Electrolux | EOA5750AOX | User manual | Electrolux EOA5750AOX Kasutusjuhend

Electrolux EOA5750AOX Kasutusjuhend
EOA5750AOX
ET
PL
Ahi
Piekarnik
Kasutusjuhend
Instrukcja obsługi
2
39
2
www.electrolux.com
SISUKORD
1. OHUTUSINFO.................................................................................................... 3
2. OHUTUSJUHISED............................................................................................. 4
3. PAIGALDAMINE.................................................................................................7
4. TOOTE KIRJELDUS...........................................................................................9
5. JUHTPANEEL.................................................................................................... 9
6. ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST........................................................... 11
7. IGAPÄEVANE KASUTAMINE.......................................................................... 11
8. KELLA FUNKTSIOONID.................................................................................. 13
9. AUTOMAATPROGRAMMID.............................................................................15
10. TARVIKUTE KASUTAMINE........................................................................... 16
11. LISAFUNKTSIOONID.....................................................................................17
12. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID............................................................................19
13. PUHASTUS JA HOOLDUS............................................................................ 31
14. VEAOTSING...................................................................................................35
15. ENERGIATÕHUSUS...................................................................................... 36
SULLE MÕELDES
Täname teid selle Electroluxi seadme ostmise eest. Olete valinud toote, mille
loomisel on rakendatud pikaaegset asjatundlikku kogemust ja uuenduslikkust.
Nutika ja stiilse disaini kõrval ei ole unustatud ka teid. Ükskõik, millal te seda ka ei
kasuta – suurepärastes tulemustes võite te alati kindel olla.
Teretulemast Electroluxi.
Külastage meie veebisaiti:
Kasutusnõuanded, brošüürid, veaotsing, teenindusinfo:
www.electrolux.com/webselfservice
Registreerige oma toode parema teeninduse saamiseks:
www.registerelectrolux.com
Ostke lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:
www.electrolux.com/shop
KLIENDITEENINDUS
Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.
Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed: Mudel,
tootenumber (PNC), seerianumber.
Andmed leiate andmesildilt.
Hoiatus / oluline ohutusinfo
Üldine informatsioon ja nõuanded
Keskkonnateave
Jäetakse õigus teha muutusi.
EESTI
1.
OHUTUSINFO
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege
kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei võta
endale vastutust vigastuste või varalise kahju eest, mis
on tingitud paigaldusnõuete eiramisest või väärast
kasutusest. Hoidke kasutusjuhend kindlas kohas alles,
et saaksite seda vajadusel vaadata.
1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus
•
•
•
•
•
•
•
•
Üle 8-aastased lapsed ning füüsilise, sensoorse või
vaimse erivajadusega või oskuste ja teadmisteta
inimesed võivad seda seadet kasutada vaid järelvalve
olemasolul ja juhul, kui neid on õpetatud seadet
turvaliselt kasutama ning nad mõistavad seadme
kasutamisega kaasnevaid ohte.
Lapsed vanuses 3 kuni 8 aastat ning raske või
keerulise puudega isikud tuleks hoida eemal, kui neil
ei saa pidevalt silma peal hoida.
Alla 3-aastased lapsed tuleks seadmest eemal hoida,
kui täiskasvanu nende tegevust ei jälgi.
Ärge lubage lastel mängida seadmega.
Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas
ja kõrvaldage see nõuetekohaselt.
Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadmest eemal, kui
see töötab või jahtub. Kasutamisel võivad ahju osad
minna kuumaks.
Kui seadmel on olemas laste ohutusseade, tuleks see
sisse lülitada.
Ilma järelvalveta ei tohi lapset seadet puhastada ega
hooldustoiminguid läbi viia.
1.2 Üldine ohutus
•
•
Seadet tohib paigaldada ja kaablit vahetada ainult
kvalifitseeritud elektrik!
HOIATUS! Seade ja selle juurde kuuluvad osad
lähevad kasutamise ajal kuumaks. Olge ettevaatlik, et
te kütteelemente ei puutuks.
3
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Tarvikute või ahjunõude eemaldamisel või
sisestamisel kasutage alati pajakindaid.
Enne mis tahes hooldustöid ühendage seade
vooluvõrgust lahti.
HOIATUS! Elektrilöögi ärahoidmiseks tuleb seade
enne ahjuvalgusti vahetamist kindlasti välja lülitada.
Ärge kasutage seadet enne, kui see on
köögimööblisse sisse ehitatud.
Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurupuhastit.
Ärge kasutage ukseklaasi puhastamiseks karedaid,
abrasiivseid puhasteid ega teravaid metallist
kaabitsaid, sest need võivad klaasi pinda kriimustada,
mille tagajärjel võib klaas puruneda
Kui toitejuhe on vigastatud, laske see elektriohutuse
tagamiseks välja vahetada tootja, selle volitatud
hooldekeskuse või vastavat kvalifikatsiooni omava
isiku poolt.
Ahjuplaadi tugede eemaldamiseks tõmmake esmalt
plaaditoe esiots ja seejärel tagumine ots külgseina
küljest lahti. Paigaldage ahjuplaadi toed tagasi
vastupidises järjekorras.
2. OHUTUSJUHISED
2.1 Paigaldamine
HOIATUS!
Seadet tohib paigaldada
ainult kvalifitseeritud tehnik.
•
•
•
•
•
•
•
Eemaldage kõik pakkematerjalid.
Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada
ega kasutada.
Järgige seadmega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid.
Kuna seade on raske, olge selle
liigutamisel ettevaatlik. Kasutage
töökindaid ja kinnisi jalanõusid.
Ärge tõmmake seadet käepidemest.
Tagage minimaalne kaugus muudest
seadmetest ja mööbliesemetest.
Paigaldage seade ohutusse ja
sobivasse kohta, mis vastab
paigaldusnõuetele.
•
Seade on varustatud elektrilise
jahutussüsteemiga. Seda tuleb
kasutada elektritoitega.
Kapi minimaalne
kõrgus (tööpinna all
asuva kapi mini‐
maalne kõrgus)
Kapi laius
Kapi sügavus
590 (600) mm
560 mm
550 (550) mm
Seadme esiosa kõr‐
gus
594 mm
Seadme tagumise
osa kõrgus
576 mm
Seadme esiosa
laius
595 mm
EESTI
•
Seadme tagumise
osa laius
559 mm
Seadme sügavus
569 mm
Sisseehitatud sead‐
me sügavus
548 mm
Sügavus avatud uk‐
sega
1022 mm
Ventilatsiooniava
minimaalne suurus.
Ava asub põhja ta‐
gumises osas
560x20 mm
Toitejuhtme pikkus.
Juhe asub tagumi‐
sel küljel parem‐
poolses nurgas
1500 mm
Kinnituskruvid
4x25 mm
Kaablitüübid, mis sobivad paigalda‐
miseks või asendamiseks Euroopas:
HOIATUS!
Tulekahju- ja elektrilöögioht!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.2 Elektriühendus
•
•
5
Seadet vooluvõrgust eemaldades
ärge tõmmake toitekaablist. Võtke
alati kinni pistikust.
Kasutage ainult õigeid
isolatsiooniseadiseid: kaitselüliteid,
kaitsmeid (keermega kaitsmed tuleb
pesast eemaldada), maalekkevoolu
kaitsmeid ja kontaktoreid.
Seadme ühendus vooluvõrguga tuleb
varustada mitmepooluselise
isolatsiooniseadisega.
Isolatsiooniseadise lahutatud
kontaktide vahemik peab olema
vähemalt 3 mm.
Seadme juurde kuulub toitekaabel ja
toitepistik.
Kõik elektriühendused peab teostama
kvalifitseeritud elektrik.
Seade peab olema maandatud.
Kontrollige, kas andmeplaadil olevad
elektriandmed vastavad teie kohaliku
vooluvõrgu näitajatele.
Kasutage alati nõuetekohaselt
paigaldatud elektriohutut pistikupesa.
Ärge kasutage mitmikpistikuid ega
pikenduskaableid.
Veenduge, et te ei vigastaks
toitepistikut ega -juhet. Kui seadme
toitekaabel tuleb välja vahetada, siis
pöörduge meie hoolduskeskusse.
Jälgige, et toitejuhe ei puutuks vastu
seadme ust ega oleks uksele lähedal
või seadme all olevas nišis, eriti siis,
kui seade töötab või uks on kuum.
Isoleeritud ja isoleerimata osad
peavad olema kinnitatud nii, et neid ei
saaks eemaldada ilma tööriistadeta.
Ühendage toitepistik seinakontakti
alles pärast paigalduse lõpuleviimist.
Veenduge, et pärast paigaldamist
säilib juurdepääs toitepistikule.
Kui seinakontakt logiseb, ärge sinna
toitepistikut pange.
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Teabe saamiseks kaabli ristlõike kohta vt
koguvõimsust (andmesildilt). Võite
vaadata ka tabelit:
Koguvõimsus (W) Kaabli ristlõige
(mm²)
maksimaalne 1380 3 x 0.75
maksimaalne 2300 3 x 1
maksimaalne 3680 3 x 1.5
Maandusjuhe (roheline/kollane kaabel)
peab olema 2 cm pikem kui faasi- ja
nullkaablid (sinine ja pruun kaabel).
2.3 Kasutamine
HOIATUS!
Vigastuse, põletuse,
elektrilöögi või plahvatuse
oht!
•
•
•
•
•
See seade on ette nähtud ainult
koduseks kasutamiseks.
Ärge muutke seadme tehnilisi
omadusi.
Veenduge, et ventilatsiooniavad ei
oleks tõkestatud.
Ärge jätke töötavat seadet
järelvalveta.
Lülitage seade välja pärast igakordset
kasutamist.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
Olge töötava seadme ukse avamisel
ettevaatlik. Välja võib paiskuda tulist
õhku.
Ärge kasutage seadet märgade
kätega või juhul, kui seade on
kontaktis veega.
Äge suruge avatud uksele.
Ärge kasutage seadet tööpinna ega
hoiukohana.
Seadme ust avades olge ettevaatlik.
Alkoholi sisaldavate komponentide
kasutamise tagajärjel võib alkohol
õhuga seguneda.
Kui avate ukse, vältige seadme
läheduses sädemeid või lahtist leeki.
Ärge pange süttivaid või süttiva
ainega määrdunud esemeid
seadmesse, selle lähedusse või
peale.
HOIATUS!
Seadme vigastamise või
kahjustamise oht!
•
•
•
•
•
•
Et ära hoida emaili kahjustumist või
värvi muutumist:
– ärge asetage ahjunõusid ega teisi
esemeid vahetult seadme põhjale.
– ärge asetage alumiiniumfooliumit
vahetult seadme sisemuse
põhjale.
– ärge pange tulist vett vahetult
kuuma seadmesse.
– ärge hoidke niiskeid nõusid ja
toitu ahjus pärast
toiduvalmistamise lõppu.
– olge tarvikute eemaldamisel ja
paigaldamisel ettevaatlik.
Emaili või roostevaba terase värvi
muutumine ei mõjuta seadme tööd
kuidagi.
Vedelikke sisaldavate kookide puhul
kasutage sügavat panni.
Puuviljamahlad tekitavad püsivaid
plekke.
See seade on ette nähtud ainult
toiduvalmistamiseks. Muul otstarbel,
näiteks ruumide soojendamiseks,
seda kasutada ei tohi.
Küpsetamisel peab ahjuuks olema
alati suletud.
Kui seade paigaldatakse köögimööbli
paneeli (nt ukse) taha, siis jälgige, et
seadme kasutamise ajal oleks uks
alati lahti. Vastasel korral võib kinnise
mööblipaneeli taha kogunev niiskus
kahjustada nii seadet, mööblit kui ka
põrandat. Ärge sulgege paneeli või
ust, enne kui seade pole
kasutusjärgselt täielikult maha
jahtunud.
2.4 Puhastus ja hooldus
HOIATUS!
Vigastuse, tulekahju või
seadme kahjustamise oht!
•
•
•
•
•
•
•
•
Enne hooldust lülitage seade välja ja
ühendage toitepistik pistikupesast
lahti.
Veenduge, et seade on maha
jahtunud. Klaaspaneelid võivad
puruneda.
Kui ukse klaaspaneeli tekib mõra,
tuleb see kohe välja vahetada.
Pöörduge volitatud hoolduskeskusse.
Olge ukse seadme küljest
eemaldamisel ettevaatlik. Uks on
raske!
Puhastage seadet regulaarselt, et
vältida pinnamaterjali kahjustumist.
Puhastage seadet pehme niiske
lapiga. Kasutage ainult neutraalseid
pesuaineid. Ärge kasutage
abrasiivseid tooteid, abrasiivseid
küürimisšvamme, lahusteid ega
metallist esemeid.
Ahjupihusti kasutamisel järgige
pakendil olevaid ohutusjuhiseid.
Katalüütilise emaili (kui see on
olemas) puhastamisel ärge kasutage
mingeid pesuaineid.
2.5 Sisevalgustus
HOIATUS!
Elektrilöögi oht!
•
•
•
Selles seadmes kasutatav valgustipirn
või halogeenlamp on mõeldud
kasutamiseks ainult kodumasinates.
Ärge kasutage seda ruumide
valgustamiseks.
Enne lambi asendamist ühendage
seade vooluvõrgust lahti.
Kasutage ainult samasuguste
tehniliste näitajatega lampe .
EESTI
2.6 Hooldus
•
•
•
•
Seadme parandamiseks võtke
ühendust volitatud
teeninduskeskusega.
Kasutage ainult originaalvaruosi.
•
7
Eemaldage seade vooluvõrgust.
Lõigake elektrijuhe seadme lähedalt
läbi ja visake ära.
Eemaldage uksekäepide, et vältida
laste või lemmikloomade seadmesse
lõksujäämist.
2.7 Jäätmekäitlus
HOIATUS!
Lämbumis- või vigastusoht!
3. PAIGALDAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
3.1 Paigutamine mööblisse
548
21
min. 550
80
60
520
600
18
20
114
589
594
min. 560
595+-1
60
198
5
3
523
20
8
www.electrolux.com
548
70
60
21
min. 550
20
520
18
590
114
min. 560
589
594
198
60
595+-1
5
3
20
3.2 Seadme kinnitamine
köögimööblisse
523
EESTI
4. TOOTE KIRJELDUS
4.1 Ülevaade
1
1
2
3
4
5
6
7
2
3
5
4
3
2
1
7
4
Juhtpaneel
Elektronprogrammeerija
Kütteelement
Valgusti
Ventilaator
Restitugi, eemaldatav
Ahjuriiuli tasandid
5
6
4.2 Tarvikud
•
•
•
Traatrest
Keedunõudele, koogivormidele,
praadidele.
Küpsetusplaat
•
Kookidele ja küpsistele.
Eriti sügav küpsetuspann
Moussaka valmistamiseks.
Teleskoopsiinid
Restidele ja plaatidele.
5. JUHTPANEEL
5.1 Elektronprogrammeerija
1
2 3
4 5
6
7 8 9 10 11
Kasutage seadmega töötades sensorvälju.
Sensor‐
väli
1
2
3
Funktsioon
Kirjeldus
SISSE/VÄLJA
Ahju sisse- ja väljalülitamiseks.
FUNKTSIOONID
Küpsetusrežiimi või automaatprogrammi vali‐
miseks.
AHJUVALGUSTI
Ahjuvalgusti sisse- ja väljalülitamiseks.
9
10
www.electrolux.com
Sensor‐
väli
4
5
-
6
7
8
9
10
11
Funktsioon
Kirjeldus
TEMPERATUUR /
KIIRKUUMUTUS
Ahjuõõne temperatuuri või toidutermomeetri
temperatuuri valimiseks ja kontrollimiseks (kui
see on olemas). Kui vajutate ja hoiate seda
all kolm sekundit, lülitub kiirkuumutuse funkt‐
sioon SISSE ja VÄLJA.
MINU LEMMIK‐
PROGRAMM
Lemmikprogrammi salvestamiseks. Kasutage
seda otsejuurdepääsuks oma lemmikpro‐
grammile ka siis, kui ahi on välja lülitatud.
EKRAAN
Näitab ahju hetkeseadeid.
ÜLES
Menüüs üles liikumiseks.
ALLA
Menüüs alla liikumiseks.
KELL
Kella funktsiooni määramiseks.
MINUTILUGEJA
Minutilugeja valimiseks.
OK
Valiku või seade kinnitamiseks.
5.2 Ekraan
A
B
C
E
A. Küpsetusrežiimi funktsiooni sümbol
B. Küpsetusrežiimi / programmi number
C. Kella funktsioonide indikaatorid (vt ka
tabel "Kella funktsioonid")
D. Kella / jääkkuumuse näidik
E. Temperatuuri / kellaaja näidik
D
Muud ekraani indikaatorid:
Sümbol
/
/
Nimi
Kirjeldus
Automaatprogramm
Võite valida automaatse programmi.
Minu lemmikprogramm
Töötab lemmikprogramm.
kg/g
Töötab automaatprogramm kaalu sise‐
stamisega.
h/min
Kella funktsioon töötab.
EESTI
Sümbol
Nimi
11
Kirjeldus
Kuumutuse/jääkkuumuse in‐
dikaator
Näitab ahju temperatuuri taset.
Temperatuur/kiirkuumutus
Funktsioon töötab.
Temperatuur
Saate temperatuuri kontrollida või muu‐
ta.
Minutilugeja
Minutilugeja funktsioon töötab.
5.3 Kuumutusindikaator
Kui te lülitate küpsetusrežiimi sisse,
Kui ahi saavutab määratud temperatuuri,
kustuvad ekraanil tulbad.
. Tulbad näitavad, kas ahjus
ilmub
olev temperatuur tõuseb või langeb.
6. ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
Kellaaja valimiseks vt jaotist
"Kella funktsioonid".
6.1 Esimene puhastamine
Eemaldage ahjust kõik tarvikud ja
eemaldatavad restitoed.
Vt jaotist "Puhastus ja hooldus".
Puhastage ahju ja tarvikuid enne esimest
kasutamist.
Pange kõik tarvikud ja eemaldatavad
ahjuresti toed oma kohale tagasi.
6.2 Eelkuumutus
Eelkuumutage ahju enne esimest
kasutamist.
ja maksimaalne
1. Valige funktsioon:
temperatuur.
2. Laske ahjul tund aega töötada.
3. Valige funktsioon
ja maksimaalne
temperatuur.
4. Laske ahjul 15 minutit töötada.
Tarvikud võivad tavalisest kuumemaks
minna. Eelkuumutuse ajal võib ahjust
tulla lõhna ja suitsu. Veenduge, et õhk
saab piisavalt liikuda.
7. IGAPÄEVANE KASUTAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
7.1 Küpsetusrežiimid
Ahju funktsi‐ Rakendus
oon
Pöördõhk
Küpsetamiseks korraga
kuni kolmel tasandil ja
toidu kuivatamiseks.
Seadke ahju tempera‐
tuur 20–40 °C madala‐
maks kui Tavaline küp‐
setamine.
12
www.electrolux.com
Ahju funktsi‐ Rakendus
oon
Pitsarežiim
Tavaline küp‐
setamine
(Ülemine/
Alumine Kuu‐
mutus)
Küpsetamine
Madalal T°
Alumine Kuu‐
mutus
Pitsa küpsetamiseks.
Intensiivseks pruunista‐
miseks ja krõbeda põh‐
ja saavutamiseks.
Ühel riiulitasandil küp‐
setamiseks ja röstimi‐
seks.
Eriti õrnade, mahlaste
praadide valmistami‐
seks.
Krõbeda põhjaga kooki‐
de küpsetamiseks ja toi‐
du hoidistamiseks.
Ahju funktsi‐ Rakendus
oon
Funktsioon küpsetami‐
se ajal energia säästmi‐
seks. Küpsetusjuhiste
Niiske küpse‐ leidmiseks vt peatükki
tus pöördõh‐ "Nõuandeid ja näpunäi‐
uga
teid", Niiske küpsetus
pöördõhuga. Ahjuuks
peaks küpsetamise ajal
olema suletud, et kasu‐
tatavat funktsiooni mitte
katkestada ning tagada,
et ahi töötaks võimali‐
kult suure energiatõhu‐
susega. Selle funktsioo‐
ni kasutamisel võib ahju
sisemine temperatuur
erineda valitud tempe‐
ratuurist. Kasutatakse
jääkkuumust.Kuumutus‐
võimsust võidakse vä‐
hendada. Üldiste ener‐
giasäästusoovitusi vt
jaotisest "Energiatõhu‐
sus", Energia säästmi‐
ne.Vastavalt standardile
EN 60350-1 kasutati se‐
da funktsiooni energiak‐
lassi määratlemiseks.
Kasutades seda funkt‐
siooni, lülitub lamp 30
sekundi pärast auto‐
maatselt välja.
Sulatamine
Toidu sulatamiseks
(puu- ja juurviljad). Su‐
latusaeg sõltub külmu‐
tatud toiduainete kogu‐
sest ja kaalust.
Toidu soojashoidmi‐
seks.
Soojashoid‐
mine
Grill
Õhemate toitude grilli‐
miseks ja leiva/saia rös‐
timiseks.
EESTI
Ahju funktsi‐ Rakendus
oon
Lamedate toiduainete
suures koguses grillimi‐
seks ja röstimiseks.
Kiirgrill
Suuremate kondiga li‐
ha- või linnulihatükkide
röstimiseks ühel riiulita‐
sandil. Gratineerimiseks
ja pruunistamiseks.
Turbogrill
7.2 Küpsetusrežiimi valimine
1. Lülitage ahi sisse nupuga .
Ekraanil kuvatakse valitud temperatuur,
sümbol ja küpsetusrežiimi number.
2. Küpsetusrežiimi valimiseks vajutage
või
13
Kui ahi saavutab valitud temperatuuri,
kõlab helisignaal ja kuvatakse
kuumutusindikaator.
.
või ahi lülitub
3. Puudutage nuppu
automaatselt 5 sekundi pärast sisse.
Kui lülitate ahju sisse ja ühtki ahju
funktsiooni ega programmi ei vali, lülitub
see automaatselt 20 sekundi pärast
välja.
7.3 Temperatuuri muutmine
7.4 Temperatuuri kontrollimine
Ahju olemasolevat temperatuuri võite
kontrollida, kui funktsioon või programm
töötab.
1. Vajutage .
Ekraanil kuvatakse ahju temperatuur.
või ekraanil kuvatakse
2. Vajutage
automaatselt 5 sekundi pärast uuesti
valitud temperatuur.
7.5 Kiirkuumutus
Ärge pange toitu ahju ajal, mil
kiirkuumutuse funktsioon töötab.
Kiirkuumutus ei ole kõigi
küpsetusrežiimide puhul kasutatav. Kui
rikkesignaal on seadete menüüs sisse
lülitatud, kõlab helisignaal, kui
kiirkuumutus ei ole valitud funktsiooni
puhul saadaval. Vt jaotist "Seadete
menüü kasutamine", peatükk
"Lisafunktsioonid".
Kiirkuumutus lühendab kuumutusaega.
Kiirkuumutuse sisselülitamiseks vajutage
ja hoidke üle 3 sekundi .
Kui kiirkuumutus on sisse lülitatud,
kuvatakse ekraanil vilkuvad trellid.
Vajutage
või
, et muuta
temperatuuri sammudega: 5 °C.
8. KELLA FUNKTSIOONID
8.1 Kellafunktsioonide tabel
Kellafunktsioon
Rakendus
KELLAAEG
Kellaaja kuvamiseks või selle muutmiseks. Te saate
kellaaega muuta ainult siis, kui ahi on sisse lülitatud.
KESTUS
Ahju tööaja kestuse määramiseks.
LÕPP
Ahju väljalülitamisaja valimiseks.
EDASILÜKKAMI‐
NE
KESTUSE ja LÕPU funktsiooni kombineerimiseks.
MINUTILUGEJA
Pöördloenduse seadistamiseks. See funktsioon ei
mõjuta ahju tööd. MINUTILUGEJA saab määrata igal
ajal, ka siis, kui seade on välja lülitatud.
14
www.electrolux.com
Kellafunktsioon
00:00
Rakendus
LOENDUSTAIMER Loenduse valimiseks, mis näitab, kui kaua ahi töötab.
See funktsioon ei mõjuta ahju tööd. See hakkab tööle
niipea, kui ahi hakkab soojenema. LOENDUSTAI‐
MER ei ole aktiivne, kui valitud on KESTUS ja LÕPP.
8.2 Kellaaja valimine ja
muutmine
2. Vajutage järjest
vilkuma.
Esmakordsel vooluvõrku ühendamisel
3. Vajutage
oodake, kuni ekraanile ilmub
„12“ vilgub.
ja 12:00.
1. Vajutage tundide valimiseks
või
.
3. Vajutage minutite valimiseks
või
.
4. Vajutage
.
Ekraanil kuvatakse uus kellaaeg.
Kellaaja muutmiseks vajutage järjest
kuni
,
hakkab vilkuma.
8.3 KESTUSE määramine
1. Valige küpsetusrežiim ja
temperatuur.
2. Vajutage järjest
vilkuma.
, kuni
hakkab
, et valida LÕPU
aeg ja vajutage
. Esmalt valige
minutid ja seejärel tunnid.
Kui valitud aeg saab täis, kõlab 2 minutit
helisignaal. Ekraanil kuvatakse vilkuv
ja kellaaja seadmine. Ahi lülitub
automaatselt välja.
4. Signaali väljalülitamiseks puudutage
sensorvälja.
5. Lülitage ahi välja.
.
2. Vajutage
või
, kuni
hakkab
8.5 EDASILÜKKAMISE
funktsiooni määramine
1. Valige küpsetusrežiim ja
temperatuur.
2. Vajutage järjest
vilkuma.
hakkab
, kuni
3. Vajutage
või
, et valida
KESTUSE minutid.
4. Vajutage
.
3. Vajutage
või
, et valida
KESTUSE minutid.
5. Vajutage
või
, et valida
KESTUSE tunnid.
4. Vajutage
või KESTUS hakkab 5
sekundi pärast automaatselt tööle.
6. Vajutage
Ekraanil kuvatakse vilkuv
või
, et valida
5. Vajutage
KESTUSE tunnid.
7. Vajutage
6. Vajutage
või KESTUS hakkab 5
sekundi pärast automaatselt tööle.
Kui valitud aeg saab täis, kõlab 2 minutit
helisignaal. Ekraanil kuvatakse vilkuv
ja kellaaja seadmine. Ahi lülitub välja.
7. Signaali väljalülitamiseks puudutage
sensorvälja.
8. Lülitage ahi välja.
8.4 LÕPU määramine
1. Valige küpsetusrežiim ja
temperatuur.
.
või
.
, et valida LÕPU
aeg ja vajutage
. Esmalt valige
minutid ja seejärel tunnid.
Ahi lülitub hiljem automaatselt sisse,
töötab valitud KESTUSE aja ning lõpetab
töö valitud LÕPU ajal. Kui valitud aeg
saab täis, kõlab 2 minutit helisignaal.
Ekraanil kuvatakse vilkuv
ja kellaaja
seadmine. Ahi lülitub automaatselt välja.
8. Signaali väljalülitamiseks puudutage
sensorvälja.
9. Lülitage ahi välja.
EESTI
4. Vajutage
või MINUTILUGEJA
hakkab 5 sekundi pärast
automaatselt tööle.
Kui valitud aeg saab täis, kõlab 2 minutit
helisignaal ja Ekraanil kuvatakse vilkuv
Kui funktsioon
Edasilükkamine on sisse
lülitatud, kuvatakse ekraanil
küpsetusrežiimi sümbol
koos punktiga ja
. Punkt
näitab, milline kella
funktsioon on kella /
jääkkuumuse näidikul
kuvatud.
00:00 ja .
5. Signaali väljalülitamiseks puudutage
sensorvälja.
8.7 LOENDUSTAIMER
8.6 Säte: Minutilugeja
1. Vajutage
1. Loendustaimeri lähtestamiseks
.
Ekraanil kuvatakse vilkuv
ja „00“.
2. Valikute vahetamiseks vajutage
Esmalt valige sekundid, seejärel
minutid ja tunnid.
3. MINUTILUGEJA määramiseks
vajutage
või
15
.
vajutage järjest:
ja
korraga.
2. Kui ekraanil kuvatakse "00:00",
alustab loenduse taimer uuesti
loendamist.
ja kinnitamiseks
.
9. AUTOMAATPROGRAMMID
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
teil puuduvad teadmised või kogemused
roa valmistamiseks. Ekraanil kuvatakse
kõigi automaatprogrammide vaikeküpsetusaeg.
Olemas on 9 automaatprogrammi.
Kasutage automaatprogrammi juhul, kui
9.1 Automaatprogrammid
Programmi number
Programmi nimi
1
ROSTBIIF
2
RÖSTITUD SEALIHA
3
KANA, TERVE
4
PITSA
5
MUFFINID
6
QUICHE LORRAINE
7
SAI
8
KARTULIGRATÄÄN
9
LASANJE
16
www.electrolux.com
9.2 Automaatprogrammid
1. Lülitage seade sisse.
2. Puudutage .
Ekraanil kuvatakse automaatprogrammi
number (1 – 9).
3. Automaatprogrammi valimiseks
puudutage
või
.
4. Puudutage
või oodake viis
sekundit, kuni seade automaatselt
käivitub.
5. Kui määratud aeg saab täis, kõlab
kaks minutit helisignaal. Sümbol
vilgub.
6. Helisignaali peatamiseks puudutage
sensorvälja.
7. Lülitage seade välja.
9.3 Automaatprogrammid kaalu
sisestamisega
1. Lülitage seade sisse.
2. Puudutage
.
3. Puudutage
või
, et valida
kaalu sisestamisega programm.
Ekraanil kuvatakse: küpsetusaeg,
kestuse sümbol
, vaikekaal,
mõõtühiku sümbol (kg, g).
4. Puudutage
või seaded
salvestatakse automaatselt viie
sekundi pärast.
Seade lülitub sisse.
5. Vaikimisi määratud kaalu võite muuta
või
abil. Puudutage
.
6. Kui määratud aeg saab täis, kõlab
kaks minutit helisignaal.
vilgub.
7. Helisignaali peatamiseks puudutage
sensorvälja.
8. Lülitage seade välja.
Kui määrate liha kaalu, siis arvutab
seade röstimisaja.
10. TARVIKUTE KASUTAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
10.1 Tarvikute sisestamine
Traatrest:
Lükake rest ahjuriiuli toe juhtsoontele ja
jälgige, et restikumerused oleksid allpool.
Traatrest ja küpsetusplaat /sügav
pannkoos:
Lükake küpsetusplaat /sügav pann
ahjuriiuli tugede vahele ja traatrest selle
kohal olevatesse juhikutesse.
Küpsetusplaat/ sügav pann:
Lükake küpsetusplaat /sügav pann
ahjuriiuli tugede juhikute vahele.
EESTI
Väike ülaosas asuv sälk
suurendab turvalisust. Need
sälgud aitavad ära hoida ka
kaldumist. Kõrged servad
aitavad ära hoida ahjunõude
restilt mahalibisemist.
17
2. Asetage traatrest teleskoopsiinidele
ja lükake siinid ettevaatlikult ahju
sisse.
°C
10.2 Teleskoopsiinid
Teleskoopsiinide
paigaldusjuhised hoidke
tuleviku tarbeks alles.
Teleskoopsiinide abil saab ahjuriiuleid
mugavamalt sisse lükata ja välja võtta.
ETTEVAATUST!
Ärge peske teleskoopsiine
nõudepesumasinas. Ärge
teleskoopsiine õlitage.
1. Tõmmake mõlemad teleskoopsiinid
välja.
Enne ukse sulgemist peavad
teleskoopsiinid olema täielikult ahju sisse
lükatud.
°C
11. LISAFUNKTSIOONID
11.1 Minu lemmikprogrammi
funktsiooni kasutamine
•
puudutage
. Seade aktiveerib teie
lemmikprogrammi.
Kasutage seda programmi, et salvestada
mõne ahjufunktsiooni või -programmi
temperatuuri- ja ajaseaded.
1. Valige ahjufunktsiooni või programmi temperatuur ja aeg.
2. Puudutage ja hoidke üle kolme
. Kostab helisignaal.
sekundi
3. Lülitage seade välja.
Funktsiooni aktiveerimiseks
•
Funktsiooni kasutamise
ajal saab aega ja
temperatuuri muuta.
Funktsiooni deaktiveerimiseks
puudutage . Seade deaktiveerib
teie lemmikprogrammi.
18
www.electrolux.com
11.2 Lapseluku kasutamine
Lapselukk hoiab ära ahju kogemata
töölehakkamise.
1. Funktsiooni saate sisse lülitada ka
siis, kui ahi on välja lülitatud. Ärge
valige küpsetusrežiimi.
2. Vajutage ja hoidke 3 sekundit
3. Vajutage ja hoidke 2 sekundit
.
samaaegselt all nuppu
ja
.
Kostab helisignaal.
Ekraanile kuvatakse SAFE.
Lapseluku väljalülitamiseks korrake 3.
sammu.
1. Funktsiooni sisselülitamiseks lülitage
ahi sisse.
2. Lülitage sisse ahju funktsioon või
seade.
3. Vajutage ja hoidke 2 sekundit
samaaegselt all nuppu
ja
.
Kostab helisignaal.
Ekraanil süttib lukusümbol.
Lapseluku väljalülitamiseks korrake 3.
sammu.
Ahju saab välja lülitada ka
siis, kui lapselukk on sees.
Kui te ahju välja lülitate,
lülitub lapselukk välja.
11.3 Nuppude lukustuse
kasutamine
11.4 Seadete menüü
kasutamine
Võite funktsiooni sisse lülitada ainult siis,
kui ahi töötab.
Seadete menüü kaudu saate põhimenüü
funktsioone sisse või välja lülitada.
Ekraanil kuvatakse SET ja seade
number.
Nuppude lukustus hoiab ära ahju
funktsiooni kogemata muutmise.
Kirjeldus
Valitav väärtus
1
JÄÄKKUUMUSE INDIKAATOR
SISSE/VÄLJA
2
NUPUTOON1)
KLÕPS / PIIKS / VÄLJAS
3
TÕRKESIGNAAL
SISSE/VÄLJA
4
DEMO REŽIIM
Aktiveerimiskood: 2468
5
HOOLDUSMENÜÜ
-
6
SEADETE TAASTAMINE
JAH / EI
1) SISSE/VÄLJA sensorvälja heli ei saa välja lülitada.
1. Vajutage ja hoidke 3 sekundit .
Ekraanil kuvatakse SET1 ja "1" vilgub.
2. Seade valimiseks vajutage
või
.
.
3. Vajutage
4. Seade väärtuse muutmiseks
vajutage
või
.
5. Vajutage
.
Seadete menüüst väljumiseks vajutage
või vajutage ja hoidke
.
11.5 Automaatne väljalülitus
Turvakaalutlustel lülitub seade mõne aja
pärast automaatselt välja, kui ahju
funktsioon töötab ja te ühtegi seadet ei
muuda.
Temperatuur (°C) Väljalülituse aeg
(h)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
EESTI
Temperatuur (°C) Väljalülituse aeg
(h)
250 - maksimaalne 1.5
Pärast automaatset väljalülitust
puudutage sensorvälja seadme uuesti
kasutamiseks.
Automaatne väljalülitus ei
tööta funktsioonidega:
Sisevalgustus, Küpsetamine
madalal temperatuuril,
Kestus, Lõpp,
Edasilükkamine.
19
arvatud SISSE/VÄLJA), lülitub
ekraan järgneva 10 sekundi
jooksul päevaheleduse režiimi.
– Kui seade on välja lülitatud ja te
valite minutilugeja. Kui
minutilugeja funktsioon lõpeb,
lülitub ekraan tagasi ööheleduse
režiimi.
11.7 Jahutusventilaator
Ahju töö ajal lülitub jahutusventilaator
automaatselt sisse, et hoida seadme
pinnad jahedana. Kui lülitate ahju välja,
siis jätkab jahutusventilaator töötamist
kuni seadme mahajahtumiseni.
11.6 Ekraani heledus
11.8 Turvatermostaat
Ekraani heledusel on kaks režiimi:
Ahju vale kasutamine või katkised osad
võivad põhjustada ohtlikku
ülekuumenemist. Selle ärahoidmiseks on
ahjul olemas ohutustermostaat, mis
katkestab toitevarustuse. Ahi lülitub
uuesti automaatselt sisse, kui
temperatuur on langenud.
•
•
Ööheledus - kui seade on välja
lülitatud, on ekraani heledus madalam
kella 22:00:00 kuni 06:00:00.
Päevaheledus:
– Kui seade on sisse lülitatud.
– Kui puudutate ööheleduse režiimi
ajal mõnda sensorvälja (välja
12. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
Tabelites esitatud
temperatuurid ja
küpsetusajad on ainult
soovituslikud. Täpsemalt
sõltuvad need retseptist ning
kasutatava tooraine
kvaliteedist ja kogustest.
12.1 Soovitused küpsetamiseks
Ahjus on viis tasandit.
Ahjutasandeid loetakse altpoolt üles.
Teie uus ahi võib küpsetada erinevalt kui
teie varasem seade. Alltoodud tabelitest
leiate temperatuuri, küpsetusaja ja
riiulitasandite standardseaded.
Kui te ei leia mõne retsepti jaoks täpseid
seadeid, kasutage sarnaste toitude omi.
Ärge pange sügavat küpsetuspanni
kõige alumisele riiulitasandile.
Ahjus on õhuringlust ja pidevat
aururinglust tekitav spetsiaalne süsteem.
See võimaldab toitu valmistada
aurukeskkonnas, mis hoiab toidu seest
pehme ja pealt krõbedana. See lühendab
küpsetusaega ja vähendab
energiatarbimist.
Kookide küpsetamine
Ärge avage ahjuust enne kui ¾
küpsetusajast on möödunud.
Kui kasutate samaaegselt kahte
küpsetusplaati, hoidke nende vahele jääv
ahjutasand tühi.
Liha ja kala küpsetamine
Väga rasvaste toitude küpsetamisel
kasutage sügavat panni, et vältida ahju
püsivate plekkide tekkimist.
Et mahl lihast välja ei valguks, laske
prael enne lahtilõikamist umbes 15
minutit seista.
20
www.electrolux.com
Et ahjust küpsetamise ajal liiga palju
suitsu ei tuleks, kallake sügavasse panni
veidi vett. Suitsu kondenseerumise
vältimiseks lisage vett kohe, kui see on
ära auranud.
Esialgu jälgige toiduvalmistamisel
seadme tööd. Leidke selle seadme
kasutamisel parimad seaded
(soojusaste, toiduvalmistamise aeg jne)
oma keedunõudele, retseptidele ja
kogustele.
Toiduvalmistamise ajad
Toiduvalmistamise ajad sõltuvad toidu
tüübist, konsistentsist ja mahust.
12.2 Küpsetamine ja röstimine
KOOGID
Tavaline küp‐
setamine
Pöördõhk
(min)
(°C)
(°C)
Vahustatud 170
road
2
160
3 (2 ja
4)
45 - 60
Koogivorm
Muretainas
170
2
160
3 (2 ja
4)
20 - 30
Koogivorm
Peti-juustu‐ 170
kook
1
165
2
80 100
Koogivorm, Ø 26 cm
Struudel
175
3
150
2
60 - 80
Küpsetusplaat
Keedise‐
kook
170
2
165
2
30 - 40
Koogivorm, Ø 26 cm
Jõulukook,
eelsoojen‐
dage tühi
ahi
160
2
150
2
90 120
Koogivorm, Ø 20 cm
Ploomi‐
175
kook, eel‐
soojendage
tühi ahi
1
160
2
50 - 60
Leib, vormis
Küpsised
140
3
140 - 150 3
25 - 45
Küpsetusplaat
Beseed
120
3
120
3
80 100
Küpsetusplaat
Beseed,
eelsoojen‐
dage tühi
ahi, kaks
tasandit
-
-
120
2 ja 4
80 100
Küpsetusplaat
EESTI
KOOGID
Tavaline küp‐
setamine
Pöördõhk
(min)
(°C)
(°C)
Kuklid, eel‐ 190
soojendage
tühi ahi
3
190
3
12 - 20
Küpsetusplaat
Ekleerid
3
170
3
25 - 35
Küpsetusplaat
Ekleerid,
kaks tasan‐
dit
-
170
2 ja 4
35 - 45
Küpsetusplaat
Plaadikoo‐
gid
180
2
170
2
45 - 70
Koogivorm, Ø 20 cm
Rikkaliku
puuviljatäi‐
disega
kook
160
1
150
2
110 120
Koogivorm, Ø 24 cm
Victoria
kook
170
1
160
2
30 - 50
Koogivorm, Ø 20 cm
190
Eelkuumutage tühja ahju.
SAI, LEIB JA PITSA
Tavaline küpse‐
tamine
Pöördõhk
(min)
(°C)
(°C)
Sai, 1 - 2 tük‐ 190
ki, 0,5 kg tü‐
kid
1
190
1
60 - 70 -
Rukkileib,
190
eelsoojenda‐
mine pole va‐
jalik
1
180
1
30 - 45 Leib, vormis
Kuklid, 6 - 8
kuklit
2
180
2 (2 ja 4)
25 - 40 Küpsetusplaat
190
21
22
www.electrolux.com
SAI, LEIB JA PITSA
Tavaline küpse‐
tamine
Pöördõhk
(min)
(°C)
(°C)
Pitsa
230 250
1
230 - 250 1
10 - 20 Küpsetusplaat /
Sügav pann
Kuklid
200
3
190
10 - 20 Küpsetusplaat
3
Eelkuumutage tühja ahju.
Kasutage koogivormi.
LAHTISED PIRUKAD
Tavaline küpsetami‐ Pöördõhk
ne
(min)
(°C)
(°C)
Pastavorm, eelsoojenda‐
mine pole vajalik
200
2
180
2
40 - 50
Juurviljavorm, eelsoojen‐
damine pole vajalik
200
2
175
2
45 - 60
Quiche
180
1
180
1
50 - 60
Lasanje
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Cannelloni
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Kasutage teist tasandit.
Kasutage traatresti.
LIHA
Tavaline küpse‐
tamine
Pöördõhk
(min)
Veiseliha
(°C)
(°C)
200
190
50 - 70
EESTI
23
LIHA
Tavaline küpse‐
tamine
Pöördõhk
(min)
(°C)
(°C)
Sealiha
180
180
90 - 120
Vasikaliha
190
175
90 - 120
Inglise rostbiif, väheküps
210
200
50 - 60
Inglise rostbiif, poolküps
210
200
60 - 70
Inglise rostbiif, täisküps
210
200
70 - 75
LIHA
Tavaline küpsetami‐ Pöördõhk
ne
(min)
(°C)
(°C)
Sea abatükk, kamaraga
180
2
170
2
120 - 150
Seakoot, 2 tükki
180
2
160
2
100 - 120
Lambakoot
190
2
175
2
110 - 130
Terve kana
220
2
200
2
70 - 85
Kalkun, terve
180
2
160
2
210 - 240
Part, terve
175
2
220
2
120 - 150
Hani, terve
175
2
160
1
150 - 200
Küülik, tükeldatud
190
2
175
2
60 - 80
Küülik, tükeldatud
190
2
175
2
150 - 200
Terve faasan
190
2
175
2
90 - 120
Kasutage teist tasandit.
24
www.electrolux.com
KALA
Tavaline küpseta‐ Pöördõhk
mine
(min)
(°C)
(°C)
Forell / Merikoger, 3-4 kala
190
175
40 - 55
Tuunikala / Lõhe, 4-6 fileed
190
175
35 - 60
12.3 Grill
Eelkuumutage tühja ahju.
Kasutage neljandat riiulitasandit.
Grill maksimaalse temperatuuriseadega.
GRILLIMINE
(kg)
(min)
1. külg
(min)
2. külg
Sisefilee, 4 tükki
0.8
12 - 15
12 - 14
Biifsteek, 4 tükki
0.6
10 - 12
6-8
Vorstid, 8
-
12 - 15
10 - 12
Seakarbonaad, 4 tükki
0.6
12 - 16
12 - 14
Pool kana, 2
1
30 - 35
25 - 30
Kebabid, 4
-
10 - 15
10 - 12
Kanarind, 4 tükki
0.4
12 - 15
12 - 14
Burgerid, 6
0.6
20 - 30
-
Kalafilee, 4 tükki
0.4
12 - 14
10 - 12
Röstitud sändvitšid, 4 - 6
-
5-7
-
Röstleib/-sai, 4 - 6
-
2-4
2-3
12.4 Turbogrill
Eelkuumutage tühja ahju.
Kasutage esimest või teist ahjutasandit.
Küpsetusaja arvutamiseks korrutage
alltoodud tabelis olev aeg filee
paksusega sentimeetrites.
EESTI
25
TALLELIHA
VEISELIHA
(°C)
(°C)
(min)
(min)
Rostbiif või filee,
väheküps
190 - 200 5 - 6
Tallekoot / Talle‐ 150 - 170 100 - 120
praad, 1 - 1,5 kg
Rostbiif või filee,
poolküps
180 - 190 6 - 8
Talle seljatükk, 1 160 - 180 40 - 60
- 1,5 kg
Rostbiif või filee,
täisküps
170 - 180 8 - 10
LINNULIHA
SEALIHA
(°C)
(°C)
(min)
Abatükk / Kael / 160 - 180 90 - 120
Sink, seljatükk, 1
- 1,5 kg
(min)
Linnuliha portsjo‐ 200 - 220 30 - 50
nitükid, 0,2 0,25 kg tükid
Pool kana, 0,4 0,5 kg tükid
190 - 210 35 - 50
Lihalõigud / Sea‐ 170 - 180 60 - 90
ribi, 1 - 1,5 kg
Kana, broiler, 1 - 190 - 210 50 - 70
1,5 kg
Pikkpoiss, 0,75 1 kg
Part, 1,5 - 2 kg
180 - 200 80 - 100
Hani, 3,5 - 5 kg
160 - 180 120 - 180
Kalkun, 2,5 - 3,5
kg
160 - 180 120 - 150
Kalkun, 4 - 6 kg
140 - 160 150 - 240
160 - 170 50 - 60
Seakoot, eelküp‐ 150 - 170 90 - 120
setatud, 0,75 - 1
kg
VASIKALIHA
KALA (AURUTATUD)
(°C)
Vasikapraad, 1
kg
(min)
(°C)
160 - 180 90 - 120
Vasikakoot, 1,5 - 160 - 180 120 - 150
2 kg
Kala, terve, 1 1,5 kg
(min)
210 - 220 40 - 60
12.5 Küpsetamine Madalal T°
Selle funktsiooniga saate valmistada
taiseid, õrnu liha- ja kalatükke. Ei sobi:
linnulihaga, rasvase seapraevõi
pajapraega..
26
www.electrolux.com
1. Praadige liha kõrgel kuumusel
mõlemalt poolt 1 - 2 minutit.
2. Asetage liha küpsetusnõusse või
otse ahjurestile. Rasva kogumiseks
asetage resti alla nõu.
Küpsetage alati ilma kaaneta, kui
kasutate seda funktsiooni.
3. Valige funktsioon: Küpsetamine
Madalal T°. Esimeseks 10 minutiks
seadke temperatuur vahemikku 80
°C ja 150 °C. Vaiketemperatuur on
90 °C.
4. 10 minuti pärast alandab ahi
temperatuuri automaatselt tasemele
80 °C.
Valige temperatuuriks 120 °C.
(kg)
(min)
Steigid
0.2 - 0.3
20 - 40
3
Veisefilee
1 - 1.5
90 - 150
3
Rostbiif
1 - 1.5
120 - 150
1
Vasikapraad
1 - 1.5
120 - 150
1
12.6 Sulatamine
(kg)
Sulatamise
aeg (min.)
Täiendav sulata‐
misaeg (min)
Kana
1
100 - 140
20 - 30
Asetage kana suu‐
rele taldrikule kum‐
mulikeeratud alus‐
tassi peale. Pööra‐
ke poole aja möö‐
dudes.
Liha
1
100 - 140
20 - 30
0.5
90 - 120
Pöörake poole aja
möödudes.
Koor
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Rõõska koort saab
vahustada ka siis,
kui selles on külmu‐
nud tükke.
Forell
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Maasikad
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Või
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Kreemikook
1.4
60
60
-
EESTI
12.7 Hoidistamine
Kasutage ainult ühesuguse suurusega
hoidisepurke.
LUUVILJALISED
Ärge kasutage keeratava (keere või
bajonett) kaanega purke ega
metallpurke.
Kasutage esimest tasandit.
Ärge pange küpsetusplaadile rohkem kui
kuus üheliitrist purki.
Täitke purgid võrdselt ning sulgege
klambriga.
Purgid ei tohi üksteise vastu puutuda.
Kallake küpsetusplaadile umbes 1/2 liitrit
vett, et hoida ahjus piisavalt niiskustaset.
Virsikud /
Ebaküdoo‐
niad / Ploo‐
mid
Kui purkide sisu hakkab mullitama (1liitriste purkide puhul umbes 35 - 60
minuti pärast), lülitage ahi välja või
alandage temperatuuri kuni 100 °C-ni ( vt
tabelit).
(min)
Jätkake
kuumuta‐
mist 100
°C
35 - 45
10 - 15
JUURVILI
Valige temperatuuriks 160 - 170 °C.
(min)
Aeg mulli‐
keste tek‐
kimiseni
(min)
Jätkake
kuumuta‐
mist 100
°C
Porgandid
50 - 60
5 - 10
(min)
Aeg mullikeste
tekkimiseni
Kurgid
50 - 60
-
Segaköögivi‐ 50 - 60
li
5 - 10
35 - 45
Nuikapsas /
Herned /
Spargel
15 - 20
PEHMED PUUVILJAD
Maasikad / Musti‐
kad / Vaarikad /
Küpsed karusmar‐
jad
(min)
Aeg mulli‐
keste tek‐
kimiseni
50 - 60
12.8 Kuivatamine - Pöördõhk
Katke ahjuplaadid pärgamendi või
küpsetuspaberiga.
Paremate tulemuste saamiseks lülitage
ahi poole kuivatamise peal välja, tehke
uks lahti ja jätke üheks ööks jahtuma.
Ühe plaadi puhul kasutage kolmandat
ahjutasandit.
Kahe plaadi puhul kasutage esimest ja
neljandat ahjutasandit.
27
28
www.electrolux.com
PUUVILI
JUURVILI
(h)
(°C)
(h)
Oad
60 - 70
6-8
Aprikoosid
8 - 10
Piprad
60 - 70
5-6
Õunaviilud
6-8
Supiköögivili
60 - 70
5-6
Pirnid
6-9
Seened
50 - 60
6-8
Ürdid
40 - 50
2-3
Valige temperatuuriks 60 - 70 °C.
12.9 Niiske küpsetus
pöördõhuga - soovitatavad
tarvikud
Kasutage tumedaid ja mittepeegeldava
pinnaga nõusid. Need tõmbavad
kuumust paremini sisse kui heledad ja
peegelduvad pinnad.
PUUVILI
(h)
Ploomid
8 - 10
Pitsaplaat
Küpsetusnõu
Tume, tuhmi pinnaga
28 cm läbimõõduga
Tume, tuhmi pinnaga
26 cm läbimõõduga
12.10 Niiske küpsetus
pöördõhuga
Parimate tulemuste saamiseks järgige
alltoodud tabelis olevaid soovitusi.
Portsjoninõu
Keraamika
8 cm läbi‐
mõõduga, 5
cm kõrged
Pirukapõhjavorm
Tume, tuhmi pinna‐
ga
28 cm läbimõõduga
EESTI
(°C)
(min)
Magusad kuklid, küpsetusplaat või ras‐
16 tükki
vapann
180
2
20 - 30
Saiakesed, 9
tükki
küpsetusplaat või ras‐
vapann
180
2
30 - 40
Pitsa, külmuta‐
tud, 0,35 kg
ahjurest
220
2
10 - 15
Rullbiskviit
küpsetusplaat või ras‐
vapann
170
2
25 - 35
Šokolaadikook
küpsetusplaat või ras‐
vapann
175
3
25 - 30
Suflee, 6 tükki
keraamilised ahjuvor‐
mid traatrestil
200
3
25 - 30
Biskviittaignast
põhi
pirukavorm traatrestil
180
2
15 - 25
Victoria kook
ahjuvorm ahjurestil
170
2
40 - 50
Poseeritud kala, küpsetusplaat või ras‐
0,3 kg
vapann
180
3
20 - 25
Kala, terve, 0,2
kg
180
3
25 - 35
Kalafilee, 0,3 kg pitsaplaat traatrestil
180
3
25 - 30
Pošeeritud liha,
0,25 kg
küpsetusplaat või ras‐
vapann
200
3
35 - 45
Šašlõkk, 0,5 kg
küpsetusplaat või ras‐
vapann
200
3
25 - 30
Küpsised, 16
tükki
küpsetusplaat või ras‐
vapann
180
2
20 - 30
Makroonid, 24
tükki
küpsetusplaat või ras‐
vapann
180
2
25 - 35
Muffinid, 12 tük‐ küpsetusplaat või ras‐
ki
vapann
170
2
30 - 40
Soolased küp‐
küpsetusplaat või ras‐
setised, 20 tükki vapann
180
2
25 - 30
Muretainaküpsi‐ küpsetusplaat või ras‐
sed, 20 tükki
vapann
150
2
25 - 35
Koogikesed, 8
tükki
170
2
20 - 30
küpsetusplaat või ras‐
vapann
küpsetusplaat või ras‐
vapann
29
30
www.electrolux.com
(°C)
(min)
Köögivili, pošee‐ küpsetusplaat või ras‐
ritud, 0,4 kg
vapann
180
3
35 - 45
Vegan-omlett
pitsaplaat traatrestil
200
3
25 - 30
Vahemerepära‐
ne köögivili, 0,7
kg
küpsetusplaat või ras‐
vapann
180
4
25 - 30
12.11 Teave testimisasutustele
Testid vastavalt standardile IEC 60350-1.
(°C)
(min)
Väikesed Tavaline
koogid,
küpsetami‐
20 tk
ne
küpse‐
tusplaa‐
dil
Küpse‐
tusplaat
3
170
20 - 30
-
Väikesed Pöördõhk
koogid,
20 tk
küpse‐
tusplaa‐
dil
Küpse‐
tusplaat
3
150 160
20 - 35
-
Väikesed Pöördõhk
koogid,
20 tk
küpse‐
tusplaa‐
dil
Küpse‐
tusplaat
2 ja 4
150 160
20 - 35
-
Õuna‐
Tavaline
kook, 2
küpsetami‐
vormis Ø ne
20 cm
Traatrest 2
180
70 - 90
-
Õuna‐
Pöördõhk
kook, 2
vormis Ø
20 cm
Traatrest 2
160
70 - 90
-
EESTI
(°C)
(min)
31
Tordipõ‐ Tavaline
hi, koogi‐ küpsetami‐
vorm Ø
ne
26 cm
Traatrest 2
170
40 - 50
Eelkuumutage
ahju 10 minutit.
Tordipõ‐ Pöördõhk
hi, koogi‐
vorm Ø
26 cm
Traatrest 2
160
40 - 50
Eelkuumutage
ahju 10 minutit.
Tordipõ‐ Pöördõhk
hi, koogi‐
vorm Ø
26 cm
Traatrest 2 ja 4
160
40 - 60
Eelkuumutage
ahju 10 minutit.
Muretai‐ Pöördõhk
naküpse‐
tised
Küpse‐
tusplaat
3
140 150
20 - 40
-
Muretai‐ Pöördõhk
naküpse‐
tised
Küpse‐
tusplaat
2 ja 4
140 150
25 - 45
-
Muretai‐ Tavaline
naküpse‐ küpsetami‐
tised
ne
Küpse‐
tusplaat
3
140 150
25 - 45
-
Röst‐
leib/-sai,
4 - 6 tk
Grill
Traatrest 4
maks.
2-3 minutit
ühelt poolt;
2-3 minutit
teiselt poolt
Eelkuumutage
ahju 3 minutit.
Veiseli‐
Grill
habur‐
ger, 6 tk,
0,6 kg
Traatrest 4
ja rasva‐
pann
maks.
20 - 30
Pange traatrest
neljandale ahju‐
tasandile ja ras‐
vapann kolman‐
dale tasandile.
Keerake toitu
poole küpsetusa‐
ja möödumisel.
Eelkuumutage
ahju 3 minutit.
13. PUHASTUS JA HOOLDUS
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
32
www.electrolux.com
13.1 Juhised puhastamiseks
Puhastage ahju esikülge pehme lapiga ning sooja vee ja pehmetoi‐
melise pesuvahendiga.
Kasutage metallpindade puhastamiseks vastavat puhastusainet.
Puhastusva‐ Eemaldage tugev mustus spetsiaalse ahjupuhastiga. Ärge kandke
katalüütilisele pinnale ahjupuhastit.
hendid
Puhastage ahju sisemust pärast iga kasutuskorda. Toidujääkide ko‐
gunemine võib kaasa tuua tulekahju. Grillpanni puhul on oht suurem.
Igapäevane
kasutamine
Niiskus võib kondenseeruda ahju või selle klaaspaneelidele. Konden‐
seerumise vähendamiseks laske ahjul enne küpsetamist 10 minutit
töötada. Kuivatage pärast kasutamist ahju sisemust pehme lapiga.
Pärast iga kasutuskorda puhastage kõik ahjutarvikud ja laske neil kui‐
vada. Kasutage pehmet lappi sooja vee ja puhastusvahendiga. Ärge
peske tarvikuid nõudepesumasinas.
Tarvikud
Ärge puhastage mittenakkuva pinnaga tarvikuid tugevatoimeliste pu‐
hastusvahenditega ega teravate esemetega või nõudepesumasinas.
13.2 Roostevabast terasest või
alumiiniumist ahjud
Puhastage ahjuust ainult niiske lapi või
käsnaga. Kuivatage pehme lapiga.
Ärge kasutage terasvilla, happeid ega
abrasiivseid materjale, kuna need võivad
ahju pinda kahjustada. Puhastage ahju
juhtpaneeli, järgides samu
ettevaatusabinõusid.
13.3 Uksetihendi puhastamine
ETTEVAATUST!
Olge restitugede
eemaldamisel ettevaatlik.
Katalüütilised paneelid ei ole
ahju seinte küljes kinni ja
võivad välja kukkuda, kui te
restitugesid eemaldate.
1. Tõmmake ahjuriiuli tugede esiosa
külgseina küljest lahti. Hoidke teise
käega restisiine ja katalüütilist
paneeli paigal.
Kontrollige uksetihendit korrapäraselt.
Uksetihend asub ahjuõõne raami ümber.
Ärge kasutage ahju, kui uksetihend on
kahjustatud. Võtke ühendust
hoolduskeskusega.
Teavet uksetihendi puhastamise kohta
lugege puhastamise üldteabe osast.
13.4 Restitugede / katalüütiliste
paneelide eemaldamine
Ahju puhastamiseks eemaldage
restitoed / katalüütilised paneelid.
2. Tõmmake ahjuresti toe tagaosa
külgseina küljest lahti ja eemaldage
tugi.
EESTI
1
2
Paigaldage väljavõetud tagasi
vastupidises järjekorras.
Teleskoopsiinide tõkked
peavad olema suunatud
ettepoole.
13.5 Katalüütiline ventilaatori
kate
33
Kui te üritate klaaspaneele
eemaldada ajal, mil ust pole
eest ära võetud, võib see
sulguda.
ETTEVAATUST!
Ärge kasutage ahju ilma
klaaspaneelideta.
1. Avage uks täielikult ja leidke üles
ukse paremal poolel asuv hing.
2. Kasutage kruvikeerajat, et
parempoolse hinge hoob üles tõsta ja
lõpuni keerata.
ETTEVAATUST!
Ärge kasutage katalüütilise
pinna puhastamiseks
ahjupihusteid, abrasiivseid
puhastusvahendeid, seepi
ega muid pesuaineid. Need
võivad kahjustada
katalüütilist pinda.
Katalüütilise kattega ventilaator on
isepuhastuv. See absorbeerib seintele
koguneva rasva ahju töötamise ajal.
Isepuhastusprotsessile kaasaaitamiseks
kuumutage tühja ahju regulaarselt.
1. Eemaldage ahjust kõik tarvikud.
2. Puhastage ahju põhja sooja vee ja
nõudepesuvahendiga, seejärel
kuivatage.
3. Leidke üles ukse vasakul poolel asuv
hing.
3. Valige funktsioon
.
4. Seadke temperatuuriks 250 °C ja
laske ahjul 1 tund töötada.
5. Kui ahi on jahtunud, puhastage see
pehme ja niiske käsnaga.
Katalüütilise pinna värvimuutused ei
mõjuta katalüütilisi omadusi.
13.6 Ukse eemaldamine ja
paigaldamine
Ahjuuksel on kolm klaaspaneeli.
Puhastamiseks saate ahjuukse ja
seesmised klaaspaneelid eemaldada.
Enne klaaspaneelide eemaldamist
lugege tähelepanelikult läbi kogu peatükk
"Ukse eemaldamine ja paigaldamine".
4. Tõstke ja keerake vasaku hinge hoob
täiesti üles.
34
www.electrolux.com
ükshaaval ettevaatlikult välja.
Alustage pealmisest paneelist.
Jälgige, et klaas libiseks hoidikutest
täielikult välja.
5. Sulgege ahjuuks poole peale
esimesse avamisasendisse. Seejärel
tõmmake ust ettepoole ja tõstke oma
kohalt ära.
10. Puhastage klaaspaneele seebiveega.
Kuivatage klaaspaneele hoolikalt.
Ärge peske terakomplekti
nõudepesumasinas.
Pärast puhastamist paigutage
klaaspaneel ja ahjuuks tagasi kohale.
Veenduge, et asetate klaaspaneelid
tagasi õiges järjekorras (A ja B). Otsige
klaaspaneeli pinnalt üles sümbol või kiri;
iga klaaspaneel on erinev, et teha
lahtivõtmine ja tagasipanek kergemaks.
Ukseliistu õigel paigaldamisel kostab
klõps.
A
B
6. Asetage uks tasasele pehme riidega
kaetud pinnale.
7. Võtke mõlemalt poolt ukseliistu (B)
ülemistest servadest kinni ja suruge
sissepoole, et vabastada
kinnitusnaga.
Veenduge, et paigaldate keskmise
klaaspaneeli oma kohale õigesti.
2
A
B
1
8. Eemaldamiseks tõmmake ukseliistu
ettepoole.
9. Võtke kinni ukse klaaspaneelide
ülemisest servast ja tõmmake need
B
EESTI
13.7 Lambi asendamine
HOIATUS!
Elektrilöögi oht!
Lamp võib olla kuum.
1. Lülitage ahi välja.
Oodake, kuni ahi on jahtunud.
2. Eemaldage ahi vooluvõrgust.
3. Pange ahju põhjale riie.
35
Tagumine valgusti
1. Keerake valgusti klaaskatet selle
eemaldamiseks.
2. Puhastage klaaskate.
3. Asendage lamp sobiva 300 °C taluva
kuumakindla lambiga .
4. Paigaldage klaaskate.
ETTEVAATUST!
Hoidke halogeenlampi alati
riidelapiga, et lambile ei
sattuks rasvajääke.
14. VEAOTSING
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
14.1 Mida teha, kui...
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Ahju ei saa käivitada või
kasutada.
Ahi ei ole elektrivõrku
Kontrollige, kas ahi on
ühendatud või ei ole ühen‐ elektrivõrku ühendatud õi‐
dus korralik.
gesti (vt ühendusjoonist).
Ahi ei kuumene.
Ahi on välja lülitatud.
Lülitage ahi sisse.
Ahi ei kuumene.
Kell ei ole seadistatud.
Määrake kellaaeg.
Ahi ei kuumene.
Vajalikud seadistused on
tegemata.
Veenduge, kas seadistu‐
sed on õiged.
Ahi ei kuumene.
Automaatne väljalülitus on
sees.
Vt jaotist „Automaatne väl‐
jalülitus“.
Ahi ei kuumene.
Lapselukk on sisse lülita‐
tud.
Vt „Lapseluku kasutami‐
ne“.
Ahi ei kuumene.
Kaitse on vallandunud.
Tehke kindlaks, kas tõrke
põhjustas kaitse. Kui kaitse
korduvalt uuesti vallandub,
võtke ühendust elektrik‐
uga.
Ahjuvalgusti ei põle.
Lamp on katki.
Asendage lamp uuega.
Väljalülitatud olekus ei ku‐
vata ekraanil kellaaega.
Ekraan on välja lülitatud.
Ekraani uuesti sisselülita‐
miseks puudutage sa‐
maaegselt
ja
.
36
www.electrolux.com
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Toidu valmimiseks kulub
liiga palju aega või toit val‐
mib liiga kiiresti.
Temperatuur on liiga ma‐
dal või liiga kõrge.
Reguleerige vajadusel
temperatuuri. Järgige ju‐
hendis toodud nõuandeid.
Toidule ja ahjuõõnde kogu‐ Toit on jäänud liiga kauaks Kui küpsetamine on lõppe‐
neb auru ja kondensatsioo‐ ahju.
nud, tuleb toit ahjust vähe‐
nivett.
malt 15–20 minuti pärast
välja võtta.
Ekraanil kuvatakse vea‐
kood, mida tabelis ei leidu.
Elektritõrge.
•
•
Ahi on sisse lülitatud, kuid
ei kuumene. Ventilaator ei
tööta. Ekraanile kuvatakse
"Demo".
Lülitage ahi välja ja taas
sisse, kasutades elektri‐
kilbis olevat peakaitset
või -lülitit.
Kui ekraanil kuvatakse
uuesti veateade, pöör‐
duge klienditeenindus‐
se.
Demorežiim on sisse lülita‐ Vt: „Seadete menüü kasu‐
tud.
tamine“ peatükis „Lisa‐
funktsioonid“.
14.2 Hooldusteave
Kui te ei suuda probleemile ise lahendust
leida, siis võtke ühendust edasimüüja või
teeninduskeskusega.
Teeninduskeskuse andmed leiate
andmesildilt. Andmesilt asub ahjuõõne
raami esiküljel. Ärge andmesilti ahju
sisemusest eemaldage.
Soovitame märkida siia järgmised andmed:
Mudel (MOD.)
.........................................
Tootenumber (PNC)
.........................................
Seerianumber (S.N.)
.........................................
15. ENERGIATÕHUSUS
15.1 Toote infoleht
Tooteinfo vastavalt määrusele EL 65-66/2014
Tarnija nimi
Electrolux
Mudeli tunnus
EOA5750AOX 949497501
Energiatõhususe indeks
81.2
Energiatõhususe klass
A+
EESTI
Energiatarbimine standardtäituvusel, tavalises re‐
žiimis
0.93 kWh/tsüklis
Energiatarbimine standardtäituvusel, pöördõhure‐
žiimis
0.69 kWh/tsüklis
Kambrite arv
1
Soojusallikas
Elekter
Helitugevus
72 l
Ahju tüüp
Sisseehitatud ahi
Mass
32.0 kg
37
EN 60350-1 – Kodumajapidamises
kasutatavad elektrilised
toiduvalmistusseadmed – Osa 1: Pliidid,
ahjud, auruahjud ja grillid. – Toimivuse
mõõtemeetodid.
Ventilaator ja valgusti jäävad
sisselülitatuks. Ahju väljalülitamisel
kuvatakse ekraanil jääkkuumuse näit.
Seda soojust saab kasutada toidu
soojashoidmiseks.
15.2 Energia kokkuhoid
Kui küpsetusaeg on üle 30 minuti,
vähendage vähemalt 3 - 10 minutit enne
küpsetusaja lõppu ahju temperatuuri.
Ahjus olev jääkkuumus võimaldab
küpsetamist jätkata.
Ahjul on omadused, mis
aitavad säästa energiat
igapäevasel
toiduvalmistamisel.
Veenduge, et ahju töötamise ajal oleks
ahjuuks korralikult kinni. Ärge
küpsetamise ajal ust liiga tihti avage.
Jälgige, et uksetihend oleks puhas ja
korralikult omal kohal.
Energia kokkuhoiu tagamiseks kasutage
metallnõusid.
Muude toitude soojendamiseks kasutage
jääkkuumust.
Toidu soojashoidmine
Jääkkuumuse kasutamiseks ja toidu
soojashoidmiseks valige madalaim
võimalik temperatuur. Ekraanile ilmub
jääkkuumuse indikaator või
temperatuurinäit.
Ärge eelkuumutage ahju enne
küpsetamist, kui võimalik.
Küpsetamine väljalülitatud valgustiga
Lülitage küpsetamise ajaks valgusti välja.
Pange see põlema ainult siis kui vaja.
Kui valmistate järjest mitu küpsetist,
püüdke need ahju panna võimalikult
lühikeste vahedega.
Niiske küpsetus pöördõhuga
Funktsioon küpsetamise ajal energia
säästmiseks.
Küpsetamine pöördõhuga
Võimalusel kasutage energia
kokkuhoiuks pöördõhuga
küpsetusrežiime.
Kasutades seda funktsiooni, lülitub lamp
30 sekundi pärast automaatselt välja.
Valgusti võib soovi korral sisse lülitada,
kuid see vähendab eeldatavat
energiakokkuhoidu.
Jääkkuumus
Kui on valitud programm koos valikuga
Kestus või Lõpp ja kui küpsetusaeg ei
ületa 30 minutit, lülituvad
kuumutuselemendid mõne
ahjufunktsiooni puhul automaatselt
varem välja.
Ekraani väljalülitamine
Soovi korral võib ekraani välja lülitada.
Vajutage ja hoidke samaaegselt
ja
. Sisselülitamiseks korrake sama
toimingut.
38
www.electrolux.com
16. JÄÄTMEKÄITLUS
Sümboliga
tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse. Aidake
hoida keskkonda ja inimeste tervist ja
suunake elektri- ja elektroonilised
jäätmed ringlusse. Ärge visake
sümboliga tähistatud seadmeid muude
majapidamisjäätmete hulka. Viige seade
kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi
saamiseks kohalikku omavalitsusse.
POLSKI
39
SPIS TREŚCI
1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA......................................... 40
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.......................................... 42
3. INSTALACJA.................................................................................................... 45
4. OPIS URZĄDZENIA......................................................................................... 47
5. PANEL STEROWANIA.....................................................................................47
6. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM......................................................................49
7. CODZIENNA EKSPLOATACJA....................................................................... 49
8. FUNKCJE ZEGARA......................................................................................... 51
9. PROGRAMY AUTOMATYCZNE...................................................................... 53
10. KORZYSTANIE Z AKCESORIÓW................................................................. 54
11. DODATKOWE FUNKCJE...............................................................................56
12. WSKAZÓWKI I PORADY............................................................................... 58
13. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE................................................................ 71
14. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW................................................................ 75
15. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA............................................................. 77
Z MYŚLĄ O TOBIE
Dziękujemy za zakup urządzenia Electrolux. Jest ono owocem dziesięcioleci
doświadczeń i innowacji. To pomysłowe i stylowe urządzenie zostało
zaprojektowane z myślą o Tobie. Użytkując je, możesz mieć zawsze pewność
uzyskania wspaniałych efektów.
Witamy w świecie marki Electrolux!
Zapraszamy na naszą witrynę internetową, aby:
Otrzymać wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w
rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu:
www.electrolux.com/webselfservice
Zarejestrować swój produkt i uprościć jego obsługę serwisową:
www.registerelectrolux.com
Nabyć akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do
swojego urządzenia:
www.electrolux.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym, należy przygotować
poniższe dane: informacje o modelu, numer produktu, numer seryjny.
Stosowne informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.
Ostrzeżenie/przestroga — informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ogólne informacje i wskazówki
Informacje dotyczące środowiska naturalnego
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
40
1.
www.electrolux.com
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed przystąpieniem do instalacji i rozpoczęciem
eksploatacji urządzenia należy uważnie zapoznać się z
dołączoną instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada
za obrażenia ciała ani szkody spowodowane
nieprawidłową instalacją lub eksploatacją produktu.
Należy zachować instrukcję obsługi w bezpiecznym i
łatwo dostępnym miejscu w celu wykorzystania w
przyszłości.
1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych
zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub
umysłowych
•
•
•
•
•
•
•
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu
ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub
umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej
wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one
nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie
bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą
świadome związanych z tym zagrożeń.
Dzieci w wieku od 3 do 8 lat i osoby o znacznym
stopniu niepełnosprawności nie powinny zbliżać się
urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym
nadzorem.
Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny zbliżać się do
urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym
nadzorem.
Nie pozwalać dzieciom na zabawę urządzeniem.
Przechowywać opakowanie w miejscu niedostępnym
dla dzieci lub pozbyć się go w odpowiedni sposób.
Dzieciom i zwierzętom nie powinny zbliżać się do
pracującego lub stygnącego urządzenia. Łatwo
dostępne elementy urządzenia mogą mocno
nagrzewać się podczas jego użytkowania.
Jeśli urządzenie wyposażono w blokadę
uruchomienia, zaleca się jej włączenie.
POLSKI
•
41
Dzieci nie powinny zajmować się czyszczeniem ani
konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.
1.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Instalacji urządzenia i wymiany jego przewodu
zasilającego może dokonać wyłącznie osoba o
odpowiednich kwalifikacjach.
OSTRZEŻENIE: Podczas pracy urządzenie i jego
nieosłonięte elementy nagrzewają się do wysokiej
temperatury. Należy zachować ostrożność, aby
uniknąć kontaktu z elementami grzejnymi.
Podczas wyjmowania i wkładania akcesoriów lub
naczyń należy zawsze używać rękawic kuchennych.
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności
konserwacyjnych należy odłączyć urządzenie od
zasilania.
OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć porażenia prądem,
przed przystąpieniem do wymiany żarówki należy
upewnić się, że urządzenie jest wyłączone.
Nie uruchamiać urządzenia przed zainstalowaniem go
w zabudowie.
Nie czyścić urządzenia za pomocą myjek parowych.
Do czyszczenia szyb w drzwiach nie używać
ściernych środków czyszczących ani ostrych,
metalowych myjek, ponieważ mogą one porysować
powierzchnię, co może skutkować pęknięciem szkła.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi go
wymienić producent, autoryzowane centrum
serwisowe lub inna wykwalifikowana osoba, aby
zapobiec ryzyku porażenia prądem.
Aby wymontować prowadnice blach, należy odciągnąć
najpierw ich przednią, a następnie tylną część od
bocznych ścianek. Zamontować prowadnice blach w
odwrotnej kolejności.
42
www.electrolux.com
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
2.1 Instalacja
OSTRZEŻENIE!
Urządzenie może
zainstalować wyłącznie
wykwalifikowana osoba.
•
•
•
•
•
•
•
•
Usunąć wszystkie elementy
opakowania.
Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.
Należy postępować zgodnie z
instrukcją instalacji dołączoną do
urządzenia.
Zachować ostrożność podczas
przenoszenia urządzenia, ponieważ
jest ono ciężkie. Należy zawsze
stosować rękawice ochronne i mieć
na stopach pełne obuwie.
Nigdy nie ciągnąć urządzenia za
uchwyt.
Zachować minimalne odstępy od
innych urządzeń i mebli.
Zainstalować urządzenie w
odpowiednim i bezpiecznym miejscu,
które spełnia wymagania instalacyjne.
Urządzenie wyposażono w
elektryczny układ chłodzenia.
Wymaga on zasilania elektrycznego.
Minimalna wyso‐
kość szafki (mini‐
malna wysokość
szafki pod blatem)
590 (600) mm
Głębokość części
urządzenia do zabu‐
dowy
548 mm
Głębokość z otwar‐
tymi drzwiami
1022 mm
Minimalna wielkość
otworu wentylacyj‐
nego. Otwór umiejs‐
cowiony w tylnej do‐
lnej części szafki
560x20 mm
Długość przewodu
zasilającego Prze‐
wód jest umiejsco‐
wiony w prawym tyl‐
nym rogu
1500 mm
Wkręty mocujące
4x25 mm
2.2 Podłączenie do sieci
elektrycznej
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie pożarem i
porażeniem prądem
elektrycznym.
•
•
•
Szerokość szafki
560 mm
Głębokość szafki
550 (550) mm
Wysokość przedniej
części urządzenia
594 mm
Wysokość tylnej
części urządzenia
576 mm
Szerokość przedniej
części urządzenia
595 mm
Szerokość tylnej
części urządzenia
559 mm
Głębokość urządze‐
nia
569 mm
•
•
•
•
Wszystkie połączenia elektryczne
powinien wykonać wykwalifikowany
elektryk.
Urządzenie musi być uziemione.
Upewnić się, że parametry na
tabliczce znamionowej odpowiadają
parametrom znamionowym źródła
zasilania.
Należy używać wyłącznie prawidłowo
zamontowanego gniazda
elektrycznego z uziemieniem.
Nie stosować rozgałęźników ani
przedłużaczy.
Należy zwrócić uwagę, aby nie
uszkodzić wtyczki ani przewodu
zasilającego. Wymiany przewodu
zasilającego można dokonać
wyłącznie w naszym autoryzowanym
centrum serwisowym.
Przewody zasilające nie mogą
dotykać ani przebiegać w pobliżu
drzwi urządzenia lub wnęki pod
urządzeniem, zwłaszcza gdy
POLSKI
•
•
•
•
•
•
•
urządzenie działa i drzwi są mocno
rozgrzane.
Zarówno dla elementów znajdujących
się pod napięciem, jak i
zaizolowanych części,
zabezpieczenie przed porażeniem
prądem należy zamocować w taki
sposób, aby nie można go było
odłączyć bez użycia narzędzi.
Podłączyć wtyczkę do gniazda
elektrycznego dopiero po
zakończeniu instalacji. Należy zadbać
o to, aby po zakończeniu instalacji
urządzenia wtyczka przewodu
zasilającego była łatwo dostępna.
Jeśli gniazdo elektryczne jest
obluzowane, nie wolno podłączać do
niego wtyczki.
Odłączając urządzenie, nie należy
ciągnąć za przewód zasilający.
Należy zawsze ciągnąć za wtyczkę
sieciową.
Konieczne jest zastosowanie
odpowiednich wyłączników obwodu
zasilania: wyłączniki automatyczne,
bezpieczniki topikowe (typu
wykręcanego – wyjmowane z
oprawki), wyłączniki
różnicowoprądowe (RCD) oraz
styczniki.
W instalacji elektrycznej należy
zastosować wyłącznik obwodu
umożliwiający odłączenie urządzenia
od zasilania na wszystkich biegunach.
Wyłącznik obwodu musi mieć
rozwarcie styków wynoszące
minimum 3 mm.
Urządzenie wyposażono w przewód
zasilający oraz wtyczkę.
Rodzaje przewodów przeznaczo‐
nych do montażu lub wymiany w kra‐
jach europejskich:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Dobór przekroju przewodu należy
przeprowadzić na podstawie mocy
całkowitej podanej na tabliczce
znamionowej. Można również skorzystać
z informacji zawartych w tabeli:
Moc całkowita
(W)
43
Przekrój przewo‐
du (mm²)
maksymalnie 1380 3 x 0.75
maksymalnie 2300 3 x 1
maksymalnie 3680 3 x 1.5
Przewód ochronny (żółto-zielony) musi
być o 2 cm dłuższy od przewodu
fazowego i neutralnego (niebieski
i brązowy).
2.3 Eksploatacja
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń, oparzeniem,
porażeniem prądem lub
wybuchem.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Urządzenie jest przeznaczone
wyłącznie do użytku domowego.
Nie zmieniać parametrów
technicznych urządzenia.
Należy upewnić się, że otwory
wentylacyjne są drożne.
Nie pozostawiać włączonego
urządzenia bez nadzoru.
Wyłączać urządzenie po każdym
użyciu.
Podczas pracy urządzenia należy
zachować ostrożność przy otwieraniu
jego drzwi. Może dojść do uwolnienia
gorącego powietrza.
Nie obsługiwać urządzenia mokrymi
rękami lub jeśli ma ono kontakt z
wodą.
Nie opierać się o otwarte drzwi
urządzenia.
Nie używać urządzenia jako
powierzchni roboczej ani miejsca do
przechowywania przedmiotów.
Należy ostrożnie otwierać drzwi
urządzenia. Stosowanie składników
zawierających alkohol może
spowodować powstanie mieszanki
alkoholu i powietrza.
Podczas otwierania drzwi urządzenia
nie wolno zbliżać do niego iskrzących
przedmiotów ani otwartego płomienia.
Nie umieszczać w urządzeniu, na nim
ani w jego pobliżu łatwopalnych
substancji ani przedmiotów
44
www.electrolux.com
nasączonych łatwopalnymi
substancjami.
2.4 Konserwacja i czyszczenie
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń, pożarem lub
uszkodzeniem urządzenia.
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie uszkodzeniem
urządzenia.
•
•
•
•
•
•
Aby zapobiec uszkodzeniu lub
odbarwieniu się emalii:
– Nie należy kłaść naczyń ani
innych przedmiotów bezpośrednio
na dnie urządzenia.
– Nie należy kłaść folii aluminiowej
bezpośrednio na dnie komory
urządzenia.
– Nie należy wlewać wody
bezpośrednio do rozgrzanego
urządzenia.
– Nie należy pozostawiać
wilgotnych naczyń ani potraw w
urządzeniu po zakończeniu
pieczenia.
– Należy zachować ostrożność
podczas wyjmowania i wkładania
akcesoriów.
Odbarwienie emalii lub stali
nierdzewnej nie ma wpływu na
działanie urządzenia.
Do pieczenia wilgotnych ciast należy
używać głębokiej blachy. Sok z
owoców może trwale zaplamić
emalię.
Urządzenie jest przeznaczone
wyłącznie do przyrządzania potraw.
Nie wolno go używać do innych
celów, takich jak np. ogrzewanie
pomieszczeń.
Podczas pieczenia drzwi piekarnika
powinny być zawsze zamknięte.
Jeśli urządzenie zainstalowano za
ścianką meblową (np. za drzwiami
szafki), drzwi nie wolno zamykać
podczas użytkowania urządzenia.
Połączenie wysokiej temperatury i
wilgoci wewnątrz zamkniętego mebla
może doprowadzić do uszkodzenia
urządzenia, mebla lub podłogi. Nie
zamykać drzwi szafki, aż urządzenie
całkowicie ostygnie po użyciu.
•
•
•
•
•
•
•
•
Przed przystąpieniem do konserwacji
należy wyłączyć urządzenie i wyjąć
wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazda elektrycznego.
Upewnić się, że urządzenie ostygło.
Występuje zagrożenie pęknięciem
szyb w drzwiach urządzenia.
Jeśli szyba pęknie, należy ją
niezwłocznie wymienić. Należy
skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
Przy zdejmowaniu drzwi urządzenia
należy zachować ostrożność. Drzwi
są ciężkie!
Aby zapobiec uszkodzeniu
powierzchni urządzenia, należy
regularnie ją czyścić.
Czyścić urządzenie za pomocą
wilgotnej szmatki. Stosować
wyłącznie obojętne środki
czyszczące. Nie używać żadnych
produktów ściernych, myjek do
szorowania, rozpuszczalników ani
metalowych przedmiotów.
Stosując aerozol do piekarników,
należy przestrzegać wskazówek
dotyczących bezpieczeństwa
umieszczonych na opakowaniu.
Nie używać detergentów do
czyszczenia emalii katalitycznej (jeśli
dotyczy).
2.5 Oświetlenie wewnętrzne
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie porażeniem
prądem.
•
•
•
Żarówka zwykła lub halogenowa
zastosowana w tym urządzeniu jest
przeznaczona wyłącznie do urządzeń
domowych. Nie należy używać go do
oświetlania pomieszczeń.
Przed przystąpieniem do wymiany
lampki należy odłączyć urządzenie od
źródła zasilania.
Używać wyłącznie żarówek tego
samego typu.
POLSKI
2.6 Serwis
•
•
•
•
Aby naprawić urządzenie, należy
skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
Należy stosować wyłącznie
oryginalne części zamienne.
•
45
Odłączyć urządzenie od źródła
zasilania.
Odciąć przewód zasilający blisko
urządzenia i oddać do utylizacji.
Wymontować zatrzask drzwi, aby
uniemożliwić zamknięcie się dziecka
lub zwierzęcia w urządzeniu.
2.7 Utylizacja
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń lub uduszeniem.
3. INSTALACJA
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
3.1 Zabudowa urządzenia
548
21
min. 550
80
60
520
600
18
20
114
589
594
min. 560
595+-1
60
198
5
3
523
20
46
www.electrolux.com
548
70
60
21
min. 550
20
520
18
590
114
min. 560
589
594
198
60
595+-1
5
3
20
3.2 Mocowanie piekarnika do
szafki
523
POLSKI
47
4. OPIS URZĄDZENIA
4.1 Informacje ogólne
1
1
2
3
4
5
6
7
2
3
5
4
3
2
1
7
4
Panel sterowania
Sterowanie elektroniczne
Grzałka
Oświetlenie
Wentylator
Prowadnice blach, wyjmowane
Poziomy umieszczenia potraw
5
6
4.2 Akcesoria
•
•
•
•
Ruszt
Do ustawiania naczyń, form do ciast
oraz do pieczenia mięs.
Blacha do pieczenia
Do pieczenia ciast i ciastek.
Głęboka blacha do pieczenia
Do przyrządzania moussaki.
Prowadnice teleskopowe
Do umieszczania rusztów i blach do
ciasta.
5. PANEL STEROWANIA
5.1 Sterowanie elektroniczne
1
2 3
4 5
6
7 8 9 10 11
Urządzenie obsługuje się, dotykając pól czujników.
Pole
Funkcja
czujnika
1
2
Opis
WŁĄCZONE / WY‐ Włączanie i wyłączanie piekarnika.
ŁĄCZONE
OPCJE
Do ustawiania funkcji pieczenia lub programu
automatycznego.
48
www.electrolux.com
Pole
Funkcja
czujnika
3
4
5
-
6
7
8
9
10
11
Opis
OŚWIETLENIE
PIEKARNIKA
Włączanie i wyłączanie oświetlenia piekarni‐
ka.
TEMPERATURA /
SZYBKIE NA‐
GRZEWANIE
Ustawianie i sprawdzanie temperatury w ko‐
morze piekarnika lub temperatury czujki tem‐
peratury (jeśli występuje). Naciśnięcie i przy‐
trzymanie przycisku przez trzy sekundy po‐
woduje włączenie lub wyłączenie funkcji
szybkiego nagrzewania.
MÓJ ULUBIONY
PROGRAM
Zapisywanie ulubionego programu. Funkcja
ta zapewnia bezpośredni dostęp do ulubione‐
go programu, również wtedy, gdy piekarnik
jest wyłączony.
WYŚWIETLACZ
Przedstawia bieżące ustawienia piekarnika.
W GÓRĘ
Służy do przemieszczania się w górę menu
W DÓŁ
Służy do przemieszczania się w dół menu.
ZEGAR
Ustawianie funkcji zegara.
MINUTNIK
Ustawianie minutnika.
OK
Potwierdzenie wyboru lub ustawienia.
5.2 Wyświetlacz
A
B
E
C
D
A. Symbol funkcji pieczenia
B. Numer programu/funkcji pieczenia
C. Wskaźniki funkcji zegara (patrz
tabela „Funkcje zegara”)
D. Zegar / wyświetlacz ciepła
resztkowego
E. Wyświetlenie temperatury / bieżącej
godziny
Inne wskazania wyświetlacza:
Symbol
Nazwa
Program automatyczny
Opis
Pozwala wybrać program automatycz‐
ny.
POLSKI
Symbol
/
/
Nazwa
49
Opis
Mój ulubiony program
Włączony jest ulubiony program.
kg / g
Uruchomiony jest program automatycz‐
ny z wprowadzeniem ciężaru.
godz. / min
Włączona jest funkcja zegara.
Wskaźnik nagrzewania /
ciepła resztkowego
Przedstawia temperaturę piekarnika.
Temperatura / szybkie na‐
grzewanie
Funkcja działa.
Temperatura
Pozwala sprawdzić lub zmienić tempe‐
raturę.
Minutnik
Uruchomiona jest funkcja minutnika.
5.3 Wskaźnik nagrzewania
Po włączeniu funkcji pieczenia pojawi się
. Paski sygnalizują wzrost
wskazanie
lub spadek temperatury w piekarniku.
Gdy piekarnik osiągnie ustawioną
temperaturę, paski znikną z
wyświetlacza.
6. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
Aby ustawić aktualną
godzinę, patrz rozdział
„Funkcje zegara”.
6.1 Czyszczenie wstępne
Wyjąć z piekarnika wszystkie akcesoria i
prowadnice blach.
Patrz rozdział „Konserwacja i
czyszczenie”.
Wyczyścić piekarnik i akcesoria przed
pierwszym użyciem.
Umieścić akcesoria i wyjmowane
prowadnice blach w początkowym
położeniu.
6.2 Wstępne nagrzewanie
Przed pierwszym użyciem należy
wstępnie nagrzać pusty piekarnik.
i maksymalną
1. Wybrać funkcję:
temperaturę.
2. Pozostawić włączony piekarnik na 1
godzinę.
3. Ustawić funkcję
i maksymalną
temperaturę.
4. Pozostawić włączony piekarnik na 15
minut.
Akcesoria mogą rozgrzać się mocniej niż
zwykle. Z piekarnika może wydobywać
się nieprzyjemny zapach i dym podczas
nagrzewania. Należy zapewnić
wystarczający dopływ świeżego
powietrza do pomieszczenia.
7. CODZIENNA EKSPLOATACJA
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
50
www.electrolux.com
7.1 Funkcje pieczenia
Funkcja pie‐
karnika
Termoobieg
Pizza
Górna/dolna
grzałka (Gór‐
na/dolna
grzałka)
Termoobieg
(niska temp.)
Zastosowanie
Do jednoczesnego pie‐
czenia na trzech pozio‐
mach i do suszenia
żywności.
Ustawić temperaturę o
20-40°C niższą niż dla
funkcji Górna/dolna
grzałka.
Funkcja pie‐
karnika
Termoobieg
wilgotny
Do wypieku pizzy. Do
intensywnego przyru‐
mieniania i pieczenia w
celu uzyskania kruche‐
go spodu.
Do pieczenia mięsa lub
ciasta na jednym pozio‐
mie.
Do przyrządzania deli‐
katnych, soczystych
pieczeni.
Do pieczenia ciast na
kruchym spodzie oraz
do pasteryzowania żyw‐
Grzałka dolna ności.
Zastosowanie
Funkcja zapewnia
oszczędność energii
podczas pieczenia.
Wskazówki dotyczące
pieczenia – patrz roz‐
dział „Wskazówki i po‐
rady”, Termoobieg wil‐
gotny. Drzwi piekarnika
powinny być zamknięte
podczas pieczenia, tak
aby działanie funkcji nie
było zakłócane, a pie‐
karnik działał z najwyż‐
szą możliwą wydajnoś‐
cią energetyczną. Pod‐
czas używania tej funk‐
cji temperatura w komo‐
rze może się różnić od
temperatury ustawionej.
Wykorzystywane jest
ciepło resztkowe.Można
zmniejszyć moc grza‐
nia. Zalecenia dotyczą‐
ce oszczędzania energii
znajdują się w rozdziale
„Efektywność energe‐
tyczna”, Oszczędność
energii.Na podstawie tej
funkcji została określo‐
na klasa energetyczna
urządzenia zgodnie z
normą EN 60350-1.
Podczas korzystania z
tej funkcji oświetlenie
wyłącza się automa‐
tycznie po 30 sekun‐
dach.
Do rozmrażania produk‐
tów (warzyw i owoców).
Czas rozmrażania uza‐
Rozmrażanie leżniony jest od ilości i
grubości mrożonej po‐
trawy.
Do utrzymywania tem‐
peratury potraw.
Podtrzymy‐
wanie temp.
POLSKI
Funkcja pie‐
karnika
Zastosowanie
Do grillowania płaskich
potraw i opiekania chle‐
ba.
Grill
Szybki grill
Turbo grill
Do grillowania płaskich
potraw w dużych iloś‐
ciach oraz do opiekania
pieczywa.
Do pieczenia większych
kawałków mięsa lub
drobiu z kością na jed‐
nym poziomie. Do przy‐
rządzania zapiekanek i
przyrumieniania.
7.2 Ustawianie funkcji
pieczenia
1. Włączyć piekarnik za pomocą .
Na wyświetlaczu pojawi się ustawiona
temperatura, symbol oraz numer funkcji
pieczenia.
2. Nacisnąć
lub
funkcję pieczenia.
51
Gdy piekarnik osiągnie zadaną
temperaturę, emitowany jest sygnał, a
wskaźnik nagrzewania gaśnie.
, aby ustawić
lub odczekać 5 sekund
3. Nacisnąć
na automatyczne uruchomienie
piekarnika.
Jeśli po włączeniu piekarnika nie
zostanie ustawiona żadna funkcja ani
program, piekarnik wyłączy się
automatycznie po upływie 20 sekund.
7.4 Sprawdzanie temperatury
Bieżącą temperaturę piekarnika można
sprawdzić, gdy działa funkcja lub
program.
1. Nacisnąć .
Wyświetlacz wskazuje temperaturę w
piekarniku.
lub wyświetlacz
2. Nacisnąć
automatycznie pokaże ustawioną
temperaturę po 5 sekundach.
7.5 Szybkie nagrzewanie
Nie wkładać potraw do piekarnika, gdy
działa funkcja szybkiego nagrzewania.
Szybkie nagrzewanie jest dostępne tylko
z niektórymi funkcjami pieczenia. Jeśli w
menu ustawień włączono dźwięki
błędów, emitowany jest sygnał
dźwiękowy, jeśli szybkie nagrzewanie nie
jest dostępne z wybraną funkcją. Patrz
rozdział „Dodatkowe funkcje”, Użycie
menu ustawień.
Szybkie nagrzewanie skraca czas
nagrzewania piekarnika.
Aby włączyć szybkie nagrzewanie,
należy nacisnąć i przytrzymać przez
ponad 3 sekundy.
Jeśli szybkie nagrzewanie jest włączone,
wyświetlacz pokazuje migające paski.
7.3 Zmiana temperatury
Nacisnąć
lub
, aby zmienić
temperaturę co: 5°C.
8. FUNKCJE ZEGARA
8.1 Tabela funkcji zegara
Funkcja zegara
AKTUALNA GO‐
DZINA
Zastosowanie
Wyświetlanie lub zmiana aktualnej godziny. Aktualną
godzinę można zmienić tylko wtedy, gdy piekarnik
jest włączony.
52
www.electrolux.com
Funkcja zegara
00:00
Zastosowanie
CZAS
Ustawianie czasu pracy piekarnika.
KONIEC
Do ustawienia czasu wyłączenia piekarnika.
OPÓŹNIENIE
Łączy funkcje CZAS i KONIEC.
MINUTNIK
Odliczanie ustawionego czasu. Funkcja nie ma wpły‐
wu na działanie piekarnika. MINUTNIK można usta‐
wić w dowolnej chwili – również wtedy, gdy piekarnik
jest wyłączony.
STOPER
Odliczanie czasu wskazujące czas pracy piekarnika.
Funkcja nie ma wpływu na działanie piekarnika. Sto‐
per włącza się natychmiast, gdy piekarnik zaczyna
się nagrzewać. STOPER nie działa, gdy ustawione
są funkcje CZAS i KONIEC.
8.2 Ustawianie i zmiana
aktualnego czasu
Po podłączeniu urządzenia po raz
pierwszy do zasilania należy zaczekać,
aż na wyświetlaczu pojawi się wskazanie
i 12:00. „12” będzie migać.
1. Nacisnąć
godzinę.
lub
2. Nacisnąć
.
3. Nacisnąć
lub
migające wskazanie
oraz ustawienie
czasu. Piekarnik wyłączy się.
7. Nacisnąć pole czujnika, aby wyłączyć
sygnał.
8. Wyłączyć piekarnik.
, aby ustawić
ustawić minuty.
4. Nacisnąć
.
Na wyświetlaczu pojawi się nowo
ustawiony czas.
Aby zmienić aktualny czas, naciskać
aż zacznie migać
,
.
8.3 Ustawianie funkcji CZAS
, aż
3. Nacisnąć
lub
dla funkcji CZAS.
zacznie migać.
ustawić minuty
lub funkcja CZAS
4. Nacisnąć
uruchomi się automatycznie po 5
sekundach.
lub
5. Nacisnąć
dla funkcji CZAS.
8.4 Ustawianie funkcji KONIEC
1. Ustawić funkcję pieczenia i
temperaturę.
1. Ustawić funkcję pieczenia i
temperaturę.
2. Naciskać
6. Nacisnąć
lub funkcja CZAS
uruchomi się automatycznie po 5
sekundach.
Gdy upłynie ustawiony czas, przez 2
minuty będzie emitowany sygnał
dźwiękowy. Na wyświetlaczu pojawi
ustawić godziny
2. Naciskać
, aż
zacznie migać.
lub
, aby ustawić
3. Nacisnąć
funkcję KONIEC, a następnie
nacisnąć
. Najpierw należy
ustawić minuty, a później godziny.
Gdy upłynie ustawiony czas, przez 2
minuty będzie emitowany sygnał
dźwiękowy. Na wyświetlaczu pojawi
oraz ustawienie
migające wskazanie
czasu. Piekarnik wyłączy się
automatycznie.
4. Nacisnąć pole czujnika, aby wyłączyć
sygnał.
5. Wyłączyć piekarnik.
POLSKI
8.5 Ustawianie funkcji
OPÓŹNIENIE
1. Ustawić funkcję pieczenia i
temperaturę.
, aż
2. Naciskać
3. Nacisnąć
lub
dla funkcji CZAS.
4. Nacisnąć
zacznie migać.
ustawić minuty
.
lub
5. Nacisnąć
dla funkcji CZAS.
ustawić godziny
6. Nacisnąć
.
Na wyświetlaczu pojawi się migające
wskazanie
.
7. Nacisnąć
lub
, aby ustawić
funkcję KONIEC, a następnie
. Najpierw należy
nacisnąć
ustawić minuty, a później godziny.
Piekarnik włączy się później
automatycznie, będzie działać przez
czas ustawiony w funkcji CZAS i
zakończy pracę o godzinie ustawionej w
funkcji KONIEC. Gdy upłynie ustawiony
czas, przez 2 minuty będzie emitowany
sygnał dźwiękowy. Na wyświetlaczu
pojawi migające wskazanie
oraz
ustawienie czasu. Piekarnik wyłączy się
automatycznie.
8. Nacisnąć pole czujnika, aby wyłączyć
sygnał.
9. Wyłączyć piekarnik.
53
8.6 Ustawienie: Minutnik
1. Nacisnąć .
Na wyświetlaczu pojawi się migające
wskazanie
i „00”.
2. Nacisnąć
w celu przełączenia
między opcjami. Najpierw należy
ustawić sekundy, a następnie minuty
i godziny.
3. Nacisnąć
lub
, aby ustawić
MINUTNIK, a następnie
potwierdzić.
, aby
4. Nacisnąć
lub MINUTNIK
uruchomi się automatycznie po 5
sekundach.
Gdy upłynie ustawiony czas, przez 2
minuty będzie emitowany sygnał
dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się
migające wskazanie 00:00 i .
5. Nacisnąć pole czujnika, aby wyłączyć
sygnał.
8.7 STOPER
1. Aby wyzerować stoper, nacisnąć:
i
jednocześnie.
2. Gdy na wyświetlaczu pojawi się
„00:00”, stoper ponownie zacznie
naliczać czas.
Gdy zostanie włączona
funkcja Opóźnienie, na
wyświetlaczu pojawi się
symbol funkcji pieczenia
z kropką i
. Kropka na
wyświetlaczu zegara/ciepła
resztkowego sygnalizuje
włączoną funkcję zegara.
9. PROGRAMY AUTOMATYCZNE
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
Dostępnych jest 9 programów
automatycznych. Programy lub przepisy
automatyczne należy stosować w
sytuacji, gdy użytkownik nie ma
doświadczenia w przygotowywaniu danej
potrawy. Wyświetlacz pokazuje
domyślne czasy pieczenia dla
poszczególnych programów
automatycznych.
54
www.electrolux.com
9.1 Programy automatyczne
Numer programu
Nazwa programu
1
PIECZEŃ WOŁOWA
2
PIECZEŃ WIEPRZOWA
3
KURCZAK CAŁY
4
PIZZA
5
BABECZKI
6
QUICHE LORRAINE
7
BIAŁY CHLEB
8
ZAPIEKANKA ZIEMNIACZANA
9
LASAGNE
9.2 Programy automatyczne
1. Włączyć urządzenie.
2. Dotknąć .
Na wyświetlaczu pojawi się numer
programu automatycznego (1 – 9).
3. Dotknąć
lub
, aby wybrać
program automatyczny.
1. Włączyć urządzenie.
2. Dotknąć
.
3. Dotknąć
lub
, aby ustawić
program z wprowadzaniem ciężaru.
Wyświetlacz pokazuje: czas pieczenia,
symbol funkcji Czas
, domyślny
ciężar, jednostkę miary (kg, g).
4. Dotknąć
lub odczekać pięć
sekund, aż urządzenie uruchomi się
automatycznie.
5. Gdy upłynie ustawiony czas, przez
dwie minuty będzie emitowany
4. Dotknąć
lub urządzenie
automatycznie zapisze ustawienia po
pięciu sekundach.
Urządzenie włączy się.
5. Domyślne ustawienie ciężaru można
sygnał dźwiękowy. Symbol
zacznie migać.
6. Dotknąć pola czujnika, aby wyłączyć
sygnał dźwiękowy.
7. Wyłączyć urządzenie.
Dotknąć
.
6. Gdy upłynie ustawiony czas, przez
dwie minuty będzie emitowany
sygnał dźwiękowy. Będzie również
9.3 Programy automatyczne z
wprowadzaniem ciężaru
Jeżeli wprowadzono ciężar mięsa,
urządzenie oblicza czas pieczenia.
zmienić za pomocą
lub
.
migać
.
7. Dotknąć pola czujnika, aby wyłączyć
sygnał dźwiękowy.
8. Wyłączyć urządzenie.
10. KORZYSTANIE Z AKCESORIÓW
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
10.1 Wkładanie akcesoriów
Ruszt:
Wsunąć ruszt między prowadnice
jednego z poziomów umieszczania
potraw i upewnić się, że nóżki są
skierowane w dół.
POLSKI
55
10.2 Prowadnice teleskopowe
Należy zachować instrukcję
instalacji prowadnic
teleskopowych do
wykorzystania w przyszłości.
Prowadnice teleskopowe ułatwiają
wkładanie i wyjmowanie blach.
Blacha do pieczenia ciasta/Głęboka
blacha:
Wsunąć blachę do pieczenia ciasta/
głęboką blachę między prowadnice
blachy.
UWAGA!
Nie myć prowadnic
teleskopowych w zmywarce.
Nie smarować prowadnic
teleskopowych.
1. Wyciągnąć prawą i lewą prowadnicę
teleskopową.
°C
Ruszt wraz z blachą do pieczenia ciasta/
głęboką blachą:
Wsunąć blachę do pieczenia ciasta/
głęboką blachę między prowadnice
blachy, a ruszt między prowadnice
powyżej.
2. Umieścić ruszt na prowadnicach
teleskopowych i ostrożnie wsunąć je
do wnętrza piekarnika.
°C
Niewielkie występy na górze
mają na celu zapewnienie
większego bezpieczeństwa.
Występy służą także jako
zabezpieczenie przed
wypadnięciem. Wysoka
krawędź wokół rusztu
zapobiega zsuwaniu się
naczyń z rusztu.
Przed zamknięciem drzwi upewnić się,
że prowadnice teleskopowe całkowicie
wsunięto do wnętrza piekarnika.
56
www.electrolux.com
11. DODATKOWE FUNKCJE
11.1 Użycie funkcji Program
ulubiony
Funkcja ta służy do zapisywania
ulubionych ustawień temperatury oraz
czasu dla funkcji lub programu
piekarnika.
1. Ustawić temperaturę i czas dla
funkcji lub programu piekarnika.
2. Dotknąć i przytrzymać przez ponad
. Zabrzmi sygnał
trzy sekundy
dźwiękowy.
3. Wyłączyć urządzenie.
• Aby włączyć funkcję, należy
dotknąć
. Urządzenie uruchomi
ulubiony program użytkownika.
•
Gdy funkcja jest
włączona, istnieje
możliwość zmiany czasu i
temperatury.
Aby wyłączyć funkcję, należy
dotknąć . Urządzenie wyłączy
ulubiony program użytkownika.
11.2 Użycie funkcji Blokada
uruchomienia
Blokada uruchomienia chroni przed
przypadkowym uruchomieniem
piekarnika.
1. Funkcję można włączyć również
wtedy, gdy piekarnik jest wyłączony.
Nie ustawiać funkcji pieczenia.
2. Nacisnąć i przytrzymać przez 3
sekundy .
3. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać
przez 2 sekundy
i
Rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
Na wyświetlaczu widoczne jest
wskazanie SAFE.
Aby wyłączyć funkcję Blokada
uruchomienia, należy powtórzyć krok 3.
11.3 Korzystanie z funkcji
Blokada panelu
Funkcję można włączyć tylko podczas
pracy piekarnika.
Funkcja blokady panelu chroni przed
przypadkową zmianą ustawień funkcji
piekarnika.
1. Aby włączyć funkcję, należy włączyć
piekarnik.
2. Włączyć funkcję piekarnika lub
ustawienie.
3. Jednocześnie dotknąć i przytrzymać
i
przez 2 sekundy.
Rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
Blokada zaświeci się na wyświetlaczu.
Aby wyłączyć funkcję Blokada panelu,
należy powtórzyć krok 3.
Gdy włączona jest funkcja
blokady panelu, piekarnik
można wyłączyć. Po
wyłączeniu piekarnika
blokada panelu wyłącza się.
11.4 Użycie menu ustawień
W menu ustawień można włączać lub
wyłączać funkcje menu głównego. Na
wyświetlaczu pojawia się SET oraz
numer ustawienia.
.
Opis
Wartość do ustawienia
1
WSKAŹNIK CIEPŁA RESZTKOWE‐
GO
WŁĄCZONE / WYŁĄCZONE
2
DŹWIĘKI PRZYCISKÓW1)
KLIK / SYGNAŁ / WYŁĄCZONE
3
DŹWIĘKI BŁĘDÓW
WŁĄCZONE / WYŁĄCZONE
POLSKI
Opis
Wartość do ustawienia
4
TRYB DEMO
Kod aktywacji: 2468
5
MENU SERWISOWE
-
6
PRZYWRÓCENIE USTAWIEŃ
TAK / NIE
57
1) Nie można wyłączyć dźwięku towarzyszącego dotknięciu pola czujnika WŁ. / WYŁ.
1. Nacisnąć i przytrzymać przez 3
sekundy .
Na wyświetlaczu pojawi się SET1 i
zacznie migać wartość „1”.
2. Nacisnąć przycisk
lub
wprowadzić ustawienie.
3. Nacisnąć
, aby
.
lub
, aby zmienić
4. Nacisnąć
wartość ustawienia.
.
5. Nacisnąć
Aby wyjść z menu ustawień, należy
nacisnąć
lub nacisnąć i przytrzymać
.
11.5 Samoczynne wyłączenie
Z powodów bezpieczeństwa urządzenie
wyłącza się samoczynnie po upływie
pewnego czasu, jeśli uruchomiona jest
funkcja piekarnika, a żadne ustawienia
nie są zmieniane.
Temperatura (°C)
Czas wyłączenia
(godz.)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - maksimum
1.5
Po samoczynnym wyłączeniu się
urządzenia należy dotknąć pola czujnika,
aby ponownie je włączyć.
Funkcja samoczynnego
wyłączenia nie działa z
funkcjami: Oświetlenie,
Termoobieg (niska temp.),
Czas, Koniec, Opóźnienie.
11.6 Jasność wyświetlacza
Dostępne są dwa tryby jasności
wyświetlacza:
•
•
Jasność w nocy – gdy urządzenie jest
wyłączone, jasność wyświetlacza jest
mniejsza w godzinach od 22:00 do
06:00.
Jasność w dzień:
– gdy urządzenie jest włączone;
– gdy włączona jest jasność w
nocy, dotknięcie dowolnego pola
czujnika (z wyjątkiem WŁ./WYŁ.)
powoduje przełączenie się
wyświetlacza na 10 sekund do
trybu jasności w dzień;
– jeśli urządzenie jest wyłączone i
została włączona funkcja
minutnika. Gdy upłynie ustawiony
czas funkcji minutnika,
wyświetlacz powraca do trybu
jasności w nocy.
11.7 Wentylator chłodzący
Podczas pracy piekarnika wentylator
chłodzący włącza się automatycznie, aby
utrzymywać powierzchnie piekarnika w
niskiej temperaturze. Po wyłączeniu
piekarnika wentylator chłodzący może
nadal działać do czasu schłodzenia
piekarnika.
11.8 Termostat bezpieczeństwa
Nieprawidłowe działanie piekarnika lub
uszkodzone podzespoły mogą
spowodować niebezpieczne przegrzanie
urządzenia. Aby temu zapobiec,
piekarnik wyposażono w termostat
bezpieczeństwa, który w razie potrzeby
wyłącza zasilanie. Po obniżeniu
temperatury piekarnik automatycznie
włączy się ponownie.
58
www.electrolux.com
12. WSKAZÓWKI I PORADY
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
Temperatury i czasy
pieczenia podane w
tabelach mają wyłącznie
charakter orientacyjny.
Zależą one od przepisu,
jakości oraz ilości użytych
składników.
12.1 Zalecenia dotyczące
pieczenia
Potrawy można umieszczać w piekarniku
na pięciu poziomach.
Poziomy półek liczone są od dna
piekarnika.
Nowy piekarnik może piec inaczej niż
dotychczas używany. W poniższej tabeli
znajdują się standardowe ustawienia
temperatury, czasu pieczenia i poziomu
umieszczenia potrawy.
W przypadku braku ustawień dla
specjalnego przepisu należy znaleźć
ustawienia dla podobnej potrawy.
Na najniższym poziomie piekarnika nie
należy umieszczać głębokiej blachy do
pieczenia.
Piekarnik wyposażono w specjalny układ
obiegu powietrza oraz stałej recyrkulacji
pary. System ten, dzięki obecności pary,
umożliwia przygotowanie delikatnych
potraw z chrupiącą skórką. Pozwala
skrócić czas pieczenia, a także
zmniejszyć zużycie energii.
Pieczenie ciast
Drzwi piekarnika nie należy otwierać
przed upływem co najmniej 3/4
ustawionego czasu pieczenia.
Jeśli wykorzystywane są dwie blachy do
pieczenia jednocześnie należy
pozostawić jeden pusty poziom między
nimi.
Pieczenie mięsa i ryb
Do pieczenia bardzo tłustych potraw
należy używać głębokiej blachy, aby nie
dopuścić do trwałego zabrudzenia
piekarnika.
Po upieczeniu mięsa należy odczekać
około 15 minut przed jego pokrojeniem,
aby nie wyciekły soki.
Aby uniknąć nadmiaru dymu w
piekarniku podczas pieczenia, należy do
głębokiej blachy wlać nieco wody. Aby
zapobiec gromadzeniu się dymu, należy
dolewać wodę za każdym razem, gdy
wyparuje.
Czasy pieczenia
Czasy pieczenia zależą od rodzaju
potrawy, jej konsystencji oraz ilości.
W początkowym okresie należy
kontrolować wyniki pieczenia. Pozwoli to
odnaleźć najlepsze ustawienia (mocy
grzania, czasu pieczenia itp.) dla
posiadanych naczyń, przepisów i ilości
potraw pieczonych przy użyciu
omawianego urządzenia.
POLSKI
12.2 Pieczenie ciast i mięs
CIASTA
Górna/dolna
grzałka
Termoobieg
(min)
(°C)
(°C)
Ciasta ucie‐ 170
rane
2
160
3 (2 i 4)
45 - 60
Foremka do ciasta
Kruche
ciasto
170
2
160
3 (2 i 4)
20 - 30
Foremka do ciasta
Sernik
170
1
165
2
80 100
Foremka do ciasta, Ø
26 cm
Strudel
175
3
150
2
60 - 80
Blacha do pieczenia
ciasta
Tarta z
dżemem
170
2
165
2
30 - 40
Foremka do ciasta, Ø
26 cm
Keks, na‐
grzać
wstępnie
pusty pie‐
karnik
160
2
150
2
90 120
Foremka do ciasta, Ø
20 cm
Ciasto ze
śliwkami,
nagrzać
wstępnie
pusty pie‐
karnik
175
1
160
2
50 - 60
Forma do chleba
Ciasteczka
140
3
140 - 150 3
25 - 45
Blacha do pieczenia
ciasta
Bezy
120
3
120
3
80 100
Blacha do pieczenia
ciasta
Bezy, na‐
grzać
wstępnie
pusty pie‐
karnik, na
dwóch po‐
ziomach
-
-
120
2i4
80 100
Blacha do pieczenia
ciasta
59
60
www.electrolux.com
CIASTA
Górna/dolna
grzałka
Termoobieg
(min)
(°C)
(°C)
Drożdżów‐
ki, nagrzać
wstępnie
pusty pie‐
karnik
190
3
190
3
12 - 20
Blacha do pieczenia
ciasta
Eklery
190
3
170
3
25 - 35
Blacha do pieczenia
ciasta
Eklery, na
dwóch po‐
ziomach
-
-
170
2i4
35 - 45
Blacha do pieczenia
ciasta
Tarty pła‐
skie
180
2
170
2
45 - 70
Foremka do ciasta, Ø
20 cm
Ciasto owo‐ 160
cowe z du‐
żą ilością
owoców
1
150
2
110 120
Foremka do ciasta, Ø
24 cm
Biszkopt
królowej
Wiktorii
1
160
2
30 - 50
Foremka do ciasta, Ø
20 cm
170
Nagrzać wstępnie pusty piekarnik.
CHLEB I PIZZA
Górna/dolna
grzałka
Termoobieg
(min)
(°C)
Biały chleb,
1-2 szt., 0,5
kg każda
190
(°C)
1
190
1
60 - 70 -
POLSKI
61
CHLEB I PIZZA
Górna/dolna
grzałka
Termoobieg
(min)
(°C)
(°C)
Chleb żytni,
190
wstępne na‐
grzewanie nie
jest wymaga‐
ne
1
180
1
30 - 45 Forma do chle‐
ba
Bułki, 6-8 bu‐
łek
190
2
180
2 (2 i 4)
25 - 40 Blacha do pie‐
czenia ciasta
Pizza
230 250
1
230 - 250 1
10 - 20 Blacha do pie‐
czenia ciasta /
Głęboka blacha
Drożdżówki
200
3
190
10 - 20 Blacha do pie‐
czenia ciasta
3
Nagrzać wstępnie pusty piekarnik.
Użyć foremki do ciasta.
TARTY
Górna/dolna grzał‐
ka
Termoobieg
(min)
(°C)
(°C)
Tarta makaronowa, wstęp‐ 200
ne nagrzewanie nie jest
wymagane
2
180
2
40 - 50
Tarta warzywna, wstępne
nagrzewanie nie jest wy‐
magane
200
2
175
2
45 - 60
Quiche
180
1
180
1
50 - 60
Lasagne
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Cannelloni
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Użyć drugiego poziomu piekarnika.
Użyć rusztu.
62
www.electrolux.com
MIĘSO
Górna/dolna
grzałka
Termoobieg
(min)
(°C)
(°C)
Wołowina
200
190
50 - 70
Wieprzowina
180
180
90 - 120
Cielęcina
190
175
90 - 120
Angielska pieczeń wołowa, lekko
wypieczona
210
200
50 - 60
Angielska pieczeń wołowa, średnio 210
wypieczona
200
60 - 70
Angielska pieczeń wołowa, dobrze
wypieczona
210
200
70 - 75
Górna/dolna grzał‐
ka
Termoobieg
MIĘSO
(min)
(°C)
(°C)
Łopatka wieprzowa, ze
skórą
180
2
170
2
120 - 150
Golonka wieprzowa, 2 po‐
rcje
180
2
160
2
100 - 120
Udziec jagnięcy
190
2
175
2
110 - 130
Cały kurczak
220
2
200
2
70 - 85
Cały indyk
180
2
160
2
210 - 240
Cała kaczka
175
2
220
2
120 - 150
Cała gęś
175
2
160
1
150 - 200
Królik, pokrojony na kawał‐ 190
ki
2
175
2
60 - 80
Zając, pokrojony na kawał‐ 190
ki
2
175
2
150 - 200
POLSKI
MIĘSO
Górna/dolna grzał‐
ka
Termoobieg
(min)
(°C)
Cały bażant
(°C)
190
2
175
2
90 - 120
Użyć drugiego poziomu piekarnika.
RYBA
Górna/dolna
grzałka
Termoobieg
(min)
(°C)
(°C)
Pstrąg / Leszcz morski, 3-4 ryby
190
175
40 - 55
Tuńczyk / Łosoś, 4-6 filetów
190
175
35 - 60
12.3 Grill
Nagrzać wstępnie pusty piekarnik.
Użyć czwartego poziomu piekarnika.
Grill z maksymalnym ustawieniem temperatury.
GRILL
(kg)
(min)
1. strona
(min)
2. strona
Steki, 4 szt.
0.8
12 - 15
12 - 14
Befsztyk, 4 szt.
0.6
10 - 12
6-8
Kiełbasa, 8
-
12 - 15
10 - 12
Kotlety wieprzowe, 4 szt.
0.6
12 - 16
12 - 14
Połówki kurczaka, 2
1
30 - 35
25 - 30
Kebaby, 4
-
10 - 15
10 - 12
63
64
www.electrolux.com
GRILL
(kg)
(min)
1. strona
(min)
2. strona
Pierś kurczaka, 4 szt.
0.4
12 - 15
12 - 14
Burgery, 6
0.6
20 - 30
-
Filet rybny, 4 szt.
0.4
12 - 14
10 - 12
Zapiekane kanapki, 4 - 6
-
5-7
-
Tosty, 4 - 6
-
2-4
2-3
12.4 Turbo grill
Nagrzać wstępnie pusty piekarnik.
Użyć pierwszego lub drugiego poziomu
piekarnika.
Aby obliczyć czas pieczenia, należy
pomnożyć czas podany w poniższej
tabeli przez liczbę centymetrów grubości
filetu.
WOŁOWINA
(°C)
(min)
Pieczeń lub filet
wołowy, lekko
wypieczony
190 - 200 5 - 6
Pieczeń lub filet
wołowy, średnio
wypieczony
180 - 190 6 - 8
Pieczeń lub filet
wołowy, dobrze
wypieczony
170 - 180 8 - 10
WIEPRZOWINA
(°C)
(min)
Łopatka / Kar‐
kówka / Szynka,
1-1,5 kg
160 - 180 90 - 120
Kotlety / Żeber‐
ka, 1-1,5 kg
170 - 180 60 - 90
Klops, 0,75-1 kg
160 - 170 50 - 60
Golonka wieprzo‐ 150 - 170 90 - 120
wa, podgotowa‐
na, 0,75-1 kg
CIELĘCINA
(°C)
(min)
Pieczeń cielęca,
1 kg
160 - 180 90 - 120
Gicz cielęca,
1,5-2 kg
160 - 180 120 - 150
POLSKI
RYBA (NA PARZE)
JAGNIĘCINA
(°C)
160 - 180 40 - 60
(°C)
(min)
Drób, porcje,
0,2-0,25 kg po‐
rcja
200 - 220 30 - 50
Połówki kurcza‐
ka, 0,4-0,5 kg
porcja
190 - 210 35 - 50
Kurczak, pular‐
da, 1-1,5 kg
190 - 210 50 - 70
Kaczka, 1,5-2 kg 180 - 200 80 - 100
160 - 180 120 - 180
Indyk, 2,5-3,5 kg 160 - 180 120 - 150
Indyk, 4-6 kg
Cała ryba, 1-1,5
kg
(min)
210 - 220 40 - 60
12.5 Termoobieg (niska temp.)
Funkcja służy do przygotowywania
chudego, delikatnego mięsa i ryb. Nie
należy używać jej do przyrządzania:
potraw z drobiu, tłustych pieczeni
wieprzowych ani mięs duszonych w
sosie własnym..
DRÓB
Gęś, 3,5-5 kg
(°C)
(min)
Udziec jagnięcy / 150 - 170 100 - 120
Pieczeń jagnię‐
ca, 1-1,5 kg
Comber jagnię‐
cy, 1-1,5 kg
65
1. Obsmażyć mięso na patelni, w
wysokiej temperaturze, przez 1-2
minuty po każdej stronie.
2. Umieścić mięso w głębokiej blasze
lub bezpośrednio na ruszcie
piekarnika. Umieścić blachę pod
rusztem w celu zebrania tłuszczu.
Używając tej funkcji, należy zawsze
piec potrawy pod przykryciem.
3. Wybrać funkcję: Termoobieg (niska
temp.). Na pierwsze 10 minut można
ustawić temperaturę między 80°C a
150°C. Domyślna temperatura to
90°C.
4. Po 10 minutach piekarnik
automatycznie obniży temperaturę
do 80°C.
140 - 160 150 - 240
Ustawić temperaturę 120°C.
(kg)
(min)
Steki
0.2 - 0.3
20 - 40
3
Filet wołowy
1 - 1.5
90 - 150
3
Pieczeń wołowa
1 - 1.5
120 - 150
1
Pieczeń cielęca
1 - 1.5
120 - 150
1
66
www.electrolux.com
12.6 Rozmrażanie
(kg)
Czas rozmra‐
żania (min)
Dalszy czas roz‐
mrażania (min)
Kurczak
1
100 - 140
20 - 30
Położyć kurczaka
na odwróconym
spodku i umieścić
na dużym talerzu.
Obrócić po upływie
połowy czasu.
Mięso
1
100 - 140
20 - 30
0.5
90 - 120
Obrócić po upływie
połowy czasu.
Krem
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Także lekko zmro‐
żona śmietana daje
się dobrze ubić.
Pstrąg
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Truskawki
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Masło
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Tort
1.4
60
60
-
12.7 Pasteryzowanie
Należy stosować wyłącznie słoiki do
pasteryzowania o tych samych
rozmiarach.
Nie stosować słoików z zamknięciem
typu twist-off, zamknięciem bagnetowym
ani puszek metalowych.
Użyć pierwszego poziomu piekarnika.
Umieszczać na blasze do pieczenia
ciasta nie więcej niż sześć jednolitrowych
słoików wekowych.
Napełnić słoiki do takiego samego
poziomu i zamknąć obejmami.
Słoiki nie mogą się stykać.
Na blachę do pieczenia ciasta wlać około
1/2 litra wody, aby zapewnić
wystarczający poziom wilgotności w
piekarniku.
Gdy płyn w słoikach zacznie lekko wrzeć
(po około 35-60 minutach w słoikach
jednolitrowych), należy wyłączyć
piekarnik lub zmniejszyć temperaturę do
100°C (patrz tabela).
Ustawić temperaturę 160-170°C.
OWOCE JAGODOWE
(min)
Czas do zagoto‐
wania
Truskawki / Jagody 35 - 45
leśne / Maliny / Doj‐
rzały agrest
POLSKI
OWOCE PESTKOWE
Brzoskwi‐
nie / Pigwy /
Śliwki
67
W przypadku użycia dwóch blach
umieścić je na pierwszym i czwartym
poziomie piekarnika.
(min)
Czas do
zagotowa‐
nia
(min)
Dalsza
pasteryza‐
cja w tem‐
peraturze
100°C
35 - 45
10 - 15
WARZYWA
WARZYWA
(°C)
(godz.
)
Fasola
60 - 70
6-8
Papryka
60 - 70
5-6
Warzywa na zupę
60 - 70
5-6
Grzyby
50 - 60
6-8
Zioła
40 - 50
2-3
Ustawić temperaturę 60-70°C.
(min)
Czas do
zagotowa‐
nia
(min)
Dalsza
pasteryza‐
cja w tem‐
peraturze
100°C
Marchew
50 - 60
5 - 10
Śliwki
8 - 10
Ogórki
50 - 60
-
Morele
8 - 10
Pikle
50 - 60
5 - 10
Krojone jabłka
6-8
Kalarepa /
Groszek /
Szparagi
50 - 60
15 - 20
Gruszki
6-9
12.8 Suszenie - Termoobieg
Przykryć blachy pergaminem lub
papierem śniadaniowym.
Aby uzyskać lepszy efekt, można
zatrzymać proces w połowie czasu
suszenia, otworzyć drzwi i pozostawić na
noc w celu dokończenia suszenia.
W przypadku użycia jednej blachy
umieścić ją na trzecim poziomie
piekarnika.
OWOCE
(godz.)
12.9 Termoobieg wilgotny –
zalecane akcesoria
Należy używać używać naczyń i
pojemników w ciemnym kolorze o
matowej powierzchni. Pochłaniają one
lepiej ciepło niż naczynia w jasnym
kolorze o błyszczącej powierzchni.
68
www.electrolux.com
Blacha do pizzy
Forma do pieczenia
W ciemnym kolorze,
matowa
średnica: 28 cm
W ciemnym kolorze,
matowa
średnica: 26 cm
Kokilki
Ceramiczne
średnica: 8
cm, wyso‐
kość: 5 cm
Forma do tarty
W ciemnym kolorze,
matowa
średnica: 28 cm
12.10 Termoobieg wilgotny
Aby uzyskać najlepsze efekty, należy
przestrzegać zaleceń z poniższej tabeli.
(°C)
(min)
Słodkie bułecz‐
ki, 16 szt.
blacha do pieczenia
180
ciasta lub głęboka bla‐
cha
2
20 - 30
Bułki, 9 szt.
blacha do pieczenia
180
ciasta lub głęboka bla‐
cha
2
30 - 40
Pizza mrożona,
0,35 kg
ruszt
220
2
10 - 15
Rolada biszkop‐ blacha do pieczenia
170
towa
ciasta lub głęboka bla‐
cha
2
25 - 35
Brownie
blacha do pieczenia
175
ciasta lub głęboka bla‐
cha
3
25 - 30
Suflet, 6 szt.
ceramiczne kokilki na
ruszcie
200
3
25 - 30
Biszkoptowy
spód tarty
forma do tarty na rusz‐ 180
cie
2
15 - 25
Biszkopt królo‐
wej Wiktorii
naczynie do pieczenia
na ruszcie
170
2
40 - 50
Gotowana ryba,
0,3 kg
blacha do pieczenia
180
ciasta lub głęboka bla‐
cha
3
20 - 25
POLSKI
(°C)
(min)
Cała ryba, 0,2
kg
blacha do pieczenia
180
ciasta lub głęboka bla‐
cha
3
25 - 35
Filet rybny, 0,3
kg
blacha do pieczenia
pizzy na ruszcie
180
3
25 - 30
Mięso gotowa‐
ne, 0,25 kg
blacha do pieczenia
200
ciasta lub głęboka bla‐
cha
3
35 - 45
Szaszłyk, 0,5 kg blacha do pieczenia
200
ciasta lub głęboka bla‐
cha
3
25 - 30
Ciasteczka, 16
szt.
blacha do pieczenia
180
ciasta lub głęboka bla‐
cha
2
20 - 30
Makaroniki, 24
szt.
blacha do pieczenia
180
ciasta lub głęboka bla‐
cha
2
25 - 35
Babeczki, 12
szt.
blacha do pieczenia
170
ciasta lub głęboka bla‐
cha
2
30 - 40
Ciasto słone, 20 blacha do pieczenia
180
szt.
ciasta lub głęboka bla‐
cha
2
25 - 30
Herbatniki, 20
szt.
blacha do pieczenia
150
ciasta lub głęboka bla‐
cha
2
25 - 35
Babeczki, 8 szt.
blacha do pieczenia
170
ciasta lub głęboka bla‐
cha
2
20 - 30
Warzywa, z wo‐
dy, 0,4 kg
blacha do pieczenia
180
ciasta lub głęboka bla‐
cha
3
35 - 45
Omlet wegeta‐
riański
blacha do pieczenia
pizzy na ruszcie
200
3
25 - 30
Warzywa śró‐
dziemnomor‐
skie, 0,7 kg
blacha do pieczenia
180
ciasta lub głęboka bla‐
cha
4
25 - 30
12.11 Informacje dla ośrodków
przeprowadzających testy
Testy zgodne z normą IEC 60350-1.
69
70
www.electrolux.com
(°C)
(min)
Ciastecz‐ Górna/
Blacha
ka, 20 na dolna grzał‐ do pie‐
blasze
ka
czenia
ciasta
3
170
20 - 30
-
Ciastecz‐ Termoobieg Blacha
ka, 20 na
do pie‐
blasze
czenia
ciasta
3
150 160
20 - 35
-
Ciastecz‐ Termoobieg Blacha
ka, 20 na
do pie‐
blasze
czenia
ciasta
2i4
150 160
20 - 35
-
Szarlot‐ Górna/
Ruszt
ka, 2 for‐ dolna grzał‐
my o śr. ka
20 cm
2
180
70 - 90
-
Szarlot‐ Termoobieg Ruszt
ka, 2 for‐
my o śr.
20 cm
2
160
70 - 90
-
Biszkopt, Górna/
Ruszt
foremka dolna grzał‐
do ciasta ka
Ø 26 cm
2
170
40 - 50
Nagrzewać
wstępnie piekar‐
nik przez 10 mi‐
nut.
Biszkopt, Termoobieg Ruszt
foremka
do ciasta
Ø 26 cm
2
160
40 - 50
Nagrzewać
wstępnie piekar‐
nik przez 10 mi‐
nut.
Biszkopt, Termoobieg Ruszt
foremka
do ciasta
Ø 26 cm
2i4
160
40 - 60
Nagrzewać
wstępnie piekar‐
nik przez 10 mi‐
nut.
Ciastecz‐ Termoobieg Blacha
ka ma‐
do pie‐
ślane
czenia
ciasta
3
140 150
20 - 40
-
Ciastecz‐ Termoobieg Blacha
ka ma‐
do pie‐
ślane
czenia
ciasta
2i4
140 150
25 - 45
-
POLSKI
(°C)
(min)
71
Ciastecz‐ Górna/
Blacha
ka ma‐
dolna grzał‐ do pie‐
ślane
ka
czenia
ciasta
3
140 150
25 - 45
-
Tosty,
4-6 szt.
Grill
Ruszt
4
maks.
2-3 minuty
pierwsza stro‐
na; 2-3 minu‐
ty druga stro‐
na
Nagrzewać
wstępnie piekar‐
nik przez 3 mi‐
nut.
Burger
wołowy,
6 szt.,
0,6 kg
Grill
Ruszt i
4
ociekacz
maks.
20 - 30
Umieścić ruszt
na czwartym po‐
ziomie, a ocie‐
kacz na trzecim
poziomie piekar‐
nika. Obrócić
produkt w poło‐
wie czasu pie‐
czenia.
Nagrzewać
wstępnie piekar‐
nik przez 3 mi‐
nut.
13. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
13.1 Uwagi dotyczące czyszczenia
Przód piekarnika należy myć miękką ściereczką zwilżoną ciepłą wo‐
dą z dodatkiem łagodnego płynu do mycia naczyń.
Środki czy‐
szczące
Do czyszczenia powierzchni metalowych należy stosować łagodny
środek czyszczący.
Uporczywe zabrudzenia należy usuwać za pomocą specjalnego
środka do czyszczenia piekarników. Nie czyścić powłoki katalitycznej
środkiem do czyszczenia piekarników.
72
www.electrolux.com
Po każdym użyciu należy oczyścić komorę piekarnika. Nagromadze‐
nie się tłuszczu lub resztek potraw może skutkować pożarem. Zagro‐
żenie jest większe dla blachy do opiekania.
Wewnątrz piekarnika lub na szybach drzwi może skraplać się para
Codzienne
wodna. Aby ograniczyć zjawisko skraplania pary wodnej, należy uru‐
użytkowanie chamiać piekarnik na 10 minut przed rozpoczęciem pieczenia. Po
każdym użyciu osuszyć komorę miękką ściereczką.
Po każdym użyciu akcesoriów należy wyczyścić je i pozostawić do
wyschnięcia. Do czyszczenia należy użyć miękkiej ściereczki zwilżo‐
nej ciepłą wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Nie myć akce‐
soriów w zmywarce do naczyń.
Akcesoria
Nie czyścić akcesoriów pokrytych powłoką zapobiegającą przywiera‐
niu agresywnymi środkami czyszczącymi, ostrymi przedmiotami ani
nie myć ich w zmywarce.
13.2 Piekarniki wykonane ze
stali nierdzewnej lub aluminium
Drzwi piekarnika należy czyścić
wyłącznie za pomocą wilgotnej ściereczki
lub gąbki. Osuszyć miękką ściereczką.
Nie należy używać myjek stalowych,
kwasów ani produktów ściernych,
ponieważ mogą one uszkodzić
powierzchnię piekarnika. Panel
sterowania piekarnika należy czyścić
stosując się do tych samych zaleceń.
13.3 Czyszczenie uszczelki
drzwi
Należy regularnie sprawdzać uszczelkę
drzwi. Uszczelka drzwi jest założona
wokół obramowania komory piekarnika.
Nie wolno korzystać z piekarnika, jeśli
uszczelka drzwi jest uszkodzona.
Skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
Aby wyczyścić uszczelkę drzwi, należy
zapoznać się z ogólnymi informacjami na
temat czyszczenia.
13.4 Wyjmowanie prowadnic
blach/wkładów katalitycznych
Aby wyczyścić piekarnik, należy wyjąć
prowadnice blach/wkłady katalityczne.
UWAGA!
Podczas wyjmowania
prowadnic blach należy
zachować ostrożność.
Panele katalityczne nie są
przymocowane do ścianek
piekarnika i mogą wypaść
podczas wyjmowania
prowadnic blach.
1. Odciągnąć przednią część prowadnic
blach od bocznej ścianki.
Przytrzymać tylne prowadnice blach i
wkład katalityczny na miejscu drugą
ręką.
2. Odciągnąć tylną część prowadnic
blach od bocznej ścianki i wyjąć je.
1
2
Zamontować akcesoria w odwrotnej
kolejności.
POLSKI
Kołki ustalające prowadnic
teleskopowych muszą być
skierowane do przodu.
13.5 Osłona wentylatora
katalitycznego
UWAGA!
Nie czyścić powłoki
katalitycznej środkami do
czyszczenia piekarników w
aerozolu, ściernymi
środkami czyszczącymi,
środkami zawierającymi
mydło ani innymi środkami
czyszczącymi. Uszkadzają
one powłokę katalityczną.
73
Niezdemontowane drzwi
mogą się gwałtownie
zamknąć podczas
wyjmowania z nich szyb.
UWAGA!
Nie używać piekarnika bez
szyb.
1. Otworzyć całkowicie drzwi i znaleźć
zawias po prawej stronie drzwi.
2. Za pomocą śrubokręta unieść i
całkowicie obrócić dźwignię przy
prawym zawiasie.
Osłona wentylatora pokryta powłoką
katalityczną podlega samoczyszczeniu.
Pochłania ona tłuszcz, który gromadzi się
na ściankach podczas pracy piekarnika.
Aby zwiększyć skuteczność procesu
samoczyszczenia, należy regularnie
nagrzewać opróżniony piekarnik.
1. Wyjąć wszystkie akcesoria z
piekarnika.
2. Umyć dno piekarnika ciepłą wodą z
dodatkiem płynu do mycia naczyń, a
następnie osuszyć.
.
3. Włączyć funkcję
4. Ustawić temperaturę na 250°C i
pozostawić włączony piekarnik na 1
godzinę.
5. Gdy piekarnik ostygnie, wyczyścić go
miękką wilgotną gąbką.
Plamy lub odbarwienie powłoki
katalitycznej nie mają wpływu na jej
funkcjonalność.
3. Znaleźć zawias po lewej stronie
drzwi.
13.6 Zdejmowanie i zakładanie
drzwi
W drzwiach piekarnika znajdują się trzy
szyby. Drzwi piekarnika i wewnętrzne
szyby można wymontować do
wyczyszczenia. Przed przystąpieniem do
demontażu szyb należy zapoznać się z
instrukcją „Zdejmowanie i zakładanie
drzwi”.
4. Unieść i całkowicie obrócić dźwignię
przy lewym zawiasie.
74
www.electrolux.com
9. Chwycić szyby drzwi za górne
krawędzie i ostrożnie wyjmować je
po kolei. Zacząć od górnej szyby.
Upewnić się, że szyba całkowicie
wysunie się z prowadnic.
5. Przymknąć drzwi piekarnika do
połowy, do pierwszej pozycji
otwarcia. Następnie unosząc i
pociągając drzwi do siebie, wyjąć je z
mocowania.
10. Umyć szyby wodą z płynem do mycia
naczyń. Ostrożnie wytrzeć szyby do
sucha. Nie myć szyb w zmywarce.
Po umyciu zamontować szyby oraz drzwi
piekarnika.
Umieścić szyby (A i B) we właściwych
miejscach w odpowiedniej kolejności.
Sprawdzić symbol/nadruk na boku szyby.
Każda z szyb wygląda inaczej, aby
ułatwić procedurę demontażu i montażu.
Zamontować prawidłowo listwę drzwi
(powinno było słyszalne kliknięcie).
A
B
6. Umieścić drzwi na stabilnej
powierzchni przykrytej miękką
szmatką.
7. Chwycić z obu stron górną listwę
drzwi (B) i nacisnąć do środka, aby
zwolnić zatrzaski.
Upewnić się, że środkową szybę
prawidłowo umieszczono w mocowaniu.
2
A
B
B
1
8. Pociągnąć listwę drzwi do przodu,
aby ją zdjąć.
POLSKI
13.7 Wymiana żarówki
75
Tylne oświetlenie
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie porażeniem
prądem.
Żarówka może być gorąca.
1. Wyłączyć piekarnik.
Odczekać, aż piekarnik ostygnie.
2. Odłączyć piekarnik od zasilania.
3. Umieścić szmatkę na dnie komory.
1. Obrócić szklany klosz, aby go zdjąć.
2. Wyczyścić szklany klosz.
3. Wymienić żarówkę na nową,
odpowiednią do piekarnika i odporną
na działanie temperatury do 300°C.
4. Zamontować klosz.
UWAGA!
Aby uniknąć zabrudzenia
żarówki halogenowej
tłuszczem, należy chwytać ją
przez szmatkę.
14. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
14.1 Co zrobić, gdy…
Problem
Prawdopodobna przy‐
czyna
Środek zaradczy
Nie można uruchomić pie‐
karnika ani nim sterować.
Piekarnika nie podłączono
do zasilania lub podłączo‐
no nieprawidłowo.
Sprawdzić, czy piekarnik
prawidłowo podłączono do
zasilania (patrz schemat
połączeń, jeśli jest dostęp‐
ny).
Piekarnik nie nagrzewa
się.
Piekarnik jest wyłączony.
Włączyć piekarnik.
Piekarnik nie nagrzewa
się.
Nie jest ustawiony aktualny Ustawić aktualny czas.
czas.
Piekarnik nie nagrzewa
się.
Nie wprowadzono wyma‐
ganych ustawień.
Upewnić się, że wprowa‐
dzono prawidłowe ustawie‐
nia.
Piekarnik nie nagrzewa
się.
Uruchomiona jest funkcja
samoczynnego wyłącze‐
nia.
Patrz rozdział „Samoczyn‐
ne wyłączenie”.
Piekarnik nie nagrzewa
się.
Włączona jest blokada uru‐ Patrz „Użycie funkcji Blo‐
chomienia.
kada uruchomienia”.
76
www.electrolux.com
Problem
Prawdopodobna przy‐
czyna
Środek zaradczy
Piekarnik nie nagrzewa
się.
Zadziałał bezpiecznik.
Sprawdzić, czy przyczyną
nieprawidłowego działania
jest bezpiecznik. Jeżeli
nadal będzie dochodzić do
wyzwalania bezpiecznika,
należy skontaktować się z
wykwalifikowanym elektry‐
kiem.
Nie działa oświetlenie.
Przepaliła się żarówka.
Wymienić żarówkę.
Wyświetlacz nie pokazuje
godziny, gdy jest wyłączo‐
ny.
Wyświetlacz jest wyłączo‐
ny.
Dotknąć jednocześnie
Potrawy pieką się za długo Temperatura jest za niska
lub za szybko.
lub za wysoka.
Dostosować ustawienie
temperatury. Postępować
zgodnie ze wskazówkami
zawartymi w instrukcji ob‐
sługi.
Na potrawach i w komorze
piekarnika osiadają para i
skropliny.
Nie należy pozostawiać
potraw w piekarniku na
dłużej niż 15-20 minut po
zakończeniu procesu pie‐
czenia.
Potrawa pozostawała za
długo w piekarniku.
Na wyświetlaczu pojawia
Usterka układu elektrycz‐
się kod błędu niewymienio‐ nego.
ny w tej tabeli.
•
•
Urządzenie jest włączone,
ale nie nagrzewa się. Nie
działa wentylator. Na wy‐
świetlaczu pojawi się "De‐
mo".
Włączony jest tryb demon‐
stracyjny.
14.2 Informacje serwisowe
Jeżeli rozwiązanie problemu we własnym
zakresie nie jest możliwe, należy
skontaktować się ze sprzedawcą lub z
autoryzowanym punktem serwisowym.
i
, aby ponownie włączyć
wyświetlacz.
Wyłączyć piekarnik za
pomocą bezpiecznika
lub wyłącznika bezpie‐
czeństwa w szafce z
bezpiecznikami, a na‐
stępnie ponownie włą‐
czyć.
Jeżeli na wyświetlaczu
nadal wyświetla się kod
błędu, należy skontak‐
tować się z serwisem.
Patrz „Użycie menu usta‐
wień” w rozdziale „Dodat‐
kowe funkcje”.
Dane niezbędne dla serwisu znajdują się
na tabliczce znamionowej. Tabliczka
znamionowa znajduje się na przednim
obramowaniu komory piekarnika. Nie
usuwać tabliczki znamionowej z komory
piekarnika.
POLSKI
Zalecamy wpisanie danych w tym miejscu:
Model (MOD.)
.........................................
Numer produktu (PNC)
.........................................
Numer seryjny (S.N.)
.........................................
15. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
15.1 Karta produktu
Informacje o produkcie zgodnie z normą UE 65-66/2014
Nazwa dostawcy
Electrolux
Oznaczenie modelu
EOA5750AOX 949497501
Wskaźnik efektywności energetycznej
81.2
Klasa efektywności energetycznej
A+
Zużycie energii przy standardowym obciążeniu w
trybie tradycyjnym
0.93 kWh/cykl
Zużycie energii przy standardowym obciążeniu w
trybie z termoobiegiem
0.69 kWh/cykl
Liczba komór
1
Źródła ciepła
Zasilanie elektryczne
Pojemność
72 l
Typ piekarnika
Piekarnik do zabudowy
Masa
32.0 kg
EN 60350-1 – Elektryczny sprzęt do
gotowania do użytku domowego – Część
1: Elektryczne kuchnie, piekarniki,
piekarniki parowe i opiekacze – Metody
badań cech funkcjonalnych.
15.2 Oszczędzanie energii
Piekarnik wyposażono w
funkcje umożliwiające
oszczędzanie energii
podczas codziennego
pieczenia.
Należy sprawdzić, czy podczas pracy
drzwi piekarnika są prawidłowo
zamknięte. Nie otwierać drzwi zbyt
często podczas pieczenia. Utrzymywać
uszczelkę drzwi w czystości i upewnić
się, że jest prawidłowo przymocowana.
Korzystanie z metalowych naczyń
pozwala oszczędzać energię.
Gdy nie jest to konieczne, nie należy
wstępnie nagrzewać piekarnika przed
rozpoczęciem pieczenia.
Przygotowując kilka potraw, należy w
miarę możliwości skracać przerwy
między ich pieczeniem.
Pieczenie z termoobiegiem
Jeśli to możliwe, w celu oszczędzania
energii należy korzystać z funkcji
termoobiegu.
77
78
www.electrolux.com
Ciepło resztkowe
W ramach niektórych funkcji piekarnika,
jeśli wybrano program z wyborem czasu
(Czas lub Koniec), a czas pieczenia
przekracza 30 minut, grzałki wyłączają
się wcześniej.
Wentylator i oświetlenie nadal działają.
Po wyłączeniu piekarnika na
wyświetlaczu pokazany jest poziom
ciepła resztkowego. Ciepło resztkowe
można wykorzystać do utrzymania
temperatury potrawy.
resztkowe i podtrzymać temperaturę
potrawy. Na wyświetlaczu pojawi się
wskaźnik ciepła resztkowego lub
temperatura.
Pieczenie z wyłączonym oświetleniem
Wyłączyć oświetlenie podczas pieczenia.
Oświetlenie należy włączać, tylko gdy
jest potrzebne.
Termoobieg wilgotny
Funkcja zapewnia oszczędność energii
podczas pieczenia.
Gdy pieczenie trwa dłużej niż 30 minut,
należy zmniejszyć temperaturę
piekarnika do minimum na 3-10 minut
przed zakończeniem pieczenia. Ciepło
resztkowe zgromadzone w piekarniku
pozwoli dokończyć pieczenie.
Używać ciepła resztkowego do
podgrzewania innych potraw.
Podczas korzystania z tej funkcji
oświetlenie wyłącza się automatycznie
po 30 sekundach. Oświetlenie można
ponownie włączyć, ale wpłynie to
niekorzystnie na oszczędność energii.
Wyłączanie wyświetlacza
Wyświetlacz można wyłączyć.
Jednocześnie nacisnąć i przytrzymać
Podtrzymywanie temperatury potraw
Wybrać najniższe możliwe ustawienie
temperatury, aby wykorzystać ciepło
i
. Aby włączyć, powtórzyć czynność.
16. OCHRONA ŚRODOWISKA
ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać
Materiały oznaczone symbolem
należy poddać utylizacji. Opakowanie
urządzenia włożyć do odpowiedniego
pojemnika w celu przeprowadzenia
recyklingu. Należy zadbać o ponowne
przetwarzanie odpadów urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, aby
chronić środowisko naturalne oraz
urządzeń oznaczonych symbolem
razem z odpadami domowymi. Należy
zwrócić produkt do miejscowego punktu
ponownego przetwarzania lub
skontaktować się z odpowiednimi
władzami miejskimi.
*
POLSKI
79
867355588-B-202019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising