Electrolux | EOC8P31Z | User manual | Electrolux EOC8P31Z Упатство за користење

Electrolux EOC8P31Z Упатство за користење
EOC8P31X
EOC8P31Z
KOCBP31X
MK
Печка на пареа
Упатство за ракување
Добијте го
максимумот од
вашиот уред
За брз пристап до прирачници, водичи „како да
направам“, поддршка и повеќе за нашата фото
регистрација, посетете ја веб страницата
electrolux.com/register
2
www.electrolux.com
СОДРЖИНА
1. БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ..................................................................... 3
2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА............................................................................ 5
3. МОНТАЖА......................................................................................................... 9
4. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ............................................................................... 10
5. КОНТРОЛНА ТАБЛА.......................................................................................11
6. ПРЕД ПРВАТА УПОТРЕБА............................................................................ 13
7. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА...........................................................................13
8. ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКОТ........................................................................ 22
9. АВТОМАТСКИ ПРОГРАМИ............................................................................ 23
10. КОРИСТЕЊЕ НА ПРИБОРОТ......................................................................24
11. ДОПОЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ.......................................................................29
12. ПОМОШ И СОВЕТИ......................................................................................31
13. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ........................................................................................48
14. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ.......................................................................53
15. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ...................................................................... 56
НИЕ МИСЛИМЕ НА ВАС
Ви благодариме што одлучивте да купите апарат Electrolux. Одбравте
производ којшто носи со себе децении на професионално искуство и
иновации. Уникатен и стилски, дизајниран е специјално за вас. Секогаш кога
ќе го користите, можете да бидете сигурни дека ќе имате добри резултати во
секое време.
Добро дојдовте во Electrolux.
Посетете ја нашата страница за да:
Добијте корисни совети, брошури, водич за решавање на проблеми,
информации за сервисирање:
www.electrolux.com/webselfservice
Да го регистрирате вашиот производ за подобро сервисирање:
www.registerelectrolux.com
Да купувате додатоци, половни и оригинални делови за вашиот апарат:
www.electrolux.com/shop
ГРИЖА ЗА КОРИСНИЦИ И СЕРВИСИРАЊЕ
Секогаш користете оригинални резервни делови.
Кога ќе контактирате со нашиот Овластен сервис, треба да ги имате на
располагање следниве податоци: Модел, број на производот, сериски број.
Информациите можете да ги најдете на плочката со спецификации.
Предупредување / Внимание-Безбедносни информации
Општи информации и совети
Информации за животната средина
Можноста за промени е задржана.
МАКЕДОНСКИ
1.
3
БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ
Пред монтирање и користење на апаратот, ве
молиме внимателно да ги прочитате приложените
упатства. Производителот не сноси одговорност за
направена повреда или штета кои се резултат на
неправилна монтажа или употреба. Секогаш чувајте
ги упатствата на сигурно и безбедно место за
подоцнежна употреба.
1.1 Сигурност за деца и ранлива категорија на
лица
•
•
•
•
•
•
•
•
Овој апарат можат да го користат деца над 8
години и лица со намалени физички, сетилни или
ментални способности или лица без искуство и
знаење доколку тоа го прават под надзор или им
биле дадени упатства како безбедно да го
употребуваат апаратот и ги разбираат опасностите
поврзани со него.
Не смее да биде во дофат на деца меѓу 3 и 8
годишна возраст и лицата со големи и сложени
препреки во развојот освен ако не се под постојан
надзор.
Апаратот не смее да биде во дофат на деца
помали од 3 години освен ако не се под постојан
надзор.
Не оставајте ги децата да си играат со апаратот.
Држете ја амбалажата подалеку од децата и
разрешете се соодветно од него.
Држете ги децата и миленичињата подалеку од
апаратот кога тој работи или кога се лади.
Достапните делови може да станат жешки за
време на употреба.
Ако апаратот има уред за заштита на деца, треба
да вклучи.
Децата не треба да го чистат или да го оддржуваат
апаратот без надзор.
4
www.electrolux.com
1.2 Општа безбедност
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Само квалификувано лице може да го монтира
уредот и да го замени кабелот.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Апаратот и неговите
достапни делови се вжештуваат за време на
употребата. Треба да се внимава да не се
допираат грејачите.
Секогаш користете ракавици за рерна за вадење
или ставање прибор или огноотпорни садови.
Пред чистење и одржување, исклучете го апаратот
од напојувањето.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Пред да ја менувате
сијалицата во печката, уверете се дека уредот е
исклучен, за да ја избегнете можноста од струен
удар.
Не користете го апаратот пред да го монтирате во
вградената конструкција.
Не користете чистач на пареа за чистење на
апаратот.
Не користете груби абразивни средства или остри
метални стругалки за да го чистите стаклото на
вратата, бидејќи тоа може да предизвика прскање
на стаклото.
Доколку се оштети кабелот за напојување, тој
треба да биде заменет од страна на
производителот, негов Овластен сервисен центар
или слично квалификувани лица за да се избегне
опасност.
Претечената храна мора да се отстрани пред
чистење со пиролиза. Извадете ги сите делови од
рерната.
За да ги извадите држачите на решетките,
повлечете го предниот дел од држачот на
решетката, а потоа задниот крај настрана од
страничните ѕидови. Монтирајте ги држачите на
решетките по обратен редослед.
МАКЕДОНСКИ
•
Користете го само сензорот за храна (сензорот за
температура на средината) препорачан за овој
апарат.
2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА
2.1 Монтажа
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Апаратот мора да го
монтира само
квалификувано лице.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Извадете ја целата амбалажа.
Немојте да монтирате ниту да
користите оштетен апарат.
Следете ги инструкциите за
монтирање дадени со апаратот.
Секогаш внимавјте кога го
пренесувате апаратот затоа што е
тежок. Секогаш носете заштитни
ракавици и приложените обувки.
Не влечете го апаратот за рачката.
Монтирајте го апаратот во сигурно
и погодно место кое ги исполнува
потребите за монтажа.
Одржувајте минимална
оддалеченост од другите апарати и
делови.
Преда да го монтирате апаратот,
проверете дали вратата на печката
се отвара со леснотија.
Апаратот е опремен со електричен
систем за ладење. Мора да се
користи со електрично напојување.
Минимална висина
на плакар
(Минимална
висина на плакар
под површината за
готвење)
590 (600) mm
Должина на плакар
560 mm
Длабочина на
плакар
Широчина на
предниот дел од
апаратот
595 mm
Широчина на
задниот дел од
апаратот
559 mm
Длабочина на
апаратот
569 mm
Вградена
длабочина на
апаратот
548 mm
Длабочина со
отворена врата
1022 mm
Минимална
големина на
отворот за
вентилација.
Отвор ставен на
дното на задната
страна
560x20 mm
Должина на
кабелот за струја.
Кабелот е ставен
во десниот агол од
задната страна
1500 mm
Завртки за
монтирање
4x25 mm
2.2 Поврзување на струјата
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од пожар и струен
удар.
550 (550) mm
Висина на
предниот дел од
апаратот
594 mm
Висина на задниот
дел од апаратот
576 mm
•
•
•
Секое поврзување со струја треба
да биде направено од
квалификуван електричар.
Апаратот мора да биде заземјен.
Проверете дали параметрите на
плочката со спецификации се
компатибилни со електричната
5
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
моќност на мрежата на електрична
енергија.
Секогаш користете правилно
монтиран штекер отпорен на
струјни удари.
Не користете адаптери со повеќе
приклучоци и продолжни кабли.
Погрижете се да не ги оштетите
приклучокот за струја и кабелот.
Доколку кабелот за струја на
апаратот треба да се замени, тоа
мора да го направи нашиот
Овластен сервисен центар.
Не дозволувајте кабелот да дојде
во допир со или да биде близу до
вратата на апаратот, особено кога
работи или кога вратата е жешка.
Заштитата од електричен удар на
активните и изолираните делови
мора да се поврзе на таков начин
што нема да може да се извади без
алатки.
Поврзете го приклучокот за струја
со штекерот на крајот од
монтажата. Проверете дали
приклучокот за струја е пристапен
по монтирањето.
Доколку штекерот е лабав, не
приклучувајте го приклучокот за
струја.
Не влечете го кабелот за да го
исклучите апаратот од струја.
Секогаш повлекувајте го
приклучокот за струја.
Користете само соодветни уреди за
изолација: заштитни прекинувачи
на линија, осигурувачи
(осигурувачи на вртење извадени
од држачот), заземјување и
контактори.
Електричната инсталација мора да
има изолациски уред кој што ви
овозможува да го исклучите
апаратот од приклучокот за струја
од сите полови. Изолацискиот уред
мора да има контактен отвор со
ширина од најмалку 3 мм.
Целосно затворете ја вратата на
апаратот пред да го поврзите
главниот штекер со приклучокот за
струја.
Апаратот е снабден со приклучок и
кабел за струја.
Типови на кабли кои може да се
монтираат или да се заменуваат за
Европа:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
За делот на кабелот, видете ја
вкупната моќност на плочката за
спецификации. Исто така може да
видите во табелата:
Вкупна моќност
(W)
Дел од кабелот
(mm²)
максимум 1380
3 x 0.75
максимум 2300
3x1
максимум 3680
3 x 1.5
Кабелот за заземјување (зелен / жолт
кабел) мора да биде 2 cm подолг од
кабелот за фаза и кабелот за нула
(синиот и кафеавиот кабел).
2.3 Употребете го
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Постои опасност од
повреда, изгореници или
струен удар или
експлозија.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Овој апарат е само за домашна
употреба.
Не менувајте ги спецификациите на
овој апарат.
Погрижете се отворите за
вентилација да не бидат блокирани.
Не оставајте го апаратот без
надзор додека работи.
Исклучувајте го апаратот по секоја
употреба.
Внимавајте кога ја отворате
вратата на апаратот додека тој
работи. Може да се ослободи
жежок воздух.
Не ракувајте со апаратот со влажни
раце или кога тој има контакт со
вода.
Не притискајте на отворената
врата.
Не употребувајте го апаратот како
работна површина или како простор
за складирање.
МАКЕДОНСКИ
•
•
•
Внимателно отворајте ја вратата на
апаратот. Користењето на состојки
со алкохол може да предизвика
мешање на алкохол и воздух.
Кога ја отворате вратата, не
дозволувајте апаратот да дојде во
контакт со искри или отворен оган.
Не ставајте запаливи производи
или предмети натопени со
запаливи средства во, блиску до,
или на апаратот.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од оштетување
на апаратот.
•
•
•
•
•
•
За да го заштитите емајлот од
оштетување или губење на бојата:
– не ставајте огноотпорни садови
или други предмети директно
на дното на апаратот.
– не ставајте алуминиумска
фолија директно на дното на
внатрешноста на апаратот.
– не ставајте вода директно во
врелиот апарат.
– не чувајте влажни чинии или
храна во апаратот откако сте
завршиле со готвењето.
– бидете внимателни при
отстранување или поставување
на приборот.
Обезбојувањето на емајлот или на
не'рѓосувачкиот челик нема ефект
врз работата на апаратот.
Користете длабока тава за влажни
колачи. Овошните сокови
предизвикуваат дамки кои може да
останат постојано.
Овој апарат е наменет само за
готвење. Не смее да се користи за
други намени, на пример за
загревање на простории.
Секогаш гответе со затворена
врата на печката.
Ако апаратот е монтиран зад плоча
од мебел (на пр. врата) вратата не
смее да се затвора кога апаратот е
во функција. Може да се насобере
топлина и влага зад панелот на
затворениот мебел и да предизвика
оштетување на апаратот, на
куќиштето или на подот. Не
затворајте ја плочата на мебелот
додека не се излади целосно
апаратот по употреба.
7
2.4 Грижа и чистење
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од повреди,
пожар или оштетување на
апаратот.
•
•
•
•
•
•
•
Пред одржување, исклучете го
апаратот и извадете го приклучокот
за струја од штекерот.
Проверете дали апаратот е ладен.
Постои опасност од кршење на
стаклените плочи.
Веднаш заменете ги стаклените
плочи на вратата ако се оштетени.
Стапете во контакт со Овластен
сервисен центар.
Редовно чистете го апаратот за да
спречите оштетување на
површинскиот материјал.
Чистете го апаратот со мека,
влажна крпа. Користете само
неутрални детергенти. Не
користете абразивни производи,
абразивни сунгери за чистење,
растворувачи или метални
предмети.
Доколку користите спреј за печка,
следете ги безбедносните
инструкции на пакувањето.
Не чистете го каталитичкиот емајл
(ако го има) со детергенти.
2.5 Чистење со пиролиза
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од повреди /
Пожари / Хемиски
испарувања (гасови) во
режим на пиролиза.
•
Пред да ја спроведете функцијата
самостојно чистење со пиролиза
или пред првата употреба, од
внатрешноста на печката извадете
ги следните работи:
– сите остатоци од храна, масло
или истурени маснотии /
наслаги.
– сите предмети што можат да се
извадат (вклучително
решетките, страничните шини
итн., обезбедени со
производот), особено
нелепливите тенџериња,
тавите, тацните, приборот итн.
8
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
Внимателно прочитајте ги
упатствата за чистење со пиролиза.
Држете ги децата подалеку од
апаратот додека работи
Пиротичкото чистење.
Апаратот станува многу жежок и
испушта жежок воздух од предните
вентилатори за ладење.
Чистењето со пиролиза е операција
на висока температура што може
да ослободи испарувања од
остатоците од готвењето и
материјалите на садовите, и затоа
на купувачите им се препорачува
следново:
– обезбедете добра вентилација
за време и после секое чистење
со пиролиза.
– обезбедете добро
проветрување за време и по
првата употреба при
максимална температура за
работа.
За разлика од луѓето, некои птици и
влекачи може да бидат крајно
чувствителни на потенцијалните
испарувања што се испуштаат за
време на чистењето на сите
пиролитички рерни.
– Отстранете ги сите
миленичиња (посебно птици) од
близината на местото на
апаратот за време и после
Пиролитичкото чистење и на
почеток пуштете го да работи
на максимална температура во
добро проветрена просторија.
Малите домашни животни можат
исто така да бидат многу
чувствителни на локалните
промени во температурата во
близина на сите пиролитички рерни
кога работи пиролитичката
програма за самочистење.
Нелепливите површини на
тенџерињата, тавите, тацните,
приборот и сл. може да се оштетат
од пиролитичкото чистење на
висока температура кај сите
пиролитички рерни и можат да
бидат и извор на испарувања со
мала штетност.
Испарувањата што ги испуштаат
сите Пиролитички рерни / Остатоци
од готвење се опишани како
нештетни за луѓето, вклучително и
за мали деца, или лица со хронични
болести.
2.6 Готвење на пареа
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од изгореници и
оштетување на апаратот.
•
Ослободената пареа може да
предизвика изгореници:
– Не отворајте ја вратата од
апаратот додека готвите со
пареа.
– Внимателно отворете ја
вратата на апаратот после
работата со готвење на пареа.
2.7 Внатрешна светилка
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од струен удар.
•
•
•
Видот на светилката или на
халогената лампа која се користи
за овој апарат е само за употреба
во апарати за домаќинство. Не
употребувајте ја за осветлување во
куќата.
Пред да ја замените светилката,
исклучете го апаратот од
напојувањето.
Користете само светилки со истите
спецификации.
2.8 Сервисирање
•
•
За да го поправите апаратот
контактирајте го Овластениот
сервисен центар.
Користете само оригинални
резервни делови.
2.9 Расходување
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од повреда или
задушување.
•
•
Исклучете го апаратот од
приклучокот за струја.
Извадете го електричниот кабел
блиску до апаратот и фрлете го.
МАКЕДОНСКИ
•
9
Извадете ја кваката на вратата за
да спречите затварање на деца или
миленици во апаратот.
3. МОНТАЖА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
3.1 Вградување
548
21
min. 550
80
60
520
600
114
18
20
589
594
min. 560
595+-1
198
60
5
3
523
20
548
70
60
21
min. 550
20
520
18
590
114
min. 560
589
594
198
60
595+-1
5
3
20
523
10
www.electrolux.com
3.2 Прицврстување на
печката за плакар
4. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ
4.1 Генерален преглед
1
2
4
5
12
11
3
5
4
3
3
2
1
6
7
10
9
8
4.2 Прибор
•
•
•
Решетка
За садови за готвење, калапи за
торта, тави за печење.
Плех за печење
За колачи и кори.
Скара- / Длабока тава
За печење тесто и месо или како
сад за собирање маснотија.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
•
•
•
Контролна плоча
Eлектронски програмер
Фиока за вода
Приклучок за сензорот за
температурата на средината
Греач
Светло
Вентилатор
Држач за решетка, се вади
Цевка за цедење
Вентил за испуштање пареа
Позиции на полици
Довод на пареа
Сензор за температура во
средината
За мерење колку храната е
зготвена.
Телескопски шини
За решетки и плехови.
Диетален сад за печење
За функциите за готвење со пареа.
МАКЕДОНСКИ
11
5. КОНТРОЛНА ТАБЛА
5.1 Електронски програматор
1
2 3 4 5
6
7 8 9 10 11
Користете ги сензорските полиња за работа со печката.
Сензорс Функција
ко поле
1
2
3
5
7
8
ВКЛУЧЕНО /
ИСКЛУЧЕНО
За вклучување и исклучување на печката.
Функции на
греење или
Помош При
Готвење
Допрете го сензорското поле еднаш за да
изберете функција за греење или мени:
Помош При Готвење. Допрете го
сензорското поле уште еднаш за да ги
менувате менијата: Функции на греење,
Помош При Готвење. За да го вклучите или
исклучите светлото, притискајте на полето 3
секунди.
Назад
За враќање назад едно ниво во менито. За
враќање во главното мени, допрете го
полето 3 секунди.
Избор на
За поставување на температурата или за
температура/
прикажување на моменталната температура
брзо загревање во печката. Притискајте го полето 3 секунди
за да ја вклучите или исклучите функцијата:
брзо загревање.
4
6
Коментар
-
Омилени
За зачувување и пристап до вашите
омилени програми.
Екран
Ги прикажува тековните поставки на
печката.
Горе
За движење нагоре во менито.
Долу
За движење надолу во менито.
12
www.electrolux.com
Сензорс Функција
ко поле
9
10
11
Коментар
Време и
дополнителни
функции
За поставување различни функции. Кога
работи функцијата за загревање, допрете го
сензорското поле за да го поставите
тајмерот или функциите: Заклучување,
Омилени, Топлина + Задржување,Set + Go.
Исто така може да ги промените поставките
на сензорот за температура во средината.
Потсетник во
минути
За да ја поставите функцијата: Потсетник во
минути.
Ok
За потврда на изборот или на поставката.
5.2 Екран
A
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Функција за загревање
Време во денот
Показно светло за загревање
Температура
Траење или завршно време на
функцијата
Други показни светла на екранот:
Знак
Функција
Потсетник во минути
Функцијата работи.
Време во денот
Екранот покажува колку е часот.
Траење
На екранот се прикажува
потребното време за готвење.
Крај на готв.
Екранот го прикажува времето
кога ќе заврши готвењето.
Температура
На екранот е прикажана
температурата.
Означување На Време На екранот се прикажува колку
долго работи одредена функција
на греење. Притиснете и
и
истовремено за да го ресетирате
времето.
Пресметка
Печката го пресметува времето
за готвење.
МАКЕДОНСКИ
Знак
13
Функција
Показно светло за
загревање
На екранот се прикажува
температурата во печката.
брзо загревање
Вклучена е функцијата. Го
намалува времето на загревање.
Автоматска тежина
Екранот покажува дека системот
за автоматско мерење на
тежината е вклучен или дека
тежината може да се смени.
Топлина +
Задржување
Вклучена е функцијата.
6. ПРЕД ПРВАТА УПОТРЕБА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
1. Притиснете на
или
поставите вредностите.
2. Притиснете го
за да ги
за да потврдите.
6.1 Прво чистење
6.3 Предзагревање
Извадете ги сите додатоци и држачите
на решетките што се вадат од печката.
Извадете ги сите додатоци и загрејте
ја печката пред употреба.
Видете го поглавјето „Нега и чистење“.
1. Поставете ја функцијата:
Исчистете ги печката и додатоците
пред првата употреба.
Ставете ги додатоците и држачите кои
се вадат назад во нивната првобитна
позиција.
и
Конвенционално готвење
максимална температура.
2. Оставете ја печката да работи
околу еден час.
3. Поставете ја функцијата: Готвење
6.2 Прво поврзување
Кога ja приклучувате печката на
штекерите или по снемување струја,
морате да го подесите јазикот,
контрастот на екранот, јасноста на
екранот и времето во денот.
со вентилатор
и максимална
температура.
4. Оставете ја печката да работи
околу 15 минути.
Печката може да испушта миризба и
чад за време на предзагревање.
Погрижете се да има доволен проток
на воздух во собата.
7. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
3. Притиснете
за да преминете во
подмени или да ја прифатите
поставката.
7.1 Движење низ менијата
Било кога можете да се
вратите назад во главното
1. Вклучете ја рерната.
мени со
2. Допрете го
или
за да ја
изберете опцијата од менито.
.
14
www.electrolux.com
7.2 Преглед на мениа
Примена
Симбол /
Ставка од
мени
Содржи листа со
функции за греење.
Го поставува
Постави време моменталното
време на
во денот
часовникот.
Главно мени
Симбол /
Ставка од
мени
Функции на
греење
Рецепти
Омилени
Чистење
Основни
поставки
Специјални
Помош При
Готвење
Под-мени за: Основни поставки
Содржи листа на
автоматски
програми.
Содржи листа со
омилени програми
за готвење
направени од
корисникот.
Содржи листа на
програми за
чистење.
Кога е ВКЛУЧЕНО,
Означување на екранот го покажува
часовникот кога ќе
време
го исклучите
апаратот.
брзо
загревање
Set + Go
Се користи за
конфигурација на
апаратот.
Содржи листа со
дополнителни
функции за греење.
Обезбедува
препорачани
поставки за печката
за голем избор на
јадења. Одберете
јадење и почнете со
процесот на
готвење.
Температурата и
времето се само
водилки за давање
на подобар
резултат и може да
се прилагодат. Тие
зависат од
рецептите,
квалитетот и
количината на
состојките што се
употребуваат.
Опис
Топлина +
Задржување
Кога е ВКЛУЧЕНА,
оваа функција го
намалува времето
за загревање.
За да ја поставите
функцијата и да ја
вклучите подоцна
со притискање на
било кој симбол на
контролната плоча.
Ја чува
подготвената храна
топла 30 минути
после циклусот на
готвење.
Ја вклучува и
Дополнително исклучува
функцијата за
време
продолжување на
времето.
Контраст на
екран
Го прилагодува
контрастот на
екранот според
степени.
Осветленост
на екран
Ја приспособува
осветленоста на
екранот според
степени.
Постави јазик
Го подесува јазикот
на екранот.
МАКЕДОНСКИ
Симбол /
Ставка од
мени
Јачина на
звучен сигнал
Тонови на
копчиња
Опис
Го вклучува и
исклучува тонот на
допирните полиња.
Не може да се
исклучи тонот на
допирното поле за
ВКЛУЧЕНО /
ИСКЛУЧЕНО.
Ги вклучува и
исклучува тоновите
Тревога/
Грешка Тонови за тревога.
Потсетник за
чистење
Ве потсетува кога
да го исчистите
апаратот.
ДЕМО режим
Код за активирање /
деактивирање:
2468.
Сервисирање
Ги прикажува
верзијата на
софтверот и
конфигурацијата.
Фабрички
поставки
7.3 Функции на греење
Функција за
загревање
Ја прилагодува
јачината на
тоновите на
притискање и
сигналите според
степени.
Ги враќа сите
поставки на
фабричките
вредности.
15
Готвење со
вентилатор
Ниска
влажност
Функција за
пица
Примена
За да печете
истовремено на 3
нивоа на решетката
и за да сушите
храна.Поставете ја
температурата за 20
- 40 °C пониско
отколку кај
функцијата:
Конвенционално
готвење.
За печење леб, за
печење големи
парчиња месо или за
загревање ладни и
замрзнати јадења.
За да добиете
попечена површина
и крцкав долен дел
кога печете храна на
едно ниво на
решетката. Подесете
ја температурата 20 40 °C пониско од за
функцијата:
Конвенционално
готвење.
За печење тесто и
месо на едно ниво на
Конвенционал решетката.
но готвење
Замрзната
храна
Скара
За да ја направи
лесно приготливата
храна (на пр. пржени
компирчиња, печени
компири или крцкави
ролнички) крцкава.
За печење на скара
на рамни парчиња
храна и за печење
тостови.
16
www.electrolux.com
Функција за
загревање
Примена
За печење на
поголеми парчиња
Турбо-печење месо или живина со
коски на една
позиција на решетка.
Исто и за
запекување и
потпекување.
Долен грејач
За печење колачи со
крцкав долен дел и
за конзервирање
зимница.
Функција за
загревање
Примена
Функцијата е
направена за
штедење на
Печете со
влажен воздух електрична енергија
за време на
готвењето. За
упатството за
готвење, видете во
поглавјето
„ Напомени и
корисни совети“,
Печете со влажен
воздух. Вратата на
печката треба да
биде затворена за
време на готвењето
со што функцијата не
би се прекинала и за
да се осигурате дека
печката работи со
највисока можна
енергетска
ефикасност. Кога ја
користите оваа
функција,
температурата во
внатрешноста може
да биде различна од
поставената
температура.
Преостанатата
топлина е
искористена.Јачинат
а на топлината може
да биде намалена.
За општи препораки
за штедење на
енергија видете во
поглавјето
„Енергетска
ефикасност“,
Штедење на
енергија. Оваа
функција се
користеше за
дефинирање на
класата на
енергетска
ефикасност EN
60350-1. Кога ќе ја
користите оваа
функција, светлото
автоматски се
исклучува после 30
секунди.
МАКЕДОНСКИ
Функција за
загревање
Подгревање
на пареа
Примена
Повторното
загревање на храна
со пареа спречува
сушење на
површината.
Топлината е
дистрибуирана
нежно и рамномерно,
со што вкусот и
аромата на храната
се исто како оние на
свежа храна. Оваа
функција може да се
користи за повторно
загревање на
храната директно на
чинијата. Можете
повторно да
загревате повеќе
чинии истовремено,
користејќи ги
различните положби
на решетките.
7.4 Специјални
Функција за
загревање
За загревање
порција пред
сервирање.
За зачувување на
зеленчукот, (на пр.
Конзервирање кисели краставици).
Сушење
Киснато тесто
За сушење
исецкано овошје,
зеленчук и габи.
Примена
За да се за забрза
киснењето на
тестото со квасец.
Спречува сушење
на површината на
тестото и го
одржува тестото
еластично.
За подготвување на
меко, сочно печено
Бавно готвење месо.
Печење На
Леб
Одмрзнување
Примена
За одржување на
топлината на
Одржување на храната.
топлина
Топлење на
чинии
Функција за
загревање
17
Потпечено
Користете ја оваа
функција за
правење леб и
кифлички со многу
добри
професионални
резултати во однос
на крцкавост, боја и
сјајна кора.
За одмрзнување на
храна (зеленчук и
овошје). Времето за
одмрзнување
зависи од
количеството и
големината на
замрзнатата храна.
За јадења какви што
се лазањи или
потпечен компир.
Исто и за
запекување и
потпекување.
18
www.electrolux.com
7.5 Помош При Готвење
Категорија храна: Риба / Морска
Храна
Јадење
Делумно печено
Јадење
Риба
Делумно печено
Печена риба
Рибни стапчиња
Филе. од риба,
замрз.
Печено говедско
месо
Средно
Средно
Добро испечено
Цела мала риба,
на скара
Добро испечено
Цела риба, на
скара
Делумно печено
Цела риба, на
скара
Цел Лосос
-
Скандинавско
говедско
Средно
Добро испечено
Категорија храна: Живина
Јадење
Цели парчиња
живина
Ребра
Пилешки крилца,
свежи
Свин. коле., одна.
згот.
Свинско
Пилеш. крил.,
замрз.
Пиле
Свинска плешка
Телешка
коленица
Пилеш. копа.,
замрз.
Телешко месо
Јадење
Јагнешки бут
Динстано месо
Ролат од мелено
месо
Плешка од
телешко
Печено телешко
Категорија храна: месо
Говедско Месо
Плешка од
свинско
Свински Врат
Пилешки копани,
свежи
Пиле, две
половини
Свинска коленица
Јагнешко
Јагнешко филе
Јагнешка
коленица, средно
печена
МАКЕДОНСКИ
19
Категорија храна: Торта / Колачи
Јадење
Јадење
Див Зајак
• Зајачки бут
• Зајачки грб
Месо од дивеч
Срнечко
• Срнечки бут
• Срнечко филе
Печен дивеч
Плешка од дивеч
Категорија храна: Јадења во рерна
Јадење
Колач прстен
-
Колач со јаболка,
покриен
-
Пандишпан
-
Пита со јаболка
-
Торта со сирење,
плех
-
Слатка Погача
-
Мадеира колач
-
Колач
-
Лазањи /
Канелони, замрз.
-
Швајцарски тарт,
благ
-
Тава со зеленчук
-
Колач со бадеми
-
Слатки јадења
-
Мафинс Колачи
-
Тестенини
-
Категорија храна: Пица / Киш
Јадење
Пица со тенко
тесто
Пица со допол.
фил
Пица
Пица, замрзната
Америк. пица,
замрзната
Пица, оладена
Пицети, смрзнати
Потпечена тава
со зеленчук
-
Фламкиш (Пица
Од Алзас)
-
Швајцарска пита,
солена
-
Француски киш
-
Пикантна торта
-
Печиво во форма на стапчиња
Принцес крофни
-
Пуфкасти пити
-
Еклери
-
Гурабија со
бадем
-
Колачиња од
суво тесто
-
Божиќен леб
-
Штрудла со
јаболка,
замрзната
-
Торта на плех
Сунѓересто тесто
Тесто со квасец
Торта со сирење,
тава
-
Чоколадни
колачиња
-
Швајцарски ролат -
20
www.electrolux.com
Јадење
Колач Со Квасец
-
Колач со трошки
-
Шеќерен колач
-
Подлога за
тортички
Флан со бисквит.
тесто
Флан со
пандишпан
Овошен колач
без квасец
Водни колач
Осн. За Ово. Кол.
Со Панд.
Тесто со квасец
Категорија храна: Леб / Кифлички
Јадење
Кифлички
Кифлички,
смрзнати
Чијабата
Погача
Леб
Милиброд
Леб без квасец
Категорија храна: Гарнир
Јадење
Помфрит, тенок
-
Пржени
компирчиња,
дебели
-
Помфрит,
замрзнат
-
Крокети
-
Кришки
-
Ќофтиња од
компир
-
Кога е потребно да ја
смените тежината или
температурата на
јадењето, употребете
или
за да ги поставите
новите вредности.
7.6 Поставување на функција
за греење
1. Вклучете ја рерната.
2. Одберете го менито: Функции на
греење.
3. Притиснете го
за да потврдите.
4. Одберете функција за греење.
5. Притиснете го
за да потврдите.
6. Поставете ја температурата.
7. Притиснете го
за да потврдите.
7.7 Поставување на функција
пареа
Капакот за фиоката за вода е во
контролната плоча.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Користете само вода од
чешма. Не користете
филтрирана
(деменирализирана) или
дистилирана вода. Не
користете друг вид на
течности. Не користете
запаливи или алкохолни
течности во фиоката за
вода.
1. Притиснете на капакот за фиока за
вода за да го отворите.
2. Наполнете ја фиоката за вода со
900 ml вода.
Доводот со вода е доволен за
околу 55 - 60 минути.
3. Турнете ја фиоката за вода во
нејзината почетна состојба.
4. Вклучете ја печката.
5. Постабете ја функијата за греење
со пареа и температурата.
6. Ако е потребно, поставете ја
функцијата: Траење
на готв.
.
или: Крај
МАКЕДОНСКИ
Кога генераторот за пареа
е празен, се огласува
сигнал.
Се огласува сигнал на крај од времето
за готвење.
7. Вклучете ја печката.
8. Испразнете го садот за вода
отккао ќе биде завршено
готвењето со пареа. Видете во
функција за чистење:Празнење на
резервоарот.
ВНИМАНИЕ!
Печката е жешка.
Постои опасност од
изгореници.
Внимавајте кога го
празните садот за
вода.
9. После готвењето со пареа, може
да се кондензира пареа на дното
од внатрешноста. Секогаш сушете
го дното од внатрешноста кога
печката е ладна.
Оставете ја печката да се исуши
целосно со отворена врата.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Почекајте минимум 60
минути после секое
користење на готвење со
пареа за да спречите
одлевање на топла вода
од вентилот за одвод на
вода.
21
Ако налеете премногу вода
во садот, безбедносниот
уред за испуштање ќе го
однесе вишокот вода на
дното на рерната.
Отстранете ја водата со
сунѓер или крпа.
7.10 Празнење на садот за
вода
ВНИМАНИЕ!
Погрижете се печката да
се излади пред да почнете
да го празните садот за
вода.
Празнете го садот за вода по секое
готвење со пареа.
1. Подгответе ја цевката за цедење
(С) вклучена во истиот пакет со
упатството за употреба. Ставете го
конекторот (В) во еден од краевите
на цевката за цедење.
A
B
C
7.8 Показател за празен сад
Екранот го прикажува: Има потреба од
вода и се огласува звучен зигнал кога
садот е празен и мора да се наполни.
За повеќе информации видете во
поглавјето „Дневна употреба“,
Поставување на функција за пареа.
7.9 Показател за полн сад
Кога на екранот се прикажува: Садот
за вода е полн, можете да го
користите готвењето на пареа.
Се огласува звучен сигнал кога ќе се
наполни садот.
2. Ставете го другиот крај на цевката
за цедење (C) во сад. Ставете ја
во пониска положба од вентилот за
испуштање (А).
3. Отворете ја вратата на печката и
ставете го конекторот (В) во
вентилот за испуштање (A).
4. Притискајте го конекторот
последователно при празнење на
садот за вода.
22
www.electrolux.com
Во садот може да има
малку вода кога на
екранот се прикажува:
Има потреба од вода .
Почекајте додека
водата не престане да
истекува од вентилот
за испуштање.
5. Кога водата ќе престане да тече,
симнете го конекторот од
вентилот.
Не ја употребувајте
исцедената вода за да го
полните садот за вода
повторно.
достигната се огласува аларм 3 пати и
лентата трепка и потоа исчезнува.
7.12 брзо загревање
Оваа функција го намалува времето
на загревање.
Не ставајте храна во
печката кога работи
функцијата Брзо
загревање.
За да ја вклучите функцијата,
задржете го 3 секунди. Се менува
показателот за загревање.
Оваа функција не е достапна за некои
функции на печката.
7.11 Показател за брзо
загревање
7.13 Преостаната топлина
Кога ќе ја вклучите функцијата греење,
лентата на екранот се појавува.
Лентата покажува дека температурата
се зголемува. Кога температурата е
Кога ќе ја исклучите печката, екранот
ја покажува преостанатата топлина.
Можете да ја употребите топлината за
да ја одржите храната топла.
8. ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКОТ
8.1 Табела со функции за
часовник
Функција
часовник
Потсетник
во минути
Функција
часовник
Примена
За поставување на
одбројување (макс. 2
ч 30 мин). Оваа
функција нема ефект
на работата на
печката.
Употребете ја
да ја вклучите
функцијата.
за
Притиснете на
или на
за да
поставите минути и
за да
на
започнете.
Траење
За да поставите
колку долго ќе
работи печката
(макс. 23 ч 59 мин).
Крај на
готв.
Примена
За да го поставите
времето на
исклучување за
функцијата за
греење (макс. 23 ч 59
мин.)
Ако го поставувате времето за
функцијата часовник, времето
започнува да се одбројува за време од
5 секунди.
Ако ги користете
функциите за часовник:
Траење, Крај на готв.,
печката ги исклучува
греачите после 90 % од
поставеното време.
Печката ја користи
преостаната топлина за да
го продолжи процесот на
готвење се додека
времето не заврши (3 - 20
минути).
МАКЕДОНСКИ
8.2 Поставување на
функциите на часовникот
Пред да ги користите
функциите: Траење, Крај
на готв., мора прво да ги
подесите функцијата на
греење и температурата.
Печката автоматски се
исклучува.
Можете да ги користите
функциите: Траење и Крај
на готв. истовремено ако
сакате автоматски да ја
вклучите и исклучите
печката во дадено
подоцнежно време.
Функциите: Траење и Крај
на готв. не работат кога се
користи сензорот за
температура на средината.
1. Поставете функција на греење.
2. Притискајте го
последователно
додека на екранот не се појави
потребната функција на
часовникот и соодветниот симбол.
или
за да го
3. Допрете го
поставите неопходното време.
4. Притиснете го
за да потврдите.
Кога времето на готвење ќе заврши,
се огласува звучен сигнал. Печката е
исклучена. На екранот се прикажува
порака.
5. Притиснете го кое било копче за
да го исклучите сигналот.
8.3 Топлина + Задржување
Услови за функцијата:
•
•
Поставената температура е
поголема од 80 °C.
Функцијата: Траење е поставена.
Функцијата: Топлина + Задржување ја
одржува подготвената храна топла на
9. АВТОМАТСКИ ПРОГРАМИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
23
80 °C за време од 30 минути. Се
вклучува после печење тесто или кога
ќе заврши процедурата на печење на
месо.
Можете да ја вклучите или исклучите
функцијата во менито: Основни
поставки.
1. Вклучете ја рерната.
2. Одберете ја функцијата на греење.
3. Поставете ја температурата над 80
°C.
4. Притиснете на
неколку пати се
додека на екранот не се покаже:
Топлина + Задржување.
за да потврдите.
5. Притиснете го
Кога ќе заврши времето на готвење,
се огласува сигнал.
8.4 Дополнително време
Функцијата: Дополнително време
прави функцијата на греење да
продолжи после крајот на Траење.
Се применува за сите
функции на греење со
Траење или Автоматска
тежина.
Не е применливо кај
функциите на греење со
сензорот за температура
на средината.
1. Кога времето на готвење ќе
заврши, се огласува звучен сигнал.
Притиснете било кое копче.
На екранот е прикажана порака.
за да го вклучите
2. Притиснете го
или
за да го откажете.
3. Поставете ја должината на
функцијата.
4. Притиснете
.
24
www.electrolux.com
9.1 Рецепти со Автоматски
рецепти
Печката има комплет рецепти што
можете да ги употребувате. Рецептите
се фиксирани и не можете да ги
смените.
1. Вклучете ја рерната.
2. Одберете го менито: Рецепти.
за да
Притиснете на
потврдите.
3. Одберете ја категоријата и
јадењето. Притиснете го
за да
потврдите.
4. Одбирете рецепта. Притиснете го
за да потврдите.
9.2 Помош При Готвење со
Автоматска тежина
Оваа функција автоматски го
пресметува времето на печење. За да
ја употребите, потребно е да се внесе
тежината на храната.
1. Вклучете ја рерната.
2. Одберете го менито: Помош При
Готвење. Притиснете на
.
3. Одберете го јадешето со
функцијата: Автоматска тежина.
Притиснете на
.
или
за да ја
4. Допрете
подесите тежината на храната.
Притиснете
.
Автоматската програма започнува.
5. Можете да ја смените тежината во
кое било време. Притиснете
или
за да ја промените
тежината.
6. Кога времето на готвење ќе
заврши, се огласува звучен сигнал.
Притиснете кој бил симбол за да го
исклучите сигналот.
10. КОРИСТЕЊЕ НА ПРИБОРОТ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
10.1 Сензор за температура
во средината
Може да се постават две температури:
температура во печката и
температура на средината на храната.
Сензорот за температура на
средината ја мери температурата на
средината на месото. Кога месото ја
постигнува поставената температура,
печката се исклучува.
Сензорот за температура
во средината мора да
остане во месото и во
штекерот за време на
готвењето.
1. Поставете го врвот на сензорот за
температура на средината на
месото.
2. Ставете го приклучокот на
сензорот за температура на
средината во штекерот на горниот
дел од внатрешноста.
ВНИМАНИЕ!
Користете го само
приложениот сензор за
температура на средината
или соодветните делови за
замена.
3. Вклучете ја рерната.
МАКЕДОНСКИ
На екранот се прикажува симболот за
сензорот за температура на
средината.
4. Притиснете
или
за помалку
од 5 секунди за да ја поставите
температура на средината.
5. Поставете ги функцијата за греење
и по потреба температурата на
печката.
Печката пресметува приближно време
на завршување. Времето на
завршување е различно за различни
количини на храна, за поставените
температури на печката (минимум 120
°C) и за режимите на работа. Печката
го пресметува приближното време на
завршување за околу 30 минути.
6. За менување на температурата на
средината на месото, притиснете
.
Кога апаратот е во фнкција на
подесената температура на
средината, се огласува звучен сигнал.
Печката се исклучува автоматски.
7. Притиснете кое било копче за да
го исклучите сигналот.
8. Извадете го приклучокот за сензор
за температура на средината од
штекерот и извадете го месото од
печката.
за да ја
9. Притиснете на
исклучите печката.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Сензрот за температура на
средината е жежок. Постои
опасност од изгореници.
Внимавајте кога го вадите
шилецот и приклучокот на
сензорот за температура
на средината.
10.2 Вметнување на
дополнителниот прибор
Решетка:
Турнете ја решетката меѓу водилките
на држачот за решетката и проверете
дали ногалките се свртени надолу.
Плех за печење/Длабока тава:
Турнете го плехот за печење /
длабоката тава меѓу водилките на
држачот за решетката.
Решетката и плехот за печење /
длабоката тава заедно:
Турнете го плехот за печење /
длабоката тава помеѓу водилките на
држачот и решетката на водилките
горе.
25
26
www.electrolux.com
Мало вовлекување на
горниот дел ја зголемува
сигурноста. Вовлечените
делови исто така
функционираат и како
уреди против остри
рабови. Големиот раб
околу полицата го
спречува садот за готвење
да се излизга.
°C
10.3 Телескопски шини
Чувајте го упатството за
монтирање на
телескопските шини за
идна употреба.
Со телескопските шини можете да ги
ставате и да ги вадите решетките
многу полесно.
ВНИМАНИЕ!
Не чистете ги
телескопските шини во
машина за миење садови.
Не подмачкувајте ги
телескопските шини.
1. Извлечете ја десната и левата
телескопска шина.
Пред да ја затворите вратата на
печката, проверете дали целосно сте
ги турнале телескопските шини внатре
во апаратот.
10.4 Прибор за готвење на
пареа
Сад за диетално печење за
функциите за готвење на пареа
Садот се состои од стаклена чинија,
капак со отвор за цевката на
вбризгувачот (C) и челична решетка
која се става на дното од садот за
готвење.
Стаклена чинија (А)
°C
Капак (B)
2. Поставете ја решетката на
телескопските шини, а потоа
нежно турнете ги во печката.
МАКЕДОНСКИ
27
Вбризгувач и цевка на вбризгувачот
C
D
•
Не ставајте ладни течности во
садот за печење кога е жежок.
•
Не го користете садот за печење на
жешка површина за готвење.
•
Немојте да го чистите садот за
печење со абразивни средства,
жици за чистење или прашок.
„C“ е цевка на вбризгувачот за
готвење на пареа, „D“ е вбризгувачот
за директно готвење на пареа.
Цевка на вбризгувачот (C)
Вбризгувач за директно готвење на
пареа (D)
Челична решетка (E)
•
Не ставајте топол сад за печење на
ладни / влажни површини.
28
www.electrolux.com
10.5 Готвење на пареа во сад
за диетално печење
10.6 Директно готвење на
пареа
Ставете ја храната на челичната
решетка во садот за печење и
затворете го со капак.
Ставете ја храната на челичната
решетка во садот за печење.
Додадете малку вода.
1. Ставете ја цевката на
вбризгувачот во специјалниот
отвор на капакот на диеталниот
сад за печење.
C
2. Ставете го садот за печење на
втората положба на решетката од
долу.
3. Ставете го другиот крај на цевката
на вбризгувачот во отворот за
пареа.
Внимавајте да не ја превиткате
цевката на вбризгувачот или таа да не
го допре греачот на горниот дел на
печката.
4. Поставете ја печката на
функцијата за готвење на пареа.
ВНИМАНИЕ!
Не користете го капакот на
садот.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Внимавајте кога го
користите вбризгувачот
кога работи печката.
Секогаш користете
ракавици за печка за да
ракувате со вбризгувачот
кога печката е жешка.
Секогаш вадете го
вбризгувачот од печката
кога не користите функција
на пареа.
Цевката на вбризгувачот е
специјално направена за
готвење и не содржи
опасни материјали.
1. Ставете го вбризгувачот (D) во
цевката на вбризгувачот (C).
Поврзете го другиот крај со
влезниот отвор за пареа.
2. Ставете го садот за печење на
првата или на втората положба на
решетката од долу.
Внимавајте да не ја превиткате
цевката на вбризгувачот или таа да не
го допре греачот на горниот дел на
печката.
МАКЕДОНСКИ
3. Поставете ја печката на
функцијата за готвење на пареа.
Кога готвите храна како што е
пилешко, патка, мисирка, јарешко или
голема риба, ставете го инјекторот (D)
директно во празниот дел на месото.
Внимавајте да не ги блокирате
отворите.
29
За повеќе информации за готвењето
на пареа, видете во табелите за
готвење на пареа во поглавјето
„Помош и совети“.
11. ДОПОЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ
11.1 Омилени
Можете да ги зачувате вашите
омилени поставки, какви што се
траењето, температурата или
функцијата за греење. Тие се
достапни во менито: Омилени. Можете
да зачувате до 20 програми.
Зачувување програма
1. Вклучете ја рерната.
2. Подесете ја функцијта за греење
или една автоматска програма.
3. Притискајте го
повеќепати сè
додека на екранот не се прикаже:
ЗАЧУВАЈ.
за да потврдите.
4. Притиснете го
На екранот се прикажува првото
слободно место во меморијата.
5. Притиснете го
за да потврдите.
6. Внесете го името на програмата.
Првата буква трепка.
7. Допрете
или
за да ја
променете буквата.
8. Притиснете
.
Следната буква трепка.
9. Напрете го чекорот 7 повторно ако
е потребно.
10. Притиснете и задржете
за да
зачувате.
Можете да презапишете место во
меморијата. Кога екранот ја покажува
првата слободна позиција за
меморија, допрете
или
и
притиснете
за да ја избришете
постоечката програма.
Можете да го смените името на
програмата во менито: Измени име на
програма.
Вклучување на програмата
1. Вклучете ја рерната.
2. Одберете го менито: Омилени.
за да потврдите.
3. Притиснете го
4. Одберете го името на вашата
омилена програма.
5. Притиснете го
за да потврдите.
за да одите
Притиснете го
директно во менито: Омилени.
30
www.electrolux.com
11.2 Користење на Брава за
деца
Кога Брава за деца е вклучена,
печката не може да се вклучи
случајно.
повеќепати сè
3. Притискајте го
додека на екранот не се прикаже:
Траење.
4. Поставете го времето.
за да го вклучите
2. Истовремено притиснете ги
Функцијата ви овозможува да
поставите функција за греење (или
програма) и да ја употребите подоцна
со еден допир на копчето.
1. Вклучете ја рерната.
2. Поставете функција на греење.
Ако печката има функција
за Пиролиза, вратата се
заклучува автоматски.
Порака се појавува на
екранот кога ќе допрете
некое копче.
1. Притиснете го
екранот.
11.4 Set + Go
и
, сè додека на екранот не се
појави порака .
За да ја исклучите Функцијата Брава
за деца, повторете го чекор 2.
11.3 Заклучување
Оваа функција спречува случајни
промени на функцијата за греење.
Можете да ја вклучите функцијата
само кога работи печката.
1. Вклучете ја рерната.
2. Поставете функција за греење или
некоја поставка.
5. Притискајте го
повеќепати сè
додека на екранот не се прикаже:
Set + Go.
за да потврдите.
6. Притиснете го
Притиснете било кое копче (освен за
) за да ја стартувате функцијата: Set
+ Go. Поставената функција за греење
започнува.
Кога функцијата за загревање ќе
заврши, се појавува звучен сигнал.
•
•
3. Притискајте го
повеќепати сè
додека на екранот не се прикаже:
Заклучување.
4. Притиснете го
за да потврдите.
Ако работи функцијата
чистење со пиролиза,
вратата е заклучена и
симболот за копчето се
појавува на екранот.
За да ја исклучите функцијата
протиснете на
Заклучување е
вклучена кога
функцијата за греење
работи.
Менито: Основни
поставки Ви
овозможува да ја
вклучите функцијата:
Set + Go вклучување и
исклучување.
11.5 Автоматско исклучување
Заради безбедносни причини, печката
автоматски се исклучува после некое
време, ако функцијата за греење на
печката работи и не се променети
поставките.
. На екранот се
прикажува порака. Притиснете го
повторно, а потоа
за да потврдите.
Кога ќе ја исклучите
печката, се исклучува и
функцијата.
(°C)
(ч)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - максимум
3
МАКЕДОНСКИ
Автоматското исклучување не работи
со следните функции: Светло, Сензор
за температура,Траење, Крај на готв..
11.6 Осветленост на екранот
Има два режима на осветленост на
екранот:
•
•
Ноќна осветленост - кога печката е
исклучена, осветленоста на
екранот е пониска помеѓу 22 часот
навечер и 6 часот наутро.
Дневна осветленост:
– кога печката е вклучена.
– ако допрете копче при ноќна
осветленост (освен за
ВКЛУЧУВАЊЕ /
ИСКЛУЧУВАЊЕ), екранот се
враќа во режим на дневна
осветленост во следните 10
секунди.
– ако печката е исклучена и ја
поставите функцијата:
Потсетник во минути. Кога ќе
31
заврши функцијата, екранот се
враќа на ноќна осветленост.
11.7 Вентилатор за ладење
Кога работи печката, вентилаторот за
ладење се вклучува автоматски за да
ги одржува ладни површините на
печката. Ако ја исклучите печката,
вентилаторот за ладење продолжува
да работи додека печката не се
излади.
11.8 Безбедносен термостат
Неправилната работа на печката или
дефектните компоненти може да
предизвикаат опасно прегревање. За
да се спречи тоа, печката има
безбедносен термостат што го
прекинува напојувањето со струја.
Печката автоматски се вклучува
повторно кога температурата ќе се
намали.
12. ПОМОШ И СОВЕТИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
Температурата и времињата на
печење во табелите се само водич.
Тие зависат од рецептите и
квалитетот и количината на состојките
што се употребуваат.
12.1 Препораки за готвење
Печката има пет нивоа на решетката.
Бројте ги нивоата на решетката од
дното на рерната.
Вашата печка може да ги пече тестото
или месото различно од печката што
сте ја имале порано. Табелите дадени
подолу со стандардните поставки за
температура, време на готвење и
позиција на решетката.
Ако не можете да ги најдете
нагодувањата за одреден рецепт,
побарајте нешто слично.
Апаратот е опремен со специјален
систем кој обезбедува струење на
воздухот и постојано кружење на
пареата. Со овој систем може да
готвите во опкружување со пареа, со
што јадењата ќе останат сочни
одвнатре, а крцкави однадвор. Го
намалува времето на готвење и
потршувачката на енергија.
Печење колачи
Не отворајте ја вратата на печката
пред да поминат 3/4 од времето за
печење.
Ако користите два плеха за печење
истовремено, оставете го нивото
помеѓу нив празно.
Готвење месо и риба
Користете длабока тава за многу
мрсна храна за да спречите појава на
трајни дамки во печката.
Оставете го месото да постои околу
15 минути пред да го сечете за да не
му истечат соковите.
За да спречете појава на многу чад во
печката за време на печењето месо,
додадете малку вода во длабоката
тава. За спречување на кондензација
32
www.electrolux.com
на чад, додадете вода секогаш кога
истата ќе се исуши.
Времетраење на готвењето
Времетраењето на готвењето зависи
од видот на храна, нејзината густина и
зафатнина.
На почеток, следете го работењето на
рерната кога готвите. Најдете ги
најдобрите поставки (температура,
време на готвење итн.) за вашите
садови, рецепти и количества кога го
користите овој апарат.
12.2 Ниска влажност
Презагрејте ја печката празна.
ТОРТИ / КОЛАЧИ
(°C)
(мин)
Тортички,
загревање не е
потребно
175
30 - 40
2
Калап за колачи, Ø
26 cm
Овошна торта,
загревање не е
потребно
160
80 - 90
2
Калап за колачи, Ø
26 cm
Панетон (сладок
леб)
150 - 160
70 - 100
2
Калап за колачи, Ø
20 cm
Колач со сливи
160
40 - 50
2
Калап за леб
Бисквити,
загревање не е
потребно
150
20 - 35
3 (2 и 4)
Плех за печење
Лепчиња со квасец
180 - 200
12 - 20
2
Плех за печење
Бриош - француски
леб
180
15 - 20
3 (2 и 4)
Плех за печење
Употребете калап за торта.
ОВОШНИ ТОРТИЧКИ
(°C)
(мин)
Полнет зеленчук
170 - 180
30 - 40
1
Лазања
170 - 180
40 - 50
2
Потпечени компири
160 - 170
50 - 60
1 (2 и 4)
МАКЕДОНСКИ
33
Користете го второто ниво на
решетката.
Употребете решетка.
Цела гуска, 3
kg
МЕСО
(°C)
(мин)
160 - 170
150 - 200
Користете го второто ниво на
решетката.
(°C)
(мин)
180
90 - 110
Телешко месо, 180
1 kg
90 - 110
Ростбиф,
полужив, 1 kg
210
45 - 50
(°C)
Англиски
бифтек,
среден, 1 kg
200
55 - 65
Пастрмка, 3 - 4 180
риби, 1,5 kg
25 - 35
175
35 - 50
Говедско
месо, добро
печено, 1 kg
190
65 - 75
Туна, 4 - 6
парчиња, 1,2
kg
Ослич
200
20 - 30
Печено
свинско, 1 kg
Користете го второто ниво на
решетката.
РИБА
(мин)
12.3 Готвење во сад за
диетално печење
Користете ја функцијата: Ниска
влажност.
(°C)
(мин)
Јагнешки бут, 175
1 kg
110 - 130
Цело пиле, 1
kg
55 - 65
200
Користете го второто ниво на
решетката.
Поставете ја температурата на 130°C.
ЗЕЛЕНЧУК
Цела
170
мисирка, 4 kg
180 - 240
Цела патка, 2 170 - 180
- 2,5 kg
120 - 150
Зајак,
исецкан на
парчиња
60 - 90
170 - 180
Користете го првото ниво на
решетката.
(мин)
Домати
15
Модар патлиџан
15 - 20
Брокула, раздвоена на 20 - 25
цветови
Тиквички, сечкани на
листови
20 - 25
34
www.electrolux.com
Поставете ја температурата на 130°C.
ЗЕЛЕНЧУК
ГАРНИРИ
(мин)
Пиперка, сечкана на
ленти
20 - 25
Карфи., раздво. на
цвето.
(мин)
Ориз
35 - 40
25 - 30
Варени компири, на
четвртини
35 - 45
Келераба
25 - 30
Палента
40 - 45
Шпаргла, бела
25 - 35
50 - 60
Целер, сечкан на
ленти
30 - 35
Нелупени компири,
средни
Анасон
30 - 35
Шпаргла, зелена
35 - 45
Моркови
35 - 40
Поставете ја температурата на 130°C.
12.4 Подгревање на пареа
Презагрејте ја рерната празна.
Поставете ја температурата на 130°C.
Користете го второто ниво на
решетката.
МЕСО
(мин)
Тестенини и сос
10 - 15
(мин)
Гарнир
10 - 15
Динстани пилешки
гради
25 - 35
Јадења од една
порција
10 - 15
Готвена шунка
55 - 65
Месо
10 - 15
Kasseler (свинско
димено)
80 - 100
Зеленчук
10 - 15
Ѓувеч / Потпечени
Јадења
15 - 25
Поставете ја температурата на 130°C.
РИБА
(мин)
Пастрмка / Филети од
лосос
25 - 30
МАКЕДОНСКИ
35
12.5 Печење на тесто и месо
КОЛАЧИ
Конвенционал Готвење со
но готвење
вентилатор
(мин)
(°C)
(°C)
Рецепти со
матење
170
2
160
3 (2 и 4) 45 - 60
Калап за колачи
Тесто без
квасец
170
2
160
3 (2 и 4) 20 - 30
Калап за колачи
Колач со
сирење и
матеница
170
1
165
2
80 - 100
Калап за колачи,
Ø 26 cm
Strudel
175
3
150
2
60 - 80
Плех за печење
Торта со џем
170
2
165
2
30 - 40
Калап за колачи,
Ø 26 cm
Божиќен
колач,
загрејте ја
рерната
празна
160
2
150
2
90 - 120
Калап за колачи,
Ø 20 cm
Колач со
сливи,
загрејте ја
рерната
празна
175
1
160
2
50 - 60
Калап за леб
Бисквити
140
3
140 150
3
25 - 45
Плех за печење
Пуслици
120
3
120
3
80 - 100
Плех за печење
Пуслици,
загрејте ја
рерната
празна, две
нивоа
-
-
120
2и4
80 - 100
Плех за печење
Кифлички,
загрејте ја
рерната
празна
190
3
190
3
12 - 20
Плех за печење
Еклери
190
3
170
3
25 - 35
Плех за печење
36
www.electrolux.com
КОЛАЧИ
Конвенционал Готвење со
но готвење
вентилатор
(мин)
(°C)
(°C)
Еклери, две
нивоа
-
-
170
2и4
35 - 45
Плех за печење
Пити со
овошје
180
2
170
2
45 - 70
Калап за колачи,
Ø 20 cm
Богат колач со 160
овошје
1
150
2
110 120
Калап за колачи,
Ø 24 cm
Викторијанска 170
торта со џем
1
160
2
30 - 50
Калап за колачи,
Ø 20 cm
Презагрејте ја печката празна.
ЛЕБ И ПИЦА
Конвенционално
готвење
Готвење со
вентилатор
(мин)
(°C)
(°C)
Бел леб, 1 - 2 190
парчиња, 0,5
kg секое
1
190
1
60 - 70
-
Р’жан леб,
190
загревање не
е потребно
1
180
1
30 - 45
Калап за
леб
Кифлички, 6 - 190
8 кифлички
2
180
2 (2 и 4)
25 - 40
Плех за
печење
Пица
230 250
1
230 250
1
10 - 20
Плех за
печење /
Длабока
тава
Земички
200
3
190
3
10 - 20
Плех за
печење
Презагрејте ја печката празна.
Употребете калап за торта.
МАКЕДОНСКИ
ОВОШНИ ТОРТИЧКИ
Конвенционално
готвење
Готвење со
вентилатор
(мин)
(°C)
(°C)
Колач од паста,
загревање не е
потребно
200
2
180
2
40 - 50
Колач со зеленчук,
загревање не е
потребно
200
2
175
2
45 - 60
Киш
180
1
180
1
50 - 60
Лазања
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Канелони
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Користете го второто ниво на решетката.
Употребете решетка.
МЕСО
Конвенционалн Готвење со
о готвење
вентилатор
(мин)
(°C)
(°C)
Говедско Месо
200
190
50 - 70
Свинско
180
180
90 - 120
Телешко месо
190
175
90 - 120
Печено говедско месо на
англиски начин, полуживо
210
200
50 - 60
Печено говедско месо на
англиски начин, средно печено
210
200
60 - 70
Печено говедско месо на
англиски начин, добро печено
210
200
70 - 75
37
38
www.electrolux.com
МЕСО
Конвенционално
готвење
Готвење со
вентилатор
(мин)
(°C)
(°C)
Свинска плешка, со кожа 180
2
170
2
120 - 150
Свинска коленица, 2
парчиња
180
2
160
2
100 - 120
Јагнешки бут
190
2
175
2
110 - 130
Цело пиле
220
2
200
2
70 - 85
Цела мисирка
180
2
160
2
210 - 240
Цела патка
175
2
220
2
120 - 150
Цела гуска
175
2
160
1
150 - 200
Зајак, исецкан на
парчиња
190
2
175
2
60 - 80
Зајак, исецкан на
парчиња
190
2
175
2
150 - 200
Цел фазан
190
2
175
2
90 - 120
Користете го второто ниво на решетката.
РИБА
Конвенционалн
о готвење
Готвење со
вентилатор
(мин)
(°C)
(°C)
Пастрмка / Спарид, 3 - 4 риби
190
175
40 - 55
Туна / Лосос, 4 - 6 филети
190
175
35 - 60
12.6 Печење На Леб
Презагрејте ја рерната празна.
Користете ја втората позиција на решетката освен ако не е поинаку
специфицирано.
МАКЕДОНСКИ
39
ЛЕБ
(kg)
(°C)
(мин)
Бел леб, 1 - 2
1
парчиња, 0,5 kg секое
180 - 190
45 - 60
-
Кифлички, 6 - 8
кифлички
190 - 210
20 - 30
Плех за печење,
користете го
второто и четвртото
ниво на решетката
Р’жан леб, 1 - 2
1
парчиња, 0,5 kg секое
180 - 200
50 - 70
-
Фокача (кора од тесто со облога)
190 - 210
20 - 25
Плех за печење
0.5
12.7 Крцкаво печење со: Функција за пица
Презагрејте ја рерната празна.
Употребете ја првата позиција освен ако не е поинаку назначено.
ПИЦА
(°C)
(мин)
Пица, тенка кора
200 - 220
15 - 25
Плех за печење
Пица, тенка кора
200 - 220
20 - 30
Плех за печење
Мини пица
200 - 220
15 - 20
Плех за печење
Пита со јаболка
150 - 170
50 - 70
Калап за колачи, Ø 20
cm
Тортички
170 - 190
35 - 50
Калап за колачи, Ø 26
cm
Солен колач со кромид,
200 - 220
користете го второто ниво на
решетката.
20 - 30
Плех за печење
12.8 Скара
Презагрејте ја рерната празна.
Користете го четвртото ниво на решетката.
Скара со поставена максимална температура.
40
www.electrolux.com
ПЕЧЕЊЕ НА СКАРА
(kg)
(мин)
прва страна
(мин)
втора страна
Бифтек филети, 4 парчиња
0.8
12 - 15
12 - 14
Говедски бифтек, 4 парчиња
0.6
10 - 12
6-8
Колбаси, 8
-
12 - 15
10 - 12
Свински кременадли, 4
парчиња
0.6
12 - 16
12 - 14
Половина пиле, 2
1
30 - 35
25 - 30
Кебапи, 4
-
10 - 15
10 - 12
Пилешки гради, 4 парчиња
0.4
12 - 15
12 - 14
Плескавици, 6
0.6
20 - 30
-
Филети од риба, 4 парчиња
0.4
12 - 14
10 - 12
Тостирани сендвичи, 4 - 6
-
5-7
-
Тост, 4 - 6
-
2-4
2-3
12.9 Турбо-печење
Презагрејте ја рерната празна.
Користете ја првото и второто ниво на
решетката.
За да го измерите времето на печење
помножете го времето дадено во
табелата подолу со сантиметрите
дебелина на филето.
ГОВЕДСКО
(°C)
Ростбиф или
филе, добро
печено
(мин)
170 - 180 8 - 10
ГОВЕДСКО
СВИНСКО
(°C)
(мин)
Ростбиф или
филе, слабо
печено
190 - 200 5 - 6
Ростбиф или
филе, средно
печено
180 - 190 6 - 8
(°C)
(мин)
Рамо / Врат /
160 - 180 90 - 120
Коленица од
шунка, 1 - 1.5 kg
МАКЕДОНСКИ
ПИЛЕШКО
СВИНСКО
(°C)
(°C)
(мин)
(мин)
Кременадли /
Голо ребро, 1 1,5 kg
170 - 180 60 - 90
Порции живина, 200 - 220 30 - 50
0.2 - 0.25 kg
секое парче
Ролат од
мелено месо,
0,75 - 1 kg
160 - 170 50 - 60
Половина пиле, 190 - 210 35 - 50
0,4 - 0,5 kg
секое парче
Свинска
150 - 170 90 - 120
коленица,
претходно
сварена, 0,75 - 1
kg
ТЕЛЕШКО
(°C)
Пиле, младо
пиле, 1 - 1,5 kg
190 - 210 50 - 70
Паткa, 1,5 - 2 kg 180 - 200 80 - 100
Гускино месо,
3,5 - 5 kg
160 - 180 120 - 180
Мисирка, 2,5 3,5 kg
160 - 180 120 - 150
Мисирка, 4 - 6
kg
140 - 160 150 - 240
(мин)
Печено
телешко, 1 kg
160 - 180 90 - 120
Телешка
коленица, 1,5 2 kg
160 - 180 120 - 150
РИБА (НА ПАРЕА)
(°C)
Цели парчиња
риба, 1 - 1,5 kg
ЈАГНЕШКО МЕСО
(°C)
(мин)
210 - 220 40 - 60
12.10 Бавно готвење
(мин)
Јагнешки бут /
150 - 170 100 - 120
Печено
јагнешко, 1 - 1,5
kg
Јагнешки грб, 1
- 1,5 kg
41
160 - 180 40 - 60
Оваа функција ви овозможува да
подготвите посно, кревко месо и риба.
Не е применливо за: живина, мрсно
свинско печење , печење во тава.
Сензор за температура температурата
не смее да биде повисока од 65 °C.
1. Потпржете го месото 1 - 2 минути
на секоја страна во тавата на
висока јачина.
2. Ставете го месото во сад за
печење месо или директно на
решетката во печката. Ставете го
плехот под решетката за да ја
собира мрснотијата.
42
www.electrolux.com
Секогаш гответе без капак при
користење на функцијата.
3. Употребете го Сензор за
температура.
4. Одберете ја функцијата: Бавно
готвење. Можете да ја поставите
температурата меѓу 80 °C и 150 °C
првите 10 минути. Почетната е 90
°C. Поставете ја температурата за
Сензор за температура.
5. После 10 минути, печката
автоматски ја намалува
температурата на 80 °C.
Поставете ја температурата на 120 °C.
(kg)
(мин)
Шницли
0.2 - 0.3
20 - 40
3
Говедски филети
1 - 1.5
90 - 150
3
Печено говедско месо
1 - 1.5
120 - 150
1
Печено телешко
1 - 1.5
120 - 150
1
12.11 Одмрзнување
(kg)
Време на
одмрзнувањ
е (min)
Дополнително
време на
одмрзнување
(min)
Пиле
1
100 - 140
20 - 30
Положете го
пилето на
превртена тацна
поставена врз
голем сад.
Превртете на
половина од
времето.
месо
1
100 - 140
20 - 30
0.5
90 - 120
Превртете на
половина од
времето.
Павлака
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Слатката павлака
може добро да се
измати и кога е
уште замрзната на
места.
Пастрмка
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Јагоди
0.3
30 - 40
10 - 20
-
МАКЕДОНСКИ
(kg)
Време на
одмрзнувањ
е (min)
Дополнително
време на
одмрзнување
(min)
Путер
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Колач
1.4
60
60
-
43
12.12 Конзервирање
Користете само тегли за
конзервирање со иста димензија како
оние што се достапни на пазарот.
МЕКО ОВОШЈЕ
Не користете тегли со затворач на
одвртување и со затворач од тип
„бајонет“ или метални конзерви.
(мин)
Време на
готвење до
крчкање
Користете го првото ниво на
решетката.
Не ставајте повеќе од шест тегли од
по еден литар на плехот за печење.
Наполнете ги теглите подеднакво и
затворете ги со стегач.
Јагоди /
Боровинки /
Малини / Зрели
рибизли
35 - 45
Теглите не смеат да се допираат.
Налејте околу 1/2 литар вода во
плехот за печење за да има доволно
влага во рерната.
ТВРДО ОВОШЈЕ
Кога течноста во теглите ќе почне да
врие (после приближно 35 - 60 минути
кај тегли од еден литар), исклучете ја
печката или намалете ја
температурата на 100 °C (погледнете
ја табелата).
Поставете ја температурата на 160 170 °C.
Праски /
Дуњи /
Сливи
(мин)
Време на
готвење
до
крчкање
(мин)
Продолже
те со
готвење
на 100 °C
35 - 45
10 - 15
44
www.electrolux.com
Поставете ја температурата на 60 - 70
°C.
ЗЕЛЕНЧУК
ОВОШЈЕ
(мин)
Време на
готвење
до
крчкање
(мин)
Продолже
те со
готвење
на 100 °C
Сливи
8 - 10
Моркови
50 - 60
5 - 10
Кајсии
8 - 10
Краставици
50 - 60
-
Резанки од јаболка
6-8
Мешана
туршија
50 - 60
5 - 10
Круши
6-9
Келераба /
Грашок /
Аспарагус
50 - 60
15 - 20
12.13 Сушење - Готвење со
вентилатор
Прекријте ги плеховите со мрсна
хартија или хартија за печење.
За подобар резултат, исклучете ја
рерната откако ќе истече половина од
времето за сушење, отворете ја
вратата и дозволете да се лади една
ноќ за да се доврши сушењето.
За еден плех користете трета позиција
на решетка.
За два плеха користете прва и четврта
позиција на решетка.
ЗЕЛЕНЧУК
(ч)
12.14 Сензор за температура
(°C)
Печено телешко
75 - 80
Телешка коленица
85 - 90
Печено говедско месо
на англиски начин,
полуживо
45 - 50
Печено говедско месо
на англиски начин,
средно печено
60 - 65
Печено говедско месо
на англиски начин,
добро печено
70 - 75
Свинска плешка
80 - 82
Свинска потколеница
75 - 80
Јагнешко
70 - 75
Пиле
98
(°C)
(ч)
Див Зајак
70 - 75
Мешунки
60 - 70
6-8
Пастрмка / Спарид
65 - 70
Пиперки
60 - 70
5-6
Туна / Лосос
65 - 70
Зеленчук за супа
60 - 70
5-6
Печурки
50 - 60
6-8
Билки
40 - 50
2-3
МАКЕДОНСКИ
12.15 Печете со влажен
воздух - препорачани
додатоци
45
подобро ја абсорбираат топлината од
светлите бои и садовите кои одбиваат
светлина.
Употребете темни и плехови и садови
кои не одбиваат светлина. Тие
Тавче за пица
Сад за печење
Темна, која не
одбива светлина
28 cm дијаметар
Темна, која не одбива
светлина
26 cm дијаметар
Керамично
тавче
Керамика
8 cm
дијаметар, 5
cm висина
Основа за флан
за решетка
Темна, која не
одбива светлина
28 cm дијаметар
12.16 Печете со влажен
воздух
За најдобри резултати следеете ги
препораките дадени во табелата
подолу.
(°C)
(мин)
Кифлички,
благи, 16
парчиња
плех за печење или
длабока тава
180
2
20 - 30
Кифлички, 9
парчиња
плех за печење или
длабока тава
180
2
30 - 40
Пица,
решетка
замрзната, 0,35
kg
220
2
10 - 15
Швајцарски
ролат
плех за печење или
длабока тава
170
2
25 - 35
Колаче
плех за печење или
длабока тава
175
3
25 - 30
Суфле, 6
парчиња
керамичко тавче на
решетка
200
3
25 - 30
Флан со
пандишпан
основа за флан на
решетка
180
2
15 - 25
46
www.electrolux.com
(°C)
(мин)
Викторијанска
торта со џем
потпечено јадење на
решетка
170
2
40 - 50
Варена риба,
0,3 kg
плех за печење или
длабока тава
180
3
20 - 25
Цели парчиња
риба, 0,2 kg
плех за печење или
длабока тава
180
3
25 - 35
Филети од
риба, 0,3 kg
тавче за пица на
решетка
180
3
25 - 30
Варено месо,
0,25 kg
плех за печење или
длабока тава
200
3
35 - 45
Шаслик, 0,5 kg
плех за печење или
длабока тава
200
3
25 - 30
Колачиња, 16
парчиња
плех за печење или
длабока тава
180
2
20 - 30
Гурабија со
бадем, 24
парчиња
плех за печење или
длабока тава
180
2
25 - 35
Мафинс
Колачи, 12
парчиња
плех за печење или
длабока тава
170
2
30 - 40
Солено пециво, плех за печење или
20 парчиња
длабока тава
180
2
25 - 30
Колачиња од
суво тесто, 20
парчиња
плех за печење или
длабока тава
150
2
25 - 35
Тортички, 8
парчиња
плех за печење или
длабока тава
170
2
20 - 30
Зеленчук,
варен, 0,4 kg
плех за печење или
длабока тава
180
3
35 - 45
Вегетаријански тавче за пица на
омлет
решетка
200
3
25 - 30
Зеленчук на
медитерански
начин, 0,7 kg
180
4
25 - 30
плех за печење или
длабока тава
12.17 Информации за
институти за тестирање
Тестови според IEC 60350-1.
МАКЕДОНСКИ
Мали
Конвенцио
колачињ нално
а 20 на
готвење
плех
(°C)
(мин)
Плех за
печење
3
170
20 - 30
-
Мали
Готвење со Плех за
колачињ вентилатор печење
а 20 на
плех
3
150 160
20 - 35
-
Мали
Готвење со Плех за
колачињ вентилатор печење
а 20 на
плех
2и4
150 160
20 - 35
-
Пита со
јаболка,
2 плеха
Ø20 cm
Конвенцио
нално
готвење
Решетка 2
180
70 - 90
-
Пита со
јаболка,
2 плеха
Ø20 cm
Готвење со Решетка 2
вентилатор
160
70 - 90
-
Решетка 2
170
40 - 50
Загрејте ја
печката 10
минути.
Пандиш Готвење со Решетка 2
пан,
вентилатор
калап за
колачи
Ø26 cm
160
40 - 50
Загрејте ја
печката 10
минути.
Пандиш Готвење со Решетка 2 и 4
пан,
вентилатор
калап за
колачи
Ø26 cm
160
40 - 60
Загрејте ја
печката 10
минути.
Бисквит
и
Готвење со Плех за
вентилатор печење
3
140 150
20 - 40
-
Бисквит
и
Готвење со Плех за
вентилатор печење
2и4
140 150
25 - 45
-
Бисквит
и
Конвенцио
нално
готвење
3
140 150
25 - 45
-
Пандиш Конвенцио
пан,
нално
калап за готвење
колачи
Ø26 cm
Плех за
печење
47
48
www.electrolux.com
(°C)
(мин)
Тост, 4 - Скара
6
парчиња
Решетка 4
макс.
2 - 3 минути Загрејте ја
прва страна; печката 3
2 - 3 минути минути.
втора страна
Бургер
Скара
со
телешка
плескав
ица, 6
парчиња
, 0,6 kg
На
4
решетка
и тава
за
собирањ
е
масноти
и
макс.
20 - 30
Ставете ја
решетката на
четвртото ниво
и тавата за
собирање
маснотии на
третото ниво од
печката.
Свртете го
јадењето на
средина од
времето за
готвење.
Загрејте ја
печката 3
минути.
13. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
13.1 Забелешки за чистењето
Предниот дел на печката чистете го со мека крпа натопена со
топла вода и средство за чистење.
За чистење на металните површини употребете специјално
средство за чистење за таа намена.
Средства за
Тврдокорната нечистотија исчистете ја со специјално средство
чистење
за чистење печки.
Внатрешноста на рерната чистете ја после секоја употреба.
Насобирањето на мрснотии или други остатоци од храна може
да резултира со пожар. Ризикот е поголем кај тавата со решетка.
Секојдневн
а употреба
На печката или на стаклените плочи на вратата може да
кондензира влага. За да ја намалите кондензацијата, загрејте ја
печката околу 10 минути пред готвењето. Исушете ја
внатрешноста со мека крпа после секоја употреба.
МАКЕДОНСКИ
49
Чистете го целиот прибор после секоја употреба и оставете го да
се исуши. Користете мека крпа натопена со топла вода и
средство за чистење. Не чистете го приборот во машината за
миење садови.
Додатоци
Не ги чистете нелепливите додатоци со агресивни средства за
чистење, предмети со остри работи или во машина за миење на
садови
13.2 Печки од не’рѓосувачки
челик или од алуминиум
1
Чистете ја вратата на печката само со
мокар сунѓер или крпа. Исушете ја со
мека крпа.
Не користете челична жица, киселини
или абразивни материјали, бидејќи тие
можат да ја оштетат површината.
Чистете ја контролната табла на
печката со истите мерки на
претпазливост.
13.3 Држачи на решетки што
се вадат
За да ја исчистите печката, извадете
ги држачите за решетки.
2
Монтирајте ја извадените додатоци по
обратен редослед.
Иглите за држење на
телескопските шини мора
да се насочени напред.
13.4 Пиролиза
ВНИМАНИЕ!
Извадете ги сите додатоци
и подвижни решетки.
ВНИМАНИЕ!
Внимавајте кога ги вадите
држачите на решетките.
ВНИМАНИЕ!
Пред да почнете со
процедурата за чистење,
осигурете се дека садот за
вода е празен. Видете во
„Празнење на садот за
вода“.
1. Повлечете го предниот дел од
држачите настрана од страничниот
ѕид.
Чистењето со пиролиза
не може да почне:
•
2. Повлечете го задниот дел од
држачите настрана од страничниот
ѕид и извадете го.
ако не сте го извадиле приклучокот
на сензорот за температура на
средината од штекерот.
• ако не сте ја затвориле целосно
вратата на печката.
Извадете ја рачно најтврдокорната
нечистотија.
50
www.electrolux.com
ВНИМАНИЕ!
Ако има други апарати
монтирани во истиот
плакар, немојте да ги
користите истовремено со
функцијата за чистење со
пиролиза: Пиролиза. Тоа
може да ја оштети печката.
1. Исчистете ја внатрешната врата со
топла вода, за да не изгорат
остатоците од топлиот воздух.
2. Вклучете ја печката и одберете ја
од главното мени функцијата:
Пиролиза. Притиснете на
потврдите.
3. Поставете го траењето на
процедурата за чистење:
Опис
Брзо
1 h за мал
степен на
нечистотија
Нормално
1 h 30 min
за нормален
степен на
нечистотија
Интензив.
2 h 30 min
за висок
степен на
нечистотија
за да потврдите.
Кога ќе започне чистењето
со пиролиза, вратата на
печката е заклучена и
светлото не работи.
За да го сопрете
чистењето со пиролиза
пред да заврши, исклучете
ја печката.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Кога функцијата ќе
заврши, печката е многу
жешка. Оставете го да се
излади. Постои опасност
од изгореници.
13.5 Чистење на садот за
вода
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Не ставајте вода во садот
за вода во текот на
процедурата за чистење.
за да
Опција
4. Притиснете го
Кога функцијата ќе
заврши, вратата останува
заклучена за време на
фазата на ладење. Некои
од функциите на печката
не се достапни за време на
фазата на ладење.
Во текот на процедурата
за чистење може да се
цеди вода од доводот на
пареа во внатрешноста на
печката. Ставете сад за
собирање на водата на
нивото на решетката
директно под доводот на
пареа за да спречите
паѓање на водата на дното
во внатрешноста на
печката.
По некое време, може да се
наталожат наслаги од бигор во
печката. За да го спречите тоа,
чистете ги деловите од печката кои
што ја создаваат пареата. Празнете го
садот по секое готвење со пареа.
Типови вода
•
•
•
Мека вода со ниска содржина на
бигор - производителот го
препорачува тоа бидејќи го
намалува бројот на процедури за
чистење.
Вода од чешма - можете да ја
користите ако домашниот водовод
има прочистувач или омекнувач на
вода.
Тврда вода со висока содржина
на бигор - не влијае врз работата
на печката но го зголемува бројот
на процедури за чистење.
МАКЕДОНСКИ
51
ТАБЕЛА ЗА КОЛИЧЕСТВО НА КАЛЦИУМ ПРОПИШАН ОД С.З.О. (Светска
Здравствена Организација)
Наслаги на
калциум
Тврдост на вода
(Француски
степени)
(Германски
степени)
0 - 60 mg/l
0-6
0-3
Слатка или
мека
75 циклуси 2,5 месеци
60 - 120 mg/l
6 - 12
3-7
Средна
тврдост
50 циклуси - 2
месеци
120 - 180 mg/l
12 - 18
8 - 10
Тврда или
богата со
бигор
40 циклуси 1,5 месеци
над 180 mg/l
над 18
над 10
Многу тврда
30 циклуси - 1
месец
1. Наполнете го садот за вода со 850
ml вода и 50 ml лимонска киселина
(пет мали лажички). Исклучете ја
печката и почекајте околу 60
минути.
2. Вклучете ја печката и поставете ја
функцијата: Ниска влажност.
Поставете температура од 230°C.
Исклучете ја по 25 минути и
оставете ја да се излади 15
минути.
3. Вклучете ја печката и поставете ја
функцијата: Ниска влажност.
Поставете температура помеѓу 130
и 230°C. Исклучете ја по 10
минути.
Оставете да се олади и продолжете со
вадење на содржината од садот.
Видете во „Празнење на садот за
вода“.
4. Исплакнете го садот за вода и
исчистете го преостанатиот бигор
во рерната со крпа.
5. Рачно исчистете ја цевката за
испуштање со топла сапуница. За
да спречите оштетување, не
користете киселини, спрејови или
слични средства за чистење.
13.6 Вадење и монтирање на
вратата
Вратата на печката има три плочи од
стакло. За да ги исчистите, можете да
ги извадите вратата на печката и
Класификаци Правете
ја на водата
декалцифика
ција на секои
внатрешните стаклени плочи.
Прочитајте го целосното упатство
„Вадење и монтирање на врата“ пред
да ги извадите стаклените плочи.
Доколку се обидете да ги
извадите стаклените плочи
пред да ја извадите
вратата на печката,
вратата би можела да се
затвори.
ВНИМАНИЕ!
Не користете ја печката
без стаклените плочи.
1. Целосно отворете ја вратата и
најдете ја шарката од десната
страна на вратата.
2. Употребете штрафцигер за да го
крените и целосно да ја завртите
надесно шарката на рачката.
52
www.electrolux.com
и извадете ја вратата од
лежиштето.
3. Најдете ја шарката на левата
страна на вратата.
6. Ставете ја вратата врз мека крпа
на стабилна површина.
7. Држете ја декорацијата на вратата
(В) на горниот раб на вратата од
двете страни и притиснете ја
навнатре за да ја ослободите
спојката за запечатување.
2
B
1
4. Подигнете ја и свртете ја целосно
рачката на левата шарка.
5. Затворете ја вратата на печката до
првота позиција на отворање.
Потоа кренете и повлечете напред
8. Повлечете ја декорацијата на
вратата напред и извадете ја.
9. Држете ги стаклените плочи на
вратата на нивниот горен раб и
внимателно повлечете ги една по
една. Започнете со горната плоча.
Осигурете се дека стаклото
целосно се излизнало од
држачите.
10. Исчистете ги стаклените плочи со
вода и сапун. Внимателно исушете
ги стаклените плочи. Не чистете ги
МАКЕДОНСКИ
стаклените плочи во машина за
миење садови.
Кога чистењето е завршено, ставете
ги стакленати плочи и вратата на
плочата и вратата на печката.
Погрижете се да ги вратите
стаклените плочи (A и B) назад по
точен редослед. Проверете го
симболот / печатот на страната на
стаклената плоча, секоја стаклена
плоча изгледа различно за да може
лесно да се монтира и демонтира.
Кога ќе се монтира правилно поработ
на вратата кликнува.
A
53
13.7 Замена на светилката
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од струен удар.
Ламбата може да биде
жешка.
1. Исклучете ја печката.
Почекајте да се излади печката.
2. Откачете ја печката од
електричното напојување.
3. Ставете крпа на дното на
внатрешноста.
ВНИМАНИЕ!
Секогаш држете ја
халогената светилка со
ткаенина за да спречите на
светилката да изгорат
остатоци од маснотија.
B
Задна светилка
1. Свртете го стакленото капаче на
светилката налево за да го
отстраните.
2. Исчистете го стаклениот капак.
3. Заменете ја светилката со
соодветна светилка отпорна на
топлина до 300°C.
4. Монтирајте го стакленото капаче.
Внимавајте да ја монтирате средната
стаклена плоча точно во седиштата.
A
B
14. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
54
www.electrolux.com
14.1 Што да направите ако...
Проблем
Можна причина
Решение
Не можете да ја вклучите Рерната не е поврзана со Проверете дали рерната
или да ракувате со
напојување за струја или е правилно поврзана со
рерната.
не е правилно поврзана. струја (погледнете во
дијаграмот за
поврзување, ако е на
располагање).
Рерната не загрева.
Печката е исклучена.
Вклучете ја печката.
Рерната не загрева.
Часовникот не е
поставен.
Поставете го часовникот.
Рерната не загрева.
Не се поставени
потребните поставки.
Проверете дали
поставките се точни.
Рерната не загрева.
Активирано е
автоматското
исклучување.
Погледнете во
„Автоматско
исклучување“.
Рерната не загрева.
Активирана е блокадата
за деца.
Видете во „Користење на
блокадата за деца“.
Рерната не загрева.
Вратата не е правилно
затворена.
Затворете ја вратата
целосно.
Рерната не загрева.
Избил осигурувач.
Проверете дали
осигурувачот е причина
за дефектот. Ако
осигурувачот постојано
избива, стапете во
контакт со квалификуван
електричар.
Светлото не работи.
Светлото не е исправно.
Заменете го светлото.
Сензорот за температура Приклучокот за сензорот
во средината не работи. за температура на
средината не е правилно
вклучен во штекерот.
Ставете го приклучокот
од сензорот за
температура на
средината колку што е
можно подлабоко во
штекерот.
Во внатрешноста на
рерната има вода.
Има премногу вода во
садот.
Исклучете ја печката и
избришете ја водата со
крпа или сунѓер.
Готвењето на пареа не
работи.
Нема вода во садот.
Наполнете го садот за
вода.
Готвењето на пареа не
работи.
Отворот е затнат од
бигор.
Проверете го отворот на
доводот за пареа.
Отстранете го бигорот.
МАКЕДОНСКИ
Проблем
Можна причина
Решение
Потребни се повеќе од
три минути за да се
испразни садот за вода
или водата тече од
отворот за довод на
пареа.
Во рерната има наслаги
на бигор.
Чистење на садот за
вода. Видете во
„Чистење на садот за
вода“.
На екранот се прикажува
F111.
Приклучокот за сензорот
за температура на
средината не е правилно
вклучен во штекерот.
Ставете го приклучокот
од сензорот за
температура на
средината колку што е
можно подлабоко во
штекерот.
Екранот прикажува
шифра за грешка што не
е во оваа табела.
Има дефект во
електриката.
•
•
55
Исклучете го апаратот
преку главната
склопка или
сигурносниот
прекинувач во кутијата
со осигурувачи и
повторно вклучете го.
Ако на екранот
повторно се
прикажува шифрата
за грешка, обратете се
во службата за грижа
на корисници.
На храната и во
Сте ја оставиле храната
внатрешноста на рерната во рерната многу долго.
се спушта пареа и
кондензација.
Не оставајте ги јадењата
во рерната подолго од 15
- 20 минути откако ќе
заврши процесот на
готвење.
Апаратот е вклучен и не Активиран е режимот за
загрева. Вентилаторот не демонстрација.
работи. На екранот се
прикажува "Demo".
Видете во „Основни
поставки“ во поглавјето
„Секојдневна употреба“.
14.2 Податоци за сервис
Ако не можете самите да го решите
проблемот, обратете се кај Вашиот
дилер или во овластениот сервисен
центар.
спецификации. Плочката со
спецификации се наоѓа на предната
рамка во внатрешноста на печката. Не
отстранувајте ја плочката со
спецификации од внатрешноста на
печката.
Потребните податоци за сервисниот
центар се на плочката со
Ви препорачуваме податоците да ги впишете тука:
Модел (MOD.)
.........................................
56
www.electrolux.com
Ви препорачуваме податоците да ги впишете тука:
Број на производ (PNC)
.........................................
Сериски број (S.N.)
.........................................
15. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
15.1 Информации за производ и Страница за информации за
производ*
Име на снабдувачот
Electrolux
Идентификација на модел
EOC8P31X 949494742
EOC8P31Z 949494743
KOCBP31X 949494739
Показател за енергетска ефикасност
81.2
Класа на енергетска ефикасност
A+
Потрошувачка на енергија кај нормално
полнење, конвенционален режим
0.93 kWh/циклус
Потрошувачка на енергија кај нормално
полнење, режим со форсиран вентилатор
0.69 kWh/циклус
Број на празнини
1
Извор на топлина
Електрицитет
Волумен
72 l
Вид печка
Вградена печка
Маса
EOC8P31X
36.6 kg
EOC8P31Z
36.4 kg
KOCBP31X
36.4 kg
* За Европска Унија согласно Регулативата на ЕУ 65/2014 и 66/2014.
За Република Белорусија согласно STB 2478-2017, Додаток G; STB 2477-2017,
Додатоци A и B.
За Украина согласно 568/32020.
Класа на енергетска ефикасност применлива за Русија.
EN 60350-1 - Електрични апарати за готвење во домаќинство - Дел 1: Шпорети,
печки, печки на плин и скари - Методи за мерење на работата.
15.2 Штедење на енергија
Печката има функции кои
ви помагаат да заштедите
енергија при секојдневното
готвење.
Проверете дали вратата на печката е
правилно затворена кога работи
печката. Не ја отворајте вратата многу
често за време на готвењето.
Оддржувајте го чист дихтунгот на
МАКЕДОНСКИ
вратата и проверете дали е добро
фиксиран на својата позиција.
57
температурата на печката за минимум
3 - 10 минути пред крајот од
готвењето. Преостанатата топлина во
печката ќе го продолжи готвењето.
Користете метални садови за да го
зголемите штедењето на енергија.
Користете ја преостанатата топлина
за затоплување храна.
Кога е можно, не ја презагревајте
печката пред печење.
Правете колку што е можно помали
паузи меѓу готвењето кога правите
повеќе јадења истовремено.
Готвење со вентилатор
Кога е можно, користете ги функциите
за готвење со вентилатор за да
заштедите енергија.
Преостаната топлина
Кај некои функции на печката, ако се
вклучи програма како Времетраење
или Крај и времето на готвење е
подолго од 30 минути, греачите се
исклучуваат автоматски кај некои
функции на печката.
Вентилаторот и светлото
продолжуваат да работат. Кога ќе ја
исклучите печката, екранот ја
покажува преостанатата топлина.
Можете да ја употребите топлината за
да ја одржите храната топла.
Одржување на топлина кај храната
Одберете ја најниската поставка за
температура за да ја искористите
преостаната топлина и да го одржите
јадењето топло. Показателот за
преостаната топлина или температура
се појавува на екранот.
Готвење со исклучена светилка
Исклучете ја светилката за време на
готвењето. Вклучете ја кога ќе имате
потреба.
Печете со влажен воздух
Функција за штедење на електрична
енергија за време на готвењето.
Кога ја користите оваа функција,
светилката се исклучува автоматски
по 30 секунди. Можете да ја вклучите
светилката повторно но оваа акција ќе
ги намали очекуваните штедења на
енергија.
Кога траењето на готвењето е подолго
од 30 минути, намалете ја
16. ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА
Рециклирајте ги материјалите со
фрлајте ги апаратите озанчени со
симболот . Ставете ја амбалажата
во соодветни контејнери за да ја
рециклирате. Помогнете во заштитата
на живтната средина и човековото
здравје и рециклирајте го отпадот од
електрични и електронски апарати. Не
симболот во отпадот од
домаќинството. Вратете го производот
во вашиот локален капацитет за
рециклирање или контактирајте ја
вашата општинска канцеларија.
*
58
www.electrolux.com
МАКЕДОНСКИ
59
867355030-B-392019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising