AEG | BPS531021M | User manual | Aeg BPS531021M Brugermanual

Aeg BPS531021M Brugermanual
BPS531021M
USER
MANUAL
DA
Brugsanvisning
Ovn
2
www.aeg.com
INDHOLDSFORTEGNELSE
1. OM SIKKERHED...........................................................................................................2
2. SIKKERHEDSANVISNINGER.......................................................................................4
3. INSTALLATION............................................................................................................7
4. PRODUKTBESKRIVELSE..............................................................................................9
5. BETJENINGSPANEL................................................................................................... 9
6. FØR FØRSTE ANVENDELSE.................................................................................... 10
7. DAGLIG BRUG........................................................................................................... 10
8. URFUNKTIONER........................................................................................................12
9. BRUG AF TILBEHØRET............................................................................................. 13
10. EKSTRAFUNKTIONER............................................................................................ 14
11. RÅD OG TIP............................................................................................................. 15
12. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING................................................................ 26
13. FEJLFINDING.......................................................................................................... 29
14. ENERGIEFFEKTIV.................................................................................................... 32
FOR PERFEKTE RESULTATER
Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en
uovertruffen funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der gør livet
lettere – funktioner, som du ikke finder i almindelige apparater. Brug et par
minutter på at læse mere – så du kan få det bedste ud af det.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.aeg.com/webselfservice
Registrere dit produkt for bedre service:
www.registeraeg.com
Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.aeg.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Brug altid originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter vores autoriserede
servicecenter: Model, PNC, serienummer.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.
Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger
Generelle oplysninger og gode råd
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
1.
OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres
og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar
DANSK
3
for eventuelle skader, der er resultatet af forkert
installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen
på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag.
1.1 Sikkerhed for børn og sårbare personer
•
•
•
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt
af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige
erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er
blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker
måde samt forstår de medfølgende farer.
Børn mellem 3 og 8 år og personer med omfattende
og komplekst handicap skal holdes på afstand af
apparatet, medmindre de overvåges konstant.
Børn på under 3 år skal holdes på afstand af
apparatet, med mindre de overvåges konstant.
Lad ikke børn lege med apparatet .
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og
bortskaf det korrekt.
Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, når
det er i drift, eller mens det køler af. Tilgængelige
dele kan blive meget varme under brugen.
Hvis apparatet har en børnesikring, skal den aktiveres.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligholdelse på
apparatet uden opsyn.
1.2 Generel sikkerhed
•
•
•
•
Installation af apparatet og udskiftning af ledningen
må kun foretages af en tekniker.
ADVARSEL: Apparatet og de tilgængelige dele bliver
meget varme under brug. Pas på ikke at røre
varmelegemerne.
Brug altid ovnhandsker til at tage ribber eller ovnfaste
fade ud eller sætte dem i.
Kobl enheden fra strømforsyningen inden rengøring
og vedligeholdelse.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
ADVARSEL: Se efter, at der er slukket for apparatet,
inden pæren skiftes. Ellers er der risiko for elektrisk
stød.
Brug ikke apparatet, inden det monteres i den
indbyggede struktur.
Undlad at bruge en damprenser til at rengøre
apparatet.
Brug ikke skrappe slibende rengøringsmidler eller
skarpe metalskrabere til at rengøre ovnruden. De kan
ridse overfladen, med det resultat, at glasset knuses.
Hvis strømforsyningskablet er beskadiget, skal det af
sikkerhedsmæssige grunde udskiftes af producenten,
et autoriseret servicecenter eller en tekniker for at
undgå elektrisk stød.
Overskydende spild skal fjernes inden den pyrolytiske
rensning. Tag alle dele ud af ovnen.
For at fjerne ovnribberne skal du først trække
ovnribbens forende og derefter dens bagende væk fra
sidevæggene. Montér ovnribberne i omvendt
rækkefølge.
2. SIKKERHEDSANVISNINGER
2.1 Installation
ADVARSEL!
Apparatet må kun installeres
af en sagkyndig.
• Fjern al emballagen.
• Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
• Følg installationsvejledningen, der
følger med apparatet.
• Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
• Træk aldrig i apparatet i håndtaget.
• Installér apparatet et sikkert og
velegnet sted, der opfylder
installationskrav.
• Mindsteafstanden til andre apparater
og enheder skal overholdes.
• Før montering af apparatet
kontrolleres, om ovnlugen åbner uden
modstand.
• Apparatet er udstyret med et elektrisk
afkølingssystem. Det skal betjenes
med den elektriske strømforsyning.
Kabinettets minimumshøjde (kabinets
minimumshøjde under bordpladen)
590 (600) mm
Kabinetbredde
560 mm
Kabinetdybde
550 (550) mm
Højden foran på apparatet
594 mm
Højden bagest på
apparatet
576 mm
Bredden foran på apparatet
595 mm
DANSK
Bredden bagest på
apparatet
559 mm
Apparatets dybde
569 mm
Apparatets indbygningsdybde
548 mm
Dybde med åben dør
1022 mm
Ventilationsåbning
minimumsstørrelse.
Åbning placeret på
bundens bageste side
560x20 mm
Længden på ledninger til strømforsyning. Ledning placeret i højre hjørne af
bagsiden
1500 mm
Monteringsskruer
4x25 mm
•
•
•
•
•
•
2.2 El-forbindelse
ADVARSEL!
Risiko for brand og elektrisk
stød.
• Alle elektriske tilslutninger skal
udføres af en kvalificeret elektriker.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
• Sørg for, at parametrene på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske data for strømforsyningen.
• Brug altid en korrekt monteret lovlig
stikkontakt.
• Brug ikke adaptere til flere stik og
forlængerledninger.
• Pas på, du ikke beskadiger netstikket
og netledningen. Hvis der bliver
behov for at udskifte netledningen,
skal det udføres af vores autoriserede
servicecenter.
• Elledninger må ikke komme i berøring
med eller nær ved apparatets låge,
især når det er tændt, eller lågen er
varm.
• Beskyttelsen mod elektrisk stød fra
strømførende og isolerede dele skal
fastgøres, så den ikke kan fjernes
uden værktøj.
• Sæt først netstikket i stikkontakten
ved installationens afslutning. Sørg
5
for, at der er adgang til elstikket efter
installationen.
Hvis stikkontakten er løs, må du ikke
sætte netstikket i.
Undgå at slukke for apparatet ved at
trække i netledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.
Brug kun korrekte isoleringsenheder:
Gruppeafbrydere, sikringer (sikringer
med skruegevind skal tages ud af
fatningen), fejlstrømsrelæer og
kontaktorer.
Apparatets installation skal udføres
med et isolationsudstyr, så
forbindelsen til lysnettet kan afbrydes
på alle poler. Isolationsudstyret skal
have en brydeafstand på mindst 3
mm.
Luk apparatets luge helt, inden du
sætter netstikket i stikkontakten.
Dette apparat er forsynet med et stik
og et forbindelseskabel.
Tilgængelige tilslutningskabler til installation eller udskiftning for Europa:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Se tilsluttet effekt i alt på typeskiltet for
at få oplysninger om kablets tværsnit. Du
kan også se i tabellen:
Effekt i alt (W)
Kablets tværsnit
(mm²)
maksimum 1380
3 x 0.75
maksimum 2300
3x1
maksimum 3680
3 x 1.5
Jordkablet (grønt/gult kabel) skal være 2
cm længere end fase- og nulkabler (blå
og brune kabler).
2.3 Brug
ADVARSEL!
Risiko for personskade,
forbrændinger og elektrisk
stød eller eksplosion.
• Dette apparat er kun til
husholdningsbrug.
• Apparatets specifikationer må ikke
ændres.
6
www.aeg.com
• Sørg for, at ventilationsåbningerne
ikke er tildækkede.
• Lad ikke apparatet være uden opsyn,
når der er tændt for det.
• Sluk altid apparatet efter brug.
• Vær forsigtig, når du åbner apparatets
låge, hvis apparatet er i brug. Der kan
trænge meget varm luft ud.
• Betjen ikke apparatet med våde
hænder, eller når det har kontakt med
vand.
• Belast ikke lågen, når den er åben.
• Brug ikke apparatet som arbejds- eller
som frasætningsplads.
• Åbn apparatets låge forsigtigt. Brug
af ingredienser med alkohol kan
medføre, at der dannes en blanding
af alkohol og luft.
• Lad ikke gnister eller åben ild komme
i nærheden af apparatet, når du åbner
lågen.
• Undlad at bruge brændbare
produkter eller ting, der er fugtet
med brændbare produkter, i
apparatet eller i nærheden af eller på
dette.
ADVARSEL!
Risiko for beskadigelse af
apparatet.
• Sådan undgår du at beskadige eller
misfarve emaljen:
– Stil ikke ovnfaste fade eller andre
genstande direkte på apparatets
bund.
– Læg ikke aluminiumfolie direkte
på bunden af ovnrummet.
– Hæld aldrig vand direkte ind i det
varme apparat.
– Lad ikke fugtige fade og retter stå
i apparatet efter tilberedningen.
– Vær forsigtig, når du fjerner eller
monterer tilbehøret.
• Farveændring af emaljen eller rustfrit
stål forringer ikke apparatets ydeevne.
• Brug en dyb bradepande til fugtige
kager. Frugtsaft kan lave pletter, som
ikke kan fjernes.
• Dette apparat må kun anvendes til
tilberedning af fødevarer. Det må ikke
anvendes til andre formål, f.eks.
rumopvarmning.
• Hold altid ovnlågen lukket under
tilberedningen.
• Hvis apparatet installeres bag et
møbelpanel (f.eks. en dør), skal du
sørge for, at døren aldrig lukkes,
mens apparatet er tændt. Der kan
opbygges varme og fugt bag et
lukket møbelpanel og forårsage
efterfølgende skade på apparatet,
husenheden eller gulvet. Luk ikke
møbelpanelet, før apparatet er kølet
helt af efter brug.
2.4 Vedligeholdelse og
rengøring
ADVARSEL!
Risiko for personskade,
brand eller skade på
apparatet.
• Sluk for apparatet, og tag stikket ud af
kontakten inden vedligeholdelse.
• Kontrollér, at apparatet er kølet af.
Der er risiko for, at ovnglasset går i
stykker.
• Udskift øjeblikkeligt ovnglassets
paneler, hvis de er beskadigede.
Kontakt det autoriserede
servicecenter.
• Vær forsigtig, når du tager lågen af
apparatet. Døren er tung!
• Rengør jævnligt apparatet for at
forhindre forringelse af
overfladematerialet.
• Rengør apparatet med en fugtig, blød
klud. Brug kun neutrale
rengøringsmidler. Brug ikke slibende
midler, skuresvampe,
opløsningsmidler eller
metalgenstande.
• Hvis du bruger en ovnspray, skal du
følge instruktionerne på dens
emballage.
• Undgå at rengøre den katalytiske
emalje (hvis dette er relevant) med
rengøringsmidler.
2.5 Pyrolytisk selvrens
ADVARSEL!
Risiko for personskade /
brand / kemiske emissioner
(dampe) i pyrolyse-tilstand.
• Før du udfører en pyrolytisk
selvrensning eller Ibrugtagning, skal
du først tage følgende ud af ovnen:
– alle madlavningsrester, pletter fra
olie eller fedt / belægninger.
DANSK
•
•
•
•
•
•
– alle udtagelige genstande (inkl.
riste, ovnribber osv., der fulgte
med produktet), herunder evt.
alle non-stick gryder, pander,
bakker, redskaber osv.
Læs omhyggeligt alle anvisninger til
pyrolytisk rensning.
Hold børn væk fra apparatet, mens
den pyrolytiske rensning er i gang.
Apparatet bliver meget varmt, og der
udledes varm luft fra de forreste
køleaftræk.
Pyrolytisk rensning sker ved en høj
temperatur, der kan frigive dampe fra
madlavningsrester og
produktionsmaterialet, hvorfor
forbrugerne på det kraftigste rådes til
at:
– sørge for god udluftning under
og efter hver pyrolytisk rensning.
– sørge for god udluftning under
og efter første ibrugtagning med
maksimal temperatur.
I modsætning til mennesker kan visse
fugle og krybdyr være ekstremt
følsomme over for potentielle dampe,
der udsendes under rensningen af
alle pyrolytiske ovne.
– Dyr (især fugle) skal flyttes til et
område med god udluftning og
må ikke være i nærheden af
apparatet under og efter hver
pyrolytisk rensning og første
ibrugtagning med maksimal
temperatur.
Små kæledyr kan også være meget
følsomme over for lokale
temperaturændringer i nærheden af
alle pyrolytiske ovne, når den
pyrolytiske selvrensning er i gang.
Non-stick overflader på gryder,
pander, bakker, redskaber osv. kan
blive beskadiget af pyrolytisk rensning
3. INSTALLATION
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
ved høj temperatur i alle pyrolytiske
ovne og kan også udgøre en kilde til
skadelige dampe af lavt niveau.
• Dampe fra alle pyrolytiske ovne /
madrester, som beskrevet, er ikke
skadelige for mennesker, herunder
børn eller personer med fysiske
lidelser.
2.6 Indvendig belysning
ADVARSEL!
Risiko for elektrisk stød.
• Den type pære eller halogenlampe,
der bruges til dette apparat, er kun
beregnet til husholdningsapparater.
Den må ikke bruges til anden
belysning.
• Før lampen skiftes, skal apparatet
afbrydes fra lysnettet.
• Brug kun lamper med de samme
specifikationer.
2.7 Service
• Kontakt det autoriserede
servicecenter for at få repareret
apparatet.
• Brug kun originale reservedele.
2.8 Bortskaffelse
ADVARSEL!
Risiko for personskade eller
kvælning.
• Tag stikket ud af kontakten.
• Klip netledningen af tæt ved
apparatet og bortskaf den.
• Fjern lågelåsen for at forhindre, at
børn og kæledyr bliver fanget i
apparatet.
7
8
www.aeg.com
3.1 Indbygning
548
21
min. 550
80
60
520
600
114
18
20
589
594
min. 560
595+-1
198
60
5
3
523
20
548
70
60
21
min. 550
20
520
18
590
114
min. 560
589
594
198
60
595+-1
5
3
20
3.2 Fastgørelse af ovnen til
skab
523
DANSK
4. PRODUKTBESKRIVELSE
4.1 Oversigt over apparatet
1 2
3
4
5
5
6
4
9
3
7
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kontrolpanel
Funktionsvælger for ovnfunktioner
Display
Funktionsvælger (til temperaturen)
Varmelegeme
Ovnpære
Ventilator
Ovnribber, udtagelige
Rillepositioner
8
4.2 Tilbehør
• Trådrist
Til kogegrej, kageforme, stege.
• Bageplade
Til kager og lagkagebunde.
• Grill/bradepande
Til bagning og stegning, eller som
drypbakke til opsamling af fedt.
5. BETJENINGSPANEL
5.1 Knapper
Sensorfelt/knap
Beskrivelse
Indstilling af en urfunktion.
Indstilling af tiden.
Indstilling af MINUTUR. Hold knappen trykket ind i mere
end 3 sekunder for at tænde eller slukke ovnpæren.
Indstilling af tiden.
Til at kontrollere ovnens eller termometerets kerne temperatur (hvis relevant). Brug det kun, når en ovnfunktion er i
gang.
9
10
www.aeg.com
5.2 Display
A
G
F
E
A.
B.
C.
D.
B
D
C
Timer / Temperatur
Opvarmnings-/restvarmeindikator
Termometer (kun udvalgte modeller)
Elektronisk lågelås (kun udvalgte
modeller)
E. Timer/minutter
F. Demo-tilstand (kun udvalgte
modeller)
G. Urfunktioner
6. FØR FØRSTE ANVENDELSE
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
Se kapitlet "Urfunktioner"
for at indstille klokkeslættet.
6.1 Rengøring før
ibrugtagning
Fjern al tilbehøret og de udtagelige
ovnribber fra ovnen.
Se kapitlet "Vedligeholdelse og
rengøring".
Gør ovnen og tilbehøret rent, inden du
tager det i brug.
Anbring tilbehør og udtagelige
ovnribber i deres oprindelige positioner.
6.2 Forvarmning
Forvarm den tomme ovn, inden du tager
den i brug.
1. Indstil funktionen . Indstil den
maksimale temperatur.
2. Lad ovnen være tændt i 1 time.
3. Indstil funktionen . Indstil den
maksimale temperatur.
4. Lad ovnen være tændt i 15 minutter.
5. Sluk for ovnen, og lad den køle ned.
Tilbehøret kan blive varmere end
normalt. Ovnen kan udsende lugt og
røg. Sørg for, at der er tilstrækkelig
udluftning i rummet.
7. DAGLIG BRUG
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
Ovnfunktion
Opvarmningstiden reduceres.
7.1 Forsænkbare knapper
Tryk på funktionsvælgeren for at bruge
apparatet. Funktionsvælgeren kommer
ud.
Hurtig opvarmning
7.2 Ovnfunktioner
Varmluft
Ovnfunktion
Applikation
Ovnen er slukket.
Slukposition
Applikation
Bagning på op til tre ovnriller samtidig og til tørring af fødevarer.
Sæt temperaturen 20- 40
°C lavere end ved Over-/
undervarme.
DANSK
Ovnfunktion
Pizza
Applikation
Til at bage pizza. Til at lave en kraftig bruning og
en sprød bund.
Ovnfunktion
Stor Grill
Til at bage og stege mad
på en hyldeposition.
Over-/undervarme
Undervarme
Optøning
Fugtig varmluft
Turbogrill
Til bagning af kager med
sprød bund og til henkogning.
Pyrolyse
Til at optø mad (grøntsager og frugt). Optøningstiden afhænger af de
frosne madvarers mængde og omfang.
Denne funktion er beregnet til at spare energi under madlavning. Se kapitlet "Råd" vedrørende tilberedningsanvisninger,
Fugtig varmluft. Ovnlågen bør være lukket under tilberedning, så funktionen ikke afbrydes og
for at sikre, at ovnen virker med den højest mulige energieffektivitet. Når
du bruger denne funktion, kan temperaturen i
ovnrummet variere fra
den indstillede temperatur. Restvarmen anvendes.Varmeeffekten kan
reduceres. Få generelle
anbefalinger til at spare
energi i kapitlet "Energieffektivitet", Energibesparelse. Denne funktion
blev anvendt til at overholde energieffektivitetsklassen iht. EN 60350-1.
Når du bruger denne
funktion, slukkes lampen
automatisk efter 30 sekunder.
11
Applikation
Til grillstegning af store
mængder tynde madvarer og til toastbrød.
Til at stege store stykker
kød eller fjerkræ med
ben i på en hyldeposition. Til at lave gratiner og
til at brune.
Til aktivering af pyrolytisk
rensning af ovnen. Denne
funktion brænder resterende snavs i ovnen af.
7.3 Indstilling af en
ovnfunktion
1. Drej ovnens funktionsvælger for at
vælge en ovnfunktion .
2. Drej funktionsvælgeren for at vælge
temperaturen.
Lampen tændes, når ovnen er i gang.
3. Ovnen slukkes ved at sætte knappen
for ovnfunktioner på sluk-stillingen.
7.4 Hurtig opvarmning
Med hurtig opvarmning reduceres
opvarmningstiden.
Stil ikke maden i ovnen, når
Hurtig opvarmning er i gang.
1. Drej ovnens funktionsvælger til at
indstille den hurtige opvarmning.
2. Drej temperaturvælgeren for at
indstille temperaturen.
Signalet lyder, når ovnen har nået den
indstillede temperatur.
3. Vælg en ovnfunktion.
7.5 Indikator for opvarmning
Når ovnfunktionen er aktiv, vises
bjælkerne i displayet
én efter én, når
temperaturen i ovnen øges og
forsvinder, når temperaturen falder.
12
www.aeg.com
8. URFUNKTIONER
8.1 Tabel for urfunktionstaster
Urfunktionstast
2. Tryk på
for at bekræfte, og indstil
minutterne.
Egnet til
Displayet viser
time. "00" blinker.
AKTUEL TID
For at se eller ændre den
aktuelle tid. Den aktuelle
tid kan kun ændres, når
ovnen er slukket.
3. Tryk på
eller
for at indstille de
aktuelle minutter.
VARIGHED
Til indstilling af, hvor længe ovnen skal være
tændt. Fungerer kun, når
en ovnfunktion er valgt.
SLUTTID
Til indstilling af, hvornår
ovnen skal slukkes. Fungerer kun, når en ovnfunktion er valgt.
Kombination af VARIGUDSKUDT TID HED og SLUT-funktion.
MINUTUR
00:00
OPTÆLLINGSTIMER
Bruges til at indstille en
nedtælling. Denne funktion har ikke indflydelse på
ovnen. MINUTURET kan
aktiveres på et vilkårligt
tidspunkt, også hvis ovnen er slukket.
Hvis du ikke indstiller en
anden urfunktion, overvåger OPTÆLLINGSTIMER
automatisk, hvor længe
ovnen er i drift.
Den aktiveres, når ovnen
begynder at varme.
Optællingstimeren kan
ikke bruges med funktionerne: VARIGHED, SLUT.
8.2 Indstilling og ændring af
tid
Efter den første forbindelse til nettet skal
du vente, til displayet viser
"12:00". "12" blinker.
1. Tryk på
timerne.
eller
og
for at indstille
og den indstillede
for at bekræfte, eller det
4. Tryk på
indstillede klokkeslæt gemmes
automatisk efter 5 sekunder.
Displayet viser den nye tid.
Tryk gentagne gange på
for at ændre
klokkeslættet, indtil indikatoren for
klokkeslættet
blinker på displayet.
8.3 Indstille VARIGHEDfunktionen
1. Vælg en ovnfunktion.
2. Tryk gentagne gange på
, indtil
begynder at blinke.
3. Tryk på
eller
for at indstille
minutterne og derefter timerne. Tryk
for at bekræfte.
på
Når den indstillede Varighed er gået,
udsendes der et signal i 2 minutter.
og tidsindstillingen blinker i displayet.
Ovnen slukkes automatisk.
4. Tryk på en vilkårlig knap, eller åbn
ovndøren for at abryde signalet.
5. Drej ovnens funktionsvælger til slukpositionen.
8.4 Indstille SLUT-funktion
1. Vælg en ovnfunktion.
2. Tryk gentagne gange på
, indtil
begynder at blinke.
eller
for at indstille
3. Tryk på
timerne og derefter minutterne. Tryk
på
for at bekræfte.
På den indstillede Slut tid udsendes der
og
et signal i 2 minutter.
tidsindstillingen blinker på displayet.
Ovnen slukkes automatisk.
4. Tryk på en vilkårlig knap, eller åbn
ovndøren for at abryde signalet.
5. Drej ovnens funktionsvælger til slukpositionen.
DANSK
8.5 Indstillingen af funktionen
UDSKUDT TID
1. Vælg en ovnfunktion.
2. Tryk gentagne gange på
, indtil
begynder at blinke.
3. Tryk på
eller
for at indstille
minutterne og derefter timerne for
VARIGHED-tid. Tryk på
bekræfte.
Displayet blinker og viser
for at
.
eller
for at indstille
4. Tryk på
timerne og derefter minutterne for
SLUT tid. Tryk på
for at bekræfte.
og den
Displayet viser
indstillede temperatur.
Ovnen tændes automatisk senere.
Fungerer for den indstillede VARIGHEDtid og stopper ved den indstillede SLUTtid.
På den indstillede SLUT-tid udsendes
der et signal i 2 minutter.
og
tidsindstillingen blinker på displayet.
Ovnen slukkes.
5. Tryk på en vilkårlig knap, eller åbn
ovndøren for at abryde signalet.
6. Drej ovnens funktionsvælger til slukpositionen.
13
8.6 Indstilling af MINUTUR
Minuturet kan både indstilles, når ovnen
er tændt og slukket.
1. Tryk på
en eller flere gange, indtil
displayet viser
displayet.
og "00" blinker på
2. Tryk på
eller
for at indstille
sekunderne og derefter minutterne.
Når den indstillede tid er længere
end 60 minutter, blinker
på
displayet.
3. Indstil timerne.
4. MINUTURET starter automatisk efter
5 sekunder.
Når 90% af den indstillede tid er
gået, udsendes signalet.
5. Når den indstillede tid er gået,
udsendes signalet i 2 minutter.
"00:00" og
blinker på displayet.
Tryk på en vilkårlig knap for at slå
signalet fra.
8.7 OPTÆLLINGSTIMER
Tryk og hold på
og
for at nulstille
optællingstimeren. Timeren begynder at
tælle op.
9. BRUG AF TILBEHØRET
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
9.1 Isætning af tilbehøret
Grillrist:
Skub risten mellem ovnribbens skinner,
og sørg for, at fødderne peger nedad.
Bageplade/ Bradepande:
Skub bagepladen /bradepanden ind
mellem skinnerne ud for rillen.
14
www.aeg.com
Grillrist og bageplade /
bradepandesammen:
Skub bagepladen /bradepanden ind
mellem ovnribbernes skinner og
grillristen på skinnerne ovenover.
En lille fordybning i toppen
øger sikkerheden.
Fordybningerne er også
antivippe-anordninger. Den
høje kant omkring hylden
forhindrer kogegrej i at glide
af hylden.
10. EKSTRAFUNKTIONER
10.1 Brug af børnesikringen
Når børnesikringen er slået til, kan ovnen
ikke tændes utilsigtet.
1. Sørg for, at ovnens funktionsvælger
står i sluk-positionen.
2. Tryk og hold
sekunder.
og
Signalet lyder. SAFE og
displayet. Lugen er låst.
samtidig i 2
vises på
Symboletl
tændes også
på displayet, når
pyrolysefunktionen er i
gang.
Gentag trin 2 for at slå børnesikringen
fra.
Signalet lyder. Loc vises på displayet i 5
sekunder.
Loc vises på displayet, når dy
drejer temperaturknappen
eller trykker på en hvilken
som helst knap, når
funktionslåsen er aktiveret.
Når du drejer på knappen til
ovnfunktionerne, slukkes ovnen.
Når ovnen slukkes, mens funktionslåsen
er slået til, skifter funktionslåsen
automatisk til børnesikring. Se under
"Brug af børnesikringen".
Hvis funktionen Pyrolyse er i
gang, er lågen låst, og
vises på displayet.
10.2 Brug af Panel Lås
Gentag trin 2 for at slå funktionslåsen fra.
Funktionslåsen kan kun aktiveres, når
ovnen er tændt.
10.3 Restvarmeindikator
Når funktionslåsen er aktiveret, kan
temperatur- og tidsindstillingerne til en
igangværende ovnfunktion ikke ændres
utilsigtet.
1. Vælg en ovnfunktion, og indstil den
som ønsket.
2. Tryk på og hold
og
samtidigt i 2 sekunder.
nede
Når du slukker ovnen, viser displayet
restvarmeindikatoren , hvis
temperaturen i ovnen er mere end 40
°C.Drej temperaturknappen til venstre
eller højre for at kontrollere
ovntemperaturen.
10.4 Automatisk slukning
Af sikkerhedsgrunde slukkes ovnen
automatisk efter nogen tid, hvis en
DANSK
opvarmningsfunktion er i gang, og du
ikke ændrer indstillingerne.
(°C)
(t)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - maksimum
3
15
kølig på de udvendige sider. Hvis du
slukker for ovnen, kan blæseren køre
videre, til ovnen er kølet af.
10.6 Sikkerhedstermostat
Forkert betjening af ovnen eller defekte
komponenter kan medføre farlig
overopvarmning. For at hindre dette er
ovnen forsynet med en
sikkerhedstermostat, som afbryder
strømforsyningen. Når temperaturen er
faldet, tændes ovnen automatisk igen.
Den automatiske slukning virker ikke
med funktionerne: Lys, Varighed, Slut tid.
10.5 Køleblæser
Når ovnen er tændt, bliver blæseren
automatisk slået til for at holde ovnen
11. RÅD OG TIP
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
Tabellernes temperaturer og
bagetider er kun vejledende.
De afhænger af opskrifterne
samt af kvaliteten og
mængden af de anvendte
ingredienser.
11.1 Anbefalinger til
tilberedning
Ovnen har ribber i fem ribber.
Tæl ribberne fra bunden af ovnen.
Din ovn kan have andre bage-/
stegeegenskaber end den ovn, du havde
før. Nedenstående tabeller viser
standardindstillingerne for temperatur,
tilberedningstid og ristposition.
Hvis du ikke kan finde indstillinger til en
speciel opskrift, kan du se efter en
lignende.
Ovnen har et specielt system, der
cirkulerer luften og konstant genbruger
dampen. Med dette system er det muligt
at bruge damp ved tilberedningen, så
maden bliver mør indvendig og sprød på
overfladen. Det reducerer
tilberedningstiden og energiforbruget.
Bagning af kager
Ovnlågen må først åbnes, når 3/4 af
bagetiden er gået.
Hvis du bruger to bageplader på samme
tid, bør der være en tom rille mellem
dem.
Tilberedning af kød og fisk
Brug en bradepande til mad med meget
fedt for at forhindre, at ovnen får pletter,
der ikke kan fjernes.
Lad kødet hvile i ca. 15 minutter inden
udskæring, så saften ikke siver ud.
Tilføj lidt vand i bradepanden for at
forhindre for meget røg i ovnen under
stegning. Tilføj vand, hver gang det
tørrer ud, for at forhindre
røgkondensation.
Tilberedningstider
Tilberedningstiderne afhænger af
madvarens type, konsistens og volumen.
Hold øje med ydelsen i starten, når du
laver lav mad. Find de bedste
indstillinger (varmetrin, tilberedningstid,
etc.) til dit kogegrej, dine opskrifter og
mængderne, når du bruger dette
apparat.
11.2 Lågens inderside
På lågens inderside finder du:
16
www.aeg.com
• ovnrillernes numre.
• oplysninger om ovnfunktioner,
anbefalede ovnriller og temperaturer
for retter.
11.3 Bagning og stegning
KAGER
Over-/undervarme
Varmluft
(min.)
(°C)
(°C)
Pisket dej
170
2
160
3 (2 og 4)
45 - 60
Kageform
Mørdej
170
2
160
3 (2 og 4)
20 - 30
Kageform
Kvargkage m. 170
kærnemælk
1
165
2
80 - 100
Kageform, Ø
26 cm
Strudel
175
3
150
2
60 - 80
Bageplade
Tærte m. syltetøj
170
2
165
2
30 - 40
Kageform, Ø
26 cm
Formkage
170
2
150
2
40 - 50
Kageform, Ø
26 cm
Engelsk jule- 160
kage, forvarm
den tomme
ovn
2
150
2
90 - 120
Kageform, Ø
20 cm
Plumkage,
forvarm den
tomme ovn
175
1
160
2
50 - 60
Brødform
Muffins, forvarm den
tomme ovn
170
3
150 - 160
3
20 - 30
Bageplade
Muffins, to
ribber, forvarm den
tomme ovn
-
-
140 - 150
2 og 4
25 - 35
Bageplade
Muffins, tre
ribber, forvarm den
tomme ovn
-
-
140 - 150
1, 3 og 5
30 - 45
Bageplade
Lagkagebunde
140
3
140 - 150
3
25 - 45
Bageplade
DANSK
KAGER
Over-/undervarme
Varmluft
(min.)
(°C)
(°C)
Lagkagebunde, to ribber
-
-
140 - 150
2 og 4
35 - 40
Bageplade
Lagkagebunde, tre ribber
-
-
140 - 150
1, 3 og 5
35 - 45
Bageplade
Marengs
120
3
120
3
80 - 100
Bageplade
Marengs, to
ribber, forvarm den
tomme ovn
-
-
120
2 og 4
80 - 100
Bageplade
Boller, forvarm den
tomme ovn
190
3
190
3
12 - 20
Bageplade
Flødekager
190
3
170
3
25 - 35
Bageplade
Flødekager,
to ribber
-
-
170
2 og 4
35 - 45
Bageplade
Frugttærter
180
2
170
2
45 - 70
Kageform, Ø
20 cm
Fyldig frugtkage
160
1
150
2
110 - 120 Kageform, Ø
24 cm
Forvarm den tomme ovn.
BRØD OG PIZZA
Over-/undervarme
Varmluft
(min.)
(°C)
(°C)
Franskbrød, 1 - 190
2 stk., 0,5 kg
hver
1
190
1
60 - 70
-
Rugbrød, for- 190
varmning er ikke nødvendig
1
180
1
30 - 45
Brødform
17
18
www.aeg.com
BRØD OG PIZZA
Over-/undervarme
Varmluft
(min.)
(°C)
Boller, 6 - 8
boller
190
Pizza
Scones
(°C)
2
180
2 (2 og 4)
25 - 40
Bageplade
230 - 250 1
230 - 250
1
10 - 20
Bageplade /
Dyb bradepande
200
190
3
10 - 20
Bageplade
3
Forvarm den tomme ovn.
Brug kageformen.
TÆRTER
Over-/undervarme
Varmluft
(min.)
(°C)
Pastatærte, forvarmning er ikke nødvendig
(°C)
200
2
180
2
40 - 50
Grøntsagstærte, for- 200
varmning er ikke nødvendig
2
175
2
45 - 60
Quicher
180
1
180
1
50 - 60
Lasagne
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Cannelloni
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Brug ovnens anden ristposition.
Brug grillristen.
DANSK
KØD
Over-/undervarme Varmluft
(min.)
(°C)
(°C)
Oksekød
200
190
50 - 70
Svin
180
180
90 - 120
Kalvekød
190
175
90 - 120
Roastbeef, rød
210
200
50 - 60
Roastbeef, medium
210
200
60 - 70
Roastbeef, gennemstegt
210
200
70 - 75
KØD
Over-/undervarme
Varmluft
(min.)
(°C)
(°C)
Svinebov, med svær
180
2
170
2
120 - 150
Svineskank, 2 stk.
180
2
160
2
100 - 120
Lammekølle
190
2
175
2
110 - 130
Hel kylling
220
2
200
2
70 - 85
Kalkun, hel
180
2
160
2
210 - 240
And, hel
175
2
220
2
120 - 150
Gås, hel
175
2
160
1
150 - 200
Kanin, skåret i dele
190
2
175
2
60 - 80
Hare, skåret i dele
190
2
175
2
150 - 200
Hel fasan
190
2
175
2
90 - 120
Brug ovnens anden ristposition.
19
20
www.aeg.com
FISK
Over-/undervarme
Varmluft
(min.)
(°C)
(°C)
Ørred / Havrude, 3 - 4 fisk
190
175
40 - 55
Tun / Laks, 4 - 6 fileter
190
175
35 - 60
11.4 Grillstegning
Forvarm den tomme ovn.
Brug ovnens fjerde ristposition.
Grill med den maksimale temperaturindstilling.
GRILL
(kg)
(min.)
1. side
(min.)
2. side
Steak af oksefilet, 4 stk.
0.8
12 - 15
12 - 14
Oksesteak, 4 stk.
0.6
10 - 12
6-8
Pølser, 8
-
12 - 15
10 - 12
Svinekotelet, 4 stk.
0.6
12 - 16
12 - 14
Fjerkræ, halveret, 2
1
30 - 35
25 - 30
Kebab, 4
-
10 - 15
10 - 12
Kyllingebryst, 4 stk.
0.4
12 - 15
12 - 14
Burgere, 6
0.6
20 - 30
-
Fiskefilet, 4 stk.
0.4
12 - 14
10 - 12
Sandwiches, 4 - 6
-
5-7
-
Toastbrød, 4 - 6
-
2-4
2-3
11.5 Turbogrill
Forvarm den tomme ovn.
Brug den første eller den anden
ristposition.
Beregn stegetiden ved at gange tiden i
tabellen herunder med centimeterne af
filettens tykkelse.
DANSK
OKSEKØD
21
LAMMEKØD
(°C)
(min.)
Roastbeef eller filet, rød
190 - 200
5-6
Roastbeef eller filet, medium
180 - 190
6-8
Roastbeef eller filet, gennemstegt
170 - 180
8 - 10
Lammekølle /
Lammesteg, 1 1,5 kg
(°C)
(min.)
150 - 170
100 - 120
Lammeryg, 1 - 1,5 160 - 180
kg
40 - 60
KYLLING
SVINEKØD
Bov / Nakke /
Skinke m. ben, 1 1,5 kg
(°C)
(min.)
160 - 180
90 - 120
(°C)
(min.)
Udskåret fjerkræ,
0,2 - 0,25 kg hver
200 - 220
30 - 50
Fjerkræ, halveret,
0,4 - 0,5 kg hver
190 - 210
35 - 50
Koteletter / Spare- 170 - 180
ribs, 1 - 1,5 kg
60 - 90
Kylling, poulard, 1 190 - 210
- 1,5 kg
50 - 70
Farsbrød, 0,75 - 1
kg
160 - 170
50 - 60
And, 1,5 - 2 kg
180 - 200
80 - 100
Gås, 3,5 - 5 kg
160 - 180
120 - 180
Svineskank, forkogt, 0,75 - 1 kg
150 - 170
90 - 120
Kalkun, 2,5 - 3,5
kg
160 - 180
120 - 150
Kalkun, 4 - 6 kg
140 - 160
150 - 240
KALVEKØD
FISK (DAMPNING)
Kalvesteg, 1 kg
(°C)
(min.)
160 - 180
90 - 120
Kalveskank, 1,5 - 2 160 - 180
kg
120 - 150
Hel fisk, 1 - 1,5 kg
(°C)
(min.)
210 - 220
40 - 60
22
www.aeg.com
11.6 Optøning
(kg)
Optøningstid
(min.)
Efteroptøning
(min.)
Kylling
1
100 - 140
20 - 30
Læg en underkop
med bunden opad i
en spisetallerken;
læg kyllingen på
den. Vendes undervejs.
kød
1
100 - 140
20 - 30
Vendes undervejs.
0.5
90 - 120
Fløde
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Fløden kan godt piskes, selv om der er
enkelte frosne klumper i den.
Ørred
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Jordbær
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Smør
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Kage
1.4
60
60
-
11.7 Tørring - Varmluft
Beklæd pladerne med smørrebrøds- eller
bagepapir.
GRØNTSAGER
Resultatet bliver bedst, hvis du slukker
for ovnen efter halvdelen af tørretiden,
åbner lågen og lader madvarerne køle af
natten over for at færdiggøre tørringen.
(°C)
(t)
Brug den tredje rille til 1 bakke.
Suppegrøntsager
60 - 70
5-6
Brug den første og fjerde rille til 2
bakker.
Champignons
50 - 60
6-8
Krydderurter
40 - 50
2-3
Indstil temperaturen til 60 - 70 °C.
GRØNTSAGER
FRUGT
(°C)
(t)
Bønner
60 - 70
6-8
Peberfrugt
60 - 70
5-6
(t)
Blommer
8 - 10
DANSK
23
11.8 Fugtig varmluft anbefalet tilbehør
FRUGT
Brug mørke og ikke-reflekterende former
og beholdere. De har en bedre
varmeabsorbering end lyse og
reflekterende fade.
(t)
Abrikoser
8 - 10
Æble, i skiver
6-8
Ærter
6-9
Pizzaform
Ramekiner
Bageform
Mørk, ikke-reflekterenKeramisk
Mørk, ikke-reflekterende
de
8 cm diameter,
26 cm diameter
28 cm diameter
5 cm højde
Tærtebundform
Mørk, ikke-reflekterende
28 cm diameter
11.9 Fugtig varmluft
For at få de bedste resultater skal du
følge forslagene angivet på
nedenstående tabel.
(°C)
(min.)
Søde boller, 16
stk.
bageplade eller bradepande
180
2
20 - 30
Småt gærbrød, 9
stk.
bageplade eller bradepande
180
2
30 - 40
Pizza, frossen,
0,35 kg
grillrist
220
2
10 - 15
Roulade
bageplade eller bradepande
170
2
25 - 35
Brownie
bageplade eller bradepande
175
3
25 - 30
Soufflè, 6 stk.
keramiske ramekiner på
grillrist
200
3
25 - 30
24
www.aeg.com
(°C)
(min.)
Sukkerbund til
tærte
flanform på grillrist
180
2
15 - 25
Victoriakager
bageform på rist
170
2
40 - 50
Pocheret fisk, 0,3
kg
bageplade eller bradepande
180
3
20 - 25
Hel fisk, 0,2 kg
bageplade eller bradepande
180
3
25 - 35
Fiskefilet, 0,3 kg
pizzaform på rist
180
3
25 - 30
Pocheret kød,
0,25 kg
bageplade eller bradepande
200
3
35 - 45
Shashlik, 0,5 kg
bageplade eller bradepande
200
3
25 - 30
Cookies, 16 stk.
bageplade eller bradepande
180
2
20 - 30
Makroner, 24 stk.
bageplade eller bradepande
180
2
25 - 35
Muffins, 12 stk.
bageplade eller bradepande
170
2
30 - 40
Madtærte, 20 stk. bageplade eller bradepande
180
2
25 - 30
Småkager af mør- bageplade eller bradedej, 20 stk.
pande
150
2
25 - 35
Små tærter, 8 stk. bageplade eller bradepande
170
2
20 - 30
Grøntsager, pocherede, 0,4 kg
bageplade eller bradepande
180
3
35 - 45
Vegetarisk omelet
pizzaform på rist
200
3
25 - 30
Grøntsager fra
Middelhavslandene, 0,7 kg
bageplade eller bradepande
180
4
25 - 30
11.10 Oplysninger til
testinstitutter
Test i henhold til IEC 60350-1.
DANSK
(°C)
(min.)
Små kaOver-/
ger i
undervarme
form, 20
stk./plade
Bageplade
3
170
20 - 30
-
Små kaVarmluft
ger i
form, 20
stk./plade
Bageplade
3
150 160
20 - 35
-
Små kaVarmluft
ger i
form, 20
stk./plade
Bageplade
2 og 4 150 160
20 - 35
-
Æbletær- Over-/
te, 2 for- undervarme
me Ø20
cm
Trådrist
2
180
70 - 90
-
Æbletær- Varmluft
te, 2 forme Ø20
cm
Trådrist
2
160
70 - 90
-
Formka- Over-/
ge, kage- undervarme
form Ø26
cm
Trådrist
2
170
40 - 50
Forvarm ovnen i
10 minutter.
Formka- Varmluft
ge, kageform Ø26
cm
Trådrist
2
160
40 - 50
Forvarm ovnen i
10 minutter.
Formka- Varmluft
ge, kageform Ø26
cm
Trådrist
2 og 4 160
40 - 60
Forvarm ovnen i
10 minutter.
Smørkager
Varmluft
Bageplade
3
140 150
20 - 40
-
Smørkager
Varmluft
Bageplade
2 og 4 140 150
25 - 45
-
Smørkager
Over-/
undervarme
Bageplade
3
25 - 45
-
140 150
25
26
www.aeg.com
Toastbrød, 4 6 stykker
Grillstegning
BøfburGrillstegger, 6 stk, ning
0,6 kg
(°C)
(min.)
4
maks.
2 - 3 minutter
første side; 2 3 minutter anden side
Forvarm ovnen i 3
minutter.
Grillrist
4
og bradepande
maks.
20 - 30
Stil grillristen på
den fjerde rille, og
bradepanden på
den tredje rille i
ovnen. Vend madvaren, når halvdelen af tilberedningstiden er gået.
Forvarm ovnen i 3
minutter.
Trådrist
12. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
12.1 Bemærkninger om rengøring
Aftør ovnens front med en blød klud opvredet i varmt vand tilsat et mildt
rengøringsmiddel.
Metalflader rengøres med et specifikt rengøringsmiddel.
Rengøringsmidler
Fastsiddende snavs fjernes med et specielt ovnrensemiddel.
Rengør altid ovnrummet efter brug. Ophobning af fedt eller andre madrester kan medføre en brand. Risikoen er højere for bradepanden.
Hverdagsbrug
Dampen kan sætte sig som fugt i ovnen eller på ovnruderne. Tænd ovnen
10 minutter inden tilberedning for at mindske kondenseringen. Tør ovnrummet med en blød klud efter hver brug.
Rengør alt tilbehør efter hver brug og lad det tørre. Brug en blød klud
opvredet i varmt vand tilsat et rengøringsmiddel. Tilbehøret må ikke lægges i en opvaskemaskine.
Tilbehør
Rengør ikke nonstick-tilbehøret med aggressive midler, skarpe genstande
eller i en opvaskemaskine.
DANSK
12.2 Ovne af rustfrit stål eller
aluminium
ADVARSEL!
Ovnen bliver meget varm.
Der er risiko for
forbrænding.
Rengør kun ovnlågen med en fugtig klud
eller svamp. Tør efter med en blød klud.
Brug aldrig ståluld, syre eller slibende
midler. De kan beskadige ovnens
udvendige flader. Brug samme
fremgangsmåde til at rengøre ovnens
betjeningspanel.
FORSIGTIG!
Hvis andre apparater er
installeret i det samme skab,
må de ikke bruges, når
pyrolysefunktionen er i
gang. Det kan skade
apparatet.
12.3 Fjernelse: ovnribber
Tag ovnribberne og de.
FORSIGTIG!
Vær forsigtig, når du fjerner
ovnribberne.
1. Træk forenden af ribben væk fra
sidevæggen.
27
1. Tør ovnrummet af med en blød klud.
2. Rengør lågens inderside med varmt
vand, så resterne ikke brænder sig
fast pga. den varme luft.
3. Vælg funktionen Pyrolyse. Se kapitlet
"Daglig brug," "Ovnfunktioner".
4. Når
blinker, skal du trykke på
eller
for at indstille
pyrolysevarigheden:
2. Træk den bageste ende af ovnribben
væk fra sidevæggen, og fjern den.
1
2
Montér det fjernede tilbehør i omvendt
rækkefølge.
12.4 Pyrolyse
FORSIGTIG!
Fjern alt tilbehør og de
udtagelige ovnribber fra
ovnen.
Start ikke pyrolysen, hvis
ovnlågen ikke er lukket helt.
På nogle modeller viser
displayet "C3", hvis denne
fejl opstår.
Mulighed
Forløb
P1
Let rensning.
Varighed: 2 t.
P2
Normal rensning. Varighed: 2 t 30
min.
Tryk på
eller drej temperaturknappen
for at starte pyrolysen.
Funktionen SLUT TID kan bruges til at
udskyde starten af rengøringen.
Ovnpæren er slukket under pyrolyse.
5. Når ovnen har nået den
forudindstillede temperatur, låses
og
ovnlågen. Displayet viser
stregerne på varmeindikatoren, indtil
lågen låses op.
Drej knappen for ovnfunktioner til
sluk-positionen for at stoppe
pyrolyse, før den er færdig.
6. Når pyrolysen er færdig, viser
displayet aktuel tid. Ovnlågen
forbliver låst.
7. Når ovnen køler ned, låses lågen
automatisk op.
28
www.aeg.com
12.5 Husk rengøring
For at minde dig om, at der skal udføres
Pyrolyse, blinker PYR i displayet i 10
sekunder, efter hver gang der tændes og
slukkes for ovnen.
Husk rengøring slukkes:
• når funktionen pyrolyse er
udført.
• hvis du trykker på
og
samtidigt, mens PYR
blinker på displayet.
12.6 Aftagning og montering
af låge
Ovnlågen har tre ovnglas. Du kan fjerne
ovnlågen og de indvendige ovnglas for
at rengøre dem. Læs hele instruktionen
"Aftagning og montering af låge", inden
du tager ovnglasset ud.
3. Sæt ovnlågen halvvejs i første åbne
position. Løft og træk den så fremad,
og tag den ud af lejerne.
Ovnlågen kan smække i, hvis
du prøver at fjerne
ovnglassene, mens ovnlågen
sidder på.
FORSIGTIG!
Brug ikke ovnen uden
glasset.
1. Åbn lågen helt og hold begge
hængsler.
4. Læg lågen på et fast underlag med
et blødt stykke stof under.
5. Hold i begge sider af lågelisten (B) i
lågens overkant, og tryk indad, indtil
låsehagen slipper.
2
B
1
2. Løft og drej låsepallerne helt på
begge hængsler.
6. Træk i lågelisten, og tag den ud.
7. Hold ovnglassene i kanterne foroven,
og træk dem forsigtigt ud en ad
gangen. Start fra det øverste ovnglas.
Sørg for, at glasset glider helt ud af
støtterne.
DANSK
29
Sørg for at sætte det midterste ovnglas
korrekt i lejerne.
A
B
8. Rengør glassene med vand og sæbe.
Tør ovnglassene omhyggeligt.
Ovnglasset må ikke komme i
opvaskemaskinen.
Monter ovnglassene og ovnlågen, når
rengøringen er udført.
Sørg for at sætte ovnglassene (A og B)
på plads i den rigtige rækkefølge. Se
efter symbolet / trykket på siden af
ovnglasset, da hvert ovnglas ser
forskelligt ud for at gøre demonteringen
og monteringen lettere.
Når den er korrekt installeret, klikker
lågelisten.
A
B
12.7 Udskiftning: Lampe
ADVARSEL!
Risiko for elektrisk stød
Pæren kan være varm.
1. Sluk for ovnen. Vent, til ovnen er
kold.
2. Tag stikket ud af kontakten.
3. Læg en klud i bunden af ovnrummet.
FORSIGTIG!
Hold altid halogenpæren
med en klud for at forhindre
fedtrester i at brænde fast
på pæren.
Den bageste pære
1. Drej lampeglasset, og tag det af.
2. Gør glasset rent.
3. Udskift pæren med en passende 300
°C varmefast pære.
4. Montér lampeglasset.
13. FEJLFINDING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
30
www.aeg.com
13.1 Hvis noget går galt...
Problemer
Mulige årsager
Løsning
Ovnen kan ikke tændes eller
betjenes.
Ovnen er ikke tilsluttet en
strømforsyning, eller det er
tilsluttet forkert.
Kontrollér, om ovnen er sluttet korrekt til strømforsyningen (se tilslutningsdiagrammet, hvis det findes).
Ovnen bliver ikke varm.
Ovnen er slukket.
Tænd for ovnen.
Ovnen bliver ikke varm.
Uret er ikke indstillet.
Indstil uret.
Ovnen bliver ikke varm.
Der er ikke foretaget de
nødvendige indstillinger.
Se efter, om indstillingerne
er rigtige.
Ovnen bliver ikke varm.
Den automatiske slukning er Se under "Automatisk slukaktiveret.
ning".
Ovnen bliver ikke varm.
Børnesikringen er aktiveret.
Se under "Brug af børnesikringen".
Ovnen bliver ikke varm.
Døren er ikke lukket rigtigt.
Luk lågen helt.
Ovnen bliver ikke varm.
Sikringen er sprunget.
Tjek om fejlen skyldes en defekt sikring. Kontakt en kvalificeret installatør, hvis sikringen springer flere gange i
træk.
Pæren ikke lyser.
Pæren er defekt.
Udskift pæren.
Der samler sig damp og
Maden har stået for længe i
kondensvand på maden og i ovnen.
ovnrummet.
Lad ikke maden stå i ovnen
længere end 15-20 minutter
efter tilberedningen.
Displayet viser "C3".
Rengøringsfunktionen fungerer ikke. Du lukkede ikke
lågen helt, eller lågelåsen er
defekt.
Luk lågen helt.
Displayet viser "F102".
• Du har ikke lukket ovnlågen helt.
• Lågelåsen er defekt.
• Luk lågen helt.
• Sluk for ovnen på hovedsikringen/afbryd ved
hjælp af HFI/HFPI relæet
og start igen.
• Kontakt kundeservice,
hvis displayet igen viser
"F102".
DANSK
31
Problemer
Mulige årsager
Løsning
Displayet viser en fejlkode,
der ikke står i tabellen.
Der er en elektrisk fejl.
• Sluk for ovnen på hovedsikringen/afbryd ved
hjælp af HFI/HFPI relæet
og start igen.
• Kontakt kundeservice,
hvis fejlkoden vises på
displayet igen.
Apparatet er tændt, men bli- Demo-funktionen er aktivever ikke varmt. Blæseren vir- ret.
ker ikke. Displayet viser "Demo".
1.
Sluk for ovnen.
2.
Tryk og hold
-knappen nede.
Det første ciffer på displayet og Demo-lampen
begynder at blinke.
Indtast koden 2468 ved
at trykke på knapperne
3.
4.
eller
5.
6.
Displayet viser "12.00".
for at ændre
værdierne, og tryk på
for at bekræfte.
Det næste ciffer begynder at blinke.
Demo-funktionen deaktiveres, når du bekræfter, at det sidste ciffer
og koden er korrekt.
Der har været strømafbrydel- Nulstil uret.
se.
13.2 Serviceoplysninger
Kontakt forhandleren eller et autoriseret
servicecenter, hvis du ikke selv kan løse
problemet.
Typeskiltet er placeret på ovnrummets
frontramme. Typeskiltet må ikke fjernes
fra ovnrummet.
De nødvendige oplysninger til
servicecenteret er angivet på typeskiltet.
Det anbefales, at du noterer oplysningerne her:
Model (MOD.)
.........................................
Produktnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
32
www.aeg.com
14. ENERGIEFFEKTIV
14.1 Produktinformation og produktinformationsark*
Leverandørens navn
AEG
Identifikation af model
BPS531021M 949498021,
949498143
Energieffektivitetsindeks
81.2
Energieffektivitetsklasse
A+
Energiforbrug med en standardmængde, almindelig
tilstand
0.93 kWh/cyklus
Energiforbrug med en standardmængde, blæsertvungen tilstand
0.69 kWh/cyklus
Antal ovnrum
1
Varmekilde
Elektricitet
Volumen
72 l
Type ovn
Indbygningsovn
Vægt
31.0 kg
* For EU ifølge EU-fordninger 65/2014 og 66/2014.
For Hviderusland ifølge STB 2478-2017, bilag G; STB 2477-2017, bilag A og B.
For Ukraine ifølge 568/32020.
Energieffektivitetsklasse gælder ikke for Rusland.
EN 60350-1 - Elkogeapparater til husholdning - Del 1: Komfurer, ovne, dampovne og grillapparater - Metoder til måling af ydeevne.
14.2 Energibesparelse
Ovnen har funktioner, som
hjælper dig med at spare
energi ved daglig
madlavning.
Sørg for, at ovnens låge er lukket korrekt,
når ovnen er tændt. Åbn ikke lågen for
ofte under tilberedning. Hold
lågepakningen ren, og sørg for, at den
sidder godt fast.
Brug metalkogegrej til at øge
energibesparelsen.
Forvarm om muligt ikke ovnen inden
tilberedning.
Hold pauserne mellem bagning så korte
som muligt, når du tilbereder nogle få
retter på én gang.
Tilberedning med blæser
Brug om muligt
tilberedningsfunktionerne med blæser
for at spare energi.
Restvarme
Hvis et program med valget Varighed
eller Sluttid er aktiveret, og
tilberedningstiden er over 30 minutter,
slukkes varmelegemerne automatisk
tidligere i visse ovnfunktioner.
Blæseren og lampen bliver ved med at
være tændt. Når der slukkes for ovnen,
viser displayet restvarmen. Du kan bruge
varmen til at holde maden varm.
DANSK
Når tilberedningsvarigheden er længere
end 30 minutter, skal du reducere
ovntemperaturen til minimum 3 - 10
minutter inden afslutningen af
tilberedningen. Restvarmen i ovnen
bliver ved med at tilberede maden.
Brug restvarmen til at opvarme andre
retter.
33
Tilberedning med slukket lampe
Sluk for lampen under tilberedning.
Tænd den kun, når du har brug for det.
Fugtig varmluft
Funktion beregnet til at spare energi
under madlavning.
Når du bruger denne funktion, slukkes
lampen automatisk efter 30 sekunder. Du
kan tænde for lampen igen, men denne
handling reducerer de forventede
energibesparelser.
Holde mad varm
Vælg den lavest mulige
temperaturindstilling for at bruge
restvarme og holde et måltid varmt.
Restvarmelampen eller temperaturen
vises på displayet.
15. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig
sundhed samt at genbruge affald af
elektriske og elektroniske apparater.
*
Kasser ikke apparater, der er mærket
med symbolet , sammen med
husholdningsaffaldet. Lever produktet
tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.
34
www.aeg.com
DANSK
35
867341867-B-392019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising