Electrolux | EOA5750AOX | User manual | Electrolux EOA5750AOX Ръководство за употреба

Electrolux EOA5750AOX Ръководство за употреба
EOA5750AOX
BG
HU
Фурна
Sütő
Ръководство за употреба
Használati útmutató
2
42
2
www.electrolux.com
СЪДЪРЖАНИЕ
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ............................................................... 3
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ................................................................. 5
3. ИНСТАЛИРАНЕ.................................................................................................8
4. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА.................................................................................... 9
5. КОМАНДНО ТАБЛО........................................................................................10
6. ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА..........................................................11
7. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА.......................................................................... 12
8. ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКА........................................................................... 14
9. АВТОМАТИЧНИ ПРОГРАМИ......................................................................... 16
10. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ............................................... 17
11. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ.......................................................................18
12. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ............................................................................. 20
13. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ............................................................................. 34
14. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ...................................................38
15. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ......................................................................40
МИСЛИМ ЗА ВАС
Благодарим ви, че закупихте уред от Electrolux. Избрахте продукт, който
носи със себе си десетилетия професионален опит и нововъведения.
Оригинален и стилен, той е създаден с мисъл за вас. Така че, когато и да го
използвате, можете да сте сигурни, че ще получите невероятни резултати
по всяко време.
Добре дошли в Electrolux.
Посетете нашия уебсайт, за да:
Получите полезни съвети, брошури, отстраняване на неизправности,
сервизна информация:
www.electrolux.com/webselfservice
Регистрирате своя продукт за по-добро обслужване:
www.registerelectrolux.com
Купите аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за вашия
уред:
www.electrolux.com/shop
ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И ОБСЛУЖВАНЕ
Препоръчваме използването на оригинални резервни части.
Когато се свързвате с нашия оторизиран отдел "Обслужване", трябва да
имате под ръка следната информация: Модел, PNC (номер на продукт),
сериен номер.
Информацията можете да намерите на табелката с данни.
Предупреждение / Внимание-Важна информация за безопасност
Обща информация и съвети
Информация за опазване на околната среда
Запазваме си правото на изменения.
БЪЛГАРСКИ
1.
3
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Преди монтирането и употребата на уреда
внимателно прочетете предоставените инструкции.
Производителят не е отговорен за наранявания или
повреди в резултат на неправилна инсталация или
употреба. Винаги дръжте инструкциите на безопасно
и лесно достъпно място за справка в бъдеще.
1.1 Безопасност за деца и хора в уязвимо
положение
•
•
•
•
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени
физически, сетивни и умствени възможности или
лица без опит и познания, само ако те са под
наблюдение или бъдат инструктирани относно
безопасната употреба на уреда и възможните
рискове.
Деца между 3- и 8-годишна възраст и хора с тежки
или комплексни увреждания трябва да се държат
далеч от уреда, освен ако не са под постоянно
наблюдение.
Деца под 3-годишна възраст трябва да се държат
далеч от уреда, освен ако не са под постоянно
наблюдение.
Не позволявайте на деца да играят с уреда .
Дръжте всички опаковачни материали далеч от
деца и ги изхвърлете, както е редно.
Пазете децата и домашните любимци далеч от
уреда, когато работи или когато изстива.
Достъпните части могат да се нагорещят по време
на употреба.
Ако уредът има устройство за детска безопасност,
то трябва да се активира.
Деца няма да извършват почистване или
поддръжка на уреда без надзор.
4
www.electrolux.com
1.2 Основна безопасност
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Само квалифицирано лице трябва да инсталира
уреда и да сменя кабела.
ВНИМАНИЕ: Уредът и неговите достъпни части се
нагорещяват по време на употреба. Трябва да се
внимава и да се избягва докосване на
нагревателите.
Винаги използвайте ръкавици за фурна при
изваждане или поставяне на приставки, или
съдове за печене.
Преди извършването на какъвто и да е ремонт,
изключете уреда от електрозахранването.
ВНИМАНИЕ: Проверете дали уредът е изключен,
преди да смените лампичката, за да избегнете
възможността от токов удар.
Не използвайте уреда, преди да го инсталирате
във вградената конструкция.
Не почиствайте уреда с парочистачка.
Не използвайте агресивни, абразивни, почистващи
препарати или остри, метални прибори при
почистване на стъклото на вратата, тъй като те
могат да надраскат повърхността и да доведат до
напукване на стъклото.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да
се смени от производителя, негов оторизиран
сервизен център или квалифицирано лице, за да
се избегне опасност.
За да премахнете мет. държачи във фурната,
първо издърпайте предната част на държача и
след това задната, за да се разкачи от стените.
Поставете мет. държачи в обратна
последователност.
БЪЛГАРСКИ
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
2.1 Монтаж
ВНИМАНИЕ!
Само квалифициран човек
може да извърши монтажа
на уреда.
•
•
•
•
•
•
•
•
Премахнете всички опаковки.
Не монтирайте и не използвайте
повреден уред.
Следвайте инструкциите за
инсталиране, приложени към
уреда.
Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги
използвайте предпазни ръкавици и
затворени обувки.
Не дърпайте уреда за дръжката.
Трябва да спазвате минималното
разстояние до други уреди и
устройства.
Монтирайте уреда на безопасно и
подходящо място, което отговаря
на монтажните изисквания.
Уредът е снабден с електрическа
охладителна система. Трябва да е
свързана към електрическото
захранване.
Минимална висо‐
чина на отвора за
вграждане (Мини‐
мална височина на
отвора за вгражда‐
не под работния
плот)
590 (600) mm
Ширина на отвора
за вграждане
560 mm
Дълбочина на от‐
вора за вграждане
550 (550) mm
Височина в пред‐
ната част на уреда
594 mm
Височина в задна‐
та част на уреда
576 mm
Височина в пред‐
ната част на уреда
595 mm
Височина в задна‐
та част на уреда
559 mm
Дълбочина на уре‐
да
569 mm
Дълбочина на
вграждане на уре‐
да
548 mm
Дълбочина при от‐
ворена врата
1022 mm
Минимален размер
на отвора за вен‐
тилация. Отвор
разположен в до‐
лната задна стра‐
на
560x20 mm
Дължина на основ‐
ния захранващ ка‐
бел. Кабеллът е
разположен в дес‐
ния ъгъл на задна‐
та страна
1500 mm
Монтажни винтове
4x25 mm
2.2 Електрическо свързване
ВНИМАНИЕ!
Риск от пожар или токов
удар.
•
•
•
•
•
•
Всички ел. връзки трябва да се
направят от квалифициран
електротехник.
Уредът трябва да е заземен.
Уверете се, че параметрите на
табелката с технически данни са
съвместими с електрическите
данни на захранващата мрежа.
Винаги използвайте правилно
монтиран контакт със защита от
токов удар.
Не използвайте разклонители или
адаптери с много входове.
Внимавайте да не повредите
захранващия щепсел и
захранващия кабел. Ако
захранващият кабел трябва да
бъде подменен, това трябва да
бъде извършено от нашия
оторизиран сервизен център.
5
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Не допускайте захранващите
кабели да се доближават до
вратичката на уреда или
пространството под него, особено
когато е включен или когато
вратичката е гореща.
Защитата от токов удар на
горещите и изолирани части трябва
да бъде затегната по такъв начин,
че да не може да се отстрани без
инструменти.
Свържете кабела за захранването
към контакта единствено в края на
инсталацията. Уверете се, че
щепселът за захранване е
достъпен след инсталирането.
Ако контактът е разхлабен, не
свързвайте захранващия щепсел.
Не издърпвайте захранващия
кабел, за да изключите уреда.
Винаги издърпвайте щепсела.
Използвайте само правилни
устройства за изолация: предпазни
прекъсвачи на мрежата,
предпазители (предпазителите от
винтов тип трябва да се извадят от
фасунгата), изключватели и
контактори за утечка на
заземяването.
Електрическата инсталация трябва
да има изолиращо устройство,
което ви позволява да изключите
уреда от ел. мрежата при всички
полюси. Изолиращото устройство
трябва да е с ширина на отваряне
на контакта минимум 3 мм.
Този уред се доставя с щепсел и
захранващ кабел.
Типове кабели, подходящи за ин‐
сталация или подмяна за Европа:
Обща мощност
(W)
Напречно сече‐
ние на кабела
(мм²)
максимум 2300
3x1
максимум 3680
3 x 1.5
Заземителният проводник (зелен/
жълт) трябва да е с 2 см по-дълъг от
фазовия и неутралния проводник (син
и кафяв).
2.3 Употреба
ВНИМАНИЕ!
Риск от нараняване,
изгаряния, токов удар или
експлозия.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
За напречното сечение на кабела
вижте общата мощност на табелката с
информация на уреда. Също така
можете да разгледате таблицата:
Обща мощност
(W)
Напречно сече‐
ние на кабела
(мм²)
максимум 1380
3 x 0.75
•
•
Този уред е предназначен само за
домашна употреба.
Не променяйте предназначението
на уреда.
Уверете се, че вентилационните
отвори не са блокирани.
Не оставяйте уреда без надзор,
докато работи.
Деактивирайте уреда след всяка
употреба.
Бъдете внимателни, когато
отваряте вратичката на уреда,
докато уредът работи. Възможно е
да излезе топъл въздух.
Не използвайте уреда с мокри ръце
или ако е в контакт с вода.
Не оказвайте натиск върху
отворената вратичка.
Не използвайте уреда като работна
повърхност или за съхранение.
Отваряйте вратичката на уреда
внимателно. Употребата на
съставки с алкохол може да
причини смесване на алкохола с
въздух.
Не позволявайте влизането на
искри или открит огън в контакт с
уреда, когато вратичката е
отворена.
Не поставяйте запалителни
материали или предмети, които са
напоени със запалителни
материали, в уреда, в близост до
него или върху него.
БЪЛГАРСКИ
ВНИМАНИЕ!
Опасност от повреда в
уреда.
•
•
•
•
•
•
За да избегнете повреда или
обезцветяване на емайла:
– не поставяйте съдове за печене
или други обекти в уреда
директно на дъното.
– не поставяйте алуминиево
фолио директно на дъното на
кухината на уреда.
– не поставяйте вода директно в
горещия уред.
– не дръжте влажни тенджери и
храна в уреда, след като
приключите с готвенето.
– бъдете внимателни, когато
отстранявате или инсталирате
аксесоари.
Обезцветяването на емайла или
неръждаемата стомана не оказва
влияние върху работата на уреда.
Използвайте дълбока тава за
печене за сиропирани торти.
Плодовите сокове причиняват
петна, които може да бъдат трайни.
Този уред е предназначен само за
готвене. Той не трябва да бъде
използван за никакви други цели,
например отопление на
помещения.
Винаги гответе със затворена
вратичка на фурната.
Ако уредът е инсталиран зад
преграда за мебели (напр. врата),
уверете се, че вратата никога не е
затворена, докато работи уредът.
Възможно е зад затворена
преграда да се образуват топлина и
влага, което в последствие да
предизвика повреда на уреда,
корпуса или пода. Не затваряйте
преградата, докато уредът не е
изстинал напълно след употреба.
2.4 Грижи и почистване
ВНИМАНИЕ!
Опасност от нараняване,
пожар или повреда на
уреда.
•
Преди поддръжка изключете уреда
и извадете щепсела на
•
•
•
•
•
•
•
7
захранването от контакта на ел.
мрежата.
Уверете се, че уредът е студен.
Има опасност стъклените панели
да се счупят.
Сменяйтe незабавно стъклените
панели на вратичката, когато са
повредени. Свържете се с
оторизиран сервизен център.
Внимавайте, когато сваляте
вратичката от уреда. Вратичката е
тежка!
Почиствайте редовно уреда, за да
предотвратите разваляне на
повърхностния материал.
Почиствайте уреда с навлажнена
мека кърпа. Използвайте само
неутрални препарати. Не
използвайте никакви абразивни
продукти, абразивни стъргалки,
разтворители или метални
предмети.
Ако използвате спрей за фурна,
следвайте инструкциите за
безопасност върху опаковката му.
Не почиствайте емайла с
каталитични частици (ако е
приложимо) с никакъв вид
почистващи препарати.
2.5 Вътрешно осветление
ВНИМАНИЕ!
Опасност от токов удар.
•
•
•
Крушката или халогенната лампа в
този уред е предназначена само за
употреба в домакински уреди. Не я
използвайте за битово осветление.
Преди да подмените крушката,
изключете уреда от
електрозахранването.
Използвайте само лампи със
същите спецификации.
2.6 Обслужване
•
•
За поправка на уреда се свържете с
оторизиран сервизен център.
Използвайте само оригинални
резервни части.
8
www.electrolux.com
2.7 Изхвърляне
•
ВНИМАНИЕ!
Риск от нараняване или
задушаване.
•
•
Изключете уреда от
електрозахранването.
Извадете захранващия ел. кабел в
близост до уреда и го изхвърлете.
Премахнете дръжката на
вратичката, за да предотвратите
заклещването на деца или
домашни любимци в уреда.
3. ИНСТАЛИРАНЕ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
3.1 Вграждане
548
21
min. 550
80
60
520
600
114
18
20
589
594
min. 560
595+-1
198
60
5
3
523
20
548
70
60
21
min. 550
20
520
18
590
114
min. 560
589
594
198
60
595+-1
5
3
20
523
БЪЛГАРСКИ
3.2 Закрепване на фурната
към отвора за вграждане
4. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА
4.1 Общ преглед
1
2
3
7
5
4
3
2
1
4
1
2
3
4
5
6
7
Контролен панел
Електронен програматор
Нагревател
Лампа
Вентилатор
Сменяема опора на скарата
Позиции на рафтовете
5
6
4.2 Принадлежности
•
•
Скара
За готварски съдове, форми за
кекс, печива.
Tава за печене
•
•
За сладкиши и курабийки.
Тава за събиране на мазнина
За приготвяне на мусака.
Телескопични водачи
За полици и тави.
9
10
www.electrolux.com
5. КОМАНДНО ТАБЛО
5.1 Електронен програматор
1
2 3
4 5
6
7 8 9 10 11
Използвайте сензорните полета, за да работите с уреа.
Сензор‐ Функция
но поле
1
2
3
4
7
8
9
10
11
ВКЛ./ИЗКЛ.
За включване и изключване на фурната.
OПЦИИ
За настройка на функция за загряване или
автоматична програма.
ОСВЕТЛЕНИЕ
НА ФУРНАТА
За включване и изключване на лампата на
фурната.
ТЕМПЕРАТУРА /
БЪРЗО НАГРЯ‐
ВАНЕ
За настройка и наглеждане на температу‐
рата във фурната или тази на сензора за
температура в сърцевината (ако има та‐
къв). Ако натиснете това поле и задържите
три секунди, включвате и изключвате
функцията "Бързо нагряване".
МОЯТА ЛЮБИМА За съхранение на вашата любима програ‐
ПРОГРАМА
ма. Използвайте това поле за пряк достъп
до любимата ви програма, дори при изклю‐
чена фурна.
5
6
Описание
-
ЕКРАН
Показва текущите настройки на фурната.
НАГОРЕ
За да се придвижите нагоре в менюто.
НАДОЛУ
За да се придвижите надолу в менюто.
ЧАСОВНИК
За настройка на функциите на часовника.
ТАЙМЕР
За настройка на Таймера.
OK (OK)
Потвърждава избора или настройката.
БЪЛГАРСКИ
11
5.2 Екран
A
B
C
E
D
A. Функция подгряване
B. Номер на функцията за загряване/
програмата на фурната
C. Индикатори на функциите на
часовника (виж таблица "Функции
на часовника")
D. Часовник / дисплей за остатъчна
топлина
E. Дисплей за температура / час
Други индикатори на дисплея:
Символ
/
/
Название
Описание
Автоматична програма
Може да изберете автоматична про‐
грама.
Моята любима програма
Любимата ви програма работи.
кг / г
Работи автоматична програма, която
е съобразена с въведеното тегло на
храната.
ч / мин
Работи функция на часовника.
Индикатор за нагряване /
остатъчна топлина
Показва нивото на температурата на
фурната.
Температура / бързо нагря‐ Функцията работи.
ване
Температурата
Може да проверите или промените
температурата.
Брояч на минути
Таймерът работи.
5.3 Индикатор за нагряване
Ако включите функцията за загряване,
. Тези чертички
се появява
показват дали температурата във
фурната се увеличава или намалява.
Когато фурната достигне зададената
температура, чертичките изгасват от
екрана.
6. ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
За да нагласите времето,
вижте глава "функции на
часовника".
6.1 Първоначално почистване
Извадете от фурната всички
принадлежности и подвижните носачи
на скарата.
Вж. глава "Грижи и почистване".
Почистете фурната и
принадлежностите преди първата
употреба.
12
www.electrolux.com
Поставете принадлежностите и
подвижните носачи на скарите в
първоначалната им позиция.
6.2 Предварително загряване
Загрейте предварително празната
фурна преди първата употреба.
1. Задайте функцията:
и
максималната температура.
2. Оставете фурната да работи 1 час.
3. Задайте функцията
и
максималната температура.
4. Оставете фурната да работи 15
минути.
Принадлежностите могат да се
нагреят повече от обичайното. От
фурната може да излиза миризма и
дим по време на загряване. Осигурете
достатъчна вентилация в
помещението.
7. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
7.1 Функции за нагряване
Функция
във фурна‐
та
Топъл Въз‐
дух
Пица Нагря‐
ване
Традиционно
печене (То‐
плина отго‐
ре / отдолу)
Приложение
За печене на до три
нива едновременно и
за сушене на храна.
Задайте температура‐
та с 20 – 40 °C по-мал‐
ко, отколкото за Тра‐
диционно печене.
За печене на пица. За
запичане до кафяво и
с хрупкаво дъно.
За печене на тестени
и месни храни на едно
ниво.
За приготвяне на крех‐
ки, сочни печени меса.
Вентил. На
Ниска Тем‐
пер.
Функция
във фурна‐
та
Долно На‐
гряване
Приложение
За печене на кексове с
хрупкава основа и за
консервиране на хра‐
на.
БЪЛГАРСКИ
Функция
във фурна‐
та
Печене с
влажност
Приложение
Функцията е разрабо‐
тена за пестене на
енергия по време на
готвене. За инструк‐
циите за готвене виж‐
те глава "Препоръки и
съвети", Печене с
влажност. Вратата на
фурната трябва да се
затвори по време на
готвене, така че функ‐
цията да не се прекъс‐
ва и да се гарантира,
че фурната работи с
възможно най-висока
енергийна ефектив‐
ност. Когато използва‐
те тази функция, тем‐
пературата във въ‐
трешността може да
се различава от зада‐
дената температура.
Използва се остатъч‐
ната топлина.Нагрева‐
телната мощност мо‐
же да се намали. За
общи препоръки за
енергоспестяване
вижте глава "Енергий‐
на ефективност",
Енергоспестяване.Та‐
зи функция е използ‐
вана за постигане на
съответствие с класа
за енергийна ефектив‐
ност съгласно EN
60350-1. Когато из‐
ползвате тази функ‐
ция, лампата автома‐
тично се изключва
след 30 секунди.
За размразяване на
храна (плодове и зе‐
ленчуци). Времето за
Размразява‐ размразяване зависи
не
от количеството и го‐
лемината на храната.
Функция
във фурна‐
та
13
Приложение
За поддържане на
храната топла.
Поддържане
На Топлина
Единичен
Грил
Двоен Грил
Турбо Грил
За запичане на тънки
храни или препичане
на хляб
За печене на тънки
хранителни продукти в
големи количества и
за препичане на хляб.
За печене на по-голе‐
ми парчета месо или
птици с костите на ед‐
но ниво. За огретени и
за кафява коричка.
7.2 Задаване на функцията за
загряване
1. Включете фурната с .
Екранът показва зададената
температура, символа и номера на
функцията за загряване.
или
, за да
2. Натиснете
зададете функцията за нагряване.
или фурната
3. Натиснете
започва автоматично след 5
секунди.
Ако включите фурната, но не зададете
функция за нагряване или програма,
фурната се изключва автоматично
след 20 секунди.
7.3 Промяна на
температурата
Натиснете
или
, за да
промените температурата: 5 °C.
Когато фурната е на зададената
температура, се чува сигнал и
индикаторът за загряване изчезва.
14
www.electrolux.com
7.4 Запитване за
температурата
Можете да проверите текущата
температура във фурната, когато
функцията или програмата работи.
1. Натиснете .
Дисплеят показва температурата във
фурната.
2. Натиснете
или дисплеят
отново показва зададената
температура автоматично след 5
секунди.
7.5 Бързо Нагряване
Функцията за бързо нагряване може
да се използва за някои функции на
нагряване. Ако в менюто с настройки е
включен сигнал за грешка, сигналът се
чува, ако за зададената функция не е
налице бързо загряване. Вижте
"Допълнителни функции" в глава
"Използване на меню настройки".
Бързото нагряване намалява времето
за нагряване.
За да включите функцията Бързо
загряване, натиснете и задръжте за
повече от 3 секунди.
Ако функцията за бързо загряване се
включи на дисплея се показва:
Не поставяйте храна във фурната,
докато функцията за бързо нагряване
работи.
8. ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКА
8.1 Таблица с функции на часовника
Функция Часовник
Приложение
ЧАС
Показва или променя часа. Може да промените
часа само, когато фурната е включена.
ВРЕМЕТР.
За определяне колко време да работи фурната.
КРАЙ
За да зададете, когато фурната се изключи.
ВРЕМЕЗАКЪСНЕ‐ За да комбинирате функциите ВРЕМЕТРАЕНЕ и
НИЕ
КРАЙ.
00:00
ТАЙМЕР
За настройка на обратно броене. Тази функция не
влияе върху работата на фурната. Можете да на‐
стройвате ТАЙМЕРА по всяко време, включител‐
но и когато фурната е изключена.
ХРОНОМЕТЪР
За настройка на отброяването, което показва кол‐
ко дълго работи фурната. Тази функция не влияе
върху работата на фурната. Той се включва вед‐
нага след като фурната започне да нагрява. ХРО‐
НОМЕТЪРЪТ не е активиран, ако са зададени
ВРЕМЕТР. и КРАЙ.
8.2 Настройка и промяна на
часа
докато на дисплея се изведат
12:00. "12" премигва.
След първото свързване към
електрическата мрежа, изчакайте
1. Натиснете
или
зададете часовете.
2. Натиснете
.
, за да
и
БЪЛГАРСКИ
3. Натиснете
или
зададете минутите.
, за да
4. Натиснете
.
Екранът показва новото време.
За да промените часовото време
натиснете
неколкократно. докато
започне да свети.
8.5 Настройка на функцията
ВРЕМЕ ЗАДЪЛЖЕНИЕ
8.3 Задаване на ВРЕМЕТР.
1. Задайте функцията нагряване и
температура.
1. Задайте функцията нагряване и
температура.
2. Натиснете неколкократно
2. Натиснете неколкократно
,
започне да мига.
докато
3. Натиснете
или
, за да
настроите минутите на
ВРЕМЕТРАЕНЕТО.
5. Натиснете
или
, за да
настроите часовете на
ВРЕМЕТРАЕНЕТО.
показва мигащ
и настройката на
времето. Фурната е изключена.
7. Натиснете някое сензорно поле, за
да спрете сигнала.
8. Изключете фурната.
8.4 Настройка за КРАЙ
1. Задайте функцията нагряване и
температура.
докато
,
започне да мига.
3. Натиснете
или
, за да
зададете КРАЙ и натиснете
.
Първо задайте минутите, след
това и часовете.
Когато зададеното време изтече,
прозвучава звуков сигнал в
продължение на 2 минути. Дисплеят
показва мигащ
започне да мига.
.
5. Натиснете
или
, за да
настроите часовете на
ВРЕМЕТРАЕНЕТО.
6. Натиснете
.
На екрана започва да мига
или
6. Натиснете
ВРЕМЕТРАЕНЕТО започва
автоматично след 5 секунди.
Когато зададеното време изтече,
прозвучава звуков сигнал в
продължение на 2 минути. Дисплеят
2. Натиснете неколкократно
докато
и настройката на
,
3. Натиснете
или
, за да
настроите минутите на
ВРЕМЕТРАЕНЕТО.
4. Натиснете
или
4. Натиснете
ВРЕМЕТРАЕНЕТО започва
автоматично след 5 секунди.
15
времето. Фурната се изключва
автоматично.
4. Натиснете някое сензорно поле, за
да спрете сигнала.
5. Изключете фурната.
.
или
, за да
7. Натиснете
зададете времето за КРАЙ и
натиснете
. Първо задайте
минутите, след това и часовете.
Фурната се включва автоматично покъсно, работи според зададената
ВРЕМЕТРАЕНЕ и спира когато
достигне зададеното време за КРАЙ.
Когато зададеното време изтече,
прозвучава звуков сигнал в
продължение на 2 минути. Дисплеят
и настройката на
показва мигащ
времето. Фурната се изключва
автоматично.
8. Натиснете някое сензорно поле, за
да спрете сигнала.
9. Изключете фурната.
Когато функцията
Времезакъснение е
включена, дисплеят
показва символ за
функцията на нагряване,
с точка и
. Точката
показва коя функция на
часовника е включена в
индикатора на час/
остатъчна топлина.
16
www.electrolux.com
8.6 Настройка: Таймер
1. Натиснете
Когато настроеното време приключи,
прозвучава сигнал за 2 минути и на
.
На екрана започва да мига
и "00".
2. Използвайте , за да сменяте
опциите. Първо настройвате
секундите, после минутите и
часовете.
3. Натиснете
или
, за да
нагласите ТАЙМЕРА и
потвърдите.
, за да
; в противен случай
4. Натиснете
ТАЙМЕРЪТ се включва
автоматично след 5 секунди.
дисплея започва да мига 00:00 и .
5. Натиснете някое сензорно поле, за
да спрете сигнала.
8.7 ХРОНОМЕТЪР
1. За да нулирате таймера за
е
преброяване, натиснете:
по едно и също време.
2. Когато на екрана се появи "00:00",
хронометърът започва отново да
отброява.
9. АВТОМАТИЧНИ ПРОГРАМИ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
Има 9 автоматични програми.
Използвайте автоматична програма
или рецепта, ако нямате достатъчно
знания или опит за приготвяне на
дадено ястие. Дисплеят показва
времената за готвене по
подразбиране за всички автоматични
програми.
9.1 Автоматични програми
Номер на програма
Име на програма
1
ГОВЕЖДО ПЕЧЕНО
2
СВИНСКО ПЕЧЕНО
3
ПИЛЕ, ЦЯЛО
4
ПИЦА
5
МЪФИНИ
6
ЗАПЕЧЕНИ ЯЙЦА СЪС СИРЕНЕ
7
БЯЛ ХЛЯБ
8
ЗАПЕЧЕНИ КАРТОФИ
9
ЛАЗАНЯ
9.2 Автоматични програми
1. Активирайте уреда.
2. Докоснете .
На дисплея се показва номерът на
автоматичната програма (1 – 9).
3. Докоснете
или
, за да
изберете автоматичната програма.
4. Докоснете
или изчакайте пет
секунди, докато уредът започне
автоматично да работи.
5. Когато зададеното време изтече,
прозвучава звуков сигнал в
продължение на две минути.
Символът
мига.
БЪЛГАРСКИ
6. Докоснете някое сензорно поле, за
да спрете сигнала.
7. Деактивирайте уреда.
9.3 Автоматични програми с
въвеждане на тегло
Ако зададете теглото на месото,
уредът изчислява времето за печене.
1. Активирайте уреда.
2. Докоснете
.
или
, за да
3. Докоснете
настроите програмата за тегло.
На екрана се показва: времето за
готвене, символът за времетраене
17
4. Докоснете
; в противен случай
настройката се запаметява
автоматично след пет секунди.
Уредът се активира.
5. Можете да промените нормалната
стойност на теглото с
или
.
Докоснете
.
6. Когато зададеното време изтече,
прозвучава звуков сигнал в
продължение на две минути.
мига.
7. Докоснете някое сензорно поле, за
да спрете сигнала.
8. Деактивирайте уреда.
, тегло по подразбиране, мерна
единица (кг, г).
10. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
10.1 Поставяне на
принадлежностите
Скара:
Вкарайте рафта между водещите
релси на опорите му и се уверете, че е
с крачетата надолу.
Скара и тава за печене /дълбока тава
заедно:
Плъзнете тавичката за печене /
дълбоката тава между водачите на
носача на рафта и скарата на
водачите отгоре.
Тавичка за печене/Дълбока тава:
Плъзнете тавичката за печене /
дълбоката тава между водачите на
носача на рафта.
18
www.electrolux.com
Малка вдлънатина отгоре
за допълнителна
безопасност.
Вдлъбнатините са също
така средства против
преобръщане. Високия ръб
около шкафа
предотвратява
изплъзването на готварски
съдове.
2. Поставете скарата на
телескопичните водачи и
внимателно ги бутнете вътре във
фурната.
°C
10.2 Телескопични водачи
Запазете инструкциите за
монтаж на телескопичните
водачи за бъдещи справки.
С телескопичните водачи можете да
поставяте и сваляте скарите по-лесно.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не мийте телескопичните
водачи в съдомиялна
машина. Не смазвайте
телескопичните водачи.
Уверете се, че телескопичните водачи
са напълно вкарани във фурната,
преди да затворите вратата на
фурната.
1. Издърпайте навън десния и левия
телескопичен водач.
°C
11. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ
11.1 Използване на
функцията Моято любима
програма
Използвайте тази функция, за да
запишете предпочитаните настройки
на температурата и времето за
дадена функция или програма на
фурната.
1. Задайте температурата и времето
за съответната функция или
програма на фурната.
2. Натиснете и задръжте
повече
от три секунди. Уредът издава
звуков сигнал.
3. Деактивирайте уреда.
БЪЛГАРСКИ
•
За да активирате тази функция,
натиснете
. Уредът активира
вашата любима програма.
•
Докато функцията
работи, може да
променяте времето и
температурата.
За да деактивирате тази
функция, натиснете . Уредът
деактивира вашата любима
програма.
11.2 Използване на
функцията Защита за деца
1. За да включите функцията,
включете фурната.
2. Включете функция или настройка
на фурната.
3. Натиснете и задръжте
и
едновременно в продължение на 2
секунди.
Прозвучава сигнал.
На дисплея се появява ключ.
За да изключите функцията
"Заключване", повторете стъпка 3.
Можете да изключите
фурната, когато функцията
"Заключване" е включена.
Когато изключите фурната,
функцията "Заключване"
се изключва.
Функцията „Защита за
деца“ предотвратява неумишлената
работа с фурната.
1. Можете да я включите и когато
фурната е изключена. Не
задавайте функция за нагряване
2. Натиснете и задръжте
секунди.
за 3
3. Натиснете и задръжте
и
по
едно и също време за 2 секунди.
Уредът издава звуков сигнал.
На екрана се появява SAFE.
За да изключите функцията "Защита
за деца", повторете стъпка 3.
19
"Заключване" предотвратява
неумишлена смяна на функцията на
фурната.
11.4 Използване на меню
"Настройки"
Менюто Настройки Ви позволява да
включите или изключите функциите в
главното меню. Дисплеят показва SET
и цифрата на настройката.
11.3 Използване на
Заключване
Можете да включите функцията само
когато уредът работи.
Описание
Стойност за настройка
1
ИНДИКАТОР ЗА ОСТАТЪЧНА ТО‐
ПЛИНА
ВКЛ./ИЗКЛ.
2
ЗВУК. СИГНАЛ НА БУТОНИТЕ1)
КЛИК / БИЙП / ИЗКЛ.
3
ЗВУК. СИГНАЛ ЗА ГРЕШКА
ВКЛ./ИЗКЛ.
4
DEMO РЕЖИМ
Активиращ код: 2468
5
МЕНЮ ЗА ТЕХН. ОБСЛУЖВАНЕ
-
6
НУЛИРАНЕ-ФАБР.НАСТР
ДА/НЕ
1) Не е възможно да деактивирате тона на сензорното поле с ВКЛ./ИЗКЛ.
20
www.electrolux.com
1. Натиснете и задръжте
за 3
секунди.
На дисплея се показва SET1 и "1"
започва да мига.
2. Натиснете
или
на настройката.
3. Натиснете
.
•
•
5. Натиснете
.
За излизане от меню Настройки,
задръжте
Има два режима за яркост на екрана:
за задаване
или
, за да
4. Натиснете
промените стойността на
настройката.
натиснете
11.6 Яркост на екрана
или натиснете и
.
11.5 Автоматично изключване
Поради мерки за сигурност, уредът се
деактивира автоматично след
определено време, ако функция на
фурната работи и ако не променяте
настройките.
Нощна яркост - когато уредът е
изключен, яркостта на екрана е помалка между 22:00:00 и 06:00:00
часа;
Дневна яркост:
– Когато уредът е активиран.
– Ако докоснете някое сензорно
поле по време на нощна яркост
(освен полето ВКЛ./ИЗКЛ.),
дисплеят се връща към дневна
яркост за следващите 10
секунди.
– Ако уредът е деактивиран и
настроите Таймера. Когато
Таймерът изтече, екранът се
връща към нощна яркост.
11.7 Охлаждащ вентилатор
Температура
(°C)
Време за из‐
ключване (ч)
30 - 115
12.5
Когато фурната работи, охлаждащият
вентилатор се включва автоматично,
за да поддържа повърхностите на
фурната хладни. Ако изключите
фурната, охлаждащият вентилатор
може да продължи да работи, докато
фурната се охлади.
120 - 195
8.5
11.8 Предпазен термостат
200 - 245
5.5
250 - максимум
1.5
Неправилната работа с фурната или
повредата на някои компоненти може
да доведе до опасно прегряване. За
да предотврати това, фурната е
оборудвана с термостат за
безопасност, който прекъсва
захранването. Фурната се включва
отново автоматично, след като
температурата спадне.
След автоматично изключване,
докоснете някое сензорно поле, за да
активирате отново уреда.
Автоматичното
изключване на работи със
следните функции: Лампа,
Бавно готвене, Времетр.,
Край, Време на отложен
старт.
12. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
Температурата и времето
за печене в таблиците са
само ориентировъчни. Те
зависят от рецептите,
качеството и количеството
на използваните съставки.
БЪЛГАРСКИ
12.1 Препоръки за готвене
Фурната има пет нива на рафтове.
Позициите на рафтовете се броят от
дъното на фурната.
Приготвяне на месо и риба
Използвайте дълбоката тава за много
мазна храна, за да предпазите
фурната от петна, които могат да
бъдат постоянни.
Вашата фурна може да пече поразлично от досегашния ви фурна.
Таблиците по-долу предлагат
стандартни настройки за температура,
време за готвене и позиция на
скарата.
Оставете месото за приблизително 15
минути преди нарязване, така че сокът
да не изтича навън.
Ако не можете да намерите
настройките за специална рецепта,
потърсете подобни рецепти.
За да избегнете твърде много дим във
фурната по време на печене, налейте
малко вода в дълбоката тава. След
като водата се изпари, доливайте
още, за да не кондензира димът.
Не поставяйте тавата за събиране на
мазнина на най-ниското ниво за скара.
Времена за готвене
Времената за приготвяне зависят от
типа на храната, нейната
консистенция и обем.
Фурната е снабдена със специална
система, която задвижва въздуха и
постоянно рециклира парата. С тази
система е възможно да се готви на
пара и да се поддържат ястията меки
отвътре и хрупкави отвън. Това
понижава времето за готвене и
потреблението на енергия.
Първоначално, проследете
резултатите, когато готвите. Намерете
най-добрите настройки (настройка на
нагряване, време на готвене и др.) за
вашите готварски съдове, рецепти и
количества, когато използвате този
уред.
Печене на кексове
Не отваряйте вратичката на фурната,
преди да е изтекло 3/4 от зададеното
време за готвене.
12.2 Печене на тестени продукти и месо
ТОРТИ
Традиционно
печене
Топъл Въздух
(min)
(°C)
21
Ако използвате едновременно две
тавички за печене, оставете едно
празно ниво между тях.
(°C)
Рецепти с
бита смес
170
2
160
3 (2 и 4) 45 - 60
Форма за блат
Маслено
тесто
170
2
160
3 (2 и 4) 20 - 30
Форма за блат
Масленомлечен
чийзкейк
170
1
165
2
80 100
Форма за блат, Ø 26
cm
Щрудел
175
3
150
2
60 - 80
Tава за печене
22
www.electrolux.com
ТОРТИ
Традиционно
печене
Топъл Въздух
(min)
(°C)
(°C)
Сладкиш с 170
мармалад
2
165
2
30 - 40
Форма за блат, Ø 26
cm
Коледен
160
кейк, пред‐
варително
загрейте
празната
фурна
2
150
2
90 120
Форма за блат, Ø 20
cm
Сладкиш
със сливи,
предвари‐
телно за‐
грейте
празната
фурна
175
1
160
2
50 - 60
Форма за хляб
Бисквити
140
3
140 - 150 3
25 - 45
Tава за печене
Целувки
120
3
120
3
80 100
Tава за печене
Целувки,
предвари‐
телно за‐
грейте
празната
фурна, две
нива
-
120
2и4
80 100
Tава за печене
Питки,
предвари‐
телно за‐
грейте
празната
фурна
190
3
190
3
12 - 20
Tава за печене
Еклери
190
3
170
3
25 - 35
Tава за печене
Еклери,
две нива
-
-
170
2и4
35 - 45
Tава за печене
Плоски
тартове
180
2
170
2
45 - 70
Форма за блат, Ø 20
cm
БЪЛГАРСКИ
23
ТОРТИ
Традиционно
печене
Топъл Въздух
(min)
(°C)
Богат пло‐
дов кейк
(°C)
160
1
150
2
110 120
Форма за блат, Ø 24
cm
Викториан‐ 170
ски санд‐
вич
1
160
2
30 - 50
Форма за блат, Ø 20
cm
Предварително загрейте празната фурна.
ХЛЯБ И ПИЦА
Традиционно
печене
Топъл Въздух
(min)
(°C)
(°C)
Бял хляб, 1 - 190
2 броя, 0,5 кг
всеки
1
190
1
60 - 70 -
Ръжен хляб,
не е необхо‐
димо пред‐
варително
загряване
190
1
180
1
30 - 45 Форма за хляб
Земели, 6 - 8 190
рула
2
180
2 (2 и 4)
25 - 40 Tава за пече‐
не
Пица
230 250
1
230 - 250 1
10 - 20 Tава за пече‐
не / Дълбок ти‐
ган
Кифли
"скоунс"
200
3
190
10 - 20 Tава за пече‐
не
Предварително загрейте празната фурна.
Използвайте форма за кекс.
3
24
www.electrolux.com
ПЛОДОВИ ПИТИ
Традиционно пе‐
чене
Топъл Въздух
(min)
(°C)
(°C)
Макаронен флан, не е
необходимо предвари‐
телно загряване
200
2
180
2
40 - 50
Зеленчуков флан, не е
необходимо предвари‐
телно загряване
200
2
175
2
45 - 60
Кишове
180
1
180
1
50 - 60
Лазаня
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Канелони
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Използвайте второто ниво на фурната.
Използвайте скарата.
МЕСО
Традиционно
печене
Топъл Въз‐
дух
(min)
(°C)
(°C)
Говеждо
200
190
50 - 70
Свинско
180
180
90 - 120
Телешко
190
175
90 - 120
Английско говеждо печено, по‐
луизпечено
210
200
50 - 60
Английско говеждо печено, сред‐ 210
но изпечено
200
60 - 70
Английско говеждо печено, до‐
бре изпечено
200
70 - 75
210
БЪЛГАРСКИ
25
МЕСО
Традиционно пече‐ Топъл Въздух
не
(min)
(°C)
(°C)
Свинска плешка с корич‐
ка
180
2
170
2
120 - 150
Свинска плешка, 2 броя
180
2
160
2
100 - 120
Агнешки бут
190
2
175
2
110 - 130
Цяло пиле
220
2
200
2
70 - 85
Пуйка, цяла
180
2
160
2
210 - 240
Патица, цяла
175
2
220
2
120 - 150
Гъска, цяла
175
2
160
1
150 - 200
Заек, нарязан на парчета 190
2
175
2
60 - 80
Заек, нарязан на парчета 190
2
175
2
150 - 200
Цял фазан
2
175
2
90 - 120
190
Използвайте второто ниво на фурната.
РИБА
Традиционно
печене
Топъл Въздух
(min)
(°C)
(°C)
Пъстърва / Ципура, 3 - 4 риби
190
175
40 - 55
Риба тон / Сьомга, 4 - 6 филе‐
та
190
175
35 - 60
12.3 Единичен Грил
Предварително загрейте празната фурна.
Използвайте четвъртото ниво на фурната.
Гриловайте на максималната температура.
26
www.electrolux.com
ЕДИНИЧЕН ГРИЛ
(kg)
(min)
първа страна
(min)
втора страна
Пържоли филе, 4 броя
0.8
12 - 15
12 - 14
Говежда пържола, 4 броя
0.6
10 - 12
6-8
Наденици, 8
-
12 - 15
10 - 12
Свински пържоли, 4 броя
0.6
12 - 16
12 - 14
Пиле, половинка, 2
1
30 - 35
25 - 30
Шишчета, 4
-
10 - 15
10 - 12
Пилешки гърди, 4 броя
0.4
12 - 15
12 - 14
Бургери, 6
0.6
20 - 30
-
Филе от риба, 4 броя
0.4
12 - 14
10 - 12
Печени сандвичи, 4 - 6
-
5-7
-
Тост-сандвич, 4 - 6
-
2-4
2-3
12.4 Турбо Грил
Предварително загрейте празната
фурна.
ГОВЕЖДО
Използвайте първото или второто
ниво на фурната.
За да се изчисли времето за печене
умножете времето дадено в таблицата
по-долу със сантиметрите на
дебелината на филето.
ГОВЕЖДО
(°C)
(min)
Говеждо печено 170 - 180 8 - 10
или филе, до‐
бре изпечено
СВИНСКО
(°C)
(min)
(°C)
(min)
Говеждо печено 190 - 200 5 - 6
или филе, по‐
луизпечено
Плешка / Врат /
Бут, 1 - 1.5 kg
160 - 180 90 - 120
Говеждо печено 180 - 190 6 - 8
или филе, сред‐
но изпечено
Котлети / Свин‐
ски ребра, 1 –
1,5 kg
170 - 180 60 - 90
БЪЛГАРСКИ
СВИНСКО
ПТИЧЕ МЕСО
(°C)
(min)
Руло „Стефани", 160 - 170 50 - 60
0,75 – 1 kg
Свински джо‐
лан, предвари‐
телно опечен,
0,75 – 1 kg
150 - 170 90 - 120
(°C)
Пиле, половин‐
ка, 0,4 – 0,5 kg
всяка
ТЕЛЕШКО
(min)
190 - 210 35 - 50
Пиле, млада ко‐ 190 - 210 50 - 70
кошка, 1 – 1,5
kg
Pатица, 1,5 – 2
kg
180 - 200 80 - 100
гъска, 3,5 – 5 kg 160 - 180 120 - 180
(°C)
(min)
Телешко пече‐
но, 1 kg
160 - 180 90 - 120
Телешки джо‐
лан, 1,5 – 2 kg
160 - 180 120 - 150
Пуйка, 2,5 – 3,5
kg
160 - 180 120 - 150
Пуйка, 4 – 6 kg
140 - 160 150 - 240
РИБА (ЗАДУШЕНА)
(°C)
АГНЕШКО
Цяла риба, 1 –
1,5 kg
(°C)
(min)
Агнешко бутче / 150 - 170 100 - 120
Агнешко пече‐
но, 1 – 1,5 kg
Агнешко гръб‐
че, 1 – 1,5 kg
27
160 - 180 40 - 60
ПТИЧЕ МЕСО
(°C)
(min)
Птиче месо, по‐ 200 - 220 30 - 50
рции, 0,2 – 0,25
kg всяка
(min)
210 - 220 40 - 60
12.5 Вентил. На Ниска
Темпер.
Тази функция ви позволява да
приготвяте тънко, нежно месо и риба.
Тя не е приложима за: домашни птици,
свинско печено или задушено месо.
Температурата на .
1. Запържете месото за 1 – 2 минути
от всяка страна в тиган на силен
огън.
2. Поставете месото в тавата за
печене или директно върху
скарата. Поставете таблата под
рафта, за да събира мазнината.
Винаги, когато използвате тази
функция, гответе без капак.
3. Изберете функцията: Вентил. На
Ниска Темпер.. Можете да
28
www.electrolux.com
настроите температура между 80
°C и 150 °C за първите 10 минути.
Температурата по подразбиране е
90 °C.
4. След 10 минути фурната
автоматично намалява
температура до 80 °C.
Настройте температурата на 120 °C.
(kg)
(min)
Стекове
0.2 - 0.3
20 - 40
3
Говеждо филе
1 - 1.5
90 - 150
3
Печено говеждо
1 - 1.5
120 - 150
1
Телешко печено
1 - 1.5
120 - 150
1
12.6 Размразяване
(kg)
Време за раз‐ Време за до‐
мразяване
размразяване
(min)
(min)
Пиле
1
100 - 140
20 - 30
Поставете пилето
върху обърната
чинийка в голяма
чиния. Обърнете
по средата на го‐
твенето.
Месо
1
100 - 140
20 - 30
0.5
90 - 120
Обърнете по сре‐
дата на готвенето.
Сметана
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Сметаната може
да се разбие до‐
бре, дори когато е
още леко замразе‐
на на места.
Пъстърва
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Ягоди
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Чисто масло
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Торта
1.4
60
60
-
БЪЛГАРСКИ
29
12.7 Консервиране
Използвайте само буркани за
консервиране с еднаква големина,
каквито се предлагат на пазара.
ПЛОДОВЕ С КОСТИЛКИ
Не използвайте буркани с капачка на
винт и скоба или метални кутии.
(min)
Готвене
до нача‐
лото на
поява на
мехурчета
Използвайте първото ниво на
фурната.
Не поставяйте върху тавата за печене
повече от шест еднолитрови буркана
за консервиране.
Напълнете бурканите еднакво и
затворете със скоба.
Бурканите не трябва да се допират.
Налейте около 1/2 литра вода в тавата
за печене, за да има достатъчно влага
във фурната.
Праскови /
35 - 45
Дюли / Сли‐
ви
(min)
Готвене
до нача‐
лото на
поява на
мехурчета
(min)
Продъл‐
жете да
готвите на
100 °C
Моркови
50 - 60
5 - 10
Краставици
50 - 60
-
Смесена
туршия
50 - 60
5 - 10
Алабаш /
Грах / Ас‐
пержи
50 - 60
15 - 20
Настройте температурата на 160 - 170
°C.
(min)
Готвене до на‐
чалото на поя‐
ва на мехурче‐
та
Ягоди / Боровин‐
ки / Малини / Ца‐
риградско грозде
35 - 45
10 - 15
ЗЕЛЕНЧУЦИ
Когато течността в бураните започне
да ври (приблизително след 35 - 60
минути при еднолитрови буркани),
спрете фурната или намалете
температурата на 100 °C (вж.
таблицата).
МЕКИ ПЛОДОВЕ
(min)
Продъл‐
жете да
готвите
на 100 °C
12.8 Сушене - Топъл Въздух
Покрийте тавите с неомазняваща се
хартия или хартия за печене.
За по-добри резултати спрете
фурната по средата на времето за
сушене, отворете вратата и оставете
да изстине една вечер, за да
завършите сушенето.
За една тава използвайте позицията
на третия рафт.
За 2 тави използвайте позициите на
първия и четвъртия рафт.
30
www.electrolux.com
ПЛОДОВЕ
ЗЕЛЕНЧУЦИ
(h)
(°C)
(h)
Бобови растения
60 - 70
6-8
Кайсии
8 - 10
Чушки
60 - 70
5-6
Ябълкови резени
6-8
Зеленчуци за су‐
па
60 - 70
5-6
Круши
6-9
Гъби
50 - 60
6-8
Подправки/билки
40 - 50
2-3
Настройте температурата на 60 - 70
°C.
12.9 Печене с влажност –
препоръчителни аксесоари
Използвайте тъмни, неотражателни
фолиа и съдове. Те абсорбират
топлина по-добре от светлите и
отражателни съдове.
ПЛОДОВЕ
(h)
Сливи
8 - 10
Тиган за пица
Съд за печене
Тъмни, неотража‐
телни
28 см диаметър
Тъмни, неотражател‐
ни
26 см диаметър
12.10 Печене с влажност
За най-добри резултати следвайте
предложенията в долната таблица.
Рамекини
Керамичен
8 см диаме‐
тър, 5 см ви‐
сочина
Метална основа
за флан
Тъмни, неотража‐
телни
28 см диаметър
БЪЛГАРСКИ
(°C)
(min)
Сладки рула,
16 броя
тава за печене или
съд за оттичане
180
2
20 - 30
Pула, 9 броя
тава за печене или
съд за оттичане
180
2
30 - 40
Пица, замразе‐ скара
на, 0,35 kg
220
2
10 - 15
Швейцарско ру‐ тава за печене или
ло
съд за оттичане
170
2
25 - 35
Брауни
тава за печене или
съд за оттичане
175
3
25 - 30
Суфле:, 6 броя
керамични рамекини
на скарата
200
3
25 - 30
Основа за пан‐
дишпанен
флан
метална основа за
флан на скарата
180
2
15 - 25
Викториански
сандвич
съд за печене на ска‐ 170
рата
2
40 - 50
Поширана ри‐
ба, 0,3 kg
тава за печене или
съд за оттичане
180
3
20 - 25
Цяла риба, 0,2
kg
тава за печене или
съд за оттичане
180
3
25 - 35
Филе от риба,
0,3 kg
тиган за пица на ска‐
рата
180
3
25 - 30
Поширано ме‐
со, 0,25 kg
тава за печене или
съд за оттичане
200
3
35 - 45
Шашлик, 0,5 kg тава за печене или
съд за оттичане
200
3
25 - 30
Бисквитки, 16
броя
тава за печене или
съд за оттичане
180
2
20 - 30
Сладки,ядки/
брашно, 24
броя
тава за печене или
съд за оттичане
180
2
25 - 35
Мъфини, 12
броя
тава за печене или
съд за оттичане
170
2
30 - 40
Пикантно те‐
сто, 20 броя
тава за печене или
съд за оттичане
180
2
25 - 30
31
32
www.electrolux.com
(°C)
(min)
Курабийки от
леко тесто, 20
броя
тава за печене или
съд за оттичане
150
2
25 - 35
Тарталети, 8
броя
тава за печене или
съд за оттичане
170
2
20 - 30
Зеленчуци, по‐
ширани, 0,4 kg
тава за печене или
съд за оттичане
180
3
35 - 45
Вегетариански
омлет
тиган за пица на ска‐
рата
200
3
25 - 30
Зеленчуци по
средиземно‐
морски, 0,7 kg
тава за печене или
съд за оттичане
180
4
25 - 30
12.11 Информация за
изпитващи лаборатории
Тестове по IEC 60350-1.
(°C)
(min)
Малки
кексче‐
та, 20
броя/
тава
Тради‐
Tава за
ционно пе‐ печене
чене
3
170
20 - 30
-
Малки
кексче‐
та, 20
броя/
тава
Топъл Въз‐ Tава за
дух
печене
3
150 160
20 - 35
-
Малки
кексче‐
та, 20
броя/
тава
Топъл Въз‐ Tава за
дух
печене
2и4
150 160
20 - 35
-
2
180
70 - 90
-
Ябълков Тради‐
Реше‐
пай, 2
ционно пе‐ тъчна
тави
чене
скара
Ø20 cm
БЪЛГАРСКИ
(°C)
(min)
33
Ябълков Топъл Въз‐ Реше‐
пай, 2
дух
тъчна
тави
скара
Ø20 cm
2
160
70 - 90
-
Пандиш‐ Тради‐
Реше‐
панова
ционно пе‐ тъчна
торта,
чене
скара
форма
за блат
Ø26 cm
2
170
40 - 50
Загрейте фур‐
ната предвари‐
телно за 10 ми‐
нути.
Пандиш‐ Топъл Въз‐ Реше‐
панова
дух
тъчна
торта,
скара
форма
за блат
Ø26 cm
2
160
40 - 50
Загрейте фур‐
ната предвари‐
телно за 10 ми‐
нути.
Пандиш‐ Топъл Въз‐ Реше‐
панова
дух
тъчна
торта,
скара
форма
за блат
Ø26 cm
2и4
160
40 - 60
Загрейте фур‐
ната предвари‐
телно за 10 ми‐
нути.
Маслен‐ Топъл Въз‐ Tава за
ки
дух
печене
3
140 150
20 - 40
-
Маслен‐ Топъл Въз‐ Tава за
ки
дух
печене
2и4
140 150
25 - 45
-
Маслен‐ Тради‐
Tава за
ки
ционно пе‐ печене
чене
3
140 150
25 - 45
-
ТостЕдиничен
сандвич, Грил
4-6
броя
4
макс.
2-3 минути
от едната
страна; 2-3
минути от
другата стра‐
на
Загрейте фур‐
ната предвари‐
телно за 3 ми‐
нути.
Реше‐
тъчна
скара
34
www.electrolux.com
Телешки Единичен
бургер, Грил
6 парче‐
та, 0,6
kg
Скара и
тава за
отце‐
ждане
4
(°C)
(min)
макс.
20 - 30
Поставете ре‐
шетъчната ска‐
ра на четвърто‐
то ниво и тава‐
та за отцеждане
на третото ниво
на фурната.
Обърнете
ястието на по‐
ловината време
за готвене.
Загрейте фур‐
ната предвари‐
телно за 3 ми‐
нути.
13. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
13.1 Бележки относно почистването
Почиствайте лицевата част на уреда с мека кърпа с гореща вода
и препарат за почистване.
Препарати
за почи‐
стване
За почистване на метални повърхности използвайте подходящ
почистващ препарат.
Почиствайте упоритите замърсявания със специален почистващ
препарат за фурни. Не нанасяйте почистващ препарат върху ка‐
талитичните повърхности.
Почиствайте вътрешността на фурната след всяка употреба. На‐
трупвания на мазнини или други остатъци от храна могат да до‐
ведат до пожар. Рискът е по-голям за тавата на грила.
Във фурната или по стъклата на вратичката може да кондензира
Всекиднев‐ влага. За да намалите конденза, включете фурната да работи 10
на употреба минути преди готвене. Подсушавайте вътрешността на фурната
с мека кърпа след всяка употреба.
БЪЛГАРСКИ
35
Почиствайте принадлежностите на фурната след всяко ползване
и ги оставяйте да изсъхнат. Използвайте мека кърпа с топла во‐
да и почистващ препарат. Не почиствайте принадлежностите в
съдомиялна машина.
Принадлеж‐ Не почиствайте незалепващите аксесоари с агресивни агенти,
ности
остри предмети или в съдомиялна.
13.2 Фурни от неръждаема
стомана или алуминий
За почистване на вратичката на
фурната използвайте само влажна
кърпа или мокра гъба. Подсушете с
мека кърпа.
Не използвайте стоманена вълна,
киселини или абразивни продукти, тъй
като те могат да повредят
повърхността на фурната.
Почиствайте командното табло на
фурната, като следвате същите
предпазни мерки.
13.3 Почистване на
уплътнението на вратичката
Редовно проверявайте уплътнението
на вратичката. Уплътнението на
вратичката се намира около рамката
на вътрешността на фурната. Не
използвайте фурната, ако
уплътнението на вратичката е
повредено. Свържете се с оторизиран
сервизен център.
За почистване на уплътнението на
вратичката вижте общата информация
за почистване.
13.4 Демонтиране на
носачите на скарата /
каталитичните панели
За да почистите фурната, свалете
носачите на скарата / каталитичните
панели.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Внимавайте, когато
сваляте носачите на
скарата. Каталитичните
панели не са прикачени
към стените на фурната и
могат да изпаднат, когато
сваляте носачите на
скарата.
1. Издърпайте предната част на
носачите на скарата от
страничната стена. Задръжте
задните водачи на скарата и
каталитичния панел на местата им
с другата ръка.
2. Издърпайте задната част на
носача на скарата от стената и го
извадете.
1
2
Поставете извадените аксесоарите в
обратна последователност.
Задържащите щифтове на
телескопичните водачи
трябва да са обърнати
напред.
36
www.electrolux.com
13.5 Каталитичен капак за
вентилатора
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не почиствайте
каталитичната повърхност
със спрейове за фурна,
абразивни почистващи
препарати, сапун или
други почистващи
средства. Те ще повредят
каталитичната повърхност.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не използвайте фурната
без стъклените панели.
1. Отворете изцяло вратичката и
открийте пантата от дясната й
страна.
2. Използвайте отвертка, за да
повдигнете и обърнете докрай
лостчето на пантата от дясната
страна.
Вентилаторите с каталитично
покритие са самопочистващи се. Той
поглъща мазнината, която се събира
по стените, докато уредът работи.
За по-лесно протичане на процеса по
самопочистване редовно загрявайте
празния уред без храна.
1. Извадете всички принадлежности
от фурната.
2. Почистете дъното на фурната с
топла вода и течен почистващ
препарат, след това го подсушете.
3. Задайте функцията
.
4. Задайте температурата на
фурната на 250 °C и я оставете да
работи в продължение на 1 час.
5. Когато фурната изстине, почистете
я с мека и мокра гъба.
Обезцветяването на каталитичната
повърхност не влияе върху
каталитичните свойства.
3. Намерете пантата от дясната
страна на вратичката.
13.6 Изваждане и монтиране
на вратичката
Вратичката на фурната има три
стъклени панела. Можете да
отстраните вратичката на фурната и
вътрешните стъклени панели, за да ги
почистите. Прочетете инструкциите
„Изваждане и монтиране на
вратичката”, преди да вадите
стъклените панели.
Вратичката на фурната
може да се затвори, ако
опитате да извадите
стъклените панели преди
да сте свалили вратичката
на фурната.
4. Повдигнете и обърнете лостчето
на лявата панта.
БЪЛГАРСКИ
37
9. Хванете стъклените панели на
вратичката за горната част и
внимателно ги издърпайте един по
един. Започнете от най-горния
панел. Уверете се, че стъклото се
плъзга напълно по подпорите.
5. Затворете вратичката на фурната
наполовина до първото възможно
положение за отваряне. След това
повдигнете, дръпнете напред и
извадете вратичката от гнездото.
10. Почистете стъклените панели с
вода и сапун. Внимателно
подсушете стъклените панели. Не
почиствайте стъклените панели в
съдомиялна машина.
Когато почистването приключи,
монтирайте стъклените панели и
вратичката на фурната.
Уверете се, че сте поставили
стъклените панели (A и B) в
правилната последователност.
Проверете за символ / маркировка на
страната на стъкления панел, всеки от
стъклените панели изглежда различно
за улеснение на разглобяването и
сглобяването.
При правилен монтаж гарнитурата на
вратата щраква.
A
B
6. Поставете вратичката върху мека
кърпа на стабилна повърхност.
7. Хванете рамката в горната част на
вратичката (B) от двете й страни и
натиснете навътре, за да
освободите езичето.
2
B
1
8. Издърпайте рамката на вратичката
напред, за да я извадите.
Уверете се, че сте монтирали средния
вътрешен стъклен панел правилно в
гнездата.
38
www.electrolux.com
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Винаги дръжте
халогенната лампа с
кърпа, за да
предотвратите изгарянето
на остатъчната мазнина
върху лампата.
A
B
13.7 Смяна на крушката
ВНИМАНИЕ!
Опасност от токов удар.
Лампата може да е
гореща.
1. Изключете фурната.
Изчакайте докато фурната изстине.
2. Изключете фурната от
електрическата мрежа.
3. Поставете парче плат върху
дъното на фурната.
Задната лампа
1. Завъртете стъкления капак на
лампичката, за да го извадите.
2. Почистете стъкления капак.
3. Сменете старата крушка с
подходяща нова крушка, устойчива
на температура 300 °C.
4. Монтирайте стъкления капак.
14. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
14.1 Как да постъпите, ако...
Проблем
Възможна причина
Отстраняване
Не можете да активирате Фурната не е свързана
или работите с фурната. към електрозахранването
или е свързана непра‐
вилно.
Проверете дали фурната
е свързана правилно към
електрозахранването
(вижте диаграмата за
свързване).
Фурната не нагрява.
Фурната е изключена.
Активирайте фурната.
Фурната не нагрява.
Часовникът не е на‐
строен.
Настройте часовника.
Фурната не нагрява.
Необходимите настройки Уверете се, че настрой‐
не са зададени.
ките са правилни.
Фурната не нагрява.
Активирано е автоматич‐
ното изключване.
Вижте "Автоматично из‐
ключване".
Фурната не нагрява.
Функцията "Защита за
деца" е включена.
Вижте "Използване на
Защита за деца".
БЪЛГАРСКИ
39
Проблем
Възможна причина
Отстраняване
Фурната не нагрява.
Предпазителят е изклю‐
чил.
Проверете дали предпа‐
зителят е причина за не‐
изправността. Ако пред‐
пазителите продължават
да изключват, се свърже‐
те квалифициран елек‐
тротехник.
Лампата не функциони‐
ра.
Лампата е дефектна.
Сменете лампата.
Екранът не показва часа
в изключено състояние.
Екранът е деактивиран.
Докоснете
и
по ед‐
но и също време, за да
активирате отново дис‐
плея.
Необходимо е твърде
много време, за да се
сготвят ястията, или те
се сготвят твърде бързо.
Температурата е прека‐
лено ниска или прекале‐
но висока.
Регулирайте температу‐
рата, ако е необходимо.
Следвайте указанията в
ръководството на потре‐
бителя.
По храната и във въ‐
трешността на уреда се
отлагат пара и конденза‐
ция.
Във фурната са оставяни Не оставяйте ястията
ястия за твърде дълго
във фурната за повече от
време.
15 - 20 минути след края
на готвенето.
Дисплеят показва код за Има електрическа повре‐ •
грешка, който не е упоме‐ да.
нат в тази таблица.
•
Уредът е активиран и не Активиран е демонстра‐
нагрява. Вентилаторът
ционният режим.
не работи. На дисплея се
показва "Demo".
14.2 Данни за обслужване
Ако не можете да намерите решение
на проблема сами, обърнете се към
търговеца си или към упълномощен
сервизен център.
Данните, необходими за сервизния
център, са посочени на табелката с
Изключете уреда по‐
средством предпази‐
теля на жилището или
предпазния прекъсвач
на таблото, след което
го включете отново.
Ако екранът отново
показва съобщението
за грешка, свържете
се с отдела за обслуж‐
ване на клиенти.
Вижте "Използване на
меню настройки" в глава
"Допълнителни функции".
данни. Тази табелка се намира върху
предната рамка на вътрешността на
фурната. Не отстранявайте табелката
с данни от вътрешността на фурната.
40
www.electrolux.com
Препоръчваме ви да запишете данните тук:
Модел (MOD.)
.........................................
Номер на продукт (PNC)
.........................................
Сериен номер (SN)
.........................................
15. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
15.1 Информационен лист за
продукта
Продуктов информация според EU 65-66/2014
Име на доставчик
Electrolux
Идентификация на модела
EOA5750AOX 949497501
Индекс на енергийна ефективност
81.2
Клас на енергийна ефективност
A+
Консумация на енергия със стандартно нато‐
варване, конвенционален режим
0.93 kWh/цикъл
Консумация на енергия със стандартно нато‐
варване, засилен вентилационен режим
0.69 kWh/цикъл
Брой кухини
1
Топлинен източник
Електричество
Сила на звука
72 l
Тип на фурната
Фурна за вграждане
Маса
32.0 kg
EN 60350-1 - Битови електрически
уреди за готвене - Част 1: Гами,
фурни, парни фурни и грилове –
Методи за измерване на
производителността.
15.2 Енергоспестяване
Фурната съдържа функции,
които ви позволяват да
спестявате енергия при
ежедневното готвене.
Уверете се, че вратичката на фурната
е затворена добре, когато фурната
работи. Не отваряйте вратичката
твърде често по време на готвене.
Поддържайте уплътнението на
вратичката чисто и се уверете, че е
добре фиксирано в своята позиция.
Използвайте метални готварски
съдове, за да подобрите
енергоспестяването
Когато е възможно, не загрявайте
предварително фурната, преди да
пристъпите към готвене.
Когато приготвяте няколко ястия
наведнъж, свеждайте интервалите
между готвенето им до минимум.
Готвене с вентилатор
При възможност използвайте
функциите за готвене с вентилатор, за
да пестите електроенергия.
БЪЛГАРСКИ
Остатъчна топлина
Ако е активирана програма с избор на
"Времетраене" или "Час на
изключване" и времето за готвене е
повече от 30 минути, нагряващите
елементи се изключат автоматично
по-рано при някои функции на
фурната.
Вентилаторът и лампичката
продължават да работят. Когато
изключите фурната, екранът показва
остатъчната топлина. Можете да
използвате тази топлина, за да
държите храната топла.
Когато продължителността на готвене
е по-голяма от 30 минути, намалете
температурата на фурната до
минимум 3 – 10 минути преди края на
готвенето. Храната продължава да се
готви, благодарение на остатъчната
топлина във фурната.
Използвайте остатъчната топлина, за
да затопляте други храни.
Подгряване на храна
Изберете най-ниската възможна
температурна настройка, за да
41
използвате остатъчната топлина и да
поддържате ястията топли.
Индикаторът за остатъчна топлина
или температура се появява на
дисплея.
Готвене с изключена лампичка
Изключете лампичката по време на
готвене. Включвайте я само, когато
имате нужда от нея.
Печене с влажност
Функция, разработена за пестене на
енергия по време на готвене.
Когато използвате тази функция,
лампата автоматично се изключва
след 30 секунди. Може да включите
лампичката отново, но това действие
ще намали очакваното
енергоспестяване.
Деактивиране на екрана
Можете да изключите екрана.
Натиснете и задръжте бутоните
и
едновременно. Повторете тази
стъпка, за да го включите.
16. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със
символа . Поставяйте опаковките в
съответните контейнери за
рециклирането им. Помогнете за
опазването на околната среда и
човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
електрически и електронни уреди. Не
изхвърляйте уредите, означени със
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
42
www.electrolux.com
TARTALOM
1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK..........................................................................43
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK............................................................................ 44
3. ÜZEMBE HELYEZÉS....................................................................................... 47
4. TERMÉKLEÍRÁS.............................................................................................. 49
5. KEZELŐPANEL................................................................................................49
6. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT........................................................................51
7. NAPI HASZNÁLAT........................................................................................... 51
8. ÓRAFUNKCIÓK............................................................................................... 53
9. AUTOMATIKUS PROGRAMOK....................................................................... 55
10. TARTOZÉKOK HASZNÁLATA.......................................................................56
11. TOVÁBBI FUNKCIÓK.....................................................................................58
12. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK....................................................60
13. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS.................................................................................72
14. HIBAELHÁRÍTÁS........................................................................................... 76
15. ENERGIAHATÉKONYSÁG............................................................................ 78
GONDOLUNK ÖNRE
Köszönjük, hogy Electrolux terméket vásárolt. Ön olyan készülék tulajdonosa lett,
mely mögött több évtizedes szakmai tapasztalat és innováció áll. Rendkívüli
tudását és stílusos megjelenését az Ön igényei ihlették. Valahányszor csak
használja, biztos lehet abban, hogy a benne foglalt tudás a siker garanciája.
Köszöntjük az Electrolux világában!
Látogassa meg a weboldalunkat:
Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk:
www.electrolux.com/webselfservice
További előnyökért regisztrálja készülékét:
www.registerelectrolux.com
Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
www.electrolux.com/shop
VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ
Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.
Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok: Típus,
termékszám, sorozatszám.
Ezek az információk az adattáblán olvashatók.
Figyelmeztetés - Biztonsági információk
Általános információk és hasznos tanácsok
Környezetvédelmi információk
A változtatások jogát fenntartjuk.
MAGYAR
1.
43
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan
olvassa el a mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal
felelősséget a helytelen beszerelés vagy használat miatt
keletkezett sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos
és elérhető helyen az útmutatót, hogy szükség esetén
mindig a rendelkezésére álljon.
1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő személyek
biztonsága
•
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent
fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve
megfelelő tapasztalatok vagy ismeretek híján lévő
személyek csak felügyelettel, vagy a készülék
biztonságos használatára vonatkozó megfelelő
tájékoztatás esetén használhatják.
A 3-8 éves gyermekek, illetve a súlyos, komplex
fogyatékossággal élő személyek állandó felügyelet
nélkül nem tartózkodhatnak a készülék közelében.
3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos
felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék
közelében.
Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
Minden csomagolóanyagot tartson távol a
gyermekektől, és megfelelően dobja azokat
hulladékba.
A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a
készüléktől működés közben, és működés után,
lehűléskor. Használat közben a hozzáférhető részek
nagyon felforrósodhatnak.
Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a készülék,
akkor azt be kell kapcsolni.
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek
tisztítási vagy karbantartási tevékenységet a
készüléken.
44
www.electrolux.com
1.2 Általános biztonság
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A készülék üzembe helyezését és a hálózati kábel
cseréjét csak képesített személy végezheti el.
FIGYELMEZTETÉS: Használat közben a készülék és
az elérhető részek nagyon felforrósodhatnak. Legyen
óvatos, hogy ne érjen a fűtőelemekhez.
Amikor a sütőből kiveszi vagy behelyezi az edényeket,
mindig használjon konyhai edényfogó kesztyűt.
Bármilyen karbantartás megkezdése előtt húzza ki a
készülék hálózati dugaszát a fali aljzatból.
FIGYELMEZTETÉS: Az izzó cseréje előtt győződjön
meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, hogy
megelőzze áramütést.
A bútorba való beépítés előtt ne használja a
készüléket.
A készülék tisztításához ne használjon nagy nyomású
gőzt.
Ne használjon súrolószert vagy éles fém
kaparóeszközt a sütőajtó üvegének tisztítására, mivel
ezek megkarcolhatják a felületet, ami az üveg
megrepedését eredményezheti.
Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett
személynek kell kicserélnie, nehogy elektromos
veszélyhelyzet álljon elő.
A polcvezető sín eltávolításához először a sín elejét,
majd a hátulját húzza el az oldalfaltól. A polctartókat a
kiszereléssel ellentétes sorrendben tegye vissza.
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
2.1 Üzembe helyezés
FIGYELMEZTETÉS!
A készüléket csak képesített
személy helyezheti üzembe.
•
•
Távolítsa el az összes
csomagolóanyagot.
Ne helyezzen üzembe, és ne is
használjon sérült készüléket.
•
•
•
Tartsa be a készülékhez mellékelt
üzembe helyezési útmutatóban
foglaltakat.
A készülék nehéz, ezért legyen
körültekintő a mozgatásakor. Mindig
használjon munkavédelmi kesztyűt és
zárt lábbelit.
Soha ne húzza a készüléket a
fogantyújánál fogva.
MAGYAR
•
•
•
Tartsa meg a minimális távolságot a
többi készüléktől és egységtől.
A készüléket az üzembe helyezési
követelményeknek megfelelő,
biztonságos helyre telepítse.
A készülék elektromos
hűtőrendszerrel van felszerelve.
Hálózati tápfeszültségről kell
működtetni.
Konyhaszekrény mi‐
nimális magassága
(konyhaszekrény
minimális magassá‐
ga a munkalap alatt)
2.2 Elektromos csatlakoztatás
FIGYELMEZTETÉS!
Tűz- és áramütésveszély.
•
•
•
590 (600) mm
•
Konyhaszekrény
szélessége
560 mm
Konyhaszekrény
mélysége
550 (550) mm
Készülék elejének
magassága
594 mm
Készülék hátuljának
magassága
576 mm
Készülék elejének
szélessége
595 mm
Készülék hátuljának
szélessége
559 mm
Készülék mélysége
569 mm
Készülék beépített
mélysége
548 mm
Mélység nyitott ajtó‐
val
1022 mm
Szellőzőnyílás mini‐
mális mérete. A hát‐
só oldal alján elhe‐
lyezett nyílás
560x20 mm
•
•
•
•
•
•
•
Hálózati tápkábel
hosszúsága. A ká‐
bel a hátsó oldal
jobb sarkánál he‐
lyezkedik el
1500 mm
Rögzítőcsavarok
4x25 mm
45
•
•
Minden elektromos csatlakoztatást
szakképzett villanyszerelőnek kell
elvégeznie.
A készüléket kötelező földelni.
Ellenőrizze, hogy az adattáblán
szereplő adatok megfelelnek-e a helyi
elektromos hálózat paramétereinek.
Mindig megfelelően felszerelt,
áramütés ellen védett aljzatot
használjon.
Ne használjon hálózati elosztókat és
hosszabbító kábeleket.
Ügyeljen a hálózati csatlakozódugó
és a hálózati kábel épségére.
Amennyiben a készülék hálózati
vezetékét ki kell cserélni, a cserét
márkaszervizünknél végeztesse el.
Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábelek
ne kerüljenek közel, illetve ne érjenek
hozzá a készülék ajtajához vagy a
készülék alatti rekeszhez, különösen
akkor, ha a készülék működik, vagy
ajtaja forró.
A feszültség alatt álló és szigetelt
alkatrészek érintésvédelmi részeit úgy
kell rögzíteni, hogy szerszám nélkül
ne lehessen eltávolítani azokat.
Csak az üzembe helyezés befejezése
után csatlakoztassa a hálózati
csatlakozódugót a hálózati
csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra,
hogy a hálózati dugasz üzembe
helyezés után is könnyen elérhető
legyen.
Amennyiben a hálózati konnektor
rögzítése laza, ne csatlakoztassa a
csatlakozódugót hozzá.
A készülék csatlakozásának
bontására, soha ne a hálózati
kábelnél fogva húzza ki a
csatlakozódugót. A kábelt mindig a
csatlakozódugónál fogva húzza ki.
Kizárólag megfelelő
szigetelőberendezést alkalmazzon:
hálózati túlterhelésvédő megszakítót,
biztosítékot (a tokból eltávolított
csavaros típusú biztosítékot),
földzárlatkioldót és védőrelét.
Az elektromos készüléket
szigetelőberendezéssel kell ellátni,
46
www.electrolux.com
•
amely lehetővé teszi, hogy minden
fázison leválassza a készüléket az
elektromos hálózatról. A
szigetelőberendezésnek legalább 3
mm-es érintkezőtávolsággal kell
rendelkeznie.
Ez a készülék dugasszal és
csatlakozókábellel kerül szállításra.
Az üzembe helyezéshez vagy cseré‐
hez használható vezetéktípusok Eu‐
rópa számára:
•
•
•
•
•
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
A vezeték szükséges keresztmetszete az
adattáblán található összteljesítmény
alapján állapítható meg. Az alábbi
táblázatból is tájékozódhat:
Teljes teljesít‐
mény (W)
Vezeték kereszt‐
metszet (mm²)
maximum 1380
3 x 0.75
maximum 2300
3x1
maximum 3680
3 x 1.5
FIGYELMEZTETÉS!
A készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
•
A földelő (zöld/sárga) vezeték 2 cm-rel
hosszabb legyen, mint a fázis és a nulla
(kék és barna vezeték).
2.3 Használat
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülés-, égés-, áramütésés robbanásveszély.
•
•
•
•
•
•
•
Ez a készülék kizárólag háztartási
célokra használható.
Ne változtassa meg a készülék
műszaki jellemzőit.
Ellenőrizze, hogy a készülék
szellőzőnyílásai nincsenek-e lezárva.
Használat közben ne hagyja
felügyelet nélkül a készüléket.
Minden használat után kapcsolja ki a
készüléket.
Körültekintően járjon el, ha működés
közben kinyitja a készülék ajtaját.
Forró levegő távozhat a készülékből.
Ne működtesse a készüléket nedves
kézzel, vagy amikor az vízzel
érintkezik.
Ne gyakoroljon nyomást a nyitott
ajtóra.
Ne használja a készüléket munkavagy tárolófelületként.
Óvatosan nyissa ki a készülék ajtaját.
Az alkoholtartalmú alkotóelemek
alkoholos levegőelegyet hozhatnak
létre.
Ügyeljen arra, hogy szikra vagy nyílt
láng ne legyen a készülék közelében,
amikor kinyitja az ajtót.
Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy
gyúlékony anyaggal szennyezett
tárgyat a készülékbe, annak
közelébe, illetve annak tetejére.
•
•
•
•
•
A zománc elszíneződésének vagy
károsodásának megakadályozása
érdekében:
– ne tegyen edényt vagy egyéb
tárgyat közvetlenül a készülék
sütőterének aljára.
– ne tegyen alufóliát közvetlenül a
készülék sütőterének aljára.
– ne engedjen vizet a forró
készülékbe.
– a főzés befejezése után ne tárolja
a nedves edényeket vagy az ételt
a készülékben.
– a tartozékok kivételekor vagy
berakásakor óvatosan járjon el.
A zománc vagy rozsdamentes acél
elszíneződése nincs hatással a
készülék teljesítményére.
A nagy nedvességtartalmú
sütemények esetében mély tepsit
használjon a sütéshez. A gyümölcsök
leve maradandó foltokat ejthet.
A készülék kizárólag ételkészítési
célokat szolgál. Tilos bármilyen más
célra, például helyiség fűtésére
használni.
A művelet közben a sütő ajtaja legyen
csukva.
Ha a készüléket bútorlap (pl. ajtó)
mögött helyezi el, ügyeljen arra, hogy
az ajtó soha ne legyen becsukva,
amikor a készülék működik. A hő és a
nedvesség felhalmozódhat a zárt
bútorlap mögött, és ennek
következtében károsodhat a készülék,
a készüléket magában foglaló egység
MAGYAR
vagy a padló. Használat után ne
csukja be addig a bútorlapot, míg a
készülék teljesen le nem hűlt.
2.4 Ápolás és tisztítás
FIGYELMEZTETÉS!
Személyi sérülés, tűz vagy a
készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
•
•
•
•
•
•
•
•
Karbantartás előtt kapcsolja ki a
készüléket, és húzza ki a hálózati
csatlakozódugót a
csatlakozóaljzatból.
Ellenőrizze, hogy lehűlt-e a készülék.
Máskülönben fennáll a veszély, hogy
az üveglapok eltörnek.
A sütőajtó sérült üveglapját
haladéktalanul cserélje ki. Forduljon a
márkaszervizhez.
Legyen óvatos, amikor az ajtót
leszereli a készülékről. Az ajtó nehéz!
Rendszeresen tisztítsa meg a
készüléket, hogy elkerülje a felület
károsodását.
A készüléket puha, nedves ruhával
tisztítsa. Csak semleges tisztítószert
használjon. Ne használjon semmilyen
súrolószert, súrolószivacsot, oldószert
vagy fém tárgyat.
Amennyiben sütőtisztító aeroszolt
használ, tartsa be a tisztítószer
csomagolásán feltüntetett biztonsági
utasításokat.
Ne tisztítsa a katalitikus
zománcréteget (ha van) semmilyen
mosószerrel.
3. ÜZEMBE HELYEZÉS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
47
2.5 Belső világítás
FIGYELMEZTETÉS!
Vigyázat! Áramütés-veszély!
•
•
•
A készüléknél használt izzó vagy
halogén lámpa csak háztartási
készülékeknél alkalmazható. Otthona
világítására ne használja.
A lámpa cseréje előtt húzza ki a
hálózati dugaszt a hálózati aljzatból.
Kizárólag az eredetivel megegyező
műszaki jellemzőkkel rendelkező
lámpát használjon.
2.6 Szerviz
•
•
A készülék javítását bízza a
márkaszervizre.
Csak eredeti pótalkatrészeket
használjon.
2.7 Ártalmatlanítás
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülés- vagy
fulladásveszély.
•
•
•
Válassza le a készüléket ez
elektromos hálózatról.
A készülék közelében vágja át a
hálózati kábelt, és tegye a hulladékba.
Szerelje le az ajtókilincset, hogy
megakadályozza gyermekek és
kedvenc állatok készülékben
rekedését.
48
www.electrolux.com
3.1 Beépítés
548
21
min. 550
80
60
520
600
114
18
20
589
594
min. 560
595+-1
198
60
5
3
523
20
548
70
60
21
min. 550
20
520
18
590
114
min. 560
589
594
198
60
595+-1
5
3
20
3.2 A sütő rögzítése a
konyhaszekrényhez
523
MAGYAR
49
4. TERMÉKLEÍRÁS
4.1 Általános áttekintés
1
1
2
3
4
5
6
7
2
3
5
4
3
2
1
7
4
Kezelőpanel
Elektronikus programkapcsoló
Fűtőbetét
Sütőtér világítás
Ventilátor
Polcvezető sín, eltávolítható
Polcszintek
5
6
4.2 Kiegészítők
•
•
•
Huzalpolc
Főzőedényekhez, tortaformákhoz,
sütőedényekhez.
Sütőtepsi
•
Tortákhoz és süteményekhez.
Extra mély tepsi
Muszaka készítéséhez.
Teleszkópos sütősín
Polcokhoz és tálcákhoz.
5. KEZELŐPANEL
5.1 Elektronikus programkapcsoló
1
2 3
4 5
6
7 8 9 10 11
A készülék működtetéséhez használja az érzékelőmezőket.
Érzéke‐
lőmező
1
2
3
Funkció
Leírás
BE / KI
A sütő be- és kikapcsolása.
KIEGÉSZÍTŐ
FUNKCIÓK
Sütőfunkció vagy automatikus program beállí‐
tása.
SÜTŐVILÁGÍTÁS
A sütővilágítás be- és kikapcsolása.
50
www.electrolux.com
Érzéke‐
lőmező
4
5
-
6
7
8
9
10
11
Funkció
Leírás
HŐMÉRSÉKLET /
GYORS FELFŰ‐
TÉS
A sütőtér hőmérsékletének és a húshőmérő
szenzor hőmérsékletének beállítására és el‐
lenőrzésére szolgál (ha van). Ha megnyomja
és három másodpercig megnyomva tartja, ak‐
kor a Gyors felfűtés funkciót BE és KI kap‐
csolja.
KEDVENCEM
A kedvenc program tárolása. Kedvenc prog‐
ramjához való közvetlen hozzáférésre hasz‐
nálja akkor is, amikor a sütő ki van kapcsolva.
KIJELZŐ
A sütő aktuális beállításait mutatja.
FEL
Mozgás felfelé a menüben.
LE
Mozgás lefelé a menüben.
ÓRA
Az óra funkciók beállítása.
PERCSZÁMLÁLÓ
A Percszámláló beállítása.
OK
Választás vagy beállítás megerősítése.
5.2 Kijelző
A
B
C
E
A. Sütőfunkció szimbólum
B. Sütőfunkció / program száma
C. Óra funkciók visszajelzői (lásd: „Óra
funkciók” táblázat)
D. Óra / maradékhő kijelző
E. Hőmérséklet / pontos idő kijelző
D
A kijelző egyéb visszajelzői:
Szimbó‐
lum
/
Név
Leírás
Automatikus program
Kiválaszthat egy automatikus progra‐
mot.
Kedvencem
A kedvenc program működik.
kg / g
Súly megadását igénylő automatikus
program működik.
MAGYAR
Szimbó‐
lum
/
Név
Leírás
óra / perc
Egy óra funkció működik.
Felfűtés / maradékhő vissza‐
jelző
A sütő hőmérsékletét jelzi.
Hőmérséklet / gyors felfűtés
A funkció működik.
Hőmérséklet
Megtekintheti vagy módosíthatja a hő‐
mérsékletet.
Percszámláló
Működik a percszámláló funkció.
5.3 Felfűtés visszajelző
Ha bekapcsolja a sütőfunkciót,
jelenik meg. A sávok jelzik, hogy
emelkedik vagy csökken a sütőben a
hőmérséklet.
51
Amikor a sütő eléri a beállított
hőmérsékletet, a sávok eltűnnek a
kijelzőről.
6. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
6.2 Előmelegítés
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
Az első használat előtt hevítse fel az
üres sütőt.
A pontos idő beállításához
olvassa el az „Órafunkciók”
c. fejezetet.
és a
1. Állítsa be a funkciót:
maximum hőmérsékletet.
2. Hagyja egy óráig működni a sütőt.
6.1 Kezdeti tisztítás
Vegyen ki a sütőből minden tartozékot és
kivehető polctartót.
Lásd az „Ápolás és tisztítás” című
fejezetet.
Az első használat előtt tisztítsa meg a
sütőt és a tartozékokat.
Helyezze vissza a tartozékokat és a
kivehető polctartókat az eredeti helyükre.
7. NAPI HASZNÁLAT
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
3. Állítsa be a
funkciót és a
maximum hőmérsékletet.
4. Hagyja 15 percig működni a sütőt.
A szokásosnál forróbbak lehetnek a
tartozékok. Az előmelegítés során szagot
és füstöt bocsáthat ki a sütő.
Gondoskodjon megfelelő légáramlásról a
helyiségben.
52
www.electrolux.com
7.1 Sütőfunkciók
Sütőfunkció
Hőlégbefú‐
vás, Nagy
Hőfok
Pizzasütés
Alsó + felső
sütés (Felső/
Alsó Fűtés)
Hőlégbefú‐
vás, Kis Hő‐
fok
Alsó Sütés
Sütőfunkció
Alkalmazás
Sütés egyszerre legfel‐
jebb három szinten, il‐
letve aszalás.
A hőmérsékletet állítsa
20-40 °C-kal alacsonya‐
bbra, mint a Alsó + felső
sütés funkciónál.
Konvekciós
levegő (ned‐
ves)
Pizza sütéséhez. Inten‐
zív pirításhoz és ropo‐
gós aljú ételek készíté‐
séhez.
Egy szinten történő
tészta- és hússütés
számára.
Különösen porhanyós,
szaftos sültek készíté‐
séhez.
Ropogós alapú sütemé‐
nyek készítéséhez és
étel tartósításához.
Kiolvasztás
Alkalmazás
A funkciót arra tervez‐
ték, hogy energiát taka‐
rítson meg a sütés so‐
rán. Főzési útmutatáso‐
kért olvassa el a "Hasz‐
nos tanácsok és javas‐
latok" című fejezetet,
Konvekciós levegő
(nedves). A sütőajtót
sütés közben be kell
csukni, hogy a funkció
ne legyen megszakítva,
és hogy a sütő a lehető
legnagyobb energiaha‐
tékonysággal működ‐
jön. A funkció használa‐
takor a sütőtér hőmér‐
séklete eltérhet a beállí‐
tott hőmérséklettől. A
készülék a maradékhőt
használja fel.A fűtési
teljesítmény lecsökken‐
het. Általános energia‐
megtakarítási tippeket
olvashat az „Energiaha‐
tékonyság” c. fejezet
„Energiatakarékosság”
című részében.A funk‐
ció megfelel az EN
60350-1 sz. szabvány
szerinti energiahaté‐
konysági besorolásnak.
A funkció használatakor
a sütővilágítás 30 má‐
sodperc elteltével auto‐
matikusan kikapcsol.
Élelmiszerek felolvasz‐
tásához (zöldségek és
gyümölcsök). A felo‐
lvasztás időtartama a
fagyasztott étel méreté‐
től és mennyiségétől
függ.
Az étel melegen tartá‐
sához.
Melegen Tar‐
tás
MAGYAR
Sütőfunkció
Alkalmazás
Laposabb élelmiszerek
grillezéséhez és pirítós
készítéséhez.
Grill
Grill + Felső
Sütés
Infrasütés
Lapos étel grillezése
nagy mennyiségben, és
kenyér pirítása.
Nagyobb húsdarabok
vagy nem csontozott
szárnyas sütése egy
polcszinten. Csőben sü‐
téshez és pirításhoz.
7.2 A sütőfunkció beállítása
1. Kapcsolja be a sütőt a
gombbal.
A kijelző a beállított hőmérsékletet, a
sütőfunkció szimbólumát és számát
jeleníti meg.
2. A sütőfunkció beállítását a
vagy
megnyomásával végezheti el.
3. Nyomja meg az
gombot, vagy a
sütő 5 másodperc elteltével
automatikusan menti a beállításokat.
Ha bekapcsolja a sütőt, és nem állít be
sütőfunkciót vagy programot, akkor a
sütő 20 másodperc elteltével
automatikusan kikapcsol.
7.3 Hőmérséklet módosítása
Nyomja meg a
vagy
gombot a
hőmérséket alábbi lépésekben történő
módosításához: 5 °C.
53
Amikor a sütő eléri a beállított
hőmérsékletet, hangjelzés hallható, és a
Felfűtés visszajelző eltűnik.
7.4 Hőmérséklet ellenőrzése
A funkció vagy program működése
közben a sütő aktuális hőmérséklete
ellenőrizhető.
1. Nyomja meg a gombot.
A kijelző a sütő hőmérsékletét jelzi.
gombot, vagy a
2. Nyomja meg a
kijelző 5 másodperc elteltével
automatikusan visszatér a beállított
hőmérséklet megjelenítéséhez.
7.5 Gyors Felfűtés
Ne tegyen ételt a sütőbe, amikor a Gyors
felfűtés működik.
Csak bizonyos sütőfunkcióknál áll a
Gyors felfűtés rendelkezésre. Amikor a
Hibajelző hang be van kapcsolva a
beállítások menüben, hangjelzés
hallható, ha a Gyors felfűtés nem áll
rendelkezésre a beállított funkciónál.
Olvassa el a „Kiegészítő funkciók” című
szakaszt a „Beállítások” menü
segítségével.
A Gyors felfűtés csökkenti a készülék
felmelegedési idejét.
A Gyors felfűtés bekapcsolásához tartsa
nyomva a gombot 3 másodpercnél
hosszabb ideig.
Amennyiben a Gyors felfűtés be van
kapcsolva, a kijelzőn villogó sávok
láthatók.
8. ÓRAFUNKCIÓK
8.1 Órafunkciók táblázata
Óra funkció
ÓRA
Alkalmazás
A pontos idő megjelenítése vagy módosítása. A pon‐
tos idő csak akkor módosítható, amikor a sütő be van
kapcsolva.
54
www.electrolux.com
Óra funkció
00:00
Alkalmazás
IDŐTARTAM
Segítségével beállítható, hogy mennyi ideig működ‐
jön a sütő.
BEFEJEZÉS
Annak beállítása, hogy mikor kapcsoljon ki a sütő.
KÉSLELTETÉSI
IDŐ
Az IDŐTARTAM és BEFEJEZÉS funkciók kombiná‐
lása.
PERCSZÁMLÁLÓ
Visszaszámlálási idő beállítása. Ez a funkció nincs
hatással a sütő működésére. Bármikor, a készülék ki‐
kapcsolt állapotában is beállíthatja a PERCSZÁMLÁ‐
LÓ funkciót.
ELŐRESZÁMOLÁ‐ Segítségével beállítható annak számlálása, hogy
SOS IDŐZÍTŐ
mennyi ideig működjön a sütő. Ez a funkció nincs ha‐
tással a sütő működésére. A sütő felmelegítésének
kezdetén azonnal bekapcsol. Az ELŐRESZÁMOLÁ‐
SOS IDŐZÍTŐ nem kapcsol be, ha az IDŐTARTAM
és a BEFEJEZÉS funkció be van állítva.
8.2 Az idő beállítása és
módosítása
A hálózati feszültséghez való első
csatlakoztatás után várja meg, hogy a
kijelzőn és „12:00” jelenjen meg. "12"
kijelzés villog.
1. Az óra beállításához nyomja meg a
vagy
gombot.
gombot.
2. Nyomja meg a
3. A perc beállításához nyomja meg a
vagy
gombot.
4. Nyomja meg a
gombot.
A kijelző az új időt mutatja.
Az idő beállításához nyomja meg
többször a
gombot mindaddig, míg a
villogni nem kezd.
8.3 Az IDŐTARTAM beállítása
1. Válassza ki a sütőfunkciót és a
hőmérsékletet.
2. Nyomja meg többször a
amíg a
kezd.
gombot,
szimbólum villogni nem
vagy
gombot
3. Nyomja meg a
az IDŐTARTAM percértékének
beállítására.
4. Nyomja meg az
gombot, vagy az
IDŐTARTAM funkció 5 másodperc
elteltével automatikusan bekapcsol.
5. Nyomja meg a
vagy
gombot
az IDŐTARTAM óraértékének
beállítására.
6. Nyomja meg az
gombot, vagy az
IDŐTARTAM funkció 5 másodperc
elteltével automatikusan bekapcsol.
Amikor letelik a beállított idő, 2 percig
hangjelzés hallható. A kijelzőn villogó
felirat és az időbeállítás látható. A sütő
kikapcsol.
7. A jelzés kikapcsolásához érintsen
meg egy érzékelőmezőt.
8. Kapcsolja ki a sütőt.
8.4 A BEFEJEZÉS beállítása
1. Válassza ki a sütőfunkciót és a
hőmérsékletet.
2. Nyomja meg többször a
gombot,
amíg a
szimbólum villogni nem
kezd.
3. A BEFEJEZÉS idejének
beállításához nyomja meg a
vagy
gombot, majd nyomja meg a
gombot. Először a percet, majd az
órát állítsa be.
MAGYAR
Amikor letelik a beállított idő, 2 percig
Ha a Késleltetés funkció be
van kapcsolva, akkor a
sütőfunkció szimbóluma
hangjelzés hallható. A kijelzőn villogó
felirat és az időbeállítás látható. A sütő
automatikusan kikapcsol.
4. A jelzés kikapcsolásához érintsen
meg egy érzékelőmezőt.
5. Kapcsolja ki a sütőt.
látható a kijelzőn; a
szimbólum egy ponttal és a
szimbólum. A pont azt
jelzi, hogy melyik óra funkció
van bekapcsolva az Óra /
maradékhő kijelzőn.
8.5 A KÉSLELTETÉS funkció
beállítása
8.6 Beállítás: Percszámláló
1. Válassza ki a sütőfunkciót és a
hőmérsékletet.
2. Nyomja meg többször a
amíg a
kezd.
gombot,
szimbólum villogni nem
vagy
gombot
3. Nyomja meg a
az IDŐTARTAM percértékének
beállítására.
4. Nyomja meg a
gombot.
vagy
gombot
5. Nyomja meg a
az IDŐTARTAM óraértékének
beállítására.
6. Nyomja meg a
gombot.
jelenik meg.
A kijelzőn villogó
7. A BEFEJEZÉS idejének
beállításához nyomja meg a
55
vagy
gombot, majd nyomja meg a
gombot. Először a percet, majd az
órát állítsa be.
A sütő később automatikusan bekapcsol,
majd a beállított IDŐTARTAM alatt
működik, végül leáll a BEFEJEZÉS
beállított időpontjában. Amikor letelik a
beállított idő, 2 percig hangjelzés
hallható. A kijelzőn villogó
felirat és
az időbeállítás látható. A sütő
automatikusan kikapcsol.
8. A jelzés kikapcsolásához érintsen
meg egy érzékelőmezőt.
9. Kapcsolja ki a sütőt.
1. Nyomja meg a
A kijelzőn villogó
gombot.
és „00” jelenik meg.
2. A
megnyomásával válthat a
kiegészítő funkciók között. Először a
másodpercet, majd a percet és az
órát állítsa be.
3. A PERCSZÁMLÁLÓ beállításához
nyomja meg a
vagy
majd megerősítéshez a
gombot,
gombot.
4. Nyomja meg a
gombot, vagy a
készülék 5 másodperc elteltével
automatikusan elindítja a
PERCSZÁMLÁLÓ funkciót.
Amikor letelik a beállított idő, 2 percig
hangjelzés hallható, és a kijelzőn villogó
00:00 és
látható.
5. A jelzés kikapcsolásához érintsen
meg egy érzékelőmezőt.
8.7 ELŐRESZÁMOLÁSOS
IDŐZÍTŐ
1. Az Előreszámolásos időzítő
nullázásához nyomja meg többször a
és
.
2. Amikor a „00:00” megjelenik a
kijelzőn, a számláló ismét elkezd
előreszámolni.
9. AUTOMATIKUS PROGRAMOK
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
A sütő 9 automatikus programmal
rendelkezik. Az automatikus programot,
illetve programozott receptet akkor
használja, ha az étel elkészítésével
kapcsolatban nincs kellő ismerete vagy
gyakorlata. A kijelzőn ellenőrizheti az
alapértelmezett sütési időt minden egyes
automatikus programnál.
56
www.electrolux.com
9.1 Automatikus programok
Program száma
Program neve
1
MARHA HÁTSZÍN
2
SERTÉS ROSTON
3
CSIRKE EGÉSZBEN
4
PIZZA
5
MUFFIN
6
QUICHE LORRAINE
7
FEHÉR KENYÉR
8
BURGONYAFELFÚJT
9
LASAGNE
9.2 Automatikus programok
1. Kapcsolja be a készüléket.
gombot.
2. Érintse meg a
A kijelzőn az automatikus program
száma (1 – 9) látható.
3. Érintse meg a
vagy
érzékelőmezőt az automatikus
program kiválasztására.
4. Érintse meg a
érzékelőmezőt,
vagy várjon, és a készülék öt
másodperc elteltével automatikusan
elindul.
5. Ha a beállított idő letelik, akkor két
percig hangjelzés hallható. A
szimbólum villog.
6. Érintse meg bármelyik
érzékelőmezőt a hangjelzés
leállítására.
7. Kapcsolja ki a készüléket.
9.3 Automatikus programok
súly megadásával
Ha beállítja a hús tömegét, a készülék
kiszámolja a sütési időt.
1. Kapcsolja be a készüléket.
2. Érintse meg a
gombot.
3. A súlyprogram beállításához érintse
meg a
vagy
gombot.
A kijelző a következőket jeleníti meg:
elkészítési idő,
időtartam szimbólum,
alapértelmezett súly, mértékegység (kg,
g).
4. Érintse meg a
érzékelőmezőt,
vagy a beállítások mentése öt
másodperc elteltével automatikusan
megtörténik.
A készülék bekapcsol.
5. Az alapértelmezett súlyértéket a
vagy
érzékelőmező segítségével
lehet megváltoztatni. Érintse meg a
gombot.
6. Ha a beállított idő letelik, akkor két
percig hangjelzés hallható. A
szimbólum villog.
7. Érintse meg bármelyik
érzékelőmezőt a hangjelzés
leállítására.
8. Kapcsolja ki a készüléket.
10. TARTOZÉKOK HASZNÁLATA
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
10.1 Tartozékok behelyezése
Huzalpolc:
MAGYAR
Csúsztassa be a huzalpolcot a
polcvezető sínek közé, és ügyeljen arra,
hogy lábai lefelé mutassanak.
A felül található mélyedés a
biztonságot növeli. Ezek a
mélyedések
megakadályozzák a
megbillenést. A polc körüli
magas perem
megakadályozza a
főzőedény lecsúszását a
polcról.
10.2 Teleszkópos sütősínek
Sütőtálca/ mély tepsi:
Tolja a sütő tálcát /mély tepsit a
polcvezető sínek közé.
Későbbi használatra őrizze
meg a teleszkópos
sütősínek szerelési
útmutatóját.
A teleszkópos sütősínek segítségével
könnyebben lehet behelyezni és
eltávolítani a polcokat.
VIGYÁZAT!
A teleszkópos polctartókat
tilos mosogatógépben
tisztítani! A teleszkópos
polctartókat tilos kenni
(zsírozni)!
Huzalpolc és sütő tálca / mély
tepsiegyütt:
Tolja a sütő tálcát /mély tepsit a polctartó
vezetősínjei és a vezetősínek feletti
huzalpolc közé.
1. Húzza ki a jobb és a bal oldali
teleszkópos sütősíneket.
°C
2. Helyezze a huzalpolcot a
teleszkópos sütősínekre, majd
óvatosan tolja be a sütő belsejébe.
57
58
www.electrolux.com
°C
Mielőtt becsukná a sütőajtót, ellenőrizze,
hogy a teleszkópos polctartókat
ütközésig a helyükre tolta-e.
11. TOVÁBBI FUNKCIÓK
11.1 Kedvencem funkció
használata
3. Egyszerre nyomja le, és 2
E funkciót használja a sütőfunkció vagy
program kedvenc hőmérséklet- és
időbeállításainak mentésére.
és a
gombot.
Hangjelzés hallatszik.
A kijelzőn SAFE jelenik meg.
A Gyermekzár funkció kikapcsolásához
ismételje meg a 3. lépést.
1. Állítsa be egy sütőfunkció vagy
program hőmérsékletét és idejét.
2. Érintse meg és három másodpercnél
hosszabb ideig tartsa az ujját a
érzékelőmezőn. Hangjelzés
hallatszik.
3. Kapcsolja ki a készüléket.
• A funkció bekapcsolásához érintse
meg a
gombot. A készülék
bekapcsolja a kedvencem funkciót.
•
Amikor működik a
funkció, akkor
módosítható a
hőmérséklet és az idő.
A funkció kikapcsolásához érintse
gombot. A készülék
meg a
kikapcsolja a kedvencem funkciót.
11.2 A Gyermekzár használata
A Gyermekzár funkció megakadályozza
a sütő véletlen bekapcsolását.
1. Ezt a funkciót a sütő kikapcsolt
állapotában is bekapcsolhatja. Ne
állítson be sütőfunkciót.
2. Tartsa nyomva 3 másodpercig a
gombot.
másodpercig tartsa lenyomva az
11.3 A Funkciózár használata
Csak a sütő működése közben lehet
bekapcsolni a funkciót.
A Funkciózár megakadályozza a
sütőfunkció véletlen módosítását.
1. A funkció bekapcsolásához kapcsolja
be a sütőt.
2. Kapcsoljon be egy sütőfunkciót vagy
beállítást.
3. Egyidejűleg érintse meg, és legalább
2 másodpercig ne vegye el az ujját a
és
érzékelőmezőről.
Egy hangjelzés hallható.
A kijelzőn megjelenik a zárolás üzenet/
szimbólum.
A Funkciózár kikapcsolásához ismételje
meg a 3. lépést.
A sütőt kikapcsolhatja,
amikor a Funkciózár aktív. A
sütő kikapcsolásakor a
Funkciózár is kikapcsol.
MAGYAR
11.4 A beállítások menü
használata
59
főmenüben. A kijelzőn a SET üzenet és
a beállítás száma látható.
A beállítások menü segítségével bevagy kikapcsolhatja a funkciókat a
Megnevezés
Beállítási érték
1
MARADÉKHŐ KIJELZÉS
BE/KI
2
NYOMÓGOMB HANG1)
KATTANÁS / SÍPOLÁS / KI
3
HIBAJELZŐ HANG
BE/KI
4
DEMO MÓD
Aktiváló kód: 2468
5
SZERVIZMENÜ
-
6
GYÁRI BEÁLL.VISSZA
IGEN/NEM
1) A BE/KI érzékelőmező hangját nem lehet kikapcsolni.
1. Tartsa nyomva 3 másodpercig a
gombot.
A kijelzőn SET1 felirat látható, és az „1”
kijelzés villog.
2. Beállításhoz nyomja meg a
Az automatikus kikapcsolást követően a
sütő ismételt működtetéséhez érintsen
meg egy érzékelőmezőt.
Az automatikus kikapcsolás
nem működik az alábbi
funkciókkal: Sütővilágítás,
Hőlégbefúvás – kis hőfok,
Időtartam, Befejezés,
Késleltetés.
vagy
gombot.
gombot.
3. Nyomja meg a
vagy
gombot
4. Nyomja meg a
a beállítás értékének módosításához.
5. Nyomja meg a
Nyomja meg a
gombot.
gombot, vagy tartsa
gombot a Beállítások
megnyomva a
menüből való kilépéshez.
11.6 Kijelző fényereje
A kijelző kétféle fényerő-beállítással
rendelkezik:
•
11.5 Automatikus kikapcsolás
Biztonsági okokból a készülék bizonyos
idő elteltével automatikusan kikapcsol,
ha egy sütőfunkció működik, és a kezelő
nem változtat semmilyen beállításon.
Hőmérséklet (°C)
Kikapcsolási idő
(ó)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - maximum
1.5
•
Éjszakai fényerő - ha a készülék ki
van kapcsolva, akkor 22:00 óra és
06:00 óra között kisebb a kijelző
fényereje.
Nappali fényerő:
– a készülék bekapcsolt
állapotában.
– ha éjszakai fényerőnél megérint
egy érzékelőmezőt (kivéve a BE /
KI érzékelőmezőt), akkor a
következő 10 másodpercre a
kijelző visszatér a nappali fényerő
beállításra.
– ha a készülék ki van kapcsolva,
és bekapcsolja a Percszámlálót.
Amikor befejeződik a
Percszámláló funkció működése,
akkor a kijelző visszatér az
éjszakai beállításra.
60
www.electrolux.com
11.7 Hűtőventilátor
Amikor a sütő üzemel, a hűtőventilátor
automatikusan bekapcsol, hogy hidegen
tartsa a sütő felületét. Amikor kikapcsolja
a sütőt, a hűtőventilátor továbbra is
működik, amíg a sütő le nem hűl.
túlmelegedést okozhat. Ennek
megakadályozása céljából a sütő
biztonsági hőkapcsolóval rendelkezik,
amely megszakítja az áramellátást. A
sütő a hőmérséklet csökkenése után
automatikusan újra bekapcsol.
11.8 Biztonsági termosztát
A sütő nem megfelelő használata vagy a
részegységek meghibásodása veszélyes
12. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
A táblázatban szereplő
hőmérsékleti értékek és
sütési időtartamok csak
tájékoztatásként szolgálnak.
A valós értékek a
receptektől, a felhasznált
összetevők minőségétől és
mennyiségétől függenek.
12.1 Sütési javaslatok
A sütőben öt polcszint található.
A polcszintek számozása a sütő aljától
felfelé történik.
Előfordulhat, hogy az új sütő az Ön
korábbi sütőjétől eltérően fogja sütni a
húsokat vagy a süteményeket. Az alábbi
táblázatban a hőmérséklet, a sütési idő
és a polcszint általános beállítási értékeit
olvashatja.
Ha nem találja a beállításokat egy adott
recepthez, akkor keressen hasonló ételt.
Extra mély tepsit ne helyezzen a legalsó
polcszintre.
A sütő egy speciális rendszerrel van
ellátva, ami keringeti a levegőt, és a gőzt
folyamatosan visszavezeti. A rendszerrel
egyszerre párolhat és süthet, így az
elkészített ételek belül puhák, kívül pedig
ropogósak lesznek. Így a sütési idő és az
energiafogyasztás is alacsonyabb.
Sütemények sütése
Ne nyissa ki addig a sütő ajtaját, amíg a
sütési idő 3/4-e el nem telt.
Ha egyszerre két sütőtálcát használ,
legyen egy üres szint közöttük.
Húsok és halak sütése
Nagyon zsíros húsok sütésekor
használjon mély tepsit, hogy megóvja a
sütőt a zsírfoltoktól, amelyek esetleg rá is
éghetnek.
Hagyja a húst kb. 15 percig állni a
szeletelés előtt, hogy a szaftja ne folyjon
ki.
Hússütés közben a túlzott füstképződés
megelőzése érdekében öntsön egy kis
vizet a mély tepsibe. A füst
lecsapódásának megelőzése érdekében
mindig pótolja az elpárolgott vizet.
Sütési időtartamok
A sütés időtartama az étel fajtájától,
annak állagától és mennyiségétől függ.
Az első időkben figyelje a sütés
folyamatát. Találja meg a legjobb
beállításokat (hőmérséklet-beállítás,
sütési idő stb.) főzőedényeihez,
receptjeihez és mennyiségeihez,
miközben használja a készüléket.
MAGYAR
12.2 Tészta- és hússütés
SÜTEMÉNYEK
Alsó + felső
sütés
Hőlégbefúvás,
Nagy Hőfok
(perc)
(°C)
(°C)
Habos sü‐
temények
170
2
160
3 (2 és
4)
45 - 60
Sütőforma
Linzertész‐
ta
170
2
160
3 (2 és
4)
20 - 30
Sütőforma
Kefires sajt‐ 170
torta
1
165
2
80 100
Sütőforma, Ø 26 cm
Rétes
175
3
150
2
60 - 80
Sütő tálca
Kandírozott 170
gyümölcs‐
torta
2
165
2
30 - 40
Sütőforma, Ø 26 cm
Karácsonyi 160
püspökke‐
nyér, mele‐
gítse elő az
üres sütőt
2
150
2
90 120
Sütőforma, Ø 20 cm
Szilvatorta,
melegítse
elő az üres
sütőt
175
1
160
2
50 - 60
Kenyérsütő tepsi
Teasüte‐
mények
140
3
140 - 150 3
25 - 45
Sütő tálca
Habcsók
120
3
120
3
80 100
Sütő tálca
Habcsók,
melegítse
elő az üres
sütőt, két
szinten
-
-
120
2 és 4
80 100
Sütő tálca
Molnárka,
melegítse
elő az üres
sütőt
190
3
190
3
12 - 20
Sütő tálca
Képviselő‐
fánk
190
3
170
3
25 - 35
Sütő tálca
61
62
www.electrolux.com
SÜTEMÉNYEK
Alsó + felső
sütés
Hőlégbefúvás,
Nagy Hőfok
(perc)
(°C)
(°C)
Képviselő‐
fánk, két
szinten
-
-
170
2 és 4
35 - 45
Sütő tálca
Tortalapok
180
2
170
2
45 - 70
Sütőforma, Ø 20 cm
Gyümölcs‐
torta gaz‐
dagon
160
1
150
2
110 120
Sütőforma, Ø 24 cm
Lekváros
piskóta
170
1
160
2
30 - 50
Sütőforma, Ø 20 cm
Melegítse elő az üres sütőt.
KENYÉR ÉS PIZZA
Alsó + felső sü‐
tés
Hőlégbefúvás, Nagy
Hőfok
(perc)
(°C)
(°C)
Fehér kenyér, 190
1 - 2 darab,
0,5 kg/db
1
190
1
60 - 70 -
Rozskenyér,
nem szüksé‐
ges előmele‐
gíteni a sütőt
190
1
180
1
30 - 45 Kenyérsütő tep‐
si
Zsemle, 6 - 8 190
péksütemény
2
180
2 (2 és 4)
25 - 40 Sütő tálca
Pizza
230 250
1
230 - 250 1
10 - 20 Sütő tálca /
Mély tepsi
Pogácsák
200
3
190
10 - 20 Sütő tálca
Melegítse elő az üres sütőt.
Használjon tortaformát.
3
MAGYAR
TÖLTÖTT TÉSZTÁK
Alsó + felső sütés
Hőlégbefúvás,
Nagy Hőfok
(perc)
(°C)
(°C)
Rakott tészta, nem szüksé‐ 200
ges előmelegíteni a sütőt
2
180
2
40 - 50
Rakott zöldség, nem szük‐ 200
séges előmelegíteni a sü‐
tőt
2
175
2
45 - 60
Quiche
180
1
180
1
50 - 60
Lasagne
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Cannelloni
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
A második polcszintet használja.
Használja a huzalpolcot.
HÚS
Alsó + felső sü‐
tés
Hőlégbefúvás,
Nagy Hőfok
(perc)
(°C)
(°C)
Marhahús
200
190
50 - 70
Sertés
180
180
90 - 120
Borjú
190
175
90 - 120
Angol marhasült, véresen
210
200
50 - 60
Angol marhasült, közepesen átsüt‐
ve
210
200
60 - 70
Angol marhasült, jól átsütve
210
200
70 - 75
63
64
www.electrolux.com
HÚS
Alsó + felső sütés
Hőlégbefúvás,
Nagy Hőfok
(perc)
(°C)
(°C)
Sertéslapocka, bőrös
180
2
170
2
120 - 150
Sertéslábszár, 2 db
180
2
160
2
100 - 120
Báránycsülök
190
2
175
2
110 - 130
Csirke egészben
220
2
200
2
70 - 85
Pulyka egészben
180
2
160
2
210 - 240
Kacsa egészben
175
2
220
2
120 - 150
Liba egészben
175
2
160
1
150 - 200
Vadnyúl, feldarabolva
190
2
175
2
60 - 80
Vadnyúl, feldarabolva
190
2
175
2
150 - 200
Fácán egészben
190
2
175
2
90 - 120
A második polcszintet használja.
HAL
Alsó + felső sü‐
tés
Hőlégbefúvás,
Nagy Hőfok
(perc)
(°C)
(°C)
Pisztráng / Tengeri sügér, 3 - 4
hal
190
175
40 - 55
Tonhal / Lazac, 4 - 6 filé
190
175
35 - 60
12.3 Grill
Melegítse elő az üres sütőt.
A negyedik polcszintet használja.
Grillezés maximális hőmérséklettel.
MAGYAR
GRILL
(kg)
(perc)
Egyik oldal
(perc)
Másik oldal
Filészeletek, 4 db
0.8
12 - 15
12 - 14
Bifsztek, 4 db
0.6
10 - 12
6-8
Kolbászok, 8
-
12 - 15
10 - 12
Sertésborda, 4 db
0.6
12 - 16
12 - 14
Fél csirke, 2
1
30 - 35
25 - 30
Kebab, 4
-
10 - 15
10 - 12
Jércemell, 4 db
0.4
12 - 15
12 - 14
Hamburgerek, 6
0.6
20 - 30
-
Halfilé, 4 db
0.4
12 - 14
10 - 12
Melegszendvics, 4 - 6
-
5-7
-
Pirítós, 4 - 6
-
2-4
2-3
12.4 Infrasütés
Melegítse elő az üres sütőt.
Az első vagy a második polcszintet
használja.
A sütési idő kiszámításához szorozza
meg az alábbi táblázatban lévő
időértéket a hús centiméterben mérhető
vastagságával.
MARHA
(°C)
(perc)
Marhasült vagy szelet, véresen
190 - 200 5 - 6
Marhasült vagy szelet, közep‐
esen
180 - 190 6 - 8
Marhasült vagy szelet, átsütve
170 - 180 8 - 10
SERTÉS
(°C)
(perc)
Lapocka / Nyak / 160 - 180 90 - 120
Sonka, 1 - 1,5 kg
Sertésszelet /
Karaj, 1 - 1,5 kg
170 - 180 60 - 90
Fasírt, 0,75 - 1
kg
160 - 170 50 - 60
Sertés csülök,
150 - 170 90 - 120
előfőzött, 0,75 - 1
kg
65
66
www.electrolux.com
SZÁRNYASOK
BORJÚ
(°C)
(°C)
(perc)
(perc)
Borjú roston, 1
kg
160 - 180 90 - 120
Liba, 3,5 - 5 kg
160 - 180 120 - 180
Borjú csülök, 1,5
- 2 kg
160 - 180 120 - 150
Pulyka, 2,5 - 3,5
kg
160 - 180 120 - 150
Pulyka, 4 - 6 kg
140 - 160 150 - 240
BÁRÁNY
HAL (PÁROLT)
(°C)
(perc)
Bárány comb /
Bárány roston, 1
- 1,5 kg
150 - 170 100 - 120
Bárány gerinc, 1
- 1,5 kg
160 - 180 40 - 60
Hal egészben, 1
- 1,5 kg
(perc)
210 - 220 40 - 60
12.5 Hőlégbefúvás, Kis Hőfok
Ezzel a funkcióval sovány, porhanyós
húsokat és halat készíthet. Nem
alkalmazható a következőkhöz:
szárnyas, zsíros sertés rostonvagy
serpenyős sültek elkészítéséhez. A A .
SZÁRNYASOK
(°C)
(°C)
(perc)
Baromfidarabok, 200 - 220 30 - 50
egyenként 0,2 0,25 kg
Fél csirke,
egyenként 0,4 0,5 kg
190 - 210 35 - 50
Csirke, jérce, 1 1,5 kg
190 - 210 50 - 70
Kacsa, 1,5 - 2 kg 180 - 200 80 - 100
1. Süsse elő erős tűzön a hús mindkét
oldalát 1 - 2 percig egy tepsiben.
2. Helyezze a húst a hússütő tepsibe
vagy közvetlenül a huzalpolcra. Egy
tálcát helyezzen a huzalpolc alá a
lecsepegő zsír összegyűjtéséhez.
Mindig fedő nélkül készítse az ételt,
ha ezt a funkciót használja.
3. Válassza ki a funkciót: Hőlégbefúvás,
Kis Hőfok. Az első 10 percre a sütő
hőmérsékletét beállíthatja 80 °C és
150 °C közötti értékre. Az
alapértelmezett hőmérséklet 90 °C.
4. 10 perc elteltével a sütő
automatikusan 80 °C-ra csökkenti a
hőmérsékletet.
MAGYAR
67
Állítsa be a hőmérsékletet 120 °C-ra.
(kg)
(perc)
Marhapecsenye
0.2 - 0.3
20 - 40
3
Marhafilé
1 - 1.5
90 - 150
3
Marha hátszín
1 - 1.5
120 - 150
1
Borjú roston
1 - 1.5
120 - 150
1
12.6 Kiolvasztás
(kg)
Felolvasztási
időtartam
(perc)
További kiol‐
vasztási időtar‐
tam (perc)
Csirke
1
100 - 140
20 - 30
Tegye a csirkét egy
lefordított csészealj‐
ra egy nagy tányér‐
ba. Félidőben for‐
dítsa meg.
Hús
1
100 - 140
20 - 30
0.5
90 - 120
Félidőben fordítsa
meg.
Tejszín
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
A tejszín akkor is jól
felverhető, ha kissé
még fagyos.
Pisztráng
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Eper
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Vaj
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Krémes torta
1.4
60
60
-
12.7 Tartósítás
Csak a piacon beszerezhető, azonos
méretű befőzőüvegeket használjon.
Ne használjon csavaros és bajonett
típusú fedelet vagy fém edényt.
Az első polcszintet használja.
A sütőtálcára ne tegyen hat darab 1
literes befőzőüvegnél többet.
Az üvegeket azonos szintig töltse fel, és
zárja le kapoccsal.
Az üvegek ne érjenek egymáshoz.
Töltsön kb. 1/2 liter vizet a tepsibe, hogy
elegendő páratartalmat biztosítson a
sütőben.
Amikor a folyadék rotyogni kezd az
üvegekben (kb. 35-60 perc elteltével 1
literes üvegek esetében), kapcsolja ki a
68
www.electrolux.com
sütőt, vagy csökkentse a hőmérsékletet
100 °C-ra (lásd a táblázatot).
Állítsa be a hőmérsékletet 160 - 170 °Cra.
ZÖLDSÉGEK
BOGYÓS GYÜMÖLCS
(perc)
Befőzés gyön‐
gyöző forrás
kezdetéig
Eper / Fekete áfo‐
nya / Málna / Érett
egres
35 - 45
Őszibarack / 35 - 45
Birsalma /
Szilva
(perc)
A 100 °Con folyta‐
tott továb‐
bi főzés
percben
50 - 60
15 - 20
12.8 Aszalás - Hőlégbefúvás,
Nagy Hőfok
CSONTHÉJAS GYÜMÖLCS
(perc)
Befőzés
gyöngyöző
forrás kez‐
detéig
Karalábé /
Borsó /
Spárga
(perc)
Befőzés
gyöngyö‐
ző forrás
kezdetéig
(perc)
A 100 °Con folyta‐
tott továb‐
bi főzés
percben
A tepsit borítsa be zsírpapírral vagy
sütőpapírral.
A jobb eredmény érdekében állítsa le a
sütőt az aszalási idő felénél, nyissa ki az
ajtót, és az aszalás befejezéséhez
hagyja lehűlni egy éjszakán át.
Egy tálca esetén a harmadik polcszintet
használja.
Két tálca esetén az első és a negyedik
polcszintet használja.
10 - 15
ZÖLDSÉGEK
ZÖLDSÉGEK
(perc)
Befőzés
gyöngyö‐
ző forrás
kezdetéig
(perc)
A 100 °Con folyta‐
tott továb‐
bi főzés
percben
Sárgarépa
50 - 60
5 - 10
Uborka
50 - 60
-
Vegyes sa‐
vanyúság
50 - 60
5 - 10
(°C)
(ó)
Bab
60 - 70
6-8
Paprika
60 - 70
5-6
Leveszöldség
60 - 70
5-6
Gomba
50 - 60
6-8
Fűszernövények
40 - 50
2-3
Állítsa be a hőmérsékletet 60 - 70 °C-ra.
MAGYAR
GYÜMÖLCS
69
GYÜMÖLCS
(ó)
Szilva
8 - 10
Sárgabarack
8 - 10
Almaszeletek
6-8
(ó)
Körte
6-9
12.9 Konvekciós levegő
(nedves) - ajánlott tartozékok
Használjon sötét, nem visszatükröző
felületű tepsiket és edényeket. Ezek jobb
hőelnyerő képességűek, mint a világos
színű és visszatükröző felületű edények.
Pizzaserpenyő
Sötét, nem vissza‐
tükröző felülettel
28 cm-es átmérő
Tésztasütő edény
Ramekin (ke‐
rámiapohár)
Kerámia
Sötét, nem visszatükrö‐
8 cm-es átm‐
ző felülettel
érő, 5 cm ma‐
26 cm-es átmérő
gasság
Tortasütő forma
Sötét, nem vissza‐
tükröző felülettel
28 cm-es átmérő
12.10 Konvekciós levegő
(nedves)
A legjobb eredmény érdekében
használja az alábbi táblázatban szereplő
ajánlásokat.
(°C)
(perc)
Édes sütemény, sütőtálca vagy csepp‐
16 db
tálca
180
2
20 - 30
Péksütemény, 9 sütőtálca vagy csepp‐
db
tálca
180
2
30 - 40
Fagyasztott piz‐
za, 0,35 kg
220
2
10 - 15
huzalpolc
70
www.electrolux.com
(°C)
(perc)
Piskótarolád
sütőtálca vagy csepp‐
tálca
170
2
25 - 35
Brownie
sütőtálca vagy csepp‐
tálca
175
3
25 - 30
Szufflé, 6 db
kerámiapoharak huzal‐ 200
polcon
3
25 - 30
Gyümölcstorta
alap
tortaforma huzalpolcon 180
2
15 - 25
Lekváros piskó‐
ta
sütőforma huzalpolcon 170
2
40 - 50
Párolt hal, 0,3
kg
sütőtálca vagy csepp‐
tálca
180
3
20 - 25
Hal egészben,
0,2 kg
sütőtálca vagy csepp‐
tálca
180
3
25 - 35
Halfilé, 0,3 kg
pizzaserpenyő huzal‐
polcon
180
3
25 - 30
Párolt hús, 0,25
kg
sütőtálca vagy csepp‐
tálca
200
3
35 - 45
Saslik, 0,5 kg
sütőtálca vagy csepp‐
tálca
200
3
25 - 30
Aprósütemé‐
nyek, 16 db
sütőtálca vagy csepp‐
tálca
180
2
20 - 30
Puszedli, 24 db
sütőtálca vagy csepp‐
tálca
180
2
25 - 35
Muffin, 12 db
sütőtálca vagy csepp‐
tálca
170
2
30 - 40
Pikáns péksüte‐ sütőtálca vagy csepp‐
mény, 20 db
tálca
180
2
25 - 30
Aprósütemény
sütőtálca vagy csepp‐
omlós tésztából, tálca
20 db
150
2
25 - 35
Gyümölcstorta,
8 db
sütőtálca vagy csepp‐
tálca
170
2
20 - 30
Zöldség, párol‐
va, 0,4 kg
sütőtálca vagy csepp‐
tálca
180
3
35 - 45
Vegetáriánus
omlett
pizzaserpenyő huzal‐
polcon
200
3
25 - 30
MAGYAR
(°C)
Mediterrán zöld‐ sütőtálca vagy csepp‐
ségek, 0,7 kg
tálca
(perc)
180
4
25 - 30
12.11 Tájékoztatás a
bevizsgáló intézetek számára
Vizsgálati módszerek az IEC 60350-1
szabványnak megfelelően.
(°C)
(perc)
Aprósü‐
temény,
20 db/
tepsi
Alsó + felső Sütő tál‐
sütés
ca
3
170
20 - 30
-
Aprósü‐
temény,
20 db/
tepsi
Hőlégbefú‐
vás, Nagy
Hőfok
Sütő tál‐
ca
3
150 160
20 - 35
-
Aprósü‐
temény,
20 db/
tepsi
Hőlégbefú‐
vás, Nagy
Hőfok
Sütő tál‐
ca
2 és 4 150 160
20 - 35
-
Almator‐ Alsó + felső Huzal‐
ta, 2 for‐ sütés
polc
ma, átm‐
érő: 20
cm
2
180
70 - 90
-
Almator‐ Hőlégbefú‐
ta, 2 for‐ vás, Nagy
ma, átm‐ Hőfok
érő: 20
cm
Huzal‐
polc
2
160
70 - 90
-
Piskóta
Alsó + felső Huzal‐
Ø26 cm sütés
polc
kerek sü‐
tőformá‐
ban
2
170
40 - 50
Melegítse elő a
sütőt 10 percig.
71
72
www.electrolux.com
(°C)
(perc)
Piskóta
Hőlégbefú‐
Ø26 cm vás, Nagy
kerek sü‐ Hőfok
tőformá‐
ban
Huzal‐
polc
2
160
40 - 50
Melegítse elő a
sütőt 10 percig.
Piskóta
Hőlégbefú‐
Ø26 cm vás, Nagy
kerek sü‐ Hőfok
tőformá‐
ban
Huzal‐
polc
2 és 4 160
40 - 60
Melegítse elő a
sütőt 10 percig.
Linzer
Hőlégbefú‐
vás, Nagy
Hőfok
Sütő tál‐
ca
3
140 150
20 - 40
-
Linzer
Hőlégbefú‐
vás, Nagy
Hőfok
Sütő tál‐
ca
2 és 4 140 150
25 - 45
-
Linzer
Alsó + felső Sütő tál‐
sütés
ca
3
140 150
25 - 45
-
Pirítós, 4 Grill
- 6 db
Huzal‐
polc
4
max.
2 - 3 perc
Melegítse elő a
egyik oldal; 2 sütőt 3 percig.
- 3 perc másik
oldal
Marha‐
Grill
hús ham‐
burger, 6
db, 0,6
kg
Huzal‐
4
polc és
csepptál‐
ca
max.
20 - 30
13. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
Helyezze a hu‐
zalpolcot a ne‐
gyedik szintre,
míg a csepptál‐
cát a harmadik
szintre. A sütési
idő félidejében
fordítsa meg az
ételt.
Melegítse elő a
sütőt 3 percig.
MAGYAR
73
13.1 Tisztítással kapcsolatos megjegyzések
A sütő elejét meleg vizes és enyhe tisztítószeres puha ruhával tisztít‐
sa meg.
A fémfelületek tisztítását speciális tisztítószerrel végezze.
Tisztítósze‐
rek
A makacs szennyeződéseket az erre a célra kifejlesztett speciális sü‐
tőtisztító szerrel tisztítsa meg. Ne juttassa a sütőtisztító szert a katali‐
tikus felületekre.
Minden használat után alaposan tisztítsa meg a sütő belsejét. A lera‐
kódott zsír vagy egyéb ételmaradék tüzet okozhat. A veszély mértéke
nagyobb a grillezőedény esetében.
Napi hasz‐
nálat
A nedvesség lecsapódhat a készüléken vagy az ajtó üveglapjain. A
páralecsapódás csökkentése érdekében a sütés megkezdése előtt
10 percig üzemeltesse a sütőt. Minden használat után puha törlőru‐
hával törölje szárazra a sütő belsejét.
Minden használat után tisztítsa és szárítsa meg az összes tartozékot.
Meleg vízzel és tisztítószerrel megnedvesített puha kendőt használ‐
jon. A tartozékokat tilos mosogatógépben tisztítani.
Tartozékok
A teflon bevonatos tartozékokat ne tisztítsa agresszív tisztítószerek‐
kel, éles szélű tárgyakkal vagy mosogatógépben.
13.2 Rozsdamentes acél vagy
alumínium sütők
13.4 A polctartók / katalitikus
panelek eltávolítása
A sütőajtó tisztításához csak nedves
szivacsot vagy törlőruhát használjon.
Puha ronggyal törölje szárazra.
A sütő tisztításához vegye ki a
polctartókat / katalitikus paneleket.
Soha ne használjon acélgyapotot,
savtartalmú vagy súroló hatású szereket,
mivel azok károsíthatják a sütő felületét.
A sütő kezelőpaneljét ugyanilyen
elővigyázatosan tisztítsa meg.
13.3 Az ajtótömítések
megtisztítása
Rendszeresen ellenőrizze az ajtótömítés
állapotát. Az ajtótömítés a sütőnyílás
kereténél található. Ne használja a sütőt,
ha az ajtótömítés sérült. Vegye fel a
kapcsolatot egy márkaszervizzel.
Az ajtótömítés tisztításának részleteit
lásd a tisztításról szóló általános
részben.
VIGYÁZAT!
Legyen óvatos, amikor
kiveszi a polctartókat. A
katalitikus panelek
nincsenek rögzítve a sütő
falához, és kidőlhetnek,
amikor a polctartókat
eltávolítja.
1. Húzza el a polctartó elülső részét az
oldalfaltól. Másik kezével tartsa a
hátsó polctartókat és a katalitikus
panelt a helyükön.
74
www.electrolux.com
2. Húzza el a polctartó sín hátulját az
oldalfaltól, majd vegye ki.
1
2
Az eltávolított tartozékokat az ellentétes
sorrend betartásával szerelje vissza.
A teleszkópos sütősíneken
található tartócsapok előre
nézzenek.
13.5 Katalitikus bevonatú
ventilátorfedél
VIGYÁZAT!
Ne tisztítsa a katalitikus
felületeket sütőtisztító
aeroszollal, súrolóporral,
szappannal vagy más
tisztítószerrel. Ez
károsíthatja a katalitikus
felületet.
13.6 Az ajtó eltávolítása és
visszaszerelése
A sütőajtóban három üveglap található. A
sütő ajtaja és a belső üveglapok a
tisztításhoz kivehetők. Az üveglapok
kiszerelése előtt olvassa el „Az ajtó
eltávolítása és visszaszerelése” c. rész
összes utasítását.
A sütő ajtaja bezáródhat, ha
úgy próbálja kiszerelni az
üveglapokat, hogy a sütő
ajtaja nincs leszerelve.
VIGYÁZAT!
Ne használja a sütőt az
üveglapok nélkül.
1. Nyissa ki teljesen az ajtót, és keresse
meg az ajtó jobb oldalán lévő
zsanért.
2. Egy csavarhúzóval emelje fel és
teljesen fordítsa el a jobb oldali
zsanérkart.
A katalitikus bevonattal ellátott
ventilátorfedél öntisztuló. Ez ugyanis
magába szívja a falakon lerakódó
zsiradékot, miközben a sütő működik.
Az öntisztító funkció hatékony
működéséhez rendszeresen fűtse fel az
üres sütőt.
1. Távolítson el minden tartozékot a
sütőből.
2. A sütőtér alját meleg,
mosogatószeres vízzel mossa ki,
majd törölje szárazra.
3. Állítsa be a
funkciót.
4. Állítsa a sütő hőmérsékletét 250 °C ra, majd hagyja 1 órán át működni.
5. Amikor a sütő lehűlt, puha, kissé
nedves szivaccsal törölje át.
A katalitikus felület elszíneződése vagy a
rajta megjelenő foltok nincsenek hatással
a katalitikus tulajdonságokra.
3. Keresse meg az ajtó bal oldali
zsanérját.
MAGYAR
75
7. Tartsa meg két oldalon az ajtó felső
szélénél lévő B díszlécet, majd
nyomja befelé a tömítésrögzítő
kapocs kioldásához.
2
B
1
4. Emelje fel és fordítsa el teljesen a bal
zsanéron lévő kart.
5. Csukja vissza félig a sütőajtót az első
nyitási pozícióig. Ezután emelje fel és
húzza előre, majd vegye ki az ajtót a
helyéről.
8. Húzza előre a díszlécet az
eltávolításhoz
9. Egyenként fogja meg az ajtó
üveglapjait a felső szélüknél fogva,
és óvatosan húzza ki őket. A felső
üveglappal kezdje. Ügyeljen arra,
hogy az üveglap teljesen kicsússzon
a sínből.
10. Tisztítsa meg az üveglapokat
mosogatószeres vízzel. Óvatosan
szárítsa meg az ajtó üveglapjait. Az
üveglapokat tilos mosogatógépben
tisztítani.
A tisztítás befejeztével tegye vissza az
üveglapokat és a sütőajtót a helyére.
Ügyeljen arra, hogy az üveglapokat (A és
B) megfelelő sorrendben tegye vissza.
Ellenőrizze az üveglapok szélénél lévő
szimbólumot / nyomatot. Mindegyiken
különbözőképpen néz, így a szét- és
összeszerelés könnyebb.
Helyes felszereléskor az ajtó díszléce
kattanó hangot ad.
6. Helyezze az ajtót egy stabil felületre
leterített puha ruhára.
76
www.electrolux.com
A
1. Kapcsolja ki a sütőt.
Várja meg, amíg a sütő lehűl.
2. Húzza ki a sütőt a hálózati aljzatból.
3. Tegyen egy kendőt a sütőtér aljára.
B
VIGYÁZAT!
A zsírmaradék ráégésének
elkerülésére mindig
kendővel fogja meg a
halogénizzót.
Hátsó lámpa
Ellenőrizze, hogy a középső üveglapot
megfelelően helyezte-e az ágyazatba.
A
1. Az üveg lámpaburkolat
eltávolításához forgassa azt.
2. Tisztítsa meg az üveg
lámpaburkolatot.
3. Cserélje ki az izzót egy megfelelő,
300 °C-ig hőálló izzóra .
4. Szerelje fel az üvegbúrát.
B
13.7 Izzócsere
FIGYELMEZTETÉS!
Vigyázat! Áramütés-veszély!
Az izzó forró lehet.
14. HIBAELHÁRÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
14.1 Hibaelhárítás
Jelenség
Lehetséges ok
Javítási mód
Nem lehet elindítani vagy
üzemeltetni a sütőt.
A sütő nincs csatlakoztatva
az elektromos hálózathoz,
vagy csatlakoztatása nem
megfelelő.
Ellenőrizze, hogy a sütő jól
van-e csatlakoztatva az
elektromos hálózathoz
(lásd a bekötési rajzot, ha
van).
A sütő nem melegszik fel.
A készülék kikapcsolt álla‐
potban van.
Kapcsolja be a sütőt.
A sütő nem melegszik fel.
Az óra nincs beállítva.
Állítsa be az órát.
MAGYAR
77
Jelenség
Lehetséges ok
Javítási mód
A sütő nem melegszik fel.
Nem végezte el a szüksé‐
ges beállításokat.
Ellenőrizze, hogy elvégez‐
te-e a szükséges beállítá‐
sokat.
A sütő nem melegszik fel.
Aktív az automatikus ki‐
kapcsolás.
Olvassa el az „Automatikus
kikapcsolás” című részt.
A sütő nem melegszik fel.
A Gyerekzár be van kap‐
csolva.
Olvassa el „A gyerekzár
használata” c. részt.
A sütő nem melegszik fel.
Leolvadt a biztosíték.
Ellenőrizze, hogy a biztosí‐
ték okozza-e a problémát.
Ha a biztosíték többször is
leolvad, hívjon szakképzett
villanyszerelőt.
A világítás nem működik.
A világítás izzója meghibá‐ Cserélje ki az izzót.
sodott.
A készülék kikapcsolt álla‐ A készülék ki van kapcsol‐
potában a kijelzőn nem lát‐ va.
ható az óra.
A kijelző ismételt bekap‐
csolásához érintse meg
egyszerre a
gombot.
és
Túl hosszú időbe telik az
A hőmérséklet túl alacsony Szükség esetén módosítsa
ételek elkészítése, vagy túl vagy túl magas.
a hőmérsékletet. Kövesse
gyorsan elkészülnek.
a felhasználói kézikönyv
utasításait.
Gőz- és páralecsapódás
az ételen és a sütőtérben.
Az ételt túl sokáig hagyta a A sütés befejezése után az
sütőben.
edényeket ne hagyja 15 20 percnél hosszabb ideig
a sütőben.
A kijelző a táblázatban
Elektromos hiba lépett fel.
nem szereplő hibakódot je‐
lenít meg.
•
•
A készülék bekapcsol, de
A demo üzemmód bekap‐
nem melegszik fel. A venti‐ csolt.
látor nem működik. A kijel‐
zőn "Demo" jelenik meg.
Kapcsolja ki a sütőt a
lakásban lévő kismeg‐
szakítóval vagy bizton‐
sági főkapcsolóval,
majd kapcsolja be is‐
mét.
Ha a hibaüzenet ismét
megjelenik a kijelzőn,
forduljon az ügyfélszol‐
gálathoz.
Olvassa el a „Beállítások
menü használata” című
szakaszt a „További funkci‐
ók” fejezetben.
78
www.electrolux.com
14.2 A szerviz számára
szükséges adatok
Ha nem talál megoldást egyedül a
problémára, forduljon a
márkakereskedőhöz vagy a hivatalos
márkaszervizhez.
A márkaszerviz számára szükséges
adatok az adattáblán találhatóak. Az
adattábla a sütőtér elülső keretén
található. Ne távolítsa el az adattáblát a
készülék sütőterének keretéről.
Javasoljuk, hogy az adatokat jegyezze fel ide:
Típus (MOD.)
.........................................
Termékszám (PNC)
.........................................
Sorozatszám (S.N.)
.........................................
15. ENERGIAHATÉKONYSÁG
15.1 Termékismertető
Termékinformációs adatlap az EU 65-66/2014 sz. rendelkezésnek
megfelelően
Gyártó neve
Electrolux
A készülék azonosítójele
EOA5750AOX 949497501
Energiahatékonysági szám
81.2
Energiahatékonysági osztály
A+
Villamosenergia-fogyasztás normál adag és alsó
+ felső sütés mellett
0.93 kWh/ciklus
Villamosenergia-fogyasztás normál terhelés és
légkeveréses sütés mellett
0.69 kWh/ciklus
Sütőterek száma
1
Hőforrás
Villamos energia
Térfogat
72 l
Sütő típusa
Beépíthető sütő
Tömeg
32.0 kg
EN 60350-1 - Háztartási elektromos
főzőkészülékek - 1. rész: Tartományok,
sütők, gőzsütők és grillezők - A
teljesítmény mérésére szolgáló
módszerek.
15.2 Energiatakarékosság
A sütő több funkcióval is
segít energiát megtakarítani
a mindennapos főzés során.
Gondoskodjon arról, hogy a sütő
működése közben az ajtaja legyen
becsukva. Főzés közben ne nyissa ki
MAGYAR
gyakran a készülék ajtaját. Tartsa tisztán
az ajtótömítést, és ellenőrizze, hogy a
helyén van és megfelelően rögzített.
Fém edényeket használjon az
energiatakarékosság javítása érdekében.
Amikor lehetséges, kerülje a sütő
előmelegítését.
Ha egyszerre több ételt készít, a sütések
közötti szünet legyen a lehető
legrövidebb.
Légkeveréses sütés
Amikor lehetséges, a sütőfunkciókat
légkeveréssel használja az
energiatakarékosság érdekében.
Maradékhő
Amikor egy sütőfunkciót vagy programot
időbeállítással (Időtartam, Befejezés)
kapcsol be, és a sütés időtartama 30
percnél hosszabb, a fűtőelemek
automatikusan korábban kapcsolnak ki
egyes sütőfunkcióknál.
A sütővilágítás és a légkeverés továbbra
is működik. Ha kikapcsolja a sütőt, a
kijelzőn megjelenik a maradékhő. A
maradékhőt használhatja az étel
melegen tartásához.
A 30 percnél hosszabb ideig tartó sütés
során a befejezés előtt 3 - 10 perccel
csökkentse a sütő hőmérsékletét a
79
minimum értékre. A sütőben levő
maradékhő tovább folytatja a sütést.
A maradékhőt más ételek
felmelegítéséhez is használhatja.
Ételek melegen tartása
A maradékhőt használhatja az étel
melegen tartásához. Ehhez válassza a
lehető legalacsonyabb hőmérsékletbeállítást. A maradékhő visszajelző vagy
a hőmérséklet megjelenik a kijelzőn.
Sütés kikapcsolt sütővilágítással
Sütés-főzés közben kapcsolja ki a
lámpát. Csak akkor kapcsolja be, amikor
szükség van rá.
Konvekciós levegő (nedves)
A funkciót arra tervezték, hogy energiát
takarítson meg a sütés során.
E funkció használatakor a sütővilágítás
30 másodperc elteltével automatikusan
kikapcsol. A sütővilágítást ismét
bekapcsolhatja, azonban ez a lépés
csökkenti az elvárt energiamegtakarítás
mértékét.
A kijelző kikapcsolása
A kijelző kikapcsolható. Egyidejűleg
nyomja meg és tartsa nyomva a
és
gombot. A bekapcsoláshoz ismételje
meg ezt a műveletet.
16. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A
következő jelzéssel ellátott
anyagokat hasznosítsa újra.
Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő
konténerekbe a csomagolást. Járuljon
hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az
elektromos és elektronikus hulladékot. A
*
tiltó szimbólummal ellátott készüléket
ne dobja a háztartási hulladék közé.
Juttassa el a készüléket a helyi
újrahasznosító telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
867355591-B-202019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising