Electrolux | EOC8P31Z | User manual | Electrolux EOC8P31Z Kasutusjuhend

Electrolux EOC8P31Z Kasutusjuhend
EOC8P31X
EOC8P31Z
KOCBP31X
ET
Auruahi
Kasutusjuhend
Võtke oma
seadmest kõik
Kiire ligipääsu juhenditele, õppevideotele,
abile ja muule saate meie fotoregistreerimise
kaudu aadressil electrolux.com/register
2
www.electrolux.com
SISUKORD
1. OHUTUSINFO.................................................................................................... 3
2. OHUTUSJUHISED............................................................................................. 4
3. PAIGALDAMINE.................................................................................................8
4. TOOTE KIRJELDUS...........................................................................................9
5. JUHTPANEEL.................................................................................................. 10
6. ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST........................................................... 12
7. IGAPÄEVANE KASUTAMINE.......................................................................... 12
8. KELLA FUNKTSIOONID.................................................................................. 19
9. AUTOMAATPROGRAMMID.............................................................................20
10. TARVIKUTE KASUTAMINE........................................................................... 21
11. LISAFUNKTSIOONID.....................................................................................25
12. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID............................................................................27
13. PUHASTUS JA HOOLDUS............................................................................ 43
14. VEAOTSING...................................................................................................47
15. ENERGIATÕHUSUS...................................................................................... 49
SULLE MÕELDES
Täname teid selle Electroluxi seadme ostmise eest. Olete valinud toote, mille
loomisel on rakendatud pikaaegset asjatundlikku kogemust ja uuenduslikkust.
Nutika ja stiilse disaini kõrval ei ole unustatud ka teid. Ükskõik, millal te seda ka ei
kasuta – suurepärastes tulemustes võite te alati kindel olla.
Teretulemast Electroluxi.
Külastage meie veebisaiti:
Kasutusnõuanded, brošüürid, veaotsing, teenindusinfo:
www.electrolux.com/webselfservice
Registreerige oma toode parema teeninduse saamiseks:
www.registerelectrolux.com
Ostke lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:
www.electrolux.com/shop
KLIENDITEENINDUS
Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.
Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed: Mudel,
tootenumber (PNC), seerianumber.
Andmed leiate andmesildilt.
Hoiatus / oluline ohutusinfo
Üldine informatsioon ja nõuanded
Keskkonnateave
Jäetakse õigus teha muutusi.
EESTI
1.
OHUTUSINFO
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege
kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei võta
endale vastutust vigastuste või varalise kahju eest, mis
on tingitud paigaldusnõuete eiramisest või väärast
kasutusest. Hoidke kasutusjuhend kindlas kohas alles,
et saaksite seda vajadusel vaadata.
1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus
•
•
•
•
•
•
•
•
Üle 8-aastased lapsed ning füüsilise, sensoorse või
vaimse erivajadusega või oskuste ja teadmisteta
inimesed võivad seda seadet kasutada vaid järelvalve
olemasolul ja juhul, kui neid on õpetatud seadet
turvaliselt kasutama ning nad mõistavad seadme
kasutamisega kaasnevaid ohte.
Lapsed vanuses 3 kuni 8 aastat ning raske või
keerulise puudega isikud tuleks hoida eemal, kui neil
ei saa pidevalt silma peal hoida.
Alla 3-aastased lapsed tuleks seadmest eemal hoida,
kui täiskasvanu nende tegevust ei jälgi.
Ärge lubage lastel mängida seadmega.
Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas
ja kõrvaldage see nõuetekohaselt.
Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadmest eemal, kui
see töötab või jahtub. Kasutamisel võivad ahju osad
minna kuumaks.
Kui seadmel on olemas laste ohutusseade, tuleks see
sisse lülitada.
Ilma järelvalveta ei tohi lapset seadet puhastada ega
hooldustoiminguid läbi viia.
1.2 Üldine ohutus
•
•
Seadet tohib paigaldada ja kaablit vahetada ainult
kvalifitseeritud elektrik!
HOIATUS! Seade ja selle juurde kuuluvad osad
lähevad kasutamise ajal kuumaks. Olge ettevaatlik, et
te kütteelemente ei puutuks.
3
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tarvikute või ahjunõude eemaldamisel või
sisestamisel kasutage alati pajakindaid.
Enne mis tahes hooldustöid ühendage seade
vooluvõrgust lahti.
HOIATUS! Elektrilöögi ärahoidmiseks tuleb seade
enne ahjuvalgusti vahetamist kindlasti välja lülitada.
Ärge kasutage seadet enne, kui see on
köögimööblisse sisse ehitatud.
Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurupuhastit.
Ärge kasutage ukseklaasi puhastamiseks karedaid,
abrasiivseid puhasteid ega teravaid metallist
kaabitsaid, sest need võivad klaasi pinda kriimustada,
mille tagajärjel võib klaas puruneda
Kui toitejuhe on vigastatud, laske see elektriohutuse
tagamiseks välja vahetada tootja, selle volitatud
hooldekeskuse või vastavat kvalifikatsiooni omava
isiku poolt.
Väljavalgunud liigne vedelik tuleb enne pürolüütilist
puhastamist eemaldada. Eemaldage ahjust kõik osad.
Ahjuplaadi tugede eemaldamiseks tõmmake esmalt
plaaditoe esiots ja seejärel tagumine ots külgseina
küljest lahti. Paigaldage ahjuplaadi toed tagasi
vastupidises järjekorras.
Kasutage ainult selle seadme jaoks soovitatud
toidutermomeetrit (sisetemperatuuri andurit).
2. OHUTUSJUHISED
2.1 Paigaldamine
HOIATUS!
Seadet tohib paigaldada
ainult kvalifitseeritud tehnik.
•
•
•
•
•
Eemaldage kõik pakkematerjalid.
Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada
ega kasutada.
Järgige seadmega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid.
Kuna seade on raske, olge selle
liigutamisel ettevaatlik. Kasutage
töökindaid ja kinnisi jalanõusid.
Ärge tõmmake seadet käepidemest.
•
•
•
•
Paigaldage seade ohutusse ja
sobivasse kohta, mis vastab
paigaldusnõuetele.
Tagage minimaalne kaugus muudest
seadmetest ja mööbliesemetest.
Enne seadme paigaldamist
kontrollige, kas ahjuuks avaneb
takistusteta.
Seade on varustatud elektrilise
jahutussüsteemiga. Seda tuleb
kasutada elektritoitega.
EESTI
Kapi minimaalne
kõrgus (tööpinna all
asuva kapi mini‐
maalne kõrgus)
Kapi laius
Kapi sügavus
590 (600) mm
560 mm
594 mm
Seadme tagumise
osa kõrgus
576 mm
Seadme esiosa
laius
595 mm
Seadme tagumise
osa laius
559 mm
Seadme sügavus
569 mm
Sisseehitatud sead‐
me sügavus
548 mm
Sügavus avatud uk‐
sega
1022 mm
Ventilatsiooniava
minimaalne suurus.
Ava asub põhja ta‐
gumises osas
560x20 mm
Toitejuhtme pikkus.
Juhe asub tagumi‐
sel küljel parem‐
poolses nurgas
1500 mm
Kinnituskruvid
4x25 mm
HOIATUS!
Tulekahju- ja elektrilöögioht!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.2 Elektriühendus
•
•
•
550 (550) mm
Seadme esiosa kõr‐
gus
•
•
Kõik elektriühendused peab teostama
kvalifitseeritud elektrik.
Seade peab olema maandatud.
Kontrollige, kas andmeplaadil olevad
elektriandmed vastavad teie kohaliku
vooluvõrgu näitajatele.
Kasutage alati nõuetekohaselt
paigaldatud elektriohutut pistikupesa.
Ärge kasutage mitmikpistikuid ega
pikenduskaableid.
Veenduge, et te ei vigastaks
toitepistikut ega -juhet. Kui seadme
•
5
toitekaabel tuleb välja vahetada, siis
pöörduge meie hoolduskeskusse.
Jälgige, et toitejuhe ei puutuks vastu
seadme ust ega oleks uksele lähedal
või seadme all olevas nišis, eriti siis,
kui seade töötab või uks on kuum.
Isoleeritud ja isoleerimata osad
peavad olema kinnitatud nii, et neid ei
saaks eemaldada ilma tööriistadeta.
Ühendage toitepistik seinakontakti
alles pärast paigalduse lõpuleviimist.
Veenduge, et pärast paigaldamist
säilib juurdepääs toitepistikule.
Kui seinakontakt logiseb, ärge sinna
toitepistikut pange.
Seadet vooluvõrgust eemaldades
ärge tõmmake toitekaablist. Võtke
alati kinni pistikust.
Kasutage ainult õigeid
isolatsiooniseadiseid: kaitselüliteid,
kaitsmeid (keermega kaitsmed tuleb
pesast eemaldada), maalekkevoolu
kaitsmeid ja kontaktoreid.
Seadme ühendus vooluvõrguga tuleb
varustada mitmepooluselise
isolatsiooniseadisega.
Isolatsiooniseadise lahutatud
kontaktide vahemik peab olema
vähemalt 3 mm.
Enne toitejuhtme pistikusse
sisestamist sulgege korralikult
seadme uks.
Seadme juurde kuulub toitekaabel ja
toitepistik.
Kaablitüübid, mis sobivad paigalda‐
miseks või asendamiseks Euroopas:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Teabe saamiseks kaabli ristlõike kohta vt
koguvõimsust (andmesildilt). Võite
vaadata ka tabelit:
Koguvõimsus (W) Kaabli ristlõige
(mm²)
maksimaalne 1380 3 x 0.75
maksimaalne 2300 3 x 1
maksimaalne 3680 3 x 1.5
6
www.electrolux.com
Maandusjuhe (roheline/kollane kaabel)
peab olema 2 cm pikem kui faasi- ja
nullkaablid (sinine ja pruun kaabel).
2.3 Kasutamine
HOIATUS!
Vigastuse, põletuse,
elektrilöögi või plahvatuse
oht!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
See seade on ette nähtud ainult
koduseks kasutamiseks.
Ärge muutke seadme tehnilisi
omadusi.
Veenduge, et ventilatsiooniavad ei
oleks tõkestatud.
Ärge jätke töötavat seadet
järelvalveta.
Lülitage seade välja pärast igakordset
kasutamist.
Olge töötava seadme ukse avamisel
ettevaatlik. Välja võib paiskuda tulist
õhku.
Ärge kasutage seadet märgade
kätega või juhul, kui seade on
kontaktis veega.
Äge suruge avatud uksele.
Ärge kasutage seadet tööpinna ega
hoiukohana.
Seadme ust avades olge ettevaatlik.
Alkoholi sisaldavate komponentide
kasutamise tagajärjel võib alkohol
õhuga seguneda.
Kui avate ukse, vältige seadme
läheduses sädemeid või lahtist leeki.
Ärge pange süttivaid või süttiva
ainega määrdunud esemeid
seadmesse, selle lähedusse või
peale.
HOIATUS!
Seadme vigastamise või
kahjustamise oht!
•
Emaili kahjustumise või värvi
muutumise ära hoidmiseks:
– ärge asetage ahjunõusid ega teisi
esemeid vahetult seadme põhjale.
– ärge asetage alumiiniumfooliumit
vahetult seadme sisemuse
põhjale.
– ärge pange tulist vett vahetult
kuuma seadmesse.
•
•
•
•
•
– ärge hoidke niiskeid nõusid ja
toitu ahjus pärast
toiduvalmistamise lõppu.
– olge tarvikute eemaldamisel ja
paigaldamisel ettevaatlik.
Emaili või roostevaba terase värvi
muutumine ei mõjuta seadme tööd
kuidagi.
Vedelikke sisaldavate kookide puhul
kasutage sügavat panni.
Puuviljamahlad tekitavad püsivaid
plekke.
See seade on ette nähtud ainult
toiduvalmistamiseks. Muul otstarbel,
näiteks ruumide soojendamiseks,
seda kasutada ei tohi.
Küpsetamisel peab ahjuuks olema
alati suletud.
Kui seade paigaldatakse köögimööbli
paneeli (nt ukse) taha, siis jälgige, et
seadme töötamise ajal oleks uks alati
lahti. Vastasel korral võib kinnise
mööblipaneeli taha kogunev niiskus
kahjustada nii seadet, mööblit kui ka
põrandat. Ärge sulgege paneeli või
ust, enne kui seade pole
kasutusjärgselt täielikult maha
jahtunud.
2.4 Puhastus ja hooldus
HOIATUS!
Vigastuse, tulekahju või
seadme kahjustamise oht!
•
•
•
•
•
•
•
Enne hooldust lülitage seade välja ja
ühendage toitepistik pistikupesast
lahti.
Veenduge, et seade on maha
jahtunud. Klaaspaneelid võivad
puruneda.
Kui ukse klaaspaneeli tekib mõra,
tuleb see kohe välja vahetada.
Pöörduge volitatud hoolduskeskusse.
Puhastage seadet regulaarselt, et
vältida pinnamaterjali kahjustumist.
Puhastage seadet pehme niiske
lapiga. Kasutage ainult neutraalseid
pesuaineid. Ärge kasutage
abrasiivseid tooteid, küürimisšvamme,
lahusteid ega metallist esemeid.
Ahjupihusti kasutamisel järgige
pakendil olevaid ohutusjuhiseid.
Ärge puhastage katalüütilist emaili
(kui see seadmel on) pesuainega.
EESTI
2.5 Pürolüüspuhastamine
HOIATUS!
Pürolüütilise režiimiga
kaasneb vigastusoht /
tuleoht / keemiliste heitmete
(aurud) eraldumine.
•
•
•
•
•
•
•
Enne pürolüütilise isepuhastus- või
esimese kasutamise läbiviimist
eemaldage ahjuõõnsusest:
– kõik toidujäätmed, õli ja
rasvapritsmed või -jäägid.
– kõik lahtivõetavad osad
(sealhulgas ahjurestid, külgsiinid
jm ahju juurde kuuluvad esemed),
eriti aga teflonpannid, potid,
plaadid, söögiriistad jne.
Lugege hoolikalt
pürolüüspuhastamise kohta käivaid
juhiseid.
Hoidke väikesed pürolüütilise
puhastamise ajal seadmest eemal
Seade läheb väga kuumaks ja kuum
õhk väljub eesmistest jahutusavadest.
Pürolüütiline puhastus on kõrge
temperatuuri juures läbiviidav toiming,
mille puhul võivad küpsetusjääkidest
ja ahju materjalidest eralduda aurud.
Seetõttu on soovitatav teha järgmist:
– pürolüütilise puhastamise ajal ja
pärast seda tuulutage ruumi
hoolikalt.
– esmakordsel maksimaalse
temperatuuri kasutamisel ja
pärast seda tuleb ruumi korralikult
tuulutada.
Erinevalt inimestest võivad mõned
linnud ja roomajad pürolüütilise
puhastuse ajal ahjust eralduvate
aurude suhtes väga tundlikud olla.
– Viige kõik lemmikloomad (eriti
linnud) pürolüüspuhastamise
ajaks ning esmakordse
maksimumtemperatuuriga
kasutamise ajal ja pärast seda
seadme lähedusest eemale hästi
tuulutatud kohta.
Ka väikesed lemmikloomad võivad
pürolüütilise puhastuse ajal ahjude
läheduses tekkivate
temperatuurikõikumiste suhtes üsna
tundlikud olla.
Teflonkattega potid, pannid,
küpsetusplaadid või muud köögiriistad
•
7
võivad pürolüütilise puhastuse ajal
kasutatava kõrge temperatuuri tõttu
kahjustuda; samuti võib neist selle
käigus eralduda kahjulikke aure.
Ülal kirjeldatud aurud, mis
pürolüütilistest ahjudest või
küpsetusjääkidest eralduvad, ei ole
inimestele, sealhulgas väikestele ega
haigusi põdevatele inimestele
ohtlikud.
2.6 Auruküpsetus
HOIATUS!
Põletuse ja seadme
kahjustamise oht!
•
Eralduv aur võib põhjustada põletust:
– Ärge avage seadme ust
auruküpsetuse ajal.
– Pärast auruküpsetust olge ukse
avamisel ettevaatlik.
2.7 Sisevalgustus
HOIATUS!
Elektrilöögi oht!
•
•
•
Selles seadmes kasutatav valgustipirn
või halogeenlamp on mõeldud
kasutamiseks ainult kodumasinates.
Ärge kasutage seda ruumide
valgustamiseks.
Enne lambi asendamist ühendage
seade vooluvõrgust lahti.
Kasutage ainult samasuguste
näitajatega lampe .
2.8 Hooldus
•
•
Seadme parandamiseks võtke
ühendust volitatud
teeninduskeskusega.
Kasutage ainult originaalvaruosi.
2.9 Jäätmekäitlus
HOIATUS!
Lämbumis- või vigastusoht!
•
•
•
Eemaldage seade vooluvõrgust.
Lõigake elektrijuhe seadme lähedalt
läbi ja visake ära.
Eemaldage uksekäepide, et vältida
laste või lemmikloomade seadmesse
lõksujäämist.
8
www.electrolux.com
3. PAIGALDAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
3.1 Paigutamine mööblisse
548
21
min. 550
80
60
520
600
114
18
20
589
594
min. 560
595+-1
198
60
5
3
523
20
548
70
60
21
min. 550
20
520
18
590
114
min. 560
589
594
198
60
595+-1
5
3
20
523
EESTI
3.2 Seadme kinnitamine
köögimööblisse
4. TOOTE KIRJELDUS
4.1 Ülevaade
1
2
4
5
12
11
3
5
4
3
3
2
1
6
7
10
9
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
4.2 Tarvikud
•
•
•
•
•
Traatrest
Keedunõudele, koogivormidele,
praadidele.
Küpsetusplaat
Kookidele ja küpsistele.
Grill/küpsetuspann
Küpsetamiseks ja röstimiseks või
rasva kogumiseks.
•
Juhtpaneel
Elektronprogrammeerija
Veesahtel
Toidutermomeetri pesa
Kütteelement
Valgusti
Ventilaator
Restitugi, eemaldatav
Äravoolutoru
Vee väljalaskeklapp
Ahjuriiuli tasandid
Auru sisselaskeava
Toidutermomeeter
Toidu küpsetusastme mõõtmiseks.
Teleskoopsiinid
Restidele ja plaatidele.
Dieettoiduvorm
Auruküpsetusega funktsioonidele.
9
10
www.electrolux.com
5. JUHTPANEEL
5.1 Elektrooniline programmeerija
1
2 3 4 5
6
7 8 9 10 11
Kasutage ahjuga töötamiseks sensorvälju.
Sensor‐
väli
1
5
9
10
Ahju sisse- ja väljalülitamiseks.
Menüüs ühe tasandi võrra tagasi liikumiseks.
Peamenüü kuvamiseks puudutage välja 3 se‐
kundit.
Temperatuuri va‐ Temperatuuri valimiseks või ahju käesoleva
limine/ Kiirkuu‐
temperatuuri kuvamiseks. Vajutage välja 3 se‐
mutus
kundit, et funktsioon sisse või välja lülitada:
Kiirkuumutus.
4
8
SISSE/VÄLJA
Tagasi
3
7
Märkus
Küpsetusrežiimid Vajutage üks kord sensorvälja, et valida küpse‐
või Juhendatud
tusrežiim või menüü: Juhendatud Küpsetamine.
Küpsetamine
Vajutage uuesti sensorvälja, et menüüde vahel
ümber lülituda. Küpsetusrežiimid, Juhendatud
Küpsetamine. Valgusti sisse või välja lülitami‐
seks vajutage välja 3 sekundit.
2
6
Funktsioon
-
Lemmikud
Lemmikprogrammide salvestamiseks ja neile li‐
gipääsemiseks.
Ekraan
Näitab ahju hetkeseadeid.
Üles
Menüüs üles liikumiseks.
Alla
Menüüs alla liikumiseks.
Aja- ja lisafunkt‐
sioonid
Eri funktsioonide valimiseks. Küpsetusrežiimi
töötamise ajal vajutage sensorvälja, et seada
taimer või valida funktsioone. Nuppude lukus‐
tus, Lemmikud, Heat + Hold,Set + Go. Saate
ka muuta toidutermomeetri sätteid.
Minutilugeja
Funktsiooni valimiseks: Minutilugeja.
EESTI
Sensor‐
väli
11
Funktsioon
Märkus
OK
Valiku või seade kinnitamiseks.
5.2 Ekraan
A
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
11
Küpsetusrežiim
Kellaaeg
Kuumutusindikaator
Temperatuur
Funktsiooni kestus või lõpuaeg
Muud ekraani indikaatorid:
Sümbol
Funktsioon
Minutilugeja
Funktsioon töötab.
Kellaaeg
Ekraanil kuvatakse olemasolev kel‐
laaeg.
Kestus
Ekraanil kuvatakse vajalik küpsetus‐
aeg.
Lõpp
Ekraanil kuvatakse küpsetuse lõpu‐
aeg.
Temperatuur
Ekraanil kuvatakse temperatuur.
Aja Näitamine
Ekraanil kuvatakse, kui kaua küpse‐
tusrežiim töötab. Kellaaja lähtesta‐
miseks vajutage samaaegselt nup‐
pe
ja
.
Arvutamine
Ahi arvutab küpsetusaja.
Kuumutusindikaator
Ekraanil kuvatakse ahju tempera‐
tuur.
Kiirkuumutus
Funktsioon on sees. See lühendab
kuumutusaega.
Kaaluautomaatika
Ekraanil on näha, et automaatne
kaalusüsteem on sisse lülitatud või
et kaalu saab muuta.
Heat + Hold
Funktsioon on sees.
12
www.electrolux.com
6. ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST
1. Väärtuse valimiseks vajutage
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
või
.
2. Kinnitamiseks vajutage
6.1 Esimene puhastamine
Eemaldage ahjust kõik tarvikud ja
eemaldatavad restitoed.
Vt jaotist "Puhastus ja hooldus".
.
6.3 Eelkuumutus
Eemaldage kõik tarvikud ja
eelkuumutage ahju enne esimest
kasutamist.
Puhastage ahju ja tarvikuid enne esimest
kasutamist.
Pange kõik tarvikud ja eemaldatavad
ahjuresti toed oma kohale tagasi.
1. Valige funktsioon: Ülemine + alumine
6.2 Esmakordne ühendamine
3. Valige funktsioon: Pöördõhk
ja
maksimaalne temperatuur.
4. Laske ahjul 15 minutit töötada.
Eelkuumutuse ajal võib ahjust tulla lõhna
ja suitsu. Veenduge, et õhk saab
piisavalt liikuda.
Ahju esmakordsel vooluvõrguga
ühendamisel ning pärast
elektrikatkestust tuleb valida ekraani
keel, kontrastsus, heledus ja kellaaeg.
kuumutus
ja maksimaalne
temperatuur.
2. Laske ahjul tund aega töötada.
7. IGAPÄEVANE KASUTAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
Sümbol / me‐
nüü-üksus
7.1 Menüüdes liikumine
1. Lülitage ahi sisse.
2. Kindla menüüelemendi valimiseks
või
.
kasutage nuppu
3. Alammenüüsse liikumiseks või seade
kinnitamiseks vajutage
7.2 Menüüde ülevaade
Peamenüü
Küpsetusrežii‐
mid
Lemmikud
.
Vajutades , saate alati
peamenüüsse tagasi
pöörduda.
Sümbol / me‐
nüü-üksus
Retseptid
Rakendus
Sisaldab küpsetusre‐
žiimide loendit.
Puhastamine
Üldseaded
Muu
Rakendus
Sisaldab automaat‐
programmide loendit.
Sisaldab kasutaja
poolt loodud lemmikküpsetusprogrammi‐
de loendit.
Sisaldab puhastus‐
programmide loendit.
Kasutatakse seadme
konfiguratsiooni mää‐
ramiseks.
Sisaldab lisa-küpse‐
tusrežiimide loendit.
EESTI
Sümbol / me‐
nüü-üksus
Juhendatud
Küpsetamine
Rakendus
Sümbol / me‐
nüü-üksus
Sisaldab soovitata‐
vaid ahjuseadeid
laiale valikule toitude‐
le. Valige toit ja käivi‐
tage valmistusprot‐
sess. Esitatud tempe‐
ratuurid ja küpsetusa‐
jad on ainult soovi‐
tuslikud ning te võite
neid alati muuta.
Täpsemalt sõltuvad
need retseptist ning
kasutatava tooraine
kvaliteedist ja kogus‐
test.
Reguleerib samm‐
Displei heledus haaval ekraani hele‐
dust.
Keel
Helitugevus
Nuputoonid
Alammenüü: Üldseaded
Sümbol / me‐
nüü-üksus
Kirjeldus
Käesoleva kellaaja
Kellaaja sisesta‐ sisestamiseks.
mine
Aja näitamine
Kiirkuumutus
Set + Go
Heat + Hold
Kui funktsioon on
SEES, ilmub seadme
väljalülitamisel ekraa‐
nile käesolev kella‐
aeg.
Kui see on SEES, lü‐
heneb kuumutusaeg.
Funktsiooni valimi‐
seks ja selle hiljem
käivitamiseks, vajuta‐
des mistahes juhtpa‐
neelil olevat sümbolit.
Hoiab valmis toitu
soojana 30 minuti
jooksul pärast küpse‐
tustsükli lõppu.
Lülitab küpsetusaja
Küpsetusaja pi‐ pikendamisfunktsioo‐
ni sisse ja välja.
kendamine
Reguleerib samm‐
Displei kontrast‐ haaval ekraani kont‐
rastsust.
sus
Hoiatustoonid
Puhastamise
meeldetuletus
Demorežiim
Hooldus
13
Kirjeldus
Määrab ekraanil ka‐
sutatava keele.
Reguleerib samm‐
haaval klahvivajutus‐
te ja signaalide heli‐
tugevust.
Lülitab puuteväljade
heli sisse ja välja.
SISSE/VÄLJA puute‐
välja heli ei ole või‐
malik deaktiveerida.
Lülitab hoiatustoonid
sisse ja välja.
Tuletab meelde, mil‐
lal seadet puhastada.
Aktiveerimis-/deakti‐
veerimiskood: 2468.
Kuvab tarkvara ver‐
siooni ja konfigurat‐
siooni.
Lähtestab kõik sea‐
Tehase seaded ded tehase seadete‐
le.
7.3 Küpsetusrežiimid
Küpsetusre‐
žiim
Pöördõhk
Rakendus
Küpsetamiseks korra‐
ga kuni kolmel tasandil
ja toidu kuivatami‐
seks.Seadke ahju
temperatuur 20–40 °C
madalamaks kui funkt‐
siooniga: Ülemine +
alumine kuumutus.
14
www.electrolux.com
Küpsetusre‐
žiim
Madal niiskus
Pitsa
Rakendus
Leiva küpsetamiseks,
suurte lihatükkide rös‐
timiseks või jahutatud
ja külmutatud liha soo‐
jendamiseks.
Küpsetusre‐
žiim
Niiske küpse‐
tus pöördõh‐
uga
Ühel ahjutasandil toi‐
tude küpsetamiseks,
mis vajavad intensiiv‐
semat pruunistamist ja
krõbedat põhja. Sead‐
ke ahju temperatuur
20-40 °C madalamaks
kui funktsiooniga: Üle‐
mine + alumine kuu‐
mutus.
Ühel tasandil küpseta‐
miseks ja röstimiseks.
Ülemine + alu‐
mine kuumutus
Kiirtoidu (nt friikartuli‐
te, kartuliviilude, keva‐
Külmutatud toi‐ drullide) krõbedaks
valmistamiseks.
duained
Grill
Turbogrill
Alumine kuu‐
mutus
Õhemate toitude grilli‐
miseks ja leiva/saia
röstimiseks.
Suurte kondiga lihavõi linnulihatükkide
röstimiseks ühel ahju‐
tasandil. Gratineerimi‐
seks ja pruunistami‐
seks.
Krõbeda põhjaga koo‐
kide küpsetamiseks ja
toidu hoidistamiseks.
Kuumutamine
auruga
Rakendus
Funktsioon küpsetami‐
se ajal energia sääst‐
miseks. Küpsetusju‐
histe leidmiseks vt
peatükki "Nõuandeid
ja näpunäiteid", Niiske
küpsetus pöördõhuga.
Ahjuuks peaks küpse‐
tamise ajal olema su‐
letud, et kasutatavat
funktsiooni mitte kat‐
kestada ning tagada,
et ahi töötaks võimali‐
kult suure energiatõ‐
hususega. Selle funkt‐
siooni kasutamisel
võib ahju sisemine
temperatuur erineda
valitud temperatuurist.
Kasutatakse jääkkuu‐
must.Kuumutusvõim‐
sust võidakse vähen‐
dada. Üldisi energia‐
säästusoovitusi vt jao‐
tisest "Energiatõhu‐
sus", Energia säästmi‐
ne. Vastavalt standar‐
dile EN 60350-1 kasu‐
tati seda funktsiooni
energiatõhususe klas‐
si määratlemiseks. Ka‐
sutades seda funkt‐
siooni, lülitub lamp 30
sekundi pärast auto‐
maatselt välja.
Toidu auruga soojen‐
damine hoiab ära pin‐
na kuivamise. Kuumus
levib õrnalt ja ühtla‐
selt, võimaldades
maitsete ja lõhna esi‐
letoomist sarnaselt äs‐
javalminud toidule.
Selle funktsiooni abil
saate toitu soojendada
ka otse taldrikul. Kor‐
raga saate soojenda‐
da ka mitu taldrikutäit,
kui kasutate erinevaid
ahjutasandeid.
EESTI
7.5 Juhendatud Küpsetamine
7.4 Muu
Küpsetusre‐
žiim
Rakendus
Toidu soojashoidmi‐
seks.
Toidu kategooria: Kala/mereannid
Toit
Kala
Hoidistamine
Kuivatamine
Viilutatud puuviljade,
juurviljade ja seente
kuivatamiseks.
Pärmitaina kerkimise
kiirendamiseks. See
Taina kergitami‐ hoiab ära taina pinna
kuivamise ja hoiab
ne
selle elastse.
Küpsetamine
madalal t°
Leib
Kalafilee, külmuta‐
tud
Taldrikute soojenda‐
miseks enne servee‐
rimist.
Köögiviljade hoidista‐
miseks (nt hapukur‐
gid).
Eriti õrnade, mahlas‐
te praadide valmista‐
miseks.
Kasutage seda funkt‐
siooni siis, kui soovite
professionaalset tule‐
must – krõbedust,
kaunist värvi ja läiki‐
vat koorikut.
Sulatamine
Toidu sulatamiseks
(puu- ja juurviljad).
Sulatusaeg sõltub
külmutatud toiduaine‐
te kogusest ja kaa‐
lust.
Gratineerimine
Vormiroogade (nt la‐
sanje või kartuligra‐
tään) valmistamiseks.
Gratineerimiseks ja
pruunistamiseks.
Kala, küpsetatud
Kalapulgad
Soojashoidmine
Nõude soojen‐
damine
15
Terve kala, väike,
grillitud
Terve kala, grillitud
Terve kala, grillitud
Terve lõhe
-
Toidu kategooria: Linnuliha
Toit
Linnuliha, luudega
Kanatiivad, värs‐
ked
Kanatiivad, külmu‐
tatud
Kanaliha
Kanakoivad, värs‐
ked
Kanakoivad, kül‐
mutatud
Kana, 2 poolikut
Toidu kategooria: Liha
Toit
Loomaliha
Pajapraad
Pikkpoiss
16
www.electrolux.com
Toit
Toit
Väheküps
Jänes
• Jänese koot
• Jänese selja‐
tükk
Väheküps
Rostbiif
Keskmine
Keskmine
Uluk
Täisküps
Röstitud ulukiliha
Täisküps
Väheküps
Scandinavian Vei‐
seliha
Keskmine
Toidu kategooria: Ahjuroad
Toit
Searibi
Lasanje/cannello‐
ni, külmut.
-
Köögiviljagratään
-
Magustoidud
-
Sink, seljatükk
Sea seljatükk
Seakael
Vasikaliha
Loin of game
Täisküps
Seakoot, küpseta‐
tud
Sealiha
Toidu kategooria: Pitsa/quiche
Toit
Sea abatükk
Pitsa, õhuke põhi
Vasikakoot
Pitsa, lisakattega
Vasika seljatükk
Pitsa, külmutatud
Vasikapraad
Pitsa
Lambakoot
Lambaliha
Hirveliha
• Tagatükk
• Hirve seljatükk
Pitsa, jahutatud
Lamba seljatükk
Lambaliha, pool‐
küps
Pannipitsa, külmu‐
tatud
Pitsasuupisted,
külmutatud
Saiavorm
-
Tarte flambée
-
Lahtine pirukas, pi‐ kantne
Quiche lorraine
-
Lahtine pirukas
-
EESTI
17
Toidu kategooria: Kook/küpsised
Toit
Toit
Gugelhupf
-
Õunakook, kattega -
Suhkrukook
Muretainapõhi
Koogipõhi
Biskviittaignast põ‐
hi
Tordipõhi
-
Õunakook
-
Juustukook, vor‐
mis
-
Nupsusai
-
Madeira kook
-
Kook
-
Korvike, magus
-
Toit
Portugali mandli‐
kook
-
Saiakesed
Kuklid, külmutatud
Muffinid
-
Ciabatta
-
Kondiitritoode
-
Taignaribad
-
Tuuletaskud
-
Lehttaignaküpseti‐ sed
Ekleerid
-
Makroonid
-
Muretaignast küp‐
sised
-
Jõulukook
-
Õunastruudel, kül‐
mutatud
-
Kook küpsetus‐
plaadil
Biskviittaigen
Juustukook, küp‐
setusplaadil
-
Brownie-koogid
-
Rullbiskviit
-
Pärmitaignakook
-
Purukook
-
Pärmitaigen
Muretaigna-puuvil‐
jakook
Puuviljakook
Puuvilja-biskviit‐
kook
Pärmitaigen
Toidu kategooria: Leib/saiakesed
Rosett
Leib
Pärmipalmik
Hapendamata leib
Toidu kategooria: Lisandid
Toit
Friikartulid, õhuke‐ sed
Friikartulid, paksud Friikartulid, külmu‐
tatud
-
Viilud/Kroketid
-
Viilud/kroketid
-
Kartulipannkoogid
-
Kui soovite toidu kaalu või
sisetemperatuuri muuta,
valige uued väärtused
või
abil.
7.6 Küpsetusfunktsiooni
seadistamine
1. Lülitage ahi sisse.
2. Valige menüü: Küpsetusrežiimid.
18
www.electrolux.com
3. Vajutage kinnitamiseks
.
4. Valige küpsetusfunktsioon.
5. Vajutage kinnitamiseks
6. Määrake temperatuur.
.
7. Vajutage kinnitamiseks
.
7.7 Aurufunktsiooni valimine
Veesahtli kate asub juhtpaneelil.
HOIATUS!
Kasutage ainult külma
kraanivett. Ärge kasutage
filtreeritud
(demineraliseeritud) ega
destilleeritud vett. Ärge
kasutage muid vedelikke!
Ärge kallake veesahtlisse
süttivaid või alkoholi
sisaldavaid vedelikke.
1. Veesahtli avamiseks vajutage
sahtlikatet.
2. Täitke veesahtel 900 ml veega.
Vett jätkub ligikaudu 55-60 minutiks.
3. Lükake veesahtel oma kohale.
4. Lülitage ahi sisse.
5. Valige auruga küpsetamise režiim ja
temperatuur.
6. Vajadusel määrake funktsioon:
Kestus
või: Lõpp
.
Kui aurugeneraator on tühi,
kõlab helisignaal.
Küpsetusaja lõppedes kõlab helisignaal.
7. Lülitage ahi välja.
8. Tühjendage veepaak pärast iga
auruküpsetust. Vt
puhastusfunktsiooni:Veepaagi
tühjendus.
ETTEVAATUST!
Ahi on tuline. Põletusoht!
Olge veepaagi
tühjendamisel
ettevaatlik.
9. Pärast auruga küpsetamist võib ahju
põhjas olla kondensvett. Kui ahi on
maha jahtunud, tuleb see alati ära
kuivatada.
Laske avatud uksega ahjul täielikult
kuivada.
HOIATUS!
Pärast iga auruküpsetust
tuleks vähemalt 60 minutit
oodata, et hoida ära kuuma
vee sattumine vee
väljalaskeavasse.
7.8 Tühja veepaagi indikaator
Ekraanil kuvatakse: Vett ei ole ja
helisignaal kõlab, kui veepaak on tühi ja
tuleb täita.
Lisateavet leiate peatükist "Igapäevane
kasutamine", Aurufunktsiooni valimine.
7.9 Täis veepaagi indikaator
Kui ekraanil kuvatakse: Veepaak täis,
võite auruküpsetust kasutama asuda.
Kui veepaak saab täis, kõlab helisignaal.
Kui kallate veepaaki liiga
palju vett, juhib
turvaväljalaskeava liigse vee
ahju põhjale.
Eemaldage liigne vesi lapi
või käsnaga.
7.10 Veepaagi tühjendamine
ETTEVAATUST!
Enne veepaagi tühjendamist
veenduge, et ahi on
jahtunud.
Tühjendage veepaak pärast iga
auruküpsetust.
1. Valmistage ette äravoolutoru (C),
mille leiate kasutusjuhendiga samast
pakendist. Kinnitage konnektor (B)
äravoolutoru ühe otsa külge.
EESTI
19
Ärge kasutage väljalastud
vett veepaagi uuesti
täitmiseks.
A
B
7.11 Kuumutusindikaator
C
Küpsetusrežiimi käivitamisel kuvatakse
ekraanil riba. Riba näitab, et temperatuur
tõuseb. Kui ahi saavutab valitud
temperatuuri, kõlab 3 korda helisignaal
ning riba vilgub ning seejärel kustub.
7.12 Kiirkuumutus
2. Asetage äravoolutoru (C) teine ots
anumasse. Paigutage see
väljalaskeklapist (A) allapoole.
3. Avage ahju uks ja kinnitage
konnektor (B) väljalaskeklapi (A)
külge.
4. Veepaagi tühjendamisel suruge
konnektorit pidevalt.
Veepaagis võib siiski olla
veidi vett, kui ekraanil
kuvatakse teade: Vett ei
ole.
Oodake, kuni vee
väljavool väljalaskeklapi
kaudu lõpeb.
5. Kui vett enam ei voola, võtke
konnektor klapi küljest lahti.
See funktsioon lühendab kuumutusaega.
Ärge pange toitu ahju ajal,
mil kiirkuumutuse funktsioon
töötab.
Funktsiooni aktiveerimiseks hoidke 3
sekundit all. Kuumutusindikaator
asendub.
Kõigi ahjufunktsioonide puhul ei ole see
funktsioon kättesaadav.
7.13 Jääkkuumus
Ahju väljalülitamisel kuvatakse ekraanil
jääkkuumuse näit. Seda soojust saab
kasutada toidu soojashoidmiseks.
8. KELLA FUNKTSIOONID
8.1 Kellafunktsioonide tabel
Kellafunktsi‐
oon
Rakendus
Minutilugeja Pöördloenduse valimi‐
seks (maks. 2 h 30
min). See funktsioon
ei mõjuta ahju tööd.
Funktsiooni aktiveeri‐
miseks kasutage .
Minutite valimiseks va‐
jutage
või
; käi‐
vitamiseks puudutage
.
Kellafunktsi‐
oon
Rakendus
Kestus
Ahju tööaja valimiseks
(maks 23 h 59 min).
Lõpp
Küpsetusrežiimi välja‐
lülitusaja valimiseks
(maks. 23 h 59 min).
Kui määrate kellafunktsioonile aja,
alustatakse pöördloendust 5 sekundi
pärast.
20
www.electrolux.com
Kui kasutate kella
funktsioone: Kestus, Lõpp,
lülitab ahi kütteelemendid
välja pärast 90 % valitud aja
möödumist. Ahi kasutab
jääkkuumust, et jätkata
küpsetusprotsessi, kuni aeg
saab täis (3 - 20 minutit).
8.2 Kellafunktsioonide valimine
Enne kui kasutate
funktsioone: Kestus ja Lõpp,
tuleb valida küpsetusrežiim
ja temperatuur. Ahi lülitub
automaatselt välja.
Funktsioone: Kestus ja Lõpp
võite kasutada koos, kui
soovite mingil kindlal ajal
ahju automaatselt sisse ja
hiljem välja lülitada.
Funktsioone: Kestus ja Lõpp
koos toidutermomeetriga
kasutada ei saa.
1. Valige küpsetusrežiim.
2. Vajutage järjest nuppu , kuni
ekraanil kuvatakse vajalik
kellafunktsioon ja vastav sümbol.
3. Vajutage
valimiseks.
või
vajaliku aja
4. Kinnitamiseks vajutage
.
Programmi lõppedes kostab helisignaal.
Ahi lülitub välja. Ekraanil kuvatakse
teade.
5. Vajutage mõnda sümbolit, et signaal
välja lülitada.
8.3 Heat + Hold
Tingimused funktsiooni kasutamiseks:
•
•
Valitud temperatuur on kõrgem kui 80
°C.
Funktsioon: Kestus on valitud.
Funktsioon: Heat + Hold hoiab toitu 30
minutit 80 °C juures. See lülitub sisse
pärast küpsetuse või röstimise lõppu.
Funktsiooni saate välja lülitada menüüs:
Üldseaded.
1. Lülitage ahi sisse.
2. Valige küpsetusrežiim.
3. Valige temperatuur üle 80 °C.
4. Vajutage järjest , kuni ekraanil
kuvatakse: Heat + Hold.
.
5. Kinnitamiseks vajutage
Programmi lõppedes kostab helisignaal.
8.4 Küpsetusaja pikendamine
Funktsioon: Küpsetusaja pikendamine
pikendab küpsetusrežiimi kestust pärast
valiku Kestus lõppemist.
Sobib kõigi
küpsetusrežiimidega, mille
puhul kasutatakse
funktsioone Kestus või
Kaaluautomaatika.
Ei ühildu toidutermomeetrit
kasutavate
küpsetusrežiimidega.
1. Küpsetamise lõppedes kostab
helisignaal. Vajutage mõnda
sümbolit.
Ekraanil kuvatakse teade.
2. Sisselülitamiseks vajutage
;
tühistamiseks vajutage .
3. Valige funktsiooni pikkus.
4. Vajutage
.
9. AUTOMAATPROGRAMMID
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
9.1 Retseptid koos valikuga
"Retseptiraamat"
Selle ahju juurde kuulub retseptide kogu.
Neid retsepte te muuta ei saa.
1. Lülitage ahi sisse.
2. Valige menüü: Retseptid.
Kinnitamiseks vajutage
.
EESTI
3. Valige kategooria ja roog.
2. Valige menüü: Juhendatud
Kinnitamiseks vajutage
.
4. Valige retsept. Kinnitamiseks
Küpsetamine. Vajutage
3. Valige toit funktsiooniga:
vajutage
.
9.2 Juhendatud Küpsetamine
koos valikuga
Kaaluautomaatika
See funktsioon arvutab automaatselt
küpsetusaja. Funktsiooni kasutamiseks
tuleb sisestada toidu kaal.
1. Lülitage ahi sisse.
21
.
Kaaluautomaatika. Vajutage
.
4. Toidu kaalu määramiseks vajutage
või
. Vajutage
.
Automaatprogramm käivitub.
5. Kaalu saate alati muuta. Kaalu
või
.
muutmiseks vajutage
6. Programmi lõppedes kostab
helisignaal. Vajutage mõnda
sümbolit, et signaal välja lülitada.
10. TARVIKUTE KASUTAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
10.1 Toidutermomeeter
Silmas tuleb pidada kahte temperatuuri:
ahjutemperatuuri ja toidu
sisetemperatuuri.
Toidutermomeetri abil saab mõõta liha
sisetemperatuuri. Kui toit saavutab
valitud temperatuuri, lülitub ahi välja.
ETTEVAATUST!
Kasutage ainult seadmega
kaasasolevat
toidutermomeetrit või
originaalvaruosi.
Küpsetamise ajal peab
toidutermomeeter olema liha
sees ja pesas.
1. Suruge toidutermomeetri ots liha
keskossa.
2. Pange toidutermomeetri pistik
ahjuõõne ülaosas asuvasse pessa.
3. Lülitage ahi sisse.
Ekraanil kuvatakse toidutermomeetri
sümbol.
4. Määrake vähemalt 5 sekundi jooksul
või
, et määrata
sisetemperatuur.
5. Määrake küpsetusrežiim ja vajaduse
korral ahju temperatuur.
Ahi arvutab välja ligikaudse lõpuaja.
Lõpuaeg on erinevate toidukoguste,
valitud ahjutemperatuuri (minimaalselt
120 °C) ja töörežiimide puhul erinev. Ahi
arvutab lõppemisaja välja umbes 30
minuti jooksul.
6. Liha sisetemperatuuri muutmiseks
vajutage .
Kui liha saavutab määratud
sisetemperatuuri, kostab helisignaal. Ahi
lülitub automaatselt välja.
7. Vajutage mõnda sümbolit, et signaal
välja lülitada.
8. Eemaldage toidutermomeetri pistik
pesast ja tõstke liha ahjust välja.
9. Ahju väljalülitamiseks vajutage
.
22
www.electrolux.com
HOIATUS!
Toidutermomeeter on tuline.
Põletusoht! Olge ettevaatlik,
kui eemaldate
toidutermomeetri otsa ja
pistikut.
10.2 Tarvikute sisestamine
Ahjurest:
Lükake rest ahjuriiuli toe juhtsoontele ja
jälgige, et restikumerused oleksid allpool.
Väike ülaosas asuv sälk
suurendab turvalisust. Need
sälgud aitavad ära hoida ka
kaldumist. Kõrged servad
aitavad ära hoida ahjunõude
restilt mahalibisemist.
10.3 Teleskoopsiinid
Teleskoopsiinide
paigaldusjuhised hoidke
tuleviku tarbeks alles.
Küpsetusplaat/ sügav pann:
Lükake küpsetusplaat /sügav pann
ahjuriiuli tugede juhikute vahele.
Teleskoopsiinide abil saab ahjuriiuleid
mugavamalt sisse lükata ja välja võtta.
ETTEVAATUST!
Ärge peske teleskoopsiine
nõudepesumasinas. Ärge
teleskoopsiine õlitage.
1. Tõmmake mõlemad teleskoopsiinid
välja.
°C
Traatrest ja küpsetusplaat /sügav
pannkoos:
Lükake küpsetusplaat /sügav pann
ahjuriiuli tugede vahele ja traatrest selle
kohal olevatesse juhikutesse.
2. Asetage traatrest teleskoopsiinidele
ja lükake siinid ettevaatlikult ahju
sisse.
EESTI
23
Injektor ja injektori toru
°C
C
D
Enne ukse sulgemist peavad
teleskoopsiinid olema täielikult ahju sisse
lükatud.
"C" on injektori toru auruküpsetuseks,
"D" on injektor otseseks
auruküpsetuseks.
Injektori toru (C)
10.4 Auruküpsetamisel
kasutatavad nõud
Dieettoiduvorm auruküpsetusega
funktsioonidele
Nõu koosneb klaasnõust, kaanest, milles
on avaus injektori toru jaoks (C) ja
terasrestist, mis asetatakse küpsetusnõu
põhjale.
Injektor otseseks auruküpsetuseks (D)
Klaasnõu (A)
Terasrest (E)
Kaas (B)
•
Ärge asetage kuuma küpsetusnõud
külmale/märjale pinnale.
24
www.electrolux.com
10.5 Auruküpsetus
dieettoiduvormis
Pange toit küpsetusnõus olevale
terasrestile ja pange kaas peale.
1. Lükake injektori toru spetsiaalsesse
dieettoiduvormi kaanes olevasse
avasse.
C
•
Ärge kallake kuuma küpsetusnõusse
külma vedelikku.
•
Ärge kasutage küpsetusnõud tulisel
pliidipinnal.
•
Ärge puhastage küpsetusnõud
abrasiivsete ainete või
küürimispastadega.
2. Pange küpsetusvorm altpoolt
lugedes teisele ahjutasandile.
3. Pange injektoritoru teine ots
auruväljalaskeavasse.
Jälgige, et injektori toru ei oleks
tõkestatud ega puutuks vastu ahju laes
olevat kuumutuselementi.
4. Seadke ahi auruküpsetuse
funktsioonile.
10.6 Otsene auruküpsetus
Pange toit küpsetusnõus olevale
terasrestile. Lisage veidi vett.
EESTI
ETTEVAATUST!
Ärge kasutage nõu kaant.
HOIATUS!
Olge ettevaatlik, kui kasutate
injektorit ahju töötamise ajal.
Kui ahi on kuum, kasutage
injektori käsitsemisel alati
pajakindaid. Kui te
aurufunktsiooni ei kasuta,
eemaldage injektorid alati
ahjust.
Injektori toru on mõeldud
spetsiaalselt küpsetamiseks
ega sisalda ohtlikke
materjale.
1. Pange injektor (D) injektori toru (C)
otsa. Ühendage teine ots auru
sisselaskeavasse.
Lisateavet auruküpsetuse kohta leiate
jaotisest "Vihjeid ja näpunäiteid"
auruküpsetuse tabelitest.
11. LISAFUNKTSIOONID
11.1 Lemmikud
Teil on võimalik salvestada oma
lemmikseadeid (kestust, temperatuuri või
küpsetusrežiime). Need on saadaval
menüüs: Lemmikud. Salvestada saab 20
programmi.
Programmi salvestamine
1. Lülitage ahi sisse.
2. Valige küpsetusrežiim või
automaatprogramm.
3. Vajutage järjest , kuni ekraanil
kuvatakse: SALVESTA.
25
2. Pange küpsetusvorm altpoolt
lugedes esimesele või teisele
ahjutasandile.
Jälgige, et injektori toru ei oleks
tõkestatud ega puutuks vastu ahju laes
olevat kuumutuselementi.
3. Seadke ahi auruküpsetuse
funktsioonile.
Kui küpsetate kana, parti, kalkunit,
talleliha, suuremat kala vms, pange
injektor (D) otse liha õõnsusse. Jälgige,
et avad ei oleks blokeeritud.
4. Kinnitamiseks vajutage
.
Ekraanil kuvatakse esimest vaba
mälukohta.
5. Kinnitamiseks vajutage
.
6. Sisestage programmi nimi.
Esimene täht vilgub.
7. Tähe muutmiseks vajutage
või
.
.
8. Vajutage
Järgmine täht vilgub.
9. Vajadusel korrake 7. sammu.
10. Salvestamiseks vajutage ja hoidke
.
26
www.electrolux.com
Täis mälukohad saab üle kirjutada. Kui
ekraanil kuvatakse esimene vaba
Funktsiooni väljalülitamiseks vajutage
mälukoht, vajutage
järjest
või
ja
vajutage
, et olemasolev programm
üle kirjutada.
Programmi nime saate muuta menüüs:
Muuda programmi nime.
. Ekraanil kuvatakse teade. Vajutage
; kinnitamiseks vajutage
.
Kui lülitate ahju välja, lülitub
välja ka funktsioon.
11.4 Set + Go
1. Lülitage ahi sisse.
2. Valige menüü: Lemmikud.
Funktsioon võimaldab valida
küpsetusrežiimi (või programmi) ja see
hiljem mõnda sümbolit puudutades
käivitada.
3. Kinnitamiseks vajutage
.
4. Valige oma lemmikprogrammi nimi.
1. Lülitage ahi sisse.
2. Valige küpsetusrežiim.
Programmi käivitamine
5. Kinnitamiseks vajutage
.
Vajutage
, et pääseda otse menüüsse:
Lemmikud.
3. Vajutage järjest , kuni ekraanil
kuvatakse: Kestus.
4. Valige aeg.
11.2 Lapseluku kasutamine
5. Vajutage järjest , kuni ekraanil
kuvatakse: Set + Go.
Kui lapselukk on sisse lülitatud, ei saa
ahju kogemata sisse lülitada.
6. Kinnitamiseks vajutage
.
Funktsiooni käivitamiseks vajutage
Pürolüüsi töötamise ajaks
lukustub ahju uks
automaatselt.
Sümboli vajutamisel
kuvatakse ekraanil teade.
1. Ekraani sisselülitamiseks vajutage
mõnda sümbolit (välja arvatud ): Set +
Go. Valitud küpsetusrežiim käivitub.
Küpsetusrežiimi lõppedes kostab
helisignaal.
•
.
2. Vajutage üheaegselt
ja
, kuni
ekraanil kuvatakse teade .
Lapseluku väljalülitamiseks korrake 2.
sammu.
•
Nuppude lukustus on
sees, kui küpsetusrežiim
töötab.
Menüü: Üldseaded
võimaldab lülitada
funktsiooni: Set + Go
sisse ja välja.
11.3 Nuppude lukustus
11.5 Automaatne väljalülitus
See funktsioon hoiab ära küpsetusrežiimi
kogemata muutmise. Võite selle sisse
lülitada ainult siis, kui ahi töötab.
Turvakaalutlustel lülitub ahi mõne aja
pärast automaatselt välja, kui
küpsetusrežiim töötab ja te ühtegi seadet
ei muuda.
1. Lülitage ahi sisse.
2. Valige küpsetusrežiim või seade.
3. Vajutage järjest , kuni ekraanil
kuvatakse: Nuppude lukustus.
4. Kinnitamiseks vajutage
.
Pürolüüsifunktsiooni
töötamise ajal on uks
lukustatud ja ekraanile ilmub
võtme sümbol.
(°C)
(h)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
EESTI
(°C)
(h)
250 - maksimaalne 3
Automaatne väljalülitus ei tööta
funktsioonidega: Sisevalgustus,
Toidutermomeeter,Kestus, Lõpp.
11.6 Ekraani heledus
Ekraani heledusel on kaks režiimi:
•
•
Ööheledus – kui ahi on välja lülitatud,
on ekraani heledus madalam kella
22:00:00 kuni 06:00:00.
Päevaheledus:
– kui ahi on sisse lülitatud.
– kui puudutate ööheleduse režiimi
ajal mõnda sümbolit (välja arvatud
SISSE/VÄLJA), lülitub ekraan
järgneva 10 sekundi jooksul
päevaheleduse režiimi.
27
– kui ahi on välja lülitatud ja te valite
funktsiooni: Minutilugeja. Kui
funktsioon lõpeb, lülitub ekraan
tagasi ööheleduse režiimi.
11.7 Jahutusventilaator
Ahju töö ajal lülitub jahutusventilaator
automaatselt sisse, et hoida seadme
pinnad jahedana. Kui lülitate ahju välja,
siis jätkab jahutusventilaator töötamist
kuni seadme mahajahtumiseni.
11.8 Turvatermostaat
Ahju vale kasutamine või katkised osad
võivad põhjustada ohtlikku
ülekuumenemist. Selle ärahoidmiseks on
ahjul olemas ohutustermostaat, mis
katkestab toitevarustuse. Ahi lülitub
uuesti automaatselt sisse, kui
temperatuur on langenud.
12. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
Tabelites esitatud temperatuurid ja
küpsetusajad on ainult soovituslikud.
Täpsemalt sõltuvad need retseptist ning
kasutatava tooraine kvaliteedist ja
kogustest.
12.1 Soovitused küpsetamiseks
Ahjus on viis tasandit.
Ahjutasandeid loetakse altpoolt üles.
Teie uus ahi võib küpsetada erinevalt kui
teie varasem seade. Alltoodud tabelitest
leiate temperatuuri, küpsetusaja ja
riiulitasandite standardseaded.
Kui te ei leia mõne retsepti jaoks täpseid
seadeid, kasutage sarnaste toitude omi.
Ahjus on õhuringlust ja pidevat
aururinglust tekitav spetsiaalne süsteem.
See võimaldab toitu valmistada
aurukeskkonnas, mis hoiab toidu seest
pehme ja pealt krõbedana. See lühendab
küpsetusaega ja vähendab
energiatarbimist.
Kookide küpsetamine
Ärge avage ahjuust enne kui ¾
küpsetusajast on möödunud.
Kui kasutate samaaegselt kahte
küpsetusplaati, hoidke nende vahele jääv
ahjutasand tühi.
Liha ja kala küpsetamine
Väga rasvaste toitude küpsetamisel
kasutage sügavat panni, et vältida ahju
püsivate plekkide tekkimist.
Et mahl lihast välja ei valguks, laske
prael enne lahtilõikamist umbes 15
minutit seista.
Et ahjust küpsetamise ajal liiga palju
suitsu ei tuleks, kallake sügavasse panni
veidi vett. Suitsu kondenseerumise
vältimiseks lisage vett kohe, kui see on
ära auranud.
Toiduvalmistamise ajad
Toiduvalmistamise ajad sõltuvad toidu
tüübist, konsistentsist ja mahust.
Esialgu jälgige toiduvalmistamisel
seadme tööd. Leidke selle seadme
kasutamisel parimad seaded
(soojusaste, toiduvalmistamise aeg jne)
28
www.electrolux.com
oma keedunõudele, retseptidele ja
kogustele.
12.2 Madal niiskus
Eelkuumutage tühja ahju.
KOOGID / KÜPSETISED
(°C)
(min)
Korvikesed, eelsoo‐ 175
jendamine pole vaja‐
lik
30 - 40
2
Koogivorm, Ø 26 cm
Puuviljakook, eelsoo‐ 160
jendamine pole vaja‐
lik
80 - 90
2
Koogivorm, Ø 26 cm
Panettone
150 - 160
70 - 100
2
Koogivorm, Ø 20 cm
Ploomikook
160
40 - 50
2
Leib, vormis
Küpsised, eelsoojen‐ 150
damine pole vajalik
20 - 35
3 (2 ja 4)
Ahjupann
Pärmitaignast kuklid
180 - 200
12 - 20
2
Ahjupann
Brioche-kuklid
180
15 - 20
3 (2 ja 4)
Ahjupann
Kasutage koogivormi.
LAHTISED PIRUKAD
(°C)
(min)
Köögiviljatäidisega
170 - 180
30 - 40
1
Lasanje
170 - 180
40 - 50
2
Kartuligratään
160 - 170
50 - 60
1 (2 ja 4)
Kasutage teist tasandit.
Kasutage traatresti.
EESTI
KALA
LIHA
(°C)
(°C)
(min)
Seapraad, 1 kg 180
90 - 110
Vasikaliha, 1 kg 180
90 - 110
Rostbiif, vähe‐
küps, 1 kg
210
45 - 50
Rostbiif, pool‐
küps, 1 kg
200
55 - 65
Rostbiif, täis‐
küps, 1 kg
190
65 - 75
(min)
Forell, 3-4 kala, 180
1,5 kg
25 - 35
Tuunikala, 4-6
fileed, 1,2 kg
175
35 - 50
Heik
200
20 - 30
12.3 Küpsetamine
dieettoiduvormis
Kasutage funktsiooni: Madal niiskus.
Kasutage teist tasandit.
Kasutage teist tasandit.
Valige temperatuuriks 130°C.
(°C)
(min)
Tallekoot, 1 kg 175
110 - 130
Terve kana, 1
kg
200
55 - 65
Kalkun, terve,
4 kg
170
180 - 240
Part, terve, 2 - 170 - 180
2,5 kg
120 - 150
Küülik, tükel‐
datud
60 - 90
170 - 180
Kasutage esimest tasandit.
Hani, terve, 3
kg
(°C)
(min)
160 - 170
150 - 200
Kasutage teist tasandit.
KÖÖGIVILI
(min)
Tomatid
15
Baklažaanid
15 - 20
Brokoli, õisikud
20 - 25
Suvikõrvits, viilud
20 - 25
Paprikaribad
20 - 25
Lillkapsas, õisikud
25 - 30
Nuikapsas
25 - 30
Spargel, valge
25 - 35
Selleriribad
30 - 35
Apteegitill
30 - 35
Spargel, roheline
35 - 45
Porgandid
35 - 40
Valige temperatuuriks 130°C.
29
30
www.electrolux.com
LIHA
LISANDID
(min)
Pošeeritud kanarind
25 - 35
Keedusink
55 - 65
Kasseler
80 - 100
(min)
Valige temperatuuriks 130°C.
Keedetud kartulid, sek‐
torid
35 - 45
Polenta
40 - 45
Koorimata kartulid,
keskmised
50 - 60
12.4 Kuumutamine auruga
KALA
Eelkuumutage tühja ahju.
Valige temperatuuriks 130°C.
Kasutage teist tasandit.
(min)
Forell / Lõhefilee
25 - 30
Valige temperatuuriks 130°C.
(min)
LISANDID
(min)
Riis
35 - 40
Pasta ja kaste
10 - 15
Lisandid
10 - 15
Ühe-taldriku-roog
10 - 15
Liha
10 - 15
Köögiviljad
10 - 15
Vormiroad/gratäänid
15 - 25
12.5 Küpsetamine ja röstimine
KOOGID
Ülemine + alu‐ Pöördõhk
mine kuumutus
(min)
(°C)
Vahustatud
road
170
(°C)
2
160
3 (2 ja
4)
45 - 60
Koogivorm
EESTI
KOOGID
Ülemine + alu‐ Pöördõhk
mine kuumutus
(min)
(°C)
Muretainas
(°C)
170
2
160
3 (2 ja
4)
20 - 30
Koogivorm
Peti-juustukook 170
1
165
2
80 - 100
Koogivorm, Ø 26
cm
Struudel
175
3
150
2
60 - 80
Ahjupann
Keedisekook
170
2
165
2
30 - 40
Koogivorm, Ø 26
cm
Jõulukook, eel‐ 160
soojendage tü‐
hi ahi
2
150
2
90 - 120
Koogivorm, Ø 20
cm
Ploomikook,
eelsoojendage
tühi ahi
175
1
160
2
50 - 60
Leib, vormis
Küpsised
140
3
140 150
3
25 - 45
Ahjupann
Beseed
120
3
120
3
80 - 100
Ahjupann
Beseed, eel‐
soojendage tü‐
hi ahi, kaks ta‐
sandit
-
120
2 ja 4
80 - 100
Ahjupann
Kuklid, eelsoo‐
jendage tühi
ahi
190
3
190
3
12 - 20
Ahjupann
Ekleerid
190
3
170
3
25 - 35
Ahjupann
Ekleerid, kaks
tasandit
-
-
170
2 ja 4
35 - 45
Ahjupann
Plaadikoogid
180
2
170
2
45 - 70
Koogivorm, Ø 20
cm
Rikkaliku puu‐
viljatäidisega
kook
160
1
150
2
110 120
Koogivorm, Ø 24
cm
Victoria kook
170
1
160
2
30 - 50
Koogivorm, Ø 20
cm
Eelkuumutage tühja ahju.
31
32
www.electrolux.com
SAI, LEIB JA PITSA
Ülemine + alumine
kuumutus
Pöördõhk
(min)
(°C)
Sai, 1 - 2 tük‐
ki, 0,5 kg tü‐
kid
(°C)
190
1
190
1
60 - 70
-
Rukkileib, eel‐ 190
soojendamine
pole vajalik
1
180
1
30 - 45
Leib, vormis
Kuklid, 6 - 8
kuklit
190
2
180
2 (2 ja 4)
25 - 40
Ahjupann
Pitsa
230 250
1
230 250
1
10 - 20
Ahjupann /
Sügav pann
Kuklid
200
3
190
3
10 - 20
Ahjupann
Eelkuumutage tühja ahju.
Kasutage koogivormi.
LAHTISED PIRUKAD
Ülemine + alumine
kuumutus
Pöördõhk
(min)
(°C)
(°C)
Pastavorm, eelsoojen‐
damine pole vajalik
200
2
180
2
40 - 50
Juurviljavorm, eelsoo‐
jendamine pole vajalik
200
2
175
2
45 - 60
Quiche
180
1
180
1
50 - 60
Lasanje
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Cannelloni
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Kasutage teist tasandit.
Kasutage traatresti.
EESTI
33
LIHA
Ülemine + alumi‐ Pöördõhk
ne kuumutus
(min)
(°C)
(°C)
Loomaliha
200
190
50 - 70
Sealiha
180
180
90 - 120
Vasikaliha
190
175
90 - 120
Inglise rostbiif, väheküps
210
200
50 - 60
Inglise rostbiif, poolküps
210
200
60 - 70
Inglise rostbiif, täisküps
210
200
70 - 75
LIHA
Ülemine + alumine
kuumutus
Pöördõhk
(min)
(°C)
(°C)
Sea abatükk, kamaraga
180
2
170
2
120 - 150
Seakoot, 2 tükki
180
2
160
2
100 - 120
Lambakoot
190
2
175
2
110 - 130
Terve kana
220
2
200
2
70 - 85
Kalkun, terve
180
2
160
2
210 - 240
Part, terve
175
2
220
2
120 - 150
Hani, terve
175
2
160
1
150 - 200
Küülik, tükeldatud
190
2
175
2
60 - 80
Küülik, tükeldatud
190
2
175
2
150 - 200
Terve faasan
190
2
175
2
90 - 120
Kasutage teist tasandit.
34
www.electrolux.com
KALA
Ülemine + alumi‐
ne kuumutus
Pöördõhk
(min)
(°C)
(°C)
Forell / Merikoger, 3-4 kala
190
175
40 - 55
Tuunikala / Lőhe, 4-6 fileed
190
175
35 - 60
12.6 Leib
Eelkuumutage tühja ahju.
Kui pole öeldud teisiti, kasutage teist tasandit.
LEIB
(kg)
(°C)
(min)
Sai, 1 - 2 tükki, 0,5 kg
tükid
1
180 - 190
45 - 60
-
Kuklid, 6 - 8 kuklit
0.5
190 - 210
20 - 30
Ahjupann, kasutage
teist ja neljandat ta‐
sandit
Rukkileib, 1 - 2 tükki,
0,5 kg tükid
1
180 - 200
50 - 70
-
Focaccia
-
190 - 210
20 - 25
Ahjupann
12.7 Krõbedad küpsetised valikuga: Pitsa
Eelkuumutage tühja ahju.
Kui pole öeldud teisiti, kasutage esimest tasandit.
PITSA
(°C)
(min)
Pitsa, õhukese põhjaga
200 - 220
15 - 25
Ahjupann
Pitsa, õhukese põhjaga
200 - 220
20 - 30
Ahjupann
EESTI
PITSA
(°C)
(min)
Minipitsa
200 - 220
15 - 20
Ahjupann
Õunakook
150 - 170
50 - 70
Koogivorm, Ø 20 cm
Korvikesed
170 - 190
35 - 50
Koogivorm, Ø 26 cm
Sibulapirukas, kasutage teist
tasandit
200 - 220
20 - 30
Ahjupann
12.8 Grill
Eelkuumutage tühja ahju.
Kasutage neljandat riiulitasandit.
Grill maksimaalse temperatuuriseadega.
GRILLIMINE
(kg)
(min)
1. külg
(min)
2. külg
Sisefilee, 4 tükki
0.8
12 - 15
12 - 14
Biifsteek, 4 tükki
0.6
10 - 12
6-8
Vorstid, 8
-
12 - 15
10 - 12
Seakarbonaad, 4 tükki
0.6
12 - 16
12 - 14
Pool kana, 2
1
30 - 35
25 - 30
Kebabid, 4
-
10 - 15
10 - 12
Kanarind, 4 tükki
0.4
12 - 15
12 - 14
Burgerid, 6
0.6
20 - 30
-
Kalafilee, 4 tükki
0.4
12 - 14
10 - 12
Röstitud sändvitšid, 4 - 6
-
5-7
-
Röstleib/-sai, 4 - 6
-
2-4
2-3
12.9 Turbogrill
Eelkuumutage tühja ahju.
Kasutage esimest või teist ahjutasandit.
Küpsetusaja arvutamiseks korrutage
alltoodud tabelis olev aeg filee
paksusega sentimeetrites.
35
36
www.electrolux.com
TALLELIHA
VEISELIHA
(°C)
(°C)
(min)
(min)
Rostbiif või filee,
väheküps
190 - 200 5 - 6
Tallekoot / Talle‐ 150 - 170 100 - 120
praad, 1 - 1,5 kg
Rostbiif või filee,
poolküps
180 - 190 6 - 8
Talle seljatükk, 1 160 - 180 40 - 60
- 1,5 kg
Rostbiif või filee,
täisküps
170 - 180 8 - 10
LINNULIHA
SEALIHA
(°C)
(°C)
(min)
Abatükk / Kael / 160 - 180 90 - 120
Sink, seljatükk, 1
- 1,5 kg
(min)
Linnuliha portsjo‐ 200 - 220 30 - 50
nitükid, 0,2 0,25 kg tükid
Pool kana, 0,4 0,5 kg tükid
190 - 210 35 - 50
Lihalõigud / Sea‐ 170 - 180 60 - 90
ribi, 1 - 1,5 kg
Kana, broiler, 1 - 190 - 210 50 - 70
1,5 kg
Pikkpoiss, 0,75 1 kg
Part, 1,5 - 2 kg
180 - 200 80 - 100
Hani, 3,5 - 5 kg
160 - 180 120 - 180
Kalkun, 2,5 - 3,5
kg
160 - 180 120 - 150
Kalkun, 4 - 6 kg
140 - 160 150 - 240
160 - 170 50 - 60
Seakoot, eelküp‐ 150 - 170 90 - 120
setatud, 0,75 - 1
kg
VASIKALIHA
KALA (AURUTATUD)
(°C)
Vasikapraad, 1
kg
(min)
(°C)
160 - 180 90 - 120
Vasikakoot, 1,5 - 160 - 180 120 - 150
2 kg
Kala, terve, 1 1,5 kg
(min)
210 - 220 40 - 60
12.10 Küpsetamine madalal t°
Selle funktsiooniga saate valmistada
taiseid, õrnu liha- ja kalatükke. Ei sobi:
linnulihaga, rasvase seapraevõi
EESTI
pajapraega.Toidutermomeeter
temperatuur ei tohiks olla kõrgem kui 65
°C.
1. Praadige liha kõrgel kuumusel
mõlemalt poolt 1 - 2 minutit.
2. Asetage liha küpsetusnõusse või
otse ahjurestile. Rasva kogumiseks
asetage resti alla nõu.
Küpsetage alati ilma kaaneta, kui
kasutate seda funktsiooni.
3. Kasutage Toidutermomeeter.
37
4. Valige funktsioon: Küpsetamine
madalal t°. Esimeseks 10 minutiks
seadke temperatuur vahemikku 80
°C ja 150 °C. Vaikevalik on 90 °C.
Seadke temperatuur valikule
Toidutermomeeter.
5. 10 minuti pärast alandab ahi
temperatuuri automaatselt tasemele
80 °C.
Valige temperatuuriks 120 °C.
(kg)
(min)
Steigid
0.2 - 0.3
20 - 40
3
Veisefilee
1 - 1.5
90 - 150
3
Rostbiif
1 - 1.5
120 - 150
1
Vasikapraad
1 - 1.5
120 - 150
1
12.11 Sulatamine
(kg)
Sulatamise
aeg (min.)
Täiendav sulata‐
misaeg (min)
Kanaliha
1
100 - 140
20 - 30
Asetage kana suu‐
rele taldrikule kum‐
mulikeeratud alus‐
tassi peale. Pööra‐
ke poole aja möö‐
dudes.
Liha
1
100 - 140
20 - 30
0.5
90 - 120
Pöörake poole aja
möödudes.
Koor
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Rõõska koort saab
vahustada ka siis,
kui selles on külmu‐
nud tükke.
Forell
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Maasikad
0.3
30 - 40
10 - 20
-
38
www.electrolux.com
(kg)
Sulatamise
aeg (min.)
Täiendav sulata‐
misaeg (min)
Või
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Kreemikook
1.4
60
60
-
12.12 Hoidistamine
Kasutage ainult ühesuguse suurusega
hoidisepurke.
LUUVILJALISED
Ärge kasutage keeratava (keere või
bajonett) kaanega purke ega
metallpurke.
Kasutage esimest tasandit.
Ärge pange küpsetusplaadile rohkem kui
kuus üheliitrist purki.
Täitke purgid võrdselt ning sulgege
klambriga.
Purgid ei tohi üksteise vastu puutuda.
Kallake küpsetusplaadile umbes 1/2 liitrit
vett, et hoida ahjus piisavalt niiskustaset.
Virsikud /
Ebaküdoo‐
niad / Ploo‐
mid
Kui purkide sisu hakkab mullitama (1liitriste purkide puhul umbes 35 - 60
minuti pärast), lülitage ahi välja või
alandage temperatuuri kuni 100 °C-ni ( vt
tabelit).
(min)
Jätkake
kuumuta‐
mist 100
°C
35 - 45
10 - 15
JUURVILI
Valige temperatuuriks 160 - 170 °C.
(min)
Aeg mulli‐
keste tek‐
kimiseni
(min)
Jätkake
kuumuta‐
mist 100
°C
Porgandid
50 - 60
5 - 10
(min)
Aeg mullikeste
tekkimiseni
Kurgid
50 - 60
-
Segaköögivi‐ 50 - 60
li
5 - 10
35 - 45
Nuikapsas /
Herned /
Spargel
15 - 20
PEHMED PUUVILJAD
Maasikad / Musti‐
kad / Vaarikad /
Küpsed karusmar‐
jad
(min)
Aeg mulli‐
keste tek‐
kimiseni
50 - 60
12.13 Kuivatamine - Pöördõhk
Katke ahjuplaadid pärgamendi või
küpsetuspaberiga.
EESTI
Paremate tulemuste saamiseks lülitage
ahi poole kuivatamise peal välja, tehke
uks lahti ja jätke üheks ööks jahtuma.
12.14 Toidutermomeeter
Ühe plaadi puhul kasutage kolmandat
ahjutasandit.
Kahe plaadi puhul kasutage esimest ja
neljandat ahjutasandit.
JUURVILI
(°C)
Vasikapraad
75 - 80
Vasikakoot
85 - 90
Inglise rostbiif, väheküps
45 - 50
Inglise rostbiif, poolküps
60 - 65
Inglise rostbiif, täisküps
70 - 75
(°C)
(h)
Sea abatükk
80 - 82
Oad
60 - 70
6-8
Seakoot
75 - 80
Piprad
60 - 70
5-6
Lambaliha
70 - 75
Supiköögivili
60 - 70
5-6
Kanaliha
98
Seened
50 - 60
6-8
Jänes
70 - 75
Ürdid
40 - 50
2-3
Forell / Merikoger
65 - 70
Tuunikala / Lőhe
65 - 70
Valige temperatuuriks 60 - 70 °C.
39
12.15 Niiske küpsetus
pöördõhuga - soovitatavad
tarvikud
PUUVILI
(h)
Ploomid
8 - 10
Aprikoosid
8 - 10
Õunaviilud
6-8
Pirnid
6-9
Kasutage tumedaid ja mittepeegeldava
pinnaga nõusid. Need tõmbavad
kuumust paremini sisse kui heledad ja
peegelduvad pinnad.
Pitsaplaat
Küpsetusnõu
Tume, tuhmi pinnaga
28 cm läbimõõduga
Tume, tuhmi pinnaga
26 cm läbimõõduga
Portsjoninõu
Keraamika
8 cm läbi‐
mõõduga, 5
cm kõrged
Pirukapõhjavorm
Tume, tuhmi pinna‐
ga
28 cm läbimõõduga
40
www.electrolux.com
12.16 Niiske küpsetus
pöördõhuga
Parimate tulemuste saamiseks järgige
alltoodud tabelis olevaid soovitusi.
(°C)
(min)
Magusad kuklid, küpsetusplaat või ras‐
16 tükki
vapann
180
2
20 - 30
Saiakesed, 9
tükki
küpsetusplaat või ras‐
vapann
180
2
30 - 40
Pitsa, külmuta‐
tud, 0,35 kg
ahjurest
220
2
10 - 15
Rullbiskviit
küpsetusplaat või ras‐
vapann
170
2
25 - 35
Šokolaadikook
küpsetusplaat või ras‐
vapann
175
3
25 - 30
Suflee, 6 tükki
keraamilised ahjuvor‐
mid traatrestil
200
3
25 - 30
Biskviittaignast
põhi
pirukavorm traatrestil
180
2
15 - 25
Victoria kook
ahjuvorm ahjurestil
170
2
40 - 50
Poseeritud kala, küpsetusplaat või ras‐
0,3 kg
vapann
180
3
20 - 25
Kala, terve, 0,2
kg
180
3
25 - 35
Kalafilee, 0,3 kg pitsaplaat traatrestil
180
3
25 - 30
Pošeeritud liha,
0,25 kg
küpsetusplaat või ras‐
vapann
200
3
35 - 45
Šašlõkk, 0,5 kg
küpsetusplaat või ras‐
vapann
200
3
25 - 30
Küpsised, 16
tükki
küpsetusplaat või ras‐
vapann
180
2
20 - 30
Makroonid, 24
tükki
küpsetusplaat või ras‐
vapann
180
2
25 - 35
Muffinid, 12 tük‐ küpsetusplaat või ras‐
ki
vapann
170
2
30 - 40
Soolased küp‐
küpsetusplaat või ras‐
setised, 20 tükki vapann
180
2
25 - 30
küpsetusplaat või ras‐
vapann
EESTI
(°C)
(min)
Muretainaküpsi‐ küpsetusplaat või ras‐
sed, 20 tükki
vapann
150
2
25 - 35
Koogikesed, 8
tükki
küpsetusplaat või ras‐
vapann
170
2
20 - 30
Köögivili, pošee‐ küpsetusplaat või ras‐
ritud, 0,4 kg
vapann
180
3
35 - 45
Vegan-omlett
pitsaplaat traatrestil
200
3
25 - 30
Vahemerepära‐
ne köögivili, 0,7
kg
küpsetusplaat või ras‐
vapann
180
4
25 - 30
12.17 Teave testimisasutustele
Testid vastavalt standardile IEC 60350-1.
(°C)
(min)
Väikesed Ülemine +
koogid,
alumine
20 tk
kuumutus
küpse‐
tusplaa‐
dil
Küpse‐
tusplaat
3
170
20 - 30
-
Väikesed Pöördõhk
koogid,
20 tk
küpse‐
tusplaa‐
dil
Küpse‐
tusplaat
3
150 160
20 - 35
-
Väikesed Pöördõhk
koogid,
20 tk
küpse‐
tusplaa‐
dil
Küpse‐
tusplaat
2 ja 4
150 160
20 - 35
-
Õuna‐
Ülemine +
kook, 2
alumine
vormis Ø kuumutus
20 cm
Ahjurest
2
180
70 - 90
-
41
42
www.electrolux.com
(°C)
(min)
Õuna‐
Pöördõhk
kook, 2
vormis Ø
20 cm
Ahjurest
2
160
70 - 90
-
Tordipõ‐ Ülemine +
hi, 26 cm alumine
koogivor‐ kuumutus
mis
Ahjurest
2
170
40 - 50
Eelkuumutage
ahju 10 minutit.
Tordipõ‐ Pöördõhk
hi, 26 cm
koogivor‐
mis
Ahjurest
2
160
40 - 50
Eelkuumutage
ahju 10 minutit.
Tordipõ‐ Pöördõhk
hi, 26 cm
koogivor‐
mis
Ahjurest
2 ja 4
160
40 - 60
Eelkuumutage
ahju 10 minutit.
Muretai‐ Pöördõhk
naküpse‐
tised
Küpse‐
tusplaat
3
140 150
20 - 40
-
Muretai‐ Pöördõhk
naküpse‐
tised
Küpse‐
tusplaat
2 ja 4
140 150
25 - 45
-
Muretai‐ Ülemine +
naküpse‐ alumine
tised
kuumutus
Küpse‐
tusplaat
3
140 150
25 - 45
-
Röst‐
leib/-sai,
4 - 6 tk
Grill
Ahjurest
4
maks.
2-3 minutit
ühelt poolt;
2-3 minutit
teiselt poolt
Eelkuumutage
ahju 3 minutit.
Veiseli‐
Grill
habur‐
ger, 6 tk,
0,6 kg
Ahjurest
ja rasva‐
pann
4
maks.
20 - 30
Pange ahjurest
neljandale ahju‐
tasandile ja ras‐
vapann kolman‐
dale tasandile.
Keerake toitu
poole küpsetusa‐
ja möödumisel.
Eelkuumutage
ahju 3 minutit.
EESTI
43
13. PUHASTUS JA HOOLDUS
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
13.1 Juhised puhastamiseks
Puhastage ahju esikülge pehme lapiga ning sooja vee ja pehmetoi‐
melise pesuvahendiga.
Kasutage metallpindade puhastamiseks vastavat puhastusainet.
Puhastusva‐ Eemaldage tugev mustus spetsiaalse ahjupuhastiga.
hendid
Puhastage ahju sisemust pärast iga kasutuskorda. Toidujääkide ko‐
gunemine võib kaasa tuua tulekahju. Grillpanni puhul on oht suurem.
Igapäevane
kasutamine
Niiskus võib kondenseeruda ahju või selle klaaspaneelidele. Konden‐
seerumise vähendamiseks laske ahjul enne küpsetamist 10 minutit
töötada. Kuivatage pärast kasutamist ahju sisemust pehme lapiga.
Pärast iga kasutuskorda puhastage kõik ahjutarvikud ja laske neil kui‐
vada. Kasutage pehmet lappi sooja vee ja puhastusvahendiga. Ärge
peske tarvikuid nõudepesumasinas.
Tarvikud
Ärge puhastage mittenakkuva pinnaga tarvikuid tugevatoimeliste pu‐
hastusvahenditega ega teravate esemetega või nõudepesumasinas.
13.2 Roostevabast terasest või
alumiiniumist ahjud
Puhastage ahjuust ainult niiske lapi või
käsnaga. Kuivatage pehme lapiga.
Ärge kasutage terasvilla, happeid ega
abrasiivseid materjale, kuna need võivad
ahju pinda kahjustada. Puhastage ahju
juhtpaneeli, järgides samu
ettevaatusabinõusid.
13.3 Restitugede
Ahju puhastamiseks eemaldage
restitoed .
ETTEVAATUST!
Olge restitugede
eemaldamisel ettevaatlik.
1. Tõmmake ahjuriiuli tugede esiosa
külgseina küljest lahti.
2. Tõmmake ahjuresti toe tagaosa
külgseina küljest lahti ja eemaldage
tugi.
1
2
44
www.electrolux.com
Paigaldage väljavõetud tagasi
vastupidises järjekorras.
Teleskoopsiinide tõkked
peavad olema suunatud
ettepoole.
Intensiivne
4. Kinnitamiseks vajutage
ETTEVAATUST!
Eemaldage kõik tarvikud ja
eemaldatavad restitoed.
Puhastustoimingu
peatamiseks enne selle
lõppemist lülitage ahi välja.
ETTEVAATUST!
Enne puhastuse alustamist
veenduge, et veepaak oleks
täiesti tühi. Vt jaotist
"Veepaagi tühjendamine".
HOIATUS!
Pärast toimingu lõppemist
on ahi väga kuum. Laske sel
maha jahtuda. Põletusoht!
Pürolüütilist puhastamist
ei saa käivitada:
Pärast toimingu lõppemist
on uks lukustatud kuni
mahajahtumiseni. Mõned
ahjufunktsioonid pole
mahajahtumise faasi ajal
kasutatavad.
•
kui te pole eemaldanud
toidutermomeetri pistikut pesast.
• kui te ei sulgenud ahjuust korralikult.
Eemaldage käsitsi kõige hullem mustus.
1. Puhastage ukse sisekülge sooja
veega, et küpsetusjäägid kuuma õhu
toimel pinna külge kinni ei kõrbeks.
2. Lülitage ahi sisse ja valige
peamenüüst funktsioon: Pürolüüs.
Kinnitamiseks vajutage
.
3. Valige puhastustoimingu kestus:
Valik
Kirjeldus
Kiire
1 h vähese
määrdumise
puhul
Normaalne
1 h 30 min
tavalise
määrdumise
puhul
.
Kui pürolüütiline puhastus
käivitub, lukustub ahju uks ja
valgusti ei tööta.
13.4 Pürolüüs
ETTEVAATUST!
Kui samasse kapiossa on
paigaldatud ka teisi
seadmeid, ärge kasutage
neid ajal, kui kasutate
funktsiooni: Pürolüüs. See
võib ahju kahjustada.
2 h 30 min
tugeva määr‐
dumise puhul
13.5 Veepaagi puhastamine
HOIATUS!
Ärge valage vett veepaaki
puhastustsükli ajal.
Puhastustoimingu ajal võib
auru sisselaskeavast ahju
tilkuda veidi vett. Et vesi ei
tilguks ahju põhjale, asetage
auru sisselaskeava alla
rasvakogumispann.
Aja jooksul koguneb ahju katlakivi. Selle
ärahoidmiseks tuleb auru tekitavaid ahju
osi puhastada. Tühjendage veepaak
pärast iga auruküpsetust.
Vee tüüp
•
•
•
Vähese lubjasisaldusega pehme
vesi – tootja soovitab sellist vett, sest
puhastusvajadus on sel juhul
väiksem.
Kraanivesi – võite seda kasutada, kui
kasutate veepuhastit või
veepehmendit.
Kare vesi suure lubjasisaldusega –
see ei mõjuta küll ahju tööd, kuid
puhastada tuleb sagedamini.
EESTI
45
WHO (Maailma Tervishoiuorganisatsiooni) KALTSIUMIKOGUSTE TABEL
Kaltsiumisade Vee karedus
Vee klassifi‐
katsioon
Eemaldada
kaltsiumisade
iga
75 tsüklit - 2,5
kuu järel
(Prantsuse
kraadid)
(Saksa kraa‐
did)
0 - 60 mg/l
0-6
0-3
Väga pehme
60 - 120 mg/l
6 - 12
3-7
Keskmine kare‐ 50 tsüklit - 2
dus
kuu järel
120 - 180 mg/l
12 - 18
8 - 10
Kare või lubjari‐ 40 tsüklit - 1,5
kas
kuu järel
üle 180 mg/l
üle 18
üle 10
Väga kare
1. Kallake veepaaki 850 ml vett ja 50
grammi sidrunhapet (viis
teelusikatäit). Lülitage ahi välja ja
oodake umbes 60 minutit.
2. Lülitage ahi sisse ja valige
funktsioon: Madal niiskus. Seadke
temperatuuriks 230 °C. Lülitage ahi
25 minuti pärast välja ja laske 15
minutit jahtuda.
3. Lülitage ahi sisse ja valige
funktsioon: Madal niiskus. Seadke
ahju temperatuur vahemikku 130
kuni 230 °C. Lülitage 10 minuti pärast
välja.
Laske sel jahtuda ja jätkake paagi sisu
eemaldamisega. Vt jaotist "Veepaagi
tühjendamine".
4. Loputage veepaak ja eemaldage
ahjust ülejäänud jäägid lapiga.
5. Peske vee väljalasketoru käsitsi
sooja vee ja seebiga. Kahjustuste
ärahoidmiseks vältige hapete,
pihustite jms puhastusvahendite
kasutamist.
30 tsüklit - 1
kuu järel
Kui te üritate klaaspaneele
eemaldada ajal, mil ust pole
eest ära võetud, võib see
sulguda.
ETTEVAATUST!
Ärge kasutage ahju ilma
klaaspaneelideta.
1. Avage uks täielikult ja leidke üles
ukse paremal poolel asuv hing.
2. Kasutage kruvikeerajat, et
parempoolse hinge hoob üles tõsta ja
lõpuni keerata.
13.6 Ukse eemaldamine ja
paigaldamine
Ahjuuksel on kolm klaaspaneeli.
Puhastamiseks saate ahjuukse ja
seesmised klaaspaneelid eemaldada.
Enne klaaspaneelide eemaldamist
lugege tähelepanelikult läbi kogu peatükk
"Ukse eemaldamine ja paigaldamine".
3. Leidke üles ukse vasakul poolel asuv
hing.
46
www.electrolux.com
7. Võtke mõlemalt poolt ukseliistu (B)
ülemistest servadest kinni ja suruge
sissepoole, et vabastada
kinnitusnaga.
2
B
1
4. Tõstke ja keerake vasaku hinge hoob
täiesti üles.
5. Sulgege ahjuuks poole peale
esimesse avamisasendisse. Seejärel
tõmmake ust ettepoole ja tõstke oma
kohalt ära.
8. Eemaldamiseks tõmmake ukseliistu
ettepoole.
9. Võtke kinni ukse klaaspaneelide
ülemisest servast ja tõmmake need
ükshaaval ettevaatlikult välja.
Alustage pealmisest paneelist.
Jälgige, et klaas libiseks hoidikutest
täielikult välja.
10. Puhastage klaaspaneele seebiveega.
Kuivatage klaaspaneele hoolikalt.
Ärge peske terakomplekti
nõudepesumasinas.
Pärast puhastamist paigutage
klaaspaneel ja ahjuuks tagasi kohale.
Veenduge, et asetate klaaspaneelid
tagasi õiges järjekorras (A ja B). Otsige
klaaspaneeli pinnalt üles sümbol või kiri;
iga klaaspaneel on erinev, et teha
lahtivõtmine ja tagasipanek kergemaks.
Ukseliistu õigel paigaldamisel kostab
klõps.
6. Asetage uks tasasele pehme riidega
kaetud pinnale.
EESTI
A
47
13.7 Lambi asendamine
B
HOIATUS!
Elektrilöögi oht!
Lamp võib olla kuum.
1. Lülitage ahi välja.
Oodake, kuni ahi on jahtunud.
2. Eemaldage ahi vooluvõrgust.
3. Pange ahju põhjale riie.
ETTEVAATUST!
Hoidke halogeenlampi alati
riidelapiga, et lambile ei
sattuks rasvajääke.
Tagumine valgusti
Veenduge, et paigaldate keskmise
klaaspaneeli oma kohale õigesti.
A
B
1. Keerake valgusti klaaskatet selle
eemaldamiseks.
2. Puhastage klaaskate.
3. Asendage lamp sobiva 300 °C taluva
kuumakindla lambiga .
4. Paigaldage klaaskate.
14. VEAOTSING
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
14.1 Mida teha, kui...
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Ahju ei saa käivitada või
kasutada.
Ahi ei ole elektrivõrku
Kontrollige, kas ahi on
ühendatud või ei ole ühen‐ elektrivõrku ühendatud õi‐
dus korralik.
gesti (vt ühendusjoonist).
Ahi ei kuumene.
Ahi on välja lülitatud.
Lülitage ahi sisse.
Ahi ei kuumene.
Kell ei ole seadistatud.
Määrake kellaaeg.
Ahi ei kuumene.
Vajalikud seadistused on
tegemata.
Veenduge, kas seadistu‐
sed on õiged.
Ahi ei kuumene.
Automaatne väljalülitus on
sisse lülitatud.
Vt jaotist „Automaatne väl‐
jalülitus“.
Ahi ei kuumene.
Lapselukk on sisse lülita‐
tud.
Vt „Lapseluku kasutami‐
ne“.
Ahi ei kuumene.
Uks ei ole korralikult sule‐
tud.
Sulgege uks korralikult.
48
www.electrolux.com
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Ahi ei kuumene.
Kaitse on vallandunud.
Tehke kindlaks, kas tõrke
põhjustas kaitse. Kui kaitse
korduvalt uuesti vallandub,
võtke ühendust elektrik‐
uga.
Ahjuvalgusti ei põle.
Lamp on katki.
Asendage lamp uuega.
Toidutermomeeter ei tööta. Toidutermomeetri pistik ei
ole korralikult pesasse si‐
sestatud.
Suruge toidutermomeetri
pistik võimalikult sügavale
pessa.
Ahjus on vett.
Veepaagis on liiga palju
vett.
Lülitage ahi välja ja kuiva‐
tage vesi lapi või käsnaga
ära.
Auruküpsetus ei tööta.
Veepaagis pole vett.
Täitke veepaak.
Auruküpsetus ei tööta.
Katlakivi ummistab ava.
Kontrollige auru sisselas‐
keava. Eemaldage katlaki‐
vi.
Veepaagi tühjendamiseks
kulub üle kolme minuti või
valgub auru sisselaskeava
kaudu ahju vett.
Seadmesse on kogunenud Puhastage veepaak. Vt
lubjasetet.
jaotist "Veepaagi puhasta‐
mine".
Ekraanil kuvatakse "F111". Toidutermomeetri pistik ei
ole korralikult pesasse si‐
sestatud.
Suruge toidutermomeetri
pistik võimalikult sügavale
pessa.
Ekraanil kuvatakse vea‐
kood, mida tabelis ei leidu.
•
Elektritõrge.
•
Lülitage ahi välja ja taas
sisse, kasutades elektri‐
kilbis olevat peakaitset
või kaitselülitit
Kui ekraanil kuvatakse
uuesti veateade, pöör‐
duge klienditeenindus‐
se.
Toidule ja ahjuõõnde kogu‐ Toit on jäänud liiga kauaks Kui küpsetamine on lõppe‐
neb auru ja kondensatsioo‐ ahju.
nud, tuleb toit ahjust vähe‐
nivett.
malt 15–20 minuti pärast
välja võtta.
Ahi on sisse lülitatud, kuid
ei kuumene. Ventilaator ei
tööta. Ekraanile kuvatakse
"Demo".
Demorežiim on sisse lülita‐ Vt: "Üldseaded" jaotises
tud.
"Igapäevane kasutamine".
14.2 Hooldusteave
Kui te ei suuda probleemile ise lahendust
leida, siis võtke ühendust edasimüüja või
teeninduskeskusega.
Teeninduskeskuse andmed leiate
andmesildilt. Andmesilt asub ahjuõõne
raami esiküljel. Ärge andmesilti ahju
sisemusest eemaldage.
EESTI
49
Soovitame märkida siia järgmised andmed:
Mudel (MOD.)
.........................................
Tootenumber (PNC)
.........................................
Seerianumber (S.N.)
.........................................
15. ENERGIATÕHUSUS
15.1 Tooteteave ja toote infoleht*
Tarnija nimi
Electrolux
Mudeli tunnus
EOC8P31X 949494742
EOC8P31Z 949494743
KOCBP31X 949494739
Energiatõhususe indeks
81.2
Energiatõhususe klass
A+
Energiatarbimine standardtäituvusel, tavalises re‐
žiimis
0.93 kWh/tsüklis
Energiatarbimine standardtäituvusel, pöördõhure‐
žiimis
0.69 kWh/tsüklis
Kambrite arv
1
Soojusallikas
Elekter
Maht
72 l
Ahju tüüp
Sisseehitatud ahi
Mass
EOC8P31X
36,6 kg
EOC8P31Z
36,4 kg
KOCBP31X
36,4 kg
* Euroopa Liidu puhul vastavalt EL-i määrustele 65/2014 ja 66/2014.
Valgevene Vabariigi puhul vastavalt standardile STB 2478-2017, lisa G; STB
2477-2017, lisad A ja B.
Ukraina puhul vastavalt dokumendile 568/32020.
Energiatõhususe klass ei kehti Venemaa puhul.
EN 60350-1 – Kodumajapidamises kasutatavad elektrilised toiduvalmistusseadmed –
Osa 1: Pliidid, ahjud, auruahjud ja grillid. – Toimivuse mõõtemeetodid.
50
www.electrolux.com
15.2 Energia kokkuhoid
Ventilaator ja valgusti jäävad
sisselülitatuks. Ahju väljalülitamisel
kuvatakse ekraanil jääkkuumuse näit.
Seda soojust saab kasutada toidu
soojashoidmiseks.
Ahjul on omadused, mis
aitavad säästa energiat
igapäevasel
toiduvalmistamisel.
Kui küpsetusaeg on üle 30 minuti,
vähendage vähemalt 3 - 10 minutit enne
küpsetusaja lõppu ahju temperatuuri.
Ahjus olev jääkkuumus võimaldab
küpsetamist jätkata.
Veenduge, et ahju töötamise ajal oleks
ahjuuks korralikult kinni. Ärge
küpsetamise ajal ust liiga tihti avage.
Jälgige, et uksetihend oleks puhas ja
korralikult omal kohal.
Energia kokkuhoiu tagamiseks kasutage
metallnõusid.
Ärge eelkuumutage ahju enne
küpsetamist, kui võimalik.
Kui valmistate järjest mitu küpsetist,
püüdke need ahju panna võimalikult
lühikeste vahedega.
Muude toitude soojendamiseks kasutage
jääkkuumust.
Toidu soojashoidmine
Jääkkuumuse kasutamiseks ja toidu
soojashoidmiseks valige madalaim
võimalik temperatuur. Ekraanile ilmub
jääkkuumuse indikaator või
temperatuurinäit.
Küpsetamine väljalülitatud valgustiga
Lülitage küpsetamise ajaks valgusti välja.
Pange see põlema ainult siis kui vaja.
Küpsetamine pöördõhuga
Võimalusel kasutage energia
kokkuhoiuks pöördõhuga
küpsetusrežiime.
Niiske küpsetus pöördõhuga
Funktsioon küpsetamise ajal energia
säästmiseks.
Jääkkuumus
Kui on valitud programm koos valikuga
Kestus või Lõpp ja kui küpsetusaeg ei
ületa 30 minutit, lülituvad
kuumutuselemendid mõne
ahjufunktsiooni puhul automaatselt
varem välja.
Kasutades seda funktsiooni, lülitub lamp
30 sekundi pärast automaatselt välja.
Valgusti võib soovi korral sisse lülitada,
kuid see vähendab eeldatavat
energiakokkuhoidu.
16. JÄÄTMEKÄITLUS
Sümboliga
tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse. Aidake
hoida keskkonda ja inimeste tervist ja
suunake elektri- ja elektroonilised
jäätmed ringlusse. Ärge visake
*
sümboliga tähistatud seadmeid muude
majapidamisjäätmete hulka. Viige seade
kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi
saamiseks kohalikku omavalitsusse.
EESTI
51
867355019-B-392019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising