Electrolux | COE7P31X2 | User manual | Electrolux COE7P31X2 Vartotojo vadovas

Electrolux COE7P31X2 Vartotojo vadovas
COE7P31B
COE7P31X2
EOE7P31X
LT
Orkaitė
Naudojimo instrukcija
Gaukite iš savo
įrenginio daugiau
Vadovų, patarimų gidų, pagalbos ir dar
daugiau ieškokite mūsų nuotraukos
registracijoje electrolux.com/register
2
www.electrolux.com
TURINYS
1. SAUGOS INFORMACIJA................................................................................... 3
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS................................................................................. 4
3. ĮRENGIMAS........................................................................................................8
4. GAMINIO APRAŠYMAS.....................................................................................9
5. VALDYMO SKYDELIS......................................................................................10
6. PRIEŠ NAUDODAMI PIRMĄKART.................................................................. 11
7. KASDIENIS NAUDOJIMAS.............................................................................. 12
8. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS...............................................................................14
9. AUTOMATINĖS PROGRAMOS....................................................................... 16
10. PRIEDŲ NAUDOJIMAS..................................................................................17
11. PAPILDOMOS FUNKCIJOS...........................................................................19
12. PATARIMAI.................................................................................................... 21
13. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA.............................................................................. 34
14. TRIKČIŲ ŠALINIMAS..................................................................................... 38
15. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS....................................................................... 40
MES GALVOJAME APIE JUS
Dėkojame, kad pirkote šį „Electrolux“ prietaisą. Jūs pasirinkote gaminį, kuris
pasižymi dešimtmečių profesionalia patirtimi ir naujovėmis. Originalus ir stilingas,
jis sukurtas galvojant apie jus. Taigi, kai tik naudojate jį, galite jaustis saugūs,
žinodami, kad kiekvieną kartą pasieksite puikių rezultatų.
Sveiki atvykę į „Electrolux“ pasaulį!
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
Gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo
informacijos:
www.electrolux.com/webselfservice
Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.registerelectrolux.com
Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo
prietaisui:
www.electrolux.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, būtinai pateikite šią
informaciją: modelis, PNC, serijos numeris.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija
Bendroji informacija ir patarimai
Aplinkosaugos informacija
Galimi pakeitimai.
LIETUVIŲ
1.
3
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako
už sužalojimus ar žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso
įrengimo ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite
saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prireikus
galėtumėte pasižiūrėti.
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
•
•
•
•
•
•
•
•
Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai,
jutimo arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems
trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik
tuomet, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti
nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie
supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus.
Nuo 3 iki 8 metų vaikų ir asmenų, turinčių labai sunkią
ir sudėtingą negalią, negalima prileisti prie prietaiso,
jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
Mažesnių nei 3 metų vaikų negalima prileisti prie
prietaiso, jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir
tinkamai pašalinkite.
Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia
prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Pasiekiamos dalys
naudojimo metu gali įkaisti.
Jeigu prietaise yra apsaugos nuo vaikų įtaisas, jį reikia
suaktyvinti.
Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir
naudotojo priežiūros darbų.
1.2 Bendrosios saugos nuorodos
•
•
Šį prietaisą įrengti ir pakeisti jo laidą privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
ĮSPĖJIMAS! Prietaisas ir jo pasiekiamos dalys
naudojimo metu įkaista. Būkite atsargūs, kad
neprisiliestumėte prie kaitinimo elementų.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pagalbinius reikmenis arba orkaitės prikaistuvius iš
orkaitės traukite ir į ją dėkite mūvėdami karščiui
atsparias pirštines.
Prieš atlikdami techninės priežiūros darbus, atjunkite
prietaisą nuo maitinimo.
ĮSPĖJIMAS! Norėdami išvengti galimo elektros
smūgio, pasirūpinkite, kad prieš keičiant lemputę
prietaisas būtų išjungtas.
Nenaudokite prietaiso, prieš įrengdami jį balduose.
Nenaudokite garintuvo prietaisui valyti.
Durelių stiklo nevalykite šiurkščiu šveičiamuoju valikliu
ar aštriomis metalinėmis grandyklėmis, nes galite
subraižyti paviršių ir dėl to stiklas gali sudužti.
Jei būtų pažeistas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti
tik gamintojui, jo įgaliotajam techninės priežiūros
centrui arba panašios kvalifikacijos asmenims –
antraip gali kilti elektros pavojus.
Prieš pirolizinį valymą reikia išvalyti išsiliejimus.
Išimkite visas dalis iš orkaitės.
Norėdami išimti lentynos atramas, pirmiausia
patraukite lentynos atramos priekį, o po to galą nuo
šoninių sienelių. Įdėkite lentynos atramas atvirkščia
tvarka.
Naudokite tik šiam prietaisui rekomenduojamą maisto
(kepimo) termometrą.
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS
2.1 Įrengimas
ĮSPĖJIMAS!
Šį prietaisą įrengti privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
•
•
•
•
Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
Vadovaukitės su prietaisu pateiktomis
įrengimo instrukcijomis.
Visada būkite atsargūs, kai perkeliate
prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada
mūvėkite apsaugines pirštines ir
avėkite uždarą avalynę.
•
•
•
•
•
Netraukite šio prietaiso už rankenos.
Įrenkite prietaisą saugioje ir tinkamoje
vietoje, atitinkančioje įrengimo
reikalavimus.
Būtina paisyti minimalių atstumų iki
kitų prietaisų ir spintelių.
Prieš montuodami prietaisą,
patikrinkite, ar orkaitės durelės laisvai
atsidaro.
Prietaise įrengta elektrinė aušinimo
sistema. Ji privalo veikti esant
elektros srovės maitinimui.
LIETUVIŲ
•
Spintelės minimalus
aukštis (spintelės po
darbastaliu minima‐
lus aukštis)
590 (600) mm
Spintelės plotis
560 mm
Spintelės gylis
550 (550) mm
Prietaiso priekio
aukštis
594 mm
Prietaiso galo aukš‐
tis
576 mm
Prietaiso priekio plo‐
tis
595 mm
Prietaiso galo plotis
559 mm
Prietaiso gylis
569 mm
Įmontuoto prietaiso
gylis
548 mm
Gylis su atidaryto‐
mis durelėmis
1022 mm
Ventiliacijos angos
minimalus dydis.
Anga apatinėje gali‐
nėje pusėje
560x20 mm
Pagrindinio maitini‐
mo kabelio ilgis. Ka‐
belis yra galinės pu‐
sės dešiniajame
kampe
1500 mm
Montavimo varžtai
4x25 mm
•
•
•
•
•
•
•
•
2.2 Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS!
Gaisro ir elektros smūgio
pavojus.
•
•
•
•
•
Visus elektros prijungimus privalo
atlikti kvalifikuotas elektrikas.
Prietaisą privaloma įžeminti.
Įsitikinkite, kad parametrai techninių
duomenų plokštelėje atitinka
maitinimo tinklo elektros vardinius
duomenis.
Visada naudokite tinkamai įrengtą
įžemintą saugųjį elektros lizdą.
Nenaudokite daugiakanalių adapterių
ir ilginamųjų laidų.
•
5
Būkite atsargūs, kad
nesugadintumėte elektros kištuko ir
maitinimo laido. Jei reikėtų pakeisti
maitinimo laidą, tai turi padaryti mūsų
įgaliotasis techninės priežiūros
centras.
Saugokite, kad maitinimo laidai
neliestų ir nebūtų arti prietaiso durelių
arba nišos po prietaisu, ypač kai jis
veikia arba durelės yra karštos.
Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių
apsauga nuo smūgių turi būti
pritvirtinta taip, kad nebūtų galima
nuimti be įrankių.
Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite
įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus
prietaisą, elektros laido kištuką būtų
lengva pasiekti.
Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs,
nejunkite kištuko.
Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už maitinimo laido. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
Naudokite tik tinkamus izoliavimo
įtaisus: liniją apsaugančius
automatinius jungiklius, saugiklius
(įsukami saugikliai turi būti išimami iš
jų laikiklio), įžeminimo nuotėkio
atjungiamuosius įtaisus ir
kontaktorius.
Elektros instaliacija privalo turėti
izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti
prietaisą nuo maitinimo tinklo ties
visais poliais. Tarp izoliavimo įtaiso
kontaktų turi būti mažiausiai 3 mm
pločio tarpelis.
Iki galo uždarykite prietaiso dureles,
prieš įkišdami maitinimo laido kištuką į
elektros tinklo lizdą.
Prietaisas pristatomas su maitinimo
laidu ir kištuku.
Tinkami montuoti ar pakeisti kabeliai
Europoje:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Bendrajai galiai tinkamas kabelio
skerspjūvis nurodytas techninių
duomenų plokštelėje. Taip pat lentelėje
nurodyta:
6
www.electrolux.com
Bendroji galia (W) Kabelio skerspjū‐
vis (mm²)
1380 – didžiausias 3 x 0.75
2300 – didžiausias 3 x 1
3680 – didžiausias 3 x 1.5
Įžeminimo laidas (žalias / geltonas
kabelis) turi būti 2 cm ilgesnis už fazės ir
neutralų kabelius (mėlyną ir rudą
kabelius).
•
2.3 Naudojimas
•
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo, nudegimų ir
elektros smūgio arba
sprogimo pavojus.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Šis prietaisas skirtas naudoti tik
buityje.
Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
Užtikrinkite, kad ventiliavimo angos
nebūtų uždengtos.
Nepalikite veikiančio prietaiso be
priežiūros.
Po kiekvieno naudojimo prietaisą
išjunkite.
Prietaisui veikiant, būkite atsargūs,
atidarydami prietaiso dureles. Gali
išsiveržti karštas oras.
Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų
rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi
prie vandens.
Nespauskite atvirų durelių.
Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio
arba vietos daiktams laikyti.
Atsargiai atidarykite prietaiso dureles.
Naudojant ingredientus su alkoholiu,
gali susidaryti alkoholio ir oro mišinys.
Atidarę dureles, saugokite prietaisą,
kad šalia jo nekiltų kibirkščių ir nebūtų
atviros liepsnos.
Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus sugadinti prietaisą.
•
Norint apsaugoti emalį nuo
sugadinimo arba išblukimo:
•
•
•
– nedėkite orkaitės indų ar kitų
daiktų tiesiai ant prietaiso dugno;
– nedėkite tiesiai ant prietaiso
dugno aliuminio folijos;
– nepilkite vandens tiesiai į karštą
prietaisą;
– nelaikykite prietaise drėgnų
patiekalų ir maisto produktų po to,
kai juos pagaminsite;
– būkite atsargūs, kai išimate ir
dedate priedus.
Emalio ar nerūdijančiojo plieno
išblukimas neturi poveikio prietaiso
veikimui.
Drėgniems pyragams kepti naudokite
gilų kepimo indą. Vaisių sultys gali
palikti dėmių, kurių nuvalyti gali
nepavykti.
Šis prietaisas yra skirtas tik maistui
gaminti. Jį draudžiama naudoti kitais
tikslais, pavyzdžiui, patalpai šildyti.
Maistą visada gaminkite uždarę
orkaitės dureles.
Jeigu prietaisas įrengtas už baldo
plokštės (pvz., durelių), užtikrinkite,
kad durelės niekada nebūtų
uždarytos, kai prietaisas veikia.
Karštis ir drėgmė gali kauptis už
uždarytos baldo plokštės ir pakenkti
prietaisui, jo korpusui ar grindims.
Neuždarykite baldo plokštės, kol
prietaisas po naudojimo visiškai
neataušo.
2.4 Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo, gaisro arba
prietaiso sugadinimo
pavojus.
•
•
•
•
•
Prieš atlikdami priežiūros darbus,
išjunkite prietaisą ir ištraukite
maitinimo laido kištuką iš elektros
tinklo lizdo.
Patikrinkite, ar prietaisas atvėsęs. Gali
sutrūkti stiklo plokštės.
Nedelsdami pakeiskite durelių stiklo
plokštes, jeigu jos pažeistos.
Kreipkitės į įgaliotąjį aptarnavimo
centrą.
Būkite atsargūs, kai išimate prietaiso
dureles. Durelės yra sunkios!
Reguliariai valykite prietaisą, kad
apsaugotumėte paviršiaus medžiagą
nuo nusidėvėjimo.
LIETUVIŲ
•
•
•
Valykite prietaisą drėgna, minkšta
šluoste. Naudokite tik neutralius
ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų
produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių
arba metalinių daiktų.
Jeigu naudojate orkaitės purškiklį,
laikykitės ant pakuotės pateiktų
saugumo nurodymų.
Nevalykite katalizinio emalio (jeigu
taikytina) jokios rūšies plovikliu.
•
•
2.5 Pirolizinis valymas
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo / gaisro /
cheminių emisijų (dūmų)
rizika naudojant pirolizės
režimą.
•
•
•
•
•
Prieš vykdydami pirolizinio išsivalymo
funkciją arba prieš pirmą naudojimą,
pašalinkite iš orkaitės:
– bet kokius maisto likučius,
aliejaus ar riebalų išsiliejimus /
likučius;
– išimamus daiktus (įskaitant
lentynas, šoninius bėgelius ir
pan., pateiktus su gaminiu), ypač
nesvylančius puodus, keptuves,
skardas, indus ir pan.;
Atidžiai perskaitykite visus pirolizinio
valymo nurodymus.
Neprileiskite vaikų prie prietaiso, kol
veikia pirolizinis valymas.
Prietaisas labai įkaista ir karštas oras
išeina iš priekinių aušinimo angų.
Pirolizinis valymas yra aukštos
temperatūros procesas, kurio metu iš
maisto ruošimo likučių ir konstrukcinių
medžiagų gali išsiskirti dūmai, todėl
vartotojams primygtinai
rekomenduojama:
– pirolizinio valymo metu ir po jo
pasirūpinti geru vėdinimu;
– pirmą kartą naudojant prietaisą
maksimalia temperatūra ir po to
užtikrinti gerą vėdinimą.
Kitaip nei žmonės, kai kurie paukščiai
ir ropliai yra nepaprastai jautrūs
garams, kylantiems visų pirolizinių
orkaičių valymo proceso metu.
– Patraukite visus naminius
gyvūnus (ypač paukščius) toliau
nuo prietaiso pirolizinio valymo
metu ir po jo bei pirmą kartą
•
paleidę prietaisą veikti didžiausia
temperatūra į gerai vėdinamą
plotą.
Maži naminiai gyvūnai gali būti labai
jautrūs lokalizuotiems temperatūros
pokyčiams šalia visų pirolizinių
orkaičių, kai veikia pirolizinė
savaiminio išsivalymo programa.
Visų pirozilinių orkaičių pirolizinio
valymo metu aukšta temperatūra gali
sugadinti nesvylančią puodų,
keptuvių, skardų, virtuvės indų ir pan.
dangą, o taip pat gali būti nedidelio
lygio kenksmingų dūmų šaltiniu.
Dūmai, kylantys iš visų pirozilinių
orkaičių / nudeginant maisto
gaminimo metu likusius nešvarumus,
žmonėms, įskaitant vaikus ar
sveikatos sutrikimų turintiems
asmenims, nėra kenksmingi.
2.6 Vidinis apšvietimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus gauti elektros
smūgį.
•
•
•
Šiame prietaise naudojama
apšvietimo arba halogeninė lemputė
yra skirta tik buitiniams prietaisams.
Nenaudokite jos būstui apšviesti.
Prieš keisdami lemputę, atjunkite
prietaisą nuo maitinimo tinklo.
Naudokite tik tų pačių techninių
duomenų lemputes .
2.7 Aptarnavimas
•
•
Dėl prietaiso remonto kreipkitės į
įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
Naudokite tik originalias atsargines
dalis.
2.8 Šalinimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižeisti arba
uždusti.
•
•
•
Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
Nupjaukite maitinimo laidą arti
prietaiso ir pašalinkite jį.
Išimkite durų užraktą, kad vaikai arba
naminiai gyvūnai neįstrigtų prietaise.
7
8
www.electrolux.com
3. ĮRENGIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
3.1 Įrengimas balduose
548
21
min. 550
80
60
520
600
114
18
20
589
594
min. 560
595+-1
198
60
5
3
523
20
548
70
60
21
min. 550
20
520
18
590
114
min. 560
589
594
198
60
595+-1
5
3
20
523
LIETUVIŲ
3.2 Prietaiso pritvirtinimas prie
baldo
4. GAMINIO APRAŠYMAS
4.1 Bendra apžvalga
1
8
2
3
4
5
5
4
3
2
1
6
1
2
3
4
5
6
7
8
Valdymo skydelis
Elektroninis programavimas
Kepimo termometro lizdas
Kaitinamasis elementas
Lemputė
Ventiliatorius
Išimama lentynėlė
Lentynos padėtys
7
4.2 Pagalbiniai reikmenys
•
•
•
Grotelės
Virtuvės reikmenims, pyragų
formoms, prikaistuviams.
Kepamoji skarda
Pyragams ir sausainiams kepti.
Grilio / kepimo prikaistuvis
•
•
Kepimui ir skrudinimui arba riebalų
surinkimui.
Kepimo termometras
Skirtas matuoti, kiek maistas yra
iškepęs.
Ištraukiami bėgeliai
Skirti lentynoms ir skardoms.
9
10
www.electrolux.com
5. VALDYMO SKYDELIS
5.1 Elektroninė programinė įranga
1
2 3
4 5
6
7 8 9 10 11
Prietaisą valdykite jutiklių laukais.
Jutiklio
laukas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
-
Funkcija
Aprašas
ĮJUNGTA / IŠ‐
JUNGTA
Orkaitei įjungti ir išjungti.
PARINKTYS
Nustatoma kaitinimo funkcija, valymo funkcija
arba automatinė programa.
ORKAITĖS AP‐
ŠVIETIMAS
Orkaitės lemputei įjungti ir išjungti.
TEMPERATŪRA /
GREITASIS ĮKAI‐
TINIMAS
Orkaitės arba kepimo termometro temperatū‐
rai (jeigu yra) nustatyti ir patikrinti. Jeigu palai‐
kysite nuspaustą tris sekundes, įjungsite arba
išjungsite greitojo įkaitinimo funkciją.
MANO MĖGSTA‐
MIAUSI
Mėgstamiausiai programai įrašyti. Galite nau‐
doti tiesiogiai pasiekti mėgstamą programą,
kai orkaitė yra išjungta.
VALDYMO SKY‐
DELIS
Rodo esamas orkaitės nuostatas.
AUKŠTYN
Naršyti aukštyn meniu.
ŽEMYN
Naršyti žemyn meniu.
LAIKRODIS
Laikrodžio funkcijoms nustatyti.
LAIKMATIS
Laikmačiui nustatyti.
GERAI
Patvirtinamas pasirinkimas arba nuostata.
LIETUVIŲ
11
5.2 Valdymo Skydelis
A
B
C
E
D
A. Kaitinimo funkcijos simbolis
B. Kaitinimo funkcijos / programos
numeris
C. Laikrodžio funkcijų indikatoriai (žr.
lentelę „Laikrodžio funkcijos“)
D. Laikrodis / likusio karščio rodinys
E. Temperatūros / paros laiko rodinys
Kiti ekrano indikatoriai:
Simbolis
/
/
Pavadinimas
Aprašas
Automatinė programa
Galite pasirinkti automatinę programą.
Mano mėgstamiausia
Veikia mėgstamiausia programa.
kg/g
Veikia automatinė programa ir nurodo‐
mas svoris.
val./min.
Veikia laikrodžio funkcija.
Įkaitinimo / likusio karščio in‐ Rodo orkaitės temperatūrą.
dikatorius
Temperatūra / greitasis įkaiti‐ Funkcija veikia.
nimas
Temperatūra
Galite patikrinti arba pakeisti tempera‐
tūrą.
Kepimo termometras
Kepimo termometras yra kepimo termo‐
metro lizde.
Elektroninis durelių užraktas
Veikia durelių užrakto funkcija.
Minučių laikmatis
Veikia minučių laikmačio funkcija.
5.3 Įkaitinimo indikatorius
Jeigu įjungiate kaitinimo funkciją,
Kai orkaitė pasiekia nustatytą
temperatūrą, juostos ekrane užgęsta.
. Juostos rodo, kad
rodomas
temperatūra orkaitės viduje kyla arba
krenta.
6. PRIEŠ NAUDODAMI PIRMĄKART
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Apie laiko nustatymą
skaitykite skyriuje
„Laikrodžio funkcijos“.
6.1 Pradinis valymas
Išimkite iš orkaitės visus priedus ir
išimamas lentynų atramas.
Žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“.
12
www.electrolux.com
Prieš pirmąjį naudojimą orkaitę ir priedus
išvalykite.
Įdėkite priedus ir išimamas lentynų
atramas atgal į jų pradines padėtis.
6.2 Išankstinis įkaitinimas
Prieš pirmąjį naudojimą įkaitinkite tuščią
orkaitę.
1. Nustatykite funkciją
temperatūrą.
2. Palikite orkaitę veikti 1 valandą.
3. Nustatykite funkciją
ir didžiausią
temperatūrą.
4. Palikite orkaitę veikti 15 minučių.
Priedai gali įkaisti labiau nei įprastai. Iš
orkaitės gali sklisti kvapas ir dūmai
išankstinio įkaitinimo metu. Būtinai
pasirūpinkite tinkamu patalpų vėdinimu.
ir aukščiausią
7. KASDIENIS NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Orkaitės
funkcija
7.1 Kaitinimo funkcijos
Orkaitės
funkcija
Karšto oro
srautas
Picos progra‐
ma
Apatinis+vir‐
šutinis kaitini‐
mas
Naudojimo sritis
Kepti vienu metu trijose
lentynų padėtyse ir
maistui džiovinti.
Nustatykite 20–40 °C
mažesnę temperatūrą
nei Apatinis+viršutinis
kaitinimas.
Picai kepti. Intensyviai
skrudinti ir traškiam pa‐
grindui paruošti.
Kepti ir skrudinti maistą
vienoje lentynos padė‐
tyje.
Minkštiems, sultingiems
kepsniams gaminti.
Kepimas že‐
moje tempe‐
ratūr.
Apatinis kaiti‐
nimas
Naudojimo sritis
Pyragams su traškiu
pagrindu kepti ir maistui
konservuoti.
LIETUVIŲ
Orkaitės
funkcija
Naudojimo sritis
Ši funkcija yra skirta
taupyti energiją maisto
gaminimo metu. Maisto
Drėgnas kon‐ ruošimo instrukcijas ra‐
vek. kepimas site skyriuje „Naudingi
patarimai“, Drėgnas
konvek. kepimas. Orkai‐
tės durelės turėtų būti
uždarytos ruošiant
maistą, kad funkcija ne‐
būtų pertraukta ir būtų
užtikrinta, jog orkaitė
veiktų didžiausiu efekty‐
vumu. Kai naudosite šią
funkciją, temperatūra
orkaitėje gali skirtis nuo
nustatytos. Naudojamas
likęs karštis.Gali suma‐
žėti kaitinimo galia.
Bendras energijos tau‐
pymo rekomendacijas
rasite skyriuje „Efekty‐
vus energijos vartoji‐
mas“, „Energijos taupy‐
mas“.Ši funkcija buvo
naudojama laikantis
energijos vartojimo
efektyvumo klasės rei‐
kalavimų pagal EN
60350-1 standartą. Kai
naudojate šią funkciją,
lemputė automatiškai
išsijungia po 30 sekun‐
džių.
Atitirpinimas
Atšildyti maistą (daržo‐
ves ir vaisius). Atšildy‐
mo trukmė priklauso
nuo užšaldyto maisto
produkto kiekio ir dy‐
džio.
Pagamintam patiekalui
šiltai laikyti.
Šilumos pa‐
laikymas
Grilis
Plokštiems patiekalams
kepti grilyje ir duonos
skrebučiams.
Orkaitės
funkcija
Didysis Ke‐
pintuvas
Terminis ke‐
pintuvas
13
Naudojimo sritis
Plokščių patiekalų dide‐
liais kiekiais kepimui gri‐
lyje ir skrebučių skrudi‐
nimui.
Didesniems mėsos ga‐
balams arba paukštie‐
nai su kaulais skrudinti
vienoje lentynos padė‐
tyje. Tinka apkepams ir
skrudinti.
7.2 Kaitinimo funkcijos
nustatymas
1. Įjunkite orkaitę .
Ekrane rodoma nustatyta temperatūra,
simbolis ir kaitinimo funkcijos numeris.
2. Paspauskite
arba
ir
nustatykite kaitinimo funkciją.
arba orkaitė bus
3. Paspauskite
paleista automatiškai po 5 sekundžių.
Jeigu orkaitę įjungiate ir nenustatote
jokios kaitinimo funkcijos ar programos,
orkaitę išsijungs automatiškai po 20
sekundžių.
7.3 Temperatūros keitimas
Paspauskite
arba
, kad
pakeistumėte temperatūrą padalomis: 5
°C.
Kai orkaitė pasiekia nustatytą
temperatūrą, pasigirsta signalas ir
išsijungia įkaitinimo indikatorius.
7.4 Temperatūros tikrinimas
Kai veikia funkcija arba programa, galite
patikrinti orkaitėje esančią temperatūrą.
1. Paspauskite .
Ekrane rodoma orkaitėje esanti
temperatūra.
2. Paspauskite
arba ekrane vėl po 5
sekundžių automatiškai bus rodoma
nustatyta temperatūra.
14
www.electrolux.com
7.5 Greitasis įkaitinimas
naudojimas“ skyriuje „Papildomos
funkcijos“.
Nedėkite maisto į orkaitę, kai veikia
greitojo įkaitinimo funkcija.
Greitojo įkaitinimo funkcija yra galima tik
su tam tikromis kaitinimo funkcijomis.
Jeigu nuostatų meniu įjungtas klaidos
signalas, jis girdimas, kai greitasis
įkaitinimas negalimas nustatytai funkcijai.
Žr. skyrelį „Nuostatų meniu
Greitasis įkaitinimas sutrumpina
įkaitinimo laiką.
Norėdami įjungti greitąjį įkaitinimą,
daugiau kaip 3 sekundes paspauskite ir
palaikykite .
Jeigu įjungtas greitasis įkaitinimas,
ekrane rodomos mirksinčios juostos.
8. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS
8.1 Laikrodžio funkcijų lentelė
Laikrodžio funkcija
00:00
Naudojimo sritis
PAROS LAIKAS
Paros laikui rodyti ar keisti. Paros laiką galite pakeisti
tik jeigu įjungta orkaitė.
TRUKMĖ
Orkaitės veikimo trukmei nustatyti.
PABAIGA
Orkaitės išjungimo laikui nustatyti.
ATIDĖTAS PALEI‐
DIMAS
Apima TRUKMĖS ir PABAIGOS funkciją.
LAIKMATIS
Galinei laiko atskaitai nustatyti. Ši funkcija neturi įta‐
kos orkaitės veikimui. Funkciją „LAIKMATIS“ galite
nustatyti bet kada, net jei orkaitė yra išjungta.
ATSKAITOS PIR‐
MYN LAIKMATIS
Atskaitai, rodančiai, kiek laiko veikia orkaitė, nustaty‐
ti. Ši funkcija neturi įtakos orkaitės veikimui. Ji įsijun‐
gia iš karto, kai orkaitė pradeda kaisti. ATSKAITOS
PIRMYN LAIKMATIS nėra įjungtas, jeigu nenustatyta
TRUKMĖ ir PABAIGA.
8.2 Laiko nustatymas ir
keitimas
Norėdami pakeisti paros laiką,
Pirmą kartą prijungus maitinimą,
mirksėti
palaukite, kol ekrane bus rodoma
12:00. Mirksi 12.
1. Spauskite
arba
, kad
nustatytumėte valandas.
2. Paspauskite
.
3. Spauskite
arba
, kad
nustatytumėte minutes.
4. Paspauskite
.
Ekrane rodomas naujas laikas.
paspauskite
ir
pakartotinai, kol pradės
.
8.3 Funkcijos TRUKMĖ
nustatymas
1. Pasirinkite kaitinimo funkciją ir
temperatūrą.
2. Spaudinėkite
, kol pradės mirksėti
.
3. Spauskite
arba
, kad
nustatytumėte TRUKMĖS minutes.
4. Paspauskite
arba TRUKMĖS
funkcija bus paleista automatiškai po
5 sekundžių.
LIETUVIŲ
5. Spauskite
arba
, kad
nustatytumėte TRUKMĖS valandas.
6. Paspauskite
arba TRUKMĖS
funkcija bus paleista automatiškai po
5 sekundžių.
Pasibaigus nustatytam laikui, 2 minutes
girdimas signalas. Ekrane rodomas
mirksintis
ir laiko nuostata. Orkaitė
išsijungia.
7. Norėdami išjungti signalą, palieskite
bet kurį jutiklio lauką.
8. Išjunkite orkaitę.
8.4 Funkcijos PABAIGA
nustatymas
1. Pasirinkite kaitinimo funkciją ir
temperatūrą.
, kol pradės mirksėti
2. Spaudinėkite
.
arba
, kad
3. Spauskite
nustatytumėte PABAIGOS laiką, ir
spauskite
. Pirmiausia nustatykite
minutes, po to valandas.
Pasibaigus nustatytam laikui, 2 minutes
girdimas signalas. Ekrane rodomas
ir laiko nuostata. Orkaitė
mirksintis
automatiškai išsijungia.
4. Norėdami išjungti signalą, palieskite
bet kurį jutiklio lauką.
5. Išjunkite orkaitę.
8.5 ATIDĖTO PALEIDIMO
funkcijos nustatymas
1. Pasirinkite kaitinimo funkciją ir
temperatūrą.
, kol pradės mirksėti
2. Spaudinėkite
.
3. Spauskite
arba
, kad
nustatytumėte TRUKMĖS minutes.
4. Paspauskite
.
arba
, kad
5. Spauskite
nustatytumėte TRUKMĖS valandas.
.
6. Paspauskite
Ekrane mirksi
.
arba
, kad
7. Spauskite
nustatytumėte PABAIGOS laiką, ir
15
spauskite
. Pirmiausia nustatykite
minutes, po to valandas.
Orkaitė vėliau automatiškai įsijungs,
veiks nustatytą TRUKMĘ ir sustos
nustatytu PABAIGOS laiku. Pasibaigus
nustatytam laikui, 2 minutes girdimas
signalas. Ekrane rodomas mirksintis
ir laiko nuostata. Orkaitė automatiškai
išsijungia.
8. Norėdami išjungti signalą, palieskite
bet kurį jutiklio lauką.
9. Išjunkite orkaitę.
Įjungus atidėto paleidimo
funkciją, ekrane rodomas
kaitinimo funkcijos simbolis,
su tašku ir
. Taškas
rodo, kuri laikrodžio funkcija
rodoma laikrodžio / likusio
karščio ekrane.
8.6 Nuostata: Laikmatis
1. Paspauskite
.
Ekrane rodomas mirksintis
ir „00“.
2. Spauskite
parinktims perjungti.
Pirmiausia nustatykite sekundes, po
to minutes ir valandas.
3. Paspauskite
arba
funkcijai
MINUČIŲ SKAITLYS nustatyti ir
patvirtinti.
, antraip po 5
4. Paspauskite
sekundžių automatiškai įsijungs
funkcija MINUČIŲ SKAITLYS.
Pasibaigus nustatytam laikui, 2 minutes
girdimas signalas. Ekrane mirksi 00:00 ir
.
5. Norėdami išjungti signalą, palieskite
bet kurį jutiklio lauką.
8.7 ATSKAITOS PIRMYN
LAIKMATIS
1. Norėdami atkurti atskaitos pirmyn
laikmatį, pakartotinai spauskite:
ir
.
2. Kai ekrane rodoma „00:00“, atskaitos
pirmyn laikmatis pradeda atskaitą.
16
www.electrolux.com
9. AUTOMATINĖS PROGRAMOS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Yra 9 automatinės programos.
Automatinę programą arba receptą
naudokite tada, kai nežinote ar neturite
patiekalo gaminimo patirties. Ekrane
rodoma visų automatinių programų
numatytoji maisto gaminimo trukmė.
9.1 Automatinės programos
Programos numeris
Programos pavadinimas
1
JAUTIENOS KEPSNYS
2
KEPTA KIAULIENA
3
VIŠČIUKAS
4
PICA
5
KEKSIUKAI
6
QUICHE LORRAINE
7
BALTA DUONA
8
BULVIŲ PLOKŠTAINIS
9
LAZANIJA
9.2 Automatinės programos
1. Įjunkite prietaisą.
2. Palieskite .
Ekrane rodomas automatinės programos
(1 – 9) numeris.
3. Palieskite
arba
, kad
pasirinktumėte automatinę programą.
arba palaukite penkias
4. Palieskite
sekundes, kol prietaisas automatiškai
pradės veikti.
5. Pasibaigus nustatytam laikui, dvi
minutes skamba garso signalas.
.
Mirksi simbolis
6. Palieskite jutiklio lauką arba
atidarykite orkaitės dureles, kad
sustabdytumėte garso signalą.
7. Išjunkite prietaisą.
9.3 Automatinės programos su
nurodomu svoriu
Nurodžius mėsos svorį, prietaisas
apskaičiuoja kepimo trukmę.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Palieskite
.
3. Palieskite
arba
ir nustatykite
svėrimo programą.
Ekrane rodomi: maisto gaminimo laikas,
trukmės simbolis
, numatytasis svoris,
matavimo vienetai (kg, g).
4. Palieskite
, antraip po penkių
sekundžių nuostatos bus
automatiškai išsaugotos.
Prietaisas įjungiamas.
5. Jūs galite pakeisti numatytąją svorio
vertę, naudodami
arba
.
Palieskite
.
6. Pasibaigus nustatytam laikui, dvi
minutes skamba garso signalas.
Mirksi
.
7. Palieskite jutiklio lauką arba
atidarykite orkaitės dureles, kad
sustabdytumėte garso signalą.
8. Išjunkite prietaisą.
LIETUVIŲ
9.4 Automatinės programos su
mėsos termometru (rinktiniuose
modeliuose)
Maisto kepimo temperatūra yra
numatytoji ir nustatyta programose,
kuriose naudojamas mėsos termometras.
Programa baigiama, kai prietaisas
pasiekia nustatytą kepimo temperatūrą.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Palieskite .
3. Įdėkite mėsos termometrą. Žr.
„Mėsos termometras“.
Ekrane rodomas kepimo laikas,
17
ir
.
arba nuostatos bus
5. Palieskite
išsaugotos automatiškai po penkių
sekundžių.
Pasibaigus nustatytam laikui, dvi minutes
girdimas signalas. Mirksi
.
6. Palieskite bet kurio jutiklio lauką arba
atidarykite dureles, kad išjungtumėte
garso signalą.
7. Išjunkite prietaisą.
4. Palieskite
arba
, kad
nustatytumėte mėsos termometro
programą.
10. PRIEDŲ NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
10.1 Mėsos termometras
Galimi du temperatūros nustatymai:
orkaitės temperatūros ir kepimo
temperatūros.
Mėsos termometras (MT) matuoja mėsos
kepimo temperatūrą. Kai mėsa yra
nustatytos temperatūros, prietaisas
išsijungia.
DĖMESIO
Naudokite tik pateiktąjį
mėsos termometrą arba
tinkamas keičiamąsias dalis.
Gaminant maistą, mėsos
termometras turi būti mėsoje
ir lizde.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Įkiškite mėsos termometro galą (su
simboliu
ant rankenos) į mėsos
vidurį.
3. Įkiškite mėsos termometro kištuką į
lizdą, esantį orkaitės viršuje.
Ekrane
mirksi ir nustatyta kepimo
temperatūra. Pirmą kartą naudojant,
būna nustatyta 60 °C temperatūra, o
paskui rodoma paskutinį kartą nustatyta
vertė.
Dėdami mėsos termometrą į
lizdą, jūs atšaukiate
laikrodžio funkcijų nuostatas.
4. Palieskite
arba
, kad
nustatytumėte mėsos temperatūrą.
5. Palieskite
arba nuostatos bus
išsaugotos automatiškai po 5
sekundžių.
18
www.electrolux.com
Jūs galite nustatyti
mėsos temperatūrą, tik
kai mirksi simbolis
.
Jeigu ekrane rodomas
simbolis
, bet jis
nemirksi, prieš
nustatydami kepimo
temperatūrą,
paspauskite
ir
arba
, kad
nustatytumėte naują
vertę.
6. Pasirinkite orkaitės funkciją ir
orkaitės temperatūrą.
Ekrane rodoma esama kepimo
temperatūra ir įkaitinimo simbolis
.
Kol prietaisas skaičiuoja apytikrę trukmę,
ekrane rodomas skaičiavimo laikas. Po
pirmo skaičiavimo, ekrane rodoma
apytikrė maisto gaminimo trukmė.
Prietaisas ir gaminimo metu skaičiuoja
gaminimo trukmę. Tam tikrais intervalais
ekrane atnaujinama trukmės vertė.
Kai gaminate naudodami
mėsos termometrą, galite
pakeisti temperatūrą,
rodomą ekrane. Įkišus
mėsos termometrą į lizdą ir
nustačius orkaitės funkciją ir
temperatūrą, ekrane rodoma
esama kepimo temperatūra.
Kelis kartus palieskite ,
kad pamatytumėte kitas tris
temperatūros nuostatas:
• nustatyta kepimo
temperatūra;
• esama orkaitės
temperatūra;
• esama kepimo
temperatūra.
Kai mėsa yra nustatytos kepimo
temperatūros, dvi minutes girdimas garso
signalas ir mirksi kepimo temperatūros
vertė ir
. Prietaisas išsijungia.
7. Norėdami išjungti garso signalą,
palieskite jutiklio lauką.
8. Ištraukite mėsos termometrą iš lizdo
ir išimkite mėsą iš prietaiso.
ĮSPĖJIMAS!
Būkite atsargūs, kai išimate
mėsos termometrą. Jis yra
karštas. Galima nusideginti.
10.2 Priedų įstatymas
Grotelės:
Įstumkite groteles tarp grotelių atramos
kreipiamųjų strypų : kojelės turi būti
nukreiptos žemyn.
Kepimo skarda/ gilus kepimo indas:
Įstumkite kepimo skardą /gilų indą tarp
lentynos atramos kreipiamųjų laikiklių.
Grotelės ir kepimo skarda / gilus kepimo
indas vienu metu:
Įstumkite kepimo skardą /gilų kepimo
indą tarp lentynos atramos ir grotelių
kreipiamųjų laikiklių.
LIETUVIŲ
Mažas įlenkimas viršuje
padidina saugumą. Šie
įlenkimai taip pat apsaugos
nuo apvirtimo. Aukštas
kraštas aplink lentynas
neleidžia prikaistuviams
nuslysti nuo lentynos.
19
2. Ant ištraukiamų bėgelių padėkite
groteles ir atsargiai juos įstumkite į
orkaitę.
°C
10.3 Ištraukiami bėgeliai
Išsaugokite šią ištraukiamų
bėgelių įrengimo instrukciją,
kad ja galima būtų
pasinaudoti ateityje.
Naudojant ištraukiamus bėgelius, galima
lengviau įstatyti ir ištraukti lentynas.
DĖMESIO
Ištraukiamų bėgelių
negalima plauti indaplovėje.
Netepkite ištraukiamų
bėgelių jokiu tepalu.
Prieš uždarydami orkaitės dureles,
būtinai iki galo atgal į orkaitę įstumkite
ištraukiamus bėgelius.
1. Ištraukite dešinįjį ir kairįjį
ištraukiamus bėgelius.
°C
11. PAPILDOMOS FUNKCIJOS
11.1 Funkcijos „Mano
mėgstamiausi“ naudojimas
Naudokite šią funkciją, norėdami įrašyti
savo mėgstamiausias orkaitės funkcijos
arba programos temperatūros ir laiko
nuostatas.
1. Nustatykite temperatūrą ir laiką
orkaitės funkcijai arba programai.
2. Palieskite ir palaikykite
ilgiau nei
tris sekundes. Pasigirsta garso
signalai.
3. Išjunkite prietaisą.
• Norėdami įjungti šią funkciją,
palieskite
. Prietaisas įjungia jūsų
mėgstamiausią programą.
Kai veikia funkcija, galite
keisti laiką ir temperatūrą.
20
www.electrolux.com
•
Norėdami išjungti šią funkciją,
palieskite . Prietaisas išjungia jūsų
mėgstamiausią programą.
11.2 Užrakto nuo vaikų
naudojimas
Veikiant funkcijai „Mygtukų
užraktas“, orkaitę galima
išjungti. Kai išjungiate
orkaitę, išsijungia ir mygtukų
užrakto funkcija.
Užraktas nuo vaikų apsaugo nuo
atsitiktinio orkaitės naudojimo.
Jeigu veikia pirolizės
funkcija, durelės
užrakinamos. Jei
paspaudžiate jutiklio lauką,
ekrane rodomas
pranešimas.
11.4 Nuostatų meniu
naudojimas
1. Šią funkciją taip pat galite įjungti, kai
orkaitė yra išjungta. Nenustatykite
kaitinimo funkcijos.
2. Nuspauskite ir 3 sekundes
palaikykite .
3. Vienu metu paspauskite ir 2
sekundes palaikykite nuspaudę
Jeigu veikia pirolizės
funkcija, durelės yra
užrakinamos. Jei paliečiate
jutiklio lauką, ekrane
rodomas pranešimas.
ir
.
Pasigirsta garso signalas.
Ekrane rodoma SAFE. Durelės yra
užrakintos.
Norėdami išjungti mygtukų užrakto nuo
vaikų funkciją, pakartokite 3 veiksmą.
Nuostatų meniu galite įjungti ar išjungti
funkcijas pagrindiniame meniu. Ekrane
rodoma SET ir nuostatos numeris.
1. Nuspauskite ir 3 sekundes
palaikykite .
Ekrane rodoma SET1 ir mirksi „1“.
2. Spauskite
arba
, kad
nustatytumėte nuostatą.
3. Paspauskite
.
4. Paspauskite
arba
, kad
pakeistumėte nuostatos vertę.
5. Paspauskite
.
Norėdami išeiti iš nuostatų meniu,
11.3 Mygtukų užrakto
naudojimas
paspauskite
Funkciją galite įjungti tik tada, kai orkaitė
veikia.
11.5 Automatinis išsijungimas
Funkcija „Mygtukų užraktas“ apsaugo
nuo atsitiktinio orkaitės funkcijos
pakeitimo.
1. Norėdami įjungti funkciją, įjunkite
orkaitę.
2. Įjunkite orkaitės funkciją arba
nuostatą.
3. Kartu palieskite ir palaikykite
ir
2 sekundes.
Pasigirsta garso signalas.
Ekrane rodoma spyna.
Norėdami išjungti mygtukų užrakto
funkciją, pakartokite 3 veiksmą.
palaikykite
arba paspauskite ir
.
Saugumo sumetimais orkaitė išsijungia
automatiškai po kurio laiko, jeigu veikia
kaitinimo funkcija ir jūs nepakeitėte
nuostatų.
(°C)
(val.)
30–115
12,5
120–195
8,5
200–245
5,5
250 – didžiausias
3
Automatinis išsijungimas neveikia
naudojant šias funkcijas: Orkaitės
apšvietimas, Maisto
LIETUVIŲ
termometras,Trukmė, Laiko atidėjimas,
Pabaiga, Kepimas žemoje temperatūr..
21
„Laikmatis“ baigia veikti, ekranas
grįžta prie naktinio šviesumo.
11.6 Ekrano šviesumas
11.7 Aušinimo ventiliatorius
Yra du ekrano šviesumo režimai:
Kai orkaitė veikia, aušinimo ventiliatorius
įsijungia automatiškai, kad orkaitės
paviršiai išliktų vėsūs. Orkaitę išjungus,
ventiliatorius veikia toliau, kol orkaitė
atvėsta.
•
•
naktinis šviesumas: kai prietaisas yra
išjungtas, ekrano šviesumas būna
mažesnis nuo 22.00 iki 6.00 val.;
dieninis šviesumas:
– kai prietaisas įjungtas;
– jeigu paliesite bet kurį jutiklio
lauką, kai veikia naktinio
šviesumo funkcija (išskyrus
ĮJUNGTA / IŠJUNGTA), ekranas
persijungia į dieninio šviesumo
režimą paskesnėms 10
sekundžių;
– jei prietaisas yra išjungtas ir
nustatėte laikmatį. Kai funkcija
11.8 Apsauginis termostatas
Netinkamai naudojant orkaitę arba
sugedus jo sudedamosioms dalims, ji
gali pavojingai perkaisti. Norint to
išvengti, orkaitėje įrengtas apsauginis
termostatas, kuris nutraukia elektros
tiekimą. Sumažėjus temperatūrai, orkaitė
vėl įsijungia automatiškai.
12. PATARIMAI
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Lentelėse nurodyta
temperatūra ir kepimo laikas
yra tik orientacinio pobūdžio.
Jie priklauso nuo receptų,
naudojamų ingredientų
kokybės ir kiekio.
12.1 Gaminimo rekomendacijos
Orkaitėje yra penkios lentynų padėtys.
Lentynų padėtys skaičiuojamos nuo
orkaitės dugno.
Jūsų orkaitė gali kepti ar skrudinti kitaip
negu anksčiau turėta orkaitė. Toliau
lentelėse pateikiamos standartinės
temperatūros, kepimo trukmės ir lentynų
padėčių nuostatos.
Jei nerandate nuostatų konkrečiam
receptui, vadovaukitės panašiais
receptais.
Ši orkaitė turi specialią sistemą,
užtikrinančią oro apykaitą ir nuolatinę
garų apytaką. Dėl tokios sistemos
maistas ruošiamas garų prisotintoje
aplinkoje, patiekalas būna minkštas
viduje ir apskrudęs iš išorės. Todėl
sumažėja gaminimo trukmė ir energijos
sąnaudos.
Pyragų kepimas
Neatidarinėkite orkaitės durelių, kol
nepraėjo 3/4 kepimui skirto laiko.
Jeigu kepate dviejose kepimo skardose
vienu metu, tarp jų palikite vieną laisvą
lygį.
Mėsos ir žuvies gaminimas
Labai riebiam maistui naudokite gilų
kepimo indą, kad orkaitėje neliktų
neišvalomų dėmių.
Prieš pjaustydami mėsą gabaliukais,
palaukite maždaug 15 minučių, kad
neištekėtų sultys.
Kad kepimo metu orkaitėje nesusidarytų
per daug dūmų, į gilų kepimo indą įpilkite
šiek tiek vandens. Kad dūmai
nesikondensuotų, įpilkite vandens, kai tik
jis išdžiūsta.
Gaminimo trukmė
Gaminimo trukmė priklauso nuo maisto
tipo, konsistencijos ir kiekio.
Iš pradžių, kai gaminate, stebėkite
rezultatus. Raskite tinkamiausias
nuostatas (kaitinimo nuostata, gaminimo
trukmė ir pan.) jūsų prikaistuviams,
receptams ir kiekiams, kai gaminate šiuo
prietaisu.
22
www.electrolux.com
12.2 Pyragų ir kepsnių kepimas
PYRAGAI
Apatinis+vir‐
šutinis kaitini‐
mas
Karšto oro srau‐
tas
(°C)
(°C)
(min.)
Plaktos teš‐ 170
los receptai
2
160
3 (2 ir 4) 45–60
Pyrago forma
Trapi tešla
170
2
160
3 (2 ir 4) 20–30
Pyrago forma
Varškės py‐ 170
ragas
1
165
2
80–100 Pyrago forma, Ø 26
cm
Štrudelis
175
3
150
2
60–80
Kepimo skarda
Pyragai su
uogiene
170
2
165
2
30–40
Pyrago forma, Ø 26
cm
Mielinė py‐
nutė, įkai‐
tinkite tuš‐
čią orkaitę
160
2
150
2
90–120 Pyrago forma, Ø 20
cm
Slyvų pyra‐ 175
gas, įkaitin‐
kite tuščią
orkaitę
1
160
2
50–60
Duonos skarda
Sausainiai
140
3
140–150
3
25–45
Kepimo skarda
Merengos
120
3
120
3
80–100 Kepimo skarda
Merengos, įkaitinkite
tuščią or‐
kaitę, du ly‐
giai
-
120
2 ir 4
80–100 Kepimo skarda
Bandelės,
įkaitinkite
tuščią or‐
kaitę
190
3
190
3
12–20
Kepimo skarda
Eklerai
190
3
170
3
25–35
Kepimo skarda
Eklerai, du
lygiai
-
-
170
2 ir 4
35–45
Kepimo skarda
Pyragaičiai
formelėse
180
2
170
2
45–70
Pyrago forma, Ø 20
cm
LIETUVIŲ
23
PYRAGAI
Apatinis+vir‐
šutinis kaitini‐
mas
Karšto oro srau‐
tas
(°C)
(°C)
(min.)
Riebus vai‐ 160
sinis pyra‐
gas
1
150
2
110–
120
Pyrago forma, Ø 24
cm
Viktorijos
pyragaičiai
1
160
2
30–50
Pyrago forma, Ø 20
cm
170
Įkaitinkite tuščią orkaitę.
DUONA IR PICA
Apatinis+viršuti‐ Karšto oro srautas
nis kaitinimas
(min.)
(°C)
(°C)
Balta duona,
1–2 vnt., po
0,5 kg
190
1
190
1
60–70
–
Ruginė duo‐
na, iš anksto
įkaitinti nerei‐
kia
190
1
180
1
30–45
Duonos skarda
Duonos ban‐
delės, 6–8
bandelės
190
2
180
2 (2 ir 4)
25–40
Kepimo skarda
Pica
230–250 1
230–250
1
10–20
Kepimo skar‐
da / Gilus pri‐
kaistuvis
Sklindžiai
200
190
3
10–20
Kepimo skarda
Įkaitinkite tuščią orkaitę.
Naudokite pyrago formą.
3
24
www.electrolux.com
APKEPAI
Apatinis+viršutinis
kaitinimas
Karšto oro srautas
(min.)
(°C)
Makaronų apkepas, iš
anksto įkaitinti nereikia
(°C)
200
2
180
2
40–50
Daržovių apkepas, iš anks‐ 200
to įkaitinti nereikia
2
175
2
45–60
Apkepai su įdaru
180
1
180
1
50–60
Lazanija
180–190
2
180–190
2
25–40
Įdaryti makaronai kaneloni
180–190
2
180–190
2
25–40
Naudokite antrą lentynos padėtį.
Naudokite groteles.
MĖSA
Apatinis+viršuti‐ Karšto oro
nis kaitinimas
srautas
(min.)
(°C)
(°C)
Jautiena
200
190
50–70
Kiauliena
180
180
90–120
Veršiena
190
175
90–120
Angliškas jautienos kepsnys, su
krauju
210
200
50–60
Angliškas jautienos kepsnys, viduti‐ 210
niškai iškeptas
200
60–70
Angliškas jautienos kepsnys, gerai
iškeptas
200
70–75
210
LIETUVIŲ
MĖSA
Apatinis+viršutinis
kaitinimas
Karšto oro srautas
(min.)
(°C)
(°C)
Kiaulienos mentė, su ode‐
le
180
2
170
2
120–150
Kiaulienos kulninė, 2 ga‐
balai
180
2
160
2
100–120
Ėriuko koja
190
2
175
2
110–130
Viščiukas
220
2
200
2
70–85
Kalakutas
180
2
160
2
210–240
Antis
175
2
220
2
120–150
Žąsis
175
2
160
1
150–200
Triušiena pjaustyta gaba‐
lais
190
2
175
2
60–80
Triušiena, pjaustyta gaba‐
lais
190
2
175
2
150–200
Visas fazanas
190
2
175
2
90–120
Naudokite antrą lentynos padėtį.
ŽUVIS
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
Karšto oro srau‐
tas
(min.)
(°C)
(°C)
Upėtakis / Jūros karšis, 3–4 žu‐
vys
190
175
40–55
Tunas / Lašiša, 4–6 filė
190
175
35–60
12.3 Grilis
Įkaitinkite tuščią orkaitę.
Naudokite ketvirtą lentynos padėtį.
Grilis nustačius didžiausią temperatūrą.
25
26
www.electrolux.com
GRILIS
(kg)
(min.)
Pirma pusė
(min.)
Antra pusė
0.8
12–15
12–14
Jautienos didkepsnis, 4 vienetai 0.6
10–12
6–8
Dešrelės, 8
-
12–15
10–12
Kiaulienos muštiniai, 4 vienetai
0.6
12–16
12–14
Viščiukas, perpjautas pusiau, 2
1
30–35
25–30
Kebabai, 4
-
10–15
10–12
Vištienos krūtinėlė, 4 vienetai
0.4
12–15
12–14
Suvožtiniai, 6
0.6
20–30
-
Žuvies filė, 4 vienetai
0.4
12–14
10–12
Skrudinti sumuštiniai, 4–6
-
5–7
-
Skrebutis, 4–6
-
2–4
2–3
Filė kepsniai, 4 vienetai
12.4 Terminis kepintuvas
Įkaitinkite tuščią orkaitę.
Naudokite pirmą arba antrą lentynos
padėtį.
Norėdami apskaičiuoti kepimo trukmę,
padauginkite toliau lentelėje nurodytą
laiką iš filė storio centimetrų.
JAUTIENA
(°C)
(min.)
Jautienos keps‐
nys arba filė, su
krauju
190-200
5-6
Jautienos keps‐
nys arba filė, vi‐
dutiniškai iškep‐
tas
180-190
6-8
JAUTIENA
Jautienos keps‐
nys arba filė, ge‐
rai iškeptas
(°C)
(min.)
170-180
8-10
(°C)
(min.)
KIAULIENA
Mentė / Sprandi‐ 160-180
nė / Rūkytas
kumpis, 1–1,5 kg
90-120
Kapotiniai / Šon‐
kauliukai, 1–1,5
kg
60-90
170-180
LIETUVIŲ
KIAULIENA
27
PAUKŠTIENA
(°C)
(min.)
(°C)
(min.)
Maltos mėsos
kepsnys, 0,75–1
kg
160-170
50–60
Viščiukas, per‐
pjautas pusiau,
po 0,4–0,5 kg
190-210
35-50
Kiaulės koja, ap‐
virta, 0,75–1 kg
150-170
90-120
Viščiukas, višta,
1–1,5 kg
190-210
50-70
Antis, 1,5–2 kg
180-200
80-100
Žąsis, 3,5–5 kg
160-180
120-180
Kalakutas, 2,5–
3,5 kg
160-180
120-150
Kalakutas, 4–6
kg
140-160
150-240
VERŠIENA
(°C)
(min.)
Kepta veršiena,
1 kg.
160-180
90-120
Veršiuko koja,
1,5–2 kg
160-180
120-150
ŽUVIS (TROŠKINTA)
(°C)
AVIENA
Visa žuvis, 1–1,5 210-220
kg
(°C)
(min.)
(min.)
40-60
12.5 Kepimas žemoje
temperatūr.
Ėriuko šlaunelė / 150-170
Kepta aviena, 1–
1,5 kg
100-120
Ėrienos nugari‐
nė, 1–1,5 kg
40-60
Ši funkcija leidžia paruošti liesą, minkštą
mėsą ir žuvį. Ji netaikoma: paukštienai,
riebai keptai kiaulienai, troškintai mėsai.
Maisto termometras temperatūra neturi
viršyti 65 °C.
(min.)
1. Kiekvieną mėsos pusę apkepkite 1–2
minutes ant didelio karščio.
2. Įdėkite mėsą į keptuvę arba tiesiai
ant grotelių. Po grotelėmis padėkite
padėklą riebalams surinkti.
Visuomet kepkite be dangčio, kai
naudojate šią funkciją.
3. Naudokite Maisto termometras.
4. Pasirinkite funkciją: Kepimas žemoje
temperatūr.. Pirmąsias 10 minučių
galite nustatyti nuo 80 °C iki 150 °C
temperatūrą. Numatytoji temperatūra
160-180
PAUKŠTIENA
(°C)
Paukštiena, su‐ 200-220
pjaustyta porcijo‐
mis, po 0,2–0,25
kg
30-50
28
www.electrolux.com
yra 90 °C.Nustatykite Maisto
termometras temperatūrą.
5. Po 10 minučių orkaitėje automatiškai
temperatūra sumažinama iki 80 °C.
Nustatykite 120 °C temperatūrą.
(kg)
(min.)
Kepsniai
0,2–0,3
20–40
3
Jautienos filė
1–1,5
90–150
3
Jautienos kepsnys
1–1,5
120–150
1
Kepta veršiena
1–1,5
120–150
1
12.6 Atitirpinimas
(kg)
Atšildymo lai‐ Likusi atšildymo
kas (min.)
trukmė (min.)
Viščiukas
1
100–140
20–30
Viščiuką padėkite
ant didelėje lėkštėje
apverstos mažos
lėkštutės. Patiekalo
gaminimo laikui įpu‐
sėjus, apverskite.
mėsa
1
100–140
20–30
0.5
90–120
Patiekalo gaminimo
laikui įpusėjus, ap‐
verskite.
Grietinėlė
2 x 0,2
80–100
10–15
Grietinę galima ge‐
rai išplakti ir ne vi‐
siškai atšilusią.
Upėtakis
0,15
25–35
10–15
-
Braškės
0.3
30–40
10–20
-
Sviestas
0.25
30–40
10–15
-
Didelis puoš‐
nus tortas
1.4
60
60
-
12.7 Konservavimas
Naudokite tik vienodo dydžio, įprastus
konservavimo stiklainius.
Nenaudokite stiklainių su užsukamais
dangteliais arba metalinių indų.
Naudokite pirmą lentynos padėtį.
Ant kepimo skardos dėkite ne daugiau
nei po šešis vieno litro talpos stiklainius.
Vienodai pripildykite stiklainius ir
uždarykite veržtuvu.
Stiklainiai neturi liestis vienas prie kito.
LIETUVIŲ
Į kepimo padėklą įpilkite maždaug 1/2
litro vandens, kad orkaitėje pakaktų
drėgmės.
DARŽOVĖS
Kai skystis induose pradeda virti
(maždaug po 35–60 minučių vieno litro
induose), išjunkite orkaitę arba
sumažinkite temperatūrą iki 100 °C (žr.
lentelę).
(min.)
Virimo
trukmė,
kol pasiro‐
dys burbu‐
liukai
(min.)
Gaminkite
toliau 100
°C tempe‐
ratūroje
Morkos
50–60
5–10
Agurkai
50–60
–
Marinuotos
daržovės
50–60
5–10
Nustatykite 160–170 °C temperatūrą.
MINKŠTI VAISIAI
(min.)
Virimo trukmė,
kol pasirodys
burbuliukai
Braškės / Mėlynės / 35–45
Avietės / Prinokę
agrastai
Kaliaropės / 50–60
Žirniai / Špa‐
ragai
15–20
12.8 Džiovinimas–Karšto oro
srautas
Išklokite skardas pergamentiniu arba
kepimo popieriumi.
KAULAVAISIAI
Persikai /
Svarainiai /
Slyvos
29
(min.)
Virimo
trukmė, kol
pasirodys
burbuliu‐
kai
(min.)
Gaminkite
toliau 100
°C tempe‐
ratūroje
35–45
10–15
Tam, kad rezultatai būtų kuo geresni,
praėjus pusei džiovinimo laiko, orkaitę
išjunkite, atidarykite jos dureles ir palikite
per naktį, kad maisto produktai visiškai
išdžiūtų.
Vienai skardai naudokite trečią lentynos
padėtį.
2 skardoms naudokite pirmą ir ketvirtą
lentynos padėtis.
DARŽOVĖS
(°C)
(val.)
Pupos
60-70
6-8
Paprikos
60-70
5-6
Daržovės sriubai
60-70
5-6
Grybai
50–60
6-8
30
www.electrolux.com
DARŽOVĖS
(°C)
Veršiuko koja
Žolelės
(°C)
(val.)
40-50
2-3
85–90
Angliškas jautienos keps‐ 45–50
nys, su krauju
Angliškas jautienos keps‐ 60–65
nys, vidutiniškai iškeptas
Nustatykite 60–70 °C temperatūrą.
Angliškas jautienos keps‐ 70–75
nys, gerai iškeptas
VAISIAI
Kiaulienos mentė
80–82
Kiaulienos kulninė
75–80
(val.)
Aviena
70–75
Slyvos
8-10
Viščiukas
98
Abrikosai
8-10
Triušiena
70–75
Pjaustyti obuoliai
6-8
Upėtakis / Jūros karšis
65–70
Kriaušės
6-9
Tunas / Lašiša
65–70
12.9 Maisto termometras
(°C)
Kepta veršiena
75–80
Picos kepimo indas
Kepimo indas
Tamsi, neatspindinti
28 cm skersmens
12.10 Drėgnas konvek.
kepimas – rekomenduojami
priedai
Naudokite tamsias ir neatspindinčias
skardas ir indus. Jie geriau sugeria
karštį, nei šviesių spalvų ir atspindintys
indai.
Tamsi, neatspindinti
26 cm skersmens
Keraminiai
indeliai
Keraminė
kaitlentė
8 cm skers‐
mens, 5 cm
aukščio
Apkepo skarda
Tamsi, neatspindinti
28 cm skersmens
LIETUVIŲ
12.11 Drėgnas konvek.
kepimas
Laikykitės toliau lentelėje nurodytų
rekomendacijų, kad gautumėte
geriausius rezultatus.
(°C)
(min.)
Saldžios bande‐ kepamoji skarda ar su‐ 180
lės, 16 vnt.
renkamoji skarda
2
20–30
Bandelės, 9 vnt. kepamoji skarda ar su‐ 180
renkamoji skarda
2
30–40
Pica, šaldyta,
0,35 kg
220
2
10–15
Biskvitinis vynio‐ kepamoji skarda ar su‐ 170
tinis
renkamoji skarda
2
25–35
Šokoladinis py‐
ragas
kepamoji skarda ar su‐ 175
renkamoji skarda
3
25–30
Suflė, 6 vnt.
keraminiai indeliai ant
grotelių
200
3
25–30
Biskvitinis pa‐
grindas
apkepo skarda ant
grotelių
180
2
15–25
Viktorijos pyra‐
gaičiai
kepimo indas ant gro‐
telių
170
2
40–50
Troškinta žuvis,
0,3 kg
kepamoji skarda ar su‐ 180
renkamoji skarda
3
20–25
Visa žuvis, 0,2
kg
kepamoji skarda ar su‐ 180
renkamoji skarda
3
25–35
Žuvies filė, 0,3
kg
picos kepimo indas ant 180
grotelių
3
25–30
Virta mėsa, 0,25 kepamoji skarda ar su‐ 200
kg
renkamoji skarda
3
35–45
Šašlykas, 0,5 kg kepamoji skarda ar su‐ 200
renkamoji skarda
3
25–30
Sausainiai, 16
vnt.
kepamoji skarda ar su‐ 180
renkamoji skarda
2
20–30
Migdoliniai sau‐
sainiai, 24 vnt.
kepamoji skarda ar su‐ 180
renkamoji skarda
2
25–35
Keksiukai, 12
vnt.
kepamoji skarda ar su‐ 170
renkamoji skarda
2
30–40
grotelės
31
32
www.electrolux.com
(°C)
(min.)
Aštrūs tešlainiai, kepamoji skarda ar su‐ 180
20 vnt.
renkamoji skarda
2
25–30
Smėliniai sau‐
sainiai, 20 vnt.
kepamoji skarda ar su‐ 150
renkamoji skarda
2
25–35
Tartaletės, 8
vnt.
kepamoji skarda ar su‐ 170
renkamoji skarda
2
20–30
Daržovės, vir‐
tos, 0,4 kg
kepamoji skarda ar su‐ 180
renkamoji skarda
3
35–45
Vegetariškas
omletas
picos kepimo indas ant 200
grotelių
3
25–30
Viduržemio jū‐
ros daržovės,
0,7 kg
kepamoji skarda ar su‐ 180
renkamoji skarda
4
25–30
12.12 Informacija patikros
įstaigoms
Patikros pagal IEC 60350-1 standartą.
(°C)
(min.)
Maži py‐ Apatinis
ragaičiai, +viršutinis
20 vie‐
kaitinimas
netų
skardoje
Kepimo
skarda
3
170
20–30
–
Maži py‐ Karšto oro
ragaičiai, srautas
20 vie‐
netų
skardoje
Kepimo
skarda
3
150–
160
20–35
–
Maži py‐ Karšto oro
ragaičiai, srautas
20 vie‐
netų
skardoje
Kepimo
skarda
2 ir 4
150–
160
20–35
–
LIETUVIŲ
(°C)
(min.)
33
Obuolių
pyragas,
2 skar‐
dos Ø20
cm
Apatinis
+viršutinis
kaitinimas
Grotelės
2
180
70–90
–
Obuolių
pyragas,
2 skar‐
dos Ø20
cm
Karšto oro
srautas
Grotelės
2
160
70–90
–
Biskviti‐ Apatinis
nis pyra‐ +viršutinis
gas, Ø26 kaitinimas
cm pyra‐
go for‐
moje
Grotelės
2
170
40–50
Įkaitinkite orkaitę
maždaug 10 mi‐
nučių.
Biskviti‐ Karšto oro
nis pyra‐ srautas
gas, Ø26
cm pyra‐
go for‐
moje
Grotelės
2
160
40–50
Įkaitinkite orkaitę
maždaug 10 mi‐
nučių.
Biskviti‐ Karšto oro
nis pyra‐ srautas
gas, Ø26
cm pyra‐
go for‐
moje
Grotelės
2 ir 4
160
40–60
Įkaitinkite orkaitę
maždaug 10 mi‐
nučių.
Trapios
tešlos
kepiniai
Karšto oro
srautas
Kepimo
skarda
3
140–
150
20–40
–
Trapios
tešlos
kepiniai
Karšto oro
srautas
Kepimo
skarda
2 ir 4
140–
150
25–45
–
Trapios
tešlos
kepiniai
Apatinis
+viršutinis
kaitinimas
Kepimo
skarda
3
140–
150
25–45
–
Skrebu‐
tis, 4–6
vienetai
Grilis
Grotelės
4
daug.
2–3 minutės
pirma pusė;
2–3 minutės
antra pusė
Įkaitinkite orkaitę
maždaug 3 mi‐
nutes.
34
www.electrolux.com
Mėsainis Grilis
su jautie‐
na, 6
vnt., 0,6
kg
Grotelės
ir suren‐
kamoji
skarda
4
(°C)
(min.)
daug.
20–30
Dėkite groteles
ant orkaitės ket‐
virtojo lygio, o
surenkamąją
skardą – ant tre‐
čiojo lygio. Ap‐
verskite maisto
produktą praėjus
pusei numatyto
gaminimo laiko.
Įkaitinkite orkaitę
maždaug 3 mi‐
nutes.
13. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
13.1 Pastabos dėl valymo
Orkaitės priekį valykite minkšta šluoste ir šiltu vandeniu su švelnia va‐
lymo priemone.
Metaliniams paviršiams valyti naudokite tam skirtą valymo priemonę.
Valymo prie‐ Įsisenėjusias dėmes valykite specialiu orkaičių valikliu.
monės
Orkaitės ertmę valykite po kiekvieno naudojimo. Riebalų kaupimasis
ar kiti maisto likučiai gali sukelti gaisrą. Didesnė rizika yra grilio pri‐
kaistuviui.
Kasdienis
naudojimas
Drėgmė gali kondensuotis orkaitės viduje arba ant durelių stiklo
plokščių. Kondensavimuisi sumažinti prieš gaminimą maždaug 10 mi‐
nučių pakaitinkite orkaitę. Po kiekvieno naudojimo iššluostykite ertmę
minkšta šluoste.
Visus priedus valykite po kiekvieno naudojimo ir palikite juos išdžiūti.
Valykite minkšta šluoste ir šiltu vandeniu valymo priemone. Priedų in‐
daplovėje plauti negalima.
Priedai
Priedams su nesvylančia danga valyti nenaudokite stipraus poveikio
priemonių, aštrių daiktų ir neplaukite jų indaplovėje.
LIETUVIŲ
13.2 Nerūdijančiojo plieno ar
aliuminio orkaitės
Orkaitės dureles valykite tik drėgna
šluoste ar kempine. Nusausinkite
minkštu audiniu.
Nenaudokite plieno vilnos, rūgšties arba
šveičiamųjų medžiagų, nes jos gali
pažeisti orkaitės paviršių. Orkaitės
valdymo pultą valykite vadovaudamiesi
tais pačiais perspėjimais.
13.3 Lentynų atramų
Norėdami išvalyti orkaitės vidų, išimkite
lentynų atramas.
DĖMESIO
Būkite atsargūs, kai išimate
lentynų atramas.
1. Atitraukite lentynos atramos priekį
nuo šoninės sienelės.
35
Pirolizinio valymo
nepavyks paleisti:
• jeigu neištraukėte kepimo
termometro kištuko iš
lizdo. Kai kuriuose
modeliuose įvykus šiai
klaidai, ekrane rodomas
pranešimas „C2“;
• jeigu ne visiškai uždarėte
orkaitės dureles. Kai
kuriuose modeliuose
įvykus šiai klaidai, ekrane
rodomas pranešimas
„C3“.
DĖMESIO
Jeigu toje pačioje spintelėje
įrengti kiti prietaisai,
nenaudokite jų kartu su
pirolizės funkcija. Orkaitė
gali būti sugadinta.
Pirolizinio valymo metu durelės yra
užrakintos. Kol durelės neatrakinamos,
simbolis ir kaitinimo
šviečia
indikatoriaus juostos. Durelės
atrakinamos, kai temperatūra orkaitėje
yra saugi ir pirolizinis valymas baigiamas.
Pirolizinio valymo metu lemputė nedega.
2. Lentynos atramos galinę dalį
patraukite nuo šoninės sienelės ir ją
ištraukite.
1
2
1. Didžiausius nešvarumus nuvalykite
rankomis.
2. Vidinę durelių pusę nuvalykite karštu
vandeniu, kad nuo karšto oro likučiai
nepridegtų.
3. Įjunkite orkaitę.
4. Spauskite
vėl ir vėl, kol ekrane
bus rodoma "Pyro" ir valymo
programos numeris.
5. Paspauskite
Išimtus priedus įdėkite atvirkštine tvarka.
Ištraukiamų bėgelių
atraminiai kaiščiai turi būti
atsukti į priekį.
13.4 Pirolizė
DĖMESIO
Išimkite visus priedus ir
išimamas lentynų atramas.
.
6. Paspauskite
arba
, kad
nustatytumėte valymo proceso
trukmę:
Parinktis
Aprašas
1
1:00 leng‐
vam valymui
2
1:30 įpras‐
tam valymui
36
www.electrolux.com
3
2:30 kruopš‐
čiam valymui
Galite naudoti pabaigos funkciją
valymo proceso pradžiai atidėti.
7. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
13.5 Priminimas apie valymą
Norint priminti, kad reikalingas pirolizinis
valymas, ekrane po kiekvieno prietaiso
išjungimo 10 sekundžių mirksi priminimo
apie valymą simbolis
.
Priminimas apie valymą
užgęsta:
• pirolizinio valymo
pabaigoje;
• jį išjungus pagrindinėse
nuostatose. Žr. skyrių
„Nustatymų meniu
naudojimas“.
3. Suraskite lankstą kairėje durelių
pusėje.
13.6 Durelių išėmimas ir
įdėjimas
Orkaitės durelėse yra trys stiklo plokštės.
Galite išimti orkaitės dureles ir vidines
stiklo plokštes, kad nuvalytumėte jas.
Prieš nuimdami stiklo plokštes,
perskaitykite visą instrukciją „Durelių
išėmimas ir įdėjimas“.
Orkaitės durelės gali
užsidaryti, jeigu bandysite
išimti stiklo plokštes,
nenuėmę orkaitės durelių.
4. Pakelkite ir iki galo pasukite ant
kairiojo lanksto esančią svirtelę.
DĖMESIO
Nenaudokite orkaitės be
stiklo plokščių.
1. Iki galo atidarykite dureles ir raskite
lankstą dešinėje durelių pusėje.
2. Atsuktuvu iškelkite ir iki galo pasukite
dešinės pusės lanksto svirtelę.
5. Pusiau uždarykite orkaitės dureles iki
pirmos atidarymo padėties. Tada
pakelkite, patraukite į priekį ir išimkite
dureles iš jų lizdo.
LIETUVIŲ
37
Atkreipkite dėmesį, kad stiklo plokštes (A
ir B) sudėtumėte tinkama eilės tvarka.
Patikrinkite, ar simbolis / spaudinys ant
kiekvienos stiklo plokštės šono yra
kitoks, kad būtų lengviau ardyti ir vėl
surinkti.
Tinkamai įdėjus durelių apdaila
užsifiksuoja.
A
B
6. Padėkite dureles ant minkštu audiniu
užtiesto stabilaus paviršiaus.
7. Laikydami durelių apdailą (B) už
abiejų pusių durelių viršutinių kampų,
paspauskite į vidų ir atleiskite
fiksavimo tarpiklį.
2
Patikrinkite, ar tinkamai įdėjote vidurinę
stiklo plokštę į savo vietą.
B
A
1
8. Patraukite durelių apdailą pirmyn ir
nuimkite ją.
9. Laikykite durelių stiklo plokštes už jų
viršutinio krašto ir atsargiai jas vieną
paskui kitą ištraukite. Pradėkite nuo
viršutinės plokštės. Įsitikinkite, kad
stiklas būtų visiškai ištrauktas iš
atramų.
B
13.7 Lemputės keitimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus gauti elektros
smūgį.
Lemputė gali būti karšta.
1. Išjunkite orkaitę.
Palaukite, kol orkaitė atvės.
2. Atjunkite orkaitę nuo maitinimo tinklo.
3. Ertmės apačioje patieskite skudurėlį.
10. Nuvalykite stiklo plokštes vandeniu ir
muilu. Atsargiai nusausinkite stiklo
plokštes. Neplaukite stiklo plokščių
indaplovėje.
Baigę valyti, įdėkite stiklo plokštes ir
orkaitės dureles.
DĖMESIO
Halogeninę lemputę visada
suimkite skudurėliu, kad ant
lemputės neprisviltų riebalų
likučiai.
38
www.electrolux.com
Galinė lemputė
1. Pasukite stiklinį lemputės gaubtelį ir
nuimkite jį.
2. Nuvalykite stiklinį gaubtelį.
3. Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama,
300 °C atsparia karščiui lempute .
4. Uždėkite stiklinį gaubtelį.
14. TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
14.1 Ką daryti, jeigu...
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Orkaitės nepavyksta įjungti Orkaitė neprijungta arba
arba valdyti.
netinkamai prijungta prie
elektros tinklo.
Patikrinkite, ar orkaitė tin‐
kamai prijungta prie maiti‐
nimo tinklo (žr. prijungimo
schemą, jeigu yra).
Orkaitė nekaista.
Orkaitė yra išjungta.
Įjunkite orkaitę.
Orkaitė nekaista.
Netinkamai uždarytos du‐
relės.
Iki galo uždarykite dureles.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytas laikrodis.
Nustatykite laikrodį.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytos būtinos nuo‐
statos.
Patikrinkite, ar nuostatos
yra tinkamos.
Orkaitė nekaista.
Suaktyvintas automatinis
išjungimas.
Žr. skyrių „Automatinis iš‐
jungimas“.
Orkaitė nekaista.
Įjungtas apsaugos nuo
vaikų užraktas.
Žr. skyrių „Apsaugos nuo
vaikų užrakto naudojimas“.
Orkaitė nekaista.
Perdegė saugiklis.
Patikrinkite, ar veikimas
sutriko dėl saugiklio. Jeigu
saugiklis pakartotinai per‐
dega, kreipkitės į kvalifi‐
kuotą elektriką.
Lemputė nešviečia.
Perdegusi lemputė.
Pakeiskite lemputę.
Kai prietaisas yra išjung‐
Ekranas yra išjungtas.
tas, ekrane nerodomas lai‐
kas.
Kepimo termometras ne‐
veikia.
Vienu metu pakartotinai
spauskite
ir
, kad vėl
įjungtumėte ekraną.
Netinkamai įkištas kepimo Kuo giliau įkiškite kepimo
termometro kištukas į lizdą. termometro kištuką į lizdą.
Patiekalai kepa per ilgai ar‐ Per žema arba per aukšta
ba per trumpai.
temperatūra.
Jeigu reikia, sureguliuokite
temperatūrą. Laikykitės
naudojimo instrukcijoje pa‐
teiktų nurodymų.
LIETUVIŲ
Problema
Galima priežastis
39
Atitaisymo būdas
Ant maisto produktų ir or‐
Pernelyg ilgam palikote pa‐ Baigę gaminti, nepalikite
kaitės viduje kaupiasi garai tiekalą orkaitėje.
patiekalų orkaitėje ilgiau
ir kondensatas.
negu 15–20 minučių
Ekrane rodoma „C2“.
Norėjote paleisti pirolizės
Ištraukite kepimo termo‐
ar atšildymo funkciją, bet
metro kištuką iš lizdo.
neištraukėte kepimo termo‐
metro kištuko iš lizdo.
Ekrane rodoma „C3“.
Neveikia valymo funkcija.
Ne iki galo uždarėte dure‐
les arba sugedęs durelių
užraktas.
Ekrane rodoma „F102“.
•
•
Iki galo uždarykite dureles.
Ne iki galo uždarėte du‐ •
reles.
Sugedęs durelių užrak‐ •
tas.
•
Ekrane rodomas klaidos
Įvyko elektros gedimas.
kodas, kurio nėra šioje len‐
telėje.
•
•
Prietaisas įjungtas, bet ne‐
kaista. Neveikia ventiliato‐
rius. Ekrane rodoma "De‐
mo".
Iki galo uždarykite dure‐
les.
Išjunkite orkaitę namų
saugikliu arba apsaugi‐
niu jungikliu skirstomo‐
joje saugiklių dėžutėje ir
vėl įjunkite.
Jeigu ekrane vėl rodo‐
ma „F102“, kreipkitės į
klientų aptarnavimo
skyrių.
Išjunkite orkaitę namų
saugikliu arba apsaugi‐
niu jungikliu skirstomo‐
joje saugiklių dėžutėje ir
vėl įjunkite.
Jeigu ekrane vėl rodo‐
mas klaidos kodas,
kreipkitės į klientų ap‐
tarnavimo skyrių.
Įjungtas demonstracinis re‐ Žr. skyrelį „Nustatymų me‐
žimas.
niu naudojimas“ skyriuje
„Papildomos funkcijos“.
14.2 Aptarnavimo duomenys
Jeigu patys negalite rasti problemos
sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą
arba įgaliotąjį techninės priežiūros
centrą.
Duomenys, kuriuos būtina pateikti
techninės priežiūros centrui, nurodyti
techninių duomenų lentelėje. Duomenų
lentelę rasite orkaitėje, ant priekinio
rėmo. Nenuimkite duomenų lentelės nuo
orkaitės vidaus.
40
www.electrolux.com
Rekomenduojame duomenis užsirašyti čia:
Modelis (MOD.)
.........................................
Gaminio numeris (PNC)
.........................................
Serijos numeris (S. N.)
.........................................
15. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS
15.1 Informacijos apie gaminį
lapas
Gaminio informacija pagal ES direktyvą 65-66/2014
Tiekėjo pavadinimas
Electrolux
Modelio žymuo
COE7P31B 949498441
COE7P31X2 949498433
EOE7P31X 949498424
Energijos efektyvumo indeksas
81.2
Energijos vartojimo efektyvumo klasė
A+
Energijos sąnaudos esant įprastai apkrovai, vei‐
kiant įprastu režimu
0.93 kWh/ciklui
Energijos sąnaudos esant įprastai apkrovai, vei‐
kiant ventiliatoriaus režimu
0.69 kWh/ciklui
Ertmių skaičius
1
Karščio šaltinis
Elektra
Garsumas
72 l
Orkaitės rūšis
Integruojama orkaitė
Masė
EN 60350-1. Buitiniai elektriniai virimo ir
kepimo prietaisai. 1 dalis. Viryklės,
orkaitės, garinės orkaitės ir kepintuvai.
Eksploatacinių charakteristikų matavimo
metodai.
15.2 Energijos taupymas
Orkaitėje yra savybių, kurios
jums padeda taupyti energiją
kasdien ruošiant maistą.
COE7P31B
32.6 kg
COE7P31X2
32.1 kg
EOE7P31X
32.3 kg
Patikrinkite, ar orkaitės durelės yra
tinkamai uždarytos, kai orkaitė veikia.
Neatidarykite prietaiso durelių per dažnai
ruošdami maistą. Durelių tarpiklis visada
turi būti švarus ir patikrinkite, ar jis gerai
pritvirtintas savo vietoje.
Naudokite metalinius indus, kad
galėtumėte taupiau naudoti energiją.
Jeigu galima, iš anksto neįkaitinkite
orkaitės, prieš gamindami.
LIETUVIŲ
Kai vienu metu ruošiate kelis patiekalus,
darykite kuo trumpesnes pertraukėles
tarp kepimų.
Maisto gaminimas naudojant
ventiliatorių
Kai galima, naudokite maisto gaminimo
funkcijas su ventiliatoriumi, kad
taupytumėte energiją.
Likęs karštis
Veikiant tam tikroms orkaitės funkcijoms,
jeigu suaktyvinta programa su trukme
arba pabaigos laiku ir maisto gaminimo
trukmė yra ilgesnė nei 30 minučių, tada
kaitinimo elementai automatiškai
išsijungia anksčiau.
Ventiliatorius ir lemputė ir toliau veikia.
Išjungus orkaitę, ekrane rodomas likęs
karštis. Šį karštį galite panaudoti, kad
maistas neatvėstų.
Jei maisto gaminimo trukmė ilgesnė nei
30 minučių, sumažinkite orkaitės
temperatūrą iki minimumo, likus 3–10
minučių iki kepimo pabaigos. Dėl
orkaitėje likusio karščio patiekalas ir
toliau keps.
41
Šilto pagaminto patiekalo išlaikymas
Pasirinkite žemiausios galimos
temperatūros nuostatą, kad
panaudotumėte likusį karštį ir
išlaikytumėte patiekalą šiltą. Ekrane
rodomas likusio karščio indikatorius arba
temperatūra.
Maisto gaminimas išjungus
apšvietimą
Ruošdami maistą išjunkite apšvietimą.
Įjunkite jį tik tada, kai jo reikia.
Drėgnas konvek. kepimas
Funkcija yra skirta taupyti energiją maisto
gaminimo metu.
Kai naudojate šią funkciją, lemputė
automatiškai išsijungia po 30 sekundžių.
Vėl galite įjungti lemputę, bet taip
sumažės numatomas energijos
taupymas.
Ekrano išjungimas
Galite išjungti ekraną. Paspauskite ir
palaikykite nuspaudę vienu metu
ir
. Pakartokite šį veiksmą, jei norite
įjungti.
Naudokite likusį karštį kitiems
patiekalams pašildyti.
16. APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas,
pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite
pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo
konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite
saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir
surinkti bei perdirbti elektros ir
elektronikos prietaisų atliekas.
*
Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų
prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos
atliekų surinkimo punktą arba susisiekite
su vietnos savivaldybe dėl papildomos
informacijos.
42
www.electrolux.com
LIETUVIŲ
43
867355047-C-432019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising