AEG | HRB32310NB | User manual | Aeg HRB32310NB Ръководство за употреба

Aeg HRB32310NB Ръководство за употреба
IWE41600KB
NL
FR
DE
USER
MANUAL
Gebruiksaanwijzing
Inductiewok
Notice d'utilisation
Wok à induction
Benutzerinformation
Induktions-Wok
2
20
40
2
www.aeg.com
INHOUDSOPGAVE
1. VEILIGHEIDSINFORMATIE......................................................................................... 2
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.................................................................................5
3. MONTAGE .................................................................................................................. 7
4. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT......................................................................10
5. DAGELIJKS GEBRUIK................................................................................................11
6. AANWIJZINGEN EN TIPS.........................................................................................14
7. ONDERHOUD EN REINIGING.................................................................................16
8. PROBLEEMOPLOSSING...........................................................................................17
9. TECHNISCHE GEGEVENS........................................................................................19
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen
om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het
leven gemakkelijker helpen maken met functies die gewone apparaten wellicht
niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er
optimaal van kunt profiteren.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en
onderhoudsinformatie:
www.aeg.com/webselfservice
Registreer uw product voor een betere service:
www.registeraeg.com
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
apparaat:
www.aeg.com/shop
KLANTENSERVICE
Gebruik altijd originele onderdelen.
Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens
bij de hand hebt: model, productnummer, serienummer.
Deze informatie wordt vermeld op het typeplaatje.
Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
1.
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor
installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is
niet verantwoordelijk voor verwondingen of schade die
voortvloeit uit de onjuiste installatie of het onjuiste
NEDERLANDS
3
gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige,
toegankelijke plek voor toekomstig gebruik.
1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8
jaar en ouder en door mensen met beperkte
lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens
of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder
toezicht staan of instructies hebben gekregen over het
veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
Kinderen tussen de 3 en 8 jaar oud en personen met
zware en complexe beperkingen dienen altijd uit de
buurt van het apparaat te worden gehouden, tenzij ze
voortdurend onder toezicht staan.
Kinderen jonger dan 3 jaar dienen, mits zij
voortdurend onder toezicht staan, bij het apparaat uit
de buurt te worden gehouden.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Houd alle verpakkingen uit de buurt van kinderen en
verwijder ze op gepaste wijze.
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het
apparaat als het in werking is of afkoelt. Makkelijk
toegankelijke onderdelen kunnen heet worden tijdens
gebruik.
Als het apparaat is voorzien van een kinderslot, dient
dit te worden geactiveerd.
Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en
onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat
uitvoeren.
1.2 Algemene veiligheid
•
•
WAARSCHUWING: Het apparaat en de toegankelijke
onderdelen ervan worden heet tijdens gebruik. U
dient te voorkomen de verwarmingselementen aan te
raken.
WAARSCHUWING: Onbewaakt koken op een fornuis
met vet of olie kan gevaarlijk zijn en tot brand leiden.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Probeer NOOIT om een brand te blussen met water.
Schakel het apparaat uit en bedek dan de vlam, bv.
met een deksel of een vuurdeken.
LET OP: Het apparaat mag niet van stroom worden
voorzien door een extern schakelapparaat, zoals een
tijdklok, of aangesloten worden op een circuit dat
door het elektriciteitsbedrijf regelmatig aan en uit
wordt geschakeld.
LET OP: Het kookproces moet bewaakt worden. Een
kort kookproces moet voortdurend bewaakt worden.
WAARSCHUWING: Brandgevaar: Bewaar geen
voorwerpen op de kookplaten.
Metalen voorwerpen, zoals messen, vorken, lepels en
deksels mogen niet op de kookplaat worden
geplaatst, aangezien ze heet kunnen worden.
Gebruik het apparaat niet voordat u het in de
ingebouwde structuur installeert.
Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon
te maken.
Schakel het kookplaatelement uit na elk gebruik met
de bedieningstoetsen. Vertrouw niet op de
pandetector.
Als de glaskeramische / glazen oppervlakte gebarsten
is, schakel het apparaat dan uit en trek de stekker uit
het stopcontact. In het geval het apparaat direct op
de stroom is aangesloten met een aansluitdoos,
verwijdert u de zekering om het apparaat van de
stroom te halen. Neem in beide gevallen contact op
met de erkende servicedienst.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de
fabrikant, een erkende serviceverlener of een
gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde
gevaarlijke situaties te voorkomen.
WAARSCHUWING: Gebruik alleen
kookplaatbeschermers die door de fabrikant van het
kookapparaat zijn ontworpen of door de fabrikant van
het apparaat in de gebruiksinstructies als geschikt zijn
aangegeven of kookplaatbeschermers die in het
NEDERLANDS
5
apparaat zijn geïntegreerd. Het gebruik van
ongeschikte kookplaatbeschermers kan ongelukken
veroorzaken.
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
2.1 Installatie
WAARSCHUWING!
Alleen een erkende
installatietechnicus mag het
apparaat installeren.
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of schade
aan het apparaat.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen
beschadigd apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die
zijn meegeleverd met het apparaat.
• Houd de minimumafstand naar
andere apparaten en units in acht.
• Pas altijd op bij verplaatsing van het
apparaat, want het is zwaar. Gebruik
altijd veiligheidshandschoenen en
gesloten schoeisel.
• Dicht de oppervlakken af met kit om
te voorkomen dat ze gaan opzetten
door vocht.
• Bescherm de bodem van het
apparaat tegen stoom en vocht.
• Installeer het apparaat niet naast een
deur of onder een raam. Dit voorkomt
dat heet kookgerei van het apparaat
valt als de deur of het raam wordt
geopend.
• Als het apparaat geïnstalleerd is
boven lades zorg er dan voor dat de
ruimte tussen de onderkant van het
apparaat en de bovenste lade
voldoende is voor luchtcirculatie.
• De onderkant van het apparaat kan
heet worden. Zorg ervoor dat u onder
het apparaat een scheidingspaneel
installeert dat gemaakt is van triplex,
keukenkastmateriaal of ander nietbrandbaar materiaal om te
voorkomen dat hij de bodem raakt.
• Het afscheidingspaneel moet het
volledige gebied onder de kookplaat
bedekken.
• Zorg ervoor dat er een
ventilatieruimte van 2 mm tussen het
werkblad en de voorzijde van de
eenheid eronder wordt vrijgelaten.
De garantie dekt geen schade
veroorzaakt door het gebrek aan een
adequate ventilatieruimte.
2.2 Aansluiting aan het
elektriciteitsnet
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en
elektrische schokken.
• Alle elektrische aansluitingen moeten
door een gediplomeerd
elektromonteur worden gemaakt.
• Dit apparaat moet worden
aangesloten op een geaard
stopcontact.
• Verzeker u ervan dat de stekker uit
het stopcontact is getrokken, voordat
u welke werkzaamheden dan ook
uitvoert.
• Zorg ervoor dat de parameters op het
vermogensplaatje overeenkomen met
elektrische vermogen van de
netstroom.
• Zorg ervoor dat het apparaat correct
is geïnstalleerd. Losse en onjuiste
stroomkabels of stekkers (indien van
toepassing) kunnen ervoor zorgen dat
de contactklem te heet wordt.
• Gebruik de juiste stroomkabel.
• Voorkom dat de stroomkabels
verstrikt raken.
• Zorg ervoor dat er een
schokbescherming wordt
geïnstalleerd.
• Gebruik het klem om spanning op het
snoer te voorkomen.
• Zorg ervoor dat de stroomkabel of
stekker (indien van toepassing) het
hete apparaat of heet kookgerei niet
aanraakt als u het apparaat op de
nabijgelegen contactdozen aansluit.
6
www.aeg.com
• Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
• Zorg dat u de hoofdstekker (indien
van toepassing) of kabel niet
beschadigt. Neem contact op met
onze service-afdeling of een
elektromonteur om een beschadigde
hoofdkabel te vervangen.
• De schokbescherming van delen
onder stroom en geïsoleerde delen
moet op zo'n manier worden
bevestigd dat het niet zonder
gereedschap kan worden verplaatst.
• Steek de stekker pas in het
stopcontact als de installatie is
voltooid. Zorg ervoor dat het
netsnoer na installatie bereikbaar is.
• Sluit de stroomstekker niet aan op
een losse stroomaansluiting.
• Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
• Gebruik enkel correcte
isolatievoorzieningen:
stroomonderbrekers, zekeringen
(schroefzekeringen moeten uit de
houder worden verwijderd),
aardlekschakelaars en contactgevers.
• De elektrische installatie moet een
isolatieapparaat bevatten waardoor
het apparaat volledig van het lichtnet
afgesloten kan worden. Het
isolatieapparaat moet een
contactopening hebben met een
minimale breedte van 3 mm.
2.3 Gebruik
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel,
brandwonden of elektrische
schokken.
• Verwijder voor gebruik (indien van
toepassing) de verpakking, labels en
beschermfolie.
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd
voor huishoudelijk gebruik.
• De specificatie van dit apparaat niet
wijzigen.
• Zorg ervoor dat de
ventilatieopeningen niet geblokkeerd
zijn.
• Laat het apparaat tijdens het gebruik
niet onbeheerd achter.
• Zet de kookzone op "uit" na elk
gebruik.
• Vertrouw niet alleen op de
pandetector.
• Leg geen bestek of pannendeksels op
de kookzones. Deze kunnen heet
worden.
• Bedien het apparaat niet met natte
handen of als het contact maakt met
water.
• Het apparaat mag niet worden
gebruikt als werkblad of aanrecht.
• Sluit het apparaat direct af van de
stroomtoevoer als het oppervlak van
het apparaat gebroken is. Dit om
elektrische schokken te voorkomen.
• Gebruikers met een pacemaker
moeten een afstand van minimaal 30
cm bewaren van de
inductiekookzones als het apparaat in
werking is.
• Als u eten in de hete olie doet, kan
het spatten.
WAARSCHUWING!
Risico op brand en explosie
• Wanneer ze verwarmd worden,
kunnen vetten en oliën ontvlambare
dampen afgeven. Houd vlammen of
verwarmde voorwerpen uit de buurt
van vet en olie als u hiermee kookt.
• De dampen die hete olie afgeeft
kunnen spontane ontbranding
veroorzaken.
• Gebruikte olie die voedselresten
bevat kan brand veroorzaken bij een
lagere temperatuur dan olie die voor
de eerste keer wordt gebruikt.
• Plaats geen ontvlambare producten
of items die vochtig zijn door
ontvlambare producten in, bij of op
het apparaat.
WAARSCHUWING!
Risico op schade aan het
apparaat.
• Zet geen heet kookgerei op het
bedieningspaneel.
• Leg geen hete deksel op het glazen
oppervlak van de kookplaat.
• Laat kookgerei niet droogkoken.
• Laat geen voorwerpen of kookgerei
op het apparaat vallen. Het oppervlak
kan beschadigen.
NEDERLANDS
• Activeer de kookzones niet met lege
pannen of zonder pannen erop.
• Geen aluminiumfolie op het apparaat
leggen.
• Pannen van gietijzer, aluminium of
met beschadigde bodems kunnen
krassen veroorzaken in het glas /
glaskeramiek. Til deze voorwerpen
altijd op als u ze moet verplaatsen op
het kookoppervlak.
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd
om mee te koken. Het mag niet
worden gebruikt voor andere
doeleinden, zoals het verwarmen van
een kamer.
2.4 Onderhoud en reiniging
• Reinig het apparaat regelmatig om te
voorkomen dat het materiaal van het
oppervlak achteruitgaat.
• Schakel het apparaat uit en laat het
afkoelen voordat u het schoonmaakt.
• Trek voor
onderhoudswerkzaamheden de
stekker uit het stopcontact.
• Gebruik geen waterstralen en stoom
om het apparaat te reinigen.
7
• Maak het apparaat schoon met een
vochtige zachte doek. Gebruik alleen
neutrale schoonmaakmiddelen.
Gebruik geen schuurmiddelen,
schuursponsjes, oplosmiddelen of
metalen voorwerpen.
2.5 Service
• Neem contact op met de erkende
servicedienst voor reparatie van het
apparaat.
• Gebruik uitsluitend originele
reserveonderdelen.
2.6 Verwijdering
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of
verstikking.
• Neem contact met uw plaatselijke
overheid voor informatie m.b.t.
correcte afvalverwerking van het
apparaat.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snijd het netsnoer vlak bij het
apparaat af en gooi het weg.
3. MONTAGE
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
3.1 Voor montage
Voordat u de kookplaat installeert, dient
u de onderstaande informatie van het
typeplaatje te noteren. Het typeplaatje
bevindt zich onderop de kookplaat.
Serienummer ...........................
3.2 Ingebouwde kookplaten
Inbouwkookplaten mogen alleen worden
gebruikt nadat zij ingebouwd zijn in
geschikte inbouwunits of werkbladen die
aan de normen voldoen.
3.3 Aansluitkabel
• De kookplaat is voorzien van een
aansluitsnoer.
• Voor het vervangen van een
beschadigde voedingskabel, gebruikt
u het kabeltype: H05V2V2-F dat een
temperatuur van 90 °C of hoger
weerstaat. Neem contact op met een
klantenservice bij u in de buurt.
3.4 De afdichting bevestigen Installatie aan bovenkant
1. Reinig het werkblad rond de plek
waar het gat moet worden
uitgezaagd.
2. Bevestig de meegeleverde
afdichtstrip van 2 x 6 mm tegen de
onderrand van de kookplaat langs de
buitenrand van de keramische plaat.
Rek de afdichtstrip niet uit. Zorg dat
de uiteinden van de afdichtstrip zich
in het midden van een van de zijden
van de kookplaat bevinden.
3. Tel een paar millimeter bij de af te
knippen lengte van de afdichtstrip.
4. Duw de twee uiteinden van de
afdichtstrip samen.
8
www.aeg.com
3.5 Montage
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
min. 2 mm
A
B
< 20 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
min
30 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min. 2 mm
A
B
> 20 mm
min.
12 mm
min.
2 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
NEDERLANDS
9
• Bevestig in het geval van de Teppan
Yaki de meegeleverde afsluitstrip aan
de onderrand, langs de buitenrand
van het glaskeramiek. Schroef losjes
de bevestigingsplaten in de juiste
gaten van de beschermende
behuizing.
• Plaats het eerste apparaat in de
uitsparing van het aanrecht. Monteer
de verbindingsbalk onder het
apparaat zodat de helft van de
breedte nog zichtbaar is - die zal het
volgende apparaat ondersteunen.
3.6 De montage van meer dan
één kookplaat
Geleverde accessoires: aansluitstand,
hittebestendige silicone, rubberen vrom,
afsluitstrip.
Gebruik alleen speciaal
hittebestendig silicone.
• Schroef voor de Teppan Yaki de
bevestigingsplaten van onderaf losjes
in het werkblad (aan de voor- en
achterkant van het apparaat).
De aanrechtuitsparing
Afstand
vanaf de
muur
minimaal 50 mm
Lengte
490 mm
Breedte
het totaal van alle breedtes
van de apparaten die u installeert minus 20 mm
• Plaats het volgende apparaat in de
uitsparing van het aanrecht. Zorg dat
de voorste randen van de apparaten
met elkaar zijn uitgelijnd.
Voorbeeld:
+
360 mm
-
20 mm
=
700 mm
490 mm
520 mm
360 mm
Montage
• Bereken de juiste afmetingen van de
uitsparing.
• Bereid de uitsparing van het aanrecht
voor.
• Plaats de apparaten op een zacht
oppervlak (bijv. een deken) met de
onderkant naar boven.
• Bevestig andere apparaten dan
Teppan Yaki met behulp van
inklikveren.
• Draai aan het einde de schroeven van
de Teppan Yaki vast.
10
www.aeg.com
• Dicht de kieren tussen de apparaten
en de kieren tussen de apparaten en
het aanrecht met siliconenkit.
• Druk de rubbervorm stevig tegen het
glaskeramiek en beweeg het
langzaam langs de randen om
overtollig silicone uit te persen.
• Doe wat zeepwater op de silicone en
strijk de randen glad met uw vinger.
• Raak de siliconenkit pas weer aan als
die is uitgehard. Dit kan ongeveer een
dag duren.
• Verwijder de siliconenkit die eruit
steekt voorzichtig met een
scheermesje.
• Maak het glas schoon.
4. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
4.1 Indeling kookplaat
1 Inductiekookoppervlak
2 Bedieningspaneel
1
300 mm
2
4.2 Indeling Bedieningspaneel
1
2
3 4 5 6 7
9
1
2
3
4
De kookplaat in- en uitschakelen.
Vergrendelen of
Kinderbeveiligingsinrichting in- en
uitschakelen.
CountUp Timer -controlelampje.
Timer met aftelfunctie controlelampje.
5 Timerdisplay: 00 - 99 minuten.
8
6
Om de functies Timer te
selecteren.
7
/
De tijd verlengen of
verkorten.
8
Inschakelen van PowerBoost.
Het
instellen van een warmte9
instelling: 0 - 9.
NEDERLANDS
4.3 OptiHeat Control (3
stappen Restwarmte-indicator)
4.4 Accessoires
De WOK-pan P 6.0 (meegeleverd)
WAARSCHUWING!
/ / Er bestaat
verbrandingsgevaar door
restwarmte.
11
Gebruik alleen de
meegeleverde WOK-pan.
390 mm, 6 liter, 1 handvatten, roestvrij
staal.
De aanduidingen tonen het niveau van
de restwarmte voor de kookzones die u
momenteel gebruikt. Als de kookplaat
uitgeschakeld is, zijn de aanduidingen
nog zichtbaar. Als de kookplaat koud
genoeg is, verdwijnen ze. De
aanduidingen kunnen ook aangaan voor
de nabijgelegen kookzones, zelfs als u
deze niet gebruikt.
De inductiekookzones creëren de voor
het kookproces benodigde warmte
direct in de bodem van de pan. Het
glaskeramiek wordt verwarmd door de
warmte van de pannen.
5. DAGELIJKS GEBRUIK
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
5.1 In- of uitschakelen
Raak
1 seconde aan om de kookplaat
in– of uit te schakelen.
Het bedieningspaneel gaat aan als u de
kookplaat aanzet en gaat uit als u de
kookplaat uitschakelt.
5.2 Automatische
uitschakeling
De functie schakelt de kookplaat
automatisch uit als:
• u gedurende 50 seconden geen
kookgerei op de kookplaats zet,
• u binnen 50 seconden na het plaatsen
van het kookgerei geen warmtestand
instelt,
• u iets hebt gemorst of langer dan 10
seconden iets op het
bedieningspaneel hebt gelegd (een
pan, doek). Als het geluidssignaal
klinkt, schakelt de kookplaat uit.
Verwijder het voorwerp of reinig het
bedieningspaneel.
• de kookplaat te heet wordt (b.v. als
een pan droogkookt). De kookzone
moet afgekoeld zijn voordat u de
kookplaat weer kunt gebruiken.
• u een kookzone niet uitschakelt of de
kookstand verandert. Na een tijdje
gaat de kookplaat uit.
De verhouding tussen kookstand en
de tijd waarna de kookplaat
uitschakelt:
Warmte-instelling
De kookplaat
wordt uitgeschakeld na
1-2
6 uur
3-4
5 uur
5
4 uur
6-9
1,5 uur
5.3 Gebruik van de wok
Plaats de wok voorzichtig in de cuvette.
De wok niet schudden terwijl hij in de
cuvette ligt.
12
www.aeg.com
LET OP!
Zorg ervoor dat het handvat
het oppervlak niet raakt of
bekrast. Het kan schade aan
de kookplaat veroorzaken.
5.4 Warmte-instelling
Raak de regelbalk aan op de gewenste
warmtestand of glij met uw vinger over
de regelbalk om de warmtestand van
een kookzone in te stellen of te wijzigen.
1. Raak
aan om de functie in te
schakelen of de tijd te wijzigen.
De timercijfers
en
en de indicatoren
verschijnen op het scherm.
wordt rood en
wordt wit.
Als de timer is wordt ingesteld,
verdwijnen alle aanduidingen na 4
seconden.
2. Raak
of
aan om de tijd in te
stellen (00 - 99 minuten).
Na 3 seconden gaat de timer
automatisch aftellen. De indicatoren
,
, en
verdwijnen. blijft rood.
Als de tijd verstreken is, klinkt er een
signaal en knippert
Als u eenmaal een pan op de kookzone
zet en de kookstand instelt, blijft deze
gedurende 2 minuten gelijk nadat u de
pan heeft verwijderd. Als u de pan
binnen deze tijd weer op de kookzone
plaatst reactiveert de kookstand. Zo niet
wordt de kookzone uitgeschakeld.
5.5 PowerBoost
Deze functie activeert meer vermogen
voor de geschikte inductiekookzone,
afhankelijk van de grootte van het
kookgerei. De functie kan maar voor een
beperkte periode worden geactiveerd.
Druk op
om de functie voor de
kookzone te activeren.
Het symbool wordt rood.
De functie wordt automatisch
uitgeschakeld.
Raadpleeg voor maximale
tijdsduur 'Technische
gegevens'.
5.6 Timer
Timer met aftelfunctie
Gebruik deze functie om aan te geven
hoelang een kookzone moet werken
tijdens een enkele kooksessie.
Stel eerst de warmte-instelling in en dan
de functie.
te stoppen, raakt u
. Om het signaal
aan.
Voor het uitschakelen van de functie
raakt u
en
aan. De indicatielampjes
gaan branden. Gebruik
of
om
op het display in te stellen. U
kunt ook het warmte-niveau instellen op
0. Als gevolg daarvan hoort u een geluid
en wordt de timer geannuleerd.
CountUp Timer (De timer
met optelfunctie)
Gebruik deze functie om in de gaten te
houden hoe lang een kookzone werkt.
tweemaal aan om de functie in
Raak
te schakelen.
De aanduiding
wordt rood en de
timer gaat automatisch optellen.
Voor het uitschakelen van de functie
aan. Raak
aan als de
raakt u
aanduidingen gaan branden.
Kookwekker
U kunt deze functie gebruiken terwijl de
kookplaat is ingeschakeld maar de
kookzones niet werken.
Zet een pan op een kookzone om het
bedieningspaneel te zien.
1. Raak
aan totdat de indicator
rood wordtom de functie te
activeren.
NEDERLANDS
2. Tik op
of
om de tijd in te
stellen.
De functie wordt automatisch na 4
seconden gestart. De indicatoren
,
,
verdwijnen.
blijft rood.
en
Als u de functie instelt, kunt u de pan
verwijderen.
Als de tijd verstreken is, klinkt er een
signaal en knippert
. Tik op
het signaal uit te schakelen.
om
Voor het uitschakelen van de functie
raakt u
aan. De aanduidingen
gaan branden. Gebruik
of
en
om
op het display in te stellen.
De functie heeft geen
invloed op de werking van
eender welke kookzone.
5.7
Vergrendelen
U kunt het bedieningspaneel
vergrendelen terwijl de kookplaat in
werking is. Hiermee wordt voorkomen
dat de kookstand per ongeluk wordt
veranderd.
U moet de functie voor elk
apparaat afzonderlijk
activeren.
Stel eerst de kookstand in.
Tik op
om de functie in te schakelen.
Het symbool wordt rood en knippert.
Als u de functie wilt deactiveren, houdt u
ingedrukt. Het symbool wordt wit.
Als u de kookplaat uitzet,
stopt u deze functie ook.
5.8
Kinderbeveiligingsinrichting
Deze functie voorkomt dat de kookplaat
onbedoeld wordt gebruikt.
U moet de functie voor elk
apparaat afzonderlijk
activeren.
Schakel eerst de kookplaat in, maar stel
geen kookstand in.
13
Raak
aan totdat het lampje rood
wordt om de functie te activeren.
De regelbalken verdwijnen. Schakel de
kookplaat uit.
Als u de kookplaat
uitschakelt, is de functie nog
steeds actief.
Om de functie gedurende één
kooksessie te deactiveren: Schakel de
kookplaat in met
.
gaat branden.
Raak
aan totdat deze wit wordt. De
regelbalken verschijnen. Stel de warmte
in binnen 50 seconden.U kunt de
kookplaat bedienen. Als u de kookplaat
uitschakelt met
steeds actief.
is de functie nog
Om de functie permanent te
deactiveren: activeer de kookplaat en
aan
stel geen kookstand in. Raak
totdat het wit wordt. De regelbalken
verschijnen. Schakel de kookplaat uit.
5.9 OffSound Control (De
geluiden in- en uitschakelen)
Schakel eerst de kookplaat uit.
1. Raak
3 seconden aan om de
functie in te schakelen.
Het display gaat aan en uit.
2. Raak
of
3 seconden aan.
gaat aan.
van de timer aan om één van
3. Raak
het volgende te kiezen:
•
- de signalen zijn uit
- de signalen zijn aan
•
4. Om uw keuze te bevestigen moet u
wachten tot de kookplaat
automatisch uitschakelt.
staat, kunt u de
Als de functie op
geluiden alleen horen als:
• u aanraakt
• Kookwekker naar beneden komt
• Timer met aftelfunctie naar beneden
komt
• u iets op het bedieningspaneel
plaatst.
14
www.aeg.com
6. AANWIJZINGEN EN TIPS
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
6.1 Kookgerei
Gebruik de kookplaat alleen
met de originele wok met
ronde bodem.
WAARSCHUWING!
Gebruik geen pannen met
een platte bodem. Een
veilige werking in
overeenstemming met
EN60335 kan alleen worden
gegarandeerd als de wok
die is meegeleverd met de
kookplaat wordt gebruikt.
Bij een inductiekookzone
zorgt een sterk
elektromagnetisch veld
ervoor dat het kookgerei erg
snel heet wordt.
Gebruik de
inductiekookzones met
geschikte pannen.
Materiaal van het kookgerei
• correct: gietijzer, staal, geëmailleerd
staal, roestvrij staal, meerlaagse
bodem (aangemerkt als geschikt voor
inductie door de fabrikant).
• niet correct: aluminium, koper,
messing, glas, keramiek, porselein.
Een pan is geschikt voor een
inductiekookplaat als:
• water op de hoogste kookstand
binnen korte tijd wordt verwarmd.
• een magneet vast blijft zitten aan de
bodem van het kookgerei.
6.2 Lawaai tijdens gebruik
Als u dit hoort:
• kraakgeluid: kookgerei is gemaakt van
verschillende materialen (sandwichconstructie).
• fluitend geluid: bij gebruik van een
kookzone met een hoge kookstand
en als het kookgerei is gemaakt van
verschillende materialen (een
sandwich-constructie).
• bromgeluid: als u een hoge
kookstand gebruikt.
• klikken: er treedt elektrische
schakeling op.
• sissen, zoemen: de ventilator werkt.
Deze geluiden zijn normaal en hebben
niets met een defect te maken.
6.3 Energie besparen
• Doe indien mogelijk altijd een deksel
op de pan.
• Zet het kookgerei op de kookzone
voordat u deze inschakelt.
• Gebruik de restwarmte om het eten
warm te houden of te smelten.
6.4 Öko Timer (Eco Timer)
Om energie te besparen schakelt het
verwarmingselement van de kookzone
eerder uit dan het signaal van de timer
met aftelfunctie klinkt. Het verschil in
werkingstijd hangt af van het niveau van
de kookstand en de tijd dat u kookt.
6.5 Voorbeelden van
kooktoepassingen
De correlatie tussen de kookstand en het
stroomverbruik van de kookzone is niet
lineair. Wanneer u de kookstand
verhoogt, is dit niet proportioneel met
de toename in stroomverbruik van de
kookzone. Het betekent dat een
kookzone op de medium kookstand
minder dan de helft van het vermogen
gebruikt.
De gegevens in de volgende
tabel dienen slechts als
richtlijn.
NEDERLANDS
15
Warmte-instelling
Gebruik om:
Tijd
(min)
Tips
1
Bereide gerechten warmhouden.
zoals
nodig
Een deksel op het kookgerei
doen.
1-2
Hollandaisesaus, smelten: boter, chocolade, gelatine.
5 - 25
Van tijd tot tijd mengen.
1-2
Stollen: luchtige omeletten,
gebakken eieren.
10 - 40
Met deksel bereiden.
2-3
Zachtjes aan de kook brengen 25 - 50
van rijst en gerechten op melkbasis, reeds bereide gerechten
opwarmen.
Voeg minimaal twee keer zo
veel vocht toe als rijst en roer
gerechten op melkbasis halverwege de procedure door.
3-4
Stomen van groenten, vis en
vlees.
20 - 45
Voeg een paar eetlepels vocht
toe.
4-5
Aardappelen stomen.
20 - 60
Gebruik max. ¼ l water voor
750 g aardappelen.
4-5
Bereiden van grotere hoeveelheden voedsel, stoofschotels
en soepen.
60 - 150
Tot 3 l vloeistof plus ingrediënten.
6-7
Lichtjes braden: kalfsoester,
zoals
cordon bleu van kalfsvlees, ko- nodig
teletten, rissoles, worstjes, lever, roux, eieren, pannenkoeken, donuts.
Halverwege de bereidingstijd
omdraaien.
7-8
Door-en-door gebraden, opgebakken aardappelen, lendenbiefstukken, steaks.
Halverwege de bereidingstijd
omdraaien.
9
Aan de kook brengen van water, pasta koken, aanbraden van vlees (goulash, stoofvlees), frituren van friet.
5 - 15
Aan de kook brengen van grote hoeveelheden water. PowerBoost is geactiveerd.
6.6 Koken met de wok
De inductiewok is uitstekend geschikt
voor de bereiding van 'a la minute'gerechten, met name Chinese
specialiteiten. Het gerecht moet tijdens
de korte bereidingstijd voortdurend
geroerd worden. Met inductiesystemen
kunt u snel en op de juiste temperatuur
koken. Daardoor blijven vlees en vis mals
en groente behoudt zijn kleur, smaak en
vitaminen.
Op warmte-instelling 9 en hoger heeft
de inductiewok een hoog vermogen met
een zeer snelle reactietijd. Vet en olie
worden erg snel te heet. mag slechts
voor een korte periode gebruikt worden
als u kookt met een kleine hoeveelheid
eten of olie. Anders loopt u risico de wok
te beschadigen.
Met behulp van de test met de houten
lepel kan de frituurtemperatuur goed
geschat worden. Steek de steel van een
houten lepel in het hete vet. Als er kleine
bubbeltjes naar boven komen, dan is de
16
www.aeg.com
frituurtemperatuur bereikt. Als er geen
bubbeltjes te zien zijn, dan is de
frituurtemperatuur nog niet bereikt.
Kookmethoden
Roerbakken
• Laat olie in de wok wervelen.
• Snij de ingrediënten in kleine stukjes.
Voeg saus en kruiden toe en bak het
geheel snel op een hoge stand, terwijl
u blijft roeren.
• De kooktijd is erg kort. Zorg dat de
ingrediënten voor het wokken zijn
voorbereid.
• Beginnen met de ingrediënten die de
langste kooktijd hebben.
• Roebakken is een zeer gezonde
kookmethode.
• Groenten behouden hun smaak en
kleur en blijven mooi en knapperig.
• Kleine stukjes vlees blijven mals.
Frituren
• De wok biedt een zeer lage
temperatuurdaling en u verbruikt
weinig olie.
• De gerechten die gefrituurd worden,
nemen door de constante
temperatuur weinig vet op.
• Vlees, vis, aardappelen, groente, enz.
behouden een gelijkmatige kleur en
korst en daardoor hun typische
smaak.
• Alleen speciaal voor frituren geschikte
vetten gebruiken.
Pocheren / Kloppen
• De gewelfde vorm van de wok maakt
hem geschikt voor het opkloppen van
crèmes, sabayone, botersauzen,
beslag voor koekjes- of parfait zonder
waterbad bij 65° C tot 80° C.
Te sudderen
• Sudderen: voor het koken van
voedsel (bijvoorbeeld knoedels) net
onder het kookpunt.
Stoven
• Als u het voedsel in het eigen vocht
kookt, of een heel klein beetje vet en
ander vocht toevoegt.
• Gebruik deze methode voor het
koken van voedsel met een hoog
watergehalte (zoals groenten, vis en
fruit), met een deksel op gematigde
warmte, om de smaak te behouden.
Stomen
• Dit is een gezonde kookmethode,
waarbij de inhoud en kleur van de
voedingsstoffen in het eten goed
bewaard blijft.
Gebruik vet en olie
Als de temperatuur te hoog is, begint
het vet te roken. Deze temperatuur
wordt het 'rookpunt' genoemd.
Vet / Olie
Max. temperatuur °C
Rookpunt
°C
Boter
130
150
Varkensvet
170
200
Rundervet
180
210
Olijfolie
180
200
Zonnebloemolie
200
220
Pindaolie
200
235
Kokosolie
200
240
Gebruik PowerBoost voor het verwarmen
van grote hoeveelheden water.
• Koken: voor het koken van voedsel
(bijvoorbeeld spaghetti) op het
kookpunt.
7. ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
7.1 Algemene informatie
• Maak de kookplaat na ieder gebruik
schoon.
• Gebruik altijd kookgerei met een
schone bodem.
NEDERLANDS
• Krassen of donkere vlekken op de
oppervlakte hebben geen invloed op
de werking van de kookplaat.
• Gebruik een specifiek
schoonmaakmiddel voor het
oppervlak van de kookplaat.
• Gebruik een speciale schraper voor
de glazen plaat.
7.2 De kookplaat
schoonmaken
• Verwijder direct: gesmolten
kunststof, plastic folie, suiker en
suikerhoudend voedsel, anders kan
dit schade aan de kookplaat
veroorzaken. Doe voorzichtig om
brandwonden te voorkomen. Gebruik
de speciale schraper op de glazen
plaat en verwijder resten door het
blad over het oppervlak te schuiven.
• Verwijder nadat de kookplaat
voldoende is afgekoeld: kalk- en
17
waterkringen, vetspatten en
metaalachtig glanzende
verkleuringen. Reinig de kookplaat
met een vochtige doek en een beetje
niet-schurend reinigingsmiddel.
Droog de kookplaat na reiniging af
met een zachte doek.
• Verkleuring glanzende metalen
verwijderen: reinig het glazen
oppervlak met een doek en een
oplossing van water met azijn.
7.3 De wok schoonmaken
• Maak de binnen en buitenkant van de
wok na elk gebruik schoon met
afwasmiddel.
• Week zwaar vuil los met heet water.
Maak de wok schoon met een
chroomstaalreiniger en een spons.
• Blauwe verkleuring, kalkvlekken of
andere vlekken kunt u het best
verwijderen met azijn of citroensap.
8. PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
8.1 Wat moet u doen als...
Storing
Mogelijke oorzaak
Oplossing
U kunt de kookplaat niet inschakelen of bedienen.
De kookplaat is niet aange- Controleer of de kookplaat
sloten op een stopcontact of goed is aangesloten op het
is niet goed geïnstalleerd.
lichtnet. Raadpleeg het aansluitdiagram.
De zekering is doorgeslagen.
Ga na of de zekering de oorzaak van de storing is. Als de
zekeringen keer op keer
doorslaan, neemt u contact
op met een erkende installateur.
U hebt 2 of meer sensorvelden tegelijk aangeraakt.
Raak slechts één tiptoets tegelijk aan.
Er ligt water of er zitten vetspatten op het bedieningspaneel.
Reinig het bedieningspaneel.
18
www.aeg.com
Storing
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Er klinkt een geluidssignaal
en de kookplaat wordt uitgeschakeld.
Er klinkt een geluidssignaal
als de kookplaat wordt uitgeschakeld.
U hebt een of meer tiptoetsen afgedekt.
Verwijder het voorwerp van
de tiptoetsen.
De kookplaat schakelt uit.
U hebt iets op sensorveld
gezet.
Verwijder het object van de
tiptoets.
De restwarmte-indicator
gaat niet aan.
De zone is niet heet, omdat
hij slechts kortstondig is bediend of de sensor beschadigd is.
Als de kookzone lang genoeg in werking is geweest
om heet te zijn, neemt u
contact op met de klantenservice.
Er klinkt geen geluidsignaal De signalen zijn uit.
wanneer u de tiptoetsen van
het bedieningspaneel aanraakt.
gaat branden.
Kinderbeveiligingsinrichting
of Vergrendelen werkt.
De bedieningsbalk knippert. Er staat geen kookgerei op
de zone, of de zone is niet
volledig bedekt.
en een getal gaat branden.
Activeer het geluid. Raadpleeg "Dagelijks gebruik".
Raadpleeg "Dagelijks gebruik".
Zet kookgerei op de zone,
zodat het kookgerei de zone
volledig bedekt.
Het kookgerei is niet geschikt.
Gebruik geschikt kookgerei.
Zie 'Aanwijzingen en tips'.
De diameter van de bodem
van het kookgerei is te klein
voor de zone.
Gebruik kookgerei met de
juiste afmetingen. Raadpleeg "Technische gegevens".
Er heeft zich een fout in de
kookplaat voorgedaan.
Schakel de kookplaat uit en
na 30 seconden weer in.
Wanneer weer verschijnt,
trekt u de stekker van de
kookplaat uit het stopcontact. Steek de stekker van de
kookplaat er na 30 seconden
weer in. Als het probleem
zich blijft voordoen, neem
dan contact op met een erkend servicecentrum.
U kunt een constant piepge- De elektrische aansluiting is
luid horen.
onjuist.
Trek de stekker van de kookplaat uit het stopcontact.
Laat de installatie controleren door een erkende elektricien.
NEDERLANDS
8.2 Als u het probleem niet
kunt oplossen...
19
apparaat wordt het bezoek van de
onderhoudstechnicus van de
klantenservice of de vakhandelaar in
rekening gebracht, zelfs tijdens de
garantieperiode. De instructies over het
service center en de garantiebepalingen
vindt u in het garantieboekje.
Als u niet zelf het probleem kunt
verhelpen, neem dan contact op met uw
verkoper of de serviceafdeling. Zie voor
deze gegevens het typeplaatje. Verzeker
u ervan dat u de kookplaat correct
gebruikt heeft. Bij onjuist gebruik van het
9. TECHNISCHE GEGEVENS
9.1 Typeplaatje
Model IWE41600KB
Type 61 A1A 81 AD
Inductie 3.2 kW
Ser.Nr. .................
AEG
PNC 949 597 553 00
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Gemaakt in Duitsland
3.2 kW
9.2 Specificatie kookzones
Nominaal vermogen PowerBoost [W]
(max warmte-instelling) [W]
PowerBoost maximale duur [min]
Diameter van de
kookzone [mm]
2300
5
300
3200
10. MILIEUBESCHERMING
Recycleer de materialen met het
apparaten gemarkeerd met het symbool
symbool . Gooi de verpakking in een
geschikte afvalcontainer om het te
recycleren. Bescherm het milieu en de
volksgezondheid en recycleer op een
correcte manier het afval van elektrische
en elektronische apparaten. Gooi
niet weg met het huishoudelijk afval.
Breng het product naar het milieustation
bij u in de buurt of neem contact op met
de gemeente.
20
www.aeg.com
TABLE DES MATIÈRES
1. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ...............................................................................20
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ......................................................................................23
3. INSTALLATION..........................................................................................................25
4. DESCRIPTION DE L'APPAREIL.................................................................................29
5. UTILISATION QUOTIDIENNE.................................................................................. 30
6. CONSEILS.................................................................................................................. 33
7. ENTRETIEN ET NETTOYAGE...................................................................................36
8. DÉPANNAGE.............................................................................................................36
9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES....................................................................... 38
POUR DES RÉSULTATS PARFAITS
Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour qu'il vous offre des
performances irréprochables pour longtemps, en intégrant des technologies
innovantes qui vous simplifient la vie grâce à des caractéristiques que vous ne
trouverez pas forcément sur des appareils ordinaires. Veuillez prendre quelques
instants pour lire cette notice afin d'utiliser au mieux votre appareil.
Visitez notre site Internet pour :
Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations :
www.aeg.com/webselfservice
Enregistrez votre produit pour obtenir un meilleur service :
www.registeraeg.com
Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour
votre appareil :
www.aeg.com/shop
SERVICE APRÈS-VENTE
Utilisez toujours des pièces d'origine.
Avant de contacter le service après-vente, assurez-vous de disposer des
informations suivantes : Modèle, PNC, numéro de série.
Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique.
Avertissement/Consignes de sécurité
Informations générales et conseils
Informations en matière de protection de l'environnement
Sous réserve de modifications.
1.
INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez
soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne
pourra être tenu pour responsable des blessures et
dégâts résultant d'une mauvaise installation ou
FRANÇAIS
21
utilisation. Conservez toujours les instructions dans un
lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.
1.1 Sécurité des enfants et des personnes
vulnérables
•
•
•
•
•
•
•
•
Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus
de 8 ans, ainsi que des personnes dont les capacités
physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou
dont les connaissances et l'expérience sont
insuffisantes, à condition d'être surveillés ou d'avoir
reçu des instructions concernant l'utilisation sécurisée
de l'appareil et de comprendre les risques encourus.
Les enfants entre 3 et 8 ans et les personnes ayant un
handicap très important et complexe doivent être
tenus à l'écart de l'appareil, à moins d'être surveillés
en permanence.
Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à
l'écart de l'appareil, à moins d'être surveillés en
permanence.
Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants
et jetez-les convenablement.
Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil
lorsqu'il est en cours de fonctionnement ou lorsqu'il
refroidit. Les parties accessibles peuvent devenir
chaudes en cours d'utilisation.
Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité
enfants, nous vous recommandons de l'activer.
Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre
une opération de maintenance sur l'appareil sans
surveillance.
1.2 Sécurité générale
•
AVERTISSEMENT : L'appareil et ses parties
accessibles deviennent chauds pendant son
fonctionnement. Veillez à ne pas toucher les éléments
chauffants.
22
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AVERTISSEMENT : Il peut être dangereux de laisser
chauffer de la graisse ou de l'huile sans surveillance
sur une table de cuisson car cela pourrait provoquer
un incendie.
N'essayez JAMAIS d'éteindre un feu avec de l'eau.
Éteignez l'appareil puis couvrez les flammes, par
exemple avec un couvercle ou une couverture
ignifuge.
ATTENTION : L'appareil ne doit pas être branché à
l'alimentation en utilisant un appareil de connexion
externe comme un minuteur, ou branché à un circuit
qui est régulièrement activé/désactivé par un
fournisseur d'énergie.
ATTENTION : Toute cuisson doit être surveillée. Une
cuisson courte doit être surveillée en permanence.
AVERTISSEMENT : Risque d'incendie ! N'entreposez
rien sur les surfaces de cuisson.
Ne posez pas d'objets métalliques tels que couteaux,
fourchettes, cuillères ou couvercles sur la table de
cuisson car ils pourraient chauffer.
N'utilisez pas l'appareil avant de l'avoir installé dans la
structure encastrée.
N'utilisez pas de nettoyeur vapeur pour nettoyer
l'appareil.
Après utilisation, éteignez toujours la zone de cuisson
à l'aide de la manette de commande correspondante
et ne vous fiez pas à la détection des récipients.
Si la surface vitrocéramique / en verre est fissurée,
éteignez l'appareil et débranchez-le. Si l'appareil est
branché à l'alimentation secteur directement en
utilisant une boîte de jonction, retirez le fusible pour
déconnecter l'appareil de l'alimentation secteur. Dans
tous les cas, contactez le service après-vente agréé.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, un service de maintenance
agréé ou un technicien qualifié afin d'éviter tout
danger.
FRANÇAIS
•
23
AVERTISSEMENT : Utilisez uniquement les dispositifs
de protection pour table de cuisson conçus ou
indiqués comme adaptés par le fabricant de l'appareil
de cuisson dans les instructions d'utilisation, ou les
dispositifs de protection pour table de cuisson
intégrés à l'appareil. L'utilisation de dispositifs de
protection non adaptés peut entraîner des accidents.
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ
2.1 Installation
AVERTISSEMENT!
L'appareil doit être installé
uniquement par un
professionnel qualifié.
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure
corporelle ou de dommages
matériels.
• Retirez l'intégralité de l'emballage.
• N'installez pas et ne branchez pas un
appareil endommagé.
• Suivez scrupuleusement les
instructions d'installation fournies
avec l'appareil.
• Respectez l'espacement minimal
requis par rapport aux autres
appareils et éléments.
• Soyez toujours vigilants lorsque vous
déplacez l'appareil car il est lourd.
Utilisez toujours des gants de sécurité
et des chaussures fermées.
• Isolez les surfaces découpées à l'aide
d'un matériau d'étanchéité pour
éviter que la moisissure ne provoque
de gonflements.
• Protégez la partie inférieure de
l'appareil de la vapeur et de
l'humidité.
• N'installez pas l'appareil près d'une
porte ou sous une fenêtre. Les
récipients chauds risqueraient de
tomber de l'appareil lors de
l'ouverture de celles-ci.
• Si l'appareil est installé au-dessus de
tiroirs, assurez-vous qu'il y a
suffisamment d'espace entre le fond
de l'appareil et le tiroir supérieur pour
que l'air puisse circuler.
• Le dessous de l'appareil peut devenir
très chaud. Veillez à installer un
panneau de séparation sous l'appareil
pour en bloquer l'accès. Ce panneau
peut être en contreplaqué, provenir
d'un autre meuble de cuisine, et doit
être composé d'un matériau non
inflammable.
• Le panneau de séparation doit couvrir
entièrement l'espace sous la table de
cuisson.
• Assurez-vous de laisser un espace de
ventilation de 2 mm entre le plan de
travail et l'avant de l'appareil qui est
installé dessous. La garantie ne
couvre pas les dommages causés par
l'absence d'un espace de ventilation
adéquat.
2.2 Branchement électrique
AVERTISSEMENT!
Risque d'incendie ou
d'électrocution.
• L’ensemble des branchements
électriques doit être effectué par un
technicien qualifié.
• L’appareil doit être relié à la terre.
• Avant toute intervention, assurez-vous
que l'appareil est débranché.
• Vérifiez que les paramètres figurant
sur la plaque signalétique
correspondent aux données
électriques de votre réseau.
• Assurez-vous que l'appareil est bien
installé. Un câble d'alimentation lâche
et inapproprié ou une fiche (si
présente) non serrée peuvent être à
l'origine d'une surchauffe des bornes.
• Utilisez le câble d'alimentation
électrique approprié.
24
www.aeg.com
• Ne laissez pas le câble d'alimentation
s'emmêler.
• Assurez-vous qu'une protection antiélectrocution est installée.
• Utilisez un collier anti-traction sur le
câble.
• Assurez-vous que le câble
d'alimentation ou la fiche (si présente)
n'entrent pas en contact avec les
surfaces brûlantes de l'appareil ou les
récipients brûlants lorsque vous
branchez l'appareil à des prises
électriques situées à proximité.
• L’appareil ne doit pas être raccordé à
l’aide d'une prise multiple ou d'un
prolongateur.
• Veillez à ne pas endommager la fiche
secteur (si présente) ni le câble
d'alimentation. Contactez notre
service après-vente agréé ou un
électricien pour remplacer le câble
d'alimentation s'il est endommagé.
• La protection contre les chocs des
parties sous tension et isolées doit
être fixée de telle manière qu’elle ne
puisse pas être enlevée sans outils.
• Ne branchez la fiche d’alimentation à
la prise de courant qu’à la fin de
l’installation. Assurez-vous que la
prise principale est accessible une fois
l’appareil installé.
• Si la prise de courant est lâche, ne
branchez pas la fiche d'alimentation
secteur.
• Ne tirez jamais sur le câble
d’alimentation électrique pour
débrancher l’appareil. Tirez toujours
sur la fiche de la prise secteur.
• N’utiliser que des dispositifs
d’isolation corrects : coupe-circuits de
protection de ligne, fusibles. (les
fusibles à visser doivent être retirés du
support), un disjoncteur différentiel et
des contacteurs.
• L'installation électrique doit être
équipée d'un dispositif d'isolement à
coupure omnipolaire. Le dispositif
d'isolement doit présenter une
distance d'ouverture des contacts
d'au moins 3 mm.
2.3 Utilisation
AVERTISSEMENT!
Risque de blessures, de
brûlures ou d'électrocution.
• Avant la première utilisation, retirez
les emballages, les étiquettes et les
films de protection (si présents).
• Cet appareil est exclusivement
destiné à une utilisation domestique.
• Ne modifiez pas les caractéristiques
de cet appareil.
• Assurez-vous que les orifices de
ventilation ne sont pas bouchés.
• Ne laissez jamais l'appareil sans
surveillance pendant son
fonctionnement.
• Éteignez les zones de cuisson après
chaque utilisation.
• Ne vous fiez pas uniquement au
détecteur de récipient.
• Ne posez pas de couverts ou de
couvercles sur les zones de cuisson.
Elles sont chaudes.
• N'utilisez jamais cet appareil avec les
mains mouillées ou lorsqu'il est en
contact avec de l'eau.
• N'utilisez jamais l'appareil comme
plan de travail ou comme plan de
stockage.
• Si la surface de l'appareil présente
des fêlures, débranchez
immédiatement l'appareil pour éviter
tout risque d'électrocution.
• Les porteurs de pacemakers doivent
rester à une distance minimale de
30 cm des zones de cuisson à
induction lorsque l'appareil est en
cours de fonctionnement.
• Lorsque vous versez un aliment dans
de l'huile chaude, elle peut
éclabousser.
AVERTISSEMENT!
Risque d'incendie et
d'explosion.
• Les graisses et l'huile chaudes
peuvent dégager des vapeurs
inflammables. Tenez les flammes ou
les objets chauds éloignés des
graisses et de l'huile lorsque vous
vous en servez pour cuisiner.
• Les vapeurs dégagées par l'huile très
chaude peuvent provoquer une
combustion spontanée.
FRANÇAIS
• L'huile qui a servi contient des restes
d'aliments pouvant provoquer un
incendie à température plus faible
que l'huile n'ayant jamais servi.
• Ne placez pas de produits
inflammables ou d'éléments imbibés
de produits inflammables à l'intérieur
ou à proximité de l'appareil, ni sur
celui-ci.
AVERTISSEMENT!
Risque d'endommagement
de l'appareil.
• Ne laissez pas de récipients chauds
sur le bandeau de commande.
• Ne posez pas de couvercle de
casserole chaud sur la surface en
verre de la table de cuisson.
• Ne laissez pas le contenu des
récipients s'évaporer entièrement.
• Prenez soin de ne pas laisser tomber
d'objets ou de récipients sur
l'appareil. Sa surface risque d'être
endommagée.
• Ne faites jamais fonctionner les zones
de cuisson avec des récipients de
cuisson vides ou sans aucun récipient
de cuisson.
• Ne placez jamais de papier aluminium
sur l'appareil.
• N'utilisez pas de récipients en fonte
ou en aluminium, ni de récipients
dont le fond est endommagé et
rugueux. Ils risqueraient de rayer le
verre ou la surface vitrocéramique.
Soulevez toujours ces objets lorsque
vous devez les déplacer sur la surface
de cuisson.
• Cet appareil est exclusivement
destiné à un usage culinaire. Ne
l'utilisez pas pour des usages autres
que celui pour lequel il a été conçu, à
des fins de chauffage par exemple.
25
2.4 Entretien et Nettoyage
• Nettoyez régulièrement l'appareil afin
de maintenir le revêtement en bon
état.
• Éteignez l'appareil et laissez-le
refroidir avant de le nettoyer.
• Débranchez l’appareil de
l'alimentation électrique avant toute
opération de maintenance.
• Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur
pour nettoyer l'appareil.
• Nettoyez l'appareil avec un chiffon
doux humide. Utilisez uniquement
des produits de lavage neutres.
N'utilisez pas de produits abrasifs, de
tampons à récurer, de solvants ni
d'objets métalliques.
2.5 Maintenance
• Pour réparer l'appareil, contactez un
service après-vente agréé.
• Utilisez exclusivement des pièces
d'origine.
2.6 Mise au rebut
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure ou
d'asphyxie.
• Contactez votre service municipal
pour obtenir des informations sur la
marche à suivre pour mettre l'appareil
au rebut.
• Débranchez l'appareil de
l'alimentation électrique.
• Coupez le câble d'alimentation au ras
de l'appareil et mettez-le au rebut.
3. INSTALLATION
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
3.1 Avant l'installation
Avant d'installer la table de cuisson,
notez les informations de la plaque
signalétique ci-dessous. La plaque
signalétique se trouve au bas de la table
de cuisson.
Numéro de série ....................
26
www.aeg.com
3.2 Tables de cuisson
intégrées
Les tables de cuisson encastrables ne
peuvent être mises en fonctionnement
qu'après avoir été installées dans des
meubles et sur des plans de travail
homologués et adaptés.
3.3 Câble d'alimentation
• La table de cuisson est fournie avec
un câble d'alimentation.
• Pour remplacer le câble
d'alimentation endommagé, utilisez le
type de câble suivant : H05V2V2-F qui
doit supporter une température
minimale de 90 °C. Contactez votre
service après-vente.
3.5 Assemblage
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
3.4 Installation du joint Installation superposée
1. Nettoyez la zone de découpe du
plan de travail.
2. Placez le joint de 2x6 mm fourni sur
le bord inférieur de la table de
cuisson, le long du bord externe de
la surface vitrocéramique. N'étirez
pas le joint. Assurez-vous que les
extrémités du joint se trouvent au
milieu d'un bord latéral de la table
de cuisson.
3. Lorsque vous découpez le joint,
ajoutez quelques millimètres de
longueur.
4. Rassemblez les deux extrémités du
joint.
min.
12 mm
min.
2 mm
FRANÇAIS
3.6 Installation de plusieurs
tables de cuisson
min. 2 mm
A
B
< 20 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
27
Accessoires fournis : barre
d'accouplement, silicone résistant à la
chaleur, forme en caoutchouc, bande
d'étanchéité.
N'utilisez qu'un silicone
spécial résistant à la chaleur.
min
30 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
Découpe du plan de travail
min. 2 mm
A
Distance
du mur
minimum 50 mm
Longueur
490 mm
Largeur
la somme de toutes les largeurs des appareils que vous
installez moins 20 mm
B
Exemple :
> 20 mm
360 mm
+
360 mm
-
20 mm
=
700 mm
490 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
520 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
Assemblage
• Calculez les bonnes dimensions de
découpe.
• Préparez la découpe du plan de
travail.
• Placez les appareils sur une surface
souple (par exemple une couverture)
avec la face inférieure orientée vers le
haut.
28
www.aeg.com
• Dans le cas du Teppan Yaki, fixez la
bande d’étanchéité fournie sur son
bord inférieur, le long du bord
extérieur de la vitrocéramique. Vissez
légèrement les plaques de fixation
dans les bons trous dans le boîtier de
protection.
• Insérez le premier appareil dans la
découpe du plan de travail. Montez la
barre d'accouplement sous l’appareil
de sorte que la moitié de sa largeur
soit toujours visible : elle supportera
l’appareil suivant.
• Pour le Teppan Yaki, vissez
légèrement les plaques de fixation sur
le plan de travail par en dessous (à
l’avant et à l’arrière de l’appareil).
• Insérez l’appareil suivant dans la
découpe du plan de travail. Veillez à
ce que les bords avant des appareils
soient au même niveau.
• Fixez les appareils autres que le
Teppan Yaki à l’aide de ressorts à
intégrer.
• Pour finir, serrez les vis du Teppan
Yaki.
• Utilisez le silicone pour étanchéiser
les écarts entre les appareils et ceux
entre les appareils et le plan de
travail.
• Appuyez fermement la forme en
caoutchouc contre la vitrocéramique
et déplacez-la lentement le long des
bords pour faire sortir l’excès de
silicone.
• Mettez de l’eau savonneuse sur le
silicone et lissez les bords avec votre
doigt.
• Ne touchez pas le silicone tant qu'il
n'a pas durci. Cela peut prendre une
journée.
• Enlevez soigneusement l’excès de
silicone avec un rasoir.
• Nettoyez la surface en verre.
FRANÇAIS
29
4. DESCRIPTION DE L'APPAREIL
4.1 Description de la table de
cuisson
1 Surface de cuisson à induction
2 Bandeau de commande
1
300 mm
2
4.2 Description du bandeau de commande
1
2
3 4 5 6 7
9
8
1
Pour allumer et éteindre la table
de cuisson.
6
Pour sélectionner les fonctions du
Minuteur.
2
Pour activer et désactiver la
fonction Verrouillage ou Dispositif de
sécurité enfants.
7
/
Pour augmenter et diminuer
la durée.
3
CountUp Timer voyant.
4
Minuteur dégressif voyant.
5 Affichage du minuteur : 00 99 minutes.
4.3 OptiHeat Control (voyant
de chaleur résiduelle
3 niveaux)
AVERTISSEMENT!
/
/
Il y a risque de
brûlures par la chaleur
résiduelle.
Les voyants indiquent le niveau de
chaleur résiduelle des zones de cuisson
8
Pour activer PowerBoost.
9 Pour sélectionner un niveau de
cuisson : 0 - 9.
que vous utilisez actuellement. Lorsque
la table de cuisson est éteinte, les
voyants sont toujours visibles. Une fois la
table de cuisson assez froide, ils
disparaissent. Les voyants des zones
voisines peuvent également s'allumer,
même si vous ne les utilisez pas.
Les zones de cuisson à induction
génèrent la chaleur nécessaire
directement sur le fond des récipients de
cuisson. La vitrocéramique est chauffée
par la chaleur des récipients.
30
www.aeg.com
4.4 Accessoires
Poêle WOK P 6.0 (fournie)
N'utiliser que la poêle WOK
fournie.
390 mm, 6 litres, 1 manches, acier
inoxydable.
5. UTILISATION QUOTIDIENNE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
La relation entre le niveau de cuisson
et la durée après laquelle la table de
cuisson s'éteint :
5.1 Activation et désactivation
Niveau de cuisson
La table de cuisson
s'éteint au bout de
Appuyez sur
pendant 1 seconde pour
activer ou désactiver la table de cuisson.
Le bandeau de commande s'allume
lorsque vous allumez la table de cuisson
et s'éteint lorsque vous éteignez la table
de cuisson.
1-2
6 heures
3-4
5 heures
5
4 heures
6-9
1,5 heures
5.2 Arrêt automatique
Cette fonction arrête la table de
cuisson automatiquement si :
• vous n'avez placé aucun récipient sur
la table de cuisson pendant
50 secondes,
• vous ne réglez pas le niveau de
cuisson dans les 50 secondes après
avoir posé le récipient,
• vous avez renversé quelque chose ou
placé un objet sur le bandeau de
commande pendant plus de
10 secondes (une casserole, un
torchon). Lorsque vous entendez le
signal sonore, la table de cuisson
s'éteint. Enlevez l’objet ou nettoyez le
bandeau de commande.
• la table de cuisson surchauffe (par ex.
lorsqu'un récipient chauffe à vide).
Laissez la zone de cuisson refroidir
avant d'utiliser à nouveau la table de
cuisson.
• vous ne désactivez pas la zone de
cuisson ou ne modifiez pas le niveau
de cuisson. Après un certain temps, la
table de cuisson s'éteint.
5.3 Utilisation du wok
Posez soigneusement la poêle wok dans
la cuvette. Ne pas secouer la poêle wok
lorsqu’elle est dans la cuvette.
ATTENTION!
Assurez-vous que la poignée
ne frappe pas ou ne raye pas
la surface. Vous risqueriez
d'endommager la table de
cuisson.
5.4 Niveau de cuisson
Pour régler ou changer le niveau de
cuisson d'une zone de cuisson, touchez
le réglage souhaité sur le bandeau de
sélection, ou faites glisser votre doigt le
long du bandeau de sélection.
FRANÇAIS
Lorsque vous placez un récipient sur la
zone et que vous sélectionnez un niveau
de cuisson, celui-ci reste inchangé
pendant les 2 minutes qui suivent le
retrait du récipient. Si vous reposez le
récipient sur la zone de cuisson durant ce
laps de temps, le niveau de cuisson est
réactivé. Dans le cas contraire, la zone de
cuisson se désactive.
Cette fonction donne plus de puissance
à la zone de cuisson à induction
appropriée, en fonction de la taille du
récipient. La fonction peut être activée
pour une durée limitée uniquement.
Appuyez sur
pour activer la fonction
sur la zone de cuisson.
Le symbole devient rouge.
La fonction se désactive
automatiquement.
Pour connaître les valeurs de
durée maximales, reportezvous au chapitre
« Caractéristiques
techniques ».
5.6 Minuteur
clignote. Pour
.
Pour désactiver la fonction : appuyez sur
. Les voyants
et
s'allument.
ou
pour
s'affiche. Vous pouvez
que
également régler le niveau de cuisson
sur 0. Un signal sonore retentit alors, et
le minuteur est annulé.
CountUp Timer (Minuteur
progressif)
Cette fonction permet de vérifier la
durée de fonctionnement d'une zone de
cuisson.
Appuyez deux fois sur
fonction.
pour activer la
devient rouge, le minuteur
Le voyant
commence automatiquement le
décompte.
Pour désactiver la fonction : appuyez sur
. Lorsque les voyants s'allument,
Utilisez cette fonction pour régler la
durée de fonctionnement d'une zone de
cuisson, uniquement pour une session.
Sélectionnez d'abord le niveau de
cuisson de la zone de cuisson, puis
réglez la fonction.
1. Appuyez sur
pour activer la
fonction ou modifier la durée.
Les chiffres du minuteur,
s'allument.
sonore retentit et
éteindre le signal, appuyez sur
appuyez sur
Minuteur dégressif
et
s'éteignent. devient
, , et
rouge.
Lorsque la durée s'est écoulée, un signal
Appuyez sur la touche
5.5 PowerBoost
31
les voyants
devient rouge et
devient blanc.
Si le minuteur n'est pas réglé, tous les
voyants s'éteignent au bout de
4 secondes.
2. Appuyez sur
ou
pour régler la
durée (00 - 99 minutes).
Au bout de 3 secondes, le décompte
démarre automatiquement. Les voyants
.
Minuterie
Vous pouvez utiliser cette fonction
lorsque la table de cuisson est allumée
mais que les zones de cuisson sont
éteintes.
Pour voir le bandeau de commande,
placez un récipient sur une zone de
cuisson.
1. Appuyez sur
jusqu'à ce que le
devienne rouge pour
voyant
activer la fonction.
ou
pour
2. Appuyez sur la touche
régler la durée.
La fonction démarre automatiquement
au bout de 4 secondes. Les voyants
,
, et
disparaissent.
reste rouge.
Lorsque la fonction est réglée, vous
pouvez retirer le récipient.
32
www.aeg.com
Lorsque la durée s'est écoulée, un signal
clignote. Touchez
sonore retentit et
pour arrêter le signal sonore.
Pour désactiver la fonction : appuyez sur
. Les voyants
et
Appuyez sur la touche
que
s'allument.
ou
pour
s'affiche.
Cette fonction est sans effet
sur le fonctionnement de la
zone de cuisson.
5.7
Verrouillage
Vous pouvez verrouiller le bandeau de
commande pendant que le
fonctionnement de la table de cuisson.
Vous éviterez ainsi une modification
accidentelle du réglage du niveau de
cuisson.
Vous devez activer la
fonction pour chaque
appareil séparément.
Réglez d'abord le niveau de cuisson.
Appuyez sur
pour activer la fonction.
Le symbole devient rouge et clignote.
Pour désactiver la fonction, appuyez sur
la touche
. Le symbole devient blanc.
Lorsque vous éteignez la
table de cuisson, cette
fonction est également
désactivée.
5.8 Dispositif de sécurité
enfants
Cette fonction permet d'éviter une
utilisation involontaire de la table de
cuisson.
Vous devez activer la
fonction pour chaque
appareil séparément.
Commencez par allumer la table de
cuisson et ne sélectionnez aucun niveau
de cuisson.
Appuyez sur
jusqu'à ce qu'elle
devienne rouge pour activer la fonction.
Les bandeaux de sélection disparaissent.
Éteignez la table de cuisson.
Lorsque vous éteignez la
table de cuisson, la fonction
est de toujours activée.
Pour désactiver la fonction le temps
d'une cuisson : allumez la table de
cuisson en appuyant sur
.
s'allume.
Appuyez sur
jusqu'à ce qu'elle
devienne blanche. Les bandeaux de
sélection apparaissent. Réglez le niveau
de cuisson dans les 50 secondes.Vous
pouvez faire fonctionner la table de
cuisson. Lorsque vous éteignez la table
de cuisson avec
toujours activée.
, la fonction est de
Pour désactiver la fonction de façon
permanente : allumez la table de
cuisson et ne sélectionnez aucun niveau
jusqu'à ce
de cuisson. Appuyez sur
qu'elle devienne blanche. Les bandeaux
de sélection apparaissent. Éteignez la
table de cuisson.
5.9 OffSound Control
(Activation et désactivation
des signaux sonores)
Éteignez d'abord la table de cuisson.
1. Appuyez sur
pendant 3 secondes
pour activer la fonction.
L'affichage s'allume, puis s'éteint.
2. Appuyez sur
ou
pendant 3 secondes.
s'allume.
du
3. Appuyez sur la touche
minuteur pour choisir l'une des
options suivantes :
•
- les signaux sonores sont
désactivés
•
- les signaux sonores sont
activés
4. Pour confirmer le réglage, attendez
que la table de cuisson s'éteigne
automatiquement.
Lorsque cette fonction est réglée sur
, l'appareil émet des signaux sonores
uniquement lorsque :
• vous appuyez sur
FRANÇAIS
• Minuterie se termine
• Minuteur dégressif se termine
33
• vous posez un objet sur le bandeau
de commande.
6. CONSEILS
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
6.1 Récipients
N'utilisez la table de cuisson
qu'avec le wok d'origine à la
base arrondie.
AVERTISSEMENT!
N'utilisez pas d'ustensiles de
cuisson ayant un fond plat.
Le fonctionnement sûr
conformément à la norme
EN60335 ne peut être
garanti qu'avec le wok
fourni.
Sur les zones de cuisson à
induction, un champ
électromagnétique puissant
chauffe les récipients très
rapidement.
Utilisez des récipients
adaptés aux zones de
cuisson à induction.
Matériaux des récipients
• adaptés : fonte, acier, acier émaillé,
acier inoxydable, fond multicouche
(homologué par le fabricant).
• inadaptés : aluminium, cuivre, laiton,
verre, céramique, porcelaine.
Les plats de cuisson conviennent pour
l'induction si :
• une petite quantité d'eau contenue
dans un récipient chauffe dans un bref
laps de temps sur une zone de
cuisson réglée sur le niveau de
cuisson maximal.
• un aimant adhère au fond du plat de
cuisson.
6.2 Bruits pendant le
fonctionnement
Si vous entendez :
• un craquement : le récipient est
composé de différents matériaux
(conception « sandwich »).
• un sifflement : vous utilisez une zone
de cuisson avec un niveau de
puissance élevé et le récipient est
composé de différents matériaux
(conception « sandwich »).
• un bourdonnement : vous utilisez un
niveau de puissance élevé.
• un cliquetis : une commutation
électrique se produit.
• un sifflement, un bourdonnement : le
ventilateur fonctionne.
Ces bruits sont normaux et n'indiquent
pas une anomalie de l'appareil.
6.3 Économies d'énergie
• Si possible, couvrez toujours les
récipients avec un couvercle pendant
la cuisson.
• Déposez toujours le récipient sur la
zone de cuisson avant de mettre
celle-ci en fonctionnement.
• Vous pouvez utiliser la chaleur
résiduelle pour conserver les aliments
au chaud ou pour faire fondre.
6.4 Öko Timer (Minuteur Éco)
Pour réaliser des économies d'énergie, la
zone de cuisson se désactive
automatiquement avant le signal du
minuteur. La différence de temps de
fonctionnement dépend du niveau et de
la durée de cuisson.
6.5 Exemples de cuisson
Le rapport entre le niveau de cuisson et
la consommation énergétique de la zone
de cuisson n'est pas linéaire. Lorsque
vous augmentez le niveau de cuisson,
cela n'est pas proportionnel avec
l'augmentation de la consommation
d'énergie. Cela veut dire qu'une zone de
cuisson avec le niveau de cuisson moyen
utilise moins de la moitié de sa
puissance.
34
www.aeg.com
Les données du tableau sont
fournies à titre indicatif
uniquement.
Niveau de
cuisson
Utilisation :
Durée
(min)
Conseils
1
Conserver les aliments cuits au au bechaud.
soin
Placez un couvercle sur le récipient.
1-2
Sauce hollandaise, faire fondre : beurre, chocolat, gélatine.
5 - 25
Mélangez de temps en temps.
1-2
Solidifier : omelettes, œufs cocotte.
10 - 40
Couvrez pendant la cuisson.
2-3
Faire mijoter des plats à base
de riz et de laitage, réchauffer
des plats cuisinés.
25 - 50
Ajoutez au moins deux fois
plus d'eau que de riz. Remuez
les plats à base de lait durant
la cuisson.
3-4
Cuire à la vapeur des légumes, 20 - 45
du poisson et de la viande.
Ajoutez quelques cuillerées à
soupe de liquide.
4-5
Cuire des pommes de terre à
la vapeur.
20 - 60
Utilisez ¼ l d'eau max. pour
750 g de pommes de terre.
4-5
Cuire de grandes quantités
d'aliments, des ragoûts et des
soupes.
60 - 150
Ajoutez jusqu’à 3 litres de liquide, plus les ingrédients.
6-7
Faire revenir : escalopes, corau bedons bleus de veau, côtelettes, soin
rissolettes, saucisses, foie,
roux, œufs, crêpes, beignets.
Retournez à la moitié du
temps.
7-8
Cuisson à température élevée 5 - 15
des pommes de terre rissolées,
filets, steaks.
Retournez à la moitié du
temps.
9
Faire bouillir de l'eau, cuire des pâtes, griller de la viande (goulasch, bœuf
braisé), cuire des frites.
Faites bouillir une grande quantité d'eau. PowerBoost est activée.
6.6 Cuisson au wok
Le wok à induction convient
particulièrement bien à la préparation de
mets « à la minute », notamment aux
spécialités chinoises. Les aliments
doivent être constamment tournés
pendant la cuisson de brève durée.
Grâce au système de chauffage par
induction, vous pouvez cuisiner très vite
et à un niveau de chaleur élevé. La
viande et le poisson restent juteux et les
légumes conservent leur couleur, leur
saveur et leurs vitamines.
Au niveau de cuisson 9 et plus, le wok à
induction allie une puissance élevée à un
temps de réaction très rapide. La graisse
et l'huile chauffent très rapidement.
FRANÇAIS
Quand il commence à y avoir de la
fumée, c'est trop chaud. PowerBoost
doit uniquement être utilisé pendant une
courte période si vous cuisinez avec une
faible quantité d'aliments ou d'huile.
Vous risquez d'endommager le wok.
Il est possible d’évaluer correctement la
température de friture en ayant recours
au test de la cuillère en bois. Plongez le
manche d’une cuillère en bois dans la
graisse chaude. Si de petites bulles
remontent, la température de friture est
atteinte. En l’absence de petites bulles,
la température de friture n’est pas
encore atteinte.
Modes de cuisson
Faire sauter
• Faites tourner le wok avec de l'huile.
• Découpez les ingrédients en petits
morceaux. Ajoutez les sauces et les
assaisonnements et faites cuire
rapidement à grand feu en remuant
constamment.
• Le temps de cuisson est très court.
Assurez-vous que les ingrédients
soient à disposition avant de
commencer à cuisiner.
• Commencez par les ingrédients dont
le temps de cuisson est le plus long.
• Faire sauter est un mode de cuisson
très sain.
• Les légumes ont une grande saveur,
conservent leur couleur et restent
croquants.
• Les morceaux de viande restent
tendres.
Frire
• Le wok occasionne une très faible
chute de température et offre une
faible consommation d'huile.
• Les aliments devant être frits
absorbent peu de graisse grâce à une
température constante.
• La viande, le poisson, les légumes,
etc., ont une couleur et une croûte
régulières, ce qui garantit une saveur
typique.
• N‘utiliser que des graisses spéciales
friture.
Pocher / fouetter
• La forme incurvée du wok est idéale
pour fouetter des crèmes, des
sabayons, des sauces au beurre, des
35
pâtes pour parfaits ou biscuits sans
bain-marie de 65° à 80°C.
Faire mijoter
• Faire bouillir : pour cuire les aliments
(par exemple, les spaghettis) jusqu'au
point d'ébullition.
• Faire mijoter : pour cuire les aliments
(par exemple, les boulettes de pâte)
juste avant le point d'ébullition.
Cuire à l'étuvée
• Cuisez les aliments dans leur propre
jus, ou ajoutez un peu de matière
grasse et autre liquide.
• Utilisez cette méthode pour cuire les
aliments à forte teneur en eau (tels
que légumes, poissons et fruits) en
mettant un couvercle et choisissant
une chaleur modérée afin de
préserver le goût.
Cuire à la vapeur
• Il s'agit d'un mode de cuisson doux
qui permet de conserver une grande
partie des substances nutritives des
aliments ainsi que leur couleur.
Utilisation des graisses et des huiles
Si la température est trop élevée, la
graisse se met à fumer. C'est ce qu'on
appelle le « point de fumée ».
Graisse /
huile
Température max. (°C)
Point de fumée (°C)
Beurre
130
150
Graisse de
porc
170
200
Graisse de
bœuf
180
210
Huile d'olive 180
200
Huile de
tournesol
200
220
Huile d'arachide
200
235
Huile de
200
noix de coco
240
Utilisez PowerBoost pour chauffer de
grandes quantités d'eau.
36
www.aeg.com
7. ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
7.1 Informations générales
• Nettoyez la table de cuisson après
chaque utilisation.
• Utilisez toujours un récipient dont le
fond est propre.
• Les rayures ou les taches sombres sur
la surface n'ont aucune incidence sur
le fonctionnement de la table de
cuisson.
• Utilisez un nettoyant spécialement
adapté à la surface de la table de
cuisson.
• Utilisez un racloir spécial pour la vitre.
7.2 Nettoyage de la table de
cuisson
• Enlevez immédiatement : le
plastique fondu, les feuilles de
plastique, le sucre et les aliments
contenant du sucre car la saleté peut
endommager la table de cuisson.
Veillez à ne pas vous brûler. Tenez le
racloir spécial incliné sur la surface
vitrée et faites glisser la lame du
racloir pour enlever les salissures.
• Une fois que la table de cuisson a
suffisamment refroidi, enlevez :
traces de calcaire et d'eau,
projections de graisse, décolorations
métalliques luisantes. Nettoyez la
table de cuisson à l'aide d'un chiffon
humide et d'un détergent non abrasif.
Après le nettoyage, séchez la table de
cuisson à l'aide d'un chiffon doux.
• Pour retirer les décolorations
métalliques brillantes : utilisez une
solution d'eau additionnée de
vinaigre et nettoyez la surface vitrée
avec un chiffon.
7.3 Nettoyage du wok
• Nettoyez soigneusement l’intérieur et
l’extérieur du wok à l’aide d’un peu
de détergent après chaque utilisation.
• Ramollissez les salissures tenaces en
faisant tremper la poêle dans de l’eau
chaude. Nettoyez le wok avec un
agent nettoyant pour acier chromé et
une éponge.
• Les décolorations de couleur bleue,
les taches de calcaire ou de blanc
d’œuf peuvent facilement être
éliminées à l’aide de jus de citron ou
de vinaigre.
8. DÉPANNAGE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
8.1 Que faire si…
Problème
Cause possible
Solution
Vous ne pouvez pas allumer
la table de cuisson ni la faire
fonctionner.
La table de cuisson n'est pas
connectée à une source
d'alimentation électrique ou
le branchement est incorrect.
Vérifiez que la table de cuisson est correctement branchée à une source d'alimentation électrique. Reportezvous au schéma de branchement.
FRANÇAIS
Problème
37
Cause possible
Solution
Le fusible a disjoncté.
Vérifiez que le fusible est
bien la cause de l'anomalie.
Si les fusibles disjonctent de
manière répétée, faites appel à un électricien qualifié.
Vous avez appuyé sur pluN'appuyez que sur une seule
sieurs champs de capteur en touche sensitive à la fois.
même temps.
Il y a de l'eau ou des taches Nettoyez le bandeau de
de graisse sur le bandeau de commande.
commande.
Un signal sonore retentit et
la table de cuisson s'éteint.
Un signal sonore retentit
lorsque la table de cuisson
est éteinte.
Vous avez posé quelque
chose sur une ou plusieurs
touches sensitives.
Retirez l'objet des touches
sensitives.
La table de cuisson s'éteint.
Vous avez posé quelque
Retirez l'objet de la touche
chose sur la touche sensitive sensitive.
.
Le voyant de chaleur résiduelle ne s'allume pas.
La zone de cuisson n'est pas
chaude parce qu'elle n'a
fonctionné que peu de
temps ou le capteur est endommagé.
Aucun signal sonore ne se
Les signaux sonores sont
fait entendre lorsque vous
désactivés.
appuyez sur les touches sensitives du bandeau.
s'allume.
Le bandeau de sélection clignote.
Si la zone a eu assez de
temps pour chauffer, faites
appel à votre service aprèsvente.
Activez les signaux sonores.
Reportez-vous au chapitre
« Utilisation quotidienne ».
Dispositif de sécurité enfants Reportez-vous au chapitre
ou Verrouillage est activée.
« Utilisation quotidienne ».
Il n'y a aucun récipient sur la Placez un récipient sur la zozone ou la zone n'est pas en- ne et assurez-vous qu'il coutièrement couverte.
vre entièrement la zone de
cuisson.
Le récipient n'est pas adapté.
Utilisez des récipients adaptés. Reportez-vous au chapitre « Conseils ».
Le diamètre du fond du réci- Utilisez un récipient de dipient de cuisson est trop pe- mensions appropriées. Retit pour la zone.
portez-vous au chapitre
« Caractéristiques techniques ».
38
www.aeg.com
Problème
et un chiffre s’affichent.
Cause possible
Solution
Une erreur s'est produite
dans la table de cuisson.
Éteignez la table de cuisson
et rallumez-la au bout de
30 secondes. Si s'affiche à
nouveau, débranchez la table de cuisson de la prise
électrique. Au bout de
30 secondes, rebranchez la
table de cuisson. Si le problème persiste, contactez le
service après-vente agréé.
Un bip constant se déclenche.
Le branchement électrique
n'est pas adapté.
8.2 Si vous ne trouvez pas de
solution...
Débranchez l'appareil de
l'alimentation électrique.
Demandez à un électricien
qualifié de vérifier l'installation.
l'appareil. En cas d'erreur de
manipulation de la part de l'utilisateur, le
déplacement du technicien du service
après-vente ou du vendeur pourra être
facturé, même en cours de garantie. Les
instructions relatives au service aprèsvente et aux conditions de garantie
figurent dans le livret de garantie.
Si vous ne trouvez pas de solution au
problème, veuillez contacter votre
revendeur ou un service après-vente
agréé. Veuillez lui fournir les informations
se trouvant sur la plaque signalétique.
Assurez-vous d'utiliser correctement
9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
9.1 Plaque signalétique
Modèle IWE41600KB
Type 61 A1A 81 AD
Induction 3.2 kW
Numéro de série ..........
AEG
PNC 949 597 553 00
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Fabriqué en Allemagne
3.2 kW
9.2 Caractéristiques de la zone de cuisson
Puissance nominale
(niveau de cuisson
maximum) [W]
PowerBoost [W]
PowerBoost durée Diamètre de la zone
maximale [min]
de cuisson [mm]
2300
3200
5
300
FRANÇAIS
39
10. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le
électroniques. Ne jetez pas les appareils
symbole . Déposez les emballages
dans les conteneurs prévus à cet effet.
Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité,
recyclez vos produits électriques et
portant le symbole avec les ordures
ménagères. Emmenez un tel produit
dans votre centre local de recyclage ou
contactez vos services municipaux.
40
www.aeg.com
INHALTSVERZEICHNIS
1. SICHERHEITSHINWEISE........................................................................................... 40
2. SICHERHEITSANWEISUNGEN.................................................................................43
3. MONTAGE................................................................................................................. 46
4. GERÄTEBESCHREIBUNG......................................................................................... 49
5. TÄGLICHER GEBRAUCH.......................................................................................... 50
6. TIPPS UND HINWEISE.............................................................................................. 53
7. REINIGUNG UND PFLEGE....................................................................................... 55
8. FEHLERSUCHE.......................................................................................................... 56
9. TECHNISCHE DATEN...............................................................................................58
FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE
Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es
geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den
innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können.
Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden
sind. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum Lesen, um seine Vorzüge
kennen zu lernen.
Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:
Sich Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs- und ServiceInformationen zu holen:
www.aeg.com/webselfservice
Ihr Produkt für einen besseren Service zu registrieren:
www.registeraeg.com
Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät zu kaufen:
www.aeg.com/shop
REPARATUR- UND KUNDENDIENST
Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile für Ihre Produkte.
Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst
wenden: Modell, Produktnummer (PNC), Seriennummer.
Diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild.
Warnungs-/Sicherheitshinweise
Allgemeine Informationen und Empfehlungen
Informationen zum Umweltschutz
Änderungen vorbehalten.
1.
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des
Geräts zuerst die Bedienungsanleitung. Bei
Verletzungen oder Schäden infolge nicht
ordnungsgemäßer Montage oder Verwendung
DEUTSCH
41
übernimmt der Hersteller keine Haftung. Bewahren Sie
die Anleitung zum Nachschlagen an einem sicheren und
zugänglichen Ort auf.
1.1 Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen
Personen
•
•
•
•
•
•
•
•
Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und
Personen mit eingeschränkten physischen,
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit
mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen
nur dann verwendet werden, wenn sie durch eine für
ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt
werden oder in die sichere Verwendung des Geräts
eingewiesen wurden und die mit dem Gerät
verbundenen Gefahren verstanden haben.
Kinder zwischen 3 und 8 Jahren und Personen mit
schweren Behinderungen oder Mehrfachbehinderung
müssen vom Gerät ferngehalten werden, wenn sie
nicht ständig beaufsichtigt werden.
Halten Sie Kinder unter 3 Jahren vom Gerät fern,
wenn sie nicht ständig beaufsichtigt werden.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von
Kindern fern und entsorgen Sie es auf angemessene
Weise.
Halten Sie Kinder und Haustiere während des Betriebs
oder der Abkühlphase vom Gerät fern. Die
zugänglichen Geräteteile werden beim Betrieb sehr
heiß.
Falls Ihr Gerät mit einer Kindersicherung ausgestattet
ist, empfehlen wir, diese einzuschalten.
Kinder dürfen keine Reinigung und Wartung ohne
Beaufsichtigung durchführen.
1.2 Allgemeine Sicherheit
•
WARNUNG: Das Gerät und die zugänglichen
Geräteteile werden während des Betriebs heiß. Seien
42
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sie vorsichtig und berühren Sie niemals die
Heizelemente.
WARNUNG: Kochen mit Fett oder Öl auf einem
unbeaufsichtigten Kochfeld ist gefährlich und kann zu
einem Brand führen.
Versuchen Sie NIEMALS, ein Feuer mit Wasser zu
löschen, sondern schalten Sie das Gerät aus und
decken Sie die Flamme ab, z.B. mit einem Deckel
oder einer Feuerlöschdecke.
VORSICHT: Das Gerät darf nicht durch ein externes
Schaltgerät, wie einer Zeitschaltuhr, mit Strom
versorgt oder an einen Schaltkreis angeschlossen
werden, der vom einem Programm regelmäßig einund ausgeschaltet wird.
VORSICHT: Der Kochvorgang muss überwacht
werden. Ein kurzer Kochvorgang muss kontinuierlich
überwacht werden.
WARNUNG: Brandgefahr: Legen Sie keine
Gegenstände auf dem Kochfeld ab.
Legen Sie keine Metallgegenstände wie Messer,
Gabeln, Löffel oder Topfdeckel auf die Oberfläche
des Kochfelds, da diese heiß werden können.
Verwenden Sie ds Gerät nicht, bevor es in den
Einbauschrank gesetzt wird.
Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem
Dampfstrahlreiniger.
Schalten Sie die Kochzone nach dem Gebrauch ab
und verlassen Sie sich nicht auf die Topferkennung.
Hat die Glaskeramik-/Glasoberfläche einen Sprung,
schalten Sie das Gerät aus und nehmen Sie es vom
Stromnetz. Falls das Gerät direkt mit dem Stromnetz
verbunden ist und nicht getrennt werden kann,
nehmen Sie die Sicherung für den Anschluss heraus,
um die Stromversorgung zu unterbrechen.
Verständigen Sie in jedem Fall den autorisierten
Kundendienst.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom
Hersteller, seinem autorisierten Kundenservice oder
DEUTSCH
•
43
einer gleichermaßen qualifizierten Person
ausgetauscht werden, um Gefahrenquellen zu
vermeiden.
WARNUNG: Verwenden Sie nur Schutzabdeckungen
des Herstellers des Kochgeräts, von ihm in der
Bedienungsanleitung als geeignete und empfohlene
Schutzabdeckungen oder die im Gerät enthaltene
Schutzabdeckung. Es besteht Unfallgefahr durch die
Verwendung ungeeigneter Schutzabdeckungen.
2. SICHERHEITSANWEISUNGEN
2.1 Montage
WARNUNG!
Die Montage des Geräts
darf nur von einer
qualifizierten Fachkraft
durchgeführt werden.
WARNUNG!
Verletzungsgefahr sowie
Risiko von Schäden am
Gerät.
• Entfernen Sie das gesamte
Verpackungsmaterial.
• Montieren Sie ein beschädigtes Gerät
nicht und benutzen Sie es nicht.
• Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.
• Die Mindestabstände zu anderen
Geräten und Küchenmöbeln sind
einzuhalten.
• Seien Sie beim Umsetzen des Gerätes
vorsichtig, da es sehr schwer ist.
Tragen Sie stets
Sicherheitshandschuhe und festes
Schuhwerk.
• Dichten Sie die Ausschnittskanten mit
einem Dichtungsmittel ab, um ein
Aufquellen durch Feuchtigkeit zu
verhindern.
• Schützen Sie die Geräteunterseite vor
Dampf und Feuchtigkeit.
• Installieren Sie das Gerät nicht direkt
neben einer Tür oder unter einem
Fenster. So kann heißes Kochgeschirr
nicht herunterfallen, wenn die Tür
oder das Fenster geöffnet wird.
• Wird das Gerät über Schubladen
eingebaut, achten Sie darauf, dass
zwischen dem Geräteboden und der
oberen Schublade ein ausreichender
Abstand für die Luftzirkulation
vorhanden ist.
• Der Boden des Geräts kann heiß
werden. Achten Sie darauf eine
feuerfeste Trennplatte aus Sperrholz,
Küchenmöbelmaterial oder einem
anderen nicht entflammbaren
Material unter dem Gerät
anzubringen, damit der Boden nicht
zugänglich ist.
• Die Trennplatte muss den gesamten
Bereich unter dem Kochfeld
abdecken.
• Achten Sie darauf, dass zwischen der
Arbeitsplatte und dem Gerät darunter
ein Abstand von 2 mm zur Belüftung
frei gelassen wird. Schäden, die durch
das Fehlen eines Belüftungsabstands
entstehen, sind von der Garantie
ausgenommen.
2.2 Elektrischer Anschluss
WARNUNG!
Brand- und
Stromschlaggefahr.
• Alle elektrischen Anschlüsse sind von
einem geprüften Elektriker
vorzunehmen.
• Das Gerät muss geerdet sein.
• Vor der Durchführung jeglicher
Arbeiten muss das Gerät von der
elektrischen Stromversorgung
getrennt werden.
44
www.aeg.com
• Stellen Sie sicher, dass die Daten auf
dem Typenschild mit den elektrischen
Nennwerten der Netzspannung
übereinstimmen.
• Vergewissern Sie sich, dass das Gerät
ordnungsgemäß installiert ist. Lockere
und unsachgemäße Kabel oder
Stecker (falls vorhanden) können die
Klemme überhitzen.
• Stellen Sie sicher, dass Sie das
richtige Kabel für den elektrischen
Netzanschluss verwenden.
• Achten Sie darauf, dass das Netzkabel
nicht lose hängt oder sich verheddert.
• Sorgen Sie dafür, dass ein
Berührungsschutz installiert wird.
• Verwenden Sie die Zugentlastung für
das Kabel.
• Stellen Sie beim elektrischen
Anschluss des Gerätes sicher, dass
das Netzkabel oder ggf. der
Netzstecker nicht mit dem heißen
Gerät oder heißem Kochgeschirr in
Berührung kommt.
• Verwenden Sie keine
Mehrfachsteckdosen oder
Verlängerungskabel.
• Achten Sie darauf, Netzstecker (falls
vorhanden) und Netzkabel nicht zu
beschädigen. Wenden Sie sich zum
Austausch eines beschädigten
Netzkabels an unseren autorisierten
Kundendienst oder eine
Elektrofachkraft.
• Alle Teile, die gegen direktes
Berühren schützen, sowie die
isolierten Teile müssen so befestigt
werden, dass sie nicht ohne Werkzeug
entfernt werden können.
• Stecken Sie den Netzstecker erst nach
Abschluss der Montage in die
Steckdose. Stellen Sie sicher, dass der
Netzstecker nach der Montage noch
zugänglich ist.
• Falls die Steckdose lose ist, schließen
Sie den Netzstecker nicht an.
• Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn
Sie das Gerät von der
Stromversorgung trennen möchten.
Ziehen Sie stets am Netzstecker.
• Verwenden Sie nur geeignete
Trenneinrichtungen: Überlastschalter,
Sicherungen (Schraubsicherungen
müssen aus dem Halter entfernt
werden können),
Fehlerstromschutzschalter und
Schütze.
• Die elektrische Installation muss eine
Trenneinrichtung aufweisen, mit der
Sie das Gerät allpolig von der
Stromversorgung trennen können.
Die Trenneinrichtung muss mit einer
Kontaktöffnungsbreite von
mindestens 3 mm ausgeführt sein.
2.3 Gebrauch
WARNUNG!
Verletzungs-, Verbrennungsund Stromschlaggefahr.
• Entfernen Sie vor dem ersten
Gebrauch das gesamte
Verpackungsmaterial, die Aufkleber
und Schutzfolie (falls vorhanden).
• Dieses Gerät ist ausschließlich zur
Verwendung im Haushalt bestimmt.
• Nehmen Sie keine technischen
Änderungen am Gerät vor.
• Die Lüftungsöffnungen dürfen nicht
abgedeckt werden.
• Lassen Sie das Gerät bei Betrieb nicht
unbeaufsichtigt.
• Schalten Sie die Kochzonen nach
jedem Gebrauch aus.
• Verlassen Sie sich nicht auf die
Topferkennung.
• Legen Sie kein Besteck und keine
Topfdeckel auf die Kochzonen.
Anderenfalls werden sie sehr heiß.
• Bedienen Sie das Gerät nicht mit
feuchten oder nassen Händen oder
wenn es mit Wasser in Kontakt
gekommen ist.
• Benutzen Sie das Gerät nicht als
Arbeits- oder Abstellfläche.
• Hat die Geräteoberfläche einen
Sprung, trennen Sie das Gerät
umgehend von der
Spannungsversorgung. Dies dient zur
Vermeidung eines Stromschlags.
• Benutzer mit einem Herzschrittmacher
müssen einen Mindestabstand von
30 cm zu den Induktionskochzonen
einhalten, wenn das Gerät in Betrieb
ist.
• Wenn Sie Nahrungsmittel in heißes Öl
geben, kann dieses spritzen.
WARNUNG!
Brand- und Explosionsgefahr
DEUTSCH
• Erhitzte Öle und Fette können
brennbare Dämpfe freisetzen. Halten
Sie Flammen und erhitzte
Gegenstände beim Kochen mit
Fetten und Ölen von diesen fern.
• Die von sehr heißem Öl freigesetzten
Dämpfe können eine Selbstzündung
verursachen.
• Bereits verwendetes Öl kann
Lebensmittelreste enthalten und
schon bei niedrigeren Temperaturen
eher einen Brand verursachen als
frisches Öl.
• Laden Sie keine entflammbaren
Produkte oder Gegenstände, die mit
entflammbaren Produkten benetzt
sind, in das Gerät und stellen Sie
solche nicht in die Nähe oder auf das
Gerät.
WARNUNG!
Risiko von Schäden am
Gerät.
• Stellen Sie kein heißes Kochgeschirr
auf das Bedienfeld.
• Legen Sie keine heißen Topfdeckel
auf die Glasoberfläche des
Kochfeldes.
• Lassen Sie das Kochgeschirr nicht
leerkochen.
• Lassen Sie keine Gegenstände oder
Kochgeschirr auf das Gerät fallen. Die
Oberfläche könnte beschädigt
werden.
• Schalten Sie die Kochzonen niemals
ein, wenn sich kein Kochgeschirr
darauf befindet, oder wenn das
Kochgeschirr leer ist.
• Legen Sie keine Alufolie auf das
Gerät.
• Kochgeschirr aus Gusseisen,
Aluminium oder mit beschädigten
Böden kann die Glas- bzw.
Glaskeramikoberfläche verkratzen.
Heben Sie das Kochgeschirr stets an,
wenn Sie es auf der Kochfläche
umsetzen möchten.
• Dieses Gerät ist nur zum Kochen
bestimmt. Jeder andere Gebrauch ist
45
als bestimmungsfremd anzusehen,
zum Beispiel das Beheizen eines
Raums.
2.4 Reinigung und Pflege
• Reinigen Sie das Gerät regelmäßig,
um eine Verschlechterung des
Oberflächenmaterials zu verhindern.
• Schalten Sie das Gerät vor dem
Reinigen aus und lassen Sie es
abkühlen.
• Trennen Sie das Gerät vor
Wartungsarbeiten von der
Spannungsversorgung.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit
Wasserspray oder Dampf.
• Reinigen Sie das Geräts mit einem
weichen, feuchten Tuch. Verwenden
Sie ausschließlich Neutralreiniger.
Benutzen Sie keine Scheuermittel,
scheuernde
Reinigungsschwämmchen,
Lösungsmittel oder
Metallgegenstände.
2.5 Service
• Wenden Sie sich zur Reparatur des
Geräts an den autorisierten
Kundendienst.
• Verwenden Sie ausschließlich
Originalersatzteile.
2.6 Entsorgung
WARNUNG!
Verletzungs- und
Erstickungsgefahr.
• Für Informationen zur
ordnungsgemäßen Entsorgung des
Geräts wenden Sie sich an die
zuständige kommunale Behörde vor
Ort.
• Trennen Sie das Gerät von der
Stromversorgung.
• Schneiden Sie das Netzkabel in der
Nähe des Geräts ab, und entsorgen
Sie es.
46
www.aeg.com
3. MONTAGE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
3.5 Montage
3.1 Vor der Montage
Notieren Sie vor der Montage des
Kochfelds folgende Daten, die Sie auf
dem Typenschild finden. Das
Typenschild ist auf dem Boden des
Kochfelds angebracht.
min.
500mm
min.
50mm
Seriennummer ............
3.2 Einbau-Kochfelder
Einbau-Kochfelder dürfen nur nach dem
Einbau in normgerechte, passende
Einbaumöbel und Arbeitsplatten
betrieben werden.
3.3 Anschlusskabel
• Das Kochfeld wird mit einem
Anschlusskabel geliefert.
• Ersetzen Sie ein defektes Netzkabel
durch den Kabeltyp H05V2V2-F, der
einer Temperatur von mindestens 90
°C standhält. Wenden Sie sich an den
Kundendienst vor Ort.
3.4 Anbringen der Dichtung Aufliegende Montage
1. Reinigen Sie die Arbeitsplatte um
den Ausschnittbereich.
2. Bringen Sie das mitgelieferte 2 x 6
mm Dichtungsband umlaufend auf
der Unterseite des Kochfelds entlang
des äußeren Randes der
Glaskeramikscheibe an. Dabei nicht
dehnen. Stellen Sie sicher, dass sich
die Enden des Dichtungsbands in
der Mitte auf einer der Seiten des
Kochfelds befinden.
3. Geben Sie einige Millimeter zur
Länge hinzu, wenn Sie das
Dichtungsband zuschneiden.
4. Fügen Sie die beiden Enden des
Dichtungsbands zusammen.
min.
2mm
DEUTSCH
47
min. 2 mm
min.
12 mm
min.
2 mm
A
B
> 20 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
3.6 Montage von mehr als
einem Kochfeld
min. 2 mm
A
B
< 20 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
Mitgeliefertes Zubehör:
Verbindungsschiene, hitzebeständiges
Silikon, Gummiprofil, Dichtungsband.
Verwenden Sie nur
spezielles, hitzebeständiges
Silikon.
min
30 mm
Ausschnitt in der Arbeitsplatte
Abstand
zur Wand
min. 50 mm
Länge
490 mm
Breite
Summe der Breiten aller Geräte, die installiert werden,
minus 20 mm
www.aeg.com
Beispiel:
+
360 mm
-
20 mm
=
700 mm
• Setzen Sie das nächste Gerät in den
Ausschnitt. Stellen Sie sicher, dass die
Vorderkanten der Geräte auf der
gleichen Höhe sind.
490 mm
360 mm
520 mm
48
Montage
• Berechnen Sie die richtigen
Abmessungen des Ausschnitts.
• Bereiten Sie den Ausschnitt in der
Arbeitsplatte vor.
• Legen Sie die Geräte auf eine weiche
Oberfläche (z.B. eine Decke) mit der
Unterseite nach oben.
• Bringen Sie beim Teppan Yaki das
mitgelieferte Dichtungsband
umlaufend auf seiner Unterseite
entlang des äußeren Randes der
Glaskeramikscheibe an. Schrauben
Sie die Befestigungsplatten in die
entsprechenden Öffnungen im
Schutzkasten ein.
• Setzen Sie das erste Gerät in den
Ausschnitt. Montieren Sie die
Verbindungsschiene unter dem Gerät
so, dass noch die Hälfte ihrer Breite
sichtbar ist - sie stützt das nächste
Gerät.
• Schrauben Sie beim Teppan Yaki die
Befestigungsplatten von unten (vorne
und hinten am Gerät) lose an die
Arbeitsplatte.
• Befestigen Sie alle Gerät mit
Ausnahme des Teppan Yaki mit
Schnappfedern.
• Ziehen Sie zum Schluss die Schrauben
des Teppan Yaki fest.
• Dichten Sie die Spalten zwischen den
Geräten und zwischen den Geräten
und der Arbeitsplatte mit Silikon ab.
• Drücken Sie das Gummiprofil fest
gegen die Glaskeramik und führen Sie
es langsam entlang der Kanten, um
überschüssiges Silikon
herauszudrücken.
• Geben Sie etwas Seifenlauge auf das
Silikon und glätten Sie die Kanten mit
Ihrem Finger.
• Berühren Sie das Silikon nicht, bevor
es ausgehärtet ist. Dies kann einen
Tag dauern.
• Entfernen Sie das herausgedrückte
Silikon vorsichtig mit einer
Rasierklinge.
• Reinigen Sie die Glasfläche.
DEUTSCH
49
4. GERÄTEBESCHREIBUNG
4.1 Kochfeldanordnung
1 Induktionskochfläche
2 Bedienfeld
1
300 mm
2
4.2 Bedienfeldanordnung
1
2
3 4 5 6 7
9
8
1
Ein- und Ausschalten des
Kochfeldes.
6
Zum Auswählen der TimerFunktionen.
2
Ein- und Ausschalten der
Verriegeln oder Kindersicherung.
7
/
Zeit.
3
Anzeige CountUp Timer.
4
Anzeige Kurzzeitmesser.
5 Timer-Anzeige: 00 - 99 Minuten.
4.3 OptiHeat Control
(Restwärmeanzeige, 3-stufig)
WARNUNG!
/ / Es besteht
Verbrennungsgefahr durch
Restwärme.
Die Anzeigen zeigen den
Restwärmegrad der Kochzonen an, die
Sie gerade verwenden. Wenn das
Kochfeld ausgeschaltet wird, leuchten
die Anzeigen weiterhin. Sie erlöschen,
wenn das Kochfeld abgekühlt ist. Die
Anzeigen der benachbarten Kochzonen
Erhöhen oder Verringern der
8
Zum Einschalten von PowerBoost.
9 Einstellen der Kochstufe: 0 - 9.
können auch dann leuchten, wenn Sie sie
nicht benutzen.
Die Induktionskochzonen erzeugen die
erforderliche Hitze zum Kochen direkt im
Boden des Kochgeschirrs. Die
Glaskeramik wird nur durch die Wärme
des Kochgeschirrs erhitzt.
4.4 Zubehör
WOK-Pfanne P 6.0 (mitgeliefert)
Verwenden Sie nur die
mitgelieferte WOK-Pfanne.
390 mm, 6 Liter, 1 Griffe, Edelstahl.
50
www.aeg.com
5. TÄGLICHER GEBRAUCH
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
5.1 Ein- und Ausschalten
Berühren Sie
1 Sekunde lang, um das
Kochfeld ein- oder auszuschalten.
Das Bedienfeld wird nach Einschalten
des Kochfelds eingeschaltet und nach
Ausschalten des Kochfelds wieder
ausgeschaltet.
Kochstufe nicht geändert wurde.
Nach einiger Zeit wird das Kochfeld
ausgeschaltet.
Verhältnis zwischen der Kochstufe und
der Zeit, nach der das Kochfeld
ausgeschaltet wird:
Temperatureinstel- Das Kochfeld wird
lung
ausgeschaltet nach
1-2
6 Std
3-4
5 Std
5.2 Abschaltautomatik
5
4 Std
Mit dieser Funktion wird das Kochfeld
in folgenden Fällen automatisch
ausgeschaltet:
6-9
1,5 Std
• Wenn Sie nicht innerhalb von 50
Sekunden ein Kochgeschirr auf das
Kochfeld stellen,
• Wenn Sie nicht innerhalb von 50
Sekunden nach Platzieren des
Kochgeschirrs eine Kochstufe
einstellen,
• Wenn das Bedienfeld mehr als 10
Sekunden mit verschütteten
Lebensmitteln oder einem
Gegenstand (Topf, Tuch usw.)
bedeckt ist. Wenn der Signalton
ertönt, wird das Kochfeld
ausgeschaltet. Entfernen Sie den
Gegenstand oder reinigen Sie das
Bedienfeld.
• Wenn das Kochfeld zu heiß wird
(wenn beispielsweise ein Topf
leerkocht). Lassen Sie die Kochzone
abkühlen, bevor Sie das Kochfeld
wieder verwenden.
• Wenn eine Kochzone nicht
ausgeschaltet wurde bzw. die
5.3 Gebrauch des Woks
Platzieren Sie die Wok-Pfanne vorsichtig
in die Cuvette. Schütteln Sie die WokPfanne nicht, während sie in der Cuvette
liegt.
VORSICHT!
Achten Sie darauf, dass die
Griffe nicht auf der
Oberfläche aufschlagen
oder sie verkratzen.
Andernfalls kann das
Kochfeld beschädigt
werden.
5.4 Kochstufe
Berühren Sie zum Einstellen oder Ändern
der Kochstufe für eine Kochzone die
Einstellskala an der gewünschten
Kochstufe oder fahren Sie mit dem
Finger entlang der Einstellskala.
DEUTSCH
51
2. Berühren Sie
oder , um die Zeit
(00 - 99 Minuten) einzustellen.
Nach 3 Sekunden wird die Zeit
automatisch heruntergezählt. Die
Wenn Sie einen Topf auf die Kochzone
stellen und die Kochstufe einstellen,
bleibt diese noch 2 Minuten, nachdem
Sie den Topf entfernt haben, aktiv.
Stellen Sie den Topf innerhalb dieser Zeit
wieder auf die Kochzone, wird die
Kochstufe wieder eingeschaltet.
Anderenfalls wird die Kochzone
ausgeschaltet.
5.5 PowerBoost
Diese Funktion stellt mehr Leistung für
die entsprechende Induktionskochzone
bereit. Diese hängt von der Größe des
Kochgeschirrs ab. Diese Funktion lässt
sich nur für eine begrenzte Zeit
einschalten.
Berühren Sie , um die Funktion für die
Kochzone einzuschalten.
Das Symbol wird rot.
Die Funktion wird automatisch
ausgeschaltet.
Bezüglich der maximalen
Einschaltdauer siehe
„Technische Daten“.
5.6 Timer
Anzeigen , , und
erlöschen.
leuchtet weiterhin rot.
Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen
ist, ertönt ein Signalton und
blinkt.
Berühren Sie zum Ausschalten des
Signaltons
.
So schalten Sie die Funktion aus:
Berühren Sie
. Die Anzeigen
oder , um
auf dem Display
einzustellen. Alternativ können Sie die
Kochstufe auf 0 stellen. Es ertönt dann
ein Signalton und der Timer wird
gelöscht.
CountUp Timer
(Garzeitmesser)
Mit dieser Funktion können Sie
feststellen, wie lange eine Kochzone
bereits in Betrieb ist.
Berühren Sie zum Einschalten der
Funktion
zweimal.
leuchtet rot und der
Die Anzeige
Timer zählt die Zeit automatisch hoch.
Ausschalten der Funktion: Berühren Sie
. Berühren Sie
leuchten.
Kurzzeitmesser
und
leuchten im Display. Verwenden Sie
, wenn die Anzeigen
Kurzzeit-Wecker
Mit dieser Funktion kann festgelegt
werden, wie lange eine Kochzone für
einen einzelnen Kochvorgang in Betrieb
sein soll.
Sie können diese Funktion verwenden,
wenn das Kochfeld eingeschaltet ist,
jedoch keine Kochzonen in Betrieb sind.
Stellen Sie eine Kochstufe ein, bevor Sie
die Funktion aktivieren.
Stellen Sie einen Topf auf eine
Kochzone, um das Bedienfeld
anzuzeigen.
1. Berühren Sie
zum Einschalten der
Funktion oder Ändern der Zeit.
Die Timer-Ziffern
und
und die Anzeigen
erscheinen im Display.
leuchtet rot und
leuchtet weiß.
Ist der Timer nicht eingestellt, erlöschen
alle Anzeigen nach 4 Sekunden.
1. Berühren Sie zum Einschalten der
Funktion
leuchtet.
, bis die Anzeige
2. Berühren Sie
einzustellen.
oder
rot
, um die Zeit
52
www.aeg.com
Die Funktion startet automatisch nach 4
Berühren Sie zum Einschalten der
Sekunden. Die Anzeigen
Funktion , bis die Anzeige rot leuchtet.
Die Einstellskalen erlöschen. Schalten Sie
das Kochfeld aus.
,
und
erlöschen.
leuchtet weiterhin rot.
Wenn Sie diese Funktion einstellen,
können Sie den Topf entfernen.
Wenn Sie das Kochfeld
ausschalten, ist diese
Funktion weiterhin aktiv.
Ausschalten der Funktion für einen
einzelnen Kochvorgang: Schalten Sie
Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen
ist, ertönt ein Signalton und
blinkt.
Berühren Sie , um das akustische
Signal auszuschalten.
das Kochfeld mit
So schalten Sie die Funktion aus:
Berühren Sie
. Die Anzeigen
leuchten. Verwenden Sie
um
und
oder
,
auf dem Display einzustellen.
Die Funktion hat keine
Auswirkung auf den Betrieb
der Kochzonen.
5.7
Verriegeln
Sie können das Bedienfeld sperren,
während das Kochfeld eingeschaltet ist.
So wird verhindert, dass die Kochstufe
versehentlich geändert wird.
Die Funktion muss für jedes
Gerät separat aktiviert
werden.
Stellen Sie zuerst die Kochstufe ein.
Berühren Sie zum Einschalten der
Funktion .
Das Symbol leuchtet rot und blinkt.
Berühren Sie zum Ausschalten der
Funktion
. Das Symbol wird weiß.
Diese Funktion wird auch
ausgeschaltet, sobald das
Kochfeld ausgeschaltet wird.
5.8 Kindersicherung
Diese Funktion verhindert eine
versehentliche Benutzung des Kochfelds.
Die Funktion muss für jedes
Gerät separat aktiviert
werden.
Schalten Sie das Kochfeld ein und stellen
Sie keine Kochstufe ein.
ein.
leuchtet.
Berühren Sie , bis die Anzeige weiß
leuchtet. Die Einstellskalen erscheinen.
Stellen Sie die Kochstufe innerhalb von
50 Sekunden ein.Sie können das
Kochfeld bedienen. Wenn Sie das
Kochfeld mit
ausschalten, ist diese
Funktion weiterhin aktiv.
So schalten Sie die Funktion dauerhaft
aus:Schalten Sie das Kochfeld ein und
wählen Sie keine Kochstufe. Berühren Sie
, bis die Anzeige weiß leuchtet. Die
Einstellskalen erscheinen. Schalten Sie
das Kochfeld aus.
5.9 OffSound Control (Ein- und
Ausschalten der Signaltöne)
Schalten Sie das Kochfeld aus.
1. Berühren Sie 3 Sekunden lang ,
um die Funktion einzuschalten.
Das Display wird ein- und ausgeschaltet.
2. Berühren Sie
oder
3 Sekunden lang.
leuchtet.
des Timers zum
3. Berühren Sie
Auswählen von:
•
- der Signalton ist
ausgeschaltet
- der Signalton ist
eingeschaltet
4. Ihre Einstellungen werden
übernommen, sobald das Kochfeld
automatisch ausgeschaltet wird.
•
Haben Sie die Funktion auf
eingestellt, ertönt der Signalton nur in
folgenden Fällen:
•
•
•
•
Bei der Berührung von
Wenn der Kurzzeit-Wecker startet
Wenn der Kurzzeitmesser startet
Wenn das Bedienfeld bedeckt ist.
DEUTSCH
53
6. TIPPS UND HINWEISE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
6.1 Kochgeschirr
Verwenden Sie auf dem
Kochfeld nur die OriginalWok-Pfanne mit rundem
Boden.
WARNUNG!
Verwenden Sie kein
Kochgeschirr mit einem
flachen Boden. Ein sicherer
Betrieb nach EN60335 ist nur
mit der mitgelieferten WokPfanne gewährleistet.
Das Kochgeschirr wird bei
Induktionskochzonen durch
ein starkes Magnetfeld sehr
schnell erhitzt.
Benutzen Sie für die
Induktionskochzonen
geeignetes Kochgeschirr.
Kochgeschirrmaterial
• Geeignet: Gusseisen, Stahl,
emaillierter Stahl, Edelstahl, ein
mehrlagiger Topfboden (wenn vom
Hersteller als geeignet markiert).
• Nicht geeignet:Aluminium, Kupfer,
Messing, Glas, Keramik, Porzellan.
Kochgeschirr eignet sich für
Induktionskochfelder, wenn:
• Wasser sehr schnell auf einer
Kochzone kocht, die auf die höchste
Stufe geschaltet ist.
• Ein Magnet am Geschirrboden
angezogen wird.
6.2 Betriebsgeräusche
Es gibt verschiedene
Betriebsgeräusche:
• Knacken: Das Kochgeschirr besteht
aus unterschiedlichen Materialien
(Sandwichkonstruktion).
• Pfeifen: Sie haben die Kochzone auf
eine hohe Stufe geschaltet und das
Kochgeschirr besteht aus
unterschiedlichen Materialien
(Sandwichkonstruktion).
• Summen: Sie haben die Kochzone auf
eine hohe Stufe geschaltet.
• Klicken: Elektrisches Umschalten .
• Rauschen, Surren: Der Lüfter ist in
Betrieb.
Die Geräusche sind normal und weisen
nicht auf eine Störung hin.
6.3 Energie sparen
• Decken Sie Kochgeschirr, wenn
möglich, mit einem Deckel ab.
• Setzen Sie das Kochgeschirr vor dem
Einschalten der Kochzone auf.
• Nutzen Sie die Restwärme, um die
Speisen warm zu halten oder zu
schmelzen.
6.4 Öko Timer (Öko-Timer)
Um Energie zu sparen, schaltet sich die
Kochzonenheizung vor dem Signal des
Kurzzeitmessers ab. Die Abschaltzeit
hängt von der eingestellten Kochstufe
und der Gardauer ab.
6.5 Anwendungsbeispiele für
das Garen
Das Verhältnis zwischen der Kochstufe
und dem Energieverbrauch der
Kochzone ist nicht linear. Bei einer
höheren Kochstufe steigt der
Energieverbrauch nicht proportional an.
Das bedeutet, dass eine Kochzone, die
auf eine mittlere Kochstufe eingestellt ist,
weniger als die Hälfte ihrer maximalen
Leistung verbraucht.
Bei den Angaben in der
folgenden Tabelle handelt
es sich um Richtwerte.
54
www.aeg.com
Kochstufe
Verwendung:
Dauer
(Min.)
Hinweise
1
Warmhalten von gegarten
Speisen.
Nach
Bedarf
Legen Sie einen Deckel auf
das Kochgeschirr.
1-2
Sauce Hollandaise, Schmelzen
von: Butter, Schokolade, Gelatine.
5 - 25
Gelegentlich umrühren.
1-2
Stocken: Lockere Omeletts,
gebackene Eier.
10 - 40
Mit Deckel garen.
2-3
Köcheln von Reis und Milchge- 25 - 50
richten, Erhitzen von Fertiggerichten.
Mindestens doppelte Menge
Flüssigkeit zum Reis geben,
Milchgerichte nach der Hälfte
der Zeit umrühren.
3-4
Dünsten von Gemüse, Fisch,
Fleisch.
20 - 45
Einige Esslöffel Flüssigkeit zugeben.
4-5
Dampfgaren von Kartoffeln.
20 - 60
Max. ¼ l Wasser für 750 g Kartoffeln verwenden.
4-5
Kochen größerer Speisemengen, Eintopfgerichte und Suppen.
60 - 150
Bis zu 3 l Flüssigkeit plus Zutaten.
6-7
Bei geringer Hitze anbraten:
Schnitzel, Cordon bleu, Kotelett, Frikadellen, Bratwürste,
Leber, Mehlschwitze, Eier,
Pfannkuchen, Donuts.
Nach
Bedarf
Nach der Hälfte der Gardauer
wenden.
7-8
Braten bei starker Hitze: Rösti,
Lendenstücke, Steaks.
5 - 15
Nach der Hälfte der Gardauer
wenden.
9
Aufkochen von Wasser, Nudeln kochen, Anbraten von Fleisch (Gulasch,
Schmorbraten), Frittieren von Pommes frites.
Aufkochen großer Mengen Wasser. PowerBoost ist eingeschaltet.
6.6 Kochen mit dem Wok
Der Induktionswok eignet sich am besten
für die Zubereitung von "a la minute"
Gerichten, insbesondere chinesischer
Spezialitäten. Das Kochgut muss
während der kurzen Bratzeit ständig
gewendet werden. Durch das
Induktionsheizsystem lässt sich im Wok
sehr schnell und bei starker Hitze garen.
Dadurch bleiben Fleisch und Fisch saftig
und Gemüse behält Farbe, Geschmack
und Vitamine.
Der Induktions-Wok hat - besonders ab
Kochstufe 9 - eine hohe Leistung bei sehr
schneller Reaktionszeit. Fette und Öle
überhitzen sehr schnell. Sobald es zu
Rauchen beginnt, ist es zu heiß.
PowerBoost darf nur kurze Zeit
eingeschaltet werden, wenn Sie kleine
Mengen Lebensmittel zubereiten oder
mit Öl garen. Andernfalls besteht die
Gefahr, den Wok zu beschädigen.
Mit der Holzlöffelprobe kann die
Frittiertemperatur gut abgeschätzt
werden. Halten Sie den Stiel eines
DEUTSCH
Holzlöffels in das heiße Fett. Steigen
kleine Bläschen auf, ist die
Frittiertemperatur erreicht. Zeigen sich
keine Bläschen, ist die Frittiertemperatur
noch nicht erreicht.
Garmethoden
Pfannenrühren
• Schwenken Sie den Wok mit Öl aus.
• Schneiden Sie die Zutaten in kleine
Stücke. Diese werden unter Zufügen
von Saucen und Gewürze bei großer
Hitze unter ständigem Rühren schnell
angebraten.
• Die Garzeit ist sehr kurz. Stellen Sie
sicher, dass alle Zutaten vorbereitet
sind, bevor Sie mit dem Kochen
beginnen.
• Beginnen Sie mit den Zutaten mit der
längsten Garzeit.
• Pfannenrühren ist eine sehr gesunde
Kochmethode.
• Gemüse behält Eigengeschmack und
Farbe und bleibt schön knackig.
• Fleischstückchen bleiben zart.
Frittieren
• Der Wok liefert einen sehr geringen
Temperaturabfall und niedrigen
Ölverbrauch.
• Frittiergut nimmt durch die konstante
Temperatur wenig Fett auf.
• Fleisch, Fisch, Kartoffeln, Gemüse etc.
erhalten eine gleichmäßige Farbe und
Kruste und damit den typischen
Geschmack.
• Nur speziell zum Frittieren geeignete
Fettstoffe verwenden.
Pochieren/Aufschlagen
• Die gewölbte Form des Woks eignet
sich hervorragend zum Aufschlagen
von Cremes, Sabayone, Buttersaucen,
Biskuit- oder Parfaitmassen ohne
Wasserbad bei 65 °C bis 80 °C.
Köcheln
55
• Köcheln: zum Kochen von Speisen
(beispielsweise Knödel) etwas unter
dem Siedepunkt.
Schmoren
• Garen im eigenen Saft, evtl. unter
Zugabe von wenig Fett und
Fremdflüssigkeit.
• Verwenden Sie diese Methode, um
Speisen mit hohem Wassergehalt (wie
Gemüse, Fisch und Früchte) mit
einem Deckel über moderater Hitze
zu garen, um den Geschmack
beizubehalten.
Dampfphase
• Dies ist eine sanfte Garmethode,
durch die in hohem Maße der
Nährstoffgehalt und die Farbe der
Speisen beibehalten werden.
Gebrauch von Fetten und Ölen
Wenn die Temperatur zu hoch ist,
beginnt das Fett zu rauchen. Diese
Temperatur wird als Rauchpunkt
bezeichnet.
Fett/Öl
Höchsttemperatur °C
Rauchpunkt
°C
Butter
130
150
Schweinefett 170
200
Rinderfett
180
210
Olivenöl
180
200
Sonnenblumenöl
200
220
Erdnussöl
200
235
Kokosöl
200
240
Verwenden Sie PowerBoost zum Erhitzen
großer Mengen Wasser.
• Kochen: zum Kochen von Speisen
(beispielsweise Spaghetti) am
Siedepunkt.
7. REINIGUNG UND PFLEGE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
7.1 Allgemeine Informationen
• Reinigen Sie das Kochfeld nach
jedem Gebrauch.
56
www.aeg.com
• Verwenden Sie stets Kochgeschirr mit
sauberen Böden.
• Kratzer oder dunkle Flecken auf der
Oberfläche beeinträchtigen die
Funktionsfähigkeit des Kochfelds
nicht.
• Verwenden Sie einen Spezialreiniger
zur Reinigung der
Kochfeldoberfläche.
• Verwenden Sie einen speziellen
Reinigungsschaber für Glas.
7.2 Reinigen des Kochfelds
• Folgendes muss sofort entfernt
werden: Geschmolzener Kunststoff,
Plastikfolie, Zucker und zuckerhaltige
Lebensmittel. Anderenfalls können
die Verschmutzungen das Kochfeld
beschädigen. Achten Sie darauf, dass
sich niemand Verbrennungen zuzieht.
Den speziellen Reinigungsschaber
schräg zur Glasfläche ansetzen und
über die Oberfläche bewegen.
• Folgendes kann nach ausreichender
Abkühlung des Kochfelds entfernt
werden: Kalk- und Wasserränder,
Fettspritzer und metallisch
schimmernde Verfärbungen. Reinigen
Sie das Kochfeld mit einem feuchten
Tuch und nicht scheuernden
Reinigungsmittel. Wischen Sie das
Kochfeld nach der Reinigung mit
einem weichen Tuch trocken.
• Entfernen Sie metallisch
schimmernde Verfärbungen:
Benutzen Sie für die Reinigung der
Glasoberfläche ein mit einer Lösung
aus Essig und Wasser angefeuchtetes
Tuch.
7.3 Reinigen des Woks
• Reinigen Sie den Wok nach jedem
Gebrauch gründlich innen und außen
mit Spülmittel.
• Weichen Sie starke Verschmutzungen
mit heißem Wasser ein. Reinigen Sie
den Wok mit einem
Chromstahlreiniger und einem
Schwamm.
• Blaue Verfärbungen, Kalkflecken oder
Eiweißflecken lassen sich am besten
mit Essig oder Zitronensaft entfernen.
8. FEHLERSUCHE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
8.1 Was tun, wenn...
Störung
Mögliche Ursache
Das Kochfeld kann nicht ein- Das Kochfeld ist nicht oder
geschaltet oder bedient wer- nicht ordnungsgemäß an die
den.
Spannungsversorgung angeschlossen.
Die Sicherung ist durchgebrannt.
Abhilfe
Prüfen Sie, ob das Kochfeld
ordnungsgemäß an die
Spannungsversorgung angeschlossen ist. Nehmen Sie
dazu den Anschlussplan zu
Hilfe.
Vergewissern Sie sich, dass
die Sicherung der Grund für
die Störung ist. Brennt die
Sicherung wiederholt durch,
wenden Sie sich an eine zugelassene Elektrofachkraft.
Zwei oder mehr Sensorfelder Berühren Sie nur ein Sensorwurden gleichzeitig berührt. feld.
DEUTSCH
Störung
57
Mögliche Ursache
Abhilfe
Auf dem Bedienfeld befinden sich Wasser- oder Fettspritzer.
Wischen Sie das Bedienfeld
ab.
Ein akustisches Signal ertönt Mindestens ein Sensorfeld
und das Kochfeld schaltet
wurde bedeckt.
ab.
Wenn das Kochfeld ausgeschaltet wird, ertönt ein
akustisches Signal.
Entfernen Sie den Gegenstand von den Sensorfeldern.
Das Kochfeld wird ausgeschaltet.
Entfernen Sie den Gegenstand vom Sensorfeld.
Sie haben etwas auf das
Sensorfeld
gestellt.
Die Restwärmeanzeige funk- Die Kochzone ist nicht heiß,
tioniert nicht.
da sie nur kurze Zeit in Betrieb war oder der Sensor ist
beschädigt.
War die Kochzone lange genug eingeschaltet, um heiß
zu sein, wenden Sie sich an
den autorisierten Kundendienst.
Es ertönt kein Signalton,
wenn Sie die Sensorfelder
des Bedienfelds berühren.
Schalten Sie den Ton ein.
Siehe „Täglicher Gebrauch“.
leuchtet auf.
Die Einstellskala blinkt.
und eine Zahl werden angezeigt.
Der Ton ist ausgeschaltet.
Kindersicherung oder Verrie- Siehe „Täglicher Gebrauch“.
geln ist eingeschaltet.
Es befindet sich kein Kochgeschirr auf der Kochzone
oder die Zone ist nicht vollständig bedeckt.
Stellen Sie das Kochgeschirr
so auf die Zone, dass sie
vollständig bedeckt wird.
Sie verwenden ungeeignetes Kochgeschirr.
Verwenden Sie geeignetes
Kochgeschirr. Siehe „Tipps
und Hinweise“.
Der Durchmesser des Kochgeschirrbodens ist zu klein
für die Kochzone.
Verwenden Sie Kochgeschirr
mit den richtigen Abmessungen. Siehe hierzu „Technische Daten“.
Es ist ein Fehler im Kochfeld
aufgetreten.
Schalten Sie das Kochfeld
aus und nach 30 Sekunden
wieder ein. Wenn erneut
erscheint, trennen Sie das
Kochfeld von der Spannungsversorgung. Schalten
Sie nach 30 Sekunden das
Kochfeld wieder ein. Tritt
das Problem weiterhin auf,
wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst.
58
www.aeg.com
Störung
Mögliche Ursache
Es ist ein konstanter Piepton
zu hören.
Unsachgemäßer elektrischer Trennen Sie das Kochfeld
Anschluss.
von der Stromversorgung.
Wenden Sie sich an eine
Elektrofachkraft zur Überprüfung der Installation.
8.2 Wenn Sie das Problem
nicht lösen können...
Abhilfe
Kochfeld korrekt bedient haben. Wenn
Sie das Gerät falsch bedient haben, fällt
auch während der Garantiezeit für die
Reparatur durch einen Techniker oder
Händler eine Gebühr an. Die
Informationen zum Kundendienst und
die Garantiebedingungen finden Sie im
Garantieheft.
Wenn Sie das Problem nicht selbst lösen
können, wenden Sie sich an Ihren
Händler oder einen autorisierten
Kundendienst. Geben Sie die Daten, die
Sie auf dem Typenschild finden, an.
Vergewissern Sie sich, dass Sie das
9. TECHNISCHE DATEN
9.1 Typenschild
Modell IWE41600KB
Typ 61 A1A 81 AD
Induktion 3.2 kW
Ser. Nr. .................
AEG
PNC 949 597 553 00
220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Made in Germany
3.2 kW
9.2 Technische Daten der Kochzone
Nennleistung
(höchste Kochstufe)
[W]
PowerBoost [W]
PowerBoost maxi- Durchmesser der
male Einschaltdau- Kochzone [mm]
er [Min.]
2300
3200
5
300
10. UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
. Entsorgen Sie die Verpackung in den
entsprechenden Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
elektronische Geräte. Entsorgen Sie
*
Geräte mit diesem Symbol nicht mit
dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu
Ihrer örtlichen Sammelstelle oder
wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt.
DEUTSCH
59
867357520-A-432019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising