Electrolux | EOC8P31Z | User manual | Electrolux EOC8P31Z Instrukcja obsługi

Electrolux EOC8P31Z Instrukcja obsługi
EOC8P31X
EOC8P31Z
KOCBP31X
PL
Piekarnik parowy
Instrukcja obsługi
W pełni wykorzystaj
potencjał swoich
urządzeń
Aby uzyskać szybki dostęp do porad, instrukcji
obsługi, pomocy technicznej itp., zarejestruj
urządzenie: electrolux.com/register
2
www.electrolux.com
SPIS TREŚCI
1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA........................................... 3
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................................ 5
3. INSTALACJA...................................................................................................... 9
4. OPIS URZĄDZENIA......................................................................................... 10
5. PANEL STEROWANIA.....................................................................................11
6. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM......................................................................13
7. CODZIENNA EKSPLOATACJA....................................................................... 13
8. FUNKCJE ZEGARA......................................................................................... 21
9. PROGRAMY AUTOMATYCZNE...................................................................... 22
10. KORZYSTANIE Z AKCESORIÓW................................................................. 23
11. DODATKOWE FUNKCJE...............................................................................27
12. WSKAZÓWKI I PORADY............................................................................... 29
13. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE................................................................ 46
14. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW................................................................ 51
15. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA............................................................. 53
Z MYŚLĄ O TOBIE
Dziękujemy za zakup urządzenia Electrolux. Jest ono owocem dziesięcioleci
doświadczeń i innowacji. To pomysłowe i stylowe urządzenie zostało
zaprojektowane z myślą o Tobie. Użytkując je, możesz mieć zawsze pewność
uzyskania wspaniałych efektów.
Witamy w świecie marki Electrolux!
Zapraszamy na naszą witrynę internetową, aby:
Otrzymać wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w
rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu:
www.electrolux.com/webselfservice
Zarejestrować swój produkt i uprościć jego obsługę serwisową:
www.registerelectrolux.com
Nabyć akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do
swojego urządzenia:
www.electrolux.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym, należy przygotować
poniższe dane: informacje o modelu, numer produktu, numer seryjny.
Stosowne informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.
Ostrzeżenie/przestroga — informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ogólne informacje i wskazówki
Informacje dotyczące środowiska naturalnego
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
POLSKI
1.
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed przystąpieniem do instalacji i rozpoczęciem
eksploatacji urządzenia należy uważnie zapoznać się z
dołączoną instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada
za obrażenia ciała ani szkody spowodowane
nieprawidłową instalacją lub eksploatacją produktu.
Należy zachować instrukcję obsługi w bezpiecznym i
łatwo dostępnym miejscu w celu wykorzystania w
przyszłości.
1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych
zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub
umysłowych
•
•
•
•
•
•
•
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu
ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub
umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej
wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one
nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie
bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą
świadome związanych z tym zagrożeń.
Dzieci w wieku od 3 do 8 lat i osoby o znacznym
stopniu niepełnosprawności nie powinny zbliżać się
urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym
nadzorem.
Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny zbliżać się do
urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym
nadzorem.
Nie pozwalać dzieciom na zabawę urządzeniem.
Przechowywać opakowanie w miejscu niedostępnym
dla dzieci lub pozbyć się go w odpowiedni sposób.
Dzieciom i zwierzętom nie powinny zbliżać się do
pracującego lub stygnącego urządzenia. Łatwo
dostępne elementy urządzenia mogą mocno
nagrzewać się podczas jego użytkowania.
Jeśli urządzenie wyposażono w blokadę
uruchomienia, zaleca się jej włączenie.
3
4
www.electrolux.com
•
Dzieci nie powinny zajmować się czyszczeniem ani
konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.
1.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Instalacji urządzenia i wymiany jego przewodu
zasilającego może dokonać wyłącznie osoba o
odpowiednich kwalifikacjach.
OSTRZEŻENIE: Podczas pracy urządzenie i jego
nieosłonięte elementy nagrzewają się do wysokiej
temperatury. Należy zachować ostrożność, aby
uniknąć kontaktu z elementami grzejnymi.
Podczas wyjmowania i wkładania akcesoriów lub
naczyń należy zawsze używać rękawic kuchennych.
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności
konserwacyjnych należy odłączyć urządzenie od
zasilania.
OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć porażenia prądem,
przed przystąpieniem do wymiany żarówki należy
upewnić się, że urządzenie jest wyłączone.
Nie uruchamiać urządzenia przed zainstalowaniem go
w zabudowie.
Nie czyścić urządzenia za pomocą myjek parowych.
Do czyszczenia szyb w drzwiach nie używać
ściernych środków czyszczących ani ostrych,
metalowych myjek, ponieważ mogą one porysować
powierzchnię, co może skutkować pęknięciem szkła.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi go
wymienić producent, autoryzowane centrum
serwisowe lub inna wykwalifikowana osoba, aby
zapobiec ryzyku porażenia prądem.
Przed włączeniem funkcji czyszczenia pirolitycznego
należy usunąć nadmiar zanieczyszczeń. Wyjąć
wszystkie akcesoria z piekarnika.
Aby wymontować prowadnice blach, należy odciągnąć
najpierw ich przednią, a następnie tylną część od
bocznych ścianek. Zamontować prowadnice blach w
odwrotnej kolejności.
POLSKI
•
5
Należy stosować wyłącznie termosondę zalecaną do
danego modelu urządzenia.
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
2.1 Instalacja
OSTRZEŻENIE!
Urządzenie może
zainstalować wyłącznie
wykwalifikowana osoba.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Usunąć wszystkie elementy
opakowania.
Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.
Należy postępować zgodnie z
instrukcją instalacji dołączoną do
urządzenia.
Zachować ostrożność podczas
przenoszenia urządzenia, ponieważ
jest ono ciężkie. Należy zawsze
stosować rękawice ochronne i mieć
na stopach pełne obuwie.
Nigdy nie ciągnąć urządzenia za
uchwyt.
Zainstalować urządzenie w
odpowiednim i bezpiecznym miejscu,
które spełnia wymagania instalacyjne.
Zachować minimalne odstępy od
innych urządzeń i mebli.
Przed zamontowaniem urządzenia
należy sprawdzić, czy drzwi otwierają
się bez oporu.
Urządzenie wyposażono w
elektryczny układ chłodzenia.
Wymaga on zasilania elektrycznego.
Minimalna wyso‐
kość szafki (mini‐
malna wysokość
szafki pod blatem)
Szerokość tylnej
części urządzenia
559 mm
Głębokość urządze‐
nia
569 mm
Głębokość części
urządzenia do zabu‐
dowy
548 mm
Głębokość z otwar‐
tymi drzwiami
1022 mm
Minimalna wielkość
otworu wentylacyj‐
nego. Otwór umiejs‐
cowiony w tylnej do‐
lnej części szafki
560x20 mm
Długość przewodu
zasilającego Prze‐
wód jest umiejsco‐
wiony w prawym tyl‐
nym rogu
1500 mm
Wkręty mocujące
4x25 mm
2.2 Podłączenie do sieci
elektrycznej
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie pożarem i
porażeniem prądem
elektrycznym.
590 (600) mm
•
Szerokość szafki
560 mm
Głębokość szafki
550 (550) mm
Wysokość przedniej
części urządzenia
594 mm
Wysokość tylnej
części urządzenia
576 mm
Szerokość przedniej
części urządzenia
595 mm
•
•
•
•
•
Wszystkie połączenia elektryczne
powinien wykonać wykwalifikowany
elektryk.
Urządzenie musi być uziemione.
Upewnić się, że parametry na
tabliczce znamionowej odpowiadają
parametrom znamionowym źródła
zasilania.
Należy używać wyłącznie prawidłowo
zamontowanego gniazda
elektrycznego z uziemieniem.
Nie stosować rozgałęźników ani
przedłużaczy.
Należy zwrócić uwagę, aby nie
uszkodzić wtyczki ani przewodu
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
zasilającego. Wymiany przewodu
zasilającego można dokonać
wyłącznie w naszym autoryzowanym
centrum serwisowym.
Przewody zasilające nie mogą
dotykać ani przebiegać w pobliżu
drzwi urządzenia lub wnęki pod
urządzeniem, zwłaszcza gdy
urządzenie działa i drzwi są mocno
rozgrzane.
Zarówno dla elementów znajdujących
się pod napięciem, jak i
zaizolowanych części,
zabezpieczenie przed porażeniem
prądem należy zamocować w taki
sposób, aby nie można go było
odłączyć bez użycia narzędzi.
Podłączyć wtyczkę do gniazda
elektrycznego dopiero po
zakończeniu instalacji. Należy zadbać
o to, aby po zakończeniu instalacji
urządzenia wtyczka przewodu
zasilającego była łatwo dostępna.
Jeśli gniazdo elektryczne jest
obluzowane, nie wolno podłączać do
niego wtyczki.
Odłączając urządzenie, nie należy
ciągnąć za przewód zasilający.
Należy zawsze ciągnąć za wtyczkę
sieciową.
Konieczne jest zastosowanie
odpowiednich wyłączników obwodu
zasilania: wyłączniki automatyczne,
bezpieczniki topikowe (typu
wykręcanego – wyjmowane z
oprawki), wyłączniki
różnicowoprądowe (RCD) oraz
styczniki.
W instalacji elektrycznej należy
zastosować wyłącznik obwodu
umożliwiający odłączenie urządzenia
od zasilania na wszystkich biegunach.
Wyłącznik obwodu musi mieć
rozwarcie styków wynoszące
minimum 3 mm.
Przed podłączeniem wtyczki
przewodu zasilającego do gniazda
elektrycznego należy całkowicie
zamknąć drzwi urządzenia.
Urządzenie wyposażono w przewód
zasilający oraz wtyczkę.
Rodzaje przewodów przeznaczo‐
nych do montażu lub wymiany w kra‐
jach europejskich:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Dobór przekroju przewodu należy
przeprowadzić na podstawie mocy
całkowitej podanej na tabliczce
znamionowej. Można również skorzystać
z informacji zawartych w tabeli:
Moc całkowita
(W)
Przekrój przewo‐
du (mm²)
maksymalnie 1380 3 x 0.75
maksymalnie 2300 3 x 1
maksymalnie 3680 3 x 1.5
Przewód ochronny (żółto-zielony) musi
być o 2 cm dłuższy od przewodu
fazowego i neutralnego (niebieski
i brązowy).
2.3 Użytkowanie
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń, oparzeniem,
porażeniem prądem lub
wybuchem.
•
•
•
•
•
•
•
•
Urządzenie jest przeznaczone
wyłącznie do użytku domowego.
Nie zmieniać parametrów
technicznych urządzenia.
Należy upewnić się, że otwory
wentylacyjne są drożne.
Nie pozostawiać włączonego
urządzenia bez nadzoru.
Wyłączać urządzenie po każdym
użyciu.
Podczas pracy urządzenia należy
zachować ostrożność przy otwieraniu
jego drzwi. Może dojść do uwolnienia
gorącego powietrza.
Nie obsługiwać urządzenia mokrymi
rękami lub jeśli ma ono kontakt z
wodą.
Nie opierać się o otwarte drzwi
urządzenia.
POLSKI
•
•
•
•
Nie używać urządzenia jako
powierzchni roboczej ani miejsca do
przechowywania przedmiotów.
Należy ostrożnie otwierać drzwi
urządzenia. Stosowanie składników
zawierających alkohol może
spowodować powstanie mieszanki
alkoholu i powietrza.
Podczas otwierania drzwi urządzenia
nie wolno zbliżać do niego iskrzących
przedmiotów ani otwartego płomienia.
Nie umieszczać w urządzeniu, na nim
ani w jego pobliżu łatwopalnych
substancji ani przedmiotów
nasączonych łatwopalnymi
substancjami.
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie uszkodzeniem
urządzenia.
•
•
•
•
•
•
Aby zapobiec uszkodzeniu lub
odbarwieniu się emalii:
– Nie należy kłaść naczyń ani
innych przedmiotów bezpośrednio
na dnie urządzenia.
– Nie należy kłaść folii aluminiowej
bezpośrednio na dnie komory
urządzenia.
– Nie należy wlewać wody
bezpośrednio do rozgrzanego
urządzenia.
– Nie należy pozostawiać
wilgotnych naczyń ani potraw w
urządzeniu po zakończeniu
pieczenia.
– Należy zachować ostrożność
podczas wyjmowania i wkładania
akcesoriów.
Odbarwienie emalii lub stali
nierdzewnej nie ma wpływu na
działanie urządzenia.
Do pieczenia wilgotnych ciast należy
używać głębokiej blachy. Sok z
owoców może trwale zaplamić
emalię.
Urządzenie jest przeznaczone
wyłącznie do przyrządzania potraw.
Nie wolno go używać do innych
celów, takich jak np. ogrzewanie
pomieszczeń.
Podczas pieczenia drzwi piekarnika
powinny być zawsze zamknięte.
Jeśli urządzenie zainstalowano za
ścianką meblową (np. za drzwiami
szafki), nie wolno zamykać drzwi
7
podczas pracy urządzenia.
Połączenie wysokiej temperatury i
wilgoci wewnątrz zamkniętego mebla
może doprowadzić do uszkodzenia
urządzenia, mebla lub podłogi. Nie
zamykać drzwi szafki, aż urządzenie
całkowicie ostygnie po użyciu.
2.4 Konserwacja i czyszczenie
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń, pożarem lub
uszkodzeniem urządzenia.
•
•
•
•
•
•
•
Przed przystąpieniem do konserwacji
należy wyłączyć urządzenie i wyjąć
wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazda elektrycznego.
Upewnić się, że urządzenie ostygło.
Występuje zagrożenie pęknięciem
szyb w drzwiach urządzenia.
Jeśli szyba pęknie, należy ją
niezwłocznie wymienić. Należy
skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
Aby zapobiec uszkodzeniu
powierzchni urządzenia, należy
regularnie ją czyścić.
Czyścić urządzenie za pomocą
wilgotnej szmatki. Stosować
wyłącznie obojętne detergenty. Nie
używać produktów ściernych, myjek
do szorowania, rozpuszczalników ani
metalowych przedmiotów.
Stosując aerozol do piekarników,
należy przestrzegać wskazówek
dotyczących bezpieczeństwa
umieszczonych na jego opakowaniu.
Nie czyścić emalii katalitycznej (jeśli
dotyczy) przy użyciu detergentów.
2.5 Czyszczenie pyrolityczne
OSTRZEŻENIE!
W trybie pirolizy występuje
zagrożenie odniesieniem
obrażeń ciała/pożarem/
wydzielaniem substancji
chemicznych (oparów).
•
Przed włączeniem funkcji czyszczenia
pirolitycznego lub przed pierwszym
użyciem urządzenia należy usunąć
z komory piekarnika:
8
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
– większe resztki żywności, rozlany
olej lub tłuszcz.
– wszystkie dające się wyjąć
przedmioty (ruszty, prowadnice
itp. dostarczone wraz
z urządzeniem), w szczególności
garnki, patelnie, tace i inne
przybory kuchenne z powłoką
zapobiegającą przywieraniu.
Należy dokładnie zapoznać się z
instrukcją czyszczenia pirolitycznego.
Gdy działa funkcja czyszczenia
pirolitycznego, dzieci nie powinny
zbliżać się do urządzenia.
Urządzenie mocno się nagrzewa, a z
otworów wentylacyjnych wydostaje
się gorące powietrze.
Czyszczenie pirolityczne jest
procesem przebiegającym w wysokiej
temperaturze, podczas którego resztki
żywności oraz materiały, z których
wykonano urządzenie, mogą uwalniać
opary. W związku z tym:
– podczas czyszczenia
pirolitycznego oraz po jego
zakończeniu należy dokładnie
przewietrzyć pomieszczenie.
– podczas pierwszego nagrzewania
urządzenia do maksymalnej
temperatury oraz po zakończeniu
nagrzewania należy zapewnić
dobrą wentylację pomieszczenia.
W odróżnieniu od ludzi niektóre ptaki
oraz gady są bardzo wrażliwe na
opary, które mogą uwalniać się
podczas czyszczenia pirolitycznego
piekarnika.
– Podczas czyszczenia
pirolitycznego oraz po jego
zakończeniu w pobliżu urządzenia
nie powinny przebywać zwierzęta
domowe (szczególnie ptaki); na
początku wybrać najwyższą
temperaturę, pamiętając
o konieczności zapewnienia
dobrej wentylacji pomieszczenia.
Ponadto niewielkie zwierzęta domowe
mogą być wrażliwe na miejscowe
zmiany temperatury, które występują
w pobliżu piekarników z funkcją
czyszczenia pirolitycznego podczas
działania tej funkcji.
Wysoka temperatura występująca
podczas czyszczenia pirolitycznego
może uszkodzić powierzchnie
•
garnków, patelni, tac i innych
przyborów kuchennych z powłoką
zapobiegającą przywieraniu; ponadto
powłoki te mogą być źródłem oparów
o niewielkim stopniu toksyczności.
Opary uwalniane podczas
czyszczenia pirolitycznego lub
wypalania resztek potraw klasyfikuje
się jako nieszkodliwe dla ludzi, w tym
dla dzieci lub osób z problemami
zdrowotnymi.
2.6 Pieczenie parowe
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie oparzeniem i
uszkodzeniem urządzenia.
•
Wydostająca się para może wywołać
poparzenia:
– Nie otwierać drzwi urządzenia
podczas pieczenia parowego.
– Po zakończeniu pieczenia
parowego otworzyć drzwi z
zachowaniem ostrożności.
2.7 Oświetlenie wewnętrzne
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie porażeniem
prądem.
•
•
•
Żarówka zwykła lub halogenowa
zastosowana w tym urządzeniu jest
przeznaczona wyłącznie do urządzeń
domowych. Nie należy używać jej do
oświetlania pomieszczeń.
Przed przystąpieniem do wymiany
lampki należy odłączyć urządzenie od
źródła zasilania.
Używać wyłącznie żarówek tego
samego typu.
2.8 Serwis
•
•
Aby naprawić urządzenie, należy
skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
Należy stosować wyłącznie
oryginalne części zamienne.
2.9 Utylizacja
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń lub uduszeniem.
POLSKI
•
•
Odłączyć urządzenie od źródła
zasilania.
Odciąć przewód zasilający blisko
urządzenia i oddać do utylizacji.
•
9
Wymontować zatrzask drzwi, aby
uniemożliwić zamknięcie się dziecka
lub zwierzęcia w urządzeniu.
3. INSTALACJA
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
3.1 Zabudowa urządzenia
548
21
min. 550
80
60
520
600
114
18
20
589
594
min. 560
595+-1
198
60
5
3
523
20
548
70
60
21
min. 550
20
520
18
590
114
min. 560
589
594
198
60
595+-1
5
3
20
523
10
www.electrolux.com
3.2 Mocowanie piekarnika do
szafki
4. OPIS URZĄDZENIA
4.1 Widok urządzenia
1
2
4
5
12
11
3
5
4
3
3
2
1
6
7
10
9
8
4.2 Akcesoria
•
•
•
Ruszt
Do ustawiania naczyń, form do ciast
oraz do pieczenia mięs.
Blacha do pieczenia
Do pieczenia ciast i ciastek.
Głęboka blacha
Do pieczenia mięsa lub ciasta oraz do
zbierania skapującego tłuszczu.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
•
•
•
Panel sterowania
Sterowanie elektroniczne
Szuflada na wodę
Gniazdo termosondy
Grzałka
Oświetlenie
Wentylator
Prowadnice blach, wyjmowane
Rurka odpływowa
Zawór spustowy wody
Poziomy umieszczenia potraw
Otwór wlotowy pary
Termosonda
Do mierzenia stopnia upieczenia
potrawy.
Prowadnice teleskopowe
Do umieszczania rusztów i blach do
ciasta.
Naczynie do potraw dietetycznych
Do użycia z funkcjami pieczenia
parowego.
POLSKI
11
5. PANEL STEROWANIA
5.1 Sterowanie elektroniczne
1
2 3 4 5
6
7 8 9 10 11
Piekarnik obsługuje się, dotykając pól czujników.
Pole
Funkcja
czujnika
WŁ./WYŁ.
1
Powrót
3
5
8
9
Powrót do poprzedniego poziomu menu. Aby
wyświetlić menu główne, należy dotknąć pola
czujnika i przytrzymać je przez 3 sekundy.
Wybór tempera‐ Ustawianie temperatury lub wyświetlanie aktu‐
tury/ Szybkie na‐ alnej temperatury w piekarniku. Nacisnąć pole i
grzewanie
przytrzymać przez 3 sekundy, aby włączyć lub
wyłączyć funkcję: Szybkie nagrzewanie.
4
7
Włączanie i wyłączanie piekarnika.
Funkcje piecze‐ Aby wybrać funkcję pieczenia lub pozycję me‐
nia lub Gotowa‐ nu, należy jednokrotnie nacisnąć pole czujnika:
nie wspomagane Gotowanie wspomagane. Aby przełączyć się
pomiędzy menu, należy nacisnąć ponownie po‐
le czujnika: Funkcje pieczenia, Gotowanie
wspomagane. Aby włączyć lub wyłączyć oś‐
wietlenie, należy nacisnąć pole i przytrzymać
przez 3 sekundy.
2
6
Komentarz
-
Ulubione
Zapisywanie i dostęp do ulubionych progra‐
mów.
Wyświetlacz
Przedstawia bieżące ustawienia piekarnika.
W górę
Służy do przemieszczania się w górę menu.
W dół
Służy do przemieszczania się w dół menu.
Godzina i dodat‐
kowe funkcje
Ustawianie różnych funkcji. Gdy działa funkcja
pieczenia, należy nacisnąć pole czujnika, aby
ustawić zegar lub funkcje: Blokada panelu, Ulu‐
bione, Pieczenie+utrzym. temp.,Ustaw + start.
Można również zmienić ustawienia czujki tem‐
peratury.
12
www.electrolux.com
Pole
Funkcja
czujnika
10
11
Komentarz
Minutnik
Aby ustawić funkcję: Minutnik.
OK
Potwierdzenie wyboru lub ustawienia.
5.2 Wyświetlacz
A
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Funkcja pieczenia
Aktualny czas
Wskaźnik rozgrzania
Temperatura
Czas trwania lub czas zakończenia
działania funkcji
Inne wskazania wyświetlacza:
Symbol
Funkcja
Minutnik
Funkcja działa.
Aktualny czas
Wyświetlacz pokazuje aktualną go‐
dzinę.
Czas
Wyświetlacz wskazuje wymagany
czas pieczenia.
Koniec
Wyświetlacz wskazuje czas zakoń‐
czenia pieczenia.
Temperatura
Wyświetlacz wskazuje temperaturę.
Wskazanie czasu
Wyświetlacz wskazuje czas działa‐
nia funkcji pieczenia. Nacisnąć jed‐
nocześnie
czas.
i
, aby wyzerować
Obliczanie
Piekarnik oblicza czas pieczenia.
Wskaźnik rozgrzania
Wyświetlacz wskazuje temperaturę
w piekarniku.
Szybkie nagrzewanie
Funkcja jest włączona. Zapewnia
ona krótszy czas nagrzewania.
Automatyka wagowa
Wskazanie informuje, że system au‐
tomatycznego ważenia jest włączo‐
ny lub można zmienić ciężar.
Pieczenie+utrzym. temp. Funkcja jest włączona.
POLSKI
13
6. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
1. Nacisnąć
wartość.
lub
, aby ustawić
2. Nacisnąć
, aby potwierdzić.
6.1 Czyszczenie wstępne
6.3 Wstępne nagrzewanie
Wyjąć z piekarnika wszystkie akcesoria i
prowadnice blach.
Przed pierwszym użyciem wyjąć
wszystkie akcesoria i nagrzać wstępnie
piekarnik.
Patrz rozdział „Konserwacja i
czyszczenie”.
1. Wybrać funkcję: Górna/dolna grzałka
Wyczyścić piekarnik i akcesoria przed
pierwszym użyciem.
Umieścić akcesoria i wyjmowane
prowadnice blach w początkowym
położeniu.
6.2 Pierwsze podłączenie
Podłączając piekarnik do źródła zasilania
lub po zaniku zasilania, należy ustawić
język, kontrast wyświetlacza, jasność
wyświetlacza oraz aktualną godzinę.
i maksymalną temperaturę.
2. Pozostawić włączony piekarnik na 1
godzinę.
3. Wybrać funkcję: Termoobieg
i
maksymalną temperaturę.
4. Pozostawić włączony piekarnik na 15
minut.
Z piekarnika może wydobywać się
nieprzyjemny zapach i dym podczas
nagrzewania. Należy zapewnić
wystarczający dopływ świeżego
powietrza do pomieszczenia.
7. CODZIENNA EKSPLOATACJA
7.2 Przegląd menu
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
Menu główne
Symbol/
element menu
7.1 Obsługa menu
1. Włączyć piekarnik.
2. Nacisnąć
lub
opcję menu.
, aby wybrać
3. Nacisnąć
, aby przejść do
podmenu lub zaakceptować
ustawienie.
Aby w dowolnej chwili
powrócić do menu
głównego, należy użyć
.
Zastosowanie
Zawiera listę funkcji
Funkcje piecze‐ pieczenia.
nia
Przepisy
Zawiera listę progra‐
mów automatycz‐
nych.
Ulubione
Zawiera listę ulubio‐
nych programów pie‐
czenia utworzonych
przez użytkownika.
Czyszczenie
Zawiera listę progra‐
mów czyszczenia.
Służy do konfiguracji
Ustawienia pod‐ urządzenia.
stawowe
14
www.electrolux.com
Symbol/
element menu
Specjalne
Gotowanie
wspomagane
Zastosowanie
Symbol/
element menu
Zawiera listę dodat‐
kowych funkcji pie‐
czenia.
Włącza i wyłącza
Wydłużenie cza‐ funkcję wydłużenia
czasu.
su
Zawiera zalecane us‐
tawienia piekarnika
dla wielu potraw. Wy‐
bierz danie i rozpocz‐
nij proces gotowania.
Podane wartości
temperatury i czasu
mają jednie charakter
orientacyjny i można
je zmieniać. Zależą
one od przepisu, ja‐
kości oraz ilości uży‐
tych składników.
Podmenu opcji: Ustawienia
podstawowe
Symbol/
element menu
Opis
Ustawianie aktualnej
Ustaw aktualną godziny na zegarze.
godzinę
Gdy opcja jest WŁĄ‐
Wskazanie cza‐ CZONA, po wyłącze‐
niu urządzenia na
su
wyświetlaczu widocz‐
na jest aktualna go‐
dzina.
Gdy opcja jest WŁĄ‐
Szybkie nagrze‐ CZONA, funkcja za‐
pewnia krótszy czas
wanie
nagrzewania.
Ustaw + start
Pieczenie
+utrzym. temp.
Umożliwia ustawienie
funkcji i włączenie jej
w późniejszym czasie
poprzez naciśnięcie
dowolnego symbolu
na panelu sterowa‐
nia.
Umożliwia utrzymy‐
wanie temperatury
potrawy przez 30 mi‐
nut po zakończeniu
pieczenia.
Opis
Kontrast wy‐
świetlacza
Stopniowa regulacja
kontrastu wyświetla‐
cza.
Jasność wy‐
świetlacza
Stopniowa regulacja
jasności wyświetla‐
cza.
Język
Wybór języka komu‐
nikatów na wyświet‐
laczu.
Głośność syg‐
nału
Stopniowa regulacja
głośności dźwięku
przycisków oraz syg‐
nałów.
Włączanie i wyłącza‐
Dźwięki przycis‐ nie dźwięku pól doty‐
kowych. Nie można
ków
wyłączyć dźwięku to‐
warzyszącemu do‐
tknięciu pola WŁ./
WYŁ.
Alarm/sygnał
błędu
Włączanie i wyłącza‐
nie sygnałów alarmo‐
wych.
Przypominanie
o czyszcz.
Przypominanie o ko‐
nieczności wyczy‐
szczenia urządzenia.
Tryb DEMO
Kod włączenia/wyłą‐
czenia: 2468.
Serwis
Ustawienia fa‐
bryczne
Wyświetlanie infor‐
macji o wersji opro‐
gramowania i konfi‐
guracji.
Przywracanie usta‐
wień fabrycznych.
POLSKI
7.3 Funkcje pieczenia
Funkcja pie‐
czenia
Termoobieg
Mała wilgot‐
ność
Zastosowanie
Do jednoczesnego
pieczenia na trzech
poziomach i do susze‐
nia żywności.Ustawić
temperaturę o
20-40°C niższą niż dla
funkcji: Górna/dolna
grzałka.
Do pieczenia chleba,
opiekania dużych ka‐
wałków mięsa lub pod‐
grzewania schłodzo‐
nych i zamrożonych
potraw.
Do pieczenia na jed‐
nym poziomie dań wy‐
Funkcja Pizza magających intensyw‐
nego przyrumienienia i
kruchego spodu. Usta‐
wić temperaturę o
20-40°C niższą niż dla
funkcji: Górna/dolna
grzałka.
Górna/dolna
grzałka
Potrawy mro‐
żone
Grill
Turbo grill
Do pieczenia i opieka‐
nia żywności w poło‐
żeniu półki.
Do przyrządzania pro‐
duktów gotowych (np.
frytek, pieczonych
ziemniaków w ćwiart‐
kach, sajgonek itp.),
tak aby nadać im
chrupkość.
Do grillowania cien‐
kich porcji potraw i
opiekania chleba.
Do pieczenia dużych
kawałków mięsa lub
drobiu z kośćmi na
jednym poziomie. Do
przyrządzania zapie‐
kanek i przyrumienia‐
nia.
Funkcja pie‐
czenia
Grzałka dolna
Termoobieg
wilgotny
15
Zastosowanie
Do pieczenia ciast na
kruchym spodzie oraz
do pasteryzowania
żywności.
Funkcja zapewnia
oszczędność energii
podczas pieczenia.
Wskazówki dotyczące
pieczenia – patrz roz‐
dział „Wskazówki i po‐
rady”, Termoobieg wil‐
gotny. Drzwi piekarni‐
ka powinny być za‐
mknięte podczas pie‐
czenia, tak aby działa‐
nie funkcji nie było za‐
kłócane, a piekarnik
działał z najwyższą
możliwą wydajnością
energetyczną. Pod‐
czas używania tej
funkcji temperatura w
komorze może się róż‐
nić od temperatury us‐
tawionej. Wykorzysty‐
wane jest ciepło reszt‐
kowe.Można zmniej‐
szyć moc grzania.
Ogólne zalecenia do‐
tyczące oszczędzania
energii znajdują się w
rozdziale „Wydajność
energetyczna”,
Oszczędzanie energii.
Funkcji tej użyto do
zapewnienia zgodnoś‐
ci z klasą energetycz‐
ną urządzenia zgodnie
z normą EN 60350-1.
Podczas korzystania z
tej funkcji oświetlenie
wyłącza się automa‐
tycznie po 30 sekun‐
dach.
16
www.electrolux.com
Funkcja pie‐
czenia
Regeneracja
Zastosowanie
Funkcja pie‐
czenia
Odgrzewanie potraw
przy użyciu pary zapo‐
biega wysychaniu po‐
wierzchni. Ciepło roz‐
prowadzane jest deli‐
katnie i równomiernie,
dzięki czemu smak i
aromat potraw są takie
same jak potraw świe‐
żo przyrządzonych.
Tej funkcji można użyć
do odgrzewania po‐
traw bezpośrednio na
talerzu. Jednocześnie
można odgrzewać po‐
trawy na więcej niż
jednym talerzu, na
różnych poziomach.
Do przygotowywani
delikatnych soczys‐
Termoobieg (ni‐ tych pieczeni.
ska temp.)
Chleb
Zastosowanie
Rozmrażanie
Zapiekanki
Do przyrządzania po‐
traw, jak lasagne lub
dania ziemniaczane.
Do przyrządzania za‐
piekanek i przyrumie‐
niania.
Do utrzymywania
temperatury potraw.
Podtrzymywa‐
nie temp.
Podgrzewanie
talerzy
7.5 Gotowanie wspomagane
Do wstępnego ogrze‐
wania talerzy przed
podaniem potraw.
Kategoria potraw: Ryba/Owoce morza
Potrawa
Ryby
Wyrastanie
ciasta
Ryba pieczona
Do pasteryzowania
warzyw (np. pikli).
Paluszki rybne
Do suszenia krojo‐
nych owoców, wa‐
rzyw i grzybów.
Cała ryba, mała,
grillowana
Filet rybny, mrożo‐
ny
Pasteryzowanie
Suszenie
Tej funkcji można
użyć do wypieku
chleba i bułek, dzięki
czemu zyskają chru‐
piącą skórkę, połysk i
kolor jak pieczywo z
profesjonalnej piekar‐
ni.
Do rozmrażania żyw‐
ności (warzyw i owo‐
ców). Czas rozmra‐
żania uzależniony
jest od ilości i gruboś‐
ci mrożonej potrawy.
7.4 Specjalne
Funkcja pie‐
czenia
Zastosowanie
Do przyspieszenia
wyrastania ciasta
drożdżowego. Zapo‐
biega wysychaniu po‐
wierzchni ciasta i za‐
chowuje jego elas‐
tyczność.
Cała ryba, grillo‐
wana
Cała ryba, grillo‐
wana
Łosoś, cały
-
POLSKI
17
Kategoria potraw: Drób
Potrawa
Potrawa
Filet drobiowy
Kurczak
-
Żeberka
Skrzydełka kurcz.,
świeże
Golonka wieprz.,
podgot.
Skrzydełka kurcz.,
mroż.
Pieczeń wieprzo‐
wa
Wieprzowina
Udka kurczaka,
świeże
Karczek wieprzo‐
wy
Udka kurczaka,
mrożone
Karkówka
Łopatka wieprzo‐
wa
Kurczak, 2 połówki
Kategoria potraw: Mięso
Potrawa
Wołowina
Cielęcina
Górka cielęca
Pieczeń cielęca
Duszone mięso
Udziec jagnięcy
Klops
Lekko wypieczone
Pieczeń wołowa
Gicz cielęca
Jagnięcina
Comber jagnięcy
Lekko wypieczone
Pieczeń jagnięca
średnia
Średnio wypieczo‐
ne
Zając
• Udziec zajęczy
• Comber zaj‐
ęczy
Średnio wypieczo‐
ne
Dobrze wypieczo‐
ne
Dziczyzna
Sarnina
• Udziec z sarny
• Comber z sar‐
ny/jelenia
Dobrze wypieczo‐
Pieczeń z dziczyz‐
ne
ny
Lekko wypieczone
Karczek z dziczyz‐
ny
Wołowina po skan‐ Średnio wypieczo‐
dynaw.
ne
Kategoria potraw: Potrawy z
piekarnika
Dobrze wypieczo‐
Potrawa
ne
Lasagna/cannello‐ ni mrożone
Zapiekanka wa‐
rzywna
-
18
www.electrolux.com
Potrawa
Potrawa
Dania słodkie
Ciasta
-
Ciasta przekłada‐
ne
-
Ptysie
-
Ciasto francuskie
-
Pizza, dużo dodat‐
ków
Eklery
-
Makaroniki
-
Pizza, mrożona
Kruche ciasteczka
-
Pizza American,
mrożona
Strucla bożonar.
-
Strudel jabłkowy,
mrożony
-
-
Kategoria potraw: Pizza / Quiche
Potrawa
Pizza na cienkim
cieście
Pizza
Pizza, schłodzona
Pizza snacks mro‐
żone
Ciasto na blasze
Ciasto biszkopto‐
we
Bagietki z serem
-
Flammkuchen
-
Sernik na blasze
-
Tarta szwajcarska
na słono
-
Brownies
-
Quiche lorraine
-
Rolada biszkopto‐
wa
-
Tarta pikantna
-
Placek drożdżowy
-
Placek z kruszon‐
ką
-
Ciasto cukrowe
-
Kategoria potraw: Ciasto/Ciastka
Potrawa
Kołacz
-
Ciasto z jabłkami,
przykryte
-
Biszkopt
-
Szarlotka
-
Sernik w foremce
-
Brioszki
-
Tort biszkoptowy
-
Tarta
-
Tarta szwajc. na
słodko
-
Ciasto migdałowe
-
Babeczki
-
Ciasto drożdżowe
Kruchy spód tarty
Spód tarty
Spód placka, cias‐
to ukręc.
Tarta owoc., kru‐
chy spód
Tarta owocowa
Tarta owoc., ciasto
ukręc.
Ciasto drożdżowe
Kategoria potraw: Chleb / Bułki
Potrawa
Bułki
Bułki, mrożone
Ciabatta
-
POLSKI
Potrawa
Chałka
Chałka drożdżowa
Chleb
Przaśny chleb
Kategoria potraw: Przystawki
Potrawa
Frytki, cienkie
-
Frytki, grube
-
Frytki, mrożone
-
Krokiety
-
Pieczone ziemnia‐
ki, ćwiartki
-
Zapiekane mięso i
ziemniaki
-
Aby zmienić temperaturę
wewnątrz produktu lub
ciężar, należy użyć
lub
w celu ustawienia
nowych wartości.
7.6 Ustawianie funkcji
pieczenia
1. Włączyć piekarnik.
2. Wybrać menu: Funkcje pieczenia.
3. Nacisnąć
, aby potwierdzić.
4. Wybrać funkcję pieczenia.
5. Nacisnąć
, aby potwierdzić.
6. Ustawić temperaturę.
7. Nacisnąć
, aby potwierdzić.
7.7 Ustawianie funkcji parowej
Pokrywa szuflady na wodę znajduje się
w panelu sterowania.
19
OSTRZEŻENIE!
Używać tylko zimnej wody z
kranu. Nie używać wody
filtrowanej
(demineralizowanej) ani
destylowanej. Nie używać
innych cieczy. Nie wlewać
do szuflady na wodę
łatwopalnych cieczy ani
cieczy zawierających
alkohol.
1. Nacisnąć pokrywę szuflady na wodę,
aby ją otworzyć.
2. Wlać do szuflady na wodę około 900
ml wody.
Taka ilość wody wystarcza na około
55-60 minut.
3. Wsunąć szufladę na wodę do
pierwotnego położenia.
4. Włączyć piekarnik.
5. Ustawić funkcję pieczenia parowego i
temperaturę.
6. Jeśli to konieczne, ustawić funkcję:
Czas
lub Koniec
.
Gdy generator pary jest
pusty, rozlega się sygnał
dźwiękowy.
Po upływie czasu pieczenia rozlegnie się
sygnał dźwiękowy.
7. Wyłączyć piekarnik.
8. Opróżniać zbiornik na wodę po
każdym pieczeniu parowym. Patrz
funkcja czyszczenia: Opróżnianie
zbiornika.
UWAGA!
Piekarnik jest gorący.
Występuje ryzyko
poparzenia. Zachować
ostrożność podczas
opróżniania zbiornika na
wodę.
9. Podczas pieczenia parowego na dnie
komory może skraplać się woda.
Należy osuszyć komorę, gdy
piekarnik ostygnie.
Drzwi piekarnika pozostawić w pełni
otwarte, aby umożliwić jego wyschnięcie.
20
www.electrolux.com
OSTRZEŻENIE!
Odczekać co najmniej 60
minut po zakończeniu
pieczenia parowego, aby
uniknąć wypływania gorącej
wody przez zawór spustowy
wody.
A
B
C
7.8 Informacja o pustym
zbiorniku
Wyświetlacz pokazuje: Brak wody. i
emitowany jest sygnał dźwiękowy, gdy
zbiornik jest pusty i konieczne jest
uzupełnienie wody.
Więcej informacji – patrz rozdział
„Codzienna eksploatacja”, Ustawianie
funkcji parowej.
7.9 Informacja o pełnym
zbiorniku
Gdy na wyświetlaczu pojawi się
komunikat: Zbiornik na wodę pełny.,
można korzystać z pieczenia parowego.
Gdy zbiornik jest pełny, emitowany jest
sygnał dźwiękowy.
Po nalaniu do zbiornika zbyt
dużej ilości wody, jej
nadmiar przelewa się przez
otwór bezpieczeństwa na
dno piekarnika.
Wytrzeć wodę gąbką lub
ściereczką.
7.10 Opróżnianie zbiornika na
wodę
UWAGA!
Przed opróżnieniem
zbiornika należy upewnić
się, że piekarnik ostygł.
Opróżniać zbiornik na wodę po każdym
użyciu funkcji pieczenia parowego.
1. Przygotować rurkę odpływową (C),
która znajduje się w opakowaniu z
instrukcją obsługi. Założyć złączkę
(B) na jeden z końców rurki
odpływowej.
2. Umieścić drugi koniec rurki
odpływowej (C) w pojemniku.
Umieścić pojemnik poniżej zaworu
spustowego (A).
3. Otworzyć drzwi piekarnika i umieścić
złączkę (B) w zaworze spustowym
(A).
4. Naciskać wielokrotnie złączkę
podczas opróżniania zbiornika.
W zbiorniku nadal może
znajdować trochę wody,
jeśli na wyświetlaczu
widoczny jest komunikat:
Brak wody..
Należy zaczekać, aż
woda przestanie
wypływać z zaworu
spustowego.
5. Po usunięciu wody wyjąć złączkę z
zaworu.
Nie używać raz
wykorzystanej wody do
ponownego napełnienia
zbiornika.
7.11 Wskaźnik rozgrzania
Po włączeniu funkcji pieczenia na
wyświetlaczu pojawi się pasek. Pasek
sygnalizuje wzrost temperatury
piekarnika. Po osiągnięciu właściwej
temperatury rozlega się trzykrotnie
sygnał dźwiękowy, pasek przez chwilę
miga, a następnie znika.
POLSKI
7.12 Szybkie nagrzewanie
Ta funkcja zapewnia krótszy czas
nagrzewania.
Nie wkładać żywności do
piekarnika, gdy włączona
jest funkcja szybkiego
nagrzewania.
Aby włączyć tę funkcję, należy
21
Funkcja jest niedostępna dla niektórych
funkcji piekarnika.
7.13 Ciepło resztkowe
Po wyłączeniu piekarnika na
wyświetlaczu pokazany jest poziom
ciepła resztkowego. Ciepło resztkowe
można wykorzystać do utrzymania
temperatury potraw.
przytrzymać przez 3 sekundy.
Wskaźnik nagrzewania zmieni wygląd.
8. FUNKCJE ZEGARA
8.1 Tabela funkcji zegara
Funkcja zega‐ Zastosowanie
ra
Minutnik
Służy do odliczania
ustawionego czasu
(maksymalnie 2 godzi‐
ny i 30 minut). Funkcja
nie ma wpływu na
działanie piekarnika.
Włączyć funkcję za
pomocą
. Nacisnąć
lub
, aby usta‐
wić minuty, a następ‐
nie nacisnąć
, aby
rozpocząć odliczanie.
Czas
Koniec
Do ustawienia czasu
pracy piekarnika
(maks. 23 godziny i 59
minut).
Służy do ustawiania
czasu wyłączenia
funkcji pieczenia
(maksymalnie 23 go‐
dziny i 59 minut).
Po ustawieniu czasu dla funkcji zegara
odliczanie czasu rozpoczyna się po
upływie 5 sekund.
Przy korzystaniu z funkcji
zegara: Czas, Koniec
piekarnik wyłącza grzałki po
upływie 90% ustawionego
czasu. Piekarnik
wykorzystuje ciepło
resztkowe, kontynuując
proces pieczenia do końca
ustawionego czasu (od 3 do
20 minut).
8.2 Ustawianie funkcji zegara
Przed użyciem funkcji: Czas,
Koniec należy najpierw
ustawić funkcję pieczenia i
temperaturę. Piekarnik
wyłącza się automatycznie.
Można jednocześnie użyć
funkcji: Czas i Koniec, jeśli
piekarnik ma włączyć i
wyłączyć się automatycznie
w późniejszym czasie.
Funkcje: Czas i Koniec nie
działają podczas korzystania
z czujki temperatury.
1. Ustawić funkcję pieczenia.
2. Nacisnąć kilkakrotnie , aż na
wyświetlaczu pojawi się żądana
funkcja zegara i odpowiedni symbol.
lub
3. Nacisnąć
żądany czas.
, aby ustawić
4. Nacisnąć
, aby potwierdzić.
Po upływie czasu zostanie wyemitowany
sygnał. Wyświetlacz wyłączy się. Na
wyświetlaczu pojawi się komunikat.
22
www.electrolux.com
5. Nacisnąć dowolny symbol, aby
wyłączyć sygnał dźwiękowy.
8.3 Pieczenie+utrzym. temp.
Warunki działania funkcji:
•
•
5. Nacisnąć
, aby potwierdzić.
Po zakończeniu działania funkcji
zostanie wyemitowany sygnał.
8.4 Wydłużenie czasu
Funkcja: Wydłużenie czasu powoduje, że
funkcja pieczenia jest kontynuowana po
zakończeniu Czas.
Ustawiona temperatura musi
przekraczać 80°C.
Funkcja: Czas jest ustawiona.
Funkcja: Pieczenie+utrzym. temp.
umożliwia utrzymywanie temperatury
gotowej potrawy na poziomie 80°C przez
30 minut. Funkcja włącza się po
zakończeniu procesu pieczenia.
Funkcję można włączyć i wyłączyć w
menu: Ustawienia podstawowe.
1. Włączyć piekarnik.
2. Wybrać funkcję pieczenia.
3. Ustawić temperaturę powyżej 80°C.
4. Nacisnąć kilkakrotnie , aż na
wyświetlaczu pojawi się wskazanie:
Pieczenie+utrzym. temp..
Dotyczy wszystkich funkcji
pieczenia z opcją Czas lub
Automatyka wagowa.
Funkcja nie działa podczas
korzystania z termosondy.
1. Po upływie czasu pieczenia zostanie
wyemitowany sygnał. Nacisnąć
dowolny symbol.
Na wyświetlaczu pojawia się komunikat.
2. Nacisnąć , aby włączyć lub
aby anulować.
3. Ustawić czas działania funkcji.
4. Nacisnąć
,
.
9. PROGRAMY AUTOMATYCZNE
1. Włączyć piekarnik.
2. Wybrać menu: Gotowanie
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
wspomagane. Nacisnąć
.
3. Wybrać potrawę wraz z funkcją:
9.1 Przepisy z opcją
Automatyczne przepisy
Automatyka wagowa. Nacisnąć
4. Nacisnąć
lub
.
, aby ustawić
Piekarnik umożliwia wybranie
zaprogramowanych przepisów. Przepisy
są ustalone i nie można ich zmieniać.
.
ciężar produktu. Nacisnąć
Rozpocznie się program automatyczny.
5. W dowolnej chwili można zmienić
1. Włączyć piekarnik.
2. Wybrać menu: Przepisy. Nacisnąć
lub
, aby
ciężar. Nacisnąć
zmienić ciężar produktu.
6. Po upływie czasu zostanie
wyemitowany sygnał. Nacisnąć
dowolny symbol, aby wyłączyć
sygnał dźwiękowy.
, aby potwierdzić.
3. Wybrać kategorię i potrawę.
Nacisnąć
, aby potwierdzić.
4. Wybrać przepis. Nacisnąć
potwierdzić.
, aby
9.2 Gotowanie wspomagane z
Automatyka wagowa
Ta funkcja automatycznie oblicza czas
pieczenia. Aby jej użyć, należy
wprowadzić ciężar produktu.
POLSKI
23
10. KORZYSTANIE Z AKCESORIÓW
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
10.1 Czujka temperatury
Do ustawienia są dwie wartości
temperatur: temperatura piekarnika oraz
temperatura wewnątrz produktu.
Czujka temperatury mierzy temperaturę
wewnątrz mięsa. Gdy mięso osiągnie
ustawioną temperaturę, piekarnik
wyłączy się.
UWAGA!
Należy używać wyłącznie
termosondy dostarczonej
wraz z urządzeniem lub
odpowiednich części
zamiennych.
Podczas
pieczenia termosonda musi
pozostawać w mięsie, a jej
wtyczka musi być
podłączona do gniazda w
urządzeniu.
1. Umieścić końcówkę czujki
temperatury wewnątrz mięsa.
2. Włożyć wtyczkę czujki temperatury
do gniazda znajdującego się w
górnej części komory.
5. Ustawić funkcję pieczenia i w razie
potrzeby temperaturę piekarnika.
Piekarnik obliczy przybliżony czas
zakończenia pieczenia. Czas
zakończenia pieczenia różni się w
zależności od ilości żywności, ustawionej
temperatury piekarnika (minimum 120°C)
oraz trybu pracy. Piekarnik oblicza czas
zakończenia pieczenia w ciągu około 30
minut.
6. Aby zmienić ustawienie temperatury
wewnątrz produktu, należy nacisnąć
.
Gdy mięso osiągnie ustawioną
temperaturę, zostanie wyemitowany
sygnał. Piekarnik wyłącza się
automatycznie.
7. Nacisnąć dowolny symbol, aby
wyłączyć sygnał dźwiękowy.
8. Wyjąć wtyczkę czujki temperatury z
gniazda i wyjąć mięso z piekarnika.
9. Nacisnąć
, aby wyłączyć piekarnik.
OSTRZEŻENIE!
Czujka temperatury jest
gorąca. Występuje ryzyko
poparzenia. Należy
zachować ostrożność
podczas wyjmowania
końcówki i wtyczki
termosondy.
10.2 Wkładanie akcesoriów
Ruszt:
Wsunąć ruszt między prowadnice
jednego z poziomów umieszczania
potraw i upewnić się, że nóżki są
skierowane w dół.
3. Włączyć piekarnik.
Na wyświetlaczu pojawi się symbol czujki
temperatury.
lub
w ciągu
4. Nacisnąć
maksymalnie 5 sekund, aby ustawić
temperaturę wewnątrz produktu.
24
www.electrolux.com
Blacha do pieczenia ciasta/głęboka
blacha:
Wsunąć blachę do pieczenia ciasta/
głęboką blachę między prowadnice
blachy.
UWAGA!
Nie myć prowadnic
teleskopowych w zmywarce.
Nie smarować prowadnic
teleskopowych.
1. Wyciągnąć prawą i lewą prowadnicę
teleskopową.
°C
Ruszt wraz z blachą do pieczenia ciasta/
głęboką blachą:
Wsunąć blachę do pieczenia ciasta/
głęboką blachę między prowadnice
blachy, a ruszt między prowadnice
powyżej.
2. Umieścić ruszt na prowadnicach
teleskopowych i ostrożnie wsunąć je
do wnętrza piekarnika.
°C
Niewielkie występy na górze
mają na celu zapewnienie
większego bezpieczeństwa.
Występy służą także jako
zabezpieczenie przed
wypadnięciem. Wysoka
krawędź wokół rusztu
zapobiega zsuwaniu się
naczyń z rusztu.
10.3 Prowadnice teleskopowe
Należy zachować instrukcję
instalacji prowadnic
teleskopowych do
wykorzystania w przyszłości.
Prowadnice teleskopowe ułatwiają
wkładanie i wyjmowanie blach.
Przed zamknięciem drzwi upewnić się,
że prowadnice teleskopowe całkowicie
wsunięto do wnętrza piekarnika.
10.4 Akcesoria do pieczenia
parowego
Naczynie do potraw dietetycznych
przeznaczone do użycia z funkcjami
pieczenia parowego
Naczynie składa się ze szklanej miski,
pokrywki w otworem na rurkę dyszy (C)
oraz stalowego rusztu do umieszczenia
na dnie naczynia.
POLSKI
Szklana miska (A)
Pokrywka (B)
25
Dysza do bezpośredniego pieczenia
parowego (D)
Stalowy ruszt (E)
Dysza i rurka dyszy
•
Nie stawiać gorącego naczynia do
pieczenia na zimnych/mokrych
powierzchniach.
•
Nie wlewać zimnych płynów do
gorącego naczynia do pieczenia.
•
Nie stawiać naczynia do pieczenia na
rozgrzanej powierzchni gotowania.
C
D
Literą „C” oznaczono rurkę dyszy do
pieczenia parowego, a literą „D” – dyszę
do bezpośredniego pieczenia parowego.
Rurka dyszy (C)
26
www.electrolux.com
3. Umieścić drugi koniec rurki dyszy w
otworze wlotowym pary.
•
Nie używać do czyszczenia naczynia
ściernych środków czyszczących,
szorstkich myjek ani proszków do
czyszczenia.
Uważać, aby nie przygnieść rurki dyszy.
Nie może ona również dotykać grzałki w
górnej części piekarnika.
4. Ustawić funkcję pieczenia parowego.
10.6 Bezpośrednie pieczenie
parowe
10.5 Pieczenie parowe w
naczyniu do potraw
dietetycznych
Umieścić potrawę na stalowym ruszcie w
naczyniu do pieczenia i przykryć je
pokrywką.
1. Umieścić rurkę dyszy w specjalnym
otworze w pokrywce naczynia do
potraw dietetycznych.
C
Umieścić potrawę na stalowym ruszcie w
naczyniu do pieczenia. Dodać niewielką
ilość wody.
UWAGA!
Nie przykrywać naczynia
pokrywką.
OSTRZEŻENIE!
Zachować ostrożność,
używając dyszy podczas
pracy piekarnika. Aby
dotknąć dyszy, gdy piekarnik
jest gorący, należy założyć
rękawice kuchenne. Jeśli nie
używa się funkcji pieczenia
parowego, należy wyjąć
dyszę z piekarnika.
Rurka dyszy jest specjalnie
przeznaczona do użycia w
piekarniku i nie zawiera
szkodliwych substancji.
1. Połączyć dyszę (D) z rurką dyszy
(C). Umieścić drugi koniec rurki w
otworze wlotowym pary.
2. Umieścić naczynie do pieczenia na
drugim poziomie od dołu.
POLSKI
27
Piekąc potrawy takie, jak kurczak,
kaczka, indyk czy duża ryba, należy
umieścić dyszę (D) bezpośrednio w
pustej przestrzeni w mięsie. Uważać, aby
nie zatkać otworów.
2. Umieścić naczynie do pieczenia na
pierwszym lub drugim poziomie od
dołu.
Uważać, aby nie przygnieść rurki dyszy.
Nie może ona również dotykać grzałki w
górnej części piekarnika.
3. Ustawić funkcję pieczenia parowego.
Więcej informacji na temat pieczenia
parowego znajduje się w tabelach
pieczenia dla funkcji pieczenia parowego
w rozdziale „Wskazówki i porady”.
11. DODATKOWE FUNKCJE
11.1 Ulubione
W pamięci można zapisać ulubione
ustawienia, np. czas pieczenia,
temperaturę lub funkcję pieczenia. Są
one dostępne w menu: Ulubione. Można
zapisać w pamięci 20 programów.
Zapisywanie programu
1. Włączyć piekarnik.
2. Ustawić funkcję pieczenia lub
program automatyczny.
3. Nacisnąć kilkakrotnie , aż na
wyświetlaczu pojawi się wskazanie:
ZAPISZ.
, aby potwierdzić.
4. Nacisnąć
Na wyświetlaczu pojawi się pierwsza
wolna pozycja pamięci.
5. Nacisnąć
, aby potwierdzić.
6. Wprowadzić nazwę programu.
Pierwsza litera będzie migać.
7. Nacisnąć
literę.
lub
, aby zmienić
8. Nacisnąć
.
Zacznie migać następna litera.
9. W razie potrzeby powtórzyć krok 7.
10. Nacisnąć i przytrzymać
, aby
zapisać.
Można zastąpić zapełnione pozycje
pamięci. Gdy na wyświetlaczu pojawi się
pierwsza wolna pozycja pamięci,
nacisnąć
lub
i nacisnąć
zastąpić istniejący program.
, aby
Można zmienić nazwę programu w
menu: Edycja nazwy programu.
Włączanie programu
1. Włączyć piekarnik.
2. Wybrać menu: Ulubione.
3. Nacisnąć
, aby potwierdzić.
4. Wybrać nazwę ulubionego programu.
5. Nacisnąć
, aby potwierdzić.
Nacisnąć
, aby przejść bezpośrednio
do menu: Ulubione.
11.2 Użycie funkcji Blokada
uruchomienia
Gdy funkcja Blokada uruchomienia jest
aktywna, nie można przypadkowo
włączyć piekarnika.
28
www.electrolux.com
Jeśli uruchomiona jest
funkcja Piroliza, drzwi
blokują się automatycznie.
Po naciśnięciu dowolnego
symbolu pojawi się
odpowiedni komunikat na
wyświetlaczu.
1. Nacisnąć , aby włączyć
wyświetlacz.
2. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać
i
, aż na wyświetlaczu pojawi
się komunikat .
Aby wyłączyć funkcję Blokada
uruchomienia, należy powtórzyć krok 2.
3. Nacisnąć kilkakrotnie , aż na
wyświetlaczu pojawi się wskazanie:
Czas.
4. Pozwala ustawić czas.
5. Nacisnąć kilkakrotnie , aż na
wyświetlaczu pojawi się wskazanie:
Ustaw + start.
6. Nacisnąć
, aby potwierdzić.
Nacisnąć dowolny symbol (z wyjątkiem
), aby uruchomić funkcję: Ustaw +
start. Zostanie uruchomiona ustawiona
funkcja pieczenia.
Po zakończeniu funkcji pieczenia
zostanie wyemitowany sygnał.
11.3 Blokada panelu
•
Ta funkcja chroni przed przypadkową
zmianą ustawień funkcji pieczenia.
Można ją włączyć, tylko gdy piekarnik
pracuje.
1. Włączyć piekarnik.
2. Ustawić funkcję pieczenia lub wybrać
żądane ustawienie.
3. Nacisnąć kilkakrotnie , aż na
wyświetlaczu pojawi się wskazanie:
Blokada panelu.
4. Nacisnąć
, aby potwierdzić.
Jeśli włączona jest funkcja
Piroliza, podczas jej
działania drzwi będą
zamknięte, a na
wyświetlaczu będzie
widoczny symbol klucza.
Aby wyłączyć funkcję, nacisnąć . Na
wyświetlaczu pojawi się komunikat.
Nacisnąć ponownie , a następnie
w celu potwierdzenia.
Po wyłączeniu piekarnika
funkcja także się wyłączy.
11.4 Ustaw + start
Funkcja umożliwia ustawienie funkcji (lub
programu) pieczenia i użycie jej w
późniejszym czasie za jednym
naciśnięciem symbolu.
1. Włączyć piekarnik.
2. Ustawić funkcję pieczenia.
•
Blokada panelu działa,
gdy funkcja pieczenia jest
włączona.
Menu: Ustawienia
podstawowe umożliwia
włączenie i wyłączenie
funkcji: Ustaw + start.
11.5 Samoczynne wyłączenie
Ze względu na bezpieczeństwo piekarnik
wyłącza się samoczynnie po upływie
pewnego czasu, jeśli działa funkcja
pieczenia i nie zostaną zmienione żadne
ustawienia.
(°C)
(godz.)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 – maksimum
3
Funkcja samoczynnego wyłączenia nie
działa z funkcjami: Oświetlenie
piekarnika, Termosonda,Czas, Koniec.
11.6 Jasność wyświetlacza
Dostępne są dwa tryby jasności
wyświetlacza:
•
Jasność w nocy – gdy piekarnik jest
wyłączony, jasność wyświetlacza jest
POLSKI
•
mniejsza w godzinach od 22:00 do
06:00.
Jasność w dzień:
– Gdy piekarnik jest włączony.
– Gdy włączona jest jasność w
nocy, dotknięcie dowolnego
symbolu (z wyjątkiem WŁ./WYŁ.)
powoduje przełączenie się
wyświetlacza na 10 sekund do
trybu jasności w dzień.
– Gdy piekarnik jest wyłączony i
ustawiono funkcję: Minutnik. Gdy
zakończy się działanie funkcji,
wyświetlacz powraca do trybu
jasności w nocy.
11.7 Wentylator chłodzący
29
utrzymywać powierzchnie piekarnika w
niskiej temperaturze. Po wyłączeniu
piekarnika wentylator chłodzący może
nadal działać do czasu schłodzenia
piekarnika.
11.8 Termostat bezpieczeństwa
Nieprawidłowe działanie piekarnika lub
uszkodzone podzespoły mogą
spowodować niebezpieczne przegrzanie
urządzenia. Aby temu zapobiec,
piekarnik wyposażono w termostat
bezpieczeństwa, który w razie potrzeby
wyłącza zasilanie. Po obniżeniu
temperatury piekarnik automatycznie
włączy się ponownie.
Podczas pracy piekarnika wentylator
chłodzący włącza się automatycznie, aby
12. WSKAZÓWKI I PORADY
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
Temperatury i czasy gotowania podane
w tabelach mają wyłącznie charakter
orientacyjny. Zależą one od przepisu,
jakości oraz ilości użytych składników.
12.1 Zalecenia dotyczące
pieczenia
Potrawy można umieszczać w piekarniku
na pięciu poziomach.
Poziomy półek liczone są od dna
piekarnika.
Nowy piekarnik może piec inaczej niż
dotychczas używany. W poniższej tabeli
znajdują się standardowe ustawienia
temperatury, czasu pieczenia i poziomu
umieszczenia potrawy.
W przypadku braku ustawień dla
specjalnego przepisu należy znaleźć
ustawienia dla podobnej potrawy.
Piekarnik wyposażono w specjalny układ
obiegu powietrza oraz stałej recyrkulacji
pary. System ten, dzięki obecności pary,
umożliwia przygotowanie delikatnych
potraw z chrupiącą skórką. Pozwala
skrócić czas pieczenia, a także
zmniejszyć zużycie energii.
Pieczenie ciast
Drzwi piekarnika nie należy otwierać
przed upływem co najmniej 3/4
ustawionego czasu pieczenia.
Jeśli wykorzystywane są dwie blachy do
pieczenia jednocześnie należy
pozostawić jeden pusty poziom między
nimi.
Pieczenie mięsa i ryb
Do pieczenia bardzo tłustych potraw
należy używać głębokiej blachy, aby nie
dopuścić do trwałego zabrudzenia
piekarnika.
Po upieczeniu mięsa należy odczekać
około 15 minut przed jego pokrojeniem,
aby nie wyciekły soki.
Aby uniknąć nadmiaru dymu w
piekarniku podczas pieczenia, należy do
głębokiej blachy wlać nieco wody. Aby
zapobiec gromadzeniu się dymu, należy
dolewać wodę za każdym razem, gdy
wyparuje.
Czasy pieczenia
Czasy pieczenia zależą od rodzaju
potrawy, jej konsystencji oraz ilości.
W początkowym okresie należy
kontrolować wyniki pieczenia. Pozwoli to
30
www.electrolux.com
odnaleźć najlepsze ustawienia (mocy
grzania, czasu pieczenia itp.) dla
posiadanych naczyń, przepisów i ilości
potraw pieczonych przy użyciu
omawianego urządzenia.
12.2 Mała wilgotność
Nagrzać wstępnie pusty piekarnik.
CIASTA / CIASTKA
(°C)
(min)
Tarty, wstępne na‐
grzewanie nie jest
potrzebne
175
30 - 40
2
Foremka do ciasta, Ø
26 cm
Ciasto owocowe,
wstępne nagrzewa‐
nie nie jest potrzeb‐
ne
160
80 - 90
2
Foremka do ciasta, Ø
26 cm
Panettone
150 - 160
70 - 100
2
Foremka do ciasta, Ø
20 cm
Ciasto ze śliwkami
160
40 - 50
2
Forma do chleba
Ciasteczka, wstępne
nagrzewanie nie jest
potrzebne
150
20 - 35
3 (2 i 4)
Blacha do pieczenia
ciasta
Drożdżówki
180 - 200
12 - 20
2
Blacha do pieczenia
ciasta
Maślane bułeczki
180
15 - 20
3 (2 i 4)
Blacha do pieczenia
ciasta
Użyć foremki do ciasta.
TARTY
(°C)
(min)
Z nadzieniem warzywnym
170 - 180
30 - 40
1
Lasagne
170 - 180
40 - 50
2
Zapiekanka ziemniaczana
160 - 170
50 - 60
1 (2 i 4)
Użyć drugiego poziomu piekarnika.
Użyć rusztu.
POLSKI
RYBY
MIĘSO
(°C)
(min)
180
25 - 35
Tuńczyk, 4-6 fi‐ 175
letów, 1,2 kg
35 - 50
Morszczuk
20 - 30
(°C)
(min)
Pieczeń wie‐
przowa, 1 kg
180
90 - 110
Pstrąg, 3-4 ry‐
by, 1,5 kg
Cielęcina, 1 kg
180
90 - 110
Pieczeń woło‐
wa, lekko wy‐
pieczona, 1 kg
210
45 - 50
Pieczeń woło‐ 200
wa, średnio wy‐
pieczona, 1 kg
55 - 65
Pieczeń woło‐ 190
wa, dobrze wy‐
pieczona, 1 kg
65 - 75
200
12.3 Pieczenie w naczyniu do
potraw dietetycznych
Użyć funkcji: Mała wilgotność.
Użyć drugiego poziomu piekarnika.
Ustawić temperaturę 130°C.
Użyć drugiego poziomu piekarnika.
WARZYWA
(°C)
(min)
Udziec jagnię‐ 175
cy, 1 kg
110 - 130
Cały kurczak,
1 kg
200
55 - 65
Cały indyk, 4
kg
170
180 - 240
Cała kaczka,
2-2,5 kg
170 - 180
120 - 150
Królik, pokro‐ 170 - 180
jony na kawał‐
ki
60 - 90
Użyć pierwszego poziomu piekarnika.
(°C)
Cała gęś, 3 kg 160 - 170
(min)
150 - 200
Użyć drugiego poziomu piekarnika.
(min)
Pomidory
15
Bakłażany
15 - 20
Brokuły, cząstki
20 - 25
Cukinia, plastry
20 - 25
Papryka, paski
20 - 25
Kalafior, cząstki
25 - 30
Kalarepa
25 - 30
Białe szparagi
25 - 35
Seler, plastry
30 - 35
Koper włoski
30 - 35
Zielone szparagi
35 - 45
Marchew
35 - 40
Ustawić temperaturę 130°C.
31
32
www.electrolux.com
MIĘSO
PRZYSTAWKI
(min)
(min)
Gotowana pierś kurcza‐ 25 - 35
ka
Gotow. ziemniaki,
ćwiartki
35 - 45
Szynka gotowana
55 - 65
Polenta
40 - 45
Kasseler
80 - 100
Ziemniaki w mundur‐
kach, średniej wielkości
50 - 60
Ustawić temperaturę 130°C.
12.4 Regeneracja
Nagrzać wstępnie pusty piekarnik.
RYBY
Ustawić temperaturę 130°C.
Użyć drugiego poziomu piekarnika.
(min)
Pstrąg / Filet z łososia
25 - 30
(min)
Ustawić temperaturę 130°C.
Makaron z sosem
10 - 15
Przystawki
10 - 15
Dania jednogarnkowe
10 - 15
Mięso
10 - 15
(min)
Warzywa
10 - 15
35 - 40
Casserole / Zapiekanki
15 - 25
PRZYSTAWKI
Ryż
12.5 Pieczenie ciast i mięs
CIASTA
Górna/dolna
grzałka
Termoobieg
(min)
(°C)
(°C)
Ciasta uciera‐
ne
170
2
160
3 (2 i 4)
45 - 60
Foremka do ciasta
Kruche ciasto
170
2
160
3 (2 i 4)
20 - 30
Foremka do ciasta
POLSKI
33
CIASTA
Górna/dolna
grzałka
Termoobieg
(min)
(°C)
(°C)
Sernik
170
1
165
2
80 - 100
Foremka do cias‐
ta, Ø 26 cm
Strudel
175
3
150
2
60 - 80
Blacha do piecze‐
nia ciasta
Tarta z dże‐
mem
170
2
165
2
30 - 40
Foremka do cias‐
ta, Ø 26 cm
Keks, nagrzać 160
pusty piekarnik
2
150
2
90 - 120
Foremka do cias‐
ta, Ø 20 cm
Ciasto ze śliw‐ 175
kami, nagrzać
pusty piekarnik
1
160
2
50 - 60
Forma do chleba
Ciasteczka
140
3
140 150
3
25 - 45
Blacha do piecze‐
nia ciasta
Bezy
120
3
120
3
80 - 100
Blacha do piecze‐
nia ciasta
Bezy, nagrzać
pusty piekar‐
nik, na dwóch
poziomach
-
-
120
2i4
80 - 100
Blacha do piecze‐
nia ciasta
Drożdżówki,
nagrzać pusty
piekarnik
190
3
190
3
12 - 20
Blacha do piecze‐
nia ciasta
Eklery
190
3
170
3
25 - 35
Blacha do piecze‐
nia ciasta
Eklery, na
dwóch pozio‐
mach
-
-
170
2i4
35 - 45
Blacha do piecze‐
nia ciasta
Tarty płaskie
180
2
170
2
45 - 70
Foremka do cias‐
ta, Ø 20 cm
Ciasto owoco‐ 160
we z dużą iloś‐
cią owoców
1
150
2
110 120
Foremka do cias‐
ta, Ø 24 cm
Biszkopt królo‐
wej Wiktorii
1
160
2
30 - 50
Foremka do cias‐
ta, Ø 20 cm
170
Nagrzać wstępnie pusty piekarnik.
34
www.electrolux.com
CHLEB I PIZZA
Górna/dolna grzał‐
ka
Termoobieg
(min)
(°C)
Biały chleb,
1-2 szt., 0,5
kg każda
(°C)
190
1
190
1
60 - 70
-
Chleb żytni,
190
wstępne na‐
grzewanie nie
jest potrzebne
1
180
1
30 - 45
Forma do
chleba
Bułki, 6-8 bu‐
łek
190
2
180
2 (2 i 4)
25 - 40
Blacha do
pieczenia
ciasta
Pizza
230 250
1
230 250
1
10 - 20
Blacha do
pieczenia
ciasta / Głę‐
boka blacha
Drożdżówki
200
3
190
3
10 - 20
Blacha do
pieczenia
ciasta
Nagrzać wstępnie pusty piekarnik.
Użyć foremki do ciasta.
TARTY
Górna/dolna grzałka Termoobieg
(min)
(°C)
(°C)
Tarta makaronowa,
wstępne nagrzewanie
nie jest potrzebne
200
2
180
2
40 - 50
Zapiekanka warzywna,
wstępne nagrzewanie
nie jest potrzebne
200
2
175
2
45 - 60
Quiche
180
1
180
1
50 - 60
Lasagne
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
POLSKI
35
TARTY
Górna/dolna grzałka Termoobieg
(min)
(°C)
Cannelloni
180 - 190
(°C)
2
180 - 190
2
25 - 40
Użyć drugiego poziomu piekarnika.
Użyć rusztu.
MIĘSO
Górna/dolna
grzałka
Termoobieg
(min)
(°C)
(°C)
Wołowina
200
190
50 - 70
Wieprzowina
180
180
90 - 120
Cielęcina
190
175
90 - 120
Angielska pieczeń wołowa, lekko
wypieczona
210
200
50 - 60
Angielska pieczeń wołowa, średnio 210
wypieczona
200
60 - 70
Angielska pieczeń wołowa, dobrze
wypieczona
210
200
70 - 75
Górna/dolna grzał‐
ka
Termoobieg
MIĘSO
(min)
(°C)
(°C)
Łopatka wieprzowa, ze
skórą
180
2
170
2
120 - 150
Golonka wieprzowa, 2 po‐
rcje
180
2
160
2
100 - 120
36
www.electrolux.com
MIĘSO
Górna/dolna grzał‐
ka
Termoobieg
(min)
(°C)
(°C)
Udziec jagnięcy
190
2
175
2
110 - 130
Cały kurczak
220
2
200
2
70 - 85
Cały indyk
180
2
160
2
210 - 240
Cała kaczka
175
2
220
2
120 - 150
Cała gęś
175
2
160
1
150 - 200
Królik, pokrojony na ka‐
wałki
190
2
175
2
60 - 80
Zając, pokrojony na kawał‐ 190
ki
2
175
2
150 - 200
Cały bażant
2
175
2
90 - 120
190
Użyć drugiego poziomu piekarnika.
RYBA
Górna/dolna
grzałka
Termoobieg
(min)
(°C)
(°C)
Pstrąg / Dorada, 3-4 ryby
190
175
40 - 55
Tuńczyk / Łosoś, 4-6 filetów
190
175
35 - 60
12.6 Chleb
Nagrzać wstępnie pusty piekarnik.
Jeśli nie podano inaczej, użyć drugiego poziomu piekarnika.
POLSKI
37
CHLEB
(kg)
(°C)
(min)
Biały chleb, 1-2 szt.,
0,5 kg każda
1
180 - 190
45 - 60
-
Bułki, 6-8 bułek
0.5
190 - 210
20 - 30
Blacha do pieczenia
ciasta, użyć drugiego
i czwartego poziomu
piekarnika
Chleb żytni, 1-2 szt.,
0,5 kg każda
1
180 - 200
50 - 70
-
Focaccia
-
190 - 210
20 - 25
Blacha do pieczenia
ciasta
12.7 Chrupiące potrawy z funkcją: Funkcja Pizza
Nagrzać wstępnie pusty piekarnik.
Jeśli nie podano inaczej, użyć pierwszego poziomu piekarnika.
PIZZA
(°C)
(min)
Pizza, na grubym cieście
200 - 220
15 - 25
Blacha do pieczenia
ciasta
Pizza, na grubym cieście
200 - 220
20 - 30
Blacha do pieczenia
ciasta
Minipizza
200 - 220
15 - 20
Blacha do pieczenia
ciasta
Szarlotka
150 - 170
50 - 70
Foremka do ciasta, Ø
20 cm
Tarty
170 - 190
35 - 50
Foremka do ciasta, Ø
26 cm
Tarta cebulowa, użyć drugiego 200 - 220
poziomu piekarnika
20 - 30
Blacha do pieczenia
ciasta
12.8 Grill
Nagrzać wstępnie pusty piekarnik.
Użyć czwartego poziomu piekarnika.
38
www.electrolux.com
Grill z maksymalnym ustawieniem temperatury.
GRILL
(kg)
(min)
1. strona
(min)
2. strona
Steki, 4 szt.
0.8
12 - 15
12 - 14
Befsztyk, 4 szt.
0.6
10 - 12
6-8
Kiełbasa, 8
-
12 - 15
10 - 12
Kotlety wieprzowe, 4 szt.
0.6
12 - 16
12 - 14
Kurczak, połowa, 2
1
30 - 35
25 - 30
Kebaby, 4
-
10 - 15
10 - 12
Pierś kurczaka, 4 szt.
0.4
12 - 15
12 - 14
Hamburgery, 6
0.6
20 - 30
-
Filet rybny, 4 szt.
0.4
12 - 14
10 - 12
Zapiekane kanapki, 4 - 6
-
5-7
-
Tosty, 4 - 6
-
2-4
2-3
12.9 Turbo grill
Nagrzać wstępnie pusty piekarnik.
Użyć pierwszego lub drugiego poziomu
piekarnika.
Aby obliczyć czas pieczenia, należy
pomnożyć czas podany w poniższej
tabeli przez liczbę centymetrów grubości
filetu.
WOŁOWINA
(°C)
Pieczeń wołowa
lub filet, dobrze
wypieczone
(min)
170 - 180 8 - 10
WOŁOWINA
WIEPRZOWINA
(°C)
(min)
Pieczeń wołowa
lub filet, lekko
wypieczone
190 - 200 5 - 6
Pieczeń wołowa
lub filet, średnio
wypieczone
180 - 190 6 - 8
(°C)
(min)
Łopatka / Kar‐
kówka / Szynka,
1-1,5 kg
160 - 180 90 - 120
Kotlety / Żeber‐
ka, 1-1,5 kg
170 - 180 60 - 90
POLSKI
DRÓB
WIEPRZOWINA
(°C)
Klops, 0,75-1 kg
39
(°C)
(min)
160 - 170 50 - 60
Golonka wieprzo‐ 150 - 170 90 - 120
wa, podgot.,
0,75-1 kg
Kurczak, pular‐
da, 1-1,5 kg
(min)
190 - 210 50 - 70
Kaczka, 1,5-2 kg 180 - 200 80 - 100
Gęś, 3,5-5 kg
160 - 180 120 - 180
Indyk, 2,5-3,5 kg 160 - 180 120 - 150
Indyk, 4-6 kg
CIELĘCINA
(°C)
(min)
Pieczeń cielęca,
1 kg
160 - 180 90 - 120
Gicz cielęca,
1,5-2 kg
160 - 180 120 - 150
(min)
Udziec jagnięcy / 150 - 170 100 - 120
Pieczeń jagnię‐
ca, 1-1,5 kg
160 - 180 40 - 60
DRÓB
(°C)
Drób, porcjowa‐
ny, 0,2-0,25 kg
porcja
(°C)
(min)
210 - 220 40 - 60
12.10 Termoobieg (niska temp.)
JAGNIĘCINA
Comber jagnię‐
cy, 1-1,5 kg
RYBA (NA PARZE)
Cała ryba, 1-1,5
kg
(°C)
140 - 160 150 - 240
(min)
200 - 220 30 - 50
Kurczak, połowa, 190 - 210 35 - 50
0,4-0,5 kg porcja
Funkcja służy do przygotowywania
chudego, delikatnego mięsa i ryb. Nie
należy używać jej do przyrządzania:
potraw z drobiu, tłustych pieczeni
wieprzowych ani mięs duszonych w
sosie własnym.Temperatura dla funkcji
Termosonda nie powinna przekraczać
65°C.
1. Obsmażyć mięso na patelni, w
wysokiej temperaturze, przez 1-2
minuty po każdej stronie.
2. Umieścić mięso w głębokiej blasze
lub bezpośrednio na ruszcie
piekarnika. Umieścić blachę pod
rusztem w celu zebrania tłuszczu.
Używając tej funkcji, należy zawsze
piec potrawy pod przykryciem.
3. Użyć Termosonda.
4. Wybrać funkcję: Termoobieg (niska
temp.). Na pierwsze 10 minut można
ustawić temperaturę między 80°C a
150°C. Domyślna temperatura to
90°C. Ustawić temperaturę dla
funkcji Termosonda.
40
www.electrolux.com
5. Po 10 minutach piekarnik
automatycznie obniży temperaturę
do 80°C.
Ustawić temperaturę 120°C.
(kg)
(min)
Steki
0.2 - 0.3
20 - 40
3
Filet wołowy
1 - 1.5
90 - 150
3
Pieczeń wołowa
1 - 1.5
120 - 150
1
Pieczeń cielęca
1 - 1.5
120 - 150
1
12.11 Rozmrażanie
(kg)
Czas rozmra‐
żania (min)
Dalszy czas roz‐
mrażania (min)
Kurczak
1
100 - 140
20 - 30
Położyć kurczaka
na odwróconym
spodku i umieścić
na dużym talerzu.
Obrócić po upływie
połowy czasu.
Mięso
1
100 - 140
20 - 30
0.5
90 - 120
Obrócić po upływie
połowy czasu.
Krem
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Także lekko zmro‐
żona śmietana daje
się dobrze ubić.
Pstrąg
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Truskawki
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Masło
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Tort
1.4
60
60
-
12.12 Pasteryzowanie
Należy stosować wyłącznie słoiki do
pasteryzowania o tych samych
rozmiarach.
Nie stosować słoików z zamknięciem
typu twist-off, zamknięciem bagnetowym
ani puszek metalowych.
Użyć pierwszego poziomu piekarnika.
POLSKI
Umieszczać na blasze do pieczenia
ciasta nie więcej niż sześć jednolitrowych
słoików wekowych.
WARZYWA
Napełnić słoiki do takiego samego
poziomu i zamknąć obejmami.
Słoiki nie mogą się stykać.
(min)
Czas do
zagotowa‐
nia
(min)
Dalsza
pasteryza‐
cja w tem‐
peraturze
100°C
Marchew
50 - 60
5 - 10
Ogórki
50 - 60
-
Pikle
50 - 60
5 - 10
Kalarepa /
Groszek /
Szparagi
50 - 60
15 - 20
Na blachę do pieczenia ciasta wlać około
1/2 litra wody, aby zapewnić
wystarczający poziom wilgotności w
piekarniku.
Gdy płyn w słoikach zacznie lekko wrzeć
(po około 35-60 minutach w słoikach
jednolitrowych), należy wyłączyć
piekarnik lub zmniejszyć temperaturę do
100°C (patrz tabela).
Ustawić temperaturę 160-170°C.
OWOCE JAGODOWE
41
12.13 Suszenie - Termoobieg
(min)
Czas do zagoto‐
wania
Truskawki / Borów‐ 35 - 45
ki / Maliny / Dojrzały
agrest
OWOCE PESTKOWE
Brzoskwi‐
nie / Pigwy /
Śliwki
Przykryć blachy pergaminem lub
papierem śniadaniowym.
Aby uzyskać lepszy efekt, można
zatrzymać proces w połowie czasu
suszenia, otworzyć drzwi i pozostawić na
noc w celu dokończenia suszenia.
W przypadku użycia jednej blachy
umieścić ją na trzecim poziomie
piekarnika.
W przypadku użycia dwóch blach
umieścić je na pierwszym i czwartym
poziomie piekarnika.
(min)
Czas do
zagotowa‐
nia
(min)
Dalsza
pasteryza‐
cja w tem‐
peraturze
100°C
35 - 45
10 - 15
WARZYWA
(°C)
(godz.
)
Fasola
60 - 70
6-8
Papryka
60 - 70
5-6
Warzywa na zupę
60 - 70
5-6
Grzyby
50 - 60
6-8
42
www.electrolux.com
WARZYWA
Zioła
(°C)
Gicz cielęca
85 - 90
(°C)
(godz.
)
Angielska pieczeń woło‐
wa, lekko wypieczona
45 - 50
40 - 50
2-3
Angielska pieczeń woło‐
wa, średnio wypieczona
60 - 65
Angielska pieczeń woło‐
wa, dobrze wypieczona
70 - 75
Łopatka wieprzowa
80 - 82
Golonka wieprzowa
75 - 80
Jagnięcina
70 - 75
Kurczak
98
Zając
70 - 75
Pstrąg / Dorada
65 - 70
Tuńczyk / Łosoś
65 - 70
Ustawić temperaturę 60-70°C.
OWOCE
(godz.)
Śliwki
8 - 10
Morele
8 - 10
Krojone jabłka
6-8
Gruszki
6-9
12.15 Termoobieg wilgotny –
zalecane akcesoria
12.14 Termosonda
(°C)
Pieczeń cielęca
75 - 80
Należy używać używać naczyń i
pojemników w ciemnym kolorze o
matowej powierzchni. Pochłaniają one
lepiej ciepło niż naczynia w jasnym
kolorze o błyszczącej powierzchni.
Blacha do pizzy
Forma do pieczenia
W ciemnym kolorze,
matowa
średnica: 28 cm
W ciemnym kolorze,
matowa
średnica: 26 cm
12.16 Termoobieg wilgotny
Aby uzyskać najlepsze efekty, należy
przestrzegać zaleceń z poniższej tabeli.
Kokilki
Ceramiczne
średnica: 8
cm, wyso‐
kość: 5 cm
Forma do tarty
W ciemnym kolorze,
matowa
średnica: 28 cm
POLSKI
(°C)
(min)
Słodkie bułecz‐
ki, 16 szt.
blacha do pieczenia
180
ciasta lub głęboka bla‐
cha
2
20 - 30
Bułki, 9 szt.
blacha do pieczenia
180
ciasta lub głęboka bla‐
cha
2
30 - 40
220
2
10 - 15
Rolada biszkop‐ blacha do pieczenia
170
towa
ciasta lub głęboka bla‐
cha
2
25 - 35
Brownie
blacha do pieczenia
175
ciasta lub głęboka bla‐
cha
3
25 - 30
Suflet, 6 szt.
ceramiczne kokilki na
ruszcie
200
3
25 - 30
Biszkoptowy
spód tarty
forma do tarty na rusz‐ 180
cie
2
15 - 25
Biszkopt królo‐
wej Wiktorii
naczynie do pieczenia
na ruszcie
170
2
40 - 50
Gotowana ryba,
0,3 kg
blacha do pieczenia
180
ciasta lub głęboka bla‐
cha
3
20 - 25
Cała ryba, 0,2
kg
blacha do pieczenia
180
ciasta lub głęboka bla‐
cha
3
25 - 35
Filet rybny, 0,3
kg
blacha do pieczenia
pizzy na ruszcie
180
3
25 - 30
Mięso z wody,
0,25 kg
blacha do pieczenia
200
ciasta lub głęboka bla‐
cha
3
35 - 45
Szaszłyk, 0,5 kg blacha do pieczenia
200
ciasta lub głęboka bla‐
cha
3
25 - 30
Ciasteczka, 16
szt.
2
20 - 30
Pizza, mrożona, ruszt
0,35 kg
blacha do pieczenia
180
ciasta lub głęboka bla‐
cha
43
44
www.electrolux.com
(°C)
(min)
Makaroniki, 24
szt.
blacha do pieczenia
180
ciasta lub głęboka bla‐
cha
2
25 - 35
Babeczki, 12
szt.
blacha do pieczenia
170
ciasta lub głęboka bla‐
cha
2
30 - 40
Ciasto na słono, blacha do pieczenia
180
20 szt.
ciasta lub głęboka bla‐
cha
2
25 - 30
Kruche ciastecz‐ blacha do pieczenia
150
ka, 20 szt.
ciasta lub głęboka bla‐
cha
2
25 - 35
Babeczki, 8 szt.
blacha do pieczenia
170
ciasta lub głęboka bla‐
cha
2
20 - 30
Warzywa, z wo‐
dy, 0,4 kg
blacha do pieczenia
180
ciasta lub głęboka bla‐
cha
3
35 - 45
Omlet wegeta‐
riański
blacha do pieczenia
pizzy na ruszcie
200
3
25 - 30
Warzywa śró‐
dziemnomor‐
skie, 0,7 kg
blacha do pieczenia
180
ciasta lub głęboka bla‐
cha
4
25 - 30
12.17 Informacje dla ośrodków
przeprowadzających testy
Testy zgodne z normą IEC 60350-1.
Małe
Górna/
ciastecz‐ dolna grzał‐
ka, 20
ka
sztuk na
blasze
Blacha
do pie‐
czenia
ciasta
3
(°C)
(min)
170
20 - 30
-
POLSKI
(°C)
(min)
45
Małe
Termoobieg Blacha
ciastecz‐
do pie‐
ka, 20
czenia
sztuk na
ciasta
blasze
3
150 160
20 - 35
-
Małe
Termoobieg Blacha
ciastecz‐
do pie‐
ka, 20
czenia
sztuk na
ciasta
blasze
2i4
150 160
20 - 35
-
Szarlot‐
ka, 2 fo‐
remki Ø
20 cm
Górna/
Ruszt
dolna grzał‐
ka
2
180
70 - 90
-
Szarlot‐
ka, 2 fo‐
remki Ø
20 cm
Termoobieg Ruszt
2
160
70 - 90
-
Biszkopt, Górna/
Ruszt
foremka dolna grzał‐
do ciasta ka
Ø 26 cm
2
170
40 - 50
Nagrzewać
wstępnie piekar‐
nik przez 10 mi‐
nut.
Biszkopt, Termoobieg Ruszt
foremka
do ciasta
Ø 26 cm
2
160
40 - 50
Nagrzewać
wstępnie piekar‐
nik przez 10 mi‐
nut.
Biszkopt, Termoobieg Ruszt
foremka
do ciasta
Ø 26 cm
2i4
160
40 - 60
Nagrzewać
wstępnie piekar‐
nik przez 10 mi‐
nut.
Ciastecz‐ Termoobieg Blacha
ka ma‐
do pie‐
ślane
czenia
ciasta
3
140 150
20 - 40
-
Ciastecz‐ Termoobieg Blacha
ka ma‐
do pie‐
ślane
czenia
ciasta
2i4
140 150
25 - 45
-
Ciastecz‐ Górna/
Blacha
ka ma‐
dolna grzał‐ do pie‐
ślane
ka
czenia
ciasta
3
140 150
25 - 45
-
46
www.electrolux.com
(°C)
(min)
Tosty,
4-6 szt.
Grill
Ruszt
4
maks.
2-3 minuty
pierwsza stro‐
na; 2-3 minu‐
ty druga stro‐
na
Nagrzewać
wstępnie piekar‐
nik przez 3 mi‐
nut.
Burger
wołowy,
6 szt.,
0,6 kg
Grill
Ruszt i
4
ociekacz
maks.
20 - 30
Umieścić ruszt
na czwartym po‐
ziomie, a ocie‐
kacz na trzecim
poziomie piekar‐
nika. Obrócić
produkt w poło‐
wie czasu pie‐
czenia.
Nagrzewać
wstępnie piekar‐
nik przez 3 mi‐
nut.
13. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
13.1 Uwagi dotyczące czyszczenia
Przód piekarnika należy myć miękką ściereczką zwilżoną ciepłą wo‐
dą z dodatkiem łagodnego płynu do mycia naczyń.
Środki czy‐
szczące
Do czyszczenia powierzchni metalowych należy stosować łagodny
środek czyszczący.
Uporczywe zabrudzenia należy usuwać za pomocą specjalnego
środka do czyszczenia piekarników.
Po każdym użyciu należy oczyścić komorę piekarnika. Nagromadze‐
nie się tłuszczu lub resztek potraw może skutkować pożarem. Zagro‐
żenie jest większe dla blachy do opiekania.
Wewnątrz piekarnika lub na szybach drzwi może skraplać się para
Codzienne
wodna. Aby ograniczyć zjawisko skraplania pary wodnej, należy uru‐
użytkowanie chamiać piekarnik na 10 minut przed rozpoczęciem pieczenia. Po
każdym użyciu osuszyć komorę miękką ściereczką.
POLSKI
47
Po każdym użyciu akcesoriów należy wyczyścić je i pozostawić do
wyschnięcia. Do czyszczenia należy użyć miękkiej ściereczki zwilżo‐
nej ciepłą wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Nie myć akce‐
soriów w zmywarce do naczyń.
Akcesoria
Nie czyścić akcesoriów pokrytych powłoką zapobiegającą przywiera‐
niu agresywnymi środkami czyszczącymi, ostrymi przedmiotami ani
nie myć ich w zmywarce.
13.2 Piekarniki wykonane ze
stali nierdzewnej lub aluminium
Zamontować akcesoria w odwrotnej
kolejności.
Kołki ustalające prowadnic
teleskopowych muszą być
skierowane do przodu.
Drzwi piekarnika należy czyścić
wyłącznie za pomocą wilgotnej ściereczki
lub gąbki. Osuszyć miękką ściereczką.
Nie należy używać myjek stalowych,
kwasów ani produktów ściernych,
ponieważ mogą one uszkodzić
powierzchnię piekarnika. Panel
sterowania piekarnika należy czyścić
stosując się do tych samych zaleceń.
13.4 Piroliza
UWAGA!
Wyjąć wszystkie akcesoria i
wyjmowane prowadnice
blachy.
13.3 Wyjmowanie prowadnic
blach
UWAGA!
Przed rozpoczęciem
procedury czyszczenia
należy upewnić się, że
zbiornik na wodę jest
opróżniony. Patrz
„Opróżnianie zbiornika na
wodę”.
Aby wyczyścić piekarnik, należy wyjąć
prowadnice blach.
UWAGA!
Podczas wyjmowania
prowadnic blach należy
zachować ostrożność.
Procedura czyszczenia
pirolitycznego nie może
się rozpocząć:
1. Odciągnąć przednią część prowadnic
blach od bocznej ścianki.
•
Jeśli nie wyjęto wtyczki czujki
temperatury z gniazda.
• Jeśli nie zamknięto drzwi piekarnika.
Usunąć ręcznie największe
zanieczyszczenia.
2. Odciągnąć tylną część prowadnic
blach od bocznej ścianki i wyjąć je.
1
2
UWAGA!
Jeśli w tej samej szafce
zainstalowano inne
urządzenia, nie należy
używać ich jednocześnie z
funkcją: Piroliza. Mogłoby to
spowodować uszkodzenie
piekarnika.
1. Umyć wewnętrzną część drzwi
gorącą wodą, aby resztki nie
przypaliły się od gorącego powietrza.
48
www.electrolux.com
2. Włączyć piekarnik i z głównego menu
wybrać funkcję: Piroliza. Nacisnąć
, aby potwierdzić.
3. Ustawić czas trwania procedury
czyszczenia:
Opcja
Opis
Krótka
1 h w przy‐
padku małe‐
go zabrudze‐
nia
Normalna
1 h 30 min w
przypadku
zwykłego
zabrudzenia
Intensyw.
2 h 30 min w
przypadku
dużego zab‐
rudzenia
4. Nacisnąć
, aby potwierdzić.
Po rozpoczęciu czyszczenia
pirolitycznego drzwi
piekarnika blokują się, a
oświetlenie nie działa.
13.5 Czyszczenie zbiornika
wody
OSTRZEŻENIE!
Nie wlewać wody do
zbiornika wody podczas
procedury czyszczenia.
Podczas procedury
czyszczenia z otworu
wlotowego pary może
wyciec nieco wody do
komory piekarnika. Umieścić
ociekacz na poziomie
piekarnika znajdującym się
bezpośrednio pod otworem
wlotowym pary, aby
zapobiec ściekaniu wody na
dno komory piekarnika.
Po pewnym czasie w piekarniku może
dojść do nagromadzenia się kamienia.
Aby zapobiec temu zjawisku, należy
czyścić elementy piekarnika
wytwarzające parę. Opróżniać zbiornik
po każdym użyciu funkcji pieczenia
parowego.
Rodzaje wody
Aby zatrzymać funkcję
czyszczenia pirolitycznego
przed jej ukończeniem,
należy wyłączyć piekarnik.
•
OSTRZEŻENIE!
Po zakończeniu działania
funkcji piekarnik jest bardzo
gorący. Należy odczekać, aż
urządzenie wystygnie.
Występuje ryzyko
poparzenia.
•
Po zakończeniu działania
funkcji, w fazie schładzania,
drzwi są nadal zablokowane.
Podczas fazy schładzania
niektóre funkcje piekarnika
są niedostępne.
•
Miękka woda z niewielką
zawartością wapnia – zaleca się
używanie tego rodzaju wody,
ponieważ pozwala to rzadziej czyścić
urządzenie.
Woda wodociągowa – można jej
używać, jeżeli domowa instalacja
doprowadzająca wodę jest
wyposażona w urządzenia
oczyszczające lub zmiękczające
wodę.
Twarda woda o dużej zawartości
wapnia – nie ma żadnego wpływu na
działanie piekarnika, ale trzeba je
częściej czyścić.
POLSKI
49
TABELA ZAWARTOŚCI WAPNIA OPRACOWANA PRZEZ WHO (Światowa
Organizacja Zdrowia)
Zawartość
wapnia
Twardość wody
Klasyfikacja
wody
Odkamienia‐
nie co
(stopnie fran‐
cuskie)
(stopnie nie‐
mieckie)
0 - 60 mg/l
0-6
0-3
Miękka
75 cykli – 2,5
miesiąca
60 - 120 mg/l
6 - 12
3-7
Średnio twarda 50 cykli – 2
miesiące
120 - 180 mg/l
12 - 18
8 - 10
Twarda
40 cykli – 1,5
miesiąca
ponad 10
Bardzo twarda
30 cykli – 1
miesiąc
ponad 180 mg/l ponad 18
1. Wlać do zbiornika 850 ml wody i
dodać 50 ml kwasku cytrynowego
(pięć łyżeczek). Wyłączyć piekarnik i
odczekać około 60 minut.
2. Włączyć piekarnik i wybrać funkcję:
Mała wilgotność. Ustawić
temperaturę 230°C. Po upływie 25
minut wyłączyć piekarnik i odczekać
15 minut, aby ostygł.
3. Włączyć piekarnik i wybrać funkcję:
Mała wilgotność. Ustawić
temperaturę w przedziale od 130 do
230°C. Wyłączyć urządzenie po
upływie 10 minut.
Odczekać aż ostygnie i opróżnić
zawartość zbiornika. Patrz „Opróżnianie
zbiornika na wodę”.
4. Opłukać zbiornik na wodę i za
pomocą szmatki usunąć z piekarnika
pozostałości kamienia.
5. Umyć ręcznie rurkę odpływową w
ciepłej wodzie z dodatkiem mydła.
Aby uniknąć uszkodzenia elementów
urządzenia, nie należy używać
substancji zawierających kwas,
preparatów w aerozolu ani
podobnych środków czyszczących.
instrukcją „Zdejmowanie i zakładanie
drzwi”.
Niezdemontowane drzwi
mogą się gwałtownie
zamknąć podczas
wyjmowania z nich szyb.
UWAGA!
Nie używać piekarnika bez
szyb.
1. Otworzyć całkowicie drzwi i znaleźć
zawias po prawej stronie drzwi.
2. Za pomocą śrubokręta unieść i
całkowicie obrócić dźwignię przy
prawym zawiasie.
13.6 Zdejmowanie i zakładanie
drzwi
W drzwiach piekarnika znajdują się trzy
szyby. Drzwi piekarnika i wewnętrzne
szyby można wymontować do
wyczyszczenia. Przed przystąpieniem do
demontażu szyb należy zapoznać się z
3. Znaleźć zawias po lewej stronie
drzwi.
50
www.electrolux.com
6. Umieścić drzwi na stabilnej
powierzchni przykrytej miękką
szmatką.
7. Chwycić z obu stron górną listwę
drzwi (B) i nacisnąć do środka, aby
zwolnić zatrzaski.
2
B
1
4. Unieść i całkowicie obrócić dźwignię
przy lewym zawiasie.
5. Przymknąć drzwi piekarnika do
połowy, do pierwszej pozycji
otwarcia. Następnie unosząc i
pociągając drzwi do siebie, wyjąć je z
mocowania.
8. Pociągnąć listwę drzwi do przodu,
aby ją zdjąć.
9. Chwycić szyby drzwi za górne
krawędzie i ostrożnie wyjmować je
po kolei. Zacząć od górnej szyby.
Upewnić się, że szyba całkowicie
wysunie się z prowadnic.
10. Umyć szyby wodą z płynem do mycia
naczyń. Ostrożnie wytrzeć szyby do
sucha. Nie myć szyb w zmywarce.
Po umyciu zamontować szyby oraz drzwi
piekarnika.
Umieścić szyby (A i B) we właściwych
miejscach w odpowiedniej kolejności.
Sprawdzić symbol/nadruk na boku szyby.
Każda z szyb wygląda inaczej, aby
ułatwić procedurę demontażu i montażu.
Zamontować prawidłowo listwę drzwi
(powinno było słyszalne kliknięcie).
POLSKI
A
51
1. Wyłączyć piekarnik.
Odczekać, aż piekarnik ostygnie.
2. Odłączyć piekarnik od zasilania.
3. Umieścić szmatkę na dnie komory.
B
UWAGA!
Aby uniknąć zabrudzenia
żarówki halogenowej
tłuszczem, należy chwytać ją
przez szmatkę.
Tylne oświetlenie
Upewnić się, że środkową szybę
prawidłowo umieszczono w mocowaniu.
1. Obrócić szklany klosz, aby go zdjąć.
2. Wyczyścić szklany klosz.
3. Wymienić żarówkę na nową,
odpowiednią do piekarnika i odporną
na działanie temperatury do 300°C.
4. Zamontować klosz.
A
B
13.7 Wymiana oświetlenia
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie porażeniem
prądem.
Żarówka może być gorąca.
14. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
14.1 Co zrobić, gdy…
Problem
Prawdopodobna przy‐
czyna
Środek zaradczy
Nie można uruchomić pie‐
karnika ani nim sterować.
Piekarnika nie podłączono
do zasilania lub podłączo‐
no nieprawidłowo.
Sprawdzić, czy piekarnik
prawidłowo podłączono do
zasilania (patrz schemat
połączeń, jeśli jest dostęp‐
ny).
Piekarnik nie nagrzewa
się.
Piekarnik jest wyłączony.
Włączyć piekarnik.
52
www.electrolux.com
Problem
Prawdopodobna przy‐
czyna
Środek zaradczy
Piekarnik nie nagrzewa
się.
Nie jest ustawiony aktualny Ustawić aktualny czas.
czas.
Piekarnik nie nagrzewa
się.
Nie wprowadzono wyma‐
ganych ustawień.
Upewnić się, że wprowa‐
dzono prawidłowe ustawie‐
nia.
Piekarnik nie nagrzewa
się.
Uruchomiona jest funkcja
samoczynnego wyłącze‐
nia.
Patrz rozdział „Samoczyn‐
ne wyłączenie”.
Piekarnik nie nagrzewa
się.
Włączona jest blokada uru‐ Patrz „Użycie funkcji Blo‐
chomienia.
kada uruchomienia”.
Piekarnik nie nagrzewa
się.
Nie zamknięto prawidłowo
drzwi.
Domknąć drzwi.
Piekarnik nie nagrzewa
się.
Zadziałał bezpiecznik.
Sprawdzić, czy przyczyną
nieprawidłowego działania
jest bezpiecznik. Jeżeli
nadal będzie dochodzić do
wyzwalania bezpiecznika,
należy skontaktować się z
wykwalifikowanym elektry‐
kiem.
Nie działa oświetlenie.
Przepaliła się żarówka.
Wymienić żarówkę.
Termosonda nie działa.
Wtyczka termosondy jest
nieprawidłowo włożona do
gniazda.
Włożyć wtyczkę termoson‐
dy jak najgłębiej do gniaz‐
da.
W piekarniku pozostała
woda.
Do zbiornika wlano za du‐
żo wody.
Wyłączyć piekarnik i ze‐
trzeć wodę szmatką lub
gąbką
Funkcja pieczenia parowe‐ W zbiorniku nie ma wody.
go nie działa.
Napełnić zbiornik na wo‐
dę.
Funkcja pieczenia parowe‐ Kamień zatyka otwór.
go nie działa.
Sprawdzić otwór wlotowy
pary. Usunąć kamień.
Opróżnianie zbiornika wo‐
dy zajmuje więcej niż trzy
minuty lub woda wycieka
z otworu wlotowego pary.
Wyczyścić zbiornik wody.
Patrz „Czyszczenie zbiorni‐
ka wody”.
W piekarniku osadził się
kamień.
Na wyświetlaczu widoczne Wtyczka termosondy jest
jest wskazanie F111.
nieprawidłowo włożona do
gniazda.
Włożyć wtyczkę termoson‐
dy jak najgłębiej do gniaz‐
da.
POLSKI
Problem
Prawdopodobna przy‐
czyna
Na wyświetlaczu pojawia
Usterka układu elektrycz‐
się kod błędu niewymienio‐ nego.
ny w tej tabeli.
53
Środek zaradczy
•
•
Wyłączyć piekarnik za
pomocą bezpiecznika
lub wyłącznika bezpie‐
czeństwa w skrzynce
bezpieczników, a na‐
stępnie ponownie włą‐
czyć.
Jeżeli na wyświetlaczu
nadal wyświetla się kod
błędu, należy skontak‐
tować się z serwisem.
Na potrawach i w komorze
piekarnika osiadają para i
skropliny.
Potrawa pozostawała za
długo w piekarniku.
Nie należy pozostawiać
potraw w piekarniku na
dłużej niż 15-20 minut po
zakończeniu procesu pie‐
czenia.
Urządzenie jest włączone,
ale nie nagrzewa się. Nie
działa wentylator. Na wy‐
świetlaczu pojawi się "De‐
mo".
Włączony jest tryb demon‐
stracyjny.
Patrz część „Ustawienia
podstawowe” w rozdziale
„Codzienna eksploatacja”.
14.2 Informacje serwisowe
Jeżeli rozwiązanie problemu we własnym
zakresie nie jest możliwe, należy
skontaktować się ze sprzedawcą lub z
autoryzowanym punktem serwisowym.
znamionowa znajduje się na przednim
obramowaniu komory piekarnika. Nie
usuwać tabliczki znamionowej z komory
piekarnika.
Dane niezbędne dla serwisu znajdują się
na tabliczce znamionowej. Tabliczka
Zalecamy wpisanie danych w tym miejscu:
Model (MOD.)
.........................................
Numer produktu (PNC)
.........................................
Numer seryjny (S.N.)
.........................................
15. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
15.1 Informacje o produkcie i karta produktu*
Nazwa dostawcy
Electrolux
54
www.electrolux.com
Oznaczenie modelu
EOC8P31X 949494742
EOC8P31Z 949494743
KOCBP31X 949494739
Wskaźnik efektywności energetycznej
81.2
Klasa efektywności energetycznej
A+
Zużycie energii przy standardowym obciążeniu w
trybie tradycyjnym
0.93 kWh/cykl
Zużycie energii przy standardowym obciążeniu w
trybie z termoobiegiem
0.69 kWh/cykl
Liczba komór
1
Źródło ciepła
Zasilanie elektryczne
Pojemność
72 l
Typ piekarnika
Piekarnik do zabudowy
Masa
EOC8P31X
36.6 kg
EOC8P31Z
36.4 kg
KOCBP31X
36.4 kg
* Dla Unii Europejskiej zgodnie z rozporządzeniami UE 65/2014 i 66/2014.
Dla Republiki Białorusi zgodnie z normą STB 2478-2017, aneks G oraz STB
2477-2017, aneksy A i B.
Dla Ukrainy zgodnie z normą 568/32020.
Klasa efektywności energetycznej nie dotyczy Rosji.
EN 60350-1 – Elektryczny sprzęt do gotowania do użytku domowego – Część 1:
Elektryczne kuchnie, piekarniki, piekarniki parowe i opiekacze – Metody badań cech
funkcjonalnych.
15.2 Oszczędzanie energii
Piekarnik wyposażono w
funkcje umożliwiające
oszczędzanie energii
podczas codziennego
pieczenia.
Należy sprawdzić, czy podczas pracy
drzwi piekarnika są prawidłowo
zamknięte. Nie otwierać drzwi zbyt
często podczas pieczenia. Utrzymywać
uszczelkę drzwi w czystości i upewnić
się, że jest prawidłowo przymocowana.
Korzystanie z metalowych naczyń
pozwala oszczędzać energię.
Gdy nie jest to konieczne, nie należy
wstępnie nagrzewać piekarnika przed
rozpoczęciem pieczenia.
Przygotowując kilka potraw, należy w
miarę możliwości skracać przerwy
między ich pieczeniem.
Pieczenie z termoobiegiem
Jeśli to możliwe, w celu oszczędzania
energii należy korzystać z funkcji
termoobiegu.
Ciepło resztkowe
W ramach niektórych funkcji piekarnika,
jeśli wybrano program z wyborem czasu
(Czas lub Koniec), a czas pieczenia
przekracza 30 minut, grzałki wyłączają
się wcześniej.
POLSKI
Wentylator i oświetlenie nadal działają.
Po wyłączeniu piekarnika na
wyświetlaczu pokazana jest obecność
ciepła resztkowego. Ciepło resztkowe
można wykorzystać do utrzymania
temperatury potrawy.
Gdy pieczenie trwa dłużej niż 30 minut,
należy zmniejszyć temperaturę
piekarnika do minimum na 3-10 minut
przed zakończeniem pieczenia. Ciepło
resztkowe zgromadzone w piekarniku
pozwoli dokończyć pieczenie.
Używać ciepła resztkowego do
podgrzewania innych potraw.
Podtrzymywanie temperatury potraw
Wybrać najniższe możliwe ustawienie
temperatury, aby wykorzystać ciepło
55
resztkowe i podtrzymać temperaturę
potrawy. Na wyświetlaczu pojawi się
wskaźnik ciepła resztkowego lub
temperatura.
Pieczenie z wyłączonym oświetleniem
Wyłączyć oświetlenie podczas pieczenia.
Oświetlenie należy włączać tylko wtedy,
gdy jest potrzebne.
Termoobieg wilgotny
Funkcja zapewnia oszczędność energii
podczas pieczenia.
Podczas korzystania z tej funkcji
oświetlenie wyłącza się automatycznie
po 30 sekundach. Oświetlenie można
ponownie włączyć, ale wpłynie to
niekorzystnie na oszczędność energii.
16. OCHRONA ŚRODOWISKA
ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać
Materiały oznaczone symbolem
należy poddać utylizacji. Opakowanie
urządzenia włożyć do odpowiedniego
pojemnika w celu przeprowadzenia
recyklingu. Należy zadbać o ponowne
przetwarzanie odpadów urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, aby
chronić środowisko naturalne oraz
urządzeń oznaczonych symbolem
razem z odpadami domowymi. Należy
zwrócić produkt do miejscowego punktu
ponownego przetwarzania lub
skontaktować się z odpowiednimi
władzami miejskimi.
*
867355018-B-392019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising