Electrolux | EHF6241FOK | User manual | Electrolux EHF6241FOK Uživatelský manuál

Electrolux EHF6241FOK Uživatelský manuál
EHF6241FOK
CS
ET
PT
Varná deska
Pliidiplaat
Placa
Návod k použití
Kasutusjuhend
Manual de instruções
2
16
30
2
www.electrolux.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE......................................................................... 2
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ...............................................................................4
3. INSTALACE........................................................................................................7
4. POPIS SPOTŘEBIČE.........................................................................................8
5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ............................................................................................ 9
6. TIPY A RADY................................................................................................... 10
7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA........................................................................................ 11
8. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD................................................................................ 12
9. TECHNICKÉ ÚDAJE........................................................................................ 14
10. ENERGETICKÁ ÚČINNOST.......................................................................... 14
MYSLÍME NA VÁS
Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt,
se kterým jsou spjaty desítky let profesionálních zkušeností a inovací. Tento
důmyslný a stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho uživatele. Kdykoliv
jej proto používáte, můžete se spolehnout, že pokaždé dosáhnete skvělých
výsledků.
Vítá Vás Electrolux.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registerelectrolux.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.electrolux.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
1.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku
ČESKY
3
nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy
uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho
budoucí použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.
Děti ve věku tří až osmi let a osoby s rozsáhlým a
komplexním postižením bez stálého dozoru držte z
dosahu spotřebiče.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne,
nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu
přibližovaly. Přístupné části jsou horké.
Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní
pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho dostupné části se
mohou během používání zahřát na vysokou teplotu.
Nedotýkejte se topných článků.
Spotřebič nepoužívejte spolu s externím časovačem
nebo samostatným dálkovým ovládáním.
VAROVÁNÍ: Příprava jídel s tuky či oleji na varné
desce bez dozoru může být nebezpečná a způsobit
požár.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Oheň se NIKDY nesnažte uhasit vodou, ale vypněte
spotřebič a poté plameny zakryjte např. víkem nebo
hasicí rouškou.
POZOR: U vaření je vždy nutné vykonávat dohled. U
krátkodobého vaření je nutné vykonávat dohled
nepřetržitě.
VAROVÁNÍ: Nebezpečí požáru: Nepokládejte věci na
varnou desku.
Na varnou desku nepokládejte žádné kovové
předměty jako nože, vidličky, lžíce nebo pokličky,
protože by se mohly zahřát na velmi vysokou teplotu.
K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na
páru.
Je-li sklokeramický nebo skleněný povrch desky
prasklý, vypněte spotřebič a odpojte ho od síťového
napájení. V případě, že spotřebič je k elektrické síti
připojen prostřednictvím rozvodné skříňky, spotřebič
odpojte od napájení vyjmutím pojistky. V každém
případě kontaktujte autorizované servisní středisko.
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, servisní technik nebo osoba s
podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k
úrazu.
VAROVÁNÍ: Používejte pouze kryt varné desky přímo
od výrobce varného spotřebiče nebo takový kryt, který
výrobce spotřebiče v pokynech k použití označil jako
vhodný, případně kryt, který je součástí spotřebiče. Při
použití nesprávného krytu varné desky může dojít k
nehodě.
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
VAROVÁNÍ!
Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění
nebo poškození spotřebiče.
•
•
•
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
ČESKY
•
•
•
•
•
•
•
•
Dodržujte minimální vzdálenosti od
ostatních spotřebičů a nábytku.
Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
Utěsněte výřez v povrchu pomocí
těsniva, abyste zabránili bobtnání z
důvodu vlhkosti.
Chraňte dno spotřebiče před párou a
vlhkostí.
Spotřebič neinstalujte vedle dveří či
pod oknem. Zabráníte tak převržení
horkého nádobí ze spotřebiče při
otevírání dveří či okna.
Pokud je spotřebič instalován nad
zásuvkami, ujistěte se, že prostor
mezi dnem spotřebiče a horní
zásuvkou zajišťuje dostatečnou
cirkulaci vzduchu.
Spodek spotřebiče se může silně
zahřát. Zajistěte instalaci
samostatného panelu z překližky,
kuchyňského nosného materiálu nebo
jiného nehořlavého materiálu, který
bude zakrývat spodek spotřebiče.
Samostatný panel musí zcela
zakrývat oblast pod varnou deskou.
2.2 Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
•
•
•
•
•
•
•
Veškerá elektrická připojení by měla
být provedena kvalifikovaným
elektrikářem.
Spotřebič musí být uzemněn.
Před každou údržbou nebo čištěním
je nutné se ujistit, že je spotřebič
odpojen od elektrické sítě.
Zkontrolujte, zda údaje na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické
sítě.
Ujistěte se, že je spotřebič
nainstalován správně. Volné a
nesprávné zapojení napájecího
kabelu či zástrčky (je-li součástí
výbavy) může mít za následek
přehřátí svorky.
Použijte správný typ napájecího
kabelu.
Elektrické kabely nesmí být
zamotané.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.3 Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí zranění,
popálení či úrazu
elektrickým proudem.
•
•
5
Ujistěte se, že je nainstalována
ochrana před úrazem elektrickým
proudem.
Použijte svorku k odlehčení kabelu od
tahu.
Dbejte na to, aby se elektrické
přívodní kabely nebo zástrčky (jsou-li
součástí výbavy) nedotýkaly horkého
spotřebiče nebo horkého nádobí, když
spotřebič připojujete do blízké
zásuvky.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky
ani prodlužovací kabely.
Dbejte na to, abyste nepoškodili
napájecí kabel nebo síťovou zástrčku
(je-li součástí výbavy). Pro výměnu
napájecího kabelu se obraťte na
autorizované servisní středisko nebo
elektrikáře.
Ochrana před úrazem elektrickým
proudem u živých či izolovaných částí
musí být připevněna tak, aby nešla
odstranit bez použití nástrojů.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
Pokud je síťová zásuvka uvolněná,
nezapojujte do ni síťovou zástrčku.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
Používejte pouze správná izolační
zařízení: ochranné vypínače vedení,
pojistky (pojistky šroubového typu se
musí odstranit z držáku), ochranné
zemnicí jističe a stykače.
Je nutné instalovat vhodný vypínač
nebo izolační zařízení k řádnému
odpojení všech napájecích vodičů
spotřebiče. Toto izolační zařízení
musí mít mezeru mezi kontakty
alespoň 3 mm širokou.
Před prvním použitím odstraňte
veškerý obalový materiál (je-li
přítomen), štítky a ochrannou fólii.
Tento spotřebič je určen pouze k
domácímu použití.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
Ujistěte se, že nejsou ventilační
otvory zakryté.
Zapnutý spotřebič nenechávejte bez
dozoru.
Po každém použití nastavte varnou
zónu do polohy „vypnuto“.
Na varné zóny nepokládejte příbory
nebo pokličky. Mohly by se zahřát.
Nepracujte se spotřebičem, když
máte vlhké ruce nebo když je v
kontaktu s vodou.
Nepoužívejte spotřebič jako pracovní
nebo odkládací plochu.
Pokud je povrch spotřebiče prasklý,
okamžitě jej odpojte ze sítě. Zabráníte
tak úrazu elektrickým proudem.
Vložíte-li jídlo do horkého oleje, může
olej vystříknout.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo výbuchu
•
•
•
•
Tuky a oleje mohou při zahřátí
uvolňovat hořlavé páry. Když vaříte s
tuky a oleji, držte plameny a ohřáté
předměty mimo jejich dosah.
Páry uvolňované velmi horkými oleji
se mohou samovolně vznítit.
Použitý olej, který obsahuje zbytky
potravin, může způsobit požár při
nižších teplotách než olej, který se
používá poprvé.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poškození
spotřebiče.
•
•
•
•
Nepokládejte horké nádoby na
ovládací panel.
Nepokládejte horkou poklici na
skleněný povrch varné desky.
Nenechte vyvařit vodu v nádobách.
Dbejte na to, aby na spotřebič
nespadly varné nádoby či jiné
předměty. Mohl by se poškodit jeho
povrch.
•
•
•
•
Nezapínejte varné zóny s prázdnými
nádobami nebo zcela bez nádob.
Na spotřebič nepokládejte hliníkovou
fólii.
Nádoby vyrobené z litiny či hliníku
nebo nádoby s poškozeným dnem
mohou způsobit poškrábání
sklokeramiky nebo skla. Tyto
předměty při přesouvání na varné
desce vždy zdvihněte.
Tento spotřebič je určen výhradně pro
přípravu jídel. Nesmí být používán k
jiným účelům, například k vytápění
místností.
2.4 Čištění a údržba
•
•
•
•
•
Spotřebič čistěte pravidelně, abyste
zabránili poškození materiálu jeho
povrchu.
Před čištěním spotřebič vypněte a
nechte ho vychladnout.
Před údržbou spotřebič odpojte od
elektrické sítě.
K čištění spotřebiče nepoužívejte
proud vody nebo páru.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým
hadrem. Používejte pouze neutrální
mycí prostředky. Nepoužívejte žádné
prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
2.5 Obsluha
•
•
Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
Používejte výhradně originální
náhradní díly.
2.6 Likvidace
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
•
•
•
Pro informace ohledně správné
likvidace spotřebiče se obraťte na
místní úřady.
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte síťový kabel v blízkosti
spotřebiče a zlikvidujte jej.
ČESKY
7
3. INSTALACE
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
3.1 Před instalací spotřebiče
Před instalací varné desky si z typového
štítku opište níže uvedené informace.
Typový štítek je umístěn na spodní
straně varné desky.
Sériové číslo ............................
3.2 Vestavné varné desky
Vestavné varné desky se smějí používat
pouze po zabudování do vhodných
vestavných modulů a pracovních ploch,
které splňují příslušné normy.
min.
12
min.
28
3.3 Připojovací kabel
•
•
Varná deska se dodává s
připojovacím kabelem.
Poškozený síťový kabel vyměňte za
kabel typu H05V2V2-F, který je
odolný vůči teplotě 90 °C nebo vyšší.
Obraťte se na místní servisní
středisko.
3.4 Montáž
min.
500mm
min.
50mm
min.
12 mm
min.
60 mm
8
www.electrolux.com
3.5 Ochranná skříň
Pokud použijete ochrannou skříň
(doplňkové příslušenství), není nutné
ochranné dno přímo pod varnou deskou.
Ochranná skříň nemusí být v některých
zemích v nabídce. Obraťte se na svého
místního dodavatele.
Ochrannou skříň nelze
použít, pokud varnou desku
instalujete nad troubou.
4. POPIS SPOTŘEBIČE
4.1 Uspořádání varné desky
1
1
145 mm
180 mm
120/210
mm
145 mm
1
1 Varná zóna
2 Ovládací panel
1
2
4.2 Rozvržení ovládacího panelu
1
2
3
4
K ovládání spotřebiče používejte senzorová tlačítka. Displeje, ukazatele a zvukové
signály signalizují, jaké funkce jsou zapnuté.
ČESKY
Se‐
Funkce
nzoro‐
vé tla‐
čítko
1
2
-
3
/
4
9
Poznámka
ZAP/VYP
Slouží k zapnutí a vypnutí varné desky.
-
Slouží k zapnutí a vypnutí vnějšího okru‐
hu.
Displej nastavení teploty
Ukazuje nastavení teploty.
-
Slouží k nastavení teploty.
4.3 Displeje nastavení teploty
Displej
Popis
Varná zóna je vypnutá.
-
Varná zóna je zapnutá.
+ číslice
Došlo k poruše.
Varná zóna je stále horká (zbytkové teplo).
Je zapnutá funkce Dětská bezpečnostní pojistka.
Je zapnutá funkce Automatické vypnutí.
4.4 Ukazatel zbytkového tepla
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí popálení
zbytkovým teplem.
5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
5.1 Zapnutí a vypnutí
•
•
•
Stisknutím
na jednu sekundu varnou
desku zapnete nebo vypnete.
5.2 Automatické vypnutí
Tato funkce varnou desku
automaticky vypne v následujících
případech:
•
všechny varné zóny jsou vypnuté,
po zapnutí varné desky jste
nenastavili teplotu,
něco jste rozlili nebo položili na
ovládací panel na déle než 10 sekund
(pánev, utěrka, atd.). Ozve se
zvukový signál a varná deska se
vypne. Odstraňte všechny předměty,
nebo vyčistěte ovládací panel.
po určité době nevypnete varnou
zónu nebo nezměníte nastavení
teploty. Po určité době se rozsvítí
a varná deska se vypne.
10
www.electrolux.com
Vztah mezi nastavením teploty a
dobou, po níž se varná deska vypne:
5.5 Dětská bezpečnostní
pojistka
Nastavení teploty Varná deska se
vypne po
Tato funkce brání neúmyslnému použití
varné desky.
1-2
6 hodin
3-4
5 hodin
zapněte
Spuštění funkce: pomocí
varnou desku. Nenastavujte teplotu. Na
5
4 hodiny
dvou předních varných. Rozsvítí se
6-9
1,5 hodiny
Pomocí
čtyři sekundy současně stiskněte
varnou desku vypněte.
zapněte
Vypnutí funkce: pomocí
varnou desku. Nenastavujte teplotu. Na
5.3 Nastavení teploty
Pomocí
zvýšíte nastavenou teplotu.
čtyři sekundy současně stiskněte
Pomocí
snížíte nastavenou teplotu.
dvou předních varných. Rozsvítí se
Současným stisknutím
varnou zónu.
a
.
vypnete
5.4 Zapnutí a vypnutí vnějších
okruhů
Účinnou varnou plochu můžete
přizpůsobit velikosti varné nádoby.
Použijte senzorové tlačítko:
Zapnutí vnějšího okruhu: stiskněte
senzorové tlačítko. Rozsvítí se kontrolka.
Pomocí
varnou desku vypněte.
Pozastavení funkce pouze na jedno
vaření: zapněte varnou desku pomocí
. Rozsvítí se
. Na čtyři sekundy
současně stiskněte
dvou předních
varných. Do 10 sekund nastavte
teplotu. Nyní můžete varnou desku
použít. Když varnou desku vypnete
pomocí
, funkce se opět zapne.
Vypnutí vnějšího okruhu: tiskněte
senzorové tlačítko, dokud kontrolka
nezhasne.
6. TIPY A RADY
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
6.1 Nádobí
Dno nádoby musí být co
nejrovnější a nejsilnější.
Než nádoby položíte na
povrch varné desky, ujistěte
se, že jejich dno je čisté a
suché.
Nádoby ze smaltované oceli
nebo s hliníkovým či
měděným spodkem mohou
na povrchu sklokeramické
desky zanechávat barevné
skvrny.
6.2 Příklady použití varné
desky
Údaje v následující tabulce
jsou jen orientační.
.
ČESKY
11
Nastavení
teploty
Vhodné pro:
Čas
(min)
Tipy
1
Udržení teploty hotového jí‐
dla.
dle
Nádobu zakryjte pokličkou.
potřeby
1-2
Holandská omáčka, rozpou‐
štění: másla, čokolády, žela‐
tiny.
5 - 25
Čas od času zamíchejte.
1-2
Zahuštění: nadýchané ome‐
lety, míchaná vejce.
10 - 40
Vařte s pokličkou.
2-3
Dušení jídel z rýže a mléč‐
ných jídel, ohřívání hotových
jídel.
25 - 50
Přidejte alespoň dvakrát tolik
vody než rýže, mléčná jídla v
polovině doby přípravy za‐
míchejte.
3-4
Podušení zeleniny, ryb, ma‐
sa.
20 - 45
Přidejte několik polévkových
lžic tekutiny.
4-5
Vaření brambor v páře.
20 - 60
Použijte max. ¼ l vody na
750 g brambor.
4-5
Vaření většího množství jí‐
60 del, dušeného masa se zele‐ 150
ninou a polévek.
6-7
Mírné smažení: plátků masa dle
V polovině doby obraťte.
nebo ryb, Cordon Bleu z tele‐ potřeby
cího masa, kotlet, masových
kroket, uzenin, jater, jíšky,
vajec, palačinek a koblih.
7-8
Prudké smažení, pečená
5 - 15
bramborová kaše, silné řízky,
steaky.
9
Vaření vody, vaření těstovin, opražení masa (guláš, dušené maso v
hrnci), fritování hranolků.
Až 3 l vody a přísady.
V polovině doby obraťte.
7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
•
•
Použijte speciální čisticí prostředek
vhodný na povrch varné desky.
Použijte speciální škrabku na sklo.
7.1 Všeobecné informace
7.2 Čištění varné desky
•
•
•
•
Varnou desku po každém použití
očistěte.
Varné náčiní používejte vždy s čistou
spodní stranou.
Škrábance nebo tmavé skvrny na
povrchu nemají vliv na funkci varné
desky.
Okamžitě odstraňte: roztavený plast,
plastovou folii, cukr nebo jídlo
obsahující cukr. Pokud tak neučiníte,
nečistota může varnou desku
poškodit. Vyvarujte se popálení.
Speciální škrabku přiložte šikmo ke
skleněnému povrchu a posunujte ostří
po povrchu desky.
12
www.electrolux.com
•
Odstraňte po dostatečném
vychladnutí varné desky: skvrny od
vodního kamene, vodové kroužky,
tukové skvrny nebo kovově lesklé
zbarvení. Vyčistěte varnou desku
vlhkým hadříkem s neabrazivním
mycím prostředkem. Po vyčištění
•
varnou desku osušte měkkým
hadrem.
Odstraňte kovově lesklé zbarvení:
použijte roztok vody s octem a
vyčistěte skleněný povrch pomocí
hadříku.
8. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
8.1 Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Varnou desku nelze za‐
pnout ani používat.
Varná deska není zapoje‐
na do elektrické sítě nebo
není připojena správně.
Zkontrolujte, zda je varná
deska správně zapojena
do elektrické sítě. Viz
schéma zapojení.
Je spálená pojistka.
Zkontrolujte, zda příčinou
závady není pojistka. Po‐
kud se pojistka spaluje
opakovaně, obraťte se na
autorizovaného elektrikáře.
Teplotu nenastavíte do 10
sekund.
Zapněte varnou desku
znovu a maximálně do 10
sekund nastavte teplotu.
Stiskli jste dvě nebo více
senzorových tlačítek sou‐
časně.
Stiskněte pouze jedno se‐
nzorové tlačítko.
Na ovládacím panelu je
voda nebo skvrny od tuku.
Vyčistěte ovládací panel.
Ozve se zvukový signál a
varná deska se vypne.
Když je varná deska vy‐
pnutá, ozve se zvukový
signál.
Zakryli jste jedno nebo ví‐
ce senzorových tlačítek.
Odstraňte předmět ze se‐
nzorových tlačítek.
Varná deska se vypne.
Něčím jste zakryli senzoro‐ Odstraňte předmět ze se‐
nzorového tlačítka.
vé tlačítko .
Ukazatel zbytkového tepla
se nerozsvítí.
Varná zóna není horká,
protože byla zapnutá jen
krátkou dobu nebo je po‐
škozený snímač.
Jestliže byla varná zóna
zapnutá dostatečně dlou‐
ho, aby byla horká, obraťte
se na autorizované servis‐
ní středisko.
ČESKY
Problém
Možná příčina
13
Řešení
Vnější okruh nelze za‐
pnout.
Nejprve změnou nastavení
teploty zapněte vnitřní
okruh.
Je normální, že je na více‐
Na vícenásobné var‐ násobné varné zóně tmavá
oblast.
né zóně je tmavá oblast.
Senzorová tlačítka se
zahřívají.
Nádoba je příliš velká nebo Je-li to možné, na zadních
jste ji postavili příliš blízko varných zónách používejte
ovládacích prvků.
velké nádoby.
Rozsvítí se
.
Je zapnutá funkce Auto‐
matické vypnutí.
Vypněte varnou desku a
znovu ji zapněte.
Rozsvítí se
.
Je zapnutá funkce Dětská
bezpečnostní pojistka.
Viz „Denní používání“.
Zobrazí se
a číslo.
Porucha varné desky.
Varnou desku vypněte a
po 30 sekundách ji znovu
zapněte. Pokud se znovu
rozsvítí , odpojte varnou
desku od síťového napáje‐
ní. Po přibližně 30 sekun‐
dách varnou zónu opět za‐
pojte. Pokud problém
přetrvává, obraťte se na
autorizované servisní
středisko.
Je slyšet nepřetržité pípá‐
ní.
Elektrické zapojení je ne‐
správné.
Rozsvítí se
Druhá fáze napájení chybí. Zkontrolujte, zda je varná
deska správně zapojena
do elektrické sítě. Vyjměte
pojistku, vyčkejte jednu mi‐
nutu a pojistku znovu za‐
suňte.
.
8.2 Když nenaleznete řešení...
Pokud problém nemůžete vyřešit sami,
obraťte se na autorizované servisní
středisko. Uveďte údaje z typového
štítku. Uveďte rovněž kód ze tří číslic a
písmen pro sklokeramiku (je v rohu varné
desky) a chybové hlášení, které se
zobrazuje. Ujistěte se, že jste varnou
Odpojte varnou desku od
síťového napájení. Požá‐
dejte kvalifikovaného
elektrikáře, aby instalaci
zkontroloval.
desku používali správným způsobem.
Pokud ne, budete muset návštěvu
technika z autorizovaného servisu nebo
prodejce zaplatit, i když je spotřebič ještě
v záruce. Informace o servisním
středisku a záručních podmínkách jsou
uvedeny v záruční příručce.
14
www.electrolux.com
9. TECHNICKÉ ÚDAJE
9.1 Typový štítek
Model EHF6241FOK
Typ 60 HAD 03 AO
PNC 949 492 104 02
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Vyrobeno v Rumunsku
6.4 kW
Sér. č. .................
ELECTROLUX
9.2 Technické údaje varných zón
Nominální výkon (maximální
tepelný výkon) [W]
Varná zóna
Průměr varné zóny [mm]
Levá přední
750 / 2200
120 / 210
Levá zadní
1200
145
Pravá přední
1200
145
Pravá zadní
1800
180
Pro dosažení nejlepších výsledků vaření
používejte nádoby, které nejsou větší
než průměr varné zóny.
10. ENERGETICKÁ ÚČINNOST
10.1 Informace o výrobku dle nařízení Komise EU 66/2014
Označení modelu
EHF6241FOK
Typ varné desky
Vestavná varná
deska
Počet varných zón
4
Technologie ohřevu
Sálavá plotýnka
Průměr kruhových var‐
ných zón (Ø)
Levá přední
Levá zadní
Pravá přední
Pravá zadní
21.0 cm
14.5 cm
14.5 cm
18.0 cm
Spotřeba energie varných Levá přední
zón (EC electric cooking) Levá zadní
Pravá přední
Pravá zadní
200,1 Wh / kg
188,0 Wh / kg
188,0 Wh / kg
191,6 Wh / kg
Spotřeba energie varné
desky (EC electric hob)
191,9 Wh / kg
ČESKY
EN 60350-2 - Elektrické spotřebiče na
vaření pro domácnost - část 2: varné
desky - metody pro měření výkonu
•
10.2 Úspora energie
•
Během každodenního pečení můžete
ušetřit energii, budete-li se řídit níže
uvedenými radami.
•
•
•
Při ohřevu vody používejte pouze
takové množství, které potřebujete.
Je-li to možné, vždy zakrývejte
nádoby pokličkami.
•
•
15
Před zapnutím varné zóny na ni
položte varnou nádobu.
Dno varné nádoby by mělo být stejné
velikosti jako varná zóna.
Na menší varné zóny postavte menší
varné nádoby.
Postavte nádobu přímo na střed
varné zóny.
Využijte zbytkové teplo k udržování
teploty jídle nebo k jeho rozpouštění.
11. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
určené k likvidaci. Spotřebiče označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
16
www.electrolux.com
SISUKORD
1. OHUTUSINFO.................................................................................................. 16
2. OHUTUSJUHISED........................................................................................... 18
3. PAIGALDAMINE...............................................................................................20
4. TOOTE KIRJELDUS.........................................................................................22
5. IGAPÄEVANE KASUTAMINE.......................................................................... 23
6. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID..............................................................................24
7. PUHASTUS JA HOOLDUS.............................................................................. 25
8. VEAOTSING.....................................................................................................25
9. TEHNILISED ANDMED.................................................................................... 27
10. ENERGIATÕHUSUS...................................................................................... 28
SULLE MÕELDES
Täname teid selle Electroluxi seadme ostmise eest. Olete valinud toote, mille
loomisel on rakendatud pikaaegset asjatundlikku kogemust ja uuenduslikkust.
Nutika ja stiilse disaini kõrval ei ole unustatud ka teid. Ükskõik, millal te seda ka ei
kasuta – suurepärastes tulemustes võite te alati kindel olla.
Teretulemast Electroluxi.
Külastage meie veebisaiti:
Kasutusnõuanded, brošüürid, veaotsing, teenindusinfo:
www.electrolux.com/webselfservice
Registreerige oma toode parema teeninduse saamiseks:
www.registerelectrolux.com
Ostke lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:
www.electrolux.com/shop
KLIENDITEENINDUS
Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.
Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed: Mudel,
tootenumber (PNC), seerianumber.
Andmed leiate andmesildilt.
Hoiatus / oluline ohutusinfo
Üldine informatsioon ja nõuanded
Keskkonnateave
Jäetakse õigus teha muutusi.
1.
OHUTUSINFO
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege
kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei võta
endale vastutust vigastuste või varalise kahju eest, mis
on tingitud paigaldusnõuete eiramisest või väärast
EESTI
17
kasutusest. Hoidke kasutusjuhend kindlas kohas alles,
et saaksite seda vajadusel vaadata.
1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus
•
•
•
•
•
•
•
•
Üle 8-aastased lapsed ning füüsilise, sensoorse või
vaimse erivajadusega või oskuste ja teadmisteta
inimesed võivad seda seadet kasutada vaid järelvalve
olemasolul ja juhul, kui neid on õpetatud seadet
turvaliselt kasutama ning nad mõistavad seadme
kasutamisega kaasnevaid ohte.
Lapsed vanuses 3 kuni 8 aastat ning raske või
keerulise puudega isikud tuleks hoida seadmest
eemal, kui neil ei saa pidevalt silma peal hoida.
Alla 3-aastased lapsed tohivad olla seadme läheduses
ainult siis, kui täiskasvanu nende tegevust jälgib.
Ärge lubage lastel seadmega mängida.
Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas
ja kõrvaldage see nõuetekohaselt.
Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadmest eemal, kui
see töötab või jahtub. Mitmed juurdepääsetavad osad
on kuumad.
Kui seadmel on olemas laste ohutusseade, tuleks see
sisse lülitada.
Ilma järelvalveta ei tohi lapsed seadet puhastada ega
hooldustoiminguid läbi viia.
1.2 Üldine ohutus
•
•
•
HOIATUS! Seade ja selle juurde kuuluvad osad
lähevad kasutamise ajal kuumaks. Olge ettevaatlik, et
te kütteelemente ei puutuks.
Ärge kasutage seadet välise taimeriga või eraldi
kaugjuhtimissüsteemi abil.
HOIATUS! Kui kasutate toiduvalmistamisel kuuma õli,
ärge jätke toitu järelvalveta – see võib kaasa tuua
tulekahju.
18
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Ärge KUNAGI üritage kustutada tuld veega, vaid
lülitage seade välja ja katke leek näiteks kaane või
tulekustutustekiga.
ETTEVAATUST! Valmival toidul tuleb silm peal hoida.
Lühiajalise toiduvalmistamise puhul ei tohi pliidi juurest
lahkuda.
HOIATUS! Tuleoht! Ärge hoidke pliidiplaatidel mingeid
esemeid.
Metallesemeid, nagu nuge, kahvleid, lusikaid ega
potikaasi, ei tohiks pliidipinnale panna, sest need
võivad kuumeneda.
Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurupuhastit.
Kui klaaskeraamiline/klaasist pind on mõranenud,
lülitage seade välja ja eemaldage vooluvõrgust. Juhul,
kui seade on vooluvõrku ühendatud harukarbi abil,
lülitage seade elektrivõrgust välja pealüliti kaudu.
Mõlemal juhul võtke ühendust teeninduskeskusega.
Kui toitejuhe on vigastatud, laske see ohutuse mõttes
välja vahetada tootja, volitatud hooldekeskuse või
lihtsalt kvalifitseeritud isiku poolt.
HOIATUS! Kasutage ainult selliseid pliidi
kaitsevõresid, mis on seadme tootja poolt valmistatud
või tootja poolt heaks kiidetud ja kasutusjuhendis
loetletud, või seadmega kaasasolevaid pliidi
kaitsevõresid. Ebasobiva kaitsevõre kasutamine võib
kaasa tuua õnnetuse.
2. OHUTUSJUHISED
2.1 Paigaldamine
HOIATUS!
Seadet tohib paigaldada
ainult kvalifitseeritud tehnik.
HOIATUS!
Seadme vigastamise või
kahjustamise oht!
•
•
Eemaldage kõik pakkematerjalid.
Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada
ega kasutada.
•
•
•
•
•
•
Järgige seadmega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid.
Tagage minimaalne kaugus muudest
seadmetest ja mööbliesemetest.
Kuna seade on raske, olge selle
liigutamisel ettevaatlik. Kasutage
töökindaid ja kinnisi jalanõusid.
Kaitske lõikepindu niiskuskahjustuste
eest sobiva tihendi abil.
Kaitske seadme põhja auru ja
niiskuse eest.
Ärge paigutage seadet ukse kõrvale
ega akna alla. Vastasel korral võivad
tulised anumad ukse või akna
EESTI
•
•
•
avamisel seadme pealt maha
kukkuda.
Kui paigaldate seadme sahtlite
kohale, siis jälgige, et seadme põhja
ja ülemise sahtli vahele jääks piisavalt
ruumi õhuringluse jaoks.
Seadme põhi võib minna kuumaks.
Seadme alla tuleb kindlasti
paigaldada vineerist, tööpinna- või
muust mittesüttivast materjalist
eraldusplaat, et takistada juurdepääsu
seadme alaosale.
Eralduspaneel peab pliidi alla jääva
ala täielikult katma.
2.2 Elektriühendus
•
•
•
•
•
HOIATUS!
Tulekahju- ja elektrilöögioht!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kõik elektriühendused peab teostama
kvalifitseeritud elektrik.
Seade peab olema maandatud.
Enne mis tahes toimingute läbiviimist
veenduge, et seade on vooluvõrgust
eemaldatud.
Kontrollige, kas andmeplaadil olevad
elektriandmed vastavad teie kohaliku
vooluvõrgu näitajatele.
Veenduge, et seade on õigesti
paigaldatud. Lahtiste või valede
toitejuhtmete või -pistikute
kasutamisel võib kontakt minna
tuliseks.
Kasutage õiget elektrijuhet.
Vältige elektrijuhtmete sassiminekut.
Veenduge, et paigaldatud on
koormuskaitse.
Paigaldage juhtmetele kaabliklambrid.
Veenduge, et toitejuhe või -pistik ei
puutuks vastu kuuma seadet või
toidunõusid, kui te seadme
lähedalasuvasse pistikupesasse
ühendate.
Ärge kasutage mitmikpistikuid ega
pikenduskaableid.
Veenduge, et te ei vigastaks
toitepistikut ega -juhet. Vigastatud
toitejuhtme vahetamiseks võtke
ühendust volitatud
teeninduskeskusega.
Isoleeritud ja isoleerimata osad
peavad olema kinnitatud nii, et neid ei
saaks eemaldada ilma tööriistadeta.
19
Ühendage toitepistik seinakontakti
alles pärast paigalduse lõpuleviimist.
Veenduge, et pärast paigaldamist
säilib juurdepääs toitepistikule.
Kui seinakontakt logiseb, ärge sinna
toitepistikut pange.
Seadet välja lülitades ärge tõmmake
toitekaablist. Hoidke alati kinni
toitepistikust.
Kasutage ainult õigeid
isolatsiooniseadiseid: kaitselüliteid,
kaitsmeid (keermega kaitsmed tuleb
pesast eemaldada), maalekkevoolu
kaitsmeid ja kontaktoreid.
Seadme ühendus vooluvõrguga tuleb
varustada mitmepooluselise
isolatsiooniseadisega.
Isolatsiooniseadise lahutatud
kontaktide vahemik peab olema
vähemalt 3 mm.
2.3 Kasutamine
HOIATUS!
Vigastuse, põletuse või
elektrilöögioht!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Enne esimest kasutamist eemaldage
kogu pakend, sildid ja kaitsekile (kui
see on olemas).
See seade on ette nähtud ainult
koduseks kasutamiseks.
Ärge muutke seadme tehnilisi
omadusi.
Veenduge, et ventilatsiooniavad ei
oleks tõkestatud.
Ärge jätke töötavat seadet
järelvalveta.
Lülitage keeduväli pärast kasutamist
alati asendisse "väljas".
Ärge pange söögiriistu või potikaasi
keeduväljadele. Need võivad minna
kuumaks.
Ärge kasutage seadet märgade
kätega või juhul, kui seade on
kontaktis veega.
Ärge kasutage seadet tööpinna ega
hoiukohana.
Kui seadme pinda peaks tekkima
mõra, tuleb seade kohe vooluvõrgust
eemaldada. Elektrilöögioht!
Kui panete toiduained kuuma õlisse,
võib see hakata pritsima.
20
www.electrolux.com
HOIATUS!
Plahvatuse või tulekahju oht!
•
•
•
•
Kuumutamisel võivad rasvad ja õlid
eraldada süttivaid aure. Kui kasutate
toiduvalmistamisel õli või rasvu,
hoidke need eemal lahtisest leegist
või kuumadest esemetest.
Väga kuumast õlist eralduvad aurud
võivad iseeneslikult süttida.
Kasutatud õli, milles võib leiduda
toidujääke, võib süttida madalamal
temperatuuril kui kasutamata õli.
Ärge pange süttivaid või süttiva
ainega määrdunud esemeid
seadmesse, selle lähedusse või
peale.
•
2.4 Puhastus ja hooldus
•
•
•
•
•
HOIATUS!
Seadme vigastamise või
kahjustamise oht!
•
•
•
•
•
•
•
Ärge pange tuliseid nõusid
juhtpaneelile.
Ärge pange pange kuuma nõukaant
pliidi klaaspinnale.
Ärge laske keedunõudel kuivaks
keeda.
Olge ettevaatlik ega laske nõudel ega
muudel esemetel seadmele kukkuda.
Pliidi pind võib puruneda.
Ärge lülitage keeduvälju sisse tühjade
nõudega või ilma nõudeta.
Ärge asetage seadmele
alumiiniumfooliumit.
Malmist, alumiiniumist või katkise
põhjaga nõud võivad klaas- või
klaaskeraamilist pinda kriimustada.
Kui teil on vaja nõusid pliidil liigutada,
tõstke need alati üles.
See seade on ette nähtud ainult
toiduvalmistamiseks. Muul otstarbel,
näiteks ruumide soojendamiseks,
seda kasutada ei tohi.
Puhastage seadet regulaarselt, et
vältida pinnamaterjali kahjustumist.
Lülitage seade välja ja laske sel enne
puhastamist maha jahtuda.
Enne hooldustöid eemaldage seade
elektrivõrgust.
Ärge kasutage seadme
puhastamiseks vee- või aurupihustit.
Puhastage seadet pehme niiske
lapiga. Kasutage ainult neutraalseid
pesuaineid. Ärge kasutage
abrasiivseid tooteid, abrasiivseid
küürimisšvamme, lahusteid ega
metallist esemeid.
2.5 Hooldus
•
•
Seadme parandamiseks võtke
ühendust volitatud
teeninduskeskusega.
Kasutage ainult originaalvaruosi.
2.6 Jäätmekäitlus
HOIATUS!
Lämbumis- või vigastusoht!
•
•
•
Seadme õige kõrvaldamise kohta
saate täpsemaid juhiseid kohalikust
omavalitsusest.
Eemaldage seade vooluvõrgust.
Lõigake elektrijuhe seadme lähedalt
läbi ja visake ära.
3. PAIGALDAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
3.1 Enne paigaldamist
Enne pliidi paigaldamist kirjutage üles
alltoodud andmed, mis on ära toodud
andmesildil. Andmesilt asub seadme
korpuse põhjal.
Seerianumber ............
3.2 Integreeritud pliidid
Integreeritud pliiti võib kasutada alles
pärast seda, kui see on paigutatud
sobivasse standardile vastavasse
sisseehitatud mööblisse ja tööpinda.
3.3 Ühenduskaabel
•
•
Selle seadme juurde kuulub ka
ühenduskaabel.
Kui toitekaabel on viga saanud, tuleb
see asendada kaablitüübiga:
EESTI
H05V2V2-F, mis talub 90 °C või
kõrgemat temperatuuri. Pöörduge
lähimasse teeninduskeskusse.
21
min.
12 mm
3.4 Paigaldamine
min.
60 mm
min.
500mm
min.
50mm
3.5 Kaitsekarp
min.
12
min.
28
Kui kasutate kaitsekarpi (lisatarvik), ei ole
seadme all asuvat kaitsepinda vaja.
Kõigis riikides ei pruugi kaitsekarbilisatarvik saadaval olla. Pöörduge
kohaliku edasimüüja poole.
Kui paigutate pliidi ahju
kohale, siis te kaitsekarpi
kasutada ei saa.
22
www.electrolux.com
4. TOOTE KIRJELDUS
4.1 Pliidipinna skeem
1
1
145 mm
180 mm
120/210
mm
145 mm
1
1 Keeduväli
2 Juhtpaneel
1
2
4.2 Juhtpaneeli skeem
1
2
3
4
Kasutage seadmega töötamiseks sensorvälju. Ekraanid, indikaatorid ja helid annavad
teada, millised funktsioonid on sees.
Sen‐
Funktsioon
sorvä‐
li
Märkus
1
SISSE/VÄLJA
Pliidiplaadi sisse- ja väljalülitamiseks.
2
-
Välimise ringi sisse- ja väljalülitamiseks.
Soojusastme näit
Soojusastme näitamiseks.
-
Soojusastme määramiseks.
3
4
/
4.3 Soojusastme näit
Displei
Kirjeldus
Keeduväli on välja lülitatud.
EESTI
Displei
23
Kirjeldus
-
Keeduväli on sisse lülitatud.
+ number
Tegemist on rikkega.
Keeduväli on ikka veel tuline (jääkkuumus).
Lapselukk on sees.
Automaatne väljalülitus on sees.
4.4 Jääkkuumuse indikaator
HOIATUS!
Jääkkuumusega kaasneb
põletusoht!
5. IGAPÄEVANE KASUTAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
5.1 Sisse- ja väljalülitamine
Pliidi sisse- või väljalülitamiseks
puudutage 1 sekundi vältel
.
5.2 Automaatne väljalülitus
Funktsioon seiskab pliidi
automaatselt, kui:
•
•
•
•
kõik keedualad on välja lülitatud,
pärast pliidi käivitamist ei määrata
soojusastet,
kui juhtpaneelile on midagi maha
läinud või asetatud (nõu, lapp vms) ja
seda pole sealt 10 sekundi jooksul
eemaldatud. Helisignaal kõlab ja pliit
lülitub välja. Eemaldage ese või
puhastage juhtpaneeli.
Te pole keeduala välja lülitanud või
soojusastet muutnud. Mõne aja
möödudes süttib
ja pliit lülitub
välja.
Soojusastme ja pliidi väljalülitusaja
vaheline seos:
Soojusaste
Pliit lülitub välja
pärast
1-2
6 tundi
3-4
5 tundi
5
4 tundi
6-9
1,5 tundi
5.3 Soojusaste
Soojusastme suurendamiseks
puudutage
. Soojusastme
vähendamiseks puudutage .
Keeduvälja väljalülitamiseks puudutage
samaaegselt
ja
.
5.4 Välimiste ringide sisse- ja
väljalülitamine
Soojeneva pinna suurust saab
kohandada vastavalt keedunõu
mõõtmetele.
Kasutage sensorvälja:
Välimise ringi sisselülitamiseks:
puudutage sensorvälja. Süttib indikaator.
24
www.electrolux.com
Välimise ringi väljalülitamiseks:
puudutage sensorvälja, kuni indikaator
kustub.
5.5 Lapselukk
See funktsioon hoiab ära pliidiplaadi
juhusliku sisselülitamise.
Funktsiooni käivitamiseks: käivitage
pliit
abil. Ärge valige soojusastet.
Puudutage 4 sekundi vältel samaaegselt
kahe eesmise keeduvälja
Lülitage pliit välja
.
süttib.
abil.
Puudutage 4 sekundi vältel samaaegselt
kahe eesmise keeduvälja
Lülitage pliit välja
.
süttib.
abil.
Funktsiooni peatamiseks ühe
toiduvalmistamise ajaks: käivitage pliit
abil.
süttib. Puudutage 4 sekundi
vältel samaaegselt kahe eesmise
keeduvälja . Valige soojusaste 10
sekundi jooksul. Pliiti saab nüüd
kasutada. Kui lülitate pliidi välja
on funktsioon jälle sees.
abil,
Funktsiooni peatamiseks: käivitage pliit
abil. Ärge valige soojusastet.
6. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
Terasemail- või
alumiiniumnõud või
vaskpõhjaga nõud võivad
jätta klaaskeraamilisele
pinnale plekke.
6.1 Nõud
Keedunõu põhi peaks olema
võimalikult paks ja tasane.
Enne nõu asetamist pliidile
kontrollige, kas selle põhi on
kuiv ja puhas.
6.2 Näiteid pliidi kasutamisest
Tabelis toodud andmed on
ainult orientiirid.
Kuumusaste Kasutamine:
Aeg
(min.)
Näpunäited
1
Valmistatud toidu soojas‐
hoidmiseks.
vasta‐
Pange keedunõule kaas
valt va‐ peale.
jaduse‐
le
1-2
Hollandi kaste, sulatamine:
või, šokolaad, želatiin.
5 - 25
1-2
Kalgendamine: kohevad om‐ 10 - 40
letid, küpsetatud munad.
Valmistage kaane all.
2-3
Riisi ja piimatoitude keetmine 25 - 50
vaiksel tulel, valmistoidu soo‐
jendamine.
Vedeliku kogus peab olema
riisi kogusest vähemalt kaks
korda suurem, piimatoite tu‐
leb poole valmistamise järel
segada.
Aeg-ajalt segage.
EESTI
25
Kuumusaste Kasutamine:
Aeg
(min.)
Näpunäited
3-4
Köögivilja, kala, liha auruta‐
mine.
20 - 45
Lisage paar supilusikatäit
vedelikku.
4-5
Kartulite aurutamine.
20 - 60
Kasutage maks. ¼ l vett 750
g kartulite kohta.
4-5
Suuremate toidukoguste,
hautiste ja suppide valmista‐
mine.
60 150
Kuni 3 l vedelikku ning kom‐
ponendid.
6-7
Kergelt praadimine: eskalo‐
pid, vasikalihast cordon bleu,
karbonaad, kotletid, vorstid,
maks, keedutainas, munad,
pannkoogid, sõõrikud.
vasta‐
Pöörake poole aja möödu‐
valt va‐ des.
jaduse‐
le
7-8
Tugev praadimine, praetud
kartulid, ribiliha, praetükid.
5 - 15
9
Vee ja pasta keetmine, liha pruunistamine (guljašš, pajapraad), frii‐
kartulite valmistamine.
Pöörake poole aja möödu‐
des.
7. PUHASTUS JA HOOLDUS
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
7.1 Üldine teave
•
•
•
•
•
Puhastage pliit pärast igakordset
kasutamist.
Kasutage alati puhta põhjaga nõusid.
Kriimustused või tumedad plekid
pinnal ei mõjuta pliidi tööd.
Kasutage pliidi pinna jaoks sobivat
puhastusvahendit.
Kasutage spetsiaalset klaasikaabitsat.
7.2 Pliidi puhastamine
•
Eemaldage kohe: sulav plast,
plastkile, suhkur ja suhkrut sisaldavad
8. VEAOTSING
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
•
•
plekid, vastasel korral võib
kinnikõrbenud mustus pliiti
kahjustada. Püüdke vältida toidu
pinnale kõrbemist. Asetage
spetsiaalne kaabits õige nurga all
klaaspinnale ja liigutage selle tera
pliidi pinnal.
Eemaldage, kui pliit on piisavalt
jahtunud: katlakiviplekid, veeplekid,
rasvaplekid, läikivad metalsed plekid.
Puhastage pliiti niiske lapi ja
mitteabrasiivse pesuainega. Pärast
puhastamist kuivatage pliiti pehme
lapiga.
Metalse läikega pleki eemaldamine:
kasutage vee ja äädika lahust ja
puhastage selles niisutatud lapiga
pliidipinda.
26
www.electrolux.com
8.1 Mida teha, kui...
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Pliiti ei saa käivitada või
kasutada.
Pliit ei ole vooluvõrku
Kontrollige, kas pliit on õi‐
ühendatud või ei ole ühen‐ gesti vooluvõrku ühenda‐
dus korralik.
tud. Vaadake ühendusjoo‐
nist.
Kaitse on vallandunud.
Tehke kindlaks, kas tõrke
põhjustas kaitse. Kui kaitse
vallandub korduvalt uuesti,
võtke ühendust elektrik‐
uga.
Te ei ole 10 sekundi jook‐
sul valinud soojusastet.
Käivitage pliit uuesti ja
määrake vähemalt 10 se‐
kundi jooksul kuumusaste.
Puudutasite korraga 2 või
enamat sensorvälja.
Puudutage ainult üht sen‐
sorvälja.
Juhtpaneelil on vett või
rasvapritsmeid.
Pühkige juhtpaneel puh‐
taks.
Helisignaal kõlab ja pliit lü‐
litub välja.
Pliidi väljalülitamisel kõlab
helisignaal.
Katsite kinni ühe või mitu
sensorvälja.
Vaadake, et sensorväljad
oleksid vabad.
Pliit lülitub välja.
Olete asetanud midagi
Vaadake, et sensorväljad
oleksid vabad.
sensorväljale
.
Jääkkuumuse indikaator ei Keeduväli ei ole kuum,
lülitu sisse.
sest see töötas vaid lühi‐
kest aega või on sensor
kahjustatud.
Kui keeduväli on töötanud
piisavalt kaua, et olla
kuum, pöörduge teenin‐
duskeskusse.
Välimist ringi ei saa sisse
lülitada.
Esmalt käivitage kuumus‐
seadistust muutes sisering.
Mitmikkeeduväljal esinev
Mitmikkeeduväljal on tume piirkond on normaal‐
ne.
tume piirkond.
Sensorväljad muutuvad
kuumaks.
Keedunõu on liialt suur või
asub sensorväljale liiga lä‐
hedal.
Asetage suuremad anu‐
mad tagumistele väljadele.
süttib.
Automaatne väljalülitus on
sees.
Lülitage pliit välja ja käivi‐
tage uuesti.
süttib.
Lapselukk on sees.
Vt "Igapäevane kasutami‐
ne".
EESTI
Probleem
Süttivad
ja number.
Võimalik põhjus
Lahendus
Seadmel ilmes tõrge.
Lülitage pliit välja ja käivi‐
tage uuesti 30 sekundi
27
möödudes. Kui
uuesti
süttib, eemaldage pliit voo‐
luvõrgust. Lülitage 30 se‐
kundi möödumisel pliit
uuesti sisse. Kui rike ilm‐
neb uuesti, pöörduge
ametlikku hoolduskeskus‐
se.
Võite kuulda pidevat piik‐
suheli.
süttib.
Vooluühendus on vale.
Eemaldage pliit vooluvõr‐
gust. Laske kvalifitseeritud
elektrikul elektriühendused
üle kontrollida.
Toitevarustuse teine faas
puudub.
Kontrollige, kas pliit on õi‐
gesti vooluvõrku ühenda‐
tud. Lülitage korgid välja,
oodake üks minut ja lülita‐
ge siis uuesti sisse.
8.2 Kui lahendust ei leidu...
Kui te ei suuda probleemile ise lahendust
leida, siis võtke ühendust edasimüüja või
teeninduskeskusega. Andke teada
andmesildil olevad andmed. Esitage ka
kolmekohaline tähtedest koosnev
klaaskeraamika kood (selle leiate
klaasplaadi nurgast) ja kuvatud
veateade. Mõelge, kas olete pliiti
kindlasti õigesti kasutanud. Kui seadet
on valesti kasutatud, ei tarvitse
teeninduse tehniku või edasimüüja töö
isegi garantiiajal tasuta olla. Teenindust
ja garantiitingimusi puudutavad juhised
leiate garantiibrošüürist.
9. TEHNILISED ANDMED
9.1 Andmeplaat
Mudel EHF6241FOK
Tüüp 60 HAD 03 AO
Tootenumber (PNC) 949 492 104 02
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Valmistatud Rumeenias
6.4 kW
Seerianr. .................
ELECTROLUX
9.2 Keeduväljade tehnilised näitajad
Keeduväli
Vasakpoolne
eesmine
Nimivõimsus (maks. soojus‐
aste) [W]
750 / 2200
Keeduala läbimõõt [mm]
120 / 210
28
www.electrolux.com
Keeduväli
Nimivõimsus (maks. soojus‐
aste) [W]
Keeduala läbimõõt [mm]
Vasakpoolne ta‐ 1200
gumine
145
Parempoolne
eesmine
1200
145
Parempoolne
tagumine
1800
180
Parimate tulemuste saamiseks kasutage
nõusid, mille läbimõõt ei ole keeduvälja
läbimõõdust suurem.
10. ENERGIATÕHUSUS
10.1 Tooteteave vastavalt direktiivile EU 66/2014
Mudeli tunnus
EHF6241FOK
Pliidi tüüp
Integreeritud pliit
Keeduväljade arv
4
Kuumutamisviis
Kiirgekuumusalli‐
kas
Ringikujuliste keeduvälja‐ Vasakpoolne eesmine
de läbimõõt (Ø)
Vasakpoolne tagumine
Parempoolne eesmine
Parempoolne tagumine
21,0 cm
14,5 cm
14,5 cm
18,0 cm
Keeduvälja energiatarbi‐
mine (EC electric coo‐
king)
200,1 Wh/kg
188,0 Wh/kg
188,0 Wh/kg
191,6 Wh/kg
Vasakpoolne eesmine
Vasakpoolne tagumine
Parempoolne eesmine
Parempoolne tagumine
Pliidi energiatarbimine
(EC electric hob)
EN 60350-2 - Kodumajapidamises
kasutatavad elektrilised
toiduvalmistusseadmed - Osa 2: Pliidid Meetodid jõudluse mõõtmiseks
10.2 Energiasääst
Järgmisi nõuandeid järgides saate
igapäevaselt energiat kokku hoida.
•
Vett kuumutades piirduge vajaliku
kogusega.
191,9 Wh/kg
•
•
•
•
•
•
Võimalusel pange keedunõule alati
kaas peale.
Enne keeduvälja sisselülitamist
asetage sellele keedunõu.
Keedunõu põhi peaks olema
keeduväljaga samade mõõtmetega.
Pange väiksem nõu väiksemale
keeduväljale.
Pange nõu otse keeduvälja keskele.
Toidu soojashoidmiseks või
sulatamiseks kasutage jääkkuumust.
EESTI
29
11. JÄÄTMEKÄITLUS
Sümboliga
tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse. Aidake
hoida keskkonda ja inimeste tervist ja
suunake elektri- ja elektroonilised
jäätmed ringlusse. Ärge visake
sümboliga tähistatud seadmeid muude
majapidamisjäätmete hulka. Viige seade
kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi
saamiseks kohalikku omavalitsusse.
30
www.electrolux.com
ÍNDICE
1. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA................................................................. 30
2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA.................................................................... 33
3. INSTALAÇÃO................................................................................................... 35
4. DESCRIÇÃO DO PRODUTO........................................................................... 36
5. UTILIZAÇÃO DIÁRIA........................................................................................38
6. SUGESTÕES E DICAS.................................................................................... 39
7. MANUTENÇÃO E LIMPEZA............................................................................ 40
8. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS......................................................................40
9. DADOS TÉCNICOS......................................................................................... 42
10. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA........................................................................... 43
ESTAMOS A PENSAR EM SI
Obrigado por ter adquirido um aparelho Electrolux. Escolheu um produto que traz
com ele décadas de experiência profissional e inovação. Engenhoso e elegante,
foi concebido a pensar em si. Assim, quando o utilizar, terá a tranquilidade de
saber que obterá sempre óptimos resultados.
Bem-vindo(a) à Electrolux.
Visite o nosso website para:
Resolver problemas e obter conselhos de utilização, catálogos e informações
sobre assistência:
www.electrolux.com/webselfservice
Registar o seu produto para beneficiar de um serviço melhor:
www.registerelectrolux.com
Adquirir acessórios, consumíveis e peças de substituição originais para o seu
aparelho:
www.electrolux.com/shop
APOIO AO CLIENTE E ASSISTÊNCIA
Utilize sempre peças de substituição originais.
Quando contactar o nosso Centro de Assistência Técnica Autorizado, certifiquese de que tem os seguintes dados disponíveis: Modelo, PNC, Número de Série.
A informação encontra-se na placa de características.
Aviso / Cuidado - Informações de segurança
Informações gerais e sugestões
Informações ambientais
Sujeito a alterações sem aviso prévio.
1.
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA
Leia atentamente as instruções fornecidas antes de
instalar e utilizar o aparelho. O fabricante não é
responsável por quaisquer ferimentos ou danos
resultantes de instalação ou utilização incorrectas.
PORTUGUÊS
31
Guarde sempre as instruções em local seguro e
acessível para consultar no futuro.
1.1 Segurança para crianças e pessoas vulneráveis
•
•
•
•
•
•
•
•
Este aparelho pode ser utilizado por crianças de 8 ou
mais anos de idade e por pessoas com capacidades
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com
pouca experiência e conhecimento se tiverem
recebido supervisão ou instruções relativas à
utilização do aparelho de forma segura e
compreenderem os perigos envolvidos.
As crianças com idade entre 3 e 8 anos e as pessoas
portadoras de deficiência muito extensa e complexa
devem ser mantidas afastadas ou constantemente
vigiadas.
As crianças com menos de 3 anos de idade devem
ser mantidas afastadas ou constantemente vigiadas.
Não permita que as crianças brinquem com o
aparelho.
Mantenha todos os materiais de embalagem fora do
alcance das crianças e elimine-os de forma
apropriada.
Mantenha as crianças e os animais domésticos
afastados do aparelho quando este estiver a funcionar
ou a arrefecer. As partes acessíveis ficam quentes.
Se o aparelho tiver um dispositivo de segurança para
crianças, deve ser ativado.
A limpeza e a manutenção básica do aparelho não
devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.
1.2 Segurança geral
•
•
AVISO: O aparelho e as partes acessíveis ficam
quentes durante a utilização. Deve ter cuidado para
evitar tocar nas resistências de aquecimento.
Não utilize o aparelho com um temporizador externo
ou um sistema de controlo remoto separado.
32
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AVISO: Deixar cozinhados com gorduras ou óleos na
placa sem vigilância pode ser perigoso e resultar em
incêndio.
NUNCA tente extinguir um incêndio com água. Em
vez disso, desligue o aparelho e cubra as chamas, por
exemplo, com uma tampa de tacho ou uma manta de
incêndio.
ATENÇÃO: O processo de cozedura tem de ser
supervisionado. Um processo de cozedura de curta
duração tem de ser supervisionado continuamente.
AVISO: Perigo de incêndio: Não coloque objetos
sobre as zonas de cozedura.
Os objetos metálicos como facas, garfos, colheres e
tampas de tacho não devem ser colocados na
superfície da placa porque podem ficar quentes.
Não utilize uma máquina de limpar a vapor para
limpar o aparelho.
Se a superfície de vitrocerâmica/vidro apresentar
alguma fenda, desative o aparelho e desligue-o da
alimentação elétrica. Se o aparelho estiver ligado
diretamente à alimentação elétrica numa caixa de
derivação, desligue o disjuntor no quadro elétrico para
desligar o aparelho da alimentação elétrica. Em
qualquer caso, contacte um Centro de Assistência
Técnica Autorizado.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser
substituído pelo fabricante, por um agente de
assistência autorizado ou por uma pessoa igualmente
qualificada, para evitar perigos.
AVISO: Utilize apenas proteções de placa que tenham
sido concebidas pelo fabricante do aparelho de
cozinhar ou recomendadas pelo fabricante do
aparelho nas instruções de utilização, bem como as
proteções de placa já incorporadas no aparelho caso
existam. A utilização de proteções impróprias pode
causar acidentes.
PORTUGUÊS
33
2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
2.1 Instalação
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AVISO!
A instalação deste aparelho
tem de ser efetuada por uma
pessoa qualificada.
•
•
AVISO!
Risco de ferimentos ou
danos no aparelho.
•
Remova toda a embalagem.
Não instale nem utilize o aparelho se
ele estiver danificado.
Siga as instruções de instalação
fornecidas com o aparelho.
Respeite as distâncias mínimas
relativamente a outros aparelhos e
móveis de cozinha.
Tenha sempre cuidado quando
deslocar o aparelho porque ele é
pesado. Utilize sempre luvas e
calçado de proteção.
Vede as superfícies cortadas com um
vedante para impedir que a humidade
cause dilatações.
Proteja a parte inferior do aparelho
contra o vapor e a humidade.
Não instale o aparelho ao lado de
uma porta ou debaixo de uma janela.
Isso evita que a abertura de portas ou
janelas faça cair algum recipiente
quente do aparelho.
Se o aparelho for instalado por cima
de gavetas, certifique-se de que o
espaço entre o fundo do aparelho e a
gaveta superior é suficiente para
permitir a circulação de ar.
A parte inferior do aparelho pode ficar
quente. É necessário instalar um
painel de separação feito de
contraplacado, material de armário de
cozinha ou outro material não
inflamável debaixo do aparelho para
evitar o acesso à parte inferior.
O painel de separação tem de cobrir
totalmente a área por baixo da placa.
2.2 Ligação eléctrica
AVISO!
Risco de incêndio e choque
elétrico.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Todas as ligações eléctricas devem
ser efectuadas por um electricista
qualificado.
O aparelho tem de ficar ligado à terra.
Antes de efectuar qualquer operação
de manutenção, certifique-se de que
o aparelho está desligado da corrente
eléctrica.
Certifique-se de que os parâmetros
indicados na placa de características
são compatíveis com as
características da alimentação
eléctrica.
Certifique-se de que o aparelho é
instalado correctamente. Ligações de
cabo de alimentação e ficha (se
aplicável) soltas ou incorrectas
podem provocar o sobreaquecimento
dos terminais.
Utilize um cabo de alimentação
eléctrica adequado.
Não permita que o cabo de
alimentação fique enredado.
Certifique-se de que a protecção
contra choque é instalada.
Utilize a abraçadeira de fixação para
libertar tensão do cabo.
Não permita que o cabo e a ficha de
alimentação (se aplicável) entrem em
contacto com partes quentes do
aparelho ou com algum tacho quente
quando ligar o aparelho a uma
tomada próxima.
Não utilize adaptadores de tomadas
duplas ou triplas, nem cabos de
extensão.
Certifique-se de que não causa danos
na ficha (se aplicável) e no cabo de
alimentação. Contacte um Centro de
Assistência Técnica Autorizado ou um
electricista para substituir o cabo de
alimentação se estiver danificado.
As protecções contra choques
eléctricos das peças isoladas e não
isoladas devem estar fixas de modo a
não poderem ser retiradas sem
ferramentas.
Ligue a ficha à tomada eléctrica
apenas no final da instalação.
Certifique-se de que a ficha fica
acessível após a instalação.
Se a tomada eléctrica estiver solta,
não ligue a ficha.
34
www.electrolux.com
•
•
•
Não puxe o cabo de alimentação para
desligar o aparelho. Puxe sempre a
ficha de alimentação.
Utilize apenas dispositivos de
isolamento correctos: disjuntores de
protecção, fusíveis (os fusíveis de
rosca devem ser retirados do
suporte), diferenciais e contactores.
A instalação eléctrica deve possuir
um dispositivo de isolamento que lhe
permita desligar o aparelho da
corrente eléctrica em todos os pólos.
O dispositivo de isolamento deve ter
uma abertura de contacto com uma
largura mínima de 3 mm.
•
•
•
•
2.3 Utilização
AVISO!
Risco de ferimentos,
queimaduras e choque
elétrico.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Retire todo o material de embalagem,
etiquetas e película protetora (se
aplicável) antes da primeira utilização.
Este aparelho destina-se apenas a
uso doméstico.
Não altere as especificações deste
aparelho.
Certifique-se de que as aberturas de
ventilação não ficam obstruídas.
Não deixe o aparelho a funcionar sem
vigilância.
Desligue a zona de aquecimento
após cada utilização.
Não coloque talheres ou tampas de
panelas sobre as zonas de
aquecimento. Podem ficar quentes.
Não utilize o aparelho com as mãos
húmidas ou se ele estiver em
contacto com água.
Não utilize o aparelho como
superfície de trabalho ou
armazenamento.
Se a superfície do aparelho
apresentar fendas, desligue-o
imediatamente da corrente elétrica.
Isso evitará choques elétricos.
Quando coloca alimentos em óleo
quente, o óleo pode salpicar.
AVISO!
Risco de incêndio e
explosão
As gorduras e os óleos podem libertar
vapores inflamáveis quando
aquecidos. Mantenha as chamas e os
objetos quentes afastados das
gorduras e dos óleos quando
cozinhar com este tipo de produtos.
Os vapores libertados pelo óleo muito
quente podem causar combustão
espontânea.
O óleo usado, que pode conter restos
de alimentos, pode inflamar a uma
temperatura inferior à de um óleo em
primeira utilização.
Não coloque produtos inflamáveis, ou
objetos molhados com produtos
inflamáveis, no interior, perto ou em
cima do aparelho.
AVISO!
Risco de danos no aparelho.
•
•
•
•
•
•
•
•
Não coloque nenhum tacho quente
sobre o painel de comandos.
Não coloque uma tampa de panela
quente na superfície de vidro da
placa.
Não deixe que nenhum tacho ferva
até ficar sem água.
Tenha cuidado e não permita que
algum objeto ou tacho caia sobre o
aparelho. A superfície pode ficar
danificada.
Não ative zonas de aquecimento com
um tacho vazio ou sem tacho.
Não coloque folha de alumínio no
aparelho.
Os tachos de ferro fundido ou
alumínio ou que tenham a base
danificada podem riscar o vidro ou a
vitrocerâmica. Levante sempre estes
objetos quando precisar de os
deslocar sobre a placa.
Este aparelho serve apenas para
cozinhar. Não pode ser usado para
outras funções como, por exemplo,
aquecimento de divisões.
2.4 Manutenção e limpeza
•
•
Limpe o aparelho com regularidade
para evitar que o material da
superfície se deteriore.
Desligue o aparelho e deixe-o
arrefecer antes de o limpar.
PORTUGUÊS
•
•
•
Desligue o aparelho da tomada
eléctrica antes de qualquer
manutenção.
Não utilize jactos de água ou vapor
para limpar o aparelho.
Limpe o aparelho com um pano
macio e húmido. Utilize apenas
detergentes neutros. Não utilize
quaisquer produtos abrasivos,
esfregões, solventes ou objectos
metálicos.
•
2.6 Eliminação
AVISO!
Risco de ferimentos ou
asfixia.
•
2.5 Assistência Técnica
•
•
•
Contacte um Centro de Assistência
Técnica Autorizado se for necessário
reparar o aparelho.
Contacte a sua autoridade municipal
para saber como eliminar o aparelho
correctamente.
Desligue o aparelho da alimentação
eléctrica.
Corte o cabo de alimentação eléctrica
do aparelho e elimine-o.
3. INSTALAÇÃO
AVISO!
Consulte os capítulos
relativos à segurança.
3.4 Montagem
3.1 Antes da instalação
Antes de instalar a placa, anote aqui as
seguintes informações que pode
consultar na placa de características. A
placa de características encontra-se na
parte de baixo da placa.
Número de
série ...........................
3.2 Placas encastradas
Utilize as placas de encastrar apenas
após a sua montagem em móveis de
encastre ou superfícies de trabalho que
cumpram as normas aplicáveis.
3.3 Cabo de ligação
•
•
A placa é fornecida com um cabo de
ligação.
Para substituir o cabo de alimentação
se estiver danificado, utilize um cabo
do tipo: H05V2V2-F que suporta
temperaturas de 90 °C ou superiores.
Contacte um Centro de Assistência
Técnica local.
35
Utilize apenas peças de substituição
originais.
min.
500mm
min.
50mm
36
www.electrolux.com
3.5 Caixa de protecção
min.
28
min.
12
min.
12 mm
min.
60 mm
Se utilizar uma caixa de protecção
(acessório adicional), o piso protector
directamente por baixo da placa não é
necessário. A caixa de protecção
acessória pode não estar disponível em
alguns países. Contacte o seu
fornecedor local.
Não pode utilizar a caixa de
protecção se instalar a placa
por cima de um forno.
4. DESCRIÇÃO DO PRODUTO
4.1 Disposição da placa
1
1
145 mm
180 mm
120/210
mm
145 mm
1
2
1 Zona de aquecimento
2 Painel de comandos
1
PORTUGUÊS
37
4.2 Disposição do painel de comandos
1
2
3
4
Utilize os campos do sensor para controlar o aparelho. Os visores, indicadores e sons
indicam as funções que estão em funcionamento.
Cam‐
po do
sen‐
sor
1
2
3
/
4
Função
Comentário
ON/OFF
Para activar e desactivar a placa.
-
Para activar e desactivar o circuito exteri‐
or.
Indicador do grau de co‐
zedura
Para indicar o grau de cozedura.
-
Para seleccionar o grau de cozedura.
4.3 Indicadores de nível de calor
Visor
Descrição
A zona de aquecimento está desactivada.
-
A zona de aquecimento está activada.
+ dígito
Existe uma anomalia.
Uma zona de aquecimento ainda está quente (calor residual).
Bloqueio de segurança para crianças a funcionar.
Desactivação automática activo.
4.4 Indicador de calor residual
AVISO!
O calor residual pode
provocar queimaduras.
38
www.electrolux.com
5. UTILIZAÇÃO DIÁRIA
AVISO!
Consulte os capítulos
relativos à segurança.
5.1 Activar e desactivar
Toque em
durante 1 segundo para
activar ou desactivar a placa.
5.2 Desactivação automática
A função desactiva automaticamente
a placa nas seguintes situações:
•
•
•
•
Quando todas as zonas de cozedura
estão desactivadas.
Quando, após a activação da placa,
não é definido qualquer grau de
cozedura.
Quando ocorrer um derrame ou
quando for colocado algum objecto
sobre o painel de comandos durante
mais de 10 segundos (tacho, pano,
etc.). É emitido um sinal sonoro e a
placa desactiva-se. Retire o objecto
ou limpe o painel de comandos.
Quando não desactiva uma zona de
cozedura nem altera o grau de
cozedura. Após algum tempo, a
indicação
acende-se e a placa
desactiva-se.
Relação entre o grau de cozedura e o
tempo ao fim do qual a placa se
desactiva:
Grau de cozedura A placa desacti‐
va-se após
1-2
6 horas
3-4
5 horas
5
4 horas
6-9
1,5 horas
5.3 Grau de cozedura
Toque em
para aumentar o grau de
cozedura. Toque em
para diminuir o
grau de cozedura. Toque em
e
simultaneamente para desactivar a zona
de cozedura.
5.4 Activar e desactivar os
circuitos exteriores
É possível ajustar a superfície de
cozedura à dimensão do tacho.
Utilizar o campo do sensor:
Para activar o circuito exterior: toque
no campo do sensor. O indicador
acende.
Para desactivar o circuito exterior:
toque no campo do sensor até que o
indicador se apague.
5.5 Bloqueio de segurança
para crianças
Esta função evita o acionamento
acidental da placa.
Para iniciar a função: ative a placa com
. Não selecione qualquer nível de
das duas zonas de
calor. Toque em
aquecimento dianteiras simultaneamente
durante 4 segundos.
acende-se.
Desative a placa com
.
Para parar a função: ative a placa com
. Não selecione qualquer nível de
calor. Toque em
das duas zonas de
aquecimento dianteiras simultaneamente
durante 4 segundos.
acende-se.
Desative a placa com
.
Para interromper a função para
apenas uma sessão de cozedura: ative
a placa com
.
acende-se. Toque
em
das duas zonas de aquecimento
dianteiras simultaneamente durante 4
segundos. Defina o nível de calor em
menos de 10 segundos. Pode utilizar a
placa. Quando desativar a placa com
a função fica novamente ativa.
,
PORTUGUÊS
39
6. SUGESTÕES E DICAS
AVISO!
Consulte os capítulos
relativos à segurança.
Os tachos feitos de aço
esmaltado ou que tenham
fundos de alumínio ou cobre
poderão causar alterações
de cor na superfície de
vitrocerâmica.
6.1 Tachos e panelas
A base do tacho ou panela
deve ser o mais espessa e
plana possível.
Certifique-se de que as
bases dos tachos estão bem
limpas e secas antes de
colocar os tachos na placa.
6.2 Exemplos de modos de
cozinhar
Os dados da tabela servem
apenas como referência.
Nível de ca‐
lor
Utilize para:
Tempo Sugestões
(min.)
1
Manter os alimentos cozi‐
nhados quentes.
confor‐
me ne‐
cessá‐
rio
Coloque uma tampa no ta‐
cho.
1-2
Molho holandês, derreter:
manteiga, chocolate, gelati‐
na.
5 - 25
Misture regularmente.
1-2
Solidificar: omeletas fofas,
ovos cozidos.
10 - 40
Cozer com a tampa.
2-3
Cozer arroz e pratos à base
de leite em lume brando,
aquecer refeições pré-cozi‐
nhadas.
25 - 50
Adicione, no mínimo, duas
partes de líquido para uma
parte de arroz e mexa os
pratos à base de leite a
meio do tempo de cozedura.
3-4
Cozer legumes, peixe e car‐
ne a vapor.
20 - 45
Adicione duas colheres de
sopa de líquido.
4-5
Cozer batatas a vapor.
20 - 60
Utilize, no máximo, ¼ l de
água para 750 g de batatas.
4-5
Cozer grandes quantidades 60 de alimentos, guisados e so‐ 150
pas.
Até 3 l de líquido mais os in‐
gredientes.
6-7
Fritura ligeira: escalopes,
cordon bleu de vitela, coste‐
letas, rissóis, salsichas, fíga‐
do, roux, ovos, panquecas,
sonhos.
Vire a meio do tempo.
7-8
Fritura intensa, batatas fritas, 5 - 15
bifes do lombo, costeletas.
confor‐
me ne‐
cessá‐
rio
Vire a meio do tempo.
40
www.electrolux.com
Nível de ca‐
lor
Utilize para:
Tempo Sugestões
(min.)
9
Ferver água, cozer massa, estufar carne (goulash, jardineira), bata‐
tas bem fritas.
7. MANUTENÇÃO E LIMPEZA
AVISO!
Consulte os capítulos
relativos à segurança.
7.1 Informações gerais
•
•
•
•
•
Limpe a placa após cada utilização.
Utilize apenas tachos que tenham a
base limpa.
Riscos ou manchas escuras na
superfície não afetam o
funcionamento da placa.
Utilize um produto de limpeza
especial adequado para a superfície
da placa.
Utilize um raspador especial para
limpar o vidro.
•
•
7.2 Limpeza da placa
•
Remover imediatamente: plástico
derretido, película de plástico, açúcar
e alimentos com açúcar; caso
contrário, a sujidade pode provocar
danos na placa. Tenha cuidado para
evitar queimaduras. Utilize um
raspador especial para placas sobre a
superfície de vidro em ângulo agudo
e desloque a lâmina sobre a
superfície.
Remover quando a placa tiver
arrefecido o suficiente: manchas de
calcário, água ou gordura e
descolorações nas partes metálicas
brilhantes. Limpe a placa com um
pano húmido e um detergente não
abrasivo. Após a limpeza, seque a
placa com um pano macio.
Remover a descoloração metálica
brilhante: utilize uma solução de
água com vinagre e limpe a superfície
de vidro com um pano.
8. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
AVISO!
Consulte os capítulos
relativos à segurança.
8.1 O que fazer se...
Problema
Causa possível
Solução
Não consegue activar ou
utilizar a placa.
A placa não está ligada à
corrente eléctrica ou não
está ligada correctamente.
Verifique se a placa está li‐
gada correctamente à ali‐
mentação eléctrica. Con‐
sulte o diagrama de liga‐
ções.
PORTUGUÊS
Problema
Causa possível
41
Solução
O disjuntor está desligado. Certifique-se de que o dis‐
juntor é a causa da ano‐
malia. Se o disjuntor dispa‐
rar diversas vezes, contac‐
te um electricista qualifica‐
do.
Não definiu o nível de ca‐
lor em menos de 10 se‐
gundos.
Active novamente a placa
e defina o nível de calor
em menos de 10 segun‐
dos.
Tocou em 2 ou mais cam‐
pos do sensor em simultâ‐
neo.
Toque em apenas um
campo do sensor.
Manchas de gordura ou
água no painel de coman‐
dos.
Limpe o painel de coman‐
dos.
É emitido um sinal sonoro
e a placa desactiva-se.
A placa emite um sinal so‐
noro quando é desactiva‐
da.
Colocou algum objecto so‐ Retire o objecto dos cam‐
bre um ou mais campos do pos do sensor.
sensor.
A placa desactiva-se.
Colocou algum objecto so‐ Retire o objecto do campo
bre o campo do sensor . do sensor.
O indicador de calor resi‐
dual não acende.
A zona não está quente
porque funcionou durante
pouco tempo ou o sensor
está danificado.
Não consegue activar o
circuito exterior.
Existe uma área es‐
cura na zona múltipla.
Os campos do sensor fi‐
cam quentes.
Se a zona tiver funcionado
tempo suficiente para estar
quente, contacte um Cen‐
tro de Assistência Técnica
Autorizado.
Comece por activar o cir‐
cuito interior alterando o
nível de calor.
É normal que exista uma
área escura na zona múlti‐
pla.
O tacho é demasiado
Coloque o tacho numa das
grande ou foi colocado de‐ zonas de aquecimento de
masiado perto dos coman‐ trás, se possível.
dos.
acende.
Desactivação automática
está a funcionar.
Desactive a placa e active-a novamente.
acende.
Bloqueio de segurança pa‐ Consulte “Utilização diá‐
ra crianças está a funcio‐
ria”.
nar.
42
www.electrolux.com
Problema
Aparece
Causa possível
e um número.
Solução
A placa apresenta um erro. Desactive a placa e active-a novamente após 30 se‐
gundos. Se
voltar a
aparecer, desligue a placa
da alimentação eléctrica.
Após 30 segundos, active
novamente a placa. Se o
problema persistir, contac‐
te um Centro de Assistên‐
cia Técnica Autorizado.
Ouve-se um sinal sonoro
constante.
acende.
A ligação eléctrica não es‐
tá correcta.
Desligue a placa da ali‐
mentação eléctrica. Solici‐
te a um electricista qualifi‐
cado que verifique a insta‐
lação.
A segunda fase da alimen‐ Verifique se a placa está li‐
tação eléctrica está em fal‐ gada correctamente à ali‐
ta.
mentação eléctrica. Remo‐
va o fusível, aguarde um
minuto e volte a introduzir
o fusível.
8.2 Se não conseguir encontrar
uma solução...
Se não conseguir encontrar uma solução
para o problema, contacte o seu
fornecedor ou um Centro de Assistência
Técnica Autorizado. Indique os dados da
placa de características. Indique também
o código de três letras da placa
vitrocerâmica (no canto da superfície de
vidro) e a mensagem de erro
apresentada. Certifique-se de que
utilizou a placa correctamente. Caso
contrário, a manutenção efectuada pelo
Técnico do Serviço de Assistência ou
pelo fornecedor não será gratuita,
mesmo durante o período de garantia.
As instruções relativas ao Centro de
Assistência Técnica e as condições da
garantia encontram-se no folheto da
garantia.
9. DADOS TÉCNICOS
9.1 Placa de características
Modelo EHF6241FOK
Tipo 60 HAD 03 AO
N.º de série .................
ELECTROLUX
PNC 949 492 104 02
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Fabricado(a) na Roménia
6.4 kW
PORTUGUÊS
43
9.2 Especificações das zonas de aquecimento
Zona de aque‐
cimento
Potência nominal (nível de ca‐
lor máx.) [W]
Dianteira es‐
querda
750 / 2200
Diâmetro da zona de aqueci‐
mento [mm]
120 / 210
Traseira esquer‐ 1200
da
145
Dianteira direita
1200
145
Traseira direita
1800
180
Para otimizar a cozedura, utilize um
tacho com diâmetro não superior ao da
zona de aquecimento.
10. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
10.1 Informação do produto de acordo com a diretiva EU 66/2014
Identificação do modelo
EHF6241FOK
Tipo de placa
Placa encastrada
Número de zonas de
aquecimento
4
Tecnologia de aqueci‐
mento
Aquecimento ra‐
diante
Diâmetro das zonas de
aquecimento circulares
(Ø)
Dianteira esquerda
Traseira esquerda
Dianteira direita
Traseira direita
21,0 cm
14,5 cm
14,5 cm
18,0 cm
Consumo de energia por
zona de aquecimento
(EC electric cooking)
Dianteira esquerda
Traseira esquerda
Dianteira direita
Traseira direita
200,1 Wh/kg
188,0 Wh/kg
188,0 Wh/kg
191,6 Wh/kg
Consumo de energia da
placa (EC electric hob)
EN 60350-2 - Aparelhos elétricos
domésticos para cozinhar - Parte 2:
Placas - Métodos para medir o
desempenho
10.2 Poupança de energia
Pode poupar energia todos os dias se
adoptar as seguintes sugestões.
•
Quando aquecer água, utilize apenas
a quantidade necessária.
191,9 Wh/kg
•
•
•
•
•
Sempre que possível, coloque as
tampas nos tachos.
Coloque o tacho na zona de cozedura
antes de a activar.
O fundo do tacho deve ter o diâmetro
igual ao da zona de cozedura.
Coloque os tachos mais pequenos
nas zonas de cozedura mais
pequenas.
Centre o tacho na zona de cozedura.
44
www.electrolux.com
•
Pode utilizar o calor residual para
manter os alimentos quentes ou
derreter alimentos.
11. PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS
Recicle os materiais que apresentem o
símbolo . Coloque a embalagem nos
contentores indicados para reciclagem.
Ajude a proteger o ambiente e a saúde
pública através da reciclagem dos
aparelhos eléctricos e electrónicos. Não
elimine os aparelhos que tenham o
*
símbolo juntamente com os resíduos
domésticos. Coloque o produto num
ponto de recolha para reciclagem local
ou contacte as suas autoridades
municipais.
PORTUGUÊS
45
46
www.electrolux.com
PORTUGUÊS
47
867357658-A-352019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising