Progress | PBN43102X | User manual | Progress PBN43102X Uživatelský manuál

Progress PBN43102X Uživatelský manuál
Návod k použití
Návod na používanie
Trouba
Rúra
PBN43102X
2 Progress
OBSAH
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní pokyny
Instalace
Popis spotřebiče
Ovládací panel
Před prvním použitím
Denní používání
Funkce hodin
2
3
6
8
8
10
11
12
Automatické programy
Použití příslušenství
Doplňkové funkce
Tipy a rady
Čištění a údržba
Odstraňování závad
Energetická účinnost
14
15
16
18
31
34
36
Zmĕny vyhrazeny.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku nesprávné
instalace nebo použití. Návod k použití vždy uchovávejte na
bezpečném a přístupném místě pro jeho budoucí použití.
Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem
nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz
spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem
spotřebiče.
Děti ve věku tří až osmi let a osoby s rozsáhlým a
komplexním postižením bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne, nedovolte
dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
Přístupné součásti se při použití mohou zahřát na vysokou
teplotu.
Progress 3
•
•
Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní
pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí instalovat a výměnu kabelu provádět
jen kvalifikovaná osoba.
VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho dostupné části se mohou
během používání zahřát na vysokou teplotu. Nedotýkejte
se topných článků.
Při vkládání či vyjímání příslušenství či nádobí vždy
používejte kuchyňské chňapky.
Před údržbou vždy spotřebič odpojte od napájení.
VAROVÁNÍ: Před výměnou žárovky se nejprve
přesvědčte, že je spotřebič vypnutý, abyste předešli riziku
úrazu elektrickým proudem.
Nepoužívejte spotřebič, dokud není nainstalován do
vestavné konstrukce.
K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na páru.
Nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo ostré kovové
škrabky k čištění skleněných dvířek, mohly by poškrábat
povrch, což by mohlo následně vést k rozbití skla.
Jestliže je poškozený napájecí kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo
dojít k úrazu.
K odstranění drážek na rošty nejprve odtáhněte přední a
poté zadní konec drážek na rošty od stěny trouby. Drážky
roštů instalujte stejným postupem v opačném pořadí.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Instalace
VAROVÁNÍ! Tento spotřebič
smí instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
• Odstraňte veškerý obalový materiál.
• Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
• Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
• Při přemisťování spotřebiče buďte vždy
opatrní, protože je těžký. Vždy
4 Progress
•
•
•
•
•
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
Netahejte spotřebič za držadlo.
Spotřebič nainstalujte na bezpečném a
vhodném místě, které splňuje
požadavky na instalaci.
Dodržujte minimální vzdálenosti od
ostatních spotřebičů a nábytku.
Před instalací spotřebiče ověřte, zda se
dvířka trouby otevírají bez omezení.
Pokud ne, troubu je nutné zvednout.
Spotřebič je vybaven elektrickým
chladicím systémem. Musí být zapojen
do napájecí sítě.
Minimální výška
skříňky (minimální
výška skříňky pod
pracovní deskou)
Šířka skříňky
Hloubka skříňky
590 (600) mm
560 mm
550 (550) mm
Výška přední části
spotřebiče
594 mm
Výška zadní části
spotřebiče
576 mm
Šířka přední části
spotřebiče
595 mm
Šířka zadní části
spotřebiče
559 mm
Hloubka spotřebiče
569 mm
Vestavná hloubka
spotřebiče
548 mm
Hloubka s
otevřenými dvířky
1022 mm
Minimální velikost
ventilačního otvoru.
Otvor se nachází na
spodní zadní straně
560x20 mm
Délka napájecího sí‐
ťového kabelu. Kabel
se nachází v pravém
rohu zadní strany
1500 mm
Montážní šrouby
4x25 mm
Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
požáru nebo úrazu elektrickým
proudem.
• Veškerá elektrická připojení by měla
být provedena kvalifikovaným
elektrikářem.
• Spotřebič musí být uzemněn.
• Zkontrolujte, zda údaje na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické
sítě.
• Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti úrazu
elektrickým proudem.
• Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani
prodlužovací kabely.
• Dbejte na to, abyste nepoškodili
napájecí kabel a síťovou zástrčku.
Jestliže potřebujete přívodní kabel
vyměnit, musí výměnu provést námi
autorizované servisní středisko.
• Síťové kabely se nesmí dotýkat nebo
se nacházet v blízkosti dvířek
spotřebiče nebo výklenku pod
spotřebičem, obzvláště je-li spotřebič v
provozu nebo jsou-li dvířka horká.
• Ochrana před úrazem elektrickým
proudem u živých či izolovaných částí
musí být připevněna tak, aby nešla
odstranit bez použití nástrojů.
• Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
• Pokud je síťová zásuvka uvolněná,
nezapojujte do ni síťovou zástrčku.
• Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
• Používejte pouze správná izolační
zařízení: ochranné vypínače vedení,
pojistky (pojistky šroubového typu se
musí odstranit z držáku), ochranné
zemnicí jističe a stykače.
• Je nutné instalovat vhodný vypínač
nebo izolační zařízení k řádnému
odpojení všech napájecích vodičů
spotřebiče. Toto izolační zařízení musí
mít mezeru mezi kontakty alespoň 3
mm širokou.
Progress 5
• Spotřebič se dodává se síťovou
zástrčkou a napájecím kabelem.
Typy kabelů vhodné pro instalaci nebo
výměnu v Evropě:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VVF, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Průřez kabelu viz celkový příkon uvedený
na typovém štítku. Můžete rovněž
nahlédnout do tabulky:
Celkový výkon
(W)
Průřez kabelu
(mm²)
max. 1380
3 x 0.75
max. 2300
3x1
max. 3680
3 x 1.5
Zemnicí vodič (žlutozelený) musí být
přibližně o 2 cm delší než fázový a nulový
vodič (modrý a hnědý).
Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
zranění, popálení, úrazu
elektrickým proudem či
výbuchu.
• Tento spotřebič je určen pouze k
domácímu použití.
• Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
• Ujistěte se, že nejsou ventilační otvory
zakryté.
• Zapnutý spotřebič nenechávejte bez
dozoru.
• Spotřebič po každém použití vypněte.
• Pokud je spotřebič v provozu, buďte při
otevírání jeho dvířek opatrní. Může
dojít k uvolnění horkého vzduchu.
• Nepracujte se spotřebičem, když máte
vlhké ruce nebo když je v kontaktu s
vodou.
• Dvířka spotřebiče nikdy neotvírejte
násilím.
• Nepoužívejte spotřebič jako pracovní
nebo odkládací plochu.
• Dvířka spotřebiče otevírejte opatrně.
Používáte-li při přípravě jídla přísady
obsahující alkohol, může vzniknout
směs vzduchu s alkoholem.
• Při otvírání dvířek nesmí být v blízkosti
spotřebiče jiskry ani otevřený oheň.
• Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
poškození spotřebiče.
• Jak zabránit poškození nebo změně
barvy smaltovaného povrchu:
– Nepokládejte nádobí či jiné
předměty přímo na dno spotřebiče.
– Na dno vnitřku spotřebiče
nepokládejte hliníkovou fólii.
– Nenalévejte vodu přímo do horkého
spotřebiče.
– Po dokončení pečení nenechávejte
vlhká jídla ve spotřebiči.
– Při vkládání nebo vyjímání
příslušenství buďte opatrní.
• Barevné změny na smaltovaném
povrchu nebo nerezové oceli nemají
vliv na výkon spotřebiče.
• Při pečení vlhkých koláčů používejte
hluboký plech. Ovocné šťávy mohou
zanechat trvalé skvrny.
• Tento spotřebič je určen výhradně pro
přípravu jídel. Nesmí být používán k
jiným účelům, například k vytápění
místností.
• Vždy pečte se zavřenými dvířky trouby.
• Je-li spotřebič instalován za
nábytkovým panelem (např. dvířky),
dvířka nábytku nesmí být nikdy
zavřená, když je spotřebič v provozu.
Za zavřeným nábytkovým panelem
může docházet k nárůstu horka a
vlhka, což může následně poškodit
spotřebič, byt nebo podlahu.
Nezavírejte nábytkový panel, dokud
spotřebič po použití zcela nevychladne.
Čištění a údržba
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
poranění, požáru nebo
poškození spotřebiče.
6 Progress
• Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a vytáhněte síťovou
zástrčku ze zásuvky.
• Přesvědčte se, že spotřebič už
vychladl. Mohlo by dojít k prasknutí
skleněných panelů.
• Poškozené skleněné panely okamžitě
vyměňte. Kontaktujte autorizované
servisní středisko.
• Při snímání dvířek spotřebiče buďte
opatrní. Dvířka jsou těžká!
• Spotřebič čistěte pravidelně, abyste
zabránili poškození materiálu jeho
povrchu.
• Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým
hadrem. Používejte pouze neutrální
mycí prostředky. Nepoužívejte žádné
prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
• Použijete-li sprej do trouby, řiďte se
bezpečnostními pokyny uvedenými na
jeho balení.
• Katalytický smalt (je-li součástí výbavy)
nečistěte žádným druhem čisticího
prostředku.
Vnitřní osvětlení
VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem!
INSTALACE
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
• V tomto spotřebiči se používají
speciální či halogenové žárovky pouze
pro použití v domácích spotřebičích.
Nepoužívejte je pro osvětlení
domácnosti.
• Před výměnou žárovky spotřebič
odpojte od napájení.
• Používejte pouze žárovky se stejnými
vlastnostmi .
Obsluha
• Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
• Používejte výhradně originální
náhradní díly.
Likvidace
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
úrazu či udušení.
• Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
• Odřízněte síťový kabel v blízkosti
spotřebiče a zlikvidujte jej.
• Odstraňte dveřní západku, abyste
zabránili uvěznění dětí a domácích
zvířat ve spotřebiči.
Progress 7
Vestavba
548
21
min. 550
80
60
520
600
114
18
20
589
594
min. 560
595+-1
198
60
5
1
523
20
548
70
60
21
min. 550
20
520
18
590
114
min. 560
589
594
198
60
595+-1
5
1
20
Připevnění trouby ke skříňce
523
8 Progress
POPIS SPOTŘEBIČE
Celkový pohled
1
1
2
3
4
5
6
7
2
3
7
5
4
3
2
1
4
5
Ovládací panel
Elektronický programátor
Topný článek
Osvětlení
Ventilátor
Drážky na rošty, vyjímatelné
Polohy roštů
6
Příslušenství
• Kombinovaný pekáč
Na koláče a sušenky. K pečení
moučných jídel a masa, nebo k
zachycování tuku.
• Tvarovaný rošt
Pro nádoby na pečení, dortové a
koláčové formy, pečeně.
• Plech na pečení
Na koláče a sušenky.
OVLÁDACÍ PANEL
Elektronický programátor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
K ovládání trouby používejte senzorová tlačítka.
1
Senzo‐
rové
tlačítko
Funkce
Popis
-
Displej
Zobrazí aktuální nastavení trouby.
Progress 9
Senzo‐
rové
tlačítko
2
3
4
5
Funkce
Popis
ZAP/VYP
Slouží k zapnutí a vypnutí trouby.
Funkce
Slouží k nastavení pečicí funkce nebo automatic‐
kého programu.
Oblíbené
Slouží k uložení vašeho oblíbeného programu.
Použijte k přímému přístupu k vašemu oblíbené‐
mu programu; i u vypnuté trouby.
Teplota / rychlé
zahřátí
Slouží k nastavení nebo kontrole teploty.
Stisknutím a podržením na tři sekundy zapnete a
vypnete funkci: rychlé zahřátí.
Nahoru, Dolů
K pohybu nahoru nebo dolů v nabídce.
OK
Slouží k potvrzení výběru nebo nastavení.
Osvětlení trouby
Slouží k zapnutí a vypnutí osvětlení trouby.
Hodiny
Slouží k nastavení funkcí hodin.
Minutka
K nastavení funkce Minutka.
6
7
8
9
10
Displej
A
B
G
C
F
E
D
A. Symbol funkce trouby
B. Displej teploty / denního času
C. Displej hodin / zbytkového tepla /
Minutka
D. Ukazatel zbytkového tepla
E. Kontrolky funkcí hodin
F. Kontrolka ohřevu / kontrolka rychlého
zahřívání
G. Číslo funkce / programu trouby
10 Progress
Ostatní ukazatele na displeji:
Symbol
/
/
Název
Popis
Funkce
Můžete zvolit funkci trouby.
Automatické programy
Můžete zvolit automatický program.
Oblíbené
Je spuštěn oblíbený program.
kg / g
Je spuštěný automatický program se za‐
dáním váhy.
h / min
Je spuštěna funkce hodin.
Teplota / Rychlé zahřátí
Funkce je spuštěna.
Teplota
Zobrazuje se aktuální teplota.
Teplota
Teplotu můžete změnit.
Osvětlení
Vypnuli jste osvětlení.
Minutka
Je spuštěná funkce minutky.
Ukazatel ohřevu
Když zapnete pečicí funkci, zobrazí se .
Tyto stavové čárky zobrazují zvyšování či
klesání teploty v troubě.
Jakmile trouba dosáhne nastavené
teploty, stavové čárky zhasnou.
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Nastavení Denního času viz
kapitola „Funkce hodin“.
První čištění
Z trouby odstraňte veškeré příslušenství a
vyjímatelné drážky na rošty.
Viz část „Čištění a údržba“.
Před prvním použitím troubu i
příslušenství vyčistěte.
Příslušenství a vyjímatelné drážky vložte
zpět do jejich původní polohy.
Předehřátí
Před prvním použitím prázdnou troubu
předehřejte.
1. Nastavte funkci:
a maximální
teplotu.
2. Nechte troubu pracovat jednu hodinu.
3. Zvolte funkci
a maximální teplotu.
4. Nechte troubu pracovat 15 minut.
Příslušenství se může zahřát více než
obvykle. Během předehřívání může z
trouby vycházet zápach a kouř. Zajistěte v
místnosti dostatečné větrání.
Progress 11
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Funkce trou‐
by
Pečicí funkce
Funkce trou‐
by
Pravý horký
vzduch
Pizza
Použití
K pečení jídel na třech
úrovních současně a k
sušení potravin.
Nastavte teplotu trouby o
20 - 40 °C nižší než při
použití funkce Horní/
spodní ohřev.
Rozmrazová‐
ní
Vlhký kon‐
vekční
vzduch
K pečení pizzy. K inten‐
zivnějšímu opečení do‐
zlatova a dosažení
křupavého spodku.
K přípravě měkkých a
šťavnatých pečení.
Nízkoteplotní
pečení
Horní/spodní
ohřev
Mražené po‐
traviny
K pečení moučných jídel
a masa na jedné úrovni
trouby.
K přípravě polotovarů do
křupava (např. hranolek,
amerických brambor ne‐
bo jarních závitků).
Ke grilování plochých po‐
krmů a opékání chleba.
Gril
Turbo gril
Spodní ohřev
K pečení větších kusů
masa nebo drůbeže s
kostmi na jedné úrovni. K
zapékání a pečení dozla‐
tova.
K pečení koláčů s
křupavým spodkem a
zavařování potravin.
Pečení chle‐
ba
Použití
K rozmrazování potravin
(zeleniny a ovoce). Doba
rozmrazování závisí na
množství a velikosti
zmražených potravin.
Tato funkce slouží k
úspoře energie při peče‐
ní. Pokyny k přípravě viz
kapitola „Tipy a rady“,
Vlhký konvekční vzduch.
Dvířka trouby by měla být
během pečení zavřená,
aby nedošlo k přerušení
funkce a aby trouba fun‐
govala co nejúsporněji.
Při použití této funkce se
teplota ve vnitřku trouby
může lišit od nastavené
teploty. Je využito zbyt‐
kové teplo.Může dojít ke
snížení tepelného výko‐
nu. Obecná doporučení
ohledně úspory energie
viz kapitola „Energetická
účinnost“, Úspora ener‐
gie. Tato funkce byla
použita ke splnění ener‐
getické třídy dle normy
EN 60350-1. Pokud pou‐
žíváte tuto funkci, osvě‐
tlení se automaticky vy‐
pne po 30 sekundách.
Pomocí této funkce mů‐
žete připravovat chléb a
housky s velmi dobrými
profesionálními výsledky
co do křupavosti, barvy a
kůrky.
K udržení teploty po‐
krmů.
Uchovat teplé
12 Progress
Nastavení pečicí funkce
1. Zapněte troubu pomocí .
Na displeji se zobrazí nastavená teplota,
symbol a číslo pečicí funkce.
2. Stisknutím
nebo
nastavte
pečicí funkci.
3. Stiskněte
nebo se trouba
automaticky spustí po pěti sekundách.
Pokud troubu spustíte a nenastavíte
žádnou pečicí funkci nebo program,
trouba se po 20 sekundách automaticky
vypne.
Změna teploty
Stisknutím
nebo
změníte teplotu v
krocích po 5 °C.
Jakmile trouba dosáhne nastavené
teploty, zazní zvukový signál a ukazatel
ohřevu se přestane zobrazovat.
Zjištění teploty
Aktuální teplotu v troubě můžete
zkontrolovat při probíhající funkci či
programu.
1. Stiskněte
.
Na displeji se zobrazuje teplota uvnitř
trouby.
Opětovným stisknutím
změňte teplotu.
2. Stiskněte
nebo se nastavená
teplota zobrazí na displeji automaticky
po pěti sekundách.
rychlé zahřátí
Pokud je spuštěná funkce rychlého
zahřátí, nevkládejte do spotřebiče žádné
potraviny.
Funkci rychlého zahřátí lze použít pouze s
některými pečicími funkcemi. Pokud je v
nabídce nastavení zapnuta zvuková
signalizace a funkci rychlého zahřátí nelze
s danou funkcí použít, zazní zvuková
signalizace. Viz „Používání nabídky
nastavení“ v části „Doplňkové funkce“.
Funkce rychlého zahřátí snižuje čas
potřebný k rozehřátí trouby.
Funkci rychlého zahřátí zapnete
na déle než tři
stisknutím a podržením
sekundy.
Je-li funkce rychlého zahřátí zapnutá, na
displeji blikají čárky:
FUNKCE HODIN
Tabulka funkcí hodin
Funkce hodin
Použití
Denní čas
Slouží ke zobrazení nebo změně denního času. Čas mů‐
žete změnit pouze tehdy, když je trouba zapnutá.
Trvání
Slouží k nastavení délky provozu trouby.
Ukončení
Slouží k nastavení, kdy se trouba vypne.
Odložené spuštění
Slouží ke spojení funkce Trvání a Ukončení.
Nastavit a spustit
K pozdějšímu zapnutí trouby s potřebnými nastaveními je‐
diným stisknutím senzorového tlačítka.
Minutka
Slouží k nastavení odpočítávání času. Tato funkce nemá
žádný vliv na provoz trouby. Funkci Minutka můžete za‐
pnout kdykoliv; i u vypnuté trouby.
Progress 13
Funkce hodin
00:00
Měřič času
Použití
Slouží k nastavení měřiče času, který zobrazuje délku pro‐
vozu trouby. Zapne se ihned, jak začne trouba hřát. Měřič
času se nezapne, pokud jsou nastaveny funkce Trvání a
Ukončení. Tato funkce nemá žádný vliv na provoz trouby.
Nastavení a změna času
Po prvním připojení k síťovému napájení
vyčkejte, dokud se na displeji nezobrazí
a 12:00. "12“ bliká.
1. Pomocí
nebo
nastavte hodiny.
.
2. Stiskněte
3. Pomocí
nebo
nastavte minuty.
4. Stiskněte
.
Na displeji se zobrazí nový čas.
Ke změně denního času opakovaně
stiskněte , dokud nezačne blikat .
Nastavení Trvání
1. Nastavte pečicí funkci a teplotu.
2. Opakovaně stiskněte , dokud
nezačne blikat .
nebo
k nastavení
3. Použijte
minut Trvání.
4. Stiskněte
nebo se Trvání
automaticky spustí po pěti sekundách.
nebo
k nastavení
5. Použijte
hodin Trvání.
6. Stiskněte
nebo se Trvání
automaticky spustí po pěti sekundách.
Po uplynutí nastaveného času zní dvě
a
minuty signál. Na displeji začne blikat
nastavení času. Trouba se vypne.
7. Zvukový signál vypnete stisknutím
některého ze senzorových tlačítek.
8. Vypněte troubu.
Nastavení Ukončení
1. Nastavte pečicí funkci a teplotu.
2. Opakovaně stiskněte , dokud
nezačne blikat .
3. Použijte
nebo
k nastavení
Ukončení a stiskněte
. Nejprve
nastavte minuty a poté hodiny.
Po uplynutí nastaveného času zní dvě
minuty signál. Na displeji začne blikat
nastavení času. Trouba se vypne
automaticky.
4. Zvukový signál vypnete stisknutím
některého ze senzorových tlačítek.
5. Vypněte troubu.
a
Nastavení: Odložené spuštění
1. Nastavte pečicí funkci a teplotu.
2. Opakovaně stiskněte , dokud
nezačne blikat .
3. Stisknutím
nebo
pro nastavení
minut pro Trvání.
.
4. Stiskněte
5. Použijte
nebo
k nastavení
hodin Trvání.
6. Stiskněte
.
Na displeji bliká .
7. Použijte
nebo
k nastavení
Ukončení a stiskněte
. Nejprve
nastavte minuty a poté hodiny.
Trouba se automaticky zapne později,
funguje po nastavenou dobu Trvání a
vypne se v nastavený Ukončení. Po
uplynutí nastaveného času zní dvě minuty
a
signál. Na displeji začne blikat
nastavení času. Trouba se vypne
automaticky.
8. Zvukový signál vypnete stisknutím
některého ze senzorových tlačítek.
9. Vypněte troubu.
14 Progress
Když je funkce Odložené
spuštění zapnutá, na displeji se
zobrazuje symbol pečicí
funkce,
s tečkou a .
Tečka na displeji hodin /
zbytkového tepla zobrazuje,
která funkce hodin je zapnutá.
Nastavení: Nastavit a spustit
Funkci Nastavit a spustit můžete použít,
pouze pokud je nastavena funkce Trvání.
1. Nastavte pečicí funkci a teplotu.
2. Zvolte Trvání.
3. Opakovaně stiskněte , dokud na
displeji nezačne blikat .
nastavíte funkci
4. Stisknutím
Nastavit a spustit.
Na displeji se zobrazí
a
s
ukazatelem. Tento ukazatel značí, která
funkce je zapnutá.
5. Stisknutím senzorového tlačítka
(kromě ZAP/VYP) spustíte funkci
Nastavit a spustit.
a „00“.
Na displeji bliká
2. Pomocí
můžete přepínat mezi
funkcemi. Nejprve nastavte sekundy,
poté minuty a hodiny.
3. Použijte
nebo
k nastavení
Minutka a potvrďte stisknutím .
nebo se Minutka
4. Stiskněte
automaticky spustí po pěti sekundách.
Po uplynutí nastavené doby zazní na dvě
minuty zvukový signál a na displeji začne
blikat „00:00“ a .
5. Zvukový signál vypnete stisknutím
některého ze senzorových tlačítek.
Nastavení: Měřič času
1. K resetování Měřič času stiskněte:
opakovaně , dokud se na displeji
nezobrazí blikající
.
2. Stiskněte a podržte: . Až se na
displeji zobrazí „00:00“, Měřič času
začne znovu počítat.
Nastavení: Minutka
1. Stiskněte
.
AUTOMATICKÉ PROGRAMY
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Název programu
3
TELECÍ PEČENĚ
4
JEHNĚČÍ PEČENĚ
5
PEČENÁ ZVĚŘINA
6
CELÉ KUŘE
7
CELÁ RYBA
8
PIZZA
Název programu
9
SLANÝ LOTRINSKÝ KOLÁČ
1
HOVĚZÍ PEČENĚ
10
CITRÓNOVÝ KOLÁČ
2
VEPŘOVÁ PEČENĚ
11
TVAROHOVÝ KOLÁČ
K dispozici je 20 automatických programů.
Automatický program použijte, když
neznáte recept nebo nemáte zkušenosti s
přípravou daného pokrmu. Na displeji se
zobrazí výchozí doba přípravy u všech
automatických programů.
Automatické programy
Progress 15
Název programu
12
PEČIVO
13
FARMÁŘSKÝ CHLÉB
14
KYNUTÍ TĚSTA
15
ZAPEČENÉ BRAMBORY
16
LASAGNE
17
ZAPEČENÉ CANNELLONI
18
KOLÁČ - POLOTOVAR
19
PIZZA - POLOTOVAR
20
PŘÍLOHY Z BRAMBOR - POLO‐
TOVAR
Automatické programy
1. Zapněte spotřebič.
2. Stiskněte
.
Na displeji se zobrazí , symbol a číslo
automatického programu.
3. K volbě automatického programu
nebo
.
použijte
4. Stiskněte
nebo pět sekund
počkejte, dokud se spotřebič sám
nespustí.
5. Po uplynutí nastaveného času zazní
na dvě minuty zvukový signál. Symbol
bliká.
6. Zvukový signál vypnete stisknutím
jakéhokoliv senzorového tlačítka.
7. Vypněte spotřebič.
Automatické programy se
zadáním váhy
Trouba vypočítá čas pečení podle zadané
váhy masa.
1. Zapněte spotřebič.
.
2. Stiskněte
3. Pomocí
nebo
nastavte program
se zadáním váhy.
Na displeji se zobrazuje: doba pečení,
symbol trvání
a přednastavená
hmotnost a jednotka hmotnosti (kg, g).
nebo se nastavení
4. Stiskněte
automaticky uloží po pěti sekundách.
Spotřebič se zapne.
5. Výchozí hmotnost můžete změnit
pomocí
nebo
. Stiskněte
.
6. Po uplynutí nastaveného času zazní
na dvě minuty zvukový signál.
bliká.
7. Zvukový signál vypnete stisknutím
jakéhokoliv senzorového tlačítka.
8. Vypněte spotřebič.
POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Vložení příslušenství
Tvarovaný rošt:
Rošt zasuňte mezi vodicí lišty drážek roštů
a ujistěte se, že nožičky směřují dolů.
Plech na pečení/ Hluboký pekáč / plech:
16 Progress
Plech na pečení /hluboký pekáč / plech
zasuňte mezi drážky zvolené úrovně
roštu.
Společně vložení tvarovaného roštu a
plechu na pečení /hlubokého pekáče /
plechu:
Plech na pečení /hluboký pekáč / plech
zasuňte mezi drážky zvolené úrovně roštu
a tvarovaný rošt v drážkách nad nimi.
Malé zářezy nahoře zajišťují
vyšší bezpečnost. Tyto zářezy
také fungují jako zařízení proti
překlopení. Vysoký okraj kolem
roštu slouží jako ochrana proti
sklouznutí varných nádob z
roštu.
DOPLŇKOVÉ FUNKCE
Použití funkce Oblíbené
programy
Na dvě sekundy stiskněte a podržte
současně
a
. Zazní zvukový signál.
Pomocí této funkce můžete uložit vaše
oblíbené nastavení teploty a doby přípravy
určité funkce či programu trouby.
Na displeji se zobrazí SAFE.
1. Nastavte teplotu a dobu pečení pro
určitou funkci či program.
2. Stiskněte a na déle než tři sekundy
podržte . Zazní zvukový signál.
3. Vypněte spotřebič.
• Tuto funkci zapnete stisknutím .
Spotřebič spustí váš oblíbený program.
Během spuštěné funkce lze
měnit dobu přípravy jídla a
teplotu.
• Tuto funkci vypnete stisknutím .
Spotřebič vypne váš oblíbený program.
Použití funkce dětské
bezpečnostní pojistky
Funkce dětské bezpečnostní pojistky
brání náhodnému použití trouby.
Tuto funkci lze zapnout i u vypnuté trouby.
Nenastavujte pečicí funkci.
Dětskou bezpečnostní pojistku vypnete
zopakováním tohoto postupu.
Použití funkce Blokování
tlačítek
Tuto funkci lze zapnout pouze u zapnuté
trouby.
Funkce blokování tlačítek brání náhodné
změně funkce trouby.
1. Chcete-li funkci zapnout, zapněte
troubu.
2. Zapněte funkci či nastavení trouby.
3. Na dvě sekundy současně stiskněte a
podržte
a
.
Zazní zvukový signál.
Na displeji se zobrazí symbol zámku.
K vypnutí funkce blokování tlačítek
zopakujte krok 3.
Troubu lze při zapnutém
blokování tlačítek vypnout.
Když troubu vypnete, funkce
blokování tlačítek se vypne.
Progress 17
Použití nabídky nastavení
Nabídka nastavení vám umožňuje
zapnout nebo vypnout funkce v hlavní
nabídce. Na displeji se zobrazí SET a
číslo nastavení.
Popis
Hodnota
1
NASTAVIT A SPUSTIT
ZAP/VYP
2
UKAZATEL ZBYTKOVÉHO TEPLA
ZAP/VYP
3
TÓNY TLAČÍTEK1)
KLIKNUTÍ / PÍPNUTÍ / VYP
4
TÓN ZÁVADY
ZAP/VYP
5
REŽIM DEMO
Aktivační kód: 2468
6
JAS
NÍZKÝ / STŘEDNÍ / VYSOKÝ
7
SERVISNÍ NABÍDKA
-
8
OBNOVIT TOVÁRNÍ NASTAVENÍ
ANO / NE
1) Není možné deaktivovat tón senzorového tlačítka ZAP/VYP.
1. Stiskněte a podržte
po dobu tří
sekund.
Na displeji se zobrazí SET1 a blikající „1“.
2. Stisknutím
nebo
zvolte
nastavení.
3. Stiskněte
.
4. Stisknutím
nebo
změňte
hodnotu nastavení.
5. Stiskněte
.
K opuštění nabídky nastavení stiskněte
nebo stiskněte a podržte
.
Automatické vypnutí
Z bezpečnostních důvodů se trouba po
určité době, kdy je spuštěna nějaká
funkce a vy nezměníte žádné nastavení,
automaticky vypne.
(°C)
(h)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
(°C)
250 - maximum
(h)
3
Automatické vypnutí nefunguje s
funkcemi: osvětlení, Trvání, Odložené
spuštění, Ukončení, Nízkoteplotní pečení.
Jas displeje
U jasu displeje existují dva režimy:
• Noční jas - když je spotřebič vypnutý,
tak je mezi 22:00 a 06:00 jas displeje
nižší.
• Denní jas:
– když je spotřebič zapnutý.
– pokud se během režimu nočního
jasu dotknete jakéhokoliv
senzorového tlačítka (kromě
tlačítka ZAP/VYP), displej se na
následujících 10 sekund přepne
zpět do režimu denního jasu.
– Pokud je spotřebič vypnutý a
nastavíte funkci Minutka. Když se
funkce Minutka dokončí, displej se
přepne zpět do režimu nočního
jasu.
18 Progress
Chladicí ventilátor
Když je trouba v provozu, chladicí
ventilátor se automaticky zapne, aby
udržoval povrch trouby chladný. Jestliže
troubu vypnete, bude chladicí ventilátor
pokračovat v chlazení až do úplného
ochlazení trouby.
přehřátí. Aby se tomu zabránilo, je tato
trouba vybavena bezpečnostním
termostatem, který přeruší napájení. Po
poklesu teploty se trouba opět
automaticky zapne.
Bezpečnostní termostat
Nesprávná obsluha trouby nebo vadné
součásti mohou způsobit nebezpečné
TIPY A RADY
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Jestliže do trouby vložíte dva plechy na
pečení, musí být mezi plechy jedna
úroveň drážek volná.
Teploty a časy pečení v
tabulkách jsou pouze
orientační. Závisí na receptu,
kvalitě a množství použitých
přísad.
Pečení masa a ryb
Při pečení velmi tučného jídla použijte
hluboký pekáč / plech, aby se v troubě
nevytvořily skvrny, které by již nemusely jít
odstranit.
Doporučení k pečení
Trouba má pět poloh roštů.
Polohy roštů v troubě se počítají zdola.
Vaše trouba může péct jinak, než jak jste
byli zvyklí u staré trouby. V tabulkách níže
jsou uvedena standardní nastavení
teploty, doby přípravy a polohy roštu.
Jestliže nemůžete najít nastavení pro
konkrétní recept, snažte se vybrat
podobný.
Tato trouba je vybavena speciálním
systémem, který zajišťuje oběh vzduchu a
stálou recyklaci páry. Tento systém
umožňuje pečení a vaření v páře, takže
jídla jsou uvnitř měkká a na povrchu mají
kůrčičku. Zkracuje dobu přípravy a také
snižuje spotřebu energie.
Pečení moučníků
Neotvírejte dvířka, dokud neuplynou 3/4
času nutného k pečení.
Před podáváním nechte maso odpočívat
asi 15 minut, a teprve potom ho krájejte,
aby nevytekla šťáva.
Do hlubokého pekáče / plechu nalijte
trochu vody, aby se při pečení tolik
nekouřilo. Kondenzaci kouře zabráníte
dolitím vody pokaždé, když se odpaří.
Doby přípravy
Doba přípravy záleží na druhu potravin,
jejich konzistenci a množství.
Nejprve sledujte průběh pečení a jeho
výsledek. Postupně si najděte nejlepší
nastavení (nastavení teploty, dobu pečení,
apod.) pro nádobí, recepty a množství
potravin, které s tímto spotřebičem
používáte.
Progress 19
Pečení moučných jídel a masa
MOUČNÍKY
Horní/spodní
ohřev
Pravý horký
vzduch
(min)
(°C)
(°C)
Šlehané recep‐
ty
170
2
160
3 (2 a
4)
45 - 60
Koláčová forma
Křehké těsto
170
2
160
3 (2 a
4)
20 - 30
Koláčová forma
Tvarohový ko‐
láč s podmá‐
slím
170
1
165
2
80 100
Koláčová forma, Ø
26 cm
Závin
175
3
150
2
60 - 80
Plech na pečení
Marmeládový
dort
170
2
165
2
30 - 40
Koláčová forma, Ø
26 cm
Jemná bábov‐
ka, předehřejte
prázdnou trou‐
bu
160
2
150
2
90 120
Koláčová forma, Ø
20 cm
Švestkový ko‐
láč,
předehřejte
prázdnou trou‐
bu
175
1
160
2
50 - 60
Forma na chleba
Sušenky
140
3
140 150
3
25 - 45
Plech na pečení
Pusinky
120
3
120
3
80 100
Plech na pečení
Pusinky,
předehřejte
prázdnou trou‐
bu, dvě úrovně
-
-
120
2a4
80 100
Plech na pečení
Žemle,
předehřejte
prázdnou trou‐
bu
190
3
190
3
12 - 20
Plech na pečení
Banánky
190
3
170
3
25 - 35
Plech na pečení
20 Progress
MOUČNÍKY
Horní/spodní
ohřev
Pravý horký
vzduch
(min)
(°C)
(°C)
Banánky, dvě
úrovně
-
-
170
2a4
35 - 45
Plech na pečení
Ploché koláče
s náplní
180
2
170
2
45 - 70
Koláčová forma, Ø
20 cm
Bohatý ovocný
koláč
160
1
150
2
110 120
Koláčová forma, Ø
24 cm
Piškotový dort
170
1
160
2
30 - 50
Koláčová forma, Ø
20 cm
Předehřejte prázdnou troubu.
CHLÉB A PIZZA
Horní/spodní ohřev
Pravý horký vzduch
(°C)
(°C)
(min)
Bílý chléb, 1 2 kusy, 0,5 kg
každý
190
1
190
1
60 - 70
-
Žitný chléb,
předehřátí
není
zapotřebí
190
1
180
1
30 - 45
Forma na
chleba
Bagety/
kaiserky, 6 8 kusů
190
2
180
2 (2 a 4)
25 - 40
Plech na
pečení
Pizza
230 250
1
230 250
1
10 - 20
Plech na
pečení /
Hluboký pe‐
káč / plech
Čajové koláč‐
ky
200
3
190
3
10 - 20
Plech na
pečení
Progress 21
Předehřejte prázdnou troubu.
Použijte koláčovou formu.
KOLÁČE S NÁPLNÍ
Horní/spodní ohřev
Pravý horký vzduch
(min)
(°C)
(°C)
Těstovinový nákyp,
předehřátí není zapotřebí
200
2
180
2
40 - 50
Zeleninový nákyp,
předehřátí není zapotřebí
200
2
175
2
45 - 60
Lotrinský slaný koláč
180
1
180
1
50 - 60
Lasagne
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Zapečené cannelloni
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Použijte druhou polohu roštu.
Použijte tvarovaný rošt.
MASO
Horní/spodní
ohřev
Pravý horký
vzduch
(min)
(°C)
(°C)
Hovězí
200
190
50 - 70
Vepřové
180
180
90 - 120
Telecí
190
175
90 - 120
Anglický rostbíf, nepropečený
210
200
50 - 60
Anglický rostbíf, středně propečený
210
200
60 - 70
Anglický rostbíf, dobře propečený
210
200
70 - 75
22 Progress
MASO
Horní/spodní ohřev
Pravý horký vzduch
(min)
(°C)
(°C)
Vepřové plecko, s kůží
180
2
170
2
120 - 150
Vepřové nožičky, 2 kusy
180
2
160
2
100 - 120
Jehněčí kýta
190
2
175
2
110 - 130
Celé kuře
220
2
200
2
70 - 85
Celá krůta
180
2
160
2
210 - 240
Celá kachna
175
2
220
2
120 - 150
Celá husa
175
2
160
1
150 - 200
Králík, naporcovaný
190
2
175
2
60 - 80
Zajíc, naporcovaný
190
2
175
2
150 - 200
Celý bažant
190
2
175
2
90 - 120
Použijte druhou polohu roštu.
RYBY
Horní/spodní
ohřev
Pravý horký
vzduch
(min)
(°C)
(°C)
Pstruh / Pražma, 3 - 4 ryby
190
175
40 - 55
Tuňák / Losos, 4 - 6 filetů
190
175
35 - 60
Gril
Předehřejte prázdnou troubu.
Použijte čtvrtou polohu roštu.
Gril s maximálním nastavením teploty.
Progress 23
GRIL
(kg)
(min)
1. strana
(min)
2. strana
Hovězí svíčková, 4 kusy
0,8
12 - 15
12 - 14
Hovězí steak, 4 kusy
0,6
10 - 12
6-8
Klobásy, 8
-
12 - 15
10 - 12
Vepřové kotlety, 4 kusy
0,6
12 - 16
12 - 14
Půlka kuřete, 2
1
30 - 35
25 - 30
Kebaby, 4
-
10 - 15
10 - 12
Kuřecí prsa, 4 kusy
0,4
12 - 15
12 - 14
Hamburgery, 6
0,6
20 - 30
-
Rybí filé, 4 kusy
0,4
12 - 14
10 - 12
Toasty, 4 - 6
-
5-7
-
Topinky, 4 - 6
-
2-4
2-3
Turbo gril
Předehřejte prázdnou troubu.
Použijte první nebo druhou polohu roštu.
HOVĚZÍ
Pro výpočet doby pečení vynásobte čas
uvedený v tabulce níže počtem centimetrů
tloušťky masa.
Hovězí pečeně
nebo filet, dobře
propečený
HOVĚZÍ
(°C)
(min)
Hovězí pečeně
nebo filet, nepro‐
pečený
190 200
5-6
Hovězí pečeně
nebo filet, středně
propečený
180 190
6-8
(°C)
(min)
170 180
8 - 10
(°C)
(min)
160 180
90 - 120
VEPŘOVÉ
Plecko / Krkovi‐
ce / Kýta v celku,
1 - 1,5 kg
24 Progress
DRŮBEŽ
VEPŘOVÉ
(°C)
(min)
Kotlety / Vepřová
žebírka, 1 - 1,5
kg
170 180
60 - 90
Sekaná, 0,75 - 1
kg
160 170
50 - 60
Vepřové koleno,
předvařené, 0,75
- 1 kg
150 170
90 - 120
TELECÍ
(°C)
(min)
Kusy drůbeže,
každá 0,2 - 0,25
kg
200 220
30 - 50
Půlka kuřete,
každá 0,4 - 0,5
kg
190 210
35 - 50
Kuře, brojler, 1 1,5 kg
190 210
50 - 70
Kachna, 1,5 - 2
kg
180 200
80 - 100
Husa, 3,5 - 5 kg
160 180
120 180
(°C)
(min)
Krůta, 2,5 - 3,5
kg
160 180
120 150
Telecí pečeně, 1
kg
160 180
90 - 120
Krůta, 4 - 6 kg
140 160
150 240
Telecí koleno ,
1,5 - 2 kg
160 180
120 150
RYBY (DUŠENÉ)
JEHNĚČÍ
(°C)
(min)
Jehněčí kýta /
Jehněčí pečeně,
1 - 1,5 kg
150 170
100 120
Jehněčí hřbet, 1 1,5 kg
160 180
40 - 60
Celá ryba, 1 - 1,5
kg
(°C)
(min)
210 220
40 - 60
Nízkoteplotní pečení
Tato funkce vám umožní připravovat
libové, měkké maso a ryby. Není vhodná
pro přípravu drůbeže, tučné vepřové
pečeně, dušeného masa. Teplota Teplota
1. Na obou stranách maso osmahněte na
pánvi při vysoké teplotě po dobu 1 - 2
minut.
2. Vložte maso do plechu na pečení nebo
přímo na tvarovaný rošt. Pod
Progress 25
tvarovaný rošt položte plech k
zachytávání tuku.
Při použití této funkce vždy vařte bez
pokličky nebo víka.
3. Zvolte funkci: Nízkoteplotní pečení. Na
prvních 10 minut můžete nastavit
teplotu trouby mezi 80 °C a 150 °C.
Výchozí teplota je 90 °C.
4. Po 10 minutách trouba automaticky
sníží teplotu na 80 °C.
Nastavte teplotu 120 °C.
(kg)
(min)
Steaky
0,2 - 0,3
20 - 40
3
Hovězí plátek
1 - 1,5
90 - 150
3
Hovězí pečeně
1 - 1,5
120 - 150
1
Telecí pečeně
1 - 1,5
120 - 150
1
Rozmrazování
(kg)
Doba rozmra‐
zování (min)
Další čas rozmra‐
zování (min)
Kuře
1
100 - 140
20 - 30
Kuře položte na ob‐
rácený talířek ve
velkém talíři. V po‐
lovině doby obraťte.
maso
1
100 - 140
20 - 30
0,5
90 - 120
V polovině doby ob‐
raťte.
Smetana
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Smetanu lze snad‐
no ušlehat, i když
jsou v ní ne zcela
rozmražené kousky.
Pstruh
0,15
25 - 35
10 - 15
-
Jahody
0,3
30 - 40
10 - 20
-
Máslo
0,25
30 - 40
10 - 15
-
Zdobený dort
1,4
60
60
-
26 Progress
Zavařování
Pro zavařování používejte pouze
zavařovací sklenice, které jsou na trhu
dostupné ve stejné velikosti.
PECKOVINY
Sklenice se šroubovacím uzávěrem nebo
bajonetovým uzávěrem nejsou vhodné.
Použijte první polohu roštu.
Na plech na pečení nedávejte více než
šest litrových zavařovacích sklenic.
Sklenice naplňte rovnoměrně a uzavřete
je.
Sklenice se nesmí navzájem dotýkat.
Do plechu na pečení nalijte 1/2 litru vody,
aby v troubě bylo dostatečné vlhko.
Broskve /
Kdoule /
Švestky
Jakmile začne tekutina v prvních
sklenicích perlit (u litrových sklenic asi za
35–60 minut), troubu vypněte nebo snižte
teplotu na 100 °C (viz tabulka).
35 - 45
35 - 45
10 - 15
(min)
Doba
zavařován
í do začát‐
ku perlení
(min)
Další
vaření při
100 °C
Mrkev
50 - 60
5 - 10
Okurky
50 - 60
-
Smíšená
nakládaná
zelenina
50 - 60
5 - 10
Kedluben /
Hrášek /
Chřest
50 - 60
15 - 20
MĚKKÉ OVOCE
Jahody / Borůvky /
Maliny / Zralý an‐
grešt
(min)
Další
vaření při
100 °C
ZELENINA
Nastavte teplotu 160 - 170 °C.
(min)
Doba zavařování
do začátku perle‐
ní
(min)
Doba
zavařován
í do začát‐
ku perlení
Sušení - Pravý horký vzduch
Používejte plechy vyložené papírem
odolným proti mastnotě nebo papírem na
pečení.
Lepších výsledků dosáhnete, když troubu
v polovině doby sušení zastavíte, otevřete
dvířka a necháte ji na jednu noc
vychladnout před dokončením sušení.
Pro jeden plech použijte třetí polohu roštu.
Pro dva plechy použijte první a třetí
polohu roštu.
Progress 27
ZELENINA
OVOCE
(°C)
(h)
Fazole
60 - 70
6-8
Meruňky
8 - 10
Papriky
60 - 70
5-6
Jablečné plátky
6-8
Polévková zelenina
60 - 70
5-6
Hrušky
6-9
Houby
50 - 60
6-8
Byliny
40 - 50
2-3
(h)
Vlhký konvekční vzduch doporučená příslušenství
Používejte formy a nádoby z tmavého
kovu a s povrchovou vrstvou. Pohlcují
teplo lépe než nádoby ze světlého kovu a
s reflexní úpravou.
Nastavte teplotu 60 - 70 °C.
OVOCE
(h)
Švestky
8 - 10
Plech na pizzu
Zapékací mísa
Tmavý, nereflexní
Průměr 28 cm
Tmavý, nereflexní
Průměr 26 cm
Vlhký konvekční vzduch
Nejlepších výsledků dosáhnete, budete-li
se řídit doporučenou dobou pečení v
tabulce níže.
Pečicí šálky
Sklokeramika
Průměr 8 cm,
výška 5 cm
Dortový korpus
Tmavý, nereflexní
Průměr 28 cm
28 Progress
(°C)
(min)
Sladké pečivo,
16 kusů
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
180
2
20 - 30
Pečivo, 9 kusů
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
180
2
30 - 40
Mražená pizza,
0,35 kg
tvarovaný rošt
220
2
10 - 15
Roláda
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
170
2
25 - 35
Sušenka brow‐
nie
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
175
3
25 - 30
Suflé, 6 kusů
keramické pečicí šálky
na tvarovaný rošt
200
3
25 - 30
Koláčový korpus
z piškotového
těsta
dortový korpus na tva‐
rovaný rošt
180
2
15 - 25
Piškotový dort
zapékací mísa na tva‐
rovaný rošt
170
2
40 - 50
Pošírovaná ry‐
ba, 0,3 kg
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
180
3
20 - 25
Celá ryba, 0,2
kg
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
180
3
25 - 35
Rybí filé, 0,3 kg
plech na pizzu na tva‐
rovaný rošt
180
3
25 - 30
Pošírované ma‐
so, 0,25 kg
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
200
3
35 - 45
Šašlik, 0,5 kg
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
200
3
25 - 30
Sušenky, 16 ku‐
sů
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
180
2
20 - 30
Progress 29
(°C)
(min)
Makronky, 24
kusů
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
180
2
25 - 35
Muffin, 12 kusů
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
170
2
30 - 40
Slané pečivo, 20
kusů
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
180
2
25 - 30
Sušenky z
křehkého těsta,
20 kusů
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
150
2
25 - 35
Ovocné koláčky,
8 kusů
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
170
2
20 - 30
Zelenina, poší‐
rovaná, 0,4 kg
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
180
3
35 - 45
Vegetariánská
omeleta
plech na pizzu na tva‐
rovaný rošt
200
3
25 - 30
Středomořská
zelenina, 0,7 kg
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
180
4
25 - 30
Informace pro zkušebny
Testy podle normy IEC 60350-1.
Malé
koláčky,
20 kou‐
sků na
plech
Horní/
spodní
ohřev
Plech
na pe‐
čení
3
(°C)
(min)
170
20 - 30
-
30 Progress
(°C)
(min)
Malé
koláčky,
20 kou‐
sků na
plech
Pravý hor‐
ký vzduch
Plech
na pe‐
čení
3
150 160
20 - 35
-
Malé
koláčky,
20 kou‐
sků na
plech
Pravý hor‐
ký vzduch
Plech
na pe‐
čení
2a
4
150 160
20 - 35
-
Jableč‐
ný ko‐
láč, 2
formy,
Ø 20
cm
Horní/
spodní
ohřev
Tvaro‐
vaný
rošt
2
180
70 - 90
-
Jableč‐
ný ko‐
láč, 2
formy,
Ø 20
cm
Pravý hor‐
ký vzduch
Tvaro‐
vaný
rošt
2
160
70 - 90
-
Piškoto‐
vý ko‐
láč, v
koláčo‐
vé for‐
mě Ø26
cm
Horní/
spodní
ohřev
Tvaro‐
vaný
rošt
2
170
40 - 50
Předehřejte trou‐
bu po dobu 10
minut.
Piškoto‐
vý ko‐
láč, v
koláčo‐
vé for‐
mě Ø26
cm
Pravý hor‐
ký vzduch
Tvaro‐
vaný
rošt
2
160
40 - 50
Předehřejte trou‐
bu po dobu 10
minut.
Progress 31
(°C)
(min)
Piškoto‐
vý ko‐
láč, v
koláčo‐
vé for‐
mě Ø26
cm
Pravý hor‐
ký vzduch
Tvaro‐
vaný
rošt
2a
4
160
40 - 60
Předehřejte trou‐
bu po dobu 10
minut.
Máslo‐
vé su‐
šenky
Pravý hor‐
ký vzduch
Plech
na pe‐
čení
3
140 150
20 - 40
-
Máslo‐
vé su‐
šenky
Pravý hor‐
ký vzduch
Plech
na pe‐
čení
2a
4
140 150
25 - 45
-
Máslo‐
vé su‐
šenky
Horní/
spodní
ohřev
Plech
na pe‐
čení
3
140 150
25 - 45
-
Topin‐
ky, 4 - 6
kusů
Gril
Tvaro‐
vaný
rošt
4
max.
2 - 3 minuty z
jedné strany;
2 - 3 minuty z
druhé strany
Předehřejte trou‐
bu po dobu 3 mi‐
nut.
Hovězí
ham‐
burger,
6 kusů,
0,6 kg
Gril
Tvaro‐
vaný
rošt a
odkapá‐
vací
plech
4
max.
20 - 30
Tvarovaný rošt
vložte na čtvrtou
úroveň a odka‐
pávací plech na
třetí úroveň trou‐
by. V polovině
přípravy jídlo ot‐
očte.
Předehřejte trou‐
bu po dobu 3 mi‐
nut.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
32 Progress
Poznámky k čištění
Přední stranu trouby otřete měkkým hadříkem namočeným v roztoku teplé
vody a slabého mycího prostředku.
K čištění kovových ploch používejte speciální čisticí prostředek.
Čisticí
prostředky
Odolné nečistoty odstraňte pomocí speciálního prostředku k čištění trouby.
Vnitřek trouby čistěte po každém použití. Hromadění mastnoty či zbytků jídel
může způsobit požár. Riziko je vyšší u grilovacího pekáče.
Každodenní
použití
V troubě nebo na skleněných panelech dvířek se může srážet vlhkost. Ke
snížení kondenzace troubu před přípravou jídla vždy na 10 minut
předehřejte. Osušte vnitřek měkkým hadrem po každém použití.
Vyčistěte všechno příslušenství po každém použití a nechte jej vysušit. Pou‐
žijte měkký hadr a vlažnou vodu s mycím prostředkem. Nečistěte
příslušenství v myčce nádobí.
Příslušenstv
í
Nepřilnavé příslušenství nečistěte agresivními čisticími prostředky, ostrými
předměty nebo je nemyjte v myčce nádobí.
Trouby z nerezové oceli nebo
hliníku
Dvířka trouby čistěte pouze vlhkým
hadříkem nebo houbou. Osušte je
měkkým hadříkem.
Nikdy nepoužívejte ocelové drátěnky,
kyseliny nebo abrazivní (pískové)
prostředky, protože by mohly poškodit
povrch trouby. Ovládací panel vyčistěte se
stejnou opatrností.
Vyjmutí drážek na rošty
Chcete-li troubu vyčistit, odstraňte drážky
na rošty.
POZOR! Při odstraňování
drážek na rošty buďte opatrní.
1. Odtáhněte přední část drážek na rošty
od stěny trouby.
Čištění dveřního těsnění
Těsnění dvířek pravidelně kontrolujte.
Těsnění je umístěno kolem rámu dvířek
trouby. Troubu nepoužívejte, je-li těsnění
dvířek poškozeno. Kontaktujte
autorizované servisní středisko.
Při čištění těsnění dvířek trouby se řiďte
všeobecnými informacemi ohledně čištění
spotřebiče.
2. Odtáhněte zadní konec drážek na
rošty od stěny trouby a vytáhněte je
ven.
Progress 33
1
2
Vyjmuté příslušenství instalujte stejným
postupem v opačném pořadí.
Odstranění a instalace dvířek
Dvířka trouby jsou osazena třemi
skleněnými panely. Dvířka trouby a vnitřní
skleněné panely lze za účelem čištění
demontovat. Před demontáží skleněných
panelů si přečtěte celou kapitolu
„Odstranění a instalace dvířek“.
Jestliže se pokusíte vytáhnout
skleněné panely předtím, než
odstraníte dvířka trouby,
mohou se dvířka náhle zavřít.
3. Přivřete dvířka trouby do první polohy
otevření (do poloviny). Pak dvířka
zdvihněte a vytáhněte směrem
dopředu z jejich umístění.
POZOR! Troubu bez
skleněných panelů
nepoužívejte.
1. Dvířka trouby zcela otevřete a podržte
oba dveřní závěsy.
4. Dvířka položte na pevnou plochu na
měkkou látku.
5. Uchopte okrajovou lištu (B) na horní
straně dvířek na obou stranách a
zatlačením směrem dovnitř uvolněte
svorku těsnění.
2. Zvedněte a zcela otočte páčky na
obou závěsech.
2
B
1
6. Vytáhněte okrajovou lištu dopředu a
odstraňte ji.
34 Progress
7. Uchopte skleněné panely dvířek za
horní okraj a opatrně je postupně
vytáhněte ven. Začněte od vrchního
panelu. Ujistěte se, že sklo zcela
sklouzne z držáků.
Ujistěte se, že jste prostřední skleněný
panel usadili do správné polohy.
A
B
Výměna žárovky
VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem!
Žárovka může být horká.
8. Skleněné panely omyjte vodou se
saponátem. Skleněné panely pečlivě
osušte. Skleněné panely nemyjte v
myčce nádobí.
Po vyčištění skleněné panely a dvířka
trouby opět nasaďte.
Dávejte pozor, abyste skleněné panely (A
a B) nasadili zpět ve správném pořadí.
Zkontrolujte symbol / potisk na straně
skleněného panelu. Každý panel vypadá
odlišně, aby se usnadnila jejich demontáž
a montáž.
Při správné instalaci dveřní lišta zacvakne.
A
B
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
1. Vypněte troubu.
Vyčkejte, dokud trouba nevychladne.
2. Odpojte troubu od elektrické sítě.
3. Na dno vnitřku trouby položte utěrku.
POZOR! Halogenovou žárovku
vždy držte v kusu látky, aby na
jejím povrchu nedošlo k
připálení mastnoty.
Zadní žárovka
1. Skleněným krytem otočte a sejměte
jej.
2. Skleněný kryt vyčistěte.
3. Žárovku vyměňte za vhodnou žárovku
odolnou proti teplotě 300 °C.
4. Nasaďte skleněný kryt.
Progress 35
Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Troubu nelze zapnout ani
používat.
Trouba není zapojená do
elektrické sítě nebo je
připojená nesprávně.
Zkontrolujte, zda je trouba
správně zapojená do elek‐
trické sítě (viz schéma zapo‐
jení, je-li k dispozici).
Trouba nehřeje.
Trouba je vypnutá.
Zapněte troubu.
Trouba nehřeje.
Hodiny nejsou nastavené.
Nastavte hodiny.
Trouba nehřeje.
Nejsou provedena nutná na‐
stavení.
Zkontrolujte, zda jsou nasta‐
vení správná.
Trouba nehřeje.
Je zapnutá funkce Automa‐
tické vypnutí.
Viz „Automatické vypnutí“.
Trouba nehřeje.
Dětská bezpečnostní pojist‐
ka je zapnutá.
Viz „Použití dětské bezpeč‐
nostní pojistky“.
Trouba nehřeje.
Je spálená pojistka.
Zkontrolujte, zda příčinou
závady není pojistka. Pokud
se pojistka spaluje opakova‐
ně, obraťte se na autorizo‐
vaného elektrikáře.
Osvětlení nefunguje.
Vadná žárovka.
Vyměňte žárovku.
Jestliže je spotřebič vypnutý,
na displeji se nezobrazuje
čas.
Displej je vypnutý.
Současným stisknutím
Dokončení jídel trvá příliš
dlouho nebo se jídla připraví
příliš rychle.
Teplota je příliš vysoká nebo
nízká.
Nastavte teplotu podle
potřeby. Řiďte se pokyny v
návodu k použití.
Na jídle a uvnitř trouby se
usazuje pára a kondenzát.
Nechali jste jídlo v troubě
příliš dlouho.
Po dokončení přípravy ne‐
nechávejte jídla v troubě dé‐
le než 15 - 20 minut.
Na displeji se zobrazuje chy‐
bový kód, který není uvede‐
ný v tabulce.
Jedná se o závadu na elek‐
troinstalaci.
•
•
Spotřebič je zapnutý, ale
nehřeje. Ventilátor nefungu‐
je. Na displeji se zobrazí
"Demo".
a
displej znovu zapnete.
Je zapnutý režim demo.
Troubu vypněte a znovu
zapněte prostřednictvím
domovní pojistky nebo
ochranného spínače v
pojistkové skříňce.
Pokud se chybový kód
na displeji zobrazí znovu,
kontaktujte oddělení pé‐
če o zákazníky.
Viz „Používání nabídky na‐
stavení“ v části „Doplňkové
funkce“.
36 Progress
Servisní údaje
Pokud problém nemůžete vyřešit sami,
obraťte se na svého prodejce nebo
autorizované servisní středisko.
se nachází na předním rámu vnitřní části
trouby. Nesundávejte typový štítek z
vnitřní části trouby.
Potřebné údaje pro servisní středisko
najdete na typovém štítku. Typový štítek
Doporučujeme, abyste si údaje napsali zde:
Model (MOD.)
.........................................
Výrobní číslo (PNC)
.........................................
Sériové číslo (SN)
.........................................
ENERGETICKÁ ÚČINNOST
List s údaji o výrobku
Produktové informace dle směrnice Komise EU 65-66/2014
Název dodavatele
Progress
Označení modelu
PBN43102X 949497018
Index energetické účinnosti
81.2
Třída energetické účinnosti
A+
Spotřeba energie se standardním zatížením, konvenč‐
ní režim
0.93 kWh/cyklus
Spotřeba energie se standardním zatížením, intenzivní
horkovzdušný režim
0.69 kWh/cyklus
Počet pečicích prostorů
1
Tepelný zdroj
Elektrická energie
Objem
72 l
Typ trouby
Vestavná trouba
Hmotnost
30.2 kg
EN 60350-1 - Elektrické spotřebiče na
vaření pro domácnost - část 1: Sporáky,
trouby, parní trouby a grily - Metody
měření funkce.
Úspora energie
Trouba je vybavena funkcemi,
které vám pomohou ušetřit
energii při každodenním vaření.
Při provozu spotřebiče se přesvědčte, že
jsou dvířka trouby řádně zavřená. Během
přípravy jídla neotvírejte dvířka příliš
Progress 37
často. Těsnění dvířek udržujte čisté a
kontrolujte, zda je řádně uchyceno ve své
poloze.
Pro účinnější úsporu energie používejte
kovové nádobí.
Je-li to možné, troubu před pečením
nepředehřívejte.
Když připravujete několik jídel najednou,
snažte se, aby prodlevy při pečení byly co
nejkratší.
Horkovzdušné pečení
Je-li to možné, pro úsporu energie
používejte funkce s ventilátorem.
Zbytkové teplo
Je-li v rámci některých funkcí trouby
spuštěn program s volbou času Trvání
nebo Ukončení a doba pečení je delší než
30 minut, u některých funkcí trouby se
topné články automaticky vypnou dříve.
Ventilátor a osvětlení nadále pracují. Po
vypnutí trouby se na displeji zobrazuje
zbytkové teplo. Toto teplo můžete využít k
udržení teploty jídla.
Je-li doba pečení delší než 30 minut,
snižte teplotu trouby na minimum 3 - 10
minut před koncem pečení. Pečení nadále
zajistí zbytkové teplo uvnitř trouby.
Zbytkové teplo můžete využít k ohřevu
jiného jídla.
Uchování teploty jídla
Chcete-li využít zbytkové teplo k uchování
teploty pokrmu, zvolte nejnižší možné
nastavení teploty. Na displeji se zobrazí
ukazatel zbytkového tepla nebo zbytková
teplota.
Pečení s vypnutým osvětlením
Vypněte při pečení osvětlení. Zapněte ho
pouze tehdy, když ho skutečně
potřebujete.
Vlhký konvekční vzduch
Tato funkce slouží k úspoře energie při
pečení.
Pokud používáte tuto funkci, osvětlení se
automaticky vypne po 30 sekundách.
Osvětlení můžete znovu zapnout, ale
omezíte tím předpokládanou úsporu
energie.
Vypnutí displeje
Displej můžete vypnout. Současně
stiskněte a podržte tlačítka
a
.
Chcete-li displej zapnout, opakujte stejný
postup.
POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené symbolem
. Obaly vyhoďte do příslušných
odpadních kontejnerů k recyklaci.
Pomáhejte chránit životní prostředí a
lidské zdraví a recyklovat elektrické a
elektronické spotřebiče určené k likvidaci.
Spotřebiče označené příslušným
symbolem nelikvidujte spolu s
domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
38 Progress
OBSAH
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné pokyny
Inštalácia
Popis výrobku
Ovládací panel
Pred prvým použitím
Každodenné používanie
Časové funkcie
38
39
42
44
44
46
47
48
Automatické programy
Používanie príslušenstva
Doplnkové funkcie
Tipy a rady
Ošetrovanie a čistenie
Riešenie problémov
Energetická účinnosť
50
51
52
54
67
70
72
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca
nezodpovedá za zranenia ani za škody spôsobené
nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny
uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste do
nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.
Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a
osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou
spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí,
iba ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli
zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní
spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám.
Deti medzi 3 a 8 rokmi a osoby s veľmi rozsiahlymi a
zložitými hendikepmi nesmú mať prístup k spotrebiču,
pokiaľ nie sú pod nepretržitým dozorom.
Deti do 3 rokov nesmú mať prístup k spotrebiču, iba ak sú
nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k
spotrebiču, keď pracuje alebo keď sa chladí. Prístupné
časti sa môžu počas používania nahriať.
Ak má spotrebič detskú poistku, mala by byť zapnutá.
Progress 39
•
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať
žiadnu údržbu na spotrebiči.
Všeobecná bezpečnosť
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nainštalovať tento spotrebič a vymeniť kábel smie iba
kvalifikovaná osoba.
VAROVANIE: Spotrebič a jeho prístupné časti sa počas
používania môžu značne zahriať. Nedotýkajte sa
ohrevných článkov.
Pri vyberaní alebo vkladaní príslušenstva alebo nádob na
pečenie vždy používajte kuchynské rukavice.
Pred akoukoľvek údržbou spotrebič odpojte od elektrickej
siete.
VAROVANIE: Dbajte na to, aby bol spotrebič pred
výmenou žiarovky vypnutý, aby bolo vylúčené
nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
Spotrebič nepoužívajte pred jeho nainštalovaním do
zabudovanej štruktúry.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
Na čistenie skla dvierok nepoužívajte abrazívne
prostriedky ani ostré kovové škrabky, pretože by mohli
poškrabať povrch, čo môže spôsobiť rozbitie skla.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať
vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku
alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
Ak chcete vybrať zasúvacie lišty, najprv potiahnite prednú
časť zasúvacích líšt a potom zadný koniec smerom od
bočnej steny a vyberte ich. Pri inštalácii zasúvacích líšt
zvoľte opačný postup.
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Inštalácia
VAROVANIE! Tento spotrebič
smie nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
• Odstráňte všetky obaly.
• Neinštalujte ani nepoužívajte
poškodený spotrebič.
• Dodržiavajte pokyny na inštaláciu
dodané so spotrebičom.
• Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
40 Progress
•
•
•
•
•
používajte ochranné rukavice a
uzavretú obuv.
Spotrebič neťahajte za rukoväť.
Spotrebič nainštalujte na bezpečné a
vhodné miesto, ktoré spĺňa požiadavky
na inštaláciu.
Dodržiavajte požadovanú minimálnu
vzdialenosť od iných spotrebičov a
nábytku.
Pred namontovaním spotrebiča sa
uistite, či sa dvierka rúry otvárajú bez
odporu. V opačnom prípade sa musí
rúra nadvihnúť.
Spotrebič je vybavený elektrickým
chladiacim systémom. Musí sa
používať s napájaním z elektrickej
siete.
Minimálna výška lin‐
ky (linka pod mini‐
málnou výškou pra‐
covnej plochy)
590 (600) mm
Šírka linky
560 mm
Hĺbka linky
550 (550) mm
Výška prednej časti
spotrebiča
594 mm
Výška zadnej časti
spotrebiča
576 mm
Šírka prednej časti
spotrebiča
595 mm
Šírka zadnej časti
spotrebiča
559 mm
Hĺbka spotrebiča
569 mm
Zabudovaná hĺbka
spotrebiča
548 mm
Hĺbka s otvorenými
dvierkami
1022 mm
Minimálna veľkosť
vetracieho otvoru.
Otvor položený na
spodnej zadnej stra‐
ne
560x20 mm
Dĺžka hlavného na‐
pájacieho kábla. Ká‐
bel sa nachádza v
pravom rohu zadnej
strany
1500 mm
Montážne skrutky
4x25 mm
Zapojenie do elektrickej siete
VAROVANIE! Nebezpečenstvo
požiaru a zásahu elektrickým
prúdom.
• Všetky elektrické zapojenia by mal
vykonať kvalifikovaný elektroinštalatér.
• Spotrebič musí byť uzemnený.
• Uistite sa, že parametre na typovom
štítku sú kompatibilné s elektrickým
napätím zdroja napájania.
• Vždy používajte správne nainštalovanú
zásuvku odolnú proti nárazom.
• Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry
ani predlžovacie káble.
• Uistite sa, že zástrčka a prívodný
elektrický kábel nie sú poškodené. Ak
prívodný elektrický kábel spotrebiča
treba vymeniť, túto operáciu smie
urobiť iba pracovník autorizovaného
servisného strediska.
• Nedovoľte, aby sa napájacie elektrické
káble dotkli alebo dostali do blízkosti
dvierok spotrebiča alebo výklenku pod
spotrebičom najmä vtedy, keď sú
dvierka horúce.
• Zariadenie na ochranu pred dotykom
elektrických častí pod napätím a
izolovaných častí treba namontovať
tak, aby sa nedalo odstrániť bez
nástrojov.
• Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej
zásuvky až po dokončení inštalácie. Po
inštalácii sa uistite, že máte prístup k
sieťovej zástrčke.
• Ak je sieťová zásuvka uvoľnená,
nezapájajte do nej sieťovú zástrčku.
• Spotrebič neodpájajte ťahaním za
napájací kábel. Vždy ťahajte za sieťovú
zástrčku.
• Použite iba správne odpájacie
zariadenia: ochranné ističe alebo
Progress 41
poistky (skrutkovacie poistky treba
vybrať z držiaka), uzemnenia a
stýkače.
• Elektrická sieť v domácnosti musí mať
odpájacie zariadenie, ktoré umožní
odpojenie spotrebiča od elektrickej
siete na všetkých póloch. Vzdialenosť
kontaktov odpájacieho zariadenia musí
byť minimálne 3 mm.
• Tento spotrebič sa dodáva s napájacou
zástrčkou a káblom.
Typy káblov použiteľných na inštaláciu
alebo výmenu pre Európu:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VVF, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Prierez kábla určite podľa celkového
príkonu uvedeného na typovom štítku.
Môžete si tiež pozrieť údaje uvedené v
tabuľke:
Celkový príkon
(W)
Prierez kábla
(mm²)
maximálne 1 380
3 x 0.75
maximálne 2 300
3x1
maximálne 3 680
3 x 1.5
Uzemňovací kábel (zeleno/žltý kábel)
musí byť o 2 cm dlhší ako fázový a nulový
kábel (modrý a hnedý kábel).
Používanie
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo poranenia,
popálenín, zásahu elektrickým
prúdom alebo výbuchu.
• Tento spotrebič je určený iba na
použitie v domácnosti.
• Nemeňte technické parametre tohto
spotrebiča.
• Zabezpečte, aby boli vetracie otvory
voľné.
• Počas činnosti nenechávajte spotrebič
bez dozoru.
• Po každom použití spotrebič vypnite.
• Keď je spotrebič v činnosti, pri otváraní
dvierok postupujte opatrne. Môže dôjsť
k úniku horúceho vzduchu.
• Spotrebič nepoužívajte, keď máte
mokré ruky, ani keď je v kontakte s
vodou.
• Na otvorené dvierka netlačte.
• Nepoužívajte spotrebič ako pracovný
alebo odkladací povrch.
• Dvierka spotrebiča otvárajte opatrne.
Použitím prísad s obsahom alkoholu
môže vzniknúť zmes alkoholu so
vzduchom.
• Pri otváraní dvierok sa do kontaktu so
spotrebičom nesmú dostať iskry ani
otvorený plameň.
• Horľavé produkty alebo predmety, ktoré
obsahujú horľavé látky, nevkladajte do
spotrebiča, do jeho blízkosti ani naň.
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo poškodenia
spotrebiča.
• Aby ste predišli poškodeniu alebo
zmene farby smaltu:
– nádoby na pečenie ani iné
predmety neklaďte priamo na dno
spotrebiča,
– priamo na dno dutiny spotrebiča
nedávajte alobal,
– do horúceho spotrebiča nelejte
vodu,
– po ukončení prípravy pokrmu v
spotrebiči nenechávajte vlhký riad
ani potraviny,
– pri vyberaní alebo vkladaní
príslušenstva postupujte opatrne.
• Zmena farby smaltu alebo ušľachtilej
ocele nemá žiadny vplyv na výkon
spotrebiča.
• Na prípravu vlhkých koláčov používajte
hlboký pekáč. Ovocné šťavy spôsobujú
škvrny, ktoré môžu byť trvalé.
• Tento spotrebič je určený iba na
varenie. Nesmie byť použitý na iné
účely, napríklad na vykurovanie
miestnosti.
• Rúru používajte vždy so zatvorenými
dvierkami.
• Pri inštalácii spotrebiča za nábytkový
panel (napr. dvere) zabezpečte, aby
42 Progress
dvere neboli počas prevádzky
spotrebiča nikdy zatvorené. Za
zatvoreným nábytkovým panelom sa
môže vytvoriť teplo a vlhkosť a môžu
spôsobiť následné poškodenie
spotrebiča, kuchynskej jednotky alebo
podlahy. Nábytkový panel nezatvárajte,
kým spotrebič po použití úplne
nevychladne.
Starostlivosť a čistenie
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo poranenia,
požiaru alebo poškodenia
spotrebiča.
• Pred vykonávaním údržby spotrebič
vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo
sieťovej zásuvky.
• Skontrolujte, či je spotrebič studený.
Existuje riziko, že sklenené panely
môžu prasknúť.
• Ak sú sklenené panely dvierok
poškodené, bezodkladne ich nechajte
vymeniť. Obráťte sa na autorizované
servisné stredisko.
• Pri vyberaní dvierok zo spotrebiča
postupujte opatrne. Dvierka sú ťažké!
• Spotrebič pravidelne čistite, aby ste
predišli znehodnoteniu povrchového
materiálu.
• Spotrebič čistite vlhkou mäkkou
handričkou. Používajte iba neutrálne
saponáty. Nepoužívajte abrazívne
prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani
kovové predmety.
• Ak používate sprej na čistenie rúr,
dodržiavajte bezpečnostné pokyny na
jeho obale.
INŠTALÁCIA
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
• Katalytický smalt (ak je k dispozícii)
nečistite žiadnym čistiacim
prostriedkom.
Vnútorné osvetlenie
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo zásahu
elektrickým prúdom.
• Žiarovka alebo halogénová žiarovka
používaná v tomto spotrebiči je určená
len pre domáce spotrebiče.
Nepoužívajte ju na osvetlenie
domácnosti.
• Pred výmenou žiarovky odpojte
spotrebič od zdroja napájania.
• Používajte žiarovky s rovnakými
technickými parametrami .
Servis
• Ak treba dať spotrebič opraviť, obráťte
sa na autorizované servisné stredisko.
• Používajte iba originálne náhradné
diely.
Likvidácia
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo poranenia
alebo udusenia.
• Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
• Prívodný elektrický kábel odrežte blízko
pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
• Odstráňte západku dvierok, aby ste
zabránili uviaznutiu detí a domácich
zvierat v spotrebiči.
Progress 43
Zabudovanie
548
21
min. 550
80
60
520
600
114
18
20
589
594
min. 560
595+-1
198
60
5
1
523
20
548
70
60
21
min. 550
20
520
18
590
114
min. 560
589
594
198
60
595+-1
5
1
20
Upevnenie rúry k linke
523
44 Progress
POPIS VÝROBKU
Celkový prehľad
1
1
2
3
4
5
6
7
2
3
7
5
4
3
2
1
4
5
Ovládací panel
Elektronický programátor
Ohrevný článok
Osvetlenie
Ventilátor
Zasúvacia lišta, vyberateľná
Úrovne v rúre
6
Príslušenstvo
• Kombinovaný pekáč
Na koláče a sušienky. Na pečenie
mäsa a múčnych pokrmov alebo ako
nádoba na zachytávanie tuku.
• Drôtený rošt
Na kuchynský riad, formy na koláče,
pečené pokrmy.
• Plech na pečenie
Na koláče a sušienky.
OVLÁDACÍ PANEL
Elektronický programátor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Rúra sa ovláda senzorovými tlačidlami.
Senzo‐
rové
tlačidlo
1
-
Funkcia
Popis
Displej
Zobrazuje aktuálne nastavenia rúry.
Progress 45
Senzo‐
rové
tlačidlo
Funkcia
Popis
ZAP / VYP
Zapnutie a vypnutie rúry.
Voliteľné funkcie
Ak chcete nastaviť funkciu ohrevu alebo automa‐
tický program.
4
Môj obľúbený pro‐
gram
Uloženie vášho obľúbeného programu. Pomocou
tejto funkcie sa môžete priamo dostať k obľúbené‐
mu programu, aj keď je rúra vypnutá.
5
Teplota / Rýchle
zohrievanie
Nastavenie alebo kontrola teploty.
Stlačte a podržte na tri sekundy, aby ste zapli a
vypli funkciu: Rýchle zohrievanie.
Hore, Dole
Pohyb nahor alebo nadol v ponuke.
OK
Potvrdenie výberu alebo nastavenia.
Osvetlenie rúry
Zapnutie a vypnutie osvetlenia rúry.
Hodiny
Nastavenie časových funkcií.
Časomer
Nastavenie funkcie Časomer:
2
3
6
7
8
9
10
Displej
A
B
G
C
F
E
D
A. Symbol funkcie rúry
B. Displej teploty/denného času
C. Hodiny/Zobrazenie zvyškového tepla/
Kuchynský časomer
D. Ukazovateľ zvyškového tepla
E. Ukazovatele pre časové funkcie
F. Ukazovateľ ohrevu/Ukazovateľ
rýchleho ohrevu
G. Počet funkcií rúry/programov
46 Progress
Iné ukazovatele na displeji:
Symbol
/
/
Názov
Popis
Funkcie
Môžete si vybrať funkciu rúry.
Automatický program
Môžete si zvoliť automatický program.
Môj obľúbený program
Je spustený obľúbený program.
kg/g
Je spustený automatický program so za‐
daním hmotnosti.
h/min
Je spustená časová funkcia.
Teplota/Rýchle zohrievanie
Funkcia je spustená.
Teplota
Zobrazí sa aktuálna teplota.
Teplota
Túto teplotu môžete zmeniť.
Osvetlenie Rúry
Vypli ste osvetlenie.
Kuchynský časomer
Je spustená funkcia časomera.
Ukazovateľ ohrevu
Ak zapnete funkciu ohrevu, zobrazí sa
Tieto prúžky zobrazujú, ako sa teplota
v rúre zvyšuje alebo znižuje.
.
Keď teplota v rúre dosiahne nastavenú
hodnotu, čiarky na displeji zhasnú.
PRED PRVÝM POUŽITÍM
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
Pre nastavenie denného času
si pozrite kapitolu „Časové
funkcie“.
Prvé čistenie
Vyberte z rúry vyberateľné zasúvacie lišty
a príslušenstvo.
Pozrite si kapitolu „Ošetrovanie a
čistenie“.
Pred prvým použitím rúru a príslušenstvo
vyčistite.
Príslušenstvo a zasúvacie lišty dajte späť
na ich pôvodné miesto.
Prvé zohriatie rúry
Pred prvým použitím prázdnu rúru
predhrejte.
1. Nastavte funkciu:
a maximálnu
teplotu.
2. Rúru nechajte spustenú jednu hodinu.
3. Nastavte funkciu
a maximálnu
teplotu.
4. Rúru nechajte v činnosti 15 minút.
Príslušenstvo sa môže zohriať viac než
zvyčajne. Rúra môže počas predhrievania
produkovať zápach a dym. Zabezpečte
dostatočné vetranie v miestnosti.
Progress 47
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
Funkcia rúry
Funkcie ohrevu
Funkcia rúry
Teplovzduš‐
né pečenie
Pizza
Pomalé peče‐
nie
Tradičné pe‐
čenie
Mrazené po‐
krmy
Gril
Turbo gril
Dolný ohrev
Použitie
Ak chcete piecť až na 3
úrovniach a sušiť potravi‐
ny.
Nastavte o 20-40 °C niž‐
šiu teplotu ako pre Tra‐
dičné pečenie.
Rozmrazova‐
nie
Pečenie s vy‐
užitím vlhko‐
sti
Na prípravu pizze. Na in‐
tenzívnejšie zhnednutie
povrchu a chrumkavú
spodnú časť.
Na prípravu jemného a
šťavnatého pečeného
mäsa.
Na pečenie múčnych je‐
dál a mäsa na jednej
úrovni.
Na prípravu chrumka‐
vých polotovarov (napr.
zemiakových hranolče‐
kov, amerických zemia‐
kov alebo jarných závit‐
kov).
Na grilovanie plochých
jedál a na prípravu hria‐
nok.
Na pečenie väčších ku‐
sov mäsa alebo hydiny s
kosťami na jednej úrovni.
Na gratinovanie a zape‐
kanie.
Na pečenie koláčov s
chrumkavým korpusom a
na zaváranie.
Pečenie chle‐
ba
Použitie
Na rozmrazenie potravín
(zeleniny a ovocia). Čas
rozmrazovania závisí od
množstva a veľkosti mra‐
zených potravín.
Táto funkcia je určená na
úsporu energie počas pe‐
čenia. Pokyny ohľadne
pečenia nájdete v kapito‐
le „Rady a tipy“, Pečenie
s využitím vlhkosti. Dvier‐
ka rúry majú byť počas
pečenia zatvorené, aby
nedošlo k prerušeniu
funkcie a aby bola zabez‐
pečená prevádzka s naj‐
vyššou možnou energe‐
tickou účinnosťou. Keď
použijete túto funkciu, te‐
plota v dutine sa môže lí‐
šiť od nastavenej teploty.
Používa sa zvyškové tep‐
lo.Výkon ohrevu sa môže
znížiť. Všeobecné odpo‐
rúčania na úsporu ener‐
gie nájdete v kapitole
„Energetická účinnosť",
Úspora energie Táto
funkcia zodpovedá dekla‐
rovanej energetickej trie‐
de spotrebiča podľa nor‐
my EN 60350-1. Keď
použijete túto funkciu,
osvetlenie sa po 30 sek‐
undách automaticky vy‐
pne.
Táto funkcia sa používa
na prípravu chleba a
chlebového pečiva a z
hľadiska chrumkavosti,
farby a lesku kôrky dosa‐
huje veľmi dobré výsled‐
ky ako od profesionálov.
48 Progress
Funkcia rúry
Použitie
Na udržiavanie teploty
pokrmov.
Uchovať tep‐
lé
Nastavenie funkcie ohrevu
1. Stlačte tlačidlo .
Na displeji sa zobrazí teplota v rúre.
Opätovným stlačením tlačidla
zmeníte
nastavenú teplotu.
2. Stlačte tlačidlo
alebo displej po
piatich sekundách opäť automaticky
zobrazí nastavenú teplotu.
Rýchle zohrievanie
1. Zapnite rúru pomocou .
Na displeji sa zobrazuje nastavená
teplota, symbol a číslo funkcie ohrevu.
2. Funkciu ohrevu nastavte pomocou
tlačidiel
alebo
.
alebo sa funkcia
3. Stlačte tlačidlo
TRVANIE spustí automaticky po
piatich sekundách.
Ak ste zapli rúru a nenastavili funkciu
ohrevu ani program rúry, rúra sa po 20
sekundách automaticky vypne.
Počas funkcie rýchleho zohrievania
nesmie byť v rúre jedlo.
Zmena teploty
Funkciu rýchleho zohrievania zapnete
na viac
stlačením a podržaním tlačidla
ako tri sekundy.
Ak je zapnuté rýchle zohrievanie, na
displeji sa zobrazia blikajúce pásiky.
Stlačte tlačidlo
alebo
, aby ste
zmenili teplotu v krokoch: 5 °C.
Keď rúra dosiahne nastavenú teplotu,
zaznie zvukový signál a ukazovateľ
ohrevu zhasne.
Funkcia rýchleho zohrievania je k
dispozícii iba pre niektoré funkcie ohrevu.
Ak je v ponuke nastavení zapnutý
chybový tón, signál zaznie ak nie je rýchle
zohrievanie dostupné pre nastavenú
funkciu. Pozrite si časť Používanie ponuky
nastavení v kapitole „Doplnkové funkcie“.
Funkcia rýchleho zohrievania skracuje čas
ohrevu.
Kontrola teploty
Aktuálnu teplotu v rúre môžete
skontrolovať pri zapnutej funkcii a
programe.
ČASOVÉ FUNKCIE
Tabuľka s časovými funkciami
Časová funkcia
Použitie
Presný čas
Zobrazenie alebo zmena denného času. Presný čas mô‐
žete zmeniť iba pri vypnutej rúre.
Trvanie
Nastavenie, ako dlho bude rúra pracovať.
Koniec
Nastavenie kedy sa má rúra vypnúť.
Doba odloženia
štartu
Kombinácia funkcií Trvanie a Koniec.
Progress 49
Časová funkcia
00:00
Použitie
Nastaviť a ísť
Ak chcete spustiť rúru s potrebným nastavením iba pomo‐
cou jediného dotyku senzorového poľa kedykoľvek neskôr.
Časomer
Slúži na nastavenie odpočítavania času. Táto funkcia ne‐
má vplyv na činnosť rúry. Časomer môžete použiť kedy‐
koľvek, aj vtedy, keď je rúra vypnutá.
Časomer prevádz‐
ky (časomer odpo‐
čítavajúci smerom
nahor)
Na nastavenie časovača odpočítavajúceho smerom nahor,
ktorý zobrazuje dobu prevádzky rúry. Zapne sa okamžite,
keď rúra začne zohrievať. Časomer prevádzky (časomer
odpočítavajúci smerom nahor) nie je zapnutý, keď sú na‐
stavené funkcie Trvanie a Koniec. Táto funkcia nemá
vplyv na činnosť rúry.
Nastavenie a zmena času
Po prvom zapojení do elektrickej siete
počkajte, kým sa na displeji nezobrazí
12:00. "12" bliká.
a
1. Stlačte
alebo
, aby ste nastavili
hodiny.
2. Stlačte tlačidlo
.
3. Stlačte
alebo
, aby ste nastavili
minúty.
4. Stlačte tlačidlo
.
Na displeji sa zobrazí nastavený
aktuálny čas.
Ak chcete zmeniť denný čas, stláčajte ,
kým
nezačne blikať.
Nastavenie Trvanie
1. Nastavte funkciu ohrevu a teplotu.
2. Opakovane stláčajte , kým nezačne
blikať .
3. Minúty funkcie Trvanie nastavte
stlačením
alebo
.
alebo sa funkcia
4. Stlačte tlačidlo
Trvanie spustí automaticky po piatich
sekundách.
5. Hodiny funkcie Trvanie nastavte
stlačením
alebo
.
alebo sa funkcia
6. Stlačte tlačidlo
Trvanie spustí automaticky po piatich
sekundách.
Po uplynutí nastaveného času znie 2
minúty zvukový signál. Na displeji bliká
a nastavenie času. Rúra sa vypne.
7. Ak chcete signál vypnúť, dotknite sa
senzorového tlačidla.
8. Vypnite rúru.
Nastavenie Koniec
1. Nastavte funkciu ohrevu a teplotu.
2. Opakovane stláčajte , kým nezačne
blikať .
3. Funkciu Koniec nastavte stlačením
alebo
a stlačte
. Najprv
nastavíte minúty a potom hodiny.
Po uplynutí nastaveného času znie 2
minúty zvukový signál. Na displeji bliká
a nastavenie času. Rúra sa vypne
automaticky.
4. Ak chcete signál vypnúť, dotknite sa
senzorového tlačidla.
5. Vypnite rúru.
Nastavenie: Doba odloženia
štartu
1. Nastavte funkciu ohrevu a teplotu.
2. Opakovane stláčajte , kým nezačne
blikať .
3. Stlačte
alebo
, aby ste nastavili
minúty pre Trvanie.
.
4. Stlačte tlačidlo
50 Progress
5. Hodiny funkcie Trvanie nastavte
stlačením
alebo
.
6. Stlačte tlačidlo
.
Na displeji bliká symbol .
7. Funkciu Koniec nastavte stlačením
alebo
a stlačte
. Najprv
nastavíte minúty a potom hodiny.
Rúra sa neskôr automaticky zapne podľa
nastaveného času funkcie Trvanie a
vypne sa pri nastavenom Koniec. Po
uplynutí nastaveného času znie 2 minúty
zvukový signál. Na displeji bliká
a
nastavenie času. Rúra sa vypne
automaticky.
8. Ak chcete signál vypnúť, dotknite sa
senzorového tlačidla.
9. Vypnite rúru.
Ak je funkcia Doba odloženia
štartu aktivovaná, na displeji sa
zobrazí symbol funkcie ohrevu,
s bodkou a . Bodka
indikuje aktívnu časovú funkciu
na displeji času / zvyškového
tepla.
Nastavenie: Nastaviť a ísť
Funkciu Nastaviť a ísť je možné použiť iba
vtedy, ak je nastavená funkcia Trvanie.
1. Nastavte funkciu ohrevu a teplotu.
2. Nastavte funkciu Trvanie.
3. Opakovane stláčajte , kým na
displeji nebude blikať .
4. Stlačením tlačidla
nastavíte
funkciu Nastaviť a ísť.
Na displeji sa zobrazí
a
s
ukazovateľom. Tento ukazovateľ
zobrazuje, ktorá časová funkcia je
zapnutá.
5. Ak chcete spustiť funkciu Nastaviť a
ísť, stlačte senzorové tlačidlo (okrem
ZAP / VYP):
Nastavenie: Časomer
1. Stlačte tlačidlo .
a „00“.
Na displeji bliká symbol
2. Na prepínanie medzi funkciami stlačte
. Najprv nastavte sekundy, potom
minúty a hodiny.
3. Funkciu Časomer nastavte stlačením
alebo
a stlačte
pre
potvrdenie.
4. Stlačte tlačidlo
alebo sa funkcia
Časomer spustí automaticky po piatich
sekundách.
Keď uplynie nastavený čas, na dve minúty
zaznie signál a na displeji blikajú 00:00 a
.
5. Ak chcete signál vypnúť, dotknite sa
senzorového tlačidla.
Nastavenie: Časomer prevádzky
(časomer odpočítavajúci
smerom nahor)
1. Ak chcete resetovať Časomer
prevádzky (časomer odpočítavajúci
smerom nahor), stlačte: opakovane,
kým displej neprestane blikať .
2. Stlačte a podržte tlačidlo:
. Keď sa
na displeji zobrazí "00:00", Časomer
prevádzky (časomer odpočítavajúci
smerom nahor) sa spustí odznova.
AUTOMATICKÉ PROGRAMY
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
Máte k dispozícii 20 automatických
programov. Automatický alebo receptový
program použite vtedy, ak nemáte s
prípravou pokrmov v rúre skúsenosti alebo
vám chýbajú potrebné znalosti. Na displeji
sa zobrazia predvolené časy prípravy pre
všetky automatické programy.
Progress 51
Automatické programy
Názov programu
1
HOVÄDZIE PEČENÉ
2
PEČENÉ BRAVČOVÉ
3
PEČENÉ TEĽACIE
4
PEČENÉ JAHŇACIE
5
PEČENÁ ZVERINA
6
CELÉ KURA
7
CELÁ RYBA
8
PIZZA
9
SLANÝ LOTRINSKÝ KOLÁČ
10
CITRÓNOVÝ KOLÁČ
11
TVAROHOVÝ KOLÁČ
12
PEČIVO
13
FARMÁRSKY CHLIEB
14
KYSNUTIE CESTA
15
ZAPEČENÉ ZEMIAKY
16
LASAGNE
17
CANNELLONI
18
KOLÁČ Z POLOTOVARU
19
PIZZA – POLOTOVAR
20
ZEMIAKOVÉ POLOTOVARY
Automatické programy
1. Spotrebič zapnite.
2. Dotknite sa
.
Displej zobrazuje , symbol a číslo
automatického programu.
3. Automatický program zvoľte dotykom
alebo
.
4. Dotknite sa
alebo počkajte päť
sekúnd, kým sa spotrebič automaticky
nespustí.
5. Po uplynutí nastaveného času znie
dve minúty zvukový signál. Symbol
začne blikať.
6. Ak chcete vypnúť signál, dotknite sa
senzorového tlačidla.
7. Spotrebič vypnite.
Automatické programy so
zadávaním hmotnosti
Keď nastavíte hmotnosť mäsa, spotrebič
vypočíta čas pečenia.
1. Spotrebič zapnite.
.
2. Dotknite sa
3. Program so zadávaním hmotnosti
nastavte pomocou dotykových tlačidiel
alebo
.
Displej zobrazuje: čas prípravy, symbol
trvania , predvolenú hmotnosť, jednotku
hmotnosti (kg, g).
alebo sa
4. Dotknite sa symbolu
nastavenia automaticky uložia po
piatich sekundách.
Spotrebič sa zapne.
5. Predvolenú hmotnosť môžete zmeniť s
alebo
. Dotknite sa
.
6. Po uplynutí nastaveného času znie
dve minúty zvukový signál. Symbol
bliká.
7. Ak chcete vypnúť signál, dotknite sa
senzorového tlačidla.
8. Spotrebič vypnite.
POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
Vkladanie príslušenstva
Drôtený rošt:
Rošt zasuňte medzi vodiace tyče
zasúvacích líšt a uistite sa, že nožičky
smerujú nadol.
52 Progress
Drôtený rošt spolu s plechom na pečenie
alebo hlbokým pekáčom:
Plech na pečenie /hlboký pekáč zasuňte
medzi vodiace lišty zvolenej úrovne rúry a
drôtený rošt na vodiacich lištách.
Plech na pečenie/hlboký pekáč:
Plech na pečenie /hlboký pekáč zasuňte
medzi vodiace lišty zvolenej úrovne rúry.
Malé zarážky na vrchu zvyšujú
bezpečnosť. Tieto zarážky
zároveň zabraňujú prevrhnutiu.
Vysoký okraj okolo roštu
zabraňuje zošmyknutiu
kuchynského riadu z roštu.
DOPLNKOVÉ FUNKCIE
Použitie funkcie Môj obľúbený
program
Túto funkciu použite, ak chcete uložiť
obľúbené nastavenie teploty a času pre
funkciu alebo program rúry.
1. Nastavte teplotu a čas pre funkciu
alebo program rúry.
2. Dotknite sa symbolu
a podržte na
ňom prst aspoň tri sekundy. Zaznie
zvukový signál.
3. Spotrebič vypnite.
• Ak chcete zapnúť túto funkciu,
dotknite sa symbolu . Spotrebič
spustí váš obľúbený program.
Ak je funkcia spustená,
môžete meniť čas aj teplotu.
• Ak chcete túto funkciu vypnúť,
dotknite sa symbolu . Spotrebič
vypne váš obľúbený program.
Používanie detskej poistky
Funkcia Detská poistka zabraňuje
náhodnému zapnutiu rúry.
Túto funkciu môžete zapnúť keď je rúra
vypnutá. Nenastavujte funkciu ohrevu.
Súčasne stlačte a podržte tlačidlá
a
na 2 sekundy. Zaznie zvukový signál.
Na displeji sa zobrazí symbol SAFE.
Zopakovaním úkonu vypnete detskú
poistku.
Používanie funkcie Blokovanie
ovládania
Túto funkciu môžete zapnúť iba pri
spustenej rúre.
Funkcia blokovania ovládania zabraňuje
náhodnej zmene nastavení rúry.
1. Na zapnutie tejto funkcie zapnite rúru.
2. Zapnite funkciu rúry alebo nastavenie.
Progress 53
3. Dotknite sa súčasne
a
a
podržte ich 2 sekundy.
Zaznie zvukový signál.
Na displeji sa rozsvieti blokovanie.
Ak chcete blokovanie ovládania vypnúť,
zopakujte krok 3.
Používanie ponuky nastavení
Ponuka nastavení vám umožní zapnúť
alebo vypnúť funkcie v hlavnej ponuke. Na
displeji sa zobrazí SET a číslo nastavenia.
Rúru je možné vypnúť, aj keď
je nastavená funkcia
blokovania ovládania. Keď rúru
vypnete, blokovanie ovládania
sa vypne.
Popis
Hodnota, ktorú možno nastaviť
1
NASTAVIŤ A ÍSŤ
ZAP/VYP
2
UKAZOVATEĽ ZVYŠKOVÉHO TEPLA
ZAP/VYP
3
TÓN TLAČIDLA1)
KLIKNUTIE/PÍPNUTIE/VYPNÚŤ
4
CHYBOVÝ TÓN
ZAP/VYP
5
REŽIM DEMO
Aktivačný kód: 2468
6
JAS
NÍZKY/STREDNÝ/VYSOKÝ
7
PONUKA SERVIS
-
8
OBNOVIŤ NASTAVENIA
ÁNO/NIE
1) Tón senzorového tlačidla ZAP/VYP nie je možné vypnúť.
1. Stlačte tlačidlo
a podržte ho
stlačené 3 sekundy.
Na displeji sa zobrazí SET1 a bliká „1“.
2. Stlačením
alebo
upravte
nastavenie.
3. Stlačte tlačidlo
.
4. Stlačením
alebo
môžete
zmeniť hodnotu daného nastavenia.
5. Stlačte tlačidlo
.
Ak chcete opustiť ponuku nastavení,
stlačte
alebo stlačte a podržte
.
Automatické vypínanie
Ak je zapnutá funkcia ohrevu a nastavenie
nezmeníte, rúra sa z bezpečnostných
dôvodov po určitom čase vypne.
(°C)
(h)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 – maximum
3
Funkcia automatického vypnutia nebude
fungovať pri týchto funkciách: Osvetlenie
rúry, Trvanie, Doba odloženia štartu,
Koniec, Pomalé pečenie.
Jas displeja
Existujú dva režimy jasu displeja:
• Nočný jas – ak je spotrebič vypnutý, jas
displeja je nižší v čase 22:00 až 06:00.
54 Progress
• Denný jas:
– keď je spotrebič zapnutý,
– ak sa dotknete senzorového tlačidla
počas funkcie nočného jasu (s
výnimkou ZAPNÚŤ / VYPNÚŤ),
displej sa na 10 sekúnd prepne
späť do denného jasu,
– ak je spotrebič vypnutý a nastavíte
kuchynský časomer. Po skončení
funkcie kuchynského časomera sa
displej vráti späť do režimu
nočného jasu.
povrch rúry chladný. Ak rúru vypnete,
chladiaci ventilátor pokračuje v činnosti,
až kým sa rúra neochladí.
Bezpečnostný termostat
Nesprávna prevádzka rúry alebo chybné
súčasti môžu spôsobiť nebezpečné
prehriatie. Aby sa tomu predišlo, rúra je
vybavená bezpečnostným termostatom,
ktorý preruší dodávku energie. Po poklese
teploty sa rúra opäť automaticky zapne.
Chladiaci ventilátor
Ak je rúra zapnutá, automaticky sa
aktivuje chladiaci ventilátor, aby udržal
TIPY A RADY
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
Teploty a časy pečenia
uvedené v tabuľkách sú iba
orientačné. Závisia od
konkrétneho receptu, množstva
a kvality použitých prísad.
Odporúčania pre pečenie
Rúra ponúka päť úrovní zasunutia roštov.
Úrovne roštov počítajte od dna vnútra
rúry.
Vaša rúra môže pri pečení fungovať inak
ako rúra, ktorú ste používali doteraz.
Tabuľky nižšie vám poskytujú štandardné
nastavenia pre teplotu, čas pečenia a
úroveň rúry.
Ak nie je k dispozícii nastavenie pre
konkrétny recept, vyhľadajte nastavenie
pre podobný recept.
Rúra je vybavená špeciálnym systémom,
ktorý zabezpečuje cirkuláciu vzduchu a
neustále recyklovanie pary. Pomocou
tohto systému môžete piecť v parnom
prostredí a pripravovať pokrmy jemné vo
vnútri a chrumkavé na povrchu. To
skracuje čas varenia aj spotrebu energie.
Pečenie koláčov
Neotvárajte dvierka rúry pred uplynutím
3/4 nastaveného času pečenia.
Ak pri pečení používate súčasne dva
plechy, nechávajte medzi nimi jednu voľnú
úroveň.
Pečenie mäsa a rýb
Na prípravu nadmerne mastných pokrmov
použite hlboký pekáč, aby ste predišli
vytvoreniu škvŕn, ktoré môžu byť trvalé.
Pred krájaním mäsa ho nechajte odstáť
približne 15 minút, aby z neho nevytiekla
šťava.
Aby počas pečenia v rúre nevznikalo príliš
mnoho dymu, pridajte do hlbokého pekáča
trochu vody. Kondenzácii dymu zabránite,
ak vodu pridáte vždy, keď sa odparí.
Čas pečenia
Čas pečenia závisí od typu pokrmu, jeho
konzistencie a objemu.
Spočiatku sledujte priebeh pečenia. Pri
používaní spotrebiča sami zistíte
najvhodnejšie nastavenia (varný stupeň,
čas pečenia, atď.) pre kuchynský riad,
recepty a množstvá, ktoré používate.
Progress 55
Pečenie mäsa a nemäsových pokrmov
KOLÁČE
Tradičné peče‐
nie
Teplovzdušné
pečenie
(min)
(°C)
(°C)
Šľahané cestá
170
2
160
3 (2 a
4)
45 - 60
Forma na tortu
Linecké cesto
170
2
160
3 (2 a
4)
20 - 30
Forma na tortu
Tvarohový ko‐
láč
170
1
165
2
80 100
Forma na tortu, Ø
26 cm
Závin
175
3
150
2
60 - 80
Plech na pečenie
Džemové tor‐
tičky
170
2
165
2
30 - 40
Forma na tortu, Ø
26 cm
Vianočka,
prázdnu rúru
predhrejte
160
2
150
2
90 120
Forma na tortu, Ø
20 cm
Slivkový koláč,
prázdnu rúru
predhrejte
175
1
160
2
50 - 60
Forma na chlieb
Sušienky
140
3
140 150
3
25 - 45
Plech na pečenie
Snehové pu‐
sinky
120
3
120
3
80 100
Plech na pečenie
Snehové pu‐
sinky, prázdnu
rúru predhrejte,
dve úrovne
-
-
120
2a4
80 100
Plech na pečenie
Buchtičky,
prázdnu rúru
predhrejte
190
3
190
3
12 - 20
Plech na pečenie
Veterníky
190
3
170
3
25 - 35
Plech na pečenie
Veterníky, dve
úrovne
-
-
170
2a4
35 - 45
Plech na pečenie
Plochý koláč
180
2
170
2
45 - 70
Forma na tortu, Ø
20 cm
56 Progress
KOLÁČE
Tradičné peče‐
nie
Teplovzdušné
pečenie
(min)
(°C)
(°C)
Koláč so suše‐
ným ovocím
160
1
150
2
110 120
Forma na tortu, Ø
24 cm
Viktóriin koláč
170
1
160
2
30 - 50
Forma na tortu, Ø
20 cm
Prázdnu rúru predhrejte.
CHLIEB A PIZZA
Tradičné pečenie
Teplovzdušné peče‐
nie
(min)
(°C)
(°C)
Biely chlieb, 1
– 2 kusy, kaž‐
dý 0,5 kg
190
1
190
1
60 - 70
-
Ražný chlieb,
predohrev nie
je potrebný
190
1
180
1
30 - 45
Forma na
chlieb
Pečivo z
chlebového
cesta, 6 – 8
rožkov
190
2
180
2 (2 a 4)
25 - 40
Plech na
pečenie
Pizza
230 250
1
230 250
1
10 - 20
Plech na
pečenie /
Hlboký pe‐
káč
Pagáče
200
3
190
3
10 - 20
Plech na
pečenie
Prázdnu rúru predhrejte.
Použite formu na koláče.
Progress 57
ZAPEKANÉ JEDLÁ
Tradičné pečenie
Teplovzdušné peče‐
nie
(min)
(°C)
(°C)
Zapekané cestoviny,
predohrev nie je potrebný
200
2
180
2
40 - 50
Zapekaná zelenina, pred‐
ohrev nie je potrebný
200
2
175
2
45 - 60
Slané koláče
180
1
180
1
50 - 60
Lasagne
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Cannelloni
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Použite druhú úroveň v rúre.
Použite drôtený rošt.
MÄSO
Tradičné peče‐
nie
Teplovzdušné
pečenie
(min)
(°C)
(°C)
Hovädzie
200
190
50 - 70
Bravčové
180
180
90 - 120
Teľacie
190
175
90 - 120
Krvavý anglický rozbif
210
200
50 - 60
Stredne prepečený anglický rozbif
210
200
60 - 70
Prepečený anglický rozbif
210
200
70 - 75
58 Progress
MÄSO
Tradičné pečenie
Teplovzdušné pe‐
čenie
(min)
(°C)
(°C)
Bravčové pliecko, s kožou
180
2
170
2
120 - 150
Bravčová nožina, 2 kusy
180
2
160
2
100 - 120
Jahňacie stehno
190
2
175
2
110 - 130
Celé kura
220
2
200
2
70 - 85
Celá morka
180
2
160
2
210 - 240
Celá kačka
175
2
220
2
120 - 150
Celá hus
175
2
160
1
150 - 200
Králik, porciovaný
190
2
175
2
60 - 80
Zajac, porciovaný
190
2
175
2
150 - 200
Celý bažant
190
2
175
2
90 - 120
Použite druhú úroveň v rúre.
RYBY
Tradičné pečenie
Teplovzdušné
pečenie
(min)
(°C)
(°C)
Pstruh / Pražma morská, 3 – 4 ryby
190
175
40 - 55
Tuniak / Losos, 4 – 6 filiet
190
175
35 - 60
Gril
Prázdnu rúru predhrejte.
Použite štvrtú úroveň v rúre.
Grilujte s maximálnou nastavenou teplotou.
Progress 59
GRIL
(kg)
(min)
1. strana
(min)
2. strana
Steaky z filiet, 4 kusy
0.8
12 - 15
12 - 14
Hovädzí steak, 4 kusy
0.6
10 - 12
6-8
Klobásy, 8
-
12 - 15
10 - 12
Bravčové kotlety, 4 kusy
0.6
12 - 16
12 - 14
Kurča, polovica, 2
1
30 - 35
25 - 30
Kebaby, 4
-
10 - 15
10 - 12
Kuracie prsia, 4 kusy
0.4
12 - 15
12 - 14
Fašírky/hamburgery, 6
0.6
20 - 30
-
Rybie filé, 4 kusy
0.4
12 - 14
10 - 12
Zapekané sendviče, 4 - 6
-
5-7
-
Hrianky, 4 - 6
-
2-4
2-3
Turbo gril
Prázdnu rúru predhrejte.
Použite prvú alebo druhú úroveň v rúre.
BRAVČOVÉ
Na výpočet času pečenia vynásobte čas
uvedený v tabuľke nižšie centimetrami
hrúbky filety.
HOVÄDZIE
(°C)
(min)
Neprepečený roz‐
bif alebo fileta
190 200
5-6
Stredne prepeče‐
ný rozbif alebo fi‐
leta
180 190
6-8
Prepečený rozbif
alebo fileta
170 180
8 - 10
(°C)
(min)
Pliecko / Krkovič‐
ka / Stehno, 1 1,5 kg
160 180
90 - 120
Kotlety / Rebier‐
ka, 1 – 1,5 kg
170 180
60 - 90
Fašírka 0,75 – 1
kg
160 170
50 - 60
Bravčové koleno,
predvarené 0,75
– 1 kg
150 170
90 - 120
60 Progress
TEĽACIE
HYDINA
(°C)
(min)
Pečená teľacina,
1 kg
160 180
90 - 120
Teľacie koleno
1,5 – 2 kg
160 180
120 150
(°C)
(min)
Hus 3,5 – 5 kg
160 180
120 180
Morka 2,5 – 3,5
kg
160 180
120 150
Morka 4 – 6 kg
140 160
150 240
JAHŇACIE
RYBA (V PARE)
(°C)
(min)
Jahňacie stehno /
Pečené jahňacie,
1 – 1,5 kg
150 170
100 120
Jahňací chrbát 1
– 1,5 kg
160 180
40 - 60
Celá ryba 1 – 1,5
kg
(°C)
(min)
210 220
40 - 60
Pomalé pečenie
Táto funkcia vám umožňuje prípravu
chudých, jemných kúskov mäsa a rýb. Nie
je možné ju použiť pre: hydinu, mastné
bravčové pečené, dusené mäso v pekáči.
HYDINA
(°C)
(min)
Porciovaná hydi‐
na, každý 0,2 –
0,25 kg
200 220
30 - 50
Kurča, polovica
každý 0,4 – 0,5
kg
190 210
35 - 50
Kurča, vykŕmené
1 – 1,5 kg
190 210
50 - 70
Kačka 1,5 – 2 kg
180 200
80 - 100
1. Mäso na 1-2 minúty osmažte zo
všetkých strán na horúcej panvici.
2. Mäso položte na pekáč alebo priamo
na drôtený rošt. Pod drôtený rošt
vložte pekáč na zachytávanie tuku.
Pri použití tejto funkcie pripravujte
vždy pokrm bez pokrievky.
3. Zvoľte funkciu: Pomalé pečenie. Na
prvých 10 minút môžete nastaviť
teplotu medzi 80 °C a 150 °C.
Predvolená teplota je 90 °C.
4. Po 10 minútach rúra automaticky zníži
teplotu na 80 °C.
Progress 61
Teplotu nastavte na 120 °C.
(kg)
(min)
Steaky
0.2 - 0.3
20 - 40
3
Hovädzie filety
1 - 1.5
90 - 150
3
Rozbif
1 - 1.5
120 - 150
1
Pečená teľacina
1 - 1.5
120 - 150
1
Rozmrazovanie
(kg)
Čas rozmra‐
zovania
(min.)
Dodatočný čas
rozmrazovania (v
min.)
Kurča
1
100 - 140
20 - 30
Kurča položte na
obrátený tanierik
vložený do veľkého
taniera. Po uplynutí
polovice času ob‐
ráťte.
mäso
1
100 - 140
20 - 30
0.5
90 - 120
Po uplynutí polovice
času obráťte.
Smotana
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Smotana sa dá vý‐
borne vyšľahať, aj
keď je čiastočne za‐
mrznutá.
Pstruh
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Jahody
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Maslo
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Torta
1.4
60
60
-
Zaváranie
Použite prvú úroveň v rúre.
Používajte len zaváracie poháre rovnakej
veľkosti dostupné na trhu.
Na plech na pečenie nedávajte viac než
šesť litrových zaváracích pohárov.
Nepoužívajte poháre so skrutkovacím
viečkom ani s bajonetovým uzáverom ani
plechovky.
Poháre rovnomerne naplňte a zatvorte.
Poháre sa nesmú navzájom dotýkať.
62 Progress
Do plechu na pečenie nalejte približne 1/2
litra vody, aby sa v rúre vytvorila
dostatočná vlhkosť.
ZELENINA
Keď sa tekutina v pohároch začne variť
(asi po 35 – 60 minútach pri jednolitrových
pohároch), rúru vypnite alebo znížte
teplotu na 100 °C (pozrite si tabuľku).
(min)
Varenie
kým sa
nezačnú
tvoriť bu‐
blinky
Teplotu nastavte na 160 – 170 °C.
MÄKKÉ OVOCIE
(min)
Varenie kým sa
nezačnú tvoriť
bublinky
Jahody / Čučoried‐
ky / Maliny / Zrelé
egreše
35 - 45
Mrkva
50 - 60
5 - 10
Uhorky
50 - 60
-
Miešaná ze‐
lenina
50 - 60
5 - 10
Kaleráb /
Hrášok /
Špargľa
50 - 60
15 - 20
Sušenie - Teplovzdušné pečenie
Plechy pokryte papierom odolným voči
tuku alebo papierom na pečenie.
KÔSTKOVÉ OVOCIE
Broskyne /
Dule / Slivky
(min)
Ďalšie va‐
renie pri
100 °C
(min)
Varenie
kým sa
nezačnú
tvoriť bu‐
blinky
(min)
Ďalšie va‐
renie pri
100 °C
35 - 45
10 - 15
Aby ste dosiahli lepší výsledok, po
uplynutí polovice času sušenia rúru
vypnite, otvorte dvierka, pokrm nechajte
na jednu noc vychladnúť a až potom
dokončite sušenie.
Pre 1 plech na pečenie použite tretiu
úroveň v rúre.
Pre 2 plechy použite prvú a štvrtú úroveň
v rúre.
ZELENINA
(°C)
(h)
Strukoviny
60 - 70
6-8
Paprika
60 - 70
5-6
Zelenina do poliev‐
ky
60 - 70
5-6
Progress 63
ZELENINA
OVOCIE
(°C)
(h)
Huby
50 - 60
6-8
Marhule
8 - 10
Bylinky
40 - 50
2-3
Jablkové plátky
6-8
Hrušky
6-9
(h)
Teplotu nastavte na 60 – 70 °C.
Pečenie s využitím vlhkosti –
odporúčané príslušenstvo
OVOCIE
(h)
Slivky
Použite tmavé a matné formy a nádoby.
Absorbujú teplo lepšie ako svetlý a lesklý
riad.
8 - 10
Forma na pizzu
Zapekacia nádoba
Tmavá, matná
28 cm priemer
Tmavá, matná
26 cm priemer
Zapekacia
forma
Keramická
8 cm prie‐
mer, 5 cm vý‐
ška
Forma na korpus
Tmavá, matná
28 cm priemer
Pečenie s využitím vlhkosti
V záujme čo najlepších výsledkov sa
riaďte tipmi v tabuľke nižšie.
(° C)
Sladké rožky, 16
kusov
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
180
(min)
2
20 - 30
64 Progress
(° C)
(min)
Pečivo, 9 kusov
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
180
2
30 - 40
Pizza, mrazená,
0,35 kg
Drôtený rošt
220
2
10 - 15
Piškótová roláda
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
170
2
25 - 35
Brownies – čo‐
koládový koláč
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
175
3
25 - 30
Nákyp, 6 kusov
keramické zapekacie
formy na drôtenom ro‐
šte
200
3
25 - 30
Piškótový kor‐
pus
forma na korpus na
drôtenom rošte
180
2
15 - 25
Viktóriin koláč
forma na pečenie na
drôtenom rošte
170
2
40 - 50
Pošírovaná ry‐
ba, 0,3 kg
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
180
3
20 - 25
Celá ryba, 0,2
kg
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
180
3
25 - 35
Rybie filé, 0,3 kg
forma na pizzu na drô‐
tenom rošte
180
3
25 - 30
Pošírované mä‐
so, 0,25 kg
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
200
3
35 - 45
Šašlík, 0,5 kg
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
200
3
25 - 30
Sušienky, 16 ku‐
sov
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
180
2
20 - 30
Mandľové su‐
šienky, 24 kusov
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
180
2
25 - 35
Progress 65
(° C)
(min)
Muffiny, 12 ku‐
sov
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
170
2
30 - 40
Slané pečivo, 20
kusov
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
180
2
25 - 30
Sušienky z kreh‐
kého cesta, 20
kusov
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
150
2
25 - 35
Ovocné koláči‐
ky, 8 kusov
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
170
2
20 - 30
Zelenina, poší‐
rovaná, 0,4 kg
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
180
3
35 - 45
Vegetariánska
omeleta
forma na pizzu na drô‐
tenom rošte
200
3
25 - 30
Stredozemská
zelenina, 0,7 kg
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
180
4
25 - 30
Informácie pre skúšobne
Testy podľa IEC 60350-1.
(°C)
(min)
Malé
koláči‐
ky, 20
ks/plech
Tradičné
pečenie
Plech
na pe‐
čenie
3
170
20 - 30
-
Malé
koláči‐
ky, 20
ks/plech
Teplo‐
vzdušné
pečenie
Plech
na pe‐
čenie
3
150 160
20 - 35
-
66 Progress
(°C)
(min)
Malé
koláči‐
ky, 20
ks/plech
Teplo‐
vzdušné
pečenie
Plech
na pe‐
čenie
2a
4
150 160
20 - 35
-
Jablko‐
vý ko‐
láč, 2
formy
Ø20 cm
Tradičné
pečenie
Drôtený
rošt
2
180
70 - 90
-
Jablko‐
vý ko‐
láč, 2
formy
Ø20 cm
Teplo‐
vzdušné
pečenie
Drôtený
rošt
2
160
70 - 90
-
Piškóto‐
vý ko‐
láč, for‐
ma na
koláče
Ø26 cm
Tradičné
pečenie
Drôtený
rošt
2
170
40 - 50
Rúru predhrie‐
vajte 10 minút.
Piškóto‐
vý ko‐
láč, for‐
ma na
koláče
Ø26 cm
Teplo‐
vzdušné
pečenie
Drôtený
rošt
2
160
40 - 50
Rúru predhrie‐
vajte 10 minút.
Piškóto‐
vý ko‐
láč, for‐
ma na
koláče
Ø26 cm
Teplo‐
vzdušné
pečenie
Drôtený
rošt
2a
4
160
40 - 60
Rúru predhrie‐
vajte 10 minút.
Linecké
koláčiky
Teplo‐
vzdušné
pečenie
Plech
na pe‐
čenie
3
140 150
20 - 40
-
Linecké
koláčiky
Teplo‐
vzdušné
pečenie
Plech
na pe‐
čenie
2a
4
140 150
25 - 45
-
Progress 67
(°C)
(min)
Linecké
koláčiky
Tradičné
pečenie
Plech
na pe‐
čenie
3
140 150
25 - 45
-
Hrianky,
4-6 ku‐
sov
Gril
Drôtený
rošt
4
max.
2-3 minúty
prvá strana;
2-3 minúty
druhá strana
Rúru predhrie‐
vajte 3 minúty.
Hovädzí
burger,
6 ku‐
sov, 0,6
kg
Gril
Drôtený
rošt a
pekáč
na za‐
chytáva‐
nie tuku
4
max.
20 - 30
Drôtený rošt
vložte do štvrtej
a pekáč na za‐
chytávanie tuku
do tretej úrovne
rúry. V polovici
pečenia otočte
pokrm na druhú
stranu.
Rúru predhrie‐
vajte 3 minúty.
OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
Poznámky k čisteniu
Prednú stranu rúry očistite mäkkou tkaninou namočenou v teplej vode s prí‐
davkom mierneho čistiaceho prostriedku.
Na čistenie kovových povrchov použite príslušný čistiaci prostriedok.
Čistiace
prostriedky
Odolné škvrny odstráňte špeciálnym čistiacim prostriedkom pre rúry na pe‐
čenie.
Dutinu rúry vyčistite po každom použití. Hromadenie tuku alebo zvyškov je‐
dál môže mať na následok vznik požiaru. Riziko je vyššie pri grilovacom pe‐
káči.
Každodenné
používanie
V rúre alebo na sklenených paneloch dvierok sa môže kondenzovať vlhkosť.
V záujme zníženia kondenzácie nechajte rúru zapnutú 10 minút pred peče‐
ním. Dutinu po každom použití vysušte jemnou handričkou.
68 Progress
Po každom použití vyčistite všetko príslušenstvo a nechajte ho uschnúť.
Použite mäkkú handričku namočenú v teplej vode s prídavkom čistiaceho
prostriedku. Príslušenstvo sa nesmie umývať v umývačke riadu.
Príslušen‐
stvo
Nepriľnavé príslušenstvo sa nesmie čistiť agresívnymi prostriedkami, pred‐
metmi s ostrými hranami alebo v umývačke.
Antikorové alebo hliníkové rúry
Dvierka rúry čistite iba vlhkou handričkou
alebo špongiou. Vysušte ich mäkkou
handričkou.
Nikdy nepoužívajte oceľové drôtenky,
kyseliny ani abrazívne materiály, ktoré by
mohli poškodiť povrch rúry. S rovnakou
obozretnosťou čistite aj ovládací panel
rúry.
Čistenie tesnenia dvierok
Tesnenie dvierok pravidelne kontrolujte.
Tesnenie dvierok je uložené okolo rámu
vnútorného priestoru rúry. Ak je tesnenie
dvierok poškodené, rúru nepoužívajte.
Obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
Pokyny k čisteniu tesnenia dvierok nájdete
vo všeobecných informáciách o čistení.
Vybratie zasúvacích líšt
Pri čistení rúry z nej vyberte zasúvacie
lišty.
UPOZORNENIE! Pri vyberaní
zasúvacích líšt postupujte
veľmi opatrne.
1. Odtiahnite prednú časť zasúvacích líšt
od bočnej steny.
2. Zadnú časť líšt odtiahnite od bočnej
steny a lišty vyberte.
1
2
Pri inštalácii odstráneného príslušenstva
zvoľte opačný postup.
Odstránenie a montáž dvierok
Dvierka rúry sa skladajú z troch
sklenených panelov. Dvierka rúry a
vnútorné sklenené panely môžete vybrať
a vyčistiť. Pred odstránením sklenených
panelov si prečítajte celý pokyn
„Odstránenie a montáž dvierok“.
Ak by ste sa pokúšali sklenené
panely vybrať, kým sú dvierka
namontované, mohli by sa
dvierka zatvoriť.
UPOZORNENIE! Rúru
nepoužívajte bez sklenených
panelov.
1. Úplne otvorte dvierka a podržte oba
závesy.
Progress 69
4. Dvierka položte na mäkkú tkaninu na
stabilný povrch.
5. Uchopte rám dvierok (B) na hornom
okraji dvierok po oboch stranách a
zatlačte ho dovnútra, aby sa uvoľnili
upevňovacie západky.
2
B
1
2. Nadvihnite a plne otočte príchytky na
oboch závesoch.
3. Dvierka rúry privrite do polovice, aby
zostali v prvej otvorenej polohe. Potom
ich nadvihnite a potiahnite vpred a
vyberte z lôžka.
6. Rám dvierok vyberte potiahnutím
dopredu.
7. Sklenené panely dvierok uchopte za
horné okraje a opatrne ich vytiahnite
jeden za druhým. Začnite vrchným
panelom. Uistite sa, že sklenený panel
sa úplne vysunie z podpier.
8. Panely umyte vodou s prídavkom
saponátu. Sklenené panely opatrne
osušte. Sklenené panely neumývajte v
umývačke riadu.
Po dokončení čistenia namontujte
sklenené panely a dvierka rúry.
Dbajte na to, aby ste sklenené panely (A a
B) namontovali späť v správnom poradí.
Skontrolujte symbol/potlač na bočnej
strane skleneného panela, každý zo
sklenených panelov vyzerá odlišne, aby
boli demontáž a montáž jednoduchšie.
Pri správnej montáži rám dvierok
zacvakne.
70 Progress
A
1. Vypnite rúru.
Počkajte, kým rúra vychladne.
2. Rúru odpojte zo siete.
3. Na dno dutiny položte handričku.
B
UPOZORNENIE! Halogénovú
žiarovku vždy držte cez
tkaninu, aby ste predišli
pripáleniu zvyškov mastnoty na
žiarovke.
Zadné svetlo
Uistite sa, že stredný sklenený panel je
namontovaný správne.
A
1. Sklenený kryt otočte a vyberte ho.
2. Sklenený kryt vyčistite.
3. Nahraďte žiarovku inou vhodnou
žiarovkou odolnou teplotám do 300
°C .
4. Nasaďte sklenený kryt.
B
Výmena osvetlenia
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo zásahu
elektrickým prúdom.
Žiarovka môže byť horúca.
RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
Čo robiť, keď...
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Rúra sa nedá zapnúť ani
používať.
Rúra nie je pripojená ku
zdroju elektrického napája‐
nia alebo je pripojená ne‐
správne.
Skontrolujte, či je rúra správ‐
ne pripojená ku zdroju elek‐
trického napájania (pozrite si
schému pripojenia ak je k di‐
spozícii).
Rúra sa nezohrieva.
Rúra je vypnutá.
Rúru zapnite.
Rúra sa nezohrieva.
Nie sú nastavené hodiny.
Nastavte čas.
Progress 71
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Rúra sa nezohrieva.
Nie sú nastavené potrebné
nastavenia.
Skontrolujte, či sú nastave‐
nia správne.
Rúra sa nezohrieva.
Aktivovalo sa automatické
vypínanie.
Pozrite si časť „Automatické
vypínanie“.
Rúra sa nezohrieva.
Je zapnutá detská poistka.
Pozrite si časť „Používanie
funkcie Detská poistka“.
Rúra sa nezohrieva.
Je vypálená poistka.
Skontrolujte, či je príčinou
poruchy práve poistka. Ak
sa poistka vypáli opakova‐
ne, obráťte sa na kvalifiko‐
vaného elektrikára.
Nesvieti žiarovka.
Žiarovka je vypálená.
Vymeňte žiarovku.
Displej pri vypnutom spotre‐
biči nezobrazuje čas.
Displej je vypnutý.
Ak chcete displej opäť za‐
pnúť, dotknite sa naraz
a
.
Príprava jedla trvá veľmi dl‐
ho alebo naopak, jedlá sú
hotové príliš rýchlo.
Teplota je príliš nízka alebo
príliš vysoká.
V prípade potreby upravte
teplotu. Postupujte podľa po‐
kynov v návode.
Vnútri rúry a na jedlách sa
zráža para a vytvára sa
skondenzovaná voda.
Jedlo ste nechali v rúre príliš
dlho.
Po ukončení pečenia nene‐
chávajte jedlá v rúre dlhšie
ako 15 – 20 minút.
Na displeji je zobrazený chy‐
bový kód, ktorý nie je v ta‐
buľke.
Došlo k poruche elektriky.
•
•
Spotrebič je zapnutý, ale sa
nezohrieva. Ventilátor nefun‐
guje. Na displeji sa zobrazí
symbol "Demo".
Je aktivovaný ukážkový re‐
žim.
Servisné údaje
Ak problém nedokážete odstrániť sami,
kontaktujte predajcu alebo autorizované
servisné stredisko.
Pomocou domovej poist‐
ky alebo bezpečnostné‐
ho vypínača v poistkovej
skrini vypnite rúru a zno‐
vu ju zapnite.
Ak sa na displeji znovu
zobrazí chybový kód, ob‐
ráťte sa na oddelenie
starostlivosti o zákazní‐
ka.
Pozrite si časť „Používanie
ponuky nastavení“ v kapitole
„Doplnkové funkcie“.
Údaje potrebné pre autorizované servisné
stredisko nájdete na typovom štítku.
Typový štítok sa nachádza na prednom
ráme vnútorného priestoru rúry.
Neodstraňujte typový štítok z dutiny rúry.
72 Progress
Odporúčame, aby ste si sem zapísali tieto údaje:
Model (MÓD.)
.........................................
Číslo výrobku (PNC)
.........................................
Sériové číslo (S.N.)
.........................................
ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ
Informačný list k výrobku
Informácie o produkte podľa EU 65-66/2014
Názov dodávateľa
Progress
Model
PBN43102X 949497018
Index energetickej účinnosti
81.2
Trieda energetickej efektívnosti
A+
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, tradičný
režim
0.93 kWh/cyklus
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, režim s
ventilátorom
0.69 kWh/cyklus
Počet dutín rúry
1
Zdroj tepla
Elektrina
Hlasitosť
72 l
Typ rúry
Zabudovateľná rúra
Hmotnosť
30.2 kg
EN 60350-1 - Elektrické varné spotrebiče
pre domácnosť. Časť 1: Sporáky, rúry,
parné rúry a grily. Metódy merania
výkonových parametrov.
V záujme vyššej úspory energie použite
kovový riad.
Úspora energie
Keď pripravujete niekoľko pokrmov naraz,
zachovajte čo najkratšie prestávky medzi
pečením.
Rúra má funkcie, ktoré vám
pomôžu usporiť energiu pri
každodennom pečení.
Uistite sa, že sú dvierka rúry počas
prevádzky rúry zatvorené. Počas pečenia
neotvárajte príliš často dvierka. Tesnenie
dvierok udržiavajte čisté a uistite sa, že je
upevnené na svojom mieste.
Ak je to možné, rúru pred pečením
nepredhrievajte.
Pečenie s ventilátorom
Ak je to možné, použite funkcie pečenia s
ventilátorom, aby ste dosiahli úsporu
energie.
Zvyškové teplo
Pri niektorých funkciách rúry sa ohrevné
články automaticky vypnú skôr, ak je
zapnutý program s časovou funkciou
Progress 73
Trvanie alebo Koniec a čas pečenia je
dlhší ako 30 minút.
ukazovateľ zvyškového tepla alebo
teplota.
Ventilátor a osvetlenie budú naďalej v
činnosti. Keď rúru vypnete, na displeji sa
zobrazí zvyškové teplo. Teplo môžete
použiť na udržanie teploty jedla.
Pečenie s vypnutým osvetlením
Počas pečenia vypnite osvetlenie. Zapnite
ho iba v prípade potreby.
Pečenie s využitím vlhkosti
Funkcia určená na úsporu energie počas
pečenia.
Ak trvá pečenie dlhšie ako 30 minút,
znížte teplotu na minimum 3-10 minút
pred koncom pečenia. Pokrm sa bude
naďalej piecť vďaka zvyškovému teplu v
rúre.
Keď použijete túto funkciu, osvetlenie sa
po 30 sekundách automaticky vypne.
Osvetlenie môžete opäť zapnúť, ale tento
úkon zníži očakávanú úsporu energie.
Zvyškové teplo použite na ohrev
ostatných pokrmov.
Vypnutie displeja
Displej môžete vypnúť. Naraz stlačte a
podržte tlačidlá
a
. Ak ho chcete
zapnúť, zopakujte tento krok.
Uchovanie teploty jedla
Ak chcete jedlo uchovať teplé pomocou
zvyškového tepla, zvoľte najnižšie možné
nastavenie teploty. Na displeji sa zobrazí
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom odovzdajte
spotrebiče označené symbolom spolu s
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
na recykláciu. . Obal hoďte do
príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a
recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
*
74 Progress
Progress 75
www.progress-hausgeraete.de
867355702-B-322019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising