Electrolux | EOC8P31Z | User manual | Electrolux EOC8P31Z Lietotāja rokasgrāmata

Electrolux EOC8P31Z Lietotāja rokasgrāmata
EOC8P31X
EOC8P31Z
KOCBP31X
LV
Tvaika cepeškrāsns
Lietošanas instrukcija
Iegūstiet vislabāko
no jūsu ierīces
Lai ātri piekļūtu rokasgrāmatām, ceļvežiem,
atbalstam un citiem pakalpojumiem ar mūsu
foto reģistrācijas palīdzību, apmeklējiet
electrolux.com/register
2
www.electrolux.com
SATURS
1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA................................................................................3
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI..................................................................................4
3. UZSTĀDĪŠANA...................................................................................................8
4. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS............................................................................ 9
5. VADĪBAS PANELIS.......................................................................................... 10
6. PIRMS PIRMĀS IZMANTOŠANAS REIZES.................................................... 12
7. IZMANTOŠANA IKDIENĀ................................................................................ 12
8. PULKSTEŅA FUNKCIJAS............................................................................... 20
9. AUTOMĀTISKĀS PROGRAMMAS.................................................................. 21
10. PIEDERUMU LIETOŠANA............................................................................. 21
11. PAPILDFUNKCIJAS....................................................................................... 26
12. IETEIKUMI UN PADOMI................................................................................ 28
13. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA...............................................................................45
14. PROBLĒMRISINĀŠANA................................................................................ 49
15. ENERGOEFEKTIVITĀTE............................................................................... 51
MĒS DOMĀJAM PAR JUMS
Pateicamies, ka iegādājāties Electrolux ierīci. Ierīces ražošanā un modernizēšanā
uzkrāta gadu desmitiem ilga pieredze. Tā radīta pārdomāta un mūsdienīga, tieši
kā jums. Katru reizi to lietojot, varat būt pārliecināti, ka gūsiet labus rezultātus.
Laipni lūdzam Electrolux!
Apmeklējiet mūsu mājas lapu:
Atrodiet lietošanas padomus, brošūras, informāciju par traucējumu novēršanu
un apkopi:
www.electrolux.com/webselfservice
Reģistrējiet savu produktu, lai uzlabotu pakalpojumu:
www.registerelectrolux.com
Iegādājieties ierīcei oriģinālās rezerves daļas, materiālus un piederumus:
www.electrolux.com/shop
KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI
Iesakām izmantot oriģinālās rezerves daļas.
Sazinoties ar apkalpes dienestu, pārliecinieties, vai jums ir šādi dati: Modelis,
izstrādājuma Nr., sērijas numurs.
Šo informāciju var atrast tehnisko datu plāksnītē.
Drošības informācija brīdinājumam un piesardzībai
Vispārēja informācija un padomi
Informācija par apkārtējo vidi
Izmaiņu tiesības rezervētas.
LATVIEŠU
1.
3
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet
pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par
savainojumiem un bojājumiem, kas radušies ierīces
nepareizas uzstādīšanas vai izmantošanas rezultātā.
Glabājiet šīs instrukcijas drošā, pieejamā vietā, lai tās
varētu izmantot nākotnē.
1.1 Bērnu un neaizsargātu cilvēku drošība
•
•
•
•
•
•
•
•
Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un
cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām
spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās
personas uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces
drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus.
Bērniem no 3 līdz 8 gadu vecumam un personām ar
ļoti plašu un sarežģītu invaliditāti jāliedz piekļuve
ierīcei, ja vien tos nepārtraukti neuzrauga.
Bērni līdz 3 gadu vecumam nedrīkst atrasties ierīces
tuvumā bez pastāvīgas uzraudzības.
Neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci.
Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un
atbrīvojieties no tā attiecīgi.
Neļaujiet bērniem un dzīvniekiem tuvoties ierīcei tās
darbības vai dzesēšanas laikā. Pieejamās daļas var
sakarst lietošanas laikā.
Ja ierīcei ir bērnu drošības ierīce, tā jāaktivizē.
Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez
uzraudzības.
1.2 Vispārīgi drošības norādījumi
•
•
•
Tikai kvalificēta persona drīkst uzstādīt ierīci un
nomainīt vadu.
BRĪDINĀJUMS! Lietošanas laikā ierīce sakarst.
Nepieskarieties sildelementiem.
Vienmēr izmantojiet cepeškrāsns cimdus, izņemot vai
ievietojot papildpiederumus vai cepeškrāsns traukus.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pirms apkopes veikšanas atvienojiet ierīci no
elektrotīkla.
BRĪDINĀJUMS! Pirms lampas mainīšanas
pārliecinieties, vai ierīce ir izslēgta, lai neizraisītu
elektrošoku.
Nelietojiet ierīci pirms tās iebūvēšanas.
Netīriet ierīci ar tvaika tīrītāju.
Stikla durvju tīrīšanai neizmantojiet raupjus, abrazīvus
tīrīšanas līdzekļus vai asus metāla skrāpjus, jo tie var
saskrāpēt virsmas, un tādējādi stikls var saplīst.
Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no
elektrības trieciena riska, to jānomaina ražotājam,
autorizētajam servisa centram vai citam kvalificētam
speciālistam.
Pirms pirolītiskās tīrīšanas ir jānotīra liekie izlijušie
produkti. Izņemiet no cepeškrāsns visas daļas.
Lai izņemtu plauktu balstus, vispirms pavelciet plauktu
balsta priekšu un tad aizmuguri nost no sānu sienām.
Uzstādiet plauktu balstus, veicot iepriekšminētās
darbības pretējā secībā.
Lietojiet tikai šai ierīcei paredzēto ēdiena sensoru
(temperatūras sensoru).
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
2.1 Uzstādīšana
BRĪDINĀJUMS!
Ierīci drīkst uzstādīt tikai
kvalificēta persona.
•
•
•
•
•
•
•
Noņemiet visu iesaiņojumu.
Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās
uzstādīšanas norādes.
Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo
tā ir smaga. Vienmēr izmantojiet
drošības cimdus un ierīces
komplektācijā iekļautos apavus.
Nevelciet ierīci aiz roktura.
Uzstādiet ierīci drošā un atbilstošā
vietā, kas atbilst uzstādīšanas
prasībām.
Nodrošiniet starp blakus uzstādītām
ierīcēm piemērotu attālumu.
•
•
Pirms ierīces uzstādīšanas
pārliecinieties, ka varēs brīvi atvērt
cepeškrāsns durvis.
Ierīce ir aprīkota ar elektrisku
dzesēšanas sistēmu. Tā jādarbina ar
strāvu.
Skapīša minimālais
augstums (skapīša
zem darba virsmas
minimālais aug‐
stums)
590 (600) mm
Skapīša platums
560 mm
Skapīša dziļums
550 (550) mm
Ierīces priekšpuses
augstums
594 mm
LATVIEŠU
•
Ierīces aizmugures
augstums
576 mm
Ierīces priekšpuses
platums
595 mm
Ierīces aizmugures
platums
559 mm
Ierīces dziļums
569 mm
Ierīces iebūvēšanas
dziļums
548 mm
Dziļums ar atvērtām
durvīm
1022 mm
Ventilācijas atveres
minimālais izmērs.
Atvere apakšējā aiz‐
mugurējā daļā
560x20 mm
1500 mm
Montāžas skrūves
4x25 mm
BRĪDINĀJUMS!
Var izraisīt ugunsgrēku un
elektrošoku.
•
•
•
•
•
•
•
2.2 Elektrības padeves
pieslēgšana
•
•
•
•
Strāvas kabeļa ga‐
rums. Kabelis tiek
novietots aizmugu‐
res labajā stūrī
•
•
Elektrības padeves pieslēgšana jāveic
sertificētam elektriķim.
Ierīcei jābūt iezemētai.
Pārliecinieties, ka tehnisko datu
plāksnītē norādītie parametri atbilst
elektrotīkla parametriem.
Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu
un drošu kontaktligzdu.
Nelietojiet daudzkontaktu adapterus
vai pagarinātājus.
Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu
kontaktspraudni un strāvas vadu. Ja
iekārtas elektropadeves kabeli
nepieciešams nomainīt, to jāveic
tuvākajā autorizētajā servisa centrā.
Neļaujiet strāvas kabeļiem saskarties
ar ierīces durvīm vai nišu zem ierīces
vai atrasties to tuvumā, it īpaši, ja tā
darbojas vai durvis ir karstas.
•
5
Daļas, kas nodrošina aizsardzību pret
elektrošoku no strāvu vadošiem un
izolētajiem elementiem, jānostiprina
tā, lai tos nevarētu noņemt bez
instrumentiem.
Pieslēdziet kontaktspraudni
kontaktligzdai tikai uzstādīšanas
beigās. Pārbaudiet, vai pēc
uzstādīšanas kontaktspraudnim var
brīvi piekļūt.
Ja kontaktligzda ir vaļīga, neievietojiet
tajā kontaktspraudni.
Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla,
velkot aiz strāvas kabeļa. Vienmēr
velciet aiz kontaktspraudņa.
Automātslēdži, drošinātāji (no
turētājiem izskrūvējami drošinātāji),
zemējuma noplūdes automātslēdži un
savienotāji.
Elektroinstalācijā jābūt izolācijas
ierīcei, kas ļauj atvienot ierīci no
visiem elektrotīkla poliem. Izolācijas
ierīcē atstarpei starp kontaktiem jābūt
vismaz 3 mm.
Pilnībā aizveriet ierīces durvis pirms
kontaktspraudņa ievietošanas
elektrotīkla kontaktligzdā.
Šī ierīce ir aprīkota ar kontaktdakšu un
barošanas vadu.
Kabeļu veidi, kas piemēroti uzstādī‐
šanai vai nomaiņai Eiropā:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Attiecībā uz kabeļu šķērsgriezumu,
skatiet kopējo jaudu uz tehnisko datu
plāksnītes. Var arī atsaukties uz tabulu:
Kopējā jauda (W)
Kabeļa šķērsgrie‐
zums (mm²)
maksimums 1380
3 x 0.75
maksimums 2300
3x1
maksimums 3680
3 x 1.5
Iezemēšanas vadam (zaļš/dzeltens
kabelis) jābūt par 2 cm garākam par
fāzes un neitrālo kabeli (zils un brūns
kabelis).
6
www.electrolux.com
2.3 Pielietojums
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv traumu, apdegumu,
elektrošoka vai sprādziena
risks.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Šī ierīce ir paredzēta tikai
izmantošanai mājās.
Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
Pārliecinieties, vai ventilācijas atveres
nav bloķētas.
Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez
uzraudzības.
Atslēdziet ierīci pēc katras lietošanas
reizes.
Atverot ierīces durvis, kad tā tiek
lietota, rīkojieties uzmanīgi. Var izplūst
karsts gaiss.
Nedarbiniet ierīci ar mitrām rokām vai,
ja tā saskaras ar ūdeni.
Neatbalstieties uz atvērtām durvīm.
Nelietojiet ierīci kā darbvirsmu vai
uzglabāšanai paredzētu virsmu.
Atveriet ierīces durvis uzmanīgi.
Alkoholu saturošu sastāvdaļu
lietošana var radīt spirta un gaisa
maisījumu.
Neļaujiet dzirkstelēm un atklātai
liesmai saskarties ar ierīci, kad atverat
durvis.
Neievietojiet ierīcē, neturiet tās
tuvumā vai uz tās viegli uzliesmojošas
vielas vai ar viegli uzliesmojošām
vielām piesūcinātus priekšmetus.
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv ierīces bojājumu
risks.
•
•
Lai emalja nesaplaisātu un nezaudētu
krāsu:
– neievietojiet cepeškrāsns traukus
vai citus priekšmetus
nepastarpināti uz ierīces grīdas;
– nenovietojiet alumīnija foliju
nepastarpināti uz ierīces grīdas;
– nelejiet ūdeni karstā ierīcē;
– neatstājiet ierīcē mitrus traukus un
produktus pēc gatavošanas
beigām;
– izņemot vai uzstādot piederumus,
rīkojieties uzmanīgi.
Emaljas vai nerūsējošā tērauda
krāsas maiņa neietekmē ierīces
darbību.
•
•
•
•
Gatavojot mitras kūkas, izmantojiet
dziļo cepešpannu. Augļu sulas var
atstāt nenotīrāmus traipus.
Šī ierīce paredzēta tikai ēdiena
gatavošanai. To nedrīkst lietot citiem
nolūkiem, piemēram, telpu apsildei.
Gatavojiet ēdienu tikai tad, ja
cepeškrāsns durvis ir aizvērtas.
Ja ierīce ir uzstādīta aiz mēbeļu
paneļa (piemēram, aiz durvīm),
nodrošiniet, lai durvis nekad nebūtu
aizvērtas, kad ierīce darbojas. Aiz
aizvērta mēbeļu paneļa var uzkrāties
siltums un mitrums, kas var sabojāt
ierīci, mēbeli, kurā tā iebūvēta, vai
grīdu. Neaizveriet mēbeļu paneli,
kamēr ierīce pēc lietošanas nav
pilnībā atdzisusi.
2.4 Aprūpe un tīrīšana
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainojumu un
ierīces aizdegšanās un
bojājumu risks.
•
•
•
•
•
•
•
Pirms apkopes izslēdziet ierīci un
atvienojiet to no elektrotīkla.
Pārliecinieties, vai ierīce ir auksta.
Pastāv risks, ka stikla paneļi var
ieplīst.
Ja durvju stikla paneļi tiek bojāti,
nomainiet tos nekavējoties.
Sazinieties ar pilnvaroto servisa
centru.
Regulāri tīriet ierīci, lai novērstu
virsmas materiāla nolietošanos.
Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu.
Izmantojiet tikai neitrālus mazgāšanas
līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus
izstrādājumus, abrazīvus sūkļus,
šķīdinātājus vai metāla priekšmetus.
Ja lietojat cepeškrāsns tīrīšanai
paredzētus aerosolus, ievērojiet
ražotāja drošības norādījumus, kas
atrodami uz iepakojuma.
Netīriet katalītisko emaljas pārklājumu
(ja tāda ir) ar mazgāšanas līdzekļiem.
2.5 Pirolītiskā tīrīšana
BRĪDINĀJUMS!
Savainojumu/aizdegšanās/
ķīmisko izmešu (dūmu) risks
pirolītiskajā režīmā.
LATVIEŠU
•
•
•
•
•
•
•
Pirms pirolītiskās pašattīrīšanas
funkcijas vai pirmās lietošanas reizes
no cepeškrāsns iekšpuses jāizņem:
– pārtikas atliekas, eļļas vai
taukvielu noplūdes / nogulas.
– visi izņemamie priekšmeti
(tostarp, plaukti, sānu vadotnes u.
tml.daļas, kas ietilpst ierīces
komplektācijā), jo īpaši
nepiedegošie katli, pannas,
paplātes, piederumi, utt.
Rūpīgi izlasiet visas norādes par
pirolītisko tīrīšanu.
Neļaujiet bērniem tuvoties ierīcei,
kamēr darbojas pirolītiskā tīrīšana.
Ierīce kļūst ļoti karsta, un no
priekšējām dzesēšanas atverēm nāk
karsts gaiss.
Tā kā pirolītiskā tīrīšana notiek pie
augstas temperatūras un var izraisīt
dūmu veidošanos no ēdiena atliekām
un konstrukciju materiāliem, to
izmantojot tiek stingri ieteikts:
– pirms un pēc pirolītiskās tīrīšanas
nodrošināt labu ventilāciju.
– nodrošināt labu ventilāciju ierīces
pirmās lietošanas laikā un pēc
tās, darbojoties ar maksimālo
temperatūru.
Atšķirībā no cilvēkiem, daži putni un
rāpuļi var būt ļoti jutīgi pret
potenciālajiem izgarojumiem, kuri
veidojas ar pirolītisko funkciju aprīkoto
cepeškrāšņu tīrīšanas procesa laikā.
– Nodrošināt, lai neviens
mājdzīvnieks (īpaši putni)
neatrastos ierīces tuvumā
pirolīzes tīrīšanas laikā un pēc tās,
un vispirms ieslēgt maksimālo
temperatūru labi ventilētā telpā.
Mazie mājdzīvnieki arī var būt ļoti
jutīgi pret lokālām temperatūras
izmaiņām ar pirolītisko funkciju
aprīkoto cepeškrāšņu tuvumā, kad
ieslēgta pirolītiskā pašattīrīšanas
programma.
Ar pirolītisko funkciju aprīkoto
cepeškrāšņu pirolītiskās tīrīšanas
laikā, tai sasniedzot augstu
temperatūru, katlu, pannu, paplāšu,
piederumu utt., nepiedegošās virsmas
var tikt bojātas un var izdalīt nedaudz
kaitīgus izgarojumus.
•
7
Ar pirolītisko funkciju aprīkoto
cepeškrāšņu / gatavoto ēdienu
palieku izdalītie izgarojumi, saskaņā
ar aprakstu, nav kaitīgi cilvēkiem, tai
skaitā bērniem un personām ar
slimībām.
2.6 Gatavošana ar tvaiku
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv apdegumu un ierīces
bojājumu risks.
•
Izplūstošais tvaiks var izraisīt
apdegumus:
– Gatavojot ar tvaiku, neveriet vaļā
ierīces durvis.
– Pēc gatavošanas ar tvaiku
atveriet ierīces durvis piesardzīgi.
2.7 Iekšējais apgaismojums
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv risks saņemt
elektrošoku.
•
•
•
Šajā ierīcē izmantotā spuldze vai
halogēna spuldze ir paredzēta tikai
mājsaimniecības ierīcēm. Nelietojiet to
telpu apgaismošanai.
Pirms spuldzes nomaiņas atvienojiet
ierīci no elektrotīkla.
Izmantojiet tikai tādu pašu
specifikāciju spuldzes.
2.8 Servisa izvēlne
•
•
Lai salabotu ierīci, sazinieties ar
pilnvarotu servisa centru.
Lietojiet tikai oriģinālas rezerves
daļas.
2.9 Ierīces utilizācija
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainošanās vai
nosmakšanas risks.
•
•
•
Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
Nogrieziet strāvas kabeli netālu no
ierīces un utilizējiet to.
Noņemiet durvju fiksatoru, lai bērni vai
mājdzīvnieki nevarētu ierāpties veļas
žāvētāja tilpnē un tur sevi ieslēgt.
8
www.electrolux.com
3. UZSTĀDĪŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
3.1 Iebūvēšana
548
21
min. 550
80
60
520
600
114
18
20
589
594
min. 560
595+-1
198
60
5
3
523
20
548
70
60
21
min. 550
20
520
18
590
114
min. 560
589
594
198
60
595+-1
5
3
20
523
LATVIEŠU
3.2 Ierīces nostiprināšana pie
virtuves mēbelēm
4. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
4.1 Vispārējs pārskats
1
2
4
5
12
11
3
5
4
3
3
2
1
6
7
10
9
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
4.2 Piederumi
•
•
•
•
•
Restots plaukts
Ēdiena gatavošanas traukiem, kūku
un cepešu formām.
Cepamā paplāte
Kūkām un cepumiem.
Grils-/ Cepamā panna
Konditorejas izstrādājumu un cepešu
cepšanai vai kā panna tauku
savākšanai.
•
Vadības panelis
Elektroniskais programmētājs
Ūdens atvilktne
Temperatūras sensora ligzda
Sildelements
Lampa
Ventilators
Plauktu atbalsti, izņemami
Novadcaurule
Ūdens izvades vārsts
Plauktu pozīcijas
Tvaika pievads
Temperatūras sensors
Lai noteiktu ēdiena gatavības pakāpi.
Teleskopiskās vadotnes
Plaktiem un paplātēm.
Diētiskais cepamais trauks
Gatavošanas ar tvaiku funkcijām.
9
10
www.electrolux.com
5. VADĪBAS PANELIS
5.1 Elektroniskais programmētājs
1
2 3 4 5
6
7 8 9 10 11
Cepeškrāsns vadībai izmantojiet sensoru laukus.
Sensora Funkcija
lauks
Komentāri
1
IESLĒGT / IZ‐
SLĒGT
2
Karsēšanas
Nospiediet sensora lauku vienreiz, lai izvēlētos
funkcijas vai Ga‐ karsēšanas funkciju vai izvēlni: Gatavošanas
tavošanas Palīgs Palīgs. Vēlreiz nospiediet sensora lauku, lai
pārslēgtos starp izvēlnēm: Karsēšanas funkci‐
jas, Gatavošanas Palīgs. Lai ieslēgtu vai izslēg‐
tu apgaismojumu, nospiediet lauku uz 3 sekun‐
dēm.
Atpakaļ
3
5
7
8
9
Lai dotos atpakaļ izvēlnē. Lai parādītu galveno
izvēlni, pieskarieties laukam 3 sekundes.
Temperatūras at‐ Lai iestatītu temperatūru vai parādītu pašreizējo
lase/ Ātrā uzsil‐
cepeškrāsns temperatūru. Nospiediet simbolu
šana
uz 3 sekundēm, lai ieslēgtu vai izslēgtu funkci‐
ju: Ātrā uzsilšana.
4
6
Lai ieslēgtu un izslēgtu cepeškrāsni.
-
Izlase
Lai saglabātu un piekļūtu jūsu izlasei.
Displejs
Rāda cepeškrāsns pašreizējos iestatījumus.
Uz augšu
Lai pārvietotos izvēlnē uz augšu.
Uz leju
Lai pārvietotos izvēlnē uz leju.
Laiks un papild‐
funkcijas
Lai iestatītu dažādas funkcijas. Kad darbojas
karsēšanas funkcija, nospiediet sensora lauku,
lai iestatītu taimeri vai funkcijas: Funkciju bloķē‐
šana, Izlase, Karstums + pauze,Iestatīt + aiz‐
iet!. Jūs arī varat mainīt cepeša iekšējās tempe‐
ratūras sensora iestatījumu.
LATVIEŠU
Sensora Funkcija
lauks
10
11
Komentāri
Laika atgādinā‐
jums
Lai iestatītu funkciju: Laika atgādinājums.
Labi
Lai apstiprinātu izvēli vai iestatījumu.
5.2 Displejs
A
11
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Karsēšanas funkcija
Diennakts laiku
Karsēšanas indikators
Temperatūra
Funkcijas darbības laiks vai beigu
laiks
Citi indikatori displejā:
Simbols
Funkcija
Laika atgādinājums
Funkcija darbojas.
Diennakts laiku
Displejs rāda pašreizējo laiku.
Darb. laiks
Displejs rāda gatavošanai nepiecie‐
šamo laiku.
Beigu laiks
Displejs rāda laiku, kad gatavošana
būs pabeigta.
Temperatūra
Displejā būs redzama temperatūra.
Laika Indikācija
Displejs rāda, cik ilgi darbojas kar‐
sēšanas funkcija. Nospiediet
un
vienlaikus, lai atiestatītu laiku.
Aprēķināšana
Cepeškrāsns aprēķina gatavošanas
laiku.
Sakarsēšanas indikators Displejs rāda temperatūru cepeš‐
krāsnī.
Ātrā uzsilšana
Funkcija ir ieslēgta. Tā samazina
uzsilšanas laiku.
Automātisks svars
Displejs rāda, ka aktivizēta automā‐
tiskās svēršanas sistēma vai ka
svaru var mainīt.
Karstums + pauze
Funkcija ir ieslēgta.
12
www.electrolux.com
6. PIRMS PIRMĀS IZMANTOŠANAS REIZES
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
1. Nospiediet
vērtību.
2. Apstipriniet ar
6.1 Pirmā tīrīšana
Izņemiet visus papildpiederumus un
noņemamās plauktu balstus no
cepeškrāsns.
Skatiet sadaļu "Kopšana un tīrīšana".
Iztīriet cepeškrāsni un notīriet
piederumus pirms pirmās lietošanas.
Ielieciet atpakaļ visus piederumus un
izņemamos plauktu balstus to sākotnējā
pozīcijā.
6.2 Pirmā pieslēgšana
Pirmo reizi pieslēdzot cepeškrāsni
elektrotīklam vai pieslēdzot to pēc
elektrības padeves pārtraukuma,
jāiestata valoda, displeja kontrasts,
displeja spilgtums, kā arī diennakts laiks.
vai
, lai iestatītu
.
6.3 Iepriekšēja karsēšana
Pirms pirmās lietošanas izņemiet visus
papildpiederumus un iepriekš uzkarsējiet
cepeškrāsni.
1. Iestatiet funkciju: Augš./
un maksimālo
Apakškarsēšana
temperatūru.
2. Ļaujiet ierīcei darboties 1 stundu.
3. Iestatiet funkciju: Karsēšana ar
ventilatoru
un maksimālo
temperatūru.
4. Ļaujiet cepeškrāsnij darboties 15
minūtes.
Iepriekšējas uzkarsēšanas laikā no
cepeškrāsns var izdalīties aromāts un
dūmi. Pārbaudiet, vai gaisa plūsma
istabā ir pietiekama.
7. IZMANTOŠANA IKDIENĀ
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
7.1 Pārvietošanās izvēlnēs
1. Ieslēdziet cepeškrāsni.
2. Lai izvēlētos izvēlnes iespēju,
piespiediet
vai
.
3. Nospiediet
, lai atvērtu
apakšizvēlni vai apstiprinātu
iestatījumu.
Jebkurā brīdī var atgriezties
atpakaļ galvenajā izvēlnē,
izmantojot
.
7.2 Izvēlņu pārskats
Galvenā izvēlne
Simbols/izvēl‐
nes pozīcija
Karsēšanas
funkcijas
Receptes
Izlase
Tīrīšana
Pamata iestatī‐
jumi
Lietojums
Ietver cepeškrāsns
karsēšanas funkciju
sarakstu.
Ietver automātisko
programmu sarakstu.
Ietver lietotāja izvei‐
doto sarakstu ar ga‐
tavošanas program‐
mām.
Ietver tīrīšanas pro‐
grammu sarakstu.
Izmanto, lai iestatītu
ierīces konfigurāciju.
LATVIEŠU
Simbols/izvēl‐
nes pozīcija
Speciālie
Gatavošanas
Palīgs
Lietojums
Ietver papildu karsē‐
šanas funkciju sa‐
rakstu.
Ietver ieteicamos ce‐
peškrāsns iestatīju‐
mus plašai ēdienu iz‐
vēlei. Izvēlieties ēdie‐
nu un sāciet gatavo‐
šanas procesu. Tem‐
peratūra un laiks ir ti‐
kai norādījumi labā‐
kam rezultātam, un
tos var mainīt. Tie at‐
karīgi no receptēm un
izmantoto sastāvdaļu
kvalitātes un daudz‐
uma.
Apakšizvēlne: Pamata iestatījumi
Simbols/izvēl‐
nes pozīcija
Apraksts
Simbols/izvēl‐
nes pozīcija
Displeja kon‐
trasts
Displeja spilg‐
tums
Valoda
Aktivizētais displejs
Laika indikācija rāda pulksteņa laiku,
kad ierīce tiek izslēg‐
ta.
Tīrīšanas atgā‐
dinājums
Ieslēgtā stāvoklī funk‐
cija samazina uzkar‐
sēšanas laiku.
Lai iestatītu funkciju
Iestatīt + aiziet! un aktivizētu to vēlāk,
nospiežot jebkuru
simbolu vadības pa‐
nelī.
Karstums +
pauze
Uztur pagatavoto
ēdienu siltu 30 minū‐
tes pēc gatavošanas
cikla pabeigšanas.
Ieslēdz un izslēdz
Laika regulēša‐ Laika pagarinājuma
funkciju.
na
Pakāpeniski regulē
displeja kontrastu.
Pakāpeniski regulē
displeja spilgtumu.
Iestata displeja valo‐
du.
Ieslēdz un izslēdz
Taustiņu skaņa skārienjūtīgo lauku
skaņu. Ieslēgšanas/
izslēgšanas skārien‐
jūtīgā lauka skaņu
nevar izslēgt.
Brīdinājuma/
Kļūdas signāls
Ātrā uzsilšana
Apraksts
Pakāpeniski regulē
Skaņas signāla taustiņu toņu un sig‐
nālu skaļumu.
skaļums
Iestata pulksteņa lai‐
ku.
Iestatīt dien‐
nakts laiku
13
DEMO režīms
Ieslēdz un izslēdz
skaņas signālus.
Atgādina, kad jātīra
ierīce.
Aktivizēšanas / deak‐
tivizēšanas kods:
2468.
Rāda programmatū‐
Servisa izvēlne ras versiju un konfi‐
gurāciju.
Atjauno sākotnējos
Rūpnīcas iesta‐ ierīces iestatījumus.
tījumi
14
www.electrolux.com
7.3 Karsēšanas funkcijas
Karsēšanas
funkcija
Karsēšana ar
ventilatoru
Lietošana
Lai vienlaikus ceptu
līdz triju plauktu līme‐
ņos un kaltētu ēdie‐
nu.Iestatiet par 20 - 40
°C zemāku temperatū‐
ru, nekā funkcijai:
Augš./Apakškarsēša‐
na.
Maizes cepšanai, lielu
gaļas gabalu cepšanai
Zems mitrums vai atdzesētu un sal‐
dētu ēdienu uzsildīša‐
nai.
Picas funkcija
Augš./Apakš‐
karsēšana
Produktu, kuriem ne‐
pieciešama intensīvā‐
ka apbrūnināšana un
kraukšķīga pamatne,
gatavošanai vienā
plaukta pozīcijā. Iesta‐
tiet par 20 - 40 °C ze‐
māku temperatūru, ne‐
kā funkcijai: Augš./
Apakškarsēšana.
Lai gatavotu un ceptu
ēdienu vienā plaukta
pozīcijā.
Lai ceptu ātri pagata‐
vojamo pārtiku kraukš‐
Saldēta pārtika ķīgu (piem., kartupeļus
frī, kartupeļu daiviņas
vai pildītas pankūci‐
ņas).
Grils
Infratermiskā
grilēšana
Lai grilētu plānus pro‐
duktus un lai grauzdē‐
tu maizi.
Lai ceptu lielākus ce‐
peša gabalus vai māj‐
putnu gaļu ar kauliem
vienā plaukta pozīcijā.
Lai pagatavotu sace‐
pumus un apbrūninā‐
tu.
Karsēšanas
funkcija
Lietošana
Lai ceptu kūkas ar
kraukšķīgu pamatni
Apakškarsēša‐ vai garozu un lai kon‐
servētu pārtiku.
na
Šī funkcija paredzēta
enerģijas taupīšanai
Ventil. kars. ar gatavošanas laikā.
Gatavošanas norādīju‐
mitrumu
mus skatiet sadaļā "Ie‐
teikumi un padomi”,
Ventil. kars. ar mitru‐
mu. Cepeškrāsns dur‐
vīm jābūt aizvērtām
cepšanas laikā, lai
funkcija netiktu pār‐
traukta un lai cepeš‐
krāsns darbotos ar vis‐
lielāko iespējamo
energoefektivitāti. Iz‐
mantojot šo funkciju,
temperatūra cepeš‐
krāsns iekšpusē var
atšķirties no iestatītās
temperatūras. Tiek iz‐
mantots atlikušais sil‐
tums.Karsēšanas jau‐
da var tikt samazināta.
Vispārīgus ieteikumus
par enerģijas taupīša‐
nu skatiet nodaļā
"Energoefektivitāte",
punktā "Enerģijas tau‐
pīšana". Šī funkcija ti‐
ka izmantota, lai no‐
drošinātu atbilstību
energoefektivitātes
klasei saskaņā ar EN
60350-1. Izmantojot
šo funkciju, lampa au‐
tomātiski izslēdzas
pēc 30 sekundēm.
LATVIEŠU
Karsēšanas
funkcija
Lietošana
Ēdienam, kas tiek at‐
kārtoti uzsildīts ar tvai‐
Ēdiena uzsildī‐ ku, virsējā kārta ne‐
šana ar tvaiku kļūst sausa. Karstums
izplatās lēni un vien‐
mērīgi, kas ļauj iegūt
garšu un smaržu, kā
tikko pagatavotam
ēdienam. Šo funkciju
var izmantot ēdiena
uzsildīšanai tieši uz
šķīvja. Izmantojot da‐
žādus plauktu līme‐
ņus, var uzsildīt vairā‐
kus šķīvjus vienlaicīgi.
7.4 Speciālie
Karsēšanas
funkcija
Siltuma uzturē‐
šana
Konservēšana
Žāvēšana
Mīklas raudzē‐
šana
Atkausēšana
Lai atkausētu ēdienu
(dārzeņus un augļus).
Atkausēšanas laiks ir
atkarīgs no produktu
daudzuma un apjo‐
ma.
Sacepums
Tādiem ēdieniem kā
lazanja vai kartupeļu
sacepums. Lai paga‐
tavotu sacepumus un
apbrūninātu.
7.5 Gatavošanas Palīgs
Pārtikas kategorija: Zivs/Jūras Veltes
Ēdiens
Lai uzsildītu šķīvjus
pirms ēdiena pas‐
niegšanas.
Zivs
Lai žāvētu augļus,
dārzeņus un sēnes
šķēlēs.
Lai paātrinātu rauga
mīklas uzraudzēšanu.
Tā novērš rauga mī‐
klas virspuses izžū‐
šanu un saglabā mī‐
klas elastību.
Cepta zivs
Zivju pirkstiņi
Saldēta zivs fileja
Vesela maza zivs,
grilēta
Lai konservētu dārze‐
ņus (piem., marinētos
dārzeņus).
Maigu un sulīgu ce‐
pešu pagatavošanai.
Lēnā gatavoša‐
na
Pielietojums
Izmantojiet šo funkci‐
ju, lai pagatavotu
Maizes cepšana maizi un bulciņas ar
svaigumu, krāsu un
garozas spīdumu kā
profesionāla kondito‐
ra izpildījumā.
Pielietojums
Lai saglabātu ēdienu
siltu.
Trauku uzsildī‐
šana
Karsēšanas
funkcija
15
Vesela zivs, grilēta
Vesela zivs, grilēta
Lasis, vesels
-
Pārtikas kategorija: Putnu gaļa
Ēdiens
Cāļa krūtiņa
-
16
www.electrolux.com
Ēdiens
Ēdiens
Vistas spārniņi,
svaigi
Vistas spārniņi,
saldēti
Vista
Vistas kājiņas,
svaigas
Vistas kājiņas, sal‐
dētas
Teļa locītava
Teļa gaļa
Teļa cepetis
Jēra kāja
Jēra gaļa
Vista, 2 puses
Ēdiens
Liellopa gaļa
Viltotais zaķis
Medījums
Pusjēls
Vidējs
Labi pagatavots
Pusjēls
Vidējs
Labi pagatavots
Cūkgaļas ribiņas
Cūkas stilbs,
iepr.pagat.
Cūkgaļa
Stirnas/brieža gaļa
• Brieža gurns
• Brieža mugura
Mēdījuma mugura
Vidējs
Labi pagatavots
Skandināvu liello‐
pu gaļa
Jēra plecs, vidēji
gatavs
Medījuma cepetis
Pusjēls
Liellopu gaļas ce‐
petis
Jēra mugura
Zaķis
• Zaķa stilbiņš
• Zaķa mugura
Pārtikas kategorija: gaļa
Sautēta gaļa
Teļa mugura
Cūkas cepetis
Cūkas mugura
Cūkas kakls
Cūkas plecs
Pārtikas kategorija: Cepeškrāsns
ēdieni
Ēdiens
Lazanja/Kannello‐
ni, saldēti
-
Dārzeņu sace‐
pums
-
Saldie ēdieni
-
LATVIEŠU
Pārtikas kategorija: Pica/Sāļais
atvērtais pīrāgs
Ēdiens
-
Krēmkūkas
-
Kārtainās mīklas
maizīte
-
Amerikāņu pica,
saldēta
Eklēri
-
Mandeļcepumi
-
Pica, atdzesēta
Smilšu mīklas ce‐
pumi
-
Ziemassvētku pī‐
rāgs
-
Pica ar papildu
garnējumu
Pica, saldēta
Pica
Ēdiens
Konditorejas iz‐
strādājumi
Pica, plāna
Picas uzkodas,
saldētas
Bagete ar sacepu‐ mu
Tarte Flambée
-
Ābolu strūdele,
saldēta
Šveices pīrāgs,
sāļš
-
Kūka uz paplātes
Quiche lorraine
-
Pikantais pīrāgs
-
Pārtikas kategorija: Kūka/Cepumi
Ēdiens
17
Biskvītmīkla
Rauga mīklas
Siera kūka, paplā‐
te
-
Braunijs
-
Rulete
-
Rauga kūka
-
Drumstalu maize
-
Cukura kūka
-
Kēkss
-
Ābolu kūka, pār‐
klāta
-
Biskvītkūka
-
Ābolu pīrāgs
-
Siera kūka, trauks
-
Brioši
-
Madeiras kūka
-
Torte
-
Šveices kūka, sal‐
da
-
Mandeļu kūka
-
Mufini
-
Ēdiens
Konditorejas iz‐
strādājumi
-
Bulciņas
Pīrāga pamatne
Smilšu mīklas pa‐
matne
Biskvītk. maisīj. pī‐
rāga pam.
Smilšu mīklas
vaļ.augļu pīr.
Augļu pīrāgs
Biskvītk.mai‐
sīj.vaļ.augļu pīr.
Rauga mīklas
Pārtikas kategorija: Maize/bulciņas
Maizītes, sasaldē‐
tas
18
www.electrolux.com
Ēdiens
Ciabatta
Kliņģeris
Rauga pītais rau‐
sis
Maize
Neraudzēta maize
Pārtikas kategorija: Piedevas
Ēdiens
Kartupeļi frī, smalki Kartupeļi frī, biezi
-
Kartupeļi frī, saldēti Kroketes
-
Kroketes
-
Kartupeļu pankū‐
kas
-
Kad nepieciešams mainīt
ēdiena svaru vai
temperatūru, izmantojiet
vai
, lai iestatītu jaunas
vērtības.
7.6 Karsēšanas funkcijas
iestatīšana
1. Ieslēdziet cepeškrāsni.
2. Izvēlieties izvēlni: Karsēšanas
funkcijas.
.
3. Apstipriniet ar
4. Iestatiet karsēšanas funkciju.
.
5. Apstipriniet ar
6. Iestatiet temperatūru.
7. Apstipriniet ar
.
7.7 Tvaika funkcijas iestatīšana
Ūdens atvilktnes pārsegs atrodas
vadības panelī.
BRĪDINĀJUMS!
Izmantojiet tikai aukstu
krāna ūdeni. Nelietojiet
filtrētu ūdeni
(demineralizētu) vai destilētu
ūdeni. Nelietojiet citus
šķidrumus. Nelejiet
uzliesmojošas vai spirta
šķidrumus ūdens atvilktnē.
1. Piespiediet pārsegu, lai atvērtu
ūdens atvilktni.
2. Iepildiet ūdens atvilktnē 900 ml
ūdens.
Ūdens padeve pietiks apmēram 55 60 minūtēm.
3. Ievietojiet atpakaļ ūdens atvilktni.
4. Ieslēdziet cepeškrāsni.
5. Iestatiet karsēšanas ar tvaiku funkciju
un temperatūru.
6. Ja nepieciešams, iestatiet funkciju:
Darb. laiks
vai: Beigu laiks
.
Ja tvaika ģenerators ir tukšs,
atskan skaņas signāls.
Signāls atskan gatavošanas laika beigās.
7. Izslēdziet cepeškrāsni.
8. Pēc gatavošanas ar tvaiku, izlejiet
ūdeni no tvertnes. Skatiet tīrīšanas
funkciju:Tvertnes iztukšošana.
UZMANĪBU!
Cepeškrāsns ir karsta.
Var gūt apdegumus.
Uzmanieties, iztukšojot
ūdens tvertni.
9. Pēc gatavošanas ar tvaiku tvaiks var
kondensēties tilpnes apakšā.
Vienmēr nosusiniet tilpnes apakšu,
kad cepeškrāsns ir atdzisusi.
Ļaujiet cepeškrāsnij pilnībā izžūt, turot
atvērtas durvis.
BRĪDINĀJUMS!
Nogaidiet vismaz 60 minūtes
pēc katras gatavošanas ar
tvaiku, lai izvairītos no karstā
ūdens izvadīšanas pa ūdens
izvades vārstu.
7.8 Indikators "Tvertne tukša"
Displejs rāda: Nepieciešams ūdens un
atskan skaņas signāls, kad tvertne ir
tukša un jāuzpilda.
LATVIEŠU
Papildu informāciju skaitiet sadaļā
"Izmantošana ikdienā", Tvaika funkcijas
iestatīšana.
7.9 Indikators "Tvertne pilna"
Kad displejā parādās: Ūdens tvertne
pilna, jūs varat izmantot gatavošanu ar
tvaiku.
Kad tvertne ir pilna, atskan skaņas
signāls.
Ja tvertnē iepildīsiet par
daudz ūdens, drošības
sistēma to novadīs atpakaļ
cepeškrāsns pamatnes daļā.
Notīriet ūdeni ar sūkli vai
drānu.
7.10 Ūdens tvertnes
iztukšošana
UZMANĪBU!
Pirms ūdens tvertnes
iztukšošanas pārliecinieties,
ka cepeškrāsns ir atdzisusi.
Pēc gatavošanas ar tvaiku iztukšojiet
ūdens tvertni.
1. Sagatavojiet nosusināšanas cauruli
(C), kas iekļauta tajā pašā
iepakojumā ar lietošanas pamācību.
Uzlieciet savienotāju (B) uz viena no
nosusināšanas caurules galiem.
A
B
C
19
2. Ievietojiet otro nosusināšanas
caurules galu (C) konteinerā. Ielieciet
to zemākā pozīcijā nekā izvades
vārsts (A).
3. Atveriet cepeškrāsns durvis un
ievietojiet savienotāju (B) ūdens
izvades vārstā (A).
4. Ūdens tvertnes iztukšošanas laikā
atkārtoti spiediet savienotāju.
Tvertnē var būt nedaudz
ūdens, kad displejs rāda:
Nepieciešams ūdens.
Pagaidiet, līdz ūdens
pārstāj plūst no ūdens
izvades vārsta.
5. Izņemiet savienotāju no vārsta, kad
ūdens pārstājis plūst.
Neizmantojiet izvadīto ūdeni
atkārtotai ūdens tvertnes
uzpildei.
7.11 Karsēšanas indikators
Kad ieslēdzat karsēšanas funkciju,
displejā parādās josla. Josla rāda
pieaugošo temperatūru. Kad temperatūra
tiek sasniegta skaņas signāls atskan 3
reizes, josla mirgo un pēc tam pazūd.
7.12 Ātrā uzsilšana
Šī funkcija samazina uzkarsēšanas laiku.
Nelieciet cepeškrāsnī
ēdienu, kad darbojas ātrās
uzsilšanas funkcija.
Lai ieslēgtu šo funkciju, turiet nospiestu
3 sekundes. Uzkarsēšanas indikators
mainās.
Šī funkcija nav paredzēta dažām
cepeškrāsns funkcijām.
7.13 Atlikušais siltums
Kad izslēdzat cepeškrāsni, displejs rāda
atlikušo siltumu. Varat izmantot atlikušo
siltumu, lai uzturētu ēdienu siltu.
20
www.electrolux.com
8. PULKSTEŅA FUNKCIJAS
8.1 Pulksteņa funkciju tabula
Pulksteņa
funkcija
Pielietojums
8.2 Pulksteņa funkciju
iestatīšana
Pirms funkciju
izmantošanas: Darb. laiks,
Beigu laiks, jums vispirms
jāiestata karsēšanas funkcija
un temperatūra.
Cepeškrāsns automātiski
izslēdzas.
Varat izmantot funkciju:
Darb. laiks un Beigu laiks
vienlaicīgi, ja vēlaties
automātiski aktivizēt un
deaktivizēt ierīci noteiktā
laikā vēlāk.
Funkcija: Darb. laiks un
Beigu laiks nedarbojas,
izmantojot cepeša iekšējās
temperatūras sensoru.
Laika atgā‐ Laika atskaites iestatī‐
šanai (maks. 2 st. 30
dinājums
min.). Šī funkcija neie‐
tekmē cepeškrāsns
darbību.
Nospiediet , lai ie‐
slēgtu displeju. Pie‐
spiediet
vai
, lai
iestatītu minūtes un
, lai sāktu.
Darb. laiks Lai iestatītu cepeš‐
krāsns darbības ilgu‐
mu (maks. 23 h 59
min).
Beigu laiks Lai iestatītu karsēša‐
nas funkcijas izslēgša‐
nas laiku (maks. 23 st.
59 min.).
Ja iestatāt laiku pulksteņa funkcijai, laika
atskaite sākas pēc 5 sekundēm.
Ja izmantojat pulksteņa
funkcijas: Darb. laiks, Beigu
laiks, cepeškrāsns izslēdz
sildelementus, kad pagājuši
90 % no iestatītā laika.
Cepeškrāsns izmanto
atlikušo siltumu, lai turpinātu
gatavošanas procesu, līdz
laiks būs pilnībā pagājis (3 20 minūtes).
1. Iestatiet karsēšanas funkciju.
2. Piespiediet
vairākas reizes, līdz
displejs parāda vajadzīgo pulksteņa
funkciju un atbilstošo simbolu.
vai
3. Piespiediet
vajadzīgo laiku.
, lai iestatītu
4. Apstipriniet ar
.
Kad laiks beigsies, atskanēs skaņas
signāls. Cepeškrāsns izslēdzas. Displejā
parādās paziņojums.
5. Nospiediet jebkuru simbolu, lai
izslēgtu signālu.
8.3 Karstums + pauze
Lai aktivizētu funkciju:
•
•
Iestatītajai temperatūrai jābūt
augstākai par 80 °C.
Funkcija: Darb. laiks ir ieslēgta.
Funkcija: Karstums + pauze uztur
pagatavoto ēdienu siltu 80 °C
temperatūrā 30 minūtes. Funkcija
ieslēdzas pēc cepšanas laika beigām.
Funkciju var aktivizēt vai deaktivizēt
izvēlnē: Pamata iestatījumi.
1. Ieslēdziet cepeškrāsni.
2. Izvēlieties karsēšanas funkciju.
3. Iestatiet temperatūru augstāk par
80 °C.
LATVIEŠU
4. Nospiediet
vairākas reizes, līdz
displejā redzams: Karstums + pauze.
5. Apstipriniet ar
.
Kad funkcija būs beigusies, atskanēs
skaņas signāls.
8.4 Laika regulēšana
Funkcija: Laika regulēšana funkcija liek
karsēšanas funkcijai turpināt darbību pēc
Darb. laiks beigām.
21
1. Kad gatavošanas laiks beigsies,
atskanēs skaņas signāls. Nospiediet
jebkuru simbolu.
Displejā būs redzams paziņojums.
2. Nospiediet , lai ieslēgtu (vai
atceltu).
3. Iestatiet funkcijas ilgumu.
4. Nospiediet
, lai
.
Attiecas uz visām
karsēšanas funkcijām ar
funkcijām ar Darb. laiks vai
Automātisks svars.
Neattiecas uz karsēšanas
funkcijām ar temperatūras
sensoru.
9. AUTOMĀTISKĀS PROGRAMMAS
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
9.1 Receptes ar Automātiskās
receptes
Šī cepeškrāsns piedāvā vairākas
receptes, ko varat izmantot. Receptes ir
noteiktas un tās nav iespējams mainīt.
1. Ieslēdziet cepeškrāsni.
2. Izvēlieties izvēlni: Receptes.
Nospiediet
, lai apstiprinātu
izvēlni.
3. Izvēlieties kategoriju un ēdienu.
Apstipriniet ar
.
4. Izvēlieties kulinārijas recepti.
Apstipriniet ar
.
9.2 Gatavošanas Palīgs ar
Automātisks svars
Šī funkcija automātiski aprēķina
gatavošanas laiku. Lai izmantotu šo
10. PIEDERUMU LIETOŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
funkciju, nepieciešams norādīt produktu
svaru.
1. Ieslēdziet cepeškrāsni.
2. Izvēlieties izvēlni: Gatavošanas
Palīgs. Piespiediet
.
3. Izvēlieties ēdienu ar funkciju:
Automātisks svars. Piespiediet
4. Nospiediet
vai
.
, lai iestatītu
produkta svaru. Piespiediet
.
Automātiskā programma sāk darboties.
5. Svaru var jebkurā laikā mainīt.
Nospiediet
vai
, lai mainītu
svaru.
6. Kad laiks beigsies, atskanēs skaņas
signāls. Nospiediet jebkuru simbolu,
lai izslēgtu signālu.
22
www.electrolux.com
10.1 Cepeša iekšējās
temperatūras sensors
Var iestatīt divus temperatūras lielumus:
cepeškrāsns temperatūru un ēdiena
iekšējo temperatūru.
Temperatūras sensors mēra cepeša
iekšējo temperatūru. Kad gaļa sasniegusi
iestatīto temperatūru, cepeškrāsns
izslēdzas.
UZMANĪBU!
Izmantojiet tikai
komplektācijā iekļauto
temperatūras sensoru vai
oriģinālās rezerves daļas.
temperatūru, spiediet .
Kad gaļas iekšējā temperatūra
sasniegusi iestatīto temperatūru, atskan
skaņas signāls. Cepeškrāsns automātiski
izslēdzas.
7. Nospiediet jebkuru simbolu, lai
izslēgtu signālu.
8. Izņemiet temperatūras sensora
spraudni no ligzdas un izņemiet gaļu
no cepeškrāsns.
9. Nospiediet
, lai izslēgtu ierīci.
BRĪDINĀJUMS!
Iekšējās temperatūras
sensors ir karsts. Var gūt
apdegumus. Rīkojieties
piesardzīgi, izņemot
temperatūras sensora galu
un spraudkontaktu.
gatavošanas laikā
temperatūras sensoram
jāpaliek gaļā un pieslēgtam
ligzdai.
1. Ievietojiet cepeša iekšējās
temperatūras sensora smailo galu
gaļas gabala vidū.
2. Ievietojiet temperatūras sensora
spraudni ligzdā, kas atrodas
cepeškrāsns augšpusē.
10.2 Piederumu ievietošana
Restots plaukts:
Iebīdiet plauktu starp cepeškrāsns
līmeņa vadotnes stieņiem tā, lai kājiņas
būtu vērstas uz leju.
3. Ieslēdziet cepeškrāsni.
Displejs rāda temperatūras sensora
simbolu.
4. Nospiediet un turiet nospiestu
laiks var atšķirties. Cepeškrāsns
aprēķina beigu laiku aptuveni 30 minūšu
laikā.
6. Lai mainītu produkta iekšējo
vai
mazāk nekā 5 sekundes, lai
iestatītu ēdiena iekšējo temperatūru.
5. Iestatiet karsēšanas funkciju un, ja
nepieciešams, cepeškrāsns
temperatūru.
Cepeškrāsns aprēķina aptuveno beigu
laiku. Dažādiem ēdiena daudzumiem,
cepeškrāsns temperatūras iestatījumiem
(vismaz 120°C) un darba režīmiem beigu
Cepamā paplāte / cepamā panna:
Iebīdiet cepamo paplāti /cepamo pannu
starp cepeškrāsns līmeņa vadotnes
stieņiem.
LATVIEŠU
23
°C
Restots plaukts un cepamā paplāte /
cepamā pannakopā:
Iebīdiet cepamo paplāti /cepamo pannu
starp plauktu atbalsta vadotnes stieņiem
un restotā plaukta uz vadotnes stieņiem
augstāk.
2. Uzlieciet restoto plauktu uz
teleskopiskajām vadotnēm un
uzmanīgi iebīdiet cepeškrāsnī.
°C
Neliela iedobe augšpusē
palielina drošību. Šīs
iedobes novērš arī trauku
sasvēršanos. Augstā mala
ap plauktu neļauj ēdiena
gatavošanas traukiem slīdēt.
10.3 Teleskopiskās vadotnes
Saglabājiet teleskopisko
vadotņu uzstādīšanas
instrukciju vēlākai
izmantošanai.
Izmantojot teleskopiskās vadotnes,
pannas var ielikt un izņemt vieglāk.
UZMANĪBU!
Nemazgājiet teleskopiskās
vadotnes trauku
mazgāšanas mašīnā.
Neeļļojiet teleskopiskās
vadotnes.
1. Izvelciet labās un kreisās puses
teleskopiskās vadotnes.
Pirms cepeškrāsns durvju aizvēršanas
pārbaudiet, vai teleskopiskās vadotnes ir
pilnībā iebīdītas cepeškrāsnī.
10.4 Piederumi gatavošanai,
izmantojot tvaiku
Diētiskais cepamais trauks
gatavošanas ar tvaiku funkcijām.
Trauks sastāv no stikla bļodas, vāka ar
caurumu sprauslas caurulei (C) un
tērauda grila, ko novietot cepamā trauka
apakšā.
24
www.electrolux.com
Stikla bļoda (A)
Sprausla tiešajai gatavošanai ar
tvaiku (D)
Vāks (B)
Tērauda grils (E)
Sprausla un sprauslas caurule.
•
Nelieciet karstu cepamo trauku uz
aukstas/slapjas virsmas.
•
Nelejiet karstā cepamajā traukā
aukstu šķidrumu.
•
Nelietojiet cepamo trauku un karstas
gatavošanas virsmas.
C
D
"C" ir sprauslas caurule gatavošanai ar
tvaiku, "D" ir sprausla tiešajai
gatavošanai ar tvaiku.
Sprauslas caurule (C)
LATVIEŠU
•
25
Neizmantojiet cepamā trauka tīrīšanai
abrazīvus līdzekļus, skrāpjus un
pulverus.
Pārliecinieties, ka sprauslas caurule nav
saspiesta vai nesaskaras ar
sildelementiem cepeškrāsns augšā.
4. Iestatiet cepeškrāsni uz gatavošanas
ar tvaiku funkciju.
10.6 Tiešā gatavošana ar
tvaiku
10.5 Gatavošana ar tvaiku
diētiskajā cepamā traukā
Novietojiet ēdienu uz tērauda grila
cepamajā traukā un uzlieciet tam vāku.
1. Ievietojiet sprauslas cauruli īpašajā
diētiskā cepamā trauka atverē.
C
Novietojiet ēdienu uz tērauda grila
cepamajā traukā. Pielejiet nedaudz
ūdens.
UZMANĪBU!
Nelietojiet trauka vāku.
BRĪDINĀJUMS!
Cepeškrāsnij darbojoties,
rīkojieties ar sprauslu
uzmanīgi. Noteikti
izmantojiet cepeškrāsns
cimdus, aiztiekot sprauslu, ja
cepeškrāsns ir karsta.
Noteikti izņemiet sprauslu no
cepeškrāsns, kad nelietojat
tvaika funkciju.
Sprauslas šļūtene ir īpaši
paredzēta gatavošanai un
nesatur kaitīgas vielas.
2. Novietojiet cepamo trauku uz otrā
plaukta līmeņa no apakšas.
3. Ievietojiet otru sprauslas caurules
galu tvaika ieplūdes atverē.
1. Ievietojiet sprauslu (D) sprauslas
caurulē (C). Pievienojiet otru galu
tvaika ieplūdes atverei.
26
www.electrolux.com
Gatavojot ēdienus, piemēram, vistu, pīli,
tītaru, mazu vai lielu zivi, ielieciet
sprauslu (D) tieši tukšajā gaļas daļā.
Pārliecinieties, lai atveres netiktu
bloķētas.
2. Novietojiet cepamo trauku uz pirmā
vai otrā plaukta līmeņa no apakšas.
Pārliecinieties, ka sprauslas caurule nav
saspiesta vai nesaskaras ar
sildelementiem cepeškrāsns augšā.
3. Iestatiet cepeškrāsni uz gatavošanas
ar tvaiku funkciju.
Lai saņemtu sīkāku informāciju par
gatavošanu ar tvaiku, skatiet
gatavošanas ar tvaiku tabulas sadaļā
"Padomi un ieteikumi".
11. PAPILDFUNKCIJAS
11.1 Izlase
Jūs varat saglabāt savus izlases
iestatījumus, piemēram, darb. laiku,
temperatūru vai karsēšanas funkciju. Tie
pieejami izvēlnē: Izlase. Var saglabāt 20
programmas.
Programmas saglabāšana
1. Ieslēdziet cepeškrāsni.
2. Iestatiet karsēšanas funkciju vai
automātisku programmu.
3. Nospiediet
vairākas reizes, līdz
displejā redzams: SAGLABĀT.
.
4. Apstipriniet ar
Displejā būs redzama pirmais brīvais
atmiņas stāvoklis.
5. Apstipriniet ar
.
6. Ievadiet programmas nosaukumu.
Sāk mirgot pirmais burts.
7. Nospiediet
burtu.
vai
, lai mainītu
8. Nospiediet
.
Sāk mirgot nākamais burts.
9. Veiciet atkārtoti 7. soļa darbību, ja
nepieciešams.
10. Nospiediet un turiet nospiestu
, lai
saglabātu.
Varat pārrakstīt atmiņas stāvokli. Kad
displejā tiek parādīts pirmais brīvais
atmiņas stāvoklis, nospiediet
un nospiediet
programmu.
vai
, lai pārrakstītu esošo
Jūs varat nomainīt programmas
nosaukumu izvēlnē: Mainīt prog.
nosaukumu.
Programmas ieslēgšana
1. Ieslēdziet cepeškrāsni.
2. Izvēlieties izvēlni: Izlase.
.
3. Apstipriniet ar
4. Izvēlēties savas izlases nosaukumu.
5. Apstipriniet ar
Varat nospiest
izvēlni: Izlase.
.
, lai pārietu tieši uz
11.2 Bērnu drošības funkcijas
lietošana
Ja ir ieslēgta bērnu drošības funkcija,
cepeškrāsni nevar ieslēgt nejauši.
LATVIEŠU
Ja darbojas Pirolīzes
tīrīšanas funkcija, durvis
nobloķējas automātiski.
Nospiežot jebkuru simbolu,
displejā parādās
paziņojums.
1. Nospiediet
), lai ieslēgtu funkciju: Iestatīt + aiziet!.
Aktivizējas iestatītā karsēšanas funkcija.
Kad karsēšanas funkcija būs beigusies,
atskanēs skaņas signāls.
•
, lai ieslēgtu displeju.
un
vienlaicīgi, līdz
2. Nospiediet
displejā parādās paziņojums .
Lai izslēgtu bērnu drošības funkciju,
atkārtojiet 2. darbību.
•
11.3 Funkciju bloķēšana
Šī funkcija neļauj nejauši nomainīt
sildīšanas funkciju. To var ieslēgt tikai,
kad cepeškrāsns darbojas.
1. Ieslēdziet cepeškrāsni.
2. Iestatiet karsēšanas funkciju vai
iestatījumu.
3. Nospiediet
vairākas reizes, līdz
displejā redzams: Funkciju
bloķēšana.
Funkciju bloķēšana ir
aktīva, kad darbojas
karsēšanas funkcija.
Izvēlne: Pamata
iestatījumi ļauj jums:
Iestatīt + aiziet! ieslēgt un
izslēgt funkciju.
11.5 Automātiskā izslēgšanās
Drošības nolūkā cepeškrāsns
automātiski izslēdzas pēc kāda laika, ja
karsēšanas funkcija darbojas un jūs
nemaināt nekādus iestatījumus.
(°C)
(h)
.
30 - 115
12.5
Ja darbojas Pirolīzes
tīrīšanas funkcija, durvis tiek
bloķētas, un displejā
parādās atslēgas simbols.
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 – maksimāli
3
4. Apstipriniet ar
Piespiediet , lai izslēgtu funkciju.
Displejā parādās paziņojums. Nospiediet
vēlreiz un tad
, lai apstiprinātu.
Izslēdzot cepeškrāsni, arī
funkcija izslēdzas.
11.4 Iestatīt + aiziet!
Funkcija ļauj iestatīt karsēšanas funkciju
(vai programmu) un izmantot to vēlāk,
tikai vienreiz pieskaroties kādam
simbolam.
1. Ieslēdziet cepeškrāsni.
2. Iestatiet karsēšanas funkciju.
3. Nospiediet
vairākas reizes, līdz
displejā redzams: Darb. laiks.
4. Iestatiet laiku.
vairākas reizes, līdz
5. Nospiediet
displejā redzams: Iestatīt + aiziet!.
6. Apstipriniet ar
.
27
Pieskarieties kādam simbolam (izņemot
Automātiskā izslēgšanās nedarbojas ar
šādām funkcijām: Apgaismojums
(lampa), Temperatūras sensors,Darb.
laiks, Beigu laiks.
11.6 Displeja spilgtums
Displeja spilgtumam ir divi režīmi:
•
•
nakts spilgtums - kad cepeškrāsns ir
izslēgta, displeja spilgtums samazinās
laikā no plkst. 22.00 līdz 06.00;
dienas spilgtums:
– kad cepeškrāsns ir ieslēgta.
– ja nakts spilgtuma režīma
darbības laikā jūs pieskaraties
simbolam (izņemot IESLĒGT/
IZSLĒGT), displejs atgriežas
dienas spilgtuma režīmā uz
nākamajām 10 sekundēm;
– ja cepeškrāsns ir izslēgta un jūs
iestatāt funkciju: Laika
atgādinājums; kad funkcijas
28
www.electrolux.com
darbība beidzas, displejs
atgriežas nakts spilgtuma režīmā.
11.7 Dzesēšanas ventilators
Kad cepeškrāsns darbojas, dzesēšanas
ventilators automātiski uztur cepeškrāsns
virsmas vēsas. Izslēdzot cepeškrāsni,
dzesēšanas ventilators turpinās
darboties, līdz cepeškrāsns būs
atdzisusi.
11.8 Drošības termostats
Nepareiza cepeškrāsns lietošana vai
bojāti komponenti var izraisīt bīstamu
pārkaršanu. Lai to novērstu, cepeškrāsnij
ir drošības termostats, kas pārtrauc
strāvas padevi. Cepeškrāsns atkal
ieslēdzas automātiski, kad temperatūra
pazeminās.
12. IETEIKUMI UN PADOMI
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
Tabulās uzrādītā temperatūra un
cepšanas laiki ir ir tikai orientējoši. Tie
atkarīgi no receptēm un izmantoto
sastāvdaļu kvalitātes un daudzuma.
12.1 Gatavošanas ieteikumi
Cepeškrāsnij ir pieci plauktu līmeņi.
Skaitiet cepšanas pozīcijas no
cepeškrāsns apakšas.
Jūsu cepeškrāsns var cept un gatavot
ēdienu savādāk nekā jūsu iepriekšējā
cepeškrāsns. Tabulā zemāk ir norādīti
standarta iestatījumi attiecībā uz
temperatūru, gatavošanas laiku un
plaukta līmeni.
Ja nevarat atrast iestatījumus konkrētai
receptei, meklējiet tai līdzīgu.
Cepeškrāsns aprīkota ar īpašu sistēma,
kas nodrošina gaisa cirkulāciju un
pastāvīgi pārstrādā tvaiku. Šī sistēma ļauj
gatavot produktus tvaika apstākļos un
saglabā ēdienus mīkstus to iekšpusē un
kraukšķīgus ārpusē. Tas samazina
gatavošanas laiku un enerģijas patēriņu.
12.2 Zems mitrums
Iepriekš uzsildiet tukšu cepeškrāsni.
Kūku cepšana
Neatveriet cepeškrāsns durvis, pirms nav
pagājušas 3/4 no gatavošanas laika.
Ja vienlaikus lietojat divas cepamās
paplātes, atstājiet starp tām vienu tukšu
līmeni.
Gaļas un zivju pagatavošana
Gatavojot taukainu gaļu, lietojiet cepamo
pannu, lai uz cepeškrāsns nepaliktu
nenotīrāmi traipi.
Pirms pagatavotās gaļas sagriešanas
pagaidiet aptuveni 15 minūtes, lai
saglabātu gaļas sulīgumu.
Lai gaļas cepšanas laikā nepieļautu
pārmērīgu dūmošanu, iepildiet cepamajā
pannā nedaudz ūdens. Lai novērstu
dūmu kondensāciju, pielejiet ūdeni katru
reizi, kad tas ir iztvaikojis.
Gatavošanas laiki
Gatavošanas laiks atkarīgs no ēdiena
veida, tā konsistences un daudzuma.
Gatavošanas sākumā pieskatiet tās
norisi. Izmantojot šo ierīci, atrodiet
labākos iestatījumus (sildīšanas pakāpi,
ēdiena gatavošanas laiku, utt.) saviem
ēdiena gatavošanas traukiem, receptēm
un daudzumam.
LATVIEŠU
KŪKAS / CEPUMI
(°C)
(min.)
Tortes, iepriekšēja
uzsildīšana nav ne‐
pieciešama
175
30 - 40
2
Kūkas veidne, Ø 26
cm
Augļu torte, iepriek‐
šēja uzsildīšana nav
nepieciešama
160
80 - 90
2
Kūkas veidne, Ø 26
cm
Panettone
150 - 160
70 - 100
2
Kūkas veidne, Ø 20
cm
Plūmju kūka
160
40 - 50
2
Maizes forma
Cepumi, iepriekšēja
uzsildīšana nav ne‐
pieciešama
150
20 - 35
3 (2 un 4)
Cepšanas panna
Saldas maizītes
180 - 200
12 - 20
2
Cepšanas panna
Brioši
180
15 - 20
3 (2 un 4)
Cepšanas panna
Lietojiet kūku veidni.
VAĻĒJI PĪRĀGI
(°C)
(min.)
Ar dārzeņu pildījumu
170 - 180
30 - 40
1
Lazanja
170 - 180
40 - 50
2
Kartupeļu sacepums
160 - 170
50 - 60
1 (2 un 4)
Izmantojiet otro plaukta līmeni.
Lietojiet režģi.
GAĻA
(°C)
(min.)
Cūkas cepetis,
1 kg
180
90 - 110
Teļa gaļa, 1 kg
180
90 - 110
29
30
www.electrolux.com
GAĻA
ZIVIS
(°C)
(min.)
Liellopu gaļas
cepetis, pus‐
jēls, 1 kg
210
45 - 50
Liellopu gaļas
cepetis, vidējs,
1 kg
200
55 - 65
Rostbifs, labi
izcepts, 1 kg
190
65 - 75
Izmantojiet otro plaukta līmeni.
(°C)
(min.)
180
25 - 35
Tuncis, 4-6 file‐ 175
jas, 1,2 kg
35 - 50
Heks
20 - 30
Forele, 3-4 zi‐
vis, 1,5 kg
200
12.3 Gatavošana diētiskajā
cepamā traukā
Izmantojiet funkciju: Zems mitrums.
Izmantojiet otro plaukta pozīciju.
Iestatiet temperatūru uz 130 °C.
(°C)
(min.)
Jēra kāja, 1 kg 175
110 - 130
Vista, vesela,
1 kg
55 - 65
200
Vesels tītars, 4 170
kg
180 - 240
Vesela pīle, 2
- 2,5 kg
170 - 180
120 - 150
Trusis, sa‐
griezts gaba‐
los
170 - 180
60 - 90
Vesela zoss, 3 160 - 170
kg
(min.)
Tomāti
15
Baklažāni
15 - 20
Brokoļi, ziedkopas
20 - 25
Cukini, šķēlītēs
20 - 25
Paprika, strēmeles
20 - 25
Ziedkāposti, ziedkopas
25 - 30
Kolrābis
25 - 30
(min.)
Sparģeļi, baltie
25 - 35
150 - 200
Seleriju šķēlītes
30 - 35
Fenhelis
30 - 35
Sparģeļi, zaļie
35 - 45
Burkāni
35 - 40
Izmantojiet pirmo plaukta līmeni.
(°C)
DĀRZEŅI
Izmantojiet otro plaukta līmeni.
Iestatiet temperatūru uz 130 °C.
LATVIEŠU
GAĻA
PIEDEVAS
(min.)
(min.)
Vārīta vistas krūtiņa
25 - 35
Vārīti kartupeļi, daiviņās 35 - 45
Vārīts šķiņķis
55 - 65
Polenta
Kasseler
80 - 100
Kartupeļi ar mizu, vidēja 50 - 60
lieluma
Iestatiet temperatūru uz 130 °C.
40 - 45
12.4 Ēdiena uzsildīšana ar
tvaiku
ZIVIS
Iepriekš uzsildiet tukšu cepeškrāsni.
Iestatiet temperatūru uz 130°C.
Izmantojiet otro plaukta līmeni.
(min.)
Forele / Laša fileja
25 - 30
Iestatiet temperatūru uz 130 °C.
(min.)
PIEDEVAS
(min.)
Rīsi
35 - 40
Makaroni un mērce
10 - 15
Piedevas
10 - 15
Viena šķīvja ēdiens
10 - 15
Gaļa
10 - 15
Dārzeņi
10 - 15
Sautējums terīnē
15 - 25
12.5 Cepšana cepeškrāsnī un cepeši
PĪRĀGI
Augš./Apakš‐
karsēšana
Karsēšana ar
ventilatoru
(min.)
(°C)
Putotas recep‐
tes
170
(°C)
2
160
3 (2 un
4)
45 - 60
Kūkas veidne
31
32
www.electrolux.com
PĪRĀGI
Augš./Apakš‐
karsēšana
Karsēšana ar
ventilatoru
(min.)
(°C)
(°C)
Smilšu mīkla
170
2
160
3 (2 un
4)
20 - 30
Kūkas veidne
Paniņu siera
kūka
170
1
165
2
80 - 100
Kūkas veidne, Ø
26 cm
Strūdele
175
3
150
2
60 - 80
Cepšanas panna
Džema pīrāgs
170
2
165
2
30 - 40
Kūkas veidne, Ø
26 cm
Ziemassvētku
kūka, iepriekš
uzsildiet tukšu
cepeškrāsni
160
2
150
2
90 - 120
Kūkas veidne, Ø
20 cm
Plūmju kūka,
iepriekš uzsil‐
diet tukšu ce‐
peškrāsni
175
1
160
2
50 - 60
Maizes forma
Cepumi
140
3
140 150
3
25 - 45
Cepšanas panna
Bezē
120
3
120
3
80 - 100
Cepšanas panna
Bezē, iepriekš
uzsildiet tukšu
cepeškrāsni,
divi līmeņi
-
-
120
2 un 4
80 - 100
Cepšanas panna
Bulciņas, ie‐
priekš uzsildiet
tukšu cepeš‐
krāsni
190
3
190
3
12 - 20
Cepšanas panna
Eklēri
190
3
170
3
25 - 35
Cepšanas panna
Eklēri, divi lī‐
meņi
-
-
170
2 un 4
35 - 45
Cepšanas panna
Groziņi
180
2
170
2
45 - 70
Kūkas veidne, Ø
20 cm
Bagātīgs augļu 160
pīrāgs
1
150
2
110 120
Kūkas veidne, Ø
24 cm
LATVIEŠU
33
PĪRĀGI
Augš./Apakš‐
karsēšana
Karsēšana ar
ventilatoru
(min.)
(°C)
Biskvītkūka ar
pildījumu
170
(°C)
1
160
2
30 - 50
Kūkas veidne, Ø
20 cm
Iepriekš uzsildiet tukšu cepeškrāsni.
MAIZE UN PICA
Augš./Apakškarsē‐
šana
Karsēšana ar venti‐
latoru
(min.)
(°C)
(°C)
Baltmaize, 1 - 190
2 gabali, 0,5
kg katrs
1
190
1
60 - 70
-
Rudzu maize, 190
iepriekšēja
uzsildīšana
nav nepiecie‐
šama
1
180
1
30 - 45
Maizes for‐
ma
Maize/bulci‐
ņas, 6 - 8
maizītes
190
2
180
2 (2 un 4)
25 - 40
Cepšanas
panna
Pica
230 250
1
230 250
1
10 - 20
Cepšanas
panna / Ce‐
pamā panna
Plāceņi
200
3
190
3
10 - 20
Cepšanas
panna
Iepriekš uzsildiet tukšu cepeškrāsni.
Lietojiet kūku veidni.
34
www.electrolux.com
VAĻĒJI PĪRĀGI
Augš./Apakškarsē‐
šana
Karsēšana ar venti‐
latoru
(min.)
(°C)
(°C)
Vaļējais pīrāgs ar maka‐ 200
roniem, iepriekšēja uz‐
sildīšana nav nepiecie‐
šama
2
180
2
40 - 50
Vaļējais dārzeņu pīrāgs, 200
iepriekšēja uzsildīšana
nav nepieciešama
2
175
2
45 - 60
Sāļie pīrāgi
180
1
180
1
50 - 60
Lazanja
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Cannelloni
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Izmantojiet otro plaukta līmeni.
Lietojiet režģi.
GAĻA
Augš./Apakškar‐ Karsēšana ar
sēšana
ventilatoru
(min.)
(°C)
(°C)
Liellopa gaļa
200
190
50 - 70
Cūkgaļa
180
180
90 - 120
Teļa gaļa
190
175
90 - 120
Liellopu gaļas cepetis angļu gaumē 210
(pusjēls)
200
50 - 60
Liellopu gaļas cepetis angļu gaumē 210
(vidēji izcepts)
200
60 - 70
Liellopu gaļas cepetis angļu gaumē 210
(labi izcepts)
200
70 - 75
LATVIEŠU
35
GAĻA
Augš./Apakškarsē‐
šana
Karsēšana ar venti‐
latoru
(min.)
(°C)
(°C)
Cūkas plecs, ar ādu
180
2
170
2
120 - 150
Cūkgaļas stilbs, 2 gabali
180
2
160
2
100 - 120
Jēra kāja
190
2
175
2
110 - 130
Vista, vesela
220
2
200
2
70 - 85
Vesels tītars
180
2
160
2
210 - 240
Vesela pīle
175
2
220
2
120 - 150
Vesela zoss
175
2
160
1
150 - 200
Trusis, sagriezts gabalos
190
2
175
2
60 - 80
Trusis, sagriezts gabalos
190
2
175
2
150 - 200
Vesels fazāns
190
2
175
2
90 - 120
Izmantojiet otro plaukta līmeni.
ZIVS
Augš./Apakškar‐
sēšana
Karsēšana ar
ventilatoru
(min.)
(°C)
(°C)
Forele / Plaudis, 3 - 4 zivis
190
175
40 - 55
Tuncis / Lasis, 4 - 6 filejas
190
175
35 - 60
12.6 Maizes cepšana
Iepriekš uzsildiet tukšu cepeškrāsni.
Izmantojiet otro plaukta līmeni, ja nav norādīts citādi.
36
www.electrolux.com
MAIZE
(kg)
(°C)
(min.)
Baltmaize, 1 - 2 gabali, 1
0,5 kg katrs
180 - 190
45 - 60
-
Maize/bulciņas, 6 - 8
maizītes
0,5
190 - 210
20 - 30
Cepšanas panna, iz‐
mantojiet otro vai ce‐
turto plaukta līmeni
Rudzu maize, 1 - 2 ga‐
bali, 0,5 kg katrs
1
180 - 200
50 - 70
-
Focaccia
-
190 - 210
20 - 25
Cepšanas panna
12.7 Kraukšķīga garoza: Picas funkcija
Iepriekš uzsildiet tukšu cepeškrāsni.
Izmantojiet pirmo plaukta līmeni, ja nav norādīts citādi.
PICA
(°C)
(min.)
Pica ar plānu garozu
200 - 220
15 - 25
Cepšanas panna
Pica ar plānu garozu
200 - 220
20 - 30
Cepšanas panna
Mini pica
200 - 220
15 - 20
Cepšanas panna
Ābolu pīrāgs
150 - 170
50 - 70
Kūkas veidne, Ø 20
cm
Tortes
170 - 190
35 - 50
Kūkas veidne, Ø 26
cm
Sīpolu pīrāgs, izmantojiet otro
plaukta līmeni
200 - 220
20 - 30
Cepšanas panna
12.8 Grils
Iepriekš uzsildiet tukšu cepeškrāsni.
Izmantojiet ceturto plaukta līmeni.
Grils ar maksimālās temperatūras iestatījumu.
LATVIEŠU
GRILS
(kg)
(min.)
Viena puse
(min.)
Otra puse
Filejas steiki, 4 gabali
0,8
12 - 15
12 - 14
Liellopa steiks, 4 gabali
0,6
10 - 12
6-8
Desas, 8
-
12 - 15
10 - 12
Cūkgaļas karbonāde ar ribiņu, 4 0,6
gabali
12 - 16
12 - 14
Vista, puse, 2
1
30 - 35
25 - 30
Kebabs, 4
-
10 - 15
10 - 12
Cāļa krūtiņa, 4 gabali
0,4
12 - 15
12 - 14
Burgeri, 6
0,6
20 - 30
-
Zivs fileja, 4 gabali
0,4
12 - 14
10 - 12
Grauzdiņi ar garnējumu, 4 - 6
-
5-7
-
Grauzdiņš, 4 - 6
-
2-4
2-3
12.9 Infratermiskā grilēšana
Iepriekš uzsildiet tukšu cepeškrāsni.
Izmantojiet pirmo vai otro plaukta līmeni.
LIELLOPA GAĻA
Lai aprēķinātu cepšanas laiku, pareiziniet
zemāk sniegtajā tabulā norādīto laiku ar
filejas biezumu centimetros.
(min.)
Liellopu gaļas ce‐ 170 - 180 8 - 10
petis vai fileja, la‐
bi izcepts
LIELLOPA GAĻA
(°C)
(°C)
(min.)
CŪKGAĻA
Liellopu gaļas ce‐ 190 - 200 5 - 6
petis vai fileja,
pusjēls
Liellopu gaļas ce‐ 180 - 190 6 - 8
petis vai fileja, vi‐
dēji izcepts
(°C)
Plecs / Kakls /
Šķiņķa gabals, 1
- 1,5 kg
(min.)
160 - 180 90 - 120
37
38
www.electrolux.com
MĀJPUTNU GAĻA
CŪKGAĻA
(°C)
(°C)
(min.)
(min.)
Karbonādes /
170 - 180 60 - 90
Cūkgaļas ribiņas,
1 - 1,5 kg
Putnu gaļa, ga‐
bali, 0,2 - 0,25
kg katra
Viltotais zaķis,
0,75 - 1 kg
160 - 170 50 - 60
Vista, puse, 0,4 - 190 - 210 35 - 50
0,5 kg katra
Cūkas stilbs, ie‐
priekš novārīts,
0,75 - 1 kg
150 - 170 90 - 120
Vista, broileris, 1 190 - 210 50 - 70
- 1,5 kg
TEĻA GAĻA
(°C)
Teļa cepetis, 1
kg
200 - 220 30 - 50
Pīle, 1,5 - 2 kg
180 - 200 80 - 100
Zoss, 3,5 - 5 kg
160 - 180 120 - 180
Tītars, 2,5 - 3,5
kg
160 - 180 120 - 150
Tītars, 4 - 6 kg
140 - 160 150 - 240
(min.)
160 - 180 90 - 120
ZIVS (TVAICĒTA)
Teļa locītava, 1,5 160 - 180 120 - 150
- 2 kg
(°C)
Zivs, vesela, 1 1,5 kg
JĒRS
(min.)
210 - 220 40 - 60
12.10 Lēnā gatavošana
(°C)
(min.)
Jēra kāja / Jēra
cepetis, 1 - 1,5
kg
150 - 170 100 - 120
Jēra mugura, 1 1,5 kg
160 - 180 40 - 60
Šī funkcija ļauj sagatavot liesu, mīkstu
gaļu un zivis. Tā nav piemērota: putnu
gaļai, treknam cūkgaļas cepetim,
sautētam cepetim. Temperatūras
sensors temperatūra nedrīkst būt
augstāka par 65 °C.
1. Apcepiet gaļu 1 - 2 minūtes no katras
puses pannā lielā karstumā.
2. Ievietojiet gaļu cepšanas pannā vai
tieši uz restotā plaukta. Novietojiet
zem restotā plaukta paplāti tauku
savākšanai.
Nekad nelietojiet vāku, ja gatavojot
izmantojat šo funkciju.
3. Lietojiet Temperatūras sensors.
4. Izvēlieties funkciju: Lēnā gatavošana.
Pirmajās 10 minūtēs varat iestatīt
LATVIEŠU
temperatūru no 80 °C līdz 150 °C.
Noklusējums ir 90 °C. Iestatiet
Temperatūras sensors temperatūru.
39
5. Pēc 10 minūtēm cepeškrāsns
automātiski samazina temperatūru
līdz 80 °C.
Iestatiet temperatūru uz 120 °C.
(kg)
(min.)
Steiks
0.2 - 0.3
20 - 40
3
Liellopu gaļas fileja
1 - 1.5
90 - 150
3
Liellopu gaļas cepetis
1 - 1.5
120 - 150
1
Teļa cepetis
1 - 1.5
120 - 150
1
12.11 Atkausēšana
(kg)
Atkausēšanas Papildu atkausē‐
laiks (min.)
šanas laiks
(min.)
Vista
1
100 - 140
20 - 30
Novietojiet vistu uz
apgrieztas apakšta‐
ses lielā šķīvī. Cep‐
šanas laikā apgrie‐
ziet.
gaļa
1
100 - 140
20 - 30
0,5
90 - 120
Cepšanas laikā ap‐
grieziet.
Krējums
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Krējumu var viegli
saputot arī tad, ja
tas vietām vēl ir ne‐
daudz sasalis.
Forele
0,15
25 - 35
10 - 15
-
Zemenes
0,3
30 - 40
10 - 20
-
Sviests
0,25
30 - 40
10 - 15
-
Torte
1,4
60
60
-
12.12 Konservēšana
Izmantojiet tikai veikalā nopērkamas
vienāda izmēra konservu burciņas.
Nelietojiet burciņas ar atskrūvējamu vāku
un bajonetnoslēgu vai skārda kārbas.
Izmantojiet pirmo plaukta līmeni.
Uzlieciet uz cepamās paplātes ne vairāk
kā sešas viena litra burciņas.
Uzpildiet burciņas vienādi un aizveriet ar
skavu.
40
www.electrolux.com
Burciņas nedrīkst saskarties.
Ielejiet aptuveni 1/2 litru ūdens cepamā
paplātē, lai cepeškrāsnī būtu pietiekami
daudz mitruma.
DĀRZEŅI
Kad ūdens burciņās sāk vārīties
(aptuveni pēc 35-60 minūtēm viena litra
burku gadījumā), izslēdziet cepeškrāsni
vai samaziniet temperatūru līdz 100 °C
(skatīt tabulu).
(min.)
Gatavoša‐
nas laiks
līdz sākas
burbuļoša‐
na
(min.)
Jāturpina
vārīt pie
100° C
Burkāni
50 - 60
5 - 10
Gurķi
50 - 60
-
Jaukti mari‐
nēti dārzeņi
50 - 60
5 - 10
Kolrābis /
Zirņi / Spar‐
ģeļi
50 - 60
15 - 20
Iestatiet temperatūru uz 160-170 °C.
MĪKSTI AUGĻI
(min.)
Gatavošanas
laiks līdz sākas
burbuļošana
Zemenes / Melle‐
nes / Avenes / Ga‐
tavas ērkšķogas
35 - 45
12.13 Žāvēšana - Karsēšana ar
ventilatoru
Apsedziet paplātes ar cepamo papīru.
Lai gūtu labāku rezultātu, izslēdziet
cepeškrāsni, kad pagājusi puse laika,
atveriet durvis un ļaujiet tai atdzist vienu
nakti, lai pabeigtu kaltēšanas procesu.
KAULIŅAUGĻI
(min.)
Gatavoša‐
nas laiks
līdz sākas
burbuļoša‐
na
Persiki / Ci‐ 35 - 45
donijas / Plū‐
mes
(min.)
Jāturpina
vārīt pie
100° C
Vienas paplātes gadījumā izmantojiet
trešo plaukta līmeni.
2 paplātēm izmantojiet pirmo un ceturto
plaukta līmeni.
10 - 15
DĀRZEŅI
(°C)
(st.)
Pupas
60 - 70
6-8
Pipari
60 - 70
5-6
Dārzeņi zupai
60 - 70
5-6
Sēnes
50 - 60
6-8
Zaļumi
40 - 50
2-3
Iestatiet temperatūru uz 60-70°C.
LATVIEŠU
AUGĻI
41
(°C)
(st.)
Plūmes
8 - 10
Aprikozes
8 - 10
Ābolu šķēles
6-8
Bumbieri
6-9
12.14 Temperatūras sensors
(°C)
Teļa cepetis
75 - 80
Teļa locītava
85 - 90
Liellopu gaļas cepetis
angļu gaumē (pusjēls)
45 - 50
Liellopu gaļas cepetis
angļu gaumē (vidēji iz‐
cepts)
60 - 65
Liellopu gaļas cepetis
angļu gaumē (labi iz‐
cepts)
70 - 75
Cūkas plecs
80 - 82
Cūkgaļas stilbs
75 - 80
Jēra gaļa
70 - 75
Vista
98
Zaķis
70 - 75
Forele / Plaudis
65 - 70
Tuncis / Lasis
65 - 70
12.15 Ventil. kars. ar mitrumu ieteicamie piederumi
Lietojiet tumšas krāsas un
neatstarojošas formas un traukus. Tiem
ir labāka siltuma absorbēšanas spēja
nekā gaišas krāsas un atstarojošiem
traukiem.
Picas panna
Cepamais trauks
Tumšs, neatstaro‐
jošs
28 cm diametrs
Tumšs, neatstarojošs
26 cm diametrs
12.16 Ventil. kars. ar mitrumu
Labāka rezultāta gūšanai ievērojiet
laikus, kas uzskaitīti tabulā.
Ramekini
Keramika
8 cm diame‐
trs, 5 cm aug‐
stums
Pīrāga pamatnes
forma
Tumšs, neatstaro‐
jošs
28 cm diametrs
42
www.electrolux.com
(°C)
(min.)
Saldās bulciņas, cepamā paplāte vai
16 gabali
dziļā panna
180
2
20 - 30
Bulciņas, 9 ga‐
bali
cepamā paplāte vai
dziļā panna
180
2
30 - 40
Pica, saldēta,
0,35 kg
restots plaukts
220
2
10 - 15
Rulete
cepamā paplāte vai
dziļā panna
170
2
25 - 35
Šok. kekss ar
riekstiem
cepamā paplāte vai
dziļā panna
175
3
25 - 30
Suflē, 6 gabali
keramikas ramekini uz 200
restotā plaukta
3
25 - 30
Biskvītkūkas pī‐
rāga pamatne
forma ar līdzenu pa‐
180
matni uz restotā plauk‐
ta
2
15 - 25
Biskvītkūka ar
pildījumu
sacepuma forma uz
restotā plaukta
170
2
40 - 50
Apvārīta zivs,
0,3 kg
cepamā paplāte vai
dziļā panna
180
3
20 - 25
Zivs, vesela, 0,2 cepamā paplāte vai
kg
dziļā panna
180
3
25 - 35
Zivs fileja, 0,3
kg
picas paplāte uz resto‐ 180
tā plaukta
3
25 - 30
Apvārīta gaļa,
0,25 kg
cepamā paplāte vai
dziļā panna
200
3
35 - 45
Šašliks, 0,5 kg
cepamā paplāte vai
dziļā panna
200
3
25 - 30
Cepumi, 16 ga‐
bali
cepamā paplāte vai
dziļā panna
180
2
20 - 30
Mandeļcepumi,
24 gabali
cepamā paplāte vai
dziļā panna
180
2
25 - 35
Mufini, 12 gabali cepamā paplāte vai
dziļā panna
170
2
30 - 40
Pikantā mīkla,
20 gabali
180
2
25 - 30
cepamā paplāte vai
dziļā panna
LATVIEŠU
(°C)
(min.)
Smilšu mīklas
cepumi, 20 ga‐
bali
cepamā paplāte vai
dziļā panna
150
2
25 - 35
Augļu kūkas, 8
gabali
cepamā paplāte vai
dziļā panna
170
2
20 - 30
Dārzeņi, apvārī‐
ti, 0,4 kg
cepamā paplāte vai
dziļā panna
180
3
35 - 45
Veģetārā omlete picas paplāte uz resto‐ 200
tā plaukta
3
25 - 30
Vidusjūras dār‐
zeņi, 0,7 kg
4
25 - 30
cepamā paplāte vai
dziļā panna
180
12.17 Informācija pārbaudes
iestādēm
Pārbaudes saskaņā ar IEC 60350-1.
Mazas
Augš./
kūciņas, Apakškar‐
20 paplā‐ sēšana
tē
(°C)
(min.)
Cepamā
paplāte
3
170
20 - 30
-
Mazas
Karsēšana Cepamā
kūciņas, ar ventilato‐ paplāte
20 paplā‐ ru
tē
3
150 160
20 - 35
-
Mazas
Karsēšana Cepamā
kūciņas, ar ventilato‐ paplāte
20 paplā‐ ru
tē
2 un 4 150 160
20 - 35
-
Ābolu
kūka, 2
formas
Ø20 cm
Augš./
Apakškar‐
sēšana
Restots
plaukts
2
180
70 - 90
-
Ābolu
kūka, 2
formas
Ø20 cm
Karsēšana Restots
ar ventilato‐ plaukts
ru
2
160
70 - 90
-
43
44
www.electrolux.com
Biskvīt‐
Augš./
kūka, kū‐ Apakškar‐
kas veid‐ sēšana
ne Ø26
cm
(°C)
(min.)
Restots
plaukts
2
170
40 - 50
Iepriekš uzsildiet
cepeškrāsni 10
minūtes.
Biskvīt‐
Karsēšana Restots
kūka, kū‐ ar ventilato‐ plaukts
kas veid‐ ru
ne Ø26
cm
2
160
40 - 50
Iepriekš uzsildiet
cepeškrāsni 10
minūtes.
Biskvīt‐
Karsēšana Restots
kūka, kū‐ ar ventilato‐ plaukts
kas veid‐ ru
ne Ø26
cm
2 un 4 160
40 - 60
Iepriekš uzsildiet
cepeškrāsni 10
minūtes.
Smilšu
mīkla
Karsēšana Cepamā
ar ventilato‐ paplāte
ru
3
140 150
20 - 40
-
Smilšu
mīkla
Karsēšana Cepamā
ar ventilato‐ paplāte
ru
2 un 4 140 150
25 - 45
-
Smilšu
mīkla
Augš./
Apakškar‐
sēšana
Cepamā
paplāte
3
140 150
25 - 45
-
Grauz‐
diņš, 4 6 gabali
Grils
Restots
plaukts
4
maks.
2-3 minūtes
vienā pusē;
2-3 minūtes
otrā pusē
Iepriekš uzsildiet
cepeškrāsni 3
minūtes.
Liellopa
burgers,
6 gabali,
0,6 kg
Grils
Uz resto‐ 4
tā plauk‐
ta un dzi‐
ļajā ce‐
pešpan‐
nā
maks.
20 - 30
Novietojiet resto‐
to plauktu cepeš‐
krāsns ceturtajā
līmenī un dziļo
cepešpannu tre‐
šajā līmenī. Ga‐
tavošanas laikā
apgrieziet ēdienu
uz otru pusi, kad
pagājusi puse no
atvēlētā laika.
Iepriekš uzsildiet
cepeškrāsni 3
minūtes.
LATVIEŠU
45
13. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
13.1 Piezīmes par tīrīšanu
Tīriet cepeškrāsns priekšpusi ar mīkstu drāniņu, kas iemērkta siltā
ūdenī ar mazgāšanas līdzekli.
Metāla virsmu tīrīšanai izmantojiet tam paredzētu tīrīšanas līdzekli;
Tīrīšanas
līdzekļi
Piekaltušus netīrumus tīriet ar speciālo cepeškrāsnij paredzēto tīrīša‐
nas līdzekli.
Tīriet cepeškrāsns iekšieni pēc katras lietošanas reizes. Tauku vai ci‐
tu pārtikas palieku uzkrāšanās var izraisīt ugunsgrēku. Lielāks risks ir
grila paplātei.
Cepeškrāsns iekšpusē vai uz stikla durvju paneļiem var uzkrāties mi‐
Lietošana ik‐ trums. Lai samazinātu kondensāciju, pirms gatavošanas iepriekš uz‐
dienā
karsējiet tukšu cepeškrāsni 10 minūtes. Nosusiniet cepeškrāsns iekš‐
ieni ar mīkstu drānu pēc katras lietošanas reizes.
Notīriet visus papildpiederumus pēc katras lietošanas un ļaujiet tiem
nožūt. Lietojiet mīkstu drānu, kas iemērkta siltā ūdenī ar mazgāšanas
līdzekli; Nemazgājiet papildpiederumus trauku mazgājamajā mašīnā.
Piederumi
Netīriet piedegumdrošos piederumus ar agresīviem tīrīšanas līdzek‐
ļiem, asiem priekšmetiem, kā arī trauku mazgājamā mašīnā.
13.2 Cepeškrāsnis no
nerūsējoša tērauda vai
alumīnija
1. Pavelciet plauktu atbalstu priekšējo
daļu nost no sānu sienas.
Tīriet cepeškrāsns durvis tikai ar mitru
drānu vai tikai sūkli. Nosusiniet ar mīkstu
drānu.
Neizmantojiet tērauda vilnu, skābes vai
abrazīvus materiālus, jo tie var sabojāt
cepeškrāsns virsmu. Tīriet cepeškrāsns
vadības paneli, ievērojot iepriekš minētos
norādījumus.
13.3 Plauktu balstu
Lai tīrītu cepeškrāsns iekšpusi, izņemiet
plauktu balstus.
UZMANĪBU!
Esiet piesardzīgi, izņemot
plauktu balstus.
2. Pavelciet plauktu atbalstu
aizmugurējo daļu nost no sānu
sienas un izņemiet to.
1
2
46
www.electrolux.com
Uzstādiet izņemtos piederumus, veicot
iepriekšminētās darbības apgrieztā
secībā.
Teleskopisko vadotņu
fiksatoriem jābūt vērstiem
ierīces priekšpuses virzienā.
13.4 Pirolīze
UZMANĪBU!
Izņemiet visus piederumus
un noņemamos plauktu
balstus.
UZMANĪBU!
Pirms palaižat tīrīšanas ciklu,
pārliecinieties, ka ūdens
tvertne ir tukša. Skatiet
sadaļu "Ūdens tvertnes
iztukšošana".
Pirolītiskā tīrīšana nevar
sākties:
•
ja neizņēmāt no kontaktligzdas
temperatūras sensora spraudni;
• ja nav pilnībā aizvērtas cepeškrāsns
durvis.
Iztīriet lielākos netīrumus ar rokām.
UZMANĪBU!
Ja tajā pašā skapīti ir
uzstādītas citas ierīces,
nelietojiet tās, kad darbojas
funkcija: Pirolīze. Tas var
sabojāt cepeškrāsni.
1. Notīriet durvju iekšpusi ar karstu
ūdeni, lai karstā gaisa ietekmē
nepiedegtu ēdiena atliekas.
2. Ieslēdziet cepeškrāsni un galvenajā
izvēlnē izvēlieties funkciju: Pirolīze.
.
Apstipriniet ar
3. Iestatiet tīrīšanas procedūras ilgumu:
Papildiespē‐
ja
Apraksts
ātrais
1 h ja ierīce ir
tikai nedaudz
netīra
Normāli
1 h 30 min ja
ierīce ir vidēji
netīra
Intensīvais
2 h 30 min ja
ierīce ir ļoti
netīra
4. Apstipriniet ar
.
Uzsākot pirolītisko tīrīšanu,
cepeškrāsns durvis ir
slēgtas, bet lampa
nedarbojas.
Lai pārtrauktu pirolītisko
tīrīšanu pirms tās beigām,
izslēdziet cepeškrāsni.
BRĪDINĀJUMS!
Pēc funkcijas veikšanas
cepeškrāsns ir ļoti karsta.
Ļaujiet tai atdzist. Var gūt
apdegumus.
Kad funkcija beidz darbību,
durvis paliek bloķētas līdz
atdzišanas fāzes beigām.
Dažas cepeškrāsns
funkcijas nav pieejamas
atdzišanas fāzes laikā.
13.5 Ūdens tvertnes tīrīšana
BRĪDINĀJUMS!
Nelejiet ūdeni ūdens tvertnē
tīrīšanas cikla laikā.
Tīrīšanas cikla laikā ūdens
var pilēt no tvaika pievada
cepeškrāsns iekšpusē.
Ievietojiet pannu
notecēšanai uz plaukta
līmenī tieši zem tvaika
pievada, lai novērstu ūdens
nokļūšanu cepeškrāsns
iekšpuses apakšdaļā.
Pēc kāda laika cepeškrāsnī var rasties
kaļķa nogulsnes. Lai to novērstu, tīriet
tās cepeškrāsns daļas, kas rada tvaiku.
Pēc gatavošanas ar tvaiku izlejiet ūdeni
no tvertnes.
Ūdens tipi
LATVIEŠU
•
•
Mīksts ūdens ar zemu kaļķa saturu
- ražotājs iesaka, jo tas ļauj samazināt
tīrīšanas ciklu skaitu.
Krāna ūdens - jūs to varat izmantot,
ja jūsu mājas ūdens padeve aprīkota
ar attīrītāju vai ūdens saldinātāju.
•
47
Ciets ūdens ar augstu kaļķa saturu
- tas nekādi neietekmē cepeškrāsns
veiktspēju, taču palielina tīrīšanas
ciklu skaitu.
KAĻĶA DAUDZUMA TABULA ATBILSTOŠI PVO DATIEM (Pasaules Veselības
Organizācijas)
Kaļķa nosēdu‐ Ūdens cietība
mi
(franču pakā‐
pes)
Ūdens klasifi‐
kācija
Darbiniet at‐
kaļķošanas ci‐
klu ik pēc
(vācu pakā‐
pes)
0 - 60 mg/l
0-6
0-3
Salds vai
mīksts
75 cikli – 2,5
mēneši
60 - 120 mg/l
6 - 12
3-7
Vidēji ciets
50 cikli – 2 mē‐
neši
120 - 180 mg/l
12 - 18
8 - 10
Ciets vai kaļ‐
ķains
40 cikli – 1,5
mēneši
virs 180 mg/l
virs 18
virs 10
Ļoti ciets
30 cikli – 1 mē‐
nesis
1. Uzpildiet ūdens tverti ar 850 ml
ūdens un 50 ml citronskābes (piecas
tējkarotes). Izslēdziet cepeškrāsni un
gaidiet aptuveni 60 minūtes.
2. Ieslēdziet cepeškrāsni un iestatiet
funkciju: Zems mitrums. Iestatiet
temperatūru 230 °C. Izslēdziet to pēc
25 minūtēm un ļaujiet atdzist 15
minūtes.
3. Ieslēdziet cepeškrāsni un iestatiet
funkciju: Zems mitrums. Iestatiet
temperatūru diapazonā no 130 līdz
230 °C. Izslēdziet to pēc 10 minūtēm.
Ļaujiet tai atdzist un tad iztukšojiet
tvertnes saturu. Skatiet sadaļu "Ūdens
tvertnes iztukšošana".
4. Izskalojiet ūdens tvertni un notīriet ar
drānu atlikušās kaļķa nogulsnes
cepeškrāsnī.
5. Iztīriet nosusināšanas cauruli ar
rokām, izmantojot siltu ziepjūdeni. Lai
novērstu bojājumus, nelietojiet
skābes, aerosolus vai tamlīdzīgus
tīrīšanas līdzekļus.
13.6 Durvju noņemšana un
uzstādīšana
Cepeškrāsns durvīm ir trīs stikla paneļi.
Cepeškrāsns durvis un iekšējo stikla
paneli var noņemt, lai tos notīrītu. Izlasiet
visus “Durvju noņemšanas un
uzstādīšanas” norādījumus pirms stikla
paneļu izņemšanas.
Cepeškrāsns durvis var
aizvērties, ja mēģināsiet
izņemt stikla paneli, kamēr
cepeškrāsns durvis vēl nav
noņemtas.
UZMANĪBU!
Nelietojiet cepeškrāsni, ja
tajā nav ielikti stikla paneļi.
1. Atveriet durvis līdz galam un atrodiet
labās puses durvju eņģi.
2. Izmantojiet skrūvgriezi, lai paceltu
un atliektu līdz galam labās puses
eņģes sviru.
48
www.electrolux.com
3. Atrodiet durvju eņģi kreisajā pusē.
6. Novietojiet durvis uz mīkstas drānas,
kas uzklāta uz stabilas virsmas.
7. Satveriet durvju apmali (B) durvju
augšējās malas abās pusēs un
spiediet uz iekšu.
2
B
1
4. Paceliet un atlieciet sviru uz kreisās
eņģes.
5. Daļēji aizveriet cepeškrāsns durvis,
līdz tās atrodas pirmajā atvēršanas
pozīcijā. Tad paceliet un pavelciet uz
priekšu un izceliet durvis ārā.
8. Pavelciet durvju apmali uz priekšu,
lai to izceltu.
9. Turiet durvju stikla paneļus aiz to
augšējām malām un uzmanīgi
izvelciet tos ārā pa vienam. Sāciet ar
augšējo paneli. Pārliecinieties, lai
stikls izslīdētu ārā no balsta pilnībā.
10. Notīriet stikla paneļus ar tīršanas
līdzekļiem. Uzmanīgi noslaukiet stikla
paneļus. Nemazgājiet stikla paneļus
trauku mazgāšanas mašīnā.
Pēc tīrīšanas uzstādiet atpakaļ stikla
paneļus un cepeškrāsns durvis.
Pārbaudiet, vai stikla paneļi (A un B) ir
ievietoti pareizā secībā. Skatiet simbolu/
LATVIEŠU
iespiedumu stikla paneļa malā; katrs no
stikla paneļiem atšķiras, lai to
uzstādīšana un izņemšana būtu vieglāka.
13.7 Spuldzes maiņa
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv risks saņemt
elektrošoku.
Lampa var būt karsta.
Ja uzstādīta pareizi, durvju apmales
stiprinājumi noklikšķ.
A
B
49
1. Izslēdziet cepeškrāsni.
Nogaidiet, līdz cepeškrāsns ir atdzisusi.
2. Atslēdziet cepeškrāsni no
elektrotīkla.
3. Ieklājiet cepeškrāsns iekšienes
apakšā audumu.
UZMANĪBU!
Vienmēr turiet halogēna
lampu ar drānu, lai tauku
atliekas nesadegtu uz
lampas.
Aizmugurējā lampa
Pārliecinieties, ka vidējais stikla panelis
ligzdā ir uzstādīts pareizi.
A
B
1. Pagrieziet lampas pārsegu, lai to
izņemtu.
2. Notīriet stikla pārsegu.
3. Nomainiet cepeškrāsns lampu ar
piemērotu 300 °C siltumizturīgu
cepeškrāsns lampu.
4. Uzlieciet stikla pārsegu.
14. PROBLĒMRISINĀŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
14.1 Ko darīt, ja...
Problēma
Iespējamais iemesls
Risinājums
Cepeškrāsni nevar ieslēgt
vai lietot.
Cepeškrāsns nav pieslēgta Pārbaudiet, vai cepeš‐
elektrotīklam vai nav pie‐
krāsns ir pareizi pievienota
slēgta pareizi.
strāvas piegādei (skatiet
pieslēguma diagrammu).
Cepeškrāsns nesakarst.
Cepeškrāsns ir izslēgta.
Ieslēdziet cepeškrāsni.
Cepeškrāsns nesakarst.
Nav iestatīts pulkstenis.
Iestatiet pulksteni.
Cepeškrāsns nesakarst.
Nav iestatīti nepieciešamie Pārliecinieties, vai iestatīju‐
iestatījumi.
mi ir pareizi.
Cepeškrāsns nesakarst.
Aktivizēta automātiskās iz‐
slēgšanās funkcija.
Skatiet sadaļu "Automāti‐
skā izslēgšanās".
50
www.electrolux.com
Problēma
Iespējamais iemesls
Risinājums
Cepeškrāsns nesakarst.
Bērnu drošības funkcija ir
ieslēgta.
Skatiet sadaļu "Bērnu dro‐
šības funkcijas lietošana".
Cepeškrāsns nesakarst.
Durvis nav pareizi aizvēr‐
tas.
Cieši aizveriet durvis.
Cepeškrāsns nesakarst.
Izdedzis drošinātājs.
Pārliecinieties, vai ierīces
darbības traucējumi ir sais‐
tīti ar drošinātāju. Ja droši‐
nātājs atkārtoti izdeg, sazi‐
nieties ar kvalificētu elektri‐
ķi.
Lampa nedarbojas.
Lampa ir bojāta.
Nomainiet lampu.
Nedarbojas cepeša iekš‐
Termozondes spraudkon‐
ējās temperatūras sensors. takts nav pareizi ievietots
ligzdā.
Ievietojiet termozondes
spraudkontaktu pēc iespē‐
jas dziļāk ligzdā.
Cepeškrāsnī ir ūdens.
Tvertnē ir pārāk daudz
ūdens.
Izslēdziet cepeškrāsni un
noslauciet ūdeni ar drānu
vai sūkli.
Gatavošana ar tvaiku ne‐
darbojas.
Tvertnē nav ūdens.
Piepildiet ūdens rezervuā‐
ru.
Gatavošana ar tvaiku ne‐
darbojas.
Kaļķakmens nobloķējis at‐
veri.
Pārbaudiet tvaika ieplūdes
atveri. Notīriet kaļķakmeni.
Ūdens rezervuāra iztukšo‐ Cepeškrāsnī ir kaļķakmens Iztīriet ūdens tvertni. Ska‐
šanai ir nepieciešamas vai‐ nogulsnes.
tiet sadaļu "Ūdens rezer‐
rāk nekā trīs minūtes vai
vuāra tīrīšana".
no tvaika ieplūdes atveres
tek ūdens.
Displejā parādās F111.
Termozondes spraudkon‐
takts nav pareizi ievietots
ligzdā.
Ievietojiet termozondes
spraudkontaktu pēc iespē‐
jas dziļāk ligzdā.
Displejs rāda kļūdas kodu,
kas nav šajā tabulā.
Notikusi kļūme elektrosis‐
tēmā.
•
•
Tvaiki un kondensāts no‐
Ēdieni cepeškrāsnī atstāti
sēžas uz ēdiena un cepeš‐ pārāk ilgi.
krāsns tilpnē.
Izslēdziet cepeškrāsni,
izmantojot mājas elek‐
trosistēmas drošinātāju
vai drošinātāju kārbas
aizsargslēdzi, un atkal
ieslēdziet.
Ja displejā atkārtoti pa‐
rādās kļūdas kods, sazi‐
nieties ar klientu apkal‐
pošanas centru.
Pabeidzot gatavošanu, ne‐
atstājiet ēdienus cepeš‐
krāsnī ilgāk par 15 - 20 mi‐
nūtēm.
LATVIEŠU
51
Problēma
Iespējamais iemesls
Risinājums
Cepeškrāsns ir ieslēgta un
nesakarst. Ventilators ne‐
darbojas. Displejā tiks pa‐
rādīts "Demo".
Ieslēgts demo režīms.
Skatiet "Pamatiestatīju‐
mus" sadaļā "Izmantošana
ikdienā".
14.2 Apkopes dati
Ja nevarat atrast risinājumu, sazinieties
ar ierīces tirgotāju vaipilnvarotu servisa
centru.
Tehnisko datu plāksnīte atrodas
cepeškrāsns iekšpusē uz priekšējā
rāmja. Nenoņemiet cepeškrāsns
iekšpusē esošo tehnisko datu plāksnīti.
Servisa centram nepieciešamie dati
norādīti uz tehnisko datu plāksnītes.
Iesakām pierakstīt datus šeit:
Ierīces modeļa nosaukums (MOD.)
.........................................
Izstrādājuma numurs (PNC)
.........................................
Sērijas numurs (S.N.)
.........................................
15. ENERGOEFEKTIVITĀTE
15.1 Produkta informācija un produkta informācijas lapa*
Ražotāja nosaukums
Electrolux
Modeļa identifikācija
EOC8P31X 949494742
EOC8P31Z 949494743
KOCBP31X 949494739
Energoefektivitātes indekss
81.2
Energoefektivitātes klase
A+
Enerģijas patēriņš ar standarta devu, tradicionā‐
lais režīms
0.93 kWh/ciklā
Enerģijas patēriņš ar standarta devu, piespiedu
ventilācijas režīms
0.69 kWh/ciklā
Kameru skaits
1
Karstuma avots
Elektrība
Tilpums
72 l
Cepeškrāsns veids
Iebūvējama cepeškrāsns
Masa
EOC8P31X
36,6 kg
EOC8P31Z
36,4 kg
KOCBP31X
36,4 kg
52
www.electrolux.com
* Eiropas Savienībai saskaņā ar ES regulām Nr. 65/2014 un 66/2014.
Baltkrievijas Republikai saskaņā ar STB 2478-2017, G pielikumu; STB 2477-2017, A
un B pielikumiem.
Ukrainai saskaņā ar 568/32020.
Energoefektivitātes klase nav spēkā Krievijā.
EN 60350-1 - Elektriskās mājsaimniecības ierīces ēdiena gatavošanai. 1. daļa: Plītis,
cepeškrāsnis, tvaika cepeškrāsnis un grili. Veiktspējas mērīšanas metodes.
15.2 Enerģijas taupīšana
Ventilators un lampa turpina darboties.
Kad izslēdzat cepeškrāsni, displejs rāda
atlikušo siltumu. Varat izmantot atlikušo
siltumu, lai uzturētu ēdienu siltu.
Cepeškrāsns ir aprīkota ar
funkcijām, kas ļauj taupīt
enerģiju, gatavojot ikdienā.
Pārbaudiet, vai cepeškrāsns darbības
laikā tās durvis ir pareizi aizvērtas.
Gatavošanas laikā neveriet durvis pārāk
bieži. Uzturiet tīras durvju starplikas un
pārliecinieties, vai tās ir nostiprinātas
vietā.
Izmantojiet metāla traukus, lai uzlabotu
enerģijas taupīšanu.
Kad iespējams, neuzsildiet cepeškrāsni
pirms gatavošanas.
Uzturiet pēc iespējas īsākus
pārtraukumus starp cepšanas reizēm, ja
gatavojat vairākus ēdienus vienā reizē.
Gatavošana ar ventilatoru
Ja iespējams, enerģijas taupīšanas
nolūkā izmantojiet gatavošanas
funkcijas.
Atlikušais siltums
Dažu cepeškrāsns funkciju gadījumā, ja
ir aktivizēta programma ar funkciju
Darbības laiks vai Beigu laiks un
gatavošanas laiks pārsniedz 30 minūtes,
uzkarsēšanas elementi automātiski
izslēdzas ātrāk.
Ja gatavošanas ilgums pārsniedz 30
minūtes, samaziniet cepeškrāsns
temperatūru līdz minimumam 3-10
minūtes pirms gatavošanas beigām.
Atlikušais siltums cepeškrāsnī turpinās
gatavot ēdienu.
Izmantojiet atlikušo siltumu, lai uzsildītu
ēdienu.
Ēdiena siltuma uzturēšana
Izvēlieties mazāko iespējamo
temperatūras iestatījumu, lai izmantotu
atlikušo siltumu un saglabātu ēdienu
siltu. Atlikušā siltuma indikators vai
temperatūra tiek parādīta displejā.
Gatavošana ar izslēgtu lampu
Gatavošanas laikā izslēdziet lampu.
Ieslēdziet to tikai tad, kad nepieciešams.
Ventil. kars. ar mitrumu
Funkcija paredzēta enerģijas taupīšanai
gatavošanas laikā.
Izmantojot šo funkciju, lampa automātiski
izslēdzas pēc 30 sekundēm. Lampu var
ieslēgt vēlreiz, bet šī rīcība samazinās
paredzamos enerģijas ietaupījumus.
16. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus
Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo
ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma
materiālus atbilstošajos konteineros to
otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt
apkārtējo vidi un cilvēku veselību,
atkārtoti pārstrādājot elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumus.
simbolu , kopā ar mājsaimniecības
atkritumiem. Nododiet izstrādājumu
vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai
sazinieties ar vietējo pašvaldību.
*
LATVIEŠU
53
54
www.electrolux.com
LATVIEŠU
55
867355020-B-392019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising