Zanussi | ZHRN640K | User manual | ZANUSSI ZHRN640K Handleiding

ZANUSSI ZHRN640K Handleiding
User Manual
GETTING
STARTED?
EASY.
ZHRN640K
NL Gebruiksaanwijzing
Kookplaat
FR Notice d'utilisation
Table de cuisson
DE Benutzerinformation
Kochfeld
2
12
22
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en
gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk
voor verwondingen of schade die voortvloeit uit de onjuiste
installatie of het onjuiste gebruik. Bewaar de instructies altijd op
een veilige, toegankelijke plek voor toekomstig gebruik.
VEILIGHEID VAN KINDEREN EN KWETSBARE
MENSEN
•
•
•
•
•
•
•
•
2
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en
ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of
verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis,
indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen
over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
Kinderen tussen de 3 en 8 jaar oud en personen met zware en
complexe beperkingen dienen altijd uit de buurt van het
apparaat te worden gehouden, tenzij ze voortdurend onder
toezicht staan.
Kinderen jonger dan 3 jaar dienen, mits zij voortdurend onder
toezicht staan, bij het apparaat uit de buurt te worden
gehouden.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Houd alle verpakkingen uit de buurt van kinderen en verwijder
ze op gepaste wijze.
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als
het in werking is of afkoelt. Makkelijk toegankelijke onderdelen
kunnen heet worden tijdens gebruik.
Als het apparaat is voorzien van een kinderslot, dient dit te
worden geactiveerd.
Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en
onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat uitvoeren.
ALGEMENE VEILIGHEID
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
WAARSCHUWING: Het apparaat en de toegankelijke
onderdelen ervan worden heet tijdens gebruik. U dient te
voorkomen de verwarmingselementen aan te raken.
WAARSCHUWING: Onbewaakt koken op een fornuis met vet
of olie kan gevaarlijk zijn en tot brand leiden.
Probeer NOOIT om een brand te blussen met water. Schakel
het apparaat uit en bedek dan de vlam, bv. met een deksel of
een vuurdeken.
LET OP: Het apparaat mag niet van stroom worden voorzien
door een extern schakelapparaat, zoals een tijdklok, of
aangesloten worden op een circuit dat door het
elektriciteitsbedrijf regelmatig aan en uit wordt geschakeld.
LET OP: Het kookproces moet bewaakt worden. Een kort
kookproces moet voortdurend bewaakt worden.
WAARSCHUWING: Brandgevaar: Bewaar geen voorwerpen
op de kookplaten.
Metalen voorwerpen, zoals messen, vorken, lepels en deksels
mogen niet op de kookplaat worden geplaatst, aangezien ze
heet kunnen worden.
Gebruik het apparaat niet voordat u het in de ingebouwde
structuur installeert.
Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon te maken.
Als de glaskeramische / glazen oppervlakte gebarsten is,
schakel het apparaat dan uit en trek de stekker uit het
stopcontact. In het geval het apparaat direct op de stroom is
aangesloten met een aansluitdoos, verwijdert u de zekering om
het apparaat van de stroom te halen. Neem in beide gevallen
contact op met de erkende servicedienst.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant, een
erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze
vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.
WAARSCHUWING: Gebruik alleen kookplaatbeschermers die
door de fabrikant van het kookapparaat zijn ontworpen of door
de fabrikant van het apparaat in de gebruiksinstructies als
geschikt zijn aangegeven of kookplaatbeschermers die in het
3
apparaat zijn geïntegreerd. Het gebruik van ongeschikte
kookplaatbeschermers kan ongelukken veroorzaken.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
INSTALLATIE
WAARSCHUWING! Alleen een
erkende installatietechnicus mag het
apparaat installeren.
WAARSCHUWING! Gevaar voor
letsel of schade aan het apparaat.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.
Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
Houd de minimumafstand naar andere
apparaten en units in acht.
Pas altijd op bij verplaatsing van het apparaat,
want het is zwaar. Gebruik altijd
veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.
Dicht de oppervlakken af met kit om te
voorkomen dat ze gaan opzetten door vocht.
Bescherm de bodem van het apparaat tegen
stoom en vocht.
Installeer het apparaat niet naast een deur of
onder een raam. Dit voorkomt dat heet
kookgerei van het apparaat valt als de deur of
het raam wordt geopend.
Als het apparaat geïnstalleerd is boven lades
zorg er dan voor dat de ruimte tussen de
onderkant van het apparaat en de bovenste lade
voldoende is voor luchtcirculatie.
De onderkant van het apparaat kan heet
worden. Zorg ervoor dat u onder het apparaat
een scheidingspaneel installeert dat gemaakt is
van triplex, keukenkastmateriaal of ander nietbrandbaar materiaal om te voorkomen dat hij de
bodem raakt.
Het afscheidingspaneel moet het volledige
gebied onder de kookplaat bedekken.
AANSLUITING AAN HET ELEKTRICITEITSNET
WAARSCHUWING! Gevaar voor
brand en elektrische schokken.
•
•
•
4
Alle elektrische aansluitingen moeten door een
gediplomeerd elektromonteur worden gemaakt.
Dit apparaat moet worden aangesloten op een
geaard stopcontact.
Verzeker u ervan dat de stekker uit het
stopcontact is getrokken, voordat u welke
werkzaamheden dan ook uitvoert.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zorg ervoor dat de parameters op het
vermogensplaatje overeenkomen met
elektrische vermogen van de netstroom.
Zorg ervoor dat het apparaat correct is
geïnstalleerd. Losse en onjuiste stroomkabels of
stekkers (indien van toepassing) kunnen ervoor
zorgen dat de contactklem te heet wordt.
Gebruik de juiste stroomkabel.
Voorkom dat de stroomkabels verstrikt raken.
Zorg ervoor dat er een schokbescherming wordt
geïnstalleerd.
Gebruik het klem om spanning op het snoer te
voorkomen.
Zorg ervoor dat de stroomkabel of stekker
(indien van toepassing) het hete apparaat of
heet kookgerei niet aanraakt als u het apparaat
op de nabijgelegen contactdozen aansluit.
Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
Zorg dat u de hoofdstekker (indien van
toepassing) of kabel niet beschadigt. Neem
contact op met onze service-afdeling of een
elektromonteur om een beschadigde hoofdkabel
te vervangen.
De schokbescherming van delen onder stroom
en geïsoleerde delen moet op zo'n manier
worden bevestigd dat het niet zonder
gereedschap kan worden verplaatst.
Steek de stekker pas in het stopcontact als de
installatie is voltooid. Zorg ervoor dat het
netsnoer na installatie bereikbaar is.
Sluit de stroomstekker niet aan op een losse
stroomaansluiting.
Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los
te koppelen. Trek altijd aan de stekker.
Gebruik enkel correcte isolatievoorzieningen:
stroomonderbrekers, zekeringen
(schroefzekeringen moeten uit de houder
worden verwijderd), aardlekschakelaars en
contactgevers.
De elektrische installatie moet een
isolatieapparaat bevatten waardoor het apparaat
volledig van het lichtnet afgesloten kan worden.
Het isolatieapparaat moet een contactopening
hebben met een minimale breedte van 3 mm.
GEBRUIK
WAARSCHUWING! Gevaar voor
letsel, brandwonden of elektrische
schokken.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Verwijder voor gebruik (indien van toepassing)
de verpakking, labels en beschermfolie.
Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor
huishoudelijk gebruik.
De specificatie van dit apparaat niet wijzigen.
Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet
geblokkeerd zijn.
Laat het apparaat tijdens het gebruik niet
onbeheerd achter.
Zet de kookzone op "uit" na elk gebruik.
Leg geen bestek of pannendeksels op de
kookzones. Deze kunnen heet worden.
Bedien het apparaat niet met natte handen of
als het contact maakt met water.
Het apparaat mag niet worden gebruikt als
werkblad of aanrecht.
Sluit het apparaat direct af van de
stroomtoevoer als het oppervlak van het
apparaat gebroken is. Dit om elektrische
schokken te voorkomen.
Als u eten in de hete olie doet, kan het spatten.
WAARSCHUWING! Risico op brand
en explosie
•
•
•
•
Wanneer ze verwarmd worden, kunnen vetten
en oliën ontvlambare dampen afgeven. Houd
vlammen of verwarmde voorwerpen uit de buurt
van vet en olie als u hiermee kookt.
De dampen die hete olie afgeeft kunnen
spontane ontbranding veroorzaken.
Gebruikte olie die voedselresten bevat kan
brand veroorzaken bij een lagere temperatuur
dan olie die voor de eerste keer wordt gebruikt.
Plaats geen ontvlambare producten of items die
vochtig zijn door ontvlambare producten in, bij
of op het apparaat.
•
•
•
•
ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING! Verwijder de
toetsen, knoppen of pakkingen niet
van het bedieningspaneel. Er kan
water in het apparaat komen en
schade veroorzaken.
•
•
•
•
•
•
•
•
Zet geen heet kookgerei op het
bedieningspaneel.
Leg geen hete deksel op het glazen oppervlak
van de kookplaat.
Laat kookgerei niet droogkoken.
Laat geen voorwerpen of kookgerei op het
apparaat vallen. Het oppervlak kan beschadigen.
Reinig het apparaat regelmatig om te
voorkomen dat het materiaal van het oppervlak
achteruitgaat.
Schakel het apparaat uit en laat het afkoelen
voordat u het schoonmaakt.
Trek voor onderhoudswerkzaamheden de
stekker uit het stopcontact.
Gebruik geen waterstralen en stoom om het
apparaat te reinigen.
Maak het apparaat schoon met een vochtige
zachte doek. Gebruik alleen neutrale
schoonmaakmiddelen. Gebruik geen
schuurmiddelen, schuursponsjes,
oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
SERVICE
• Neem contact op met de erkende servicedienst
voor reparatie van het apparaat.
• Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.
VERWIJDERING
WAARSCHUWING! Gevaar voor
letsel of verstikking.
WAARSCHUWING! Risico op
schade aan het apparaat.
•
Activeer de kookzones niet met lege pannen of
zonder pannen erop.
Geen aluminiumfolie op het apparaat leggen.
Pannen van gietijzer, aluminium of met
beschadigde bodems kunnen krassen
veroorzaken in het glas / glaskeramiek. Til deze
voorwerpen altijd op als u ze moet verplaatsen
op het kookoppervlak.
Dit apparaat is uitsluitend bestemd om mee te
koken. Het mag niet worden gebruikt voor
andere doeleinden, zoals het verwarmen van
een kamer.
•
•
•
Neem contact met uw plaatselijke overheid voor
informatie m.b.t. correcte afvalverwerking van
het apparaat.
Haal de stekker uit het stopcontact.
Snijd het netsnoer vlak bij het apparaat af en
gooi het weg.
5
MONTAGE
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
VOOR MONTAGE
Voordat u de kookplaat installeert, dient u de
onderstaande informatie van het typeplaatje te
noteren. Het typeplaatje bevindt zich onderop de
kookplaat.
Serienummer ...........................
INGEBOUWDE KOOKPLATEN
Inbouwkookplaten mogen alleen worden gebruikt
nadat zij ingebouwd zijn in geschikte inbouwunits of
werkbladen die aan de normen voldoen.
AANSLUITKABEL
• De kookplaat is voorzien van een aansluitsnoer.
• Voor het vervangen van een beschadigde
voedingskabel, gebruikt u het kabeltype:
H05V2V2-F dat een temperatuur van 90 °C of
hoger weerstaat. Neem contact op met een
klantenservice bij u in de buurt.
MONTAGE
min.
12
min.
28
min.
12 mm
min.
60 mm
min.
500mm
min.
50mm
6
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
INDELING KOOKPLAAT
1
1
145 mm
180 mm
210 mm
145 mm
1
1 Kookzone
2 Bedieningsknoppen
1
2
BEDIENINGSKNOP
Symbool
RESTWARMTE-INDICATOR
Functie
0
Uit-stand
1-9
Verwarmingsstanden
WAARSCHUWING!
Er bestaat
verbrandingsgevaar door restwarmte.
De aanduidingen tonen het niveau van de
restwarmte voor de kookzones die u momenteel
gebruikt. De aanduidingen kunnen ook aangaan
voor de nabijgelegen kookzones, zelfs als u deze
niet gebruikt.
DAGELIJKS GEBRUIK
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
DE KOOKSTAND
Draai de knop naar de juiste kookstand om de
kookstand in te stellen of te wijzigen. Om uit te
schakelen, draai de knop naar stand uit.
AANWIJZINGEN EN TIPS
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
KOOKGEREI
De bodem van het kookgerei moet zo
dik en vlak mogelijk zijn.
Zorg ervoor dat bodems schoon en
droog zijn voordat ze op de kookplaat
worden gezet.
Kookgerei gemaakt van geëmailleerd
staal of met aluminium of koperen
bodems, kunnen tot verkleuringen
leiden van de glazen keramische
kookplaat.
VOORBEELDEN VAN KOOKTOEPASSINGEN
De gegevens in de volgende tabel
dienen slechts als richtlijn.
7
Warmte-instelling
Gebruik om:
Tijd (min)
Tips
1
Bereide gerechten warmhouden.
zoals
nodig
Een deksel op het kookgerei
doen.
1-2
Hollandaisesaus, smelten: boter,
chocolade, gelatine.
5 - 25
Van tijd tot tijd mengen.
1-2
Stollen: luchtige omeletten, gebakken eieren.
10 40
Met deksel bereiden.
2-3
Zachtjes aan de kook brengen
van rijst en gerechten op melkbasis, reeds bereide gerechten opwarmen.
25 50
Voeg minimaal twee keer zo veel
vocht toe als rijst en roer gerechten op melkbasis halverwege de
procedure door.
3-4
Stomen van groenten, vis en
vlees.
20 45
Voeg een paar eetlepels vocht
toe.
4-5
Aardappelen stomen.
20 60
Gebruik max. ¼ l water voor 750
g aardappelen.
4-5
Bereiden van grotere hoeveelheden voedsel, stoofschotels en
soepen.
60 150
Tot 3 l vloeistof plus ingrediënten.
6-7
Lichtjes braden: kalfsoester, cordon bleu van kalfsvlees, koteletten, rissoles, worstjes, lever, roux,
eieren, pannenkoeken, donuts.
zoals
nodig
Halverwege de bereidingstijd
omdraaien.
7-8
Door-en-door gebraden, opgebakken aardappelen, lendenbiefstukken, steaks.
5 - 15
Halverwege de bereidingstijd
omdraaien.
9
Aan de kook brengen van water, pasta koken, aanbraden van vlees (goulash, stoofvlees), frituren van friet.
ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
ALGEMENE INFORMATIE
• Maak de kookplaat na ieder gebruik schoon.
• Gebruik altijd kookgerei met een schone
bodem.
• Krassen of donkere vlekken op de oppervlakte
hebben geen invloed op de werking van de
kookplaat.
• Gebruik een specifiek schoonmaakmiddel voor
het oppervlak van de kookplaat.
• Gebruik een speciale schraper voor de glazen
plaat.
8
DE KOOKPLAAT SCHOONMAKEN
• Verwijder direct: gesmolten kunststof, plastic
folie, suiker en suikerhoudend voedsel, anders
kan dit schade aan de kookplaat veroorzaken.
Doe voorzichtig om brandwonden te voorkomen.
Gebruik de speciale schraper op de glazen
plaat en verwijder resten door het blad over het
oppervlak te schuiven.
• Verwijder nadat de kookplaat voldoende
is afgekoeld: kalk- en waterkringen, vetspatten
en metaalachtig glanzende verkleuringen. Reinig
de kookplaat met een vochtige doek en een
beetje niet-schurend reinigingsmiddel. Droog de
kookplaat na reiniging af met een zachte doek.
•
Verkleuring glanzende metalen
verwijderen: reinig het glazen oppervlak met
een doek en een oplossing van water met azijn.
PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
WAT MOET U DOEN ALS ...
Probleem
U kunt de kookplaat niet inschakelen of bedienen.
De restwarmte-indicator gaat
niet aan.
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De kookplaat is niet aangesloten op een stopcontact of is
niet goed geïnstalleerd.
Controleer of de kookplaat
goed is aangesloten op het
lichtnet. Raadpleeg het aansluitdiagram.
De zekering is doorgeslagen.
Ga na of de zekering de oorzaak van de storing is. Als de
zekeringen keer op keer doorslaan, neemt u contact op met
een erkende installateur.
De zone is niet heet, omdat hij
slechts kortstondig is bediend
of de sensor beschadigd is.
Als de kookzone lang genoeg
in werking is geweest om heet
te zijn, neemt u contact op met
de klantenservice.
ALS U HET PROBLEEM NIET KUNT
OPLOSSEN...
Als u niet zelf het probleem kunt verhelpen, neem
dan contact op met uw verkoper of de
serviceafdeling. Zie voor deze gegevens het
typeplaatje. Geef ook de driecijferige code voor het
glaskeramiek (bevindt zich op de hoek van het
glazen oppervlak) Verzeker u ervan dat u de
kookplaat correct gebruikt heeft. Bij onjuist gebruik
van het apparaat wordt het bezoek van de
onderhoudstechnicus van de klantenservice of de
vakhandelaar in rekening gebracht, zelfs tijdens de
garantieperiode. De instructies over het service
center en de garantiebepalingen vindt u in het
garantieboekje.
TECHNISCHE GEGEVENS
TYPEPLAATJE
Model ZHRN640K
Type 60 PAD 52 AO
Ser.Nr. .................
ZANUSSI
PNC 949 492 408 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Gemaakt in Roemenië
6.5 kW
9
SPECIFICATIE KOOKZONES
Kookzone
Nominaal vermogen (max warmte-instelling) [W]
Diameter van de kookzone [mm]
Linksvoor
2300
210
Linksachter
1200
145
Rechtsvoor
1200
145
Rechtsachter
1800
180
Gebruik voor optimale kookresultaten kookgerei dat
niet groter is dan de diameter van de kookzone.
ENERGIEZUINIGHEID
PRODUCTINFORMATIE VOLGENS EU 66/2014 ALLEEN GELDIG VOOR EU-MARKT
Modelidentificatie
ZHRN640K
Type kookplaat
Ingebouwde kookplaat
Aantal kookzones
4
Verwarmingstechnologie
Stralingswarmte
Diameter ronde kookzones
(Ø)
Linksvoor
Linksachter
Rechtsvoor
Rechtsachter
21,0 cm
14,5 cm
14,5 cm
18,0 cm
Energieverbruik per kookzone
(EC electric cooking)
Linksvoor
Linksachter
Rechtsvoor
Rechtsachter
185,8 Wh / kg
185,8 Wh / kg
185,8 Wh / kg
191,2 Wh / kg
Energieverbruik van de kookplaat (EC electric hob)
187,2 Wh / kg
EN 60350-2 - Huishoudelijke elektrische
kookapparaten - deel 2: Kookplaten - Methodes
voor het meten van de prestatie
•
ENERGIEBESPARING
U kunt elke dag energie besparen tijdens het koken
door de onderstaande tips te volgen.
• Warm alleen de hoeveelheid water op die u
nodig heeft.
• Doe indien mogelijk altijd een deksel op de pan.
•
•
10
•
•
Zet uw kookgerei op de kookzone voordat u
deze activeert.
De bodem van het kookgerei moet dezelfde
afmeting hebben als de kookzone.
Zet kleiner kookgerei op kleinere kookzones.
Plaats het kookgerei precies in het midden van
de kookzone.
Gebruik de restwarmte om het eten warm te
houden of te smelten.
MILIEUBESCHERMING
Recycleer de materialen met het symbool
. Gooi
de verpakking in een geschikte afvalcontainer om
het te recycleren. Bescherm het milieu en de
volksgezondheid en recycleer op een correcte
manier het afval van elektrische en elektronische
apparaten. Gooi apparaten gemarkeerd met het
symbool niet weg met het huishoudelijk afval.
Breng het product naar het milieustation bij u in de
buurt of neem contact op met de gemeente.
11
INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les
instructions fournies. Le fabricant ne pourra être tenu pour
responsable des blessures et dégâts résultant d'une mauvaise
installation ou utilisation. Conservez toujours les instructions dans
un lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.
SÉCURITÉ DES ENFANTS ET DES PERSONNES
VULNÉRABLES
•
•
•
•
•
•
•
•
Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans,
ainsi que des personnes dont les capacités physiques,
sensorielles et mentales sont réduites ou dont les
connaissances et l'expérience sont insuffisantes, à condition
d'être surveillés ou d'avoir reçu des instructions concernant
l'utilisation sécurisée de l'appareil et de comprendre les risques
encourus.
Les enfants entre 3 et 8 ans et les personnes ayant un
handicap très important et complexe doivent être tenus à l'écart
de l'appareil, à moins d'être surveillés en permanence.
Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart de
l'appareil, à moins d'être surveillés en permanence.
Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants et jetezles convenablement.
Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil lorsqu'il
est en cours de fonctionnement ou lorsqu'il refroidit. Les parties
accessibles peuvent devenir chaudes en cours d'utilisation.
Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité enfants, nous
vous recommandons de l'activer.
Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre une
opération de maintenance sur l'appareil sans surveillance.
SÉCURITÉ GÉNÉRALE
•
12
AVERTISSEMENT : L'appareil et ses parties accessibles
deviennent chauds pendant son fonctionnement. Veillez à ne
pas toucher les éléments chauffants.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AVERTISSEMENT : Il peut être dangereux de laisser chauffer
de la graisse ou de l'huile sans surveillance sur une table de
cuisson car cela pourrait provoquer un incendie.
N'essayez JAMAIS d'éteindre un feu avec de l'eau. Éteignez
l'appareil puis couvrez les flammes, par exemple avec un
couvercle ou une couverture ignifuge.
ATTENTION : L'appareil ne doit pas être branché à
l'alimentation en utilisant un appareil de connexion externe
comme un minuteur, ou branché à un circuit qui est
régulièrement activé/désactivé par un fournisseur d'énergie.
ATTENTION : Toute cuisson doit être surveillée. Une cuisson
courte doit être surveillée en permanence.
AVERTISSEMENT : Risque d'incendie ! N'entreposez rien sur
les surfaces de cuisson.
Ne posez pas d'objets métalliques tels que couteaux,
fourchettes, cuillères ou couvercles sur la table de cuisson car
ils pourraient chauffer.
N'utilisez pas l'appareil avant de l'avoir installé dans la structure
encastrée.
N'utilisez pas de nettoyeur vapeur pour nettoyer l'appareil.
Si la surface vitrocéramique / en verre est fissurée, éteignez
l'appareil et débranchez-le. Si l'appareil est branché à
l'alimentation secteur directement en utilisant une boîte de
jonction, retirez le fusible pour déconnecter l'appareil de
l'alimentation secteur. Dans tous les cas, contactez le service
après-vente agréé.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé
par le fabricant, un service de maintenance agréé ou un
technicien qualifié afin d'éviter tout danger.
AVERTISSEMENT : Utilisez uniquement les dispositifs de
protection pour table de cuisson conçus ou indiqués comme
adaptés par le fabricant de l'appareil de cuisson dans les
instructions d'utilisation, ou les dispositifs de protection pour
table de cuisson intégrés à l'appareil. L'utilisation de dispositifs
de protection non adaptés peut entraîner des accidents.
13
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
INSTALLATION
AVERTISSEMENT! L'appareil doit
être installé uniquement par un
professionnel qualifié.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Retirez l'intégralité de l'emballage.
N'installez pas et ne branchez pas un appareil
endommagé.
Suivez scrupuleusement les instructions
d'installation fournies avec l'appareil.
Respectez l'espacement minimal requis par
rapport aux autres appareils et éléments.
Soyez toujours vigilants lorsque vous déplacez
l'appareil car il est lourd. Utilisez toujours des
gants de sécurité et des chaussures fermées.
Isolez les surfaces découpées à l'aide d'un
matériau d'étanchéité pour éviter que la
moisissure ne provoque de gonflements.
Protégez la partie inférieure de l'appareil de la
vapeur et de l'humidité.
N'installez pas l'appareil près d'une porte ou
sous une fenêtre. Les récipients chauds
risqueraient de tomber de l'appareil lors de
l'ouverture de celles-ci.
Si l'appareil est installé au-dessus de tiroirs,
assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace
entre le fond de l'appareil et le tiroir supérieur
pour que l'air puisse circuler.
Le dessous de l'appareil peut devenir très
chaud. Veillez à installer un panneau de
séparation sous l'appareil pour en bloquer
l'accès. Ce panneau peut être en contreplaqué,
provenir d'un autre meuble de cuisine, et doit
être composé d'un matériau non inflammable.
Le panneau de séparation doit couvrir
entièrement l'espace sous la table de cuisson.
•
•
AVERTISSEMENT! Risque
d'incendie ou d'électrocution.
•
•
•
14
•
AVERTISSEMENT! Risque de
blessure corporelle ou de dommages
matériels.
BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE
•
•
L’ensemble des branchements électriques doit
être effectué par un technicien qualifié.
L’appareil doit être relié à la terre.
Avant toute intervention, assurez-vous que
l'appareil est débranché.
Vérifiez que les paramètres figurant sur la
plaque signalétique correspondent aux données
électriques de votre réseau.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Assurez-vous que l'appareil est bien installé. Un
câble d'alimentation lâche et inapproprié ou une
fiche (si présente) non serrée peuvent être à
l'origine d'une surchauffe des bornes.
Utilisez le câble d'alimentation électrique
approprié.
Ne laissez pas le câble d'alimentation
s'emmêler.
Assurez-vous qu'une protection antiélectrocution est installée.
Utilisez un collier anti-traction sur le câble.
Assurez-vous que le câble d'alimentation ou la
fiche (si présente) n'entrent pas en contact avec
les surfaces brûlantes de l'appareil ou les
récipients brûlants lorsque vous branchez
l'appareil à des prises électriques situées à
proximité.
L’appareil ne doit pas être raccordé à l’aide
d'une prise multiple ou d'un prolongateur.
Veillez à ne pas endommager la fiche secteur (si
présente) ni le câble d'alimentation. Contactez
notre service après-vente agréé ou un
électricien pour remplacer le câble
d'alimentation s'il est endommagé.
La protection contre les chocs des parties sous
tension et isolées doit être fixée de telle manière
qu’elle ne puisse pas être enlevée sans outils.
Ne branchez la fiche d’alimentation à la prise de
courant qu’à la fin de l’installation. Assurez-vous
que la prise principale est accessible une fois
l’appareil installé.
Si la prise de courant est lâche, ne branchez
pas la fiche d'alimentation secteur.
Ne tirez jamais sur le câble d’alimentation
électrique pour débrancher l’appareil. Tirez
toujours sur la fiche de la prise secteur.
N’utiliser que des dispositifs d’isolation
corrects : coupe-circuits de protection de ligne,
fusibles. (les fusibles à visser doivent être retirés
du support), un disjoncteur différentiel et des
contacteurs.
L'installation électrique doit être équipée d'un
dispositif d'isolement à coupure omnipolaire. Le
dispositif d'isolement doit présenter une
distance d'ouverture des contacts d'au moins
3 mm.
UTILISATION
AVERTISSEMENT! Risque de
blessures, de brûlures ou
d'électrocution.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Avant la première utilisation, retirez les
emballages, les étiquettes et les films de
protection (si présents).
Cet appareil est exclusivement destiné à une
utilisation domestique.
Ne modifiez pas les caractéristiques de cet
appareil.
Assurez-vous que les orifices de ventilation ne
sont pas bouchés.
Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance
pendant son fonctionnement.
Éteignez les zones de cuisson après chaque
utilisation.
Ne posez pas de couverts ou de couvercles sur
les zones de cuisson. Elles sont chaudes.
N'utilisez jamais cet appareil avec les mains
mouillées ou lorsqu'il est en contact avec de
l'eau.
N'utilisez jamais l'appareil comme plan de travail
ou comme plan de stockage.
Si la surface de l'appareil présente des fêlures,
débranchez immédiatement l'appareil pour éviter
tout risque d'électrocution.
Lorsque vous versez un aliment dans de l'huile
chaude, elle peut éclabousser.
AVERTISSEMENT! Risque
d'incendie et d'explosion.
•
•
•
•
Les graisses et l'huile chaudes peuvent dégager
des vapeurs inflammables. Tenez les flammes
ou les objets chauds éloignés des graisses et
de l'huile lorsque vous vous en servez pour
cuisiner.
Les vapeurs dégagées par l'huile très chaude
peuvent provoquer une combustion spontanée.
L'huile qui a servi contient des restes d'aliments
pouvant provoquer un incendie à température
plus faible que l'huile n'ayant jamais servi.
Ne placez pas de produits inflammables ou
d'éléments imbibés de produits inflammables à
l'intérieur ou à proximité de l'appareil, ni sur
celui-ci.
AVERTISSEMENT! Risque
d'endommagement de l'appareil.
•
•
•
•
Ne laissez pas de récipients chauds sur le
bandeau de commande.
Ne posez pas de couvercle de casserole chaud
sur la surface en verre de la table de cuisson.
Ne laissez pas le contenu des récipients
s'évaporer entièrement.
Prenez soin de ne pas laisser tomber d'objets
ou de récipients sur l'appareil. Sa surface risque
d'être endommagée.
•
•
•
•
Ne faites jamais fonctionner les zones de
cuisson avec des récipients de cuisson vides ou
sans aucun récipient de cuisson.
Ne placez jamais de papier aluminium sur
l'appareil.
N'utilisez pas de récipients en fonte ou en
aluminium, ni de récipients dont le fond est
endommagé et rugueux. Ils risqueraient de rayer
le verre ou la surface vitrocéramique. Soulevez
toujours ces objets lorsque vous devez les
déplacer sur la surface de cuisson.
Cet appareil est exclusivement destiné à un
usage culinaire. Ne l'utilisez pas pour des
usages autres que celui pour lequel il a été
conçu, à des fins de chauffage par exemple.
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT! Ne retirez pas les
touches, manettes et joints du
bandeau de commande. De l'eau
pourrait s'infiltrer dans l'appareil et
l'endommager.
•
•
•
•
•
Nettoyez régulièrement l'appareil afin de
maintenir le revêtement en bon état.
Éteignez l'appareil et laissez-le refroidir avant de
le nettoyer.
Débranchez l’appareil de l'alimentation
électrique avant toute opération de
maintenance.
Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour
nettoyer l'appareil.
Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide.
Utilisez uniquement des produits de lavage
neutres. N'utilisez pas de produits abrasifs, de
tampons à récurer, de solvants ni d'objets
métalliques.
MAINTENANCE
• Pour réparer l'appareil, contactez un service
après-vente agréé.
• Utilisez exclusivement des pièces d'origine.
MISE AU REBUT
AVERTISSEMENT! Risque de
blessure ou d'asphyxie.
•
•
•
Contactez votre service municipal pour obtenir
des informations sur la marche à suivre pour
mettre l'appareil au rebut.
Débranchez l'appareil de l'alimentation
électrique.
Coupez le câble d'alimentation au ras de
l'appareil et mettez-le au rebut.
15
INSTALLATION
AVERTISSEMENT! Reportez-vous
aux chapitres concernant la sécurité.
AVANT L'INSTALLATION
Avant d'installer la table de cuisson, notez les
informations de la plaque signalétique ci-dessous.
La plaque signalétique se trouve au bas de la table
de cuisson.
Numéro de série ....................
TABLES DE CUISSON INTÉGRÉES
Les tables de cuisson encastrables ne peuvent être
mises en fonctionnement qu'après avoir été
installées dans des meubles et sur des plans de
travail homologués et adaptés.
CÂBLE D'ALIMENTATION
• La table de cuisson est fournie avec un câble
d'alimentation.
• Pour remplacer le câble d'alimentation
endommagé, utilisez le type de câble suivant :
H05V2V2-F qui doit supporter une température
minimale de 90 °C. Contactez votre service
après-vente.
min.
28
min.
12 mm
min.
60 mm
MONTAGE
min.
500mm
min.
50mm
16
min.
12
DESCRIPTION DE L'APPAREIL
DESCRIPTION DE LA TABLE DE CUISSON
1
1
145 mm
180 mm
210 mm
145 mm
1
1 Zone de cuisson
2 Manettes de commande
1
2
MANETTE DE COMMANDE
Symbole
Fonction
0
Position Arrêt
1-9
Niveaux de cuisson
INDICATEUR DE CHALEUR RÉSIDUELLE
AVERTISSEMENT!
Il y a risque
de brûlures par la chaleur résiduelle.
Les voyants indiquent le niveau de chaleur
résiduelle des zones de cuisson que vous utilisez
actuellement. Les voyants des zones voisines
peuvent également s'allumer, même si vous ne les
utilisez pas.
UTILISATION QUOTIDIENNE
AVERTISSEMENT! Reportez-vous
aux chapitres concernant la sécurité.
souhaité. Pour désactiver, tournez la manette sur la
position Off.
LE NIVEAU DE CUISSON
Pour régler ou modifier le niveau de cuisson,
tournez la manette sur le niveau de cuisson
CONSEILS
AVERTISSEMENT! Reportez-vous
aux chapitres concernant la sécurité.
RÉCIPIENTS
Le fond de l'ustensile de cuisson doit
être aussi plat et épais que possible.
Assurez-vous que le fond du récipient
est propre avant de le placer sur la
surface de la table de cuisson.
Les récipients de cuisson avec un
fond en émail, en aluminium ou en
cuivre peuvent laisser des traces sur la
surface vitrocéramique.
EXEMPLES DE CUISSON
Les données du tableau sont fournies
à titre indicatif uniquement.
17
Niveau de cuisson
Utilisation :
Durée
(min)
Conseils
1
Conserver les aliments cuits au
chaud.
au besoin
Placez un couvercle sur le récipient.
1-2
Sauce hollandaise, faire fondre :
beurre, chocolat, gélatine.
5 - 25
Mélangez de temps en temps.
1-2
Solidifier : omelettes, œufs cocotte.
10 40
Couvrez pendant la cuisson.
2-3
Faire mijoter des plats à base de
riz et de laitage, réchauffer des
plats cuisinés.
25 50
Ajoutez au moins deux fois plus
d'eau que de riz. Remuez les
plats à base de lait durant la
cuisson.
3-4
Cuire à la vapeur des légumes,
du poisson et de la viande.
20 45
Ajoutez quelques cuillerées à
soupe de liquide.
4-5
Cuire des pommes de terre à la
vapeur.
20 60
Utilisez ¼ l d'eau max. pour 750
g de pommes de terre.
4-5
Cuire de grandes quantités d'aliments, des ragoûts et des soupes.
60 150
Ajoutez jusqu’à 3 litres de liquide, plus les ingrédients.
6-7
Faire revenir : escalopes, cordons
bleus de veau, côtelettes, rissolettes, saucisses, foie, roux, œufs,
crêpes, beignets.
au besoin
Retournez à la moitié du temps.
7-8
Cuisson à température élevée
des pommes de terre rissolées,
filets, steaks.
5 - 15
Retournez à la moitié du temps.
9
Faire bouillir de l'eau, cuire des pâtes, griller de la viande (goulasch, bœuf braisé),
cuire des frites.
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT! Reportez-vous
aux chapitres concernant la sécurité.
INFORMATIONS GÉNÉRALES
• Nettoyez la table de cuisson après chaque
utilisation.
• Utilisez toujours un récipient dont le fond est
propre.
• Les rayures ou les taches sombres sur la
surface n'ont aucune incidence sur le
fonctionnement de la table de cuisson.
• Utilisez un nettoyant spécialement adapté à la
surface de la table de cuisson.
• Utilisez un racloir spécial pour la vitre.
18
NETTOYAGE DE LA TABLE DE CUISSON
• Enlevez immédiatement : le plastique fondu,
les feuilles de plastique, le sucre et les aliments
contenant du sucre car la saleté peut
endommager la table de cuisson. Veillez à ne
pas vous brûler. Tenez le racloir spécial incliné
sur la surface vitrée et faites glisser la lame du
racloir pour enlever les salissures.
• Une fois que la table de cuisson a
suffisamment refroidi, enlevez : traces de
calcaire et d'eau, projections de graisse,
décolorations métalliques luisantes. Nettoyez la
table de cuisson à l'aide d'un chiffon humide et
d'un détergent non abrasif. Après le nettoyage,
séchez la table de cuisson à l'aide d'un chiffon
doux.
•
Pour retirer les décolorations métalliques
brillantes : utilisez une solution d'eau
additionnée de vinaigre et nettoyez la surface
vitrée avec un chiffon.
DÉPANNAGE
AVERTISSEMENT! Reportez-vous
aux chapitres concernant la sécurité.
QUE FAIRE SI…
Problème
Cause possible
Vous ne pouvez pas allumer la
table de cuisson ni la faire
fonctionner.
La table de cuisson n'est pas
connectée à une source d'alimentation électrique ou le
branchement est incorrect.
Vérifiez que la table de cuisson
est correctement branchée à
une source d'alimentation électrique. Consultez le schéma de
raccordement.
Le fusible a disjoncté.
Vérifiez que le fusible est bien
la cause de l'anomalie. Si les
fusibles disjonctent de manière
répétée, faites appel à un électricien qualifié.
La zone de cuisson n'est pas
chaude parce qu'elle n'a fonctionné que peu de temps ou le
capteur est endommagé.
Si la zone a eu assez de temps
pour chauffer, faites appel à
votre service après-vente
agréé.
Le voyant de chaleur résiduelle
ne s'allume pas.
SI VOUS NE TROUVEZ PAS DE SOLUTION...
Si vous ne trouvez pas de solution au problème,
veuillez contacter votre revendeur ou un service
après-vente agréé. Veuillez lui fournir les
informations se trouvant sur la plaque signalétique.
Donnez également la combinaison à 3 lettres et
chiffres pour la vitrocéramique (située dans un des
coins de la surface en verre). Assurez-vous
Solution
d'utiliser correctement l'appareil. En cas d'erreur de
manipulation de la part de l'utilisateur, le
déplacement du technicien du service après-vente
ou du vendeur pourra être facturé, même en cours
de garantie. Les instructions relatives au service
après-vente et aux conditions de garantie figurent
dans le livret de garantie.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
PLAQUE SIGNALÉTIQUE
Modèle ZHRN640K
Type 60 PAD 52 AO
Numéro de série .................
ZANUSSI
PNC 949 492 408 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Fabriqué en Roumanie
6.5 kW
19
CARACTÉRISTIQUES DES ZONES DE CUISSON
Zone de cuisson
Puissance nominale (niveau de cuisson max.) [W]
Diamètre de la zone de cuisson
[mm]
Avant gauche
2300
210
Arrière gauche
1200
145
Avant droite
1200
145
Arrière droite
1800
180
Pour des résultats de cuisson optimaux, utilisez des
récipients qui ne dépassent pas le diamétre de la
zone de cuisson.
RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT CONFORMÉMENT À LA NORME EU 66/2014 VALABLE
POUR LE MARCHÉ EUROPÉEN UNIQUEMENT
Identification du modèle
ZHRN640K
Type de table de cuisson
Table de cuisson
intégrée
Nombre de zones de cuisson
4
Technologie de chauffage
Chauffage par rayonnement
Diamètre des zones de cuisson circulaires (Ø)
Avant gauche
Arrière gauche
Avant droite
Arrière droite
21,0 cm
14,5 cm
14,5 cm
18,0 cm
Consommation d'énergie selon la zone de cuisson (EC
electric cooking)
Avant gauche
Arrière gauche
Avant droite
Arrière droite
185,8 Wh / kg
185,8 Wh / kg
185,8 Wh / kg
191,2 Wh / kg
Consommation d'énergie de
la table de cuisson (EC electric hob)
187,2 Wh / kg
EN 60350-2 - Appareils de cuisson domestiques
électriques - Partie 2 : Tables de cuisson Méthodes de mesure des performances
•
ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
Vous pouvez économiser de l'énergie au quotidien
en suivant les conseils suivants.
• Si vous faites chauffer de l'eau, ne faites
chauffer que la quantité dont vous avez
réellement besoin.
• Si possible, couvrez toujours les récipients de
cuisson avec un couvercle pendant la cuisson.
•
20
•
•
•
Activez toujours la zone de cuisson après avoir
posé le récipient dessus.
Le fond du récipient doit avoir le même diamètre
que la zone de cuisson.
Placez les plus petits récipients sur les plus
petites zones de cuisson.
Posez directement le récipient au centre de la
zone de cuisson.
Vous pouvez utiliser la chaleur résiduelle pour
conserver les aliments au chaud ou pour faire
fondre.
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le symbole
.
Déposez les emballages dans les conteneurs
prévus à cet effet. Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos
produits électriques et électroniques. Ne jetez pas
les appareils portant le symbole avec les ordures
ménagères. Emmenez un tel produit dans votre
centre local de recyclage ou contactez vos services
municipaux.
21
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des Geräts zuerst
die Bedienungsanleitung. Bei Verletzungen oder Schäden infolge
nicht ordnungsgemäßer Montage oder Verwendung übernimmt
der Hersteller keine Haftung. Bewahren Sie die Anleitung zum
Nachschlagen an einem sicheren und zugänglichen Ort auf.
SICHERHEIT VON KINDERN UND
SCHUTZBEDÜRFTIGEN PERSONEN
•
•
•
•
•
•
•
•
22
Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit
eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen
Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und/oder
mangelndem Wissen nur dann verwendet werden, wenn sie
durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt
werden oder in die sichere Verwendung des Geräts
eingewiesen wurden und die mit dem Gerät verbundenen
Gefahren verstanden haben.
Kinder zwischen 3 und 8 Jahren und Personen mit schweren
Behinderungen oder Mehrfachbehinderung müssen vom Gerät
ferngehalten werden, wenn sie nicht ständig beaufsichtigt
werden.
Halten Sie Kinder unter 3 Jahren vom Gerät fern, wenn sie nicht
ständig beaufsichtigt werden.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von Kindern fern
und entsorgen Sie es auf angemessene Weise.
Halten Sie Kinder und Haustiere während des Betriebs oder
der Abkühlphase vom Gerät fern. Die zugänglichen Geräteteile
werden beim Betrieb sehr heiß.
Falls Ihr Gerät mit einer Kindersicherung ausgestattet ist,
empfehlen wir, diese einzuschalten.
Kinder dürfen keine Reinigung und Wartung ohne
Beaufsichtigung durchführen.
ALLGEMEINE SICHERHEIT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
WARNUNG: Das Gerät und die zugänglichen Geräteteile
werden während des Betriebs heiß. Seien Sie vorsichtig und
berühren Sie niemals die Heizelemente.
WARNUNG: Kochen mit Fett oder Öl auf einem
unbeaufsichtigten Kochfeld ist gefährlich und kann zu einem
Brand führen.
Versuchen Sie NIEMALS, ein Feuer mit Wasser zu löschen,
sondern schalten Sie das Gerät aus und decken Sie die
Flamme ab, z.B. mit einem Deckel oder einer Feuerlöschdecke.
VORSICHT: Das Gerät darf nicht durch ein externes
Schaltgerät, wie einer Zeitschaltuhr, mit Strom versorgt oder an
einen Schaltkreis angeschlossen werden, der vom einem
Programm regelmäßig ein- und ausgeschaltet wird.
VORSICHT: Der Kochvorgang muss überwacht werden. Ein
kurzer Kochvorgang muss kontinuierlich überwacht werden.
WARNUNG: Brandgefahr: Legen Sie keine Gegenstände auf
dem Kochfeld ab.
Legen Sie keine Metallgegenstände wie Messer, Gabeln, Löffel
oder Topfdeckel auf die Oberfläche des Kochfelds, da diese
heiß werden können.
Verwenden Sie ds Gerät nicht, bevor es in den Einbauschrank
gesetzt wird.
Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem Dampfstrahlreiniger.
Hat die Glaskeramik-/Glasoberfläche einen Sprung, schalten
Sie das Gerät aus und nehmen Sie es vom Stromnetz. Falls das
Gerät direkt mit dem Stromnetz verbunden ist und nicht
getrennt werden kann, nehmen Sie die Sicherung für den
Anschluss heraus, um die Stromversorgung zu unterbrechen.
Verständigen Sie in jedem Fall den autorisierten Kundendienst.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller,
seinem autorisierten Kundenservice oder einer gleichermaßen
qualifizierten Person ausgetauscht werden, um
Gefahrenquellen zu vermeiden.
WARNUNG: Verwenden Sie nur Schutzabdeckungen des
Herstellers des Kochgeräts, von ihm in der
23
Bedienungsanleitung als geeignete und empfohlene
Schutzabdeckungen oder die im Gerät enthaltene
Schutzabdeckung. Es besteht Unfallgefahr durch die
Verwendung ungeeigneter Schutzabdeckungen.
SICHERHEITSANWEISUNGEN
MONTAGE
WARNUNG! Die Montage des Geräts
darf nur von einer qualifizierten
Fachkraft durchgeführt werden.
WARNUNG! Verletzungsgefahr sowie
Risiko von Schäden am Gerät.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Entfernen Sie das gesamte
Verpackungsmaterial.
Montieren Sie ein beschädigtes Gerät nicht und
benutzen Sie es nicht.
Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.
Die Mindestabstände zu anderen Geräten und
Küchenmöbeln sind einzuhalten.
Seien Sie beim Umsetzen des Gerätes
vorsichtig, da es sehr schwer ist. Tragen Sie
stets Sicherheitshandschuhe und festes
Schuhwerk.
Dichten Sie die Ausschnittskanten mit einem
Dichtungsmittel ab, um ein Aufquellen durch
Feuchtigkeit zu verhindern.
Schützen Sie die Geräteunterseite vor Dampf
und Feuchtigkeit.
Installieren Sie das Gerät nicht direkt neben
einer Tür oder unter einem Fenster. So kann
heißes Kochgeschirr nicht herunterfallen, wenn
die Tür oder das Fenster geöffnet wird.
Wird das Gerät über Schubladen eingebaut,
achten Sie darauf, dass zwischen dem
Geräteboden und der oberen Schublade ein
ausreichender Abstand für die Luftzirkulation
vorhanden ist.
Der Boden des Geräts kann heiß werden.
Achten Sie darauf eine feuerfeste Trennplatte
aus Sperrholz, Küchenmöbelmaterial oder einem
anderen nicht entflammbaren Material unter dem
Gerät anzubringen, damit der Boden nicht
zugänglich ist.
Die Trennplatte muss den gesamten Bereich
unter dem Kochfeld abdecken.
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
WARNUNG! Brand- und
Stromschlaggefahr.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
24
Alle elektrischen Anschlüsse sind von einem
geprüften Elektriker vorzunehmen.
Das Gerät muss geerdet sein.
Vor der Durchführung jeglicher Arbeiten muss
das Gerät von der elektrischen
Stromversorgung getrennt werden.
Stellen Sie sicher, dass die Daten auf dem
Typenschild mit den elektrischen Nennwerten
der Netzspannung übereinstimmen.
Vergewissern Sie sich, dass das Gerät
ordnungsgemäß installiert ist. Lockere und
unsachgemäße Kabel oder Stecker (falls
vorhanden) können die Klemme überhitzen.
Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Kabel
für den elektrischen Netzanschluss verwenden.
Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht
lose hängt oder sich verheddert.
Sorgen Sie dafür, dass ein Berührungsschutz
installiert wird.
Verwenden Sie die Zugentlastung für das Kabel.
Stellen Sie beim elektrischen Anschluss des
Gerätes sicher, dass das Netzkabel oder ggf.
der Netzstecker nicht mit dem heißen Gerät
oder heißem Kochgeschirr in Berührung kommt.
Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen oder
Verlängerungskabel.
Achten Sie darauf, Netzstecker (falls vorhanden)
und Netzkabel nicht zu beschädigen. Wenden
Sie sich zum Austausch eines beschädigten
Netzkabels an unseren autorisierten
Kundendienst oder eine Elektrofachkraft.
Alle Teile, die gegen direktes Berühren
schützen, sowie die isolierten Teile müssen so
befestigt werden, dass sie nicht ohne Werkzeug
entfernt werden können.
Stecken Sie den Netzstecker erst nach
Abschluss der Montage in die Steckdose.
Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker nach
der Montage noch zugänglich ist.
Falls die Steckdose lose ist, schließen Sie den
Netzstecker nicht an.
•
•
•
Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie das
Gerät von der Stromversorgung trennen
möchten. Ziehen Sie stets am Netzstecker.
Verwenden Sie nur geeignete
Trenneinrichtungen: Überlastschalter,
Sicherungen (Schraubsicherungen müssen aus
dem Halter entfernt werden können),
Fehlerstromschutzschalter und Schütze.
Die elektrische Installation muss eine
Trenneinrichtung aufweisen, mit der Sie das
Gerät allpolig von der Stromversorgung trennen
können. Die Trenneinrichtung muss mit einer
Kontaktöffnungsbreite von mindestens 3 mm
ausgeführt sein.
GEBRAUCH
WARNUNG! Verletzungs-,
Verbrennungs- und
Stromschlaggefahr.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch das
gesamte Verpackungsmaterial, die Aufkleber
und Schutzfolie (falls vorhanden).
Dieses Gerät ist ausschließlich zur Verwendung
im Haushalt bestimmt.
Nehmen Sie keine technischen Änderungen am
Gerät vor.
Die Lüftungsöffnungen dürfen nicht abgedeckt
werden.
Lassen Sie das Gerät bei Betrieb nicht
unbeaufsichtigt.
Schalten Sie die Kochzonen nach jedem
Gebrauch aus.
Legen Sie kein Besteck und keine Topfdeckel
auf die Kochzonen. Anderenfalls werden sie
sehr heiß.
Bedienen Sie das Gerät nicht mit feuchten oder
nassen Händen oder wenn es mit Wasser in
Kontakt gekommen ist.
Benutzen Sie das Gerät nicht als Arbeits- oder
Abstellfläche.
Hat die Geräteoberfläche einen Sprung, trennen
Sie das Gerät umgehend von der
Spannungsversorgung. Dies dient zur
Vermeidung eines Stromschlags.
Wenn Sie Nahrungsmittel in heißes Öl geben,
kann dieses spritzen.
WARNUNG! Brand- und
Explosionsgefahr
•
•
Erhitzte Öle und Fette können brennbare
Dämpfe freisetzen. Halten Sie Flammen und
erhitzte Gegenstände beim Kochen mit Fetten
und Ölen von diesen fern.
Die von sehr heißem Öl freigesetzten Dämpfe
können eine Selbstzündung verursachen.
•
•
Bereits verwendetes Öl kann Lebensmittelreste
enthalten und schon bei niedrigeren
Temperaturen eher einen Brand verursachen als
frisches Öl.
Laden Sie keine entflammbaren Produkte oder
Gegenstände, die mit entflammbaren Produkten
benetzt sind, in das Gerät und stellen Sie solche
nicht in die Nähe oder auf das Gerät.
WARNUNG! Risiko von Schäden am
Gerät.
•
•
•
•
•
•
•
•
Stellen Sie kein heißes Kochgeschirr auf das
Bedienfeld.
Legen Sie keine heißen Topfdeckel auf die
Glasoberfläche des Kochfeldes.
Lassen Sie das Kochgeschirr nicht leerkochen.
Lassen Sie keine Gegenstände oder
Kochgeschirr auf das Gerät fallen. Die
Oberfläche könnte beschädigt werden.
Schalten Sie die Kochzonen niemals ein, wenn
sich kein Kochgeschirr darauf befindet, oder
wenn das Kochgeschirr leer ist.
Legen Sie keine Alufolie auf das Gerät.
Kochgeschirr aus Gusseisen, Aluminium oder
mit beschädigten Böden kann die Glas- bzw.
Glaskeramikoberfläche verkratzen. Heben Sie
das Kochgeschirr stets an, wenn Sie es auf der
Kochfläche umsetzen möchten.
Dieses Gerät ist nur zum Kochen bestimmt.
Jeder andere Gebrauch ist als
bestimmungsfremd anzusehen, zum Beispiel
das Beheizen eines Raums.
REINIGUNG UND PFLEGE
WARNUNG! Entfernen Sie nicht die
Tasten, Knöpfe oder Dichtungen vom
Bedienfeld. Wasser könnte in das
Gerät gelangen und es beschädigen.
•
•
•
•
•
Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, um eine
Verschlechterung des Oberflächenmaterials zu
verhindern.
Schalten Sie das Gerät vor dem Reinigen aus
und lassen Sie es abkühlen.
Trennen Sie das Gerät vor Wartungsarbeiten
von der Spannungsversorgung.
Reinigen Sie das Gerät nicht mit Wasserspray
oder Dampf.
Reinigen Sie das Geräts mit einem weichen,
feuchten Tuch. Verwenden Sie ausschließlich
Neutralreiniger. Benutzen Sie keine
Scheuermittel, scheuernde
Reinigungsschwämmchen, Lösungsmittel oder
Metallgegenstände.
25
SERVICE
• Wenden Sie sich zur Reparatur des Geräts an
den autorisierten Kundendienst.
• Verwenden Sie ausschließlich
Originalersatzteile.
ENTSORGUNG
•
•
•
Für Informationen zur ordnungsgemäßen
Entsorgung des Geräts wenden Sie sich an die
zuständige kommunale Behörde vor Ort.
Trennen Sie das Gerät von der
Stromversorgung.
Schneiden Sie das Netzkabel in der Nähe des
Geräts ab, und entsorgen Sie es.
WARNUNG! Verletzungs- und
Erstickungsgefahr.
MONTAGE
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
VOR DER MONTAGE
Notieren Sie vor der Montage des Kochfelds
folgende Daten, die Sie auf dem Typenschild
finden. Das Typenschild ist auf dem Boden des
Kochfelds angebracht.
MONTAGE
min.
500mm
min.
50mm
Seriennummer ............
EINBAU-KOCHFELDER
Einbau-Kochfelder dürfen nur nach dem Einbau in
normgerechte, passende Einbaumöbel und
Arbeitsplatten betrieben werden.
ANSCHLUSSKABEL
• Das Kochfeld wird mit einem Anschlusskabel
geliefert.
• Ersetzen Sie ein defektes Netzkabel durch den
Kabeltyp H05V2V2-F, der einer Temperatur von
mindestens 90 °C standhält. Wenden Sie sich
an den Kundendienst vor Ort.
min.
12
26
min.
28
min.
12 mm
min.
60 mm
GERÄTEBESCHREIBUNG
KOCHFELDANORDNUNG
1
1
145 mm
180 mm
210 mm
145 mm
1
1
2
KOCHZONEN-EINSTELLKNOPF
Symbol
1 Kochzone
2 Einstellknöpfe
Funktion
0
Stellung Aus
1-9
Kochstufen
RESTWÄRMEANZEIGE
WARNUNG!
Es besteht
Verbrennungsgefahr durch
Restwärme.
Die Anzeigen zeigen den Restwärmegrad der
Kochzonen an, die Sie gerade verwenden. Die
Anzeigen der benachbarten Kochzonen können
auch dann leuchten, wenn Sie sie nicht benutzen.
TÄGLICHER GEBRAUCH
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
KOCHSTUFE
Drehen Sie den Knopf zum Einstellen oder Ändern
der Kochstufe auf die richtige Kochstufe. Zum
Ausschalten drehen Sie den Knopf auf die AusPosition.
27
TIPPS UND HINWEISE
Kochgeschirr aus Stahlemaille oder
mit Aluminium- oder Kupferböden
kann Verfärbungen der
Glaskeramikoberfläche verursachen.
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
KOCHGESCHIRR
Der Boden des Kochgeschirrs sollte
so dick und flach wie möglich sein.
Stellen Sie sicher, dass die Topfböden
sauber sind, bevor Sie sie auf das
Kochfeld stellen.
Kochstufe
28
ANWENDUNGSBEISPIELE FÜR DAS GAREN
Verwendung:
Bei den Angaben in der folgenden
Tabelle handelt es sich um Richtwerte.
Dauer
(Min.)
Hinweise
1
Warmhalten von gegarten Speisen.
Nach
Bedarf
Legen Sie einen Deckel auf das
Kochgeschirr.
1-2
Sauce Hollandaise, Schmelzen
von: Butter, Schokolade, Gelatine.
5 - 25
Gelegentlich umrühren.
1-2
Stocken: Lockere Omeletts, gebackene Eier.
10 40
Mit Deckel garen.
2-3
Köcheln von Reis und Milchgerichten, Erhitzen von Fertiggerichten.
25 50
Mindestens doppelte Menge
Flüssigkeit zum Reis geben,
Milchgerichte nach der Hälfte
der Zeit umrühren.
3-4
Dünsten von Gemüse, Fisch,
Fleisch.
20 45
Einige Esslöffel Flüssigkeit zugeben.
4-5
Dampfgaren von Kartoffeln.
20 60
Max. ¼ l Wasser für 750 g Kartoffeln verwenden.
4-5
Kochen größerer Speisemengen,
Eintopfgerichte und Suppen.
60 150
Bis zu 3 l Flüssigkeit plus Zutaten.
6-7
Bei geringer Hitze anbraten:
Schnitzel, Cordon bleu, Kotelett,
Frikadellen, Bratwürste, Leber,
Mehlschwitze, Eier, Pfannkuchen,
Donuts.
Nach
Bedarf
Nach der Hälfte der Gardauer
wenden.
7-8
Braten bei starker Hitze: Rösti,
Lendenstücke, Steaks.
5 - 15
Nach der Hälfte der Gardauer
wenden.
9
Aufkochen von Wasser, Nudeln kochen, Anbraten von Fleisch (Gulasch, Schmorbraten), Frittieren von Pommes frites.
REINIGUNG UND PFLEGE
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
ALLGEMEINE INFORMATIONEN
• Reinigen Sie das Kochfeld nach jedem
Gebrauch.
• Verwenden Sie stets Kochgeschirr mit sauberen
Böden.
• Kratzer oder dunkle Flecken auf der Oberfläche
beeinträchtigen die Funktionsfähigkeit des
Kochfelds nicht.
• Verwenden Sie einen Spezialreiniger zur
Reinigung der Kochfeldoberfläche.
• Verwenden Sie einen speziellen
Reinigungsschaber für Glas.
REINIGEN DES KOCHFELDS
• Folgendes muss sofort entfernt werden:
Geschmolzener Kunststoff, Plastikfolie, Zucker
•
•
und zuckerhaltige Lebensmittel. Anderenfalls
können die Verschmutzungen das Kochfeld
beschädigen. Achten Sie darauf, dass sich
niemand Verbrennungen zuzieht. Den speziellen
Reinigungsschaber schräg zur Glasfläche
ansetzen und über die Oberfläche bewegen.
Folgendes kann nach ausreichender
Abkühlung des Kochfelds entfernt
werden: Kalk- und Wasserränder, Fettspritzer
und metallisch schimmernde Verfärbungen.
Reinigen Sie das Kochfeld mit einem feuchten
Tuch und nicht scheuernden Reinigungsmittel.
Wischen Sie das Kochfeld nach der Reinigung
mit einem weichen Tuch trocken.
Entfernen Sie metallisch schimmernde
Verfärbungen: Benutzen Sie für die Reinigung
der Glasoberfläche ein mit einer Lösung aus
Essig und Wasser angefeuchtetes Tuch.
FEHLERSUCHE
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
WAS TUN, WENN...
Störung
Das Kochfeld kann nicht eingeschaltet oder bedient werden.
Die Restwärmeanzeige funktioniert nicht.
Mögliche Ursache
Abhilfe
Das Kochfeld ist nicht oder
nicht ordnungsgemäß an die
Spannungsversorgung angeschlossen.
Prüfen Sie, ob das Kochfeld
ordnungsgemäß an die Spannungsversorgung angeschlossen ist. Nehmen Sie dazu den
Anschlussplan zu Hilfe.
Die Sicherung ist durchgebrannt.
Vergewissern Sie sich, dass
die Sicherung der Grund für
die Störung ist. Brennt die Sicherung wiederholt durch,
wenden Sie sich an eine zugelassene Elektrofachkraft.
Die Kochzone ist nicht heiß, da
sie nur kurze Zeit in Betrieb
war oder der Sensor ist beschädigt.
War die Kochzone lange genug eingeschaltet, um heiß zu
sein, wenden Sie sich an den
autorisierten Kundendienst.
29
WENN SIE DAS PROBLEM NICHT LÖSEN
KÖNNEN...
Wenn Sie das Problem nicht selbst lösen können,
wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen
autorisierten Kundendienst. Geben Sie die Daten,
die Sie auf dem Typenschild finden, an. Geben Sie
dabei den dreistelligen Buchstaben-Code für die
Glaskeramik (befindet sich in der Ecke der
Glasfläche) an.Vergewissern Sie sich, dass Sie das
Kochfeld korrekt bedient haben. Wenn Sie das
Gerät falsch bedient haben, fällt auch während der
Garantiezeit für die Reparatur durch einen
Techniker oder Händler eine Gebühr an. Die
Informationen zum Kundendienst und die
Garantiebedingungen finden Sie im Garantieheft.
TECHNISCHE DATEN
TYPENSCHILD
Modell ZHRN640K
Typ 60 PAD 52 AO
Produkt-Nummer (PNC) 949 492 408 00
220 - 240 V/400 V 2N 50 - 60 Hz
Made in Romania
6.5 kW
Ser. Nr. ..........
ZANUSSI
TECHNISCHE DATEN DER KOCHZONEN
Kochzone
Nennleistung (höchste Kochstufe)
[W]
Durchmesser der Kochzone [mm]
Vorne links
2300
210
Hinten links
1200
145
Vorne rechts
1200
145
Hinten rechts
1800
180
Verwenden Sie für optimale Kochergebnisse kein
Kochgeschirr, dessen Durchmesser größer als der
der Kochzone ist.
ENERGIEEFFIZIENZ
PRODUKTINFORMATIONEN GEMÄSS EU 66/2014, NUR GÜLTIG FÜR DEN EU-MARKT
Modellidentifikation
ZHRN640K
Kochfeldtyp
Einbau-Kochfeld
Anzahl der Kochzonen
4
Heiztechnologie
Kochzone mit
Strahlungsbeheizung
Durchmesser der kreisförmigen Kochzonen (Ø)
30
Vorne links
Hinten links
Vorne rechts
Hinten rechts
21,0 cm
14,5 cm
14,5 cm
18,0 cm
Energieverbrauch pro Kochzone (EC electric cooking)
Vorne links
Hinten links
Vorne rechts
Hinten rechts
185,8 Wh/kg
185,8 Wh/kg
185,8 Wh/kg
191,2 Wh/kg
Energieverbrauch des Kochfelds (EC electric hob)
187,2 Wh/kg
EN 60350-2 - Elektrische Kochgeräte für den
Hausgebrauch - Teil 2: Kochfelder - Verfahren zur
Messung der Gebrauchseigenschaften
•
ENERGIE SPAREN
Beachten Sie folgende Tipps, um beim täglichen
Kochen Energie zu sparen.
• Wenn Sie Wasser erwärmen, verwenden Sie
nur die benötigte Menge.
• Decken Sie Kochgeschirr, wenn möglich, mit
einem Deckel ab.
•
•
•
•
Stellen Sie Kochgeschirr auf die Kochzone,
bevor Sie sie einschalten.
Der Boden des Kochgeschirrs sollte denselben
Durchmesser wie die Kochzone haben.
Stellen Sie kleineres Kochgeschirr auf die
kleineren Kochzonen.
Stellen Sie das Kochgeschirr mittig auf die
Kochzone.
Nutzen Sie die Restwärme, um die Speisen
warm zu halten oder zu schmelzen.
UMWELTTIPPS
mit diesem Symbol nicht mit dem Hausmüll.
Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen
Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr
Gemeindeamt.
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
.
Entsorgen Sie die Verpackung in den
entsprechenden Recyclingbehältern. Recyceln Sie
zum Umwelt- und Gesundheitsschutz elektrische
und elektronische Geräte. Entsorgen Sie Geräte
31
*
867357331-A-392019
WWW.ZANUSSI.COM/SHOP
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising