Electrolux | LOE8H31Z | User manual | Electrolux LOE8H31Z Instrukcja obsługi

Electrolux LOE8H31Z Instrukcja obsługi
LOE8H31V
LOE8H31Z
PL
Piekarnik
Instrukcja obsługi
W pełni wykorzystaj
potencjał swoich
urządzeń
Aby uzyskać szybki dostęp do porad, instrukcji
obsługi, pomocy technicznej itp., zarejestruj
urządzenie: electrolux.com/register
2
www.electrolux.com
SPIS TREŚCI
1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA........................................... 3
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................................ 5
3. INSTALACJA...................................................................................................... 8
4. OPIS URZĄDZENIA......................................................................................... 10
5. PANEL STEROWANIA.....................................................................................10
6. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM......................................................................12
7. CODZIENNA EKSPLOATACJA....................................................................... 13
8. FUNKCJE ZEGARA......................................................................................... 19
9. PROGRAMY AUTOMATYCZNE...................................................................... 20
10. KORZYSTANIE Z AKCESORIÓW................................................................. 21
11. DODATKOWE FUNKCJE...............................................................................23
12. WSKAZÓWKI I PORADY............................................................................... 25
13. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE................................................................ 38
14. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW................................................................ 42
15. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA............................................................. 43
Z MYŚLĄ O TOBIE
Dziękujemy za zakup urządzenia Electrolux. Jest ono owocem dziesięcioleci
doświadczeń i innowacji. To pomysłowe i stylowe urządzenie zostało
zaprojektowane z myślą o Tobie. Użytkując je, możesz mieć zawsze pewność
uzyskania wspaniałych efektów.
Witamy w świecie marki Electrolux!
Zapraszamy na naszą witrynę internetową, aby:
Otrzymać wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w
rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu:
www.electrolux.com/webselfservice
Zarejestrować swój produkt i uprościć jego obsługę serwisową:
www.registerelectrolux.com
Nabyć akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do
swojego urządzenia:
www.electrolux.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym, należy przygotować
poniższe dane: informacje o modelu, numer produktu, numer seryjny.
Stosowne informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.
Ostrzeżenie/przestroga — informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ogólne informacje i wskazówki
Informacje dotyczące środowiska naturalnego
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
POLSKI
1.
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed przystąpieniem do instalacji i rozpoczęciem
eksploatacji urządzenia należy uważnie zapoznać się z
dołączoną instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada
za obrażenia ciała ani szkody spowodowane
nieprawidłową instalacją lub eksploatacją produktu.
Należy zachować instrukcję obsługi w bezpiecznym i
łatwo dostępnym miejscu w celu wykorzystania w
przyszłości.
1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych
zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub
umysłowych
•
•
•
•
•
•
•
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu
ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub
umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej
wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one
nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie
bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą
świadome związanych z tym zagrożeń.
Dzieci w wieku od 3 do 8 lat i osoby o znacznym
stopniu niepełnosprawności nie powinny zbliżać się
urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym
nadzorem.
Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny zbliżać się do
urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym
nadzorem.
Nie pozwalać dzieciom na zabawę urządzeniem.
Przechowywać opakowanie w miejscu niedostępnym
dla dzieci lub pozbyć się go w odpowiedni sposób.
Dzieciom i zwierzętom nie powinny zbliżać się do
pracującego lub stygnącego urządzenia. Łatwo
dostępne elementy urządzenia mogą mocno
nagrzewać się podczas jego użytkowania.
Jeśli urządzenie wyposażono w blokadę
uruchomienia, zaleca się jej włączenie.
3
4
www.electrolux.com
•
Dzieci nie powinny zajmować się czyszczeniem ani
konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.
1.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Instalacji urządzenia i wymiany jego przewodu
zasilającego może dokonać wyłącznie osoba o
odpowiednich kwalifikacjach.
OSTRZEŻENIE: Podczas pracy urządzenie i jego
nieosłonięte elementy nagrzewają się do wysokiej
temperatury. Należy zachować ostrożność, aby
uniknąć kontaktu z elementami grzejnymi.
Podczas wyjmowania i wkładania akcesoriów lub
naczyń należy zawsze używać rękawic kuchennych.
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności
konserwacyjnych należy odłączyć urządzenie od
zasilania.
OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć porażenia prądem,
przed przystąpieniem do wymiany żarówki należy
upewnić się, że urządzenie jest wyłączone.
Nie uruchamiać urządzenia przed zainstalowaniem go
w zabudowie.
Nie czyścić urządzenia za pomocą myjek parowych.
Do czyszczenia szyb w drzwiach nie używać
ściernych środków czyszczących ani ostrych,
metalowych myjek, ponieważ mogą one porysować
powierzchnię, co może skutkować pęknięciem szkła.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi go
wymienić producent, autoryzowane centrum
serwisowe lub inna wykwalifikowana osoba, aby
zapobiec ryzyku porażenia prądem.
Aby wymontować prowadnice blach, należy odciągnąć
najpierw ich przednią, a następnie tylną część od
bocznych ścianek. Zamontować prowadnice blach w
odwrotnej kolejności.
Należy stosować wyłącznie termosondę zalecaną do
danego modelu urządzenia.
POLSKI
5
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
2.1 Instalacja
OSTRZEŻENIE!
Urządzenie może
zainstalować wyłącznie
wykwalifikowana osoba.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Usunąć wszystkie elementy
opakowania.
Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.
Należy postępować zgodnie z
instrukcją instalacji dołączoną do
urządzenia.
Zachować ostrożność podczas
przenoszenia urządzenia, ponieważ
jest ono ciężkie. Należy zawsze
stosować rękawice ochronne i mieć
na stopach pełne obuwie.
Nigdy nie ciągnąć urządzenia za
uchwyt.
Zainstalować urządzenie w
odpowiednim i bezpiecznym miejscu,
które spełnia wymagania instalacyjne.
Zachować minimalne odstępy od
innych urządzeń i mebli.
Przed zamontowaniem urządzenia
należy sprawdzić, czy drzwi otwierają
się bez oporu.
Urządzenie wyposażono w
elektryczny układ chłodzenia.
Wymaga on zasilania elektrycznego.
Minimalna wyso‐
kość szafki (mini‐
malna wysokość
szafki pod blatem)
Głębokość urządze‐
nia
569 mm
Głębokość części
urządzenia do zabu‐
dowy
548 mm
Głębokość z otwar‐
tymi drzwiami
1022 mm
Minimalna wielkość
otworu wentylacyj‐
nego. Otwór umiejs‐
cowiony w tylnej do‐
lnej części szafki
560x20 mm
Długość przewodu
zasilającego Prze‐
wód jest umiejsco‐
wiony w prawym tyl‐
nym rogu
1500 mm
Wkręty mocujące
4x25 mm
2.2 Podłączenie do sieci
elektrycznej
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie pożarem i
porażeniem prądem
elektrycznym.
•
590 (600) mm
•
•
Szerokość szafki
560 mm
Głębokość szafki
550 (550) mm
Wysokość przedniej
części urządzenia
594 mm
Wysokość tylnej
części urządzenia
576 mm
Szerokość przedniej
części urządzenia
595 mm
Szerokość tylnej
części urządzenia
559 mm
•
•
•
•
Wszystkie połączenia elektryczne
powinien wykonać wykwalifikowany
elektryk.
Urządzenie musi być uziemione.
Upewnić się, że parametry na
tabliczce znamionowej odpowiadają
parametrom znamionowym źródła
zasilania.
Należy używać wyłącznie prawidłowo
zamontowanego gniazda
elektrycznego z uziemieniem.
Nie stosować rozgałęźników ani
przedłużaczy.
Należy zwrócić uwagę, aby nie
uszkodzić wtyczki ani przewodu
zasilającego. Wymiany przewodu
zasilającego można dokonać
wyłącznie w naszym autoryzowanym
centrum serwisowym.
Przewody zasilające nie mogą
dotykać ani przebiegać w pobliżu
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
drzwi urządzenia lub wnęki pod
urządzeniem, zwłaszcza gdy
urządzenie działa i drzwi są mocno
rozgrzane.
Zarówno dla elementów znajdujących
się pod napięciem, jak i
zaizolowanych części,
zabezpieczenie przed porażeniem
prądem należy zamocować w taki
sposób, aby nie można go było
odłączyć bez użycia narzędzi.
Podłączyć wtyczkę do gniazda
elektrycznego dopiero po
zakończeniu instalacji. Należy zadbać
o to, aby po zakończeniu instalacji
urządzenia wtyczka przewodu
zasilającego była łatwo dostępna.
Jeśli gniazdo elektryczne jest
obluzowane, nie wolno podłączać do
niego wtyczki.
Odłączając urządzenie, nie należy
ciągnąć za przewód zasilający.
Należy zawsze ciągnąć za wtyczkę
sieciową.
Konieczne jest zastosowanie
odpowiednich wyłączników obwodu
zasilania: wyłączniki automatyczne,
bezpieczniki topikowe (typu
wykręcanego – wyjmowane z
oprawki), wyłączniki
różnicowoprądowe (RCD) oraz
styczniki.
W instalacji elektrycznej należy
zastosować wyłącznik obwodu
umożliwiający odłączenie urządzenia
od zasilania na wszystkich biegunach.
Wyłącznik obwodu musi mieć
rozwarcie styków wynoszące
minimum 3 mm.
Urządzenie wyposażono w przewód
zasilający oraz wtyczkę.
Rodzaje przewodów przeznaczo‐
nych do montażu lub wymiany w kra‐
jach europejskich:
Moc całkowita
(W)
maksymalnie 1380 3 x 0.75
maksymalnie 2300 3 x 1
maksymalnie 3680 3 x 1.5
Przewód ochronny (żółto-zielony) musi
być o 2 cm dłuższy od przewodu
fazowego i neutralnego (niebieski
i brązowy).
2.3 Eksploatacja
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń, oparzeniem,
porażeniem prądem lub
wybuchem.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Dobór przekroju przewodu należy
przeprowadzić na podstawie mocy
całkowitej podanej na tabliczce
znamionowej. Można również skorzystać
z informacji zawartych w tabeli:
Przekrój przewo‐
du (mm²)
•
•
Urządzenie jest przeznaczone
wyłącznie do użytku domowego.
Nie zmieniać parametrów
technicznych urządzenia.
Należy upewnić się, że otwory
wentylacyjne są drożne.
Nie pozostawiać włączonego
urządzenia bez nadzoru.
Wyłączać urządzenie po każdym
użyciu.
Podczas pracy urządzenia należy
zachować ostrożność przy otwieraniu
jego drzwi. Może dojść do uwolnienia
gorącego powietrza.
Nie obsługiwać urządzenia mokrymi
rękami lub jeśli ma ono kontakt z
wodą.
Nie opierać się o otwarte drzwi
urządzenia.
Nie używać urządzenia jako
powierzchni roboczej ani miejsca do
przechowywania przedmiotów.
Należy ostrożnie otwierać drzwi
urządzenia. Stosowanie składników
zawierających alkohol może
spowodować powstanie mieszanki
alkoholu i powietrza.
Podczas otwierania drzwi urządzenia
nie wolno zbliżać do niego iskrzących
przedmiotów ani otwartego płomienia.
Nie umieszczać w urządzeniu, na nim
ani w jego pobliżu łatwopalnych
substancji ani przedmiotów
POLSKI
nasączonych łatwopalnymi
substancjami.
2.4 Konserwacja i czyszczenie
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń, pożarem lub
uszkodzeniem urządzenia.
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie uszkodzeniem
urządzenia.
•
•
•
•
•
•
Aby zapobiec uszkodzeniu lub
odbarwieniu się emalii:
– Nie należy kłaść naczyń ani
innych przedmiotów bezpośrednio
na dnie urządzenia.
– Nie należy kłaść folii aluminiowej
bezpośrednio na dnie komory
urządzenia.
– Nie należy wlewać wody
bezpośrednio do rozgrzanego
urządzenia.
– Nie należy pozostawiać
wilgotnych naczyń ani potraw w
urządzeniu po zakończeniu
pieczenia.
– Należy zachować ostrożność
podczas wyjmowania i wkładania
akcesoriów.
Odbarwienie emalii lub stali
nierdzewnej nie ma wpływu na
działanie urządzenia.
Do pieczenia wilgotnych ciast należy
używać głębokiej blachy. Sok z
owoców może trwale zaplamić
emalię.
Urządzenie jest przeznaczone
wyłącznie do przyrządzania potraw.
Nie wolno go używać do innych
celów, takich jak np. ogrzewanie
pomieszczeń.
Podczas pieczenia drzwi piekarnika
powinny być zawsze zamknięte.
Jeśli urządzenie zainstalowano za
ścianką meblową (np. za drzwiami
szafki), drzwi nie wolno zamykać
podczas użytkowania urządzenia.
Połączenie wysokiej temperatury i
wilgoci wewnątrz zamkniętego mebla
może doprowadzić do uszkodzenia
urządzenia, mebla lub podłogi. Nie
zamykać drzwi szafki, aż urządzenie
całkowicie ostygnie po użyciu.
7
•
•
•
•
•
•
•
•
Przed przystąpieniem do konserwacji
należy wyłączyć urządzenie i wyjąć
wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazda elektrycznego.
Upewnić się, że urządzenie ostygło.
Występuje zagrożenie pęknięciem
szyb w drzwiach urządzenia.
Jeśli szyba pęknie, należy ją
niezwłocznie wymienić. Należy
skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
Przy zdejmowaniu drzwi urządzenia
należy zachować ostrożność. Drzwi
są ciężkie!
Aby zapobiec uszkodzeniu
powierzchni urządzenia, należy
regularnie ją czyścić.
Czyścić urządzenie za pomocą
wilgotnej szmatki. Stosować
wyłącznie obojętne detergenty. Nie
używać produktów ściernych, myjek
do szorowania, rozpuszczalników ani
metalowych przedmiotów.
Stosując aerozol do piekarników,
należy przestrzegać wskazówek
dotyczących bezpieczeństwa
umieszczonych na opakowaniu.
Nie czyścić emalii katalitycznej (jeśli
dotyczy) przy użyciu detergentów.
2.5 Oświetlenie wewnętrzne
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie porażeniem
prądem.
•
•
•
Żarówka zwykła lub halogenowa
zastosowana w tym urządzeniu jest
przeznaczona wyłącznie do urządzeń
domowych. Nie należy używać jej do
oświetlania pomieszczeń.
Przed przystąpieniem do wymiany
lampki należy odłączyć urządzenie od
źródła zasilania.
Używać wyłącznie żarówek tego
samego typu.
8
www.electrolux.com
2.6 Serwis
•
•
•
•
Aby naprawić urządzenie, należy
skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
Należy stosować wyłącznie
oryginalne części zamienne.
•
Odłączyć urządzenie od źródła
zasilania.
Odciąć przewód zasilający blisko
urządzenia i oddać do utylizacji.
Wymontować zatrzask drzwi, aby
uniemożliwić zamknięcie się dziecka
lub zwierzęcia w urządzeniu.
2.7 Utylizacja
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń lub uduszeniem.
3. INSTALACJA
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
3.1 Zabudowa urządzenia
548
21
min. 550
80
60
520
600
18
20
114
589
594
min. 560
595+-1
60
198
5
3
523
20
POLSKI
548
70
60
9
21
min. 550
20
520
18
590
114
min. 560
589
594
198
60
595+-1
5
3
20
3.2 Mocowanie piekarnika do
szafki
523
10
www.electrolux.com
4. OPIS URZĄDZENIA
4.1 Widok urządzenia
1
9
Panel sterowania
Sterowanie elektroniczne
Gniazdo termosondy
Grzałka
Oświetlenie
Wentylator
Wnęka komory – zbiornik systemu
czyszczenia wodą
8 Prowadnice blach, wyjmowane
9 Poziomy umieszczenia potraw
1
2
3
4
5
6
7
2
3
4
5
5
4
3
2
1
6
7
8
4.2 Akcesoria
•
•
•
•
Ruszt
Do ustawiania naczyń, form do ciast
oraz do pieczenia mięs.
Blacha do pieczenia
Do pieczenia ciast i ciastek.
Głęboka blacha
Do pieczenia mięsa lub ciasta oraz do
zbierania skapującego tłuszczu.
•
Termosonda
Do mierzenia stopnia upieczenia
potrawy.
Prowadnice teleskopowe
Do umieszczania rusztów i blach do
ciasta.
5. PANEL STEROWANIA
5.1 Sterowanie elektroniczne
1
2 3 4 5
6
7 8 9 10 11
Piekarnik obsługuje się, dotykając pól czujników.
Pole
Funkcja
czujnika
1
WŁ./WYŁ.
Komentarz
Włączanie i wyłączanie piekarnika.
POLSKI
Pole
Funkcja
czujnika
11
Komentarz
Funkcje piecze‐ Aby wybrać funkcję pieczenia lub pozycję me‐
nia lub Gotowa‐ nu, należy jednokrotnie nacisnąć pole czujnika:
nie wspomagane Gotowanie wspomagane. Aby przełączyć się
pomiędzy menu, należy nacisnąć ponownie po‐
le czujnika: Funkcje pieczenia, Gotowanie
wspomagane. Aby włączyć lub wyłączyć oś‐
wietlenie, należy nacisnąć pole i przytrzymać
przez 3 sekundy.
2
Powrót
3
Powrót do poprzedniego poziomu menu. Aby
wyświetlić menu główne, należy dotknąć pola
czujnika i przytrzymać je przez 3 sekundy.
Wybór tempera‐ Ustawianie temperatury lub wyświetlanie aktu‐
tury/ Szybkie na‐ alnej temperatury w piekarniku. Nacisnąć pole i
grzewanie
przytrzymać przez 3 sekundy, aby włączyć lub
wyłączyć funkcję: Szybkie nagrzewanie.
4
5
-
6
7
8
Ulubione
Zapisywanie i dostęp do ulubionych progra‐
mów.
Wyświetlacz
Przedstawia bieżące ustawienia piekarnika.
W górę
Służy do przemieszczania się w górę menu.
W dół
Służy do przemieszczania się w dół menu.
Godzina i dodat‐
kowe funkcje
Ustawianie różnych funkcji. Gdy działa funkcja
pieczenia, należy nacisnąć pole czujnika, aby
ustawić zegar lub funkcje: Blokada panelu, Ulu‐
bione, Pieczenie+utrzym. temp.,Ustaw + start.
Można również zmienić ustawienia czujki tem‐
peratury.
Minutnik
Aby ustawić funkcję: Minutnik.
OK
Potwierdzenie wyboru lub ustawienia.
9
10
11
5.2 Wyświetlacz
A
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Funkcja pieczenia
Aktualny czas
Wskaźnik rozgrzania
Temperatura
Czas trwania lub czas zakończenia
działania funkcji
12
www.electrolux.com
Inne wskazania wyświetlacza:
Symbol
Funkcja
Minutnik
Funkcja działa.
Aktualny czas
Wyświetlacz pokazuje aktualną go‐
dzinę.
Czas
Wyświetlacz wskazuje wymagany
czas pieczenia.
Koniec
Wyświetlacz wskazuje czas zakoń‐
czenia pieczenia.
Temperatura
Wyświetlacz wskazuje temperaturę.
Wskazanie czasu
Wyświetlacz wskazuje czas działa‐
nia funkcji pieczenia. Nacisnąć jed‐
nocześnie
czas.
i
, aby wyzerować
Obliczanie
Piekarnik oblicza czas pieczenia.
Wskaźnik rozgrzania
Wyświetlacz wskazuje temperaturę
w piekarniku.
Szybkie nagrzewanie
Funkcja jest włączona. Zapewnia
ona krótszy czas nagrzewania.
Automatyka wagowa
Wskazanie informuje, że system au‐
tomatycznego ważenia jest włączo‐
ny lub można zmienić ciężar.
Pieczenie+utrzym. temp. Funkcja jest włączona.
6. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
6.2 Pierwsze podłączenie
6.1 Czyszczenie wstępne
Podłączając piekarnik do źródła zasilania
lub po zaniku zasilania, należy ustawić
język, kontrast wyświetlacza, jasność
wyświetlacza oraz aktualną godzinę.
Wyjąć z piekarnika wszystkie akcesoria i
prowadnice blach.
1. Nacisnąć
wartość.
lub
Patrz rozdział „Konserwacja i
czyszczenie”.
2. Nacisnąć
, aby potwierdzić.
Wyczyścić piekarnik i akcesoria przed
pierwszym użyciem.
Umieścić akcesoria i wyjmowane
prowadnice blach w początkowym
położeniu.
Przed pierwszym użyciem wyjąć
wszystkie akcesoria i nagrzać wstępnie
piekarnik.
, aby ustawić
6.3 Wstępne nagrzewanie
1. Wybrać funkcję: Górna/dolna grzałka
i maksymalną temperaturę.
POLSKI
2. Pozostawić włączony piekarnik na 1
godzinę.
3. Wybrać funkcję: Termoobieg
i
maksymalną temperaturę.
4. Pozostawić włączony piekarnik na 15
minut.
13
Z piekarnika może wydobywać się
nieprzyjemny zapach i dym podczas
nagrzewania. Należy zapewnić
wystarczający dopływ świeżego
powietrza do pomieszczenia.
7. CODZIENNA EKSPLOATACJA
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
Symbol/
element menu
7.1 Obsługa menu
Gotowanie
wspomagane
1. Włączyć piekarnik.
2. Nacisnąć
lub
opcję menu.
, aby wybrać
3. Nacisnąć
, aby przejść do
podmenu lub zaakceptować
ustawienie.
Aby w dowolnej chwili
powrócić do menu
głównego, należy użyć
.
7.2 Przegląd menu
Menu główne
Symbol/
element menu
Zastosowanie
Zawiera listę funkcji
Funkcje piecze‐ pieczenia.
nia
Przepisy
Zawiera listę progra‐
mów automatycz‐
nych.
Ulubione
Zawiera listę ulubio‐
nych programów pie‐
czenia utworzonych
przez użytkownika.
Służy do konfiguracji
Ustawienia pod‐ urządzenia.
stawowe
Specjalne
Zawiera listę dodat‐
kowych funkcji pie‐
czenia.
Zastosowanie
Zawiera zalecane us‐
tawienia piekarnika
dla wielu potraw. Wy‐
starczy wybrać potra‐
wę i uruchomić pro‐
ces pieczenia. Pod‐
ane wartości tempe‐
ratury i czasu mają
jednie charakter
orientacyjny i można
je zmieniać. Zależą
one od przepisu, ja‐
kości oraz ilości uży‐
tych składników.
Podmenu opcji: Ustawienia
podstawowe
Symbol/
element menu
Opis
Ustawianie aktualnej
Ustaw aktualną godziny na zegarze.
godzinę
Gdy opcja jest WŁĄ‐
Wskazanie cza‐ CZONA, po wyłącze‐
niu urządzenia na
su
wyświetlaczu widocz‐
na jest aktualna go‐
dzina.
Gdy opcja jest WŁĄ‐
Szybkie nagrze‐ CZONA, funkcja za‐
pewnia krótszy czas
wanie
nagrzewania.
14
www.electrolux.com
Symbol/
element menu
Ustaw + start
Pieczenie
+utrzym. temp.
Opis
Umożliwia ustawienie
funkcji i włączenie jej
w późniejszym czasie
poprzez naciśnięcie
dowolnego symbolu
na panelu sterowa‐
nia.
Umożliwia utrzymy‐
wanie temperatury
potrawy przez 30 mi‐
nut po zakończeniu
pieczenia.
Włącza i wyłącza
Wydłużenie cza‐ funkcję wydłużenia
czasu.
su
Kontrast wy‐
świetlacza
Stopniowa regulacja
kontrastu wyświetla‐
cza.
Jasność wy‐
świetlacza
Stopniowa regulacja
jasności wyświetla‐
cza.
Język
Wybór języka komu‐
nikatów na wyświet‐
laczu.
Głośność syg‐
nału
Stopniowa regulacja
głośności dźwięku
przycisków oraz syg‐
nałów.
Włączanie i wyłącza‐
Dźwięki przycis‐ nie dźwięku pól doty‐
kowych. Nie można
ków
wyłączyć dźwięku to‐
warzyszącemu do‐
tknięciu pola WŁ./
WYŁ.
Alarm/sygnał
błędu
Włączanie i wyłącza‐
nie sygnałów alarmo‐
wych.
Tryb DEMO
Kod włączenia/wyłą‐
czenia: 2468.
Symbol/
element menu
Serwis
Ustawienia fa‐
bryczne
Opis
Wyświetlanie infor‐
macji o wersji opro‐
gramowania i konfi‐
guracji.
Przywracanie usta‐
wień fabrycznych.
7.3 Funkcje pieczenia
Funkcja pie‐
czenia
Termoobieg
Zastosowanie
Do jednoczesnego
pieczenia na trzech
poziomach i do susze‐
nia żywności.Ustawić
temperaturę o
20-40°C niższą niż dla
funkcji: Górna/dolna
grzałka.
Do pieczenia na jed‐
nym poziomie dań wy‐
Funkcja Pizza magających intensyw‐
nego przyrumienienia i
kruchego spodu. Usta‐
wić temperaturę o
20-40°C niższą niż dla
funkcji: Górna/dolna
grzałka.
Do pieczenia mięsa
lub ciasta na jednym
Górna/dolna poziomie.
grzałka / Czy‐ W rozdziale „Konser‐
szczenie wodą wacja i czyszczenie”
można znaleźć więcej
informacji na temat
funkcji: Czyszczenie
wodą.
Potrawy mro‐
żone
Do przyrządzania pro‐
duktów gotowych (np.
frytek, pieczonych
ziemniaków w ćwiart‐
kach, sajgonek itp.),
tak aby nadać im
chrupkość.
POLSKI
Funkcja pie‐
czenia
Grill
Turbo grill
Grzałka dolna
Zastosowanie
Do grillowania pła‐
skich potraw i opieka‐
nia chleba.
Do pieczenia więk‐
szych kawałków mięsa
lub drobiu z kością na
jednym poziomie. Do
przyrządzania zapie‐
kanek i przyrumienia‐
nia.
Do pieczenia ciast na
kruchym spodzie oraz
do pasteryzowania
żywności.
Funkcja pie‐
czenia
Termoobieg
wilgotny
15
Zastosowanie
Funkcja zapewnia
oszczędność energii
podczas pieczenia.
Wskazówki dotyczące
pieczenia – patrz roz‐
dział „Wskazówki i po‐
rady”, Termoobieg wil‐
gotny. Drzwi piekarni‐
ka powinny być za‐
mknięte podczas pie‐
czenia, tak aby działa‐
nie funkcji nie było za‐
kłócane, a piekarnik
działał z najwyższą
możliwą wydajnością
energetyczną. Pod‐
czas używania tej
funkcji temperatura w
komorze może się róż‐
nić od temperatury us‐
tawionej. Wykorzysty‐
wane jest ciepło reszt‐
kowe.Można zmniej‐
szyć moc grzania.
Ogólne zalecenia do‐
tyczące oszczędzania
energii znajdują się w
rozdziale „Wydajność
energetyczna”,
Oszczędzanie energii.
Funkcji tej użyto do
zapewnienia zgodnoś‐
ci z klasą energetycz‐
ną urządzenia zgodnie
z normą EN 60350-1.
Podczas korzystania z
tej funkcji oświetlenie
wyłącza się automa‐
tycznie po 30 sekun‐
dach.
16
www.electrolux.com
7.4 Specjalne
Funkcja pie‐
czenia
Zastosowanie
Do utrzymywania
temperatury potraw.
Funkcja pie‐
czenia
Zapiekanki
Podtrzymywa‐
nie temp.
Podgrzewanie
talerzy
Do podgrzewania ta‐
lerzy przed podaniem
na stół.
Do pasteryzowania
przetworów z warzyw
Pasteryzowanie (np. pikli).
Suszenie
Wyrastanie
ciasta
Do przyrządzania de‐
likatnych, soczystych
Termoobieg (ni‐ pieczeni.
ska temp.)
Chleb
Rozmrażanie
Tej funkcji można
użyć do wypieku
chleba i bułek, dzięki
czemu zyskają chru‐
piącą skórkę i kolor
jak pieczywo z profe‐
sjonalnej piekarni.
Do rozmrażania pro‐
duktów (warzyw i
owoców). Czas roz‐
mrażania uzależniony
jest od ilości i gruboś‐
ci mrożonej potrawy.
Do przyrządzania po‐
traw, jak lasagne lub
dania ziemniaczane.
Do przyrządzania za‐
piekanek i przyrumie‐
niania.
7.5 Gotowanie wspomagane
Kategoria potraw: Ryba/Owoce morza
Potrawa
Ryby
Ryba pieczona
Paluszki rybne
Do suszenia krojo‐
nych owoców, wa‐
rzyw i grzybów.
Do przyspieszenia
wyrastania ciasta
drożdżowego. Zapo‐
biega wysychaniu po‐
wierzchni ciasta i za‐
pewnia jego elastycz‐
ność.
Zastosowanie
Filet rybny, mrożo‐
ny
Cała ryba, mała,
grillowana
Cała ryba, grillo‐
wana
Cała ryba, grillo‐
wana
Łosoś, cały
-
Kategoria potraw: Drób
Potrawa
Filet drobiowy
Skrzydełka kurcz.,
świeże
Skrzydełka kurcz.,
mroż.
Kurczak
Udka kurczaka,
świeże
Udka kurczaka,
mrożone
Kurczak, 2 połówki
POLSKI
17
Kategoria potraw: Mięso
Potrawa
Potrawa
Wołowina
Udziec jagnięcy
Duszone mięso
Klops
Jagnięcina
Lekko wypieczone
Lekko wypieczone
Średnio wypieczo‐
ne
Dziczyzna
Dobrze wypieczo‐
ne
ny
Karczek z dziczyz‐
ne
ny
Lekko wypieczone
Dobrze wypieczo‐
ne
Wieprzowina
Kategoria potraw: Potrawy z
piekarnika
Potrawa
Lasagna/cannello‐ ni mrożone
Żeberka
Zapiekanka wa‐
rzywna
-
Golonka wieprz.,
podgot.
Dania słodkie
-
Pieczeń wieprzo‐
wa
Kategoria potraw: Pizza / Quiche
Potrawa
Karczek wieprzo‐
wy
Pizza na cienkim
cieście
Karkówka
Pizza, dużo dodat‐
ków
Łopatka wieprzo‐
wa
Gicz cielęca
Cielęcina
Sarnina
• Udziec z sarny
• Comber z sar‐
ny/jelenia
Pieczeń z dziczyz‐
Dobrze wypieczo‐
Wołowina po skan‐ Średnio wypieczo‐
dynaw.
ne
Pieczeń jagnięca
średnia
Zając
• Udziec zajęczy
• Comber zaj‐
ęczy
Średnio wypieczo‐
ne
Pieczeń wołowa
Comber jagnięcy
Pizza
Górka cielęca
Pizza, mrożona
Pizza American,
mrożona
Pizza, schłodzona
Pieczeń cielęca
Pizza snacks mro‐
żone
Bagietki z serem
-
18
www.electrolux.com
Potrawa
Potrawa
Flammkuchen
-
Tarta szwajcarska
na słono
-
Ciasto na blasze
Quiche lorraine
-
Sernik na blasze
-
Tarta pikantna
-
Brownies
-
Rolada biszkopto‐
wa
-
Placek drożdżowy
-
Placek z kruszon‐
ką
-
Ciasto cukrowe
-
Kategoria potraw: Ciasto/Ciastka
Potrawa
Ciasto biszkopto‐
we
Ciasto drożdżowe
Kołacz
-
Ciasto z jabłkami,
przykryte
-
Biszkopt
-
Szarlotka
-
Sernik w foremce
-
Brioszki
-
Tort biszkoptowy
-
Tarta
-
Tarta szwajc. na
słodko
-
Ciasto migdałowe
-
Babeczki
-
Potrawa
Ciasta
-
Bułki
Bułki, mrożone
Ciasta przekłada‐
ne
-
Ciabatta
-
Ptysie
-
Ciasto francuskie
-
Eklery
-
Makaroniki
-
Kruche ciasteczka
-
Strucla bożonar.
-
Strudel jabłkowy,
mrożony
-
Kruchy spód tarty
Spód tarty
Spód placka, cias‐
to ukręc.
Tarta owoc., kru‐
chy spód
Tarta owocowa
Tarta owoc., ciasto
ukręc.
Ciasto drożdżowe
Kategoria potraw: Chleb / Bułki
Chałka
Chleb
Chałka drożdżowa
Przaśny chleb
Kategoria potraw: Przystawki
Potrawa
Frytki, cienkie
-
Frytki, grube
-
Frytki, mrożone
-
Krokiety
-
Pieczone ziemnia‐
ki, ćwiartki
-
POLSKI
Potrawa
Zapiekane mięso i
ziemniaki
-
Aby zmienić temperaturę
wewnątrz produktu lub
ciężar, należy użyć
lub
w celu ustawienia
nowych wartości.
7.6 Ustawianie funkcji
pieczenia
1. Włączyć piekarnik.
2. Wybrać menu: Funkcje pieczenia.
3. Nacisnąć
, aby potwierdzić.
4. Wybrać funkcję pieczenia.
, aby potwierdzić.
5. Nacisnąć
6. Ustawić temperaturę.
7. Nacisnąć
, aby potwierdzić.
7.7 Wskaźnik rozgrzania
Po włączeniu funkcji pieczenia na
wyświetlaczu pojawi się pasek. Pasek
7.8 Szybkie nagrzewanie
Ta funkcja zapewnia krótszy czas
nagrzewania.
Nie wkładać żywności do
piekarnika, gdy włączona
jest funkcja szybkiego
nagrzewania.
Aby włączyć tę funkcję, należy
przytrzymać przez 3 sekundy.
Wskaźnik nagrzewania zmieni wygląd.
Funkcja jest niedostępna dla niektórych
funkcji piekarnika.
7.9 Ciepło resztkowe
Po wyłączeniu piekarnika na
wyświetlaczu pokazany jest poziom
ciepła resztkowego. Ciepło resztkowe
można wykorzystać do utrzymania
temperatury potraw.
8. FUNKCJE ZEGARA
8.1 Tabela funkcji zegara
Funkcja zega‐ Zastosowanie
ra
Minutnik
Służy do odliczania
ustawionego czasu
(maksymalnie 2 godzi‐
ny i 30 minut). Funkcja
nie ma wpływu na
działanie piekarnika.
Włączyć funkcję za
pomocą
. Nacisnąć
lub
, aby usta‐
wić minuty, a następ‐
, aby
nie nacisnąć
rozpocząć odliczanie.
Czas
19
sygnalizuje wzrost temperatury
piekarnika. Po osiągnięciu właściwej
temperatury rozlega się trzykrotnie
sygnał dźwiękowy, pasek przez chwilę
miga, a następnie znika.
Do ustawienia czasu
pracy piekarnika
(maks. 23 godziny i 59
minut).
Funkcja zega‐ Zastosowanie
ra
Koniec
Służy do ustawiania
czasu wyłączenia
funkcji pieczenia
(maksymalnie 23 go‐
dziny i 59 minut).
Po ustawieniu czasu dla funkcji zegara
odliczanie czasu rozpoczyna się po
upływie 5 sekund.
Przy korzystaniu z funkcji
zegara: Czas, Koniec
piekarnik wyłącza grzałki po
upływie 90% ustawionego
czasu. Piekarnik
wykorzystuje ciepło
resztkowe, kontynuując
proces pieczenia do końca
ustawionego czasu (od 3 do
20 minut).
20
www.electrolux.com
8.2 Ustawianie funkcji zegara
Przed użyciem funkcji: Czas,
Koniec należy najpierw
ustawić funkcję pieczenia i
temperaturę. Piekarnik
wyłącza się automatycznie.
Można jednocześnie użyć
funkcji: Czas i Koniec, jeśli
piekarnik ma włączyć i
wyłączyć się automatycznie
w późniejszym czasie.
Funkcje: Czas i Koniec nie
działają podczas korzystania
z czujki temperatury.
1. Ustawić funkcję pieczenia.
2. Nacisnąć kilkakrotnie , aż na
wyświetlaczu pojawi się żądana
funkcja zegara i odpowiedni symbol.
lub
3. Nacisnąć
żądany czas.
, aby ustawić
4. Nacisnąć
, aby potwierdzić.
Po upływie czasu zostanie wyemitowany
sygnał. Wyświetlacz wyłączy się. Na
wyświetlaczu pojawi się komunikat.
5. Nacisnąć dowolny symbol, aby
wyłączyć sygnał dźwiękowy.
8.3 Pieczenie+utrzym. temp.
Warunki działania funkcji:
•
•
Ustawiona temperatura musi
przekraczać 80°C.
Funkcja: Czas jest ustawiona.
Funkcja: Pieczenie+utrzym. temp.
umożliwia utrzymywanie temperatury
gotowej potrawy na poziomie 80°C przez
30 minut. Funkcja włącza się po
zakończeniu procesu pieczenia.
Funkcję można włączyć i wyłączyć w
menu: Ustawienia podstawowe.
1. Włączyć piekarnik.
2. Wybrać funkcję pieczenia.
3. Ustawić temperaturę powyżej 80°C.
4. Nacisnąć kilkakrotnie , aż na
wyświetlaczu pojawi się wskazanie:
Pieczenie+utrzym. temp..
, aby potwierdzić.
5. Nacisnąć
Po zakończeniu działania funkcji
zostanie wyemitowany sygnał.
8.4 Wydłużenie czasu
Funkcja: Wydłużenie czasu powoduje, że
funkcja pieczenia jest kontynuowana po
zakończeniu Czas.
Dotyczy wszystkich funkcji
pieczenia z opcją Czas lub
Automatyka wagowa.
Funkcja nie działa podczas
korzystania z termosondy.
1. Po upływie czasu pieczenia zostanie
wyemitowany sygnał. Nacisnąć
dowolny symbol.
Na wyświetlaczu pojawia się komunikat.
2. Nacisnąć , aby włączyć lub
aby anulować.
3. Ustawić czas działania funkcji.
4. Nacisnąć
,
.
9. PROGRAMY AUTOMATYCZNE
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
9.1 Przepisy z opcją
Automatyczne przepisy
Piekarnik umożliwia wybranie
zaprogramowanych przepisów. Przepisy
są ustalone i nie można ich zmieniać.
1. Włączyć piekarnik.
2. Wybrać menu: Przepisy. Nacisnąć
, aby potwierdzić.
3. Wybrać kategorię i potrawę.
Nacisnąć
, aby potwierdzić.
4. Wybrać przepis. Nacisnąć
potwierdzić.
, aby
POLSKI
9.2 Gotowanie wspomagane z
Automatyka wagowa
Ta funkcja automatycznie oblicza czas
pieczenia. Aby jej użyć, należy
wprowadzić ciężar produktu.
1. Włączyć piekarnik.
2. Wybrać menu: Gotowanie
.
wspomagane. Nacisnąć
3. Wybrać potrawę wraz z funkcją:
Automatyka wagowa. Nacisnąć
.
4. Nacisnąć
lub
21
, aby ustawić
ciężar produktu. Nacisnąć
.
Rozpocznie się program automatyczny.
5. W dowolnej chwili można zmienić
ciężar. Nacisnąć
lub
, aby
zmienić ciężar produktu.
6. Po upływie czasu zostanie
wyemitowany sygnał. Nacisnąć
dowolny symbol, aby wyłączyć
sygnał dźwiękowy.
10. KORZYSTANIE Z AKCESORIÓW
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
10.1 Czujka temperatury
Do ustawienia są dwie wartości
temperatur: temperatura piekarnika oraz
temperatura wewnątrz produktu.
Czujka temperatury mierzy temperaturę
wewnątrz mięsa. Gdy mięso osiągnie
ustawioną temperaturę, piekarnik
wyłączy się.
UWAGA!
Należy używać wyłącznie
termosondy dostarczonej
wraz z urządzeniem lub
odpowiednich części
zamiennych.
Podczas
pieczenia termosonda musi
pozostawać w mięsie, a jej
wtyczka musi być
podłączona do gniazda w
urządzeniu.
1. Umieścić końcówkę czujki
temperatury wewnątrz mięsa.
2. Włożyć wtyczkę czujki temperatury
do gniazda znajdującego się w
górnej części komory.
3. Włączyć piekarnik.
Na wyświetlaczu pojawi się symbol czujki
temperatury.
lub
w ciągu
4. Nacisnąć
maksymalnie 5 sekund, aby ustawić
temperaturę wewnątrz produktu.
5. Ustawić funkcję pieczenia i w razie
potrzeby temperaturę piekarnika.
Piekarnik obliczy przybliżony czas
zakończenia pieczenia. Czas
zakończenia pieczenia różni się w
zależności od ilości żywności, ustawionej
temperatury piekarnika (minimum 120°C)
oraz trybu pracy. Piekarnik oblicza czas
zakończenia pieczenia w ciągu około 30
minut.
6. Aby zmienić ustawienie temperatury
wewnątrz produktu, należy nacisnąć
.
Gdy mięso osiągnie ustawioną
temperaturę, zostanie wyemitowany
sygnał. Piekarnik wyłącza się
automatycznie.
7. Nacisnąć dowolny symbol, aby
wyłączyć sygnał dźwiękowy.
22
www.electrolux.com
8. Wyjąć wtyczkę czujki temperatury z
gniazda i wyjąć mięso z piekarnika.
9. Nacisnąć
blachy, a ruszt między prowadnice
powyżej.
, aby wyłączyć piekarnik.
OSTRZEŻENIE!
Czujka temperatury jest
gorąca. Występuje ryzyko
poparzenia. Należy
zachować ostrożność
podczas wyjmowania
końcówki i wtyczki
termosondy.
10.2 Wkładanie akcesoriów
Ruszt:
Wsunąć ruszt między prowadnice
jednego z poziomów umieszczania
potraw i upewnić się, że nóżki są
skierowane w dół.
Niewielkie występy na górze
mają na celu zapewnienie
większego bezpieczeństwa.
Występy służą także jako
zabezpieczenie przed
wypadnięciem. Wysoka
krawędź wokół rusztu
zapobiega zsuwaniu się
naczyń z rusztu.
10.3 Prowadnice teleskopowe
Należy zachować instrukcję
instalacji prowadnic
teleskopowych do
wykorzystania w przyszłości.
Prowadnice teleskopowe ułatwiają
wkładanie i wyjmowanie blach.
Blacha do pieczenia ciasta/głęboka
blacha:
Wsunąć blachę do pieczenia ciasta/
głęboką blachę między prowadnice
blachy.
UWAGA!
Nie myć prowadnic
teleskopowych w zmywarce.
Nie smarować prowadnic
teleskopowych.
1. Wyciągnąć prawą i lewą prowadnicę
teleskopową.
°C
Ruszt wraz z blachą do pieczenia ciasta/
głęboką blachą:
Wsunąć blachę do pieczenia ciasta/
głęboką blachę między prowadnice
POLSKI
2. Umieścić ruszt na prowadnicach
teleskopowych i ostrożnie wsunąć je
do wnętrza piekarnika.
23
Przed zamknięciem drzwi upewnić się,
że prowadnice teleskopowe całkowicie
wsunięto do wnętrza piekarnika.
°C
11. DODATKOWE FUNKCJE
11.1 Ulubione
W pamięci można zapisać ulubione
ustawienia, np. czas pieczenia,
temperaturę lub funkcję pieczenia. Są
one dostępne w menu: Ulubione. Można
zapisać w pamięci 20 programów.
Zapisywanie programu
1. Włączyć piekarnik.
2. Ustawić funkcję pieczenia lub
program automatyczny.
Można zastąpić zapełnione pozycje
pamięci. Gdy na wyświetlaczu pojawi się
pierwsza wolna pozycja pamięci,
nacisnąć
lub
i nacisnąć
zastąpić istniejący program.
, aby
Można zmienić nazwę programu w
menu: Edycja nazwy programu.
Włączanie programu
1. Włączyć piekarnik.
2. Wybrać menu: Ulubione.
3. Nacisnąć kilkakrotnie , aż na
wyświetlaczu pojawi się wskazanie:
ZAPISZ.
, aby potwierdzić.
3. Nacisnąć
4. Wybrać nazwę ulubionego programu.
, aby potwierdzić.
4. Nacisnąć
Na wyświetlaczu pojawi się pierwsza
wolna pozycja pamięci.
, aby przejść bezpośrednio
Nacisnąć
do menu: Ulubione.
5. Nacisnąć
, aby potwierdzić.
6. Wprowadzić nazwę programu.
Pierwsza litera będzie migać.
7. Nacisnąć
literę.
lub
, aby zmienić
8. Nacisnąć
.
Zacznie migać następna litera.
9. W razie potrzeby powtórzyć krok 7.
10. Nacisnąć i przytrzymać
zapisać.
, aby
5. Nacisnąć
, aby potwierdzić.
11.2 Użycie funkcji Blokada
uruchomienia
Gdy funkcja Blokada uruchomienia jest
aktywna, nie można przypadkowo
włączyć piekarnika.
1. Nacisnąć , aby włączyć
wyświetlacz.
2. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać
i
, aż na wyświetlaczu pojawi
się komunikat .
24
www.electrolux.com
Aby wyłączyć funkcję Blokada
uruchomienia, należy powtórzyć krok 2.
•
11.3 Blokada panelu
•
Ta funkcja chroni przed przypadkową
zmianą ustawień funkcji pieczenia.
Można ją włączyć, tylko gdy piekarnik
pracuje.
1. Włączyć piekarnik.
2. Ustawić funkcję pieczenia lub wybrać
żądane ustawienie.
3. Nacisnąć kilkakrotnie , aż na
wyświetlaczu pojawi się wskazanie:
Blokada panelu.
4. Nacisnąć
, aby potwierdzić.
11.5 Samoczynne wyłączenie
Ze względu na bezpieczeństwo piekarnik
wyłącza się samoczynnie po upływie
pewnego czasu, jeśli działa funkcja
pieczenia i nie zostaną zmienione żadne
ustawienia.
Aby wyłączyć funkcję, nacisnąć . Na
wyświetlaczu pojawi się komunikat.
Nacisnąć ponownie , a następnie
w celu potwierdzenia.
Po wyłączeniu piekarnika
funkcja także się wyłączy.
11.4 Ustaw + start
Funkcja umożliwia ustawienie funkcji (lub
programu) pieczenia i użycie jej w
późniejszym czasie za jednym
naciśnięciem symbolu.
1. Włączyć piekarnik.
2. Ustawić funkcję pieczenia.
3. Nacisnąć kilkakrotnie , aż na
wyświetlaczu pojawi się wskazanie:
Czas.
4. Pozwala ustawić czas.
5. Nacisnąć kilkakrotnie , aż na
wyświetlaczu pojawi się wskazanie:
Ustaw + start.
6. Nacisnąć
, aby potwierdzić.
Nacisnąć dowolny symbol (z wyjątkiem
), aby uruchomić funkcję: Ustaw +
start. Zostanie uruchomiona ustawiona
funkcja pieczenia.
Po zakończeniu funkcji pieczenia
zostanie wyemitowany sygnał.
Blokada panelu działa,
gdy funkcja pieczenia jest
włączona.
Menu: Ustawienia
podstawowe umożliwia
włączenie i wyłączenie
funkcji: Ustaw + start.
(°C)
(godz.)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 – maksimum
3
Funkcja samoczynnego wyłączenia nie
działa z funkcjami: Oświetlenie
piekarnika, Termosonda,Czas, Koniec.
11.6 Jasność wyświetlacza
Dostępne są dwa tryby jasności
wyświetlacza:
•
•
Jasność w nocy – gdy piekarnik jest
wyłączony, jasność wyświetlacza jest
mniejsza w godzinach od 22:00 do
06:00.
Jasność w dzień:
– Gdy piekarnik jest włączony.
– Gdy włączona jest jasność w
nocy, dotknięcie dowolnego
symbolu (z wyjątkiem WŁ./WYŁ.)
powoduje przełączenie się
wyświetlacza na 10 sekund do
trybu jasności w dzień.
– Gdy piekarnik jest wyłączony i
ustawiono funkcję: Minutnik. Gdy
zakończy się działanie funkcji,
wyświetlacz powraca do trybu
jasności w nocy.
POLSKI
11.7 Wentylator chłodzący
Podczas pracy piekarnika wentylator
chłodzący włącza się automatycznie, aby
utrzymywać powierzchnie piekarnika w
niskiej temperaturze. Po wyłączeniu
piekarnika wentylator chłodzący może
nadal działać do czasu schłodzenia
piekarnika.
25
spowodować niebezpieczne przegrzanie
urządzenia. Aby temu zapobiec,
piekarnik wyposażono w termostat
bezpieczeństwa, który w razie potrzeby
wyłącza zasilanie. Po obniżeniu
temperatury piekarnik automatycznie
włączy się ponownie.
11.8 Termostat bezpieczeństwa
Nieprawidłowe działanie piekarnika lub
uszkodzone podzespoły mogą
12. WSKAZÓWKI I PORADY
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
Temperatury i czasy
pieczenia podane w
tabelach mają wyłącznie
charakter orientacyjny.
Zależą one od przepisu,
jakości oraz ilości użytych
składników.
12.1 Zalecenia dotyczące
pieczenia
Potrawy można umieszczać w piekarniku
na pięciu poziomach.
Poziomy półek liczone są od dna
piekarnika.
Nowy piekarnik może piec inaczej niż
dotychczas używany. W poniższej tabeli
znajdują się standardowe ustawienia
temperatury, czasu pieczenia i poziomu
umieszczenia potrawy.
W przypadku braku ustawień dla
specjalnego przepisu należy znaleźć
ustawienia dla podobnej potrawy.
Piekarnik wyposażono w specjalny układ
obiegu powietrza oraz stałej recyrkulacji
pary. System ten, dzięki obecności pary,
umożliwia przygotowanie delikatnych
potraw z chrupiącą skórką. Pozwala
skrócić czas pieczenia, a także
zmniejszyć zużycie energii.
Pieczenie ciast
Drzwi piekarnika nie należy otwierać
przed upływem co najmniej 3/4
ustawionego czasu pieczenia.
Jeśli wykorzystywane są dwie blachy do
pieczenia jednocześnie należy
pozostawić jeden pusty poziom między
nimi.
Pieczenie mięsa i ryb
Do pieczenia bardzo tłustych potraw
należy używać głębokiej blachy, aby nie
dopuścić do trwałego zabrudzenia
piekarnika.
Po upieczeniu mięsa należy odczekać
około 15 minut przed jego pokrojeniem,
aby nie wyciekły soki.
Aby uniknąć nadmiaru dymu w
piekarniku podczas pieczenia, należy do
głębokiej blachy wlać nieco wody. Aby
zapobiec gromadzeniu się dymu, należy
dolewać wodę za każdym razem, gdy
wyparuje.
Czasy pieczenia
Czasy pieczenia zależą od rodzaju
potrawy, jej konsystencji oraz ilości.
W początkowym okresie należy
kontrolować wyniki pieczenia. Pozwoli to
odnaleźć najlepsze ustawienia (mocy
grzania, czasu pieczenia itp.) dla
posiadanych naczyń, przepisów i ilości
potraw pieczonych przy użyciu
omawianego urządzenia.
26
www.electrolux.com
12.2 Pieczenie ciast i mięs
CIASTA
Górna/dolna
grzałka
Termoobieg
(min)
(°C)
(°C)
Ciasta uciera‐
ne
170
2
160
3 (2 i 4)
45 - 60
Foremka do ciasta
Kruche ciasto
170
2
160
3 (2 i 4)
20 - 30
Foremka do ciasta
Sernik
170
1
165
2
80 - 100
Foremka do cias‐
ta, Ø 26 cm
Strudel
175
3
150
2
60 - 80
Blacha do piecze‐
nia ciasta
Tarta z dże‐
mem
170
2
165
2
30 - 40
Foremka do cias‐
ta, Ø 26 cm
Keks, nagrzać 160
pusty piekarnik
2
150
2
90 - 120
Foremka do cias‐
ta, Ø 20 cm
Ciasto ze śliw‐ 175
kami, nagrzać
pusty piekarnik
1
160
2
50 - 60
Forma do chleba
Ciasteczka
140
3
140 150
3
25 - 45
Blacha do piecze‐
nia ciasta
Bezy
120
3
120
3
80 - 100
Blacha do piecze‐
nia ciasta
Bezy, nagrzać
pusty piekar‐
nik, na dwóch
poziomach
-
-
120
2i4
80 - 100
Blacha do piecze‐
nia ciasta
Drożdżówki,
nagrzać pusty
piekarnik
190
3
190
3
12 - 20
Blacha do piecze‐
nia ciasta
Eklery
190
3
170
3
25 - 35
Blacha do piecze‐
nia ciasta
Eklery, na
dwóch pozio‐
mach
-
-
170
2i4
35 - 45
Blacha do piecze‐
nia ciasta
Tarty płaskie
180
2
170
2
45 - 70
Foremka do cias‐
ta, Ø 20 cm
POLSKI
27
CIASTA
Górna/dolna
grzałka
Termoobieg
(min)
(°C)
(°C)
Ciasto owoco‐ 160
we z dużą iloś‐
cią owoców
1
150
2
110 120
Foremka do cias‐
ta, Ø 24 cm
Biszkopt królo‐
wej Wiktorii
1
160
2
30 - 50
Foremka do cias‐
ta, Ø 20 cm
170
Nagrzać wstępnie pusty piekarnik.
CHLEB I PIZZA
Górna/dolna grzał‐
ka
Termoobieg
(min)
(°C)
Biały chleb,
1-2 szt., 0,5
kg każda
(°C)
190
1
190
1
60 - 70
-
Chleb żytni,
190
wstępne na‐
grzewanie nie
jest potrzebne
1
180
1
30 - 45
Forma do
chleba
Bułki, 6-8 bu‐
łek
190
2
180
2 (2 i 4)
25 - 40
Blacha do
pieczenia
ciasta
Pizza
230 250
1
230 250
1
10 - 20
Blacha do
pieczenia
ciasta / Głę‐
boka blacha
Drożdżówki
200
3
190
3
10 - 20
Blacha do
pieczenia
ciasta
Nagrzać wstępnie pusty piekarnik.
Użyć foremki do ciasta.
28
www.electrolux.com
TARTY
Górna/dolna grzałka Termoobieg
(min)
(°C)
(°C)
Tarta makaronowa,
wstępne nagrzewanie
nie jest potrzebne
200
2
180
2
40 - 50
Zapiekanka warzywna,
wstępne nagrzewanie
nie jest potrzebne
200
2
175
2
45 - 60
Quiche
180
1
180
1
50 - 60
Lasagne
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Cannelloni
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Użyć drugiego poziomu piekarnika.
Użyć rusztu.
MIĘSO
Górna/dolna
grzałka
Termoobieg
(min)
(°C)
(°C)
Wołowina
200
190
50 - 70
Wieprzowina
180
180
90 - 120
Cielęcina
190
175
90 - 120
Angielska pieczeń wołowa, lekko
wypieczona
210
200
50 - 60
Angielska pieczeń wołowa, średnio 210
wypieczona
200
60 - 70
Angielska pieczeń wołowa, dobrze
wypieczona
200
70 - 75
210
POLSKI
29
MIĘSO
Górna/dolna grzał‐
ka
Termoobieg
(min)
(°C)
(°C)
Łopatka wieprzowa, ze
skórą
180
2
170
2
120 - 150
Golonka wieprzowa, 2 po‐
rcje
180
2
160
2
100 - 120
Udziec jagnięcy
190
2
175
2
110 - 130
Cały kurczak
220
2
200
2
70 - 85
Cały indyk
180
2
160
2
210 - 240
Cała kaczka
175
2
220
2
120 - 150
Cała gęś
175
2
160
1
150 - 200
Królik, pokrojony na ka‐
wałki
190
2
175
2
60 - 80
Zając, pokrojony na kawał‐ 190
ki
2
175
2
150 - 200
Cały bażant
2
175
2
90 - 120
190
Użyć drugiego poziomu piekarnika.
RYBA
Górna/dolna
grzałka
Termoobieg
(min)
(°C)
(°C)
Pstrąg / Dorada, 3-4 ryby
190
175
40 - 55
Tuńczyk / Łosoś, 4-6 filetów
190
175
35 - 60
12.3 Grill
Nagrzać wstępnie pusty piekarnik.
Użyć czwartego poziomu piekarnika.
Grill z maksymalnym ustawieniem temperatury.
30
www.electrolux.com
GRILL
(kg)
(min)
1. strona
(min)
2. strona
Steki, 4 szt.
0.8
12 - 15
12 - 14
Befsztyk, 4 szt.
0.6
10 - 12
6-8
Kiełbasa, 8
-
12 - 15
10 - 12
Kotlety wieprzowe, 4 szt.
0.6
12 - 16
12 - 14
Kurczak, połowa, 2
1
30 - 35
25 - 30
Kebaby, 4
-
10 - 15
10 - 12
Pierś kurczaka, 4 szt.
0.4
12 - 15
12 - 14
Hamburgery, 6
0.6
20 - 30
-
Filet rybny, 4 szt.
0.4
12 - 14
10 - 12
Zapiekane kanapki, 4 - 6
-
5-7
-
Tosty, 4 - 6
-
2-4
2-3
12.4 Turbo grill
Nagrzać wstępnie pusty piekarnik.
Użyć pierwszego lub drugiego poziomu
piekarnika.
Aby obliczyć czas pieczenia, należy
pomnożyć czas podany w poniższej
tabeli przez liczbę centymetrów grubości
filetu.
WOŁOWINA
(°C)
Pieczeń wołowa
lub filet, dobrze
wypieczone
(min)
170 - 180 8 - 10
WOŁOWINA
WIEPRZOWINA
(°C)
(min)
Pieczeń wołowa
lub filet, lekko
wypieczone
190 - 200 5 - 6
Pieczeń wołowa
lub filet, średnio
wypieczone
180 - 190 6 - 8
(°C)
(min)
Łopatka / Kar‐
kówka / Szynka,
1-1,5 kg
160 - 180 90 - 120
Kotlety / Żeber‐
ka, 1-1,5 kg
170 - 180 60 - 90
POLSKI
DRÓB
WIEPRZOWINA
(°C)
Klops, 0,75-1 kg
31
(°C)
(min)
160 - 170 50 - 60
Golonka wieprzo‐ 150 - 170 90 - 120
wa, podgot.,
0,75-1 kg
Kurczak, pular‐
da, 1-1,5 kg
(min)
190 - 210 50 - 70
Kaczka, 1,5-2 kg 180 - 200 80 - 100
Gęś, 3,5-5 kg
160 - 180 120 - 180
Indyk, 2,5-3,5 kg 160 - 180 120 - 150
Indyk, 4-6 kg
CIELĘCINA
(°C)
(min)
Pieczeń cielęca,
1 kg
160 - 180 90 - 120
Gicz cielęca,
1,5-2 kg
160 - 180 120 - 150
(min)
Udziec jagnięcy / 150 - 170 100 - 120
Pieczeń jagnię‐
ca, 1-1,5 kg
160 - 180 40 - 60
DRÓB
(°C)
Drób, porcjowa‐
ny, 0,2-0,25 kg
porcja
(°C)
(min)
210 - 220 40 - 60
12.5 Termoobieg (niska temp.)
JAGNIĘCINA
Comber jagnię‐
cy, 1-1,5 kg
RYBA (NA PARZE)
Cała ryba, 1-1,5
kg
(°C)
140 - 160 150 - 240
(min)
200 - 220 30 - 50
Kurczak, połowa, 190 - 210 35 - 50
0,4-0,5 kg porcja
Funkcja służy do przygotowywania
chudego, delikatnego mięsa i ryb. Nie
należy używać jej do przyrządzania:
potraw z drobiu, tłustych pieczeni
wieprzowych ani mięs duszonych w
sosie własnym.Temperatura dla funkcji
Termosonda nie powinna przekraczać
65°C.
1. Obsmażyć mięso na patelni, w
wysokiej temperaturze, przez 1-2
minuty po każdej stronie.
2. Umieścić mięso w głębokiej blasze
lub bezpośrednio na ruszcie
piekarnika. Umieścić blachę pod
rusztem w celu zebrania tłuszczu.
Używając tej funkcji, należy zawsze
piec potrawy pod przykryciem.
3. Użyć Termosonda.
4. Wybrać funkcję: Termoobieg (niska
temp.). Na pierwsze 10 minut można
ustawić temperaturę między 80°C a
150°C. Domyślna temperatura to
90°C. Ustawić temperaturę dla
funkcji Termosonda.
32
www.electrolux.com
5. Po 10 minutach piekarnik
automatycznie obniży temperaturę
do 80°C.
Ustawić temperaturę 120°C.
(kg)
(min)
Steki
0.2 - 0.3
20 - 40
3
Filet wołowy
1 - 1.5
90 - 150
3
Pieczeń wołowa
1 - 1.5
120 - 150
1
Pieczeń cielęca
1 - 1.5
120 - 150
1
12.6 Rozmrażanie
(kg)
Czas rozmra‐
żania (min)
Dalszy czas roz‐
mrażania (min)
Kurczak
1
100 - 140
20 - 30
Położyć kurczaka
na odwróconym
spodku i umieścić
na dużym talerzu.
Obrócić po upływie
połowy czasu.
Mięso
1
100 - 140
20 - 30
0.5
90 - 120
Obrócić po upływie
połowy czasu.
Krem
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Także lekko zmro‐
żona śmietana daje
się dobrze ubić.
Pstrąg
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Truskawki
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Masło
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Tort
1.4
60
60
-
12.7 Pasteryzowanie
Należy stosować wyłącznie słoiki do
pasteryzowania o tych samych
rozmiarach.
Nie stosować słoików z zamknięciem
typu twist-off, zamknięciem bagnetowym
ani puszek metalowych.
Użyć pierwszego poziomu piekarnika.
POLSKI
Umieszczać na blasze do pieczenia
ciasta nie więcej niż sześć jednolitrowych
słoików wekowych.
WARZYWA
Napełnić słoiki do takiego samego
poziomu i zamknąć obejmami.
Słoiki nie mogą się stykać.
(min)
Czas do
zagotowa‐
nia
(min)
Dalsza
pasteryza‐
cja w tem‐
peraturze
100°C
Marchew
50 - 60
5 - 10
Ogórki
50 - 60
-
Pikle
50 - 60
5 - 10
Kalarepa /
Groszek /
Szparagi
50 - 60
15 - 20
Na blachę do pieczenia ciasta wlać około
1/2 litra wody, aby zapewnić
wystarczający poziom wilgotności w
piekarniku.
Gdy płyn w słoikach zacznie lekko wrzeć
(po około 35-60 minutach w słoikach
jednolitrowych), należy wyłączyć
piekarnik lub zmniejszyć temperaturę do
100°C (patrz tabela).
Ustawić temperaturę 160-170°C.
OWOCE JAGODOWE
33
12.8 Suszenie - Termoobieg
(min)
Czas do zagoto‐
wania
Truskawki / Borów‐ 35 - 45
ki / Maliny / Dojrzały
agrest
OWOCE PESTKOWE
Brzoskwi‐
nie / Pigwy /
Śliwki
Przykryć blachy pergaminem lub
papierem śniadaniowym.
Aby uzyskać lepszy efekt, można
zatrzymać proces w połowie czasu
suszenia, otworzyć drzwi i pozostawić na
noc w celu dokończenia suszenia.
W przypadku użycia jednej blachy
umieścić ją na trzecim poziomie
piekarnika.
W przypadku użycia dwóch blach
umieścić je na pierwszym i czwartym
poziomie piekarnika.
(min)
Czas do
zagotowa‐
nia
(min)
Dalsza
pasteryza‐
cja w tem‐
peraturze
100°C
35 - 45
10 - 15
WARZYWA
(°C)
(godz.
)
Fasola
60 - 70
6-8
Papryka
60 - 70
5-6
Warzywa na zupę
60 - 70
5-6
Grzyby
50 - 60
6-8
34
www.electrolux.com
WARZYWA
Zioła
(°C)
Gicz cielęca
85 - 90
(°C)
(godz.
)
Angielska pieczeń woło‐
wa, lekko wypieczona
45 - 50
40 - 50
2-3
Angielska pieczeń woło‐
wa, średnio wypieczona
60 - 65
Angielska pieczeń woło‐
wa, dobrze wypieczona
70 - 75
Łopatka wieprzowa
80 - 82
Golonka wieprzowa
75 - 80
Jagnięcina
70 - 75
Kurczak
98
Zając
70 - 75
Pstrąg / Dorada
65 - 70
Tuńczyk / Łosoś
65 - 70
Ustawić temperaturę 60-70°C.
OWOCE
(godz.)
Śliwki
8 - 10
Morele
8 - 10
Krojone jabłka
6-8
Gruszki
6-9
12.10 Termoobieg wilgotny –
zalecane akcesoria
12.9 Termosonda
(°C)
Pieczeń cielęca
75 - 80
Należy używać używać naczyń i
pojemników w ciemnym kolorze o
matowej powierzchni. Pochłaniają one
lepiej ciepło niż naczynia w jasnym
kolorze o błyszczącej powierzchni.
Blacha do pizzy
Forma do pieczenia
W ciemnym kolorze,
matowa
średnica: 28 cm
W ciemnym kolorze,
matowa
średnica: 26 cm
12.11 Termoobieg wilgotny
Aby uzyskać najlepsze efekty, należy
przestrzegać zaleceń z poniższej tabeli.
Kokilki
Ceramiczne
średnica: 8
cm, wyso‐
kość: 5 cm
Forma do tarty
W ciemnym kolorze,
matowa
średnica: 28 cm
POLSKI
(°C)
(min)
Słodkie bułecz‐
ki, 16 szt.
blacha do pieczenia
180
ciasta lub głęboka bla‐
cha
2
20 - 30
Bułki, 9 szt.
blacha do pieczenia
180
ciasta lub głęboka bla‐
cha
2
30 - 40
220
2
10 - 15
Rolada biszkop‐ blacha do pieczenia
170
towa
ciasta lub głęboka bla‐
cha
2
25 - 35
Brownie
blacha do pieczenia
175
ciasta lub głęboka bla‐
cha
3
25 - 30
Suflet, 6 szt.
ceramiczne kokilki na
ruszcie
200
3
25 - 30
Biszkoptowy
spód tarty
forma do tarty na rusz‐ 180
cie
2
15 - 25
Biszkopt królo‐
wej Wiktorii
naczynie do pieczenia
na ruszcie
170
2
40 - 50
Gotowana ryba,
0,3 kg
blacha do pieczenia
180
ciasta lub głęboka bla‐
cha
3
20 - 25
Cała ryba, 0,2
kg
blacha do pieczenia
180
ciasta lub głęboka bla‐
cha
3
25 - 35
Filet rybny, 0,3
kg
blacha do pieczenia
pizzy na ruszcie
180
3
25 - 30
Mięso z wody,
0,25 kg
blacha do pieczenia
200
ciasta lub głęboka bla‐
cha
3
35 - 45
Szaszłyk, 0,5 kg blacha do pieczenia
200
ciasta lub głęboka bla‐
cha
3
25 - 30
Ciasteczka, 16
szt.
2
20 - 30
Pizza, mrożona, ruszt
0,35 kg
blacha do pieczenia
180
ciasta lub głęboka bla‐
cha
35
36
www.electrolux.com
(°C)
(min)
Makaroniki, 24
szt.
blacha do pieczenia
180
ciasta lub głęboka bla‐
cha
2
25 - 35
Babeczki, 12
szt.
blacha do pieczenia
170
ciasta lub głęboka bla‐
cha
2
30 - 40
Ciasto na słono, blacha do pieczenia
180
20 szt.
ciasta lub głęboka bla‐
cha
2
25 - 30
Kruche ciastecz‐ blacha do pieczenia
150
ka, 20 szt.
ciasta lub głęboka bla‐
cha
2
25 - 35
Babeczki, 8 szt.
blacha do pieczenia
170
ciasta lub głęboka bla‐
cha
2
20 - 30
Warzywa, z wo‐
dy, 0,4 kg
blacha do pieczenia
180
ciasta lub głęboka bla‐
cha
3
35 - 45
Omlet wegeta‐
riański
blacha do pieczenia
pizzy na ruszcie
200
3
25 - 30
Warzywa śró‐
dziemnomor‐
skie, 0,7 kg
blacha do pieczenia
180
ciasta lub głęboka bla‐
cha
4
25 - 30
12.12 Informacje dla ośrodków
przeprowadzających testy
Testy zgodne z normą IEC 60350-1.
Małe
Górna/
ciastecz‐ dolna grzał‐
ka, 20
ka
sztuk na
blasze
Blacha
do pie‐
czenia
ciasta
3
(°C)
(min)
170
20 - 30
-
POLSKI
(°C)
(min)
37
Małe
Termoobieg Blacha
ciastecz‐
do pie‐
ka, 20
czenia
sztuk na
ciasta
blasze
3
150 160
20 - 35
-
Małe
Termoobieg Blacha
ciastecz‐
do pie‐
ka, 20
czenia
sztuk na
ciasta
blasze
2i4
150 160
20 - 35
-
Szarlot‐
ka, 2 fo‐
remki Ø
20 cm
Górna/
Ruszt
dolna grzał‐
ka
2
180
70 - 90
-
Szarlot‐
ka, 2 fo‐
remki Ø
20 cm
Termoobieg Ruszt
2
160
70 - 90
-
Biszkopt, Górna/
Ruszt
foremka dolna grzał‐
do ciasta ka
Ø 26 cm
2
170
40 - 50
Nagrzewać
wstępnie piekar‐
nik przez 10 mi‐
nut.
Biszkopt, Termoobieg Ruszt
foremka
do ciasta
Ø 26 cm
2
160
40 - 50
Nagrzewać
wstępnie piekar‐
nik przez 10 mi‐
nut.
Biszkopt, Termoobieg Ruszt
foremka
do ciasta
Ø 26 cm
2i4
160
40 - 60
Nagrzewać
wstępnie piekar‐
nik przez 10 mi‐
nut.
Ciastecz‐ Termoobieg Blacha
ka ma‐
do pie‐
ślane
czenia
ciasta
3
140 150
20 - 40
-
Ciastecz‐ Termoobieg Blacha
ka ma‐
do pie‐
ślane
czenia
ciasta
2i4
140 150
25 - 45
-
Ciastecz‐ Górna/
Blacha
ka ma‐
dolna grzał‐ do pie‐
ślane
ka
czenia
ciasta
3
140 150
25 - 45
-
38
www.electrolux.com
(°C)
(min)
Tosty,
4-6 szt.
Grill
Ruszt
4
maks.
2-3 minuty
pierwsza stro‐
na; 2-3 minu‐
ty druga stro‐
na
Nagrzewać
wstępnie piekar‐
nik przez 3 mi‐
nut.
Burger
wołowy,
6 szt.,
0,6 kg
Grill
Ruszt i
4
ociekacz
maks.
20 - 30
Umieścić ruszt
na czwartym po‐
ziomie, a ocie‐
kacz na trzecim
poziomie piekar‐
nika. Obrócić
produkt w poło‐
wie czasu pie‐
czenia.
Nagrzewać
wstępnie piekar‐
nik przez 3 mi‐
nut.
13. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
13.1 Uwagi dotyczące czyszczenia
Przód piekarnika należy myć miękką ściereczką zwilżoną ciepłą wo‐
dą z dodatkiem łagodnego płynu do mycia naczyń.
Środki czy‐
szczące
Do czyszczenia powierzchni metalowych należy stosować łagodny
środek czyszczący.
Uporczywe zabrudzenia należy usuwać za pomocą specjalnego
środka do czyszczenia piekarników.
Po każdym użyciu należy oczyścić komorę piekarnika. Nagromadze‐
nie się tłuszczu lub resztek potraw może skutkować pożarem. Zagro‐
żenie jest większe dla blachy do opiekania.
Wewnątrz piekarnika lub na szybach drzwi może skraplać się para
Codzienne
wodna. Aby ograniczyć zjawisko skraplania pary wodnej, należy uru‐
użytkowanie chamiać piekarnik na 10 minut przed rozpoczęciem pieczenia. Po
każdym użyciu osuszyć komorę miękką ściereczką.
POLSKI
39
Po każdym użyciu akcesoriów należy wyczyścić je i pozostawić do
wyschnięcia. Do czyszczenia należy użyć miękkiej ściereczki zwilżo‐
nej ciepłą wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Nie myć akce‐
soriów w zmywarce do naczyń.
Akcesoria
Nie czyścić akcesoriów pokrytych powłoką zapobiegającą przywiera‐
niu agresywnymi środkami czyszczącymi, ostrymi przedmiotami ani
nie myć ich w zmywarce.
13.2 Piekarniki wykonane ze
stali nierdzewnej lub aluminium
Drzwi piekarnika należy czyścić
wyłącznie za pomocą wilgotnej ściereczki
lub gąbki. Osuszyć miękką ściereczką.
Nie należy używać myjek stalowych,
kwasów ani produktów ściernych,
ponieważ mogą one uszkodzić
powierzchnię piekarnika. Panel
sterowania piekarnika należy czyścić
stosując się do tych samych zaleceń.
13.3 Czyszczenie uszczelki
drzwi
Należy regularnie sprawdzać uszczelkę
drzwi. Uszczelka drzwi jest założona
wokół obramowania komory piekarnika.
Nie wolno korzystać z piekarnika, jeśli
uszczelka drzwi jest uszkodzona.
Skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
2. Odciągnąć tylną część prowadnic
blach od bocznej ścianki i wyjąć je.
1
2
Zamontować akcesoria w odwrotnej
kolejności.
Kołki ustalające prowadnic
teleskopowych muszą być
skierowane do przodu.
Aby wyczyścić uszczelkę drzwi, należy
zapoznać się z ogólnymi informacjami na
temat czyszczenia.
13.5 Czyszczenie wodą
13.4 Sposób wyjmowania:
prowadnice blach
W systemie czyszczenia wykorzystano
wodę do usuwania pozostałości tłuszczu
i resztek żywności z piekarnika.
Aby wyczyścić piekarnik, należy wyjąć
prowadnice blach.
UWAGA!
Podczas wyjmowania
prowadnic blach należy
zachować ostrożność.
1. Odciągnąć przednią część prowadnic
blach od bocznej ścianki.
1. Nalać 300 ml wody do wnęki komory
w dolnej części piekarnika.
2. Wybrać funkcję: .
3. Ustawić temperaturę 90°C.
4. Pozostawić włączony piekarnik na 30
minut.
5. Wyłączyć piekarnik.
6. Gdy piekarnik ostygnie, osuszyć
komorę miękką szmatką.
40
www.electrolux.com
OSTRZEŻENIE!
Przed dotknięciem
piekarnika należy
upewnić się, że jest
chłodny. Występuje
zagrożenie
poparzeniem.
13.6 Zdejmowanie i zakładanie
drzwi
W drzwiach piekarnika znajdują się trzy
szyby. Drzwi piekarnika i wewnętrzne
szyby można wymontować do
wyczyszczenia. Przed przystąpieniem do
demontażu szyb należy zapoznać się z
instrukcją „Zdejmowanie i zakładanie
drzwi”.
4. Unieść i całkowicie obrócić dźwignię
przy lewym zawiasie.
Niezdemontowane drzwi
mogą się gwałtownie
zamknąć podczas
wyjmowania z nich szyb.
UWAGA!
Nie używać piekarnika bez
szyb.
1. Otworzyć całkowicie drzwi i znaleźć
zawias po prawej stronie drzwi.
2. Za pomocą śrubokręta unieść i
całkowicie obrócić dźwignię przy
prawym zawiasie.
5. Przymknąć drzwi piekarnika do
połowy, do pierwszej pozycji
otwarcia. Następnie unosząc i
pociągając drzwi do siebie, wyjąć je z
mocowania.
3. Znaleźć zawias po lewej stronie
drzwi.
POLSKI
6. Umieścić drzwi na stabilnej
powierzchni przykrytej miękką
szmatką.
7. Chwycić z obu stron górną listwę
drzwi (B) i nacisnąć do środka, aby
zwolnić zatrzaski.
A
41
B
2
B
1
8. Pociągnąć listwę drzwi do przodu,
aby ją zdjąć.
9. Chwycić szyby drzwi za górne
krawędzie i ostrożnie wyjmować je
po kolei. Zacząć od górnej szyby.
Upewnić się, że szyba całkowicie
wysunie się z prowadnic.
Upewnić się, że środkową szybę
prawidłowo umieszczono w mocowaniu.
A
B
13.7 Wymiana żarówki
10. Umyć szyby wodą z płynem do mycia
naczyń. Ostrożnie wytrzeć szyby do
sucha. Nie myć szyb w zmywarce.
Po umyciu zamontować szyby oraz drzwi
piekarnika.
Umieścić szyby (A i B) we właściwych
miejscach w odpowiedniej kolejności.
Sprawdzić symbol/nadruk na boku szyby.
Każda z szyb wygląda inaczej, aby
ułatwić procedurę demontażu i montażu.
Zamontować prawidłowo listwę drzwi
(powinno było słyszalne kliknięcie).
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie porażeniem
prądem.
Żarówka może być gorąca.
1. Wyłączyć piekarnik.
Odczekać, aż piekarnik ostygnie.
2. Odłączyć piekarnik od zasilania.
3. Umieścić szmatkę na dnie komory.
UWAGA!
Aby uniknąć zabrudzenia
żarówki halogenowej
tłuszczem, należy chwytać ją
przez szmatkę.
Tylne oświetlenie
1. Obrócić szklany klosz, aby go zdjąć.
2. Wyczyścić szklany klosz.
3. Wymienić żarówkę na nową,
odpowiednią do piekarnika i odporną
na działanie temperatury do 300°C.
4. Zamontować klosz.
42
www.electrolux.com
14. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
14.1 Co zrobić, gdy…
Problem
Prawdopodobna przy‐
czyna
Środek zaradczy
Nie można uruchomić pie‐
karnika ani nim sterować.
Piekarnika nie podłączono
do zasilania lub podłączo‐
no nieprawidłowo.
Sprawdzić, czy piekarnik
prawidłowo podłączono do
zasilania (patrz schemat
połączeń, jeśli jest dostęp‐
ny).
Piekarnik nie nagrzewa
się.
Piekarnik jest wyłączony.
Włączyć piekarnik.
Piekarnik nie nagrzewa
się.
Nie jest ustawiony aktualny Ustawić aktualny czas.
czas.
Piekarnik nie nagrzewa
się.
Nie wprowadzono wyma‐
ganych ustawień.
Upewnić się, że wprowa‐
dzono prawidłowe ustawie‐
nia.
Piekarnik nie nagrzewa
się.
Uruchomiona jest funkcja
samoczynnego wyłącze‐
nia.
Patrz rozdział „Samoczyn‐
ne wyłączenie”.
Piekarnik nie nagrzewa
się.
Włączona jest blokada uru‐ Patrz „Użycie funkcji Blo‐
chomienia.
kada uruchomienia”.
Piekarnik nie nagrzewa
się.
Zadziałał bezpiecznik.
Sprawdzić, czy przyczyną
nieprawidłowego działania
jest bezpiecznik. Jeżeli
nadal będzie dochodzić do
wyzwalania bezpiecznika,
należy skontaktować się z
wykwalifikowanym elektry‐
kiem.
Nie działa oświetlenie.
Przepaliła się żarówka.
Wymienić żarówkę.
Termosonda nie działa.
Wtyczka termosondy jest
nieprawidłowo włożona do
gniazda.
Włożyć wtyczkę termoson‐
dy jak najgłębiej do gniaz‐
da.
Na wyświetlaczu widoczne Wtyczka termosondy jest
jest wskazanie F111.
nieprawidłowo włożona do
gniazda.
Włożyć wtyczkę termoson‐
dy jak najgłębiej do gniaz‐
da.
POLSKI
Problem
Prawdopodobna przy‐
czyna
Na wyświetlaczu pojawia
Usterka układu elektrycz‐
się kod błędu niewymienio‐ nego.
ny w tej tabeli.
43
Środek zaradczy
•
•
Wyłączyć piekarnik za
pomocą bezpiecznika
lub wyłącznika bezpie‐
czeństwa w skrzynce
bezpieczników, a na‐
stępnie ponownie włą‐
czyć.
Jeżeli na wyświetlaczu
nadal wyświetla się kod
błędu, należy skontak‐
tować się z serwisem.
Na potrawach i w komorze
piekarnika osiadają para i
skropliny.
Potrawa pozostawała za
długo w piekarniku.
Nie należy pozostawiać
potraw w piekarniku na
dłużej niż 15-20 minut po
zakończeniu procesu pie‐
czenia.
Urządzenie jest włączone,
ale nie nagrzewa się. Nie
działa wentylator. Na wy‐
świetlaczu pojawi się "De‐
mo".
Włączony jest tryb demon‐
stracyjny.
Patrz część „Ustawienia
podstawowe” w rozdziale
„Codzienna eksploatacja”.
14.2 Informacje serwisowe
Jeżeli rozwiązanie problemu we własnym
zakresie nie jest możliwe, należy
skontaktować się ze sprzedawcą lub z
autoryzowanym punktem serwisowym.
znamionowa znajduje się na przednim
obramowaniu komory piekarnika. Nie
usuwać tabliczki znamionowej z komory
piekarnika.
Dane niezbędne dla serwisu znajdują się
na tabliczce znamionowej. Tabliczka
Zalecamy wpisanie danych w tym miejscu:
Model (MOD.)
.........................................
Numer produktu (PNC)
.........................................
Numer seryjny (S.N.)
.........................................
15. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
15.1 Informacje o produkcie i karta produktu*
Nazwa dostawcy
Electrolux
Oznaczenie modelu
LOE8H31V 949497307
LOE8H31Z 949497308
44
www.electrolux.com
Wskaźnik efektywności energetycznej
81.2
Klasa efektywności energetycznej
A+
Zużycie energii przy standardowym obciążeniu w
trybie tradycyjnym
0.93 kWh/cykl
Zużycie energii przy standardowym obciążeniu w
trybie z termoobiegiem
0.69 kWh/cykl
Liczba komór
1
Źródło ciepła
Zasilanie elektryczne
Pojemność
72 l
Typ piekarnika
Piekarnik do zabudowy
Masa
LOE8H31V
30.7 kg
LOE8H31Z
30.7 kg
* Dla Unii Europejskiej zgodnie z rozporządzeniami UE 65/2014 i 66/2014.
Dla Republiki Białorusi zgodnie z normą STB 2478-2017, aneks G oraz STB
2477-2017, aneksy A i B.
Dla Ukrainy zgodnie z normą 568/32020.
Klasa efektywności energetycznej nie dotyczy Rosji.
EN 60350-1 – Elektryczny sprzęt do gotowania do użytku domowego – Część 1:
Elektryczne kuchnie, piekarniki, piekarniki parowe i opiekacze – Metody badań cech
funkcjonalnych.
15.2 Oszczędzanie energii
Piekarnik wyposażono w
funkcje umożliwiające
oszczędzanie energii
podczas codziennego
pieczenia.
Należy sprawdzić, czy podczas pracy
drzwi piekarnika są prawidłowo
zamknięte. Nie otwierać drzwi zbyt
często podczas pieczenia. Utrzymywać
uszczelkę drzwi w czystości i upewnić
się, że jest prawidłowo przymocowana.
Korzystanie z metalowych naczyń
pozwala oszczędzać energię.
Gdy nie jest to konieczne, nie należy
wstępnie nagrzewać piekarnika przed
rozpoczęciem pieczenia.
Przygotowując kilka potraw, należy w
miarę możliwości skracać przerwy
między ich pieczeniem.
Pieczenie z termoobiegiem
Jeśli to możliwe, w celu oszczędzania
energii należy korzystać z funkcji
termoobiegu.
Ciepło resztkowe
W ramach niektórych funkcji piekarnika,
jeśli wybrano program z wyborem czasu
(Czas lub Koniec), a czas pieczenia
przekracza 30 minut, grzałki wyłączają
się wcześniej.
Wentylator i oświetlenie nadal działają.
Po wyłączeniu piekarnika na
wyświetlaczu pokazana jest obecność
ciepła resztkowego. Ciepło resztkowe
można wykorzystać do utrzymania
temperatury potrawy.
Gdy pieczenie trwa dłużej niż 30 minut,
należy zmniejszyć temperaturę
piekarnika do minimum na 3-10 minut
przed zakończeniem pieczenia. Ciepło
resztkowe zgromadzone w piekarniku
pozwoli dokończyć pieczenie.
POLSKI
Używać ciepła resztkowego do
podgrzewania innych potraw.
Podtrzymywanie temperatury potraw
Wybrać najniższe możliwe ustawienie
temperatury, aby wykorzystać ciepło
resztkowe i podtrzymać temperaturę
potrawy. Na wyświetlaczu pojawi się
wskaźnik ciepła resztkowego lub
temperatura.
45
Termoobieg wilgotny
Funkcja zapewnia oszczędność energii
podczas pieczenia.
Podczas korzystania z tej funkcji
oświetlenie wyłącza się automatycznie
po 30 sekundach. Oświetlenie można
ponownie włączyć, ale wpłynie to
niekorzystnie na oszczędność energii.
Pieczenie z wyłączonym oświetleniem
Wyłączyć oświetlenie podczas pieczenia.
Oświetlenie należy włączać tylko wtedy,
gdy jest potrzebne.
16. OCHRONA ŚRODOWISKA
ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać
Materiały oznaczone symbolem
należy poddać utylizacji. Opakowanie
urządzenia włożyć do odpowiedniego
pojemnika w celu przeprowadzenia
recyklingu. Należy zadbać o ponowne
przetwarzanie odpadów urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, aby
chronić środowisko naturalne oraz
urządzeń oznaczonych symbolem
razem z odpadami domowymi. Należy
zwrócić produkt do miejscowego punktu
ponownego przetwarzania lub
skontaktować się z odpowiednimi
władzami miejskimi.
*
46
www.electrolux.com
POLSKI
47
867355939-A-352019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising