Progress | PBN43102X | User manual | Progress PBN43102X Használati utasítás

Progress PBN43102X Használati utasítás
Használati útmutató
Manual de utilizare
Sütő
Cuptor
PBN43102X
2 Progress
TARTALOM
Biztonsági információk
Biztonsági utasítások
Üzembe helyezés
Termékleírás
Kezelőpanel
Az első használat előtt
Napi használat
Órafunkciók
2
3
7
8
9
10
11
13
Automatikus programok
Tartozékok használata
További funkciók
Hasznos tanácsok és javaslatok
Ápolás és tisztítás
Hibaelhárítás
Energiahatékonyság
15
16
17
19
32
35
37
A változtatások jogát fenntartjuk.
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan olvassa el
a mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal felelősséget a
helytelen beszerelés vagy használat miatt keletkezett
sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos és elérhető
helyen az útmutatót, hogy szükség esetén mindig a
rendelkezésére álljon.
Gyermekek és fogyatékkal élő személyek
biztonsága
•
•
•
•
•
•
A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent fizikai,
értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő
tapasztalatok vagy ismeretek híján lévő személyek csak
felügyelettel, vagy a készülék biztonságos használatára
vonatkozó megfelelő tájékoztatás esetén használhatják.
A 3-8 éves gyermekek, illetve a súlyos, komplex
fogyatékossággal élő személyek állandó felügyelet nélkül
nem tartózkodhatnak a készülék közelében.
3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos
felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék közelében.
Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől,
és megfelelően dobja azokat hulladékba.
A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a
készüléktől működés közben, és működés után,
lehűléskor. Használat közben a hozzáférhető részek
nagyon felforrósodhatnak.
Progress 3
•
•
Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a készülék, akkor
azt be kell kapcsolni.
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítási
vagy karbantartási tevékenységet a készüléken.
Általános biztonság
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A készülék üzembe helyezését és a hálózati kábel cseréjét
csak képesített személy végezheti el.
FIGYELMEZTETÉS: Használat közben a készülék és az
elérhető részek nagyon felforrósodhatnak. Legyen óvatos,
hogy ne érjen a fűtőelemekhez.
Amikor a sütőből kiveszi vagy behelyezi az edényeket,
mindig használjon konyhai edényfogó kesztyűt.
Bármilyen karbantartás megkezdése előtt húzza ki a
készülék hálózati dugaszát a fali aljzatból.
FIGYELMEZTETÉS: Az izzó cseréje előtt győződjön meg
arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, hogy megelőzze
áramütést.
A bútorba való beépítés előtt ne használja a készüléket.
A készülék tisztításához ne használjon nagy nyomású
gőzt.
Ne használjon súrolószert vagy éles fém kaparóeszközt a
sütőajtó üvegének tisztítására, mivel ezek megkarcolhatják
a felületet, ami az üveg megrepedését eredményezheti.
Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett személynek
kell kicserélnie, nehogy elektromos veszélyhelyzet álljon
elő.
A polcvezető sín eltávolításához először a sín elejét, majd
a hátulját húzza el az oldalfaltól. A polctartókat a
kiszereléssel ellentétes sorrendben tegye vissza.
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
Üzembe helyezés
FIGYELMEZTETÉS! A
készüléket csak képesített
személy helyezheti üzembe.
• Távolítsa el az összes
csomagolóanyagot.
• Ne helyezzen üzembe, és ne is
használjon sérült készüléket.
4 Progress
• Tartsa be a készülékhez mellékelt
üzembe helyezési útmutatóban
foglaltakat.
• A készülék nehéz, ezért legyen
körültekintő a mozgatásakor. Mindig
használjon munkavédelmi kesztyűt és
zárt lábbelit.
• Soha ne húzza a készüléket a
fogantyújánál fogva.
• A készüléket az üzembe helyezési
követelményeknek megfelelő,
biztonságos helyre telepítse.
• Tartsa meg a minimális távolságot a
többi készüléktől és egységtől.
• A készülék felszerelése előtt
ellenőrizze, hogy a sütő ajtaja
akadálytalanul nyitható-e. Ha nem, a
sütőt meg kell emelni.
• A készülék elektromos hűtőrendszerrel
van felszerelve. Hálózati
tápfeszültségről kell működtetni.
Konyhaszekrény mi‐
nimális magassága
(konyhaszekrény mi‐
nimális magassága a
munkalap alatt)
590 (600) mm
Konyhaszekrény
szélessége
560 mm
Konyhaszekrény
mélysége
550 (550) mm
Készülék elejének
magassága
594 mm
Készülék hátuljának
magassága
576 mm
Készülék elejének
szélessége
595 mm
Készülék hátuljának
szélessége
559 mm
Készülék mélysége
569 mm
Készülék beépített
mélysége
548 mm
Mélység nyitott ajtó‐
val
1022 mm
Szellőzőnyílás mini‐
mális mérete. A hát‐
só oldal alján elhe‐
lyezett nyílás
560x20 mm
Hálózati tápkábel
hosszúsága. A kábel
a hátsó oldal jobb
sarkánál helyezkedik
el
1500 mm
Rögzítőcsavarok
4x25 mm
Elektromos csatlakoztatás
FIGYELMEZTETÉS! Tűz- és
áramütésveszély.
• Minden elektromos csatlakoztatást
szakképzett villanyszerelőnek kell
elvégeznie.
• A készüléket kötelező földelni.
• Ellenőrizze, hogy az adattáblán
szereplő adatok megfelelnek-e a helyi
elektromos hálózat paramétereinek.
• Mindig megfelelően felszerelt,
áramütés ellen védett aljzatot
használjon.
• Ne használjon hálózati elosztókat és
hosszabbító kábeleket.
• Ügyeljen a hálózati csatlakozódugó és
a hálózati kábel épségére. Amennyiben
a készülék hálózati vezetékét ki kell
cserélni, a cserét márkaszervizünknél
végeztesse el.
• Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábelek
ne kerüljenek közel, illetve ne érjenek
hozzá a készülék ajtajához vagy a
készülék alatti rekeszhez, különösen
akkor, ha a készülék működik, vagy
ajtaja forró.
• A feszültség alatt álló és szigetelt
alkatrészek érintésvédelmi részeit úgy
kell rögzíteni, hogy szerszám nélkül ne
lehessen eltávolítani azokat.
• Csak az üzembe helyezés befejezése
után csatlakoztassa a hálózati
csatlakozódugót a hálózati
csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra, hogy
a hálózati dugasz üzembe helyezés
után is könnyen elérhető legyen.
Progress 5
• Amennyiben a hálózati konnektor
rögzítése laza, ne csatlakoztassa a
csatlakozódugót hozzá.
• A készülék csatlakozásának bontására,
soha ne a hálózati kábelnél fogva
húzza ki a csatlakozódugót. A kábelt
mindig a csatlakozódugónál fogva
húzza ki.
• Kizárólag megfelelő
szigetelőberendezést alkalmazzon:
hálózati túlterhelésvédő megszakítót,
biztosítékot (a tokból eltávolított
csavaros típusú biztosítékot),
földzárlatkioldót és védőrelét.
• Az elektromos készüléket
szigetelőberendezéssel kell ellátni,
amely lehetővé teszi, hogy minden
fázison leválassza a készüléket az
elektromos hálózatról. A
szigetelőberendezésnek legalább 3
mm-es érintkezőtávolsággal kell
rendelkeznie.
• Ez a készülék dugasszal és
csatlakozókábellel kerül szállításra.
Az üzembe helyezéshez vagy cseréhez
használható vezetéktípusok Európa szá‐
mára:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VVF, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
A vezeték szükséges keresztmetszete az
adattáblán található összteljesítmény
alapján állapítható meg. Az alábbi
táblázatból is tájékozódhat:
Teljes teljesít‐
mény (W)
Vezeték kereszt‐
metszet (mm²)
maximum 1380
3 x 0.75
maximum 2300
3x1
maximum 3680
3 x 1.5
A földelő (zöld/sárga) vezeték 2 cm-rel
hosszabb legyen, mint a fázis és a nulla
(kék és barna vezeték).
Használat
FIGYELMEZTETÉS! Sérülés-,
égés-, áramütés- és
robbanásveszély.
• Ez a készülék kizárólag háztartási
célokra használható.
• Ne változtassa meg a készülék
műszaki jellemzőit.
• Ellenőrizze, hogy a készülék
szellőzőnyílásai nincsenek-e lezárva.
• Használat közben ne hagyja felügyelet
nélkül a készüléket.
• Minden használat után kapcsolja ki a
készüléket.
• Körültekintően járjon el, ha működés
közben kinyitja a készülék ajtaját. Forró
levegő távozhat a készülékből.
• Ne működtesse a készüléket nedves
kézzel, vagy amikor az vízzel
érintkezik.
• Ne gyakoroljon nyomást a nyitott ajtóra.
• Ne használja a készüléket munkavagy tárolófelületként.
• Óvatosan nyissa ki a készülék ajtaját.
Az alkoholtartalmú alkotóelemek
alkoholos levegőelegyet hozhatnak
létre.
• Ügyeljen arra, hogy szikra vagy nyílt
láng ne legyen a készülék közelében,
amikor kinyitja az ajtót.
• Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy
gyúlékony anyaggal szennyezett
tárgyat a készülékbe, annak közelébe,
illetve annak tetejére.
FIGYELMEZTETÉS! A
készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
• A zománc elszíneződésének vagy
károsodásának megakadályozása
érdekében:
– ne tegyen edényt vagy egyéb
tárgyat közvetlenül a készülék
sütőterének aljára.
– ne tegyen alufóliát közvetlenül a
készülék sütőterének aljára.
– ne engedjen vizet a forró
készülékbe.
6 Progress
•
•
•
•
•
– a főzés befejezése után ne tárolja a
nedves edényeket vagy az ételt a
készülékben.
– a tartozékok kivételekor vagy
berakásakor óvatosan járjon el.
A zománc vagy rozsdamentes acél
elszíneződése nincs hatással a
készülék teljesítményére.
A nagy nedvességtartalmú sütemények
esetében mély tepsit használjon a
sütéshez. A gyümölcsök leve
maradandó foltokat ejthet.
A készülék kizárólag ételkészítési
célokat szolgál. Tilos bármilyen más
célra, például helyiség fűtésére
használni.
A művelet közben a sütő ajtaja legyen
csukva.
Ha a készüléket bútorlap (pl. ajtó)
mögött helyezi el, ügyeljen arra, hogy
az ajtó soha ne legyen becsukva,
amikor a készülék működik. A hő és a
nedvesség felhalmozódhat a zárt
bútorlap mögött, és ennek
következtében károsodhat a készülék,
a készüléket magában foglaló egység
vagy a padló. Használat után ne csukja
be addig a bútorlapot, míg a készülék
teljesen le nem hűlt.
Ápolás és tisztítás
FIGYELMEZTETÉS! Személyi
sérülés, tűz vagy a készülék
károsodásának veszélye áll
fenn.
• Karbantartás előtt kapcsolja ki a
készüléket, és húzza ki a hálózati
csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból.
• Ellenőrizze, hogy lehűlt-e a készülék.
Máskülönben fennáll a veszély, hogy
az üveglapok eltörnek.
• A sütőajtó sérült üveglapját
haladéktalanul cserélje ki. Forduljon a
márkaszervizhez.
• Legyen óvatos, amikor az ajtót leszereli
a készülékről. Az ajtó nehéz!
• Rendszeresen tisztítsa meg a
készüléket, hogy elkerülje a felület
károsodását.
• A készüléket puha, nedves ruhával
tisztítsa. Csak semleges tisztítószert
használjon. Ne használjon semmilyen
súrolószert, súrolószivacsot, oldószert
vagy fém tárgyat.
• Amennyiben sütőtisztító aeroszolt
használ, tartsa be a tisztítószer
csomagolásán feltüntetett biztonsági
utasításokat.
• Ne tisztítsa a katalitikus zománcréteget
(ha van) semmilyen mosószerrel.
Belső világítás
FIGYELMEZTETÉS! Vigyázat!
Áramütés-veszély!
• A készüléknél használt izzó vagy
halogén lámpa csak háztartási
készülékeknél alkalmazható. Otthona
világítására ne használja.
• A lámpa cseréje előtt húzza ki a
hálózati dugaszt a hálózati aljzatból.
• Kizárólag az eredetivel megegyező
műszaki jellemzőkkel rendelkező
lámpát használjon.
Szerviz
• A készülék javítását bízza a
márkaszervizre.
• Csak eredeti pótalkatrészeket
használjon.
Ártalmatlanítás
FIGYELMEZTETÉS! Sérülésvagy fulladásveszély.
• Válassza le a készüléket ez elektromos
hálózatról.
• A készülék közelében vágja át a
hálózati kábelt, és tegye a hulladékba.
• Szerelje le az ajtókilincset, hogy
megakadályozza gyermekek és
kedvenc állatok készülékben
rekedését.
Progress 7
ÜZEMBE HELYEZÉS
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
Beépítés
548
21
min. 550
80
60
520
600
114
18
20
589
594
min. 560
595+-1
198
60
5
1
523
20
548
70
60
21
min. 550
20
520
18
590
114
min. 560
589
594
198
60
595+-1
5
1
20
523
8 Progress
A sütő rögzítése a
konyhaszekrényhez
TERMÉKLEÍRÁS
Általános áttekintés
1
2
3
7
5
4
3
2
1
4
5
1
2
3
4
5
6
7
Kezelőpanel
Elektronikus programkapcsoló
Fűtőbetét
Sütőtér világítás
Ventilátor
Polcvezető sín, eltávolítható
Polcszintek
6
Kiegészítők
• Huzalpolc
Főzőedényekhez, tortaformákhoz,
sütőedényekhez.
• Sütőtepsi
Tortákhoz és süteményekhez.
• Sütő tepsi
Tortákhoz és süteményekhez.
Sütemények és húsok sütéséhez,
illetve zsírfelfogó edényként.
Progress 9
KEZELŐPANEL
Elektronikus programkapcsoló
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A sütő üzemeltetéséhez használja az érzékelőmezőket.
Érzéke‐
lőmező
1
2
3
4
5
-
Funkció
Leírás
Kijelző
A sütő aktuális beállításait mutatja.
BE / KI
A sütő be- és kikapcsolása.
Kiegészítő funkciók
Sütőfunkció vagy automatikus program beállítása.
Kedvenc program
A kedvenc program tárolása. A kedvenc program‐
jához való közvetlen hozzáférésre használhatja,
vagy amikor a sütő ki van kapcsolva.
Hőmérséklet /
Gyors felfűtés
A hőmérséklet beállítása vagy ellenőrzése.
Nyomja meg 3 másodpercig az érzékelőmezőt a
következő funkció be- és kikapcsolásához: Gyors
felfűtés.
Fel, Le
Mozgás felfelé vagy lefelé a menüben.
OK
Választás vagy beállítás megerősítése.
Sütővilágítás
A sütővilágítás be- és kikapcsolása.
Óra
Az óra funkciók beállítása.
Percszámláló
A Percszámláló beállítása.
6
7
8
9
10
10 Progress
Kijelző
A
B
G
C
F
E
D
A. Sütőfunkció szimbóluma
B. Hőmérséklet / pontos idő kijelző
C. Óra / Maradékhő / Percszámláló
kijelző
D. Maradékhő visszajelző
E. Órafunkciók visszajelzői
F. Felfűtés visszajelző / Gyors felfűtés
visszajelző
G. A sütőfunkció vagy program száma
A kijelző egyéb visszajelzői:
Szimbó‐
lum
/
/
Név
Leírás
Funkciók
Választhat egy sütőfunkciót.
Automatikus program
Kiválaszthat egy automatikus programot.
Kedvenc program
A kedvenc program működik.
kg / g
Súly megadását igénylő automatikus
program működik.
óra / perc
Egy óra funkció működik.
Hőmérséklet / Gyors felfűtés
A funkció működik.
Hőmérséklet
Az aktuális hőmérsékletet mutatja.
Hőmérséklet
A hőmérsékletet módosíthatja.
Sütő Világítás
Ön kikapcsolta a világítást.
Percszámláló
Működik a percszámláló funkció.
Felfűtés visszajelző
Ha bekapcsolja a sütőfunkciót,
jelenik
meg. A sávok jelzik, hogy emelkedik vagy
csökken a sütőben a hőmérséklet.
Amikor a sütő eléri a beállított
hőmérsékletet, a sávok eltűnnek a
kijelzőről.
AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
A pontos idő beállításához
olvassa el az „Órafunkciók” c.
fejezetet.
Kezdeti tisztítás
Vegyen ki a sütőből minden tartozékot és
kivehető polctartót.
Lásd az „Ápolás és tisztítás” című
fejezetet.
Progress 11
Az első használat előtt tisztítsa meg a
sütőt és a tartozékokat.
Helyezze vissza a tartozékokat és a
kivehető polctartókat az eredeti helyükre.
Előmelegítés
Az első használat előtt hevítse fel az üres
sütőt.
1. Állítsa be a funkciót:
hőmérsékletet.
és a maximum
2. Hagyja egy óráig működni a sütőt.
3. Állítsa be a
funkciót és a maximum
hőmérsékletet.
4. Hagyja 15 percig működni a sütőt.
A szokásosnál forróbbak lehetnek a
tartozékok. Az előmelegítés során szagot
és füstöt bocsáthat ki a sütő.
Gondoskodjon megfelelő légáramlásról a
helyiségben.
NAPI HASZNÁLAT
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
Sütőfunkció
Sütőfunkciók
Sütőfunkció
Alkalmazás
Hőlégbefú‐
vás, nagy hő‐
fok
Sütés egyszerre maxi‐
mum három sütőszinten,
illetve aszalás.
20 - 40 °C-kal alacsonya‐
bbra állítsa a sütő hőmér‐
sékletét, mint a Alsó +
felső sütés funkció ese‐
tén.
Pizza funkció
Hőlégbefú‐
vás, kis hőfok
Pizza sütéséhez. Intenzív
pirításhoz és ropogós al‐
jú ételek készítéséhez.
Különösen porhanyós,
szaftos sültek készítésé‐
hez.
Egy szinten történő tész‐
ta- és hússütés számára.
Alsó + felső
sütés
Fagyasztott
ételek
Készételekhez (pl. sült
burgonya, steak burgo‐
nya vagy tavaszi te‐
kercs).
Grill
Infrasütés
Alsó sütés
Kiolvasztás
Alkalmazás
Laposabb élelmiszerek
grillezéséhez és pirítós
készítéséhez.
Nagyobb húsdarabok
vagy nem csontozott
szárnyas sütése egy
polcszinten. Csőben sü‐
téshez és pirításhoz.
Ropogós alapú sütemé‐
nyek készítéséhez és
étel tartósításához.
Élelmiszerek felolvasztá‐
sához (zöldségek és gyü‐
mölcsök). A felolvasztás
időtartama a fagyasztott
étel méretétől és mennyi‐
ségétől függ.
12 Progress
Sütőfunkció
Konvekciós
levegő (ned‐
ves)
Kenyér
Alkalmazás
A funkciót arra tervezték,
hogy energiát takarítson
meg a sütés során. Főzé‐
si útmutatásokért olvassa
el a "Hasznos tanácsok
és javaslatok" című feje‐
zetet, Konvekciós levegő
(nedves). A sütőajtót sü‐
tés közben be kell csuk‐
ni, hogy a funkció ne le‐
gyen megszakítva, és
hogy a sütő a lehető leg‐
nagyobb energiahaté‐
konysággal működjön. A
funkció használatakor a
sütőtér hőmérséklete el‐
térhet a beállított hőmér‐
séklettől. A készülék a
maradékhőt használja
fel.A fűtési teljesítmény
lecsökkenhet. Az ener‐
giatakarékosságra vonat‐
kozó általános javaslato‐
kért olvassa el az „Ener‐
giahatékonyság” fejezet
Energiatakarékosság c.
szakaszát. A funkció
megfelel az EN 60350-1
sz. szabvány szerinti
energiahatékonysági be‐
sorolásnak. A funkció
használatakor a sütővilá‐
gítás 30 másodperc eltel‐
tével automatikusan ki‐
kapcsol.
A funkcióval kenyér és
zsemle készíthető pro‐
fesszionális minőségben
a ropogósság, a szín és
a kéreg fényének szem‐
pontjából.
Az étel melegen tartásá‐
hoz.
Melegen tar‐
tás
A sütőfunkció beállítása
1. Kapcsolja be a sütőt a
gombbal.
A kijelző a beállított hőmérsékletet, a
sütőfunkció szimbólumát és számát
jeleníti meg.
vagy
2. A sütőfunkció beállítását a
megnyomásával végezheti el.
3. Nyomja meg az
gombot, vagy a
sütő 5 másodperc elteltével
automatikusan menti a beállításokat.
Ha bekapcsolja a sütőt, és nem állít be
sütőfunkciót vagy programot, akkor a sütő
20 másodperc elteltével automatikusan
kikapcsol.
Hőmérséklet módosítása
Nyomja meg a
vagy
gombot a
hőmérséket alábbi lépésekben történő
módosításához: 5 °C.
Amikor a sütő eléri a beállított
hőmérsékletet, hangjelzés hallható, és a
Felfűtés visszajelző eltűnik.
Hőmérséklet ellenőrzése
A funkció vagy program működése
közben a sütő aktuális hőmérséklete
ellenőrizhető.
1. Nyomja meg a
gombot.
A kijelző a sütő hőmérsékletét jelzi.
Nyomja meg ismét a
gombot a
beállított hőmérséklet módosításához.
2. Nyomja meg a
gombot, vagy a
kijelző 5 másodperc elteltével
automatikusan visszatér a beállított
hőmérséklet megjelenítéséhez.
Gyors felfűtés
Ne tegyen ételt a sütőbe, amikor a Gyors
felfűtés működik.
Csak bizonyos sütőfunkcióknál áll a Gyors
felfűtés rendelkezésre. Amikor a Hibajelző
hang be van kapcsolva a beállítások
menüben, hangjelzés hallható, ha a Gyors
felfűtés nem áll rendelkezésre a beállított
funkciónál. Olvassa el a „Kiegészítő
Progress 13
funkciók” című szakaszt a „Beállítások”
menü segítségével.
A Gyors felfűtés csökkenti a készülék
felmelegedési idejét.
Amennyiben a Gyors felfűtés be van
kapcsolva, a kijelzőn villogó sávok
láthatók.
A Gyors felfűtés bekapcsolásához tartsa
nyomva a
gombot 3 másodpercnél
hosszabb ideig.
ÓRAFUNKCIÓK
Órafunkciók táblázata
Óra funkció
00:00
Alkalmazás
Pontos idő
A pontos idő megjelenítése vagy módosítása. A pontos idő
csak akkor módosítható, amikor a sütő be van kapcsolva.
Időtartam
Segítségével beállítható, hogy mennyi ideig működjön a
sütő.
Befejezés
Annak beállítása, hogy mikor kapcsoljon ki a sütő.
Késleltetési idő
A Időtartam és Befejezés funkciók kombinálása.
Set + Go
Később az érzékelőmező egyetlen érintésével bekapcsol‐
ható a sütő, a szükséges beállításokkal együtt.
Percszámláló
Visszaszámlálási idő beállítása. Ez a funkció nincs hatás‐
sal a sütő működésére. Bármikor, a készülék kikapcsolt ál‐
lapotában is beállíthatja a Percszámláló funkciót.
Számláló
Segítségével beállítható annak számlálása, hogy mennyi
ideig működjön a sütő. A sütő felmelegítésének kezdetén
azonnal bekapcsol. A Számláló funkció nem kapcsol be,
ha a Időtartam és Befejezés be van állítva. Ez a funkció
nincs hatással a sütő működésére.
Az idő beállítása és módosítása
A hálózati feszültséghez való első
csatlakoztatás után várja meg, hogy a
kijelzőn és „12:00” jelenjen meg. "12"
kijelzés villog.
1. Az óra beállításához nyomja meg a
vagy
gombot.
2. Nyomja meg a
gombot.
3. A perc beállításához nyomja meg a
vagy
gombot.
4. Nyomja meg a
gombot.
A kijelző az új időt mutatja.
Az idő beállításához nyomja meg többször
a
gombot mindaddig, míg a
villogni
nem kezd.
A Időtartam beállítása
1. Válassza ki a sütőfunkciót és a
hőmérsékletet.
2. Nyomja meg többször a
gombot,
amíg a
szimbólum villogni nem
kezd.
3. Nyomja meg a
vagy
gombot a
Időtartam percértékének beállításához.
14 Progress
4. Nyomja meg a
gombot, vagy a
Időtartam funkció 5 másodperc
elteltével automatikusan bekapcsol.
5. Nyomja meg a
vagy
gombot a
Időtartam óraértékének beállításához.
6. Nyomja meg a
gombot, vagy a
Időtartam funkció 5 másodperc
elteltével automatikusan bekapcsol.
Amikor letelik a beállított idő, 2 percig
hangjelzés hallható. A kijelzőn villogó
felirat és az időbeállítás látható. A sütő
kikapcsol.
7. A jelzés kikapcsolásához érintsen meg
egy érzékelőmezőt.
8. Kapcsolja ki a sütőt.
A Befejezés beállítása
1. Válassza ki a sütőfunkciót és a
hőmérsékletet.
2. Nyomja meg többször a
gombot,
amíg a
szimbólum villogni nem
kezd.
3. Nyomja meg a
vagy
gombot a
Befejezés beállításához, majd nyomja
meg a
gombot. Először a percet,
majd az órát állítsa be.
Amikor letelik a beállított idő, 2 percig
hangjelzés hallható. A kijelzőn villogó
felirat és az időbeállítás látható. A sütő
automatikusan kikapcsol.
4. A jelzés kikapcsolásához érintsen meg
egy érzékelőmezőt.
5. Kapcsolja ki a sütőt.
Beállítás: Késleltetési idő
1. Válassza ki a sütőfunkciót és a
hőmérsékletet.
gombot,
2. Nyomja meg többször a
amíg a
szimbólum villogni nem
kezd.
vagy
gombot a
3. Nyomja meg a
Időtartam percértékének beállításához.
4. Nyomja meg a
gombot.
5. Nyomja meg a
vagy
gombot a
Időtartam óraértékének beállításához.
6. Nyomja meg a
gombot.
A kijelzőn villogó
jelenik meg.
7. Nyomja meg a
vagy
gombot a
Befejezés beállításához, majd nyomja
meg a
gombot. Először a percet,
majd az órát állítsa be.
A sütő később automatikusan bekapcsol,
majd a beállított Időtartam alatt működik,
végül leáll a Befejezés beállított
időpontjában. Amikor letelik a beállított
idő, 2 percig hangjelzés hallható. A
kijelzőn villogó
felirat és az időbeállítás
látható. A sütő automatikusan kikapcsol.
8. A jelzés kikapcsolásához érintsen meg
egy érzékelőmezőt.
9. Kapcsolja ki a sütőt.
Ha a Késleltetési idő funkció be
van kapcsolva, akkor a
sütőfunkció szimbóluma látható
a kijelzőn; a
szimbólum egy
ponttal és a
szimbólum. A
pont azt jelzi, hogy melyik óra
funkció van bekapcsolva az
Óra / maradékhő kijelzőn.
Beállítás: Set + Go
A Set + Go funkciót csak az Időtartam
beállítása után használhatja.
1. Válassza ki a sütőfunkciót és a
hőmérsékletet.
2. Állítsa be a Időtartam funkciót.
gombot,
3. Annyiszor nyomja meg a
kijelzés meg nem
amíg a villogó
jelenik.
4. Nyomja meg a
gombot a Set + Go
funkció beállításához.
Egy jelzőfénnyel együtt
és
jelenik
meg a kijelzőn. A jelzőfény azt jelzi, hogy
melyik órafunkciót kapcsolta be.
5. A BE / KI kivételével a Set + Go
funkció elindításához érintsen meg egy
érzékelőmezőt.
Beállítás: Percszámláló
1. Nyomja meg a
gombot.
Progress 15
A kijelzőn villogó
és „00” jelenik meg.
2. A
megnyomásával válthat a
kiegészítő funkciók között. Először a
másodpercet, majd a percet és az órát
állítsa be.
3. Nyomja meg a
vagy
gombot a
Percszámláló beállításához, majd
megerősítéshez nyomja meg a
gombot.
4. Nyomja meg a
gombot, vagy a
Percszámláló funkció 5 másodperc
elteltével automatikusan bekapcsol.
Amikor letelik a beállított idő, 2 percig
hangjelzés hallható, és a kijelzőn villogó
00:00 és
látható.
5. A jelzés kikapcsolásához érintsen meg
egy érzékelőmezőt.
Beállítás: Számláló
1. A Számláló visszaállításához nyomja
meg többször a
gombot, amíg a
.
kijelzőn a
2. Tartsa megnyomva az alábbi gombot:
. Amikor a „00:00” megjelenik a
kijelzőn, a Számláló ismét elkezd
előreszámolni.
AUTOMATIKUS PROGRAMOK
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
Program neve
A sütő 20 automatikus programmal
rendelkezik. Az automatikus programot,
illetve programozott receptet akkor
használja, ha az étel elkészítésével
kapcsolatban nincs kellő ismerete vagy
gyakorlata. A kijelzőn ellenőrizheti az
alapértelmezett sütési időt minden egyes
automatikus programnál.
11
TÚRÓTORTA
12
PÉKSÜTEMÉNY
13
PARASZTKENYÉR
14
KELESZTÉS
15
BURGONYAFELFÚJT
16
LASAGNE
Automatikus programok
17
CANNELLONI
18
FÉLKÉSZ SÜTEMÉNYEK
19
FAGYASZTOTT PIZZA
20
FÉLKÉSZ BURGONYAKÉSZÍTMÉ‐
NYEK
Program neve
1
MARHASÜLT
2
SERTÉS ROSTON
3
BORJÚ ROSTON
4
BÁRÁNY ROSTON
5
VAD ROSTON
6
CSIRKE EGÉSZBEN
7
HAL EGÉSZBEN
8
PIZZA
9
QUICHE LORRAINE
10
CITROMTORTA
Automatikus programok
1. Kapcsolja be a készüléket.
gombot.
2. Érintse meg a
jelzés, az automatikus
A kijelzőn a
program szimbóluma és száma látható.
3. Érintse meg a
vagy
érzékelőmezőt az automatikus
program kiválasztására.
16 Progress
4. Érintse meg a
érzékelőmezőt,
vagy várjon, és a készülék öt
másodperc elteltével automatikusan
elindul.
5. Ha a beállított idő letelik, akkor két
percig hangjelzés hallható. A
szimbólum villog.
6. Érintse meg bármelyik érzékelőmezőt
a hangjelzés leállítására.
7. Kapcsolja ki a készüléket.
Automatikus programok súly
megadásával
Ha beállítja a hús tömegét, a készülék
kiszámolja a sütési időt.
1. Kapcsolja be a készüléket.
gombot.
2. Érintse meg a
3. A súlyprogram beállításához érintse
meg a
vagy
gombot.
A kijelző a következőket jeleníti meg:
elkészítési idő,
időtartam szimbólum,
alapértelmezett súly, mértékegység (kg,
g).
4. Érintse meg a
érzékelőmezőt,
vagy a beállítások mentése öt
másodperc elteltével automatikusan
megtörténik.
A készülék bekapcsol.
5. Az alapértelmezett súlyértéket a
vagy
érzékelőmező segítségével
lehet megváltoztatni. Érintse meg a
gombot.
6. Ha a beállított idő letelik, akkor két
percig hangjelzés hallható. A
szimbólum villog.
7. Érintse meg bármelyik érzékelőmezőt
a hangjelzés leállítására.
8. Kapcsolja ki a készüléket.
TARTOZÉKOK HASZNÁLATA
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
Tartozékok behelyezése
Huzalpolc:
Csúsztassa be a huzalpolcot a polcvezető
sínek közé, és ügyeljen arra, hogy lábai
lefelé mutassanak.
Huzalpolc és sütő tálca / mély tepsiegyütt:
Tolja a sütő tálcát /mély tepsit a polctartó
vezetősínjei és a vezetősínek feletti
huzalpolc közé.
Sütőtálca/ mély tepsi:
Tolja a sütő tálcát /mély tepsit a
polcvezető sínek közé.
Progress 17
A felül található mélyedés a
biztonságot növeli. Ezek a
mélyedések megakadályozzák
a megbillenést. A polc körüli
magas perem megakadályozza
a főzőedény lecsúszását a
polcról.
TOVÁBBI FUNKCIÓK
Kedvencem funkció használata
A kijelzőn SAFE jelenik meg.
E funkciót használja a sütőfunkció vagy
program kedvenc hőmérséklet- és
időbeállításainak mentésére.
A Gyermekzár funkció kikapcsolásához
ismételje meg a műveletet.
1. Állítsa be egy sütőfunkció vagy
program hőmérsékletét és idejét.
2. Érintse meg és három másodpercnél
hosszabb ideig tartsa az ujját a
érzékelőmezőn. Hangjelzés hallatszik.
3. Kapcsolja ki a készüléket.
• A funkció bekapcsolásához érintse
meg a
gombot. A készülék
bekapcsolja a kedvencem funkciót.
Amikor működik a funkció,
akkor módosítható a
hőmérséklet és az idő.
• A funkció kikapcsolásához érintse
meg a
gombot. A készülék
kikapcsolja a kedvencem funkciót.
A Gyermekzár használata
A Gyermekzár funkció megakadályozza a
sütő véletlen bekapcsolását.
Ezt a funkciót a sütő kikapcsolt
állapotában is bekapcsolhatja. Ne állítson
be sütőfunkciót.
Egyszerre nyomja le, és 2 másodpercig
tartsa lenyomva a
és
gombot.
Megszólal a hangjelzés.
A Funkciózár használata
Csak a sütő működése közben lehet
bekapcsolni a funkciót.
A Funkciózár megakadályozza a
sütőfunkció véletlen módosítását.
1. A funkció bekapcsolásához kapcsolja
be a sütőt.
2. Kapcsoljon be egy sütőfunkciót vagy
beállítást.
3. Egyidejűleg érintse meg, és legalább 2
másodpercig ne vegye el az ujját a
és
érzékelőmezőről.
Egy hangjelzés hallható.
A kijelzőn megjelenik a zárolás üzenet/
szimbólum.
A Funkciózár kikapcsolásához ismételje
meg a 3. lépést.
A sütőt kikapcsolhatja, amikor
a Funkciózár aktív. A sütő
kikapcsolásakor a Funkciózár
is kikapcsol.
A beállítások menü használata
A beállítások menü segítségével be- vagy
kikapcsolhatja a funkciókat a főmenüben.
A kijelzőn a SET üzenet és a beállítás
száma látható.
18 Progress
Megnevezés
Beállítási érték
1
SET+GO
BE/KI
2
MARADÉKHŐ KIJELZÉS
BE/KI
3
NYOMÓGOMB HANG1)
KATTANÁS / SÍPOLÁS / KI
4
HIBAJELZŐ HANG
BE/KI
5
DEMO MÓD
Aktiváló kód: 2468
6
FÉNYERŐ
ALACSONY / KÖZEPES / MAGAS
7
SZERVIZMENÜ
-
8
GYÁRI BEÁLL.VISSZA
IGEN/NEM
1) A BE/KI érzékelőmező hangját nem lehet kikapcsolni.
1. Tartsa nyomva 3 másodpercig a
gombot.
A kijelzőn SET1 felirat látható, és az „1”
kijelzés villog.
2. Beállításhoz nyomja meg a
vagy
gombot.
3. Nyomja meg a
gombot.
4. Nyomja meg a
vagy
gombot a
beállítás értékének módosításához.
5. Nyomja meg a
gombot.
gombot, vagy tartsa
Nyomja meg a
megnyomva a
gombot a Beállítások
menüből való kilépéshez.
Automatikus kikapcsolás
Biztonsági okokból a sütő bizonyos idő
elteltével automatikusan kikapcsol, ha egy
sütőfunkció működik, és a kezelő nem
változtat semmilyen beállításon.
(°C)
(ó)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - maximum
3
Az Automatikus kikapcsolás nem működik
az alábbi funkciókkal: Sütő világítás,
Időtartam, Késleltetési idő, Befejezés,
Hőlégbefúvás, kis hőfok.
Kijelző fényereje
A kijelző kétféle fényerő-beállítással
rendelkezik:
• Éjszakai fényerő - ha a készülék ki van
kapcsolva, akkor 22:00 óra és 06:00
óra között kisebb a kijelző fényereje.
• Nappali fényerő:
– a készülék bekapcsolt állapotában.
– ha éjszakai fényerőnél megérint
egy érzékelőmezőt (kivéve a BE /
KI érzékelőmezőt), akkor a
következő 10 másodpercre a kijelző
visszatér a nappali fényerő
beállításra.
– ha a készülék ki van kapcsolva, és
bekapcsolja a Percszámlálót.
Amikor befejeződik a Percszámláló
funkció működése, akkor a kijelző
visszatér az éjszakai beállításra.
Hűtőventilátor
Amikor a sütő üzemel, a hűtőventilátor
automatikusan bekapcsol, hogy hidegen
tartsa a sütő felületét. Amikor kikapcsolja
a sütőt, a hűtőventilátor továbbra is
működik, amíg a sütő le nem hűl.
Progress 19
Biztonsági termosztát
A sütő nem megfelelő használata vagy a
részegységek meghibásodása veszélyes
túlmelegedést okozhat. Ennek
megakadályozása céljából a sütő
biztonsági hőkapcsolóval rendelkezik,
amely megszakítja az áramellátást. A sütő
a hőmérséklet csökkenése után
automatikusan újra bekapcsol.
HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
A táblázatban szereplő
hőmérsékleti értékek és sütési
időtartamok csak
tájékoztatásként szolgálnak. A
valós értékek a receptektől, a
felhasznált összetevők
minőségétől és mennyiségétől
függenek.
Sütési javaslatok
A sütőben öt polcszint található.
A polcszintek számozása a sütő aljától
felfelé történik.
Előfordulhat, hogy az új sütő az Ön
korábbi sütőjétől eltérően fogja sütni a
húsokat vagy a süteményeket. Az alábbi
táblázatban a hőmérséklet, a sütési idő és
a polcszint általános beállítási értékeit
olvashatja.
Ha nem találja a beállításokat egy adott
recepthez, akkor keressen hasonló ételt.
A sütő egy speciális rendszerrel van
ellátva, ami keringeti a levegőt, és a gőzt
folyamatosan visszavezeti. A rendszerrel
egyszerre párolhat és süthet, így az
elkészített ételek belül puhák, kívül pedig
ropogósak lesznek. Így a sütési idő és az
energiafogyasztás is alacsonyabb.
Sütemények sütése
Ne nyissa ki addig a sütő ajtaját, amíg a
sütési idő 3/4-e el nem telt.
Ha egyszerre két sütőtálcát használ,
legyen egy üres szint közöttük.
Húsok és halak sütése
Nagyon zsíros húsok sütésekor
használjon mély tepsit, hogy megóvja a
sütőt a zsírfoltoktól, amelyek esetleg rá is
éghetnek.
Hagyja a húst kb. 15 percig állni a
szeletelés előtt, hogy a szaftja ne folyjon
ki.
Hússütés közben a túlzott füstképződés
megelőzése érdekében öntsön egy kis
vizet a mély tepsibe. A füst
lecsapódásának megelőzése érdekében
mindig pótolja az elpárolgott vizet.
Sütési időtartamok
A sütés időtartama az étel fajtájától, annak
állagától és mennyiségétől függ.
Az első időkben figyelje a sütés
folyamatát. Találja meg a legjobb
beállításokat (hőmérséklet-beállítás, sütési
idő stb.) főzőedényeihez, receptjeihez és
mennyiségeihez, miközben használja a
készüléket.
20 Progress
Tészta- és hússütés
SÜTEMÉNYEK
Alsó + felső sü‐
tés
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
(perc)
(°C)
(°C)
Habos sütemé‐
nyek
170
2
160
3 (2 és
4)
45 - 60
Sütőforma
Linzertészta
170
2
160
3 (2 és
4)
20 - 30
Sütőforma
Kefires sajttor‐
ta
170
1
165
2
80 100
Sütőforma, Ø 26
cm
Rétes
175
3
150
2
60 - 80
Sütő tálca
Kandírozott
gyümölcstorta
170
2
165
2
30 - 40
Sütőforma, Ø 26
cm
Karácsonyi
püspökkenyér,
melegítse elő
az üres sütőt
160
2
150
2
90 120
Sütőforma, Ø 20
cm
Szilvatorta,
melegítse elő
az üres sütőt
175
1
160
2
50 - 60
Kenyérsütő tepsi
Teasütemé‐
nyek
140
3
140 150
3
25 - 45
Sütő tálca
Habcsók
120
3
120
3
80 100
Sütő tálca
Habcsók, me‐
legítse elő az
üres sütőt, két
szinten
-
-
120
2 és 4
80 100
Sütő tálca
Molnárka, me‐
legítse elő az
üres sütőt
190
3
190
3
12 - 20
Sütő tálca
Képviselőfánk
190
3
170
3
25 - 35
Sütő tálca
Képviselőfánk,
két szinten
-
-
170
2 és 4
35 - 45
Sütő tálca
Progress 21
SÜTEMÉNYEK
Alsó + felső sü‐
tés
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
(perc)
(°C)
(°C)
Tortalapok
180
2
170
2
45 - 70
Sütőforma, Ø 20
cm
Gyümölcstorta
gazdagon
160
1
150
2
110 120
Sütőforma, Ø 24
cm
Lekváros pis‐
kóta
170
1
160
2
30 - 50
Sütőforma, Ø 20
cm
Melegítse elő az üres sütőt.
KENYÉR ÉS PIZZA
Alsó + felső sütés
Hőlégbefúvás, nagy
hőfok
(perc)
(°C)
(°C)
Fehér kenyér,
1 - 2 darab,
0,5 kg/db
190
1
190
1
60 - 70
-
Rozskenyér,
nem szüksé‐
ges előmele‐
gíteni a sütőt
190
1
180
1
30 - 45
Kenyérsütő
tepsi
Zsemle, 6 - 8
péksütemény
190
2
180
2 (2 és 4)
25 - 40
Sütő tálca
Pizza
230 250
1
230 250
1
10 - 20
Sütő tálca /
Mély tepsi
Pogácsák
200
3
190
3
10 - 20
Sütő tálca
Melegítse elő az üres sütőt.
Használjon tortaformát.
22 Progress
TÖLTÖTT TÉSZTÁK
Alsó + felső sütés
Hőlégbefúvás, nagy
hőfok
(perc)
(°C)
(°C)
Rakott tészta, nem szük‐
séges előmelegíteni a
sütőt
200
2
180
2
40 - 50
Rakott zöldség, nem
szükséges előmelegíteni
a sütőt
200
2
175
2
45 - 60
Quiche
180
1
180
1
50 - 60
Lasagne
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Cannelloni
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
A második polcszintet használja.
Használja a huzalpolcot.
HÚS
Alsó + felső sü‐
tés
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
(perc)
(°C)
(°C)
Marhahús
200
190
50 - 70
Sertés
180
180
90 - 120
Borjú
190
175
90 - 120
Angol marhasült, véresen
210
200
50 - 60
Angol marhasült, közepesen átsütve
210
200
60 - 70
Angol marhasült, jól átsütve
210
200
70 - 75
Progress 23
HÚS
Alsó + felső sütés
Hőlégbefúvás, nagy
hőfok
(perc)
(°C)
(°C)
Sertéslapocka, bőrös
180
2
170
2
120 - 150
Sertéslábszár, 2 db
180
2
160
2
100 - 120
Báránycsülök
190
2
175
2
110 - 130
Csirke egészben
220
2
200
2
70 - 85
Pulyka egészben
180
2
160
2
210 - 240
Kacsa egészben
175
2
220
2
120 - 150
Liba egészben
175
2
160
1
150 - 200
Vadnyúl, feldarabolva
190
2
175
2
60 - 80
Vadnyúl, feldarabolva
190
2
175
2
150 - 200
Fácán egészben
190
2
175
2
90 - 120
A második polcszintet használja.
HAL
Alsó + felső sü‐
tés
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
(perc)
(°C)
(°C)
Pisztráng / Tengeri sügér, 3 - 4 hal
190
175
40 - 55
Tonhal / Lazac, 4 - 6 filé
190
175
35 - 60
Grill
Melegítse elő az üres sütőt.
A negyedik polcszintet használja.
Grillezés maximális hőmérséklettel.
24 Progress
GRILL
(kg)
(perc)
Egyik oldal
(perc)
Másik oldal
Filészeletek, 4 db
0.8
12 - 15
12 - 14
Bifsztek, 4 db
0.6
10 - 12
6-8
Kolbászok, 8
-
12 - 15
10 - 12
Sertésborda, 4 db
0.6
12 - 16
12 - 14
Fél csirke, 2
1
30 - 35
25 - 30
Kebab, 4
-
10 - 15
10 - 12
Jércemell, 4 db
0.4
12 - 15
12 - 14
Hamburgerek, 6
0.6
20 - 30
-
Halfilé, 4 db
0.4
12 - 14
10 - 12
Melegszendvics, 4 - 6
-
5-7
-
Pirítós, 4 - 6
-
2-4
2-3
Infrasütés
Melegítse elő az üres sütőt.
Az első vagy a második polcszintet
használja.
A sütési idő kiszámításához szorozza meg
az alábbi táblázatban lévő időértéket a
hús centiméterben mérhető
vastagságával.
MARHA
MARHA
(°C)
(perc)
170 180
8 - 10
(°C)
(perc)
Lapocka / Nyak /
Sonka, 1 - 1,5 kg
160 180
90 - 120
Sertésszelet / Ka‐
raj, 1 - 1,5 kg
170 180
60 - 90
Marhasült vagy szelet, átsütve
SERTÉS
(°C)
(perc)
Marhasült vagy szelet, véresen
190 200
5-6
Marhasült vagy szelet, közep‐
esen
180 190
6-8
Progress 25
SZÁRNYASOK
SERTÉS
(°C)
(perc)
Fasírt, 0,75 - 1 kg
160 170
50 - 60
Sertés csülök,
előfőzött, 0,75 - 1
kg
150 170
90 - 120
BORJÚ
(°C)
(perc)
Borjú roston, 1 kg
160 180
90 - 120
Borjú csülök, 1,5
- 2 kg
160 180
120 150
BÁRÁNY
(°C)
(perc)
Baromfidarabok,
egyenként 0,2 0,25 kg
200 220
30 - 50
Fél csirke,
egyenként 0,4 0,5 kg
190 210
35 - 50
Csirke, jérce, 1 1,5 kg
190 210
50 - 70
Kacsa, 1,5 - 2 kg
180 200
80 - 100
Liba, 3,5 - 5 kg
160 180
120 180
Pulyka, 2,5 - 3,5
kg
160 180
120 150
Pulyka, 4 - 6 kg
140 160
150 240
HAL (PÁROLT)
(°C)
(perc)
Bárány comb /
Bárány roston, 1
- 1,5 kg
150 170
100 120
Bárány gerinc, 1
- 1,5 kg
160 180
40 - 60
Hal egészben, 1
- 1,5 kg
(°C)
(perc)
210 220
40 - 60
Hőlégbefúvás, kis hőfok
Ezzel a funkcióval sovány, porhanyós
húsokat és halat készíthet. Nem
alkalmazható a következőkhöz: szárnyas,
zsíros sertés rostonvagy serpenyős sültek
elkészítéséhez. A A .
1. Süsse elő erős tűzön a hús mindkét
oldalát 1 - 2 percig egy tepsiben.
2. Helyezze a húst a hússütő tepsibe
vagy közvetlenül a huzalpolcra. Egy
26 Progress
tálcát helyezzen a huzalpolc alá a
lecsepegő zsír összegyűjtéséhez.
Mindig fedő nélkül készítse az ételt, ha
ezt a funkciót használja.
3. Válassza ki a funkciót: Hőlégbefúvás,
kis hőfok. Az első 10 percre a sütő
hőmérsékletét beállíthatja 80 °C és
150 °C közötti értékre. Az
alapértelmezett hőmérséklet 90 °C.
4. 10 perc elteltével a sütő
automatikusan 80 °C-ra csökkenti a
hőmérsékletet.
Állítsa be a hőmérsékletet 120 °C-ra.
(kg)
(perc)
Marhapecsenye
0.2 - 0.3
20 - 40
3
Marhafilé
1 - 1.5
90 - 150
3
Marha hátszín
1 - 1.5
120 - 150
1
Borjú roston
1 - 1.5
120 - 150
1
Kiolvasztás
(kg)
Felolvasztási
időtartam
(perc)
További kiolvasz‐
tási időtartam
(perc)
Csirke
1
100 - 140
20 - 30
Tegye a csirkét egy
lefordított csészealj‐
ra egy nagy tányér‐
ba. Félidőben fordít‐
sa meg.
hús
1
100 - 140
20 - 30
0.5
90 - 120
Félidőben fordítsa
meg.
Tejszín
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
A tejszín akkor is jól
felverhető, ha kissé
még fagyos.
Pisztráng
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Eper
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Vaj
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Krémes torta
1.4
60
60
-
Progress 27
Tartósítás
Csak a piacon beszerezhető, azonos
méretű befőzőüvegeket használjon.
CSONTHÉJAS GYÜMÖLCS
Ne használjon csavaros és bajonett típusú
fedelet vagy fém edényt.
Az első polcszintet használja.
A sütőtálcára ne tegyen hat darab 1 literes
befőzőüvegnél többet.
Az üvegeket azonos szintig töltse fel, és
zárja le kapoccsal.
(perc)
Befőzés
gyöngyö‐
ző forrás
kezdetéig
(perc)
A 100 °Con folyta‐
tott to‐
vábbi fő‐
zés perc‐
ben
35 - 45
10 - 15
Az üvegek ne érjenek egymáshoz.
Töltsön kb. 1/2 liter vizet a tepsibe, hogy
elegendő páratartalmat biztosítson a
sütőben.
Őszibarack /
Birsalma /
Szilva
Amikor a folyadék rotyogni kezd az
üvegekben (kb. 35-60 perc elteltével 1
literes üvegek esetében), kapcsolja ki a
sütőt, vagy csökkentse a hőmérsékletet
100 °C-ra (lásd a táblázatot).
ZÖLDSÉGEK
Állítsa be a hőmérsékletet 160 - 170 °Cra.
(perc)
Befőzés
gyöngyö‐
ző forrás
kezdetéig
(perc)
A 100 °Con folyta‐
tott továb‐
bi főzés
percben
Sárgarépa
50 - 60
5 - 10
Uborka
50 - 60
-
Vegyes sa‐
vanyúság
50 - 60
5 - 10
Karalábé /
Borsó /
Spárga
50 - 60
15 - 20
BOGYÓS GYÜMÖLCS
(perc)
Befőzés gyön‐
gyöző forrás
kezdetéig
Eper / Fekete áfo‐
nya / Málna / Érett
egres
35 - 45
Aszalás - Hőlégbefúvás, nagy
hőfok
A tepsit borítsa be zsírpapírral vagy
sütőpapírral.
A jobb eredmény érdekében állítsa le a
sütőt az aszalási idő felénél, nyissa ki az
ajtót, és az aszalás befejezéséhez hagyja
lehűlni egy éjszakán át.
Egy tálca esetén a harmadik polcszintet
használja.
28 Progress
Két tálca esetén az első és a negyedik
polcszintet használja.
GYÜMÖLCS
ZÖLDSÉGEK
(ó)
(°C)
(ó)
Bab
60 - 70
6-8
Paprika
60 - 70
5-6
Leveszöldség
60 - 70
5-6
Gomba
50 - 60
6-8
Fűszernövények
40 - 50
2-3
Állítsa be a hőmérsékletet 60 - 70 °C-ra.
Sárgabarack
8 - 10
Almaszeletek
6-8
Körte
6-9
Konvekciós levegő (nedves) ajánlott tartozékok
Használjon sötét, nem visszatükröző
felületű tepsiket és edényeket. Ezek jobb
hőelnyerő képességűek, mint a világos
színű és visszatükröző felületű edények.
GYÜMÖLCS
(ó)
Szilva
8 - 10
Pizzaserpenyő
Tésztasütő edény
Sötét, nem visszatük‐
röző felülettel
28 cm-es átmérő
Sötét, nem visszatükrö‐
ző felülettel
26 cm-es átmérő
Konvekciós levegő (nedves)
A legjobb eredmény érdekében használja
az alábbi táblázatban szereplő
ajánlásokat.
Ramekin
(kerámiapo‐
hár)
Kerámia
8 cm-es átm‐
érő, 5 cm
magasság
Tortasütő forma
Sötét, nem vissza‐
tükröző felülettel
28 cm-es átmérő
Progress 29
(°C)
(perc)
Édes sütemény,
16 db
sütőtálca vagy csepp‐
tálca
180
2
20 - 30
Péksütemény, 9
db
sütőtálca vagy csepp‐
tálca
180
2
30 - 40
Fagyasztott piz‐
za, 0,35 kg
huzalpolc
220
2
10 - 15
Piskótarolád
sütőtálca vagy csepp‐
tálca
170
2
25 - 35
Brownie
sütőtálca vagy csepp‐
tálca
175
3
25 - 30
Szufflé, 6 db
kerámiapoharak huzal‐
polcon
200
3
25 - 30
Gyümölcstorta
alap
tortaforma huzalpolcon
180
2
15 - 25
Lekváros piskó‐
ta
sütőforma huzalpolcon
170
2
40 - 50
Párolt hal, 0,3
kg
sütőtálca vagy csepp‐
tálca
180
3
20 - 25
Hal egészben,
0,2 kg
sütőtálca vagy csepp‐
tálca
180
3
25 - 35
Halfilé, 0,3 kg
pizzaserpenyő huzal‐
polcon
180
3
25 - 30
Párolt hús, 0,25
kg
sütőtálca vagy csepp‐
tálca
200
3
35 - 45
Saslik, 0,5 kg
sütőtálca vagy csepp‐
tálca
200
3
25 - 30
Aprósütemé‐
nyek, 16 db
sütőtálca vagy csepp‐
tálca
180
2
20 - 30
Puszedli, 24 db
sütőtálca vagy csepp‐
tálca
180
2
25 - 35
Muffin, 12 db
sütőtálca vagy csepp‐
tálca
170
2
30 - 40
Pikáns péksüte‐
mény, 20 db
sütőtálca vagy csepp‐
tálca
180
2
25 - 30
30 Progress
(°C)
(perc)
Aprósütemény
omlós tésztából,
20 db
sütőtálca vagy csepp‐
tálca
150
2
25 - 35
Gyümölcstorta,
8 db
sütőtálca vagy csepp‐
tálca
170
2
20 - 30
Zöldség, párol‐
va, 0,4 kg
sütőtálca vagy csepp‐
tálca
180
3
35 - 45
Vegetáriánus
omlett
pizzaserpenyő huzal‐
polcon
200
3
25 - 30
Mediterrán zöld‐
ségek, 0,7 kg
sütőtálca vagy csepp‐
tálca
180
4
25 - 30
Tájékoztatás a bevizsgáló
intézetek számára
Vizsgálati módszerek az IEC 60350-1
szabványnak megfelelően.
(°C)
(perc)
Aprósü‐
temény,
20 db/
tepsi
Alsó + fel‐
ső sütés
Sütő
tálca
3
170
20 - 30
-
Aprósü‐
temény,
20 db/
tepsi
Hőlégbefú‐
vás, nagy
hőfok
Sütő
tálca
3
150 160
20 - 35
-
Aprósü‐
temény,
20 db/
tepsi
Hőlégbefú‐
vás, nagy
hőfok
Sütő
tálca
2 és
4
150 160
20 - 35
-
Alma‐
torta, 2
forma,
átmérő:
20 cm
Alsó + fel‐
ső sütés
Huzal‐
polc
2
180
70 - 90
-
Progress 31
(°C)
(perc)
Alma‐
torta, 2
forma,
átmérő:
20 cm
Hőlégbefú‐
vás, nagy
hőfok
Huzal‐
polc
2
160
70 - 90
-
Piskóta
Ø26 cm
kerek
sütőfor‐
mában
Alsó + fel‐
ső sütés
Huzal‐
polc
2
170
40 - 50
Melegítse elő a
sütőt 10 percig.
Piskóta
Ø26 cm
kerek
sütőfor‐
mában
Hőlégbefú‐
vás, nagy
hőfok
Huzal‐
polc
2
160
40 - 50
Melegítse elő a
sütőt 10 percig.
Piskóta
Ø26 cm
kerek
sütőfor‐
mában
Hőlégbefú‐
vás, nagy
hőfok
Huzal‐
polc
2 és
4
160
40 - 60
Melegítse elő a
sütőt 10 percig.
Linzer
Hőlégbefú‐
vás, nagy
hőfok
Sütő
tálca
3
140 150
20 - 40
-
Linzer
Hőlégbefú‐
vás, nagy
hőfok
Sütő
tálca
2 és
4
140 150
25 - 45
-
Linzer
Alsó + fel‐
ső sütés
Sütő
tálca
3
140 150
25 - 45
-
Pirítós,
4 - 6 db
Grill
Huzal‐
polc
4
max.
2 - 3 perc
egyik oldal; 2
- 3 perc má‐
sik oldal
Melegítse elő a
sütőt 3 percig.
32 Progress
Marha‐
hús
ham‐
burger,
6 db,
0,6 kg
Grill
Huzal‐
polc és
csepp‐
tálca
4
(°C)
(perc)
max.
20 - 30
Helyezze a hu‐
zalpolcot a ne‐
gyedik szintre,
míg a csepptál‐
cát a harmadik
szintre. A sütési
idő félidejében
fordítsa meg az
ételt.
Melegítse elő a
sütőt 3 percig.
ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
Tisztítással kapcsolatos megjegyzések
A sütő elejét meleg vizes és enyhe tisztítószeres puha ruhával tisztítsa meg.
A fémfelületek tisztítását speciális tisztítószerrel végezze.
Tisztítósze‐
rek
A makacs szennyeződéseket az erre a célra kifejlesztett speciális sütőtisztító
szerrel tisztítsa meg.
Minden használat után alaposan tisztítsa meg a sütő belsejét. A lerakódott
zsír vagy egyéb ételmaradék tüzet okozhat. A veszély mértéke nagyobb a
grillezőedény esetében.
Napi hasz‐
nálat
A nedvesség lecsapódhat a készüléken vagy az ajtó üveglapjain. A párale‐
csapódás csökkentése érdekében a sütés megkezdése előtt 10 percig üze‐
meltesse a sütőt. Minden használat után puha törlőruhával törölje szárazra a
sütő belsejét.
Minden használat után tisztítsa és szárítsa meg az összes tartozékot. Meleg
vízzel és tisztítószerrel megnedvesített puha kendőt használjon. A tartozéko‐
kat tilos mosogatógépben tisztítani.
Tartozékok
A teflon bevonatos tartozékokat ne tisztítsa agresszív tisztítószerekkel, éles
tárgyakkal vagy mosogatógépben.
Progress 33
Rozsdamentes acél vagy
alumínium sütők
Az ajtó eltávolítása és
visszaszerelése
A sütőajtó tisztításához csak nedves
szivacsot vagy törlőruhát használjon.
Puha ronggyal törölje szárazra.
A sütőajtóban három üveglap található. A
sütő ajtaja és a belső üveglapok a
tisztításhoz kivehetők. Az üveglapok
kiszerelése előtt olvassa el „Az ajtó
eltávolítása és visszaszerelése” c. rész
összes utasítását.
Soha ne használjon acélgyapotot,
savtartalmú vagy súroló hatású szereket,
mivel azok károsíthatják a sütő felületét. A
sütő kezelőpaneljét ugyanilyen
elővigyázatosan tisztítsa meg.
Az ajtótömítések megtisztítása
Rendszeresen ellenőrizze az ajtótömítés
állapotát. Az ajtótömítés a sütőnyílás
kereténél található. Ne használja a sütőt,
ha az ajtótömítés sérült. Vegye fel a
kapcsolatot egy márkaszervizzel.
A sütő ajtaja bezáródhat, ha
úgy próbálja kiszerelni az
üveglapokat, hogy a sütő ajtaja
nincs leszerelve.
VIGYÁZAT! Ne használja a
sütőt az üveglapok nélkül.
1. Nyissa ki teljesen az ajtót, és fogja
meg mindkét zsanért.
Az ajtótömítés tisztításának részleteit lásd
a tisztításról szóló általános részben.
A polctartók
A sütő tisztításához vegye ki a
polctartókat.
VIGYÁZAT! Legyen óvatos,
amikor kiveszi a polctartókat.
1. Húzza el a polctartó elülső részét az
oldalfaltól.
2. Emelje fel és fordítsa el teljesen
mindkét zsanéron a kart.
2. Húzza el a polctartó sín hátulját az
oldalfaltól, majd vegye ki.
1
2
Az eltávolított tartozékokat az ellentétes
sorrend betartásával szerelje vissza.
34 Progress
3. Csukja vissza félig a sütőajtót az első
nyitási pozícióig. Ezután emelje fel és
húzza előre, majd vegye ki az ajtót a
helyéről.
8. Tisztítsa meg az üveglapokat
mosogatószeres vízzel. Óvatosan
szárítsa meg az ajtó üveglapjait. Az
üveglapokat tilos mosogatógépben
tisztítani.
A tisztítás befejeztével tegye vissza az
üveglapokat és a sütőajtót a helyére.
Ügyeljen arra, hogy az üveglapokat (A és
B) megfelelő sorrendben tegye vissza.
Ellenőrizze az üveglapok szélénél lévő
szimbólumot / nyomatot. Mindegyiken
különbözőképpen néz, így a szét- és
összeszerelés könnyebb.
Helyes felszereléskor az ajtó díszléce
kattanó hangot ad.
A
B
4. Helyezze az ajtót egy stabil felületre
leterített puha ruhára.
5. Tartsa meg két oldalon az ajtó felső
szélénél lévő B díszlécet, majd nyomja
befelé a tömítésrögzítő kapocs
kioldásához.
2
B
1
6. Húzza előre a díszlécet az
eltávolításhoz
7. Egyenként fogja meg az ajtó
üveglapjait a felső szélüknél fogva, és
óvatosan húzza ki őket. A felső
üveglappal kezdje. Ügyeljen arra, hogy
az üveglap teljesen kicsússzon a
sínből.
Ellenőrizze, hogy a középső üveglapot
megfelelően helyezte-e az ágyazatba.
A
B
Izzócsere
FIGYELMEZTETÉS! Vigyázat!
Áramütés-veszély!
Az izzó forró lehet.
1. Kapcsolja ki a sütőt.
Várja meg, amíg a sütő lehűl.
2. Húzza ki a sütőt a hálózati aljzatból.
3. Tegyen egy kendőt a sütőtér aljára.
Progress 35
VIGYÁZAT! A zsírmaradék
ráégésének elkerülésére
mindig kendővel fogja meg a
halogénizzót.
2. Tisztítsa meg az üveg
lámpaburkolatot.
3. Cserélje ki az izzót egy megfelelő, 300
°C-ig hőálló izzóra .
4. Szerelje fel az üvegbúrát.
Hátsó lámpa
1. Az üveg lámpaburkolat eltávolításához
forgassa azt.
HIBAELHÁRÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
Hibaelhárítás
Jelenség
Lehetséges ok
Javítási mód
Nem lehet elindítani vagy
üzemeltetni a sütőt.
A sütő nincs csatlakoztatva
az elektromos hálózathoz,
vagy csatlakoztatása nem
megfelelő.
Ellenőrizze, hogy a sütő jól
van-e csatlakoztatva az
elektromos hálózathoz (lásd
a bekötési rajzot, ha van).
A sütő nem melegszik fel.
A készülék kikapcsolt álla‐
potban van.
Kapcsolja be a sütőt.
A sütő nem melegszik fel.
Az óra nincs beállítva.
Állítsa be az órát.
A sütő nem melegszik fel.
Nem végezte el a szüksé‐
ges beállításokat.
Ellenőrizze, hogy elvégeztee a szükséges beállításokat.
A sütő nem melegszik fel.
Aktív az automatikus kikap‐
csolás.
Olvassa el az „Automatikus
kikapcsolás” című részt.
A sütő nem melegszik fel.
A Gyerekzár be van kap‐
csolva.
Olvassa el „A gyerekzár
használata” c. részt.
A sütő nem melegszik fel.
Leolvadt a biztosíték.
Ellenőrizze, hogy a biztosí‐
ték okozza-e a problémát.
Ha a biztosíték többször is
leolvad, hívjon szakképzett
villanyszerelőt.
A világítás nem működik.
A világítás izzója meghibá‐
sodott.
Cserélje ki az izzót.
A készülék kikapcsolt állapo‐
tában a kijelzőn nem látható
az óra.
A készülék ki van kapcsolva.
A kijelző ismételt bekapcso‐
lásához érintse meg egy‐
szerre a
és
gombot.
36 Progress
Jelenség
Lehetséges ok
Javítási mód
Túl hosszú időbe telik az
ételek elkészítése, vagy túl
gyorsan elkészülnek.
A hőmérséklet túl alacsony
vagy túl magas.
Szükség esetén módosítsa
a hőmérsékletet. Kövesse a
felhasználói kézikönyv utasí‐
tásait.
Gőz- és páralecsapódás az
ételen és a sütőtérben.
Az ételt túl sokáig hagyta a
sütőben.
A sütés befejezése után az
edényeket ne hagyja 15 - 20
percnél hosszabb ideig a sü‐
tőben.
A kijelző a táblázatban nem
szereplő hibakódot jelenít
meg.
Elektromos hiba lépett fel.
•
•
A készülék bekapcsol, de
nem melegszik fel. A ventilá‐
tor nem működik. A kijelzőn
"Demo" jelenik meg.
A demo üzemmód bekap‐
csolt.
A szerviz számára szükséges
adatok
Ha nem talál megoldást egyedül a
problémára, forduljon a
márkakereskedőhöz vagy a hivatalos
márkaszervizhez.
Kapcsolja ki a sütőt a la‐
kásban lévő kismegsza‐
kítóval vagy biztonsági
főkapcsolóval, majd kap‐
csolja be ismét.
Ha a hibaüzenet ismét
megjelenik a kijelzőn, for‐
duljon az ügyfélszolgálat‐
hoz.
Olvassa el a „Beállítások
menü használata” című sza‐
kaszt a „További funkciók”
fejezetben.
A márkaszerviz számára szükséges
adatok az adattáblán találhatóak. Az
adattábla a sütőtér elülső keretén
található. Ne távolítsa el az adattáblát a
készülék sütőterének keretéről.
Javasoljuk, hogy az adatokat jegyezze fel ide:
Típus (MOD.)
.........................................
Termékszám (PNC)
.........................................
Sorozatszám (S.N.)
.........................................
Progress 37
ENERGIAHATÉKONYSÁG
Termékismertető
Termékinformációs adatlap az EU 65-66/2014 sz. rendelkezésnek
megfelelően
Gyártó neve
Progress
A készülék azonosítójele
PBN43102X 949497018
Energiahatékonysági szám
81.2
Energiahatékonysági osztály
A+
Villamosenergia-fogyasztás normál adag és alsó + fel‐
ső sütés mellett
0.93 kWh/ciklus
Villamosenergia-fogyasztás normál terhelés és légke‐
veréses sütés mellett
0.69 kWh/ciklus
Sütőterek száma
1
Hőforrás
Villamos energia
Térfogat
72 l
Sütő típusa
Beépíthető sütő
Tömeg
30.2 kg
EN 60350-1 - Háztartási elektromos
főzőkészülékek - 1. rész: Tartományok,
sütők, gőzsütők és grillezők - A
teljesítmény mérésére szolgáló
módszerek.
Energiatakarékosság
A sütő több funkcióval is segít
energiát megtakarítani a
mindennapos főzés során.
Gondoskodjon arról, hogy a sütő
működése közben az ajtaja legyen
becsukva. Főzés közben ne nyissa ki
gyakran a készülék ajtaját. Tartsa tisztán
az ajtótömítést, és ellenőrizze, hogy a
helyén van és megfelelően rögzített.
Fém főzőedényeket használjon az
energiatakarékosság javítása érdekében.
Amikor lehetséges, kerülje a sütő
előmelegítését.
Ha egyszerre több ételt készít, a sütések
közötti szünet legyen a lehető
legrövidebb.
Légkeveréses sütés
Amikor lehetséges, a sütőfunkciókat
légkeveréssel használja az
energiatakarékosság érdekében.
Maradékhő
Amikor egy sütőfunkciót vagy programot
időbeállítással (Időtartam, Befejezés)
kapcsol be, és a sütés időtartama 30
percnél hosszabb, a fűtőelemek
automatikusan korábban kapcsolnak ki
egyes sütőfunkcióknál.
A sütővilágítás és a légkeverés továbbra
is működik. Ha kikapcsolja a sütőt, a
kijelzőn megjelenik a maradékhő. A
maradékhőt használhatja az étel melegen
tartásához.
A 30 percnél hosszabb ideig tartó sütés
során a befejezés előtt 3 - 10 perccel
csökkentse a sütő hőmérsékletét a
38 Progress
minimum értékre. A sütőben levő
maradékhő tovább folytatja a sütést.
A maradékhőt más ételek
felmelegítéséhez is használhatja.
Ételek melegen tartása
A maradékhőt használhatja az étel
melegen tartásához. Ehhez válassza a
lehető legalacsonyabb hőmérsékletbeállítást. A maradékhő visszajelző vagy a
hőmérséklet megjelenik a kijelzőn.
Sütés kikapcsolt sütővilágítással
Sütés-főzés közben kapcsolja ki a lámpát.
Csak akkor kapcsolja be, amikor szükség
van rá.
E funkció használatakor a sütővilágítás 30
másodperc elteltével automatikusan
kikapcsol. A sütővilágítást ismét
bekapcsolhatja, azonban ez a lépés
csökkenti az elvárt energiamegtakarítás
mértékét.
A kijelző kikapcsolása
A kijelző kikapcsolható. Egyidejűleg
nyomja meg és tartsa nyomva a
és
gombot. A bekapcsoláshoz ismételje meg
ezt a műveletet.
Konvekciós levegő (nedves)
A funkciót arra tervezték, hogy energiát
takarítson meg a sütés során.
KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A
következő jelzéssel ellátott
anyagokat hasznosítsa újra.
Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő
konténerekbe a csomagolást. Járuljon
hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az
elektromos és elektronikus hulladékot. A
tiltó szimbólummal ellátott készüléket ne
dobja a háztartási hulladék közé. Juttassa
el a készüléket a helyi újrahasznosító
telepre, vagy lépjen kapcsolatba a
hulladékkezelésért felelős hivatallal.
Progress 39
CUPRINS
Informaţii privind siguranţa
Instrucţiuni de siguranţă
Instalarea
Descrierea produsului
Panoul de comandă
Înainte de prima utilizare
Utilizarea zilnică
Funcţiile ceasului
39
41
44
45
46
47
48
50
Programe automate
Utilizarea accesoriilor
Funcţii suplimentare
Informaţii şi sfaturi
Îngrijirea şi curăţarea
Depanare
Eficienţă energetică
52
53
54
55
69
72
74
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu
atenţie instrucţiunile furnizate. Producătorul nu este
responsabil pentru nicio vătămare sau daună rezultată din
instalarea sau utilizarea incorectă. Păstraţi permanent
instrucţiunile într-un loc sigur şi accesibil pentru o consultare
ulterioară.
Siguranţa copiilor şi a persoanelor vulnerabile
•
•
•
•
•
•
Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai mare
de 8 ani, de persoanele cu capacităţi fizice, senzoriale sau
mentale reduse sau de persoanele fără cunoştinţe sau
experienţă doar sub supraveghere sau după o scurtă
instruire care să le ofere informaţiile necesare despre
utilizarea sigură a aparatului şi să le permită să înţeleagă
pericolele la care se expun.
Copiii cu vârsta între 3 şi 8 ani şi persoanele cu dizabilităţi
profunde şi complexe nu trebuie lăsate să se apropie de
aparat dacă nu sunt supravegheate permanent.
Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani nu trebuie lăsaţi să se
apropie de aparat dacă nu sunt supravegheaţi permanent.
Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
Nu lăsaţi ambalajele la îndemâna copiilor şi aruncaţi-le
conform reglementărilor.
Nu lăsaţi copiii şi animalele să se apropie de aparat atunci
când acesta este în funcţiune sau când se răceşte. Părţile
accesibile pot deveni fierbinţi în timpul funcţionării.
40 Progress
•
•
Dacă aparatul are un dispozitiv de siguranţă pentru copii,
acesta trebuie activat.
Copiii nu vor realiza curăţarea sau întreţinerea realizată de
utilizator asupra aparatului fără a fi supravegheaţi.
Aspecte generale privind siguranţa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Doar o persoană calificată trebuie să instaleze acest
aparat şi să înlocuiască cablul.
AVERTISMENT: Aparatul şi părţile accesibile ale acestuia
devin fierbinţi pe durata utilizării. Aveţi grijă să nu atingeţi
elementele de încălzire.
Folosiţi întotdeauna mănuşi de protecţie pentru a scoate
sau a pune în interior accesorii sau vase.
Deconectaţi aparatul de la sursa de alimentare înainte de
a efectua orice operaţie de întreţinere.
AVERTISMENT: Asiguraţi-vă că aparatul este oprit înainte
de a înlocui becul pentru a evita o posibilă electrocutare.
Nu folosiţi aparatul înainte de a-l instala în structura
încastrată.
Nu folosiţi un aparat de curăţat cu abur pentru a curăţa
aparatul.
Nu folosiţi substanţe abrazive dure sau raclete ascuţite de
metal pentru a curăţa sticla uşii deoarece acestea pot
zgâria suprafaţa, ceea ce poate conduce la spargerea
sticlei.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie înlocuit de producător, de Centrul de
service autorizat al acestuia sau de persoane cu o
calificare similară pentru a se evita electrocutarea.
Pentru a scoate suporturile pentru raft trebuie să trageţi
mai întâi de partea din faţă a suportului, după care să
îndepărtaţi capătul din spate de pereţii laterali. Instalaţi
suporturile pentru raft în ordine inversă.
Progress 41
INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ
Instalarea
AVERTISMENT! Doar o
persoană calificată trebuie să
instaleze acest aparat.
• Îndepărtaţi toate ambalajele.
• Dacă aparatul este deteriorat, nu îl
instalaţi sau utilizaţi.
• Urmaţi instrucţiunile de instalare
furnizate împreună cu aparatul.
• Aveţi întotdeauna grijă când mutaţi
aparatul deoarece acesta este greu.
Folosiţi întotdeauna mănuşi de
protecţie şi încălţăminte închisă.
• Nu trageţi aparatul de mâner.
• Instalaţi aparatul într-un loc sigur şi
adecvat care satisface cerinţele privind
instalarea.
• Respectaţi distanţele minime faţă de
alte aparate şi corpuri de mobilier.
• Înainte de a monta aparatul, verificaţi
dacă uşa cuptorului se deschide fără
oprelişti. Dacă nu se deschide, cuptorul
trebuie ridicat.
• Aparatul este echipat cu un sistem de
răcire electric. Acesta trebuie utilizat cu
o sursă de alimentare electrică.
Înălţimea minimă a
cabinetului (Înălţimea
minimă a cabinetului
sub blatul de lucru)
Lăţimea cabinetului
590 (600) mm
560 mm
Adâncimea cabinetu‐
lui
550 (550) mm
Înălţimea feţei apara‐
tului
594 mm
Înălţimea spatelui
aparatului
576 mm
Lăţimea feţei apara‐
tului
595 mm
Lăţimea spatelui
aparatului
559 mm
Adâncimea aparatu‐
lui
569 mm
Adâncimea de încor‐
porare a aparatului
548 mm
Adâncimea cu uşa
deschisă
1022 mm
Dimensiunea minimă
a deschiderii de ven‐
tilaţie. Deschiderea
este poziţionată pe
partea din spate jos
560x20 mm
Lungimea cablului de
alimentare electrică.
Cablul este poziţio‐
nat în colţul dreapta
al părţii din spate
1500 mm
Şuruburile de montaj
4x25 mm
Conexiunea electrică
AVERTISMENT! Pericol de
incendiu şi electrocutare.
• Toate conexiunile electrice trebuie
realizate de către un electrician
calificat.
• Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare.
• Asiguraţi-vă că parametrii de pe
plăcuţa cu date tehnice sunt compatibili
cu valorile nominale ale sursei de
alimentare.
• Utilizaţi întotdeauna o priză cu protecţie
(împământare) contra electrocutării,
montată corect.
• Nu folosiţi prize multiple şi cabluri
prelungitoare.
• Procedaţi cu atenţie pentru a nu
deteriora ştecherul şi cablul de
alimentare electrică. Dacă este
necesară înlocuirea cablului de
alimentare, acesta trebuie înlocuit
numai de către Centrul de service
autorizat.
• Nu lăsaţi cablurile de alimentare
electrică să atingă sau să se afle în
apropierea uşii aparatului sau a nişei
de sub aparat, în special atunci când
42 Progress
•
•
•
•
•
•
•
acesta funcţionează sau uşa este
fierbinte.
Protecţia la electrocutare a pieselor
aflate sub tensiune şi izolate trebuie
fixată astfel încât să nu permită
scoaterea ei fără folosirea unor unelte.
Introduceţi ştecherul în priză numai
după încheierea procedurii de instalare.
Asiguraţi accesul la priză după
instalare.
Dacă priza de curent prezintă jocuri, nu
conectaţi ştecherul.
Nu trageţi de cablul de alimentare
pentru a scoate din priză aparatul.
Trageţi întotdeauna de ştecher.
Folosiţi doar dispozitive de izolare
adecvate: întrerupătoare pentru
protecţia liniei, siguranţe (siguranţe
înfiletabile scoase din suport),
contactori şi declanşatori la protecţia de
împământare.
Instalaţia electrică trebuie să fie
prevăzută cu un dispozitiv de izolare,
care să vă permită să deconectaţi
aparatul de la reţea la toţi polii.
Dispozitivul izolator trebuie să aibă o
deschidere între contacte de cel puţin 3
mm.
Acest aparat este livrat cu un ştecher şi
un cablu de alimentare electrică.
Tipurile de cabluri adecvate pentru in‐
stalare sau înlocuire pentru Europa:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VVF, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Pentru secţiunea cablului consultaţi
puterea totală consumată de pe plăcuţa
cu date tehnice. De asemenea, puteţi
consulta tabelul:
Putere totală (W)
Secţiunea cablu‐
lui (mm²)
maxim 1380
3 x 0.75
maxim 2300
3x1
maxim 3680
3 x 1.5
Cablul de masă (cablul verde/galben) va fi
cu 2 cm mai lung decât cele de fază şi de
nul (cablurile albastru şi maro).
Utilizare
AVERTISMENT! Pericol de
rănire, arsuri şi electrocutare
sau explozie.
• Acest aparat este destinat exclusiv
pentru uz casnic.
• Nu modificaţi specificaţiile acestui
aparat.
• Nu blocaţi fantele de ventilaţie.
• Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat în
timpul funcţionării.
• Dezactivaţi aparatul după fiecare
întrebuinţare.
• Procedaţi cu atenţie la deschiderea uşii
aparatului atunci când aparatul este în
funcţiune. Este posibilă emisia de aer
fierbinte.
• Nu acţionaţi aparatul având mâinile
umede sau când acesta este în contact
cu apa.
• Nu aplicaţi presiune asupra uşii
deschise.
• Nu utilizaţi aparatul ca suprafaţă de
lucru sau ca loc de depozitare.
• Deschideţi uşa aparatului cu atenţie.
Utilizarea unor ingrediente cu conţinut
de alcool poate determina prezenţa
aburilor de alcool în aer.
• Nu lăsaţi scânteile sau flăcările
deschise să intre în contact cu aparatul
atunci când deschideţi uşa.
• Produsele inflamabile sau obiectele
umezite cu produse inflamabile nu
trebuie introduse în aparat, nici puse
adiacent sau deasupra acestuia.
AVERTISMENT! Pericol de
deteriorare a aparatului.
• Pentru a preveni deteriorarea sau
decolorarea emailului:
– nu puneţi vase sau alte obiecte în
aparat direct pe baza acestuia.
– nu puneţi folie din aluminiu direct
pe baza cavităţii aparatului.
– nu puneţi apă direct în aparatul
fierbinte.
Progress 43
•
•
•
•
•
– nu ţineţi vase umede şi alimente în
interior după încheierea gătirii.
– procedaţi cu atenţie la demontarea
sau instalarea accesoriilor.
Decolorarea emailului sau a oţelului
inoxidabil nu are niciun efect asupra
funcţionării aparatului.
Folosiţi o cratiţă adâncă pentru
prăjiturile siropoase. Sucurile de fructe
lasă pete care pot fi permanente.
Acest aparat poate fi utilizat numai
pentru gătit. Nu trebuie utilizat în alte
scopuri, de exemplu pentru încălzirea
camerei.
Gătiţi întotdeauna cu uşa cuptorului
închisă.
Dacă aparatul este instalat în spatele
unui panou de mobilă (de ex. o uşă),
asiguraţi-vă că uşa nu se închide
niciodată atunci când aparatul
funcţionează. Căldura şi umezeala se
pot acumula în spatele panoului închis
de mobilă ceea ce produce daune
aparatului, unităţii de mobilier sau
podelei. Nu închideţi panoul de mobilă
dacă aparatul nu s-a răcit complet după
utilizare.
Îngrijirea şi curăţarea
AVERTISMENT! Pericol de
rănire, incendiu sau de
deteriorare a aparatului.
• Înainte de a efectua operaţiile de
întreţinere, dezactivaţi aparatul şi
scoateţi ştecherul din priză.
• Verificaţi dacă aparatul s-a răcit. Există
riscul de spargere a panourilor de
sticlă.
• Înlocuiţi imediat panourile de sticlă ale
uşii dacă acestea sunt deteriorate.
Contactaţi Centrul de service autorizat.
• Aveţi grijă atunci când îndepărtaţi uşa
aparatului. Uşa este grea!
• Curăţaţi regulat aparatul pentru a
preveni deteriorarea materialului de la
suprafaţă.
• Curăţaţi aparatul cu o lavetă moale,
umedă. Utilizaţi numai detergenţi
neutri. Nu folosiţi niciun produs abraziv,
burete abraziv, solvent sau obiect
metalic.
• Dacă folosiţi un spray pentru cuptor,
respectaţi instrucţiunile de siguranţă de
pe ambalajul acestuia.
• Nu curăţaţi emailul catalitic (dacă este
cazul) cu nici un tip de detergent.
Becul interior
AVERTISMENT! Pericol de
electrocutare.
• Tipul de bec cu incandescenţă sau de
bec cu halogen folosit la acest aparat
poate fi utilizat doar la aparatele
electrocasnice. Nu îl utilizaţi în alte
scopuri.
• Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare electrică înainte de a înlocui
becul.
• Folosiţi exclusiv becuri cu aceleaşi
specificaţii.
Service
• Pentru a repara aparatul contactaţi
Centrul de service autorizat.
• Utilizaţi numai piese de schimb
originale.
Gestionarea deşeurilor după
încheierea ciclului de viaţă al
aparatului
AVERTISMENT! Pericol de
vătămare sau sufocare.
• Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare electrică.
• Tăiaţi cablul de alimentare electrică
chiar de lângă aparat şi aruncaţi-l.
• Scoateţi încuietoarea uşii pentru a nu
permite copiilor sau animalelor de
companie să rămână blocaţi în aparat.
44 Progress
INSTALAREA
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Încastrarea în mobilier
548
21
min. 550
80
60
520
600
114
18
20
589
594
min. 560
595+-1
198
60
5
1
523
20
548
70
60
21
min. 550
20
520
18
590
114
min. 560
589
594
198
60
595+-1
5
1
20
523
Progress 45
Fixarea aparatului de mobilier
DESCRIEREA PRODUSULUI
Prezentare generală
1
2
3
7
5
4
3
2
1
4
5
1
2
3
4
5
6
7
Panou de comandă
Dispozitiv de programare electronic
Element de încălzire
Bec
Ventilator
Suport pentru raft, detaşabil
Poziţii rafturi
6
Accesorii
• Raft de sârmă
Pentru veselă, forme pentru prăjituri,
fripturi.
• Tavă de gătit
Pentru prăjituri şi fursecuri.
• Cratiţă Combi
Pentru prăjituri şi fursecuri. Pentru
coacere şi frigere sau ca tavă pentru
grăsime.
46 Progress
PANOUL DE COMANDĂ
Dispozitivul de programare electronic
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Folosiţi câmpurile cu senzori pentru controlul cuptorului.
Câmp
senzor
Funcţie
Descriere
Afişaj
Afişează setările curente ale cuptorului.
PORNIT / OPRIT
Pentru a porni şi a opri cuptorul.
Optiuni
Pentru a seta o funcţie de gătire sau un program
automat.
4
Programul meu fa‐
vorit
Pentru a memora programul dvs. favorit. Utilizaţi-l
pentru a accesa direct programul favorit sau când
cuptorul este oprit.
5
Temperatură / In‐
calzire rapida
Pentru a seta sau verifica temperatura.
Apăsaţi lung timp de trei secunde pentru a porni şi
opri funcţia: Incalzire rapida.
Sus, Jos
Pentru a derula meniul în sus sau în jos.
OK
Pentru confirmarea unei selecţii sau setări.
Becul cuptorului
Pentru a porni şi a opri becul cuptorului.
Ceas
Pentru a seta funcţiile cu ceas.
Cronometru
Pentru a seta Cronometru.
1
2
3
-
6
7
8
9
10
Progress 47
Afişaj
A
B
G
C
F
E
D
A. Simbol funcţie cuptor
B. Afişaj Temperatură / Oră curentă
C. Ceas / Afişaj căldură reziduală /
Cronometru
D. Indicator de căldură reziduală
E. Indicatoare pentru funcţiile ceas
F. Indicator Încălzire / Indicator Încălzire
rapidă
G. Numărul unei funcţii / program a
cuptorului
Alţi indicatori pentru afişaj:
Simbol
/
/
Nume
Descriere
Funcţii
Puteţi alege o funcţie a cuptorului.
Program automat
Puteţi alege un program automat.
Programul meu favorit
Programul favorit este în desfăşurare.
kg / g
Un program automat cu introducerea
greutăţii este în desfăşurare.
h / min
O funcţie cu ceas este în desfăşurare.
Temperatură / Încălzire rapidă
Funcţia este în desfăşurare.
Temperatură
Este indicată temperatura curentă.
Temperatură
Puteţi modifica temperatura.
Iluminare Cuptor
Aţi dezactivat lumina.
Cronometru
Funcţia cronometru este activă.
Indicatorul de încălzire
Dacă porniţi funcţia de gătire, apare .
Barele arată creşterea sau descreşterea
temperaturii din cuptor.
Când cuptorul se află la temperatura
setată, segmentele se sting de pe afişaj.
ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Pentru a seta Timpul, consultaţi
capitolul „Funcţiile ceasului”.
Prima curăţare
Scoateţi din cuptor toate accesoriile şi
suporturile pentru raftul mobil.
Consultaţi capitolul „Îngrijirea şi
curăţarea”.
48 Progress
Curăţaţi cuptorul şi accesoriile înainte de
prima utilizare.
Puneţi accesoriile şi suporturile pentru
raftul mobil înapoi în poziţia lor iniţială.
Preîncălzirea
Preîncălziţi cuptorul gol înainte de a-l
folosi prima dată.
1. Setaţi funcţia:
maximă.
şi temperatura
2. Lăsaţi cuptorul să funcţioneze timp de
1 oră.
3. Setaţi funcţia
şi temperatura
maximă.
4. Lăsaţi cuptorul să funcţioneze timp de
15 minute.
Accesoriile pot deveni mai fierbinţi decât
de obicei. Cuptorul poate emite un miros
şi fum în timpul pre-încălzirii. Aerisiţi bine
încăperea.
UTILIZAREA ZILNICĂ
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Funcţia cup‐
torului
Functii de gatire
Funcţia cup‐
torului
Aer cald
Functie Pizza
Aplicaţie
Pentru a coace simultan
pe până la trei poziţii ale
raftului şi pentru a deshi‐
drata alimentele.
Setaţi temperatura cu 20
- 40 °C mai jos decât
pentru Incalzire sus/jos.
Preparate
congelate
Gatire inten‐
siva
Pentru a coace pizza.
Pentru o rumenire inten‐
sivă şi o bază crocantă.
Incalzire jos
Pentru prepararea friptu‐
rilor fragede, suculente.
Decongelare
Gatire la
temp. scazu‐
ta
Incalzire
sus/jos
Grill
Pentru a coace şi a prăji
alimentele pe o singură
poziţie a raftului.
Pentru a găti mâncăruri
semipreparate crocante
cum ar fi cartofi prăjiţi,
cartofi wedge sau rulouri
crocante.
Aplicaţie
Pentru frigerea la grătar
a alimentelor plate şi
pentru pâine prăjită.
Pentru a frige bucăţi mai
mari de carne sau găină
cu os pe o poziţie a raftu‐
lui. Pentru gratinare şi ru‐
menire.
Pentru a coace prăjituri
cu coajă crocantă şi pen‐
tru a conserva alimente‐
le.
Pentru a decongela ali‐
mente (legume şi fructe).
Timpul necesar decon‐
gelării depinde de
numărul şi de dimensiu‐
nea alimentelor congela‐
te.
Progress 49
Funcţia cup‐
torului
Aer cald
umed
Coacere pai‐
ne
Aplicaţie
Această funcţie este con‐
cepută să economi‐
sească energia în timpul
gătitului. Pentru instruc‐
ţiuni pentru gătit, consul‐
taţi capitolul „Informaţii şi
sfaturi”, Aer cald umed.
Uşa cuptorului trebuie în‐
chisă pe durata gătirii
pentru a nu întrerupe
funcţia şi pentru a asigu‐
ra funcţionarea cuptorului
cu cea mai ridicată efi‐
cienţă energetică posi‐
bilă. Atunci când folosiţi
această funcţie, tempera‐
tura din cavitate poate fi
diferită de temperatura
setată. Este folosită
căldura reziduală.Nivelul
de căldură ar putea fi re‐
dus. Pentru recomandări
generale privind econo‐
mia de energie, consulta‐
ţi capitolul „Eficienţa
energetică”, Economisi‐
rea energiei. Această
funcţie a fost utilizată
pentru respectarea clasei
de eficienţă energetică în
conformitate cu EN
60350-1. Atunci când fo‐
losiţi această funcţie, be‐
cul se stinge automat
după 30 de secunde.
Folosiţi această funcţie
pentru a prepara pâine şi
chifle cu rezultate exce‐
lente, asemănătoare pro‐
fesioniştilor, în ceea ce
priveşte textura crocantă,
culoarea şi strălucirea
crustei.
Funcţia cup‐
torului
Aplicaţie
Pentru a păstra mânca‐
rea caldă.
Mentine cald
Setarea funcţiei de gătire
1. Porniţi cuptorul cu .
Afişajul indică temperatura setată,
simbolul şi numărul pentru funcţia de
gătire.
2. Apăsaţi
sau
pentru a seta
funcţia de gătire.
sau cuptorul porneşte
3. Apăsaţi
automat după 5 secunde.
Dacă porniţi cuptorul şi nu setaţi nicio
funcţie de gătire sau niciun program,
cuptorul se opreşte automat după 20 de
secunde.
Modificarea temperaturii
Apăsaţi
sau
pentru a modifica
temperatura în trepte: 5°C.
Atunci când cuptorul ajunge la
temperatura setată, este emis un semnal
şi indicatorul Încălzire dispare.
Consultarea temperaturii
Puteţi verifica temperatura curentă din
cuptor atunci când funcţia sau programul
sunt active.
1. Apăsaţi .
Afişajul indică temperatura din cuptor.
Apăsaţi din nou pentru a modifica
temperatura aleasă.
2. Apăsaţi
sau afişajul indică din nou
automat temperatura setată după 5
secunde.
Incalzire rapida
Nu introduceţi alimente în cuptor în timpul
funcţionării Încălzirii rapide.
50 Progress
Încălzirea rapidă nu este disponibilă la
anumite funcţii de încălzire. Dacă este
pornit Ton defect din meniul setări, este
emis un semnal sonor dacă Încălzirea
rapidă nu este disponibilă pentru funcţia
aleasă. Consultaţi capitolul „Funcţii
suplimentare”, Utilizarea meniului setări.
Încălzirea rapidă micşorează timpul
necesar pentru încălzire.
Pentru a porni Încălzirea rapidă, apăsaţi
lung
timp de cel puţin 3 secunde.
Dacă Încălzirea rapidă este pornită,
afişajul indică bare care clipesc.
FUNCŢIILE CEASULUI
Tabelul cu funcţiile ceasului
Funcţia ceasului
00:00
Aplicaţie
Timpul
Pentru a afişa sau modifica ora curentă. Puteţi schimba
ora ceasului doar dacă cuptorul este pornit.
Durata
Pentru a seta durata de funcţionare a cuptorului.
Sfarsit la
Pentru a seta momentul de închidere a cuptorului.
Pornirea cu întâr‐
ziere
Pentru a combina funcţiile Durata şi Sfarsit la.
Setare + Pornire
Pentru a porni ulterior cuptorul cu setările necesare, prin
simpla apăsare a câmpului cu senzor.
Cronometru
Pentru a seta timpul de numărătoare inversă. Această
funcţie nu are nici o influenţă asupra funcţionării cuptoru‐
lui. Puteţi seta Cronometru oricând, chiar şi atunci când
cuptorul este oprit.
Cronometrul de
numărătoare di‐
rectă
Pentru a seta numărătoarea directă care indică durata de
funcţionare a cuptorului. Cronometrul este activat simultan
cu încălzirea cuptorului. Cronometrul de numărătoare di‐
rectă nu este pornit dacă Durata şi Sfarsit la sunt setate.
Această funcţie nu are nici o influenţă asupra funcţionării
cuptorului.
Reglarea şi modificarea orei
După prima conectare la sursa de curent,
aşteptaţi până când afişajul indică şi
12:00. "12” se aprinde intermitent.
1. Pentru reglarea orelor, apăsaţi
sau
.
2. Apăsaţi
.
3. Apăsaţi
sau
pentru a seta
minutele.
4. Apăsaţi
.
Afişajul indică noul timp.
Pentru a modifica ora curentă, apăsaţi în
mod repetat
până când
începe să
clipească.
Setarea Durata
1. Setaţi o funcţie de gătire şi
temperatura.
2. Apăsaţi
în mod repetat până când
începe să clipească.
3. Apăsaţi
sau
pentru a seta
minutele pentru Durata.
Progress 51
4. Apăsaţi
sau Durata porneşte
automat după 5 secunde.
5. Apăsaţi
sau
pentru a seta orele
pentru Durata.
6. Apăsaţi
sau Durata porneşte
automat după 5 secunde.
La sfârşitul duratei setate este emis un
semnal sonor timp de 2 minute. Afişajul
indică
clipind şi setarea de timp.
Cuptorul se stinge.
7. Pentru a opri semnalul apăsaţi un
câmp cu senzor.
8. Opriţi cuptorul.
Setarea Sfarsit la
1. Setaţi o funcţie de gătire şi
temperatura.
2. Apăsaţi
în mod repetat până când
începe să clipească.
3. Apăsaţi
sau
pentru a seta
Sfarsit la şi apăsaţi
. Întâi setaţi
minutele şi apoi orele.
La sfârşitul duratei setate este emis un
semnal sonor timp de 2 minute. Afişajul
indică
clipind şi setarea de timp.
Cuptorul se opreşte automat.
4. Pentru a opri semnalul apăsaţi un
câmp cu senzor.
5. Opriţi cuptorul.
Setarea: Pornirea cu întârziere
1. Setaţi o funcţie de gătire şi
temperatura.
în mod repetat până când
2. Apăsaţi
începe să clipească.
sau
pentru a
3. Apăsaţi
setaminutele la Durata.
4. Apăsaţi
.
5. Apăsaţi
sau
pentru a seta orele
pentru Durata.
6. Apăsaţi
.
Afişajul indică
care clipeşte.
7. Apăsaţi
sau
pentru a seta
Sfarsit la şi apăsaţi
. Întâi setaţi
minutele şi apoi orele.
Cuptorul porneşte automat mai târziu,
funcţionează pentru timpul setat la
Durataşi se opreşte la ora setată la Sfarsit
la. La sfârşitul duratei setate este emis un
semnal sonor timp de 2 minute. Afişajul
indică
clipind şi setarea de timp.
Cuptorul se opreşte automat.
8. Pentru a opri semnalul apăsaţi un
câmp cu senzor.
9. Opriţi cuptorul.
Când funcţia Pornirea cu
întârziere este pornită, afişajul
indică un simbol al funcţiei de
încălzire,
cu un punct şi .
Punctul indică funcţia de ceas
activă de pe afişajul Ceas/
căldură reziduală.
Setarea: Setare + Pornire
Puteţi utiliza funcţia Setare + Pornire
numai când aţi setat funcţia Durata.
1. Setaţi o funcţie de gătire şi
temperatura.
2. Setaţi Durata.
3. Apăsaţi
în mod repetat până când
clipind.
afişajul indică
4. Apăsaţi
pentru a seta funcţia
Setare + Pornire.
şi
cu un indicator.
Afişajul indică
Indicatorul prezintă funcţia de ceas
activată.
5. Apăsaţi un câmp cu senzori (mai puţin
PORNIT / OPRIT) pentru a porni
funcţia Setare + Pornire.
Setarea: Cronometru
1. Apăsaţi .
care clipeşte şi „00”.
Afişajul indică
2. Apăsaţi
pentru a comuta între
opţiuni. Prima dată setaţi secundele,
urmate de minute şi de ore.
52 Progress
3. Apăsaţi
sau
pentru a seta
Cronometru şi
pentru confirmare.
4. Apăsaţi
sau Cronometru porneşte
automat după 5 secunde.
Când timpul setat se încheie, este emis un
semnal sonor timp de 2 minute şi afişajul
prezint 00:00 clipind şi .
5. Pentru a opri semnalul apăsaţi un
câmp cu senzor.
Setarea: Cronometrul de
numărătoare directă
1. Pentru resetarea Cronometrul de
numărătoare directă apăsaţi: în mod
repetat până când afişajul prezintă .
2. Apăsaţi lung:
. Atunci când afişajul
indică „00:00” Cronometrul de
numărătoare directă reîncepe
numărătoarea.
PROGRAME AUTOMATE
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Există 20 de programe automate. Utilizaţi
un program automat sau o reţetă
automată când nu aveţi cunoştinţe sau
experienţă despre modul de preparare a
unui fel de mâncare. Afişajul indică
duratele implicite de gătire pentru toate
programele automate.
Programe automate
Numele programului
1
FRIPTURĂ DE VITĂ
2
FRIPTURA DE PORC
3
FRIPTURA DE VITEL
4
FRIPTURA DE MIEL
5
FRIPTURA DE VANAT
6
PUI, ÎNTREG
7
PEŞTE ÎNTREG
8
PIZZA
9
QUICHE LORRAINE
10
PANDISPAN CU LAMAIE
11
PRAJITURA CU BRANZA
12
RULOURI
13
PAINE DE CASA DE SECARA
14
ALUATURI
15
CARTOFI GRATINATI
Numele programului
16
LASAGNE
17
PASTE CANNELLONI
18
TORT INSTANT
19
PIZZA INSTANT
20
TIPURI DE CARTOFI INSTANT
Programe automate
1. Activaţi aparatul.
.
2. Atingeţi
Afişajul indică , un simbol şi numărul
programului automat.
3. Atingeţi
sau
pentru a selecta
programul automat.
sau aşteptaţi cinci
4. Atingeţi
secunde până când aparatul începe să
funcţioneze automat.
5. La sfârşitul duratei setate este emis un
semnal acustic timp de două minute.
Simbolul
se aprinde intermitent.
6. Atingeţi un câmp cu senzor pentru a
opri semnalul acustic.
7. Dezactivaţi aparatul.
Programe automate cu
introducerea greutăţii
Dacă setaţi greutatea cărnii, aparatul
calculează durata de frigere.
1. Activaţi aparatul.
2. Atingeţi
.
Progress 53
3. Atingeţi
sau
pentru a seta
programul cu introducerea greutăţii.
Afişajul indică: durata de gătit, simbolul
pentru durată , o greutate implicită, o
unitate de măsură (kg, g).
4. Atingeţi
sau setările sunt salvate
automat după cinci secunde.
Aparatul se activează.
5. Puteţi schimba valoarea implicită
pentru greutate utilizând
sau
.
.
Atingeţi
6. La sfârşitul duratei setate este emis un
semnal acustic timp de două minute.
se aprinde intermitent.
7. Atingeţi un câmp cu senzor pentru a
opri semnalul acustic.
8. Dezactivaţi aparatul.
UTILIZAREA ACCESORIILOR
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Introducerea accesoriilor
Raftul de sârmă:
Împingeţi raftul între şinele de ghidaj ale
suportului raftului şi asiguraţi-vă că
picioruşele sunt îndreptate în jos.
Tavă de gătit/ Cratiţă adâncă:
Împingeţi tava de gătit /cratiţa adâncă
între şinele de ghidaj ale suportului
raftului.
Raft de sârmă şi tavă de gătit / cratiţa
adâncăîmpreună:
Împingeţi tava de gătit /cratiţa adâncă
între barele de ghidaj ale suportului
raftului şi raftul de sârmă deasupra barelor
de ghidaj.
Mica proeminenţă de sus
creşte siguranţa.
Proeminenţele sunt, de
asemenea, dispozitive antirăsturnare. Muchia ridicată din
jurul raftului împiedică
alunecarea vaselor de pe raft.
54 Progress
FUNCŢII SUPLIMENTARE
Utilizarea funcţiei Programele
favorite
Afişajul indică SAFE.
Repetaţi acţiunea pentru a opri Blocare
acces copii.
Utilizaţi această funcţie pentru a salva
setările favorite de temperatură şi timp
pentru funcţia sau programul cuptorului.
Utilizarea Blocării
Puteţi porni funcţia numai atunci când
cuptorul este activ.
1. Setaţi temperatura şi durata pentru o
funcţie sau un program.
2. Ţineţi apăsat
pentru mai mult de
trei secunde. Este emis un semnal
sonor.
3. Dezactivaţi aparatul.
• Pentru a activa funcţia atingeţi .
Aparatul activează programul favorit.
Blocare previne schimbarea accidentală a
funcţiilor cuptorului.
Când funcţia este activă,
puteţi schimba durata şi
temperatura.
• Pentru a dezactiva funcţia atingeţi
Aparatul dezactivează programul
favorit.
.
1. Pentru a porni funcţia, porniţi cuptorul.
2. Porniţi o funcţie sau setare a
cuptorului.
3. Atingeţi lung
şi
simultan pentru
cel puţin 2 secunde.
Este emis un semnal sonor.
Blocare se aprinde pe afişaj.
Pentru a opri funcţia Blocare, repetaţi
pasul 3.
Puteţi să opriţi cuptorul atunci
când Blocare este activată.
Atunci când opriţi cuptorul,
Blocare se stinge.
Folosirea Blocare acces copii
Funcţia Blocare acces copii împiedică
utilizarea accidentală a cuptorului.
Puteţi activa această funcţie şi când
cuptorul este oprit. Nu setaţi o funcţie de
gătire.
Ţineţi apăsat simultan
şi
timp de 2
secunde. Este emis semnalul sonor.
Utilizarea meniului setări
Meniul setări vă permite să porniţi sau să
opriţi funcţiile din meniul principal. Afişajul
indică SET şi numărul setării.
Descriere
Valoare de setat
1
SETARE+PORNIRE
PORNIT / OPRIT
2
INDICATOR DE CĂLDURĂ REZIDUALĂ
PORNIT / OPRIT
3
TONUL DE LA TASTE1)
CLIC / BIP / SFARSIT
4
TON DEFECT
PORNIT / OPRIT
5
MODUL DEMO
Codul de activare: 2468
6
STRĂLUCIRE
REDUSĂ / MEDIU / RIDICATĂ
7
MENIU SERVICE
-
8
RESETARE
DA / NU
1) Nu puteţi dezactiva tonul câmpului senzor PORNIT / OPRIT.
Progress 55
1. Apăsaţi lung
timp de 3 secunde.
Afişajul indică SET1 şi „1” clipeşte.
2. Apăsaţi
sau
pentru a alege
setarea.
3. Apăsaţi
.
4. Apăsaţi
sau
pentru a modifica
valoarea setării.
.
5. Apăsaţi
Pentru a ieşi din meniul Setări, apăsaţi
sau apăsaţi lung
.
Oprirea automată
Din motive de siguranţă, cuptorul se
opreşte automat după o perioadă dacă o
funcţie de gătire este activă şi nu
modificaţi nicio setare.
(°C)
(h)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - maxim
3
Oprirea automată nu funcţionează cu
aceste funcţii: Iluminare cuptor, Durata,
Pornirea cu întârziere, Sfarsit la, Gatire la
temp. scazuta.
Luminozitatea afişajului
Există două moduri pentru luminozitatea
afişajului:
• Luminozitate de noapte - când aparatul
este dezactivat. Luminozitatea
afişajului este mai scăzută între 10 PM
şi 6 AM.
• Luminozitate de zi:
– când aparatul este activat.
– dacă atingeţi un câmp cu senzor în
timpul perioadei de iluminare de
noapte (cu excepţia celui pentru
PORNIRE / OPRIRE), afişajul
revine la modul de luminozitate de
zi pentru următoarele 10 secunde.
– dacă aparatul este dezactivat şi
setaţi Cronometrul. La sfârşitul
duratei setate pentru Cronometru,
afişajul revine la luminozitatea de
noapte.
Suflanta cu aer rece
Atunci când cuptorul funcţionează,
suflanta cu aer rece porneşte automat
pentru a menţine reci suprafeţele
cuptorului. Dacă opriţi cuptorul, suflanta
cu aer rece continuă să funcţioneze până
când aparatul se răceşte.
Termostatul de siguranţă
Funcţionarea incorectă a cuptorului sau
componentele defecte pot să cauzeze
supraîncălzirea periculoasă. Pentru a
preveni acest lucru, cuptorul are un
termostat de siguranţă care întrerupe
alimentarea cu curent. În momentul în
care temperatura scade, cuptorul porneşte
din nou în mod automat.
INFORMAŢII ŞI SFATURI
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Temperatura şi duratele de
coacere din tabele au rol
consultativ. Acestea depind de
reţete şi de calitatea şi
cantitatea ingredientelor
utilizate.
Recomandări pentru gătit
Cuptorul are cinci poziţii pentru rafturi.
Număraţi poziţiile rafturilor începând din
partea de jos a podelei cuptorului.
Cuptorul dumneavoastră poate să aibă un
alt comportament la coacere/frigere faţă
de cuptorul de până acum. Tabelele de
mai jos vă indică setările standard pentru
56 Progress
temperatură, durata gătitului şi poziţia
raftului.
Dacă nu puteţi găsi setările pentru o reţetă
specială, căutaţi alta similară.
Cuptorul are un sistem special care
produce o circulaţie naturală a aerului şi o
reciclare constantă a aburului. Cu acest
sistem puteţi găti într-un mediu cu aburi şi
puteţi păstra preparatele moi în interior şi
crocante la exterior. Aceasta reduce
durata de gătire şi consumul de energie.
Coacerea prăjiturilor
Nu deschideţi uşa cuptorului înainte ca 3/4
din durata de coacere să fi trecut.
Dacă utilizaţi două tăvi de gătit în acelaşi
timp, lăsaţi un nivel liber între ele.
Gătirea cărnii şi a peştelui
Utilizaţi o cratiţă adâncă pentru alimentele
foarte grase pentru a evita pătarea
permanentă a cuptorului.
Lăsaţi carnea aproximativ 15 minute
înainte de a o tăia, astfel încât sucul să nu
se prelingă afară.
Pentru a împiedica formarea de prea mult
fum în cuptor pe durata frigerii, se
recomandă adăugarea de puţină apă în
cratiţa adâncă. Pentru a preveni
condensarea fumului, adăugaţi apă de
fiecare dată după ce se evaporă.
Durate de gătit
Duratele de gătit depind de tipul de
alimente, de consistenţa şi volumul lor.
La început, monitorizaţi performanţa când
gătiţi. Găsiţi cele mai bune setări (setarea
căldurii, durata de gătit, etc.) pentru
vasele, reţetele şi cantităţile dvs. când
utilizaţi acest aparat.
Coacere şi frigere
PRĂJITURI
Incalzire
sus/jos
Aer cald
(min)
(°C)
(°C)
Reţete cu com‐
poziţie bătută
cu telul
170
2
160
3 (2 şi
4)
45 - 60
Formă de prăjitură
Aluat fraged
170
2
160
3 (2 şi
4)
20 - 30
Formă de prăjitură
Prăjitură cu
brânză şi lapte
bătut
170
1
165
2
80 100
Formă de prăji‐
tură, Ø 26 cm
Strudel
175
3
150
2
60 - 80
Tavă de gătit
Tartă cu gem
170
2
165
2
30 - 40
Formă de prăji‐
tură, Ø 26 cm
Progress 57
PRĂJITURI
Incalzire
sus/jos
Aer cald
(min)
(°C)
(°C)
Prăjitură pentru
Crăciun, pre‐
încălziţi cupto‐
rul gol
160
2
150
2
90 120
Formă de prăji‐
tură, Ø 20 cm
Prăjitură cu
prune, pre‐
încălziţi cupto‐
rul gol
175
1
160
2
50 - 60
Formă de pâine
Biscuiţi
140
3
140 150
3
25 - 45
Tavă de gătit
Bezele
120
3
120
3
80 100
Tavă de gătit
Bezele, pre‐
încălziţi cupto‐
rul gol, două
niveluri
-
-
120
2 şi 4
80 100
Tavă de gătit
Chifle dulci,
preîncălziţi
cuptorul gol
190
3
190
3
12 - 20
Tavă de gătit
Eclere
190
3
170
3
25 - 35
Tavă de gătit
Eclere, două
niveluri
-
-
170
2 şi 4
35 - 45
Tavă de gătit
Tarte
180
2
170
2
45 - 70
Formă de prăji‐
tură, Ø 20 cm
Tort cu multe
fructe
160
1
150
2
110 120
Formă de prăji‐
tură, Ø 24 cm
Sandviş Victo‐
ria
170
1
160
2
30 - 50
Formă de prăji‐
tură, Ø 20 cm
Preîncălziţi cuptorul gol.
58 Progress
PÂINE ŞI PIZZA
Incalzire sus/jos
Aer cald
(min)
(°C)
(°C)
Paine alba, 1
- 2 bucăţi, 0,5
kg fiecare
190
1
190
1
60 - 70
-
Pâine de se‐
cară, pre‐
încălzirea nu
este nece‐
sară
190
1
180
1
30 - 45
Formă de
pâine
Chifle, 6 - 8
chifle
190
2
180
2 (2 şi 4)
25 - 40
Tavă de
gătit
Pizza
230 250
1
230 250
1
10 - 20
Tavă de
gătit / Tavă
adâncă
Pateuri
200
3
190
3
10 - 20
Tavă de
gătit
Preîncălziţi cuptorul gol.
Folosiţi forma pentru prăjituri.
TARTE CU FRUCTE
Incalzire sus/jos
Aer cald
(°C)
(°C)
(min)
Tarte cu paste, pre‐
încălzirea nu este nece‐
sară
200
2
180
2
40 - 50
Tarte cu legume, pre‐
încălzirea nu este nece‐
sară
200
2
175
2
45 - 60
Tarte tip Quiche
180
1
180
1
50 - 60
Lasagne
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Progress 59
TARTE CU FRUCTE
Incalzire sus/jos
Aer cald
(min)
(°C)
Paste Cannelloni
180 - 190
(°C)
2
180 - 190
2
25 - 40
Utilizaţi raftul de pe al doilea nivel.
Folosiţi raftul de sârmă.
CARNE
Incalzire sus/jos
Aer cald
(min)
(°C)
(°C)
Vită
200
190
50 - 70
Porc
180
180
90 - 120
Vitel
190
175
90 - 120
Friptură de vită englezească, în sânge
210
200
50 - 60
Friptură de vită englezească, gătită
mediu
210
200
60 - 70
Friptură de vită englezească, bine
făcută
210
200
70 - 75
CARNE
Incalzire sus/jos
Aer cald
(min)
(°C)
(°C)
Spată de porc, cu şorici
180
2
170
2
120 - 150
Pulpă de porc, 2 bucăţi
180
2
160
2
100 - 120
Pulpă de miel
190
2
175
2
110 - 130
Pui întreg
220
2
200
2
70 - 85
60 Progress
CARNE
Incalzire sus/jos
Aer cald
(min)
(°C)
(°C)
Curcan, întreg
180
2
160
2
210 - 240
Raţă, întreagă
175
2
220
2
120 - 150
Gâscă, întreagă
175
2
160
1
150 - 200
Iepure, tăiat bucăţi
190
2
175
2
60 - 80
Iepure, tăiat bucăţi
190
2
175
2
150 - 200
Fazan întreg
190
2
175
2
90 - 120
Utilizaţi raftul de pe al doilea nivel.
PEŞTE
Incalzire sus/jos
Aer cald
(min)
(°C)
(°C)
Păstrăv / Doradă roşie, 3 - 4 peşti
190
175
40 - 55
Ton / Somon, 4 - 6 fileuri
190
175
35 - 60
Grill
Preîncălziţi cuptorul gol.
Utilizaţi raftul de pe al patrulea nivel.
Grătar cu setarea maximă a temperaturii.
GRĂTAR
File bucăţi, 4 bucăţi
(kg)
(min)
Pe o parte
(min)
Pe cealaltă
parte
0.8
12 - 15
12 - 14
Progress 61
GRĂTAR
(kg)
(min)
Pe o parte
(min)
Pe cealaltă
parte
Friptură de vită, 4 bucăţi
0.6
10 - 12
6-8
Cârnaţi, 8
-
12 - 15
10 - 12
Cotlet de porc, 4 bucăţi
0.6
12 - 16
12 - 14
Pui, jumătate, 2
1
30 - 35
25 - 30
Kebab, 4
-
10 - 15
10 - 12
Piept de pui, 4 bucăţi
0.4
12 - 15
12 - 14
Burgeri, 6
0.6
20 - 30
-
File de peşte, 4 bucăţi
0.4
12 - 14
10 - 12
Sandviş cu pâine prăjită, 4 - 6
-
5-7
-
Pâine prăjită, 4 - 6
-
2-4
2-3
Gatire intensiva
Preîncălziţi cuptorul gol.
Utilizaţi raftul de pe primul sau al doilea
nivel.
Pentru a calcula durata de preparare a
fripturii, înmulţiţi durata din tabelul de mai
jos cu centimetrii de grosime ai fileului.
VITĂ
VITĂ
Friptură de vită
sau file, bine
făcută
(°C)
(min)
170 180
8 - 10
(°C)
(min)
160 180
90 - 120
PORC
(°C)
(min)
Friptură de vită
sau file, în sânge
190 200
5-6
Friptură de vită
sau file, gătită
mediu
180 190
6-8
Spată / Gât /
Halcă de jambon,
1 - 1,5 kg
62 Progress
PASĂRE
PORC
(°C)
(min)
Pui, porţii, 0,2 0,25 kg fiecare
200 220
30 - 50
50 - 60
Pui, jumătate, 0,4
- 0,5 kg fiecare
190 210
35 - 50
90 - 120
Pui, pasăre îndo‐
pată, 1 - 1,5 kg
190 210
50 - 70
Raţă, 1,5 - 2 kg
180 200
80 - 100
Gâscă, 3,5 - 5 kg
160 180
120 180
Curcan, 2,5 - 3,5
kg
160 180
120 150
Curcan, 4 - 6 kg
140 160
150 240
(°C)
(min)
Cotlete / Coastă
de porc, 1 - 1,5
kg
170 180
60 - 90
Bucată de carne,
0,75 - 1 kg
160 170
Picior de porc,
semipreparat,
0,75 - 1 kg
150 170
VIŢEL
(°C)
(min)
Friptura de vitel,
1 kg
160 180
90 - 120
Picior de vitel, 1,5
- 2 kg
160 180
120 150
MIEL
PEŞTE (ÎN ABUR)
Peşte întreg, 1 1,5 kg
(°C)
(min)
210 220
40 - 60
(°C)
(min)
Gatire la temp. scazuta
Pulpă de miel /
Friptură de miel,
1 - 1,5 kg
150 170
100 120
Spată de miel, 1 1,5 kg
160 180
40 - 60
Această funcţie vă permite să preparaţi
carne fragedă, fără grăsimi şi peşte. Nu se
foloseşte cu: pasăre, friptură grasă de
porc, friptură înăbuşită.
1. Frigeţi carnea timp de 1 - 2 minute pe
fiecare parte într-o cratiţă la căldură
ridicată.
2. Aşezaţi carnea în cratiţa de friptură
sau direct pe raftul cuptorului. Aşezaţi
o tavă sub raftul de sârmă pentru a
aduna grăsimea.
Progress 63
Gătiţi întotdeauna fără capac în timp
ce utilizaţi această funcţie.
3. Selectaţi funcţia: Gatire la temp.
scazuta. În primele 10 minute puteţi
seta temperatura între 80°C şi 150°C.
Implicit aceasta este 90 °C.
4. După 10 minute, cuptorul reduce
automat temperatura la 80 °C.
Setaţi temperatura la 120 °C.
(kg)
(min)
Fripturi
0.2 - 0.3
20 - 40
3
File de vită
1 - 1.5
90 - 150
3
Friptură de vită
1 - 1.5
120 - 150
1
Friptura de vitel
1 - 1.5
120 - 150
1
Decongelare
(kg)
Timp de de‐
congelare
(min)
Timp suplimentar
de decongelare
(min)
Pui
1
100 - 140
20 - 30
Puneţi puiul pe pla‐
tanul inferior întors,
pe o farfurie mare.
Întoarceţi la jumăta‐
tea duratei de gătit.
carne
1
100 - 140
20 - 30
0.5
90 - 120
Întoarceţi la jumăta‐
tea duratei de gătit.
Frişcă
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Frişca se poate ba‐
te chiar dacă au mai
rămas unele părţi
uşor îngheţate.
Păstrăv
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Căpşuni
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Unt
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Prăjitură
1.4
60
60
-
64 Progress
Pastreaza cald
Utilizaţi numai borcane din sticlă de
aceleaşi dimensiuni, disponibile în comerţ.
FRUCT CU SÂMBURE
Nu utilizaţi borcane cu capac cu filet sau
tip baionetă sau cutii metalice.
Utilizaţi raftul de pe primul nivel.
Nu puneţi mai mult de şase borcane de un
litru în tava de copt.
Umpleţi borcanele în mod egal şi
închideţi-le cu o clemă.
Borcanele nu trebuie să se atingă între
ele.
Puneţi aproximativ 1/2 litri de apă în tava
de gătit pentru a avea suficientă umezeală
în cuptor.
Piersici / Gu‐
tui / Prune
Căpşuni / Afine /
Zmeură / Agrişe
coapte
35 - 45
35 - 45
10 - 15
(min)
Fierbere
până la
apariţia
bulelor de
aer
(min)
Fierbere
în conti‐
nuare la
100°C
Morcovi
50 - 60
5 - 10
Castraveţi
50 - 60
-
Murături
asortate
50 - 60
5 - 10
Kohlrabi /
Mazăre /
Sparanghel
50 - 60
15 - 20
Setaţi temperatura la 160 - 170 °C.
(min)
Fierbere până la
apariţia bulelor
de aer
(min)
Fierbere
în conti‐
nuare la
100°C
LEGUME
Când lichidul din borcane începe să fiarbă
(după aproximativ 35 - 60 de minute la
borcanele de un litru), opriţi cuptorul sau
reduceţi temperatura la 100°C (consultaţi
tabelul).
FRUCT MOALE
(min)
Fierbere
până la
apariţia
bulelor de
aer
Uscare - Aer cald
Acoperiţi tăvile cu hârtie cerată sau cu
pergament.
Pentru rezultate mai bune, opriţi cuptorul
la jumătatea duratei de uscare, deschideţi
uşa şi lăsaţi să se răcească peste noapte
pentru terminarea uscării.
Pentru 1 tavă, folosiţi a treia poziţie a
raftului.
Pentru 2 tăvi, folosiţi prima şi a patra
poziţie a raftului.
Progress 65
LEGUME
FRUCT
(°C)
(h)
Fasole
60 - 70
6-8
Caise
8 - 10
Ardei
60 - 70
5-6
Felii de măr
6-8
Legume pentru
supă
60 - 70
5-6
Pere
6-9
Ciuperci
50 - 60
6-8
Ierburi
40 - 50
2-3
Setaţi temperatura la 60 - 70 °C.
(h)
Aer cald umed - accesorii
recomandate
Folosiţi forme şi recipiente în culori
închise, fără reflexie. Acestea absorb mai
bine căldura decât vasele deschise la
culoare şi cu reflexie.
FRUCT
(h)
Prune
8 - 10
Tigaie de pizza
Tavă de copt
Întunecată, ne-refle‐
xivă
Diametru de 28 cm
Întunecată, ne-reflexivă
Diametru de 26 cm
Aer cald umed
Pentru cele mai bune rezultate, respectaţi
sugestiile din tabelul de mai jos.
Ramekin-uri
Vitrocera‐
mică
Diametru de
8 cm, înălţi‐
me de 5 cm
Tavă rotundă pen‐
tru tarte
Întunecată, ne-refle‐
xivă
Diametru de 28 cm
66 Progress
(°C)
(min)
Rulouri dulci, 16
bucăţi
tavă de gătit sau tavă
de colectare
180
2
20 - 30
Rulouri, 9 bucăţi
tavă de gătit sau tavă
de colectare
180
2
30 - 40
Pizza, congela‐
ta, 0,35 kg
raft sarma
220
2
10 - 15
Ruladă
tavă de gătit sau tavă
de colectare
170
2
25 - 35
Negresă
tavă de gătit sau tavă
de colectare
175
3
25 - 30
Soufflè, 6 bucăţi
vas ceramic ramekin pe
raft de sârmă
200
3
25 - 30
Blat de pandiş‐
pan
formă pentru aluat fra‐
ged pe raft de sârmă
180
2
15 - 25
Sandviş Victoria
vas de copt pe raft de
sârmă
170
2
40 - 50
Peşte fiert, 0,3
kg
tavă de gătit sau tavă
de colectare
180
3
20 - 25
Peşte întreg, 0,2
kg
tavă de gătit sau tavă
de colectare
180
3
25 - 35
File de peşte,
0,3 kg
tavă de pizza pe raft de
sârmă
180
3
25 - 30
Carne fiartă,
0,25 kg
tavă de gătit sau tavă
de colectare
200
3
35 - 45
Şaşlâc, 0,5 kg
tavă de gătit sau tavă
de colectare
200
3
25 - 30
Prăjituri, 16
bucăţi
tavă de gătit sau tavă
de colectare
180
2
20 - 30
Pricomigdale,
24 bucăţi
tavă de gătit sau tavă
de colectare
180
2
25 - 35
Briose, 12
bucăţi
tavă de gătit sau tavă
de colectare
170
2
30 - 40
Patiserie sărată,
20 bucăţi
tavă de gătit sau tavă
de colectare
180
2
25 - 30
Progress 67
(°C)
(min)
Fursecuri, 20
bucăţi
tavă de gătit sau tavă
de colectare
150
2
25 - 35
Tarte mici, 8
bucăţi
tavă de gătit sau tavă
de colectare
170
2
20 - 30
Legume, fierte,
0,4 kg
tavă de gătit sau tavă
de colectare
180
3
35 - 45
Omletă vegeta‐
riană
tavă de pizza pe raft de
sârmă
200
3
25 - 30
Legume medite‐
raneene, 0,7 kg
tavă de gătit sau tavă
de colectare
180
4
25 - 30
Informaţii pentru institutele de
testare
Teste conform cu IEC 60350-1.
(°C)
(min)
Prăjituri
mici, 20
de
bucăţi/
tavă
Incalzire
sus/jos
Tavă de
gătit
3
170
20 - 30
-
Prăjituri
mici, 20
de
bucăţi/
tavă
Aer cald
Tavă de
gătit
3
150 160
20 - 35
-
Prăjituri
mici, 20
de
bucăţi/
tavă
Aer cald
Tavă de
gătit
2 şi
4
150 160
20 - 35
-
Plăcintă
cu me‐
re, 2
forme
Ø20 cm
Incalzire
sus/jos
Raft de
sârmă
2
180
70 - 90
-
68 Progress
(°C)
(min)
Plăcintă
cu me‐
re, 2
forme
Ø20 cm
Aer cald
Raft de
sârmă
2
160
70 - 90
-
Pandiş‐
pan,
formă
pentru
prăjituri
Ø26 cm
Incalzire
sus/jos
Raft de
sârmă
2
170
40 - 50
Preîncălziţi cup‐
torul timp de 10
minute.
Pandiş‐
pan,
formă
pentru
prăjituri
Ø26 cm
Aer cald
Raft de
sârmă
2
160
40 - 50
Preîncălziţi cup‐
torul timp de 10
minute.
Pandiş‐
pan,
formă
pentru
prăjituri
Ø26 cm
Aer cald
Raft de
sârmă
2 şi
4
160
40 - 60
Preîncălziţi cup‐
torul timp de 10
minute.
Biscuit
sfărâmi‐
cios
Aer cald
Tavă de
gătit
3
140 150
20 - 40
-
Biscuit
sfărâmi‐
cios
Aer cald
Tavă de
gătit
2 şi
4
140 150
25 - 45
-
Biscuit
sfărâmi‐
cios
Incalzire
sus/jos
Tavă de
gătit
3
140 150
25 - 45
-
Pâine
prăjită,
4-6
bucăţi
Grill
Raft de
sârmă
4
max.
2 - 3 minute
pe o parte; 2
- 3 minute pe
cealaltă parte
Preîncălziţi cup‐
torul timp de 3
minute.
Progress 69
Burger
de vită,
6
bucăţi,
0,6 kg
Grill
Raft de
sârmă
şi tavă
de co‐
lectare
4
(°C)
(min)
max.
20 - 30
Puneţi raftul de
sârmă pe al pa‐
trulea nivel şi ta‐
va de colectare
pe al treilea nivel
al cuptorului. În‐
toarceţi alimente‐
le la jumătatea
duratei de gătire.
Preîncălziţi cup‐
torul timp de 3
minute.
ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Note cu privire la curăţare
Curăţaţi partea din faţă a cuptorului cu o lavetă moale, apă caldă şi agent de
curăţare slab.
Utilizaţi un agent de curăţare dedicat pentru curăţarea suprafeţelor metalice.
Agenţi de
curăţare
Curăţaţi petele dificile cu un produs special de curăţat cuptorul.
Curăţaţi cavitatea cuptorului după fiecare utilizare. Acumularea de grăsimi
sau de orice alte resturi alimentare poate produce un incendiu. Riscul este
mai mare pentru tava pentru grătar.
Utilizarea
zilnică
Umezeala poate produce condens în cuptor sau pe panourile de sticlă ale
uşii. Pentru a reduce condensul, lăsaţi cuptorul să funcţioneze timp de 10 mi‐
nute înainte de gătire. Uscaţi cavitatea cu o lavetă moale după fiecare utiliza‐
re.
Curăţaţi toate accesoriile după fiecare utilizare şi uscaţi-le. Folosiţi o lavetă
moale cu apă caldă şi un agent de curăţare. Nu curăţaţi accesoriile în maşi‐
na de spălat vase.
Accesorii
Nu curăţaţi accesoriile non-aderente cu agenţi agresivi, obiecte cu muchii as‐
cuţite sau într-o maşină de spălat vase.
70 Progress
Pentru cuptoarele din inox sau
aluminiu
Instalaţi accesoriile scoase în ordine
inversă.
Curăţaţi uşa cuptorului numai cu o lavetă
sau burete umed. Uscaţi-o cu o lavetă
moale.
Scoaterea şi montarea uşii
A nu se folosi bureţi din sârmă, acizi sau
produse abrazive, deoarece pot deteriora
suprafaţa cuptorului. Curăţaţi panoul de
comandă al cuptorului cu aceeaşi
precauţie.
Curăţarea garniturii uşii
Verificaţi la intervale regulate garnitura
uşii. Garnitura uşii se află în jurul cadrului
cavităţii cuptorului. Nu utilizaţi cuptorul
dacă garnitura uşii este deteriorată.
Contactaţi un Centru de service autorizat.
Pentru a curăţa garnitura uşii consultaţi
informaţiile generale despre curăţenie.
Scoaterea suporturilor raftului
Uşa cuptorului este prevăzută cu trei
panouri de sticlă. Puteţi să scoateţi uşa
cuptorului şi panourile de sticlă de la
interior pentru a le curăţa. Citiţi toate
instrucţiunile de la „Scoaterea şi instalarea
uşii” înainte de a scoate panourile de
sticlă.
Uşa cuptorului se poate închide
dacă încercaţi să scoateţi
panourile de sticlă înainte de a
scoate uşa cuptorului.
ATENŢIE! Nu utilizaţi cuptorul
fără panourile de sticlă.
1. Deschideţi complet uşa şi ţineţi ambele
balamale.
Pentru a curăţa cuptorul, scoateţi
suporturile pentru raft.
ATENŢIE! Aveţi grijă când
scoateţi suporturile pentru raft.
1. Trageţi partea din faţă a suportului
pentru rafturi şi îndepărtaţi-o de
peretele lateral.
2. Ridicaţi şi rotiţi mânerele ambelor
balamale.
2. Trageţi partea din spate a suportului
pentru raft şi îndepărtaţi-o de peretele
lateral şi scoateţi-o în afară.
1
2
Progress 71
7. Ţineţi panourile de sticlă ale uşii de
partea superioară şi scoateţi-le cu
atenţie unul câte unul. Începeţi cu
panoul de sus. Asiguraţi-vă că sticla
iese complet din suporturi.
3. Închideţi pe jumătate uşa cuptorului
până la prima poziţie de deschidere.
După aceea, ridicaţi şi împingeţi şi
scoateţi uşa din locaş.
8. Curăţaţi panourile de sticlă cu apă
caldă şi săpun Uscaţi cu grijă
panourile de sticlă. Nu curăţaţi
panourile de sticlă în maşina de spălat
vase.
După terminarea curăţării, instalaţi
panourile de sticlă şi uşa cuptorului.
Verificaţi dacă aţi pus la loc panourile de
sticlă (A şi B) în ordinea corectă. Verificaţi
simbolul / modelul de pe lateralul panoului
de sticlă. Fiecare panou de sticlă arată
diferit pentru a uşura dezasamblarea şi
asamblarea.
Dacă este instalată corect, garnitura uşii
face clic.
A
B
4. Puneţi uşa pe o lavetă moale, pe o
suprafaţă stabilă.
5. Apucaţi garnitura profilată a uşii (B) de
pe partea superioară a uşii, de ambele
părţi şi apăsaţi-o către interior pentru a
elibera cârligul.
2
B
1
6. Trageţi în afară de garnitura profilată a
uşii pentru a o scoate.
Asiguraţi-vă că aţi montat corect în locaşul
său panoul de sticlă din mijloc.
72 Progress
A
3. Puneţi o lavetă pe fundul cavităţii.
ATENŢIE! Întotdeauna ţineţi
becul halogen cu ajutorul unei
cârpe pentru a preveni arderea
reziduurilor de grăsime pe bec.
B
Înlocuirea becului
Becul din spate
AVERTISMENT! Pericol de
electrocutare.
Becul poate fi fierbinte.
1. Opriţi cuptorul.
Aşteptaţi până când cuptorul s-a răcit.
2. Deconectaţi cuptorul de la sursa de
alimentare electrică.
1. Rotiţi capacul din sticlă al becului şi
scoateţi-l.
2. Curăţaţi capacul de sticlă.
3. Înlocuiţi becul cu un bec adecvat
rezistent la o căldură de 300°C.
4. Montaţi capacul de sticlă.
DEPANARE
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Ce trebuie făcut dacă...
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Cuptorul nu poate fi pornit
sau utilizat.
Cuptorul nu este conectat la
o sursă electrică sau este
conectat incorect.
Verificaţi dacă cuptorul este
conectat corect la sursa de
alimentare electrică (consul‐
taţi schema de conectare,
dacă există).
Cuptorul nu se încălzeşte.
Cuptorul este oprit.
Activaţi cuptorul.
Cuptorul nu se încălzeşte.
Ceasul nu este setat.
Setaţi ceasul.
Cuptorul nu se încălzeşte.
Nu au fost efectuate setările
necesare.
Verificaţi dacă setările sunt
corecte.
Cuptorul nu se încălzeşte.
Oprirea automată este ac‐
tivă.
Consultaţi „Oprirea auto‐
mată”.
Cuptorul nu se încălzeşte.
Dispozitivul Blocare acces
copii este activat.
Consultaţi secţiunea „Utiliza‐
rea Blocare acces copii”.
Cuptorul nu se încălzeşte.
Siguranţa este arsă.
Verificaţi dacă siguranţa es‐
te cauza defecţiunii. Dacă
siguranţele se ard în mod
repetat, adresaţi-vă unui
electrician calificat.
Becul nu funcţionează.
Becul este defect.
Înlocuiţi becul.
Progress 73
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Afişajul nu indică ora atunci
când este oprit.
Afişajul este dezactivat.
Atingeţi simultan
şi
pentru a activa din nou afi‐
şajul.
Gătirea alimentelor durează
prea mult sau prea puţin.
Temperatura este prea
scăzută sau prea ridicată.
Reglaţi temperatura dacă
este necesar. Urmaţi sfaturi‐
le din manualul utilizatorului.
Aburul şi condensul se de‐
pun pe alimente şi în cavita‐
tea cuptorului.
Aţi lăsat vasul cu mâncare
prea mult timp în cuptor.
Nu lăsaţi vasele cu mâncare
în cuptor mai mult de 15 - 20
minute după terminarea pro‐
cesului de gătit.
Afişajul indică un cod de
eroare care nu este în acest
tabel.
Există o defecţiune electrică.
•
•
Aparatul este activat dar nu
se încălzeşte. Ventilatorul nu
funcţionează. Afişajul indică
"Demo".
Modul demo este activat.
Date pentru service
Dacă nu puteţi găsi singur o soluţie,
adresaţi-vă comerciantului sau unui
Centru de service autorizat.
Opriţi şi porniţi din nou
cuptorul prin intermediul
siguranţei casnice sau a
întrerupătorului de sigu‐
ranţă din cutia cu sigu‐
ranţe.
În cazul în care codul de
eroare apare din nou pe
afişaj, contactaţi departa‐
mentul de asistenţă pen‐
tru clienţi.
Consultaţi „Utilizarea meniu‐
lui setări” din capitolul
„Funcţii suplimentare”.
Aceasta este amplasată pe cadrul frontal
din interiorul cuptorului. Nu scoateţi
plăcuţa cu date tehnice din interiorul
cuptorului.
Datele necesare centrului de service se
găsesc pe plăcuţa cu date tehnice.
Vă recomandăm să notaţi datele aici:
Model (MOD.)
.........................................
Codul numeric al produsului (PNC)
.........................................
Numărul de serie (S.N.)
.........................................
74 Progress
EFICIENŢĂ ENERGETICĂ
Fişă cu informaţiile produsului
Informaţii despre produs în conformitate cu UE 65-66/2014
Numele furnizorului
Progress
Identificarea modelului
PBN43102X 949497018
Indexul de eficienţă energetică
81.2
Clasă de eficienţă energetică
A+
Consumul de energie cu o încărcătură standard, modul
convenţional
0.93 kWh/ciclu
Consumul de energie cu o încărcătură standard, modul
de ventilaţie
0.69 kWh/ciclu
Numărul de incinte
1
Sursa de căldură
Energie electrică
Volum
72 l
Tipul cuptorului
Cuptor încastrat
Masă
30.2 kg
EN 60350-1 - Aparate de gătit
electrocasnice - Partea 1: Game,
cuptoare, cuptoare cu abur şi grătare Metode de măsurare a performanţei.
Gătitul cu ventilator
Atunci când este posibil, folosiţi funcţiile
de gătit cu ventilator pentru a economisi
energie.
Economisirea energiei
Căldura reziduală
Dacă este activat un program cu selectare
Durată sau Sfârşit şi durata de gătire este
mai mare de 30 de minute, elementele de
încălzire se opresc automat mai devreme
la unele funcţii ale cuptorului.
Cuptorul dispune de unele
funcţii care vă ajută la
economisirea energiei în timpul
procesului zilnic de gătire.
Asiguraţi-vă că uşa cuptorului este închisă
corect în timpul funcţionării cuptorului. Nu
deschideţi uşa prea des în timpul gătirii.
Menţineţi curată garnitura uşii şi asiguraţivă că este bine fixată în poziţie.
Folosiţi vase din metal pentru a îmbunătăţi
economia de energie.
Când este posibil, nu preîncălziţi cuptorul
înaintea gătitului.
Faceţi pauze cât mai mici între două
coaceri atunci când pregătiţi câteva
preparate simultan.
Ventilatorul şi becul continuă să
funcţioneze. Atunci când opriţi cuptorul,
afişajul prezintă căldura reziduală.
Căldura poate fi utilizată pentru
menţinerea alimentelor calde.
Când durata gătirii este mai mare de 30
de minute, reduceţi temperatura cuptorului
cu cel puţin 3 - 10 minute înainte de a
termina gătitul. Căldura reziduală din
interiorul cuptorului va continua gătirea.
Folosiţi căldura reziduală pentru a încălzi
alte preparate.
Progress 75
Menţinerea caldă a alimentelor
Alegeţi setarea pentru cea mai mică
temperatură posibilă pentru a folosi
căldura reziduală şi menţine o mâncare
caldă. Indicatorul căldurii reziduale sau al
temperaturii apare pe afişaj.
Atunci când folosiţi această funcţie, becul
se stinge automat după 30 de secunde.
Puteţi aprinde din nou becul, însă această
acţiune va reduce economiile de energie
estimate.
Dezactivarea afişajului
Puteţi opri afişajul. Apăsaţi lung şi
simultan
şi
. Pentru aprindere,
repetaţi acest pas.
Gătitul cu becul stins
Opriţi becul pe durata gătirii. Porniţi-l doar
atunci când este necesar.
Aer cald umed
Funcţie concepută să economisească
energia în timpul gătitului.
INFORMAŢII PRIVIND MEDIUL
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul
aparatele marcate cu acest simbol
împreună cu deşeurile menajere.
Returnaţi produsul la centrul local de
reciclare sau contactaţi administraţia
oraşului dvs.
. Pentru a recicla ambalajele, acestea
trebuie puse în containerele
corespunzătoare. Ajutaţi la protejarea
mediului şi a sănătăţii umane şi la
reciclarea deşeurilor din aparatele
electrice şi electrocasnice. Nu aruncaţi
*
www.progress-hausgeraete.de
867355706-B-322019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising