Electrolux | OOP640Z | User manual | Electrolux OOP640Z Brugermanual

Electrolux OOP640Z Brugermanual
OOP640Z
DA
Dampovn
Brugsanvisning
Få mest muligt ud
af dit produkt
Kom hurtigt i gang med brugsanvisning,
instruktionsguide, support og meget mere via
vores fotoregistrering på electrolux.com/register
2
www.electrolux.com
INDHOLDSFORTEGNELSE
1. OM SIKKERHED................................................................................................ 3
2. SIKKERHEDSANVISNINGER............................................................................4
3. INSTALLATION.................................................................................................. 8
4. PRODUKTBESKRIVELSE................................................................................. 9
5. BETJENINGSPANEL....................................................................................... 10
6. FØR FØRSTE ANVENDELSE......................................................................... 10
7. DAGLIG BRUG.................................................................................................11
8. URFUNKTIONER............................................................................................. 13
9. BRUG AF TILBEHØRET.................................................................................. 15
10. EKSTRAFUNKTIONER.................................................................................. 19
11. RÅD OG TIP................................................................................................... 20
12. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING....................................................... 34
13. FEJLFINDING.................................................................................................38
14. ENERGIEFFEKTIV.........................................................................................41
VI TÆNKER PÅ DIG
Tak for dit køb af et Electrolux-apparat. Du har valgt et produkt, som giver dig
årtiers professionel erfaring og innovation på én gang. Genialt og elegant. Det er
designet med dig i tankerne. Så uanset hvornår du bruger det, kan du være
sikker på, at du får fantastiske resultater hver gang.
Velkommen til Electrolux.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrere dit produkt for bedre service:
www.registerelectrolux.com
Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.electrolux.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Brug altid originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter vores autoriserede
servicecenter: Model, PNC, serienummer.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.
Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger
Generelle oplysninger og gode råd
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
DANSK
1.
3
OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres
og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for
eventuelle skader, der er resultatet af forkert installation
eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert
og tilgængeligt sted til senere opslag.
1.1 Sikkerhed for børn og sårbare personer
•
•
•
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt
af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige
erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er
blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker
måde samt forstår de medfølgende farer.
Børn mellem 3 og 8 år og personer med omfattende
og komplekst handicap skal holdes på afstand af
apparatet, medmindre de overvåges konstant.
Børn på under 3 år skal holdes på afstand af
apparatet, med mindre de overvåges konstant.
Lad ikke børn lege med apparatet .
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og
bortskaf det korrekt.
Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, når
det er i drift, eller mens det køler af. Tilgængelige dele
kan blive meget varme under brugen.
Hvis apparatet har en børnesikring, skal den aktiveres.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligholdelse på
apparatet uden opsyn.
1.2 Generelt om sikkerhed
•
•
•
Installation af apparatet og udskiftning af ledningen
må kun foretages af en tekniker.
ADVARSEL: Apparatet og de tilgængelige dele bliver
meget varme under brug. Pas på ikke at røre
varmelegemerne.
Brug altid ovnhandsker til at tage ribber eller ovnfaste
fade ud eller sætte dem i.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Inden du udfører vedligeholdelse, skal apparatet
afbrydes fra lysnettet.
ADVARSEL: Se efter, at der er slukket for apparatet,
inden pæren skiftes. Ellers er der risiko for elektrisk
stød.
Brug ikke apparatet, inden det monteres i den
indbyggede struktur.
Undlad at bruge en damprenser til at rengøre
apparatet.
Brug ikke skrappe slibende rengøringsmidler eller
skarpe metalskrabere til at rengøre ovnruden. De kan
ridse overfladen, med det resultat, at glasset knuses.
Hvis strømforsyningskablet er beskadiget, skal det af
sikkerhedsmæssige grunde udskiftes af producenten,
et autoriseret servicecenter eller en tekniker for at
undgå elektrisk stød.
Overskydende spild skal fjernes inden den pyrolytiske
rensning. Tag alle dele ud af ovnen.
For at fjerne ovnribberne skal du først trække
ovnribbens forende og derefter dens bagende væk fra
sidevæggene. Montér ovnribberne i omvendt
rækkefølge.
Brug kun den anbefalede temperaturføler
(termometer) til dette apparat.
2. SIKKERHEDSANVISNINGER
2.1 Installation
ADVARSEL!
Apparatet må kun installeres
af en sagkyndig.
•
•
•
•
•
•
Fjern al emballagen.
Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
Følg installationsvejledningen, der
følger med apparatet.
Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
Træk aldrig i apparatet i håndtaget.
Mindsteafstanden til andre apparater
og enheder skal overholdes.
•
•
Installér apparatet et sikkert og
velegnet sted, der opfylder
installationskrav.
Apparatet er udstyret med et elektrisk
afkølingssystem. Det skal betjenes
med den elektriske strømforsyning.
Skabs minimumhøj‐
de (Skab under
bordpladens mini‐
mumhøjde)
590 (600) mm
Skabsbredde
560 mm
Skabsdybde
550 (550) mm
DANSK
Højde af apparatets
forside
594 mm
Højde af apparatets
bagside
576 mm
Bredde af appara‐
tets forside
595 mm
Bredde af appara‐
tets bagside
559 mm
Apparatets dybde
569 mm
Indbygget dybde af
apparatet
548 mm
Dybde med åben
dør
1022 mm
Ventilationsåbning
minimum størrelse.
Åbning placeret den
nederste bagside
560x20 mm
Netforsyningskabel‐
længde. Kabel er
placeret i det højre
hjørne af bagsiden
1500 mm
Monteringsskruer
4x25 mm
ADVARSEL!
Risiko for brand og elektrisk
stød.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.2 Tilslutning, el
•
•
Alle elektriske tilslutninger skal
udføres af en kvalificeret elektriker.
Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
Sørg for, at parametrene på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske data for strømforsyningen.
Brug altid en korrekt monteret lovlig
stikkontakt.
Brug ikke adaptere til flere stik og
forlængerledninger.
Pas på, du ikke beskadiger netstikket
og netledningen. Hvis der bliver
behov for at udskifte netledningen,
skal det udføres af vores autoriserede
servicecenter.
Elledninger må ikke komme i berøring
med eller nær ved apparatets låge,
•
5
især når det er tændt, eller lågen er
varm.
Beskyttelsen mod elektrisk stød fra
strømførende og isolerede dele skal
fastgøres, så den ikke kan fjernes
uden værktøj.
Sæt først netstikket i stikkontakten
ved installationens afslutning. Sørg
for, at der er adgang til elstikket efter
installationen.
Hvis stikkontakten er løs, må du ikke
sætte netstikket i.
Undgå at slukke for apparatet ved at
trække i netledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.
Brug kun korrekte isoleringsenheder:
Gruppeafbrydere, sikringer (sikringer
med skruegevind skal tages ud af
fatningen), fejlstrømsrelæer og
kontaktorer.
Apparatets installation skal udføres
med et isolationsudstyr, så
forbindelsen til lysnettet kan afbrydes
på alle poler. Isolationsudstyret skal
have en brydeafstand på mindst 3
mm.
Luk apparatets luge helt, inden du
sætter netstikket i stikkontakten.
Dette apparat er forsynet med et stik
og et forbindelseskabel.
Tilgængelige tilslutningskabler til in‐
stallation eller udskiftning for Euro‐
pa:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Se tilsluttet effekt i alt på typeskiltet for at
få oplysninger om kablets tværsnit. Du
kan også se i tabellen:
Effekt i alt (W)
Kablets tværsnit
(mm²)
maksimum 1380
3 x 0.75
maksimum 2300
3x1
maksimum 3680
3 x 1.5
Jordkablet (grønt/gult kabel) skal være 2
cm længere end fase- og nulkabler (blå
og brune kabler).
6
www.electrolux.com
2.3 Brug
ADVARSEL!
Risiko for personskade,
forbrændinger og elektrisk
stød eller eksplosion.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dette apparat er kun til
husholdningsbrug.
Apparatets specifikationer må ikke
ændres.
Sørg for, at ventilationsåbningerne
ikke er tildækkede.
Lad ikke apparatet være uden opsyn,
når der er tændt for det.
Sluk altid apparatet efter brug.
Vær forsigtig, når du åbner apparatets
låge, hvis apparatet er i brug. Der kan
trænge meget varm luft ud.
Betjen ikke apparatet med våde
hænder, eller når det har kontakt med
vand.
Belast ikke lågen, når den er åben.
Brug ikke apparatet som arbejds- eller
som frasætningsplads.
Åbn apparatets låge forsigtigt. Brug af
ingredienser med alkohol kan
medføre, at der dannes en blanding af
alkohol og luft.
Lad ikke gnister eller åben ild komme
i nærheden af apparatet, når du åbner
lågen.
Undlad at bruge brændbare produkter
eller ting, der er fugtet med
brændbare produkter, i apparatet eller
i nærheden af eller på dette.
ADVARSEL!
Risiko for beskadigelse af
apparatet.
•
•
Sådan undgår du at beskadige eller
misfarve emaljen:
– Stil ikke ovnfaste fade eller andre
genstande direkte på apparatets
bund.
– Læg ikke aluminiumfolie direkte
på bunden af ovnrummet.
– Hæld aldrig vand direkte ind i det
varme apparat.
– Lad ikke fugtige fade og retter stå
i apparatet efter tilberedningen.
– Vær forsigtig, når du fjerner eller
monterer tilbehøret.
Farveændring af emaljen eller rustfrit
stål forringer ikke apparatets ydeevne.
•
•
•
•
Brug en dyb bradepande til fugtige
kager. Frugtsaft kan lave pletter, som
ikke kan fjernes.
Dette apparat må kun anvendes til
tilberedning af fødevarer. Det må ikke
anvendes til andre formål, f.eks.
rumopvarmning.
Hold altid ovnlågen lukket under
tilberedningen.
Hvis apparatet installeres bag et
møbelpanel (f.eks. en dør), skal du
sørge for, at døren aldrig lukkes,
mens apparatet er tændt. Der kan
opbygges varme og fugt bag et lukket
møbelpanel og forårsage
efterfølgende skade på apparatet,
husenheden eller gulvet. Luk ikke
møbelpanelet, før apparatet er kølet
helt af efter brug.
2.4 Vedligeholdelse og
rengøring
ADVARSEL!
Risiko for personskade,
brand eller skade på
apparatet.
•
•
•
•
•
•
•
•
Sluk for apparatet, og tag stikket ud af
kontakten inden vedligeholdelse.
Kontrollér, at apparatet er kølet af.
Der er risiko for, at ovnglasset går i
stykker.
Udskift øjeblikkeligt ovnglassets
paneler, hvis de er beskadigede.
Kontakt det autoriserede
servicecenter.
Vær forsigtig, når du tager lågen af
apparatet. Døren er tung!
Rengør jævnligt apparatet for at
forhindre forringelse af
overfladematerialet.
Rengør apparatet med en fugtig, blød
klud. Brug kun et neutralt
rengøringsmiddel. Brug ikke slibende
midler, skuresvampe,
opløsningsmidler eller
metalgenstande.
Hvis du bruger en ovnspray, skal du
følge sikkerhedsanvisningen på dens
emballage.
Rengør ikke katalytisk emalje (hvis
relevant) med nogen form for
rengøringsmiddel.
DANSK
2.5 Pyrolytisk selvrens
ADVARSEL!
Risiko for personskade /
brand / kemiske emissioner
(dampe) i pyrolyse-tilstand.
•
•
•
•
•
•
•
Før du udfører en pyrolytisk
selvrensning eller Ibrugtagning, skal
du først tage følgende ud af ovnen:
– alle madlavningsrester, pletter fra
olie eller fedt / belægninger.
– alle udtagelige genstande (inkl.
riste, ovnribber osv., der fulgte
med produktet), herunder evt. alle
non-stick gryder, pander, bakker,
redskaber osv.
Læs omhyggeligt alle anvisninger til
pyrolytisk rensning.
Hold børn væk fra apparatet, mens
den pyrolytiske rensning er i gang.
Apparatet bliver meget varmt, og der
udledes varm luft fra de forreste
køleaftræk.
Pyrolytisk rensning sker ved en høj
temperatur, der kan frigive dampe fra
madlavningsrester og
produktionsmaterialet, hvorfor
forbrugerne på det kraftigste rådes til
at:
– sørge for god udluftning under og
efter hver pyrolytisk rensning.
– sørge for god udluftning under og
efter første ibrugtagning med
maksimal temperatur.
I modsætning til mennesker kan visse
fugle og krybdyr være ekstremt
følsomme over for potentielle dampe,
der udsendes under rensningen af
alle pyrolytiske ovne.
– Dyr (især fugle) skal flyttes til et
område med god udluftning og
må ikke være i nærheden af
apparatet under og efter hver
pyrolytisk rensning og første
ibrugtagning med maksimal
temperatur.
Små kæledyr kan også være meget
følsomme over for lokale
temperaturændringer i nærheden af
alle pyrolytiske ovne, når den
pyrolytiske selvrensning er i gang.
Non-stick overflader på gryder,
pander, bakker, redskaber osv. kan
blive beskadiget af pyrolytisk rensning
•
7
ved høj temperatur i alle pyrolytiske
ovne og kan også udgøre en kilde til
skadelige dampe af lavt niveau.
Dampe fra alle pyrolytiske ovne /
madrester, som beskrevet, er ikke
skadelige for mennesker, herunder
børn eller personer med fysiske
lidelser.
2.6 Tilberedning med
kombidamp
ADVARSEL!
Risiko for forbrændinger og
beskadigelse af apparatet.
•
Frigivet damp kan forårsage
forbrændinger:
– Åbn ikke apparatets låge under
tilberedning med damp.
– Åbn apparatets låge forsigtigt
efter tilberedning med damp.
2.7 Indvendig belysning
ADVARSEL!
Risiko for elektrisk stød.
•
•
•
Den type pære eller halogenlampe,
der bruges til dette apparat, er kun
beregnet til husholdningsapparater.
Det må ikke bruges til anden
belysning.
Før pæren skiftes, skal apparatet
afbrydes fra lysnettet.
Brug kun pærer med samme
specifikationer.
2.8 Service
•
•
Kontakt det autoriserede
servicecenter for at få repareret
apparatet.
Brug kun originale reservedele.
2.9 Bortskaffelse
ADVARSEL!
Risiko for personskade eller
kvælning.
•
•
Tag stikket ud af kontakten.
Klip netledningen af tæt ved apparatet
og bortskaf den.
8
www.electrolux.com
•
Fjern lågelåsen for at forhindre, at
børn og kæledyr bliver fanget i
apparatet.
3. INSTALLATION
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
3.1 Indbygning
548
21
min. 550
80
60
520
600
114
18
20
589
594
min. 560
595+-1
198
60
5
3
523
20
548
70
60
21
min. 550
20
520
18
590
114
min. 560
589
594
198
60
595+-1
5
3
20
523
DANSK
3.2 Fastgørelse af ovnen til
skab
4. PRODUKTBESKRIVELSE
4.1 Oversigt over apparatet
1
2
3
4
5
6
7
14
5
13
4
8
3
9
2
1
12
11
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
4.2 Tilbehør
•
•
•
•
•
Trådrist
Til kogegrej, kageforme, stege.
Bageplade
Til kager og lagkagebunde.
Grill/bradepande
Til bagning og stegning, eller som
drypbakke til opsamling af fedt.
Kontrolpanel
Funktionsvælger for ovnfunktioner
Display
Funktionsvælger (til temperaturen)
Vandbeholder
Varmelegeme
Bøsning til termometer
Ovnpære
Ventilator
Ovnribber, udtagelige
Afløbsrør
Afløbsventil
Rillepositioner
Dampåbning
Professionelle plader
Til boller, saltkringler og små kager.
Stegetermometer
Bruges til at måle, hvor gennemstegt
kødet er.
9
10
www.electrolux.com
5. BETJENINGSPANEL
5.1 Knapper
Sensorfelt/knap
Funktion
Forløb
MINUTUR
Indstilling af MINUTUR. Hold den i me‐
re end 3 sekunder for at tænde eller
slukke ovnpæren.
UR
Indstilling af en urfunktion.
TEMPERATUR Til at kontrollere ovnens eller termome‐
terets kerne temperatur (hvis relevant).
Fungerer kun, mens en varmefunktion
er i gang.
5.2 Display
A
H
G
F
B
E
C
D
A.
B.
C.
D.
E.
Timer / Temperatur
Opvarmnings-/restvarmeindikator
Vandbeholder
Termometer (kun udvalgte modeller)
Elektronisk lågelås (kun udvalgte
modeller)
F. Timer/minutter
G. Demo-tilstand (kun udvalgte
modeller)
H. Urfunktioner
6. FØR FØRSTE ANVENDELSE
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
Se kapitlet "Urfunktioner" for
at indstille klokkeslættet.
6.1 Rengøring før ibrugtagning
Fjern al tilbehøret og de udtagelige
ovnribber fra ovnen.
Se kapitlet "Vedligeholdelse og
rengøring".
Gør ovnen og tilbehøret rent, inden du
tager det i brug.
Anbring tilbehør og udtagelige ovnribber i
deres oprindelige positioner.
6.2 Forvarmning
Forvarm den tomme ovn, inden du tager
den i brug.
1. Indstil funktionen .Indstil den
maksimale temperatur.
2. Lad ovnen være tændt i 1 time.
3. Indstil funktionen . Indstil den
maksimale temperatur.
4. Lad ovnen være tændt i 15 minutter.
5. Sluk for ovnen, og lad den køle ned.
Tilbehøret kan blive varmere end
normalt. Ovnen kan udsende lugt og røg.
Sørg for, at der er tilstrækkelig udluftning
i rummet.
DANSK
11
7. DAGLIG BRUG
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
7.1 Forsænkbare knapper
Tryk på funktionsvælgeren for at bruge
apparatet. Funktionsvælgeren kommer
ud.
7.2 Ovnfunktioner
Ovnfunktion
Anvendelse
Ovnen er slukket.
Slukposition
Opvarmningstiden redu‐
ceres.
Hurtig op‐
varmning
Varmluft
Pizza-funkti‐
on
Bagning på op til tre
ovnriller samtidig og til
tørring af fødevarer.
Indstil temperaturen 20
- 40 °C lavere end ved
Over-/undervarme.
Til bagning af pizza. Til
at lave intensiv bruning
og en sprød bund.
Ovnfunktion
Denne funktion er be‐
regnet til at spare ener‐
Fugtig varm‐ gi under madlavning.
Se kapitlet "Råd" vedrø‐
luft
rende tilberedningsan‐
visninger, Fugtig varm‐
luft. Ovnlågen bør være
lukket under tilbered‐
ning, så funktionen ikke
afbrydes og for at sikre,
at ovnen virker med den
højest mulige energief‐
fektivitet. Når du bruger
denne funktion, kan
temperaturen i ovnrum‐
met variere fra den ind‐
stillede temperatur.
Restvarmen anven‐
des.Varmeeffekten kan
reduceres. Få generelle
anbefalinger til at spare
energi i kapitlet "Ener‐
gieffektivitet", Energibe‐
sparelse. Denne funkti‐
on blev anvendt til at
overholde energieffekti‐
vitetsklassen iht. EN
60350-1. Når du bruger
denne funktion, slukkes
lampen automatisk efter
30 sekunder.
Til bagning og stegning
på én ristposition.
Over-/under‐
varme
Undervarme
Optøning
Turbogrill
Til bagning af kager
med sprød bund og til
henkogning.
Til optøning af mad
(grønt og frugt). Optø‐
ningstiden afhænger af
de frosne madvarers
mængde og omfang.
Anvendelse
Varmluft +
Damp
Til stegning af større
stege eller fjerkræ på
én ovnrille. Til at lave
gratiner og til at brune.
Til dampretter. Brug
denne funktion til at
nedsætte tilberednings‐
tiden og bevare vitami‐
nerne og næringsstof‐
ferne i maden. Vælg
funktionen og indstil
temperaturen mellem
130 °C og 230 °C.
12
www.electrolux.com
Ovnfunktion
Pyrolyse
Anvendelse
Til aktivering af pyroly‐
tisk rensning af ovnen.
Denne funktion bræn‐
der resterende snavs i
ovnen af.
7.3 Indstilling af en ovnfunktion
1. Drej ovnens funktionsvælger for at
vælge en ovnfunktion .
2. Drej funktionsvælgeren for at vælge
temperaturen.
Lampen tændes, når ovnen er i gang.
3. Ovnen slukkes ved at sætte knappen
for ovnfunktioner på sluk-stillingen.
7.4 Hurtig opvarmning
2. Tryk på vandbeholderens låg for at
åbne det.
3. Fyld vandbeholderen, indtil lampen
for Vandtank fuld lyser.
Tankens maks. vandkapacitet er 900
ml. Det er nok til ca. 55 - 60 minutters
tilberedning.
4. Skub vandbeholderen til oprindelig
position.
5. Indstil en temperatur mellem 130 °C
og 230 °C.
Tilberedning med damp giver gode
resultater med dette
temperaturområde.
6. Tøm vandtanken, når tilberedningen
med damp er afsluttet.
Vent mindst 60 minutter efter hver brug
af tilberedning med damp for at forhindre
det varme vand i at løbe ud fra
afløbsventilen.
Med hurtig opvarmning reduceres
opvarmningstiden.
FORSIGTIG!
Apparatet er varmt. Der er
risiko for forbrænding. Vær
forsigtig, når du tømmer
vandbeholderen.
Stil ikke maden i ovnen, når
Hurtig opvarmning er i gang.
1. Drej ovnens funktionsvælger til at
indstille den hurtige opvarmning.
2. Drej temperaturvælgeren for at
indstille temperaturen.
Signalet lyder, når ovnen har nået den
indstillede temperatur.
3. Vælg en ovnfunktion.
7.5 Indikator for opvarmning
Når ovnfunktionen er aktiv, vises
én efter én, når
bjælkerne i displayet
temperaturen i ovnen øges og forsvinder,
når temperaturen falder.
7.6 Tilberedning med
kombidamp
Brug kun vand. Brug ikke
filtreret (demineraliseret)
eller destilleret vand. Brug
ikke andre væsker. Hæld
ikke brændbare eller
alkoholiske væsker i
vandbeholderen.
1. Indstil funktionen
.
7.7 Lampe for vandtank
Under tilberedning med damp viser
displayets lampe for vandtank
vandniveauet i tanken.
•
•
Når tanken er fuld, viser displayet
og der lyder et signal. Tryk på en
vilkårlig knap for at slå signalet fra.
Når tanken er halvt fuld, viser
•
.
displayet
Når tanken er tom, viser displayet
, og der lyder et signal. Påfyld
tanken.
Hvis du hælder for meget
vand i tanken, sender
sikkerhedsafløbsventilen det
overskydende vand til
bunden af ovnen.
Fjern vandet med en svamp.
,
DANSK
7.8 Tømning af vandtanken
FORSIGTIG!
Sørg for, at ovnen er kold,
inden du begynder at tømme
vandbeholderen.
1. Forbered afløbsrøret (C), som findes
i pakken sammen med
brugsanvisningen. Sæt
forbindelsesstykket (B) på en af
afløbsrørets ender.
2. Sæt den anden ende af afløbsrøret
(C) i en beholder. Sæt den i en
lavere position end afløbsventilen
(A).
13
3. Åbn ovnlågen, og sæt
forbindelsesstykket (B) i
afløbsventilen (A).
4. Tryk gentagne gange på
forbindelsesstykket for at tømme
vandbeholderen.
Vandet kan forblive indeni, efter
displayet viser:
Vent, indtil
vandet ophører med at strømme ud
af vandafløbsventilen.
5. Tag forbindelsesstykket ud af
ventilen, når vandet ophører med at
strømme ud.
Brug ikke det udtømte vand
til at fylde vandtanken med
igen.
A
B
C
8. URFUNKTIONER
8.1 Tabel for urfunktionstaster
Urfunktions‐ Egnet til
tast
For at se eller ændre
AKTUEL TID den aktuelle tid. Den ak‐
tuelle tid kan kun æn‐
dres, når ovnen er sluk‐
ket.
VARIGHED
SLUTTID
Til indstilling af, hvor
længe ovnen skal være
tændt. Fungerer kun,
når en ovnfunktion er
valgt.
Til indstilling af, hvornår
ovnen skal slukkes.
Fungerer kun, når en
ovnfunktion er valgt.
Urfunktions‐ Egnet til
tast
UDSKUDT
TID
MINUTUR
Kombination af VARIG‐
HED og SLUT-funktion.
Bruges til at indstille en
nedtælling. Denne funk‐
tion har ikke indflydelse
på ovnen. MINUTURET
kan aktiveres på et vil‐
kårligt tidspunkt, også
hvis ovnen er slukket.
14
www.electrolux.com
8.2 Indstilling og ændring af tid
Efter den første forbindelse til nettet skal
du vente, til displayet viser
"12:00". "12" blinker.
og
1. Drej temperaturknappen for at
indstille timerne.
2. Tryk på
for at bekræfte, og indstil
minutterne.
og den indstillede
Displayet viser
time. "00" blinker.
3. Drej temperaturknappen for at
indstille de nuværende minutter.
4. Tryk på
for at bekræfte, eller det
indstillede klokkeslæt gemmes
automatisk efter 5 sekunder.
Displayet viser den nye tid.
Tryk gentagne gange på
for at ændre
klokkeslættet, indtil indikatoren for
klokkeslættet
blinker på displayet.
8.3 Indstille VARIGHEDfunktionen
1. Vælg en ovnfunktion.
2. Tryk gentagne gange på
, indtil
begynder at blinke.
3. Drej temperaturknappen for at
indstille minutterne, og tryk på
for
at bekræfte. Drej temperaturknappen
for at indstille timerne, og tryk på
for at bekræfte.
Når den indstillede Varighed er gået,
udsendes der et signal i 2 minutter.
og tidsindstillingen blinker i displayet.
Ovnen slukkes automatisk.
4. Tryk på en vilkårlig knap, eller åbn
ovndøren for at abryde signalet.
5. Drej ovnens funktionsvælger til slukpositionen.
8.4 Indstille SLUT-funktion
1. Vælg en ovnfunktion.
2. Tryk gentagne gange på , indtil
begynder at blinke.
3. Drej temperaturknappen for at
for at
indstille timerne, og tryk på
bekræfte. Drej temperaturknappen
for at indstille minutterne, og tryk på
for at bekræfte.
På den indstillede Slut tid udsendes der
et signal i 2 minutter.
og
tidsindstillingen blinker på displayet.
Ovnen slukkes automatisk.
4. Tryk på en vilkårlig knap, eller åbn
ovndøren for at abryde signalet.
5. Drej ovnens funktionsvælger til slukpositionen.
8.5 Indstillingen af funktionen
UDSKUDT TID
1. Vælg en ovnfunktion.
2. Tryk gentagne gange på
, indtil
begynder at blinke.
3. Drej temperaturknappen for at
indstille minutterne for VARIGHEDtid, og tryk på
for at bekræfte. Drej
temperaturknappen for at indstille
timerne for VARIGHED-tid, og tryk på
for at bekræfte.
Displayet blinker og viser
.
4. Drej temperaturknappen for at
indstille timerne for SLUT-tid, og tryk
for at bekræfte. Drej
på
temperaturknappen for at indstille
minutterne for SLUT-tid, og tryk på
for at bekræfte. Displayet viser
og den indstillede temperatur.
Ovnen tændes automatisk senere.
Fungerer for den indstillede VARIGHEDtid og stopper ved den indstillede SLUTtid.
På den indstillede SLUT-tid udsendes
der et signal i 2 minutter.
og
tidsindstillingen blinker på displayet.
Ovnen slukkes.
5. Tryk på en vilkårlig knap, eller åbn
ovndøren for at abryde signalet.
6. Drej ovnens funktionsvælger til slukpositionen.
8.6 Indstilling af MINUTUR
Minuturet kan både indstilles, når ovnen
er tændt og slukket.
DANSK
1. Tryk på
en eller flere gange,
indtil displayet viser
og "00"
blinker på displayet.
2. Drej temperaturknappen for at
indstille sekunderne og derefter
minutterne.
Når den indstillede tid er længere
end 60 minutter, blinker
displayet.
på
15
3. Indstil timerne.
4. MINUTURET starter automatisk efter
5 sekunder.
Når 90% af den indstillede tid er
gået, udsendes signalet.
5. Når den indstillede tid er gået,
udsendes signalet i 2 minutter.
"00:00" og
blinker på displayet.
Tryk på en vilkårlig knap for at slå
signalet fra.
9. BRUG AF TILBEHØRET
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
9.1 Brug af termometeret
Termometeret måler kernetemperaturen i
kødet. Når kødet har nået den indstillede
temperatur, slukker ovnen.
Der skal tages hensyn til to temperaturer:
•
•
Ovntemperaturen. Se stege-/
bagetabellen.
Kernetemperaturen. Se tabellen for
stegetermometeret.
FORSIGTIG!
Brug kun det termometer,
som hører til ovnen eller et
tilsvarende anskaffet som
original reservedel.
1. Vælg ovnfunktion og ovntemperatur.
2. Indsæt termometerets spids (med
symbolet
på håndtaget) i midten
af kødet.
3. Sæt termometerets stik i stikdåsen
øverst i ovnrummets front.
Sørg for, at termometeret bliver
siddende i kødet og i bøsningen
under hele tilberedningen.
Når du bruger termometeret første
gang, er standardkerne temperaturen
60 °C. Mens
blinker, kan du
bruge termostatknappen til at ændre
standardkerne temperaturen.
Displayet viser symbolet for
termometeret og standard
centrumtemperaturen.
for at gemme den nye
4. Tryk på
centrumtemperatur, eller vent 10
sekunder på, at indstillingen gemmes
automatisk.
Den nye kernetemperatur vises, når
termometeret bruges næste gang.
Når kødet har nået den indstillede
centrumtemperatur, blinker symbolet for
termometeret
, og
standardcentrumtemperaturen blinker.
Signalet udsendes i 2 minutter.
5. Tryk på en vilkårlig knap, eller åbn
ovndøren for at abryde signalet.
6. Tag termometerets stik ud af
bøsningen. Tag kødet ud af ovnen.
7. Sluk ovnen.
ADVARSEL!
Pas på, når du trækker
spidsen og stikket til
stegetermometeret ud.
Termometeret er meget
varmt. Der er risiko for
forbrænding.
Varighed og sluttid skal indstilles igen,
hver gang termometeret sættes i
16
www.electrolux.com
kontakten. Du kan ikke vælge varighed
og sluttid.
Når ovnen beregner den foreløbige
varighed første gang, blinker symbolet
på displayet. Når beregningen
afsluttes, viser displayet
tilberedningsvarighed. Beregningerne
kører i baggrunden under tilberedningen,
og varigheden opdateres på displayet
om nødvendigt.
Du kan ændre temperaturen på et
vilkårligt tidspunkt under tilberedningen:
:
1. Tryk på
• én gang - displayet viser den
indstillede kernetemperatur; den
kan om ønsket modificeres inden
for 5 sekunder.
• to gange - displayet viser den
aktuelle ovntemperatur.
• tre gange - displayet viser den
indstillede ovntemperatur; den
kan om ønsket modificeres inden
for 5 sekunder. Denne information
er kun tilgængelig under
opvarmningsfasen.
2. Drej temperaturvælgeren for at
ændre temperaturen.
9.2 Isætning af tilbehør
Grillrist:
Skub risten mellem ovnribbens skinner,
og sørg for, at fødderne peger nedad.
Grillrist og bageplade /
bradepandesammen:
Skub bagepladen /bradepanden ind
mellem ovnribbernes skinner og
grillristen på skinnerne ovenover.
En lille fordybning i toppen
øger sikkerheden.
Fordybningerne hindrer også
væltning. Den høje kant
omkring hylden forhindrer
kogegrej i at glide af hylden.
9.3 Tilbehør til tilberedning med
damp
Dampsættets tilbehør
leveres ikke sammen med
ovnen. Kontakt den lokale
forhandler for at få flere
oplysninger.
Dampsættet til
damptilberedningsfunktioner
Bageplade/ Bradepande:
Skub bagepladen /bradepanden ind
mellem skinnerne ud for rillen.
Sættet består af en glasskål, et låg med
et hul til dyserøret (C) og en stålrist til at
stille på bunden af fadet.
DANSK
Glasskål (A)
17
Dyse til direkte tilberedning med
damp (D)
Låg (B)
Stålrist (E)
Dysen og dyserøret
•
Stil ikke det varme fad på kolde/våde
overflader.
•
Hæld ikke kolde væsker i fadet, når
det er varmt.
•
Brug ikke fadet på en varm
kogesektion.
C
D
"C" er et dyserør til damptilberedning, "D"
er dysen til direkte tilberedning med
damp.
Dyserør (C)
18
www.electrolux.com
•
Rengør ikke fadet med skuremidler,
skuresvampe og skurepulver.
Pas på ikke at klemme dyserøret eller
lade det komme i berøring med
varmelegemet øverst i ovnen.
4. Indstil ovnen til tilberedning med
dampfunktionen.
9.5 Direkte tilberedning med
damp
9.4 Tilberedning med damp
med dampsæt
Sæt stålristen i fadet, og sæt låget på.
1. Sæt dysen i det specielle hul i låget
på dampsættet.
C
Stil maden på stålristen i fadet. Tilsæt
vand.
FORSIGTIG!
Brug ikke fadets låg.
ADVARSEL!
Vær forsigtig, når du
benytter dysen under
ovnens brug. Tag altid
ovnhandsker på, hvis du
skal røre ved dysen, når
ovnen er varm. Fjern altid
dysen fra ovnen, når du ikke
benytter dampfunktionen.
Dyserøret er specielt
fremstillet til madlavning og
indeholder ikke farlige
materialer.
2. Stil fadet på anden ribbe fra bunden.
3. Sæt dyserørets anden ende i
dampåbningen.
1. Sæt dysen (D) i dyserøret (C). Tilslut
den anden ende til dampåbningen.
DANSK
19
Når du tilbereder mad, som f.eks. kylling,
and, kalkun eller store fisk, skal du sætte
dysen (D) direkte ind i kødets tomme del.
Pas på ikke at tilstoppe hullerne.
2. Stil fadet på første eller anden ribbe
fra bunden.
Pas på ikke at klemme dyserøret eller
lade det komme i berøring med
varmelegemet øverst i ovnen.
3. Indstil ovnen til tilberedning med
dampfunktionen.
Se tilberedningstabellerne for
tilberedning med damp for at få mere at
vide om tilberedning med damp i kapitlet
"Nyttige oplysninger og råd".
10. EKSTRAFUNKTIONER
10.1 Brug af børnesikringen
Når børnesikringen er slået til, kan ovnen
ikke tændes utilsigtet.
1. Sørg for, at ovnens funktionsvælger
står i sluk-positionen.
2. Tryk og hold
sekunder.
og
Signalet lyder. SAFE og
displayet. Lugen er låst.
samtidig i 2
vises på
Symboletl
tændes også
på displayet, når
pyrolysefunktionen er i gang.
Gentag trin 2 for at slå børnesikringen
fra.
10.2 Brug af Panel Lås
Funktionslåsen kan kun aktiveres, når
ovnen er tændt.
2. Tryk på og hold
og
nede
samtidigt i 2 sekunder.
Signalet lyder. Loc vises på displayet i 5
sekunder.
Loc vises på displayet, når
dy drejer temperaturknappen
eller trykker på en hvilken
som helst knap, når
funktionslåsen er aktiveret.
Når du drejer på knappen til
ovnfunktionerne, slukkes ovnen.
Når ovnen slukkes, mens funktionslåsen
er slået til, skifter funktionslåsen
automatisk til børnesikring. Se under
"Brug af børnesikringen".
Hvis funktionen Pyrolyse er i
gang, er lågen låst, og
vises på displayet.
Gentag trin 2 for at slå funktionslåsen fra.
Når funktionslåsen er aktiveret, kan
temperatur- og tidsindstillingerne til en
igangværende ovnfunktion ikke ændres
utilsigtet.
10.3 Restvarmeindikator
1. Vælg en ovnfunktion, og indstil den
som ønsket.
restvarmeindikatoren , hvis
temperaturen i ovnen er mere end 40
°C.Drej temperaturknappen til venstre
Når du slukker ovnen, viser displayet
20
www.electrolux.com
10.5 Køleblæser
eller højre for at kontrollere
ovntemperaturen.
10.4 Automatisk slukning
Af sikkerhedsgrunde slukkes ovnen
automatisk efter nogen tid, hvis en
opvarmningsfunktion er i gang, og du
ikke ændrer indstillingerne.
(°C)
(t)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - maksimum
3
Når ovnen er tændt, bliver blæseren
automatisk slået til for at holde ovnen
kølig på de udvendige sider. Hvis du
slukker for ovnen, kan blæseren køre
videre, til ovnen er kølet af.
10.6 Sikkerhedstermostat
Forkert betjening af ovnen eller defekte
komponenter kan medføre farlig
overopvarmning. For at hindre dette er
ovnen forsynet med en
sikkerhedstermostat, som afbryder
strømforsyningen. Når temperaturen er
faldet, tændes ovnen automatisk igen.
Den automatiske slukning virker ikke
med funktionerne: Lys,
Termometer,Varighed, Slut tid.
11. RÅD OG TIP
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
Tabellernes temperaturer og
bagetider er kun vejledende.
De afhænger af opskrifterne
samt af kvaliteten og
mængden af de anvendte
ingredienser.
11.1 Anbefalinger til
tilberedning
Ovnen har ribber i fem ribber.
Tæl ribberne fra bunden af ovnen.
Din ovn kan have andre bage-/
stegeegenskaber end den ovn, du havde
før. Nedenstående tabeller viser
standardindstillingerne for temperatur,
tilberedningstid og ristposition.
Hvis du ikke kan finde indstillinger til en
speciel opskrift, kan du se efter en
lignende.
Ovnen har et specielt system, der
cirkulerer luften og konstant genbruger
dampen. Med dette system er det muligt
at bruge damp ved tilberedningen, så
maden bliver mør indvendig og sprød på
overfladen. Det reducerer
tilberedningstiden og energiforbruget.
Bagning af kager
Ovnlågen må først åbnes, når 3/4 af
bagetiden er gået.
Hvis du bruger to bageplader på samme
tid, bør der være en tom rille mellem
dem.
Tilberedning af kød og fisk
Brug en bradepande til mad med meget
fedt for at forhindre, at ovnen får pletter,
der ikke kan fjernes.
Lad kødet hvile i ca. 15 minutter inden
udskæring, så saften ikke siver ud.
Tilføj lidt vand i bradepanden for at
forhindre for meget røg i ovnen under
stegning. Tilføj vand, hver gang det tørrer
ud, for at forhindre røgkondensation.
Tilberedningstider
Tilberedningstiderne afhænger af
madvarens type, konsistens og volumen.
Hold øje med ydelsen i starten, når du
laver lav mad. Find de bedste
indstillinger (varmetrin, tilberedningstid,
DANSK
etc.) til dit kogegrej, dine opskrifter og
mængderne, når du bruger dette
apparat.
11.2 Varmluft + Damp
Forvarm den tomme ovn.
KAGER/BAGVÆRK
(°C)
(min.)
Tærter, forvarmning
er ikke nødvendig
175
30 - 40
2
Kageform, Ø 26 cm
Frugtkage, forvarm‐
ning er ikke nødven‐
dig
160
80 - 90
2
Kageform, Ø 26 cm
Panettone
150 - 160
70 - 100
2
Kageform, Ø 20 cm
Plumkage
160
40 - 50
2
Brødform
Lagkagebunde, for‐
varmning er ikke
nødvendig
150
20 - 35
3 (2 og 4)
Bageplade
Gærboller
180 - 200
12 - 20
2
Bageplade
Brioches
180
15 - 20
3 (2 og 4)
Bageplade
Brug kageformen.
TÆRTER
(°C)
(min.)
Fyldte grøntsager
170 - 180
30 - 40
1
Lasagne
170 - 180
40 - 50
2
Kartoffelgratin
160 - 170
50 - 60
1 (2 og 4)
Brug ovnens anden ristposition.
Brug grillristen.
21
22
www.electrolux.com
FISK
KØD
(°C)
(min.)
(°C)
(min.)
Flæskesteg, 1
kg
180
90 - 110
Ørred, 3 - 4
fisk, 1,5 kg
180
25 - 35
Kalvekød, 1 kg
180
90 - 110
Tun, 4 - 6 file‐
ter, 1,2 kg
175
35 - 50
Kulmule
200
20 - 30
Roastbeef, rød, 210
1 kg
45 - 50
Roastbeef, me‐ 200
dium, 1 kg
55 - 65
Roastbeef,
190
gennemstegt, 1
kg
65 - 75
Genopvarm din ret på en tallerken.
Forvarm den tomme ovn.
Brug ovnens anden ristposition.
Brug ovnens anden ristposition.
(°C)
OPVARMNING MED DAMP
(°C)
(min.)
(min.)
Lammekølle, 1 175
kg
110 - 130
Sammenkogte 130
retter/Gratin
15 - 25
Hel kylling, 1
kg
200
55 - 65
Pasta og sau‐
ce
130
10 - 15
Kalkun, hel, 4
kg
170
180 - 240
Tilbehør
130
10 - 15
Enkelte retter
130
10 - 15
And, hel, 2 2,5 kg
170 - 180
kød
130
10 - 15
Grøntsager
130
10 - 15
Kanin, skåret i 170 - 180
dele
120 - 150
60 - 90
Brug ovnens første ristposition.
11.3 Tilberedning i
dampsættets ovnfaste fad
Brug funktionen: Varmluft + Damp.
Brug ovnens anden ristposition.
Gås, hel, 3 kg
(°C)
(min.)
160 - 170
150 - 200
Brug ovnens anden ristposition.
Indstil temperaturen til 130°C.
DANSK
KØD
GRØNTSAGER
(min.)
(min.)
Tomater
15
Kogt skinke
55 - 65
Auberginer
15 - 20
Kasseler
80 - 100
Broccoli, buketter
20 - 25
Squash, skiver
20 - 25
Peberfrugt, strimlet
20 - 25
Blomkål, buketter
25 - 30
Kålrabi
25 - 30
Asparges, hvide
25 - 35
Selleri, skiver
30 - 35
Fennikel
30 - 35
Asparges, grønne
35 - 45
Gulerødder
35 - 40
Indstil temperaturen til 130°C.
FISK
(min.)
Ørred / Laksefilet
25 - 30
Indstil temperaturen til 130°C.
TILBEHØR
Indstil temperaturen til 130°C.
(min.)
KØD
Pocheret kyllingebryst
Ris
35 - 40
Kogte kartofler, kvarte
35 - 45
(min.)
Polenta
40 - 45
25 - 35
Uskrællede kartofler,
mellemstore
50 - 60
11.4 Bagning og stegning
KAGER
Over-/undervarme
Varmluft
(min.)
(°C)
Pisket dej
170
(°C)
2
160
3 (2 og 4)
45 - 60
Kageform
23
24
www.electrolux.com
KAGER
Over-/undervarme
Varmluft
(°C)
(°C)
(min.)
Mørdej
170
2
160
3 (2 og 4)
20 - 30
Kvargkage
m. kærne‐
mælk
170
1
165
2
80 - 100 Kageform, Ø
26 cm
Strudel
175
3
150
2
60 - 80
Bageplade
Tærte m. syl‐ 170
tetøj
2
165
2
30 - 40
Kageform, Ø
26 cm
Formkage
170
2
150
2
40 - 50
Kageform, Ø
26 cm
Engelsk jule‐ 160
kage, for‐
varm den
tomme ovn
2
150
2
90 - 120 Kageform, Ø
20 cm
Plumkage,
forvarm den
tomme ovn
175
1
160
2
50 - 60
Brødform
Muffins, for‐
varm den
tomme ovn
170
3
150 160
3
20 - 30
Bageplade
Muffins, to
ribber, for‐
varm den
tomme ovn
-
-
140 150
2 og 4
25 - 35
Bageplade
Muffins, tre
ribber, for‐
varm den
tomme ovn
-
-
140 150
1, 3 og 5
30 - 45
Bageplade
Lagkagebun‐ 140
de
3
140 150
3
25 - 45
Bageplade
Lagkagebun‐ de, to ribber
-
140 150
2 og 4
35 - 40
Bageplade
Lagkagebun‐ de, tre ribber
-
140 150
1, 3 og 5
35 - 45
Bageplade
Marengs
3
120
3
80 - 100 Bageplade
120
Kageform
DANSK
25
KAGER
Over-/undervarme
Varmluft
(°C)
(°C)
(min.)
Marengs, to
ribber, for‐
varm den
tomme ovn
-
-
120
2 og 4
80 - 100 Bageplade
Boller, for‐
varm den
tomme ovn
190
3
190
3
12 - 20
Bageplade
Flødekager
190
3
170
3
25 - 35
Bageplade
Flødekager,
to ribber
-
-
170
2 og 4
35 - 45
Bageplade
Frugttærter
180
2
170
2
45 - 70
Kageform, Ø
20 cm
Fyldig frugt‐
kage
160
1
150
2
110 120
Kageform, Ø
24 cm
Forvarm den tomme ovn.
BRØD OG PIZZA
Over-/undervar‐
me
Varmluft
(min.)
(°C)
(°C)
Franskbrød, 1 190
- 2 stk., 0,5 kg
hver
1
190
1
60 - 70
-
Rugbrød, for‐
varmning er
ikke nødven‐
dig
190
1
180
1
30 - 45
Brødform
Boller, 6 - 8
boller
190
2
180
2 (2 og 4)
25 - 40
Bageplade
Pizza
230 250
1
230 - 250 1
10 - 20
Bageplade /
Dyb brade‐
pande
26
www.electrolux.com
BRØD OG PIZZA
Over-/undervar‐
me
Varmluft
(min.)
(°C)
Scones
(°C)
200
3
190
3
10 - 20
Bageplade
Forvarm den tomme ovn.
Brug kageformen.
TÆRTER
Over-/undervarme
Varmluft
(min.)
(°C)
(°C)
Pastatærte, forvarm‐ 200
ning er ikke nødven‐
dig
2
180
2
40 - 50
Grøntsagstærte, for‐ 200
varmning er ikke
nødvendig
2
175
2
45 - 60
Quicher
180
1
180
1
50 - 60
Lasagne
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Cannelloni
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Brug ovnens anden ristposition.
Brug grillristen.
KØD
Over-/undervar‐
me
Varmluft
(min.)
(°C)
(°C)
Oksekød
200
190
50 - 70
Svin
180
180
90 - 120
DANSK
27
KØD
Over-/undervar‐
me
Varmluft
(min.)
(°C)
(°C)
Kalvekød
190
175
90 - 120
Roastbeef, rød
210
200
50 - 60
Roastbeef, medium
210
200
60 - 70
Roastbeef, gennemstegt
210
200
70 - 75
KØD
Over-/undervarme
Varmluft
(min.)
(°C)
(°C)
Svinebov, med svær
180
2
170
2
120 - 150
Svineskank, 2 stk.
180
2
160
2
100 - 120
Lammekølle
190
2
175
2
110 - 130
Hel kylling
220
2
200
2
70 - 85
Kalkun, hel
180
2
160
2
210 - 240
And, hel
175
2
220
2
120 - 150
Gås, hel
175
2
160
1
150 - 200
Kanin, skåret i dele
190
2
175
2
60 - 80
Hare, skåret i dele
190
2
175
2
150 - 200
Hel fasan
190
2
175
2
90 - 120
Brug ovnens anden ristposition.
28
www.electrolux.com
FISK
Over-/undervarme Varmluft
(min.)
(°C)
(°C)
Ørred / Havrude, 3 - 4 fisk
190
175
40 - 55
Tun / Laks, 4 - 6 fileter
190
175
35 - 60
11.5 Turbogrill
Forvarm den tomme ovn.
Brug den første eller den anden
ristposition.
Beregn stegetiden ved at gange tiden i
tabellen herunder med centimeterne af
filettens tykkelse.
OKSEKØD
(°C)
(min.)
Roastbeef eller
filet, rød
190 - 200 5 - 6
Roastbeef eller
filet, medium
180 - 190 6 - 8
Roastbeef eller
filet, gennem‐
stegt
170 - 180 8 - 10
SVINEKØD
SVINEKØD
(°C)
(min.)
Farsbrød, 0,75 1 kg
160 - 170 50 - 60
Svineskank, for‐
kogt, 0,75 - 1 kg
150 - 170 90 - 120
KALVEKØD
(°C)
Kalvesteg, 1 kg
(min.)
160 - 180 90 - 120
Kalveskank, 1,5 - 160 - 180 120 - 150
2 kg
LAMMEKØD
(°C)
(min.)
(°C)
(min.)
Bov / Nakke /
Skinke m. ben, 1
- 1,5 kg
160 - 180 90 - 120
Lammekølle /
Lammesteg, 1 1,5 kg
150 - 170 100 - 120
Koteletter / Spa‐
reribs, 1 - 1,5 kg
170 - 180 60 - 90
Lammeryg, 1 1,5 kg
160 - 180 40 - 60
DANSK
KYLLING
29
KYLLING
(°C)
(min.)
Udskåret fjer‐
kræ, 0,2 - 0,25
kg hver
200 - 220 30 - 50
Fjerkræ, halve‐
ret, 0,4 - 0,5 kg
hver
190 - 210 35 - 50
Kylling, poulard,
1 - 1,5 kg
190 - 210 50 - 70
And, 1,5 - 2 kg
180 - 200 80 - 100
Gås, 3,5 - 5 kg
160 - 180 120 - 180
Kalkun, 2,5 - 3,5
kg
160 - 180 120 - 150
(°C)
Kalkun, 4 - 6 kg
(min.)
140 - 160 150 - 240
FISK (DAMPNING)
(°C)
Hel fisk, 1 - 1,5
kg
(min.)
210 - 220 40 - 60
11.6 Optøning
(kg)
Optøningstid
(min.)
Efteroptøning
(min.)
Kylling
1
100 - 140
20 - 30
Læg en underkop
med bunden opad i
en spisetallerken;
læg kyllingen på
den. Vendes under‐
vejs.
kød
1
100 - 140
20 - 30
Vendes undervejs.
0.5
90 - 120
Fløde
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Fløden kan godt
piskes, selv om der
er enkelte frosne
klumper i den.
Ørred
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Jordbær
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Smør
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Kage
1.4
60
60
-
30
www.electrolux.com
11.7 Tørring - Varmluft
Beklæd pladerne med smørrebrøds- eller
bagepapir.
Resultatet bliver bedst, hvis du slukker
for ovnen efter halvdelen af tørretiden,
åbner lågen og lader madvarerne køle af
natten over for at færdiggøre tørringen.
Brug den tredje rille til 1 bakke.
Brug den første og fjerde rille til 2 bakker.
FRUGT
(t)
Pærer
6-9
11.8 Termometer
GRØNTSAGER
(°C)
(°C)
(t)
Bønner
60 - 70
6-8
Peberfrugt
60 - 70
5-6
Suppegrøntsager
60 - 70
5-6
Svampe
50 - 60
6-8
Krydderurter
40 - 50
2-3
Indstil temperaturen til 60 - 70 °C.
FRUGT
(t)
Blommer
8 - 10
Abrikoser
8 - 10
Æble, i skiver
6-8
Pizzaform
Kalvesteg
75 - 80
Kalveskank
85 - 90
Roastbeef, rød
45 - 50
Roastbeef, medium
60 - 65
Roastbeef, gennemstegt
70 - 75
Svinebov
80 - 82
Svineskank
75 - 80
Lammekød
70 - 75
Kylling
98
Hare
70 - 75
Ørred / Havrude
65 - 70
Tun / Laks
65 - 70
11.9 Fugtig varmluft - anbefalet
tilbehør
Brug mørke og ikke-reflekterende former
og beholdere. De har en bedre
varmeabsorbering end lyse og
reflekterende fade.
Bageform
Ramekiner
Tærtebundform
DANSK
Mørk, ikke-reflekte‐
rende
28 cm diameter
Mørk, ikke-reflekteren‐
de
26 cm diameter
Keramisk
8 cm diame‐
ter, 5 cm høj‐
de
Mørk, ikke-reflekte‐
rende
28 cm diameter
11.10 Fugtig varmluft
For at få de bedste resultater skal du
følge forslagene angivet på
nedenstående tabel.
(°C)
(min.)
Søde boller, 16
stk.
bageplade eller brade‐ 180
pande
2
20 - 30
Småt gærbrød,
9 stk.
bageplade eller brade‐ 180
pande
2
30 - 40
Pizza, frossen,
0,35 kg
grillrist
220
2
10 - 15
Roulade
bageplade eller brade‐ 170
pande
2
25 - 35
Brownie
bageplade eller brade‐ 175
pande
3
25 - 30
Soufflè, 6 stk.
keramiske ramekiner
på grillrist
200
3
25 - 30
Sukkerbund til
tærte
flanform på grillrist
180
2
15 - 25
Victoriakager
bageform på rist
170
2
40 - 50
Pocheret fisk,
0,3 kg
bageplade eller brade‐ 180
pande
3
20 - 25
Hel fisk, 0,2 kg
bageplade eller brade‐ 180
pande
3
25 - 35
180
3
25 - 30
Pocheret kød,
0,25 kg
bageplade eller brade‐ 200
pande
3
35 - 45
Shashlik, 0,5 kg
bageplade eller brade‐ 200
pande
3
25 - 30
Cookies , 16 stk. bageplade eller brade‐ 180
pande
2
20 - 30
Fiskefilet, 0,3 kg pizzaform på rist
31
32
www.electrolux.com
(°C)
(min.)
Makroner, 24
stk.
bageplade eller brade‐ 180
pande
2
25 - 35
Muffins, 12 stk.
bageplade eller brade‐ 170
pande
2
30 - 40
Madtærte, 20
stk.
bageplade eller brade‐ 180
pande
2
25 - 30
Småkager af
mørdej, 20 stk.
bageplade eller brade‐ 150
pande
2
25 - 35
Små tærter, 8
stk.
bageplade eller brade‐ 170
pande
2
20 - 30
Grøntsager, po‐
cherede, 0,4 kg
bageplade eller brade‐ 180
pande
3
35 - 45
Vegetarisk om‐
elet
pizzaform på rist
200
3
25 - 30
Grøntsager fra
Middelhavslan‐
dene, 0,7 kg
bageplade eller brade‐ 180
pande
4
25 - 30
11.11 Oplysninger til
testinstitutter
Test i henhold til IEC 60350-1.
(°C)
(min.)
Små ka‐
ger i
form, 20
stk./
plade
Over-/
Bagepla‐ 3
undervarme de
170
20 - 30
-
Små ka‐
ger i
form, 20
stk./
plade
Varmluft
150 160
20 - 35
-
Bagepla‐ 3
de
DANSK
(°C)
Små ka‐
ger i
form, 20
stk./
plade
Varmluft
Bagepla‐ 2 og 4 150 de
160
33
(min.)
20 - 35
-
Æbletær‐ Over-/
Trådrist
te, 2 for‐ undervarme
me Ø20
cm
2
180
70 - 90
-
Æbletær‐ Varmluft
te, 2 for‐
me Ø20
cm
Trådrist
2
160
70 - 90
-
Formka‐ Over-/
Trådrist
ge, kage‐ undervarme
form Ø26
cm
2
170
40 - 50
Forvarm ovnen i
10 minutter.
Formka‐ Varmluft
ge, kage‐
form Ø26
cm
Trådrist
2
160
40 - 50
Forvarm ovnen i
10 minutter.
Formka‐ Varmluft
ge, kage‐
form Ø26
cm
Trådrist
2 og 4 160
40 - 60
Forvarm ovnen i
10 minutter.
Smørka‐
ger
Varmluft
Bagepla‐ 3
de
140 150
20 - 40
-
Smørka‐
ger
Varmluft
Bagepla‐ 2 og 4 140 de
150
25 - 45
-
Smørka‐
ger
Over-/
Bagepla‐ 3
undervarme de
140 150
25 - 45
-
maks.
2 - 3 minutter
første side; 2
- 3 minutter
anden side
Forvarm ovnen i
3 minutter.
Toast‐
Grillsteg‐
brød, 4 - ning
6 stykker
Trådrist
4
34
www.electrolux.com
Bøfbur‐
ger, 6
stk, 0,6
kg
Grillsteg‐
ning
Grillrist
4
og bra‐
depande
(°C)
(min.)
maks.
20 - 30
Stil grillristen på
den fjerde rille,
og bradepanden
på den tredje rille
i ovnen. Vend
madvaren, når
halvdelen af til‐
beredningstiden
er gået.
Forvarm ovnen i
3 minutter.
12. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
12.1 Bemærkninger om rengøring
Aftør ovnens front med en blød klud opvredet i varmt vand tilsat et
mildt rengøringsmiddel.
Metalflader rengøres med et specifikt rengøringsmiddel.
Rengørings‐ Fastsiddende snavs fjernes med et specielt ovnrensemiddel.
midler
Rengør altid ovnrummet efter brug. Ophobning af fedt eller andre
madrester kan medføre en brand. Risikoen er højere for bradepan‐
den.
Hverdags‐
brug
Dampen kan sætte sig som fugt i ovnen eller på ovnruderne. Tænd
ovnen 10 minutter inden tilberedning for at mindske kondenseringen.
Tør ovnrummet med en blød klud efter hver brug.
Rengør alt tilbehør efter hver brug og lad det tørre. Brug en blød klud
opvredet i varmt vand tilsat et rengøringsmiddel. Tilbehøret må ikke
lægges i en opvaskemaskine.
Tilbehør
Rengør ikke nonstick-tilbehøret med aggressive midler, skarpe gen‐
stande eller i en opvaskemaskine.
12.2 Ovne af rustfrit stål eller
aluminium
Rengør kun ovnlågen med en fugtig klud
eller svamp. Tør efter med en blød klud.
Brug aldrig ståluld, syre eller slibende
midler. De kan beskadige ovnens
udvendige flader. Brug samme
fremgangsmåde til at rengøre ovnens
betjeningspanel.
DANSK
12.3 Udtagning af ovnribber
Tag ovnribberne og de.
FORSIGTIG!
Vær forsigtig, når du fjerner
ovnribberne.
1. Træk forenden af ribben væk fra
sidevæggen.
35
1. Tør ovnrummet af med en blød klud.
2. Rengør lågens inderside med varmt
vand, så resterne ikke brænder sig
fast pga. den varme luft.
3. Vælg funktionen Pyrolyse. Se kapitlet
"Daglig brug," "Ovnfunktioner".
4. Når
blinker, skal du dreje
temperaturknappen for at indstille
pyrolysevarigheden:
Mulighed
Forløb
P1
Let rensning.
Varighed: 1 t
30 min.
P2
Normal re‐
nsning. Var‐
ighed: 2 t 30
min.
2. Træk den bageste ende af ovnribben
væk fra sidevæggen, og fjern den.
1
2
Montér det fjernede tilbehør i omvendt
rækkefølge.
12.4 Pyrolyse
FORSIGTIG!
Fjern alt tilbehør og de
udtagelige ovnribber fra
ovnen.
Start ikke pyrolysen, hvis
ovnlågen ikke er lukket helt.
På nogle modeller viser
displayet "C3", hvis denne
fejl opstår.
ADVARSEL!
Ovnen bliver meget varm.
Der er risiko for forbrænding.
FORSIGTIG!
Hvis andre apparater er
installeret i det samme skab,
må de ikke bruges, når
pyrolysefunktionen er i gang.
Det kan skade apparatet.
Pyrolysen starter efter 2 sekunder.
Funktionen SLUT TID kan bruges til at
udskyde starten af rengøringen.
Ovnpæren er slukket under pyrolyse.
5. Når ovnen har nået den
forudindstillede temperatur, låses
ovnlågen. Displayet viser
og
stregerne på varmeindikatoren, indtil
lågen låses op.
Drej knappen for ovnfunktioner til
sluk-positionen for at stoppe
pyrolyse, før den er færdig.
6. Når pyrolysen er færdig, viser
displayet aktuel tid. Ovnlågen
forbliver låst.
7. Når ovnen køler ned, låses lågen
automatisk op.
12.5 Husk rengøring
For at minde dig om, at der skal udføres
Pyrolyse, blinker PYR i displayet i 10
sekunder, efter hver gang der tændes og
slukkes for ovnen.
Husk rengøring slukkes:
• når funktionen pyrolyse
er udført.
•
hvis du trykker på
og
samtidigt, mens
PYR blinker på displayet.
36
www.electrolux.com
12.6 Rengøring af vandtank
ADVARSEL!
Undlad at komme vand i
vandtanken under
rengøringsproceduren.
Med tiden kan der dannes kalkaflejringer
i ovnen. Det kan du forebygge ved at
rengøre de dele af ovnen, der udvikler
damp. Tøm vandtanken, hver gang du
har lavet mad med damp.
Vandtyper
Under rengøringsproceduren
kan der dryppe vand fra
dampåbningen ind i
ovnrummet. Stil en
dryppande på ribben lige
under dampindgangen for at
undgå, at der drypper vand
direkte ned i bunden af
ovnrummet.
•
•
•
Blødt vand med lavt kalkindhold anbefalet type. Det reducerer
mængden af rengøringsprocedurer.
Postevand - du kan bruge det, hvis
ejendommens vandforsyning har
vandrenser eller blødgøringsanlæg.
Hårdt vand med et højt kalkindhold
- det forringer ikke ovnens ydeevne,
men ovnen skal gøres ren oftere.
TABEL FOR KALKMÆNGDE ANGIVET AF W.H.O.
(Verdenssundhedsorganisationen)
Kalkaflejring
Vandets hårdhed
Vandklassifi‐
cering
Udfør afkalk‐
ning hver
(Franske gra‐
der)
(Tyske grader)
0 - 60 mg/l
0-6
0-3
Blødt
75 anvendelser
- 2,5 måned
60 - 120 mg/l
6 - 12
3-7
Middelhårdt
50 anvendelser
- 2 måned
120 - 180 mg/l
12 - 18
8 - 10
Hårdt eller kalk‐ 40 anvendelser
holdigt
- 1,5 måned
over 180 mg/l
over 18
over 10
Meget hårdt
1. Hæld 850 ml vand i tanken, og tilsæt
50 ml citronsyre (fem teskefulde).
Sluk for ovnen, og lad den stå i ca.
60 minutter.
2. Tænd for ovnen, og indstil
funktionen: Varmluft + Damp. Indstil
temperaturen på 230 °C. Sluk ovnen
efter 25 minutter, og lad den køle af i
15 minutter.
3. Tænd for ovnen, og indstil
funktionen: Varmluft + Damp. Indstil
temperaturen til mellem 130 og 230
°C. Sluk ovnen efter 10 minutter.
Lad den køle af, og fortsæt med at fjerne
indholdet i tanken. Se kapitlet "Daglig
brug," Tømning af vandtanken.
4. Skyl vandtanken, og fjern den
resterende kalkaflejring i ovnen med
en klud.
30 anvendelser
- 1 måned
5. Rengør afløbsrøret med hånden i
varmt vand og sæbe. Brug ikke syre,
spray eller lignende rengøringsmidler
for at undgå skade.
12.7 Aftagning og montering af
låge
Ovnlågen har tre ovnglas. Du kan fjerne
ovnlågen og de indvendige ovnglas for at
rengøre dem. Læs hele instruktionen
"Aftagning og montering af låge", inden
du tager ovnglasset ud.
Ovnlågen kan smække i,
hvis du prøver at fjerne
ovnglassene, mens
ovnlågen sidder på.
DANSK
37
FORSIGTIG!
Brug ikke ovnen uden
glasset.
1. Åbn lågen helt og hold begge
hængsler.
4. Læg lågen på et fast underlag med et
blødt stykke stof under.
5. Hold i begge sider af lågelisten (B) i
lågens overkant, og tryk indad, indtil
låsehagen slipper.
2. Løft og drej låsepallerne helt på
begge hængsler.
2
B
1
6. Træk i lågelisten, og tag den ud.
7. Hold ovnglassene i kanterne foroven,
og træk dem forsigtigt ud en ad
gangen. Start fra det øverste
ovnglas. Sørg for, at glasset glider
helt ud af støtterne.
3. Sæt ovnlågen halvvejs i første åbne
position. Løft og træk den så fremad,
og tag den ud af lejerne.
8. Rengør glassene med vand og
sæbe. Tør ovnglassene omhyggeligt.
Ovnglasset må ikke komme i
opvaskemaskinen.
Monter ovnglassene og ovnlågen, når
rengøringen er udført.
Sørg for at sætte ovnglassene (A og B)
på plads i den rigtige rækkefølge. Se
efter symbolet / trykket på siden af
38
www.electrolux.com
ovnglasset, da hvert ovnglas ser
forskelligt ud for at gøre demonteringen
og monteringen lettere.
12.8 Udskiftning af pæren
ADVARSEL!
Risiko for elektrisk stød.
Pæren kan være meget
varm.
Når den er korrekt installeret, klikker
lågelisten.
A
B
1. Sluk ovnen.
Vent, til ovnen er kølet ned.
2. Tag stikket ud af kontakten.
3. Læg en klud i bunden af ovnrummet.
FORSIGTIG!
Hold altid halogenpæren
med en klud for at forhindre
fedtrester i at brænde fast på
pæren.
Den bageste pære
Sørg for at sætte det midterste ovnglas
korrekt i lejerne.
1. Drej lampeglasset, og tag det af.
2. Gør glasset rent.
3. Udskift pæren med en passende 300
°C varmefast pære.
4. Montér lampeglasset.
A
B
13. FEJLFINDING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
13.1 Hvis noget går galt...
Problemer
Mulige årsager
Løsning
Ovnen kan ikke tændes el‐ Ovnen er ikke tilsluttet en
Kontrollér, om ovnen er
ler betjenes.
strømforsyning, eller det er sluttet korrekt til strømfor‐
tilsluttet forkert.
syningen (se tilslutnings‐
diagrammet, hvis det fin‐
des).
Ovnen bliver ikke varm.
Ovnen er slukket.
Tænd for ovnen.
Ovnen bliver ikke varm.
Uret er ikke indstillet.
Indstil uret.
Ovnen bliver ikke varm.
Der er ikke foretaget de
nødvendige indstillinger.
Se efter, om indstillingerne
er rigtige.
DANSK
39
Problemer
Mulige årsager
Løsning
Ovnen bliver ikke varm.
Den automatiske slukning
er aktiveret.
Se under "Automatisk sluk‐
ning".
Ovnen bliver ikke varm.
Børnesikringen er aktive‐
ret.
Se under "Brug af børne‐
sikringen".
Ovnen bliver ikke varm.
Døren er ikke lukket rigtigt. Luk lågen helt.
Ovnen bliver ikke varm.
Sikringen er sprunget.
Tjek om fejlen skyldes en
defekt sikring. Kontakt en
kvalificeret installatør, hvis
sikringen springer flere
gange i træk.
Pæren ikke lyser.
Pæren er defekt.
Udskift pæren.
Termometeret virker ikke.
Termometerets stik er ikke Sæt termometerets stik så
sat korrekt ind i bøsningen. langt ind som muligt i bøs‐
ningen.
Der samler sig damp og
Maden har stået for længe
kondensvand på maden og i ovnen.
i ovnrummet.
Lad ikke maden stå i ov‐
nen længere end 15-20 mi‐
nutter efter tilberedningen.
Displayet viser "C2".
Du har forsøgt at starte py‐ Tag stikket til termometeret
rolyse- eller optøningsfunk‐ ud af bøsningen.
tionen, men har ikke taget
termometeret ud af bøsnin‐
gen.
Displayet viser "C3".
Rengøringsfunktionen fun‐ Luk lågen helt.
gerer ikke. Du lukkede ikke
lågen helt, eller lågelåsen
er defekt.
Displayet viser "F102".
•
•
Du har ikke lukket ovn‐
lågen helt.
Lågelåsen er defekt.
•
•
•
Displayet viser en fejlkode, Der er en elektrisk fejl.
der ikke står i tabellen.
•
•
Der er vand i ovnen.
Der er for meget vand i
tanken.
Luk lågen helt.
Sluk for ovnen på ho‐
vedsikringen/afbryd ved
hjælp af HFI/HFPI relæ‐
et og start igen.
Kontakt kundeservice,
hvis displayet igen viser
"F102".
Sluk for ovnen på ho‐
vedsikringen/afbryd ved
hjælp af HFI/HFPI relæ‐
et og start igen.
Kontakt kundeservice,
hvis fejlkoden vises på
displayet igen.
Sluk for ovnen, og tør
vandet op med en klud el‐
ler svamp.
40
www.electrolux.com
Problemer
Kontrollampen
ket.
Kontrollampen for
des.
Mulige årsager
er sluk‐ Der er ikke vand nok i tan‐
ken.
tæn‐ Der er ikke vand i tanken.
Løsning
Fyld tanken med vand, ind‐
til lampen lyser. Hvis vand‐
et begynder at lække i ov‐
nen, og lampen stadig er
slukket, skal du kontakte
en autoriseret servicetekni‐
ker.
Påfyld tanken. Hvis lam‐
pen stadig er tændt, skal
du kontakte en autoriseret
servicetekniker.
Dampfunktionen virker ik‐
ke.
Hullet er blokeret af kalk.
Kontrollér dampåbningen.
Fjern kalken.
Dampfunktionen virker ik‐
ke.
Der er ikke vand i tanken.
Påfyld vandtanken.
Det tager over tre minutter Der er kalkaflejringer i ov‐
at tømme vandtanken, eller nen.
der siver vand ud fra
dampåbningen.
Rengøring af vandtanken.
Se "Rengøring af vandtan‐
ken".
Apparatet er tændt, men
Demo-funktionen er aktive‐ 1. Sluk for ovnen.
bliver ikke varmt. Blæseren ret.
virker ikke. Displayet viser
2. Tryk og hold
"Demo".
nede samtidigt.
3. Det første ciffer på dis‐
playet og Demo-lam‐
pen begynder at blinke.
4. Indtast koden 2468 ved
at dreje temperaturk‐
nappen til højre eller
venstre for at ændre
værdierne, og tryk på
for at bekræfte.
5. Det næste ciffer begyn‐
der at blinke.
6. Demo-funktionen
deaktiveres, når du be‐
kræfter, at det sidste
ciffer og koden er kor‐
rekt.
Displayet viser "12.00".
Der har været strømafbry‐
delse.
13.2 Serviceoplysninger
Kontakt forhandleren eller et autoriseret
servicecenter, hvis du ikke selv kan løse
problemet.
Nulstil uret.
De nødvendige oplysninger til
servicecenteret er angivet på typeskiltet.
Typeskiltet er placeret på ovnrummets
frontramme. Typeskiltet må ikke fjernes
fra ovnrummet.
DANSK
41
Det anbefales, at du noterer oplysningerne her:
Model (MOD.)
.........................................
Produktnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
14. ENERGIEFFEKTIV
14.1 Produktinformationsark
Produktinformation i henhold til EU 65-66/2014
Leverandørens navn
Electrolux
Identifikation af model
OOP640Z 949494747
Energieffektivitetsindeks
81.2
Energieffektivitetsklasse
A+
Energiforbrug med en standardmængde, alminde‐ 0.93 kWh/cyklus
lig tilstand
Energiforbrug med en standardmængde, blæsert‐
vungen tilstand
0.69 kWh/cyklus
Antal ovnrum
1
Varmekilde
Elektricitet
Volumen
72 l
Type ovn
Indbygningsovn
Vægt
32.9 kg
EN 60350-1 - Elkogeapparater til
husholdning - Del 1: Komfurer, ovne,
dampovne og grillapparater - Metoder til
måling af ydeevne.
Brug metalkogegrej til at øge
energibesparelsen.
14.2 Energibesparelse
Hold pauserne mellem bagning så korte
som muligt, når du tilbereder nogle få
retter på én gang.
Ovnen har funktioner, som
hjælper dig med at spare
energi ved daglig
madlavning.
Sørg for, at ovnens låge er lukket korrekt,
når ovnen er tændt. Åbn ikke lågen for
ofte under tilberedning. Hold
lågepakningen ren, og sørg for, at den
sidder godt fast.
Forvarm om muligt ikke ovnen inden
tilberedning.
Tilberedning med blæser
Brug om muligt tilberedningsfunktionerne
med blæser for at spare energi.
Restvarme
Hvis et program med valget Varighed
eller Sluttid er aktiveret, og
tilberedningstiden er over 30 minutter,
slukkes varmelegemerne automatisk
tidligere i visse ovnfunktioner.
42
www.electrolux.com
Blæseren og lampen bliver ved med at
være tændt. Når der slukkes for ovnen,
viser displayet restvarmen. Du kan bruge
varmen til at holde maden varm.
Når tilberedningsvarigheden er længere
end 30 minutter, skal du reducere
ovntemperaturen til minimum 3 - 10
minutter inden afslutningen af
tilberedningen. Restvarmen i ovnen
bliver ved med at tilberede maden.
Brug restvarmen til at opvarme andre
retter.
Holde mad varm
Vælg den lavest mulige
temperaturindstilling for at bruge
restvarme og holde et måltid varmt.
Restvarmelampen eller temperaturen
vises på displayet.
Tilberedning med slukket lampe
Sluk for lampen under tilberedning.
Tænd den kun, når du har brug for det.
Fugtig varmluft
Funktion beregnet til at spare energi
under madlavning.
Når du bruger denne funktion, slukkes
lampen automatisk efter 30 sekunder. Du
kan tænde for lampen igen, men denne
handling reducerer de forventede
energibesparelser.
15. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig
sundhed samt at genbruge affald af
elektriske og elektroniske apparater.
*
Kasser ikke apparater, der er mærket
med symbolet , sammen med
husholdningsaffaldet. Lever produktet
tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.
DANSK
43
867355843-A-352019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising