Electrolux EOE7C31X, EOE7C31V User manual

Electrolux EOE7C31X, EOE7C31V User manual
EOE7C31X
EOE7C31Z
EOE7C31V
CS
SK
Trouba
Rúra
Návod k použití
Návod na používanie
2
40
2
www.electrolux.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE......................................................................... 3
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ...............................................................................4
3. POPIS SPOTŘEBIČE.........................................................................................7
4. OVLÁDACÍ PANEL.............................................................................................7
5. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM.................................................................................9
6. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ............................................................................................ 9
7. FUNKCE HODIN.............................................................................................. 11
8. AUTOMATICKÉ PROGRAMY..........................................................................13
9. POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ.............................................................................. 14
10. DOPLŇKOVÉ FUNKCE..................................................................................17
11. TIPY A RADY................................................................................................. 18
12. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...................................................................................... 31
13. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.............................................................................. 34
14. INSTALACE....................................................................................................36
15. ENERGETICKÁ ÚČINNOST.......................................................................... 38
MYSLÍME NA VÁS
Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt,
se kterým jsou spjaty desítky let profesionálních zkušeností a inovací. Tento
důmyslný a stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho uživatele. Kdykoliv
jej proto používáte, můžete se spolehnout, že pokaždé dosáhnete skvělých
výsledků.
Vítá Vás Electrolux.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registerelectrolux.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.electrolux.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
ČESKY
1.
3
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku
nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy
uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho
budoucí použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.
Děti ve věku tří až osmi let a osoby s rozsáhlým a
komplexním postižením bez stálého dozoru držte z
dosahu spotřebiče.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne,
nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu
přibližovaly. Přístupné součásti se při použití mohou
zahřát na vysokou teplotu.
Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní
pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
•
Tento spotřebič smí instalovat a výměnu kabelu
provádět jen kvalifikovaná osoba.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho dostupné části se
mohou během používání zahřát na vysokou teplotu.
Nedotýkejte se topných článků.
Při vkládání či vyjímání příslušenství či nádobí vždy
používejte kuchyňské chňapky.
Před údržbou vždy spotřebič odpojte od napájení.
VAROVÁNÍ: Před výměnou žárovky se nejprve
přesvědčte, že je spotřebič vypnutý, abyste předešli
riziku úrazu elektrickým proudem.
Nepoužívejte spotřebič, dokud není nainstalován do
vestavné konstrukce.
K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na
páru.
Nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo ostré
kovové škrabky k čištění skleněných dvířek, mohly by
poškrábat povrch, což by mohlo následně vést k
rozbití skla.
Jestliže je poškozený napájecí kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by
mohlo dojít k úrazu.
K odstranění drážek na rošty nejprve odtáhněte
přední a poté zadní konec drážek na rošty od stěny
trouby. Drážky roštů instalujte stejným postupem v
opačném pořadí.
Používejte pouze pečicí sondu doporučenou k tomuto
spotřebiči.
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
VAROVÁNÍ!
Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
•
•
•
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
•
•
•
•
Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
Netahejte spotřebič za držadlo.
Dodržujte minimální vzdálenosti od
ostatních spotřebičů a nábytku.
Spotřebič nainstalujte na bezpečném
a vhodném místě, které splňuje
požadavky na instalaci.
ČESKY
•
Spotřebič je vybaven elektrickým
chladicím systémem. Musí být
zapojen do napájecí sítě.
2.2 Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Veškerá elektrická připojení by měla
být provedena kvalifikovaným
elektrikářem.
Spotřebič musí být uzemněn.
Zkontrolujte, zda údaje na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické
sítě.
Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti
úrazu elektrickým proudem.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky
ani prodlužovací kabely.
Dbejte na to, abyste nepoškodili
napájecí kabel a síťovou zástrčku.
Jestliže potřebujete přívodní kabel
vyměnit, musí výměnu provést námi
autorizované servisní středisko.
Síťové kabely se nesmí dotýkat nebo
se nacházet v blízkosti dvířek
spotřebiče nebo výklenku pod
spotřebičem, obzvláště je-li spotřebič
v provozu nebo jsou-li dvířka horká.
Ochrana před úrazem elektrickým
proudem u živých či izolovaných částí
musí být připevněna tak, aby nešla
odstranit bez použití nástrojů.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
Pokud je síťová zásuvka uvolněná,
nezapojujte do ni síťovou zástrčku.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
Používejte pouze správná izolační
zařízení: ochranné vypínače vedení,
pojistky (pojistky šroubového typu se
musí odstranit z držáku), ochranné
zemnicí jističe a stykače.
Je nutné instalovat vhodný vypínač
nebo izolační zařízení k řádnému
odpojení všech napájecích vodičů
spotřebiče. Toto izolační zařízení
•
5
musí mít mezeru mezi kontakty
alespoň 3 mm širokou.
Tento spotřebič je v souladu se
směrnicemi EHS.
2.3 Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí zranění,
popálení, úrazu elektrickým
proudem či výbuchu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič je určen pouze k
domácímu použití.
Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
Ujistěte se, že nejsou ventilační
otvory zakryté.
Zapnutý spotřebič nenechávejte bez
dozoru.
Spotřebič po každém použití vypněte.
Pokud je spotřebič v provozu, buďte
při otevírání jeho dvířek opatrní. Může
dojít k uvolnění horkého vzduchu.
Nepracujte se spotřebičem, když
máte vlhké ruce nebo když je v
kontaktu s vodou.
Dvířka spotřebiče nikdy neotvírejte
násilím.
Nepoužívejte spotřebič jako pracovní
nebo odkládací plochu.
Dvířka spotřebiče otevírejte opatrně.
Používáte-li při přípravě jídla přísady
obsahující alkohol, může vzniknout
směs vzduchu s alkoholem.
Při otvírání dvířek nesmí být v
blízkosti spotřebiče jiskry ani otevřený
oheň.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poškození
spotřebiče.
•
Jak zabránit poškození nebo změně
barvy smaltovaného povrchu:
– Nepokládejte nádobí či jiné
předměty přímo na dno
spotřebiče.
– Na dno vnitřku spotřebiče
nepokládejte hliníkovou fólii.
– Nenalévejte vodu přímo do
horkého spotřebiče.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
– Po dokončení pečení
nenechávejte vlhká jídla ve
spotřebiči.
– Při vkládání nebo vyjímání
příslušenství buďte opatrní.
Barevné změny na smaltovaném
povrchu nebo nerezové oceli nemají
vliv na výkon spotřebiče.
Při pečení vlhkých koláčů používejte
hluboký plech. Ovocné šťávy mohou
zanechat trvalé skvrny.
Tento spotřebič je určen výhradně pro
přípravu jídel. Nesmí být používán k
jiným účelům, například k vytápění
místností.
Vždy pečte se zavřenými dvířky
trouby.
Je-li spotřebič instalován za
nábytkovým panelem (např. dvířky),
dvířka nábytku nesmí být nikdy
zavřená, když je spotřebič v provozu.
Za zavřeným nábytkovým panelem
může docházet k nárůstu horka a
vlhka, což může následně poškodit
spotřebič, byt nebo podlahu.
Nezavírejte nábytkový panel, dokud
spotřebič po použití zcela
nevychladne.
2.4 Čištění a údržba
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění,
požáru nebo poškození
spotřebiče.
•
•
•
•
•
Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a vytáhněte síťovou
zástrčku ze zásuvky.
Přesvědčte se, že spotřebič už
vychladl. Mohlo by dojít k prasknutí
skleněných panelů.
Poškozené skleněné panely okamžitě
vyměňte. Kontaktujte autorizované
servisní středisko.
Při snímání dvířek spotřebiče buďte
opatrní. Dvířka jsou těžká!
Spotřebič čistěte pravidelně, abyste
zabránili poškození materiálu jeho
povrchu.
•
•
•
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým
hadrem. Používejte pouze neutrální
mycí prostředky. Nepoužívejte žádné
prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
Použijete-li sprej do trouby, řiďte se
bezpečnostními pokyny uvedenými na
jeho balení.
Katalytický smalt (je-li součástí
výbavy) nečistěte žádným druhem
čisticího prostředku.
2.5 Vnitřní osvětlení
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem!
•
•
•
V tomto spotřebiči se používají
speciální či halogenové žárovky
pouze pro použití v domácích
spotřebičích. Nepoužívejte je pro
osvětlení domácnosti.
Před výměnou žárovky spotřebič
odpojte od napájení.
Používejte pouze žárovky se stejnými
vlastnostmi .
2.6 Obsluha
•
•
Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
Používejte výhradně originální
náhradní díly.
2.7 Likvidace
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
•
•
•
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte síťový kabel v blízkosti
spotřebiče a zlikvidujte jej.
Odstraňte dveřní západku, abyste
zabránili uvěznění dětí a domácích
zvířat ve spotřebiči.
ČESKY
3. POPIS SPOTŘEBIČE
3.1 Celkový pohled
1
3
4
5
5
4
3
2
1
8
1
2
3
4
5
6
7
8
2
6
Ovládací panel
Elektronický programátor
Zásuvka pečicí sondy
Topný článek
Osvětlení
Ventilátor
Drážky na rošty, vyjímatelné
Polohy roštů
7
3.2 Příslušenství
•
•
•
Tvarovaný rošt
Pro nádoby na pečení, dortové a
koláčové formy, pečeně.
Plech na pečení
Na koláče a sušenky.
Hluboký pekáč / plech
•
•
Pro pečení moučných jídel a masa,
nebo k zachycování tuku.
Pečicí sonda
Používá se k měření stupně přípravy
jídla.
Teleskopické výsuvy
Pro rošty a plechy na pečení.
4. OVLÁDACÍ PANEL
4.1 Elektronický programátor
1
2 3
4 5
6
7 8 9 10 11
K ovládání spotřebiče používejte senzorová tlačítka.
Senzo‐ Funkce
rové tla‐
čítko
1
2
Popis
ZAP/VYP
Slouží k zapnutí a vypnutí trouby.
FUNKCE
Slouží k nastavení pečicí funkce, čisticí funk‐
ce nebo automatického programu.
7
8
www.electrolux.com
Senzo‐ Funkce
rové tla‐
čítko
3
4
5
-
6
7
8
9
10
11
Popis
OSVĚTLENÍ
TROUBY
Slouží k zapnutí a vypnutí osvětlení trouby.
TEPLOTA / RY‐
CHLÉ ZAHŘÁTÍ
Slouží k nastavení a kontrole teploty vnitřku
trouby nebo teploty pečicí sondy (je-li součás‐
tí výbavy). Při stisknutí a podržení na tři se‐
kundy, vypne či zapne funkci Rychlé zahřátí.
MŮJ OBLÍBENÝ
PROGRAM
Slouží k uložení vašeho oblíbeného progra‐
mu. Použijte k přímému přístupu k vašim oblí‐
beným programům; i u vypnuté trouby.
DISPLEJ
Zobrazí aktuální nastavení trouby.
NAHORU
Slouží k posunu v nabídce směrem nahoru.
DOLŮ
Slouží k posunu v nabídce směrem dolů.
HODINY
Slouží k nastavení funkcí hodin.
MINUTKA
Slouží k nastavení funkce Minutka.
OK
Slouží k potvrzení výběru nebo nastavení.
4.2 Displej
A
B
E
C
A. Symbol pečicí funkce
B. Číslo pečicí funkce nebo programu
C. Ukazatele pro funkce hodin (viz
tabulka „Funkce hodin“)
D. Displej hodin / zbytkového tepla
E. Displej teploty / denního času
D
Ostatní ukazatele na displeji:
Symbol
Název
Popis
Automatické programy
Můžete zvolit automatický program.
Oblíbené
Je spuštěn oblíbený program.
ČESKY
Symbol
/
/
Název
Popis
kg / g
Je spuštěn automatický program se za‐
dáním váhy.
h / min
Funkce hodin je v provozu.
Ukazatel ohřevu / zbytkové‐
ho tepla
Ukazuje úroveň teploty v troubě.
Teplota / rychlé zahřátí
Funkce je v provozu.
Teplota
Můžete zkontrolovat nebo změnit teplo‐
tu.
Pečicí sonda
Pečicí sonda je zasunutá v zásuvce.
Minutka
Je spuštěná funkce minutky.
4.3 Ukazatel ohřevu
Když zapnete pečicí funkci, zobrazí se
9
Jakmile trouba dosáhne nastavené
teploty, stavové čárky zhasnou.
. Tyto stavové čárky zobrazují
zvyšování či klesání teploty v troubě.
5. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
Nastavení Denního času viz
kapitola „Funkce hodin“.
5.1 První čištění
Z trouby odstraňte veškeré příslušenství
a vyjímatelné drážky na rošty.
Viz část „Čištění a údržba“.
Před prvním použitím troubu i
příslušenství vyčistěte.
Příslušenství a vyjímatelné drážky vložte
zpět do jejich původní polohy.
6. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
5.2 Předehřátí
Před prvním použitím prázdnou troubu
předehřejte.
a maximální
1. Nastavte funkci:
teplotu.
2. Nechte troubu pracovat jednu
hodinu.
3. Zvolte funkci
a maximální teplotu.
4. Nechte troubu pracovat 15 minut.
Příslušenství se může zahřát více než
obvykle. Během předehřívání může z
trouby vycházet zápach a kouř. Zajistěte
v místnosti dostatečné větrání.
10
www.electrolux.com
6.1 Pečicí funkce
Funkce trou‐ Použití
by
Pravý horký
vzduch
K pečení jídel na třech
úrovních současně a k
sušení potravin.
Nastavte teplotu trouby
o 20 - 40 °C nižší než
při použití funkce Horní/
spodní ohřev.
Funkce trou‐ Použití
by
Vlhký kon‐
vekční
vzduch
K pečení pizzy. K inten‐
zivnějšímu opečení do‐
zlatova a dosažení
Příprava piz‐ křupavého spodku.
zy
Horní/spodní
ohřev
K pečení moučných jí‐
del a masa na jedné
úrovni trouby.
K přípravě měkkých a
šťavnatých pečení.
Nízkoteplotní
pečení
Spodní ohřev
K pečení koláčů s
křupavým spodkem a
zavařování potravin.
Tato funkce slouží k
úspoře energie při pe‐
čení. Pokyny k přípravě
viz kapitola „Tipy a ra‐
dy“, Vlhký konvekční
vzduch. Dvířka trouby
by měla být během pe‐
čení zavřená, aby nedo‐
šlo k přerušení funkce a
aby trouba fungovala co
nejúsporněji. Při použití
této funkce se teplota
ve vnitřku trouby může
lišit od nastavené teplo‐
ty. Je využito zbytkové
teplo.Může dojít ke sní‐
žení tepelného výkonu.
Obecná doporučení
ohledně úspory energie
viz kapitola „Energetic‐
ká účinnost“, Úspora
energie.Tato funkce by‐
la použita ke splnění
energetické třídy dle
normy EN 60350-1. Po‐
kud používáte tuto funk‐
ci, osvětlení se automa‐
ticky vypne po 30 se‐
kundách.
K rozmrazování potra‐
vin (zeleniny a ovoce).
Doba rozmrazování zá‐
Rozmrazová‐ visí na množství a vel‐
ní
ikosti zmražených po‐
travin.
K udržení teploty po‐
krmů.
Uchovat teplé
Gril
Velkoplošný
Gril
Ke grilování plochých
pokrmů a opékání chle‐
ba.
Ke grilování plochých
kusů ve velkém množ‐
ství a opékání chleba.
ČESKY
1. Stiskněte .
Na displeji se zobrazuje teplota uvnitř
trouby.
Funkce trou‐ Použití
by
Turbo gril
K pečení větších kusů
masa nebo drůbeže s
kostmi na jedné úrovni.
K zapékání a pečení
dozlatova.
6.2 Nastavení pečicí funkce
1. Zapněte troubu pomocí .
Na displeji se zobrazí nastavená teplota,
symbol a číslo pečicí funkce.
nebo
2. Stisknutím
pečicí funkci.
11
nastavte
3. Stiskněte
nebo se trouba
automaticky spustí po pěti
sekundách.
Pokud troubu spustíte a nenastavíte
žádnou pečicí funkci nebo program,
trouba se po 20 sekundách automaticky
vypne.
6.3 Změna teploty
Stisknutím
nebo
změníte teplotu
v krocích po 5 °C.
Jakmile trouba dosáhne nastavené
teploty, zazní zvukový signál a ukazatel
ohřevu se přestane zobrazovat.
2. Stiskněte
nebo se nastavená
teplota zobrazí na displeji
automaticky po pěti sekundách.
6.5 rychlé zahřátí
Pokud je spuštěná funkce rychlého
zahřátí, nevkládejte do spotřebiče žádné
potraviny.
Funkci rychlého zahřátí lze použít pouze
s některými pečicími funkcemi. Pokud je
v nabídce nastavení zapnuta zvuková
signalizace a funkci rychlého zahřátí
nelze s danou funkcí použít, zazní
zvuková signalizace. Viz „Používání
nabídky nastavení“ v části „Doplňkové
funkce“.
Funkce rychlého zahřátí snižuje čas
potřebný k rozehřátí trouby.
Funkci rychlého zahřátí zapnete
stisknutím a podržením na déle než tři
sekundy.
Je-li funkce rychlého zahřátí zapnutá, na
displeji blikají čárky:
6.4 Zjištění teploty
Aktuální teplotu v troubě můžete
zkontrolovat při probíhající funkci či
programu.
7. FUNKCE HODIN
7.1 Tabulka funkcí hodin
Funkce hodin
Použití
DENNÍ ČAS
Slouží ke zobrazení nebo změně denního času. Čas
můžete změnit pouze tehdy, když je trouba zapnutá.
TRVÁNÍ
Slouží k nastavení délky provozu trouby.
UKONČENÍ
Slouží k nastavení, kdy se trouba vypne.
12
www.electrolux.com
Funkce hodin
00:00
Použití
ODLOŽENÝ
START
Slouží ke spojení funkce TRVÁNÍ a UKONČENÍ.
MINUTKA
Slouží k nastavení odpočítávání času. Tato funkce
nemá žádný vliv na provoz trouby. Funkci MINUTKA
můžete zapnout kdykoliv; i u vypnuté trouby.
MĚŘIČ ČASU
Slouží k nastavení měřiče času, který zobrazuje dél‐
ku provozu trouby. Tato funkce nemá žádný vliv na
provoz trouby. Zapne se ihned, jak začne trouba hřát.
MĚŘIČ ČASU se nezapne, když je nastavená funkce
TRVÁNÍ a UKONČENÍ.
7.2 Nastavení a změna času
8. Vypněte troubu.
Po prvním připojení k síťovému napájení
vyčkejte, dokud se na displeji nezobrazí
7.4 Nastavení funkce
UKONČENÍ
a 12:00. "12“ bliká.
1. Pomocí
hodiny.
nebo
2. Stiskněte
3. Pomocí
minuty.
1. Nastavte pečicí funkci a teplotu.
nastavte
2. Opakovaně stiskněte
.
nebo
3. Použijte
nastavte
, dokud nezačne blikat
.
7.3 Nastavení funkce TRVÁNÍ
1. Nastavte pečicí funkci a teplotu.
2. Opakovaně stiskněte
nezačne blikat
3. Použijte
nebo
minut TRVÁNÍ.
, dokud
.
k nastavení
4. Stiskněte
nebo se funkce
TRVÁNÍ automaticky spustí po pěti
sekundách.
5. Použijte
nebo
hodin TRVÁNÍ.
nebo
k nastavení
času UKONČENÍ a stiskněte
.
Nejprve nastavte minuty a poté
hodiny.
Po uplynutí nastaveného času zní dvě
4. Stiskněte
.
Na displeji se zobrazí nový čas.
Ke změně denního času opakovaně
stiskněte
, dokud
.
nezačne blikat
k nastavení
6. Stiskněte
nebo se funkce
TRVÁNÍ automaticky spustí po pěti
sekundách.
Po uplynutí nastaveného času zní dvě
minuty signál. Na displeji začne blikat
a nastavení času. Trouba se vypne.
7. Zvukový signál vypnete stisknutím
některého ze senzorových tlačítek.
minuty signál. Na displeji začne blikat
a nastavení času. Trouba se vypne
automaticky.
4. Zvukový signál vypnete stisknutím
některého ze senzorových tlačítek.
5. Vypněte troubu.
7.5 Nastavení funkce
ODLOŽENÉHO STARTU
1. Nastavte pečicí funkci a teplotu.
2. Opakovaně stiskněte
nezačne blikat
3. Použijte
nebo
minut TRVÁNÍ.
4. Stiskněte
Na displeji bliká
k nastavení
.
5. Použijte
nebo
hodin TRVÁNÍ.
6. Stiskněte
, dokud
.
.
.
k nastavení
ČESKY
7. Použijte
nebo
k nastavení
času UKONČENÍ a stiskněte
.
Nejprve nastavte minuty a poté
hodiny.
Trouba se automaticky zapne později,
funguje po nastavenou dobu TRVÁNÍ a
vypne se v nastavený čas UKONČENÍ.
Po uplynutí nastaveného času zní dvě
minuty signál. Na displeji začne blikat
a nastavení času. Trouba se vypne
automaticky.
8. Zvukový signál vypnete stisknutím
některého ze senzorových tlačítek.
9. Vypněte troubu.
Když je funkce Odloženého
startu zapnutá, na displeji se
zobrazuje symbol pečicí
s tečkou a
.
funkce,
Tečka na displeji hodin /
zbytkového tepla zobrazuje,
která funkce hodin je
zapnutá.
Na displeji bliká
13
a „00“.
2. Pomocí
můžete přepínat mezi
funkcemi. Nejprve nastavte sekundy,
poté minuty a hodiny.
3. Stiskněte
MINUTKY a
nebo
k nastavení
k potvrzení.
nebo se funkce
4. Stiskněte
MINUTKA po pěti sekundách spustí
automaticky.
Po uplynutí nastavené doby zazní na dvě
minuty zvukový signál a na displeji začne
blikat „00:00“ a .
5. Zvukový signál vypnete stisknutím
některého ze senzorových tlačítek.
7.7 MĚŘIČ ČASU
1. Měřič času vynulujete opětovným
a
.
stisknutím
2. Až se na displeji zobrazí „00:00“,
měřič času začne znovu počítat.
7.6 Nastavení: Minutka
1. Stiskněte
.
8. AUTOMATICKÉ PROGRAMY
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
K dispozici je 9 automatických programů.
Automatický program použijte, když
neznáte recept nebo nemáte zkušenosti
s přípravou daného pokrmu. Na displeji
se zobrazí výchozí doba přípravy u
všech automatických programů.
8.1 Automatické programy
Číslo programu
Název programu
1
HOVĚZÍ PEČENĚ
2
VEPŘOVÁ PEČENĚ
3
CELÉ KUŘE
4
PIZZA
5
MUFFIN
6
SLANÝ LOTRINSKÝ KOLÁČ
7
BÍLÝ CHLÉB
14
www.electrolux.com
Číslo programu
Název programu
8
ZAPEČENÉ BRAMBORY
9
LASAGNE
8.2 Automatické programy
6. Po uplynutí nastaveného času zazní
na dvě minuty zvukový signál.
bliká.
7. Zvukový signál vypnete stisknutím
jakéhokoliv senzorového tlačítka.
8. Vypněte spotřebič.
1. Zapněte spotřebič.
2. Stiskněte .
Na displeji se zobrazí číslo
automatického programu (1 – 9).
3. K volbě automatického programu
použijte
nebo
.
nebo pět sekund
4. Stiskněte
počkejte, dokud se spotřebič sám
nespustí.
5. Po uplynutí nastaveného času zazní
na dvě minuty zvukový signál.
bliká.
Symbol
6. Zvukový signál vypnete stisknutím
jakéhokoliv senzorového tlačítka.
7. Vypněte spotřebič.
2. Stiskněte .
3. Nainstalujte pečicí sondu. Viz „Pečicí
sonda“.
nebo
nastavte
4. Pomocí
program s pečicí sondou.
Trouba vypočítá čas pečení podle
zadané váhy masa.
Na displeji se zobrazí doba pečení,
1. Zapněte spotřebič.
.
5. Stiskněte
nebo se nastavení
automaticky uloží po pěti sekundách.
Po uplynutí nastaveného času zazní na
symbol trvání
a přednastavená
hmotnost a jednotka hmotnosti (kg, g).
nebo se nastavení
4. Stiskněte
automaticky uloží po pěti sekundách.
Spotřebič se zapne.
5. Výchozí hmotnost můžete změnit
nebo
a
.
nebo
nastavte
3. Pomocí
program se zadáním váhy.
Na displeji se zobrazuje: doba pečení,
pomocí
Teplota středu pokrmů je u programů s
pečicí sondou předem pevně daná.
Program se ukončí, když spotřebič
dosáhne nastavené teploty středu
pokrmu.
1. Zapněte spotřebič.
8.3 Automatické programy se
zadáním váhy
2. Stiskněte
8.4 Automatické programy s
pečicí sondou (vybrané
modely)
. Stiskněte
dvě minuty zvukový signál.
bliká.
6. Zvukovou signalizaci vypnete
stisknutím jakéhokoliv senzorového
tlačítka nebo otevřením dvířek.
7. Vypněte spotřebič.
.
9. POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
9.1 Pečicí sonda
Je nutné nastavit dvě teploty: teplotu
trouby a teplotu sondy ve středu pokrmu.
ČESKY
Pečicí sonda měří teplotu středu masa.
Jakmile teplota masa dosáhne
nastavené teploty, spotřebič se vypne.
POZOR!
Používejte pouze
dodávanou pečicí sondu
nebo originální náhradní
díly.
Pečicí sonda musí během
pečení zůstat v mase a v
zásuvce.
1. Zapněte spotřebič.
2. Umístěte hrot pečicí sondy (se
symbolem
na rukojeti) do středu
masa.
3. Zasuňte zástrčku pečicí sondy do
zásuvky na horní straně vnitřku
trouby.
15
Teplotu sondy můžete
nastavit pouze, když
bliká symbol
. Pokud
se na displeji zobrazuje
, ale nebliká, před
tím, než nastavíte
teplotu sondu, nastavte
novou hodnotu
stisknutím
a
nebo
.
6. Nastavte funkci trouby a teplotu.
Na displeji se zobrazuje aktuální teplota
sondy ve středu pokrmu a symbol ohřevu
.
Zatímco spotřebič vypočítává přibližnou
délku, na displeji se zobrazuje odpočet
času. Po prvním výpočtu se na displeji
zobrazí přibližná doba přípravy.
Spotřebič během pečení pokračuje ve
výpočtu jeho doby. Displej pravidelně
aktualizuje novou hodnotu doby pečení.
Když pečete s pečicí
sondou, můžete změnit
teplotu zobrazenou na
displeji. Po zasunutí pečicí
sondy do zásuvky a
nastavení funkce trouby a
teploty se na displeji zobrazí
aktuální teplota středu masa.
Na displeji se zobrazí blikající
a
přednastavená teplota sondy. Při prvním
použití je použita teplota 60 °C a při
dalším použití je použita poslední
nastavená hodnota.
Když zasunete pečicí sondu
do zásuvky, zrušíte
nastavení funkce hodin.
4. Použijte
nebo
k nastavení
teploty středu masa.
nebo se nastavení
5. Stiskněte
automaticky uloží po pěti sekundách.
Opětovným stisknutím
zobrazíte další tři teploty:
• nastavenou teplotu
středu masa
• aktuální teplotu
trouby
• aktuální teplotu
středu masa.
Když teplota sondy ve středu pokrmu
dosáhne nastavené hodnoty, zazní
dvouminutový zvukový signál a zabliká
teplota středu a
. Spotřebič se vypne.
7. Signál vypnete zmáčknutím
jakéhokoliv senzorového tlačítka.
8. Zástrčku pečicí sondy vytáhněte ze
zásuvky a maso vyjměte ze
spotřebiče.
VAROVÁNÍ!
Při vytahování pečicí sondy
buďte opatrní. Je horká.
Hrozí nebezpečí popálení.
16
www.electrolux.com
9.2 Vložení příslušenství
Tvarovaný rošt:
Rošt zasuňte mezi vodicí lišty drážek
roštů a ujistěte se, že nožičky směřují
dolů.
Malé zářezy nahoře zajišťují
vyšší bezpečnost. Tyto
zářezy také fungují jako
zařízení proti překlopení.
Vysoký okraj kolem roštu
slouží jako ochrana proti
sklouznutí varných nádob z
roštu.
9.3 Teleskopické výsuvy
Instalační pokyny pro
teleskopické výsuvy si
uschovejte pro budoucí
použití.
Teleskopické výsuvy usnadňují vkládání
nebo vytahování roštů.
Plech na pečení/ Hluboký pekáč / plech:
Plech na pečení /hluboký pekáč / plech
zasuňte mezi drážky zvolené úrovně
roštu.
POZOR!
Teleskopické výsuvy
nemyjte v myčce nádobí.
Teleskopické výsuvy ničím
nemažte.
1. Pravý i levý teleskopický výsuv zcela
vytáhněte.
°C
Společně vložení tvarovaného roštu a
plechu na pečení /hlubokého pekáče /
plechu:
Plech na pečení /hluboký pekáč / plech
zasuňte mezi drážky zvolené úrovně
roštu a tvarovaný rošt v drážkách nad
nimi.
2. Na teleskopické výsuvy položte
tvarovaný rošt a opatrně je zasuňte
do trouby.
ČESKY
17
Před tím, než zavřete dvířka trouby, se
ujistěte, že jste teleskopické výsuvy zcela
zasunuli do trouby.
°C
10. DOPLŇKOVÉ FUNKCE
10.1 Použití funkce Oblíbené
programy
Pomocí této funkce můžete uložit vaše
oblíbené nastavení teploty a doby
přípravy určité funkce či programu
trouby.
1. Nastavte teplotu a dobu pečení pro
určitou funkci či program.
2. Stiskněte a na déle než tři sekundy
. Zazní zvukový signál.
podržte
3. Vypněte spotřebič.
•
Tuto funkci zapnete stisknutím
Spotřebič spustí váš oblíbený
program.
.
Během spuštěné funkce
lze měnit dobu přípravy
jídla a teplotu.
•
Tuto funkci vypnete stisknutím
Spotřebič vypne váš oblíbený
program.
.
10.2 Použití funkce dětské
bezpečnostní pojistky
Funkce dětské bezpečnostní pojistky
brání náhodnému použití trouby.
1. Tuto funkci lze zapnout i u vypnuté
trouby. Nenastavujte pečicí funkci.
2. Stiskněte a podržte
po dobu tří
sekund.
3. Na dvě sekundy stiskněte a podržte
současně
a
.
Zazní zvukový signál.
Na displeji se zobrazí SAFE.
K vypnutí funkce dětské bezpečnostní
pojistky zopakujte krok 3.
10.3 Použití funkce Blokování
tlačítek
Tuto funkci lze zapnout pouze u zapnuté
trouby.
Funkce blokování tlačítek brání náhodné
změně funkce trouby.
1. Chcete-li funkci zapnout, zapněte
troubu.
2. Zapněte funkci či nastavení trouby.
3. Na dvě sekundy současně stiskněte
a
.
a podržte
Zazní zvukový signál.
Na displeji se zobrazí symbol zámku.
K vypnutí funkce blokování tlačítek
zopakujte krok 3.
Troubu lze při zapnutém
blokování tlačítek vypnout.
Když troubu vypnete, funkce
blokování tlačítek se vypne.
10.4 Použití nabídky nastavení
Nabídka nastavení vám umožňuje
zapnout nebo vypnout funkce v hlavní
nabídce. Na displeji se zobrazí SET a
číslo nastavení.
1. Stiskněte a podržte
sekund.
po dobu tří
18
www.electrolux.com
Na displeji se zobrazí SET1 a blikající
„1“.
2. Stisknutím
nastavení.
3. Stiskněte
nebo
zvolte
.
4. Stisknutím
nebo
hodnotu nastavení.
změňte
.
5. Stiskněte
K opuštění nabídky nastavení stiskněte
nebo stiskněte a podržte
.
10.5 Automatické vypnutí
Z bezpečnostních důvodů se trouba po
určité době, kdy je spuštěna nějaká
funkce a vy nezměníte žádné nastavení,
automaticky vypne.
(°C)
(h)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - maximum
3
Automatické vypnutí nefunguje s
funkcemi: osvětlení, Pečicí sonda,Trvání,
Ukončení.
10.6 Jas displeje
•
•
Noční jas - když je spotřebič vypnutý,
tak je mezi 22:00 a 06:00 jas displeje
nižší.
Denní jas:
– když je spotřebič zapnutý.
– pokud se během režimu nočního
jasu dotknete jakéhokoliv
senzorového tlačítka (kromě
tlačítka ZAP/VYP), displej se na
následujících 10 sekund přepne
zpět do režimu denního jasu.
– Pokud je spotřebič vypnutý a
nastavíte funkci Minutka. Když se
funkce Minutka dokončí, displej
se přepne zpět do režimu nočního
jasu.
10.7 Chladicí ventilátor
Když je trouba v provozu, chladicí
ventilátor se automaticky zapne, aby
udržoval povrch trouby chladný. Jestliže
troubu vypnete, bude chladicí ventilátor
pokračovat v chlazení až do úplného
ochlazení trouby.
10.8 Bezpečnostní termostat
Nesprávná obsluha trouby nebo vadné
součásti mohou způsobit nebezpečné
přehřátí. Aby se tomu zabránilo, je tato
trouba vybavena bezpečnostním
termostatem, který přeruší napájení. Po
poklesu teploty se trouba opět
automaticky zapne.
U jasu displeje existují dva režimy:
11. TIPY A RADY
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
Teploty a časy pečení v
tabulkách jsou pouze
orientační. Závisí na
receptu, kvalitě a množství
použitých přísad.
11.1 Doporučení k pečení
Trouba má pět poloh roštů.
Polohy roštů v troubě se počítají zdola.
Vaše trouba může péct jinak, než jak jste
byli zvyklí u staré trouby. V tabulkách
níže jsou uvedena standardní nastavení
teploty, doby přípravy a polohy roštu.
Jestliže nemůžete najít nastavení pro
konkrétní recept, snažte se vybrat
podobný.
Tato trouba je vybavena speciálním
systémem, který zajišťuje oběh vzduchu
a stálou recyklaci páry. Tento systém
umožňuje pečení a vaření v páře, takže
jídla jsou uvnitř měkká a na povrchu mají
kůrčičku. Zkracuje dobu přípravy a také
snižuje spotřebu energie.
ČESKY
Pečení moučníků
Neotvírejte dvířka, dokud neuplynou 3/4
času nutného k pečení.
19
Do hlubokého pekáče / plechu nalijte
trochu vody, aby se při pečení tolik
nekouřilo. Kondenzaci kouře zabráníte
dolitím vody pokaždé, když se odpaří.
Jestliže do trouby vložíte dva plechy na
pečení, musí být mezi plechy jedna
úroveň drážek volná.
Doby přípravy
Doba přípravy záleží na druhu potravin,
jejich konzistenci a množství.
Pečení masa a ryb
Při pečení velmi tučného jídla použijte
hluboký pekáč / plech, aby se v troubě
nevytvořily skvrny, které by již nemusely
jít odstranit.
Nejprve sledujte průběh pečení a jeho
výsledek. Postupně si najděte nejlepší
nastavení (nastavení teploty, dobu
pečení, apod.) pro nádobí, recepty a
množství potravin, které s tímto
spotřebičem používáte.
Před podáváním nechte maso odpočívat
asi 15 minut, a teprve potom ho krájejte,
aby nevytekla šťáva.
11.2 Pečení moučných jídel a masa
MOUČNÍKY
Horní/spodní
ohřev
Pravý horký
vzduch
(min)
(°C)
(°C)
Šlehané re‐ 170
cepty
2
160
3 (2 a 4) 45 - 60
Koláčová forma
Křehké tě‐
sto
170
2
160
3 (2 a 4) 20 - 30
Koláčová forma
Tvarohový
koláč s
podmáslím
170
1
165
2
80 100
Koláčová forma, Ø 26
cm
Závin
175
3
150
2
60 - 80
Plech na pečení
Marmelá‐
dový dort
170
2
165
2
30 - 40
Koláčová forma, Ø 26
cm
Jemná bá‐ 160
bovka,
předehřejte
prázdnou
troubu
2
150
2
90 120
Koláčová forma, Ø 20
cm
Švestkový 175
koláč,
předehřejte
prázdnou
troubu
1
160
2
50 - 60
Forma na chleba
Sušenky
3
140 - 150 3
25 - 45
Plech na pečení
140
20
www.electrolux.com
MOUČNÍKY
Horní/spodní
ohřev
Pravý horký
vzduch
(min)
(°C)
Pusinky
120
(°C)
3
120
3
80 100
Plech na pečení
Pusinky,
předehřejte
prázdnou
troubu, dvě
úrovně
-
120
2a4
80 100
Plech na pečení
Žemle,
190
předehřejte
prázdnou
troubu
3
190
3
12 - 20
Plech na pečení
Banánky
190
3
170
3
25 - 35
Plech na pečení
Banánky,
dvě úrovně
-
-
170
2a4
35 - 45
Plech na pečení
Ploché ko‐
láče s ná‐
plní
180
2
170
2
45 - 70
Koláčová forma, Ø 20
cm
Bohatý
ovocný ko‐
láč
160
1
150
2
110 120
Koláčová forma, Ø 24
cm
Piškotový
dort
170
1
160
2
30 - 50
Koláčová forma, Ø 20
cm
Předehřejte prázdnou troubu.
CHLÉB A PIZZA
Horní/spodní
ohřev
Pravý horký vzduch
(min)
(°C)
Bílý chléb, 1 - 190
2 kusy, 0,5 kg
každý
(°C)
1
190
1
60 - 70 -
ČESKY
21
CHLÉB A PIZZA
Horní/spodní
ohřev
Pravý horký vzduch
(min)
(°C)
Žitný chléb,
předehřátí
není
zapotřebí
(°C)
190
1
180
1
30 - 45 Forma na chle‐
ba
Bagety/
190
kaiserky, 6 - 8
kusů
2
180
2 (2 a 4)
25 - 40 Plech na peče‐
ní
Pizza
1
230 - 250 1
10 - 20 Plech na peče‐
ní / Hluboký pe‐
káč / plech
3
190
10 - 20 Plech na peče‐
ní
230 250
Čajové koláč‐ 200
ky
3
Předehřejte prázdnou troubu.
Použijte koláčovou formu.
KOLÁČE S NÁPLNÍ
Horní/spodní ohřev
Pravý horký
vzduch
(min)
(°C)
(°C)
Těstovinový nákyp,
předehřátí není zapotřebí
200
2
180
2
40 - 50
Zeleninový nákyp,
předehřátí není zapotřebí
200
2
175
2
45 - 60
Lotrinský slaný koláč
180
1
180
1
50 - 60
Lasagne
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Zapečené cannelloni
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Použijte druhou polohu roštu.
Použijte tvarovaný rošt.
22
www.electrolux.com
MASO
Horní/spodní
ohřev
Pravý horký
vzduch
(min)
(°C)
(°C)
Hovězí
200
190
50 - 70
Vepřové
180
180
90 - 120
Telecí
190
175
90 - 120
Anglický rostbíf, nepropečený
210
200
50 - 60
Anglický rostbíf, středně propečený 210
200
60 - 70
Anglický rostbíf, dobře propečený
210
200
70 - 75
Horní/spodní ohřev
Pravý horký
vzduch
MASO
(min)
(°C)
(°C)
Vepřové plecko, s kůží
180
2
170
2
120 - 150
Vepřové nožičky, 2 kusy
180
2
160
2
100 - 120
Jehněčí kýta
190
2
175
2
110 - 130
Celé kuře
220
2
200
2
70 - 85
Celá krůta
180
2
160
2
210 - 240
Celá kachna
175
2
220
2
120 - 150
Celá husa
175
2
160
1
150 - 200
Králík, naporcovaný
190
2
175
2
60 - 80
Zajíc, naporcovaný
190
2
175
2
150 - 200
Celý bažant
190
2
175
2
90 - 120
Použijte druhou polohu roštu.
ČESKY
23
RYBY
Horní/spodní
ohřev
Pravý horký
vzduch
(min)
(°C)
(°C)
Pstruh / Pražma, 3 - 4 ryby
190
175
40 - 55
Tuňák / Losos, 4 - 6 filetů
190
175
35 - 60
11.3 Gril
Předehřejte prázdnou troubu.
Použijte čtvrtou polohu roštu.
Gril s maximálním nastavením teploty.
GRIL
(kg)
(min)
1. strana
(min)
2. strana
Hovězí svíčková, 4 kusy
0,8
12 - 15
12 - 14
Hovězí steak, 4 kusy
0,6
10 - 12
6-8
Klobásy, 8
-
12 - 15
10 - 12
Vepřové kotlety, 4 kusy
0,6
12 - 16
12 - 14
Půlka kuřete, 2
1
30 - 35
25 - 30
Kebaby, 4
-
10 - 15
10 - 12
Kuřecí prsa, 4 kusy
0,4
12 - 15
12 - 14
Hamburgery, 6
0,6
20 - 30
-
Rybí filé, 4 kusy
0,4
12 - 14
10 - 12
Toasty, 4 - 6
-
5-7
-
Topinky, 4 - 6
-
2-4
2-3
11.4 Turbo gril
Předehřejte prázdnou troubu.
Použijte první nebo druhou polohu roštu.
Pro výpočet doby pečení vynásobte čas
uvedený v tabulce níže počtem
centimetrů tloušťky masa.
24
www.electrolux.com
JEHNĚČÍ
HOVĚZÍ
(°C)
(°C)
(min)
(min)
Hovězí pečeně
190 - 200 5 - 6
nebo filet, nepro‐
pečený
Jehněčí kýta /
Jehněčí pečeně,
1 - 1,5 kg
150 - 170 100 - 120
Hovězí pečeně
180 - 190 6 - 8
nebo filet,
středně propeče‐
ný
Jehněčí hřbet, 1
- 1,5 kg
160 - 180 40 - 60
Hovězí pečeně
nebo filet, dobře
propečený
170 - 180 8 - 10
DRŮBEŽ
(°C)
VEPŘOVÉ
(°C)
(min)
Plecko / Krkovi‐
160 - 180 90 - 120
ce / Kýta v celku,
1 - 1,5 kg
Kotlety / Vepřová 170 - 180 60 - 90
žebírka, 1 - 1,5
kg
Sekaná, 0,75 - 1
kg
160 - 170 50 - 60
Vepřové koleno, 150 - 170 90 - 120
předvařené, 0,75
- 1 kg
(min)
Kusy drůbeže,
každá 0,2 - 0,25
kg
200 - 220 30 - 50
Půlka kuřete,
každá 0,4 - 0,5
kg
190 - 210 35 - 50
Kuře, brojler, 1 1,5 kg
190 - 210 50 - 70
Kachna, 1,5 - 2
kg
180 - 200 80 - 100
Husa, 3,5 - 5 kg
160 - 180 120 - 180
Krůta, 2,5 - 3,5
kg
160 - 180 120 - 150
Krůta, 4 - 6 kg
140 - 160 150 - 240
RYBY (DUŠENÉ)
TELECÍ
(°C)
(min)
Telecí pečeně, 1
kg
160 - 180 90 - 120
Telecí koleno ,
1,5 - 2 kg
160 - 180 120 - 150
(°C)
Celá ryba, 1 1,5 kg
(min)
210 - 220 40 - 60
ČESKY
11.5 Nízkoteplotní pečení
Tato funkce vám umožní připravovat
libové, měkké maso a ryby. Není vhodná
pro přípravu drůbeže, tučné vepřové
pečeně, dušeného masa. Teplota Pečicí
sonda by neměla překročit 65
°CTeplota .
1. Na obou stranách maso osmahněte
na pánvi při vysoké teplotě po dobu 1
- 2 minut.
2. Vložte maso do plechu na pečení
nebo přímo na tvarovaný rošt. Pod
25
tvarovaný rošt položte plech k
zachytávání tuku.
Při použití této funkce vždy vařte bez
pokličky nebo víka.
3. Použijte Pečicí sonda.
4. Zvolte funkci: Nízkoteplotní pečení.
Na prvních 10 minut můžete nastavit
teplotu trouby mezi 80 °C a 150 °C.
Výchozí teplota je 90 °C. Nastavte
teplotu pro Pečicí sonda.
5. Po 10 minutách trouba automaticky
sníží teplotu na 80 °C.
Nastavte teplotu 120 °C.
(kg)
(min)
Steaky
0.2 - 0.3
20 - 40
3
Hovězí plátek
1 - 1.5
90 - 150
3
Hovězí pečeně
1 - 1.5
120 - 150
1
Telecí pečeně
1 - 1.5
120 - 150
1
11.6 Rozmrazování
(kg)
Doba rozmra‐ Další čas roz‐
zování (min)
mrazování (min)
Kuře
1
100 - 140
20 - 30
Kuře položte na ob‐
rácený talířek ve
velkém talíři. V po‐
lovině doby obraťte.
maso
1
100 - 140
20 - 30
0,5
90 - 120
V polovině doby ob‐
raťte.
Smetana
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Smetanu lze snad‐
no ušlehat, i když
jsou v ní ne zcela
rozmražené kous‐
ky.
Pstruh
0,15
25 - 35
10 - 15
-
Jahody
0,3
30 - 40
10 - 20
-
26
www.electrolux.com
(kg)
Doba rozmra‐ Další čas roz‐
zování (min)
mrazování (min)
Máslo
0,25
30 - 40
10 - 15
-
Zdobený dort
1,4
60
60
-
11.7 Zavařování
Pro zavařování používejte pouze
zavařovací sklenice, které jsou na trhu
dostupné ve stejné velikosti.
PECKOVINY
Sklenice se šroubovacím uzávěrem nebo
bajonetovým uzávěrem nejsou vhodné.
Použijte první polohu roštu.
Na plech na pečení nedávejte více než
šest litrových zavařovacích sklenic.
Sklenice naplňte rovnoměrně a uzavřete
je.
Sklenice se nesmí navzájem dotýkat.
Do plechu na pečení nalijte 1/2 litru vody,
aby v troubě bylo dostatečné vlhko.
Broskve /
Kdoule /
Švestky
Jakmile začne tekutina v prvních
sklenicích perlit (u litrových sklenic asi za
35–60 minut), troubu vypněte nebo
snižte teplotu na 100 °C (viz tabulka).
(min)
Další
vaření při
100 °C
35 - 45
10 - 15
ZELENINA
Nastavte teplotu 160 - 170 °C.
(min)
Doba
zavařování
do začátku
perlení
(min)
Další
vaření při
100 °C
Mrkev
50 - 60
5 - 10
(min)
Doba zavařování
do začátku per‐
lení
Okurky
50 - 60
-
Smíšená na‐ 50 - 60
kládaná ze‐
lenina
5 - 10
35 - 45
Kedluben /
Hrášek /
Chřest
15 - 20
MĚKKÉ OVOCE
Jahody / Borůvky /
Maliny / Zralý an‐
grešt
(min)
Doba
zavařování
do začátku
perlení
50 - 60
11.8 Sušení - Pravý horký
vzduch
Používejte plechy vyložené papírem
odolným proti mastnotě nebo papírem na
pečení.
ČESKY
Lepších výsledků dosáhnete, když
troubu v polovině doby sušení zastavíte,
otevřete dvířka a necháte ji na jednu noc
vychladnout před dokončením sušení.
Pro jeden plech použijte třetí polohu
roštu.
Pro dva plechy použijte první a třetí
polohu roštu.
27
11.9 Pečicí sonda
(°C)
Telecí pečeně
75 - 80
Telecí koleno
85 - 90
Anglický rostbíf, neprope‐ 45 - 50
čený
ZELENINA
Anglický rostbíf, středně
propečený
60 - 65
Anglický rostbíf, dobře
propečený
70 - 75
Vepřové plecko
80 - 82
Vepřové nožičky
75 - 80
Jehněčí
70 - 75
(°C)
(h)
Fazole
60 - 70
6-8
Papriky
60 - 70
5-6
Polévková zeleni‐
na
60 - 70
5-6
Houby
50 - 60
6-8
Kuře
98
Byliny
40 - 50
2-3
Zajíc
70 - 75
Pstruh / Pražma
65 - 70
Tuňák / Losos
65 - 70
Nastavte teplotu 60 - 70 °C.
11.10 Vlhký konvekční vzduch doporučená příslušenství
OVOCE
(h)
Švestky
8 - 10
Meruňky
8 - 10
Jablečné plátky
6-8
Hrušky
6-9
Plech na pizzu
Zapékací mísa
Tmavý, nereflexní
Průměr 28 cm
Tmavý, nereflexní
Průměr 26 cm
Používejte formy a nádoby z tmavého
kovu a s povrchovou vrstvou. Pohlcují
teplo lépe než nádoby ze světlého kovu
a s reflexní úpravou.
Pečicí šálky
Sklokeramika
Průměr 8 cm,
výška 5 cm
Dortový korpus
Tmavý, nereflexní
Průměr 28 cm
28
www.electrolux.com
11.11 Vlhký konvekční vzduch
Nejlepších výsledků dosáhnete, budete-li
se řídit doporučenou dobou pečení v
tabulce níže.
(°C)
(min)
Sladké pečivo,
16 kusů
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení
tuku
180
2
20 - 30
Pečivo, 9 kusů
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení
tuku
180
2
30 - 40
Mražená pizza,
0,35 kg
tvarovaný rošt
220
2
10 - 15
Roláda
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení
tuku
170
2
25 - 35
Sušenka brow‐
nie
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení
tuku
175
3
25 - 30
Suflé, 6 kusů
keramické pečicí šálky 200
na tvarovaný rošt
3
25 - 30
Koláčový korpus dortový korpus na tva‐ 180
z piškotového
rovaný rošt
těsta
2
15 - 25
Piškotový dort
zapékací mísa na tva‐
rovaný rošt
170
2
40 - 50
Pošírovaná ry‐
ba, 0,3 kg
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení
tuku
180
3
20 - 25
Celá ryba, 0,2
kg
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení
tuku
180
3
25 - 35
Rybí filé, 0,3 kg
plech na pizzu na tva‐
rovaný rošt
180
3
25 - 30
Pošírované ma‐
so, 0,25 kg
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení
tuku
200
3
35 - 45
Šašlik, 0,5 kg
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení
tuku
200
3
25 - 30
ČESKY
(°C)
(min)
Sušenky, 16 ku‐ plech na pečení nebo
sů
pekáč na zachycení
tuku
180
2
20 - 30
Makronky, 24
kusů
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení
tuku
180
2
25 - 35
Muffin, 12 kusů
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení
tuku
170
2
30 - 40
Slané pečivo, 20 plech na pečení nebo
kusů
pekáč na zachycení
tuku
180
2
25 - 30
Sušenky z
křehkého těsta,
20 kusů
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení
tuku
150
2
25 - 35
Ovocné koláčky, plech na pečení nebo
8 kusů
pekáč na zachycení
tuku
170
2
20 - 30
Zelenina, poší‐
rovaná, 0,4 kg
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení
tuku
180
3
35 - 45
Vegetariánská
omeleta
plech na pizzu na tva‐
rovaný rošt
200
3
25 - 30
Středomořská
zelenina, 0,7 kg
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení
tuku
180
4
25 - 30
11.12 Informace pro zkušebny
Testy podle normy IEC 60350-1.
Malé ko‐ Horní/spod‐ Plech na 3
láčky, 20 ní ohřev
pečení
kousků
na plech
(°C)
(min)
170
20 - 30
-
29
30
www.electrolux.com
(°C)
(min)
Malé ko‐ Pravý horký Plech na 3
láčky, 20 vzduch
pečení
kousků
na plech
150 160
20 - 35
-
Malé ko‐ Pravý horký Plech na 2 a 4
láčky, 20 vzduch
pečení
kousků
na plech
150 160
20 - 35
-
Jablečný Horní/spod‐ Tvarova‐ 2
koláč, 2 ní ohřev
ný rošt
formy, Ø
20 cm
180
70 - 90
-
Jablečný Pravý horký Tvarova‐ 2
koláč, 2 vzduch
ný rošt
formy, Ø
20 cm
160
70 - 90
-
Piškoto‐ Horní/spod‐ Tvarova‐ 2
vý koláč, ní ohřev
ný rošt
v koláčo‐
vé formě
Ø26 cm
170
40 - 50
Předehřejte trou‐
bu po dobu 10
minut.
Piškoto‐ Pravý horký Tvarova‐ 2
vý koláč, vzduch
ný rošt
v koláčo‐
vé formě
Ø26 cm
160
40 - 50
Předehřejte trou‐
bu po dobu 10
minut.
Piškoto‐ Pravý horký Tvarova‐ 2 a 4
vý koláč, vzduch
ný rošt
v koláčo‐
vé formě
Ø26 cm
160
40 - 60
Předehřejte trou‐
bu po dobu 10
minut.
Máslové
sušenky
Pravý horký Plech na 3
vzduch
pečení
140 150
20 - 40
-
Máslové
sušenky
Pravý horký Plech na 2 a 4
vzduch
pečení
140 150
25 - 45
-
Máslové
sušenky
Horní/spod‐ Plech na 3
ní ohřev
pečení
140 150
25 - 45
-
Topinky,
4 - 6 ku‐
sů
Gril
max.
2 - 3 minuty z Předehřejte trou‐
jedné strany; bu po dobu 3 mi‐
2 - 3 minuty z nut.
druhé strany
Tvarova‐ 4
ný rošt
ČESKY
Hovězí
Gril
hambur‐
ger, 6
kusů, 0,6
kg
Tvarova‐ 4
ný rošt a
odkapá‐
vací
plech
(°C)
(min)
max.
20 - 30
31
Tvarovaný rošt
vložte na čtvrtou
úroveň a odka‐
pávací plech na
třetí úroveň trou‐
by. V polovině
přípravy jídlo ot‐
očte.
Předehřejte trou‐
bu po dobu 3 mi‐
nut.
12. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
12.1 Poznámky k čištění
Přední stranu trouby otřete měkkým hadříkem namočeným v roztoku
teplé vody a slabého mycího prostředku.
K čištění kovových ploch používejte speciální čisticí prostředek.
Čisticí
prostředky
Odolné nečistoty odstraňte pomocí speciálního prostředku k čištění
trouby. Na katalytickou vrstvu nenanášejte prostředek na čištění trou‐
by.
Vnitřek trouby čistěte po každém použití. Hromadění mastnoty či
zbytků jídel může způsobit požár. Riziko je vyšší u grilovacího peká‐
če.
Každodenní
použití
V troubě nebo na skleněných panelech dvířek se může srážet
vlhkost. Ke snížení kondenzace troubu před přípravou jídla vždy na
10 minut předehřejte. Osušte vnitřek měkkým hadrem po každém
použití.
Vyčistěte všechno příslušenství po každém použití a nechte jej vysu‐
šit. Použijte měkký hadr a vlažnou vodu s mycím prostředkem. Neči‐
stěte příslušenství v myčce nádobí.
Nepřilnavé příslušenství nečistěte agresivními čisticími prostředky,
Příslušenstv ostrými předměty nebo je nemyjte v myčce nádobí.
í
32
www.electrolux.com
12.2 Trouby z nerezové oceli
nebo hliníku
Dvířka trouby čistěte pouze vlhkým
hadříkem nebo houbou. Osušte je
měkkým hadříkem.
Nikdy nepoužívejte ocelové drátěnky,
kyseliny nebo abrazivní (pískové)
prostředky, protože by mohly poškodit
povrch trouby. Ovládací panel vyčistěte
se stejnou opatrností.
1
Vyjmuté příslušenství instalujte stejným
postupem v opačném pořadí.
Zarážky na teleskopických
výsuvech musí směřovat
dopředu.
12.3 Čištění dveřního těsnění
Těsnění dvířek pravidelně kontrolujte.
Těsnění je umístěno kolem rámu dvířek
trouby. Troubu nepoužívejte, je-li těsnění
dvířek poškozeno. Kontaktujte
autorizované servisní středisko.
Při čištění těsnění dvířek trouby se řiďte
všeobecnými informacemi ohledně
čištění spotřebiče.
12.4 Vyjmutí drážek na rošty /
katalytických panelů
Chcete-li troubu vyčistit, odstraňte drážky
na rošty / katalytické panely.
POZOR!
Při odstraňování drážek na
rošty buďte opatrní.
Katalytické panely nejsou
připevněné ke stěnám
trouby a mohou při
odstranění drážek na rošty
spadnout.
1. Odtáhněte přední část drážek na
rošty od stěny trouby. Druhou rukou
přitom podržte zadní drážky a
katalytický panel, aby nespadly.
2
12.5 Katalytické čištění
Vnitřek trouby je potažen vrstvou
katalytického smaltu. Absorbuje tuky.
Než zapnete katalytické čištění:
•
•
•
vyjměte všechno příslušenství a
vyjímatelné drážky.
očistěte dno trouby teplou vodou a
jemným mycím prostředkem.
vnitřní sklo dvířek trouby umyjte
teplou vodou a měkkým hadrem.
1. Opakovaně stiskněte , dokud se
na displeji nezobrazí "Cata" a délka
čištění (1 hodina).
Délku katalytického čištění nelze změnit.
Spuštění čištění můžete odložit pomocí
funkce: UKONČENÍ.
Na konci čištění zazní zvukový signál.
Trouba se vypne.
2. Zvukový signál vypnete stisknutím
některého ze senzorových tlačítek.
3. Jakmile trouba vychladne, vyčistěte
její vnitřek pomocí vlhkého měkkého
hadříku.
Skvrny nebo změna zbarvení katalytické
vrstvy nemá na katalytické čištění vliv.
12.6 Odstranění a instalace
dvířek
2. Odtáhněte zadní konec drážek na
rošty od stěny trouby a vytáhněte je
ven.
Dvířka trouby jsou osazena třemi
skleněnými panely. Dvířka trouby a
vnitřní skleněné panely lze za účelem
čištění demontovat. Před demontáží
skleněných panelů si přečtěte celou
kapitolu „Odstranění a instalace dvířek“.
ČESKY
33
Jestliže se pokusíte
vytáhnout skleněné panely
předtím, než odstraníte
dvířka trouby, mohou se
dvířka náhle zavřít.
POZOR!
Troubu bez skleněných
panelů nepoužívejte.
1. Dvířka zcela otevřete a zaměřte se
na dveřní závěs na pravé straně
dvířek.
2. Pomocí šroubováku nadzdvihněte a
otočte páčku pravého závěsu dvířek.
5. Přivřete dvířka trouby do první polohy
otevření (do poloviny). Pak dvířka
zdvihněte a vytáhněte směrem
dopředu z jejich umístění.
3. Zaměřte se na dveřní závěs na levé
straně dvířek.
6. Dvířka položte na pevnou plochu na
měkkou látku.
7. Uchopte okrajovou lištu (B) na horní
straně dvířek na obou stranách a
zatlačením směrem dovnitř uvolněte
svorku těsnění.
2
B
4. Zvedněte a zcela otočte páčku na
levém závěsu.
1
8. Vytáhněte okrajovou lištu dopředu a
odstraňte ji.
9. Uchopte skleněné panely dvířek za
horní okraj a opatrně je postupně
34
www.electrolux.com
vytáhněte ven. Začněte od vrchního
panelu. Ujistěte se, že sklo zcela
sklouzne z držáků.
Ujistěte se, že jste prostřední skleněný
panel usadili do správné polohy.
A
B
12.7 Výměna žárovky
10. Skleněné panely omyjte vodou se
saponátem. Skleněné panely pečlivě
osušte. Skleněné panely nemyjte v
myčce nádobí.
Po vyčištění skleněné panely a dvířka
trouby opět nasaďte.
Dávejte pozor, abyste skleněné panely
(A a B) nasadili zpět ve správném
pořadí. Zkontrolujte symbol / potisk na
straně skleněného panelu. Každý panel
vypadá odlišně, aby se usnadnila jejich
demontáž a montáž.
Při správné instalaci dveřní lišta
zacvakne.
A
B
13. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem!
Žárovka může být horká.
1. Vypněte troubu.
Vyčkejte, dokud trouba nevychladne.
2. Odpojte troubu od elektrické sítě.
3. Na dno vnitřku trouby položte utěrku.
POZOR!
Halogenovou žárovku vždy
držte v kusu látky, aby na
jejím povrchu nedošlo k
připálení mastnoty.
Zadní žárovka
1. Skleněným krytem otočte a sejměte
jej.
2. Skleněný kryt vyčistěte.
3. Žárovku vyměňte za vhodnou
žárovku odolnou proti teplotě 300 °C.
4. Nasaďte skleněný kryt.
ČESKY
35
13.1 Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Troubu nelze zapnout ani
používat.
Trouba není zapojená do
elektrické sítě nebo je
připojená nesprávně.
Zkontrolujte, zda je trouba
správně zapojená do elek‐
trické sítě (viz schéma za‐
pojení, je-li k dispozici).
Trouba nehřeje.
Trouba je vypnutá.
Zapněte troubu.
Trouba nehřeje.
Hodiny nejsou nastavené.
Nastavte hodiny.
Trouba nehřeje.
Nejsou provedena nutná
nastavení.
Zkontrolujte, zda jsou na‐
stavení správná.
Trouba nehřeje.
Je zapnutá funkce Auto‐
matické vypnutí.
Viz „Automatické vypnutí“.
Trouba nehřeje.
Dětská bezpečnostní po‐
jistka je zapnutá.
Viz „Použití dětské bezpeč‐
nostní pojistky“.
Trouba nehřeje.
Je spálená pojistka.
Zkontrolujte, zda příčinou
závady není pojistka. Po‐
kud se pojistka spaluje
opakovaně, obraťte se na
autorizovaného elektrikáře.
Osvětlení nefunguje.
Vadná žárovka.
Vyměňte žárovku.
Jestliže je spotřebič vypnu‐ Displej je vypnutý.
tý, na displeji se nezobra‐
zuje čas.
Současným stisknutím
a
te.
displej znovu zapne‐
Pečicí sonda nefunguje.
Zástrčka pečicí sondy není Zástrčku pečicí sondy za‐
správně zasunuta do zá‐
suňte co nejhlouběji do zá‐
suvky.
suvky.
Dokončení jídel trvá příliš
dlouho nebo se jídla
připraví příliš rychle.
Teplota je příliš vysoká ne‐ Nastavte teplotu podle
bo nízká.
potřeby. Řiďte se pokyny v
návodu k použití.
Na jídle a uvnitř trouby se
usazuje pára a kondenzát.
Nechali jste jídlo v troubě
příliš dlouho.
Po dokončení přípravy ne‐
nechávejte jídla v troubě
déle než 15 - 20 minut.
Na displeji se zobrazí „C2“. Chcete spustit funkci kata‐
lytického čištění nebo roz‐
mrazování, ale neodpojili
jste zástrčku pečicí sondy
ze zásuvky.
Odpojte zástrčku pečicí
sondy ze zásuvky.
Na displeji se zobrazí „C3“. Čisticí funkce nefunguje.
Nezavřeli jste plně dvířka
nebo je zámek dvířek vad‐
ný.
Zcela dvířka zavřete.
36
www.electrolux.com
Problém
Možná příčina
Řešení
Na displeji se zobrazuje
chybový kód, který není
uvedený v tabulce.
Jedná se o závadu na
elektroinstalaci.
•
•
Spotřebič je zapnutý, ale
Je zapnutý režim demo.
nehřeje. Ventilátor nefun‐
guje. Na displeji se zobrazí
"Demo".
13.2 Servisní údaje
Pokud problém nemůžete vyřešit sami,
obraťte se na svého prodejce nebo
autorizované servisní středisko.
Troubu vypněte a znovu
zapněte prostřednictvím
domovní pojistky nebo
ochranného spínače v
pojistkové skříňce.
Pokud se chybový kód
na displeji zobrazí zno‐
vu, kontaktujte oddělení
péče o zákazníky.
Viz „Používání nabídky na‐
stavení“ v části „Doplňkové
funkce“.
se nachází na předním rámu vnitřní části
trouby. Nesundávejte typový štítek z
vnitřní části trouby.
Potřebné údaje pro servisní středisko
najdete na typovém štítku. Typový štítek
Doporučujeme, abyste si údaje napsali zde:
Model (MOD.)
.........................................
Výrobní číslo (PNC)
.........................................
Sériové číslo (SN)
.........................................
14. INSTALACE
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
ČESKY
37
14.1 Vestavba
548
21
min. 550
80
60
520
600
114
18
20
589
594
min. 560
595+-1
198
60
5
3
523
20
548
70
60
21
min. 550
20
520
18
590
114
min. 560
589
594
198
60
595+-1
5
3
523
20
14.2 Připevnění spotřebiče ke
skříňce
A
B
14.3 Elektrická instalace
Výrobce nenese
odpovědnost za úrazy či
škody způsobené
nedodržením
bezpečnostních pokynů
uvedených v kapitolách o
bezpečnosti.
Spotřebič se dodává se síťovou
zástrčkou a napájecím kabelem.
38
www.electrolux.com
14.4 Kabel
Typy kabelů vhodné pro instalaci nebo
výměnu:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Průřez kabelu viz celkový příkon
uvedený na typovém štítku. Můžete
rovněž nahlédnout do tabulky:
Celkový výkon
(W)
Průřez kabelu
(mm²)
max. 1 380
3 x 0.75
Celkový výkon
(W)
Průřez kabelu
(mm²)
max. 2 300
3x1
max. 3 680
3 x 1.5
Zemnicí vodič (žlutozelený) musí být
přibližně o 2 cm delší než fázový a
nulový vodič (modrý a hnědý).
15. ENERGETICKÁ ÚČINNOST
15.1 List s údaji o výrobku
Produktové informace dle směrnice Komise EU 65-66/2014
Název dodavatele
Electrolux
Označení modelu
EOE7C31X
EOE7C31Z
EOE7C31V
Index energetické účinnosti
81.2
Třída energetické účinnosti
A+
Spotřeba energie se standardním zatížením, kon‐
venční režim
0.93 kWh/cyklus
Spotřeba energie se standardním zatížením, in‐
tenzivní horkovzdušný režim
0.69 kWh/cyklus
Počet pečicích prostorů
1
Tepelný zdroj
Elektrická energie
Objem
72 l
Typ trouby
Vestavná trouba
Hmotnost
EN 60350-1 - Elektrické spotřebiče na
vaření pro domácnost - část 1: Sporáky,
trouby, parní trouby a grily - Metody
měření funkce.
EOE7C31V
31.1 kg
EOE7C31X
31.3 kg
EOE7C31Z
31.3 kg
ČESKY
15.2 Úspora energie
Trouba je vybavena
funkcemi, které vám
pomohou ušetřit energii při
každodenním vaření.
Při provozu spotřebiče se přesvědčte, že
jsou dvířka trouby řádně zavřená. Během
přípravy jídla neotvírejte dvířka příliš
často. Těsnění dvířek udržujte čisté a
kontrolujte, zda je řádně uchyceno ve
své poloze.
Pro účinnější úsporu energie používejte
kovové nádobí.
Je-li to možné, troubu před pečením
nepředehřívejte.
Když připravujete několik jídel najednou,
snažte se, aby prodlevy při pečení byly
co nejkratší.
Horkovzdušné pečení
Je-li to možné, pro úsporu energie
používejte funkce s ventilátorem.
Zbytkové teplo
Je-li v rámci některých funkcí trouby
spuštěn program s volbou času Trvání
nebo Ukončení a doba pečení je delší
než 30 minut, u některých funkcí trouby
se topné články automaticky vypnou
dříve.
Ventilátor a osvětlení nadále pracují. Po
vypnutí trouby se na displeji zobrazuje
zbytkové teplo. Toto teplo můžete využít
k udržení teploty jídla.
39
Je-li doba pečení delší než 30 minut,
snižte teplotu trouby na minimum 3 - 10
minut před koncem pečení. Pečení
nadále zajistí zbytkové teplo uvnitř
trouby.
Zbytkové teplo můžete využít k ohřevu
jiného jídla.
Uchování teploty jídla
Chcete-li využít zbytkové teplo k
uchování teploty pokrmu, zvolte nejnižší
možné nastavení teploty. Na displeji se
zobrazí ukazatel zbytkového tepla nebo
zbytková teplota.
Pečení s vypnutým osvětlením
Vypněte při pečení osvětlení. Zapněte ho
pouze tehdy, když ho skutečně
potřebujete.
Vlhký konvekční vzduch
Tato funkce slouží k úspoře energie při
pečení.
Pokud používáte tuto funkci, osvětlení se
automaticky vypne po 30 sekundách.
Osvětlení můžete znovu zapnout, ale
omezíte tím předpokládanou úsporu
energie.
Vypnutí displeje
Displej můžete vypnout. Současně
stiskněte a podržte tlačítka
a
.
Chcete-li displej zapnout, opakujte stejný
postup.
16. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
určené k likvidaci. Spotřebiče označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
40
www.electrolux.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.....................................................................41
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY............................................................................ 42
3. POPIS VÝROBKU............................................................................................ 45
4. OVLÁDACÍ PANEL...........................................................................................45
5. PRED PRVÝM POUŽITÍM................................................................................47
6. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE.......................................................................... 48
7. ČASOVÉ FUNKCIE.......................................................................................... 49
8. AUTOMATICKÉ PROGRAMY..........................................................................51
9. POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA..................................................................... 52
10. DOPLNKOVÉ FUNKCIE.................................................................................55
11. TIPY A RADY................................................................................................. 56
12. OŠETROVANIE A ČISTENIE.........................................................................69
13. RIEŠENIE PROBLÉMOV............................................................................... 73
14. INŠTALÁCIA...................................................................................................74
15. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ.......................................................................... 76
MYSLÍME NA VÁS
Ďakujeme, že ste si kúpili spotrebič značky Electrolux. Vybrali ste si výrobok,
ktorý v sebe skrýva desaťročia odborných skúseností a inovácií. Je dômyselný a
štýlový a pri jeho navrhovaní sme mysleli predovšetkým na vás. Pri každom
použití si tak môžete byť istí, že dosiahnete vynikajúce výsledky.
Vitajte vo svete Electrolux.
Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o
údržbe:
www.electrolux.com/webselfservice
Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:
www.registerelectrolux.com
Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely
pre váš spotrebič:
www.electrolux.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť
nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
Všeobecné informácie a tipy
Ochrana životného prostredia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
SLOVENSKY
1.
41
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca
nezodpovedá za zranenia ani za škody spôsobené
nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny
uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste
do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a
rozumejú prípadným rizikám.
Deti medzi 3 a 8 rokmi a osoby s veľmi rozsiahlymi a
zložitými hendikepmi nesmú mať prístup k spotrebiču,
pokiaľ nie sú pod nepretržitým dozorom.
Deti do 3 rokov nesmú mať prístup k spotrebiču, iba
ak sú nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k
spotrebiču, keď pracuje alebo keď sa chladí.
Prístupné časti sa môžu počas používania nahriať.
Ak má spotrebič detskú poistku, mala by byť zapnutá.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať
žiadnu údržbu na spotrebiči.
1.2 Všeobecná bezpečnosť
•
•
Nainštalovať tento spotrebič a vymeniť kábel smie iba
kvalifikovaná osoba.
VAROVANIE: Spotrebič a jeho prístupné časti sa
počas používania môžu značne zahriať. Nedotýkajte
sa ohrevných článkov.
42
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pri vyberaní alebo vkladaní príslušenstva alebo nádob
na pečenie vždy používajte kuchynské rukavice.
Pred akoukoľvek údržbou spotrebič odpojte od
elektrickej siete.
VAROVANIE: Dbajte na to, aby bol spotrebič pred
výmenou žiarovky vypnutý, aby bolo vylúčené
nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
Spotrebič nepoužívajte pred jeho nainštalovaním do
zabudovanej štruktúry.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
Na čistenie skla dvierok nepoužívajte abrazívne
prostriedky ani ostré kovové škrabky, pretože by mohli
poškrabať povrch, čo môže spôsobiť rozbitie skla.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho
dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom
stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
Ak chcete vybrať zasúvacie lišty, najprv potiahnite
prednú časť zasúvacích líšt a potom zadný koniec
smerom od bočnej steny a vyberte ich. Pri inštalácii
zasúvacích líšt zvoľte opačný postup.
Používajte iba teplotnú sondu odporúčanú pre tento
spotrebič.
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Inštalácia
VAROVANIE!
Tento spotrebič smie
nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
•
•
•
•
•
Odstráňte všetky obaly.
Neinštalujte ani nepoužívajte
poškodený spotrebič.
Dodržiavajte pokyny na inštaláciu
dodané so spotrebičom.
Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a
uzavretú obuv.
Spotrebič neťahajte za rukoväť.
•
•
•
Dodržiavajte požadovanú minimálnu
vzdialenosť od iných spotrebičov a
nábytku.
Spotrebič nainštalujte na bezpečné a
vhodné miesto, ktoré spĺňa
požiadavky na inštaláciu.
Spotrebič je vybavený elektrickým
chladiacim systémom. Musí sa
používať s napájaním z elektrickej
siete.
2.2 Zapojenie do elektrickej
siete
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo požiaru a
zásahu elektrickým prúdom.
SLOVENSKY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Všetky elektrické zapojenia by mal
vykonať kvalifikovaný
elektroinštalatér.
Spotrebič musí byť uzemnený.
Uistite sa, že parametre na typovom
štítku sú kompatibilné s elektrickým
napätím zdroja napájania.
Vždy používajte správne
nainštalovanú zásuvku odolnú proti
nárazom.
Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry
ani predlžovacie káble.
Uistite sa, že zástrčka a prívodný
elektrický kábel nie sú poškodené. Ak
prívodný elektrický kábel spotrebiča
treba vymeniť, túto operáciu smie
urobiť iba pracovník autorizovaného
servisného strediska.
Nedovoľte, aby sa napájacie
elektrické káble dotkli alebo dostali do
blízkosti dvierok spotrebiča alebo
výklenku pod spotrebičom najmä
vtedy, keď sú dvierka horúce.
Zariadenie na ochranu pred dotykom
elektrických častí pod napätím a
izolovaných častí treba namontovať
tak, aby sa nedalo odstrániť bez
nástrojov.
Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej
zásuvky až po dokončení inštalácie.
Po inštalácii sa uistite, že máte
prístup k sieťovej zástrčke.
Ak je sieťová zásuvka uvoľnená,
nezapájajte do nej sieťovú zástrčku.
Spotrebič neodpájajte ťahaním za
napájací kábel. Vždy ťahajte za
sieťovú zástrčku.
Použite iba správne odpájacie
zariadenia: ochranné ističe alebo
poistky (skrutkovacie poistky treba
vybrať z držiaka), uzemnenia a
stýkače.
Elektrická sieť v domácnosti musí
mať odpájacie zariadenie, ktoré
umožní odpojenie spotrebiča od
elektrickej siete na všetkých póloch.
Vzdialenosť kontaktov odpájacieho
zariadenia musí byť minimálne 3 mm.
Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.
43
2.3 Používanie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia, popálenín,
zásahu elektrickým prúdom
alebo výbuchu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič je určený iba na
použitie v domácnosti.
Nemeňte technické parametre tohto
spotrebiča.
Zabezpečte, aby boli vetracie otvory
voľné.
Počas činnosti nenechávajte
spotrebič bez dozoru.
Po každom použití spotrebič vypnite.
Keď je spotrebič v činnosti, pri
otváraní dvierok postupujte opatrne.
Môže dôjsť k úniku horúceho
vzduchu.
Spotrebič nepoužívajte, keď máte
mokré ruky, ani keď je v kontakte s
vodou.
Na otvorené dvierka netlačte.
Nepoužívajte spotrebič ako pracovný
alebo odkladací povrch.
Dvierka spotrebiča otvárajte opatrne.
Použitím prísad s obsahom alkoholu
môže vzniknúť zmes alkoholu so
vzduchom.
Pri otváraní dvierok sa do kontaktu so
spotrebičom nesmú dostať iskry ani
otvorený plameň.
Horľavé produkty alebo predmety,
ktoré obsahujú horľavé látky,
nevkladajte do spotrebiča, do jeho
blízkosti ani naň.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poškodenia spotrebiča.
•
Aby ste predišli poškodeniu alebo
zmene farby smaltu:
– nádoby na pečenie ani iné
predmety neklaďte priamo na dno
spotrebiča,
– priamo na dno dutiny spotrebiča
nedávajte alobal,
– do horúceho spotrebiča nelejte
vodu,
– po ukončení prípravy pokrmu v
spotrebiči nenechávajte vlhký riad
ani potraviny,
44
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
– pri vyberaní alebo vkladaní
príslušenstva postupujte opatrne.
Zmena farby smaltu alebo ušľachtilej
ocele nemá žiadny vplyv na výkon
spotrebiča.
Na prípravu vlhkých koláčov
používajte hlboký pekáč. Ovocné
šťavy spôsobujú škvrny, ktoré môžu
byť trvalé.
Tento spotrebič je určený iba na
varenie. Nesmie byť použitý na iné
účely, napríklad na vykurovanie
miestnosti.
Rúru používajte vždy so zatvorenými
dvierkami.
Pri inštalácii spotrebiča za nábytkový
panel (napr. dvere) zabezpečte, aby
dvere neboli počas prevádzky
spotrebiča nikdy zatvorené. Za
zatvoreným nábytkovým panelom sa
môže vytvoriť teplo a vlhkosť a môžu
spôsobiť následné poškodenie
spotrebiča, kuchynskej jednotky alebo
podlahy. Nábytkový panel
nezatvárajte, kým spotrebič po použití
úplne nevychladne.
2.4 Starostlivosť a čistenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia, požiaru alebo
poškodenia spotrebiča.
•
•
•
•
•
Pred vykonávaním údržby spotrebič
vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo
sieťovej zásuvky.
Skontrolujte, či je spotrebič studený.
Existuje riziko, že sklenené panely
môžu prasknúť.
Ak sú sklenené panely dvierok
poškodené, bezodkladne ich nechajte
vymeniť. Obráťte sa na autorizované
servisné stredisko.
Pri vyberaní dvierok zo spotrebiča
postupujte opatrne. Dvierka sú ťažké!
Spotrebič pravidelne čistite, aby ste
predišli znehodnoteniu povrchového
materiálu.
•
•
•
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou
handričkou. Používajte iba neutrálne
saponáty. Nepoužívajte abrazívne
prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani
kovové predmety.
Ak používate sprej na čistenie rúr,
dodržiavajte bezpečnostné pokyny na
jeho obale.
Katalytický smalt (ak je k dispozícii)
nečistite žiadnym čistiacim
prostriedkom.
2.5 Vnútorné osvetlenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zásahu elektrickým prúdom.
•
•
•
Žiarovka alebo halogénová žiarovka
používaná v tomto spotrebiči je
určená len pre domáce spotrebiče.
Nepoužívajte ju na osvetlenie
domácnosti.
Pred výmenou žiarovky odpojte
spotrebič od zdroja napájania.
Používajte žiarovky s rovnakými
technickými parametrami .
2.6 Servis
•
•
Ak treba dať spotrebič opraviť,
obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
Používajte iba originálne náhradné
diely.
2.7 Likvidácia
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia alebo udusenia.
•
•
•
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Prívodný elektrický kábel odrežte
blízko pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
Odstráňte západku dvierok, aby ste
zabránili uviaznutiu detí a domácich
zvierat v spotrebiči.
SLOVENSKY
3. POPIS VÝROBKU
3.1 Celkový prehľad
1
3
4
5
5
4
3
2
1
8
1
2
3
4
5
6
7
8
2
6
Ovládací panel
Elektronický programátor
Zásuvka teplotnej sondy
Ohrevný článok
Osvetlenie
Ventilátor
Zasúvacia lišta, vyberateľná
Úrovne v rúre
7
3.2 Príslušenstvo
•
•
•
•
Drôtený rošt
Na kuchynský riad, formy na koláče,
pečené pokrmy.
Plech na pečenie
Na koláče a sušienky.
Hlboký pekáč
Na pečenie mäsa a múčnych
pokrmov alebo ako nádoba na
zachytávanie tuku.
•
Teplotná sonda
Na meranie, do akej miery je pokrm
upečený.
Teleskopické lišty
Pre rošty a plechy.
4. OVLÁDACÍ PANEL
4.1 Elektronický programátor
1
2 3
4 5
6
Spotrebič sa ovláda senzorovými tlačidlami.
Senzo‐ Funkcia
rové tla‐
čidlo
1
ZAP/VYP
Popis
Zapnutie a vypnutie rúry.
7 8 9 10 11
45
46
www.electrolux.com
Senzo‐ Funkcia
rové tla‐
čidlo
Popis
2
VOLITEĽNÉ
FUNKCIE
3
OSVETLENIE RÚ‐ Zapnutie a vypnutie osvetlenia rúry.
RY
4
TEPLOTA/RÝCH‐ Nastavenie a kontrola teploty vo vnútri rúry
LE ZOHRIEVANIE alebo teploty teplotnej sondy (ak je k dispozí‐
cii). Keď tlačidlo stlačíte a podržíte tri sekun‐
dy, funkcia rýchleho zohrievania sa ZAPNE
alebo VYPNE.
5
-
6
7
8
9
10
11
Ak chcete nastaviť funkciu ohrevu, funkciu či‐
stenia alebo automatický program.
MÔJ OBĽÚBENÝ
PROGRAM
Uloženie vášho obľúbeného programu. Po‐
mocou tejto funkcie sa môžete priamo dostať
k obľúbenému programu, a to aj vtedy, ak je
rúra vypnutá.
DISPLEJ
Zobrazuje aktuálne nastavenia rúry.
NAHOR
Pohyb nahor v ponuke.
NADOL
Pohyb nadol v ponuke.
HODINY
Nastavenie časových funkcií.
ČASOMER
Nastavenie funkcie Kuchynský časomer.
OK
Potvrdenie výberu alebo nastavenia.
4.2 Displej
A
B
E
C
D
A. Symbol funkcie ohrevu
B. Počet funkcií ohrevu/programov
C. Ukazovatele časových funkcií
(pozrite si tabuľku Časové funkcie)
D. Zobrazenie hodín/zvyškového tepla
E. Zobrazenie teploty/denného času
SLOVENSKY
47
Iné ukazovatele na displeji:
Symbol
/
/
Názov
Popis
Automatický program
Môžete si zvoliť automatický program.
Môj obľúbený program
Je spustený obľúbený program.
kg/g
Je spustený automatický program, pri
ktorom sa zadáva hmotnosť.
h/min
Je spustená časová funkcia.
Ukazovateľ ohrevu/zvyškové‐ Zobrazuje aktuálne teplotné nastavenie
ho tepla
rúry.
Teplota/Rýchle zohrievanie
Je zapnutá táto funkcia.
Teplota
Môžete skontrolovať alebo zmeniť te‐
plotu.
Teplotná sonda
Teplotná sonda je pripojená do zásuvky
na teplotnú sondu.
Kuchynský časomer
Je zapnutá funkcia kuchynského časo‐
mera.
4.3 Ukazovateľ ohrevu
Ak zapnete funkciu ohrevu, zobrazí sa
Keď teplota v rúre dosiahne nastavenú
hodnotu, čiarky na displeji zhasnú.
. Tieto prúžky zobrazujú, ako sa
teplota v rúre zvyšuje alebo znižuje.
5. PRED PRVÝM POUŽITÍM
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
Pre nastavenie denného
času si pozrite kapitolu
„Časové funkcie“.
5.1 Prvé čistenie
Vyberte z rúry vyberateľné zasúvacie
lišty a príslušenstvo.
Pozrite si kapitolu „Ošetrovanie a
čistenie“.
Pred prvým použitím rúru a príslušenstvo
vyčistite.
Príslušenstvo a zasúvacie lišty dajte späť
na ich pôvodné miesto.
5.2 Prvé zohriatie rúry
Pred prvým použitím prázdnu rúru
predhrejte.
a maximálnu
1. Nastavte funkciu:
teplotu.
2. Rúru nechajte spustenú jednu
hodinu.
3. Nastavte funkciu
a maximálnu
teplotu.
4. Rúru nechajte v činnosti 15 minút.
Príslušenstvo sa môže zohriať viac než
zvyčajne. Rúra môže počas
predhrievania produkovať zápach a dym.
Zabezpečte dostatočné vetranie v
miestnosti.
48
www.electrolux.com
6. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
6.1 Funkcie ohrevu
Funkcia rúry Použitie
Na pečenie až na troch
úrovniach a sušenie po‐
travín.
Teplovzdušné Nastavte teplotu o
pečenie
20-40 °C nižšiu ako pre
Tradičné pečenie.
Pizza
Tradičné pe‐
čenie
Pomalé peče‐
nie
Dolný ohrev
Na prípravu pizze. Na
intenzívnejšie zhnednu‐
tie povrchu a chrumka‐
vú spodnú časť.
Na pečenie múčnych je‐
dál a mäsa na jednej
úrovni.
Na prípravu jemného a
šťavnatého pečeného
mäsa.
Na pečenie koláčov s
chrumkavým korpusom
a na zaváranie.
Funkcia rúry Použitie
Táto funkcia je určená
na úsporu energie po‐
čas pečenia. Pokyny
Pečenie s vy‐ ohľadom pečenia nájde‐
užitím vlhko‐ te v kapitole „Rady a ti‐
sti
py“, Pečenie s využitím
vlhkosti. Dvierka rúry
majú byť počas pečenia
zatvorené, aby nebola
prerušená funkcia a aby
bola zabezpečená pre‐
vádzka s najvyššou
možnou energetickou
účinnosťou. Keď použi‐
jete túto funkciu, teplota
v dutine sa môže líšiť
od nastavenej teploty.
Používa sa zvyškové
teplo.Výkon ohrevu sa
môže znížiť. Všeobecné
odporúčania ohľadne
úspory energie nájdete
v kapitole „Energetická
účinnosť", Úspora ener‐
gie.Táto funkcia bola
použitá na určenie trie‐
dy energetickej účinno‐
sti podľa normy EN
60350-1. Keď použijete
túto funkciu, osvetlenie
sa po 30 sekundách au‐
tomaticky vypne.
Na rozmrazenie potra‐
vín (zeleniny a ovocia).
Čas rozmrazovania zá‐
Rozmrazova‐ visí od množstva a veľ‐
nie
kosti mrazených potra‐
vín.
Na udržiavanie teploty
pokrmov.
Uchovať teplé
Gril
Na grilovanie plochých
jedál a na prípravu hria‐
nok.
SLOVENSKY
6.4 Kontrola teploty
Funkcia rúry Použitie
Rýchly Gril
Turbo gril
49
Na grilovanie plochých
jedál vo väčších množ‐
stvách a prípravu hria‐
nok.
Na pečenie väčších ku‐
sov mäsa alebo hydiny
s kosťami na jednej
úrovni. Na gratinovanie
a zapekanie.
Aktuálnu teplotu v rúre môžete
skontrolovať pri zapnutej funkcii a
programe.
1. Stlačte tlačidlo .
Na displeji sa zobrazí teplota v rúre.
2. Stlačte tlačidlo
alebo displej po
piatich sekundách opäť automaticky
zobrazí nastavenú teplotu.
6.5 Rýchle zohrievanie
6.2 Nastavenie funkcie ohrevu
Počas funkcie rýchleho zohrievania
nesmie byť v rúre jedlo.
1. Zapnite rúru pomocou .
Na displeji sa zobrazuje nastavená
teplota, symbol a číslo funkcie ohrevu.
2. Funkciu ohrevu nastavte pomocou
Funkcia rýchleho zohrievania je k
dispozícii iba pre niektoré funkcie
ohrevu. Ak je v ponuke nastavení
zapnutý chybový tón, signál zaznie ak
nie je rýchle zohrievanie dostupné pre
nastavenú funkciu. Pozrite si časť
Používanie ponuky nastavení v kapitole
„Doplnkové funkcie“.
tlačidiel
alebo
.
3. Stlačte tlačidlo
alebo sa funkcia
TRVANIE spustí automaticky po
piatich sekundách.
Ak ste zapli rúru a nenastavili funkciu
ohrevu ani program rúry, rúra sa po 20
sekundách automaticky vypne.
6.3 Zmena teploty
Stlačte tlačidlo
alebo
, aby ste
zmenili teplotu v krokoch: 5 °C.
Keď rúra dosiahne nastavenú teplotu,
zaznie zvukový signál a ukazovateľ
ohrevu zhasne.
Funkcia rýchleho zohrievania skracuje
čas ohrevu.
Funkciu rýchleho zohrievania zapnete
stlačením a podržaním tlačidla na viac
ako tri sekundy.
Ak je zapnuté rýchle zohrievanie, na
displeji sa zobrazia blikajúce pásiky.
7. ČASOVÉ FUNKCIE
7.1 Tabuľka s časovými funkciami
Časová funkcia
Použitie
DENNÝ ČAS
Zobrazenie alebo zmena denného času. Presný čas
môžete zmeniť iba pri vypnutej rúre.
TRVANIE
Nastavenie, ako dlho bude rúra pracovať.
KONIEC
Nastavenie kedy sa má rúra vypnúť.
POSUNUTÝ
ŠTART
Kombinácia funkcií TRVANIE A KONIEC.
50
www.electrolux.com
Časová funkcia
Použitie
ČASOMER
00:00
Slúži na nastavenie odpočítavania času. Táto funkcia
nemá vplyv na činnosť rúry. KUCHYNSKÝ ČASO‐
MER môžete použiť kedykoľvek, aj vtedy, keď je rúra
vypnutá.
ČASOVAČ ODPO‐ Na nastavenie časovača odpočítavajúceho smerom
ČÍTAVAJÚCI SME‐ nahor, ktorý zobrazuje dobu prevádzky rúry. Táto
ROM NAHOR
funkcia nemá vplyv na činnosť rúry. Zapne sa okam‐
žite, keď rúra začne zohrievať. ČASOVAČ ODPOČÍ‐
TAVAJÚCI SMEROM NAHOR nie je zapnutý, ak sú
nastavené funkcie TRVANIE a KONIEC.
7.2 Nastavenie a zmena času
Po prvom zapojení do elektrickej siete
počkajte, kým sa na displeji nezobrazí
a 12:00. "12" bliká.
1. Stlačte
alebo
nastavili hodiny.
2. Stlačte tlačidlo
, aby ste
, aby ste
4. Stlačte tlačidlo
.
Na displeji sa zobrazí nastavený
aktuálny čas.
Ak chcete zmeniť denný čas, stláčajte
, kým
nezačne blikať.
7.3 Nastavenie funkcie
TRVANIE
1. Nastavte funkciu ohrevu a teplotu.
2. Opakovane stláčajte
, kým
nezačne blikať
.
3. Minúty funkcie TRVANIE nastavte
stlačením
alebo
.
alebo sa funkcia
4. Stlačte tlačidlo
TRVANIE spustí automaticky po
piatich sekundách.
5. Hodiny funkcie TRVANIE nastavte
stlačením
alebo
7.4 Nastavenie funkcie
KONIEC
1. Nastavte funkciu ohrevu a teplotu.
2. Opakovane stláčajte
.
3. Stlačte
alebo
nastavili minúty.
7. Ak chcete signál vypnúť, dotknite sa
senzorového tlačidla.
8. Vypnite rúru.
.
6. Stlačte tlačidlo
alebo sa funkcia
TRVANIE spustí automaticky po
piatich sekundách.
Po skončení nastaveného času znie 2
minúty zvukový signál. Na displeji bliká
a nastavenie času. Rúra sa vypne.
, kým
.
nezačne blikať
3. Funkciu KONIEC nastavte stlačením
alebo
a stlačte
. Najprv
nastavíte minúty a potom hodiny.
Po skončení nastaveného času znie 2
minúty zvukový signál. Na displeji bliká
a nastavenie času. Rúra sa vypne
automaticky.
4. Ak chcete signál vypnúť, dotknite sa
senzorového tlačidla.
5. Vypnite rúru.
7.5 Nastavenie funkcie
POSUNUTÝ ŠTART
1. Nastavte funkciu ohrevu a teplotu.
2. Opakovane stláčajte
, kým
nezačne blikať
.
3. Minúty funkcie TRVANIE nastavte
stlačením
alebo
.
4. Stlačte tlačidlo
.
5. Hodiny funkcie TRVANIE nastavte
stlačením
alebo
6. Stlačte tlačidlo
.
.
.
Na displeji bliká symbol
7. Požadovaný čas funkcie KONIEC
nastavte stlačením
alebo
a
SLOVENSKY
stlačte
. Najprv nastavíte minúty a
potom hodiny.
Rúra sa neskôr automaticky zapne podľa
nastaveného času funkcie TRVANIE a
vypne sa pri nastavenom čase funkcie
KONIEC. Po skončení nastaveného času
znie 2 minúty zvukový signál. Na displeji
bliká
a nastavenie času. Rúra sa
vypne automaticky.
8. Ak chcete signál vypnúť, dotknite sa
senzorového tlačidla.
9. Vypnite rúru.
Ak je funkcia posunutého
štartu aktivovaná, na displeji
sa zobrazí statický symbol
funkcie ohrevu
s bodkou
a
. Bodka indikuje aktívnu
časovú funkciu na displeji
času / zvyškového tepla.
7.6 Nastavenie: Časomer
1. Stlačte tlačidlo
.
51
3. KUCHYNSKÝ ČASOMER nastavte
stlačením
alebo
potvrďte pomocou
a nastavenie
.
4. Stlačte
alebo sa KUCHYNSKÝ
ČASOMER spustí automaticky po
piatich sekundách.
Keď uplynie nastavený čas, na dve
minúty zaznie signál a na displeji sa
zobrazí blikajúce 00:00 a .
5. Ak chcete signál vypnúť, dotknite sa
senzorového tlačidla.
7.7 ČASOVAČ
ODPOČÍTAVAJÚCI SMEROM
NAHOR
1. Na resetovanie časovača
odpočítavajúceho smerom nahor
opakovanie stláčajte:
a
.
2. Keď sa na displeji zobrazí "00:00",
časovač odpočítavajúci smerom
nahor sa spustí odznova.
a „00“.
Na displeji bliká symbol
2. Na prepínanie medzi funkciami
stlačte . Najprv nastavte sekundy,
potom minúty a hodiny.
8. AUTOMATICKÉ PROGRAMY
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
Máte k dispozícii 9 automatických
programov. Automatický alebo receptový
program použite vtedy, ak nemáte s
prípravou pokrmov v rúre skúsenosti
alebo vám chýbajú potrebné znalosti. Na
displeji sa zobrazia predvolené časy
prípravy pre všetky automatické
programy.
8.1 Automatické programy
Číslo programu
Názov programu
1
HOVÄDZIE PEČENÉ
2
PEČENÉ BRAVČOVÉ
3
CELÉ KURA
4
PIZZA
5
MUFFINY
6
SLANÝ LOTRINSKÝ KOLÁČ
52
www.electrolux.com
Číslo programu
Názov programu
7
BIELY CHLIEB
8
ZAPEČENÉ ZEMIAKY
9
LASAGNE
8.2 Automatické programy
1. Spotrebič zapnite.
2. Dotknite sa .
Displej zobrazuje číslo automatického
programu (1 – 9).
3. Automatický program zvoľte dotykom
alebo
.
alebo počkajte päť
4. Dotknite sa
sekúnd, kým sa spotrebič
automaticky nespustí.
5. Po uplynutí nastaveného času znie
dve minúty zvukový signál. Symbol
začne blikať.
6. Ak chcete vypnúť signál, dotknite sa
senzorového tlačidla.
7. Spotrebič vypnite.
8.3 Automatické programy so
zadávaním hmotnosti
Keď nastavíte hmotnosť mäsa, spotrebič
vypočíta čas pečenia.
1. Spotrebič zapnite.
2. Dotknite sa .
3. Program so zadávaním hmotnosti
nastavte pomocou dotykových
alebo
.
tlačidiel
Displej zobrazuje: čas prípravy, symbol
trvania
, predvolenú hmotnosť,
jednotku hmotnosti (kg, g).
alebo sa
4. Dotknite sa symbolu
nastavenia automaticky uložia po
piatich sekundách.
Spotrebič sa zapne.
5. Predvolenú hmotnosť môžete zmeniť
s
alebo
. Dotknite sa
.
6. Po uplynutí nastaveného času znie
dve minúty zvukový signál. Symbol
bliká.
7. Ak chcete vypnúť signál, dotknite sa
senzorového tlačidla.
8. Spotrebič vypnite.
8.4 Automatické programy s
teplotnou sondou (vybrané
modely)
Pri programoch s teplotnou sondou je
vnútorná teplota predvolená a pevne
nastavená. Program skončí, keď pokrm
dosiahne nastavenú vnútornú teplotu.
1. Spotrebič zapnite.
2. Dotknite sa .
3. Nainštalujte teplotnú sondu. Pozrite
si časť „Teplotná sonda“.
alebo
nastavte
4. Dotykom
program s teplotnou sondou.
Na displeji sa zobrazí čas pečenia,
symboly
a
.
alebo sa
5. Dotknite sa symbolu
nastavenia automaticky uložia po
piatich sekundách.
Po uplynutí nastaveného času znie dve
minúty zvukový signál. Symbol
bliká.
6. Dotknite sa ľubovoľného
senzorového tlačidla alebo otvorte
dvierka, čím zvukový signál vypnete.
7. Spotrebič vypnite.
9. POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
9.1 Teplotná sonda
Treba nastaviť dve teploty: teplotu rúry a
vnútornú teplotu.
SLOVENSKY
Teplotná sonda meria teplotu vo vnútri
mäsa. Keď má mäso nastavenú teplotu,
spotrebič sa vypne.
UPOZORNENIE!
Používajte iba dodanú
teplotnú sondu alebo
príslušné náhradné diely.
Počas pečenia musí teplotná
sonda zostať zasunutá v
mäse a zapojená v zásuvke
na teplotnú sondu.
1. Zapnutie spotrebiča.
2. Hrot teplotnej sondy (so symbolom
na rukoväti) zasuňte do stredu
mäsa.
3. Konektor teplotnej sondy zapojte do
zásuvky vo vrchnej časti dutiny rúry.
Na displeji bliká
a predvolená
vnútorná teplota. Pri prvom spustení sa
zobrazí teplota 60 °C, pri každom
ďalšom spustení sa zobrazí naposledy
nastavená teplota.
Zapojením teplotnej sondy
do príslušnej zásuvky zrušíte
nastavenia časových funkcií.
4. Tlačidlom
alebo
vnútornú teplotu.
nastavte
, inak sa
5. Dotknite sa tlačidla
nastavenia automaticky uložia o 5
sekúnd.
53
Vnútornú teplotu môžete
nastaviť iba vtedy, keď
bliká symbol
. Ak sa
symbol
zobrazí na
displeji, ale nebliká, a vy
ste ešte nenastavili
vnútornú teplotu,
dotknite sa
a teplotu
nastavte pomocou
alebo
.
6. Nastavte funkciu rúry a teplotu v nej.
Na displeji sa zobrazí aktuálna teplota v
strede pokrmu a symbol ohrevu
.
Kým spotrebič vypočíta približnú dobu
pečenia, displej zobrazí uplynutý čas. Po
prvej kalkulácii sa na displeji zobrazí
približná doba trvania pečenia.
Spotrebič počas pečenia naďalej
prepočítava trvanie. Trvanie pečenia sa
na displeji aktualizuje v pravidelných
intervaloch.
Ak pečiete s teplotnou
sondou, môžete teplotu
zobrazenú na displeji
zmeniť. Po zapojení
teplotnej sondy do príslušnej
zásuvky a nastavení funkcie
a teploty rúry sa na displeji
zobrazí aktuálna vnútorná
teplota pokrmu.
Opakovaným stláčaním
tlačidla zobrazíte tri ďalšie
teploty:
• nastavená teplota
vnútri mäsa
• aktuálna teplota v
rúre
• aktuálna teplota
vnútri mäsa.
Keď mäso dosiahne nastavenú vnútornú
teplotu, na 2 minúty zaznie zvukový
signál a na displeji bude blikať teplota v
strede pokrmu a
. Spotrebič sa
vypne.
7. Ak chcete zvukový signál vypnúť,
dotknite sa senzorového tlačidla.
8. Vytiahnite teplotnú sondu zo zásuvky
a vyberte mäso z rúry.
54
www.electrolux.com
VAROVANIE!
Pri vyberaní teplotnej sondy
postupujte veľmi opatrne. Je
horúca. Hrozí
nebezpečenstvo popálenia.
9.2 Vkladanie príslušenstva
Drôtený rošt:
Rošt zasuňte medzi vodiace tyče
zasúvacích líšt a uistite sa, že nožičky
smerujú nadol.
Malé zarážky na vrchu
zvyšujú bezpečnosť. Tieto
zarážky zároveň zabraňujú
prevrhnutiu. Vysoký okraj
okolo roštu zabraňuje
zošmyknutiu kuchynského
riadu z roštu.
9.3 Teleskopické lišty
Pokyny na inštaláciu
teleskopických líšt si odložte
na budúce použitie.
Plech na pečenie/hlboký pekáč:
Plech na pečenie /hlboký pekáč zasuňte
medzi vodiace lišty zvolenej úrovne rúry.
Pomocou teleskopických líšt môžete
ľahšie zasúvať a vyberať rošty.
UPOZORNENIE!
Teleskopické lišty
neumývajte v umývačke
riadu. Teleskopické lišty
nemažte.
1. Vytiahnite ľavú a pravú teleskopickú
lištu.
°C
Drôtený rošt spolu s plechom na pečenie
alebo hlbokým pekáčom:
Plech na pečenie /hlboký pekáč zasuňte
medzi vodiace lišty zvolenej úrovne rúry
a drôtený rošt na vodiacich lištách.
2. Drôtený rošt položte na teleskopické
lišty a opatrne ich zasuňte do rúry.
SLOVENSKY
55
Pred zatvorením dvierok rúry zatlačte
teleskopické lišty úplne do rúry.
°C
10. DOPLNKOVÉ FUNKCIE
10.1 Použitie funkcie Môj
obľúbený program
Túto funkciu použite, ak chcete uložiť
obľúbené nastavenie teploty a času pre
funkciu alebo program rúry.
1. Nastavte teplotu a čas pre funkciu
alebo program rúry.
a podržte na
2. Dotknite sa symbolu
ňom prst aspoň tri sekundy. Zaznie
zvukový signál.
3. Spotrebič vypnite.
• Ak chcete zapnúť túto funkciu,
dotknite sa symbolu
. Spotrebič
spustí váš obľúbený program.
•
Ak je funkcia spustená,
môžete meniť čas aj
teplotu.
Ak chcete túto funkciu vypnúť,
dotknite sa symbolu . Spotrebič
vypne váš obľúbený program.
10.2 Používanie detskej poistky
Funkcia Detská poistka zabraňuje
náhodnému zapnutiu rúry.
1. Túto funkciu môžete zapnúť aj keď je
rúra vypnutá. Nenastavujte funkciu
ohrevu.
2. Stlačte tlačidlo
a podržte ho
stlačené 3 sekundy.
3. Súčasne stlačte a podržte tlačidlá
a
na 2 sekundy.
Zaznie zvukový signál.
Na displeji sa zobrazí symbol SAFE.
Ak chcete vypnúť funkciu detskej poistky,
zopakujte krok 3.
10.3 Používanie funkcie
Blokovanie ovládania
Túto funkciu môžete zapnúť iba pri
spustenej rúre.
Funkcia blokovania ovládania zabraňuje
náhodnej zmene nastavení rúry.
1. Na zapnutie tejto funkcie zapnite
rúru.
2. Zapnite funkciu rúry alebo
nastavenie.
a
a
3. Dotknite sa súčasne
podržte ich 2 sekundy.
Zaznie zvukový signál.
Na displeji sa rozsvieti blokovanie.
Ak chcete blokovanie ovládania vypnúť,
zopakujte krok 3.
Rúru je možné vypnúť, aj
keď je nastavená funkcia
blokovania ovládania. Keď
rúru vypnete, blokovanie
ovládania sa vypne.
10.4 Používanie ponuky
nastavení
Ponuka nastavení vám umožní zapnúť
alebo vypnúť funkcie v hlavnej ponuke.
56
www.electrolux.com
10.6 Jas displeja
Na displeji sa zobrazí SET a číslo
nastavenia.
1. Stlačte tlačidlo
a podržte ho
stlačené 3 sekundy.
Na displeji sa zobrazí SET1 a bliká „1“.
2. Stlačením
nastavenie.
alebo
3. Stlačte tlačidlo
upravte
.
5. Stlačte tlačidlo
.
Ak chcete opustiť ponuku nastavení,
alebo stlačte a podržte
.
10.5 Automatické vypínanie
Ak je zapnutá funkcia ohrevu a
nastavenie nezmeníte, rúra sa z
bezpečnostných dôvodov po určitom
čase vypne.
(°C)
(h)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 – maximum
3
•
•
4. Stlačením
alebo
môžete
zmeniť hodnotu daného nastavenia.
stlačte
Existujú dva režimy jasu displeja:
Funkcia automatického vypnutia nebude
fungovať pri týchto funkciách: Osvetlenie
rúry, Teplotná sonda,Trvanie, Koniec.
Nočný jas – ak je spotrebič vypnutý,
jas displeja je nižší v čase 22:00 až
06:00.
Denný jas:
– keď je spotrebič zapnutý,
– ak sa dotknete senzorového
tlačidla počas funkcie nočného
jasu (s výnimkou ZAPNÚŤ /
VYPNÚŤ), displej sa na 10
sekúnd prepne späť do denného
jasu,
– ak je spotrebič vypnutý a
nastavíte kuchynský časomer. Po
skončení funkcie kuchynského
časomera sa displej vráti späť do
režimu nočného jasu.
10.7 Chladiaci ventilátor
Ak je rúra zapnutá, automaticky sa
aktivuje chladiaci ventilátor, aby udržal
povrch rúry chladný. Ak rúru vypnete,
chladiaci ventilátor pokračuje v činnosti,
až kým sa rúra neochladí.
10.8 Bezpečnostný termostat
Nesprávna prevádzka rúry alebo chybné
súčasti môžu spôsobiť nebezpečné
prehriatie. Aby sa tomu predišlo, rúra je
vybavená bezpečnostným termostatom,
ktorý preruší dodávku energie. Po
poklese teploty sa rúra opäť automaticky
zapne.
11. TIPY A RADY
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
Teploty a časy pečenia
uvedené v tabuľkách sú iba
orientačné. Závisia od
konkrétneho receptu,
množstva a kvality použitých
prísad.
11.1 Odporúčania pre pečenie
Rúra ponúka päť úrovní zasunutia
roštov.
Úrovne roštov počítajte od dna vnútra
rúry.
Vaša rúra môže pri pečení fungovať inak
ako rúra, ktorú ste používali doteraz.
Tabuľky nižšie vám poskytujú štandardné
nastavenia pre teplotu, čas pečenia a
úroveň rúry.
Ak nie je k dispozícii nastavenie pre
konkrétny recept, vyhľadajte nastavenie
pre podobný recept.
Rúra je vybavená špeciálnym systémom,
ktorý zabezpečuje cirkuláciu vzduchu a
neustále recyklovanie pary. Pomocou
tohto systému môžete piecť v parnom
SLOVENSKY
prostredí a pripravovať pokrmy jemné vo
vnútri a chrumkavé na povrchu. To
skracuje čas varenia aj spotrebu energie.
Pečenie koláčov
Neotvárajte dvierka rúry pred uplynutím
3/4 nastaveného času pečenia.
Čas pečenia
Čas pečenia závisí od typu pokrmu, jeho
konzistencie a objemu.
Ak pri pečení používate súčasne dva
plechy, nechávajte medzi nimi jednu
voľnú úroveň.
Spočiatku sledujte priebeh pečenia. Pri
používaní spotrebiča sami zistíte
najvhodnejšie nastavenia (varný stupeň,
čas pečenia, atď.) pre kuchynský riad,
recepty a množstvá, ktoré používate.
Pečenie mäsa a rýb
Na prípravu nadmerne mastných
pokrmov použite hlboký pekáč, aby ste
predišli vytvoreniu škvŕn, ktoré môžu byť
trvalé.
Pred krájaním mäsa ho nechajte odstáť
približne 15 minút, aby z neho nevytiekla
šťava.
11.2 Pečenie mäsa a nemäsových pokrmov
KOLÁČE
Tradičné peče‐ Teplovzdušné pe‐
nie
čenie
(min)
(°C)
Šľahané
cestá
57
Aby počas pečenia v rúre nevznikalo
príliš mnoho dymu, pridajte do hlbokého
pekáča trochu vody. Kondenzácii dymu
zabránite, ak vodu pridáte vždy, keď sa
odparí.
(°C)
170
2
160
3 (2 a 4) 45 - 60
Forma na tortu
Linecké ce‐ 170
sto
2
160
3 (2 a 4) 20 - 30
Forma na tortu
Tvarohový
koláč
170
1
165
2
80 100
Forma na tortu, Ø 26
cm
Závin
175
3
150
2
60 - 80
Plech na pečenie
Džemové
tortičky
170
2
165
2
30 - 40
Forma na tortu, Ø 26
cm
Vianočka,
160
prázdnu rú‐
ru predhrej‐
te
2
150
2
90 120
Forma na tortu, Ø 20
cm
Slivkový
175
koláč,
prázdnu rú‐
ru predhrej‐
te
1
160
2
50 - 60
Forma na chlieb
58
www.electrolux.com
KOLÁČE
Tradičné peče‐ Teplovzdušné pe‐
nie
čenie
(min)
(°C)
(°C)
Sušienky
140
3
140 - 150 3
25 - 45
Plech na pečenie
Snehové
pusinky
120
3
120
3
80 100
Plech na pečenie
Snehové
pusinky,
prázdnu rú‐
ru predhrej‐
te, dve
úrovne
-
120
2a4
80 100
Plech na pečenie
Buchtičky, 190
prázdnu rú‐
ru predhrej‐
te
3
190
3
12 - 20
Plech na pečenie
Veterníky
190
3
170
3
25 - 35
Plech na pečenie
Veterníky,
dve úrovne
-
-
170
2a4
35 - 45
Plech na pečenie
Plochý ko‐
láč
180
2
170
2
45 - 70
Forma na tortu, Ø 20
cm
Koláč so
sušeným
ovocím
160
1
150
2
110 120
Forma na tortu, Ø 24
cm
Viktóriin ko‐ 170
láč
1
160
2
30 - 50
Forma na tortu, Ø 20
cm
Prázdnu rúru predhrejte.
SLOVENSKY
59
CHLIEB A PIZZA
Tradičné peče‐
nie
Teplovzdušné peče‐
nie
(min)
(°C)
(°C)
Biely chlieb, 1 190
- 2 kusy, kaž‐
dý 0,5 kg
1
190
1
60 - 70 -
Ražný chlieb, 190
predohrev nie
je potrebný
1
180
1
30 - 45 Forma na
chlieb
Pečivo z chle‐ 190
bového cesta,
6 - 8 rožkov
2
180
2 (2 a 4)
25 - 40 Plech na peče‐
nie
Pizza
230 250
1
230 - 250 1
10 - 20 Plech na peče‐
nie / Hlboký pe‐
káč
Pagáče
200
3
190
10 - 20 Plech na peče‐
nie
3
Prázdnu rúru predhrejte.
Použite formu na koláče.
ZAPEKANÉ JEDLÁ
Tradičné pečenie
Teplovzdušné pe‐
čenie
(min)
(°C)
(°C)
Zapekané cestoviny, pred‐ 200
ohrev nie je potrebný
2
180
2
40 - 50
Zapekaná zelenina, pred‐
ohrev nie je potrebný
200
2
175
2
45 - 60
Slané koláče
180
1
180
1
50 - 60
Lasagne
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Cannelloni
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Použite druhú úroveň v rúre.
Použite drôtený rošt.
60
www.electrolux.com
MÄSO
Tradičné peče‐
nie
Teplovzdušné
pečenie
(min)
(°C)
(°C)
Hovädzie
200
190
50 - 70
Bravčové
180
180
90 - 120
Teľacie
190
175
90 - 120
Krvavý anglický rozbif
210
200
50 - 60
Stredne prepečený anglický rozbif
210
200
60 - 70
Prepečený anglický rozbif
210
200
70 - 75
MÄSO
Tradičné pečenie
Teplovzdušné pe‐
čenie
(min)
(°C)
(°C)
Bravčové pliecko, s kožou
180
2
170
2
120 - 150
Bravčová nožina, 2 kusy
180
2
160
2
100 - 120
Jahňacie stehno
190
2
175
2
110 - 130
Celé kura
220
2
200
2
70 - 85
Celá morka
180
2
160
2
210 - 240
Celá kačka
175
2
220
2
120 - 150
Celá hus
175
2
160
1
150 - 200
Králik, porciovaný
190
2
175
2
60 - 80
Zajac, porciovaný
190
2
175
2
150 - 200
Celý bažant
190
2
175
2
90 - 120
Použite druhú úroveň v rúre.
SLOVENSKY
61
RYBY
Tradičné pečenie Teplovzdušné
pečenie
(min)
(°C)
(°C)
Pstruh / Pražma morská, 3 – 4
ryby
190
175
40 - 55
Tuniak / Losos, 4 – 6 filiet
190
175
35 - 60
11.3 Gril
Prázdnu rúru predhrejte.
Použite štvrtú úroveň v rúre.
Grilujte s maximálnou nastavenou teplotou.
GRIL
(kg)
(min)
1. strana
(min)
2. strana
Steaky z filiet, 4 kusy
0.8
12 - 15
12 - 14
Hovädzí steak, 4 kusy
0.6
10 - 12
6-8
Klobásy, 8
-
12 - 15
10 - 12
Bravčové kotlety, 4 kusy
0.6
12 - 16
12 - 14
Kurča, polovica, 2
1
30 - 35
25 - 30
Kebaby, 4
-
10 - 15
10 - 12
Kuracie prsia, 4 kusy
0.4
12 - 15
12 - 14
Fašírky/hamburgery, 6
0.6
20 - 30
-
Rybie filé, 4 kusy
0.4
12 - 14
10 - 12
Zapekané sendviče, 4 - 6
-
5-7
-
Hrianky, 4 - 6
-
2-4
2-3
11.4 Turbo gril
Prázdnu rúru predhrejte.
Použite prvú alebo druhú úroveň v rúre.
Na výpočet času pečenia vynásobte čas
uvedený v tabuľke nižšie centimetrami
hrúbky filety.
62
www.electrolux.com
JAHŇACIE
HOVÄDZIE
(°C)
(°C)
(min)
Neprepečený
190 - 200 5 - 6
rozbif alebo fileta
Stredne prepeče‐ 180 - 190 6 - 8
ný rozbif alebo fi‐
leta
Jahňacie steh‐
no / Pečené jah‐
ňacie, 1 – 1,5 kg
(min)
150 - 170 100 - 120
Jahňací chrbát 1 160 - 180 40 - 60
– 1,5 kg
Prepečený rozbif 170 - 180 8 - 10
alebo fileta
HYDINA
BRAVČOVÉ
(°C)
(°C)
(min)
Pliecko / Krkovič‐ 160 - 180 90 - 120
ka / Stehno, 1 1,5 kg
Kotlety / Rebier‐
ka, 1 – 1,5 kg
170 - 180 60 - 90
Fašírka 0,75 – 1
kg
160 - 170 50 - 60
Bravčové koleno, 150 - 170 90 - 120
predvarené 0,75
– 1 kg
(min)
Porciovaná hydi‐ 200 - 220 30 - 50
na, každý 0,2 –
0,25 kg
Kurča, polovica
každý 0,4 – 0,5
kg
190 - 210 35 - 50
Kurča, vykŕmené 190 - 210 50 - 70
1 – 1,5 kg
Kačka 1,5 – 2 kg 180 - 200 80 - 100
Hus 3,5 – 5 kg
160 - 180 120 - 180
Morka 2,5 – 3,5
kg
160 - 180 120 - 150
Morka 4 – 6 kg
140 - 160 150 - 240
TEĽACIE
RYBA (V PARE)
(°C)
(min)
Pečená teľacina,
1 kg
160 - 180 90 - 120
Teľacie koleno
1,5 – 2 kg
160 - 180 120 - 150
(°C)
(min)
Celá ryba 1 – 1,5 210 - 220 40 - 60
kg
SLOVENSKY
11.5 Pomalé pečenie
Táto funkcia vám umožňuje prípravu
chudých, jemných kúskov mäsa a rýb.
Nie je možné ju použiť pre: pre hydinu,
mastné bravčové pečené, dusené mäso
v pekáči.Teplotná sonda teplota nesmie
byť vyššia ako 65 °C.
1. Mäso na 1-2 minúty osmažte na
každej strane na veľmi horúcej
panvici.
2. Mäso položte na pekáč alebo priamo
na drôtený rošt. Pod drôtený rošt
vložte pekáč na zachytávanie tuku.
63
Pri použití tejto funkcie pripravujte
vždy pokrm bez pokrievky.
3. Použite Teplotná sonda.
4. Zvoľte funkciu: Pomalé pečenie.
Môžete nastaviť teplotu medzi 80 °C
a 150 °C pre prvých 10 minút.
Predvolená teplota je 90 °C.
Nastavte teplotu pre Teplotná sonda.
5. Po 10 minútach rúra automaticky
zníži teplotu na 80 °C.
Teplotu nastavte na 120 °C.
(kg)
(min)
Steaky
0.2 - 0.3
20 - 40
3
Hovädzie filety
1 - 1.5
90 - 150
3
Rozbif
1 - 1.5
120 - 150
1
Pečená teľacina
1 - 1.5
120 - 150
1
11.6 Rozmrazovanie
(kg)
Čas rozmra‐
Dodatočný čas
zovania (min.) rozmrazovania (v
min.)
Kurča
1
100 - 140
20 - 30
Kurča položte na
obrátený tanierik
vložený do veľkého
taniera. Po uplynutí
polovice času ob‐
ráťte.
mäso
1
100 - 140
20 - 30
0.5
90 - 120
Po uplynutí polovi‐
ce času obráťte.
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Smotana sa dá vý‐
borne vyšľahať, aj
keď je čiastočne
zamrznutá.
Smotana
64
www.electrolux.com
(kg)
Čas rozmra‐
Dodatočný čas
zovania (min.) rozmrazovania (v
min.)
Pstruh
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Jahody
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Maslo
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Torta
1.4
60
60
-
11.7 Zaváranie
Používajte len zaváracie poháre rovnakej
veľkosti dostupné na trhu.
KÔSTKOVÉ OVOCIE
Nepoužívajte poháre so skrutkovacím
viečkom ani s bajonetovým uzáverom ani
plechovky.
Použite prvú úroveň v rúre.
Na plech na pečenie nedávajte viac než
šesť litrových zaváracích pohárov.
Poháre rovnomerne naplňte a zatvorte.
Poháre sa nesmú navzájom dotýkať.
Do plechu na pečenie nalejte približne
1/2 litra vody, aby sa v rúre vytvorila
dostatočná vlhkosť.
Broskyne /
Dule / Slivky
Keď sa tekutina v pohároch začne variť
(asi po 35 – 60 minútach pri
jednolitrových pohároch), rúru vypnite
alebo znížte teplotu na 100 °C (pozrite si
tabuľku).
35 - 45
35 - 45
10 - 15
(min)
Varenie
kým sa ne‐
začnú tvo‐
riť bublin‐
ky
(min)
Ďalšie va‐
renie pri
100 °C
Mrkva
50 - 60
5 - 10
Uhorky
50 - 60
-
Miešaná ze‐
lenina
50 - 60
5 - 10
Kaleráb /
Hrášok /
Špargľa
50 - 60
15 - 20
MÄKKÉ OVOCIE
Jahody / Čučoried‐
ky / Maliny / Zrelé
egreše
(min)
Ďalšie va‐
renie pri
100 °C
ZELENINA
Teplotu nastavte na 160 – 170 °C.
(min)
Varenie kým sa
nezačnú tvoriť
bublinky
(min)
Varenie
kým sa ne‐
začnú tvo‐
riť bublin‐
ky
SLOVENSKY
11.8 Sušenie - Teplovzdušné
pečenie
OVOCIE
Plechy pokryte papierom odolným voči
tuku alebo papierom na pečenie.
Aby ste dosiahli lepší výsledok, po
uplynutí polovice času sušenia rúru
vypnite, otvorte dvierka, pokrm nechajte
na jednu noc vychladnúť a až potom
dokončite sušenie.
Pre 1 plech na pečenie použite tretiu
úroveň v rúre.
Pre 2 plechy použite prvú a štvrtú úroveň
v rúre.
65
(h)
Jablkové plátky
6-8
Hrušky
6-9
11.9 Teplotná sonda
(°C)
ZELENINA
Pečená teľacina
75 - 80
Teľacie koleno
85 - 90
(°C)
(h)
Krvavý anglický rozbif
45 - 50
Strukoviny
60 - 70
6-8
60 - 65
Paprika
60 - 70
5-6
Stredne prepečený an‐
glický rozbif
Zelenina do poliev‐ 60 - 70
ky
5-6
Huby
50 - 60
Bylinky
40 - 50
Teplotu nastavte na 60 – 70 °C.
OVOCIE
(h)
Slivky
8 - 10
Marhule
8 - 10
Prepečený anglický rozbif 70 - 75
Bravčové pliecko
80 - 82
6-8
Bravčová nožina
75 - 80
2-3
Jahňacie
70 - 75
Kurča
98
Zajac
70 - 75
Pstruh / Pražma morská
65 - 70
Tuniak / Losos
65 - 70
11.10 Pečenie s využitím
vlhkosti – odporúčané
príslušenstvo
Použite tmavé a matné formy a nádoby.
Absorbujú teplo lepšie ako svetlý a lesklý
riad.
66
www.electrolux.com
Forma na pizzu
Zapekacia nádoba
Tmavá, matná
28 cm priemer
Tmavá, matná
26 cm priemer
Zapekacia
forma
Keramická
8 cm priemer,
5 cm výška
Forma na korpus
Tmavá, matná
28 cm priemer
11.11 Pečenie s využitím
vlhkosti
V záujme čo najlepších výsledkov sa
riaďte tipmi v tabuľke nižšie.
(° C)
(min)
Sladké rožky, 16 plech na pečenie ale‐
kusov
bo pekáč na zachytá‐
vanie tuku
180
2
20 - 30
Pečivo, 9 kusov
180
2
30 - 40
Pizza, mrazená, Drôtený rošt
0,35 kg
220
2
10 - 15
Piškótová roláda plech na pečenie ale‐
bo pekáč na zachytá‐
vanie tuku
170
2
25 - 35
Brownies – čo‐
koládový koláč
plech na pečenie ale‐
bo pekáč na zachytá‐
vanie tuku
175
3
25 - 30
Nákyp, 6 kusov
keramické zapekacie
200
formy na drôtenom ro‐
šte
3
25 - 30
Piškótový kor‐
pus
forma na korpus na
drôtenom rošte
180
2
15 - 25
Viktóriin koláč
forma na pečenie na
drôtenom rošte
170
2
40 - 50
Pošírovaná ry‐
ba, 0,3 kg
plech na pečenie ale‐
bo pekáč na zachytá‐
vanie tuku
180
3
20 - 25
plech na pečenie ale‐
bo pekáč na zachytá‐
vanie tuku
SLOVENSKY
(° C)
Celá ryba, 0,2
kg
plech na pečenie ale‐
bo pekáč na zachytá‐
vanie tuku
(min)
180
3
25 - 35
Rybie filé, 0,3 kg forma na pizzu na drô‐ 180
tenom rošte
3
25 - 30
Pošírované mä‐
so, 0,25 kg
plech na pečenie ale‐
bo pekáč na zachytá‐
vanie tuku
200
3
35 - 45
Šašlík, 0,5 kg
plech na pečenie ale‐
bo pekáč na zachytá‐
vanie tuku
200
3
25 - 30
Sušienky, 16 ku‐ plech na pečenie ale‐
sov
bo pekáč na zachytá‐
vanie tuku
180
2
20 - 30
Mandľové su‐
plech na pečenie ale‐
šienky, 24 kusov bo pekáč na zachytá‐
vanie tuku
180
2
25 - 35
Muffiny, 12 ku‐
sov
plech na pečenie ale‐
bo pekáč na zachytá‐
vanie tuku
170
2
30 - 40
Slané pečivo, 20 plech na pečenie ale‐
kusov
bo pekáč na zachytá‐
vanie tuku
180
2
25 - 30
Sušienky z kreh‐ plech na pečenie ale‐
kého cesta, 20
bo pekáč na zachytá‐
kusov
vanie tuku
150
2
25 - 35
Ovocné koláči‐
ky, 8 kusov
plech na pečenie ale‐
bo pekáč na zachytá‐
vanie tuku
170
2
20 - 30
Zelenina, poší‐
rovaná, 0,4 kg
plech na pečenie ale‐
bo pekáč na zachytá‐
vanie tuku
180
3
35 - 45
Vegetariánska
omeleta
forma na pizzu na drô‐ 200
tenom rošte
3
25 - 30
Stredozemská
zelenina, 0,7 kg
plech na pečenie ale‐
bo pekáč na zachytá‐
vanie tuku
4
25 - 30
11.12 Informácie pre skúšobne
Testy podľa IEC 60350-1.
180
67
68
www.electrolux.com
(°C)
(min)
Malé ko‐ Tradičné
láčiky, 20 pečenie
ks/plech
Plech na 3
pečenie
170
20 - 30
-
Malé ko‐ Teplo‐
láčiky, 20 vzdušné
ks/plech pečenie
Plech na 3
pečenie
150 160
20 - 35
-
Malé ko‐ Teplo‐
láčiky, 20 vzdušné
ks/plech pečenie
Plech na 2 a 4
pečenie
150 160
20 - 35
-
Jablkový Tradičné
koláč, 2 pečenie
formy
Ø20 cm
Drôtený
rošt
2
180
70 - 90
-
Jablkový Teplo‐
koláč, 2 vzdušné
formy
pečenie
Ø20 cm
Drôtený
rošt
2
160
70 - 90
-
Piškóto‐ Tradičné
vý koláč, pečenie
forma na
koláče
Ø26 cm
Drôtený
rošt
2
170
40 - 50
Rúru predhrie‐
vajte 10 minút.
Piškóto‐ Teplo‐
vý koláč, vzdušné
forma na pečenie
koláče
Ø26 cm
Drôtený
rošt
2
160
40 - 50
Rúru predhrie‐
vajte 10 minút.
Piškóto‐ Teplo‐
vý koláč, vzdušné
forma na pečenie
koláče
Ø26 cm
Drôtený
rošt
2a4
160
40 - 60
Rúru predhrie‐
vajte 10 minút.
Linecké
koláčiky
Teplo‐
vzdušné
pečenie
Plech na 3
pečenie
140 150
20 - 40
-
Linecké
koláčiky
Teplo‐
vzdušné
pečenie
Plech na 2 a 4
pečenie
140 150
25 - 45
-
Linecké
koláčiky
Tradičné
pečenie
Plech na 3
pečenie
140 150
25 - 45
-
SLOVENSKY
Hrianky,
4-6 ku‐
sov
Gril
Hovädzí Gril
burger, 6
kusov,
0,6 kg
(°C)
(min)
4
max.
2-3 minúty pr‐ Rúru predhrie‐
vá strana; 2-3 vajte 3 minúty.
minúty druhá
strana
Drôtený 4
rošt a
pekáč na
zachytá‐
vanie tu‐
ku
max.
20 - 30
Drôtený
rošt
69
Drôtený rošt
vložte do štvrtej
a pekáč na za‐
chytávanie tuku
do tretej úrovne
rúry. V polovici
pečenia otočte
pokrm na druhú
stranu.
Rúru predhrie‐
vajte 3 minúty.
12. OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
12.1 Poznámky k čisteniu
Prednú stranu rúry očistite mäkkou tkaninou namočenou v teplej vo‐
de s prídavkom mierneho čistiaceho prostriedku.
Na čistenie kovových povrchov použite príslušný čistiaci prostriedok.
Čistiace pro‐ Odolné škvrny odstráňte špeciálnym čistiacim prostriedkom pre rúry
na pečenie. Na katalytické povrchy neaplikujte čistiaci prostriedok na
striedky
rúry.
Dutinu rúry vyčistite po každom použití. Hromadenie tuku alebo zvy‐
škov jedál môže mať na následok vznik požiaru. Riziko je vyššie pri
grilovacom pekáči.
V rúre alebo na sklenených paneloch dvierok sa môže kondenzovať
Každodenné vlhkosť. V záujme zníženia kondenzácie nechajte rúru zapnutú 10
používanie
minút pred pečením. Dutinu po každom použití vysušte jemnou hand‐
ričkou.
70
www.electrolux.com
Po každom použití vyčistite všetko príslušenstvo a nechajte ho us‐
chnúť. Použite mäkkú handričku namočenú v teplej vode s prídav‐
kom čistiaceho prostriedku. Príslušenstvo sa nesmie umývať v umý‐
vačke riadu.
Príslušen‐
stvo
Nepriľnavé príslušenstvo sa nesmie čistiť agresívnymi prostriedkami,
predmetmi s ostrými hranami alebo v umývačke.
12.2 Antikorové alebo hliníkové
rúry
Dvierka rúry čistite iba vlhkou handričkou
alebo špongiou. Vysušte ich mäkkou
handričkou.
Nikdy nepoužívajte oceľové drôtenky,
kyseliny ani abrazívne materiály, ktoré by
mohli poškodiť povrch rúry. S rovnakou
obozretnosťou čistite aj ovládací panel
rúry.
2. Zadnú časť líšt odtiahnite od bočnej
steny a lišty vyberte.
12.3 Čistenie tesnenia dvierok
Tesnenie dvierok pravidelne kontrolujte.
Tesnenie dvierok je uložené okolo rámu
vnútorného priestoru rúry. Ak je tesnenie
dvierok poškodené, rúru nepoužívajte.
Obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
1
Pri inštalácii odstráneného príslušenstva
zvoľte opačný postup.
Upevňovacie kolíky na
teleskopických lištách musia
smerovať dopredu.
Pokyny k čisteniu tesnenia dvierok
nájdete vo všeobecných informáciách o
čistení.
12.4 Vybratie zasúvacích líšt/
katalytických panelov
Pri čistení rúry z nej vyberte zasúvacie
lišty/katalytické panely.
UPOZORNENIE!
Pri vyberaní zasúvacích líšt
postupujte veľmi opatrne.
Katalytické panely nie sú
pripevnené k stenám rúry a
pri vyberaní zasúvacích líšt
môžu vypadávať.
1. Odtiahnite prednú časť zasúvacích
líšt od bočnej steny. Druhou rukou
pridržiavajte zadné vodiace lišty a
katalytický panel.
2
12.5 Katalytické čistenia
Dutina je pokrytá katalytickým smaltom.
Absorbuje tuk.
Skôr ako zapnete katalytické čistenie:
•
•
•
vyberte všetko príslušenstvo a
vyberateľné zasúvacie mriežky alebo
držiaky roštov.
dno rúry vyčistite vlažnou vodou a
jemným čistiacim prostriedkom.
vnútorný sklenený panel dvierok
poutierajte mäkkou handričkou a
teplou vodou.
1. Opakovane stláčajte , kým sa na
displeji nezobrazí "Cata" a trvanie
čistenia (1 hodina).
Trvanie katalytického čistenia nie je
možné zmeniť. Začiatok čistenia môžete
posunúť pomocou funkcie: KONIEC.
SLOVENSKY
71
Po skončení čistenia zaznie zvukový
signál. Rúra sa vypne.
2. Ak chcete signál vypnúť, dotknite sa
senzorového tlačidla.
3. Keď rúra vychladne, vyčistite dutinu
jemnou vlhkou handričkou.
Zmena farby katalytického povrchu alebo
fľaky nemajú negatívny vplyv na
katalytické čistenie.
12.6 Odstránenie a montáž
dvierok
Dvierka rúry sa skladajú z troch
sklenených panelov. Dvierka rúry a
vnútorné sklenené panely môžete vybrať
a vyčistiť. Pred odstránením sklenených
panelov si prečítajte celý pokyn
„Odstránenie a montáž dvierok“.
4. Nadvihnite a plne otočte príchytku na
ľavom závese.
Ak by ste sa pokúšali
sklenené panely vybrať, kým
sú dvierka namontované,
mohli by sa dvierka zatvoriť.
UPOZORNENIE!
Rúru nepoužívajte bez
sklenených panelov.
1. Úplne otvorte dvierka a nájdite záves
na pravej strane dvierok.
2. Pomocou skrutkovača nadvihnite a
plne otočte príchytku na pravom
závese.
5. Dvierka rúry privrite do polovice, aby
zostali v prvej otvorenej polohe.
Potom ich nadvihnite a potiahnite
vpred a vyberte z lôžka.
3. Nájdite záves na ľavej strane dvierok.
6. Dvierka položte na mäkkú tkaninu na
stabilný povrch.
72
www.electrolux.com
7. Uchopte rám dvierok (B) na hornom
okraji dvierok po oboch stranách a
zatlačte ho dovnútra, aby sa uvoľnili
upevňovacie západky.
A
B
2
B
1
8. Rám dvierok vyberte potiahnutím
dopredu.
9. Sklenené panely dvierok uchopte za
horné okraje a opatrne ich vytiahnite
jeden za druhým. Začnite vrchným
panelom. Uistite sa, že sklenený
panel sa úplne vysunie z podpier.
Uistite sa, že stredný sklenený panel je
namontovaný správne.
A
B
12.7 Výmena osvetlenia
10. Panely umyte vodou s prídavkom
saponátu. Sklenené panely opatrne
osušte. Sklenené panely neumývajte
v umývačke riadu.
Po dokončení čistenia namontujte
sklenené panely a dvierka rúry.
Dbajte na to, aby ste sklenené panely (A
a B) namontovali späť v správnom
poradí. Skontrolujte symbol/potlač na
bočnej strane skleneného panela, každý
zo sklenených panelov vyzerá odlišne,
aby boli demontáž a montáž
jednoduchšie.
Pri správnej montáži rám dvierok
zacvakne.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zásahu elektrickým prúdom.
Žiarovka môže byť horúca.
1. Vypnite rúru.
Počkajte, kým rúra vychladne.
2. Rúru odpojte zo siete.
3. Na dno dutiny položte handričku.
UPOZORNENIE!
Halogénovú žiarovku vždy
držte cez tkaninu, aby ste
predišli pripáleniu zvyškov
mastnoty na žiarovke.
Zadné svetlo
1. Sklenený kryt otočte a vyberte ho.
2. Sklenený kryt vyčistite.
3. Nahraďte žiarovku inou vhodnou
žiarovkou odolnou teplotám do 300
°C .
4. Nasaďte sklenený kryt.
SLOVENSKY
73
13. RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
13.1 Čo robiť, keď...
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Rúra sa nedá zapnúť ani
používať.
Rúra nie je pripojená ku
zdroju elektrického napája‐
nia alebo je pripojená ne‐
správne.
Skontrolujte, či je rúra
správne pripojená ku zdro‐
ju elektrického napájania
(pozrite si schému pripoje‐
nia ak je k dispozícii).
Rúra sa nezohrieva.
Rúra je vypnutá.
Rúru zapnite.
Rúra sa nezohrieva.
Nie sú nastavené hodiny.
Nastavte čas.
Rúra sa nezohrieva.
Nie sú nastavené potrebné Skontrolujte, či sú nastave‐
nastavenia.
nia správne.
Rúra sa nezohrieva.
Aktivovalo sa automatické
vypínanie.
Rúra sa nezohrieva.
Je zapnutá detská poistka. Pozrite si časť „Používanie
funkcie Detská poistka“.
Rúra sa nezohrieva.
Je vypálená poistka.
Skontrolujte, či je príčinou
poruchy práve poistka. Ak
sa poistka vypáli opakova‐
ne, obráťte sa na kvalifiko‐
vaného elektrikára.
Nesvieti žiarovka.
Žiarovka je vypálená.
Vymeňte žiarovku.
Displej pri vypnutom spo‐
trebiči nezobrazuje čas.
Displej je vypnutý.
Ak chcete displej opäť za‐
Pozrite si časť „Automatic‐
ké vypínanie“.
pnúť, dotknite sa naraz
a
.
Teplotná sonda nefunguje. Konektor teplotnej sondy
Konektor teplotnej sondy
nie je správne nainštalova‐ zasuňte do príslušnej zá‐
ný do zásuvky.
suvky až na doraz.
Príprava jedla trvá veľmi dl‐ Teplota je príliš nízka ale‐
ho alebo naopak, jedlá sú bo príliš vysoká.
hotové príliš rýchlo.
Vnútri rúry a na jedlách sa
zráža para a vytvára sa
skondenzovaná voda.
V prípade potreby upravte
teplotu. Postupujte podľa
pokynov v návode.
Jedlo ste nechali v rúre prí‐ Po ukončení pečenia ne‐
liš dlho.
nechávajte jedlá v rúre dlh‐
šie ako 15 – 20 minút.
74
www.electrolux.com
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Na displeji sa zobrazí „C2“. Chcete spustiť funkciu Ka‐
talýza alebo Rozmrazova‐
nie, ale nevybrali ste zo
zásuvky konektor teplotnej
sondy.
Konektor teplotnej sondy
odpojte zo zásuvky.
Na displeji sa na niekoľko
sekúnd zobrazí „C3“.
Funkcia čistenia vôbec ne‐ Úplne zatvorte dvierka.
pracuje. Nezavreli ste úpl‐
ne dvierka rúry alebo je
nefunkčné blokovanie dve‐
rí.
Na displeji je zobrazený
chybový kód, ktorý nie je v
tabuľke.
Došlo k poruche elektriky.
•
•
Spotrebič je zapnutý, ale
sa nezohrieva. Ventilátor
nefunguje. Na displeji sa
zobrazí symbol "Demo".
Pomocou domovej po‐
istky alebo bezpečnost‐
ného vypínača v poist‐
kovej skrini vypnite rúru
a znovu ju zapnite.
Ak sa na displeji znovu
zobrazí chybový kód,
obráťte sa na oddelenie
starostlivosti o zákazní‐
ka.
Je aktivovaný ukážkový re‐ Pozrite si časť „Používanie
žim.
ponuky nastavení“ v kapi‐
tole „Doplnkové funkcie“.
13.2 Servisné údaje
Ak problém nedokážete odstrániť sami,
kontaktujte predajcu alebo autorizované
servisné stredisko.
štítku. Typový štítok sa nachádza na
prednom ráme vnútorného priestoru rúry.
Neodstraňujte typový štítok z dutiny rúry.
Údaje potrebné pre autorizované
servisné stredisko nájdete na typovom
Odporúčame, aby ste si sem zapísali tieto údaje:
Model (MÓD.)
.........................................
Číslo výrobku (PNC)
.........................................
Sériové číslo (S.N.)
.........................................
14. INŠTALÁCIA
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
SLOVENSKY
75
14.1 Zabudovanie
548
21
min. 550
80
60
520
600
114
18
20
589
594
min. 560
595+-1
198
60
5
3
523
20
548
70
60
21
min. 550
20
520
18
590
114
min. 560
589
594
198
60
595+-1
5
3
523
20
14.2 Upevnenie spotrebiča k
linke
A
B
14.3 Elektrická inštalácia
Výrobca nenesie
zodpovednosť v prípade, že
nedodržíte bezpečnostné
pokyny uvedené v
príslušných kapitolách.
Tento spotrebič sa dodáva s napájacou
zástrčkou a káblom.
14.4 Kábel
Typy káblov použiteľných pre inštaláciu
alebo výmenu:
76
www.electrolux.com
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Prierez kábla určite podľa celkového
výkonu uvedeného na typovom štítku.
Môžete si tiež pozrieť údaje uvedené v
tabuľke:
Celkový výkon
(W)
Prierez kábla
(mm²)
maximálne 1 380
3 x 0.75
Celkový výkon
(W)
Prierez kábla
(mm²)
maximálne 2 300
3x1
maximálne 3 680
3 x 1.5
Uzemňovací kábel (zeleno/žltý kábel)
musí byť o 2 cm dlhší ako fázový a
nulový kábel (modrý a hnedý kábel).
15. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ
15.1 Informačný list k výrobku
Informácie o produkte podľa EU 65-66/2014
Názov dodávateľa
Electrolux
Model
EOE7C31X
EOE7C31Z
EOE7C31V
Index energetickej účinnosti
81.2
Trieda energetickej efektívnosti
A+
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, tra‐
dičný režim
0.93 kWh/cyklus
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, režim 0.69 kWh/cyklus
s ventilátorom
Počet dutín rúry
1
Zdroj tepla
Elektrina
Hlasitosť
72 l
Typ rúry
Zabudovateľná rúra
Hmotnosť
EN 60350-1 - Elektrické varné spotrebiče
pre domácnosť. Časť 1: Sporáky, rúry,
parné rúry a grily. Metódy merania
výkonových parametrov.
EOE7C31V
31.1 kg
EOE7C31X
31.3 kg
EOE7C31Z
31.3 kg
15.2 Úspora energie
Rúra má funkcie, ktoré vám
pomôžu usporiť energiu pri
každodennom pečení.
Uistite sa, že sú dvierka rúry počas
prevádzky rúry zatvorené. Počas
pečenia neotvárajte príliš často dvierka.
SLOVENSKY
Tesnenie dvierok udržiavajte čisté a
uistite sa, že je upevnené na svojom
mieste.
77
naďalej piecť vďaka zvyškovému teplu v
rúre.
V záujme vyššej úspory energie použite
kovový riad.
Ak je to možné, rúru pred pečením
nepredhrievajte.
Keď pripravujete niekoľko pokrmov
naraz, zachovajte čo najkratšie prestávky
medzi pečením.
Pečenie s ventilátorom
Ak je to možné, použite funkcie pečenia
s ventilátorom, aby ste dosiahli úsporu
energie.
Zvyškové teplo
Pri niektorých funkciách rúry sa ohrevné
články automaticky vypnú skôr, ak je
zapnutý program s časovou funkciou
Trvanie alebo Koniec a čas pečenia je
dlhší ako 30 minút.
Ventilátor a osvetlenie budú naďalej v
činnosti. Keď rúru vypnete, na displeji sa
zobrazí zvyškové teplo. Teplo môžete
použiť na udržanie teploty jedla.
Ak trvá pečenie dlhšie ako 30 minút,
znížte teplotu na minimum 3-10 minút
pred koncom pečenia. Pokrm sa bude
Zvyškové teplo použite na ohrev
ostatných pokrmov.
Uchovanie teploty jedla
Ak chcete jedlo uchovať teplé pomocou
zvyškového tepla, zvoľte najnižšie možné
nastavenie teploty. Na displeji sa zobrazí
ukazovateľ zvyškového tepla alebo
teplota.
Pečenie s vypnutým osvetlením
Počas pečenia vypnite osvetlenie.
Zapnite ho iba v prípade potreby.
Pečenie s využitím vlhkosti
Funkcia určená na úsporu energie počas
pečenia.
Keď použijete túto funkciu, osvetlenie sa
po 30 sekundách automaticky vypne.
Osvetlenie môžete opäť zapnúť, ale
tento úkon zníži očakávanú úsporu
energie.
Vypnutie displeja
Displej môžete vypnúť. Naraz stlačte a
podržte tlačidlá
a
zopakujte tento krok.
. Pre zapnutie
16. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
spotrebiče označené symbolom spolu s
odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí
a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
*
78
www.electrolux.com
SLOVENSKY
79
867355113-B-152019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement