Electrolux | OED3H50X | User manual | Electrolux OED3H50X Посібник користувача

Electrolux OED3H50X Посібник користувача
OED3H50K
OED3H50V
OED3H50X
OEM3H50K
OEM3H50X
UK
Духова шафа
Інструкція
Отримайте максимум
від свого продукту
Для швидкого доступу до онлайн посiбникiв,
пiдказок, пiдтримки i бiльше, вiдвiдайте наш
електронний каталог electrolux.com/register
2
www.electrolux.com
ЗМІСТ
1. ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ................................................................3
2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ................................................................... 5
3. УСТАНОВКА...................................................................................................... 8
4. ОПИС ВИРОБУ............................................................................................... 10
5. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ.................................................................................... 10
6. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ.......................................................... 11
7. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ.........................................................................11
8. ФУНКЦІЇ ГОДИННИКА.................................................................................... 13
9. ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДДЯ....................................................................... 15
10. ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ....................................................................................16
11. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ.......................................................................... 17
12. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА.................................................................................... 30
13. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ.................................................................................34
14. ТЕХНІЧНІ ДАНІ..............................................................................................36
15. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ..............................................................................36
З ДУМКОЮ ПРО ВАС
Дякуємо за придбання приладу Electrolux. Вибраний вами виріб є
результатом поєднання багаторічного професійного досвіду та новітніх
технологій. Оригінальний і стильний – сконструйований із думкою про вас.
Користуючись ним, ви завжди отримуватимете найкращий результат.
Компанія Electrolux вітає вас!
Відвідайте наш веб-сайт:
Поради з використання, брошури, інструкції з усунення несправностей,
сервісна інформація:
www.electrolux.com/webselfservice
Зареєструйте виріб, щоб отримати покращене обслуговування:
www.registerelectrolux.com
Придбання приладдя, витратних матеріалів та оригінальних запчастин
для вашого приладу:
www.electrolux.com/shop
РОБОТА З КЛІЄНТАМИ ТА СЕРВІСНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ
Рекомендується використовувати оригінальні запчастини.
У разі звертання до сервісного центру необхідно мати наступну інформацію:
модель, номер виробу (PNC), серійний номер.
Цю інформацію можна знайти на табличці з технічними даними.
Увага! Важлива інформація з техніки безпеки
Загальна інформація й рекомендації
Інформація щодо захисту навколишнього середовища
Може змінитися без оповіщення.
УКРАЇНСЬКА
1.
3
ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Перед установкою та експлуатацією приладу слід
уважно прочитати інструкцію користувача. Виробник
не несе відповідальності за травми або збитки через
неправильне встановлення або використання.
Інструкції з експлуатації слід зберігати в безпечному і
доступному місці з метою користування в
майбутньому.
1.1 Безпека дітей і вразливих осіб
•
•
•
•
•
•
•
•
Діти від 8 років, особи з обмеженими фізичними,
сенсорними чи розумовими здібностями та особи
без відповідного досвіду та знань можуть
користуватися цим приладом лише під наглядом
або після отримання інструктажу стосовно
безпечного користування приладом і пов’язаних
ризиків.
Діти у віці від 3 до 8 років та особи зі значними та
складними обмеженими можливостями можуть
залишатися поблизу приладу лише за умови
постійного нагляду.
Не слід залишати дітей до трьох років без
постійного нагляду поблизу приладу.
Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
Тримайте всі пакувальні матеріали подалі від дітей
та утилізуйте ці матеріали належним чином.
Не допускайте дітей і домашніх тварин до приладу
під час його роботи чи охолодження. Доступні
частини можуть нагріватися під час користування.
Якщо прилад обладнано пристроєм захисту від
доступу дітей, такий пристрій необхідно
активувати.
Дітям забороняється виконувати очищення чи
роботи з обслуговування приладу, які можуть
виконуватися користувачем, без нагляду.
4
www.electrolux.com
1.2 Загальні правила безпеки
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Встановлювати цей прилад і замінювати кабель
повинен лише кваліфікований фахівець.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Пристрій і його відкриті
поверхні нагріваються під час використання.
Необхідно бути обережним, щоб не торкатися
нагрівальних елементів.
Завжди користуйтеся кухонними рукавицями, коли
витягаєте та вставляєте аксесуари чи деко.
Перш ніж виконувати операції з технічного
обслуговування, від’єднайте прилад від джерела
живлення.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Щоб уникнути ураження
електричним струмом, перш ніж починати міняти
лампу, переконайтеся, що прилад вимкнено.
Не користуйтеся приладом, доки його не буде
встановлено у вбудовану конструкцію.
Не використовуйте пароочищувач для очищення
приладу.
Не використовуйте для очищення скляної поверхні
дверцят жорсткі абразивні засоби та металеві
шкребки, оскільки це може призвести до появи на
склі тріщин.
У разі пошкодження електричного кабелю його має
замінити представник виробника або його
авторизованого сервісного центру чи інша
кваліфікована особа. Робити це самостійно
забороняється, оскільки існує небезпека ураження
електричним струмом.
Щоб зняти підставки для поличок, спочатку
потягніть передню частину підставки для полички,
а потім її задню частину від бічних стінок. Для
вставлення опор виконайте наведену вище
процедуру у зворотній послідовності.
УКРАЇНСЬКА
5
2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
2.1 Встановлення
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Установлювати цей прилад
повинен лише
кваліфікований фахівець.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Повністю зніміть упаковку.
Не встановлюйте й не
використовуйте пошкоджений
прилад.
Дотримуйтеся інструкцій зі
встановлення, що постачаються
разом із приладом.
Будьте обережні під час
переміщення приладу, оскільки він
важкий. Використовуйте захисні
рукавички та взуття, що
постачається в комплекті.
Не тягніть прилад за ручку.
Встановлюйте прилад у безпечному
підходящому місці, що відповідає
вимогам зі встановлення.
Дотримуйтеся вимог щодо
мінімальної відстані до інших
приладів чи предметів.
Перед встановленням приладу
переконайтеся, що дверцята
відриваються без перешкод.
Прилад оснащено електричною
системою охолодження. Її слід
використовувати з блоком
електроживлення.
Мінімальна висота
шафи (Мінімальна
висота шафи під
робочою поверх‐
нею)
590 (600) мм
Ширина шафи
560 мм
Глибина шафи
550 (550) мм
Висота передньої
частини приладу
594 мм
Висота задньої ча‐
стини приладу
576 мм
Ширина передньої
частини приладу
595 мм
Ширина задньої
частини приладу
559 мм
Глибина приладу
569 мм
Вбудована глиби‐
на приладу
548 мм
Глибина з відкри‐
тими дверцятами
1022 мм
Мінімальний роз‐
мір вентиляційного
отвору. Отвір роз‐
ташовано внизу за‐
дньої сторони
560x20 мм
Довжина кабелю
живлення. Кабель
розміщується в
правому куті за‐
дньої сторони
1500 мм
Кріпильні гвинти
4x25 мм
2.2 Під’єднання до
електромережі
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик займання та
ураження електричним
струмом.
•
•
•
•
•
•
•
Усі роботи з під’єднання до
електромережі мають виконуватися
кваліфікованим електриком.
Прилад повинен бути заземленим.
Переконайтеся в тому, що
параметри на табличці з технічними
даними сумісні з електричними
параметрами електроживлення від
мережі.
Завжди використовуйте правильно
встановлену протиударну розетку.
Не використовуйте розгалужувачі,
перехідники й подовжувачі.
Будьте обережні, аби не пошкодити
штепсельну вилку та кабель. Якщо
кабель живлення потребує заміни,
зверніться до нашого сервісного
центру.
Пильнуйте, щоб кабель живлення
не торкався або не був надто
наближений до дверцят приладу
або ніші під приладом, особливо
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
коли він працює або дверцята
гарячі.
Елементи захисту від ураження
електричним струмом та ізоляція
мають бути закріплені так, аби їх не
можна було зняти без спеціального
інструмента.
Вставляйте штепсельну вилку в
розетку електроживлення лише
після закінчення установки.
Переконайтеся, що після установки
є вільний доступ до розетки
електроживлення.
Не вставляйте вилку в розетку, яка
ненадійно закріплена.
Не тягніть за кабель живлення, щоб
відключити прилад з мережі.
Завжди вимикайте, витягаючи
штепсельну вилку.
Використовуйте лише належні
ізолюючі пристрої, а саме: лінійні
роз’єднувачі, запобіжники (гвинтові
запобіжники слід викрутити з
патрона), реле захисту від
замикання на землю та контактори.
Електрообладнання має бути
оснащеним ізолюючим пристроєм
для повного відключення від
електромережі. Зазор між
контактами ізолюючого пристрою
має становити не менше 3 мм.
Прилад оснащено електричним
кабелем з вилкою.
Типи кабелів для встановлення
або заміни для Європи:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Перетин кабелю підбирайте у
відповідності до загальної потужності
(див. на табличці з технічними
даними). Також можна звернутися до
нижченаведеної таблиці:
Загальна потуж‐
ність (Вт)
Перетин кабелю
(мм²)
макс. 1380
3 x 0.75
макс. 2300
3x1
макс. 3680
3 x 1.5
Жовтий/зелений кабель заземлення
має бути на 2 см довший, ніж кабель
фази і нульовий провід (синій та
коричневий).
2.3 Користування
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує небезпека
травмування, опіків,
ураження електричним
струмом і вибуху.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Прилад призначено виключно для
застосування в домашніх умовах.
Не змінюйте технічні специфікації
цього приладу.
Переконайтеся в тому, що
вентиляційні отвори не заблоковані.
Не залишайте прилад без нагляду
під час користування ним.
Після кожного використання прилад
слід вимикати.
Будьте обережні, відчиняючи
дверцята приладу під час його
роботи. Можливе вивільнення
гарячого повітря.
Під час роботи з приладом руки не
повинні бути мокрими або
вологими. Не користуйтеся
приладом, якщо він контактує з
водою.
Не натискайте на відчинені
дверцята.
Не використовуйте прилад як
робочу поверхню та як поверхню
для зберігання речей.
Обережно відчиняйте дверцята
пристрою. Використання
інгредієнтів із спиртом може
спричинити утворення суміші
спирту і повітря.
Відчиняючи дверцята, пильнуйте,
щоб поряд з приладом не було
джерел утворення іскор та
відкритого вогню.
Не кладіть усередину приладу,
поряд із ним або на нього
легкозаймисті речовини чи
предмети, змочені в
легкозаймистих речовинах.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик пошкодження
приладу.
УКРАЇНСЬКА
•
•
•
•
•
•
Дії для запобігання пошкодження
або знебарвлення емалі:
– не ставте посуд або інші
предмети безпосередньо на дно
приладу;
– не кладіть алюмінієву фольгу
безпосередньо на дно приладу;
– не ставте воду безпосередньо в
гарячий прилад;
– після приготування не
залишайте у приладі страви й
продукти з високим вмістом
вологи;
– будьте обережні, знімаючи або
встановлюючи аксесуари.
Знебарвлення емалі або
нержавіючої сталі не впливає на
ефективність роботи приладу.
Для випікання тістечок із великим
вмістом вологи слід
використовувати глибоку жаровню.
Сік, який виділяється із фруктів,
може залишати стійкі плями на
емалевому покритті.
Цей прилад призначений виключно
для приготування їжі. Його
забороняється використовувати
для інших цілей, наприклад
опалення приміщень.
Під час готування дверцята духової
шафи завжди повинні бути
зачиненими.
Якщо прилад розміщено позаду
меблевої панелі (наприклад,
дверцят), переконайтеся, що
дверцята відкрито під час роботи
приладу. Жар і волога можуть
утворюватися позаду закритої
меблевої панелі, спричиняючи
подальше пошкодження приладу,
приміщення або підлоги. Не
закривайте меблеву панель, доки
прилад повністю не охолоне після
використання.
•
•
•
•
•
•
•
2.5 Внутрішня підсвітка
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Небезпека враження
електричним струмом.
•
•
•
2.4 Догляд і чищення
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик отримання
травм, пожежі або
пошкодження приладу.
•
Перед початком ремонту прилад
треба від’єднати від електромережі,
знявши запобіжник або витягнувши
шнур живлення з розетки.
Електрична або галогенова
лампочка, що використовується в
цьому приладі, призначена лише
для побутових приладів. Не
використовуйте її для освітлення
оселі.
Перед заміною лампочки
відключить прилад від
електроживлення.
Використовуйте лише лампочки з
такими ж технічними
характеристиками .
2.6 Сервіс
•
•
7
Дайте приладу охолонути. Існує
ризик того, що скляні панелі можуть
тріснути.
У разі пошкодження скляних
панелей дверцят слід одразу
замінити панелі. Зверніться до
авторизованого сервісного центру.
Будьте обережні, знімаючи
дверцята з приладу. Дверцята
важкі!
Регулярно очищуйте прилад, щоб
запобігти пошкодженню матеріалу
поверхні.
Протріть прилад вологою м’якою
ганчіркою. Застосовуйте лише
нейтральні миючі засоби. Не
використовуйте абразивні засоби,
жорсткі серветки для очищення,
розчинники або металеві предмети.
Якщо ви користуєтеся аерозолями
для чищення духових шаф,
обов’язково дотримуйтеся
інструкцій із безпеки, наведених на
упаковці.
Не очищуйте каталітичну емаль
(якщо застосовується) миючими
засобами.
Для ремонту приладу звертайтеся
до авторизованого сервісного
центру.
Використовуйте лише оригінальні
запасні частини.
8
www.electrolux.com
2.7 Утилізація
якщо діти або домашні тварини
опиняться всередині приладу.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує небезпека
задушення.
•
•
•
Від’єднайте прилад від
електромережі.
Відріжте кабель електричного
живлення близько до приладу та
утилізуйте його.
Приберіть фіксатор дверцят, щоб
унеможливити зачинення дверцят,
Цей продукт по змісту небезпечних
речовин відповідає вимогам
Технічного регламенту обмеження
використання деяких небезпечних
речовин в електричному та
електронному обладнанні (постанова
Кабінета Міністрів України №1057 від 3
грудня 2008р.)
3. УСТАНОВКА
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
3.1 Вбудовування в кухонні меблі
548
21
min. 550
80
60
520
600
18
20
114
589
594
min. 560
595+-1
60
198
5
3
523
20
УКРАЇНСЬКА
548
70
60
9
21
min. 550
20
520
18
590
114
min. 560
589
594
198
60
595+-1
5
3
20
3.2 Як закріпити духовку в
секції
523
10
www.electrolux.com
4. ОПИС ВИРОБУ
4.1 Загальний огляд
1 2
3
4
5 6
7
8
5
9
4
13
3
10
2
1
11
12
4.2 Аксесуари
•
•
Панель керування
Перемикач функцій нагрівання
Лампа/символ живлення
Дисплей
Ручка керування (температурою)
Індикатор/символ температури
Плюс пара
Нагрівальній елемент
Лампа
Вентилятор
Тиснення камери - Резервуар, що
використовується для очищення
водою
12 Опорна рейка, знімна
13 Положення полиць
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
•
Комбінована решітка
Для розміщення посуду та форм
для випічки, а також для смаження.
Деко для випічки
Для випікання тортів і бісквітів.
•
Каструля форма
Для випікання, смаження та в якості
деко для збирання жиру.
Телескопічні спрямовувачі
Для поличок і деко.
5. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ
5.1 Кнопки
Сенсорна кнопка/Кноп‐
ка
Функція
Опис
МІНУС
Налаштування часу.
ГОДИННИК
Налаштування функції годинника.
ПЛЮС
Налаштування часу.
ДОДАТКОВА
ПАРА
Увімкнення функції «Вентилятор
ПЛЮС».
УКРАЇНСЬКА
11
5.2 Дисплей
A
B
C
A. Функції годинника
B. Таймер
C. Функція годинника
6. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
Щоб установити час доби,
див. розділ «Функції
годинника».
6.1 Первинне очищення
Вийміть з духової шафи всі аксесуари
й знімні опорні рейки.
Див. розділ «Догляд та чистка».
Перед першим користуванням
почистіть духову шафу і аксесуари.
Покладіть аксесуари та опорні рейки
на місце.
6.2 Попереднє прогрівання
Перед першим користуванням
прогрійте пусту духову шафу.
1. Встановіть функцію . Встановіть
максимальну температуру.
2. Залиште духову шафу працювати
протягом 1 години.
3. Встановіть функцію . Встановіть
максимальну температуру.
4. Дайте духовій шафі попрацювати
15 хвилин.
5. Встановіть функцію
.
Встановіть максимальну
температуру.
6. Дайте духовій шафі попрацювати
15 хвилин.
7. Вимкніть духову шафу і дайте їй
охолонути.
Аксесуари можуть нагрітися до вищої
температури, ніж зазвичай. З духової
шафи може виділятися запах і дим.
Переконайтеся в тому, що приміщення
добре провітрюється.
Для функції: Вентилятор
ПЛЮС див. розділ
«Щоденне користування»,
Налаштування функції:
Вентилятор ПЛЮС".
7. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
7.1 Висувні перемикачі
Для використання приладу ручку
керування. Ручка керування
висувається.
7.2 Встановлення функції
нагрівання
1. Поверніть перемикач функцій
нагрівання, щоб обрати функцію
нагрівання.
2. Поверніть ручку управління, щоб
обрати температуру.
12
www.electrolux.com
Лампочка починає світитися, коли
працює духова шафа.
3. Щоб вимкнути духову шафу
поверніть перемикач функцій
нагрівання в положення
«Вимкнено».
7.3 Функції нагріву
Функція ду‐
ховки
Функція ду‐
ховки
Волога кон‐
векція
Використання
Духова шафа вимкне‐
на.
Положення
«Вимкнено»
Увімкнення лампочки
без функції готування.
Легке
Одночасне випікання
на трьох рівнях полиць
і підсушування.
Встановіть температу‐
ру на 20 - 40 °C нижче,
ніж для Традиційне
приготування.
Для додавання вол‐
огості під час готуван‐
Готування з ня. Для отримання по‐
конвекцією / трібного кольору та
Вентилятор хрусткої скоринки під
ПЛЮС / Очи‐ час випікання. Для під‐
щення во‐ вищення соковитості
дою
під час повторного на‐
грівання.
Див. розділ «Догляд та
чистка» для отриман‐
ня додаткової інфор‐
мації про: Очищення
водою.
Нижній на‐
грів
Розморожу‐
вання
Великий
гриль
Використання
Ця функція призначе‐
на для заощадження
енергії під час готуван‐
ня. Для отримання ін‐
струкцій щодо готуван‐
ня див. розділ «Пора‐
ди і рекомендації»,
Волога конвекція. Під
час приготування
дверцята духової ша‐
фи мають бути зачи‐
нені, аби функція не
переривалася, а також
для забезпечення мак‐
симальної енергое‐
фективності духової
шафи. При викори‐
станні цієї функції тем‐
пература у внутрішній
камері може відрізня‐
тися від встановленої
температури. Потуж‐
ність нагріву може бу‐
ти зменшена. Для оз‐
найомлення із загаль‐
ними рекомендаціями
щодо енергозбережен‐
ня див. розділ «Енер‐
гоефективність»,
Енергозбереження.
Для випікання тортів з
хрусткою основою та
для консервування.
Для розморожування
продуктів (овочі та
фрукти). Час розморо‐
жування залежить від
кількості та розміру за‐
морожених продуктів.
Для приготування на
грилі великої кількості
виробів пласкої фор‐
ми, а також для приго‐
тування тостів.
УКРАЇНСЬКА
Функція ду‐
ховки
Турбогриль
Використання
Для смаження великих
шматків м’яса чи дом‐
ашньої птиці з кістками
на одному рівні полиці.
Для приготування запі‐
канок та зарум’яню‐
вання.
Для випікання піци.
Для отримання більш
Функція піци рум’яної скоринки та
хрусткої основи.
Традиційне
приготуван‐
ня
Для випікання та сма‐
ження на одному рівні
полиці.
7.4 Налаштування
функції:Вентилятор ПЛЮС
Ця функція підвищує вологість під час
готування.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Є ризик отримання опіків
або пошкодження приладу.
Пара може спричинити опіки. Після
зупинки функції обережно відчиніть
дверцята.
УВАГА
Не заповнюйте
заглибину камери під
час готування або коли
духовка гаряча.
2. Встановіть функцію:
натисніть Плюс пара , щоб
вимкнути духову шафу.
Індикатор згасне.
8. Видаліть воду з заглибини камери.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Переконайтеся, що
духова шафа холодна,
перш ніж видаляти
залишки води із
заглибини камери.
8. ФУНКЦІЇ ГОДИННИКА
8.1 Таблиця функцій годинника
ЧАС ДОБИ
.
3. Натисніть: Плюс пара .
Працює лише з функцією: Вентилятор
ПЛЮС.
Починає світитися індикатор.
4. Поверніть ручку управління для
встановлення температури.
5. Попередньо прогрійте порожню
духову шафу впродовж 10 хвилин
для створення вологості.
6. Поставте страву в духовку.
Див. розділ «Поради і рекомендації».
Не відкривайте дверцята духовки під
час готування.
7. Щоб вимкнути духову шафу
поверніть перемикач функцій
духовки в положення «Вимкнено»,
1. Заповніть заглибину камери
водопровідною водою.
Функція годинника
13
Максимальна ємність заглибини
камери становить 250 мл.
Заповнюйте заглибину камери
водою лише тоді, коли духовка
буде холодною.
Застосування
Встановлення, зміна і перевірка часу доби.
14
www.electrolux.com
Функція годинника
Застосування
ТРИВАЛІСТЬ
Встановлення тривалості роботи пристрою.
ЗАКІНЧЕННЯ
Встановлення часу вимкнення пристрою.
ЗАТРИМКА ЧА‐
СУ
Поєднання функцій «ТРИВАЛІСТЬ» та «ЗАКІНЧЕН‐
НЯ».
ТАЙМЕР
Налаштування часу зворотного відліку. Ця функція
не впливає на роботу приладу. ТАЙМЕР можна на‐
строїти в будь-який момент, навіть коли прилад вим‐
кнений.
8.2 Налаштування часу. Зміна
часу
Перш ніж користуватися духовою
шафою, потрібно встановити час.
блимає, коли прилад
Індикатор
під’єднується до електромережі, у разі
вимкнення живлення та коли таймер
не встановлено.
або , щоб
Натискайте кнопку
встановити час.
Приблизно через п’ять секунд
блимання припиниться, а на дисплеї
відобразиться встановлений час доби.
Що змінити час доби, натисніть
кілька разів, доки не почне блимати
.
8.3 Налаштування функції
«ТРИВАЛІСТЬ»
1. Встановіть функцію духової шафи
та температуру.
2. Натисніть
кілька разів, доки не
почне блимати
.
3. Натисніть
або , щоб
установити час функції
ТРИВАЛІСТЬ.
На дисплеї з’являється
.
4. Коли час завершиться, починає
блимати
і лунає звуковий
сигнал. Прилад вимикається
автоматично.
5. Для припинення звучання сигналу
натисніть будь-яку кнопку.
6. Поверніть перемикач функцій
духової шафи та регулятор
температури в положення
«Вимкнено».
8.4 Налаштування функції
ЗАКІНЧЕННЯ
1. Встановіть функцію духової шафи
та температуру.
2. Натискайте
блимати.
, доки
або
3. Натисніть
час.
не почне
, щоб задати
На дисплеї з’являється
.
4. Коли час завершиться, починає
блимати
і лунає звуковий
сигнал. Пристрій вимикається
автоматично.
5. Для вимкнення звукового сигналу
достатньо натиснути будь-яку
кнопку.
6. Поверніть перемикач функцій
духової шафи та регулятор
температури в положення «Вимк.».
8.5 Налаштування функції
ЗАТРИМКА ЧАСУ
1. Встановіть функцію духової шафи
та температуру.
, доки
2. Натискайте
блимати.
не почне
3. Натисніть
або , щоб
установити час функції
ТРИВАЛІСТЬ.
4. Натисніть
.
УКРАЇНСЬКА
5. Натисніть
або , щоб
установити час функції
ЗАКІНЧЕННЯ.
6. Натисніть , щоб продовжити.
Прилад автоматично ввімкнеться
пізніше, працюватиме впродовж
установленої ТРИВАЛОСТІ та
вимкнеться у встановлений
ЗАКІНЧЕННЯ час. У заданий час
пролунає звуковий сигнал.
7. Пристрій вимикається
автоматично. Для вимкнення
звукового сигналу достатньо
натиснути будь-яку кнопку.
8. Поверніть перемикач функцій
духової шафи та регулятор
температури в положення «Вимк.».
8.6 Налаштування функції
ТАЙМЕР
1. Натисніть
кілька разів, доки не
почне блимати
15
2. Натисніть
або , щоб
установити потрібний час.
Таймер вмикається автоматично через
5 секунд.
3. Коли заданий час закінчиться,
пролунає звуковий сигнал. Для
припинення звучання сигналу
натисніть будь-яку кнопку.
4. Поверніть перемикач функцій
духової шафи та ручку термостата
у положення «Вимкнено».
8.7 Скасування функцій
годинника
1. Натисніть кнопку
кілька разів,
доки не почне блимати індикатор
потрібної функції.
2. Натисніть та утримуйте .
Через декілька секунд функція
годинника вимкнеться.
.
9. ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДДЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
Просуньте деко для випікання /
глибоке деко між напрямними
планками опорних рейок.
9.1 Встановлення аксесуарів
Решітка:
Просуньте решітку між напрямними
планками опорних рейок і
переконайтеся, що її ніжки спрямовано
донизу.
Решітка і деко для випікання / глибоке
деко разом:
Поставте деко для випікання / глибоке
деко між напрямними на опорній рейці,
а комбіновану решітку на напрямні
зверху.
Деко для випікання / Глибоке деко:
16
www.electrolux.com
°C
Невелика заглибина вгорі
покращує безпеку. Ці
заглибини є також
обмежувачами, що
запобігають перекиданню.
Високий обідок навкруги
полички не дає посуду
зісковзнути з полички.
9.2 Телескопічні рейки
2. Поставте комбіновану решітку на
телескопічні рейки, а потім
обережно заштовхніть їх у духову
шафу.
°C
Збережіть інструкції зі
встановлення
телескопічних рейок на
майбутнє.
Телескопічні рейки спрощують
вставляння та виймання поличок.
УВАГА
Забороняється мити
телескопічні рейки у
посудомийній машині. Не
змащуйте телескопічні
рейки.
1. Повністю витягніть праву й ліву
телескопічну рейку.
Перш ніж зачинити дверцята духовки,
переконайтеся в тому, що телескопічні
рейки повністю зайшли всередину
духової шафи.
10. ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ
10.1 Охолоджувальний
вентилятор
Під час роботи духової шафи
охолоджувальний вентилятор
автоматично вмикається для
підтримки поверхонь духової шафи
прохолодними. Якщо вимкнути духову
шафу, вентилятор продовжуватиме
працювати, доки духова шафа не
охолоне.
10.2 Запобіжний термостат
Неправильна робота духової шафи чи
пошкоджені компоненти можуть
спричинити небезпечне перегрівання.
Щоб запобігти цьому, духова шафа
обладнана термостатом, який
припиняє подачу живлення. Духова
шафа вмикається автоматично, коли
температура знизиться.
УКРАЇНСЬКА
17
11. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
У таблицях вказані
орієнтовні значення
температури та часу
випікання. Вони залежать
від рецепту, а також якості
й кількості інгредієнтів, що
використовуються.
11.1 Рекомендації щодо
приготування
Духова шафа має п'ять положень для
встановлення поличок.
Нумерація рівнів починається з днища
духової шафи.
У вашій духовій шафі можна випікати
та смажити страви на відміну від
попередньої моделі духовки. У
наведених нижче таблицях надана
інформація про стандартні
налаштування температури, часу
приготування та положення полички.
Якщо ви не можете знайти
налаштування для певного рецепту,
скористайтеся налаштуваннями для
аналогічного рецепту.
Духова шафа оснащена спеціальною
системою, яка забезпечує циркуляцію
повітря та постійну рециркуляцію пари.
Завдяки цій системі можна готувати
страви в середовищі, насиченому
парою, щоб вони залишалися м’якими
всередині і вкривалися хрусткою
скоринкою ззовні. Це скорочує час
готування та споживання енергії.
Використовуйте деко для випікання.
Випікання пирогів/тортів
Не відкривайте дверцята, поки не
сплине 3/4 встановленого часу
випікання.
Якщо ви готуєте одночасно на двох
деках, залишайте один рівень між
ними порожнім.
Готування м’яса і риби
Якщо страва дуже жирна, встановіть
піддон, щоб уникнути утворення плям,
які буде важко видалити.
Після приготування зачекайте
приблизно 15 хвилин, перш ніж
розрізати м’ясо – так воно не втратить
сік.
Щоб уникнути утворення надмірної
кількості диму в духовій шафі під час
смаження, налийте у піддон трохи
води. Щоб уникнути конденсації диму,
завжди додавайте воду після того, як
вона випарується.
Тривалість приготування
Тривалість приготування залежить від
типу страви, її консистенції та
кількості.
На початку стежте за процесом
приготування страв. Визначте
найкращі параметри (температуру,
тривалість готування тощо) для ваших
рецептів страв, кількості, кухонного
посуду.
11.2 Вентилятор ПЛЮС
Ставте посуд на другий рівень
полички.
18
www.electrolux.com
ТОРТИ / ВИПІЧКА / ХЛІБ
(мл)
(°C)
(хв.)
Печиво / Коржики / Круасани
100
150 - 180
10 - 20
Фокача
100
200 - 210
10 - 20
Піца
100
230
10 - 20
Хлібний рулет
100
200
20 - 25
Хліб
100
180
35 - 40
Сливовий пиріг / Яблучний пиріг / Бу‐
лочки з корицею, випечені у формі
100 - 150
160 - 180
30 - 60
Використовуйте 150 мл води, якщо не
зазначено інше.
ВИ
ЗАМОРОЖЕНІ ГОТОВІ СТРА‐
ДОВЕДЕННЯ СТРАВ ДО ГО‐
ТОВНОСТІ
(хв.)
(°C)
(хв.)
М'ясо
15 - 25
Піца
200 - 210
10 - 20
Паста
15 - 25
Круасани
170 - 180
15 - 25
Піца
15 - 25
Лазанья,
180 - 200
використо‐
вуйте 200
мл
35 - 50
Рис
15 - 25
Овочі
15 - 25
Використовуйте 200 мл води.
Використовуйте 100 мл води.
Установіть температуру на 110 °C.
ДОВЕДЕННЯ СТРАВ ДО ГО‐
ТОВНОСТІ
Використовуйте скляну форму для
випікання.
ПІДСМАЖУВАННЯ
(°C)
(хв.)
(хв.)
Ростбіф
200
50 - 60
Хлібний рулет
10 - 20
Курка
210
60 - 80
Хліб
15 - 25
180
65 - 80
Фокача
15 - 25
Смажена
свинина
УКРАЇНСЬКА
19
11.3 Смаження і випікання
ТОРТИ
Традиційне при‐
готування
Готування з конвек‐
цією
(хв.)
(°C)
Збиті суміші
(°C)
170
2
160
3 (2 та 4)
45 - 60
Форма
для торту
Вироби з пі‐ 170
сочного тіста
2
160
3 (2 та 4)
20 - 30
Форма
для торту
Сирний пиріг 170
з маслянкою
1
165
2
60 - 80
Форма
для торту,
Ø 26 см
Штрудель
175
3
150
2
60 - 80
Лист для
випікання
Пиріг з ва‐
ренням
170
2
165
2
30 - 40
Форма
для торту,
Ø 26 см
Різдвяний
160
торт, попе‐
редньо про‐
грійте порож‐
ню духовку
2
150
2
90 - 120
Форма
для торту,
Ø 20 см
Сливовий пи‐ 175
ріг, попе‐
редньо про‐
грійте порож‐
ню духовку
1
160
2
50 - 60
Форма
для випі‐
кання хлі‐
бу
Кекс
3
140 - 150 3
20 - 30
Лист для
випікання
Кекс, два рів‐ ні
-
140 - 150 2 та 4
25 - 35
Лист для
випікання
Кекс, три рів‐ ні
-
140 - 150 1, 3 та 5
30 - 45
Лист для
випікання
Печиво
140
3
140 - 150 3
30 - 35
Лист для
випікання
Печиво, два
рівні
-
-
140 - 150 2 та 4
35 - 40
Лист для
випікання
Печиво, три
рівні
-
-
140 - 150 1, 3 та 5
35 - 45
Лист для
випікання
170
20
www.electrolux.com
ТОРТИ
Традиційне при‐
готування
Готування з конвек‐
цією
(хв.)
(°C)
Безе
120
(°C)
3
120
3
80 - 100
Лист для
випікання
Безе, два
рівні, попе‐
редньо про‐
грійте порож‐
ню духовку
-
120
2 та 4
80 - 100
Лист для
випікання
Булочки, по‐ 190
передньо
прогрійте по‐
рожню ду‐
ховку
3
190
3
12 - 20
Лист для
випікання
Еклери
190
3
170
3
25 - 35
Лист для
випікання
Еклери, два
рівні
-
-
170
2 та 4
35 - 45
Лист для
випікання
Пласкі тарти
180
2
170
2
45 - 70
Форма
для торту,
Ø 20 см
Фруктовий
пиріг
160
1
150
2
110 120
Форма
для торту,
Ø 24 см
Попередньо прогрійте порожню духовку.
ХЛІБ І ПІЦА
Традиційне приго‐ Готування з кон‐
тування
векцією
(хв.)
(°C)
Білий хліб, 1-2
штуки, 0,5 кг
кожна
190
(°C)
1
190
1
60 - 70
-
УКРАЇНСЬКА
21
ХЛІБ І ПІЦА
Традиційне приго‐ Готування з кон‐
тування
векцією
(хв.)
(°C)
(°C)
Житній хліб, по‐ 190
переднє прогрі‐
вання не по‐
трібне
1
180
1
30 - 45
Форма
для випі‐
кання хлі‐
бу
Хлібний рулет,
6 - 8 булочок
190
2
180
2 (2 та
4)
25 - 40
Лист для
випікання
Піца
230 - 250
1
230 - 250
1
10 - 20
Емальо‐
ване деко
Коржики
200
3
190
3
10 - 20
Лист для
випікання
Попередньо прогрійте порожню духовку.
Використовуйте форму для торту.
ВІДКРИТІ ПИРОГИ
Традиційне приготу‐
вання
Готування з кон‐
векцією
(хв.)
(°C)
(°C)
Відкритий пиріг з мака‐ 200
ронами, попереднє
прогрівання не потріб‐
не
2
180
2
40 - 50
Овочевий флан, попе‐
реднє прогрівання не
потрібне
200
2
175
2
45 - 60
Кіші
180
1
180
1
50 - 60
Лазанья
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Каннеллоні
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Ставте посуд на другий рівень полички.
Використовуйте решітку.
22
www.electrolux.com
М’ЯСО
Традиційне при‐ Готування з
готування
конвекцією
(хв.)
(°C)
(°C)
Яловичина
200
190
50 - 70
Свинина
180
180
90 - 120
Телятина
190
175
90 - 120
Англійський ростбіф, ледь про‐
смажений
210
200
50 - 60
Англійський ростбіф, середньо
просмажений
210
200
60 - 70
Англійський ростбіф, добре про‐
смажений
210
200
70 - 75
М’ЯСО
Традиційне приго‐ Готування з кон‐
тування
векцією
(хв.)
(°C)
Свиняча лопатка, зі шкір‐
кою
(°C)
180
2
170
2
120 - 150
Свиняча гомілка, 2 шмат‐ 180
ки
2
160
2
100 - 120
Ніжка ягняти
190
2
175
2
110 - 130
Ціла курка
220
2
200
2
70 - 85
Ціла індичка
180
2
160
2
210 - 240
Ціла качка
175
2
220
2
120 - 150
Ціла гуска
175
2
160
1
150 - 200
Кролик, нарізаний шма‐
точками
190
2
175
2
60 - 80
Заєць, нарізаний шматоч‐ 190
ками
2
175
2
150 - 200
УКРАЇНСЬКА
М’ЯСО
Традиційне приго‐ Готування з кон‐
тування
векцією
(хв.)
(°C)
Цілий фазан
(°C)
190
2
175
2
90 - 120
Ставте посуд на другий рівень полички.
РИБА
Традиційне при‐
готування
Готування з
конвекцією
(хв.)
(°C)
(°C)
Форель / Морський лящ, 3 - 4
рибини
190
175
40 - 55
Тунець / Лосось, 4 - 6 філе
190
175
35 - 60
11.4 Гриль
Попередньо прогрійте порожню духовку.
Ставте посуд на четвертий рівень полички.
Готуйте на грилі при максимальному налаштуванні температури.
ГРИЛЬ
(кг)
(хв.)
1-бік
(хв.)
2-й бік
Стейки з філе, 4 шт.
0.8
12 - 15
12 - 14
Біфштекс, 4 шт.
0.6
10 - 12
6-8
Ковбаски/сосиски, 8
-
12 - 15
10 - 12
Відбивні котлети, 4 шт.
0.6
12 - 16
12 - 14
Курка, половина, 2
1
30 - 35
25 - 30
Кебаб, 4
-
10 - 15
10 - 12
23
24
www.electrolux.com
ГРИЛЬ
(кг)
(хв.)
1-бік
(хв.)
2-й бік
Куряча грудина, 4 шт.
0.4
12 - 15
12 - 14
Бургери, 6
0.6
20 - 30
-
Рибне філе, 4 шт.
0.4
12 - 14
10 - 12
Грінки з бутербродною начин‐ кою, 4 - 6
5-7
-
Тост, 4 - 6
2-4
2-3
-
11.5 Турбогриль
Попередньо прогрійте порожню
духовку.
СВИНИНА
Ставте посуд на перший або другий
рівень полички.
Для розрахунку часу смаження
потрібно помножити час, вказаний у
таблиці нижче, на товщину філе у
сантиметрах.
(хв.)
Лопатка / Ший‐ 160 - 180 90 - 120
ка / Окіст, 1 - 1,5
кг
Відбивні котле‐ 170 - 180 60 - 90
ти / Реберце, 1 1,5 кг
ЯЛОВИЧИНА
(°C)
(°C)
(хв.)
Ростбіф або фі‐
ле, ледь про‐
смажене
190 - 200 5 - 6
Ростбіф або фі‐
ле, помірного
просмаження
180 - 190 6 - 8
Ростбіф або фі‐
ле, добре про‐
смаження
170 - 180 8 - 10
М’ясні хлібці,
0,75 - 1 кг
160 - 170 50 - 60
Свиняча рулька, 150 - 170 90 - 120
попередньо від‐
варена, 0,75 - 1
кг
ТЕЛЯТИНА
(°C)
Смажена теля‐
тина, 1 кг
(хв.)
160 - 180 90 - 120
УКРАЇНСЬКА
ТЕЛЯТИНА
ДОМАШНЯ ПТИЦЯ
(°C)
Теляча рулька,
1,5 - 2 кг
25
(хв.)
160 - 180 120 - 150
ЯГНЯТИНА
(°C)
(хв.)
Нога ягняти /
Запечена бара‐
нина, 1 - 1,5 кг
150 - 170 100 - 120
Спинка ягняти,
1 - 1,5 кг
160 - 180 40 - 60
(°C)
(хв.)
Курка, полови‐
на, 0,4 - 0,5 кг
кожна
190 - 210 35 - 50
Курка, пулярка,
1 - 1,5 кг
190 - 210 50 - 70
Качка, 1,5 - 2 кг
180 - 200 80 - 100
Гуска, 3,5 - 5 кг
160 - 180 120 - 180
Індичка, 2,5 3,5 кг
160 - 180 120 - 150
Індичка, 4 - 6 кг
140 - 160 150 - 240
РИБА (НА ПАРІ)
ДОМАШНЯ ПТИЦЯ
(°C)
(°C)
Птиця, порцій‐
на, 0,2 - 0,25 кг
кожна
(хв.)
(хв.)
Ціла рибина, 1 - 210 - 220 40 - 60
1,5 кг
200 - 220 30 - 50
11.6 Розморожування
Курка
(кг)
Час розморо‐ Час подальшого
жування (хв.) розморожуван‐
ня (хв.)
1
100 - 140
20 - 30
Покладіть курку на
перевернуте блю‐
дце, розміщене на
великій тарілці.
Переверніть по за‐
вершенні полови‐
ни часу.
26
www.electrolux.com
(кг)
Час розморо‐ Час подальшого
жування (хв.) розморожуван‐
ня (хв.)
1
100 - 140
0.5
90 - 120
Вершки
2 x 0,2
Форель
М'ясо
20 - 30
Переверніть по за‐
вершенні полови‐
ни часу.
80 - 100
10 - 15
Вершки добре зби‐
ваються, навіть за
наявності не повні‐
стю розморожених
згустків.
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Полуниця
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Масло
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Печиво
1.4
60
60
-
11.7 Сушіння - Готування з
конвекцією
ОВОЧІ
Накривайте деки жиронепроникним
папером або пергаментом для
випікання.
Для покращення результату вимкніть
духову шафу через половину заданого
часу, відчиніть дверцята і залиште
прилад для охолодження на ніч, щоб
завершити процес сушіння.
Для одного дека ставте посуд на
третій рівень полички.
Для двох дек використовуйте перший і
четвертий рівень полички.
Трави
(°C)
(год.)
40 - 50
2-3
Встановіть температуру на 60 - 70 °C.
ФРУКТИ
(год.)
ОВОЧІ
Сливи
8 - 10
Абрикоси
8 - 10
(°C)
(год.)
Яблука, скибочки
6-8
Квасоля
60 - 70
6-8
Груші
6-9
Перець
60 - 70
5-6
Овочі для супу
60 - 70
5-6
Гриби
50 - 60
6-8
УКРАЇНСЬКА
27
11.8 Волога конвекція рекомендовані аксесуари
Використовуйте темні матові форми та
посуд. Вони краще поглинають тепло,
ніж світлий колір та блискучий посуд.
Деко для піци
Деко для випікання
Темне, матове
діаметр 28 см
Темне, матове
діаметр 26 см
Формочки
Керамічні
діаметр 8 см,
висота 5 см
Форма для пирога
Темна, матова
діаметр 28 см
11.9 Волога конвекція
Для отримання найкращих результатів
дотримуйтеся рекомендацій,
зазначених у таблиці нижче.
(°C)
(хв.)
Солодкі булоч‐ деко для випікання
ки, 12 шт.
або глибока жаровня
175
3
40 - 50
Булочки, 9 шт.
деко для випікання
або глибока жаровня
180
2
35 - 45
Піца, заморо‐
жена, 0,35 кг
решітка
180
2
45 - 55
Рулет з дже‐
мом
деко для випікання
або глибока жаровня
170
2
30 - 40
Брауні
деко для випікання
або глибока жаровня
170
2
45 - 50
Суфле, 6 шт.
керамічні формочки
на решітці
190
3
45 - 55
Бісквітні коржі
форма для коржа на
решітці
180
2
35 - 45
Сендвіч «Вікто‐ форма для випікання 170
рія»
на решітці
2
35 - 50
Приварена ри‐
ба, 0,3 кг
2
35 - 45
деко для випікання
або глибока жаровня
180
28
www.electrolux.com
(°C)
Ціла рибина,
0,2 кг
деко для випікання
або глибока жаровня
(хв.)
180
3
25 - 35
Рибне філе, 0,3 деко для піци на ре‐
кг
шітці
170
3
30 - 40
Варене м’ясо,
0,25 кг
деко для випікання
або глибока жаровня
180
3
35 - 45
Шашлик, 0,5 кг
деко для випікання
або глибока жаровня
180
3
40 - 50
Печиво, 16 шт.
деко для випікання
або глибока жаровня
150
2
30 - 45
Макаруни, 20
шт.
деко для випікання
або глибока жаровня
180
2
45 - 55
Кекс, 12 шт.
деко для випікання
або глибока жаровня
170
2
30 - 40
Солона випіч‐
ка, 16 шт.
деко для випікання
або глибока жаровня
170
2
35 - 45
Печиво з пісоч‐ деко для випікання
ного тіста, 20
або глибока жаровня
шт.
150
2
40 - 50
Тарталетки, 8
шт.
деко для випікання
або глибока жаровня
170
2
30 - 40
Овочі, варені,
0,4 кг
деко для випікання
або глибока жаровня
180
2
35 - 45
Вегетаріансь‐
кий омлет
деко для піци на ре‐
шітці
180
3
35 - 45
Середземно‐
морські овочі,
0,7 кг
деко для випікання
або глибока жаровня
180
4
35 - 45
11.10 Інформація для
дослідницьких установ
Тестування відповідно до стандарту
IEC 60350-1.
УКРАЇНСЬКА
(°C)
(хв.)
Малень‐ Традиційне Деко
3
кі тістеч‐ приготу‐
для випі‐
ка, 20
вання
кання
штук на
деко
170
20 - 30
-
Малень‐ Готування
кі тістеч‐ з конвек‐
ка, 20
цією
штук на
деко
Деко
3
для випі‐
кання
150 160
20 - 35
-
Малень‐ Готування
кі тістеч‐ з конвек‐
ка, 20
цією
штук на
деко
Деко
2 та 4 150 для випі‐
160
кання
20 - 35
-
29
Яблуч‐
ний пи‐
ріг, 2
форми
Ø20 см
Традиційне Решітка
приготу‐
вання
2
180
70 - 90
-
Яблуч‐
ний пи‐
ріг, 2
форми
Ø20 см
Готування
з конвек‐
цією
Решітка
2
160
70 - 90
-
Бісквіт,
Традиційне Решітка
форма
приготу‐
для тор‐ вання
та Ø26
cm
2
170
40 - 50
Попередньо
прогрійте духо‐
ву шафу протя‐
гом 10 хвилин.
Бісквіт,
Готування
форма
з конвек‐
для тор‐ цією
та Ø26
cm
Решітка
2
160
40 - 50
Попередньо
прогрійте духо‐
ву шафу протя‐
гом 10 хвилин.
Бісквіт,
Готування
форма
з конвек‐
для тор‐ цією
та Ø26
cm
Решітка
2 та 4 160
40 - 60
Попередньо
прогрійте духо‐
ву шафу протя‐
гом 10 хвилин.
30
www.electrolux.com
(°C)
(хв.)
Пісочні
Готування
хлібобу‐ з конвек‐
лочні ви‐ цією
роби
Деко
3
для випі‐
кання
140 150
20 - 40
-
Пісочні
Готування
хлібобу‐ з конвек‐
лочні ви‐ цією
роби
Деко
2 та 4 140 для випі‐
150
кання
25 - 45
-
Пісочні
Традиційне Деко
3
хлібобу‐ приготу‐
для випі‐
лочні ви‐ вання
кання
роби
140 150
25 - 45
-
Тост, 4 - Гриль
6 штук
Решітка
4
макс.
2-3 хвилини
на одній сто‐
роні, 2-3 хви‐
лини на дру‐
гій стороні
Попередньо
прогрійте духо‐
ву шафу протя‐
гом 3 хвилин.
Бургер з Гриль
ялови‐
чини, 6
штук, 0,6
кг
Решітка
та під‐
дон для
збиран‐
ня жиру
4
макс.
20 - 30
Поставте решіт‐
ку на четвертий
рівень, а піддон
для збирання
жиру — на тре‐
тій рівень духо‐
вої шафи. Пере‐
верніть продукт
по завершенні
половини часу
приготування.
Попередньо
прогрійте духо‐
ву шафу протя‐
гом 3 хвилин.
12. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
УКРАЇНСЬКА
31
12.1 Примітки щодо чищення
Очистьте лицьову панель духової шафи за допомогою м’якої ган‐
чірки, змоченої в теплій воді з додаванням м'якого засобу для чи‐
щення.
Засоби для
чищення
Металеві поверхні слід чистити за допомогою спеціального засо‐
бу для чищення.
Для усунення стійких плям використовуйте спеціальний очисник
для духових шаф.
Очищуйте внутрішню камеру духової шафи після кожного викори‐
стання. Накопичення жиру й інших залишків їжі може спричинити
загоряння. Для піддону гриля цей ризик іще вищий.
Всередині духової шафи або на скляній панелі дверцят може
Щоденне
утворюватися конденсат. Щоб зменшити конденсацію, перед при‐
користуван‐ готуванням страви дайте приладові попрацювати протягом 10
ня
хвилин. Протирайте внутрішню камеру м’якою тканиною після
кожного використання.
Після кожного використання мийте та просушуйте всі аксесуари.
Використовуйте м’яку ганчірку, змочену в теплій воді з додаван‐
ням засобу для очищення. Не мийте аксесуари у посудомийній
машині.
Аксесуари
Аксесуари з антипригарним покриттям забороняється мити з ви‐
користанням агресивних засобів чи гострих предметів, а також у
посудомийній машині.
12.2 Духові шафи з алюмінію
або іржостійкої сталі
Дверцята духовки слід чистити лише
вологою ганчіркою або губкою.
Протріть їх насухо м’якою тканиною.
Ніколи не використовуйте сталеві
губки, кислоти чи абразивні матеріали,
оскільки вони можуть пошкодити
поверхню духової шафи. Для чищення
панелі керування духової шафи діють
ті самі, що і вищезазначені,
попередження.
12.3 Очищення заглибини
камери
Під час очищення із заглибини камери
видаляються залишки вапна, що
утворилися під час готування з парою.
Для функції: Вентилятор
ПЛЮСрекомендується
виконувати очищення
щонайменше кожні
5-10 циклів готування.
1. Додайте 250 мл білого оцту до
заглибини камери в нижній частині
духової шафи.
Використовуйте оцет із
максимальною концентрацією 6%
без домішок.
2. Зачекайте, доки оцет розчинить
залишки вапна протягом 30 хвилин
в умовах температури
навколишнього середовища.
3. Мийте заглибину теплою водою та
м’якою тканиною.
32
www.electrolux.com
12.4 Очищення ущільнювача
дверцят
Регулярно перевіряйте ущільнювач
дверцят. Ущільнювач дверцят
розташований навколо рами камери
духовки. Не користуйтеся духовою
шафою у разі пошкодження
ущільнювача дверцят. Зверніться до
служби технічної підтримки.
Перш ніж починати очищення
ущільнювача дверцят, ознайомтесь із
загальною інформацією про чищення
приладу.
12.5 Як зняти: опори поличок
Для очищення духової шафи вийміть
опори поличок.
УВАГА
Будьте обережні,
виймаючи опори для
поличок.
1. Спочатку потягніть передню
частину опорної рейки від бічної
стінки.
2. Потягніть задню частину
направляючої для поличок від
бічної стінки та зніміть її.
1
2
Встановіть зняті аксесуари у зворотній
послідовності.
Фіксуючі штифти на
телескопічних напрямних
поличок повинні бути
спрямовані вперед.
12.6 Очищення водою
Під час цієї процедури чищення за
допомогою вологи з поверхні духової
шафи усуваються залишковий жир та
часточки їжі.
1. Додайте 200 мл води до заглибини
камери в нижній частині духової
шафи.
2. Встановіть функцію:
і
натисніть .
3. Встановіть температуру 90 °C.
4. Дайте духовій шафі попрацювати
30 хвилин.
5. Вимкніть духову шафу.
6. Коли духова шафа охолоне,
протріть внутрішню камеру м’якою
тканиною.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Переконайтеся, що
духова шафа
охолонула, перш ніж
торкатися її. Існує
ризик отримати опік.
12.7 Зняття та встановлення
дверцят
Дверцята духової шафи складаються з
двох скляних панелей. Для чищення
дверцята і внутрішню скляну панель
можна зняти. Перш, ніж знімати скляні
панелі, прочитайте всю інструкцію
«Зняття та встановлення дверцят».
Відчинені й не зняті з
приладу дверцята можуть
раптово зачинитися під час
спроби вийняти внутрішню
скляну панель.
УВАГА
Не використовуйте духову
шафу без внутрішньої
скляної панелі.
1. Повністю відкрийте дверцята та
утримуйте обидва шарніри.
УКРАЇНСЬКА
33
4. Покладіть дверцята на стійку
поверхню, вкриту м’якою тканиною.
5. Візьміться з обох боків за
оздоблення (B) у верхній частині
дверцят і натисніть у напрямку до
середини, щоб вивільнити
прокладку.
2
B
1
2. Підніміть і повністю поверніть
важелі на обох шарнірах.
3. Закрийте дверцята духової шафи
до першого фіксованого
положення (наполовину). Потім
підніміть і потягніть дверцята
уперед, виймаючи їх із гнізд.
6. Потягніть за оздоблення дверцят
спереду для того, щоб витягнути.
7. Утримуйте скляну панель дверцят
за верхній край та обережно
витягніть її. Переконайтеся в тому,
що скло повністю вийшло з опор.
8. Помийте скляні панелі теплою
водою з милом. Ретельно витріть
скляні панелі. Не слід мити скляні
панелі в посудомийній машині.
Після завершення миття встановіть
скляну панель і дверцята.
Зону з трафаретним друком необхідно
повернути до внутрішньої сторони
дверцят. Після встановлення
переконайтеся, що поверхня рамки
скляної панелі в області трафаретного
друку не шорстка на дотик.
При правильному встановленні
оздоблення дверцят чути характерне
клацання.
Переконайтеся в тому, що ви
правильно встановили внутрішню
скляну панель.
34
www.electrolux.com
УВАГА
Завжди тримайте
галогенову лампу
ганчіркою, щоб запобігти
підгорянню залишків жиру
на лампі.
A
12.8 Заміна лампи
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Небезпека враження
електричним струмом.
Лампа може бути гарячою.
1. Вимкніть духову шафу.
Зачекайте, доки духова шафа
охолоне.
2. Відключіть духову шафу від
електромережі.
3. Покладіть рушник на дно камери
духової шафи.
Задня лампа
1. Поверніть скляний плафон, щоб
зняти його.
2. Помийте скляний плафон.
3. Замініть стару лампочку
відповідною жаростійкою
лампочкою, яка витримує
нагрівання до 300 °C .
4. Установіть скляний плафон.
13. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
13.1 Необхідні дії в разі виникнення проблем
Проблема
Можлива причина
Вирішення
Духова шафа не нагрі‐
вається.
Духова шафа вимкнена.
Увімкніть духову шафу
Духова шафа не нагрі‐
вається.
Годинник не налаштова‐
но.
Налаштуйте годинник.
Духова шафа не нагрі‐
вається.
Необхідні налаштування
не обрані.
Переконайтеся, що нала‐
штування правильні.
Духова шафа не нагрі‐
вається.
Запобіжник перегорів.
Переконайтеся, що запо‐
біжник є причиною не‐
справності. Якщо запо‐
біжник перегорить ще
раз, зверніться до квалі‐
фікованого електрика.
Лампа не працює.
Лампа несправна.
Замініть лампу.
Пара й конденсат осіда‐
ють на їжу та внутрішню
поверхню духової шафи.
Ви тримаєте страву в ду‐
ховій шафі занадто до‐
вго.
Не залишайте їжу в духо‐
вій шафі довше ніж на
15-20 хвилин після завер‐
шення приготування.
УКРАЇНСЬКА
35
Проблема
Можлива причина
Вирішення
Неефективне викори‐
стання функції: Вентиля‐
тор ПЛЮС.
Ви неправильно увімкну‐
ли функцію: Вентилятор
ПЛЮС з «Плюс пара».
Див. розділ «Налашту‐
вання функції: Вентиля‐
тор ПЛЮС".
Неефективне викори‐
стання функції: Вентиля‐
тор ПЛЮС.
Ви не заповнили заглиби‐ Див. розділ «Налашту‐
ну камери водою.
вання функції: Вентиля‐
тор ПЛЮС".
Ви бажаєте активувати
функцію «Вентилятор
ПЛЮС», але індикатор
кнопки «Плюс пара» не
світиться.
Ви не обрали функцію на‐ Див. розділ «Налашту‐
грівання, яка підтримує
вання функції: Вентиля‐
опцію «Плюс пара».
тор ПЛЮС".
Ви бажаєте активувати
функцію «Вентилятор
ПЛЮС», але індикатор
кнопки «Плюс пара» не
світиться.
Функція «Плюс пара» не
працює.
Вимкніть прилад через
запобіжник або безпеч‐
ним вимикачем, що зна‐
ходиться в коробці запо‐
біжника.
Див. розділ «Налашту‐
вання функції: Вентиля‐
тор ПЛЮС".
Вода в заглибині камери
не закипає.
Температура занадто
низька.
Встановіть температуру
щонайменше 110°C.
Див. розділ «Поради і ре‐
комендації».
Вода витікає із заглибини Забагато води в заглиби‐ Вимкніть духовку і дайте
камери.
ні камери.
приладу охолонути. Вит‐
ріть воду ганчіркою або
губкою. Додайте необхід‐
ну кількість води до за‐
глибини камери. Звер‐
ніться до опису відповід‐
ної процедури.
На дисплеї відображаєть‐ Відбулося вимкнення
ся «12.00».
електроенергії.
13.2 Експлуатаційні
характеристики
Якщо ви не можете усунути проблему,
зверніться до закладу, де ви придбали
прилад, або до служби технічної
підтримки.
Вам потрібно знову вста‐
новити годинник.
Дані, необхідні для сервісного центру,
вказано на табличці з технічними
даними. Ця табличка розташована на
передній рамі камери духовки. Не
знімайте табличку з технічними
даними з камері духовки.
Рекомендуємо записати ці дані у нижченаведених полях:
Модель (MOD.)
.........................................
36
www.electrolux.com
Рекомендуємо записати ці дані у нижченаведених полях:
Номер виробу (PNC)
.........................................
Серійний номер (S.N.)
.........................................
14. ТЕХНІЧНІ ДАНІ
14.1 Технічні дані
Напруга
220-240 В
Частота
50 - 60 Гц
15. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ
15.1 Інформація про виріб та інформаційний листок виробу*
Назва постачальника
Electrolux
Ідентифікатор моделі
OED3H50K 949499333
OED3H50V 949499334
OED3H50X 949499332
OEM3H50K 949499335
OEM3H50X 949499336
Індекс енергоефективності
95.3
Клас енергетичної ефективності
A
Споживання електроенергії при стандартному
завантаженні, традиційний режим
0.93 кВт∙г/цикл
Споживання електроенергії при стандартному
завантаженні, режим примусового використан‐
ня вентилятора
0.81 кВт∙г/цикл
Кількість внутрішніх камер
1
Джерело тепла
Електроенергія
Об’єм
72 л
Тип духової шафи
Вбудована духова шафа
Маса
OED3H50K
29.0 кг
OED3H50V
28.7 кг
OED3H50X
29.1 кг
OEM3H50K
29.1 кг
OEM3H50X
29.1 кг
УКРАЇНСЬКА
37
*Для Європейського Союзу відповідно до положень ЄС 65/2014 і 66/2014.
Для Республіки Білорусь відповідно до СТБ 2478-2017, Додаток Г; СТБ
2477-2017, Додатки А і Б.
Для України відповідно до 568/32020.
Клас енергетичної ефективності не застосовується для Росії.
EN 60350-1. Електричні побутові прилади для готування їжі. Частина 1: Плити,
духові шафи, парові духові шафи та грилі: способи вимірювання продуктивно‐
сті.
15.2 Енергозбереження
Залишкове тепло
Якщо тривалість готування перевищує
30 хвилин, зменште температуру в
духовій шафі до мінімуму за
3-10 хвилин до завершення готування.
Страва продовжуватиме готуватися
завдяки залишковому теплу всередині
духової шафи.
Духова шафа має функції,
що допомагають зберігати
електроенергію під час
щоденного готування.
Переконайтеся у тому, що під час
роботи дверцята духової шафи
зачинено належним чином. Не
відкривайте дверцята духової шафи
занадто часто під час готування.
Підтримуйте чистоту ущільнювача
дверцят та переконайтеся, що він
належним чином зафіксований.
Використовуйте залишкове тепло для
розігрівання інших страв.
Користуйтеся металевим посудом для
покращення енергозбереження.
Коли можливо, не розігрівайте
попередньо духову шафу перед
приготуванням.
Підтримування страви теплою
Виберіть найнижчу температуру з
можливих, щоб використати
залишкове тепло для збереження їжі
теплою.
Волога конвекція
Функція, призначена для збереження
енергії під час готування.
Якщо ви готуєте декілька страв
одночасно, зведіть перерви між
випіканнями до мінімуму.
Готування з використанням
вентилятора
Коли можливо, використовуйте функції
готування з вентилятором для
збереження електроенергії.
16. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ
Здавайте на повторну переробку
матеріали, позначені відповідним
приладів. Не викидайте прилади,
символом . Викидайте упаковку у
відповідні контейнери для вторинної
сировини. Допоможіть захистити
навколишнє середовище та здоров’я
інших людей і забезпечити вторинну
переробку електричних і електронних
*
позначені відповідним символом ,
разом з іншим домашнім сміттям.
Поверніть продукт до заводу із
вторинної переробки у вашій
місцевості або зверніться до місцевих
муніципальних органів влади.
38
www.electrolux.com
УКРАЇНСЬКА
39
867355944-A-422019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising