Zanussi | ZHRN642K | User manual | ZANUSSI ZHRN642K Handleiding

ZANUSSI ZHRN642K Handleiding
User Manual
GETTING
STARTED?
EASY.
ZHRN642K
NL Gebruiksaanwijzing
Kookplaat
PT Manual de instruções
Placa
ES Manual de instrucciones
Placa de cocción
2
15
28
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en
gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk
voor verwondingen of schade die voortvloeit uit de onjuiste
installatie of het onjuiste gebruik. Bewaar de instructies altijd op
een veilige, toegankelijke plek voor toekomstig gebruik.
VEILIGHEID VAN KINDEREN EN KWETSBARE
MENSEN
•
•
•
•
•
•
•
•
2
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en
ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of
verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis,
indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen
over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
Kinderen tussen de 3 en 8 jaar oud en personen met zware en
complexe beperkingen dienen altijd uit de buurt van het
apparaat te worden gehouden, tenzij ze voortdurend onder
toezicht staan.
Kinderen jonger dan 3 jaar dienen, mits zij voortdurend onder
toezicht staan, bij het apparaat uit de buurt te worden
gehouden.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Houd alle verpakkingen uit de buurt van kinderen en verwijder
ze op gepaste wijze.
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als
het in werking is of afkoelt. Makkelijk toegankelijke onderdelen
kunnen heet worden tijdens gebruik.
Als het apparaat is voorzien van een kinderslot, dient dit te
worden geactiveerd.
Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en
onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat uitvoeren.
ALGEMENE VEILIGHEID
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
WAARSCHUWING: Het apparaat en de toegankelijke
onderdelen ervan worden heet tijdens gebruik. U dient te
voorkomen de verwarmingselementen aan te raken.
WAARSCHUWING: Onbewaakt koken op een fornuis met vet
of olie kan gevaarlijk zijn en tot brand leiden.
Probeer NOOIT om een brand te blussen met water. Schakel
het apparaat uit en bedek dan de vlam, bv. met een deksel of
een vuurdeken.
LET OP: Het apparaat mag niet van stroom worden voorzien
door een extern schakelapparaat, zoals een tijdklok, of
aangesloten worden op een circuit dat door het
elektriciteitsbedrijf regelmatig aan en uit wordt geschakeld.
LET OP: Het kookproces moet bewaakt worden. Een kort
kookproces moet voortdurend bewaakt worden.
WAARSCHUWING: Brandgevaar: Bewaar geen voorwerpen
op de kookplaten.
Metalen voorwerpen, zoals messen, vorken, lepels en deksels
mogen niet op de kookplaat worden geplaatst, aangezien ze
heet kunnen worden.
Gebruik het apparaat niet voordat u het in de ingebouwde
structuur installeert.
Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon te maken.
Als de glaskeramische / glazen oppervlakte gebarsten is,
schakel het apparaat dan uit en trek de stekker uit het
stopcontact. In het geval het apparaat direct op de stroom is
aangesloten met een aansluitdoos, verwijdert u de zekering om
het apparaat van de stroom te halen. Neem in beide gevallen
contact op met de erkende servicedienst.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant, een
erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze
vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.
WAARSCHUWING: Gebruik alleen kookplaatbeschermers die
door de fabrikant van het kookapparaat zijn ontworpen of door
de fabrikant van het apparaat in de gebruiksinstructies als
geschikt zijn aangegeven of kookplaatbeschermers die in het
3
apparaat zijn geïntegreerd. Het gebruik van ongeschikte
kookplaatbeschermers kan ongelukken veroorzaken.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
INSTALLATIE
WAARSCHUWING! Alleen een
erkende installatietechnicus mag het
apparaat installeren.
WAARSCHUWING! Gevaar voor
letsel of schade aan het apparaat.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.
Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
Houd de minimumafstand naar andere
apparaten en units in acht.
Pas altijd op bij verplaatsing van het apparaat,
want het is zwaar. Gebruik altijd
veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.
Dicht de oppervlakken af met kit om te
voorkomen dat ze gaan opzetten door vocht.
Bescherm de bodem van het apparaat tegen
stoom en vocht.
Installeer het apparaat niet naast een deur of
onder een raam. Dit voorkomt dat heet
kookgerei van het apparaat valt als de deur of
het raam wordt geopend.
Als het apparaat geïnstalleerd is boven lades
zorg er dan voor dat de ruimte tussen de
onderkant van het apparaat en de bovenste lade
voldoende is voor luchtcirculatie.
De onderkant van het apparaat kan heet
worden. Zorg ervoor dat u onder het apparaat
een scheidingspaneel installeert dat gemaakt is
van triplex, keukenkastmateriaal of ander nietbrandbaar materiaal om te voorkomen dat hij de
bodem raakt.
Het afscheidingspaneel moet het volledige
gebied onder de kookplaat bedekken.
AANSLUITING AAN HET ELEKTRICITEITSNET
WAARSCHUWING! Gevaar voor
brand en elektrische schokken.
•
•
•
4
Alle elektrische aansluitingen moeten door een
gediplomeerd elektromonteur worden gemaakt.
Dit apparaat moet worden aangesloten op een
geaard stopcontact.
Verzeker u ervan dat de stekker uit het
stopcontact is getrokken, voordat u welke
werkzaamheden dan ook uitvoert.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zorg ervoor dat de parameters op het
vermogensplaatje overeenkomen met
elektrische vermogen van de netstroom.
Zorg ervoor dat het apparaat correct is
geïnstalleerd. Losse en onjuiste stroomkabels of
stekkers (indien van toepassing) kunnen ervoor
zorgen dat de contactklem te heet wordt.
Gebruik de juiste stroomkabel.
Voorkom dat de stroomkabels verstrikt raken.
Zorg ervoor dat er een schokbescherming wordt
geïnstalleerd.
Gebruik het klem om spanning op het snoer te
voorkomen.
Zorg ervoor dat de stroomkabel of stekker
(indien van toepassing) het hete apparaat of
heet kookgerei niet aanraakt als u het apparaat
op de nabijgelegen contactdozen aansluit.
Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
Zorg dat u de hoofdstekker (indien van
toepassing) of kabel niet beschadigt. Neem
contact op met onze service-afdeling of een
elektromonteur om een beschadigde hoofdkabel
te vervangen.
De schokbescherming van delen onder stroom
en geïsoleerde delen moet op zo'n manier
worden bevestigd dat het niet zonder
gereedschap kan worden verplaatst.
Steek de stekker pas in het stopcontact als de
installatie is voltooid. Zorg ervoor dat het
netsnoer na installatie bereikbaar is.
Sluit de stroomstekker niet aan op een losse
stroomaansluiting.
Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los
te koppelen. Trek altijd aan de stekker.
Gebruik enkel correcte isolatievoorzieningen:
stroomonderbrekers, zekeringen
(schroefzekeringen moeten uit de houder
worden verwijderd), aardlekschakelaars en
contactgevers.
De elektrische installatie moet een
isolatieapparaat bevatten waardoor het apparaat
volledig van het lichtnet afgesloten kan worden.
Het isolatieapparaat moet een contactopening
hebben met een minimale breedte van 3 mm.
GEBRUIK
WAARSCHUWING! Gevaar voor
letsel, brandwonden of elektrische
schokken.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Verwijder voor gebruik (indien van toepassing)
de verpakking, labels en beschermfolie.
Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor
huishoudelijk gebruik.
De specificatie van dit apparaat niet wijzigen.
Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet
geblokkeerd zijn.
Laat het apparaat tijdens het gebruik niet
onbeheerd achter.
Zet de kookzone op "uit" na elk gebruik.
Leg geen bestek of pannendeksels op de
kookzones. Deze kunnen heet worden.
Bedien het apparaat niet met natte handen of
als het contact maakt met water.
Het apparaat mag niet worden gebruikt als
werkblad of aanrecht.
Sluit het apparaat direct af van de
stroomtoevoer als het oppervlak van het
apparaat gebroken is. Dit om elektrische
schokken te voorkomen.
Als u eten in de hete olie doet, kan het spatten.
WAARSCHUWING! Risico op brand
en explosie
•
•
•
•
Wanneer ze verwarmd worden, kunnen vetten
en oliën ontvlambare dampen afgeven. Houd
vlammen of verwarmde voorwerpen uit de buurt
van vet en olie als u hiermee kookt.
De dampen die hete olie afgeeft kunnen
spontane ontbranding veroorzaken.
Gebruikte olie die voedselresten bevat kan
brand veroorzaken bij een lagere temperatuur
dan olie die voor de eerste keer wordt gebruikt.
Plaats geen ontvlambare producten of items die
vochtig zijn door ontvlambare producten in, bij
of op het apparaat.
WAARSCHUWING! Risico op
schade aan het apparaat.
•
•
Zet geen heet kookgerei op het
bedieningspaneel.
Leg geen hete deksel op het glazen oppervlak
van de kookplaat.
•
•
•
•
•
•
Laat kookgerei niet droogkoken.
Laat geen voorwerpen of kookgerei op het
apparaat vallen. Het oppervlak kan beschadigen.
Activeer de kookzones niet met lege pannen of
zonder pannen erop.
Geen aluminiumfolie op het apparaat leggen.
Pannen van gietijzer, aluminium of met
beschadigde bodems kunnen krassen
veroorzaken in het glas / glaskeramiek. Til deze
voorwerpen altijd op als u ze moet verplaatsen
op het kookoppervlak.
Dit apparaat is uitsluitend bestemd om mee te
koken. Het mag niet worden gebruikt voor
andere doeleinden, zoals het verwarmen van
een kamer.
ONDERHOUD EN REINIGING
• Reinig het apparaat regelmatig om te
voorkomen dat het materiaal van het oppervlak
achteruitgaat.
• Schakel het apparaat uit en laat het afkoelen
voordat u het schoonmaakt.
• Trek voor onderhoudswerkzaamheden de
stekker uit het stopcontact.
• Gebruik geen waterstralen en stoom om het
apparaat te reinigen.
• Maak het apparaat schoon met een vochtige
zachte doek. Gebruik alleen neutrale
schoonmaakmiddelen. Gebruik geen
schuurmiddelen, schuursponsjes,
oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
SERVICE
• Neem contact op met de erkende servicedienst
voor reparatie van het apparaat.
• Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.
VERWIJDERING
WAARSCHUWING! Gevaar voor
letsel of verstikking.
•
•
•
Neem contact met uw plaatselijke overheid voor
informatie m.b.t. correcte afvalverwerking van
het apparaat.
Haal de stekker uit het stopcontact.
Snijd het netsnoer vlak bij het apparaat af en
gooi het weg.
MONTAGE
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
VOOR MONTAGE
Voordat u de kookplaat installeert, dient u de
onderstaande informatie van het typeplaatje te
5
noteren. Het typeplaatje bevindt zich onderop de
kookplaat.
Serienummer ...........................
min.
12 mm
INGEBOUWDE KOOKPLATEN
Inbouwkookplaten mogen alleen worden gebruikt
nadat zij ingebouwd zijn in geschikte inbouwunits of
werkbladen die aan de normen voldoen.
min.
60 mm
AANSLUITKABEL
• De kookplaat is voorzien van een aansluitsnoer.
• Voor het vervangen van een beschadigde
voedingskabel, gebruikt u het kabeltype:
H05V2V2-F dat een temperatuur van 90 °C of
hoger weerstaat. Neem contact op met een
klantenservice bij u in de buurt.
MONTAGE
BEVEILIGINGSDOOS
min.
500mm
min.
50mm
Als u een beveiligingsdoos (een additioneel
toebehoren) gebruikt, is de beschermingsvloer
onder het fornuis niet noodzakelijk. De
beveiligingsdoos is als toebehoren niet in elk land
verkrijgbaar. Neem contact op met uw plaatselijke
leverancier.
U kunt de beveiligingsdoos niet
gebruiken als u de kookplaat boven
een oven installeert.
min.
12
6
min.
28
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
INDELING KOOKPLAAT
1
1
145 mm
180 mm
120/210
mm
145 mm
1
1 Kookzone
2 Bedieningspaneel
1
2
BEDIENINGSPANEEL LAY-OUT
1
2
3
4
Gebruik de tiptoetsen om het apparaat te bedienen. De displays, indicatielampjes en geluiden tonen welke
functies worden gebruikt.
Tiptoets
Functie
Opmerking
1
AAN/UIT
De kookplaat in- en uitschakelen.
2
-
Het in- en uitschakelen van de buitenste ring.
Kookstanddisplay
De kookstand weergeven.
-
Het instellen van de kookstand.
3
4
/
7
KOOKSTANDDISPLAYS
Scherm
Beschrijving
De kookzone is uitgeschakeld.
-
De kookzone wordt gebruikt.
+ cijfer
Er is een storing.
Er is nog een kookzone heet (restwarmte).
Kinderbeveiligingsinrichting werkt.
Automatisch uitschakelen werkt.
RESTWARMTE-INDICATOR
WAARSCHUWING!
Er bestaat
verbrandingsgevaar door restwarmte.
gebruikt. De aanduidingen kunnen ook aangaan
voor de nabijgelegen kookzones, zelfs als u deze
niet gebruikt.
De aanduidingen tonen het niveau van de
restwarmte voor de kookzones die u momenteel
DAGELIJKS GEBRUIK
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
IN- OF UITSCHAKELEN
Raak
1 seconde aan om de kookplaat in– of uit
te schakelen.
AUTOMATISCH UITSCHAKELEN
De functie schakelt de kookplaat
automatisch uit als:
• alle kookzones zijn uitgeschakeld,
• u de kookstand niet instelt nadat u de kookplaat
hebt ingeschakeld,
• u iets hebt gemorst of iets langer dan 10
seconden op het bedieningspaneel hebt gelegd
(een pan, doek, etc.). Er klinkt een
geluidssignaal en de kookplaat wordt
uitgeschakeld. Verwijder het voorwerp of reinig
het bedieningspaneel.
• u een kookzone niet uitschakelt of de kookstand
aan en schakelt
verandert. Na een tijdje gaat
de kookplaat uit.
De verhouding tussen kookstand en de tijd
waarna de kookplaat uitschakelt:
8
Warmte-instelling
De kookplaat wordt
uitgeschakeld na
1-2
6 uur
3-4
5 uur
5
4 uur
6-9
1,5 uur
DE KOOKSTAND
aanraken om te verhogen.
aanraken om te
verlagen. Raak
en
tegelijkertijd aan om de
kookzone uit te schakelen.
IN- EN UITSCHAKELEN VAN DE BUITENSTE
RINGEN
Het verwarmingsvlak kan worden aangepast aan de
grootte van de pannen.
Tiptoets gebruiken:
Om de buitenste ring in te schakelen: raak de
tiptoets aan. Het controlelampje gaat branden.
Om de buitenste ring uit te schakelen: raak de
tiptoets aan tot het indicatielampje uit gaat.
de twee voorste kookzones tegelijkertijd gedurende
KINDERBEVEILIGINGSINRICHTING
Deze functie voorkomt dat de kookplaat onbedoeld
wordt gebruikt.
Om de functie te starten: activeer de kookplaat
.
kookplaat uit met
Om de functie voor slechts één kooksessie
. Stel geen warmteinstelling in. Raak
van
met
de twee voorste kookzones tegelijkertijd gedurende
4 seconden aan.
gaat branden. Schakel de
kookplaat uit met
.
Om de functie te stoppen: activeer de kookplaat
met
. Stel geen warmteinstelling in. Raak
4 seconden aan.
gaat branden. Schakel de
op te schorten: activeer de kookplaat met
.
gaat branden. Raak
van de twee voorste
kookzones tegelijkertijd gedurende 4 seconden
aan. Stel de kookstand in binnen 10
seconden. U kunt de kookplaat bedienen. Als u de
kookplaat uitschakelt met
weer in werking.
, treedt de functie
van
AANWIJZINGEN EN TIPS
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
Kookgerei gemaakt van geëmailleerd
staal of met aluminium of koperen
bodems, kunnen tot verkleuringen
leiden van de glazen keramische
kookplaat.
KOOKGEREI
De bodem van het kookgerei moet zo
dik en vlak mogelijk zijn.
Zorg ervoor dat bodems schoon en
droog zijn voordat ze op de kookplaat
worden gezet.
Warmte-instelling
VOORBEELDEN VAN KOOKTOEPASSINGEN
De gegevens in de volgende tabel
dienen slechts als richtlijn.
Gebruik om:
Tijd (min)
Tips
1
Bereide gerechten warmhouden.
zoals
nodig
Een deksel op het kookgerei
doen.
1-2
Hollandaisesaus, smelten: boter,
chocolade, gelatine.
5 - 25
Van tijd tot tijd mengen.
1-2
Stollen: luchtige omeletten, gebakken eieren.
10 40
Met deksel bereiden.
2-3
Zachtjes aan de kook brengen
van rijst en gerechten op melkbasis, reeds bereide gerechten opwarmen.
25 50
Voeg minimaal twee keer zo veel
vocht toe als rijst en roer gerechten op melkbasis halverwege de
procedure door.
3-4
Stomen van groenten, vis en
vlees.
20 45
Voeg een paar eetlepels vocht
toe.
4-5
Aardappelen stomen.
20 60
Gebruik max. ¼ l water voor 750
g aardappelen.
9
Warmte-instelling
Gebruik om:
Tijd (min)
Tips
4-5
Bereiden van grotere hoeveelheden voedsel, stoofschotels en
soepen.
60 150
Tot 3 l vloeistof plus ingrediënten.
6-7
Lichtjes braden: kalfsoester, cordon bleu van kalfsvlees, koteletten, rissoles, worstjes, lever, roux,
eieren, pannenkoeken, donuts.
zoals
nodig
Halverwege de bereidingstijd
omdraaien.
7-8
Door-en-door gebraden, opgebakken aardappelen, lendenbiefstukken, steaks.
5 - 15
Halverwege de bereidingstijd
omdraaien.
9
Aan de kook brengen van water, pasta koken, aanbraden van vlees (goulash, stoofvlees), frituren van friet.
ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
ALGEMENE INFORMATIE
• Maak de kookplaat na ieder gebruik schoon.
• Gebruik altijd kookgerei met een schone
bodem.
• Krassen of donkere vlekken op de oppervlakte
hebben geen invloed op de werking van de
kookplaat.
• Gebruik een specifiek schoonmaakmiddel voor
het oppervlak van de kookplaat.
• Gebruik een speciale schraper voor de glazen
plaat.
DE KOOKPLAAT SCHOONMAKEN
• Verwijder direct: gesmolten kunststof, plastic
folie, suiker en suikerhoudend voedsel, anders
PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
10
•
•
kan dit schade aan de kookplaat veroorzaken.
Doe voorzichtig om brandwonden te voorkomen.
Gebruik de speciale schraper op de glazen
plaat en verwijder resten door het blad over het
oppervlak te schuiven.
Verwijder nadat de kookplaat voldoende
is afgekoeld: kalk- en waterkringen, vetspatten
en metaalachtig glanzende verkleuringen. Reinig
de kookplaat met een vochtige doek en een
beetje niet-schurend reinigingsmiddel. Droog de
kookplaat na reiniging af met een zachte doek.
Verkleuring glanzende metalen
verwijderen: reinig het glazen oppervlak met
een doek en een oplossing van water met azijn.
WAT MOET U DOEN ALS...
Storing
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De kookplaat is niet aangesloten op een stopcontact of is
niet goed geïnstalleerd.
Controleer of de kookplaat
goed is aangesloten op het
lichtnet. Raadpleeg het aansluitdiagram.
De zekering is doorgeslagen.
Ga na of de zekering de oorzaak van de storing is. Als de
zekeringen keer op keer doorslaan, neemt u contact op met
een erkende installateur.
Stel gedurende 10 seconden
geen kookstand in.
Schakel de kookplaat opnieuw
in en stel de kookstand binnen
10 seconden in.
U hebt 2 of meer sensorvelden
tegelijk aangeraakt.
Raak slechts één tiptoets tegelijk aan.
Er ligt water of er zitten vetspatten op het bedieningspaneel.
Reinig het bedieningspaneel.
Er klinkt een geluidssignaal en
de kookplaat wordt uitgeschakeld.
Er klinkt een geluidssignaal als
de kookplaat wordt uitgeschakeld.
U hebt een of meer tiptoetsen
afgedekt.
Verwijder het voorwerp van de
tiptoetsen.
De kookplaat schakelt uit.
U hebt iets op sensorveld
gezet.
Verwijder het object van de
tiptoets.
De restwarmte-indicator gaat
niet aan.
De zone is niet heet, omdat hij
slechts kortstondig is bediend
of de sensor beschadigd is.
Als de kookzone lang genoeg
in werking is geweest om heet
te zijn, neemt u contact op met
de klantenservice.
U kunt de kookplaat niet inschakelen of bedienen.
U kunt de buitenste ring niet
inschakelen.
Er is een donker deel op
de meervoudige zone.
De sensorvelden worden
warm.
gaat branden.
Activeer eerste de binnenste
ring door de kookstand te wijzigen.
Het is normaal dat er een donker deel is op de meervoudige
zone.
Het kookgerei is te groot of
staat te dicht bij het bedieningspaneel.
Plaats groter kookgerei op de
achterste kookzones indien nodig.
Kinderbeveiligingsinrichting
werkt.
Raadpleeg "Dagelijks gebruik".
11
Storing
Mogelijke oorzaak
en een getal gaat branden.
Er heeft zich een fout in de
kookplaat voorgedaan.
Oplossing
Schakel de kookplaat uit en na
30 seconden weer in. Wanneer
weer verschijnt, trekt u
de stekker van de kookplaat uit
het stopcontact. Steek de
stekker van de kookplaat er na
30 seconden weer in. Als het
probleem zich blijft voordoen,
neem dan contact op met een
erkend servicecentrum.
U kunt een constant piepgeluid
horen.
gaat branden.
De elektrische aansluiting is
onjuist.
Trek de stekker van de kookplaat uit het stopcontact. Laat
de installatie controleren door
een erkende elektricien.
De tweede fase van de
stroomtoevoer ontbreekt.
Controleer of de kookplaat
goed is aangesloten op het
lichtnet. Verwijder de zekering,
wacht een minuut, en plaats de
zekering weer terug.
ALS U HET PROBLEEM NIET KUNT
OPLOSSEN...
Als u niet zelf het probleem kunt verhelpen, neem
dan contact op met uw verkoper of de
serviceafdeling. Zie voor deze gegevens het
typeplaatje. Geef ook de driecijferige code voor het
glaskeramiek (bevindt zich op de hoek van het
glazen oppervlak) en de foutmelding die wordt
weergegeven. Verzeker u ervan dat u de kookplaat
correct gebruikt heeft. Bij onjuist gebruik van het
apparaat wordt het bezoek van de
onderhoudstechnicus van de klantenservice of de
vakhandelaar in rekening gebracht, zelfs tijdens de
garantieperiode. De instructies over het service
center en de garantiebepalingen vindt u in het
garantieboekje.
TECHNISCHE GEGEVENS
TYPEPLAATJE
Model ZHRN642K
Type 60 HAD 03 AO
PNC 949 492 407 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Gemaakt in Roemenië
6.4 kW
Ser.Nr. .................
ZANUSSI
SPECIFICATIE KOOKZONES
Kookzone
Linksvoor
12
Nominaal vermogen (max warmte-instelling) [W]
750 / 2200
Diameter van de kookzone [mm]
120 / 210
Kookzone
Nominaal vermogen (max warmte-instelling) [W]
Diameter van de kookzone [mm]
Linksachter
1200
145
Rechtsvoor
1200
145
Rechtsachter
1800
180
Gebruik voor optimale kookresultaten kookgerei dat
niet groter is dan de diameter van de kookzone.
ENERGIEZUINIGHEID
PRODUCTINFORMATIE VOLGENS EU 66/2014 ALLEEN GELDIG VOOR EU-MARKT
Modelidentificatie
ZHRN642K
Type kookplaat
Ingebouwde kookplaat
Aantal kookzones
4
Verwarmingstechnologie
Stralingswarmte
Diameter ronde kookzones
(Ø)
Linksvoor
Linksachter
Rechtsvoor
Rechtsachter
21,0 cm
14,5 cm
14,5 cm
18,0 cm
Energieverbruik per kookzone
(EC electric cooking)
Linksvoor
Linksachter
Rechtsvoor
Rechtsachter
200,1 Wh / kg
188,0 Wh / kg
188,0 Wh / kg
191,6 Wh / kg
Energieverbruik van de kookplaat (EC electric hob)
191,9 Wh / kg
EN 60350-2 - Huishoudelijke elektrische
kookapparaten - deel 2: Kookplaten - Methodes
voor het meten van de prestatie
•
ENERGIEBESPARING
U kunt elke dag energie besparen tijdens het koken
door de onderstaande tips te volgen.
• Warm alleen de hoeveelheid water op die u
nodig heeft.
• Doe indien mogelijk altijd een deksel op de pan.
•
•
•
•
Zet uw kookgerei op de kookzone voordat u
deze activeert.
De bodem van het kookgerei moet dezelfde
afmeting hebben als de kookzone.
Zet kleiner kookgerei op kleinere kookzones.
Plaats het kookgerei precies in het midden van
de kookzone.
Gebruik de restwarmte om het eten warm te
houden of te smelten.
MILIEUBESCHERMING
Recycleer de materialen met het symbool
. Gooi
de verpakking in een geschikte afvalcontainer om
het te recycleren. Bescherm het milieu en de
volksgezondheid en recycleer op een correcte
manier het afval van elektrische en elektronische
apparaten. Gooi apparaten gemarkeerd met het
symbool
niet weg met het huishoudelijk afval.
13
Breng het product naar het milieustation bij u in de
buurt of neem contact op met de gemeente.
14
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA
Leia atentamente as instruções fornecidas antes de instalar e
utilizar o aparelho. O fabricante não poderá ser responsabilizado
por ferimentos ou danos resultantes de instalação incorreta ou
utilização incorreta. Guarde sempre as instruções num sítio
seguro e acessível para consultar no futuro.
SEGURANÇA PARA CRIANÇAS E PESSOAS
VULNERÁVEIS
•
•
•
•
•
•
•
•
Este aparelho pode ser utilizado por crianças de 8 ou mais
anos de idade e por pessoas com capacidades físicas,
sensoriais ou mentais reduzidas ou com pouca experiência e
conhecimento se tiverem recebido supervisão ou instruções
relativas à utilização do aparelho de forma segura e
compreenderem os perigos envolvidos.
As crianças com idade entre 3 e 8 anos e as pessoas
portadoras de incapacidade profunda e complexa devem ser
mantidas afastadas do aparelho ou constantemente vigiadas.
As crianças com menos de 3 anos de idade devem ser
mantidas afastadas do aparelho ou constantemente vigiadas.
Não permita que as crianças brinquem com o aparelho.
Mantenha todos os materiais de embalagem fora do alcance
das crianças e elimine-os de forma apropriada.
Mantenha as crianças e os animais domésticos afastados do
aparelho quando este estiver a funcionar ou a arrefecer. As
partes acessíveis poderão ficar quentes durante a utilização.
Se o aparelho tiver um dispositivo de segurança para crianças,
esse dispositivo deve ser ativado.
A limpeza e a manutenção básica do aparelho não devem ser
efetuadas por crianças sem supervisão.
SEGURANÇA GERAL
•
AVISO: O aparelho e as partes acessíveis ficam quentes
durante a utilização. Deve ter cuidado para evitar tocar nas
resistências de aquecimento.
15
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
16
AVISO: Deixar cozinhados com gorduras ou óleos na placa
sem vigilância pode ser perigoso e resultar em incêndio.
NUNCA tente extinguir um incêndio com água. Em vez disso,
desligue o aparelho e cubra as chamas, por exemplo, com uma
tampa de tacho ou uma manta de incêndio.
ATENÇÃO: O aparelho não pode ser alimentado através de
algum dispositivo de comutação externo, como um
temporizador, nem pode ser ligado a um circuito que seja
ligado e desligado regularmente pelo fornecedor de
eletricidade.
ATENÇÃO: O processo de cozedura tem de ser
supervisionado. Um processo de cozedura de curta duração
tem de ser supervisionado continuamente.
AVISO: Perigo de incêndio: Não coloque objetos sobre as
zonas de aquecimento.
Os objetos metálicos como facas, garfos, colheres e tampas de
tacho não devem ser colocados na superfície da placa porque
podem ficar quentes.
Não utilize o aparelho antes de o instalar na estrutura de
encastre.
Não utilize uma máquina de limpar a vapor para limpar o
aparelho.
Se a superfície de vitrocerâmica/vidro apresentar alguma fenda,
desative o aparelho e desligue a ficha da tomada elétrica. Se o
aparelho estiver ligado à rede elétrica diretamente numa caixa
de derivação, desligue o disjuntor no quadro elétrico para
desligar o aparelho da alimentação elétrica. Em todo o caso,
contacte o Centro de Assistência Técnica Autorizado.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser
substituído pelo fabricante, por um agente de assistência
autorizado ou por uma pessoa igualmente qualificada, para
evitar perigos.
AVISO: Utilize apenas proteções de placa que tenham sido
concebidas pelo fabricante do aparelho de cozinhar ou
recomendadas pelo fabricante do aparelho nas instruções de
utilização, bem como as proteções de placa já incorporadas no
aparelho caso existam. A utilização de proteções impróprias
pode causar acidentes.
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
INSTALAÇÃO
AVISO! A instalação deste aparelho
tem de ser efetuada por uma pessoa
qualificada.
AVISO! Risco de ferimentos ou danos
no aparelho.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Remova toda a embalagem.
Não instale nem utilize o aparelho se ele estiver
danificado.
Siga as instruções de instalação fornecidas
com o aparelho.
Respeite as distâncias mínimas relativamente a
outros aparelhos e móveis de cozinha.
Tenha sempre cuidado quando deslocar o
aparelho porque ele é pesado. Utilize sempre
luvas e calçado de proteção.
Vede as superfícies cortadas com um vedante
para impedir que a humidade cause dilatações.
Proteja a parte inferior do aparelho contra o
vapor e a humidade.
Não instale o aparelho ao lado de uma porta ou
debaixo de uma janela. Isso evita que a abertura
de portas ou janelas faça cair algum tacho
quente do aparelho.
Se o aparelho for instalado por cima de gavetas,
certifique-se de que o espaço entre o fundo do
aparelho e a gaveta superior é suficiente para
permitir a circulação de ar.
A parte inferior do aparelho pode ficar quente. É
necessário instalar um painel de separação feito
de contraplacado, material de armário de
cozinha ou outro material não inflamável debaixo
do aparelho para evitar o acesso à parte inferior.
O painel de separação tem de cobrir totalmente
a área por baixo da placa.
LIGAÇÃO ELÉCTRICA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AVISO! Risco de incêndio e choque
elétrico.
•
•
•
Todas as ligações elétricas devem ser
efetuadas por um eletricista qualificado.
O aparelho tem de ficar ligado à terra.
Antes de efectuar qualquer operação de
manutenção, certifique-se de que o aparelho
está desligado da corrente eléctrica.
•
Certifique-se de que os parâmetros indicados
na placa de características são compatíveis
com a alimentação elétrica.
Certifique-se de que o aparelho é instalado
correctamente. Ligações de cabo de
alimentação e ficha (se aplicável) soltas ou
incorrectas podem provocar o
sobreaquecimento dos terminais.
Utilize um cabo de alimentação eléctrica
adequado.
Não permita que o cabo de alimentação fique
enredado.
Certifique-se de que a protecção contra
choque é instalada.
Utilize a abraçadeira de fixação para libertar
tensão do cabo.
Não permita que o cabo e a ficha de
alimentação (se aplicável) entrem em contacto
com partes quentes do aparelho ou com algum
tacho quente quando ligar o aparelho a uma
tomada próxima.
Não utilize adaptadores com várias tomadas,
nem cabos de extensão.
Certifique-se de que não causa danos na ficha
(se aplicável) e no cabo de alimentação.
Contacte um Centro de Assistência Técnica
Autorizado ou um electricista para substituir o
cabo de alimentação se estiver danificado.
As proteções contra choques elétricos das
peças isoladas e não isoladas devem estar fixas
de modo a não poderem ser retiradas sem
ferramentas.
Ligue a ficha à tomada elétrica apenas no final
da instalação. Certifique-se de que a ficha fica
acessível após a instalação.
Se a tomada elétrica estiver solta, não ligue a
ficha.
Não puxe o cabo de alimentação para desligar o
aparelho. Puxe sempre a ficha de alimentação.
Utilize apenas dispositivos de isolamento
corretos: disjuntores de proteção, fusíveis (os
fusíveis de rosca devem ser retirados do
suporte), diferenciais e contactores.
A instalação elétrica deve possuir um
dispositivo de isolamento que lhe permita
desligar o aparelho da corrente elétrica em
todos os polos. O dispositivo de isolamento
deve ter uma abertura de contacto com uma
largura mínima de 3 mm.
17
UTILIZAÇÃO
AVISO! Risco de ferimentos,
queimaduras e choque elétrico.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Retire todo o material de embalagem, etiquetas
e película protetora (se aplicável) antes da
primeira utilização.
Este aparelho destina-se apenas a uso
doméstico.
Não altere as especificações deste aparelho.
Certifique-se de que as aberturas de ventilação
não ficam obstruídas.
Não deixe o aparelho a funcionar sem vigilância.
Desligue a zona de aquecimento após cada
utilização.
Não coloque talheres ou tampas de panelas
sobre as zonas de aquecimento. Podem ficar
quentes.
Não utilize o aparelho com as mãos húmidas ou
se ele estiver em contacto com água.
Não utilize o aparelho como superfície de
trabalho ou armazenamento.
Se a superfície do aparelho apresentar fendas,
desligue-o imediatamente da corrente elétrica.
Isso evitará choques elétricos.
Quando coloca alimentos em óleo quente, o
óleo pode salpicar.
AVISO! Risco de incêndio e explosão
•
•
•
•
As gorduras e os óleos podem libertar vapores
inflamáveis quando aquecidos. Mantenha as
chamas e os objetos quentes afastados das
gorduras e dos óleos quando cozinhar com este
tipo de produtos.
Os vapores libertados pelo óleo muito quente
podem causar combustão espontânea.
O óleo usado, que pode conter restos de
alimentos, pode inflamar a uma temperatura
inferior à de um óleo em primeira utilização.
Não coloque produtos inflamáveis, ou objetos
molhados com produtos inflamáveis, no interior,
perto ou em cima do aparelho.
AVISO! Risco de danos no aparelho.
•
Não coloque nenhum tacho quente sobre o
painel de comandos.
INSTALAÇÃO
AVISO! Consulte os capítulos
relativos à segurança.
18
•
•
•
•
•
•
•
Não coloque uma tampa de panela quente na
superfície de vidro da placa.
Não deixe que os tachos fervam até ficarem
sem água.
Tenha cuidado e não permita que algum objeto
ou tacho caia sobre o aparelho. A superfície
pode ficar danificada.
Não ative zonas de aquecimento com um tacho
vazio ou sem tacho.
Não coloque folha de alumínio no aparelho.
Os tachos de ferro fundido ou alumínio ou que
tenham a base danificada podem riscar o vidro
ou a vitrocerâmica. Levante sempre estes
objetos quando precisar de os deslocar sobre a
placa.
Este aparelho serve apenas para cozinhar. Não
pode ser usado para outras funções como, por
exemplo, aquecimento de divisões.
MANUTENÇÃO E LIMPEZA
• Limpe o aparelho com regularidade para evitar
que o material da superfície se deteriore.
• Desligue o aparelho e deixe-o arrefecer antes
de o limpar.
• Desligue o aparelho da tomada eléctrica antes
de qualquer manutenção.
• Não utilize jatos de água ou vapor para limpar o
aparelho.
• Limpe o aparelho com um pano macio e
húmido. Utilize apenas detergentes neutros.
Não utilize produtos abrasivos, esfregões,
solventes ou objetos metálicos.
ASSISTÊNCIA
• Contacte um Centro de Assistência Técnica
Autorizado se for necessário reparar o aparelho.
• Utilize apenas peças de substituição originais.
ELIMINAÇÃO
AVISO! Risco de ferimentos ou
asfixia.
•
•
•
Contacte a sua autoridade municipal para saber
como eliminar o aparelho correctamente.
Desligue o aparelho da alimentação eléctrica.
Corte o cabo de alimentação eléctrica do
aparelho e elimine-o.
ANTES DA INSTALAÇÃO
Antes de instalar a placa, anote aqui as seguintes
informações que pode ver na placa de
características. A placa de características
encontra-se na parte inferior da placa.
Número de série ...........................
PLACAS ENCASTRADAS
Utilize as placas de encastrar apenas após a sua
montagem em móveis de encastre ou superfícies
de trabalho que cumpram as normas aplicáveis.
CABO DE LIGAÇÃO
• A placa é fornecida com um cabo de ligação.
• Para substituir o cabo de alimentação se estiver
danificado, utilize um cabo do tipo: H05V2V2-F
que suporta temperaturas de 90 °C ou
superiores. Contacte um Centro de Assistência
Técnica local.
min.
12
min.
28
MONTAGEM
min.
12 mm
min.
60 mm
min.
500mm
min.
50mm
19
CAIXA DE PROTECÇÃO
Se utilizar uma caixa de protecção (acessório
adicional), o piso protector directamente por baixo
da placa não é necessário. A caixa de protecção
acessória pode não estar disponível em alguns
países. Contacte o seu fornecedor local.
Não pode utilizar a caixa de protecção
se instalar a placa por cima de um
forno.
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
DISPOSIÇÃO DA PLACA
1
1
145 mm
180 mm
120/210
mm
145 mm
1
1 Zona de aquecimento
2 Painel de comandos
1
2
DISPOSIÇÃO DO PAINEL DE COMANDOS
1
2
3
4
Utilize os campos do sensor para controlar o aparelho. Os visores, indicadores e sons indicam as funções
que estão em funcionamento.
20
Campo
do sensor
Função
Comentário
1
ON/OFF
Para activar e desactivar a placa.
2
-
Para activar e desactivar o circuito exterior.
Indicador do grau de cozedura
Para indicar o grau de cozedura.
-
Para seleccionar o grau de cozedura.
-
3
/
4
INDICADORES DE GRAU DE AQUECIMENTO
Visor
Do ciclo
A zona de confeção está desativada.
-
A zona de confeção está ativada.
+ dígito
Existe uma anomalia.
Uma zona de confeção ainda está quente (calor residual).
Bloqueio de segurança para crianças funciona.
Desconexão Automática ativo.
INDICADOR DE CALOR RESIDUAL
AVISO!
O calor residual pode
provocar queimaduras.
Os indicadores das zonas de confeção adjacentes
também podem acender-se, mesmo que não as
esteja a usar.
Os indicadores mostram o nível do calor residual
das zonas de confeção que está atualmente a usar.
UTILIZAÇÃO DIÁRIA
AVISO! Consulte os capítulos
relativos à segurança.
ACTIVAR E DESACTIVAR
Toque em
durante 1 segundo para activar ou
desactivar a placa.
DESCONEXÃO AUTOMÁTICA
A função desactiva automaticamente a placa
nas seguintes situações:
• Quando todas as zonas de cozedura estão
desactivadas,
• Quando, após a activação da placa, não é
definido qualquer grau de cozedura,
• Quando ocorrer um derrame ou quando for
colocado algum objecto sobre o painel de
comandos durante mais de 10 segundos
21
•
(tacho, pano, etc.). É emitido um sinal sonoro e
a placa desativa-se. Retire o objecto ou limpe o
painel de comandos.
Quando não desactiva uma zona de cozedura
nem altera o grau de cozedura. Após algum
tempo, a indicação
acende-se e a placa
desactiva-se.
Relação entre o grau de cozedura e o tempo
ao fim do qual a placa se desactiva:
Grau de confeção
A placa desactiva-se
após
Utilizar o campo do sensor:
Para activar o circuito exterior: toque no
campo do sensor. O indicador acende.
Para desactivar o circuito exterior: toque no
campo do sensor até que o indicador se apague.
BLOQUEIO DE SEGURANÇA PARA
CRIANÇAS
Esta função evita o acionamento acidental da
placa.
Para iniciar a função: ative a placa com
. Não
defina nenhum grau de aquecimento. Toque em
das duas zonas de cozedura dianteiras durante 4
1-2
6 horas
3-4
5 horas
5
4 horas
Para parar a função: ative a placa com
6-9
1.5 horas
defina nenhum grau de aquecimento. Toque em
das duas zonas de cozedura dianteiras durante 4
GRAU DE COZEDURA
Toque em
para aumentar o grau de cozedura.
Toque em
para diminuir o grau de cozedura.
Toque em
e
simultaneamente para
desactivar a zona de cozedura.
ACTIVAR E DESACTIVAR OS CIRCUITOS
EXTERIORES
É possível ajustar a superfície de cozedura à
dimensão do tacho.
segundos.
acende-se. Desactive a placa com
.
segundos.
. Não
acende-se. Desative a placa com
.
Para suspender a função para apenas uma
sessão de zona de cozedura: ative a placa com
.
acende-se. Toque em
das duas zonas
de cozedura dianteiras durante 4 segundos.
Defina o grau de aquecimento em menos de
10 segundos. Pode utilizar a placa. Quando
desativar a placa com
ativa.
, a função fica novamente
SUGESTÕES E DICAS
AVISO! Consulte os capítulos
relativos à segurança.
TACHOS E PANELAS
A base do tacho ou panela deve ser o
mais espessa e plana possível.
Certifique-se de que as bases dos
tachos estão bem limpas e secas
antes de colocar os tachos na placa.
22
Os tachos feitos de aço esmaltado ou
que tenham fundos de alumínio ou
cobre poderão causar alterações de
cor na superfície de vitrocerâmica.
EXEMPLOS DE MODOS DE COZINHAR
Os dados da tabela servem apenas
como referência.
Grau de confeção
Tempo
(min.)
Utilize para:
Sugestões
1
Manter os alimentos cozinhados
quentes.
conforme necessário
Coloque uma tampa no tacho.
1-2
Molho holandês, derreter: manteiga, chocolate, gelatina.
5 - 25
Misture regularmente.
1-2
Solidificar: omeletas fofas, ovos
cozidos.
10 40
Cozer com a tampa.
2-3
Cozer arroz e pratos à base de
leite em lume brando, aquecer refeições pré-cozinhadas.
25 50
Adicione, no mínimo, duas partes
de líquido para uma parte de arroz e mexa os pratos à base de
leite a meio do processo.
3-4
Cozer legumes, peixe e carne a
vapor.
20 45
Adicione um par de colheres de
sopa de líquido.
4-5
Cozer batatas a vapor.
20 60
Utilize, no máximo, ¼ l de água
para 750 g de batatas.
4-5
Cozer grandes quantidades de
alimentos, guisados e sopas.
60 150
Até 3 l de líquido mais os ingredientes.
6-7
Fritura ligeira: escalopes, cordon
bleu de vitela, costeletas, rissóis,
salsichas, fígado, roux, ovos, panquecas, sonhos.
conforme necessário
Vire a meio do tempo.
7-8
Fritura intensa, batatas fritas, bifes do lombo, costeletas.
5 - 15
Vire a meio do tempo.
9
Ferver água, cozer massa, estufar carne (goulash, jardineira), batatas bem fritas.
MANUTENÇÃO E LIMPEZA
AVISO! Consulte os capítulos
relativos à segurança.
INFORMAÇÕES GERAIS
• Limpe a placa após cada utilização.
• Utilize apenas tachos que tenham a base limpa.
• Riscos ou manchas escuras na superfície não
afetam o funcionamento da placa.
• Utilize um produto de limpeza especial
adequado para a superfície da placa.
• Utilize um raspador especial para limpar o vidro.
LIMPEZA DA PLACA
• Remover imediatamente: plástico derretido,
película de plástico, açúcar e alimentos com
•
•
açúcar; caso contrário, a sujidade pode
provocar danos na placa. Tenha cuidado para
evitar queimaduras. Utilize um raspador especial
para placas sobre a superfície de vidro em
ângulo agudo e desloque a lâmina sobre a
superfície.
Remover quando a placa tiver arrefecido o
suficiente: manchas de calcário, água ou
gordura e descolorações nas partes metálicas
brilhantes. Limpe a placa com um pano húmido
e um detergente não abrasivo. Após a limpeza,
seque a placa com um pano macio.
Remover a descoloração metálica
brilhante: utilize uma solução de água com
vinagre e limpe a superfície de vidro com um
pano.
23
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
AVISO! Consulte os capítulos
relativos à segurança.
O QUE FAZER SE...
Problema
Não consegue ativar ou utilizar
a placa.
Causa possível
A placa não está ligada à corrente elétrica ou não está ligada corretamente.
Verifique se a placa está ligada
corretamente à corrente elétrica. Consulte o diagrama de ligações.
O disjuntor está desligado.
Certifique-se de que o disjuntor é a causa da anomalia. Se
o disjuntor disparar diversas
vezes, contacte um eletricista
qualificado.
Não configure a definição de
calor durante 10 segundos.
Ative novamente a placa e defina o grau de aquecimento em
menos de 10 segundos.
Tocou em 2 ou mais campos
do sensor em simultâneo.
Toque em apenas um campo
do sensor.
Existem manchas de água ou
gordura no painel de comandos.
Limpe o painel de comandos.
É emitido um sinal sonoro e a
placa desativa-se.
A placa emite um sinal sonoro
quando é desativada.
Colocou algum objeto sobre
um ou mais campos do sensor.
Retire o objeto dos campos do
sensor.
A placa desativa-se.
Colocou algum objeto sobre o
Retire o objeto do campo do
sensor.
campo do sensor
O indicador de calor residual
não acende.
.
A zona não está quente porque
foi ativada apenas por pouco
tempo ou o sensor está danificado.
Não consegue ativar o circuito
exterior.
Existe uma área escura
na zona múltipla.
24
Solução
Se a zona tiver funcionado
tempo suficiente para estar
quente, contacte um Centro
de Assistência Técnica Autorizado.
Em primeiro lugar, ative o circuito interior mudando o grau
de aquecimento.
É normal que exista uma área
escura na zona múltipla.
Problema
Causa possível
Solução
Os campos do sensor ficam
quentes.
O recipiente é demasiado
grande ou foi colocado demasiado perto dos comandos.
Coloque o recipiente grande
numa das zonas de aquecimento de trás, se possível.
Aparece
Bloqueio de segurança para
crianças ativo.
Consulte "Utilização diária".
A placa apresenta um erro.
Desative a placa e ative-a novamente após 30 segundos.
Aparece
.
e um número.
Se
se ligar novamente,
desligue a placa da corrente
elétrica. Após 30 segundos, ligue a placa novamente. Se o
problema continuar, entre em
contacto com um Centro de
Assistência Técnica Autorizado.
Pode ouvir um som constante.
A ligação elétrica não está correta.
Desligue a placa da corrente
elétrica. Peça a um eletricista
qualificado que verifique a instalação.
Aparece
A segunda fase da alimentação
elétrica está em falta.
Verifique se a placa está ligada
corretamente à corrente elétrica. Retire o fusível, aguarde
um minuto e volte a introduzir o
fusível.
.
SE NÃO CONSEGUIR ENCONTRAR UMA
SOLUÇÃO...
Se não conseguir encontrar uma solução para o
problema, contacte o seu fornecedor ou um Centro
de Assistência Técnica Autorizado. Indique os
dados da placa de características. Indique também
o código de três letras da placa vitrocerâmica (no
canto da superfície de vidro) e a mensagem de erro
apresentada. Certifique-se de que utilizou a placa
correctamente. Caso contrário, a manutenção
efectuada pelo Técnico do Serviço de Assistência
ou pelo fornecedor não será gratuita, mesmo
durante o período de garantia. As instruções
relativas ao Centro de Assistência Técnica e as
condições da garantia encontram-se no folheto da
garantia.
DADOS TÉCNICOS
PLACA DE CARATERÍSTICAS
Modelo ZHRN642K
Tipo 60 HAD 03 AO
N.º de série .................
ZANUSSI
PNC 949 492 407 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Fabricado na Roménia
6.4 kW
25
ESPECIFICAÇÕES DAS ZONAS DE AQUECIMENTO
Zona de aquecimento
Potência nominal (nível de calor
máx.) [W]
Diâmetro da zona de aquecimento
[mm]
Dianteira esquerda
750 / 2200
120 / 210
Traseira esquerda
1200
145
Dianteira direita
1200
145
Traseira direita
1800
180
Para otimizar a cozedura, utilize um tacho com
diâmetro não superior ao da zona de aquecimento.
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
INFORMAÇÃO DO PRODUTO DE ACORDO COM EU 66/2014 VÁLIDO APENAS PARA O
MERCADO DA UE
Identificação do modelo
ZHRN642K
Tipo de placa
Placa encastrada
Número de zonas de aquecimento
4
Tecnologia de aquecimento
Aquecimento radiante
Diâmetro das zonas de aquecimento circulares (Ø)
Dianteira esquerda
Traseira esquerda
Dianteira direita
Traseira direita
21,0 cm
14,5 cm
14,5 cm
18,0 cm
Consumo de energia por zona de aquecimento (EC electric cooking)
Dianteira esquerda
Traseira esquerda
Dianteira direita
Traseira direita
200,1 Wh/kg
188,0 Wh/kg
188,0 Wh/kg
191,6 Wh/kg
Consumo de energia da placa (EC electric hob)
191,9 Wh/kg
EN 60350-2 - Aparelhos eléctricos domésticos
para cozinhar - Parte 2: Placas - Métodos para
medir o desempenho
•
POUPANÇA DE ENERGIA
Pode poupar energia todos os dias se adoptar as
seguintes sugestões.
• Quando aquecer água, utilize apenas a
quantidade necessária.
• Sempre que possível, coloque as tampas nos
tachos.
•
26
•
•
•
Coloque o tacho na zona de cozedura antes de
a activar.
O fundo do tacho deve ter o diâmetro igual ao
da zona de cozedura.
Coloque os tachos mais pequenos nas zonas
de cozedura mais pequenas.
Centre o tacho na zona de cozedura.
Pode utilizar o calor residual para manter os
alimentos quentes ou derreter alimentos.
PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS
Recicle os materiais que apresentem o símbolo
.
Coloque a embalagem nos contentores indicados
para reciclagem. Ajude a proteger o ambiente e a
saúde pública através da reciclagem dos aparelhos
eléctricos e electrónicos. Não elimine os aparelhos
que tenham o símbolo juntamente com os
resíduos domésticos. Coloque o produto num
ponto de recolha para reciclagem local ou contacte
as suas autoridades municipais.
27
INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD
Antes de instalar y utilizar el aparato, lea atentamente las
instrucciones facilitadas. El fabricante no se hace responsable de
lesiones o daños producidos como resultado de una instalación o
un uso incorrectos. Conserve siempre estas instrucciones en
lugar seguro y accesible para futuras consultas.
SEGURIDAD DE NIÑOS Y PERSONAS VULNERABLES
•
•
•
•
•
•
•
•
Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en
adelante y personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o
mentales estén disminuidas o que carezcan de la experiencia y
conocimientos suficientes para manejarlo, siempre que cuenten
con las instrucciones o la supervisión sobre el uso del
electrodoméstico de forma segura y comprendan los riesgos.
Es necesario mantener alejados del aparato a los niños entre 3
y 8 años, así como a las personas con minusvalías importantes
y complejas, salvo que estén bajo supervisión continua.
Es necesario mantener alejados del aparato a los niños de
menos de 3 años salvo que estén bajo supervisión continua.
No deje que los niños jueguen con el aparato.
Mantenga todo el material de embalaje fuera del alcance de los
niños y deséchelo de forma adecuada.
Mantenga a los niños y mascotas alejados del aparato cuando
esté funcionando o enfriándose. Las partes accesibles pueden
calentarse durante el uso.
Si este aparato tiene un bloqueo de seguridad para niños, debe
activarlo.
La limpieza y mantenimiento de usuario del aparato no podrán
ser realizados por niños sin supervisión.
SEGURIDAD GENERAL
•
28
ADVERTENCIA: El aparato y las piezas accesibles se calientan
mucho durante el funcionamiento. Preste mucha atención para
no tocar las resistencias.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ADVERTENCIA: Cocinar con grasa o aceite sin estar presente
puede resultar peligroso, ya que podría ocasionarse un
incendio.
NUNCA intente apagar un fuego con agua; apague el aparato y
cubra la llama con una tapa o una manta ignífuga.
ATENCIÓN: El aparato no se debe alimentar a través de un
dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni
conectarse a un circuito que se encienda y apague
regularmente por un servicio público.
ATENCIÓN: El proceso de cocción debe ser supervisado. Un
proceso de cocción breve debe estar permanentemente
supervisado.
ADVERTENCIA: Peligro de incendio: No utilice las superficies
de cocción para almacenar alimentos.
No deje objetos metálicos, como cuchillos, tenedores,
cucharas o tapas sobre la superficie de cocción para evitar que
se calienten.
No utilice el aparato antes de instalarlo en la estructura
empotrada.
No utilice un limpiador a vapor para limpiar el aparato.
Si la superficie de vitrocerámica/cristal está agrietada, apague
el aparato y desenchúfelo de la red eléctrica. Si el aparato está
conectado directamente a la red eléctrica mediante una caja de
empalmes, quite el fusible para desconectarlo de la
alimentación eléctrica. En cualquier caso, diríjase al servicio
técnico autorizado.
Si el cable eléctrico sufre algún daño, el fabricante, su servicio
técnico autorizado o un profesional tendrán que cambiarlo para
evitar riesgos.
ADVERTENCIA: Utilice exclusivamente protecciones para la
placa de cocción diseñadas por el fabricante del aparato o
indicadas en sus instrucciones de uso como apropiadas, o bien
las protecciones incluidas con el aparato. El uso de protectores
inadecuados puede provocar accidentes.
29
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
INSTALACIÓN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ADVERTENCIA! Solo un técnico
cualificado puede instalar el aparato.
•
•
ADVERTENCIA! Podría sufrir
lesiones o dañar el aparato.
•
Retire todo el embalaje.
No instale ni utilice un aparato dañado.
Siga las instrucciones de instalación
suministradas con el aparato.
Respete siempre la distancia mínima entre el
aparato y los demás electrodomésticos y
mobiliario.
Tenga cuidado al mover el aparato, porque es
pesado. Utilice siempre guantes de protección y
calzado cerrado.
Proteja las superficies cortadas con un material
sellante para evitar que la humedad las hinche.
Proteja la parte inferior del aparato del vapor y la
humedad.
No instale el aparato junto a una puerta ni
debajo de una ventana. De esta forma se evita
que los utensilios de cocina calientes caigan del
aparato cuando la puerta o la ventana estén
abiertas.
Cuando instale el aparato encima de cajones,
asegúrese de que hay suficiente espacio entre
la parte inferior del aparato y el cajón superior
para que circule el aire.
La base del aparato se puede calentar.
Asegúrese de colocar un panel de separación
hecho de contrachapado, material de armazón
para cocina u otro material incombustible bajo
el aparato para evitar el acceso a la base.
El panel de separación tiene que cubrir
completamente el área por debajo de la placa.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
CONEXIÓN ELÉCTRICA
ADVERTENCIA! Riesgo de incendios
y descargas eléctricas.
•
•
•
•
•
30
Todas las conexiones eléctricas deben
realizarlas electricistas cualificados.
El aparato debe conectarse a tierra.
Antes de efectuar cualquier tipo de operación,
compruebe que el aparato esté desenchufado
de la corriente eléctrica.
Asegúrese de que los parámetros de la placa
de características son compatibles con los
valores eléctricos del suministro eléctrico.
Asegúrese de que el aparato está instalado
correctamente. Un cable de red o enchufe (en
su caso) flojo o inadecuado puede provocar que
el terminal se caliente en exceso.
Utilice el cable de red eléctrica adecuado.
Coloque los cables eléctricos de forma que no
se puedan enredar.
Asegúrese de que hay instalada una protección
contra descargas eléctricas.
Establezca la descarga de tracción del cable.
Asegúrese de que el cable o el enchufe (en su
caso) no toquen el aparato caliente ni utensilios
de cocina calientes cuando conecte el aparato
a las tomas cercanas.
No utilice adaptadores de enchufes múltiples ni
cables prolongadores.
Asegúrese de no provocar daños en el enchufe
(en su caso) ni en el cable de red. Póngase en
contacto con un electricista o con nuestro
servicio técnico para cambiar un cable dañado.
Los mecanismos de protección contra
descargas eléctricas de componentes con
corriente y aislados deben fijarse de forma que
no puedan aflojarse sin utilizar herramientas.
Conecte el enchufe a la toma de corriente
únicamente cuando haya terminado la
instalación. Asegúrese de tener acceso al
enchufe del suministro de red una vez finalizada
la instalación.
Si la toma de corriente está floja, no conecte el
enchufe.
No desconecte el aparato tirando del cable de
conexión a la red. Tire siempre del enchufe.
Use únicamente dispositivos de aislamiento
apropiados: línea con protección contra los
cortocircuitos, fusibles (tipo tornillo que puedan
retirarse del soporte), dispositivos de fuga a
tierra y contactores.
La instalación eléctrica debe tener un
dispositivo de aislamiento que permita
desconectar el aparato de todos los polos de la
red. El dispositivo de aislamiento debe tener
una apertura de contacto con una anchura
mínima de 3 mm.
USO DEL APARATO
ADVERTENCIA! Riesgo de lesiones,
quemaduras y descargas eléctricas.
•
•
•
Retire todo el embalaje, las etiquetas y la
película protectora (en su caso) antes del
primer uso.
Este aparato está diseñado exclusivamente para
uso doméstico.
No cambie las especificaciones de este
aparato.
•
•
•
•
•
•
•
•
Cerciórese de que los orificios de ventilación no
están obstruidos.
No deje nunca el aparato desatendido mientras
está en funcionamiento.
Apague las zonas de cocción después de cada
uso.
No coloque cubiertos ni tapaderas sobre las
zonas de cocción. Pueden alcanzar
temperaturas elevadas.
No utilice el aparato con las manos mojadas ni
cuando entre en contacto con el agua.
No utilice el aparato como superficie de trabajo
ni de almacenamiento.
Si la superficie del aparato está agrietada,
desconéctelo inmediatamente de la fuente de
alimentación. De esta forma evitará descargas
eléctricas.
Cuando se coloca comida en aceite caliente,
éste puede saltar.
ADVERTENCIA! Riesgo de incendio
y explosiones
•
•
•
•
Las grasas o aceites calientes pueden generar
vapores inflamables. Mantenga las llamas u
objetos calientes alejados de grasas y aceites
cuando cocine con ellos.
Los vapores que liberan los aceites muy
calientes pueden provocar combustiones
imprevistas.
El aceite usado, que puede contener restos de
alimentos, puede provocar incendios a
temperaturas más bajas que el aceite que se
utiliza por primera vez.
No coloque productos inflamables ni objetos
mojados con productos inflamables dentro,
cerca o encima del aparato.
ADVERTENCIA! Podría dañar el
aparato.
•
•
•
No coloque ningún utensilio de cocina caliente
en el panel de control.
No coloque una tapa caliente sobre la superficie
de cristal de la placa de cocción.
No deje que el contenido de los recipientes
hierva hasta evaporarse.
•
•
•
•
•
Evite la caída de objetos o utensilios de cocina
en el aparato. La superficie puede dañarse.
No encienda las zonas de cocción sin utensilios
de cocina o con éstos vacíos.
No coloque papel de aluminio sobre el aparato.
Los utensilios de cocina de hierro o aluminio
fundido, o que tengan la base dañada, pueden
arañar el cristal o la vitrocerámica. Levante
siempre estos objetos cuando tenga que
moverlos sobre la superficie de cocción.
Este aparato está diseñado exclusivamente para
cocinar. No debe utilizarse para otros fines, por
ejemplo, como calefacción.
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
• Limpie periódicamente el aparato para evitar el
deterioro del material de la superficie.
• Apague el aparato y déjelo enfriar antes de
limpiarlo.
• Desconecte el aparato de la red eléctrica antes
de realizar el mantenimiento.
• No utilice pulverizadores ni vapor de agua para
limpiar el aparato.
• Limpie el aparato con un paño suave
humedecido. Utilice solo detergentes neutros.
No utilice productos abrasivos, estropajos
duros, disolventes ni objetos metálicos.
ASISTENCIA
• Para reparar el aparato, póngase en contacto
con el centro de servicio autorizado.
• Utilice solamente piezas de recambio originales.
ELIMINACIÓN
ADVERTENCIA! Existe riesgo de
lesiones o asfixia.
•
•
•
Póngase en contacto con las autoridades
locales para saber cómo desechar
correctamente el aparato.
Desconecte el aparato de la red.
Corte el cable eléctrico cerca del aparato y
deséchelo.
INSTALACIÓN
ADVERTENCIA! Consulte los
capítulos sobre seguridad.
ANTES DE LA INSTALACIÓN
Antes de instalar la placa de cocción, anote la
información siguiente de la placa de características.
La placa de características está situada en la parte
inferior de la placa de cocción.
Número de serie ...........................
31
PLACAS EMPOTRADAS
Las placas de cocción que han de ir integradas en
la cocina solo deben utilizarse una vez encastradas
en los muebles adecuados y con las encimeras y
superficies de trabajo apropiadas.
min.
12 mm
min.
60 mm
CABLE DE CONEXIÓN
• La placa de cocción se suministra con un cable
de conexión.
• Para sustituir el cable de alimentación dañado,
utilice el tipo de cable: H05V2V2-F que soporta
una temperatura de 90 °C o superior. Póngase
en contacto con el servicio técnico local.
MONTAJE
CAJA DE PROTECCIÓN
min.
500mm
min.
50mm
Si utiliza una caja de protección (accesorio
adicional) no es necesario el suelo protector
directamente por debajo del aparato. El accesorio
de la caja de protección puede no estar disponible
en algunos países. Póngase en contacto con el
proveedor local.
No se puede utilizar la caja de
protección si se instala la placa de
cocción encima de un horno.
min.
12
32
min.
28
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
DISPOSICIÓN DE LAS ZONAS DE COCCIÓN
1
1
145 mm
180 mm
120/210
mm
145 mm
1
1 Zona de cocción
2 Panel de mandos
1
2
DISPOSICIÓN DEL PANEL DE CONTROL
1
2
3
4
Utilice el aparato con los sensores. Las pantallas, indicadores y señales acústicas indican qué funciones
están en funcionamiento.
Sensor
Función
Comentario
1
ENCENDIDO/APAGADO
Para activar y desactivar la placa.
2
-
Para activar y desactivar el anillo exterior.
Indicador del nivel de calor
Para mostrar el nivel de calor.
-
Para ajustar la temperatura.
3
4
/
33
INDICACIÓN DE LA TEMPERATURA EN PANTALLA
Pantalla
Descripción
La zona de cocción está apagada.
-
La zona de cocción está en funcionamiento.
+ número
Hay un fallo de funcionamiento.
La zona de cocción continúa estando caliente (calor residual).
Bloqueo de seguridad para niños está en funcionamiento.
Apagado automático está en funcionamiento.
INDICADOR DE CALOR RESIDUAL
ADVERTENCIA!
Riesgo de
quemaduras por calor residual.
Los indicadores muestran el nivel de calor residual
de las zonas de cocción que está usando. También
pueden iluminarse los indicadores de las zonas de
cocción vecinas aunque no las esté utilizando.
USO DIARIO
ADVERTENCIA! Consulte los
capítulos sobre seguridad.
ACTIVACIÓN Y DESACTIVACIÓN
Toque
durante 1 segundo para encender o
apagar el la placa de cocción.
APAGADO AUTOMÁTICO
La función desconecta automáticamente la
placa de cocción siempre que:
• todas las zonas de cocción están apagadas,
• no se ajusta un nivel de calor después de
encender la placa,
• se vierte algo o se coloca algún objeto sobre el
panel de mandos durante más de 10 segundos
(un recipiente, un trapo, etc.). Se emite una
señal acústica y la placa de cocción se apaga.
Retire el objeto o limpie el panel de control.
• no apaga una zona de cocción ni cambia la
temperatura. Al cabo de un cierto tiempo, se
y se apaga la placa.
enciende
Relación entre el ajuste de temperatura y el
tiempo tras el que se apaga la placa de
cocción:
34
Ajuste del nivel de ca- La placa de cocción
lor
se apaga
1-2
6 horas
3-4
5 horas
5
4 horas
6-9
1,5 hora
AJUSTE DE TEMPERATURA
Toque
para aumentar el nivel de calor. Toque
para reducir el nivel de calor. Toque
y
al
mismo tiempo para apagar la zona de cocción.
ACTIVACIÓN Y DESACTIVACIÓN DE LOS
CIRCUITOS EXTERIORES
Es posible adaptar la superficie de cocción al
tamaño del recipiente.
Uso del sensor:
Para activar el circuito exterior: toque el
sensor. Se enciende el indicador.
Para desactivar el circuito exterior: toque el
sensor hasta que se apague el indicador.
BLOQUEO DE SEGURIDAD PARA NIÑOS
Esta función impide el uso accidental o indebido de
la placa.
Para iniciar la función: encienda la placa de
cocción con
. No ajuste ningún nivel de calor.
Toque a la vez
de las zonas de cocción
delanteras durante 4 segundos.
se enciende.
Apague la placa de cocción con
.
Para detener la función: encienda la placa de
cocción con
. No ajuste ningún nivel de calor.
Toque a la vez
delanteras durante 4 segundos.
se enciende.
Apague la placa de cocción con
.
Para suspender la función solo durante una
cocción: active la placa con
.
se enciende.
Toque a la vez
de las zonas de cocción
delanteras durante 4 segundos. Ajuste la
temperatura antes de que transcurran 10
segundos. Ya puede utilizar la placa de cocción.
Cuando apague la placa de cocción con
función vuelve a activarse.
, la
de las zonas de cocción
CONSEJOS
ADVERTENCIA! Consulte los
capítulos sobre seguridad.
Los utensilios de cocina fabricados
con acero esmaltado y bases de
aluminio o cobre pueden provocar
cambios de color de la superficie
vitrocerámica.
UTENSILIOS DE COCINA
La base del utensilio de cocina debe
ser lo más gruesa y plana posible.
Asegúrese de que las bases de los
utensilios están limpias y secas antes
de colocarlas sobre la placa de
cocción.
Ajuste del nivel
de calor
EJEMPLOS DE APLICACIONES DE COCCIÓN
Utilícelo para:
Los datos de la tabla son solo
orientativos.
Tiempo
(min)
Sugerencias
1
Mantener calientes los alimentos.
como
estime
necesario
Tape los utensilios de cocina.
1-2
Salsa holandesa, derretir: mantequilla, chocolate, gelatina.
5 - 25
Remover de vez en cuando.
1-2
Cuajar: tortilla, huevos revueltos.
10 40
Cocinar con tapa.
2-3
Arroces y platos cocinados con
leche, calentar comidas preparadas.
25 50
Añadir al menos el doble de líquido que de arroz; los platos
lácteos deben removerse a media cocción.
3-4
Cocinar al vapor verduras, pescados o carnes.
20 45
Añada un par de cucharadas de
líquido.
4-5
Cocinar patatas al vapor.
20 60
Utilice como máximo ¼ l de agua
para 750 g de patatas.
35
Ajuste del nivel
de calor
Utilícelo para:
Tiempo
(min)
4-5
Grandes cantidades de alimentos, estofados y sopas.
60 150
Hasta 3 litros de líquido además
de los ingredientes.
6-7
Freír ligeramente: escalopes, ternera “cordon bleu”, chuletas,
hamburguesas, salchichas, hígado, filetes rusos, huevos, tortitas,
rosquillas.
como
estime
necesario
Dele la vuelta a media cocción.
7-8
Asado fuerte, bolas de patata, filetes de lomo, filetes.
5 - 15
Dele la vuelta a media cocción.
9
Hervir agua, cocer pasta, dorar carne (gulash, asado), freír patatas.
Sugerencias
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
ADVERTENCIA! Consulte los
capítulos sobre seguridad.
INFORMACIÓN GENERAL
• Limpie la placa después de cada uso.
• Utilice siempre recipientes cuya base esté
limpia.
• Los arañazos o las marcas oscuras en la
superficie no afectan al funcionamiento normal
de la placa.
• Utilice un limpiador especial para la superficie
de la placa.
• Utilice un rascador especial para el cristal.
LIMPIEZA DE LA PLACA
• Elimine de inmediato: restos fundidos de
plástico, recubrimientos de plástico, azúcar y
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
ADVERTENCIA! Consulte los
capítulos sobre seguridad.
36
•
•
alimentos que contengan azúcar, la suciedad
puede dañar la placa. Tenga cuidado para evitar
quemaduras. Utilice un rascador especial sobre
la superficie del cristal formando un ángulo
agudo y arrastre la hoja para eliminar la
suciedad.
Elimine cuando el aparato se haya
enfriado: restos de cal, marcas de agua,
manchas de grasa y decoloraciones metálicas.
Limpie la placa de cocción con un paño suave
humedecido con agua y detergente no abrasivo.
Después de limpiar, seque la placa de cocción
con un paño suave.
Elimine cualquier decoloración metálica
brillante: utilice una solución de agua y vinagre
para limpiar la superficie de cristal con un paño.
QUÉ HACER SI...
Problema
Posible causa
Solución
La placa no se enciende o no
funciona.
La placa no está conectada a
un suministro eléctrico o está
mal conectada.
Compruebe si la placa se ha
conectado correctamente a la
red eléctrica. Consulte el diagrama de conexiones.
Ha saltado el fusible.
Compruebe si el fusible es la
causa del fallo de funcionamiento. Si el fusible se funde
repetidamente, consulte a un
electricista cualificado.
No ha ajustado la temperatura
antes de que transcurran 10
segundos.
Vuelva a encender la placa y
ajuste el nivel de calor en menos de 10 segundos.
Ha pulsado 2 o más sensores
al mismo tiempo.
Toque solo un sensor.
Hay agua o salpicaduras de
grasa en el panel de control.
Limpie el panel de control.
Se emite una señal acústica y
la placa de cocción se apaga.
Se emite una señal acústica
cuando la placa se apaga.
Hay uno o más sensores cubiertos.
Quite el objeto que cubre los
sensores.
La placa de cocción se apaga.
Ha puesto algún objeto sobre
Retire el objeto del sensor.
el campo del sensor
El indicador de calor residual
no se enciende.
.
La zona no está caliente porque ha funcionado poco tiempo o el sensor está dañado.
No se puede encender el anillo
exterior.
Hay un área oscura en la
zona múltiple.
Los sensores se calientan.
se enciende.
Si la zona ha funcionado el
tiempo suficiente como para
estar caliente, consulte con el
centro de servicio autorizado.
Encienda primero el anillo interior cambiando el ajuste de
temperatura.
Es normal que haya un área
oscura en la zona múltiple.
El utensilio de cocina es demasiado grande o está colocado
demasiado cerca de los mandos.
Coloque los utensilios de cocina grandes en las zonas traseras si es posible.
Bloqueo de seguridad para niños está en funcionamiento.
Consulte "Uso diario".
37
Problema
Posible causa
y un número se encienden.
Solución
Se ha producido un error en la
placa.
Apague la placa y vuelva a encenderla después de 30 segundos. Si vuelve a aparecer
, desconecte la placa de
cocción de la red eléctrica. Espere 30 segundos antes de
volver a conectar la placa. Si el
problema continúa, póngase
en contacto con el Centro de
servicio técnico.
Se oye un pitido constante.
se enciende.
La conexión eléctrica no es
adecuada.
Desconecte la placa de cocción de la red eléctrica. Pida a
un electricista cualificado que
compruebe la instalación.
Falta la segunda fase de la alimentación eléctrica.
Compruebe si la placa se ha
conectado correctamente a la
red eléctrica. Quite el fusible,
espere un minuto e inserte el
fusible de nuevo.
SI NO ENCUENTRA UNA SOLUCIÓN...
Si no logra subsanar el problema, póngase en
contacto con su distribuidor o el centro de servicio
técnico. Facilite la información de la placa de
características. Indique también el código de tres
dígitos de la placa vitrocerámica (se encuentra en
la esquina de la superficie vitrocerámica) y el
mensaje de error que aparezca. Asegúrese de que
maneja la placa de cocción adecuadamente. De lo
contrario, el personal del servicio técnico o del
distribuidor facturará la reparación efectuada,
incluso en el caso de que el aparato se encuentre
en periodo de garantía. Las instrucciones sobre
servicio técnico y condiciones de garantía se
encuentran en el folleto de garantía que se
suministra con el aparato.
DATOS TÉCNICOS
PLACA DE CARACTERÍSTICAS
Modelo ZHRN642K
Tipo 60 HAD 03 AO
PNC949 492 407 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Hecho en Rumanía
6.4 kW
Nº ser. .................
ZANUSSI
ESPECIFICACIONES DE LAS ZONAS DE COCCIÓN
Zona de cocción
Anterior izquierda
38
Potencia nominal (ajuste de calor
máximo) [W]
750 / 2200
Diámetro de la zona de cocción
[mm]
120 / 210
Zona de cocción
Potencia nominal (ajuste de calor
máximo) [W]
Diámetro de la zona de cocción
[mm]
Posterior izquierda
1200
145
Anterior derecha
1200
145
Posterior derecha
1800
180
Para obtener un resultado de cocción óptimo,
utilice utensilios de cocina con un diámetro no
mayor al de la zona de cocción.
EFICACIA ENERGÉTICA
INFORMACIÓN DE PRODUCTO DE ACUERDO CON EU 66/2014 VÁLIDA SOLO PARA EL
MERCADO DE LA UE
Identificación del modelo
ZHRN642K
Tipo de placa de cocción
Placa empotrada
Número de zonas de cocción
4
Tecnología de calentamiento
Resistencia radiante
Diámetro de las zonas de
cocción circulares (Ø)
Anterior izquierda
Posterior izquierda
Anterior derecha
Posterior derecha
21,0 cm
14,5 cm
14,5 cm
18,0 cm
Consumo de energía por zona de cocción (EC electric
cooking)
Anterior izquierda
Posterior izquierda
Anterior derecha
Posterior derecha
200,1 Wh / kg
188,0 Wh / kg
188,0 Wh / kg
191,6 Wh / kg
Consumo de energía de la
placa de cocción (EC electric
hob)
191,9 Wh / kg
EN 60350-2 - Aparatos electrodomésticos - Parte
2: Placas de cocción - Métodos de medición del
rendimiento
•
AHORRO DE ENERGÍA
Estos consejos la ayudarán a ahorrar energía al
cocinar cada día.
• Cuando caliente agua, utilice solo la cantidad
que necesite.
• En la medida de lo posible, cocine siempre con
los utensilios de cocina tapados.
•
•
•
•
Coloque el utensilio de cocina sobre la zona de
cocción antes de encenderla.
La base del utensilio de cocina debe tener el
mismo diámetro que la zona de cocción.
Coloque los utensilios de cocina pequeños en
zonas de cocción pequeñas.
Coloque el utensilio de cocina directamente en
el centro de la zona de cocción.
Utilice el calor residual para mantener calientes
los alimentos o derretirlos.
39
ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
con el símbolo junto con los residuos
domésticos. Lleve el producto a su centro de
reciclaje local o póngase en contacto con su
oficina municipal.
Recicle los materiales con el símbolo
. Coloque
el material de embalaje en los contenedores
adecuados para su reciclaje. Ayude a proteger el
medio ambiente y la salud pública, así como a
reciclar residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos. No deseche los aparatos marcados
40
*
41
42
43
867357326-A-392019
WWW.ZANUSSI.COM/SHOP
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising