Zanussi | ZITN643K | User manual | ZANUSSI ZITN643K Brugermanual

ZANUSSI ZITN643K Brugermanual
User Manual
GETTING
STARTED?
EASY.
ZITN643K
DA Brugsanvisning
Kogesektion
PT Manual de instruções
Placa
ES Manual de instrucciones
Placa de cocción
2
18
34
OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og tages
i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle skader,
der er resultatet af forkert installation eller brug. Opbevar altid
brugsanvisningen på et sikkert og tilgængeligt sted til senere
opslag.
SIKKERHED FOR BØRN OG ANDRE UDSATTE
PERSONER
•
•
•
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af
personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller
viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge
apparatet på en sikker måde samt forstår de medfølgende farer.
Børn mellem 3 og 8 år og personer med omfattende og
komplekst handicap skal holdes på afstand af apparatet,
medmindre de overvåges konstant.
Børn på under 3 år skal holdes på afstand af apparatet, med
mindre de overvåges konstant.
Børn må ikke lege med apparatet.
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og bortskaf det
korrekt.
Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, når det er i
drift, eller mens det køler af. Tilgængelige dele kan blive meget
varme under brugen.
Hvis apparatet har en børnesikring, skal den aktiveres.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligholdelse på apparatet
uden opsyn.
GENERELT OM SIKKERHED
•
•
2
ADVARSEL: Apparatet og de tilgængelige dele bliver meget
varme under brug. Pas på ikke at røre varmelegemerne.
ADVARSEL: Tilberedning uden opsyn på en kogesektion med
fedt eller olie kan være farligt og kan muligvis resultere i brand.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Forsøg ALDRIG at slukke en brand med vand, men sluk for
apparatet og dæk den åbne ild til med f.eks. et låg eller et
brandtæppe.
FORSIGTIG: Apparatet må ikke forsynes gennem en ekstern
kontaktanordning, som f.eks. en timer, eller være sluttet til et
kredsløb, der regelmæssigt tændes og slukkes af et
forsyningsværk.
FORSIGTIG: Tilberedningsprocessen skal overvåges. En
kortvarig tilberedningsproces skal overvåges kontinuerligt.
ADVARSEL: Fare for brand: Opbevar ikke genstande på
kogefladerne.
Læg ikke metalgenstande som knive, gafler, skeer og grydelåg
på kogesektionen, da de kan blive meget varme.
Brug ikke apparatet, inden det monteres i den indbyggede
struktur.
Undlad at bruge en damprenser til at rengøre apparatet.
Efter brug skal der slukkes for kogesektionen med
funktionsvælgeren - stol ikke på gryderegistreringen.
Hvis glaskeramikken/glasoverfladen er revnet, skal du slukke for
apparatet og afbryde det fra ledningsnettet. Hvis apparatet er
tilsluttet til ledningsnettet direkte ved hjælp af en samledåse,
skal du fjerne sikringen for at afbryde apparatet fra
stømforsyningen. Kontakt i begge tilfælde det autoriserede
servicecenter.
Hvis netledningen er beskadiget, skal den af sikkerhedsgrunde
udskiftes af producenten, et autoriseret serviceværksted eller
en tekniker med tilsvarende kvalifikationer.
ADVARSEL: Brug kun kogesektionssikringer udformet af
producenten af madlavningsapparatet, eller som er angivet af
producenten af apparatet i brugsanvisningen som velegnede til
brug, eller kogesektionssikringer indbygget i apparatet. Brug af
upassende sikringer kan medføre uheld.
SIKKERHEDSANVISNINGER
INSTALLATION
ADVARSEL! Apparatet må kun
installeres af en sagkyndig.
ADVARSEL! Risiko for skader på
mennesker eller apparat.
3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fjern al emballagen.
Undlad at installere eller bruge et beskadiget
apparat.
Følg installationsvejledningen, der følger med
apparatet.
Mindsteafstanden til andre apparater og
enheder skal overholdes.
Vær altid forsigtig, når du flytter apparatet, da
det er tungt. Brug altid sikkerhedshandsker og
lukket fodtøj.
Forsegl snitfladerne med et tætningsmiddel for
at forhindre fugt, der forårsager opsvulmen.
Beskyt apparatets bund mod damp og fugt.
Montér ikke apparatet op mod en dør eller under
et vindue. Dette for at undgå, at der falder varmt
kogegrej ned fra apparatet, når døren eller
vinduet åbnes.
Hvert apparat har køleblæsere i bunden.
Hvis apparatet installeres over en skuffe:
– Opbevar ikke små stykker eller ark papir,
som kan blive suget ind, da de kan
ødelægge køleblæserne eller skade
kølesystemet.
– Hold en afstand på mindst 2 cm mellem
apparatets bund og dele, som opbevares i
skuffen.
Fjern evt. separatorpaneler, der er installeret i
kabinettet under apparatet.
TILSLUTNING, EL
ADVARSEL! Risiko for brand og
elektrisk stød.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4
Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en
kvalificeret elektriker.
Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf.
Stærkstrømsreglementet.
Inden apparatet tages i brug, skal du sørge for,
at det er koblet fra strømforsyningen.
Sørg for, at parametrene på typeskiltet er
kompatible med de elektriske data for
strømforsyningen.
Sørg for, at apparatet installeres korrekt. En løs
eller forkert netledning eller stik (hvis relevant)
kan gøre terminalen for varm.
Brug den korrekte netledning.
Netledningerne må ikke være viklet sammen.
Sørg for, at der installeres en beskyttelse mod
stød.
Kablet skal forsynes med trækaflastning.
Sørg for, at elledningen eller stikket (hvis
relevant) ikke får kontakt med det varme apparat
eller varmt kogegrej, når du tilslutter apparatet til
de nærmeste kontakter.
Brug ikke adaptere til flere stik og
forlængerledninger.
•
•
•
•
•
•
•
Pas på, du ikke beskadiger netstikket (hvis
relevant) eller ledningen. Kontakt vores
autoriserede servicecenter eller en elektriker,
hvis en beskadiget ledning skal udskiftes.
Beskyttelsen mod elektrisk stød fra
strømførende og isolerede dele skal fastgøres,
så den ikke kan fjernes uden værktøj.
Sæt først netstikket i stikkontakten ved
installationens afslutning. Sørg for, at der er
adgang til elstikket efter installationen.
Hvis stikkontakten er løs, må du ikke sætte
netstikket i.
Undgå at slukke for apparatet ved at trække i
netledningen. Tag altid selve netstikket ud af
kontakten.
Brug kun korrekte isoleringsenheder:
Gruppeafbrydere, sikringer (sikringer med
skruegevind skal tages ud af fatningen),
fejlstrømsrelæer og kontaktorer.
Apparatets installation skal udføres med et
isolationsudstyr, så forbindelsen til lysnettet kan
afbrydes på alle poler. Isolationsudstyret skal
have en brydeafstand på mindst 3 mm.
BRUG
ADVARSEL! Risiko for personskade,
forbrændinger og elektrisk stød.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fjern al emballagen, etiketterne og den
beskyttende film (hvis relevant) inden
ibrugtagning.
Dette apparat er kun til husholdningsbrug.
Apparatets specifikationer må ikke ændres.
Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er
tildækkede.
Lad ikke apparatet være uden opsyn, når der er
tændt for det.
Sæt kogezonen på "sluk", når den ikke er i brug.
Stol ikke på grydedetektoren.
Læg ikke bestik eller grydelåg på kogezonerne.
De kan blive varme.
Betjen ikke apparatet med våde hænder, eller
når det har kontakt med vand.
Brug ikke apparatet som arbejds- eller som
frasætningsplads.
Hvis apparatets overflade er revnet, skal
apparatet øjeblikkeligt kobles fra
strømforsyningen. Dette er for at forhindre
elektrisk stød.
Brugere med en pacemaker skal holde en
afstand på mindst 30 cm fra
induktionskogezonerne, når apparatet er i drift.
Når du anbringer mad i varm olie, kan det
sprøjte.
ADVARSEL! Risiko for brand og
eksplosion
•
•
•
•
Fedtstoffer og olie kan udsende brændbare
dampe, når de opvarmes. Hold flammer eller
opvarmede genstande væk fra fedtstoffer og
olie, når du tilbereder mad med dem.
De dampe, som meget varm olie udsender, kan
forårsage selvantændelse.
Brugt olie, der kan indholde madrester, kan
forårsage brand ved en lavere temperatur end
olie, der bruges for første gang.
Undlad at bruge brændbare produkter eller ting,
der er fugtet med brændbare produkter, i
apparatet eller i nærheden af eller på dette.
ADVARSEL! Risiko for beskadigelse
af apparatet.
•
•
•
•
•
•
•
Opbevar ikke varmt kogegrej på
betjeningspanelet.
Stil ikke et varmt grydelåg på kogesektionens
glasoverflade.
Lad ikke kogegrej koge tørt.
Pas på, der ikke falder genstande eller kogegrej
ned på apparatet. Overfladen kan blive
beskadiget.
Tænd aldrig for en kogezone, hvis den er tom,
eller der står tomt kogegrej på den.
Læg ikke aluminiumsfolie på apparatet.
Kogegrej af støbejern, aluminium eller med en
beskadiget bund kan forårsage ridser på glasset
eller glaskeramikken. Løft altid disse genstande,
når du skal flytte dem på kogesektionen.
•
Dette apparat må kun anvendes til tilberedning
af fødevarer. Det må ikke anvendes til andre
formål, f.eks. rumopvarmning.
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
• Rengør apparatet jævnligt for at forhindre
forringelse af overfladematerialet.
• Sluk for apparatet, og lad det køle af inden
rengøring.
• Kobl apparatet fra lysnettet, før der udføres
vedligeholdelse.
• Undlad at bruge højtryksrenser eller damp til at
rengøre apparatet.
• Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug
kun neutrale rengøringsmidler. Brug ikke
slibende midler, skuresvampe, opløsningsmidler
eller metalgenstande.
SERVICE
• Kontakt det autoriserede servicecenter for at få
repareret apparatet.
• Brug kun originale reservedele.
BORTSKAFFELSE
ADVARSEL! Risiko for personskade
eller kvælning.
•
•
•
Kontakt din genbrugsplads ang. oplysninger om,
hvordan apparatet bortskaffes korrekt.
Tag stikket ud af kontakten.
Klip netledningen af tæt ved apparatet og
bortskaf den.
INSTALLATION
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
•
For at udskifte det beskadigede netkabel skal du
bruge kabeltypen: H05V2V2-F, som modstår en
temperatur på 90 °C eller højere. Kontakt lokale
servicecenter.
INDEN INSTALLATIONEN
Notér følgende oplysninger fra typeskiltet, før du
installerer kogesektionen: Typeskiltet sidder i
bunden af kogesektionen.
Serienummer ...........................
INDBYGNINGSKOGESEKTIONER
Brug først indbygningskogesektionerne, når
kogesektionen er samlet i de korrekte
indbygningsenheder og bordplader, der opfylder
kravene.
TILSLUTNINGSKABEL
• Kogesektionen leveres med netkabel.
5
MONTERING
Hvis apparatet installeres over en
skuffe, kan kogesektionens ventilation
opvarme de genstande, der ligger i
skuffen, under madlavningsprocessen.
min.
500mm
min.
50mm
min. min.
12 60
6
min.
28
PRODUKTBESKRIVELSE
OVERSIGT OVER KOGESEKTIONEN
1
1 Induktionskogezone
2 Kontrolpanel
1
1
1
2
OVERSIGT OVER BETJENINGSPANEL
1
2
3
4
10
9
5
8
6
7
Brug sensorfelterne til at betjene apparatet. Display, kontrollamper og signaler viser de funktioner, der er i
brug.
Sensorfelt
1
2
3
Funktion
Kommentar
ON/OFF
Tænder/slukker for kogesektionen.
Hob²Hood
Aktiverer/deaktiverer funktionens manuelle tilstand.
Lås / Børnesikring af ovnen
Låser/låser op for betjeningspanelet.
4
-
Display for varmetrin
Visning af varmetrinnet.
5
-
Kogezoneindikatorer for timer
Viser den kogezone, som du har tidsindstillet.
6
-
Timerdisplay
Viser tiden i minutter.
-
Vælger kogezone.
7
7
Sensorfelt
8
9
Funktion
Kommentar
/
-
Øger eller mindsker tiden.
/
-
Indstilling af et varmetrin.
PowerBoost
Aktiverer funktionen.
10
DISPLAY FOR VARMETRIN
Display
Beskrivelse
Kogezonen er slukket.
Kogezonen er tændt.
-
Opkogningsautomatik er i brug.
PowerBoost er i brug.
Der er en funktionsfejl.
+ tal
/
/
OptiHeat Control (3-trins restvarmeindikator): Tilbereder stadig/holde varm/
restvarme.
Lås / Børnesikring af ovnen er i brug.
Uegnet eller for lille kogegrej, eller der står intet kogegrej på kogezonen.
Automatisk slukning er i brug.
OPTIHEAT CONTROL (3-TRINS
RESTVARMEINDIKATOR)
ADVARSEL!
/
/
Forbrændingsrisiko ved restvarme.
Kontrollamperne viser niveauet af restvarme for
kogezonerne, du bruger. Kontrollamperne kan også
blive tændt for tilstødende kogezoner, selv hvis du
ikke bruger dem.
Induktionskogezoner producerer den varme, der er
nødvendig til madlavningen, i selve kogegrejets
bund. Glaskeramikken opvarmes af varmen i
kogegrejet.
DAGLIG BRUG
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
8
AKTIVERING OG DEAKTIVERING
Tryk på
i 1 sekund for at tænde eller slukke for
kogesektionen.
AUTOMATISK SLUKNING
Funktionen slukker automatisk for
kogesektionen, hvis:
• alle kogezoner deaktiveres,
• du ikke indstiller varmetrinnet, når kogesektionen
er aktiveret,
• du spilder noget, eller lægger noget på
betjeningspanelet i mere end 10 sekunder (en
gryde/pande, en klud osv.). Der udsendes et
lydsignal, og kogesektionen slukkes. Fjern
genstanden, eller rengør betjeningspanelet.
• kogesektionen bliver for varm (f.eks. når
sovsegryden koger tør). Lad kogezonen køle af,
før du bruger kogepladen igen.
•
•
Du bruger forkert kogegrej. Symbolet
vises,
og efter 2 minutter slukkes kogezonen
automatisk.
du behøver ikke deaktivere en kogezone eller
ændre varmetrinnet. Efter et stykke tid tændes
, og kogesektionen slukkes.
Forholdet mellem varmetrinnet og tiden efter,
at kogesektionen deaktiveres:
Varmetrin
Kogesektionen deaktiveres efter
For at aktivere funktionen skal
kogezonen være kold.
Sådan aktiveres funktionen for en kogezone:
(
Tryk på
tændes). Tryk straks på
tændes). Tryk straks på
(
, indtil det ønskede
varmetrin aktiveres. Efter 3 sekunder tændes
Sådan slår du funktionen fra: Tryk på
.
.
POWERBOOST
Funktionen tilfører ekstra effekt til
induktionszonerne. Funktionen kan aktiveres, så den
kun fungerer som induktionszone i et begrænset
stykke tid. Når tiden er gået, stilles induktionszonen
automatisk tilbage til det højeste varmetrin.
Se kapitlet “Tekniske data”.
Sådan aktiveres funktionen for en kogezone:
Tryk på
.
tændes.
Sådan slår du funktionen fra: Tryk på
eller
.
6 timer
TIMER
3-4
5 timer
5
4 timer
6-9
1,5 time
Du kan bruge funktionen til at indstille, hvor længe
kogezonen skal være tændt under én tilberedning.
Indstil først varmetrinnet til kogezonen og derefter
funktionen.
,1-2
Nedtællingstimer
VARMETRIN
Tryk på
for at øge varmetrinnet. Tryk på
for
at mindske varmetrinnet. Tryk på
og
samtidigt for at slukke for kogezonen.
BRUG AF KOGEZONERNE
Stil kogegrejet på krydset/firkanten, som er på den
kogeplade, du bruger. Dæk krydset/firkanten helt.
Induktionskogezoner tilpasser sig automatisk til
størrelsen af kogegrejets bund. Du kan bruge stort
kogegrej på to kogezoner samtidigt.
OPKOGNINGSAUTOMATIK
Ved at aktivere denne funktion kan du opnå et
ønsket varmetrin på kortere tid. Funktionen vælger
det højeste varmetrin i et stykke tid og reducerer
derefter til det korrekte niveau.
en eller
Sådan indstilles kogezonen: Tryk på
flere gange, indtil kontrollampen for den ønskede
kogezone tændes.
Sådan aktiveres funktionen eller ændres
tiden: Tryk på
eller
på timeren for at indstille
tiden (00 - 99 minutter). Når kontrollampen for
kogezonen begynder at blinke langsomt, er
nedtællingen begyndt.
Sådan vises den resterende tid: Vælg
kogezonen med
. Kontrollampen for kogezonen
begynder at blinke hurtigt. Displayet viser resttiden.
Sådan slår du funktionen fra: Indstil kogezonen
med
, og tryk på
. Resttiden tæller baglæns
ned til 00. Kontrollampen for kogezonen slukkes.
Når nedtællingen er slut, høres en lyd,
og 00 blinker. Kogezonen slukkes.
Sådan stoppes lyden: Tryk på
.
9
Minutur
Du kan bruge timeren som et Minutur, når
kogesektionen er tændt, og kogezonerne ikke
betjenes. Displayet viser varmetrinnet
.
Sådan aktiveres funktionen: Tryk på
. Tryk
på
eller
på timeren for at indstille tiden. Når
nedtællingen er slut, høres en lyd, og 00 blinker.
Sådan stoppes lyden: Tryk på
.
Sådan slår du funktionen fra: Tryk på
derefter på
og
. Resttiden tæller baglæns ned til 00
Funktionen påvirker ikke betjeningen af
kogezonerne.
EFFEKTSTYRING
• Kogezonerne grupperes efter placering og antal
faser i kogesektionen. Se billedet.
• Hver fase har en maksimal elektrisk belastning
på 3700 W.
• Funktionen fordeler effekten mellem de
kogezoner, der er tilsluttet til den samme fase.
• Funktionen aktiveres, når den samlede elektriske
belastning for de kogezoner, der er tilsluttet til
en enkelt fase, overskrider 3700 W.
• Funktionen reducerer effekten til de andre
kogezoner, der er tilsluttet til den samme fase.
• Varmetrinsvisningen af de reducerede zoner
skifter mellem det valgte varmetrin og det
reducerede varmetrin. Efter noget tid forbliver
varmetrinsvisningen af de reducerede zoner på
det reducerede varmetrin.
LÅS
Betjeningspanelet kan låses, mens kogezonerne er
aktive. Det forhindrer utilsigtet ændring af
varmetrinnet.
Indstil først varmetrinnet.
Sådan aktiveres funktionen: Tryk på .
tændes i 4 sekunder.Timeren forbliver tændt.
Sådan slår du funktionen fra: Tryk på
forrige varmetrin aktiveres.
. Det
Når du slukker for kogesektionen,
deaktiverer du også denne funktion.
HOB²HOOD
Det er en avanceret automatisk funktion, som
forbinder kogesektionen til en særlig emhætte.
Både kogesektionen og emhætten har en infrarød
signalkommunikator. Blæserens hastighed
defineres automatisk på baggrund af funktionens
indstilling og temperaturen af det varmeste
kogegrej på kogesektionen. Du kan også betjene
blæseren manuelt fra kogesektionen.
BØRNESIKRING AF OVNEN
Funktionen hindrer utilsigtet betjening af
kogesektionen.
Sådan aktiveres funktionen: Tænd for
kogesektionen med
Tryk på
. Indstil ikke et varmetrin.
i 4 sekunder.
tændes. Sluk for
kogesektionen med
.
Sådan slår du funktionen fra: Tænd for
kogesektionen med
Tryk på
. Indstil ikke et varmetrin.
i 4 sekunder.
tændes. Sluk for
kogesektionen med
.
Sådan tilsidesættes funktionen til en enkelt
tilberedning: Tænd for kogesektionen med
.
tændes. Tryk på
i 4 sekunder. Indstil
varmetrinnet inden 10 sekunder.
Kogesektionen kan betjenes. Når du tænder for
kogesektionen med
10
, aktiveres funktionen igen.
På de fleste emhætter er
fjernbetjeningssystemet som standard
slået fra. Aktivér det, inden du bruger
funktionen. Få flere oplysninger i
vejledningen til emhætten.
Automatisk betjening af funktionen
For at aktivere den automatiske funktion skal den
automatiske tilstand stå på H1 – H6.
Kogesektionen står oprindeligt på H5.Emhætten
reagerer, hver gang du anvender kogesektionen.
Kogesektionen genkender automatisk kogegrejets
temperatur og justerer blæserens hastighed.
Automatiske tilstande
Automatisk lys
4. Berør
Kogning1) Stegning2)
Tilstand
H0
Fra
Fra
Fra
Tilstand
H1
Til
Fra
Fra
Tilstand
H2 3)
Til
Blæserhastighed 1
Blæserhastighed 1
Tilstand
H3
Til
Fra
Blæserhastighed 1
Tilstand
H4
Til
Blæserhastighed 1
Blæserhastighed 1
Tilstand
H5
Til
Blæserhastighed 1
Blæserhastighed 2
Tilstand
H6
Til
Blæserhastighed 2
Blæserhastighed 3
1) Kogesektionen registrerer kogeprocessen og
slår blæserhastigheden til i overensstemmelse med
den automatiske tilstand.
2) Kogesektionen registrerer stegeprocessen og
slår blæserhastigheden til i overensstemmelse med
den automatiske tilstand.
3) Denne tilstand aktiverer blæseren og lyset og afhænger ikke af temperaturen.
Ændring af den automatiske tilstand
1. Sluk for komfuret.
2. Tryk på
slukkes.
i 3 sekunder. Displayet tændes og
3. Tryk på
i 3 sekunder.
nogle få gange, indtil
5. Berør timerens
tilstand.
tændes.
for at vælge en automatisk
Deaktivér funktionens automatiske
tilstand for at betjene emhætten
direkte på emhættepanelet.
Når du er færdig med madlavningen
og slukker for kogepladen, kan
emhætteblæseren stadigvæk være
tændt i et stykke tid. Efter denne tid
deaktiverer systemet automatisk
blæseren og forhindrer en utilsigtet
aktivering af blæseren i de næste 30
sekunder.
Manuel betjening af blæserhastigheden
Du kan også betjene funktionen manuelt. For at
gøre dette skal du berøre , når kogesektionen er
aktiv. Dette deaktiverer funktionens automatiske
betjening og gør det muligt at ændre
blæserhastigheden manuelt. Når du trykker på ,
hæves blæserhastigheden med et trin. Når du når
et intensivt niveau og trykker på
igen, indstiller
du blæserhastigheden til 0, hvilket deaktiverer
emhætteblæseren. Berør
for at starte blæseren
igen med blæserhastighed 1.
Sluk og tænd igen for kogesektionen
for at aktivere funktionens automatiske
betjening.
Sådan tændes lyset
Du kan indstille kogesektionen, så lyset tændes
automatisk, hver gang du tænder for kogesektionen.
For at gøre dette skal den automatiske tilstand stå
på H1 – H6.
Lyset på emhætten slukkes 2 minutter
efter slukningen af kogepladen.
RÅD OG TIP
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
KOGEGREJ
For induktionskogezoner skaber et
stærkt elektromagnetisk felt hurtigt
varme i kogegrejet.
Brug induktionskogezonerne med
kogegrej, der er egnet hertil.
11
Kogegrej
• Korrekt: Støbejern, emaljeret jern, rustfrit stål,
sandwichbund (med en korrekt mærkning fra en
producent).
• Ukorrekt: Aluminium, kobber, messing, glas,
keramik, porcelæn.
Kogegrej er egnet til
induktionskogesektioner, hvis:
• Vand hurtigt kommer i kog på en zone, der står
på det højeste varmetrin.
• En magnet hæfter ved kogegrejets bund.
Bunden af kogegrejet skal være så tyk
og plan som muligt.
Sørg for, at kogegrejets bund er ren
og tør, inden det placeres på
kogesektionens overflade.
Kogegrejets mål
Induktionskogezoner tilpasser sig automatisk til
størrelsen af kogegrejets bund.
Kogezonens effektivitet er relateret til kogegrejets
diameter. Kogegrej med en mindre diameter end
den minimale modtager kun en del af den effekt,
kogezonen skaber.
LYDEN UNDER DRIFT
Hvis du kan høre:
• små knald: kogegrejet består af forskellige
materialer (en sandwichstruktur).
• fløjtende lyd: du bruger en kogezone på et højt
varmetrin, og kogegrejet består af flere
materialer (en sandwichstruktur).
• brummen: du bruger et højt varmetrin.
• klikken: der opstår elektrisk omskiftning.
• hvislen, summen: bæseren kører.
Lydene er normale og betyder ikke, at der er
noget galt.
EKSEMPLER PÅ ANVENDELSE
Sammenhængen mellem en zones varmeindstilling
og dens strømforbrug er ikke lineær. Når du øger
varmetrinnet, er det ikke proportionelt med
forøgelsen af kogezonens strømforbrug. Det
betyder, at en kogezone med middel varmetrin
bruger under halvdelen af dens effekt.
Data i tabellen er kun vejledende.
Se under "Tekniske data".
Varmetrin
Tid (min.)
Råd
At holde færdigtilberedt mad
varm.
efter
behov
Læg et låg på kogegrejet.
1-2
Hollandaise, smelt: smør, chokolade, husblas.
5 - 25
Rør ind imellem.
1-2
Stivne/størkne: luftige omeletter,
bagte æg.
10 40
Læg låg på under tilberedningen.
2-3
Videre kogning af ris og mælkeretter, opvarmning af færdigretter.
25 50
Tilsæt mindst dobbelt så meget
væske som ris, rør rundt i mælkeretter midt under tilberedningen.
3-4
Dampning af grøntsager, fisk,
kød.
20 45
Tilsæt et par spsk. væske.
4-5
Dampning af kartofler.
20 60
Brug højst ¼ l vand til 750 g kartofler.
4-5
Kogning af større portioner, sammenkogte retter og supper.
60 150
Op til 3 l væske plus ingredienser.
-1
12
Anvendes til:
Varmetrin
Anvendes til:
Tid (min.)
Råd
6-7
Nænsom stegning: schnitzler,
cordon bleu (kalvekød), koteletter,
frikadeller, pølser, lever, æg, pandekager, æbleskiver.
efter
behov
Vendes undervejs.
7-8
Kraftig stegning, brasede kartofler, tournedos, steaks.
5 - 15
Vendes undervejs.
9
Kogning af vand, pasta, bruning af kød (gullasch, grydesteg), friturekogning af pommes frites.
Kogning af større mængder vand. PowerBoost er aktiveret.
RÅD OG TIPS TIL HOB²HOOD
Gør følgende, når du betjener kogesektionen med
funktionen:
• Beskyt emhættepanelet mod direkte sollys.
• Ret ikke halogenlys mod emhættepanelet.
• Tildæk ikke kogepladens betjeningspanel.
• Afbryd ikke signalet mellem kogesektionen og
emhætten (f.eks. med hånden, et håndtag til
kogegrejet eller en høj gryde). Se billedet.
Emhætten på billedet er kun et eksempel.
Andre fjernbetjente apparater kan
blokere signalet. Brug ikke sådanne
apparater i nærheden af
kogesektionen, mens Hob²Hood er
tændt.
Emhætter med Hob²Hood-funktionen
For at finde det fulde sortiment af emhætter, der
fungerer med denne funktion, kan du se vores
kunde-website.
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
GENERELLE OPLYSNINGER
• Rengør altid kogesektionen efter brug.
• Brug altid kogegrej med en ren bund.
• Skrammer eller mørke pletter på overfladen har
ingen betydning for kogesektionens funktion.
•
•
Brug et specielt rengøringsmiddel til overfladen
på kogesektionen.
Brug en speciel skraber til glasset.
RENGØRING AF KOGESEKTIONEN
• Fjern straks: smeltet plast, plastfolie, sukker
og mad med sukker. Ellers kan snavs forårsage
skader på kogesektionen. Vær forsigtig for at
undgå forbrændinger. Brug en specialskraber til
13
•
kogesektioner på glasoverfladen, og bevæg
bladet hen over overfladen.
Fjernes, når apparatet er kølet
tilstrækkeligt ned: Rande af kalk eller vand,
fedtstænk og metalskinnende misfarvning.
Rengør kogesektionen med en fugtig klud og et
•
ikke-slibende opvaskemiddel. Tør kogesektionen
af med en blød klud efter rengøring.
Fjern metalskinnende misfarvning: Brug en
opløsning af vand med eddike og rengør
glasoverfladen med en klud.
FEJLFINDING
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
HVIS NOGET GÅR GALT
Problem
Kogesektionen kan ikke tændes eller betjenes.
Mulige årsager
Kogesektionen er ikke tilsluttet
til en strømforsyning, eller den
er forkert tilsluttet.
Kontrollér, om kogesektionen
er tilsluttet korrekt til strømforsyningen. Se tilslutningsdiagrammet.
Sikringen er sprunget.
Se efter, om fejlen skyldes en
defekt sikring. Kontakt en kvalificeret installatør, hvis sikringen
springer flere gange i træk.
Du indstiller ikke varmetrinnet i
10 sekunder.
Tænd for kogesektionen igen,
og indstil varmetrinnet på under 10 sekunder.
Du har rørt ved 2 eller flere
sensorfelte samtidigt.
Berør kun ét sensorfelt ad gangen.
Der er vand eller fedtstænk på
betjeningspanelet.
Tør betjeningspanelet af.
Der udsendes et lydsignal, og
kogesektionen slukkes.
Der udsendes et lydsignal, når
kogesektionen slukkes.
Du har tildækket et eller flere
sensorfelter.
Flyt genstanden fra sensorfelterne.
Sektionen slukkes.
Du har lagt noget på sensorfel-
Flyt genstanden fra tasterne.
terne
14
Løsning
.
Restvarmeindikator tænder ikke.
Kogezonen er ikke varm, fordi
den kun har været tændt i kort
tid, eller sensoren er beskadiget.
Kontakt et autoriseret servicecenter, hvis kogezonen har været i drift tilstrækkelig længe til
at være varm.
Hob²Hood virker ikke.
Du har tildækket betjeningspanelet.
Fjern genstanden fra betjeningspanelet.
Du bruger en meget høj gryde,
som blokerer for signalet.
Brug en mindre gryde, skift kogezone eller betjen emhætten
manuelt.
Problem
Opkogningsautomatik går ikke
i gang.
Mulige årsager
Løsning
Kogezonen er varm.
Lad kogezonen køle tilstrækkeligt af.
Det højeste varmetrin er valgt.
Højeste varmetrin har samme
effekt som funktionen.
Varmetrinnet skifter mellem to
forskellige varmetrin.
Effektstyring er i brug.
Der henvises til "Daglig brug".
Tasterne bliver varme.
Kogegrejet er for stort, eller det
er placeret for tæt på betjeningspanelet.
Sæt om muligt stort kogegrej
på de bageste kogezoner.
tændes.
Børnesikring af ovnen eller Lås
er i brug.
Der henvises til "Daglig brug".
tændes.
Der står ikke kogegrej på kogezonen.
Sæt kogegrej på kogezonen.
Kogegrejet dækker ikke krydset/firkanten.
Dæk krydset/firkanten helt.
Der er brugt forkert kogegrej.
Brug egnet kogegrej. Se "Nyttige oplysninger og råd".
Diameteren på kogegrejets
bund er for lille til kogezonen.
Brug kogegrej med de rette
mål. Se under "Tekniske data".
Der er en fejl i kogesektionen.
Sluk for kogesektionen, og
tænd den igen efter 30 sekun-
og et tal lyser.
der. Hvis
tændes igen, skal
kogesektionen afbrydes fra elforsyningen. Tilslut kogesektionen igen efter 30 sekunder. Tal
med et autoriseret servicecenter, hvis problemet fortsætter.
Du kan høre en konstant biplyd.
Den elektriske tilslutning er forkert.
HVIS DU IKKE KAN LØSE PROBLEMET ...
Kontakt forhandleren eller et autoriseret
servicecenter, hvis du ikke selv kan løse problemet.
Oplys de data, der findes på typeskiltet. Oplys
desuden den trecifrede kode på glaskeramikken
(der står i hjørnet af glaspladen) og den
Kobl kogesektionen fra lysnettet. Bed en autoriseret installatør om at kontrollere installationen.
fejlmeddelelse, der vises. Sørg for, at du har betjent
kogesektionen korrekt. Hvis fejlen skyldes forkert
betjening, er et teknikerbesøg ikke gratis, heller ikke
i garantiperioden. Oplysninger om servicecenter og
garantibetingelser står i garantihæftet.
TEKNISKE DATA
MÆRKEPLADE
Model ZITN643K
PNC 949 492 406 00
15
Type 61 B4A 00 AA
Induktion 7.35 kW
Serienr. .................
ZANUSSI
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Fremstillet i Rumænien
7.35 kW
SPECIFIKATION FOR KOGEZONER
Kogezone
Nominel effekt
PowerBoost makDiameter for koge(maks. varmetrin) PowerBoost [W]
simal varighed
grej [mm]
[W]
[min.]
Forreste venstre
2300
3700
10
125 - 210
Bageste venstre
1800
-
-
145 - 180
Forreste højre
1400
2500
4
125 - 145
Bageste højre
1800
-
-
145 - 180
Kogezonernes effekt kan afvige en smule fra
dataene i tabellen. Variationerne skyldes
kogegrejets materiale og mål.
Til optimale madlavningsresultater bør du ikke
bruge kogegrej, der er større end diameteren i
tabellen.
ENERGIEFFEKTIV
PRODUKTINFORMATION I HENHOLD TIL EU 66/2014 KUN GYLDIGT FOR EU-MARKED
Identifikation af model
ZITN643K
Type kogesektion
Indbygget kogesektion
Antal kogezoner
4
Opvarmningsteknologi
Induktion
Diameter af runde kogezoner
(Ø)
Forreste venstre
Bageste venstre
Forreste højre
Bageste højre
21,0 cm
18,0 cm
14,5 cm
18,0 cm
Energiforbrug pr. kogezone
(EC electric cooking)
Forreste venstre
Bageste venstre
Forreste højre
Bageste højre
188,9 Wh/kg
176,9 Wh/kg
183,4 Wh/kg
178,8 Wh/kg
Kogesektionens energiforbrug (EC electric hob)
EN 60350-2 - Elektroniske husholdningsapparater
til madlavning - Del 2: Kogesektioner - Metoder til
måling af ydeevne
ENERGIBESPARELSE
Du kan spare energi ved madlavning i hverdagen,
hvis du følger nedenstående råd.
16
182,0 Wh/kg
•
•
•
•
•
Når du opvarmer vand, bør du kun bruge den
nødvendige mængde.
Læg altid låg på kogegrejet, hvis det er muligt.
Inden du aktiverer kogezonen, skal du stille
kogegrejet på den.
Sæt det mindre kogegrej på de mindre
kogezoner.
Sæt kogegrejet direkte i midten af kogezonen.
•
Brug restvarmen til at holde maden varm eller
for at smelte den.
MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet
. Anbring
emballagematerialet i passende beholdere til
genbrug. Hjælp med at beskytte miljøet og
menneskelig sundhed samt at genbruge affald af
elektriske og elektroniske apparater. Kasser ikke
apparater, der er mærket med symbolet , sammen
med husholdningsaffaldet. Lever produktet tilbage
til din lokale genbrugsplads eller kontakt din
kommune.
17
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA
Leia atentamente as instruções fornecidas antes de instalar e
utilizar o aparelho. O fabricante não poderá ser responsabilizado
por ferimentos ou danos resultantes de instalação incorreta ou
utilização incorreta. Guarde sempre as instruções num sítio
seguro e acessível para consultar no futuro.
SEGURANÇA PARA CRIANÇAS E PESSOAS
VULNERÁVEIS
•
•
•
•
•
•
•
•
Este aparelho pode ser utilizado por crianças de 8 ou mais
anos de idade e por pessoas com capacidades físicas,
sensoriais ou mentais reduzidas ou com pouca experiência e
conhecimento se tiverem recebido supervisão ou instruções
relativas à utilização do aparelho de forma segura e
compreenderem os perigos envolvidos.
As crianças com idade entre 3 e 8 anos e as pessoas
portadoras de incapacidade profunda e complexa devem ser
mantidas afastadas do aparelho ou constantemente vigiadas.
As crianças com menos de 3 anos de idade devem ser
mantidas afastadas do aparelho ou constantemente vigiadas.
Não permita que as crianças brinquem com o aparelho.
Mantenha todos os materiais de embalagem fora do alcance
das crianças e elimine-os de forma apropriada.
Mantenha as crianças e os animais domésticos afastados do
aparelho quando este estiver a funcionar ou a arrefecer. As
partes acessíveis poderão ficar quentes durante a utilização.
Se o aparelho tiver um dispositivo de segurança para crianças,
esse dispositivo deve ser ativado.
A limpeza e a manutenção básica do aparelho não devem ser
efetuadas por crianças sem supervisão.
SEGURANÇA GERAL
•
18
AVISO: O aparelho e as partes acessíveis ficam quentes
durante a utilização. Deve ter cuidado para evitar tocar nas
resistências de aquecimento.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AVISO: Deixar cozinhados com gorduras ou óleos na placa
sem vigilância pode ser perigoso e resultar em incêndio.
NUNCA tente extinguir um incêndio com água. Em vez disso,
desligue o aparelho e cubra as chamas, por exemplo, com uma
tampa de tacho ou uma manta de incêndio.
ATENÇÃO: O aparelho não pode ser alimentado através de
algum dispositivo de comutação externo, como um
temporizador, nem pode ser ligado a um circuito que seja
ligado e desligado regularmente pelo fornecedor de
eletricidade.
ATENÇÃO: O processo de cozedura tem de ser
supervisionado. Um processo de cozedura de curta duração
tem de ser supervisionado continuamente.
AVISO: Perigo de incêndio: Não coloque objetos sobre as
zonas de aquecimento.
Os objetos metálicos como facas, garfos, colheres e tampas de
tacho não devem ser colocados na superfície da placa porque
podem ficar quentes.
Não utilize o aparelho antes de o instalar na estrutura de
encastre.
Não utilize uma máquina de limpar a vapor para limpar o
aparelho.
Após a utilização, desligue a placa no respetivo comando e não
confie apenas no detetor de tacho.
Se a superfície de vitrocerâmica/vidro apresentar alguma fenda,
desative o aparelho e desligue a ficha da tomada elétrica. Se o
aparelho estiver ligado à rede elétrica diretamente numa caixa
de derivação, desligue o disjuntor no quadro elétrico para
desligar o aparelho da alimentação elétrica. Em todo o caso,
contacte o Centro de Assistência Técnica Autorizado.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser
substituído pelo fabricante, por um agente de assistência
autorizado ou por uma pessoa igualmente qualificada, para
evitar perigos.
AVISO: Utilize apenas proteções de placa que tenham sido
concebidas pelo fabricante do aparelho de cozinhar ou
recomendadas pelo fabricante do aparelho nas instruções de
19
utilização, bem como as proteções de placa já incorporadas no
aparelho caso existam. A utilização de proteções impróprias
pode causar acidentes.
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
INSTALAÇÃO
AVISO! A instalação deste aparelho
tem de ser efetuada por uma pessoa
qualificada.
AVISO! Risco de ferimentos ou danos
no aparelho.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Remova toda a embalagem.
Não instale nem utilize o aparelho se ele estiver
danificado.
Siga as instruções de instalação fornecidas
com o aparelho.
Respeite as distâncias mínimas relativamente a
outros aparelhos e móveis de cozinha.
Tenha sempre cuidado quando deslocar o
aparelho porque ele é pesado. Utilize sempre
luvas e calçado de proteção.
Vede as superfícies cortadas com um vedante
para impedir que a humidade cause dilatações.
Proteja a parte inferior do aparelho contra o
vapor e a humidade.
Não instale o aparelho ao lado de uma porta ou
debaixo de uma janela. Isso evita que a abertura
de portas ou janelas faça cair algum tacho
quente do aparelho.
Cada aparelho possui ventoinhas de
arrefecimento na parte inferior.
Se o aparelho for instalado por cima de uma
gaveta:
– Não guarde folhas de papel ou objetos
pequenos que possam ser sugados,
porque podem danificar as ventoinhas de
arrefecimento ou reduzir a eficiência do
sistema de arrefecimento.
– Mantenha uma distância mínima de cerca
de 2 cm entre a parte inferior do aparelho e
os objetos que forem guardados na gaveta.
Remova os painéis de separação que estiverem
instalados no armário por baixo do aparelho.
LIGAÇÃO ELÉCTRICA
AVISO! Risco de incêndio e choque
elétrico.
•
20
Todas as ligações elétricas devem ser
efetuadas por um eletricista qualificado.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
O aparelho tem de ficar ligado à terra.
Antes de efectuar qualquer operação de
manutenção, certifique-se de que o aparelho
está desligado da corrente eléctrica.
Certifique-se de que os parâmetros indicados
na placa de características são compatíveis
com a alimentação elétrica.
Certifique-se de que o aparelho é instalado
correctamente. Ligações de cabo de
alimentação e ficha (se aplicável) soltas ou
incorrectas podem provocar o
sobreaquecimento dos terminais.
Utilize um cabo de alimentação eléctrica
adequado.
Não permita que o cabo de alimentação fique
enredado.
Certifique-se de que a protecção contra
choque é instalada.
Utilize a abraçadeira de fixação para libertar
tensão do cabo.
Não permita que o cabo e a ficha de
alimentação (se aplicável) entrem em contacto
com partes quentes do aparelho ou com algum
tacho quente quando ligar o aparelho a uma
tomada próxima.
Não utilize adaptadores com várias tomadas,
nem cabos de extensão.
Certifique-se de que não causa danos na ficha
(se aplicável) e no cabo de alimentação.
Contacte um Centro de Assistência Técnica
Autorizado ou um electricista para substituir o
cabo de alimentação se estiver danificado.
As proteções contra choques elétricos das
peças isoladas e não isoladas devem estar fixas
de modo a não poderem ser retiradas sem
ferramentas.
Ligue a ficha à tomada elétrica apenas no final
da instalação. Certifique-se de que a ficha fica
acessível após a instalação.
Se a tomada elétrica estiver solta, não ligue a
ficha.
Não puxe o cabo de alimentação para desligar o
aparelho. Puxe sempre a ficha de alimentação.
Utilize apenas dispositivos de isolamento
corretos: disjuntores de proteção, fusíveis (os
fusíveis de rosca devem ser retirados do
suporte), diferenciais e contactores.
A instalação elétrica deve possuir um
dispositivo de isolamento que lhe permita
desligar o aparelho da corrente elétrica em
todos os polos. O dispositivo de isolamento
deve ter uma abertura de contacto com uma
largura mínima de 3 mm.
UTILIZAÇÃO
AVISO! Risco de ferimentos,
queimaduras e choque elétrico.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Retire todo o material de embalagem, etiquetas
e película protetora (se aplicável) antes da
primeira utilização.
Este aparelho destina-se apenas a uso
doméstico.
Não altere as especificações deste aparelho.
Certifique-se de que as aberturas de ventilação
não ficam obstruídas.
Não deixe o aparelho a funcionar sem vigilância.
Desligue a zona de aquecimento após cada
utilização.
Não confie apenas no detetor de tachos.
Não coloque talheres ou tampas de panelas
sobre as zonas de aquecimento. Podem ficar
quentes.
Não utilize o aparelho com as mãos húmidas ou
se ele estiver em contacto com água.
Não utilize o aparelho como superfície de
trabalho ou armazenamento.
Se a superfície do aparelho apresentar fendas,
desligue-o imediatamente da corrente elétrica.
Isso evitará choques elétricos.
Os utilizadores portadores de pacemaker
devem manter-se a mais de 30 cm de distância
da zonas de indução quando o aparelho estiver
a funcionar.
Quando coloca alimentos em óleo quente, o
óleo pode salpicar.
AVISO! Risco de incêndio e explosão
•
•
•
•
As gorduras e os óleos podem libertar vapores
inflamáveis quando aquecidos. Mantenha as
chamas e os objetos quentes afastados das
gorduras e dos óleos quando cozinhar com este
tipo de produtos.
Os vapores libertados pelo óleo muito quente
podem causar combustão espontânea.
O óleo usado, que pode conter restos de
alimentos, pode inflamar a uma temperatura
inferior à de um óleo em primeira utilização.
Não coloque produtos inflamáveis, ou objetos
molhados com produtos inflamáveis, no interior,
perto ou em cima do aparelho.
AVISO! Risco de danos no aparelho.
•
•
•
•
•
•
•
•
Não coloque nenhum tacho quente sobre o
painel de comandos.
Não coloque uma tampa de panela quente na
superfície de vidro da placa.
Não deixe que os tachos fervam até ficarem
sem água.
Tenha cuidado e não permita que algum objeto
ou tacho caia sobre o aparelho. A superfície
pode ficar danificada.
Não ative zonas de aquecimento com um tacho
vazio ou sem tacho.
Não coloque folha de alumínio no aparelho.
Os tachos de ferro fundido ou alumínio ou que
tenham a base danificada podem riscar o vidro
ou a vitrocerâmica. Levante sempre estes
objetos quando precisar de os deslocar sobre a
placa.
Este aparelho serve apenas para cozinhar. Não
pode ser usado para outras funções como, por
exemplo, aquecimento de divisões.
MANUTENÇÃO E LIMPEZA
• Limpe o aparelho com regularidade para evitar
que o material da superfície se deteriore.
• Desligue o aparelho e deixe-o arrefecer antes
de o limpar.
• Desligue o aparelho da tomada eléctrica antes
de qualquer manutenção.
• Não utilize jatos de água ou vapor para limpar o
aparelho.
• Limpe o aparelho com um pano macio e
húmido. Utilize apenas detergentes neutros.
Não utilize produtos abrasivos, esfregões,
solventes ou objetos metálicos.
ASSISTÊNCIA
• Contacte um Centro de Assistência Técnica
Autorizado se for necessário reparar o aparelho.
• Utilize apenas peças de substituição originais.
ELIMINAÇÃO
AVISO! Risco de ferimentos ou
asfixia.
•
•
•
Contacte a sua autoridade municipal para saber
como eliminar o aparelho correctamente.
Desligue o aparelho da alimentação eléctrica.
Corte o cabo de alimentação eléctrica do
aparelho e elimine-o.
21
INSTALAÇÃO
AVISO! Consulte os capítulos
relativos à segurança.
ANTES DA INSTALAÇÃO
Antes de instalar a placa, anote aqui as seguintes
informações que pode ver na placa de
características. A placa de características
encontra-se na parte inferior da placa.
Número de série ...........................
PLACAS ENCASTRADAS
Utilize as placas de encastrar apenas após a sua
montagem em móveis de encastre ou superfícies
de trabalho que cumpram as normas aplicáveis.
CABO DE LIGAÇÃO
• A placa é fornecida com um cabo de ligação.
• Para substituir o cabo de alimentação se estiver
danificado, utilize um cabo do tipo: H05V2V2-F
que suporta temperaturas de 90 °C ou
superiores. Contacte um Centro de Assistência
Técnica local.
MONTAGEM
min.
500mm
min.
50mm
22
min. min.
12 60
min.
28
Se o aparelho for instalado por cima
de uma gaveta, a ventilação da placa
durante o funcionamento pode
aquecer os produtos que estiverem
guardados na gaveta.
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
DISPOSIÇÃO DA PLACA
1
1 Zona de aquecimento de indução
2 Painel de comandos
1
1
1
2
DISPOSIÇÃO DO PAINEL DE COMANDOS
1
2
3
4
10
9
5
8
6
7
Utilize os campos do sensor para controlar o aparelho. Os visores, indicadores e sons indicam as funções
que estão em funcionamento.
Campo
do sensor
Para activar e desactivar a placa.
Hob²Hood
Para activar e desactivar o modo manual da função.
Bloquear / Bloqueio de segurança para crianças
Para bloquear/desbloquear o painel de comandos.
-
Indicador do grau de cozedura
Para indicar o grau de cozedura.
-
Indicadores do temporizador
das zonas de cozedura
Apresenta a zona de cozedura para a qual está
definido um tempo.
2
3
5
Comentário
ON/OFF
1
4
Função
23
Campo
do sensor
-
6
9
10
Comentário
Visor do temporizador
Para indicar o tempo em minutos.
-
Para seleccionar a zona de cozedura.
/
-
Para aumentar ou diminuir o tempo.
/
-
Para seleccionar o grau de cozedura.
PowerBoost
Para activar a função.
7
8
Função
INDICADORES DE GRAU DE AQUECIMENTO
Visor
Do ciclo
A zona de confeção está desativada.
A zona de confeção está ativada.
-
Aquecimento Automático ativo.
PowerBoost ativo.
+ dígito
Existe uma anomalia.
/
OptiHeat Control (Indicador de calor residual de 3 níveis): continuar a cozinhar/manter quente/calor residual.
/
Bloquear / Bloqueio de segurança para crianças funciona.
O tacho não é adequado, é demasiado pequeno ou não há tacho na zona de
confeção.
Desconexão Automática ativo.
OPTIHEAT CONTROL (INDICADOR DE CALOR
RESIDUAL DE 3 NÍVEIS)
AVISO!
/
/
O calor residual
pode provocar queimaduras.
Os indicadores mostram o nível do calor residual
das zonas de confeção que está atualmente a usar.
24
Os indicadores das zonas de confeção adjacentes
também podem acender-se, mesmo que não as
esteja a usar.
As zonas de aquecimento de indução produzem o
calor necessário para cozinhar directamente na
base dos tachos. A vitrocerâmica é aquecida pelo
calor dos tachos.
UTILIZAÇÃO DIÁRIA
AVISO! Consulte os capítulos
relativos à segurança.
ACTIVAR E DESACTIVAR
Toque em
durante 1 segundo para activar ou
desactivar a placa.
DESCONEXÃO AUTOMÁTICA
A função desactiva automaticamente a placa
nas seguintes situações:
• Quando todas as zonas de cozedura estão
desactivadas,
• Quando, após a activação da placa, não é
definido qualquer grau de cozedura,
• Quando ocorrer um derrame ou quando for
colocado algum objecto sobre o painel de
comandos durante mais de 10 segundos
(tacho, pano, etc.). É emitido um sinal sonoro e
a placa desativa-se. Retire o objecto ou limpe o
painel de comandos.
• Quando a placa ficar demasiado quente (por
exemplo, quando uma panela ferve até ficar sem
água). Permita que a zona de cozedura arrefeça
antes de utilizar novamente a placa.
• Quando utiliza tachos incorrectos. O símbolo
•
acende-se e a zona de cozedura é
automaticamente desactivada após 2 minutos.
Quando não desactiva uma zona de cozedura
nem altera o grau de cozedura. Após algum
tempo, a indicação
acende-se e a placa
desactiva-se.
Relação entre o grau de cozedura e o tempo
ao fim do qual a placa se desactiva:
Grau de confeção
A placa desactiva-se
após
6 horas
,1-2
e
simultaneamente para
Toque em
desactivar a zona de cozedura.
UTILIZAR AS ZONAS DE COZEDURA
Coloque o tacho centrado na cruz ou no quadrado
da superfície em que vai cozinhar. Cubra
totalmente a cruz ou o quadrado. As zonas de
cozedura de indução adaptam-se automaticamente
à dimensão da base do tacho. Pode cozinhar com
um tacho grande sobre duas zonas de cozedura.
AQUECIMENTO AUTOMÁTICO
Se activar esta função, pode obter o calor
necessário em menos tempo. A função selecciona
o nível de calor mais elevado durante algum tempo
e depois diminui para o nível de calor adequado.
Para ativar a função, é necessário que
a zona de aquecimento esteja fria.
Para ativar a função para uma zona de
aquecimento: toque em
Toque imediatamente em
imediatamente em
(
(
acende-se).
acende). Toque
até que o nível de calor
correcto acenda. Após 3 segundos,
Para desativar a função: toque em
Consulte o capítulo “Dados técnicos”.
Para ativar a função para uma zona de
5 horas
aquecimento: toque em
5
4 horas
Para desativar a função: toque em
6-9
1.5 horas
TEMPORIZADOR
Toque em
para aumentar o grau de cozedura.
Toque em
para diminuir o grau de cozedura.
.
POWERBOOST
Esta função disponibiliza mais potência para as
zonas de confeção de indução. A função pode ser
activada para uma zona de confeção de indução
apenas por um curto período de tempo. Após esse
tempo, a zona de confeção de indução muda
automaticamente para o grau de aquecimento mais
elevado.
3-4
GRAU DE COZEDURA
acende.
.
acende-se.
ou
.
Temporizador da Contagem
Decrescente
Pode utilizar esta função para definir o tempo de
funcionamento da zona de confeção apenas para
uma sessão de confeção.
25
Comece por selecionar o nível de calor para a zona
de confeção e selecione depois a função.
Para selecionar a zona de confeção: toque em
Para desativar a função: toque em . O
mostrador apresenta a definição de aquecimento
anterior.
várias vezes até que o indicador da zona de
confeção pretendida se acenda.
Para ativar a função ou alterar o tempo: toque
no
ou no
do temporizador para definir o
tempo (00 - 99 minutos). Quando o indicador da
zona de aquecimento começar a piscar lentamente,
a contagem decrescente começa.
Para ver o tempo restante: selecione a zona de
aquecimento com
. O indicador da zona de
aquecimento começa a piscar rapidamente. O visor
mostra o tempo restante.
Para desativar a função: selecione a zona de
aquecimento com
e toque em
. O tempo
restante decresce até 00. O indicador da zona de
aquecimento apaga-se.
Quando o tempo termina, é emitido
um som e a indicação 00 fica
intermitente. A zona de aquecimento é
desactivada.
Para desligar o som: toque em
Conta-Minutos
.
Pode utilizar esta função como Conta-Minutos
quando a placa está activa e as zonas de
aquecimento estão inactivas. O visor apresenta
na área do nível de calor.
Para ativar a função: toque em
. Toque em
ou
do temporizador para definir o tempo.
Quando o tempo terminar, é emitido um som e
aparece a indicação 00 intermitente.
Para desligar o som: toque em
.
Para desativar a função: toque em
em
e depois
. O tempo restante decresce até 00
Esta função não afecta o
funcionamento das zonas de
aquecimento.
BLOQUEAR
É possível bloquear o painel de comandos com
zonas de confeção a funcionar. Isto impede uma
alteração acidental da definição de aquecimento.
Comece por definir o grau de aquecimento.
Para ativar a função: toque em .
acende
durante 4 segundos.O temporizador permanece
activo.
26
Quando desativar a placa, também
desativará esta função.
BLOQUEIO DE SEGURANÇA PARA
CRIANÇAS
Esta função evita o accionamento acidental da
placa.
Para ativar a função: active a placa com
. Não
defina nenhum grau de aquecimento. Toque em
durante 4 segundos.
com
acende. Desactive a placa
.
.
Para desativar a função: active a placa com
Não defina nenhum grau de aquecimento. Toque
em
durante 4 segundos.
acende. Desactive
a placa com
.
Para desativar a função por apenas um
período de confeção: active a placa com
.
acende. Toque em
durante 4 segundos. Defina
o grau de aquecimento em menos de 10
segundos. Pode utilizar a placa. Quando desativar
a placa com
, a função fica novamente activa.
GESTÃO DE ENERGIA
• As zonas de confeção estão agrupadas de
acordo com a posição e o número de fases que
alimentam a placa. Consulte a ilustração.
• O limite máximo de carga eléctrica de cada fase
é 3700 W.
• A função divide a potência entre as zonas de
confeção que estão ligadas à mesma fase.
• A função é activada quando a carga eléctrica
total das zonas de confeção que estão ligadas à
mesma fase excede os 3700 W.
• A função diminui a potência das restantes zonas
de confeção que estão ligadas à mesma fase.
• O mostrador da definição de aquecimento das
zonas reduzidas alterna entre a definição de
aquecimento selecionada e a definição de
aquecimento reduzida. Após algum tempo, o
mostrador da definição de aquecimento das
zonas reduzidas fica na indicação de
aquecimento reduzido.
Luz automática
HOB²HOOD
É uma função automática avançada que liga a
placa a um exaustor especial. A placa comunica
com o exaustor através de um sinal de
infravermelhos. A velocidade da ventoinha é
definida automaticamente em função do modo de
funcionamento da placa e da temperatura do tacho
mais quente. Também é possível controlar
manualmente a ventoinha através da placa.
A maior parte dos exaustores são
fornecidos com o sistema de controlo
remoto desactivado. É necessário
activá-lo para utilizar a função. Para
obter mais informações, consulte o
manual do utilizador do exaustor.
Utilizar a função automaticamente
Para utilizar a função automaticamente, selecione
um dos modos automáticos H1 – H6. A placa está
configurada inicialmente para H5.O exaustor reage
ao funcionamento da placa. A placa determina a
temperatura do tacho e ajusta automaticamente a
velocidade da ventoinha.
Modos automáticos
Luz automática
Fervura1)
Fritura2)
Modo
H0
Off
(Desligado)
Off
(Desligado)
Off
(Desligado)
Modo
H1
On (Ligado)
Off
(Desligado)
Off
(Desligado)
Modo
H2 3)
On (Ligado)
Velocidade 1
da ventoinha
Velocidade 1
da ventoinha
Fervura1)
Fritura2)
Modo
H3
On (Ligado)
Off
(Desligado)
Velocidade 1
da ventoinha
Modo
H4
On (Ligado)
Velocidade 1
da ventoinha
Velocidade 1
da ventoinha
Modo
H5
On (Ligado)
Velocidade 1
da ventoinha
Velocidade 2
da ventoinha
Modo
H6
On (Ligado)
Velocidade 2
da ventoinha
Velocidade 3
da ventoinha
1) A placa detecta o processo de fervura e regula a
velocidade da ventoinha em função do modo automático.
2) A placa detecta o processo de fritura e regula a
velocidade da ventoinha em função do modo automático.
3) Este modo activa a ventoinha e a luz sem ter em
conta a temperatura.
Alterar o modo automático
1. Desligue o aparelho.
2. Toque em
durante 3 segundos. O visor
acende-se e apaga-se.
3. Toque em
durante 3 segundos.
4. Toque em
acenda.
algumas vezes até que
5. Toque no
do temporizador para selecionar
um modo automático.
Para controlar o exaustor directamente
no painel no exaustor, desactive o
modo automático da função.
Quando acabar de cozinhar e
desativar a placa, a ventoinha do
exaustor pode continuar a funcionar
durante algum tempo. Após esse
tempo, o sistema desactiva a
ventoinha automaticamente e impede
uma reactivação acidental da
ventoinha durante 30 segundos.
27
Controlar manualmente a velocidade da
ventoinha
Também pode controlar a função manualmente.
com a placa activa. Isto
Para isso, toque em
desactiva o modo automático da função e permite
a alteração manual da velocidade da ventoinha.
Quando premir , aumenta a velocidade da
ventoinha um nível. Quando atingir um nível máximo
e premir
novamente, a velocidade da ventoinha
volta para 0, ou seja, a ventoinha do exaustor é
desactivada. Para voltar a ligar a ventoinha com a
velocidade 1, toque em
Para ativar o modo automático da
função, desactive a placa e active-a
novamente.
Activar a luz
Pode configurar a placa para ligar automaticamente
a luz sempre que a placa for activada. Para isso,
selecione um dos modos automáticos H1 – H6.
A luz do exaustor é desligada 2
minutos após a desactivação da placa.
.
SUGESTÕES E DICAS
AVISO! Consulte os capítulos
relativos à segurança.
TACHOS E PANELAS
Nas zonas de aquecimento de
indução, o calor é gerado muito
rapidamente nos tachos por um
campo eletromagnético forte.
Utilize as zonas de aquecimento de
indução com tachos adequados.
Material do tacho
• correto: ferro fundido, aço, aço esmaltado, aço
inoxidável, fundo de multicamadas (assinalado
como adequado pelo fabricante).
• incorreto: alumínio, cobre, latão, vidro,
cerâmica, porcelana.
Os tachos são adequados para uma placa de
indução se:
• a água ferver muito rapidamente numa zona de
aquecimento regulada para o nível de calor mais
elevado.
• a base do tacho atrai um íman.
A base do tacho ou panela deve ser o
mais espessa e plana possível.
Certifique-se de que as bases dos
tachos estão bem limpas e secas
antes de colocar os tachos na placa.
Dimensões dos tachos
As zonas de aquecimento de indução adaptam-se
automaticamente à dimensão da base do tacho.
28
A eficiência da zona de aquecimento está
relacionada com o diâmetro do tacho. Um tacho
que tenha diâmetro inferior ao mínimo indicado
recebe apenas uma parte da potência gerada pela
zona de aquecimento.
Consulte “Dados técnicos”.
RUÍDOS DURANTE O FUNCIONAMENTO
Se ouvir:
• estalidos: o tacho é feito de diferentes materiais
(construção multicamada).
• apito: está a utilizar a zona de aquecimento com
um nível de potência elevado e o tacho tem
materiais diferentes (construção multicamada).
• zumbido: está a utilizar um nível de potência
elevado.
• cliques: devem-se à comutação elétrica.
• sibilar, zunir: a ventoinha está a funcionar.
Os ruídos são normais e não indicam
qualquer avaria.
EXEMPLOS DE MODOS DE COZINHAR
A correlação entre a definição de aquecimento de
uma zona e o consumo de potência dessa zona de
confeção não é linear. Quando a definição de
aquecimento aumenta, o aumento do consumo de
potência não é proporcional. Isto significa que uma
zona de confeção no grau de aquecimento médio
consome menos de metade da sua potência
máxima.
Os dados da tabela servem apenas
como referência.
Grau de confeção
Utilize para:
Tempo
(min.)
Sugestões
Manter os alimentos cozinhados
quentes.
conforme necessário
Coloque uma tampa no tacho.
1-2
Molho holandês, derreter: manteiga, chocolate, gelatina.
5 - 25
Misture regularmente.
1-2
Solidificar: omeletas fofas, ovos
cozidos.
10 40
Cozer com a tampa.
2-3
Cozer arroz e pratos à base de
leite em lume brando, aquecer refeições pré-cozinhadas.
25 50
Adicione, no mínimo, duas partes
de líquido para uma parte de arroz e mexa os pratos à base de
leite a meio do processo.
3-4
Cozer legumes, peixe e carne a
vapor.
20 45
Adicione um par de colheres de
sopa de líquido.
4-5
Cozer batatas a vapor.
20 60
Utilize, no máximo, ¼ l de água
para 750 g de batatas.
4-5
Cozer grandes quantidades de
alimentos, guisados e sopas.
60 150
Até 3 l de líquido mais os ingredientes.
6-7
Fritura ligeira: escalopes, cordon
bleu de vitela, costeletas, rissóis,
salsichas, fígado, roux, ovos, panquecas, sonhos.
conforme necessário
Vire a meio do tempo.
7-8
Fritura intensa, batatas fritas, bifes do lombo, costeletas.
5 - 15
Vire a meio do tempo.
9
Ferver água, cozer massa, estufar carne (goulash, jardineira), batatas bem fritas.
-1
Ferver grandes quantidades de água. A função PowerBoost está ativada.
SUGESTÕES E CONSELHOS PARA A
FUNÇÃO HOB²HOOD
Quando utilizar a placa com a função:
• Proteja o painel do exaustor contra a luz solar
direta.
• Não aponte lâmpadas de halogénio para o
painel da exaustor.
• Não cubra o painel de controlo da placa.
• Não obstrua o sinal entre a placa e o exaustor
(por exemplo, com uma mão ou uma pega de
tacho ou uma panela alta). Observe a figura.
O exaustor da figura é apenas um exemplo.
29
Outros dispositivos de comando à
distância podem bloquear o sinal. Não
use esses dispositivos nas
proximidades quando o exaustor
Hob²Hood estiver a funcionar.
Exaustores com a função Hob²Hood
Consulte o nosso website de produtos para saber
quais são os exaustores que trabalham com esta
função.
MANUTENÇÃO E LIMPEZA
AVISO! Consulte os capítulos
relativos à segurança.
INFORMAÇÕES GERAIS
• Limpe a placa após cada utilização.
• Utilize apenas tachos que tenham a base limpa.
• Riscos ou manchas escuras na superfície não
afetam o funcionamento da placa.
• Utilize um produto de limpeza especial
adequado para a superfície da placa.
• Utilize um raspador especial para limpar o vidro.
LIMPEZA DA PLACA
• Remover imediatamente: plástico derretido,
película de plástico, açúcar e alimentos com
•
•
açúcar; caso contrário, a sujidade pode
provocar danos na placa. Tenha cuidado para
evitar queimaduras. Utilize um raspador especial
para placas sobre a superfície de vidro em
ângulo agudo e desloque a lâmina sobre a
superfície.
Remover quando a placa tiver arrefecido o
suficiente: manchas de calcário, água ou
gordura e descolorações nas partes metálicas
brilhantes. Limpe a placa com um pano húmido
e um detergente não abrasivo. Após a limpeza,
seque a placa com um pano macio.
Remover a descoloração metálica
brilhante: utilize uma solução de água com
vinagre e limpe a superfície de vidro com um
pano.
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
AVISO! Consulte os capítulos
relativos à segurança.
O QUE FAZER SE...
Problema
Não consegue ativar ou utilizar
a placa.
30
Causa possível
Solução
A placa não está ligada à corrente elétrica ou não está ligada corretamente.
Verifique se a placa está ligada
corretamente à corrente elétrica. Consulte o diagrama de ligações.
O disjuntor está desligado.
Certifique-se de que o disjuntor é a causa da anomalia. Se
o disjuntor disparar diversas
vezes, contacte um eletricista
qualificado.
Não configure a definição de
calor durante 10 segundos.
Ative novamente a placa e defina o grau de aquecimento em
menos de 10 segundos.
Tocou em 2 ou mais campos
do sensor em simultâneo.
Toque em apenas um campo
do sensor.
Problema
Causa possível
Solução
Existem manchas de água ou
gordura no painel de comandos.
Limpe o painel de comandos.
É emitido um sinal sonoro e a
placa desativa-se.
A placa emite um sinal sonoro
quando é desativada.
Colocou algum objeto sobre
um ou mais campos do sensor.
Retire o objeto dos campos do
sensor.
A placa desativa-se.
Colocou algum objeto sobre o
Retire o objeto do campo do
sensor.
campo do sensor
.
O indicador de calor residual
não acende.
A zona não está quente porque
foi ativada apenas por pouco
tempo ou o sensor está danificado.
Se a zona tiver funcionado
tempo suficiente para estar
quente, contacte um Centro
de Assistência Técnica Autorizado.
Hob²Hood não funciona.
Cobriu o painel de comandos.
Retire o objeto do painel de
comandos.
Está a utilizar um recipiente
muito alto que bloqueia o sinal.
Utilize um recipiente mais pequeno, mude a zona de confeção ou opere o disco manualmente.
A zona está quente.
Deixe a zona arrefecer o suficiente.
Está definido o grau de aquecimento mais elevado.
O grau de aquecimento mais
elevado tem a mesma potência
que a função.
O grau de aquecimento alterna
entre dois níveis.
Gestão de Energia ativo.
Consulte "Utilização diária".
Os campos do sensor ficam
quentes.
O recipiente é demasiado
grande ou foi colocado demasiado perto dos comandos.
Coloque o recipiente grande
numa das zonas de aquecimento de trás, se possível.
Aparece
.
Bloqueio de segurança para
crianças ou Bloquear ativo.
Consulte "Utilização diária".
Aparece
.
Não existe qualquer recipiente
na zona de aquecimento.
Coloque um recipiente na zona
de aquecimento.
O recipiente não cobre a cruz /
o quadrado.
Cubra totalmente a cruz ou o
quadrado.
O recipiente não é adequado.
Utilize um recipiente adequado. Consulte “Sugestões e dicas”.
O diâmetro da base do recipiente é demasiado pequena para a zona.
Utilize um recipiente com as
dimensões corretas. Consulte
os "Dados técnicos".
Aquecimento Automático não
funciona.
31
Problema
Aparece
Causa possível
e um número.
Solução
A placa apresenta um erro.
Desative a placa e ative-a novamente após 30 segundos.
Se
se ligar novamente,
desligue a placa da corrente
elétrica. Após 30 segundos, ligue a placa novamente. Se o
problema continuar, entre em
contacto com um Centro de
Assistência Técnica Autorizado.
Pode ouvir um som constante.
A ligação elétrica não está correta.
SE NÃO CONSEGUIR ENCONTRAR UMA
SOLUÇÃO...
Se não conseguir encontrar uma solução para o
problema, contacte o seu fornecedor ou um Centro
de Assistência Técnica Autorizado. Indique os
dados da placa de características. Indique também
o código de três letras da placa vitrocerâmica (no
canto da superfície de vidro) e a mensagem de erro
apresentada. Certifique-se de que utilizou a placa
Desligue a placa da corrente
elétrica. Peça a um eletricista
qualificado que verifique a instalação.
correctamente. Caso contrário, a manutenção
efectuada pelo Técnico do Serviço de Assistência
ou pelo fornecedor não será gratuita, mesmo
durante o período de garantia. As instruções
relativas ao Centro de Assistência Técnica e as
condições da garantia encontram-se no folheto da
garantia.
DADOS TÉCNICOS
PLACA DE CARATERÍSTICAS
Modelo ZITN643K
Tipo 61 B4A 00 AA
Indução 7.35 kW
N.º de série .................
ZANUSSI
PNC 949 492 406 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Fabricado na Roménia
7.35 kW
ESPECIFICAÇÕES DAS ZONAS DE CONFEÇÃO
Zona de aquecimento
32
Potência nominal
(grau de aqueci- PowerBoost [W]
mento máx.) [W]
Duração máxima
Diâmetro do tacho
[min.] de Power[mm]
Boost
Dianteira esquerda
2300
3700
10
125 - 210
Traseira esquerda
1800
-
-
145 - 180
Dianteira direita
1400
2500
4
125 - 145
Zona de aquecimento
Traseira direita
Potência nominal
(grau de aqueci- PowerBoost [W]
mento máx.) [W]
1800
-
A potência das zonas de aquecimento pode ser
ligeiramente diferente da indicada na tabela. Varia
consoante o material e as dimensões do tacho.
Duração máxima
Diâmetro do tacho
[min.] de Power[mm]
Boost
-
145 - 180
Para optimizar o aquecimento, utilize um tacho com
diâmetro não superior ao indicado na tabela.
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
INFORMAÇÃO DO PRODUTO DE ACORDO COM EU 66/2014 VÁLIDO APENAS PARA O
MERCADO DA UE
Identificação do modelo
ZITN643K
Tipo de placa
Placa encastrada
Número de zonas de aquecimento
4
Tecnologia de aquecimento
Indução
Diâmetro das zonas de aquecimento circulares (Ø)
Dianteira esquerda
Traseira esquerda
Dianteira direita
Traseira direita
21,0 cm
18,0 cm
14,5 cm
18,0 cm
Consumo de energia por zona de aquecimento (EC electric cooking)
Dianteira esquerda
Traseira esquerda
Dianteira direita
Traseira direita
188.9 Wh/kg
176.9 Wh/kg
183.4 Wh/kg
178.8 Wh/kg
Consumo de energia da placa (EC electric hob)
182.0 Wh/kg
EN 60350-2 - Aparelhos eléctricos domésticos
para cozinhar - Parte 2: Placas - Métodos para
medir o desempenho
•
POUPANÇA DE ENERGIA
Pode poupar energia todos os dias se adoptar as
seguintes sugestões.
• Quando aquecer água, utilize apenas a
quantidade necessária.
•
•
•
•
Sempre que possível, coloque as tampas nos
tachos.
Coloque o tacho na zona de cozedura antes de
a activar.
Coloque os tachos mais pequenos nas zonas
de cozedura mais pequenas.
Centre o tacho na zona de cozedura.
Pode utilizar o calor residual para manter os
alimentos quentes ou derreter alimentos.
PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS
Recicle os materiais que apresentem o símbolo
.
Coloque a embalagem nos contentores indicados
para reciclagem. Ajude a proteger o ambiente e a
saúde pública através da reciclagem dos aparelhos
eléctricos e electrónicos. Não elimine os aparelhos
que tenham o símbolo juntamente com os
resíduos domésticos. Coloque o produto num
ponto de recolha para reciclagem local ou contacte
as suas autoridades municipais.
33
INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD
Antes de instalar y utilizar el aparato, lea atentamente las
instrucciones facilitadas. El fabricante no se hace responsable de
lesiones o daños producidos como resultado de una instalación o
un uso incorrectos. Conserve siempre estas instrucciones en
lugar seguro y accesible para futuras consultas.
SEGURIDAD DE NIÑOS Y PERSONAS VULNERABLES
•
•
•
•
•
•
•
•
Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en
adelante y personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o
mentales estén disminuidas o que carezcan de la experiencia y
conocimientos suficientes para manejarlo, siempre que cuenten
con las instrucciones o la supervisión sobre el uso del
electrodoméstico de forma segura y comprendan los riesgos.
Es necesario mantener alejados del aparato a los niños entre 3
y 8 años, así como a las personas con minusvalías importantes
y complejas, salvo que estén bajo supervisión continua.
Es necesario mantener alejados del aparato a los niños de
menos de 3 años salvo que estén bajo supervisión continua.
No deje que los niños jueguen con el aparato.
Mantenga todo el material de embalaje fuera del alcance de los
niños y deséchelo de forma adecuada.
Mantenga a los niños y mascotas alejados del aparato cuando
esté funcionando o enfriándose. Las partes accesibles pueden
calentarse durante el uso.
Si este aparato tiene un bloqueo de seguridad para niños, debe
activarlo.
La limpieza y mantenimiento de usuario del aparato no podrán
ser realizados por niños sin supervisión.
SEGURIDAD GENERAL
•
34
ADVERTENCIA: El aparato y las piezas accesibles se calientan
mucho durante el funcionamiento. Preste mucha atención para
no tocar las resistencias.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ADVERTENCIA: Cocinar con grasa o aceite sin estar presente
puede resultar peligroso, ya que podría ocasionarse un
incendio.
NUNCA intente apagar un fuego con agua; apague el aparato y
cubra la llama con una tapa o una manta ignífuga.
ATENCIÓN: El aparato no se debe alimentar a través de un
dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni
conectarse a un circuito que se encienda y apague
regularmente por un servicio público.
ATENCIÓN: El proceso de cocción debe ser supervisado. Un
proceso de cocción breve debe estar permanentemente
supervisado.
ADVERTENCIA: Peligro de incendio: No utilice las superficies
de cocción para almacenar alimentos.
No deje objetos metálicos, como cuchillos, tenedores,
cucharas o tapas sobre la superficie de cocción para evitar que
se calienten.
No utilice el aparato antes de instalarlo en la estructura
empotrada.
No utilice un limpiador a vapor para limpiar el aparato.
Tras el uso, apague la zona de cocción con el mando y no
preste atención al detector de tamaño.
Si la superficie de vitrocerámica/cristal está agrietada, apague
el aparato y desenchúfelo de la red eléctrica. Si el aparato está
conectado directamente a la red eléctrica mediante una caja de
empalmes, quite el fusible para desconectarlo de la
alimentación eléctrica. En cualquier caso, diríjase al servicio
técnico autorizado.
Si el cable eléctrico sufre algún daño, el fabricante, su servicio
técnico autorizado o un profesional tendrán que cambiarlo para
evitar riesgos.
ADVERTENCIA: Utilice exclusivamente protecciones para la
placa de cocción diseñadas por el fabricante del aparato o
indicadas en sus instrucciones de uso como apropiadas, o bien
las protecciones incluidas con el aparato. El uso de protectores
inadecuados puede provocar accidentes.
35
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
INSTALACIÓN
•
ADVERTENCIA! Solo un técnico
cualificado puede instalar el aparato.
ADVERTENCIA! Podría sufrir
lesiones o dañar el aparato.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Retire todo el embalaje.
No instale ni utilice un aparato dañado.
Siga las instrucciones de instalación
suministradas con el aparato.
Respete siempre la distancia mínima entre el
aparato y los demás electrodomésticos y
mobiliario.
Tenga cuidado al mover el aparato, porque es
pesado. Utilice siempre guantes de protección y
calzado cerrado.
Proteja las superficies cortadas con un material
sellante para evitar que la humedad las hinche.
Proteja la parte inferior del aparato del vapor y la
humedad.
No instale el aparato junto a una puerta ni
debajo de una ventana. De esta forma se evita
que los utensilios de cocina calientes caigan del
aparato cuando la puerta o la ventana estén
abiertas.
Cada aparato tiene ventiladores de refrigeración
en la base.
Si el aparato se instala sobre un cajón:
– No guarde objetos pequeños u hojas de
papel que puedan ser absorbidos, porque
podrían dañar los ventiladores o perjudicar
el sistema de refrigeración.
– Mantenga una distancia mínima de 2 cm
entre la base del aparato y los objetos
guardados en el cajón.
Retire los paneles separadores instalados en el
armario por debajo del aparato.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
CONEXIÓN ELÉCTRICA
ADVERTENCIA! Riesgo de incendios
y descargas eléctricas.
•
•
•
•
36
Todas las conexiones eléctricas deben
realizarlas electricistas cualificados.
El aparato debe conectarse a tierra.
Antes de efectuar cualquier tipo de operación,
compruebe que el aparato esté desenchufado
de la corriente eléctrica.
Asegúrese de que los parámetros de la placa
de características son compatibles con los
valores eléctricos del suministro eléctrico.
Asegúrese de que el aparato está instalado
correctamente. Un cable de red o enchufe (en
su caso) flojo o inadecuado puede provocar que
el terminal se caliente en exceso.
Utilice el cable de red eléctrica adecuado.
Coloque los cables eléctricos de forma que no
se puedan enredar.
Asegúrese de que hay instalada una protección
contra descargas eléctricas.
Establezca la descarga de tracción del cable.
Asegúrese de que el cable o el enchufe (en su
caso) no toquen el aparato caliente ni utensilios
de cocina calientes cuando conecte el aparato
a las tomas cercanas.
No utilice adaptadores de enchufes múltiples ni
cables prolongadores.
Asegúrese de no provocar daños en el enchufe
(en su caso) ni en el cable de red. Póngase en
contacto con un electricista o con nuestro
servicio técnico para cambiar un cable dañado.
Los mecanismos de protección contra
descargas eléctricas de componentes con
corriente y aislados deben fijarse de forma que
no puedan aflojarse sin utilizar herramientas.
Conecte el enchufe a la toma de corriente
únicamente cuando haya terminado la
instalación. Asegúrese de tener acceso al
enchufe del suministro de red una vez finalizada
la instalación.
Si la toma de corriente está floja, no conecte el
enchufe.
No desconecte el aparato tirando del cable de
conexión a la red. Tire siempre del enchufe.
Use únicamente dispositivos de aislamiento
apropiados: línea con protección contra los
cortocircuitos, fusibles (tipo tornillo que puedan
retirarse del soporte), dispositivos de fuga a
tierra y contactores.
La instalación eléctrica debe tener un
dispositivo de aislamiento que permita
desconectar el aparato de todos los polos de la
red. El dispositivo de aislamiento debe tener
una apertura de contacto con una anchura
mínima de 3 mm.
USO DEL APARATO
ADVERTENCIA! Riesgo de lesiones,
quemaduras y descargas eléctricas.
•
•
Retire todo el embalaje, las etiquetas y la
película protectora (en su caso) antes del
primer uso.
Este aparato está diseñado exclusivamente para
uso doméstico.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
No cambie las especificaciones de este
aparato.
Cerciórese de que los orificios de ventilación no
están obstruidos.
No deje nunca el aparato desatendido mientras
está en funcionamiento.
Apague las zonas de cocción después de cada
uso.
No se confíe por el detector de tamaño.
No coloque cubiertos ni tapaderas sobre las
zonas de cocción. Pueden alcanzar
temperaturas elevadas.
No utilice el aparato con las manos mojadas ni
cuando entre en contacto con el agua.
No utilice el aparato como superficie de trabajo
ni de almacenamiento.
Si la superficie del aparato está agrietada,
desconéctelo inmediatamente de la fuente de
alimentación. De esta forma evitará descargas
eléctricas.
Los usuarios que tengan marcapasos
implantados deberán mantener una distancia
mínima de 30 cm de las zonas de cocción por
inducción cuando el aparato esté en
funcionamiento.
Cuando se coloca comida en aceite caliente,
éste puede saltar.
ADVERTENCIA! Riesgo de incendio
y explosiones
•
•
•
•
Las grasas o aceites calientes pueden generar
vapores inflamables. Mantenga las llamas u
objetos calientes alejados de grasas y aceites
cuando cocine con ellos.
Los vapores que liberan los aceites muy
calientes pueden provocar combustiones
imprevistas.
El aceite usado, que puede contener restos de
alimentos, puede provocar incendios a
temperaturas más bajas que el aceite que se
utiliza por primera vez.
No coloque productos inflamables ni objetos
mojados con productos inflamables dentro,
cerca o encima del aparato.
ADVERTENCIA! Podría dañar el
aparato.
•
•
•
•
•
•
•
•
No coloque una tapa caliente sobre la superficie
de cristal de la placa de cocción.
No deje que el contenido de los recipientes
hierva hasta evaporarse.
Evite la caída de objetos o utensilios de cocina
en el aparato. La superficie puede dañarse.
No encienda las zonas de cocción sin utensilios
de cocina o con éstos vacíos.
No coloque papel de aluminio sobre el aparato.
Los utensilios de cocina de hierro o aluminio
fundido, o que tengan la base dañada, pueden
arañar el cristal o la vitrocerámica. Levante
siempre estos objetos cuando tenga que
moverlos sobre la superficie de cocción.
Este aparato está diseñado exclusivamente para
cocinar. No debe utilizarse para otros fines, por
ejemplo, como calefacción.
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
• Limpie periódicamente el aparato para evitar el
deterioro del material de la superficie.
• Apague el aparato y déjelo enfriar antes de
limpiarlo.
• Desconecte el aparato de la red eléctrica antes
de realizar el mantenimiento.
• No utilice pulverizadores ni vapor de agua para
limpiar el aparato.
• Limpie el aparato con un paño suave
humedecido. Utilice solo detergentes neutros.
No utilice productos abrasivos, estropajos
duros, disolventes ni objetos metálicos.
ASISTENCIA
• Para reparar el aparato, póngase en contacto
con el centro de servicio autorizado.
• Utilice solamente piezas de recambio originales.
ELIMINACIÓN
ADVERTENCIA! Existe riesgo de
lesiones o asfixia.
•
•
•
Póngase en contacto con las autoridades
locales para saber cómo desechar
correctamente el aparato.
Desconecte el aparato de la red.
Corte el cable eléctrico cerca del aparato y
deséchelo.
No coloque ningún utensilio de cocina caliente
en el panel de control.
INSTALACIÓN
ADVERTENCIA! Consulte los
capítulos sobre seguridad.
37
ANTES DE LA INSTALACIÓN
Antes de instalar la placa de cocción, anote la
información siguiente de la placa de características.
La placa de características está situada en la parte
inferior de la placa de cocción.
Número de serie ...........................
PLACAS EMPOTRADAS
Las placas de cocción que han de ir integradas en
la cocina solo deben utilizarse una vez encastradas
en los muebles adecuados y con las encimeras y
superficies de trabajo apropiadas.
CABLE DE CONEXIÓN
• La placa de cocción se suministra con un cable
de conexión.
• Para sustituir el cable de alimentación dañado,
utilice el tipo de cable: H05V2V2-F que soporta
una temperatura de 90 °C o superior. Póngase
en contacto con el servicio técnico local.
MONTAJE
min.
28
Si el aparato se instala sobre un cajón,
la ventilación de la placa puede
calentar el contenido del cajón durante
el proceso de cocción.
min.
500mm
min.
50mm
38
min. min.
12 60
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
DISPOSICIÓN DE LAS ZONAS DE COCCIÓN
1
1 Zona de cocción por inducción
2 Panel de mandos
1
1
1
2
DISPOSICIÓN DEL PANEL DE CONTROL
1
2
3
4
10
9
5
8
6
7
Utilice el aparato con los sensores. Las pantallas, indicadores y señales acústicas indican qué funciones
están en funcionamiento.
Sensor
Para activar y desactivar la placa.
Hob²Hood
Para activar y desactivar el modo manual de la
función.
Bloqueo / Bloqueo de seguridad para niños
Para bloquear y desbloquear el panel de control.
-
Indicador del nivel de calor
Para mostrar el nivel de calor.
-
Indicadores de tiempo de las
zonas de cocción
Muestra la zona para la que se ha ajustado la hora.
-
Indicador del temporizador
Para mostrar la hora en minutos.
-
Para seleccionar una zona de cocción.
2
3
5
6
7
Comentario
ENCENDIDO/APAGADO
1
4
Función
39
Sensor
8
9
Función
Comentario
/
-
Para aumentar o disminuir el tiempo.
/
-
Para ajustar la temperatura.
PowerBoost
Para activar la función.
10
INDICACIÓN DE LA TEMPERATURA EN PANTALLA
Pantalla
Descripción
La zona de cocción está apagada.
La zona de cocción está en funcionamiento.
-
Calentamiento automático está en funcionamiento.
PowerBoost está en funcionamiento.
+ número
Hay un fallo de funcionamiento.
/
OptiHeat Control (indicador de calor residual de 3 pasos): seguir cocinando /
mantener caliente / calor residual.
/
Bloqueo / Bloqueo de seguridad para niños está en funcionamiento.
El recipiente es inadecuado o demasiado pequeño, o no se ha colocado ningún recipiente sobre la zona de cocción.
Apagado automático está en funcionamiento.
OPTIHEAT CONTROL (INDICADOR DE CALOR
RESIDUAL DE 3 PASOS)
ADVERTENCIA!
/
/
Riesgo
de quemaduras por calor residual.
Los indicadores muestran el nivel de calor residual
de las zonas de cocción que está usando. También
pueden iluminarse los indicadores de las zonas de
cocción vecinas aunque no las esté utilizando.
Las zonas de cocción por inducción generan el
calor necesario para el proceso de cocción
directamente en la base del recipiente. lo que hace
que la superficie vitrocerámica se caliente por el
calor del mismo.
USO DIARIO
ADVERTENCIA! Consulte los
capítulos sobre seguridad.
40
ACTIVACIÓN Y DESACTIVACIÓN
Toque
durante 1 segundo para encender o
apagar el la placa de cocción.
APAGADO AUTOMÁTICO
La función desconecta automáticamente la
placa de cocción siempre que:
• todas las zonas de cocción están apagadas,
• no se ajusta un nivel de calor después de
encender la placa,
• se vierte algo o se coloca algún objeto sobre el
panel de mandos durante más de 10 segundos
(un recipiente, un trapo, etc.). Se emite una
señal acústica y la placa de cocción se apaga.
Retire el objeto o limpie el panel de control.
• la placa está demasiado caliente (por ejemplo,
el contenido de un recipiente ha hervido hasta
agotarse el líquido). Deje que la zona de
cocción se enfríe antes de utilizar la placa de
nuevo.
• está utilizando utensilios de cocina no
•
adecuados. Se ilumina el símbolo
y la zona
de cocción se apaga automáticamente después
de 2 minutos.
no apaga una zona de cocción ni cambia la
temperatura. Al cabo de un cierto tiempo, se
enciende
y se apaga la placa.
Relación entre el ajuste de temperatura y el
tiempo tras el que se apaga la placa de
cocción:
Ajuste del nivel de ca- La placa de cocción
lor
se apaga
,1-2
6 horas
3-4
5 horas
5
4 horas
6-9
1,5 hora
AJUSTE DE TEMPERATURA
Toque
para aumentar el nivel de calor. Toque
para reducir el nivel de calor. Toque
y
al
mismo tiempo para apagar la zona de cocción.
USO DE LAS ZONAS DE COCCIÓN
Coloque el utensilio de cocina sobre la cruz / el
cuadrado que figura en la superficie sobre la que
cocina. Cubra por completo la cruz/el cuadrado.
Las zonas de cocción por inducción se adaptan
automáticamente al tamaño de la base de los
utensilios de cocina. Puede cocinar con utensilios
de cocina de mayores dimensiones utilizando dos
zonas de cocción al mismo tiempo.
CALENTAMIENTO AUTOMÁTICO
Si activa esta función puede conseguir el ajuste de
calor necesario en menos tiempo. La función
establece la temperatura al valor más elevado por
un cierto tiempo y, después, la baja al valor
adecuado.
Para activar la función, la zona de
cocción debe estar fría.
Para activar la función de una zona de
cocción: toque
inmediatamente
(
(
se enciende). Toque
se enciende). Toque
inmediatamente
hasta que aparezca el ajuste de
temperatura correcto. Transcurridos 3 segundos,
se enciende
.
.
Para desactivar la función: toque
POWERBOOST
Esta función suministra potencia adicional a las
zonas de cocción por inducción. La función se
puede activar para la zona de cocción por
inducción durante un periodo de tiempo limitado.
Transcurrido ese tiempo, la zona de cocción
adopta automáticamente el nivel de temperatura
más alto.
Consulte el capítulo “Datos técnicos”.
Para activar la función de una zona de
cocción: toque
. Se enciende
Para desactivar la función: toque
.
o
.
TEMPORIZADOR
Temporizador
Puede utilizar esta función para ajustar el tiempo
que desee que funcione la zona de cocción para un
único proceso de cocción.
Ajuste primero temperatura para la zona de cocción
y después la función.
Para seleccionar la zona de cocción: toque
varias veces hasta que se encienda el indicador de
la zona de cocción que desea.
Para activar la función o cambiar el
o
del temporizador
temporizador: toque
para ajustar el tiempo (00 - 99 minutos). La cuenta
atrás comenzará cuando el indicador de la zona de
cocción parpadee más lentamente.
Para comprobar el tiempo restante: seleccione
la zona de cocción con
. El indicador de la zona
41
de cocción comienza a parpadear rápidamente. La
pantalla muestra el tiempo restante.
Para desactivar la función: seleccione la zona
de cocción con
y toque
. El tiempo restante
cuenta atrás hasta 00. El indicador de la zona de
cocción se apaga.
Para detener la señal acústica: toque
.
.
Para activar la función: toque
. Toque
o
del temporizador para ajustar el tiempo. Cuando
ha transcurrido el tiempo, se activa la señal
acústica y 00 parpadea.
Para detener la señal acústica: toque
Para desactivar la función: toque
se enciende.
cocción con
Toque
. No ajuste ningún nivel de calor.
durante 4 segundos.
se enciende.
de cocción: encienda la placa de cocción con
Puede utilizar esta función como Avisador
mientras la placa está activada y las zonas de
cocción no funcionan. La pantalla de temperatura
muestra
durante 4 segundos.
Apague la placa de cocción con
.
Para desactivar la función: encienda la placa de
Apague la placa de cocción con
.
Para anular la función solo durante el tiempo
Cuando ha transcurrido el tiempo, se
activa la señal acústica y 00 parpadea.
Se apaga la zona de cocción.
Avisador
Pulse
.
y después
. El tiempo restante se sigue descontando hasta
llegar a 00
La función no afecta al funcionamiento
de las zonas de cocción.
BLOQUEO
Se puede bloquear el panel de control mientras
funcionan las zonas de cocción. Evita el cambio
accidental del nivel de temperatura.
Ajuste en primer lugar el nivel de calor que
desee.
.
se enciende. Toque
durante 4 segundos.
Ajuste la temperatura antes de que
transcurran 10 segundos. Ya puede utilizar la
placa de cocción. Cuando apague la placa de
cocción con
, la función vuelve a activarse.
GESTIÓN DE ENERGÍA
• Las zonas de cocción se agrupan según la
ubicación y el número de fases de la placa.
Consulte la ilustración.
• Cada fase tiene una carga eléctrica máxima de
3700 W.
• La función divide la potencia entre las zonas de
cocción conectadas a la misma fase.
• La función se activa cuando la carga eléctrica
total de las zonas de cocción conectadas a la
misma fase supera los 3700 W.
• La función reduce la potencia de las otras zonas
de cocción conectadas a la misma fase.
• La pantalla de ajuste de temperatura de las
zonas reducidas alterna entre el ajuste de calor
elegido y el reducido. Después de algún tiempo,
la pantalla de las zonas reducidas permanece
en el ajuste de calor reducido.
Para activar la función: toque .
se
enciende durante 4 segundos.El temporizador se
mantiene activo.
Para desactivar la función: toque
enciende el ajuste de calor anterior.
. Se
La función también se desactiva
cuando se apaga la placa.
BLOQUEO DE SEGURIDAD PARA NIÑOS
Esta función impide el uso accidental o indebido de
la placa.
Para activar la función: encienda la placa de
cocción con
42
. No ajuste ningún nivel de calor.
HOB²HOOD
Es una función automática avanzada que conecta la
placa de cocción a una campana especial. La placa
de cocción y la campana tienen un comunicador de
señales infrarrojas. La velocidad del ventilador se
define automáticamente según el ajuste de modo y
temperatura del utensilio de cocina más caliente en
la placa de cocción. También puede operar
manualmente el ventilador desde la placa de
cocción.
Para la mayoría de las campanas, el
sistema remoto esta desactivado de
origen. Actívelo antes de usar la
función. Para más información,
consulte el manual de instrucciones
de la campana.
Uso automático de la función
Para utilizar la función automáticamente, ajuste el
modo automático en H1 – H6. La placa está
ajustada de origen en H5.La campana reacciona
siempre que funciona la placa. La placa de cocción
reconoce automáticamente la temperatura del
utensilio de cocina y ajusta la velocidad del
ventilador.
Modos automáticos
Luz automática
Luz automática
Modo
H6
El
Hervir1)
Velocidad del
ventilador 2
Freír2)
Velocidad del
ventilador 3
1) La placa detecta el proceso de ebullición y activa la velocidad del ventilador según el modo automático.
2) La placa detecta el proceso de fritura y activa la
velocidad del ventilador según el modo automático.
3) Este modo activa el ventilador y la luz, y no depende de la temperatura.
Cambio del modo automático
1. Desactive el aparato.
2. Toque
durante 3 segundos. La pantalla se
enciende y se apaga.
Hervir1)
Freír2)
Modo
H0
Licencia
Licencia
Licencia
Modo
H1
El
Licencia
Licencia
Modo
H2 3)
El
Velocidad del
ventilador 1
Velocidad del
ventilador 1
Modo
H3
El
Licencia
Velocidad del
ventilador 1
Modo
H4
El
Velocidad del
ventilador 1
Velocidad del
ventilador 1
Modo
H5
El
Velocidad del
ventilador 1
Velocidad del
ventilador 2
3. Toque
durante 3 segundos.
4. Toque
varias veces hasta que se encienda
.
5. Toque
del temporizador para seleccionar un
modo automático.
Para operar la campana directamente
con el panel de la campana, desactive
el modo automático de la función.
Cuando termine de cocinar y apague
la placa de cocción, la campana
puede seguir funcionando un breve
período de tiempo. Tras ese tiempo, el
sistema desactiva el ventilador
automáticamente y evita la activación
accidental del ventilador durante los
siguientes 30 segundos.
Ajuste manual de la velocidad del
ventilador
También puede utilizar la función manualmente.
Para ello, toque
mientras la placa está
encendida. Así se desactiva el funcionamiento
automático de la función y es posible modificar
manualmente la velocidad del ventilador. Al pulsar
se incrementa en un nivel la velocidad del
ventilador. Cuando alcance un nivel intensivo y
pulse
de nuevo, ajustará la velocidad del
ventilador en 0 y lo apagará. Para volver a poner en
marcha el ventilador con la velocidad 1, toque
.
43
Para activar el funcionamiento
automático, apague la placa de
cocción y vuelva a encenderla.
La luz de la campana se apaga 2
minutos después de apagar la placa
de cocción.
Activación de la luz
Puede hacer que la placa de cocción active
automáticamente la luz al encender la placa. Para
ello, ajuste el modo automático en H1 – H6.
CONSEJOS
ADVERTENCIA! Consulte los
capítulos sobre seguridad.
UTENSILIOS DE COCINA
En las zonas de cocción por
inducción, la presencia de un fuerte
campo magnético calienta los
utensilios de cocina muy rápidamente.
Utilice las zonas de cocción con los
utensilios de cocina adecuados.
Material de los utensilios de cocina
• correcto: hierro fundido, acero, acero
esmaltado y acero inoxidable con bases
formadas por varias capas (indicados por el
fabricante como aptos para inducción).
• incorrecto: aluminio, cobre, latón, cristal,
cerámica, porcelana.
El utensilio de cocina es adecuado para
cocinar con inducción si:
• el agua hierve muy rápido en una zona con el
ajuste de calor máximo.
• el imán se adhiere a la base del utensilio de
cocina.
La base del utensilio de cocina debe
ser lo más gruesa y plana posible.
Asegúrese de que las bases de los
utensilios están limpias y secas antes
de colocarlas sobre la placa de
cocción.
Medidas de los utensilios de cocina
Las zonas de cocción por inducción se adaptan
automáticamente al tamaño de la base de los
utensilios de cocina.
44
La eficacia de la zona de cocción está relacionada
con el diámetro del utensilio de cocina. Un utensilio
de cocina con un diámetro inferior al mínimo solo
recibe una parte de la potencia generada por la
zona de cocción.
Consulte "Datos técnicos".
RUIDOS DURANTE LA UTILIZACIÓN
Es posible que escuche los ruidos siguientes:
• chasquido: el utensilio de cocina está fabricado
con distintos tipos de materiales (construcción
por capas).
• silbido: está utilizando una zona de cocción con
muy elevado nivel de potencia y con utensilios
de cocina cuya base está hecha de distintos
materiales (construcción por capas).
• zumbido: el nivel de potencia utilizado es
elevado.
• clic: se produce una conmutación eléctrica.
• silbido; zumbido: el ventilador está en
funcionamiento.
Estos ruidos son normales y no indican fallo
alguno.
EJEMPLOS DE APLICACIONES DE COCCIÓN
La relación entre el ajuste de temperatura y el
consumo de potencia de la zona de cocción no es
lineal. Cuando se aumenta el ajuste de
temperatura, no es proporcional al aumento del
consumo de potencia. Significa que una zona de
cocción con el ajuste de temperatura medio usa
menos de la mitad de su potencia.
Los datos de la tabla son solo
orientativos.
Ajuste del nivel
de calor
Utilícelo para:
Tiempo
(min)
Sugerencias
Mantener calientes los alimentos.
como
estime
necesario
Tape los utensilios de cocina.
1-2
Salsa holandesa, derretir: mantequilla, chocolate, gelatina.
5 - 25
Remover de vez en cuando.
1-2
Cuajar: tortilla, huevos revueltos.
10 40
Cocinar con tapa.
2-3
Arroces y platos cocinados con
leche, calentar comidas preparadas.
25 50
Añadir al menos el doble de líquido que de arroz; los platos
lácteos deben removerse a media cocción.
3-4
Cocinar al vapor verduras, pescados o carnes.
20 45
Añada un par de cucharadas de
líquido.
4-5
Cocinar patatas al vapor.
20 60
Utilice como máximo ¼ l de agua
para 750 g de patatas.
4-5
Grandes cantidades de alimentos, estofados y sopas.
60 150
Hasta 3 litros de líquido además
de los ingredientes.
6-7
Freír ligeramente: escalopes, ternera “cordon bleu”, chuletas,
hamburguesas, salchichas, hígado, filetes rusos, huevos, tortitas,
rosquillas.
como
estime
necesario
Dele la vuelta a media cocción.
7-8
Asado fuerte, bolas de patata, filetes de lomo, filetes.
5 - 15
Dele la vuelta a media cocción.
9
Hervir agua, cocer pasta, dorar carne (gulash, asado), freír patatas.
-1
Hervir grandes cantidades de agua. PowerBoost está activado.
CONSEJOS PARA HOB²HOOD
Cuando utilice la placa de cocción con la función:
• Proteja el panel de la campana de la luz solar
directa.
• No dirija focos halógenos hacia el panel de la
campana.
• No cubra el panel de control de la placa de
cocción.
• No interrumpa la señal entre la placa de cocción
y la campana (por ejemplo, con la mano, algún
mango o un utensilio alto). Consulte la figura.
La campana de la figura es solo a título
ilustrativo.
45
Otros aparatos controlados a
distancia pueden bloquear la señal. No
utilice ningún otro aparato cerca de la
placa mientras esté Hob²Hood
activado.
Campanas extractoras con la función
Hob²Hood
Para conocer la gama completa de campanas
extractoras que usan esta función, consulte nuestro
sitio web para consumidores.
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
ADVERTENCIA! Consulte los
capítulos sobre seguridad.
INFORMACIÓN GENERAL
• Limpie la placa después de cada uso.
• Utilice siempre recipientes cuya base esté
limpia.
• Los arañazos o las marcas oscuras en la
superficie no afectan al funcionamiento normal
de la placa.
• Utilice un limpiador especial para la superficie
de la placa.
• Utilice un rascador especial para el cristal.
LIMPIEZA DE LA PLACA
• Elimine de inmediato: restos fundidos de
plástico, recubrimientos de plástico, azúcar y
•
•
alimentos que contengan azúcar, la suciedad
puede dañar la placa. Tenga cuidado para evitar
quemaduras. Utilice un rascador especial sobre
la superficie del cristal formando un ángulo
agudo y arrastre la hoja para eliminar la
suciedad.
Elimine cuando el aparato se haya
enfriado: restos de cal, marcas de agua,
manchas de grasa y decoloraciones metálicas.
Limpie la placa de cocción con un paño suave
humedecido con agua y detergente no abrasivo.
Después de limpiar, seque la placa de cocción
con un paño suave.
Elimine cualquier decoloración metálica
brillante: utilice una solución de agua y vinagre
para limpiar la superficie de cristal con un paño.
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
ADVERTENCIA! Consulte los
capítulos sobre seguridad.
QUÉ HACER SI...
46
Problema
Posible causa
Solución
La placa no se enciende o no
funciona.
La placa no está conectada a
un suministro eléctrico o está
mal conectada.
Compruebe si la placa se ha
conectado correctamente a la
red eléctrica. Consulte el diagrama de conexiones.
Ha saltado el fusible.
Compruebe si el fusible es la
causa del fallo de funcionamiento. Si el fusible se funde
repetidamente, consulte a un
electricista cualificado.
No ha ajustado la temperatura
antes de que transcurran 10
segundos.
Vuelva a encender la placa y
ajuste el nivel de calor en menos de 10 segundos.
Problema
Posible causa
Solución
Ha pulsado 2 o más sensores
al mismo tiempo.
Toque solo un sensor.
Hay agua o salpicaduras de
grasa en el panel de control.
Limpie el panel de control.
Se emite una señal acústica y
la placa de cocción se apaga.
Se emite una señal acústica
cuando la placa se apaga.
Hay uno o más sensores cubiertos.
Quite el objeto que cubre los
sensores.
La placa de cocción se apaga.
Ha puesto algún objeto sobre
Retire el objeto del sensor.
el campo del sensor
.
El indicador de calor residual
no se enciende.
La zona no está caliente porque ha funcionado poco tiempo o el sensor está dañado.
Si la zona ha funcionado el
tiempo suficiente como para
estar caliente, consulte con el
centro de servicio autorizado.
Hob²Hood no funciona.
Ha tapado el panel de mandos.
Retire el objeto del panel de
mandos.
Puede estar utilizando un utensilio muy alto que bloquea la
señal.
Utilice un utensilio más pequeño, cambie la zona de cocción
o manipule manualmente la
campana de cocción.
La zona está caliente.
Deje que la zona se enfríe suficientemente.
Se ha ajustado el nivel de calor
más alto.
El nivel de cocción máximo tiene la misma potencia que la
función.
El valor de la temperatura varía
entre dos ajustes.
Gestión de energía está en
funcionamiento.
Consulte "Uso diario".
Los sensores se calientan.
El utensilio de cocina es demasiado grande o está colocado
demasiado cerca de los mandos.
Coloque los utensilios de cocina grandes en las zonas traseras si es posible.
se enciende.
Bloqueo de seguridad para niños o Bloqueo está en funcionamiento.
Consulte "Uso diario".
se enciende.
No hay ningún utensilio de cocina sobre la zona.
Ponga un recipiente sobre la
zona.
El utensilio de cocina no cubre
la cruz/el cuadrado.
Cubra por completo la cruz/el
cuadrado.
El utensilio de cocina no es
adecuado.
Utilice un utensilio de cocina
adecuado. Consulte "Consejos".
Calentamiento automático no
funciona.
47
Problema
Posible causa
y un número se encienden.
Solución
El diámetro de la base del
utensilio de cocina es demasiado pequeño para la zona.
Utilice un utensilio de cocina
del tamaño adecuado. Consulte "Datos técnicos".
Se ha producido un error en la
placa.
Apague la placa y vuelva a encenderla después de 30 segundos. Si vuelve a aparecer
, desconecte la placa de
cocción de la red eléctrica. Espere 30 segundos antes de
volver a conectar la placa. Si el
problema continúa, póngase
en contacto con el Centro de
servicio técnico.
Se oye un pitido constante.
La conexión eléctrica no es
adecuada.
SI NO ENCUENTRA UNA SOLUCIÓN...
Si no logra subsanar el problema, póngase en
contacto con su distribuidor o el centro de servicio
técnico. Facilite la información de la placa de
características. Indique también el código de tres
dígitos de la placa vitrocerámica (se encuentra en
la esquina de la superficie vitrocerámica) y el
mensaje de error que aparezca. Asegúrese de que
maneja la placa de cocción adecuadamente. De lo
Desconecte la placa de cocción de la red eléctrica. Pida a
un electricista cualificado que
compruebe la instalación.
contrario, el personal del servicio técnico o del
distribuidor facturará la reparación efectuada,
incluso en el caso de que el aparato se encuentre
en periodo de garantía. Las instrucciones sobre
servicio técnico y condiciones de garantía se
encuentran en el folleto de garantía que se
suministra con el aparato.
DATOS TÉCNICOS
PLACA DE CARACTERÍSTICAS
Modelo ZITN643K
Tipo 61 B4A 00 AA
Inducción 7.35 kW
Nº ser. .................
ZANUSSI
PNC949 492 406 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Hecho en Rumanía
7.35 kW
ESPECIFICACIONES DE LAS ZONAS DE COCCIÓN
Potencia nominal
Diámetro de los
PowerBoost duraZona de cocción (ajuste de tempe- PowerBoost [W]
utensilios de cocición máxima [min]
ratura máx.) [W]
na [mm]
Anterior izquierda
48
2300
3700
10
125 - 210
Potencia nominal
Diámetro de los
PowerBoost duraZona de cocción (ajuste de tempe- PowerBoost [W]
utensilios de cocición máxima [min]
ratura máx.) [W]
na [mm]
Posterior izquierda
1800
-
-
145 - 180
Anterior derecha
1400
2500
4
125 - 145
Posterior derecha
1800
-
-
145 - 180
La potencia de las zonas de cocción puede variar
ligeramente de los datos de la tabla. Cambia con el
material y las dimensiones del utensilio de cocina.
Para obtener unos resultados de cocción óptimos,
utilice recipientes de diámetro inferior al indicado
en la tabla.
EFICACIA ENERGÉTICA
INFORMACIÓN DE PRODUCTO DE ACUERDO CON EU 66/2014 VÁLIDA SOLO PARA EL
MERCADO DE LA UE
Identificación del modelo
ZITN643K
Tipo de placa de cocción
Placa empotrada
Número de zonas de cocción
4
Tecnología de calentamiento
Inducción
Diámetro de las zonas de
cocción circulares (Ø)
Anterior izquierda
Posterior izquierda
Anterior derecha
Posterior derecha
21,0 cm
18,0 cm
14,5 cm
18,0 cm
Consumo de energía por zona de cocción (EC electric
cooking)
Anterior izquierda
Posterior izquierda
Anterior derecha
Posterior derecha
188,9 Wh/kg
176,9 Wh/kg
183,4 Wh/kg
178,8 Wh/kg
Consumo de energía de la
placa de cocción (EC electric
hob)
182,0 Wh/kg
EN 60350-2 - Aparatos electrodomésticos - Parte
2: Placas de cocción - Métodos de medición del
rendimiento
•
AHORRO DE ENERGÍA
Estos consejos la ayudarán a ahorrar energía al
cocinar cada día.
• Cuando caliente agua, utilice solo la cantidad
que necesite.
• En la medida de lo posible, cocine siempre con
los utensilios de cocina tapados.
•
•
•
Coloque el utensilio de cocina sobre la zona de
cocción antes de encenderla.
Coloque los utensilios de cocina pequeños en
zonas de cocción pequeñas.
Coloque el utensilio de cocina directamente en
el centro de la zona de cocción.
Utilice el calor residual para mantener calientes
los alimentos o derretirlos.
49
ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
con el símbolo junto con los residuos
domésticos. Lleve el producto a su centro de
reciclaje local o póngase en contacto con su
oficina municipal.
Recicle los materiales con el símbolo
. Coloque
el material de embalaje en los contenedores
adecuados para su reciclaje. Ayude a proteger el
medio ambiente y la salud pública, así como a
reciclar residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos. No deseche los aparatos marcados
50
*
51
867357322-A-392019
WWW.ZANUSSI.COM/SHOP
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising