AEG | BPS531021M | User manual | Aeg BPS531021M Brukermanual

Aeg BPS531021M Brukermanual
BPS531021M
USER
MANUAL
NO
Bruksanvisning
Ovn
2
www.aeg.com
INNHOLD
1. SIKKERHETSINFORMASJON..................................................................................... 2
2. SIKKERHETSANVISNINGER....................................................................................... 4
3. MONTERING............................................................................................................... 7
4. PRODUKTBESKRIVELSE..............................................................................................9
5. BETJENINGSPANEL................................................................................................... 9
6. FØR FØRSTEGANGS BRUK..................................................................................... 10
7. DAGLIG BRUK............................................................................................................10
8. KLOKKEFUNKSJONER............................................................................................. 12
9. BRUKE TILBEHØRET................................................................................................. 14
10. TILLEGGSFUNKSJONER........................................................................................ 14
11. RÅD OG TIPS...........................................................................................................15
12. STELL OG RENGJØRING.......................................................................................26
13. FEILSØKING............................................................................................................ 30
14. ENERGIEFFEKTIV.................................................................................................... 32
FOR PERFEKTE RESULTATER
Takk for at du har valgt dette AEG-produktet. Vi har konstruert det for å gi deg
perfekt ytelse i mange år, med innovativ teknologi som bidrar til å gjøre livet
enklere – egenskaper som du kanskje ikke finner i ordinære produkter. Vi vil be
deg bruke noen øyeblikk til å lese denne, for å få mest mulig ut av produktet.
Gå inn på nettstedet vårt for å:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.aeg.com/webselfservice
Registrer produktet ditt for å få bedre service:
www.registeraeg.com
Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.aeg.com/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Bruk alltid originale reservedeler.
Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende
data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Informasjonen finner du på typeskiltet.
Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon
Generell informasjon og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
1.
SIKKERHETSINFORMASJON
Les medfølgende instruksjoner nøye innen du installerer
og bruker apparatet. Produsenten er ikke ansvarlig for
NORSK
3
personskader eller andre skader som følge av feilaktig
montering eller bruk. Hold alltid instruksjonene på et
trygt og tilgjengelig sted for fremtidig referanse.
1.1 Sikkerhet for barn og sårbare mennesker
•
•
•
•
•
•
•
•
Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og
oppover og personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får
instruksjon i sikker bruk av apparatet og forstår hvilke
farer som kan inntreffe.
Barn mellom 3 og 8 år og personer med svært
omfattende og komplekse funksjonsnedsettelser må
holdes på avstand fra apparatet med mindre de er
under tilsyn hele tiden.
Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra
apparatet hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.
La ikke barn leke med apparatet.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast
den i samsvar med lokale reguleringer.
Hold barn og kjæledyr borte fra apparatet når det er i
bruk eller når det avkjøles. Tilgjengelige deler kan bli
varme under bruk.
Hvis apparatet har barnesikring, skal du aktivere den.
Rengjøring og vedlikehold av apparatet skal ikke
utføres av barn med mindre de er under tilsyn.
1.2 Generell sikkerhet
•
•
•
•
Bare en kvalifisert person må montere produktet og
skifte ut kabelen.
ADVARSEL: Apparatet og tilgjengelige deler blir
varme under bruk. Pass på at du ikke berører
varmeelementene.
Bruk alltid grillvotter når du tar ut eller putter inn
tilbehør eller ovnsutstyr.
Trekk støpselet ut av stikkontakten før du utfører
vedlikehold.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
ADVARSEL: Sørg for at apparatet er slått av før du
bytter lampen for å unngå fare for elektrisk støt.
Bruk ikke produktet før du installerer det i en
innebygget enhet.
Ikke bruk damprengjøring til å rengjøre apparatet.
Ikke bruk skurende rengjøringsmidler eller skarpe
skrapegjenstander av metall for å rengjøre dørglasset i
stekeovnen, da dette kan ripe opp glasset og føre til
at glasset blir matt.
Om stikkontakten er skadet må den erstattes av
produsenten, et autorisert servicesenter eller
tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå elektriske
fare.
Overflødig søl må fjernes før pyrolytisk rengjøring. Ta
ut alle deler fra ovnen.
For å fjerne hyllestøttene, må du først trekk fronten på
hyllestøtten og baksiden på hyllestøtten vekk fra
sideveggene. Bruk omvendt rekkefølge for å montere
ovnsstigene.
2. SIKKERHETSANVISNINGER
2.1 Installasjon
ADVARSEL!
Bare en kvalifisert person må
montere dette produktet.
• Fjern all emballasje.
• Ikke monter eller bruk et skadet
apparat.
• Følg installasjonsanvisningene som
følger med apparatet.
• Vær alltid forsiktig når du flytter
apparatet. Det er tungt. Bruk alltid
vernebriller og lukket fottøy.
• Ikke dra eller løft apparatet etter
håndtaket.
• Monter apparatet på et trygt og
egnet sted som oppfyller
monteringskravene.
• Overhold minsteavstanden fra andre
apparater og enheter.
• Før du monterer produktet, sjekk at
ovnsdøren åpner uten hindring.
• Produktet er utstyrt med et elektrisk
kjølesystem. Det må brukes med den
elektriske strømforsyningen.
Minstehøyde for skap
(minstehøyde for
skap under benkeplate)
590 (600) mm
Skapbredde
560 mm
Skapdybde
550 (550) mm
Høyden av fronten av
produktet
594 mm
Høyden av baksiden
av produktet
576 mm
Bredden av fronten
av produktet
595 mm
Bredden av baksiden
av produktet
559 mm
NORSK
Dybden av produktet
569 mm
Produktets innebygde dybde
548 mm
Dybde med døren
åpen
1022 mm
Minsteåpning for
ventilasjon. Åpning er
plassert på nedre
bakside
560x20 mm
Lengden på strømledningen. Strømledningen finner du i
høyre hjørne på baksiden
1500 mm
Monteringsskruer
4x25 mm
2.2 Elektrisk tilkopling
ADVARSEL!
Fare for brann og elektrisk
støt.
• Alle elektriske tilkoblinger skal utføres
av en kvalifisert elektriker.
• Apparatet må være jordet.
• Kontroller at parameterne på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske spesifikasjonene til
strømforsyningen.
• Bruk alltid et korrekt montert, jordet
støpsel.
• Bruk ikke multi-plug-adaptere eller
skjøteledninger.
• Påse at støpselet og strømkabelen
ikke påføres skade. Hvis strømkabelen
må erstattes, må dette utføres av vårt
Autoriserte servicesenter.
• Strømkablene må ikke berøre eller
komme nær apparatets dør eller
sprekken under apparatet, spesielt
ikke når den er i bruk eller når døren
er varm.
• Støtbeskyttelsen til strømførende og
isolerte deler må festes på en måte
som gjør at den ikke kan fjernes uten
verktøy.
• Sett ikke støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Påse at det er
tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
5
• Hvis stikkontakten er løs skal du ikke
sette i støpselet.
• Dra ikke i kabelen for å koble fra
apparatet. Trekk alltid i selve
støpselet.
• Bruk bare riktige isolasjonsenheter:
vernebrytere, sikringer (sikringer av
skrutypen skal fjernes fra holderen),
jordfeilbrytere og kontaktorer.
• Den elektriske monteringen må ha en
isoleringsenhet som lar deg frakoble
apparatet fra strømnettet ved alle
poler. Isoleringsenheten må ha en
kontaktåpningsbredde på minst 3
mm.
• Lukk døren til apparatet helt før du
setter støpselet i stikkontakten.
• Apparatet leveres med støpsel og
strømledning.
Anvendelige kabeltyper for montering
eller utskiftning i Europa:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
For ledningsavsnittet henvises det til den
nominelle effekten på typeskiltet: Du kan
også se etter i tabellen:
Nominell effekt
(W)
Ledningsavsnittet
(mm²)
maks 1380
3 x 0.75
maks 2300
3x1
maks 3680
3 x 1.5
Jordledningen (grønn/gul kabel) må
være ca. 2 cm lenger enn den nøytraleog fase-ledningen (blå og brune kabler).
2.3 Bruk
ADVARSEL!
Risiko for skade,
brannskader og elektrisk støt
eller eksplosjon.
• Dette apparatet er kun for
husholdningsbruk.
• Dette apparatets spesifikasjoner må
ikke endres.
• Pass på at ventilasjonsåpningene ikke
er blokkerte.
6
www.aeg.com
• Apparatet må ikke være uten tilsyn
mens det er i bruk.
• Slå av apparatet etter hver bruk.
• Vær forsiktig når du åpner døren til
apparatet når apparatet er i bruk.
Varm luft kan strømme ut.
• Bruk ikke apparatet med våte hender
eller når det er i kontakt med vann.
• Belast ikke døren når den er åpen.
• Bruk ikke apparatet som arbeids- eller
oppbevaringsflate.
• Åpne døren til apparatet forsiktig.
Bruk av ingredienser som inneholder
alkohol kan føre til en blanding av
alkohol og luft.
• Ikke la gnister eller åpne flammer
komme i kontakt med apparatet når
du åpner døren.
• Legg ikke brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av apparatet.
ADVARSEL!
Fare for skade på produktet.
• For å unngå skade eller misfarging på
emaljen:
– sett ikke kokekar eller andre
gjenstander i apparatet direkte på
bunnen.
– legg ikke aluminiumsfolie direkte
på bunnen av rommet i apparatet.
– ikke tøm vann direkte inn i det
varme apparatet.
– ikke oppbevar fuktig servise eller
mat i apparatet når
tilberedningen er ferdig.
– vær forsiktig når du fjerner eller
monterer tilleggsutstyret.
• Misfarge på apparatets emalje eller
rustfritt stål har ingen innvirkning på
funksjonen.
• Bruk en grill-/stekepanne for bløte
kaker. Fruktsaft kan forårsake
permanente flekker.
• Dette apparatet skal kun brukes til
matlaging. Det må ikke brukes til
andre formål, f.eks. oppvarming av
rommet.
• Ha alltid stekeovnsdøren lukket når
ovnen er på.
• Hvis apparatet er montert bak et
møbelpanel (f.eks. en dør), må du
sørge for at døren aldri er lukket når
apparatet er i drift. Varme og
fuktighet kan bygge seg opp bak et
lukket møbelpanel og dermed
forårsake skade på apparatet,
dekselenheten eller gulvet. Ikke lukk
møbelpanelet før apparatet er helt
avkjølt etter bruk.
2.4 Stell og rengjøring
ADVARSEL!
Risiko for skade, brann eller
skade på produktet.
• Slå av apparatet og trekk støpselet ut
av stikkontakten før rengjøring og
vedlikehold.
• Påse at produktet er kaldt. Det er fare
for at glasspanelene kan knuses.
• Erstatt umiddelbart panelene til
glassdørene om disse har blitt skadet.
Kontakt det autoriserte
servicesenteret.
• Vær forsiktig når du fjerner døren fra
produktet. Døren er tung!
• Rengjør apparatet med jevne
mellomrom for å forhindre skade på
overflaten.
• Rengjør apparatet med en fuktet myk
klut. Bruk kun nøytralt vaskemiddel.
Bruk ikke slipeprodukter, slipende
rengjøringsputer, løsemidler eller
metallobjekter.
• Følg sikkerhetsanvisningene på
pakken hvis du bruker ovnsspray.
• Ikke rengjør den katalytiske emaljen
(hvis aktuelt) med vaskemidler.
2.5 Pyrolytisk rengjøring
ADVARSEL!
Fare for skade / Brann /
Kjemiske utslipp (damp) i
pyrolytisk modus.
• Før du utfører en "pyrolytisk
selvrensing"-funksjon eller "første
gangs bruk"-funksjon må du fjerne
følgende fra ovnsrommet:
– eventuelle overflødige matrester,
olje eller fettsøl/-avleiringer.
– alle objekter som kan fjernes
(inkludert hyller, sideskinner osv.
som ble levert med apparatet) og
særlig gryter, panner, brett,
redskaper osv. med non-stickbelegg.
NORSK
• Les alle instruksjoner for pyrolytisk
rengjøring nøye.
• Hold barn borte fra apparatet mens
pyrolytisk rengjøring er i gang.
Apparatet blir svært varmt og varm
luft slippes ut av kjøleventilene i
fronten.
• Pyrolytisk rengjøring er en operasjon
med høy temperatur som kan frigjøre
røyk fra matlagingsrester og
konstruksjonsmaterialer, derfor
anbefales forbrukere på det sterkeste
å:
– sørge for god ventilasjon under
og etter hver pyrolytiske
rengjøring.
– sørge for god ventilasjon under
og etter første gangs bruk ved
maksimum temperaturdrift.
• I motsetning til mennesker, kan noen
fugler og krypdyr være ekstremt
følsomme for potensiell røyk som
frigis under rengjøringen av
pyrolytiske ovner.
– Hold alle kjæledyr (spesielt fugler)
borte fra apparatet under og etter
hver pyrolytiske rengjøring, og
bruk først maksimal temperatur i
et godt ventilert område.
• Små kjæledyr kan også være svært
følsomme for temperaturendringer i
nærheten av pyrolytiske ovner, når
det pyrolytiske
selvrengjøringsprogrammet brukes.
• Non-stick-overflater på gryter, panner,
brett, kjøkkenutstyr, osv. kan skades
av den høye temperaturen ved
pyrolytisk rengjøring i pyrolytiske
ovner, og kan også være en kilde for
et lavt nivå skadelige gasser.
3. MONTERING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
• Røyk som frigis fra alle pyrolytiske
ovner / matrester, er ikke skadelig for
mennesker, inkludert barn, eller
personer med medisinske tilstander.
2.6 Innvendig belysning
ADVARSEL!
Fare for elektrisk støt.
• Typen lyspære eller halogenlampe
som brukes i dette produktet er kun
for husholdningsprodukter. Skal ikke
brukes til vanlig belysning.
• Du må koble fra strømforsyningen til
apparatet før du skifter lyspære.
• Bruk kun lyspærer med tilsvarende
spesifikasjoner.
2.7 Service
• Kontakt det autoriserte
servicesenteret for å reparere
apparatet.
• Det skal bare brukes originale
reservedeler.
2.8 Avfallsbehandling
ADVARSEL!
Fare for skade og kvelning.
• Koble produktet fra strømmen.
• Kutt av strømkabelen, lukk produktet
og kast den.
• Fjern dørlåsen for å forhindre at barn
eller dyr kan bli innestengt i
produktet.
7
8
www.aeg.com
3.1 Innbygging
548
21
min. 550
80
60
520
600
114
18
20
589
594
min. 560
595+-1
198
60
5
3
523
20
548
70
60
21
min. 550
20
520
18
590
114
min. 560
589
594
198
60
595+-1
5
3
20
3.2 Slik fester du ovnen til
skapet
523
NORSK
9
4. PRODUKTBESKRIVELSE
4.1 Generell oversikt
1 2
3
4
5
5
6
4
9
3
7
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Betjeningspanel
Bryter for ovnsfunksjoner
Display
Betjeningsbryter (for temperaturen)
Varmeelement
Ovnslampe
Vifte
Uttakbare brettstiger
Brettplasseringer
8
4.2 Tilbehør
• Rist
Til kokekar, kakeformer, steker.
• Stekebrett
Til kaker og kjeks.
• Grill-/stekepanne
Til baking og steking eller som panne
for å samle opp fett.
5. BETJENINGSPANEL
5.1 Pulsbrytere
Sensorfelt / knapp
Beskrivelse
For å stille inn en klokkefunksjon.
For å stille inn tiden.
For å stille inn VARSELUR. Hold denne knappen nede i mer
enn 3 sekunder for å aktivere ovnslampen.
For å stille inn tiden.
For å kontrollere ovnstemperaturen eller kjernetemperaturen på steketermometeret (hvis aktuelt). Brukes bare når en
ovnsfunksjon er i bruk.
10
www.aeg.com
5.2 Display
A
G
F
E
B
D
C
A. Timer / Temperatur
B. Varme opp og restvarmeindikator
C. Steketermometer (kun på noen
modeller)
D. Elektronisk dørlås (kun på noen
modeller)
E. Timer/minutter
F. Demofunksjon (bare utvalgte
modeller)
G. Klokkefunksjoner
6. FØR FØRSTEGANGS BRUK
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Se «Klokkefunksjoner» for å
stille inn nytt klokkeslett.
6.1 Første gangs rengjøring
Ta ut alt inventar og alle uttakbare
brettstiger fra ovnen.
Se etter i kapittelet "Stell og rengjøring".
Rengjør ovnen og alt tilbehør før første
gangs bruk.
Sett tilbehøret og den avtagbare
hyllestøtten tilbake i den opprinnelige
posisjonen.
6.2 Forvarming
Forvarm den tomme ovnen før første
gangs bruk.
1. Still inn -funksjonen. Still
maksimumstemperaturen.
2. La ovnen stå på i 1 time.
3. Still inn -funksjonen. Still
maksimumstemperaturen.
4. La ovnen stå på i 15 minutter.
5. Slå ovnen av og la den avkjøles.
Tilbehør kan bli varmere enn vanlig.
Ovnen kan avgi lukt og røyk. Sørg for
tilstrekkelig ventilasjon i rommet.
7. DAGLIG BRUK
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
7.2 Varmefunksjoner
Ovnsfunksjon
Ovnen er av.
7.1 Skjult lås
For å bruke produktet, trykker du på
bryteren. Bryteren kommer ut.
Påføring
Av-posisjon
For å redusere oppvarmingstiden.
Hurtigoppvarming
NORSK
Ovnsfunksjon
Ekte varmluft
Påføring
Slik baker du på opptil
tre hyllenivåer samtidig
og tørker mat.
Still inn ovnstemperaturen til 20 °C – 40 °C lavere enn ved Over og Undervarme.
Ovnsfunksjon
Baking med
fukt
Slik steker du pizza. For å
oppnå en mer intens bruPizza-funksjon ning og sprø bunn.
For å bake og steke på
én høyde.
Over og Undervarme
Undervarme
Tining
For å bake kaker med
sprø bunn og for å hermetisere.
For å tine mat (grønnsaker og frukt). Tiden det
tar å tine avhenger av
mengden og størrelsen
på den frosne maten.
11
Påføring
Denne funksjonen er laget med tanke på å spare
energi når man lager
mat. For matlagningsinstruksjonene, se kapitlet
"Råd og tips", Baking
med fukt. Stekeovnsdøren bør lukkes under tilberedning slik at funksjonen ikke forstyrres, og for
å sikre at ovnen er i drift
med høyest mulig energieffektivitet. Når du bruker denne funksjonen,
kan temperaturen i ovnsrommet variere fra den
angitte temperaturen.
Bruk av restvarme. Varmeeffekten kan reduseres. Se "energieffektivitet" for generelle anbefalinger for energisparing.Denne funksjonen
ble brukt for å overholde
energieffektivitetsklasse i
henhold til EN 60350-1.
Når du bruker denne
funksjonen, slås ovnslampen automatisk av etter
30 sekunder.
Max. Grill
Slik griller du store mengder tynne matstykker og
rister brød.
Gratinering
med vifte
For å steke store steker
eller fjærfe på én brettplassering. For å gratinere og brune.
Pyrolyse
For å slå på pyrolytisk
rengjøring av ovnen.
Denne funksjonen brenner av gjenværende
smuss i ovnen.
12
www.aeg.com
7.3 Stille inn en
oppvarmingsfunksjon
1. Vri på knappen for varmefunksjonene
for å velge en ovnsfunksjonene.
2. Vri på kontrollvelgeren for å velge
temperatur .
Lampen lyser når ovnen er i bruk.
3. For å slå ovnen av, drei bryteren for
ovnfunksjonene til av-stilling.
7.4 Hurtigoppvarming
Hurtigoppvarming gir kortere
oppvarmingstid.
1. Drei bryteren for ovnsfunksjoner for å
velge hurtigoppvarming.
2. Drei termostatbryteren for å velge en
temperatur.
Lydsignalet høres når ovnen når den
innstilte temperaturen.
3. Velg en ovnsfunksjon.
7.5 Oppvarmingsindikator
Når ovnsfunksjonen er i drift, vil linjene i
-displayet dukke opp én etter én når
temperaturen i ovnen øker, og de
forsvinner når den minker.
Ikke sett mat i ovnen når
hurtigoppvarming er
aktivert.
8. KLOKKEFUNKSJONER
8.1 Tabell over
klokkefunksjoner
Klokkefunksjon
Bruksområde
For å vise eller endre
KLOKKESLETT klokkeslett. Du kan bare
endre klokkeslettet når
ovnen er avslått.
STEKETID
For å velge hvor lenge
ovnen virker. Brukes kun
når varmefunksjonen er
stilt inn.
FERDIGTID
Å stille inn når ovnen slås
av. Brukes kun når varmefunksjonen er stilt inn.
For å kombinere STEKETIDSFORSIN- TID og FERDIGTID.
KELSE
VARSELUR
Brukes for innstilling av
varseluret. Denne funksjonen har ingen innvirkning på bruken av ovnen.
Du kan stille inn VARSELURET når som helst, selv
hvis ovnen er slått av.
Klokkefunksjon
Bruksområde
00:00
Hvis du ikke bruker andre
STOPPEKLOK- klokkefunksjoner, tidsuret
KE
med opptelling overvåke
automatisk hvor lang tid
ovnen virker.
Det starter straks ovnen
slås på.
Tidsuret med opptelling
kan brukes med funksjonene: STEKETID, FERDIGTID.
8.2 Stille inn og endre
klokkeslett
Etter første tilkobling til strøm, vent til
displayet viser
blinker.
1. Trykk på
timene.
og "12:00". "12"
eller
for å stille inn
for å bekrefte og stille inn
2. Trykk
minutter.
Displayet viser
"00" blinker.
og innstilt time.
3. Trykk på
eller
for å stille
gjeldende minutter.
NORSK
4. Trykk på
for å bekrefte, ellers blir
det angitte klokkeslettet lagret
automatisk etter 5 sekunder.
Displayet viser den nye tiden.
Trykk på
gjentatte ganger, helt til
indikatoren for klokkeslett
blinker i
displayet for å endre klokkeslettet.
8.3 Stille inn STEKETIDfunksjon
1. Velg en varmefunksjon.
gjentatte ganger til
2. Trykk på
begynner å blinke.
3. Trykk på
eller
for å stille inn
for å
minutter og timer. Trykk på
bekrefte.
Ved innstilt steketid høres et signal i 2
minutter.
og tidsinnstilling blinker i
displayet. Ovnen slår seg av automatisk.
4. Trykk på en knapp eller åpne
ovnsdøren for å stoppe signalet.
5. Drei bryteren for ovnsfunksjoner til
av-posisjon.
8.4 Stille inn FERDIGTIDfunksjonen
1. Velg en varmefunksjon.
gjentatte ganger til
2. Trykk på
begynner å blinke.
3. Trykk på
eller
for å stille inn
timer og minutter. Trykk på
for å
bekrefte.
Ved innstilt steketid høres et signal i 2
3. Trykk på
eller
for å stille
minutter og timer for STEKETID.
Trykk på
for å bekrefte.
blinker i displayet.
4. Trykk på
eller
for å stille inn
timer og minutter for FERDIGTID.
Trykk
for å bekrefte. Displayet
og innstilt temperatur.
viser
Ovnen slår seg automatisk på senere,
fungerer bare i en innstilt STEKETID og
stopper ved innstilt FERDIGTID.
Ved innstilt steketid høres et signal i 2
minutter.
og tidsinnstilling blinker i
displayet. Ovnen slår seg av.
5. Trykk på en knapp eller åpne
ovnsdøren for å stoppe signalet.
6. Drei bryteren for ovnsfunksjoner til
av-posisjon.
8.6 Stille inn Varselur
Varselur kan både stilles inn når ovnen er
slått av og på.
1. Trykk på
gjentatte ganger, til
eller "00" blinker i displayet.
2. Trykk på
eller
for å stille
sekunder og deretter minutter.
Når du velger en tid som er lenger
blinke i
enn 60 minutter, vil
displayet.
3. Juster timene.
4. VARSELURET starter automatisk etter
5 sekunder.
Når 90 % av tiden har gått, høres et
signal.
5. Når den valgte tiden slutter, høres et
og tidsinnstilling blinker i
minutter.
displayet. Ovnen slår seg av automatisk.
4. Trykk på en knapp eller åpne
ovnsdøren for å stoppe signalet.
5. Drei bryteren for ovnsfunksjoner til
av-posisjon.
8.7 STOPPEKLOKKE
8.5 Velge TIDSFORSINKELSE
For å tilbakestille tidsuret med
1. Velg en varmefunksjon.
opptelling, må du trykke og holde
gjentatte ganger til
2. Trykk på
begynner å blinke.
13
signal i to minutter. "00:00" og
blinker i displayet. Trykk på en
vilkårlig knapp for å stoppe signalet.
og
inne. Tidsuret med opptelling starer
opptellingen.
14
www.aeg.com
9. BRUKE TILBEHØRET
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Rist og stekebrett / langpanne sammen:
Skyv stekebrettet / langpannen mellom
sporene på brettstigen og risten på
sporene over.
9.1 Sette på plass tilbehøret
Rist:
Sett ristene inn mellom sporene på
brettstigen og pass på at foten peker
nedover.
Små fordypninger øverst for
å øke sikkerheten.
Fordypningene hindrer også
de i å tippe. Den høye
kanten rundt risten
forhindrer at kokekar sklir av
risten.
Stekebrett/ langpanne:
Skyv stekebrettet /langpannen inn i
sporene på brettstigene.
10. TILLEGGSFUNKSJONER
10.1 Bruke barnesikringen
Når barnelåsen er på ovnen, kan den
ikke slås på ved et uhell.
1. Sørg for at bryteren for
ovnsfunksjoner er i av-posisjonen.
2. Trykk og hold
sekunder.
og
Signalet lyder. SAFE og
skjermen. Døren er låst.
samtidig i to
vises på
Symbolet
vises også på
displayet når Pyrolysefunksjonen er i gang.
For å slå av barnelåsen, gjenta trinn 2.
10.2 Bruke tastesperren
Du kan bare slå på funksjonslåsen når
ovnen jobber.
NORSK
Når funksjonslåsen er på, kan
temperatur- og klokkeslettinnstillingene
for en stekeovnsfunksjon ikke endres ved
et uhell.
1. Velg ovnsfunksjon og still den inn
etter dine preferanser.
2. Trykk og hold
og
samtidig i
minst 2 sekunder.
Signalet lyder. Loc vises på displayet i 5
sekunder.
Loc vises på skjermen når du
vrir knappen for
temperaturen eller trykker
på en hvilken som helst
knapp når funksjonslåsen er
på.
Når du vrir på ovnfunksjonensknappen,
stanser ovnen.
Når du slår av ovnen mens
funksjonslåsen er på, settes
funksjonslåsen automatisk til barnelås. Se
"Bruke barnesikringen".
Hvis Pyrolyse-funksjonen
jobber, er døren låst og
vises på displayet.
For å slå av funksjonslåsen, gjenta trinn 2.
10.3 Restvarmeindikator
Når du slår av ovnen, viser displayet
restvarmeindikatoren hvis temperaturen i
ovnen er over 40 °C.Vri for temperaturen
til venstre eller høyre for å kontrollere
ovnstemperaturen.
15
10.4 Automatisk utkopling
Av sikkerhetsmessige hensyn slår ovnen
seg av automatisk etter en viss tid
dersom en varmefunksjon er i bruk og
ingen innstillinger endres.
(°C)
(h)
30 - 115
12,5
120 - 195
8,5
200 - 245
5,5
250 – maksimum
3
Automatisk utkobling virker ikke med
funksjonene: Ovnslys, Steketid,
Ferdigtid.
10.5 Kjølevifte
Mens ovnen er i bruk, slår kjøleviften seg
på automatisk for å holde ovnens
overflater kalde. Når du slår av ovnen, er
kjøleviften aktiv til ovnen er kjølt ned.
10.6 Sikkerhetstermostat
Feil bruk av ovnen eller ødelagte
komponenter, kan medføre alvorlig
overopphetelse. For å forhindre dette
har ovnen en sikkerhetstermostat som
avbryter strømforsyningen. Ovnen slår
seg automatisk på igjen når
temperaturen faller.
11. RÅD OG TIPS
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Temperaturer og steketider i
tabellene er kun veiledende.
De avhenger av oppskrift,
samt mengde og kvalitet på
ingrediensene som brukes.
11.1 Råd om tilberedning
Stekeovnen har fem
innskyvningsposisjoner.
Tell hylleposisjonene fra bunnen av
ovnen.
Ovnen kan muligens steke på en annen
måte enn den gamle ovnen gjorde.
Oversikten nedenfor inneholder
standardinnstillinger for temperatur,
tilberedningstid og hylleposisjon.
Hvis du ikke finner opplysningene for en
spesiell oppskrift, kan du ta
utgangspunkt i en tilsvarende rett.
Ovnen har et spesielt system som gjør at
luften sirkulerer og hele tiden resirkulerer
dampen. Dette systemet gjør det mulig å
16
www.aeg.com
Steketider
Steketider er avhengig av typen mat,
konsistens og mengde.
tilberede maten med damp, slik at den
blir myk inni og sprø utenpå.
Tilberedningstiden og strømforbruket
reduseres.
I begynnelsen, må du følge med på
maten du tilbereder. Finn de beste
innstillingene (varmeinnstilling,
tilberedningstid, osv.) for kokekar,
oppskriftene og mengdene du bruker
sammen med dette produktet.
Bake kaker
Ikke åpne ovnsdøren før 3/4 av
steketiden er gått.
Hvis du bruker to stekebrett samtidig,
må du la ett nivå skille dem.
Tilberedning av fisk og kjøtt
Bruk en stekepanne som er beregnet på
svært fet mat for å forhindre at ovnen får
permanente flekker.
La kjøttet hvile i ca. 15 minutter før du
skjærer, slik at kraften ikke siver ut.
For å unngå for mye røyk i ovnen under
steking, tilsetter du litt vann i
stekepannen. For å unngå røykkondens,
tilsett vann hver gang vannet tørker opp.
11.2 Innsiden av døren
På innsiden av døren finner du:
• numrene på hyllenivåene.
• informasjon om ovnsfunksjonene,
anbefalte hyllenivåer og temperaturer
for retter.
11.3 Baking og steking
KAKER
Over og Undervarme
Ekte varmluft
(min)
(°C)
(°C)
Vispede opp- 170
skrifter
2
160
3 (2 og 4)
45 - 60
Kakeform
Kjeksdeig
170
2
160
3 (2 og 4)
20 - 30
Kakeform
Ostekake av
kjernemelk
170
1
165
2
80 - 100
Kakeform, Ø
26 cm
Strudel
175
3
150
2
60 - 80
Stekebrett
Syltetøyterte
170
2
165
2
30 - 40
Kakeform, Ø
26 cm
Formkake
170
2
150
2
40 - 50
Kakeform, Ø
26 cm
Julekake, for- 160
varm den
tomme ovnen
2
150
2
90 - 120
Kakeform, Ø
20 cm
NORSK
KAKER
Over og Undervarme
Ekte varmluft
(min)
(°C)
(°C)
Plommekake, 175
forvarm den
tomme ovnen
1
160
2
50 - 60
Brødform
Muffins, for170
varm den
tomme ovnen
3
150 - 160
3
20 - 30
Stekebrett
Muffins, 2 nivåer, forvarm
den tomme
ovnen
-
-
140 - 150
2 og 4
25 - 35
Stekebrett
Muffins, 3 nivåer, forvarm
den tomme
ovnen
-
-
140 - 150
1, 3 og 5
30 - 45
Stekebrett
Kjeks
140
3
140 - 150
3
25 - 45
Stekebrett
Kjeks, 2 nivåer
-
-
140 - 150
2 og 4
35 - 40
Stekebrett
Kjeks, 3 nivåer
-
-
140 - 150
1, 3 og 5
35 - 45
Stekebrett
Marengs
120
3
120
3
80 - 100
Stekebrett
Marengs, 2
nivåer, forvarm den
tomme ovnen
-
120
2 og 4
80 - 100
Stekebrett
Boller, for190
varm den
tomme ovnen
3
190
3
12 - 20
Stekebrett
Eclair
190
3
170
3
25 - 35
Stekebrett
Eclair, 2 nivåer
-
-
170
2 og 4
35 - 45
Stekebrett
Tallerkenterter
180
2
170
2
45 - 70
Kakeform, Ø
20 cm
Rik fruktkake
160
1
150
2
110 - 120 Kakeform, Ø
24 cm
17
18
www.aeg.com
Forvarm tom stekeovn.
BRØD OG PIZZA
Over og Undervarme
Ekte varmluft
(min)
(°C)
Hvitt brød, 1 2 stykker, 0,5
kg hver
(°C)
190
1
190
1
60 - 70
-
Rugbrød, for- 190
varming er ikke
nødvendig
1
180
1
30 - 45
Brødform
Rundstykker, 6 190
- 8 rundstykker
2
180
2 (2 og 4)
25 - 40
Stekebrett
Pizza
230 - 250 1
230 - 250
1
10 - 20
Stekebrett /
Grill-/stekepanne
Scones
200
190
3
10 - 20
Stekebrett
3
Forvarm tom stekeovn.
Bruk kakeform.
GRATENGER
Over og Undervarme
Ekte varmluft
(min)
(°C)
(°C)
Pastapai, forvarming
er ikke nødvendig
200
2
180
2
40 - 50
Grønnsakspai, forvarming er ikke nødvendig
200
2
175
2
45 - 60
Quiche
180
1
180
1
50 - 60
Lasagne
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Cannelloni
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Bruk det andre hyllenivået.
Bruk risten.
NORSK
KJØTT
Over og Undervarme
Ekte varmluft
(min)
(°C)
(°C)
Storfekjøtt
200
190
50 - 70
Svinekjøtt
180
180
90 - 120
Kalvekjøtt
190
175
90 - 120
Engelsk roastbeef, lite stekt
210
200
50 - 60
Engelsk roastbeef, middels stekt
210
200
60 - 70
Engelsk roastbeef, gjennomstekt
210
200
70 - 75
Over og Undervarme
Ekte varmluft
KJØTT
(min)
(°C)
(°C)
Svinekrok med svor
180
2
170
2
120 - 150
Svinefot, 2 deler
180
2
160
2
100 - 120
Lammelår
190
2
175
2
110 - 130
Hel kylling
220
2
200
2
70 - 85
Hel kalkun
180
2
160
2
210 - 240
Hel and
175
2
220
2
120 - 150
Hel gås
175
2
160
1
150 - 200
Kanin, skåret i skiver
190
2
175
2
60 - 80
Kanin, skåret i skiver
190
2
175
2
150 - 200
Hel fasan
190
2
175
2
90 - 120
Bruk det andre hyllenivået.
19
20
www.aeg.com
FISK
Over og Undervarme
Ekte varmluft
(min)
(°C)
(°C)
Ørret / Brasme, 3 - 4 fisk
190
175
40 - 55
Tunfisk / Laks, 4 - 6 fileter
190
175
35 - 60
11.4 Grill
Forvarm tom stekeovn.
Bruk den fjerde brettplasseringen.
Grill med maksimum temperaturinnstilling.
GRILL
(kg)
(min)
1. side
(min)
2. side
Entrecôte, 4 stk
0.8
12 - 15
12 - 14
Oksestek, 4 stk
0.6
10 - 12
6-8
Pølser, 8
-
12 - 15
10 - 12
Svinekoteletter, 4 stk
0.6
12 - 16
12 - 14
Kylling, halv, 2
1
30 - 35
25 - 30
Kebab, 4
-
10 - 15
10 - 12
Kyllingbryst, 4 stk
0.4
12 - 15
12 - 14
Burgere, 6
0.6
20 - 30
-
Fiskefilét, 4 stk
0.4
12 - 14
10 - 12
Ristede sandwicher, 4 - 6
-
5-7
-
Ristet brød, 4 - 6
-
2-4
2-3
11.5 Gratinering med vifte
Forvarm tom stekeovn.
Bruk den første eller den andre
brettplasseringen.
For å beregne steketid ganger man tid
angitt i tabellen nedenfor med
centimeter tykkelse på fileten.
NORSK
OKSE
21
LAM
(°C)
(min)
Roastbiff eller filet, lite stekt
190 - 200
5-6
Roastbiff eller filet, medium
180 - 190
6-8
Roastbiff eller filet, godt stekt
170 - 180
8 - 10
(°C)
(min)
Lammelår / Lammestek, 1 - 1,5 kg
150 - 170
100 - 120
Lammesadel, 1 1,5 kg
160 - 180
40 - 60
(°C)
(min)
Fjærkre, porsjoner, 0,2 - 0,25 kg
hver
200 - 220
30 - 50
Kylling, halv, 0,4 0,5 kg hver
190 - 210
35 - 50
FJÆRKRE
SVIN
(°C)
(min)
Skulder / Nakke /
Skinkestek, 1 - 1,5
kg
160 - 180
90 - 120
Koteletter / Ribbestek, 1 - 1,5 kg
170 - 180
60 - 90
Kylling, poulard, 1 190 - 210
- 1,5 kg
50 - 70
Kjøttpudding, 0,75 160 - 170
- 1 kg
50 - 60
And, 1,5 - 2 kg
180 - 200
80 - 100
Gås, 3,5 - 5 kg
160 - 180
120 - 180
Svineknoke, for150 - 170
håndskokt, 0,75 - 1
kg
90 - 120
Kalkun, 2,5 - 3,5
kg
160 - 180
120 - 150
Kalkun, 4 - 6 kg
140 - 160
150 - 240
KALV
FISK (DAMPET)
(°C)
(min)
Kalvestek, 1 kg
160 - 180
90 - 120
Kalveknoke, 1,5 2 kg
160 - 180
120 - 150
Hel fisk, 1 - 1,5 kg
(°C)
(min)
210 - 220
40 - 60
22
www.aeg.com
11.6 Tining
(kg)
Opptiningstid
(min)
Ettertiningstid
(min)
Kylling
1
100 - 140
20 - 30
Legg kyllingen på et
omvendt tefat på en
stor tallerken. Snu etter halve steketiden.
kjøtt
1
100 - 140
20 - 30
0.5
90 - 120
Snu etter halve steketiden.
Krem
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Kremfløten kan piskes når den fremdeles er en tanke frossen.
Ørret
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Jordbær
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Smør
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Gateau
1.4
60
60
-
11.7 Tørking - Ekte varmluft
Bruk brett som er belagt med bakepapir
eller annet som tåler fett.
GRØNNSAKER
For et bedre resultat, stopp ovnen
halvveis i tørketiden, åpne døren og la
den kjøle seg ned en natt for å fullføre
tørkingen.
(°C)
(t)
Bruk det tredje hyllenivået for ett brett.
Sopp
50 - 60
6-8
For 2 brett bruker du det første og det
fjerde hyllenivået.
Urter
40 - 50
2-3
Still temperaturen til 60 - 70 °C.
GRØNNSAKER
FRUKT
(°C)
(t)
Bønner
60 - 70
6-8
Paprika
60 - 70
5-6
Grønnsaker for sup- 60 - 70
pe
5-6
(t)
Plommer
8 - 10
Aprikos
8 - 10
Epleskiver
6-8
NORSK
23
11.8 Baking med fukt –
anbefalt tilbehør
FRUKT
Bruk mørke og ikke-refleksive bokser og
beholderen. De har bedre
varmeabsorbering enn den lette fargen
og de refleksive rettene.
(t)
Pærer
6-9
Pizzapanne
Ildfaste former
Kakeform
Mørk, ikke-reflekterenKeramikk
Mørk, ikke-reflekterende
de
8 cm diameter,
26 cm diameter
28 cm diameter
5 cm høyde
Form for karamellpudding
Mørk, ikke-reflekterende
28 cm diameter
11.9 Baking med fukt
Følg forslagene i tabellen for best mulig
resultater.
(°C)
(min)
Søte rundstykker, stekebrett eller lang16 stk
panne
180
2
20 - 30
Små gjærbakst, 9 stekebrett eller langstk
panne
180
2
30 - 40
Frossen pizza,
0,35 kg
stekerist
220
2
10 - 15
Rullekake
stekebrett eller langpanne
170
2
25 - 35
Brownies
stekebrett eller langpanne
175
3
25 - 30
Soufflè, 6 stk
keramisk ildfast form på
rist
200
3
25 - 30
Sukkerbrød, paibase
sukkerbrødbunn-form
på rist
180
2
15 - 25
24
www.aeg.com
(°C)
(min)
Victoriasandwich
bakeform på rist
170
2
40 - 50
Posjert fisk, 0,3
kg
stekebrett eller langpanne
180
3
20 - 25
Hel fisk, 0,2 kg
stekebrett eller langpanne
180
3
25 - 35
Fiskefilét, 0,3 kg
pizzabrett på rist
180
3
25 - 30
Posjert kjøtt, 0,25 stekebrett eller langkg
panne
200
3
35 - 45
Shashlik, 0,5 kg
stekebrett eller langpanne
200
3
25 - 30
Småkaker, 16 stk
stekebrett eller langpanne
180
2
20 - 30
Makroner, 24 stk
stekebrett eller langpanne
180
2
25 - 35
Muffins, 12 stk
stekebrett eller langpanne
170
2
30 - 40
Ikke-søtt bakverk, stekebrett eller lang20 stk
panne
180
2
25 - 30
Sandkjeks, 20 stk
stekebrett eller langpanne
150
2
25 - 35
Småterter, 8 stk
stekebrett eller langpanne
170
2
20 - 30
Grønnsaker, posjerte, 0,4 kg
stekebrett eller langpanne
180
3
35 - 45
Vegetarisk omelett
pizzabrett på rist
200
3
25 - 30
Middelhavsgrønnsaker, 0,7
kg
stekebrett eller langpanne
180
4
25 - 30
11.10 Informasjon for
testinstitutter
Tester i henhold til IEC 60350-1.
NORSK
(°C)
(min)
Små kaker, 20
stk. pr
stekebrett
Over og Un- Stekedervarme
brett
3
170
20 - 30
-
Små kaker, 20
stk. pr
stekebrett
Ekte varmluft
Stekebrett
3
150 160
20 - 35
-
Små kaker, 20
stk. pr
stekebrett
Ekte varmluft
Stekebrett
2 og 4 150 160
20 - 35
-
Eplekake, Over og Un- Stekerist
2 former dervarme
Ø 20 cm
2
180
70 - 90
-
Eplekake, Ekte varm2 former luft
Ø 20 cm
Stekerist
2
160
70 - 90
-
Formka- Over og Un- Stekerist
ke, kake- dervarme
form Ø26
cm
2
170
40 - 50
Forvarm ovnen i
10 minutter.
Formka- Ekte varmke, kake- luft
form Ø26
cm
Stekerist
2
160
40 - 50
Forvarm ovnen i
10 minutter.
Formka- Ekte varmke, kake- luft
form Ø26
cm
Stekerist
2 og 4 160
40 - 60
Forvarm ovnen i
10 minutter.
Kjeks
Ekte varmluft
Stekebrett
3
140 150
20 - 40
-
Kjeks
Ekte varmluft
Stekebrett
2 og 4 140 150
25 - 45
-
Kjeks
Over og Un- Stekedervarme
brett
3
25 - 45
-
140 150
25
26
www.aeg.com
(°C)
(min)
Ristet
brød, 4 6 stykker
Grill
Stekerist
4
maks.
2 - 3 minutter
på den ene siden; 2 - 3 minutter på den
andre siden
Forvarm ovnen i 3
minutter.
Biffburger, 6
stykker,
0,6 kg
Grill
Stekerist
og langpanne
4
maks.
20 - 30
Plasser stekeristen
på det fjerde hyllenivået og langpannen på det
tredje hyllenivået i
ovnen. Snu maten
halvveis inn i steketiden.
Forvarm ovnen i 3
minutter.
12. STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
12.1 Merknader om rengjøring
Rengjør ovnens forside med en myk klut med varmt vann og et mildt vaskemiddel.
For å rengjøre metalloverflater, bruk et dedikert rengjøringsmiddel.
Rengjøringsmidler
Rengjør fastbrent smuss med stekeovnsrens.
Rengjør ovnsrommet etter bruk. Fettoppsamling eller andre matrester
kan føre til brann. Risikoen er høyere for grillpannen.
Fuktighet kan kondensere inne i ovnen eller på glasspanelene på døren.
For å redusere kondensen, kan du la apparatet stå på i 10 minutter før du
Hverdagsbruk setter inn maten. Tørk av ovnsrommet med en myk klut etter bruk.
Rengjør alt tilbehør etter hver bruk og la det tørke. Bruk en myk klut med
varmt vann og vaskemiddel. Ikke rengjør tilbehøret i oppvaskmaskinen.
Praktisk tilbehør
Rengjør ikke tilbehør med slippbelegg ved hjelp av sterke vaskemidler,
skarpe kanter eller i oppvaskmaskin.
NORSK
12.2 Ovner i rustfritt stål eller
aluminium
Rengjør ovnsdøren kun med en våt klut
eller svamp. Tørk av med en myk klut.
Du må aldri bruke stålull, syre eller
skurende produkter, da de kan skade
overflaten. Rengjør ovnens
betjeningspanel på samme måte.
12.3 Slik fjerner du:
hyllestøtter
Fjern hylestøttene.
FORSIKTIG!
Vær forsiktig når du fjerner
ovnsstigene.
27
Ikke start den pyrolytiske
rengjøringen om du ikke har
lukket ovnsdøren helt. På
enkelte modeller viser
displayet "C3" når denne
feilen oppstår.
ADVARSEL!
Ovnen blir svært varm. Fare
for brannskader.
FORSIKTIG!
Hvis det er andre produkter
montert i samme kabinett,
må du ikke bruke disse når
pyrolysefunksjonen er
aktivert. Dette kan skade
produktet.
1. Trekk den fremre delen av ovnsstigen
ut fra sideveggen.
1. Tørk av hulrommet med en våt og
myk klut.
2. Rengjør dørens innside med varmt
vann for å unngå at rester brenner
seg fast på grunn av den varme
luften.
3. Sett på pyrolyse-funksjonen. Se etter
i kapitlet "Daglig bruk»,
«Ovnfunksjoner».
2. Trekk den bakre delen av
ovnsstigene ut fra veggen og ta den
ut.
blinker, trykk på
eller
4. Når
for å stille inn pyrolysevarighet:
1
Tilvalg
Beskrivelse
P1
Lett
rengjøring.
Steketid: 2 t.
P2
Normal
rengjøring.
Steketid: 2 t
30 min.
2
Monter tilleggsutstyret som er blitt
fjernet i omvendt rekkefølge.
12.4 Pyrolyse
FORSIKTIG!
Fjern alt tilbehør og alle
uttakbare hyllestøtter.
Trykk på
eller vri temperaturbryteren
for å begynne pyrolysen.
Du kan bruke Sluttfunksjonen for å velge
starttid for rengjøringen.
Under pyrolyse er ovnslampen slått av.
5. Når ovnen står på den innstilte
temperaturen, låses døren. Displayet
viser
og linjene på
varmeindikatoren til døren låses opp.
For å stoppe pyrolyserengjøringen
før den er ferdig, må du dreie
28
www.aeg.com
bryteren for ovnsfunksjoner til avposisjon ("OFF").
6. Etter at selvrengjøringen med
pyrolyse er ferdig, viser displayet
klokkeslettet. Ovnsdøren forblir låst.
7. Døren kan åpnes så snart ovnen er
avkjølt.
12.5 Husk å rengjøre
For å minne deg på at pyrolytisk
rengjøring er nødvendig vil PYR blinke i
displayet i 10 sekunder etter aktivering
og deaktivering av ovnen.
Påminneren for "Husk å
rengjøre!" slukkes:
• etter at pyrolysen er
ferdig.
• hvis du trykker på
2. Løft og drei spakene helt på begge
hengsler.
og
samtidig mens PYR
blinker i displayet.
12.6 Fjerning og montering av
døren
Ovnsdøren har tre glass.Du kan ta av
ovnsdøren og det innvendige
dørglasspanelet for å rengjøre dem. Les
hele «Fjerning og montering av døren»instruksjonen før du fjerner glassene.
Ovnsdøren kan smelle igjen
hvis du prøver å ta ut
glassene før du fjerner
ovnsdøren.
3. Lukk ovnsdøren til første åpne
posisjon. Trekk og løft så døren
utover og ta den ut av holderen.
FORSIKTIG!
Ikke bruk ovnen uten
glassene.
1. Åpne døren helt og hold begge
hengsler.
4. Legg døren på et mykt tøystykke på
et stabilt underlag.
NORSK
5. Hold dørlisten (B) øverst på døren på
begge sider og trykk innover for å
frigjøre klipslåsen.
A
29
B
2
B
1
6. Trekk dørlisten mot deg for å fjerne
den.
7. Hold dørens glass på den øverste
kanten og trekk dem forsiktig ut én
etter en. Begynn med det øverste
panelet. Påse at glasset skyves helt ut
av støttene.
Pass på at du setter det midterste
glasspanelet riktig i holderne.
A
B
12.7 Slik bytter du: Ovnslampe
8. Rengjør glassene med vann og såpe.
Tørk glasspanelet omhyggelig. Ikke
rengjør glassene i oppvaskmaskinen.
Når rengjøringen er ferdig, monterer du
glassene og ovnsdøren igjen.
Pass på at du setter glassene (A og B) på
plass igjen i riktig rekkefølge. Se etter
symbolet/skriften på siden av
glasspanelet, hver av glassene ser
forskjellig ut for å gjøre demontering og
montering enklere.
Dørlisten klikker når den installeres riktig.
ADVARSEL!
Fare for elektrisk støt.
Lampen kan være varm.
1. Slå av ovnen. Vent til ovnen er
avkjølt.
2. Koble fra strømtilførselen til ovnen.
3. Legg en klut på bunnen i
ovnsrommet.
FORSIKTIG!
Bruk alltid en klut når du skal
holde halogenlampen, for å
forhindre at fettrester
brenner seg fast på lampen.
Baklampe
1. Drei glassdekselet for å ta det av.
2. Rengjør lampedekselet.
3. Erstatt pæren med en egnet
varmebestandig lyspære som tåler
300 °C .
4. Monter glassdekselet.
30
www.aeg.com
13. FEILSØKING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
13.1 Hva du må gjøre hvis...
Problem
Mulig årsak
Feilhåndtering
Du kan ikke aktivere eller be- Ovnen er ikke koblet til en
tjene ovnen.
strømforsyning eller er koblet feil.
Sjekk om apparatet er koblet
til strømnettet på riktig måte
(se koblingsskjema).
Ovnen blir ikke varm.
Stekeovnen er slått av.
Slå på stekeovnen.
Ovnen blir ikke varm.
Klokken er ikke stilt.
Still klokken.
Ovnen blir ikke varm.
Nødvendige innstillinger er
ikke valgt.
Sørg for at innstillingene er
riktige.
Ovnen blir ikke varm.
Den automatiske utkoplings- Se "Automatisk utkopling".
funksjonen er aktivert.
Ovnen blir ikke varm.
Barnesikringen er på.
Se "Bruke barnesikringen".
Ovnen blir ikke varm.
Døren er ikke skikkelig lukket.
Lukk døren helt.
Ovnen blir ikke varm.
Sikringen har gått.
Kontroller at sikringen er årsaken til funksjonssvikten.
Hvis sikringene går gjentatte
ganger, må du kontakte en
elektriker.
Lampen lyser ikke.
Pæren er defekt.
Skift ut lampen.
Damp og kondens legger
seg på maten og i ovnsrommet.
Du har latt retten stå for lenge i ovnen.
Ikke la maten bli stående i
ovnen lenger enn 15 – 20 minutter etter at tilberedningen er ferdig.
Displayet viser "C3".
Rengjøringsfunksjonen virker Lukk døren helt.
ikke. Du lukket ikke døren
helt eller den elektroniske
dørlåsen er defekt.
Displayet viser "F102".
• Du lukket ikke døren helt. • Lukk døren helt.
• Dørlåsen er defekt.
• Deaktiver ovnen med sikringen eller sikkerhetsbryteren i sikringsboksen
og aktiver den igjen.
• Hvis displayet viser
"F102" igjen, må du kontakte kundeservice
NORSK
31
Problem
Mulig årsak
Feilhåndtering
Displayet viser en feilkode
som ikke står i denne tabellen.
Det er en elektrisk feil.
• Deaktiver ovnen med sikringen eller sikkerhetsbryteren i sikringsboksen
og aktiver den igjen.
• Hvis displayet viser feilkoden igjen, må du kontakte kundeservice.
Apparatet er slått på og blir
ikke varmt. Viften går ikke.
Displayet viser "Demo".
Demofunksjonen er aktivert.
1.
2.
3.
4.
Slå av ovnen.
Trykk og hold knappen
.
Det første tallet på displayet ok Demo-indikatoren begynner å blinke.
Skriv inn koden 2468 ved
å trykke på knappen
eller
5.
6.
Displayet viser "12.00".
Det var strømbrudd.
13.2 Servicedata
Hvis du ikke greier å løse problemet selv,
kontakter du forhandleren eller et
autorisert servicesenter.
for å endre ver-
for
diene, og trykk på
å bekrefte.
Det neste tallet begynner å blinke.
Demo-modus deaktiveres når du bekrefter det
siste tallet og koden er
riktig.
Tilbakestill klokken.
typeskiltet. Typeskiltet er plassert på den
fremre rammen til ovnsrommet. Ikke fjern
typeskiltet fra ovnsrommet.
Nødvendig informasjon som
servicesenteret trenger, kan du finne på
Vi anbefaler at du noterer opplysningene her:
Modell (MOD.)
.........................................
Produktnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
32
www.aeg.com
14. ENERGIEFFEKTIV
14.1 Produktinformasjon og produktinformasjonsark*
Leverandørens navn
AEG
Modellidentifikasjon
BPS531021M 949498021,
949498143
Energieffektivitetsindeks
81.2
Energieffektivitetsklasse
A+
Energiforbruk med standard matmengde, over- og
undervarme
0.93 kWh/syklus
Energiforbruk med standard matmengde, viftetvunget modus
0.69 kWh/syklus
Antall hulrom
1
Varmekilde
Elektrisitet
Volum
72 l
Type ovn
Innebygd ovn
Masse
31.0 kg
* For European Union i henhold til EU-reguleringene 65/2014 og 66/2014.
For Republikken Hviterussland i henhold til STB 2478-2017, vedlegg G; STB 2477-2017,
vedlegg A og B.
For Ukraina i henhold til 568/32020.
Energieffektivitetsklasse gjelder ikke for Russland.
EN 60350-1 – Elektriske kjøkkenapparater – Del 1: Typer, ovner, dampovner og griller –
metoder for måling av ytelse.
14.2 Energisparende
Ovnen har funksjoner som
hjelper deg med å spare
strøm under matlaging.
Påse at ovnsdøren er lukket ordentlig
mens ovnen er på. Åpne ikke døren for
ofte under matlaging. Hold
dørpakningen ren og sørg for at den
sitter godt på plass.
Bruk kokekar i metall for å øke
energisparingen.
Når det er mulig skal du ikke
forhåndsvarme ovnen før matlaging.
Hold pausene mellom stekingen så kort
som mulig når du lager flere retter om
gangen.
Matlaging med vifte
Bruk om mulig tilberedningsfunksjoner
med vifte for å spare strøm.
Restvarme
Ved noen ovnfunksjoner, hvis
programmet med Steketid eller Sluttid er
aktivert og tilberedningstiden er lengre
enn 30 minutter, deaktiveres
varmeelementene automatisk tidligere i
enkelte ovnsfunksjoner.
Viften og lampen forblir på. Når du slår
av ovnen, vises restvarmen på displayet.
NORSK
33
Denne varmen kan du bruke til å holde
maten varm.
restvarmeindikatoren eller temperaturen.
Når tilberedningstiden er lengre enn 30
minutter, reduser ovntemperaturen til
minimum 3 - 10 minutter før
tilberedningen avsluttes. Restvarmen i
ovnen fortsetter å steke.
Tilberedning med lampen av
Slå av lampen under matlaging. Slå den
kun på når du trenger den.
Bruk restvarmen til å varme opp andre
tallerkener.
Slik holder du maten varm
Hvis du vil bruke restvarmen til å holde
måltidet varmt, velg lavest mulig
temperaturinnstilling. Displayet viser
Baking med fukt
Funksjonen er laget med tanke på å
spare strøm under tilberedning.
Når du bruker denne funksjonen slukkes
lampen automatisk etter 30 sekunder. Du
kan slå på lampen igjen, men dette
reduserer forventet strømsparing.
15. BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til
å beskytte miljøet, menneskers helse og
for å resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast
produkter som er merket med symbolet
*
sammen med husholdningsavfallet.
Produktet kan leveres der hvor
tilsvarende produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere opplysninger.
34
www.aeg.com
NORSK
35
867341869-B-392019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising