Zanussi | ZHRN640K | User manual | ZANUSSI ZHRN640K Brugermanual

ZANUSSI ZHRN640K Brugermanual
User Manual
GETTING
STARTED?
EASY.
ZHRN640K
DA Brugsanvisning
Kogesektion
PT Manual de instruções
Placa
ES Manual de instrucciones
Placa de cocción
2
11
21
OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og tages
i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle skader,
der er resultatet af forkert installation eller brug. Opbevar altid
brugsanvisningen på et sikkert og tilgængeligt sted til senere
opslag.
SIKKERHED FOR BØRN OG ANDRE UDSATTE
PERSONER
•
•
•
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af
personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller
viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge
apparatet på en sikker måde samt forstår de medfølgende farer.
Børn mellem 3 og 8 år og personer med omfattende og
komplekst handicap skal holdes på afstand af apparatet,
medmindre de overvåges konstant.
Børn på under 3 år skal holdes på afstand af apparatet, med
mindre de overvåges konstant.
Børn må ikke lege med apparatet.
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og bortskaf det
korrekt.
Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, når det er i
drift, eller mens det køler af. Tilgængelige dele kan blive meget
varme under brugen.
Hvis apparatet har en børnesikring, skal den aktiveres.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligholdelse på apparatet
uden opsyn.
GENERELT OM SIKKERHED
•
•
2
ADVARSEL: Apparatet og de tilgængelige dele bliver meget
varme under brug. Pas på ikke at røre varmelegemerne.
ADVARSEL: Tilberedning uden opsyn på en kogesektion med
fedt eller olie kan være farligt og kan muligvis resultere i brand.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Forsøg ALDRIG at slukke en brand med vand, men sluk for
apparatet og dæk den åbne ild til med f.eks. et låg eller et
brandtæppe.
FORSIGTIG: Apparatet må ikke forsynes gennem en ekstern
kontaktanordning, som f.eks. en timer, eller være sluttet til et
kredsløb, der regelmæssigt tændes og slukkes af et
forsyningsværk.
FORSIGTIG: Tilberedningsprocessen skal overvåges. En
kortvarig tilberedningsproces skal overvåges kontinuerligt.
ADVARSEL: Fare for brand: Opbevar ikke genstande på
kogefladerne.
Læg ikke metalgenstande som knive, gafler, skeer og grydelåg
på kogesektionen, da de kan blive meget varme.
Brug ikke apparatet, inden det monteres i den indbyggede
struktur.
Undlad at bruge en damprenser til at rengøre apparatet.
Hvis glaskeramikken/glasoverfladen er revnet, skal du slukke for
apparatet og afbryde det fra ledningsnettet. Hvis apparatet er
tilsluttet til ledningsnettet direkte ved hjælp af en samledåse,
skal du fjerne sikringen for at afbryde apparatet fra
stømforsyningen. Kontakt i begge tilfælde det autoriserede
servicecenter.
Hvis netledningen er beskadiget, skal den af sikkerhedsgrunde
udskiftes af producenten, et autoriseret serviceværksted eller
en tekniker med tilsvarende kvalifikationer.
ADVARSEL: Brug kun kogesektionssikringer udformet af
producenten af madlavningsapparatet, eller som er angivet af
producenten af apparatet i brugsanvisningen som velegnede til
brug, eller kogesektionssikringer indbygget i apparatet. Brug af
upassende sikringer kan medføre uheld.
SIKKERHEDSANVISNINGER
INSTALLATION
ADVARSEL! Apparatet må kun
installeres af en sagkyndig.
ADVARSEL! Risiko for skader på
mennesker eller apparat.
•
•
Fjern al emballagen.
Undlad at installere eller bruge et beskadiget
apparat.
3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Følg installationsvejledningen, der følger med
apparatet.
Mindsteafstanden til andre apparater og
enheder skal overholdes.
Vær altid forsigtig, når du flytter apparatet, da
det er tungt. Brug altid sikkerhedshandsker og
lukket fodtøj.
Forsegl snitfladerne med et tætningsmiddel for
at forhindre fugt, der forårsager opsvulmen.
Beskyt apparatets bund mod damp og fugt.
Montér ikke apparatet op mod en dør eller under
et vindue. Dette for at undgå, at der falder varmt
kogegrej ned fra apparatet, når døren eller
vinduet åbnes.
Hvis apparatet monteres oven over skuffer, skal
du sørge for, at der er tilstrækkelig plads mellem
apparatets bund og den øverste skuffe til
luftcirkulation.
Apparatets bund kan blive varm. Sørg for at
installere et separationspanel fremstillet af
krydsfiner, køkkenmøbelmateriale eller andre
ikke-brændbare materialer under apparatet for
at forhindre adgang til bunden.
Separationspanelet skal dække området under
kogesektionen helt.
TILSLUTNING, EL
ADVARSEL! Risiko for brand og
elektrisk stød.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4
Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en
kvalificeret elektriker.
Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf.
Stærkstrømsreglementet.
Inden apparatet tages i brug, skal du sørge for,
at det er koblet fra strømforsyningen.
Sørg for, at parametrene på typeskiltet er
kompatible med de elektriske data for
strømforsyningen.
Sørg for, at apparatet installeres korrekt. En løs
eller forkert netledning eller stik (hvis relevant)
kan gøre terminalen for varm.
Brug den korrekte netledning.
Netledningerne må ikke være viklet sammen.
Sørg for, at der installeres en beskyttelse mod
stød.
Kablet skal forsynes med trækaflastning.
Sørg for, at elledningen eller stikket (hvis
relevant) ikke får kontakt med det varme apparat
eller varmt kogegrej, når du tilslutter apparatet til
de nærmeste kontakter.
Brug ikke adaptere til flere stik og
forlængerledninger.
Pas på, du ikke beskadiger netstikket (hvis
relevant) eller ledningen. Kontakt vores
autoriserede servicecenter eller en elektriker,
hvis en beskadiget ledning skal udskiftes.
•
•
•
•
•
•
Beskyttelsen mod elektrisk stød fra
strømførende og isolerede dele skal fastgøres,
så den ikke kan fjernes uden værktøj.
Sæt først netstikket i stikkontakten ved
installationens afslutning. Sørg for, at der er
adgang til elstikket efter installationen.
Hvis stikkontakten er løs, må du ikke sætte
netstikket i.
Undgå at slukke for apparatet ved at trække i
netledningen. Tag altid selve netstikket ud af
kontakten.
Brug kun korrekte isoleringsenheder:
Gruppeafbrydere, sikringer (sikringer med
skruegevind skal tages ud af fatningen),
fejlstrømsrelæer og kontaktorer.
Apparatets installation skal udføres med et
isolationsudstyr, så forbindelsen til lysnettet kan
afbrydes på alle poler. Isolationsudstyret skal
have en brydeafstand på mindst 3 mm.
BRUG
ADVARSEL! Risiko for personskade,
forbrændinger og elektrisk stød.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fjern al emballagen, etiketterne og den
beskyttende film (hvis relevant) inden
ibrugtagning.
Dette apparat er kun til husholdningsbrug.
Apparatets specifikationer må ikke ændres.
Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er
tildækkede.
Lad ikke apparatet være uden opsyn, når der er
tændt for det.
Sæt kogezonen på "sluk", når den ikke er i brug.
Læg ikke bestik eller grydelåg på kogezonerne.
De kan blive varme.
Betjen ikke apparatet med våde hænder, eller
når det har kontakt med vand.
Brug ikke apparatet som arbejds- eller som
frasætningsplads.
Hvis apparatets overflade er revnet, skal
apparatet øjeblikkeligt kobles fra
strømforsyningen. Dette er for at forhindre
elektrisk stød.
Når du anbringer mad i varm olie, kan det
sprøjte.
ADVARSEL! Risiko for brand og
eksplosion
•
•
Fedtstoffer og olie kan udsende brændbare
dampe, når de opvarmes. Hold flammer eller
opvarmede genstande væk fra fedtstoffer og
olie, når du tilbereder mad med dem.
De dampe, som meget varm olie udsender, kan
forårsage selvantændelse.
•
•
Brugt olie, der kan indholde madrester, kan
forårsage brand ved en lavere temperatur end
olie, der bruges for første gang.
Undlad at bruge brændbare produkter eller ting,
der er fugtet med brændbare produkter, i
apparatet eller i nærheden af eller på dette.
ADVARSEL! Risiko for beskadigelse
af apparatet.
•
•
•
•
•
•
•
•
Opbevar ikke varmt kogegrej på
betjeningspanelet.
Stil ikke et varmt grydelåg på kogesektionens
glasoverflade.
Lad ikke kogegrej koge tørt.
Pas på, der ikke falder genstande eller kogegrej
ned på apparatet. Overfladen kan blive
beskadiget.
Tænd aldrig for en kogezone, hvis den er tom,
eller der står tomt kogegrej på den.
Læg ikke aluminiumsfolie på apparatet.
Kogegrej af støbejern, aluminium eller med en
beskadiget bund kan forårsage ridser på glasset
eller glaskeramikken. Løft altid disse genstande,
når du skal flytte dem på kogesektionen.
Dette apparat må kun anvendes til tilberedning
af fødevarer. Det må ikke anvendes til andre
formål, f.eks. rumopvarmning.
•
•
•
•
•
Rengør apparatet jævnligt for at forhindre
forringelse af overfladematerialet.
Sluk for apparatet, og lad det køle af inden
rengøring.
Kobl apparatet fra lysnettet, før der udføres
vedligeholdelse.
Undlad at bruge højtryksrenser eller damp til at
rengøre apparatet.
Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug
kun neutrale rengøringsmidler. Brug ikke
slibende midler, skuresvampe, opløsningsmidler
eller metalgenstande.
SERVICE
• Kontakt det autoriserede servicecenter for at få
repareret apparatet.
• Brug kun originale reservedele.
BORTSKAFFELSE
ADVARSEL! Risiko for personskade
eller kvælning.
•
•
•
Kontakt din genbrugsplads ang. oplysninger om,
hvordan apparatet bortskaffes korrekt.
Tag stikket ud af kontakten.
Klip netledningen af tæt ved apparatet og
bortskaf den.
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL! Fjern ikke knapperne
eller tætningerne fra betjeningspanelet.
Vand kan trænge ind i apparatet og
forårsage skader.
INSTALLATION
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
•
For at udskifte det beskadigede netkabel skal du
bruge kabeltypen: H05V2V2-F, som modstår en
temperatur på 90 °C eller højere. Kontakt lokale
servicecenter.
INDEN INSTALLATIONEN
Notér følgende oplysninger fra typeskiltet, før du
installerer kogesektionen: Typeskiltet sidder i
bunden af kogesektionen.
Serienummer ...........................
INDBYGNINGSKOGESEKTIONER
Brug først indbygningskogesektionerne, når
kogesektionen er samlet i de korrekte
indbygningsenheder og bordplader, der opfylder
kravene.
TILSLUTNINGSKABEL
• Kogesektionen leveres med netkabel.
5
MONTERING
min.
12 mm
min.
60 mm
min.
500mm
min.
50mm
min.
12
6
min.
28
PRODUKTBESKRIVELSE
OVERSIGT OVER KOGESEKTIONEN
1
1
145 mm
180 mm
210 mm
145 mm
1
1 Kogezone
2 Betjeningsknapper
1
2
FUNKTIONSVÆLGER
Symbol
RESTVARMEINDIKATOR
Funktion
0
Slukposition
1-9
Varmeindstillinger
ADVARSEL!
ved restvarme.
Forbrændingsrisiko
Kontrollamperne viser niveauet af restvarme for
kogezonerne, du bruger. Kontrollamperne kan også
blive tændt for tilstødende kogezoner, selv hvis du
ikke bruger dem.
DAGLIG BRUG
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
VARMETRIN
Drej knappen til den rigtige varmeindstilling for at
indstille eller ændre varmeindstillingen. Drej
knappen til sluk-positionen for at slukke.
RÅD OG TIP
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
KOGEGREJ
Bunden af kogegrejet skal være så tyk
og plan som muligt.
Sørg for, at kogegrejets bund er ren
og tør, inden det placeres på
kogesektionens overflade.
Kogegrej af emaljeret stål eller med
alu- eller kobberbund kan give
misfarvninger på glaskeramikken.
EKSEMPLER PÅ ANVENDELSE
Data i tabellen er kun vejledende.
7
Varmetrin
Anvendes til:
Tid (min.)
Råd
1
At holde færdigtilberedt mad
varm.
efter
behov
Læg et låg på kogegrejet.
1-2
Hollandaise, smelt: smør, chokolade, husblas.
5 - 25
Rør ind imellem.
1-2
Stivne/størkne: luftige omeletter,
bagte æg.
10 40
Læg låg på under tilberedningen.
2-3
Videre kogning af ris og mælkeretter, opvarmning af færdigretter.
25 50
Tilsæt mindst dobbelt så meget
væske som ris, rør rundt i mælkeretter midt under tilberedningen.
3-4
Dampning af grøntsager, fisk,
kød.
20 45
Tilsæt et par spsk. væske.
4-5
Dampning af kartofler.
20 60
Brug højst ¼ l vand til 750 g kartofler.
4-5
Kogning af større portioner, sammenkogte retter og supper.
60 150
Op til 3 l væske plus ingredienser.
6-7
Nænsom stegning: schnitzler,
cordon bleu (kalvekød), koteletter,
frikadeller, pølser, lever, æg, pandekager, æbleskiver.
efter
behov
Vendes undervejs.
7-8
Kraftig stegning, brasede kartofler, tournedos, steaks.
5 - 15
Vendes undervejs.
9
Kogning af vand, pasta, bruning af kød (gullasch, grydesteg), friturekogning af pommes frites.
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
GENERELLE OPLYSNINGER
• Rengør altid kogesektionen efter brug.
• Brug altid kogegrej med en ren bund.
• Skrammer eller mørke pletter på overfladen har
ingen betydning for kogesektionens funktion.
• Brug et specielt rengøringsmiddel til overfladen
på kogesektionen.
• Brug en speciel skraber til glasset.
RENGØRING AF KOGESEKTIONEN
• Fjern straks: smeltet plast, plastfolie, sukker
og mad med sukker. Ellers kan snavs forårsage
8
•
•
skader på kogesektionen. Vær forsigtig for at
undgå forbrændinger. Brug en specialskraber til
kogesektioner på glasoverfladen, og bevæg
bladet hen over overfladen.
Fjernes, når apparatet er kølet
tilstrækkeligt ned: Rande af kalk eller vand,
fedtstænk og metalskinnende misfarvning.
Rengør kogesektionen med en fugtig klud og et
ikke-slibende opvaskemiddel. Tør kogesektionen
af med en blød klud efter rengøring.
Fjern metalskinnende misfarvning: Brug en
opløsning af vand med eddike og rengør
glasoverfladen med en klud.
FEJLFINDING
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
HVIS NOGET GÅR GALT
Problem
Mulige årsager
Kogesektionen kan ikke tændes eller betjenes.
Restvarmeindikator tænder ikke.
Løsning
Kogesektionen er ikke tilsluttet
til en strømforsyning, eller den
er forkert tilsluttet.
Kontrollér, om kogesektionen
er tilsluttet korrekt til strømforsyningen. Se tilslutningsdiagrammet.
Sikringen er sprunget.
Se efter, om fejlen skyldes en
defekt sikring. Kontakt en kvalificeret installatør, hvis sikringen
springer flere gange i træk.
Kogezonen er ikke varm, fordi
den kun har været tændt i kort
tid, eller sensoren er beskadiget.
Kontakt et autoriseret servicecenter, hvis kogezonen har været i drift tilstrækkelig længe til
at være varm.
HVIS DU IKKE KAN LØSE PROBLEMET ...
Kontakt forhandleren eller et autoriseret
servicecenter, hvis du ikke selv kan løse problemet.
Oplys de data, der findes på typeskiltet. Oplys
desuden den trecifrede kode på glaskeramikken
(der står i hjørnet af glaspladen)Sørg for, at du har
betjent kogesektionen korrekt. Hvis fejlen skyldes
forkert betjening, er et teknikerbesøg ikke gratis,
heller ikke i garantiperioden. Oplysninger om
servicecenter og garantibetingelser står i
garantihæftet.
TEKNISKE DATA
MÆRKEPLADE
Model ZHRN640K
Type 60 PAD 52 AO
PNC 949 492 408 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Fremstillet i Rumænien
6.5 kW
Serienr. .................
ZANUSSI
SPECIFIKATION FOR KOGEZONE
Kogezone
Nominel effekt (maks. varmetrin) [W]
Kogezonens diameter [mm]
Forreste venstre
2300
210
Bageste venstre
1200
145
Forreste højre
1200
145
Bageste højre
1800
180
9
Til optimale madlavningsresultater bør du ikke
bruge kogegrej, der er større end kogezonens
diameter.
ENERGIEFFEKTIV
PRODUKTINFORMATION I HENHOLD TIL EU 66/2014 KUN GYLDIGT FOR EU-MARKED
Identifikation af model
ZHRN640K
Type kogesektion
Indbygget kogesektion
Antal kogezoner
4
Opvarmningsteknologi
Keramisk kogeplade
Diameter af runde kogezoner
(Ø)
Forreste venstre
Bageste venstre
Forreste højre
Bageste højre
21,0 cm
14,5 cm
14,5 cm
18,0 cm
Energiforbrug pr. kogezone
(EC electric cooking)
Forreste venstre
Bageste venstre
Forreste højre
Bageste højre
185,8 Wh/kg
185,8 Wh/kg
185,8 Wh/kg
191,2 Wh/kg
Kogesektionens energiforbrug (EC electric hob)
187,2 Wh/kg
EN 60350-2 - Elektroniske husholdningsapparater
til madlavning - Del 2: Kogesektioner - Metoder til
måling af ydeevne
•
ENERGIBESPARELSE
Du kan spare energi ved madlavning i hverdagen,
hvis du følger nedenstående råd.
• Når du opvarmer vand, bør du kun bruge den
nødvendige mængde.
• Læg altid låg på kogegrejet, hvis det er muligt.
•
•
•
•
Inden du aktiverer kogezonen, skal du stille
kogegrejet på den.
Kogegrejets bund skal have den samme
diameter som kogezonen.
Sæt det mindre kogegrej på de mindre
kogezoner.
Sæt kogegrejet direkte i midten af kogezonen.
Brug restvarmen til at holde maden varm eller
for at smelte den.
MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet
. Anbring
emballagematerialet i passende beholdere til
genbrug. Hjælp med at beskytte miljøet og
menneskelig sundhed samt at genbruge affald af
elektriske og elektroniske apparater. Kasser ikke
10
apparater, der er mærket med symbolet , sammen
med husholdningsaffaldet. Lever produktet tilbage
til din lokale genbrugsplads eller kontakt din
kommune.
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA
Leia atentamente as instruções fornecidas antes de instalar e
utilizar o aparelho. O fabricante não poderá ser responsabilizado
por ferimentos ou danos resultantes de instalação incorreta ou
utilização incorreta. Guarde sempre as instruções num sítio
seguro e acessível para consultar no futuro.
SEGURANÇA PARA CRIANÇAS E PESSOAS
VULNERÁVEIS
•
•
•
•
•
•
•
•
Este aparelho pode ser utilizado por crianças de 8 ou mais
anos de idade e por pessoas com capacidades físicas,
sensoriais ou mentais reduzidas ou com pouca experiência e
conhecimento se tiverem recebido supervisão ou instruções
relativas à utilização do aparelho de forma segura e
compreenderem os perigos envolvidos.
As crianças com idade entre 3 e 8 anos e as pessoas
portadoras de incapacidade profunda e complexa devem ser
mantidas afastadas do aparelho ou constantemente vigiadas.
As crianças com menos de 3 anos de idade devem ser
mantidas afastadas do aparelho ou constantemente vigiadas.
Não permita que as crianças brinquem com o aparelho.
Mantenha todos os materiais de embalagem fora do alcance
das crianças e elimine-os de forma apropriada.
Mantenha as crianças e os animais domésticos afastados do
aparelho quando este estiver a funcionar ou a arrefecer. As
partes acessíveis poderão ficar quentes durante a utilização.
Se o aparelho tiver um dispositivo de segurança para crianças,
esse dispositivo deve ser ativado.
A limpeza e a manutenção básica do aparelho não devem ser
efetuadas por crianças sem supervisão.
SEGURANÇA GERAL
•
AVISO: O aparelho e as partes acessíveis ficam quentes
durante a utilização. Deve ter cuidado para evitar tocar nas
resistências de aquecimento.
11
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
12
AVISO: Deixar cozinhados com gorduras ou óleos na placa
sem vigilância pode ser perigoso e resultar em incêndio.
NUNCA tente extinguir um incêndio com água. Em vez disso,
desligue o aparelho e cubra as chamas, por exemplo, com uma
tampa de tacho ou uma manta de incêndio.
ATENÇÃO: O aparelho não pode ser alimentado através de
algum dispositivo de comutação externo, como um
temporizador, nem pode ser ligado a um circuito que seja
ligado e desligado regularmente pelo fornecedor de
eletricidade.
ATENÇÃO: O processo de cozedura tem de ser
supervisionado. Um processo de cozedura de curta duração
tem de ser supervisionado continuamente.
AVISO: Perigo de incêndio: Não coloque objetos sobre as
zonas de aquecimento.
Os objetos metálicos como facas, garfos, colheres e tampas de
tacho não devem ser colocados na superfície da placa porque
podem ficar quentes.
Não utilize o aparelho antes de o instalar na estrutura de
encastre.
Não utilize uma máquina de limpar a vapor para limpar o
aparelho.
Se a superfície de vitrocerâmica/vidro apresentar alguma fenda,
desative o aparelho e desligue a ficha da tomada elétrica. Se o
aparelho estiver ligado à rede elétrica diretamente numa caixa
de derivação, desligue o disjuntor no quadro elétrico para
desligar o aparelho da alimentação elétrica. Em todo o caso,
contacte o Centro de Assistência Técnica Autorizado.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser
substituído pelo fabricante, por um agente de assistência
autorizado ou por uma pessoa igualmente qualificada, para
evitar perigos.
AVISO: Utilize apenas proteções de placa que tenham sido
concebidas pelo fabricante do aparelho de cozinhar ou
recomendadas pelo fabricante do aparelho nas instruções de
utilização, bem como as proteções de placa já incorporadas no
aparelho caso existam. A utilização de proteções impróprias
pode causar acidentes.
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
INSTALAÇÃO
AVISO! A instalação deste aparelho
tem de ser efetuada por uma pessoa
qualificada.
AVISO! Risco de ferimentos ou danos
no aparelho.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Remova toda a embalagem.
Não instale nem utilize o aparelho se ele estiver
danificado.
Siga as instruções de instalação fornecidas
com o aparelho.
Respeite as distâncias mínimas relativamente a
outros aparelhos e móveis de cozinha.
Tenha sempre cuidado quando deslocar o
aparelho porque ele é pesado. Utilize sempre
luvas e calçado de proteção.
Vede as superfícies cortadas com um vedante
para impedir que a humidade cause dilatações.
Proteja a parte inferior do aparelho contra o
vapor e a humidade.
Não instale o aparelho ao lado de uma porta ou
debaixo de uma janela. Isso evita que a abertura
de portas ou janelas faça cair algum tacho
quente do aparelho.
Se o aparelho for instalado por cima de gavetas,
certifique-se de que o espaço entre o fundo do
aparelho e a gaveta superior é suficiente para
permitir a circulação de ar.
A parte inferior do aparelho pode ficar quente. É
necessário instalar um painel de separação feito
de contraplacado, material de armário de
cozinha ou outro material não inflamável debaixo
do aparelho para evitar o acesso à parte inferior.
O painel de separação tem de cobrir totalmente
a área por baixo da placa.
LIGAÇÃO ELÉCTRICA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AVISO! Risco de incêndio e choque
elétrico.
•
•
•
Todas as ligações elétricas devem ser
efetuadas por um eletricista qualificado.
O aparelho tem de ficar ligado à terra.
Antes de efectuar qualquer operação de
manutenção, certifique-se de que o aparelho
está desligado da corrente eléctrica.
•
Certifique-se de que os parâmetros indicados
na placa de características são compatíveis
com a alimentação elétrica.
Certifique-se de que o aparelho é instalado
correctamente. Ligações de cabo de
alimentação e ficha (se aplicável) soltas ou
incorrectas podem provocar o
sobreaquecimento dos terminais.
Utilize um cabo de alimentação eléctrica
adequado.
Não permita que o cabo de alimentação fique
enredado.
Certifique-se de que a protecção contra
choque é instalada.
Utilize a abraçadeira de fixação para libertar
tensão do cabo.
Não permita que o cabo e a ficha de
alimentação (se aplicável) entrem em contacto
com partes quentes do aparelho ou com algum
tacho quente quando ligar o aparelho a uma
tomada próxima.
Não utilize adaptadores com várias tomadas,
nem cabos de extensão.
Certifique-se de que não causa danos na ficha
(se aplicável) e no cabo de alimentação.
Contacte um Centro de Assistência Técnica
Autorizado ou um electricista para substituir o
cabo de alimentação se estiver danificado.
As proteções contra choques elétricos das
peças isoladas e não isoladas devem estar fixas
de modo a não poderem ser retiradas sem
ferramentas.
Ligue a ficha à tomada elétrica apenas no final
da instalação. Certifique-se de que a ficha fica
acessível após a instalação.
Se a tomada elétrica estiver solta, não ligue a
ficha.
Não puxe o cabo de alimentação para desligar o
aparelho. Puxe sempre a ficha de alimentação.
Utilize apenas dispositivos de isolamento
corretos: disjuntores de proteção, fusíveis (os
fusíveis de rosca devem ser retirados do
suporte), diferenciais e contactores.
A instalação elétrica deve possuir um
dispositivo de isolamento que lhe permita
desligar o aparelho da corrente elétrica em
todos os polos. O dispositivo de isolamento
deve ter uma abertura de contacto com uma
largura mínima de 3 mm.
13
UTILIZAÇÃO
AVISO! Risco de ferimentos,
queimaduras e choque elétrico.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Retire todo o material de embalagem, etiquetas
e película protetora (se aplicável) antes da
primeira utilização.
Este aparelho destina-se apenas a uso
doméstico.
Não altere as especificações deste aparelho.
Certifique-se de que as aberturas de ventilação
não ficam obstruídas.
Não deixe o aparelho a funcionar sem vigilância.
Desligue a zona de aquecimento após cada
utilização.
Não coloque talheres ou tampas de panelas
sobre as zonas de aquecimento. Podem ficar
quentes.
Não utilize o aparelho com as mãos húmidas ou
se ele estiver em contacto com água.
Não utilize o aparelho como superfície de
trabalho ou armazenamento.
Se a superfície do aparelho apresentar fendas,
desligue-o imediatamente da corrente elétrica.
Isso evitará choques elétricos.
Quando coloca alimentos em óleo quente, o
óleo pode salpicar.
AVISO! Risco de incêndio e explosão
•
•
•
•
As gorduras e os óleos podem libertar vapores
inflamáveis quando aquecidos. Mantenha as
chamas e os objetos quentes afastados das
gorduras e dos óleos quando cozinhar com este
tipo de produtos.
Os vapores libertados pelo óleo muito quente
podem causar combustão espontânea.
O óleo usado, que pode conter restos de
alimentos, pode inflamar a uma temperatura
inferior à de um óleo em primeira utilização.
Não coloque produtos inflamáveis, ou objetos
molhados com produtos inflamáveis, no interior,
perto ou em cima do aparelho.
AVISO! Risco de danos no aparelho.
•
•
14
Não coloque nenhum tacho quente sobre o
painel de comandos.
Não coloque uma tampa de panela quente na
superfície de vidro da placa.
•
•
•
•
•
•
Não deixe que os tachos fervam até ficarem
sem água.
Tenha cuidado e não permita que algum objeto
ou tacho caia sobre o aparelho. A superfície
pode ficar danificada.
Não ative zonas de aquecimento com um tacho
vazio ou sem tacho.
Não coloque folha de alumínio no aparelho.
Os tachos de ferro fundido ou alumínio ou que
tenham a base danificada podem riscar o vidro
ou a vitrocerâmica. Levante sempre estes
objetos quando precisar de os deslocar sobre a
placa.
Este aparelho serve apenas para cozinhar. Não
pode ser usado para outras funções como, por
exemplo, aquecimento de divisões.
MANUTENÇÃO E LIMPEZA
AVISO! Não remova os botões,
selectores ou juntas do painel de
comandos. Se o fizer, poderá entrar
água no aparelho e causar danos.
•
•
•
•
•
Limpe o aparelho com regularidade para evitar
que o material da superfície se deteriore.
Desligue o aparelho e deixe-o arrefecer antes
de o limpar.
Desligue o aparelho da tomada eléctrica antes
de qualquer manutenção.
Não utilize jatos de água ou vapor para limpar o
aparelho.
Limpe o aparelho com um pano macio e
húmido. Utilize apenas detergentes neutros.
Não utilize produtos abrasivos, esfregões,
solventes ou objetos metálicos.
ASSISTÊNCIA
• Contacte um Centro de Assistência Técnica
Autorizado se for necessário reparar o aparelho.
• Utilize apenas peças de substituição originais.
ELIMINAÇÃO
AVISO! Risco de ferimentos ou
asfixia.
•
•
•
Contacte a sua autoridade municipal para saber
como eliminar o aparelho correctamente.
Desligue o aparelho da alimentação eléctrica.
Corte o cabo de alimentação eléctrica do
aparelho e elimine-o.
INSTALAÇÃO
AVISO! Consulte os capítulos
relativos à segurança.
ANTES DA INSTALAÇÃO
Antes de instalar a placa, anote aqui as seguintes
informações que pode ver na placa de
características. A placa de características
encontra-se na parte inferior da placa.
Número de série ...........................
PLACAS ENCASTRADAS
Utilize as placas de encastrar apenas após a sua
montagem em móveis de encastre ou superfícies
de trabalho que cumpram as normas aplicáveis.
CABO DE LIGAÇÃO
• A placa é fornecida com um cabo de ligação.
• Para substituir o cabo de alimentação se estiver
danificado, utilize um cabo do tipo: H05V2V2-F
que suporta temperaturas de 90 °C ou
superiores. Contacte um Centro de Assistência
Técnica local.
MONTAGEM
min.
12
min.
28
min.
12 mm
min.
60 mm
min.
500mm
min.
50mm
15
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
DISPOSIÇÃO DA PLACA
1
1
145 mm
180 mm
210 mm
145 mm
1
1 Zona de aquecimento
2 Botões de comando
1
2
BOTÃO DE COMANDO
Símbolo
INDICADOR DE CALOR RESIDUAL
Função
0
Posição Off (desligado)
1-9
Configuração de aquecimento
AVISO!
O calor residual pode
provocar queimaduras.
Os indicadores mostram o nível do calor residual
das zonas de confeção que está atualmente a usar.
Os indicadores das zonas de confeção adjacentes
também podem acender-se, mesmo que não as
esteja a usar.
UTILIZAÇÃO DIÁRIA
AVISO! Consulte os capítulos
relativos à segurança.
Para desactivar, rode o botão para a posição Off
(desligado).
GRAU DE COZEDURA
Para definir ou alterar o grau de cozedura, basta
rodar o botão para o grau de cozedura que desejar.
SUGESTÕES E DICAS
AVISO! Consulte os capítulos
relativos à segurança.
TACHOS E PANELAS
A base do tacho ou panela deve ser o
mais espessa e plana possível.
Certifique-se de que as bases dos
tachos estão bem limpas e secas
antes de colocar os tachos na placa.
16
Os tachos feitos de aço esmaltado ou
que tenham fundos de alumínio ou
cobre poderão causar alterações de
cor na superfície de vitrocerâmica.
EXEMPLOS DE MODOS DE COZINHAR
Os dados da tabela servem apenas
como referência.
Grau de confeção
Tempo
(min.)
Utilize para:
Sugestões
1
Manter os alimentos cozinhados
quentes.
conforme necessário
Coloque uma tampa no tacho.
1-2
Molho holandês, derreter: manteiga, chocolate, gelatina.
5 - 25
Misture regularmente.
1-2
Solidificar: omeletas fofas, ovos
cozidos.
10 40
Cozer com a tampa.
2-3
Cozer arroz e pratos à base de
leite em lume brando, aquecer refeições pré-cozinhadas.
25 50
Adicione, no mínimo, duas partes
de líquido para uma parte de arroz e mexa os pratos à base de
leite a meio do processo.
3-4
Cozer legumes, peixe e carne a
vapor.
20 45
Adicione um par de colheres de
sopa de líquido.
4-5
Cozer batatas a vapor.
20 60
Utilize, no máximo, ¼ l de água
para 750 g de batatas.
4-5
Cozer grandes quantidades de
alimentos, guisados e sopas.
60 150
Até 3 l de líquido mais os ingredientes.
6-7
Fritura ligeira: escalopes, cordon
bleu de vitela, costeletas, rissóis,
salsichas, fígado, roux, ovos, panquecas, sonhos.
conforme necessário
Vire a meio do tempo.
7-8
Fritura intensa, batatas fritas, bifes do lombo, costeletas.
5 - 15
Vire a meio do tempo.
9
Ferver água, cozer massa, estufar carne (goulash, jardineira), batatas bem fritas.
MANUTENÇÃO E LIMPEZA
AVISO! Consulte os capítulos
relativos à segurança.
INFORMAÇÕES GERAIS
• Limpe a placa após cada utilização.
• Utilize apenas tachos que tenham a base limpa.
• Riscos ou manchas escuras na superfície não
afetam o funcionamento da placa.
• Utilize um produto de limpeza especial
adequado para a superfície da placa.
• Utilize um raspador especial para limpar o vidro.
LIMPEZA DA PLACA
• Remover imediatamente: plástico derretido,
película de plástico, açúcar e alimentos com
•
•
açúcar; caso contrário, a sujidade pode
provocar danos na placa. Tenha cuidado para
evitar queimaduras. Utilize um raspador especial
para placas sobre a superfície de vidro em
ângulo agudo e desloque a lâmina sobre a
superfície.
Remover quando a placa tiver arrefecido o
suficiente: manchas de calcário, água ou
gordura e descolorações nas partes metálicas
brilhantes. Limpe a placa com um pano húmido
e um detergente não abrasivo. Após a limpeza,
seque a placa com um pano macio.
Remover a descoloração metálica
brilhante: utilize uma solução de água com
vinagre e limpe a superfície de vidro com um
pano.
17
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
AVISO! Consulte os capítulos
relativos à segurança.
O QUE FAZER SE...
Problema
Não consegue ativar ou utilizar
a placa.
O indicador de calor residual
não acende.
Causa possível
Solução
A placa não está ligada à corrente elétrica ou não está ligada corretamente.
Verifique se a placa está ligada
corretamente à corrente elétrica. Consulte o diagrama de ligação.
O disjuntor está desligado.
Certifique-se de que o disjuntor é a causa da anomalia. Se
o disjuntor disparar diversas
vezes, contacte um eletricista
qualificado.
A zona não está quente porque
foi ativada apenas por pouco
tempo ou o sensor está danificado.
Se a zona tiver funcionado
tempo suficiente para estar
quente, contacte um Centro
de Assistência Técnica Autorizado.
SE NÃO CONSEGUIR ENCONTRAR UMA
SOLUÇÃO...
Se não conseguir encontrar uma solução para o
problema, contacte o seu fornecedor ou um Centro
de Assistência Técnica Autorizado. Indique os
dados da placa de características. Indique também
o código de três letras da placa vitrocerâmica (no
canto da superfície de vidro).Certifique-se de que
utilizou a placa correctamente. Caso contrário, a
manutenção efectuada pelo Técnico do Serviço de
Assistência ou pelo fornecedor não será gratuita,
mesmo durante o período de garantia. As
instruções relativas ao Centro de Assistência
Técnica e as condições da garantia encontram-se
no folheto da garantia.
DADOS TÉCNICOS
PLACA DE CARATERÍSTICAS
Modelo ZHRN640K
Tipo 60 PAD 52 AO
N.º de série .................
ZANUSSI
18
PNC 949 492 408 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Fabricado na Roménia
6.5 kW
ESPECIFICAÇÕES DAS ZONAS DE AQUECIMENTO
Zona de aquecimento
Potência nominal (nível de calor
máx.) [W]
Diâmetro da zona de aquecimento
[mm]
Dianteira esquerda
2300
210
Traseira esquerda
1200
145
Dianteira direita
1200
145
Traseira direita
1800
180
Para otimizar a cozedura, utilize um tacho com
diâmetro não superior ao da zona de aquecimento.
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
INFORMAÇÃO DO PRODUTO DE ACORDO COM EU 66/2014 VÁLIDO APENAS PARA O
MERCADO DA UE
Identificação do modelo
ZHRN640K
Tipo de placa
Placa encastrada
Número de zonas de aquecimento
4
Tecnologia de aquecimento
Aquecimento radiante
Diâmetro das zonas de aquecimento circulares (Ø)
Dianteira esquerda
Traseira esquerda
Dianteira direita
Traseira direita
21,0 cm
14,5 cm
14,5 cm
18,0 cm
Consumo de energia por zona de aquecimento (EC electric cooking)
Dianteira esquerda
Traseira esquerda
Dianteira direita
Traseira direita
185,8 Wh/kg
185,8 Wh/kg
185,8 Wh/kg
191,2 Wh/kg
Consumo de energia da placa (EC electric hob)
187,2 Wh/kg
EN 60350-2 - Aparelhos eléctricos domésticos
para cozinhar - Parte 2: Placas - Métodos para
medir o desempenho
•
POUPANÇA DE ENERGIA
Pode poupar energia todos os dias se adoptar as
seguintes sugestões.
• Quando aquecer água, utilize apenas a
quantidade necessária.
• Sempre que possível, coloque as tampas nos
tachos.
•
•
•
•
Coloque o tacho na zona de cozedura antes de
a activar.
O fundo do tacho deve ter o diâmetro igual ao
da zona de cozedura.
Coloque os tachos mais pequenos nas zonas
de cozedura mais pequenas.
Centre o tacho na zona de cozedura.
Pode utilizar o calor residual para manter os
alimentos quentes ou derreter alimentos.
19
PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS
Recicle os materiais que apresentem o símbolo
.
Coloque a embalagem nos contentores indicados
para reciclagem. Ajude a proteger o ambiente e a
saúde pública através da reciclagem dos aparelhos
eléctricos e electrónicos. Não elimine os aparelhos
20
que tenham o símbolo juntamente com os
resíduos domésticos. Coloque o produto num
ponto de recolha para reciclagem local ou contacte
as suas autoridades municipais.
INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD
Antes de instalar y utilizar el aparato, lea atentamente las
instrucciones facilitadas. El fabricante no se hace responsable de
lesiones o daños producidos como resultado de una instalación o
un uso incorrectos. Conserve siempre estas instrucciones en
lugar seguro y accesible para futuras consultas.
SEGURIDAD DE NIÑOS Y PERSONAS VULNERABLES
•
•
•
•
•
•
•
•
Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en
adelante y personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o
mentales estén disminuidas o que carezcan de la experiencia y
conocimientos suficientes para manejarlo, siempre que cuenten
con las instrucciones o la supervisión sobre el uso del
electrodoméstico de forma segura y comprendan los riesgos.
Es necesario mantener alejados del aparato a los niños entre 3
y 8 años, así como a las personas con minusvalías importantes
y complejas, salvo que estén bajo supervisión continua.
Es necesario mantener alejados del aparato a los niños de
menos de 3 años salvo que estén bajo supervisión continua.
No deje que los niños jueguen con el aparato.
Mantenga todo el material de embalaje fuera del alcance de los
niños y deséchelo de forma adecuada.
Mantenga a los niños y mascotas alejados del aparato cuando
esté funcionando o enfriándose. Las partes accesibles pueden
calentarse durante el uso.
Si este aparato tiene un bloqueo de seguridad para niños, debe
activarlo.
La limpieza y mantenimiento de usuario del aparato no podrán
ser realizados por niños sin supervisión.
SEGURIDAD GENERAL
•
ADVERTENCIA: El aparato y las piezas accesibles se calientan
mucho durante el funcionamiento. Preste mucha atención para
no tocar las resistencias.
21
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
22
ADVERTENCIA: Cocinar con grasa o aceite sin estar presente
puede resultar peligroso, ya que podría ocasionarse un
incendio.
NUNCA intente apagar un fuego con agua; apague el aparato y
cubra la llama con una tapa o una manta ignífuga.
ATENCIÓN: El aparato no se debe alimentar a través de un
dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni
conectarse a un circuito que se encienda y apague
regularmente por un servicio público.
ATENCIÓN: El proceso de cocción debe ser supervisado. Un
proceso de cocción breve debe estar permanentemente
supervisado.
ADVERTENCIA: Peligro de incendio: No utilice las superficies
de cocción para almacenar alimentos.
No deje objetos metálicos, como cuchillos, tenedores,
cucharas o tapas sobre la superficie de cocción para evitar que
se calienten.
No utilice el aparato antes de instalarlo en la estructura
empotrada.
No utilice un limpiador a vapor para limpiar el aparato.
Si la superficie de vitrocerámica/cristal está agrietada, apague
el aparato y desenchúfelo de la red eléctrica. Si el aparato está
conectado directamente a la red eléctrica mediante una caja de
empalmes, quite el fusible para desconectarlo de la
alimentación eléctrica. En cualquier caso, diríjase al servicio
técnico autorizado.
Si el cable eléctrico sufre algún daño, el fabricante, su servicio
técnico autorizado o un profesional tendrán que cambiarlo para
evitar riesgos.
ADVERTENCIA: Utilice exclusivamente protecciones para la
placa de cocción diseñadas por el fabricante del aparato o
indicadas en sus instrucciones de uso como apropiadas, o bien
las protecciones incluidas con el aparato. El uso de protectores
inadecuados puede provocar accidentes.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
INSTALACIÓN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ADVERTENCIA! Solo un técnico
cualificado puede instalar el aparato.
•
•
ADVERTENCIA! Podría sufrir
lesiones o dañar el aparato.
•
Retire todo el embalaje.
No instale ni utilice un aparato dañado.
Siga las instrucciones de instalación
suministradas con el aparato.
Respete siempre la distancia mínima entre el
aparato y los demás electrodomésticos y
mobiliario.
Tenga cuidado al mover el aparato, porque es
pesado. Utilice siempre guantes de protección y
calzado cerrado.
Proteja las superficies cortadas con un material
sellante para evitar que la humedad las hinche.
Proteja la parte inferior del aparato del vapor y la
humedad.
No instale el aparato junto a una puerta ni
debajo de una ventana. De esta forma se evita
que los utensilios de cocina calientes caigan del
aparato cuando la puerta o la ventana estén
abiertas.
Cuando instale el aparato encima de cajones,
asegúrese de que hay suficiente espacio entre
la parte inferior del aparato y el cajón superior
para que circule el aire.
La base del aparato se puede calentar.
Asegúrese de colocar un panel de separación
hecho de contrachapado, material de armazón
para cocina u otro material incombustible bajo
el aparato para evitar el acceso a la base.
El panel de separación tiene que cubrir
completamente el área por debajo de la placa.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
CONEXIÓN ELÉCTRICA
ADVERTENCIA! Riesgo de incendios
y descargas eléctricas.
•
•
•
•
•
Todas las conexiones eléctricas deben
realizarlas electricistas cualificados.
El aparato debe conectarse a tierra.
Antes de efectuar cualquier tipo de operación,
compruebe que el aparato esté desenchufado
de la corriente eléctrica.
Asegúrese de que los parámetros de la placa
de características son compatibles con los
valores eléctricos del suministro eléctrico.
Asegúrese de que el aparato está instalado
correctamente. Un cable de red o enchufe (en
su caso) flojo o inadecuado puede provocar que
el terminal se caliente en exceso.
Utilice el cable de red eléctrica adecuado.
Coloque los cables eléctricos de forma que no
se puedan enredar.
Asegúrese de que hay instalada una protección
contra descargas eléctricas.
Establezca la descarga de tracción del cable.
Asegúrese de que el cable o el enchufe (en su
caso) no toquen el aparato caliente ni utensilios
de cocina calientes cuando conecte el aparato
a las tomas cercanas.
No utilice adaptadores de enchufes múltiples ni
cables prolongadores.
Asegúrese de no provocar daños en el enchufe
(en su caso) ni en el cable de red. Póngase en
contacto con un electricista o con nuestro
servicio técnico para cambiar un cable dañado.
Los mecanismos de protección contra
descargas eléctricas de componentes con
corriente y aislados deben fijarse de forma que
no puedan aflojarse sin utilizar herramientas.
Conecte el enchufe a la toma de corriente
únicamente cuando haya terminado la
instalación. Asegúrese de tener acceso al
enchufe del suministro de red una vez finalizada
la instalación.
Si la toma de corriente está floja, no conecte el
enchufe.
No desconecte el aparato tirando del cable de
conexión a la red. Tire siempre del enchufe.
Use únicamente dispositivos de aislamiento
apropiados: línea con protección contra los
cortocircuitos, fusibles (tipo tornillo que puedan
retirarse del soporte), dispositivos de fuga a
tierra y contactores.
La instalación eléctrica debe tener un
dispositivo de aislamiento que permita
desconectar el aparato de todos los polos de la
red. El dispositivo de aislamiento debe tener
una apertura de contacto con una anchura
mínima de 3 mm.
USO DEL APARATO
ADVERTENCIA! Riesgo de lesiones,
quemaduras y descargas eléctricas.
•
•
•
Retire todo el embalaje, las etiquetas y la
película protectora (en su caso) antes del
primer uso.
Este aparato está diseñado exclusivamente para
uso doméstico.
No cambie las especificaciones de este
aparato.
23
•
•
•
•
•
•
•
•
Cerciórese de que los orificios de ventilación no
están obstruidos.
No deje nunca el aparato desatendido mientras
está en funcionamiento.
Apague las zonas de cocción después de cada
uso.
No coloque cubiertos ni tapaderas sobre las
zonas de cocción. Pueden alcanzar
temperaturas elevadas.
No utilice el aparato con las manos mojadas ni
cuando entre en contacto con el agua.
No utilice el aparato como superficie de trabajo
ni de almacenamiento.
Si la superficie del aparato está agrietada,
desconéctelo inmediatamente de la fuente de
alimentación. De esta forma evitará descargas
eléctricas.
Cuando se coloca comida en aceite caliente,
éste puede saltar.
ADVERTENCIA! Riesgo de incendio
y explosiones
•
•
•
•
Las grasas o aceites calientes pueden generar
vapores inflamables. Mantenga las llamas u
objetos calientes alejados de grasas y aceites
cuando cocine con ellos.
Los vapores que liberan los aceites muy
calientes pueden provocar combustiones
imprevistas.
El aceite usado, que puede contener restos de
alimentos, puede provocar incendios a
temperaturas más bajas que el aceite que se
utiliza por primera vez.
No coloque productos inflamables ni objetos
mojados con productos inflamables dentro,
cerca o encima del aparato.
ADVERTENCIA! Podría dañar el
aparato.
•
•
•
•
No coloque ningún utensilio de cocina caliente
en el panel de control.
No coloque una tapa caliente sobre la superficie
de cristal de la placa de cocción.
No deje que el contenido de los recipientes
hierva hasta evaporarse.
Evite la caída de objetos o utensilios de cocina
en el aparato. La superficie puede dañarse.
•
•
•
•
No encienda las zonas de cocción sin utensilios
de cocina o con éstos vacíos.
No coloque papel de aluminio sobre el aparato.
Los utensilios de cocina de hierro o aluminio
fundido, o que tengan la base dañada, pueden
arañar el cristal o la vitrocerámica. Levante
siempre estos objetos cuando tenga que
moverlos sobre la superficie de cocción.
Este aparato está diseñado exclusivamente para
cocinar. No debe utilizarse para otros fines, por
ejemplo, como calefacción.
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
ADVERTENCIA! No quite los
botones, perillas o juntas del panel de
control. Puede entrar agua en el
interior del aparato y causar daño.
•
•
•
•
•
Limpie periódicamente el aparato para evitar el
deterioro del material de la superficie.
Apague el aparato y déjelo enfriar antes de
limpiarlo.
Desconecte el aparato de la red eléctrica antes
de realizar el mantenimiento.
No utilice pulverizadores ni vapor de agua para
limpiar el aparato.
Limpie el aparato con un paño suave
humedecido. Utilice solo detergentes neutros.
No utilice productos abrasivos, estropajos
duros, disolventes ni objetos metálicos.
ASISTENCIA
• Para reparar el aparato, póngase en contacto
con el centro de servicio autorizado.
• Utilice solamente piezas de recambio originales.
ELIMINACIÓN
ADVERTENCIA! Existe riesgo de
lesiones o asfixia.
•
•
•
Póngase en contacto con las autoridades
locales para saber cómo desechar
correctamente el aparato.
Desconecte el aparato de la red.
Corte el cable eléctrico cerca del aparato y
deséchelo.
INSTALACIÓN
ADVERTENCIA! Consulte los
capítulos sobre seguridad.
24
ANTES DE LA INSTALACIÓN
Antes de instalar la placa de cocción, anote la
información siguiente de la placa de características.
La placa de características está situada en la parte
inferior de la placa de cocción.
Número de serie ...........................
PLACAS EMPOTRADAS
Las placas de cocción que han de ir integradas en
la cocina solo deben utilizarse una vez encastradas
en los muebles adecuados y con las encimeras y
superficies de trabajo apropiadas.
CABLE DE CONEXIÓN
• La placa de cocción se suministra con un cable
de conexión.
• Para sustituir el cable de alimentación dañado,
utilice el tipo de cable: H05V2V2-F que soporta
una temperatura de 90 °C o superior. Póngase
en contacto con el servicio técnico local.
MONTAJE
min.
12
min.
500mm
min.
28
min.
12 mm
min.
50mm
min.
60 mm
25
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
DISPOSICIÓN DE LAS ZONAS DE COCCIÓN
1
1
145 mm
180 mm
210 mm
145 mm
1
1 Zona de cocción
2 Mandos de control
1
2
MANDO DE CONTROL
Símbolo
INDICADOR DE CALOR RESIDUAL
Función
0
Posición de apagado
1-9
Ajustes de calor
ADVERTENCIA!
Riesgo de
quemaduras por calor residual.
Los indicadores muestran el nivel de calor residual
de las zonas de cocción que está usando. También
pueden iluminarse los indicadores de las zonas de
cocción vecinas aunque no las esté utilizando.
USO DIARIO
ADVERTENCIA! Consulte los
capítulos sobre seguridad.
desactivarlo, gire el mando hasta la posición de
apagado.
AJUSTE DE TEMPERATURA
Para ajustar o cambiar el ajuste de calor, gire el
mando a la posición de calor correcta. Si desea
CONSEJOS
ADVERTENCIA! Consulte los
capítulos sobre seguridad.
UTENSILIOS DE COCINA
La base del utensilio de cocina debe
ser lo más gruesa y plana posible.
Asegúrese de que las bases de los
utensilios están limpias y secas antes
de colocarlas sobre la placa de
cocción.
26
Los utensilios de cocina fabricados
con acero esmaltado y bases de
aluminio o cobre pueden provocar
cambios de color de la superficie
vitrocerámica.
EJEMPLOS DE APLICACIONES DE COCCIÓN
Los datos de la tabla son solo
orientativos.
Ajuste del nivel
de calor
Tiempo
(min)
Utilícelo para:
Sugerencias
1
Mantener calientes los alimentos.
como
estime
necesario
Tape los utensilios de cocina.
1-2
Salsa holandesa, derretir: mantequilla, chocolate, gelatina.
5 - 25
Remover de vez en cuando.
1-2
Cuajar: tortilla, huevos revueltos.
10 40
Cocinar con tapa.
2-3
Arroces y platos cocinados con
leche, calentar comidas preparadas.
25 50
Añadir al menos el doble de líquido que de arroz; los platos
lácteos deben removerse a media cocción.
3-4
Cocinar al vapor verduras, pescados o carnes.
20 45
Añada un par de cucharadas de
líquido.
4-5
Cocinar patatas al vapor.
20 60
Utilice como máximo ¼ l de agua
para 750 g de patatas.
4-5
Grandes cantidades de alimentos, estofados y sopas.
60 150
Hasta 3 litros de líquido además
de los ingredientes.
6-7
Freír ligeramente: escalopes, ternera “cordon bleu”, chuletas,
hamburguesas, salchichas, hígado, filetes rusos, huevos, tortitas,
rosquillas.
como
estime
necesario
Dele la vuelta a media cocción.
7-8
Asado fuerte, bolas de patata, filetes de lomo, filetes.
5 - 15
Dele la vuelta a media cocción.
9
Hervir agua, cocer pasta, dorar carne (gulash, asado), freír patatas.
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
ADVERTENCIA! Consulte los
capítulos sobre seguridad.
INFORMACIÓN GENERAL
• Limpie la placa después de cada uso.
• Utilice siempre recipientes cuya base esté
limpia.
• Los arañazos o las marcas oscuras en la
superficie no afectan al funcionamiento normal
de la placa.
• Utilice un limpiador especial para la superficie
de la placa.
• Utilice un rascador especial para el cristal.
LIMPIEZA DE LA PLACA
• Elimine de inmediato: restos fundidos de
plástico, recubrimientos de plástico, azúcar y
alimentos que contengan azúcar, la suciedad
puede dañar la placa. Tenga cuidado para evitar
quemaduras. Utilice un rascador especial sobre
la superficie del cristal formando un ángulo
agudo y arrastre la hoja para eliminar la
suciedad.
• Elimine cuando el aparato se haya
enfriado: restos de cal, marcas de agua,
manchas de grasa y decoloraciones metálicas.
Limpie la placa de cocción con un paño suave
humedecido con agua y detergente no abrasivo.
Después de limpiar, seque la placa de cocción
con un paño suave.
27
•
Elimine cualquier decoloración metálica
brillante: utilice una solución de agua y vinagre
para limpiar la superficie de cristal con un paño.
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
ADVERTENCIA! Consulte los
capítulos sobre seguridad.
QUÉ HACER SI...
Problema
Posible causa
Solución
La placa no se enciende o no
funciona.
La placa no está conectada a
un suministro eléctrico o está
mal conectada.
Compruebe si la placa se ha
conectado correctamente a la
red eléctrica. Consulte el diagrama de conexiones.
Ha saltado el fusible.
Compruebe si el fusible es la
causa del fallo de funcionamiento. Si el fusible se funde
repetidamente, consulte a un
electricista cualificado.
La zona no está caliente porque ha funcionado poco tiempo o el sensor está dañado.
Si la zona ha funcionado el
tiempo suficiente como para
estar caliente, consulte con el
centro de servicio autorizado.
El indicador de calor residual
no se enciende.
SI NO ENCUENTRA UNA SOLUCIÓN...
Si no logra subsanar el problema, póngase en
contacto con su distribuidor o el centro de servicio
técnico. Facilite la información de la placa de
características. Facilite también el código de tres
dígitos de la placa vitrocerámica (se encuentra en
la esquina de la superficie vitrocerámica),
Asegúrese de que maneja la placa de cocción
adecuadamente. De lo contrario, el personal del
servicio técnico o del distribuidor facturará la
reparación efectuada, incluso en el caso de que el
aparato se encuentre en periodo de garantía. Las
instrucciones sobre servicio técnico y condiciones
de garantía se encuentran en el folleto de garantía
que se suministra con el aparato.
DATOS TÉCNICOS
PLACA DE CARACTERÍSTICAS
Modelo ZHRN640K
Tipo 60 PAD 52 AO
Nº ser. .................
ZANUSSI
28
PNC949 492 408 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Hecho en Rumanía
6.5 kW
ESPECIFICACIONES DE LAS ZONAS DE COCCIÓN
Zona de cocción
Potencia nominal (ajuste de calor
máximo) [W]
Diámetro de la zona de cocción
[mm]
Anterior izquierda
2300
210
Posterior izquierda
1200
145
Anterior derecha
1200
145
Posterior derecha
1800
180
Para obtener un resultado de cocción óptimo,
utilice utensilios de cocina con un diámetro no
mayor al de la zona de cocción.
EFICACIA ENERGÉTICA
INFORMACIÓN DE PRODUCTO DE ACUERDO CON EU 66/2014 VÁLIDA SOLO PARA EL
MERCADO DE LA UE
Identificación del modelo
ZHRN640K
Tipo de placa de cocción
Placa empotrada
Número de zonas de cocción
4
Tecnología de calentamiento
Resistencia radiante
Diámetro de las zonas de
cocción circulares (Ø)
Anterior izquierda
Posterior izquierda
Anterior derecha
Posterior derecha
21,0 cm
14,5 cm
14,5 cm
18,0 cm
Consumo de energía por zona de cocción (EC electric
cooking)
Anterior izquierda
Posterior izquierda
Anterior derecha
Posterior derecha
185,8 Wh / kg
185,8 Wh / kg
185,8 Wh / kg
191,2 Wh / kg
Consumo de energía de la
placa de cocción (EC electric
hob)
187,2 Wh / kg
EN 60350-2 - Aparatos electrodomésticos - Parte
2: Placas de cocción - Métodos de medición del
rendimiento
•
AHORRO DE ENERGÍA
Estos consejos la ayudarán a ahorrar energía al
cocinar cada día.
• Cuando caliente agua, utilice solo la cantidad
que necesite.
• En la medida de lo posible, cocine siempre con
los utensilios de cocina tapados.
•
•
•
•
Coloque el utensilio de cocina sobre la zona de
cocción antes de encenderla.
La base del utensilio de cocina debe tener el
mismo diámetro que la zona de cocción.
Coloque los utensilios de cocina pequeños en
zonas de cocción pequeñas.
Coloque el utensilio de cocina directamente en
el centro de la zona de cocción.
Utilice el calor residual para mantener calientes
los alimentos o derretirlos.
29
ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
con el símbolo junto con los residuos
domésticos. Lleve el producto a su centro de
reciclaje local o póngase en contacto con su
oficina municipal.
Recicle los materiales con el símbolo
. Coloque
el material de embalaje en los contenedores
adecuados para su reciclaje. Ayude a proteger el
medio ambiente y la salud pública, así como a
reciclar residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos. No deseche los aparatos marcados
30
*
31
867357332-A-392019
WWW.ZANUSSI.COM/SHOP
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising