Progress PBN43102X Ohjekirja
Käyttöohje
Bruksanvisning
Uuni
Inbyggnadsugn
PBN43102X
2 Progress
SISÄLTÖ
Turvallisuustiedot
Turvallisuusohjeet
Asennus
Tuotekuvaus
Käyttöpaneeli
Käyttöönotto
Päivittäinen käyttö
Kellotoiminnot
2
3
6
8
8
10
11
12
Automaattiset ohjelmat
Lisävarusteiden käyttäminen
Lisätoiminnot
Vihjeitä ja neuvoja
Hoito ja puhdistus
Vianmääritys
Energiatehokkuus
15
16
16
18
30
33
35
Oikeus muutoksiin pidätetään.
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta
henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita aina
varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia
käyttökertoja varten.
Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt,
joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän
riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta
sen käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin,
kun heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja
ohjaa heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja
ymmärtämään sen käyttöön liittyvät vaarat.
Laite on pidettävä 3-8-vuotiaiden lasten ja erittäin
vakavasti liikuntarajoitteisten henkilöiden ulottumattomissa,
ellei heitä valvota jatkuvasti.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta, ellei
heitä valvota jatkuvasti.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja
hävittää asianmukaisesti.
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin, kun
se on toiminnassa tai se jäähtyy. Laitteen kosketettavissa
olevat osat voivat kuumentua käytön aikana.
Progress 3
•
•
Jos laitteessa on lapsilukko, se tulee kytkeä päälle.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa laitteeseen
käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Asennuksen ja johdon vaihtamisen saa suorittaa vain
ammattitaitoinen henkilö.
VAROITUS: Laite ja näkyvissä olevat osat kuumenevat
käytön aikana. Varo koskettamasta uunin
lämmitysvastuksia.
Käytä aina uunikintaita, kun käsittelet lisävarusteita tai
uunivuokia.
Irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen huoltoa.
VAROITUS: Varmista ennen lampun vaihtoa, että laite on
pois päältä. Näin vältät mahdollisen sähköiskun.
Älä käytä laitetta ennen kuin se on asennettu
kalusteeseen.
Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria.
Älä käytä hankausaineita tai teräviä metallikaapimia
lasiluukun puhdistamisessa, sillä ne voivat naarmuttaa
pintaa, mistä voi olla seurauksena luukun lasin
särkyminen.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa sähkövaaran
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike
tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
Poista kannatinkiskot vetämällä ensin kannatinkiskon
etuosasta ja sen jälkeen takaosa irti sivuseinistä. Kiinnitä
kannattimet takaisin paikalleen suorittamalla toimenpiteet
päinvastaisessa järjestyksessä.
TURVALLISUUSOHJEET
Asennus
VAROITUS! Asennuksen saa
suorittaa vain ammattitaitoinen
henkilö.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit.
• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai
käyttää.
• Noudata koneen mukana toimitettuja
asennusohjeita.
• Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
4 Progress
• Älä koskaan vedä laitetta sen kahvasta
kiinni pitäen.
• Asenna laite turvalliseen ja sopivaan
paikkaan, joka täyttää
asennusvaatimukset.
• Noudata mainittuja
vähimmäisetäisyyksiä muihin laitteisiin
ja kalusteisiin.
• Tarkista ennen laitteen asentamista,
että uuninluukku avautuu esteettä.
Muussa tapauksessa uunia tulee
nostaa.
• Laitteessa on sähkötoiminen
jäähdytysjärjestelmä. Sitä on käytettävä
verkkovirralla.
Kaapin vähimmäis‐
korkeus (työtason al‐
la olevan kaapin vä‐
himmäiskorkeus)
590 (600) mm
Kaapin leveys
560 mm
Kaapin syvyys
550 (550) mm
Laitteen etuosan kor‐
keus
594 mm
Laitteen takaosan
korkeus
576 mm
Laitteen etuosan le‐
veys
595 mm
Laitteen takaosan le‐
veys
559 mm
Laitteen syvyys
569 mm
Laitteen asennussy‐
vyys
548 mm
Leveys luukun olles‐
sa auki
1022 mm
Tuuletusaukon vä‐
himmäiskoko. Aukko
alaosassa takana
560x20 mm
Virtajohdon pituus.
Johto sijaitsee oi‐
keassa kulmassa ta‐
kana
1500 mm
Kiinnitysruuvit
4x25 mm
Sähköliitäntä
VAROITUS! Tulipalo- ja
sähköiskuvaara.
• Kaikki sähkökytkennät tulee jättää
asiantuntevan sähköasentajan
vastuulle.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
• Varmista, että arvokilvessä olevat
parametrit ovat verkkovirtalähteen
sähköarvojen mukaisia.
• Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
• Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
• Varmista, ettei pistoke ja virtajohto
vaurioidu. Jos virtajohto joudutaan
vaihtamaan, vaihdon saa suorittaa vain
valtuutettu huoltoliike.
• Älä anna virtajohtojen koskettaa
laitteen luukkua tai päästä niitä luukun
tai laitteen alapuolella olevan
asennustilan lähelle, varsinkaan
laitteen ollessa toiminnassa tai luukun
ollessa kuuma.
• Jännitteenalaisten ja eristettyjen osien
suojat tulee asentaa niin, ettei niiden
irrotus onnistu ilman työkaluja.
• Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
• Jos pistoke on löysästi kiinni
virtajohdossa, älä kiinnitä sitä
pistorasiaan.
• Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
• Käytä vain asianmukaisia
eristyslaitteita: suojakytkimet, sulakkeet
(ruuvattavat sulakkeet on irrotettava
kannasta), vikavirtakytkimet ja
kontaktorit.
• Sähköasennuksessa on oltava erotin,
joka mahdollistaa laitteen irrottamisen
sähköverkosta kaikista navoista.
Erottimen kontaktiaukon leveys on
oltava vähintään 3 mm.
• Laitteen mukana toimitetaan pistoke ja
virtajohto.
Progress 5
Asennuksen tai vaihdon johtotyypit Eu‐
roopassa:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VVF, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Määritä johdon poikkipinta-ala
arvokilvessä olevan kokonaistehon
mukaan. Voit myös käyttää taulukkoa:
Kokonaisteho (W)
Johdon läpileik‐
kaus (mm²)
enintään 1380
3 x 0.75
enintään 2300
3x1
enintään 3680
3 x 1.5
Maadoitusjohdon (vihreä/keltainen) on
oltava 2 cm pitempi vaihejohtimeen ja
nollajotimeen (sininen ja ruskea johto)
verrattuna.
Käyttö
VAROITUS!
Henkilövahinkojen,
palovammojen ja sähköiskujen
tai räjähdyksen vaara.
• Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
kotitalouskäyttöön.
• Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
• Varmista, ettei tuuletusaukoissa ole
esteitä.
• Älä jätä laitetta ilman valvontaa
toiminnan aikana.
• Kytke laite pois toiminnasta jokaisen
käyttökerran jälkeen.
• Avaa laitteen luukku varoen laitteen
ollessa toiminnassa. Laitteesta voi tulla
kuumaa ilmaa.
• Älä käytä laitetta märillä käsillä tai kun
se on kosketuksissa veteen.
• Älä paina avointa uunin luukkua.
• Älä käytä laitetta työtasona tai
säilytystasona.
• Avaa laitteen luukku varoen. Alkoholia
sisältävät aineet voivat kehittää helposti
syttyvän alkoholin ja ilman seoksen.
• Älä anna kipinöiden tai avotulen päästä
laitteeseen avatessasi luukkua.
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
VAROITUS! Laite voi muutoin
vaurioitua.
• Emalipinnan vaurioitumisen tai
värimuutoksien estäminen:
– Älä aseta uunivuokia tai muita
esineitä suoraan laitteen pohjalle.
– Älä aseta alumiinifoliota suoraan
laitteen pohjalle.
– Älä aseta vettä suoraan kuumaan
laitteeseen.
– Älä säilytä kosteita astioita tai
ruokia laitteessa sen käytön
jälkeen.
– Ole varovainen, kun irrotat tai
kiinnität lisävarusteita.
• Uunin emalipintojen tai
ruostumattoman teräksen
värimuutokset eivät vaikuta laitteen
toimintaan.
• Käytä korkeareunaista uunivuokaa
kosteiden leivonnaisten paistamisessa.
Hedelmä- ja marjamehut voivat jättää
pysyviä jälkiä.
• Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
ruoanlaittoon. Sitä ei saa käyttää
muihin tarkoituksiin, esimerkiksi
huoneen lämmittämiseen.
• Pidä uunin luukku aina kiinni
ruoanvalmistuksen aikana.
• Jos laite asennetaan kalusteen
paneelin (esim. oven) taakse, ovea ei
saa koskaan sulkea laitteen ollessa
toiminnassa. Lämpöä tai kosteutta voi
kertyä suljetun kalusteen paneelin
taakse ja se laite, kotelointi tai lattia voi
sen seurauksena vaurioitua. Älä sulje
kalusteen paneelia ennen kuin laite on
jäähtynyt kokonaan käytön jälkeen.
Hoito ja puhdistus
VAROITUS! Ne voivat
aiheuttaa henkilövahinkoja,
tulipaloja tai laitteen
vaurioitumisen.
6 Progress
• Kytke laite pois toiminnasta ja irrota
pistoke pistorasiasta ennen
ylläpitotoimien aloittamista.
• Tarkista, että laite on kylmä. Vaarana
on lasilevyjen rikkoutuminen.
• Vaihda välittömästi vaurioituneet
luukun lasipaneelit. Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
• Ole varovainen irrottaessasi luukkua.
Luukku on painava!
• Puhdista laite säännöllisesti, jotta
pintamateriaali ei vaurioidu.
• Puhdista laite kostealla pehmeällä
liinalla. Käytä vain mietoja
puhdistusaineita. Älä käytä
hankausainetta, hankaavia
pesulappuja, liuottimia tai
metalliesineitä.
• Jos käytät uuninpuhdistussuihketta,
noudata sen tuotepakkauksessa olevia
turvallisuusohjeita.
• Älä puhdista katalyyttistä emalia (jos
olemassa) pesuaineella.
Sisävalo
VAROITUS! Sähköiskun vaara.
ASENNUS
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
• Tässä laitteessa käytetty lamppu- tai
halogeenilampputyyppi on tarkoitettu
vain kodinkoneiden valaistukseen. Älä
käytä sitä rakennuksen valaisemiseen.
• Ennen lampun vaihtamista laite on
irrotettava pistorasiasta.
• Käytä ainoastaan ominaisuuksiltaan
samanlaisia lamppuja.
Huoltopalvelu
• Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
• Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
Hävittäminen
VAROITUS! Henkilövahinkotai tukehtumisvaara.
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja
hävitä se.
• Poista luukun lukitus, jotta lapset ja
eläimet eivät voisi jäädä kiinni laitteen
sisälle.
Progress 7
Asentaminen kalusteeseen
548
21
min. 550
80
60
520
600
114
18
20
589
594
min. 560
595+-1
198
60
5
1
523
20
548
70
60
21
min. 550
20
520
18
590
114
min. 560
589
594
198
60
595+-1
5
1
20
Uunin kiinnittäminen kaappiin
523
8 Progress
TUOTEKUVAUS
Laitteen osat
1
1
2
3
4
5
6
7
2
3
7
5
4
3
2
1
4
5
Käyttöpaneeli
Elektroninen ohjain
Lämpövastus
Lamppu
Puhallin
Irrotettava kannatinkisko
Kannatintasot
6
Lisävarusteet
• Combi-pannu
Kakkuja ja pikkuleipiä varten.
Käytetään leivonnassa, paistamisessa
tai rasvankeruuastiana.
• Ritilä
Käytetään keittoastioiden,
kakkuvuokien ja paistien alustana.
• Leivinpelti
Kakkuja ja pikkuleipiä varten.
KÄYTTÖPANEELI
Elektroninen ohjelmointilaite
1
2
3
4
5
6
7
8
Uunia käytetään kosketuspainikkeilla.
Koske‐
tuspai‐
nike
1
-
Toiminto
Kuvaus
Näyttö
Näyttää uunin asetukset.
9
10
Progress 9
Koske‐
tuspai‐
nike
2
3
4
5
Toiminto
Kuvaus
PÄÄLLE/POIS
Uunin kytkeminen toimintaan ja pois toiminnasta.
Lisätoiminnot
Uunin toiminnon tai automaattisen ohjelman aset‐
taminen.
Suosikkiohjelma
Suosikkiohjelmien tallentaminen. Tämän painik‐
keen avulla voit käyttää omaa ohjelmaa heti tai
kun uuni on kytketty pois päältä.
Lämpötila / Pika‐
kuumennus
Lämpötilan asettaminen tai tarkistaminen.
Paina ja pidä alhaalla painiketta kolmen sekunnin
ajan toiminnon kytkemiseksi toimintaan tai pois
toiminnasta: Pikakuumennus.
Ylös, alas
Liikkuminen valikossa alas- tai ylöspäin.
OK
Valinnan tai asetuksen vahvistaminen.
Uunin valo
Uunin lampun sytyttäminen ja sammuttaminen.
Kello
Kellotoimintojen asettaminen.
Hälytinajastin
Toiminnon Hälytinajastin asettaminen.
6
7
8
9
10
Näyttö
A
B
G
C
F
E
D
A. Uunin toiminnon symboli
B. Lämpötila-/aikanäyttö
C. Kello / Jälkilämmön näyttö /
Hälytinajastin
D. Jälkilämmön merkkivalo
E. Kellotoimintojen merkkivalot
F. Kuumennuksen merkkivalo /
Pikakuumennuksen merkkivalo
G. Uunin toiminnon tai ohjelman numero
10 Progress
Muut näytön merkkivalot:
Symboli
/
/
Nimi
Kuvaus
Toiminnot
Voit valita uunin toiminnon.
Automaattinen ohjelma
Voit valita automaattisen ohjelman.
Oma ohjelma
Oma ohjelma suoritetaan.
kg / g
Painotiedolla varustettu automaattinen oh‐
jelma suoritetaan.
h/min
Kellotoiminto suoritetaan.
Lämpötila / pikakuumennus
Toiminto suoritetaan.
Lämpötila
Nykyinen lämpötila näkyy.
Lämpötila
Lämpötilaa voi muuttaa.
Uunivalo
Valon sammuttaminen.
Hälytinajastin
Hälytinajastin suoritetaan.
Kuumennuksen merkkivalo
Jos uunin toiminto kytketään toimintaan,
tulee näkyviin. Palkit ilmaisevat, että
uunin lämpötila nousee tai laskee.
Kun uuni on saavuttanut asetetun
lämpötilan, palkit sammuvat näytössä.
KÄYTTÖÖNOTTO
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Lisätietoja kellonajan
asettamisesta on kappaleessa
"Kellotoiminnot".
Uuden laitteen puhdistaminen
Poista kaikki lisävarusteet ja irrotettavat
uunipeltien kannatinkiskot uunista.
Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja puhdistus".
Puhdista uuni ja lisävarusteet ennen
ensimmäistä käyttökertaa.
Aseta varusteet ja irrotettavat kannattimet
takaisin alkuperäiseen asentoon.
Esikuumennus
Esikuumenna tyhjä uuni ennen
ensimmäistä käyttökertaa.
1. Aseta toiminto:
ja
maksimilämpötila.
2. Anna uunin käydä yhden tunnin ajan.
3. Valitse toiminto
ja
maksimilämpötila.
4. Anna uunin käydä 15 minuuttia.
Varusteet voivat kuumentua tavallista
enemmän. Uunista voi tulla hajua ja savua
esikuumennuksen aikana. Tarkista, että
huoneen ilmavirtaus on riittävä.
Progress 11
PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Uunin toi‐
minto
Uunitoiminnot
Uunin toi‐
minto
Kiertoilma
Pizza-toimin‐
to
Käyttötarkoitus
Korkeintaan kolmella
kannatintasolla kypsentä‐
minen samanaikaisesti ja
ruokien kuivaus.
Aseta lämpötila 20 - 40
°C alhaisemmaksi kuin
Ylä + alalämpö-toimin‐
nossa.
Sulatus
Kostea kier‐
toilma
Pizzan valmistaminen.
Voimakkaaseen ruskista‐
miseen ja rapean pohjan
luomiseen.
Mureiden ja mehukkai‐
den paistien paistaminen.
Matalalämpö
Ylä + alaläm‐
pö
Pakasteet
Ruokien ja leivonnaisten
paistaminen yhdellä ta‐
solla.
Pakasteruokien (esim.
ranskalaisten, lohkoperu‐
noiden, rapeiden kevät‐
kääryleiden) valmistami‐
nen.
Matalien ruokien grillaus
ja leivän paahtaminen.
Grilli
Tehogrillaus
Alalämpö
Suurikokoisten luita sisäl‐
tävien lihapalojen tai lin‐
tupaistien paistaminen
yhdellä tasolla. Gratinoin‐
ti ja ruskistus.
Rapeapohjaisten kakku‐
jen paistaminen ja säilö‐
minen.
Leipä
Käyttötarkoitus
Ruoan sulattaminen (vi‐
hannekset ja hedelmät).
Sulatusaika riippuu pa‐
kasteruoan määrästä ja
koosta.
Tämä toiminto säästää
energiaa paistamisen ai‐
kana. Katso valmistusoh‐
jeet luvusta "Neuvoja ja
vinkkejä", Kostea kiertoil‐
ma. Uunin luukun on ol‐
tava kiinni ruoanlaiton ai‐
kana, jotta toiminto ei
keskeytyisi ja uunin ener‐
giatehokkuus olisi mah‐
dollisimman suuri. Kun
käytät tätä toimintoa, uu‐
nin sisälämpötila voi poi‐
keta lämpötila-asetukses‐
ta. Jälkilämpöä hyödyn‐
netään.Kuumennusteho
voi laskea. Katso yleisiä
energian säästämiseen
liittyviä suosituksia luvus‐
ta "Energiatehokkuus",
Energiansäästö. Tämän
toiminnon avulla nouda‐
tetaan energiatehokkuus‐
luokan vaatimuksia stan‐
dardin EN 60350-1 mu‐
kaisesti. Kun valitset tä‐
män toiminnon, lamppu
sammuu automaattisesti
30 sekunnin kuluttua.
Tämän toiminnon avulla
voit valmistaa leipää ja
sämpylöitä saavuttaen
korkealuokkaisen tulok‐
sen mitä rapeuteen, vä‐
riin ja pinnan kiiltoon tu‐
lee.
12 Progress
Uunin toi‐
minto
Käyttötarkoitus
Tarkoitettu ruokien lämpi‐
mänä pitämiseen.
Lämpimänä
pito
Uunitoiminnon asettaminen
1. Kytke uuni toimintaan painikkeella .
Näytössä näkyy uunin toiminnon asetettu
lämpötila, symboli ja numero.
2. Aseta uunitoiminto painamalla
painiketta
tai
.
tai uuni käynnistyy
3. Paina painiketta
automaattisesti viiden sekunnin
kuluttua.
Jos kytket uunin päälle etkä aseta mitään
uunin toimintoa tai ohjelmaa, laite
kytkeytyy pois päältä automaattisesti 20
sekunnin kuluttua.
Lämpötilan muuttaminen
Voit muuttaa lämpötilaa portaittain
koskettamalla painiketta
tai
: 5 °C.
Kun uuni on saavuttanut asetetun
lämpötilan, laitteesta kuuluu äänimerkki ja
kuumennuksen merkkivalo sammuu.
1. Paina painiketta .
Näytössä näkyy uunin lämpötila.
Paina uudelleen painiketta , jos haluat
muuttaa asetettua lämpötilaa.
2. Paina painiketta
tai asetettu
lämpötila näkyy näytössä
automaattisesti uudelleen 5 sekunnin
kuluttua.
Pikakuumennus
Älä laita ruokaa uuniin, kun
pikakuumennus on toiminnassa.
Pikakuumennusta voidaan käyttää vain
joidenkin uunin toimintojen kanssa. Jos
vikaäänimerkki on aktivoitu
asetusvalikossa, äänimerkki kuuluu, jos
pikakuumennus ei ole saatavilla
asetettuun toimintoon. Katso luku
"Lisätoiminnot" ja kohta "Asetusvalikon
käyttäminen".
Pikakuumennus vähentää
kuumennukseen kuluvaa aikaa.
Kytke pikakuumennus toimintaan
painamalla ja pitämällä alhaalla painiketta
yli kolmen sekunnin ajan.
Jos pikakuumennus on kytketty päälle,
näytössä vilkkuvat palkit.
Lämpötilan tarkistaminen
Voit tarkistaa uunin sen hetkisen
lämpötilan, kun toiminto tai ohjelma on
toiminnassa.
KELLOTOIMINNOT
Kellotoimintojen taulukko
Kellotoiminto
Käyttötarkoitus
Kellonaika
Kellonajan näyttö tai muuttaminen. Kellonajan muuttami‐
nen edellyttää, että uuni on kytketty pois toimintaan.
Kestoaika
Uunin toiminta-ajan asettaminen.
Lopetus
Uunin poiskytkeytymisajan asettaminen.
Progress 13
Kellotoiminto
00:00
Käyttötarkoitus
Ajastin
Toiminnon Kestoaika ja Lopetus yhdistäminen.
Turvaohjelma
Voit kytkeä uunin toimintaan tarvittavilla asetuksilla milloin
tahansa myöhemmin painamalla kosketuspainiketta vain
kerran.
Hälytinajastin
Hälytinajastimen asettaminen. Tämä toiminto ei vaikuta
millään tavalla uunin toimintaan. Hälytinajastin voidaan
asettaa milloin tahansa, myös uunin ollessa pois päältä.
Lisääntyvän aika‐
näytön ajastin
Uunin toiminta-ajan näyttävän ajastimen asettaminen. Se
on heti päällä, kun uuni alkaa lämmetä. Toiminto Lisäänty‐
vän aikanäytön ajastin ei ole toiminnassa, jos Kestoaika ja
Lopetus on asetettu. Tämä toiminto ei vaikuta millään ta‐
valla uunin toimintaan.
Kellonajan asettaminen ja
muuttaminen
Kun laite on kytketty ensimmäisen kerran
sähköverkkoon, odota, kunnes näytössä
näkyy ja 12:00. "12" vilkkuu.
1. Aseta tunnit painamalla
tai
.
2. Paina
.
3. Aseta minuutit painamalla
tai
.
4. Paina
.
Uusi aika näkyy näytössä.
Voit muuttaa kellonaikaa painamalla
painiketta
toistuvasti, kunnes
alkaa
vilkkua.
Seuraavan toiminnon
asettaminen Kestoaika
1. Aseta uunitoiminto ja lämpötila.
2. Paina painiketta
toistuvasti, kunnes
alkaa vilkkua.
3. Paina painiketta
tai
asettaaksesi minuutit Kestoaikatoimintoon.
4. Paina painiketta
tai Kestoaika
käynnistyy automaattisesti 5 sekunnin
kuluttua.
5. Paina painiketta
tai
asettaaksesi tunnit Kestoaikatoimintoon.
6. Paina painiketta
tai Kestoaika
käynnistyy automaattisesti 5 sekunnin
kuluttua.
Kun asetettu aika päättyy, laitteesta
kuuluu äänimerkki kahden minuutin ajan.
Näytössä vilkkuu
ja näkyy aika-asetus.
Uuni kytkeytyy pois toiminnasta.
7. Paina jotakin kosketuspainiketta
äänimerkin sammuttamiseksi.
8. Kytke uuni pois päältä.
Seuraavan toiminnon
asettaminen Lopetus
1. Aseta uunitoiminto ja lämpötila.
2. Paina painiketta
toistuvasti, kunnes
alkaa vilkkua.
3. Paina painiketta
tai
asettaaksesi toiminnon Lopetus ja
paina
. Aseta ensin minuutit ja
sitten tunnit.
Kun asetettu aika päättyy, laitteesta
kuuluu äänimerkki kahden minuutin ajan.
ja näkyy aika-asetus.
Näytössä vilkkuu
Uuni kytkeytyy automaattisesti pois
toiminnasta.
4. Paina jotakin kosketuspainiketta
äänimerkin sammuttamiseksi.
5. Kytke uuni pois päältä.
14 Progress
Asetus: Ajastin
1. Aseta uunitoiminto ja lämpötila.
2. Paina painiketta
toistuvasti, kunnes
alkaa vilkkua.
tai
3. Paina painiketta
asettaaksesiminuutit toimintoon
Kestoaika.
4. Paina
.
tai
5. Paina painiketta
asettaaksesi tunnit Kestoaikatoimintoon.
6. Paina
.
Näytössä vilkkuu .
7. Paina painiketta
tai
asettaaksesi toiminnon Lopetus ja
. Aseta ensin minuutit ja
paina
sitten tunnit.
Uuni käynnistyy automaattisesti
myöhemmin, se toimii asetetun Kestoaika
-toiminnon ajan ja sammuu, kun Lopetus toiminnon aika saavutetaan. Kun asetettu
aika päättyy, laitteesta kuuluu äänimerkki
kahden minuutin ajan. Näytössä vilkkuu
ja näkyy aika-asetus. Uuni kytkeytyy
automaattisesti pois toiminnasta.
8. Paina jotakin kosketuspainiketta
äänimerkin sammuttamiseksi.
9. Kytke uuni pois päältä.
Kun Ajastin -toiminto on
kytketty päälle, näytössä näkyy
uunin toiminnon symboli,
pisteellä ja . Piste ilmoittaa,
mikä kellotoiminto on kytketty
päälle kello- ja jälkilämmön
näytössä.
Asetus: Turvaohjelma
Voit käyttää Turvaohjelma -toimintoa vain,
kun Kestoaika on asetettu.
1. Aseta uunitoiminto ja lämpötila.
2. Aseta Kestoaika.
3. Paina painiketta
toistuvasti, kunnes
näytössä vilkkuu .
4. Paina painiketta
asettaaksesi
Turvaohjelma -toiminnon.
Näytössä näkyy
ja
merkkivalolla.
Osoitin ilmoittaa, mikä kellotoiminto on
kytketty päälle.
5. Paina kosketuspainiketta (lukuun
ottamatta painiketta PÄÄLLE/POIS)
käynnistääksesi Turvaohjelma toiminnon.
Asetus: Hälytinajastin
1. Paina .
Näytössä vilkkuu
ja "00".
2. Siirry valinnoissa painikkeella .
Aseta ensin sekunnit, sen jälkeen
minuutit ja tunnit.
3. Paina painiketta
tai
asettaaksesi toiminnon Hälytinajastin
ja vahvista painamalla .
4. Paina painiketta
tai Hälytinajastin
käynnistyy automaattisesti 5 sekunnin
kuluttua.
Kun asetettu aika päättyy, laitteesta
kuuluu äänimerkki kahden minuutin ajan
ja näytössä vilkkuu 00:00 ja .
5. Paina jotakin kosketuspainiketta
äänimerkin sammuttamiseksi.
Asetus: Lisääntyvän aikanäytön
ajastin
1. Nollaa toiminto Lisääntyvän
aikanäytön ajastin painamalla
painiketta: toistuvasti, kunnes
näytössä vilkkuu .
2. Paina ja pidä alhaalla painiketta:
.
Kun näytössä näkyy "00:00",
Lisääntyvän aikanäytön ajastin aloittaa
laskennan uudelleen.
Progress 15
AUTOMAATTISET OHJELMAT
1
PAAHTOPAISTI
2
PORSAANPAISTI
3
VASIKANPAISTI
.
2. Kosketa painiketta
Näytössä näkyy , automaattisen
ohjelman symboli ja numero.
3. Valitse automaattinen ohjelma
koskettamalla painiketta
tai
.
4. Kosketa painiketta
tai odota viisi
sekuntia, kunnes laite käynnistyy
automaattisesti.
5. Kun asetettu aika päättyy, laitteesta
kuuluu äänimerkki kahden minuutin
vilkkuu.
ajan. Symboli
6. Kosketa mitä tahansa
kosketuspainiketta äänimerkin
kytkemiseksi pois päältä.
7. Kytke laite pois päältä.
4
LAMMASPAISTI
Automaattiset ohjelmat painolla
5
RIISTAPAISTI
Uuni laskee paistoajan asetetun
lihanpalan painon perusteella.
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Automaattisia ohjelmia on 20. Käytä
automaattista ohjelmaa tai reseptiä, kun et
tiedä, miten jokin ruoka valmistetaan.
Näytössä näkyy automaattisten ohjelmien
oletuskypsennysajat.
Automaattiset ohjelmat
Ohjelman nimi
6
KANA, KOKONAINEN
7
KOKONAINEN KALA
8
PIZZA
9
KINKKUPIIRAS
10
SITRUUNAKAKKU
11
JUUSTOKAKKU
12
SÄMPYLÄT
13
MAALAISLEIPÄ
14
TAIKINAN NOSTATUS
15
PERUNAPAISTOS
16
LASAGNE
17
CANNELLONI
18
PUOLIVALMISTEKAKKU
19
PUOLIVALMISTEPIZZA
20
PUOLIVALMISTEPERUNATYYPIT
Automaattiset ohjelmat
1. Kytke laite toimintaan.
1. Kytke laite toimintaan.
2. Kosketa painiketta
.
3. Aseta paino-ohjelma koskettamalla
tai
.
painiketta
Näytössä näkyy: valmistusaika, kestoajan
symboli , oletuspaino ja painoyksikkö
(kg, g).
4. Kosketa painiketta
, tai asetukset
tallentuvat automaattisesti viiden
sekunnin kuluttua.
Laite kytkeytyy toimintaan.
5. Voit muuttaa oletuspainoarvoa
painamalla painiketta
tai
.
Kosketa painiketta
.
6. Kun asetettu aika päättyy, laitteesta
kuuluu äänimerkki kahden minuutin
ajan.
alkaa vilkkua.
7. Kosketa mitä tahansa
kosketuspainiketta äänimerkin
kytkemiseksi pois päältä.
8. Kytke laite pois päältä.
16 Progress
LISÄVARUSTEIDEN KÄYTTÄMINEN
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Peltien ja ritilän asettaminen
kannattimille
Paistoritilä:
Paistoritilä ja leivinpelti /
uunipannuyhdessä:
Paina leivinpelti /uunipannu
kannatinkiskon ohjauskiskojen väliin ja
paistoritilä yläpuolella oleviin
ohjauskiskoihin.
Paina ritilä liukukiskojen väliin
kannatinkiskoon ja varmista, että jalat
osoittavat alaspäin.
Pieni lovi yläosassa parantaa
turvallisuutta. Lovet estävät
myös kallistumisen. Ritilän
yläreuna estää keittoastioiden
luisumisen kannatintasolta.
Leivinpelti/ uunipannu:
Työnnä leivinpelti /uunipannu
kannatintason ohjauskiskojen väliin.
LISÄTOIMINNOT
Oma ohjelma -toiminnon
käyttäminen
Käytä tätä toimintoa uunin toiminnon tai
ohjelman haluamiesi lämpötila- ja aikaasetuksien tallentamiseen.
1. Aseta uunin toiminnon tai ohjelman
lämpötila ja aika.
2. Kosketa ja pidä alhaalla painiketta
yli kolmen sekunnin ajan. Laitteesta
kuuluu äänimerkki.
3. Kytke laite pois päältä.
• Kytke toiminto toimintaan
koskettamalla painiketta . Laite
kytkee oman ohjelman päälle.
Progress 17
Kun toiminto on
toiminnassa, voit muuttaa
aikaa ja lämpötilaa.
• Kytke toiminto pois toiminnasta
koskettamalla painiketta . Laite
kytkee oman ohjelman pois päältä.
Lapsilukon käyttäminen
Lapsilukko estää uunin käynnistämisen
vahingossa.
Tämä toiminto voidaan kytkeä päälle,
vaikka uuni olisi kytketty pois toiminnasta.
Älä aseta mitään uunin toimintoa.
Painikelukitus estää uunin toiminnon
muuttamisen vahingossa.
1. Toiminto voidaan käynnistää
kytkemällä uuni toimintaan.
2. Kytke uunin toiminto tai asetus
toimintaan.
3. Kosketa ja pidä alhaalla
ja
painikkeita samanaikaisesti kahden
sekunnin ajan.
Laitteesta kuuluu äänimerkki.
Lukituksen merkki tulee näkyviin näyttöön.
Painikelukitus voidaan kytkeä pois
toiminnasta toistamalla vaihe 3.
Voit kytkeä uunin pois
toiminnasta, kun painikelukitus
on päällä. Painikelukitus
kytkeytyy pois toiminnasta
uunin sammuttamisen
yhteydessä.
ja
Paina ja pidä alhaalla
painikkeita samanaikaisesti kahden
sekunnin ajan. Laitteesta kuuluu
äänimerkki.
Näytössä näkyy SAFE.
Toista toimenpide lapsilukon kytkemiseksi
pois päältä.
Painikelukituksen käyttäminen
Toiminto voidaan kytkeä päälle
ainoastaan silloin, kun uuni on kytketty
toimintaan.
Asetusvalikon käyttäminen
Asetusvalikossa voit kytkeä toimintaan tai
pois toiminnasta päävalikon toimintoja.
Näytössä näkyy SET ja asetuksen
numero.
Kuvaus
Asetettava arvo
1
TURVAOHJELMA
PÄÄLLE/POIS
2
JÄLKILÄMMÖN MERKKIVALO
PÄÄLLE/POIS
3
PAINIKEÄÄNI1)
NAPSAUTUS / ÄÄNIMERKKI / POIS
4
VIALLINEN ÄÄNI
PÄÄLLE/POIS
5
DEMO-TILA
Aktivointikoodi: 2468
6
KIRKKAUS
MATALA / KESKITASO / KORKEA
7
HUOLTOVALIKKO
-
8
PALAUTA ASETUKSET
KYLLÄ/EI
1) Virtakytkimen ääntä ei voida kytkeä pois päältä.
1. Paina ja pidä alhaalla painiketta
kolmen sekunnin ajan.
Näytössä näkyy SET1 ja "1" vilkkuu.
2. Aseta asetus painamalla
3. Paina
.
tai
.
18 Progress
4. Muuta asetuksen arvoa painamalla
painiketta
tai
.
5. Paina
.
Poistu Asetukset-valikosta painamalla
tai koskettamalla ja pitämällä alhaalla
painiketta
.
Automaattinen virrankatkaisu
Turvallisuussyistä uuni kytkeytyy
automaattisesti pois päältä jonkin ajan
kuluttua, jos jokin uunitoiminto on
käynnissä ja asetuksiin ei tehdä
muutoksia.
(°C)
(h)
30 - 115
12,5
120 - 195
8,5
200 - 245
5,5
250 - maksimi
3
Automaattinen virrankatkaisu ei toimi
seuraavien toimintojen kanssa: Uunivalo,
Kestoaika, Ajastin, Lopetus, Matalalämpö.
Näytön kirkkaus
• Päiväkirkkaus:
– kun laite on kytketty toimintaan.
– jos kosketat jotakin
kosketuspainiketta yökirkkauden
aikana (lukuun ottamatta
virtapainiketta), näyttö palaa
päiväkirkkaustilaan seuraavan
kymmenen sekunnin ajaksi.
– Jos laite on pois päältä ja asetat
hälytinajastimen. Kun
hälytinajastintoiminto päättyy,
näyttö palaa yökirkkaustilaan.
Jäähdytyspuhallin
Kun uuni on toiminnassa,
jäähdytyspuhallin kytkeytyy
automaattisesti toimintaan uunin pintojen
pitämiseksi viileinä. Kun kytket uunin pois
toiminnasta, jäähdytyspuhallin toimii
edelleen, kunnes uuni on jäähtynyt.
Ylikuumenemissuoja
Uunin virheellinen toiminta tai vialliset osat
voivat aiheuttaa vaarallisen
ylikuumenemisen. Tämän estämiseksi
uunissa on ylikuumenemissuoja, joka
katkaisee virransyötön. Virta kytkeytyy
automaattisesti uudelleen, kun lämpötila
on laskenut normaalille tasolle.
Laitteessa on kaksi näytön kirkkautta:
• Yökirkkaus: kun laite on kytketty pois
päältä, näytön kirkkaus on alhaisempi
22:00 ja 6:00 välisenä aikana.
VIHJEITÄ JA NEUVOJA
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Taulukoissa mainitut lämpötilat
ja paistoajat ovat ainoastaan
suuntaa antavia. Lämpötila ja
paistoaika riippuvat reseptistä
sekä käytettyjen ainesten
laadusta ja määrästä.
Ruoanlaittoon liittyviä
suosituksia
Uunissa on viisi kannatintasoa.
Laske kannatintasot uunin pohjasta
alkaen.
Uunisi voi paistaa eri tavalla kuin entinen
uunisi. Alla olevat taulukot sisältävät
vakioasetukset lämpötilan, keittoajan ja
kannatintason säätämiseen.
Progress 19
Jos taulukosta ei löydy reseptiisi sopivia
asetuksia, voit soveltaa jonkin
samantyyppisen paistoksen asetuksia.
Uunissa on erityinen järjestelmä, joka
kierrättää ilmaa ja höyryä jatkuvasti.
Kyseisen järjestelmän avulla ruoka
paistuu jatkuvasti kosteassa ympäristössä,
minkä ansiosta se on sisältä mehevää ja
ulkopinnalta rapeaa. Se lyhentää
paistoaikaa ja pienentää energian
kulutusta.
Kakkujen leipominen
Älä avaa uunin luukkua ennen kuin 3/4
paistoajasta on kulunut.
Jos käytät kahta leivinpeltiä
samanaikaisesti, jätä niiden väliin yksi
tyhjä kannatintaso.
Anna lihan olla noin 15 minuuttia ennen
sen leikkaamista, jotta sen neste säilyisi.
Jotta uuniin ei muodostuisi liikaa savua
paistamisen aikana, lisää grilli-/
uunipannuun hiukan vettä. Jotta käry ei
tiivistyisi, lisää vettä aina sen kuivuttua
loppuun.
Paistoajat
Kypsennysaika riippuu ruokalajin tyypistä,
sen koostumuksesta ja määrästä.
Tarkkaile valmistumista alustavasti
kypsennyksen aikana. Määritä parhaat
asetukset (uunitoiminto, kypsennysaika,
jne.) keittoastioille, resepteille ja määrille
laitetta käyttäessä.
Lihan ja kalan kypsentäminen
Käytä grilli-/uunipannua erittäin rasvaisten
ruokien kanssa, jotta uuniin ei jää pysyviä
tahroja.
Leivonta ja paistaminen
KAKUT
Ylä + alalämpö
Kiertoilma
(min)
(°C)
(°C)
Vatkatut lei‐
vonnaiset
170
2
160
3 (2 ja
4)
45 - 60
Kakkuvuoka
Murotaikina
170
2
160
3 (2 ja
4)
20 - 30
Kakkuvuoka
Piimä-juusto‐
kakku
170
1
165
2
80 100
Kakkuvuoka, Ø 26
cm
Struudeli
175
3
150
2
60 - 80
Uunipelti
Marjapiirakka
170
2
165
2
30 - 40
Kakkuvuoka, Ø 26
cm
20 Progress
KAKUT
Ylä + alalämpö
Kiertoilma
(min)
(°C)
(°C)
Joulukakku
(hedelmäkak‐
ku), uunin esi‐
kuumennus
tyhjänä
160
2
150
2
90 120
Kakkuvuoka, Ø 20
cm
Rusinakakku,
uunin esikuu‐
mennus tyhjä‐
nä
175
1
160
2
50 - 60
Leipävuoka
Pikkuleivät
140
3
140 150
3
25 - 45
Uunipelti
Marengit
120
3
120
3
80 100
Uunipelti
Marengit, uu‐
nin esikuumen‐
nus tyhjänä,
kaksi tasoa
-
-
120
2 ja 4
80 100
Uunipelti
Pullat, uunin
esikuumennus
tyhjänä
190
3
190
3
12 - 20
Uunipelti
Eclair-leivokset
190
3
170
3
25 - 35
Uunipelti
Eclair-leivok‐
set, kaksi ta‐
soa
-
-
170
2 ja 4
35 - 45
Uunipelti
Piiraat
180
2
170
2
45 - 70
Kakkuvuoka, Ø 20
cm
Hedelmäkakku
160
1
150
2
110 120
Kakkuvuoka, Ø 24
cm
Täytekakku‐
pohja
170
1
160
2
30 - 50
Kakkuvuoka, Ø 20
cm
Esikuumenna tyhjää uunia.
Progress 21
LEIPÄ JA PIZZA
Ylä + alalämpö
Kiertoilma
(min)
(°C)
(°C)
Vehnäleipä, 1
- 2 kpl, 0,5 kg
kpl
190
1
190
1
60 - 70
-
Ruisleipä,
esikuumen‐
nus ei ole tar‐
peen
190
1
180
1
30 - 45
Leipävuoka
Sämpylät, 6 8 sämpylää
190
2
180
2 (2 ja 4)
25 - 40
Uunipelti
Pizza
230 250
1
230 250
1
10 - 20
Uunipelti /
Grilli/uuni‐
pannu
Teeleipä
200
3
190
3
10 - 20
Uunipelti
Esikuumenna tyhjää uunia.
Käytä kakkuvuokaa.
PAISTOKSET
Ylä + alalämpö
Kiertoilma
(°C)
(°C)
(min)
Pastapaistos, esikuu‐
mennus ei ole tarpeen
200
2
180
2
40 - 50
Vihannespaistos, esikuu‐
mennus ei ole tarpeen
200
2
175
2
45 - 60
Piiras
180
1
180
1
50 - 60
Lasagne
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Cannelloni
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Käytä toista kannatintasoa.
Käytä ritilää.
22 Progress
LIHA
Ylä + alalämpö
Kiertoilma
(min)
(°C)
(°C)
Naudanliha
200
190
50 - 70
Porsaanliha
180
180
90 - 120
Vasikanliha
190
175
90 - 120
Englantilainen paahtopaisti, raaka
210
200
50 - 60
Englantilainen paahtopaisti, puolikyp‐
sä
210
200
60 - 70
Englantilainen paahtopaisti, kypsä
210
200
70 - 75
LIHA
Ylä + alalämpö
Kiertoilma
(min)
(°C)
(°C)
Porsaan lapapaisti kuorella
180
2
170
2
120 - 150
Porsaanpotka, 2 kappaletta
180
2
160
2
100 - 120
Lampaanreisi
190
2
175
2
110 - 130
Kokonainen kana
220
2
200
2
70 - 85
Kokonainen kalkkuna
180
2
160
2
210 - 240
Kokonainen ankka
175
2
220
2
120 - 150
Kokonainen hanhi
175
2
160
1
150 - 200
Jänis, paloina
190
2
175
2
60 - 80
Jänis, paloina
190
2
175
2
150 - 200
Kokonainen fasaani
190
2
175
2
90 - 120
Käytä toista kannatintasoa.
Progress 23
KALA
Ylä + alalämpö
Kiertoilma
(min)
(°C)
(°C)
Taimen / Meriruutana, 3 - 4 kalaa
190
175
40 - 55
Tonnikala / Lohi, 4 - 6 fileetä
190
175
35 - 60
Grilli
Esikuumenna tyhjää uunia.
Käytä neljättä kannatintasoa.
Grillaa lämpötilan maksimiasetuksella.
GRILLI
(kg)
(min)
1. puoli
(min)
2. puoli
Naudanfileepihvit, 4 kappaletta
0,8
12 - 15
12 - 14
Naudanlihapihvit, 4 kappaletta
0,6
10 - 12
6-8
Makkarat, 8
-
12 - 15
10 - 12
Porsaankyljykset, 4 kappaletta
0,6
12 - 16
12 - 14
Puolikas kana, 2
1
30 - 35
25 - 30
Kebab, 4
-
10 - 15
10 - 12
Kanan rintafilee, 4 kappaletta
0,4
12 - 15
12 - 14
Hampurilaiset, 6
0,6
20 - 30
-
Kalafile, 4 kappaletta
0,4
12 - 14
10 - 12
Lämpimät leivät, 4 - 6
-
5-7
-
Paahtoleipä, 4 - 6
-
2-4
2-3
Tehogrillaus
Esikuumenna tyhjää uunia.
Käytä uunin ensimmäistä tai toista
kannatintasoa.
Paistoaika voidaan laskea kertomalla alla
olevan taulukon aika fileen
senttimetripaksuudella.
24 Progress
NAUDANLIHA
LAMMAS
(°C)
(min)
Paahtopaisti tai fi‐
lee, raaka
190 200
5-6
Paahtopaisti tai fi‐
lee, puolikypsä
180 190
6-8
Paahtopaisti tai fi‐
lee, kypsä
170 180
8 - 10
(°C)
(min)
Lampaanreisi /
Lammaspaisti, 1
- 1,5 kg
150 170
100 120
Lampaanselkä, 1
- 1,5 kg
160 180
40 - 60
(°C)
(min)
Linnunliha, paloi‐
na, 0,2 - 0,25 kg
kpl
200 220
30 - 50
KANA
PORSAS
(°C)
(min)
Lapa / Niska /
Kinkku, 1 - 1,5 kg
160 180
90 - 120
Kyljykset / Sian‐
kylki, 1 - 1,5 kg
170 180
60 - 90
Puolikas kana,
0,4 - 0,5 kg kpl
190 210
35 - 50
Lihamureke, 0,75
- 1 kg
160 170
50 - 60
Broileri, kana, 1 1,5 kg
190 210
50 - 70
Porsaan potka‐
paisti, esikypsen‐
netty, 0,75 - 1 kg
150 170
90 - 120
Ankka, 1,5 - 2 kg
180 200
80 - 100
Hanhi, 3,5 - 5 kg
160 180
120 180
Kalkkuna, 2,5 3,5 kg
160 180
120 150
Kalkkuna, 4 - 6
kg
140 160
150 240
VASIKKA
(°C)
(min)
Vasikanpaisti, 1
kg
160 180
90 - 120
Vasikan reisipais‐
ti, 1,5 - 2 kg
160 180
120 150
KALA (HAUDUTETTU)
Kokonainen kala,
1 - 1,5 kg
(°C)
(min)
210 220
40 - 60
Progress 25
Matalalämpö
Tämä toiminto mahdollistaa
vähärasvaisen ja mehukkaan lihan ja
kalan valmistamisen. Ei sovi kanan,
lihapatojen tai rasvaisen porsaanpaistin
valmistamiseen.
1. Paista lihaa pannussa 1 - 2 minuutin
ajan kummaltakin puolelta korkealla
tehotasolla.
2. Aseta liha uunipannuun tai suoraan
paistoritilälle. Aseta ritilän alle pelti
rasvan keräämistä varten.
Älä käytä kantta kyseistä toimintoa
käytettäessä.
3. Valitse toiminto: Matalalämpö. Voit
asettaa 80 °C - 150 °C lämpötilan 10
ensimmäisen minuutin ajaksi.
Oletusarvo on 90 °C.
4. 10 minuutin kuluttua uuni laskee
lämpötilan automaattisesti arvoon 80
°C.
Aseta lämpötila 120 °C.
(kg)
(min)
Pihvit
0,2 - 0,3
20 - 40
3
Naudanfilee
1 - 1,5
90 - 150
3
Paahtopaisti
1 - 1,5
120 - 150
1
Vasikanpaisti
1 - 1,5
120 - 150
1
Sulatus
(kg)
Sulatusaika
(min)
Jälkisulatusaika
(min)
Kana
1
100 - 140
20 - 30
Aseta broileri suuri‐
kokoiselle vadille
ylösalaisin käänne‐
tyn aluslautasen
päälle. Käännä kyp‐
sennyksen puolivä‐
lissä.
liha
1
100 - 140
20 - 30
0,5
90 - 120
Käännä kypsennyk‐
sen puolivälissä.
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Kerman voi vatkata,
vaikka siinä on vielä
hiukan jäisiä kohtia.
Kerma
26 Progress
(kg)
Sulatusaika
(min)
Jälkisulatusaika
(min)
Taimen
0,15
25 - 35
10 - 15
-
Mansikat
0,3
30 - 40
10 - 20
-
Voi
0,25
30 - 40
10 - 15
-
Gateau (peru‐
nalaatikko)
1,4
60
60
-
Säilöntä
Käytä ainoastaan samankokoisia
kaupoista saatavilla olevia
säilöntäpurkkeja.
LUUHEDELMÄT
Älä käytä kierrekorkillisia ja pikalukittavia
lasipurkkeja tai metallitölkkejä.
Käytä ensimmäistä kannatintasoa.
Aseta leivinpellille korkeintaan kuusi
yhden litran säilöntäpurkkia.
Täytä purkit tasaisesti ja sulje tiiviisti.
Purkit eivät saa koskettaa toisiaan.
Kaada noin 1/2 litraa vettä leivinpellille,
jotta uunissa on riittävästi kosteutta.
Persikat /
Kvittenit /
Luumut
Kun neste alkaa kiehua kevyesti
ensimmäisissä purkeissa (litran purkissa
noin 35 - 60 minuutin kuluttua), katkaise
virta uunista tai alenna lämpötila 100
°C:seen (katso taulukko).
35 - 45
35 - 45
10 - 15
(min)
Keittoaika
kiehumi‐
seen
(min)
Jatka keit‐
tämistä
100
°C:ssa
Porkkanat
50 - 60
5 - 10
Kurkut
50 - 60
-
Pikkelsi
50 - 60
5 - 10
Kyssäkaali /
Herneet /
Parsa
50 - 60
15 - 20
PEHMEÄT MARJAT/HEDELMÄT
Mansikat / Mustikat /
Vadelmat / Kypsät
karviaiset
(min)
Jatka
keittämis‐
tä 100
°C:ssa
VIHANNEKSET
Aseta lämpötila 160 - 170 °C.
(min)
Keittoaika kiehu‐
miseen
(min)
Keittoaika
kiehumi‐
seen
Progress 27
Kuivaus - Kiertoilma
Peitä uunipellit leivinpaperilla.
VIHANNEKSET
Parempien tuloksien saavuttamiseksi on
suositeltavaa sammuttaa uuni kuivausajan
puolessa välissä, avata uunin luukku ja
antaa sen jäähtyä yön yli kuivauksen
loppuun suorittamiseksi.
Käytä yhden leivinpellin kohdalla kolmatta
kannatintasoa.
Käytä kahden leivinpellin kohdalla
ensimmäistä ja neljättä kannatintasoa.
Yrtit
(°C)
(h)
40 - 50
2-3
Aseta lämpötila 60 - 70 °C.
HEDELMÄT
VIHANNEKSET
(h)
(°C)
(h)
Pavut
60 - 70
6-8
Paprikat
60 - 70
5-6
Keittovihannekset
60 - 70
5-6
Sienet
50 - 60
6-8
Luumut
8 - 10
Aprikoosit
8 - 10
Omenaviipaleet
6-8
Päärynät
6-9
Kostea kiertoilma - suositellut
varusteet
Käytä tummia heijastamattomia vuokia ja
astioita. Ne absorboivat enemmän lämpöä
vaaleisiin ja heijastaviin astioihin
verrattuna.
Pizzapannu
Uunivuoka
Tumma, heijastama‐
ton
halkaisija 28 cm
Tumma, heijastamaton
halkaisija 26 cm
Kostea kiertoilma
Noudata alla olevan taulukon ehdotuksia
parhaan tuloksen saavuttamiseksi.
Annosvuoat
Keraaminen
halkaisija 8
cm, korkeus
5 cm
Torttuvuoka
Tumma, heijastama‐
ton
halkaisija 28 cm
28 Progress
(°C)
(min)
Makeat sämpy‐
lät, 16 kappalet‐
ta
leivinpelti tai uunipannu
180
2
20 - 30
Sämpylät, 9
kappaletta
leivinpelti tai uunipannu
180
2
30 - 40
Pizza, pakaste,
0,35 kg
ritilä
220
2
10 - 15
Kääretorttu
leivinpelti tai uunipannu
170
2
25 - 35
Brownie
leivinpelti tai uunipannu
175
3
25 - 30
Kohokas, 6 kap‐
paletta
keraamiset annosvuoat
ritilällä
200
3
25 - 30
Torttupohja
torttuvuoka ritilällä
180
2
15 - 25
Täytekakkupoh‐
ja
uunivuoka ritilällä
170
2
40 - 50
Höyrytetty kala,
0,3 kg
leivinpelti tai uunipannu
180
3
20 - 25
Kokonainen ka‐
la, 0,2 kg
leivinpelti tai uunipannu
180
3
25 - 35
Kalafile, 0,3 kg
pizzapannu ritilällä
180
3
25 - 30
Haudutettu liha,
0,25 kg
leivinpelti tai uunipannu
200
3
35 - 45
Shashlik, 0,5 kg
leivinpelti tai uunipannu
200
3
25 - 30
Pikkuleivät, 16
kappaletta
leivinpelti tai uunipannu
180
2
20 - 30
Mantelileivokset,
24 kappaletta
leivinpelti tai uunipannu
180
2
25 - 35
Muffinssit, 12
kappaletta
leivinpelti tai uunipannu
170
2
30 - 40
Suolaiset leivon‐
naiset, 20 kap‐
paletta
leivinpelti tai uunipannu
180
2
25 - 30
Murotaikinapik‐
kuleivät, 20 kap‐
paletta
leivinpelti tai uunipannu
150
2
25 - 35
Progress 29
(°C)
(min)
Tortut, 8 kappa‐
letta
leivinpelti tai uunipannu
170
2
20 - 30
Vihannekset,
haudutetut, 0,4
kg
leivinpelti tai uunipannu
180
3
35 - 45
Kasvismunakas
pizzapannu ritilällä
200
3
25 - 30
Välimeren vi‐
hannekset, 0,7
kg
leivinpelti tai uunipannu
180
4
25 - 30
Tietoja testilaitokselle
Standardin IEC 60350-1 mukaiset testit.
(°C)
(min)
Pienet
kakut,
20 kpl/
pelti
Ylä + ala‐
lämpö
Uuni‐
pelti
3
170
20 - 30
-
Pienet
kakut,
20 kpl/
pelti
Kiertoilma
Uuni‐
pelti
3
150 160
20 - 35
-
Pienet
kakut,
20 kpl/
pelti
Kiertoilma
Uuni‐
pelti
2 ja
4
150 160
20 - 35
-
Omena‐
piirak‐
ka, 2
vuokaa
Ø20 cm
Ylä + ala‐
lämpö
Uuniriti‐
lä
2
180
70 - 90
-
Omena‐
piirak‐
ka, 2
vuokaa
Ø20 cm
Kiertoilma
Uuniriti‐
lä
2
160
70 - 90
-
30 Progress
(°C)
(min)
Sokeri‐
kakku,
kakku‐
vuoka
Ø26 cm
Ylä + ala‐
lämpö
Uuniriti‐
lä
2
170
40 - 50
Esikuumenna
uunia 10 minuu‐
tin ajan.
Sokeri‐
kakku,
kakku‐
vuoka
Ø26 cm
Kiertoilma
Uuniriti‐
lä
2
160
40 - 50
Esikuumenna
uunia 10 minuu‐
tin ajan.
Sokeri‐
kakku,
kakku‐
vuoka
Ø26 cm
Kiertoilma
Uuniriti‐
lä
2 ja
4
160
40 - 60
Esikuumenna
uunia 10 minuu‐
tin ajan.
Muro‐
keksit
Kiertoilma
Uuni‐
pelti
3
140 150
20 - 40
-
Muro‐
keksit
Kiertoilma
Uuni‐
pelti
2 ja
4
140 150
25 - 45
-
Muro‐
keksit
Ylä + ala‐
lämpö
Uuni‐
pelti
3
140 150
25 - 45
-
Paahto‐
leipä, 4
- 6 kpl
Grilli
Uuniriti‐
lä
4
maks
.
2 - 3 minuut‐
tia ensimmäi‐
nen puoli; 2 3 minuuttia
toinen puoli
Esikuumenna
uunia 3 minuutin
ajan.
Nau‐
danliha‐
pihvi, 6
kpl, 0,6
kg
Grilli
Ritilä ja
uuni‐
pannu
4
maks
.
20 - 30
Aseta ritilä uunin
neljännelle tasol‐
le ja uunipannu
kolmannelle ta‐
solle. Käännä
ruoka keittoajan
puolivälissä.
Esikuumenna
uunia 3 minuutin
ajan.
HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Progress 31
Puhdistukseen liittyviä huomautuksia
Puhdista uunin etupinnat lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella käyt‐
täen pehmeää puhdistusliinaa.
Käytä metallipintojen puhdistuksessa erityistä puhdistusainetta.
Puhdistusai‐
neet
Poista pinttyneet tahrat erityisellä uuninpuhdistusaineella.
Puhdista uunin sisäosa jokaisen käytön jälkeen. Rasvan tai muiden ruoka‐
roiskeiden kertyminen voi johtaa tulipaloon. Riski on suurempi grillipannussa.
Jokapäiväi‐
nen käyttö
Kosteutta voi tiivistyä uunin sisään tai luukun lasilevyihin. Tiivistymistä voi vä‐
hentää käyttämällä uunia 10 minuuttia ennen ruokien kypsentämistä. Kuivaa
sisäosa pehmeällä liinalla jokaisen käyttökerran jälkeen.
Puhdista kaikki lisävarusteet käytön jälkeen ja anna niiden kuivua. Käytä
pehmeää liinaa, lämmintä vettä ja puhdistusainetta. Lisävarusteita ei saa
pestä astianpesukoneessa.
Lisävarus‐
teet
Tarttumattomia lisävarusteita ei saa puhdistaa voimakkailla pesuaineilla, te‐
räväreunaisilla esineillä tai pestä astianpesukoneessa
Ruostumattomat teräs- ja
alumiinipintaiset uunit
Puhdista uuninluukku käyttäen ainoastaan
kosteaa liinaa tai sientä. Kuivaa
pehmeällä liinalla.
Älä käytä teräsvillaa, happoja tai
hankaavia aineita, sillä ne saattavat
vahingoittaa uunin pintaa. Noudata
vastaavaa varovaisuutta käyttöpaneelin
puhdistuksen aikana.
Kannattimien
Puhdista uuni poistamalla kannattimet.
HUOMIO! Ole varovainen
irrottaessasi kannattimia.
1. Vedä uunipeltien kannatinkiskon
etuosa irti sivuseinästä.
Luukun tiivisteen
puhdistaminen
Tarkista luukun tiiviste säännöllisesti.
Tiiviste sijaitsee uunin sisäosan kehyksen
ympärillä. Älä käytä uunia, jos luukun
tiiviste on vaurioitunut. Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Puhdista luukun tiiviste yleisiä
puhdistusohjeita noudattaen.
2. Vedä uunipeltien kannatinkiskon
takaosa irti seinästä ja poista se.
1
2
32 Progress
Asenna poistetut lisävarusteet
noudattamalla ohjeita päinvastaisessa
järjestyksessä.
Luukun irrottaminen ja
asentaminen
Uuninluukussa on kolme lasilevyä. Voit
poistaa uuninluukun ja sen sisällä olevat
lasilevyt niiden puhdistamiseksi. Lue
kohdan "Luukun irrottaminen ja
asentaminen" ohjeet kokonaan ennen
lasilevyjen poistamista.
Uuninluukku voi vahingossa
sulkeutua, jos yrität irrottaa
lasilevyt ennen uuninluukun
irrottamista.
HUOMIO! Älä käytä uunia
ilman lasipaneeleja.
3. Sulje uuninluukku puoliväliin
ensimmäiseen avausasentoon. Nosta
ja vedä luukkua sen jälkeen eteenpäin
ja irrota se paikaltaan.
1. Avaa luukku kokonaan auki ja pidä
kiinni molemmista saranoista.
2. Nosta ja käännä saranoissa olevat
vivut kokonaan.
4. Aseta uuninluukku tasaiselle alustalle
pehmeän kankaan päälle.
5. Pidä kiinni luukun yläreunassa
olevasta listasta (B) kummaltakin
puolelta ja työnnä sisäänpäin siten,
että kiinnitystiiviste vapautuu.
2
B
1
6. Irrota luukun reunalista vetämällä sitä
eteenpäin.
Progress 33
7. Pitele luukun lasilevyjä niiden
yläreunasta ja vedä ne varoen ulos.
Aloita ylimmästä levystä. Varmista,
että lasi irtoaa kannattimista kokonaan.
Varmista, että asennat keskimmäisen
lasilevyn oikein paikoilleen.
A
B
Lampun vaihtaminen
VAROITUS! Sähköiskun vaara.
Lamppu voi olla kuuma.
8. Puhdista lasit vedellä ja miedolla
puhdistusaineella. Kuivaa lasilevyt
varoen. Lasilevyjä ei saa pestä
astianpesukoneessa.
Puhdistettuasi lasilevyt ja uuninluukun
asenna ne takaisin paikalleen.
Varmista, että lasilevyt (A ja B) tulevat
oikeaan järjestykseen. Tarkista lasilevyn
sivussa oleva symboli/painatus, kaikki
lasilevyt ovat ulkoisesti erilaisia
purkamisen ja asentamisen
helpottamiseksi.
Luukun reunalista napsahtaa paikoilleen.
A
B
VIANMÄÄRITYS
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
1. Kytke uuni pois päältä.
Odota, että uuni jäähtyy.
2. Irrota uunin pistoke pistorasiasta.
3. Peitä uunin pohja kankaalla.
HUOMIO! Älä koske paljain
käsin halogeenilamppua
estääksesi rasvajäämien
palamisen lamppuun.
Takalamppu
1. Irrota lampun suojalasi kiertämällä sitä.
2. Puhdista suojalasi.
3. Vaihda lamppu sopivaan 300 °C
lämmönkestävään lamppuun.
4. Kiinnitä suojalasi paikalleen.
34 Progress
Käyttöhäiriöt
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Uuni ei kytkeydy toimintaan
eikä sitä voida käyttää.
Uunia ei ole kytketty sähkö‐
verkkoon tai se on liitetty
sähköverkkoon virheellisesti.
Tarkista että uuni on liitetty
oikein sähköverkkoon (ks.
kytkentäkaavio, jos saatavil‐
la).
Uuni ei kuumene.
Uuni on kytketty pois toimin‐
nasta.
Kytke uuni toimintaan.
Uuni ei kuumene.
Kelloa ei ole asetettu.
Aseta kello.
Uuni ei kuumene.
Tarvittavia asetuksia ei ole
tehty.
Varmista, että asetukset
ovat oikein.
Uuni ei kuumene.
Automaattinen virrankatkai‐
su on toiminnassa.
Katso kohta "Automaattinen
virrankatkaisu".
Uuni ei kuumene.
Lapsilukko on kytketty toi‐
mintaan.
Katso kohta "Lapsilukon
käyttäminen".
Uuni ei kuumene.
Sulake on palanut.
Tarkista, onko toimintahäiri‐
ön syynä sulake. Jos sulake
palaa aina uudelleen, kään‐
ny sähköalan ammattilaisen
puoleen.
Valo ei syty.
Lamppu on palanut.
Vaihda lamppu.
Näytössä ei näy aikaa Off-ti‐
lassa.
Näyttö on kytketty pois toi‐
minnasta.
Kytke näyttö uudelleen toi‐
mintaan koskettamalla sa‐
manaikaisesti painikkeita
ja
.
Kypsentämiseen kuluu liikaa
tai liian vähän aikaa.
Lämpötila on liian alhainen
tai liian korkea.
Säädä tarvittaessa lämpöti‐
laa. Noudata ohjekirjan oh‐
jeita.
Höyryä ja kosteutta muodos‐
tuu ruokaan ja uunin sisälle.
Ruoka on jätetty uuniin liian
pitkäksi ajaksi.
Älä jätä ruokia uuniin 15-20
minuuttia pitemmäksi ajaksi
kypsennyksen jälkeen.
Näytössä näkyy virhekoodi,
jota ei ole tässä taulukossa.
Kyseessä on sähköhäiriö.
•
•
Kytke laite pois päältä ir‐
rottamalla ja kiinnittämäl‐
lä sulaketaulun sulake tai
käyttämällä sulaketaulun
turvakytkintä, ja kytke se
takaisin päälle.
Käänny kuluttajaneuvon‐
nan puoleen, ellei virhe‐
koodi katoa näytöstä.
Progress 35
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Laite on kytketty toimintaan,
mutta se ei kuumene. Puhal‐
lin ei toimi. Näytössä näkyy
"Demo".
Esitystila on päällä.
Katso osio "Asetusvalikon
käyttäminen" kappaleesta
"Lisätoiminnot".
Huoltotiedot
Jos ratkaisua ei löydy, ota yhteys
jälleenmyyjään taivaltuutettuun
huoltopalveluun.
Huoltopalvelun vaatimat tiedot on merkitty
arvokilpeen. Arvokilpi sijaitsee uunin
sisäosan etukehyksessä. Älä poista
arvokilpeä uunista.
Suosittelemme, että kirjoita tiedot tähän:
Malli (MOD.)
.........................................
Tuotenumero (PNC)
.........................................
Sarjanumero (S.N.)
.........................................
ENERGIATEHOKKUUS
Tuotteen tietolomake
Tuotetiedot standardin EU 65-66/2014 mukaisesti
Tavarantoimittajan nimi
Progress
Mallin tunnus
PBN43102X 949497018
Energialuokka
81.2
Energiatehokkuusluokka
A+
Energiankulutus normaalikäytössä Ylä- ja alalämpö toiminnossa
0.93 kWh/ohjelma
Energiankulutus normaalikäytössä Kiertoilma-toimin‐
nossa
0.69 kWh/ohjelma
Pesien lukumäärä
1
Lämpölähde
Sähkö
Tilavuus
72 l
Uunityyppi
Kalusteeseen asennettava uuni
Massa
30.2 kg
EN 60350-1 - Ruoanlaittoon tarkoitetut
sähkötoimiset kodinkoneet - Osa 1:
Tuotesarjat, uunit, höyryuunit ja grillit Suorituskyvyn mittaustavat.
36 Progress
Energiansäästö
Uunissa on joitakin toimintoja,
joiden avulla voit säästää
energiaa.
Varmista, että uunin luukku on suljettu
hyvin uunin ollessa toiminnassa. Älä avaa
luukkua liian usein kypsennyksen aikana.
Pidä luukun tiiviste puhtaana ja varmista,
että se on hyvin kiinni paikoillaan.
Käytä metallisia keittoastioita
energiatehokkuuden parantamiseksi.
Kun mahdollista, älä esikuumenna uunia
ennen ruokien asettamista uuniin.
Minimoi paistojen väliset tauot, kun
valmistat kerralla useampia ruokia.
Puhallintoiminnon käyttäminen
Kun mahdollista, käytä uunitoimintoja
puhaltimella energian säästämiseksi.
Jälkilämpö
Jos ohjelma Kestoaika- tai Lopetusvalinnalla kytketään toimintaan ja
kypsennysaika on yli 30 minuuttia,
joissakin uunitoiminnoissa lämpövastukset
sammuvat automaattisesti aikaisemmin.
Puhallin ja lamppu toimivat edelleen. Kun
uuni kytketään pois päältä, näytössä
näkyy jälkilämmön merkkivalo. Lämmön
avulla ruoka-aineksia voidaan pitää
lämpimänä.
minuuttia ennen kypsennysajan
päättymistä. Uunin jälkilämpö kypsentää
ruokaa edelleen.
Lämmitä muita ruokia jälkilämpöä
käyttäen.
Ruokien lämpimänäpito
Valitse alhaisin mahdollisin lämpötilaasetus hyödyntääksesi jälkilämmön ja
säilyttääksesi aterian lämpimänä.
Jälkilämmön merkkivalo tai lämpötila
syttyy näyttöön.
Kypsentäminen lamppu pois päältä
Kytke lamppu pois päältä kypsennyksen
aikana. Kytke se päälle ainoastaan
tarvittaessa.
Kostea kiertoilma
Toiminto säästää energiaa paistamisen
aikana.
Kun valitset tämän toiminnon, lamppu
sammuu automaattisesti 30 sekunnin
kuluttua. Lamppu voidaan sytyttää
uudelleen, odotetut energiasäästöt ovat
tällöin kuitenkin pienemmät.
Näytön kytkeminen pois päältä
Voit kytkeä näytön pois päältä. Paina ja
pidä alhaalla painiketta
ja
samanaikaisesti. Kytke se päälle
toistamalla sama toimenpide.
Kun kypsennys kestää yli 30 minuuttia,
laske uunin lämpötila minimiin 3 - 10
YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
Progress 37
INNEHÅLL
Säkerhetsinformation
Säkerhetsinstruktioner
Installation
Produktbeskrivning
Kontrollpanelen
Före första användning
Daglig användning
Klockfunktioner
37
38
41
43
44
45
46
48
Automatiska program
Användning av tillbehör
Tillvalsfunktioner
Tricks och tips
Skötsel och rengöring
Felsökning
Energieffektivitet
50
51
51
53
65
68
69
Med reservation för ändringar.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och
användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för
eventuella personskador eller andra skador som uppkommit
som ett resultat av felaktig installation eller användning.
Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig
plats för framtida bruk.
Säkerhet för barn och personer med
funktionsnedsättning
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och
uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet
och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande
hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de
risker som är förknippade med användningen.
Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket
omfattande och komplexa funktionsnedsättningar ska inte
vara i närheten av produkten om de inte är under uppsikt.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten
utan ständig uppsikt.
Låt inte barnen leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och
kassera det på lämpligt sätt.
Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när den
är igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar kan bli heta
under användning
38 Progress
•
•
Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
Barn får inte utföra städning och underhåll av apparaten
utan uppsikt.
Allmän säkerhet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Endast behöriga personer får installera den här produkten
och byta kabel.
VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket
varma under användning. Var försiktig så att du undviker
att vidröra värmeelementen.
Använd alltid ugnsvantar för att ta ut eller sätta in tillbehör
eller eldfasta formar.
Innan du utför något underhåll ska du koppla ur produkten
från nätuttaget.
VARNING: Kontrollera att produkten är avstängd innan du
byter lampa för att undvika risken för elstötar.
Använd inte produkten innan den installeras i den
inbyggda strukturen.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.
Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt eller
vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans glasskivor
eftersom dessa kan repa ytan, vilket i sin tur kan leda till
att glaset spricker.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren,
tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer
med motsvarande utbildning, för att undvika elektrisk fara.
För att ta bort ugnsstegarna drar du först ut den främre
delen av ugnsstegen och sedan den bakre delen från
sidoväggarna. Sätt tillbaka ugnsstegarna i omvänd
ordning.
SÄKERHETSINSTRUKTIONER
Installation
VARNING! Endast en behörig
person får installera den här
produkten.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
Progress 39
• Var alltid försiktig när produkten rör sig
eftersom den är tung. Använd alltid
skyddshandskar och täckta skor.
• Dra aldrig produkten i handtaget.
• Installera produkten på en säker och
lämplig plats som uppfyller
installationskraven.
• Minsta avstånd till andra produkter ska
beaktas.
• Innan produkten installeras ska du
kontrollera att ugnsluckan öppnas
enkelt utan motstånd. Om inte måste
ugnen lyftas.
• Produkten är utrustad med ett elektriskt
kylsystem. Det måste användas
tillsammans med det elektriska
nätuttaget.
Skåpets minimihöjd
(minimihöjd för skå‐
pet under köksbän‐
ken)
Skåpets bredd
Skåpets djup
590 (600) mm
560 mm
550 (550) mm
Höjd på produktens
främre del
594 mm
Höjd på produktens
bakre del
576 mm
Bredd på produktens
främre del
595 mm
Bredd på produktens
bakre del
559 mm
Produktens djup
569 mm
Djupet på den in‐
byggda produkten
548 mm
Djup med öppen
lucka
1022 mm
Minsta storlek på
ventilationens öpp‐
ning. Öppningen är
placerad på botten
baksidan
560x20 mm
Nätsladdslängd. Ka‐
beln är placerad i det
högra hörnet på bak‐
sidan
1500 mm
Monteringsskruvar
4x25 mm
Elektrisk anslutning
VARNING! Risk för brand och
elektriska stötar.
• Alla elektriska anslutningar ska göras
av en behörig elektriker.
• Produkten måste jordas.
• Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
• Låt inte nätkablar komma i kontakt med
eller komma nära produktens lucka
eller nichen nedanför produkten,
speciellt inte när den är igång eller om
luckan är het.
• Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
sådant sätt att det inte kan tas bort utan
verktyg.
• Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
• Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
• Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget. Ta
alltid tag i stickkontakten.
• Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare
och kontaktorer.
• Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan koppla
40 Progress
från produkten från nätet vid alla poler.
Kontaktöppningen på isolationsenheten
måste vara minst 3 mm bred.
• Denna produkt levereras med en
huvudkontakt och en huvudkabel.
Kabeltyper för installation eller utbyte i
Europa:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VVF, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
För kabeldelen, se den totala effekten (på
märkplåten) och tabellen. Se även
tabellen:
Total effekt (W)
Kabeldel (mm²)
max. 1380
3 x 0.75
max. 2300
3x1
max. 3680
3 x 1.5
Jordkabeln (grön/gul kabel) måste vara 2
cm längre än fas och neutral kabel (blå
och brun kabel).
Användning
VARNING! Risk för skador,
brännskador, elstötar eller
explosion föreligger.
• Denna produkt är endast avsedd för
hushållsbruk.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Se till att ventilationsöppningarna inte
är blockerade.
• Lämna inte produkten utan tillsyn under
användning.
• Stäng av produkten efter varje
användningstillfälle.
• Var försiktig när du öppnar produktens
lucka medan produkten är igång. Het
luft kan strömma ut.
• Använd inte produkten med våta
händer eller när den är i kontakt med
vatten.
• Tyng inte ner luckan när den är öppen.
• Använd inte produkten som arbetseller avlastningsyta.
• Öppna produktens lucka försiktigt.
Användning av ingredienser som
innehåller alkohol kan producera en
blandning av luft och alkohol.
• Låt inte gnistor eller öppna lågor
komma i kontakt med produkten när du
öppnar luckan.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller på
produkten.
VARNING! Risk för skador på
produkten föreligger.
• För att förhindra skada eller
missfärgning på emaljen:
– sätt inte eldfasta formar eller andra
föremål direkt på produktens
botten.
– lägg inte aluminiumfolie direkt på
ugnsbotten.
– ställ inte hett vatten direkt i den
heta produkten.
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror
stå kvar i produkten efter att
tillagningen är klar.
– var försiktig när du tar bort eller
monterar tillbehör.
• Missfärgning av emaljen eller den
rostfria ytan påverkar inte produktens
funktion.
• Använd en djup form för mjuka kakor.
Fruktjuicer orsakar fläckar som kan bli
bestående.
• Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
• Ha alltid ugnsluckan stängd under
matlagningen.
• Om apparaten installeras i till exempel
ett skåp, se till att skåpsdörren aldrig är
stängd när apparaten är i drift. Värme
och fukt kan byggas upp bakom en
stängd dörr/lucka och orsaka
efterföljande skador på apparaten,
bostaden eller golvet. Stäng inte luckan
förrän apparaten har svalnat helt efter
användning.
Progress 41
Underhåll och rengöring
VARNING! Det finns risk för
personskador, brand eller
skador på produkten.
• Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
• Se till att produkten har svalnat. Det
finns även risk för att glaspanelerna
kan spricka.
• Byt omedelbart ut luckans glaspaneler
om de är skadade. Kontakta
auktoriserat servicecenter.
• Var försiktig när du tar bort luckan.
Luckan är tung!
• Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
• Rengör produkten med en fuktig, mjuk
trasa. Använd bara neutrala
rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt, skursvampar,
lösningsmedel eller metallföremål.
• Om du använder en ugnssprej ska du
följa säkerhetsanvisningarna på
förpackningen.
• Rengör inte den katalytiska emaljen
(om tillämpligt) med något slag av
rengöringsmedel.
Lampa inuti produkten
VARNING! Risk för elektrisk
stöt!
INSTALLATION
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
• Typen av glödlampa eller
halogenlampa som används för den
här produkten är endast avsedd för
hushållsprodukter. Får ej användas
som husbelysning.
• Innan du byter lampan ska du koppla ur
produkten från nätuttaget.
• Använd bara lampor med samma
specifikationer.
Service
• Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
• Använd endast originaldelar.
Kassering
VARNING! Risk för kvävning
eller skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.
• Ta bort luckspärren för att förhindra att
barn eller husdjur blir instängda i
maskinen.
42 Progress
Inbyggd
548
21
min. 550
80
60
520
600
114
18
20
589
594
min. 560
595+-1
198
60
5
1
523
20
548
70
60
21
min. 550
20
520
18
590
114
min. 560
589
594
198
60
595+-1
5
1
20
523
Progress 43
Säkring av ugnen i
inbyggnadsskåpet
PRODUKTBESKRIVNING
Allmän översikt
1
2
3
7
5
4
3
2
1
4
5
1
2
3
4
5
6
7
Kontrollpanel
Elektronisk programmering
Värmeelement
Lampa
Fläkt
Ugnsstege, löstagbar
Ugnsnivåer
6
Tillbehör
• Galler
För kokkärl, bakformar och stekkärl.
• Bakplåt
För kakor och småkakor.
• Ugnspanna
För kakor och småkakor. För bakning
och stekning eller som
fettuppsamlingsfat.
44 Progress
KONTROLLPANELEN
Elektronisk programmeringsenhet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Använd touchkontrollerna för att manövrera ugnen.
Touch‐
kont‐
roll
1
2
3
4
5
-
Funktion
Beskrivning
Display
Visar nuvarande ugnsinställningar.
PÅ/AV (ON/OFF)
Slå på och stänga av ugnen.
Tillval
För att ställa in en värmefunktion eller ett automa‐
tiskt program.
Mitt favoritprogram
För att lagra ditt favoritprogram. Använd det för att
få åtkomst till ditt favoritprogram direkt eller när
ugnen är avstängd.
Temperatur /
Snabbstart
För att ställa in eller kolla temperaturen.
Tryck på och håll nere i tre sekunder för att slå på
eller stänga av funktionen: Snabbstart.
Upp, ner
För att flytta uppåt och nedåt i menyn.
OK
För att bekräfta ett val eller inställning.
Ugnsbelysning
Tända och släcka ugnslampan.
Klocka
För att ställa in klockfunktionerna.
Signalur
För att ställa in Signalur.
6
7
8
9
10
Progress 45
Display
A
B
G
A.
B.
C.
D.
E.
F.
C
F
E
D
Symbol för ugnsfunktion
Visning av Temperatur/Klocka
Visning av Klocka/Restvärme/Signalur
Restvärmeindikering
Indikatorer för klockfunktionerna
Uppvärmningsindikator /
Snabbstartsindikator
G. Ugnsfunktionens/programmets
nummer
Övriga indikatorer på displayen:
Symbol
/
/
Namn
Beskrivning
Funktioner
Du kan välja en ugnsfunktion.
Automatiskt program
Du kan välja ett automatiskt program.
Mitt favorit program
Favoritprogrammet körs.
kg/g
Ett automatiskt program med viktinmat‐
ning körs.
tim/min
En klockfunktion körs.
Temperatur / snabbstart
Funktionen körs.
Temperatur
Aktuell temperatur anges.
Temperatur
Du kan ändra temperaturen.
Belysning
Du stängde av belysningen.
Signalur
Signalursfunktionen körs.
Indikering för uppvärmning
Om man slår på en värmefunktion visas
. Staplarna visar att temperaturen i
ugnen ökar eller minskar.
När ugnen är inställd på en viss
temperatur försvinner staplarna från
displayen.
FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Se avsnittet "Klockfunktioner"
för att ställa in tiden.
Första rengöring
Ta ut alla tillbehör och flyttbara ugnsstegar
ur ugnen.
Se avsnittet "Underhåll och rengöring".
Rengör ugnen och tillbehören innan du
använder den första gången.
46 Progress
Sätt tillbaka tillbehören och de flyttbara
ugnsstegarna på sin ursprungliga plats.
Förvärmning
Sätt den tomma ugnen på förvärmning
innan du använder den första gången.
1. Ställ in funktionen:
maxtemperatur.
och
2. Låt ugnen stå på i en timme.
3. Välj funktionen
och maximal
temperatur.
4. Låt ugnen vara igång i 15 minuter.
Tillbehören kan bli varmare än normalt.
Ugnen kan avge lukt och rök under
uppvärmning. Se till att ventilationen är
tillräcklig i rummet.
DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Ugnsfunk‐
tion
Uppvärmningsfunktioner
Ugnsfunk‐
tion
Varmluft
Pizza-funk‐
tion
Program
För att baka på upp till tre
hyllpositioner samtidigt
och för att torka mat.
Ställ in temperaturen på
20 - 40 °C lägre än för
Över-/undervärme.
För att tillaga pizza. För
att bryna ordentligt och få
en knaprig botten.
För tillredning av möra,
saftiga stekar.
Långsam till‐
agning
För bakning och stekning
på en ugnsnivå.
Över-/under‐
värme
Fryst mat
För att tillaga snabbmat
(som pommes frites,
klyftpotatis och vårrullar)
så att de blir knapriga.
För att grilla tunna mat‐
varor och rosta bröd.
Grill
Varmluftsgrill‐
ning
Undervärme
Upptining
Program
För stekning på en ugns‐
nivå av större stycken
kött eller fågel med ben.
För att bryna och göra
gratänger.
För bakning av kakor
med knaprig botten och
för att torka mat.
För att tina mat (grönsa‐
ker och frukt). Uppti‐
ningstiden beror på
mängden och storleken
på det frysta livsmedlet.
Progress 47
Ugnsfunk‐
tion
Varmluft med
fukt
Brödbakning
Program
Denna funktionen är för
att spara energi under till‐
agningen. För matlag‐
ningsinstruktioner, se ka‐
pitlet "Råd och Tips"
Varmluft med fukt. Ugns‐
luckan ska hållas stängd
under tillagningen så att
funktionen inte avbryts
och att ugnen fungerar
med högsta möjliga ener‐
gieffektivitet. När du an‐
vänder den här funktio‐
nen kan temperaturen i
ugnen skilja sig från in‐
ställd temperatur. Re‐
stvärmen änvänds.Vär‐
meeffekten kan vara re‐
ducerad. För allmänna
energibesparingsanvis‐
ningar, se kapitlet "Ener‐
gieffektivitet", Energibe‐
sparing. Denna funktion
användes för att följa
energieffektivitetsklass
enligt EN 60350-1. När
du använder den här
funktionen släcks lampan
automatiskt efter 30 se‐
kunder.
Med den här funktionen
kan du baka bröd och
bullar med mycket bra
och professionellt resultat
vad gäller krispighet, färg
och glans.
För varmhållning av ma‐
trätter.
Varmhållning
Ställa in en ugnsfunktion
1. Slå på ugnen med .
På displayen visas den inställda
temperaturen, symbolen och numret för
värmefunktionen.
2. Tryck på
eller
för att ställa in
värmeläget.
3. Tryck på
eller så sätts ugnen på
automatiskt efter 5 sekunder.
Om du slår på ugnen och inte ställer in en
ugnsfunktion eller ett program stängs
ugnen av automatiskt efter 20 sekunder.
Ändra temperaturen
Tryck på
eller
för att ändra
temperaturen i steg: 5 °C.
När ugnen har nått den inställda
temperaturen låter en signal och
uppvärmningsindikatorn försvinner.
Kontrollera temperaturen
Du kan kontrollera aktuell temperatur i
ugnen när funktionen eller programmet är
på.
1. Tryck på .
Displayen visar temperaturen i ugnen.
Tryck på
igen för att ändra den
inställda temperaturen.
2. Tryck på
eller displayen visar
återigen inställd temperatur
automatiskt efter 5 sekunder.
Snabbstart
Ställ inte in mat i ugnen när
snabbstartfunktionen används.
Snabbstartsfunktionen är bara tillgänglig
med vissa ugnsfunktioner. Om Felton är
aktiverad i inställningsmenyn låter
signalen om snabb uppvärmning inte är
tillgänglig för den inställda funktionen. Se
"Användning av inställningsmenyn" i
avsnittet "Ytterligare funktioner".
Snabbstartfunktionen förkortar
uppvärmningstiden.
För att slå på Snabbstartfunktionen, tryck
och håll inne
längre än 3 sekunder.
Om Snabbstartfunktionen är aktiverad
visar displayen blinkande fält.
48 Progress
KLOCKFUNKTIONER
Tabell över klockfunktioner
Klockfunktion
00:00
Program
Klockslag
Visa eller ändra klockan. Du kan endast ställa klockan när
ugnen är på.
Koktid
För att ställa in hur länge ugnen ska vara påslagen.
Sluttid
Ställ in när ugnen stängs av.
Fördröjd start
För att kombinera Koktid- och Sluttid-funktionen.
Set + Go
För att sätta på ugnen när som helst vid ett senare tillfälle
med endast ett tryck på touchkontrollen och alla önskade
inställningar.
Signalur
För att ställa in en tid för nedräkning. Denna funktion på‐
verkar inte ugnens funktioner i övrigt. Du kan ställa in Sig‐
nalur när som helst, även när ugnen är avstängd.
Uppräkningstimer
För att ställa in uppräkningen som visar hur länge ugnen
ska vara påslagen. Den sätts på så fort ugnen börjar vär‐
mas upp. Uppräkningstimer är inte påslagen om Koktid
och Sluttid är inställda. Denna funktion påverkar inte ug‐
nens funktioner i övrigt.
Ställa in och ställa om klockan
1. Tryck på
eller
för att ställa in
timmarna.
.
2. Tryck på
3. Tryck på
eller
för att ställa in
minuterna.
4. Tryck på
.
På displayen visas den nya tiden.
För att ändra tiden, tryck på
upprepade
gånger tills
börjar blinka.
3. Tryck på
eller
för att ställa
inminuterna för Koktid.
4. Tryck på
eller så startar Koktid
automatiskt efter 5 sekunder.
5. Tryck på
eller
för att ställa in
timmarna för Koktid.
6. Tryck på
eller så startar Koktid
automatiskt efter 5 sekunder.
När den inställda tiden har förflutit hörs en
ljudsignal i 2 minuter. Displayen visar
som blinkar och tiden som ska ställas in.
Ugnen stängs av.
7. Tryck på en touch-kontroll för att
stänga av signalen.
8. Stäng av ugnen.
Inställning av Koktid
Inställning av Sluttid
När du sätter i den i eluttaget första
gången ska du vänta tills displayen visar
och 12:00. "12" blinkar.
1. Välj uppvärmningsfunktion och
temperatur.
2. Tryck på
flera gånger tills
börjar
blinkar.
1. Välj uppvärmningsfunktion och
temperatur.
2. Tryck på
flera gånger tills
börjar
blinkar.
Progress 49
3. Tryck på
eller
för att ställa in
Sluttid och tryck på
. Först ställer
du in minuter och därefter timmar.
När den inställda tiden har förflutit hörs en
ljudsignal i 2 minuter. Displayen visar
som blinkar och tiden som ska ställas in.
Ugnen stängs av automatiskt.
4. Tryck på en touch-kontroll för att
stänga av signalen.
5. Stäng av ugnen.
Inställning: Fördröjd start
1. Välj uppvärmningsfunktion och
temperatur.
flera gånger tills
börjar
2. Tryck på
blinkar.
3. Tryck på
eller
för att ställa in
minuterna för Koktid.
4. Tryck på
.
5. Tryck på
eller
för att ställa in
timmarna för Koktid.
6. Tryck på
.
Displayen visar
som blinkar.
7. Tryck på
eller
för att ställa in
Sluttid och tryck på
. Först ställer
du in minuter och därefter timmar.
Ugnen sätts på automatiskt senare, är
igång under den inställda Koktid och
stoppar vid Sluttid. När den inställda tiden
har förflutit hörs en ljudsignal i 2 minuter.
Displayen visar
som blinkar och tiden
som ska ställas in. Ugnen stängs av
automatiskt.
8. Tryck på en touchkontroll för att stänga
av signalen.
9. Stäng av ugnen.
När Fördröjd start-funktionen är
påslagen visar displayen en
symbol för
uppvärmningsfunktionen,
med en punkt och . Punkten
visar vilken klockfunktion som
är aktiverad på displayen för
klockan/restvärmen.
Inställning: Set + Go
Du kan bara använda Set + Go-funktionen
om Koktid har ställts in.
1. Välj uppvärmningsfunktion och
temperatur.
2. Ställ in Koktid.
3. Tryck på
flera gånger tills displayen
visar
som blinkar.
4. Tryck på
för att ställa in Set + Gofunktionen.
Displayen visar
med en lampa.
och
Denna lampa visar vilken klockfunktion
som är aktiv.
5. Tryck på en touchkontroll (utom för
PÅ/AV (ON/OFF)) för att starta Set +
Go-funktionen.
Inställning: Signalur
1. Tryck på .
som blinkar och "00".
Displayen visar
2. Tryck på
för att byta mellan
alternativen. Ställ först in sekunderna,
därefter minuterna och timmarna.
eller
för att ställa in
3. Tryck på
Signalur och
för att bekräfta.
4. Tryck på
eller så startar Signalur
automatiskt efter 5 sekunder.
När den inställda tiden är slut ljuder en
signal i 2 minuter och displayen visar
00:00 som blinkar och .
5. Tryck på en touch-kontroll för att
stänga av signalen.
Inställning: Uppräkningstimer
1. För att ställa in Uppräkningstimer igen,
tryck på: upprepade gånger tills
displayen visar
.
2. Tryck och håll in:
. När displayen
visar "00:00" börjar Uppräkningstimer
räkna igen.
50 Progress
AUTOMATISKA PROGRAM
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Det finns 20 olika automatiska program.
Använd ett automatiskt program eller
recept när du inte har kunskap om eller
erfarenhet av hur man tillagar en rätt.
Displayen visar standardtillagningstider för
alla automatiska program.
Automatiska program
Programnamn
1
ROSTBIFF
2
GRISSTEK
3
KALVSTEK
4
LAMMSTEK
5
VILTSTEK
6
HEL KYCKLING
7
HEL FISK
8
PIZZA
9
QUICHE LORRAINE
10
CITRONTÅRTA
11
CHEESECAKE
12
BULLAR
13
LANTBRÖD
14
JÄSNING AV DEG
15
POTATISGRATÄNG
16
LASAGNE
17
CANNELLONI
18
KAKMIX
19
SNABBPIZZA
20
HALVFABRIKAT POTATIS
Automatiska program
1. Aktivera ugnen.
2. Tryck på
.
Displayen visar , det automatiska
programmets symbol och nummer.
eller
för att välja det
3. Tryck på
automatiska programmet.
4. Tryck på
eller vänta i fem sekunder
tills produkten sätts igång automatiskt.
5. När den inställda tiden har nåtts hörs
en ljudsignal i två minuter. Symbolen
blinkar.
6. Tryck på en touch-kontroll för att
stänga av ljudsignalen.
7. Stäng av produkten.
Automatiska program med
viktinmatning
Om du ställer in köttets vikt beräknar
produkten tillagningstiden.
1. Aktivera ugnen.
2. Tryck på
.
eller
för att ställa in
3. Tryck på
vikten för programmet.
På displayen visas: tillagningstid,
symbolen för koktid , en standardvikt,
en måttenhet (kg, g).
4. Tryck på
, annars sparas
inställningarna automatiskt efter fem
sekunder.
Produkten aktiveras.
5. Du kan ändra standardvikten med
eller
. Tryck på
.
6. När den inställda tiden har nåtts hörs
en ljudsignal i två minuter.
blinkar.
7. Tryck på en touch-kontroll för att
stänga av ljudsignalen.
8. Stäng av produkten.
Progress 51
ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Sätta in tillbehör
Galler:
Galler och långpanna /djup form
tillsammans:
Tryck in långpannan /djupa formen mellan
skenorna på hyllstöden och ugnsgallret på
skenorna ovan.
För in gallret mellan skenorna på
ugnsstegen och kontrollera att fötterna är
vända nedåt.
Långpanna/ Djup form:
Liten inbuktning upptill ökar
säkerheten. Fördjupningarna
ger också ett tippskydd. Den
höga kanten runt hyllan
förhindrar kokkärlen från att
glida ner.
Skjut in långpannan /djupa formen mellan
stegparet på ugnsnivån.
TILLVALSFUNKTIONER
Använda funktionen Mitt
favoritprogram
Använd den här funktionen för att spara
inställningar för din favorittemperatur och tid för en ugnsfunktion eller ett program.
1. Ställ in en ugnsfunktions eller ett
programs temperatur och tid.
2. Håll
nedtryckt i mer än tre
sekunder. En ljudsignal hörs.
3. Avaktivera produkten.
• För att aktivera denna funktion, tryck
på . Produkten aktiverar ditt
favoritprogram.
När funktionen används kan
du ändra tiden och
temperaturen.
• Avaktivera funktionen genom att
trycka på . Produkten avaktiverar ditt
favoritprogram.
52 Progress
Använda Barnlåsfunktionen:
Barnlåset förhindrar att ugnen oavsiktligt
slås på.
Du kan sätta på den när ugnen är
avstängd. Ställ inte in någon
värmefunktion.
Håll inne
och
samtidigt i 2
sekunder. En ljudsignal hörs.
Displayen visar SAFE.
1. Aktivera funktionen genom att sätta på
ugnen.
2. Sätt på en ugnsfunktion eller
ugnsinställning.
3. Håll
och
nedtryckta samtidigt i 2
sekunder.
En ljudsignal avges.
Ett lås syns på displayen.
Upprepa steg 3 för att stänga av
funktionslåset.
Du kan stänga av ugnen när
Funktionslåset är på. När
ugnen stängs av stängs
Upprepa åtgärden för att stänga av
Barnlåset.
Användning av Knapplåset
Funktionen kan sättas på endast när
ugnen är igång.
Funktionslåset förhindrar att
ugnsfunktionen oavsiktligt ändras.
Använda inställningsmenyn
Med inställningsmenyn kan du aktivera
eller avaktivera funktioner i huvudmenyn.
Displayen visar SET och antalet
inställningar.
Beskrivning
Värde att ställa in
1
SET+GO
PÅ/AV (ON/OFF)
2
RESTVÄRMEINDIKATOR
PÅ/AV (ON/OFF)
3
KNAPPLJUD1)
KLICK/PIP/AV
4
FELTON
PÅ/AV (ON/OFF)
5
DEMO-LÄGE
Aktiveringskod: 2468
6
LJUSSTYRKA
LÅG/MEDIUM/HÖG
7
SERVICEMENY
-
8
ÅTERSTÄLL INSTÄLLNINGAR
JA/NEJ
1) Det går inte att inaktivera tonen för på/av-touchkontrollen.
1. Håll
intryckt i 3 sekunder.
Displayen visar "SET1" och "1" blinkar.
2. Tryck på
eller
för att välja
inställning.
3. Tryck på
.
4. Tryck på
eller
för att ändra
värdet för inställningen.
5. Tryck på
.
För att lämna inställningsmenyn, tryck på
eller tryck och håll nere
.
Automatisk avstängning
Av säkerhetsskäl stängs ugnen av
automatiskt efter en tid om en
uppvärmningsfunktion är igång och du inte
ändrar några inställningar.
(°C)
30 - 115
(tim)
12.5
Progress 53
(°C)
(tim)
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - Maximalt
3
Automatisk avstängning fungerar inte med
funktionerna: Belysning, Koktid, Fördröjd
start, Sluttid, Långsam tillagning.
Ljusstyrka i display
Det finns två lägen för ljusstyrkan i
displayen:
• Natt - när produkten avaktiverats är
ljusstyrkan på displayen lägre mellan
kl. 22.00 och 06.00.
• Dag:
– när produkten är aktiverad.
– om du trycker på en touch-kontroll
när nattläget är på (förutom PÅ/AV)
återgår displayen till
dagsljusstyrkan de kommande 10
sekunderna.
– om produkten avaktiverats och du
ställer in Signalur. När funktionen
för signaluret stängs av återgår
displayen till rätt ljusstyrka.
Kylfläkt
När ugnen är på, slås fläkten på
automatiskt för att hålla ugnens ytor svala.
Om du stänger av ugnen fortsätter fläkten
att gå tills ugnen svalnat.
Säkerhetstermostat
Om ugnen inte fungerar som den ska eller
om det finns felaktiga komponenter, kan
en farlig överhettning uppstå. För att
förhindra detta har ugnen en
säkerhetstermostat som stänger av
strömtillförseln. Ugnen sätts på igen
automatiskt när temperaturen sjunker.
TRICKS OCH TIPS
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Temperaturerna och
gräddningstiderna i tabellerna
är endast riktvärden. De beror
på recepten samt på
ingrediensernas kvalitet och
mängd.
Tillagningsrekommendationer
Ugnen har fem hyllnivåer.
Räkna hyllnivåerna nedifrån, från ugnens
botten.
Din ugn kan ha andra bak-/
stekegenskaper än din gamla ugn.
Tabellen nedan ger standardinställningar
för temperatur, tillagningstid och hyllnivå.
Om du inte kan hitta inställningarna för ett
visst recept kanske du kan använda
inställningarna för ett liknande recept.
Ugnen har ett specialsystem som gör att
luften cirkulerar och återanvänder ångan.
Med det här systemet kan man tillaga i
ånga, vilket gör att maten saftig inuti och
krispig på utsidan. Detta minskar såväl
tillagningstiden som energiförbrukningen.
Baka kakor
Öppna inte ugnsluckan förrän 3/4 av den
inställda tillagningstiden har gått.
Om du använder två bakplåtar samtidigt,
se till att det finns en ledig falsnivå mellan
dem.
Tillagning av kött och fisk
Använd en djup form för mat med fett i för
att förhindra stänk som inte går att ta bort.
Låt köttet stå i ca 15 minuter innan du skär
i det så att köttsaften inte sipprar ut.
För att förhindra att det blir för mycket
matos under tillagning kan man hälla lite
vatten i den djupa formen. För att
förhindra rökkondens, tillsätt lite vatten
varje gång det tar slut.
54 Progress
Tillagningstider
Tillagningstiderna beror på vilken typ av
mat som ska tillagas samt dess konsistens
och volym.
Hitta de bästa inställningarna (värme,
tillagningstid, etc.) för dina kokkärl, recept
och volymer när du använder produkten.
I början rekommenderar vi att man
övervakafar maten under tillagningen.
Bakning och stekning
KAKOR
Över-/under‐
värme
Varmluft
(min.)
(°C)
(°C)
Recept där
vispning ingår
170
2
160
3 (2
och 4)
45 - 60
Kakform
Mördeg
170
2
160
3 (2
och 4)
20 - 30
Kakform
Cheesecake
170
1
165
2
80 100
Kakform, Ø 26 cm
Strudel
175
3
150
2
60 - 80
Bakplåt
Syltkaka
170
2
165
2
30 - 40
Kakform, Ø 26 cm
Julkaka, för‐
värm den tom‐
ma ugnen
160
2
150
2
90 120
Kakform, Ø 20 cm
Plommontårta,
förvärm den
tomma ugnen
175
1
160
2
50 - 60
Brödform
Småkakor
140
3
140 150
3
25 - 45
Bakplåt
Maränger
120
3
120
3
80 100
Bakplåt
Maränger, för‐
värm den tom‐
ma ugnen, två
nivåer
-
-
120
2 och
4
80 100
Bakplåt
Bullar, förvärm
den tomma ug‐
nen
190
3
190
3
12 - 20
Bakplåt
Progress 55
KAKOR
Över-/under‐
värme
Varmluft
(min.)
(°C)
(°C)
Bakelser
190
3
170
3
25 - 35
Bakplåt
Bakelser, två
nivåer
-
-
170
2 och
4
35 - 45
Bakplåt
Pajer
180
2
170
2
45 - 70
Kakform, Ø 20 cm
Fruktkaka
160
1
150
2
110 120
Kakform, Ø 24 cm
Tårtbotten
170
1
160
2
30 - 50
Kakform, Ø 20 cm
Förvärm den tomma ugnen.
BRÖD OCH PIZZA
Över-/undervärme
Varmluft
(min.)
(°C)
(°C)
Franskbröd, 1
- 2 stycken,
0,5 kg styck
190
1
190
1
60 - 70
-
Rågbröd, för‐
värmning är
inte nödvän‐
digt
190
1
180
1
30 - 45
Brödform
Franskbullar,
6 - 8 bullar
190
2
180
2 (2 och
4)
25 - 40
Bakplåt
Pizza
230 250
1
230 250
1
10 - 20
Bakplåt /
Djup plåt
Scones
200
3
190
3
10 - 20
Bakplåt
Förvärm den tomma ugnen.
Använd kakform.
56 Progress
PAJER
Över-/undervärme
Varmluft
(min.)
(°C)
(°C)
Pajdeg, förvärmning är
inte nödvändigt
200
2
180
2
40 - 50
Vegetarisk paj, förvärm‐
ning är inte nödvändigt
200
2
175
2
45 - 60
Quiches
180
1
180
1
50 - 60
Lasagne
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Cannelloni
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Använd den andra hyllpositionen.
Använd gallret.
KÖTT
Över-/undervär‐
me
Varmluft
(min.)
(°C)
(°C)
Nötkött
200
190
50 - 70
Fläsk
180
180
90 - 120
Kalv
190
175
90 - 120
Engelsk rostbiff, röd inuti
210
200
50 - 60
Engelsk rostbiff, lite röd inuti
210
200
60 - 70
Engelsk rostbiff, inte röd inuti
210
200
70 - 75
Progress 57
KÖTT
Över-/undervärme
Varmluft
(min.)
(°C)
(°C)
Fläskbog, med kant
180
2
170
2
120 - 150
Griskind, 2 bitar
180
2
160
2
100 - 120
Lammstek med ben
190
2
175
2
110 - 130
Hel kyckling
220
2
200
2
70 - 85
Hel kalkon
180
2
160
2
210 - 240
Hel anka
175
2
220
2
120 - 150
Hel gås
175
2
160
1
150 - 200
Kanin, i bitar
190
2
175
2
60 - 80
Hare, i bitar
190
2
175
2
150 - 200
Hel fasan
190
2
175
2
90 - 120
Använd den andra hyllpositionen.
FISK
Över-/undervär‐
me
Varmluft
(min.)
(°C)
(°C)
Forell / Havsruda, 3 - 4 fiskar
190
175
40 - 55
Tonfisk / Lax, 4 - 6 filéer
190
175
35 - 60
Grill
Förvärm den tomma ugnen.
Använd den fjärde hyllpositionen.
Grillning med maximal temperaturinställning.
58 Progress
GRILLA
(kg)
(min.)
1:a sidan
(min.)
2:a sidan
Oxfiléer, 4 st
0.8
12 - 15
12 - 14
Nötstek, 4 st
0.6
10 - 12
6-8
Korv, 8
-
12 - 15
10 - 12
Fläskkotletter, 4 st
0.6
12 - 16
12 - 14
Halv kyckling, 2
1
30 - 35
25 - 30
Kebab, 4
-
10 - 15
10 - 12
Kycklingbröst, 4 st
0.4
12 - 15
12 - 14
Hamburgare, 6
0.6
20 - 30
-
Fiskfilé, 4 st
0.4
12 - 14
10 - 12
Varma smörgåsar, 4 - 6
-
5-7
-
Rosta, 4 - 6
-
2-4
2-3
Varmluftsgrillning
Förvärm den tomma ugnen.
Använd första eller andra hyllpositionen.
FLÄSKKÖTT
För att beräkna stektiden multiplicerar
man tiden som anges i tabellen nedan
med centimeter av filéens tjocklek.
NÖTKÖTT
(°C)
(min.)
Bog / Hals /
Skinkstek, 1 - 1,5
kg
160 180
90 - 120
Kotletter / Rev‐
bensspjäll, 1 - 1,5
kg
170 180
60 - 90
(°C)
(min.)
Engelsk rostbiff
eller filé, röd
190 200
5-6
Köttfärslimpa,
0,75 - 1 kg
160 170
50 - 60
Engelsk rostbiff
eller filé, medium
180 190
6-8
150 170
90 - 120
Engelsk rostbiff
eller filé, välstekt
170 180
8 - 10
Fläsklägg, lagad i
förväg, 0,75 - 1
kg
Progress 59
KALVKÖTT
FÅGEL
(°C)
(min.)
Kalvstek, 1 kg
160 180
90 - 120
Kalvlägg, 1,5 - 2
kg
160 180
120 150
(°C)
(min.)
Gås, 3,5 - 5 kg
160 180
120 180
Kalkon, 2,5 - 3,5
kg
160 180
120 150
Kalkon, 4 - 6 kg
140 160
150 240
LAMMKÖTT
FISK (ÅNGKOKT)
(°C)
(min.)
Lamm, lägg /
Lammstek, 1 1,5 kg
150 170
100 120
Lamm, sadel, 1 1,5 kg
160 180
40 - 60
Hel fisk, 1 - 1,5
kg
(°C)
(min.)
210 220
40 - 60
Långsam tillagning
Med den här funktionen kan du tillaga,
mört kött och fisk. Gäller inte för: fågel, fet
grisstek, skinkstek..
FÅGEL
(°C)
(min.)
Bitar av fågel, 0,2
- 0,25 kg vardera
200 220
30 - 50
Halv kyckling, 0,4
- 0,5 kg vardera
190 210
35 - 50
Kyckling, unghö‐
na, 1 - 1,5 kg
190 210
50 - 70
Anka, 1,5 - 2 kg
180 200
80 - 100
1. Bryn köttet i 1 - 2 minuter på varje sida
i hög värme.
2. Placera köttet på ett stekfat eller direkt
på gallret. Placera en plåt under gallret
för att fånga upp fettet.
Tillaga alltid utan lock när du använder
den här funktionen.
3. Välj funktionen: Långsam tillagning. Du
kan ställa in ugnstemperaturen på
mellan 80 °C och 150 °C under de
första 10 minuterna. Standard är 90
°C.
4. Efter 10 minuter sänker ugnen
automatiskt temperaturen till 80 °C.
60 Progress
Ställ in temperaturen till 120 °C.
(kg)
(min.)
Stekar
0.2 - 0.3
20 - 40
3
Oxfilé
1 - 1.5
90 - 150
3
Engelsk rostbiff
1 - 1.5
120 - 150
1
Kalvstek
1 - 1.5
120 - 150
1
Upptining
(kg)
Upptiningstid
(min)
Efterupptinings‐
tid (min)
Kyckling
1
100 - 140
20 - 30
Lägg kycklingen på
ett upp- och nervänt
fat på en stor tallrik.
Vänd efter halva ti‐
den.
kött
1
100 - 140
20 - 30
0.5
90 - 120
Vänd efter halva ti‐
den.
Grädde
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Det går att vispa
grädden även om
delar av den är nå‐
got frusen.
Forell
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Jordgubbar
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Smör
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Tårta
1.4
60
60
-
Konservering
Använd enbart konserveringsburkar av
samma mått som finns att köpa.
Använd inte glas med skruvlock och
bajonettförslutning eller metallburkar.
Använd den första hyllpositionen.
Sätt inte mer än sex enliters burkar på
plåten.
Fyll upp burkarna med lika mycket i varje
och förslut med ett klämlock.
Burkarna får inte röra vid varandra.
Häll ca. 1/2 liter vatten i bakplåten så att
det blir tillräckligt fuktigt i ugnen.
Progress 61
När vätskan i burkarna börjar sjuda (efter
ca 35 - 60 minuter med enlitersburkarna)
stänger du av ugnen eller sänker
temperaturen till 100 °C (se tabellen).
GRÖNSAKER
Ställ in temperaturen till 160 - 170 °C.
(min.)
Tillag‐
ningstid
tills det
börjar sju‐
da
MJUK FRUKT
(min.)
Tillagningstid
tills det börjar
sjuda
Jordgubbar / Blå‐
bär / Hallon / Mogna
krusbär
35 - 45
(min.)
Fortsätt
tillaga på
100 °C
Gurka
50 - 60
-
Blandade in‐
lagda grön‐
saker
50 - 60
5 - 10
Kålrabbi /
Ärtor / Spar‐
ris
50 - 60
15 - 20
Torkning - Varmluft
STENFRUKT
Täck smorda plåtar med bakplåtspapper.
Persikor /
Kvitten /
Plommon
(min.)
Tillag‐
ningstid
tills det
börjar sju‐
da
(min.)
Fortsätt
tillaga på
100 °C
35 - 45
10 - 15
För bättre resultat, stanna ugnen efter
halva torktiden, öppna luckan och låt det
svalna över natten för att fullfölja
torkningen.
För en plåt, använd tredje hyllpositionen.
För två plåtar, använd den första och den
fjärde hyllpositionen.
GRÖNSAKER
GRÖNSAKER
Morötter
(min.)
Tillag‐
ningstid
tills det
börjar sju‐
da
(min.)
Fortsätt
tillaga på
100 °C
50 - 60
5 - 10
(°C)
(tim)
Bönor
60 - 70
6-8
Paprika
60 - 70
5-6
Soppgrönsaker
60 - 70
5-6
Svamp
50 - 60
6-8
Örter
40 - 50
2-3
Ställ in temperaturen till 60 - 70 °C.
62 Progress
FRUKT
FRUKT
(tim)
Plommon
8 - 10
Aprikoser
8 - 10
Äppelskivor
6-8
(tim)
Päron
6-9
Varmluft med fukt rekommenderade tillbehör
Använd mörka och icke reflekterande
burkar och formar. De absorberar värme
bättre än ljusa färger och reflektiva formar.
Pizzaform
Ugnsform
Mörk, icke reflekte‐
rande
28 cm i diameter
Mörk, icke reflekterande
26 cm i diameter
Portionsfor‐
mar
Tårtbottenform
Keramik
8 cm diame‐
ter, 5 cm hög
Mörk, icke reflekte‐
rande
28 cm i diameter
Varmluft med fukt
För bästa resultat ska du följa förslagen
som listas i tabellen nedan.
(°C)
(min.)
Söta bullar, 16
st
långpanna eller djup
form
180
2
20 - 30
Bullar, 9 st
långpanna eller djup
form
180
2
30 - 40
Fryst pizza, 0,35
kg
galler
220
2
10 - 15
Rulltårta
långpanna eller djup
form
170
2
25 - 35
Progress 63
(°C)
(min.)
Brownie
långpanna eller djup
form
175
3
25 - 30
Soufflé, 6 st
keramiska ramekiner
på galler
200
3
25 - 30
Sockerkaksbot‐
ten
flan-form på galler
180
2
15 - 25
Tårtbotten
gratängform på galler
170
2
40 - 50
Pocherad fisk,
0,3 kg
långpanna eller djup
form
180
3
20 - 25
Hel fisk, 0,2 kg
långpanna eller djup
form
180
3
25 - 35
Fiskfilé, 0,3 kg
pizzaform på galler
180
3
25 - 30
Kokt kött, 0,25
kg
långpanna eller djup
form
200
3
35 - 45
Shashlik, 0,5 kg
långpanna eller djup
form
200
3
25 - 30
Cookies, 16 st
långpanna eller djup
form
180
2
20 - 30
Mandelbiskvier,
24 st
långpanna eller djup
form
180
2
25 - 35
Muffins, 12 st
långpanna eller djup
form
170
2
30 - 40
Matpaj, 20 st
långpanna eller djup
form
180
2
25 - 30
Mördegskakor,
20 st
långpanna eller djup
form
150
2
25 - 35
Tarteletter, 8 st
långpanna eller djup
form
170
2
20 - 30
Grönsaker, kok‐
ta, 0,4 kg
långpanna eller djup
form
180
3
35 - 45
Vegetarisk ome‐
lett
pizzaform på galler
200
3
25 - 30
Medelhavsgrön‐
saker, 0,7 kg
långpanna eller djup
form
180
4
25 - 30
64 Progress
Information till provanstalter
Tester enligt IEC 60350-1.
(°C)
(min.)
Småka‐
kor, 20
stycken/
plåt
Över-/
undervär‐
me
Bakplåt
3
170
20 - 30
-
Småka‐
kor, 20
stycken/
plåt
Varmluft
Bakplåt
3
150 160
20 - 35
-
Småka‐
kor, 20
stycken/
plåt
Varmluft
Bakplåt
2
och
4
150 160
20 - 35
-
Äppel‐
paj, 2
formar
Ø20 cm
Över-/
undervär‐
me
Galler
2
180
70 - 90
-
Äppel‐
paj, 2
formar
Ø20 cm
Varmluft
Galler
2
160
70 - 90
-
Socker‐
kaka,
kakform
Ø26 cm
Över-/
undervär‐
me
Galler
2
170
40 - 50
Förvärm ugnen i
10 minuter.
Socker‐
kaka,
kakform
Ø26 cm
Varmluft
Galler
2
160
40 - 50
Förvärm ugnen i
10 minuter.
Socker‐
kaka,
kakform
Ø26 cm
Varmluft
Galler
2
och
4
160
40 - 60
Förvärm ugnen i
10 minuter.
Mör‐
degska‐
kor
Varmluft
Bakplåt
3
140 150
20 - 40
-
Progress 65
(°C)
(min.)
Mör‐
degska‐
kor
Varmluft
Bakplåt
2
och
4
140 150
25 - 45
-
Mör‐
degska‐
kor
Över-/
undervär‐
me
Bakplåt
3
140 150
25 - 45
-
Rosta,
4 - 6 bi‐
tar
Grill
Galler
4
max.
2 - 3 minuter
första sidan,
2 - 3 minuter
andra sidan
Förvärm ugnen i
3 minuter.
Ham‐
burgare
av nöt‐
kött, 6
bitar,
0,6 kg
Grill
Galler
och
lång‐
panna
4
max.
20 - 30
Placera gallret
på den fjärde ni‐
vån och långpan‐
nan på den tred‐
je ugnsnivån.
Vänd maten efter
halva tillagnings‐
tiden.
Förvärm ugnen i
3 minuter.
SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Anmärkningar om rengöring
Torka av framsidan av ugnen med en mjuk trasa och varmt vatten och milt
rengöringsmedel.
Använd ett rengöringsmedel avsett för rengöring av metallytor.
Rengörings‐
medel
Ta bort envisa fläckar med speciell ugnsrengöring.
Rengör ugnen efter varje användningstillfälle. Fettansamling eller andra ma‐
trester kan leda till eldsvåda. Risken är högre för grillpannan.
Används
varje dag
Fukt kan kondensera i ugnen eller på ugnsluckans glas. För att minska kon‐
densen kan man låta ugnen vara igång i 10 minuter före tillagning. Torka av
ugnen med en mjuk trasa efter användning.
66 Progress
Rengör alla ugnstillbehör efter varje användningstillfälle och låt dem torka.
Använd en mjuk trasa med varmt vatten och ett rengöringsmedel. Diska inte
tillbehören i diskmaskin.
Tillbehör
Rengör inte tillbehör med nonstickbeläggning med rengöringsmedel med
slipeffekt, skarpa föremål eller i diskmaskinen.
Ugnar i rostfritt stål eller
aluminium
Rengör ugnsluckan endast med en fuktig
trasa eller svamp. Torka med en mjuk
trasa.
Använd aldrig stålull, syror eller produkter
med slipeffekt för rengöring eftersom de
kan skada ugnens ytor. Rengör ugnens
kontrollpanel med samma försiktighet.
1
2
Sätt tillbaka det du tagit bort i omvänd
ordning.
Rengöring av luckans packning
Demontering och montering av
luckan
Kontrollera ugnsluckans packning med
jämna mellanrum. Ugnsluckans packning
är den som omger ugnens öppning.
Använd inte ugnen om denna
dörrpackning är skadad. Kontakta en
auktoriserad serviceverkstad.
Ugnsluckan har tre glasrutor. Du kan ta
bort ugnsluckan och de inre glasrutorna
för rengöring. Läs hela instruktionerna "Ta
bort och installera luckan" innan du tar
bort glasskivorna.
För rengöring av luckans packning, se
allmän information om rengöring.
Ta bort ugnsstegarna
Vid rengöring av ugnen ska ugnsstegarna
tas bort.
FÖRSIKTIGHET! Var försiktig
när du avlägsnar
ugnsstegarna.
Ugnsluckan kan stängas om du
försöker ta bort glasrutorna
innan du tar bort ugnsluckan.
FÖRSIKTIGHET! Använd inte
ugnen utan glaspanelerna.
1. Öppna luckan helt och håll i båda
gångjärnen.
1. Dra först ut stegarnas främre del från
sidoväggen.
2. Dra ut stegen baktill från ugnssidan
och ta bort den.
2. Lyft och vrid spakarna helt på båda
gångjärnen
Progress 67
den översta glasrutan. Se till att
glasrutorna glider i skårorna hela
vägen ut.
3. Stäng ugnsluckan halvvägs, till den
första öppna positionen. Lyft och dra
därefter framåt och ta bort luckan från
sin plats.
8. Rengör glasrutorna med vatten och lite
diskmedel. Torka glasrutorna noga.
Diska inte glasskivorna i diskmaskin.
När rengöringen är klar, sätt tillbaka
glasrutorna och ugnsluckan.
Var noga med att sätta tillbaka glasrutorna
(A och B) i rätt ordning. Kontrollera
symbolen/skriften på sidan av
glaspanelen, varje glaspanel ser olika ut
för att förenkla demontering och
montering.
När det har installerats korrekt hörs ett
klick i lucklisten.
A
B
4. Lägg luckan på en mjuk duk på en
stabil yta.
5. Ta tag i lucklisten (B) på båda sidorna
av luckans övre kant och tryck inåt för
att frigöra klämlåset.
2
Se till att den mellersta glasrutan placeras
korrekt i sina skåror.
A
B
1
6. Dra lucklisten framåt för att ta bort den.
7. Håll i glasrutorna i övre kanten och dra
försiktigt ut dem en efter en. Börja med
B
68 Progress
Byte av glödlampa
VARNING! Risk för elektrisk
stöt!
Lampan kan bli mycket varm.
1. Stäng av ugnen.
Vänta tills ugnen har svalnat.
2. Koppla bort ugnen från eluttaget.
3. Lägg en trasa på ugnsbotten.
Baklampan
1. Ta bort lampglaset genom att vrida på
det.
2. Rengör lampglaset.
3. Byt ut lampan mot en passande lampa
som tål upp till 300 °C.
4. Sätt tillbaka lampglaset.
FÖRSIKTIGHET! Håll i
halogenlampan med en trasa
för att förhindra att fett ska
komma på lampan.
FELSÖKNING
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Det går inte att aktivera eller
använda ugnen.
Ugnen är inte ansluten till
strömförsörjningen eller den
är ansluten på fel sätt.
Kontrollera att ugnen är kor‐
rekt ansluten till strömför‐
sörjningen (se kopplings‐
schemat om tillgängligt).
Ugnen värms inte upp.
Ugnen är avstängd.
Sätt på ugnen.
Ugnen värms inte upp.
Klockan är inte ställd.
Ställ klockan.
Ugnen värms inte upp.
Nödvändiga inställningar är
inte gjorda.
Kontrollera att rätt inställ‐
ningar gjorts.
Ugnen värms inte upp.
Automatisk avstängning är
aktiverat.
Se "Automatisk avstäng‐
ning".
Ugnen värms inte upp.
Barnlåset är aktiverat.
Se "Användning av Barnlå‐
set".
Ugnen värms inte upp.
Säkringen har gått.
Kontrollera om säkringen är
orsaken till felet. Om säkri‐
ngen går gång på gång, tala
med en kvalificerad elektri‐
ker.
Lampan fungerar inte.
Lampan är trasig.
Byt ut lampan.
Displayen visar inte tiden vid
avstängt läge.
Displayen är avstängd.
Tryck på
och
samti‐
digt för att aktivera displayen
igen.
Progress 69
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Tillagningen av maträtter tar
för lång tid eller går för fort.
Temperaturen är för låg eller
för hög.
Justera vid behov tempera‐
turen. Följ instruktionerna i
manualen.
Ånga och kondens avsätts
på maten och i ugnen.
Du lät maten stå för länge i
ugnen.
Låt inte maträtter stå i ugnen
längre än 15 - 20 minuter ef‐
ter att tillagningen är klar.
På displayen visas ett fel‐
meddelande som inte står i
tabellen.
Det föreligger ett elektriskt
fel.
•
•
Produkten är på men värms
inte upp. Fläkten arbetar
inte. Displayen visar
"Demo".
Demoläget är aktiverat.
Serviceinformation
Kontakta din återförsäljare elleren
auktoriserad serviceverkstad om du inte
kan avhjälpa felet.
Stäng av ugnen via hus‐
hållets säkring eller sä‐
kerhetsbrytaren i säk‐
ringsskåpet och slå på
den igen.
Kontakta kundtjänst om
felmeddelandet visas på
displayen igen.
Se "Användning av inställ‐
ningsmenyn" i avsnittet "Yt‐
terligare funktioner".
Information som kundtjänst behöver finns
på märkplåten. Typskylten sitter på
ugnsutrymmets yttre kant. Avlägsna inte
märkskylten från ugnsutrymmet.
Vi rekommenderar att du antecknar uppgifterna här:
Modell (MOD.)
.........................................
Produktnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
ENERGIEFFEKTIVITET
Produktinformationsblad
Produktinformation enligt EU 65-66/2014
Leverantörens namn
Progress
Modellbeskrivning
PBN43102X 949497018
Energiindex
81.2
Energieffektivitetsklass
A+
70 Progress
Energiförbrukning med en standardrätt, över/undervär‐
me
0.93 kWh/program
Energiförbrukning med en standardrätt, varmluft
0.69 kWh/program
Antal kaviteter
1
Värmekälla
Elektricitet
Ljudstyrka
72 l
Typ av ugn
Inbyggnadsugn
Massa
30.2 kg
EN 60350-1 - Elektriska
matlagningsprodukter för hushållsbruk Del 1: Områden, ugnar, ångugnar och
grillar - Funktionsprovning.
Fläkten och lampan fortsätter att vara
igång. När du stänger av ugnen visar
displayen restvärmen. Du kan använda
den värmen för att hålla maten varm.
Energibesparing
När tillagningen är längre än 30 minuter,
sänk ugnstemperaturen till ett minimum
3-10 minuter innan tillagningen är klar.
Restvärmen i ugnen fortsätter laga maten.
Denna ugn har funktioner som
låter dig spara energi under
vanlig matlagning.
Se till att ugnsluckan är ordentligt stängd
när produkten är påslagen. Öppna inte
ugnsluckan för ofta under tillagning. Håll
lucktätningen ren och se till att den inte
har lossnat på något ställe.
Använd metalltallrikar för att förbättra
energibesparingen.
Om det är möjligt, undvik att förvärma
ugnen före tillagning.
Håll pauser mellan tillagning så korta som
möjligt när du förbereder flera rätter på en
gång.
Laga mat med varmluft
När det är möjligt, använd
varmluftsfunktionen för att spara energi.
Restvärme
Om ett program med tidvalet Varaktighet
eller Sluttid aktiverat och om
tillagningstiden är längre än 30 minuter,
stängs värmeelementen automatiskt av
tidigare med vissa ugnsfunktioner.
Använd restvärmen för att värma annan
mat.
För varmhållning av mat
Välj lägsta möjliga temperaturinställning
för att använda restvärme och hålla maten
varm. Restvärmeindikatorn eller
temperaturen visas på displayen.
Laga mat med lampan släckt
Släck lampan under tillagning. Tänd den
bara vid behov.
Varmluft med fukt
För att spara energi under tillagningen.
När du använder den här funktionen
släcks lampan automatiskt efter 30
sekunder. Du kan tända lampan igen, men
det minskar förväntad energibesparing.
Avaktivera displayen
Du kan stänga av displayen. Tryck och
håll inne
och
samtidigt. För att sätta
på igen, upprepa stegen.
Progress 71
MILJÖSKYDD
med symbolen med hushållsavfallet.
Lämna in produkten på närmaste
återvinningsstation eller kontakta
kommunkontoret.
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att placera
den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår
miljö och vår hälsa genom att återvinna
avfall från elektriska och elektroniska
produkter. Släng inte produkter märkta
*
www.progress-hausgeraete.de
867355704-B-322019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising