Electrolux COE7P31X2 User manual

Electrolux COE7P31X2 User manual
COE7P31B
COE7P31X2
EOE7P31X
SK
Rúra
Návod na používanie
Využite váš spotrebič
na maximum
Pre rýchly prístup k príručkám, návodom,
podpore a foto registrácii navštívte
electrolux.com/register
2
www.electrolux.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.......................................................................3
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.............................................................................. 4
3. INŠTALÁCIA.......................................................................................................8
4. POPIS VÝROBKU............................................................................................ 10
5. OVLÁDACÍ PANEL...........................................................................................10
6. PRED PRVÝM POUŽITÍM................................................................................12
7. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE.......................................................................... 13
8. ČASOVÉ FUNKCIE.......................................................................................... 14
9. AUTOMATICKÉ PROGRAMY..........................................................................16
10. POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA................................................................... 17
11. DOPLNKOVÉ FUNKCIE.................................................................................20
12. TIPY A RADY................................................................................................. 22
13. OŠETROVANIE A ČISTENIE.........................................................................35
14. RIEŠENIE PROBLÉMOV............................................................................... 39
15. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ.......................................................................... 41
MYSLÍME NA VÁS
Ďakujeme, že ste si kúpili spotrebič značky Electrolux. Vybrali ste si výrobok,
ktorý v sebe skrýva desaťročia odborných skúseností a inovácií. Je dômyselný a
štýlový a pri jeho navrhovaní sme mysleli predovšetkým na vás. Pri každom
použití si tak môžete byť istí, že dosiahnete vynikajúce výsledky.
Vitajte vo svete Electrolux.
Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o
údržbe:
www.electrolux.com/webselfservice
Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:
www.registerelectrolux.com
Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely
pre váš spotrebič:
www.electrolux.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť
nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
Všeobecné informácie a tipy
Ochrana životného prostredia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
SLOVENSKY
1.
3
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca
nezodpovedá za zranenia ani za škody spôsobené
nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny
uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste
do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a
rozumejú prípadným rizikám.
Deti medzi 3 a 8 rokmi a osoby s veľmi rozsiahlymi a
zložitými hendikepmi nesmú mať prístup k spotrebiču,
pokiaľ nie sú pod nepretržitým dozorom.
Deti do 3 rokov nesmú mať prístup k spotrebiču, iba
ak sú nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k
spotrebiču, keď pracuje alebo keď sa chladí.
Prístupné časti sa môžu počas používania nahriať.
Ak má spotrebič detskú poistku, mala by byť zapnutá.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať
žiadnu údržbu na spotrebiči.
1.2 Všeobecná bezpečnosť
•
•
Nainštalovať tento spotrebič a vymeniť kábel smie iba
kvalifikovaná osoba.
VAROVANIE: Spotrebič a jeho prístupné časti sa
počas používania môžu značne zahriať. Nedotýkajte
sa ohrevných článkov.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pri vyberaní alebo vkladaní príslušenstva alebo nádob
na pečenie vždy používajte kuchynské rukavice.
Pred akoukoľvek údržbou spotrebič odpojte od
elektrickej siete.
VAROVANIE: Dbajte na to, aby bol spotrebič pred
výmenou žiarovky vypnutý, aby bolo vylúčené
nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
Spotrebič nepoužívajte pred jeho nainštalovaním do
zabudovanej štruktúry.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
Na čistenie skla dvierok nepoužívajte abrazívne
prostriedky ani ostré kovové škrabky, pretože by mohli
poškrabať povrch, čo môže spôsobiť rozbitie skla.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho
dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom
stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
Vyliate zvyšky treba odstrániť pred pyrolytickým
čistením. Z rúry vyberte všetky súčasti.
Ak chcete vybrať zasúvacie lišty, najprv potiahnite
prednú časť zasúvacích líšt a potom zadný koniec
smerom od bočnej steny a vyberte ich. Pri inštalácii
zasúvacích líšt zvoľte opačný postup.
Používajte iba teplotnú sondu odporúčanú pre tento
spotrebič.
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Inštalácia
VAROVANIE!
Tento spotrebič smie
nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
•
•
•
•
Odstráňte všetky obaly.
Neinštalujte ani nepoužívajte
poškodený spotrebič.
Dodržiavajte pokyny na inštaláciu
dodané so spotrebičom.
Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
•
•
•
•
•
používajte ochranné rukavice a
uzavretú obuv.
Spotrebič neťahajte za rukoväť.
Spotrebič nainštalujte na bezpečné a
vhodné miesto, ktoré spĺňa
požiadavky na inštaláciu.
Dodržiavajte požadovanú minimálnu
vzdialenosť od iných spotrebičov a
nábytku.
Pred namontovaním spotrebiča sa
uistite, či sa dvierka rúry otvárajú bez
odporu.
Spotrebič je vybavený elektrickým
chladiacim systémom. Musí sa
SLOVENSKY
používať s napájaním z elektrickej
siete.
Minimálna výška ku‐
chynskej skrinky
(minimálna výška
skrinky pod pracov‐
nou doskou)
590 (600) mm
•
•
Šírka kuchynskej
skrinky
560 mm
Hĺbka kuchynskej
skrinky
550 (550) mm
Výška prednej časti
spotrebiča
594 mm
Výška zadnej časti
spotrebiča
576 mm
Šírka prednej časti
spotrebiča
595 mm
Šírka zadnej časti
spotrebiča
559 mm
Hĺbka spotrebiča
569 mm
Zabudovaná hĺbka
spotrebiča
548 mm
Hĺbka s otvorenými
dvierkami
1022 mm
Minimálna veľkosť
vetracieho otvoru.
Otvor umiestnený
na spodnej zadnej
strane
560x20 mm
•
•
•
•
•
•
•
Dĺžka napájacieho
kábla. Kábel sa na‐
chádza v pravom
rohu na zadnej stra‐
ne
1500 mm
Montážne skrutky
4x25 mm
•
2.2 Zapojenie do elektrickej
siete
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo požiaru a
zásahu elektrickým prúdom.
•
•
•
Všetky elektrické zapojenia by mal
vykonať kvalifikovaný
elektroinštalatér.
•
•
5
Spotrebič musí byť uzemnený.
Uistite sa, že parametre na typovom
štítku sú kompatibilné s elektrickým
napätím zdroja napájania.
Vždy používajte správne
nainštalovanú zásuvku odolnú proti
nárazom.
Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry
ani predlžovacie káble.
Uistite sa, že zástrčka a prívodný
elektrický kábel nie sú poškodené. Ak
prívodný elektrický kábel spotrebiča
treba vymeniť, túto operáciu smie
urobiť iba pracovník autorizovaného
servisného strediska.
Nedovoľte, aby sa napájacie
elektrické káble dotkli alebo dostali do
blízkosti dvierok spotrebiča alebo
výklenku pod spotrebičom najmä
vtedy, keď sú dvierka horúce.
Zariadenie na ochranu pred dotykom
elektrických častí pod napätím a
izolovaných častí treba namontovať
tak, aby sa nedalo odstrániť bez
nástrojov.
Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej
zásuvky až po dokončení inštalácie.
Po inštalácii sa uistite, že máte
prístup k sieťovej zástrčke.
Ak je sieťová zásuvka uvoľnená,
nezapájajte do nej sieťovú zástrčku.
Spotrebič neodpájajte ťahaním za
napájací kábel. Vždy ťahajte za
sieťovú zástrčku.
Použite iba správne odpájacie
zariadenia: ochranné ističe alebo
poistky (skrutkovacie poistky treba
vybrať z držiaka), uzemnenia a
stýkače.
Elektrická sieť v domácnosti musí
mať odpájacie zariadenie, ktoré
umožní odpojenie spotrebiča od
elektrickej siete na všetkých póloch.
Vzdialenosť kontaktov odpájacieho
zariadenia musí byť minimálne 3 mm.
Skôr ako zapojíte sieťovú zástrčku do
sieťovej zásuvky, úplne zavrite
dvierka spotrebiča.
Tento spotrebič sa dodáva s
napájacou zástrčkou a káblom.
6
www.electrolux.com
•
Typy káblov použiteľných na inštalá‐
ciu alebo výmenu pre Európu:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
•
Prierez kábla určite podľa celkového
príkonu uvedeného na typovom štítku.
Môžete si tiež pozrieť údaje uvedené v
tabuľke:
Celkový príkon
(W)
Prierez kábla
(mm²)
maximálne 1 380
3 x 0.75
maximálne 2 300
3x1
maximálne 3 680
3 x 1.5
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poškodenia spotrebiča.
•
Uzemňovací kábel (zeleno/žltý kábel)
musí byť o 2 cm dlhší ako fázový a
nulový kábel (modrý a hnedý kábel).
2.3 Používanie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia, popálenín,
zásahu elektrickým prúdom
alebo výbuchu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič je určený iba na
použitie v domácnosti.
Nemeňte technické parametre tohto
spotrebiča.
Zabezpečte, aby boli vetracie otvory
voľné.
Počas činnosti nenechávajte
spotrebič bez dozoru.
Po každom použití spotrebič vypnite.
Keď je spotrebič v činnosti, pri
otváraní dvierok postupujte opatrne.
Môže dôjsť k úniku horúceho
vzduchu.
Spotrebič nepoužívajte, keď máte
mokré ruky, ani keď je v kontakte s
vodou.
Na otvorené dvierka netlačte.
Nepoužívajte spotrebič ako pracovný
alebo odkladací povrch.
Dvierka spotrebiča otvárajte opatrne.
Použitím prísad s obsahom alkoholu
môže vzniknúť zmes alkoholu so
vzduchom.
Pri otváraní dvierok sa do kontaktu so
spotrebičom nesmú dostať iskry ani
otvorený plameň.
Horľavé produkty alebo predmety,
ktoré obsahujú horľavé látky,
nevkladajte do spotrebiča, do jeho
blízkosti ani naň.
•
•
•
•
•
Aby ste predišli poškodeniu alebo
zmene farby smaltu:
– nádoby na pečenie ani iné
predmety neklaďte priamo na dno
spotrebiča,
– priamo na dno dutiny spotrebiča
nedávajte alobal,
– do horúceho spotrebiča nelejte
vodu,
– po ukončení prípravy pokrmu v
spotrebiči nenechávajte vlhký riad
ani potraviny,
– pri vyberaní alebo vkladaní
príslušenstva postupujte opatrne.
Zmena farby smaltu alebo ušľachtilej
ocele nemá žiadny vplyv na výkon
spotrebiča.
Na prípravu vlhkých koláčov
používajte hlboký pekáč. Ovocné
šťavy spôsobujú škvrny, ktoré môžu
byť trvalé.
Tento spotrebič je určený iba na
varenie. Nesmie byť použitý na iné
účely, napríklad na vykurovanie
miestnosti.
Rúru používajte vždy so zatvorenými
dvierkami.
Pri inštalácii spotrebiča za nábytkový
panel (napr. dvere) zabezpečte, aby
dvere neboli počas prevádzky
spotrebiča nikdy zatvorené. Za
zatvoreným nábytkovým panelom sa
môže vytvoriť teplo a vlhkosť a môžu
spôsobiť následné poškodenie
spotrebiča, kuchynskej jednotky alebo
podlahy. Nábytkový panel
nezatvárajte, kým spotrebič po použití
úplne nevychladne.
SLOVENSKY
2.4 Starostlivosť a čistenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia, požiaru alebo
poškodenia spotrebiča.
•
•
•
•
•
•
•
•
Pred vykonávaním údržby spotrebič
vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo
sieťovej zásuvky.
Skontrolujte, či je spotrebič studený.
Existuje riziko, že sklenené panely
môžu prasknúť.
Ak sú sklenené panely dvierok
poškodené, bezodkladne ich nechajte
vymeniť. Obráťte sa na autorizované
servisné stredisko.
Pri vyberaní dvierok zo spotrebiča
postupujte opatrne. Dvierka sú ťažké!
Spotrebič pravidelne čistite, aby ste
predišli znehodnoteniu povrchového
materiálu.
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou
handričkou. Používajte iba neutrálne
saponáty. Nepoužívajte abrazívne
prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani
kovové predmety.
Ak používate sprej na čistenie rúr,
dodržiavajte bezpečnostné pokyny na
jeho obale.
Katalytický smalt (ak je k dispozícii)
nečistite žiadnym čistiacim
prostriedkom.
2.5 Pyrolytické čistenie
•
•
•
•
•
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia / požiaru /
chemických emisií (výparov)
v pyrolytickom režime.
•
•
Pred vykonaním funkcie pyrolytického
samočistenia alebo postupu na prvé
použitie odstráňte z vnútra rúry:
– všetky zvyšky jedla, oleja alebo
tuku a iné nečistoty.
– všetky vyberateľné predmety
(vrátane roštov, bočných
zásuvných mriežok a pod., ktoré
boli dodané s produktom),
predovšetkým však nepriľnavé
hrnce, panvice, pekáče, nástroje
a pod.
Pozorne si prečítajte všetky pokyny
týkajúce sa pyrolytického čistenia.
•
2.6 Vnútorné osvetlenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zásahu elektrickým prúdom.
•
7
Keď je spustené pyrolytické čistenie,
nepúšťajte deti k spotrebiču.
Spotrebič sa veľmi zohreje a z
predných chladiacich otvorov uniká
horúci vzduch.
Pyrolytické čistenie je proces
využívajúci veľmi vysokú teplotu, pri
ktorom môže dôjsť k tvorbe dymu zo
zvyškov jedla a konštrukčných
materiálov, preto používateľom
dôrazne odporúčame:
– v priebehu pyrolytického čistenia
a po ňom zabezpečiť dobré
vetranie.
– počas prvého použitia pri
maximálnej teplote a po ňom
zabezpečiť dobré vetranie.
Na rozdiel od ľudí môžu byť niektoré
vtáky a plazy extrémne citlivé na
prípadné výpary vznikajúce počas
čistiaceho procesu všetkých
pyrolytických rúr.
– V priebehu pyrolytického čistenia
sa domáce zvieratá (najmä vtáky)
nesmú dostať do blízkeho okolia
spotrebiča a pri prvom použití
funkcie pyrolytického čistenia
alebo maximálnej teploty
zabezpečte dostatočné vetranie.
Malé zvieratá môžu byť tiež veľmi
citlivé na lokálne zmeny teploty v
blízkosti všetkých pyrolytických rúr
počas programu pyrolytického
samočistenia.
Nelepivé povrchy hrncov, panvíc,
plechov, kuchynského riadu a pod. sa
môžu poškodiť vysokou teplotou pri
pyrolytickom čistení vo všetkých
pyrolytických rúrach a môžu byť tiež
zdrojom nízkej úrovne škodlivých
výparov.
Opísané výpary, ktoré sa uvoľňujú zo
všetkých pyrolytických rúr/zvyškov po
varení, nie sú škodlivé pre ľudí
vrátane detí ani ľudí so zdravotnými
problémami.
Žiarovka alebo halogénová žiarovka
používaná v tomto spotrebiči je
určená len pre domáce spotrebiče.
8
www.electrolux.com
•
•
2.8 Likvidácia
Nepoužívajte ju na osvetlenie
domácnosti.
Pred výmenou žiarovky odpojte
spotrebič od zdroja napájania.
Používajte žiarovky s rovnakými
technickými parametrami .
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia alebo udusenia.
2.7 Servis
•
•
•
•
•
Ak treba dať spotrebič opraviť,
obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
Používajte iba originálne náhradné
diely.
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Prívodný elektrický kábel odrežte
blízko pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
Odstráňte západku dvierok, aby ste
zabránili uviaznutiu detí a domácich
zvierat v spotrebiči.
3. INŠTALÁCIA
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
3.1 Zabudovanie
548
21
min. 550
80
60
520
600
18
20
114
589
594
min. 560
595+-1
60
198
5
3
523
20
SLOVENSKY
548
70
60
9
21
min. 550
20
520
18
590
114
min. 560
589
594
198
60
595+-1
5
3
20
3.2 Upevnenie rúry k linke
523
10
www.electrolux.com
4. POPIS VÝROBKU
4.1 Celkový prehľad
1
3
4
5
5
4
3
2
1
8
1
2
3
4
5
6
7
8
2
6
Ovládací panel
Elektronický programátor
Zásuvka teplotnej sondy
Ohrevný článok
Osvetlenie
Ventilátor
Zasúvacia lišta, vyberateľná
Úrovne v rúre
7
4.2 Príslušenstvo
•
•
•
•
Drôtený rošt
Na kuchynský riad, formy na koláče,
pečené pokrmy.
Plech na pečenie
Na koláče a sušienky.
Hlboký pekáč
Na pečenie mäsa a múčnych
pokrmov alebo ako nádoba na
zachytávanie tuku.
•
Teplotná sonda
Na meranie, do akej miery je pokrm
upečený.
Teleskopické lišty
Pre rošty a plechy.
5. OVLÁDACÍ PANEL
5.1 Elektronický programátor
1
2 3
4 5
6
Spotrebič sa ovláda senzorovými tlačidlami.
Senzo‐ Funkcia
rové tla‐
čidlo
1
ZAP/VYP
Popis
Zapnutie a vypnutie rúry.
7 8 9 10 11
SLOVENSKY
Senzo‐ Funkcia
rové tla‐
čidlo
11
Popis
2
VOLITEĽNÉ
FUNKCIE
3
OSVETLENIE RÚ‐ Zapnutie a vypnutie osvetlenia rúry.
RY
4
TEPLOTA/RÝCH‐ Nastavenie a kontrola teploty vo vnútri rúry
LE ZOHRIEVANIE alebo teploty teplotnej sondy (ak je k dispozí‐
cii). Keď tlačidlo stlačíte a podržíte tri sekun‐
dy, funkcia rýchleho zohrievania sa ZAPNE
alebo VYPNE.
5
-
6
7
8
9
10
11
Ak chcete nastaviť funkciu ohrevu, funkciu či‐
stenia alebo automatický program.
MÔJ OBĽÚBENÝ
PROGRAM
Uloženie vášho obľúbeného programu. Po‐
mocou tejto funkcie sa môžete priamo dostať
k obľúbenému programu, a to aj vtedy, ak je
rúra vypnutá.
DISPLEJ
Zobrazuje aktuálne nastavenia rúry.
NAHOR
Pohyb nahor v ponuke.
NADOL
Pohyb nadol v ponuke.
HODINY
Nastavenie časových funkcií.
ČASOMER
Nastavenie funkcie Kuchynský časomer.
OK
Potvrdenie výberu alebo nastavenia.
5.2 Displej
A
B
E
C
D
A. Symbol funkcie ohrevu
B. Počet funkcií ohrevu/programov
C. Ukazovatele časových funkcií
(pozrite si tabuľku Časové funkcie)
D. Zobrazenie hodín/zvyškového tepla
E. Zobrazenie teploty/denného času
12
www.electrolux.com
Iné ukazovatele na displeji:
Symbol
/
/
Názov
Popis
Automatický program
Môžete si zvoliť automatický program.
Môj obľúbený program
Je spustený obľúbený program.
kg/g
Je spustený automatický program, pri
ktorom sa zadáva hmotnosť.
h/min
Je spustená časová funkcia.
Ukazovateľ ohrevu/zvyškové‐ Zobrazuje aktuálne teplotné nastavenie
ho tepla
rúry.
Teplota/Rýchle zohrievanie
Je zapnutá táto funkcia.
Teplota
Môžete skontrolovať alebo zmeniť te‐
plotu.
Teplotná sonda
Teplotná sonda je pripojená do zásuvky
na teplotnú sondu.
Zámok dverí
Je zapnutá funkcia zámku dverí.
Kuchynský časomer
Je zapnutá funkcia kuchynského časo‐
mera.
5.3 Ukazovateľ ohrevu
Ak zapnete funkciu ohrevu, zobrazí sa
Keď teplota v rúre dosiahne nastavenú
hodnotu, čiarky na displeji zhasnú.
. Tieto prúžky zobrazujú, ako sa
teplota v rúre zvyšuje alebo znižuje.
6. PRED PRVÝM POUŽITÍM
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
Pre nastavenie denného
času si pozrite kapitolu
„Časové funkcie“.
6.1 Prvé čistenie
Vyberte z rúry vyberateľné zasúvacie
lišty a príslušenstvo.
Pozrite si kapitolu „Ošetrovanie a
čistenie“.
Pred prvým použitím rúru a príslušenstvo
vyčistite.
Príslušenstvo a zasúvacie lišty dajte späť
na ich pôvodné miesto.
6.2 Prvé zohriatie rúry
Pred prvým použitím prázdnu rúru
predhrejte.
a maximálnu
1. Nastavte funkciu:
teplotu.
2. Rúru nechajte spustenú jednu
hodinu.
3. Nastavte funkciu
a maximálnu
teplotu.
4. Rúru nechajte v činnosti 15 minút.
Príslušenstvo sa môže zohriať viac než
zvyčajne. Rúra môže počas
predhrievania produkovať zápach a dym.
Zabezpečte dostatočné vetranie v
miestnosti.
SLOVENSKY
13
7. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
7.1 Funkcie ohrevu
Funkcia rúry Použitie
Na pečenie až na troch
úrovniach a sušenie po‐
travín.
Teplovzdušné Nastavte teplotu o
pečenie
20-40 °C nižšiu ako pre
Tradičné pečenie.
Pizza
Tradičné pe‐
čenie
Pomalé peče‐
nie
Dolný ohrev
Na prípravu pizze. Na
intenzívnejšie zhnednu‐
tie povrchu a chrumka‐
vú spodnú časť.
Na pečenie múčnych je‐
dál a mäsa na jednej
úrovni.
Na prípravu jemného a
šťavnatého pečeného
mäsa.
Na pečenie koláčov s
chrumkavým korpusom
a na zaváranie.
Funkcia rúry Použitie
Táto funkcia je určená
na úsporu energie po‐
čas pečenia. Pokyny
Pečenie s vy‐ ohľadom pečenia nájde‐
užitím vlhko‐ te v kapitole „Rady a ti‐
sti
py“, Pečenie s využitím
vlhkosti. Dvierka rúry
majú byť počas pečenia
zatvorené, aby nebola
prerušená funkcia a aby
bola zabezpečená pre‐
vádzka s najvyššou
možnou energetickou
účinnosťou. Keď použi‐
jete túto funkciu, teplota
v dutine sa môže líšiť
od nastavenej teploty.
Používa sa zvyškové
teplo.Výkon ohrevu sa
môže znížiť. Všeobecné
odporúčania ohľadne
úspory energie nájdete
v kapitole „Energetická
účinnosť", Úspora ener‐
gie.Táto funkcia bola
použitá na určenie trie‐
dy energetickej účinno‐
sti podľa normy EN
60350-1. Keď použijete
túto funkciu, osvetlenie
sa po 30 sekundách au‐
tomaticky vypne.
Na rozmrazenie potra‐
vín (zeleniny a ovocia).
Čas rozmrazovania zá‐
Rozmrazova‐ visí od množstva a veľ‐
nie
kosti mrazených potra‐
vín.
Na udržiavanie teploty
pokrmov.
Uchovať teplé
Gril
Na grilovanie plochých
jedál a na prípravu hria‐
nok.
14
www.electrolux.com
7.4 Kontrola teploty
Funkcia rúry Použitie
Rýchly Gril
Turbo gril
Na grilovanie plochých
jedál vo väčších množ‐
stvách a prípravu hria‐
nok.
Na pečenie väčších ku‐
sov mäsa alebo hydiny
s kosťami na jednej
úrovni. Na gratinovanie
a zapekanie.
Aktuálnu teplotu v rúre môžete
skontrolovať pri zapnutej funkcii a
programe.
1. Stlačte tlačidlo .
Na displeji sa zobrazí teplota v rúre.
2. Stlačte tlačidlo
alebo displej po
piatich sekundách opäť automaticky
zobrazí nastavenú teplotu.
7.5 Rýchle zohrievanie
7.2 Nastavenie funkcie ohrevu
Počas funkcie rýchleho zohrievania
nesmie byť v rúre jedlo.
1. Zapnite rúru pomocou .
Na displeji sa zobrazuje nastavená
teplota, symbol a číslo funkcie ohrevu.
2. Funkciu ohrevu nastavte pomocou
Funkcia rýchleho zohrievania je k
dispozícii iba pre niektoré funkcie
ohrevu. Ak je v ponuke nastavení
zapnutý chybový tón, signál zaznie ak
nie je rýchle zohrievanie dostupné pre
nastavenú funkciu. Pozrite si časť
Používanie ponuky nastavení v kapitole
„Doplnkové funkcie“.
tlačidiel
alebo
.
3. Stlačte tlačidlo
alebo sa funkcia
TRVANIE spustí automaticky po
piatich sekundách.
Ak ste zapli rúru a nenastavili funkciu
ohrevu ani program rúry, rúra sa po 20
sekundách automaticky vypne.
7.3 Zmena teploty
Stlačte tlačidlo
alebo
, aby ste
zmenili teplotu v krokoch: 5 °C.
Keď rúra dosiahne nastavenú teplotu,
zaznie zvukový signál a ukazovateľ
ohrevu zhasne.
Funkcia rýchleho zohrievania skracuje
čas ohrevu.
Funkciu rýchleho zohrievania zapnete
stlačením a podržaním tlačidla na viac
ako tri sekundy.
Ak je zapnuté rýchle zohrievanie, na
displeji sa zobrazia blikajúce pásiky.
8. ČASOVÉ FUNKCIE
8.1 Tabuľka s časovými funkciami
Časová funkcia
Použitie
DENNÝ ČAS
Zobrazenie alebo zmena denného času. Presný čas
môžete zmeniť iba pri vypnutej rúre.
TRVANIE
Nastavenie, ako dlho bude rúra pracovať.
KONIEC
Nastavenie kedy sa má rúra vypnúť.
POSUNUTÝ
ŠTART
Kombinácia funkcií TRVANIE A KONIEC.
SLOVENSKY
Časová funkcia
Použitie
ČASOMER
00:00
Slúži na nastavenie odpočítavania času. Táto funkcia
nemá vplyv na činnosť rúry. KUCHYNSKÝ ČASO‐
MER môžete použiť kedykoľvek, aj vtedy, keď je rúra
vypnutá.
ČASOVAČ ODPO‐ Na nastavenie časovača odpočítavajúceho smerom
ČÍTAVAJÚCI SME‐ nahor, ktorý zobrazuje dobu prevádzky rúry. Táto
ROM NAHOR
funkcia nemá vplyv na činnosť rúry. Zapne sa okam‐
žite, keď rúra začne zohrievať. ČASOVAČ ODPOČÍ‐
TAVAJÚCI SMEROM NAHOR nie je zapnutý, ak sú
nastavené funkcie TRVANIE a KONIEC.
8.2 Nastavenie a zmena času
Po prvom zapojení do elektrickej siete
počkajte, kým sa na displeji nezobrazí
a 12:00. "12" bliká.
1. Stlačte
alebo
nastavili hodiny.
2. Stlačte tlačidlo
, aby ste
, aby ste
4. Stlačte tlačidlo
.
Na displeji sa zobrazí nastavený
aktuálny čas.
Ak chcete zmeniť denný čas, stláčajte
nezačne blikať.
8.3 Nastavenie funkcie
TRVANIE
1. Nastavte funkciu ohrevu a teplotu.
2. Opakovane stláčajte
, kým
nezačne blikať
.
3. Minúty funkcie TRVANIE nastavte
stlačením
alebo
.
alebo sa funkcia
4. Stlačte tlačidlo
TRVANIE spustí automaticky po
piatich sekundách.
5. Hodiny funkcie TRVANIE nastavte
stlačením
alebo
7. Ak chcete signál vypnúť, dotknite sa
senzorového tlačidla.
8. Vypnite rúru.
8.4 Nastavenie funkcie
KONIEC
1. Nastavte funkciu ohrevu a teplotu.
2. Opakovane stláčajte
.
3. Stlačte
alebo
nastavili minúty.
, kým
15
.
6. Stlačte tlačidlo
alebo sa funkcia
TRVANIE spustí automaticky po
piatich sekundách.
Po skončení nastaveného času znie 2
minúty zvukový signál. Na displeji bliká
a nastavenie času. Rúra sa vypne.
, kým
.
nezačne blikať
3. Funkciu KONIEC nastavte stlačením
alebo
a stlačte
. Najprv
nastavíte minúty a potom hodiny.
Po skončení nastaveného času znie 2
minúty zvukový signál. Na displeji bliká
a nastavenie času. Rúra sa vypne
automaticky.
4. Ak chcete signál vypnúť, dotknite sa
senzorového tlačidla.
5. Vypnite rúru.
8.5 Nastavenie funkcie
POSUNUTÝ ŠTART
1. Nastavte funkciu ohrevu a teplotu.
2. Opakovane stláčajte
, kým
nezačne blikať
.
3. Minúty funkcie TRVANIE nastavte
stlačením
alebo
.
4. Stlačte tlačidlo
.
5. Hodiny funkcie TRVANIE nastavte
stlačením
alebo
6. Stlačte tlačidlo
.
.
.
Na displeji bliká symbol
7. Požadovaný čas funkcie KONIEC
nastavte stlačením
alebo
a
16
www.electrolux.com
stlačte
. Najprv nastavíte minúty a
potom hodiny.
Rúra sa neskôr automaticky zapne podľa
nastaveného času funkcie TRVANIE a
vypne sa pri nastavenom čase funkcie
KONIEC. Po skončení nastaveného času
znie 2 minúty zvukový signál. Na displeji
bliká
a nastavenie času. Rúra sa
vypne automaticky.
8. Ak chcete signál vypnúť, dotknite sa
senzorového tlačidla.
9. Vypnite rúru.
Ak je funkcia posunutého
štartu aktivovaná, na displeji
sa zobrazí statický symbol
funkcie ohrevu
s bodkou
a
. Bodka indikuje aktívnu
časovú funkciu na displeji
času / zvyškového tepla.
8.6 Nastavenie: Časomer
1. Stlačte tlačidlo
.
3. KUCHYNSKÝ ČASOMER nastavte
stlačením
alebo
potvrďte pomocou
a nastavenie
.
4. Stlačte
alebo sa KUCHYNSKÝ
ČASOMER spustí automaticky po
piatich sekundách.
Keď uplynie nastavený čas, na dve
minúty zaznie signál a na displeji sa
zobrazí blikajúce 00:00 a .
5. Ak chcete signál vypnúť, dotknite sa
senzorového tlačidla.
8.7 ČASOVAČ
ODPOČÍTAVAJÚCI SMEROM
NAHOR
1. Na resetovanie časovača
odpočítavajúceho smerom nahor
opakovanie stláčajte:
a
.
2. Keď sa na displeji zobrazí "00:00",
časovač odpočítavajúci smerom
nahor sa spustí odznova.
a „00“.
Na displeji bliká symbol
2. Na prepínanie medzi funkciami
stlačte . Najprv nastavte sekundy,
potom minúty a hodiny.
9. AUTOMATICKÉ PROGRAMY
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
Máte k dispozícii 9 automatických
programov. Automatický alebo receptový
program použite vtedy, ak nemáte s
prípravou pokrmov v rúre skúsenosti
alebo vám chýbajú potrebné znalosti. Na
displeji sa zobrazia predvolené časy
prípravy pre všetky automatické
programy.
9.1 Automatické programy
Číslo programu
Názov programu
1
HOVÄDZIE PEČENÉ
2
PEČENÉ BRAVČOVÉ
3
CELÉ KURA
4
PIZZA
5
MUFFINY
6
SLANÝ LOTRINSKÝ KOLÁČ
SLOVENSKY
Číslo programu
Názov programu
7
BIELY CHLIEB
8
ZAPEČENÉ ZEMIAKY
9
LASAGNE
9.2 Automatické programy
1. Spotrebič zapnite.
2. Dotknite sa .
Displej zobrazuje číslo automatického
programu (1 – 9).
3. Automatický program zvoľte dotykom
alebo
.
alebo počkajte päť
4. Dotknite sa
sekúnd, kým sa spotrebič
automaticky nespustí.
5. Po uplynutí nastaveného času znie
dve minúty zvukový signál. Symbol
začne blikať.
6. Ak chcete vypnúť zvukový signál,
dotknite sa senzorového tlačidla
alebo otvorte dvierka rúry.
7. Spotrebič vypnite.
9.3 Automatické programy so
zadávaním hmotnosti
Keď nastavíte hmotnosť mäsa, spotrebič
vypočíta čas pečenia.
1. Spotrebič zapnite.
2. Dotknite sa .
3. Program so zadávaním hmotnosti
nastavte pomocou dotykových
alebo
.
tlačidiel
Displej zobrazuje: čas prípravy, symbol
trvania
, predvolenú hmotnosť,
jednotku hmotnosti (kg, g).
alebo sa
4. Dotknite sa symbolu
nastavenia automaticky uložia po
piatich sekundách.
Spotrebič sa zapne.
17
5. Predvolenú hmotnosť môžete zmeniť
s
alebo
. Dotknite sa
.
6. Po uplynutí nastaveného času znie
dve minúty zvukový signál. Symbol
bliká.
7. Ak chcete vypnúť zvukový signál,
dotknite sa senzorového tlačidla
alebo otvorte dvierka rúry.
8. Spotrebič vypnite.
9.4 Automatické programy s
teplotnou sondou (vybrané
modely)
Pri programoch s teplotnou sondou je
vnútorná teplota predvolená a pevne
nastavená. Program skončí, keď pokrm
dosiahne nastavenú vnútornú teplotu.
1. Spotrebič zapnite.
2. Dotknite sa .
3. Nainštalujte teplotnú sondu. Pozrite
si časť „Teplotná sonda“.
alebo
nastavte
4. Dotykom
program s teplotnou sondou.
Na displeji sa zobrazí čas pečenia,
symboly
a
.
alebo sa
5. Dotknite sa symbolu
nastavenia automaticky uložia po
piatich sekundách.
Po uplynutí nastaveného času znie dve
minúty zvukový signál. Symbol
bliká.
6. Dotknite sa ľubovoľného
senzorového tlačidla alebo otvorte
dvierka, čím zvukový signál vypnete.
7. Spotrebič vypnite.
10. POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
10.1 Teplotná sonda
Treba nastaviť dve teploty: teplotu rúry a
vnútornú teplotu.
18
www.electrolux.com
Teplotná sonda meria teplotu vo vnútri
mäsa. Keď má mäso nastavenú teplotu,
spotrebič sa vypne.
UPOZORNENIE!
Používajte iba dodanú
teplotnú sondu alebo
príslušné náhradné diely.
Počas pečenia musí teplotná
sonda zostať zasunutá v
mäse a zapojená v zásuvke
na teplotnú sondu.
1. Zapnutie spotrebiča.
2. Hrot teplotnej sondy (so symbolom
na rukoväti) zasuňte do stredu
mäsa.
3. Konektor teplotnej sondy zapojte do
zásuvky vo vrchnej časti dutiny rúry.
a predvolená
Na displeji bliká
vnútorná teplota. Pri prvom spustení sa
zobrazí teplota 60 °C, pri každom
ďalšom spustení sa zobrazí naposledy
nastavená teplota.
Zapojením teplotnej sondy
do príslušnej zásuvky zrušíte
nastavenia časových funkcií.
4. Tlačidlom
alebo
vnútornú teplotu.
nastavte
, inak sa
5. Dotknite sa tlačidla
nastavenia automaticky uložia o 5
sekúnd.
Vnútornú teplotu môžete
nastaviť iba vtedy, keď
bliká symbol
. Ak sa
symbol
zobrazí na
displeji, ale nebliká, a vy
ste ešte nenastavili
vnútornú teplotu,
dotknite sa
a teplotu
nastavte pomocou
alebo
.
6. Nastavte funkciu rúry a teplotu v nej.
Na displeji sa zobrazí aktuálna teplota v
strede pokrmu a symbol ohrevu
.
Kým spotrebič vypočíta približnú dobu
pečenia, displej zobrazí uplynutý čas. Po
prvej kalkulácii sa na displeji zobrazí
približná doba trvania pečenia.
Spotrebič počas pečenia naďalej
prepočítava trvanie. Trvanie pečenia sa
na displeji aktualizuje v pravidelných
intervaloch.
Ak pečiete s teplotnou
sondou, môžete teplotu
zobrazenú na displeji
zmeniť. Po zapojení
teplotnej sondy do príslušnej
zásuvky a nastavení funkcie
a teploty rúry sa na displeji
zobrazí aktuálna vnútorná
teplota pokrmu.
Opakovaným stláčaním
tlačidla zobrazíte tri ďalšie
teploty:
• nastavená teplota
vnútri mäsa
• aktuálna teplota v
rúre
• aktuálna teplota
vnútri mäsa.
Keď mäso dosiahne nastavenú vnútornú
teplotu, na 2 minúty zaznie zvukový
signál a na displeji bude blikať teplota v
strede pokrmu a
. Spotrebič sa
vypne.
7. Ak chcete zvukový signál vypnúť,
dotknite sa senzorového tlačidla.
8. Vytiahnite teplotnú sondu zo zásuvky
a vyberte mäso z rúry.
SLOVENSKY
19
VAROVANIE!
Pri vyberaní teplotnej sondy
postupujte veľmi opatrne. Je
horúca. Hrozí
nebezpečenstvo popálenia.
10.2 Vkladanie príslušenstva
Drôtený rošt:
Rošt zasuňte medzi vodiace tyče
zasúvacích líšt a uistite sa, že nožičky
smerujú nadol.
Malé zarážky na vrchu
zvyšujú bezpečnosť. Tieto
zarážky zároveň zabraňujú
prevrhnutiu. Vysoký okraj
okolo roštu zabraňuje
zošmyknutiu kuchynského
riadu z roštu.
10.3 Teleskopické lišty
Pokyny na inštaláciu
teleskopických líšt si odložte
na budúce použitie.
Plech na pečenie/hlboký pekáč:
Plech na pečenie /hlboký pekáč zasuňte
medzi vodiace lišty zvolenej úrovne rúry.
Pomocou teleskopických líšt môžete
ľahšie zasúvať a vyberať rošty.
UPOZORNENIE!
Teleskopické lišty
neumývajte v umývačke
riadu. Teleskopické lišty
nemažte.
1. Vytiahnite ľavú a pravú teleskopickú
lištu.
°C
Drôtený rošt spolu s plechom na pečenie
alebo hlbokým pekáčom:
Plech na pečenie /hlboký pekáč zasuňte
medzi vodiace lišty zvolenej úrovne rúry
a drôtený rošt na vodiacich lištách.
2. Drôtený rošt položte na teleskopické
lišty a opatrne ich zasuňte do rúry.
20
www.electrolux.com
Pred zatvorením dvierok rúry zatlačte
teleskopické lišty úplne do rúry.
°C
11. DOPLNKOVÉ FUNKCIE
11.1 Použitie funkcie Môj
obľúbený program
Túto funkciu použite, ak chcete uložiť
obľúbené nastavenie teploty a času pre
funkciu alebo program rúry.
1. Nastavte teplotu a čas pre funkciu
alebo program rúry.
a podržte na
2. Dotknite sa symbolu
ňom prst aspoň tri sekundy. Zaznie
zvukový signál.
3. Spotrebič vypnite.
• Ak chcete zapnúť túto funkciu,
•
1. Túto funkciu môžete zapnúť aj keď je
rúra vypnutá. Nenastavujte funkciu
ohrevu.
2. Stlačte tlačidlo
a podržte ho
stlačené 3 sekundy.
3. Súčasne stlačte a podržte tlačidlá
a
na 2 sekundy.
Zaznie zvukový signál.
Na displeji sa zobrazí symbol SAFE.
Dvierka sú zablokované.
Ak chcete vypnúť funkciu detskej poistky,
zopakujte krok 3.
dotknite sa symbolu
. Spotrebič
spustí váš obľúbený program.
11.3 Používanie funkcie
Blokovanie ovládania
Ak je funkcia spustená,
môžete meniť čas aj
teplotu.
Ak chcete túto funkciu vypnúť,
Túto funkciu môžete zapnúť iba pri
spustenej rúre.
dotknite sa symbolu . Spotrebič
vypne váš obľúbený program.
11.2 Používanie detskej poistky
Funkcia Detská poistka zabraňuje
náhodnému zapnutiu rúry.
Ak je zapnutá funkcia
Pyrolýzy, dvierka sú
zablokované. Po stlačení
senzorového tlačidla sa na
displeji zobrazí hlásenie.
Funkcia blokovania ovládania zabraňuje
náhodnej zmene nastavení rúry.
1. Na zapnutie tejto funkcie zapnite
rúru.
2. Zapnite funkciu rúry alebo
nastavenie.
3. Dotknite sa súčasne
a
a
podržte ich 2 sekundy.
Zaznie zvukový signál.
Na displeji sa rozsvieti blokovanie.
Ak chcete blokovanie ovládania vypnúť,
zopakujte krok 3.
SLOVENSKY
Ak je zapnutá funkcia
Pyrolýzy, dvierka sú
zablokované. Po stlačení
senzorového tlačidla sa na
displeji zobrazí hlásenie.
(°C)
Rúru je možné vypnúť, aj
keď je nastavená funkcia
blokovania ovládania. Keď
rúru vypnete, blokovanie
ovládania sa vypne.
a podržte ho
1. Stlačte tlačidlo
stlačené 3 sekundy.
Na displeji sa zobrazí SET1 a bliká „1“.
3. Stlačte tlačidlo
upravte
.
4. Stlačením
alebo
môžete
zmeniť hodnotu daného nastavenia.
.
5. Stlačte tlačidlo
Ak chcete opustiť ponuku nastavení,
stlačte
alebo stlačte a podržte
.
11.5 Automatické vypínanie
Ak je zapnutá funkcia ohrevu a
nastavenie nezmeníte, rúra sa z
bezpečnostných dôvodov po určitom
čase vypne.
(°C)
(h)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 – maximum
3
11.6 Jas displeja
Ponuka nastavení vám umožní zapnúť
alebo vypnúť funkcie v hlavnej ponuke.
Na displeji sa zobrazí SET a číslo
nastavenia.
alebo
(h)
Funkcia automatického vypnutia nebude
fungovať pri týchto funkciách: Osvetlenie
rúry, Teplotná sonda,Trvanie, Doba
odloženia štartu, Koniec, Pomalé
pečenie.
11.4 Používanie ponuky
nastavení
2. Stlačením
nastavenie.
21
Existujú dva režimy jasu displeja:
•
•
Nočný jas – ak je spotrebič vypnutý,
jas displeja je nižší v čase 22:00 až
06:00.
Denný jas:
– keď je spotrebič zapnutý,
– ak sa dotknete senzorového
tlačidla počas funkcie nočného
jasu (s výnimkou ZAPNÚŤ /
VYPNÚŤ), displej sa na 10
sekúnd prepne späť do denného
jasu,
– ak je spotrebič vypnutý a
nastavíte kuchynský časomer. Po
skončení funkcie kuchynského
časomera sa displej vráti späť do
režimu nočného jasu.
11.7 Chladiaci ventilátor
Ak je rúra zapnutá, automaticky sa
aktivuje chladiaci ventilátor, aby udržal
povrch rúry chladný. Ak rúru vypnete,
chladiaci ventilátor pokračuje v činnosti,
až kým sa rúra neochladí.
11.8 Bezpečnostný termostat
Nesprávna prevádzka rúry alebo chybné
súčasti môžu spôsobiť nebezpečné
prehriatie. Aby sa tomu predišlo, rúra je
vybavená bezpečnostným termostatom,
ktorý preruší dodávku energie. Po
poklese teploty sa rúra opäť automaticky
zapne.
22
www.electrolux.com
12. TIPY A RADY
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
Teploty a časy pečenia
uvedené v tabuľkách sú iba
orientačné. Závisia od
konkrétneho receptu,
množstva a kvality použitých
prísad.
12.1 Odporúčania pre pečenie
Rúra ponúka päť úrovní zasunutia
roštov.
vnútri a chrumkavé na povrchu. To
skracuje čas varenia aj spotrebu energie.
Pečenie koláčov
Neotvárajte dvierka rúry pred uplynutím
3/4 nastaveného času pečenia.
Ak pri pečení používate súčasne dva
plechy, nechávajte medzi nimi jednu
voľnú úroveň.
Pečenie mäsa a rýb
Na prípravu nadmerne mastných
pokrmov použite hlboký pekáč, aby ste
predišli vytvoreniu škvŕn, ktoré môžu byť
trvalé.
Úrovne roštov počítajte od dna vnútra
rúry.
Pred krájaním mäsa ho nechajte odstáť
približne 15 minút, aby z neho nevytiekla
šťava.
Vaša rúra môže pri pečení fungovať inak
ako rúra, ktorú ste používali doteraz.
Tabuľky nižšie vám poskytujú štandardné
nastavenia pre teplotu, čas pečenia a
úroveň rúry.
Aby počas pečenia v rúre nevznikalo
príliš mnoho dymu, pridajte do hlbokého
pekáča trochu vody. Kondenzácii dymu
zabránite, ak vodu pridáte vždy, keď sa
odparí.
Ak nie je k dispozícii nastavenie pre
konkrétny recept, vyhľadajte nastavenie
pre podobný recept.
Čas pečenia
Čas pečenia závisí od typu pokrmu, jeho
konzistencie a objemu.
Rúra je vybavená špeciálnym systémom,
ktorý zabezpečuje cirkuláciu vzduchu a
neustále recyklovanie pary. Pomocou
tohto systému môžete piecť v parnom
prostredí a pripravovať pokrmy jemné vo
Spočiatku sledujte priebeh pečenia. Pri
používaní spotrebiča sami zistíte
najvhodnejšie nastavenia (varný stupeň,
čas pečenia, atď.) pre kuchynský riad,
recepty a množstvá, ktoré používate.
12.2 Pečenie mäsa a nemäsových pokrmov
KOLÁČE
Tradičné peče‐ Teplovzdušné pe‐
nie
čenie
(min)
(°C)
Šľahané
cestá
(°C)
170
2
160
3 (2 a 4) 45 - 60
Forma na tortu
Linecké ce‐ 170
sto
2
160
3 (2 a 4) 20 - 30
Forma na tortu
SLOVENSKY
KOLÁČE
Tradičné peče‐ Teplovzdušné pe‐
nie
čenie
(min)
(°C)
(°C)
Tvarohový
koláč
170
1
165
2
80 100
Forma na tortu, Ø 26
cm
Závin
175
3
150
2
60 - 80
Plech na pečenie
Džemové
tortičky
170
2
165
2
30 - 40
Forma na tortu, Ø 26
cm
Vianočka,
160
prázdnu rú‐
ru predhrej‐
te
2
150
2
90 120
Forma na tortu, Ø 20
cm
Slivkový
175
koláč,
prázdnu rú‐
ru predhrej‐
te
1
160
2
50 - 60
Forma na chlieb
Sušienky
140
3
140 - 150 3
25 - 45
Plech na pečenie
Snehové
pusinky
120
3
120
3
80 100
Plech na pečenie
Snehové
pusinky,
prázdnu rú‐
ru predhrej‐
te, dve
úrovne
-
120
2a4
80 100
Plech na pečenie
Buchtičky, 190
prázdnu rú‐
ru predhrej‐
te
3
190
3
12 - 20
Plech na pečenie
Veterníky
190
3
170
3
25 - 35
Plech na pečenie
Veterníky,
dve úrovne
-
-
170
2a4
35 - 45
Plech na pečenie
Plochý ko‐
láč
180
2
170
2
45 - 70
Forma na tortu, Ø 20
cm
Koláč so
sušeným
ovocím
160
1
150
2
110 120
Forma na tortu, Ø 24
cm
23
24
www.electrolux.com
KOLÁČE
Tradičné peče‐ Teplovzdušné pe‐
nie
čenie
(min)
(°C)
Viktóriin ko‐ 170
láč
(°C)
1
160
2
30 - 50
Forma na tortu, Ø 20
cm
Prázdnu rúru predhrejte.
CHLIEB A PIZZA
Tradičné peče‐
nie
Teplovzdušné peče‐
nie
(min)
(°C)
(°C)
Biely chlieb, 1 190
- 2 kusy, kaž‐
dý 0,5 kg
1
190
1
60 - 70 -
Ražný chlieb, 190
predohrev nie
je potrebný
1
180
1
30 - 45 Forma na
chlieb
Pečivo z chle‐ 190
bového cesta,
6 - 8 rožkov
2
180
2 (2 a 4)
25 - 40 Plech na peče‐
nie
Pizza
230 250
1
230 - 250 1
10 - 20 Plech na peče‐
nie / Hlboký pe‐
káč
Pagáče
200
3
190
10 - 20 Plech na peče‐
nie
Prázdnu rúru predhrejte.
Použite formu na koláče.
3
SLOVENSKY
ZAPEKANÉ JEDLÁ
Tradičné pečenie
Teplovzdušné pe‐
čenie
(min)
(°C)
(°C)
Zapekané cestoviny, pred‐ 200
ohrev nie je potrebný
2
180
2
40 - 50
Zapekaná zelenina, pred‐
ohrev nie je potrebný
200
2
175
2
45 - 60
Slané koláče
180
1
180
1
50 - 60
Lasagne
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Cannelloni
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Použite druhú úroveň v rúre.
Použite drôtený rošt.
MÄSO
Tradičné peče‐
nie
Teplovzdušné
pečenie
(min)
(°C)
(°C)
Hovädzie
200
190
50 - 70
Bravčové
180
180
90 - 120
Teľacie
190
175
90 - 120
Krvavý anglický rozbif
210
200
50 - 60
Stredne prepečený anglický rozbif
210
200
60 - 70
Prepečený anglický rozbif
210
200
70 - 75
25
26
www.electrolux.com
MÄSO
Tradičné pečenie
Teplovzdušné pe‐
čenie
(min)
(°C)
(°C)
Bravčové pliecko, s kožou
180
2
170
2
120 - 150
Bravčová nožina, 2 kusy
180
2
160
2
100 - 120
Jahňacie stehno
190
2
175
2
110 - 130
Celé kura
220
2
200
2
70 - 85
Celá morka
180
2
160
2
210 - 240
Celá kačka
175
2
220
2
120 - 150
Celá hus
175
2
160
1
150 - 200
Králik, porciovaný
190
2
175
2
60 - 80
Zajac, porciovaný
190
2
175
2
150 - 200
Celý bažant
190
2
175
2
90 - 120
Použite druhú úroveň v rúre.
RYBY
Tradičné pečenie Teplovzdušné
pečenie
(min)
(°C)
(°C)
Pstruh / Pražma morská, 3 – 4
ryby
190
175
40 - 55
Tuniak / Losos, 4 – 6 filiet
190
175
35 - 60
12.3 Gril
Prázdnu rúru predhrejte.
Použite štvrtú úroveň v rúre.
Grilujte s maximálnou nastavenou teplotou.
SLOVENSKY
GRIL
(kg)
(min)
1. strana
(min)
2. strana
Steaky z filiet, 4 kusy
0.8
12 - 15
12 - 14
Hovädzí steak, 4 kusy
0.6
10 - 12
6-8
Klobásy, 8
-
12 - 15
10 - 12
Bravčové kotlety, 4 kusy
0.6
12 - 16
12 - 14
Kurča, polovica, 2
1
30 - 35
25 - 30
Kebaby, 4
-
10 - 15
10 - 12
Kuracie prsia, 4 kusy
0.4
12 - 15
12 - 14
Fašírky/hamburgery, 6
0.6
20 - 30
-
Rybie filé, 4 kusy
0.4
12 - 14
10 - 12
Zapekané sendviče, 4 - 6
-
5-7
-
Hrianky, 4 - 6
-
2-4
2-3
12.4 Turbo gril
Prázdnu rúru predhrejte.
Použite prvú alebo druhú úroveň v rúre.
BRAVČOVÉ
Na výpočet času pečenia vynásobte čas
uvedený v tabuľke nižšie centimetrami
hrúbky filety.
(°C)
(min)
Pliecko / Krkovič‐ 160 - 180 90 - 120
ka / Stehno, 1 1,5 kg
HOVÄDZIE
(°C)
(min)
Neprepečený
190 - 200 5 - 6
rozbif alebo fileta
Stredne prepeče‐ 180 - 190 6 - 8
ný rozbif alebo fi‐
leta
Prepečený rozbif 170 - 180 8 - 10
alebo fileta
Kotlety / Rebier‐
ka, 1 – 1,5 kg
170 - 180 60 - 90
Fašírka 0,75 – 1
kg
160 - 170 50 - 60
Bravčové koleno, 150 - 170 90 - 120
predvarené 0,75
– 1 kg
27
28
www.electrolux.com
HYDINA
TEĽACIE
(°C)
(°C)
(min)
(min)
Pečená teľacina,
1 kg
160 - 180 90 - 120
Morka 2,5 – 3,5
kg
160 - 180 120 - 150
Teľacie koleno
1,5 – 2 kg
160 - 180 120 - 150
Morka 4 – 6 kg
140 - 160 150 - 240
RYBA (V PARE)
JAHŇACIE
(°C)
Jahňacie steh‐
no / Pečené jah‐
ňacie, 1 – 1,5 kg
(min)
150 - 170 100 - 120
Jahňací chrbát 1 160 - 180 40 - 60
– 1,5 kg
HYDINA
(°C)
(min)
Porciovaná hydi‐ 200 - 220 30 - 50
na, každý 0,2 –
0,25 kg
Kurča, polovica
každý 0,4 – 0,5
kg
190 - 210 35 - 50
Kurča, vykŕmené 190 - 210 50 - 70
1 – 1,5 kg
Kačka 1,5 – 2 kg 180 - 200 80 - 100
Hus 3,5 – 5 kg
160 - 180 120 - 180
(°C)
(min)
Celá ryba 1 – 1,5 210 - 220 40 - 60
kg
12.5 Pomalé pečenie
Táto funkcia vám umožňuje prípravu
chudých, jemných kúskov mäsa a rýb.
Nie je možné ju použiť pre: pre hydinu,
mastné bravčové pečené, dusené mäso
v pekáči.Teplotná sonda teplota nesmie
byť vyššia ako 65 °C.
1. Mäso na 1-2 minúty osmažte na
každej strane na veľmi horúcej
panvici.
2. Mäso položte na pekáč alebo priamo
na drôtený rošt. Pod drôtený rošt
vložte pekáč na zachytávanie tuku.
Pri použití tejto funkcie pripravujte
vždy pokrm bez pokrievky.
3. Použite Teplotná sonda.
4. Zvoľte funkciu: Pomalé pečenie.
Môžete nastaviť teplotu medzi 80 °C
a 150 °C pre prvých 10 minút.
Predvolená teplota je 90 °C.
Nastavte teplotu pre Teplotná sonda.
5. Po 10 minútach rúra automaticky
zníži teplotu na 80 °C.
SLOVENSKY
29
Teplotu nastavte na 120 °C.
(kg)
(min)
Steaky
0.2 - 0.3
20 - 40
3
Hovädzie filety
1 - 1.5
90 - 150
3
Rozbif
1 - 1.5
120 - 150
1
Pečená teľacina
1 - 1.5
120 - 150
1
12.6 Rozmrazovanie
(kg)
Čas rozmra‐
Dodatočný čas
zovania (min.) rozmrazovania (v
min.)
Kurča
1
100 - 140
20 - 30
Kurča položte na
obrátený tanierik
vložený do veľkého
taniera. Po uplynutí
polovice času ob‐
ráťte.
mäso
1
100 - 140
20 - 30
0.5
90 - 120
Po uplynutí polovi‐
ce času obráťte.
Smotana
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Smotana sa dá vý‐
borne vyšľahať, aj
keď je čiastočne
zamrznutá.
Pstruh
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Jahody
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Maslo
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Torta
1.4
60
60
-
12.7 Zaváranie
Používajte len zaváracie poháre rovnakej
veľkosti dostupné na trhu.
Nepoužívajte poháre so skrutkovacím
viečkom ani s bajonetovým uzáverom ani
plechovky.
Použite prvú úroveň v rúre.
Na plech na pečenie nedávajte viac než
šesť litrových zaváracích pohárov.
Poháre rovnomerne naplňte a zatvorte.
Poháre sa nesmú navzájom dotýkať.
Do plechu na pečenie nalejte približne
1/2 litra vody, aby sa v rúre vytvorila
dostatočná vlhkosť.
30
www.electrolux.com
Keď sa tekutina v pohároch začne variť
(asi po 35 – 60 minútach pri
jednolitrových pohároch), rúru vypnite
alebo znížte teplotu na 100 °C (pozrite si
tabuľku).
ZELENINA
Teplotu nastavte na 160 – 170 °C.
(min)
Varenie
kým sa ne‐
začnú tvo‐
riť bublin‐
ky
(min)
Ďalšie va‐
renie pri
100 °C
Miešaná ze‐
lenina
50 - 60
5 - 10
Kaleráb /
Hrášok /
Špargľa
50 - 60
15 - 20
MÄKKÉ OVOCIE
(min)
Varenie kým sa
nezačnú tvoriť
bublinky
Jahody / Čučoried‐
ky / Maliny / Zrelé
egreše
35 - 45
12.8 Sušenie - Teplovzdušné
pečenie
Plechy pokryte papierom odolným voči
tuku alebo papierom na pečenie.
KÔSTKOVÉ OVOCIE
Broskyne /
Dule / Slivky
(min)
Varenie
kým sa ne‐
začnú tvo‐
riť bublin‐
ky
(min)
Ďalšie va‐
renie pri
100 °C
35 - 45
10 - 15
Aby ste dosiahli lepší výsledok, po
uplynutí polovice času sušenia rúru
vypnite, otvorte dvierka, pokrm nechajte
na jednu noc vychladnúť a až potom
dokončite sušenie.
Pre 1 plech na pečenie použite tretiu
úroveň v rúre.
Pre 2 plechy použite prvú a štvrtú úroveň
v rúre.
ZELENINA
ZELENINA
(°C)
(h)
Strukoviny
60 - 70
6-8
Paprika
60 - 70
5-6
Zelenina do poliev‐ 60 - 70
ky
5-6
5 - 10
Huby
50 - 60
6-8
-
Bylinky
40 - 50
2-3
(min)
Varenie
kým sa ne‐
začnú tvo‐
riť bublin‐
ky
(min)
Ďalšie va‐
renie pri
100 °C
Mrkva
50 - 60
Uhorky
50 - 60
Teplotu nastavte na 60 – 70 °C.
SLOVENSKY
OVOCIE
31
(°C)
Prepečený anglický rozbif 70 - 75
(h)
Bravčové pliecko
80 - 82
Slivky
8 - 10
Bravčová nožina
75 - 80
Marhule
8 - 10
Jahňacie
70 - 75
Jablkové plátky
6-8
Kurča
98
Hrušky
6-9
Zajac
70 - 75
Pstruh / Pražma morská
65 - 70
Tuniak / Losos
65 - 70
12.9 Teplotná sonda
(°C)
Pečená teľacina
75 - 80
Teľacie koleno
85 - 90
Krvavý anglický rozbif
45 - 50
Stredne prepečený an‐
glický rozbif
60 - 65
12.10 Pečenie s využitím
vlhkosti – odporúčané
príslušenstvo
Použite tmavé a matné formy a nádoby.
Absorbujú teplo lepšie ako svetlý a lesklý
riad.
Forma na pizzu
Zapekacia nádoba
Tmavá, matná
28 cm priemer
Tmavá, matná
26 cm priemer
12.11 Pečenie s využitím
vlhkosti
V záujme čo najlepších výsledkov sa
riaďte tipmi v tabuľke nižšie.
Zapekacia
forma
Keramická
8 cm priemer,
5 cm výška
Forma na korpus
Tmavá, matná
28 cm priemer
32
www.electrolux.com
(° C)
(min)
Sladké rožky, 16 plech na pečenie ale‐
kusov
bo pekáč na zachytá‐
vanie tuku
180
2
20 - 30
Pečivo, 9 kusov
180
2
30 - 40
Pizza, mrazená, Drôtený rošt
0,35 kg
220
2
10 - 15
Piškótová roláda plech na pečenie ale‐
bo pekáč na zachytá‐
vanie tuku
170
2
25 - 35
Brownies – čo‐
koládový koláč
plech na pečenie ale‐
bo pekáč na zachytá‐
vanie tuku
175
3
25 - 30
Nákyp, 6 kusov
keramické zapekacie
200
formy na drôtenom ro‐
šte
3
25 - 30
Piškótový kor‐
pus
forma na korpus na
drôtenom rošte
180
2
15 - 25
Viktóriin koláč
forma na pečenie na
drôtenom rošte
170
2
40 - 50
Pošírovaná ry‐
ba, 0,3 kg
plech na pečenie ale‐
bo pekáč na zachytá‐
vanie tuku
180
3
20 - 25
Celá ryba, 0,2
kg
plech na pečenie ale‐
bo pekáč na zachytá‐
vanie tuku
180
3
25 - 35
Rybie filé, 0,3 kg forma na pizzu na drô‐ 180
tenom rošte
3
25 - 30
Pošírované mä‐
so, 0,25 kg
plech na pečenie ale‐
bo pekáč na zachytá‐
vanie tuku
200
3
35 - 45
Šašlík, 0,5 kg
plech na pečenie ale‐
bo pekáč na zachytá‐
vanie tuku
200
3
25 - 30
Sušienky, 16 ku‐ plech na pečenie ale‐
sov
bo pekáč na zachytá‐
vanie tuku
180
2
20 - 30
plech na pečenie ale‐
bo pekáč na zachytá‐
vanie tuku
SLOVENSKY
(° C)
(min)
Mandľové su‐
plech na pečenie ale‐
šienky, 24 kusov bo pekáč na zachytá‐
vanie tuku
180
2
25 - 35
Muffiny, 12 ku‐
sov
plech na pečenie ale‐
bo pekáč na zachytá‐
vanie tuku
170
2
30 - 40
Slané pečivo, 20 plech na pečenie ale‐
kusov
bo pekáč na zachytá‐
vanie tuku
180
2
25 - 30
Sušienky z kreh‐ plech na pečenie ale‐
kého cesta, 20
bo pekáč na zachytá‐
kusov
vanie tuku
150
2
25 - 35
Ovocné koláči‐
ky, 8 kusov
plech na pečenie ale‐
bo pekáč na zachytá‐
vanie tuku
170
2
20 - 30
Zelenina, poší‐
rovaná, 0,4 kg
plech na pečenie ale‐
bo pekáč na zachytá‐
vanie tuku
180
3
35 - 45
Vegetariánska
omeleta
forma na pizzu na drô‐ 200
tenom rošte
3
25 - 30
Stredozemská
zelenina, 0,7 kg
plech na pečenie ale‐
bo pekáč na zachytá‐
vanie tuku
4
25 - 30
180
12.12 Informácie pre skúšobne
Testy podľa IEC 60350-1.
(°C)
(min)
Malé ko‐ Tradičné
láčiky, 20 pečenie
ks/plech
Plech na 3
pečenie
170
20 - 30
-
Malé ko‐ Teplo‐
láčiky, 20 vzdušné
ks/plech pečenie
Plech na 3
pečenie
150 160
20 - 35
-
Malé ko‐ Teplo‐
láčiky, 20 vzdušné
ks/plech pečenie
Plech na 2 a 4
pečenie
150 160
20 - 35
-
33
34
www.electrolux.com
(°C)
(min)
Jablkový Tradičné
koláč, 2 pečenie
formy
Ø20 cm
Drôtený
rošt
2
180
70 - 90
-
Jablkový Teplo‐
koláč, 2 vzdušné
formy
pečenie
Ø20 cm
Drôtený
rošt
2
160
70 - 90
-
Piškóto‐ Tradičné
vý koláč, pečenie
forma na
koláče
Ø26 cm
Drôtený
rošt
2
170
40 - 50
Rúru predhrie‐
vajte 10 minút.
Piškóto‐ Teplo‐
vý koláč, vzdušné
forma na pečenie
koláče
Ø26 cm
Drôtený
rošt
2
160
40 - 50
Rúru predhrie‐
vajte 10 minút.
Piškóto‐ Teplo‐
vý koláč, vzdušné
forma na pečenie
koláče
Ø26 cm
Drôtený
rošt
2a4
160
40 - 60
Rúru predhrie‐
vajte 10 minút.
Linecké
koláčiky
Teplo‐
vzdušné
pečenie
Plech na 3
pečenie
140 150
20 - 40
-
Linecké
koláčiky
Teplo‐
vzdušné
pečenie
Plech na 2 a 4
pečenie
140 150
25 - 45
-
Linecké
koláčiky
Tradičné
pečenie
Plech na 3
pečenie
140 150
25 - 45
-
Hrianky,
4-6 ku‐
sov
Gril
Drôtený
rošt
max.
2-3 minúty pr‐ Rúru predhrie‐
vá strana; 2-3 vajte 3 minúty.
minúty druhá
strana
4
SLOVENSKY
Hovädzí Gril
burger, 6
kusov,
0,6 kg
Drôtený 4
rošt a
pekáč na
zachytá‐
vanie tu‐
ku
(°C)
(min)
max.
20 - 30
35
Drôtený rošt
vložte do štvrtej
a pekáč na za‐
chytávanie tuku
do tretej úrovne
rúry. V polovici
pečenia otočte
pokrm na druhú
stranu.
Rúru predhrie‐
vajte 3 minúty.
13. OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
13.1 Poznámky k čisteniu
Prednú stranu rúry očistite mäkkou tkaninou namočenou v teplej vo‐
de s prídavkom mierneho čistiaceho prostriedku.
Na čistenie kovových povrchov použite príslušný čistiaci prostriedok.
Čistiace pro‐ Odolné škvrny odstráňte špeciálnym čistiacim prostriedkom pre rúry
na pečenie.
striedky
Dutinu rúry vyčistite po každom použití. Hromadenie tuku alebo zvy‐
škov jedál môže mať na následok vznik požiaru. Riziko je vyššie pri
grilovacom pekáči.
V rúre alebo na sklenených paneloch dvierok sa môže kondenzovať
Každodenné vlhkosť. V záujme zníženia kondenzácie nechajte rúru zapnutú 10
používanie
minút pred pečením. Dutinu po každom použití vysušte jemnou hand‐
ričkou.
Po každom použití vyčistite všetko príslušenstvo a nechajte ho us‐
chnúť. Použite mäkkú handričku namočenú v teplej vode s prídav‐
kom čistiaceho prostriedku. Príslušenstvo sa nesmie umývať v umý‐
vačke riadu.
Príslušen‐
stvo
Nepriľnavé príslušenstvo sa nesmie čistiť agresívnymi prostriedkami,
predmetmi s ostrými hranami alebo v umývačke.
36
www.electrolux.com
13.2 Antikorové alebo hliníkové
rúry
Dvierka rúry čistite iba vlhkou handričkou
alebo špongiou. Vysušte ich mäkkou
handričkou.
Nikdy nepoužívajte oceľové drôtenky,
kyseliny ani abrazívne materiály, ktoré by
mohli poškodiť povrch rúry. S rovnakou
obozretnosťou čistite aj ovládací panel
rúry.
13.3 Vybratie zasúvacích líšt
Pri čistení rúry z nej vyberte zasúvacie
lišty.
UPOZORNENIE!
Pri vyberaní zasúvacích líšt
postupujte veľmi opatrne.
1. Odtiahnite prednú časť zasúvacích
líšt od bočnej steny.
Pyrolytické čistenie sa
nemôže spustiť:
• ak ste nevytiahli konektor
teplotnej sondy z
príslušnej zásuvky, Pri
niektorých modeloch sa v
prípade tejto chyby na
displeji zobrazí kód C2.
• ak ste nezavreli úplne
dvierka rúry. Pri
niektorých modeloch sa v
prípade tejto chyby na
displeji zobrazí kód C3.
UPOZORNENIE!
Ak sú v tej istej kuchynskej
skrinke nainštalované ďalšie
spotrebiče, nepoužívajte ich
súčasne s funkciou
Pyrolýza. Spôsobilo by to
poškodenie rúry.
Počas pyrolytického čistenia sú dvierka
a pásiky
zablokované. Symbol
ukazovateľa ohrevu svietia, kým sa
dvierka neodistia. Dvierka sa odistia, keď
bude teplota vnútri rúry bezpečná a keď
sa ukončí pyrolytické čistenie.
2. Zadnú časť líšt odtiahnite od bočnej
steny a lišty vyberte.
1
2
Počas pyrolytického čistenia nesvieti
osvetlenie rúry.
1. Hrubé nečistoty očistite ručne.
2. Vnútornú stranu dvierok umyte
horúcou vodou, aby sa nečistoty
nepripálili vplyvom horúceho
vzduchu.
3. Zapnite rúru.
4. Opakovane stláčajte tlačidlo , až
kým sa na displeji nezobrazí "Pyro" a
číslo programu čistenia.
Pri inštalácii odstráneného príslušenstva
zvoľte opačný postup.
Upevňovacie kolíky na
teleskopických lištách musia
smerovať dopredu.
13.4 Pyrolýza
UPOZORNENIE!
Vyberte všetko príslušenstvo
a vysúvacie lišty.
5. Stlačte tlačidlo
.
6. Stlačte tlačidlo
alebo
a
nastavte trvanie procesu čistenia:
Voliteľná
funkcia
Popis
1
1:00 pre
ľahké čiste‐
nie
SLOVENSKY
2
1:30 pre
štandardné
čistenie
3
2:30 pre dô‐
kladné čiste‐
nie
37
Funkciu Koniec môžete použiť na
posunutie štartu procesu čistenia.
7. Potvrďte stlačením tlačidla
.
13.5 Pripomienka čistenia
Po každom vypnutí spotrebiča bude na
najbližších 10 sekúnd na displeji blikať
ako
symbol pripomienky čistenia
pripomenutie potreby pyrolytického
čistenia.
3. Nájdite záves na ľavej strane dvierok.
Pripomienka čistenia
zhasne:
• po dokončení funkcie
pyrolytického čistenia,
• keď ju vypnete v
základnom nastavení.
Pozrite si časť
„Používanie ponuky
nastavení“.
13.6 Odstránenie a montáž
dvierok
Dvierka rúry sa skladajú z troch
sklenených panelov. Dvierka rúry a
vnútorné sklenené panely môžete vybrať
a vyčistiť. Pred odstránením sklenených
panelov si prečítajte celý pokyn
„Odstránenie a montáž dvierok“.
4. Nadvihnite a plne otočte príchytku na
ľavom závese.
Ak by ste sa pokúšali
sklenené panely vybrať, kým
sú dvierka namontované,
mohli by sa dvierka zatvoriť.
UPOZORNENIE!
Rúru nepoužívajte bez
sklenených panelov.
1. Úplne otvorte dvierka a nájdite záves
na pravej strane dvierok.
2. Pomocou skrutkovača nadvihnite a
plne otočte príchytku na pravom
závese.
5. Dvierka rúry privrite do polovice, aby
zostali v prvej otvorenej polohe.
Potom ich nadvihnite a potiahnite
vpred a vyberte z lôžka.
38
www.electrolux.com
Dbajte na to, aby ste sklenené panely (A
a B) namontovali späť v správnom
poradí. Skontrolujte symbol/potlač na
bočnej strane skleneného panela, každý
zo sklenených panelov vyzerá odlišne,
aby boli demontáž a montáž
jednoduchšie.
Pri správnej montáži rám dvierok
zacvakne.
A
B
6. Dvierka položte na mäkkú tkaninu na
stabilný povrch.
7. Uchopte rám dvierok (B) na hornom
okraji dvierok po oboch stranách a
zatlačte ho dovnútra, aby sa uvoľnili
upevňovacie západky.
2
Uistite sa, že stredný sklenený panel je
namontovaný správne.
B
A
1
8. Rám dvierok vyberte potiahnutím
dopredu.
9. Sklenené panely dvierok uchopte za
horné okraje a opatrne ich vytiahnite
jeden za druhým. Začnite vrchným
panelom. Uistite sa, že sklenený
panel sa úplne vysunie z podpier.
B
13.7 Výmena osvetlenia
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zásahu elektrickým prúdom.
Žiarovka môže byť horúca.
1. Vypnite rúru.
Počkajte, kým rúra vychladne.
2. Rúru odpojte zo siete.
3. Na dno dutiny položte handričku.
10. Panely umyte vodou s prídavkom
saponátu. Sklenené panely opatrne
osušte. Sklenené panely neumývajte
v umývačke riadu.
Po dokončení čistenia namontujte
sklenené panely a dvierka rúry.
UPOZORNENIE!
Halogénovú žiarovku vždy
držte cez tkaninu, aby ste
predišli pripáleniu zvyškov
mastnoty na žiarovke.
SLOVENSKY
Zadné svetlo
1. Sklenený kryt otočte a vyberte ho.
2. Sklenený kryt vyčistite.
39
3. Nahraďte žiarovku inou vhodnou
žiarovkou odolnou teplotám do 300
°C .
4. Nasaďte sklenený kryt.
14. RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
14.1 Čo robiť, keď...
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Rúra sa nedá zapnúť ani
používať.
Rúra nie je pripojená ku
zdroju elektrického napája‐
nia alebo je pripojená ne‐
správne.
Skontrolujte, či je rúra
správne pripojená ku zdro‐
ju elektrického napájania
(pozrite si schému pripoje‐
nia ak je k dispozícii).
Rúra sa nezohrieva.
Rúra je vypnutá.
Rúru zapnite.
Rúra sa nezohrieva.
Dvierka spotrebiča nie sú
správne zatvorené.
Úplne zatvorte dvierka.
Rúra sa nezohrieva.
Nie sú nastavené hodiny.
Nastavte čas.
Rúra sa nezohrieva.
Nie sú nastavené potrebné Skontrolujte, či sú nastave‐
nastavenia.
nia správne.
Rúra sa nezohrieva.
Aktivovalo sa automatické
vypínanie.
Rúra sa nezohrieva.
Je zapnutá detská poistka. Pozrite si časť „Používanie
funkcie Detská poistka“.
Rúra sa nezohrieva.
Je vypálená poistka.
Skontrolujte, či je príčinou
poruchy práve poistka. Ak
sa poistka vypáli opakova‐
ne, obráťte sa na kvalifiko‐
vaného elektrikára.
Nesvieti žiarovka.
Žiarovka je vypálená.
Vymeňte žiarovku.
Displej pri vypnutom spo‐
trebiči nezobrazuje čas.
Displej je vypnutý.
Ak chcete displej opäť za‐
Pozrite si časť „Automatic‐
ké vypínanie“.
pnúť, dotknite sa naraz
a
.
Teplotná sonda nefunguje. Konektor teplotnej sondy
Konektor teplotnej sondy
nie je správne nainštalova‐ zasuňte do príslušnej zá‐
ný do zásuvky.
suvky až na doraz.
Príprava jedla trvá veľmi dl‐ Teplota je príliš nízka ale‐
ho alebo naopak, jedlá sú bo príliš vysoká.
hotové príliš rýchlo.
V prípade potreby upravte
teplotu. Postupujte podľa
pokynov v návode.
40
www.electrolux.com
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Vnútri rúry a na jedlách sa
zráža para a vytvára sa
skondenzovaná voda.
Jedlo ste nechali v rúre prí‐ Po ukončení pečenia ne‐
liš dlho.
nechávajte jedlá v rúre dlh‐
šie ako 15 – 20 minút.
Na displeji sa zobrazí „C2“. Chcete spustiť funkciu Py‐
rolýza alebo Rozmrazova‐
nie, ale nevybrali ste zo
zásuvky konektor teplotnej
sondy.
Konektor teplotnej sondy
odpojte zo zásuvky.
Na displeji sa na niekoľko
sekúnd zobrazí „C3“.
Funkcia čistenia vôbec ne‐ Úplne zatvorte dvierka.
pracuje. Nezavreli ste úpl‐
ne dvierka rúry alebo je
nefunkčné blokovanie dve‐
rí.
Na displeji sa zobrazí
„F102“.
•
•
Nezavreli ste úplne
dvierka rúry.
Zámok dvierok je ne‐
funkčný.
•
•
•
Na displeji je zobrazený
chybový kód, ktorý nie je v
tabuľke.
Došlo k poruche elektriky.
•
•
Spotrebič je zapnutý, ale
sa nezohrieva. Ventilátor
nefunguje. Na displeji sa
zobrazí symbol "Demo".
Úplne zatvorte dvierka.
Pomocou domovej po‐
istky alebo bezpečnost‐
ného vypínača v poist‐
kovej skrini vypnite rúru
a znovu ju zapnite.
Ak sa na displeji znovu
zobrazí „F102“, obráťte
sa na oddelenie staro‐
stlivosti o zákazníka.
Pomocou domovej po‐
istky alebo bezpečnost‐
ného vypínača v poist‐
kovej skrini vypnite rúru
a znovu ju zapnite.
Ak sa na displeji znovu
zobrazí chybový kód,
obráťte sa na oddelenie
starostlivosti o zákazní‐
ka.
Je aktivovaný ukážkový re‐ Pozrite si časť „Používanie
žim.
ponuky nastavení“ v kapi‐
tole „Doplnkové funkcie“.
14.2 Servisné údaje
Ak problém nedokážete odstrániť sami,
kontaktujte predajcu alebo autorizované
servisné stredisko.
Údaje potrebné pre autorizované
servisné stredisko nájdete na typovom
štítku. Typový štítok sa nachádza na
prednom ráme vnútorného priestoru rúry.
Neodstraňujte typový štítok z dutiny rúry.
SLOVENSKY
41
Odporúčame, aby ste si sem zapísali tieto údaje:
Model (MÓD.)
.........................................
Číslo výrobku (PNC)
.........................................
Sériové číslo (S.N.)
.........................................
15. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ
15.1 Informačný list k výrobku
Informácie o produkte podľa EU 65-66/2014
Názov dodávateľa
Electrolux
Model
COE7P31B 949498441
COE7P31X2 949498433
EOE7P31X 949498424
Index energetickej účinnosti
81.2
Trieda energetickej efektívnosti
A+
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, tra‐
dičný režim
0.93 kWh/cyklus
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, režim 0.69 kWh/cyklus
s ventilátorom
Počet dutín rúry
1
Zdroj tepla
Elektrina
Hlasitosť
72 l
Typ rúry
Zabudovateľná rúra
Hmotnosť
COE7P31B
32.6 kg
COE7P31X2
32.1 kg
EOE7P31X
32.3 kg
EN 60350-1 - Elektrické varné spotrebiče
pre domácnosť. Časť 1: Sporáky, rúry,
parné rúry a grily. Metódy merania
výkonových parametrov.
pečenia neotvárajte príliš často dvierka.
Tesnenie dvierok udržiavajte čisté a
uistite sa, že je upevnené na svojom
mieste.
15.2 Úspora energie
V záujme vyššej úspory energie použite
kovový riad.
Rúra má funkcie, ktoré vám
pomôžu usporiť energiu pri
každodennom pečení.
Uistite sa, že sú dvierka rúry počas
prevádzky rúry zatvorené. Počas
Ak je to možné, rúru pred pečením
nepredhrievajte.
Keď pripravujete niekoľko pokrmov
naraz, zachovajte čo najkratšie prestávky
medzi pečením.
42
www.electrolux.com
Pečenie s ventilátorom
Ak je to možné, použite funkcie pečenia
s ventilátorom, aby ste dosiahli úsporu
energie.
Zvyškové teplo
Pri niektorých funkciách rúry sa ohrevné
články automaticky vypnú skôr, ak je
zapnutý program s časovou funkciou
Trvanie alebo Koniec a čas pečenia je
dlhší ako 30 minút.
Ventilátor a osvetlenie budú naďalej v
činnosti. Keď rúru vypnete, na displeji sa
zobrazí zvyškové teplo. Teplo môžete
použiť na udržanie teploty jedla.
Ak trvá pečenie dlhšie ako 30 minút,
znížte teplotu na minimum 3-10 minút
pred koncom pečenia. Pokrm sa bude
naďalej piecť vďaka zvyškovému teplu v
rúre.
nastavenie teploty. Na displeji sa zobrazí
ukazovateľ zvyškového tepla alebo
teplota.
Pečenie s vypnutým osvetlením
Počas pečenia vypnite osvetlenie.
Zapnite ho iba v prípade potreby.
Pečenie s využitím vlhkosti
Funkcia určená na úsporu energie počas
pečenia.
Keď použijete túto funkciu, osvetlenie sa
po 30 sekundách automaticky vypne.
Osvetlenie môžete opäť zapnúť, ale
tento úkon zníži očakávanú úsporu
energie.
Vypnutie displeja
Displej môžete vypnúť. Naraz stlačte a
a
podržte tlačidlá
zopakujte tento krok.
. Pre zapnutie
Zvyškové teplo použite na ohrev
ostatných pokrmov.
Uchovanie teploty jedla
Ak chcete jedlo uchovať teplé pomocou
zvyškového tepla, zvoľte najnižšie možné
16. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
spotrebiče označené symbolom spolu s
odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí
a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
*
SLOVENSKY
43
867355049-C-432019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement