Electrolux | EOC8P31X | User manual | Electrolux EOC8P31X Manual de utilizare

Electrolux EOC8P31X Manual de utilizare
EOC8P31X
EOC8P31Z
KOCBP31X
RO
Cuptor cu abur
Manual de utilizare
Beneficiati de tot
ce va poate oferi
produsul dvs
Accesati rapid manuale de utilizare, ghiduri cu
instructiuni, asistenta si multe alte resurse folosind
inregistrarea noastra foto disponibila la
electrolux.com/register
2
www.electrolux.com
CUPRINS
1. INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA................................................................. 3
2. INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ...................................................................... 5
3. INSTALAREA..................................................................................................... 8
4. DESCRIEREA PRODUSULUI..........................................................................10
5. PANOUL DE COMANDĂ..................................................................................10
6. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE......................................................................12
7. UTILIZAREA ZILNICĂ...................................................................................... 13
8. FUNCŢIILE CEASULUI.................................................................................... 20
9. PROGRAME AUTOMATE................................................................................21
10. UTILIZAREA ACCESORIILOR.......................................................................22
11. FUNCŢII SUPLIMENTARE.............................................................................26
12. INFORMAŢII ŞI SFATURI.............................................................................. 28
13. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA........................................................................ 45
14. DEPANARE.................................................................................................... 49
15. EFICIENŢĂ ENERGETICĂ.............................................................................51
NE GÂNDIM LA DUMNEAVOASTRĂ
Vă mulţumim pentru că aţi achiziţionat un aparat Electrolux. Aţi ales un produs
care include decenii de experienţă profesională şi de inovaţie. Ingenios şi stilat, a
fost conceput special pentru dumneavoastră. Pentru ca atunci când îl utilizaţi să
aveţi întotdeauna aceleaşi rezultate extraordinare.
Bine aţi venit la Electrolux.
Vizitaţi website-ul la:
Aici găsiţi sfaturi privind utilizarea, broşuri, informaţii care vă ajută la
rezolvarea unor probleme apărute şi informaţii despre service:
www.electrolux.com/webselfservice
Înregistraţi-vă produsul pentru a beneficia de servicii mai bune:
www.registerelectrolux.com
Cumpăraţi accesorii, consumabile şi piese de schimb originale pentru aparatul
dvs.:
www.electrolux.com/shop
SERVICIUL DE RELAŢII CU CLIENŢII ŞI SERVICE
Utilizaţi doar piese de schimb originale.
Atunci când contactaţi centrul autorizat de service, asiguraţi-vă că aveţi
disponibile următoarele informaţii: Model, PNC, Număr de serie.
Informaţiile pot fi găsite pe plăcuţa cu datele tehnice.
Avertisment / Atenţie-Informaţii privind siguranţa
Informaţii generale şi recomandări
Informaţii privind mediul înconjurător
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.
ROMÂNA
1.
3
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu
atenţie instrucţiunile furnizate. Producătorul nu este
responsabil pentru nicio vătămare sau daună rezultată
din instalarea sau utilizarea incorectă. Păstraţi
permanent instrucţiunile într-un loc sigur şi accesibil
pentru o consultare ulterioară.
1.1 Siguranţa copiilor şi a persoanelor vulnerabile
•
•
•
•
•
•
•
•
Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai
mare de 8 ani, de persoanele cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau de persoanele fără
cunoştinţe sau experienţă doar sub supraveghere sau
după o scurtă instruire care să le ofere informaţiile
necesare despre utilizarea sigură a aparatului şi să le
permită să înţeleagă pericolele la care se expun.
Copiii cu vârsta între 3 şi 8 ani şi persoanele cu
dizabilităţi profunde şi complexe nu trebuie lăsate să
se apropie de aparat dacă nu sunt supravegheate
permanent.
Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani nu trebuie lăsaţi să
se apropie de aparat dacă nu sunt supravegheaţi
permanent.
Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
Nu lăsaţi ambalajele la îndemâna copiilor şi aruncaţi-le
conform reglementărilor.
Nu lăsaţi copiii şi animalele să se apropie de aparat
atunci când acesta este în funcţiune sau când se
răceşte. Părţile accesibile pot deveni fierbinţi în timpul
funcţionării.
Dacă aparatul are un dispozitiv de siguranţă pentru
copii, acesta trebuie activat.
Copiii nu vor realiza curăţarea sau întreţinerea
realizată de utilizator asupra aparatului fără a fi
supravegheaţi.
4
www.electrolux.com
1.2 Siguranţa generală
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Doar o persoană calificată trebuie să instaleze acest
aparat şi să înlocuiască cablul.
AVERTISMENT: Aparatul şi părţile accesibile ale
acestuia devin fierbinţi pe durata utilizării. Aveţi grijă
să nu atingeţi elementele de încălzire.
Folosiţi întotdeauna mănuşi de protecţie pentru a
scoate sau a pune în interior accesorii sau vase.
Deconectaţi aparatul de la sursa de alimentare înainte
de a efectua orice operaţie de întreţinere.
AVERTISMENT: Asiguraţi-vă că aparatul este oprit
înainte de a înlocui becul pentru a evita o posibilă
electrocutare.
Nu folosiţi aparatul înainte de a-l instala în structura
încastrată.
Nu folosiţi un aparat de curăţat cu abur pentru a
curăţa aparatul.
Nu folosiţi substanţe abrazive dure sau raclete
ascuţite de metal pentru a curăţa sticla uşii deoarece
acestea pot zgâria suprafaţa, ceea ce poate conduce
la spargerea sticlei.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie înlocuit de producător, de Centrul de
service autorizat al acestuia sau de persoane cu o
calificare similară pentru a se evita electrocutarea.
Urmele de alimente vărsate trebuie să fie eliminate
înainte de curăţarea pirolitică. Scoateţi toate
componentele cuptorului.
Pentru a scoate suporturile pentru raft trebuie să
trageţi mai întâi de partea din faţă a suportului, după
care să îndepărtaţi capătul din spate de pereţii laterali.
Instalaţi suporturile pentru raft în ordine inversă.
Utilizaţi doar senzorul alimentar (senzorul)
recomandat pentru acest aparat.
ROMÂNA
2. INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ
2.1 Instalarea
AVERTISMENT!
Doar o persoană calificată
trebuie să instaleze acest
aparat.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Îndepărtaţi toate ambalajele.
Dacă aparatul este deteriorat, nu îl
instalaţi sau utilizaţi.
Urmaţi instrucţiunile de instalare
furnizate împreună cu aparatul.
Aveţi întotdeauna grijă când mutaţi
aparatul deoarece acesta este greu.
Folosiţi întotdeauna mănuşi de
protecţie şi încălţăminte închisă.
Nu trageţi aparatul de mâner.
Instalaţi aparatul într-un loc sigur şi
adecvat care satisface cerinţele
privind instalarea.
Respectaţi distanţele minime faţă de
alte aparate şi corpuri de mobilier.
Înainte de a monta aparatul, verificaţi
dacă uşa cuptorului se deschide fără
oprelişti.
Aparatul este echipat cu un sistem de
răcire electric. Acesta trebuie utilizat
cu o sursă de alimentare electrică.
Adâncimea de în‐
corporare a apara‐
tului
548 mm
Adâncimea cu uşa
deschisă
1022 mm
Dimensiunea mi‐
nimă a deschiderii
de ventilaţie. Des‐
chiderea este pozi‐
ţionată pe partea
din spate jos
560x20 mm
Lungimea cablului
de alimentare elec‐
trică. Cablul este
poziţionat în colţul
dreapta al părţii din
spate
1500 mm
Şuruburile de mon‐
taj
4x25 mm
2.2 Conexiunea electrică
AVERTISMENT!
Pericol de incendiu şi
electrocutare.
Înălţimea minimă a
cabinetului (Înălţi‐
mea minimă a cabi‐
netului sub blatul de
lucru)
590 (600) mm
Lăţimea cabinetului
560 mm
Adâncimea cabine‐
tului
550 (550) mm
Înălţimea feţei apa‐
ratului
594 mm
•
Înălţimea spatelui
aparatului
576 mm
•
Lăţimea feţei apara‐
tului
595 mm
Lăţimea spatelui
aparatului
559 mm
Adâncimea aparatu‐
lui
569 mm
•
•
•
•
•
Toate conexiunile electrice trebuie
realizate de către un electrician
calificat.
Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare.
Asiguraţi-vă că parametrii de pe
plăcuţa cu date tehnice sunt
compatibili cu valorile nominale ale
sursei de alimentare.
Utilizaţi întotdeauna o priză cu
protecţie (împământare) contra
electrocutării, montată corect.
Nu folosiţi prize multiple şi cabluri
prelungitoare.
Procedaţi cu atenţie pentru a nu
deteriora ştecherul şi cablul de
alimentare electrică. Dacă este
necesară înlocuirea cablului de
alimentare, acesta trebuie înlocuit
numai de către Centrul de service
autorizat.
Nu lăsaţi cablurile de alimentare
electrică să atingă sau să se afle în
5
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
apropierea uşii aparatului sau a nişei
de sub aparat, în special atunci când
acesta funcţionează sau uşa este
fierbinte.
Protecţia la electrocutare a pieselor
aflate sub tensiune şi izolate trebuie
fixată astfel încât să nu permită
scoaterea ei fără folosirea unor
unelte.
Introduceţi ştecherul în priză numai
după încheierea procedurii de
instalare. Asiguraţi accesul la priză
după instalare.
Dacă priza de curent prezintă jocuri,
nu conectaţi ştecherul.
Nu trageţi de cablul de alimentare
pentru a scoate din priză aparatul.
Trageţi întotdeauna de ştecher.
Folosiţi doar dispozitive de izolare
adecvate: întrerupătoare pentru
protecţia liniei, siguranţe (siguranţe
înfiletabile scoase din suport),
contactori şi declanşatori la protecţia
de împământare.
Instalaţia electrică trebuie să fie
prevăzută cu un dispozitiv de izolare,
care să vă permită să deconectaţi
aparatul de la reţea la toţi polii.
Dispozitivul izolator trebuie să aibă o
deschidere între contacte de cel puţin
3 mm.
Închideţi complet uşa aparatului
înainte de a conecta ştecherul la
priză.
Acest aparat este livrat cu un ştecher
şi un cablu de alimentare electrică.
Tipurile de cabluri adecvate pentru
instalare sau înlocuire pentru Euro‐
pa:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Putere totală (W)
Secţiunea cablu‐
lui (mm²)
maxim 3680
3 x 1.5
Cablul de masă (cablul verde/galben) va
fi cu 2 cm mai lung decât cele de fază şi
de nul (cablurile albastru şi maro).
2.3 Utilizarea
AVERTISMENT!
Pericol de rănire, arsuri şi
electrocutare sau explozie.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pentru secţiunea cablului consultaţi
puterea totală consumată de pe plăcuţa
cu date tehnice. De asemenea, puteţi
consulta tabelul:
Putere totală (W)
Secţiunea cablu‐
lui (mm²)
maxim 1380
3 x 0.75
maxim 2300
3x1
Acest aparat este destinat exclusiv
pentru uz casnic.
Nu modificaţi specificaţiile acestui
aparat.
Nu blocaţi fantele de ventilaţie.
Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat în
timpul funcţionării.
Dezactivaţi aparatul după fiecare
întrebuinţare.
Procedaţi cu atenţie la deschiderea
uşii aparatului atunci când aparatul
este în funcţiune. Este posibilă emisia
de aer fierbinte.
Nu acţionaţi aparatul având mâinile
umede sau când acesta este în
contact cu apa.
Nu aplicaţi presiune asupra uşii
deschise.
Nu utilizaţi aparatul ca suprafaţă de
lucru sau ca loc de depozitare.
Deschideţi uşa aparatului cu atenţie.
Utilizarea unor ingrediente cu conţinut
de alcool poate determina prezenţa
aburilor de alcool în aer.
Nu lăsaţi scânteile sau flăcările
deschise să intre în contact cu
aparatul atunci când deschideţi uşa.
Produsele inflamabile sau obiectele
umezite cu produse inflamabile nu
trebuie introduse în aparat, nici puse
adiacent sau deasupra acestuia.
AVERTISMENT!
Pericol de deteriorare a
aparatului.
•
Pentru a preveni deteriorarea sau
decolorarea emailului:
– nu puneţi vase sau alte obiecte în
aparat direct pe baza acestuia.
ROMÂNA
•
•
•
•
•
– nu puneţi folie din aluminiu direct
pe baza cavităţii aparatului.
– nu puneţi apă direct în aparatul
fierbinte.
– nu ţineţi vase umede şi alimente
în interior după încheierea gătirii.
– procedaţi cu atenţie la
demontarea sau instalarea
accesoriilor.
Decolorarea emailului sau a oţelului
inoxidabil nu are niciun efect asupra
funcţionării aparatului.
Folosiţi o cratiţă adâncă pentru
prăjiturile siropoase. Sucurile de
fructe lasă pete care pot fi
permanente.
Acest aparat poate fi utilizat numai
pentru gătit. Nu trebuie utilizat în alte
scopuri, de exemplu pentru încălzirea
camerei.
Gătiţi întotdeauna cu uşa cuptorului
închisă.
Dacă aparatul este instalat în spatele
unui panou de mobilă (de ex. o uşă),
asiguraţi-vă că uşa nu se închide
niciodată atunci când aparatul
funcţionează. Căldura şi umezeala se
pot acumula în spatele panoului
închis de mobilă ceea ce produce
daune aparatului, unităţii de mobilier
sau podelei. Nu închideţi panoul de
mobilă dacă aparatul nu s-a răcit
complet după utilizare.
•
•
2.5 Curăţarea pirolitică
AVERTISMENT!
Pericol de vătămare /
Incendiere / Emisii de
substanţe chimice (fumuri) în
Modul Pirolitic.
•
•
•
2.4 Îngrijirea şi curăţarea
AVERTISMENT!
Pericol de rănire, incendiu
sau de deteriorare a
aparatului.
•
•
•
•
•
Înainte de a efectua operaţiile de
întreţinere, dezactivaţi aparatul şi
scoateţi ştecherul din priză.
Verificaţi dacă aparatul s-a răcit.
Există riscul de spargere a panourilor
de sticlă.
Înlocuiţi imediat panourile de sticlă ale
uşii dacă acestea sunt deteriorate.
Contactaţi Centrul de service
autorizat.
Curăţaţi regulat aparatul pentru a
preveni deteriorarea materialului de la
suprafaţă.
Curăţaţi aparatul cu o lavetă moale,
umedă. Utilizaţi numai detergenţi
7
neutri. Nu folosiţi produse abrazive,
bureţi abrazivi, solvenţi sau obiecte
metalice.
Dacă folosiţi un spray pentru cuptor,
respectaţi instrucţiunile de siguranţă
de pe ambalajul acestuia.
Nu curăţaţi emailul catalitic (dacă este
disponibil) cu detergenţi.
•
•
Înainte de a efectua o funcţie de autocurăţare Pirolitică sau Prima utilizare
vă rugăm să scoateţi din interiorul
cuptorului:
– toate reziduurile de alimente,
depunerile/resturile de ulei sau
grăsimi.
– toate obiectele detaşabile
(inclusiv rafturile, şinele laterale
etc., furnizate împreună cu
produsul) în special tigăile antiaderente, cratiţele, tăvile,
ustensilele etc.
Citiţi cu atenţie toate instrucţiunile
pentru Curăţarea pirolitică.
Ţineţi copiii la distanţă de aparat în
timpul funcţionării curăţării Pirolitice.
Aparatul devine foarte fierbinte, iar
aerul fierbinte este evacuat prin
orificiile frontale de răcire.
Curăţarea pirolitică este o operaţie
efectuată la temperatură înaltă care
poate degaja fum de la reziduurile
alimentare şi materialele componente.
De aceea, consumatori sunt sfătuiţi să
respecte cu stricteţe următoarele:
– să asigure o ventilare bună în
timpul şi după fiecare Curăţare
pirolitică.
– să asigure o bună ventilaţie pe
durata şi după prima utilizare la
temperatura maximă.
Spre deosebire de oameni, unele
păsări şi reptile pot fi foarte sensibile
la fumul potenţial emis pe durata
procesului de curăţare pentru toate
cuptoarele pirolitice.
– Îndepărtaţi toate animalele de
companie (în special păsările) din
8
www.electrolux.com
•
•
•
vecinătatea aparatului în timpul şi
după Curăţarea pirolitică şi
utilizaţi prima dată funcţionarea la
temperatura maximă într-o zonă
bine ventilată.
Animalele mici de companie pot fi, de
asemenea, foarte sensibile la
modificările de temperatură punctuale
din vecinătatea cuptoarelor pirolitice
atunci când programul de curăţare
automată este în funcţiune.
Suprafeţele anti-aderente de pe tigăi,
oale, tăvi, ustensile etc. pot fi
deteriorate de temperatura înaltă din
timpul Curăţării pirolitice pentru toate
cuptoarele pirolitice şi, de asemenea,
pot fi o sursă pentru fumuri care
deranjează puţin.
Fumurile eliberate de toate cuptoarele
pirolitice / reziduurile de la gătit
conform celor prezentate anterior nu
sunt periculoase pentru oameni,
inclusiv pentru copii sau persoane cu
probleme medicale.
2.6 Gătirea cu abur
AVERTISMENT!
Pericol de arsuri şi de
deteriorare a aparatului.
•
Aburul eliberat poate provoca arsuri:
– Nu deschideţi uşa aparatului în
timpul utilizării gătirii cu abur.
– Deschideţi cu grijă uşa aparatului
după utilizarea gătitului cu abur.
2.7 Becul interior
AVERTISMENT!
Pericol de electrocutare.
3. INSTALAREA
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
•
•
•
Tipul de bec cu incandescenţă sau de
bec cu halogen folosit la acest aparat
poate fi utilizat doar la aparatele
electrocasnice. Nu îl utilizaţi în alte
scopuri.
Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare electrică înainte de a
înlocui becul.
Folosiţi exclusiv becuri cu aceleaşi
specificaţii.
2.8 Service
•
•
Pentru a repara aparatul contactaţi
Centrul de service autorizat.
Utilizaţi numai piese de schimb
originale.
2.9 Gestionarea deşeurilor
după încheierea ciclului de
viaţă al aparatului
AVERTISMENT!
Pericol de vătămare sau
sufocare.
•
•
•
Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare electrică.
Tăiaţi cablul de alimentare electrică
chiar de lângă aparat şi aruncaţi-l.
Scoateţi încuietoarea uşii pentru a nu
permite copiilor sau animalelor de
companie să rămână blocaţi în
aparat.
ROMÂNA
9
3.1 Încastrarea în mobilier
548
21
min. 550
80
60
520
114
18
20
600
589
594
min. 560
595+-1
198
60
5
3
523
20
548
70
60
21
min. 550
20
520
18
590
114
min. 560
589
594
198
60
595+-1
5
3
20
3.2 Fixarea aparatului de
mobilier
523
10
www.electrolux.com
4. DESCRIEREA PRODUSULUI
4.1 Prezentare generală
1
2
4
5
12
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3
5
4
3
3
2
1
6
7
10
9
8
4.2 Accesorii
•
•
•
•
Raft de sârmă
Pentru veselă, forme pentru prăjituri,
fripturi.
Tavă de gătit
Pentru prăjituri şi fursecuri.
Cratiţă adâncă
Pentru coacere şi frigere sau ca tavă
pentru grăsime.
•
•
Panou de comandă
Dispozitiv de programare electronic
Sertar pentru apă
Priză pentru senzor
Element de încălzire
Bec
Ventilator
Suport pentru raft, detaşabil
Ţeavă de evacuare
Supapă de evacuare a apei
Poziţii rafturi
Alimentare cu abur
Senzor
Pentru a măsura cât de bine sunt
făcute alimentele.
Ghidaje telescopice
Pentru rafturi şi tăvi.
Vas de copt meniu dietetic
Pentru funcţii de gătit la abur.
5. PANOUL DE COMANDĂ
5.1 Dispozitivul de programare electronic
1
2 3 4 5
6
7 8 9 10 11
Folosiţi câmpurile cu senzori pentru controlul cuptorului.
Câmp cu Funcţie
senzor
1
Comentariu
PORNIT / OPRIT Pentru a porni şi a opri cuptorul.
ROMÂNA
Câmp cu Funcţie
senzor
2
3
4
5
-
6
7
8
Comentariu
Functii de gatire
sau Gatire Asis‐
tata
Apăsaţi o singură dată câmpul cu senzor pen‐
tru a alege o funcţie de gătire sau meniul: Gati‐
re Asistata. Apăsaţi din nou câmpul cu senzor
pentru a comuta între meniurile: Functii de gati‐
re, Gatire Asistata. Pentru a aprinde sau stinge
lumina, apăsaţi câmpul timp de 3 secunde.
Inapoi
Pentru a reveni la meniul anterior din meniu.
Pentru a afişa meniul principal, apăsaţi câmpul
timp de 3 secunde.
Selectarea tem‐
peraturii/ Incalzi‐
re rapida
Pentru a seta temperatura sau a afişa tempera‐
tura curentă din cuptor. Apăsaţi câmpul timp de
3 secunde pentru pornirea sau oprirea funcţiei:
Incalzire rapida.
Favorite
Pentru a salva şi a accesa programele favorite.
Afişaj
Afişează setările curente ale cuptorului.
Sus
Pentru a vă deplasa sus în meniu.
Jos
Pentru a vă deplasa jos în meniu.
Oră şi funcţii su‐
plimentare
Pentru a seta funcţii diferite. Atunci când func‐
ţionează o funcţie de gătire, apăsaţi câmpul cu
senzor pentru a seta cronometrul sau funcţiile:
Functia Blocare, Favorite, Gatire + Pastra‐
re,Setare + Pornire. De asemenea, puteţi modi‐
fica setările senzorului.
Cronometru
Pentru a seta funcţia: Cronometru.
OK
Pentru confirmarea selecţiei sau setării.
9
10
11
5.2 Afişaj
A
11
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Funcţie de gătire
Ora
Indicator de încălzire
Temperatură
Indică durata unei funcţii sau ora de
sfârşit a acesteia
12
www.electrolux.com
Alţi indicatori pentru afişaj:
Simbol
Funcţie
Cronometru
Funcţia este activă.
Ora
Afişajul indică ora curentă.
Durata
Afişajul indică durata necesară pen‐
tru gătire.
Sfarsit la
Afişajul indică când durata de gătire
s-a terminat.
Temperatură
Afişajul indică temperatura.
Indicare Timp
Afişajul indică durata de acţiune a
funcţiei de gătire. Apăsaţi simultan
şi
pentru a reseta durata.
Calcul
Cuptorul calculează durata gătitului.
Indicator de încălzire
Afişajul indică temperatura din cup‐
tor.
Incalzire rapida
Funcţia este activă. Aceasta reduce
timpul de încălzire.
Stab. auto a greutatii
Afişajul indică faptul că este pornit
sistemul de cântărire automată sau
că puteţi modifica valoarea greutăţii.
Gatire + Pastrare
Funcţia este activă.
6. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
6.1 Prima curăţare
Scoateţi din cuptor toate accesoriile şi
suporturile pentru raftul mobil.
Consultaţi capitolul „Îngrijirea şi
curăţarea”.
Curăţaţi cuptorul şi accesoriile înainte de
prima utilizare.
Puneţi accesoriile şi suporturile pentru
raftul mobil înapoi în poziţia lor iniţială.
6.2 Prima conectare
Atunci când conectaţi cuptorul la sursa
de tensiune sau ulterior întreruperii
alimentării electrice, trebuie să setaţi
limba, contrastul afişajului şi
luminozitatea afişajului şi ceasul.
1. Apăsaţi
valoarea.
sau
pentru a seta
2. Apăsaţi
pentru a confirma.
6.3 Preîncălzirea
Scoateţi toate accesoriile şi preîncălziţi
cuptorul înainte de prima utilizare.
1. Setaţi funcţia: Incalzire sus/jos
şi
temperatura maximă.
2. Lăsaţi cuptorul să funcţioneze timp
de 1 oră.
ROMÂNA
3. Setaţi funcţia: Aer cald
şi
temperatura maximă.
4. Lăsaţi cuptorul să funcţioneze timp
de 15 minute.
13
Cuptorul poate emite un miros şi fum în
timpul pre-încălzirii. Aerisiţi bine
încăperea.
7. UTILIZAREA ZILNICĂ
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
7.1 Navigarea prin meniuri
1. Porniţi cuptorul.
Simbol / Ele‐
ment meniu
Gatire Asistata
sau
pentru a selecta
2. Apăsaţi
opţiunea de meniu.
3. Pentru a trece la submeniu sau a
accepta setarea apăsaţi
.
Puteţi reveni la meniul
principal în orice moment
atingând
.
7.2 Prezentarea generală a
meniurilor
Meniul principal
Simbol / Ele‐
ment meniu
Aplicaţie
Conţine o listă a
Functii de gatire funcţiilor de gătire.
Retete
Favorite
Curătare
Conţine o listă a pro‐
gramelor automate.
Conţine o listă a pro‐
gramelor de gătit fa‐
vorite, creată de utili‐
zator.
Conţine o listă a pro‐
gramelor de curăţare.
Setari de baza
Folosit pentru a seta
configuraţia aparatu‐
lui.
Specialitati
Conţine o listă a
funcţiilor de gătire su‐
plimentare.
Aplicaţie
Conţine setările reco‐
mandate ale cuptoru‐
lui pentru o gamă
largă de preparate.
Selectaţi un preparat
şi începeţi procesul
de gătire. Temperatu‐
ra şi durata constituie
doar recomandări
pentru obţinerea unui
rezultat mai bun şi
acestea pot fi ajusta‐
te. Acestea depind
de reţete şi de calita‐
tea şi cantitatea in‐
gredientelor utilizate.
Submeniu pentru: Setari de baza
Simbol / Ele‐
ment meniu
Descriere
Setează ora ceasului.
Setati timpul
Indicare timp
Dacă este PORNITĂ
şi dezactivaţi apara‐
tul, afişajul indică ora
curentă.
Dacă este PORNITĂ,
Incalzire rapida această funcţie redu‐
ce timpul de încălzi‐
re.
Pentru a seta o func‐
Setare + Pornire ţie şi activarea aces‐
teia mai târziu prin
apăsarea oricărui
simbol de pe panoul
de comandă.
14
www.electrolux.com
Simbol / Ele‐
ment meniu
Descriere
Menţine caldă mân‐
Gatire + Pastra‐ carea preparată timp
de 30 de minute
re
după terminarea ci‐
clului de gătire.
Extindere timp
Activează şi dezacti‐
vează funcţia de ex‐
tindere timp.
Reglează contrastul
Contrast la dis‐ afişajului în grade.
play
Luminozitate
display
Reglează în grade
Volum la apasa‐ volumul tonurilor emi‐
se la apăsarea taste‐
re pe taste
lor şi cel al semnale‐
lor sonore.
Activează şi dezacti‐
Tonul de la tas‐ vează tonurile aso‐
ciate câmpurilor tacti‐
te
le. Nu puteţi dezacti‐
va tonul câmpului
tactil de Pornire/Opri‐
re.
Activează şi dezacti‐
vează tonurile de
alarmă.
Vă reaminteşte când
Semnal de cura‐ să curăţaţi aparatul.
tare
Modul DEMO
Service
Setari initiale
Codul de activare /
dezactivare: 2468.
Descriere
Resetează toate va‐
lorile la setările iniţia‐
le.
7.3 Functii de gatire
Funcţie de
gătire
Aer cald
Reglează luminozita‐
tea afişajului în gra‐
de.
Setează limba de afi‐
Limba de utiliza‐ şare.
re
Alarma/Ton de
eroare
Simbol / Ele‐
ment meniu
Aplicaţie
Pentru a coace simul‐
tan pe până la trei po‐
ziţii ale raftului şi pen‐
tru a deshidrata ali‐
mentele.Setaţi tempe‐
ratura cu 20 - 40°C
mai jos decât pentru
funcţia: Incalzire sus/
jos.
Pentru a coace pâine,
a frige bucăţi mari de
Umiditate sca‐ carne sau a încălzi ali‐
mente reci sau conge‐
zuta
late.
Functie Pizza
Incalzire
sus/jos
Pentru coacerea pe un
singur raft a mâncăru‐
rilor care necesită o
rumenire mai intensă
şi o bază crocantă.
Setaţi temperatura cu
20 - 40°C mai jos de‐
cât pentru funcţia: In‐
calzire sus/jos.
Pentru a coace şi a
prăji alimentele pe o
singură poziţie a raftu‐
lui.
Pentru a găti
mâncăruri semiprepa‐
Preparate con‐ rate crocante cum ar fi
cartofi prăjiţi, cartofi
gelate
wedge sau rulouri cro‐
cante.
Indică versiunea soft‐
ware şi configuraţia.
Grill
Pentru frigerea la
grătar a bucăţilor sub‐
ţiri de alimente şi pen‐
tru pâine prăjită.
ROMÂNA
Funcţie de
gătire
Aplicaţie
Pentru a frige bucăţi
mari de carne sau pui
Gatire intensi‐ cu os pe o poziţie a
raftului. Pentru grati‐
va
nare şi rumenire.
Incalzire jos
Pentru a coace prăjitu‐
ri cu coajă crocantă şi
pentru a conserva ali‐
mentele.
Această funcţie este
concepută să econo‐
Aer cald umed misească energia în
timpul gătitului. Pentru
instrucţiuni de gătit
consultaţi capitolul „In‐
formaţii şi reco‐
mandări”, Aer cald
umed. Uşa cuptorului
trebuie închisă pe du‐
rata gătirii pentru a nu
întrerupe funcţia şi
pentru a asigura func‐
ţionarea cuptorului cu
cea mai ridicată efi‐
cienţă energetică posi‐
bilă. Atunci când folo‐
siţi această funcţie,
temperatura din cavi‐
tate poate fi diferită de
temperatura setată.
Este folosită căldura
reziduală.Nivelul de
căldură ar putea fi re‐
dus. Pentru reco‐
mandări generale cu
privire la economia de
energie consultaţi ca‐
pitolul "Eficienţa ener‐
getică", Economia de
energie. Această func‐
ţie a fost utilizată pen‐
tru a respecta clasa de
eficienţă energetică
conform EN 60350-1.
Atunci când folosiţi
această funcţie, becul
se stinge automat
după 30 de secunde.
Funcţie de
gătire
15
Aplicaţie
Reîncălzirea cu abur a
mâncării împiedică us‐
Regenerare cu carea la suprafaţă.
Căldura este distri‐
abur
buită în mod delicat şi
uniform, ceea ce per‐
mite recuperarea gus‐
tului şi aromei
mâncării ca atunci
când a fost preparată.
Această funcţie poate
fi folosită pentru a reîncălzi alimentele di‐
rect pe o farfurie. Pu‐
teţi re-încălzi simultan
mai multe farfurii, folo‐
sind diferite poziţii ale
raftului.
7.4 Specialitati
Funcţie de
gătire
Aplicaţie
Pentru a păstra mân‐
carea caldă.
Mentine cald
Incalzire farfu‐
riei
Pentru a pre-încălzi
farfuriile înainte de
servire.
Pastreaza cald
Pentru conservarea
legumelor (de exem‐
plu murături).
Uscare
Pentru a usca fructe,
legume şi ciuperci fe‐
liate.
Aluaturi
Pentru a grăbi creşte‐
rea aluatului cu droj‐
die. Acesta previne
uscarea suprafeţei
aluatului şi menţine
elasticitatea sa.
16
www.electrolux.com
Funcţie de
gătire
Gatire la temp.
scazuta
Coacere paine
Decongelare
Gratinare
Aplicaţie
Pentru prepararea
fripturilor fragede, su‐
culente.
Folosiţi această func‐
ţie pentru a prepara
pâine şi chifle cu re‐
zultate asemănătoare
profesioniştilor, în
ceea ce priveşte tex‐
tura crocantă, culoa‐
rea şi strălucirea
crustei.
Pentru a decongela
alimente (legume şi
fructe). Timpul nece‐
sar decongelării de‐
pinde de numărul şi
de dimensiunea ali‐
mentelor congelate.
Pentru preparate la
cuptor precum lasag‐
na sau cartofi gratina‐
ţi. Pentru gratinare şi
rumenire.
Preparat
Somon întreg
Categorie aliment: Pasăre
Preparat
Pui dezosat
Aripioare de pui,
congelate
Pui
Pulpe de pui,
proaspete
Pulpe de pui, con‐
gelate
Pui, 2 jumătăţi
Categorie aliment: carne
Preparat
Vită
Carne înăbuşită
Bucată de carne
In sange
In sange
Friptură de vită
Mediu
Mediu
Bine facut
Preparat
Peste
Aripioare de pui,
proaspete
7.5 Gatire Asistata
Categorie aliment: Peşte/Fructe De
Mare
-
Peşte, copt
Bine facut
Degetele de peşte
pane
In sange
File de peşte, con‐
gelat
Peşte mic întreg,
la grătar
Peşte întreg, la
grătar
Peşte întreg, la
grătar
Vită în stil scandi‐
nav
Mediu
Bine facut
ROMÂNA
17
Categorie aliment: Pizza/Quiche
Preparat
Preparat
Coaste de porc
Pizza, crustă subti‐
re
Picior de porc, pre‐
parat ant.
Porc
Pizza, extra ingre‐
diente
Carne de porc
Pulpa de porc
Ceafă de porc
Pizza
Spată de porc
Miel
Pizza Americana,
congelata
Pizza, refrigerata
Picior de vitel
Vitel
Pizza, congelata
Pizza snacks, con‐
gelata
Pulpă de vitel
Friptura de vitel
Baghete gratinate
-
Pulpă de miel
Tartă flambată
-
Spată de miel
Tartă elveţiană,
sărată
-
Quiche lorraine
-
Tartă sărată
-
Friptura de miel,
medie
Iepure sălbatic
• Pulpă de iepure
• Spate de iepure
Categorie aliment: Prăjitură/Fursecuri
Căprioară
• Pulpă de
căprioară
• Spată de
căprioară
Preparat
Friptură de vânat
Prăjitură Ring
-
Plăcintă cu mere,
acoperită
-
Pandispan
-
Plăcintă cu mere
-
Prăjitură cu
brânză, formă
-
Brioşă
-
Preparat
Prăjitură Madeira
-
Lasagne/Cannello‐ ni, cong.
Tarte
-
Tartă elveţiană,
dulce
-
Prajitura Almond
cu chimen
-
Briose
-
Pateuri
-
Vanat
Pulpa de vanat
Categorie aliment: Meniu la cuptor
Legume gratinate
-
Feluri dulci
-
18
www.electrolux.com
Preparat
Preparat
Paine coronita
Patiserie
-
Choux a la creme
-
Aluat de foietaj
-
Eclere
-
Pricomigdale
-
Preparat
Biscuiti cu aluat
fraged
-
Cartofi prăjiti, sub‐
tiri
Cozonac cu stafi‐
de
-
Cartofi prăjiti, groşi -
Strudel de mere,
congelat
-
Cartofi prajiti, con‐
gelati
-
Crochete
-
Cartofi wedges
-
Chifteluţe
-
Prăjitură la tavă
Aluat pentru maia
Aluat cu drojdie
Pâine împletită
Pâine
Pâine nedospită
Categorie aliment: Feluri de mancare
-
Plăcintă cu
brânză, tavă
-
Negrese
-
Ruladă
-
Plăcintă dospită
-
Prăjitură sfărâmi‐
cioasă
-
Prăjitură cu zahăr
ars
-
7.6 Setarea unei funcţii de
gătire
Aluat fraged
1. Porniţi cuptorul.
2. Selectaţi meniul: Functii de gatire.
Amestec pentru
blat de pandişpan
3. Apăsaţi
pentru a confirma.
4. Selectaţi o funcţie de gătire.
Tartă fragedă cu
fructe
5. Apăsaţi
pentru a confirma.
6. Reglaţi temperatura.
Blat pentru tartă
Tartă cu fructe
Tartă fructe, blat
pandişpan
Aluat cu drojdie
Categorie aliment: Paine/Chifle
Preparat
Rulouri
Rulouri, congelate
Ciabatta
-
Atunci când este necesară
modificarea masei sau a
temperaturii zonei de mijloc
a preparatului, folosiţi
sau
pentru a seta noile
valori.
7. Apăsaţi
pentru a confirma.
7.7 Setarea unei funcţii cu abur
Capacul sertarului pentru apă se află în
panoul de comandă.
ROMÂNA
AVERTISMENT!
Utilizaţi doar apă rece de la
robinet. Nu utilizaţi apă
filtrată (demineralizată) sau
distilată. Nu utilizaţi alte
lichide. Nu puneţi lichide
inflamabile sau care conţin
alcool în sertarul pentru apă.
1. Apăsaţi capacul pentru a deschide
sertarul pentru apă.
2. Umpleţi sertarul pentru apă cu 900
ml de apă.
Cantitatea de apă este suficientă
pentru aproximativ 55 - 60 de minute.
3. Împingeţi sertarul pentru apă la loc în
poziţia sa iniţială.
4. Porniţi cuptorul.
5. Setaţi o funcţie de gătire cu abur şi
temperatura.
6. Dacă este necesar, setaţi funcţia:
Durata
sau: Sfarsit la
.
Când instalaţia de producere
a aburului este goală, este
emis semnalul sonor.
Semnalul acustic este emis la sfârşitul
duratei de gătire.
7. Opriţi cuptorul.
8. Goliţi rezervorul de apă după ce s-a
terminat gătirea cu abur. Consultaţi
funcţia de curăţare:Golirea
rezervorului.
ATENŢIE!
Cuptorul este fierbinte.
Pericol de arsuri. Aveţi
grijă atunci când goliţi
rezervorul pentru apă.
9. După gătitul la abur, aburul poate să
se condenseze la baza cavităţii.
Uscaţi întotdeauna baza cavităţii
atunci când cuptorul este rece.
Lăsaţi cuptorul să se usuce complet cu
uşa deschisă.
19
7.8 Indicatorul Rezervor gol
Afişajul indică: Este nevoie de apă şi
este emis un semnal atunci când
rezervorul este gol şi trebuie reumplut.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi
capitolul „Utilizarea zilnică”, Setarea
funcţiei abur.
7.9 Indicatorul Rezervor plin
Atunci când afişajul indică: Rezervorul de
apă este plin, puteţi utiliza gătitul la abur.
Când rezervorul este plin este emis un
semnal.
Dacă turnaţi prea multă apă
în rezervor, o supapă de
siguranţă mută apa în exces
în partea de jos a cuptorului.
Scoateţi apa cu un burete
sau o cârpă.
7.10 Golirea rezervorului de
apă
ATENŢIE!
Lăsaţi cuptorul să se
răcească înainte de a începe
golirea rezervorului de apă.
Goliţi rezervorul de apă după fiecare
gătire cu abur.
1. Pregătiţi ţeava de evacuare (C),
inclusă în acelaşi pachet cu manualul
utilizatorului. Puneţi conectorul (B) la
unul din capetele ţevii de evacuare.
A
B
C
AVERTISMENT!
Aşteptaţi cel puţin 60 de
minute după fiecare utilizare
a gătirii cu abur pentru a nu
lăsa apa fierbinte să iasă din
supapa de evacuare a apei.
2. Puneţi celălalt capăt al ţevii de
evacuare (C) într-un recipient.
20
www.electrolux.com
Aşezaţi-l într-o poziţie mai joasă
decât supapa de evacuare (A).
3. Deschideţi uşa cuptorului şi
introduceţi conectorul (B) în supapa
de evacuare (A).
4. Împingeţi conectorul în mod repetat
până când goliţi rezervorul de apă.
Rezervorul poate să mai
conţină puţină apă atunci
când afişajul indică: Este
nevoie de apă.
Aşteptaţi până când nu
mai curge apă din
supapa de evacuare a
apei.
5. Când apa nu mai curge, scoateţi
conectorul din supapă.
Nu folosiţi apa evacuată
pentru a umple din nou
rezervorul de apă.
7.11 Indicator de încălzire
La pornirea unei funcţii de gătire, pe
afişaj apare bara indicatoare. Aceasta
indică creşterea temperaturii. Atunci
când temperatura este atinsă, soneria
sună de 3 ori şi bara clipeşte, după care
dispare.
7.12 Incalzire rapida
Această funcţie scade timpul de
încălzire.
Nu puneţi mâncare în cuptor
când funcţionează funcţia
Încălzire rapidă
Pentru a porni funcţia, apăsaţi timp de
3 secunde. Indicatorul de încălzire
alternează.
Această funcţie nu este disponibilă
pentru unele funcţii ale cuptorului.
7.13 Căldura reziduală
Atunci când opriţi cuptorul, afişajul
prezintă căldura reziduală. Aceasta
poate fi utilizată pentru menţinerea
alimentelor calde.
8. FUNCŢIILE CEASULUI
8.1 Tabelul cu funcţiile ceasului
Funcţia cea‐
sului
Aplicaţie
Cronometru Pentru a seta o
numărătoare inversă
(max. 2 ore 30 de mi‐
nute). Această funcţie
nu are nici o influenţă
asupra funcţionării
cuptorului.
Pentru pornirea func‐
ţiei utilizaţi
sau
. Apăsaţi
pentru a
seta minutele şi
pentru pornire.
Durata
Pentru a seta durata
funcţionării cuptorului
(max. 23 h 59 min).
Funcţia cea‐
sului
Sfarsit la
Aplicaţie
Pentru a seta perioada
de decuplare a unei
funcţii de gătire (max.
23 h şi 59 min).
Dacă setaţi timpul aferent unei funcţii a
ceasului, numărătoarea inversă începe
după 5 secunde.
Dacă utilizaţi funcţiile
ceasului: Durata, Sfarsit la,
cuptorul opreşte elementele
de încălzire la scurgerea a
90% din timpul setat.
Cuptorul utilizează căldura
reziduală pentru a continua
procesul de gătire până la
terminarea timpului (3 - 20
minute).
ROMÂNA
8.2 Setarea funcţiilor ceasului
Înainte de a utiliza funcţiile:
Durata, Sfarsit la, trebuie ca
mai întâi să setaţi o funcţie
de gătire şi temperatura.
Cuptorul se opreşte
automat.
Puteţi utiliza funcţiile: Durata
şi Sfarsit la în acelaşi timp
dacă doriţi să porniţi şi să
opriţi automat cuptorul
ulterior.
Funcţiile: Durata şi Sfarsit la
nu funcţionează atunci când
utilizaţi senzorul.
1. Setaţi o funcţie de gătire.
2. Apăsaţi
în mod repetat, până
când afişajul indică funcţia necesară
a ceasului şi simbolul aferent.
3. Apăsaţi
dorită.
sau
pentru a seta ora
4. Apăsaţi
pentru a confirma.
La încheierea duratei este emis un
semnal sonor. Cuptorul se stinge.
Afişajul indică un mesaj.
5. Pentru a opri semnalul, apăsaţi orice
simbol.
8.3 Gatire + Pastrare
Condiţii pentru funcţie:
•
•
Temperatura setată trebuie să fie
peste 80°C.
Funcţia: Durata este setată.
21
de 30 de minute. Aceasta este pornită
după încheierea procedurii de coacere
sau prăjire.
Puteţi porni sau opri funcţia din meniul:
Setari de baza.
1. Porniţi cuptorul.
2. Selectaţi funcţia de gătire.
3. Setaţi temperatura peste 80°C.
4. Apăsaţi
în mod repetat până când
afişajul indică: Gatire + Pastrare.
pentru a confirma.
5. Apăsaţi
La terminarea funcţiei este emis un
semnal sonor.
8.4 Extindere timp
Funcţia: Extindere timp asigură
continuarea funcţiei de gătire după
terminarea Durata.
Aplicabilă la toate funcţiile
de gătire cu Durata sau
Stab. auto a greutatii.
Nu este aplicabilă în cazul
funcţiilor de gătire care
utilizează senzorul.
1. La încheierea duratei de gătire este
emis un semnal sonor. Apăsaţi orice
simbol.
Pe afişaj apare mesajul.
pentru pornire sau
2. Apăsaţi
pentru anulare.
3. Setaţi durata funcţiei.
4. Apăsaţi
.
Funcţia: Gatire + Pastrare păstrează
alimentele preparate calde la 80°C timp
9. PROGRAME AUTOMATE
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
9.1 Retete cu Retete automate
Acest cuptor dispune de un set de reţete
pe care le puteţi utiliza. Acestea sunt fixe
şi nu pot fi modificate.
1. Porniţi cuptorul.
2. Selectaţi meniul: Retete. Apăsaţi
pentru confirmare.
3. Selectaţi categoria şi mâncarea.
Apăsaţi
pentru a confirma.
4. Selectaţi o reţetă. Apăsaţi
a confirma.
pentru
22
www.electrolux.com
9.2 Gatire Asistata cu Stab.
auto a greutatii
Această funcţie calculează automat
timpul necesar gătirii. Pentru a o utiliza,
este necesar să introduceţi greutatea
alimentelor.
1. Porniţi cuptorul.
2. Selectaţi meniul: Gatire Asistata.
.
Apăsaţi
3. Selectaţi preparatul cu funcţia: Stab.
auto a greutatii. Apăsaţi
4. Apăsaţi
sau
pentru a seta
greutatea alimentului. Apăsaţi
.
Este iniţiat programul automat.
5. Puteţi modifica greutatea în orice
moment. Apăsaţi
sau
pentru
a schimba greutatea.
6. La încheierea duratei este emis un
semnal sonor. Pentru a opri
semnalul, apăsaţi orice simbol.
.
10. UTILIZAREA ACCESORIILOR
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
10.1 Senzor
Trebuie setate două temperaturi:
temperatura cuptorului şi temperatura
zonei de mijloc.
Senzorul măsoară temperatura zonei de
mijloc a cărnii. Atunci când carnea
ajunge la temperatura setată, cuptorul se
stinge.
ATENŢIE!
Utilizaţi doar senzorul
furnizat sau piese de schimb
originale.
În timpul procesului de
gătire, senzorul trebuie să
rămână introdus în carne şi
în locaşul aferent.
1. Introduceţi vârful senzorului în
mijlocul cărnii.
2. Introduceţi fişa senzorului în priza de
pe tavanul cavităţii.
3. Porniţi cuptorul.
Pe afişaj va apărea simbolul pentru
senzor.
sau
în mai puţin de 5
4. Apăsaţi
secunde pentru a seta temperatura
zonei de mijloc.
5. Setaţi funcţia de gătire şi, dacă este
necesar, temperatura cuptorului.
Cuptorul calculează un timp aproximativ
pentru finalizare. Timpul de finalizare
diferă în funcţie de cantităţile de aliment,
de temperatura setată pentru cuptor
(minim 120°C) şi de modurile de operare.
Cuptorul calculează timpul de finalizare
în aproximativ 30 de minute.
6. Pentru a seta temperatura zonei de
mijloc, apăsaţi .
Când carnea atinge temperatura zonei
de mijloc setată, este emis un semnal
sonor. Cuptorul se opreşte automat.
7. Pentru a opri semnalul, apăsaţi orice
simbol.
8. Scoateţi fişa senzorului din priză şi
carnea din cuptor.
9. Apăsaţi
pentru a opri cuptorul.
ROMÂNA
23
AVERTISMENT!
Senzorul este fierbinte.
Pericol de arsuri. Procedaţi
cu atenţie la extragerea
vârfului şi a fişei senzorului.
10.2 Introducerea accesoriilor
Raftul de sârmă:
Împingeţi raftul între şinele de ghidaj ale
suportului raftului şi asiguraţi-vă că
picioruşele sunt îndreptate în jos.
Mica proeminenţă de sus
creşte siguranţa.
Proeminenţele sunt, de
asemenea, dispozitive antirăsturnare. Muchia ridicată
din jurul raftului împiedică
alunecarea vaselor de pe
raft.
10.3 Ghidajele telescopice
Tavă de gătit/ Cratiţă adâncă:
Împingeţi tava de gătit /cratiţa adâncă
între şinele de ghidaj ale suportului
raftului.
Păstraţi instrucţiunile de
instalare de la ghidajele
telescopice pentru utilizarea
lor ulterioară.
Cu ajutorul ghidajelor telescopice puteţi
monta sau scoate rafturile cu uşurinţă.
ATENŢIE!
Nu curăţaţi ghidajele
telescopice în maşina de
spălat vase. Nu lubrifiaţi
ghidajele telescopice.
1. Trageţi complet în afară ghidajele
telescopice din stânga şi dreapta.
Raft de sârmă şi tavă de gătit / cratiţa
adâncăîmpreună:
°C
Împingeţi tava de gătit /cratiţa adâncă
între barele de ghidaj ale suportului
raftului şi raftul de sârmă deasupra
barelor de ghidaj.
2. Puneţi grătarul pe ghidajele
telescopice, apoi împingeţi-l cu
atenţie în interiorul cuptorului.
24
www.electrolux.com
Injectorul şi tubul injector
°C
C
D
Înainte de a închide uşa cuptorului,
verificaţi dacă aţi împins ghidajele
telescopice complet în cuptor.
„C” este tubul injector pentru gătitul la
abur, iar „D” este injectorul pentru gătitul
la abur direct.
Tub injector (C)
10.4 Accesorii pentru gătirea cu
abur
Vasul pentru gătit meniu dietetic la
funcţiile de gătire cu abur
Vasul pentru gătit conţine un vas de
sticlă, un capac cu un orificiu pentru
tubul injector (C) şi o sită de inox care
poate fi pusă la baza ansamblului.
Injector pentru gătirea cu abur direct
(D)
Vas de sticlă (A)
Sită de inox (E)
Capac (B)
•
Nu puneţi vasul pentru gătit pe
suprafeţe reci/ude când acesta este
fierbinte.
ROMÂNA
25
10.5 Gătitul cu abur la un vas
pentru gătit meniu dietetic
Puneţi alimentele pe sita de inox din
vasul pentru gătit şi puneţi capacul pe
vas.
1. Puneţi tubul injector în orificiul
special din capacul vasului pentru
gătit meniuri dietetice.
•
Nu puneţi lichide reci în vasul pentru
gătit când acesta este fierbinte.
•
Nu utilizaţi vasul pentru gătit pe o
suprafaţă de gătit fierbinte.
•
Nu curăţaţi vasul pentru gătit cu
agenţi abrazivi, degresanţi şi
detergenţi pudră.
C
2. Puneţi vasul pentru gătit pe cel de-al
doilea nivel al cuptorului, numărat de
jos.
3. Puneţi celălalt capăt al tubul injector
în alimentarea cu abur.
Nu striviţi tubul injector şi nu îl puneţi în
contact cu un element de încălzire din
partea superioară a cuptorului.
4. Setaţi cuptorul la funcţia de gătire cu
abur.
10.6 Gătirea directă cu abur
Puneţi alimentele pe sita de inox aflată în
vasul pentru gătit. Adăugaţi puţină apă.
26
www.electrolux.com
ATENŢIE!
Nu utilizaţi capacul vasului.
AVERTISMENT!
Manevraţi cu atenţie
injectorul atunci când
cuptorul este în funcţiune.
Când manipulaţi injectorul,
iar cuptorul este fierbinte,
purtaţi întotdeauna mănuşi
de bucătărie. Scoateţi
întotdeauna injectorul din
cuptor când nu utilizaţi o
funcţie cu abur.
2. Puneţi vasul pentru gătit pe primul
sau pe al doilea nivel al cuptorului,
numărat de jos.
Nu striviţi tubul injector şi nu îl puneţi în
contact cu un element de încălzire din
partea superioară a cuptorului.
3. Setaţi cuptorul la funcţia de gătire cu
abur.
Când gătiţi alimente cum ar fi pui, raţă,
curcan, ied sau peşte mare, introduceţi
injectorul (D) direct în partea goală a
cărnii. Procedaţi cu atenţie pentru a nu
bloca orificiile.
Tubul injector este proiectat
special pentru procesul de
gătire şi nu conţine
substanţe periculoase.
1. Puneţi injectorul (D) în tubul injector
(C). Conectaţi celălalt capăt la
alimentarea cu abur.
Pentru informaţii suplimentare privind
gătirea la abur, consultaţi tabelele pentru
gătitul cu abur din capitolul „Sfaturi utile”.
11. FUNCŢII SUPLIMENTARE
11.1 Favorite
Puteţi salva setările preferate, precum
durata, temperatura sau funcţia de
gătire. Acestea sunt disponibile în
meniul: Favorite. Puteţi salva 20 de
programe.
Salvarea unui program
1. Porniţi cuptorul.
2. Setaţi o funcţie de gătire sau un
program automat.
3. Apăsaţi
în mod repetat până când
afişajul indică: SALVEAZA.
4. Apăsaţi
pentru a confirma.
Afişajul indică prima poziţie liberă în
memorie.
5. Apăsaţi
pentru a confirma.
6. Introduceţi numele programului.
Prima literă se aprinde intermitent.
7. Apăsaţi
litera.
sau
pentru a schimba
8. Apăsaţi
.
Litera următoare se aprinde intermitent.
ROMÂNA
9. Repetaţi pasul 7 dacă este necesar.
10. Apăsaţi lung
pentru a salva.
Puteţi scrie peste o poziţie în memorie.
Atunci când afişajul indică prima poziţie
liberă a memoriei, apăsaţi
sau
şi
apăsaţi
pentru a suprascrie un
program existent.
Puteţi modifica denumirea unui program
din meniul: Numele programului.
Activarea programului
1. Porniţi cuptorul.
2. Selectaţi meniul: Favorite.
pentru a confirma.
3. Apăsaţi
4. Alegeţi numele pentru programul
favorit.
5. Apăsaţi
pentru a confirma.
pentru a accesa direct
Puteţi apăsa
meniul: Favorite.
11.2 Utilizarea Blocare acces
copii
Atunci când este activată Blocare acces
copii, cuptorul nu poate fi pornit
accidental.
Dacă funcţia Pirolitica este
utilizată, uşa se blochează
automat.
Un mesaj se aprinde pe
afişaj atunci când apăsaţi
orice simbol.
1. Apăsaţi
pentru a porni afişajul.
2. Apăsaţi
şi
simultan până când
afişajul indică un mesaj .
Pentru a opri funcţia Blocare acces copii,
repetaţi pasul 2.
3. Apăsaţi
în mod repetat până când
afişajul indică: Functia Blocare.
4. Apăsaţi
1. Porniţi cuptorul.
2. Selectaţi o funcţie de gătire sau o
setare.
pentru a confirma.
Dacă funcţia Pirolitica este
utilizată, uşa este blocată şi
simbolul unei chei apare pe
afişaj.
Pentru a opri funcţia, apăsaţi
indică un mesaj. Apăsaţi
repetat şi după aceea
confirmare.
. Afişajul
în mod
pentru
Atunci când opriţi cuptorul,
se opreşte, de asemenea, şi
funcţia.
11.4 Setare + Pornire
Funcţia vă permite setarea unei funcţii de
gătire (sau a unui program) şi utilizarea
ulterioară a acesteia cu o singură
apăsare a oricărui simbol.
1. Porniţi cuptorul.
2. Setaţi o funcţie de gătire.
3. Apăsaţi
în mod repetat până când
afişajul indică: Durata.
4. Setaţi durata.
în mod repetat până când
5. Apăsaţi
afişajul indică: Setare + Pornire.
6. Apăsaţi
pentru a confirma.
Apăsaţi orice simbol (cu excepţia )
pentru a porni funcţia: Setare + Pornire.
Funcţia de gătire setată este activată.
La încheierea funcţiei de gătire este emis
un semnal sonor.
•
11.3 Functia Blocare
Această funcţie previne schimbarea
accidentală a funcţiei de gătire. O puteţi
porni doar atunci când cuptorul
funcţionează.
27
•
Functia Blocare este
activată atunci când
funcţia de gătire
funcţionează.
Meniul: Setari de baza vă
permite: Setare + Pornire
să porniţi şi să opriţi
funcţia.
11.5 Oprirea automată
Din motive de siguranţă, cuptorul se
opreşte automat după o perioadă dacă o
28
www.electrolux.com
funcţie de gătire este activă şi nu
modificaţi nicio setare.
(°C)
(h)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - maxim
3
(cu excepţia celui pentru
PORNIRE / OPRIRE), afişajul
revine la modul de luminozitate de
zi pentru următoarele 10 secunde.
– dacă cuptorul este oprit şi setaţi
funcţia: Cronometru. La
terminarea funcţiei, afişajul revine
la luminozitatea de noapte.
11.7 Suflanta cu aer rece
Oprirea automată nu funcţionează cu
aceste funcţii: Iluminare cuptor,
Senzor,Durata, Sfarsit la.
Atunci când cuptorul funcţionează,
suflanta cu aer rece porneşte automat
pentru a menţine reci suprafeţele
cuptorului. Dacă opriţi cuptorul, suflanta
cu aer rece continuă să funcţioneze până
când aparatul se răceşte.
11.6 Luminozitatea afişajului
11.8 Termostatul de siguranţă
Există două moduri pentru luminozitatea
afişajului:
•
•
Luminozitate de noapte - când
cuptorul este oprit. Luminozitatea
afişajului este mai scăzută între 10
PM şi 6 AM.
Luminozitate de zi:
– atunci când cuptorul este pornit.
– dacă atingeţi un simbol în timpul
perioadei de iluminare de noapte
Funcţionarea incorectă a cuptorului sau
componentele defecte pot să cauzeze
supraîncălzirea periculoasă. Pentru a
preveni acest lucru, cuptorul are un
termostat de siguranţă care întrerupe
alimentarea cu curent. În momentul în
care temperatura scade, cuptorul
porneşte din nou în mod automat.
12. INFORMAŢII ŞI SFATURI
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
Temperatura şi duratele de gătire din
tabele au rol consultativ. Acestea depind
de reţete şi de calitatea şi cantitatea
ingredientelor utilizate.
12.1 Recomandări pentru gătit
Cuptorul are cinci poziţii pentru rafturi.
Număraţi poziţiile rafturilor începând din
partea de jos a podelei cuptorului.
Cuptorul dumneavoastră poate să aibă
un alt comportament la coacere/frigere
faţă de cuptorul de până acum. Tabelele
de mai jos vă indică setările standard
pentru temperatură, durata gătitului şi
poziţia raftului.
Dacă nu puteţi găsi setările pentru o
reţetă specială, căutaţi alta similară.
Cuptorul are un sistem special care
produce o circulaţie naturală a aerului şi
o reciclare constantă a aburului. Cu
acest sistem puteţi găti într-un mediu cu
aburi şi puteţi păstra preparatele moi în
interior şi crocante la exterior. Aceasta
reduce durata de gătire şi consumul de
energie.
Coacerea prăjiturilor
Nu deschideţi uşa cuptorului înainte ca
3/4 din durata de coacere să fi trecut.
Dacă utilizaţi două tăvi de gătit în acelaşi
timp, lăsaţi un nivel liber între ele.
Gătirea cărnii şi a peştelui
Utilizaţi o cratiţă adâncă pentru
alimentele foarte grase pentru a evita
pătarea permanentă a cuptorului.
ROMÂNA
29
Lăsaţi carnea aproximativ 15 minute
înainte de a o tăia, astfel încât sucul să
nu se prelingă afară.
Durate de gătit
Duratele de gătit depind de tipul de
alimente, de consistenţa şi volumul lor.
Pentru a împiedica formarea de prea
mult fum în cuptor pe durata frigerii, se
recomandă adăugarea de puţină apă în
cratiţa adâncă. Pentru a preveni
condensarea fumului, adăugaţi apă de
fiecare dată după ce se evaporă.
La început, monitorizaţi performanţa
când gătiţi. Găsiţi cele mai bune setări
(setarea căldurii, durata de gătit, etc.)
pentru vasele, reţetele şi cantităţile dvs.
când utilizaţi acest aparat.
12.2 Umiditate scazuta
Preîncălziţi cuptorul gol.
PRĂJITURI / PRODUSE DE PATISERIE
(°C)
(min)
175
30 - 40
2
Formă de prăjitură, Ø
26 cm
Prajitura cu fructe,
160
preîncălzirea nu este
necesară
80 - 90
2
Formă de prăjitură, Ø
26 cm
Cozonac Panettone
150 - 160
70 - 100
2
Formă de prăjitură, Ø
20 cm
Prăjitură cu prune
160
40 - 50
2
Formă de pâine
Biscuiţi, preîncălzirea 150
nu este necesară
20 - 35
3 (2 şi 4)
Tavă de gătit
Gogoşi cu drojdie
180 - 200
12 - 20
2
Tavă de gătit
Brioşe
180
15 - 20
3 (2 şi 4)
Tavă de gătit
Tarte, preîncălzirea
nu este necesară
Folosiţi forma pentru prăjituri.
TARTE CU FRUCTE
(°C)
(min)
Legume umplute
170 - 180
30 - 40
1
Lasagne
170 - 180
40 - 50
2
Cartofi gratinati
160 - 170
50 - 60
1 (2 şi 4)
Utilizaţi raftul de pe al doilea nivel.
Folosiţi raftul de sârmă.
30
www.electrolux.com
PEŞTE
CARNE
(°C)
(min)
180
25 - 35
Ton, 4 - 6 fileu‐ 175
ri, 1,2 kg
35 - 50
Merluciu Hake
20 - 30
(°C)
(min)
Friptura de
porc, 1 kg
180
90 - 110
Păstrăv, 3 - 4
peşti, 1,5 kg
Vitel, 1 kg
180
90 - 110
Friptură de vită, 210
în sânge, 1 kg
45 - 50
Friptură de vită, 200
mediu făcută, 1
kg
55 - 65
Friptură de vită, 190
bine făcută, 1
kg
65 - 75
200
12.3 Gătitul într-un vas pentru
gătit meniu dietetic
Utilizaţi funcţia: Umiditate scazuta.
Utilizaţi raftul de pe al doilea nivel.
Utilizaţi raftul de pe al doilea nivel.
Setaţi temperatura la 130°C.
LEGUME
(°C)
(min)
Pulpă de miel, 175
1 kg
110 - 130
Pui întreg, 1
kg
200
55 - 65
Curcan, în‐
treg, 4 kg
170
180 - 240
Raţă, în‐
treagă, 2 - 2,5
kg
170 - 180
120 - 150
Iepure, tăiat
bucăţi
170 - 180
60 - 90
Utilizaţi raftul de pe primul nivel.
Gâscă, în‐
treagă, 3 kg
(°C)
(min)
160 - 170
150 - 200
Utilizaţi raftul de pe al doilea nivel.
(min)
Roşii
15
Vinete
15 - 20
Broccoli, bucheţele
20 - 25
Dovlecel, tăiat
20 - 25
Ardei, fâşii
20 - 25
Conopidă, bucheţele
25 - 30
Kohlrabi
25 - 30
Sparanghel, alb
25 - 35
Ţelină, feliată
30 - 35
Chimen dulce
30 - 35
Sparanghel, verde
35 - 45
Morcovi
35 - 40
Setaţi temperatura la 130°C.
ROMÂNA
CARNE
31
FELURI DE MANCARE
(min)
(min)
Piept de pui fiert
25 - 35
Cartofi fierti, sferturi
35 - 45
Şuncă gătită
55 - 65
Mămăligă
40 - 45
Kasseler
80 - 100
Cartofi necojiţi, mediu
50 - 60
Setaţi temperatura la 130°C.
12.4 Regenerare cu abur
Preîncălziţi cuptorul gol.
Setaţi temperatura la 130°C.
PEŞTE
Utilizaţi raftul de pe al doilea nivel.
(min)
Păstrăv / File de somon
25 - 30
(min)
Setaţi temperatura la 130°C.
FELURI DE MANCARE
(min)
Orez
35 - 40
Paste şi sosuri
10 - 15
Feluri de mancare
10 - 15
Preparat într-o porţie
10 - 15
Carne
10 - 15
Legume
10 - 15
Caserole/Gratinare
15 - 25
12.5 Coacere şi frigere
PRĂJITURI
Incalzire
sus/jos
Aer cald
(min)
(°C)
Reţete cu com‐ 170
poziţie bătută
cu telul
(°C)
2
160
3 (2 şi
4)
45 - 60
Formă de prăjitură
32
www.electrolux.com
PRĂJITURI
Incalzire
sus/jos
Aer cald
(min)
(°C)
(°C)
Aluat fraged
170
2
160
3 (2 şi
4)
20 - 30
Formă de prăjitură
Prăjitură cu
brânză şi lapte
bătut
170
1
165
2
80 - 100
Formă de prăji‐
tură, Ø 26 cm
Strudel
175
3
150
2
60 - 80
Tavă de gătit
Tartă cu gem
170
2
165
2
30 - 40
Formă de prăji‐
tură, Ø 26 cm
Prăjitură pentru 160
Crăciun, pre‐
încălziţi cupto‐
rul gol
2
150
2
90 - 120
Formă de prăji‐
tură, Ø 20 cm
Prăjitură cu
prune, pre‐
încălziţi cupto‐
rul gol
175
1
160
2
50 - 60
Formă de pâine
Biscuiţi
140
3
140 150
3
25 - 45
Tavă de gătit
Bezele
120
3
120
3
80 - 100
Tavă de gătit
Bezele, pre‐
încălziţi cupto‐
rul gol, două ni‐
veluri
-
120
2 şi 4
80 - 100
Tavă de gătit
Chifle dulci,
preîncălziţi
cuptorul gol
190
3
190
3
12 - 20
Tavă de gătit
Eclere
190
3
170
3
25 - 35
Tavă de gătit
Eclere, două
niveluri
-
-
170
2 şi 4
35 - 45
Tavă de gătit
Tarte
180
2
170
2
45 - 70
Formă de prăji‐
tură, Ø 20 cm
Tort cu multe
fructe
160
1
150
2
110 120
Formă de prăji‐
tură, Ø 24 cm
ROMÂNA
33
PRĂJITURI
Incalzire
sus/jos
Aer cald
(min)
(°C)
Sandviş Victo‐
ria
170
(°C)
1
160
2
30 - 50
Formă de prăji‐
tură, Ø 20 cm
Preîncălziţi cuptorul gol.
PÂINE ŞI PIZZA
Incalzire sus/jos
Aer cald
(min)
(°C)
(°C)
Paine alba, 1 190
- 2 bucăţi, 0,5
kg fiecare
1
190
1
60 - 70
-
Pâine de se‐ 190
cară, pre‐
încălzirea nu
este necesară
1
180
1
30 - 45
Formă de
pâine
Chifle, 6 - 8
chifle
190
2
180
2 (2 şi 4)
25 - 40
Tavă de gătit
Pizza
230 250
1
230 250
1
10 - 20
Tavă de
gătit / Tavă
adâncă
Pateuri
200
3
190
3
10 - 20
Tavă de gătit
Preîncălziţi cuptorul gol.
Folosiţi forma pentru prăjituri.
34
www.electrolux.com
TARTE CU FRUCTE
Incalzire sus/jos
Aer cald
(°C)
(°C)
(min)
Tarte cu paste, pre‐
200
încălzirea nu este nece‐
sară
2
180
2
40 - 50
Tarte cu legume, pre‐
200
încălzirea nu este nece‐
sară
2
175
2
45 - 60
Tarte tip Quiche
180
1
180
1
50 - 60
Lasagne
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Paste Cannelloni
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Utilizaţi raftul de pe al doilea nivel.
Folosiţi raftul de sârmă.
CARNE
Incalzire sus/jos Aer cald
(min)
(°C)
(°C)
Vită
200
190
50 - 70
Porc
180
180
90 - 120
Vitel
190
175
90 - 120
Friptură de vită englezească, în
sânge
210
200
50 - 60
Friptură de vită englezească, gătită 210
mediu
200
60 - 70
Friptură de vită englezească, bine
făcută
200
70 - 75
210
ROMÂNA
35
CARNE
Incalzire sus/jos
Aer cald
(°C)
(°C)
(min)
Spată de porc, cu şorici
180
2
170
2
120 - 150
Pulpă de porc, 2 bucăţi
180
2
160
2
100 - 120
Pulpă de miel
190
2
175
2
110 - 130
Pui întreg
220
2
200
2
70 - 85
Curcan, întreg
180
2
160
2
210 - 240
Raţă, întreagă
175
2
220
2
120 - 150
Gâscă, întreagă
175
2
160
1
150 - 200
Iepure, tăiat bucăţi
190
2
175
2
60 - 80
Iepure, tăiat bucăţi
190
2
175
2
150 - 200
Fazan întreg
190
2
175
2
90 - 120
Utilizaţi raftul de pe al doilea nivel.
PEŞTE
Incalzire sus/jos
Aer cald
(min)
(°C)
(°C)
Păstrăv / Doradă roşie, 3 - 4
peşti
190
175
40 - 55
Ton / Somon, 4 - 6 fileuri
190
175
35 - 60
12.6 Coacere paine
Preîncălziţi cuptorul gol.
Folosiţi a doua poziţie a raftului dacă nu este specificat altfel.
36
www.electrolux.com
PÂINE
(kg)
(°C)
(min)
Paine alba, 1 - 2
bucăţi, 0,5 kg pentru
fiecare
1
180 - 190
45 - 60
-
Chifle, 6 - 8 chifle
0.5
190 - 210
20 - 30
Tavă de gătit, utilizaţi
raftul de pe al doilea
şi al patrulea nivel
Pâine de secară, 1 - 2
bucăţi, 0,5 kg pentru
fiecare
1
180 - 200
50 - 70
-
Focaccia
-
190 - 210
20 - 25
Tavă de gătit
12.7 Crustă crocantă cu: Functie Pizza
Preîncălziţi cuptorul gol.
Folosiţi prima poziţie a raftului dacă nu este specificat altfel.
PIZZA
(°C)
(min)
Pizza, blat subţire şi crocant
200 - 220
15 - 25
Tavă de gătit
Pizza, blat subţire şi crocant
200 - 220
20 - 30
Tavă de gătit
Mini pizza
200 - 220
15 - 20
Tavă de gătit
Plăcintă cu mere
150 - 170
50 - 70
Formă de prăjitură, Ø
20 cm
Tarte
170 - 190
35 - 50
Formă de prăjitură, Ø
26 cm
Tartă cu ceapă, utilizaţi raftul
de pe al doilea nivel
200 - 220
20 - 30
Tavă de gătit
12.8 Grill
Preîncălziţi cuptorul gol.
Utilizaţi raftul de pe al patrulea nivel.
Grătar cu setarea maximă a temperaturii.
ROMÂNA
37
GRĂTAR
(kg)
(min)
Pe o parte
(min)
Pe cealaltă par‐
te
File bucăţi, 4 bucăţi
0.8
12 - 15
12 - 14
Friptură de vită, 4 bucăţi
0.6
10 - 12
6-8
Cârnaţi, 8
-
12 - 15
10 - 12
Cotlet de porc, 4 bucăţi
0.6
12 - 16
12 - 14
Pui, jumătate, 2
1
30 - 35
25 - 30
Kebab, 4
-
10 - 15
10 - 12
Piept de pui, 4 bucăţi
0.4
12 - 15
12 - 14
Burgeri, 6
0.6
20 - 30
-
File de peşte, 4 bucăţi
0.4
12 - 14
10 - 12
Sandviş cu pâine prăjită, 4 - 6
-
5-7
-
Pâine prăjită, 4 - 6
-
2-4
2-3
12.9 Gatire intensiva
Preîncălziţi cuptorul gol.
Utilizaţi raftul de pe primul sau al doilea
nivel.
Pentru a calcula durata de preparare a
fripturii, înmulţiţi durata din tabelul de mai
jos cu centimetrii de grosime ai fileului.
VITĂ
(°C)
(min)
Friptură de vită
190 - 200 5 - 6
sau file, în sânge
Friptură de vită
sau file, gătită
mediu
180 - 190 6 - 8
VITĂ
(°C)
Friptură de vită
sau file, bine
făcută
(min)
170 - 180 8 - 10
PORC
(°C)
(min)
Spinare / Gât /
160 - 180 90 - 120
Halcă de jambon,
1 - 1,5 kg
38
www.electrolux.com
PASĂRE
PORC
(°C)
Cotlete / Coastă
de porc, 1 - 1,5
kg
(°C)
(min)
170 - 180 60 - 90
Pui, jumătate,
0,4 - 0,5 kg fie‐
care
(min)
190 - 210 35 - 50
Bucată de carne, 160 - 170 50 - 60
0,75 - 1 kg
Pui, pasăre îndo‐ 190 - 210 50 - 70
pată, 1 - 1,5 kg
Picior de porc,
semipreparat,
0,75 - 1 kg
Raţă, 1,5 - 2 kg
150 - 170 90 - 120
180 - 200 80 - 100
Gâscă, 3,5 - 5 kg 160 - 180 120 - 180
Curcan, 2,5 - 3,5 160 - 180 120 - 150
kg
Curcan, 4 - 6 kg
VIŢEL
(°C)
(min)
Friptura de vitel,
1 kg
160 - 180 90 - 120
Picior de vitel,
1,5 - 2 kg
160 - 180 120 - 150
PEŞTE (ÎN ABUR)
(°C)
Peşte întreg, 1 1,5 kg
(min)
210 - 220 40 - 60
12.10 Gatire la temp. scazuta
MIEL
(°C)
(min)
Pulpă de miel /
Friptură de miel,
1 - 1,5 kg
150 - 170 100 - 120
Spată de miel, 1
- 1,5 kg
160 - 180 40 - 60
PASĂRE
(°C)
Pui, porţii, 0,2 0,25 kg fiecare
140 - 160 150 - 240
(min)
200 - 220 30 - 50
Această funcţie vă permite să preparaţi
carne fragedă, fără grăsimi şi peşte. Nu
se foloseşte cu: pasăre, friptură grasă de
porc, friptură înăbuşită. Temperatura
Senzor să nu depăşească 65 °C.
1. Frigeţi carnea timp de 1 - 2 minute pe
fiecare parte într-o cratiţă la căldură
ridicată.
2. Aşezaţi carnea în cratiţa de friptură
sau direct pe raftul cuptorului.
Aşezaţi o tavă sub raftul de sârmă
pentru a aduna grăsimea.
Gătiţi întotdeauna fără capac în timp
ce utilizaţi această funcţie.
3. Utilizaţi Senzor.
4. Selectaţi funcţia: Gatire la temp.
scazuta. În primele 10 minute puteţi
seta temperatura între 80°C şi
ROMÂNA
150°C. Implicit aceasta este 90 °C.
Setaţi temperatura pentru Senzor.
39
5. După 10 minute, cuptorul reduce
automat temperatura la 80 °C.
Setaţi temperatura la 120 °C.
(kg)
(min)
Fripturi
0.2 - 0.3
20 - 40
3
File de vită
1 - 1.5
90 - 150
3
Friptură de vită
1 - 1.5
120 - 150
1
Friptura de vitel
1 - 1.5
120 - 150
1
12.11 Decongelare
(kg)
Timp de de‐
congelare
(min)
Timp suplimen‐
tar de decongela‐
re (min)
Pui
1
100 - 140
20 - 30
Puneţi puiul pe pla‐
tanul inferior întors,
pe o farfurie mare.
Întoarceţi la jumăta‐
tea duratei de gătit.
carne
1
100 - 140
20 - 30
0.5
90 - 120
Întoarceţi la jumăta‐
tea duratei de gătit.
Frişcă
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Frişca se poate ba‐
te chiar dacă au
mai rămas unele
părţi uşor îngheţate.
Păstrăv
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Căpşuni
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Unt
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Prăjitură
1.4
60
60
-
12.12 Pastreaza cald
Utilizaţi numai borcane din sticlă de
aceleaşi dimensiuni, disponibile în
comerţ.
Nu utilizaţi borcane cu capac cu filet sau
tip baionetă sau cutii metalice.
Utilizaţi raftul de pe primul nivel.
Nu puneţi mai mult de şase borcane de
un litru în tava de copt.
Umpleţi borcanele în mod egal şi
închideţi-le cu o clemă.
40
www.electrolux.com
Borcanele nu trebuie să se atingă între
ele.
Puneţi aproximativ 1/2 litri de apă în tava
de gătit pentru a avea suficientă
umezeală în cuptor.
LEGUME
Când lichidul din borcane începe să
fiarbă (după aproximativ 35 - 60 de
minute la borcanele de un litru), opriţi
cuptorul sau reduceţi temperatura la
100°C (consultaţi tabelul).
(min)
Fierbere
până la
apariţia
bulelor de
aer
(min)
Fierbere în
continuare
la 100°C
Morcovi
50 - 60
5 - 10
Castraveţi
50 - 60
-
Murături
asortate
50 - 60
5 - 10
Kohlrabi /
Mazăre /
Sparanghel
50 - 60
15 - 20
Setaţi temperatura la 160 - 170 °C.
FRUCT MOALE
(min)
Fierbere până la
apariţia bulelor
de aer
Căpşuni / Afine /
Zmeură / Agrişe
coapte
35 - 45
Acoperiţi tăvile cu hârtie cerată sau cu
pergament.
FRUCT CU SÂMBURE
(min)
Fierbere
până la
apariţia
bulelor de
aer
Piersici / Gu‐ 35 - 45
tui / Prune
12.13 Uscare - Aer cald
(min)
Fierbere în
continuare
la 100°C
Pentru rezultate mai bune, opriţi cuptorul
la jumătatea duratei de uscare,
deschideţi uşa şi lăsaţi să se răcească
peste noapte pentru terminarea uscării.
Pentru 1 tavă, folosiţi a treia poziţie a
raftului.
Pentru 2 tăvi, folosiţi prima şi a patra
poziţie a raftului.
LEGUME
10 - 15
(°C)
(h)
Fasole
60 - 70
6-8
Ardei
60 - 70
5-6
Legume pentru
supă
60 - 70
5-6
Ciuperci
50 - 60
6-8
Ierburi
40 - 50
2-3
Setaţi temperatura la 60 - 70 °C.
ROMÂNA
FRUCT
(°C)
(h)
Friptură de vită engle‐
zească, bine făcută
Prune
8 - 10
Spată de porc
80 - 82
Caise
8 - 10
Pulpă de porc
75 - 80
Felii de măr
6-8
Miel
70 - 75
Pere
6-9
Pui
98
Iepure sălbatic
70 - 75
Păstrăv / Doradă roşie
65 - 70
Ton / Somon
65 - 70
12.14 Senzor
(°C)
Friptura de vitel
75 - 80
Picior de vitel
85 - 90
Friptură de vită engle‐
zească, în sânge
45 - 50
Friptură de vită engle‐
zească, gătită mediu
60 - 65
Tigaie de pizza
Întunecată, ne-refle‐
xivă
Diametru de 28 cm
41
Tavă de copt
70 - 75
12.15 Aer cald umed - accesorii
recomandate
Folosiţi forme şi recipiente în culori
închise, fără reflexie. Acestea absorb
mai bine căldura decât vasele deschise
la culoare şi cu reflexie.
Ramekin-uri
Tavă rotundă pen‐
tru tarte
Vitroceramică
Întunecată, ne-refle‐
Întunecată, ne-reflexivă Diametru de 8
xivă
Diametru de 26 cm
cm, înălţime
Diametru de 28 cm
de 5 cm
12.16 Aer cald umed
Pentru cele mai bune rezultate,
respectaţi sugestiile din tabelul de mai
jos.
42
www.electrolux.com
(°C)
(min)
Rulouri dulci, 16 tavă de gătit sau tavă
bucăţi
de colectare
180
2
20 - 30
Rulouri, 9 bucăţi tavă de gătit sau tavă
de colectare
180
2
30 - 40
Pizza, congela‐
ta, 0,35 kg
raft sarma
220
2
10 - 15
Ruladă
tavă de gătit sau tavă
de colectare
170
2
25 - 35
Negresă
tavă de gătit sau tavă
de colectare
175
3
25 - 30
200
3
25 - 30
formă pentru aluat fra‐ 180
ged pe raft de sârmă
2
15 - 25
Soufflè, 6 bucăţi vas ceramic ramekin
pe raft de sârmă
Blat de pandiş‐
pan
Sandviş Victoria vas de copt pe raft de
sârmă
170
2
40 - 50
Peşte fiert, 0,3
kg
tavă de gătit sau tavă
de colectare
180
3
20 - 25
Peşte întreg, 0,2 tavă de gătit sau tavă
kg
de colectare
180
3
25 - 35
File de peşte,
0,3 kg
tavă de pizza pe raft
de sârmă
180
3
25 - 30
Carne fiartă,
0,25 kg
tavă de gătit sau tavă
de colectare
200
3
35 - 45
Şaşlâc, 0,5 kg
tavă de gătit sau tavă
de colectare
200
3
25 - 30
Prăjituri, 16
bucăţi
tavă de gătit sau tavă
de colectare
180
2
20 - 30
Pricomigdale,
24 bucăţi
tavă de gătit sau tavă
de colectare
180
2
25 - 35
Briose, 12
bucăţi
tavă de gătit sau tavă
de colectare
170
2
30 - 40
Patiserie sărată, tavă de gătit sau tavă
20 bucăţi
de colectare
180
2
25 - 30
Fursecuri, 20
bucăţi
150
2
25 - 35
tavă de gătit sau tavă
de colectare
ROMÂNA
(°C)
(min)
Tarte mici, 8
bucăţi
tavă de gătit sau tavă
de colectare
170
2
20 - 30
Legume, fierte,
0,4 kg
tavă de gătit sau tavă
de colectare
180
3
35 - 45
Omletă vegeta‐
riană
tavă de pizza pe raft
de sârmă
200
3
25 - 30
180
4
25 - 30
Legume medite‐ tavă de gătit sau tavă
raneene, 0,7 kg de colectare
12.17 Informaţii pentru
institutele de testare
Teste conform cu IEC 60350-1.
(°C)
(min)
Prăjituri
mici, 20
de
bucăţi/
tavă
Incalzire
sus/jos
Tavă de
gătit
3
170
20 - 30
-
Prăjituri
mici, 20
de
bucăţi/
tavă
Aer cald
Tavă de
gătit
3
150 160
20 - 35
-
Prăjituri
mici, 20
de
bucăţi/
tavă
Aer cald
Tavă de
gătit
2 şi 4
150 160
20 - 35
-
Plăcintă Incalzire
cu mere, sus/jos
2 forme
Ø20 cm
Raft de
sârmă
2
180
70 - 90
-
Plăcintă Aer cald
cu mere,
2 forme
Ø20 cm
Raft de
sârmă
2
160
70 - 90
-
43
44
www.electrolux.com
(°C)
(min)
Pandiş‐
pan,
formă
pentru
prăjituri
Ø26 cm
Incalzire
sus/jos
Raft de
sârmă
2
170
40 - 50
Preîncălziţi cup‐
torul timp de 10
minute.
Pandiş‐
pan,
formă
pentru
prăjituri
Ø26 cm
Aer cald
Raft de
sârmă
2
160
40 - 50
Preîncălziţi cup‐
torul timp de 10
minute.
Pandiş‐
pan,
formă
pentru
prăjituri
Ø26 cm
Aer cald
Raft de
sârmă
2 şi 4
160
40 - 60
Preîncălziţi cup‐
torul timp de 10
minute.
Biscuit
sfărâmi‐
cios
Aer cald
Tavă de
gătit
3
140 150
20 - 40
-
Biscuit
sfărâmi‐
cios
Aer cald
Tavă de
gătit
2 şi 4
140 150
25 - 45
-
Biscuit
sfărâmi‐
cios
Incalzire
sus/jos
Tavă de
gătit
3
140 150
25 - 45
-
Pâine
Grill
prăjită, 4
- 6 bucăţi
Raft de
sârmă
4
max.
2 - 3 minute
Preîncălziţi cup‐
pe o parte; 2 - torul timp de 3
3 minute pe
minute.
cealaltă parte
Burger
Grill
de vită, 6
bucăţi,
0,6 kg
Raft de
4
sârmă şi
tavă de
colectare
max.
20 - 30
Puneţi raftul de
sârmă pe al pa‐
trulea nivel şi ta‐
va de colectare
pe al treilea nivel
al cuptorului. În‐
toarceţi alimente‐
le la jumătatea
duratei de gătire.
Preîncălziţi cup‐
torul timp de 3
minute.
ROMÂNA
45
13. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
13.1 Note cu privire la curăţare
Curăţaţi partea din faţă a cuptorului cu o lavetă moale, apă caldă şi
agent de curăţare slab.
Agenţi de
curăţare
Utilizaţi un agent de curăţare dedicat pentru curăţarea suprafeţelor
metalice.
Curăţaţi petele dificile cu un produs special de curăţat cuptorul.
Curăţaţi cavitatea cuptorului după fiecare utilizare. Acumularea de
grăsimi sau de orice alte resturi alimentare poate produce un incen‐
diu. Riscul este mai mare pentru tava pentru grătar.
Umezeala poate produce condens în cuptor sau pe panourile de
Utilizarea zil‐ sticlă ale uşii. Pentru a reduce condensul, lăsaţi cuptorul să funcţio‐
nică
neze timp de 10 minute înainte de gătire. Uscaţi cavitatea cu o lavetă
moale după fiecare utilizare.
Curăţaţi toate accesoriile după fiecare utilizare şi uscaţi-le. Folosiţi o
lavetă moale cu apă caldă şi un agent de curăţare. Nu curăţaţi acce‐
soriile în maşina de spălat vase.
Accesorii
Nu curăţaţi accesoriile non-aderente cu agenţi agresivi, obiecte cu
muchii ascuţite sau într-o maşină de spălat vase.
13.2 Pentru cuptoarele din inox
sau aluminiu
Curăţaţi uşa cuptorului numai cu o lavetă
sau burete umed. Uscaţi-o cu o lavetă
moale.
A nu se folosi bureţi din sârmă, acizi sau
produse abrazive, deoarece pot deteriora
suprafaţa cuptorului. Curăţaţi panoul de
comandă al cuptorului cu aceeaşi
precauţie.
ATENŢIE!
Aveţi grijă când scoateţi
suporturile pentru raft.
1. Trageţi partea din faţă a suportului
pentru rafturi şi îndepărtaţi-o de
peretele lateral.
13.3 Scoaterea suporturilor
raftului
Pentru a curăţa cuptorul, scoateţi
suporturile pentru raft.
2. Trageţi partea din spate a suportului
pentru raft şi îndepărtaţi-o de
peretele lateral şi scoateţi-o în afară.
46
www.electrolux.com
3. Setaţi durata procedurii de curăţare:
1
2
Opţiune
Descriere
Usoara
1 h pentru un
nivel redus
de murdărie
Normal
1 h 30 min
pentru un ni‐
vel normal
de murdărie
Intensa
2 h 30 min
pentru un ni‐
vel ridicat de
murdărie
Instalaţi accesoriile scoase în ordine
inversă.
Pinii de reţinere de pe
ghidajele rafturilor
telescopice trebuie să fie
orientaţi către înainte.
13.4 Pirolitica
ATENŢIE!
Scoateţi toate accesoriile şi
suporturile pentru raftul
mobil.
ATENŢIE!
Înainte de a începe
procedura de curăţare,
verificaţi dacă rezervorul de
apă este gol. Consultaţi
„Golirea rezervorului de
apă”.
Procedura de curăţare
pirolitică nu poate porni:
•
dacă nu aţi scos fişa senzorului din
priză.
• dacă nu aţi închis bine uşa cuptorului.
Murdăria cea mai mare trebuie curăţată
manual.
ATENŢIE!
Dacă sunt instalate alte
aparate în acelaşi cabinet,
nu le utilizaţi pe acestea
simultan atunci când utilizaţi
funcţia: Pirolitica. Aceasta
poate deteriora cuptorul.
1. Curăţaţi interiorul uşii cu apă fierbinte
pentru ca reziduurile să nu ardă de la
aerul fierbinte.
2. Porniţi cuptorul şi selectaţi din meniul
principal funcţia: Pirolitica. Apăsaţi
pentru confirmare.
4. Apăsaţi
pentru a confirma.
Atunci când începe
curăţarea pirolitică, uşa
cuptorului se blochează şi
becul nu funcţionează.
Pentru a opri curăţarea
pirolitică înainte de
terminarea acesteia, opriţi
cuptorul.
AVERTISMENT!
După terminarea funcţiei,
cuptorul este foarte fierbinte.
Lăsaţi-l să se răcească.
Pericol de arsuri.
După terminarea funcţiei,
uşa rămâne blocată pentru
faza de răcire. Unele dintre
funcţiile cuptorului nu sunt
disponibile în timpul fazei de
răcire.
13.5 Curăţarea rezervorului de
apă
AVERTISMENT!
Nu puneţi apă în rezervorul
de apă pe durata procedurii
de curăţare.
ROMÂNA
Pe durata procedurii de
curăţare poate să curgă apă
din supapa de alimentare cu
abur în interiorul cuptorului.
Puneţi o tavă de colectare
pe nivelul raftului aflat direct
sub alimentarea cu abur
pentru a împiedica apa să
ajungă la baza interiorului
cuptorului.
După o anumită perioadă de timp puteţi
avea depuneri de calcar în interiorul
cuptorului. Pentru a preveni acest lucru,
curăţaţi componentele cuptorului care
47
generează abur. Goliţi rezervorul după
fiecare gătire cu abur.
Tipuri de apă
•
•
•
Apă puţin dură cu conţinut redus
de oxid de calciu - producătorul
recomandă acest tip deoarece reduce
numărul procedurilor de curăţare.
Apă de la robinet - o puteţi folosi
dacă alimentarea cu apă a locuinţei
este prevăzută cu purificator sau
dedurizator al apei.
Apă dură cu conţinut mare de oxid
de calciu - nu are niciun efect asupra
performanţei cuptorului, dar măreşte
numărul procedurilor de curăţare.
TABELUL CU CANTITĂŢILE DE CALCIU RECOMANDATE DE O.M.S. (Organizaţia
Mondială a Sănătăţii)
Depunere de
calciu
Duritate apă
Clasificarea
apei
Efectuaţi de‐
calcifierea la
fiecare
0 - 60 mg/l
0-6
0-3
Potabilă sau
puţin dură
75 de cicluri 2,5 luni
60 - 120 mg/l
6 - 12
3-7
Duritate medie
50 de cicluri - 2
luni
120 - 180 mg/l
12 - 18
8 - 10
Dură sau calca‐ 40 de cicluri roasă
1,5 luni
peste 180 mg/l
peste 18
peste 10
Foarte dură
(Grade france‐ (Grade germa‐
ze)
ne)
1. Umpleţi recipientul pentru apă cu 850
ml de apă şi 50 ml de acid citric (cinci
linguriţe). Opriţi cuptorul şi aşteptaţi
aproximativ 60 de minute.
2. Porniţi cuptorul şi setaţi funcţia:
Umiditate scazuta. Setaţi
temperatura la 230°C. Opriţi cuptorul
după 25 de minute şi lăsaţi-l să se
răcească timp de 15 minute.
3. Porniţi cuptorul şi setaţi funcţia:
Umiditate scazuta. Setaţi
temperatura în 130°C şi 230°C.
Opriţi-l după 10 minute.
Lăsaţi-l să se răcească şi continuaţi cu
îndepărtarea conţinutului rezervorului.
Consultaţi „Golirea rezervorului de apă”.
4. Clătiţi rezervorul de apă şi curăţaţi
rămăşiţele depunerilor de calcar din
cuptor cu o lavetă.
30 de cicluri - 1
lună
5. Curăţaţi manual ţeava de evacuare
cu apă caldă şi săpun. Nu utilizaţi
acizi, pulverizatoare sau agenţi
similari de curăţare pentru a evita
deteriorarea.
13.6 Scoaterea şi montarea uşii
Uşa cuptorului este prevăzută cu trei
panouri de sticlă. Puteţi să scoateţi uşa
cuptorului şi panourile de sticlă de la
interior pentru a le curăţa. Citiţi toate
instrucţiunile de la „Scoaterea şi
instalarea uşii” înainte de a scoate
panourile de sticlă.
48
www.electrolux.com
Uşa cuptorului se poate
închide dacă încercaţi să
scoateţi panourile de sticlă
înainte de a scoate uşa
cuptorului.
ATENŢIE!
Nu utilizaţi cuptorul fără
panourile de sticlă.
1. Deschideţi complet uşa şi localizaţi
balamaua din partea dreaptă a uşii.
2. Folosiţi o şurubelniţă pentru a ridica
şi rotiţi complet mânerul balamalei de
pe partea dreaptă.
5. Închideţi pe jumătate uşa cuptorului
până la prima poziţie de deschidere.
După aceea, ridicaţi şi împingeţi şi
scoateţi uşa din locaş.
3. Localizaţi balamaua din partea
stângă a uşii.
6. Puneţi uşa pe o lavetă moale, pe o
suprafaţă stabilă.
7. Apucaţi garnitura profilată a uşii (B)
de pe partea superioară a uşii, de
ambele părţi şi apăsaţi-o către
interior pentru a elibera cârligul.
2
B
4. Ridicaţi şi rotiţi complet mânerul de la
balamaua stângă.
1
8. Trageţi în afară de garnitura profilată
a uşii pentru a o scoate.
9. Ţineţi panourile de sticlă ale uşii de
partea superioară şi scoateţi-le cu
ROMÂNA
atenţie unul câte unul. Începeţi cu
panoul de sus. Asiguraţi-vă că sticla
iese complet din suporturi.
Asiguraţi-vă că aţi montat corect în
locaşul său panoul de sticlă din mijloc.
A
B
13.7 Înlocuirea becului
10. Curăţaţi panourile de sticlă cu apă
caldă şi săpun Uscaţi cu grijă
panourile de sticlă. Nu curăţaţi
panourile de sticlă în maşina de
spălat vase.
După terminarea curăţării, instalaţi
panourile de sticlă şi uşa cuptorului.
Verificaţi dacă aţi pus la loc panourile de
sticlă (A şi B) în ordinea corectă.
Verificaţi simbolul / modelul de pe
lateralul panoului de sticlă. Fiecare
panou de sticlă arată diferit pentru a
uşura dezasamblarea şi asamblarea.
Dacă este instalată corect, garnitura uşii
face clic.
A
B
14. DEPANARE
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
AVERTISMENT!
Pericol de electrocutare.
Becul poate fi fierbinte.
1. Opriţi cuptorul.
Aşteptaţi până când cuptorul s-a răcit.
2. Deconectaţi cuptorul de la sursa de
alimentare electrică.
3. Puneţi o lavetă pe fundul cavităţii.
ATENŢIE!
Întotdeauna ţineţi becul
halogen cu ajutorul unei
cârpe pentru a preveni
arderea reziduurilor de
grăsime pe bec.
Becul din spate
1. Rotiţi capacul din sticlă al becului şi
scoateţi-l.
2. Curăţaţi capacul de sticlă.
3. Înlocuiţi becul cu un bec adecvat
rezistent la o căldură de 300°C.
4. Montaţi capacul de sticlă.
49
50
www.electrolux.com
14.1 Ce trebuie făcut dacă...
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Cuptorul nu poate fi pornit
sau utilizat.
Cuptorul nu este conectat Verificaţi dacă cuptorul es‐
la o sursă electrică sau es‐ te conectat corect la sursa
te conectat incorect.
de alimentare electrică
(consultaţi schema de co‐
nectare, dacă există).
Cuptorul nu se încălzeşte.
Cuptorul este oprit.
Porniţi cuptorul.
Cuptorul nu se încălzeşte.
Ceasul nu este setat.
Setaţi ceasul.
Cuptorul nu se încălzeşte.
Nu au fost efectuate setări‐ Verificaţi dacă setările sunt
le necesare.
corecte.
Cuptorul nu se încălzeşte.
Oprirea automată este ac‐
tivă.
Consultaţi „Oprirea auto‐
mată”.
Cuptorul nu se încălzeşte.
Dispozitivul Blocare acces
copii este activat.
Consultaţi secţiunea „Utili‐
zarea Blocare acces copii”.
Cuptorul nu se încălzeşte.
Uşa nu este închisă corect. Închideţi uşa complet.
Cuptorul nu se încălzeşte.
Siguranţa este arsă.
Verificaţi dacă siguranţa
este cauza defecţiunii.
Dacă siguranţele se ard în
mod repetat, adresaţi-vă
unui electrician calificat.
Becul nu funcţionează.
Becul este defect.
Înlocuiţi becul.
Senzorul nu funcţionează.
Conectorul senzorului nu
este introdus corect în
priză.
Introduceţi conectorul sen‐
zorului cât mai adânc în
priză.
Există apă în interiorul
cuptorului.
Este prea multă apă în re‐
zervor.
Opriţi cuptorul şi ştergeţi
apa cu o lavetă sau un bu‐
rete.
Gătirea cu abur nu funcţio‐ Nu este apă în rezervor.
nează.
Umpleţi rezervorul.
Gătirea cu abur nu funcţio‐ Calcarul obstrucţionează
nează.
orificiul.
Verificaţi orificiul de intrare
a aburului. Îndepărtaţi de‐
punerile de calcar.
Golirea rezervorului de apă Există depuneri de calcar
durează mai mult de trei
în cuptor.
minute sau apa curge din
orificiul de alimentare cu
abur.
Curăţaţi rezervorul de apă.
Consultaţi „Curăţarea re‐
zervorului de apă”.
Afişajul indică F111.
Introduceţi conectorul sen‐
zorului cât mai adânc în
priză.
Conectorul senzorului nu
este introdus corect în
priză.
ROMÂNA
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Afişajul indică un cod de
eroare care nu este în
acest tabel.
Există o defecţiune elec‐
trică.
•
•
Aburul şi condensul se de‐
pun pe alimente şi în cavi‐
tatea cuptorului.
Aţi lăsat vasul cu mâncare
prea mult timp în cuptor.
Aparatul este activat dar
Modul demo este activat.
nu se încălzeşte. Ventilato‐
rul nu funcţionează. Afişa‐
jul indică "Demo".
14.2 Date pentru service
Dacă nu puteţi găsi singur o soluţie,
adresaţi-vă comerciantului sau unui
Centru de service autorizat.
51
Opriţi cuptorul de la si‐
guranţa din locuinţă sau
de la întrerupătorul de
siguranţă din tabloul de
siguranţe şi porniţi-l in
nou.
În cazul în care codul
de eroare apare din nou
pe afişaj, contactaţi de‐
partamentul de asis‐
tenţă pentru clienţi.
Nu lăsaţi vasele cu mânca‐
re în cuptor mai mult de 15
- 20 minute după termina‐
rea procesului de gătit.
Consultaţi „Setări de bază”
din capitolul „Utilizarea zil‐
nică".
Aceasta este amplasată pe cadrul frontal
din interiorul cuptorului. Nu scoateţi
plăcuţa cu date tehnice din interiorul
cuptorului.
Datele necesare centrului de service se
găsesc pe plăcuţa cu date tehnice.
Vă recomandăm să notaţi datele aici:
Model (MOD.)
.........................................
Codul numeric al produsului (PNC)
.........................................
Numărul de serie (S.N.)
.........................................
15. EFICIENŢĂ ENERGETICĂ
15.1 Informaţii despre produs şi Fişa cu informaţii despre produs*
Numele furnizorului
Electrolux
Identificarea modelului
EOC8P31X 949494742
EOC8P31Z 949494743
KOCBP31X 949494739
Indexul de eficienţă energetică
81.2
Clasă de eficienţă energetică
A+
52
www.electrolux.com
Consumul de energie cu o încărcătură standard,
modul convenţional
0.93 kWh/ciclu
Consumul de energie cu o încărcătură standard,
modul de ventilaţie
0.69 kWh/ciclu
Numărul de incinte
1
Sursa de căldură
Energie electrică
Volum
72 l
Tipul cuptorului
Cuptor încastrat
Masă
EOC8P31X
36.6 kg
EOC8P31Z
36.4 kg
KOCBP31X
36.4 kg
* Pentru Uniunea Europeană conform cu Reglementările UE 65/2014 şi 66/2014.
Pentru Republica Belarus conform cu STB 2478-2017, Anexa G; STB 2477-2017,
Anexele A şi B.
Pentru Ucraina conform cu 568/32020.
Clasa de eficienţă energetică nu este aplicabilă în cazul Rusiei.
EN 60350-1 - Aparate de gătit electrocasnice - Partea 1: Game, cuptoare, cuptoare
cu abur şi grătare - Metode de măsurare a performanţei.
15.2 Economisirea energiei
Cuptorul dispune de unele
funcţii care vă ajută la
economisirea energiei în
timpul procesului zilnic de
gătire.
Asiguraţi-vă că uşa cuptorului este
închisă corect în timpul funcţionării
cuptorului. Nu deschideţi uşa prea des în
timpul gătirii. Menţineţi curată garnitura
uşii şi asiguraţi-vă că este bine fixată în
poziţie.
Folosiţi vase din metal pentru a
îmbunătăţi economia de energie.
Când este posibil, nu preîncălziţi cuptorul
înaintea gătitului.
Faceţi pauze cât mai mici între două
coaceri atunci când pregătiţi câteva
preparate simultan.
Gătitul cu ventilator
Atunci când este posibil, folosiţi funcţiile
de gătit cu ventilator pentru a economisi
energie.
Căldura reziduală
Dacă este activat un program cu
selectare Durată sau Sfârşit şi durata de
gătire este mai mare de 30 de minute,
elementele de încălzire se opresc
automat mai devreme la unele funcţii ale
cuptorului.
Ventilatorul şi becul continuă să
funcţioneze. Atunci când opriţi cuptorul,
afişajul prezintă căldura reziduală.
Căldura poate fi utilizată pentru
menţinerea alimentelor calde.
Când durata gătirii este mai mare de 30
de minute, reduceţi temperatura
cuptorului cu cel puţin 3 - 10 minute
înainte de a termina gătitul. Căldura
reziduală din interiorul cuptorului va
continua gătirea.
Folosiţi căldura reziduală pentru a încălzi
alte preparate.
Menţinerea caldă a alimentelor
Alegeţi setarea pentru cea mai mică
temperatură posibilă pentru a folosi
căldura reziduală şi menţine o mâncare
ROMÂNA
caldă. Indicatorul căldurii reziduale sau al
temperaturii apare pe afişaj.
Gătitul cu becul stins
Opriţi becul pe durata gătirii. Porniţi-l
doar atunci când este necesar.
Aer cald umed
Funcţie concepută să economisească
energia în timpul gătitului.
16. INFORMAŢII PRIVIND MEDIUL
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul
. Pentru a recicla ambalajele, acestea
trebuie puse în containerele
corespunzătoare. Ajutaţi la protejarea
mediului şi a sănătăţii umane şi la
reciclarea deşeurilor din aparatele
electrice şi electrocasnice. Nu aruncaţi
*
53
Atunci când folosiţi această funcţie, becul
se stinge automat după 30 de secunde.
Puteţi aprinde din nou becul, însă
această acţiune va reduce economiile de
energie estimate.
aparatele marcate cu acest simbol
împreună cu deşeurile menajere.
Returnaţi produsul la centrul local de
reciclare sau contactaţi administraţia
oraşului dvs.
54
www.electrolux.com
ROMÂNA
55
867359255-A-392019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising