IKEA KULINAOVSX Ohjekirja
FI
KULINARISK
SE
SUOMI
Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n
nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa.
SVENSKA
Var god se den sista sidan i denna handbok för en komplett lista
över IKEA:s auktoriserade serviceleverantör och nationella
telefonnummer.
SUOMI
SVENSKA
4
39
4
SUOMI
Sisältö
Turvallisuustieto
Turvallisuusohjeet
Asennus
Tuotekuvaus
Käyttöpaneeli
Käyttöönotto
Päivittäinen käyttö
Kellotoiminnot
Automaattiset ohjelmat
4
6
8
9
10
12
13
18
19
Lisävarusteiden käyttäminen
Lisätoiminnot
Vihjeitä ja neuvoja
Hoito ja puhdistus
Vianmääritys
Tekniset tiedot
Energiatehokkuus
Ympäristönsuojelu
IKEA-TAKUU
20
22
24
28
32
34
34
36
36
Oikeus muutoksiin pidätetään.
Turvallisuustieto
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta
ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilö- tai
omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat laitteen virheellisestä
asennuksesta tai käytöstä. Pidä ohjeet aina laitteen mukana
tulevia käyttökertoja varten.
Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt,
joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän
riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta sen
käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun
heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään sen
käyttöön liittyvät vaarat.
Laite on pidettävä 3-8-vuotiaiden lasten ja erittäin vakavasti
liikuntarajoitteisten henkilöiden ulottumattomissa, ellei heitä
valvota jatkuvasti.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta, ellei
heitä valvota jatkuvasti.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
SUOMI
•
•
•
•
5
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja
hävittää asianmukaisesti.
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin, kun se
on toiminnassa tai se jäähtyy. Laitteen kosketettavissa olevat
osat voivat kuumentua käytön aikana.
Jos laitteessa on lapsilukko, se tulee kytkeä päälle.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa laitteeseen
käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Asennuksen ja johdon vaihtamisen saa suorittaa vain
ammattitaitoinen henkilö.
VAROITUS: Laite ja näkyvissä olevat osat kuumenevat käytön
aikana. Varo koskettamasta uunin lämmitysvastuksia.
Käytä aina uunikintaita, kun käsittelet lisävarusteita tai
uunivuokia.
Irrota pistoke pistorasiasta ennen kuin aloitat
huoltotoimenpiteet.
VAROITUS: Varmista ennen lampun vaihtoa, että laite on
pois päältä. Näin vältät mahdollisen sähköiskun.
Älä käytä laitetta ennen kuin se on asennettu kalusteeseen.
Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria.
Älä käytä hankausaineita tai teräviä metallikaapimia
lasiluukun puhdistamisessa, sillä ne voivat naarmuttaa pintaa,
mistä voi olla seurauksena luukun lasin särkyminen.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa sähkövaaran välttämiseksi
vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava
ammattitaitoinen henkilö.
Poista kannatinkiskot vetämällä ensin kannatinkiskon
etuosasta ja sen jälkeen takaosa irti sivuseinistä. Kiinnitä
kannattimet takaisin paikalleen suorittamalla toimenpiteet
päinvastaisessa järjestyksessä.
Käytä ainoastaan tähän laitteeseen suositeltua
paistolämpömittaria.
6
SUOMI
Turvallisuusohjeet
Asennus
VAROITUS! Asennuksen saa
suorittaa vain ammattitaitoinen
henkilö.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit.
• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai
käyttää.
• Noudata koneen mukana toimitettuja
asennusohjeita.
• Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
• Älä koskaan vedä laitetta sen kahvasta
kiinni pitäen.
• Asenna laite turvalliseen ja sopivaan
paikkaan, joka täyttää
asennusvaatimukset.
• Noudata mainittuja
vähimmäisetäisyyksiä muihin laitteisiin ja
kalusteisiin.
• Tarkista ennen laitteen asentamista, että
uuninluukku avautuu esteettä.
Kaapin vähimmäiskorkeus (työtason alla olevan kaapin vähimmäiskorkeus)
580 (600) mm
Kaapin leveys
560 mm
Kaapin syvyys
550 (550) mm
Laitteen etuosan korkeus
589 mm
Laitteen takaosan
korkeus
571 mm
Laitteen etuosan leveys
595 mm
Laitteen takaosan leveys
559 mm
Laitteen syvyys
569 mm
Laitteen asennussyvyys
548 mm
Leveys luukun ollessa
auki
1022 mm
Tuuletusaukon vähimmäiskoko. Aukko
alaosassa takana
560x20 mm
Virtajohdon pituus.
Johto sijaitsee oikeassa kulmassa takana
1500 mm
Kiinnitysruuvit
4x25 mm
Sähköliitäntä
VAROITUS! Tulipalo- ja
sähköiskuvaara.
• Kaikki sähkökytkennät tulee jättää
asiantuntevan sähköasentajan vastuulle.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
• Varmista, että arvokilvessä olevat
parametrit ovat verkkovirtalähteen
sähköarvojen mukaisia.
• Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
• Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
• Varmista, ettei pistoke ja virtajohto
vaurioidu. Jos virtajohto joudutaan
vaihtamaan, vaihdon saa suorittaa vain
valtuutettu huoltoliike.
• Älä anna virtajohtojen koskettaa laitteen
luukkua tai päästä niitä luukun tai
laitteen alapuolella olevan asennustilan
lähelle, varsinkaan laitteen ollessa
toiminnassa tai luukun ollessa kuuma.
• Jännitteenalaisten ja eristettyjen osien
suojat tulee asentaa niin, ettei niiden
irrotus onnistu ilman työkaluja.
7
SUOMI
• Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on ulottuvilla
laitteen asennuksen jälkeen.
• Jos pistoke on löysästi kiinni
virtajohdossa, älä kiinnitä sitä
pistorasiaan.
• Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
• Käytä vain asianmukaisia eristyslaitteita:
suojakytkimet, sulakkeet (ruuvattavat
sulakkeet on irrotettava kannasta),
vikavirtakytkimet ja kontaktorit.
• Sähköasennuksessa on oltava erotin,
joka mahdollistaa laitteen irrottamisen
sähköverkosta kaikista navoista.
Erottimen kontaktiaukon leveys on oltava
vähintään 3 mm.
Käyttö
VAROITUS! Henkilövahinkojen,
palovammojen ja sähköiskujen
tai räjähdyksen vaara.
• Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
kotitalouskäyttöön.
• Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
• Varmista, ettei tuuletusaukoissa ole
esteitä.
• Älä jätä laitetta ilman valvontaa
toiminnan aikana.
• Kytke laite pois toiminnasta jokaisen
käyttökerran jälkeen.
• Avaa laitteen luukku varoen laitteen
ollessa toiminnassa. Laitteesta voi tulla
kuumaa ilmaa.
• Älä käytä laitetta märillä käsillä tai kun
se on kosketuksissa veteen.
• Älä paina avointa uunin luukkua.
• Älä käytä laitetta työtasona tai
säilytystasona.
• Avaa laitteen luukku varoen. Alkoholia
sisältävät aineet voivat kehittää helposti
syttyvän alkoholin ja ilman seoksen.
• Älä anna kipinöiden tai avotulen päästä
laitteeseen avatessasi luukkua.
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
VAROITUS! Laite voi muutoin
vaurioitua.
• Emalipinnan vaurioitumisen tai
värimuutoksien estäminen:
– Älä aseta uunivuokia tai muita
esineitä suoraan laitteen pohjalle.
– Älä aseta alumiinifoliota suoraan
laitteen pohjalle.
– Älä aseta vettä suoraan kuumaan
laitteeseen.
– Älä säilytä kosteita astioita tai ruokia
laitteessa sen käytön jälkeen.
– Ole varovainen, kun irrotat tai
kiinnität lisävarusteita.
• Uunin emalipintojen tai ruostumattoman
teräksen värimuutokset eivät vaikuta
laitteen toimintaan.
• Käytä korkeareunaista uunivuokaa
kosteiden leivonnaisten paistamisessa.
Hedelmä- ja marjamehut voivat jättää
pysyviä jälkiä.
• Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
ruoanlaittoon. Sitä ei saa käyttää muihin
tarkoituksiin, esimerkiksi huoneen
lämmittämiseen.
• Pidä uunin luukku aina kiinni
ruoanvalmistuksen aikana.
• Jos laite asennetaan kalusteen paneelin
(esim. oven) taakse, ovea ei saa koskaan
sulkea laitteen ollessa toiminnassa.
Lämpöä tai kosteutta voi kertyä suljetun
kalusteen paneelin taakse ja se laite,
kotelointi tai lattia voi sen seurauksena
vaurioitua. Älä sulje kalusteen paneelia
ennen kuin laite on jäähtynyt kokonaan
käytön jälkeen.
Höyrytoiminto
VAROITUS! Siitä voi aiheutua
palovammoja tai laite voi
vaurioitua.
• Laitteesta tuleva höyry voi aiheuttaa
palovammoja:
SUOMI
– Laitteen luukkua ei saa avata
höyrytoiminnon käytön aikana.
– Avaa laitteen luukku varoen
höyrytoiminnon käytön jälkeen.
Hoito ja puhdistus
VAROITUS! Ne voivat aiheuttaa
henkilövahinkoja, tulipaloja tai
laitteen vaurioitumisen.
• Kytke laite pois toiminnasta ja irrota
pistoke pistorasiasta ennen
ylläpitotoimien aloittamista.
• Tarkista, että laite on kylmä. Vaarana on
lasilevyjen rikkoutuminen.
• Vaihda välittömästi vaurioituneet luukun
lasipaneelit. Ota yhteyttä valtuutettuun
huoltopalveluun.
• Ole varovainen irrottaessasi luukkua.
Luukku on painava!
• Puhdista laite säännöllisesti, jotta
pintamateriaali ei vaurioidu.
• Laitteeseen jäänyt rasva tai ruoka voi
aiheuttaa tulipalon.
• Jos käytät uuninpuhdistussuihketta,
noudata tuotepakkauksessa olevia
turvallisuusohjeita.
Sisävalo
8
• Tässä laitteessa käytetty lamppu- tai
halogeenilampputyyppi on tarkoitettu
vain kodinkoneiden valaistukseen. Älä
käytä sitä rakennuksen valaisemiseen.
• Ennen lampun vaihtamista laite on
irrotettava pistorasiasta.
• Käytä ainoastaan ominaisuuksiltaan
samanlaisia lamppuja.
Huoltopalvelu
• Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
• Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
Hävittäminen
VAROITUS! Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja
hävitä se.
• Poista luukku, jotta lapset ja eläimet
eivät voisi jäädä kiinni laitteen sisälle.
• Pakkausmateriaalit:
Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä.
Muoviosiin on merkitty kansainvälinen
materiaalin tunniste, esim. PE, PS jne. Vie
pakkausmateriaalit niille tarkoitettuihin
jätteenkeräyssäiliöihin.
VAROITUS! Sähköiskun vaara.
Asennus
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Asennus
Lue asennusohjeet.
Sähköliitäntä
VAROITUS! Sähköliitäntä on
annettava ammattitaitoisen
sähköasentajan tehtäväksi.
Valmistaja ei vastaa vahingoista,
jos kappaleiden
"Turvallisuusohjeet" ohjeita ei ole
noudatettu.
Uunin mukana toimitetaan ainoastaan
virtajohto.
SUOMI
9
Johto
Kokonaisteho (W) Johdon läpileikkaus
(mm²)
Asennuksen tai vaihdon johtotyypit:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Määritä johdon poikkipinta-ala
arvokilvessä olevan kokonaistehon mukaan.
Voit myös käyttää taulukkoa:
Kokonaisteho (W) Johdon läpileikkaus
(mm²)
enintään 1380
enintään 2300
3x1
enintään 3680
3 x 1.5
Maadoitusjohdon (vihreä/keltainen) on
oltava 2 cm pitempi vaihejohtimeen ja
nollajotimeen (sininen ja ruskea johto)
verrattuna.
3 x 0.75
Tuotekuvaus
Laitteen osat
1
2
4
5
13
12
11
10
3
5
4
3
2
1
6
7
9
8
Lisävarusteet
• Paistoritilä x 2
Käytetään keittoastioiden, kakkuvuokien
ja paistien alustana.
• Leivinpelti x 1
Kakkuja ja pikkuleipiä varten.
• Grilli / uunipannu x 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Käyttöpaneeli
Elektroninen ohjain
Vesilokero
Paistolämpömittarin pistorasia
Grilli
Lamppu
Puhallin
Irrotettava kannatinkisko
Tyhjennysputki
Vedentyhjennysventtiili
Arvokilpi
Kannatintasot
Höyryntuloaukko
Käytetään leivonnassa, paistamisessa tai
rasvankeruuastiana.
• Paistolämpömittari x 1
Osoittaa ruoan kypsyyden.
• Teleskooppikannattimet x 2 sarjaa
Ritilöitä ja leivinpeltiä varten.
SUOMI
10
Käyttöpaneeli
Elektroninen ohjelmointilaite
1
2 3 4
Symboli
1
2
5
6
Toiminto
Kuvaus
PÄÄLLE/POIS
Uunin kytkeminen toimintaan ja pois toiminnasta.
Uunitoiminnot tai
Avustava Ruoanvalmistus
Siirry Uunitoiminnot-valikkoon painamalla kerran.
Siirry kohtaan Avustava Ruoanvalmistus painamalla uudelleen. Kytke valo päälle tai pois päältä painamalla
3
4
5
6
7
8
-
7 8 9 10 11
-painiketta 3 sekunnin ajan.
Takaisin-painike
Siirtyminen yhden tason verran takaisinpäin valikossa. Avaa päävalikko painamalla symbolia 3
sekunnin ajan.
Lämpötilan valitseminen
Lämpötilan asettaminen tai uunin nykyisen lämpötilan tarkistaminen. Paina symbolia 3 sekunnin
ajan toiminnon kytkeäksesi toimintaan tai pois toiminnasta: Pikakuumennus.
Suosikit
Suosikkiohjelmien tallentaminen ja valitseminen.
Näyttö
Näyttää uunin asetukset.
Ylänuolipainike
Ylöspäin liikkuminen valikossa.
Alanuolipainike
Alaspäin liikkuminen valikossa.
SUOMI
11
Symboli
9
10
11
Toiminto
Kuvaus
Aika- ja lisätoiminnot
Eri toimintojen asettaminen. Paina symbolia uunitoiminnon ollessa käynnissä asettaaksesi ajastimen
tai toiminnot: Painikelukitus, Suosikit, Valmista ja
pidä,Turvaohjelma. Voit myös muuttaa paistolämpömittarin asetuksia.
Hälytinajastin
Kun haluat asettaa toiminnon: Hälytinajastin.
OK
Valinnan tai asetuksen vahvistaminen.
Näyttö
A
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Uunitoiminto
Kellonaika
Kuumennuksen osoitin
Lämpötila
Toiminnon kesto tai päättymisaika
Muut näytön merkkivalot:
Symboli
Toiminto
Hälytinajastin
Toiminto on toiminnassa.
Kellonaika
Näytössä näkyy kellonaika.
Kestoaika
Vaadittu keittoaika näkyy näytössä.
Lopetus
Keittotoiminnon päättymisaika näkyy
näytössä.
Lämpötila
Lämpötila näkyy näytössä.
Aikanäyttö
Uunitoiminnon toiminta-aika näkyy
näytössä. Nollaa aika painamalla painiketta
ja
samanaikaisesti.
Ajan laskenta
Uuni laskee kypsennysajan.
Kuumennuksen osoitin
Näytössä näkyy uunin lämpötila.
12
SUOMI
Symboli
Toiminto
Pikakuumennus
Toiminto on toiminnassa. Vähentää
kuumennusaikaa.
Painoautomatiikka
Näytöstä näkyy, että automaattinen
painojärjestelmä on toiminnassa tai
että painoa voidaan muuttaa.
Valmista ja pidä
Toiminto on toiminnassa.
Käyttöönotto
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Uuden laitteen puhdistaminen
Poista kaikki lisävarusteet ja irrotettavat
uunipeltien kannatinkiskot uunista.
Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja puhdistus".
Puhdista uuni ja lisävarusteet ennen
ensimmäistä käyttökertaa.
Aseta varusteet ja irrotettavat kannattimet
takaisin alkuperäiseen asentoon.
Ensimmäinen kytkentä
Kun kytket uunin sähköverkkoon tai
sähkökatkos on tapahtunut, laitteeseen on
asetettava kieli, näytön kontrasti, näytön
kirkkaus ja kellonaika.
1. Aseta arvo painamalla painiketta
.
2. Vahvista
-painikkeella.
3. Aseta toiminto: Kiertoilma
ja
maksimilämpötila.
4. Anna uunin käydä 15 minuuttia.
Varusteet voivat kuumentua tavallista
enemmän. Uunista voi tulla hajua ja savua
esikuumennuksen aikana. Tarkista, että
huoneen ilmavirtaus on riittävä.
Mekaanisen lapsilukon käyttäminen
Uunin lapsilukko on asennettu. Se on uunin
oikealla puolella käyttöpaneelin
alapuolella.
Uunin luukun avaaminen lapsilukon ollessa
toiminnassa:
1. Vedä ja pidä lapsilukon kahvaa
yläasennossa kuvan mukaisesti.
tai
Esikuumennus
Esikuumenna uuni ennen ensimmäistä
käyttökertaa käyttäen ainoastaan ritilöitä
ja leivinpeltiä.
ja
1. Aseta toiminto: Ylä + alalämpö
maksimilämpötila.
2. Anna uunin käydä yhden tunnin ajan.
2. Avaa luukku.
Sulje uunin luukku vetämättä lapsilukon
vipua.
Poista lapsilukko käytöstä avaamalla
uuninluukku ja poistamalla lapsilukko Torx-
SUOMI
13
avaimella. Torx-avain löytyy uunin
varustepussista.
Ruuvaa ruuvi takaisin reikään lapsilukon
poistamisen jälkeen.
VAROITUS! Varo
naarmuttamasta käyttöpaneelia.
Päivittäinen käyttö
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Symboli / Valikkovalinta
Valikoiden selaaminen
1. Kytke uuni toimintaan.
2. Valitse valikkovalinta painamalla tai
.
3. Paina
siirtyäksesi alavalikkoon tai
vahvistaaksesi asetuksen.
Voit aina palata takaisin
päävalikkoon painikkeella .
Valikoiden yleiskuvaus
Päävalikko
Symboli / Valikkovalinta
Uunitoiminnot
Reseptit
Suosikit
Käyttötarkoitus
Sisältää uunitoimintojen luettelon.
Sisältää automaattisten ohjelmien luettelon.
Näiden ohjelmien reseptit ovat reseptikirjassa.
Sisältää luettelon käyttäjän luomista suosikkiohjelmista.
Perusasetukset
Ekstrat
Käyttötarkoitus
Käytetään laitteen
määrityksien asettamiseen.
Sisältää uunin lisätoimintojen luettelon.
Sisältää uuniasetuksien
Avustava Ruoan- suositukset erilaisiin
ruokiin. Valitse ruokavalmistus
laji ja aloita ruoanlaitto. Lämpötila ja aika
ovat ainoastaan viitteellisiä paremman
lopputuloksen saavuttamiseksi ja ne ovat
säädettävissä. Lämpötila ja paistoaika riippuvat reseptistä sekä
käytettyjen ainesten
laadusta ja määrästä.
SUOMI
14
Alavalikot toiminnoille: Perusasetukset
Symboli / Valikkovalinta
Kuvaus
Asettaa kellonajan
Aseta kellonaika kelloon.
Aikanäyttö
Kun virta on kytketty
laitteeseen, näytössä
näkyy aika, jolloin laite
sammutetaan.
Pikakuumennus
Kun toiminto on päällä, toiminto vähentää
kuumennusaikaa.
Turvaohjelma
Toiminnon asettaminen ja sen käynnistäminen myöhemmin
painamalla jotakin
käyttöpaneelin symbolia.
Pitää ruoan lämpimäValmista ja pidä nä 30 minuuttia sen
jälkeen kun toiminto on
päättynyt.
Ajan lisääminen
Ottaa käyttöön ja
poistaa käytöstä ajan
lisäystoiminnon.
Säätää näytön kontNäytön kontrasti rastin asteittain.
Näytön kirkkaus
Säätää näytön kirkkauden asteittain.
Asettaa näytön kielen.
Valitse kieli
Äänenvoimakkuus
Säätää painikkeiden
ja äänimerkkien äänenvoimakkuuden asteittain.
Symboli / Valikkovalinta
Painikeäänet
Hälytysäänet
Esittelytila
Huolto
Kuvaus
Ota käyttöön ja poista
käytöstä kosketuspainikkeiden äänet. Virtakytkimen ääntä ei voida kytkeä pois päältä.
Ottaa käyttöön ja
poistaa käytöstä hälytysäänet.
Ainoastaan jälleenmyyjien käyttöön.
Näyttää ohjelmistoversion ja mallin.
Palauttaa kaikki tehTehdasasetukset dasasetukset.
Uunitoiminnot
Uunitoiminto
Käyttötarkoitus
Korkeintaan kolmella kannatintasolla kypsentäminen saKiertoilma manaikaisesti ja ruokien kuivaus.
Aseta lämpötila 20 - 40 °C
alhaisemmaksi kuin Ylä +
alalämpö-toiminnossa.
Ruokien höyrytys. Tällä toiminnolla voit lyhentää keittoKiertoilma aikaa ja säilyttää ruokien vi+ Höyry tamiinit ja ravintoaineet. Valitse toiminto ja aseta lämpötilaksi 130 °C - 230 °C.
SUOMI
Uunitoiminto
15
Käyttötarkoitus
Ruokien ja leivonnaisten
paistaminen yhdellä tasolla.
Ylä + alalämpö
Pizza-toiminto
Pizzan valmistaminen. Voimakkaaseen ruskistamiseen
ja rapean pohjan luomiseen.
Mureiden ja mehukkaiden
paistien paistaminen.
Matalalämpö
Rapeapohjaisten kakkujen
paistaminen ja säilöminen.
Alalämpö
Uunitoiminto
Käyttötarkoitus
Tämä toiminto säästää energiaa paistamisen aikana.
Katso valmistusohjeet luvusta
Kostea
kiertoilma "Neuvoja ja vinkkejä", Kostea kiertoilma. Uunin luukun
on oltava kiinni ruoanlaiton
aikana, jotta toiminto ei keskeytyisi ja uunin energiatehokkuus olisi mahdollisimman
suuri. Kun käytät tätä toimintoa, uunin sisälämpötila voi
poiketa lämpötila-asetuksesta. Jälkilämpöä hyödynnetään.Kuumennusteho voi laskea. Katso yleisiä energian
säästämiseen liittyviä suosituksia luvusta "Energiatehokkuus", Energiansäästö.Tätä
toimintoa käytettiin energiatehokkuusluokan täyttämiseksi standardin EN 60350-1
mukaisesti. Kun valitset tämän toiminnon, lamppu sammuu automaattisesti 30 sekunnin kuluttua.
Pakasteruokien (esim. ranskalaisten, lohkoperunoiden,
Pakasteet rapeiden kevätkääryleiden)
valmistaminen.
Matalien ruokien grillaus ja
leivän paahtaminen.
Grilli
Matalien suurien ruokamäärien grillaus sekä leivän
Maksigrilli paahtaminen.
SUOMI
16
Uunitoiminto
Tehogrillaus
Lämmitys
höyryllä
Käyttötarkoitus
Suurikokoisten luita sisältävien lihapalojen tai lintupaistien paistaminen yhdellä tasolla. Gratinointi ja ruskistus.
Ruokien uudelleen lämmitys
höyryn avulla estää pinnan
kuivumisen. Lämpö jakautuu
kevyesti ja tasaisesti, jotta
ruoka maistuisi yhtä hyvältä
kuin vasta valmistettu ruoka.
Tämän toiminnon avulla voidaan lämmittää ruokia uudelleen suoraan lautasella.
Voit lämmittää useamman
lautasen samalla kertaa eri
kannatintasoja käyttäen.
Käyttötarkoitus
Leivän valmistaminen.
Leipä
Gratinointi
Uuniruokien, kuten lasagnen tai perunagratiinin valmistaminen.
Gratinointi ja ruskistus.
Hiivataikinan nostatus
ennen leipomista. Kun
Taikinan nostatus valitset tämän toiminnon, lamppu sammuu
automaattisesti 30 sekunnin kuluttua.
Lautasten esilämmitys
ennen tarjoilua.
Lautasten lämmitys
Käyttötarkoitus
Säilöntä
Vihannessäilykkeiden
valmistus (esim. pikkelsit).
Hedelmä-, vihannesja sienisiivujen kuivaus.
Kuivaus
Tarkoitettu ruokien
lämpimänä pitämiLämpimänä pito seen.
Sulatus
Ekstrat
Uunitoiminto
Uunitoiminto
Ruoan sulattaminen
(vihannekset ja hedelmät). Sulatusaika riippuu pakasteruoan
määrästä ja koosta.
Kun valitset tämän toiminnon, lamppu sammuu automaattisesti
30 sekunnin kuluttua.
Uunitoiminnon asettaminen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Kytke uuni toimintaan.
Valitse valikko: Uunitoiminnot.
Vahvista
-painikkeella.
Valitse uunitoiminto.
Vahvista
-painikkeella.
Aseta lämpötila.
-painikkeella.
Vahvista
Höyrytoiminnon asettaminen
Vesisäiliön kansi sijaitsee käyttöpaneelissa.
VAROITUS! Käytä ainoastaan
kylmää hanavettä. Älä käytä
suodatettua (demineralisoitua)
tai tislattua vettä. Älä käytä
muita nesteitä. Älä kaada
vesilokeroon helposti syttyviä tai
alkoholipitoisia nesteitä.
17
SUOMI
1. Paina vesilokeron kantta sen
avaamiseksi.
2. Täytä vesilokeroon 900 ml vettä.
Vesimäärä riittää noin 55 - 60
minuutiksi.
3. Paina vesilokero lähtöasentoon.
4. Kytke uuni toimintaan.
5. Aseta höyrytoiminto ja lämpötila.
6. Aseta halutessasi toiminto: Kestoaika
tai: Lopetus
.
Kun höyrynkehitin on tyhjä,
laitteesta kuuluu äänimerkki.
Äänimerkki kuuluu keittoajan päätyttyä.
7. Kytke uuni pois päältä.
8. Tyhjennä vesisäiliö höyrykypsennyksen
jälkeen. Katso
puhdistustoiminto:Vesisäiliön tyhjennys.
HUOMIO! Uuni on kuuma.
On olemassa palovammojen
vaara. Ole varovainen
vesisäiliötä tyhjentäessä.
9. Höyryä voi kondensoitua sisätilan
alaosaan höyrytoiminnon jälkeen.
Kuivaa sisätilan alaosa aina uunin
ollessa viileä.
Anna uunin kuivua täysin jättämällä luukku
auki.
Vesisäiliö täynnä -merkkivalo
Kun näytössä näkyy: Vesisäiliö täysi, voit
käyttää höyrykypsennystä.
Äänimerkki kuuluu, kun säiliö on täysi.
Jos lisäät säiliöön liikaa vettä,
liika vesi valuu uunin pohjalle
turvapoistoaukon kautta.
Pyyhi vesi pois sienellä tai
liinalla.
Vesisäiliön tyhjentäminen
HUOMIO! Varmista, että uuni on
viileä ennen kuin aloitat
vesisäiliön tyhjentämisen.
1. Valmistele tyhjennysputki (C), joka
toimitetaan ohjekirjan kanssa samassa
pakkauksessa. Aseta liitin (B)
tyhjennysputken päähän.
A
B
C
VAROITUS! Odota vähintään 60
minuuttia aina höyrytoiminnon
käyttämisen jälkeen, jotta kuuma
vesi ei pääse ulos
tyhjennysventtiilistä.
Vesisäiliö tyhjä -merkkivalo
Näytössä näkyy: Vettä lisättävä ja
äänimerkki kuuluu, kun säiliö on tyhjä ja se
on täytettävä.
Katso lisätietoa luvusta "Päivittäinen
käyttö", kappaleesta "Höyrytoiminnon
asettaminen".
2. Aseta tyhjennysputken (C) toinen pää
astiaan. Aseta se matalammalle kuin
tyhjennysventtiili (A).
3. Avaa uuninluukku ja aseta liitin (B)
tyhjennysventtiiliin (A).
4. Paina liitintä toistuvasti vesisäiliön
tyhjentämisen aikana.
SUOMI
18
Pikakuumennus
Säiliössä voi olla hiukan
vettä, kun näytössä näkyy:
Vettä lisättävä.
Odota, kunnes vettä ei enää
virtaa ulos
tyhjennysventtiilistä.
5. Poista liitin venttiilistä, kun veden virtaus
loppuu.
Älä täytä vesisäiliötä uudelleen
tyhjentämälläsi vedellä.
Käynnistä toiminto pitämällä painiketta
alhaalla 3 sekunnin ajan. Kuumennuksen
merkkivalo vilkkuu.
Kuumennuksen osoitin
Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikkiin
uunitoimintoihin.
Kun jokin uunitoiminto kytketään päälle,
palkki tulee näkyviin näyttöön. Palkissa
näkyy, että lämpötila nousee. Kun lämpötila
on saavutettu, äänimerkki kuuluu kolme
kertaa ja palkki vilkkuu ja häviää sen
jälkeen.
Tämä toiminto vähentää kuumennusaikaa.
Älä laita ruokaa uuniin, kun
pikakuumennustoiminto on
toiminnassa.
Jälkilämpö
Kun uuni kytketään pois päältä, näytössä
näkyy jälkilämmön merkkivalo. Lämmön
avulla ruoka-aineksia voidaan pitää
lämpimänä.
Kellotoiminnot
Kellotoimintojen taulukko
Kellotoiminto
Käyttötarkoitus
Hälytinajas- Ajanlaskennan asettaminen (maks. 2 h 30
tin
min). Tämä toiminto ei
vaikuta millään tavalla
uunin toimintaan.
Kytke toiminto päälle
painikkeella
. Aseta
minuutit painamalla
tai
ja käynnistä pai-
namalla
Kestoaika
.
Uunin toiminta-ajan
(enintään 23 tuntia ja
59 minuuttia) asettaminen.
Kellotoiminto
Lopetus
Käyttötarkoitus
Uunitoiminnon poiskytkeytymisajan (enintään
23 tuntia ja 59 minuuttia) asettaminen.
Jos aika asetetaan kellotoiminnolle, aika
käynnistyy 5 sekunnin kuluttua.
Jos käytät kellotoimintoja:
Kestoaika, Lopetus, uuni kytkee
lämpövastukset pois päältä, kun
asetusajasta on kulunut 90 %.
Uuni käyttää jälkilämpöä
kypsennyksen loppuvaiheessa,
kunnes aika loppuu (3 - 20
minuuttia).
SUOMI
Kellotoimintojen asettaminen
Ennen kuin käytät toimintoja:
Kestoaika, Lopetus, uunitoiminto
ja lämpötila on asetettava ensin.
Uuni kytkeytyy automaattisesti
pois toiminnasta.
Voit käyttää toimintoja:
Kestoaika ja Lopetus
samanaikaisesti, jos laite
halutaan kytkeä automaattisesti
toimintaan ja myöhemmin pois
toiminnasta.
Toiminnot: Kestoaika ja Lopetus
eivät toimi paistolämpömittaria
käytettäessä.
1. Aseta uunitoiminto.
2. Paina -painiketta toistuvasti, kunnes
näyttöön tulee haluamasi kellotoiminto
ja vastaava symboli.
3. Aseta vaadittu aika painamalla tai .
-painikkeella.
4. Vahvista
Kun aika päättyy, laitteesta kuuluu
äänimerkki. Uuni kytkeytyy pois
toiminnasta. Näytössä näkyy viesti.
5. Äänimerkki voidaan deaktivoida
painamalla mitä tahansa symbolia.
Valmista ja pidä
Toiminnon edellytykset:
• Lämpötilaksi on asetettu yli 80 °C.
• Toiminto: Kestoaika on asetettu.
Toiminto: Valmista ja pidä pitää valmiin
ruoan lämpimänä 80 °C lämpötilassa 30
Automaattiset ohjelmat
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
19
minuutin ajan. Se kytkeytyy päälle, kun
kypsennys- tai paistotoiminto päättyy.
Toiminto voidaan ottaa käyttöön tai
poistaa käytöstä valikossa: Perusasetukset.
1.
2.
3.
4.
Kytke uuni toimintaan.
Valitse uunitoiminto.
Aseta lämpötila yli 80 °C.
toistuvasti, kunnes
Paina painiketta
näytössä näkyy: Valmista ja pidä.
5. Vahvista
-painikkeella.
Kun toiminto päättyy, laitteesta kuuluu
äänimerkki.
Ajan lisääminen
Toiminto: Ajan lisääminen pidentää
uunitoiminnon toiminta-aikaa, kun
Kestoaika on kulunut umpeen.
Tämä soveltuu kaikkiin
uunitoimintoihin, joissa on
Kestoaika tai Painoautomatiikka.
Toimintoa ei voida käyttää
uunitoiminnoissa, joissa
käytetään paistolämpömittaria.
1. Kun kypsennysaika päättyy, laitteesta
kuuluu äänimerkki. Paina mitä tahansa
symbolia.
Näytössä näkyy viesti.
2. Paina painiketta
kytkeäksesi
toiminnon toimintaan tai peruuta
toiminto painamalla .
3. Aseta toiminnon kesto.
4. Paina painiketta
.
SUOMI
Verkkoreseptit
Tämän uunin
automaattiohjelmien reseptit
ovat saatavilla verkkosivustolla
www.ikea.com. Tarkista uunin
tuotenumero etukehyksessä
olevasta arvokilvestä oikean
reseptikirjan löytämiseksi.
20
1. Kytke uuni toimintaan.
2. Valitse valikko: Reseptit. Vahvista
painikkeella.
3. Valitse kategoria ja ruokalaji. Vahvista
-painikkeella.
4. Valitse resepti. Vahvista
painikkeella.
Reseptit
Uunissa on lukuisia reseptejä, joita voidaan
käyttää. Reseptit ovat pysyviä, eikä niitä voi
muuttaa.
Lisävarusteiden käyttäminen
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Peltien ja ritilän asettaminen kannattimille
Paistoritilä:
Paina ritilä liukukiskojen väliin
kannatinkiskoon ja varmista, että jalat
osoittavat alaspäin.
Paistoritilä ja leivinpelti /
uunipannuyhdessä:
Paina leivinpelti /uunipannu kannatinkiskon
ohjauskiskojen väliin ja paistoritilä
yläpuolella oleviin ohjauskiskoihin.
Leivinpelti/ uunipannu:
Työnnä leivinpelti /uunipannu
kannatintason ohjauskiskojen väliin.
SUOMI
Pieni lovi yläosassa parantaa
turvallisuutta. Lovet estävät myös
kallistumisen. Ritilän yläreuna
estää keittoastioiden luisumisen
kannatintasolta.
Paistolämpömittari
Sinun tulee asettaa kaksi lämpötilaa: uunin
lämpötila ja sisälämpötila.
Paistolämpömittari mittaa lihan
sisälämpötilan. Kun lihan lämpötila on
saavuttanut asetetun lämpötilan, uuni
sammuu automaattisesti.
HUOMIO! Käytä vain laitteen
mukana toimitettua
paistolämpömittaria tai
alkuperäisiä varaosia.
Paistolämpömittari on pidettävä
lihassa ja sen pistoke
pistorasiassa koko kypsennyksen
ajan.
1. Työnnä paistolämpömittarin kärki
lihapalan keskiosaan.
2. Työnnä paistolämpömittarin pistoke
sisäosan yläosassa olevaan
pistorasiaan.
21
4. Paina tai alle 5 sekunnissa
sisälämpötilan asettamiseksi.
5. Valitse uunitoiminto ja tarvittaessa uunin
lämpötila.
Uuni laskee likimääräisen päättymisajan.
Poiskytkeytymisaika riippuu eri
ruokamääristä, asetetuista lämpötiloista
(vähintään 120 °C) ja toimintatiloista. Uuni
laskee päättymisajan noin 30 minuutissa.
6. Muuta ruoan sisälämpötilaa painamalla
.
Kun liha on kuumentunut asetettuun
lämpötilaan, laitteesta kuuluu äänimerkki.
Uuni kytkeytyy automaattisesti pois
toiminnasta.
7. Äänimerkki voidaan deaktivoida
painamalla mitä tahansa symbolia.
8. Irrota paistolämpömittarin pistoke
pistorasiasta ja poista kypsennetty
ruoka uunista.
9. Kytke uuni pois toiminnasta painamalla
painiketta .
VAROITUS! Paistolämpömittari
on kuuma. On olemassa
palovammojen vaara. Irrota
paistolämpömittarin pää ja
pistoke varoen.
Teleskooppikannattimien käyttö
Säilytä teleskooppikannattimien
asennusohjeet tulevia
käyttökertoja varten.
Ritilät ja pellit voidaan asettaa ja poistaa
helpommin teleskooppikannattimien avulla.
HUOMIO!
Teleskooppikannattimia ei saa
pestä astianpesukoneessa. Älä
voitele teleskooppikannattimia.
3. Kytke uuni toimintaan.
Näytössä näkyy paistolämpömittarin
symboli.
SUOMI
22
2
1
°C
°C
Varmista, että painat
teleskooppikannattimet kokonaan uuniin
ennen uuninluukun sulkemista.
VAROITUS! Lue ohjeet kohdasta
"Laitteen kuvaus".
Vedä oikea ja
vasen
teleskooppikannatin
ulos.
Aseta ritilä
teleskooppikannatti
mien päälle ja
työnnä ne varovasti
uuniin.
Lisätoiminnot
Suosikit
Voit tallentaa omia suosikkiasetuksiasi,
kuten kestoaikoja, lämpötila-asetuksia tai
uunitoimintoja. Ne ovat käytettävissä
valikossa: Suosikit. Uuniin voi tallentaa 20
ohjelmaa.
Ohjelman tallentaminen
1. Kytke uuni toimintaan.
2. Aseta uunitoiminto tai
automaattiohjelma.
3. Paina painiketta
toistuvasti, kunnes
näytössä näkyy: TALLENNA.
-painikkeella.
4. Vahvista
Näyttöön tulee ensimmäinen vapaa
muistipaikka.
-painikkeella.
5. Vahvista
6. Syötä ohjelman nimi.
Ensimmäinen kirjain vilkkuu.
7. Paina tai muuttaaksesi kirjaimen.
.
8. Paina painiketta
Seuraava kirjain vilkkuu.
9. Toista tarvittaessa vaihe 7.
10. Tallenna asetus painamalla ja pitämällä
alhaalla painiketta
.
Kokonaisten muistipaikkojen yli voidaan
kirjoittaa. Kun näytössä näkyy ensimmäinen
vapaa muistipaikka, paina
tai
ja paina
olemassa olevan ohjelman
ylikirjoittamiseksi.
Ohjelman nimeä voidaan muuttaa
valikossa: Muokkaa ohjelman nimeä.
Ohjelman käynnistäminen
1.
2.
3.
4.
5.
Kytke uuni toimintaan.
Valitse valikko: Suosikit.
-painikkeella.
Vahvista
Valitse suosikkiohjelmasi nimi.
Vahvista
-painikkeella.
Voit painaa painiketta
siirtyäksesi
suoraan valikkoon: Suosikit.
Lapsilukon käyttäminen
Kun lapsilukko on toiminnassa, uunia ei voi
kytkeä toimintaan vahingossa.
1. Kytke näyttö päälle painamalla
painiketta .
23
SUOMI
2. Paina
ja
-painikkeita
samanaikaisesti, kunnes näyttöön
ilmestyy viesti ja avaimen symboli..
Lapsilukko voidaan kytkeä pois toiminnasta
toistamalla vaihe 2.
Painikelukitus
Tämä toiminto estää uunitoiminnon
muuttamisen vahingossa. Se voidaan
kytkeä päälle ainoastaan silloin, kun uuni
on kytketty toimintaan.
1. Kytke uuni toimintaan.
2. Aseta uunitoiminto tai asetus.
3. Paina painiketta
toistuvasti, kunnes
näytössä näkyy: Painikelukitus.
4. Vahvista
-painikkeella.
Kytke toiminto pois päältä painamalla
painiketta
. Näytössä näkyy viesti. Paina
uudelleen
ja vahvista painamalla
.
Toiminto kytkeytyy pois
toiminnasta uunin
sammuttamisen yhteydessä.
Turvaohjelma
Toiminnon avulla voidaan asettaa
uunitoiminto (tai ohjelma) ja käyttää sitä
myöhemmin minkä tahansa symbolin
painalluksella.
1. Kytke uuni toimintaan.
2. Aseta uunitoiminto.
toistuvasti, kunnes
3. Paina painiketta
näytössä näkyy: Kestoaika.
4. Aseta aika.
5. Paina painiketta
toistuvasti, kunnes
näytössä näkyy: Turvaohjelma.
-painikkeella.
6. Vahvista
Paina mitä tahansa symbolia (lukuun
ottamatta symbolia ) käynnistääksesi
toiminnon: Turvaohjelma. Valitsemasi
uunitoiminto käynnistyy.
Kun uunitoiminto päättyy, laitteesta kuuluu
äänimerkki.
• Painikelukitus palaa, kun
uunitoiminto on käynnissä.
• Valikko: Perusasetukset
mahdollistaa toiminnon
kytkemisen Turvaohjelma
toimintaan ja pois
toiminnasta.
Automaattinen virrankatkaisu
Turvallisuussyistä uuni kytkeytyy
automaattisesti pois päältä jonkin ajan
kuluttua, jos jokin uunitoiminto on käynnissä
ja asetuksiin ei tehdä muutoksia.
(°C)
(h)
30 - 115
12,5
120 - 195
8,5
200 - 245
5,5
250 - maksimi
3
Automaattinen virrankatkaisu ei toimi
seuraavien toimintojen kanssa: Uunivalo,
Paistolämpömittari,Kestoaika, Lopetus.
Näytön kirkkaus
Laitteessa on kaksi näytön kirkkautta:
• Yökirkkaus: kun uuni on kytketty pois
päältä, näytön kirkkaus on alhaisempi
22:00 ja 6:00 välisenä aikana.
• Päiväkirkkaus:
– kun uuni on kytketty toimintaan.
– jos kosketat jotakin symbolia
yökirkkauden aikana (lukuun
ottamatta virtapainiketta), näyttö
palaa päiväkirkkaustilaan seuraavan
kymmenen sekunnin ajaksi.
SUOMI
Jäähdytyspuhallin
Kun uuni on toiminnassa, jäähdytyspuhallin
kytkeytyy automaattisesti toimintaan uunin
pintojen pitämiseksi viileinä. Kun kytket
uunin pois toiminnasta, jäähdytyspuhallin
toimii edelleen, kunnes uuni on jäähtynyt.
24
ylikuumenemisen. Tämän estämiseksi
uunissa on ylikuumenemissuoja, joka
katkaisee virransyötön. Virta kytkeytyy
automaattisesti uudelleen, kun lämpötila on
laskenut normaalille tasolle.
Ylikuumenemissuoja
Uunin virheellinen toiminta tai vialliset osat
voivat aiheuttaa vaarallisen
Vihjeitä ja neuvoja
Ruoanlaittoon liittyviä suosituksia
Poista ritilät ja leivinpellit uunista
esikuumentamisen aikana nopeinta
suorituskykyä varten.
Uunissa on viisi kannatintasoa. Laske
kannatintasot uunin pohjasta alkaen.
Uunissa on erityinen järjestelmä, joka
kierrättää ilmaa ja höyryä jatkuvasti.
Kyseisen järjestelmän avulla ruoka paistuu
jatkuvasti kosteassa ympäristössä, minkä
ansiosta se on sisältä mehevää ja
ulkopinnalta rapeaa. Se vähentää
paistoajan ja energian kulutuksen minimiin.
Kosteutta voi tiivistyä uunin sisään tai
luukun lasilevyihin ruoanlaiton aikana.
Pysyttele sopivalla etäisyydellä uunista
avatessasi luukkua.
Kun uuni on jäähtynyt, puhdista sen sisäosa
pehmeällä liinalla.
Kakkujen leipominen
Älä avaa uunin luukkua ennen kuin 3/4
paistoajasta on kulunut.
Jos käytät kahta leivinpeltiä
samanaikaisesti, jätä niiden väliin yksi tyhjä
kannatintaso.
Lihan ja kalan kypsentäminen
Käytä grilli-/uunipannua erittäin rasvaisten
ruokien kanssa, jotta uuniin ei jää pysyviä
tahroja.
Anna lihan olla noin 15 minuuttia ennen sen
leikkaamista, jotta sen neste säilyisi.
Jotta uuniin ei muodostuisi liikaa savua
paistamisen aikana, lisää grilli-/
uunipannuun hiukan vettä. Jotta käry ei
tiivistyisi, lisää vettä aina sen kuivuttua
loppuun.
Kostea kiertoilma
Noudata alla olevan taulukon
ehdotuksia parhaan tuloksen
saavuttamiseksi.
SUOMI
Ruokalaji
25
Lisävarusteet
Lämpötila (°C) Kannatintaso
Aika (min)
Makeat sämpy- leivinpelti tai uunipannu
lät, 12 kpl
180
2
20 - 30
Sämpylät, 9 kpl
leivinpelti tai uunipannu
180
2
30 - 40
Pizza, pakaste,
0,35 kg
paistoritilä
220
2
10 - 15
Kääretorttu
leivinpelti tai uunipannu
170
2
25 - 35
Brownie
leivinpelti tai uunipannu
175
3
25 - 30
Kohokkaat, 6
kpl
keraamiset annosvuoat
ritilällä
200
3
25 - 30
Torttupohja
torttuvuoka ritilällä
180
2
15 - 25
Täytekakkupoh- uunivuoka ritilällä
ja
170
2
40 - 50
Höyrytetty kala, leivinpelti tai uunipannu
0,3 kg
180
3
20 - 25
Kokonainen ka- leivinpelti tai uunipannu
la, 0,2 kg
180
3
25 - 35
Kalafilee, 0,3 kg pizzapannu ritilällä
180
3
25 - 30
Haudutettu liha, leivinpelti tai uunipannu
0,25 kg
200
3
35 - 45
Shashlik, 0,5 kg
leivinpelti tai uunipannu
200
3
25 - 30
Pikkuleivät, 16
kpl
leivinpelti tai uunipannu
180
2
20 - 30
Mantelileivokset, 20 kpl
leivinpelti tai uunipannu
180
2
25 - 35
Muffinit, 12 kpl
leivinpelti tai uunipannu
170
2
30 - 40
Suolaiset leivon- leivinpelti tai uunipannu
naiset, 16 kpl
180
2
25 - 30
Murotaikinapik- leivinpelti tai uunipannu
kuleivät, 20 kpl
150
2
25 - 35
Piiraat, 8 kpl
170
2
20 - 30
leivinpelti tai uunipannu
SUOMI
26
Ruokalaji
Lisävarusteet
Lämpötila (°C) Kannatintaso
Aika (min)
Höyrytetyt kasvikset, 0,4 kg
leivinpelti tai uunipannu
180
3
35 - 45
Kasvismunakas
pizzapannu ritilällä
200
3
25 - 30
Välimeren vihannekset, 0,7
kg
leivinpelti tai uunipannu
180
4
25 - 30
Kostea kiertoilma - suositellut varusteet
Käytä tummia heijastamattomia vuokia ja
astioita. Ne absorboivat enemmän lämpöä
Lisävarusteet
Pizzapannu, tumma, heijastamaton
vaaleisiin ja heijastaviin astioihin
verrattuna.
Koko
halkaisija 28 cm
Uunivuoka, tumma, heijas- halkaisija 26 cm
tamaton
Annosvuoat, keraamiset
halkaisija 8 cm, korkeus 5
cm
Torttuvuoka, tumma, heijastamaton
halkaisija 28 cm
Tietoja testilaitokselle
Standardin IEC 60350-1 mukaiset testit.
Kuva
SUOMI
Ruokalaji
27
Toiminto
Lisävarus- Kanna- Lämpöteet
tintaso tila (°C)
Aika (min)
Kommentit
Pienet
kakut
Ylä + alalämpö
Uunipelti
3
170
20 - 30
20 pientä kakkua
leivinpeltiä kohti.
Pienet
kakut
Kiertoilma
Uunipelti
3
150 160
20 - 35
20 pientä kakkua
leivinpeltiä kohti.
Pienet
kakut
Kiertoilma
Uunipelti
2 ja 4
150 160
20 - 35
20 pientä kakkua
leivinpeltiä kohti.
Omenapiirakka
Ylä + alalämpö
Uuniritilä
2
180
70 - 90
Käytä kahta vuokaa (halkaisija 20
cm), vinottain.
Omenapiirakka
Kiertoilma
Uuniritilä
2
160
70 - 90
Käytä kahta vuokaa (halkaisija 20
cm), vinottain.
Vähäras- Ylä + alavainen
lämpö
sokerikakku
Uuniritilä
2
170
40 - 50
Käytä kakkuvuokaa (halkaisija 26
cm).
Esikuumenna uunia 10 minuutin
ajan.
Vähäras- Kiertoilma
vainen
sokerikakku
Uuniritilä
2
160
40 - 50
Käytä kakkuvuokaa (halkaisija 26
cm).
Esikuumenna uunia 10 minuutin
ajan.
Vähäras- Kiertoilma
vainen
sokerikakku
Uuniritilä
2 ja 4
160
40 - 60
Käytä kakkuvuokaa (halkaisija 26
cm). Vinottain.
Esikuumenna uunia 10 minuutin
ajan.
Murokek- Kiertoilma
sit
Uunipelti
3
140 150
20 - 40
-
Murokek- Kiertoilma
sit
Uunipelti
2 ja 4
140 150
25 - 45
-
SUOMI
Ruokalaji
28
Toiminto
Lisävarus- Kanna- Lämpöteet
tintaso tila (°C)
Aika (min)
Kommentit
Murokek- Ylä + alasit
lämpö
Uunipelti
3
140 150
25 - 45
Paahtoleipä
4 - 6 kpl
Grilli
Uuniritilä
4
maks.
2 - 3 minuuttia Esikuumenna uuensimmäinen
nia 3 minuutin
puoli; 2 - 3 mi- ajan.
nuuttia toinen
puoli
Naudanlihapihvi
6 kpl, 0,6
kg
Grilli
Ritilä ja
uunipannu
4
maks.
20 - 30
Ruoanvalmistustaulukot
Ylimääräisiä ruoanvalmistustaulukoita on
saatavilla verkkosivulla www.ikea.com
olevasta reseptikirjasta. Tarkista uunin
-
Aseta ritilä uunin
neljännelle tasolle
ja uunipannu kolmannelle tasolle.
Käännä ruoka
keittoajan puolivälissä.
Esikuumenna uunia 3 minuutin
ajan.
tuotenumero etukehyksessä olevasta
arvokilvestä oikean reseptikirjan
löytämiseksi.
Hoito ja puhdistus
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Puhdistukseen liittyviä huomautuksia
Puhdista uunin etupinnat lämpimällä
vedellä ja miedolla pesuaineella käyttäen
pehmeää puhdistusliinaa.
Käytä metallipintojen puhdistuksessa
erityistä puhdistusainetta.
Puhdista uunin sisäosa jokaisen käytön
jälkeen. Rasvan tai muiden ruokaroiskeiden
kertyminen voi johtaa tulipaloon. Riski on
suurempi grillipannussa.
Puhdista kaikki lisävarusteet käytön jälkeen
ja anna niiden kuivua. Käytä pehmeää
liinaa, lämmintä vettä ja puhdistusainetta.
Lisävarusteita ei saa pestä
astianpesukoneessa.
Poista pinttyneet tahrat erityisellä
uuninpuhdistusaineella.
Jos käytät varusteita, joissa on tarttumaton
pinta, älä puhdista niitä voimakkailla
pesuaineilla, teräväreunaisilla esineillä tai
pese niitä astianpesukoneessa. Muutoin
tarttumaton pinta voi vaurioitua.
29
SUOMI
Kosteutta voi tiivistyä uunin sisään tai
luukun lasilevyihin. Tiivistymistä voi
vähentää käyttämällä uunia 10 minuuttia
ennen ruokien kypsentämistä.Poista kosteus
uunin sisältä jokaisen käyttökerran jälkeen.
Ruostumattomat teräs- ja
alumiinipintaiset uunit
Puhdista uuninluukku käyttäen ainoastaan
kosteaa liinaa tai sientä. Kuivaa pehmeällä
liinalla.
Älä käytä teräsvillaa, happoja tai
hankaavia aineita, sillä ne saattavat
vahingoittaa uunin pintaa. Noudata
vastaavaa varovaisuutta käyttöpaneelin
puhdistuksen aikana.
Luukun tiivisteen puhdistaminen
Tarkista luukun tiiviste säännöllisesti. Tiiviste
sijaitsee uunin sisäosan kehyksen ympärillä.
Älä käytä uunia, jos luukun tiiviste on
vaurioitunut. Ota yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Puhdista luukun tiiviste yleisiä
puhdistusohjeita noudattaen.
Kannattimien
Puhdista uuni poistamalla kannattimet.
HUOMIO! Ole varovainen
irrottaessasi kannattimia.
1. Vedä uunipeltien kannatinkiskon etuosa
irti sivuseinästä.
2. Vedä uunipeltien kannatinkiskon
takaosa irti seinästä ja poista se.
1
2
Asenna poistetut lisävarusteet
noudattamalla ohjeita päinvastaisessa
järjestyksessä.
Teleskooppikannattimien
kiinnitystappien on osoitettava
etuosaan päin.
Vesisäiliön puhdistaminen
VAROITUS! Älä kaada vettä
vesisäiliöön puhdistuksen aikana.
Puhdistuksen aikana
höyryntuloaukosta voi tippua
hiukan vettä uunin sisälle. Aseta
uunipannu kannatintasolle heti
höyryntuloaukon alapuolelle,
jotta vesi ei valuisi uunin pohjalle.
Ajan kuluessa kalkkia voi kertyä uuniin. Voit
välttää kalkin muodostumista puhdistamalla
höyryä kehittävät uunin osat. Tyhjennä
vesisäiliö aina höyrytoiminnon käytön
jälkeen.
Käytettävä vesi
• Pehmeä vesi, jonka kalkkipitoisuus on
alhainen - valmistaja suosittelee tätä,
sillä se vähentää puhdistuskertojen
määrää.
• Vesijohtovesi - voidaan käyttää, jos
hanassa on vedenpuhdistin tai
vedenpehmennyslaite.
• Kova vesi, jonka kalkkipitoisuus on
korkea - ei vaikuta uunin toimintaan,
mutta lisää puhdistuskertojen määrää.
SUOMI
30
KALKKIPITOISUUSTAULUKKO, LAATINUT W.H.O. (Maailman terveysjärjestö)
Kalkkisaostuma
Vedenkovuus
(ranskalaiset as- (saksalaiset asteet)
teet)
Veden luokitus Kalkinpuhdistuksen tarve
0 - 60 mg/l
0-6
0-3
Makea tai pehmeä
75 käyttöä - 2,5
kk
60 - 120 mg/l
6 - 12
3-7
Keskikova
50 käyttöä - 2
kk
120 - 180 mg/l
12 - 18
8 - 10
Kova tai kalkkipitoinen
40 käyttöä - 1,5
kk
yli 180 mg/l
yli 18
yli 10
Erittäin kova
30 käyttöä - 1
kk
1. Kaada vesisäiliöön 850 ml vettä ja 50
ml (viisi teelusikallista) sitruunahappoa.
Kytke uuni pois toiminnasta ja odota
noin 60 minuuttia.
2. Kytke uuni toimintaan ja valitse toiminto:
Kiertoilma + Höyry. Aseta lämpötila 230
°C. Kytke uuni pois toiminnasta 25
minuutin kuluttua ja anna sen jäähtyä
15 minuuttia.
3. Kytke uuni toimintaan ja valitse toiminto:
Kiertoilma + Höyry. Säädä lämpötilaksi
130−230 °C. Kytke uuni pois
toiminnasta 10 minuutin kuluttua.
Anna sen jäähtyä ja poista säiliön sisäosat.
Katso kohta "Vesisäiliön tyhjentäminen".
4. Huuhtele vesisäiliö ja pyyhi
kalkkijäämät uunin sisältä liinalla.
5. Puhdista tyhjennysputki käsin
lämpimällä vedellä ja saippualla. Älä
käytä happoja, suihkeita tai vastaavia
puhdistusaineita vaurioiden
välttämiseksi.
Luukun irrottaminen ja asentaminen
Uuninluukussa on kolme lasilevyä. Voit
poistaa uuninluukun ja sen sisällä olevat
lasilevyt niiden puhdistamiseksi. Lue kohdan
"Luukun irrottaminen ja asentaminen"
ohjeet kokonaan ennen lasilevyjen
poistamista.
Uuninluukku voi vahingossa
sulkeutua, jos yrität irrottaa
lasilevyt ennen uuninluukun
irrottamista.
HUOMIO! Älä käytä uunia ilman
lasipaneeleja.
1. Avaa luukku kokonaan auki ja pidä
kiinni molemmista saranoista.
2. Nosta ja käännä saranoissa olevat vivut
kokonaan.
31
SUOMI
3. Sulje uuninluukku puoliväliin
ensimmäiseen avausasentoon. Nosta ja
vedä luukkua sen jälkeen eteenpäin ja
irrota se paikaltaan.
4. Aseta uuninluukku tasaiselle alustalle
pehmeän kankaan päälle.
5. Pidä kiinni luukun yläreunassa olevasta
listasta (B) kummaltakin puolelta ja
työnnä sisäänpäin siten, että
kiinnitystiiviste vapautuu.
8. Puhdista lasit vedellä ja miedolla
puhdistusaineella. Kuivaa lasilevyt
varoen. Lasilevyjä ei saa pestä
astianpesukoneessa.
Puhdistettuasi lasilevyt, reunalistan ja
uuninluukun asenna ne takaisin paikalleen
ja sulje molempien saranoiden vivut.
Varmista, että lasilevyt (A ja B) tulevat
oikeaan järjestykseen. Tarkista lasilevyn
sivussa oleva symboli/painatus, kaikki
lasilevyt ovat ulkoisesti erilaisia purkamisen
ja asentamisen helpottamiseksi.
Kehyksen painatuspuolen on osoitettava
luukun sisäpuolelle. Varmista, ettei lasilevyn
kehyksen painatuspuolen pinta ole
asennuksen jälkeen karkea siihen
koskettaessa.
Luukun reunalista napsahtaa paikoilleen.
2
A
B
1
6. Irrota luukun reunalista vetämällä sitä
eteenpäin.
7. Pitele luukun lasilevyjä niiden
yläreunasta ja vedä ne varoen ulos.
Aloita ylimmästä levystä. Varmista, että
lasi irtoaa kannattimista kokonaan.
B
SUOMI
32
Varmista, että asennat keskimmäisen
lasilevyn oikein paikoilleen.
HUOMIO! Pidä
halogeenilamppua aina
kankaalla estääksesi
rasvajäämien palamisen
lamppuun.
A
B
Lampun vaihtaminen
Peitä uunin pohja kankaalla. Se estää
lampun suojalasin ja uunin vaurioitumisen.
VAROITUS! Sähköiskuvaara!
Irrota sulake ennen lampun
vaihtamista.
Lamppu ja lampun suojalasi
voivat olla kuumia.
1. Kytke uuni pois päältä.
2. Irrota sulakkeet sulaketaulusta tai
katkaise virta pääkytkimestä.
3. Irrota suojalasi kiertämällä sitä
vastapäivään.
4. Puhdista suojalasi.
5. Vaihda uunin lamppu uuteen 40 W, 230
V (50 Hz), lamppuun, jonka
lämmönkestävyys on 350 °C (kanta:
G9).
6. Kiinnitä suojalasi paikalleen.
Vianmääritys
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Käyttöhäiriöt
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Uuni ei kuumene.
Uuni kytkeytyy pois toiminnasta.
Kytke uuni toimintaan.
Uuni ei kuumene.
Kelloa ei ole asetettu.
Aseta kello.
Uuni ei kuumene.
Tarvittavia asetuksia ei ole
tehty.
Varmista, että asetukset
ovat oikein.
Uuni ei kuumene.
Automaattinen virrankatkai- Katso kohta "Automaattinen
su on toiminnassa.
virrankatkaisu".
Uuni ei kuumene.
Lapsilukko on kytketty toimintaan.
Katso kohta "Lapsilukon
käyttäminen".
Uuni ei kuumene.
Ovi ei ole kunnolla kiinni.
Sulje luukku kokonaan.
SUOMI
33
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Uuni ei kuumene.
Sulake on palanut.
Tarkista, onko toimintahäiriön syynä sulake. Jos sulake
palaa aina uudelleen, käänny sähköalan ammattilaisen
puoleen.
Valo ei syty.
Lamppu on palanut.
Vaihda lamppu.
Uunin sisällä on vettä.
Säiliössä on liikaa vettä.
Kytke uuni pois toiminnasta
ja pyyhi vesi pois liinalla tai
sienellä.
Höyrytoiminto ei toimi.
Säiliössä ei ole vettä.
Täytä vesisäiliö.
Höyrytoiminto ei toimi.
Höyryaukossa on kalkkikerääntymiä.
Tarkasta höyryntuloaukko.
Poista kalkki.
Vesisäiliön tyhjentäminen
kestää yli kolme minuuttia
tai vettä vuotaa höyryntuloaukosta.
Uunissa on kalkkikerääntymiä.
Puhdista vesisäiliö. Katso
kohta "Vesisäiliön puhdistaminen".
Näytössä näkyy F111.
Paistolämpömittarin pistoke
on asetettu virheellisesti pistorasiaan.
Kytke paistolämpömittarin
pistoke mahdollisimman syvälle pistorasiaan.
Näytössä näkyy virhekoodi,
jota ei ole tässä taulukossa.
Kyseessä on sähköhäiriö.
• Katkaise ja kytke virta uudelleen uuniin irrottamalla ja kiinnittämällä sulaketaulun sulake tai käyttämällä sulaketaulun turvakytkintä.
• Jos näytössä näkyy uudelleen virhekoodi, ota
yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Höyryä ja kosteutta muodostuu ruokaan ja uunin sisälle.
Ruoka on jätetty uuniin liian
pitkäksi ajaksi.
Älä jätä ruokia uuniin 15-20
minuuttia pitemmäksi ajaksi
kypsennyksen jälkeen.
Lamppu sammuu.
Kostea kiertoilma-toiminto
on kytketty päälle.
Kostea kiertoilma-toiminnon
normaalia toimintaa. Katso
luku "Päivittäinen käyttö",
kappale "Uunitoiminnot".
SUOMI
34
Huoltotiedot
Jos ratkaisua ei löydy, ota yhteys
valtuutettuun huoltopalveluun.
sisäosan etukehyksessä. Älä poista
arvokilpeä uunista.
Huoltopalvelun vaatimat tiedot on merkitty
arvokilpeen. Arvokilpi sijaitsee uunin
Suosittelemme, että kirjoita tiedot tähän:
Malli (MOD.)
.........................................
Tuotenumero (PNC)
.........................................
Sarjanumero (S.N.)
.........................................
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Sisämitat
Leveys
Korkeus
Syvyys
Uunipellin alue
1438 cm²
Ylälämpövastus
2300 W
Alalämpövastus
1000 W
Grilli
2300 W
Rengas
2400 W
Kokonaisteho
2990 W
Jännite
220 - 240 V
Taajuus
50 - 60 Hz
Toimintojen lukumäärä
20
Energiatehokkuus
Tuotetiedot ja tuotteen tietolomake*
Tavarantoimittajan nimi
IKEA
480 mm
361 mm
416 mm
SUOMI
35
Mallin tunnus
KULINARISK 704.210.83
Energialuokka
81.2
Energiatehokkuusluokka
A+
Energiankulutus normaalikäytössä Ylä- ja alalämpö - 0.93 kWh/ohjelma
toiminnossa
Energiankulutus normaalikäytössä Kiertoilma-toiminnossa
0.69 kWh/ohjelma
Pesien lukumäärä
1
Lämpölähde
Sähkö
Tilavuus
72 l
Uunityyppi
Kalusteeseen asennettava uuni
Massa
35.3 kg
* Euroopan unionissa EU-määräyksien 65/2014 ja 66/2014 mukaisesti.
Valko-Venäjän tasavallassa STB 2478-2017:n liitteen G ja STB 2477-2017:n liitteiden A
ja B mukaisesti.
Ukrainassa määräyksen 568/32020 mukaisesti.
Energiatehokkuusluokka ei koske Venäjää.
EN 60350-1 - Ruoanlaittoon tarkoitetut sähkötoimiset kodinkoneet - Osa 1: Tuotesarjat,
uunit, höyryuunit ja grillit - Suorituskyvyn mittaustavat.
Energiansäästö
Uunissa on joitakin toimintoja,
joiden avulla voit säästää
energiaa.
Yleisohjeita
Varmista, että uunin luukku on suljettu hyvin
uunin ollessa toiminnassa. Älä avaa luukkua
liian usein kypsennyksen aikana. Pidä
luukun tiiviste puhtaana ja varmista, että se
on hyvin kiinni paikoillaan.
Käytä metallisia astioita
energiatehokkuuden parantamiseksi.
Kun mahdollista, älä esikuumenna uunia
ennen kuin asetat ruoka-ainekset uuniin.
Kun kypsennys kestää yli 30 minuuttia,
laske uunin lämpötila minimiin 3 - 10
minuuttia ennen kypsennysajan päättymistä
kypsennysajan pituudesta riippuen. Uunin
jälkilämpö kypsentää ruokaa edelleen.
Lämmitä muita ruokia jälkilämpöä käyttäen.
Minimoi paistojen väliset tauot, kun
valmistat kerralla useampia ruokia.
Puhallintoiminnon käyttäminen
Kun mahdollista, käytä uunitoimintoja
puhaltimella energian säästämiseksi.
SUOMI
36
Jälkilämpö
Jos ohjelma Kestoaika- tai Lopetusvalinnalla kytketään toimintaan ja
kypsennysaika on yli 30 minuuttia, joissakin
uunitoiminnoissa lämpövastukset sammuvat
automaattisesti aikaisemmin.
Puhallin ja lamppu toimivat edelleen.
Ruokien lämpimänäpito
Valitse alhaisin mahdollisin lämpötilaasetus hyödyntääksesi jälkilämmön ja
säilyttääksesi aterian lämpimänä.
Jälkilämmön merkkivalo tai lämpötila syttyy
näyttöön.
Kypsentäminen lamppu pois päältä
Kytke lamppu pois päältä kypsennyksen
aikana. Kytke se päälle ainoastaan
tarvittaessa.
Kostea kiertoilma
Toiminto säästää energiaa paistamisen
aikana.
Kun valitset tämän toiminnon, lamppu
sammuu automaattisesti 30 sekunnin
kuluttua. Lamppu voidaan sytyttää
uudelleen, odotetut energiasäästöt ovat
tällöin kuitenkin pienemmät.
Ympäristönsuojelu
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla se
asianmukaiseen kierrätysastiaan. Suojele
ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut.
Älä hävitä merkillä
kodinkoneita kotitalousjätteen mukana.
Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
merkittyjä
IKEA-TAKUU
Kuinka kauan IKEA-takuu on voimassa?
Tämä takuu on voimassa 5 vuotta IKEAmyymälästä hankitun laitteen
alkuperäisestä ostopäivämäärästä lähtien.
Alkuperäinen ostokuitti vaaditaan
ostotodistukseksi. Jos takuuaikana tehdään
huoltotöitä, laitteen takuuaika ei pitene sen
vuoksi.
Huoltotöiden suorittaja
IKEA:n palveluntarjoaja tarjoaa huollon
omien huoltoliikkeidensä tai valtuutettujen
huoltoliikkeiden verkoston kautta.
Takuun kattavuus
Takuu kattaa laitteessa esiintyvät viat, jotka
ovat aiheutuneet valmistus- tai
materiaalivirheistä IKEA:sta ostopäivän
jälkeen. Tämä takuu koskee vain
kotitalouskäyttöä. Poikkeukset on määritetty
kohdassa Takuun piiriin kuulumattomat
asiat. Takuuaikana vian korjaamisesta
aiheutuvat kustannukset, esim. korjaukset,
varaosat, työ ja matkakulut, kuuluvat takuun
piiriin sillä ehdolla, että laite on
korjattavissa ilman erityiskuluja ja että vika
liittyy takuunalaiseen valmistus- tai
materiaalivirheeseen. Euroopan yhteisön
direktiivi (nro 99/44/EY) ja vastaavat
maakohtaiset määräykset ovat voimassa
37
SUOMI
näiden ehtojen mukaisesti. Vaihdetut osat
siirtyvät IKEA:n omistukseen.
Ongelman korjaaminen IKEA:n taholta
IKEA:n nimeämä palveluntarjoaja tarkastaa
tuotteen ja määrittää omaan harkintaansa
perustuen, onko tuote tämän takuun
alainen. Jos se katsotaan takuun alaiseksi,
IKEA:n palveluntarjoaja tai valtuutettu
huoltoliike oman harkintaansa perustuen
joko korjaa viallisen tuotteen tai vaihtaa
sen samanlaiseen tai vastaavaan
tuotteeseen.
Takuun piiriin kuulumattomat asiat
• Normaali kuluminen.
• Tahalliset tai laiminlyönnin aiheuttamat
vahingot, käyttöohjeiden noudattamisen
laiminlyönnin aiheuttamat vahingot,
virheellinen asennus tai kytkentä
väärään jännitteeseen, kemiallisen tai
sähkökemiallisen reaktion aiheuttamat
vahingot, ruostuminen, syöpyminen tai
vesivahingot mukaan lukien näihin
rajoittumatta vesijohtoverkon liian suuri
kalkkipitoisuus, epätavallisten
ympäristöolosuhteiden aiheuttamat
vahingot.
• Kulutusosat mukaan lukien paristot ja
lamput.
• Ei toiminnalliset ja koristeosat, jotka eivät
vaikuta laitteen normaaliin käyttöön,
mukaan lukien naarmut ja mahdolliset
värimuutokset.
• Vierasesineiden tai aineiden
aiheuttamat vahingossa syntyneet
vauriot ja sihtien,
vedenpoistojärjestelmien tai
pesuainelokeroiden puhdistuksen
yhteydessä syntyneet vahingot.
• Seuraavien osien vaurioituminen:
keraaminen lasipinta, lisävarusteet,
astia- ja ruokailuvälinekorit, syöttö- ja
poistoputket, tiivisteet, lamput ja lampun
suojukset, näytöt, kytkimet, kotelot ja
koteloiden osat, ellei näitä vahinkoja
voida osoittaa valmistusvirheiden
aiheuttamiksi.
• Tapaukset, joissa vikaa ei löydy
huoltohenkilön käynnin aikana.
• Korjaukset, joita eivät ole suorittaneet
nimeämämme palvelutarjoajat ja/tai
valtuutettu huoltoliike, tai jos on käytetty
muita kuin alkuperäisiä varaosia.
• Virheellisen tai määräysten vastaisen
asennuksen aiheuttamat korjaukset.
• Laitteen käyttö muussa kuin
kotitalousympäristössä, ts.
ammattikäytössä.
• Kuljetusvahingot. Jos asiakas kuljettaa
tuotteen kotiinsa tai muuhun
osoitteeseen, IKEA ei ole vastuussa
mahdollisista kuljetuksen aikana
syntyneistä vahingoista. Jos taas IKEA
toimittaa tuotteen asiakkaan
toimitusosoitteeseen, toimituksen aikana
syntyneet vahingot sisältyvät takuuseen.
• IKEA-kodinkoneen ensiasennuksen
kustannukset. Jos IKEA:n
palveluntarjoaja tai valtuutettu
huoltoliike korjaa tai korvaa
kodinkoneen tämän takuun ehtojen
alaisuudessa, palveluntarjoaja tai
valtuutettu huoltoliike asentaa
tarvittaessa korjatun kodinkoneen
uudelleen tai asentaa korvaavan
laitteen.
Tämä rajoitus ei koske ammattitaitoisen
asiantuntijan suorittamaa virheetöntä työtä,
jossa on käytetty alkuperäisiä varaosia,
laitteen sopeuttamiseksi toisen EU-maan
teknisten turvallisuusmääräysten
mukaiseksi.
Maakohtaisen lainsäädännön
soveltaminen
IKEA:n takuu antaa Sinulle tiettyjä laillisia
oikeuksia, jotka kattavat tai ylittävät kaikki
maakohtaisesti vaihtelevan paikallisen
lainsäädännön vaatimukset. Se ei rajoita
mitenkään Kuluttajasuojalaissa määritettyjä
oikeuksia.
Kelpoisuusalue
38
SUOMI
Palvelut laitteille, jotka on hankittu EUmaassa ja siirretty toiseen EU-maahan,
tuotetaan uuden maan normaalien
takuuehtojen mukaisesti. Palvelun
suoritusvelvollisuus takuun rajoissa on
olemassa vain, jos:
• laite vastaa sen maan teknisiä
vaatimuksia, jossa takuuvaatimus
tehdään, ja on asennettu näiden
vaatimusten mukaisesti.
• laite vastaa asennusohjeita ja
käyttöohjeen turvallisuusohjeita ja on
asennettu niiden mukaisesti.
IKEA-laitteiden myynninjälkeinen palvelu:
Pyydämme ottamaan yhteyttä IKEA:n
myynninjälkeiseen palveluun osoitteeseen:
1. tämän takuun alaisen
korvausvaatimuksen tekeminen,
2. IKEA-keittiökalusteisiin tarkoitetun IKEAlaitteen asennukseen liittyvien
selventävien tietojen pyytäminen.
Huolto ei anna seuraaviin liittyviä
selventäviä tietoja:
• IKEA-keittiön yleinen asennus,
• sähköliitäntä (mikäli laitteen mukana
toimitetaan pistoke ja virtajohto),
vesi- ja kaasuliitännät, sillä nämä on
annettava valtuutetun huoltoteknikon
tehtäväksi.
3. IKEA-laitteen käyttöohjeiden sisältöön
ja teknisiin tietoihin liittyvien
selvennysten pyytäminen.
Varmistaaksesi, että voimme palvella Sinua
parhaalla mahdollisella tavalla, lue
huolellisesti tämän oppaan sisältämät
asennusohjeet ja/tai käyttöohjeet, ennen
kuin otat yhteyttä meihin.
Yhteydenotot palvelua tarvittaessa
Tämän oppaan viimeisellä sivulla on
täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä
yhteyshenkilöistä sekä heidän
puhelinnumeronsa.
Jotta voimme palvella Sinua
mahdollisimman nopeasti,
pyydämme soittamaan tämän
oppaan lopussa mainittuun
puhelinnumeroon. Ilmoita aina
tässä oppaassa mainittu asiaasi
koskevan laitteen numero.
Varmista ennen kuin soitat meille,
että sinulla on laitteen, jota
varten tarvitset apuamme, IKEAtuotenumero (8-numeroinen
koodi) ja sarjanumero
(arvokilvessä oleva 8numeroinen koodi).
SÄILYTÄ OSTOKUITTI!
Ostokuitti on ostotodistus, ja se
vaaditaan takuuta varten.
Huomaa, että kuitissa on mainittu
myös IKEA-tuotteen nimi ja
numero (8-numeroinen koodi)
jokaisesta ostamastasi laitteesta.
Lisäavun tarve
Jos sinulla on muita kuin kodinkoneiden
myynninjälkeiseen palveluun liittyviä
kysymyksiä, ota yhteys lähimmän IKEAmyymälän puhelintukipalveluun.
Suosittelemme, että luet kodinkoneen
käyttöohjeen huolellisesti, ennen kuin otat
meihin yhteyttä.
39
SVENSKA
Innehåll
Säkerhetsinformation
Säkerhetsinstruktioner
Installation
Produktbeskrivning
Kontrollpanelen
Före första användning
Daglig användning
Klockfunktioner
Automatiska program
39
41
43
44
45
47
48
53
54
Användning av tillbehör
Tillvalsfunktioner
Råd och tips
Skötsel och rengöring
Felsökning
Tekniska data
Energieffektivitet
Miljöskydd
IKEA-GARANTI
54
57
58
63
67
69
69
71
71
Med reservation för ändringar.
Säkerhetsinformation
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och
användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig
för personskador eller skador på egendom som orsakats av
felaktig installation eller användning. Förvara alltid
instruktionerna tillsammans med produkten för framtida bruk.
Säkerhet för barn och personer med
funktionsnedsättning
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och
uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet
och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande
hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker
som är förknippade med användningen.
Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket
omfattande och komplexa funktionsnedsättningar ska inte
vara i närheten av produkten om de inte är under uppsikt.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten utan
ständig uppsikt.
Låt inte barnen leka med produkten.
SVENSKA
•
•
•
•
40
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och
kassera det på lämpligt sätt.
Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när den är
igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar kan bli heta
under användning
Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
Barn får inte utföra städning och underhåll av apparaten
utan uppsikt.
Allmän säkerhet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Endast behöriga personer får installera den här produkten
och byta kabel.
VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket varma
under användning. Var försiktig så att du undviker att vidröra
värmeelementen.
Använd alltid ugnsvantar för att ta ut eller sätta in tillbehör
eller eldfasta formar.
Koppla från strömtillförseln före underhåll.
VARNING: Kontrollera att produkten är avstängd innan du
byter lampa för att undvika risken för elstötar.
Använd inte produkten innan den installeras i den inbyggda
strukturen.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.
Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt eller
vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans glasskivor
eftersom dessa kan repa ytan, vilket i sin tur kan leda till att
glaset spricker.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren,
tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med
motsvarande utbildning, för att undvika elektrisk fara.
För att ta bort ugnsstegarna drar du först ut den främre delen
av ugnsstegen och sedan den bakre delen från
sidoväggarna. Sätt tillbaka ugnsstegarna i omvänd ordning.
41
SVENSKA
•
Använd endast matlagningstermometern som
rekommenderas för den här produkten.
Säkerhetsinstruktioner
Installation
VARNING! Endast en behörig
person får installera den här
produkten.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ installationsinstruktionerna som följer
med produkten.
• Var alltid försiktig när produkten rör sig
eftersom den är tung. Använd alltid
skyddshandskar och täckta skor.
• Dra aldrig produkten i handtaget.
• Installera produkten på en säker och
lämplig plats som uppfyller
installationskraven.
• Minsta avstånd till andra produkter ska
beaktas.
• Innan produkten installeras ska du
kontrollera att ugnsluckan öppnas enkelt
utan motstånd.
Skåpets minimihöjd
(minimihöjd för skåpet under köksbänken)
Skåpets bredd
Skåpets djup
580 (600) mm
Bredd på produktens
bakre del
559 mm
Produktens djup
569 mm
Djupet på den inbyggda produkten
548 mm
Djup med öppen
lucka
1022 mm
Minsta storlek på
ventilationens öppning. Öppningen är
placerad på botten
baksidan
560x20 mm
Nätsladdslängd. Kabeln är placerad i det
högra hörnet på baksidan
1500 mm
Monteringsskruvar
4x25 mm
Elektrisk anslutning
VARNING! Risk för brand och
elektriska stötar.
560 mm
550 (550) mm
Höjd på produktens
främre del
589 mm
Höjd på produktens
bakre del
571 mm
Bredd på produktens
främre del
595 mm
• Alla elektriska anslutningar ska göras av
en behörig elektriker.
• Produkten måste jordas.
• Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
SVENSKA
•
•
•
•
•
•
•
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
Låt inte nätkablar komma i kontakt med
eller komma nära produktens lucka eller
nichen nedanför produkten, speciellt inte
när den är igång eller om luckan är het.
Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
sådant sätt att det inte kan tas bort utan
verktyg.
Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget. Ta
alltid tag i stickkontakten.
Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare
och kontaktorer.
Den elektriska installationen måste ha en
isolationsenhet så att du kan koppla från
produkten från nätet vid alla poler.
Kontaktöppningen på isolationsenheten
måste vara minst 3 mm bred.
Användning
VARNING! Risk för skador,
brännskador, elstötar eller
explosion föreligger.
• Denna produkt är endast avsedd för
hushållsbruk.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Se till att ventilationsöppningarna inte är
blockerade.
• Lämna inte produkten utan tillsyn under
användning.
• Stäng av produkten efter varje
användningstillfälle.
• Var försiktig när du öppnar produktens
lucka medan produkten är igång. Het luft
kan strömma ut.
• Använd inte produkten med våta händer
eller när den är i kontakt med vatten.
42
• Tyng inte ner luckan när den är öppen.
• Använd inte produkten som arbets- eller
avlastningsyta.
• Öppna produktens lucka försiktigt.
Användning av ingredienser som
innehåller alkohol kan producera en
blandning av luft och alkohol.
• Låt inte gnistor eller öppna lågor komma
i kontakt med produkten när du öppnar
luckan.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller på
produkten.
VARNING! Risk för skador på
produkten föreligger.
• För att förhindra skada eller
missfärgning på emaljen:
– sätt inte eldfasta formar eller andra
föremål direkt på produktens botten.
– lägg inte aluminiumfolie direkt på
ugnsbotten.
– ställ inte hett vatten direkt i den heta
produkten.
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror stå
kvar i produkten efter att tillagningen
är klar.
– var försiktig när du tar bort eller
monterar tillbehör.
• Missfärgning av emaljen eller den
rostfria ytan påverkar inte produktens
funktion.
• Använd en djup form för mjuka kakor.
Fruktjuicer orsakar fläckar som kan bli
bestående.
• Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
• Ha alltid ugnsluckan stängd under
matlagningen.
• Om apparaten installeras i till exempel
ett skåp, se till att skåpsdörren aldrig är
stängd när apparaten är i drift. Värme
och fukt kan byggas upp bakom en
stängd dörr/lucka och orsaka
efterföljande skador på apparaten,
SVENSKA
bostaden eller golvet. Stäng inte luckan
förrän apparaten har svalnat helt efter
användning.
Matlagning med ånga
VARNING! Det finns risk för
brännskador och skador på
produkten.
• Ånga som släpps ut kan orsaka
brännskador:
– Öppna inte luckan till produkten
under ångkokning.
– Öppna ugnsluckan försiktigt efter
ångkokning.
Skötsel och rengöring
VARNING! Det finns risk för
personskador, brand eller skador
på produkten.
• Stäng av produkten och koppla bort den
från eluttaget före underhåll.
• Se till att produkten har svalnat. Det finns
risk att glaspanelerna kan spricka.
• Byt omedelbart ut luckans glaspaneler
om de är skadade. Kontakta
auktoriserat servicecenter.
• Var försiktig när du tar bort luckan.
Luckan är tung!
• Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
• Kvarblivet fett eller mat i produkten kan
orsaka brand.
• Om du använder en ugnssprej ska du
följa säkerhetsanvisningarna på
förpackningen.
43
Lampa inuti produkten
VARNING! Risk för elektrisk stöt!
• Typen av glödlampa eller halogenlampa
som används för den här produkten är
endast avsedd för hushållsprodukter. Får
ej användas som husbelysning.
• Innan du byter lampan ska du koppla ur
produkten från nätuttaget.
• Använd bara lampor med samma
specifikationer.
Service
• Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
• Använd endast originaldelar.
Kassering
VARNING! Risk för kvävning eller
skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.
• Ta bort luckan för att hindra att barn
eller djur stängs in inuti produkten.
• Förpackningsmaterial:
Förpackningsmaterialet är
återvinningsbart. Plastdelar är
markerade med internationella
förkortningar som PE, PS, etc. Kasta
förpackningsmaterialet i soptunnor
avsedda för just detta material på din
avfallsstation.
Installation
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Montering
Se monteringsanvisningarna för
installationen.
SVENSKA
44
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Elektrisk installation
VARNING! Endast en
kvalificerad person får utföra
den elektriska installationen.
För kabeldelen, se den totala effekten (på
märkplåten) och tabellen. Se även tabellen:
Tillverkaren kan inte hållas
ansvarig om
säkerhetsföreskrifterna i kapitlen
om säkerheten inte följs.
Denna ugn levereras endast med en
huvudkabel.
Kabel
Kabeltyper för installation eller utbyte:
Total effekt (W)
Kabeldel (mm²)
max. 1380
3 x 0.75
max. 2300
3x1
max. 3680
3 x 1.5
Jordkabeln (grön/gul kabel) måste vara 2
cm längre än fas och neutral kabel (blå och
brun kabel).
Produktbeskrivning
Allmän översikt
1
2
4
5
13
12
11
10
3
5
4
3
2
1
6
7
9
8
Tillbehör
• Galler x 2
För kokkärl, bakformar och stekkärl.
• Bakplåt x 1
För kakor och småkakor.
• Grill- / stekpanna x 1
För bakning och stekning eller som
fettuppsamlingsfat.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Kontrollpanel
Elektronisk programmering
Vattenlåda
Uttag för matlagningstermometern
Grill
Lampa
Fläkt
Ugnsstege, löstagbar
Tömningsslang
Vattenutloppsventil
Typskylt
Ugnsnivåer
Ånginlopp
• Matlagningstermometer x 1
För att mäta temperaturen inuti maten.
• Teleskopskenor x 2 uppsättningar
För hyllor och plåtar.
SVENSKA
45
Kontrollpanelen
Elektronisk programmeringsenhet
1
2 3 4
Symbol
5
6
Funktion
Beskrivning
PÅ/AV (ON/OFF) Slå på och stänga av ugnen.
1
Tillagningsfunktio- Tryck en gång för att komma in i Tillagningsfunkner eller Tillagtioner-menyn. Tryck en gång till för att byta till Tillningshjälp
agningshjälp. Tänd eller släck lampan genom att
2
trycka på
3
5
7
8
9
-
i 3 sekunder.
Tillbaka-tangent
För att gå tillbaka en nivå i menyn. För att visa huvudmenyn, tryck på symbolen i 3 sekunder.
Temperaturval
För att ställa in temperaturen eller visa ugnens aktuella temperatur. Tryck på symbolen i 3 sekunder
för att slå på eller stänga av funktionen: Snabbstart.
Favoriter
För att spara och komma åt dina favoritprogram.
Display
Visar nuvarande ugnsinställningar.
Uppåtknapp
För att flytta uppåt i menyn.
Nedåtknapp
För att flytta nedåt i menyn.
Tid och andra
funktioner
För att ställa in olika funktioner. När en tillagningsfunktion är igång trycker du på symbolen för att
ställa in timern eller funktionerna: Knapplås, Favoriter, Heat+Hold, Set + Go. Du kan också ändra inställningarna för matlagningstermometern.
4
6
7 8 9 10 11
SVENSKA
46
Symbol
10
11
Funktion
Beskrivning
Signalur
För att ställa in funktionen: Signalur.
OK
För att bekräfta valet eller inställningen.
Display
A
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Uppvärmningsfunktion
Klocka
Indikator för uppvärmning
Temperatur
Funktionens koktid eller sluttid
Övriga indikatorer på displayen:
Symbol
Funktion
Signalur
Funktionen är påslagen.
Klocka
På displayen visas aktuell tid.
Koktid
På displayen visas tillagningstiden
som behövs.
Sluttid
På displayen visas när tillagningstiden
är klar.
Temperatur
Temperaturen visas på displayen.
Tidsanvisning
Displayen visar hur länge tillagningsfunktionen är igång. Tryck på och
samtidigt för att nollställa klockan.
Beräkning
Ugnen beräknar tillagningstiden.
Kontrollampa för uppvärmning
Displayen visar temperaturen i ugnen.
Snabbstart
Funktionen är påslagen. Den minskar
uppvärmningstiden.
47
SVENSKA
Symbol
Funktion
Vikt automatisk
Displayen visar att det automatiska
viktsystemet är aktivt eller att vikten
kan ändras.
Heat+Hold
Funktionen är påslagen.
Före första användning
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Första rengöring
Ta ut alla tillbehör och flyttbara ugnsstegar
ur ugnen.
Se avsnittet "Underhåll och rengöring".
Rengör ugnen och tillbehören innan du
använder den första gången.
Sätt tillbaka tillbehören och de flyttbara
ugnsstegarna på sin ursprungliga plats.
Tillbehören kan bli varmare än normalt.
Ugnen kan avge lukt och rök under
uppvärmning. Se till att ventilationen är
tillräcklig i rummet.
Använda barnlåset
Ugnen har ett barnlås monterat. Det sitter
precis under kontrollpanelen på höger sida.
Öppna ugnsluckan med barnlåset aktiverat:
1. Dra och håll upp barnlåshandtaget
enligt bilden.
Första anslutning
När du ansluter ugnen till eluttaget, eller
efter att strömmen har brutits, måste du
välja språk, kontrast i display, ljusstyrka i
display samt klockan.
1. Tryck på
2. Tryck på
eller för att ställa in värdet.
för att bekräfta.
Förvärmning
Före första användingen ska ugnen
"brännas av" med endast gallret och
bakplåtarna inuti.
1. Ställ in funktionen: Över-/undervärme
och maxtemperatur.
2. Låt ugnen stå på i en timme.
och
3. Ställ in funktionen: Varmluft
maxtemperatur.
4. Låt ugnen vara igång i 15 minuter.
2. Öppna luckan.
Stäng luckan utan att dra i barnlåset.
Ta bort barnlåset genom att öppna
ugnsluckan och ta loss barnlåset med
skruvnyckeln. Skruvnyckeln finns i
tillbehörspåsen.
SVENSKA
48
Sätt tillbaka skruvarna i hålet när du har
tagit bort barnlåset.
VARNING! Var försiktig så du
inte repar kontrollpanelen.
Daglig användning
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Symbol / menyfunktion
Navigera i menyerna
1. Slå på ugnen.
2. Tryck på eller för att ställa in
menyfunktionen.
för att gå till undermenyn
3. Tryck på
eller godkänna inställningen.
Du kan när som helst återgå till
huvudmenyn med .
Används för att ställa
Normalinställning in produktens konfiguration.
Special
Tillagningshjälp
Översikt över menyerna
Huvudmeny
Symbol / menyfunktion
Tillagningsfunktioner
Recept
Favoriter
Program
Innehåller en lista över
värmningsfunktioner.
Innehåller en lista över
automatiska program.
Recepten för dessa
program finns i receptboken.
Innehåller en lista över
favorittillagningsprogram, som skapats av
användaren.
Program
Innehåller en lista över
extra tillagningsfunktioner.
Innehåller rekommenderade ugnsinställningar för ett stort antal maträtter. Välj en
maträtt och starta tillagningsprocessen.
Temperaturen och
gräddningstiden är
endast riktlinjer för ett
bättre resultat och kan
justeras. De beror på
recepten samt på ingrediensernas kvalitet
och mängd.
Undermeny för: Normalinställning
Symbol / menyfunktion
Beskrivning
Ställ klockan.
Inställning klocka
SVENSKA
Symbol / menyfunktion
Tidsanvisning
Snabbstart
Set + Go
49
Beskrivning
När den är PÅ visar
displayen den aktuella
tiden när du stänger
av produkten.
När funktionen är PÅ
minskar den uppvärmningstiden.
För att ställa in en
funktion och aktivera
den senare med ett
tryck på en symbol på
kontrollpanelen.
Heat+Hold
Håller den lagade maten varm i 30 minuter
efter tillagningsprogrammets slut.
Tillägg tid
Aktiverar och inaktiverar funktionen Tillägg
tid.
Justerar displayens
Kontrast i display kontrast i grader.
Ljusstyrka i display
Val av språk
Ljudvolym
Knappljud
Justerar displayens
ljusstyrka i grader.
Ställer in språk för displayen.
Justerar volymen
gradvis på trycktoner
och signaler.
Aktiverar och inaktiverar touchkontrollsljudet. Det går inte att inaktivera tonen för
på/av-touch-kontrollen.
Symbol / menyfunktion
Beskrivning
Alarm/Felsignal
Aktiverar och inaktiverar larmljuden.
DEMO-läge
Endast för återförsäljaren.
Service
Visar programvarans
version och konfiguration.
Återställ alla inställGrundinställning- ningar till fabriksinställningarna.
ar
Tillagningsfunktioner
Uppvärmningsfunktion
Varmluft
Program
För att baka på upp till tre
hyllpositioner samtidigt och
för att torka mat.
Ställ in på 20 - 40 °C lägre
än för Över-/undervärme.
För att ånga rätter. Använd
den här funktionen för att
Varmluft + minska längden på tillagningstiden och bevara vitaånga
miner och näringsämnen i
maten. Välj funktionen och
ställ in temperaturen på mellan 130 °C och 230 °C.
För bakning och stekning på
en ugnsnivå.
Över-/
undervärme
SVENSKA
Uppvärmningsfunktion
Pizzafunktion
50
Program
För att tillaga pizza. För att
bryna ordentligt och få en
knaprig botten.
För tillredning av möra, saftiga stekar.
Långsam
tillagning
För bakning av kakor med
knaprig botten och för att
Undervär- torka mat.
me
Varmluft
med fukt
Denna funktionen är för att
spara energi under tillagningen. För matlagningsinstruktioner, se kapitlet "Råd
och Tips" Varmluft med fukt.
Ugnsluckan ska hållas stängd
under tillagningen så att
funktionen inte avbryts och
att ugnen fungerar med
högsta möjliga energieffektivitet. När du använder den
här funktionen kan temperaturen i ugnen skilja sig från
inställd temperatur. Restvärmen änvänds.Värmeeffekten
kan vara reducerad. För allmänna energibesparingsrekommendationer hänvisas till
kapitel "Energieffektivitet",
Energibesparing.Denna funktion användes för att följa
energieffektivitetsklassen enligt EN 60350-1. När du använder den här funktionen
släcks lampan automatiskt
efter 30 sekunder.
Uppvärmningsfunktion
Fryst mat
Program
För att tillaga snabbmat (som
pommes frites, klyftpotatis
och vårrullar) så att de blir
knapriga.
För att grilla tunna matvaror
och rosta bröd.
Grill
Max Grill
För grillning av tunna livsmedel i stora mängder och för
rostning av bröd.
För stekning på en ugnsnivå
av större stycken kött eller fåVarmlufts- gel med ben. För att bryna
grillning och göra gratänger.
Uppvärmning av mat med
ånga förhindrar att ytan torUppvärm- kar. Värmen distribueras på
ning med ett varsamt och jämnt sätt,
som gör att smaken på maånga
ten du värmer återfås. Funktionen kan användas för att
värma mat direkt på tallriken. Du kan värma mer än en
tallrik samtidigt med hjälp av
olika ugnsnivåer.
Special
Uppvärmningsfunktion
Program
För att baka bröd.
Brödbakning
51
SVENSKA
Uppvärmningsfunktion
Gratinering
Jäsning av deg
Program
För ugnsrätter som lasagne eller potatisgratäng. För att bryna och
göra gratänger.
För jäsning av degen
före bakning. När du
använder den här
funktionen släcks lampan automatiskt efter
30 sekunder.
För förvärmning av
tallrikar före servering.
Tallriksvärmning
Konservering
Torkning
För att konservera
grönsaker (t.ex. pickles).
För torkning av frukt,
grönsaker och svamp i
skivor.
För varmhållning av
maträtter.
Varmhållning
Upptining
För att tina mat (grönsaker och frukt). Upptiningstiden beror på
mängden och storleken på det frysta livsmedlet. När du använder den här funktionen
släcks lampan automatiskt efter 30 sekunder.
Ställa in en ugnsfunktion
1. Slå på ugnen.
2. Välj menyn: Tillagningsfunktioner.
3.
4.
5.
6.
7.
Tryck på
för att bekräfta.
Välj en värmefunktion.
Tryck på
för att bekräfta.
Ställ in temperaturen.
för att bekräfta.
Tryck på
Ställa in en ångfunktion
Locket till vattenlådan sitter i
kontrollpanelen.
VARNING! Använd bara kallt
kranvatten. Använd inte filtrerat
(avsaltat) eller destillerat vatten.
Använd inte andra vätskor. Häll
inte lättantändlig vätska eller
alkohol i vattenlådan.
1. Tryck på locket för att öppna
vattenlådan.
2. Fyll vattenlådan med 900 ml vatten.
Vattentillförseln räcker i ca 55 - 60
minuter.
3. Tryck in vattenlådan i sitt ursprungliga
läge.
4. Slå på ugnen.
5. Ställ in en ångfunktion och
temperaturen.
6. Ställ vid behov in funktionen: Koktid
eller Sluttid
.
När ånggeneratorn är tom hörs
en ljudsignal.
Signalen hörs i slutet av tillagningstiden.
7. Stäng av ugnen.
8. Töm vattenbehållaren när tillagningen
med ångfunktion är klar. Se
rengöringsfunktionen:Tömning av
tanken.
FÖRSIKTIGHET! Ugnen är
het. Det finns risk för att du
bränner dig. Var försiktig när
du tömmer vattentanken.
9. Efter ångtillagning kan kondens ha
samlats i ugnsutrymmets botten. Torka
alltid av ugnsutrymmets botten när
ugnen har kallnat.
SVENSKA
52
Låt ugnen torka helt med luckan öppen.
VARNING! Vänta minst 60
minuter efter varje
användningstillfälle av tillagning
med ånga för att förhindra att
hett vatten kommer ut ur
vattenutloppsventilen.
A
B
C
Indikator för "Vattentanken är tom"
På displayen visas: Vatten krävs och en
signal hörs när tanken är tom och måste
fyllas på.
För mer information se kapitlet "Daglig
användning", Ställa in en ångfunktion.
Indikator för "Vattentanken är full"
När displayen visar: Vattentanken är full,
kan du använda ångkokning.
En signal hörs när tanken är full.
Om du häller för mycket vatten i
behållaren flyttas
överskottsvattnet till ugnens
botten via säkerhetsutloppet.
Ta bort vattnet med en svamp
eller en duk.
Tömning av vattentanken
FÖRSIKTIGHET! Se till att ugnen
har svalnat innan du tömmer
vattentanken.
1. Förbered tömningsslangen (C), som
finns i samma förpackning som
användarmanualen. Sätt kontakten (B)
på en av tömningsslangens ändar.
2. Sätt den andra änden av
tömningsslangen (C) i en behållare. Sätt
den i ett lägre läge än utloppsventilen
(A).
3. Öppna ugnsluckan och sätt kontakten
(B) i utloppsventilen (A).
4. Tryck in kontakten igen och igen när du
tömmer vattentanken.
Tanken kan ha lite vatten
kvar när displayen visar:
Vatten krävs .
Vänta tills vattenflödet från
vattenutloppsventilen har
avstannat.
5. Ta bort kontakten från ventilen när
vattnet slutat flöda.
Återanvänd inte vattnet för att
fylla vattentanken igen.
Indikator för uppvärmning
När du slår på en tillagningsfunktion visas
stapeln på displayen. Stapeln visar att
temperaturen ökar. När temperaturen har
uppnåtts hörs ljudsignalen 3 gånger och
fältet blinkar för att därefter försvinna.
Snabbstart
Den minskar uppvärmningstiden.
Ställ inte mat i ugnen när
Snabbstartsfunktionen används.
53
SVENSKA
För att aktivera funktionen, håll
3 sekunder. Kontrollampan för
uppvärmning blinkar.
intryckt i
Den här funktionen är inte tillgänglig för
vissa ugnsfunktioner.
Restvärme
När du stänger av ugnen visar displayen
restvärmen. Du kan använda värmen för att
hålla maten varm.
Klockfunktioner
Tabell över klockfunktioner
Klockfunktion
Signalur
Ställa in klockfunktioner
Program
För att ställa in nedräkning (max. 2 tim och
30 min). Denna funktion
påverkar inte ugnens
funktioner i övrigt.
Använd
för att slå på
funktionen. Tryck på
eller
för att ställa in
minuterna och
att starta.
för
Koktid
För att ställa in hur
länge ugnen ska vara
på (högst 23 timmar 59
minuter).
Sluttid
För att ställa in stopptid
för en ugnsfunktion
(högst 23 timmar och 59
minuter).
Om du ställer in tiden för en klockfunktion
börjar tiden räknas ned efter 5 sekunder.
Om du använder
klockfunktionerna: Koktid, Sluttid,
ugnen stänger av
värmeelementen efter 90 % av
den inställda tiden. Ugnen
använder restvärmen för att
fortsätta tillagningsprocessen tills
tiden är avslutad (3 20 minuter).
Innan du använder funktionerna:
Koktid, Sluttid, måste du först
ställa in värmefunktionen och
temperaturen. Ugnen stängs av
automatiskt.
Du kan använda funktionerna:
Koktid och Sluttid samtidigt om
du vill att ugnen ska aktiveras
och avaktiveras automatiskt på
en bestämd tid senare.
Funktionerna: Koktid och Sluttid
fungerar inte när du använder
matlagningstermometern.
1. Ställ in en tillagningsfunktion.
flera gånger tills displayen
2. Tryck
visar den nödvändiga klockfunktionen
och den relaterade symbolen.
3. Tryck på eller för att ställa in önskad
tid.
4. Tryck på
för att bekräfta.
En ljudsignal hörs när tiden har gått ut.
Ugnen stängs av. Displayen visar ett
meddelande.
5. Tryck på valfri symbol för att stänga av
signalen.
Heat+Hold
Villkor för funktionen:
• Den inställda temperaturen är högre än
80 °C.
• Funktionen: Koktid är inställd.
SVENSKA
Funktionen: Heat+Hold håller tillagad mat
varm vid 80 °C i 30 minuter. Den slås på
när bakningen eller stekningen avslutas.
Du kan slå på eller stänga av funktionen i
menyn: Normalinställning.
1.
2.
3.
4.
Slå på ugnen.
Välj tillagningsfunktion.
Ställ in temperaturen på över 80 °C.
Tryck på
flera gånger tills displayen
visar: Heat+Hold.
för att bekräfta.
5. Tryck på
En ljudsignal hörs när funktionen är klar.
54
Kan användas för alla
tillagningsfunktioner med Koktid
eller Vikt automatisk.
Gäller inte tillagningsfunktioner
med matlagningstermometer.
1. En ljudsignal hörs när tillagningstiden
har gått ut. Tryck på en symbol.
Displayen visar meddelandet.
för att slå på eller avbryta.
2. Tryck
3. Ställ in längden på funktionen.
4. Tryck på
.
Tillägg tid
Funktionen: Tillägg tid gör så att
tillagningsfunktionen fortsätter efter slutet
av Koktid.
Automatiska program
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Recept online
Du hittar recepten för de
automatiska program som anges
för denna ugn på vår hemsida
www.ikea.com. Du hittar rätt
receptbok genom att kontrollera
artikelnumret på märkskylten på
främre ramen i ugnsutrymmet.
1. Slå på ugnen.
2. Välj menyn: Recept. Tryck på
för att
bekräfta.
3. Välj kategorin och rätten. Tryck på
för att bekräfta.
för att
4. Välja ett recept. Tryck på
bekräfta.
Recept
Den här ugnen har en uppsättning recept
som du kan använda. Recepten är
förutbestämda och du kan inte ändra dem.
Användning av tillbehör
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Sätta in tillbehör
Galler:
55
SVENSKA
För in gallret mellan skenorna på
ugnsstegen och kontrollera att fötterna är
vända nedåt.
Långpanna/ Djup form:
Skjut in långpannan /djupa formen mellan
stegparet på ugnsnivån.
Liten inbuktning upptill ökar
säkerheten. Fördjupningarna ger
också ett tippskydd. Den höga
kanten runt hyllan förhindrar
kokkärlen från att glida ner.
Matlagningstermometer
Två temperaturer behöver ställas in:
ugnstemperaturen och matens
innertemperatur.
Matlagningstermometern mäter
innertemperaturen vid tillagning av kött.
När köttet har nått den inställda
temperaturen stängs ugnen av.
Galler och långpanna /djup form
tillsammans:
Tryck in långpannan /djupa formen mellan
skenorna på hyllstöden och ugnsgallret på
skenorna ovan.
FÖRSIKTIGHET! Använd endast
matlagningstermometern som
medföljer eller de rätta
reservdelarna.
Matlagningstermometern måste
sitta kvar i köttet och i uttaget
under tillagningen.
1. Sätt in matlagningstermometerns spets i
mitten av köttet.
2. Sätt i matlagningstermometerns kontakt
i uttaget längst upp i ugnsutrymmet.
SVENSKA
56
Använda teleskopskenorna
Spara installationsanvisningarna
till bakplåtsskenorna för framtida
användning.
Med teleskopskenor kan du lättare sätta in
och ta ut ugnsgallren och plåtarna.
FÖRSIKTIGHET! Diska inte
teleskopskenorna i diskmaskinen.
Smörj inte teleskopskenorna.
1
3. Slå på ugnen.
Displayen visar matlagningstermometerns
symbol.
4. Tryck på eller på mindre än fem
sekunder för att ställa in temperaturen
på maten.
5. Ställ in tillagningsfunktion och, vid
behov, ugnstemperatur.
Ugnen beräknar en ungefärlig sluttid.
Sluttiden är olika för olika mängder mat,
inställda ugnstemperaturer (lägst 120 °C)
och driftlägen. Ugnen beräknar en sluttid
om ungefär 30 minuter.
för att ändra
6. Tryck på
innertemperaturen.
En ljudsignal hörs när köttet uppnått den
inställda innertemperaturen. Ugnen stängs
av automatiskt.
7. Tryck på valfri symbol för att stänga av
signalen.
8. Dra ut kontakten till
matlagningstermometern ur uttaget och
ta ut köttet ur ugnen.
9. Tryck på
för att stänga av ugnen.
VARNING!
Matlagningstermometern är
varm. Det finns risk för att du
bränner dig. Var försiktig när du
tar bort
matlagningstermometerns spets
och kontakt.
2
°C
Dra ut den högra
och den vänstra
bakplåtsskenan.
°C
Placera falsen på
de utdragbara
bakplåtsskenorna
och tryck försiktigt in
dem i ugnen.
Du måste skjuta tillbaka teleskopskenorna
helt i ugnen innan du stänger ugnsluckan.
VARNING! Se avsnittet
"Produktbeskrivning".
57
SVENSKA
Tillvalsfunktioner
Favoriter
Använda barnlåset
Du kan spara dina favoritinställningar
såsom koktid, temperatur eller
tillagningsfunktion. De finns i menyn:
Favoriter. Du kan spara 20 program.
När barnlåset är på kan ugnen inte sättas
på av misstag.
Spara ett program
1. Slå på ugnen.
2. Ställ in en tillagningsfunktion eller ett
automatiskt program.
3. Tryck på
flera gånger tills displayen
visar: SPARA.
4. Tryck på
för att bekräfta.
Displayen visar första lediga minnesläget.
för att bekräfta.
5. Tryck på
6. Ange namnet på programmet.
Den första bokstaven blinkar.
7. Tryck på eller för att ändra bokstav.
8. Tryck på
.
Nästa bokstav blinkar.
9. Utför punkt 7 igen om så behövs.
intryckt för att spara.
10. Håll
Du kan skriva över ett minnesläge. När
displayen visar det första lediga
minnesläget trycker du på
eller
och
trycker på
för att skriva över ett
befintligt program.
Du kan ändra namnet på ett program i
menyn: Skriv programmets namn.
Aktivera programmet
1.
2.
3.
4.
5.
Slå på ugnen.
Välj menyn: Favoriter.
Tryck på
för att bekräfta.
Välj namn på ditt favoritprogram.
för att bekräfta.
Tryck på
Tryck på
Favoriter.
för att gå direkt till menyn:
1. Tryck på
för att slå på displayen.
och
samtidigt tills
2. Tryck på
displayen visar ett meddelande och en
nyckelsymbol.
Upprepa steg 2 för att stänga av Barnlåset.
Knapplås
Funktionen förhindrar att
tillagningsfunktionen ändras oavsiktligt. Den
kan sättas på endast när ugnen är igång.
1. Slå på ugnen.
2. Välj tillagningsfunktion eller inställning.
3. Tryck på
flera gånger tills displayen
visar: Knapplås.
4. Tryck på
för att bekräfta.
För att stänga av funktionen, tryck på .
Displayen visar ett meddelande. Tryck på
igen och sedan på
för att bekräfta.
När du stänger av ugnen stängs
även funktionen av.
Set + Go
Funktionen gör att du kan ställa in en
tillagningsfunktion (eller ett program) och
använda det senare genom att trycka på
en symbol.
1. Slå på ugnen.
2. Ställ in en tillagningsfunktion.
flera gånger tills displayen
3. Tryck på
visar: Koktid.
4. Ställ in tiden.
5. Tryck på
flera gånger tills displayen
visar: Set + Go.
6. Tryck på
för att bekräfta.
SVENSKA
58
Tryck på en symbol (utom för ) för att
starta funktionen: Set + Go. Den inställda
tillagningsfunktionen startar.
Ljusstyrka i display
En ljudsignal hörs när funktionen avslutas.
• Natt - när ugnen stängs av är ljusstyrkan
på displayen lägre mellan kl. 22.00 och
06.00.
• Dag:
– när ugnen slås på.
– om du trycker på en symbol när
nattläget är på (förutom PÅ/AV)
återgår displayen till dagsljusstyrkan
de kommande 10 sekunderna.
• Knapplås är på när
tillagningsfunktionen är igång.
• Menyn: Normalinställning
låter dig: Slå på eller av
funktionen Set + Go.
Automatisk avstängning
Av säkerhetsskäl stängs ugnen av
automatiskt efter en tid om en
uppvärmningsfunktion är igång och du inte
ändrar några inställningar.
(°C)
(tim)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - Maximalt
3
Det finns två lägen för ljusstyrkan i
displayen:
Kylfläkt
När ugnen är på, slås fläkten på
automatiskt för att hålla ugnens ytor svala.
Om du stänger av ugnen fortsätter fläkten
att gå tills ugnen svalnat.
Säkerhetstermostat
Om ugnen inte fungerar som den ska eller
om det finns felaktiga komponenter, kan en
farlig överhettning uppstå. För att förhindra
detta har ugnen en säkerhetstermostat som
stänger av strömtillförseln. Ugnen sätts på
igen automatiskt när temperaturen sjunker.
Automatisk avstängning fungerar inte med
funktionerna: Belysning,
Matlagningstermometer,Koktid, Sluttid.
Råd och tips
Tillagningsrekommendationer
Ta bort galler och plåtar från ugnen om du
vill att den ska värmas upp snabbare.
Ugnen har fem hyllnivåer. Räkna
hyllnivåerna nedifrån.
Ugnen har ett specialsystem som gör att
luften cirkulerar och återanvänder ångan.
Med det här systemet kan man tillaga i
ånga, vilket gör att maten saftig inuti och
krispig på utsidan. Det gör att
tillagningstiden och energiåtgången
minskas till ett minimum.
Fukt kan kondensera i ugnen eller på
ugnsluckans glas under tillagning. Ta ett
steg bort från ugnen när du öppnar
ugnsluckan.
När ugnen svalnar kan den rengöras med
en mjuk trasa.
SVENSKA
59
Baka kakor
Öppna inte ugnsluckan förrän 3/4 av den
inställda tillagningstiden har gått.
Om du använder två bakplåtar samtidigt,
se till att det finns en ledig falsnivå mellan
dem.
Tillagning av kött och fisk
Använd en djup form för mat med fett i för
att förhindra stänk som inte går att ta bort.
För att förhindra att det blir för mycket
matos under tillagning kan man hälla lite
vatten i den djupa formen. För att förhindra
rökkondens, tillsätt lite vatten varje gång
det tar slut.
Varmluft med fukt
För bästa resultat ska du följa
förslagen som listas i tabellen
nedan.
Låt köttet stå i ca 15 minuter innan du skär i
det så att köttsaften inte sipprar ut.
Livsmedel
Bullar, 12 stycken
Tillbehör
Temperatur
(°C)
Ugnsnivå
Tid (min)
långpanna eller djup
form
180
2
20 - 30
Bullar, 9 stycken långpanna eller djup
form
180
2
30 - 40
Fryst pizza, 0,35 galler
kg
220
2
10 - 15
Rulltårta
långpanna eller djup
form
170
2
25 - 35
Brownie
långpanna eller djup
form
175
3
25 - 30
Soufflé, 6 stycken
keramiska ramekiner på
galler
200
3
25 - 30
Sockerkaksbotten
flan-form på galler
180
2
15 - 25
Viktoriakaka
gratängform på galler
170
2
40 - 50
Pocherad fisk,
0,3 kg
långpanna eller djup
form
180
3
20 - 25
Hel fisk, 0,2 kg
långpanna eller djup
form
180
3
25 - 35
Fiskfilé, 0,3 kg
pizzaform på galler
180
3
25 - 30
SVENSKA
Livsmedel
60
Tillbehör
Temperatur
(°C)
Ugnsnivå
Tid (min)
Kokt kött, 0,25
kg
långpanna eller djup
form
200
3
35 - 45
Shashlik, 0,5 kg
långpanna eller djup
form
200
3
25 - 30
Cookies, 16
stycken
långpanna eller djup
form
180
2
20 - 30
Macaroons, 20
stycken
långpanna eller djup
form
180
2
25 - 35
Muffins, 12
stycken
långpanna eller djup
form
170
2
30 - 40
Paj, 16 stycken
långpanna eller djup
form
180
2
25 - 30
Kakor, 20 styck- långpanna eller djup
en
form
150
2
25 - 35
Tartletter, 8
stycken
långpanna eller djup
form
170
2
20 - 30
Kokta grönsaker, 0,4 kg
långpanna eller djup
form
180
3
35 - 45
Vegetarisk
omelett
pizzaform på galler
200
3
25 - 30
Grönsaker, medelhavsstil, 0,7
kg
långpanna eller djup
form
180
4
25 - 30
Varmluft med fukt - rekommenderade
tillbehör
Använd mörka och icke reflekterande
burkar och formar. De absorberar värme
bättre än ljusa färger och reflektiva formar.
SVENSKA
61
Tillbehör
Pizzaform, mörk, icke reflekterande
Storlek
Bild
28 cm i diameter
Bakform, mörk, icke reflek- 26 cm i diameter
terande
Ramekiner, keramik
8 cm diameter, 5 cm hög
Flan-form, mörk, icke reflekterande
28 cm i diameter
Information till provanstalter
Tester enligt IEC 60350-1.
Livsmedel
Funktion
Tillbehör Ugnsni- Tempevå
ratur
(°C)
Tid (min)
Kommentar
Små bak- Över-/
Bakplåt
verk
undervärme
3
170
20 - 30
Lägg 20 små kakor på en bakplåt.
Små bak- Varmluft
verk
Bakplåt
3
150 160
20 - 35
Lägg 20 små kakor på en bakplåt.
Små bak- Varmluft
verk
Bakplåt
2 och
4
150 160
20 - 35
Lägg 20 små kakor på en bakplåt.
SVENSKA
Livsmedel
62
Funktion
Tillbehör Ugnsni- Tempevå
ratur
(°C)
Tid (min)
Kommentar
Äppelpaj Över-/
Galler
undervärme
2
180
70 - 90
Använd 2 formar
(diameter 20 cm)
som står diagonalt.
Äppelpaj Varmluft
Galler
2
160
70 - 90
Använd 2 formar
(diameter 20 cm)
som står diagonalt.
Sockerkaka
utan fett
Över-/
Galler
undervärme
2
170
40 - 50
Använd en kakform (26 cm i diameter).
Förvärm ugnen i
10 minuter.
Sockerkaka
utan fett
Varmluft
Galler
2
160
40 - 50
Använd en kakform (26 cm i diameter).
Förvärm ugnen i
10 minuter.
Sockerkaka
utan fett
Varmluft
Galler
2 och
4
160
40 - 60
Använd en kakform (26 cm i diameter). Diagonalt
placerad.
Förvärm ugnen i
10 minuter.
Mördegskakor
Varmluft
Bakplåt
3
140 150
20 - 40
-
Mördegskakor
Varmluft
Bakplåt
2 och
4
140 150
25 - 45
-
Mördegskakor
Över-/
Bakplåt
undervärme
3
140 150
25 - 45
-
Rostat
bröd
4 - 6 bitar
Grill
4
max.
2 - 3 minuter
första sidan, 2
- 3 minuter
andra sidan
Förvärm ugnen i 3
minuter.
Galler
SVENSKA
Livsmedel
Hamburgare av
nötkött
6 bitar,
0,6 kg
63
Funktion
Grill
Tillbehör Ugnsni- Tempevå
ratur
(°C)
Galler
4
och långpanna
Tillagningstabeller
För ytterligare matlagningstabeller
hänvisas till receptboken som du hittar på
max.
Tid (min)
20 - 30
Kommentar
Placera gallret på
den fjärde nivån
och långpannan
på den tredje
ugnsnivån. Vänd
maten efter halva
tillagningstiden.
Förvärm ugnen i 3
minuter.
webbplatsen www.ikea.com. För att hitta
rätt receptbok, kontrollera artikelnumret på
typskylten på ugnens främre ram.
Skötsel och rengöring
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Anmärkningar om rengöring
Torka av framsidan av ugnen med en mjuk
trasa och varmt vatten och milt
rengöringsmedel.
Använd ett rengöringsmedel avsett för
rengöring av metallytor.
Rengör ugnen efter varje
användningstillfälle. Fettansamling eller
andra matrester kan leda till eldsvåda.
Risken är högre för grillpannan.
Rengör alla ugnstillbehör efter varje
användningstillfälle och låt dem torka.
Använd en mjuk duk med varmt vatten och
ett rengöringsmedel. Diska inte tillbehören i
diskmaskin.
Ta bort envis smuts med speciell
ugnsrengöring.
Använd inte starka medel, föremål med
skarpa kanter eller diskmaskin vid
rengöring om du har tillbehör med non
stick-beläggning. Det kan skada ytan.
Fukt kan kondensera i ugnen eller på
ugnsluckans glas. För att minska kondensen
kan du låta ugnen vara på i 10 minuter före
tillagning.Torka bort fuktigheten från
ugnsutrymmet efter varje användning.
Ugnar i rostfritt stål eller aluminium
Rengör ugnsluckan endast med en fuktig
trasa eller svamp. Torka med en mjuk trasa.
Använd aldrig stålull, syror eller produkter
med slipeffekt för rengöring eftersom de
kan skada ugnens ytor. Rengör ugnens
kontrollpanel med samma försiktighet.
Rengöring av luckans packning
Kontrollera ugnsluckans packning med
jämna mellanrum. Ugnsluckans packning är
den som omger ugnens öppning. Använd
SVENSKA
64
inte ugnen om denna dörrpackning är
skadad. Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad.
För rengöring av luckans packning, se
allmän information om rengöring.
Ta bort ugnsstegarna
Vid rengöring av ugnen ska ugnsstegarna
tas bort.
FÖRSIKTIGHET! Var försiktig när
du avlägsnar ugnsstegarna.
1. Dra först ut stegarnas främre del från
sidoväggen.
Styrpinnarnas avrundade ändar
måste peka framåt.
Rengöring av vattentanken
VARNING! Häll inte vatten i
vattentanken under
rengöringsproceduren.
Under rengöringsproceduren kan
det droppa lite vatten från
ånginloppet på ugnsutrymmet.
Sätt en långpanna på nivån
direkt under ånginloppet för att
förhindra att vatten rinner ner på
ugnsutrymmets botten.
Efter ett tag kan det bildas kalkavlagringar
i ugnen. För att motverka detta, rengör de
delar av ugnen som genererar ånga. Töm
vattentanken efter varje tillagning med
ångfunktionen.
Typer av vatten
2. Dra ut stegen baktill från ugnssidan och
ta bort den.
1
2
Sätt tillbaka det du tagit bort i omvänd
ordning.
• Mjukt vatten med lågt kalkinnehåll –
tillverkaren rekommenderar detta
eftersom det minskar antalet
rengöringsprocedurer.
• Kranvatten – kan användas om din
vattenförsörjning hemma är försedd med
en vattenrenare.
• Hårt vatten med högt kalkinnehåll –
påverkar inte ugnens prestanda, men
ökar antalet rengöringsprocedurer.
TABELL ÖVER KALICUMMÄNGD ENLIGT WHO (Världshälsoorganisationen)
KalciumavlagrVattenhårdhet
Vattenklassifika- Avkalka efter
ing
tion
varje
(Franska värden) (Tyska värden)
0 - 60 mg/l
0-6
0-3
Sötvatten eller
mjukt
75 cykler – 2,5
månader
65
SVENSKA
KalciumavlagrVattenhårdhet
Vattenklassifika- Avkalka efter
ing
tion
varje
(Franska värden) (Tyska värden)
60 - 120 mg/l
6 - 12
3-7
Medelhårt
50 cykler – 2
månader
120 - 180 mg/l
12 - 18
8 - 10
Hårt eller kalkrikt
40 cykler – 1,5
månader
över 180 mg/l
över 18
över 10
Mycket hårt
30 cykler – 1
månad
1. Fyll på vattentanken med 850 ml vatten
och 50 ml citronsyra (fem teskedar).
Stäng av ugnen och vänta i cirka 60
minuter.
2. Sätt på ugnen och välj funktionen:
Varmluft + ånga. Ställ in temperaturen
till 230 °C. Stäng av den efter 25
minuter och låt den svalna i 15 minuter.
3. Sätt på ugnen och välj funktionen:
Varmluft + ånga. Ställ in temperaturen
på mellan 130 och 230 °C. Stäng av
den efter 10 minuter.
Låt ugnen svalna och fortsätt att avlägsna
tankinnehållet. Se "Tömma vattentanken".
4. Skölj ur vattentanken och avlägsna
kvarvarande kalkrester i ugnen med en
trasa.
5. Rengör avloppsröret för hand i varmt
vatten med tvål. För att förhindra
skador ska du inte använda syror,
sprejer eller liknande rengöringsmedel.
FÖRSIKTIGHET! Använd inte
ugnen utan glaspanelerna.
1. Öppna luckan helt och håll i båda
gångjärnen.
2. Lyft och vrid spakarna helt på båda
gångjärnen
Demontering och montering av luckan
Ugnsluckan har tre glasrutor. Du kan ta bort
ugnsluckan och de inre glasrutorna för
rengöring. Läs hela instruktionerna "Ta bort
och installera luckan" innan du tar bort
glasskivorna.
Ugnsluckan kan stängas om du
försöker ta bort glasrutorna
innan du tar bort ugnsluckan.
3. Stäng ugnsluckan halvvägs, till den
första öppna positionen. Lyft och dra
därefter framåt och ta bort luckan från
sin plats.
66
SVENSKA
varje glaspanel ser olika ut för att förenkla
demontering och montering.
Zonen med screentryck måste vara vänd
mot insidan av ugnsluckan. Efter
installationen måste du se till att ytan på
glasrutan med zonerna med screenprinting
inte är knottrig när du vidrör den.
4. Lägg luckan på en mjuk duk på en stabil
yta.
5. Ta tag i lucklisten (B) på båda sidorna
av luckans övre kant och tryck inåt för
att frigöra klämlåset.
När det har installerats korrekt hörs ett klick
i lucklisten.
A
B
2
B
1
6. Dra lucklisten framåt för att ta bort den.
7. Håll i glasrutorna i övre kanten och dra
försiktigt ut dem en efter en. Börja med
den översta glasrutan. Se till att
glasrutorna glider i skårorna hela vägen
ut.
Se till att den mellersta glasrutan placeras
korrekt i sina skåror.
A
B
8. Rengör glasrutorna med vatten och lite
diskmedel. Torka glasrutorna noga.
Diska inte glasskivorna i diskmaskin.
När rengöringen är klar, sätt tillbaka
glasrutorna, lucklisten och ugnsluckan, stäng
spakarna på båda gångjärnen.
Var noga med att sätta tillbaka glasrutorna
(A och B) i rätt ordning. Kontrollera
symbolen/skriften på sidan av glaspanelen,
Byte av lampan
Lägg en tygbit på botten av ugnen. Detta
förhindrar skador på lampglaset och
ugnsutrymmet.
SVENSKA
67
VARNING! Risk för elstötar!
Koppla från säkringen innan du
byter lampan.
Lampan och lampglaset kan
vara varma.
FÖRSIKTIGHET! Håll i
halogenlampan med en trasa för
att förhindra att fett ska komma
på lampan.
1. Stäng av ugnen.
2. Ta ut säkringarna ur säkringsskåpet
eller stäng av huvudströmbrytaren.
3. Ta bort lampglaset genom att vrida det
moturs.
4. Rengör lampglaset.
5. Byt ut ugnslampan mot en värmetålig
lampa med följande märkdata: 40 W,
230 V (50 Hz), 350 °C (sockel: G9).
6. Sätt tillbaka lampglaset.
Felsökning
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Ugnen värms inte upp.
Ugnen är avstängd.
Slå på ugnen.
Ugnen värms inte upp.
Klockan är inte ställd.
Ställ klockan.
Ugnen värms inte upp.
Nödvändiga inställningar är
inte gjorda.
Kontrollera att rätt inställningar gjorts.
Ugnen värms inte upp.
Automatisk avstängning är
aktiverad.
Se "Automatisk avstängning".
Ugnen värms inte upp.
Barnlåset är aktiverat.
Se "Användning av Barnlåset".
Ugnen värms inte upp.
Dörren är inte ordentligt
stängd.
Stäng luckan helt.
Ugnen värms inte upp.
Säkringen har gått.
Kontrollera om säkringen är
orsaken till felet. Om säkringen går gång på gång,
tala med en kvalificerad
elektriker.
Lampan fungerar inte.
Lampan är trasig.
Byt ut lampan.
Det finns vatten inne i ugnen. Det är för mycket vatten i
vattentanken.
Stäng av ugnen och torka
upp vattnet med en trasa eller svamp.
SVENSKA
68
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Ångfunktionen fungerar inte. Det finns inget vatten i tanken.
Fyll på vattentanken.
Ångfunktionen fungerar inte. Kalk täpper igen hålet.
Kontrollera ångöppningen.
Avlägsna kalkavlagringarna.
Det tar mer än tre minuter
Det finns kalkavlagringar i
att tömma vattentanken eller ugnen.
det läcker vatten från ånginloppets öppning.
Rengör vattentanken. Se
"Rengör vattentanken".
Displayen visar F111.
Kontakten till matlagningsSätt in matlagningstermometermometern är inte rätt isatt terns kontakt så långt in i uti uttaget.
taget det går.
På displayen visas ett felmeddelande som inte står i
tabellen.
Det föreligger ett elektriskt
fel.
• Stäng av ugnen via hushållets säkring eller säkerhetsbrytaren i säkringsskåpet och slå på
den igen.
• Kontakta ett auktoriserat
servicecenter om felkoden
visas på displayen igen.
Ånga och kondens avsätts
på maten och i ugnen.
Du lät maten stå för länge i
ugnen.
Låt inte maträtter stå i ugnen längre än 15 - 20 minuter efter att tillagningen är
klar.
Lampan är släckt.
Varmluft med fukt-funktionen Det här är normalt för Varmär på.
luft med fukt-funktionen. Se
kapitel "Daglig användning", Värmefunktioner.
Serviceinformation
Kontakta en auktoriserad serviceverkstad
om du inte kan avhjälpa felet.
ugnsutrymmets yttre kant. Avlägsna inte
märkskylten från ugnsutrymmet.
Information som kundtjänst behöver finns
på märkplåten. Typskylten sitter på
Vi rekommenderar att du antecknar uppgifterna här:
Modell (MOD.)
.........................................
SVENSKA
69
Vi rekommenderar att du antecknar uppgifterna här:
Produktnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
Tekniska data
Tekniska data
Mått (invändiga)
Vikt
Höjd
Djup
Yta för långpanna
1438 cm²
Övre värmeelement
2300 W
Undre värmeelement
1000 W
Grillning
2300 W
Ring
2400 W
Total effekt
2990 W
Nätspänning
220 - 240 V
Frekvens
50 - 60 Hz
Antal funktioner
20
480 mm
361 mm
416 mm
Energieffektivitet
Produktinformation och produktinformationsblad*
Leverantörens namn
IKEA
Modellbeskrivning
KULINARISK 704.210.83
Energiindex
81.2
Energieffektivitetsklass
A+
Energiförbrukning med en standardrätt, över/undervärme
0.93 kWh/program
Energiförbrukning med en standardrätt, varmluft
0.69 kWh/program
70
SVENSKA
Antal kaviteter
1
Värmekälla
Elektricitet
Ljudstyrka
72 l
Typ av ugn
Inbyggnadsugn
Massa
35.3 kg
* För Europeiska unionen enligt EU-förordningarna 65/2014 och 66/2014.
För Republiken Vitryssland enligt STB 2478-2017, bilaga G; STB 2477-2017, bilagorna A
och B.
För Ukraina enligt 568/32020.
Energieffektivitetsklassen är inte tillämplig för Ryssland.
EN 60350-1 - Elektriska matlagningsprodukter för hushållsbruk - Del 1: Områden, ugnar,
ångugnar och grillar - Funktionsprovning.
Energibesparing
Denna ugn har funktioner som
låter dig spara energi under
vanlig matlagning.
Allmänna tips
Se till att ugnsluckan är ordentligt stängd
när produkten är påslagen. Öppna inte
ugnsluckan för ofta under tillagning. Håll
lucktätningen ren och se till att den inte har
lossnat på något ställe.
Använd metalltallrikar för att förbättra
energibesparingen.
Förvärm inte ugnen innan du sätter in
maten.
För matlagning som varar längre än 30
minuter ska ugnstemperaturen minskas till
lägsta möjliga, 3 - 10 minuter innan
matlagningstiden går ut, beroende på
längden på matlagningen. Restvärmen i
ugnen fortsätter laga maten.
Använd restvärmen för att värma annan
mat.
Undvik pauser mellan tillagningar när du
förbereder flera rätter på en gång.
Laga mat med varmluft
När det är möjligt, använd
varmluftsfunktionen för att spara energi.
Restvärme
Om ett program med tidvalet Varaktighet
eller Sluttid aktiveras och om
tillagningstiden är längre än 30 minuter,
stängs värmeelementen automatiskt av
tidigare med vissa ugnsfunktioner.
Fläkten och lampan fortsätter att vara
igång.
För varmhållning av mat
Välj lägsta möjliga temperaturinställning för
att använda restvärme och hålla maten
varm. Restvärmeindikatorn eller
temperaturen visas på displayen.
Laga mat med lampan släckt
Släck lampan under tillagning. Tänd den
bara vid behov.
Varmluft med fukt
För att spara energi under tillagningen.
71
SVENSKA
När du använder den här funktionen släcks
lampan automatiskt efter 30 sekunder. Du
kan tända lampan igen, men det minskar
förväntad energibesparing.
Miljöskydd
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att placera
den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår
miljö och vår hälsa genom att återvinna
avfall från elektriska och elektroniska
produkter. Släng inte produkter märkta med
symbolen med hushållsavfallet. Lämna in
produkten på närmaste återvinningsstation
eller kontakta kommunkontoret.
IKEA-GARANTI
Hur länge gäller IKEA:s garanti?
Den här garantin gäller i 5 år från det
ursprungliga inköpsdatumet av din produkt
på IKEA. Försäljningskvittot i original krävs
som bevis på köpet. Om serivearbete utförs
under garantin förlänger inte detta arbete
garantiperioden för produkten eller för de
nya delarna.
Vem utför service?
IKEAs serviceleverantör tillhandahåller
service genom dess egen organisation eller
genom auktoriserade servicepartners.
Vad täcks av denna garanti?
Garantin täcker fel hos produkten som
orsakats av bristfällig konstruktion eller
materialfel från det datum då produkten
köptes hos IKEA. Denna garanti gäller
endast användning av produkter för
hushållsbruk. Undantagen specificeras
nedan i avsnittet "Vad täcks inte av denna
garanti?". Under garantiperioden skall
kostnaderna täckas för att åtgärda felet,
t.ex. reparationer, delar, arbete och resor,
förutsatt att produkten är tillgänglig för
reparation utan speciella utgifter och att
felet är relaterat till bristfällig konstruktion
eller materialfel som täcks av garantin. På
dessa villkor är EUs riktlinjer (Nr. 99/44/EG)
och respektive lokala bestämmelser
tillämpliga. Utbytta delar blir IKEAs
egendom.
Vad gör IKEA för att åtgärda problemet?
IKEAs auktoriserade serviceleverantör
kommer att undersöka produkten och
bestämma, efter eget gottfinnande,
huruvida problemet täcks av denna garanti.
Om problemet täcks av garantin kommer
IKEAs serviceleverantör, eller dess
auktoriserade servicepartner att, efter eget
gottfinnande, antingen reparera den
defekta produkten eller ersätta den med
samma eller en jämförbar produkt.
Vad täcks inte av denna garanti?
• Normalt slitage.
• Avsiktlig skada eller skada orsakad av
försumlighet, skada orsakad av
underlåtenhet att följa instruktioner för
användning, felaktig installation eller
genom anslutning till felaktig
nätspänning, skada orsakad av kemisk
eller elektrokemisk reaktion, rost,
korrosion eller vattenskada, inklusive
men ej begränsat till skada orsakad av
för mycket kalk i vattentillförseln eller
skada orsakad av onormala
miljöförhållanden.
72
SVENSKA
• Förbrukningsartiklar, inklusive batterier
och lampor.
• Icke-funktionella och dekorativa delar
som inte påverkar den normala
användningen av produkten, inklusive
repor och färgförändringar.
• Oavsiktlig skada orsakad av främmande
föremål eller substanser och rengöring
eller rensning av filter, tömningssystem
eller diskmedelsfack.
• Skador på följande delar: glaskeramik,
tillbehör, porslinsoch bestickskorgar,
tillopps- och tömningsslangar, tätningar,
lampor och lampglas, displayer, rattar,
höljen och delar av höljen, såvida inte
sådana skador kan bevisas ha orsakats
av produktionsfel.
• Fall där en servicetekniker vid besöket
inte hittar något fel.
• Reparationer som ej utförts av vår
auktoriserade serviceleverantör eller
annan auktoriserad servicepartner, eller
reparationer som utförts med annat än
originaldelar.
• Reparationer orsakade av felaktig
installation eller installation som inte
följer specifikationen.
• Användning av produkten i annat än
hushållsmiljö, dvs. professionell
användning.
• Transportskador. Om en kund själv
transporterar produkten till sin bostad,
eller till någon annan adress, ansvarar
inte IKEA för eventuella skador som
uppstår under transporten. Om
emellertid IKEA levererar produkten till
kundens leveransadress täcker garantin
eventuella skador som uppstår under
denna leverans.
• Kostnader för att utföra den initiala
installationen av IKEA-produkten. Om
emellertid en av IKEA:s
serviceleverantörer, eller dess
auktoriserade servicepartner, reparerar
eller byter ut produkten enligt villkoren i
denna garanti kommer
serviceleverantören, eller dess
auktoriserade servicepartner, att
installera den reparerade produkten
eller, vid behov, installera en
utbytesprodukt.
Denna restriktion gäller inte ett felfritt
arbete som utförts av en kvalificerad
specialist som använt våra originaldelar för
att anpassa produkten enligt de tekniska
säkerhetsspecifikationerna i ett annat EUland.
Tillämpning av nationell lag
IKEA-garantin ger dig specifika lagliga
rättigheter som uppfyller eller utökar alla
lokala juridiska krav, vilka varierar från land
till land.
Garantins internationella giltighet
För produkter som köps i ett EU-land och
förs till ett annat EU-land kommer service
att tillhandahållas inom ramen för
garantivillkoren som gäller i det nya landet.
En skyldighet att utföra service inom ramen
för garantin föreligger endast om:
• produkten uppfyller alla krav och är
installerad enligt de tekniska
specifikationerna som gäller i landet där
anspråket framställs,
• produkten uppfyller alla krav och är
installerad enligt
installationsanvisningarna och
säkerhetsinformationen i
bruksanvisningen.
Dedicerad Kundtjänst för IKEA:s
produkter:
Tveka inte att kontakta IKEA:s Kundtjänst
för att:
1. framställa ett anspråk under denna
garanti.
2. ställa frågor om installationen av IKEAprodukten i en IKEA köksmöbel.
Servicen omfattar dock inte
förklaringar / beskrivningar som
relaterar till:
• IKEAs övergripande köksinstallation,
• anslutningar till elnätet (om
produkten levereras utan nätkabel
SVENSKA
och stickkontakt) eller till vatten- eller
gastillförsel eftersom dessa
anslutningar måste utföras av en
auktoriserad servicetekniker,
3. be om förklaring beträffande
bruksanvisningens innehåll och
specifikationerna för IKEA-produkten.
För att vi skall kunna hjälpa dig på bästa
sätt, ber vi dig noga läsa igenom
installationsanvisningarna och/eller
bruksanvisningen i denna handbok, innan
du kontaktar oss.
Hur når du oss om du behöver service?
Var god se den sista sidan i denna
handbok för en komplett lista över IKEA:s
auktoriserade kontakter och nationella
telefonnummer.
För att kunna ge dig en
snabbare service
rekommenderar vi att du
använder det specifika
telefonnummer som listas i slutet
av denna handbok. Använd
alltid telefonnumret i den
handbok som avser produkten
du behöver ha hjälp med. Innan
du ringer till oss, ska du försäkra
dig om att du kan uppge IKEA:s
artikelnummer (8 siffror) och
serienummer (8-siffrig kod som
finns på märkskylten) på den
apparat som du behöver vår
hjälp med.
73
SPARA
FÖRSÄLJNINGSKVITTOT!
Försäljningskvitto är ditt bevis på
köpet och krävs för att garantin
skall gälla. Observera att
försäljningskvittot också anger
IKEA:s produktnamn och
artikelnummer (8-siffrig kod) för
varje produkt som du har köpt.
Behöver du extra hjälp?
För övriga frågor om dina produkter som
inte relaterar till vår dedicerade Kundtjänst,
kontakta Kundtjänst hos närmaste IKEAbutik. Vi rekommenderar att du noga läser
igenom produktdokumentationen innan du
kontaktar oss.
74
Country
België
Belgique
Phone number
070 246016
Česká republika
00359888164080
0035924274080
246 019721
Danmark
70 15 09 09
Deutschland
+49 1806 33 45 32*
Ελλάδα
España
България
Call Fee
Opening time
Binnenlandse gesprekskosten
8 tot 20 Weekdagen
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
Такса за повикване от страната
От 9 до 18 ч в работни дни
Cena za místní hovor
8 až 20 v pracovních dnech
man. - fre. 09.00 - 20.00
lør. - søn. 09.00 - 18.00
Landstakst
211 176 8276
* 0,20 €/Verbindung aus dem
Festnetz max. 0,60 €/Verbindung
aus dem Mobilfunknetz
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
91 1875537
Tarifa de llamadas nacionales
De 8 a 20 en días laborables
France
0170 36 02 05
Tarif des appels nationaux
Hrvatska
00385 1 6323 339
Trošak poziva 27 lipa po minuti
Ireland
0 14845915
National call rate
9 à 21. En semaine
radnim danom od ponedjeljka
do petka od 08:00 do 16:00
8 till 20 Weekdays
Ísland
5880503
Italia
02 00620818
Innanlandsgjald fyrir síma
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος
22 030 529
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Werktags von 8.00 bis 20.00
9 til 18. Virka daga
Lietuva
5 230 06 99
Nacionalinių pokalbių tarifai
Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00
Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45
Magyarország
Belföldi díjszabás
Hétköznap 8 és 10 óra között
Geen extra kosten.
Alleen lokaal tarief.
ma-vr: 8.00 - 21.00
zat: 9.00 - 21.00
zon / pub. vakantie: 10.00 - 18.00
Norge
061 998 0549
0900 - 235 45 32
(0900-BEL IKEA)
0031 - 50 316 8772
(internationaal)
22 72 35 00
Takst innland
8 til 20 ukedager
Österreich
+43-1-2056356
max. 10 Cent/min.
Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr
Polska
801 400 711
Stawka wg taryfy krajowej
Portugal
211557985
Chamada Nacional
România
021 211 08 88
Россия
8 495 6662929
Tarif apel naţional
Действующие телефонные
тарифы
Tarif für Anrufe im Bundesgebiet
Od 8 do 20 w dni robocze
9 às 21. Dias de Semana
*excepto feriados
8 - 20 în zilele lucrătoare
с 8 до 20 по рабочим дням
Время московское
8 bis 20 Werktage
Nederland
Luxembourg
Schweiz
Suisse
031 5500 324
Svizzera
Slovensko
(02) 3300 2554
Suomi
030 6005203
Sverige
0775 700 500
Україна
United Kingdom
044 586 2078
020 3347 0044
+381 11 7 555 444
(ако позивате изван Србије)
Србија
011 7 555 444
(ако позивате из Србије)
Eesti, Latvija, Slovenija
Tarif des appels nationaux
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
Cena vnútroštátneho hovoru
Lankapuhelinverkosta
0,0835 €/puhelu + 0,032 €/min
Matkapuhelinverkosta 0,192 €/min
8 à 20. En semaine
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
8 až 20 v pracovných dňoch
arkipäivisin 8.00 - 20.00
Міжміськи дзвінки платні
National call rate
mån-fre 8.30 - 20.00
lör-sön 9.30 - 18.00
9 - 21 В робочі дні
9 till 21. Weekdays
Цена позива у националном
саобраћају
Понедељак – субота: 09 – 20
Недеља: 09 – 18
lokalsamtal (lokal taxa)
www.ikea.com
*
75
867355383-A-312019
© Inter IKEA Systems B.V. 2019
21552
AA-2063538-3
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising