AEG | BPK537221M | User manual | Aeg BPK537221M Ohjekirja

Aeg BPK537221M Ohjekirja
BPK537221M
USER
MANUAL
FI
Käyttöohje
Uuni
2
www.aeg.com
SISÄLTÖ
1. TURVALLISUUSTIEDOT...............................................................................................3
2. TURVALLISUUSOHJEET..............................................................................................4
3. ASENNUS.....................................................................................................................8
4. TUOTEKUVAUS........................................................................................................... 9
5. KÄYTTÖPANEELI.......................................................................................................10
6. KÄYTTÖÖNOTTO.....................................................................................................10
7. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ........................................................................................... 11
8. KELLOTOIMINNOT...................................................................................................12
9. LISÄVARUSTEIDEN KÄYTTÄMINEN....................................................................... 14
10. LISÄTOIMINNOT.................................................................................................... 14
11. VIHJEITÄ JA NEUVOJA.......................................................................................... 15
12. HOITO JA PUHDISTUS........................................................................................... 27
13. VIANMÄÄRITYS....................................................................................................... 30
14. ENERGIATEHOKKUUS........................................................................................... 32
TÄYDELLISTEN TULOSTEN SAAVUTTAMISEKSI
Kiitämme teitä tämän AEG-tuotteen valitsemisesta. Olemme kehittäneet tämän
tuotteen tarjotaksemme teille huipputason suorituskyvyn moneksi vuodeksi.
Laitteen innovatiiviset teknologiat tekevät elämästänne yksinkertaisempaa –
kyseisiä ominaisuuksia ei välttämättä löydy tavallisista laitteista. Käyttäkää
muutama minuutti lukemiseen, jotta voitte hyödyntää laitteen ominaisuudet
parhaalla mahdollisella tavalla.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huoltoohjeita:
www.aeg.com/webselfservice
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.registeraeg.com
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.aeg.com/shop
ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojelu
Oikeus muutoksiin pidätetään.
SUOMI
1.
3
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta
henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita
aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia
käyttökertoja varten.
1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden
turvallisuus
•
•
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset
henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt
eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää
tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään
sen käyttöön liittyvät vaarat.
Laite on pidettävä 3-8-vuotiaiden lasten ja erittäin
vakavasti liikuntarajoitteisten henkilöiden
ulottumattomissa, ellei heitä valvota jatkuvasti.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta,
ellei heitä valvota jatkuvasti.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa
ja hävittää asianmukaisesti.
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin,
kun se on toiminnassa tai se jäähtyy. Laitteen
kosketettavissa olevat osat voivat kuumentua käytön
aikana.
Jos laitteessa on lapsilukko, se tulee kytkeä päälle.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa
laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
•
Asennuksen ja johdon vaihtamisen saa suorittaa vain
ammattitaitoinen henkilö.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VAROITUS: Laite ja näkyvissä olevat osat kuumenevat
käytön aikana. Varo koskettamasta uunin
lämmitysvastuksia.
Käytä aina uunikintaita, kun käsittelet lisävarusteita tai
uunivuokia.
Irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen huoltoa.
VAROITUS: Varmista ennen lampun vaihtoa, että laite
on pois päältä. Näin vältät mahdollisen sähköiskun.
Älä käytä laitetta ennen kuin se on asennettu
kalusteeseen.
Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria.
Älä käytä hankausaineita tai teräviä metallikaapimia
lasiluukun puhdistamisessa, sillä ne voivat naarmuttaa
pintaa, mistä voi olla seurauksena luukun lasin
särkyminen.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa sähkövaaran
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu
huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
Irtoava lika tulee poistaa ennen pyrolyysipuhdistuksen
suorittamista. Poista kaikki varusteet uunin sisältä.
Poista kannatinkiskot vetämällä ensin kannatinkiskon
etuosasta ja sen jälkeen takaosa irti sivuseinistä.
Kiinnitä kannattimet takaisin paikalleen suorittamalla
toimenpiteet päinvastaisessa järjestyksessä.
2. TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
VAROITUS!
Asennuksen saa suorittaa
vain ammattitaitoinen
henkilö.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit.
• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa
tai käyttää.
• Noudata koneen mukana toimitettuja
asennusohjeita.
• Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
• Älä koskaan vedä laitetta sen kahvasta
kiinni pitäen.
• Asenna laite turvalliseen ja sopivaan
paikkaan, joka täyttää
asennusvaatimukset.
• Noudata mainittuja
vähimmäisetäisyyksiä muihin laitteisiin
ja kalusteisiin.
• Tarkista ennen laitteen asentamista,
että uuninluukku avautuu esteettä.
• Laitteessa on sähkötoiminen
jäähdytysjärjestelmä. Sitä on
käytettävä verkkovirralla.
SUOMI
Kaapin vähimmäiskorkeus (työtason alla
olevan kaapin vähimmäiskorkeus)
590 (600) mm
Kaapin leveys
560 mm
Kaapin syvyys
550 (550) mm
Laitteen etuosan korkeus
594 mm
Laitteen takaosan
korkeus
576 mm
Laitteen etuosan leveys
595 mm
Laitteen takaosan leveys
559 mm
Laitteen syvyys
569 mm
Laitteen asennussyvyys
548 mm
Leveys luukun ollessa
auki
1022 mm
Tuuletusaukon vähimmäiskoko. Aukko
alaosassa takana
560x20 mm
Virtajohdon pituus.
Johto sijaitsee oikeassa kulmassa takana
1500 mm
Kiinnitysruuvit
4x25 mm
2.2 Sähköliitäntä
VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
• Kaikki sähkökytkennät tulee jättää
asiantuntevan sähköasentajan
vastuulle.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
• Varmista, että arvokilvessä olevat
parametrit ovat verkkovirtalähteen
sähköarvojen mukaisia.
• Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
• Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
5
• Varmista, ettei pistoke ja virtajohto
vaurioidu. Jos virtajohto joudutaan
vaihtamaan, vaihdon saa suorittaa
vain valtuutettu huoltoliike.
• Älä anna virtajohtojen koskettaa
laitteen luukkua tai päästä niitä luukun
tai laitteen alapuolella olevan
asennustilan lähelle, varsinkaan
laitteen ollessa toiminnassa tai luukun
ollessa kuuma.
• Jännitteenalaisten ja eristettyjen osien
suojat tulee asentaa niin, ettei niiden
irrotus onnistu ilman työkaluja.
• Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen
jälkeen.
• Jos pistoke on löysästi kiinni
virtajohdossa, älä kiinnitä sitä
pistorasiaan.
• Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
• Käytä vain asianmukaisia
eristyslaitteita: suojakytkimet,
sulakkeet (ruuvattavat sulakkeet on
irrotettava kannasta), vikavirtakytkimet
ja kontaktorit.
• Sähköasennuksessa on oltava erotin,
joka mahdollistaa laitteen irrottamisen
sähköverkosta kaikista navoista.
Erottimen kontaktiaukon leveys on
oltava vähintään 3 mm.
• Sulje laitteen luukku kokonaan ennen
pistokkeen liittämistä pistorasiaan.
• Laitteen mukana toimitetaan pistoke
ja virtajohto.
Asennuksen tai vaihdon johtotyypit Euroopassa:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Määritä johdon poikkipinta-ala
arvokilvessä olevan kokonaistehon
mukaan. Voit myös käyttää taulukkoa:
Kokonaisteho (W)
Johdon läpileikkaus (mm²)
enintään 1380
3 x 0.75
enintään 2300
3x1
6
www.aeg.com
Kokonaisteho (W)
Johdon läpileikkaus (mm²)
enintään 3680
3 x 1.5
Maadoitusjohdon (vihreä/keltainen) on
oltava 2 cm pitempi vaihejohtimeen ja
nollajotimeen (sininen ja ruskea johto)
verrattuna.
2.3 Käyttö
VAROITUS!
Henkilövahinkojen,
palovammojen ja
sähköiskujen tai räjähdyksen
vaara.
• Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
kotitalouskäyttöön.
• Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
• Varmista, ettei tuuletusaukoissa ole
esteitä.
• Älä jätä laitetta ilman valvontaa
toiminnan aikana.
• Kytke laite pois toiminnasta jokaisen
käyttökerran jälkeen.
• Avaa laitteen luukku varoen laitteen
ollessa toiminnassa. Laitteesta voi
tulla kuumaa ilmaa.
• Älä käytä laitetta märillä käsillä tai kun
se on kosketuksissa veteen.
• Älä paina avointa uunin luukkua.
• Älä käytä laitetta työtasona tai
säilytystasona.
• Avaa laitteen luukku varoen. Alkoholia
sisältävät aineet voivat kehittää
helposti syttyvän alkoholin ja ilman
seoksen.
• Älä anna kipinöiden tai avotulen
päästä laitteeseen avatessasi luukkua.
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
VAROITUS!
Laite voi muutoin vaurioitua.
• Emalipinnan vaurioitumisen tai
värimuutoksien estäminen:
– Älä aseta uunivuokia tai muita
esineitä suoraan laitteen pohjalle.
– Älä aseta alumiinifoliota suoraan
laitteen pohjalle.
•
•
•
•
•
– Älä aseta vettä suoraan kuumaan
laitteeseen.
– Älä säilytä kosteita astioita tai
ruokia laitteessa sen käytön
jälkeen.
– Ole varovainen, kun irrotat tai
kiinnität lisävarusteita.
Uunin emalipintojen tai
ruostumattoman teräksen
värimuutokset eivät vaikuta laitteen
toimintaan.
Käytä korkeareunaista uunivuokaa
kosteiden leivonnaisten
paistamisessa. Hedelmä- ja
marjamehut voivat jättää pysyviä
jälkiä.
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
ruoanlaittoon. Sitä ei saa käyttää
muihin tarkoituksiin, esimerkiksi
huoneen lämmittämiseen.
Pidä uunin luukku aina kiinni
ruoanvalmistuksen aikana.
Jos laite asennetaan kalusteen
paneelin (esim. oven) taakse, ovea ei
saa koskaan sulkea laitteen ollessa
toiminnassa. Lämpöä tai kosteutta voi
kertyä suljetun kalusteen paneelin
taakse ja se laite, kotelointi tai lattia
voi sen seurauksena vaurioitua. Älä
sulje kalusteen paneelia ennen kuin
laite on jäähtynyt kokonaan käytön
jälkeen.
2.4 Hoito ja puhdistus
VAROITUS!
Ne voivat aiheuttaa
henkilövahinkoja, tulipaloja
tai laitteen vaurioitumisen.
• Kytke laite pois toiminnasta ja irrota
pistoke pistorasiasta ennen
ylläpitotoimien aloittamista.
• Tarkista, että laite on kylmä. Vaarana
on lasilevyjen rikkoutuminen.
• Vaihda välittömästi vaurioituneet
luukun lasipaneelit. Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
• Ole varovainen irrottaessasi luukkua.
Luukku on painava!
• Puhdista laite säännöllisesti, jotta
pintamateriaali ei vaurioidu.
• Puhdista laite kostealla pehmeällä
liinalla. Käytä ainoastaan mietoja
pesuaineita. Älä käytä hankausainetta,
SUOMI
hankaavia pesulappuja, liuottimia tai
metalliesineitä.
• Jos käytät uuninpuhdistussuihketta,
noudata sen tuotepakkauksessa
olevia turvallisuusohjeita.
• Älä puhdista katalyyttistä emalia (jos
olemassa) pesuaineella.
2.5 Pyrolyysipuhdistus
VAROITUS!
Henkilövahinkojen /
tulipalon / kemiallisten
päästöjen (höyryt) vaara
pyrolyysitoiminnossa.
• Ennen pyrolyysi- tai
käyttöönottotoiminnon käyttöä on
uunista poistettava:
– ylimääräiset ruokajäämät, öljy- tai
rasvaroiskeet/-jäämät
– irrotettavat varusteet (mukaan
lukien tuotteen mukana toimitetut
ritilät, kannattimet jne.), erityisesti
tarttumattomat kattilat, pannut,
pellit, välineet jne.
• Lue kaikki pyrolyysipuhdistuksen
ohjeet huolellisesti.
• Pidä lapset poissa laitteen luota
silloin, kun pyrolyysipuhdistus on
käynnissä.
Laite kuumenee erittäin kuumaksi ja
kuumaa ilmaa pääsee etuosan
jäähdytysaukoista.
• Pyrolyysipuhdistus on korkealla
lämpötilalla toimiva toiminto, jonka
aikana ruokajäämistä ja
valmistusmateriaaleista voi syntyä
höyryjä. Tämän vuoksi käyttäjän on
erittäin suositeltavaa:
– varmistaa hyvä tuuletus
pyrolyysipuhdistuksen aikana ja
sen jälkeen
– varmistaa hyvä tuuletus
ensimmäisen maksimilämpötilan
käyttökerran aikana ja sen jälkeen.
• Ihmisistä poiketen jotkin linnut ja
matelijat voivat olla erittäin herkkiä
pyrolyysiuunien puhdistuksen aikana
mahdollisesti muodostuville höyryille.
– Varmista, ettei laitteen lähettyvillä
ole eläimiä (varsinkaan lintuja)
pyrolyysipuhdistuksen aikana ja
7
sen jälkeen ja käytä ensin
maksimilämpötilaa hyvin
tuuletetussa tilassa.
• Myös pienet kotieläimet voivat olla
erittäin herkkiä pyrolyysiuunien lähellä
tapahtuville lämpötilamuutoksille, kun
pyrolyysipuhdistus on toiminnassa.
• Keittoastioiden, pannujen,
tarjottimien, ruoanlaittovälineiden jne.
tarttumattomat pinnat voivat
vaurioitua pyrolyysiuunien
pyrolyysipuhdistuksen korkean
lämpötilan seurauksena ja niistä voi
päästä myös pienessä määrin
haitallista höyryä.
• Yllä kuvatut pyrolyysiuuneista/
ruokajäämistä muodostuvat höyryt
eivät ole haitallisia ihmisille, tämä
koskee myös lapsia ja heikkokuntoisia
henkilöitä.
2.6 Sisävalo
VAROITUS!
Sähköiskun vaara.
• Tässä laitteessa käytetty lamppu- tai
halogeenilampputyyppi on tarkoitettu
vain kodinkoneiden valaistukseen. Älä
käytä sitä rakennuksen valaisemiseen.
• Ennen lampun vaihtamista laite on
irrotettava pistorasiasta.
• Käytä ainoastaan ominaisuuksiltaan
samanlaisia lamppuja.
2.7 Huoltopalvelu
• Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
• Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
2.8 Hävittäminen
VAROITUS!
Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja
hävitä se.
• Poista luukun lukitus, jotta lapset ja
eläimet eivät voisi jäädä kiinni laitteen
sisälle.
8
www.aeg.com
3. ASENNUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
3.1 Asentaminen kalusteeseen
548
21
min. 550
80
60
520
600
114
18
20
589
594
min. 560
595+-1
198
60
5
3
523
20
548
70
60
21
min. 550
20
520
18
590
114
min. 560
589
594
198
60
595+-1
5
3
20
523
SUOMI
3.2 Uunin kiinnittäminen
kaappiin
4. TUOTEKUVAUS
4.1 Laitteen osat
1 2
3
4
5
5
6
4
9
3
7
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Käyttöpaneeli
Uunin toimintojen väännin
Näyttö
Lämpötilan valitsin
Lämpövastus
Lamppu
Puhallin
Irrotettava kannatinkisko
Kannatintasot
8
4.2 Lisävarusteet
• Ritilä
Käytetään keittoastioiden,
kakkuvuokien ja paistien alustana.
• Leivinpelti
Kakkuja ja pikkuleipiä varten.
• Grilli / uunipannu
Käytetään leivonnassa, paistamisessa
tai rasvankeruuastiana.
9
10
www.aeg.com
5. KÄYTTÖPANEELI
5.1 Painikkeet
Kosketuspainike/painike
Toiminto
Kuvaus
HÄLYTINAJASTIN
HÄLYTINAJASTIMEN asettaminen. Pidä
sitä alhaalla yli 3 sekuntia uunin lampun
sytyttämiseksi tai sammuttamiseksi.
KELLO
Kellotoiminnon asettaminen.
LÄMPÖTILA
Uunin tai paistolämpömittarin lämpötilan
tarkistaminen (jos soveltuu). Käytä ainoastaan uunitoiminnon ollessa toiminnassa.
5.2 Näyttö
A
G
F
E
B
D
C
A. Ajastin / Lämpötila
B. Kuumennuksen ja jälkilämmön
merkkivalo
C. Paistolämpömittari (vain tietyt mallit)
D. Luukun lukitus (vain tietyt mallit)
E. Tunnit / minuutit
F. Esittelytila (vain tietyt mallit)
G. Kellotoiminnot
6. KÄYTTÖÖNOTTO
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
Lisätietoja kellonajan
asettamisesta on
kappaleessa
"Kellotoiminnot".
6.1 Uuden laitteen
puhdistaminen
Poista kaikki lisävarusteet ja irrotettavat
uunipeltien kannatinkiskot uunista.
Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja
puhdistus".
Puhdista uuni ja lisävarusteet ennen
ensimmäistä käyttökertaa.
Aseta varusteet ja irrotettavat
kannattimet takaisin alkuperäiseen
asentoon.
6.2 Esikuumennus
Esikuumenna tyhjä uuni ennen
ensimmäistä käyttökertaa.
1. Aseta toiminto .Aseta
maksimilämpötila.
2. Anna uunin käydä yhden tunnin ajan.
3. Aseta toiminto . Aseta
maksimilämpötila.
4. Anna uunin käydä 15 minuuttia.
5. Sammuta uuni ja odota, että se
jäähtyy.
Varusteet voivat kuumentua tavallista
enemmän. Uunista voi tulla hajua ja
savua. Tarkista, että huoneen ilmavirtaus
on riittävä.
SUOMI
11
7. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
Uunin toiminto
7.1 Sisäänpainettava vääntimet
Paina väännintä käyttääksesi laitetta.
Väännin tulee ulos.
Kostea kiertoilma
7.2 Uunitoiminnot
Uunin toiminto
Käyttötarkoitus
Uuni on kytketty pois toiminnasta.
Pois toiminnasta
Kuumennusajan vähentäminen.
Pikakuumennus
Kiertoilma
Korkeintaan kolmella kannatintasolla kypsentäminen samanaikaisesti ja
ruokien kuivaus.
Aseta lämpötila 20 - 40
°C alhaisemmaksi kuin
Ylä + alalämpö-toiminnossa.
Pizzan valmistaminen.
Voimakkaaseen ruskistaPizza-toiminto miseen ja rapean pohjan
luomiseen.
Ruokien ja leivonnaisten
paistaminen yhdellä taYlä + alalämpö solla.
Alalämpö
Sulatus
Maksigrilli
Tämä toiminto säästää
energiaa paistamisen aikana. Katso valmistusohjeet luvusta "Neuvoja ja
vinkkejä", Kostea kiertoilma. Uunin luukun on oltava kiinni ruoanlaiton aikana, jotta toiminto ei keskeytyisi ja uunin energiatehokkuus olisi mahdollisimman suuri. Kun käytät
tätä toimintoa, uunin sisälämpötila voi poiketa
lämpötila-asetuksesta.
Jälkilämpöä hyödynnetään.Kuumennusteho voi
laskea. Katso yleisiä energian säästämiseen liittyviä suosituksia luvusta
"Energiatehokkuus",
Energiansäästö. Tämän
toiminnon avulla noudatetaan energiatehokkuusluokan vaatimuksia standardin EN 60350-1 mukaisesti. Kun valitset tämän toiminnon, lamppu
sammuu automaattisesti
30 sekunnin kuluttua.
Matalien suurien ruokamäärien grillaus sekä leivän paahtaminen.
Gratinointi
Suurikokoisten luita sisältävien lihapalojen tai lintupaistien paistaminen
yhdellä tasolla. Gratinointi ja ruskistus.
Pyrolyysi
Käynnistää uunin pyrolyysipuhdistuksen toimintaan. Tämä toiminto polttaa uuniin jääneen lian
pois.
Rapeapohjaisten kakkujen paistaminen ja säilöminen.
Ruoan sulattaminen (vihannekset ja hedelmät).
Sulatusaika riippuu pakasteruoan määrästä ja
koosta.
Käyttötarkoitus
12
www.aeg.com
7.3 Uunitoiminnon
asettaminen
1. Käännä uunin toimintojen väännintä
uunitoiminnon valitsemiseksi.
2. Valitse lämpötila kääntämällä
väännintä.
Lamppu syttyy uunin toiminnan aikana.
3. Kytke uuni pois päältä kääntämällä
uunin toimintojen väännin Offasentoon.
7.4 Pikakuumennus
Pikakuumennustoiminto vähentää
kuumennukseen kuluvaa aikaa.
1. Käännä uunin toimintojen valitsinta
pikakuumennustoiminnon
asettamiseksi.
2. Käännä lämpötilan valitsin haluamasi
lämpötilan kohdalle.
Äänimerkki kuuluu, kun uuni on
saavuttanut asetetun lämpötilan.
3. Valitse haluamasi uunitoiminto.
7.5 Kuumennuksen osoitin
Kun uunitoiminto on toiminnassa, näytön
palkit tulevat näkyviin yksi kerrallaan
lämpötilan noustessa ja ne häviävät
lämpötilan laskiessa.
Älä laita ruokaa uuniin, kun
pikakuumennustoiminto on
toiminnassa.
8. KELLOTOIMINNOT
8.1 Kellotoimintojen taulukko
Kellotoiminto Käyttötarkoitus
Kellonajan näyttö tai
KELLONAIKA muuttaminen. Kellonajan
muuttaminen edellyttää,
että uuni on kytketty pois
toiminnasta.
KESTOAIKA
Uunin toiminta-ajan asettaminen. Käytä vain, kun
uunin toiminto on asetettu.
LOPETUS
Uunin poiskytkeytymisajan asettaminen. Käytä
vain, kun uunin toiminto
on asetettu.
AJASTIN
HÄLYTINAJASTIN
KESTOAIKA ja LOPETUS
-toimintojen yhdistelmä.
Ajastimen asettaminen.
Tämä toiminto ei vaikuta
millään tavalla uunin toimintaan. HÄLYTINAJASTIMEN voi ottaa käyttöön
vaikka uuni on pois päältä.
8.2 Kellonajan asettaminen ja
muuttaminen
Kun laite on kytketty ensimmäisen kerran
sähköverkkoon, odota, kunnes näytössä
näkyy
ja "12:00". "12" vilkkuu.
1. Käännä lämpötilan valitsinta
tuntiarvon asettamiseksi.
2. Vahvista ja aseta minuutit painamalla
.
Näytössä näkyy
ja asetettu tunti.
"00" vilkkuu.
3. Käännä lämpötilan valitsinta
minuuttien asettamiseksi.
tai
4. Vahvista painamalla painiketta
asetettu kellonaika tallentuu
automaattisesti viiden sekunnin
kuluttua.
Uusi aika näkyy näytössä.
Voit muuttaa kellonaikaa painamalla
painiketta
toistuvasti, kunnes
kellonajan merkkivalo
näytössä.
vilkkuu
8.3 KESTOAIKA-toiminnon
asettaminen
1. Aseta uunitoiminto.
SUOMI
2. Paina painiketta
toistuvasti,
kunnes
alkaa vilkkua.
3. Käännä lämpötilan valitsinta
minuuttien asettamiseksi ja vahvista
painamalla . Käännä lämpötilan
valitsinta tuntien asettamiseksi ja
vahvista painamalla .
Kun Kestoaika-toiminnon aika päättyy,
laitteesta kuuluu äänimerkki kahden
13
asettamiseksi ja vahvista painamalla
.
Näytössä vilkkuu
.
4. Käännä lämpötilan valitsinta
LOPETUS-toiminnon tuntien
asettamiseksi ja vahvista painamalla
. Käännä lämpötilan valitsinta
LOPETUS-toiminnon minuuttien
asettamiseksi ja vahvista painamalla
ja aika-asetus vilkkuvat
minuutin ajan.
näytössä. Uuni kytkeytyy automaattisesti
pois toiminnasta.
4. Voit sammuttaa äänimerkin
painamalla mitä tahansa painiketta
tai avaamalla uuninluukun.
5. Käännä uunin toimintojen väännin
Off-asentoon.
. Näytössä näkyy
ja
asetettu lämpötila.
Uuni käynnistyy automaattisesti
myöhemmin, se toimii asetetun
KESTOAIKA-toiminnon ajan ja sammuu,
kun LOPETUS-toiminnon aika
saavutetaan.
Kun LOPETUS-toiminnon aika päättyy,
laitteesta kuuluu äänimerkki kahden
8.4 LOPETUS-toiminnon
asettaminen
minuutin ajan.
ja aika-asetus vilkkuvat
näytössä. Uuni kytkeytyy pois
toiminnasta.
5. Voit sammuttaa äänimerkin
painamalla mitä tahansa painiketta
tai avaamalla uuninluukun.
6. Käännä uunin toimintojen väännin
Off-asentoon.
1. Aseta uunitoiminto.
2. Paina painiketta
toistuvasti,
alkaa vilkkua.
kunnes
3. Käännä lämpötilan valitsinta tuntien
asettamiseksi ja vahvista painamalla
. Käännä lämpötilan valitsinta
minuuttien asettamiseksi ja vahvista
painamalla .
Kun Lopetus-toiminnon aika päättyy,
laitteesta kuuluu äänimerkki kahden
minuutin ajan.
ja aika-asetus vilkkuvat
näytössä. Uuni kytkeytyy automaattisesti
pois toiminnasta.
4. Voit sammuttaa äänimerkin
painamalla mitä tahansa painiketta
tai avaamalla uuninluukun.
5. Käännä uunin toimintojen väännin
Off-asentoon.
8.5 AJASTIN-toiminnon
asettaminen
1. Aseta uunitoiminto.
2. Paina painiketta
toistuvasti,
kunnes
alkaa vilkkua.
3. Käännä lämpötilan valitsinta
KESTOAIKA-toiminnon minuuttien
asettamiseksi ja vahvista painamalla
. Käännä lämpötilan valitsinta
KESTOAIKA-toiminnon tuntien
8.6 HÄLYTINAJASTINtoiminnon asettaminen
Hälytinajastin voidaan asettaa uunin
ollessa toiminnassa ja pois toiminnasta.
1. Paina
-painiketta toistuvasti,
ja "00" vilkkuvat näytössä.
kunnes
2. Käännä lämpötilan valitsinta
asettaaksesi sekunnit ja sen jälkeen
minuutit.
Kun asetettu aika on yli 60 minuuttia,
vilkkuu näytössä.
3. Aseta tunnit.
4. HÄLYTINAJASTIN käynnistyy
automaattisesti viiden sekunnin
kuluttua.
Kun asetusajasta on kulunut 90 %,
laitteesta kuuluu äänimerkki.
5. Kun asetettu aika päättyy, laitteesta
kuuluu äänimerkki kahden minuutin
ajan. "00:00" ja
vilkkuvat
näytössä. Voit sammuttaa
merkkiäänen painamalla mitä tahansa
painiketta.
14
www.aeg.com
9. LISÄVARUSTEIDEN KÄYTTÄMINEN
Paistoritilä ja leivinpelti /
uunipannuyhdessä:
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
Paina leivinpelti /uunipannu kannattimen
ohjauskiskojen väliin ja paistoritilä
yläpuolella oleviin ohjauskiskoihin.
9.1 Peltien ja ritilän
asettaminen kannattimille
Paistoritilä:
Paina ritilä liukukiskojen väliin
kannatinkiskoon ja varmista, että jalat
osoittavat alaspäin.
Pieni lovi yläosassa parantaa
turvallisuutta. Lovet estävät
myös kallistumisen. Ritilän
yläreuna estää
keittoastioiden luisumisen
kannatintasolta.
Leivinpelti/ uunipannu:
Työnnä leivinpelti /uunipannu
kannatintason ohjauskiskojen väliin.
10. LISÄTOIMINNOT
10.1 Lapsilukon käyttäminen
Laitteesta kuuluu äänimerkki. SAFE ja
ilmestyy näyttöön. Luukku on lukittu.
Kun lapsilukko on toiminnassa, uunia ei
voi kytkeä toimintaan vahingossa.
1. Varmista, että uunin toimintojen
valitsin on Off-asennossa.
2. Paina ja pidä alhaalla painiketta
ja
samanaikaisesti 2 sekunnin ajan.
Symboli
syttyy näyttöön
myös Pyrolyysi-toiminnon
ollessa toiminnassa.
Lapsilukko voidaan kytkeä pois
toiminnasta toistamalla vaihe 2.
SUOMI
10.2 Painikelukituksen
käyttäminen
10.4 Automaattinen
virrankatkaisu
Voit kytkeä painikelukituksen päälle vain,
kun uuni on toiminnassa.
Turvallisuussyistä uuni kytkeytyy
automaattisesti pois päältä jonkin ajan
kuluttua, jos jokin uunitoiminto on
käynnissä ja asetuksiin ei tehdä
muutoksia.
Kun painikelukitus on päällä, käynnissä
olevan uunin lämpötila- ja aika-asetuksia
ei voida muuttaa vahingossa.
1. Valitse uunitoiminto ja aseta se
haluamillasi arvoilla.
2. Paina ja pidä alhaalla
ja
painikkeita samanaikaisesti kahden
sekunnin ajan.
Laitteesta kuuluu äänimerkki. Loc tulee
näkyviin 5 sekunnin ajaksi.
Loc tulee näkyviin näyttöön,
kun lämpötilan valitsinta
käännetään tai painiketta
painetaan painikelukituksen
ollessa päällä.
Kun uunin toimintojen väännintä
käännetään, uuni kytkeytyy pois
toiminnasta.
Kun uuni kytketään pois toiminnasta
painikelukituksen ollessa päällä,
painikelukituksen tilalle aktivoituu
automaattisesti lapsilukko. Katso kohta
"Lapsilukon käyttäminen".
Jos Pyrolyysi-toiminto on
käynnissä, luukku on lukittu
ja
syttyy näyttöön.
Painikelukitus voidaan kytkeä pois
toiminnasta toistamalla vaihe 2.
10.3 Jälkilämmön merkkivalo
Kun kytket uunin pois toiminnasta,
näytössä näkyy jälkilämmön merkkivalo
(°C)
(h)
30 - 115
12,5
120 - 195
8,5
200 - 245
5,5
250 - maksimi
3
Automaattinen virrankatkaisu ei toimi
seuraavien toimintojen kanssa: Kevyt,
Kestoaika, Lopetus.
10.5 Jäähdytyspuhallin
Kun uuni on toiminnassa,
jäähdytyspuhallin kytkeytyy
automaattisesti toimintaan uunin
pintojen pitämiseksi viileinä. Kun kytket
uunin pois toiminnasta, jäähdytyspuhallin
toimii edelleen, kunnes uuni on
jäähtynyt.
10.6 Ylikuumenemissuoja
Uunin virheellinen toiminta tai vialliset
osat voivat aiheuttaa vaarallisen
ylikuumenemisen. Tämän estämiseksi
uunissa on ylikuumenemissuoja, joka
katkaisee virransyötön. Virta kytkeytyy
automaattisesti uudelleen, kun lämpötila
on laskenut normaalille tasolle.
, jos uunin lämpötila on yli 40 °C.
11. VIHJEITÄ JA NEUVOJA
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
15
Taulukoissa mainitut
lämpötilat ja paistoajat ovat
ainoastaan suuntaa antavia.
Lämpötila ja paistoaika
riippuvat reseptistä sekä
käytettyjen ainesten laadusta
ja määrästä.
16
www.aeg.com
11.1 Ruoanlaittoon liittyviä
suosituksia
Uunissa on viisi kannatintasoa.
Lihan ja kalan kypsentäminen
Käytä grilli-/uunipannua erittäin
rasvaisten ruokien kanssa, jotta uuniin ei
jää pysyviä tahroja.
Laske kannatintasot uunin pohjasta
alkaen.
Anna lihan olla noin 15 minuuttia ennen
sen leikkaamista, jotta sen neste säilyisi.
Uunisi voi paistaa eri tavalla kuin entinen
uunisi. Alla olevat taulukot sisältävät
vakioasetukset lämpötilan, keittoajan ja
kannatintason säätämiseen.
Jotta uuniin ei muodostuisi liikaa savua
paistamisen aikana, lisää grilli-/
uunipannuun hiukan vettä. Jotta käry ei
tiivistyisi, lisää vettä aina sen kuivuttua
loppuun.
Jos taulukosta ei löydy reseptiisi sopivia
asetuksia, voit soveltaa jonkin
samantyyppisen paistoksen asetuksia.
Uunissa on erityinen järjestelmä, joka
kierrättää ilmaa ja höyryä jatkuvasti.
Kyseisen järjestelmän avulla ruoka
paistuu jatkuvasti kosteassa
ympäristössä, minkä ansiosta se on
sisältä mehevää ja ulkopinnalta rapeaa.
Se lyhentää paistoaikaa ja pienentää
energian kulutusta.
Kakkujen leipominen
Älä avaa uunin luukkua ennen kuin 3/4
paistoajasta on kulunut.
Paistoajat
Kypsennysaika riippuu ruokalajin tyypistä,
sen koostumuksesta ja määrästä.
Tarkkaile valmistumista alustavasti
kypsennyksen aikana. Määritä parhaat
asetukset (uunitoiminto, kypsennysaika,
jne.) keittoastioille, resepteille ja määrille
laitetta käyttäessä.
11.2 Luukun sisäosa
Luukun sisäpuolelle on merkitty:
• Kannatintasojen numerot.
• Tietoja uunitoiminnoista, ruokien
suositellut kannatintasot ja lämpötilat.
Jos käytät kahta leivinpeltiä
samanaikaisesti, jätä niiden väliin yksi
tyhjä kannatintaso.
11.3 Leivonta ja paistaminen
KAKUT
Ylä + alalämpö
Kiertoilma
(min)
(°C)
(°C)
Vatkatut leivonnaiset
170
2
160
3 (2 ja 4)
45 - 60
Kakkuvuoka
Murotaikina
170
2
160
3 (2 ja 4)
20 - 30
Kakkuvuoka
Piimä-juustokakku
170
1
165
2
80 - 100
Kakkuvuoka,
Ø 26 cm
Struudeli
175
3
150
2
60 - 80
Uunipelti
Marjapiirakka
170
2
165
2
30 - 40
Kakkuvuoka,
Ø 26 cm
SUOMI
KAKUT
Ylä + alalämpö
Kiertoilma
(min)
(°C)
Sokerikakku
(°C)
170
2
150
2
40 - 50
Kakkuvuoka,
Ø 26 cm
Joulukakku
160
(hedelmäkakku), uunin esikuumennus
tyhjänä
2
150
2
90 - 120
Kakkuvuoka,
Ø 20 cm
Rusinakakku, 175
uunin esikuumennus tyhjänä
1
160
2
50 - 60
Leipävuoka
Muffinssit, uu- 170
nin esikuumennus tyhjänä
3
150 - 160
3
20 - 30
Uunipelti
Muffinssit,
kaksi tasoa,
uunin esikuumennus tyhjänä
-
140 - 150
2 ja 4
25 - 35
Uunipelti
Muffinssit,
kolme tasoa,
uunin esikuumennus tyhjänä
-
140 - 150
1, 3 ja 5
30 - 45
Uunipelti
Pikkuleivät
140
3
140 - 150
3
25 - 45
Uunipelti
Pikkuleivät,
kaksi tasoa
-
-
140 - 150
2 ja 4
35 - 40
Uunipelti
Pikkuleivät,
kolme tasoa
-
-
140 - 150
1, 3 ja 5
35 - 45
Uunipelti
Marengit
120
3
120
3
80 - 100
Uunipelti
-
120
2 ja 4
80 - 100
Uunipelti
Marengit,
kaksi tasoa,
uunin esikuumennus tyhjänä
17
18
www.aeg.com
KAKUT
Ylä + alalämpö
Kiertoilma
(min)
(°C)
(°C)
Pullat, uunin
esikuumennus tyhjänä
190
3
190
3
12 - 20
Uunipelti
Eclair-leivokset
190
3
170
3
25 - 35
Uunipelti
Eclair-leivokset, kaksi tasoa
-
-
170
2 ja 4
35 - 45
Uunipelti
Piiraat
180
2
170
2
45 - 70
Kakkuvuoka,
Ø 20 cm
Hedelmäkakku
160
1
150
2
110 - 120 Kakkuvuoka,
Ø 24 cm
Esikuumenna tyhjää uunia.
LEIPÄ JA PIZZA
Ylä + alalämpö
Kiertoilma
(min)
(°C)
(°C)
Vehnäleipä, 1 - 190
2 kpl, 0,5 kg
kpl
1
190
1
60 - 70
-
Ruisleipä, esikuumennus ei
ole tarpeen
190
1
180
1
30 - 45
Leipävuoka
Sämpylät, 6 - 8 190
sämpylää
2
180
2 (2 ja 4)
25 - 40
Uunipelti
Pizza
230 - 250 1
230 - 250
1
10 - 20
Uunipelti /
Grilli/uunipannu
Teeleipä
200
190
3
10 - 20
Uunipelti
Esikuumenna tyhjää uunia.
3
SUOMI
Käytä kakkuvuokaa.
PAISTOKSET
Ylä + alalämpö
Kiertoilma
(min)
(°C)
Pastapaistos, esikuumennus ei ole tarpeen
(°C)
200
2
180
2
40 - 50
Vihannespaistos, esi- 200
kuumennus ei ole tarpeen
2
175
2
45 - 60
Piiras
180
1
180
1
50 - 60
Lasagne
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Cannelloni
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Käytä toista kannatintasoa.
Käytä ritilää.
LIHA
Ylä + alalämpö
Kiertoilma
(min)
(°C)
(°C)
Naudanliha
200
190
50 - 70
Porsaanliha
180
180
90 - 120
Vasikanliha
190
175
90 - 120
Englantilainen paahtopaisti, raaka
210
200
50 - 60
Englantilainen paahtopaisti, puolikypsä
210
200
60 - 70
Englantilainen paahtopaisti, kypsä
210
200
70 - 75
19
20
www.aeg.com
LIHA
Ylä + alalämpö
Kiertoilma
(min)
(°C)
Porsaan lapapaisti kuorella
(°C)
180
2
170
2
120 - 150
Porsaanpotka, 2 kappalet- 180
ta
2
160
2
100 - 120
Lampaanreisi
190
2
175
2
110 - 130
Kokonainen kana
220
2
200
2
70 - 85
Kokonainen kalkkuna
180
2
160
2
210 - 240
Kokonainen ankka
175
2
220
2
120 - 150
Kokonainen hanhi
175
2
160
1
150 - 200
Jänis, paloina
190
2
175
2
60 - 80
Jänis, paloina
190
2
175
2
150 - 200
Kokonainen fasaani
190
2
175
2
90 - 120
Käytä toista kannatintasoa.
KALA
Ylä + alalämpö
Kiertoilma
(min)
(°C)
(°C)
Taimen / Meriruutana, 3 - 4 kalaa
190
175
40 - 55
Tonnikala / Lohi, 4 - 6 fileetä
190
175
35 - 60
11.4 Grilli
Esikuumenna tyhjää uunia.
Käytä neljättä kannatintasoa.
Grillaa lämpötilan maksimiasetuksella.
SUOMI
GRILLI
(kg)
(min)
1. puoli
(min)
2. puoli
Naudanfileepihvit, 4 kappaletta
0,8
12 - 15
12 - 14
Naudanlihapihvit, 4 kappaletta
0,6
10 - 12
6-8
Makkarat, 8
-
12 - 15
10 - 12
Porsaankyljykset, 4 kappaletta
0,6
12 - 16
12 - 14
Puolikas kana, 2
1
30 - 35
25 - 30
Kebab, 4
-
10 - 15
10 - 12
Kanan rintafilee, 4 kappaletta
0,4
12 - 15
12 - 14
Hampurilaiset, 6
0,6
20 - 30
-
Kalafile, 4 kappaletta
0,4
12 - 14
10 - 12
Lämpimät leivät, 4 - 6
-
5-7
-
Paahtoleipä, 4 - 6
-
2-4
2-3
11.5 Gratinointi
Esikuumenna tyhjää uunia.
Käytä uunin ensimmäistä tai toista
kannatintasoa.
Paistoaika voidaan laskea kertomalla alla
olevan taulukon aika fileen
senttimetripaksuudella.
NAUDANLIHA
(°C)
(min)
Paahtopaisti tai filee, raaka
190 - 200
5-6
Paahtopaisti tai filee, puolikypsä
180 - 190
6-8
Paahtopaisti tai filee, kypsä
170 - 180
8 - 10
PORSAS
Lapa / Niska /
Kinkku, 1 - 1,5 kg
(°C)
(min)
160 - 180
90 - 120
Kyljykset / Siankyl- 170 - 180
ki, 1 - 1,5 kg
60 - 90
Lihamureke, 0,75 - 160 - 170
1 kg
50 - 60
Porsaan potkapaisti, esikypsennetty, 0,75 - 1 kg
90 - 120
150 - 170
21
22
www.aeg.com
VASIKKA
KANA
(°C)
(min)
Vasikanpaisti, 1 kg 160 - 180
90 - 120
Vasikan reisipaisti, 160 - 180
1,5 - 2 kg
120 - 150
LAMMAS
Lampaanreisi /
Lammaspaisti, 1 1,5 kg
(°C)
(min)
150 - 170
100 - 120
Lampaanselkä, 1 - 160 - 180
1,5 kg
(°C)
(min)
Puolikas kana, 0,4
- 0,5 kg kpl
190 - 210
35 - 50
Broileri, kana, 1 1,5 kg
190 - 210
50 - 70
Ankka, 1,5 - 2 kg
180 - 200
80 - 100
Hanhi, 3,5 - 5 kg
160 - 180
120 - 180
Kalkkuna, 2,5 - 3,5 160 - 180
kg
120 - 150
Kalkkuna, 4 - 6 kg
150 - 240
KALA (HAUDUTETTU)
40 - 60
Kokonainen kala,
1 - 1,5 kg
KANA
Linnunliha, paloina, 0,2 - 0,25 kg
kpl
(°C)
(min)
200 - 220
30 - 50
140 - 160
(°C)
(min)
210 - 220
40 - 60
11.6 Sulatus
Kana
(kg)
Sulatusaika
(min)
Jälkisulatusaika
(min)
1
100 - 140
20 - 30
Aseta broileri suurikokoiselle vadille ylösalaisin käännetyn
aluslautasen päälle.
Käännä kypsennyksen puolivälissä.
SUOMI
(kg)
Sulatusaika
(min)
Jälkisulatusaika
(min)
1
100 - 140
20 - 30
0,5
90 - 120
Käännä kypsennyksen puolivälissä.
Kerma
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Kerman voi vatkata,
vaikka siinä on vielä
hiukan jäisiä kohtia.
Taimen
0,15
25 - 35
10 - 15
-
Mansikat
0,3
30 - 40
10 - 20
-
Voi
0,25
30 - 40
10 - 15
-
Gateau (perunalaatikko)
1,4
60
60
-
Liha
11.7 Kuivaus - Kiertoilma
23
Aseta lämpötila 60 - 70 °C.
Peitä uunipellit leivinpaperilla.
Parempien tuloksien saavuttamiseksi on
suositeltavaa sammuttaa uuni
kuivausajan puolessa välissä, avata uunin
luukku ja antaa sen jäähtyä yön yli
kuivauksen loppuun suorittamiseksi.
Käytä yhden leivinpellin kohdalla
kolmatta kannatintasoa.
Käytä kahden leivinpellin kohdalla
ensimmäistä ja neljättä kannatintasoa.
HEDELMÄT
(h)
Luumut
8 - 10
Aprikoosit
8 - 10
Omenaviipaleet
6-8
Päärynät
6-9
VIHANNEKSET
11.8 Kostea kiertoilma suositellut varusteet
(°C)
(h)
Pavut
60 - 70
6-8
Paprikat
60 - 70
5-6
Keittovihannekset
60 - 70
5-6
Sienet
50 - 60
6-8
Yrtit
40 - 50
2-3
Käytä tummia heijastamattomia vuokia ja
astioita. Ne absorboivat enemmän
lämpöä vaaleisiin ja heijastaviin astioihin
verrattuna.
24
www.aeg.com
Annosvuoat
Pizzapannu
Uunivuoka
Tumma, heijastamaton
halkaisija 28 cm
Tumma, heijastamaton
halkaisija 26 cm
Keraaminen
halkaisija 8 cm,
korkeus 5 cm
Torttuvuoka
Tumma, heijastamaton
halkaisija 28 cm
11.9 Kostea kiertoilma
Noudata alla olevan taulukon ehdotuksia
parhaan tuloksen saavuttamiseksi.
(°C)
(min)
Makeat sämpylät, leivinpelti tai uunipannu 180
16 kappaletta
2
20 - 30
Sämpylät, 9 kappaletta
leivinpelti tai uunipannu 180
2
30 - 40
Pizza, pakaste,
0,35 kg
ritilä
220
2
10 - 15
Kääretorttu
leivinpelti tai uunipannu 170
2
25 - 35
Brownie
leivinpelti tai uunipannu 175
3
25 - 30
Kohokas, 6 kappaletta
keraamiset annosvuoat
ritilällä
200
3
25 - 30
Torttupohja
torttuvuoka ritilällä
180
2
15 - 25
Täytekakkupohja
uunivuoka ritilällä
170
2
40 - 50
Höyrytetty kala,
0,3 kg
leivinpelti tai uunipannu 180
3
20 - 25
Kokonainen kala,
0,2 kg
leivinpelti tai uunipannu 180
3
25 - 35
Kalafile, 0,3 kg
pizzapannu ritilällä
180
3
25 - 30
Haudutettu liha,
0,25 kg
leivinpelti tai uunipannu 200
3
35 - 45
Shashlik, 0,5 kg
leivinpelti tai uunipannu 200
3
25 - 30
Pikkuleivät, 16
kappaletta
leivinpelti tai uunipannu 180
2
20 - 30
SUOMI
(°C)
(min)
Mantelileivokset,
24 kappaletta
leivinpelti tai uunipannu 180
2
25 - 35
Muffinssit, 12
kappaletta
leivinpelti tai uunipannu 170
2
30 - 40
Suolaiset leivonnaiset, 20 kappaletta
leivinpelti tai uunipannu 180
2
25 - 30
Murotaikinapikkuleivät, 20 kappaletta
leivinpelti tai uunipannu 150
2
25 - 35
Tortut, 8 kappaletta
leivinpelti tai uunipannu 170
2
20 - 30
Vihannekset, hau- leivinpelti tai uunipannu 180
dutetut, 0,4 kg
3
35 - 45
Kasvismunakas
pizzapannu ritilällä
200
3
25 - 30
Välimeren vihannekset, 0,7 kg
leivinpelti tai uunipannu 180
4
25 - 30
11.10 Tietoja testilaitokselle
Standardin IEC 60350-1 mukaiset testit.
(°C)
(min)
Pienet ka- Ylä + alakut, 20
lämpö
kpl/pelti
Uunipelti
3
170
20 - 30
-
Pienet ka- Kiertoilma
kut, 20
kpl/pelti
Uunipelti
3
150 160
20 - 35
-
Pienet ka- Kiertoilma
kut, 20
kpl/pelti
Uunipelti
2 ja 4
150 160
20 - 35
-
Omenapiirakka,
2 vuokaa
Ø20 cm
Uuniritilä
2
180
70 - 90
-
Ylä + alalämpö
25
26
www.aeg.com
(°C)
(min)
Omenapiirakka,
2 vuokaa
Ø20 cm
Kiertoilma
Uuniritilä
2
160
70 - 90
-
Sokerikakku,
kakkuvuoka
Ø26 cm
Ylä + alalämpö
Uuniritilä
2
170
40 - 50
Esikuumenna uunia 10 minuutin
ajan.
Sokerikakku,
kakkuvuoka
Ø26 cm
Kiertoilma
Uuniritilä
2
160
40 - 50
Esikuumenna uunia 10 minuutin
ajan.
Sokerikakku,
kakkuvuoka
Ø26 cm
Kiertoilma
Uuniritilä
2 ja 4
160
40 - 60
Esikuumenna uunia 10 minuutin
ajan.
Murokek- Kiertoilma
sit
Uunipelti
3
140 150
20 - 40
-
Murokek- Kiertoilma
sit
Uunipelti
2 ja 4
140 150
25 - 45
-
Murokek- Ylä + alasit
lämpö
Uunipelti
3
140 150
25 - 45
-
Paahtoleipä, 4 6 kpl
Grilli
Uuniritilä
4
maks.
2 - 3 minuuttia
ensimmäinen
puoli; 2 - 3 minuuttia toinen
puoli
Esikuumenna uunia 3 minuutin
ajan.
Naudanli- Grilli
hapihvi, 6
kpl, 0,6
kg
Ritilä ja
uunipannu
4
maks.
20 - 30
Aseta ritilä uunin
neljännelle tasolle
ja uunipannu kolmannelle tasolle.
Käännä ruoka
keittoajan puolivälissä.
Esikuumenna uunia 3 minuutin
ajan.
SUOMI
27
12. HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
12.1 Puhdistukseen liittyviä huomautuksia
Puhdista uunin etupinnat lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella
käyttäen pehmeää puhdistusliinaa.
Käytä metallipintojen puhdistuksessa erityistä puhdistusainetta.
Puhdistusaineet
Poista pinttyneet tahrat erityisellä uuninpuhdistusaineella.
Puhdista uunin sisäosa jokaisen käytön jälkeen. Rasvan tai muiden ruokaroiskeiden kertyminen voi johtaa tulipaloon. Riski on suurempi grillipannussa.
Jokapäiväinen käyttö
Kosteutta voi tiivistyä uunin sisään tai luukun lasilevyihin. Tiivistymistä voi
vähentää käyttämällä uunia 10 minuuttia ennen ruokien kypsentämistä.
Kuivaa sisäosa pehmeällä liinalla jokaisen käyttökerran jälkeen.
Puhdista kaikki lisävarusteet käytön jälkeen ja anna niiden kuivua. Käytä
pehmeää liinaa, lämmintä vettä ja puhdistusainetta. Lisävarusteita ei saa
pestä astianpesukoneessa.
Lisävarusteet
Tarttumattomia lisävarusteita ei saa puhdistaa voimakkailla pesuaineilla,
teräväreunaisilla esineillä tai pestä astianpesukoneessa
12.2 Ruostumattomat teräs- ja
alumiinipintaiset uunit
Puhdista uuninluukku käyttäen
ainoastaan kosteaa liinaa tai sientä.
Kuivaa pehmeällä liinalla.
Älä käytä teräsvillaa, happoja tai
hankaavia aineita, sillä ne saattavat
vahingoittaa uunin pintaa. Noudata
vastaavaa varovaisuutta käyttöpaneelin
puhdistuksen aikana.
12.3 Kannattimien
Puhdista uuni poistamalla kannattimet.
2. Vedä uunipeltien kannatinkiskon
takaosa irti seinästä ja poista se.
1
2
HUOMIO!
Ole varovainen irrottaessasi
kannattimia.
1. Vedä uunipeltien kannatinkiskon
etuosa irti sivuseinästä.
Asenna poistetut lisävarusteet
noudattamalla ohjeita päinvastaisessa
järjestyksessä.
28
www.aeg.com
12.4 Pyrolyysi
HUOMIO!
Poista kaikki lisävarusteet ja
irrotettavat peltien
kannattimet.
Älä käynnistä Pyrolyysitoimintoa, jos et sulkenut
uuninluukkua kokonaan.
Joissakin malleissa näytössä
näkyy “C3”, kun virhe
tapahtuu.
VAROITUS!
Laite kuumenee hyvin
kuumaksi. On olemassa
palovammojen vaara.
HUOMIO!
Jos samaan kaappiin on
asennettu muita laitteita, älä
käytä niitä Pyrolyysitoiminnon ollessa
toiminnassa. Se voi
vahingoittaa laitetta.
1. Pyyhi uunin sisäosa pehmeällä
puhdistusliinalla.
2. Puhdista luukun sisäpinta kuumalla
vedellä, jotta jäämät eivät palaisi
siihen kuuman ilman vuoksi.
3. Aseta Pyrolyysi-toiminto. Katso kohta
"Päivittäinen käyttö",
"Uunitoiminnot".
4. Kun
vilkkuu, käännä lämpötilan
säädintä pyrolyysitoiminnon keston
asettamiseksi:
Lisätoiminto
Açıklama
P1
Kevyt puhdistus. Kesto: 2
h.
P2
Normaali
puhdistus.
Kesto: 2 h 30
min.
Voit siirtää puhdistuksen alkamista
käyttämällä LOPETUS-toimintoa.
Uunin valo on kytketty pois päältä
pyrolyysitoiminnon aikana.
5. Kun uuni on saavuttanut asetetun
lämpötilan, luukku lukittuu. Näytössä
näkyy
ja lämpötilanäytön palkit,
kunnes luukun lukitus avautuu.
Voit lopettaa pyrolyysitoiminnon
ennen sen päättymistä kääntämällä
uunin toimintojen väännin Offasentoon.
6. Pyrolyysitoiminnon jälkeen näytössä
näkyy kellonaika. Uunin luukku on
edelleen lukittu.
7. Kun uuni on jäähtynyt, luukun lukitus
avautuu.
12.5 Puhdistusmuistutus
Pyrolyysipuhdistuksen tarpeesta ilmoittaa
PYR, joka vilkkuu näytössä 10 sekuntia
aina kun uuni kytketään toimintaan tai
pois toiminnasta.
Puhdistuksen merkkivalo
sammuu:
• Pyrolyysitoiminnon
päättyessä
• Jos painat painiketta
ja
samanaikaisesti
merkkivalon PYR
vilkkuessa näytössä.
12.6 Luukun irrottaminen ja
asentaminen
Uuninluukussa on neljä lasilevyä. Voit
poistaa uuninluukun ja sen sisällä olevat
lasilevyt niiden puhdistamiseksi. Lue
kohdan "Luukun irrottaminen ja
asentaminen" ohjeet kokonaan ennen
lasilevyjen poistamista.
Uuninluukku voi vahingossa
sulkeutua, jos yrität irrottaa
lasilevyt ennen uuninluukun
irrottamista.
HUOMIO!
Älä käytä uunia ilman
lasipaneeleja.
1. Avaa luukku kokonaan ja määritä
luukun oikealla puolella olevan
saranan sijainti.
SUOMI
2. Nosta ja käännä oikealla olevan
saranan vipu kokonaan ruuvimeisseliä
käyttäen.
3. Määritä luukun vasemmalla puolella
olevan saranan sijainti.
29
5. Sulje uuninluukku puoliväliin
ensimmäiseen avausasentoon. Nosta
ja vedä luukkua sen jälkeen
eteenpäin ja irrota se paikaltaan.
6. Aseta uuninluukku tasaiselle alustalle
pehmeän kankaan päälle.
7. Pidä kiinni luukun yläreunassa
olevasta listasta (B) kummaltakin
puolelta ja työnnä sisäänpäin siten,
että kiinnitystiiviste vapautuu.
2
B
1
4. Nosta ja käännä vasemmassa
saranassa oleva vipu kokonaan.
8. Irrota luukun reunalista vetämällä sitä
eteenpäin.
9. Pitele luukun lasilevyjä niiden
yläreunasta ja vedä ne varoen ulos.
Aloita ylimmästä levystä. Varmista,
että lasi irtoaa kannattimista
kokonaan.
10. Puhdista lasit vedellä ja miedolla
puhdistusaineella. Kuivaa lasilevyt
varoen. Lasilevyjä ei saa pestä
astianpesukoneessa.
30
www.aeg.com
Puhdistettuasi lasilevyt ja uuninluukun
asenna ne takaisin paikalleen.
Varmista, että lasilevyt (A, B ja C) tulevat
oikeaan järjestykseen. Tarkista lasilevyn
sivussa oleva symboli/painatus, kaikki
lasilevyt ovat ulkoisesti erilaisia
purkamisen ja asentamisen
helpottamiseksi.
Luukun reunalista napsahtaa paikoilleen.
A
B
12.7 Lampun vaihtaminen
VAROITUS!
Sähköiskun vaara.
Lamppu voi olla kuuma.
1. Kytke uuni pois päältä.
Odota, että uuni jäähtyy.
2. Irrota uunin pistoke pistorasiasta.
3. Peitä uunin pohja kankaalla.
HUOMIO!
Älä koske paljain käsin
halogeenilamppua
estääksesi rasvajäämien
palamisen lamppuun.
C
Takalamppu
1. Irrota lampun suojalasi kiertämällä
sitä.
2. Puhdista suojalasi.
3. Vaihda lamppu sopivaan 300 °C
lämmönkestävään lamppuun.
4. Kiinnitä suojalasi paikalleen.
Varmista, että asennat keskimmäisen
lasilevyn oikein paikoilleen.
A
B
C
13. VIANMÄÄRITYS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
13.1 Käyttöhäiriöt
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Uuni ei kytkeydy toimintaan
eikä sitä voida käyttää.
Uunia ei ole kytketty sähköverkkoon tai se on liitetty
sähköverkkoon virheellisesti.
Tarkista että uuni on liitetty
oikein sähköverkkoon (ks.
kytkentäkaavio, jos saatavilla).
Uuni ei kuumene.
Uuni on kytketty pois toimin- Kytke uuni toimintaan.
nasta.
SUOMI
31
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Uuni ei kuumene.
Kelloa ei ole asetettu.
Aseta kello.
Uuni ei kuumene.
Tarvittavia asetuksia ei ole
tehty.
Varmista, että asetukset ovat
oikein.
Uuni ei kuumene.
Automaattinen virrankatkaisu on toiminnassa.
Katso kohta "Automaattinen
virrankatkaisu".
Uuni ei kuumene.
Lapsilukko on kytketty toimintaan.
Katso kohta "Lapsilukon
käyttäminen".
Uuni ei kuumene.
Ovi ei ole kunnolla kiinni.
Sulje luukku kokonaan.
Uuni ei kuumene.
Sulake on palanut.
Tarkista, onko toimintahäiriön syynä sulake. Jos sulake
palaa aina uudelleen, käänny
sähköalan ammattilaisen
puoleen.
Valo ei syty.
Lamppu on palanut.
Vaihda lamppu.
Höyryä ja kosteutta muodos- Ruoka on jätetty uuniin liian
tuu ruokaan ja uunin sisälle. pitkäksi ajaksi.
Älä jätä ruokia uuniin 15-20
minuuttia pitemmäksi ajaksi
kypsennyksen jälkeen.
Näytössä näkyy C3.
Puhdistustoiminto ei toimi
Sulje luukku kokonaan.
lainkaan. Luukkua ei ole suljettu kokonaan, tai luukun lukitus on viallinen.
Näytössä näkyy F102.
• Luukkua ei ole suljettu
• Sulje luukku kokonaan.
kokonaan.
• Kytke laite pois päältä ir• Luukun lukko on viallinen.
rottamalla ja kiinnittämällä sulaketaulun sulake tai
käyttämällä sulaketaulun
turvakytkintä, ja kytke se
takaisin päälle.
• Käänny asiakaspalvelun
puoleen, jos näytössä näkyy F102 uudelleen.
Näytössä näkyy virhekoodi,
jota ei ole tässä taulukossa.
Kyseessä on sähköhäiriö.
• Kytke laite pois päältä irrottamalla ja kiinnittämällä sulaketaulun sulake tai
käyttämällä sulaketaulun
turvakytkintä, ja kytke se
takaisin päälle.
• Käänny kuluttajaneuvonnan puoleen, ellei virhekoodi katoa näytöstä.
32
www.aeg.com
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Laite on kytketty toimintaan,
mutta se ei kuumene. Puhallin ei toimi. Näytössä näkyy
"Demo".
Esitystila on päällä.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Näytössä näkyy "12.00".
On tapahtunut sähkökatkos.
13.2 Huoltotiedot
Jos ratkaisua ei löydy, ota yhteys
jälleenmyyjään taivaltuutettuun
huoltopalveluun.
Kytke uuni pois toiminnasta.
Paina ja pidä alhaalla samanaikaisesti painiketta
.
Näytön ensimmäinen
numero ja Demo-merkkivalo alkavat vilkkua.
Syötä koodi 2468 kääntämällä lämpötilan säädintä oikealle tai vasemmalle arvojen säätämiseksi ja vahvista painamalla
.
Seuraava numero alkaa
vilkkua.
Demo -toiminto kytkeytyy pois päältä, kun vahvistat viimeisen numeron
ja koodi on oikein.
Aseta kello uudelleen.
Huoltopalvelun vaatimat tiedot on
merkitty arvokilpeen. Arvokilpi sijaitsee
uunin sisäosan etukehyksessä. Älä poista
arvokilpeä uunista.
Suosittelemme, että kirjoita tiedot tähän:
Malli (MOD.)
.........................................
Tuotenumero (PNC)
.........................................
Sarjanumero (S.N.)
.........................................
14. ENERGIATEHOKKUUS
14.1 Tuotteen tietolomake
Tuotetiedot standardin EU 65-66/2014 mukaisesti
Tavarantoimittajan nimi
AEG
Mallin tunnus
BPK537221M 949498138
Energialuokka
81.2
SUOMI
Energiatehokkuusluokka
A+
Energiankulutus normaalikäytössä Ylä- ja alalämpö toiminnossa
0.93 kWh/ohjelma
Energiankulutus normaalikäytössä Kiertoilma-toiminnossa
0.69 kWh/ohjelma
Pesien lukumäärä
1
Lämpölähde
Sähkö
Tilavuus
72 l
Uunityyppi
Kalusteeseen asennettava uuni
Massa
34.5 kg
EN 60350-1 - Ruoanlaittoon tarkoitetut
sähkötoimiset kodinkoneet - Osa 1:
Tuotesarjat, uunit, höyryuunit ja grillit Suorituskyvyn mittaustavat.
14.2 Energiansäästö
Uunissa on joitakin
toimintoja, joiden avulla voit
säästää energiaa.
Varmista, että uunin luukku on suljettu
hyvin uunin ollessa toiminnassa. Älä avaa
luukkua liian usein kypsennyksen aikana.
Pidä luukun tiiviste puhtaana ja varmista,
että se on hyvin kiinni paikoillaan.
Käytä metallisia keittoastioita
energiatehokkuuden parantamiseksi.
Kun mahdollista, älä esikuumenna uunia
ennen ruokien asettamista uuniin.
Minimoi paistojen väliset tauot, kun
valmistat kerralla useampia ruokia.
Puhallintoiminnon käyttäminen
Kun mahdollista, käytä uunitoimintoja
puhaltimella energian säästämiseksi.
Jälkilämpö
Jos ohjelma Kestoaika- tai Lopetusvalinnalla kytketään toimintaan ja
kypsennysaika on yli 30 minuuttia,
joissakin uunitoiminnoissa
lämpövastukset sammuvat
automaattisesti aikaisemmin.
33
Puhallin ja lamppu toimivat edelleen.
Kun uuni kytketään pois päältä, näytössä
näkyy jälkilämmön merkkivalo. Lämmön
avulla ruoka-aineksia voidaan pitää
lämpimänä.
Kun kypsennys kestää yli 30 minuuttia,
laske uunin lämpötila minimiin 3 - 10
minuuttia ennen kypsennysajan
päättymistä. Uunin jälkilämpö kypsentää
ruokaa edelleen.
Lämmitä muita ruokia jälkilämpöä
käyttäen.
Ruokien lämpimänäpito
Valitse alhaisin mahdollisin lämpötilaasetus hyödyntääksesi jälkilämmön ja
säilyttääksesi aterian lämpimänä.
Jälkilämmön merkkivalo tai lämpötila
syttyy näyttöön.
Kypsentäminen lamppu pois päältä
Kytke lamppu pois päältä kypsennyksen
aikana. Kytke se päälle ainoastaan
tarvittaessa.
Kostea kiertoilma
Toiminto säästää energiaa paistamisen
aikana.
Kun valitset tämän toiminnon, lamppu
sammuu automaattisesti 30 sekunnin
kuluttua. Lamppu voidaan sytyttää
uudelleen, odotetut energiasäästöt ovat
tällöin kuitenkin pienemmät.
34
www.aeg.com
15. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
*
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
SUOMI
35
867355922-A-342019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising