IKEA | KULINAOVSX | User manual | IKEA KULINAOVSX Ръководство за употреба

IKEA KULINAOVSX Ръководство за употреба
BG
KULINARISK
RO
БЪЛГАРСКИ
Проверете на последната страница на това ръководство за
пълния списък на сервизи за следпродажбено обслужване,
определени от IKEA, и телефонните номера в съответната
страна.
ROMÂNA
Consultaţi ultima pagină din acest manual pentru lista completă de
Furnizori de servicii post-vânzare numiţi de IKEA şi numerele de
telefon corespunzătoare.
БЪЛГАРСКИ
ROMÂNA
4
44
4
БЪЛГАРСКИ
Съдържание
Информация за безопасност
Инструкции за безопасност
Инсталиране
Описание на уреда
Командно табло
Преди първоначална употреба
Всекидневна употреба
Функции на часовника
Автоматични програми
4
6
9
10
10
13
14
20
21
Използване на принадлежностите
Допълнителни функции
Препоръки и съвети
Грижи и почистване
Отстраняване на неизправности
Технически данни
Енергийна ефективност
Опазване на околната среда
ГАРАНЦИЯ НА IKEA
21
24
26
31
35
38
38
40
40
Запазваме си правото на изменения.
Информация за безопасност
Преди монтирането и употребата на уреда внимателно
прочетете предоставените инструкции. Производителят не
носи отговорност ако неправилното инсталиране и
употреба предизвикат повреда или неизправност. Винаги
пазете инструкциите с уреда за справка в бъдеще.
Безопасност за деца и хора в уязвимо положение
•
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8 годишна
възраст, както и лица с намалени физически, сетивни и
умствени възможности или лица без опит и познания, само
ако те са под наблюдение или бъдат инструктирани
относно безопасната употреба на уреда и възможните
рискове.
Деца между 3- и 8-годишна възраст и хора с тежки или
комплексни увреждания трябва да се държат далеч от
уреда, освен ако не са под постоянно наблюдение.
Деца под 3-годишна възраст трябва да се държат далеч от
уреда, освен ако не са под постоянно наблюдение.
Не позволявайте на деца да играят с уреда .
Дръжте всички опаковачни материали далеч от деца и ги
изхвърлете, както е редно.
БЪЛГАРСКИ
•
•
•
5
Пазете децата и домашните любимци далеч от уреда,
когато работи или когато изстива. Достъпните части могат
да се нагорещят по време на употреба.
Ако уредът има устройство за детска безопасност, то
трябва да се активира.
Деца няма да извършват почистване или поддръжка на
уреда без надзор.
Основна безопасност
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Само квалифицирано лице трябва да инсталира уреда и
да сменя кабела.
ВНИМАНИЕ: Уредът и неговите достъпни части се
нагорещяват по време на употреба. Трябва да се внимава
и да се избягва докосване на нагревателите.
Винаги използвайте ръкавици за фурна при изваждане
или поставяне на приставки, или съдове за печене.
Преди ремонтиране изключете захранването.
ВНИМАНИЕ: Проверете дали уредът е изключен, преди да
смените лампичката, за да избегнете възможността от
токов удар.
Не използвайте уреда, преди да го инсталирате във
вградената конструкция.
Не почиствайте уреда с парочистачка.
Не използвайте агресивни, абразивни, почистващи
препарати или остри, метални прибори при почистване на
стъклото на вратата, тъй като те могат да надраскат
повърхността и да доведат до напукване на стъклото.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се
смени от производителя, негов оторизиран сервизен
център или квалифицирано лице, за да се избегне
опасност.
За да премахнете мет. държачи във фурната, първо
издърпайте предната част на държача и след това
БЪЛГАРСКИ
•
6
задната, за да се разкачи от стените. Поставете мет.
държачи в обратна последователност.
Използвайте само сензора за храна (термосонда),
препоръчан за този уред.
Инструкции за безопасност
Монтаж
ВНИМАНИЕ! Само
квалифициран човек може да
извърши монтажа на уреда.
• Премахнете всички опаковки.
• Не монтирайте и не използвайте
повреден уред.
• Следвайте инструкциите за
инсталиране, приложени към уреда.
• Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги
използвайте предпазни ръкавици и
затворени обувки.
• Не дърпайте уреда за дръжката.
• Монтирайте уреда на безопасно и
подходящо място, което отговаря на
монтажните изисквания.
• Трябва да спазвате минималното
разстояние до други уреди и
устройства.
• Преди да монтирате уреда, проверете
дали вратата на фурната се отваря
безпроблемно.
Минимална височина на отвора за
вграждане (Минимална височина на
отвора за вграждане под работния
плот)
580 (600) mm
Ширина на отвора
за вграждане
560 mm
Дълбочина на отвора за вграждане
550 (550) mm
Височина в предната част на уреда
589 mm
Височина в задната
част на уреда
571 mm
Ширина в предната
част на уреда
595 mm
Ширина в задната
част на уреда
559 mm
Дълбочина на уреда
569 mm
Дълбочина на вграждане на уреда
548 mm
Дълбочина при отворена врата
1022 mm
Минимален размер
на отвора за вентилация. Отвор разположен в долната
задна страна
560x20 mm
Дължина на основния захранващ кабел. Кабелът е разположен в десния
ъгъл на задната
страна
1500 mm
Монтажни винтове
4x25 mm
7
БЪЛГАРСКИ
Електрическо свързване
ВНИМАНИЕ! Риск от пожар или
токов удар.
• Всички ел. връзки трябва да се
направят от квалифициран
електротехник.
• Уредът трябва да е заземен.
• Уверете се, че параметрите на
табелката с технически данни са
съвместими с електрическите данни на
захранващата мрежа.
• Винаги използвайте правилно
монтиран контакт със защита от токов
удар.
• Не използвайте разклонители или
адаптери с много входове.
• Внимавайте да не повредите
захранващия щепсел и захранващия
кабел. Ако захранващият кабел трябва
да бъде подменен, това трябва да бъде
извършено от нашия оторизиран
сервизен център.
• Не допускайте захранващите кабели
да се доближават до вратичката на
уреда или пространството под него,
особено когато е включен или когато
вратичката е гореща.
• Защитата от токов удар на горещите и
изолирани части трябва да бъде
затегната по такъв начин, че да не
може да се отстрани без инструменти.
• Свържете кабела за захранването към
контакта единствено в края на
инсталацията. Уверете се, че щепселът
за захранване е достъпен след
инсталирането.
• Ако контактът е разхлабен, не
свързвайте захранващия щепсел.
• Не издърпвайте захранващия кабел,
за да изключите уреда. Винаги
издърпвайте щепсела.
• Използвайте само правилни
устройства за изолация: предпазни
прекъсвачи на мрежата, предпазители
(предпазителите от винтов тип трябва
да се извадят от фасунгата),
изключватели и контактори за утечка
на заземяването.
• Електрическата инсталация трябва да
има изолиращо устройство, което ви
позволява да изключите уреда от ел.
мрежата при всички полюси.
Изолиращото устройство трябва да е с
ширина на отваряне на контакта
минимум 3 мм.
Употреба
ВНИМАНИЕ! Риск от
нараняване, изгаряния, токов
удар или експлозия.
• Този уред е предназначен само за
домашна употреба.
• Не променяйте предназначението на
уреда.
• Уверете се, че вентилационните отвори
не са блокирани.
• Не оставяйте уреда без надзор, докато
работи.
• Деактивирайте уреда след всяка
употреба.
• Бъдете внимателни, когато отваряте
вратичката на уреда, докато уредът
работи. Възможно е да излезе топъл
въздух.
• Не използвайте уреда с мокри ръце
или ако е в контакт с вода.
• Не оказвайте натиск върху отворената
вратичка.
• Не използвайте уреда като работна
повърхност или за съхранение.
• Отваряйте вратичката на уреда
внимателно. Употребата на съставки с
алкохол може да причини смесване на
алкохола с въздух.
• Не позволявайте влизането на искри
или открит огън в контакт с уреда,
когато вратичката е отворена.
• Не поставяйте запалителни материали
или предмети, които са напоени със
запалителни материали, в уреда, в
близост до него или върху него.
8
БЪЛГАРСКИ
ВНИМАНИЕ! Опасност от
повреда в уреда.
• За да избегнете повреда или
обезцветяване на емайла:
– не поставяйте съдове за печене или
други обекти в уреда директно на
дъното.
– не поставяйте алуминиево фолио
директно на дъното на кухината на
уреда.
– не поставяйте вода директно в
горещия уред.
– не дръжте влажни тенджери и
храна в уреда, след като
приключите с готвенето.
– бъдете внимателни, когато
отстранявате или инсталирате
аксесоари.
• Обезцветяването на емайла или
неръждаемата стомана не оказва
влияние върху работата на уреда.
• Използвайте дълбока тава за печене
за сиропирани торти. Плодовите
сокове причиняват петна, които може
да бъдат трайни.
• Този уред е предназначен само за
готвене. Той не трябва да бъде
използван за никакви други цели,
например отопление на помещения.
• Винаги гответе със затворена вратичка
на фурната.
• Ако уредът е инсталиран зад преграда
за мебели (напр. врата), уверете се, че
вратата никога не е затворена, докато
работи уредът. Възможно е зад
затворена преграда да се образуват
топлина и влага, което в последствие
да предизвика повреда на уреда,
корпуса или пода. Не затваряйте
преградата, докато уредът не е
изстинал напълно след употреба.
Готвене на пара
ВНИМАНИЕ! Опасност от
изгаряне и повреда в уреда.
• Изпусканата пара може да предизвика
изгаряния:
– Не отваряйте вратата на уреда по
време на готвене на пара.
– След готвене на пара, отваряйте
внимателно вратичката на уреда.
Грижи и почистване
ВНИМАНИЕ! Опасност от
нараняване, пожар или
повреда на уреда.
• Преди поддръжка изключете уреда и
извадете щепсела на захранването от
контакта на ел. мрежата.
• Уверете се, че уредът е студен. Има
опасност стъклените панели да се
счупят.
• Сменяйте незабавно стъклените
панели на вратичката, когато са
повредени. Свържете се с оторизиран
сервизен център.
• Внимавайте, когато сваляте вратичката
от уреда. Вратичката е тежка!
• Почиствайте редовно уреда, за да
предотвратите разваляне на
повърхностния материал.
• Оставянето на мазнина или храна в
уреда може да причини пожар.
• Ако използвате спрей за фурна,
следвайте инструкциите за безопасност
на опаковката.
Вътрешно осветление
ВНИМАНИЕ! Опасност от токов
удар.
• Крушката или халогенната лампа в
този уред е предназначена само за
употреба в домакински уреди. Не я
използвайте за битово осветление.
• Преди да подмените крушката,
изключете уреда от
електрозахранването.
• Използвайте само лампи със същите
спецификации.
БЪЛГАРСКИ
Обслужване
• За поправка на уреда се свържете с
оторизиран сервизен център.
• Използвайте само оригинални
резервни части.
Изхвърляне
ВНИМАНИЕ! Риск от
нараняване или задушаване.
• Изключете уреда от
електрозахранването.
9
• Извадете захранващия ел. кабел в
близост до уреда и го изхвърлете.
• Отстранете вратичката, за да не могат
деца и домашни любимци да се
заключат в уреда.
• Опаковъчни материали:
Опаковъчните материали могат да се
рециклират. Пластмасовите части са
обозначени с международни
съкращения като PE, PS и т.н.
Изхвърлете опаковъчния материал в
съответните контейнери.
Инсталиране
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Монтаж
За инсталиране, вижте
инструкциите за монтаж.
Електрическа инсталация
ВНИМАНИЕ! Свързването към
електрическата инсталация
трябва да се извърши само от
квалифицирано лице.
Производителят не поема
отговорност, ако вие не спазите
мерките за безопасност,
посочени в глава
„Безопасност".
Тази фурна се доставя само със
захранващ кабел.
Кабел
Типове кабели, подходящи за инсталация
или подмяна:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
За напречното сечение на кабела вижте
общата мощност на табелката с
информация на уреда. Също така
можете да разгледате таблицата:
Обща мощност (W) Напречно сечение
на кабела (мм²)
максимум 1380
3 x 0.75
максимум 2300
3x1
максимум 3680
3 x 1.5
Заземителният проводник (зелен/жълт)
трябва да е с 2 см по-дълъг от фазовия и
неутралния проводник (син и кафяв).
БЪЛГАРСКИ
10
Описание на уреда
Общ преглед
1
2
4
5
13
12
11
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
3
5
4
3
2
1
6
7
9
8
Контролен панел
Електронен програматор
Чекмедже за вода
Гнездо за термосонда
Grill
Лампа
Вентилатор
Опора на скарата, демонтируема
Тръба за оттичане
Клапан за източване на водата
Табелка с технически данни
Позиции на рафтовете
Вход за пара
• Сензор за температурата в
сърцевината x 1
За измерване колко е изпечена
храната.
• Телескопични водачи x 2 комплекта
За полици и тави.
Принадлежности
• Скара x 2
За готварски съдове, форми за кекс,
печива.
• Тава за печене x 1
За сладкиши и курабийки.
• Дълбок тиган за печене и гриловане
x1
За печене на тестени и месни храни
или като съд за събиране на мазнина.
Командно табло
Електронен програматор
1
2 3 4
5
6
7 8 9 10 11
БЪЛГАРСКИ
11
Символ
1
2
Функция
Коментар
ВКЛ./ИЗКЛ.
За включване и изключване на фурната.
Функции нагряване или Помощ
При Готвене
Натиснете веднъж, за да влезете в менюто
Функции нагряване. Натиснете още веднъж, за
да превключите към Помощ При Готвене. За да
включите или изключите лампичката, натиснете
за 3 секунди.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
-
Бутон „Назад"
За да се върнете едно ниво назад в менюто. За
да се покаже главното меню, натиснете символа
за 3 секунди.
Избор на температура
За да зададете температурата или да се покаже
текущата температура във фурната. Натиснете
символа за 3 секунди, за да включите или изключите функцията: Бързо нагряване.
Любими
За запаметяване и достъп до вашите любими
програми.
Екран
Показва текущите настройки на фурната.
Бутон Нагоре
За да се придвижите нагоре в менюто.
Бутон Надолу
За да се придвижите надолу в менюто.
Време и допълЗа задаване на различни функции. Когато ранителни функции боти функция за нагряване, натиснете символа,
за да настроите таймера или функциите: Заключване, Любими , Загряваване+Задържане,
Настрой + Продължи. Можете също да променяте настройките на сензора за температура в
сърцевината.
Таймер
За да настроите функцията: Таймер.
OK
Потвърждава избора или настройката.
БЪЛГАРСКИ
12
Екран
A
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Функция подгряване
Точно време
Индикатор за нагряване
Температура
Времетраене или приключване на
функция
Други индикатори на дисплея:
Символ
Функция
Таймер
Функцията работи.
Точно време
На дисплея се извежда текущият час.
Времетр.
Дисплеят показва необходимото
време за готвене.
Приключв.
Дисплеят показва кога времето за
готвене свършва.
Температура
Дисплеят показва температурата.
Посочване На Времето
Дисплеят показва колко време работи функция нагряване. Натиснете
и едновременно, за да нулирате
времето.
Изчисляване
Фурната изчислява времето за готвене.
Индикатор за нагряване
Дисплеят показва температурата
във фурната.
бързо нагряване
Функцията работи. Тази функция
намалява времето за загряване.
Автоматично Тегло
Дисплеят показва, че системата за
автоматично претегляне работи или
че теглото може да се променя.
Загряваване+Задържане
Функцията работи.
13
БЪЛГАРСКИ
Преди първоначална употреба
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Първоначално почистване
Извадете от фурната всички
принадлежности и подвижните носачи на
скарата.
Вж. глава "Грижи и почистване".
Почистете фурната и принадлежностите
преди първата употреба.
Поставете принадлежностите и
подвижните носачи на скарите в
първоначалната им позиция.
Първо свързване
Когато свързвате фурната към
електрическата инсталация или след
спиране на електрозахранването трябва
да настроите езика, часовника, контраста
и яркостта на екрана и часовото време.
1. Натиснете или , за да зададете
стойността.
2. Натиснете
, за да потвърдите.
Подгряване
Преди първа употреба загрейте фурната
предварително, като оставите само
скарите и тавите за печене в нея.
1. Задайте функцията: Традиционно
и максималната
печене
температура.
2. Оставете фурната да работи 1 час.
3. Задайте функцията: Горещ въздух/
вентилир.
и максималната
температура.
4. Оставете фурната да работи 15
минути.
Принадлежностите могат да се нагреят
повече от обичайното. От фурната може
да излиза миризма и дим по време на
предварителното загряване. Осигурете
достатъчна вентилация в помещението.
Използване на механичното
заключване за деца
Фурната има монтирана защита за деца.
Тя се намира под контролния панел, от
дясната страна.
За да отворите вратата на фурната със
заключване за деца:
1. Дръпнете дръжката за заключване от
деца нагоре, както е показано на
снимката.
2. Отворете вратата.
Затворете вратичката на фурната, без
да дърпате заключването за деца.
За да премахнете заключването за деца,
отворете вратичката на фурната и
отстранете заключването за деца с глухия
ключ. Глухият ключ се намира в плика с
принадлежности на фурната.
БЪЛГАРСКИ
14
Завинтете обратно винта в отвора след
отстраняване на заключването за деца.
ВНИМАНИЕ! Внимавайте да не
одраскате контролния панел.
Всекидневна употреба
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Символ/Елемент
от менюто
Навигация в менютата
1. Включете фурната.
2. Натиснете или , за да изберете
опция от менюто.
, за да преминете към
3. Натиснете
подменюто или да приемете
настройката.
По всяко време можете да се
Специалитети
Помощ При Готвене
върнете в главното меню с .
Преглед на менюта
Основно меню
Символ/Елемент
от менюто
Приложение
Съдържа списък с
Функции нагря- функции за нагряване.
ване
Готварска Рецепта
Любими
Основни настройки
Съдържа списък с автоматични програми.
Рецептите за тези
програми могат да се
намерят в книжката с
рецепти.
Съдържа списък с
любими програми за
готвене, създаден от
потребителя.
Използва се за задаване на конфигурация.
Приложение
Съдържа списък с допълнителни функции
за нагряване.
Съдържа препоръчителни настройки на
фурната за богат избор от ястия. Изберете ястие и започнете
процеса на готвене.
Температурата и времетраенето представляват само насоки, с
цел получаване на
по-добри резултати и
могат да се регулират. Те зависят от рецептите, качеството и
количеството на използваните съставки.
Подменю за: Основни настройки
Символ/Елемент
от менюто
Описание
Настройва текущото
Настройка часо- време на часовника.
вото време
Посочване на
времето
Когато е ВКЛЮЧЕНА,
дисплеят показва текущото време, когато
деактивирате уреда.
БЪЛГАРСКИ
Символ/Елемент
от менюто
15
Описание
Когато е ВКЛЮЧЕНА,
Бързо нагряване тази функция намалява времето за нагряване.
За да настройте
Настрой + Про- функция и да я активирате по-късно с надължи
тискане на който и да
е символ от контролния панел.
Загряваване
+Задържане
Удължаване на
времето
Поддържа приготвената храна топла за
30 минути, след като
цикъла на готвене е
приключил.
Активира и деактивира функцията Удължаване на времето.
Настройва контраста
Контраст на ек- на екрана на степени.
рана
Настройва яркостта
Яркост на екра- на дисплея на степени.
на
Език
Сила на звук.
сигнал
Задава езика на дисплея.
Настройва на степени силата на звука
при натискане на бутоните и на сигналите.
Символ/Елемент
от менюто
Описание
Активира и деактивиЗвук на бутони- ра звука при натискане на сензорните поте
лета. Не е възможно
да деактивирате тона
на сензорното поле с
ВКЛ./ИЗКЛ.
Активира и деактивиТонове Аларма/ ра звуците на алармата.
Грешка
DEMO режим
Сервиз
Фабрични настройки
Само за търговски
цели.
Показва конфигурацията и версията на
софтуера.
Връща всички настройки към фабричните им стойности.
Функции нагряване
Функция за
нагряване
Приложение
За печене на до три нива
едновременно и за сушене
на храна.
Горещ
въздух/ Задайте температурата с
вентилир. 20-40 °C по-малко, отколкото за Традиционно печене.
БЪЛГАРСКИ
Функция за
нагряване
Горещ
въздух +
Пара
16
Приложение
За ястия на пара. Използвайте тази функция, за да
намалите продължителността на готвенето и да запазите витамините и хранителните вещества в храната.
Изберете функция и задайте температура между
130°C и 230°C.
За печене на тестени и месни храни на едно ниво.
Традиционно
печене
Функция
пица
За печене на пица. За запичане до кафяво и с хрупкаво дъно.
За приготвяне на крехки,
сочни печени меса.
Бавно готвене
За печене на кексове с
хрупкава основа и за конДолен на- сервиране на храна.
гревател
Функция за
нагряване
Печене с
влажност
Приложение
Функцията е разработена
за пестене на енергия по
време на готвене. За инструкциите за готвене вижте
глава „Препоръки и съвети", Печене с влажност.
Вратата на фурната трябва
да се затвори по време на
готвене, така че функцията
да не се прекъсва и да се
гарантира, че фурната работи с възможно най-висока енергийна ефективност.
Когато използвате тази
функция, температурата
във вътрешността може да
се различава от зададената
температура. Използва се
остатъчната топлина.Нагревателната мощност може да
се намали. За общи препоръки за енергоспестяване
вижте глава „Енергийна
ефективност", Енергоспестяване.Тази функция е използвана за постигане на
съответствие с класа за
енергийна ефективност съгласно EN 60350-1. Когато
използвате тази функция,
лампата автоматично се изключва след 30 секунди.
За да станат хрупкави полуготовите храни (като карДълбоко тофки, картофи уеджис или
замразени пролетни рулца).
храни
БЪЛГАРСКИ
Функция за
нагряване
17
Приложение
Функция за нагряване
За запичане на тънки храни или препичане на хляб
Грил
Двоен
Грил
Турбо
грил
Огретен
За печене на тънки храни, в
големи количества и за препичане на хляб.
За печене на по-големи
парчета месо или птици с
костите на едно ниво. За
огретени и за кафява коричка.
Претопляне на храна с пара предотвратява изсушаВъзстано- ването и. Топлината се развяване с пределя по нежен и равномерен начин, който позвопара
лява да се възстановят вкуса и аромата на храната
като на току-що приготвена.
Тази функция може да се
използва за претопляне на
храна директно в чиния.
Може да претопляте повече
от една порция по едно и
също време, използвайки
различните нива.
Приложение
За печене на хляб.
Печене на хляб
За ястия като лазаня
или запечени картофи. За огретени и за
кафява коричка.
За набухване на тесто с мая преди печеВтасване на те- не. Когато използвате
тази функция, лампасто
та автоматично се изключва след 30 секунди.
За подгряване на чинии преди сервиране.
Затопляне на
чиния
Консервиране
За консервиране на
зеленчуци (например
туршия).
Сушене
За сушене на резенчета плодове, зеленчуци и гъби.
За поддържане на
храната топла.
Поддържане на
топлина
Специалитети
Функция за нагряване
Приложение
Размразяване
За размразяване на
храна (плодове и зеленчуци). Времето за
размразяване зависи
от количеството и големината на храната.
Когато използвате тази функция, лампата
автоматично се изключва след 30 секунди.
18
БЪЛГАРСКИ
Задаване на функция за нагряване
1. Включете фурната.
2. Изберете менюто: Функции
нагряване.
3. Натиснете
, за да потвърдите.
4. Изберете функция за нагряване.
5. Натиснете
, за да потвърдите.
6. Задайте температурата.
, за да потвърдите.
7. Натиснете
Задаване на функция за пара
Капакът на водосъдържателя е в
командното табло.
ВНИМАНИЕ! Използвайте само
студена чешмяна вода. Не
използвайте филтрирана
(деминерализирана) или
дестилирана вода. Не
използвайте течности. Не
слагайте запалими или
алкохолни течности във
водосъдържателя.
1. Натиснете капака, за да отворите
водосъдържателя.
2. Напълнете чекмеджето за вода с 900
мл вода.
Водата е достатъчна за
приблизително 55 – 60 минути.
3. Натиснете водосъдържателя в
първоначално положение.
4. Включете фурната.
5. Задайте функция за загряване с пара
и температура.
6. Ако е необходимо, задайте
функцията: Времетр.
или:
Приключв.
.
При изпразване на
парогенератора прозвучава
сигнал.
Сигналът прозвучава отново в края на
периода за готвене.
7. Изключете фурната.
8. Изпразнете резервоара за вода, след
като приключите с готвенето на пара.
Вижте функцията за
почистване:Изпразване на
контейнера.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Фурната е гореща.
Съществува опасност от
изгаряния. Подхождайте с
внимание, когато
изпразвате съдържанието
на резервоара за вода.
9. След готвене на пара, парата може
да кондензира по дъното на
вътрешността на фурната. Винаги
подсушавайте дъното на вътрешността
на фурната, след като се охлади.
Оставете фурната да изсъхне напълно с
отворена вратичка.
ВНИМАНИЕ! Изчакайте
приблизително 60 минути след
всяка употреба на готвене на
пара, за да предотвратите
изтичане на гореща вода от
вентилът за източване.
Индикатор за „празен резервоар"
На екрана се показва: Необходима е
вода и се чува звуков сигнал, когато
резервоарът е празен и трябва да се
напълни отново.
За повече информация вижте глава
„Всекидневна употреба”, „Задаване на
функция за пара”.
Индикатор за „пълен резервоар"
Ако на дисплея се покаже: Резервоарът
за вода е пълен , можете да използвате
готвенето на пара.
Когато резервоарът е пълен, прозвучава
звуков сигнал.
19
БЪЛГАРСКИ
Ако налеете твърде много вода
в резервоара за водата,
аварийният изход изтласква
водата към дъното на фурната.
Избършете вода с гъба или
кърпа.
Източване на резервоара за водата
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Уверете
се, че фурната е изстинала,
преди да започнете да
изпразвате резервоара за
вода.
1. Пригответе тръбата за оттичане (С),
приложена в пакета с ръководството.
Сложете конектора (В) в единия край
на тръбата за оттичане.
Резервоарът може да има
малко вода, когато дисплеят
покаже: Необходима е
вода.
Изчакайте, докато течът на
вода от вентила за
източване на вода спре.
5. Махнете конектора от вентила за
отточване когато водата спре да тече.
Не наливайте източената вода
обратно в резервоара за пара.
Индикатор за нагряване
Когато включите функция за нагряване,
лентата на дисплея се включва. Лентата
показва, че температурата се покачва.
Когато е достигната температурата,
алармата прозвучава 3 пъти и лентата
премигва и изгасва.
A
бързо нагряване
B
Тази функция намалява времето за
нагряване.
C
Не поставяйте храна във
фурната, докато функцията за
Бързо нагряване работи.
2. Сложете другия край на тръбата за
оттичане (С) в контейнера. Сложете го
на позиция, по-ниска от вентила за
източване (А).
3. Отворете вратичката на фурната и
сложете конектор (В) във вентила за
отточване (А).
4. Натиснете конектора необходимия
брой пъти, когато изпразвате
резервоара.
За да включите функцията, задръжте
за 3 секунди. Индикаторът за бързо
нагряване се сменя.
Тази функция не е налична за някои
функции на фурната.
Остатъчна топлина
Когато изключите фурната, дисплеят
показва остатъчната топлина. Можете да
използвате тази топлина, за да държите
храната топла.
20
БЪЛГАРСКИ
Функции на часовника
Таблица с функции на часовника
Функция Часовник
Таймер
Приложение
За настройка на отброяване (макс. 2 часа
и 30 минути). Тази
функция не влияе върху работата на фурната.
Използвайте , за да
активирате функцията.
Натиснете или , за
да зададете минутите и
за стартиране.
Времетр.
Приключв.
За да настроите колко
дълго да работи фурната (макс. 23 ч. и 59
мин.).
Тук се задава час за
изключване на функция нагряване (макс.
23 ч 59 мин).
Ако зададете време за функция на
часовника, времето започва да се
отброява след 5 секунди.
Ако използвате функциите на
часовника: Времетр.,
Приключв., фурната изключва
нагряващите елементи, след
като изминат 90% от
зададеното време. Фурната
използва остатъчната топлина,
за да продължи процеса на
готвене до изтичане на времето
(3 - 20 минути).
Настройка на функциите за време
Преди да използвате
функциите: Времетр.,
Приключв., трябва първо да
зададете функция за нагряване
и температура. Фурната се
изключва автоматично.
Можете да използвате
функциите: Времетр. и
Приключв. едновременно, ако
желаете автоматично да
включите или изключите
фурната в даден по-късен час.
Функциите: Времетр. и
Приключв. не работят, когато
използвате сензора за
температура в сърцевината.
1. Задайте функция за нагряване.
2. Натискайте
отново и отново, докато
екранът покаже необходимата
функция на часовника и съответния
символ.
3. Натиснете или , за да зададете
необходимото време.
, за да потвърдите.
4. Натиснете
Когато времето изтече, се чува звуков
сигнал. Фурната е изключена. Екранът
показва съобщение.
5. Натиснете произволен символ, за да
спрете сигнала.
Загряваване+Задържане
Условия за работа на функцията:
• Зададената температура е над 80°C.
• Функцията: Времетр. е зададена.
Функцията: Загряваване+Задържане
държи приготвената храна топла на 80°C
в продължение на 30 минути. Тя се
БЪЛГАРСКИ
21
включва след приключване на процеса
за изпичане.
Приложима е при всички
функции за нагряване с
Времетр. или Автоматично
Тегло.
Не е приложима за функции за
нагряване със сензор за
температура в сърцевината.
Можете да включите или изключите
функцията в менюто: Основни настройки.
1.
2.
3.
4.
Включете фурната.
Изберете функцията за нагряване.
Задайте температурата над 80°C.
необходимия брой пъти,
Натиснете
докато екранът покаже: Загряваване
+Задържане.
5. Натиснете
, за да потвърдите.
Когато функцията приключи, се чува
звуков сигнал.
Удължаване на времето
Функцията: Удължаване на времето кара
функцията за нагряване да продължава
след изтичането на Времетр..
1. Когато времето за готвене изтече, се
чува звуков сигнал. Натиснете
произволен символ.
Дисплеят показва съобщението.
2. Натиснете , за да включите или за
отказ.
3. Задайте продължителността на
функцията.
.
4. Натиснете
Автоматични програми
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Онлайн рецепти
Можете да намерите рецептите
за автоматичните програми,
посочени за тази фурна, на
уебсайта www.ikea.com. За да
намерите правилната книжка с
рецепти, вижте номера на
продукта на информационната
табелка на рамката на
вътрешността на фурната.
Готварска Рецепта
Тази фурна разполага с набор от
рецепти, които можете да използвате.
Рецептите са фиксирани и не можете да
ги променяте.
1. Включете фурната.
2. Изберете менюто: Готварска Рецепта .
Натиснете
, за да потвърдите.
3. Изберете категорията и ястието.
Натиснете
, за да потвърдите.
4. Изберете рецепта. Натиснете
, за
да потвърдите.
Използване на принадлежностите
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Поставяне на принадлежностите
Скара:
22
БЪЛГАРСКИ
Вкарайте рафта между водещите релси
на опорите му и се уверете, че е с
крачетата надолу.
Тавичка за печене/Дълбока тава:
Плъзнете тавичката за печене /
дълбоката тава между водачите на
носача на рафта.
Малка вдлънатина отгоре за
допълнителна безопасност.
Вдлъбнатините са също така
средства против преобръщане.
Високия ръб около шкафа
предотвратява изплъзването на
готварски съдове.
Сензор за температурата в
сърцевината
Задават се две температури:
температурата на фурната и
температура в сърцевината.
Сензорът за температурата в
сърцевината измерва температурата в
сърцевината на месото. Когато месото
достигне желаната температура,
фурната се изключва.
Скара и тава за печене /дълбока тава
заедно:
Плъзнете тавичката за печене /
дълбоката тава между водачите на
носача на рафта и скарата на водачите
отгоре.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Използвайте единствено
оригиналния сензор за
температура в сърцевината
или оригинални резервни
части.
Сензорът за температурата в
сърцевината трябва да стои в
месото и в гнездото си по време
на готвене.
1. Поставете върха на сензора за
температура в сърцевината в средата
на месото.
БЪЛГАРСКИ
23
2. Поставете жака на сензора за
температура на сърцевината в
гнездото на горната стена на
вътрешността на фурната.
ВНИМАНИЕ! Сензорът за
температура в сърцевината е
горещ. Съществува опасност от
изгаряния. Внимавайте, когато
изваждате върха и жака на
сензора за температура в
сърцевината.
Боравене с телескопичните водачи
Запазете инструкциите за
монтаж на телескопичните
водачи за бъдещи справки.
С телескопичните водачи можете лесно
да вкарвате и вадите скари.
3. Включете фурната.
Дисплеят показва символа на сензора за
температурата в сърцевината.
4. Натиснете или след по-малко от 5
секунди, за да зададете
температурата в сърцевината.
5. Задайте функцията на нагряване и,
ако е необходимо, температурата.
Уредът изчислява приблизителното време
на приключване. Времето на
приключване се различава при
различните количества храна, зададените
на фурната температури (минимум
120°C) и режима на работа. Уредът
изчислява времето на приключване след
приблизително 30 минути.
6. За да промените температурата в
сърцевината, натиснете .
Ще чуете звуков сигнал, когато месото
достигне зададената температура в
сърцевината. Фурната се изключва
автоматично.
7. Натиснете произволен символ, за да
спрете сигнала.
8. Извадете сензора за температура в
сърцевината от гнездото и месото от
фурната.
9. Натиснете , за да изключите
фурната.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не мийте
телескопичните водачи в
съдомиялна машина. Не
смазвайте телескопичните
водачи.
1
2
°C
Издърпайте навън
десния и левия
телескопичен
водач.
°C
Поставете скарата
на телескопичните
водачи и
внимателно ги
бутнете вътре във
фурната.
Уверете се, че телескопичните водачи са
напълно вкарани във фурната, преди да
затворите вратата на фурната.
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Описание на уреда".
БЪЛГАРСКИ
24
Допълнителни функции
Любими
Можете да запазвате любимите си
настройки, като времетраене,
температура или функция нагряване. Те
са на разположение в менюто: Любими .
Могат да се запаметят до 20 програми.
Запаметяване на програма
1. Включете фурната.
2. Задайте функция за нагряване или
автоматична програма.
3. Натиснете
необходимия брой пъти,
докато екранът покаже:
ЗАПАМЕТЯВАНЕ.
, за да потвърдите.
4. Натиснете
На екрана се показва първата свободна
позиция за запаметяване.
5. Натиснете
, за да потвърдите.
6. Въведете името на програмата.
Първата буква мига.
7. Натиснете или , за да промените
буквата.
.
8. Натиснете
Следващата буква мига.
9. Ако е необходимо, повторете стъпка
7.
10. Натиснете и задръжте
, за да
запаметите.
Можете да презапишете позиция за
запаметяване. Когато дисплеят покаже
първата свободна позиция в паметта,
, за да
натиснете или и натиснете
презапишете съществуваща програма.
Можете да промените името на някоя
програма от менюто: Промяна името на
прогр..
Активиране на програмата
1. Включете фурната.
2. Изберете менюто: Любими .
3. Натиснете
, за да потвърдите.
4. Изберете името на любимата си
програма.
5. Натиснете
, за да потвърдите.
Можете да натиснете , за да отидете
директно в менюто: Любими .
Използване на функцията Защита за
деца
Когато „Защита от деца" е активна,
фурната не може да се включи
инцидентно.
1. Натиснете , за да включите дисплея.
и
едновременно,
2. Натиснете
докато на дисплея се покаже
съобщение и символ с ключ.
За да изключите функцията „Защита за
деца", повторете стъпка 2.
Заключване
Функцията предотвратява неумишлена
смяна на функцията нагряване. Можете
да включите функцията само когато
фурната работи.
1. Включете фурната.
2. Задайте функция за нагряване или
настройка.
необходимия брой пъти,
3. Натиснете
докато екранът покаже: Заключване.
4. Натиснете
, за да потвърдите.
За да изключите функция, натиснете .
Екранът показва съобщение. Натиснете
и след това
, за да потвърдите.
Когато изключите фурната,
функцията "Заключване" се
изключва.
25
БЪЛГАРСКИ
Настрой + Продължи
Функцията ви позволява да зададете
функция на нагряване (или програма) и
да я използвате по-късно с едно
натискане на произволен символ.
1. Включете фурната.
2. Задайте функция за нагряване.
3. Натиснете
необходимия брой пъти,
докато екранът покаже: Времетр..
4. Задайте времето.
5. Натиснете
необходимия брой пъти,
докато екранът покаже: Настрой +
Продължи.
6. Натиснете
, за да потвърдите.
Натиснете произволен символ (освен ),
за да стартирате функцията: Настрой +
Продължи. Зададената функция за
нагряване стартира.
Когато функцията за нагряване
приключи, се чува звуков сигнал.
• Заключване се включва
докато функцията за
нагряване работи.
• Менюто: Основни настройки
ви позволява да: Настрой +
Продължи включвате и
изключвате функцията.
Автоматично изключване
От съображения за безопасност фурната
се изключва автоматично след известно
време, ако е включена функция за
затопляне, а настройките не са
променени.
(°C)
30 - 115
(h)
12.5
(°C)
(h)
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 – максимум
3
Автоматичното изключване не действа
при следните функции: Осветление,
Термосонда,Времетр., Приключв..
Яркост на екрана
Яркостта на дисплея има два режима:
• Нощна яркост - когато фурната е
изключена, яркостта на екрана е помалка между 22:00:00 и 06:00:00 часа;
• Дневен:
– когато фурната е включена.
– ако докоснете символ по време на
нощния режим (освен ВКЛ./ИЗКЛ.),
в следващите 10 секунди яркостта
на дисплея се връща на дневен
режим.
Охлаждащ вентилатор
Когато фурната работи, охлаждащият
вентилатор се включва автоматично, за
да поддържа повърхностите на фурната
хладни. Ако изключите фурната,
охлаждащият вентилатор може да
продължи да работи, докато фурната се
охлади.
Предпазен термостат
Неправилната работа с фурната или
повредата на някои компоненти може да
доведе до опасно прегряване. За да
предотврати това, фурната е
оборудвана с термостат за безопасност,
който прекъсва захранването. Фурната
се включва отново автоматично, след като
температурата спадне.
БЪЛГАРСКИ
26
Препоръки и съвети
Препоръки за готвене
Когато претопляте, премахнете скарите и
тавите от вътрешността, за да получите
най-бърз резултат.
Фурната има пет позиции на рафта.
Бройте позициите на рафта от дъното на
фурната.
Фурната е снабдена със специална
система, която задвижва въздуха и
постоянно рециклира парата. С тази
система е възможно да се готви на пара и
да се поддържат ястията меки отвътре и
хрупкави отвън. Тя намалява до минимум
времето за готвене и консумацията на
електроенергия.
По време на готвене във фурната или по
стъклата на вратичката може да
кондензира влага. Винаги стойте
настрани от фурната, когато отваряте
вратата ѝ.
Ако използвате едновременно две
тавички за печене, оставете едно празно
ниво между тях.
Приготвяне на месо и риба
Използвайте дълбоката тава за много
мазна храна, за да предпазите фурната
от петна, които могат да бъдат постоянни.
Оставете месото за приблизително 15
минути преди нарязване, така че сокът да
не изтича навън.
За да избегнете твърде много дим във
фурната по време на печене, налейте
малко вода в дълбоката тава. След като
водата се изпари, доливайте още, за да
не кондензира димът.
Печене с влажност
За най-добри резултати
следвайте предложенията в
долната таблица.
Когато фурната изстине, почистете
вътрешността ѝ с мека кърпа.
Печене на кексове
Не отваряйте вратичката на фурната,
преди да е изтекло 3/4 от зададеното
време за готвене.
Храна
Принадлежности
Температура Положение Време (мин)
(°C)
на скарата
Сладки рулца,
12 броя
тава за печене или съд
за оттичане
180
2
20 - 30
Рулца, 9 броя
тава за печене или съд
за оттичане
180
2
30 - 40
220
2
10 - 15
Пица, замразе- скара
на, 0,35 кг
БЪЛГАРСКИ
Храна
27
Принадлежности
Температура Положение Време (мин)
(°C)
на скарата
Швейцарско
руло
тава за печене или съд
за оттичане
170
2
25 - 35
Брауни
тава за печене или съд
за оттичане
175
3
25 - 30
Суфле, 6 броя
керамични рамекини на 200
скарата
3
25 - 30
180
2
15 - 25
Торта „Виктория”
съд за печене на скара- 170
та
2
40 - 50
Поширана риба, 0,3 кг
тава за печене или съд
за оттичане
180
3
20 - 25
Цяла риба, 0,2
кг
тава за печене или съд
за оттичане
180
3
25 - 35
Рибно филе,
0,3 кг
тиган за пица на скарата
180
3
25 - 30
Поширано месо, 0,25 кг
тава за печене или съд
за оттичане
200
3
35 - 45
Шашлик, 0,5 кг
тава за печене или съд
за оттичане
200
3
25 - 30
Бисквити, 16
броя
тава за печене или съд
за оттичане
180
2
20 - 30
Сладки „Макарон”, 20 броя
тава за печене или съд
за оттичане
180
2
25 - 35
Мъфини, 12
броя
тава за печене или съд
за оттичане
170
2
30 - 40
Солени банички, 16 броя
тава за печене или съд
за оттичане
180
2
25 - 30
Твърди бискви- тава за печене или съд
ти, 20 броя
за оттичане
150
2
25 - 35
Основа за пан- метална основа за
дишпанен
флан на скарата
флан
БЪЛГАРСКИ
Храна
28
Принадлежности
Температура Положение Време (мин)
(°C)
на скарата
Тарталети, 8
броя
тава за печене или съд
за оттичане
170
2
20 - 30
Поширани зеленчуци, 0,4 кг
тава за печене или съд
за оттичане
180
3
35 - 45
Вегетариански
омлет
тиган за пица на скарата
200
3
25 - 30
Зеленчуци,
средиземноморски, 0,7 кг
тава за печене или съд
за оттичане
180
4
25 - 30
Печене с влажност - препоръчителни
аксесоари
по-добре от светлите и отражателни
съдове.
Използвайте тъмни, неотражателни
фолиа и съдове. Те абсорбират топлина
Принадлежности
Големина
Тиган за пица, тъмен,
неотражателен
28 см диаметър
Съд за печене, тъмен,
неотражателен
26 см диаметър
Рамекини, керамични
8 см диаметър, 5 см височина
Метална основа за
флан, тъмна, неотражателна
28 см диаметър
Снимка
БЪЛГАРСКИ
29
Информация за изпитателни
лаборатории
Тестове по IEC 60350-1.
Храна
Функция
Принад- Поло- Темпе- Време (мин)
лежности жение ратура
на ска- (°C)
рата
Забележки
Малък
кейк
Традицион- Тава за
но печене
печене
3
170
20 - 30
Поставете 20
малки сладки в
една тава за печене.
Малък
кейк
Горещ въздух/вентилир.
Тава за
печене
3
150 160
20 - 35
Поставете 20
малки сладки в
една тава за печене.
Малък
кейк
Горещ въздух/вентилир.
Тава за
печене
2и4
150 160
20 - 35
Поставете 20
малки сладки в
една тава за печене.
Ябълков
пай
Традицион- Скара
но печене
2
180
70 - 90
Използвайте 2
кутии (20 см диаметър), които са
изместени диагонално.
Ябълков
пай
Горещ въздух/вентилир.
Скара
2
160
70 - 90
Използвайте 2
кутии (20 см диаметър), които са
изместени диагонално.
Нискока- Традицион- Скара
лоричен но печене
пандишпан
2
170
40 - 50
Използвайте
форма за торта
(диаметър 26 см).
Загрейте фурната предварително за 10 минути.
БЪЛГАРСКИ
Храна
Функция
30
Принад- Поло- Темпе- Време (мин)
лежности жение ратура
на ска- (°C)
рата
Забележки
Нискока- Горещ възлоричен дух/вентипандиш- лир.
пан
Скара
2
160
40 - 50
Използвайте
форма за торта
(диаметър 26 см).
Загрейте фурната предварително за 10 минути.
Нискока- Горещ възлоричен дух/вентипандиш- лир.
пан
Скара
2и4
160
40 - 60
Използвайте
форма за торта
(диаметър 26 см).
Диагонално изместени.
Загрейте фурната предварително за 10 минути.
Масленки
Горещ въздух/вентилир.
Тава за
печене
3
140 150
20 - 40
-
Масленки
Горещ въздух/вентилир.
Тава за
печене
2и4
140 150
25 - 45
-
Масленки
Традицион- Тава за
но печене
печене
3
140 150
25 - 45
-
Тост
4-6
парчета
Грил
4
макс.
2 - 3 минути
Загрейте фурнаот първата
та предварителстрана; 2 - 3
но за 3 минути.
минути от втората страна
Скара
БЪЛГАРСКИ
Храна
Телешки
бургер
6 парчета, 0,6 кг
Функция
Грил
31
Принад- Поло- Темпе- Време (мин)
лежности жение ратура
на ска- (°C)
рата
Скара и 4
тава за
отцеждане
Таблици за готвене
За допълнителни таблици за готвене,
моля, вижте книжката с рецепти, която
можете да намерите на уебсайта
www.ikea.com. За да намерите
макс.
20 - 30
Забележки
Поставете решетъчната скара на
четвъртото ниво
и тавата за отцеждане на третото
ниво на фурната. Обърнете
ястието на половината време за
готвене.
Загрейте фурната предварително за 3 минути.
правилната книжка с рецепти, вижте
номера на продукта на
информационната табелка на рамката
на вътрешността на фурната.
Грижи и почистване
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Бележки относно почистването
Почиствайте лицевата част на уреда с
мека кърпа с гореща вода и препарат за
почистване.
За почистване на метални повърхности
използвайте подходящ почистващ
препарат.
Почиствайте вътрешността на фурната
след всяка употреба. Натрупвания на
мазнини или други остатъци от храна
могат да доведат до пожар. Рискът е поголям за тавата на грила.
Почиствайте принадлежностите на
фурната след всяко ползване и ги
оставяйте да изсъхнат. Използвайте мека
кърпа с топла вода и почистващ
препарат. Не почиствайте
принадлежностите в съдомиялна машина.
Почиствайте упоритите замърсявания със
специален почистващ препарат за
фурни.
Ако са налични незалепващи
принадлежности, не ги почиствайте със
силни препарати, остри предмети или в
съдомиялна машина. Това може да
повреди незалепващото покритие.
32
БЪЛГАРСКИ
Във фурната или по стъклата на
вратичката може да кондензира влага. За
да намалите кондензацията, използвайте
фурната за 10 минути преди
готвене.Почиствайте влагата от
вътрешността след всяка употреба.
Фурни от неръждаема стомана или
алуминий
За почистване на вратичката на фурната
използвайте само влажна кърпа или
мокра гъба. Подсушете с мека кърпа.
Не използвайте стоманена вълна,
киселини или абразивни продукти, тъй
като те могат да повредят повърхността
на фурната. Почиствайте командното
табло на фурната, като следвате същите
предпазни мерки.
Почистване на уплътнението на
вратичката
Редовно проверявайте уплътнението на
вратичката. Уплътнението на вратичката
се намира около рамката на
вътрешността на фурната. Не
използвайте фурната, ако уплътнението
на вратичката е повредено. Свържете се
с оторизиран сервизен център.
За почистване на уплътнението на
вратичката вижте общата информация
за почистване.
Демонтиране на носачите на скарата
За да почистите фурната, свалете
носачите на скарата .
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Внимавайте, когато сваляте
носачите на скарата.
1. Издърпайте предната част на
носачите на скарата от страничната
стена.
2. Издърпайте задната част на носача
на скарата от стената и го извадете.
1
2
Поставете извадените аксесоарите в
обратна последователност.
Задържащите щифтове на
телескопичните водачи трябва
да са обърнати напред.
Почистване на резервоара за водата
ВНИМАНИЕ! Не наливайте
вода в резервоара по време на
почистване.
По време на почистване, част
от водата може да попадне от
входния отвор за парата във
вътрешността на фурната.
Сложете тава за оттичане на
нивото на скарата точно под
входния отвор за парата, за да
предотвратите изливането на
вода отдолу във вътрешността
на фурната.
След известно време може да имате
отлагания от варовик във фурната. За да
избегнете това, почиствайте частите на
БЪЛГАРСКИ
33
фурната, които генерират парата.
Изпразвайте резервоара след всяко
готвене с пара.
Видове вода
• Мека вода с ниско съдържание на
варовик - производителят препоръчва
това, тъй като така ще се намали броят
процедури по почистване.
• Вода от водопреносната мрежа можете да я използвате, ако
водоснабдяването във вашия дом има
пречиствател или омекотител за вода.
• Твърда вода с високо съдържание на
варовик - тя не оказва негативно
въздействие върху работата на
фурната, но увеличава броя на
процедурите за почистване.
ТАБЛИЦА ЗА КОЛИЧЕСТВО КАЛЦИЙ ОТ СЗО (Световната Здравна Организация)
Отлагане на
калций
Твърдост на водата
Класификация Почиствайте
на водата
калция на всеки
(френски гра- (немски градудуси)
си)
0 - 60 mg/l
0-6
0-3
Мека
75 цикъла - 2,5
месеца
60 - 120 mg/l
6 - 12
3-7
Средна твърдост
50 цикъла - 2
месеца
120 - 180 mg/l
12 - 18
8 - 10
Твърда или варовита
40 цикъла - 1,5
месеца
над 180 мг/л
над 18
над 10
Много твърда
30 цикъла - 1
месец
1. Напълнете резервоара с 850 мл вода
и 50 мл лимонова киселина (пет чаени
лъжици). Изключете фурната и
изчакайте приблизително 60 минути.
2. Включете фурната и задайте
функцията: Горещ въздух + Пара
Задайте температура 230 °C.
Изключете я след 25 минути и я
оставете да се охлади за 15 минути.
3. Включете фурната и задайте
функцията: Горещ въздух + Пара.
Нагласете температурата между 130
и 230 °C. Изключете фурната след 10
минути.
Оставете я да се охлади и продължете
премахването на съдържанието на съда.
Вижте "Изпразване на резервоара за
вода".
4. Измийте резервоара на водата и
почистете останалия варовик в
печката с кърпа.
5. Почистете тръбата на канала ръчно с
топла вода и сапун. За да избегнете
повреди, не използвайте киселини,
спрейове или подобни почистващи
препарати.
Изваждане и монтиране на вратичката
Вратичката на фурната има три стъклени
панела. Можете да отстраните
вратичката на фурната и вътрешните
стъклени панели, за да ги почистите.
Прочетете инструкциите „Изваждане и
монтиране на вратичката”, преди да
вадите стъклените панели.
34
БЪЛГАРСКИ
Вратичката на фурната може
да се затвори, ако опитате да
извадите стъклените панели
преди да сте свалили
вратичката на фурната.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не
използвайте фурната без
стъклените панели.
1. Отворете изцяло вратичката и дръжте
двете панти.
5. Хванете рамката в горната част на
вратичката (B) от двете й страни и
натиснете навътре, за да освободите
езичето.
2
B
1
6. Издърпайте рамката на вратичката
напред, за да я извадите.
7. Хванете стъклените панели на
вратичката за горната част и
внимателно ги издърпайте един по
един. Започнете от най-горния панел.
Уверете се, че стъклото се плъзга
напълно по подпорите.
2. Повдигнете и обърнете лостчетата на
двете панти.
3. Затворете вратичката на фурната
наполовина до първото възможно
положение за отваряне. След това
повдигнете, дръпнете напред и
извадете вратичката от гнездото.
4. Поставете вратичката върху мека
кърпа на стабилна повърхност.
8. Почистете стъклените панели с вода и
сапун. Внимателно подсушете
стъклените панели. Не почиствайте
стъклените панели в съдомиялна
машина.
Когато почистването приключи,
монтирайте стъклените панели,
гарнитурата на вратичката и вратичката
на фурната, затворете лостчетата и на
двете панти.
Уверете се, че сте поставили стъклените
панели (A и B) в правилната
последователност. Проверете за символ /
маркировка на страната на стъкления
панел, всеки от стъклените панели
изглежда различно за улеснение на
разглобяването и сглобяването.
БЪЛГАРСКИ
35
Щампованата маркировка трябва да е
обърната към вътрешната страна на
вратичката. Уверете се, че след монтажа,
когато докосвате зоните със щампа по
повърхността на рамката на стъкления
панел, не усещате грапавини.
При правилен монтаж гарнитурата на
вратата щраква.
A
B
Смяна на крушката
Поставете кърпа на дъното на
вътрешността на фурната. Това
предпазва от повреди стъкления капак на
лампичката и вътрешността на фурната.
ВНИМАНИЕ! Опасност от
електрически удар! Прекъснете
предпазителя преди да
заменяте лампичката.
Лампата и стъкленият капак
може да са горещи.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Винаги
дръжте халогенната лампа с
кърпа, за да предотвратите
изгарянето на остатъчната
мазнина върху лампата.
Уверете се, че сте монтирали средния
вътрешен стъклен панел правилно в
гнездата.
A
B
1. Изключете фурната.
2. Отстранете предпазителите от кутията
с предпазители или изключете
прекъсвача.
3. Завъртете стъкления капак на
лампичката обратно на
часовниковата стрелка, за да го
извадите.
4. Почистете стъкления капак.
5. Сменете крушката на фурната с 40
W, 230 V (50 Hz), 350°C
топлоустойчива крушка за фурна (тип
свързване: G9).
6. Монтирайте стъкления капак.
Отстраняване на неизправности
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Как да постъпите, ако...
Проблем
Фурната не нагрява.
Възможна причина
Фурната е изключена.
Отстраняване
Включете фурната.
БЪЛГАРСКИ
Проблем
36
Възможна причина
Отстраняване
Фурната не нагрява.
Часовникът не е настроен.
Настройте часовника.
Фурната не нагрява.
Необходимите настройки
не са зададени.
Уверете се, че настройките
са правилни.
Фурната не нагрява.
Автоматичното изключване Вижте "Автоматично изе включено.
ключване".
Фурната не нагрява.
Функцията "Защита за деца" е включена.
Вижте "Използване на Защита за деца".
Фурната не нагрява.
Вратата не е правилно затворена.
Затворете напълно вратичката.
Фурната не нагрява.
Бушона е изгърмял.
Проверете дали предпазителят е причина за неизправността. Ако предпазителите продължават да падат, се обадете на квалифициран електротехник.
Лампата не функционира.
Лампичката е дефектна.
Сменете крушката.
Във вътрешността на фурната има вода.
Има прекалено много вода Изключете фурната и зав резервоара.
бършете водата с кърпа
или гъба
Готвенето на пара не работи.
В резервоара няма вода.
Напълнете резервоара за
вода.
Готвенето на пара не работи.
Отворът е запушен с варовик.
Проверете входния отвор
за парата. Премахнете варовика.
Отнема повече от три минути да изпразните резервоара или да отстраните
течовете от входния отвор
за парата.
Във фурната има варовикови отлагания.
Почистване на резервоара
за вода. Вж. "Почистване
на резервоара за вода".
Екранът показва F111.
Жакът на сензора за температура в сърцевината не
е правилно монтиран в
гнездото.
Поставете жака на сензора за температура в сърцевината възможно понавътре в гнездото.
БЪЛГАРСКИ
37
Проблем
Възможна причина
Отстраняване
Дисплеят показва код за
грешка, който не е упоменат в тази таблица.
Има електрическа повреда.
• Изключете фурната посредством предпазителя
на жилището или предпазния прекъсвач на таблото и след това го
включете отново
• Ако на дисплея отново
се показва код за грешка, свържете се с оторизиран сервизен център.
Пара и кондензация се отлагат по храната и във вътрешността на фурната.
Във фурната са оставяни
ястия за твърде дълго време.
Не оставяйте ястията във
фурната за повече от 15 20 минути след края на готвенето.
Лампата е изключена.
Функцията Печене с влажност е включена.
Нормално за функцията
Печене с влажност. Вижте
глава „Всекидневна употреба”, „Функции за загряване”.
Данни за обслужване
Ако не можете да намерите решение на
проблема сами, обърнете се към към
упълномощен сервизен център.
данни. Тази табелка се намира върху
предната рамка на вътрешността на
фурната. Не отстранявайте табелката с
данни от вътрешността на фурната.
Данните, необходими за сервизния
център, са посочени на табелката с
Препоръчваме ви да запишете данните тук:
Модел (MOD.)
.........................................
Номер на продукт (PNC)
.........................................
Сериен номер (SN)
.........................................
БЪЛГАРСКИ
38
Технически данни
Технически данни
Размери (вътрешни)
Ширина
Височина
Дълбочина
Зона за тава за печене
1438 см²
Горен нагревател
2300 W
Долен нагревател
1000 W
Грил
2300 W
Пръстен
2400 W
Обща мощност
2990 W
Волтаж
220 - 240 V
Честота
50 - 60 Hz
Брой функции
20
480 мм
361 мм
416 мм
Енергийна ефективност
Продуктова информация и Продуктов информационен лист*
Име на доставчик
IKEA
Идентификация на модела
KULINARISK 704.210.83
Индекс на енергийна ефективност
81.2
Клас на енергийна ефективност
A+
Консумация на енергия със стандартно натоварва- 0.93 kWh/цикъл
не, конвенционален режим
Консумация на енергия със стандартно натоварва- 0.69 kWh/цикъл
не, засилен вентилационен режим
Брой кухини
1
Топлинен източник
Електричество
Обем
72 l
39
БЪЛГАРСКИ
Тип на фурната
Фурна за вграждане
Маса
35.3 kg
*За Европейския съюс съгласно Регламенти (ЕС) 65/2014 и 66/2014.
За Република Беларус съгласно STB 2478 – 2017, Приложение G; STB 2477 – 2017,
Анекси А и B.
За Украйна съгласно 568/32020.
Класът на енергийна ефективност не е приложим за Русия.
EN 60350-1 – Битови електрически уреди за готвене – Част 1: Гами, фурни, парни
фурни и грилове – Методи за измерване на производителността.
Енергоспестяваща
Фурната съдържа функции,
които ви позволяват да
икономисвате енергия при
ежедневното готвене.
Общи съвети
Уверете се, че вратичката на фурната е
затворена добре, когато фурната
работи. Не отваряйте вратичката твърде
често по време на готвене. Поддържайте
уплътнението на вратичката чисто и се
уверете, че е добре фиксирано в своята
позиция.
Използвайте метални съдове, за да
подобрите енергоспестяването
При възможност не загрявайте
предварително фурната, преди да
поставите храната вътре.
Когато готвенето е с времетраене, подълго от 30 минути, намалете
температурата на фурната до
минималната 3-10 минути преди края на
зададеното времетраене, в зависимост
какво е то. Храната продължава да се
готви, благодарение на остатъчната
топлина във фурната.
Използвайте остатъчната топлина, за да
затопляте други храни.
Когато приготвяте няколко ястия
наведнъж, свеждайте интервалите между
готвенето им до минимум.
Готвене с вентилатор
При възможност използвайте функциите
за готвене с вентилатор, за да пестите
електроенергия.
Остатъчна топлина
Ако е активирана програма с избор на
„Времетраене или край" и времето за
готвене е повече от 30 минути,
нагряващите елементи се деактивират
автоматично по-рано при някои функции
на фурната.
Вентилаторът и лампичката продължават
да работят.
Подгряване на храна
Изберете най-ниската възможна
температурна настройка, за да
използвате остатъчната топлина и да
поддържате ястията топли. Индикаторът
за остатъчна топлина или температура се
появява на дисплея.
БЪЛГАРСКИ
Готвене с изключена лампичка
Изключете лампичката по време на
готвене. Включвайте я само, когато имате
нужда от нея.
Печене с влажност
Функция, разработена за пестене на
енергия по време на готвене.
40
Когато използвате тази функция, лампата
автоматично се изключва след 30
секунди. Може да включите лампичката
отново, но това действие ще намали
очакваното енергоспестяване.
Опазване на околната среда
Рециклирайте материалите със символа
изхвърляйте уредите, означени със
. Поставяйте опаковките в съответните
контейнери за рециклирането им.
Помогнете за опазването на околната
среда и човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
електрически и електронни уреди. Не
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
ГАРАНЦИЯ НА IKEA
За какъв срок е валидна гаранцията на
IKEA?
Тази гаранция е валидна в продължение
на 5 годинислед първоначалната дата на
покупка на Вашия уред от IKEA. Като
доказателство за покупката се изисква
първоначалната касова бележка. Ако в
рамките на гаранционния срок бъде
извършена сервизна работа, това не
удължава гаранционния срок за уреда.
Кой извършва сервизното обслужване?
Доставчикът на сервизно обслужване на
IKEA извършва обслужване посредством
свои собствени сервизи или мрежа от
упълномощени сервизни партньори.
Какво покрива тази гаранция?
Гаранцията покрива дефекти на уреда,
които са предизвикани от дефектна
конструкция или дефекти в материалите,
настъпили след датата на покупка от
IKEA. Тази гаранция важи само при
домашна употреба. Изключенията са
посочени под заглавие "Какво не се
покрива от тази гаранция?". В рамките на
гаранционния срок се покриват
разходите за отстраняване на дефекта,
като ремонти, части, труд и пътуване, при
условие че уредът е достъпен за ремонт
без специални разноски и че дефектът е
свързан с неизправна конструкция или
дефект в материалите, покриван от
гаранцията. При тези условия се прилагат
Директивите на ЕС (№ 99/44/ЕО) и
съответната местна нормативна уредба.
Сменените части стават собственост на
IKEA.
Какво ще направи IKEA, за да отстрани
проблема?
Определеният сервизен доставчик на
IKEA ще провери продукта и ще реши по
свое усмотрение дали той се покрива от
БЪЛГАРСКИ
тази гаранция. Ако се установи, че се
покрива, сервизният доставчик на IKEA
или негов упълномощен сервизен
партньор чрез своя собствен сервиз по
свое усмотрение или ще ремонтира
дефектния продукт, или ще го смени със
същия или сравним такъв.
Какво не се покрива от тази гаранция?
• Нормално износване и изхабяване
• Умишлена или предизвикана от
небрежност повреда, повреда,
предизвикана от неспазване на
инструкциите за работа, от
неправилно инсталиране или от
свързване към неподходящо
напрежение, повреда, предизвикана
от химична или електрохимична
реакция, ръжда, корозия или повреда
от вода, включително, но не само
повреда, предизвикана от прекомерно
количество варовик в подаваната
вода, повреда, предизвикана от
ненормални условия на околната
среда.
• Консумативи, включително батерии и
електрически крушки.
• Нефункционални и декоративни части,
от които не зависи нормалното
използване на уреда, включително
драскотини и възможни разлики в
цветовете.
• Случайна повреда, предизвикана от
чужди тела или материи, както и
почистване и отпушване на филтри,
системи за оттичане или чекмеджета за
сапун.
• Повреда на следните части:
стъклокерамика, принадлежности,
кошници за съдове и прибори, тръби
за подаване и оттичане, уплътнения,
електрически крушки и плафони на
крушки, ключове, корпуси и части на
корпуси. С изключение на случаите,
когато такива повреди могат да се
докажат като предизвикани от
дефекти в производството.
41
• Случаи, в които не е установен дефект
при посещението на техник.
• Ремонти, които не са извършени от
посочените от нас сервизни доставчици
и/или упълномощени сервизни
партньори или при които са
използвани неоригинални части.
• Ремонти, предизвикани от инсталация,
която е дефектна или не отговаря на
спецификациите.
• Употреба на уреда в среда, която не е
домашна, т. е. професионална
употреба.
• Повреди от транспортиране. Ако
клиентът сам транспортира продукта
до дома си или друг адрес, IKEA не
носи отговорност за повреди, които
могат да възникнат при
транспортирането. Ако обаче IKEA
доставя продукта до адреса за
доставка на клиента, то повреда на
продукта, която възникне при такава
доставка, се покрива от тази гаранция.
• Цена за извършване на първоначално
инсталиране на уреда на IKEA. Ако
обаче доставчик на услуги на IKEA или
негов оторизиран сервизен партньор
ремонтира или замени уреда при
условията на тази гаранция, то
доставчикът на услуги или неговият
оторизиран сервизен партньор ще
инсталират повторно ремонтирания
уред или заменящия уред, ако това е
необходимо.
Това ограничение не важи за работата
без дефекти, извършена от
квалифициран специалист с използване
на наши оригинални части с цел да се
пригоди уредът към спецификациите за
техническа безопасност на друга страна
от ЕС.
Как се прилага законодателството на
страната
Гаранцията на IKEA ви дава определени
законови права, които отговарят на или
превишават всички местни законови
БЪЛГАРСКИ
изисквания, които може да са различни за
различните страни.
Област на валидност
За уреди, закупени в една страна от ЕС и
пренесени в друга страна от ЕС, сервиз се
осигурява в рамките на гаранционните
условия, нормални за новата страна.
Задължение за извършване на сервиз в
рамките на гаранцията съществува само
ако:
• уредът отговаря на и е инсталиран в
съответствие с техническите
спецификации на страната, в която е
направен гаранционният иск;
• уредът отговаря на и е инсталиран в
съответствие с Инструкциите за
инсталиране и Информацията за
безопасност в Ръководството за
потребителя.
Специализиран сервиз за поддръжка
на уреди на IKEA:
Не се колебайте да се обърнете към
сервиза за поддръжка на IKEA за
следното:
1. иск при условията на тази гаранция;
2. въпроси за разясняване на
инсталирането на уред на IKEA в
специализираните кухненски мебели
на IKEA. Сервизът не може да дава
разяснения, свързани с:
• общото инсталиране на кухни
IKEA;
• свързване към
електроинсталацията (ако уредът е
предоставен без щепсел и кабел),
към водопровод и газова
инсталация, тъй като то трябва да
се извърши от упълномощен
сервизен техник.
3. въпроси за разясняване по
съдържанието на ръководство за
потребителя и спецификации на
уреда на IKEA.
42
За да се осигури предоставянето на найдобрата помощ за вас, прочетете
внимателно Инструкциите за инсталиране
и/или раздела "Ръководство за
потребителя" в тази книжка, преди да се
обърнете към нас.
Как да ни намерите, ако се нуждаете от
нашия сервиз
Проверете на последната страница на
това ръководство за пълния списък на
лица за контакт, определени от IKEA, и
телефонните номера в съответната
страна.
За да ви предоставим по-бързо
обслужване, препоръчваме да
използвате определените
телефонни номера от списъка
накрая на това ръководство.
Използвайте винаги номерата
от списъка в книжката,
предназначена за уреда, за
който се нуждаете от помощ.
Преди да ни се обадите,
уверете се, че разполагате с
номера на артикул на ИКЕА (8цифрен код) и със серийния
номер (8-цифрен код, който се
намира на табелката с
технически данни) на уреда, за
който се нуждаете от нашата
помощ.
БЪЛГАРСКИ
ЗАПАЗЕТЕ КАСОВАТА
БЕЛЕЖКА ОТ ПРОДАЖБАТА!
Това е вашето доказателство за
покупка и е необходимо, за да
бъде гаранцията в сила.
Обърнете внимание, че на
касовата бележка е даден и
номерът на артикул на IKEA (8цифрен код) за всеки от
уредите, които сте закупили.
Необходима ли ви е допълнителна
помощ?
За всички допълнителни въпроси, които
не са свързани със сервизно обслужване,
се обръщайте към центъра за
обслужване в нашия най-близък магазин
на IKEA. Препоръчваме внимателно да
прочетете документацията на уреда,
преди да се обърнете към нас.
43
44
ROMÂNA
Cuprins
Informaţii privind siguranţa
Instrucţiuni de siguranţă
Instalarea
Descrierea produsului
Panoul de comandă
Înainte de prima utilizare
Utilizarea zilnică
Funcţiile ceasului
Programe automate
44
46
49
50
50
52
54
59
60
Utilizarea accesoriilor
Funcţii suplimentare
Informaţii şi sfaturi
Îngrijirea şi curăţarea
Depanare
Date tehnice
Eficienţă energetică
Informaţii privind mediul
GARANŢIA IKEA
61
63
65
70
74
76
76
78
78
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.
Informaţii privind siguranţa
Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu atenţie
instrucţiunile furnizate. Producătorul nu este responsabil dacă
instalarea şi utilizarea incorectă a aparatului provoacă
vătămări şi daune. Păstraţi întotdeauna instrucţiunile împreună
cu aparatul pentru consultare ulterioară.
Siguranţa copiilor şi a persoanelor vulnerabile
•
•
•
•
Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai mare de
8 ani, de persoanele cu capacităţi fizice, senzoriale sau
mentale reduse sau de persoanele fără cunoştinţe sau
experienţă doar sub supraveghere sau după o scurtă
instruire care să le ofere informaţiile necesare despre
utilizarea sigură a aparatului şi să le permită să înţeleagă
pericolele la care se expun.
Copiii cu vârsta între 3 şi 8 ani şi persoanele cu dizabilităţi
profunde şi complexe nu trebuie lăsate să se apropie de
aparat dacă nu sunt supravegheate permanent.
Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani nu trebuie lăsaţi să se
apropie de aparat dacă nu sunt supravegheaţi permanent.
Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
ROMÂNA
•
•
•
•
45
Nu lăsaţi ambalajele la îndemâna copiilor şi aruncaţi-le
conform reglementărilor.
Nu lăsaţi copiii şi animalele să se apropie de aparat atunci
când acesta este în funcţiune sau când se răceşte. Părţile
accesibile pot deveni fierbinţi în timpul funcţionării.
Dacă aparatul are un dispozitiv de siguranţă pentru copii,
acesta trebuie activat.
Copiii nu vor realiza curăţarea sau întreţinerea realizată de
utilizator asupra aparatului fără a fi supravegheaţi.
Aspecte generale privind siguranţa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Doar o persoană calificată trebuie să instaleze acest aparat
şi să înlocuiască cablul.
AVERTISMENT: Aparatul şi părţile accesibile ale acestuia
devin fierbinţi pe durata utilizării. Aveţi grijă să nu atingeţi
elementele de încălzire.
Folosiţi întotdeauna mănuşi de protecţie pentru a scoate sau
a pune în interior accesorii sau vase.
Întrerupeţi alimentarea cu electricitate înainte de a efectua
orice operaţie de întreţinere.
AVERTISMENT: Asiguraţi-vă că aparatul este oprit înainte de
a înlocui becul pentru a evita o posibilă electrocutare.
Nu folosiţi aparatul înainte de a-l instala în structura
încastrată.
Nu folosiţi un aparat de curăţat cu abur pentru a curăţa
aparatul.
Nu folosiţi substanţe abrazive dure sau raclete ascuţite de
metal pentru a curăţa sticla uşii deoarece acestea pot zgâria
suprafaţa, ceea ce poate conduce la spargerea sticlei.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta
trebuie înlocuit de producător, de Centrul de service autorizat
al acestuia sau de persoane cu o calificare similară pentru a
se evita electrocutarea.
ROMÂNA
•
•
46
Pentru a scoate suporturile pentru raft trebuie să trageţi mai
întâi de partea din faţă a suportului, după care să
îndepărtaţi capătul din spate de pereţii laterali. Instalaţi
suporturile pentru raft în ordine inversă.
Utilizaţi doar senzorul alimentar (senzorul) recomandat
pentru acest aparat.
Instrucţiuni de siguranţă
Instalarea
AVERTISMENT! Doar o
persoană calificată trebuie să
instaleze acest aparat.
• Îndepărtaţi toate ambalajele.
• Dacă aparatul este deteriorat, nu îl
instalaţi sau utilizaţi.
• Urmaţi instrucţiunile de instalare
furnizate împreună cu aparatul.
• Aveţi întotdeauna grijă când mutaţi
aparatul deoarece acesta este greu.
Folosiţi întotdeauna mănuşi de protecţie
şi încălţăminte închisă.
• Nu trageţi aparatul de mâner.
• Instalaţi aparatul într-un loc sigur şi
adecvat care satisface cerinţele privind
instalarea.
• Respectaţi distanţele minime faţă de alte
aparate şi corpuri de mobilier.
• Înainte de a monta aparatul, verificaţi
dacă uşa cuptorului se deschide fără
oprelişti.
Înălţimea minimă a
cabinetului (Înălţimea
minimă a cabinetului
sub blatul de lucru)
Lăţimea cabinetului
Adâncimea cabinetului
Înălţimea feţei aparatului
580 (600) mm
560 mm
550 (550) mm
589 mm
Înălţimea spatelui
aparatului
571 mm
Lăţimea feţei aparatului
595 mm
Lăţimea spatelui
aparatului
559 mm
Adâncimea aparatului
569 mm
Adâncimea de încorporare a aparatului
548 mm
Adâncimea cu uşa
deschisă
1022 mm
Dimensiunea minimă
a deschiderii de ventilaţie. Deschiderea
este poziţionată pe
partea din spate jos
560x20 mm
Lungimea cablului de
alimentare electrică.
Cablul este poziţionat în colţul dreapta
al părţii din spate
1500 mm
Şuruburile de montaj
4x25 mm
47
ROMÂNA
Conexiunea electrică
AVERTISMENT! Pericol de
incendiu şi electrocutare.
• Toate conexiunile electrice trebuie
realizate de către un electrician calificat.
• Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare.
• Asiguraţi-vă că parametrii de pe plăcuţa
cu date tehnice sunt compatibili cu
valorile nominale ale sursei de
alimentare.
• Utilizaţi întotdeauna o priză cu protecţie
(împământare) contra electrocutării,
montată corect.
• Nu folosiţi prize multiple şi cabluri
prelungitoare.
• Procedaţi cu atenţie pentru a nu
deteriora ştecherul şi cablul de
alimentare electrică. Dacă este necesară
înlocuirea cablului de alimentare, acesta
trebuie înlocuit numai de către Centrul
de service autorizat.
• Nu lăsaţi cablurile de alimentare
electrică să atingă sau să se afle în
apropierea uşii aparatului sau a nişei de
sub aparat, în special atunci când acesta
funcţionează sau uşa este fierbinte.
• Protecţia la electrocutare a pieselor
aflate sub tensiune şi izolate trebuie
fixată astfel încât să nu permită
scoaterea ei fără folosirea unor unelte.
• Introduceţi ştecherul în priză numai după
încheierea procedurii de instalare.
Asiguraţi accesul la priză după instalare.
• Dacă priza de curent prezintă jocuri, nu
conectaţi ştecherul.
• Nu trageţi de cablul de alimentare
pentru a scoate din priză aparatul.
Trageţi întotdeauna de ştecher.
• Folosiţi doar dispozitive de izolare
adecvate: întrerupătoare pentru
protecţia liniei, siguranţe (siguranţe
înfiletabile scoase din suport), contactori
şi declanşatori la protecţia de
împământare.
• Instalaţia electrică trebuie să fie
prevăzută cu un dispozitiv de izolare,
care să vă permită să deconectaţi
aparatul de la reţea la toţi polii.
Dispozitivul izolator trebuie să aibă o
deschidere între contacte de cel puţin 3
mm.
Utilizare
AVERTISMENT! Pericol de
rănire, arsuri şi electrocutare sau
explozie.
• Acest aparat este destinat exclusiv
pentru uz casnic.
• Nu modificaţi specificaţiile acestui
aparat.
• Nu blocaţi fantele de ventilaţie.
• Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat în
timpul funcţionării.
• Dezactivaţi aparatul după fiecare
întrebuinţare.
• Procedaţi cu atenţie la deschiderea uşii
aparatului atunci când aparatul este în
funcţiune. Este posibilă emisia de aer
fierbinte.
• Nu acţionaţi aparatul având mâinile
umede sau când acesta este în contact
cu apa.
• Nu aplicaţi presiune asupra uşii deschise.
• Nu utilizaţi aparatul ca suprafaţă de
lucru sau ca loc de depozitare.
• Deschideţi uşa aparatului cu atenţie.
Utilizarea unor ingrediente cu conţinut
de alcool poate determina prezenţa
aburilor de alcool în aer.
• Nu lăsaţi scânteile sau flăcările deschise
să intre în contact cu aparatul atunci
când deschideţi uşa.
• Produsele inflamabile sau obiectele
umezite cu produse inflamabile nu
trebuie introduse în aparat, nici puse
adiacent sau deasupra acestuia.
AVERTISMENT! Pericol de
deteriorare a aparatului.
• Pentru a preveni deteriorarea sau
decolorarea emailului:
– nu puneţi vase sau alte obiecte în
aparat direct pe baza acestuia.
48
ROMÂNA
•
•
•
•
•
– nu puneţi folie din aluminiu direct pe
baza cavităţii aparatului.
– nu puneţi apă direct în aparatul
fierbinte.
– nu ţineţi vase umede şi alimente în
interior după încheierea gătirii.
– procedaţi cu atenţie la demontarea
sau instalarea accesoriilor.
Decolorarea emailului sau a oţelului
inoxidabil nu are niciun efect asupra
funcţionării aparatului.
Folosiţi o cratiţă adâncă pentru
prăjiturile siropoase. Sucurile de fructe
lasă pete care pot fi permanente.
Acest aparat poate fi utilizat numai
pentru gătit. Nu trebuie utilizat în alte
scopuri, de exemplu pentru încălzirea
camerei.
Gătiţi întotdeauna cu uşa cuptorului
închisă.
Dacă aparatul este instalat în spatele
unui panou de mobilă (de ex. o uşă),
asiguraţi-vă că uşa nu se închide
niciodată atunci când aparatul
funcţionează. Căldura şi umezeala se
pot acumula în spatele panoului închis
de mobilă ceea ce produce daune
aparatului, unităţii de mobilier sau
podelei. Nu închideţi panoul de mobilă
dacă aparatul nu s-a răcit complet după
utilizare.
Gătirea cu abur
AVERTISMENT! Pericol de arsuri
şi de deteriorare a aparatului.
• Aburul eliberat poate provoca arsuri:
– Nu deschideţi uşa aparatului în
timpul utilizării gătirii cu abur.
– Deschideţi cu grijă uşa aparatului
după utilizarea gătitului cu abur.
Întreţinerea şi curăţarea
AVERTISMENT! Pericol de
rănire, incendiu sau de
deteriorare a aparatului.
• Înainte de a efectua operaţiile de
întreţinere, dezactivaţi aparatul şi
scoateţi ştecherul din priză.
• Verificaţi dacă aparatul s-a răcit. Există
riscul de spargere a panourilor de sticlă.
• Înlocuiţi imediat panourile de sticlă ale
uşii dacă acestea sunt deteriorate.
Contactaţi Centrul de service autorizat.
• Aveţi grijă atunci când îndepărtaţi uşa
aparatului. Uşa este grea!
• Curăţaţi regulat aparatul pentru a
preveni deteriorarea materialului de la
suprafaţă.
• Resturile de grăsimi sau de alimente din
aparat pot duce la apariţia unui
incendiu.
• Dacă folosiţi un spray pentru cuptor,
respectaţi instrucţiunile de siguranţă de
pe ambalaj.
Becul interior
AVERTISMENT! Pericol de
electrocutare.
• Tipul de bec cu incandescenţă sau de
bec cu halogen folosit la acest aparat
poate fi utilizat doar la aparatele
electrocasnice. Nu îl utilizaţi în alte
scopuri.
• Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare electrică înainte de a înlocui
becul.
• Folosiţi exclusiv becuri cu aceleaşi
specificaţii.
Service
• Pentru a repara aparatul contactaţi
Centrul de service autorizat.
• Utilizaţi numai piese de schimb originale.
Gestionarea deşeurilor după încheierea
ciclului de viaţă al aparatului
AVERTISMENT! Pericol de
vătămare sau sufocare.
• Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare electrică.
ROMÂNA
• Tăiaţi cablul de alimentare electrică
chiar de lângă aparat şi aruncaţi-l.
• Scoateţi uşa pentru a preveni închiderea
copiilor sau a animalelor de companie în
aparat.
• Materialele de ambalare:
Materialul folosit la ambalare este
reciclabil. Componentele din plastic sunt
49
marcate cu abrevieri internaţionale
precum PE, PS, etc. Aruncaţi ambalajele
în containerele corespunzătoare din
locurile amenajate special pentru
colectarea deşeurilor.
Instalarea
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Asamblarea
Pentru instalare consultaţi
instrucţiunile de montare.
Conectarea la alimentarea electrică
AVERTISMENT! Instalaţia
electrică trebuie realizată numai
de către o persoană calificată.
Producătorul nu este responsabil
dacă nu respectaţi măsurile de
siguranţă descrise în capitolele
privind Siguranţa.
Acest cuptor este furnizat doar cu un cablu
electric.
Cablul
Tipurile de cabluri adecvate pentru
instalare sau înlocuire:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Pentru secţiunea cablului consultaţi puterea
totală consumată de pe plăcuţa cu date
tehnice. De asemenea, puteţi consulta
tabelul:
Putere totală (W)
Secţiunea cablului
(mm²)
maxim 1380
3 x 0.75
maxim 2300
3x1
maxim 3680
3 x 1.5
Cablul de masă (cablul verde/galben) va fi
cu 2 cm mai lung decât cele de fază şi de
nul (cablurile albastru şi maro).
ROMÂNA
50
Descrierea produsului
Prezentare generală
1
2
4
5
13
12
11
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
3
5
4
3
2
1
6
7
9
8
Panou de comandă
Dispozitiv de programare electronic
Sertar pentru apă
Priză pentru senzor
Grătar
Bec
Ventilator
Suport pentru raft, detaşabil
Ţeavă de evacuare
Supapă de evacuare a apei
Plăcuţă cu date tehnice
Poziţii rafturi
Alimentare cu abur
• Senzor x 1
Pentru a măsura cât de bine sunt făcute
alimentele.
• Ghidaje telescopice x 2 seturi
Pentru rafturi şi tăvi.
Accesorii
• Raft sarma x 2
Pentru veselă, forme pentru prăjituri,
fripturi.
• Tava de gatit x 1
Pentru prăjituri şi fursecuri.
• Cratiţă adâncă x 1
Pentru coacere şi frigere sau ca tavă
pentru grăsime.
Panoul de comandă
Dispozitiv de programare electronic
1
2 3 4
5
6
7 8 9 10 11
ROMÂNA
51
Simbol
Funcţie
PORNIT/OPRIT
1
Comentariu
Pentru a porni şi a opri cuptorul.
Functii de gatire
Apăsaţi o singură dată pentru a intra în Meniul
sau Gatire Asista- Functii de gatire. Apăsaţi din nou pentru a trece la
ta
Gatire Asistata. Pentru a aprinde sau stinge lumi-
2
na, apăsaţi
3
4
5
6
7
8
9
10
11
-
timp de 3 secunde.
Tasta înapoi
Pentru a reveni la meniul anterior din meniu. Pentru a afişa meniul principal, apăsaţi simbolul timp
de 3 secunde.
Selectarea temperaturii
Pentru a seta temperatura sau a afişa temperatura curentă din cuptor. Apăsaţi simbolul timp de 3
secunde pentru pornirea sau oprirea funcţiei: Incalzire rapida.
Favorite
Pentru a salva şi a accesa programele favorite.
Afişaj
Afişează setările curente ale cuptorului.
Tasta sus
Pentru a vă deplasa sus în meniu.
Tasta jos
Pentru a vă deplasa jos în meniu.
Oră şi funcţii suplimentare
Pentru a seta funcţii diferite. Atunci când funcţionează o funcţie de gătire, apăsaţi simbolul pentru
a seta cronometrul sau funcţiile: Functia Blocare,
Favorite, Gatire + Pastrare, Setare + Pornire. De
asemenea, puteţi modifica setările senzorului.
Cronometru
Pentru a seta funcţia: Cronometru.
OK
Pentru confirmarea selecţiei sau setării.
ROMÂNA
52
Afişaj
A
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Funcţie de gătire
Ora
Indicator de încălzire
Temperatură
Indică durata unei funcţii sau ora de
sfârşit a acesteia
Alţi indicatori pentru afişaj:
Simbol
Funcţie
Cronometru
Funcţia este activă.
Ora
Afişajul indică ora curentă.
Durata
Afişajul indică durata necesară pentru
gătire.
Sfarsit la
Afişajul indică când durata de gătire
s-a terminat.
Temperatură
Afişajul indică temperatura.
Indicare Timp
Afişajul indică durata de acţiune a
funcţiei de gătire. Apăsaţi simultan
şi
pentru a reseta durata.
Calculare
Cuptorul calculează durata gătitului.
Indicator de încălzire
Afişajul indică temperatura din cuptor.
Incalzire rapida
Funcţia este activă. Aceasta reduce
timpul de încălzire.
Stab. Auto A Greutatii
Afişajul indică faptul că este activat
sistemul de cântărire automată sau că
puteţi modifica valoarea greutăţii.
Gatire + Pastrare
Funcţia este activă.
Înainte de prima utilizare
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
ROMÂNA
53
Prima curăţare
Scoateţi din cuptor toate accesoriile şi
suporturile pentru raftul mobil.
Consultaţi capitolul „Îngrijirea şi curăţarea”.
Pentru a deschide uşa cuptorului cu
siguranţă pentru copii:
1. Trageţi şi ţineţi ridicat mânerul
siguranţei pentru copii ca în imagine.
Curăţaţi cuptorul şi accesoriile înainte de
prima utilizare.
Puneţi accesoriile şi suporturile pentru raftul
mobil înapoi în poziţia lor iniţială.
Prima conectare
Atunci când conectaţi cuptorul la sursa de
tensiune sau ulterior întreruperii alimentării
electrice, trebuie să setaţi limba, contrastul
afişajului şi luminozitatea afişajului şi ceasul.
1. Apăsaţi
2. Apăsaţi
sau pentru a seta valoarea.
pentru a confirma.
Preîncălzirea
2. Deschideţi uşa.
Închideţi uşa cuptorului fără a trage de
siguranţă.
Pentru a îndepărta siguranţa pentru copii,
deschideţi uşa cuptorului şi scoateţi
siguranţa cu cheia imbus. Cheia imbus se
află în trusa de instalare a cuptorului.
Înainte de prima utilizare, preîncălziţi
cuptorul având la interior doar rafturile de
sârmă şi tăvi de copt.
şi
1. Setaţi funcţia: Incalzire sus/jos
temperatura maximă.
2. Lăsaţi cuptorul să funcţioneze timp de 1
oră.
3. Setaţi funcţia: Aer cald
şi
temperatura maximă.
4. Lăsaţi cuptorul să funcţioneze timp de
15 minute.
Accesoriile pot deveni mai fierbinţi decât de
obicei. Cuptorul poate emite un miros şi fum
în timpul pre-încălzirii. Aerisiţi bine
încăperea.
Folosirea blocării mecanice a accesului
copiilor
Cuptorul are siguranţa pentru copii
instalată. Acesta se află pe partea dreaptă
a cuptorului, sub panoul de comandă.
Strângeţi la loc şurubul în orificiu după ce
scoateţi siguranţa pentru copii.
AVERTISMENT! Procedaţi cu
atenţie pentru a nu zgâria
panoul de comandă.
ROMÂNA
54
Utilizarea zilnică
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Simbol / Element
meniu
Navigarea prin meniuri
1. Porniţi cuptorul.
2. Apăsaţi sau pentru a selecta
opţiunea de meniu.
3. Pentru a trece la submeniu sau a
.
accepta setarea apăsaţi
Puteţi reveni la meniul principal
Gatire Asistata
în orice moment atingând .
Prezentarea generală a meniurilor
Meniul principal
Simbol / Element
meniu
Functii de gatire
Retete
Aplicaţie
Conţine o listă a funcţiilor de gătire.
Conţine o listă a programelor automate.
Reţetele pentru aceste
programe se găsesc în
cartea de reţete.
Aplicaţie
Conţine setările recomandate ale cuptorului pentru o gamă
largă de preparate.
Selectaţi un preparat
şi începeţi procesul de
gătire. Temperatura şi
durata constituie doar
recomandări pentru
obţinerea unui rezultat
mai bun şi acestea pot
fi ajustate. Acestea depind de reţete şi de
calitatea şi cantitatea
ingredientelor utilizate.
Submeniu pentru: Setari de baza
Simbol / Element
meniu
Descriere
Setează ora ceasului.
Setati timpul
Conţine o listă a programelor de gătit favorite, creată de utilizator.
Indicare timp
Dacă este PORNITĂ şi
dezactivaţi aparatul,
afişajul indică ora curentă.
Incalzire rapida
Setari de baza
Folosit pentru a seta
configuraţia aparatului.
Dacă este PORNITĂ,
această funcţie reduce
timpul de încălzire.
Conţine o listă a funcţiilor de gătire suplimentare.
Setare + Pornire
Specialitati
Favorite
Pentru a seta o funcţie
şi activarea acesteia
mai târziu prin apăsarea oricărui simbol de
pe panoul de comandă.
ROMÂNA
Simbol / Element
meniu
55
Descriere
Menţine caldă mâncaGatire + Pastrare rea preparată timp de
30 de minute după
terminarea ciclului de
gătire.
Extindere timp
Contrast la display
Activează şi dezactivează funcţia de extindere timp.
Reglează contrastul
afişajului în grade.
Reglează luminozitaLuminozitate dis- tea afişajului în grade.
play
Setează limba de afiLimba de utiliza- şare.
re
Reglează în grade voVolum la apasa- lumul tonurilor emise la
apăsarea tastelor şi
re pe taste
cel al semnalelor sonore.
Activează şi dezactiTonul de la taste vează tonurile asociate câmpurilor tactile.
Nu puteţi dezactiva tonul câmpului tactil de
Pornire/Oprire.
Alarma/Ton de
eroare
Activează şi dezactivează tonurile de
alarmă.
Doar pentru retailer.
Modul DEMO
Simbol / Element
meniu
Descriere
Service
Indică versiunea software şi configuraţia.
Setari initiale
Resetează toate valorile la setările iniţiale.
Functii de gatire
Funcţie de
gătire
Aer cald
Aplicaţie
Pentru a coace simultan pe
până la trei poziţii ale raftului şi pentru a deshidrata alimentele.
Setaţi temperatura cu 20 40°C mai jos decât pentru Incalzire sus/jos.
Pentru prepararea cu abur.
Utilizaţi această funcţie penAer cald + tru a reduce durata pentru
gătire şi pentru a păstra vitaAbur
minele şi substanţele nutritive
din alimente. Selectaţi funcţia
şi setaţi temperatura între
130 °C şi 230 °C.
Incalzire
sus/jos
Functie
Pizza
Pentru a coace şi a prăji alimentele pe o singură poziţie
a raftului.
Pentru a coace pizza. Pentru
o rumenire intensivă şi o
bază crocantă.
ROMÂNA
Funcţie de
gătire
56
Aplicaţie
Pentru prepararea fripturilor
fragede, suculente.
Gatire la
temp. scazuta
Incalzire
jos
Aer cald
umed
Pentru a coace prăjituri cu
coajă crocantă şi pentru a
conserva alimentele.
Această funcţie este concepută să economisească energia în timpul gătitului. Pentru
instrucţiuni pentru gătit, consultaţi capitolul „Informaţii şi
sfaturi”, Aer cald umed. Uşa
cuptorului trebuie închisă pe
durata gătirii pentru a nu întrerupe funcţia şi pentru a
asigura funcţionarea cuptorului cu cea mai ridicată eficienţă energetică posibilă.
Atunci când folosiţi această
funcţie, temperatura din cavitate poate fi diferită de temperatura setată. Este folosită
căldura reziduală.Nivelul de
căldură ar putea fi redus.
Pentru recomandări generale
privind economia de energie,
consultaţi capitolul „Eficienţa
energetică”, Economisirea
energiei.Această funcţie a
fost folosită pentru satisfacerea cerinţelor clasei de eficienţă energetică conform EN
60350-1. Atunci când folosiţi
această funcţie, becul se stinge automat după 30 de secunde.
Funcţie de
gătire
Aplicaţie
Pentru a găti mâncăruri semipreparate crocante cum ar
Preparate fi cartofi prăjiţi, cartofi wedge
congelate sau rulouri crocante.
Grill
Pentru frigerea la grătar a
alimentelor plate şi pentru
pâine prăjită.
Pentru frigerea la grătar a
alimentelor plate în cantităţi
Grill Rapid mari şi pentru pâine prăjită.
Gatire intensiva
Pentru a frige bucăţi mai mari de carne sau găină cu os
pe o poziţie a raftului. Pentru
gratinare şi rumenire.
Reîncălzirea cu abur a
mâncării împiedică uscarea
Regenera- la suprafaţă. Căldura este
re cu abur distribuită în mod delicat şi
uniform, ceea ce permite recuperarea gustului şi aromei
mâncării ca atunci când a
fost preparată. Această funcţie poate fi folosită pentru a
re-încălzi alimentele direct
pe o farfurie. Puteţi re-încălzi
simultan mai multe farfurii,
folosind diferite poziţii ale
raftului.
Specialitati
Funcţie de gătire
Aplicaţie
Pentru coacerea pâinii.
Coacere paine
57
ROMÂNA
Funcţie de gătire
Aplicaţie
Gratinare
Pentru preparate la
cuptor precum lasagna
sau cartofi gratinaţi.
Pentru gratinare şi rumenire.
Aluaturi
Pentru creşterea aluatului cu drojdie înainte
de coacere. Atunci
când folosiţi această
funcţie, becul se stinge
automat după 30 de
secunde.
Pentru a pre-încălzi
farfuriile înainte de
Incalzire farfuriei servire.
Pastreaza cald
Uscare
Pentru a face conserve
de legume (de exemplu murături).
Pentru a usca fructe,
legume şi ciuperci feliate.
Pentru a păstra mâncarea caldă.
Mentine cald
Decongelare
Pentru a decongela
alimente (legume şi
fructe). Timpul necesar
decongelării depinde
de numărul şi de dimensiunea alimentelor
congelate. Atunci când
folosiţi această funcţie,
becul se stinge automat după 30 de secunde.
Setarea unei funcţii de gătire
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Porniţi cuptorul.
Selectaţi meniul: Functii de gatire.
Apăsaţi
pentru a confirma.
Selectaţi o funcţie de gătire.
Apăsaţi
pentru a confirma.
Reglaţi temperatura.
pentru a confirma.
Apăsaţi
Setarea unei funcţii cu abur
Capacul sertarului pentru apă se află în
panoul de comandă.
AVERTISMENT! Utilizaţi doar
apă rece de la robinet. Nu
utilizaţi apă filtrată
(demineralizată) sau distilată. Nu
utilizaţi alte lichide. Nu puneţi
lichide inflamabile sau care
conţin alcool în sertarul pentru
apă.
1. Apăsaţi capacul pentru a deschide
sertarul pentru apă.
2. Umpleţi sertarul pentru apă cu 900 ml
de apă.
Cantitatea de apă este suficientă pentru
aproximativ 55 - 60 de minute.
3. Împingeţi sertarul pentru apă la loc în
poziţia sa iniţială.
4. Porniţi cuptorul.
5. Setaţi o funcţie de gătire cu abur şi
temperatura.
6. Dacă este necesar, setaţi funcţia:
sau: Sfarsit la
.
Durata
Când instalaţia de producere a
aburului este goală, este emis
semnalul sonor.
Semnalul acustic este emis la sfârşitul
duratei de gătire.
7. Opriţi cuptorul.
8. Goliţi rezervorul de apă după ce s-a
terminat gătirea cu abur. Consultaţi
funcţia de curăţare:Golirea rezervorului.
58
ROMÂNA
ATENŢIE! Cuptorul este
fierbinte. Pericol de arsuri.
Aveţi grijă atunci când goliţi
rezervorul pentru apă.
9. După gătitul la abur, aburul poate să se
condenseze la baza cavităţii. Uscaţi
întotdeauna baza cavităţii atunci când
cuptorul este rece.
Lăsaţi cuptorul să se usuce complet cu uşa
deschisă.
1. Pregătiţi ţeava de evacuare (C), inclusă
în acelaşi pachet cu manualul
utilizatorului. Puneţi conectorul (B) la
unul din capetele ţevii de evacuare.
A
B
C
AVERTISMENT! Aşteptaţi cel
puţin 60 de minute după fiecare
utilizare a gătirii cu abur pentru
a nu lăsa apa fierbinte să iasă
din supapa de evacuare a apei.
Indicatorul Rezervor gol
Afişajul indică: Este nevoie de apă şi este
emis un semnal atunci când rezervorul este
gol şi trebuie reumplut.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi
capitolul „Utilizarea zilnică”, Setarea
funcţiei abur.
Indicatorul Rezervor plin
Atunci când afişajul indică: Rezervorul de
apă este plin, puteţi utiliza gătitul la abur.
Când rezervorul este plin este emis un
semnal.
Dacă turnaţi prea multă apă în
rezervor, o supapă de siguranţă
mută apa în exces în partea de
jos a cuptorului.
Scoateţi apa cu un burete sau o
cârpă.
Golirea rezervorului de apă
ATENŢIE! Lăsaţi cuptorul să se
răcească înainte de a începe
golirea rezervorului de apă.
2. Puneţi celălalt capăt al ţevii de
evacuare (C) într-un recipient. Aşezaţi-l
într-o poziţie mai joasă decât supapa
de evacuare (A).
3. Deschideţi uşa cuptorului şi introduceţi
conectorul (B) în supapa de evacuare
(A).
4. Împingeţi conectorul în mod repetat
până când goliţi rezervorul de apă.
Rezervorul poate să mai
conţină puţină apă atunci
când afişajul indică: Este
nevoie de apă.
Aşteptaţi până când nu mai
curge apă din supapa de
evacuare a apei.
5. Când apa nu mai curge, scoateţi
conectorul din supapă.
Nu folosiţi apa evacuată pentru
a umple din nou rezervorul de
apă.
Indicator de încălzire
La pornirea unei funcţii de gătire, pe afişaj
apare bara indicatoare. Aceasta indică
creşterea temperaturii. Atunci când
temperatura este atinsă, soneria sună de 3
ori şi bara clipeşte, după care dispare.
59
ROMÂNA
Incalzire rapida
Această funcţie reduce timpul de încălzire.
Nu introduceţi alimente în cuptor
în timpul utilizării funcţiei
Încălzire rapidă.
Pentru pornirea funcţiei, ţineţi apăsat
timp de 3 secunde. Indicatorul de încălzire
alternează.
Această funcţie nu este disponibilă pentru
anumite funcţii ale cuptorului.
Căldura reziduală
Atunci când opriţi cuptorul, afişajul prezintă
căldura reziduală. Aceasta poate fi utilizată
pentru menţinerea alimentelor calde.
Funcţiile ceasului
Tabelul cu funcţiile ceasului
Funcţia ceasului
Cronometru
Aplicaţie
Pentru a seta o
numărătoare inversă
(max. 2 ore 30 de minute). Această funcţie nu
are nici o influenţă asupra funcţionării cuptorului.
Pentru pornirea funcţiei
utilizaţi
sau
pentru a seta mi-
nutele şi
nire.
Durata
Sfarsit la
. Apăsaţi
pentru por-
Pentru a seta durata
funcţionării cuptorului
(max. 23 h 59 min).
Pentru a seta perioada
de decuplare a unei
funcţii de gătire (max.
23 h şi 59 min).
Dacă setaţi timpul aferent unei funcţii a
ceasului, numărătoarea inversă începe
după 5 secunde.
Dacă utilizaţi funcţiile ceasului:
Durata, Sfarsit la, cuptorul
opreşte elementele de încălzire
la scurgerea a 90% din timpul
setat. Cuptorul utilizează căldura
reziduală pentru a continua
procesul de gătire până la
terminarea timpului (3 - 20
minute).
Setarea funcţiilor ceasului
Înainte de a utiliza funcţiile:
Durata, Sfarsit la, trebuie ca mai
întâi să setaţi o funcţie de gătire
şi temperatura. Cuptorul se
opreşte automat.
Puteţi utiliza funcţiile: Durata şi
Sfarsit la în acelaşi timp dacă
doriţi să porniţi şi să opriţi
automat cuptorul ulterior.
Funcţiile: Durata şi Sfarsit la nu
funcţionează atunci când utilizaţi
senzorul.
1. Setaţi o funcţie de gătire.
2. Apăsaţi
în mod repetat, până când
afişajul indică funcţia necesară a
ceasului şi simbolul aferent.
3. Apăsaţi sau pentru a seta ora
dorită.
ROMÂNA
4. Apăsaţi
pentru a confirma.
La încheierea duratei este emis un semnal
sonor. Cuptorul se stinge. Afişajul indică un
mesaj.
5. Pentru a opri semnalul, apăsaţi orice
simbol.
Gatire + Pastrare
Condiţii pentru funcţie:
• Temperatura setată trebuie să fie peste
80°C.
• Funcţia: Durata este setată.
Funcţia: Gatire + Pastrare păstrează
alimentele preparate calde la 80°C timp de
30 de minute. Aceasta este pornită după
încheierea procedurii de coacere sau
prăjire.
Puteţi porni sau opri funcţia din meniul:
Setari de baza.
1.
2.
3.
4.
Porniţi cuptorul.
Selectaţi funcţia de gătire.
Setaţi temperatura peste 80°C.
în mod repetat până când
Apăsaţi
afişajul indică: Gatire + Pastrare.
60
5. Apăsaţi
pentru a confirma.
La terminarea funcţiei este emis un semnal
sonor.
Extindere timp
Funcţia: Extindere timp asigură continuarea
funcţiei de gătire după terminarea Durata.
Aplicabilă la toate funcţiile de
gătire cu Durata sau Stab. Auto
A Greutatii.
Nu este aplicabilă în cazul
funcţiilor de gătire care
utilizează senzorul.
1. La încheierea duratei de gătire este
emis un semnal sonor. Apăsaţi orice
simbol.
Pe afişaj apare mesajul.
2. Apăsaţi
pentru pornire sau pentru
anulare.
3. Setaţi durata funcţiei.
.
4. Apăsaţi
Programe automate
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Reţete online
Pe site-ul www.ikea.com puteţi
găsi reţetele pentru programele
automate corespunzătoare
acestui cuptor. Pentru a găsi
cartea de reţete
corespunzătoare, consultaţi
numărul de articol de pe plăcuţa
cu datele tehnice aflată pe
cadrul frontal al cavităţii
aparatului.
Retete
Acest cuptor dispune de un set de reţete pe
care le puteţi utiliza. Acestea sunt fixe şi nu
pot fi modificate.
1. Porniţi cuptorul.
2. Selectaţi meniul: Retete. Apăsaţi
pentru confirmare.
3. Selectaţi categoria şi mâncarea.
Apăsaţi
pentru a confirma.
pentru a
4. Selectaţi o reţetă. Apăsaţi
confirma.
61
ROMÂNA
Utilizarea accesoriilor
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Introducerea accesoriilor
Raftul de sârmă:
Împingeţi raftul între şinele de ghidaj ale
suportului raftului şi asiguraţi-vă că
picioruşele sunt îndreptate în jos.
Mica proeminenţă de sus creşte
siguranţa. Proeminenţele sunt, de
asemenea, dispozitive antirăsturnare. Muchia ridicată din
jurul raftului împiedică
alunecarea vaselor de pe raft.
Senzor
Tavă de gătit/ Cratiţă adâncă:
Împingeţi tava de gătit /cratiţa adâncă
între şinele de ghidaj ale suportului raftului.
Trebuie setate două temperaturi:
temperatura cuptorului şi temperatura
zonei de mijloc.
Senzorul măsoară temperatura zonei de
mijloc a cărnii. Atunci când carnea ajunge
la temperatura setată, cuptorul se stinge.
ATENŢIE! Utilizaţi doar senzorul
furnizat sau piese de schimb
originale.
În timpul procesului de gătire,
senzorul trebuie să rămână
introdus în carne şi în locaşul
aferent.
Raft de sârmă şi tavă de gătit / cratiţa
adâncăîmpreună:
Împingeţi tava de gătit /cratiţa adâncă
între barele de ghidaj ale suportului raftului
şi raftul de sârmă deasupra barelor de
ghidaj.
1. Introduceţi vârful senzorului în mijlocul
cărnii.
2. Introduceţi fişa senzorului în priza de pe
tavanul cavităţii.
ROMÂNA
62
Utilizarea ghidajelor telescopice
Păstraţi instrucţiunile de instalare
de la ghidajele telescopice
pentru utilizarea lor ulterioară.
Cu ajutorul ghidajelor telescopice puteţi
monta sau scoate rafturile de sârmă şi
tăvile cu uşurinţă.
3. Porniţi cuptorul.
Pe afişaj va apărea simbolul pentru senzor.
4. Apăsaţi sau în mai puţin de 5
secunde pentru a seta temperatura
zonei de mijloc.
5. Setaţi funcţia de gătire şi, dacă este
necesar, temperatura cuptorului.
Cuptorul calculează un timp aproximativ
pentru finalizare. Timpul de finalizare diferă
în funcţie de cantităţile de aliment, de
temperatura setată pentru cuptor (minim
120°C) şi de modurile de operare. Cuptorul
calculează timpul de finalizare în
aproximativ 30 de minute.
6. Pentru a seta temperatura zonei de
mijloc, apăsaţi .
Când carnea atinge temperatura zonei de
mijloc setată, este emis un semnal sonor.
Cuptorul se opreşte automat.
7. Pentru a opri semnalul, apăsaţi orice
simbol.
8. Scoateţi fişa senzorului din priză şi
carnea din cuptor.
9. Apăsaţi
pentru a opri cuptorul.
AVERTISMENT! Senzorul este
fierbinte. Pericol de arsuri.
Procedaţi cu atenţie la
extragerea vârfului şi a fişei
senzorului.
ATENŢIE! Nu curăţaţi ghidajele
telescopice în maşina de spălat
vase. Nu lubrifiaţi ghidajele
telescopice.
1
2
°C
Trageţi complet în
afară ghidajele
telescopice din
stânga şi dreapta.
°C
Puneţi grătarul pe
ghidajele
telescopice, apoi
împingeţi-l cu
atenţie în interiorul
cuptorului.
Înainte de a închide uşa cuptorului, verificaţi
dacă aţi împins ghidajele telescopice
complet în cuptor.
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolul „Descrierea produsului”.
63
ROMÂNA
Funcţii suplimentare
Favorite
Puteţi salva setările preferate, precum
durata, temperatura sau funcţia de gătire.
Acestea sunt disponibile în meniul: Favorite.
Puteţi salva 20 de programe.
Salvarea unui program
1. Porniţi cuptorul.
2. Setaţi o funcţie de gătire sau un
program automat.
3. Apăsaţi
în mod repetat până când
afişajul indică: SALVEAZA.
4. Apăsaţi
pentru a confirma.
Afişajul indică prima poziţie liberă în
memorie.
pentru a confirma.
5. Apăsaţi
6. Introduceţi numele programului.
Prima literă se aprinde intermitent.
7. Apăsaţi sau pentru a schimba litera.
8. Apăsaţi
.
Litera următoare se aprinde intermitent.
9. Repetaţi pasul 7 dacă este necesar.
pentru a salva.
10. Apăsaţi lung
Puteţi scrie peste o poziţie în memorie.
Atunci când afişajul indică prima poziţie
liberă a memoriei, apăsaţi
apăsaţi
existent.
sau
şi
pentru a suprascrie un program
Puteţi modifica denumirea unui program din
meniul: Numele programului.
Puteţi apăsa
pentru a accesa direct
meniul: Favorite.
Utilizarea Blocare acces copii
Atunci când este activată Blocare acces
copii, cuptorul nu poate fi pornit accidental.
1. Apăsaţi
pentru a porni afişajul.
şi
simultan până când
2. Apăsaţi
afişajul indică un mesaj şi un simbol
cheie.
Pentru a opri funcţia Blocare acces copii,
repetaţi pasul 2.
Functia Blocare
Această funcţie previne schimbarea
accidentală a funcţiei de gătire. O puteţi
porni doar atunci când cuptorul
funcţionează.
1. Porniţi cuptorul.
2. Selectaţi o funcţie de gătire sau o
setare.
în mod repetat până când
3. Apăsaţi
afişajul indică: Functia Blocare.
4. Apăsaţi
pentru a confirma.
Pentru a opri funcţia, apăsaţi
indică un mesaj. Apăsaţi
şi după aceea
. Afişajul
în mod repetat
pentru confirmare.
Atunci când opriţi cuptorul, se
opreşte, de asemenea, şi funcţia.
Activarea programului
Setare + Pornire
1.
2.
3.
4.
Funcţia vă permite setarea unei funcţii de
gătire (sau a unui program) şi utilizarea
ulterioară a acesteia cu o singură apăsare
a oricărui simbol.
Porniţi cuptorul.
Selectaţi meniul: Favorite.
Apăsaţi
pentru a confirma.
Alegeţi numele pentru programul
favorit.
pentru a confirma.
5. Apăsaţi
1. Porniţi cuptorul.
2. Setaţi o funcţie de gătire.
64
ROMÂNA
3. Apăsaţi
în mod repetat până când
afişajul indică: Durata.
4. Setaţi durata.
5. Apăsaţi
în mod repetat până când
afişajul indică: Setare + Pornire.
pentru a confirma.
6. Apăsaţi
Apăsaţi orice simbol (cu excepţia ) pentru
a porni funcţia: Setare + Pornire. Funcţia de
gătire setată este activată.
La încheierea funcţiei de gătire este emis un
semnal sonor.
• Functia Blocare este activată
atunci când funcţia de gătire
funcţionează.
• Meniul: Setari de baza vă
permite: Setare + Pornire să
porniţi şi să opriţi funcţia.
Oprirea automată
Din motive de siguranţă, cuptorul se opreşte
automat după o perioadă dacă o funcţie
de gătire este activă şi nu modificaţi nicio
setare.
(°C)
(h)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - maxim
3
Oprirea automată nu funcţionează cu
aceste funcţii: Iluminare cuptor,
Senzor,Durata, Sfarsit la.
Luminozitatea afişajului
Există două moduri pentru luminozitatea
afişajului:
• Luminozitate de noapte - când cuptorul
este oprit. Luminozitatea afişajului este
mai scăzută între 10 PM şi 6 AM.
• Luminozitate de zi:
– atunci când cuptorul este pornit.
– dacă atingeţi un simbol în timpul
perioadei de iluminare de noapte
(cu excepţia celui pentru PORNIRE /
OPRIRE), afişajul revine la modul de
luminozitate de zi pentru
următoarele 10 secunde.
Suflanta cu aer rece
Atunci când cuptorul funcţionează, suflanta
cu aer rece porneşte automat pentru a
menţine reci suprafeţele cuptorului. Dacă
opriţi cuptorul, suflanta cu aer rece poate
continua să funcţioneze până când
aparatul se răceşte.
Termostatul de siguranţă
Funcţionarea incorectă a cuptorului sau
componentele defecte pot să cauzeze
supraîncălzirea periculoasă. Pentru a
preveni acest lucru, cuptorul are un
termostat de siguranţă care întrerupe
alimentarea cu curent. În momentul în care
temperatura scade, cuptorul porneşte din
nou în mod automat.
ROMÂNA
65
Informaţii şi sfaturi
Recomandări pentru gătit
La fiecare pre-încălzire, scoateţi de la
interior rafturile de sârmă şi tăvile pentru a
avea cea mai rapidă pre-încălzire.
Cuptorul are cinci poziţii pentru raft.
Număraţi poziţiile rafturilor începând din
partea de jos a cavităţii.
Cuptorul are un sistem special care produce
o circulaţie naturală a aerului şi o reciclare
constantă a aburului. Cu acest sistem puteţi
găti într-un mediu cu aburi şi puteţi păstra
preparatele moi în interior şi crocante la
exterior. Reduce la minimum durata de
gătire şi consumul de energie.
Umezeala poate produce condens în cuptor
sau pe panourile de sticlă ale uşii în timpul
gătirii. Utilizatorul trebuie să se îndepărteze
întotdeauna de cuptor atunci când
deschide uşa cuptorului.
Dacă utilizaţi două tăvi de gătit în acelaşi
timp, lăsaţi un nivel liber între ele.
Gătirea cărnii şi a peştelui
Utilizaţi o cratiţă adâncă pentru alimentele
foarte grase pentru a evita pătarea
permanentă a cuptorului.
Lăsaţi carnea aproximativ 15 minute
înainte de a o tăia, astfel încât sucul să nu
se prelingă afară.
Pentru a împiedica formarea de prea mult
fum în cuptor pe durata frigerii, se
recomandă adăugarea de puţină apă în
cratiţa adâncă. Pentru a preveni
condensarea fumului, adăugaţi apă de
fiecare dată după ce se evaporă.
Aer cald umed
Pentru cele mai bune rezultate,
respectaţi sugestiile din tabelul
de mai jos.
După ce cuptorul se răceşte, curăţaţi
cavitatea cu o lavetă moale.
Coacerea prăjiturilor
Nu deschideţi uşa cuptorului înainte ca 3/4
din durata de coacere să fi trecut.
Aliment
Rulouri dulci, 12
bucăţi
Accesorii
Temperatura
(°C)
Nivel raft
Durată (min)
tavă de gătit sau tavă de 180
colectare
2
20 - 30
Rulouri, 9 bucăţi tavă de gătit sau tavă de 180
colectare
2
30 - 40
Pizza, congelata, 0,35 kg
raft sarma
220
2
10 - 15
Ruladă
tavă de gătit sau tavă de 170
colectare
2
25 - 35
ROMÂNA
Aliment
66
Accesorii
Temperatura
(°C)
Nivel raft
Durată (min)
Negresă
tavă de gătit sau tavă de 175
colectare
3
25 - 30
Sufle, 6 bucăţi
vas ceramic ramekin pe
raft de sârmă
200
3
25 - 30
Blat de pandişpan
formă pentru aluat fraged pe raft de sârmă
180
2
15 - 25
170
2
40 - 50
tavă de gătit sau tavă de 180
colectare
3
20 - 25
Peşte întreg, 0,2 tavă de gătit sau tavă de 180
kg
colectare
3
25 - 35
File de peşte,
0,3 kg
tavă de pizza pe raft de
sârmă
180
3
25 - 30
Carne fiartă,
0,25 kg
tavă de gătit sau tavă de 200
colectare
3
35 - 45
Shashlik, 0,5 kg
tavă de gătit sau tavă de 200
colectare
3
25 - 30
Fursecuri, 16
bucăţi
tavă de gătit sau tavă de 180
colectare
2
20 - 30
Pricomigdale,
20 de bucăţi
tavă de gătit sau tavă de 180
colectare
2
25 - 35
Brioşe, 12
bucăţi
tavă de gătit sau tavă de 170
colectare
2
30 - 40
Patiserie sărată, tavă de gătit sau tavă de 180
16 bucăţi
colectare
2
25 - 30
Biscuiţi cu aluat
fraged, 20 de
bucăţi
tavă de gătit sau tavă de 150
colectare
2
25 - 35
Tarte, 8 bucăţi
tavă de gătit sau tavă de 170
colectare
2
20 - 30
Sandviş Victoria vas de copt pe raft de
sârmă
Peşte fiert, 0,3
kg
ROMÂNA
67
Aliment
Accesorii
Temperatura
(°C)
Nivel raft
Durată (min)
Legume opărite, tavă de gătit sau tavă de 180
0,4 kg
colectare
3
35 - 45
Omletă vegeta- tavă de pizza pe raft de
riană
sârmă
200
3
25 - 30
tavă de gătit sau tavă de 180
colectare
4
25 - 30
Legume, mediteraneene 0,7
kg
Aer cald umed - accesorii recomandate
Folosiţi forme şi recipiente în culori închise,
fără reflexie. Acestea absorb mai bine
Accesorii
căldura decât vasele deschise la culoare şi
cu reflexie.
Dimensiune
Tavă de pizza, închisă la
culoare, fără reflexie
Diametru de 28 cm
Vas de copt, închis la culoare, fără reflexie
Diametru de 26 cm
Vas ramekin, ceramică
Diametru de 8 cm, înălţime de 5 cm
Formă pentru aluat fraged, închisă la culoare,
fără reflexie
Diametru de 28 cm
Informaţii pentru institutele de testare
Teste conform cu IEC 60350-1.
Imagine
ROMÂNA
Aliment
68
Funcţie
Accesorii
Nivel Tempe- Durată (min)
raft
ratura
(°C)
Comentarii
Prăjituri
mici
Incalzire
sus/jos
Tavă
pentru
prăjituri
3
170
20 - 30
Puneţi 20 de
prăjituri mici pe o
tavă de gătit.
Prăjituri
mici
Aer cald
Tavă
pentru
prăjituri
3
150 160
20 - 35
Puneţi 20 de
prăjituri mici pe o
tavă de gătit.
Prăjituri
mici
Aer cald
Tavă
pentru
prăjituri
2 şi 4
150 160
20 - 35
Puneţi 20 de
prăjituri mici pe o
tavă de gătit.
Plăcintă
cu mere
Incalzire
sus/jos
Raft de
sârmă
2
180
70 - 90
Folosiţi 2 forme
(diametrul de 20
cm), aşezate pe
diagonală.
Plăcintă
cu mere
Aer cald
Raft de
sârmă
2
160
70 - 90
Folosiţi 2 forme
(diametrul de 20
cm), aşezate pe
diagonală.
Pandişpan fără
grăsime
Incalzire
sus/jos
Raft de
sârmă
2
170
40 - 50
Folosiţi o formă
de prăjitură (diametrul de 26 cm).
Preîncălziţi cuptorul timp de 10 minute.
Pandişpan fără
grăsime
Aer cald
Raft de
sârmă
2
160
40 - 50
Folosiţi o formă
de prăjitură (diametrul de 26 cm).
Preîncălziţi cuptorul timp de 10 minute.
ROMÂNA
Aliment
69
Funcţie
Accesorii
Nivel Tempe- Durată (min)
raft
ratura
(°C)
Comentarii
Pandişpan fără
grăsime
Aer cald
Raft de
sârmă
2 şi 4
160
40 - 60
Folosiţi o formă
de prăjitură (diametrul de 26 cm).
Aşezată pe diagonală.
Preîncălziţi cuptorul timp de 10 minute.
Biscuit
sfărâmicios
Aer cald
Tavă
pentru
prăjituri
3
140 150
20 - 40
-
Biscuit
sfărâmicios
Aer cald
Tavă
pentru
prăjituri
2 şi 4
140 150
25 - 45
-
Biscuit
sfărâmicios
Incalzire
sus/jos
Tavă
pentru
prăjituri
3
140 150
25 - 45
-
Pâine
prăjită
4-6
bucăţi
Grill
Raft de
sârmă
4
max.
2 - 3 minute
Preîncălziţi cuptope o parte; 2 - rul timp de 3 mi3 minute pe
nute.
cealaltă parte
Burger
de vită
6 bucăţi,
0,6 kg
Grill
Raft de
sârmă şi
tavă de
colectare
4
max.
20 - 30
Tabele de gătit
Pentru tabelele de gătit suplimentare,
consultaţi Cartea de reţete pe care o găsiţi
Puneţi raftul de
sârmă pe al patrulea nivel şi tava
de colectare pe al
treilea nivel al
cuptorului. Întoarceţi alimentele la
jumătatea duratei
de gătire.
Preîncălziţi cuptorul timp de 3 minute.
pe site-ul web www.ikea.com. Pentru a găsi
Cartea de reţete corespunzătoare,
consultaţi numărul articolului de pe plăcuţa
70
ROMÂNA
cu datele tehnice aflată pe cadrul frontal al
cavităţii aparatului.
Îngrijirea şi curăţarea
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Note cu privire la curăţare
Curăţaţi partea din faţă a cuptorului cu o
lavetă moale, apă caldă şi agent de
curăţare slab.
Utilizaţi un agent de curăţare dedicat
pentru curăţarea suprafeţelor metalice.
Curăţaţi interiorul cuptorului după fiecare
utilizare. Acumularea de grăsimi sau de
orice alte resturi alimentare poate provoca
un incendiu. Riscul este mai mare pentru
tava pentru grătar.
Curăţaţi toate accesoriile după fiecare
utilizare şi uscaţi-le. Folosiţi o lavetă moale
cu apă caldă şi un agent de curăţare. Nu
curăţaţi accesoriile în maşina de spălat
vase.
Curăţaţi murdăria rezistentă cu produs
special de curăţat cuptorul.
Dacă aveţi accesorii anti-aderente, nu le
curăţaţi utilizând agenţi agresivi, obiecte cu
margini ascuţite sau în maşina de spălat
vase. Stratul anti-aderent poate fi
deteriorat.
Umezeala poate produce condens în cuptor
sau pe panourile de sticlă ale uşii. Pentru a
reduce condensul, porniţi cuptorul cu 10
minute înainte de a găti.Curăţaţi umezeala
din cavitate după fiecare utilizare.
Pentru cuptoarele din inox sau aluminiu
Curăţaţi uşa cuptorului numai cu o lavetă
sau burete umed. Uscaţi-o cu o lavetă
moale.
A nu se folosi bureţi din sârmă, acizi sau
produse abrazive, deoarece pot deteriora
suprafaţa cuptorului. Curăţaţi panoul de
comandă al cuptorului cu aceeaşi
precauţie.
Curăţarea garniturii uşii
Verificaţi la intervale regulate garnitura uşii.
Garnitura uşii se află în jurul cadrului
cavităţii cuptorului. Nu utilizaţi cuptorul
dacă garnitura uşii este deteriorată.
Contactaţi un Centru de service autorizat.
Pentru a curăţa garnitura uşii consultaţi
informaţiile generale despre curăţenie.
Scoaterea suporturilor raftului
Pentru a curăţa cuptorul, scoateţi suporturile
pentru raft.
ATENŢIE! Aveţi grijă când
scoateţi suporturile pentru raft.
1. Trageţi partea din faţă a suportului
pentru rafturi şi îndepărtaţi-o de
peretele lateral.
2. Trageţi partea din spate a suportului
pentru raft şi îndepărtaţi-o de peretele
lateral şi scoateţi-o în afară.
ROMÂNA
1
71
După o anumită perioadă de timp puteţi
avea depuneri de calcar în interiorul
cuptorului. Pentru a preveni acest lucru,
curăţaţi componentele cuptorului care
generează abur. Goliţi rezervorul după
fiecare gătire cu abur.
2
Tipuri de apă
Instalaţi accesoriile scoase în ordine
inversă.
Pinii de reţinere de pe ghidajele
rafturilor telescopice trebuie să
fie orientaţi către înainte.
Curăţarea rezervorului de apă
AVERTISMENT! Nu puneţi apă în
rezervorul de apă pe durata
procedurii de curăţare.
• Apă puţin dură cu conţinut redus de
oxid de calciu - producătorul
recomandă acest tip deoarece reduce
numărul procedurilor de curăţare.
• Apă de la robinet - o puteţi folosi dacă
alimentarea cu apă a locuinţei este
prevăzută cu purificator sau dedurizator
al apei.
• Apă dură cu conţinut mare de oxid de
calciu - nu are niciun efect asupra
performanţei cuptorului, dar măreşte
numărul procedurilor de curăţare.
Pe durata procedurii de curăţare
poate să curgă apă din supapa
de alimentare cu abur în
interiorul cuptorului. Puneţi o
tavă de colectare pe nivelul
raftului aflat direct sub
alimentarea cu abur pentru a
împiedica apa să ajungă la baza
interiorului cuptorului.
TABELUL CU CANTITĂŢILE DE CALCIU RECOMANDATE DE O.M.S. (Organizaţia Mondială
a Sănătăţii)
Depunere de calDuritate apă
Clasificarea apei Efectuaţi decalciciu
fierea la fiecare
(Grade franceze) (Grade germane)
0 - 60 mg/l
0-6
0-3
Potabilă sau pu- 75 de cicluri ţin dură
2,5 luni
60 - 120 mg/l
6 - 12
3-7
Duritate medie
50 de cicluri - 2
luni
120 - 180 mg/l
12 - 18
8 - 10
Dură sau calcaroasă
40 de cicluri 1,5 luni
72
ROMÂNA
Depunere de calDuritate apă
Clasificarea apei Efectuaţi decalciciu
fierea la fiecare
(Grade franceze) (Grade germane)
peste 180 mg/l
peste 18
peste 10
1. Umpleţi recipientul pentru apă cu 850
ml de apă şi 50 ml de acid citric (cinci
linguriţe). Opriţi cuptorul şi aşteptaţi
aproximativ 60 de minute.
2. Porniţi cuptorul şi setaţi funcţia: Aer cald
+ Abur. Setaţi temperatura la 230°C.
Opriţi cuptorul după 25 de minute şi
lăsaţi-l să se răcească timp de 15
minute.
3. Porniţi cuptorul şi setaţi funcţia: Aer cald
+ Abur. Setaţi temperatura în 130°C şi
230°C. Opriţi-l după 10 minute.
Lăsaţi-l să se răcească şi continuaţi cu
îndepărtarea conţinutului rezervorului.
Consultaţi „Golirea rezervorului de apă”.
4. Clătiţi rezervorul de apă şi curăţaţi
rămăşiţele depunerilor de calcar din
cuptor cu o lavetă.
5. Curăţaţi manual ţeava de evacuare cu
apă caldă şi săpun. Nu utilizaţi acizi,
pulverizatoare sau agenţi similari de
curăţare pentru a evita deteriorarea.
Scoaterea şi montarea uşii
Uşa cuptorului este prevăzută cu trei
panouri de sticlă. Puteţi să scoateţi uşa
cuptorului şi panourile de sticlă de la
interior pentru a le curăţa. Citiţi toate
instrucţiunile de la „Scoaterea şi instalarea
uşii” înainte de a scoate panourile de sticlă.
Uşa cuptorului se poate închide
dacă încercaţi să scoateţi
panourile de sticlă înainte de a
scoate uşa cuptorului.
ATENŢIE! Nu utilizaţi cuptorul
fără panourile de sticlă.
Foarte dură
30 de cicluri - 1
lună
1. Deschideţi complet uşa şi ţineţi ambele
balamale.
2. Ridicaţi şi rotiţi mânerele ambelor
balamale.
3. Închideţi pe jumătate uşa cuptorului
până la prima poziţie de deschidere.
După aceea, ridicaţi şi împingeţi şi
scoateţi uşa din locaş.
4. Puneţi uşa pe o lavetă moale, pe o
suprafaţă stabilă.
5. Apucaţi garnitura profilată a uşii (B) de
pe partea superioară a uşii, de ambele
părţi şi apăsaţi-o către interior pentru a
elibera cârligul.
ROMÂNA
73
Dacă este instalată corect, garnitura uşii
face clic.
2
A
B
B
1
6. Trageţi în afară de garnitura profilată a
uşii pentru a o scoate.
7. Ţineţi panourile de sticlă ale uşii de
partea superioară şi scoateţi-le cu
atenţie unul câte unul. Începeţi cu
panoul de sus. Asiguraţi-vă că sticla iese
complet din suporturi.
Asiguraţi-vă că aţi montat corect în locaşul
său panoul de sticlă din mijloc.
8. Curăţaţi panourile de sticlă cu apă
caldă şi săpun Uscaţi cu grijă panourile
de sticlă. Nu curăţaţi panourile de sticlă
în maşina de spălat vase.
După terminarea curăţării, instalaţi
panourile de sticlă, garnitura uşii şi uşa
cuptorului, închideţi mânerele de la ambele
balamale
Verificaţi dacă aţi pus la loc panourile de
sticlă (A şi B) în ordinea corectă. Verificaţi
simbolul / modelul de pe lateralul panoului
de sticlă. Fiecare panou de sticlă arată
diferit pentru a uşura dezasamblarea şi
asamblarea.
Zona serigrafiată trebuie îndreptată cu faţa
spre partea interioară a uşii. După
instalare, asiguraţi-vă că suprafaţa cadrului
panoului de sticlă din zonele serigrafiate nu
prezintă asperităţi la atingere.
A
B
Înlocuirea becului
Aşezaţi o lavetă pe partea de jos din
interiorul cuptorului. Aceasta previne
deteriorarea cavităţii şi a capacului din
sticlă al becului.
AVERTISMENT! Pericol de
electrocutare! Deconectaţi
siguranţa înainte de a înlocui
becul.
Este posibil ca becul cuptorului şi
capacul din sticlă al becului să fie
fierbinţi.
ROMÂNA
74
ATENŢIE! Întotdeauna ţineţi
becul halogen cu ajutorul unei
cârpe pentru a preveni arderea
reziduurilor de grăsime pe bec.
1. Opriţi cuptorul.
2. Decuplaţi siguranţele din tablou sau
opriţi de la întrerupător.
3. Rotiţi spre stânga capacul din sticlă al
becului şi scoateţi-l.
4. Curăţaţi capacul de sticlă.
5. Înlocuiţi becul cuptorului cu unul de 40
W, 230 V (50 Hz), rezistent la o
temperatură de 350°C (tipul soclului:
G9).
6. Montaţi capacul de sticlă.
Depanare
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Ce trebuie făcut dacă...
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Cuptorul nu se încălzeşte.
Cuptorul este oprit.
Porniţi cuptorul.
Cuptorul nu se încălzeşte.
Ceasul nu este setat.
Setaţi ceasul.
Cuptorul nu se încălzeşte.
Nu au fost efectuate setările
necesare.
Verificaţi dacă setările sunt
corecte.
Cuptorul nu se încălzeşte.
Oprirea automată este activă.
Consultaţi „Oprirea automată”.
Cuptorul nu se încălzeşte.
Dispozitivul Blocare acces
copii este activat.
Consultaţi secţiunea „Utilizarea Blocare acces copii”.
Cuptorul nu se încălzeşte.
Uşa nu este închisă corect.
Închideţi uşa complet.
Cuptorul nu se încălzeşte.
Siguranţa este arsă.
Verificaţi dacă siguranţa este cauza defecţiunii. Dacă siguranţele se ard în mod repetat, adresaţi-vă unui electrician calificat.
Becul nu funcţionează.
Becul este defect.
Înlocuiţi becul.
Există apă în interiorul cuptorului.
Este prea multă apă în rezervor.
Opriţi cuptorul şi ştergeţi
apa cu o lavetă sau un burete.
ROMÂNA
75
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Gătirea cu abur nu funcţionează.
Nu este apă în rezervor.
Umpleţi rezervorul.
Gătirea cu abur nu funcţionează.
Calcarul obstrucţionează
orificiul.
Verificaţi orificiul de intrare
a aburului. Îndepărtaţi depunerile de calcar.
Golirea rezervorului de apă Există depuneri de calcar în
durează mai mult de trei mi- cuptor.
nute sau apa curge din orificiul de alimentare cu abur.
Curăţaţi rezervorul de apă.
Consultaţi „Curăţarea rezervorului de apă”.
Afişajul indică F111.
Conectorul senzorului nu este introdus corect în priză.
Introduceţi conectorul senzorului cât mai adânc în priză.
Afişajul indică un cod de
eroare care nu este în acest
tabel.
Există o defecţiune electrică. • Opriţi cuptorul de la siguranţa din locuinţă sau de
la întrerupătorul de siguranţă din tabloul de siguranţe şi porniţi-l in nou.
• Dacă afişajul indică din
nou codul de eroare, contactaţi Centrul de service
autorizat.
Aburul şi condensul se depun pe alimente şi în cavitatea cuptorului.
Aţi lăsat vasul cu mâncare
prea mult timp în cuptor.
Nu lăsaţi vasele cu mâncare
în cuptor pentru mai mult de
15 - 20 de minute după terminarea procesului de gătit.
Becul este stins.
Funcţia Aer cald umed este
pornită.
Comportament normal al
funcţiei Aer cald umed. Consultaţi capitolul „Utilizarea
zilnică”, Funcţiile de gătire.
Date pentru service
Dacă nu puteţi găsi singur o soluţie,
adresaţi-vă unui Centru de service
autorizat.
Datele necesare centrului de service se
găsesc pe plăcuţa cu date tehnice. Aceasta
este amplasată pe cadrul frontal din
interiorul cuptorului. Nu scoateţi plăcuţa cu
date tehnice din interiorul cuptorului.
ROMÂNA
76
Vă recomandăm să notaţi datele aici:
Model (MOD.)
.........................................
Codul numeric al produsului (PNC)
.........................................
Numărul de serie (S.N.)
.........................................
Date tehnice
Date tehnice
Dimensiuni (interior)
Lăţime
Înălţime
Adâncime
Suprafaţa tăvii de gătit
1438 cm²
Element de încălzire superior
2300 W
Element de încălzire inferior
1000 W
Grătar
2300 W
Inel
2400 W
Putere nominală totală
2990 W
Tensiune
220 - 240 V
Frecvenţă
50 - 60 Hz
Număr de funcţii
20
480 mm
361 mm
416 mm
Eficienţă energetică
Informaţii despre produs şi Fişa cu informaţii despre produs*
Numele furnizorului
IKEA
Identificarea modelului
KULINARISK 704.210.83
Indexul de eficienţă energetică
81.2
Clasă de eficienţă energetică
A+
Consumul de energie cu o încărcătură standard, modul convenţional
0.93 kWh/ciclu
ROMÂNA
77
Consumul de energie cu o încărcătură standard, modul de ventilaţie
0.69 kWh/ciclu
Numărul de incinte
1
Sursa de căldură
Energie electrică
Volum
72 l
Tipul cuptorului
Cuptor încastrat
Masă
35.3 kg
* Pentru Uniunea Europeană conform cu Reglementările UE 65/2014 şi 66/2014.
Pentru Republica Belarus conform cu STB 2478-2017, Anexa G; STB 2477-2017, Anexele
A şi B.
Pentru Ucraina conform cu 568/32020.
Clasa de eficienţă energetică nu se aplică pentru Rusia.
EN 60350-1 - Aparate de gătit electrocasnice - Partea 1: Game, cuptoare, cuptoare cu
abur şi grătare - Metode de măsurare a performanţei.
Economisirea energiei
Cuptorul dispune de unele funcţii
care vă ajută la economisirea
energiei în timpul procesului
zilnic de gătire.
Sfaturi generale
Asiguraţi-vă că uşa cuptorului este închisă
corect în timpul funcţionării cuptorului. Nu
deschideţi uşa prea des în timpul gătirii.
Menţineţi curată garnitura uşii şi asiguraţivă că este bine fixată în poziţie.
Folosiţi vase din metal pentru a îmbunătăţi
economia de energie.
Atunci când este posibil, nu pre-încălziţi
cuptorul înainte de a introduce alimente în
interior.
Atunci când durata de gătire este mai mare
de 30 de minute, reduceţi temperatura
cuptorului la minim cu 3 - 10 minute, în
funcţie de durata gătirii, înainte de
terminarea duratei de gătire. Căldura
reziduală din interiorul cuptorului va
continua gătirea.
Folosiţi căldura reziduală pentru a încălzi
alte preparate.
Faceţi pauze cât mai mici între două
coaceri atunci când pregătiţi câteva
preparate simultan.
Gătitul cu ventilator
Atunci când este posibil, folosiţi funcţiile de
gătit cu ventilator pentru a economisi
energie.
Căldura reziduală
Dacă este activat un program cu selectare
Durată sau Sfârşit şi durata de gătire este
mai mare de 30 de minute, elementele de
încălzire se dezactivează automat mai
devreme la unele funcţii ale cuptorului.
Ventilatorul şi becul continuă să
funcţioneze.
ROMÂNA
Menţinerea caldă a alimentelor
Alegeţi setarea pentru cea mai mică
temperatură posibilă pentru a folosi
căldura reziduală şi menţine o mâncare
caldă. Indicatorul căldurii reziduale sau al
temperaturii apare pe afişaj.
Gătitul cu becul stins
Opriţi becul pe durata gătirii. Porniţi-l doar
atunci când este necesar.
78
Aer cald umed
Funcţie concepută să economisească
energia în timpul gătitului.
Atunci când folosiţi această funcţie, becul se
stinge automat după 30 de secunde. Puteţi
aprinde din nou becul, însă această acţiune
va reduce economiile de energie estimate.
Informaţii privind mediul
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul
şi electrocasnice. Nu aruncaţi aparatele
. Pentru a recicla ambalajele, acestea
trebuie puse în containerele
corespunzătoare. Ajutaţi la protejarea
mediului şi a sănătăţii umane şi la
reciclarea deşeurilor din aparatele electrice
marcate cu acest simbol împreună cu
deşeurile menajere. Returnaţi produsul la
centrul local de reciclare sau contactaţi
administraţia oraşului dvs.
GARANŢIA IKEA
Cât timp este valabilă garanţia IKEA?
Această garanţie este valabilă timp de 5
ani de la data cumpărării iniţiale a
aparatului dv. de la IKEA. Este necesar
bonul fiscal iniţial pentru dovedirea
achiziţiei. Dacă se efectuează lucrări de
service în baza garanţiei, acest lucru nu va
extinde perioada de garanţie pentru
aparat.
Cine va executa reparaţiile?
Furnizorul de asistenţă IKEA va furniza
asistenţă prin centrele sale de asistenţă sau
prin reţeaua de parteneri autorizaţi pentru
asistenţă.
Ce anume acoperă această garanţie?
Această garanţie acoperă defecţiunile
aparatului, care au fost cauzate de defecte
din fabricaţie sau de defecţiuni ale
materialului, apărute de la data cumpărării
de la IKEA. Această garanţie se aplică
numai pentru uzul casnic. Excepţiile sunt
specificate sub titlul “Ce anume nu este
acoperit de această garanţie?” În timpul
perioadei de garanţie, costurile pentru
remedierea defecţiunilor, de ex. reparaţii,
piese, manoperă şi deplasare, vor fi
acoperite, cu condiţia ca aparatul să fie
accesibil pentru reparaţii fără cheltuieli
speciale, iar defecţiunea să fie cauzată de
un defect din construcţie sau de un defect al
materialelor, acoperit de garanţie. În aceste
condiţii sunt aplicabile liniile directoare EU
(Nr. 99/44/EG) şi reglementările locale
respective. Piesele înlocuite devin
proprietatea firmei IKEA.
Ce va face IKEA pentru a corecta
problema?
Furnizorul de asistenţă desemnat de IKEA
va examina produsul şi va hotărî, la
79
ROMÂNA
discreţia sa, dacă este acoperit de această
garanţie. Dacă se consideră că produsul
este acoperit, furnizorul de asistenţă IKEA
sau partenerii autorizaţi pentru asistenţă,
prin centrele lor de asistenţă, la discreţia
lor, fie vor repara produsul defect, fie îl vor
înlocui cu acelaşi produs sau cu altul
comparabil.
Ce anume nu este acoperit de această
garanţie?
• Uzura normală.
• Deteriorările deliberate sau din
neglijenţă, deteriorările cauzate de
nerespectarea instrucţiunilor de
funcţionare, instalarea incorectă sau
conectarea la o tensiune greşită,
deteriorările cauzate de reacţii chimice
sau electro-chimice, deteriorările
provocate de rugină, coroziune sau apă,
inclusiv, dar nu limitat la acestea,
deteriorările cauzate de conţinutul
excesiv de calcar din apa de alimentare,
deteriorările cauzate de condiţiile de
mediu anormale.
• Piesele consumabile, inclusiv bateriile şi
becurile.
• Piesele nefuncţionale şi decorative, care
nu afectează utilizarea normală a
aparatului, inclusiv zgârieturile şi
posibilele diferenţe de culoare.
• Deteriorările accidentale cauzate de
obiecte sau substanţe străine şi
curăţarea sau deblocarea filtrelor, a
sistemelor de evacuare sau a sertarelor
pentru detergent.
• Deteriorarea următoarelor piese:
vitroceramică, accesorii, coşurile de vase
şi de tacâmuri, ţevile de alimentare şi de
evacuare, garnituri de etanşare, becuri şi
capace de becuri, ecrane, butoane,
carcase şi piese ale carcaselor. Cu
excepţia cazurilor în care se
demonstrează că aceste deteriorări au
fost cauzate de defecte din fabricaţie.
• Cazurile în care nu s-a găsit nicio
defecţiune în timpul vizitei tehnicianului.
• Reparaţiile care nu au fost executate de
furnizorii de asistenţă desemnaţi de noi
şi/sau de un partener contractual
autorizat pentru asistenţă, sau pentru
care s-au folosit piese de schimb
neoriginale.
• Reparaţiile cauzate de o instalare
defectuoasă sau care nu este conformă
cu specificaţiile.
• Utilizarea aparatului în mediu noncasnic, de ex. utilizarea profesională.
• Deteriorările din cauza transportului.
Dacă un client transportă produsul la
domiciliul propriu sau la o altă adresă,
IKEA nu răspunde pentru nici un fel de
deteriorare care poate apărea pe
durata transportului. Totuşi, dacă IKEA
livrează produsul la adresa clientului,
atunci deteriorarea produsului care
apare pe durata acestei livrări va fi
acoperită de această garanţie.
• Costul pentru efectuarea instalării iniţiale
a aparatului IKEA. Pe de altă parte,
dacă un furnizor de servicii IKEA sau
partenerul său autorizat de service
repară sau înlocuieşte aparatul în
conformitate cu termenii acestei garanţii,
furnizorul de servicii sau partenerul său
autorizat de service va reinstala
aparatul reparat sau va instala piesa de
schimb, dacă este necesar.
Această restricţie nu se aplică operaţiunilor
corecte efectuate de un specialist calificat,
care a folosit piesele noastre originale,
pentru a adapta aparatul la specificaţiile
de siguranţă tehnică din altă ţară a UE.
Cum se aplică legea din ţara de utilizare
Garanţia IKEA vă acordă drepturi legale
specifice, care acoperă sau depăşesc
cerinţele legilor locale, care pot varia de la
o ţară la alta.
Zona de validitate
Pentru aparatele care sunt cumpărate într-o
ţară a UE şi sunt duse în altă ţară a UE,
asistenţa va fi furnizată în cadrul condiţiilor
80
ROMÂNA
de garanţie normale în noua ţară.
Obligaţia de a asigura asistenţă în cadrul
garanţiei există doar dacă:
• aparatul respectă şi este instalat în
conformitate cu specificaţiile tehnice din
ţara în care se solicită cererea de
garanţie;
• aparatul respectă şi este instalat în
conformitate cu Instrucţiunile de
Asamblare şi Informaţiile privind
siguranţa din Manualul Utilizatorului;
Centrul de service autorizat pentru
aparatele IKEA:
Vă rugăm nu ezitaţi să contactaţi centrul de
service autorizat IKEA pentru:
1. a face o solicitare în condiţiile acestei
garanţii;
2. a cere lămuriri despre instalarea
aparatului IKEA în mobila de bucătărie
specială IKEA. Asistenţa nu furnizează
lămuriri legate de:
• instalarea generală a bucătăriei
IKEA;
• racordările la electricitate (dacă
maşina este livrată fără ştecher şi
cablu), la apă şi la gaz, deoarece
acestea trebuie efectuate de un
tehnician specializat de la serviciul
de asistenţă.
3. a cere lămuriri despre conţinutul
manualului utilizatorului şi despre
specificaţiile aparatului IKEA.
Pentru a vă putea asigura cea mai bună
asistenţă, vă rugăm să citiţi cu atenţie
Instrucţiunile de Asamblare şi/sau secţiunea
din Manualul Utilizatorului din această
broşură, înainte de a ne contacta.
Cum ne puteţi contacta dacă aveţi nevoie
de asistenţa noastră
Vă rugăm consultaţi ultima pagină a acestui
manual pentru lista completă de contact
IKEA şi numerele de telefon naţionale
corespunzătoare.
Entru a vă putea oferi un serviciu
mai rapid, vă recomandăm să
utilizaţi numerele de telefon
speciale, din lista de la sfârşitul
acestui manual. Consultaţi
întotdeauna numerele indicate în
broşura aparatului specific
pentru care aveţi nevoie de
asistenţă. Înainte de a ne apela
trebuie să aveţi la îndemână
numărul articolului IKEA (codul
din 8 cifre) şi numărul de serie
(codul din 8 cifre care se găseşte
pe plăcuţa cu caracteristicile
tehnice) aferent aparatului
pentru care solicitaţi asistenţă.
PĂSTRAŢI BONUL DE
CUMPĂRARE!
Este dovada dv. de cumpărare şi
este necesar pentru aplicarea
garanţiei. Atenţie, pe chitanţă se
găseşte atât numele articolului
IKEA, cât şi numărul (un cod de 8
cifre) pentru fiecare dintre
aparatele cumpărate.
Mai aveţi nevoie de ajutor?
Pentru orice întrebare care nu are legătură
cu service-ul aparatelor dvs., vă rugăm
contactaţi call center-ul celui mai apropiat
magazin IKEA. Vă recomandăm să citiţi cu
atenţie documentaţia aparatului înainte de
a ne contacta.
81
Country
België
Belgique
Phone number
070 246016
Česká republika
00359888164080
0035924274080
246 019721
Danmark
70 15 09 09
Deutschland
+49 1806 33 45 32*
Ελλάδα
España
България
Call Fee
Opening time
Binnenlandse gesprekskosten
8 tot 20 Weekdagen
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
Такса за повикване от страната
От 9 до 18 ч в работни дни
Cena za místní hovor
8 až 20 v pracovních dnech
man. - fre. 09.00 - 20.00
lør. - søn. 09.00 - 18.00
Landstakst
211 176 8276
* 0,20 €/Verbindung aus dem
Festnetz max. 0,60 €/Verbindung
aus dem Mobilfunknetz
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
91 1875537
Tarifa de llamadas nacionales
De 8 a 20 en días laborables
France
0170 36 02 05
Tarif des appels nationaux
Hrvatska
00385 1 6323 339
Trošak poziva 27 lipa po minuti
Ireland
0 14845915
National call rate
9 à 21. En semaine
radnim danom od ponedjeljka
do petka od 08:00 do 16:00
8 till 20 Weekdays
Ísland
5880503
Italia
02 00620818
Innanlandsgjald fyrir síma
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος
22 030 529
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Werktags von 8.00 bis 20.00
9 til 18. Virka daga
Lietuva
5 230 06 99
Nacionalinių pokalbių tarifai
Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00
Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45
Magyarország
Belföldi díjszabás
Hétköznap 8 és 10 óra között
Geen extra kosten.
Alleen lokaal tarief.
ma-vr: 8.00 - 21.00
zat: 9.00 - 21.00
zon / pub. vakantie: 10.00 - 18.00
Norge
061 998 0549
0900 - 235 45 32
(0900-BEL IKEA)
0031 - 50 316 8772
(internationaal)
22 72 35 00
Takst innland
8 til 20 ukedager
Österreich
+43-1-2056356
max. 10 Cent/min.
Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr
Polska
801 400 711
Stawka wg taryfy krajowej
Portugal
211557985
Chamada Nacional
România
021 211 08 88
Россия
8 495 6662929
Tarif apel naţional
Действующие телефонные
тарифы
Tarif für Anrufe im Bundesgebiet
Od 8 do 20 w dni robocze
9 às 21. Dias de Semana
*excepto feriados
8 - 20 în zilele lucrătoare
с 8 до 20 по рабочим дням
Время московское
8 bis 20 Werktage
Nederland
Luxembourg
Schweiz
Suisse
031 5500 324
Svizzera
Slovensko
(02) 3300 2554
Suomi
030 6005203
Sverige
0775 700 500
Україна
United Kingdom
044 586 2078
020 3347 0044
+381 11 7 555 444
(ако позивате изван Србије)
Србија
011 7 555 444
(ако позивате из Србије)
Eesti, Latvija, Slovenija
Tarif des appels nationaux
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
Cena vnútroštátneho hovoru
Lankapuhelinverkosta
0,0835 €/puhelu + 0,032 €/min
Matkapuhelinverkosta 0,192 €/min
8 à 20. En semaine
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
8 až 20 v pracovných dňoch
arkipäivisin 8.00 - 20.00
Міжміськи дзвінки платні
National call rate
mån-fre 8.30 - 20.00
lör-sön 9.30 - 18.00
9 - 21 В робочі дні
9 till 21. Weekdays
Цена позива у националном
саобраћају
Понедељак – субота: 09 – 20
Недеља: 09 – 18
lokalsamtal (lokal taxa)
www.ikea.com
*
82
83
867355388-A-312019
© Inter IKEA Systems B.V. 2019
21552
AA-2063568-3
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising