IKEA | KULINAOVSX | User manual | IKEA KULINAOVSX Uživatelský manuál

IKEA KULINAOVSX Uživatelský manuál
CZ
KULINARISK
HU
ČESKY
Na poslední straně tohoto návodu je uveden úplný seznam
určených servisních zástupců pro značku IKEA a příslušná
vnitrostátní telefonní čísla.
MAGYAR
Az IKEA által kijelölt vevőszolgálatok teljes listáját és a kapcsolódó
nemzeti telefonszámokat jelen útmutató utolsó oldalán olvashatja.
ČESKY
MAGYAR
4
40
4
ČESKY
Obsah
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní pokyny
Instalace
Popis spotřebiče
Ovládací panel
Před prvním použitím
Denní používání
Funkce hodin
Automatické programy
Použití příslušenství
4
6
8
9
10
12
13
18
19
20
Doplňkové funkce
Tipy a rady
Čištění a údržba
Odstraňování závad
Technické údaje
Energetická účinnost
Poznámky k ochraně životního
prostředí
ZÁRUKA IKEA - CESKÁ REPUBLIKA
22
24
29
32
34
35
37
37
Zmĕny vyhrazeny.
Bezpečnostní informace
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče
a jeho prvním použitím. Výrobce nezodpovídá za škody a
zranění způsobená nesprávnou instalací či chybným
používáním. Návod k použití vždy uchovávejte spolu se
spotřebičem pro jeho budoucí použití.
Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby
se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními
schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí,
pouze pokud tak činí pod dozorem nebo vedením, které
zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a pokud rozumí
rizikům spojeným s provozem spotřebiče.
Děti ve věku tří až osmi let a osoby s rozsáhlým a
komplexním postižením bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
ČESKY
•
•
•
5
Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne, nedovolte
dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
Přístupné součásti se při použití mohou zahřát na vysokou
teplotu.
Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní pojistkou,
doporučuje se ji aktivovat.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět
děti bez dozoru.
Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí instalovat a výměnu kabelu provádět jen
kvalifikovaná osoba.
VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho dostupné části se mohou
během používání zahřát na vysokou teplotu. Nedotýkejte se
topných článků.
Při vkládání či vyjímání příslušenství či nádobí vždy používejte
kuchyňské chňapky.
Před jakoukoliv údržbou odpojte spotřebič od napájení.
VAROVÁNÍ: Před výměnou žárovky se nejprve přesvědčte,
že je spotřebič vypnutý, abyste předešli riziku úrazu
elektrickým proudem.
Nepoužívejte spotřebič, dokud není nainstalován do vestavné
konstrukce.
K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na páru.
Nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo ostré kovové
škrabky k čištění skleněných dvířek, mohly by poškrábat
povrch, což by mohlo následně vést k rozbití skla.
Jestliže je poškozený napájecí kabel, smí ho vyměnit pouze
výrobce, autorizované servisní středisko nebo osoba s
podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k úrazu.
K odstranění drážek na rošty nejprve odtáhněte přední a
poté zadní konec drážek na rošty od stěny trouby. Drážky
roštů instalujte stejným postupem v opačném pořadí.
6
ČESKY
•
Používejte pouze pečicí sondu doporučenou k tomuto
spotřebiči.
Bezpečnostní pokyny
Instalace
VAROVÁNÍ! Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
• Odstraňte veškerý obalový materiál.
• Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
• Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
• Při přemisťování spotřebiče buďte vždy
opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
• Netahejte spotřebič za držadlo.
• Spotřebič nainstalujte na bezpečném a
vhodném místě, které splňuje požadavky
na instalaci.
• Dodržujte minimální vzdálenosti od
ostatních spotřebičů a nábytku.
• Před instalací spotřebiče ověřte, zda se
dvířka trouby otevírají bez omezení.
Minimální výška
skříňky (minimální výška skříňky pod pracovní deskou)
Šířka skříňky
Hloubka skříňky
580 (600) mm
Šířka zadní části
spotřebiče
559 mm
Hloubka spotřebiče
569 mm
Vestavná hloubka
spotřebiče
548 mm
Hloubka s otevřenými
dvířky
1022 mm
Minimální velikost ventilačního otvoru. Otvor se nachází na
spodní zadní straně
560x20 mm
Délka napájecího síťového kabelu. Kabel
se nachází v pravém
rohu zadní strany
1500 mm
Montážní šrouby
4x25 mm
Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
požáru nebo úrazu elektrickým
proudem.
560 mm
550 (550) mm
Výška přední části
spotřebiče
589 mm
Výška zadní části
spotřebiče
571 mm
Šířka přední části
spotřebiče
595 mm
• Veškerá elektrická připojení by měla být
provedena kvalifikovaným elektrikářem.
• Spotřebič musí být uzemněn.
• Zkontrolujte, zda údaje na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické sítě.
• Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti úrazu
elektrickým proudem.
• Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani
prodlužovací kabely.
• Dbejte na to, abyste nepoškodili
napájecí kabel a síťovou zástrčku.
Jestliže potřebujete přívodní kabel
ČESKY
•
•
•
•
•
•
•
vyměnit, musí výměnu provést námi
autorizované servisní středisko.
Síťové kabely se nesmí dotýkat nebo se
nacházet v blízkosti dvířek spotřebiče
nebo výklenku pod spotřebičem,
obzvláště je-li spotřebič v provozu nebo
jsou-li dvířka horká.
Ochrana před úrazem elektrickým
proudem u živých či izolovaných částí
musí být připevněna tak, aby nešla
odstranit bez použití nástrojů.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace spotřebiče.
Po instalaci musí zůstat síťová zástrčka
nadále dostupná.
Pokud je síťová zásuvka uvolněná,
nezapojujte do ni síťovou zástrčku.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem
za kabel. Vždy tahejte za zástrčku.
Používejte pouze správná izolační
zařízení: ochranné vypínače vedení,
pojistky (pojistky šroubového typu se
musí odstranit z držáku), ochranné
zemnicí jističe a stykače.
Je nutné instalovat vhodný vypínač nebo
izolační zařízení k řádnému odpojení
všech napájecích vodičů spotřebiče. Toto
izolační zařízení musí mít mezeru mezi
kontakty alespoň 3 mm širokou.
Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
zranění, popálení, úrazu
elektrickým proudem či výbuchu.
• Tento spotřebič je určen pouze k
domácímu použití.
• Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
• Ujistěte se, že nejsou ventilační otvory
zakryté.
• Zapnutý spotřebič nenechávejte bez
dozoru.
• Spotřebič po každém použití vypněte.
• Pokud je spotřebič v provozu, buďte při
otevírání jeho dvířek opatrní. Může dojít
k uvolnění horkého vzduchu.
7
• Nepracujte se spotřebičem, když máte
vlhké ruce nebo když je v kontaktu s
vodou.
• Dvířka spotřebiče nikdy neotvírejte
násilím.
• Nepoužívejte spotřebič jako pracovní
nebo odkládací plochu.
• Dvířka spotřebiče otevírejte opatrně.
Používáte-li při přípravě jídla přísady
obsahující alkohol, může vzniknout směs
vzduchu s alkoholem.
• Při otvírání dvířek nesmí být v blízkosti
spotřebiče jiskry ani otevřený oheň.
• Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na
spotřebič neumísťujte hořlavé předměty
nebo předměty obsahující hořlavé látky.
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
poškození spotřebiče.
• Jak zabránit poškození nebo změně
barvy smaltovaného povrchu:
– Nepokládejte nádobí či jiné
předměty přímo na dno spotřebiče.
– Na dno vnitřku spotřebiče
nepokládejte hliníkovou fólii.
– Nenalévejte vodu přímo do horkého
spotřebiče.
– Po dokončení pečení nenechávejte
vlhká jídla ve spotřebiči.
– Při vkládání nebo vyjímání
příslušenství buďte opatrní.
• Barevné změny na smaltovaném povrchu
nebo nerezové oceli nemají vliv na výkon
spotřebiče.
• Při pečení vlhkých koláčů používejte
hluboký plech. Ovocné šťávy mohou
zanechat trvalé skvrny.
• Tento spotřebič je určen výhradně pro
přípravu jídel. Nesmí být používán k
jiným účelům, například k vytápění
místností.
• Vždy pečte se zavřenými dvířky trouby.
• Je-li spotřebič instalován za nábytkovým
panelem (např. dvířky), dvířka nábytku
nesmí být nikdy zavřená, když je
spotřebič v provozu. Za zavřeným
nábytkovým panelem může docházet k
nárůstu horka a vlhka, což může
ČESKY
následně poškodit spotřebič, byt nebo
podlahu. Nezavírejte nábytkový panel,
dokud spotřebič po použití zcela
nevychladne.
Vaření v páře
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
poranění nebo poškození
spotřebiče.
• Horká pára může způsobit popálení:
– Během vaření v páře neotvírejte
dvířka spotřebiče.
– Po ukončení vaření v páře otvírejte
dvířka spotřebiče opatrně.
Čištění a údržba
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
poranění, požáru nebo
poškození spotřebiče.
• Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a vytáhněte síťovou
zástrčku ze zásuvky.
• Přesvědčte se, že spotřebič už vychladl.
Mohlo by dojít k prasknutí skla.
• Poškozené skleněné panely okamžitě
vyměňte. Kontaktujte autorizované
servisní středisko.
• Při snímání dvířek spotřebiče buďte
opatrní. Dvířka jsou těžká!
• Spotřebič čistěte pravidelně, abyste
zabránili poškození materiálu jeho
povrchu.
• Zbytky tuků či jídel ve spotřebiči mohou
způsobit požár.
• Použijete-li sprej do trouby, řiďte se
bezpečnostními pokyny uvedenými na
jeho balení.
8
Vnitřní osvětlení
VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem!
• V tomto spotřebiči se používají speciální
či halogenové žárovky pouze pro použití
v domácích spotřebičích. Nepoužívejte je
pro osvětlení domácnosti.
• Před výměnou žárovky spotřebič odpojte
od napájení.
• Používejte pouze žárovky se stejnými
vlastnostmi .
Obsluha
• Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
• Používejte výhradně originální náhradní
díly.
Likvidace
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
úrazu či udušení.
• Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
• Odřízněte síťový kabel v blízkosti
spotřebiče a zlikvidujte jej.
• Odstraňte dvířka, abyste zabránili
uvěznění dětí a domácích zvířat ve
spotřebiči.
• Obalový materiál:
Obalový materiál je recyklovatelný.
Plastové díly jsou označeny
mezinárodními zkratkami jako PE, PS
apod. Veškerý obalový materiál
zlikvidujte ve vhodném kontejneru ve
sběrném dvoře v místě svého bydliště.
Instalace
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Montáž
Při instalaci se řiďte Pokyny k
montáži.
ČESKY
9
Elektrická instalace
VAROVÁNÍ! Elektrickou instalaci
smí provádět pouze
kvalifikovaná osoba.
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Průřez kabelu viz celkový příkon uvedený
na typovém štítku. Můžete rovněž
nahlédnout do tabulky:
Výrobce nenese odpovědnost za
úrazy či škody způsobené
nedodržením bezpečnostních
pokynů uvedených v kapitolách o
bezpečnosti.
max. 1 380
3 x 0.75
max. 2 300
3x1
Trouba se dodává se síťovým kabelem.
max. 3 680
3 x 1.5
Kabel
Typy kabelů vhodné pro instalaci nebo
výměnu:
Celkový výkon (W) Průřez kabelu (mm²)
Zemnicí vodič (žlutozelený) musí být
přibližně o 2 cm delší než fázový a nulový
vodič (modrý a hnědý).
Popis spotřebiče
Celkový pohled
1
2
3
4
5
13
12
11
10
5
4
3
2
1
6
7
9
8
Příslušenství
• Tvarovaný rošt x 2
Pro nádoby na pečení, dortové a
koláčové formy, pečeně.
• Plech na pečení x 1
Na koláče a sušenky.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Ovládací panel
Elektronický programátor
Zásobník na vodu
Zásuvka pečicí sondy
Gril
Osvětlení
Ventilátor
Drážky na rošty, vyjímatelné
Vypouštěcí hadice
Ventil pro vypouštění vody
Typový štítek
Polohy polic
Vstup páry
• Hluboký pekáč / plech x 1
Pro pečení moučných jídel a masa, nebo
k zachycování tuku.
• Pečicí sonda x 1
Používá se k měření stupně přípravy
jídla.
• Teleskopické výsuvy x 2 sady
ČESKY
10
Pro rošty a plechy na pečení.
Ovládací panel
Elektronický programátor
1
2 3 4
Symbol
5
Funkce
ZAP/VYP
1
6
Poznámka
Slouží k zapnutí a vypnutí trouby.
Pečicí funkce nebo Jedním stisknutím otevřete nabídku Pečicí funkce.
Podporované
Dalším stisknutím přepnete na funkci Podporované
Vaření
Vaření. Osvětlení zapnete nebo vypnete podrže-
2
ním
3
4
5
6
7
8
7 8 9 10 11
-
na tři sekundy.
Tlačítko Zpět
Slouží k návratu o jednu nabídku zpět. K zobrazení hlavní nabídky stiskněte symbol na tři sekundy.
Volba teploty
Slouží k nastavení teploty nebo zobrazení aktuální
teploty v troubě. Stisknutím symbolu na tři sekundy
zapnete či vypnete funkci: rychlé zahřátí.
Oblíbené
Slouží k uložení a vyvolání vašich oblíbených programů.
Displej
Zobrazí aktuální nastavení trouby.
Tlačítko nahoru
Slouží k posunu v nabídce směrem nahoru.
Tlačítko dolů
Slouží k posunu v nabídce směrem dolů.
ČESKY
11
Symbol
Funkce
Slouží k nastavení různých funkcí. Když je spuštěna
pečicí funkce, stisknutím příslušného symbolu nastavíte časovač nebo funkce: Blokování tlačítek,
Oblíbené, Ohřev a uchování teploty, Nastavit a
spustit. Také můžete změnit nastavení pečicí sondy.
Minutka
Nastavení funkce: Minutka.
OK
Slouží k potvrzení výběru nebo nastavení.
9
10
11
Poznámka
Časové a doplňkové funkce
Displej
A
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Pečicí funkce
Denní čas
Ukazatel ohřevu
Teplota
Zobrazuje dobu pečení nebo čas do
konce funkce
Ostatní ukazatele na displeji:
Symbol
Funkce
Minutka
Funkce je v provozu.
Denní čas
Na displeji se zobrazí aktuální čas.
Trvání
Na displeji se zobrazí potřebná doba
přípravy.
Ukončení
Na displeji se zobrazí čas dokončení
přípravy.
Teplota
Na displeji se zobrazí teplota.
Časové Údaje
Na displeji se zobrazuje, jak dlouho je
pečicí funkce v provozu. Čas vynulujete současným stisknutím
Výpočet
a .
Trouba vypočítá dobu přípravy.
12
ČESKY
Symbol
Funkce
Ukazatel ohřevu
Na displeji se zobrazuje teplota uvnitř
trouby.
rychlé zahřátí
Funkce je v provozu. Zkracuje dobu
rozehřátí.
Automatická váha
Na displeji se zobrazuje, že je spuštěn
automatický systém hmotnosti nebo že
lze hmotnost změnit.
Ohřev a uchování teploty
Funkce je v provozu.
Před prvním použitím
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
První čištění
Z trouby odstraňte veškeré příslušenství a
vyjímatelné drážky na rošty.
Viz část „Čištění a údržba“.
Před prvním použitím troubu i příslušenství
vyčistěte.
Příslušenství a vyjímatelné drážky vložte
zpět do jejich původní polohy.
První zapojení
Když troubu připojíte k elektrické síti,
případně po výpadku elektrického proudu,
musíte nastavit jazyk, kontrast displeje, jas
displeje a aktuální čas.
1. Nastavte funkci: Horní/spodní ohřev
a maximální teplotu.
2. Nechte troubu pracovat jednu hodinu.
3. Nastavte funkci: Pravý horký vzduch
a maximální teplotu.
4. Nechte troubu pracovat 15 minut.
Příslušenství se může zahřát více než
obvykle. Během předehřívání může z trouby
vycházet zápach a kouř. Zajistěte v
místnosti dostatečné větrání.
Použití mechanické dětské pojistky
V troubě je nainstalována dětská
bezpečnostní pojistka. Je umístěna pod
ovládacím panelem na pravé straně trouby.
Otevření dvířek trouby s dětskou pojistkou:
1. Vysuňte držadlo a podržte ho nahoře
způsobem uvedeným na obrázku.
1. Použijte nebo k nastavení hodnot.
.
2. Potvrďte stisknutím
Předehřátí
Před prvním použitím předehřejte troubu
pouze s drátěnými rošty a plechy na pečení
uvnitř.
2. Otevřete dvířka spotřebiče.
ČESKY
13
Zavřete dvířka trouby bez zatažení za
dětskou pojistku.
Jestliže potřebujete dětskou pojistku
odstranit, otevřete dvířka trouby a pojistku
odšroubujte pomocí nástrčného klíče.
Nástrčný klíč je v sáčku s úchytkami v
troubě.
Po vyjmutí dětské pojistky zašroubujte šroub
zpět do otvoru.
VAROVÁNÍ! Buďte opatrní,
abyste nepoškrábali ovládací
panel.
Denní používání
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Symbol / Položka
nabídky
Navigace nabídkami
1. Zapněte troubu.
2. Pomocí nebo nastavte možnosti
nabídky.
se přesunete do
3. Stisknutím
podnabídky nebo potvrdíte nastavení.
Zpět do hlavní nabídky se
Recepty
Oblíbené
můžete kdykoli vrátit pomocí .
Přehled nabídek
Hlavní nabídka
Symbol / Položka
nabídky
Pečicí funkce
Použití
Obsahuje seznam pečicích funkcí.
Základní nastavení
Speciality
Použití
Obsahuje seznam automatických programů.
Recepty pro tyto programy naleznete v receptech.
Obsahuje seznam oblíbených programů pro
přípravu jídel
vytvořených uživatelem.
Slouží k nastavení konfigurace spotřebiče.
Obsahuje seznam dalších pečicích funkcí.
ČESKY
Symbol / Položka
nabídky
Podporované
Vaření
14
Použití
Obsahuje doporučená
nastavení trouby pro
široký výběr pokrmů.
Zvolte požadovaný
pokrm a spusťte pečicí
proces. Teplota a doba přípravy slouží pouze pro orientaci k dosažení lepších výsledků
a lze je upravit. Závisí
na receptu, kvalitě a
množství použitých
přísad.
Podnabídka pro: Základní nastavení
Symbol / Položka
nabídky
Popis
Nastavení aktuálního
Nastavení denní- času na hodinách.
ho času
Časové údaje
rychlé zahřátí
Pokud je tato funkce
zapnuta, po vypnutí
spotřebiče se na displeji zobrazuje aktuální čas.
Pokud je tato funkce
zapnuta, zkracuje dobu rozehřátí.
K nastavení funkce a
Nastavit a spustit jejímu pozdějšímu spuštění stisknutím libovolného symbolu na ovládacím panelu.
Slouží k udržení teploOhřev a uchová- ty připraveného jídla
po dobu 30 minut po
ní teploty
dokončení přípravy.
Symbol / Položka
nabídky
Popis
Prodloužení doby pečení
Zapne a vypne funkci
prodloužení doby pečení.
Displej kontrast
Úprava kontrastu displeje po stupních.
Displej jas
Úprava jasu displeje
po stupních.
Nastavení jazyka na
Nastavení jazyka displeji.
Hlasitost zvuk.
signalizace
Tóny tlačítek
Alarm/Chybový
tón
Nastaví hlasitost tónů
tlačítek a zvukové signalizace po stupních.
Zapne a vypne tóny
dotykových tlačítek.
Není možné deaktivovat tón dotykového
tlačítka Zap / Vyp.
Aktivuje a deaktivuje
bezpečnostní tóny.
Pouze pro prodejce.
Režim DEMO
Obsluha
Zobrazuje verzi software a konfiguraci.
Vrátí všechna nastaveTovární nastave- ní na výchozí tovární
nastavení.
ní
ČESKY
15
Pečicí funkce
Pečicí funkce
Použití
K pečení jídel na třech úrovních současně a k sušení poPravý hor- travin.
ký vzduch Nastavte teplotu trouby o 20
- 40 °C nižší než při použití
funkce Horní/spodní ohřev.
Horký
vzduch +
Pára
K přípravě jídel v páře. Pomocí této funkce snížíte délku
přípravy jídla, uchováte tak
jeho vitamíny a živiny. Zvolte
funkci a nastavte teplotu
mezi 130 °C až 230 °C.
K pečení moučných jídel a
masa na jedné úrovni trouby.
Horní/
spodní
ohřev
Pizza
K pečení pizzy. K intenzivnějšímu opečení dozlatova a
dosažení křupavého spodku.
K přípravě měkkých a šťavnatých pečení.
Nízkoteplotní pečení
Spodní
ohřev
Pečicí funkce
Tato funkce slouží k úspoře
energie při pečení. Pokyny k
Vlhký kon- přípravě viz kapitola „Tipy a
rady“, Vlhký konvekční
vekční
vzduch. Dvířka trouby by měvzduch
la být během pečení
zavřená, aby nedošlo k
přerušení funkce a aby trouba fungovala co nejúsporněji. Při použití této funkce se
teplota ve vnitřku trouby může lišit od nastavené teploty.
Je využito zbytkové teplo.Může dojít ke snížení tepelného výkonu. Obecná doporučení ohledně úspory
energie viz kapitola „Energetická účinnost“, Úspora energie.Tato funkce byla použita
ke splnění energetické třídy
dle normy EN 60350-1. Pokud používáte tuto funkci,
osvětlení se automaticky vypne po 30 sekundách.
Mražené
potraviny
K pečení koláčů s křupavým
spodkem a zavařování potravin.
Použití
K přípravě polotovarů do
křupava (např. hranolek,
amerických brambor nebo
jarních závitků).
Ke grilování plochých pokrmů
a opékání chleba.
Gril
Ke grilování plochých kusů ve
velkém množství a opékání
Velkoploš- chleba.
ný Gril
16
ČESKY
Pečicí funkce
Turbo gril
Použití
Pečicí funkce
K pečení větších kusů masa
nebo drůbeže s kostmi na
jedné úrovni. K zapékání a
pečení dozlatova.
Zavařování
K sušení krájeného
ovoce, zeleniny a hub.
Opakovaný ohřev v páře
brání vysychání povrchu jídel.
Regenera- Teplo je rozváděno šetrně a
rovnoměrně, což umožňuje
ce
obnovení chuti a vůně právě
připravených pokrmů. Tuto
funkci lze použít k opakovanému ohřevu jídel přímo na
talíři. Najednou lze ohřát několik talířů umístěných na různých polohách roštů.
Sušení
K udržení teploty pokrmů.
Uchovat teplé
Rozmrazování
Speciality
Pečicí funkce
Použití
K pečení chleba.
K přípravě pokrmů jako lasagne nebo zaGratinované po- pékané brambory. K
zapékání a pečení dokrmy
zlatova.
Ke kynutí těsta před
pečením. Pokud používáte tuto funkci, osvětlení se automaticky
vypne po 30 sekundách.
K předehřátí talířů k
servírování.
Ohřev talířů
K rozmrazování potravin (zeleniny a ovoce).
Doba rozmrazování
závisí na množství a
velikosti zmražených
potravin. Pokud používáte tuto funkci, osvětlení se automaticky
vypne po 30 sekundách.
Nastavení pečicí funkce
Pečení chleba
Kynutí těsta
Použití
K přípravě zeleninových zavařenin či nakládané zeleniny.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Zapněte troubu.
Zvolte nabídku: Pečicí funkce.
.
Potvrďte stisknutím
Zvolte pečicí funkci.
Potvrďte stisknutím
.
Nastavte teplotu.
.
Potvrďte stisknutím
Nastavení funkce pečení v páře
Víčko zásobníku na vodu se nachází v
ovládacím panelu.
17
ČESKY
VAROVÁNÍ! Používejte pouze
studenou vodou z kohoutku.
Nepoužívejte filtrovanou
(demineralizovanou) či
destilovanou vodu. Nepoužívejte
jiné tekutiny. Do zásobníku na
vodu nenalévejte hořlavé či
alkoholické tekutiny.
1. Stisknutím víčka zásobník na vodu
otevřete.
2. Zásobník na vodu naplňte přibližně 900
ml vody.
Zásoba vody vystačí přibližně na 55 60 minut.
3. Zatlačte zásobník na vodu na do
původní polohy.
4. Zapněte troubu.
5. Nastavte funkci pečení v páře a teplotu.
6. V případě potřeby nastavte funkci:
Trvání
nebo : Ukončení
.
Když je generátor páry prázdný,
zazní zvukový signál.
Zvukový signál zazní na konci doby
přípravy jídla.
7. Vypněte troubu.
8. Po každém dokončení vaření v páře
zásobník vody vyprázdněte. Viz čisticí
funkce:Vyprázdnění zásobníku.
POZOR! Trouba je horká.
Hrozí nebezpečí popálení. Při
vyprazdňování zásobníku na
vodu buďte opatrní.
9. Po pečení v páře může docházet ke
srážení páry na dně vnitřku trouby. Dno
vnitřku trouby vždy vysušte, až
vychladne.
Nechte troubu zcela vyschnout s otevřenými
dvířky.
VAROVÁNÍ! Po každém vaření v
páře vyčkejte minimálně 60
minut, abyste zabránili úniku
horké vody z ventilu pro
vypouštění vody.
Kontrolka prázdného zásobníku na vodu
Na displeji se zobrazuje: Nedostatek vody
a zazní zvukový signál, když je zásobník
prázdný a je třeba jej doplnit.
Další informace naleznete v části „Denní
používání“, Nastavení funkce pečení v páře.
Kontrolka plného zásobníku na vodu
Když se na displeji zobrazí: Nádržka na
vodu je plná , můžete používat vaření v
páře.
Když je zásobník na vodu plný, zazní
zvukový signál.
Jestliže do zásobníku nalijete
příliš mnoho vody, přebytečná
voda se vylije bezpečnostní
výpustí na dno trouby.
Vodu odsajte pomocí houbičky
nebo hadříku.
Vyprázdnění zásobníku na vodu
POZOR! Před vyprázdněním
zásobníku na vodu se ujistěte, že
je trouba vychladlá.
1. Připravte vypouštěcí hadici (C), která je
součástí stejného balení jako návod k
použití. Spojku (B) nasuňte na jeden
konec vypouštěcí hadice.
A
B
C
ČESKY
18
2. Druhý konec vypouštěcí hadice (C)
umístěte do nádoby. Umístěte jej níže
než vypouštěcí ventil (A).
3. Otevřete dvířka trouby a spojku (B)
zasuňte do vypouštěcího ventilu (A).
4. Na spojku při vypouštění zásobníku na
vodu neustále tlačte.
Zásobník může obsahovat
určité množství vody, když se
na displeji zobrazí:
Nedostatek vody.
Vyčkejte, dokud voda z
vypouštěcího ventilu
nepřestane vytékat.
5. Když voda přestane vytékat, vytáhněte
spojku z ventilu.
Vypuštěnou vodu nepoužívejte
pro opětovné naplnění
zásobníku.
Ukazatel ohřevu
Když spustíte pečicí funkci, na displeji se
rozsvítí příslušný proužek. Tento proužek
zobrazuje zvyšující se teplotu. Po dosažení
dané teploty třikrát zazní zvukový signál,
proužek zabliká a poté se přestane
zobrazovat.
rychlé zahřátí
Tato funkce zkracuje dobu rozehřátí.
Pokud je spuštěná funkce
rychlého zahřátí, nevkládejte do
spotřebiče žádné potraviny.
Funkci zapnete podržením
na tři
sekundy. Ukazatel ohřevu se mění.
Tato funkce není u některých funkcí trouby k
dispozici.
Zbytkové teplo
Po vypnutí trouby se na displeji zobrazuje
zbytkové teplo. Toto teplo můžete využít k
udržení teploty jídla.
Funkce hodin
Tabulka funkcí hodin
Funkce hodin
Minutka
Funkce hodin
Použití
Slouží k nastavení odpočtu (max. 2 hodiny 30
minut). Tato funkce nemá žádný vliv na provoz trouby.
K zapnutí této funkce
stiskněte
. K nastave-
ní minut použijte
nebo
a funkci spusťte pomocí
Trvání
.
Slouží k nastavení délky
provozu trouby (max.
23 hodin 59 minut).
Ukončení
Použití
Slouží k nastavení času
vypnutí pečicí funkce
(max. 23 hodin 59 minut).
Pokud nastavíte čas pro funkci hodin, začne
se čas odpočítávat po pěti sekundách.
Pokud použijete funkce hodin:
Trvání, Ukončení, vypne trouba
topné články po uplynutí 90 %
nastaveného času. Zbytkové
teplo se využije k dokončení
pečení až do konce nastaveného
času (3–20 minut).
ČESKY
Nastavení funkcí hodin
Před použitím funkcí: Trvání,
Ukončení, musíte nejprve nastavit
pečicí funkci a teplotu. Trouba se
vypne automaticky.
Můžete použít funkce: Trvání a
Ukončení současně, pokud
chcete troubu ve stanovenou
dobu automaticky zapnout a
vypnout.
Funkce: Trvání a Ukončení
nefungují, když používáte pečicí
sondu.
1. Nastavte pečicí funkci.
2. Opakovaně stiskněte , dokud se na
displeji nezobrazí požadovaná funkce
hodin a související symbol.
3. Použijte nebo k nastavení
potřebného času.
4. Potvrďte stisknutím
.
Po vypršení času zazní zvukový signál.
Trouba se vypne. Na displeji se zobrazí
zpráva.
5. Signál vypnete stisknutím libovolného
symbolu.
Ohřev a uchování teploty
Podmínky pro funkci:
• Nastavená teplota musí být vyšší než 80
°C.
• Funkce: Trvání je nastavena.
Automatické programy
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
19
Funkce: Ohřev a uchování teploty udržuje
připravené jídlo teplé při teplotě 80 °C po
dobu 30 minut. Zapne se po dokončení
pečení.
Funkci můžete zapnout nebo vypnout v
nabídce: Základní nastavení.
1.
2.
3.
4.
Zapněte troubu.
Zvolte pečicí funkci.
Nastavte teplotu vyšší než 80 °C.
Opakovaně stiskněte , dokud se na
displeji nezobrazí: Ohřev a uchování
teploty.
.
5. Potvrďte stisknutím
Po dokončení funkce zazní zvukový signál.
Prodloužení doby pečení
Funkce: Prodloužení doby pečení způsobí,
že pečicí funkce bude pokračovat i po
dokončení funkce Trvání.
Lze použít u všech pečicích funkcí
s funkcí Trvání nebo Automatická
váha.
Nelze použít u pečicích funkcí s
pečicí sondou.
1. Po vypršení doby pečení zazní zvukový
signál. Stiskněte libovolný symbol.
Na displeji se zobrazí hlášení.
2. Stisknutím
funkci zapnete nebo
vypnete stisknutím .
3. Nastavte délku funkce.
4. Stiskněte
.
ČESKY
Online recepty
Recepty pro automatické
programy určené pro tuto troubu
naleznete na webových
stránkách www.ikea.com.
Odpovídající recepty naleznete
pomocí čísla položky, které je
uvedeno na typovém štítku na
předním rámu vnitřní části
spotřebiče.
20
1. Zapněte troubu.
2. Zvolte nabídku: Recepty. Potvrďte
stisknutím
.
3. Zvolte kategorii a jídlo. Potvrďte
stisknutím
.
4. Zvolte recept. Potvrďte stisknutím
.
Recepty
Tato trouba má sadu receptů, které můžete
použít. Recepty jsou pevně dané a nelze je
změnit.
Použití příslušenství
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Vložení příslušenství
Tvarovaný rošt:
Rošt zasuňte mezi vodicí lišty drážek roštů a
ujistěte se, že nožičky směřují dolů.
Společně vložení tvarovaného roštu a
plechu na pečení /hlubokého pekáče /
plechu:
Plech na pečení /hluboký pekáč / plech
zasuňte mezi drážky zvolené úrovně roštu a
tvarovaný rošt v drážkách nad nimi.
Plech na pečení/ Hluboký pekáč / plech:
Plech na pečení /hluboký pekáč / plech
zasuňte mezi drážky zvolené úrovně roštu.
ČESKY
Malé zářezy nahoře zajišťují
vyšší bezpečnost. Tyto zářezy
také fungují jako zařízení proti
překlopení. Vysoký okraj kolem
roštu slouží jako ochrana proti
sklouznutí varných nádob z roštu.
Pečicí sonda
Je nutné nastavit dvě teploty: teplotu trouby
a teplotu sondy ve středu pokrmu.
Pečicí sonda měří teplotu středu masa.
Jakmile teplota masa dosáhne nastavené
teploty, trouba se vypne.
POZOR! Používejte pouze
dodávanou pečicí sondu nebo
originální náhradní díly.
Pečicí sonda musí během pečení
zůstat v mase a v zásuvce.
1. Zasuňte špičku pečicí sondy do středu
masa.
2. Zasuňte zástrčku pečicí sondy do
zásuvky na horní straně vnitřku trouby.
21
3. Zapněte troubu.
Na displeji se zobrazí symbol pečicí sondy.
4. Pomocí nebo do pěti sekund
nastavte teplotu sondy ve středu
pokrmu.
5. Nastavte funkci pečení a v případě
potřeby teplotu trouby.
Trouba vypočítá přibližný čas konce pečení.
Čas konce pečení se liší v závislosti na
množství jídla, nastavené teplotě trouby
(minimálně 120 °C) a zvolených provozních
režimech. Trouba vypočítá čas konce
pečení do přibližně 30 minut.
6. Změnu teploty středu masa provede
stisknutím .
Když teplota středu masa dosáhne
nastavené teploty, zazní zvukový signál.
Trouba se vypne automaticky.
7. Signál vypnete stisknutím libovolného
symbolu.
8. Zástrčku pečicí sondy vytáhněte ze
zásuvky a maso vyjměte z trouby.
9. Vypněte troubu stisknutím tlačítka .
VAROVÁNÍ! Pečicí sonda je
horká. Hrozí nebezpečí popálení.
Při vytahování špičky a zástrčky
pečicí sondy buďte opatrní.
Použití teleskopických výsuvů
Instalační pokyny pro
teleskopické výsuvy si uschovejte
pro budoucí použití.
ČESKY
22
Teleskopické výsuvy usnadňují vkládání
nebo vytahování tvarovaných roštů a
plechů.
Před tím, než zavřete dvířka trouby, se
ujistěte, že jste teleskopické výsuvy zcela
zasunuli do trouby.
POZOR! Teleskopické výsuvy
nemyjte v myčce nádobí.
Teleskopické výsuvy ničím
nemažte.
1
VAROVÁNÍ! Viz část „Popis
spotřebiče“.
2
°C
Pravý i levý
teleskopický výsuv
zcela vytáhněte.
°C
Na teleskopické
výsuvy položte
tvarovaný rošt a
opatrně je zasuňte
do trouby.
Doplňkové funkce
Oblíbené
Svá oblíbená nastavení jako doba pečení,
teplota nebo pečicí funkce si můžete uložit.
Jsou dostupná v nabídce: Oblíbené.
Můžete uložit 20 programů.
Uložení programu
1. Zapněte troubu.
2. Zvolte pečicí funkci nebo automatický
program.
3. Opakovaně stiskněte , dokud se na
displeji neobjeví: ULOŽIT.
4. Potvrďte stisknutím
.
Na displeji se zobrazí první volná pozice
paměti.
.
5. Potvrďte stisknutím
6. Zadejte název programu.
První písmeno bliká.
7. Stisknutím nebo změníte písmeno.
8. Stiskněte
.
Následující písmeno bliká.
9. V případě potřeby proveďte opět krok
7.
10. Stisknutím a podržením tlačítka
zadání uložíte.
Obsazené pozice paměti můžete přepsat.
Když se na displeji zobrazí první volná
pozice paměti, stiskněte
stisknutím
nebo
a
přepište stávající program.
Název programu můžete změnit v nabídce:
Změnit název programu..
Spuštění programu
1. Zapněte troubu.
2. Zvolte nabídku: Oblíbené.
23
ČESKY
3. Potvrďte stisknutím
.
4. Zvolte název svého oblíbeného
programu.
5. Potvrďte stisknutím
.
Stisknutím
Oblíbené.
přejdete přímo do nabídky:
Použití funkce dětské bezpečnostní
pojistky
Jestliže je zapnutá funkce dětské
bezpečnostní pojistky, troubu nelze
náhodně zapnout.
1. Stisknutím
zapněte displej.
a ,
2. Současně stiskněte a podržte
dokud se na displeji nezobrazí hlášení a
symbol klíče.
K vypnutí funkce dětské bezpečnostní
pojistky zopakujte krok 2.
2. Nastavte pečicí funkci.
3. Opakovaně stiskněte , dokud se na
displeji neobjeví: Trvání.
4. Nastavte čas.
5. Opakovaně stiskněte , dokud se na
displeji nezobrazí: Nastavit a spustit.
.
6. Potvrďte stisknutím
Stisknutím libovolného symbolu (kromě
spustíte funkci: Nastavit a spustit.
Nastavená pečicí funkce se spustí.
)
Po dokončení pečicí funkce zazní zvukový
signál.
• V průběhu pečicí funkce se
zobrazuje Blokování tlačítek.
• Nabídka: Základní nastavení
umožňuje zapnutí a vypnutí
funkce Nastavit a spustit.
Blokování tlačítek
Automatické vypnutí
Tato funkce brání náhodné změně pečicí
funkce. Tuto funkci lze zapnout pouze u
zapnuté trouby.
Z bezpečnostních důvodů se trouba po
určité době, kdy je spuštěna nějaká funkce
a vy nezměníte žádné nastavení,
automaticky vypne.
1. Zapněte troubu.
2. Nastavte pečicí funkci nebo zvolte
nastavení.
3. Opakovaně stiskněte , dokud se na
displeji nezobrazí: Blokování tlačítek.
4. Potvrďte stisknutím
.
K vypnutí funkce stiskněte . Na displeji se
zobrazí zpráva. K potvrzení opět stiskněte
a poté
.
Když troubu vypnete, vypne se i
funkce.
(°C)
(h)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - maximum
3
Automatické vypnutí nefunguje s funkcemi:
osvětlení, Pečicí sonda,Trvání, Ukončení.
Nastavit a spustit
Jas displeje
Tato funkce umožňuje nastavit pečicí funkci
(nebo program) a později ji použít jediným
stisknutím libovolného symbolu.
U jasu displeje existují dva režimy:
1. Zapněte troubu.
• Noční jas - když je trouba vypnutá, tak je
mezi 22:00 a 06:00 jas displeje nižší.
• Denní jas:
– když je trouba zapnutá.
ČESKY
– pokud se během režimu nočního jasu
dotknete jakéhokoliv symbolu (kromě
tlačítka ZAP/VYP), displej se na
následujících 10 sekund přepne zpět
do režimu denního jasu.
Chladicí ventilátor
Když je trouba v provozu, chladicí ventilátor
se automaticky zapne, aby udržoval povrch
trouby chladný. Jestliže troubu vypnete,
bude chladicí ventilátor pokračovat v
chlazení až do úplného ochlazení trouby.
24
Bezpečnostní termostat
Nesprávná obsluha trouby nebo vadné
součásti mohou způsobit nebezpečné
přehřátí. Aby se tomu zabránilo, je tato
trouba vybavena bezpečnostním
termostatem, který přeruší napájení. Po
poklesu teploty se trouba opět automaticky
zapne.
Tipy a rady
Doporučení k pečení
Při předehřívání trouby dosáhnete
nejrychlejšího výsledku, když z vnitřku
trouby vyjmete tvarované rošty a plechy na
pečení.
Trouba má pět poloh roštů. Polohy roštů v
troubě se počítají zdola.
Tato trouba je vybavena speciálním
systémem, který zajišťuje oběh vzduchu a
stálou recyklaci páry. Tento systém
umožňuje pečení a vaření v páře, takže
jídla jsou uvnitř měkká a na povrchu mají
kůrčičku. Doba pečení a spotřeba energie
jsou sníženy na minimum.
V troubě nebo na skleněných panelech
dvířek se může během pečení srážet
vlhkost. Při otvírání dvířek trouby vždy
odstupte.
Jakmile trouba vychladne, vyčistěte její
vnitřek pomocí měkkého hadříku.
Pečení moučníků
Neotvírejte dvířka, dokud neuplynou 3/4
času nutného k pečení.
Jestliže do trouby vložíte dva plechy na
pečení, musí být mezi plechy jedna úroveň
drážek volná.
Pečení masa a ryb
Při pečení velmi tučného jídla použijte
hluboký pekáč / plech, aby se v troubě
nevytvořily skvrny, které by již nemusely jít
odstranit.
Před podáváním nechte maso odpočívat asi
15 minut, a teprve potom ho krájejte, aby
nevytekla šťáva.
Do hlubokého pekáče / plechu nalijte
trochu vody, aby se při pečení tolik
nekouřilo. Kondenzaci kouře zabráníte
dolitím vody pokaždé, když se odpaří.
Vlhký konvekční vzduch
Nejlepších výsledků dosáhnete,
budete-li se řídit doporučenou
dobou pečení v tabulce níže.
ČESKY
Jídlo
25
Příslušenství
Teplota (°C) Poloha roštu
Čas (min)
Sladké pečivo,
12 kusů
plech na pečení nebo pe- 180
káč na zachycení tuku
2
20 - 30
Pečivo, 9 kusů
plech na pečení nebo pe- 180
káč na zachycení tuku
2
30 - 40
Mražená pizza,
0,35 kg
tvarovaný rošt
220
2
10 - 15
Roláda
plech na pečení nebo pe- 170
káč na zachycení tuku
2
25 - 35
Sušenka brownie
plech na pečení nebo pe- 175
káč na zachycení tuku
3
25 - 30
Suflé, 6 kusů
keramické pečicí šálky na 200
tvarovaný rošt
3
25 - 30
Koláčový korpus dortový korpus na tvaroz piškotového
vaný rošt
těsta
180
2
15 - 25
Piškotový dort
zapékací mísa na tvarovaný rošt
170
2
40 - 50
Pošírovaná ryba, 0,3 kg
plech na pečení nebo pe- 180
káč na zachycení tuku
3
20 - 25
Celá ryba, 0,2
kg
plech na pečení nebo pe- 180
káč na zachycení tuku
3
25 - 35
Rybí filé, 0,3 kg
plech na pizzu na tvarovaný rošt
180
3
25 - 30
Pošírované maso, 0,25 kg
plech na pečení nebo pe- 200
káč na zachycení tuku
3
35 - 45
Šašlik, 0,5 kg
plech na pečení nebo pe- 200
káč na zachycení tuku
3
25 - 30
Sušenky, 16 kusů
plech na pečení nebo pe- 180
káč na zachycení tuku
2
20 - 30
Makronky, 20
kusů
plech na pečení nebo pe- 180
káč na zachycení tuku
2
25 - 35
ČESKY
26
Jídlo
Příslušenství
Teplota (°C) Poloha roštu
Čas (min)
Muffiny, 12 kusů plech na pečení nebo pe- 170
káč na zachycení tuku
2
30 - 40
Slané pečivo, 16 plech na pečení nebo pe- 180
kusů
káč na zachycení tuku
2
25 - 30
Sušenky z
křehkého těsta,
20 kusů
plech na pečení nebo pe- 150
káč na zachycení tuku
2
25 - 35
Dortíky, 8 kusů
plech na pečení nebo pe- 170
káč na zachycení tuku
2
20 - 30
Pošírovaná zelenina, 0,4 kg
plech na pečení nebo pe- 180
káč na zachycení tuku
3
35 - 45
Vegetariánská
omeleta
plech na pizzu na tvarovaný rošt
200
3
25 - 30
Středomořská
zelenina, 0,7 kg
plech na pečení nebo pe- 180
káč na zachycení tuku
4
25 - 30
Vlhký konvekční vzduch - doporučená
příslušenství
než nádoby ze světlého kovu a s reflexní
úpravou.
Používejte formy a nádoby z tmavého kovu
a s povrchovou vrstvou. Pohlcují teplo lépe
Příslušenství
Velikost
Plech na pizzu, tmavý, ne- Průměr 28 cm
reflexní
Zapékací mísa, tmavá, ne- Průměr 26 cm
reflexní
Pečicí šálky, keramické
Průměr 8 cm, výška 5 cm
Obrázek
ČESKY
27
Příslušenství
Dortový korpus, tmavý,
nereflexní
Velikost
Obrázek
Průměr 28 cm
Informace pro zkušebny
Testy podle normy IEC 60350-1.
Jídlo
Funkce
Příslušenst Poloha Teplota
ví
roštu
(°C)
Čas (min)
Poznámky
Malý koláč
Horní/spod- Plech na
ní ohřev
pečení
3
170
20 - 30
Vložte 20 malých
koláčků na jeden
plech.
Malý koláč
Pravý horký
vzduch
Plech na
pečení
3
150 160
20 - 35
Vložte 20 malých
koláčků na jeden
plech.
Malý koláč
Pravý horký
vzduch
Plech na
pečení
2a4
150 160
20 - 35
Vložte 20 malých
koláčků na jeden
plech.
Jablečný
koláč
Horní/spod- Tvarovaní ohřev
ný rošt
2
180
70 - 90
Použijte 2 formy
(průměr 20 cm),
položené napříč.
Jablečný
koláč
Pravý horký
vzduch
Tvarovaný rošt
2
160
70 - 90
Použijte 2 formy
(průměr 20 cm),
položené napříč.
Piškotová Horní/spod- Tvarovabuchta
ní ohřev
ný rošt
bez tuku
2
170
40 - 50
Použijte koláčovou formu (průměr 26 cm).
Předehřejte troubu po dobu 10
minut.
ČESKY
Jídlo
28
Funkce
Příslušenst Poloha Teplota
ví
roštu
(°C)
Čas (min)
Poznámky
Piškotová Pravý horký
buchta
vzduch
bez tuku
Tvarovaný rošt
2
160
40 - 50
Použijte koláčovou formu (průměr 26 cm).
Předehřejte troubu po dobu 10
minut.
Piškotová Pravý horký
buchta
vzduch
bez tuku
Tvarovaný rošt
2a4
160
40 - 60
Použijte koláčovou formu (průměr 26 cm). Položenou napříč.
Předehřejte troubu po dobu 10
minut.
Máslové
sušenky
Pravý horký
vzduch
Plech na
pečení
3
140 150
20 - 40
-
Máslové
sušenky
Pravý horký
vzduch
Plech na
pečení
2a4
140 150
25 - 45
-
Máslové
sušenky
Horní/spod- Plech na
ní ohřev
pečení
3
140 150
25 - 45
-
Topinky
Gril
4 - 6 kusů
Tvarovaný rošt
4
max.
2 - 3 minuty z Předehřejte troujedné strany; 2 bu po dobu 3 mi- 3 minuty z
nut.
druhé strany
Hovězí
hamburger
6 kusů,
0,6 kg
Tvarovaný rošt a
odkapávací
plech
4
max.
20 - 30
Gril
Tabulky přípravy
Další tabulky přípravy jsou uvedeny v rámci
receptů, které naleznete na webových
Tvarovaný rošt
vložte na čtvrtou
úroveň a odkapávací plech na třetí
úroveň trouby. V
polovině přípravy
jídlo otočte.
Předehřejte troubu po dobu 3 minut.
stránkách www.ikea.com. Odpovídající
recepty naleznete pomocí čísla položky,
které je uvedeno na typovém štítku na
předním rámu vnitřní části trouby.
29
ČESKY
Čištění a údržba
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
povrch trouby. Ovládací panel vyčistěte se
stejnou opatrností.
Poznámky k čištění
Čištění dveřního těsnění
Přední stranu trouby otřete měkkým
hadříkem namočeným v roztoku teplé vody
a slabého mycího prostředku.
Těsnění dvířek pravidelně kontrolujte.
Těsnění je umístěno kolem rámu dvířek
trouby. Troubu nepoužívejte, je-li těsnění
dvířek poškozeno. Kontaktujte autorizované
servisní středisko.
K čištění kovových ploch používejte
speciální čisticí prostředek.
Vnitřek trouby čistěte po každém použití.
Hromadění mastnoty či zbytků jídel může
způsobit požár. Riziko je vyšší u grilovacího
pekáče.
Vyčistěte všechno příslušenství po každém
použití a nechte jej vysušit. Použijte měkký
hadr a vlažnou vodu s mycím prostředkem.
Nečistěte příslušenství v myčce nádobí.
Odolné nečistoty odstraňte pomocí
speciálního prostředku k čištění trouby.
Máte-li nepřilnavé příslušenství, nečistěte je
agresivními čisticími prostředky, ostrými
předměty, ani je nemyjte v myčce nádobí.
Mohlo by dojít k poškození nepřilnavého
povrchu.
V troubě nebo na skleněných panelech
dvířek se může srážet vlhkost. Ke snížení
kondenzace troubu před pečením vždy na
10 minut předehřejte.Po každém použití
setřete z vnitřku trouby vlhkost.
Při čištění těsnění dvířek trouby se řiďte
všeobecnými informacemi ohledně čištění
spotřebiče.
Vyjmutí drážek na rošty
Chcete-li troubu vyčistit, odstraňte drážky
na rošty.
POZOR! Při odstraňování drážek
na rošty buďte opatrní.
1. Odtáhněte přední část drážek na rošty
od stěny trouby.
2. Odtáhněte zadní konec drážek na rošty
od stěny trouby a vytáhněte je ven.
Trouby z nerezové oceli nebo hliníku
Dvířka trouby čistěte pouze vlhkým
hadříkem nebo houbou. Osušte je měkkým
hadříkem.
Nikdy nepoužívejte ocelové drátěnky,
kyseliny nebo abrazivní (pískové)
prostředky, protože by mohly poškodit
1
2
ČESKY
30
Vyjmuté příslušenství instalujte stejným
postupem v opačném pořadí.
Zarážky na teleskopických
výsuvech musí směřovat
dopředu.
Po určité době se ve vaší troubě může
usazovat vodní kámen. Zabráníte tomu
čištěním těch částí trouby, které vytvářejí
páru. Po každém vaření v páře vylijte vodu
ze zásobníku.
Druhy vody
Čištění zásobníku na vodu
VAROVÁNÍ! Během procesu
čištění nenalévejte vodu do
zásobníku.
Během procesu čištění může
trochu vody odkapávat ze vstupu
páry do vnitřku trouby. Položte
odkapávací plech na úroveň
přímo pod vstupem páry, abyste
zabránili odkapávání vody na
dno vnitřku trouby.
• Měkká voda s nízkým obsahem
vodního kamene - výrobce ji
doporučuje, protože snižuje počet cyklů
čištění.
• Voda z kohoutku - můžete ji používat,
má-li vaše domácí zásobování vodou
čističku nebo demineralizační filtr.
• Tvrdá voda s vysokým obsahem
vodního kamene - nemá žádný vliv na
výkon trouby, ale zvyšuje počet cyklů
čištění.
TABULKA OBSAHU VÁPNÍKU UVÁDĚNÁ W.H.O. (Světovou zdravotnickou organizací)
Ukládání vápníku
Tvrdost vody
Klasifikace vody Spusťte odvápnění každých
(francouzské
(německé stupstupně)
ně)
0 - 60 mg/l
0-6
0-3
Neminerální ne- 75 cyklů - 2,5
bo měkká
měsíce
60 - 120 mg/l
6 - 12
3-7
Středně tvrdá
50 cyklů - 2 měsíce
120 - 180 mg/l
12 - 18
8 - 10
Tvrdá nebo vápenatá
40 cyklů - 1,5
měsíce
více než 180
mg/l
více než 18
více než 10
Velmi tvrdá
30 cyklů - 1 měsíc
1. Zásobník na vodu naplňte 850 ml vody
a 50 ml kyseliny citronové (pěti čajovými
lžičkami). Vypněte troubu a počkejte
přibližně 60 minut.
2. Zapněte troubu a nastavte funkci: Horký
vzduch + Pára. Nastavte teplotu 230 °C.
Po 25 minutách troubu vypněte a nechte
ji 15 minut vychladnout.
3. Zapněte troubu a nastavte funkci: Horký
vzduch + Pára. Nastavte teplotu v
rozmezí od 130 do 230 °C. Po 10
minutách troubu vypněte.
Nechte ji vychladnout a pokračujte ve
vyprazdňování zásobníku na vodu. Viz
„Vyprázdnění zásobníku na vodu“.
31
ČESKY
4. Zásobník na vodu vypláchněte a
zbývající usazený vodní kámen v troubě
vyčistěte pomocí hadru.
5. Rukou vyčistěte vypouštěcí hadici v
roztoku teplé vody s mycím
prostředkem. Z důvodu možného
poškození nepoužívejte kyseliny, spreje
nebo podobné čisticí prostředky.
3. Přivřete dvířka trouby do první polohy
otevření (do poloviny). Pak dvířka
zdvihněte a vytáhněte směrem dopředu
z jejich umístění.
Odstranění a instalace dvířek
Dvířka trouby jsou osazena třemi
skleněnými panely. Dvířka trouby a vnitřní
skleněné panely lze za účelem čištění
demontovat. Před demontáží skleněných
panelů si přečtěte celou kapitolu
„Odstranění a instalace dvířek“.
Jestliže se pokusíte vytáhnout
skleněné panely předtím, než
odstraníte dvířka trouby, mohou
se dvířka náhle zavřít.
POZOR! Troubu bez skleněných
panelů nepoužívejte.
1. Dvířka trouby zcela otevřete a podržte
oba dveřní závěsy.
4. Dvířka položte na pevnou plochu na
měkkou látku.
5. Uchopte okrajovou lištu (B) na horní
straně dvířek na obou stranách a
zatlačením směrem dovnitř uvolněte
svorku těsnění.
2
B
1
6. Vytáhněte okrajovou lištu dopředu a
odstraňte ji.
7. Uchopte skleněné panely dvířek za
horní okraj a opatrně je postupně
vytáhněte ven. Začněte od vrchního
panelu. Ujistěte se, že sklo zcela
sklouzne z držáků.
2. Zvedněte a zcela otočte páčky na obou
závěsech.
8. Skleněné panely omyjte vodou se
saponátem. Skleněné panely pečlivě
osušte. Skleněné panely nemyjte v
myčce nádobí.
ČESKY
32
Po vyčištění nainstalujte skleněné panely,
dveřní lištu a dvířka trouby opět nasaďte,
zavřete páčky na obou závěsech.
Dávejte pozor, abyste skleněné panely (A a
B) nasadili zpět ve správném pořadí.
Zkontrolujte symbol / potisk na straně
skleněného panelu. Každý panel vypadá
odlišně, aby se usnadnila jejich demontáž a
montáž.
Oblast potisku skla musí směřovat k vnitřní
straně dvířek. Po instalaci se dále ujistěte,
že povrch rámu tohoto skleněného panelu
není na potisku skla na dotek drsný.
Při správné instalaci dveřní lišta zacvakne.
A
B
A
B
Výměna žárovky
Na dno vnitřku trouby položte měkkou
látku. Zabráníte tak poškození krytu
žárovky a vnitřku trouby.
VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem! Před
výměnou žárovky vypněte
pojistky.
Žárovka trouby a její kryt mohou
být horké.
POZOR! Halogenovou žárovku
vždy držte v kusu látky, aby na
jejím povrchu nedošlo k připálení
mastnoty.
1. Vypněte troubu.
2. Vytáhněte pojistky v pojistkové skříňce
nebo vypněte jistič.
3. Skleněným krytem otočte proti směru
hodinových ručiček a sejměte jej.
4. Skleněný kryt vyčistěte.
5. Vyměňte žárovku v troubě za novou
žárovku do trouby 40 W, 230 V (50 Hz),
žáruvzdornou do 350 °C (objímka: G9).
6. Nasaďte skleněný kryt.
Ujistěte se, že jste prostřední skleněný panel
usadili do správné polohy.
Odstraňování závad
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
ČESKY
33
Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Trouba nehřeje.
Trouba je vypnutá.
Zapněte troubu.
Trouba nehřeje.
Hodiny nejsou nastavené.
Nastavte hodiny.
Trouba nehřeje.
Nejsou provedena nutná na- Zkontrolujte, zda jsou nastastavení.
vení správná.
Trouba nehřeje.
Funkce automatického vypnutí je zapnutá.
Viz „Automatické vypnutí“.
Trouba nehřeje.
Dětská bezpečnostní pojistka je zapnutá.
Viz „Použití dětské bezpečnostní pojistky“.
Trouba nehřeje.
Dveře nejsou správně
zavřené.
Zcela dvířka zavřete.
Trouba nehřeje.
Je spálená pojistka.
Zkontrolujte, zda příčinou
závady není pojistka. Pokud
se pojistka spaluje opakovaně, obraťte se na autorizovaného elektrikáře.
Osvětlení nefunguje.
Vadná žárovka.
Vyměňte žárovku.
Uvnitř trouby je voda.
Nalili jste do zásobníku příliš Vypněte troubu a hadříkem
mnoho vody.
nebo houbou vytřete vodu.
Vaření v páře nefunguje.
V zásobníku není žádná voda.
Naplňte zásobník vodou.
Vaření v páře nefunguje.
Vodní kámen ucpal otvor.
Zkontrolujte otvor vstupu
páry. Odstraňte vodní kámen.
Vyprázdnění zásobníku na
V troubě je usazený vodní
vodu trvá déle než tři minuty kámen.
nebo z otvoru vstupu páry
na zásobníku uniká voda.
Vyčistěte zásobník na vodu.
Viz „Čištění zásobníku na
vodu“.
Na displeji se zobrazí F111.
Zástrčku pečicí sondy zasuňte co nejhlouběji do zásuvky.
Zástrčka pečicí sondy není
správně zasunuta do zásuvky.
ČESKY
34
Problém
Možná příčina
Řešení
Na displeji se zobrazuje
Jedná se o závadu na elekchybový kód, který není uve- troinstalaci.
dený v tabulce.
• Troubu vypněte a znovu
zapněte prostřednictvím
domovní pojistky nebo
ochranného spínače v pojistkové skříňce.
• Pokud se chybový kód na
displeji zobrazí znovu,
kontaktujte autorizované
servisní středisko.
Na jídle a uvnitř trouby se
usazuje pára a kondenzát.
Nechali jste jídlo v troubě
příliš dlouho.
Po dokončení přípravy nenechávejte jídla v troubě déle než 15 - 20 minut.
Osvětlení je vypnuté.
Funkce Vlhký konvekční
vzduch je zapnutá.
U funkce Vlhký konvekční
vzduch se jedná o běžný jev.
Viz část „Denní používání“,
Pečicí funkce.
Servisní údaje
Pokud problém nemůžete vyřešit sami,
obraťte se na autorizované servisní
středisko.
nachází na předním rámu vnitřní části
trouby. Nesundávejte typový štítek z vnitřní
části trouby.
Potřebné údaje pro servisní středisko
najdete na typovém štítku. Typový štítek se
Doporučujeme, abyste si údaje napsali zde:
Model (MOD.)
.........................................
Výrobní číslo (PNC)
.........................................
Sériové číslo (SN)
.........................................
Technické údaje
Technické údaje
Rozměry (vnitřní)
Šířka
Výška
Hloubka
480 mm
361 mm
416 mm
ČESKY
35
Plocha plechu na pečení
1438 cm²
Horní topný článek
2300 W
Dolní topný článek
1000 W
Gril
2300 W
Okruh
2400 W
Celkový jmenovitý výkon
2990 W
Napětí
220 - 240 V
Frekvence
50 - 60 Hz
Počet funkcí
20
Energetická účinnost
Informace o výrobku a list s údaji o výrobku*
Název dodavatele
IKEA
Označení modelu
KULINARISK 704.210.83
Index energetické účinnosti
81.2
Třída energetické účinnosti
A+
Spotřeba energie se standardním zatížením, konvenční režim
0.93 kWh/cyklus
Spotřeba energie se standardním zatížením, intenzivní horkovzdušný režim
0.69 kWh/cyklus
Počet pečicích prostorů
1
Tepelný zdroj
Elektrická energie
Objem
72 l
Typ trouby
Vestavná trouba
Hmotnost
35.3 kg
36
ČESKY
* Pro Evropskou unii v souladu se směrnicemi EU 65/2014 a 66/2014.
Pro Běloruskou republiku v souladu s STB 2478-2017, příloha G; STB 2477-2017, dodatky
A a B.
Pro Ukrajinu v souladu s 568/32020.
Třída energetické účinnosti neplatí pro Rusko.
EN 60350-1 - Elektrické spotřebiče na vaření pro domácnost - část 1: Sporáky, trouby,
parní trouby a grily - Metody měření funkce.
Úspora energie
Trouba je vybavena funkcemi,
které vám pomohou ušetřit
energii při každodenním vaření.
Všeobecné rady
Při provozu spotřebiče se přesvědčte, že
jsou dvířka trouby řádně zavřená. Během
přípravy jídla neotvírejte dvířka příliš často.
Těsnění dvířek udržujte čisté a kontrolujte,
zda je řádně uchyceno ve své poloze.
Pro účinnější úsporu energie používejte
kovové nádobí.
Je-li to možné, nepředehřívejte troubu, než
do ní vložíte jídlo.
Je-li doba pečení delší než 30 minut, snižte
teplotu trouby na minimum 3 - 10 minut
před koncem pečení (v závislosti na době
pečení). Pečení nadále zajistí zbytkové
teplo uvnitř trouby.
Zbytkové teplo můžete využít k ohřevu
jiného jídla.
Když připravujete několik jídel najednou,
snažte se, aby prodlevy při pečení byly co
nejkratší.
Horkovzdušné pečení
Je-li to možné, pro úsporu energie
používejte funkce s ventilátorem.
Zbytkové teplo
Je-li v rámci některých funkcí trouby spuštěn
program s volbou času Trvání nebo
Ukončení a doba pečení je delší než 30
minut, u některých funkcí trouby se topné
články automaticky vypnou dříve.
Ventilátor a osvětlení nadále pracují.
Uchování teploty jídla
Chcete-li využít zbytkové teplo k uchování
teploty pokrmu, zvolte nejnižší možné
nastavení teploty. Na displeji se zobrazí
ukazatel zbytkového tepla nebo zbytková
teplota.
Pečení s vypnutým osvětlením
Vypněte při pečení osvětlení. Zapněte ho
pouze tehdy, když ho skutečně potřebujete.
Vlhký konvekční vzduch
Tato funkce slouží k úspoře energie při
pečení.
Pokud používáte tuto funkci, osvětlení se
automaticky vypne po 30 sekundách.
Osvětlení můžete znovu zapnout, ale
omezíte tím předpokládanou úsporu
energie.
37
ČESKY
Poznámky k ochraně životního prostředí
Recyklujte materiály označené symbolem
. Obaly vyhoďte do příslušných
odpadních kontejnerů k recyklaci.
Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské
zdraví a recyklovat elektrické a elektronické
spotřebiče určené k likvidaci. Spotřebiče
označené příslušným symbolem
nelikvidujte spolu s domovním odpadem.
Spotřebič odevzdejte v místním sběrném
dvoře nebo kontaktujte místní úřad.
ZÁRUKA IKEA - CESKÁ REPUBLIKA
Jak dlouho záruka IKEA platí?
Tato záruka platí 5 let od původního data
zakoupení spotřebiče v IKEA. Jako doklad o
koupi se vyžaduje originální účtenka.
Jestliže se v době záruky provádí servisní
oprava, tato činnost neprodlužuje záruční
dobu na spotřebič.
Kdo provádí servisní službu?
Poskytovatel servisu IKEA zajišťuje servisní
službu prostřednictvím svých vlastních
servisních provozů nebo sítě autorizovaných
servisních partnerů.
Čeho se záruka týká?
Záruka se týká závad spotřebiče, který byly
způsobené vadnou konstrukcí nebo vadným
materiálem po datu zakoupení v IKEA. Tato
záruka se vztahuje pouze na domácí
používání. Výjimky jsou uvedené v části "Na
co se nevztahuje záruka?". Během záruční
doby se záruka vztahuje na náklady k
odstranění závady, např. opravu, díly, práci
a cestu pracovníka za předpokladu, že je
tento spotřebič dostupný pro opravu bez
zvláštních nákladů a že závada byla
způsobena vadnou konstrukcí nebo vadným
materiálem, na které se vztahuje záruka. Za
těchto podmínek se uplatňují směrnice EU
(č. 99/44/ES) a příslušné místní předpisy.
Vyměněné díly se stávají majetkem IKEA.
Jak bude IKEA při odstranění závady
postupovat?
Určený poskytovatel servisu IKEA
prozkoumá výrobek a dle svého vlastního
uvážení rozhodne, zda se na něj vztahuje
tato záruka. Jestliže rozhodne, že záruka
platí, poskytovatel servisu IKEA nebo jeho
autorizovaný servisní partner
prostřednictvím svých vlastních servisních
provozů dle vlastního uvážení buď vadný
výrobek opraví, nebo ho vymění za stejný
nebo srovnatelný výrobek.
Na co se nevztahuje záruka?
• Na normální opotřebení a odření.
• Na poškození způsobené úmyslně nebo
nedbalostí, nedodržením návodu k
použití, nesprávnou instalací nebo
připojením k nesprávnému napětí,
poškození způsobené chemickou nebo
elektrochemickou reakcí, rzí, korozí nebo
vodou včetně, ale nikoli výhradně
omezené na nadměrné množství
vápence v přiváděné vodě, poškození
způsobené abnormálními podmínkami
okolního prostředí.
• Na spotřební materiál včetně baterií a
žárovek.
• Na nefunkční a ozdobné části, který
nemají vliv na normální používání
spotřebiče včetně jakéhokoli poškrábání
a možných rozdílů v barvě.
38
ČESKY
• Na náhodné poškození způsobené cizími
předměty nebo látkami a čištěním nebo
uvolněním filtrů, vypouštěcích systémů
nebo zásuvek na čisticí prostředek.
• Na poškození následujících dílů:
keramického skla, příslušenství, košů na
nádobí a příbory, přívodní a vypouštěcí
trubky, těsnění, žárovky a kryty žárovek,
filtry, ovladače, opláštění a jeho části. S
výjimkou případů, kdy lze prokázat, že
tato poškození byla způsobena vadnou
výrobou.
• Na případy, kdy technik při své návštěvě
nenalezl žádnou závadu.
• Na opravy, které neprováděli naši k
tomu určení poskytovatelé služeb a/
nebo autorizovaní smluvní servisní
partneři, nebo na opravy, při nichž
nebyly použity originální náhradní díly.
• Na opravy způsobené instalací, která
není správná, nebo neodpovídá
technickým údajům.
• Na použití spotřebiče mimo domácnost,
tedy k profesionálnímu použití.
• Poškození při dopravě. Jestliže zákazník
dopravuje výrobek sám do svého bytu
nebo na jinou adresu, neodpovídá
společnost IKEA za žádné poškození, ke
kterému mohlo při dopravě dojít. Pokud
ale dopraví výrobek na uvedenou
adresu zákazníka společnost IKEA, pak
je případné poškození při dopravě kryto
touto zárukou.
• Náklady na provedení první instalace
spotřebiče IKEA Jestliže poskytovatel
servisu IKEA nebo jeho autorizovaný
servisní partner opraví nebo vymění
spotřebič v rámci této záruky,
poskytovatel servisu IKEA nebo jeho
autorizovaný servisní partner v případě
potřeby znovu instalují opravený
spotřebič nebo instalují nový spotřebič.
Toto omezení se nevztahuje na práce
prováděné bez zjištění závady, které
provedl náš vyškolený technik s použitím
našich originálních dílů za účelem
přizpůsobení spotřebiče technickým
bezpečnostním požadavkům v jiné zemi EU.
Uplatnění zákonů dané země
Záruka IKEA Vám poskytuje zvláštní
zákonná práva, která pokrývají nebo
přesahují všechny místní zákonné
požadavky, která se v různých zemích liší.
Rozsah platnosti
Pro spotřebiče, které jsou zakoupeny v
jedné zemi EU a převezeny do jiné země
EU, budou servisní služby prováděny v
rámci záručních podmínek obvyklých v nové
zemi. Povinnost provést servisní službu v
rámci záruky existuje jen tehdy, pokud:
• je spotřebič v souladu s technickými
požadavky země, ve které byl záruční
požadavek vznesen, a je podle nich
instalován;
• je spotřebič v souladu s návodem k
montáži a bezpečnostními informacemi
návodu k použití a je podle nich
instalován;
Vyhrazený poprodejní servis pro
spotřebiče IKEA:
Budeme rádi, když se obrátíte na
poprodejní servis IKEA:
1. požadavku v rámci záruky;
2. dotazu na vysvětlení instalace
spotřebiče IKEA do určeného
kuchyňského nábytku IKEA. Tento servis
neposkytuje vysvětlení týkající se:
• celkové instalace kuchyně IKEA;
• připojení k elektrické síti (pokud se
spotřebič dodává bez zástrčky a
kabelu), vodě a plynu, protože tato
připojení má provést autorizovaný
servisní technik.
3. dotazu na vysvětlení obsahu návodu k
použití a technických parametrů
spotřebičů IKEA.
Před zavoláním do servisu si prosím
pozorně přečtěte návod k montáži a/nebo
ČESKY
návod k použití v této příručce, abychom
Vám mohli co nejlépe pomoci.
Jak nás najdete, když potřebujete naši
servisní službu
Na poslední straně tohoto návodu je
uveden úplný seznam určených kontaktních
míst IKEA a příslušná vnitrostátní telefonní
čísla.
Abychom Vám mohli rychleji
pomoci, doporučujeme vždy
použít zvláštní telefonní čísla
uvedená na konci tohoto
návodu. Pokud potřebujete
servisní službu, vždy použijte
čísla uvedená v příručce k
danému spotřebiči. Před
zavoláním si ověřte, že máte pro
spotřebič, který vyžaduje naši
opravu, připravené číslo položky
IKEA (kód z 8 číslic) a sériové
číslo (kód z 8 číslic, který je
uveden na typovém štítku).
USCHOVEJTE SI ÚČTENKU! Je
to Váš doklad o koupi a je nutný
k uplatnění záruky. Všimněte si,
že na účtence je uvedeno také
číslo položky IKEA (kód z 8 číslic)
pro každý zakoupený spotřebič.
Potřebujete jinou pomoc?
V případě všech dalších dotazů, které se
netýkají poprodejního servisu nebo vašeho
spotřebiče, se prosím obraťte se na
telefonickou službu zákazníkům našeho
nejbližšího obchodního domu IKEA. Než se
nás obrátíte, přečtěte si prosím pozorně
dokumentaci ke spotřebiči.
39
40
MAGYAR
Tartalom
Biztonsági információk
Biztonsági utasítások
Üzembe helyezés
Termékleírás
Kezelőpanel
Az első használat előtt
Napi használat
Órafunkciók
Automatikus programok
40
42
45
46
46
48
50
55
56
Tartozékok használata
További funkciók
Hasznos tanácsok és javaslatok
Ápolás és tisztítás
Hibaelhárítás
Műszaki adatok
Energiahatékonyság
Környezetvédelmi tudnivalók
IKEA GARANCIA
57
59
61
65
69
71
72
73
74
A változtatások jogát fenntartjuk.
Biztonsági információk
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan olvassa el a
mellékelt útmutatót. A nem megfelelő üzembe helyezés vagy
használat okozta károkért a gyártó nem vállal felelősséget.
További tájékozódás érdekében tartsa elérhető helyen az
útmutatót.
Gyermekek és fogyatékkal élő személyek biztonsága
•
•
•
•
•
A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent fizikai, értelmi
vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok
vagy ismeretek híján lévő személyek csak felügyelettel, vagy
a készülék biztonságos használatára vonatkozó megfelelő
tájékoztatás esetén használhatják.
A 3-8 éves gyermekek, illetve a súlyos, komplex
fogyatékossággal élő személyek állandó felügyelet nélkül
nem tartózkodhatnak a készülék közelében.
3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos
felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék közelében.
Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől, és
megfelelően dobja azokat hulladékba.
MAGYAR
•
•
•
41
A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a
készüléktől működés közben, és működés után, lehűléskor.
Használat közben a hozzáférhető részek nagyon
felforrósodhatnak.
Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a készülék, akkor
azt be kell kapcsolni.
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítási vagy
karbantartási tevékenységet a készüléken.
Általános biztonság
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A készülék üzembe helyezését és a hálózati kábel cseréjét
csak képesített személy végezheti el.
FIGYELMEZTETÉS: Használat közben a készülék és az
elérhető részek nagyon felforrósodhatnak. Legyen óvatos,
hogy ne érjen a fűtőelemekhez.
Amikor a sütőből kiveszi vagy behelyezi az edényeket,
mindig használjon konyhai edényfogó kesztyűt.
Bármilyen karbantartás megkezdése előtt húzza ki a hálózati
dugaszt a fali aljzatból.
FIGYELMEZTETÉS: Az izzó cseréje előtt győződjön meg arról,
hogy a készülék ki van kapcsolva, hogy megelőzze
áramütést.
A bútorba való beépítés előtt ne használja a készüléket.
A készülék tisztításához ne használjon nagy nyomású gőzt.
Ne használjon súrolószert vagy éles fém kaparóeszközt a
sütőajtó üvegének tisztítására, mivel ezek megkarcolhatják a
felületet, ami az üveg megrepedését eredményezheti.
Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett személynek
kell kicserélnie, nehogy elektromos veszélyhelyzet álljon elő.
A polcvezető sín eltávolításához először a sín elejét, majd a
hátulját húzza el az oldalfaltól. A polctartókat a kiszereléssel
ellentétes sorrendben tegye vissza.
42
MAGYAR
•
Kizárólag a készülékhez ajánlott húshőmérő szenzort
(maghőmérséklet-érzékelőt) használja.
Biztonsági utasítások
Üzembe helyezés
FIGYELMEZTETÉS! A készüléket
csak képesített személy
helyezheti üzembe.
• Távolítsa el az összes
csomagolóanyagot.
• Ne helyezzen üzembe, és ne is
használjon sérült készüléket.
• Tartsa be a készülékhez mellékelt
üzembe helyezési útmutatóban
foglaltakat.
• A készülék nehéz, ezért legyen
körültekintő a mozgatásakor. Mindig
használjon munkavédelmi kesztyűt és
zárt lábbelit.
• Soha ne húzza a készüléket a
fogantyújánál fogva.
• A készüléket az üzembe helyezési
követelményeknek megfelelő,
biztonságos helyre telepítse.
• Tartsa meg a minimális távolságot a
többi készüléktől és egységtől.
• A készülék felszerelése előtt ellenőrizze,
hogy a sütő ajtaja akadálytalanul
nyitható-e.
Konyhaszekrény minimális magassága
(konyhaszekrény minimális magassága a
munkalap alatt)
580 (600) mm
Konyhaszekrény szélessége
560 mm
Készülék hátuljának
magassága
571 mm
Készülék elejének
szélessége
595 mm
Készülék hátuljának
szélessége
559 mm
Készülék mélysége
569 mm
Készülék beépített
mélysége
548 mm
Mélység nyitott ajtóval
1022 mm
Szellőzőnyílás minimális mérete. A hátsó
oldal alján elhelyezett nyílás
560x20 mm
Hálózati tápkábel
hosszúsága. A kábel
a hátsó oldal jobb
sarkánál helyezkedik
el
1500 mm
Rögzítőcsavarok
4x25 mm
Elektromos csatlakoztatás
Konyhaszekrény
mélysége
550 (550) mm
Készülék elejének
magassága
589 mm
FIGYELMEZTETÉS! Tűz- és
áramütésveszély.
• Minden elektromos csatlakoztatást
szakképzett villanyszerelőnek kell
elvégeznie.
• A készüléket kötelező földelni.
• Ellenőrizze, hogy az adattáblán szereplő
adatok megfelelnek-e a helyi elektromos
hálózat paramétereinek.
43
MAGYAR
• Mindig megfelelően felszerelt, áramütés
ellen védett aljzatot használjon.
• Ne használjon hálózati elosztókat és
hosszabbító kábeleket.
• Ügyeljen a hálózati csatlakozódugó és a
hálózati kábel épségére. Amennyiben a
készülék hálózati vezetékét ki kell
cserélni, a cserét márkaszervizünknél
végeztesse el.
• Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábelek
ne kerüljenek közel, illetve ne érjenek
hozzá a készülék ajtajához vagy a
készülék alatti rekeszhez, különösen
akkor, ha a készülék működik, vagy
ajtaja forró.
• A feszültség alatt álló és szigetelt
alkatrészek érintésvédelmi részeit úgy
kell rögzíteni, hogy szerszám nélkül ne
lehessen eltávolítani azokat.
• Csak az üzembe helyezés befejezése
után csatlakoztassa a hálózati
csatlakozódugót a hálózati
csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra, hogy
a hálózati dugasz üzembe helyezés után
is könnyen elérhető legyen.
• Amennyiben a hálózati konnektor
rögzítése laza, ne csatlakoztassa a
csatlakozódugót hozzá.
• A készülék csatlakozásának bontására,
soha ne a hálózati kábelnél fogva húzza
ki a csatlakozódugót. A kábelt mindig a
csatlakozódugónál fogva húzza ki.
• Kizárólag megfelelő
szigetelőberendezést alkalmazzon:
hálózati túlterhelésvédő megszakítót,
biztosítékot (a tokból eltávolított
csavaros típusú biztosítékot),
földzárlatkioldót és védőrelét.
• Az elektromos készüléket
szigetelőberendezéssel kell ellátni,
amely lehetővé teszi, hogy minden
fázison leválassza a készüléket az
elektromos hálózatról. A
szigetelőberendezésnek legalább 3 mmes érintkezőtávolsággal kell
rendelkeznie.
Használat
FIGYELMEZTETÉS! Sérülés-,
égés-, áramütés- és
robbanásveszély.
• Ez a készülék kizárólag háztartási
célokra használható.
• Ne változtassa meg a készülék műszaki
jellemzőit.
• Ellenőrizze, hogy a készülék
szellőzőnyílásai nincsenek-e lezárva.
• Használat közben ne hagyja felügyelet
nélkül a készüléket.
• Minden használat után kapcsolja ki a
készüléket.
• Körültekintően járjon el, ha működés
közben kinyitja a készülék ajtaját. Forró
levegő távozhat a készülékből.
• Ne működtesse a készüléket nedves
kézzel, vagy amikor az vízzel érintkezik.
• Ne gyakoroljon nyomást a nyitott ajtóra.
• Ne használja a készüléket munka- vagy
tárolófelületként.
• Óvatosan nyissa ki a készülék ajtaját. Az
alkoholtartalmú alkotóelemek alkoholos
levegőelegyet hozhatnak létre.
• Ügyeljen arra, hogy szikra vagy nyílt
láng ne legyen a készülék közelében,
amikor kinyitja az ajtót.
• Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy
gyúlékony anyaggal szennyezett tárgyat
a készülékbe, annak közelébe, illetve
annak tetejére.
FIGYELMEZTETÉS! A készülék
károsodásának veszélye áll fenn.
• A zománc elszíneződésének vagy
károsodásának megakadályozása
érdekében:
– ne tegyen edényt vagy egyéb
tárgyat közvetlenül a készülék
sütőterének aljára.
– ne tegyen alufóliát közvetlenül a
készülék sütőterének aljára.
– ne engedjen vizet a forró
készülékbe.
44
MAGYAR
•
•
•
•
•
– a főzés befejezése után ne tárolja a
nedves edényeket vagy az ételt a
készülékben.
– a tartozékok kivételekor vagy
berakásakor óvatosan járjon el.
A zománc vagy rozsdamentes acél
elszíneződése nincs hatással a készülék
teljesítményére.
A nagy nedvességtartalmú sütemények
esetében mély tepsit használjon a
sütéshez. A gyümölcsök leve maradandó
foltokat ejthet.
A készülék kizárólag ételkészítési célokat
szolgál. Tilos bármilyen más célra,
például helyiség fűtésére használni.
A művelet közben a sütő ajtaja legyen
csukva.
Ha a készüléket bútorlap (pl. ajtó)
mögött helyezi el, ügyeljen arra, hogy az
ajtó soha ne legyen becsukva, amikor a
készülék működik. A hő és a nedvesség
felhalmozódhat a zárt bútorlap mögött,
és ennek következtében károsodhat a
készülék, a készüléket magában foglaló
egység vagy a padló. Használat után ne
csukja be addig a bútorlapot, míg a
készülék teljesen le nem hűlt.
Gőzsütés
FIGYELMEZTETÉS! Égési sérülés
és a készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
• A kiszabaduló gőz égési sérülést
okozhat:
– Gőz sütés közben ne nyissa ki a
készülék ajtaját.
– Gőz sütés után óvatosan nyissa ki a
készülék ajtaját.
Ápolás és tisztítás
FIGYELMEZTETÉS! Személyi
sérülés, tűz vagy a készülék
károsodásának veszélye áll fenn.
• Karbantartás előtt kapcsolja ki a
készüléket, és húzza ki a hálózati
csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból.
• Ellenőrizze, hogy lehűlt-e a készülék.
Fennáll a veszély, hogy az üveglapok
eltörnek.
• A sütőajtó sérült üveglapját
haladéktalanul cserélje ki. Forduljon a
márkaszervizhez.
• Legyen óvatos, amikor az ajtót leszereli
a készülékről. Az ajtó nehéz!
• Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket,
hogy elkerülje a felület károsodását.
• A készülékben maradt zsír vagy étel
tüzet okozhat.
• Amennyiben sütőtisztító aeroszolt
használ, tartsa be a tisztítószer
csomagolásán feltüntetett biztonsági
utasításokat.
Belső világítás
FIGYELMEZTETÉS! Vigyázat!
Áramütés-veszély!
• A készüléknél használt izzó vagy
halogén lámpa csak háztartási
készülékeknél alkalmazható. Otthona
kivilágítására ne használja.
• A lámpa cseréje előtt húzza ki a hálózati
dugaszt a hálózati aljzatból.
• Kizárólag az eredetivel megegyező
műszaki jellemzőkkel rendelkező lámpát
használjon.
Szerviz
• A készülék javítását bízza a
márkaszervizre.
• Csak eredeti pótalkatrészeket
használjon.
Ártalmatlanítás
FIGYELMEZTETÉS! Sérülés- vagy
fulladásveszély.
• Válassza le a készüléket ez elektromos
hálózatról.
MAGYAR
• A készülék közelében vágja át a hálózati
kábelt, és tegye a hulladékba.
• Szerelje le az ajtót, hogy
megakadályozza a gyermekek és
kedvenc állatok készülékben rekedését.
• Csomagolóanyagok:
A csomagolóanyag újrahasznosítható. A
műanyag alkatrészeket olyan
45
nemzetközi rövidítések jelölik, mint PE, PS
stb. A készülék csomagolását az erre
kijelölt konténerekbe dobja ki a helyi
szelektív hulladékgyűjtő telepeken.
Üzembe helyezés
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
Összeszerelés
Az üzembe helyezéshez olvassa
el a Szerelési utasításokat.
Elektromos bekötés
FIGYELMEZTETÉS! Az
elektromos üzembe helyezést
csak képesített személy
végezheti el.
A gyártó semmilyen felelősséget
nem vállal, ha a biztonságra
vonatkozó fejezetekben
található óvintézkedéseket nem
tartja be.
A sütőt csak egy tápvezetékkel szállítjuk.
Kábel
Az üzembe helyezéshez vagy cseréhez
használható vezetéktípusok:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
A vezeték szükséges keresztmetszete az
adattáblán található összteljesítmény
alapján állapítható meg. Az alábbi
táblázatból is tájékozódhat:
Teljes teljesítmény Vezeték keresztmet(W)
szet (mm²)
maximum 1380
3 x 0.75
maximum 2300
3x1
maximum 3680
3 x 1.5
A földelő (zöld/sárga) vezeték 2 cm-rel
hosszabb legyen, mint a fázis és a nulla
(kék és barna vezeték).
MAGYAR
46
Termékleírás
Általános áttekintés
1
2
4
5
13
12
11
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
3
5
4
3
2
1
6
7
9
8
Kezelőpanel
Elektronikus programkapcsoló
Víztartály
A húshőmérő szenzor aljzata
Grill
Sütőtér világítás
Ventilátor
Polcvezető sín, eltávolítható
Lefolyócső
Vízleeresztő szelep
Adattábla
Polcszintek
Gőz bemenet
• Húshőmérő szenzor x 1
Az ételek sütési folyamatának
ellenőrzéséhez.
• Teleszkópos sütősín x 2 készlet
Polcokhoz és tálcákhoz.
Tartozékok
• Huzalpolc x 2
Főzőedényekhez, tortaformákhoz,
sütőedényekhez.
• Sütő tálca x 1
Tortákhoz és süteményekhez.
• Grillező / sütőedény x 1
Sütemények és húsok sütéséhez, illetve
zsírfelfogó edényként.
Kezelőpanel
Elektronikus programkapcsoló
1
2 3 4
5
6
7 8 9 10 11
MAGYAR
47
Szimbólum
Funkció
BE / KI
1
Megjegyzés
A sütő be- és kikapcsolása.
Sütőfunkciók vagy Nyomja meg egyszer a Sütőfunkciók menübe léElőre Programopéshez. Nyomja meg ismét a Előre Programozott
zott Sütés
Sütés menüre váltáshoz. A sütővilágítás be- vagy
2
kikapcsolásához nyomja meg 3 másodpercig a
gombot.
3
4
5
6
7
8
-
Vissza gomb
Visszalépés egy szinttel a menüben. A főmenü
megjelenítéséhez nyomja meg 3 másodpercig a
szimbólumot.
Hőmérséklet-választó
A sütő hőmérsékletének beállításához vagy a sütőn belüli jelenlegi hőmérséklet kijelzéséhez.
Nyomja meg a szimbólumot 3 másodpercig a következő funkció be- vagy kikapcsolásához: Gyors
felfűtés.
Kedvencek
A Kedvenc programok elérése és mentése.
Kijelző
A sütő aktuális beállításait mutatja.
Fel gomb
Mozgás felfelé a menüben.
Le gomb
Mozgás lefelé a menüben.
Idő és további
funkciók
Különböző funkciók beállításához. A sütőfunkció
működésekor nyomja meg a szimbólumot az időkapcsoló vagy a következő funkciók beállításához:
Funkciózár, Kedvencek, Melegen tartás,Set + Go.
Ekkor módosítható a húshőmérő szenzor beállítása
is.
Percszámláló
A következő funkció beállítása: Percszámláló.
OK
Választás vagy beállítás megerősítése.
9
10
11
MAGYAR
48
Kijelző
A
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Sütőfunkció
Óra
Felfűtés visszajelző
hőmérséklete
Egy funkció időtartamát vagy befejezési
idejét jeleníti meg
A kijelző egyéb visszajelzői:
Szimbólum
Funkció
Percszámláló
A funkció működik.
Óra
A pontos időt mutatja a kijelző.
Időtartam
A kijelző a sütéshez szükséges időtartamot jeleníti meg.
Befejezés
A kijelző a sütés befejezési idejét jeleníti meg.
hőmérséklete
A kijelző a hőmérsékletet mutatja.
Idő Kijelzés
A kijelzőn ellenőrizhető, milyen hoszszan működik a sütőfunkció. Nyomja
meg egyszerre a
idő törléséhez.
és
gombot az
Kalkuláció
A készülék kiszámítja a sütési időt.
Felfűtés visszajelző
A kijelző a sütő hőmérsékletét jelzi.
Gyors felfűtés
A funkció működik. Csökkenti a felfűtési időt.
Súlyautomatika
A kijelző azt jelzi, hogy a súlyautomatika rendszer működik, illetve hogy a
súly módosítható.
Melegen tartás
A funkció működik.
Az első használat előtt
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
MAGYAR
49
Kezdeti tisztítás
A sütő kinyitása a gyerekzárral:
Vegyen ki a sütőből minden tartozékot és
kivehető polctartót.
1. Húzza ki és tartsa meg a gyerekzár
fogantyút, ahogyan az az ábrán
látható.
Lásd az „Ápolás és tisztítás” című fejezetet.
Az első használat előtt tisztítsa meg a sütőt
és a tartozékokat.
Helyezze vissza a tartozékokat és a
kivehető polctartókat az eredeti helyükre.
Első csatlakoztatás
A sütő legelső, vagy áramkimaradás utáni
csatlakoztatásakor be kell állítania a
nyelvet, a kijelző kontrasztot, kijelző
fényerőt és a pontos időt.
1. Az érték beállításához nyomja meg a
vagy gombot.
2. A megerősítéshez nyomja meg az
gombot.
2. Nyissa ki az ajtót.
A sütő ajtaját a gyermekzár húzása nélkül
zárja be.
Nyissa ki a sütőajtót, és a torx csavarkulcs
segítségével távolítsa el a gyermekzárat. A
torx csavarkulcs a sütő összeszereléséhez
kapott tasakban található.
Előmelegítés
Az első használat előtt a sütőt úgy
melegítse elő, hogy csak huzalpolcok és
sütőtálcák legyenek benne.
1. Állítsa be ezt a funkciót: Alsó + felső
és a maximum hőmérsékletet.
sütés
2. Hagyja egy óráig működni a sütőt.
3. Állítsa be ezt a funkciót: Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
és a maximum
hőmérsékletet.
4. Hagyja 15 percig működni a sütőt.
A szokásosnál forróbbak lehetnek a
tartozékok. Előfűtés közben szagot és füstöt
bocsáthat ki a sütő. Gondoskodjon
megfelelő légáramlásról a helyiségben.
A mechanikus gyerekzár használata
A sütő gyermekzárral van felszerelve. Ez a
sütő jobb oldalán, a kezelőpanel alatt
található.
A gyerekzár eltávolítása után szerelje
vissza a csavart a furatba.
FIGYELMEZTETÉS! Ügyeljen
arra, hogy ne karcolja meg a
kezelőpanelt.
MAGYAR
50
Napi használat
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
Navigálás a menükben
1. Kapcsolja be a sütőt.
2. A menü beállításához nyomja meg a
vagy gombot.
3. Nyomja meg a
gombot az almenük
behívásához vagy a beállítás
elfogadásához.
Bármelyik ponton vissza tud jutni
a főmenübe a
gombbal.
A menük áttekintése
Főmenü
Szimbólum / Menüelem
Sütőfunkciók
Receptek
Kedvencek
Alapbeállítások
Speciális beállítások
Alkalmazás
A sütőfunkciók listáját
tartalmazza.
Az automatikus programok listáját tartalmazza.
Ezekhez a programokhoz a receptek a receptkönyvben találhatók.
A felhasználó által létrehozott kedvenc sütési programok listáját
tartalmazza.
A készülék konfigurációjának beállítására
szolgál.
A további sütőfunkciók
listáját tartalmazza.
Szimbólum / Menüelem
Alkalmazás
Az ajánlott sütőbeállíElőre Programo- tásokat tartalmazza
az ételek széles körézott Sütés
hez. Válassza ki az
ételt, majd indítsa el a
sütési folyamatot. A
hőmérsékleti értékek
és sütési időtartamok
csak tájékoztatásként
szolgálnak a jobb
eredmény elérése érdekében, és módosíthatóak. A valós értékek a receptektől, a
felhasznált összetevők
minőségétől és menynyiségétől függenek.
Almenü a következőhöz: Alapbeállítások
Szimbólum / Menüelem
Óra beállítása
leírása
A pontos idő beállítása az órán.
Idő kijelzés
BE állapotban a kijelzőn a pontos idő látható, miután kikapcsolja a sütőt.
Gyors felfűtés
Bekapcsolt állapotban
a funkció csökkenti a
felfűtési időt.
MAGYAR
Szimbólum / Menüelem
Set + Go
Melegen tartás
Idő kiterjesztés
51
leírása
Beállít egy sütőfunkciót, melyet később a
kezelőpanel bármelyik
szimbólumának egyetlen érintésével elindíthat.
A sütés befejezését követően 30 percig melegen tartja az elkészült ételt.
Bekapcsolja és kikapcsolja az időkiterjesztés funkciót.
Fokozatosan módosítKijelző kontraszt ja a kijelző kontrasztját.
Kijelző fényerő
Fokozatosan módosítja a kijelző fényerejét.
Nyelv
A kijelzések nyelvének
beállítása.
Figyelmeztető
hangerő
Fokozatonként beállítja a gombnyomások
és jelzések hangerejét.
Nyomógomb
hang
Az érintőmezők hangjának ki- és bekapcsolása. A BE/KI érintőmező hangját nem lehet kikapcsolni.
Hangbeállítás
A figyelmeztető hangjelzések ki- és bekapcsolása.
DEMO mód
Kizárólag viszonteladói használatra.
Szimbólum / Menüelem
Szervíz
leírása
A szoftver verziószám
és a konfiguráció megjelenítése.
Minden beállítás viszGyári beállítások szakapcsolása a gyári
értékre.
Sütőfunkciók
Sütőfunkció
Alkalmazás
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
Sütés egyszerre legfeljebb
három szinten, illetve aszalás.
A hőmérsékletet állítsa 20-40
°C-kal alacsonyabbra, mint
ennél: Alsó + felső sütés.
Hőlégbefúvás +
gőz
Párolt ételek elkészítéséhez.
A funkció segítségével csökkentheti a sütés idejét, és
megőrizheti az ételekben található vitaminokat és tápanyagokat. A funkció használatakor a hőmérséklet 130 °C
és 230 °C között állítható be.
Egy szinten történő tészta- és
hússütés számára.
Alsó + felső sütés
Pizza sütéséhez. Intenzív pirításhoz és ropogós aljú ételek
Pizza funk- készítéséhez.
ció
MAGYAR
Sütőfunkció
52
Alkalmazás
Sütőfunkció
Alkalmazás
Grill
Laposabb élelmiszerek grillezéséhez és pirítós készítéséhez.
Különösen porhanyós, szaftos sültek készítéséhez.
Hőlégbefúvás, kis
hőfok
Ropogós alapú sütemények
készítéséhez és étel tartósítáAlsó sütés sához.
A funkciót arra tervezték,
hogy energiát takarítson
Konvekciós meg a sütés során. Főzési útmutatásokért olvassa el a
levegő
(nedves) "Tanácsok és tippek" című
fejezetet, Konvekciós levegő
(nedves). A sütőajtót sütés
közben be kell csukni, hogy a
funkció ne legyen megszakítva, és hogy a sütő a lehető
legnagyobb energiahatékonysággal működjön. A
funkció használatakor a sütőtér hőmérséklete eltérhet a
beállított hőmérséklettől. Maradékhő használata.Csökkenhet az energiafelhasználás. Általános energiamegtakarítási tippeket olvashat az
"Energiahatékonyság" /
„Energiamegtakarítás” című
részben.Ez a funkció az EN
60350-1 szabvány szerinti
energiahatékonysági besorolásnak való megfelelésre
szolgál. Használata során a
lámpa 30 másodperc elteltével automatikusan kikapcsol.
Fagyasztott ételek
Készételekhez (pl. sült burgonya, steak burgonya vagy
tavaszi tekercs).
Lapos étel grillezése nagy
mennyiségben, és kenyér piGrill + Fel- rítása.
ső Sütés
Infrasütés
Nagyobb húsdarabok vagy
nem csontozott szárnyas sütése egy polcszinten. Csőben
sütéshez és pirításhoz.
A gőzzel történő felmelegítés
meggátolja az ételek felüleRegenerá- tének kiszáradását. A hőközlés finoman, egyenletesen
lódás
történik, és biztosítja, hogy
az ételnek olyan íze és aromája legyen, mintha most készült volna el. Ez a funkció az
étel közvetlenül tányéron történő felmelegítésére használható. Egyszerre egynél több
tányér étel melegíthető fel
különböző polcmagasságokban.
Speciális beállítások
Sütőfunkció
Alkalmazás
Kenyér sütéséhez.
Kenyér
Csőben sütés
Sütőben készíthető fogásokhoz, mint a lasagna és burgonyafelfújt.
Csőben sütéshez és pirításhoz.
53
MAGYAR
Sütőfunkció
Alkalmazás
Kelesztés
Kelt tészta kelesztéséhez sütés előtt. E funkció használatakor a
sütővilágítás 30 másodperc elteltével automatikusan kikapcsol.
Az edények tálaláshoz
való előmelegítésére.
Edény melegítés
Tartósítás
Aszalás
Tartósított zöldségek,
például savanyúság
készítéséhez.
Szeletelt gyümölcs,
zöldség és gomba
aszalásához.
Az étel melegen tartásához.
Melegen tartás
Kiolvasztás
Élelmiszerek felolvasztásához (zöldségek és
gyümölcsök). A felolvasztás időtartama a
fagyasztott étel méretétől és mennyiségétől
függ. E funkció használatakor a sütővilágítás
30 másodperc elteltével automatikusan kikapcsol.
Egy sütőfunkció beállítása
1. Kapcsolja be a sütőt.
2. A menü kiválasztása: Sütőfunkciók.
3. A megerősítéshez nyomja meg a
gombot.
4. Válasszon egy sütőfunkciót.
5. A megerősítéshez nyomja meg a
gombot.
6. Állítsa be a hőmérsékletet.
7. A megerősítéshez nyomja meg a
gombot.
Egy gőzfunkció beállítása
A víztartály fedele a kezelőpanelben
található.
FIGYELMEZTETÉS! Kizárólag
hideg csapvizet használjon. Ne
használjon szűrt (ioncserélt) vagy
desztillált vizet. Ne használjon
egyéb folyadékot. Ne tegyen a
víztartályba gyúlékony vagy
alkoholtartalmú folyadékot.
1. Nyomja meg a víztartály fedelét a
kinyitásához.
2. Töltse fel a víztartályt 900 ml vízzel.
Ez a vízmennyiség kb. 55 - 60 percre
elegendő.
3. Tolja a víztartályt az eredeti helyzetébe.
4. Kapcsolja be a sütőt.
5. Állítsa be a kívánt gőz sütőfunkciót és a
hőmérsékletet.
6. Ha szükséges, állítsa be a következő
funkciót: Időtartam
vagy Befejezés
.
Amikor üres a gőzfejlesztő, egy
hangjelzés hallható.
A sütési idő végén hangjelzés hallható.
7. Kapcsolja ki a sütőt.
8. A gőzsütés befejezése után ürítse ki a
víztartályt. Olvassa el a Tartály ürítése
tisztítási funkcióra vonatkozó fejezetet.
VIGYÁZAT! A sütő forró!
Égésveszély! Legyen óvatos,
amikor kiüríti a víztartályt.
9. Gőzsütés után a gőz lecsapódhat a
sütőtér alján. Akkor törölje szárazra a
sütőtér alját, amikor a sütő már lehűlt.
Nyitott ajtóval hagyja teljesen kiszáradni a
sütőt.
54
MAGYAR
FIGYELMEZTETÉS! Minden gőz
sütés után várjon legalább 60
percet, hogy megelőzze a forró
víz kifolyását a vízkivezető
szelepen.
A
B
C
„Víztartály üres” jelzőfény
A kijelző a következőket mutatja: Víz
elfogyott, és egy hangjelzés hallható,
amikor üres a víztartály, és fel kell tölteni.
További tájékoztatásért olvassa el a „Napi
használat” fejezetben a gőz funkció
beállításáról szóló részt.
„Víztartály tele" visszajelző
Amikor a kijelzőn a következő jelenik meg:
Víztartály megtelt, akkor használhatja a
gőzzel sütést.
Amikor a tartály tele van, egy hangjelzés
hallható.
Ha túl sok vizet tölt a tartályba, a
biztonsági leeresztő szelep a
többlet vizet a sütő aljára
folyatja.
A kifolyt vizet egy szivaccsal
vagy ruhával távolítsa el.
A víztartály ürítése
VIGYÁZAT! Mielőtt hozzáfogna
a víztartály kiürítéséhez,
győződjön meg arról, hogy a
sütő kihűlt.
1. Készítse elő a használati útmutatóval
egy csomagban mellékelt lefolyócsövet
(C). Helyezze a csatlakozót (B) a
lefolyócső egyik végére.
2. A lefolyócső (C) másik végét helyezze
egy tartályba. A tartályt a leeresztő
szelepnél (A) alacsonyabb
magasságban helyezze el.
3. Nyissa ki a sütő ajtaját, majd tegye a
csatlakozót (B) a leeresztő szelepbe (A).
4. Nyomja meg többször a csatlakozót a
víztartály leürítése közben.
A tartályban még lehet
valamennyi víz, amikor a
kijelzőn a következő üzenet
megjelenik: Víz elfogyott.
Várjon, amíg a vízleeresztő
szelepnél már nem folyik ki
több víz.
5. Amikor a víz már nem folyik, húzza ki a
csatlakozót a szelepből.
A leeresztett vizet ne használja
fel a víztartály ismételt
feltöltéséhez.
Felfűtés visszajelző
Ha elindít egy sütőfunkciót, a kijelzőn
megjelenik egy skála. A vonal azt mutatja,
hogyan emelkedik a sütő hőmérséklete. A
megfelelő hőmérséklet elérésekor 3
hangjelzés hallható, a vonal villogni kezd,
majd eltűnik.
Gyors felfűtés
Ez a funkció csökkenti a felfűtési időt.
55
MAGYAR
Ne tegyen ételt a sütőbe, amikor
a Gyors felfűtés funkció működik.
A funkció bekapcsolásához tartsa nyomva
a
gombot 3 másodpercig. A felmelegítés
jelző váltakozó értékeket jelenít meg.
Maradékhő
Ha kikapcsolja a sütőt, a kijelzőn megjelenik
a maradékhő. A maradékhőt használhatja
az étel melegen tartásához.
Ez a funkció nem érhető el néhány
sütőfunkciónál.
Órafunkciók
Órafunkciók táblázata
Órafunkció
Alkalmazás
Percszámláló Visszaszámlálás beállítása (max. 2 óra 30
perc). Ez a funkció nincs
hatással a sütő működésére.
A
gombbal kapcsolja
be a funkciót. Nyomja
meg a vagy gombot a perc beállításához, majd az indításhoz
nyomja meg a
bot.
gom-
Időtartam
A sütő működési idejének beállítása (23 óra
59 perc).
Befejezés
A kiválasztott sütőfunkció kikapcsolási idejének beállítása (max. 23
óra 59 perc).
Ha egy óra funkciót beállított, az óra 5
másodperc után megkezdi a
visszaszámlálást.
Ha az órafunkciókat használja:
Időtartam és Befejezés, a
beállított időtartam 90%-ának
letelte után a sütő kikapcsol. A
sütő a maradékhő segítségével
folytatja a sütési folyamatot a
befejezésig (3 - 20 perc).
Az óra funkciók beállítása
Mielőtt a következő funkciókat
használná: Időtartam, Befejezés,
be kell állítani a sütőfunkciót és a
hőmérsékletet. A sütő
automatikusan kikapcsol.
A következő funkciókat
használhatja egyszerre:
Időtartam és Befejezés, ha
meghatározott idő elteltével
automatikusan akarja be- és
kikapcsolni a sütőt.
A következő funkciók: Időtartam
és Befejezés nem használhatóak
a húshőmérő szenzor
használatakor.
1. Állítson be egy sütőfunkciót.
2. Annyiszor nyomja meg a
gombot,
amíg a kijelzőn a kívánt óra funkció és a
megfelelő szimbólum meg nem jelenik.
3. A szükséges idő beállításához nyomja
meg a vagy gombot.
MAGYAR
4. A megerősítéshez nyomja meg az
gombot.
Amikor az idő letelik, hangjelzés hallható. A
sütő kikapcsol. A kijelzőn egy üzenet jelenik
meg.
5. A jelzés kikapcsolásához nyomja meg
bármelyik szimbólumot.
Melegen tartás
A funkció feltételei:
• A beállított hőmérséklet 80 °C-nál
magasabb.
• A Időtartam funkció aktív.
A Melegen tartás funkció az elkészült ételt
80 °C-on tartja 30 percig. Akkor kapcsol
be, amikor a sütemény- vagy hússütési
folyamat befejeződik.
A funkció be- vagy kikapcsolható a
menüben: Alapbeállítások.
1. Kapcsolja be a sütőt.
2. Válassza ki a sütőfunkciót.
3. Állítson be 80 °C-nál magasabb
hőmérsékletet.
gombot,
4. Annyiszor nyomja meg a
amíg a következő kijelzés meg nem
jelenik: Melegen tartás.
56
5. A megerősítéshez nyomja meg a
gombot.
Amikor a funkció befejeződik, hangjelzés
hallható.
Idő kiterjesztés
A Idő kiterjesztés funkció segítségével a
sütőfunkció folytatható a Időtartam lejárta
után.
Az összes Időtartam vagy
Súlyautomatika beállítással
rendelkező sütőfunkciónál
használható.
Nem használható húshőmérő
szenzort alkalmazó
sütőfunkciókkal.
1. Amikor a sütési idő véget ér, hangjelzés
hallható. Nyomja meg bármelyik
szimbólumot.
A kijelzőn egy üzenet jelenik meg.
2. Nyomja meg a
gombot a
bekapcsoláshoz vagy a gombot a
törléshez.
3. Állítsa be a funkció időtartamát.
4. Nyomja meg a
gombot.
Automatikus programok
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
Internetes receptek
A sütőhöz tartozó programozott
receptek a www.ikea.com
weboldalon találhatóak. A
megfelelő receptkönyv
megkereséséhez tekintse meg a
sütőtér elülső keretén található
adattáblán szereplő
termékszámot.
Receptek
Ez a sütő számos beállított recepttel
rendelkezik. A receptek rögzítettek,
módosításuk nem lehetséges.
1. Kapcsolja be a sütőt.
2. A menü kiválasztása: Receptek. A
megerősítéshez nyomja meg az
gombot.
3. Válassza ki a kategóriát és az ételt. A
megerősítéshez nyomja meg a
gombot.
MAGYAR
57
4. Válasszon egy receptet. A
megerősítéshez nyomja meg a
gombot.
Tartozékok használata
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
Tolja a sütő tálcát /mély tepsit a polctartó
vezetősínjei és a vezetősínek feletti
huzalpolc közé.
Tartozékok behelyezése
Huzalpolc:
Csúsztassa be a huzalpolcot a polcvezető
sínek közé, és ügyeljen arra, hogy lábai
lefelé mutassanak.
A felül található mélyedés a
biztonságot növeli. Ezek a
mélyedések megakadályozzák a
megbillenést. A polc körüli
magas perem megakadályozza
a főzőedény lecsúszását a
polcról.
Sütőtálca/ mély tepsi:
Tolja a sütő tálcát /mély tepsit a polcvezető
sínek közé.
Húshőmérő szenzor
Két hőmérsékleti adatot kell beállítani: a
sütő hőmérsékletét és a maghőmérsékletet.
A húshőmérő szenzor a hús
maghőmérsékletét méri. Amikor a hús a
beállított hőmérsékletet elérte, a sütő
kikapcsol.
VIGYÁZAT! Kizárólag a
mellékelt húshőmérőt, illetve
megfelelő pótalkatrészt
használjon.
Huzalpolc és sütő tálca / mély tepsiegyütt:
58
MAGYAR
A sütési folyamat során a
húshőmérő szenzornak
folyamatosan a hús belsejében
kell lennie, míg dugaszának az
aljzatban.
1. Nyomja a húshőmérő szenzor hegyét a
hús közepébe.
2. Csatlakoztassa a húshőmérő szenzor
csatlakozódugóját az aljzatba a sütő
sütőterének tetején.
8. Húzza ki a húshőmérő szenzor dugóját
az aljzatból, és vegye ki a húst a
sütőből.
9. Nyomja meg a
gombot a sütő
kikapcsolásához.
FIGYELMEZTETÉS! A húshőmérő
szenzor forró. Égésveszély!
Legyen óvatos, amikor a
húshőmérő szenzor hegyét és
csatlakozódugóját eltávolítja.
A teleszkópos sütősínek használata
Későbbi használatra őrizze meg
a teleszkópos sütősínek szerelési
útmutatóját.
A teleszkópos sütősínek segítségével
könnyebben lehet behelyezni és eltávolítani
a huzalpolcokat és tálcákat.
3. Kapcsolja be a sütőt.
A kijelzőn a húshőmérő szenzor szimbóluma
jelenik meg.
4. Nyomja meg a vagy gombot 5
másodpercen belül a maghőmérséklet
beállításához.
5. Válassza ki a sütőfunkciót és, ha
szükséges, a sütőhőmérsékletet.
A sütő kiszámolja a hozzávetőleges
befejezést. A befejezési idő az étel
mennyiségétől, a beállított sütési
hőmérséklettől (minimum 120 °C) és az
üzemmódtól függ. A készülék befejezést
hozzávetőlegesen 30 perc alatt számolja ki.
6. A húshőmérséklet módosításához
nyomja meg a
gombot.
Amikor a hús eléri a beállított
maghőmérsékletet, egy hangjelzés hallható.
A sütő automatikusan kikapcsol.
7. A jelzés kikapcsolásához nyomja meg
bármelyik szimbólumot.
VIGYÁZAT! A teleszkópos
polctartókat tilos
mosogatógépben tisztítani! A
teleszkópos polctartókat tilos
kenni (zsírozni)!
1
2
°C
Húzza ki a jobb és a
bal oldali
teleszkópos
sütősíneket.
°C
Helyezze a
huzalpolcot a
teleszkópos
sütősínekre, majd
óvatosan tolja be a
sütő belsejébe.
Mielőtt becsukná a sütőajtót, ellenőrizze,
hogy a teleszkópos polctartókat ütközésig a
helyükre tolta-e.
59
MAGYAR
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Termékleírás” című fejezetet.
További funkciók
Kedvencek
Tárolhatja kedvenc beállításait, pl. az
időtartamot, hőmérsékletet vagy a
sütőfunkciót. A következők állnak
rendelkezése a menüben: Kedvencek.. 20
programot tárolhat.
Egy program tárolása
1. Kapcsolja be a sütőt.
2. Állítson be egy sütőfunkciót vagy
automatikus programot.
3. Annyiszor nyomja meg a
gombot,
amíg a következő kijelzés meg nem
jelenik: MENTÉS.
4. A megerősítéshez nyomja meg az
gombot.
A kijelzőn az első szabad memóriahely
jelenik meg.
5. A megerősítéshez nyomja meg az
gombot.
6. Adja meg a program nevét.
Az első betű villog.
7. Érintse meg az vagy gombot a betű
módosításához.
gombot.
8. Nyomja meg a
A következő betű villog.
9. Szükség esetén végezze el ismét a 7.
lépést.
10. Tartsa nyomva a
gombot a
mentéshez.
Felülírhatja a kívánt memóriahely tartalmát.
Amikor a kijelzőn az első szabad
memóriahely megjelenik, nyomja meg a
vagy gombot, majd nyomja meg a
gombot a már meglévő program
felülírásához.
A program nevét módosíthatja ebben a
menüben: Program név szerkesztése.
A program elindítása
1. Kapcsolja be a sütőt.
2. A menü kiválasztása: Kedvencek.
3. A megerősítéshez nyomja meg a
gombot.
4. Válassza ki a kívánt kedvenc
programot.
5. A megerősítéshez nyomja meg a
gombot.
Megnyomhatja a
gombot, hogy
közvetlenül a következő menübe lépjen:
Kedvencek.
A Gyermekzár használata
Amíg a Gyerekzár aktív, nem lehet
véletlenül bekapcsolni a sütőt.
1. Nyomja meg a
gombot a kijelző
bekapcsolásához.
és
2. Nyomja meg egyszerre a
gombot, amíg a kijelzőn meg nem
jelenik egy üzenet és egy kulcs
szimbólum.
A Gyermekzár funkció kikapcsolásához
ismételje meg a 2. lépést.
Funkciózár
Ez a funkció megakadályozza a sütőfunkció
véletlen módosítását. Csak a sütő működése
közben lehet bekapcsolni.
1. Kapcsolja be a sütőt.
2. Válasszon ki egy sütőfunkciót vagy
beállítást.
60
MAGYAR
3. Annyiszor nyomja meg a
gombot,
amíg a következő kijelzés meg nem
jelenik: Funkciózár.
4. A megerősítéshez nyomja meg az
gombot.
Egy funkció kikapcsolásához nyomja meg a
Automatikus kikapcsolás
Biztonsági okokból a sütő bizonyos idő
elteltével automatikusan kikapcsol, ha egy
sütőfunkció működik, és a kezelő nem
változtat semmilyen beállításon.
gombot. A kijelzőn egy üzenet jelenik
meg. Megerősítéshez nyomja meg ismét a
, majd az
(°C)
(ó)
gombot.
30 - 115
12.5
A sütő kikapcsolásakor ez a
funkció is kikapcsol.
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - maximum
3
Set + Go
A funkció segítségével beállíthat egy
sütőfunkciót (vagy programot), melyet
később bármelyik szimbólum egyetlen
érintésével elindíthat.
1. Kapcsolja be a sütőt.
2. Állítson be egy sütőfunkciót.
gombot,
3. Annyiszor nyomja meg a
amíg a következő kijelzés meg nem
jelenik: Időtartam.
4. Lehetővé teszi az idő beállítását.
5. Annyiszor nyomja meg a
gombot,
amíg a következő kijelzés meg nem
jelenik: Set + Go.
6. A megerősítéshez nyomja meg az
gombot.
Érintse meg bármelyik szimbólumot (a
kivételével) a következő funkció
elindításához: Set + Go. A beállított
sütőfunkció elindul.
Amikor a sütőfunkció véget ér, hangjelzés
hallható.
• A Funkciózár működik, amikor
egy sütőfunkció aktív.
• A menü: Alapbeállítások ez a
funkció: Set + Go be- és
kikapcsolható.
Az Automatikus kikapcsolás nem működik
az alábbi funkciókkal: Sütő világítás,
Húshőmérő szenzor,Időtartam, Befejezés.
Kijelző fényereje
A kijelző kétféle fényerő-beállítással
rendelkezik:
• Éjszakai fényerő - ha a sütő ki van
kapcsolva, akkor 22:00 óra és 06:00 óra
között kisebb a kijelző fényereje.
• Nappali fényerő:
– amikor a sütő be van kapcsolva.
– ha éjszakai fényerőnél megérint egy
szimbólumot (a BE / KI szimbólum
kivételével), akkor a következő 10
másodpercre a kijelző visszatér a
nappali fényerő beállításra.
Hűtőventilátor
Amikor a sütő üzemel, a hűtőventilátor
automatikusan bekapcsol, hogy hidegen
tartsa a sütő felületét. Amikor kikapcsolja a
sütőt, a hűtőventilátor továbbra is működik,
amíg a sütő le nem hűl.
Biztonsági termosztát
A sütő nem megfelelő használata vagy a
részegységek meghibásodása veszélyes
MAGYAR
61
túlmelegedést okozhat. Ennek
megakadályozása céljából a sütő
biztonsági hőkapcsolóval rendelkezik,
amely megszakítja az áramellátást. A sütő
a hőmérséklet csökkenése után
automatikusan újra bekapcsol.
Hasznos tanácsok és javaslatok
Sütési javaslatok
A leggyorsabb teljesítmény eléréséhez
előmelegítéskor távolítsa el a huzalpolcokat
és tepsiket a sütőtérből.
A sütő öt polcszinttel rendelkezik. A
polcszintek számozása a sütőtér aljától
felfelé kezdődik.
A sütő egy speciális rendszerrel van ellátva,
ami keringeti a levegőt, és a gőzt
folyamatosan visszavezeti. A rendszerrel
egyszerre párolhat és süthet, így az
elkészített ételek belül puhák, kívül pedig
ropogósak lesznek. Minimálisra csökkenti a
sütési időt és az energiafogyasztást.
Sütés közben a nedvesség lecsapódhat a
sütőn vagy az ajtó üveglapjain. Mindig
álljon hátrébb a sütőtől, ha sütés közben
kinyitja az ajtaját.
Ha egyszerre két sütőtálcát használ, legyen
egy üres szint közöttük.
Húsok és halak sütése
Nagyon zsíros húsok sütésekor használjon
mély tepsit, hogy megóvja a sütőt a
zsírfoltoktól, amelyek esetleg rá is éghetnek.
Hagyja a húst kb. 15 percig állni a
szeletelés előtt, hogy a szaftja ne folyjon ki.
Hússütés közben a túlzott füstképződés
megelőzése érdekében öntsön egy kis vizet
a mély tepsibe. A füst lecsapódásának
megelőzése érdekében mindig pótolja az
elpárolgott vizet.
Konvekciós levegő (nedves)
A legjobb eredmény érdekében
használja az alábbi táblázatban
szereplő ajánlásokat.
Miután a sütő lehűlt, puha ruhával tisztítsa
meg a sütőteret.
Sütemények sütése
Ne nyissa ki addig a sütő ajtaját, amíg a
sütési idő 3/4-e el nem telt.
Ételek
Kiegészítők
Hőmérséklet Polcmagas(°C)
ság
Idő (perc)
Édes kifli, 12
darab
sütőlap vagy rács
180
2
20 - 30
Kifli, 9 darab
sütőlap vagy rács
180
2
30 - 40
Pizza, fagyasztott, 350 dkg
huzalpolc
220
2
10 - 15
MAGYAR
Ételek
62
Kiegészítők
Hőmérséklet Polcmagas(°C)
ság
Idő (perc)
Piskótarolád
sütőlap vagy rács
170
2
25 - 35
Brownie
sütőlap vagy rács
175
3
25 - 30
Szuflé, 6 darab
kerámiapoharak rácson
200
3
25 - 30
Gyümölcstorta
alap
tortaforma rácson
180
2
15 - 25
Piskótatorta
sütőforma rácson
170
2
40 - 50
Párolt hal, 30
dkg
sütőlap vagy rács
180
3
20 - 25
Egész hal, 20
dkg
sütőlap vagy rács
180
3
25 - 35
Halfilé, 30 dkg
Pizzaserpenyő rácson
180
3
25 - 30
Párolt hús, 25
dkg
sütőlap vagy rács
200
3
35 - 45
Saslik, 50 dkg
sütőlap vagy rács
200
3
25 - 30
Keksz, 16 darab sütőlap vagy rács
180
2
20 - 30
Macaroon, 20
darab
sütőlap vagy rács
180
2
25 - 35
Muffin, 12 darab
sütőlap vagy rács
170
2
30 - 40
Töltött kelt tészta, 16 db
sütőlap vagy rács
180
2
25 - 30
Linzer, 20 db
sütőlap vagy rács
150
2
25 - 35
Kosárka, 8 darab
sütőlap vagy rács
170
2
20 - 30
Párolt zöldség,
40 dkg
sütőlap vagy rács
180
3
35 - 45
Vegetáriánus
omlett
Pizzaserpenyő rácson
200
3
25 - 30
Zöldség, mediterrán, 70 dkg
sütőlap vagy rács
180
4
25 - 30
MAGYAR
63
Konvekciós levegő (nedves) - ajánlott
tartozékok
képességűek, mint a világos színű és
visszatükröző felületű edények.
Használjon sötét, nem visszatükröző felületű
tepsiket és edényeket. Ezek jobb hőelnyerő
Kiegészítők
Méret
Kép
Pizzasütő tálca, sötét, nem 28 cm-es átmérő
visszatükröző felülettel
Sütő tálca, sötét, nem visz- 26 cm-es átmérő
szatükröző felülettel
Ramekin, kerámia
8 cm-es átmérő, 5 cm magasság
Tortasütő forma, sötét,
nem visszatükröző felülettel
28 cm-es átmérő
Tájékoztatás a bevizsgáló intézetek
számára
Vizsgálati módszerek az IEC 60350-1
szabványnak megfelelően.
Ételek
Funkció
Kiegészí- Polc- Hőmértők
magas- séklet
ság
(°C)
Idő (perc)
Megjegyzés
Aprósütemény
Alsó + felső
sütés
Sütő tálca 3
170
20 - 30
Helyezzen 20 kis
tortát a sütőtálcára.
Aprósütemény
Hőlégbefúvás, nagy
hőfok
Sütő tálca 3
150 160
20 - 35
Helyezzen 20 kis
tortát a sütőtálcára.
MAGYAR
Ételek
Aprósütemény
64
Funkció
Hőlégbefúvás, nagy
hőfok
Kiegészí- Polc- Hőmértők
magas- séklet
ság
(°C)
Idő (perc)
Megjegyzés
Sütő tálca 2 és 4
150 160
20 - 35
Helyezzen 20 kis
tortát a sütőtálcára.
Almás pi- Alsó + felső
te
sütés
Huzalpolc
2
180
70 - 90
Használjon 2 tepsit (20 cm-es átmérő), átlósan eltolva.
Almás pi- Hőlégbefúte
vás, nagy
hőfok
Huzalpolc
2
160
70 - 90
Használjon 2 tepsit (20 cm-es átmérő), átlósan eltolva.
Zsírmen- Alsó + felső
tes piskó- sütés
tatészta
Huzalpolc
2
170
40 - 50
Használjon tortaformát (26 cm-es
átmérő).
Melegítse elő a
sütőt 10 percig.
Zsírmen- Hőlégbefútes piskó- vás, nagy
tatészta
hőfok
Huzalpolc
2
160
40 - 50
Használjon tortaformát (26 cm-es
átmérő).
Melegítse elő a
sütőt 10 percig.
Zsírmen- Hőlégbefútes piskó- vás, nagy
tatészta
hőfok
Huzalpolc
2 és 4
160
40 - 60
Használjon tortaformát (26 cm-es
átmérő). Átlósan
eltolva.
Melegítse elő a
sütőt 10 percig.
Linzer
Hőlégbefúvás, nagy
hőfok
Sütő tálca 3
140 150
20 - 40
-
Linzer
Hőlégbefúvás, nagy
hőfok
Sütő tálca 2 és 4
140 150
25 - 45
-
Linzer
Alsó + felső
sütés
Sütő tálca 3
140 150
25 - 45
-
MAGYAR
Ételek
65
Funkció
Kiegészí- Polc- Hőmértők
magas- séklet
ság
(°C)
Idő (perc)
Megjegyzés
Pirítós
4 - 6 db
Grill
Huzalpolc
4
max.
2 - 3 perc
egyik oldal; 2
- 3 perc másik
oldal
Melegítse elő a
sütőt 3 percig.
Marhahús hamburger
6 db, 0,6
kg
Grill
Huzal4
polc és
csepptálca
max.
20 - 30
Helyezze a huzalpolcot a negyedik
szintre, míg a
csepptálcát a
harmadik szintre.
A sütési idő félidejében fordítsa
meg az ételt.
Melegítse elő a
sütőt 3 percig.
Ételkészítési táblázatok
További ételkészítési táblázatokért keresse
fel a receptkönyvet, mely a www.ikea.com
weboldalon található. A megfelelő
receptkönyv megkereséséhez tekintse meg
a sütőtér elülső keretén található
adattáblán szereplő termékszámot.
Ápolás és tisztítás
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
Tisztítással kapcsolatos megjegyzések
A sütő elejét meleg vizes és enyhe
tisztítószeres puha ruhával tisztítsa meg.
A fémfelületek tisztítását speciális
tisztítószerrel végezze.
Minden használat után alaposan tisztítsa
meg a sütő belsejét. A lerakódott zsír vagy
egyéb ételmaradék tüzet okozhat. A
veszély mértéke nagyobb a grillezőedény
esetében.
Minden használat után tisztítsa és szárítsa
meg az összes tartozékot. Meleg vízzel és
tisztítószerrel megnedvesített puha kendőt
használjon. A tartozékokat tilos
mosogatógépben tisztítani.
A makacs szennyeződéseket az erre a célra
kifejlesztett speciális sütőtisztító szerrel
tisztítsa meg.
Ha teflon bevonatú tartozékokkal
rendelkezik, ne tisztítsa azokat agresszív
tisztítószerekkel, éles szélű tárgyakkal vagy
mosogatógépben. Ezek a letapadást gátló
teflon bevonat sérülését okozhatják.
A nedvesség lecsapódhat a készüléken
vagy az ajtó üveglapjain. A lecsapódás
csökkentése érdekében a sütés
megkezdése előtt 10 percig működtesse a
66
MAGYAR
készüléket.Minden használat után tisztítsa
meg a sütőteret.
Rozsdamentes acél vagy alumínium sütők
A sütőajtó tisztításához csak nedves
szivacsot vagy törlőruhát használjon. Puha
ronggyal törölje szárazra.
Soha ne használjon acélgyapotot,
savtartalmú vagy súroló hatású szereket,
mivel azok károsíthatják a sütő felületét. A
sütő kezelőpaneljét ugyanilyen
elővigyázatosan tisztítsa meg.
Az ajtótömítések megtisztítása
Rendszeresen ellenőrizze az ajtótömítés
állapotát. Az ajtótömítés a sütőnyílás
kereténél található. Ne használja a sütőt,
ha az ajtótömítés sérült. Vegye fel a
kapcsolatot egy márkaszervizzel.
Az ajtótömítés tisztításának részleteit lásd a
tisztításról szóló általános részben.
A polctartók
A sütő tisztításához vegye ki a polctartókat.
VIGYÁZAT! Legyen óvatos,
amikor kiveszi a polctartókat.
1. Húzza el a polctartó elülső részét az
oldalfaltól.
1
2
Az eltávolított tartozékokat az ellentétes
sorrend betartásával szerelje vissza.
A teleszkópos sütősíneken
található tartócsapok előre
nézzenek.
A víztartály tisztítása
FIGYELMEZTETÉS! Ne töltsön
vizet a víztartályba a tisztítási
eljárás alatt.
A tisztítási eljárás során
valamennyi víz kicsepeghet a
gőzbemeneti nyílásból a
sütőtérbe. Helyezzen be egy
tálcát közvetlenül a gőzbemeneti
nyílás alatti polcra, hogy
elkerülje víz lecsepegését a
sütőtér aljába.
Bizonyos idő elteltével a sütőben vízkő
rakódhat le. Ennek megelőzése érdekében
tisztítsa meg a sütőnek a gőzfejlesztésben
részt vevő alkatrészeit. Ürítse ki a tartályt
minden gőz sütés után.
Víztípusok
2. Húzza el a polctartó sín hátulját az
oldalfaltól, majd vegye ki.
• Alacsony vízkőtartalmú, lágy víz - a
gyártó által ajánlott, mivel csökkenti a
tisztítás gyakoriságát.
• Csapvíz - használható, ha a háztartási
vízellátó rendszer rendelkezik
víztisztítóval vagy vízlágyítóval.
• Magas vízkőtartalmú, kemény víz nincs semmilyen hatással a sütő
teljesítményére, de megnöveli a tisztítás
gyakoriságát.
MAGYAR
67
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ÁLTAL ELŐÍRT KALCIUMMENNYISÉGI TÁBLÁZAT
Kalciumlerakódás
Vízkeménység
(francia fok)
(német fok)
Víz besorolása
Vízkőtelenítés
gyakorisága
0 - 60 mg/l
0-6
0-3
Édes vagy lágy
75 ciklusonként
vagy 2,5 havonta
60 - 120 mg/l
6 - 12
3-7
Közepesen kemény
50 ciklusonként
vagy 2 havonta
120 - 180 mg/l
12 - 18
8 - 10
Kemény vagy
meszes
40 ciklusonként
vagy 1,5 havonta
180 mg/l felett
18 felett
10 felett
Nagyon kemény 30 ciklusonként
vagy havonta
1. Töltse fel a víztartályt 850 ml vízzel és
50 ml citromsavval (öt teáskanál).
Kapcsolja ki a sütőt, és várjon kb. 60
percet.
2. Kapcsolja be a sütőt, és állítsa be ezt a
funkciót: Hőlégbefúvás + gőz. Állítsa a
hőmérsékletet 230 °C-ra. 25 perc
elteltével kapcsolja ki a sütőt, és 15
percig hagyja lehűlni.
3. Kapcsolja be a sütőt, és állítsa be ezt a
funkciót: Hőlégbefúvás + gőz. Állítsa a
hőmérsékletet 130 és 230 °C közötti
értékre. Kapcsolja ki 10 perc elteltével.
Hagyja lehűlni, majd folytassa a tartály
tartalmának eltávolításával. Lásd „A
víztartály ürítése” című részt.
4. Öblítse át a tartályt, és egy textíliával
törölje le a még meglévő
vízkőmaradványokat a sütőben.
5. Kézzel, meleg, tisztítószeres vízzel
tisztítsa meg a vízleeresztő csövet. A
károsodás elkerülése érdekében ne
használjon savas kémhatású szert,
aeroszolt vagy hasonló anyagokat.
Az ajtó eltávolítása és visszaszerelése
A sütőajtóban három üveglap található. A
sütő ajtaja és a belső üveglapok a
tisztításhoz kivehetők. Az üveglapok
kiszerelése előtt olvassa el „Az ajtó
eltávolítása és visszaszerelése” c. rész
összes utasítását.
A sütő ajtaja bezáródhat, ha úgy
próbálja kiszerelni az
üveglapokat, hogy a sütő ajtaja
nincs leszerelve.
VIGYÁZAT! Ne használja a sütőt
az üveglapok nélkül.
1. Nyissa ki teljesen az ajtót, és fogja meg
mindkét zsanért.
2. Emelje fel és fordítsa el teljesen mindkét
zsanéron a kart.
68
MAGYAR
3. Csukja vissza félig a sütőajtót az első
nyitási pozícióig. Ezután emelje fel és
húzza előre, majd vegye ki az ajtót a
helyéről.
4. Helyezze az ajtót egy stabil felületre
leterített puha ruhára.
5. Tartsa meg két oldalon az ajtó felső
szélénél lévő B díszlécet, majd nyomja
befelé a tömítésrögzítő kapocs
kioldásához.
2
8. Tisztítsa meg az üveglapokat
mosogatószeres vízzel. Óvatosan
szárítsa meg az ajtó üveglapjait. Az
üveglapokat tilos mosogatógépben
tisztítani.
A tisztítás befejeztével tegye vissza az
üveglapokat, a díszlécet és a sütő ajtaját,
majd zárja le mindkét zsanér karját.
Ügyeljen arra, hogy az üveglapokat (A és
B) megfelelő sorrendben tegye vissza.
Ellenőrizze az üveglapok szélénél lévő
szimbólumot / nyomatot. Mindegyiken
különbözőképpen néz, így a szét- és
összeszerelés könnyebb.
Az üveglap filmnyomott oldalának az ajtó
belseje felé kell néznie. Győződjön meg
arról, hogy behelyezés után az üveglap
kerete a filmnyomott részeken nem érdes
felületű-e, amikor hozzáér.
Helyes felszereléskor az ajtó díszléce
kattanó hangot ad.
B
1
6. Húzza előre a díszlécet az
eltávolításhoz
7. Egyenként fogja meg az ajtó
üveglapjait a felső szélüknél fogva, és
óvatosan húzza ki őket. A felső
üveglappal kezdje. Ügyeljen arra, hogy
az üveglap teljesen kicsússzon a sínből.
MAGYAR
A
69
FIGYELMEZTETÉS!
Áramütésveszély! A lámpa
cseréje előtt kapcsolja le a
hálózati biztosítékot /
kismegszakítót.
Forró lehet a sütővilágítás izzója
és üvegbúrája.
B
VIGYÁZAT! A zsírmaradék
ráégésének elkerülésére mindig
kendővel fogja meg a
halogénizzót.
Ellenőrizze, hogy a középső üveglapot
megfelelően helyezte-e az ágyazatba.
A
B
A sütőlámpa cseréje
1. Kapcsolja ki a sütőt.
2. Vegye ki a biztosítékot a
biztosítékdobozból, vagy kapcsolja le
az áramköri megszakítót.
3. Az üveg lámpaburkolat eltávolításához
fordítsa azt az óramutató járásával
ellentétes irányba.
4. Tisztítsa meg az üveg lámpaburkolatot.
5. Cserélje ki a sütő égőjét egy 40 W-os,
230 V -os (50 Hz), 350 °C-os
hőmérsékletnek ellenálló égővel
(csatlakozótípus: G9).
6. Szerelje fel az üveg lámpaburkolatot.
Tegyen egy kendőt a sütő belsejének az
aljára. Ez megakadályozza a sütővilágítás
üvegbúrájának és a sütőtérnek a sérülését.
Hibaelhárítás
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
Mit tegyek, ha...
Jelenség
Lehetséges ok
Javítási mód
A sütő nem melegszik fel.
A sütő ki van kapcsolva.
Kapcsolja be a sütőt.
A sütő nem melegszik fel.
Az óra nincs beállítva.
Állítsa be az órát.
A sütő nem melegszik fel.
Nem végezte el a szükséges
beállításokat.
Ellenőrizze, hogy elvégeztee a szükséges beállításokat.
MAGYAR
Jelenség
70
Lehetséges ok
Javítási mód
A sütő nem melegszik fel.
Az automatikus kikapcsolási
funkció aktív.
Olvassa el az „Automatikus
kikapcsolás” című részt.
A sütő nem melegszik fel.
A Gyerekzár be van kapcsolva.
Olvassa el „A gyerekzár
használata” c. részt.
A sütő nem melegszik fel.
Az ajtó nincs jól becsukva.
Teljesen csukja be az ajtót.
A sütő nem melegszik fel.
Leolvadt a biztosíték.
Ellenőrizze, hogy a biztosíték okozza-e a problémát.
Ha a biztosíték többször is
leolvad, hívjon szakképzett
villanyszerelőt.
A világítás nem működik.
A világítás izzója meghibásodott.
Cserélje ki az izzót.
Víz került a sütő belsejébe.
Túl sok víz van a víztartályban.
Kapcsolja ki a sütőt, és egy
ruhával vagy szivaccsal törölje fel a vizet.
A gőz sütés nem működik.
Nincs víz a víztartályban.
Töltse fel a víztartályt.
A gőz sütés nem működik.
Vízkő zárta el a nyílást.
Ellenőrizze a gőzbemenet
nyílását. Távolítsa el a vízkövet.
Több, mint 3 percig tart a
víztartály kiürítése, vagy víz
szivárog a gőzbemenet nyílásából.
Vízkő rakódott le a sütőben.
Tisztítsa meg a víztartályt.
Lásd „A víztartály tisztítása”
című részt.
A kijelzőn F111 látható.
A húshőmérő szenzor csatla- Nyomja be a húshőmérő
kozódugója nem megfelelő- szenzor csatlakozódugóját
en van az aljzatba illesztve. az aljzatba, amennyire csak
lehetséges.
A kijelző a táblázatban nem Elektromos hiba lépett fel.
szereplő hibakódot jelenít
meg.
• Kapcsolja ki a sütőt a lakás biztosítéktábláján levő biztosítékkal vagy biztonsági főkapcsolóval,
majd kapcsolja be ismét.
• Ha a hibaüzenet ismét
megjelenik a kijelzőn, forduljon a hivatalos márkaszervizhez.
MAGYAR
71
Jelenség
Lehetséges ok
Javítási mód
Gőz- és páralecsapódás az
ételen és a sütőtérben.
Az ételt túl sokáig hagyta a
sütőben.
A sütés befejezése után az
edényeket ne hagyja 15 20 percnél hosszabb ideig a
sütőben.
A sütővilágítás ki van kapcsolva.
A Konvekciós levegő (nedves) funkció be van kapcsolva.
A Konvekciós levegő (nedves) funkciónál ez normális
jelenség. Olvassa el a „Napi
használat” fejezetben a „Sütőfunkciók” c. részt.
A szerviz számára szükséges adatok
Ha nem talál megoldást egyedül a
problémára, forduljon a vagy a hivatalos
márkaszervizhez.
sütőtér elülső keretén található. Ne távolítsa
el az adattáblát a készülék sütőterének
keretéről.
A márkaszerviz számára szükséges adatok
az adattáblán találhatóak. Az adattábla a
Javasoljuk, hogy az adatokat jegyezze fel ide:
Típus (MOD.)
.........................................
Termékszám (PNC)
.........................................
Sorozatszám (S.N.)
.........................................
Műszaki adatok
Műszaki adatok
Méretek (belső)
Szélesség
Magasság
Mélység
Sütőtepsi területe
1438 cm²
Felső fűtőelem
2300 W
Alsó fűtőelem
1000 W
Grill
2300 W
Csengés
2400 W
480 mm
361 mm
416 mm
MAGYAR
72
Összteljesítmény
2990 W
Feszültség
220 - 240 V
Frekvencia
50 - 60 Hz
Funkciók száma
20
Energiahatékonyság
A termékre vonatkozó információk és Termékismertető*
Gyártó neve
IKEA
A készülék azonosítójele
KULINARISK 704.210.83
Energiahatékonysági szám
81.2
Energiahatékonysági osztály
A+
Villamosenergia-fogyasztás normál adag és alsó +
felső sütés mellett
0.93 kWh/ciklus
Villamosenergia-fogyasztás normál terhelés és légkeveréses sütés mellett
0.69 kWh/ciklus
Sütőterek száma
1
Hőforrás
Villamos energia
Hangerő
72 l
Sütő típusa
Beépíthető sütő
Tömeg
35.3 kg
* Az Európai unió számára az EU 65/2014 és 66/2014 sz. rendeletek szerint.
Fehéroroszország számára az STB 2478-2017, G függelék; STB 2477-2017, A és B függelék szerint.
Ukrajna számára az 568/32020 sz. rendelet szerint.
Az energiahatékonysági osztály nem alkalmazható Oroszország esetében.
EN 60350-1 - Háztartási elektromos főzőkészülékek - 1. rész: Tartományok, sütők, gőzsütők és grillezők - A teljesítmény mérésére szolgáló módszerek.
MAGYAR
73
Energiatakarékosság
A sütő több funkcióval is segít
energiát megtakarítani a
mindennapos főzés során.
Általános javaslatok
Gondoskodjon arról, hogy a sütő működése
közben az ajtaja legyen becsukva. Főzés
közben ne nyissa ki gyakran a készülék
ajtaját. Tartsa tisztán az ajtótömítést, és
ellenőrizze, hogy a helyén van és
megfelelően rögzített.
Fém edényeket használjon az
energiatakarékosság javítása érdekében.
Amikor csak lehetséges, az ételt még
felfűtés előtt helyezze a sütőbe.
A 30 percnél hosszabb ideig tartó sütés
során a befejezés előtt csökkentse a sütő
hőmérsékletét a minimum értékre, a sütés
hosszától függően 3 - 10 perc időtartamra.
A sütőben levő maradékhő tovább folytatja
a sütést.
A maradékhőt más ételek felmelegítéséhez
is használhatja.
Ha egyszerre több ételt készít, a sütések
közötti szünet legyen a lehető legrövidebb.
Légkeveréses sütés
Amikor lehetséges, a sütőfunkciókat
légkeveréssel használja az
energiatakarékosság érdekében.
Maradékhő
Amikor egy sütőfunkciót vagy programot
időbeállítással (Időtartam, Befejezés)
kapcsol be, és a sütés időtartama 30
percnél hosszabb, a fűtőelemek
automatikusan korábban kapcsolnak ki
egyes sütőfunkcióknál.
A sütővilágítás és a légkeverés továbbra is
működik.
Ételek melegen tartása
A maradékhőt használhatja az étel
melegen tartásához. Ehhez válassza a
lehető legalacsonyabb hőmérsékletbeállítást. A maradékhő visszajelző vagy a
hőmérséklet megjelenik a kijelzőn.
Sütés kikapcsolt sütővilágítással
Sütés-főzés közben kapcsolja ki a lámpát.
Csak akkor kapcsolja be, amikor szükség
van rá.
Konvekciós levegő (nedves)
A funkciót arra tervezték, hogy energiát
takarítson meg a sütés során.
E funkció használatakor a sütővilágítás 30
másodperc elteltével automatikusan
kikapcsol. A sütővilágítást ismét
bekapcsolhatja, azonban ez a lépés
csökkenti az elvárt energiamegtakarítás
mértékét.
Környezetvédelmi tudnivalók
A
következő jelzéssel ellátott anyagokat
hasznosítsa újra. Újrahasznosításhoz tegye
a megfelelő konténerekbe a csomagolást.
Járuljon hozzá környezetünk és
egészségünk védelméhez, és hasznosítsa
újra az elektromos és elektronikus
hulladékot. A
tiltó szimbólummal ellátott
készüléket ne dobja a háztartási hulladék
közé. Juttassa el a készüléket a helyi
újrahasznosító telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
74
MAGYAR
IKEA GARANCIA
Meddig érvényes az IKEA garancia?
Az IKEA-ban vásárolt készülékére a
vásárlás napjától számított 5 év garanciát
vállalunk. A vásárlás bizonyítékaként az
eredeti nyugta szolgál. A garancia alapján
végzett szervizelés nem hosszabbítja meg a
készülék garanciális időszakát.
Ki végzi majd a szervizelést?
A szervizelést az IKEA szolgáltatója végzi
saját szervizelési tevékenységében vagy
hivatalos szervizpartneri hálózatában.
Mire vonatkozik a garancia?
A garancia az IKEA áruházban történt
vásárlás napjától kezdve vonatkozik a
készülék azon hibáira, amelyeket a hibás
gyártás vagy anyaghibák okoznak. A
garancia csak háztartási célú használat
esetén érvényes. A kivételek a "Mire nem
terjed ki a garancia?" cím alatt találhatók.
A garanciális időszak alatt a garancia
kiterjed a hiba megszüntetésével
kapcsolatban felmerülő költségekre (pl.
javítás, alkatrészek, munka és utazás),
feltéve ha javítás céljából speciális
kiadások nélkül hozzáférhető a készülék,
valamint ha a hibát a garancia által
fedezett hibás gyártás vagy anyaghibák
okozták. Ezekre a feltételekre az Európai
Unió iránymutatásai (99/44/EK) és az
adott helyi jogszabályok tekintendők
irányadónak. A kicserélt alkatrészek az
IKEA tulajdonát képezik
Mit tesz az IKEA a probléma
megszüntetése érdekében?
Az IKEA által kijelölt szolgáltató
megvizsgálja a terméket és - saját belátása
szerint - eldönti, hogy vonatkozik-e a
garancia a problémára. Ha igen, akkor az
IKEA szolgáltatója vagy annak hivatalos
szervizpartnere - saját
szerviztevékenységén belül és a saját
belátása szerint - megjavítja, vagy egy
ugyanolyan vagy hasonló termékre kicseréli
a meghibásodott terméket.
Mire nem terjed ki a garancia?
• Normál kopás és elhasználódás.
• Szándékosságból vagy hanyagságból
eredő károsodás, a használati útmutató
be nem tartása, a helytelen üzembe
helyezés vagy a nem megfelelő
feszültségre kapcsolás miatti károsodás,
a kémiai vagy elektrokémiai reakció
miatti károsodás, a rozsda, korrózió
vagy víz miatti károsodás, beleértve korlátozás nélkül - a vezetékes víz túlzott
kalciumtartalma miatti károsodást is,
valamint a normálistól eltérő környezeti
viszonyok miatti károsodás.
• Az elhasználódó alkatrészek, így az
elemek és izzók.
• A készülék normál használatát nem
befolyásoló funkció nélküli és díszítő
elemek, beleértve a karcolásokat és az
esetleges színeltéréseket is.
• Az idegen tárgyak vagy anyagok miatti,
valamint a szűrők, lefolyórendszerek
vagy szappanadagolók tisztítása vagy
eltömődésének megszüntetése miatti
véletlen károsodás.
• Az alábbi alkatrészek károsodása:
kerámiaüveg, tartozékok, cserépedényés evőeszköz-kosarak, bevezető és
elvezető csövek, tömítések, izzók és
izzóburkolatok, védőrácsok, gombok,
készülékházak és készülékház-részek.
Hacsak ezekről a károsodásokról nem
bizonyítható be, hogy gyártási hibák
okozták őket.
• Azon esetek, amikor a helyszínre kiszálló
szakember nem talál hibát.
• Azon javítások, amelyeket nem a mi
szolgáltatónk és/vagy valamilyen
hivatalos szerződéses szervizpartner
75
MAGYAR
végez el, illetve amikor nem eredeti
alkatrészek kerülnek felhasználásra.
• Azon javítások, amelyek a hibás vagy
nem a specifikáció szerint végzett
üzembe helyezés miatt szükségesek.
• A készülék nem háztartási célú
használata, tehát például professzionális
használat esetén.
• Szállítási károsodások. Ha az ügyfél
szállítja a terméket otthonába vagy egy
más címre, az IKEA nem felelős
semmilyen kárért, ami a szállítás közben
esetleg történik. Azonban ha az IKEA
kézbesíti a terméket az ügyfél szállítási
címére, akkor az ilyen szállítás alatt
keletkezett károkra a jelen jótállás
fedezetet nyújt.
• Az IKEA készülék eredeti üzembe
helyezésének költsége. Azonban az IKEA
egy szolgáltatója vagy annak hivatalos
szervizpartnere kijavítja vagy kicseréli a
készüléket a jelen jótállás feltételei
alapján, a szolgáltató vagy annak
hivatalos szervizpartnere fogja szükség
esetén újra üzembe helyezni a javított
készüléket, vagy üzembe helyezni a
csere készüléket.
Ez a korlátozás nem vonatkozik az olyan
hibátlan munkára, amelyet a mi eredeti
alkatrészeinket felhasználva azért végez
egy szakember, hogy a készüléket egy
másik EU tagállam műszaki biztonsági
normáihoz igazítsa.
Az adott ország törvényeinek hatálya
Az IKEA garancia konkrét jogokat biztosít
Önnek, de ezen kívül Önnek országtól
függően egyéb jogok is rendelkezésére
állhatnak.
csak akkor áll fenn szervizelési
kötelezettség, ha:
• a készülék és annak üzembe helyezése
megfelel azon ország műszaki
specifikációjának, amelyben a
garanciális igényt támasztják;
• a készülék és annak üzembe helyezése
megfelel a szerelési útmutatóban és
felhasználói kézikönyv biztonsági
információiban foglaltaknak;
IKEA készülékekre szakosodott SZERVIZ
Kérjük, forduljon bizalommal az IKEA
vevőszolgálathoz:
1. a jelen garancia szerinti igényt kíván
bejelenteni;
2. felvilágosítást szeretne kérni az IKEA
készüléknek az IKEA konyhabútorba
való beépítését illetően. A szerviz nem
szolgál felvilágosítással:
• az IKEA konyha beszerelését,
• az elektromos csatlakoztatást (ha a
készüléket hálózati dugó és vezeték
nélkül szállítják), valamint a víz- és
gázbekötést illetően, mert ezeket
hivatalos szervizmérnöknek kell
elvégeznie.
3. felvilágosítást szeretne kérni az IKEA
készülék specifikációját és használati
útmutatójának tartalmát illetően.
Annak érdekében, hogy a lehető legjobb
segítséget kapja tőlünk, figyelmesen
olvassa át a jelen füzet szerelési útmutató
és/vagy felhasználói kézikönyv részét,
mielőtt hozzánk fordulna.
Elérhetőségünk szervizelési igény esetén
Területi érvényesség
A valamelyik EU tagállamban vásárolt és
aztán egy másik EU tagállamba átvitt
készülékek esetén a szervizelés az új
országban érvényes garanciális feltételek
keretén belül történik. A garancia alapján
Az IKEA által kijelölt kapcsolatok teljes
listája és azok telefonszámai a jelen
kézikönyv utolsó oldalán találhatók.
MAGYAR
A gyorsabb szervizelés
érdekében azt javasoljuk, hogy a
jelen kézikönyv végén található
telefonszámokat használja.
Fontos, hogy mindig a
szervizelendő készülékhez
tartozó kézikönyvben található
számokra hivatkozzon. A
felhívásunk előtt, készítse elő
azon készülék IKEA cikkszámát
(8 jegyű kód) és a sorozatszámát
(a típustáblán található 8 jegyű
szám), mely esetében segítségre
van szüksége.
ŐRIZZE MEG A VÁSÁRLÁSI
NYUGTÁT!
Ez bizonyítja a vásárlást és ez
kell a garancia érvényesítéséhez
is. Hasznos tudnivaló, hogy a
vásárlási nyugtán is fel van
tüntetve az Ön által vásárolt
minden készülék IKEA neve és
cikkszáma (8 jegyű kód).
Egyéb segítségre van szüksége?
Ha bármilyen olyan kérdése van, amely
nem a készülékek szervizével kapcsolatos,
kérjük, forduljon a legközelebb IKEA áruház
vevőszolgálatához. Javasoljuk, hogy
figyelmesen olvassa át a készülékhez
tartozó dokumentációt, mielőtt hozzánk
fordulna.
76
77
Country
België
Belgique
Phone number
070 246016
Česká republika
00359888164080
0035924274080
246 019721
Danmark
70 15 09 09
Deutschland
+49 1806 33 45 32*
Ελλάδα
España
България
Call Fee
Opening time
Binnenlandse gesprekskosten
8 tot 20 Weekdagen
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
Такса за повикване от страната
От 9 до 18 ч в работни дни
Cena za místní hovor
8 až 20 v pracovních dnech
man. - fre. 09.00 - 20.00
lør. - søn. 09.00 - 18.00
Landstakst
211 176 8276
* 0,20 €/Verbindung aus dem
Festnetz max. 0,60 €/Verbindung
aus dem Mobilfunknetz
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
91 1875537
Tarifa de llamadas nacionales
De 8 a 20 en días laborables
France
0170 36 02 05
Tarif des appels nationaux
Hrvatska
00385 1 6323 339
Trošak poziva 27 lipa po minuti
Ireland
0 14845915
National call rate
9 à 21. En semaine
radnim danom od ponedjeljka
do petka od 08:00 do 16:00
8 till 20 Weekdays
Ísland
5880503
Italia
02 00620818
Innanlandsgjald fyrir síma
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος
22 030 529
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Werktags von 8.00 bis 20.00
9 til 18. Virka daga
Lietuva
5 230 06 99
Nacionalinių pokalbių tarifai
Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00
Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45
Magyarország
Belföldi díjszabás
Hétköznap 8 és 10 óra között
Geen extra kosten.
Alleen lokaal tarief.
ma-vr: 8.00 - 21.00
zat: 9.00 - 21.00
zon / pub. vakantie: 10.00 - 18.00
Norge
061 998 0549
0900 - 235 45 32
(0900-BEL IKEA)
0031 - 50 316 8772
(internationaal)
22 72 35 00
Takst innland
8 til 20 ukedager
Österreich
+43-1-2056356
max. 10 Cent/min.
Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr
Polska
801 400 711
Stawka wg taryfy krajowej
Portugal
211557985
Chamada Nacional
România
021 211 08 88
Россия
8 495 6662929
Tarif apel naţional
Действующие телефонные
тарифы
Tarif für Anrufe im Bundesgebiet
Od 8 do 20 w dni robocze
9 às 21. Dias de Semana
*excepto feriados
8 - 20 în zilele lucrătoare
с 8 до 20 по рабочим дням
Время московское
8 bis 20 Werktage
Nederland
Luxembourg
Schweiz
Suisse
031 5500 324
Svizzera
Slovensko
(02) 3300 2554
Suomi
030 6005203
Sverige
0775 700 500
Україна
United Kingdom
044 586 2078
020 3347 0044
+381 11 7 555 444
(ако позивате изван Србије)
Србија
011 7 555 444
(ако позивате из Србије)
Eesti, Latvija, Slovenija
Tarif des appels nationaux
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
Cena vnútroštátneho hovoru
Lankapuhelinverkosta
0,0835 €/puhelu + 0,032 €/min
Matkapuhelinverkosta 0,192 €/min
8 à 20. En semaine
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
8 až 20 v pracovných dňoch
arkipäivisin 8.00 - 20.00
Міжміськи дзвінки платні
National call rate
mån-fre 8.30 - 20.00
lör-sön 9.30 - 18.00
9 - 21 В робочі дні
9 till 21. Weekdays
Цена позива у националном
саобраћају
Понедељак – субота: 09 – 20
Недеља: 09 – 18
lokalsamtal (lokal taxa)
www.ikea.com
*
78
79
867355380-A-312019
© Inter IKEA Systems B.V. 2019
21552
AA-2063565-3
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising