Electrolux | CKP9000X | User manual | Electrolux CKP9000X Brukermanual

Electrolux CKP9000X Brukermanual
CKP9000X
NO
Dampovn
Bruksanvisning
Få mest mulig ut
av ditt produkt
For den raskeste tilgangen til manualer,
instruksjonsguider, support og mer via vår
fotoregistrering, besøk electrolux.com/register
2
www.electrolux.com
INNHOLD
1. SIKKERHETSINFORMASJON...........................................................................3
2. SIKKERHETSANVISNINGER............................................................................ 4
3. MONTERING......................................................................................................8
4. PRODUKTBESKRIVELSE................................................................................. 9
5. BETJENINGSPANEL....................................................................................... 10
6. FØR FØRSTEGANGS BRUK...........................................................................10
7. DAGLIG BRUK................................................................................................. 11
8. KLOKKEFUNKSJONER................................................................................... 13
9. BRUKE TILBEHØRET......................................................................................15
10. TILLEGGSFUNKSJONER..............................................................................19
11. RÅD OG TIPS.................................................................................................20
12. STELL OG RENGJØRING............................................................................. 34
13. FEILSØKING.................................................................................................. 39
14. ENERGIEFFEKTIV.........................................................................................41
VI TENKER PÅ DEG
Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt som
bringer flere tiår med erfaring og innovasjon med seg. Genial og stilig, og den er
designet med tanke på deg. Du kan være trygg på at du får gode resultater hver
gang du bruker den.
Velkommen til Electrolux.
Gå inn på nettstedet vårt for å:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrer produktet ditt for å få bedre service:
www.registerelectrolux.com
Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.electrolux.com/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Bruk alltid originale reservedeler.
Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende
data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Informasjonen finner du på typeskiltet.
Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon
Generell informasjon og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
NORSK
1.
3
SIKKERHETSINFORMASJON
Les medfølgende instruksjoner nøye innen du installerer
og bruker apparatet. Produsenten er ikke ansvarlig for
personskader eller andre skader som følge av feilaktig
montering eller bruk. Hold alltid instruksjonene på et
trygt og tilgjengelig sted for fremtidig referanse.
1.1 Sikkerhet for barn og sårbare mennesker
•
•
•
•
•
•
•
•
Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og
oppover og personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får
instruksjon i sikker bruk av apparatet og forstår hvilke
farer som kan inntreffe.
Barn mellom 3 og 8 år og personer med svært
omfattende og komplekse funksjonsnedsettelser må
holdes på avstand fra apparatet med mindre de er
under tilsyn hele tiden.
Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra
apparatet hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.
La ikke barn leke med apparatet.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast
den i samsvar med lokale reguleringer.
Hold barn og kjæledyr borte fra apparatet når det er i
bruk eller når det avkjøles. Tilgjengelige deler kan bli
varme under bruk.
Hvis apparatet har barnesikring, skal du aktivere den.
Rengjøring og vedlikehold av apparatet skal ikke
utføres av barn med mindre de er under tilsyn.
1.2 Generell sikkerhet
•
•
Bare en kvalifisert person må montere produktet og
skifte ut kabelen.
ADVARSEL: Apparatet og tilgjengelige deler blir
varme under bruk. Pass på at du ikke berører
varmeelementene.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bruk alltid grillvotter når du tar ut eller putter inn
tilbehør eller ovnsutstyr.
Trekk støpselet ut av stikkontakten før du utfører
vedlikehold.
ADVARSEL: Sørg for at apparatet er slått av før du
bytter lampen for å unngå fare for elektrisk støt.
Bruk ikke produktet før du installerer det i en
innebygget enhet.
Ikke bruk damprengjøring til å rengjøre apparatet.
Ikke bruk skurende rengjøringsmidler eller skarpe
skrapegjenstander av metall for å rengjøre dørglasset
i stekeovnen, da dette kan ripe opp glasset og føre til
at glasset blir matt.
Om stikkontakten er skadet må den erstattes av
produsenten, et autorisert servicesenter eller
tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå elektriske
fare.
Overflødig søl må fjernes før pyrolytisk rengjøring. Ta
ut alle deler fra ovnen.
For å fjerne hyllestøttene, må du først trekk fronten på
hyllestøtten og baksiden på hyllestøtten vekk fra
sideveggene. Bruk omvendt rekkefølge for å montere
ovnsstigene.
Bruk kun matsensoren (steketermometeret) som
anbefales for dette apparatet.
2. SIKKERHETSANVISNINGER
2.1 Installering
ADVARSEL!
Bare en kvalifisert person
må montere dette produktet.
•
•
•
•
Fjern all emballasje.
Ikke monter eller bruk et skadet
apparat.
Følg installasjonsanvisningene som
følger med apparatet.
Vær alltid forsiktig når du flytter
apparatet. Det er tungt. Bruk alltid
vernebriller og lukket fottøy.
•
•
•
•
•
Ikke dra eller løft apparatet etter
håndtaket.
Monter apparatet på et trygt og egnet
sted som oppfyller
monteringskravene.
Overhold minsteavstanden fra andre
apparater og enheter.
Før du monterer apparatet, sjekk at
apparatdøren åpner uten hindring.
Apparatet er utstyrt med et elektrisk
avkjølingssystem. Apparatet må har
tilførsel av elektrisk strøm.
NORSK
•
Minstehøyde for
skap (minstehøyde
for skap under ben‐
keplate)
590 (600) mm
Skapbredde
560 mm
Skapdybde
550 (550) mm
Høyden av fronten
av apparatet
594 mm
Høyden av baksi‐
den av apparatet
576 mm
Bredden av fronten
av apparatet
595 mm
Bredden av baksi‐
den av apparatet
559 mm
Dybden av appara‐
tet
569 mm
Apparatets innebyg‐
get dybde
548 mm
Dybde med døren
åpen
1022 mm
560x20 mm
Lengden på strøm‐
ledningen. Strøm‐
ledningen finner du i
høyre hjørne på
baksiden
1500 mm
Monteringsskruer
4x25 mm
•
•
•
•
•
ADVARSEL!
Fare for brann og elektrisk
støt.
•
•
•
2.2 Elektrisk tilkopling
•
•
•
•
Minsteåpning for
ventilasjon. Åpning
er plassert på nedre
bakside
•
•
Alle elektriske tilkoblinger skal utføres
av en kvalifisert elektriker.
Apparatet må være jordet.
Kontroller at parameterne på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske spesifikasjonene til
strømforsyningen.
Bruk alltid et korrekt montert, jordet
støpsel.
5
Bruk ikke multi-plug-adaptere eller
skjøteledninger.
Påse at støpselet og strømkabelen
ikke påføres skade. Hvis
strømkabelen må erstattes, må dette
utføres av vårt Autoriserte
servicesenter.
Strømkablene må ikke berøre eller
komme nær apparatets dør eller
sprekken under apparatet, spesielt
ikke når den er i bruk eller når døren
er varm.
Støtbeskyttelsen til strømførende og
isolerte deler må festes på en måte
som gjør at den ikke kan fjernes uten
verktøy.
Sett ikke støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Påse at det er
tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
Hvis stikkontakten er løs skal du ikke
sette i støpselet.
Dra ikke i kabelen for å koble fra
apparatet. Trekk alltid i selve
støpselet.
Bruk bare riktige isolasjonsenheter:
vernebrytere, sikringer (sikringer av
skrutypen skal fjernes fra holderen),
jordfeilbrytere og kontaktorer.
Den elektriske monteringen må ha en
isoleringsenhet som lar deg frakoble
apparatet fra strømnettet ved alle
poler. Isoleringsenheten må ha en
kontaktåpningsbredde på minst 3 mm.
Lukk døren til apparatet helt før du
setter støpselet i stikkontakten.
Apparatet leveres med støpsel og
strømledning.
Anvendelige kabeltyper for monte‐
ring eller utskiftning i Europa:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
For ledningsavsnittet henvises det til den
nominelle effekten på typeskiltet: Du kan
også se etter i tabellen:
Nominell effekt
(W)
Ledningsavsnit‐
tet (mm²)
maks 1380
3 x 0.75
maks 2300
3x1
6
www.electrolux.com
Nominell effekt
(W)
Ledningsavsnit‐
tet (mm²)
maks 3680
3 x 1.5
Jordledningen (grønn/gul kabel) må
være ca. 2 cm lenger enn den nøytraleog fase-ledningen (blå og brune kabler).
•
2.3 Bruk
•
ADVARSEL!
Risiko for skade,
brannskader og elektrisk støt
eller eksplosjon.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dette apparatet er kun for
husholdningsbruk.
Dette apparatets spesifikasjoner må
ikke endres.
Pass på at ventilasjonsåpningene ikke
er blokkerte.
Apparatet må ikke være uten tilsyn
mens det er i bruk.
Slå av apparatet etter hver bruk.
Vær forsiktig når du åpner døren til
apparatet når apparatet er i bruk.
Varm luft kan strømme ut.
Bruk ikke apparatet med våte hender
eller når det er i kontakt med vann.
Belast ikke døren når den er åpen.
Bruk ikke apparatet som arbeids- eller
oppbevaringsflate.
Åpne døren til apparatet forsiktig.
Bruk av ingredienser som inneholder
alkohol kan føre til en blanding av
alkohol og luft.
Ikke la gnister eller åpne flammer
komme i kontakt med apparatet når
du åpner døren.
Legg ikke brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av apparatet.
ADVARSEL!
Fare for skade på produktet.
•
For å unngå skade eller misfarging på
emaljen:
– sett ikke kokekar eller andre
gjenstander i apparatet direkte på
bunnen.
– legg ikke aluminiumsfolie direkte
på bunnen av rommet i apparatet.
•
•
•
– ikke tøm vann direkte inn i det
varme apparatet.
– ikke oppbevar fuktig servise eller
mat i apparatet når tilberedningen
er ferdig.
– vær forsiktig når du fjerner eller
monterer tilleggsutstyret.
Misfarge på apparatets emalje eller
rustfritt stål har ingen innvirkning på
funksjonen.
Bruk en grill-/stekepanne for bløte
kaker. Fruktsaft kan forårsake
permanente flekker.
Dette apparatet skal kun brukes til
matlaging. Det må ikke brukes til
andre formål, f.eks. oppvarming av
rommet.
Ha alltid stekeovnsdøren lukket når
ovnen er på.
Hvis apparatet er montert bak et
møbelpanel (f.eks. en dør), må du
sørge for at døren aldri er lukket når
apparatet er i drift. Varme og fuktighet
kan bygge seg opp bak et lukket
møbelpanel og dermed forårsake
skade på apparatet, dekselenheten
eller gulvet. Ikke lukk møbelpanelet
før apparatet er helt avkjølt etter bruk.
2.4 Stell og rengjøring
ADVARSEL!
Risiko for skade, brann eller
skade på produktet.
•
•
•
•
•
•
•
Slå av apparatet og trekk støpselet ut
av stikkontakten før rengjøring og
vedlikehold.
Påse at produktet er kaldt. Det er fare
for at glasspanelene kan knuses.
Erstatt umiddelbart panelene til
glassdørene om disse har blitt skadet.
Kontakt det autoriserte
servicesenteret.
Vær forsiktig når du fjerner døren fra
produktet. Døren er tung!
Rengjør apparatet med jevne
mellomrom for å forhindre skade på
overflaten.
Rengjør apparatet med en fuktet myk
klut. Bruk kun nøytralt vaskemiddel.
Bruk ikke slipeprodukter, slipende
rengjøringsputer, løsemidler eller
metallobjekter.
Følg sikkerhetsanvisningene på
pakken hvis du bruker ovnsspray.
NORSK
•
Ikke rengjør den katalytiske emaljen
(hvis aktuelt) med vaskemidler.
•
2.5 Pyrolytisk rengjøring
ADVARSEL!
Fare for skade / Brann /
Kjemiske utslipp (damp) i
pyrolytisk modus.
•
•
•
•
•
•
Før du utfører en "pyrolytisk
selvrensing"-funksjon eller "første
gangs bruk"-funksjon må du fjerne
følgende fra ovnsrommet:
– eventuelle overflødige matrester,
olje eller fettsøl/-avleiringer.
– alle objekter som kan fjernes
(inkludert hyller, sideskinner osv.
som ble levert med apparatet) og
særlig gryter, panner, brett,
redskaper osv. med non-stickbelegg.
Les alle instruksjoner for pyrolytisk
rengjøring nøye.
Hold barn borte fra apparatet mens
pyrolytisk rengjøring er i gang.
Apparatet blir svært varmt og varm
luft slippes ut av kjøleventilene i
fronten.
Pyrolytisk rengjøring er en operasjon
med høy temperatur som kan frigjøre
røyk fra matlagingsrester og
konstruksjonsmaterialer, derfor
anbefales forbrukere på det sterkeste
å:
– sørge for god ventilasjon under og
etter hver pyrolytiske rengjøring.
– sørge for god ventilasjon under og
etter første gangs bruk ved
maksimum temperaturdrift.
I motsetning til mennesker, kan noen
fugler og krypdyr være ekstremt
følsomme for potensiell røyk som
frigis under rengjøringen av
pyrolytiske ovner.
– Hold alle kjæledyr (spesielt fugler)
borte fra apparatet under og etter
hver pyrolytiske rengjøring, og
bruk først maksimal temperatur i
et godt ventilert område.
Små kjæledyr kan også være svært
følsomme for temperaturendringer i
nærheten av pyrolytiske ovner, når
det pyrolytiske
selvrengjøringsprogrammet brukes.
•
7
Non-stick-overflater på gryter, panner,
brett, kjøkkenutstyr, osv. kan skades
av den høye temperaturen ved
pyrolytisk rengjøring i pyrolytiske
ovner, og kan også være en kilde for
et lavt nivå skadelige gasser.
Røyk som frigis fra alle pyrolytiske
ovner / matrester, er ikke skadelig for
mennesker, inkludert barn, eller
personer med medisinske tilstander.
2.6 Dampkoking
ADVARSEL!
Brannfare eller skade på
produktet.
•
Frigitt damp kan føre til brannskader:
– Ikke åpne produktets dør i løpet
av dampkoking.
– Åpne forsiktig produktets dør etter
en dampkoking.
2.7 Innvendig belysning
ADVARSEL!
Fare for elektrisk støt.
•
•
•
Typen lyspære eller halogenlampe
som brukes i dette produktet er kun
for husholdningsprodukter. Skal ikke
brukes til vanlig belysning.
Du må koble fra strømforsyningen til
apparatet før du skifter lyspære.
Bruk kun lyspærer med tilsvarende
spesifikasjoner.
2.8 Service
•
•
Kontakt det autoriserte
servicesenteret for å reparere
apparatet.
Det skal bare brukes originale
reservedeler.
2.9 Avfallsbehandling
ADVARSEL!
Fare for skade og kvelning.
•
•
•
Koble produktet fra strømmen.
Kutt av strømkabelen, lukk produktet
og kast den.
Fjern dørlåsen for å forhindre at barn
eller dyr kan bli innestengt i produktet.
8
www.electrolux.com
3. MONTERING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
3.1 Innbygging
548
21
min. 550
80
60
520
600
114
18
20
589
594
min. 560
595+-1
198
60
5
3
523
20
548
70
60
21
min. 550
20
520
18
590
114
min. 560
589
594
198
60
595+-1
5
3
20
523
NORSK
3.2 Slik fester du ovnen til
skapet
4. PRODUKTBESKRIVELSE
4.1 Generell oversikt
1
2
3
4
5
6
7
14
5
13
4
8
3
9
2
1
12
11
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
4.2 Tilbehør
•
•
•
•
Rist
Til kokekar, kakeformer, steker.
Stekebrett
Til kaker og kjeks.
Grill-/stekepanne
Til baking og steking eller som panne
for å samle opp fett.
Kakebrett
•
•
Betjeningspanel
Bryter for ovnsfunksjoner
Display
Betjeningsbryter (for temperaturen)
Vannskuff
Varmeelement
Kontakt til kjernetemperatursensor
Ovnslampe
Vifte
Uttakbare brettstiger
Avløpsrør
Vannutløpsventil
Brettplasseringer
Damptilførsel
For rundstykker, saltkringler og
småbakst.
Steketermometer for
kjernetemperatur
For å måle hvor langt maten har
kommet i stekeprosessen.
Teleskopiske glideskinner
For hyller og skuffer.
9
10
www.electrolux.com
5. BETJENINGSPANEL
5.1 Pulsbrytere
Sensorfelt / knapp
Beskrivelse
For å stille inn VARSELUR. Trykk på feltet i 3 sekunder
for å slå av eller på ovnslys.
For å stille inn en klokkefunksjon.
For å kontrollere ovnstemperaturen eller kjernetempera‐
turen på steketermometeret (hvis aktuelt). Skal kun bru‐
kes hvis en varmefunksjon er i bruk.
5.2 Display
A
B
C
A.
B.
C.
D.
E.
H
G
F
E
D
F.
G.
H.
Timer / Temperatur
Varme opp og restvarmeindikator
Vannskuff
Steketermometer (kun på noen
modeller)
Elektronisk dørlås (kun på noen
modeller)
Timer/minutter
Demofunksjon (bare utvalgte
modeller)
Klokkefunksjoner
6. FØR FØRSTEGANGS BRUK
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Se «Klokkefunksjoner» for å
stille inn nytt klokkeslett.
6.1 Første gangs rengjøring
Ta ut alt inventar og alle uttakbare
brettstiger fra ovnen.
Se etter i kapittelet "Stell og rengjøring".
Rengjør ovnen og alt tilbehør før første
gangs bruk.
Sett tilbehøret og den avtagbare
hyllestøtten tilbake i den opprinnelige
posisjonen.
6.2 Forvarming
Forvarm den tomme ovnen før første
gangs bruk.
1. Still inn -funksjonen. Still
maksimumstemperaturen.
2. La ovnen stå på i 1 time.
3. Still inn -funksjonen. Still
maksimumstemperaturen.
4. La ovnen stå på i 15 minutter.
5. Slå ovnen av og la den avkjøles.
Tilbehør kan bli varmere enn vanlig.
Ovnen kan avgi lukt og røyk. Sørg for
tilstrekkelig ventilasjon i rommet.
NORSK
11
7. DAGLIG BRUK
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Ovnsfunk‐
sjon
7.1 Skjult lås
For å bruke produktet, trykker du på
bryteren. Bryteren kommer ut.
Baking med
fukt
7.2 Varmefunksjoner
Ovnsfunk‐
sjon
Påføring
Ovnen er av.
Av-posisjon
For å redusere oppvar‐
mingstiden.
Hurtigoppvar‐
ming
Slik baker du på opptil
tre hyllenivåer samtidig
Ekte varmluft og tørker mat.
Still inn ovnstemperatu‐
ren til 20 °C – 40 °C la‐
vere enn ved Over og
Undervarme.
Pizza-funk‐
sjon
Slik steker du pizza. For
å oppnå en mer intens
bruning og sprø bunn.
For å bake og steke på
én høyde.
Over og Un‐
dervarme
Undervarme
Tining
For å bake kaker med
sprø bunn og for å her‐
metisere.
For å tine mat (grønn‐
saker og frukt). Tiden
det tar å tine avhenger
av mengden og størrel‐
sen på den frosne ma‐
ten.
Gratinering
med vifte
Påføring
Denne funksjonen er la‐
get med tanke på å
spare energi når man
lager mat. For matlag‐
ningsinstruksjonene, se
kapitlet "Råd og tips",
Baking med fukt. Ste‐
keovnsdøren bør lukkes
under tilberedning slik
at funksjonen ikke for‐
styrres, og for å sikre at
ovnen er i drift med
høyest mulig energief‐
fektivitet. Når du bruker
denne funksjonen, kan
temperaturen i ovns‐
rommet variere fra den
angitte temperaturen.
Bruk av restvarme. Var‐
meeffekten kan reduse‐
res. Se "energieffektivi‐
tet" for generelle anbe‐
falinger for energispa‐
ring.Denne funksjonen
ble brukt for å overhol‐
de energieffektivitets‐
klasse i henhold til EN
60350-1. Når du bruker
denne funksjonen, slås
ovnslampen automatisk
av etter 30 sekunder.
For å steke store steker
eller fjærfe på én brett‐
plassering. For å grati‐
nere og brune.
For å dampe retter.
Bruk denne funksjonen
Ekte varmluft til å redusere lengden
på steketiden, og for å
+ Damp
bevare vitaminer og
næringsstoffer i maten.
Velg funksjonen og sett
temperaturen til mellom
130 °C til 230 °C.
12
www.electrolux.com
Ovnsfunk‐
sjon
Pyrolyse
Påføring
For å slå på pyrolytisk
rengjøring av ovnen.
Denne funksjonen bren‐
ner av gjenværende
smuss i ovnen.
7.3 Stille inn en
oppvarmingsfunksjon
1. Vri på knappen for varmefunksjonene
for å velge en ovnsfunksjonene.
2. Vri på kontrollvelgeren for å velge
temperatur .
Lampen lyser når ovnen er i bruk.
3. For å slå ovnen av, drei bryteren for
ovnfunksjonene til av-stilling.
2. Trykk på dekselet på vannskuffen for
å åpne den.
3. Fyll vannskuffen med vann til
displayet viser indikatoren for full
tank.
Tankens maksimale kapasitet er 900
ml. Det er tilstrekkelig for ca. 55–60
minutter med matlaging.
4. Skyv vannskuffen til opprinnelig
posisjon.
5. Still inn temperaturen mellom 130 og
230 °C.
Damptilberedning gir gode resultater
i dette temperaturområdet.
6. Tøm vanntanken etter at
dampkokingen er fullført.
Vent minst 60 minutter etter hver bruk av
damptilberedning for å hindre varmt vann
fra å slippe ut fra vannutløpsventilen.
FORSIKTIG!
Produktet er varmt. Fare for
brannskader. Vær forsiktig
når du tømmer vannskuffen.
7.4 Hurtigoppvarming
Hurtigoppvarming gir kortere
oppvarmingstid.
Ikke sett mat i ovnen når
hurtigoppvarming er aktivert.
1. Drei bryteren for ovnsfunksjoner for å
velge hurtigoppvarming.
2. Drei termostatbryteren for å velge en
temperatur.
Lydsignalet høres når ovnen når den
innstilte temperaturen.
3. Velg en ovnsfunksjon.
7.5 Oppvarmingsindikator
Når ovnsfunksjonen er i drift, vil linjene i
-displayet dukke opp én etter én når
temperaturen i ovnen øker, og de
forsvinner når den minker.
7.6 Dampkoking
Bare bruk vann. Ikke bruk
filtrert (demineralisert) eller
destillert vann. Ikke bruk
andre væsker. Ikke legg
brennbare eller
alkoholholdige væske i
vannskuffen.
1. Still inn
-funksjonen.
7.7 Vanntank-indikator
Under damptilberedning, viser Vanntankindikatoren vannivået i tanken.
•
Displayet viser
og et lydsignalet
høres når beholderen er full. Trykk på
en vilkårlig knapp for å stoppe
signalet.
•
Displayet viser
halvfull.
•
Displayet viser
og et lydsignalet
høres når beholderen er tom. Fyll på
tanken.
når beholderen er
Hvis du heller for mye vann i
beholderen, vil
sikkerhetsavløpet føre det
overflødige vannet tilbake til
bunnen av ovnen.
Fjern vannet med en svamp.
7.8 Tømme vanntanken
FORSIKTIG!
Pass på at ovnen er kald før
du begynner å tømme
vanntanken.
NORSK
1. Klargjør avløpsrøret (C) som kom i
pakken med bruksanvisningen. Sett
tilkoblingen (B) på en av endene av
avløpsrøret.
2. Plasser den andre enden av
avløpsrøret (C) i en beholder. Sett
denne lavere enn utløpsventilen (A).
A
B
13
3. Åpne ovnsdøren og sett tilkoblingen
(B) inn i utløpsventilen (A).
4. Skyv tilkoblingen om og om igjen for
å tømme vanntanken.
Vannet kan forbli inni etter at
displayet viser:
Vent til vannet fra
vannutløpsventilen slutter å renne.
5. Fjern tilkoblingen fra ventilen når
vannet slutter å renne.
Ikke bruk avtappet vann til å
fylle på vanntanken igjen.
C
8. KLOKKEFUNKSJONER
8.1 Tabell over
klokkefunksjoner
Klokkefunk‐
sjon
Klokkefunk‐
sjon
Bruksområde
VARSELUR
Bruksområde
Brukes for innstilling av
varseluret. Denne funk‐
sjonen har ingen inn‐
virkning på bruken av
ovnen. Du kan stille inn
VARSELURET når som
helst, selv hvis ovnen er
slått av.
KLOKKE‐
SLETT
For å vise eller endre
klokkeslett. Du kan bare
endre klokkeslettet når
ovnen er avslått.
STEKETID
For å velge hvor lenge
ovnen virker. Brukes
kun når varmefunksjo‐
nen er stilt inn.
FERDIGTID
Å stille inn når ovnen
slås av. Brukes kun når
varmefunksjonen er stilt
inn.
Etter første tilkobling til strøm, vent til
For å kombinere STE‐
KETID og FERDIGTID.
1. Drei termostatbryteren for å stille
timene.
TIDSFOR‐
SINKELSE
8.2 Stille inn og endre
klokkeslett
displayet viser
blinker.
og "12:00". "12"
2. Trykk
for å bekrefte og stille inn
minutter.
og innstilt time.
Displayet viser
"00" blinker.
3. Drei termostatbryteren for å stille
gjeldende minutter.
14
www.electrolux.com
4. Trykk på
for å bekrefte, ellers blir
det angitte klokkeslettet lagret
automatisk etter 5 sekunder.
Displayet viser den nye tiden.
Trykk på
gjentatte ganger, helt til
blinker i
indikatoren for klokkeslett
displayet for å endre klokkeslettet.
8.3 Stille inn STEKETIDfunksjon
1. Velg en varmefunksjon.
gjentatte ganger til
2. Trykk på
begynner å blinke.
3. Drei termostatbryteren til høyre eller
venstre for å endre innstillingene og
3. Drei termostatbryteren til høyre eller
venstre for å endre innstillingene for
STEKETID og trykk på
for å
bekrefte. Drei termostatbryteren til
høyre eller venstre for å endre
innstillingene for STEKETID og trykk
på
for å bekrefte.
blinker i displayet.
4. Drei termostatbryteren til høyre eller
venstre for å endre innstillingene for
for å
FERDIGTID-tid og trykk på
bekrefte. Drei termostatbryteren til
høyre eller venstre for å endre
innstillingene for FERDIGTID-tid og
trykk på
for å bekrefte. Displayet
og trykk på
for å bekrefte.
Ved innstilt steketid høres et signal i 2
viser
og innstilt temperatur.
Ovnen slår seg automatisk på senere,
fungerer bare i en innstilt STEKETID og
stopper ved innstilt FERDIGTID.
Ved innstilt steketid høres et signal i 2
minutter.
og tidsinnstilling blinker i
displayet. Ovnen slår seg av automatisk.
4. Trykk på en knapp eller åpne
ovnsdøren for å stoppe signalet.
5. Drei bryteren for ovnsfunksjoner til
av-posisjon.
minutter.
og tidsinnstilling blinker i
displayet. Ovnen slår seg av.
5. Trykk på en knapp eller åpne
ovnsdøren for å stoppe signalet.
6. Drei bryteren for ovnsfunksjoner til
av-posisjon.
8.4 Stille inn FERDIGTIDfunksjonen
8.6 Stille inn Varselur
for å bekrefte. Drei
trykk på
termostatbryteren for å stille inn timer
1. Velg en varmefunksjon.
2. Trykk på
gjentatte ganger til
begynner å blinke.
3. Drei termostatbryteren for å stille inn
timer og trykk på
for å bekrefte.
Drei termostatbryteren til høyre eller
venstre for å endre innstillingene og
for å bekrefte.
trykk på
Ved innstilt steketid høres et signal i 2
og tidsinnstilling blinker i
minutter.
displayet. Ovnen slår seg av automatisk.
4. Trykk på en knapp eller åpne
ovnsdøren for å stoppe signalet.
5. Drei bryteren for ovnsfunksjoner til
av-posisjon.
8.5 Velge TIDSFORSINKELSE
1. Velg en varmefunksjon.
2. Trykk på
gjentatte ganger til
begynner å blinke.
Varselur kan både stilles inn når ovnen
er slått av og på.
1. Trykk på
gjentatte ganger, til
eller "00" blinker i displayet.
2. Drei termostatbryteren for å stille
sekunder og deretter minutter.
Når du velger en tid som er lenger
blinke i
enn 60 minutter, vil
displayet.
3. Juster timene.
4. VARSELURET starter automatisk
etter 5 sekunder.
Når 90 % av tiden har gått, høres et
signal.
5. Når den valgte tiden slutter, høres et
signal i to minutter. "00:00" og
blinker i displayet. Trykk på en
vilkårlig knapp for å stoppe signalet.
NORSK
15
9. BRUKE TILBEHØRET
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
9.1 Bruke steketermometeret
Steketermometeret måler
kjernetemperaturen i kjøttet. Når kjøttet
er på den innstilte temperaturen, slås
ovnen av.
To temperaturer må stilles inn:
•
•
Stekeovnstemperaturen. Se
steketabellen.
Kjernetemperaturen. Se tabell for
steketermometeret.
FORSIKTIG!
Bruk bare
steketermometeret som
følger med ovnen eller
originale reservedeler.
1. Velg ovnsfunksjon og
ovnstemperatur.
2. Sett spissen på steketermometeret
(med symbolet
på håndtaket)
midt i kjøttet.
3. Sett pluggen til steketermometeret i
kontakten på toppen av ovnsrommet.
Displayet viser symbolet til
steketermometeret og standard
kjernetemperatur.
4. Trykk
for å lagre den nye
kjernetemperaturen eller vent i 10
sekunder, slik at innstillingen lagres
automatisk.
Den nye innstilte kjernetemperatur vises i
displayet neste gang du bruker
steketermometeret.
Når kjøttet har nådd innstilt
kjernetemperatur, blinker symbolet for
og standard
steketermometeret
kjernetemperatur blinker. Et signal høres
i 2 minutter.
5. Trykk på en knapp eller åpne
ovnsdøren for å stoppe signalet.
6. Ta steketermometeret ut av
kontakten. Ta kjøttet ut av ovnen.
7. Slå ovnen av.
ADVARSEL!
Vær forsiktig når du fjerner
spissen og pluggen til
steketermometeret.
Steketermometeret er varmt.
Fare for brannskader.
Hver gang du setter steketermometeret i
kontakten, må du stille inn
kjernetemperatur igjen. Du kan ikke
velge steketid og ferdigtid.
Når ovnen kalkulerer foreløpig steketid
for første gang, vil symbolet
blinke i
displayet. Displayet viser varighet på
tilberedningsprosessen når beregningen
er ferdig. Beregningene vil kjøre i
bakgrunnen under tilberedningen, og
steketidsverdien kan oppdateres i
displayet hvis nødvendig.
Forsikre deg om at
steketermometeret sitter i kjøttet og i
stikkontakten under tilberedningen.
Når du bruker steketermometeret for
første gang, er standard
kjernetemperatur 60 °C. Mens
blinker, kan du endre standard
kjernetemperatur med
temperaturbryteren.
Du kan endre temperaturen når som
helst i løpet av tilberedningsprosessen:
:
1. Trykk på
• én gang – displayet viser den
valgte kjernetemperaturen. Den
kan ved behov endres innenfor 5
sekunder.
• to ganger – displayet viser
gjeldende ovnstemperatur.
16
www.electrolux.com
•
tre ganger – displayet viser den
valgte ovnstemperaturen. Den
kan ved behov endres innenfor 5
sekunder. Denne informasjonen
er bare tilgjengelig i løpet av
oppvarmingsfasen.
2. Drei termostatbryteren for å endre
temperaturen.
9.2 Sette på plass tilbehøret
Rist:
Sett ristene inn mellom sporene på
brettstigen og pass på at foten peker
nedover.
Små fordypninger øverst for
å øke sikkerheten.
Fordypningene hindrer også
de i å tippe. Den høye
kanten rundt risten forhindrer
at kokekar sklir av risten.
9.3 Teleskopiske skinner
Ta vare på
monteringsanvisninger for
teleskopskinnene for
fremtidig bruk.
Teleskopskinnene gjør det enklere å
sette inn og ta ut rister og brett.
Stekebrett/ langpanne:
Skyv stekebrettet /langpannen inn i
sporene på brettstigene.
FORSIKTIG!
Ikke rengjør
teleskopskinnene i
oppvaskmaskinen. Ikke
smør teleskopskinnene.
1. Trekk ut både de høyre og venstre
uttrekkbare ovnsskinnene.
°C
Rist og stekebrett / langpanne sammen:
Skyv stekebrettet / langpannen mellom
sporene på brettstigen og risten på
sporene over.
2. Sett vaierhyllen på teleskopløperne,
og skyv dem forsiktig inn i ovnen.
NORSK
Injektoren og injektorslangen
°C
C
D
"C" er injektorslangen for dampkoking,
"D" er injektoren for dampkoking.
Sørg for at du trykker teleskopskinnene
helt tilbake i ovnen før du lukker
ovnsdøren.
Injektorslange (C)
9.4 Tilbehør for dampkoking
Tilbehøret til dampkoking
følger ikke med ovnen.
Kontakt din lokale forhandler
for mer informasjon.
Diettform for dampkokingsfunksjoner
Injektor for direkte dampkoking (D)
Fatet består av en glasskål, et lokk med
et hull til injektorslangen (C) og en
stålgrill som settes på bunnen av
kokekaret.
Glassbolle (A)
Stålgrill (E)
Lokk (B)
•
Ikke legg det varme kokekaret på
kalde/våte overflater.
17
18
www.electrolux.com
9.5 Dampkoking i diettform
Sette inn maten i stålgrillen i ildfast form
og legg lokk på den.
1. Sett injektorslangen inn i det
spesielle hullet i lokket til diettformen.
C
•
Ikke ha i kalde væsker i den ildfaste
formen når den er varmt.
•
Ikke bruk kokekaret på en varm
platetopp.
•
Ikke rengjør kokekaret med
slipemidler, avfettingsmidler og
pulver.
2. Sett stekebrettet på andre
brettplassering fra bunnen.
3. Sett den andre enden av
injektorslangen inn i damptilførselen.
Pass på så du ikke klemmer
injektorslangen eller lar den berøre et
varmeelement på toppen av ovnen.
4. Still inn ovnen for dampkoking.
9.6 Direkte dampkoking
Sett maten på stålgrillen i formen. Tilsett
litt vann.
FORSIKTIG!
Ikke bruk lokket til formen.
NORSK
ADVARSEL!
Vær forsiktig når du bruker
injektoren når ovnen er i
bruk. Bruk alltid grytekluter
hvis du tar på injektoren når
ovnen er varm. Fjern alltid
injektoren fra ovnen når du
ikke bruker en
dampfunksjon.
Injektorslangen er spesielt
laget for matlaging og
inneholder ingen farlige
materialer.
19
2. Sett stekebrettet på første eller andre
brettplassering fra bunnen.
Pass på så du ikke klemmer
injektorslangen eller lar den berøre et
varmeelement på toppen av ovnen.
3. Still inn ovnen for dampkoking.
Når du tilbereder mat som kylling, and,
kalkun eller stor fisk, plasserer du
injektoren (D) direkte inn i den tomme
delen av kjøttet. Pass på at du ikke
blokkerer hullene.
1. Sett injektoren (D) inn i
injektorslangen (C). Koble den andre
enden i damptilførselen.
For mer informasjon om dampkoking,
henviser vi til tilberedningstabellene for
dampkoking i kapittelet "Råd og tips".
10. TILLEGGSFUNKSJONER
10.1 Bruke barnesikringen
10.2 Bruke tastesperren
Når barnelåsen er på ovnen, kan den
ikke slås på ved et uhell.
Du kan bare slå på funksjonslåsen når
ovnen jobber.
1. Sørg for at bryteren for
ovnsfunksjoner er i av-posisjonen.
Når funksjonslåsen er på, kan
temperatur- og klokkeslettinnstillingene
for en stekeovnsfunksjon ikke endres
ved et uhell.
2. Trykk og hold
sekunder.
og
Signalet lyder. SAFE og
skjermen. Døren er låst.
samtidig i to
vises på
Symbolet
vises også på
displayet når Pyrolysefunksjonen er i gang.
For å slå av barnelåsen, gjenta trinn 2.
1. Velg ovnsfunksjon og still den inn
etter dine preferanser.
og
samtidig i
2. Trykk og hold
minst 2 sekunder.
Signalet lyder. Loc vises på displayet i 5
sekunder.
20
www.electrolux.com
Loc vises på skjermen når
du vrir knappen for
temperaturen eller trykker på
en hvilken som helst knapp
når funksjonslåsen er på.
Når du vrir på ovnfunksjonensknappen,
stanser ovnen.
Når du slår av ovnen mens
funksjonslåsen er på, settes
funksjonslåsen automatisk til barnelås.
Se "Bruke barnesikringen".
Hvis Pyrolyse-funksjonen
jobber, er døren låst og
vises på displayet.
For å slå av funksjonslåsen, gjenta trinn
2.
10.3 Restvarmeindikator
Når du slår av ovnen, viser displayet
restvarmeindikatoren hvis temperaturen i
ovnen er over 40 °C.Vri for temperaturen
til venstre eller høyre for å kontrollere
ovnstemperaturen.
10.4 Automatisk utkopling
Av sikkerhetsmessige hensyn slår ovnen
seg av automatisk etter en viss tid
dersom en varmefunksjon er i bruk og
ingen innstillinger endres.
(°C)
(h)
30 - 115
12,5
120 - 195
8,5
200 - 245
5,5
250 – maksimum
3
Automatisk utkobling virker ikke med
funksjonene: Ovnslys,
Steketermometer,Steketid, Ferdigtid.
10.5 Kjølevifte
Mens ovnen er i bruk, slår kjøleviften seg
på automatisk for å holde ovnens
overflater kalde. Når du slår av ovnen, er
kjøleviften aktiv til ovnen er kjølt ned.
10.6 Sikkerhetstermostat
Feil bruk av ovnen eller ødelagte
komponenter, kan medføre alvorlig
overopphetelse. For å forhindre dette har
ovnen en sikkerhetstermostat som
avbryter strømforsyningen. Ovnen slår
seg automatisk på igjen når
temperaturen faller.
11. RÅD OG TIPS
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Temperaturer og steketider i
tabellene er kun veiledende.
De avhenger av oppskrift,
samt mengde og kvalitet på
ingrediensene som brukes.
11.1 Råd om tilberedning
Stekeovnen har fem
innskyvningsposisjoner.
Tell hylleposisjonene fra bunnen av
ovnen.
Ovnen kan muligens steke på en annen
måte enn den gamle ovnen gjorde.
Oversikten nedenfor inneholder
standardinnstillinger for temperatur,
tilberedningstid og hylleposisjon.
Hvis du ikke finner opplysningene for en
spesiell oppskrift, kan du ta
utgangspunkt i en tilsvarende rett.
Ovnen har et spesielt system som gjør at
luften sirkulerer og hele tiden resirkulerer
dampen. Dette systemet gjør det mulig å
tilberede maten med damp, slik at den
blir myk inni og sprø utenpå.
Tilberedningstiden og strømforbruket
reduseres.
NORSK
Bake kaker
Ikke åpne ovnsdøren før 3/4 av
steketiden er gått.
Hvis du bruker to stekebrett samtidig, må
du la ett nivå skille dem.
Tilberedning av fisk og kjøtt
Bruk en stekepanne som er beregnet på
svært fet mat for å forhindre at ovnen får
permanente flekker.
La kjøttet hvile i ca. 15 minutter før du
skjærer, slik at kraften ikke siver ut.
Steketider
Steketider er avhengig av typen mat,
konsistens og mengde.
I begynnelsen, må du følge med på
maten du tilbereder. Finn de beste
innstillingene (varmeinnstilling,
tilberedningstid, osv.) for kokekar,
oppskriftene og mengdene du bruker
sammen med dette produktet.
For å unngå for mye røyk i ovnen under
steking, tilsetter du litt vann i
11.2 Ekte varmluft + Damp
Forvarm tom stekeovn.
KAKER / BAKVERK
(˚C)
(min)
175
30 – 40
2
Kakeform, Ø 26 cm
Fruktkake, forvar‐
160
ming er ikke nødven‐
dig
80 – 90
2
Kakeform, Ø 26 cm
Panettone
150 – 160
70 – 100
2
Kakeform, Ø 20 cm
Plommekake
160
40 – 50
2
Brødform
Kjeks, forvarming er
ikke nødvendig
150
20 – 35
3 (2 og 4)
Stekebrett
Søte boller
180 – 200
12 – 20
2
Stekebrett
Brioche
180
15 – 20
3 (2 og 4)
Stekebrett
Terter, forvarming er
ikke nødvendig
Bruk kakeform.
GRATENGER
Fylte grønnsaker
21
stekepannen. For å unngå røykkondens,
tilsett vann hver gang vannet tørker opp.
(˚C)
(min)
170 – 180
30 – 40
1
22
www.electrolux.com
GRATENGER
(˚C)
(min)
Lasagne
170 – 180
40 – 50
2
Potetgrateng
160 – 170
50 – 60
1 (2 og 4)
Bruk det andre hyllenivået.
Bruk risten.
KJØTT
Hel gås, 3 kg
(˚C)
(min)
160 – 170
150 – 200
Bruk det andre hyllenivået.
(˚C)
(min)
Svinestek, 1 kg 180
90 – 110
Kalvekjøtt, 1 kg 180
90 – 110
Roastbiff, lite
stekt, 1 kg
210
45 – 50
Roastbiff, medi‐ 200
um, 1 kg
55 – 65
Roastbeef,
190
godt stekt, 1 kg
65 – 75
Bruk det andre hyllenivået.
FISK
(˚C)
(min)
Ørret, 3 – 4
fisk, 1,5 kg
180
25 – 35
Tunfisk, 4 – 6
fileter, 1,2 kg
175
35 – 50
Lysing
200
20 – 30
Gjenoppvarm retten på tallerken.
Forvarm tom stekeovn.
(˚C)
(min)
Lammelår, 1
kg
175
110 – 130
Hel kylling, 1
kg
200
55 – 65
Hel kalkun, 4
kg
170
180 – 240
Hel and, 2 –
2,5 kg
170 – 180
120 – 150
Kanin, skåret i 170 – 180
skiver
Bruk det første hyllenivået.
60 – 90
Bruk det andre hyllenivået.
DAMP
GJENOPPVARMING MED
(˚C)
(min)
Gryteretter/
gratenger
130
15 – 25
Pasta og saus
130
10 – 15
NORSK
DAMP
GJENOPPVARMING MED
(˚C)
(min)
Sideretter
130
10 – 15
Porsjonsretter
130
10 – 15
Kjøtt
130
10 – 15
Grønnsaker
130
10 – 15
GRØNNSAKER
(min)
Gulrøtter
35 – 40
Still temperaturen til 130 °C.
KJØTT
11.3 Tilberedning i diettformen
(min)
Bruk funksjonen: Ekte varmluft + Damp.
Bruk det andre hylleposisjon.
Posjert kyllingbryst
25 – 35
Still temperaturen til 130 °C.
Kokt skinke
55 – 65
Kasseler
80 – 100
GRØNNSAKER
Still temperaturen til 130 °C.
FISK
(min)
Tomater
15
Auberginer
15 – 20
Brokkoli, buketter
20 – 25
Squash, skiver
20 – 25
Paprika, strimlet
20 – 25
Blomkål, buketter
25 – 30
Kålrabi
25 – 30
Asparges, hvit
25 – 35
Selleri i skiver
30 – 35
Fennikel
30 – 35
Ris
35 – 40
Asparges, grønn
35 – 45
Kokte poteter, delt i bå‐
ter
35 – 45
Polenta
40 – 45
(min)
Ørret / Laksefileter
25 – 30
Still temperaturen til 130 °C.
SMÅRETTER
(min)
Uskrellede poteter, mid‐ 50 – 60
dels
23
24
www.electrolux.com
11.4 Baking og steking
KAKER
Over og Undervar‐
me
Ekte varmluft
(min)
(°C)
(°C)
Vispede opp‐ 170
skrifter
2
160
3 (2 og 4)
45 - 60
Kakeform
Kjeksdeig
170
2
160
3 (2 og 4)
20 - 30
Kakeform
Ostekake av
kjernemelk
170
1
165
2
80 - 100 Kakeform, Ø
26 cm
Strudel
175
3
150
2
60 - 80
Stekebrett
Syltetøyterte 170
2
165
2
30 - 40
Kakeform, Ø
26 cm
Formkake
170
2
150
2
40 - 50
Kakeform, Ø
26 cm
Julekake,
forvarm den
tomme ov‐
nen
160
2
150
2
90 - 120 Kakeform, Ø
20 cm
Plommeka‐
ke, forvarm
den tomme
ovnen
175
1
160
2
50 - 60
Brødform
Muffins, for‐
varm den
tomme ov‐
nen
170
3
150 160
3
20 - 30
Stekebrett
Muffins, 2 ni‐ våer, forvarm
den tomme
ovnen
-
140 150
2 og 4
25 - 35
Stekebrett
Muffins, 3 ni‐ våer, forvarm
den tomme
ovnen
-
140 150
1, 3 og 5
30 - 45
Stekebrett
Kjeks
140
3
140 150
3
25 - 45
Stekebrett
Kjeks, 2 ni‐
våer
-
-
140 150
2 og 4
35 - 40
Stekebrett
NORSK
25
KAKER
Over og Undervar‐
me
Ekte varmluft
(min)
(°C)
(°C)
Kjeks, 3 ni‐
våer
-
-
140 150
1, 3 og 5
35 - 45
Stekebrett
Marengs
120
3
120
3
80 - 100 Stekebrett
Marengs, 2
nivåer, for‐
varm den
tomme ov‐
nen
-
-
120
2 og 4
80 - 100 Stekebrett
Boller, for‐
varm den
tomme ov‐
nen
190
3
190
3
12 - 20
Stekebrett
Eclair
190
3
170
3
25 - 35
Stekebrett
Eclair, 2 ni‐
våer
-
-
170
2 og 4
35 - 45
Stekebrett
Tallerkenter‐ 180
ter
2
170
2
45 - 70
Kakeform, Ø
20 cm
Rik fruktkake 160
1
150
2
110 120
Kakeform, Ø
24 cm
Forvarm tom stekeovn.
BRØD OG PIZZA
Over og Under‐
varme
Ekte varmluft
(min)
(°C)
(°C)
Hvitt brød, 1 - 190
2 stykker, 0,5
kg hver
1
190
1
60 - 70
-
Rugbrød, for‐ 190
varming er ik‐
ke nødvendig
1
180
1
30 - 45
Brødform
26
www.electrolux.com
BRØD OG PIZZA
Over og Under‐
varme
Ekte varmluft
(min)
(°C)
(°C)
Rundstykker,
6 - 8 rund‐
stykker
190
2
180
Pizza
230 250
1
Scones
200
3
2 (2 og 4)
25 - 40
Stekebrett
230 - 250 1
10 - 20
Stekebrett /
Grill-/steke‐
panne
190
10 - 20
Stekebrett
3
Forvarm tom stekeovn.
Bruk kakeform.
GRATENGER
Over og Undervarme
Ekte varmluft
(min)
(°C)
(°C)
Pastapai, forvarming 200
er ikke nødvendig
2
180
2
40 - 50
Grønnsakspai, for‐
200
varming er ikke nød‐
vendig
2
175
2
45 - 60
Quiche
180
1
180
1
50 - 60
Lasagne
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Cannelloni
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Bruk det andre hyllenivået.
Bruk risten.
NORSK
27
KJØTT
Over og Under‐
varme
Ekte varmluft
(min)
(°C)
(°C)
Storfekjøtt
200
190
50 - 70
Svinekjøtt
180
180
90 - 120
Kalvekjøtt
190
175
90 - 120
Engelsk roastbeef, lite stekt
210
200
50 - 60
Engelsk roastbeef, middels stekt
210
200
60 - 70
Engelsk roastbeef, gjennomstekt
210
200
70 - 75
KJØTT
Over og Undervarme Ekte varmluft
(min)
(°C)
(°C)
Svinekrok med svor
180
2
170
2
120 - 150
Svinefot, 2 deler
180
2
160
2
100 - 120
Lammelår
190
2
175
2
110 - 130
Hel kylling
220
2
200
2
70 - 85
Hel kalkun
180
2
160
2
210 - 240
Hel and
175
2
220
2
120 - 150
Hel gås
175
2
160
1
150 - 200
Kanin, skåret i skiver
190
2
175
2
60 - 80
Kanin, skåret i skiver
190
2
175
2
150 - 200
Hel fasan
190
2
175
2
90 - 120
Bruk det andre hyllenivået.
28
www.electrolux.com
FISK
Over og Under‐
varme
Ekte varmluft
(min)
(°C)
(°C)
Ørret / Brasme, 3 - 4 fisk
190
175
40 - 55
Tunfisk / Laks, 4 - 6 fileter
190
175
35 - 60
11.5 Gratinering med vifte
Forvarm tom stekeovn.
Bruk den første eller den andre
brettplasseringen.
For å beregne steketid ganger man tid
angitt i tabellen nedenfor med centimeter
tykkelse på fileten.
SVIN
(°C)
Kjøttpudding,
0,75 - 1 kg
(min)
160 - 170 50 - 60
Svineknoke, for‐ 150 - 170 90 - 120
håndskokt, 0,75 1 kg
OKSE
(°C)
(min)
Roastbiff eller fi‐
let, lite stekt
190 - 200 5 - 6
Roastbiff eller fi‐
let, medium
180 - 190 6 - 8
Roastbiff eller fi‐
let, godt stekt
170 - 180 8 - 10
KALV
(°C)
Kalvestek, 1 kg
(min)
160 - 180 90 - 120
Kalveknoke, 1,5 - 160 - 180 120 - 150
2 kg
SVIN
LAM
(°C)
(min)
Skulder / Nakke / 160 - 180 90 - 120
Skinkestek, 1 1,5 kg
Koteletter / Rib‐
170 - 180 60 - 90
bestek, 1 - 1,5 kg
(°C)
(min)
Lammelår / Lam‐ 150 - 170 100 - 120
mestek, 1 - 1,5
kg
NORSK
LAM
29
FJÆRKRE
(°C)
(min)
Lammesadel, 1 - 160 - 180 40 - 60
1,5 kg
FJÆRKRE
(°C)
(°C)
180 - 200 80 - 100
Gås, 3,5 - 5 kg
160 - 180 120 - 180
Kalkun, 2,5 - 3,5
kg
160 - 180 120 - 150
Kalkun, 4 - 6 kg
140 - 160 150 - 240
(min)
FISK (DAMPET)
Fjærkre, porsjo‐ 200 - 220 30 - 50
ner, 0,2 - 0,25 kg
hver
Kylling, halv, 0,4
- 0,5 kg hver
190 - 210 35 - 50
Kylling, poulard,
1 - 1,5 kg
190 - 210 50 - 70
(min)
And, 1,5 - 2 kg
(°C)
Hel fisk, 1 - 1,5
kg
(min)
210 - 220 40 - 60
11.6 Tining
(kg)
Opptiningstid Ettertiningstid
(min)
(min)
Kylling
1
100 - 140
20 - 30
Legg kyllingen på
et omvendt tefat på
en stor tallerken.
Snu etter halve ste‐
ketiden.
kjøtt
1
100 - 140
20 - 30
0.5
90 - 120
Snu etter halve ste‐
ketiden.
Krem
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Kremfløten kan pi‐
skes når den frem‐
deles er en tanke
frossen.
Ørret
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Jordbær
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Smør
0.25
30 - 40
10 - 15
-
30
www.electrolux.com
Gateau
(kg)
Opptiningstid Ettertiningstid
(min)
(min)
1.4
60
60
-
11.7 Tørking - Ekte varmluft
Bruk brett som er belagt med bakepapir
eller annet som tåler fett.
For et bedre resultat, stopp ovnen
halvveis i tørketiden, åpne døren og la
den kjøle seg ned en natt for å fullføre
tørkingen.
Bruk det tredje hyllenivået for ett brett.
For 2 brett bruker du det første og det
fjerde hyllenivået.
FRUKT
(t)
Pærer
6-9
11.8 Steketermometer
GRØNNSAKER
(°C)
Kalvestek
75 - 80
(°C)
(t)
Kalveknoke
85 - 90
Bønner
60 - 70
6-8
45 - 50
Paprika
60 - 70
5-6
Engelsk roastbeef, lite
stekt
Grønnsaker for
suppe
60 - 70
5-6
Engelsk roastbeef, mid‐
dels stekt
60 - 65
Sopp
50 - 60
6-8
Engelsk roastbeef, gjen‐
nomstekt
70 - 75
Urter
40 - 50
2-3
Svineskulder
80 - 82
Svinelegg
75 - 80
Lammekjøtt
70 - 75
Kylling
98
Hare
70 - 75
Ørret / Brasme
65 - 70
Tunfisk / Laks
65 - 70
Still temperaturen til 60 - 70 °C.
FRUKT
(t)
Plommer
8 - 10
Aprikos
8 - 10
Epleskiver
6-8
11.9 Baking med fukt – anbefalt
tilbehør
Bruk mørke og ikke-refleksive bokser og
beholderen. De har bedre
NORSK
31
varmeabsorbering enn den lette fargen
og de refleksive rettene.
Ildfaste for‐
mer
Pizzapanne
Kakeform
Mørk, ikke-reflekte‐
rende
28 cm diameter
Mørk, ikke-reflekteren‐
de
26 cm diameter
Keramikk
8 cm diame‐
ter, 5 cm høy‐
de
Form for karamell‐
pudding
Mørk, ikke-reflekte‐
rende
28 cm diameter
11.10 Baking med fukt
Følg forslagene i tabellen for best mulig
resultater.
(°C)
(min)
Søte rundstyk‐
ker, 16 stk
stekebrett eller lang‐
panne
180
2
20 - 30
Små gjærbakst,
9 stk
stekebrett eller lang‐
panne
180
2
30 - 40
Frossen pizza,
0,35 kg
stekerist
220
2
10 - 15
Rullekake
stekebrett eller lang‐
panne
170
2
25 - 35
Brownies
stekebrett eller lang‐
panne
175
3
25 - 30
Soufflè, 6 stk
keramisk ildfast form
på rist
200
3
25 - 30
Sukkerbrød, pai‐ sukkerbrødbunn-form
base
på rist
180
2
15 - 25
Victoriasand‐
wich
bakeform på rist
170
2
40 - 50
Posjert fisk, 0,3
kg
stekebrett eller lang‐
panne
180
3
20 - 25
Hel fisk, 0,2 kg
stekebrett eller lang‐
panne
180
3
25 - 35
32
www.electrolux.com
(°C)
(min)
Fiskefilét, 0,3 kg pizzabrett på rist
180
3
25 - 30
Posjert kjøtt,
0,25 kg
stekebrett eller lang‐
panne
200
3
35 - 45
Shashlik, 0,5 kg
stekebrett eller lang‐
panne
200
3
25 - 30
Småkaker, 16
stk
stekebrett eller lang‐
panne
180
2
20 - 30
Makroner, 24
stk
stekebrett eller lang‐
panne
180
2
25 - 35
Muffins, 12 stk
stekebrett eller lang‐
panne
170
2
30 - 40
Ikke-søtt bak‐
verk, 20 stk
stekebrett eller lang‐
panne
180
2
25 - 30
Sandkjeks, 20
stk
stekebrett eller lang‐
panne
150
2
25 - 35
Småterter, 8 stk
stekebrett eller lang‐
panne
170
2
20 - 30
Grønnsaker, po‐ stekebrett eller lang‐
sjerte, 0,4 kg
panne
180
3
35 - 45
Vegetarisk ome‐ pizzabrett på rist
lett
200
3
25 - 30
Middelhavs‐
grønnsaker, 0,7
kg
180
4
25 - 30
stekebrett eller lang‐
panne
11.11 Informasjon for
testinstitutter
Tester i henhold til IEC 60350-1.
Små ka‐
ker, 20
stk. pr
steke‐
brett
Over og
Undervar‐
me
Steke‐
brett
3
(°C)
(min)
170
20 - 30
-
NORSK
(°C)
(min)
Små ka‐
ker, 20
stk. pr
steke‐
brett
Ekte varm‐
luft
Steke‐
brett
3
150 160
20 - 35
-
Små ka‐
ker, 20
stk. pr
steke‐
brett
Ekte varm‐
luft
Steke‐
brett
2 og 4 150 160
20 - 35
-
33
Epleka‐ Over og
ke, 2 for‐ Undervar‐
mer Ø 20 me
cm
Stekerist 2
180
70 - 90
-
Epleka‐ Ekte varm‐
ke, 2 for‐ luft
mer Ø 20
cm
Stekerist 2
160
70 - 90
-
Formka‐ Over og
ke, kake‐ Undervar‐
form Ø26 me
cm
Stekerist 2
170
40 - 50
Forvarm ovnen i
10 minutter.
Formka‐ Ekte varm‐
ke, kake‐ luft
form Ø26
cm
Stekerist 2
160
40 - 50
Forvarm ovnen i
10 minutter.
Formka‐ Ekte varm‐
ke, kake‐ luft
form Ø26
cm
Stekerist 2 og 4 160
40 - 60
Forvarm ovnen i
10 minutter.
Kjeks
Ekte varm‐
luft
Steke‐
brett
3
140 150
20 - 40
-
Kjeks
Ekte varm‐
luft
Steke‐
brett
2 og 4 140 150
25 - 45
-
Kjeks
Over og
Undervar‐
me
Steke‐
brett
3
25 - 45
-
140 150
34
www.electrolux.com
(°C)
(min)
Ristet
Grill
brød, 4 6 stykker
Stekerist 4
maks.
2 - 3 minutter
på den ene
siden; 2 - 3
minutter på
den andre si‐
den
Forvarm ovnen i
3 minutter.
Biffbur‐
ger, 6
stykker,
0,6 kg
Stekerist 4
og lang‐
panne
maks.
20 - 30
Plasser stekeri‐
sten på det fjer‐
de hyllenivået og
langpannen på
det tredje hylleni‐
vået i ovnen.
Snu maten halv‐
veis inn i steketi‐
den.
Forvarm ovnen i
3 minutter.
Grill
12. STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
12.1 Merknader om rengjøring
Rengjør ovnens forside med en myk klut med varmt vann og et mildt
vaskemiddel.
For å rengjøre metalloverflater, bruk et dedikert rengjøringsmiddel.
Rengjørings‐ Rengjør fastbrent smuss med stekeovnsrens.
midler
Rengjør ovnsrommet etter bruk. Fettoppsamling eller andre matrester
kan føre til brann. Risikoen er høyere for grillpannen.
Hverdags‐
bruk
Fuktighet kan kondensere inne i ovnen eller på glasspanelene på dø‐
ren. For å redusere kondensen, kan du la apparatet stå på i 10 minut‐
ter før du setter inn maten. Tørk av ovnsrommet med en myk klut et‐
ter bruk.
NORSK
35
Rengjør alt tilbehør etter hver bruk og la det tørke. Bruk en myk klut
med varmt vann og vaskemiddel. Ikke rengjør tilbehøret i oppvask‐
maskinen.
Praktisk til‐
behør
Rengjør ikke tilbehør med slippbelegg ved hjelp av sterke vaskemid‐
ler, skarpe kanter eller i oppvaskmaskin.
12.2 Ovner i rustfritt stål eller
aluminium
Rengjør ovnsdøren kun med en våt klut
eller svamp. Tørk av med en myk klut.
Du må aldri bruke stålull, syre eller
skurende produkter, da de kan skade
overflaten. Rengjør ovnens
betjeningspanel på samme måte.
12.3 Slik fjerner du: hyllestøtter
Fjern hylestøttene.
FORSIKTIG!
Vær forsiktig når du fjerner
ovnsstigene.
1. Trekk den fremre delen av
ovnsstigen ut fra sideveggen.
2. Trekk den bakre delen av
ovnsstigene ut fra veggen og ta den
ut.
1
2
Monter tilleggsutstyret som er blitt fjernet
i omvendt rekkefølge.
Holderne på de utrekkbare
skinnene må peke forover.
12.4 Pyrolyse
FORSIKTIG!
Fjern alt tilbehør og alle
uttakbare hyllestøtter.
Ikke start den pyrolytiske
rengjøringen om du ikke har
lukket ovnsdøren helt. På
enkelte modeller viser
displayet "C3" når denne
feilen oppstår.
ADVARSEL!
Ovnen blir svært varm. Fare
for brannskader.
FORSIKTIG!
Hvis det er andre produkter
montert i samme kabinett,
må du ikke bruke disse når
pyrolysefunksjonen er
aktivert. Dette kan skade
produktet.
1. Tørk av hulrommet med en våt og
myk klut.
2. Rengjør dørens innside med varmt
vann for å unngå at rester brenner
seg fast på grunn av den varme
luften.
3. Sett på pyrolyse-funksjonen. Se etter
i kapitlet "Daglig bruk»,
«Ovnfunksjoner».
4. Når
blinker, vri
temperaturknotten for å stille inn
pyrolysevarighet:
Tilvalg
Beskrivelse
P1
Lett
rengjøring.
Steketid: 1 t
30 min.
36
www.electrolux.com
P2
Normal
rengjøring.
Steketid: 2 t
30 min.
12.6 Rengjøring av vanntanken
ADVARSEL!
Ikke hell vann i vanntanken
under
rengjøringsprosedyren.
Pyrolysen starter etter 2 sekunder.
Du kan bruke Sluttfunksjonen for å velge
starttid for rengjøringen.
Under pyrolyse er ovnslampen slått av.
5. Når ovnen står på den innstilte
temperaturen, låses døren. Displayet
viser
og linjene på
varmeindikatoren til døren låses opp.
For å stoppe pyrolyserengjøringen
før den er ferdig, må du dreie
bryteren for ovnsfunksjoner til avposisjon ("OFF").
6. Etter at selvrengjøringen med
pyrolyse er ferdig, viser displayet
klokkeslettet. Ovnsdøren forblir låst.
7. Døren kan åpnes så snart ovnen er
avkjølt.
12.5 Husk å rengjøre
Etter en stund kan det dannes
kalkavleiringer i ovnen. For å forhindre
dette, må du rengjøre de delene av
ovnen som kommer i kontakt med
dampen. Tøm tanken hver gang du har
brukt dampkoking.
Vanntyper
•
For å minne deg på at pyrolytisk
rengjøring er nødvendig vil PYR blinke i
displayet i 10 sekunder etter aktivering
og deaktivering av ovnen.
Påminneren for "Husk å
rengjøre!" slukkes:
• etter at pyrolysen er
ferdig.
•
Under
rengjøringsprosedyren kan
litt vann dryppe fra
damptilførselen inn i ovnen.
Sett en langpanne på
stigetrinnet rett under
damptilførselen for å hindre
vann fra å dryppe ned på
bunnen av ovnsrommet.
•
•
Bløtt vann med lavt kalkinnhold anbefalt type. Det reduserer antall
rengjøringsprosedyrer.
Vann fra springen - Du kan bruke
det hvis du har et renseapparat til
vannet i husholdningen, eller hvis du
avmineraliserer det.
Hardt vann med høyt kalkinnhold Dette har ingen innvirkning på ovnens
ytelse, men øker antallet
rengjøringssykluser.
hvis du trykker på
og
samtidig mens
PYR blinker i displayet.
KALKMENGDETABELL INDIKERT AV W.H.O. (Verdens helseorganisasjon)
Kalkavleiring
Hardhet vann
Vannklassifi‐
sering
Kjør avkalking
hver
(Franske gra‐
der)
(Tyske grader)
0 – 60 mg/l
0–6
0–3
Mykt vann
75 sykluser –
2,5 måneder
60 – 120 mg/l
6 – 12
3–7
Middels hard‐
het
50 sykluser – 2
måneder
NORSK
Kalkavleiring
Hardhet vann
37
Vannklassifi‐
sering
Kjør avkalking
hver
(Franske gra‐
der)
(Tyske grader)
120 – 180 mg/l
12 – 18
8 – 10
Hardt eller kal‐
kholdig
40 sykluser –
1,5 måneder
over 180 mg/l
over 18
over 10
Meget hardt
30 sykluser – 1
måned
1. Fyll vanntanken med 850 ml vann og
50 ml sitronsyre (fem teskjeer). Slå
ovnen av, og vent i ca. 60 minutter.
2. Slå på ovnen og still inn funksjonen:
Ekte varmluft + Damp. Still
temperaturen på 230 °C. Slå av
ovnen etter 25 minutter og la
avkjøles i 15 minutter.
3. Slå på ovnen og still inn funksjonen:
Ekte varmluft + Damp. Still
temperaturen mellom 130 og 230 °C.
Slå av ovnen etter 10 minutter.
La den kjøles ned og fortsett med å
fjerne innholdet i tanken. Se etter i
kapittelet "Daglig bruk», Tømme
vanntanken.
4. Skyll vanntanken og rengjør de
resterende kalkrestene i ovnen med
en klut.
5. Rengjør avløpsrøret for hånd i varmt
vann med såpe. For å unngå skader
må du ikke bruke syrer, spray eller
lignende rengjøringsmidler.
2. Løft og drei spakene helt på begge
hengsler.
12.7 Fjerning og montering av
døren
Ovnsdøren har tre glass.Du kan ta av
ovnsdøren og det innvendige
dørglasspanelet for å rengjøre dem. Les
hele «Fjerning og montering av døren»instruksjonen før du fjerner glassene.
Ovnsdøren kan smelle igjen
hvis du prøver å ta ut
glassene før du fjerner
ovnsdøren.
FORSIKTIG!
Ikke bruk ovnen uten
glassene.
1. Åpne døren helt og hold begge
hengsler.
3. Lukk ovnsdøren til første åpne
posisjon. Trekk og løft så døren
utover og ta den ut av holderen.
38
www.electrolux.com
glasspanelet, hver av glassene ser
forskjellig ut for å gjøre demontering og
montering enklere.
Dørlisten klikker når den installeres riktig.
A
B
4. Legg døren på et mykt tøystykke på
et stabilt underlag.
5. Hold dørlisten (B) øverst på døren på
begge sider og trykk innover for å
frigjøre klipslåsen.
Pass på at du setter det midterste
glasspanelet riktig i holderne.
2
A
B
B
1
6. Trekk dørlisten mot deg for å fjerne
den.
7. Hold dørens glass på den øverste
kanten og trekk dem forsiktig ut én
etter en. Begynn med det øverste
panelet. Påse at glasset skyves helt
ut av støttene.
8. Rengjør glassene med vann og såpe.
Tørk glasspanelet omhyggelig. Ikke
rengjør glassene i oppvaskmaskinen.
Når rengjøringen er ferdig, monterer du
glassene og ovnsdøren igjen.
Pass på at du setter glassene (A og B)
på plass igjen i riktig rekkefølge. Se etter
symbolet/skriften på siden av
12.8 Slik bytter du: Ovnslampe
ADVARSEL!
Fare for elektrisk støt.
Lampen kan være varm.
1. Slå av ovnen. Vent til ovnen er
avkjølt.
2. Koble fra strømtilførselen til ovnen.
3. Legg en klut på bunnen i
ovnsrommet.
FORSIKTIG!
Bruk alltid en klut når du skal
holde halogenlampen, for å
forhindre at fettrester
brenner seg fast på lampen.
Baklampe
1. Drei glassdekselet for å ta det av.
2. Rengjør lampedekselet.
3. Erstatt pæren med en egnet
varmebestandig lyspære som tåler
300 °C .
4. Monter glassdekselet.
NORSK
39
13. FEILSØKING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
13.1 Hva du må gjøre hvis...
Problem
Mulig årsak
Feilhåndtering
Du kan ikke aktivere eller
betjene ovnen.
Ovnen er ikke koblet til en
strømforsyning eller er
koblet feil.
Sjekk om apparatet er kob‐
let til strømnettet på riktig
måte (se koblingsskjema).
Ovnen blir ikke varm.
Stekeovnen er slått av.
Slå på stekeovnen.
Ovnen blir ikke varm.
Klokken er ikke stilt.
Still klokken.
Ovnen blir ikke varm.
Nødvendige innstillinger er Sørg for at innstillingene er
ikke valgt.
riktige.
Ovnen blir ikke varm.
Den automatiske utko‐
plingsfunksjonen er akti‐
vert.
Se "Automatisk utkopling".
Ovnen blir ikke varm.
Barnesikringen er på.
Se "Bruke barnesikringen".
Ovnen blir ikke varm.
Døren er ikke skikkelig luk‐ Lukk døren helt.
ket.
Ovnen blir ikke varm.
Sikringen har gått.
Kontroller at sikringen er
årsaken til funksjonssvik‐
ten. Hvis sikringene går
gjentatte ganger, må du
kontakte en elektriker.
Lampen lyser ikke.
Pæren er defekt.
Skift ut lampen.
Steketermometeret virker
ikke.
Pluggen til steketermome‐ Plasser pluggen til steke‐
teret er ikke korrekt satt inn termometeret så langt som
i kontakten.
mulig inn i kontakten.
Damp og kondens legger
seg på maten og i ovns‐
rommet.
Du har latt retten stå for
lenge i ovnen.
Ikke la maten bli stående i
ovnen lenger enn 15 – 20
minutter etter at tilbered‐
ningen er ferdig.
Displayet viser "C2".
Du vil starte pyrolyse- eller
tinefunksjonen men har ik‐
ke tatt ut pluggen til steke‐
termometeret fra kontak‐
ten.
Ta steketermometeret ut
av kontakten.
Displayet viser "C3".
Rengjøringsfunksjonen vir‐ Lukk døren helt.
ker ikke. Du lukket ikke dø‐
ren helt eller den elektroni‐
ske dørlåsen er defekt.
40
www.electrolux.com
Problem
Mulig årsak
Feilhåndtering
Displayet viser "F102".
•
•
•
•
Du lukket ikke døren
helt.
Dørlåsen er defekt.
•
Displayet viser en feilkode
som ikke står i denne ta‐
bellen.
Det er en elektrisk feil.
•
•
Lukk døren helt.
Deaktiver ovnen med
sikringen eller sikker‐
hetsbryteren i sikrings‐
boksen og aktiver den
igjen.
Hvis displayet viser
"F102" igjen, må du
kontakte kundeservice
Deaktiver ovnen med
sikringen eller sikker‐
hetsbryteren i sikrings‐
boksen og aktiver den
igjen.
Hvis displayet viser feil‐
koden igjen, må du kon‐
takte kundeservice.
Det er vann inne i ovnen.
Det er for mye vann i tan‐
ken.
Slå av ovnen og tørk opp
vannet med en klut eller
svamp.
Indikatoren
er av.
Det er ikke nok vann i tan‐
ken.
Fyll tanken med vann inntil
indikatoren tennes. Hvis
vann lekker inn i i ovnen
og indikatoren fortsatt er
av, ta kontakt med en kva‐
lifisert servicetekniker.
Indikatoren
er tent.
Det er ikke vann i tanken.
Fyll tanken. Hvis indikato‐
ren fortsatt er på, kontakt
en kvalifisert servicetekni‐
ker.
Dampkokingen virker ikke.
Kalk blokkerer hullet.
Kontroller åpningen for
damptilførsel. Fjern kalken.
Dampkokingen virker ikke.
Det er ikke vann i tanken.
Fyll vanntanken.
Det tar mer enn tre minut‐
ter å tømme vanntanken,
eller det lekker vann fra
damptilførselsåpningen.
Det er kalkavleiringer i ov‐
nen.
Rengjør vanntanken. Se
"Rengjøring av vanntank".
NORSK
Problem
Mulig årsak
41
Feilhåndtering
Apparatet er slått på og blir Demofunksjonen er akti‐
ikke varmt. Viften går ikke. vert.
Displayet viser "Demo".
1. Slå av ovnen.
2. Trykk og hold
nede samtidig.
3. Det første tallet på di‐
splayet ok Demo-indi‐
katoren begynner å
blinke.
4. Angi koden 2468 ved å
dreie knappen for tem‐
peraturen til høyre eller
venstre for å endre ver‐
diene og press
for å
bekrefte.
5. Det neste tallet begyn‐
ner å blinke.
6. Demo-modus deakti‐
veres når du bekrefter
det siste tallet og ko‐
den er riktig.
Displayet viser "12.00".
Det var strømbrudd.
13.2 Servicedata
Hvis du ikke greier å løse problemet selv,
kontakter du forhandleren eller et
autorisert servicesenter.
Tilbakestill klokken.
typeskiltet. Typeskiltet er plassert på den
fremre rammen til ovnsrommet. Ikke fjern
typeskiltet fra ovnsrommet.
Nødvendig informasjon som
servicesenteret trenger, kan du finne på
Vi anbefaler at du noterer opplysningene her:
Modell (MOD.)
.........................................
Produktnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
14. ENERGIEFFEKTIV
14.1 Produktinformasjon og produktinformasjonsark*
Leverandørens navn
Electrolux
Modellidentifikasjon
CKP9000X 949494733,
949494751
Energieffektivitetsindeks
81.2
42
www.electrolux.com
Energieffektivitetsklasse
A+
Energiforbruk med standard matmengde, over- og 0.93 kWh/syklus
undervarme
Energiforbruk med standard matmengde, vifte‐
tvunget modus
0.69 kWh/syklus
Antall hulrom
1
Varmekilde
Elektrisitet
Volum
72 l
Type ovn
Innebygd ovn
Masse
34.0 kg
* For European Union i henhold til EU-reguleringene 65/2014 og 66/2014.
For Republikken Hviterussland i henhold til STB 2478-2017, vedlegg G; STB
2477-2017, vedlegg A og B.
For Ukraina i henhold til 568/32020.
Energieffektivitetsklasse gjelder ikke for Russland.
EN 60350-1 – Elektriske kjøkkenapparater – Del 1: Typer, ovner, dampovner og gril‐
ler – metoder for måling av ytelse.
14.2 Energisparende
Ovnen har funksjoner som
hjelper deg med å spare
strøm under matlaging.
Påse at ovnsdøren er lukket ordentlig
mens ovnen er på. Åpne ikke døren for
ofte under matlaging. Hold dørpakningen
ren og sørg for at den sitter godt på
plass.
Bruk kokekar i metall for å øke
energisparingen.
Når det er mulig skal du ikke
forhåndsvarme ovnen før matlaging.
Hold pausene mellom stekingen så kort
som mulig når du lager flere retter om
gangen.
Matlaging med vifte
Bruk om mulig tilberedningsfunksjoner
med vifte for å spare strøm.
Restvarme
Ved noen ovnfunksjoner, hvis
programmet med Steketid eller Sluttid er
aktivert og tilberedningstiden er lengre
enn 30 minutter, deaktiveres
varmeelementene automatisk tidligere i
enkelte ovnsfunksjoner.
Viften og lampen forblir på. Når du slår
av ovnen, vises restvarmen på displayet.
Denne varmen kan du bruke til å holde
maten varm.
Når tilberedningstiden er lengre enn 30
minutter, reduser ovntemperaturen til
minimum 3 - 10 minutter før
tilberedningen avsluttes. Restvarmen i
ovnen fortsetter å steke.
Bruk restvarmen til å varme opp andre
tallerkener.
Slik holder du maten varm
Hvis du vil bruke restvarmen til å holde
måltidet varmt, velg lavest mulig
temperaturinnstilling. Displayet viser
restvarmeindikatoren eller -temperaturen.
Tilberedning med lampen av
Slå av lampen under matlaging. Slå den
kun på når du trenger den.
Baking med fukt
Funksjonen er laget med tanke på å
spare strøm under tilberedning.
NORSK
Når du bruker denne funksjonen slukkes
lampen automatisk etter 30 sekunder. Du
kan slå på lampen igjen, men dette
reduserer forventet strømsparing.
15. BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til
å beskytte miljøet, menneskers helse og
for å resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast
produkter som er merket med symbolet
*
sammen med husholdningsavfallet.
Produktet kan leveres der hvor
tilsvarende produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere opplysninger.
43
867348396-C-402019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising