Electrolux | OKC6P51X | User manual | Electrolux OKC6P51X Посібник користувача

Electrolux OKC6P51X Посібник користувача
OKC6P51X
UK
Парова духовка
Інструкція
2
www.electrolux.com
ЗМІСТ
1. ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ................................................................3
2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ................................................................... 5
3. УСТАНОВКА...................................................................................................... 9
4. ОПИС ВИРОБУ............................................................................................... 11
5. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ.................................................................................... 11
6. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ.......................................................... 12
7. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ.........................................................................12
8. ФУНКЦІЇ ГОДИННИКА.................................................................................... 16
9. ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДДЯ....................................................................... 17
10. ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ....................................................................................20
11. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ.......................................................................... 21
12. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА.................................................................................... 36
13. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ.................................................................................41
14. ТЕХНІЧНІ ДАНІ..............................................................................................44
15. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ..............................................................................45
З ДУМКОЮ ПРО ВАС
Дякуємо за придбання приладу Electrolux. Вибраний вами виріб є
результатом поєднання багаторічного професійного досвіду та новітніх
технологій. Оригінальний і стильний – сконструйований із думкою про вас.
Користуючись ним, ви завжди отримуватимете найкращий результат.
Компанія Electrolux вітає вас!
Відвідайте наш веб-сайт:
Поради з використання, брошури, інструкції з усунення несправностей,
сервісна інформація:
www.electrolux.com/webselfservice
Зареєструйте виріб, щоб отримати покращене обслуговування:
www.registerelectrolux.com
Придбання приладдя, витратних матеріалів та оригінальних запчастин
для вашого приладу:
www.electrolux.com/shop
РОБОТА З КЛІЄНТАМИ ТА СЕРВІСНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ
Рекомендується використовувати оригінальні запчастини.
У разі звертання до сервісного центру необхідно мати наступну інформацію:
модель, номер виробу (PNC), серійний номер.
Цю інформацію можна знайти на табличці з технічними даними.
Увага! Важлива інформація з техніки безпеки
Загальна інформація й рекомендації
Інформація щодо захисту навколишнього середовища
Може змінитися без оповіщення.
УКРАЇНСЬКА
1.
3
ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Перед установкою та експлуатацією приладу слід
уважно прочитати інструкцію користувача. Виробник
не несе відповідальності за травми або збитки через
неправильне встановлення або використання.
Інструкції з експлуатації слід зберігати в безпечному і
доступному місці з метою користування в
майбутньому.
1.1 Безпека дітей і вразливих осіб
•
•
•
•
•
•
•
•
Діти від 8 років, особи з обмеженими фізичними,
сенсорними чи розумовими здібностями та особи
без відповідного досвіду та знань можуть
користуватися цим приладом лише під наглядом
або після отримання інструктажу стосовно
безпечного користування приладом і пов’язаних
ризиків.
Діти у віці від 3 до 8 років та особи зі значними та
складними обмеженими можливостями можуть
залишатися поблизу приладу лише за умови
постійного нагляду.
Не слід залишати дітей до трьох років без
постійного нагляду поблизу приладу.
Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
Тримайте всі пакувальні матеріали подалі від дітей
та утилізуйте ці матеріали належним чином.
Не допускайте дітей і домашніх тварин до приладу
під час його роботи чи охолодження. Доступні
частини можуть нагріватися під час користування.
Якщо прилад обладнано пристроєм захисту від
доступу дітей, такий пристрій необхідно
активувати.
Дітям забороняється виконувати очищення чи
роботи з обслуговування приладу, які можуть
виконуватися користувачем, без нагляду.
4
www.electrolux.com
1.2 Загальні правила безпеки
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Встановлювати цей прилад і замінювати кабель
повинен лише кваліфікований фахівець.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Пристрій і його відкриті
поверхні нагріваються під час використання.
Необхідно бути обережним, щоб не торкатися
нагрівальних елементів.
Завжди користуйтеся кухонними рукавицями, коли
витягаєте та вставляєте аксесуари чи деко.
Перш ніж виконувати операції з технічного
обслуговування, від’єднайте прилад від джерела
живлення.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Щоб уникнути ураження
електричним струмом, перш ніж починати міняти
лампу, переконайтеся, що прилад вимкнено.
Не користуйтеся приладом, доки його не буде
встановлено у вбудовану конструкцію.
Не використовуйте пароочищувач для очищення
приладу.
Не використовуйте для очищення скляної поверхні
дверцят жорсткі абразивні засоби та металеві
шкребки, оскільки це може призвести до появи на
склі тріщин.
У разі пошкодження електричного кабелю його має
замінити представник виробника або його
авторизованого сервісного центру чи інша
кваліфікована особа. Робити це самостійно
забороняється, оскільки існує небезпека ураження
електричним струмом.
Приберіть залишки рідини перед піролітичним
очищенням. Вийміть з духової шафи всі елементи.
Щоб зняти підставки для поличок, спочатку
потягніть передню частину підставки для полички,
а потім її задню частину від бічних стінок. Для
вставлення опор виконайте наведену вище
процедуру у зворотній послідовності.
УКРАЇНСЬКА
•
5
Використовуйте тільки термощуп, рекомендований
для цього приладу.
2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
2.1 Встановлення
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Установлювати цей прилад
повинен лише
кваліфікований фахівець.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Повністю зніміть упаковку.
Не встановлюйте й не
використовуйте пошкоджений
прилад.
Дотримуйтеся інструкцій зі
встановлення, що постачаються
разом із приладом.
Будьте обережні під час
переміщення приладу, оскільки він
важкий. Використовуйте захисні
рукавички та взуття, що
постачається в комплекті.
Не тягніть прилад за ручку.
Встановлюйте прилад у безпечному
підходящому місці, що відповідає
вимогам зі встановлення.
Дотримуйтеся вимог щодо
мінімальної відстані до інших
приладів чи предметів.
Перед встановленням приладу
переконайтеся, що дверцята
відриваються без перешкод.
Прилад оснащено електричною
системою охолодження. Її слід
використовувати з блоком
електроживлення.
Мінімальна висота
шафи (Мінімальна
висота шафи під
робочою поверх‐
нею)
590 (600) мм
Ширина шафи
560 мм
Глибина шафи
550 (550) мм
Висота передньої
частини приладу
594 мм
Висота задньої ча‐
стини приладу
576 мм
Ширина передньої
частини приладу
595 мм
Ширина задньої
частини приладу
559 мм
Глибина приладу
569 мм
Вбудована глиби‐
на приладу
548 мм
Глибина з відкри‐
тими дверцятами
1022 мм
Мінімальний роз‐
мір вентиляційного
отвору. Отвір роз‐
ташовано внизу за‐
дньої сторони
560x20 мм
Довжина кабелю
живлення. Кабель
розміщується в
правому куті за‐
дньої сторони
1500 мм
Кріпильні гвинти
4x25 мм
2.2 Під’єднання до
електромережі
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик займання та
ураження електричним
струмом.
•
•
•
•
•
Усі роботи з під’єднання до
електромережі мають виконуватися
кваліфікованим електриком.
Прилад повинен бути заземленим.
Переконайтеся в тому, що
параметри на табличці з технічними
даними сумісні з електричними
параметрами електроживлення від
мережі.
Завжди використовуйте правильно
встановлену протиударну розетку.
Не використовуйте розгалужувачі,
перехідники й подовжувачі.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Будьте обережні, аби не пошкодити
штепсельну вилку та кабель. Якщо
кабель живлення потребує заміни,
зверніться до нашого сервісного
центру.
Пильнуйте, щоб кабель живлення
не торкався або не був надто
наближений до дверцят приладу
або ніші під приладом, особливо
коли він працює або дверцята
гарячі.
Елементи захисту від ураження
електричним струмом та ізоляція
мають бути закріплені так, аби їх не
можна було зняти без спеціального
інструмента.
Вставляйте штепсельну вилку в
розетку електроживлення лише
після закінчення установки.
Переконайтеся, що після установки
є вільний доступ до розетки
електроживлення.
Не вставляйте вилку в розетку, яка
ненадійно закріплена.
Не тягніть за кабель живлення, щоб
відключити прилад з мережі.
Завжди вимикайте, витягаючи
штепсельну вилку.
Використовуйте лише належні
ізолюючі пристрої, а саме: лінійні
роз’єднувачі, запобіжники (гвинтові
запобіжники слід викрутити з
патрона), реле захисту від
замикання на землю та контактори.
Електрообладнання має бути
оснащеним ізолюючим пристроєм
для повного відключення від
електромережі. Зазор між
контактами ізолюючого пристрою
має становити не менше 3 мм.
Повністю закрийте дверцята
приладу, перед тим як вставляти
вилку кабелю живлення в розетку.
Прилад оснащено електричним
кабелем з вилкою.
Типи кабелів для встановлення
або заміни для Європи:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Перетин кабелю підбирайте у
відповідності до загальної потужності
(див. на табличці з технічними
даними). Також можна звернутися до
нижченаведеної таблиці:
Загальна потуж‐
ність (Вт)
Перетин кабелю
(мм²)
макс. 1380
3 x 0.75
макс. 2300
3x1
макс. 3680
3 x 1.5
Жовтий/зелений кабель заземлення
має бути на 2 см довший, ніж кабель
фази і нульовий провід (синій та
коричневий).
2.3 Користування
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує небезпека
травмування, опіків,
ураження електричним
струмом і вибуху.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Прилад призначено виключно для
застосування в домашніх умовах.
Не змінюйте технічні специфікації
цього приладу.
Переконайтеся в тому, що
вентиляційні отвори не заблоковані.
Не залишайте прилад без нагляду
під час користування ним.
Після кожного використання прилад
слід вимикати.
Будьте обережні, відчиняючи
дверцята приладу під час його
роботи. Можливе вивільнення
гарячого повітря.
Під час роботи з приладом руки не
повинні бути мокрими або
вологими. Не користуйтеся
приладом, якщо він контактує з
водою.
Не натискайте на відчинені
дверцята.
Не використовуйте прилад як
робочу поверхню та як поверхню
для зберігання речей.
Обережно відчиняйте дверцята
пристрою. Використання
інгредієнтів із спиртом може
спричинити утворення суміші
спирту і повітря.
Відчиняючи дверцята, пильнуйте,
щоб поряд з приладом не було
УКРАЇНСЬКА
•
джерел утворення іскор та
відкритого вогню.
Не кладіть усередину приладу,
поряд із ним або на нього
легкозаймисті речовини чи
предмети, змочені в
легкозаймистих речовинах.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик пошкодження
приладу.
•
•
•
•
•
•
Дії для запобігання пошкодження
або знебарвлення емалі:
– не ставте посуд або інші
предмети безпосередньо на дно
приладу;
– не кладіть алюмінієву фольгу
безпосередньо на дно приладу;
– не ставте воду безпосередньо в
гарячий прилад;
– після приготування не
залишайте у приладі страви й
продукти з високим вмістом
вологи;
– будьте обережні, знімаючи або
встановлюючи аксесуари.
Знебарвлення емалі або
нержавіючої сталі не впливає на
ефективність роботи приладу.
Для випікання тістечок із великим
вмістом вологи слід
використовувати глибоку жаровню.
Сік, який виділяється із фруктів,
може залишати стійкі плями на
емалевому покритті.
Цей прилад призначений виключно
для приготування їжі. Його
забороняється використовувати
для інших цілей, наприклад
опалення приміщень.
Під час готування дверцята духової
шафи завжди повинні бути
зачиненими.
Якщо прилад розміщено позаду
меблевої панелі (наприклад,
дверцят), переконайтеся, що
дверцята відкрито під час роботи
приладу. Жар і волога можуть
утворюватися позаду закритої
меблевої панелі, спричиняючи
подальше пошкодження приладу,
приміщення або підлоги. Не
закривайте меблеву панель, доки
прилад повністю не охолоне після
використання.
7
2.4 Догляд і чищення
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик отримання
травм, пожежі або
пошкодження приладу.
•
•
•
•
•
•
•
•
Перед початком ремонту прилад
треба від’єднати від електромережі,
знявши запобіжник або витягнувши
шнур живлення з розетки.
Дайте приладу охолонути. Існує
ризик того, що скляні панелі можуть
тріснути.
У разі пошкодження скляних
панелей дверцят слід одразу
замінити панелі. Зверніться до
авторизованого сервісного центру.
Будьте обережні, знімаючи
дверцята з приладу. Дверцята
важкі!
Регулярно очищуйте прилад, щоб
запобігти пошкодженню матеріалу
поверхні.
Протріть прилад вологою м’якою
ганчіркою. Застосовуйте лише
нейтральні миючі засоби. Не
використовуйте абразивні засоби,
жорсткі серветки для очищення,
розчинники або металеві предмети.
Якщо ви користуєтеся аерозолями
для чищення духових шаф,
обов’язково дотримуйтеся
інструкцій із безпеки, наведених на
упаковці.
Не очищуйте каталітичну емаль
(якщо застосовується) миючими
засобами.
2.5 Піролітична очистка
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Ризик отримання травм/
ризик пожежі/ризик
виділення хімічних речовин
(випаровувань) у режимі
піролітичного очищення.
•
Перш ніж запускати функцію
піролітичного самоочищення або
функцію «Перше використання»,
видаліть з камери духової шафи
наступне:
– залишки їжі, плями або
нашарування мастила або
змазки.
8
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
– усі знімні елементи (включаючи
полички, бічні напрямні тощо,
які постачаються з виробом),
особливо каструлі, сковороди,
деко, приладдя з
антипригарним покриттям тощо.
Уважно прочитайте інструкції з
виконання піролітичного очищення.
Під час піролітичного очищення не
дозволяйте малюкам наближатися
до приладу.
Прилад дуже нагрівається та
гаряче повітря виходить через
передні охолоджувальні отвори.
Піролітичне очищення виконується
при високій температурі, тому під
час виконання цієї процедури може
з’являтися запах від залишків їжі та
матеріалів, з яких виготовлено
прилад, тому споживачам
настійливо рекомендується
виконати такі дії:
– забезпечити належну
вентиляцію під час і після
кожного піролітичного
очищення;
– забезпечити належну
вентиляцію під час і після
першого використання в режимі
з максимальною температурою.
На відміну від людей, деякі птахи та
рептилії можуть бути надзвичайно
чутливими до можливого диму, що
з’являється під час процесу
очищення усіх духових шаф із
функцією піролізу.
– Тримайте всіх домашніх тварин
(особливо птахів) у добре
провітрюваному місці подалі від
приладу під час і після
виконання піролітичного
очищення та першого
використання в режимі з
максимальною температурою.
Невеликі домашні тварини також
можуть бути високочутливими до
локальних змін температури
поблизу піролізних печей під час
піролітичного самоочищення.
Каструлі, сковороди, деко,
приладдя тощо з антипригарним
покриттям можуть бути пошкоджені
під час високотемпературного
піролітичного очищення, а також
•
можуть бути джерелом шкідливих
випаровувань низької концентрації.
Випаровування, що виділяються з
піролізних печей або залишків їжі,
як вказано вище, не є шкідливими
для людини, зокрема для малюків
або осіб з медичними показаннями.
2.6 Приготування на парі
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Є ризик отримання опіків
або пошкодження приладу.
•
Пара може спричинити опіки:
– Не відчиняйте дверцята
приладу під час готування на
парі.
– Відкривайте дверцята приладу
обережно після готування на
парі.
2.7 Внутрішня підсвітка
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Небезпека враження
електричним струмом.
•
•
•
Електрична або галогенова
лампочка, що використовується в
цьому приладі, призначена лише
для побутових приладів. Не
використовуйте її для освітлення
оселі.
Перед заміною лампочки
відключить прилад від
електроживлення.
Використовуйте лише лампочки з
такими ж технічними
характеристиками .
2.8 Сервіс
•
•
Для ремонту приладу звертайтеся
до авторизованого сервісного
центру.
Використовуйте лише оригінальні
запасні частини.
2.9 Утилізація
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує небезпека
задушення.
•
Від’єднайте прилад від
електромережі.
УКРАЇНСЬКА
•
•
Відріжте кабель електричного
живлення близько до приладу та
утилізуйте його.
Приберіть фіксатор дверцят, щоб
унеможливити зачинення дверцят,
якщо діти або домашні тварини
опиняться всередині приладу.
9
Технічного регламенту обмеження
використання деяких небезпечних
речовин в електричному та
електронному обладнанні (постанова
Кабінета Міністрів України №1057 від 3
грудня 2008р.)
Цей продукт по змісту небезпечних
речовин відповідає вимогам
3. УСТАНОВКА
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
3.1 Вбудовування в кухонні меблі
548
21
min. 550
80
60
520
600
18
20
114
589
594
min. 560
595+-1
60
198
5
3
523
20
10
www.electrolux.com
548
70
60
21
min. 550
20
520
18
590
114
min. 560
589
594
198
60
595+-1
5
3
20
3.2 Як закріпити духовку в
секції
523
УКРАЇНСЬКА
11
4. ОПИС ВИРОБУ
4.1 Загальний огляд
1
2
3
4
5
6
7
14
5
13
4
8
3
9
2
1
12
11
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
4.2 Аксесуари
•
•
•
Комбінована решітка
Для розміщення посуду та форм
для випічки, а також для смаження.
Деко для випічки
Для випікання тортів і бісквітів.
Каструля форма
•
•
Панель керування
Перемикач функцій нагрівання
Дисплей
Ручка керування (температурою)
Резервуар для води
Нагрівальній елемент
Розетка термощупа
Лампа
Вентилятор
Опорна рейка, знімна
Зливна труба
Клапан вихідного отвору для води
Положення полиць
Отвір для виходу пари
Для випікання, смаження та в якості
деко для збирання жиру.
Термощуп
Для перевірки ступеня готовності
страви.
Телескопічні спрямовувачі
Для поличок і деко.
5. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ
5.1 Кнопки
Сенсорна кнопка/Кноп‐
ка
Функція
Опис
ТАЙМЕР
Налаштування ТАЙМЕРА. Натисніть
і утримуйте понад 3 секунди для
увімкнення або вимкнення підсвітки
духової шафи.
ГОДИННИК
Налаштування функції годинника.
ТЕМПЕРАТУ‐
РА
Перевірка температури духової ша‐
фи або температури термощупа (за
наявності). Використовуйте тільки то‐
ді, коли працює функція нагрівання.
12
www.electrolux.com
5.2 Дисплей
A
H
G
F
B
E
C
D
A. Таймер / Температура
B. Індикатор нагрівання та
залишкового тепла
C. Резервуар для води
D. Термощуп (не в усіх моделях)
E. Блокування дверцят (не в усіх
моделях)
F. Години/хвилини
G. Демонстраційний режим (на деяких
моделях)
H. Функції годинника
6. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
Щоб установити час доби,
див. розділ «Функції
годинника».
6.1 Первинне очищення
Вийміть з духової шафи всі аксесуари
й знімні опорні рейки.
Див. розділ «Догляд та чистка».
Перед першим користуванням
почистіть духову шафу і аксесуари.
Покладіть аксесуари та опорні рейки
на місце.
1. Встановіть функцію .Встановіть
максимальну температуру.
2. Залиште духову шафу працювати
протягом 1 години.
3. Встановіть функцію . Встановіть
максимальну температуру.
4. Дайте духовій шафі попрацювати
15 хвилин.
5. Вимкніть духову шафу і дайте їй
охолонути.
Аксесуари можуть нагрітися до вищої
температури, ніж зазвичай. З духової
шафи може виділятися запах і дим.
Переконайтеся в тому, що приміщення
добре провітрюється.
6.2 Попереднє прогрівання
Перед першим користуванням
прогрійте пусту духову шафу.
7. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
7.1 Висувні перемикачі
Для використання приладу ручку
керування. Ручка керування
висувається.
7.2 Функції нагріву
Функція ду‐
ховки
Використання
Духова шафа вимкне‐
на.
Положення
«Вимкнено»
УКРАЇНСЬКА
Функція ду‐
ховки
Використання
Функція ду‐
ховки
Для скорочення часу
нагрівання.
Волога кон‐
векція
Швидкий на‐
грів
Готування з
конвекцією
Одночасне випікання
на трьох рівнях полиць
і підсушування.
Встановіть температу‐
ру на 20 - 40 °C нижче,
ніж для Традиційне
приготування.
Для випікання піци.
Для отримання більш
Функція піци рум’яної скоринки та
хрусткої основи.
Традиційне
приготуван‐
ня
Нижній на‐
грів
Розморожу‐
вання
Для випікання та сма‐
ження на одному рівні
полиці.
Для випікання тортів з
хрусткою основою та
для консервування.
Для розморожування
продуктів (овочі та
фрукти). Час розморо‐
жування залежить від
кількості та розміру за‐
морожених продуктів.
Турбогриль
13
Використання
Ця функція призначе‐
на для заощадження
енергії під час готуван‐
ня. Для отримання ін‐
струкцій щодо готуван‐
ня див. розділ «Пора‐
ди і рекомендації»,
Волога конвекція. Під
час приготування
дверцята духової ша‐
фи мають бути зачи‐
нені, аби функція не
переривалася, а також
для забезпечення мак‐
симальної енергое‐
фективності духової
шафи. При викори‐
станні цієї функції тем‐
пература у внутрішній
камері може відрізня‐
тися від встановленої
температури. Викори‐
стовується залишкове
тепло.Потужність на‐
гріву може бути змен‐
шена. Для ознайо‐
млення із загальними
рекомендаціями щодо
енергозбереження
див. розділ «Енергое‐
фективність», Енер‐
гозбереження.При ви‐
користанні цієї функції
лампа вимикається ав‐
томатично через
30 секунд.
Для смаження великих
шматків м’яса чи дом‐
ашньої птиці з кістками
на одному рівні полиці.
Для приготування запі‐
канок та зарум’яню‐
вання.
14
www.electrolux.com
Функція ду‐
ховки
Вентилятор
+ Пара
Піроліз
Використання
Для приготування
страв на парі. Викори‐
стовуйте цю функцію
для зменшення трива‐
лості готування та для
збереження вітамінів і
поживних речовин у
продуктах. Виберіть
функцію та встановіть
температуру від 130
°C до 230 °C.
Для увімкнення піролі‐
тичного очищення ду‐
хової шафи. Ця функ‐
ція перетворює на зо‐
лу залишковий бруд.
7.3 Встановлення функції
нагрівання
1. Поверніть перемикач функцій
нагрівання, щоб обрати функцію
нагрівання.
2. Поверніть ручку управління, щоб
обрати температуру.
Лампочка починає світитися, коли
працює духова шафа.
3. Щоб вимкнути духову шафу
поверніть перемикач функцій
нагрівання в положення
«Вимкнено».
7.4 Швидкий нагрів
Функція «Швидке нагрівання» дає
змогу скорити час нагрівання.
Не кладіть продукти до
духової шафи під час
виконання функції
швидкого нагріву.
1. Поверніть ручку керування
функціями духової шафи, щоб
встановити функцію швидкого
нагрівання.
2. Налаштуйте температуру,
обертаючи перемикач
температури.
Коли духова шафа досягне
встановленої температури, лунає
звуковий сигнал.
3. Налаштуйте функцію духової
шафи.
7.5 Індикатор нагрівання
Коли працює функція духової шафи,
смужки на дисплеї
з'являються
одна за одною при збільшенні
температури та зникають при
зменшенні температури.
7.6 Приготування на парі
Використовуйте тільки
воду. Не використовуйте
фільтровану
(демінералізовану) чи
дистильовану воду. Не
використовуйте інші
рідини. Не заливайте
займисті або спиртовмісні
рідини у лоток для води.
1. Встановіть функцію .
2. Натисніть кришку, щоб відкрити
лоток для води.
3. Наповніть лоток водою, доки
індикатор на дисплеї не покаже,
що резервуар повний.
Максимальна ємність резервуара
становить 900 мл. Цього достатньо
для готування на протязі
приблизно 55-60 хвилин.
4. Поверніть лоток для води в
початкове положення.
5. Встановіть температуру від 130°C
до 230°C.
Приготування з використанням
пари забезпечує відмінні
результати у цьому діапазоні
температур.
6. Після закінчення готування на парі
злийте воду з резервуара.
Зачекайте принаймні 60 хвилин після
кожного готування на парі, щоб
уникнути виходу гарячої води з
випускного клапана.
УКРАЇНСЬКА
УВАГА
Прилад гарячий. Існує
ризик отримати опік.
Будьте обережні при
зливанні води з
резервуара.
15
1. Підготуйте зливну трубу (С), що
постачається в упаковці з
інструкцією. Приєднайте з’єднувач
(В) до одного кінця зливної труби.
2. Помістіть інший кінець зливної
труби (С) у контейнер. Вставте
його нижче випускного клапана (А).
7.7 Індикатор резервуару для
води
Під час готування з використанням
пари індикатор резервуара для води
на дисплеї показує на рівень води в
резервуарі.
•
•
•
A
B
C
Коли резервуар повний, на дисплеї
і лунає
відображається
звуковий сигнал. Для вимкнення
звукового сигналу достатньо
натиснути будь-яку кнопку.
Коли резервуар заповнений
наполовину повний, на дисплеї
.
відображається
Коли резервуар порожній, на
дисплеї відображається
і лунає
звуковий сигнал. Заповніть
резервуар.
Якщо залити в резервуар
надто багато води, то
надлишок виллється через
запобіжний отвір на дно
духової шафи.
Зберіть цю воду губкою.
7.8 Спорожнення резервуара
для води
УВАГА
Перш ніж зливати воду з
резервуара,
переконайтеся, що духова
шафа холодна.
3. Відкрийте дверцята духової шафи і
вставте з’єднувач (В) у випускний
клапан (А).
4. Штовхайте з’єднувач, доки вся
вода не зіллється з резервуара.
Вода може залишатися всередині
після того, як дисплей покаже:
Зачекайте, доки з випускного
клапана не перестане текти вода.
5. Коли вода перестане текти,
витягніть з’єднувач із клапана.
Не використовуйте злиту
воду для повторного
наповнення резервуара.
16
www.electrolux.com
8. ФУНКЦІЇ ГОДИННИКА
8.1 Таблиця функцій
годинника
Функція го‐
динника
ЧАС ДОБИ
ТРИВА‐
ЛІСТЬ
Використання
Відображення або змі‐
на часу доби. Час до‐
би можна змінювати,
лише коли духова ша‐
фа вимкнена.
Встановлення трива‐
лості роботи духової
шафи. Використовуйте
тільки зі встановленою
функцією нагрівання.
Встановлення закін‐
ЗАВЕРШЕН‐ чення роботи духової
шафи. Використовуйте
НЯ
тільки зі встановленою
функцією нагрівання.
ЗАТРИМКА
ЧАСУ
ТАЙМЕР
Поєднання функції
«ТРИВАЛІСТЬ» та
«ЗАВЕРШЕННЯ».
Використовується для
зворотного відліку ча‐
су. Ця функція не
впливає на роботу ду‐
ховки. Функцію ТАЙ‐
МЕР можна налашту‐
вати в будь-який мо‐
мент, навіть коли ду‐
хова шафа вимкнена.
8.2 Налаштування та
змінення часу доби
Після першого підключення до мережі
дочекайтеся, доки на дисплеї не
відобразиться
"12".
і "12:00". Блимає
На дисплеї відображається
і
встановлене значення в годинах.
Блимає "00".
3. Поверніть перемикач температури
для встановлення поточних
хвилин.
4. Натисніть , щоб підтвердити,
інакше встановлене значення часу
доби буде автоматично збережено
через 5 секунд.
На дисплеї відображається новий час.
Щоб змінити час доби, натискайте ,
поки на дисплеї блимає індикатор часу
доби
.
8.3 Налаштування функції
«ТРИВАЛІСТЬ»
1. Установіть функцію нагріву.
2. Натискайте
доти, доки не почне
мигтіти
.
3. Поверніть перемикач температури
для встановлення хвилин і
для підтвердження.
натисніть
Поверніть перемикач температури
для встановлення годин і натисніть
для підтвердження.
Після того як заданий час тривалості
сплине, протягом 2 хвилин лунатиме
звуковий сигнал. На дисплеї мигтітиме
і встановлений показник часу.
Духовка вимикається автоматично.
4. Щоб вимкнути сигнал, натисніть
будь-яку кнопку або відчиніть
дверцята духової шафи.
5. Поверніть перемикач функцій
нагрівання в положення
«Вимкнено».
8.4 Налаштування функції
ЗАВЕРШЕННЯ
1. Поверніть перемикач температури
для встановлення годин.
1. Установіть функцію нагріву.
2. Натисніть
для підтвердження і
встановлення хвилин.
.
мигтіти
3. Поверніть перемикач температури
для встановлення годин і натисніть
2. Натискайте
доти, доки не почне
для підтвердження. Поверніть
УКРАЇНСЬКА
перемикач температури для
встановлення хвилин і натисніть
для підтвердження.
Звуковий сигнал упродовж 2 хвилин
сповіщатиме про досягнення
встановленого часу завершення. На
дисплеї блиматимуть
та
налаштування часу. Духовка
вимикається автоматично.
4. Щоб вимкнути сигнал, натисніть
будь-яку кнопку або відчиніть
дверцята духової шафи.
5. Поверніть перемикач функцій
нагрівання в положення
«Вимкнено».
На дисплеї блиматимуть
та
налаштування часу. Духова шафа
вимикається.
5. Щоб вимкнути сигнал, натисніть
будь-яку кнопку або відчиніть
дверцята духової шафи.
6. Поверніть перемикач функцій
нагрівання в положення
«Вимкнено».
8.5 Налаштування функції
«ЗАТРИМКА ЧАСУ»
8.6 Налаштування функції
ТАЙМЕР
1. Установіть функцію нагріву.
2. Натискайте
доти, доки не почне
мигтіти
.
3. Поверніть перемикач температури
для встановлення хвилин функції
ТРИВАЛІСТЬ і натисніть
для
підтвердження. Поверніть
перемикач температури для
встановлення годин функції
ТРИВАЛІСТЬ і натисніть
підтвердження.
для
.
На дисплеї блимає
4. Поверніть перемикач температури
для встановлення годин
ЗАВЕРШЕННЯ і натисніть для
підтвердження. Поверніть
перемикач температури для
встановлення хвилин
ЗАВЕРШЕННЯ і натисніть
підтвердження. На дисплеї
17
впродовж установленої ТРИВАЛОСТІ
та вимкнеться у встановлений час
ЗАВЕРШЕННЯ.
Звуковий сигнал упродовж 2 хвилин
сповіщатиме про досягнення
встановленого часу ЗАВЕРШЕННЯ.
Таймер можна встановлювати коли
духову шафу увімкнено або вимкнено.
1. Натискайте
, доки на дисплеї
не почне блимати
і "00:00".
2. Поверніть перемикач температури
для встановлення секунд, а потім
хвилин.
Якщо встановлене значення часу
перевищує 60 хвилин, на дисплеї
блиматиме
.
3. Встановіть значення в годинах.
4. Функція «ТАЙМЕР» вмикається
автоматично через 5 секунд.
Після того як сплине 90 %
встановленого часу, пролунає
сигнал.
5. Після закінчення встановленого
часу протягом 2 хвилин лунає
для
блимають на
сигнал. "00:00 і
дисплеї. Для вимкнення звукового
сигналу достатньо натиснути будьяку кнопку.
і
відображається
встановлена температура.
Духова шафа автоматично
ввімкнеться пізніше, працюватиме
9. ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДДЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
9.1 Використання термощупа
Термощуп призначений для
вимірювання температури всередині
18
www.electrolux.com
м’яса. Коли м’ясо досягає
встановленого значення, духова шафа
вимикається.
Налаштовується два значення
температури:
•
•
Температура духової шафи. Див.
таблицю в розділі «Смаження».
Внутрішня температура. Див.
таблицю для термощупа.
УВАГА
Використовуйте тільки
термощуп, що
постачається з духовою
шафою, або оригінальні
запасні частини.
1. Встановіть функцію духової шафи
та температуру.
2. Вставте вістря термощупа (із
символом
на ручці) у центр
шматка м’яса.
3. Вставте штекер термощупа в
гніздо, яке розташоване у верхній
частині камери духової шафи.
натисніть
або зачекайте
10 секунд (автоматичне
збереження налаштування).
Нова температура всередині м’яса за
промовчанням відобразиться при
наступному використанні термощупа.
При досягненні заданої внутрішньої
температури починає мигтіти значення
внутрішньої температури за
промовчанням і символ термощупа
. Протягом 2 хвилин лунає сигнал.
5. Щоб вимкнути сигнал, натисніть
будь-яку кнопку або відчиніть
дверцята духової шафи.
6. Витягніть штекер термощупа з
гнізда. Вийміть м’ясо з духової
шафи.
7. Вимкніть духову шафу.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Будьте обережні,
виймаючи вістря й штекер
термощупа. Термощуп
гарячий. Існує ризик
отримати опік.
При кожному підключенні термощупа
до гнізда необхідно заново
налаштовувати внутрішню
температуру. Ви не можете обирати
тривалість та час завершення.
Коли духова шафа вперше розраховує
приблизну тривалість, на дисплеї
Під час готування термощуп має
бути вставлений у шматок м’яса і
підключений до гнізда.
При першому використанні
термощупа температура за
промовчанням становить 60°C.
Поки блимає символ
, можна
змінити постійну внутрішню
температуру за замовчуванням,
скориставшись перемикачем
температури.
На дисплеї з’явиться символ
термощупа і температура всередині
м’яса за промовчанням.
4. Щоб зберегти нове значення для
постійної внутрішньої температури,
мигтить символ . Після завершення
розрахунку на дисплеї відображається
тривалість готування. Під час
готування розрахунки виконуються у
фоновому режимі з відповідним
оновленням відображуваного
значення тривалості.
У процесі готування температуру
можна змінити:
:
1. Натисніть
• одне натиснення — на дисплеї
відображається встановлена
температура всередині
продукту; за бажанням її можна
змінити протягом 5 секунд;
• два натиснення — на дисплеї
відображається поточна
температура духової шафи;
УКРАЇНСЬКА
•
три натиснення — на дисплеї
відображається встановлена
температура духової шафи; за
бажанням її можна змінити
протягом 5 секунд. Ця
інформація доступна лише під
часи фази нагрівання.
2. Для зміни температури
використовуйте перемикач
температури.
9.2 Встановлення аксесуарів
Решітка:
Просуньте решітку між напрямними
планками опорних рейок і
переконайтеся, що її ніжки спрямовано
донизу.
Невелика заглибина вгорі
покращує безпеку. Ці
заглибини є також
обмежувачами, що
запобігають перекиданню.
Високий обідок навкруги
полички не дає посуду
зісковзнути з полички.
9.3 Телескопічні рейки
Збережіть інструкції зі
встановлення
телескопічних рейок на
майбутнє.
Телескопічні рейки спрощують
вставляння та виймання поличок.
Деко для випікання / Глибоке деко:
Просуньте деко для випікання /
глибоке деко між напрямними
планками опорних рейок.
УВАГА
Забороняється мити
телескопічні рейки у
посудомийній машині. Не
змащуйте телескопічні
рейки.
1. Повністю витягніть праву й ліву
телескопічну рейку.
°C
Решітка і деко для випікання / глибоке
деко разом:
Поставте деко для випікання / глибоке
деко між напрямними на опорній рейці,
а комбіновану решітку на напрямні
зверху.
2. Поставте комбіновану решітку на
телескопічні рейки, а потім
19
20
www.electrolux.com
обережно заштовхніть їх у духову
шафу.
Перш ніж зачинити дверцята духовки,
переконайтеся в тому, що телескопічні
рейки повністю зайшли всередину
духової шафи.
°C
10. ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ
10.1 Використання функції
захисту від доступу дітей
Якщо функцію захисту від доступу
дітей увімкнено, духову шафу
неможливо активувати випадково.
1. Переконайтеся в тому, що
перемикач функцій духової шафи
повернуто в положення «Вимк.».
2. Натисніть і утримуйте одночасно
і
протягом 2 секунд.
Лунає звуковий сигнал. На дисплеї
з’являється SAFE і
заблоковано.
Дверцята
Символ
також
з'являється на дисплеї під
час виконання функції
«Піроліз».
Щоб вимкнути функцію захисту від
доступу дітей повторно виконайте крок
2.
10.2 Користування
контрольним замком
Увімкнути контрольний замок можна,
тільки коли духова шафа працює.
Коли контрольний замок увімкнено,
неможливо випадково змінити
налаштування температури та часу
працюючої функції духовки.
1. Оберіть функцію духовки та
налаштуйте її згідно з вашими
уподобаннями.
2. Одночасно натисніть і утримуйте
та
протягом 2 секунд.
Лунає звуковий сигнал. На дисплеї на
5 секунд з’являється Loc.
При обертанні перемикача
температури або
натисканні будь-якої
кнопки на дисплеї
з'являється символ Loc.
При обертанні перемикача функцій
духовки духова шафа зупиняється.
Якщо духову шафу буде вимкнено за
активної функції «Контрольний замок»,
вона автоматично змінюється на
функцію «Захист від доступу дітей».
Зверніться до розділу «Використання
блокування від дітей».
Якщо функція «Піроліз»
активна, дверцята
блокуються і на дисплеї
з'являється
.
Щоб вимкнути контрольний замок
повторно виконайте крок 2.
УКРАЇНСЬКА
10.3 Індикатор залишкового
тепла
При вимкненні духової шафи на
дисплеї світиться індикатор
залишкового тепла , якщо
температура у духовій шафі вища за
40 °C.
10.4 Автоматичне вимикання
З міркувань безпеки передбачено, що
духова шафа автоматично
вимикається через деякий час у разі,
якщо функція нагріву активована, але
налаштування не змінюються.
(°C)
Піроліз
21
(год.)
4.5
Автоматичне вимикання не
спрацьовує при наступних режимах:
Легке, Термощуп,Тривалість, Кінц. час.
10.5 Охолоджувальний
вентилятор
30 - 115
12.5
Під час роботи духової шафи
охолоджувальний вентилятор
автоматично вмикається для
підтримки поверхонь духової шафи
прохолодними. Якщо вимкнути духову
шафу, вентилятор продовжуватиме
працювати, доки духова шафа не
охолоне.
120 - 195
8.5
10.6 Запобіжний термостат
200 - 245
5.5
250 - максимум
3
Неправильна робота духової шафи чи
пошкоджені компоненти можуть
спричинити небезпечне перегрівання.
Щоб запобігти цьому, духова шафа
обладнана термостатом, який
припиняє подачу живлення. Духова
шафа вмикається автоматично, коли
температура знизиться.
(°C)
(год.)
11. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
У таблицях вказані
орієнтовні значення
температури та часу
випікання. Вони залежать
від рецепту, а також якості
й кількості інгредієнтів, що
використовуються.
11.1 Рекомендації щодо
приготування
Духова шафа має п'ять положень для
встановлення поличок.
Нумерація рівнів починається з днища
духової шафи.
У вашій духовій шафі можна випікати
та смажити страви на відміну від
попередньої моделі духовки. У
наведених нижче таблицях надана
інформація про стандартні
налаштування температури, часу
приготування та положення полички.
Якщо ви не можете знайти
налаштування для певного рецепту,
скористайтеся налаштуваннями для
аналогічного рецепту.
Духова шафа оснащена спеціальною
системою, яка забезпечує циркуляцію
повітря та постійну рециркуляцію пари.
Завдяки цій системі можна готувати
страви в середовищі, насиченому
парою, щоб вони залишалися м’якими
всередині і вкривалися хрусткою
22
www.electrolux.com
скоринкою ззовні. Це скорочує час
готування та споживання енергії.
Щоб уникнути утворення надмірної
кількості диму в духовій шафі під час
смаження, налийте у піддон трохи
води. Щоб уникнути конденсації диму,
завжди додавайте воду після того, як
вона випарується.
Випікання пирогів/тортів
Не відкривайте дверцята, поки не
сплине 3/4 встановленого часу
випікання.
Якщо ви готуєте одночасно на двох
деках, залишайте один рівень між
ними порожнім.
Готування м’яса і риби
Якщо страва дуже жирна, встановіть
піддон, щоб уникнути утворення плям,
які буде важко видалити.
Після приготування зачекайте
приблизно 15 хвилин, перш ніж
розрізати м’ясо – так воно не втратить
сік.
Тривалість приготування
Тривалість приготування залежить від
типу страви, її консистенції та
кількості.
На початку стежте за процесом
приготування страв. Визначте
найкращі параметри (температуру,
тривалість готування тощо) для ваших
рецептів страв, кількості, кухонного
посуду.
11.2 Вентилятор + Пара
Попередньо прогрійте порожню духовку.
ТОРТИ / ВИПІЧКА
(°C)
(хв.)
175
30 - 40
2
Форма для торту, Ø
26 см
Фруктовий пиріг, по‐ 160
переднє прогріван‐
ня не потрібне
80 - 90
2
Форма для торту, Ø
26 см
Панеттоне
150 - 160
70 - 100
2
Форма для торту, Ø
20 см
Сливовий пиріг
160
40 - 50
2
Форма для випікання
хлібу
Печиво, попереднє
прогрівання не по‐
трібне
150
20 - 35
3 (2 та 4)
Лист для випікання
Булочки з дріжджо‐
вого тіста
180 - 200
12 - 20
2
Лист для випікання
Здобні булочки
180
15 - 20
3 (2 та 4)
Лист для випікання
Тарти, попереднє
прогрівання не по‐
трібне
Використовуйте форму для торту.
УКРАЇНСЬКА
ВІДКРИТІ ПИРОГИ
(°C)
(хв.)
Фаршировані овочі
170 - 180
30 - 40
1
Лазанья
170 - 180
40 - 50
2
Картопляна запіканка
(гратен)
160 - 170
50 - 60
1 (2 та 4)
Ставте посуд на другий рівень
полички.
Використовуйте решітку.
М’ЯСО
(°C)
(хв.)
Запечена сви‐
нина, 1 кг
180
90 - 110
Телятина, 1 кг
180
90 - 110
Ростбіф, не‐
просмажений,
1 кг
210
45 - 50
Ростбіф, се‐
200
редньо про‐
смажений, 1 кг
55 - 65
Ростбіф, до‐
190
бре просмаже‐
ний, 1 кг
65 - 75
(°C)
(хв.)
Ціла індичка,
4 кг
170
180 - 240
Ціла качка, 2
- 2,5 кг
170 - 180
120 - 150
Кролик, нарі‐
заний шма‐
точками
170 - 180
60 - 90
Використовуйте перший рівень
полички.
Ціла гуска, 3
кг
(°C)
(хв.)
160 - 170
150 - 200
Ставте посуд на другий рівень
полички.
Ставте посуд на другий рівень
полички.
(°C)
(хв.)
Нога ягняти,
1 кг
175
110 - 130
Ціла курка, 1
кг
200
55 - 65
РИБА
Форель, 3 - 4
рибини, 1,5 кг
(°C)
(хв.)
180
25 - 35
23
24
www.electrolux.com
РИБА
РОЗІГРІВАННЯ НА ПАРІ
(°C)
(хв.)
Тунець, 4 - 6
філе, 1,2 кг
175
35 - 50
Хек
200
20 - 30
Розігрівайте страву на тарілці.
Попередньо прогрійте порожню
духовку.
Ставте посуд на другий рівень
полички.
(°C)
(хв.)
Паста й соус
130
10 - 15
Гарніри
130
10 - 15
Порціонні
страви
130
10 - 15
М'ясо
130
10 - 15
Овочі
130
10 - 15
РОЗІГРІВАННЯ НА ПАРІ
(°C)
(хв.)
Страви із сир. 130
скоринкою
15 - 25
11.3 Смаження і випікання
ТОРТИ
Традиційне приго‐
тування
Готування з кон‐
векцією
(хв.)
(°C)
(°C)
Збиті суміші 170
2
160
3 (2 та 4)
45 - 60
Форма для
торту
Вироби з пі‐ 170
сочного ті‐
ста
2
160
3 (2 та 4)
20 - 30
Форма для
торту
Сирний пи‐
ріг з ма‐
слянкою
1
165
2
80 - 100 Форма для
торту, Ø 26
см
170
УКРАЇНСЬКА
25
ТОРТИ
Традиційне приго‐
тування
Готування з кон‐
векцією
(хв.)
(°C)
(°C)
Штрудель
175
3
150
2
60 - 80
Лист для ви‐
пікання
Пиріг з ва‐
ренням
170
2
165
2
30 - 40
Форма для
торту, Ø 26
см
Бісквіт
170
2
150
2
40 - 50
Форма для
торту, Ø 26
см
Різдвяний
160
торт, попе‐
редньо про‐
грійте по‐
рожню ду‐
ховку
2
150
2
90 - 120 Форма для
торту, Ø 20
см
Сливовий
175
пиріг, попе‐
редньо про‐
грійте по‐
рожню ду‐
ховку
1
160
2
50 - 60
Форма для
випікання
хлібу
Кекс, попе‐ 170
редньо про‐
грійте по‐
рожню ду‐
ховку
3
150 160
3
20 - 30
Лист для ви‐
пікання
Кекс, два
рівні, попе‐
редньо про‐
грійте по‐
рожню ду‐
ховку
-
140 150
2 та 4
25 - 35
Лист для ви‐
пікання
Кекс, три
рівні, попе‐
редньо про‐
грійте по‐
рожню ду‐
ховку
-
140 150
1, 3 та 5
30 - 45
Лист для ви‐
пікання
26
www.electrolux.com
ТОРТИ
Традиційне приго‐
тування
Готування з кон‐
векцією
(хв.)
(°C)
Печиво
140
(°C)
3
140 150
3
25 - 45
Лист для ви‐
пікання
Печиво, два рівні
-
140 150
2 та 4
35 - 40
Лист для ви‐
пікання
Печиво, три рівні
-
140 150
1, 3 та 5
35 - 45
Лист для ви‐
пікання
Безе
3
120
3
80 - 100 Лист для ви‐
пікання
Безе, два
рівні, попе‐
редньо про‐
грійте по‐
рожню ду‐
ховку
-
120
2 та 4
80 - 100 Лист для ви‐
пікання
Булочки, по‐ 190
передньо
прогрійте
порожню ду‐
ховку
3
190
3
12 - 20
Лист для ви‐
пікання
Еклери
3
170
3
25 - 35
Лист для ви‐
пікання
Еклери, два рівні
-
170
2 та 4
35 - 45
Лист для ви‐
пікання
Пласкі тарти 180
2
170
2
45 - 70
Форма для
торту, Ø 20
см
Фруктовий
пиріг
1
150
2
110 120
Форма для
торту, Ø 24
см
120
190
160
Попередньо прогрійте порожню духовку.
УКРАЇНСЬКА
ХЛІБ І ПІЦА
Традиційне при‐
готування
Готування з конвек‐
цією
(хв.)
(°C)
(°C)
Білий хліб,
1-2 штуки,
0,5 кг кожна
190
1
190
1
60 - 70
-
Житній хліб,
попереднє
прогрівання
не потрібне
190
1
180
1
30 - 45
Форма для
випікання
хлібу
Хлібний ру‐
лет, 6 - 8 бу‐
лочок
190
2
180
2 (2 та 4)
25 - 40
Лист для
випікання
Піца
230 250
1
230 - 250 1
10 - 20
Лист для
випікання /
Глибока
сковорідка
Коржики
200
3
190
10 - 20
Лист для
випікання
3
Попередньо прогрійте порожню духовку.
Використовуйте форму для торту.
ВІДКРИТІ ПИРОГИ
Традиційне приготу‐
вання
Готування з кон‐
векцією
(хв.)
(°C)
(°C)
Відкритий пиріг з
макаронами, попе‐
реднє прогрівання
не потрібне
200
2
180
2
40 - 50
Овочевий флан,
попереднє прогрі‐
вання не потрібне
200
2
175
2
45 - 60
Кіші
180
1
180
1
50 - 60
27
28
www.electrolux.com
ВІДКРИТІ ПИРОГИ
Традиційне приготу‐
вання
Готування з кон‐
векцією
(хв.)
(°C)
(°C)
Лазанья
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Каннеллоні
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Ставте посуд на другий рівень полички.
Використовуйте решітку.
М’ЯСО
Традиційне при‐ Готування з
готування
конвекцією
(хв.)
(°C)
(°C)
Яловичина
200
190
50 - 70
Свинина
180
180
90 - 120
Телятина
190
175
90 - 120
Англійський ростбіф, ледь про‐
смажений
210
200
50 - 60
Англійський ростбіф, середньо
просмажений
210
200
60 - 70
Англійський ростбіф, добре про‐ 210
смажений
200
70 - 75
М’ЯСО
Традиційне приго‐
тування
Готування з кон‐
векцією
(хв.)
(°C)
Свиняча лопатка, зі
шкіркою
180
(°C)
2
170
2
120 - 150
УКРАЇНСЬКА
29
М’ЯСО
Традиційне приго‐
тування
Готування з кон‐
векцією
(хв.)
(°C)
(°C)
Свиняча гомілка, 2
шматки
180
2
160
2
100 - 120
Ніжка ягняти
190
2
175
2
110 - 130
Ціла курка
220
2
200
2
70 - 85
Ціла індичка
180
2
160
2
210 - 240
Ціла качка
175
2
220
2
120 - 150
Ціла гуска
175
2
160
1
150 - 200
Кролик, нарізаний шма‐ 190
точками
2
175
2
60 - 80
Заєць, нарізаний шма‐
точками
190
2
175
2
150 - 200
Цілий фазан
190
2
175
2
90 - 120
Ставте посуд на другий рівень полички.
РИБА
Традиційне при‐
готування
Готування з
конвекцією
(хв.)
(°C)
(°C)
Форель / Морський лящ, 3 - 4
рибини
190
175
40 - 55
Тунець / Лосось, 4 - 6 філе
190
175
35 - 60
11.4 Турбогриль
Попередньо прогрійте порожню
духовку.
Ставте посуд на перший або другий
рівень полички.
Для розрахунку часу смаження
потрібно помножити час, вказаний у
таблиці нижче, на товщину філе у
сантиметрах.
30
www.electrolux.com
ЯГНЯТИНА
ЯЛОВИЧИНА
(°C)
(°C)
(хв.)
(хв.)
Ростбіф або фі‐
ле, ледь про‐
смажене
190 - 200 5 - 6
Нога ягняти /
Запечена бара‐
нина, 1 - 1,5 кг
150 - 170 100 - 120
Ростбіф або фі‐
ле, помірного
просмаження
180 - 190 6 - 8
Спинка ягняти,
1 - 1,5 кг
160 - 180 40 - 60
Ростбіф або фі‐
ле, добре про‐
смаження
170 - 180 8 - 10
ДОМАШНЯ ПТИЦЯ
(°C)
СВИНИНА
(°C)
(хв.)
Лопатка / Ший‐ 160 - 180 90 - 120
ка / Окіст, 1 - 1,5
кг
Відбивні котле‐ 170 - 180 60 - 90
ти / Реберце, 1 1,5 кг
М’ясні хлібці,
0,75 - 1 кг
160 - 170 50 - 60
Свиняча рулька, 150 - 170 90 - 120
попередньо від‐
варена, 0,75 - 1
кг
(хв.)
Птиця, порцій‐
на, 0,2 - 0,25 кг
кожна
200 - 220 30 - 50
Курка, полови‐
на, 0,4 - 0,5 кг
кожна
190 - 210 35 - 50
Курка, пулярка,
1 - 1,5 кг
190 - 210 50 - 70
Качка, 1,5 - 2 кг
180 - 200 80 - 100
Гуска, 3,5 - 5 кг
160 - 180 120 - 180
Індичка, 2,5 3,5 кг
160 - 180 120 - 150
Індичка, 4 - 6 кг
140 - 160 150 - 240
РИБА (НА ПАРІ)
ТЕЛЯТИНА
(°C)
(°C)
(хв.)
Запечена теля‐
тина, 1 кг
160 - 180 90 - 120
Теляча рулька,
1,5 - 2 кг
160 - 180 120 - 150
(хв.)
Ціла рибина, 1 - 210 - 220 40 - 60
1,5 кг
УКРАЇНСЬКА
31
11.5 Розморожування
(кг)
Час розморо‐ Час подальшого
жування (хв.) розморожуван‐
ня (хв.)
Курка
1
100 - 140
20 - 30
Покладіть курку на
перевернуте блю‐
дце, розміщене на
великій тарілці.
Переверніть по за‐
вершенні полови‐
ни часу.
М'ясо
1
100 - 140
20 - 30
0.5
90 - 120
Переверніть по за‐
вершенні полови‐
ни часу.
Вершки
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Вершки добре зби‐
ваються, навіть за
наявності не повні‐
стю розморожених
згустків.
Форель
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Полуниця
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Масло
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Печиво
1.4
60
60
-
11.6 Сушіння - Готування з
конвекцією
ОВОЧІ
Накривайте деки жиронепроникним
папером або пергаментом для
випікання.
Для покращення результату вимкніть
духову шафу через половину заданого
часу, відчиніть дверцята і залиште
прилад для охолодження на ніч, щоб
завершити процес сушіння.
Для одного дека ставте посуд на
третій рівень полички.
Для двох дек використовуйте перший і
четвертий рівень полички.
(°C)
(год.)
Квасоля
60 - 70
6-8
Перець
60 - 70
5-6
Овочі для супу
60 - 70
5-6
Гриби
50 - 60
6-8
Трави
40 - 50
2-3
Встановіть температуру на 60 - 70 °C.
32
www.electrolux.com
ФРУКТИ
(°C)
(год.)
Сливи
8 - 10
Абрикоси
8 - 10
Яблука, скибочки
6-8
Груші
6-9
11.7 Термощуп
(°C)
Запечена телятина
75 - 80
Теляча рулька
85 - 90
Англійський ростбіф,
ледь просмажений
45 - 50
Англійський ростбіф, се‐ 60 - 65
редньо просмажений
Англійський ростбіф, до‐ 70 - 75
бре просмажений
Свиняча лопатка
80 - 82
Свиняча гомілка
75 - 80
Баранина
70 - 75
Курка
98
Заєць
70 - 75
Форель / Морський лящ
65 - 70
Тунець / Лосось
65 - 70
11.8 Волога конвекція рекомендовані аксесуари
Використовуйте темні матові форми та
посуд. Вони краще поглинають тепло,
ніж світлий колір та блискучий посуд.
Деко для піци
Деко для випікання
Темне, матове
діаметр 28 см
Темне, матове
діаметр 26 см
11.9 Волога конвекція
Для отримання найкращих результатів
дотримуйтеся рекомендацій,
зазначених у таблиці нижче.
Формочки
Керамічні
діаметр 8 см,
висота 5 см
Форма для пирога
Темна, матова
діаметр 28 см
УКРАЇНСЬКА
(°C)
(хв.)
Солодкі булоч‐
ки, 16 шт.
деко для випікання
або глибока жаровня
180
2
20 - 30
Рулет, 9 шт.
деко для випікання
або глибока жаровня
180
2
30 - 40
Піца, заморо‐
жена, 0,35 кг
решітка
220
2
10 - 15
Рулет з дже‐
мом
деко для випікання
або глибока жаровня
170
2
25 - 35
Брауні
деко для випікання
або глибока жаровня
175
3
25 - 30
Суфле, 6 шт.
керамічні формочки
на решітці
200
3
25 - 30
Бісквітні коржі
форма для коржа на
решітці
180
2
15 - 25
Сендвіч «Вікто‐ форма для випікання 170
рія»
на решітці
2
40 - 50
Приварена ри‐
ба, 0,3 кг
деко для випікання
або глибока жаровня
180
3
20 - 25
Ціла рибина,
0,2 кг
деко для випікання
або глибока жаровня
180
3
25 - 35
Рибне філе, 0,3 деко для піци на ре‐
кг
шітці
180
3
25 - 30
Варене м’ясо,
0,25 кг
деко для випікання
або глибока жаровня
200
3
35 - 45
Шашлик, 0,5 кг
деко для випікання
або глибока жаровня
200
3
25 - 30
Печиво, 16 шт.
деко для випікання
або глибока жаровня
180
2
20 - 30
Мигдальні ті‐
стечка, 24 шт.
деко для випікання
або глибока жаровня
180
2
25 - 35
Кекс, 12 шт.
деко для випікання
або глибока жаровня
170
2
30 - 40
Солона випіч‐
ка, 20 шт.
деко для випікання
або глибока жаровня
180
2
25 - 30
Печиво з пісоч‐ деко для випікання
ного тіста, 20
або глибока жаровня
шт.
150
2
25 - 35
33
34
www.electrolux.com
(°C)
(хв.)
Тарталетки, 8
шт.
деко для випікання
або глибока жаровня
170
2
20 - 30
Овочі, варені,
0,4 кг
деко для випікання
або глибока жаровня
180
3
35 - 45
Вегетаріансь‐
кий омлет
деко для піци на ре‐
шітці
200
3
25 - 30
Середземно‐
морські овочі,
0,7 кг
деко для випікання
або глибока жаровня
180
4
25 - 30
11.10 Інформація для
дослідницьких установ
Тестування відповідно до стандарту
IEC 60350-1.
(°C)
(хв.)
Малень‐ Традиційне Деко
3
кі тістеч‐ приготу‐
для випі‐
ка, 20
вання
кання
штук на
деко
170
20 - 30
-
Малень‐ Готування
кі тістеч‐ з конвек‐
ка, 20
цією
штук на
деко
Деко
3
для випі‐
кання
150 160
20 - 35
-
Малень‐ Готування
кі тістеч‐ з конвек‐
ка, 20
цією
штук на
деко
Деко
2 та 4 150 для випі‐
160
кання
20 - 35
-
70 - 90
-
Яблуч‐
ний пи‐
ріг, 2
форми
Ø20 см
Традиційне Решітка
приготу‐
вання
2
180
УКРАЇНСЬКА
Яблуч‐
ний пи‐
ріг, 2
форми
Ø20 см
Готування
з конвек‐
цією
(°C)
(хв.)
35
Решітка
2
160
70 - 90
-
Бісквіт,
Традиційне Решітка
форма
приготу‐
для тор‐ вання
та Ø26
cm
2
170
40 - 50
Попередньо
прогрійте духо‐
ву шафу протя‐
гом 10 хвилин.
Бісквіт,
Готування
форма
з конвек‐
для тор‐ цією
та Ø26
cm
Решітка
2
160
40 - 50
Попередньо
прогрійте духо‐
ву шафу протя‐
гом 10 хвилин.
Бісквіт,
Готування
форма
з конвек‐
для тор‐ цією
та Ø26
cm
Решітка
2 та 4 160
40 - 60
Попередньо
прогрійте духо‐
ву шафу протя‐
гом 10 хвилин.
Пісочні
Готування
хлібобу‐ з конвек‐
лочні ви‐ цією
роби
Деко
3
для випі‐
кання
140 150
20 - 40
-
Пісочні
Готування
хлібобу‐ з конвек‐
лочні ви‐ цією
роби
Деко
2 та 4 140 для випі‐
150
кання
25 - 45
-
Пісочні
Традиційне Деко
3
хлібобу‐ приготу‐
для випі‐
лочні ви‐ вання
кання
роби
140 150
25 - 45
-
Тост, 4 - Гриль
6 штук
макс.
2-3 хвилини
на одній сто‐
роні, 2-3 хви‐
лини на дру‐
гій стороні
Попередньо
прогрійте духо‐
ву шафу протя‐
гом 3 хвилин.
Решітка
4
36
www.electrolux.com
Бургер з Гриль
ялови‐
чини, 6
штук, 0,6
кг
Решітка
та під‐
дон для
збиран‐
ня жиру
4
(°C)
(хв.)
макс.
20 - 30
Поставте решіт‐
ку на четвертий
рівень, а піддон
для збирання
жиру — на тре‐
тій рівень духо‐
вої шафи. Пере‐
верніть продукт
по завершенні
половини часу
приготування.
Попередньо
прогрійте духо‐
ву шафу протя‐
гом 3 хвилин.
12. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
12.1 Примітки щодо чищення
Очистьте лицьову панель духової шафи за допомогою м’якої ган‐
чірки, змоченої в теплій воді з додаванням м'якого засобу для чи‐
щення.
Засоби для
чищення
Металеві поверхні слід чистити за допомогою спеціального засо‐
бу для чищення.
Для усунення стійких плям використовуйте спеціальний очисник
для духових шаф.
Очищуйте внутрішню камеру духової шафи після кожного викори‐
стання. Накопичення жиру й інших залишків їжі може спричинити
загоряння. Для піддону гриля цей ризик іще вищий.
Всередині духової шафи або на скляній панелі дверцят може
Щоденне
утворюватися конденсат. Щоб зменшити конденсацію, перед при‐
користуван‐ готуванням страви дайте приладові попрацювати протягом 10
ня
хвилин. Протирайте внутрішню камеру м’якою тканиною після
кожного використання.
УКРАЇНСЬКА
37
Після кожного використання мийте та просушуйте всі аксесуари.
Використовуйте м’яку ганчірку, змочену в теплій воді з додаван‐
ням засобу для очищення. Не мийте аксесуари у посудомийній
машині.
Аксесуари
Аксесуари з антипригарним покриттям забороняється мити з ви‐
користанням агресивних засобів чи гострих предметів, а також у
посудомийній машині.
12.2 Духові шафи з алюмінію
або іржостійкої сталі
1
Дверцята духовки слід чистити лише
вологою ганчіркою або губкою.
Протріть їх насухо м’якою тканиною.
Ніколи не використовуйте сталеві
губки, кислоти чи абразивні матеріали,
оскільки вони можуть пошкодити
поверхню духової шафи. Для чищення
панелі керування духової шафи діють
ті самі, що і вищезазначені,
попередження.
12.3 Знімання опор поличок
Для очищення духової шафи вийміть
опори поличок.
УВАГА
Будьте обережні,
виймаючи опори для
поличок.
1. Спочатку потягніть передню
частину опорної рейки від бічної
стінки.
2. Потягніть задню частину
направляючої для поличок від
бічної стінки та зніміть її.
2
Встановіть зняті аксесуари у зворотній
послідовності.
Фіксуючі штифти на
телескопічних напрямних
поличок повинні бути
спрямовані вперед.
12.4 Піроліз
УВАГА
Вийміть усі аксесуари та
знімні опори для полиць.
Не запускайте піроліз,
якщо дверцята духової
шафи не зачинено
повністю. У разі
виникнення цієї помилки в
деяких моделях на дисплеї
відображається «C3».
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Духова шафа сильно
нагрівається. Існує ризик
отримати опік.
УВАГА
Якщо в тій самій шафі
встановлені інші прилади,
не використовуйте їх
одночасно з функцією
піролізу. Це може
пошкодити прилад.
38
www.electrolux.com
1. Протріть внутрішню камеру духової
шафи вологою м'якою тканиною.
2. Вимийте внутрішню поверхню
дверцят гарячою водою. Таким
чином, залишки бруду не
загоряться.
3. Установіть функцію піролізу.
Див. розділ «Щоденне
користування», «Функції духової
шафи».
дисплеї протягом 10 секунд після
кожного увімкнення або вимкнення
духової шафи.
Індикатор нагадування
про очищення зникає з
дисплея за таких умов:
• після завершення
піролізу.
•
4. Коли мигтить
, поверніть
перемикач температури, щоб
встановити тривалість піролізу:
Опція
Опис
P1
Легке
очищення.
Тривалість:
1 год. 30 хв..
P2
відображається
і смужки
індикатора нагріву, доки дверцята
знову не розблокуються.
Щоб скасувати функцію піролізу до
завершення процедури очищення,
установіть перемикач функцій
духової шафи в положення
«Вимкнено».
6. Після завершення піролізу на
дисплеї відображається час доби.
Дверцята духової шафи
залишаються заблокованими.
7. Коли духова шафа охолоне,
дверцята розблокуються.
12.5 Нагадування про
очищення
Щоб нагадати про необхідність
піролізу, символ PYR мигтить на
та
одночасно, поки на
дисплеї миготить PYR.
12.6 Очищення резервуара
для води
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Не наливайте воду в
резервуар протягом
процедури чищення.
Звичайне
очищення.
Тривалість:
2 год. 30 хв..
Використовуйте функцію
«ЗАВЕРШЕННЯ», щоб затримати
запуск процесу очищення.
Під час піролізу лампочка духової
шафи вимикається.
5. Коли духова шафа досягає заданої
температури, дверцята
блокуються. На дисплеї
якщо натиснути
У процесі чищення вода
може капати з отвору для
пари в камеру духової
шафи. Щоб вода не
попадала на дно духової
шафи, встановіть піддон
на полицю безпосередньо
під отвором для пари.
Через певний час у духовій шафі може
з’явитися вапняний наліт. Щоб
запобігти цьому, почистіть компоненти
духової шафи, які генерують пару.
Щоразу після готування на парі
необхідно зливати воду з резервуара.
Типи води
•
•
•
М'яка вода з невеликим вмістом
вапна — рекомендований тип.
Дозволяє рідше виконувати
процедуру очищення.
Водопровідна вода — можна
використовувати, якщо ваш водогін
оснащений пристроєм для
очищення чи пом’якшення води.
Жорстка вода з великим вмістом
вапна – не впливає на роботу
духової шафи, але необхідно
частіше виконувати чищення.
УКРАЇНСЬКА
39
ТАБЛИЦЯ КІЛЬКОСТІ КАЛЬЦІЮ ЗА ДАНИМИ ВООЗ (Всесвітня організація
охорони здоров’я)
Відкладення
кальцію
Жорсткість води
Класифікація
води
Проводьте
видалення
вапняного на‐
льоту кожні
(французькі
градуси)
(німецькі гра‐
дуси)
0–60 мг/л
0-6
0-3
М’яка
75 циклів —
2,5 місяці
60–120 мг/л
6 - 12
3-7
Середньої
жорсткості
50 циклів — 2
місяці
120 - 180 мг/л
12 - 18
8 - 10
Жорстка (з ви‐ 40 циклів —
соким вмістом 1,5 місяці
вапна)
понад 10
Дуже жорстка
понад 180 мг/л понад 18
1. Налийте в резервуар 850 мл води і
50 мл (5 чайних ложок) лимонної
кислоти. Вимкніть духову шафу и
зачекайте приблизно 60 хвилин.
2. Увімкніть духову шафу й
встановіть функцію: Вентилятор +
Пара. Встановіть температуру
230 °C. Через 25 хвилин вимкніть
духову шафу й дайте їй охолонути
протягом 15 хвилин.
3. Увімкніть духову шафу й
встановіть функцію: Вентилятор +
Пара. Встановіть температуру від
130 °C до 230 °C. Вимкніть духову
шафу через 10 хвилин.
Дочекайтеся, доки вона охолоне, після
чого продовжіть видалення вмісту
резервуара. Див. розділ
«Спорожнення резервуара для води»
у главі «Щоденне користування».
4. Промийте резервуар для води і
видаліть вапняний наліт всередині
духової шафи за допомогою
ганчірки.
5. Вручну промийте зливний шланг
теплою водою з милом. Щоб
уникнути пошкодження, не
використовуйте кислоти, спреї та
інші засоби для чищення.
30 циклів — 1
місяць
12.7 Зняття та встановлення
дверцят
Дверцята духової шафи складаються
із трьох скляних панелей. Для
чищення дверцята духової шафи та
внутрішні скляні панелі можна зняти.
Перш, ніж знімати скляні панелі,
прочитайте всю інструкцію «Зняття та
встановлення дверцят».
Відчинені й не зняті з
приладу дверцята можуть
раптово зачинитися під час
спроби вийняти скляні
панелі.
УВАГА
Не використовуйте духову
шафу без скляних
панелей.
1. Повністю відкрийте дверцята та
утримуйте обидва шарніри.
40
www.electrolux.com
4. Покладіть дверцята на стійку
поверхню, вкриту м’якою тканиною.
5. Візьміться з обох боків за
оздоблення (B) у верхній частині
дверцят і натисніть у напрямку до
середини, щоб вивільнити
прокладку.
2
B
1
2. Підніміть і повністю поверніть
важелі на обох шарнірах.
3. Закрийте дверцята духової шафи
до першого фіксованого
положення (наполовину). Потім
підніміть і потягніть дверцята
уперед, виймаючи їх із гнізд.
6. Потягніть за оздоблення дверцят
спереду для того, щоб витягнути.
7. Утримуйте скляні панелі дверцят
за верхній край та обережно
витягніть їх по черзі. Починайте з
верхньої панелі. Переконайтеся в
тому, що скло повністю вийшло з
опор.
8. Помийте скляні панелі теплою
водою з милом. Ретельно витріть
скляні панелі. Не слід мити скляні
панелі в посудомийній машині.
Після завершення миття встановіть
скляні панелі і дверцята.
Вставляйте скляні панелі (A та B) у
правильному порядку. Перевірте
символ/друк збоку скляної панелі,
кожна скляна панель виглядає порізному, аби полегшити розбирання та
складання.
При правильному встановленні
оздоблення дверцят чути характерне
клацання.
УКРАЇНСЬКА
A
41
1. Вимкніть духову шафу.
Зачекайте, доки духова шафа
охолоне.
2. Відключіть духову шафу від
електромережі.
3. Покладіть рушник на дно камери
духової шафи.
B
УВАГА
Завжди тримайте
галогенову лампу
ганчіркою, щоб запобігти
підгорянню залишків жиру
на лампі.
Задня лампа
Переконайтеся в тому, що ви
правильно встановили середню скляну
панель.
A
B
1. Поверніть скляний плафон, щоб
зняти його.
2. Помийте скляний плафон.
3. Замініть стару лампочку
відповідною жаростійкою
лампочкою, яка витримує
нагрівання до 300 °C .
4. Установіть скляний плафон.
12.8 Заміна лампи
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Небезпека враження
електричним струмом.
Лампа може бути гарячою.
13. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
13.1 Необхідні дії в разі виникнення проблем
Проблема
Можлива причина
Вирішення
Духова шафа не вми‐
кається або не працює.
Духову шафу не під’єдна‐ Перевірте, чи правильно
но до мережі або під’єд‐
духову шафу під’єднано
нано неправильно.
до електромережі (див.
схему під’єднання, якщо
така є).
Духова шафа не нагрі‐
вається.
Духова шафа вимкнена.
Увімкніть духову шафу
42
www.electrolux.com
Проблема
Можлива причина
Вирішення
Духова шафа не нагрі‐
вається.
Годинник не налаштова‐
но.
Налаштуйте годинник.
Духова шафа не нагрі‐
вається.
Необхідні налаштування
не обрані.
Переконайтеся, що нала‐
штування правильні.
Духова шафа не нагрі‐
вається.
Автоматичне вимкнення
активовано.
Зверніться до розділу
«Автоматичне вимкнен‐
ня».
Духова шафа не нагрі‐
вається.
Блокування від дітей.
Зверніться до розділу
«Використання блокуван‐
ня від дітей».
Духова шафа не нагрі‐
вається.
Дверцята зачинені не‐
щільно.
Щільно зачиніть дверця‐
та.
Духова шафа не нагрі‐
вається.
Запобіжник перегорів.
Переконайтеся, що запо‐
біжник є причиною не‐
справності. Якщо запо‐
біжник перегорить ще
раз, зверніться до квалі‐
фікованого електрика.
Лампа не працює.
Лампа несправна.
Замініть лампу.
Датчик внутрішньої тем‐
ператури не працює.
Вилка датчика внутрішнь‐ Вставте штекер термощу‐
ої температури непра‐
па якнайдалі в гніздо.
вильно встановлена в
гнізді.
Пара й конденсат осіда‐
ють на їжу та внутрішню
поверхню духової шафи.
Ви тримаєте страву в ду‐
ховій шафі занадто до‐
вго.
Не залишайте їжу в духо‐
вій шафі довше ніж на
15-20 хвилин після завер‐
шення приготування.
На дисплеї з’являється
«С2».
Ви бажаєте запустити
процес піролізу або роз‐
морожування, але не ви‐
тягли з розетки вилку
термощупа.
Витягніть вилку термощу‐
па з розетки.
На дисплеї з’являється
«C3».
Функція очищення не
Щільно зачиніть дверця‐
працює. Ви не щільно за‐ та.
крили дверцята, або за‐
мок дверцят зламався.
УКРАЇНСЬКА
Проблема
Можлива причина
Вирішення
На дисплеї з’являється
«F102».
•
•
•
Ви не щільно зачини‐
ли дверцята.
Замок дверцят де‐
фектний.
•
•
На дисплеї відображаєть‐ Збій постачання електро‐ •
ся код помилки, якої не‐
струму.
має в таблиці.
•
У духовій шафі з’явилася Забагато води в резер‐
вода.
вуарі.
Індикатор
вимкнено.
Світиться індикатор
.
Замало води в резервуа‐
рі.
43
Щільно зачиніть двер‐
цята.
Вимкніть духову шафу
через запобіжник або
безпечним вимикачем
у коробці запобіжника.
Якщо дисплей вивод‐
ить повідомлення
«F102», зверніться до
сервісного центру.
Вимкніть духову шафу
через запобіжник або
безпечним вимикачем
у коробці запобіжника.
Якщо код помилки
знову з’являється на
дисплеї, зверніться до
сервісного центру.
Вимкніть духову шафу й
витріть воду ганчіркою
або губкою.
Наповнюйте резервуар
водою, доки індикатор не
загориться. Якщо вода
починає затікати в духову
шафу, а індикатор не за‐
горається, зверніться до
кваліфікованого фахівця.
У резервуарі немає води. Заповніть резервуар во‐
дою. Якщо індикатор не
згасає, зверніться до ква‐
ліфікованого фахівця.
Не працює функція при‐
готування на парі.
Вапняний наліт блокує
отвір.
Перевірте отвір для вихо‐
ду пари. Видаліть вапно.
Не працює функція при‐
готування на парі.
У резервуарі немає води.
Заповніть резервуар во‐
дою.
Щоб спорожнити резер‐
У духовій шафі утворився
вуар для води, потрібно
вапняний наліт.
більше трьох хвилин, або
з отвору для пари витікає
вода.
Почистіть резервуар для
води. Див. розділ «Чи‐
щення резервуара для
води».
44
www.electrolux.com
Проблема
Можлива причина
Вирішення
Пристрій увімкнено, але
він не нагрівається. Вен‐
тилятор не працює. На
дисплеї з’являється
"Demo".
Увімкнено демонстрацій‐
ний режим.
1. Дезактивуйте духову
шафу.
2. Натисніть і утримуйте
одночасно
.
3. Перша цифра на
дисплеї та індикатор
Demo почнуть блима‐
ти.
4. Щоб змінити значен‐
ня, введіть код 2468,
обертаючи перемикач
температури вправо
чи вліво, і натисніть
для підтверджен‐
ня.
5. Наступна цифра по‐
чне блимати.
6. Demo режим буде
дезактивовано, коли
ви підтвердите оста‐
нню цифру, за умови,
що код правильний.
На дисплеї відображаєть‐ Відбулося вимкнення
ся «12.00».
електроенергії.
13.2 Експлуатаційні
характеристики
Якщо ви не можете усунути проблему,
зверніться до закладу, де ви придбали
прилад, або до служби технічної
підтримки.
Вам потрібно знову вста‐
новити годинник.
Дані, необхідні для сервісного центру,
вказано на табличці з технічними
даними. Ця табличка розташована на
передній рамі камери духовки. Не
знімайте табличку з технічними
даними з камері духовки.
Рекомендуємо записати ці дані у нижченаведених полях:
Модель (MOD.)
.........................................
Номер виробу (PNC)
.........................................
Серійний номер (S.N.)
.........................................
14. ТЕХНІЧНІ ДАНІ
14.1 Технічні дані
Напруга
220-240 В
УКРАЇНСЬКА
Частота
45
50 - 60 Гц
15. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ
15.1 Енергозбереження
Вентилятор і лампа продовжують
працювати. При вимкненні духової
шафи дисплей показує залишкове
тепло. Залишкове тепло можна
використовувати для підтримання
страви теплою.
Духова шафа має функції,
що допомагають зберігати
електроенергію під час
щоденного готування.
Якщо тривалість готування перевищує
30 хвилин, зменште температуру в
духовій шафі до мінімуму за
3-10 хвилин до завершення готування.
Страва продовжуватиме готуватися
завдяки залишковому теплу всередині
духової шафи.
Переконайтеся у тому, що під час
роботи дверцята духової шафи
зачинено належним чином. Не
відкривайте дверцята духової шафи
занадто часто під час готування.
Підтримуйте чистоту ущільнювача
дверцят та переконайтеся, що він
належним чином зафіксований.
Користуйтеся металевим посудом для
покращення енергозбереження.
Коли можливо, не розігрівайте
попередньо духову шафу перед
приготуванням.
Якщо ви готуєте декілька страв
одночасно, зведіть перерви між
випіканнями до мінімуму.
Готування з використанням
вентилятора
Коли можливо, використовуйте функції
готування з вентилятором для
збереження електроенергії.
Залишкове тепло
У разі використання деяких функцій
духової шафи, коли активується
програма з вибором часу (тривалість,
кінц. час) і час готування перевищує
30 хвилин, нагрівальні елементи
автоматично вимкнуться раніше в
деяких функціях духової шафи.
Використовуйте залишкове тепло для
розігрівання інших страв.
Підтримування страви теплою
Виберіть найнижчу температуру з
можливих, щоб використати
залишкове тепло для збереження їжі
теплою. На дисплеї з’являється
індикатор залишкового тепла або
температури.
Готування з вимкненою лампою
Вимкніть лампу під час готування.
Вмикайте її лише за потреби.
Волога конвекція
Функція, призначена для збереження
енергії під час готування.
При використанні цієї функції лампа
вимикається автоматично через
30 секунд. Ви можете ввімкнути лампу
знову, але ця дія призведе до
зниження очікуваної ефективності
збереження енергії.
16. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ
Здавайте на повторну переробку
матеріали, позначені відповідним
переробку електричних і електронних
приладів. Не викидайте прилади,
символом . Викидайте упаковку у
відповідні контейнери для вторинної
сировини. Допоможіть захистити
навколишнє середовище та здоров’я
інших людей і забезпечити вторинну
позначені відповідним символом ,
разом з іншим домашнім сміттям.
Поверніть продукт до заводу із
вторинної переробки у вашій
місцевості або зверніться до місцевих
муніципальних органів влади.
*
46
www.electrolux.com
УКРАЇНСЬКА
47
867348927-B-312019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising