Zanussi | ZEI6840FBA | User manual | ZANUSSI ZEI6840FBA Brugermanual

ZANUSSI ZEI6840FBA Brugermanual
User Manual
GETTING
STARTED?
EASY.
ZEI6840FBA
DA Brugsanvisning
Kogesektion
FI Käyttöohje
Keittotaso
NO Bruksanvisning
Platetopp
SV Bruksanvisning
Inbyggnadshäll
2
16
30
43
OPLYSNINGER OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og tages
i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle skader,
der er resultatet af forkert installation eller brug. Opbevar altid
brugsanvisningen på et sikkert og tilgængeligt sted til senere
opslag.
SIKKERHED FOR BØRN OG ANDRE UDSATTE
PERSONER
•
•
•
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af
personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller
viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge
apparatet på en sikker måde samt forstår de medfølgende farer.
Børn mellem 3 og 8 år og personer med omfattende og
komplekst handicap skal holdes på afstand, medmindre de
overvåges konstant.
Børn på under 3 år skal holdes på afstand, med mindre de
overvåges konstant.
Børn må ikke lege med apparatet.
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og bortskaf det
korrekt.
Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, når det er i
drift, eller mens det køler af. De tilgængelige dele er varme.
Hvis apparatet har en børnesikring, skal den aktiveres.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligeholdelse på apparatet
uden opsyn.
GENERELT OM SIKKERHED
•
•
•
2
ADVARSEL: Apparatet og de tilgængelige dele bliver meget
varme under brug. Pas på ikke at røre varmelegemerne.
Betjen ikke apparatet med et tænd-sluk-ur eller en særskilt
fjernbetjening.
ADVARSEL: Tilberedning uden opsyn på en kogesektion med
fedt eller olie kan være farligt og kan muligvis resultere i brand.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Forsøg ALDRIG at slukke en brand med vand, men sluk for
apparatet og dæk den åbne ild til med f.eks. et låg eller et
brandtæppe.
FORSIGTIG: Tilberedningsprocessen skal overvåges. En
kortvarig tilberedningsproces skal overvåges kontinuerligt.
ADVARSEL: Fare for brand: Opbevar ikke genstande på
kogefladerne.
Læg ikke metalgenstande som knive, gafler, skeer og grydelåg
på kogesektionen, da de kan blive meget varme.
Undlad at bruge en damprenser til at rengøre apparatet.
Efter brug skal der slukkes for kogesektionen med
funktionsvælgeren - stol ikke på gryderegistreringen.
Hvis glaskeramikken/glasoverfladen er revnet, skal du slukke for
apparatet og afbryde det fra ledningsnettet. Hvis apparatet er
tilsluttet til ledningsnettet direkte ved hjælp af en samledåse,
skal du fjerne sikringen for at afbryde apparatet fra
stømforsyningen. Kontakt i begge tilfælde det autoriserede
servicecenter.
Hvis netledningen er beskadiget, skal den af sikkerhedsgrunde
udskiftes af producenten, et autoriseret serviceværksted eller
en tekniker med tilsvarende kvalifikationer.
ADVARSEL: Brug kun kogesektionssikringer udformet af
producenten af madlavningsapparatet, eller som er angivet af
producenten af apparatet i brugsanvisningen som velegnede til
brug, eller kogesektionssikringer indbygget i apparatet. Brug af
upassende sikringer kan medføre uheld.
SIKKERHEDSANVISNINGER
INSTALLATION
•
•
•
•
ADVARSEL! Apparatet må kun
installeres af en sagkyndig.
•
ADVARSEL! Risiko for skader på
mennesker eller apparat.
•
Fjern al emballagen.
Undlad at installere eller bruge et beskadiget
apparat.
Følg installationsvejledningen, der følger med
apparatet.
•
•
•
Mindsteafstanden til andre apparater og
enheder skal overholdes.
Vær altid forsigtig, når du flytter apparatet, da
det er tungt. Brug altid sikkerhedshandsker og
lukket fodtøj.
Forsegl snitfladerne med et tætningsmiddel for
at forhindre fugt, der forårsager opsvulmen.
Beskyt apparatets bund mod damp og fugt.
Montér ikke apparatet op mod en dør eller under
et vindue. Dette for at undgå, at der falder varmt
kogegrej ned fra apparatet, når døren eller
vinduet åbnes.
Hvert apparat har køleblæsere i bunden.
3
•
Hvis apparatet installeres over en skuffe:
– Opbevar ikke små stykker eller ark papir,
som kan blive suget ind, da de kan
ødelægge køleblæserne eller skade
kølesystemet.
– Hold en afstand på mindst 2 cm mellem
apparatets bund og dele, som opbevares i
skuffen.
TILSLUTNING, EL
ADVARSEL! Risiko for brand og
elektrisk stød.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4
Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en
kvalificeret elektriker.
Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf.
Stærkstrømsreglementet.
Inden apparatet tages i brug, skal du sørge for,
at det er koblet fra strømforsyningen.
Sørg for, at parametrene på typeskiltet er
kompatible med de elektriske data for
strømforsyningen.
Sørg for, at apparatet installeres korrekt. En løs
eller forkert netledning eller stik (hvis relevant)
kan gøre terminalen for varm.
Brug den korrekte netledning.
Netledningerne må ikke være viklet sammen.
Sørg for, at der installeres en beskyttelse mod
stød.
Kablet skal forsynes med trækaflastning.
Sørg for, at elledningen eller stikket (hvis
relevant) ikke får kontakt med det varme apparat
eller varmt kogegrej, når du tilslutter apparatet til
de nærmeste kontakter.
Brug ikke adaptere med flere stik og
forlængerledninger.
Pas på, du ikke beskadiger netstikket (hvis
relevant) eller ledningen. Kontakt vores
autoriserede servicecenter eller en elektriker,
hvis en beskadiget ledning skal udskiftes.
Beskyttelsen mod elektrisk stød fra
strømførende og isolerede dele skal fastgøres,
så den ikke kan fjernes uden værktøj.
Sæt først netstikket i stikkontakten ved
installationens afslutning. Sørg for, at der er
adgang til elstikket efter installationen.
Hvis stikkontakten er løs, må du ikke sætte
netstikket i.
Undgå at slukke for apparatet ved at trække i
netledningen. Tag altid selve netstikket ud af
kontakten.
Brug kun korrekte isoleringsenheder:
Gruppeafbrydere, sikringer (sikringer med
skruegevind skal tages ud af fatningen),
fejlstrømsrelæer og kontaktorer.
Apparatets installation skal udføres med et
isolationsudstyr, så forbindelsen til lysnettet kan
afbrydes på alle poler. Isolationsudstyret skal
have en brydeafstand på mindst 3 mm.
BRUG
ADVARSEL! Risiko for personskade,
forbrændinger og elektrisk stød.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fjern al emballagen, etiketterne og den
beskyttende film (hvis relevant) inden
ibrugtagning.
Dette apparat er kun til husholdningsbrug.
Apparatets specifikationer må ikke ændres.
Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er
tildækkede.
Lad ikke apparatet være uden opsyn, når der er
tændt for det.
Sæt kogezonen på "sluk", når den ikke er i brug.
Stol ikke på grydedetektoren.
Læg ikke bestik eller grydelåg på kogezonerne.
De kan blive varme.
Betjen ikke apparatet med våde hænder, eller
når det har kontakt med vand.
Brug ikke apparatet som arbejds- eller som
frasætningsplads.
Hvis apparatets overflade er revnet, skal
apparatet øjeblikkeligt kobles fra
strømforsyningen. Dette er for at forhindre
elektrisk stød.
Brugere med en pacemaker skal holde en
afstand på mindst 30 cm fra
induktionskogezonerne, når apparatet er i drift.
Når du anbringer mad i varm olie, kan det
sprøjte.
ADVARSEL! Risiko for brand og
eksplosion
•
•
•
•
Fedtstoffer og olie kan udsende brændbare
dampe, når de opvarmes. Hold flammer eller
opvarmede genstande væk fra fedtstoffer og
olie, når du tilbereder mad med dem.
De dampe, som meget varm olie udsender, kan
forårsage selvantændelse.
Brugt olie, der kan indholde madrester, kan
forårsage brand ved en lavere temperatur end
olie, der bruges for første gang.
Undlad at bruge brændbare produkter eller ting,
der er fugtet med brændbare produkter, i
apparatet eller i nærheden af eller på dette.
ADVARSEL! Risiko for beskadigelse
af apparatet.
•
•
Opbevar ikke varmt kogegrej på
betjeningspanelet.
Stil ikke et varmt grydelåg på kogesektionens
glasoverflade.
•
•
•
•
•
•
Lad ikke kogegrej koge tørt.
Pas på, der ikke falder genstande eller kogegrej
ned på apparatet. Overfladen kan blive
beskadiget.
Tænd aldrig for en kogezone, hvis den er tom,
eller der står tomt kogegrej på den.
Læg ikke aluminiumsfolie på apparatet.
Kogegrej af støbejern, aluminium eller med en
beskadiget bund kan forårsage ridser på glasset
eller glaskeramikken. Løft altid disse genstande,
når du skal flytte dem på kogesektionen.
Dette apparat må kun anvendes til tilberedning
af fødevarer. Det må ikke anvendes til andre
formål, f.eks. rumopvarmning.
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
• Rengør apparatet jævnligt for at forhindre
forringelse af overfladematerialet.
• Sluk for apparatet, og lad det køle af inden
rengøring.
• Kobl apparatet fra lysnettet, før der udføres
vedligeholdelse.
•
•
Undlad at bruge højtryksrenser eller damp til at
rengøre apparatet.
Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug
kun et neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke
slibende midler, skuresvampe, opløsningsmidler
eller metalgenstande.
SERVICE
• Kontakt et autoriseret servicecenter for at få
repareret apparatet.
• Brug kun originale reservedele.
BORTSKAFFELSE
ADVARSEL! Risiko for personskade
eller kvælning.
•
•
•
Kontakt din genbrugsplads ang. oplysninger om,
hvordan apparatet bortskaffes korrekt.
Tag stikket ud af kontakten.
Klip netledningen af tæt ved apparatet og
bortskaf den.
INSTALLATION
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
INDEN INSTALLATIONEN
Notér følgende oplysninger fra typeskiltet, før du
installerer kogesektionen: Typeskiltet sider i bunden
af kogesektionen.
Serienummer ...........................
indbygningsenheder og bordplader, der opfylder
kravene.
TILSLUTNINGSKABEL
• Kogesektionen leveres med netkabel.
• For at udskifte det beskadigede netkabel skal du
bruge kabeltypen: H05V2V2-F, som modstår en
temperatur på 90 °C eller højere. Kontakt lokale
servicecenter..
INDBYGNINGSKOGESEKTIONER
Brug først indbygningskogesektionerne, når
kogesektionen er samlet i de korrekte
5
MONTERING
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
min. 2 mm
A
min. 2 mm
A
B
< 20 mm
> 20 mm
min. 500 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
min
30 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min.
38 mm
min.
2 mm
R 5mm
min.
55mm
6
490+1mm 560+1mm
min.
12 mm
min.
2 mm
BESKYTTELSESBOKS
Hvis du bruger en beskyttelseskasse (ekstraudstyr),
er der ikke brug for den forreste luftpassage på 2
mm og den beskyttende plade lige under
kogesektionen. Beskyttelsesboksen fås muligvis
ikke i visse lande. Kontakt din lokale forhandler.
Du kan ikke bruge beskyttelsesboksen,
hvis kogesektionen monteres over en
ovn.
PRODUKTBESKRIVELSE
OVERSIGT OVER KOGESEKTIONEN
1
1
145 mm
180 mm
210 mm
1
1 Induktionskogezone
2 Kontrolpanel
145 mm
2
1
7
OVERSIGT OVER BETJENINGSPANEL
1
2
3
4
5
Brug sensorfelterne til at betjene apparatet. Display, kontrollamper og signaler viser de funktioner, der er i
brug.
Sensorfelt
Funktion
Kommentar
1
ON/OFF
Tænder/slukker for kogesektionen.
2
Lås / Børnesikring af ovnen
Låser/låser op for betjeningspanelet.
3
-
Vælger kogezone.
Display for varmetrin
Visning af varmetrinnet.
-
Indstilling af et varmetrin.
-
4
/
5
DISPLAY FOR VARMETRIN
Display
Beskrivelse
Kogezonen er slukket.
-
Kogezonen er tændt.
PowerBoost er i brug.
+ tal
Der er en funktionsfejl.
En kogezone er stadig varm (restvarme).
Lås /Børnesikring af ovnen er i brug.
Uegnet eller for lille kogegrej, eller der står intet kogegrej på kogezonen.
Automatisk slukning er i brug.
8
RESTVARMEINDIKATOR
ADVARSEL!
Forbrændingsrisiko
ved restvarme. Kontrollamperne viser
niveauet af restvarme for kogezonerne,
du bruger. Kontrollamperne kan også
blive tændt for tilstødende kogezoner,
selv hvis du ikke bruger dem.
Induktionskogezoner producerer den varme, der er
nødvendig til madlavningen, i selve kogegrejets
bund. Glaskeramikken opvarmes af varmen i
kogegrejet.
DAGLIG BRUG
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
VALG AF KOGEZONEN
For at indstille kogezonen skal du berøre
sensorfeltet
relateret til denne zone. Displayet
AKTIVERING OG DEAKTIVERING
fremhæver varmetrinnet (
Tryk på
i 1 sekund for at tænde eller slukke for
kogesektionen.
VARMETRIN
Indstil kogezonen.
AUTOMATISK SLUKNING
Funktionen slukker automatisk for
kogesektionen, hvis:
• alle kogezoner deaktiveres,
• du ikke indstiller varmetrinnet, når kogesektionen
er aktiveret,
• du spilder noget, eller lægger noget på
betjeningspanelet i mere end 10 sekunder (en
gryde/pande, en klud osv.). Der udsendes et
lydsignal, og kogesektionen slukkes. Fjern
genstanden, eller tør betjeningspanelet af.
• kogesektionen bliver for varm (f.eks. når
sovsegryden koger tør). Lad kogezonen køle af,
før du bruger kogesektionen igen.
•
•
vises,
Du bruger forkert kogegrej. Symbolet
og efter 2 minutter slukkes kogezonen
automatisk.
du behøver ikke deaktivere en kogezone eller
ændre varmetrinnet. Efter et stykke tid tændes
, og kogesektionen slukkes.
Forholdet mellem varmetrinnet og tiden efter,
at kogesektionen deaktiveres:
Varmetrin
Kogesektionen deaktiveres efter
1-2
6 timer
3-4
5 timer
5
4 timer
6-9
1,5 time
Tryk på
).
for at øge varmetrinnet. Tryk på
for
at mindske varmetrinnet. Tryk på
og
samtidigt for at slukke for kogezonen.
POWERBOOST
Denne funktion tilfører ekstra effekt til
induktionskogezonerne. Funktionen kan kun
aktiveres for induktionskogezonerne i et begrænset
stykke tid. Derefter skifter induktionszonen
automatisk tilbage på det højeste varmetrin.
Se kapitlet “Tekniske data”.
Sådan aktiveres funktionen for en kogezone:
indstil først kogezonen og indstil derefter det
maksimale varmetrin. Tryk på
, indtil
tændes.
Sådan deaktiveres funktionen: berør
.
LÅS
Betjeningspanelet kan låses, mens kogezonerne er
aktive. Det forhindrer utilsigtet ændring af
varmetrinnet.
Indstil først varmetrinnet.
Sådan aktiveres funktionen: Tryk på
tændes i 4 sekunder.
.
Sådan deaktiveres funktionen: Tryk på
forrige varmetrin aktiveres.
. Det
Når du slukker for kogesektionen,
deaktiverer du også denne funktion.
9
BØRNESIKRING AF OVNEN
Funktionen hindrer utilsigtet betjening af
kogesektionen.
Sådan aktiveres funktionen: Tænd for
•
•
kogesektionen med
. Indstil ikke varmetrin. Tryk
på
tændes. Sluk for
i 4 sekunder.
•
kogesektionen med
.
Sådan deaktiveres funktionen: Tænd for
•
kogesektionen med
. Indstil ikke varmetrin. Tryk
på
tændes. Sluk for
i 4 sekunder.
•
Hver fase har en maksimal elektrisk belastning
på 3300 W.
Funktionen fordeler effekten mellem de
kogezoner, der er tilsluttet til den samme fase.
Funktionen aktiveres, når den samlede elektriske
belastning for de kogezoner, der er tilsluttet til
en enkelt fase, overskrider 3300 W.
Funktionen reducerer effekten til de andre
kogezoner, der er tilsluttet til den samme fase.
Varmetrindisplayet for de reducerede zoner
skifter mellem to niveauer.
kogesektionen med
.
Sådan tilsidesættes funktionen til en enkelt
tilberedning: Tænd for kogesektionen med
.
tændes. Tryk på
i 4 sekunder. Indstil
varmetrinnet inden 10 sekunder.
Kogesektionen kan betjenes. Når du tænder for
kogesektionen med
, aktiveres funktionen igen.
EFFEKTSTYRING
• Kogezonerne grupperes efter placering og antal
faser i kogesektionen. Se billedet.
RÅD OG TIP
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
KOGEGREJ
For induktionskogezoner skaber et
stærkt elektromagnetisk felt hurtigt
varme i kogegrejet.
Brug induktionskogezonerne med
kogegrej, der er egnet hertil.
Kogegrej
• Korrekt: Støbejern, emaljeret jern, rustfrit stål,
sandwichbund (med en korrekt mærkning fra en
producent).
• Ukorrekt: Aluminium, kobber, messing, glas,
keramik, porcelæn.
Kogegrej er egnet til
induktionskogesektioner, hvis:
• Vand hurtigt kommer i kog på en zone, der står
på det højeste varmetrin.
• En magnet hæfter ved kogegrejets bund.
10
Bunden af kogegrejet skal være så tyk
og plan som muligt.
Sørg for, at kogegrejets bund er ren
og tør, inden det placeres på
kogesektionens overflade.
Kogegrejets mål
Induktionskogezoner tilpasser sig automatisk til
størrelsen af kogegrejets bund.
Kogezonens effektivitet er relateret til kogegrejets
diameter. Kogegrej med en mindre diameter end
den minimale modtager kun en del af den effekt,
kogezonen skaber.
Se under "Tekniske data".
LYDEN UNDER DRIFT
Hvis du kan høre:
• små knald: kogegrejet består af forskellige
materialer (en sandwichstruktur).
• fløjtende lyd: du bruger en kogezone på et højt
varmetrin, og kogegrejet består af flere
materialer (en sandwichstruktur).
• brummen: du bruger et højt varmetrin.
• klikken: der opstår elektrisk omskiftning.
• hvislen, summen: bæseren kører.
Lydene er normale og betyder ikke, at der er
noget galt.
EKSEMPLER PÅ ANVENDELSE
Sammenhængen mellem en zones varmeindstilling
og dens strømforbrug er ikke lineær. Når du øger
Varmeindstilling
varmeindstillingen, er det ikke proportionelt med
øgningen af strømforbruget. Dette betyder, at en
kogezone med middel varmeindstilling bruger under
halvdelen af dens effekt.
Data i tabellen er kun vejledende.
Anvendes til:
Tid (min.)
Råd
1
At holde færdigtilberedt mad
varm.
efter
behov
Læg et låg på kogegrejet.
1-2
Hollandaise sauce, smelte: smør,
chokolade, husblas.
5 - 25
Rør ind imellem.
1-2
Stivne/størkne: luftige omeletter,
bagte æg.
10 40
Læg låg på under tilberedningen.
2-3
Videre kogning af ris og mælkeretter, opvarmning af færdigretter.
25 50
Tilsæt mindst dobbelt så meget
væske som ris, rør rundt i mælkeretter halvvejs under tilberedningen.
3-4
Dampning af grøntsager, fisk,
kød.
20 45
Tilsæt et par spsk. væske.
4-5
Dampning af kartofler.
20 60
Brug højst ¼ l vand til 750 g kartofler.
4-5
Kogning af større portioner, sammenkogte retter og supper.
60 150
Op til 3 l væske plus ingredienser.
6-7
Nænsom stegning af: schnitzler,
cordon bleu (kalvekød), koteletter,
frikadeller, pølser, lever, æg, pandekager, æbleskiver.
efter
behov
Vendes undervejs.
7-8
Kraftig stegning, brasede kartofler, tournedos, steaks.
5 - 15
Vendes undervejs.
9
Kogning af vand, pasta, bruning af kød (gullasch, grydesteg), friturekogning af pommes frites.
Kogning af større mængder vand. PowerBoost er aktiveret.
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
GENERELLE OPLYSNINGER
• Rengør altid kogesektionen efter brug.
• Brug altid kogegrej med en ren bund.
•
•
•
Skrammer eller mørke pletter på overfladen har
ingen betydning for kogesektionens funktion.
Brug et specielt rengøringsmiddel til overfladen
på kogesektionen.
Brug en speciel skraber til glasset.
11
RENGØRING AF KOGESEKTIONEN
• Fjern straks: smeltet plast, plastfolie, sukker
og mad med sukker. Ellers kan snavs forårsage
skader på kogesektionen. Vær forsigtig for at
undgå forbrændinger. Brug en specialskraber til
kogesektioner på glasoverfladen, og bevæg
bladet hen over overfladen.
• Fjernes, når apparatet er kølet
tilstrækkeligt ned: Rande af kalk eller vand,
•
fedtstænk og metalskinnende misfarvning.
Rengør kogesektionen med en fugtig klud og et
ikke-slibende opvaskemiddel. Tør kogesektionen
af med en blød klud efter rengøring.
Fjern metalskinnende misfarvning: Brug en
opløsning af vand med eddike og rengør
glasoverfladen med en klud.
FEJLFINDING
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
HVAD GØR MAN, HVIS...
Problemer
Kogesektionen kan ikke tændes eller betjenes.
Mulige årsager
Kogesektionen er ikke tilsluttet
til en strømforsyning, eller den
er forkert tilsluttet.
Kontrollér, om kogesektionen
er tilsluttet korrekt til strømforsyningen. Se tilslutningsdiagrammet.
Sikringen er sprunget.
Se efter, om fejlen skyldes en
defekt sikring. Kontakt en kvalificeret installatør, hvis sikringen
springer flere gange i træk.
Du indstiller ikke varmetrinnet i
10 sekunder.
Tænd for kogesektionen igen,
og indstil varmetrinnet på under 10 sekunder.
Du har rørt ved 2 eller flere taster samtidigt.
Berør kun ét sensorfelt.
Der er vand eller fedtstænk på
betjeningspanelet.
Tør betjeningspanelet af.
Der udsendes et lydsignal, og
kogesektionen slukkes.
Der udsendes et lydsignal, når
kogesektionen slukkes.
Du har tildækket et eller flere
taster.
Fjern genstanden fra sensorfelterne.
Sektionen slukkes.
Du har lagt noget på sensorfel-
Flyt genstanden fra sensorfeltet.
terne
12
Afhjælpning
.
Restvarmeindikator tænder ikke.
Kogezonen er ikke varm, fordi
den kun har været tændt i kort
tid, eller sensoren er beskadiget.
Kontakt et autoriseret servicecenter, hvis kogezonen har været i drift tilstrækkelig længe til
at være varm.
Varmetrinnet skifter mellem to
forskellige varmetrin.
Effektstyring er i brug.
Der henvises til "Daglig brug".
Problemer
Tasterne bliver varme.
Mulige årsager
Afhjælpning
Kogegrejet er for stort, eller det
er placeret for tæt på betjeningspanelet.
Sæt om muligt stort kogegrej
på de bageste kogezoner.
tændes.
Automatisk slukning er i brug.
Sluk og tænd for kogesektionen.
tændes.
Børnesikring af ovnen eller Lås
er i brug.
Der henvises til "Daglig brug".
tændes.
Der står ikke kogegrej på kogezonen.
Sæt kogegrej på kogezonen.
Der er brugt forkert kogegrej.
Brug egnet kogegrej. Se "Nyttige oplysninger og råd".
Diameteren på kogegrejets
bund er for lille til kogezonen.
Brug kogegrej med de rette
mål. Se under "Tekniske data".
Der er en fejl i kogesektionen.
Sluk for kogesektionen, og
tænd den igen efter 30 sekun-
og et tal lyser.
der. Hvis
tændes igen, skal
kogesektionen afbrydes fra elforsyningen. Tilslut kogesektionen igen efter 30 sekunder. Tal
med et autoriseret servicecenter, hvis problemet fortsætter.
Du kan høre en konstant biplyd.
Den elektriske tilslutning er forkert.
HVIS DU IKKE KAN LØSE PROBLEMET ...
Kontakt forhandleren eller et autoriseret
servicecenter, hvis du ikke selv kan løse problemet.
Oplys de data, der findes på typeskiltet. Oplys
desuden den trecifrede kode på glaskeramikken
(der står i hjørnet af glaspladen) og den
Kobl kogesektionen fra lysnettet. Bed en autoriseret installatør om at kontrollere installationen.
fejlmeddelelse, der vises. Sørg for, at du har betjent
kogesektionen korrekt. Hvis fejlen skyldes forkert
betjening, er et teknikerbesøg ikke gratis, heller ikke
i garantiperioden. Oplysninger om servicecenter og
garantibetingelser står i garantihæftet.
TEKNISKE DATA
MÆRKEPLADE
Model ZEI6840FBA
Type 60 GAP D5 AU
Induktion 6.6 kW
Serienr. .................
ZANUSSI
PNC 949 492 073 02
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Fremstillet i Rumænien
6.6 kW
13
SPECIFIKATION FOR KOGEZONE
Kogezone
Nominel effekt
PowerBoost makDiameter for koge(maks. varmetrin) PowerBoost [W]
simal varighed
grej [mm]
[W]
[min.]
Forreste venstre
2300
2800
10
180 - 210
Bageste venstre
1200
-
-
125 - 145
Forreste højre
1200
1800
4
125 - 145
Bageste højre
1800
-
-
145 - 180
Kogezonernes effekt kan afvige en smule fra
dataene i tabellen. Variationerne skyldes
kogegrejets materiale og mål.
Til optimale madlavningsresultater bør du ikke
bruge kogegrej, der er større end diameteren i
tabellen.
ENERGIEFFEKTIV
PRODUKTINFORMATION IFØLGE EU 66/2014
Identifikation af model
ZEI6840FBA
Type kogesektion
Indbygget kogesektion
Antal kogezoner
4
Opvarmningsteknologi
Induktion
Diameter af runde kogezoner
(Ø)
Forreste venstre
Bageste venstre
Forreste højre
Bageste højre
21,0 cm
14,5 cm
14,5 cm
18,0 cm
Energiforbrug pr. kogezone
(EC electric cooking)
Forreste venstre
Bageste venstre
Forreste højre
Bageste højre
190,1 Wh/kg
181,0 Wh/kg
181,0 Wh/kg
181,6 Wh/kg
Kogesektionens energiforbrug (EC electric hob)
EN 60350-2 - Elektroniske husholdningsapparater
til madlavning - Del 2: Kogesektioner - Metoder til
måling af ydeevne
ENERGIBESPARELSE
Du kan spare energi ved madlavning i hverdagen,
hvis du følger nedenstående råd.
• Når du opvarmer vand, bør du kun bruge den
nødvendige mængde.
14
183,4 Wh/kg
•
•
•
•
•
Læg altid låg på kogegrejet, hvis det er muligt.
Inden du aktiverer kogezonen, skal du stille
kogegrejet på den.
Sæt det mindre kogegrej på de mindre
kogezoner.
Sæt kogegrejet direkte i midten af kogezonen.
Brug restvarmen til at holde maden varm eller
for at smelte den.
MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet
. Anbring
emballagematerialet i passende beholdere til
genbrug. Hjælp med at beskytte miljøet og
menneskelig sundhed samt at genbruge affald af
elektriske og elektroniske apparater. Kasser ikke
apparater, der er mærket med symbolet , sammen
med husholdningsaffaldet. Lever produktet tilbage
til din lokale genbrugsplads eller kontakt din
kommune.
15
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja
käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilövahingoista tai
vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta tai
käytöstä. Säilytä ohjeita aina varmassa ja helppopääsyisessä
paikassa tulevia käyttökertoja varten.
LASTEN JA TAITAMATTOMIEN HENKILÖIDEN
TURVALLISUUS
•
•
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt, joiden
fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän riittäviä tai
joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä,
saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa heitä
käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään sen käyttöön
liittyvät vaarat.
Laite on pidettävä 3-8-vuotiaiden lasten ja erittäin vakavasti
liikuntarajoitteisten henkilöiden ulottumattomissa, ellei heitä
valvota jatkuvasti.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta, ellei heitä
valvota jatkuvasti.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja hävittää
asianmukaisesti.
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin, kun se on
toiminnassa tai se jäähtyy. Laitteen osat ovat kuumia.
Jos laitteessa on lapsilukko, se tulee kytkeä päälle.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa laitteeseen
käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
YLEISET TURVALLISUUSOHJEET
•
•
16
VAROITUS: Laite ja näkyvissä olevat osat kuumenevat käytön
aikana. Varo koskettamasta uunin lämmitysvastuksia.
Älä käytä tätä laitetta ulkoisella ajastimella tai erillisellä
kaukosäädinjärjestelmällä.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VAROITUS: Rasvalla tai öljyllä kypsentäminen ilman valvontaa
voi olla vaarallista ja se voi johtaa tulipaloon.
Älä KOSKAAN yritä sammuttaa tulta vedellä, vaan kytke laite
pois toiminnasta ja peitä sitten liekit esimerkiksi kannella tai
sammutuspeitteellä.
HUOMAUTUS: Ruoan kypsymistä tulee valvoa. Lyhytaikaista
ruoan kypsymistä on valvottava jatkuvasti.
VAROITUS: Tulipalon vaara: Älä säilytä mitään keittotason
päällä.
Metalliesineitä, kuten veitsiä, haarukoita, lusikoita ja kansia ei
saa asettaa keittotasolle, koska ne voivat kuumentua.
Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria.
Älä luota keittoastian tunnistimeen, vaan kytke keittotason
vastus pois päältä vääntimellä.
Jos keraaminen/lasipinta on vaurioitunut, katkaise virta laitteesta
ja irrota pistoke pistorasiasta. Jos laite on liitetty sähköverkkoon
suoraan kytkentäkoteloa käyttäen, irrota sulake virran
katkaisemiseksi laitteesta. Ota joka tapauksessa yhteys
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden välttämiseksi
vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava
ammattitaitoinen henkilö.
VAROITUS: Käytä ainoastaan kodinkoneen valmistajan
suunnittelemia keittotason suojia, laitteen valmistajan
käyttöohjeessa määritettyjä suojia tai keittotason mukana
toimitettuja suojia. Virheellisten suojien käyttö voi aiheuttaa
onnettomuuksia.
TURVALLISUUSOHJEET
ASENNUS
VAROITUS! Asennuksen saa
suorittaa vain ammattitaitoinen henkilö.
•
•
•
VAROITUS! Virheellinen käyttö voi
aiheuttaa henkilövahinkoja tai laitteen
vaurioitumisen.
•
•
Poista kaikki pakkausmateriaalit.
Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.
•
•
•
Noudata koneen mukana toimitettuja
asennusohjeita.
Noudata mainittuja vähimmäisetäisyyksiä muihin
laitteisiin ja kalusteisiin.
Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas.
Käytä aina suojakäsineitä ja suojaavia jalkineita.
Tiivistä pinnat tiivisteaineella estääksesi
kosteuden aiheuttaman turpoamisen.
Suojaa laitteen alaosa höyryltä ja kosteudelta.
Älä asenna laitetta oven viereen tai ikkunan
alapuolelle. Tällöin keittoastioiden putoaminen
17
•
•
laitteesta vältetään oven tai ikkunan avaamisen
yhteydessä.
Kunkin laitteen alaosassa on
jäähdytyspuhaltimet.
Jos laite asennetaan laatikon yläpuolelle:
– Älä säilytä laatikossa pieniä kappaleita tai
paperiarkkeja, jotka voivat päästä
laitteeseen. Muutoin ne voivat vahingoittaa
jäähdytyspuhaltimia tai heikentää
jäähdytysjärjestelmän tehoa.
– Varmista, että laitteen alaosan ja laatikossa
säilytettävien esineiden välinen etäisyys on
vähintään 2 cm.
SÄHKÖLIITÄNNÄT
VAROITUS! Tulipalo- ja
sähköiskuvaara.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
18
Kaikki sähkökytkennät tulee jättää asiantuntevan
sähköasentajan vastuulle.
Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
Ennen toimenpiteiden suorittamista tulee
varmistaa, että laite on irrotettu sähköverkosta.
Varmista, että arvokilvessä olevat parametrit ovat
verkkovirtalähteen sähköarvojen mukaisia.
Varmista, että laite on asennettu oikein. Löysät
tai vääränlaiset virtajohdot tai pistokkeet (jos
olemassa) voivat aiheuttaa liittimen
ylikuumenemisen.
Käytä oikeaa virtajohtoa.
Varo, ettei virtajohto takerru kiinni mihinkään.
Varmista, että iskusuojaus on asennettu.
Käytä kaapelissa vedonpoistajaa.
Varmista, ettei virtajohto tai pistoke (jos
olemassa) kosketa kuumaan laitteeseen tai
kuumiin keittoastioihin, kun liität laitteen lähellä
oleviin pistorasioihin.
Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
Varmista, ettei pistoke (jos olemassa) tai
virtajohto vaurioidu. Ota yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseemme tai sähköasentajaan
vaurioituneen virtajohdon vaihtamiseksi.
Jännitteenalaisten ja eristettyjen osien iskusuojat
tulee asentaa niin, ettei niiden irrotus onnistu
ilman työkaluja.
Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen
jälkeen. Varmista, että laitteen
verkkovirtakytkentä on ulottuvilla laitteen
asennuksen jälkeen.
Jos pistoke on löysästi kiinni virtajohdossa, älä
kiinnitä sitä pistorasiaan.
Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi.
Vedä aina pistokkeesta.
Käytä vain asianmukaisia eristyslaitteita:
suojakytkimet, sulakkeet (ruuvattavat sulakkeet
on irrotettava kannasta), vikavirtakytkimet ja
kontaktorit.
•
Sähköasennuksessa on oltava erotin, joka
mahdollistaa laitteen irrottamisen sähköverkosta
kaikista navoista. Erottimen kontaktiaukon leveys
on oltava vähintään 3 mm.
KÄYTTÖ
VAROITUS! Henkilövahinkojen,
palovammojen ja sähköiskujen vaara.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Poista kaikki pakkausmateriaalit, merkit ja
suojakalvot (jos olemassa) ennen käyttöönottoa.
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
kotitalouskäyttöön.
Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
Varmista, ettei tuuletusaukoissa ole esteitä.
Älä jätä laitetta ilman valvontaa toiminnan aikana.
Kytke keittoalue aina off-asentoon käytön
jälkeen.
Älä luota keittoastian tunnistimeen.
Älä aseta ruokavälineitä tai kattiloiden kansia
keittoalueille. Ne voivat kuumentua.
Älä käytä laitetta märillä käsillä tai kun se on
kosketuksissa veteen.
Älä käytä laitetta työtasona tai säilytystasona.
Jos laitteen pinnassa on säröjä, irrota laite
välittömästi sähköverkosta. Täten vältetään
sähköiskut.
Sydämentahdistimia käyttävien henkilöiden on
säilytettävä vähintään 30 cm:n turvaetäisyys
induktiokeittoalueisiin laitteen ollessa
toiminnassa.
Öljy voi roiskua, kun asetat ruoka-aineksia
kuumaan öljyyn.
VAROITUS! Tulipalo- ja
räjähdysvaara.
•
•
•
•
Kuumista rasvoista ja öljyistä voi päästä syttyviä
höyryjä. Pidä liekit tai kuumat esineet kaukana
rasvoista ja öljyistä, kun käytät niitä
ruoanvalmistukseen.
Erittäin kuumasta öljystä pääsevät höyryt voivat
sytyttää tulipalon.
Käytetty öljy, jossa voi olla ruoka-aineksien
jäämiä, voi aiheuttaa tulipalon alhaisemmassa
lämpötilassa kuin ensimmäistä kertaa käytettävä
öljy.
Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai päälle
syttyviä tuotteita tai syttyviin tuotteisiin
kostutettuja esineitä.
VAROITUS! Laite voi muutoin
vaurioitua.
•
Älä pidä kuumaa keittoastiaa käyttöpaneelin
päällä.
Älä aseta kuumaa keittoastian kantta keittotason
lasipinnalle.
Älä anna kattiloiden kiehua kuiviin.
Älä anna esineiden tai keittoastioiden pudota
laitteen päälle. Pinta voi vaurioitua.
Älä kytke keittoalueita toimintaan keittoastian
ollessa tyhjä tai ilman keittoastiaa.
Älä aseta alumiinifoliota laitteen päälle.
Valuraudasta tai -alumiinista valmistetut tai
vaurioituneen pohjan omaavat keittoastiat voivat
naarmuttaa lasi- tai keraamista pintaa. Nosta ne
aina irti keittotasosta liikuttamisen aikana.
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
ruoanlaittoon. Sitä ei saa käyttää muihin
tarkoituksiin, esimerkiksi huoneen
lämmittämiseen.
•
HOITO JA PUHDISTUS
• Puhdista laite säännöllisesti, jotta pintamateriaali
pysyisi hyväkuntoisena.
• Kytke laite pois toiminnasta ja anna sen jäähtyä
ennen puhdistusta.
• Kytke laite irti sähköverkosta ennen
huoltotoimenpiteiden aloittamista.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen
puhdistamiseen.
Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä
vain mietoja puhdistusaineita. Älä käytä
hankausainetta, hankaavia pesulappuja,
liuottimia tai metalliesineitä.
HUOLTO
• Kun laite on korjattava, ota yhteyttä valtuutettuun
huoltopalveluun.
• Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
HÄVITTÄMINEN
VAROITUS! Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
•
•
Kysy lisätietoa laitteen oikeaoppisesta
hävittämisestä paikalliselta viranomaiselta.
Irrota pistoke pistorasiasta.
Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja hävitä se.
ASENNUS
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
ENNEN ASENTAMISTA
Kirjoita alla olevat tiedot ylös arvokilvestä ennen
keittotason asentamista. Arvokilpi sijaitsee
keittotason pohjassa.
LIITÄNTÄJOHTO
• Keittotason mukana toimitetaan liitäntäjohto.
• Käytä vaurioituneen virtajohdon vaihtamiseksi
virtajohtotyyppiä: H05V2V2-F joka kestää
vähintään 90 °C lämpötilan. Ota yhteys
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Sarjanumero ...........................
KALUSTEESEEN SIJOITETTAVAT
KEITTOTASOT
Kalusteeseen sijoitettavia keittotasoja saa käyttää
vasta, kun ne on asennettu sopiviin,
määräystenmukaisiin kalusteisiin ja työtasoihin.
19
ASENNUS
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
min. 2 mm
A
min. 2 mm
A
B
< 20 mm
> 20 mm
min. 500 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
min
30 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min.
38 mm
min.
2 mm
R 5mm
min.
55mm
20
490+1mm 560+1mm
min.
12 mm
min.
2 mm
SUOJAKOTELO
Jos käytössä on suojakotelo (lisävaruste), edessä
oleva 2 mm:n ilmavirtaustila ja keittotason
alapuolella oleva suojataso eivät ole tarpeen.
Suojakotelo ei välttämättä ole saatavilla kaikissa
maissa lisävarusteena. Ota yhteys paikalliseen
jälleenmyyjään.
Et voi käyttää suojakoteloa, jos
asennat keittotason uunin yläpuolelle.
TUOTEKUVAUS
KEITTOALUEET
1
1
145 mm
180 mm
210 mm
1
1 Induktiokeittoalue
2 Käyttöpaneeli
145 mm
2
1
21
KÄYTTÖPANEELIN PAINIKKEET
1
2
3
4
5
Laitetta käytetään kosketuspainikkeilla. Näytöt, merkkivalot ja äänimerkit ilmaisevat, mitkä toiminnot ovat
käytössä.
Kosketuspainike
1
2
3
-
4
/
5
Toiminto
Kuvaus
PÄÄLLE / POIS
Keittotason kytkeminen päälle ja pois päältä.
Lukitus / Uunin lapsilukko
Käyttöpaneelin lukitseminen/lukituksen poistaminen.
-
Keittoalueen valitseminen.
Tehotason näyttö
Tehotason näyttäminen.
-
Tehotason säätäminen.
TEHOTASOJEN NÄYTÖT
Näyttö
Kuvaus
Keittoalue on kytketty pois toiminnasta.
-
Keittoalue on toiminnassa.
PowerBoost on kytketty päälle.
+ numero
Toimintahäiriö.
Keittoalue on vielä kuuma (jälkilämpö).
Lukitus /Uunin lapsilukko on kytketty päälle.
Keittoastia on sopimaton tai liian pieni, tai keittoalueella ei ole astiaa.
Automaattinen virrankatkaisu on kytketty päälle.
22
JÄLKILÄMMÖN MERKKIVALO
VAROITUS!
Palovammojen vaara
on olemassa jälkilämmön vuoksi.
Merkkivalot ilmoittavat käytössä olevien
keittoalueiden jälkilämmön tason.
Vierellä olevien keittoalueiden
merkkivalot voivat myös syttyä, vaikka
ne eivät olisi käytössä.
Induktiokeittoalueella kypsennyksen vaatima lämpö
kohdistuu suoraan keittoastian pohjaan. Keittoastian
lämpö kuumentaa keraamisen pinnan.
PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
KYTKEMINEN TOIMINTAAN JA POIS
TOIMINNASTA
Keittotaso kytketään toimintaan ja pois toiminnasta
koskettamalla painiketta
sekunnin ajan.
AUTOMAATTINEN VIRRANKATKAISU
Toiminto katkaiseen virran automaattisesti
keittotasosta seuraavissa tilanteissa:
• Kaikki keittoalueet on kytketty pois toiminnasta.
• Et aseta tehotasoa kytkettyäsi keittotason
toimintaan.
• Käyttöpaneelin päälle on roiskunut jotakin tai sen
päälle on asetettu jotakin (pannu, liina, jne.) yli
10 sekunnin ajaksi. Keittotasosta kuuluu
äänimerkki ja se kytkeytyy pois toiminnasta. Ota
esine pois tai pyyhi käyttöpaneeli.
• Keittoalue ylikuumenee (esimerkiksi kun neste
kiehuu kuiviin paistinpannulla). Anna keittoalueen
jäähtyä ennen kuin käytät keittoaluetta
uudelleen.
•
•
syttyy ja
Keittoastia on vääränlainen. Symboli
keittoalue kytkeytyy automaattisesti pois
toiminnasta 2 minuutin kuluttua.
Keittoaluetta ei kytketä pois toiminnasta eikä
tehotasoa muuteta. Jonkin ajan kuluttua
merkkivalo
syttyy ja laite kytkeytyy pois
toiminnasta.
Tehotason ja keittotason sammumisajan
suhde:
Tehotaso
Keittotason pois kytkeytymisaika
1-2
6 tuntia
3-4
5 tuntia
Keittotason pois kytkeytymisaika
Tehotaso
5
4 tuntia
6-9
1,5 tunti
KEITTOALUEEN VALITSEMINEN
Aseta keittoalue koskettamalla vastaavan alueen
kosketuspainiketta
näytössä.
. Tehoasetus (
) näkyy
TEHOTASO
Aseta keittoalue.
Tehotasoa nostetaan koskettamalla painiketta
.
Tehotasoa lasketaan koskettamalla painiketta
.
Keittoalue kytketään pois toiminnasta koskettamalla
samanaikaisesti painikkeita
ja
.
POWERBOOST
Kyseinen toiminto lisää induktiokeittoalueiden
käytettävissä olevaa tehoa. Toiminto voidaan kytkeä
toimintaan induktiokeittoalueelle vain rajoitetuksi
ajaksi. Tämän jälkeen induktiokeittoalue kytkeytyy
automaattisesti takaisin korkeimmalle tehotasolle.
Lue ohjeet kohdasta "Tekniset tiedot".
Kytke toiminto toimintaan keittoalueeseen:
aseta ensin keittoalue ja aseta sitten
maksimitehotaso. Kosketa painiketta
, kunnes
syttyy.
Toiminnon kytkeminen pois toiminnasta:
kosketa painiketta
.
23
LUKITUS
Voit lukita käyttöpaneelin keittoalueiden toimiessa.
Lukitseminen estää tehotason muuttamisen
vahingossa.
Aseta ensin tehotaso.
Toiminnon kytkeminen toimintaan: kosketa
painiketta .
syttyy neljän sekunnin ajaksi.
Toiminnon kytkeminen pois toiminnasta:
kosketa painiketta
päälle.
. Edellinen tehotaso kytkeytyy
Kun sammutat keittotason, myös tämä
toiminto sammuu.
UUNIN LAPSILUKKO
Toiminto estää keittotason käyttämisen vahingossa.
Toiminnon kytkeminen toimintaan: kytke
. Älä aseta
keittotaso toimintaan painikkeella
tehotasoa. Kosketa painiketta
ajan.
neljän sekunnin
syttyy. Kosketa painiketta
neljän
.
sekunnin ajan. Aseta tehotaso 10 sekunnin
kuluessa. Nyt voit käyttää keittotasoa. Kun kytket
keittotason pois päältä painikkeella
edelleen kytkettynä.
, toiminto on
TEHONHALLINTA
• Keittoalueet on ryhmitetty keittotason vaiheiden
sijainnin ja määrän mukaan. Katso kuva.
• Kunkin vaiheen maksimisähkökuormitus on
3300 W.
• Toiminto jakaa virran samaan vaiheeseen
kytkettyihin keittoalueisiin.
• Toiminto kytkeytyy toimintaan, kun
yksivaiheeseen kytkettyjen keittoalueiden
kokonaissähkökuormitus on yli 3300 W.
• Toiminto laskee samaan vaiheeseen kytkettyjen
keittoalueiden tehoa.
• Alhaisemman tehon omaavien alueiden
tehotasonäyttö muuttuu kahdella tasolla.
syttyy. Kytke keittotaso pois toiminnasta
painikkeella
.
Toiminnon kytkeminen pois toiminnasta:
kytke keittotaso toimintaan painikkeella
aseta tehotasoa. Kosketa painiketta
sekunnin ajan.
. Älä
neljän
syttyy. Kytke keittotaso pois
toiminnasta painikkeella
.
Voit ohittaa toiminnon vain yhtä keittoaikaa
koskien: kytke keittotaso toimintaan painikkeella
VIHJEITÄ JA NEUVOJA
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
KEITTOASTIAT
Induktiokeittoalueilla voimakas
sähkömagneettinen kenttä luo
keittoastian lämmön erittäin nopeasti.
Käytä induktiokeittoalueille soveltuvia
keittoastioita.
Keittoastian materiaali
• sopivat: valurauta, teräs, emaloitu teräs,
ruostumaton teräs, monikerroksinen pohja
(valmistajan oikealla merkinnällä).
24
•
sopimattomat: alumiini, kupari, messinki, lasi,
keramiikka, posliini.
Keittoastia soveltuu käytettäväksi
induktiokeittotasolla, jos:
• vesi kiehuu hyvin nopeasti korkeimmalla
tehotasolla.
• magneetti tarttuu astian pohjaan.
Keittoastian pohjan tulee olla
mahdollisimman paksu ja tasainen.
Varmista, että keittoastioiden pohjat
ovat puhtaita ja kuivia ennen niiden
asettamista keittotasolle.
Keittoastian mitat
Induktiokeittoalueet mukautuvat automaattisesti
keittoastian pohjan kokoon.
Keittoalueen tehokkuus riippuu keittoastian
halkaisijasta. Keittoastia, jonka halkaisija on
minimiarvoa pienempi, saa vain osan keittoalueen
tehosta.
Katso "Tekniset tiedot".
KÄYTÖN AIKANA KUULUVAT ÄÄNET
Jos kuulet:
• Halkeilevaa ääntä: keittoastia on valmistettu
useasta materiaalista (monikerroksinen rakenne).
• Vihellysääntä: käytät keittoaluetta korkealla
tehotasolla ja keittoastia on valmistettu useasta
eri materiaalista (monikerroksinen rakenne).
• Huminaa: käytät korkeaa tehotasoa.
Tehotaso
• Napsahdusääniä: sähköpiirien kytkeytyminen.
• Sihinää, surinaa: puhallin on toiminnassa.
Nämä äänet ovat normaaleja, eivätkä ne
tarkoita, että laitteessa olisi jokin vika.
ESIMERKKEJÄ KEITTOTOIMINNOISTA
Keittoalueen tehotason ja virrankulutuksen
riippuvuussuhde ei ole lineaarinen. Virrankulutus ei
kasva suhteellisesti suurempaan tehotasoon
siirryttäessä. Tämä tarkoittaa, että keskisuurella
tehotasolla toimiva keittoalue kuluttaa vähemmän
kuin puolet maksimitason vaatimasta energiasta.
Käyttökohde:
Taulukossa annetut tiedot ovat
ainoastaan suuntaa-antavia.
Aika (min)
Vinkkejä
1
Valmiiden ruokien lämpimänäpito.
tarpeen
mukaan
Aseta keittoastian päälle kansi.
1-2
Hollandaise-kastike, voin, suklaan
ja liivatteen sulattaminen.
5 - 25
Sekoita aika ajoin.
1-2
Kiinteyttäminen: munakkaat, paistetut kananmunat.
10 40
Valmista kannen alla.
2-3
Riisin ja maitoruokien haudutus,
valmisruokien kuumentaminen.
25 50
Lisää vähintään kaksinkertainen
määrä nestettä riisin suhteen, sekoita maitoruokia kypsennyksen
puolivälissä.
3-4
Höyrytetyt vihannekset, kala, liha.
20 45
Lisää nestettä muutama ruokalusikallinen.
4-5
Höyryssä kypsennetyt perunat.
20 60
Käytä korkeintaan ¼ litraa
vettä/750 g perunoita.
4-5
Suurten ruokamäärien kypsentäminen, pataruoat ja keitot.
60 150
Enintään 3 litraa nestettä + valmistusaineet.
6-7
Leikkeiden, vasikanlihan, cordon
bleun, kotlettien, pyöryköiden,
makkaroiden, maksan, kastikepohjan, kananmunien, ohukaisten
ja munkkien paistaminen.
tarpeen
mukaan
Käännä kypsennyksen puolivälissä.
7-8
Voimakas paistaminen: sipuliperunat, ulkofilee, pihvit.
5 - 15
Käännä kypsennyksen puolivälissä.
9
Veden keittäminen, pastan keittäminen, lihan ruskistaminen (gulassi, patapaisti),
ranskalaisten friteeraus.
Suuren vesimäärän keittäminen. PowerBoost on kytketty toimintaan.
25
HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
YLEISTÄ
• Puhdista keittotaso jokaisen käytön jälkeen.
• Tarkista aina, että keittoastian pohja on puhdas.
• Pinnan naarmut tai tummat läiskät eivät vaikuta
keittotason toimintaan.
• Käytä keittotason pintaan sopivaa erityistä
puhdistusainetta.
• Käytä erityistä lasipintaan tarkoitettua kaavinta.
•
•
Muutoin epäpuhtaudet voivat vahingoittaa
keittotasoa. Varo palovammoja. Käytä
keittotason erityistä kaavinta viistosti lasipintaa
vasten ja liikuta kaavinta pintaa pitkin.
Poista sitten, kun keittotaso on jäähtynyt
riittävästi: kalkkirenkaat, vesirenkaat,
rasvatahrat, kirkkaat metalliset värimuutokset.
Puhdista keittotaso kostealla liinalla ja miedolla
puhdistusaineella. Pyyhi keittotaso pehmeällä
kuivalla liinalla puhdistuksen jälkeen.
Poista kirkkaat metalliset värimuutokset:
käytä veden ja viinietikan liuosta ja puhdista
lasipinta liinalla.
KEITTOTASON PUHDISTAMINEN
• Poista välittömästi: sulanut muovi,
tuorekelmu, sokeri ja sokeripitoinen ruoka.
VIANMÄÄRITYS
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
KÄYTTÖHÄIRIÖT
Ongelma
Keittotaso ei kytkeydy toimintaan eikä sitä voida käyttää.
26
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Keittotasoa ei ole kytketty sähköverkkoon tai se on liitetty
sähköverkkoon virheellisesti.
Tarkista, onko keittotaso kytketty oikein sähköverkkoon.
Katso kytkentäkaavio.
Sulake on palanut.
Tarkista, onko toimintahäiriön
syynä sulake. Jos sulake palaa
aina uudelleen, käänny sähköalan ammattilaisen puoleen.
Et aseta tehotasoa 10 sekunnin kuluessa.
Kytke keittotaso uudelleen toimintaan ja aseta tehotaso 10
sekunnin kuluessa.
Olet koskettanut useampaa
kosketuspainiketta samanaikaisesti.
Kosketa vain yhtä kosketuspainiketta.
Käyttöpaneelilla on vettä tai
rasvaroiskeita.
Pyyhi käyttöpaneeli puhtaaksi.
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Keittotasosta kuuluu äänimerkki
ja se kytkeytyy pois toiminnasta.
Äänimerkki kuuluu, kun keittotaso on kytketty pois toiminnasta.
Yksi tai useampi kosketuspainike on peitetty.
Poista esineet kosketuspainikkeiden päältä.
Keittotaso kytkeytyy pois päältä.
Kosketuspainikkeen
päälle
on asetettu jokin esine.
Poista esineet kosketuspainikkeen päältä.
Jälkilämmön merkkivalo ei syty.
Alue ei ole kuuma, koska sitä
on käytetty vain vähän aikaa tai
anturi on viallinen.
Jos alue on toiminut riittävän
kauan ollakseen kuuma, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Tehotaso muuttuu kahden asetuksen välillä.
Tehonhallinta on kytketty päälle.
Katso kohta "Päivittäinen käyttö".
Kosketuspainikkeet kuumenevat.
Keittoastia on liian suuri, tai se
on liian lähellä painikkeita.
Laita isokokoiset keittoastiat
taka-alueille, jos mahdollista.
syttyy.
Automaattinen virrankatkaisu
on kytketty päälle.
Katkaise virta keittotasosta ja
kytke se uudelleen toimintaan.
syttyy.
Uunin lapsilukko tai Lukitus on
kytketty päälle.
Katso kohta "Päivittäinen käyttö".
syttyy.
Alueella ei ole keittoastiaa.
Aseta keittoastia alueelle.
Keittoastia on sopimaton.
Käytä sopivaa keittoastiaa. Lue
ohjeet kohdasta "Vihjeitä ja
neuvoja".
Keittoastian pohjan halkaisija
on liian pieni alueelle.
Käytä oikean kokoista keittoastiaa. Katso "Tekniset tiedot".
Keittoalueessa on jokin vika.
Sammuta keittotaso ja kytke se
uudelleen toimintaan 30 se-
ja numero syttyy.
kunnin kuluttua. Jos
syttyy
uudelleen, kytke keittotaso irti
sähköverkosta. Liitä keittotaso
takaisin sähköverkkoon 30 sekunnin kuluttua. Jos ongelma
toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Laitteesta kuuluu äänimerkki
keskeytyksettä.
Sähköliitäntä on virheellinen.
JOS RATKAISUA EI LÖYDY...
Jos ratkaisua ei löydy, ota yhteys jälleenmyyjään tai
valtuutettuun huoltopalveluun. Ilmoita arvokilpeen
merkityt tiedot. Ilmoita myös keraamisen keittotason
Kytke keittotaso irti sähköverkosta. Ota yhteyttä pätevään
sähköasentajaan asennuksen
tarkistamiseksi.
kolmikirjaiminen tunnus (keraamisen pinnan
kulmassa) sekä näytössä näkyvä virheilmoitus.
Varmista, että keittotasoa on käytetty oikein.
Muutoin valtuutetun huoltoliikkeen tai jälleenmyyjän
27
huollosta aiheutuvat kulut veloitetaan myös
takuuaikana. Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot ja
takuuehdot on mainittu takuu- ja huoltokirjassa.
TEKNISET TIEDOT
ARVOKILPI
Malli ZEI6840FBA
Tyyppi 60 GAP D5 AU
Induktio 6.6 kW
Sarjanumero .................
ZANUSSI
PNC-tuotenumero 949 492 073 02
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Valmistettu Romaniassa
6.6 kW
KEITTOALUEIDEN MÄÄRITYKSET
Keittoalue
Nimellisteho (suuPowerBoost kesto Keittoastian halPowerBoost [W]
rin tehotaso) [W]
enintään [min]
kaisija [mm]
Vasemmalla
edessä
2300
2800
10
180 - 210
Vasemmalla takana
1200
-
-
125 - 145
Oikealla edessä
1200
1800
4
125 - 145
Oikealla takana
1800
-
-
145 - 180
Keittoalueiden teho voi poiketa hiukan taulukon
arvoista. Se vaihtelee keittoastian materiaalin ja
koon mukaan.
Käytä korkeintaan taulukon halkaisijan kokoista
keittoastiaa optimaalisten tulosten saavuttamiseksi.
ENERGIATEHOKKUUS
TUOTETIEDOT SEURAAVAN MUKAISESTI: EU 66/2014
Mallin tunnus
ZEI6840FBA
Keittotasotyyppi
Kalusteeseen
asennettava keittotaso
Keittoalueiden määrä
4
Kuumennustekniikka
Induktio
Pyöreiden keittoalueiden halkaisija (Ø)
28
Vasemmalla edessä
Vasemmalla takana
Oikealla edessä
Oikealla takana
21,0 cm
14,5 cm
14,5 cm
18,0 cm
Energiankulutus keittoaluetta
kohti (EC electric cooking)
Vasemmalla edessä
Vasemmalla takana
Oikealla edessä
Oikealla takana
Keittotason energiankulutus
(EC electric hob)
190,1 Wh/kg
181,0 Wh/kg
181,0 Wh/kg
181,6 Wh/kg
183,4 Wh/kg
EN 60350-2 - Sähkötoimiset keittiön kodinkoneet Osa 2: Keittotasot - Suorituskyvyn mittaustavat
•
•
ENERGIANSÄÄSTÖ
Voit säästää energiaa jokapäiväisen
ruoanvalmistuksen aikana seuraavia vinkkejä
noudattamalla.
• Käytä veden kuumentamisen aikana ainoastaan
tarvittavaa vesimäärää.
•
•
•
Mikäli mahdollista, peitä keittoastia aina kannella.
Aseta keittoastia keittoalueelle ennen alueen
kytkemistä toimintaan.
Aseta pieni keittoastia pienemmälle
keittoalueelle.
Aseta keittoastia suoraan keittoalueen keskelle.
Käytä jälkilämpöä ruoan pitämiseksi lämpimänä
tai ruoan sulattamiseksi.
YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä
.
Kierrätä pakkaus laittamalla se asianmukaiseen
kierrätysastiaan. Suojele ympäristöä ja ihmisten
terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut.
Älä hävitä merkillä
kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen
viranomaiseen.
merkittyjä kodinkoneita
29
SIKKERHETSINFORMASJON
Les instruksjonene nøye før montering og bruk av produktet.
Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller andre skaper
som følge av feilaktig installasjon eller bruk. Ta alltid vare på
instruksjonene på et tilgjengelig sted for fremtidig referanse.
SIKKERHET FOR BARN OG UTSATTE PERSONER
•
•
•
•
•
•
•
•
Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og
personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner
eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får
instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke farer som
kan inntreffe.
Barn mellom 3 og 8 år og personer med svært omfattende og
komplekse funksjonsnedsettelser må holdes på avstand hvis de
ikke er under tilsyn hele tiden.
Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand hvis de ikke er under
tilsyn hele tiden.
Ikke la barn leke med produktet.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast den i
samsvar med lokale reguleringer.
Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når det brukes eller
når den kjøler seg ned. Tilgjengelige deler er varme.
Hvis produktet har en barnesikring, bør du aktivere det.
Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke utføres av barn
med mindre de er under tilsyn.
GENERELT OM SIKKERHET
•
•
•
•
30
ADVARSEL: Produktet og tilgjengelige deler blir varme under
bruk. Pass på at du ikke berører varmeelementene.
Produktet er ikke beregnet for å brukes sammen med et separat
fjernkontrollsystem eller et eksternt tidsur.
ADVARSEL: Matlaging uten tilsyn på en koketopp med fett eller
olje kan være farlig og kan resultere i brann.
DU MÅ ALDRI prøve å slukke en brann med vann, men du må
slå av produktet og deretter dekke flamme f.eks. med et lokk
eller et brannteppe.
•
•
•
•
•
•
•
•
FORSIKTIG: Tilberedningsprosessen må gjøres under tilsyn. En
kortvarig tilberedningsprosess må overvåkes kontinuerlig.
ADVARSEL: Brannfare: Ikke oppbevar gjenstander på
kokeoverflatene.
Metallgjenstander som kniver, gafler, skjeer og lokk må ikke
legges på koketoppen fordi de kan bli varme.
Ikke bruk damprengjøring til å rengjøre produktet.
Etter bruk slår du av koketoppen med kontrollenheten. Ikke rett
deg etter grytesensoren.
Hvis glass/keramikkflaten er sprukket, skal produktet slås av og
kontakten tas ut. Hvis apparatet er koblet til strømnettet direkte
ved hjelp av sikringsboksen, fjerner du sikringen for å koble fra
apparatet fra strømforsyningen. I begge tilfeller, tar du kontakt
med det autoriserte servicesenteret.
Hvis strømkabelen er skadet, må den kun skiftes av et autorisert
serviceverksted eller en lignende kvalifisert person for å unngå
fare.
ADVARSEL: Bruk bare koketoppbeskyttelser som produsenten
av kokeproduktet enten har utviklet selv eller angitt som egnet
for bruk i produsenten av kokeproduktets bruksanvisning, eller
koketoppbeskyttelser som er bygd inn i produktet. Bruk av
upassende beskyttelse kan føre til ulykker.
SIKKERHETSANVISNINGER
INSTALLASJON
•
ADVARSEL! Bare en kvalifisert
person må montere dette produktet.
ADVARSEL! Fare for personskade
eller skade på produktet.
•
•
•
•
•
•
•
Fjern all emballasje.
Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
Følg installasjonsanvisningene som følger med
produktet.
Overhold minimumsavstanden fra andre
produkter og enheter.
Vær alltid forsiktig når du flytter produktet. Det
er tungt. Bruk alltid vernebriller og lukket fottøy.
Dekk overflatene med tetningsmiddel for å
forhindre at fuktighet forårsaker svelling.
Beskytt produktets bunn mot damp og fuktighet.
•
•
Ikke monter produktet ved siden av en dør eller
under et vindu. Dette hindrer varme kokekar fra
å falle ned fra produktet når døren eller vinduet
er åpnet.
Hvert produkt har kjølevifter på undersiden.
Hvis produktet er installert over en skuff:
– Ikke lagre små papirdeler eller ark som kan
trekkes inn, siden de kan skade kjøleviftene
eller hemme kjølesystemet.
– Hold en avstand på 2 cm mellom produktet
og bunnen av produktet og deler som er
lagret i skuffen.
ELEKTRISK TILKOPLING
ADVARSEL! Fare for brann og
elektrisk støt.
•
Alle elektriske tilkoblinger skal utføres av en
kvalifisert elektriker.
31
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Produktet må være jordet.
Sørg for at produktet er koblet fra
strømforsyningen før du gjør enhver operasjon.
Kontroller at parameterne på typeskiltet er
kompatible med de elektriske spesifikasjonene i
strømforsyningen.
Sørg for at produktet er riktig montert. Løs og
feil anvendt strømkabel eller støpsel (hvis
aktuelt), kan gjøre at terminalen blir for varm.
Bruk riktig strømkabel.
Sørg for at strømkabelen ikke floker seg.
Sørg for at støtbeskyttelse er montert.
Bruk avlastingsklemmen på kabelen.
Sørg for at strømkabelen eller støpselet (hvis
aktuelt) ikke berører det varme produktet eller
varme kokekar, når du kobler produktet til
stikkontaktene i nærheten.
Ikke bruk grenuttak eller skjøteledninger.
Pass på at støpselet (hvis aktuelt) og
strømkabelen ikke blir påført skade. Kontakt det
autoriserte servicesenteret vårt, eller en
elektriker, for å få byttet en skadet strømkabel.
Støtbeskyttelsen til strømførende og isolerte
deler må festes på en måte som gjør at den ikke
kan fjernes uten verktøy.
Ikke sett støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Kontroller at det er
tilgang til stikkontakten etter monteringen.
Hvis stikkontakten er løs, ikke koble til
strømpluggen.
Ikke trekk i kabelen for å koble fra produktet.
Trekk alltid i selve støpselet.
Bruk egnede isoleringsenheter: vernebrytere,
sikringer (sikringer av skrutypen skal fjernes fra
holderen), jordfeilbrytere og kontaktorer.
Den elektriske monteringen må ha en
isoleringsenhet som lar deg frakoble produktet
fra strømnettet ved alle poler. Isoleringsenheten
må ha en kontaktåpningsbredde på minst 3 mm.
BRUK
ADVARSEL! Risiko for skade,
brannskader og elektrisk støt.
•
•
•
•
•
•
•
•
32
Fjern (om nødvendig) all emballasje, merking og
beskyttelsesfilm før første gangs bruk.
Dette produktet er kun for husholdningsbruk.
Produktets spesifikasjoner må ikke endres.
Pass på at ventilasjonsåpningene ikke er
blokkert.
Ikke la produktet være uten tilsyn mens det er i
bruk.
Slå av kokesonene etter hver gang de har vært i
bruk.
Ikke stol på grytedetektoren.
Ikke legg bestikk eller grytelokk på kokesonene.
De kan bli varme.
•
•
•
•
•
Ikke bruk produktet med våte hender eller når
det er i kontakt med vann.
Ikke bruk produktet som arbeids- eller
oppbevaringsflate.
Hvis produktets overflate er knust må du koble
produktet fra strømforsyningen umiddelbart.
Dette for å forhindre elektrisk støt.
Personer som bruker en pacemaker må holde
en avstand på minst 30 cm fra
induksjonskokesonene når produktet er i bruk.
Når du legger mat i varm olje, kan det sprute.
ADVARSEL! Risiko for brann og
eksplosjon
•
•
•
•
Oppvarming av fett og olje kan frigjøre
brennbare damper. Hold flammer eller varme
gjenstander unna fett og oljer når du bruker dem
til tilbereding av mat.
Dampen fra svært varm olje, kan føre til
selvantennelse.
Brukt olje som kan inneholde matrester, kan
forårsake brann ved en lavere temperatur enn
olje som brukes for første gang.
Ikke legg brennbare produkter, eller gjenstander
som er fuktet med brennbare produkter, inn i
eller i nærheten av produktet.
ADVARSEL! Fare for skade på
produktet.
•
•
•
•
•
•
•
•
Ikke plasser varme kokekar på
betjeningspanelet.
Ikke plasser et varmt grytelokk på koketoppens
glassflate.
Ikke la kokekar koke tørre.
Vær forsiktig slik at ingen gjenstander eller
varme kokekar faller på produktet. Overflaten
kan bli skadet.
Ikke aktiver kokesonene med tomt kokekar eller
uten kokekar.
Ikke legg aluminiumsfolie på produktet.
Kokekar av støpejern, støpt aluminium eller
kokekar med ødelagt bunn kan lage riper i
glasset/glasskeramikken. Løft alltid disse
objektene opp når du må flytte dem på
platetoppen.
Dette produktet skal kun brukes til matlaging.
Det må ikke brukes til andre formål, f.eks.
oppvarming av rommet.
STELL OG RENGJØRING
• Rengjør produktet med jevne mellomrom for å
hindre skade på overflaten.
• Slå av ovnen og la den avkjøle seg før du
rengjør den.
•
•
•
Koble produktet fra strømforsyningen før
vedlikehold.
Ikke bruk spylevann eller damp til å rengjøre
produktet.
Rengjør produktet med en fuktig, myk klut. Bruk
kun nøytrale rengjøringsmidler. Du må aldri
bruke skurende oppvaskmidler, skuresvamper,
løsemidler eller metallgjenstander.
SERVICE
• Kontakt et autorisert servicesenter for å reparere
produktet.
•
Det skal bare brukes originale reservedeler.
AVFALLSBEHANDLING
ADVARSEL! Fare for skade og
kvelning.
•
•
•
Kontakt kommunen din for informasjon om
hvordan du kaster produktet på en riktig måte.
Koble produktet fra strømmen.
Kutt av strømkabelen, lukk produktet og kast
den.
MONTERING
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
FØR MONTERINGEN
Før montering av koketoppen må du skrive ned
opplysningene som står på typeskiltet. Typeskiltet
er plassert nederst på platetoppen.
TILKOBLINGSKABEL
• Koketoppen er utstyrt med en tilkoplingskabel.
• For å bytt den skadede strømkabelen, bruk
kabeltypen: H05V2V2-F som tåler en
temperatur på 90 °C eller høyere. Kontakt ditt
lokale servicesenter.
Serienummer ....................
KOKETOPPER
Koketopper skal bare brukes når de er bygd inn i
egnede enheter og arbeidsbenker som oppfyller
standardene.
MONTERING
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
33
min. 2 mm
A
min. 2 mm
A
B
< 20 mm
> 20 mm
min. 500 mm
min
30 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min.
38 mm
min.
2 mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
min.
12 mm
min.
2 mm
34
BESKYTTELSESBOKS
Hvis du benytter en beskyttelsesboks
(tilleggsutstyr), er det ikke behov for den fremre
luftspalten på 2 mm og beskyttelsesbunnen rett
under koketoppen. Beskyttelsessettet er kanskje
ikke tilgjengelig i enkelte land. Ta kontakt med din
lokale leverandør.
Du kan ikke bruke beskyttelsesboksen
hvis du monterer koketoppen over en
stekeovn.
PRODUKTBESKRIVELSE
OVERSIKT OVER PLATETOPPEN
1 Induksjonskokesone
2 Betjeningspanel
1
1
145 mm
180 mm
210 mm
1
145 mm
2
1
OVERSIKT OVER BETJENINGSPANELET
1
2
3
4
5
Bruk sensorfeltene til å betjene produktet. Displayer, indikatorer og lydsignaler forteller hvilke funksjoner
som er i bruk.
35
Sensorfelt
Funksjon
Beskrivelse
1
PÅ / AV
Slå koketoppen av og på.
2
Sperre / Enhetens barnesikring
Låse/låse opp betjeningspanelet.
3
-
Velge kokesone.
Effekttrinndisplay
For å vise effekttrinnet.
-
Stille inn en varmeinnstilling.
-
4
/
5
EFFEKTTRINNDISPLAYER
Display
Beskrivelse
Kokesonen er slått av.
Kokesonen er i bruk.
-
PowerBoost er aktivert.
+ tall
Det har oppstått en feil.
En kokesone er fremdeles varm (restvarme).
Sperre /Enhetens barnesikring er aktivert.
Uegnet eller for lite kokekar, eller ikke noe kokekar på kokesonen.
Automatisk utkobling er aktivert.
RESTVARMEINDIKATOR
ADVARSEL!
Forbrenningsfare
som følge av restvarme. Indikatorene
viser nivået av restvarme for
kokesonene du bruker for øyeblikket.
Indikatorene kan også tennes for de
nærliggende kokesonene selv om du
ikke bruker dem.
Induksjonskokesonene skaper den nødvendige
varmen for tilberedning direkte i bunnen av
kokekaret. Glasskeramikken blir varmet opp av
restvarmen fra kokekaret.
DAGLIG BRUK
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
36
SLÅ PÅ OG AV
Berør
i 1 sekund for å aktivere eller deaktivere
komfyrtoppen.
AUTOMATISK UTKOBLING
Funksjonen deaktiverer koketoppen
automatisk hvis:
• alle kokesonene er deaktiverte,
• du stiller ikke inn effekttrinnet etter du har
aktivert koketoppen,
• du søler noe eller setter noe på
betjeningspanelet i mer enn 10 sekunder (en
panne, klut, o.l.). Et lydsignalet høres, deretter
slås koketoppen av. Fjern objektet elle vask
betjeningspanelet.
• koketoppen blir for varm (f.eks. hvis en
kasserolle tørrkokes). Før koketoppen brukes
igjen, må kokesonene være kalde.
•
•
du bruker feil kokeredskap. Symbolet
tennes
og kokesonen slås automatisk av etter 2
minutter.
du deaktiverer ikke en kokesone eller endrer
effekttrinnet. Etter en stund tennes
, og
koketoppen deaktiveres.
Forholdet mellom effekttrinnet og tiden som
koketoppen deaktiveres etter:
Effekttrinn
koketoppen deaktiveres etter
Se i kapittelet "Tekniske data".
Aktivere funksjonen for en kokesone: angi
først kokesonen og velg deretter maksimum
varmeinnstilling. Berør
til
tennes.
Deaktivere funksjonen: berør
.
SPERRE
Du kan låse betjeningspanelet mens kokesonene er
i bruk. Det hindrer utilsiktet endring av effekttrinnet.
Still inn effekttrinnet først.
For å aktivere funksjonen: berør
4 sekunder.
.
For å deaktivere denne funksjonen: berør
Det tidligere effekttrinnet aktiveres.
ENHETENS BARNESIKRING
Denne funksjonen forhindrer at koketoppen blir slått
på ved en feil.
For å aktivere funksjonen: aktiver koketoppen
6 timer
med
3–4
5 timer
sekunder.
5
4 timer
6–9
1,5 timer
.
For å deaktivere funksjonen: aktiver
sensorfeltet.
).
EFFEKTTRINNET
Velge kokesone.
Berør
for å øke effekttrinnet. Berør
redusere effekttrinnet. Berør
å slå av kokesonen.
og
. Ikke still inn effekttrinn. Berør
i4
tennes. Deaktiver koketoppen med
koketoppen med
. Ikke still inn effekttrinn. Berør
i 4 sekunder.
tennes. Deaktiver koketoppen
med
.
For å overstyre funksjonen for kun én
som hører til denne sonen.
Displayet viser varmeinnstillingsindikasjonen (
.
Når du slår av koketoppen, deaktiveres
også denne funksjonen.
1–2
VELGE KOKESONE
For å stille inn kokesonen, må du berøre
tennes i
for å
samtidig for
POWERBOOST
Denne funksjonen gjør mer kraft tilgjengelig til
induksjonskokesonene. Funksjonen kan aktiveres
for induksjonskokesonen kun i en begrenset
tidsperiode. Etter den tiden vil
induksjonskokesonen automatisk gå tilbake til den
høyeste varmeinnstillingen.
tilberedningstid: aktiver koketoppen med
.
tennes. Berør
i 4 sekunder. Still inn
effekttrinn innen 10 sekunder. Du kan betjene
koketoppen. Når du deaktiverer koketoppen med
, blir funksjonen aktivert igjen.
EFFEKTSTYRING
• Kokesonene er gruppert i henhold til
plasseringen og tallet til fasene i koketoppen. Se
bildet.
• Hver fase har en maksimal elektrisk effekt på
3300 W.
• Funksjonen deler effekten mellom kokesonene
som er koblet til samme fase.
• Funksjonen aktiveres når det totale elektriske
effekten til kokesonene som er koblet til én
enkelt fase overstiger 3300 W.
37
•
•
Funksjonen reduserer effekten til de andre
kokesonene som er koblet til samme fase.
Displayet for de reduserte sonene skifter mellom
to nivåer.
RÅD OG TIPS
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
KOKEKAR
På induksjonskokesoner lager et sterkt
elektromagnetisk felt raskt varme i
kokekaret.
Bruk egnede kokekar til
induksjonskokesonene.
Materiale i kokekar
• riktig: støpejern, stål, emaljert stål, rustfritt stål,
bunn med flere lag (med riktig merke fra
produsenten).
• ikke riktig: aluminium, kobber, messing, glass,
keramikk, porselen.
Kokekaret er riktig til induksjonskoketopp,
hvis:
• vann koker veldig raskt på en sone med den
høyeste varmeinnstillingen.
• en magnet fester seg til bunnen av kokekaret.
Kokekarets bunn må være så tykk og
jevn som mulig.
Sørg for at pannebaser er rene og
tørre før du setter dem på den
keramiske koketoppens overflate.
Kokekarenes mål
Induksjonskokesonene tilpasser seg størrelsen på
kokekarets bunn automatisk.
38
Kokesonens effektivitet henger sammen med
kokekarets mål. Kokekar med en smalere diameter
enn anbefalt minimum mottar bare halvparten av en
kokesones effektgrad.
Se "Tekniske data".
STØY UNDER BRUK
Hvis du kan høre:
• knekkelyder: kokekaret består av forskjellige
materialer (sandwichkonstruksjon).
• plystrelyd: du bruker en kokesone på et høyt
effekttrinn, og kokekaret består av forskjellige
materialer (en sandwichkonstruksjon).
• summing: du bruker et høyt effekttrinn.
• klikkelyder: det skjer elektriske koblinger.
• hvesing, summing: viften går.
Lydene er normale og betyr ikke noen
funksjonsfeil.
EKSEMPLER PÅ TILBEREDNINGSMÅTER
Korrelasjonen mellom varmeinnstillingen til en sone
og dens forbruk er ikke lineær. Når du øker
varmeinnstillingen er den ikke proporsjonal med økt
strømforbruk. Dette betyr at en kokesonen med
middels varmeinnstillinger bruker mindre enn
halvparten av effekten sin.
Opplysningene i tabellen er kun
veiledende.
Effekttrinn
Brukes til:
Tid (min)
Tips
1
Holde ferdig tilberedt mat varm.
etter
behov
Sett et lokk på kokekaret.
1–2
Hollandaisesaus, smelt: smør,
sjokolade, gelatin.
5 – 25
Bland innimellom.
1–2
Størkning: luftige omeletter, eggestand.
10 –
40
Tilberedes med lokk.
2–3
Svell ris og melkeretter, varm ferdigretter.
25 –
50
Tilsett minimum to ganger så
mye væske som ris, melkeretter
må røres i under hele prosedyren.
3–4
Dampkoke grønnsaker, fisk, kjøtt.
20 –
45
Tilsett et par spiseskjeer væske.
4-5
Dampkoking av poteter.
20 –
60
Bruk maks ¼ l vann for 750 g
poteter.
4-5
Koking av større matvaremengder, gryteretter og supper.
60 –
150
Opptil 3 liter væske pluss ingredienser.
6–7
Varsom steking: filet, cordon bleu
av kalv, koteletter, koketter, pølser, lever, sausejevning, egg, pannekaker, smultringer.
etter
behov
Snu etter halve steketiden.
7–8
Steking, reven potetgrateng, hoftestykker, steker.
5 – 15
Snu etter halve steketiden.
9
Koke opp vann, koke pasta, brune kjøtt (gulasj, grytestek), frityrkoke pommes frites.
Kok store mengder vann.PowerBoost er aktivert.
STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
GENERELL INFORMASJON
• Rengjør komfyrtoppen etter hver bruk.
• Bruk kokekar med ren base.
• Riper eller mørke flekker på overflaten påvirker
ikke komfyrtoppens funksjon.
• Bruk et spesialrengjøringsprodukt for overflaten
på komfyrtoppen.
• Bruk en spesialskrape til glasset.
•
•
skitten forårsake skade på koketoppen. Vær
varsom slik at du unngår forbrenninger. Bruk en
spesiell koketoppskrape på glassflaten i en
skarp vinkel og skyv bladet bortover flaten.
Etter at koketoppen er tilstrekkelig avkjølt
fjernes: kalkringer, vannringer, fettflekker,
blanke metalliske misfarginger. Rengjør
koketoppen med en fuktig klut og
rengjøringsmiddel som ikke sliper. Tørk
koketoppen med en myk klut etter rengjøring.
Fjerne skinnende metallisk misfarging:
Bruk en oppløsning av vann og eddik og rengjør
glassflaten med en fuktig klut.
RENGJØRING AV KOKETOPPEN
• Fjern umiddelbart: Smeltet plast, plastfolie,
sukker og mat som inneholder sukker, ellers kan
39
FEILSØKING
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
HVA MÅ GJØRES, HVIS ...
Feil
Du kan ikke aktivere eller betjene koketoppen.
Mulig årsak
Komfyrtoppen er ikke koblet til
en strømforsyning eller er koblet feil.
Kontroller om komfyrtoppen er
riktig koblet til strømforsyningen. Se koblingsskjemaet.
Sikringen har gått.
Kontroller at sikringen er årsaken til funksjonssvikten. Hvis
sikringene går gjentatte ganger, må du kontakte en elektriker.
Du stiller ikke inn effekttrinn for
10 sekunder.
Slå på koketoppen igjen og
still inn varmen innen det har
gått 10 sekunder.
Du berørte 2 eller flere sensorfelt samtidig.
Berør bare ett sensorfelt.
Det er vann eller fettsprut på
betjeningspanelet.
Tørk av betjeningspanelet.
Et lydsignalet høres, deretter
slås komfyrtoppen av.
Et lydsignal høres når komfyrtoppen slår seg av.
Du har dekket til ett eller flere
sensorfelt.
Fjern gjenstanden fra sensorfeltene.
Koketoppen skrur seg av.
Du har satt noe på sensorfeltet
Fjern gjenstanden fra sensorfeltet.
.
40
Løsning
Restvarmeindikatoren vises ikke.
Stekesonen er ikke varm fordi
den var bare i bruk en kort
stund eller sensoren er skadet.
Kontakt servicesenteret dersom stekesonen fortsatt er
varm i lang tid.
Effekttrinnet endres mellom to
trinn.
Effektstyring er aktivert.
Se "Daglig bruk".
Sensorfeltene blir varme.
Kokekaret er for stort eller du
har plassert det for nær betjeningspanelet.
Sett store kokekar på de bakre
sonene om mulig.
lyser.
Automatisk utkobling er aktivert.
Deaktiver komfyrtoppen og aktiver den igjen.
lyser.
Enhetens barnesikring eller
Sperre er aktivert.
Se "Daglig bruk".
lyser.
Det er ikke noen kokekar på
kokesonen.
Sett kokekar på kokesonen.
Feil
Mulig årsak
og et nummer vises.
Løsning
Du bruker feil kokekar.
Bruk egnet kokekar. Se "Råd
og tips".
Diameteren på kokekarets
bunn er for liten for kokesonen.
Bruk kokekar med riktige mål.
Se "Tekniske data".
Det er en feil på koketoppen.
Deaktiver koketoppen og aktiver den igjen etter 30 sekunder. Hvis
lyser igjen, kobler
du koketoppen fra strømforsyningen. Aktiver koketoppen
igjen etter 30 sekunder. Hvis
problemet fortsetter, må du
snakke med et autorisert servicesenter.
Du kan høre en konstant pipelyd.
Den elektriske tilkoplingen er
feil.
HVIS DU IKKE KAN FINNE EN LØSNING ...
Hvis du ikke greier å løse problemet selv, kontakter
du forhandleren eller et autorisert servicesenter.
Angi opplysningene som du finner på typeskiltet.
Angi også den tresifrede bokstavkoden, koden for
glasskeramikken (du finner den i hjørnet av
glassflaten) samt feilmeldingen som vises. Påse at
Koble koketoppen fra strømforsyningen. Be en kvalifisert
elektriker for å kontrollere monteringen.
du har brukt komfyrtoppen riktig. Hvis ikke må du
selv betale for service fra serviceteknikeren eller
forhandleren, også i garantitiden. Anvisninger om
kundeservice og garantibetingelser finner du i
garanti-heftet.
TEKNISKE DATA
TYPESKILT
Modell ZEI6840FBA
Type 60 GAP D5 AU
Induksjon 6.6 kW
Serienr. .................
ZANUSSI
PNC (produktnummer) 949 492 073 02
220 – 240 V 50 – 60 Hz
Laget i Romania
6.6 kW
SPESIFIKASJONER FOR KOKESONER
Kokesone
Nominell effekt
PowerBoost makDiameter på koke(maks effekttrinn) PowerBoost [W]
simal varighet
kar [mm]
[W]
[min]
Venstre foran
2300
2800
10
180 – 210
Venstre bak
1200
-
-
125 – 145
Høyre foran
1200
1800
4
125 – 145
41
Kokesone
Nominell effekt
PowerBoost makDiameter på koke(maks effekttrinn) PowerBoost [W]
simal varighet
kar [mm]
[W]
[min]
Høyre bak
1800
-
Effekten for kokesonen kan variere noe
sammenliknet med informasjonen i tabellen. Det
endres med kokekarets materiale og mål.
-
145 – 180
For å oppnå et optimalt kokeresultat bør kokekaret
ikke være større enn diameteren som er angitt i
tabellen.
ENERGIEFFEKTIV
PRODUKTINFORMASJON I HENHOLD TIL EU 66/2014
Modellidentifikasjon
ZEI6840FBA
Komfyrtopp-type
Komfyrtopp for
innbygging
Antall kokesoner
4
Varmeteknologi
Induksjon
Diameter på runde kokesoner
(Ø)
Venstre foran
Venstre bak
Høyre foran
Høyre bak
21,0 cm
14,5 cm
14,5 cm
18,0 cm
Energiforbruk per kokesone
(EC electric cooking)
Venstre foran
Venstre bak
Høyre foran
Høyre bak
190,1 Wh / kg
181,0 Wh / kg
181,0 Wh / kg
181,6 Wh / kg
Energiforbruk for komfyrtopp
(EC electric hob)
183,4 Wh / kg
EN 60350-2 - Elektriske husholdningsprodukter for
matlaging – Del 2: Komfyrtopp – Metoder for
måling av ytelse
ENERGISPARENDE
Du kan spare energi på hverdagslig tilberedning
hvis du følger hintene under.
• Bruk kun mengden du trenger når du varmer
opp vann.
•
•
•
•
•
Legg alltid lokk på kokekaret, hvis det er mulig.
Plasser kokekaret på kokesonen før du slår den
på.
Sett mindre kokekar på mindre kokesoner.
Sett kokekaret direkte på midten av kokesonen.
Bruk restvarmen for å holde maten varm eller for
å smelte den.
BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med symbolet
. Legg emballasjen i riktige beholdere for å
resirkulere det. Bidrar til å beskytte miljøet,
menneskers helse og for å resirkulere avfall av
elektriske og elektroniske produkter. Ikke kast
produkter som er merket med symbolet
42
sammen
med husholdningsavfallet. Produktet kan leveres
der hvor tilsvarende produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen for
nærmere opplysninger.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och
användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för
eventuella personskador eller andra skador som uppkommit som
ett resultat av felaktig installation eller användning. Förvara alltid
bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida
bruk.
SÄKERHET FÖR BARN OCH PERSONER MED
FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR
•
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och
uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och
kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande hur
produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som
är förknippade med användningen.
Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket omfattande
och komplexa funktionsnedsättningar ska inte vara i närheten av
produkten om de inte är under uppsikt.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten utan ständig uppsikt.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera
det på lämpligt sätt.
Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när den är
igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är mycket varma.
Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
Barn får inte utföra städning och underhåll av apparaten utan
uppsikt.
ALLMÄN SÄKERHET
•
•
VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket varma
under användning. Var försiktig så att du undviker att vidröra
värmeelementen.
Använd inte produkten med en extern timer eller ett separat
fjärrkontrollsystem.
43
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VARNING: Oövervakad matlagning på en häll med fett eller olja
kan vara farligt och kan leda till brand.
Försök ALDRIG att släcka en eld med vatten, utan stäng av
produkten och täck över flamman, t.ex. med ett lock eller
brandfilt.
FÖRSIKTIGHETS: Tillagningsprocessen måste övervakas. En
kort tillagningsprocess måste ständigt övervakas.
VARNING: Brandfara: Förvara inte saker på kokytorna.
Metallföremål som knivar, gafflar, skedar och lock bör inte
placeras på hällens yta eftersom de blir varma.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.
Efter användning, stäng av hällen med dess kontroll och lita inte
på kokkärlsavkänningen.
Om keramik-/glasytan är sprucken, stäng av produkten och dra
ur elsladden. Om produkten är ansluten till elnätet direkt med
kopplingsboxen, ta bort säkringen för att koppla från produkten
från strömförsörjningen. I båda fallen, kontakta vårt
auktoriserade servicecenter.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, en
godkänd serviceverkstad eller personer med motsvarande
utbildning, för att undvika fara.
VARNING: Använd endast hällskydd som designats av
tillverkaren av produkten eller som anges av tillverkaren i
bruksanvisningen som lämplig, eller hällskydd som medföljer.
Olyckor kan inträffa om fel skydd används.
SÄKERHETSINSTRUKTIONER
INSTALLATION
•
•
•
•
44
•
VARNING! Endast en behörig person
får installera den här produkten.
•
VARNING! Risk för personskador och
skador på produkten föreligger.
•
•
Avlägsna allt förpackningsmaterial.
Installera eller använd inte en skadad produkt.
Följ installationsinstruktionerna som följer med
produkten.
Minsta avstånd till andra produkter ska beaktas.
•
•
Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom
den är tung. Använd alltid skyddshandskar och
täckta skor.
Täta skurna ytor med tätningsmedel för att
förhindra att fukt får den att svälla.
Skydda produktens botten mot ånga och fukt.
Installera inte produkten nära en dörr eller under
ett fönster. Detta förhindrar att heta kokkärl faller
ned från produkten när dörren eller fönstret är
öppet.
Varje produkt har fläktar som kyler ner i botten.
Om produkten är installerad ovanför en låda:
– Förvara inga smådelar eller pappersark som
kan dras in, eftersom de kan skada fläkten
eller påverka kylsystemet.
– Ha ett avstånd på minst 2 cm mellan
produktens botten och sådant som finns
förvarat i lådan.
ELEKTRISK ANSLUTNING
VARNING! Risk för brand och
elektriska stötar.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alla elektriska anslutningar ska göras av en
behörig elektriker.
Produkten måste jordas.
Produkten måste göras strömlös före alla
rengöringsarbeten.
Se till att de parametrarna på märkskylten
överensstämmer med elnätets elektricitet.
Kontrollera att produkten är rätt installerad. Lösa
och ej fackmässigt monterade nätkablar eller
kontakter (i förekommande fall) kan orsaka
överhettning i kopplingsplinten.
Använd rätt nätkabel.
Låt inte elektriska ledningar trassla in sig.
Kontrollera att ett skydd mot elektriska stötar är
installerat.
Dragavlasta kabeln.
Kontrollera att nätkabeln eller kontakten (i
förekommande fall) inte vidrör den heta
produkten eller det heta kokkärlet när du
ansluter produkten till närliggande uttag.
Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
Kontrollera så att du inte skadar kontakten (i
förekommande fall) och nätkabeln. Kontakta vårt
auktoriserade servicecenter eller en elektriker för
att ersätta en skadad nätkabel.
Stötskyddet för strömförande och isolerade
delar måste fästas på ett sådant sätt att det inte
kan tas bort utan verktyg.
Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet
av installationen. Kontrollera att stickkontakten
är åtkomlig efter installationen.
Anslut inte stickkontakten om vägguttaget sitter
löst.
Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort
produkten från eluttaget. Ta alltid tag i
stickkontakten.
Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av skruvtyp
tas ur hållaren), jordfelsbrytare och kontaktorer.
Den elektriska installationen måste ha en
isolationsenhet så att du kan koppla från
produkten från nätet vid alla poler.
Kontaktöppningen på isolationsenheten måste
vara minst 3 mm bred.
ANVÄNDNING
VARNING! Risk för skador,
brännskador eller elstötar föreligger.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ta bort all förpackning, etiketter och skyddsfilm
(i förekommande fall) före första
användningstillfället.
Denna produkt är endast avsedd för
hushållsbruk.
Ändra inte produktens specifikationer.
Se till att ventilationsöppningarna inte är
blockerade.
Lämna inte produkten utan tillsyn under
användning.
Stäng av kokzonen efter varje
användningstillfälle.
Lita inte på kastrullvarnaren.
Lägg inte bestick eller kastrullock på
kokzonerna. De kan bli varma.
Använd inte produkten med våta händer eller när
den är i kontakt med vatten.
Använd inte produkten som arbets- eller
avlastningsyta.
Om produktens yta är sprucken ska du
omedelbart koppla loss den från eluttaget. Detta
för att förhindra elstötar.
Användare med pacemaker måste hålla ett
avstånd på minst 30 cm från
induktionskokzonerna när produkten är igång.
Det kan stänka när du lägger livsmedel i het olja.
VARNING! Risk för brand och
explosion
•
•
•
•
Fetter och olja kan frigöra lättantändliga ångor
när de värms upp. Håll flammor eller uppvärmda
föremål borta från fetter och oljor när du lagar
mat med dem.
Ångorna som frigörs i mycket het olja kan orsaka
självantändning.
Redan använd olja, som kan innehålla matrester,
kan orsaka brand vi lägre temperatur än olja som
används för första gången.
Placera inga lättantändliga produkter eller
föremål som är fuktiga med lättantändliga
produkter i, nära eller på produkten.
VARNING! Risk för skador på
produkten föreligger.
•
•
•
•
Placera inga heta kokkärl på kontrollpanelen.
Lägg inte på några värmskydd på hällens
glasyta.
Låt inte kokkärl torrkoka.
Var försiktig så att inte föremål eller kokkärl faller
på produkten. Ytan kan skadas.
45
•
•
•
•
Aktivera inte kokzonerna med tomma kokkärl
eller utan kokkärl.
Lägg inte aluminiumfolie på produkten.
Kokkärl av gjutjärn, aluminium eller med skadad
botten kan repa glaset / glaskeramiken. Lyft
alltid upp dessa föremål när du måste flytta dem
på kokhällen.
Denna produkt är endast avsedd för matlagning.
Den får inte användas för några andra ändamål,
t.ex. för rumsuppvärmning.
UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
• Rengör produkten regelbundet för att förhindra
att ytmaterialet försämras.
• Stäng av produkten och låt den kallna före
rengöring.
• Koppla från produkten från elnätet före
underhåll.
• Spruta inte vatten eller ånga på produkten för att
rengöra den.
•
Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa.
Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd
inte produkter med slipeffekt, skursvampar,
lösningsmedel eller metallföremål.
UNDERHÅLL
• Kontakta en auktoriserad serviceverkstad för
reparation av produkten.
• Använd endast originaldelar.
AVFALLSHANTERING
VARNING! Risk för kvävning eller
skador.
•
•
•
Kontakta kommunen för information om hur
produkten kasseras korrekt.
Koppla loss produkten från eluttaget.
Klipp av elkabeln nära produkten och kassera
den.
INSTALLATION
VARNING! Se säkerhetsavsnitten.
FÖRE INSTALLATIONEN
Innan du installerar hällen ska du anteckna
informationen nedan från typskylten. Typskylten
sitter nertill på hällen.
Serienummer ....................
INBYGGNADSHÄLLAR
Inbyggnadshällar får endast användas efter
installation i lämpliga inbyggnadsenheter och
arbetsbänkar enligt gällande standarder.
46
NÄTKABEL
• Hällen är försedd med en nätkabel.
• För att ersätta den skadade nätkabeln, använd
kabeltyp: H05V2V2-F som motstår en
temperatur av 90 °C eller högre. Kontakta din
lokala servicestation.
MONTERING
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
min. 2 mm
A
min. 2 mm
A
B
< 20 mm
> 20 mm
min. 500 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
min
30 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min.
38 mm
min.
2 mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
47
min.
12 mm
min.
2 mm
SKYDDSLÅDA
Om du har en skyddslåda (extra tillbehör) behövs
inte det främre luftflödesutrymmet på 2 mm och
skyddsgolvet direkt under hällen. Skyddslådan
(tillbehör) finns inte i alla länder. Kontakta din lokala
återförsäljare.
Du kan inte använda skyddslådan om
du installerar hällen ovanför en ugn.
PRODUKTBESKRIVNING
BESKRIVNING AV HÄLLEN
1
1
145 mm
180 mm
210 mm
1
48
145 mm
2
1
1 Induktionskokzon
2 Kontrollpanel
BESKRIVNING AV KONTROLLPANELEN
1
2
3
4
5
Använd touchkontrollerna för att använda produkten. Displayerna, indikeringarna och ljudsignalerna
markerar vilka funktioner som är aktiverade.
Touchkontroll
Funktion
Beskrivning
1
PÅ/AV (ON/OFF)
För att aktivera och avaktivera hällen.
2
Lås / Barnsäkring på ugnen
För att låsa/låsa upp kontrollpanelen.
3
-
För att välja kokzon.
Värmelägesdisplay
För att visa det inställda värmeläget.
-
För inställning av värmeläge.
-
4
/
5
VISNINGAR AV VÄRMEINSTÄLLNING
Display
Beskrivning
Kokzonen är avstängd.
-
Kokzonen är på.
PowerBoost är på.
+ siffra
Ett fel har uppstått.
En kokzon är fortfarande varm (restvärme).
Lås /Barnsäkring på ugnen är på.
Kokkärlet är felaktigt eller för litet, eller inget kokkärl är placerat på kokzonen.
Automatisk avstängning är på.
49
RESTVÄRMEINDIKERING
VARNING!
Risk för brännskador
från restvärme. Indikatorerna visar
nivån på restvärmen för de kokzoner
du använder för närvarande.
Indikatorerna kan också visas för de
närliggande kokzonerna även om du
inte använder dem.
Induktionskokzonerna skapar den värme som
behövs för tillagningen direkt i kokkärlets botten.
Glaskeramiken värms upp av restvärmen hos
kokkärlet.
DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING! Se säkerhetsavsnitten.
AKTIVERA OCH AVAKTIVERA
Tryck på
av hällen.
i 1 sekund för att sätta på eller stänga
AUTOMATISK AVSTÄNGNING
Funktionen stänger av hällen automatiskt
om:
• alla kokzoner är avstängda.
• du inte ställer in värmeläge efter hällen har satts
på.
• du spiller något eller sätter något på
kontrollpanelen längre än 10 sekunder (en
kastrull, en handduk osv.). En ljudsignal ljuder
och hällen stängs av. Ta bort föremålet eller
rengör kontrollpanelen.
• hällen blir för het (t.ex. om ett kokkärl kokar
torrt). Innan du använder hällen igen måste
kokzonen kallna.
•
•
du använder ett olämpligt kokkärl. Symbolen
tänds och kokzonen stängs av automatiskt efter
2 minuter.
du stänger inte av en kokzon eller ändrar
värmeläget. Efter en stund tänds
och hällen
stängs av.
Förhållandet mellan värmeläge och tiden
efter vilken hällen stängs av:
Värmeläge
50
Hällen stängs av efter
1-2
6 timmar
3-4
5 timmar
5
4 timmar
6-9
1,5 timme
VÄLJA KOKZON
Ställ in kokzonen genom att trycka på
touchkontrollen
som är kopplad till denna
kokzon. Displayen markerar indikeringen av
värmeläget (
).
VÄRMELÄGE
Ställ in kokzonen.
Tryck på
för att öka värmeläget. Användning
för att minska värmeläget. Tryck på
samtidigt för att inaktivera kokzonen.
och
POWERBOOST
Den här funktionen gör mer effekt tillgänglig för
induktionskokzonerna. Funktionen kan bara
aktiveras för induktionskokzonen under en
begränsad tidsperiod. Därefter kopplar
induktionskokzonen automatiskt tillbaka till högsta
värmeläget.
Se avsnittet "Teknisk data".
För att aktivera funktionen för en kokzon:
ställ först in kokzonen och sedan högsta värmeläge.
Tryck på
tills
tänds.
Avaktivera funktionen: tryck på
.
LÅS
Du kan låsa kontrollpanelen medan kokzonerna är
igång. Funktionen förhindrar oavsiktliga ändringar
av värmeläget.
Ställ in värmeläget först.
Aktivera funktionen: tryck på
sekunder.
.
tänds i 4
För att avaktivera funktionen: tryck på
Föregående värmeläge aktiveras.
.
•
När du avaktiverar hällen stängs även
denna funktion av.
•
BARNSÄKRING PÅ UGNEN
Denna funktion förhindrar oavsiktlig användning av
hällen.
Aktivera funktionen: aktivera hällen med
Ställ inte in värmeläget. Tryck på
.
i 4 sekunder.
tänds. Inaktivera hällen med
.
För att avaktivera funktionen: aktivera hällen
med
. Ställ inte in värmeläget. Tryck på
•
•
•
Varje fas har en maximal elektricitetsbelastning
på 3300 W.
Funktionen delar strömmen mellan de kokzoner
som är anslutna till samma fas.
Funktionen aktiveras när den totala
elektricitetsbelastningen på kokzonerna som
anslutits till en fas har överskridit 3300 W.
Funktionen minskar strömmen till de andra
kokzonerna som är anslutna till samma fas.
Värmeläget för de reducerade kokzonerna
ändras mellan två nivåer.
i4
sekunder.
tänds. Inaktivera hällen med
.
För att kringgå funktionen för ett enskilt
tillagningstillfälle: aktivera hällen med
.
tänds. Tryck på
i 4 sekunder. Ställ in
värmeläge inom 10 sekunder. Hällen kan nu
användas. Om du avaktiverar hällen med
aktiveras funktionen igen.
EFFEKTREGLERING
• Kokzonerna är grupperade enligt plats och
nummer på faserna i hällen. Se bilden.
RÅD OCH TIPS
VARNING! Se säkerhetsavsnitten.
KOKKÄRL
För induktionskokzoner genereras
värme mycket snabbt i kokkärlet av ett
kraftigt elektromagnetiskt fält.
Använd induktionskokzonerna med
lämpliga kokkärl
Kokkärlsmaterial
• Lämpliga: gjutjärn, stål, emaljerat stål, rostfritt
stål, botten med flera lager (med korrekt
märkning från en tillverkare).
• Olämpliga: aluminium, koppar, mässing, glas,
keramik, porslin.
Kokkärl är lämpliga för en induktionshäll om:
• vatten kokar mycket snabbt upp på en kokzon
som är inställd på det högsta värmeläget.
• en magnet fastnar på kokkärlets botten.
Kokkärlens botten skall vara så tjock
och så plan som möjligt.
Se till att kastrullens botten är ren och
torr innan du sätter den på hällen.
Kokkärlets mått
Induktionskokzonerna anpassar sig automatiskt till
storleken på kokkärlets botten.
Hur effektiv kokzonen är beror på kokkärlets
diameter. Kokkärl med en mindre diameter än den
minsta får bara en del av effekten som kokzonen
genererar.
Se avsnittet "Tekniska data".
LJUD UNDER ANVÄNDNING
Om du hör:
• knackande ljud: kokkärlet är tillverkat av olika
material ("sandwichkonstruktion").
• visslande ljud: du använder kokzonen med en
hög effektnivå och kokkärlet är tillverkat av olika
material ("sandwichkonstruktion").
• surrande: du använder en hög effektnivå.
51
• klickande: elektrisk omkoppling sker.
• susande: beror detta på att fläkten är igång.
Dessa ljud är normala och innebär inte att
det är fel på produkten.
värmeläget är det inte proportionellt mot att öka
kokzonens energiförbrukning. Det betyder att en
kokzon med medelhögt värmeläge använder mindre
än hälften av sin effekt.
Uppgifterna i tabellen är endast
avsedda som vägledning.
EXEMPEL PÅ OLIKA TYPER AV TILLAGNING
Korrelationen mellan en zons värmeläge och dess
energiförbrukning är inte linjär. När du ökar
Värmeinställning
Använd för:
Tid (min)
Tips
1
Varmhållning av tillagad mat.
efter
behov
Lägg ett lock på ett kokkärl.
1-2
Hollandaisesås, smältning av:
smör, choklad, gelatin.
5 - 25
Rör om med jämna mellanrum.
1-2
Stanning: fluffiga omeletter, äggstanning.
10 40
Tillaga med lock.
2-3
Småkoka ris och mjölkrätter, värma färdiglagade rätter.
25 50
Minst dubbelt så mycket vätska
som ris, rör om mjölkbaserade
rätter under tillagningen.
3-4
Ångkoka grönsaker, fisk, kött.
20 45
Tillsätt några matskedar vätska.
4-5
Kokning av potatis.
20 60
Använd max. ¼ liter vatten till
750 g potatis.
4-5
Tillaga större mängder mat, stuvningar och soppor.
60 150
Upp till 3 l vätska plus ingredienser.
6-7
Lätt stekning: schnitzel, cordon
bleu, kotletter, kroketter, korv, lever, ägg, pannkakor, munkar.
efter
behov
Vänd efter halva tiden.
7-8
Kraftig stekning, potatiskroketter,
njurstek, fransyska.
5 - 15
Vänd efter halva tiden.
9
Koka vatten, koka pasta, bryna kött (gulasch, grytstek), fritera pommes frites.
Koka stora mängder vatten. PowerBoost aktiveras.
SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING! Se säkerhetsavsnitten.
•
•
ALLMÄN INFORMATION
• Rengör hällen efter varje användningstillfälle.
• Använd alltid kokkärl med ren botten.
• Repor eller mörka fläckar på ytan har ingen
inverkan på hur hällen fungerar.
52
Använd ett särskilt rengöringsmedel för hällens
yta.
Använd en speciell skrapa för glaset.
RENGÖRING AV HÄLLEN
• Ta omedelbart bort: smält plast, plastfolie,
socker och mat som innehåller socker, annars
kan denna smuts orsaka skador på hällen. Var
försiktig och undvik brännskador. Sätt
•
specialskrapan snett mot glasytan och för bladet
över ytan.
Ta bort när hällen svalnat tillräckligt:
kalkringar, vattenringar, fettstänk, glänsande
metalliska missfärgningar. Rengör hällen med en
fuktig duk och icke slipande rengöringsmedel.
Efter rengöring, torka hällen med en mjuk duk.
•
Ta bort missfärgning på blank metall:
använd en lösning av vatten och vinäger och
rengör glasytan med en trasa.
FELSÖKNING
VARNING! Se säkerhetsavsnitten.
VAD GÖR JAG OM...
Problem
Det går inte att aktivera eller
använda hällen.
Möjlig orsak
Lösning
Hällen är inte ansluten till
strömförsörjningen eller den är
ansluten på fel sätt.
Kontrollera att hällen är korrekt
ansluten till strömförsörjningen.
Se kopplingsschemat.
Säkringen har gått.
Kontrollera om säkringen är orsaken till felet. Om säkringen
går gång på gång, tala med en
kvalificerad elektriker.
Du har inte ställt in värmeläget
inom 10 sekunder.
Sätt på hällen igen och ställ in
värmeläget inom 10 sekunder.
Du har tryckt på 2 eller flera
touchkontroller samtidigt.
Tryck bara på en touch-kontroll.
Det finns vatten eller fettstänk
på kontrollpanelen.
Rengör kontrollpanelen.
En ljudsignal ljuder och hällen
stängs av.
En ljudsignal ljuder när hällen
slår ifrån.
Du har ställt något på en eller
flera touch-kontroller.
Ta bort föremålet från touchkontrollerna.
Hällen stängs av.
Du satte något på touch-kon-
Ta bort föremålet från touchkontrollen.
trollen
.
Restvärmeindikatorn tänds inte.
Zonen är inte varm eftersom
den bara har varit påslagen en
kort stund eller så kan sensorn
vara trasig.
Kontakta en auktoriserad serviceverkstad om kokzonen varit
på tillräckligt länge för att vara
varm.
Värmeläget ändras mellan två
nivåer.
Effektreglering är på.
Se "Daglig användning".
Touch-kontrollerna blir varma.
Kokkärlet är för stort eller står
för nära kontrollerna.
Placera stora kokkärl på de
bakre zonerna om möjligt.
Automatisk avstängning är på.
Stäng av hällen och sätt på
den igen.
tänds.
53
Problem
Möjlig orsak
Lösning
tänds.
Barnsäkring på ugnen eller Lås
är på.
Se "Daglig användning".
tänds.
Det står inget kokkärl på zonen.
Ställ ett kokkärl på zonen.
Kokkärlet passar inte.
Använd ett lämpligt kokkärl. Se
"Råd och tips".
Diametern på kokkärlets botten
är för liten för zonen.
Använd kokkärl med rätt mått.
Se avsnittet "Tekniska data".
Det har uppstått ett fel på hällen.
Stäng av hällen och sätt på
den igen efter 30 sekunder.
och en siffra tänds.
Om
visas igen ska du dra
ur elkontakten. Sätt i elkontakten igen efter 30 sekunder.
Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet fortsätter.
Ett konstant pip-ljud hörs.
Fel på elanslutningen.
OM DU INTE FINNER EN LÖSNING...
Kontakta försäljaren eller en auktoriserad
serviceverkstad om du inte kan avhjälpa felet.
Uppge uppgifterna på typskylten. Meddela även
den tresiffriga koden och koden för glaskeramiken
(den sitter i hörnet på hällen) och felmeddelande
som visas. Kontrollera att du har hanterat hällen på
Dra ur elkontakten. Tala med
en behörig elektriker som kontrollerar installationen.
korrekt sätt. Annars kommer besök från
servicetekniker eller fackhandlare inte att vara
kostnadsfritt, inte ens under garantitiden.
Anvisningar för kundservice och
garantibestämmelser finns i garantihäftet.
TEKNISKA DATA
TYPSKYLT
Modell ZEI6840FBA
Typ 60 GAP D5 AU
Induktion 6.6 kW
Serienr .................
ZANUSSI
PNC 949 492 073 02
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Tillverkad i Rumänien
6.6 kW
SPECIFIKATION FÖR KOKZONERNA
Kokzon
54
Nominell effekt
(max värmeläge)
[W]
PowerBoost [W]
PowerBoost maxiKokkärlets diamemal varaktighet
ter [mm]
[min]
Vänster fram
2300
2800
10
180 - 210
Vänster bak
1200
-
-
125 - 145
Kokzon
Nominell effekt
(max värmeläge)
[W]
PowerBoost [W]
PowerBoost maxiKokkärlets diamemal varaktighet
ter [mm]
[min]
Höger fram
1200
1800
4
125 - 145
Höger bak
1800
-
-
145 - 180
Kokzonernas effekt kan skilja sig en aning från
uppgifterna i tabellen. Den ändras efter kokkärlets
material och mått.
För optimalt matlagningsresultat använd inte kokkärl
större än diametern i tabellen.
ENERGIEFFEKTIVITET
PRODUKTINFORMATION ENLIGT EU 66/2014
Modellbeskrivning
ZEI6840FBA
Typ av häll
Häll för inbyggnad
Antal kokzoner
4
Uppvärmningsteknik
Induktion
Diameter på runda kokzoner
(Ø)
Vänster fram
Vänster bak
Höger fram
Höger bak
21,0 cm
14,5 cm
14,5 cm
18,0 cm
Energiförbrukning per kokzon
(EC electric cooking)
Vänster fram
Vänster bak
Höger fram
Höger bak
190,1 Wh/kg
181,0 Wh/kg
181,0 Wh/kg
181,6 Wh/kg
Energiförbrukning för hällen
(EC electric hob)
183,4 Wh/kg
EN 60350-2 - Elektriska matlagningsapparater Del 2: Hällar – Metoder för mätning av prestanda
•
•
ENERGIBESPARING
Du kan spara energi vid vardagsmatlagningen om
du följer nedanstående tips.
• Värm bara upp den mängd vatten du behöver.
•
•
•
Sätt om möjligt alltid ett lock på kokkärlet.
Ställ kokkärlet på kokzonen innan du aktiverar
den.
Ställ ett mindre kokkärl på mindre kokzoner.
Ställ kokkärlet i mitten av kokzonen.
Använd restvärmen för att hålla maten varm eller
för att smälta den.
MILJÖSKYDD
symbolen med hushållsavfallet. Lämna in
produkten på närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
Återvinn material med symbolen
. Återvinn
förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl.
Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom
att återvinna avfall från elektriska och elektroniska
produkter. Släng inte produkter märkta med
55
*
867357274-A-272019
WWW.ZANUSSI.COM/SHOP
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising