy mennyiségű étel sütése zsiradékban fedő nél‐
kül, magas páratartalom. A páraelszívó maximális sebességfokozaton
működik. 6 perc elteltével a készülék visszatér az előző beállításhoz.
A főzés után javasolt a
páraelszívót további kb. 15
percig működni hagyni.
A kezelőpanel
érzékelőmezőkből áll. A
funkciók bekapcsolásához
érintse a szimbólumokat.
A páraelszívó üzemeltetése:
1. Kapcsolja be a készüléket a
gomb
megnyomásával.
A funkciók készen állnak a bekapcsolásra.
2. A funkció bekapcsolásához érintse
meg a szimbólumot.
A készülék kikapcsolásához nyomja meg
ismét a
gombot.
Főzőlap a páraelszívóhoz
funkció
Ez egy automatikus funkció, mely a
főzőlapot összekapcsolja a
páraelszívóval. A főzőlap és a páraelszívó
is infravörös jelekkel kommunikál. A
ventilátor sebességét a készülék
automatikusan határozza meg a beállított
üzemmód és a főzőlapon levő
legmelegebb főzőedény alapján. A
ventilátor kézzel is irányítható a főzőlapról.
A funkció a főzőlap kezelőpaneljéről
kapcsolható be.
A funkció használatára
vonatkozó további
tájékoztatásért lapozza fel a
főzőlap használati utasítását.
Maximális motorsebesség
bekapcsolása
Ha megnyomja a
gombot, a maximális
motorsebesség 6 percig működik. Az idő
letelte után a készülék visszatér az előző
sebesség-beállításhoz.
Amikor a funkció aktív, a
szűrőre vonatkozó
figyelmeztetés
visszajelzője
bekapcsol (fehér színnel
világít).
Amikor a funkció be van
kapcsolva, a
gomb további
megérintése nincs semmilyen
hatással.
A szűrőre vonatkozó
figyelmeztetés be- és
kikapcsolása
A szűrőre vonatkozó figyelmeztetés
emlékeztet a szénszűrő cseréjének vagy
tisztításának, valamint a zsírszűrő
tisztításának esedékességére. A
szűrő
visszajelző világítani kezd 30 másodpercig
(piros színnel), ha a zsírszűrő tisztítása
szükséges. A
szűrő visszajelző villog
30 másodpercig (piros színnel), ha a
szénszűrő cseréje vagy tisztítása
szükséges.
Olvassa el az „Ápolás és
tisztítás” c. fejezet szűrőre
vonatkozó figyelmeztetéssel
kapcsolatos szakaszát.
1. Kapcsolja be a kezelőpanelen.
109
2. Ellenőrizze, hogy az ikonok
kialszanak-e.
3. A szénszűrőre vonatkozó
figyelmeztetés be- vagy
kikapcsolásához érintse meg 3
másodpercig a
gombot.
Ha a szénszűrőre vonatkozó
figyelmeztetés ki van
kapcsolva, a szűrő ikon
5
másodpercig folyamatosan
világít (fehér színnel).
Ha a szénszűrőre vonatkozó
figyelmeztetés be van
kapcsolva, a szűrő ikon
5
másodpercig villog (fehér
színnel).
ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
A zsírszűrő tisztítása
Mindegyik szűrőt legalább havonta
egyszer meg kell tisztítani. A szűrőket az
ellenkező oldalon kapcsok és pálcák
tartják a helyükön.
A szűrő tisztítása:
1. Kinyitáshoz húzza meg a burkolatot.
1
2. Nyomja meg a rögzítőkapocs
fogantyúját a páraelszívó alján levő
szűrőpanelen (1).
1
2
Ismételje meg az első két lépést az
összes szűrőnél.
4. Tisztítsa meg a szűrőket egy
szivaccsal és nem súroló
tisztítószerrel, vagy használjon
mosogatógépet.
A mosogatógépen alacsony
hőmérsékletet és rövid ciklust
állítson be. A zsírszűrő
elszíneződhet, azonban ez
nem befolyásolja a készülék
teljesítményét.
5. A szűrők visszaszereléséhez fordított
sorrendben végezze el az első két
lépést.
Amennyiben szükséges, ismételje meg a
lépéseket az összes szűrőnél.
A szénszűrő cseréje
A szénszűrőt ki kell cserélni, ha a szűrőre
vonatkozó figyelmeztetés megjelenik.
Lásd a jelen fejezet szűrőre
vonatkozó figyelmeztetéssel
kapcsolatos szakaszát.
A szénszűrő telítődésének időtartama a
főzés módjától és a zsírszűrő tisztításának
gyakoriságától függ.
FIGYELMEZTETÉS! A
szénszűrő NEM mosható! A
szűrő nem regenerálható!
3. Kissé billentse le a szűrő elejét (2),
majd húzza ki.
A szénszűrő cseréje:
110
1. Távolítsa el a zsírszűrőket a
készülékből.
Lásd „A zsírszűrő tisztítása” c. szakaszt a
jelen fejezetben.
2. Az óramutató járásával ellentétesen
fordítsa el a szűrőt (1), majd húzza ki
(2).
Lásd a zsírszűrő tisztítására
vonatkozó szakaszt a jelen
fejezetben.
Olvassa el a szénszűrő
tisztítására vagy cseréjére
vonatkozó szakaszt (a szűrő
típusától függően).
A figyelmeztetés kikapcsolása:
1
Érintse meg 3 másodpercre a
2
A szűrők visszaszereléséhez fordított
sorrendben végezze el a lépéseket.
Szűrőre vonatkozó
figyelmeztetés
gombot.
A sütőlámpa cseréje
A készülék LED lámpával rendelkezik. Ezt
az alkatrészt kizárólag szakember
cserélheti ki. Hibás működés esetén
olvassa el a „Szerviz” című szakaszt a
„Biztonsági utasítások” c. fejezetben.
Olvassa el a Napi használat c.
fejezetben a szűrőre vonatkozó
figyelmeztetés be- és
kikapcsolására vonatkozó
szakaszát.
HIBAELHÁRÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
Hibaelhárítás
Jelenség
Lehetséges ok
Javítási mód
Nem lehet bekapcsolni a ké‐
szüléket.
A készülék nincs csatlakoz‐
tatva az elektromos hálózat‐
hoz, vagy csatlakoztatása
nem megfelelő.
Ellenőrizze, hogy a készülék
jól van-e csatlakoztatva az
elektromos hálózathoz.
Nem lehet bekapcsolni a ké‐
szüléket.
Leolvadt a biztosíték.
Ellenőrizze, hogy a biztosí‐
ték okozza-e a problémát.
Ha a biztosíték többször is
leolvad, hívjon szakképzett
villanyszerelőt.
A világítás nem működik.
A világítás izzója meghibá‐
sodott.
Cserélje ki az izzót. Olvassa
el az „Ápolás és tisztítás” cí‐
mű fejezetet.
111
Jelenség
Lehetséges ok
Javítási mód
A készülék nem szív el ele‐
gendő párát.
A motor sebessége nem
elegendő a pára mennyisé‐
géhez viszonyítva.
Változtassa meg a motor se‐
bességét.
A szűrőre vonatkozó
fi‐
gyelmeztető visszajelző vi‐
lágít.
A szűrőre vonatkozó figyel‐
meztetés világít. A zsírszű‐
rőt meg kell tisztítani.
Olvassa el az „Ápolás és
tisztítás” c. fejezet szűrőre
vonatkozó figyelmeztetéssel
kapcsolatos szakaszát.
A szűrőre vonatkozó
fi‐
gyelmeztető visszajelző vil‐
log.
A szűrőre vonatkozó figyel‐
meztetés világít. A szénszű‐
rőt ki kell cserélni vagy meg
kell tisztítani.
Olvassa el az „Ápolás és
tisztítás” c. fejezet szűrőre
vonatkozó figyelmeztetéssel
kapcsolatos szakaszát.
KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A
következő jelzéssel ellátott
anyagokat hasznosítsa újra.
Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő
konténerekbe a csomagolást. Járuljon
hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az
elektromos és elektronikus hulladékot. A
tiltó szimbólummal ellátott készüléket ne
dobja a háztartási hulladék közé. Juttassa
el a készüléket a helyi újrahasznosító
telepre, vagy lépjen kapcsolatba a
hulladékkezelésért felelős hivatallal.
112
INDICE
Informazioni di sicurezza
Istruzioni di sicurezza
Installazione
Descrizione del prodotto
112
114
116
116
Utilizzo quotidiano
Pulizia e cura
Risoluzione dei problemi
117
118
119
Con riserva di modifiche.
INFORMAZIONI DI SICUREZZA
Leggere attentamente le istruzioni fornite prima di installare
e utilizzare l'apparecchiatura. I produttori non sono
responsabili di eventuali lesioni o danni derivanti da
un'installazione o un uso scorretti. Conservare sempre le
istruzioni in un luogo sicuro e accessibile per poterle
consultare in futuro.
Sicurezza dei bambini e delle persone vulnerabili
•
•
•
•
•
•
•
Questa apparecchiatura può essere usata da bambini a
partire dagli 8 anni e da adulti con limitate capacità fisiche,
sensoriali o mentali o con scarsa esperienza o conoscenza
sull'uso dell'apparecchiatura, solamente se sorvegliati o se
istruiti relativamente all'uso dell'apparecchiatura e se
hanno compreso i rischi coinvolti.
I bambini di età compresa fra i 3 e gli 8 anni e le persone
con disabilità diffuse e complesse vanno tenuti lontani
dall'apparecchiatura a meno che non vi sia una
supervisione continua.
Tenere lontani dall'apparecchiatura i bambini al di sotto dei
3 anni se non costantemente supervisionati.
Non consentire ai bambini di giocare con
l'apparecchiatura.
Tenere gli imballaggi lontano dai bambini e smaltirli in
modo adeguato.
Tenere i bambini e gli animali domestici lontano
dall'apparecchiatura mentre è in funzione.
I bambini non devono eseguire interventi di pulizia e
manutenzione sull'apparecchiatura senza essere
supervisionati.
113
Avvertenze di sicurezza generali
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Questa apparecchiatura è stata pensata per un uso
domestico sopra a piani cottura, fornelli e dispositivi di
cottura simili.
Prima di qualsiasi intervento di manutenzione, scollegare
l'apparecchiatura dalla presa di corrente.
ATTENZIONE: Le parti accessibili potrebbero
surriscaldarsi in fase di utilizzo con le apparecchiature di
cottura.
Servirsi unicamente delle viti di fissaggio fornite in
dotazione con l’apparecchiatura; qualora le viti non siano
state fornite in dotazione, servirsi di quelle consigliate nelle
istruzioni di installazione.
Non usare adesivi per riparare il dispositivo.
La distanza minima fra la superficie del piano di cottura sul quale si trovano le pentole - e la parte inferiore
dell’apparecchiatura deve essere di almeno 65 cm, salvo
indicazione contraria nelle istruzioni di installazione per
l'apparecchiatura o il piano cottura.
Lo scarico dell'aria deve essere conforme ai regolamenti
delle autorità locali.
Assicurare la buona ventilazione nell'ambiente in cui è
installata l'apparecchiatura per evitare la circolazione di
gas indesiderati nella stanza provenienti da
apparecchiature che bruciano gas o altri combustibili,
comprese fiamme libere.
Verificare che le aperture di ventilazione non siano
bloccate e che l'aria raccolta dall'apparecchiatura non
venga convogliata in un tubo utilizzato per lo scarico di
fumo e vapore da altre apparecchiature apparecchi
(impianti di riscaldamento centralizzato, termosifoni,
scaldacqua, ecc.).
Quando l'apparecchiatura non funziona con altri
apparecchiature, il vuoto massimo generato nella stanza
non dovrebbe superare il valore di 0,04 mbar.
114
•
•
•
•
•
•
•
•
Accertarsi di non danneggiare il cavo di alimentazione.
Contattare il nostro Centro Assistenza autorizzato o un
elettricista qualificato per sostituire un cavo danneggiato.
Qualora l’apparecchiatura sia collegata direttamente
all'alimentazione, l'impianto elettrico deve essere dotato di
un dispositivo di isolamento che permetta lo scollegamento
dell’apparecchiatura dalla rete su tutti i poli. Lo
scollegamento completo deve avvenire in linea con le
condizioni indicate nella categoria III di sovratensione. I
dispositivi di interruzione della corrente devono essere
incorporati nel cablaggio fisso conformemente alle regole
di cablaggio.
Non cucinare in modalità flambé sotto all’apparecchiatura.
Non usare per lo scarico di materiali e vapori pericolosi o
esplosivi.
Pulire regolarmente l'apparecchiatura con un panno
morbido per evitare il deterioramento dei materiali che
compongono la superficie.
Non utilizzare pulitori a vapore, spruzzi d'acqua, detergenti
abrasivi aggressivi o raschietti metallici affilati per pulire la
superficie dell'apparecchiatura. Utilizzare solo detergenti
neutri.
Pulire i filtri del grasso a intervalli (con una cadenza
almeno bi-mensile) e rimuovere i depositi di grasso
dall'apparecchiatura per prevenire il rischio di incendio.
Servirsi di un panno o di una spazzola per pulire l’interno
dell’apparecchiatura.
ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Installazione
AVVERTENZA! Vi è il rischio
di lesioni, scosse elettriche,
incendi, ustioni o danni
all'apparecchiatura.
• L’installazione dell'apparecchiatura
deve essere eseguita da personale
qualificato.
• Non installare o utilizzare
l'apparecchiatura se è danneggiata.
• Attenersi alle istruzioni fornite insieme
all'apparecchiatura.
• Prestare sempre attenzione in fase di
spostamento dell'apparecchiatura, dato
che è pesante. Usare sempre i guanti
di sicurezza e le calzature adeguate.
• Prima di installare l'apparecchiatura è
necessario rimuovere tutto
115
l'imballaggio, l'etichetta e la pellicola
protettiva.
• Non installare l'aria di scarico in una
cavità a parete, a meno che la cavità
non sia progettata a tal fine.
Utilizzare
Collegamento elettrico
• L'apparecchiatura è destinata solo alla
cottura. Non servirsi
dell'apparecchiatura per altri usi.
• Non modificare le specifiche tecniche
dell'apparecchiatura.
• Non mettere in funzione
l'apparecchiatura con le mani umide o
quando c'è un contatto con l'acqua.
• Usare esclusivamente gli accessori in
dotazione con l'apparecchiatura.
• Tenere le fiamme o gli oggetti caldi
lontano da grassi e oli in fase di cottura
e frittura.
• Non usare grill elettrici senza
protezione.
• Non usare l'apparecchiatura come
superficie di stoccaggio.
• Non usare lenti di ingrandimento,
binocoli o dispositivi ottici simili per
guardare direttamente la sorgente di
illuminazione dell’apparecchiatura.
AVVERTENZA! Rischio di
incendio e scossa elettrica.
• Tutti i collegamenti elettrici devono
essere realizzati da un elettricista
qualificato.
• Verificare che i parametri sulla
targhetta siano compatibili con le
indicazioni elettriche dell'alimentazione.
• Qualora il simbolo ( ) non sia
stampato sulla targhetta, sarà
necessario provvedere alla messa a
terra del dispositivo.
• Utilizzare sempre una presa elettrica
con contatto di protezione
correttamente installata.
• Evitare che i collegamenti elettrici si
aggroviglino.
• Non utilizzare prese multiple e
prolunghe.
• Nel caso in cui la spina di corrente sia
allentata, non collegarla alla presa.
• Non tirare il cavo di alimentazione per
scollegare l’apparecchiatura. Tirare
sempre dalla spina.
• I dispositivi di protezione da scosse
elettriche devono essere fissati in modo
tale da non poter essere disattivati
senza l'uso di attrezzi.
• Verificare che l'apparecchiatura sia
installata correttamente. Cavi elettrici
allentati e non appropriati possono
causare un surriscaldamento dei
connettori.
• Collegare l’apparecchiatura al termine
dell’installazione. Verificare che la fonte
di alimentazione rimanga accessibile
dopo l'installazione.
AVVERTENZA! Rischio di
lesioni, ustioni o scosse
elettriche.
Assistenza tecnica
• Per riparare l'apparecchiatura
contattare un Centro di Assistenza
Autorizzato.
• Utilizzare esclusivamente ricambi
originali.
Smaltimento
AVVERTENZA! Rischio di
lesioni o soffocamento.
• Contattare le autorità locali per ricevere
informazioni su come smaltire
correttamente l'apparecchiatura.
• Staccare la spina dall'alimentazione
elettrica.
• Tagliare il cavo elettrico
dell'apparecchiatura e smaltirlo.
116
INSTALLAZIONE
Istruzioni di installazione
AVVERTENZA! Fare
riferimento ai capitoli sulla
sicurezza.
Per informazioni complete
sull'installazione
dell'apparecchiatura
rimandiamo a un libretto di
istruzioni separato.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Panoramica
Pannello dei comandi
Luce
Filtro
Copertura filtro
1
2
3
4
1
2
3
4
Panoramica del pannello di controllo
1
1
2
3
4
5
2
3
Accesa/Spenta
Prima velocità motore
Seconda velocità motore
Terza velocità motore
Velocità massima motore
4
5
6
7
8
6 Promemoria filtro
7 Funzione da piano di cottura a cappa
8 Lampadina
117
UTILIZZO QUOTIDIANO
Uso della cappa
Controllare la velocità consigliata in base
alla seguente tabella.
Durante il riscaldamento del cibo, cucinare con pentole coperte.
Mentre si cuoce con pentole coperte su più zone di cottura o bruciato‐
ri, friggere delicatamente.
Mentre vengono bollite o fritte grandi quantità di cibo senza coper‐
chio, cuocendo su più zone di cottura o bruciatori.
Mentre vengono bollite grandi quantità di cibo senza un coperchio,
elevata umidità. La cappa funziona alla massima velocità. Dopo 6 mi‐
nuti l'apparecchiatura ritorna alle impostazioni precedenti.
Si consiglia di lasciare la cappa
in funzione per circa 15 minuti
dopo la cottura.
Il pannello di controllo è un
campo sensore. Toccare i
simboli per attivare le funzioni.
Per far funzionare la cappa:
1. Accendere l’apparecchiatura
premendo il tasto .
Le funzioni sono pronte per essere
attivate.
2. Per attivare la funzione toccare il
simbolo.
Per spegnere l'apparecchiatura, premere
nuovamente il tasto
.
Funzione da piano di cottura a
cappa
È una funzione automatica che collega il
piano di cottura a una cappa. Sia il piano
di cottura che la cappa dispongono di un
comunicatore di segnale a infrarossi. La
velocità della ventola viene definita
automaticamente sulla base delle
impostazioni della modalità e della
temperatura della pentola più calda sul
piano di cottura. È anche possibile
mettere in funzione la ventola usando il
piano di cottura manualmente. La
funzione può essere attivata dal pannello
del piano di cottura.
Per ulteriori informazioni su
come utilizzare la funzione,
consultare il manuale utente
del piano di cottura.
Attivazione motore velocità
massima
Quando viene premuto il tasto
, la
velocità massima del motore inizia a
funzionare per 6 minuti. Successivamente
l'apparecchiatura torna all'impostazione di
velocità precedente.
Quando la funzione è attiva,
l'indicatore filtro allarme
si
accende (bianco).
Quando la funzione è attiva, un
ulteriore sfioramento del
pulsante
non comporta
nessun effetto.
Attivazione e disattivazione
della notifica filtro
L'allarme filtro ricorda di cambiare o pulire
il filtro carbone e pulire il filtro antigrasso.
118
L'indicatore filtro
si accende (rosso) per
30 secondi se è necessario pulire il filtro
antigrasso. L'indicatore del filtro
lampeggia (rosso) per 30 secondi. se il
filtro carbone deve essere sostituito o
pulito.
Rimandiamo all'allarme del
filtro nel capitolo dedicato alla
pulizia e alla cura.
Se la notifica del filtro carbone
è attivata, l'icona filtro
lampeggia (bianco) per 5
secondi.
Se la notifica del filtro carbone
è disattivata, l'icona filtro
resta fissa (bianco) per 5
secondi.
1. Accendere il pannello dei comandi.
2. Verificare che le icone siano spente.
3. Per attivare o disattivare la notifica
filtro carbone, sfiorare premere il tasto
per 3 secondi.
PULIZIA E CURA
Pulizia del filtro antigrasso
Ogni filtro deve essere pulito almeno una
volta al mese. I filtri sono montati con l'uso
di clip e perni sul lato opposto.
Per pulire il filtro:
1. Tirare il coperchio per aprirlo.
1
2. Premere l’impugnatura del clip di
montaggio sul pannello del filtro sotto
alla cappa (1).
1
2
3. Inclinare leggermente la parte
anteriore del filtro verso il basso (2),
quindi tirare.
Ripetere i primi due passaggi per tutti i
filtri.
4. Pulire i filtri con una spugna con
detergenti non abrasivi o in
lavastoviglie.
La lavastoviglie deve essere
impostata su una temperatura
bassa e un ciclo breve. Il filtro
antigrasso potrebbe scolorire,
non influisce in alcun modo
sulle prestazioni
dell'apparecchiatura.
5. Per montare i filtri, eseguire i primi due
passaggi nell’ordine inverso.
Ripetere i passaggi per tutti i filtri, ove
applicabile.
Sostituzione del filtro al
carbone attivo
Il filtro al carbone attivo deve essere
sostituito se l'allarme filtro è acceso.
Fare riferimento alla sezione
allarme filtro nel presente
capitolo.
Il tempo di saturazione del filtro al carbone
attivo varia a seconda del tipo di cottura e
119
della regolarità di pulizia del filtro antigrasso.
Rimandiamo alla sezione
"Pulizia del filtro antigrasso" in
questo capitolo.
AVVERTENZA! Il filtro al
carbone attivo NON è lavabile!
Il filtro non può essere
rigenerato!
Fare riferimento alla pulizia del
filtro al carbone o alla
sostituzione del filtro al carbone
attivo (dipende dal tipo di filtro).
Per sostituire il filtro al carbone attivo:
1. Rimuovere i filtri antigrasso
dall'apparecchiatura.
Rimandiamo alla sezione "Pulizia del filtro
antigrasso" in questo capitolo.
2. Ruotare il filtro in senso anti-orario (1)
e poi tirare (2).
1
2
Per resettare l'allarme:
Sfiorare il tasto
per 3 secondi.
Sostituzione della lampadina
L'apparecchiatura è provvista di una
lampadina LED. Questa componente può
essere sostituita unicamente da un
tecnico. In caso di anomalie di
funzionamento rimandiamo a "Assistenza"
nel capitolo dedicato alle "Istruzioni di
sicurezza".
Per rimontare i filtri, eseguire i passaggi
nell’ordine inverso.
Allarme filtro
Rimandiamo all'attivazione e
alla disattivazione dell'allarme
filtro nel capitolo uso
quotidiano.
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
AVVERTENZA! Fare
riferimento ai capitoli sulla
sicurezza.
Cosa fare se...
Problema
Causa possibile
Rimedio
Non è possibile accendere
l'apparecchiatura.
L'apparecchiatura non è col‐
legata a una fonte di alimen‐
tazione oppure non è colle‐
gata in maniera corretta.
Accertarsi che l'apparec‐
chiatura sia collegata corret‐
tamente alla rete elettrica.
120
Problema
Causa possibile
Rimedio
Non è possibile accendere
l'apparecchiatura.
È scattato il fusibile.
Verificare che l'interruttore
differenziale (salvavita) sia
la causa del malfunziona‐
mento. Nel caso in cui il fusi‐
bile continui a scattare, rivol‐
gersi ad un elettricista quali‐
ficato.
La lampadina non si accen‐
de.
La lampadina è difettosa.
Sostituire la lampadina. Ri‐
mandiamo al capitolo "Puli‐
zia e cura".
L'apparecchiatura non as‐
sorbe abbastanza vapori.
La velocità del motore non è
adeguata ai vapori che ap‐
paiono.
Modifica la velocità del mo‐
tore
La spia allarme filtro
accesa.
è
L'allarme del filtro è attivo. Il
filtro antigrasso deve essere
pulito.
Rimandiamo all'allarme del
filtro nel capitolo "Pulizia e
cura".
La spia allarme filtro
peggia.
lam‐
L'allarme del filtro è attivo. Il
filtro carbone deve essere
sostituito o pulito.
Rimandiamo all'allarme del
filtro nel capitolo "Pulizia e
cura".
CONSIDERAZIONI SULL'AMBIENTE
Riciclare i materiali con il simbolo .
Buttare l'imballaggio negli appositi
contenitori per il riciclaggio. Aiutare a
proteggere l’ambiente e la salute umana e
a riciclare rifiuti derivanti da
apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Non smaltire le apparecchiature che
riportano il simbolo insieme ai normali
rifiuti domestici. Portare il prodotto al
punto di riciclaggio più vicino o contattare
il comune di residenza.
121
МАЗМҰНЫ
Қауіпсіздік ақпараты
Қауіпсіздік нұсқаулары
Орнату
Бұйым сипаттамасы
121
123
124
125
Әркүндік қолдану
Күту менен тазалау
Ақаулықты түзету
125
127
128
Өндіруші ескертусіз өзгеріс енгізу құқығына ие.
ҚАУІПСІЗДІК АҚПАРАТЫ
Құрылғыны орнатып іске қолданар алдында бірге
жеткізілген нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз. Дұрыс
орнатпау немесе пайдаланбау нәтижесінде орын алған
жарақат немесе зақымға өндіруші жауапты емес.
Нұсқаулықтарды кейін қарап жүру үшін әрқашан қауіпсіз
және қол жетімді жерде сақтаңыз.
Балалар мен әлсіз адамдардың қауіпсіздігі
•
•
•
•
•
•
•
Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балалар мен денесіне,
сезім жүйесіне не ақыл-есіне зақым келген не
тәжірибесі аз адамдар өз қауіпсіздіктерін қамтамасыз
ететін адамның қадағалауы не құрылғыны қауіпсіз
қолдану бойынша берген нұсқауына сүйеніп, дұрыс
қолданбау салдарын түсінсе, онда қолдануына болады.
3 және 8 жас арасындағы балалар мен мүмкіндіктері
өте шектеулі мүгедек адамдарды басқалар
қадағаламаған жағдайда құрылғыдан алыс ұстау керек.
3 жасқа толмаған балаларды үнемі қарап отырмаған
жағдайда құрылғыдан алыс ұстау керек.
Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
Барлық орам материалдарын балалардан алыс ұстап,
қоқысқа тиісті түрде тастау керек.
Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда, балалар мен үй
жануарларын алыс ұстаңыз.
Балалар құрылғыны жөндеу және тазалау жұмыстарын
бақылаусыз орындамауы керек.
122
Қауіпсіздік туралы жалпы ақпарат
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Бұл құрылғы үйде пештердің, тағам пісіргіштердің және
сол тәрізді басқа да пісіру құралдарының үстіне
орналастырып қолдануға арналған.
Қандай да бір жөндеу жұмысын орындар алдында
құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз.
АБАЙ БОЛЫҢЫЗ: Алмалы бөлшектерді пісіру
құрылғыларымен бірге пайдаланғанда ысып кетуі
мүмкін.
Құрылғымен бірге жеткізілген бекіту бұрандаларын
ғана қолданыңыз, егер жеткізілмесе, орнату
нұсқауларында ұсынылған бұрандаларды
пайдаланыңыз.
Құрылғыны бекіту үшін желімдерді пайдаланбаңыз.
Табалар қойылған пештің беті мен құрылғының төменгі
бөлігіне дейінгі ең аз қашықтық, пешке немесе
құрылғыға арналған орнату нұсқауларында өзгеше
көрсетілмесе, кем дегенде 65 см болуға тиіс.
Ауаны шығару жергілікті нормативтік актілердің
талаптарына сәйкес келуі керек.
Газ немесе басқа жанармай қолданатын
құрылғылардан, сонымен қатар ашық оттан бөлінетін
қажетсіз газдар бөлмеге қайта кірмес үшін, құрылғы
орнатылған бөлменің жақсы желдетілуін қамтамасыз
етіңіз.
Желдету саңылауларының бітеліп қалмағанын және
құрылғы жинаған ауа басқа құрылғылардан келетін
түтін мен буды тартатын жүйеге (орталықтан жылыту
жүйелері, термосифондар, су жылытқыштар және т.б.)
тасымалданбағанын тексеріңіз.
Құрылғы басқа құрылғылармен бірге іске қосылғанда,
бөлмедегі ең үлкен вакуум 0,04 мбар-дан аспау керек.
Қосылым кабеліне ешбір зақым келтірмеңіз. Зақым
келген электр сымын ауыстырту үшін біздің уәкілетті
қызмет көрсету орталығына немесе электршіге
хабарласыңыз.
123
•
•
•
•
•
•
•
Құрылғы қуат көзіне тура қосылған болса, құрылғыны
электр желісінің барлық полюстерінен ажыратуға
мүмкіндік беретін тұйықтағыш құрылғымен
жабдықталуы керек. Тоқтан толық айыру жұмыстарын
III-ші асқын кернеу санатында көрсетілген жағдайларға
сай іске асыру керек. Сөндіруге арналған құралдарды
электр сымдарын тарту ережелеріне сай, тұрақты
орнатылған сымға орнату керек.
Құрылғының астына фламбе тәсілімен ас пісіруге
болмайды.
Қауіпті немесе жарылғыш материалдарды және
буларды пайдаланбаңыз.
Құрылғының бетіндегі материалдың сапасы түспес
үшін жұмсақ шүберекпен мезгіл-мезгіл тазалаңыз.
Құрылғының бетін тазалау үшін бумен тазалау
құралын, сулы спрейді, қатты жеміргіш заттарды
немесе өткір темір құралдарды пайдаланбаңыз.
Бейтарап жуғыш заттарды ғана қолданыңыз.
Өрт шықпас үшін май жинайтын сүзгілерді (кемінде 2
айда бір рет) және құрылғыға жиналған майларды
тазалаңыз.
Құрылғының ішін тазалау үшін матаны немесе шөткені
пайдаланыңыз.
ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ
Орнату
ЕСКЕРТУ! Жарақат алу,
электр қатері, күйіп қалу, өрт
қаупі, құрылғыны бүлдіріп алу
қаупі бар.
• Осы құрылғыны тек білікті маман
ғана орнатуға тиіс.
• Бүлінген құрылғыны орнатпаңыз
немесе іске қоспаңыз.
• Құрылғымен бірге жеткізілген орнату
нұсқауларын орындаңыз.
• Құрылғы ауыр болғандықтан,
орнынан жылжытқан кезде әрқашан
абай болыңыз. Әрқашан қауіпсіздік
қолғабы мен бітеу аяқ киім киіңіз.
• Құрылғыны орнатпас бұрын барлық
орам материалдарын, жапсырмасын
және қорғаныш үлдірін алыңыз.
• Ауа тартқыш құрылғыны, егер
қабырға орнатуға арнайы рұқсат
берілмесе, онда орнатпаңыз.
Электртоғына қосу
ЕСКЕРТУ! Өрт және электр
қатеріне ұшырау қаупі бар.
• Электртоғына қосу жұмыстарының
барлығын білікті электрші ғана іске
асыруы керек.
• Техникалық ақпарат тақтасындағы
параметрлердің негізгі қуатпен
124
•
•
•
•
•
•
•
•
•
жабдықтау желісіндегі электр
параметрлеріне сәйкес келетініне көз
жеткізіңіз.
Егер ( ) белгішесі техникалық
ақпарат тақтайшасында жазылмаса,
құрылғыны жерге тұйықтау қажет.
Әрқашан дұрыс орнатылған, соққыға
төзімді розетканы қолданыңыз.
Электр сымдарының оратылуына
жол бермеңіз.
Көп тармақты адаптер мен ұзартқыш
сымды қолданбаңыз.
Егер розетка бекітілмеген болса,
ашаны жалғамаңыз.
Құрылғыны ажырату үшін электр
сымынан тартпаңыз. Әрдайым қорек
ашаны қолмен тартып шығарыңыз.
Ток жүріп тұрған және
гидроизоляциясы бар бөлшектерді
электр қатерінен қорғау үшін
құралсыз алынбайтын етіп мықтап
орнату керек.
Құрылғының дұрыс орнатылғаныа
көз жеткізіңіз. Бос әрі дұрыс емес
электр желісінің сымы ағытпаны тым
ысытып жіберуі мүмкін.
Құрылғыны орнатқаннан кейін
қосыңыз. Орнатып болғаннан кейін
электр желісіне қол жеткізуге
болатынына көз жеткізіңіз.
Пайдалану
ЕСКЕРТУ! Жарақат алу, күйіп
қалу, электр қатеріне ұшырау
қаупі бар.
• Бұл тек тағам пісіруге арналған
құрылғы. Құрылғыны басқа мақсатта
қолданбаңыз.
• Бұл құрылғының техникалық
сипаттамасын өзгертпеңіз.
• Құрылғыны дымқыл қолмен немесе
суды қолданып тұрған кезде
пайдаланбаңыз.
• Тек құрылғымен бірге жеткізілген
керек-жарақтарды ғана қолданыңыз.
• Тамақты тоңмайға немесе майға
пісіріп, қуырғанда қызған заттарды
немесе оттың жалынын алыс
ұстаңыз.
• Ашық электр грильдерін
пайдаланбаңыз.
• Құрылғыны сақтау орны үшін
пайдаланбаңыз.
• Құрылғының жарығына тікелей қарау
үшін үлкейткіш әйнекті, дүрбіні
немесе басқа да оптикалық
құралдарды пайдаланбаңыз.
Сервис
• Құрылғыны жөндеу үшін уәкілетті
қызмет көрсету орталығына
хабарласыңыз.
• Тек ғана фирмалық қосалқы
бөлшектерді қолданыңыз.
Қоқысқа тастау
ЕСКЕРТУ! Жарақат алу
немесе тұншығып қалу қаупі
бар.
• Құрылғыны қоқысқа дұрыс тастау
туралы ақпарат алу үшін жергілікті
уәкілетті мекемеге хабарласыңыз.
• Құрылғыны электр желісінен
ажыратыңыз.
• Құрылғыға жақын орналасқан электр
сымын кесіп, қоқысқа тастаңыз.
ОРНАТУ
ЕСКЕРТУ! Қауіпсіздік
тарауларын қараңыз.
Орнату нұсқаулары
Құрылғыны орнату туралы
толық ақпарат алу үшін жеке
ұсынылған орнату
кітапшасын қараңыз.
125
БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ
Жалпы көрінісі
Басқару панелі
Шам
Сүзгі
Сүзгінің қақпағы
1
2
3
4
1
2
3
4
Басқару панеліне шолу
1
1
2
3
4
5
2
3
4
Қосу/Сөндіру
Қозғалтқыштың бірінші жылдамдығы
Қозғалтқыштың екінші жылдамдығы
Қозғалтқыштың үшінші жылдамдығы
Қозғалтқыштың ең жоғарғы
жылдамдығы
5
6
7
8
6 Сүзгіні ескерту
7 Пештен ауа тартқыш функция
8 Шам
ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ
Ауа тартқыш құралды
пайдалану
Төмендегі кестеге сәйкес ұсынылған
жылдамдықты тексеріңіз.
Тамақты жылытқанда, қақпақ жабылған ыдысты қолданып
пісіргенде.
126
Бірнеше оттықтарда немесе пісіру алаңдарында қақпағы жабық
ыдыста тамақ пісіргенде, баппен қуырғанда.
Қайнап жатқан кезде, көп мөлшердегі тағамдарды қақпақсыз
ыдыста қуырғанда, бірнеше пісіру алаңдарында не оттықтарда
пісіргенде.
Қайнатқанда, үлкен мөлшердегі тағамдарды қақпақсыз
қуырғанда, сұйықтық көп болса. Ауа тартқыш құрал ең жоғарғы
жылдамдықта жұмыс істейді. 6 минуттан кейін құрылғы алдыңғы
параметрлерге қайта оралады.
Тағамды пісіргеннен кейін
ауа тартқыш құралды
шамамен 15 минут қосып
қоюға кеңес беріледі.
Басқару панелі сенсорлық
өріс болып есептеледі.
Функцияларды қосу үшін
белгішелерді түртіңіз.
Ауа тартқыш құралды қосу үшін:
1.
түймешігін басып, құрылғыны
қосыңыз.
Функциялар іске қосылуға дайын.
2. Функцияны қосу үшін белгішені
түртіңіз.
Құрылғыны сөндіру үшін
түймешігін
қайта басыңыз.
Пештен ауа тартқыш функция
Бұл пешті ауа тартқыш құралға
жалғайтын автоматты функция. Пеш
пен ауа тартқыш құрал екеуі де
инфрақызыл сигнал коммуникаторымен
жабдықталған. Желдеткіштің
жылдамдығы режим параметрі мен пеш
үстіндегі ең ыстық ыдыстың
температурасы бойынша автоматты
түрде анықталады. Сондай-ақ пешті
қолмен басқарып ауа тартқышты қоса
аласыз. Бұл функцияны пештің панелі
арқылы іске қосуға болады.
Функцияны пайдалануға
қатысты толық ақпаратты
пеш үстінің пайдаланушы
нұсқаулығынан қараңыз.
Қозғалтқыштың ең жоғарғы
жылдамдығын іске қосу
түймесін басқанда, қозғалтқыштың
ең жоғарғы жылдамдығы 6 минуттың
ішінде жұмыс істей бастайды. Осы
уақыттан кейін, құрылғы алдыңғы
жылдамдық параметріне оралады.
Функция белсендірілгенде,
сүзгінің ескерту
индикаторы жанады (ақ).
Функция іске қосылғанда,
түймесін қайта басқан
жағдайда ешқандай өзгеріс
болмайды.
Ескерту сүзгісін іске қосу және
сөндіру
Сүзгінің ескерту сигналы көмір сүзгісін
ауыстыру не тазалау және май сүзгісін
тазалау қажет екенін еске салады.
Сүзгінің
индикаторы (қызыл) май
сүзгісін тазалау керек болса 30 секунд
индикаторы
ішінде жанады. Сүзгінің
(қызыл) көмір сүзгісін ауыстыру не
тазалау қажет болса 30 секунд ішінде
жыпылықтайды.
127
Күтіп ұстау және тазалау
тарауынан сүзгінің ескерту
сигналы туралы ақпаратты
қараңыз.
1. Басқару панелін қосыңыз.
2. Белгішелердің сөнгеніне көз
жеткізіңіз.
3. Көмір сүзгісінің ескертуін қосу
немесе сөндіру үшін
түймесін 3
секунд басыңыз.
Көмір сүзгісі туралы ескерту
қосылған болса, сүзгінің
белгішесі (ақ) 5 секунд
жыпылықтайды.
Көмір сүзгісі туралы ескерту
сөнсе, сүзгінің
белгішесі
(ақ) 5 секунд сол күйде
тұрады.
КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ
Май сүзгісін тазалау
Әр сүзгіні айында кемінде бір рет
тазалау қажет. Сүзгілерді орнату үшін
қарама-қарсы жақтарында қысқыштар
мен қадауыштар пайдаланылған.
Сүзгіні тазалау үшін:
1. Ашу үшін қақпақты тартып алыңыз.
1
2. Ауа тартқыш құралдың астындағы
сүзгі панеліндегі монтаждау
қысқышының ұстағышын басыңыз
(1).
1
2
3. Сүзгінің алдыңғы жағын төмен қарай
аздап еңкейтіңіз (2), содан кейін
тартыңыз.
Барлық сүзгілер үшін алғашқы екі
қадамды қайталаңыз.
4. Сүзгілерді жеміргіш емес жуғыш
заттарды қолданып жөкемен немесе
ыдыс жуғыш машинамен тазалаңыз.
Ыдыс жуғыш машинаға төмен
температура және қысқа цикл
орнату керек. Май сүзгісінің
түсі өзгеруі мүмкін, бұл
құрылғының жұмыс істеуіне
әсер етпейді.
5. Сүзгіні қайта орнына қою үшін
алғашқы екі қадамды керісінше
орындаңыз.
Қажет болса, барлық сүзгілер үшін
қадамдарды қайталаңыз.
Көмір сүзгісін ауыстыру
Сүзгінің ескерту сигналы қосулы болса,
көмір сүзгісін айырбастау керек.
Осы тараудағы сүзгінің
ескерту сигналы туралы
ақпаратты қараңыз.
Көмір сүзгісінің толу уақыты тағам
пісірудің түрі мен май сүзгісінің
қаншалықты жиі тазаланғанына
байланысты болады.
ЕСКЕРТУ! Көмір сүзгісін
жууға БОЛМАЙДЫ! Сүзгіні
қалпына келтіру мүмкін емес!
128
Көмір сүзгісін ауыстыру үшін:
Осы тараудағы май сүзгілерін
тазалау бөлімін қараңыз.
1. Май сүзгілерін құрылғыдан алыңыз.
Осы тараудағы "Май сүзгілерін тазалау"
бөлімін қараңыз.
2. Сүзгіні сағат тіліне қарсы бағытта
бұраңыз (1), содан кейін тартыңыз
(2).
Көмір сүзгісін тазалау немесе
көмір сүзгісін ауыстыру
тарауын қараңыз (сүзгі түріне
байланысты).
Ескерту сигналын қалпына келтіру
үшін:
1
белгішесін 3 секунд басыңыз.
2
Сүзгіні қайта орнына қою үшін
қадамдарды керісінше орындаңыз.
Сүзгінің ескерту сигналы
Шамды ауыстыру
Құрылғы LED шамымен жабдықталған.
Бұл бөлікті техник ғана ауыстырады.
Ақаулық орын алған жағдайда
"Қауіпсіздік нұсқаулары" тарауындағы
"Қызмет көрсету" бөлімін қараңыз.
Сүзгінің ескерту сигналын
қосу және сөндіру туралы
ақпаратты күнделікті
пайдалану тармағынан
қараңыз.
АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ
ЕСКЕРТУ! Қауіпсіздік
тарауларын қараңыз.
Не істерсіз, егер...
Ақаулық
Ықтимал себептері
Шешім
Құрылғыны іске қоса
алмадыңыз.
Құрылғы қуат көзіне
қосылған жоқ немесе теріс
қосылған.
Құрылғының электр көзіне
дұрыс қосылғанына көз
жеткізіңіз.
Құрылғыны іске қоса
алмадыңыз.
Сақтандырғыш жанып
кеткен.
Ақаулыққа
сақтандырғыштың себеп
болмағанын тексеріңіз.
Сақтандырғыш қайтақайта жанып кетсе, білікті
электршіге хабарласыңыз.
Шам жанбайды.
Шамда ақау бар.
Шамды ауыстырыңыз.
"Күтіп ұстау және Тазалау"
тарауын қараңыз
129
Ақаулық
Ықтимал себептері
Шешім
Құрылғы буды жеткілікті
түрде тартпайды.
Қозғалтқыш жылдамдығы
пайда болған буларға
сәйкес келмейді.
Қозғалтқыштың
жылдамдығын өзгертіңіз.
Сүзгінің ескерту
Сүзгінің ескерту сигналы
қосулы. Май сүзгісін
тазалау керек.
Күтіп ұстау және тазалау
тарауынан сүзгінің ескерту
сигналы туралы ақпаратты
қараңыз.
Сүзгінің ескерту сигналы
қосулы. Көмір сүзгісін
ауыстыру немесе тазалау
керек.
Күтіп ұстау және тазалау
тарауынан сүзгінің ескерту
сигналы туралы ақпаратты
қараңыз.
сигналының
индикаторы қосулы.
Сүзгінің ескерту
сигналының
индикаторы
жыпылықтайды.
ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ҚАТЫСТЫ ЖАҒДАЙЛАР
Белгі
салынған материалдарды
қайта өңдеуден өткізуге тапсырыңыз.
Орам материалдарын қайта өңдеуден
өткізу үшін тиісті контейнерлерге
салыңыз. Электрлік және
электроникалық құрылғылардың
қалдығын қайта өңдеуден өткізу
арқылы, қоршаған ортаға және
адамның денсаулығына зиын келтіретін
жағдайларға жол бермеуге өз үлесіңізді
қосыңыз. Белгі салынған
құрылғыларды тұрмыстық
қалдықтармен бірге тастамаңыз. Өнімді
жергілікті қайта өңдеу орталығына
өткізіңіз немесе жергілікті мекемеге
хабарласыңыз.
130
SATURS
Drošības informācija
Drošības norādījumi
Uzstādīšana
Izstrādājuma apraksts
130
132
133
133
Izmantošana ikdienā
Kopšana un tīrīšana
Problēmrisināšana
134
135
136
Izmaiņu tiesības rezervētas.
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet
pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par
savainojumiem un bojājumiem, kas radušies ierīces
nepareizas uzstādīšanas vai izmantošanas rezultātā.
Glabājiet šīs instrukcijas drošā, pieejamā vietā, lai tās varētu
izmantot nākotnē.
Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība
•
•
•
•
•
•
•
Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki
ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām,
vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās personas
uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces drošu lietošanu
un izprot potenciālos riskus.
Bērniem no 3 līdz 8 gadu vecumam un personām ar ļoti
plašu un sarežģītu invaliditāti jāliedz piekļuve ierīcei, ja
vien tos nepārtraukti neuzrauga.
Bērni līdz 3 gadu vecumam nedrīkst atrasties ierīces
tuvumā bez pastāvīgas uzraudzības.
Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un atbrīvojieties
no tā attiecīgi.
Neļaujiet bērniem un mājdzīvniekiem atrasties ierīces
tuvumā, kad tā darbojas.
Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez
uzraudzības.
Vispārīgi drošības norādījumi
•
Šī ierīce paredzēta lietošanai mājsaimniecības apstākļos
virs plīts virsmām, plītīm un līdzīgām gatavošanas ierīcēm.
131
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pirms apkopes veikšanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
UZMANĪBU! Pieejamās daļas var sakarst, lietojot tās ar
ēdiena gatavošanas ierīcēm.
Izmantojiet tikai komplektācijā ar ierīci iekļautās fiksējošās
skrūves. Ja tās nav iekļautas komplektācijā, izmantojiet
skrūves, kas ieteiktas uzstādīšanas instrukcijās.
Netīriet līmi, lai nofiksētu ierīci.
Minimālais attālums starp plīts virsmu, uz kuras atrodas
panna, un ierīces apakšējo daļu ir 65 cm, ja vien ierīces vai
plīts virsmas uzstādīšanas instrukcijās nav norādīts citādi.
Gaisa izvadīšanai jāatbilst vietējiem noteikumiem.
Lai nepieļautu gāzi vai citu kurināmo patērējošu ierīču
gāzu, tostarp atklātu liesmu iekļūšanu atpakaļ telpā,
pārbaudiet, vai telpā, kurā uzstādīta ierīce, ir nodrošināta
atbilstoša ventilācija.
Gādājiet, lai ventilācijas atveres nebūtu bloķētas un ierīces
uzkrātais gaiss nenonāktu caurulē, kas tiek izmantota no
citām ierīcēm novadītiem dūmiem un tvaikam (centrālās
apkures sistēmas, termosifons, ūdens sildītāji utt.).
Kad ierīce darbojas kopā ar citām ierīcēm, maksimālais
telpā radītais vakuums nedrīkst pārsniegt 0,04 mbar.
Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu strāvas vadu.
Sazinieties ar pilnvarotu servisa centru vai elektriķi, lai
nomainītu bojātu strāvas kabeli.
Ja ierīce tiek ir pieslēgta nepastarpināti barošanas avotam,
elektroinstalācijai jābūt aprīkotai ar izolācijas ierīci, kas ļauj
atvienot ierīci no visiem elektrotīkla poliem. Pilnīgai ierīces
atvienošanai jānodrošina saskaņā ar III pārsprieguma
kategorijas prasībām. Saskaņā ar elektrisko instalāciju
noteikumiem atvienošanas iespējas jāiekļauj cietajos
vados.
Neizmantojiet “flambé” metodi tieši zem ierīces.
Neizmantojiet, lai atbrīvotos no bīstamiem vai
sprāgstošiem materiāliem vai tvaika.
Regulāri tīriet ierīci ar mīkstu drānu, lai novērstu virsmas
materiāla sabojāšanos.
132
•
•
•
Tīrot ierīces virsmu, nelietojiet tvaika strūklas tīrīšanas
ierīci, ūdens strūklu, raupjus, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus
vai asus metāla skrāpjus. Izmantojiet tikai neitrālus
mazgāšanas līdzekļus.
Tīriet tauku filtrus regulāri (vismaz reizi divos mēnešos) un
notīriet tauku atliekas no ierīces, lai novērstu ugunsgrēka
risku.
Tīriet ierīces iekšpusi ar drānu vai suku.
DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
Uzstādīšana
BRĪDINĀJUMS! Pastāv risks
gūt savainojumus, elektrošoku,
izraisīt ugunsgrēku,
apdegumus vai ierīces
bojājumus.
• Ierīci drīkst uzstādīt tikai kvalificēta
persona.
• Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
• Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās
uzstādīšanas norādes.
• Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo
tā ir smaga. Vienmēr izmantojiet
drošības cimdus un ierīces
komplektācijā iekļautos apavus.
• Pirms ierīces uzstādīšanas noņemiet
visu iepakojumu, marķējumu un
aizsardzības plēves.
• Neuzstādiet izplūdes gausa atveri
sienas dobumā, ja vien sienas dobums
nav paredzēts šādam mērķim.
Elektriskais savienojums
BRĪDINĀJUMS! Var izraisīt
ugunsgrēku un elektrošoku.
• Elektrības padeves pieslēgšana jāveic
sertificētam elektriķim.
• Pārliecinieties, ka tehnisko datu
plāksnītē norādītie parametri atbilst
elektrotīkla parametriem.
• Ja uz datu plāksnītes nav norādīts
simbols ( ), ierīci jāiezemē.
• Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu
un drošu kontaktligzdu.
• Nepieļaujiet elektrības vadu
samezglošanos.
• Nelietojiet daudzkontaktu adapterus vai
pagarinātājus.
• Ja kontaktligzda ir vaļīga, neievietojiet
tajā kontaktspraudni.
• Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla, velkot
aiz strāvas kabeļa. Vienmēr velciet aiz
kontaktspraudņa.
• Daļas, kas nodrošina aizsardzību pret
elektrošoku no strāvu vadošiem un
izolētajiem elementiem, jānostiprina tā,
lai tos nevarētu noņemt bez
instrumentiem.
• Pārliecinieties, lai ierīce tiktu pareizi
uzstādīta. Vaļīgs vai neatbilstošs
strāvas vads var izraisīt kontakta
pārkaršanu.
• Pieslēdziet ierīci uzstādīšanas beigās.
Pārbaudiet, vai pēc uzstādīšanas
kontaktspraudnim var brīvi piekļūt.
Pielietojums
BRĪDINĀJUMS! Savainojumu,
apdegumu vai elektrošoka
risks.
• Šī ierīce paredzēta tikai ēdiena
gatavošanai. Neizmantojiet ierīci citos
nolūkos.
• Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
• Nedarbiniet ierīci ar mitrām rokām vai,
ja tā saskaras ar ūdeni.
• Izmantojiet tikai piederumus, kas
iekļauti ierīces komplektācijā.
133
• Gatavošanas un cepšanas laikā
netuviniet taukvielas un eļļu atklātai
liesmai vai sakarsētiem priekšmetiem.
• Nelietojiet neapsegtus elektriskos
grilus.
• Nelietojiet ierīci kā uzglabāšanai
paredzētu virsmu.
• Nelietojiet palielināmos stiklus, binokļus
vai līdzīgas optiskas ierīces, lai skatītos
uz ierīces lampu.
Servisa izvēlne
• Lai salabotu ierīci, sazinieties ar
pilnvarotu servisa centru.
• Lietojiet tikai oriģinālas rezerves daļas.
Ierīces utilizācija
BRĪDINĀJUMS! Pastāv
savainošanās vai
nosmakšanas risks.
• Sazinieties ar vietējo pašvaldību, lai
noskaidrotu, kā pareizi atbrīvoties no
ierīces.
• Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
• Nogrieziet strāvas kabeli netālu no
ierīces un utilizējiet to.
UZSTĀDĪŠANA
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
Uzstādīšanas instrukcijas
Pilnu informāciju par ierīces
uzstādīšanu skatiet atsevišķā
uzstādīšanas brošūrā.
IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
Vispārējs pārskats
1
2
3
4
1
2
3
4
Vadības panelis
Lampa
Filtrs
Filtra pārsegs
134
Vadības paneļa pārskats
1
1
2
3
4
5
2
3
4
Ieslēgt / Izslēgt
Pirmais motora ātrums
Otrais motora ātrums
Trešais motora ātrums
Maksimālais motora ātrums
5
6
7
8
6 Filtra atgādinājums
7 Funkcija “Hob to hood”
8 Lampa
IZMANTOŠANA IKDIENĀ
Tvaika nosūcēja lietošana
Pārbaudiet ieteicamo ātrumu atbilstoši
tālāk piedāvātajai tabulai.
Sasildīšanas laikā, gatavojot ar nosegtiem katliem.
Gatavojot ar nosegtiem katliem uz vairākām gatavošanas zonām vai
degļiem, maiga cepšana.
Vārot, cepot daudz ēdiena bez vāka, gatavojot uz vairākām gatavoša‐
nas zonām vai degļiem.
Vārot, cepot daudz ēdiena bez vāka, daudz mitruma. Tvaika nosūcējs
darbojas ar maksimālo ātrumu. Pēc 6 minūtēm ierīce automātiski at‐
jaunos iepriekšējo iestatījumu.
Ieteicams tvaika nosūcēju
atstāt ieslēgtu vēl 15 minūtes
pēc gatavošanas beigām.
Vadības panelis ir sensora
lauks. Pieskarieties simboliem,
lai ieslēgtu funkcijas.
Tvaika nosūcēja darbināšana
1. Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet
taustiņu.
Funkcijas ir gatavas aktivēšanai.
2. Lai aktivētu funkciju, pieskarieties
simbolam.
Lai izslēgtu ierīci, atkal piespiediet
taustiņu.
Funkcija “Hob to hood”
Tā ir automātiska funkcija, kas savieno
plīts virsmu un tvaika nosūcēju. Plīts
virsmai un tvaika nosūcējam ir
infrasarkana signāla komunicēšanas
ierīce. Ventilatora ātrums tiek noteikts
automātiski, par pamatu ņemot režīma
iestatījumu un uz plīts izvietotā karstākā
ēdiena gatavošanas trauka temperatūru.
Ventilatoru var arī darbināt manuāli,
izmantojot plīts virsmu. Funkciju ar arī
aktivizēt no plīts virsmas paneļa.
135
Vairāk par funkcijas lietošanu
skatiet plīts virsmas lietošanas
pamācībā.
Maksimālā motora ātruma
aktivēšana
Nospiežot
pogu, motors 6 minūtes
darbojas ar maksimālo ātrumu. Kad šis
laiks ir pagājis, ierīce atgriežas iepriekšējā
ātruma iestatījumā.
Kad šī funkcija ir aktīva, ir
ieslēgts filtra brīdinājuma
indikators
(baltā krāsā).
filtru un notīrīt tauku filtru. Filtra indikators
ieslēdzas (sarkanā krāsā) uz 30
sekundēm, ja ir jāiztīra tauku filtrs. Filtra
indikators
30 sekundes mirgo (sarkanā
krāsā), ja ir jānomaina vai jāiztīra ogles
filtrs.
Skatiet filtra brīdinājuma nodaļu
sadaļā "Kopšana un tīrīšana".
1. Ieslēdziet vadības paneli.
2. Pārliecinieties, ka ikonas ir izslēgtas.
3. Lai aktivētu vai deaktivētu ogles filtra
paziņojumu, pieskarieties
pogai uz
3 sekundēm.
Ja ogles filtra paziņojums ir
aktivēts, filtra ikona
mirgo
(baltā krāsā) 5 sekundes.
Kad šī funkcija ir ieslēgta,
vēlreiz pieskaroties
pogai,
nekas nenotiek.
Ja ogles filtra paziņojums ir
deaktivēts, filtra ikona
paliek
izgaismota (baltā krāsā) 5
sekundes.
Filtra paziņojuma aktivēšana un
deaktivēšana
Filtra brīdinājums atgādina, ka
nepieciešams nomainīt vai notīrīt ogles
KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
Tauku filtra tīrīšana
Katrs filtrs jātīra vismaz reizi mēnesī. Filtri
ir uzstādīti ar stiprinājumiem un tapām
otrajā pusē.
1
Lai iztīrītu filtru:
1. Pavelciet pārsegu, lai to atvērtu.
1
2. Piespiediet stiprinājuma rokturi uz filtra
paneļa zem tvaika nosūcēja (1).
2
3. Nedaudz sasveriet filtra priekšpusi uz
leju (2), tad izvelciet.
Atkārtojiet pirmās divas darbības visiem
filtriem.
4. Tīriet filtrus, izmantojot sūkli un
neabrazīvu mazgāšanas līdzekli, vai
arī mazgājiet tos trauku mazgājamā
mašīnā.
136
Trauku mazgājamā mašīnā
jāiestata zema temperatūra un
īss cikls. Tauku filtrs var zaudēt
krāsu, tas neietekmēs iekārtas
sniegumu.
5. Lai atkal uzstādītu filtrus, veiciet
pirmās divas darbības pretējā kārtībā.
Atkārtojiet darbības visiem filtriem, ja tas
atbilst situācijai.
Ogles filtra nomaiņa
Ja filtra brīdinājums ir aktivēts. ogles filtrs
jānomaina.
Skatiet sadaļu par filtra
brīdinājumu šajā sadaļā.
Tas, cik ātri ogles filtrs piesūcinās,
atkarīgs no gatavošanas veida un tauku
filtra tīrīšanas biežuma.
BRĪDINĀJUMS! Ogles filtrs
NAV mazgājams! Filtru nav
iespējams atjaunot!
Ogles filtra nomaiņa
1. Izņemiet tauku filtrus no ierīces.
Skatiet sadaļu “Tauku filtra tīrīšana” šajā
nodaļā.
2. Pagrieziet filtru pretēji pulksteņa
rādītāja virzienam (1) un tad izvelciet
(2).
1
2
PROBLĒMRISINĀŠANA
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
Lai atkal uzstādītu filtrus, veiciet
aprakstītās darbības pretējā kārtībā.
Filtra brīdinājums
Informāciju par filtra
brīdinājuma aktivēšanu un
deaktivēšanu skatiet sadaļā
"Lietošana ikdienā".
Skatiet informāciju par tauku
filtra tīrīšanu šajā nodaļā.
Skatiet informāciju par ogles
filtra tīrīšanu vai ogles filtra
nomaiņu (atkarīgs no filtra
veida).
Lai atiestatītu brīdinājumu:
Pieskarieties pie
3 sekundes.
Spuldzes maiņa
Šī ierīce ir aprīkota ar LED spuldzi. Šo
detaļu nomainīt drīkst tikai inženieris.
Darbības traucējumu gadījumā skatiet
sadaļu “Apkope” nodaļā “Drošības
norādījumi”.
137
Ko darīt, ja...
Problēma
Iespējamais iemesls
Risinājums
Ierīci nevar ieslēgt.
Ierīce nav pieslēgta elektrotī‐
klam vai nav pieslēgta parei‐
zi.
Pārbaudiet, vai ierīce ir pa‐
reizi pievienota strāvas pa‐
devei.
Nevar ieslēgt ierīci.
Izdedzis drošinātājs.
Pārliecinieties, vai ierīces
darbības traucējums ir sais‐
tīts ar drošinātāju. Ja droši‐
nātājs atkārtoti izdeg, sazi‐
nieties ar kvalificētu elektriķi.
Lampa nedarbojas.
Lampa ir bojāta.
Nomainiet lampu. Skatiet
sadaļu "Kopšana un tīrīša‐
na".
Ierīce neuzsūc ietiekami
daudz garaiņu.
Motora ātrums nav atbil‐
stošs garaiņu daudzumam.
Mainiet motora ātrumu.
Deg filtra brīdinājuma indika‐
Filtra brīdinājums ir aktivi‐
zēts. Jāiztīra tauku filtrs.
Skatiet filtra brīdinājuma no‐
daļu sadaļā "Kopšana un tī‐
rīšana".
Filtra brīdinājums ir aktivi‐
zēts. Ogles filtrs jānomaina
vai jānotīra.
Skatiet filtra brīdinājuma no‐
daļu sadaļā "Kopšana un tī‐
rīšana".
tors
.
Mirgo filtra brīdinājuma indi‐
kators
.
APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus
ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma
materiālus atbilstošajos konteineros to
otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt
apkārtējo vidi un cilvēku veselību, atkārtoti
pārstrādājot elektrisko un elektronisko
iekārtu atkritumus. Neizmetiet ierīces, kas
apzīmētas ar šo simbolu , kopā ar
mājsaimniecības atkritumiem. Nododiet
izstrādājumu vietējā otrreizējās pārstrādes
punktā vai sazinieties ar vietējo
pašvaldību.
138
TURINYS
Saugos informacija
Saugos taisyklės
Įrengimas
Gaminio aprašymas
138
140
141
141
Kasdienis naudojimas
Valymas ir priežiūra
Trikčių šalinimas
142
143
144
Galimi pakeitimai.
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako už
sužalojimus ar žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso įrengimo
ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite saugioje ir
pasiekiamoje vietoje, kad prireikus galėtumėte pasižiūrėti.
Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
•
•
•
•
•
•
•
Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai, jutimo
arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems trūksta
patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik tuomet, jei jie
prižiūrimi arba jiems buvo suteikti nurodymai, kaip saugiai
naudoti prietaisą, ir jei jie supranta su prietaiso naudojimu
susijusius pavojus.
Nuo 3 iki 8 metų vaikų ir asmenų, turinčių labai sunkią ir
sudėtingą negalią, negalima prileisti prie prietaiso, jeigu jie
nuolat nėra prižiūrimi.
Mažesnių nei 3 metų vaikų negalima prileisti prie prietaiso,
jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir tinkamai
pašalinkite.
Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia, kai
prietaisas veikia.
Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir
naudotojo priežiūros darbų.
Bendrosios saugos reikalavimai
•
Šis prietaisas yra skirtas naudoti namuose virš kaitlenčių,
viryklių ir panašių maisto gaminimo prietaisų.
139
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prieš atlikdami techninės priežiūros darbus, atjunkite
prietaisą nuo maitinimo.
DĖMESIO! Pasiekiamos dalys naudojant su maisto
gaminimo prietaisais gali įkaisti.
Naudokite tik su prietaisu pristatytus fiksavimo varžtus;
jeigu jie nepateikti, naudokite įrengimo instrukcijoje
rekomenduojamus varžtus.
Nenaudokite klijų prietaisui pritvirtinti.
Minimalus atstumas tarp kaitlentės paviršiaus, ant kurio
stovi prikaistuviai, ir prietaiso apatinės dalies turėtų būti
bent 65 cm, jeigu prietaiso ar kaitlentės įrengimo
instrukcijoje nenurodyta kitaip.
Oro išleidimas turi atitikti vietinių tarnybų norminius aktus.
Patalpoje, kurioje yra prietaisas, užtikrinkite tinkamą
ventiliaciją, kad nepageidaujamos dujos iš dujas ar kitą
kurą deginančių prietaisų nepatektų atgal į patalpą,
įskaitant atvirą liepsną.
Įsitikinkite, kad ventiliacijos angos nebūtų užsikimšę ir
prietaiso surinktas oras nebūtų perduodamas į vamzdį, per
kurį ištraukiami dūmai ir garai iš kitų prietaisų (centrinės
šildymo sistemos, termosifonų, vandens šildytuvų ir pan.).
Kai prietaisas veikia su kitais prietaisais, patalpoje
susidaręs maksimalus vakuumas negali viršyti 0,04 mbar.
Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte maitinimo laido.
Kreipkitės į mūsų įgaliotąjį techninės priežiūros centrą arba
elektriką, jeigu reikia pakeisti pažeistą maitinimo laidą.
Jeigu prietaisas yra tiesiogiai prijungtas prie maitinimo
tinklo, elektros instaliacija privalo turėti izoliavimo įtaisą,
kuris leidžia atjungti prietaisą nuo maitinimo tinklo ties
visais poliais. Visiškas atjungimas turi atitikti viršįtampio III
kategorijos nurodytas sąlygas. Atjungimo priemonės turi
būti įtrauktos į fiksuotąjį montažą pagal elektros
instaliacijos taisykles.
Po prietaisu negaminkite liepsnojančių (flambé) patiekalų.
Nenaudokite jo pavojingos ar sprogioms medžiagoms ir
garams ištraukti.
140
•
•
•
•
Reguliariai valykite prietaisą minkšta šluoste, kad
apsaugotumėte paviršiaus medžiagą nuo nusidėvėjimo.
Nevalykite prietaiso paviršiaus garais, purškiamu
vandeniu, šiurkščiais šveičiamaisiais valikliais ar aštriomis
metalinėmis grandyklėmis. Naudokite tik neutralius
ploviklius.
Reguliariai valykite riebalų filtrus (bent kas 2 mėnesius) ir
pašalinkite nuo prietaiso riebalų likučius, kad nebūtų gaisro
pavojaus.
Prietaiso vidų valykite šluoste ar šepetėliu.
SAUGOS TAISYKLĖS
Įrengimas
ĮSPĖJIMAS! Sužeidimo,
elektros smūgio, gaisro,
nudegimų arba prietaiso
sugadinimo pavojus.
• Šį prietaisą įrengti privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
• Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
• Vadovaukitės su prietaisu pateiktomis
įrengimo instrukcijomis.
• Visada būkite atsargūs, kai perkeliate
prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada
mūvėkite apsaugines pirštines ir
avėkite uždarą avalynę.
• Prieš įrengdami prietaisą, nuimkite
visas pakuotės, ženklinimo medžiagas
ir apsauginę plėvelę.
• Neįrenkite prietaiso sienos nišoje,
nebent niša yra skirta šiai paskirčiai.
Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS! Gaisro ir elektros
smūgio pavojus.
• Visus elektros prijungimus privalo atlikti
kvalifikuotas elektrikas.
• Įsitikinkite, kad parametrai techninių
duomenų plokštelėje atitinka maitinimo
tinklo elektros vardinius duomenis.
• Jeigu techninių duomenų plokštelėje
nėra simbolio ( ), prietaisą reikia
įžeminti.
• Visada naudokite tinkamai įrengtą
įžemintą saugųjį elektros lizdą.
• Pasirūpinkite, kad elektros laidai
nesusipainiotų.
• Nenaudokite daugiakanalių adapterių ir
ilginamųjų laidų.
• Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs,
nejunkite kištuko.
• Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už maitinimo laido. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
• Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių
apsauga nuo smūgių turi būti pritvirtinta
taip, kad nebūtų galima nuimti be
įrankių.
• Įsitikinkite, kad prietaisas tinkamai
įrengtas. Dėl atsilaisvinusio ir
netinkamo elektros maitinimo laido
gnybtas gali įkaisti.
• Prijunkite prietaisą ties įrengimo galu.
Įsitikinkite, kad įrengus prietaisą, būtų
prieiga prie maitinimo tinklo.
Naudojimas
ĮSPĖJIMAS! Pavojus
susižaloti, nudegti arba gauti
elektros smūgį.
• Šis prietaisas yra skirtas tik maistui
gaminti. Nenaudokite šio prietaiso kitais
tikslais.
141
• Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
• Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų
rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi prie
vandens.
• Naudokite tik su prietaisu pateikiamus
priedus.
• Kaitindami riebalus ir aliejų, būkite
atsargūs, kad liepsna arba įkaitę daiktai
jų neuždegtų.
• Nenaudokite neuždengtų elektrinių
grillių.
• Nenaudokite prietaiso daiktams laikyti.
• Nenaudokite didinamųjų stiklų, žiūronų
ar panašių optinių prietaisų tiesiogiai
žiūrėti į prietaiso lemputes.
• Naudokite tik originalias atsargines
dalis.
Šalinimas
ĮSPĖJIMAS! Pavojus susižeisti
arba uždusti.
• Norėdami sužinoti, kaip tinkamai
pašalinti prietaisą, susisiekite su
atitinkama savivaldybės įstaiga.
• Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
• Nupjaukite maitinimo laidą arti prietaiso
ir pašalinkite jį.
Aptarnavimas
• Dėl prietaiso remonto kreipkitės į
įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
ĮRENGIMAS
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos
skyrius.
Įrengimo instrukcija
Visą informaciją apie prietaiso
įrengimą rasite atskiroje
įrengimo brošiūroje.
GAMINIO APRAŠYMAS
Bendra apžvalga
1
2
3
4
1
2
3
4
Valdymo skydelis
Lemputė
Filtras
Filtro dangtis
142
Valdymo skydelio apžvalga
1
1
2
3
4
5
2
3
4
Įjungimas / išjungimas
Pirmas variklio greitis
Antras variklio greitis
Trečias variklio greitis
Didžiausias variklio greitis
5
6
7
8
6 Filtro priminimas
7 „Hob to Hood“ funkcija
8 Lemputė
KASDIENIS NAUDOJIMAS
Garų rinktuvo naudojimas
Patikrinkite rekomenduojamą greitį pagal
toliau pateiktą lentelę.
Kai šildote maistą, gaminate uždengę puodus.
Kai gaminate uždengę puodus ant kelių kaitviečių arba degiklių, kepa‐
te ant nedidelės ugnies.
Kai verdate, kepate daug maisto be dangčio, gaminate ant kelių kait‐
viečių arba degiklių.
Kai verdate, kepate daug maisto be dangčio, yra daug drėgmės. Garų
rinktuvas veikia didžiausiu greičiu. Po 6 minučių prietaisas grįžta prie
ankstesnės nuostatos.
Po gaminimo rekomenduojama
garų rinktuva palikti veikiantį
maždaug 15 minučių.
Valdymo skydelis yra jutiklinis
laukas. Palieskite simbolius,
kad įjungtumėte funkcijas.
Norėdami valdyti garų rinktuvą:
1. Įjunkite prietaisą paspausdami
mygtuką .
Funkcijas galima aktyvinti.
2. Norėdami aktyvinti funkciją, palieskite
simbolį.
Norėdami išjungti prietaisą, dar kartą
paspauskite mygtuką .
Funkcija „Hob to Hood“
Tai automatinė funkcija, kuri sujungia
kaitlentę su gartraukiu. Ir kaitlentė, ir
gartraukis turi infraraudonųjų spindulių
signalų perdavimo mechanizmą.
Ventiliatoriaus sukimosi greitis nustatomas
automatiškai pagal režimo nuostatą ir ant
kaitlentės esančio karščiausio prikaistuvio
temperatūrą. Ventiliatorių galite valdyti ir
rankomis, reguliuodami kaitlentėje.
Funkciją galima aktyvinti kaitlentės
skydelyje.
143
Daugiau informacijos, kai
naudoti funkciją rasite
kaitlentės naudotojo vadove.
Didžiausio variklio greičio
aktyvinimas
Kai paspaudžiate mygtuką , 6 minutes
variklis veikia didžiausiu greičiu. Po to
prietaisas grįžta prie ankstesnių greičio
nuostatų.
Kai funkcija aktyvi, įsijungia
filtro įspėjimo signalo
indikatorius (baltas) .
Kai funkcija įjungta, papildomas
mygtuko
palietimas neturi
jokio poveikio.
riebalų filtrą. Jeigu riebalų filtrą reikia
valyti, 30 sekundžių įsijungia (raudonas)
filtro indikatorius . Jeigu anglies filtrą
reikia pakeisti arba valyti, 30 sekundžių
mirksi (raudonai) filtro indikatorius .
Skaitykite apie filtro įspėjimo
signalą skyriuje „Valymas ir
priežiūra“.
1. Įjunkite valdymo skydelį.
2. Įsitikinkite, kad piktogramos yra
išjungtos.
3. Jeigu norite įjungti arba išjungti anglies
filtro pranešimą, lieskite mygtuką
3
sekundes.
Jeigu anglies filtro pranešimas
aktyvintas, 5 sekundes mirksi
(baltai) filtro piktograma .
Filtro pranešimų įjungimas ir
išjungimas
Jeigu anglies filtro pranešimas
išjungtas, 5 sekundes šviečia
(baltai) filtro piktograma .
Filtro įspėjimo signalas primena, kad reikia
pakeisti arba išvalyti anglies filtrą ir išvalyti
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
Riebalų filtro valymas
Kiekvieną filtrą reikia išvalyti bent kartą per
mėnesį. Filtrai yra pritvirtinti spaustukais ir
kaiščiais kitoje pusėje.
1
Jeigu norite išvalyti filtrą:
1. Patraukite dangtelį, kad jį
atidarytumėte.
1
2. Paspauskite ant filtro skydelio, po garų
rinktuvu esančią tvirtinimo spaustuko
rankenėlę (1).
2
3. Šiek tiek pakreipkite filtro priekį žemyn
(2), tuomet traukite.
Visiems filtrams kartokite pirmus du
veiksmus.
4. Kempine su nešveičiamaisiais
plovikliais išvalykite filtrus arba plaukite
juos indaplovėje.
144
Indaplovėje turi būti nustatyta
žema temperatūra ir trumpas
ciklas. Riebalų filtras gali
pakeisti spalvą, tai neturės
poveikio prietaiso veikimui.
5. Norėdami vėl įdėti filtrus, atlikite
pirmus du veiksmus atvirkščia tvarka.
Jeigu taikytina, kartokite veiksmus visiems
filtrams.
Anglies filtro keitimas
Anglies filtrą reikia pakeisti, jeigu įsijungia
filtro įspėjamasis signalas.
Apie filtro įspėjimo signalą
skaitykite šiame skyriuje.
Anglies filtro prisotinimo trukmė skiriasi,
priklausomai nuo gaminimo tipo ir riebalų
filtro valymo reguliarumo.
ĮSPĖJIMAS! Anglies filtro
NEGALIMA plauti! Filtro
negalima atnaujinti!
Norėdami pakeisti anglies filtrą:
1. Išimkite riebalų filtrus iš prietaiso.
Žr. šiame skyriuje „Riebalų filtro valymas“.
2. Pasukite filtrą pagal laikrodžio rodyklę
(1) ir tuomet patraukite (2).
1
2
TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos
skyrius.
Norėdami vėl įdėti filtrus, atlikite veiksmus
atvirkščia tvarka.
Filtro įspėjimo signalas
Kaip įjungti ir išjungti filtro
įspėjamąjį signalą rasite
aprašyta skyriuje „Kasdienis
naudojimas“.
Žr. šiame skyriuje „Riebalų filtro
valymas“.
Žr. „Anglies filtro valymas“ arba
„Anglies filtro
keitimas“ (priklausomai nuo
filtro rūšies).
Norėdami išjungti įspėjamąjį signalą:
Lieskite
3 sekundes.
Lemputės keitimas
Šis prietaisas pristatomas su diodine
lempute. Šią dalį gali pakeisti tik
technikas. Trikties atveju skaitykite
„Priežiūra“ skyriuje „Saugos taisyklės“.
145
Ką daryti, jeigu...
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Nepavyksta įjungti prietaiso.
Prietaisas neprijungtas arba
netinkamai prijungtas prie
maitinimo tinklo.
Patikrinkite, ar prietaisas tin‐
kamai prijungtas prie elek‐
tros tinklo.
Nepavyksta įjungti prietaiso.
Perdegė saugiklis.
Patikrinkite, ar veikimas su‐
triko dėl saugiklio. Jeigu
saugiklis pakartotinai perde‐
ga, kreipkitės į kvalifikuotą
elektriką.
Lemputė nešviečia.
Perdegusi lemputė.
Pakeiskite lemputę. Žr. sky‐
rių „Valymas ir priežiūra“
Prietaisas nepakankamai
sugeria garus.
Netinkamos variklio apsukos
garų kiekiui.
Pakeiskite variklio apsukas.
Įsijungė filtro įspėjimo signa‐
Įsijungė filtro įspėjimo signa‐
las. Riebalų filtrą reikia išva‐
lyti.
Skaitykite apie filtro įspėjimo
signalą skyriuje „Valymas ir
priežiūra“.
Įsijungė filtro įspėjimo signa‐
las. Anglies filtrą reikia pa‐
keisti arba išvalyti.
Skaitykite apie filtro įspėjimo
signalą skyriuje „Valymas ir
priežiūra“.
lo indikatorius
.
Mirksi filtro įspėjimo signalo
indikatorius
.
APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas, pažymėtas
šiuo ženklu . Išmeskite pakuotę į
atitinkamą atliekų surinkimo konteinerį,
kad ji būtų perdirbta. Padėkite saugoti
aplinką bei žmonių sveikatą ir surinkti bei
perdirbti elektros ir elektronikos prietaisų
atliekas. Neišmeskite šiuo ženklu
pažymėtų prietaisų kartu su kitomis
buitinėmis atliekomis. Atiduokite šį gaminį į
vietos atliekų surinkimo punktą arba
susisiekite su vietnos savivaldybe dėl
papildomos informacijos.
146
СОДРЖИНА
Безбедносни информации
Безбедносни упатства
Монтажа
Опис на производот
146
148
149
150
Секојдневна употреба
Нега и чистење
Решавање на проблеми
150
152
153
Можноста за промени е задржана.
БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ
Пред монтирање и користење на апаратот, ве молиме
внимателно да ги прочитате приложените упатства.
Производителот не сноси одговорност за направена
повреда или штета кои се резултат на неправилна
монтажа или употреба. Секогаш чувајте ги упатствата на
сигурно и безбедно место за подоцнежна употреба.
Безбедност на деца и ранливи лица
•
•
•
•
•
•
•
Овој апарат можат да го користат деца над 8 години и
лица со намалени физички, сетилни или ментални
способности или лица без искуство и знаење доколку
тоа го прават под надзор или им биле дадени упатства
како безбедно да го употребуваат апаратот и ги
разбираат опасностите поврзани со него.
Не смее да биде во дофат на деца меѓу 3 и 8 годишна
возраст и лицата со големи и сложени препреки во
развојот освен ако не се под постојан надзор.
Апаратот не смее да биде во дофат на деца помали од
3 години освен ако не се под постојан надзор.
Не дозволувајте им на децата да играат со апаратот.
Држете ја амбалажата подалеку од децата и
разрешете се соодветно од него.
Држете ги децата и милениците подалеку од апаратот
кога работи.
Децата не треба да го чистат или да го оддржуваат
апаратот без надзор.
147
Општа безбедност
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Овој апарат е наменет само за домашна употреба над
плотни, шпорети и слични уреди за готвење.
Пред чистење и одржување, исклучете го уредот од
напојувањето.
ВНИМАНИЕ: Достапните делови може да станат жешки
за време на употреба на апаратите за готвење.
Употребувајте само ги фиксните завртки кои се
испорачани со апаратот, ако не се испорачани Ви
предлагаме да ги користите завртките кои се
препорачани во упатството за монтирање.
Не користете лепило за да го зацврстите апаратот.
Минималната дистанца меѓу површината на плотната
на која стојат тавите и понискиот дел од апаратот
треба да биде најмалку 65 cm, освен ако не е поинаку
специфицирано во упатствата за монтирање за
апаратот или за плочата за готвење.
Истекувањето на воздух мора да биде во согласност со
правилникот на локалните власти.
Уверете се дека имате добро проветрување во собата
каде што е монтиран апаратот за да избегнете
враќање на несаканите гасови во собата од други
апарати што горат различно гориво, вклучувајќи и
отворен оган.
Проверете дали отворите за вентилација не се
блокирани и воздухот што го собира апаратот не се
пренесува во канал што се користи за издувување на
чад и пареа од други апарати (системи за централно
греење, термосифон, грејачи на вода итн.).
Кога апаратот работи со други апарати, максималниот
вакуум генериран во просторијата не смее да надмине
0,04 mbar.
Потрудете се да не гo оштетите кабелот за струја.
Контактирајте го нашиот Овластен сервисен центар
или електричар за да го смените оштетениот кабел.
148
•
•
•
•
•
•
•
Ако апаратот е директно поврзан со напојувањето,
електричната инсталација мора да биде опремена со
изолационен уред кој овозможува да го исклучите
апаратот од електричната мрежа кај сите жички.
Целосното исклучување мора да биде во согласност со
условите наведени во категоријата за пренапојување
III. Средството за исклучување мора да биде вградено
во фиксираниот кабел во согласност со правилата за
поврзување кабли.
Не фламбирајте под апаратот.
Не употребувајте го за испуштање на опасни или
експлозивни материи и пареи.
Редовно чистете го апаратот со мека крпа за да
спречите оштетување на површинскиот материјал.
Не користете чистач за пареа, спреј за вода, остри
абразивни средства за чистење или остри метални
гребалки за чистење на површината на апаратот.
Користете само неутрални детергенти.
Редовно чистете ги филтрите за маснотии (најмалку на
секои 2 месеци) и отстранете ги маснотиите од
апаратот за да го спречите ризикот од пожар.
Користете крпа или четка за чистење на внатрешноста
на апаратот.
БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА
Монтажа
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од повреди, струен
удар, пожар, изгореници или
оштетување на апаратот.
• Апаратот мора да го монтира само
квалификувано лице.
• Немојте да монтирате ниту да
користите оштетен апарат.
• Следете ги инструкциите за
монтирање дадени со апаратот.
• Секогаш внимавјте кога го
пренесувате апаратот затоа што е
тежок. Секогаш носете заштитни
ракавици и приложените обувки.
• Пред инсталирање на апаратот
отстранете ја целата амбалажа,
етикетата и заштитниот филм.
• Не го инсталирајте издувниот воздух
во ѕидна празнина, освен ако
шуплината не е дизајнирана за таа
намена.
Поврзување на струјата
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Ризик
од пожар и струен удар.
• Секое поврзување со струја треба да
биде направено од квалификуван
електричар.
149
• Проверете дали параметрите на
плочката со спецификации се
компатибилни со електричната
моќност на мрежата на електрична
енергија.
• Ако симболот ( ) не е печатен на
самолепливата плочкат, апаратот
мора да е заземјен.
• Секогаш користете правилно
монтиран штекер отпорен на струјни
удари.
• Не оставајте ги каблите да се
заплеткаат.
• Не користете адаптери со повеќе
приклучоци и продолжни кабли.
• Доколку штекерот е лабав, не
приклучувајте го приклучокот за
струја.
• Не влечете го кабелот за да го
исклучите апаратот од струја.
Секогаш повлекувајте го приклучокот
за струја.
• Заштитата од електричен удар на
активните и изолираните делови
мора да се поврзе на таков начин
што нема да може да се извади без
алатки.
• Проверете дали апаратот е
правилно монтиран. Лабави и
несоодветни кабли можат да го
прегреат терминалот.
• Поврзете го апаратот на крајот од
монтирањето. Проверете дали има
пристап до струјата по монтирањето.
Употреба
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Постои
опасност од повреда,
изгореници или струен удар.
• Овој апарат е наменет само за
готвење. Не го користете апаратот
за друга употреба.
МОНТАЖА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Видете
во поглавјата за заштита и
сигурност.
• Не менувајте ги спецификациите на
овој апарат.
• Не ракувајте со апаратот со влажни
раце или кога тој има контакт со
вода.
• Користете го само дополнителниот
прибор испорачан заедно со
апаратот.
• Држете го огнот или загреаните
предмети подалеку од маснотиите и
маслата кога готвите и пржите со
нив.
• Не користете непокриени електрични
решетки.
• Не употребувајте го апаратот како
грејно тело.
• Не користете лупи, двогледи или
други слични уреди за да гледате
директно кога се пали апаратот.
Сервисирање
• За да го поправите апаратот
контактирајте го Овластениот
сервисен центар.
• Користете само оригинални
резервни делови.
Расходување
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Ризик
од повреда или задушување.
• Контактирајте со општинската власт
за да добиете информации за
правилно расходување на апаратот.
• Исклучете го апаратот од
приклучокот за струја.
• Извадете го електричниот кабел
блиску до апаратот и фрлете го.
150
Упатства за монтирање
За сите информации за
монтирање на апаратот
видете во засебната брошура
за монтирање.
ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ
Генерален преглед
Контролна плоча
Светло
Филтер
Капак за филтер
1
2
3
4
1
2
3
4
Преглед на контролната табла
1
1
2
3
4
5
2
3
4
Вклучено / Исклучено
Прва брзина на мотор
Втора брзина на мотор
Трета брзина на мотор
Максимална брзина на мотор
СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА
Користење на аспираторот
Проверете ја препорачаната брзина
според табелата прикажана подолу.
5
6
7
8
6 Потсетник за филтер
7 Фукција од плоча до аспиратор
8 Светло
151
Кога загревате храната, готвење со покриени садови.
Кога готвите со покриени тенџериња или на повеќе рингли или
пламеници, нежно пржење.
Кога варите, пржите поголема количина на храна без капак,
готвење на повеќе рингли или пламеници.
Кога варите, пржите големи количини на храна без капак, голема
влажност. Аспираторот работи со максимална брзина. По 6
минути апаратот се враќа на претходната поставка.
Се препорачува да го
оставите аспираторот да
работи околу 15 минути по
готвењето.
Контролната Плоча е
сензорско поле. Допрете ги
симболите за да ги вклучите
функциите.
За да работите со аспираторот:
1. Вклучете го апаратот со притискање
на копчето .
Функциите се спремни за вклучување.
2. За да ја вклучите функцијата
допрете го симболот.
За да го исклучите апаратот притиснете
го повторно .
Фукција од плоча до
аспиратор
Тоа е автоматска функција која ја
поврзува плочата за готвење со
специјален поклопец. Двете, плочата за
готвење и поклопецот имаат инфра црвен сигнален комуникатор. Брзината
на вентилаторот е автоматски
одредена врз основа на поставката на
режимот и температурата на
најжешкиот сад на плочата за готвење.
Исто така можете да работите со
вентилаторот рачно од плочата за
готвење. Функцијата може да се вклучи
од табелата на површината за готвење.
За повеќе информации како
да ја користите оваа
функција, видете го
упатството за плочата за
готвење.
Вкклучување на максимална
брзина на моторот
Кога ќе го притиснете копчето
,
Максималната брзина на моторот
работи 6 минути. После тоа, апаратот
се враќа на претходната поставка.
Кога функцијата е вклучена,
показателот за аларм за
филтер
е вклучен (бело).
Кога функцијата е вклучена,
дополнително допирање на
копчето
нема ефект.
Вклучување и исклучување на
известувањето на филтерот
Алармот за филтер Ве потсетува да го
смените или исчистите филтерот за
јаглен и да го исчистите филтерот за
маснотии. Показателот за филтер
е
вклучен (црвено) 30 секунди ако
филтерот за подмачкување мора да
биде исчистен. Показателот за филтер
трепка (црвено) 30 секунди ако
филтерот за јаглен мора да се замени
или исчисти.
152
Погледнете го аларм за
филтерот во поглавјето за
нега и чистење.
1. Вклучете ја контролната табла.
2. Проверете дали иконите се
исклучени.
3. За вклучување или исклучување на
известувањето за филтер на јаглен,
допрете го копчето
3 секунди.
Ако известувањето за
филтер на јаглен е вклучено,
иконата за филтер
трепка
(бело) 5 секунди.
Ако известувањето за
филтер на јаглен е вклучено,
иконата за филтер
останува фиксирана (бело) 5
секунди.
НЕГА И ЧИСТЕЊЕ
Чистење на филтерот за
мрснотии
Секој филтер мора да се чисти
најмалку еднаш месечно. Филтрите се
монтираат со употреба на стеги и спојки
на спротивната страна.
За чистење на филтерот:
1. Повлечете го капакот за да го
отворите.
1
2. Притиснете ја рачката на стегата на
плочата на филтерот под
аспираторот (1).
1
3. Малку навалете го предниот дел на
филтерот надолу (2), а потоа
повлечете.
Повторете ги првите два чекори за сите
филтри.
4. Исчистете ги филтрите со сунѓер со
неабразивни детергенти или во
машина за миење садови.
Машината за миење садови
мора да биде поставена на
ниска температура и краток
циклус. Филтерот за
маснотии може да изгуби
боја, нема влијание врз
перформансите на апаратот.
5. За да ги ставите филтрите назад,
извршете ги првите два чекори во
обратен редослед.
Повторете ги чекорите за сите филтри
ако е можно.
Заменување на филтерот за
јаглен
Филтерот за јаглен мора да се замени
ако се вклучи алармот за филтерот.
Погледнете го филтерот за
аларм од ова поглавје.
2
Времето на заситеноста на филтерот
за јаглен варира во зависност од видот
на готвењето и редовноста на чистење
на филтерот за маснотии.
153
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Филтерот за јаглен НЕ СМЕЕ
да се мие! Филтерот не може
да се регенерира!
Погледнете во чистење на
филтер за маснотии во ова
поглавје.
Погледнете во чистење на
филтерот за јаглен или
заменување на филтерот за
јаглен (во зависност од типот
на филтерот).
За замена на филтерот за јаглен:
1. Извадете ги филтрите за маснотии
од апаратот.
Погледнете во „Чистење на филтер за
маснотии“ во ова поглавје.
2. Свртете го филтерот налево (1), а
потоа повлечете го (2).
За ресетирање на алармот:
Допрете го
во траење од 3 секунди.
Замена на светлото
1
2
Овој апарат се испорачува со ЛЕД
лампа. Овој дел може да сго замени
само техничар. Во случај на дефект,
видете во „Сервис“ во поглавјето
„Безбедносни инструкции“.
За да ги ставите филтрите назад,
извршете ги чекорите во обратен
редослед.
Аларм за филтер
Видете во упатството за
секојдневна употреба за
вклучување и исклучување
на аларм за филтер.
РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Видете
во поглавјата за заштита и
сигурност.
Што да направите ако...
Проблем
Можна причина
Решение
Не можете да го вклучите
апаратот.
Апаратот не е поврзан со
напојување за струја или
не е правилно поврзан.
Проверете дали апаратот
е точно поврзан со
електрична енергија.
154
Проблем
Можна причина
Решение
Не можете да го вклучите
апаратот.
Избил осигурувач.
Проверете дали
осигурувачот е причина за
дефектот. Ако
осигурувачот постојано
избива, стапете во контакт
со квалификуван
електричар.
Светлото не работи.
Светлото не е исправно.
Заменете го светлото.
Видете го поглавјето „Нега
и чистење“
Апаратот не апсорбира
доволно испарувања.
Брзината на моторот не е
соодветна со
испарувањата кои се
појавуваат.
Сменете ја брзината на
моторот.
Показателот за алармот за
Алармот за филтер е
вклучен. Филтерот за
маснотии мора да се
исчисти.
Погледнете го аларм за
филтерот во поглавјето за
нега и чистење.
Алармот за филтер е
вклучен. Филтерот за
јаглен мора да се замени
или исчисти.
Погледнете го аларм за
филтерот во поглавјето за
нега и чистење.
филтер е
вклучен.
Показното светло за аларм
за филтер
трепка.
ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА
Рециклирајте ги материјалите со
симболот . Ставете ја амбалажата во
соодветни контејнери за да ја
рециклирате. Помогнете во заштитата
на живтната средина и човековото
здравје и рециклирајте го отпадот од
електрични и електронски апарати. Не
фрлајте ги апаратите озанчени со
симболот во отпадот од
домаќинството. Вратете го производот
во вашиот локален капацитет за
рециклирање или контактирајте ја
вашата општинска канцеларија.
155
INNHOLD
Sikkerhetsinformasjon
Sikkerhetsinstruksjoner
Montering
Produktbeskrivelse
155
157
158
158
Daglig bruk
Stell og rengjøring
Feilsøking
159
160
161
Med forbehold om endringer.
SIKKERHETSINFORMASJON
Les medfølgende instruksjoner grundig før du installerer og
bruker apparatet. Produsenten er ikke ansvarlig for
personskader eller andre skader som følge av feilaktig
montering eller bruk. Hold alltid instruksjonene på et trygt og
tilgjengelig sted for fremtidig referanse.
Sikkerhet for barn og utsatte mennesker
•
•
•
•
•
•
•
Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og
personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale
evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har
tilsyn eller får instruksjon i sikker bruk av apparatet og
forstår hvilke farer som kan inntreffe.
Barn mellom 3 og 8 år og personer med svært omfattende
og komplekse funksjonsnedsettelser må holdes på
avstand fra apparatet med mindre de er under tilsyn hele
tiden.
Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra apparatet
hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.
Ikke la barn leke med apparatet.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast den
i samsvar med lokale reguleringer.
Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når døren er i
bruk.
Rengjøring og vedlikehold av apparatet skal ikke utføres
av barn med mindre de er under tilsyn.
Generell sikkerhet
•
Dette apparatet er beregnet for husholdningsbruk over
koketopper, komfyrer og lignende enheter.
156
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Trekk støpselet ut av stikkontakten før du utfører
vedlikehold.
FORSIKTIG: Tilgjengelige deler kan bli varme under bruk
med tilberedningsapparater.
Bruk kun festeskruene som følger med apparatet, hvis de
ikke fulgte med, bruk skruene anbefalt i
installasjonsinstruksjonene.
Ikke bruk klebemidler for å feste apparatet.
Minimumsavstanden mellom koketoppen som kokekarene
står på og underdelen av apparatet skal være minst 65 cm,
med mindre annet er angitt i apparatets
installasjonsinstruksjoner.
Avtrekksluft må overholde lokale forskrifter.
Påse at det er god luftventilasjon der apparatet er installert
for å unngå at uønskede gasser fra eventuelle produkter
som drives med brennbart drivstoff, deriblant åpen ild, ikke
blir blandet med luften i apparatet.
Påse at ventilasjonsåpningene ikke er blokkerte og at
luften som samles opp av apparatet ikke blir ført inn i en
kanal som brukes til å fjerne røyk og damp fra andre
apparater (sentralvarmesystemer, termosifoner,
varmtvannsberedere osv.).
Når apparatet brukes med andre apparater, skal ikke
maksimalt vakuum generert i rommet overstige 0,04 mbar.
Påse at strømkabelen ikke blir påført skade. Kontakt det
autoriserte servicesenteret, eller en elektriker, for å skifte
en skadet strømkabel.
Hvis apparatet er koblet direkte til strømforsyningen, må
den elektriske installasjonen være utstyrt med en
isolerende enhet som gjør det mulig å koble apparatet fra
strømnettet ved alle poler. Fullstendig frakobling må
oppfylle vilkårene som er spesifisert i
overspenningskategori III. Innretningene for frakobling må
være inkorporert i den faste strøminstallasjonen i samsvar
med installasjonsreglene.
Flamber aldri under apparatet.
157
•
•
•
•
•
Må ikke brukes for avtrekk av farlige eller eksplosive
materialer og damp.
Rengjør apparatet med en myk klut med jevne mellomrom
for å hindre skade på overflaten.
Ikke bruk damprenser, vannspray, sterke rengjøringsmidler
eller en metallskraper for å rengjøre apparatets overflate.
Bruk kun nøytralt vaskemiddel.
Rengjør fettfiltrene regelmessig (minst annenhver måned)
og fjern fettoppsamling fra apparatet for å unngå
brannfare.
Bruk en klut eller børste for å rengjøre apparatet
innvendig.
SIKKERHETSINSTRUKSJONER
Montering
ADVARSEL! Risiko for
personskade, elektrisk støt,
brannskader, eller skade på
produktet.
• Dette produktet må monteres av en
kvalifisert person.
• Ikke monter eller bruk et skadet
apparat.
• Følg installasjonsanvisningene som
følger med apparatet.
• Vær alltid forsiktig når du flytter
apparatet. Det er tungt. Bruk alltid
vernebriller og lukket fottøy.
• Før du monterer produktet må du fjerne
all emballasje, merking og
beskyttelsesfilm.
• Monter ikke avtrekksluften i et hulrom i
veggen med mindre hulrommet er
designet for det formålet.
Elektrisk tilkobling
ADVARSEL! Fare for brann og
elektrisk støt.
• Alle elektriske tilkoblinger skal utføres
av en kvalifisert elektriker.
• Kontroller at parameterne på typeskiltet
er kompatible med de elektriske
spesifikasjonene til strømforsyningen.
• Hvis symbolet ( ) ikke er trykket på
klassifiseringsskiltet må produktet
jordes.
• Bruk alltid et korrekt montert, jordet
støpsel.
• Påse at strømkabelen ikke floker seg.
• Bruk ikke multi-plug-adaptere eller
skjøteledninger.
• Hvis stikkontakten er løs skal du ikke
sette i støpselet.
• Dra ikke i kabelen for å koble fra
apparatet. Trekk alltid i selve støpselet.
• Støtbeskyttelsen til strømførende og
isolerte deler må festes på en måte
som gjør at den ikke kan fjernes uten
verktøy.
• Påse at produktet er riktig montert. Løs
og feil hovedstrømkabel kan
overopphete terminalen.
• Koble til produktet når du har fullført
monteringen. Kontroller at det er tilgang
til strømtilkoblingen etter monteringen.
Bruk
ADVARSEL! Risiko for skade,
brannskader og elektrisk støt.
• Dette apparatet skal kun brukes til
matlaging. Ikke bruk apparatet til andre
formål.
158
• Dette apparatets spesifikasjoner må
ikke endres.
• Bruk ikke apparatet med våte hender
eller når det er i kontakt med vann.
• Bruk kun tilbehør som leveres sammen
med apparatet.
• Hold flammer eller oppvarmede
gjenstander unna fett og oljer når du
tilbereder mat ved koking og steking.
• Ikke bruk avdekkede elektriske rister.
• Overflaten til apparatet skal ikke brukes
til oppbevaring.
• Ikke bruk forstørrelsesglass, kikkert
eller lignende optiske enheter for å se
direkte på tenningen av apparatet.
• Det skal bare brukes originale
reservedeler.
Avfallsbehandling
ADVARSEL! Fare for skade og
kvelning.
• Kontakt kommunen din for informasjon
om hvordan du kaster produktet på en
riktig måte.
• Koble produktet fra strømmen.
• Kutt av strømkabelen, lukk produktet
og kast den.
Service
• Kontakt det autoriserte servicesenteret
for å reparere apparatet.
MONTERING
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Installasjonsanvisninger
For fullstendig informasjon om
montering av produktet, se et
separat monteringshefte.
PRODUKTBESKRIVELSE
Generell oversikt
1
2
3
4
1
2
3
4
Betjeningspanel
Pære
Filter
Filterdeksel
159
Oversikt over betjeningspanelet
1
1
2
3
4
5
2
3
4
På/Av
Første motorhastighet
Andre motorhastighet
Tredje motorhastighet
Maksimum motorhastighet
5
6
7
8
6 Filterpåminnelse
7 Komfyrtopp til ventilator-funksjonen
8 Ovnslampe
DAGLIG BRUK
Bruk av ventilatoren
Sjekk anbefalt hastighet i henhold til
tabellen nedenfor.
Under oppvarming av mat, tilberedning med dekkede kokekar.
Når du tilbereder med dekkede kokekar på flere kokesoner eller bren‐
nere, skånsom steking.
Under koking, steking av mye mat uten lokk, tilberedning på flere ko‐
kesoner eller brennere.
Under koking, steking av mye mat uten lokk, høy fuktighet. Ventilato‐
ren er på høyeste hastighet. Etter 6 minutter går apparatet tilbake til
forrige innstilling.
Det er anbefalt å la ventilatoren
stå på i 15 minutter etter
tilberedning.
Betjeningspanelet er et
sensorfelt. Berør symbolene for
å aktivere funksjonene.
Slik bruker du ventilatoren:
1. Slå på apparatet ved å trykke på knappen.
Funksjonene er klare for aktivering.
2. For å aktivere funksjonen berører du
symbolet.
For å slå av apparatet, trykker du på
knappen på nytt.
-
Hob 2 Hood funksjon
Dette er en automatisk funksjon som
knytter koketoppen til en ventilator. Både
koketoppen og ventilatoren har en infrarød
signalkommunikator. Viftehastigheten
defineres automatisk på grunnlag av
modusen og temperaturen til de varmeste
kokekarene på koketoppen. Du kan også
betjene viften fra koketoppen manuelt.
Denne funksjonen kan aktiveres fra
betjeningspanelet på koketoppen.
160
For mer informasjon om
hvordan du bruker funksjonen,
se koketoppens
bruksanvisning.
Aktivering av høyeste
viftehastighet
Når du trykker på knappen , starter den
høyeste viftehastigheten i 6 minutter. Etter
dette går apparatet tilbake til den tidligere
hastighetsinnstillingen.
Når funksjonen er aktiv er
alarmindikatoren
tent (hvitt
lys).
Filterindikatoren
tennes (rødt) i 30
sekunder hvis fettfilteret må rengjøres.
Filterindikatoren
blinker (rødt) i 30
sekunder hvis kullfilteret må skiftes eller
rengjøres.
Se filtervarsel i kapittelet for
stell og rengjøring.
1. Slå på betjeningspanelet.
2. Påse at ikonene er slått av.
3. For å aktivere eller deaktivere
kullfiltervarselet, berør knappen
sekunder.
i3
Hvis kullfiltervarselet er
aktivert, blinker filterikonet
(hvitt) i 5 sekunder.
Når funksjonen er slått på, har
ytterligere berøring av knappen
ingen effekt.
Hvis kullfiltervarselet er
deaktivert, blinker filterikonet
(hvitt) i 5 sekunder.
Slik aktiverer du og deaktiverer
filtervarselet
Filtervarselet minner deg om å skifte eller
rengjøre kullfilteret og fettfilteret.
STELL OG RENGJØRING
Rengjøre fettfilteret
Hvert filter må rengjøres minst én gang i
måneden. Filterne monteres med klips og
nåler på motsatt side.
1
For å rengjøre filteret:
1. Trekk i dekselet for å åpne det.
1
2. Trykk på håndtaket til
monteringsklipsen på filterpanelet
under ventilatoren (1).
2
3. Bøy fronten på filteret forsiktig nedover
(2), og dra.
Gjenta de to første trinnene for alle filter.
4. Vask filterne ved å bruke en svamp
med vaskemiddel uten slipevirkning
eller i oppvaskmaskin.
161
Oppvaskmaskinen må stilles
inn på lav temperatur og et kort
program. Fettfilteret kan bli
misfarget, men dette har ingen
påvirkning på ytelsen til
apparatet.
5. For å montere filterne tilbake, følg de
to første trinnene i omvendt
rekkefølge.
Gjenta trinnene for alle filtere hvis aktuelt.
For å remontere filteret, utfør trinnene i
omvendt rekkefølge.
Filtervarsel
Les aktivering og deaktivering
av filteralarmen i kapittelet for
daglig bruk.
Se "Rengjøring av fettfilteret" i
dette kapittelet.
Slik skifter du kullfilteret
Kullfilteret må skiftes hvis filtervarslet er
tent.
Se filtervarselet i dette
kapittelet.
ADVARSEL! Kullfilteret kan
IKKE vaskes! Filteret kan ikke
fornyes!
Slik skifter du kullfilteret:
1. Fjern fettfiltrene fra apparatet.
Se "Rengjøring av fettfilteret" i dette
kapittelet.
2. Drei filteret mot urviseren (1) og trekk
deretter (2).
1
2
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Slik nullstiller du alarmen:
Berør
Metningen av kullfilteret varierer avhengig
av type tilberedning og hvor regelmessig
du rengjører fettfilteret.
FEILSØKING
Se 'slik rengjør du kullfilteret'
eller 'slik skifter du kullfilteret'
(avhengig av filtertype).
i 3 sekunder.
Skifte lyspære
Dette produktet leveres med en LEDpære. Denne delen kan kun skiftes av en
tekniker. Hvis det oppstår feil, se "Service"
i kapittelet "Sikkerhetsinstruksjoner".
162
Hva du må gjøre hvis...
Problem
Mulig årsak
Feilhåndtering
Produktet starter ikke.
Produktet er ikke koblet til
en strømforsyning eller er
koblet feil.
Sjekk at produktet er riktig
koblet til strømforsyningen.
Produktet starter ikke.
Sikringen har gått.
Kontroller at sikringen er år‐
saken til funksjonssvikten.
Hvis sikringene går gjentatte
ganger, må du kontakte en
elektriker.
Lampen tennes ikke.
Pæren er defekt.
Skift ut pæren. Se kapittelet
"Stell og rengjøring".
Produktet absorberer ikke
nok damp.
Viftehastigheten er ikke til‐
strekkelig for dampen som
oppstår.
Endre viftehastigheten.
Filtervarselet er på. Fettfilte‐
ret må rengjøres regelmes‐
sig.
Se filtervarsel i kapittelet for
stell og rengjøring.
Filtervarselet er på. Kullfilte‐
ret må skiftes eller rengjø‐
res.
Se filtervarsel i kapittelet for
stell og rengjøring.
Filtervarsel-indikatoren
på.
Filtervarsel-indikatoren
blinker.
er
BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å
beskytte miljøet, menneskers helse og for
å resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast produkter
som er merket med symbolet sammen
med husholdningsavfallet. Produktet kan
leveres der hvor tilsvarende produkt
selges eller på miljøstasjonen i
kommunen. Kontakt kommunen for
nærmere opplysninger.
163
SPIS TREŚCI
Informacje dotyczące bezpieczeństwa 163
Wskazówki dotyczące
165
bezpieczeństwa
Instalacja
167
Opis urządzenia
Codzienna eksploatacja
Konserwacja i czyszczenie
Rozwiązywanie problemów
167
168
169
170
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed przystąpieniem do instalacji i rozpoczęciem
eksploatacji urządzenia należy uważnie zapoznać się z
dołączoną instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada za
obrażenia ciała ani szkody spowodowane nieprawidłową
instalacją lub eksploatacją urządzenia. Należy zachować
instrukcję obsługi w bezpiecznym i łatwo dostępnym miejscu
w celu wykorzystania w przyszłości.
Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych
zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub
umysłowych
•
•
•
•
•
•
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu
ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych,
a także nieposiadające odpowiedniej wiedzy lub
doświadczenia, jeśli będą one nadzorowane lub zostaną
poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z
urządzenia i będą świadome związanych z tym zagrożeń.
Dzieci w wieku od 3 do 8 lat i osoby o znacznym stopniu
niepełnosprawności nie powinny zbliżać się urządzenia,
jeśli nie znajdują się pod stałym nadzorem.
Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny zbliżać się do
urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym nadzorem.
Nie pozwalać, aby dzieci bawiły się urządzeniem.
Przechowywać opakowanie w miejscu niedostępnym dla
dzieci lub pozbyć się go w odpowiedni sposób.
Dzieci i zwierzęta nie powinny zbliżać się do pracującego
urządzenia.
164
•
Dzieci nie powinny zajmować się czyszczeniem ani
konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku
domowego nad płytami grzejnymi, kuchenkami i
podobnymi urządzeniami do gotowania.
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności
konserwacyjnych należy odłączyć urządzenie od zasilania.
UWAGA: Łatwo dostępne elementy urządzenia mogą
mocno nagrzewać się od ciepła wytwarzanego przez
urządzenia do gotowania.
Używać tylko śrub mocujących dołączonych do
urządzenia. Jeśli ich nie dołączono, należy użyć śrub
zalecanych w instrukcji instalacji.
Nie mocować urządzenia przy użyciu klejów ani taśm
samoprzylepnych.
Minimalna odległość między powierzchnią płyty grzejnej,
na której stoją naczynia, a dolną częścią urządzenia
powinna wynosić co najmniej 65 cm, o ile nie wskazano
inaczej w instrukcji instalacji urządzenia lub płyty grzejnej.
Instalacja odprowadzająca powietrze musi być zgodna z
lokalnymi przepisami.
Upewnić się, że miejsce instalacji urządzenia jest
odpowiednio wietrzone, aby zapobiec cofaniu się do
pomieszczenia szkodliwych spalin z urządzeń zasilanych
opałem lub z kominka.
Upewnić się, że otwory wentylacyjne nie są zablokowane i
powietrze pobierane przez urządzenie nie jest kierowane
do kanału służącego do odprowadzania dymu i pary z
innych urządzeń (systemów centralnego ogrzewania,
instalacji termosyfonowych, podgrzewaczy wody itp.).
Jeśli urządzenie działa jednocześnie z innymi
urządzeniami maksymalne podciśnienie wytwarzane w
pomieszczeniu nie powinno przekraczać wartości 0,04
mbar.
165
•
•
•
•
•
•
•
•
Należy uważać, aby nie uszkodzić przewodu zasilającego.
Wymianę uszkodzonego przewodu zasilającego należy
zlecić autoryzowanemu centrum serwisowemu lub
wykwalifikowanemu elektrykowi.
Jeśli urządzenie jest podłączane bezpośrednio do
zasilania, w instalacji elektrycznej należy zastosować
wyłącznik obwodu umożliwiający odłączenie urządzenia od
zasilania na wszystkich biegunach. Pełne odłączenie musi
być zgodne z wymaganiami kategorii III ochrony
przeciwprzepięciowej. W stałej instalacji należy
zastosować wyłącznik umożliwiający odłączenie zasilania
zgodnie z zasadami dotyczącymi instalacji elektrycznych.
Nie stosować pod urządzeniem kulinarnej techniki
flambirowania.
Nie używać urządzenia do usuwania oparów i substancji
niebezpiecznych lub wybuchowych.
Aby zapobiec uszkodzeniu powierzchni urządzenia, należy
regularnie czyścić ją miękką ściereczką.
Nie czyścić powierzchni urządzenia za pomocą myjek
parowych, wody pod ciśnieniem, ściernych środków
czyszczących ani ostrych metalowych skrobaków.
Stosować wyłącznie obojętne detergenty.
Aby uniknąć zagrożenia pożarem, należy regularnie
czyścić filtry przeciwtłuszczowe (co najmniej raz na 2
miesiące) i usuwać z urządzenia tłusty osad.
Do czyszczenia wnętrza urządzenia używać ściereczki lub
szczotki.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Instalacja
OSTRZEŻENIE! Zagrożenie
odniesieniem obrażeń,
porażeniem prądem, pożarem
lub uszkodzeniem urządzenia.
• Urządzenie może zainstalować
wyłącznie wykwalifikowana osoba.
• Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.
• Należy postępować zgodnie z
instrukcją instalacji dołączoną do
urządzenia.
• Zachować ostrożność podczas
przenoszenia urządzenia, ponieważ
jest ono ciężkie. Należy zawsze
stosować rękawice ochronne i mieć na
stopach pełne obuwie.
• Przed zainstalowaniem urządzenia
usunąć z niego wszystkie elementy
opakowania, etykiety i folię ochronną.
166
• Nie należy instalować wyciągu we
wnęce ściennej, jeśli nie jest do tego
przeznaczona.
Podłączenie do sieci
elektrycznej
OSTRZEŻENIE! Zagrożenie
pożarem i porażeniem prądem
elektrycznym.
• Wszystkie połączenia elektryczne
powinien wykonać wykwalifikowany
elektryk.
• Upewnić się, że parametry na tabliczce
znamionowej odpowiadają parametrom
znamionowym źródła zasilania.
• Jeśli na tabliczce znamionowej
urządzenia nie ma symbolu ,
urządzenie należy uziemić.
• Należy używać wyłącznie prawidłowo
zamontowanego gniazda elektrycznego
z uziemieniem.
• Nie dopuszczać do splątania
przewodów elektrycznych.
• Nie stosować rozgałęźników ani
przedłużaczy.
• Jeśli gniazdo elektryczne jest
obluzowane, nie wolno podłączać do
niego wtyczki.
• Odłączając urządzenie, nie należy
ciągnąć za przewód zasilający. Należy
zawsze ciągnąć za wtyczkę sieciową.
• Zarówno dla elementów znajdujących
się pod napięciem, jak i zaizolowanych
części, zabezpieczenie przed
porażeniem prądem należy
zamocować w taki sposób, aby nie
można go było odłączyć bez użycia
narzędzi.
• Upewnić się, że urządzenie jest
prawidłowo zainstalowane.
Obluzowane lub nieprawidłowe
połączenie przewodu zasilającego
może spowodować przegrzanie
styków.
• Podłączyć urządzenie po zakończeniu
jego instalacji. Zadbać o to, aby po
zainstalowaniu urządzenia możliwy był
łatwy dostęp do zaworu wody.
Użytkowanie
OSTRZEŻENIE! Zagrożenie
odniesieniem obrażeń,
oparzeniem i porażeniem
prądem.
• Urządzenie jest przeznaczone
wyłącznie zastosowań kuchennych. Nie
używać urządzenia do innych
zastosowań.
• Nie zmieniać parametrów technicznych
urządzenia.
• Nie obsługiwać urządzenia mokrymi
rękami lub jeśli ma ono kontakt z wodą.
• Używać wyłącznie akcesoriów
dostarczonych z urządzeniem.
• Podczas gotowania i smażenia na
tłuszczu lub oleju nie należy zbliżać do
niego płomienia ani mocno nagrzanych
przedmiotów.
• Nie używać pod urządzeniem
nieosłoniętych grilli elektrycznych.
• Nie używać urządzenia jako miejsca do
przechowywania przedmiotów.
• Nie patrzeć na oświetlenie urządzenia
przez lupę, lornetkę ani inne podobne
urządzenie optyczne.
Serwis
• Aby naprawić urządzenie, należy
skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
• Należy stosować wyłącznie oryginalne
części zamienne.
Utylizacja
OSTRZEŻENIE! Zagrożenie
odniesieniem obrażeń lub
uduszeniem.
• Aby uzyskać informacje dotyczące
prawidłowej utylizacji urządzenia,
należy skontaktować się z lokalnymi
władzami.
• Odłączyć urządzenie od źródła
zasilania.
• Odciąć przewód zasilający blisko
urządzenia i oddać do utylizacji.
167
INSTALACJA
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Instrukcje instalacji
Szczegółowe informacje na
temat instalacji urządzenia
można znaleźć w oddzielnej
instrukcji instalacji.
OPIS URZĄDZENIA
Widok urządzenia
Panel sterowania
Oświetlenie
Filtr
Pokrywa filtra
1
2
3
4
1
2
3
4
Widok panelu sterowania
1
1
2
3
4
5
2
3
Wł./Wył.
Pierwsza prędkość silnika
Druga prędkość silnika
Trzecia prędkość silnika
Maksymalna prędkość silnika
4
5
6
7
8
6 Przypomnienie o obsłudze filtra
7 Funkcja Hob to Hood
8 Oświetlenie
168
CODZIENNA EKSPLOATACJA
Korzystanie z okapu
Sprawdzić zalecane prędkości podane w
poniższej tabeli.
Podgrzewanie potraw, gotowanie w naczyniach z pokrywką.
Gotowanie w naczyniak z pokrywką na wielu polach grzejnych lub
palnikach, delikatne smażenie.
Intensywne gotowanie, smażenie dużych porcji potraw bez pokrywki,
gotowanie na wielu polach grzejnych lub palnikach.
Gotowanie i smażenie dużych porcji potraw bez pokrywki, duża ilość
pary. Okap pracuje z maksymalną prędkością. Po 6 minutach urzą‐
dzenie powraca do poprzedniego ustawienia.
Zaleca się pozostawienie
włączonego okapu przez ok. 15
min. po zakończeniu
gotowania.
Panel sterowania wyposażono
w dotykowe pola czujników. W
celu włączenia funkcji należy
dotknąć odpowiednich symboli.
Obsługa okapu:
1. Włączyć urządzenie, naciskając
przycisk .
Ponownie można uruchomić potrzebne
funkcje.
2. Aby włączyć funkcję, należy dotknąć
odpowiedniego symbolu.
Aby wyłączyć urządzenie, należy
ponownie nacisnąć przycisk .
Funkcja Hob to Hood
Jest to automatyczna funkcja, która
umożliwia połączenie płyty grzejnej ze
współpracującym z nią okapem. Zarówno
płyta grzejna, jak i okap są wyposażone w
układ komunikacji przesyłający sygnały w
podczerwieni. Prędkość wentylatora jest
określana automatycznie na podstawie
ustawienia trybu oraz temperatury
najmocniej rozgrzanego naczynia na
płycie grzejnej. Możliwe jest również
ręczne sterowanie okapem za
pośrednictwem płyty grzejnej. Funkcję
można uruchomić z panelu sterowania
płyty grzejnej.
Więcej informacji na temat
korzystania z funkcji znajduje
się w instrukcji obsługi płyty
grzejnej.
Włączanie maksymalnej
prędkości silnika
Naciśnięcie przycisku
powoduje
włączenie maksymalnej prędkości silnika
na 6 minut. Po upływie tego czasu
urządzenie powróci do wcześniej
ustawionej prędkości.
Gdy funkcja jest włączona,
świeci się wskaźnik alarmu
filtra
(na biało).
Gdy funkcja jest włączona,
dodatkowe dotknięcie
przycisku
nie powoduje
żadnej reakcji urządzenia.
169
Włączanie i wyłączanie
powiadomień dotyczących filtra
Alarm filtra przypomina o konieczności
wymiany lub oczyszczenia filtra
węglowego oraz oczyszczenia filtra
przeciwtłuszczowego. Jeśli konieczne jest
oczyszczenie filtra przeciwtłuszczowego,
zapala się na 30 sekund wskaźnik filtra
(na czerwono). Jeśli konieczna jest
wymiana lub oczyszczenie filtra
węglowego, zaczyna migać przez 30
(na czerwono).
sekund wskaźnik filtra
3. Aby włączyć lub wyłączyć
powiadomienia dotyczące filtra, należy
dotknąć przycisku
i przytrzymać
przez 3 sekundy.
Włączenie powiadomień
dotyczących filtra węglowego
jest sygnalizowane miganiem
przez 5 sekund symbolu filtra
(na biało).
Wyłączenie powiadomień
dotyczących filtra węglowego
jest sygnalizowane ciągłym
świeceniem przez 5 sekund
symbolu filtra
(na biało).
Patrz informacje dotyczące
alarmu filtra w rozdziale
„Konserwacja i czyszczenie”.
1. Przełącznik na panelu sterowania.
2. Upewnić się, że nie świecą się żadne
symbole.
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
Czyszczenie filtra
przeciwtłuszczowego
1
Każdy z filtrów należy czyścić co najmniej
raz w miesiącu. Filtry są zamocowane za
pomocą zatrzasków oraz trzpieni po
przeciwnej stronie.
Czyszczenie filtra:
2
1. Aby otworzyć pokrywę, należy ją
pociągnąć.
1
2. Nacisnąć uchwyt zatrzasku
mocującego na panelu filtra pod
okapem (1).
3. Delikatnie odchylić przednią część
filtra w dół (2), a następnie pociągnąć.
Powtórzyć obie czynności przy wszystkich
filtrach.
4. Oczyścić filtry gąbką nasączoną
łagodnym detergentem lub umyć w
zmywarce.
Ustawić w zmywarce niską
temperaturę i krótki cykl
zmywania. Ewentualne
odbarwienie filtra
przeciwtłuszczowego nie ma
żadnego wpływu na działanie
urządzenia.
170
5. Zamontować filtry z powrotem w
urządzeniu, wykonując opisane wyżej
czynności w odwrotnej kolejności.
Powtórzyć czynności w odniesieniu do
wszystkich filtrów (jeśli dotyczy).
Aby z powrotem zmontować filtry, należy
wykonać opisane czynności w odwrotnej
kolejności.
Alarm filtra
Informacje dotyczące
włączania i wyłączania alarmu
filtra znajdują się w rozdziale
„Codzienna eksploatacja”.
Wymiana filtra węglowego
Filtr węglowy należy wymienić, gdy włączy
się alarm.
Patrz informacje dotyczące
alarmu filtra w tym rozdziale.
Patrz „Czyszczenie filtra
przeciwtłuszczowego” w tym
rozdziale.
Żywotność filtra węglowego jest
zróżnicowana i zależy od rodzaju
gotowanych potraw oraz częstotliwości
czyszczenia filtra przeciwtłuszczowego.
OSTRZEŻENIE! Filtr węglowy
NIE jest przystosowany do
mycia! Filtr węglowy nie jest
przystosowany do regeneracji!
Aby wymienić filtr węglowy, należy:
1. Wyjąć filtry przeciwtłuszczowe z
urządzenia.
Patrz „Czyszczenie filtra
przeciwtłuszczowego” w tym rozdziale.
2. Obrócić filtr przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara (1), a następnie
pociągnąć (2).
Patrz informacje dotyczące
czyszczenia lub wymiany filtra
węglowego (zależnie od typu
filtra).
Anulowanie alarmu:
Dotknąć
sekundy.
Wymiana oświetlenia
Urządzenie wyposażono w oświetlenie
LED. Element ten może wymienić tylko
specjalista serwisowy. W przypadku
wystąpienia usterki patrz „Serwis” w
rozdziale „Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa”.
1
2
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
i przytrzymać przez 3
171
Co zrobić, gdy…
Problem
Prawdopodobna przyczy‐
na
Środek zaradczy
Urządzenie nie włącza się.
Urządzenie nie jest podłą‐
czone do zasilania lub jest
podłączone nieprawidłowo.
Sprawdzić, czy urządzenie
prawidłowo podłączono do
zasilania.
Urządzenie nie włącza się.
Zadziałał bezpiecznik.
Sprawdzić, czy przyczyną
nieprawidłowego działania
jest bezpiecznik. Jeżeli nad‐
al będzie dochodzić do wy‐
zwalania bezpiecznika, nale‐
ży skontaktować się z wy‐
kwalifikowanym elektrykiem.
Nie działa oświetlenie.
Przepaliła się żarówka.
Wymienić żarówkę. Patrz
rozdział „Konserwacja i czy‐
szczenie”.
Urządzenie nie pochłania
wystarczającej ilości opa‐
rów.
Prędkość obrotowa silnika
nie jest odpowiednia do iloś‐
ci oparów.
Zmienić prędkość obrotową
silnika.
Świeci się wskaźnik alarmu
Włączył się alarm filtra. Na‐
leży oczyścić filtr przeciw‐
tłuszczowy.
Patrz informacje dotyczące
alarmu filtra w rozdziale
„Konserwacja i czyszcze‐
nie”.
Włączył się alarm filtra. Na‐
leży wymienić lub oczyścić
filtr węglowy.
Patrz informacje dotyczące
alarmu filtra w rozdziale
„Konserwacja i czyszcze‐
nie”.
filtra
.
Miga wskaźnik alarmu filtra
.
OCHRONA ŚRODOWISKA
Materiały oznaczone symbolem
należy
poddać utylizacji. Opakowanie urządzenia
włożyć do odpowiedniego pojemnika w
celu przeprowadzenia recyklingu. Należy
zadbać o ponowne przetwarzanie
odpadów urządzeń elektrycznych i
elektronicznych, aby chronić środowisko
naturalne oraz ludzkie zdrowie. Nie wolno
wyrzucać urządzeń oznaczonych
symbolem razem z odpadami
domowymi. Należy zwrócić produkt do
miejscowego punktu ponownego
przetwarzania lub skontaktować się z
odpowiednimi władzami miejskimi.
172
ÍNDICE
Informações de segurança
Instruções de segurança
Instalação
Descrição do produto
172
174
175
176
Utilização diária
Manutenção e limpeza
Resolução de problemas
176
178
179
Sujeito a alterações sem aviso prévio.
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA
Leia atentamente as instruções fornecidas antes de instalar
e utilizar o aparelho. O fabricante não poderá ser
responsabilizado por ferimentos ou danos resultantes de
instalação incorreta ou utilização incorreta. Guarde sempre
as instruções num sítio seguro e acessível para consultar no
futuro.
Segurança para crianças e pessoas vulneráveis
•
•
•
•
•
•
•
Este aparelho pode ser utilizado por crianças de 8 ou mais
anos de idade e por pessoas com capacidades físicas,
sensoriais ou mentais reduzidas ou com pouca
experiência e conhecimento se tiverem recebido
supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho
de forma segura e compreenderem os perigos envolvidos.
As crianças com idade entre 3 e 8 anos e as pessoas
portadoras de incapacidade profunda e complexa devem
ser mantidas afastadas do aparelho ou constantemente
vigiadas.
As crianças com menos de 3 anos de idade devem ser
mantidas afastadas do aparelho ou constantemente
vigiadas.
Não permita que as crianças brinquem com o aparelho.
Mantenha todos os materiais de embalagem fora do
alcance das crianças e elimine-os de forma apropriada.
Mantenha as crianças e os animais domésticos afastados
do aparelho quando este estiver a funcionar.
A limpeza e a manutenção básica do aparelho não devem
ser efetuadas por crianças sem supervisão.
173
Segurança geral
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Este aparelho destina-se apenas a utilização doméstica
por cima de placas, fogões e dispositivos de cozinhar
semelhantes.
Antes de efetuar qualquer ação de manutenção, desligue
o aparelho da corrente elétrica.
ATENÇÃO: As partes acessíveis poderão ficar quentes
durante a utilização com aparelhos de cozinhar.
Utilize apenas os parafusos de fixação fornecidos com o
aparelho. Se não tiverem sido fornecidos, utilize os
parafusos recomendados nas instruções de instalação.
Não utilize adesivos para fixar o aparelho.
A distância mínima entre a superfície da placa, onde os
tachos são colocados, e a parte inferior do aparelho não
pode ser inferior a 65 cm, exceto se for especificada uma
distância diferente nas instruções de instalação do
aparelho ou da placa.
A descarga de ar tem de cumprir os regulamentos
decretados pelas autoridades locais.
Certifique-se de que o local de instalação do aparelho tem
uma boa ventilação, para evitar o refluxo de gases
indesejáveis para o local provenientes de aparelhos de
queima de gás ou outros combustíveis, incluindo chama
desprotegida.
Certifique-se de que as aberturas de ventilação não ficam
obstruídas e que o ar recolhido pelo aparelho não é
conduzido para uma conduta de extração de gases de
outros aparelhos (sistemas de aquecimento central,
termossifões, esquentadores, etc.).
A queda total de pressão criada na divisão com este
aparelho a funcionar e outros que também estejam
eventualmente a funcionar não pode ser superior a
0,04 mbar.
Certifique-se de que não danifica o cabo de alimentação.
Contacte um Centro de Assistência Técnica Autorizado ou
174
•
•
•
•
•
•
•
um eletricista para substituir o cabo de alimentação se
estiver danificado.
Se o aparelho for ligado diretamente à alimentação
elétrica, a instalação elétrica tem de ficar equipada com
um dispositivo de isolamento que permita desligar o
aparelho da alimentação elétrica em todos os polos. É
necessário garantir o corte total da ligação em
conformidade com as condições especificadas para
sobrevoltagem de categoria III. O dispositivo de corte da
ligação tem de ficar incorporado nas ligações fixas de
acordo com os regulamentos elétricos aplicáveis.
Não flambeie debaixo do aparelho.
Não utilize este aparelho para extrair materiais e vapores
perigosos ou explosivos.
Limpe o aparelho regularmente com um pano macio para
evitar que o material da superfície se deteriore.
Não utilize uma máquina de limpar a vapor, spray de
água, produtos de limpeza abrasivos ou raspadores
metálicos afiados para limpar a superfície do aparelho.
Utilize apenas detergentes neutros.
Limpe os filtros de gordura regularmente (pelo menos a
cada 2 meses) e remova os depósitos de gordura do
aparelho para evitar o risco de incêndio.
Utilize um pano ou uma escova para limpar o inferior do
aparelho.
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
Instalação
AVISO! Risco de ferimentos,
choque elétrico, incêndio,
queimaduras ou danos no
aparelho.
• A instalação deste aparelho tem de ser
efetuada por uma pessoa qualificada.
• Não instale nem utilize o aparelho se
ele estiver danificado.
• Siga as instruções de instalação
fornecidas com o aparelho.
• Tenha sempre cuidado quando
deslocar o aparelho porque ele é
pesado. Utilize sempre luvas e calçado
de proteção.
• Antes de instalar o aparelho, retire todo
o material de embalagem, incluindo as
etiquetas e a película protetora.
• Não instale a conduta de extração de
ar numa cavidade da parede, exceto se
tal cavidade tiver sido concebida para
essa finalidade.
175
Ligação elétrica
AVISO! Risco de incêndio e
choque elétrico.
• Todas as ligações elétricas devem ser
efetuadas por um eletricista
qualificado.
• Certifique-se de que os parâmetros
indicados na placa de características
são compatíveis com a alimentação
elétrica.
• Se o símbolo ( ) não estiver impresso
na placa de características, é
necessário ligar o aparelho à terra.
• Utilize sempre uma tomada bem
instalada e à prova de choques
elétricos.
• Não permita que o cabo de
alimentação fique enredado.
• Não utilize adaptadores com várias
tomadas, nem cabos de extensão.
• Se a tomada elétrica estiver solta, não
ligue a ficha.
• Não puxe o cabo de alimentação para
desligar o aparelho. Puxe sempre a
ficha de alimentação.
• As proteções contra choques elétricos
das peças isoladas e não isoladas
devem estar fixas de modo a não
poderem ser retiradas sem
ferramentas.
• Certifique-se de que o aparelho é
instalado corretamente. Um cabo de
alimentação elétrica solto ou ligado
incorretamente poderá provocar o
sobreaquecimento dos terminais.
• Ligue o aparelho à alimentação elétrica
apenas no fim da instalação.
Certifique-se de que a ligação elétrica
fica acessível após a instalação.
Utilização
AVISO! Risco de ferimentos,
queimaduras e choque elétrico.
INSTALAÇÃO
AVISO! Consulte os capítulos
relativos à segurança.
• Este aparelho destina-se apenas a ser
utilizado para cozinhar. Não utilize o
aparelho com outras finalidades.
• Não altere as especificações deste
aparelho.
• Não utilize o aparelho com as mãos
húmidas ou se ele estiver em contacto
com água.
• Utilize apenas os acessórios fornecidos
com o aparelho.
• Mantenha as chamas e os objetos
quentes afastados das gorduras e dos
óleos quando cozinhar, especialmente
quando fritar.
• Não utilize grelhadores elétricos
descobertos.
• Não a utilize o aparelho como
superfície para arrumar objetos.
• Não olhe diretamente para as luzes do
aparelho através de lupas, binóculos
ou dispositivos óticos semelhantes.
Assistência
• Contacte um Centro de Assistência
Técnica Autorizado se for necessário
reparar o aparelho.
• Utilize apenas peças de substituição
originais.
Eliminação
AVISO! Risco de ferimentos ou
asfixia.
• Contacte a sua autoridade municipal
para saber como eliminar o aparelho
corretamente.
• Desligue o aparelho da alimentação
eléctrica.
• Corte o cabo de alimentação eléctrica
do aparelho e elimine-o.
176
Instruções de instalação
Para obter todas as
informações de instalação do
aparelho, consulte o folheto de
instalação separado.
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Descrição geral
Painel de comandos
Lâmpada
Filtro
Tampa do filtro
1
2
3
4
1
2
3
4
Descrição geral do painel de comandos
1
1
2
3
4
5
2
3
4
Ligar/Desligar
Primeira velocidade do motor
Segunda velocidade do motor
Terceira velocidade do motor
Velocidade máxima do motor
UTILIZAÇÃO DIÁRIA
Utilizar o exaustor
Verifique a velocidade recomendada na
tabela seguinte.
5
6
7
6 Aviso do filtro
7 Função “Hob to Hood”
8 Lâmpada
8
177
Quando aquecer alimentos ou cozinhar em tachos tapados.
Quando cozinhar em tachos tapados em várias zonas de aquecimen‐
to ou vários queimadores e quando fritar lentamente.
Quando cozer ou fritar grandes quantidades de alimentos em tachos
destapados ou quando cozinhar em várias zonas de aquecimento ou
vários queimadores.
Quando cozer ou fritar grandes quantidades de alimentos com muita
humidade em tachos destapados. O exaustor funciona com a veloci‐
dade máxima. O aparelho volta à regulação anterior ao fim de 6 mi‐
nutos.
É recomendável deixar o
exaustor a funcionar durante
cerca de 15 minutos após o fim
dos cozinhados.
O painel de comandos é um
campo de sensor. Toque nos
símbolos para ativar as
funções.
Para utilizar o exaustor:
1. Para ativar o aparelho, prima o botão
.
As funções estão prontas para serem
ativadas.
2. Toque no símbolo para ativar a
função.
Para desativar o aparelho, prima
novamente o botão .
Função “Hob to Hood”
É uma função automática que liga a placa
a um exaustor. A placa e o exaustor
possuem sistemas de comunicação por
sinal de infravermelhos. A velocidade da
ventoinha é definida automaticamente em
função do modo de funcionamento da
placa e da temperatura do tacho mais
quente. Também é possível controlar
manualmente a ventoinha através da
placa. A função pode ser ativada a partir
do painel da placa.
Para obter mais informações
sobre a utilização da função,
consulte o manual do utilizador
da placa.
Ativar a velocidade máxima do
motor
Quando premir o botão , a velocidade
máxima do motor é selecionada e mantida
durante 6 minutos. Após esse tempo, o
aparelho volta à regulação de velocidade
anterior.
Quando a função está ativa, o
indicador de alarme do filtro
acende-se (branco).
Quando a função está ativa,
um toque adicional no botão
não tem qualquer efeito.
Ativar e desativar o aviso do
filtro
O alarme do filtro lembra que é necessário
substituir ou limpar o filtro de carvão e
limpar o filtro de gordura. O indicador do
filtro
acende-se (vermelho) durante 30
segundos se for necessário limpar o filtro
pisca
de gordura. O indicador do filtro
(vermelho) durante 30 segundos se for
necessário substituir ou limpar o filtro de
carvão.
178
Consulte a secção sobre o
alarme do filtro no capítulo
“Manutenção e limpeza”.
1. Interruptor no painel de comandos.
2. Certifique-se de que os ícones estão
apagados.
3. Para ativar ou desativar o aviso do
filtro de carvão, toque no botão
durante 3 segundos.
Se o aviso do filtro de carvão
estiver ativo, o ícone do filtro
pisca (branco) durante 5
segundos.
Se o aviso do filtro de carvão
estiver inativo, o ícone do filtro
permanece aceso (branco)
durante 5 segundos.
MANUTENÇÃO E LIMPEZA
Limpar o filtro de gordura
É necessário limpar cada filtro pelo menos
mensalmente. Os filtros estão fixados com
molas e pinos no lado oposto.
Para limpar o filtro:
1. Puxe a tampa para abrir.
1
4. Lave os filtros com uma esponja e
detergente neutro ou na máquina de
lavar loiça.
Programe a máquina de lavar
loiça para um ciclo curto com
temperatura baixa. O filtro de
gordura pode ficar desbotado,
mas isso não afeta o
desempenho do aparelho.
5. Para instalar os filtros, execute os
primeiros dois passos pela ordem
inversa.
Repita os passos em todos os filtros, se
aplicável.
Substituir o filtro de carvão
2. Prima o manípulo da mola de fixação
no painel do filtro, na parte inferior do
exaustor (1).
1
2
O filtro de carvão tem de ser substituído
quando o alarme do filtro acender.
Consulte a secção do alarme
do filtro neste capítulo.
O tempo de saturação do filtro de carvão
depende dos tipos de cozinhados e da
frequência de limpeza do filtro de gordura.
AVISO! O filtro de carvão NÃO
pode ser lavado! Não é
possível regenerar o filtro!
Para substituir o filtro de carvão:
3. Incline ligeiramente a parte da frente
do filtro para baixo (2) e depois puxeo.
Repita os primeiros dois passos em todos
os filtros.
1. Retire os filtros de gordura do
aparelho.
Consulte a secção “Limpar o filtro de
gordura” neste capítulo.
2. Rode o filtro no sentido anti-horário (1)
e depois puxe-o (2).
179
Consulte a secção da limpeza
do filtro de carvão ou da
substituição do filtro de carvão
(consoante o tipo de filtro).
1
2
Para desligar o alarme:
Toque em
Para instalar os filtros, execute os
mesmos passos pela ordem inversa.
Alarme do filtro
Consulte o capítulo “Utilização
diária” para saber como ativar
e desativar o alarme do filtro.
durante 3 segundos.
Substituir a lâmpada
Este aparelho é fornecido com uma
lâmpada LED. A substituição desta peça
tem de ser efetuada por um técnico
qualificado. Em caso de avaria, consulte a
secção “Assistência” no capítulo
“Instruções de segurança”.
Consulte a secção da limpeza
do filtro de gordura neste
capítulo.
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
AVISO! Consulte os capítulos
relativos à segurança.
O que fazer se...
Problema
Causa possível
Solução
Não consegue ativar o apa‐
relho.
O aparelho não está ligado
à alimentação elétrica ou
não está ligado corretamen‐
te.
Verifique se o aparelho está
ligado corretamente à ali‐
mentação elétrica.
Não consegue ativar o apa‐
relho.
O disjuntor está desligado.
Certifique-se de que o dis‐
juntor é a causa da anoma‐
lia. Se o disjuntor disparar
diversas vezes, contacte um
eletricista qualificado.
A lâmpada não funciona.
A lâmpada está avariada.
Substitua a lâmpada. Con‐
sulte o capítulo “Manuten‐
ção e limpeza”.
O aparelho não absorve su‐
ficientemente os vapores.
A velocidade do motor não é
a adequada para a quanti‐
dade de vapores produzida.
Utilize outra velocidade do
motor.
180
Problema
Causa possível
Solução
O indicador de alarme do fil‐
O alarme do filtro foi ativa‐
do. É necessário limpar o fil‐
tro de gordura.
Consulte a secção sobre o
alarme do filtro no capítulo
“Manutenção e limpeza”.
O alarme do filtro foi ativa‐
do. É necessário limpar ou
substituir o filtro de carvão.
Consulte a secção sobre o
alarme do filtro no capítulo
“Manutenção e limpeza”.
tro
está aceso.
O indicador de alarme do fil‐
tro
está intermitente.
PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS
Recicle os materiais que apresentem o
símbolo . Coloque a embalagem nos
contentores indicados para reciclagem.
Ajude a proteger o ambiente e a saúde
pública através da reciclagem dos
aparelhos eléctricos e electrónicos. Não
elimine os aparelhos que tenham o
símbolo juntamente com os resíduos
domésticos. Coloque o produto num ponto
de recolha para reciclagem local ou
contacte as suas autoridades municipais.
181
CUPRINS
Informaţii privind siguranţa
Instrucţiuni de siguranţă
Instalarea
Descrierea produsului
181
183
184
185
Utilizarea zilnică
Îngrijirea şi curăţarea
Depanare
185
187
188
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu
atenţie instrucţiunile furnizate. Producătorul nu este
responsabil pentru nicio vătămare sau daună rezultată din
instalarea sau utilizarea incorectă. Păstraţi permanent
instrucţiunile într-un loc sigur şi accesibil pentru o consultare
ulterioară.
Siguranţa copiilor şi a persoanelor vulnerabile
•
•
•
•
•
•
•
Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai mare
de 8 ani, de persoanele cu capacităţi fizice, senzoriale sau
mentale reduse sau de persoanele fără cunoştinţe sau
experienţă doar sub supraveghere sau după o scurtă
instruire care să le ofere informaţiile necesare despre
utilizarea sigură a aparatului şi să le permită să înţeleagă
pericolele la care se expun.
Copiii cu vârsta între 3 şi 8 ani şi persoanele cu dizabilităţi
profunde şi complexe nu trebuie lăsate să se apropie de
aparat dacă nu sunt supravegheate permanent.
Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani nu trebuie lăsaţi să se
apropie de aparat dacă nu sunt supravegheaţi permanent.
Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
Nu lăsaţi ambalajele la îndemâna copiilor şi aruncaţi-le
conform reglementărilor.
Nu lăsaţi copiii şi animalele de companie să se apropie de
aparat atunci când acesta este utilizat
Copiii nu vor realiza curăţarea sau întreţinerea realizată de
utilizator asupra aparatului fără a fi supravegheaţi.
182
Aspecte generale privind siguranţa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Acest aparat este conceput pentru utilizare casnică,
deasupra plitelor, aragazelor şi dispozitivelor similare de
gătit.
Deconectaţi aparatul de la sursa de alimentare înainte de
a efectua orice operaţie de întreţinere.
ATENŢIE: Părţile accesibile pot deveni fierbinţi în timpul
folosirii cu aparatele de gătit.
Folosiţi doar şuruburile de fixare furnizate cu aparatul.
Dacă nu sunt furnizate, folosiţi şuruburile recomandate în
instrucţiunile de instalare.
Nu folosiţi adezivi pentru a fixa aparatul.
Distanţa minimă dintre suprafaţa plitei pe care stau vasele
şi partea inferioară a aparatului să fie de cel puţin 65 cm,
dacă nu este specificat altfel în instrucţiunile de instalare
pentru aparat sau plită.
Evacuarea aerului trebuie să respecte reglementările
autorităţilor locale.
Asiguraţi-vă că există o bună aerisire în camera în care
este instalat aparatul pentru a evita întoarcerea în cameră
a debitului de gaze nedorite de la aparatele care folosesc
alţi combustibili, inclusiv flacără deschisă.
Asiguraţi-vă că deschiderile de ventilaţie nu sunt blocate şi
aerul colectat de aparat nu este condus către o conducă
folosită la evacuarea fumului şi a aburului de la alte
aparate (sisteme de încălzire centralizată, termosifoane,
boilere, etc.).
Atunci când aparatul funcţionează împreună cu alte
aparate, vacuumul maxim generat în încăpere să nu
depăşească 0,04 mbar.
Procedaţi cu atenţie pentru a nu deteriora cablul de
alimentare. Contactaţi Centrul nostru de service autorizat
sau un electrician pentru a schimba un cablu de alimentare
deteriorat.
Dacă aparatul este conectat direct la sursa de curent,
instalaţia electrică să fie echipată cu un dispozitiv izolator
183
•
•
•
•
•
•
care permite deconectarea aparatului de la curent la toţi
polii. Deconectarea completă trebuie să respecte condiţiile
specificate în categoria III pentru supratensiune. Mijloacele
de deconectare trebuie incluse în cablajul fix în
conformitate cu regulile privind cablarea.
Nu flambaţi sub aparat.
A nu se folosi la evacuarea materialelor şi vaporilor
periculoşi sau explozivi.
Curăţaţi regulat aparatul cu o lavetă moale pentru a
preveni deteriorarea materialului de la suprafaţă.
Nu folosiţi un aparat de curăţare cu abur, pulverizator cu
apă, agenţi duri de curăţare abrazivă sau raclete metalice
ascuţite pentru a curăţa suprafaţa aparatului. Utilizaţi
numai detergenţi neutri.
Curăţaţi filtrele de grăsime cu regularitate (cel puţin la
fiecare 2 luni) şi îndepărtaţi depunerile de grăsime de pe
aparat pentru a nu vă expune riscului de incendiu.
Folosiţi o lavetă sau perie pentru a curăţa interiorul
aparatului.
INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ
Instalarea
AVERTISMENT! Pericol de
rănire, electrocutare, incendiu,
arsuri sau de deteriorare a
aparatului.
• Doar o persoană calificată trebuie să
instaleze acest aparat.
• Dacă aparatul este deteriorat, nu îl
instalaţi sau utilizaţi.
• Urmaţi instrucţiunile de instalare
furnizate împreună cu aparatul.
• Aveţi întotdeauna grijă când mutaţi
aparatul deoarece acesta este greu.
Folosiţi întotdeauna mănuşi de
protecţie şi încălţăminte închisă.
• Înainte de instalarea aparatului,
îndepărtaţi toate ambalajele, etichetele
şi folia protectoare.
• Nu instalaţi gura de evacuare a aerului
într-o cavitate de perete cu excepţia
cazului în care cavitatea este
concepută special pentru acest scop.
Conexiunea electrică
AVERTISMENT! Pericol de
incendiu şi electrocutare.
• Toate conexiunile electrice trebuie
realizate de către un electrician
calificat.
• Asiguraţi-vă că parametrii de pe
plăcuţa cu date tehnice sunt compatibili
cu valorile nominale ale sursei de
alimentare.
• Dacă simbolul ( ) nu este imprimat pe
plăcuţa cu date tehnice, aparatul
trebuie legat la masă.
• Utilizaţi întotdeauna o priză cu protecţie
(împământare) contra electrocutării,
montată corect.
184
• Nu permiteţi încâlcirea cablurilor
electrice.
• Nu folosiţi prize multiple şi cabluri
prelungitoare.
• Dacă priza de curent prezintă jocuri, nu
conectaţi ştecherul.
• Nu trageţi de cablul de alimentare
pentru a scoate din priză aparatul.
Trageţi întotdeauna de ştecher.
• Protecţia la electrocutare a pieselor
aflate sub tensiune şi izolate trebuie
fixată astfel încât să nu permită
scoaterea ei fără folosirea unor unelte.
• Verificaţi dacă aparatul a fost instalat
corect. Cablul de alimentare electrică
slăbit sau nepotrivit poate supraîncălzi
borna.
• Conectaţi aparatul la finalul instalării.
Asiguraţi accesul la conexiunea la
reţeaua electrică după instalare.
Modul de utilizare
AVERTISMENT! Pericol de
vătămare, arsuri şi
electrocutare.
• Acest aparat poate fi utilizat numai la
gătit. Nu utilizaţi aparatul în alt scop.
• Nu modificaţi specificaţiile acestui
aparat.
• Nu acţionaţi aparatul având mâinile
umede sau când acesta este în contact
cu apa.
• Utilizaţi doar accesoriile furnizate
împreună cu aparatul.
• Ţineţi flăcările sau obiectele încălzite la
distanţă de grăsimi şi uleiuri pe durata
gătitului şi prăjirii.
• Nu utilizaţi grătarele electrice
descoperite.
• Nu folosiţi aparatul pe post de
suprafaţă de depozitare.
• Nu folosiţi lupe, binocluri sau
dispozitive optice similare pentru a privi
direct la lumina aparatului.
Service
• Pentru a repara aparatul contactaţi
Centrul de service autorizat.
• Utilizaţi numai piese de schimb
originale.
Gestionarea deşeurilor după
încheierea ciclului de viaţă al
aparatului
AVERTISMENT! Pericol de
vătămare sau sufocare.
• Contactaţi autoritatea locală pentru
informaţii privind aruncarea adecvată a
acestui aparat.
• Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare electrică.
• Tăiaţi cablul de alimentare electrică
chiar de lângă aparat şi aruncaţi-l.
INSTALAREA
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Instrucţiuni de instalare
Pentru informaţii complete
despre instalarea aparatului,
consultaţi broşura separată
pentru instalare.
185
DESCRIEREA PRODUSULUI
Prezentare generală
Panou de comandă
Bec
Filtru
Capac filtru
1
2
3
4
1
2
3
4
Prezentarea panoului de comandă
1
1
2
3
4
5
2
3
4
Pornit/Oprit
Prima turaţie a motorului
A doua turaţie a motorului
A treia turaţie a motorului
Turaţia maximă a motorului
5
6
7
8
6 Reamintire filtru
7 Funcţia Plită către hotă
8 Bec
UTILIZAREA ZILNICĂ
Utilizarea hotei
Verificaţi turaţia recomandată conform
tabelului de mai jos.
În timp ce încălziţi mâncarea, gătiţi cu vasele acoperite.
În timpul gătirii cu vasele acoperite pe mai multe zone de gătit sau
arzătoare, prăjire lentă.
186
În timpul fierberii, prăjirii de cantităţi mari de alimente fără un capac,
gătirea pe mai multe zone sau arzătoare.
În timpul fierberii, prăjirii de cantităţi mari de alimente fără un capac,
umiditate mare. Hota funcţionează la turaţie maximă. După 6 minute,
aparatul revine la setarea anterioară.
Se recomandă să lăsaţi hota să
funcţioneze timp de circa 15
minute după gătire.
Panoul de comandă este un
câmp cu senzor. Pentru
activarea funcţiilor atingeţi
simbolurile.
Pentru acţionarea hotei:
1. Porniţi aparatul prin apăsarea
butonului .
Funcţiile sunt pregătite de activare.
2. Pentru a activa funcţia atingeţi
simbolul.
Pentru a opri aparatul apăsaţi din nou
butonul .
Funcţia Plită către hotă
Este o funcţie automată care conectează
plita la o hotă. Atât plita cât şi hota au un
sistem de comunicare cu semnale în
infraroşu. Viteza ventilatorului este
stabilită automat în funcţie de setarea
modului şi a temperaturii celui mai
fierbinte vas de pe plită. Ventilatorul se
poate comanda şi manual de la plită.
Funcţia poate fi activată de la panoul
plitei.
Consultaţi manualul
utilizatorului plitei pentru mai
multe informaţii despre
utilizarea funcţiei.
Activarea turaţiei maxime a
motorului
Atunci când apăsaţi butonul , Turaţia
maximă a motorului se activează pentru 6
minute. După respectiva perioadă,
aparatul revine la setarea anterioară a
turaţiei.
Când funcţia este activă,
indicatorul alarmei filtrului
este aprins (alb).
Când funcţia este pornită, o
atingere suplimentară a
butonului
nu produce niciun
efect.
Activarea şi dezactivarea
notificării pentru filtru
Alarma de filtru vă reaminteşte să
schimbaţi sau să curăţaţi filtrul de cărbune
şi să curăţaţi filtrul de grăsime. Indicatorul
filtrului
este pornit (roşu) timp de 30 de
secunde dacă filtrul de grăsime trebuie
curăţat. Indicatorul filtrului
clipeşte
(roşu) timp de 30 de secunde dacă filtrul
de cărbune trebuie înlocuit sau curăţat.
Consultaţi alarma de filtru din
capitolul îngrijirea şi curăţarea.
1. Comutator pe panoul de comandă.
2. Asiguraţi-vă că pictogramele sunt
stinse.
3. Pentru a activa sau dezactiva
notificarea pentru filtrul de cărbune,
apăsaţi butonul
timp de 3 secunde.
Dacă notificarea pentru filtrul
de cărbune este activată,
pictograma filtrului
clipeşte
(alb) timp de 5 secunde.
187
Dacă notificarea pentru filtrul
de cărbune este dezactivată,
pictograma filtrului
rămâne
aprinsă (alb) timp de 5
secunde.
ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
Curăţarea filtrului de grăsime
Fiecare filtru trebuie curăţat cel puţin o
dată pe lună. Filtrele sunt montate cu
ajutorul clemelor şi pinilor pe partea
opusă.
Pentru curăţarea filtrului:
1. Trageţi capacul pentru a-l deschide.
Maşina de spălat vase trebuie
setată la o temperatură redusă
şi la un ciclu scurt. Filtrul de
grăsime se poate decolora.
Acest lucru nu influenţează
performanţa aparatului.
5. Pentru a monta filtrele înapoi, urmaţi
primii doi paşi în ordine inversă.
Repetaţi paşii pentru toate filtrele, dacă
este cazul.
Înlocuirea filtrului de cărbune
1
2. Apăsaţi mânerul clemei de suport de
pe panoul filtrului de sub hotă (1).
1
Filtrul de cărbune se înlocuieşte dacă
alarma de filtru este pornită.
Consultaţi alarma de filtru din
acest capitol.
Durata saturării filtrului de cărbune variază
în funcţie de tipul de gătire şi regularitatea
în curăţarea filtrului de grăsime.
AVERTISMENT! Filtrul de
cărbune NU este lavabil! Filtrul
nu se poate regenera!
Pentru a înlocui filtrul de cărbune:
2
3. Înclinaţi uşor partea frontală a filtrului
în jos (2), după care trageţi.
Repetaţi primii doi paşi pentru toate
filtrele.
4. Curăţaţi filtrele folosind un burete cu
detergenţi neabrazivi sau într-o maşină
de spălat vase.
1. Scoateţi filtrele de grăsime din aparat.
Consultaţi „Curăţarea filtrului de grăsime”
din acest capitol.
2. Rotiţi filtrul în sens invers acelor de
ceasornic (1) şi apoi trageţi (2).
1
2
Pentru a monta filtrele înapoi, urmaţi paşii
în ordine inversă.
188
Alarma de filtru
Pentru a reseta alarma:
Consultaţi activarea şi
dezactivarea alarmei de filtru
din capitolul Utilizarea zilnică.
Atingeţi
Consultaţi curăţarea filtrului de
grăsime din acest capitol.
Acest aparat este furnizat cu un bec LED.
Această piesă se înlocuieşte exclusiv de
către un tehnician. În cazul unei defectări,
consultaţi capitolul „Service” din
„Instrucţiuni privind siguranţa”.
Consultaţi curăţarea filtrului de
cărbune sau înlocuirea filtrului
de cărbune (în funcţie de tipul
de filtru).
timp de 3 secunde.
Înlocuirea becului
DEPANARE
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Ce trebuie făcut dacă...
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Nu puteţi activa aparatul.
Aparatul nu este conectat la
o sursă de curent sau este
conectat incorect.
Verificaţi dacă aparatul este
conectat corect la reţeaua
electrică.
Nu puteţi activa aparatul.
Siguranţa este arsă.
Verificaţi dacă siguranţa es‐
te cauza defecţiunii. Dacă
siguranţele se ard în mod
repetat, adresaţi-vă unui
electrician calificat.
Becul nu funcţionează.
Becul este defect.
Înlocuiţi becul. Consultaţi ca‐
pitolul „Îngrijirea şi curăţa‐
rea”
Aparatul nu absoarbe sufi‐
cienţi vapori.
Turaţia motorului nu este
adecvată la vaporii existenţi.
Modificaţi turaţia motorului.
Indicatorul alarmei de filtru
Alarma de filtru este activă.
Filtrul de grăsime trebuie
curăţat.
Consultaţi alarma de filtru
din capitolul îngrijirea şi
curăţarea.
Alarma de filtru este activă.
Filtrul de cărbune trebuie în‐
locuit sau curăţat.
Consultaţi alarma de filtru
din capitolul îngrijirea şi
curăţarea.
este aprins.
Indicatorul alarmei de filtru
se aprinde intermitent.
INFORMAŢII PRIVIND MEDIUL
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul
. Pentru a recicla ambalajele, acestea
trebuie puse în containerele
corespunzătoare. Ajutaţi la protejarea
mediului şi a sănătăţii umane şi la
reciclarea deşeurilor din aparatele
189
electrice şi electrocasnice. Nu aruncaţi
aparatele marcate cu acest simbol
împreună cu deşeurile menajere.
Returnaţi produsul la centrul local de
reciclare sau contactaţi administraţia
oraşului dvs.
190
СОДЕРЖАНИЕ
Сведения по технике безопасности
Указания по безопасности
Установка
Описание изделия
190
193
194
194
Ежедневное использование
Уход и очистка
Поиск и устранение
неисправностей
195
196
198
Право на изменения сохраняется.
СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед установкой и эксплуатацией прибора внимательно
ознакомьтесь с приложенным руководством.
Производитель не несет ответственность за какие-либо
травмы или ущерб, возникшие вследствие неправильной
установки или эксплуатации. Всегда храните эту
Инструкцию под рукой в надежном месте для
последующего использования.
Безопасность детей и лиц с ограниченными
возможностями
•
•
•
•
Данный прибор может эксплуатироваться детьми, если
их возраст превышает 8 лет, и лицами с
ограниченными физическими, сенсорными или
умственными способностями и с недостаточным
опытом или знаниями только при условии нахождения
под присмотром лица, отвечающего за их
безопасность, или после получения соответствующих
инструкций, позволяющих им безопасно
эксплуатировать электроприбор и дающих им
представление об опасности, сопряженной с его
эксплуатацией.
Детям в возрасте от 3 до 8 лет, а также лицам с ярко
выраженными и комплексными нарушениями здоровья
запрещается находиться рядом с прибором, если
только за ними не обеспечивается постоянный надзор.
Детям младше 3 лет запрещается находиться рядом с
прибором, если только за ними не обеспечивается
постоянный надзор взрослых.
Не позволяйте детям играть с прибором.
191
•
•
•
Храните все упаковочные материалы вне
досягаемости детей и утилизируйте материалы
надлежащим образом.
Не подпускайте детей и домашних животных к прибору
во время его работы.
Очистка и доступное пользователю техническое
обслуживание прибора не должно производиться
детьми без присмотра.
Общие правила техники безопасности
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Прибор предназначен для работы над варочными
поверхностями, кухонными плитами и аналогичными
приборами для приготовления пищи.
Перед любым обслуживанием отключите прибор от
сети питания.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во время совместной работы с
приборами для приготовления пищи доступные для
контакта части могут сильно нагреваться.
Используйте только крепеж, идущий в комплекте с
прибором. В случае отсутствия в комплекте крепежа
используйте крепеж, рекомендованный в инструкции.
Не используйте для монтажа прибора клеевые
составы.
Если иное не оговорено в инструкции прибора или
духового шкафа, минимальное расстояние между
поверхностью варочной панели, на которой находится
посуда, и наиболее низкой частью прибора должно
составлять не менее 65 см.
Метод экстракции воздуха должен отвечать
требованиям местных норм и положений.
Обеспечьте хорошую вентиляцию в помещении, где
установлен прибор, чтобы избежать обратного притока
нежелательных газов в помещение, создаваемого
устройствами, в которых происходит сгорание газа или
других видов топлива (включая камины).
Убедитесь, что вентиляционные отверстия не
перекрыты, и что отводимый прибором воздух не
192
•
•
•
•
•
•
•
•
•
подается в трубу, используемую для отвода дыма и
пара от других приборов (систем центрального
отопления, термосифонов, водогреев и т.д.)
В случае совместной работы с другими приборами
максимальное создаваемое в помещении разрежение
не должно превышать 0,04 мбар.
Следите за тем, чтобы не повредить сетевой шнур.
Для замены сетевого кабеля обратитесь в
авторизованный сервисный центр или к электрику.
При подключении прибора непосредственно к
электросети необходимо обеспечить наличие
устройства, позволяющего отключать прибор от
электросети с разрывом между всеми контактами.
Полное размыкание контактов должно отвечать
условиям, предусмотренными для случаев
перенапряжения категории III. В соответствии с
правилами монтажа должны быть обеспечены
средства разъединения цепи.
Не готовьте под прибором блюда методом
фламбирования.
Не используйте прибор для отвода вредных или
взрывоопасных материалов и паров.
Во избежание повреждения покрытия прибора
производите его регулярную очистку мягкой тряпкой.
Не используйте для очистки поверхности прибора
пароочистители, воду под давлением, жесткие
абразивные чистящие средства или острые
металлические скребки. Используйте только
нейтральные моющие средства.
Производите регулярную (как минимум раз в 2 месяца)
очистку жировых фильтров и удаляйте с прибора
жировые отложения во избежание риска пожара.
Для очистки внутренней камеры прибора используйте
тряпку или щетку.
193
УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Установка
ВНИМАНИЕ! Существует
риск травмы, поражения
электрическим током,
пожара, получения ожогов
или повреждения прибора.
• Установка прибора должна
производиться только
квалифицированным персоналом.
• Не устанавливайте и не подключайте
прибор, имеющий повреждения.
• Следуйте приложенной к прибору
Инструкции по установке.
• Никогда не забывайте о мерах
предосторожности при его
перемещении: прибор имеет
большой вес. Всегда используйте
защитные перчатки и закрытую
обувь.
• Перед монтажом прибора удалите
все элементы упаковки, наклейки и
защитную пленку.
• Не встраивайте отводную трубу для
воздуха в полость в стене, если
только полость не предназначена
для этих целей.
Подключение к электросети
ВНИМАНИЕ! Существует
риск пожара и поражения
электрическим током.
• Все подключения к электросети
должны производиться
квалифицированным электриком.
• Убедитесь, что параметры,
указанные на табличке с
техническими данными,
соответствуют характеристикам
электросети.
• Если на табличке с техническими
данными отсутствует символ ( ),
прибор должен быть заземлен.
• Включайте прибор только в
установленную надлежащим
образом электророзетку с защитным
контактом.
• Не допускайте спутывания
электропроводов.
• Не используйте тройники и
удлинители.
• Не подключайте прибор к розетке
электропитания, если она плохо
закреплена или если вилка неплотно
входит в розетку.
• Для отключения прибора от
электросети не тяните за кабель
электропитания. Всегда беритесь за
саму вилку.
• Детали, защищающие токоведущие
или изолированные части прибора,
должны быть закреплены так, чтобы
их было невозможно удалить без
специальных инструментов.
• Убедитесь в правильности установки
прибора. Неплотные и неправильно
установленные соединения могут
вызвать перегрев разъема.
• Подключайте прибор к электросети
по окончании монтажа. Обеспечьте
доступ к подключению к электросети
после монтажа прибора.
Использование
ВНИМАНИЕ! Существует
риск травмы, ожогов и
поражения электрическим
током.
• Данный прибор предназначен только
для приготовления пищи. Не
используйте прибор в других целях.
• Не вносите изменения в параметры
данного прибора.
• При использовании прибора не
касайтесь его мокрыми руками; не
касайтесь прибора, если на него
попала вода.
• Используйте только
принадлежности, поставляемые
вместе с прибором.
• Во время варки и жарки не
допускайте контакта жиров и масел с
открытым пламенем и нагретыми
предметами.
194
• Не используйте открытые
электрогрили.
• Не используйте электроприбор для
хранения каких-либо предметов.
• Запрещается смотреть
непосредственно на подсветку
прибора через лупу, в бинокль или
при помощи аналогичных оптических
приборов.
Сервис
• Для ремонта прибора обратитесь в
авторизованный сервисный центр.
• Применяйте только оригинальные
запасные части.
Утилизация
ВНИМАНИЕ! Существует
опасность травмы или
удушья.
• Для получения информации о том,
как надлежит утилизировать данный
прибор, обратитесь в местные
муниципальные органы власти.
• Отключите прибор от сети
электропитания.
• Обрежьте кабель электропитания как
можно ближе к прибору и
утилизируйте его.
УСТАНОВКА
ВНИМАНИЕ! См. главы,
содержащие Сведения по
технике безопасности.
Инструкции по установке
Развернутые сведения о
монтаже прибора см. в
отдельном буклете по
установке.
ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Общий обзор
1
2
3
4
1
2
3
4
Панель управления
Лампа освещения
Фильтр
Крышка фильтра
195
Общий вид панели управления
1
1
2
3
4
5
2
3
4
Вкл./Выкл
Первая скорость двигателя
Вторая скорость двигателя
Третья скорость двигателя
Максимальная скорость двигателя
5
6
7
8
6 Напоминание о фильтре
7 Функция «Hob to Hood»
8 Лампа освещения
ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Использование вытяжки
Рекомендованные значения скорости
приведены в таблице ниже.
Разогрев продуктов в посуде, накрытой крышками.
Приготовление в посуде, накрытой крышками, на нескольких кон‐
форках или горелках. Жарка малой интенсивности.
Кипячение, жарка большого количества продуктов без крышки,
приготовление на нескольких конфорках или горелках.
Кипячение, жарка большого количества продуктов без крышки,
при высокой влажности. Вытяжка работает на максимальной ско‐
рости. Через 6 минут прибор возвращается в предыдущий режим.
Рекомендуется дать вытяжке
поработать около 15 минут
по окончании приготовления.
Панель управления является
сенсорной зоной. Включение
функций производится
касанием символов.
Использование вытяжки:
1. Включите прибор нажатием кнопки
.
Функции готовы к включению.
2. Для включения функции коснитесь
символа.
Для выключения прибора снова
нажмите кнопку.
Функция «Hob to Hood»
Эта функция с использованием
автоматики, связывающей варочную
поверхность с вытяжкой. Как варочная
поверхность, так и вытяжка
поддерживают канал инфракрасной
связи. Скорость вращения вентилятора
задается автоматически на основе
выбора режима и температуры самой
196
горячей посуды на варочной
поверхности. Также имеется
возможность ручной регулировки
вентилятора при помощи варочной
поверхности. Функция включается на
панели управления варочной
поверхности.
Более подробную
информацию об
использовании данной
функции см. в Руководстве
пользователя варочной
панели.
Включение двигателя на
максимальной скорости
При нажатии кнопки
двигатель на 6
минут переходит в режим
максимальной скорости. По истечении
данного периода времени прибор
возвращается к предыдущей настройке
скорости.
Если данная функция
включена, загорается белый
сигнальный индикатор
фильтра .
Если данная функция
включена, дальнейшие
нажатия кнопки
не
приводят к какому-либо
результату.
или мытья угольного фильтра или
очистки жироулавливающего фильтра.
В случае необходимости очистки
жироулавливающего фильтра на 30
секунд загорается красный индикатор
фильтра . При необходимости
замены или мытья угольного фильтра в
течение 30 секунд начинает мигать
красный индикатор фильтра .
Подробнее см. раздел о
сигнализации фильтра главы
«Уход и очистка».
1. Включите панель управления.
2. Убедитесь, что все значки
погашены.
3. Для включения или выключения
уведомлений об угольном фильтре
нажмите и удерживайте кнопку
в
течение 3 секунд.
При включении уведомлений
об угольном фильтре белый
значок фильтра
будет
мигать в течение 5 секунд.
При выключении
уведомлений об угольном
фильтре белый значок
фильтра
будет гореть
постоянным светом в
течение 5 секунд.
Включение и выключение
уведомления о замене
фильтра.
Сигнальный индикатор фильтра
напоминает о необходимости замены
УХОД И ОЧИСТКА
Очистка жироулавливающего
фильтра
Каждый фильтр нуждается как минимум
в ежемесячной очистке. Фильтры
фиксируются при помощи защелок и
шпилек на противоположной стороне.
Очистка фильтра:
1. Для открывания крышки потяните
ее.
197
Замена угольного фильтра
Угольный фильтр необходимо заменять
при срабатывании сигнального
индикатора фильтра.
1
2. Нажмите на рукоятку фиксирующей
защелки на панели фильтра под
вытяжкой (1).
1
См. раздел данной главы,
описывающий сигнальный
индикатор фильтра.
Время насыщения угольного фильтра
варьируется в зависимости от вида
приготовления и регулярности очистки
жироулавливающего фильтра.
ВНИМАНИЕ! Угольный
фильтр НЕ является
моющимся! Фильтр не
подлежит регенерации!
Для замены угольного фильтра:
2
3. Немного наклоните переднюю часть
фильтра вниз (2), а затем потяните.
Повторите первые два действия с
другими фильтрами.
4. Очистите фильтры губкой с
неабразивным моющим средством
или вымойте их в посудомоечной
машине.
Посудомоечная машина
должна быть настроена на
низкотемпературную мойку и
короткий цикл.
Жироулавливающий фильтр
может изменить цвет; это не
повлияет на
производительность
прибора.
5. Для установки фильтров на место
выполните описанные выше два
шага в обратном порядке.
Повторите данные шаги со всеми
фильтрами, если это применимо.
1. Извлеките из прибора
жироулавливающие фильтры.
См. раздел «Чистка
жироулавливающего фильтра» данной
главы.
2. Поверните фильтр против часовой
стрелки (1), а затем потяните (2).
1
2
Для установки фильтра на место
выполните описанные выше шаги в
обратном порядке.
Сигнальный индикатор
фильтра
Включение и выключение
сигнализации фильтра см.
главу «Ежедневное
использование».
198
См. описание чистки
жироулавливающего
фильтра, приведенное в
данной главе.
См. описание процедуры
мытья или замены угольного
фильтра (в зависимости от
вида фильтра).
Отключение оповещения:
Коснитесь
и удерживайте 3 секунды.
Замена лампы
В комплект поставки прибора входит
светодиодная лампа. Данная деталь
может быть заменена только
техническим специалистом. В случае
любых неисправностей см. «Сервис»
главы «Указания по безопасности».
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ВНИМАНИЕ! См. главы,
содержащие Сведения по
технике безопасности.
Что делать, если...
Неполадка
Возможная причина
Решение
Прибор не включается.
Прибор не подключен к
электропитанию, или под‐
ключение произведено не‐
верно.
Проверьте правильность
подключения прибора и
наличие напряжение в се‐
ти.
Прибор не включается.
Сработал предохранитель.
Проверьте, не является ли
предохранитель причиной
неисправности. Если пред‐
охранитель срабатывает
повторно снова и снова,
обратитесь к квалифици‐
рованному электрику.
Не горит лампа освеще‐
ния.
Лампа освещения перего‐
рела.
Замените лампу освеще‐
ния. См. главу «Уход и
очистка»
Прибор собирает недоста‐
точное количество испаре‐
ний.
Скорость работы двигате‐
ля недостаточна высока
для количества образую‐
щихся испарений.
Измените частоту враще‐
ния двигателя
Горит сигнальный индика‐
Сработала сигнализация
фильтра. Необходима
очистка жироулавливаю‐
щего фильтра.
Подробнее см. раздел о
сигнализации фильтра
главы «Уход и очистка».
Сработала сигнализация
фильтра. Необходима за‐
мена или очистка угольно‐
го фильтр.
Подробнее см. раздел о
сигнализации фильтра
главы «Уход и очистка».
тор фильтра
.
Мигает сигнальный инди‐
катор фильтра
.
199
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Материалы с символом
следует
сдавать на переработку. Положите
упаковку в соответствующие
контейнеры для сбора вторичного
сырья. Принимая участие в
переработке старого электробытового
оборудования, Вы помогаете защитить
окружающую среду и здоровье
человека. Не выбрасывайте вместе с
бытовыми отходами бытовую технику,
помеченную символом . Доставьте
изделие на местное предприятие по
переработке вторичного сырья или
обратитесь в свое муниципальное
управление.
200
САДРЖАЈ
Информације о безбедности
Упутства о безбедности
Инсталација
Опис производа
200
202
203
204
Свакодневна употреба
Нега и чишћење
Решавање проблема
204
206
207
Задржано право измена.
ИНФОРМАЦИЈЕ О БЕЗБЕДНОСТИ
Пре инсталације и коришћења уређаја, пажљиво
прочитајте приложено упутство. Произвођач није
одговоран за било какве повреде или штету које су
резултат неисправне инсталације или употребе. Чувајте
упутство за употребу на безбедном и приступачном
месту за будуће коришћење.
Безбедност деце и осетљивих особа
•
•
•
•
•
•
•
Овај уређај могу да користе деца старија од 8 година и
особе са смањеним физичким, чулним или менталним
способностима, кao особе којима недостају искуство и
знање, уколико им се обезбеди надзор или им се дају
упутства у вези са употребом уређаја на безбедан
начин и уколико схватају могуће опасности.
Децу узраста између 3 и 8 година старости, као и особе
са веома тешким и сложеним инвалидитетом, треба
држати даље од уређаја, осим ако су под сталним
надзором.
Децу млађу од 3 године треба удаљити од уређаја
уколико нису под непрекидним надзором.
Немојте да дозволите деци да се играју уређајем.
Држите сву амбалажу даље од деце и одлажите је на
одговарајући начин.
Децу и кућне љубимце држите подаље од уређаја док
ради.
Деца не смеју да обављају чишћење и корисничко
одржавање уређаја без надзора.
201
Опште мере безбедности
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Овај уређај је намењен за кућну употребу изнад плоча
за кување, шпорета и сличних уређаја за кување.
Пре чишћења и одржавања, искључите уређај из
напајања.
ОПРЕЗ: Доступни делови могу постати врели током
употребе са уређајима за кување.
Користите само завртње за причвршћивање које сте
добили уз уређај, а ако нису испоручени, користите
завртње препоручене у упутству за инсталацију.
Немојте користити лепкове за фиксирање уређаја.
Минимална удаљеност између површине плоче за
кување на којој се налазе посуде и доњег дела уређаја
мора бити најмање 65 cm, осим ако није другачије
наведено у упутству за инсталацију уређаја или плоче
за кување.
Испуштање ваздуха мора бити у складу са прописима
локалних власти.
Обезбедите добру вентилацију у просторији у којој је
уређај инсталиран како бисте избегли да се у
просторију врате непожељни издувни гасови других
уређаја насталих сагоревањем неких других врста
горива, укључујући и сагоревање отвореним пламеном.
Постарајте се да вентилациони отвори не буду
блокирани и да се ваздух који сакупља овај уређај не
преноси у канал који се користи за испуштање дима и
паре из других уређаја (системи централног грејања,
термосифони, бојлери, итд.).
Кад овај уређај ради с другим уређајима, максимални
вакуум који се ствара у просторији не би требало да
пређе 0,04 mbar.
Водите рачуна да не оштетите кабл за напајање.
Обратите се нашем овлашћеном сервисном центру
или електричару ради замене оштећеног кабла за
напајање.
202
•
•
•
•
•
•
•
Ако је уређај прикључен директно на електрично
напајање, електрична инсталација мора бити
опремљена изолационим уређајем који омогућава
искључивање уређаја из електричне мреже на свим
половима. Потпуно искључење мора бити у складу са
условима наведеним за пренапонску категорију III.
Механизам искључења треба да буде уграђен у фиксну
електричну мрежу у складу с правилима о електричним
мрежама.
Немојте фламбирати испод уређаја.
Немојте користити за испуштање опасних или
експлозивних материјала и испарења.
Редовно чистите уређај меком тканином како бисте
спречили пропадање површинског материјала.
Немојте користити парочистач, водени спреј, оштра
абразивна средства за чишћење или оштре металне
стругаче за чишћење површине уређаја. Користите
искључиво неутралне детерџенте.
Редовно чистите филтере за масноће (барем на свака
2 месеца) и уклоните масне наслаге из уређаја како
бисте спречили ризик од пожара.
За чишћење унутрашњости уређаја користите тканину
или четку.
УПУТСТВА О БЕЗБЕДНОСТИ
Инсталирање
УПОЗОРЕЊЕ! Постоји ризик
од струјног удара, пожара,
опекотина или оштећења
уређаја.
• Само квалификована особа може да
инсталира овај уређај.
• Немојте да инсталирате или
користите оштећен уређај.
• Придржавајте се упутстава за
монтирање које сте добили уз уређај.
• Увек водите рачуна приликом
померања уређаја зато што је тежак.
Увек користите заштитне рукавице и
затворену обућу.
• Пре инсталације уређаја, уклоните
комплетну амбалажу, налепнице и
заштитну фолију.
• Не инсталирајте одвод издувног
ваздуха у зидну шупљину, осим ако
је шупљина пројектована у ту сврху.
Прикључење на електричну
мрежу
УПОЗОРЕЊЕ! Ризик од
пожара и струјног удара.
• Сва прикључивања струје треба да
обави квалификован електричар.
• Уверите се да су параметри на
плочици са техничким
203
•
•
•
•
•
•
•
•
•
карактеристикама компатибилни са
одговарајућим параметрима
електричне мреже за напајање.
Ако симбол ( ) није одштампан на
плочици са техничким
карактеристикама, уређај мора да
буде уземљен.
Увек користите прописно уграђену
утичницу са заштитом од струјног
удара.
Не дозволите да се електрични кабл
запетља.
Немојте да користите адаптере са
више утичница и продужне каблове.
Ако је зидна утичница лабава,
немојте да прикључујете мрежни
утикач.
Не вуците кабл за напајање како
бисте искључили уређај. Кабл
искључите тако што ћете извући
утикач из утичнице.
Заштита од удара делова под
напоном и изолованих делова мора
да се причврсти тако да не може да
се уклони без алата.
Проверите да ли је уређај правилно
инсталиран. Лоше причвршћен или
неодговарајући електрични кабл за
напајање може проузроковати
прегревање терминала.
Прикључите уређај на крају
инсталације. Водите рачуна да
постоји приступ електричној мрежи
након инсталације.
Употреба
УПОЗОРЕЊЕ! Постоји ризик
од повреде, опекотина и
струјног удара.
• Овај уређај је намењен само за
кување. Не користите овај уређај у
друге сврхе.
• Немојте да мењате спецификацију
овог уређаја.
• Немојте руковати уређајем када су
вам мокре руке или када је он у
контакту са водом.
• Користите искључиво прибор који је
испоручен са уређајем.
• Држите пламенове или загрејане
предмете даље од масти и уља
током кувања и пржења.
• Не користите непокривене
електричне решетке.
• Немојте да користите уређај као
површину за одлагање.
• Немојте користити стакла за
увећавање, двоглед или сличне
оптичке уређаје да бисте гледали
директно у осветљење уређаја.
Услуга
• Ради оправке уређаја обратите се
овлашћеном сервисном центру..
• Користите само оригиналне
резервне делове.
Одлагање
УПОЗОРЕЊЕ! Ризик од
повреде или гушења.
• Обратите се општинским органима
да бисте сазнали како да правилно
одложите уређај у отпад.
• Искључите утикач кабла за напајање
уређаја из мрежне утичнице.
• Исеците мрежни електрични кабл на
месту које је близу уређаја и
одложите га.
ИНСТАЛАЦИЈА
УПОЗОРЕЊЕ! Погледајте
поглавља о безбедности.
Упутство за инсталацију
За потпуне информације о
инсталацији уређаја
погледајте посебну књижицу
за инсталацију.
204
ОПИС ПРОИЗВОДА
Општи приказ
Командна табла
Лампица
Филтер
Поклопац филтера
1
2
3
4
1
2
3
4
Преглед командне табле
1
1
2
3
4
5
2
3
4
Укључено / Искључено
Прва брзина мотора
Друга брзина мотора
Трећа брзина мотора
Максимална брзина мотора
5
6
7
8
6 Подсетник за филтер
7 Функција за везу између плоче за
кување и аспиратора
8 Лампица
СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА
Коришћење аспиратора
Проверите препоручену брзину у
складу са табелом доле.
Приликом загревања хране, кувања са поклопљеним посудама.
Приликом кувања са поклопљеним посудама на више зона за ку‐
вање или више горионика, при пажљивом пржењу.
205
Приликом кључања, пржења великих количина хране без поклоп‐
ца, кувања на више зона за кување или више горионика.
Приликом кључања, пржења велике количине хране без поклоп‐
ца, велике влажности. Аспиратор ради на максималној брзини.
Након 6 минута уређај се враћа у претходно подешавање.
Препоручује се да оставите
аспиратор да ради
приближно 15 минута након
кувања.
Командна табла је сензорско
поље. Поново додирните
симболе да бисте активирали
функције.
За управљање аспиратором:
1. Укључите уређај притиском на дугме
.
Функције су спремне за активацију.
2. За активацију функције, додирните
симбол.
Да бисте искључили уређај, поново
притисните дугме .
Функција за везу између
плоче за кување и аспиратора
Ово је аутоматска функција која
повезује плочу за кување са
аспиратором. И плоча за кување и
аспиратор имају комуникатор са
инфрацрвеним сигналом. Брзина
вентилатора се дефинише аутоматски
на основу подешавања режима и
температуре најтоплијег посуђа на
плочи за кување. Вентилатором можете
да управљате и ручно, помоћу плоче за
кување. Функција може да се активира
са панела плоче за кување.
За више информација о томе
како се користи ова функција
погледајте упутство за
употребу плоче за кување.
Активирање максималне
брзине мотора
Кад притиснете дугме , функција
максималне брзине мотора почиње да
ради током 6 минута. Након тог
времена, уређај се враћа на своје
претходно подешавање брзине.
Када је функција активна,
индикатор аларма филтера
светли (бело).
Када је функција укључена,
додатно додиривање дугмета
нека никакве ефекте.
Активирање и деактивирање
обавештења о филтеру
Аларм за филтер подсећа вас да је
потребно заменити или очистити
угљени филтер и очистити филтер за
масноће. Индикатор филтера
је
укључен (светли црвено) 30 секунди ако
филтер за масноће треба очистити.
Индикатор филтера
трепери
(црвено) 30 секунди ако угљени филтер
треба да се замени или очисти.
Погледајте део о аларму за
филтер у одељку „Нега и
чишћење“.
1. Укључите командну таблу.
2. Уверите се да су иконице
искључене.
3. Да бисте активирали или
деактивирали обавештење о
угљеном филтеру, додирните дугме
на 3 секунде.
206
Ако је активирано
обавештење о угљеном
филтеру, иконица филтера
трепери (бело) 5 секунди.
Ако је активирано
обавештење о угљеном
филтеру, иконица филтера
трепери (бело) 5 секунди.
НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ
Чишћење филтера за масноће
Сваки филтер мора да се чисти барем
једном месечно. Филтери су монтирани
помоћу затега и осигурача на супротној
страни.
Да бисте очистили филтер:
1. Повуците поклопац да бисте га
отворили.
Машина за прање судова
мора бити подешена на ниску
температуру и кратак циклус.
Филтер за масноће може да
промени боју, али то нема
утицаја на учинак уређаја.
5. Да бисте вратили филтер на место,
следите прва два корака обрнутим
редоследом.
Поновите кораке за све филтере ако је
то могуће.
Замена угљеног филтера
1
2. Притисните ручку затеге за монтажу
на панелу филтера испод
аспиратора (1).
1
2
3. Благо нагните предњи део филтера
надоле (2), а затим повуците.
Поновите прва два корака за све
филтере.
4. Очистите филтере користећи сунђер
и неабразивне детерџенте или у
машини за судове.
Угљени филтер мора да се мења ако се
укључи аларм за филтер.
Погледајте одељак о аларму
за филтер у овом поглављу.
Време засићења угљеног филтера
варира у зависности од врсте кувања и
редовности чишћења филтера за
масноће.
УПОЗОРЕЊЕ! Угљени
филтер НИЈЕ могуће прати!
Овај филтер не може да се
регенерише!
За замену угљеног филтера:
1. Извадите филтере за масноће из
уређаја.
Погледајте одељак „Чишћење филтера
за масноће“ у овом поглављу.
2. Окрените филтер у смеру супротном
од смера кретања казаљки на сату
(1) и затим повуците (2).
207
Погледајте одељак
„Чишћење филтера за
масноће“ у овом поглављу.
1
Погледајте део о чишћењу
или о замени угљеног
филтера (зависи од типа
филтера).
2
Да бисте вратили филтер на место,
следите кораке обрнутим редоследом.
Аларм за филтер
Погледајте одељак о
активирању и деактивирању
аларма филтера у поглављу
„Свакодневна употреба“.
За ресетовање аларма:
Додирните
на 3 секунде.
Замена лампице
Уређај се испоручује са LED лампицом.
Овај део може да замени само
техничар. У случају било каквог квара,
погледајте део „Сервис“ у одељку
„Упутства о безбедности“.
РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА
УПОЗОРЕЊЕ! Погледајте
поглавља о безбедности.
Шта учинити ако...
Проблем
Могући узрок
Решење
Не можете да укључите
уређај.
Уређај није прикључен на
електрично напајање или
није правилно прикључен.
Проверите да ли је уређај
правилно укључен у струју.
Не можете да укључите
уређај.
Осигурач је прегорео.
Проверите да осигурач ни‐
је узрок квара. Уколико
осигурач непрекидно пре‐
горева, обратите се квали‐
фикованом, овлашћеном
електричару.
Лампица не ради.
Лампица је неисправна.
Замените лампицу. Погле‐
дајте одељак „Нега и чиш‐
ћење“
Уређај не упија довољно
испарења.
Брзина мотора није одго‐
варајућа за количину испа‐
рења која се јављају.
Промените брзину мотора.
Укључен је индикатор
Укључен је аларм за фил‐
тер. Филтер за масноће
мора да се очисти.
Погледајте део о аларму
за филтер у одељку „Нега
и чишћење“.
аларма за филтер
.
208
Проблем
Могући узрок
Решење
Индикатор аларма за фил‐
Укључен је аларм за фил‐
тер. Угљени филтер мора
да се замени или очисти.
Погледајте део о аларму
за филтер у одељку „Нега
и чишћење“.
тер
трепери.
ЕКОЛОШКА ПИТАЊА
Рециклирајте материјале са симболом
. Паковање одложите у одговарајуће
контејнере ради рециклирања.
Помозите у заштити животне средине и
људског здравља као и у рециклирању
отпадног материјала од електронских и
електричних уређаја. Уређаје
обележене симболом немојте бацати
заједно са смећем. Производ вратите у
локални центар за рециклирање или се
обратите општинској канцеларији.
209
OBSAH
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné pokyny
Inštalácia
Popis výrobku
209
211
212
213
Každodenné používanie
Ošetrovanie a čistenie
Riešenie problémov
213
215
216
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca
nezodpovedá za zranenia ani za škody spôsobené
nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny
uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste do
nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.
Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a
osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou
spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí,
iba ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli
zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní
spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám.
Deti medzi 3 a 8 rokmi a osoby s veľmi rozsiahlymi a
zložitými hendikepmi nesmú mať prístup k spotrebiču,
pokiaľ nie sú pod nepretržitým dozorom.
Deti do 3 rokov nesmú mať prístup k spotrebiču, iba ak sú
nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
Nedovoľte, aby sa v blízkosti zapnutého spotrebiča
nachádzali deti a domáce zvieratá.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať
žiadnu údržbu na spotrebiči.
210
Všeobecná bezpečnosť
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič je určený na domáce použitie nad varnými
panelmi, sporákmi a podobnými varnými zariadeniami.
Pred akoukoľvek údržbou spotrebič odpojte od elektrickej
siete.
UPOZORNENIE: Prístupné časti sa môžu počas
používania s varnými spotrebičmi zohriať na vysokú
teplotu.
Použite iba upevňovacie skrutky dodané so spotrebičom.
Ak nie sú dodané, použite skrutky odporúčané v
inštalačných pokynoch.
Na upevnenie spotrebiča nepoužívajte lepiace prostriedky.
Minimálna vzdialenosť medzi povrchom varného panela,
na ktorom sú umiestnené panvice a dolnou časťou
spotrebiča musí byť minimálne 65 cm, pokiaľ nie je
uvedené inak v inštalačných pokynoch pre spotrebič alebo
varný panel.
Oblasť vývodu vzduchu musí spĺňať nariadenia miestnych
úradov.
V miestnosti inštalácie spotrebiča zabezpečte dobré
vetranie, aby sa do miestnosti nevracali nežiaduce plyny
zo spotrebičov spaľujúcich plyn alebo iné palivá, ani
spaliny zo zariadení s otvoreným plameňom.
Uistite sa, že nie sú vetracie otvory blokované a vzduch
nahromadený spotrebičom nie je vedený do potrubia
používaného na odvádzanie dymu a pary z iných
spotrebičov (systémy centrálneho vykurovania,
termosifóny, ohrievače vody a pod.).
Keď je spotrebič v činnosti spolu s ostatnými spotrebičmi,
nesmie maximálne vákuum vytvorené v miestnosti
prekročiť 0,04 mbar.
Uistite sa, že prívodný elektrický kábel nie je poškodený.
Ak treba vymeniť poškodený prívodný elektrický kábel,
kontaktujte náš autorizovaný servis alebo elektrikára.
Ak je spotrebič zapojený priamo do elektrickej siete,
elektroinštalácia musí byť vybavená izolačným zariadením,
211
•
•
•
•
•
•
ktoré umožní odpojiť spotrebič od elektrickej siete na
všetkých póloch. Celé odpojenie musí byť v súlade s
podmienkami pre prepäťovú kategóriu III. Pri pevnom
zapojení treba použiť zariadenie na odpojenie od
elektrickej siete v súlade s platnými predpismi.
Pod spotrebičom neflambujte.
Nepoužívajte na odsávanie nebezpečných alebo
výbušných materiálov a výparov.
Spotrebič pravidelne čistite mäkkou handričkou, aby ste
predišli znehodnoteniu povrchového materiálu.
Na čistenie povrchu spotrebiča nepoužívajte parný čistič,
vodný postrekovač, agresívne abrazívne čističe ani ostré
kovové škrabky. Používajte iba neutrálne saponáty.
Pravidelne čistite tukové filtre (minimálne každé 2
mesiace) a odstráňte zvyšky mastnoty zo spotrebiča, aby
ste predišli nebezpečenstvu požiaru.
Na vyčistenie vnútra spotrebiča použite handričku alebo
kefu.
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Inštalácia
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo poranenia,
zásahu elektrickým prúdom,
požiaru, popálenín alebo
poškodenia spotrebiča.
• Tento spotrebič smie nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
• Neinštalujte ani nepoužívajte
poškodený spotrebič.
• Dodržiavajte pokyny na inštaláciu
dodané so spotrebičom.
• Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a
uzavretú obuv.
• Pred inštaláciou spotrebiča odstráňte
všetok baliaci materiál, štítky a
ochranný film.
• Vyfukovaný vzduch neinštalujte do
dutiny steny, pokiaľ nie je dutina
navrhnutá na tento účel.
Zapojenie do elektrickej siete
VAROVANIE! Nebezpečenstvo
požiaru a zásahu elektrickým
prúdom.
• Všetky elektrické zapojenia by mal
vykonať kvalifikovaný elektroinštalatér.
• Uistite sa, že parametre na typovom
štítku sú kompatibilné s elektrickým
napätím zdroja napájania.
• Ak nie je na typovom štítku vytlačený
symbol ( ), spotrebič musí byť
uzemnený.
• Vždy používajte správne nainštalovanú
zásuvku odolnú proti nárazom.
• Elektrické sieťové káble sa nesmú
zamotať.
• Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry
ani predlžovacie káble.
• Ak je sieťová zásuvka uvoľnená,
nezapájajte do nej sieťovú zástrčku.
212
• Spotrebič neodpájajte ťahaním za
napájací kábel. Vždy ťahajte za sieťovú
zástrčku.
• Zariadenie na ochranu pred dotykom
elektrických častí pod napätím a
izolovaných častí treba namontovať
tak, aby sa nedalo odstrániť bez
nástrojov.
• Skontrolujte, či je spotrebič správne
nainštalovaný. Voľný a nesprávny
sieťový kábel môže spôsobiť prehriatie
svorky.
• Spotrebič zapojte na konci inštalácie.
Po inštalácii sa uistite, že máte prístup
k sieti.
Používanie
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo poranenia,
popálenín alebo zásahu
elektrickým prúdom.
• Tento spotrebič je určený iba na
varenie. Spotrebič nepoužívajte na iné
účely.
• Nemeňte technické parametre tohto
spotrebiča.
• Spotrebič nepoužívajte, keď máte
mokré ruky, ani keď je v kontakte s
vodou.
• Používajte iba príslušenstvo dodané so
spotrebičom.
• Pri varení a vyprážaní musia byť
plamene alebo horúce predmety v
dostatočnej vzdialenosti od tukov a
olejov.
• Nepoužívajte nezakryté elektrické
rošty.
• Spotrebič nepoužívajte ako skladovací
povrch.
• Na pozeranie priamo do osvetlenia
zariadenia nepoužívajte zväčšovacie
sklá, ďalekohľady ani podobné optické
zariadenia.
Servis
• Ak treba dať spotrebič opraviť, obráťte
sa na autorizované servisné stredisko.
• Používajte iba originálne náhradné
diely.
Likvidácia
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo poranenia
alebo udusenia.
• O správnej likvidácii spotrebiča sa
informujte na mestskom alebo
obecnom úrade.
• Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
• Prívodný elektrický kábel odrežte blízko
pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
INŠTALÁCIA
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
Pokyny pre inštaláciu
Úplné informácie o inštalácii
spotrebiča nájdete v
samostatnej inštalačnej
brožúre.
213
POPIS VÝROBKU
Celkový prehľad
Ovládací panel
Osvetlenie
Filter
Kryt filtra
1
2
3
4
1
2
3
4
Prehľad ovládacieho panela
1
1
2
3
4
5
2
3
4
Zap./Vyp.
Prvá rýchlosť motora
Druhá rýchlosť motora
Tretia rýchlosť motora
Maximálna rýchlosť motora
5
6
7
8
6 Pripomienka filtra
7 Funkcia Hob to Hood
8 Osvetlenie
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
Používanie odsávača pár
Skontrolujte odporúčanú rýchlosť podľa
tabuľky nižšie.
Počas ohrevu jedla, varenia s prikrytými hrncami.
Počas varenia s prikrytými hrncami na viacerých varných zónach ale‐
bo horákoch, jemného vyprážania.
214
Počas varenia, vyprážania veľkých množstiev jedla bez veka, varenia
na viacerých varných zónach alebo horákoch.
Počas varenia, vyprážania veľkých množstiev jedla bez veka, pri veľ‐
kej vlhkosti. Odsávač pár je v činnosti s maximálnou rýchlosťou. Po 6
minútach sa spotrebič vráti na predchádzajúce nastavenie.
Odporúča sa nechať odsávač
pár v činnosti približne 15 minút
po varení.
Keď je funkcia aktívna,
rozsvieti sa ukazovateľ alarmu
filtra
(biela).
Ovládací panel je senzorové
pole. Dotknite sa symbolov,
aby ste zapli funkcie.
Keď je funkcia zapnutá, nemá
dodatočné stlačenie tlačidla
žiadne dôsledky.
Prevádzka odsávača pár:
1. Spotrebič zapnite stlačením tlačidla
.
Funkcie sú pripravené na zapnutie.
2. Funkciu zapnete dotykom symbolu.
Ak chcete vypnúť spotrebič, opätovne
stlačte tlačidlo .
Funkcia Hob to Hood
Je to automatická funkcia spájajúca varný
panel s odsávačom pár. Varný panel aj
odsávač pár komunikujú infračerveným
signálom. Rýchlosť ventilátora sa určuje
automaticky podľa nastaveného režimu a
teploty najhorúcejšieho riadu na varnom
paneli. Ventilátor môžete ovládať aj ručne
z varného panela. Túto funkciu môžete
zapnúť z ovládacieho panela varného
panela.
Zapnutie a vypnutie
pripomienky filtra
Alarm filtra pripomína výmenu alebo
čistenie uhlíkového filtra a čistenie
tukového filtra. Ak musí byť vyčistený
tukový filter, rozsvieti sa (červená) na 30
sekúnd ukazovateľ filtra . Ukazovateľ
filtra
bliká (červená) 30 sekúnd , ak
musí byť vymenený alebo vyčistený
uhlíkový filter.
Pozrite si časť Alarm filtra v
kapitole Ošetrovanie a čistenie.
1. Zapnite ovládací panel.
2. Uistite sa, že nesvietia ikony.
3. Ak chcete zapnúť alebo vypnúť
pripomienku uhlíkového filtra, dotknite
sa tlačidla
na 3 sekundy.
Viac informácií o používaní
tejto funkcie nájdete v návode k
varnému panelu.
Ak je zapnutá pripomienka
uhlíkového filtra, ikona filtra
bliká (biela) po dobu 5 sekúnd.
Zapnutie maximálnej rýchlosti
motora
Ak je pripomienka uhlíkového
filtra vypnutá, ikona filtra
zostane svietiť (biela) po dobu
5 sekúnd.
Keď stlačíte tlačidlo , spustí sa na 6
minút maximálna rýchlosť motora. Po
tomto čase sa spotrebič vráti na
predchádzajúce nastavenia rýchlosti.
215
OŠETROVANIE A ČISTENIE
Čistenie tukového filtra
Výmena uhlíkového filtra
Každý filter musí byť vyčistený minimálne
raz mesačne. Filtre sú namontované
pomocou spôn a kolíkov na opačnej
strane.
Uhlíkový filter musí byť vymenený ak sa
rozsvieti alarm filtra.
Čistenie filtra:
1. Otvorte ho potiahnutím.
Pozrite si časť Alarm filtra v
tejto kapitole.
Doba nasýtenia uhlíkového filtra sa líši v
závislosti od druhu varenia a frekvencie
čistenia tukového filtra.
VAROVANIE! Uhlíkový filter je
NEumývateľný! Nie je možná
regenerácia filtra!
1
2. Stlačte rukoväť montážnej spony na
paneli s filtrom pod odsávačom pár (1).
Na výmenu uhlíkového filtra:
1. Zo spotrebiča vyberte tukové filtre.
Pozrite si časť „Čistenie tukového filtra“ v
tejto kapitole.
2. Filter otočte proti smeru hodinových
ručičiek (1) a potom potiahnite (2).
1
1
2
2
Na spätnú inštaláciu filtrov vykonajte kroky
v opačnom poradí.
3. Prednú časť filtra mierne nakloňte
nadol (2), potom potiahnite.
Zopakujte prvé dva kroky pre všetky filtre.
4. Filtre vyčistite pomocou špongie s
neabrazívnymi čistiacimi prostriedkami
alebo v umývačke.
Umývačka musí byť nastavená
na nízku teplotu a krátky
cyklus. Tukový filter môže
zmeniť farbu, nemá to vplyv na
výkon spotrebiča.
5. Na spätnú inštaláciu filtrov vykonajte
prvé dva kroky v opačnom poradí.
V prípade potreby zopakujte kroky pre
všetky filtre.
Alarm filtra
Pozrite si zapnutie a vypnutie
alarmu filtra v kapitole
Každodenné používanie.
Pozrite si časť Čistenie
tukového filtra v tejto kapitole.
Pozrite si časť Čistenie
uhlíkového filtra alebo Výmena
uhlíkového filtra (v závislosti od
typu filtra).
Zrušenie alarmu:
Dotknite sa tlačidla
na 3 sekundy.
216
Výmena osvetlenia
Spotrebič sa dodáva s LED osvetlením.
Tento diel môže vymeniť iba technik. V
prípade akejkoľvek poruchy si pozrite časť
„Servis“ v kapitole „Bezpečnostné
pokyny“.
RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
Čo robiť, keď...
Problém
Možná príčina
Riešenie
Spotrebič sa nedá zapnúť.
Spotrebič nie je pripojený k
zdroju elektrického napája‐
nia alebo je pripojený ne‐
správne.
Skontrolujte, či je spotrebič
správne pripojený k zdroju
elektrického napájania.
Spotrebič sa nedá zapnúť.
Je vypálená poistka.
Skontrolujte, či je príčinou
poruchy práve poistka. Ak
sa poistka vypáli opakova‐
ne, obráťte sa na kvalifiko‐
vaného elektrikára.
Nesvieti žiarovka.
Žiarovka je vypálená.
Vymeňte žiarovku. Pozrite si
kapitolu „Ošetrovanie a či‐
stenie“.
Spotrebič neabsorbuje do‐
statočné množstvo výparov.
Rýchlosť motora nie je ade‐
kvátna množstvu výparov.
Zmeňte rýchlosť motora.
Svieti ukazovateľ alarmu fil‐
Svieti alarm filtra. Tukový fil‐
ter je potrebné vyčistiť.
Pozrite si časť Alarm filtra v
kapitole Ošetrovanie a čiste‐
nie.
Svieti alarm filtra. Uhlíkový
filter je potrebné vymeniť
alebo vyčistiť.
Pozrite si časť Alarm filtra v
kapitole Ošetrovanie a čiste‐
nie.
tra
.
Bliká ukazovateľ alarmu filtra
.
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom odovzdajte
na recykláciu. . Obal hoďte do
príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a
recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
spotrebiče označené symbolom spolu s
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
217
KAZALO
Varnostne informacije
Varnostna navodila
Namestitev
Opis izdelka
217
219
220
220
Vsakodnevna uporaba
Vzdrževanje in čiščenje
Odpravljanje težav
221
222
223
Pridržujemo si pravico do sprememb.
VARNOSTNE INFORMACIJE
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno preberite
priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe
ali škodo, nastalo zaradi nepravilne namestitve ali uporabe.
Navodila vedno shranite na varnem in dostopnem mestu za
poznejšo uporabo.
Varnost otrok in ranljivih oseb
•
•
•
•
•
•
•
To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta naprej
ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi
sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja le
pod nadzorom ali če so dobile ustrezna navodila glede
varne uporabe naprave in če se zavedajo nevarnosti, ki
obstajajo.
Otroci med tretjim in osmim letom starosti ter invalidi se ne
smejo približevati napravi, če niso pod nenehnim
nadzorom.
Otroci, mlajši od treh let, se ne smejo približevati napravi,
če niso pod nenehnim nadzorom.
Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
Vso embalažo hranite zunaj dosega otrok in jo ustrezno
zavrzite.
Ko naprava deluje, poskrbite, da bodo otroci in hišni
ljubljenčki dovolj oddaljeni od nje.
Čiščenja naprave in uporabniškega vzdrževanja na njej ne
smejo izvajati otroci brez nadzora.
Splošna varnostna navodila
•
Ta naprava je namenjena domači uporabi nad kuhalnimi
ploščami, štedilniki in podobnimi napravami za kuhanje.
218
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pred vzdrževalnimi deli napravo izključite iz napajanja.
POZOR: Dostopni deli se med uporabo z napravami za
kuhanje lahko segrejejo.
Uporabljajte samo priložene pritrdilne vijake; če niso
priloženi, uporabite take, kot je navedeno v navodilih za
namestitev.
Za pritrditev naprave ne uporabljajte lepil.
Najmanjša razdalja med površino kuhalne plošče, kamor
postavljate posodo, in spodnjim delom naprave mora biti
vsaj 65 cm, če v navodilih za namestitev naprave ali
kuhalne plošče ni navedeno drugače.
Odvod zraka mora biti v skladu s predpisi krajevnih oblasti.
V prostoru, kjer je postavljena naprava, naj bo
zagotovljeno dobro prezračevanje, da preprečite prihod
neželenih plinov v prostor, če naprava deluje na plin ali
drugo gorivo, vključno z odprtim ognjem.
Prepričajte se, da prezračevalne odprtine niso blokirane in
da zraka, ki se je nabral v napravi, ne potisne v odvodni
kanal za dim in paro iz drugih naprav (osrednjega
ogrevalnega sistema, termosifonov, grelnikov vode itd.).
Ko naprava deluje z drugimi napravami, najvišja stopnja
vakuuma v prostoru ne sme preseči 0,04 mbar.
Pazite, da ne poškodujete priključnega kabla. Za
zamenjavo poškodovanega kabla se obrnite na naš
pooblaščeni servisni center ali električarja.
Če je naprava priključena neposredno na napajanje, mora
imeti električna napeljava izolacijsko napravo, ki omogoča
odklop naprave iz električnega omrežja na vseh polih.
Celoten odklop mora biti v skladu s pogoji, navedenimi v
kategoriji prenapetosti III. V primeru fiksnega ožičenja
uporabite stikalo za odklop iz omrežja v skladu s predpisi
za ožičenje.
Ne flambirajte pod napravo.
Ne uporabljajte za odvajanje nevarnih ali eksplozivnih
materialov in hlapov.
Napravo redno čistite z mehko krpo, da preprečite
poškodbe materiala na površini.
219
•
•
•
Za čiščenje površine naprave ne uporabljajte parnega
čistilnika, vodnega pršca, grobih čistilnih sredstev ali
ostrega kovinskega strgala. Uporabljajte samo nevtralna
čistilna sredstva.
Redno čistite maščobne filtre (vsaj na dva meseca) in
odstranjujte ostanke maščobe z naprave, da preprečite
nevarnost požara.
Notranjost naprave čistite s krpo ali ščetko.
VARNOSTNA NAVODILA
Namestitev
OPOZORILO! Nevarnost
telesnih poškodb, električnega
udara, požara, opeklin ali
poškodb naprave.
• To napravo lahko namesti le strokovno
usposobljena oseba.
• Ne nameščajte ali uporabljajte
poškodovane naprave.
• Upoštevajte navodila za namestitev,
priložena napravi.
• Pri premikanju naprave bodite pazljivi,
ker je težka. Vedno uporabljajte
zaščitne rokavice in priloženo obutev.
• Pred namestitvijo naprave odstranite
vso embalažo, etikete in zaščitno folijo.
• Odvajanje zraka ne sme biti speljano v
zidno odprtino, razen če je temu
namenjena.
Električna povezava
OPOZORILO! Nevarnost
požara in električnega udara.
• Električno priključitev mora opraviti
usposobljen električar.
• Preverite, ali so parametri s ploščice za
tehnične navedbe združljivi z električno
napetostjo omrežja.
• Če na ploščici za tehnične navedbe ni
simbola ( ), morate napravo ozemljiti.
• Vedno uporabite pravilno nameščeno
varnostno vtičnico.
• Priključni kabel se ne sme zaplesti.
• Ne uporabljajte razdelilnikov in
podaljškov.
• Če je omrežna vtičnica zrahljana, ne
vtikajte vtiča.
• Ne vlecite za električni priključni kabel,
če želite izključiti napravo. Vedno
povlecite za vtič.
• Zaščita pred udarom električnega toka
izoliranih delov in delov pod električno
napetostjo mora biti pritrjena tako, da je
ni mogoče odstraniti brez orodja.
• Naprava mora biti nameščena pravilno.
Slabo pritrjen in napačen priključni
kabel lahko povzroči pregrevanje
priključka.
• Napravo priključite po koncu postopka
nameščanja. Poskrbite, da bo vtič
dosegljiv tudi po namestitvi.
Uporaba
OPOZORILO! Nevarnost
poškodbe, opeklin in
električnega udara.
• Ta naprava je namenjena le kuhanju.
Naprave ne uporabljajte v druge
namene.
• Ne spreminjajte specifikacij te naprave.
• Naprave ne upravljajte z mokrimi
rokami ali ko je v stiku z vodo.
• Uporabljajte le opremo, priloženo
napravi.
• Plamenov ali segretih predmetov ne
približujte maščobam in olju med
kuhanjem in pečenjem.
• Ne uporabljajte odprtih električnih
žarov.
220
• Naprave ne uporabljajte kot površino
za odlaganje.
• S povečevalnimi stekli, daljnogledi ali
podobnimi optičnimi napravami ne
glejte neposredno v luč naprave.
Servis
• Za popravilo naprave se obrnite na
pooblaščeni servisni center.
• Uporabljajte samo originalne
nadomestne dele.
Odstranjevanje
OPOZORILO! Nevarnost
poškodbe ali zadušitve.
• Za informacije o pravilnem
odstranjevanju naprave se obrnite na
občinsko upravo.
• Napravo izključite iz napajanja.
• Odrežite električni priključni kabel tik ob
napravi in napravo zavrzite.
NAMESTITEV
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Navodila za namestitev
Za celotne informacije o
nameščanju naprave si oglejte
dodatna navodila za
namestitev.
OPIS IZDELKA
Splošni pregled
1
2
3
4
1
2
3
4
Upravljalna plošča
Luč
Filter
Pokrov filtra
221
Pregled upravljalne plošče
1
1
2
3
4
5
2
3
4
Vklop/Izklop
Prva hitrost motorja
Druga hitrost motorja
Tretja hitrost motorja
Največja hitrost motorja
5
6
7
8
6 Opomnik za filter
7 Funkcija »Hob to hood«
8 Luč
VSAKODNEVNA UPORABA
Uporaba nape
Preverite priporočeno hitrost glede na
spodnjo razpredelnico.
Med segrevanjem hrane, kuhanjem s pokrito posodo.
Med kuhanjem s pokrito posodo na več kuhališčih ali gorilnikih, ne‐
žnim cvrenjem.
Med vrenjem, pečenjem večje količine hrane brez pokrova, kuhanjem
na več kuhališčih ali gorilnikih.
Med vrenjem, pečenjem večje količine hrane brez pokrova, pri veliki
vlažnosti. Napa deluje pri najvišji hitrosti. Po 6 minutah se naprava vr‐
ne na predhodno nastavitev.
Priporočljivo je, da po kuhanju
pustite napo delovati približno
15 minut.
Upravljalna plošča je
senzorsko polje. Dotaknite se
simbolov za vklop funkcij.
Za upravljanje nape:
1. Napravo vklopite s pritiskom tipke .
Funkcije so pripravljene za vklop.
2. Za vklop funkcije se dotaknite simbola.
Za izklop naprave ponovno pritisnite tipko
.
Funkcija »Hob to hood«
Je samodejna funkcija, ki poveže kuhalno
ploščo s kuhinjsko napo. Kuhalna plošča
in napa imata komunikator infrardečega
signala. Hitrost ventilatorja se nastavi
samodejno glede na nastavitev načina in
temperaturo najbolj vroče posode na
kuhalni plošči. Ventilator lahko upravljate
tudi ročno s kuhalne plošče. Funkcijo
lahko vklopite s plošče na kuhalni plošči.
Za dodatne informacije o
uporabi funkcije si oglejte
navodila za uporabo kuhalne
plošče.
222
Vklop največje hitrosti motorja
Ko pritisnete tipko , se za šest minut
vklopi največja hitrost motorja. Po tem se
naprava vrne na prejšnje nastavitve
hitrosti.
Ko funkcija deluje, sveti (belo)
indikator alarma za filter .
Ko je funkcija vklopljena,
dodaten dotik tipke
nima
učinka.
indikator filtra . Če je treba zamenjati ali
očistiti ogleni filter, indikator filtra
utripa
(rdeče) 30 sekund.
Oglejte si alarm za filter v
poglavju Vzdrževanje in
čiščenje.
1. Vklopite upravljalno ploščo.
2. Ikone ne smejo svetiti.
3. Če želite vklopiti ali izklopiti opozorilo
za ogleni filter, se za tri sekunde
dotaknite tipke .
Če je opozorilo za ogleni filter
vklopljeno, pet sekund utripa
(belo) ikona filtra .
Vklop in izklop opozorila za
filter
Alarm za filter opozarja na menjavo ali
čiščenje oglenega filtra in čiščenje
maščobnega filtra. Če je treba očistiti
maščobni filter, 30 sekund sveti (rdeče)
Če je opozorilo za ogleni filter
izklopljeno, pet sekund sveti
(belo) ikona filtra .
VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
Čiščenje maščobnega filtra
Vsak filter je treba očistiti vsaj enkrat na
mesec. Filtri so nameščeni s pomočjo
sponk in zatičev na nasprotni strani.
1
Za čiščenje filtra:
1. Povlecite pokrov, da ga odprete.
1
2. Pritisnite ročico pritrdilne sponke na
plošči s filtrom pod napo (1).
2
3. Rahlo nagnite sprednji del filtra
navzdol (2), nato povlecite.
Ponovita prva dva koraka za vse filtre.
4. Filtre očistite z gobico in čistilnim
sredstvom, ki ni grobo, ali v
pomivalnem stroju.
Pomivalni stroj morate nastaviti
na nizko temperaturo in kratek
program. Maščobni filter se
lahko razbarva, a to ne vpliva
na zmogljivost naprave.
5. Za ponovno namestitev filtrov ponovite
prva dva koraka v obratnem
zaporedju.
223
Korake ponovite za vse filtre (če
obstajajo).
Za ponovno namestitev filtrov ponovite
korake v obratnem zaporedju.
Zamenjava oglenega filtra
Alarm za filter
Ogleni filter morate zamenjati, če se vklopi
alarm za filter.
Oglejte si Vklop in izklop
alarma za filter v poglavju
Vsakodnevna uporaba.
Oglejte si alarm za filter v tem
poglavju.
Oglejte si »Čiščenje
maščobnega filtra« v tem
poglavju.
Čas nasičenosti oglenega filtra se
spreminja glede na vrsto kuhanja in
pogostost čiščenja maščobnega filtra.
OPOZORILO! Ogleni filter NI
pralen! Filtra ne morete
obnoviti!
Za zamenjavo oglenega filtra:
1. Iz naprave odstranite maščobne filtre.
Oglejte si »Čiščenje maščobnega filtra« v
tem poglavju.
2. Filter obrnite v nasprotni smeri urnega
kazalca (1) in nato povlecite (2).
Oglejte si »Čiščenje ali
zamenjava oglenega filtra
« (odvisno od vrste filtra).
Za ponastavitev alarma:
Za tri sekunde se dotaknite
.
Zamenjava žarnice
Ta naprava ima LED-žarnico. Ta del lahko
zamenja samo strokovnjak. V primeru
kakršnekoli napake si oglejte »Servis« v
poglavju »Varnostna navodila«.
1
2
ODPRAVLJANJE TEŽAV
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Kaj storite v primeru ...
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Naprave ne morete vklopiti.
Naprava ni priključena na
napajanje ali je priključena
nepravilno.
Preverite, ali je naprava pra‐
vilno priključena na napaja‐
nje.
Naprave ne morete vklopiti.
Pregorela je varovalka.
Preverite, ali je varovalka
vzrok za motnjo. Če varoval‐
ka večkrat zapored pregori,
se obrnite na električarja.
224
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Luč ne sveti.
Luč je okvarjena.
Zamenjajte žarnico. Oglejte
si poglavje »Vzdrževanje in
čiščenje«.
Naprava ne vsrka dovolj hla‐
pov.
Hitrost motorja ni zadostna
za nastale hlape.
Spremenite hitrost motorja.
Vklopljen je indikator alarma
Vklopljen je alarm za filter.
Očistiti morate maščobni fil‐
ter.
Oglejte si alarm za filter v
poglavju Vzdrževanje in čiš‐
čenje.
Vklopljen je alarm za filter.
Zamenjati ali očistiti morate
ogleni filter.
Oglejte si alarm za filter v
poglavju Vzdrževanje in čiš‐
čenje.
za filter
.
Utripa indikator alarma za fil‐
ter
.
SKRB ZA OKOLJE
Reciklirajte materiale, ki jih označuje
simbol . Embalažo odložite v ustrezne
zabojnike za reciklažo. Pomagajte zaščititi
okolje in zdravje ljudi ter reciklirati
odpadke električnih in elektronskih
naprav. Naprav, označenih s simbolom ,
ne odstranjujte z gospodinjskimi odpadki.
Izdelek vrnite na krajevno zbirališče za
recikliranje ali se obrnite na občinski urad.
225
CONTENIDO
Información sobre seguridad
Instrucciones de seguridad
Instalación
Descripción del producto
225
227
228
229
Uso diario
Mantenimiento y limpieza
Solución de problemas
229
231
232
Salvo modificaciones.
INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD
Antes de instalar y utilizar el aparato, lea atentamente las
instrucciones facilitadas. El fabricante no se hace
responsable de lesiones o daños producidos como resultado
de una instalación o un uso incorrectos. Conserve siempre
estas instrucciones en lugar seguro y accesible para futuras
consultas.
Seguridad de niños y personas vulnerables
•
•
•
•
•
•
•
Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en
adelante y personas cuyas capacidades físicas,
sensoriales o mentales estén disminuidas o que carezcan
de la experiencia y conocimientos suficientes para
manejarlo, siempre que cuenten con las instrucciones o la
supervisión sobre el uso del electrodoméstico de forma
segura y comprendan los riesgos.
Es necesario mantener alejados del aparato a los niños
entre 3 y 8 años, así como a las personas con minusvalías
importantes y complejas, salvo que estén bajo supervisión
continua.
Es necesario mantener alejados del aparato a los niños de
menos de 3 años salvo que estén bajo supervisión
continua.
No deje que los niños jueguen con el aparato.
Mantenga todo el material de embalaje fuera del alcance
de los niños y deséchelo de forma adecuada.
Mantenga a los niños y a las mascotas alejados del
aparato cuando se utilice.
La limpieza y mantenimiento de usuario del aparato no
podrán ser realizados por niños sin supervisión.
226
Seguridad general
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Este aparato está destinado para uso doméstico sobre
encimeras, cocinas y aparatos de cocina similares.
Antes de realizar tareas de mantenimiento, desenchufe el
aparato de la red eléctrica.
ATENCIÓN: Las partes accesibles pueden calentarse
durante el uso con aparatos de cocción.
Utilice únicamente los tornillos de fijación suministrados
con el aparato si no los hay, utilice los tornillos
recomendados en las instrucciones de instalación.
No utilice adhesivos para fijar el aparato.
La distancia mínima entre la superficie de la encimera
sobre la que se apoyan los utensilios y la parte inferior del
aparato deberá ser de al menos 65 cm, salvo que se
especifique otra cosa en las instrucciones de instalación
del aparato o la placa.
La descarga de aire debe cumplir con las regulaciones de
las autoridades locales.
Asegúrese de que la sala donde se instala el aparato esté
bien ventilada para evitar el reflujo de gases no deseados
al recinto procedentes de aparatos que utilicen otros
combustibles, como llamas al aire libre.
Asegúrese de que las aberturas de ventilación no estén
obstruidas y de que el aire recogido por el aparato no se
transporte a un conducto utilizado para extraer el humo y
el vapor de otros aparatos (sistemas de calefacción
central, termosifones, calentadores de agua, etc.).
Cuando el aparato funciona con otros aparatos, el vacío
máximo generado en la sala no debe superar los 0,04
mbar.
Asegúrese de no provocar daños en el cable de
alimentación. Póngase en contacto con un electricista o
con nuestro servicio técnico para cambiar un cable
dañado.
Si el dispositivo está conectado directamente al suministro
eléctrico, la instalación eléctrica debe estar equipada con
227
•
•
•
•
•
•
un dispositivo de aislamiento que permita desconectar el
dispositivo de la red eléctrica en todos los polos. La
desconexión completa debe ser según las condiciones
especificadas en la categoría III de sobretensión. Los
medios de desconexión deben estar incorporados en el
cableado fijo de conformidad con las reglas de cableado.
No flambee debajo del aparato.
No debe utilizarse para extraer materiales y vapores
peligrosos o explosivos.
Limpie periódicamente el aparato con un paño suave para
evitar el deterioro del material de la superficie.
No utilice un limpiador a vapor, agua pulverizada,
limpiadores abrasivos fuertes o raspadores de metal
afilados para limpiar la superficie del aparato. Utilice solo
detergentes neutros.
Limpie los filtros de grasa regularmente (al menos cada 2
meses) y elimine los depósitos de grasa del aparato para
evitar el riesgo de incendio.
Utilice un paño o cepillo para limpiar el interior del aparato.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Instalación
ADVERTENCIA! Podrían
producirse lesiones, descargas
eléctricas, incendios,
quemaduras o daños en el
aparato.
• Solo un técnico cualificado puede
instalar el aparato.
• No instale ni utilice un aparato dañado.
• Siga las instrucciones de instalación
suministradas con el aparato.
• Tenga cuidado al mover el aparato,
porque es pesado. Utilice siempre
guantes de protección y calzado
cerrado.
• Antes de instalar el aparato, retire todo
el material de embalaje, el etiquetado y
la película protectora.
• No instale la salida de aire en un hueco
en la pared, a menos que el hueco esté
diseñado para tal fin.
Conexión eléctrica
ADVERTENCIA! Riesgo de
incendios y descargas
eléctricas.
• Todas las conexiones eléctricas deben
realizarlas electricistas cualificados.
• Asegúrese de que los parámetros de la
placa de características son
compatibles con los valores eléctricos
del suministro eléctrico.
• Si el símbolo ( ) no está impreso en
la placa de características, el aparato
debe estar conectado a tierra.
• Utilice siempre una toma con
aislamiento de conexión a tierra
correctamente instalada.
228
• Coloque los cables eléctricos de forma
que no se puedan enredar.
• No utilice adaptadores de enchufes
múltiples ni cables prolongadores.
• Si la toma de corriente está floja, no
conecte el enchufe.
• No desconecte el aparato tirando del
cable de conexión a la red. Tire
siempre del enchufe.
• Los mecanismos de protección contra
descargas eléctricas de componentes
con corriente y aislados deben fijarse
de forma que no puedan aflojarse sin
utilizar herramientas.
• Asegúrese de que el aparato está
instalado correctamente. Un cable de
red suelto e incorrecto puede hacer
que el terminal se caliente en exceso.
• Conecte el aparato al final de la
instalación. Asegúrese de que haya
acceso a la red eléctrica después de la
instalación.
Uso del aparato
ADVERTENCIA! Riesgo de
lesiones, quemaduras y
descargas eléctricas.
• Este aparato está diseñado
exclusivamente para cocinar. No utilice
el aparato para otros fines.
• No cambie las especificaciones de este
aparato.
• No utilice el aparato con las manos
mojadas ni cuando entre en contacto
con el agua.
• Utilice únicamente los accesorios
suministrados con el aparato.
• Mantenga las llamas u objetos
calientes alejados de grasas y aceites
durante la cocción y fritura.
• No utilice grills eléctricos descubiertos.
• No utilice el aparato como superficie de
almacenamiento.
• No utilice lupas, binoculares o
dispositivos ópticos similares para
observar directamente la iluminación
del aparato.
Asistencia
• Para reparar el aparato, póngase en
contacto con el centro de servicio
autorizado.
• Utilice solamente piezas de recambio
originales.
Eliminación
ADVERTENCIA! Existe riesgo
de lesiones o asfixia.
• Póngase en contacto con las
autoridades locales para saber cómo
desechar correctamente el aparato.
• Desconecte el aparato de la red.
• Corte el cable eléctrico cerca del
aparato y deséchelo.
INSTALACIÓN
ADVERTENCIA! Consulte los
capítulos sobre seguridad.
Instrucciones de instalación
Para obtener información
completa sobre la instalación
del aparato, consulte un folleto
de instalación separado.
229
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Descripción general
Panel de mandos
Bombilla
Filtro
Tapa del filtro
1
2
3
4
1
2
3
4
Vista general del panel de mandos
1
1
2
3
4
5
2
3
4
Encendido/apagado
Primera velocidad del motor
Segunda velocidad del motor
Tercera velocidad del motor
Velocidad máxima del motor
5
6
7
8
6 Recordatorio del filtro
7 Función Hob to Hood
8 Luz
USO DIARIO
Uso de la campana
Compruebe la velocidad recomendada
según la tabla siguiente.
Mientras calienta la comida, cocine con las ollas cubiertas.
Mientras cocina con las ollas tapadas en múltiples zonas de cocción
o quemadores, freír suavemente.
230
Al hervir, freír grandes cantidades de comida sin tapa, cocinar en
múltiples zonas de cocción o quemadores.
Al hervir, freír grandes cantidades de comida sin tapa, gran humedad.
La campana funciona a máxima velocidad. Después de 6 minutos, el
aparato vuelve al ajuste anterior.
Se recomienda dejar la
campana en funcionamiento
durante aproximadamente 15
minutos después de la cocción.
El panel de mandos es un
campo de sensores. Toque los
símbolos para activar las
funciones.
Para operar la campana:
1. Encienda el aparato pulsando el botón
.
Las funciones están listas para ser
activadas.
2. Para activar la función, toque el
símbolo.
Para apagar el aparato, pulse el botón
de nuevo.
Función Hob to Hood
Es una función automática que conecta la
placa de cocción con una campana. La
placa de cocción y la campana tienen un
comunicador de señales infrarrojas. La
velocidad del ventilador se define
automáticamente según el ajuste de modo
y temperatura del utensilio de cocina más
caliente en la placa de cocción. También
puede operar manualmente el ventilador
desde la placa de cocción. La función se
puede activar desde el panel de la placa
de cocción.
Para más información sobre
cómo utilizar esta función,
consulte el manual del usuario
de la placa de cocción.
Activación de la velocidad
máxima del motor
Cuando se pulsa el botón, , la velocidad
máxima del motor comienza a funcionar
durante 6 minutos. Después de ese
tiempo, el aparato vuelve a sus ajustes de
velocidad anteriores.
Cuando la función está activa,
el indicador de alarma del filtro
se enciende (blanco).
Cuando la función está
activada, la pulsación adicional
del botón
no tiene ningún
efecto.
Activación y desactivación de la
notificación de filtro
La alarma del filtro recuerda cambiar o
limpiar el filtro de carbón y limpiar el filtro
de grasa. El indicador del filtro
se
enciende (rojo) durante 30 segundos si se
debe limpiar el filtro de grasa. El indicador
de filtro
parpadea (rojo) durante 30
segundos si es necesario reemplazar o
limpiar el filtro de carbón.
Consulte la alarma del filtro en
el capítulo de mantenimiento y
limpieza.
1. Encienda el panel de control.
2. Asegúrese de que los iconos estén
apagados.
3. Para activar o desactivar la
notificación de filtro de carbón, toque
el botón
durante 3 segundos.
231
Si se activa la notificación de
filtro de carbón activado, el
icono del filtro
parpadeará
(blanco) durante 5 segundos.
Si se desactiva la notificación
de filtro de carbón activado, el
icono del filtro
permanece
encendido (blanco) durante 5
segundos.
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
Limpieza del filtro de grasa
Cada filtro debe limpiarse al menos una
vez al mes. Los filtros se montan con el
uso de clips y pasadores en el lado
opuesto.
Para limpiar el filtro:
1. Tire de la tapa para abrirla.
El lavavajillas debe ajustarse a
una temperatura baja y a un
ciclo corto. El filtro de grasa
puede decolorarse, no influye
en el rendimiento del aparato.
5. Para volver a montar los filtros, siga
los dos primeros pasos en orden
inverso.
Repita los primeros pasos para todos los
filtros si es necesario.
Cambio del filtro de carbón
1
2. Presione la manija del clip de montaje
en el panel del filtro debajo de la
campana (1).
1
2
3. Incline ligeramente la parte delantera
del filtro hacia abajo (2) y tire de él.
Repita los dos primeros pasos para todos
los filtros.
4. Limpie los filtros con una esponja con
detergentes no abrasivos o en un
lavavajillas.
Debe sustituir el filtro de carbón si se
activa la alarma del filtro.
Consulte la sección sobre la
alarma del filtro de este
capítulo.
El tiempo de saturación del filtro de
carbón varía en función del tipo de
cocción y de la regularidad de la limpieza
del filtro de grasa.
ADVERTENCIA! El filtro de
carbón NO es lavable. El filtro
no se puede regenerar.
Para reemplazar el filtro de carbón:
1. Retire los filtros de grasa del aparato.
Véase "Limpieza del filtro de grasa" en
este capítulo.
2. Gire el filtro (1) hacia la izquierda y
después tire (2).
232
Consulte la limpieza del filtro
de grasa en este capítulo.
1
Consulte la limpieza del filtro
de carbón o a la sustitución del
filtro de carbón (depende del
tipo de filtro).
2
Para volver a montar los filtros, siga los
pasos en orden inverso.
Para reiniciar la alarma:
Toque
durante 3 segundos.
Cambio de la bombilla
Alarma del filtro
Consulte el capítulo sobre la
activación y desactivación de la
alarma del filtro en el uso
diario.
Este aparato se suministra con una
lámpara LED. La sustitución de esta pieza
debe hacerla un técnico. En caso de
avería, consulte el apartado "Asistencia"
en el capítulo de "Instrucciones de
seguridad".
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
ADVERTENCIA! Consulte los
capítulos sobre seguridad.
Qué hacer si...
Problema
Posible causa
Solución
No se puede encender el
aparato.
El aparato no está conecta‐
do a una fuente de alimenta‐
ción o está mal conectado.
Compruebe si el aparato se
ha conectado correctamente
a la red eléctrica.
No se puede encender el
aparato.
Ha saltado el fusible.
Compruebe si el fusible es
la causa del fallo de funcio‐
namiento. Si el fusible se
funde repetidamente, con‐
sulte a un electricista cualifi‐
cado.
La bombilla no funciona.
La bombilla es defectuosa.
Sustituya la bombilla. Con‐
sulte el capítulo "Manteni‐
miento y limpieza"
El aparato no absorbe sufi‐
cientes vapores.
La velocidad del motor no
es la adecuada para el va‐
por que se genera.
Cambie la velocidad del mo‐
tor.
El indicador
de alarma
del filtro está activado.
La alarma del filtro está acti‐
vada. El filtro de grasa debe
limpiarse.
Consulte la alarma del filtro
en el capítulo de manteni‐
miento y limpieza.
233
Problema
Posible causa
Solución
El indicador
de alarma
del filtro parpadea.
La alarma del filtro está acti‐
vada. El filtro de carbón de‐
be reemplazarse o limpiar‐
se.
Consulte la alarma del filtro
en el capítulo de manteni‐
miento y limpieza.
ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
Recicle los materiales con el símbolo .
Coloque el material de embalaje en los
contenedores adecuados para su
reciclaje. Ayude a proteger el medio
ambiente y la salud pública, así como a
reciclar residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos. No deseche los aparatos
marcados con el símbolo junto con los
residuos domésticos. Lleve el producto a
su centro de reciclaje local o póngase en
contacto con su oficina municipal.
234
INNEHÅLL
Säkerhetsinformation
Säkerhetsinstruktioner
Installation
Produktbeskrivning
234
236
237
237
Daglig användning
Skötsel och rengöring
Felsökning
238
239
240
Med reservation för ändringar.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och
användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för
eventuella personskador eller andra skador som uppkommit
som ett resultat av felaktig installation eller användning.
Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig
plats för framtida bruk.
Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och
uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet
och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande
hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de
risker som är förknippade med användningen.
Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket
omfattande och komplexa funktionsnedsättningar ska inte
vara i närheten av produkten om de inte är under uppsikt.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten
utan ständig uppsikt.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och
kassera det på lämpligt sätt.
Barn och husdjur måste hållas borta från produkten när
den är igång.
Barn får inte utföra städning och underhåll av apparaten
utan uppsikt.
235
Allmän säkerhet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt är avsedd för hushållsbruk över hällar,
spisar och liknande matlagningsenheter.
Innan du utför något underhåll ska du koppla ur produkten
från nätuttaget.
VARNING: Åtkomliga delar kan bli heta under användning
med tillagningsenheter.
Använd endast skruvarna som medföljer, och om de inte
levereras med produkten, använd skruvar som
rekommenderas i installationsanvisningarna.
Använd inte lim för att sätta fast produkten.
Minsta avstånd mellan hällens yta på vilken kokkärlen står
och nedre delen av produkten ska vara minst 65 cm, om
inte annat anges i installationsanvisningarna för produkten
eller hällen.
Utsläpp av luft måste följa lokala myndigheter föreskrifter.
Se till att du har god ventilation i rummet där produkten är
installerad, för att undvika att gaser sugs tillbaka in i
rummet från produkter som använder gas eller andra
bränslen, exempelvis öppna spisar.
Se till att ventilationsöppningarna inte är blockerade och
att luften som uppsamlas av produkten inte förmedlas till
en kanal som används för att avge rök och ånga från
andra produkter (centralvärmesystem, termosifoner,
vattenvärmare etc.).
När produkten körs med andra produkter får det maximala
vakuum som alstras i rummet inte överstiga 0,04 mbar.
Kontrollera så att du inte skadar nätkabeln. Kontakta vårt
auktoriserade servicecenter eller en elektriker för att
ersätta en skadad nätkabel.
Om produkten är ansluten direkt till strömförsörjningen
måste elinstallationen vara utrustad med en
isoleringsanordning som gör det möjligt att koppla från
produkten från elnätet vid alla poler. Komplett urkoppling
måste överensstämma med de villkor som anges i
överspänningskategorin III. Sättet för frånkoppling måste
236
•
•
•
•
•
•
införlivas i det fasta kablaget i enlighet med gällande
anslutningsbestämmelser.
Flambera inte under produkten.
Använd den inte för att låta farliga eller explosiva material
och ångor strömma ut.
Rengör produkten regelbundet med en mjuk trasa för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
Använd inte ångrengöring, vattenspray, hårda slipmedel
eller skarpa metallskrapor för att rengöra ytan på
produkten. Använd bara milda rengöringsmedel.
Rengör fettfiltren regelbundet (minst varannan månad) och
avlägsna fettavlagringar för att förhindra brandrisk.
Använd en trasa eller en borste för att rengöra insidan av
produkten.
SÄKERHETSINSTRUKTIONER
Installation
VARNING! Det finns risk för
personskador, elstöt, brand
eller skador på produkten.
• Endast en behörig person får installera
den här produkten.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
• Var alltid försiktig när produkten rör sig
eftersom den är tung. Använd alltid
skyddshandskar och täckta skor.
• Innan du installerar produkten ska du ta
bort alla förpackningar, märkningen och
skyddsfilmen.
• Installera inte avluften i ett hålrum i
väggen, om inte hålrummet är
konstruerat för detta ändamål.
Elektrisk anslutning
VARNING! Risk för brand och
elektriska stötar.
• Alla elektriska anslutningar ska göras
av en behörig elektriker.
• Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
• Om symbolen ( ) inte finns på
märkplåten måste produkten jordas.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Låt inte elektriska ledningar trassla in
sig.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
• Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget. Ta
alltid tag i stickkontakten.
• Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
sådant sätt att det inte kan tas bort utan
verktyg.
• Kontrollera att produkten är rätt
installerad. Lösa och ej fackmässigt
monterade kablar kan orsaka
överhettning i kopplingsplinten.
• Anslut produkten till installationens slut.
Kontrollera att man kan komma åt
kontakten efter installationen.
237
Användning
VARNING! Risk för skador,
brännskador eller elstötar
föreligger.
• Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Använd inte produkten för
annat ändamål.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Använd inte produkten med våta
händer eller när den är i kontakt med
vatten.
• Använd bara de tillbehör som levereras
med produkten.
• Håll flammor eller uppvärmda föremål
borta från fetter och oljor under
tillagning och fritering.
• Använd inte elektriska grillar som inte
är täckta.
• Använd inte produkten som
avlastningsyta.
• Använd inte förstoringsglas, kikare eller
liknande optiska apparater för att titta
direkt på produktens belysning.
Service
• Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
• Använd endast originaldelar.
Kassering
VARNING! Risk för kvävning
eller skador.
• Kontakta kommunen för information om
hur produkten kasseras korrekt.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.
INSTALLATION
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Installationsanvisningar
Mer information om hur
produkten ska installeras finns i
ett separat installationshäfte.
PRODUKTBESKRIVNING
Allmän översikt
1
2
3
4
1
2
3
4
Kontrollpanel
Lampa
Filter
Filterlock
238
Beskrivning av kontrollpanelen
1
1
2
3
4
5
2
3
4
På/Av (On/Off)
Första motorhastighet
Andra motorhastighet
Tredje motorhastighet
Max motorhastighet
5
6
7
8
6 Påminnelse filter
7 Häll-till-fläkt-funktion
8 Lampa
DAGLIG ANVÄNDNING
Använda fläkten
Se den rekommenderade hastigheten
enligt tabellen nedan.
Under uppvärmning av mat, vid tillagning under lock.
Vid tillagning under lock på flera kokzoner eller brännare, mild stek‐
ning.
Under kokning, stekning av stora mängder mat utan lock, tillagning på
flera kokzoner eller brännare.
Under kokning, stekning av stora mängder mat utan lock, mycket fukt.
Fläkten körs på maximal hastighet. Efter 6 minuter återgår produkten
till föregående inställning.
Vi rekommenderar att du
lämnar fläkten på i cirka 15
minuter efter tillagningen.
Kontrollpanelen är ett
sensorfält. Tryck på
symbolerna för att aktivera
funktionerna.
För att använda fläkten:
1. Sätt på produkten genom att trycka på
-knappen.
Funktionerna är klara att aktiveras.
2. För att aktivera funktionen, tryck på
symbolen.
För att stänga av produkten, tryck på knappen en gång till.
Häll-till-fläkt-funktion
Det är en automatisk funktion som kopplar
hällen till en köksfläkt. Både hällen och
köksfläkten har en infraröd
signalkommunikator. Fläktens hastighet
definieras automatiskt med utgångspunkt
från lägesinställningen och temperaturen
för det hetaste kokkärlet på hällen. Du kan
också använda fläkten från hällen
239
manuellt. Funktionen kan aktiveras från
hällens kontrollpanel.
För mer information om hur
man använder funktionen, se
hällens användarmanual.
Aktivera maximal
motorhastighet
När du trycker på -knappen startar
maximal motorhastighet i 6 minuter.
Därefter återgår produkten till föregående
inställning.
När funktionen är påslagen
lyser filterlarmindikatorn
med vitt sken.
Filterindikatorn
lyser (rött) i 30
sekunder om fettfiltret måste rengöras.
Filterindikatorn
blinkar (rött) i 30
sekunder om kolfiltret måste bytas eller
rengöras.
Se filterlarmet i kapitlet
underhåll och rengöring.
1. Slå på kontrollpanelen.
2. Se till att ikonerna är släckta.
3. För att aktivera eller avaktivera
kolfiltrermeddelandet, tryck på
knappen i 3 sekunder.
-
Om kolfiltermeddelandet är
aktiverat blinkar filterikonen
(vitt) i 5 sekunder.
När funktionen är påslagen och
om du trycker ytterligare
gånger på -knappen, har det
ingen effekt.
Om kolfiltermeddelandet är
avaktiverat lyser filterikonen
(vitt) med fast sken i 5
sekunder.
Aktivera och avaktivera
filtermeddelandet
Filterlarmet påminner om att byta eller
rengöra kolfiltret och rengöra fettfiltret.
SKÖTSEL OCH RENGÖRING
Rengöra fettfiltret
Alla filter måste rengöras minst en gång i
månaden. Filter monteras med hjälp av
klämmor och stift på motsatt sida.
1
För att rengöra filtret:
1. Dra i höljet för att öppna det.
1
2. Tryck ner handtaget på
monteringsklämman på filterpanelen
under fläkten (1).
2
3. Luta framsidan av filtret nedåt (2) lite
lätt och dra sedan.
Upprepa de första två stegen för alla filter.
4. Rengör filtren med en svamp med
rengöringsmedel utan slipmedel eller i
diskmaskin.
240
Diskmaskinen måste ställas in
på en låg temperatur och ett
kort program. Fettfiltret kan
missfärgas, men detta påverkar
inte produktens prestanda.
5. För att sätta tillbaka filtren, gör de två
första stegen i omvänd ordning.
Upprepa stegen för alla filter om så
behövs.
Byte av kolfiltret
Kolfiltret måste bytas om filterlarmet är på.
Se filterlarm i det här kapitlet.
Tiden när kolfiltret är mättat varierar
beroende på typ av matlagning och hur
ofta du rengör fettfiltret.
VARNING! Kolfiltret kan INTE
tvättas! Filtret kan inte
återanvändas!
Byte av kolfiltret:
1. Ta bort fettfiltren från produkten.
Se "Rengöring av fettfilter" i det här
kapitlet.
2. Vrid filtret motsols (1) och dra (2).
1
2
FELSÖKNING
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
För att sätta tillbaka filtren, gör stegen i
omvänd ordning.
Filterlarm
Se hur man aktiverar och
avaktiverar filterlarmet i kapitlet
Daglig Användning.
Se "Rengöring av fettfilter" i det
här kapitlet.
Se rengöring av kolfiltret eller
byte av kolfiltret (beror på
filtertyp).
För att återställa larmet:
Tryck på
i 3 sekunder.
Byte av lampan
Produkten levereras med en LED-lampa.
Denna del får endast bytas av en tekniker.
Vid eventuella funktionsfel hänvisas till
"Service" i kapitlet "Säkerhetsanvisningar".
241
Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Jag inte kan sätta på pro‐
dukten.
Produkten är inte ansluten
till strömförsörjningen eller
den är ansluten på fel sätt.
Kontrollera att produkten är
korrekt ansluten till strömför‐
sörjningen.
Jag inte kan sätta på pro‐
dukten.
Säkringen har gått.
Kontrollera om säkringen är
orsaken till felet. Om säkri‐
ngen går gång på gång, tala
med en kvalificerad elektri‐
ker.
Lampan fungerar inte.
Lampan är trasig.
Byt ut lampan. Se kapitlet
"Underhåll och rengöring".
Produkten absorberar inte
ångorna ordentligt.
Motorhastigheten är inte till‐
räcklig för ångorna.
Ändra motorns hastighet.
Indikatorn för filterlarmet
är påslagen.
Filterlarmet är påslaget.
Fettfiltret måste rengöras.
Se filterlarmet i kapitlet un‐
derhåll och rengöring.
Indikatorn för filterlarm
blinkar.
Filterlarmet är påslaget. Kol‐
filtret måste bytas eller ren‐
göras.
Se filterlarmet i kapitlet un‐
derhåll och rengöring.
MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att placera
den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår
miljö och vår hälsa genom att återvinna
avfall från elektriska och elektroniska
produkter. Släng inte produkter märkta
med symbolen med hushållsavfallet.
Lämna in produkten på närmaste
återvinningsstation eller kontakta
kommunkontoret.
242
İÇİNDEKİLER
Güvenlik Bilgileri
Güvenlik talimatları
Montaj
Ürün tanımı
242
244
245
246
Günlük kullanım
Bakım ve temizlik
Sorun giderme
246
248
249
Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.
GÜVENLIK BILGILERI
Cihazın montaj ve kullanımından önce, verilen talimatları
dikkatlice okuyun. Üretici, yanlış kurulum veya kullanımdan
kaynaklanan yaralanma ya da hasarlardan sorumlu değildir.
Talimatları, ileride kullanabilmeniz için her zaman güvenli ve
kolay ulaşılabilir bir yerde tutun.
Çocukların ve tehlikeye açık kişilerin güvenliği
•
•
•
•
•
•
•
Bu cihaz, güvenli şekilde kullanımı ve oluşabilecek
tehlikeler hakkında talimat, gözetim veya bilgi verilmesi
halinde 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyumsal veya
zihinsel kapasitesi düşük veya bilgi ve deneyimi olmayan
kişiler tarafından kullanılabilir.
3 ile 8 yaş arasındaki çocuklar ve ileri düzey zihinsel ile
fiziksel engellere sahip kişiler gözetim altında
bulunmadıkları müddetçe bu ürünü tek başına
kullanmamalıdır.
3 yaşından küçük çocuklar, sürekli olarak
gözlemlenmedikçe cihazdan uzak tutulmalıdır.
Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.
Tüm ambalajları çocuklardan uzak tutun ve uygun şekilde
bertaraf edin.
Cihaz çalışırken, çocukları ve hayvanları cihazdan uzak
tutun.
Temizlik ve bakım işlemi çocuklar tarafından, denetim
altında olmadıkları sürece, yapılmamalıdır.
Genel Güvenlik
•
Bu cihaz ocak, fırın ve benzer pişirme cihazlarının
üzerinde ev içi kullanım için tasarlanmıştır.
243
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Herhangi bir bakım yürütmeden önce cihaz fişini prizden
çekin.
DİKKAT: Erişilebilir kısımlar, pişirme cihazlarının kullanımı
esnasında sıcak olabilir.
Yalnızca cihazla verilen sabitleme vidalarını kullanın, aksi
halde kurulum talimatlarında önerilen vidaları kullanın.
Cihazı sabitlemek için yapıştırıcılar kullanmayın.
Cihaz veya ocağın kurulum talimatlarında aksi
belirtilmedikçe, tavaların durduğu ocak yüzeyi ve cihazın
alt tarafı arasındaki minimum mesafe en az 65 cm
olmalıdır.
Hava tahliyesi yerel makamların yönetmeliklerine uygun
olmalıdır.
Cihazdan çıkan istenmeyen gazların odada bulunan diğer
yakıtları ateşleme veya açık alevle etkileşime girme riski
söz konusu olabileceğinden, montajın yapıldığı odanın
yeterince havalandırıldığından emin olun.
Havalandırma deliklerinin açık olduğundan ve cihaz
tarafından toplanan havanın diğer cihazlardan (merkezi
ısıtma sistemleri, termosifon, su ısıtıcıları, vb.) duman ve
buhar çıkarmak için kullanılan bir kanala aktarılmadığından
emin olun.
Cihaz diğer cihazlarla çalıştığında, odada oluşan
maksimum vakum 0,04 mbar'ı aşmamalıdır.
Elektrik kablosuna zarar vermemeye özen gösterin.
Hasarlı bir kabloyu değiştirmek için Yetkili Servisimize ya
da bir elektrikçiye başvurun.
Cihaz doğrudan güç kaynağına bağlanırsa, elektrik tesisatı
tüm kutuplarda cihazın elektrik bağlantısını kesen bir
izolasyon cihazı ile donatılmış olmalıdır. Bağlantıyı
tamamen kesme işlemi, aşırı gerilim kategorisinde III
belirtilen koşullara uygun olmalıdır. Bağlantıyı kesme
işlemi, kablolama kurallarına uygun olarak sabit kablolarda
gerçekleştirilmelidir.
Cihazın altında alevde ürünler pişirmeyin.
Tehlikeli veya patlayıcı maddeleri ve buharları boşaltmak
için kullanmayın.
244
•
•
•
•
Yüzey malzemesinin bozulmasını önlemek için cihazı
nemli bir bezle düzenli olarak temizleyin.
Cihazın yüzeyini temizlemek için bir buhar temizleyici, su
spreyi, sert, aşındırıcı temizleyiciler veya keskin metal
kazıyıcılar kullanmayın. Sadece nötr deterjanlar kullanın.
Yağ filtrelerini düzenli olarak temizleyin (en az her iki aya
bir) ve yangın riskini önlemek için cihazdaki yağ
kalıntılarını temizleyin.
Cihazın iç kısmını temizlemek için bez veya fırça kullanın.
GÜVENLIK TALIMATLARI
Montaj
• Cihazın montajı yalnızca kalifiye bir kişi
tarafından yapılmalıdır.
• Hasarlı bir cihazı monte etmeyin ya da
kullanmayın.
• Cihazla birlikte verilen montaj
talimatlarını takip edin.
• Cihazı hareket ettirdiğinizde dikkatli
olun, cihaz ağırdır. Her zaman
koruyucu eldiven ve koruyuculu
ayakkabı kullanın.
• Cihazın kurulumunu yapmadan önce
tüm paket, etiket ve koruyucu filmi
çıkarın.
• Egzoz havasını bir duvar boşluğuna
yüklemeyin (boşluk bu amaç için
tasarlanmadıkça).
• Sembol ( ) bilgi etiketinde yazılı
değilse, cihaz topraklanmalıdır.
• Her zaman doğru monte edilmiş,
darbeye dayanıklı bir priz kullanın.
• Elektrik bağlantılarının dolanmasını
önleyin.
• Priz çoğaltıcılarını ve uzatma
kablolarını kullanmayın.
• Priz gevşemişse fişi takmayın.
• Cihazın fişini prizden çıkarmak için
elektrik kablosunu çekmeyin. Her
zaman fişten tutarak çekin.
• Akım taşıyan ve izole edilmiş parçaların
darbe koruması araç kullanılmaksızın
çıkarılamayacak şekilde takılmalıdır.
• Cihazın montajının doğru yapıldığından
emin olun. Gevşek ve uygun olmayan
elektrik kablosu, terminalin çok fazla
ısınmasına neden olabilir.
• Kurulumun sonunda cihazı bağlayın.
Kurulumdan sonra ana kabloya
erişilebildiğinden emin olun.
Elektrik bağlantısı
Kullan
UYARI! Yaralanma, elektrik
çarpması, yangın, yanma veya
cihazın zarar görme riski söz
konusudur.
UYARI! Yangın ve elektrik
çarpması riski.
• Tüm elektrik bağlantıları kalifiye bir
elektrik teknisyeni tarafından
yapılmalıdır.
• Anma değeri plakasındaki
parametrelerinin ana güç kaynağının
elektrik gücüne uygun olduğunda emin
olun.
UYARI! Yaralanma, yanma ya
da elektrik çarpması riski
vardır.
• Bu cihaz sadece pişirme amaçlıdır.
Cihazı başka bir amaçla kullanmayın.
• Cihazın teknik özelliklerini kesinlikle
değiştirmeyin.
• Cihaz suyla temas halindeyken veya
ıslak ellerle cihazı kullanmayın.
245
• Sadece cihaz ile verilen aksesuarları
kullanın.
• Pişirme veya kızartma işlemleri
esnasında açık alevi ya da ısınmış
nesneleri yağlardan uzak tutun.
• Üst açık elektrikli ızgaralar kullanmayın.
• Cihazınızı bir eşya koyma masası gibi
kullanmayın.
• Cihazın aydınlatmasına doğrudan
bakmak için büyüteç, dürbün veya
benzer optik cihazlar kullanmayın.
Üretici / İhracatçı :
Servis
www.electrolux.com
• Cihazı onarmak için yetkili bir Servis
Merkezine başvurun.
• Sadece orijinal yedek parçalar kullanın.
Eski ürünü elden çıkarma
UYARI! Yaralanma ya da
boğulma riski.
• Cihazı nasıl doğru şekilde elden
çıkaracağınıza ilişkin bilgi için
belediyenize başvurun.
• Cihazın fişini prizden çekin.
• Cihazı yakın ana elektrik kablosunun
bağlantısını kesin ve atın.
ELECTROLUX APPLIANCES AB
BUSINESS SECTOR EMA-EMEA (SEE)
ST GÖRANSGATAN 143
SE-105 45 STOCKHOLM
SWEDEN
TEL: +46 (8) 738 60 00
FAX: +46 (8) 738 63 35
İthalatcı: Electrolux Dayanıklı Tüketim
Mamulleri San. ve Tic. AŞ.
TR-34435 Taksim-Beyoğlu-İstanbul
Müşteri Hizmetleri: 0 850 250 35 89
musteri_hizmetleri@electrolux.com
WEB: www.electrolux.com.tr
Kullanım Ömrü Bilgisi :
Kullanım ömrü küçük ev aletlerinde 7 yıl,
diğer beyaz eşya ürünlerinde ise 10 yıldır.
Kullanım ömrü, üretici ve/veya ithalatçı
firmanın cihazınızla ilgili yedek parça
temini ve bakım süresini ifade eder.
MONTAJ
UYARI! Güvenlik bölümlerine
bakın.
Montaj talimatları
Cihazın kurulumu ile ilgili
bilgiler için ayrı bir kurulum
kılavuzuna bakın.
246
ÜRÜN TANIMI
Genel bakış
Kontrol paneli
Lamba
Filtreler temizle
Filtre kapağı
1
2
3
4
1
2
3
4
Kontrol paneline genel bakış
1
1
2
3
4
5
2
3
Açık/Kapalı
Birinci motor hızı
İkinci motor hızı
Üçüncü motor hızı
Maksimum motor hızı
4
5
6
7
8
6 Filtre hatırlatıcı
7 Ocak-Davlumbaz fonksiyonu
8 Lamba
GÜNLÜK KULLANIM
Davlumbazı kullanma
Önerilen hızı aşağıdaki tabloya göre
kontrol edin.
Yiyecekleri ısıtırken kapalı tencerelerle pişirirken.
Birden fazla pişirme bölgesinde veya brülörde kapalı kaplarda pişirme
işlemi yaparken, hafifçe kızartırken.
247
Kaynatma, bol miktarda yiyeceği kapaksız kızartma, birden fazla pişir‐
me bölgesinde veya ocakta pişirme işlemi yaparken.
Kaynatma, bol miktarda yiyeceği kapaksız kızartma işlemi yaparken
ve fazla nem durumunda. Davlumbaz maksimum hızda çalışır. 6 daki‐
ka sonra cihaz önceki ayara geri döner.
Pişirme işlemi sonrası
davlumbazın yaklaşık 15
dakika kadar çalışmaya devam
etmesi önerilir.
Kontrol Paneli bir sensör
alanıdır. Fonksiyonları
etkinleştirmek için sembollere
dokunun.
Davlumbazı çalıştırmak için:
1.
düğmesine basarak cihazı açın.
Fonksiyonlar etkinleştirilmeye hazırdır.
2. Fonksiyonu etkinleştirmek için
sembole dokunun.
Cihazı kapatmak için
düğmesine
yeniden basın.
Ocak-Davlumbaz fonksiyonu
Bu, ocağı bir davlumbaza bağlayan
otomatik bir fonksiyondur. Hem Ocak hem
de davlumbaz kızıl-ötesi sinyal
iletişimcisine sahiptir. Fanın hızı, ocaktaki
en sıcak pişirme kabının mod ayarı ve
sıcaklığına göre otomatik olarak belirlenir.
Fanı, ocağı kullanarak manüel olarak
çalıştırabilirsiniz. Fonksiyon ocağın
panelinden etkinleştirilebilir.
Fonksiyonun nasıl kullanılacağı
hakkında daha fazla bilgi için
ocak kullanma kılavuzuna
bakın.
Azami Motor Hızını
Etkinleştirme
düğmesine bastığınızda, Azami Motor
Hızı 6 dakika süreyle çalışmaya başlar. Bu
sürenin ardından, cihaz önceki hız
ayarlarına geri döner.
Fonksiyon etkin olduğunda,
filtre alarm göstergesi
yanar
(beyaz).
Fonksiyon açıldığında,
düğmeye
ilave dokunuşun
herhangi bir etkisi olmaz.
Filtre bildiriminin
etkinleştirilmesi ve devre dışı
bırakılması
Filtre alarmı, karbon filtreyi değiştirmenizi
veya temizlemenizi ve yağ filtresini
temizlemenizi hatırlatır. Gres filtresinin
temizlenmesi gerektiğinde, filtre göstergesi
30 saniye boyunca açık kalır (kırmızı).
Karbon filtrenin değiştirilmesi veya
temizlenmesi gerekiyorsa filtre göstergesi
30 saniye boyunca yanıp söner
(kırmızı).
Bakım ve temizlik bölümünde
filtre alarmı kısmına başvurun.
1. Kontrol panelini açın.
2. Simgelerin kapalı olduğundan emin
olun.
3. Karbon filtresi bildirimini etkinleştirmek
veya devre dışı bırakmak için 3 saniye
boyunca düğmeye
dokunun.
Karbon filtresi bildirimi etkinse,
filtre simgesi
5 saniye
boyunca yanıp söner (beyaz).
Karbon filtresi bildirimi etkin
değilse, filtre simgesi
5
saniye boyunca sabit yanar
(beyaz).
248
BAKIM VE TEMIZLIK
Yağ filtresinin temizlenmesi
Her filtre en az ayda bir kez
temizlenmelidir. Filtreler, karşı tarafta
bulunan klipsler ve pimler kullanılarak
takılabilir.
Filtreyi temizlemek için:
1. Açmak için kapağı çekin.
Mümkünse adımları tüm filtreler için
tekrarlayın.
Karbon filtresinin değiştirilmesi
Karbon filtresi, filtre alarmı açık olduğunda
değiştirilmelidir.
Bu bölümdeki filtre alarmına
bakın.
Karbon filtrenin saturasyon süresi, pişirme
türüne ve yağ filtresinin temizlenme
sıklığına bağlı olarak değişir.
1
2. Davlumbazın altında bulunan filtre
panelindeki montaj klipsinin
tutamağına basın (1).
1
UYARI! Karbon filtre
YIKANMAZ! Filtre
yenilenemez!
Karbon filtreyi değiştirmek için:
1. Yağ filtrelerini cihazdan çıkarın.
Bu bölümdeki "Yağ filtresinin
temizlenmesi" kısmına bakın.
2. Filtreyi saat yönünün tersine çevirin (1)
ve çekin (2).
1
2
3. Filtrenin önünü hafifçe aşağı doğru
eğin (2), ardından çekin.
Tüm filtreler için ilk iki adımı tekrarlayın.
4. Filtreleri aşındırıcı olmayan
deterjanlarla bir sünger yardımıyla
temizleyin veya bulaşık makinesinde
yıkayın.
Bulaşık makinesi düşük bir
sıcaklığa ve kısa bir programa
ayarlanmalıdır. Yağ filtresinin
rengi değişebilir, bu cihazın
performansını etkilemez.
5. Filtreleri yeniden takmak için ilk iki
adımı ters sıralamada yapın.
2
Filtreleri yeniden takmak için adımları ters
sıralamada yapın.
Filtre alarmı
Günlük kullanım bölümünde
filtre alarmını etkinleştirme ve
devreden çıkarma kısmına
bakın.
Bu bölümdeki yağ filtresinin
temizlenmesi kısmına bakın.
249
Karbon filtrenin temizlenmesi
veya karbon filtrenin
değiştirilmesi kısmına bakın
(filtre türüne göre).
Alarmı sıfırlamak için:
Lambanın değiştirilmesi
Bu cihaz ile birlikte bir LED lambası verilir.
Bu bölüm yalnızca bir teknisyen tarafından
değiştirilebilir. Herhangi bir arıza
durumunda "Güvenlik Talimatları"
bölümünde "Hizmet" kısmına bakın.
düğmesine 3 saniye dokunun.
SORUN GIDERME
UYARI! Güvenlik bölümlerine
bakın.
Bu durumlarda ne yapmalı...
Problem
Muhtemel neden
Çözüm
Makine çalışmıyor.
Cihaz güç kaynağına
bağlanmamıştır ya da elek‐
trik bağlantısı doğru şekilde
yapılmamıştır.
Cihazın elektrik beslemesine
doğru bir şekilde bağlı olup
olmadığını kontrol edin.
Makine çalışmıyor.
Sigorta atmıştır.
Arızaya, sigortanın neden
olup olmadığını kontrol edin.
Sigortanın tekrar tekrar at‐
ması halinde, kalifiye bir
elektrikçiye danışın.
Lamba yanmıyor.
Lamba arızalı.
Lambayı değiştirin. "Bakım
ve Temizlik" bölümüne ba‐
kın.
Cihaz yeterince buhar emmi‐
yor.
Motor hızı görünen buharlar
için yeterli değil.
Motorun hızını değiştirin.
Filtre alarmı göstergesi
açık.
Filtre alarmı açık. Yağ filtresi
temizlenmelidir.
Bakım ve temizlik bölümün‐
de filtre alarmı kısmına baş‐
vurun.
Filtre alarm göstergesi
yanıp söner.
Filtre alarmı açık. Karbon fil‐
tre değiştirilmeli veya temiz‐
lenmelidir.
Bakım ve temizlik bölümün‐
de filtre alarmı kısmına baş‐
vurun.
ÇEVREYLE İLGILI BILGILER
Şu sembole sahip malzemeler geri
dönüştürülebilir . Ambalajı geri
dönüşüm için uygun konteynerlere koyun.
Elektrikli ve elektronik cihaz atıklarının geri
dönüşümüne ve çevre ve insan sağlığının
korunmasına yardımcı olun. Ev atığı
sembolü bulunan cihazları atmayın.
Ürünü yerel geri dönüşüm tesislerinize
gönderin ya da belediye ile irtibata geçin.
250
ЗМІСТ
Інформація з техніки безпеки
Інструкції з техніки безпеки
Установка
Опис виробу
250
252
254
254
Щоденне використання
Догляд та чистка
Усунення проблем
255
256
257
Може змінитися без оповіщення.
ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Перед установкою та експлуатацією приладу слід уважно
прочитати інструкцію користувача. Виробник не несе
відповідальності за травми або збитки через
неправильне встановлення або використання. Інструкції з
експлуатації слід зберігати в безпечному і доступному
місці з метою користування в майбутньому.
Безпека дітей і вразливих осіб
•
•
•
•
•
•
•
Діти від 8 років, особи з обмеженими фізичними,
сенсорними чи розумовими здібностями та особи без
відповідного досвіду та знань можуть користуватися
цим приладом лише під наглядом або після отримання
інструктажу стосовно безпечного користування
приладом і пов’язаних ризиків.
Діти у віці від 3 до 8 років та особи зі значними та
складними обмеженими можливостями можуть
залишатися поблизу приладу лише за умови постійного
нагляду.
Не слід залишати дітей до трьох років без постійного
нагляду поблизу приладу.
Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
Тримайте всі пакувальні матеріали подалі від дітей та
утилізуйте ці матеріали належним чином.
Не допускайте дітей і домашніх тварин до приладу під
час його роботи.
Дітям забороняється виконувати очищення чи роботи з
обслуговування приладу, які можуть виконуватися
користувачем, без нагляду.
251
Загальні правила безпеки
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Цей прилад призначений виключно для застосування в
домашніх умовах над варильними поверхнями,
плитами та подібними пристроями для готування.
Перш ніж виконувати операції з технічного
обслуговування, від’єднайте прилад від джерела
живлення.
ОБЕРЕЖНО! Доступні частини можуть нагріватися під
час використання з приладами для приготування їжі.
Використовуйте лише кріпильні гвинти, що
постачаються разом із приладом, якщо гвинти не
входять до комплекту поставки, використовуйте гвинти,
рекомендовані в інструкції зі встановлення.
Не використовуйте клеї для фіксації приладу.
Мінімальна відстань між поверхнею варильної панелі,
на якій стоїть посуд, та нижньою частиною приладу має
становити не менше 65 см, якщо інше не зазначено в
інструкції зі встановлення приладу або варильної
поверхні.
Викид повітря повинен відповідати нормам, прийнятим
місцевими органами влади.
Переконайтеся в тому, що кімната, в якій
встановлюється прилад, достатньо провітрюється і в
кімнату не потраплятиме зворотній потік газів від
приладів, які працюють на газу або паливі, а також від
відкритого вогню.
Переконайтеся, що вентиляційні отвори не
заблоковані, а повітря, що збирається приладом, не
потрапляє до каналу, який використовується для
відведення диму та пари з інших приладів (системи
центрального опалення, термосифонів, водонагрівачів
тощо).
Коли прилад працює з іншими приладами,
максимальний вакуум, що утворюється в приміщенні,
не повинен перевищувати 0,04 мбар.
252
•
•
•
•
•
•
•
•
Стежте за тим, щоб не пошкодити кабель живлення.
Для заміни пошкодженого кабелю слід звернутися до
нашого сервісного центру або до електрика.
Якщо прилад підключено безпосередньо до
електромережі, електрообладнання має бути оснащене
ізолюючим пристроєм, який дозволяє відключати
прилад від електромережі на всіх контактах. Повне
відключення має відповідати умовам, визначеним у
категорії перенапруги III. Засоби для роз’єднання
мають бути вбудовані в стаціонарну електропроводку
відповідно до правил електромонтажу.
Забороняється здійснювати фламбування під
приладом.
Не використовуйте для витягування небезпечних або
вибухових матеріалів і парів.
Регулярно очищуйте прилад м'якою тканиною, щоб
запобігти пошкодженню матеріалу поверхні.
Для чищення скляної поверхні приладу не
використовуйте пароочисник, розпилювач води, жорсткі
абразивні засоби для чищення та металеві мочалки,
оскільки це може призвести до появи тріщин на склі.
Застосовуйте лише нейтральні миючі засоби.
Регулярно очищуйте жирові фільтри (мінімум кожні 2
місяці) та видаляйте жирові відкладення з приладу,
щоб запобігти ризику виникнення пожежі.
Використовуйте тканину або щітку для очищення
внутрішньої частини приладу.
ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Встановлення
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Існує
ризик отримання травм,
ураження електричним
струмом, пожежі, опіків або
пошкодження приладу.
• Цей прилад повинен встановлювати
лише кваліфікований фахівець.
• Не встановлюйте й не
використовуйте пошкоджений
прилад.
• Дотримуйтеся інструкцій зі
встановлення, що постачаються
разом із приладом.
• Будьте обережні під час
переміщення приладу, оскільки він
важкий. Використовуйте захисні
рукавички та взуття, що
постачається в комплекті.
253
• Перед встановленням приладу
видаліть всю упаковку, маркування
та захисну плівку.
• Не встановлюйте виведення
відпрацьованого повітря у порожнину
стіни, якщо порожнина не
призначена для цієї мети.
Під’єднання до електромережі
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Існує
ризик займання та ураження
електричним струмом.
• Усі роботи з під’єднання до
електромережі мають виконуватися
кваліфікованим електриком.
• Переконайтеся в тому, що
параметри на табличці з технічними
даними сумісні з електричними
параметрами електроживлення від
мережі.
• Якщо на табличці з технічними
даними не надруковано символ ( ),
прилад повинен бути заземлений.
• Завжди використовуйте правильно
встановлену протиударну розетку.
• Стежте за тим, щоб проводи
живлення не заплутувалися.
• Не використовуйте розгалужувачі,
перехідники й подовжувачі.
• Не вставляйте вилку в розетку, яка
ненадійно закріплена.
• Не тягніть за кабель живлення, щоб
відключити прилад з мережі. Завжди
вимикайте, витягаючи штепсельну
вилку.
• Елементи захисту від ураження
електричним струмом та ізоляція
мають бути закріплені так, аби їх не
можна було зняти без спеціального
інструмента.
• Переконайтесь у правильному
встановленні приладу.
Незакріплений або неправильно
розташований кабель живлення
може призвести до значного
нагрівання роз’ємів.
• Підключайте прилад наприкінці
встановлення. Переконайтеся, що
після установки є вільний доступ до
мережі.
Користування
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Існує
небезпека травмування,
опіків і ураження
електричним струмом.
• Цей прилад призначений виключно
для приготування їжі. Не
використовуйте прилад для інших
цілей.
• Не змінюйте технічні специфікації
цього приладу.
• Під час роботи з приладом руки не
повинні бути мокрими або вологими.
Не користуйтеся приладом, якщо він
контактує з водою.
• Користуйтеся лише аксесуарами, що
постачаються з приладом.
• Під час готування та смаження з
використанням жирів і олії, тримайте
їх осторонь від відкритого вогню або
гарячих предметів.
• Не використовуйте незакриті
електричні грилі.
• Не використовуйте прилад як
поверхню для зберігання речей.
• Не використовуйте лупу, бінокль або
подібні оптичні пристрої, щоб
дивитися безпосередньо на підсвітку
приладу.
Сервіс
• Для ремонту приладу звертайтеся до
авторизованого сервісного центру.
• Використовуйте лише оригінальні
запасні частини.
Утилізація
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Існує
небезпека задушення.
• Щоб отримати інформацію про
належну утилізацію приладу, слід
звернутися до органів муніципальної
влади.
• Від’єднайте прилад від
електромережі.
• Відріжте кабель електричного
живлення близько до приладу та
утилізуйте його.
254
Цей продукт по змісту небезпечних
речовин відповідає вимогам Технічного
регламенту обмеження використання
деяких небезпечних речовин в
електричному та електронному
обладнанні (постанова Кабінета
Міністрів України №1057 від 3 грудня
2008р.)
УСТАНОВКА
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
Інструкції зі встановлення
Для отримання повної
інформації про встановлення
приладу зверніться до
окремої брошури зі
встановлення.
ОПИС ВИРОБУ
Загальний огляд
Панель керування
Лампа
Фільтр
Кришка фільтра
1
2
3
4
1
2
3
4
Огляд панелі керування
1
2
3
1 Увімк./Вимк.
2 Перша швидкість двигуна
3 Друга швидкість двигуна
4
5
6
7
8
4 Третя швидкість двигуна
5 Максимальна швидкість двигуна
6 Нагадування про фільтр
255
7 Функція «Hob to Hood»
8 Лампа
ЩОДЕННЕ ВИКОРИСТАННЯ
Користування витяжкою
Перевірте рекомендовану швидкість
відповідно до таблиці нижче.
Нагрівання їжі, готування у накритому кришкою посуді.
Готування у посуді з кришкою на декількох зонах нагрівання або
конфорках, лагідне обсмажування.
Варіння, смаження великої кількості їжі без кришки, готування на
декількох зонах нагрівання або конфорках.
Варіння, смаження великої кількості їжі без кришки, висока вол‐
огість. Витяжка працює на максимальній швидкості. Через 6 хви‐
лин прилад повертається до попереднього налаштування.
Рекомендується залишати
витяжку працювати протягом
приблизно 15 хвилин після
готування.
Панель керування у приладі
сенсорна. Торкніться
символів, щоб активувати
функції.
Для керування витяжкою:
1. Увімкніть прилад, натиснувши
кнопку .
Функції готові до активації.
2. Для активації функції торкніться
символу.
Щоб вимкнути прилад, знову натисніть
кнопку .
Функція «Hob to hood»
Це автоматична функція, яка з’єднує
варильну поверхню з витяжкою.
Варильна поверхня та витяжка мають
інфрачервоні приймачі. Швидкість
вентилятора визначається автоматично
залежно від обраного режиму та
температури найгарячішого посуду на
варильній поверхні. Можна також
керувати вентилятором вручну з
варильної поверхні. Функцію можна
вмикати з панелі варильної поверхні.
Докладну інформацію щодо
використання цієї функції
наведено в інструкції з
використання варильної
поверхні.
Увімкнення максимальної
швидкості двигуна
При натисненні кнопки
двигун
починає працювати на максимальній
швидкості протягом 6 хвилин. Після
цього прилад повертається до
попереднього налаштування швидкості.
Коли ця функція увімкнена,
індикатор попередження про
фільтр
увімкнено (білий).
Коли ця функція увімкнена,
додаткове торкання кнопки
не діє.
256
Увімкнення й вимкнення
повідомлення про фільтр
Попередження про фільтр нагадує про
необхідність заміни або очищення
вугільного фільтра та очищення
жирового фільтра. Якщо потрібно
очистити жировий фільтр, протягом 30
секунд світиться (червоний) індикатор
фільтра . Якщо потрібно замінити або
очистити вугільний фільтр, протягом 30
секунд мигтить (червоний) індикатор
фільтра .
2. Переконайтеся, що значки не
світяться.
3. Для увімкнення чи вимкнення
повідомлення про вугільний фільтр
торкніться кнопки
протягом 3
секунд.
Якщо повідомлення про
вугільний фільтр увімкнено,
значок фільтра
мигтить
(білим) протягом 5 секунд.
Якщо повідомлення про
вугільний фільтр вимкнено,
значок фільтра
світиться
(білим) протягом 5 секунд.
Див. «Попередження про
фільтр» у розділі «Догляд та
чистка».
1. Увімкніть панель керування.
ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА
Очищення жирового фільтра
Кожен фільтр необхідно чистити
принаймні раз на місяць. Фільтри
встановлені з використанням затискачів
і штифтів на протилежній стороні.
Щоб очистити фільтр, виконайте такі
дії:
1. Потягніть кришку, щоб відкрити її.
1
2. Натисніть ручку затискача кріплення
на панелі фільтра під витяжкою (1).
1
2
3. Злегка нахиліть передню частину
фільтра вниз (2), потім потягніть.
Повторіть перші два кроки для всіх
фільтрів.
4. Очистіть фільтри губкою з
неабразивними миючими засобами
або вимийте в посудомийній машині.
У посудомийній машині
потрібно встановити низьку
температуру і короткий цикл
миття. Жировий фільтр може
знебарвитися, що не впливає
на ефективність роботи
приладу.
5. Щоб встановити фільтри на місце,
повторіть перші два кроки в
зворотному порядку.
257
Повторіть кроки для всіх фільтрів, якщо
застосовується.
Заміна вугільного фільтра
Вугільний фільтр слід замінювати, якщо
світиться попередження про вугільний
фільтр.
Щоб встановити фільтри на місце,
повторіть усі кроки в зворотному
порядку.
Попередження про фільтр
Див. «Увімкнення й
вимкнення попередження про
фільтр» в розділі «Щоденне
використання».
Див. попередження про
фільтр у цьому розділі.
Зверніться до розділу
«Очищення жирового
фільтра» у цьому розділі.
Час нейтралізації вугільного фільтра
може бути різним в залежності від
способу готування та регулярності
очищення жирового фільтра.
Зверніться до розділу
«Очищення вугільного
фільтра» або «Заміна
вугільного фільтра»
(залежить від типу фільтра).
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Вугільний
фільтр НЕ можна мити!
Фільтр не підлягає
регенерації!
Щоб замінити вугільний фільтр:
1. Зніміть жирові фільтри з приладу.
Зверніться до розділу «Очищення
жирового фільтра» у цій главі.
2. Поверніть фільтр проти
годинникової стрілки (1) і потягніть
(2).
1
Для скидання сигналу попередження
виконайте такі дії.
Торкніться
протягом 3 секунд.
Заміна лампи
Прилад постачається із світлодіодною
лампою. Цю деталь може замінювати
лише кваліфікований спеціаліст. У
випадку будь-якої несправності
зверніться до розділу «Сервіс» глави
«Інструкції щодо безпеки».
2
УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
Необхідні дії в разі виникнення проблем
Несправність
Можлива причина
Вирішення
Не вдається увімкнути при‐
лад.
Прилад не під’єднано до
мережі живлення або
під’єднано неправильно.
Переконайтеся, що прилад
правильно під’єднаний до
мережі.
258
Несправність
Можлива причина
Вирішення
Не вдається увімкнути при‐
лад.
Запобіжник перегорів.
Переконайтеся, що запо‐
біжник є причиною не‐
справності. Якщо запобіж‐
ник перегорить ще раз,
зверніться до кваліфікова‐
ного електрика.
Лампа не працює.
Лампа несправна.
Замініть лампу. Див. роз‐
діл «Догляд та чищення».
Прилад не поглинає до‐
статньо парів.
Швидкість двигуна не від‐
повідає утворюваній парі.
Змініть швидкість двигуна.
.
Світиться попередження
про фільтр. Потрібно очи‐
стити жировий фільтр.
Див. попередження про
фільтр у розділі «Догляд
та чищення».
.
Світиться попередження
про фільтр. Необхідно за‐
мінити або очистити ву‐
гільний фільтр.
Див. попередження про
фільтр у розділі «Догляд
та чищення».
Світиться індикатор попе‐
редження про фільтр
Мигтить індикатор попе‐
редження про фільтр
ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ
Здавайте на повторну переробку
матеріали, позначені відповідним
приладів. Не викидайте прилади,
позначені відповідним символом ,
разом з іншим домашнім сміттям.
Поверніть продукт до заводу із
вторинної переробки у вашій місцевості
або зверніться до місцевих
муніципальних органів влади.
символом . Викидайте упаковку у
відповідні контейнери для вторинної
сировини. Допоможіть захистити
навколишнє середовище та здоров’я
інших людей і забезпечити вторинну
переробку електричних і електронних
*
259
867351169-A-272019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising