Juno | JB126S0 | User manual | Juno JB126S0 Korisnički priručnik

Juno JB126S0 Korisnički priručnik
Upute za up‐
orabu
Návod k
použití
Pećnica
JB126D0
JB126S0
Trouba
2
SADRŽAJ
Informacije o sigurnosti
Sigurnosne upute
Postavljanje
Opis proizvoda
Upravljačka ploča
Prije prve upotrebe
Svakodnevna uporaba
Funkcije sata
2
3
7
8
9
10
11
13
Automatski programi
Korištenje pribora
Dodatne funkcije
Savjeti i preporuke
Čišćenje i održavanje
Rješavanje problema
Energetska učinkovitost
15
16
17
19
32
36
38
Zadržava se pravo na izmjene.
INFORMACIJE O SIGURNOSTI
Prije postavljanja i korištenja uređaja, pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu
ozljedu ili oštećenje koji su rezultat neispravnog postavljanja
ili korištenja. Upute uvijek držite na sigurnom i pristupačnom
mjestu za buduću upotrebu.
Sigurnost djece i ranjivih skupina ljudi
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i
osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih
mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili
znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za
njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose na
sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene opasnosti.
Djeca između 3 i 8 godina starosti i osobe s velikim i
složenim invaliditetom trebaju se držati podalje od uređaja,
osim ako su pod stalnim nadzorom.
Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje od
uređaja ako nisu pod trajnim nadzorom.
Ne dozvolite djeci da se igraju uređajem.
Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih na
odgovarajući način.
Djeci i kućnim ljubimcima ne dozvoljavajte približavanje
uređaju dok je u radu ili dok se hladi. Dostupni dijelovi
tijekom uporabe mogu postati vrući.
Ako uređaj ima sigurnosno zaključavanje za zaštitu djece,
morate ga aktivirati.
3
•
Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi
održavanje koje izvršava korisnik.
Opća sigurnost
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kvalificirana osoba mora postaviti ovaj uređaj i zamijeniti
kabel.
UPOZORENJE: Uređaj i njegovi dostupni dijelovi
zagrijavaju se tijekom uporabe. Pazite da ne dodirujete
grijače.
Prilikom vađenja ili stavljanja pribora ili posuđa obavezno
koristite rukavice.
Uređaj isključite iz električne mreže prije bilo kakvih radova
na održavanju.
UPOZORENJE: Prije zamjene žarulje provjerite je li uređaj
isključen kako biste izbjegli mogućnost strujnog udara.
Ne koristite uređaj prije njegovog postavljanja u ormarić.
Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte uređaje za parno
čišćenje.
Nemojte koristiti agresivna abrazivna sredstva za čišćenje
ili oštre metalne strugače za čišćenje stakla na vratima
pećnice jer mogu oštetiti površinu, a to može dovesti do
loma stakla.
Ako je kabel napajanja oštećen, proizvođač, ovlašteni
servisni centar ili slično kvalificirana osoba mora ga
zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost od strujnog udara.
Višak prolivenih tekućina mora se ukloniti prije pirolitičkog
čišćenja. Izvadite sve dijelove iz pećnice.
Za skidanje vodilica plitica najprije povucite prednji dio
vodilice, a zatim stražnji dio dalje od bočnih stijenki.
Vodilice polica vratite na mjesto obrnutim redoslijedom.
SIGURNOSNE UPUTE
Instalacija
UPOZORENJE! Samo
kvalificirana osoba smije
postaviti ovaj uređaj.
• Odstranite svu ambalažu.
• Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
• Pridržavajte se uputa za ugradnju koje
su priložene uređaju.
• Prilikom pomicanja uređaja uvijek
budite pažljivi jer je uređaj težak. Uvijek
4
•
•
•
•
•
nosite zaštitne rukavice i zatvorenu
obuću.
Uređaj ne povlačite za ručku.
Uređaj postavite na sigurno i prikladno
mjesto koje zadovoljava zahtjeve za
postavljanje.
Zadržite minimalnu udaljenost od
ostalih uređaja i jedinica.
Prije montaže provjerite otvaraju li se
vrata pećnice bez ograničenja. Ako ne,
pećnica se mora podići.
Uređaj je opremljen električnim
sustavom hlađenja. Mora se koristiti s
električnim napajanjem.
Minimalna visina
ormarića (Minimalna
visina ormarića ispod
radne ploče)
Širina ormarića
Dubina ormarića
590 (600) mm
560 mm
550 (550) mm
Visina prednje strane
uređaja
594 mm
Visina stražnje stra‐
ne uređaja
576 mm
Širina prednje strane
uređaja
595 mm
Širina stražnje strane
uređaja
559 mm
Dubina proizvoda
569 mm
Ugradna dubina
uređaja
548 mm
Dubina s otvorenim
vratima
1022 mm
Minimalna veličina
ventilacijskog otvora.
Otvor smješten na
dnu stražnje strane
560x20 mm
Dužina priključnog
kabela. Kabel je
smješten u desnom
kutu stražnje strane
1500 mm
Vijci za montažu
4x25 mm
Spajanje na električnu mrežu
UPOZORENJE! Opasnost od
požara i strujnog udara.
• Sva spajanja na električnu mrežu treba
izvršiti kvalificirani električar.
• Uređaj mora biti uzemljen.
• Uvjerite se da su parametri na
natpisnoj pločici kompatibilni s
električnim detaljima napajanja.
• Uvijek koristite pravilno ugrađenu
utičnicu sa zaštitom od strujnog udara.
• Ne koristite višeputne utikače i
produžne kabele.
• Pazite da ne oštetite utikač i kabel
napajanja. Ako je potrebno zamijeniti
električni kabel, to mora izvršiti
ovlašteni servisni centar.
• Ne dopustite da kabel napajanja
dodiruje ili dođe blizu vrata uređaja ili
prostora ispod uređaja, posebice
tijekom rada ili kad su vrata vruća.
• Zaštita od strujnog udara dijelova pod
naponom i izoliranih dijelova mora biti
pričvršćena na takav način da se ne
može ukloniti bez alata.
• Utikač kabela napajanja utaknite u
utičnicu tek po završetku postavljanja.
Provjerite postoji li pristup utikaču
nakon postavljanja.
• Ako je utičnica labava, nemojte
priključivati utikač.
• Ne povlačite kabel napajanja kako biste
utikač izvukli iz utičnice. Uvijek uhvatite
i povucite utikač.
• Koristite samo odgovarajuće izolacijske
uređaje: automatske sklopke,
osigurače (osigurače na uvrtanje
izvaditi iz ležišta), sklopke i releje
zemnog spoja.
• Električna instalacija mora imati
izolacijski uređaj koji vam omogućuje
iskapčanje uređaja iz električne mreže
na svim polovima. Izolacijski uređaj
mora imati kontakte s otvorom od
minimalno 3 mm.
• Vrata uređaja do kraja zatvorite prije
priključivanja utikača u utičnicu
napajanja.
• Ovaj uređaj ima glavni utikač i kabel za
napajanje.
5
Vrste kabela primjenjive za instalaciju ili
zamjenu, za Europu:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VVF, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Za presjek kabela pogledajte ukupnu
snagu na nazivnoj pločici. Također
možete pogledati tablicu:
Ukupna snaga (W)
Presjek kabela
(mm²)
maksimalno 1380
3 x 0.75
maksimalno 2300
3x1
maksimalno 3680
3 x 1.5
Uzemljenje (zeleno-žuti vodič) mora biti 2
cm dulje od vodiča faze i nule (smeđi i
plavi vodiči).
Upotreba
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljede, opeklina, strujnog
udara ili eksplozije.
• Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
upotrebi u domaćinstvu.
• Ne mijenjajte specifikacije ovog
uređaja.
• Pazite da otvori za ventilaciju nisu
blokirani.
• Uređaj ne ostavljajte bez nadzora dok
radi.
• Isključite uređaj nakon svake upotrebe.
• Budite oprezni prilikom otvaranja vrata
uređaja u radu. Oslobađa se vruća
para.
• Ne upravljajte uređajem vlažnim
rukama ili kada je u doticaju s vodom.
• Ne pritišćite otvorena vrata.
• Uređaj ne koristite kao radnu površinu
ili za čuvanje stvari.
• Pažljivo otvarajte vrata. Korištenje
sastojaka koji sadrže alkohol može
izazvati miješanje alkohola i zraka.
• Iskre ili otvoreni plamen ne smiju doći u
dodir s uređajem kada otvarate vrata.
• Ne stavljajte zapaljive predmete ili
predmete namočene zapaljivim
sredstvima u, pored ili na uređaj.
UPOZORENJE! Postoji
opasnost od oštećenja uređaja.
• Kako biste spriječili oštećenje ili gubitak
boje emajla:
– ne stavljajte izravno na dno uređaja
posuđe ili druge predmete.
– ne stavljajte aluminijsku foliju
izravno na dno u unutrašnjosti
uređaja.
– ne stavljajte vodu izravno u vrući
uređaj.
– ne držite vlažne posude i hranu u
uređaju nakon završetka kuhanja.
– budite oprezni prilikom vađenja ili
postavljanja pribora.
• Gubitak boje emajla ili nehrđajućeg
čelika nema utjecaj na performanse
uređaja.
• Za vrlo vlažne kolače koristite duboku
posudu. Voćni sokovi mogu izazvati
pojavu mrlja koje mogu biti trajne.
• Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
kuhanju. Ne smije se koristiti za druge
namjene, primjerice grijanje prostorije.
• Uvijek pecite sa zatvorenim vratima
pećnice.
• Ako je uređaj postavljen iza ploče
namještaja (npr. vrata) osigurajte da
vrata nikad nisu zatvorena dok uređaj
radi. Toplina i vlaga mogu se nakupiti
iza ploče zatvorenog namještaja i
uzrokovati značajno oštećenje uređaja,
ormarića u kojem se nalazi ili poda. Ne
zatvarajte ploču namještaja dok se
uređaj potpuno ne ohladi nakon
uporabe.
Održavanje i čišćenje
UPOZORENJE! Postoji
opasnost od ozljede, vatre ili
oštećenja uređaja.
• Prije održavanja uređaj isključite a
utikač izvucite iz utičnice mrežnog
napajanja.
• Provjerite je li uređaj hladan. Postoji
opasnost od puknuća staklenih ploča.
6
• Staklene ploče vrata odmah zamijenite
kada su oštećene. Obratite se
ovlaštenom servisnom centru.
• Uređaj redovito očistite kako biste
spriječili propadanje materijala
površine.
• Uređaj očistite vlažnom mekom krpom.
Koristite samo neutralne deterdžente.
Nikada ne koristite abrazivna sredstva,
abrazivne spužvice za ribanje, otapala
ili metalne predmete.
• Ako koristite raspršivač za čišćenje
pećnice, slijedite sigurnosne upute na
ambalaži.
• Katalitički emajl (ako postoji) nemojte
čistiti deterdžentima.
Potrebno je čišćenje
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljeda/ požara/ kemijskog
isparavanja (dim) u pirolitičkom
načinu rada.
• Prije uključenja funkcije Pirolitičko
samočišćenje ili Prva Uporaba, iz
unutrašnjosti pećnice izvadite:
– sve prekomjerne ostatke hrane,
ostatke/naslage ulja ili masti.
– sve uklonjive predmete (uključujući
police, bočne vodilice itd.
isporučene s uređajem) te posebno
sve neprijanjajuće posude, plitice,
pladnjeve, pribor itd.
• Pažljivo pročitajte sve upute za
pirolitičko čišćenje.
• Zadržite djecu daleko od uređaja dok
pirolitičko čišćenje djeluje.
Uređaj postane vruć, a kroz prednje
ventilacijske otvore izlazi vrući zrak.
• Pirolitičko čišćenje je operacija s
visokom temperaturom koja može
uzrokovati otpuštanje dima od ostataka
jela i konstrukcijskih materijala, te se
strogo preporučuje:
– omogućiti dobru ventilaciju tijekom i
nakon svakog pirolitičkog čišćenja.
– omogućiti dobru ventilaciju tijekom i
nakon prve upotrebe na
maksimalnoj temperaturi.
• Za razliku od ljudi, neke ptice i gmazovi
mogu biti iznimno osjetljivi na moguće
dimove koji se javljaju tijekom postupka
čišćenja svih pirolitičkih pećnica.
– Kućni ljubimci (osobito ptice) ne
smiju biti u blizini pećnice tijekom i
nakon pirolitičkog čišćenje i prvog
korištenja na maksimalnoj
temperaturi u dobro prozračenom
području.
• Mali kućni ljubimci također mogu biti
vrlo osjetljivi na lokalne promjene u
temperaturi u blizini pirolitičkih pećnica
kada je program pirolitičkog
samočišćenja u radu.
• Neprianjajuće površine na posudama,
tavama. pliticama, priboru, itd., može
oštetiti visoka temperatura pirolitičkog
čišćenja u pirolitičkim pećnicama, a
može biti i izvor štetnih plinova niske
razine.
• Opisani dimovi koji se ispuštaju iz
pirolitičkih pećnica / od ostataka
kuhanja nisu štetni za ljude djecu, ili
osobe s kroničnim oboljenjima.
Unutarnja rasvjeta
UPOZORENJE! Opasnost od
električnog udara.
• Vrsta žarulje ili halogeno svjetlo koje se
koristi u ovom uređaju namijenjeno je
samo za kućanske uređaje. Ne koristite
ga za kućno osvjetljenje.
• Prije zamjene žarulje, uređaj iskopčajte
iz električne mreže.
• Koristite samo žarulje s istim
specifikacijama.
Usluga
• Za popravak uređaja kontaktirajte
ovlašteni servis.
• Koristite samo originalne rezervne
dijelove.
Odlaganje
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljede ili gušenja.
• Iskopčajte uređaj iz napajanja.
• Odrežite kabel napajanja blizu uređaja i
odložite ga.
7
• Uklonite bravu na vratima kako biste
spriječili zatvaranje djece ili kućnih
ljubimaca u uređaju.
POSTAVLJANJE
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Ugradnja
548
21
min. 550
80
60
520
600
114
18
20
589
594
min. 560
595+-1
198
60
5
1
523
20
548
70
60
21
min. 550
20
520
18
590
114
min. 560
589
594
198
60
595+-1
5
1
20
523
8
Pričvršćivanje pećnice za
kuhinjski ormarić
OPIS PROIZVODA
Opći pregled
1
2
3
7
5
4
3
2
1
4
5
1
2
3
4
5
6
7
Upravljačka ploča
Elektronički programator
Grijač
Svjetlo
Ventilator
Nosač polica, uklonjivo
Položaji police
6
Pribor
• Žičana polica
Za posude za kuhanje, kalupe za
pečenje kolača i mesa.
• Pekač za pecivo
Za torte i biskvite.
• Duboka plitica
Može se koristiti za pečenje kolača i
mesa ili kao posuda za sakupljanje
masnoće.
9
UPRAVLJAČKA PLOČA
Elektronički programator
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Za rukovanje pećnicom koristite polja senzora.
Polje
senzo‐
ra
1
2
3
4
5
-
Funkcija
Opis
Zaslon
Prikazuje trenutačne postavke pećnice.
UKLJUČIVANJE/
ISKLJUČIVANJE
Za uključenje i isključenje pećnice.
Opcije
Za postavljanje funkcije pećnice ili automatskog
programa.
Moj omiljeni pro‐
gram
Za spremanje vaših omiljenih programa. Koristite
ga za izravan pristup omiljenom programu, čak i
kada je pećnica isključena.
Temperatura / Brzo
zagrijavanje pećni‐
ce
Za postavljanje ili provjeru temperature.
Pritisnite i zadržite tri sekunde za uključenje i
isključenje funkcije: Brzo zagrijavanje pećnice.
Gore, dolje
Za pomicanje po izborniku prema gore ili dolje.
U redu
Za potvrdu odabira ili postavke.
Svjetlo u pećnici
Za uključenje i isključenje svjetla pećnice.
Sat
Za namještanje funkcija sata.
Zvučni alarm
Za podešavanje Zvučni alarm.
6
7
8
9
10
10
Zaslon
A
B
G
C
F
E
D
A. Simbol funkcije pećnice
B. Prikaz temperature/vremena u danu
C. Sat/prikaz preostale topline/Zvučni
alarm
D. Prikaz preostale topline
E. Indikatori funkcija sata
F. Indikator zagrijavanja/indikator brzog
zagrijavanja
G. Broj funkcije pećnice/programa
Ostali indikatori na zaslonu:
Simbol
/
/
Naziv
Opis
Funkcije
Možete odabrati funkciju pećnice.
Automatski program
Možete odabrati automatski program.
Moj omiljeni program
Omiljeni program je u tijeku.
kg/g
Automatski program s unosom mase radi.
h/min
Radi funkcija sata.
Temperatura/Brzo zagrijavanje
pećnice
Funkcija radi.
Temperatura
Prikazana je trenutačna temperatura.
Temperatura
Možete promijeniti temperaturu.
Elektronička blokada vrata
Funkcija blokade vrata radi.
Osvjetljenje unutrašnjosti
Isključili ste osvjetljenje unutrašnjosti.
Zvučni alarm
Funkcija Zvučni alarm radi.
Indikator zagrijavanja
Ako uključite funkciju pećnice, pojavljuje
se, . Trake prikazuju da li se
temperatura u pećnici povisuje ili snižava.
Kada je pećnica na postavljenoj
temperaturi, crtice na zaslonu se
isključuju.
PRIJE PRVE UPOTREBE
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Za postavljanje vremena,
pogledajte odjeljak "Funkcije
sata".
11
Početno čišćenje
Izvadite sav pribor i sve pomične vodilice
za police iz pećnice.
Pogledajte poglavlje „Čišćenje i
održavanje“.
Očistite pećnicu i pribor prije prve
upotrebe.
Pribor i uklonjive vodilice polica vratite na
njihovo mjesto.
1. Postavite funkciju:
i maksimalnu
temperaturu.
2. Pustite pećnicu da radi 1 sat.
3. Postavite funkciju
i maksimalnu
temperaturu.
4. Pustite pećnicu da radi 15 minuta.
Pribor može postati topliji nego obično.
Pećnica može ispuštati miris i dim tijekom
zagrijavanja. Provjerite je li protok zraka u
prostoriji dovoljan.
Prethodno zagrijavanje
Prije prve uporabe unaprijed zagrijte
praznu pećnicu.
SVAKODNEVNA UPORABA
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Funkcija
pećnice
Funkcije pećnice
Funkcija
pećnice
Kuhanje s
ventilatorom
Funkcija za
pizzu
Uređaj
Za pečenje na do tri razi‐
ne polica istovremeno i
za sušenje hrane.
Postavite temperaturu 20
- 40 °C niže nego za Tra‐
dicionalno pečenje.
Turbo roštilj
Za pečenje pizze. Za in‐
tenzivno tamnjenje i
hrskavo dno.
Donji grijač
Za pripremanje mekanih,
sočnih pečenja.
Odmrzavanje
Sporo
pečenje
Tradicionalno
pečenje
Mali roštilj
Za pečenje i prženje na
jednom položaju rešetki
za pečenje.
Uređaj
Za roštiljanje plosnatih
namirnica i pripremu to‐
sta.
Za pečenje većih
komada mesa ili peradi s
kostima na jednom
položaju rešetki za
pečenje. Za pripremu za‐
pečenih jela i tamnjenje.
Za pečenje kolača s
hrskavijom donjom stra‐
nom i konzerviranje
namirnica.
Za odmrzavanje hrane
(povrće i voće). Vrijeme
odleđivanja ovisi o količi‐
ni i veličini smrznutih
namirnica.
12
Funkcija
pećnice
Vlažno
pečenje
Pečenje kru‐
ha
Uređaj
Ta funkcija napravljena je
za uštedu energije
tijekom kuhanja. Za upu‐
te za kuhanje, pogledajte
poglavlje "Savjeti i prepo‐
ruke", Vlažno pečenje.
Vrata pećnice tijekom
pečenja moraju biti za‐
tvorena kako se funkcija
ne bi prekinula te kako bi
se osiguralo da pećnica
radi s najvećom mogu‐
ćom energetskom
učinkovitošću. Kad kori‐
stite tu funkciju, tempera‐
tura u unutrašnjosti može
se razlikovati od po‐
stavljene temperature.
Koristi se preostala
toplina.Snaga
zagrijavanja može biti
smanjena. Za opće pre‐
poruke za uštedu
energije pogledajte
poglavlje "Energetska
učinkovitost", Ušteda
energije. Ta funkcija upo‐
trebljavala se za
usklađenje s klasom
energetske učinkovitosti
u skladu s EN 60350-1.
Kad koristite tu funkciju
svjetlo se automatski
isključuje nakon 30
sekundi.
Tu funkciju koristite za
pripremu kruha i peciva s
vrlo dobrim rezultatima u
pogledu hrskavosti, boje i
sjaja korice, poput profe‐
sionalnih.
Za održavanje hrane
toplom.
Održavanje
topline
Kako postaviti: Funkcije
pećnice
1. Uključite pećnicu s .
Zaslon prikazuje unaprijed postavljenu
temperaturu, simbol i broj funkcije
pećnice.
ili
za postavku
2. Dodirnite
funkcije pećnice.
3. Pritisnite
ili se pećnica automatski
pokreće nakon 5 sekundi.
Ako pećnicu uključite i ne postavite niti
jednu funkciju pećnice ili program, pećnica
se automatski isključuje nakon 20
sekundi.
Kako postaviti: Temperatura
Pritisnite
or
za promjenu
temperature u koracima: 5 °C.
Kad je pećnica na postavljenoj
temperaturi, čuje se signal i indikator
zagrijavanja nestaje.
Način provjeravanja:
Temperatura
Možete provjeriti trenutnu temperaturu u
pećnici kada funkcija ili program rade.
1. Pritisnite .
Na zaslonu se prikazuje temperatura u
pećnici.
2. Pritisnite
ili će se na zaslonu nakon
5 sekundi ponovno automatski
prikazati postavljena temperatura.
Kako postaviti: Brzo
zagrijavanje pećnice
Ne stavljajte hranu u pećnicu dok radi
Brzo zagrijavanje pećnice.
Brzo zagrijavanje je dostupno samo za
neke funkcije pećnice. Ako je u izborniku
postavki uključen Neispravan ton, signal
se oglasi ako brzo zagrijavanje nije
dostupno za postavljenu funkciju.
Pogledajte poglavlje "Dodatne funkcije",
Korištenje izbornika s postavkama.
13
Brzo zagrijavanje smanjuje vrijeme
grijanja.
Ako se uključi brzo zagrijavanje, na
zaslonu se prikazuju trepereće trake.
Za uključivanje brzog zagrijavanja
pritisnite i držite
više od 3 sekunde.
FUNKCIJE SATA
Tablica funkcija sata
Funkcija sata
00:00
Uređaj
Vrijeme dana
Za prikaz ili promjenu sata. Vrijeme možete promijeniti
samo kad je pećnica uključena.
Trajanje
Za postavljanje duljine rada pećnice.
Završetak
Za postavljanje kad se pećnica isključuje.
Vrijeme Odgode
Za kombiniranje funkcija Trajanje i Završetak.
Odaberi + započni
Za uključivanje pećnice s potrebnim postavkama pomoću
samo jednog dodira polja senzora, u bilo koje kasnije
vrijeme.
Zvučni alarm
Za postavljanje vremena odbrojavanja. Ova funkcija nema
utjecaja na rad pećnice. Možete bilo kada postaviti Zvučni
alarm, također i kad je pećnica isključena.
Tajmer za mjerenje
Za postavljanje mjerenja koje prikazuje koliko dugo pećni‐
ca radi. Uključuje se odmah kada se počne zagrijavati
pećnica. Tajmer za mjerenje nije uključeno ako su po‐
stavljeni Trajanje i Završetak. Ova funkcija nema utjecaja
na rad pećnice.
Kako postaviti: Vrijeme dana
Kako postaviti: Trajanje
Nakon prve veze s mrežom, pričekajte dok
se na zaslonu ne prikaže ai 12:00. "12"
bljeska.
1. Podesite funkciju pećnice i
temperaturu.
2. Neprestano pritiskajte
sve dok
ne počne bljeskati.
3. Pritisnite
ili
za postavljanje
minuta zaTrajanje.
4. Pritisnite
ili Trajanje automatski se
pokreće nakon 5 sekundi.
5. Pritisnite
ili
za postavljanje sati
za Trajanje.
6. Pritisnite
ili Trajanje automatski se
pokreće nakon 5 sekundi.
Kad istekne postavljeno vrijeme, oglašava
se signal u trajanju od dvije minute. Na
1. Za postavljanje sata pritisnite
ili
.
2. Pritisnite
.
3. Za postavljanje minuta pritisnite
ili
.
4. Pritisnite
.
Na zaslonu se prikazuje novo vrijeme.
Za promjenu vremena više puta pritisnite
dok ne počne treperiti.
14
zaslonu bljeska
i postavka vremena.
Pećnica se isključuje.
7. Za isključivanje signala dodirnite polje
senzora.
8. Isključite pećnicu.
Kako postaviti: Završetak
1. Podesite funkciju pećnice i
temperaturu.
sve dok
2. Neprestano pritiskajte
ne počne bljeskati.
3. Pritisnite
ili
za postavljanje
. Najprije
Završetak i pritisnite
postavite minute, a potom sate.
Kad isteče postavljeno vrijeme, oglašava
se signal u trajanju od 2 minute. Na
zaslonu bljeska
i postavka vremena.
Pećnica se automatski isključuje.
4. Za isključivanje signala dodirnite polje
senzora.
5. Isključite pećnicu.
Kako postaviti: Vrijeme Odgode
1. Podesite funkciju pećnice i
temperaturu.
2. Neprestano pritiskajte
sve dok
ne počne bljeskati.
3. Pritisnite
ili
za
postavljanjetminuta za Trajanje.
4. Pritisnite
.
5. Pritisnite
ili
za postavljanje sati
za Trajanje.
.
6. Pritisnite
Na zaslonu bljeska .
ili
za postavljanje
7. Pritisnite
Završetak i pritisnite
. Najprije
postavite minute, a potom sate.
Pećnica se automatski uključuje kasnije,
radi za postavljeno Trajanjei zaustavlja se
u postavljenoZavršetak. Kad isteče
postavljeno vrijeme, oglašava se signal u
trajanju od 2 minute. Na zaslonu bljeska
i postavka vremena. Pećnica se
automatski isključuje.
8. Za isključivanje signala dodirnite polje
senzora.
9. Isključite pećnicu.
Kad je funkcija Vrijeme Odgode
uključena, na zaslonu se
prikazuje simbol funkcije
pećnice,
s točkom i . Ova
točka prikazuje koja je funkcija
sata aktivirana u zaslonu Sat/
preostala toplina.
Kako postaviti: Odaberi +
započni
Funkciju Odaberi + započni možete
koristiti samo kad je postavljeno Trajanje.
1. Podesite funkciju pećnice i
temperaturu.
2. Postavite funkciju Trajanje.
dok s ena zaslonu ne
3. Pritiščite
pojavi bljeskajuće .
4. Pritisnite
za postavljanje funkcije
Odaberi + započni.
Na zaslonu se prikazuje
i
s
indikatorom. Ovaj indikator prikazuje koja
je funkcija sata aktivirana.
5. Pritisnite senzor (osim
UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE) za
pokretanje funkcije Odaberi + započni.
Kako postaviti: Zvučni alarm
1. Pritisnite .
Na zaslonu bljeska
i "00".
2. Pritisnite
za prebacivanje između
opcija. Najprije postavite sekunde, a
potom minute i sate.
3. Pritisnite
ili
za postavljanje
za potvrdu.
Zvučni alarm i
4. Pritisnite
ili Zvučni alarm
automatski se pokreće nakon 5
sekundi.
Kad vrijeme isteče, oglašava se signal na
2 minute a na zaslonu se prikazuje
bljeskajuće 00:00 i .
5. Za isključivanje signala dodirnite polje
senzora.
15
Kako postaviti: Tajmer za
mjerenje
1. Za ponovno pokretanje Tajmer za
mjerenje pritiščite: dok se na zaslonu
ne prikaže bljeskajuće .
2. Pritisnite i držite:
. Kad se na
zaslonu prikaže "00:00", Tajmer za
mjerenje ponovno počinje odbrojavati.
AUTOMATSKI PROGRAMI
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Postoji 20 automatskih programa. Za
pripremu jela koristite automatski program
ili recept kada nemate iskustva ili znanja.
Zaslon prikazuje osnovna vremena
pečenja za sve automatske programe.
Popis automatskih programa
Program
1
GOVEĐE PEČENJE
2
SVINJSKO PEČENJE
3
TELEĆE PEČENJE
4
JANJEĆE PEČENJE
5
PEČENA DIVLJAČ
6
PILE, CIJELO
7
RIBA, CIJELA
8
PIZZA
9
QUICHE LORRAINE
10
BISKVIT OD LIMUNA
11
KOLAČ OD SIRA
12
PECIVO-KIFLICE
13
RAŽENI KRUH
14
DIZANJE TIJESTA
15
ZAPEČENI KRUMPIR
16
LASAGNE
17
CANELONI
18
GOTOVI KOLAČ
Program
19
GOTOVA PIZZA
20
GOTOVA JELA OD KRUMPIRA
Način korištenja: automatske
programe
1. Aktivirajte uređaj.
.
2. Dodirnite
Na zaslonu se prikazuju , simbol i broj
automatskog programa.
3. Dodirnite
ili
za odabir
automatskog programa.
4. Dodirnite
ili pričekajte pet sekundi
dok se uređaj automatski ne uključi.
5. Kada postavljeno vrijeme isteče, dvije
minute oglašava se zvučni signal.
Treperi simbol .
6. Dodirnite polje senzora ili otvorite vrata
pećnice kako biste zaustavili zvučni
signal.
7. Isključi uređaj.
Način korištenja: atomatski
programi s unosom mase
Ako postavite masu mesa, uređaj
izračunava vrijeme pečenja.
1. Aktivirajte uređaj.
2. Dodirnite
.
3. Dodirnite
ili
za postavljanje
programa s unosom mase.
Na zaslonu se prikazuje: vrijeme pečenja,
simbol trajanja , zadanu masu, mjernu
jedinicu (kg, g).
16
4. Dodirnite
ili se postavke
automatski spremaju nakon pet
sekundi.
Uređaj se uključuje.
5. Zadanu vrijednost mase možete
promijeniti pomoću
ili
. Dodirnite
.
6. Kada postavljeno vrijeme isteče, na
dvije minute oglašava se zvučni signal.
treperi.
7. Dodirnite polje senzora ili otvorite vrata
pećnice kako biste zaustavili zvučni
signal.
8. Isključi uređaj.
KORIŠTENJE PRIBORA
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Umetanje pribora
Istovremena upotreba mreže za pečenje i
pekača za pecivo / duboke plitice:
Gurnite pekač za pecivo /duboku pliticu
između vodilica na nosaču police i mreže
za pečenje na vodilicama iznad.
Žičana polica:
Gurnite mrežu između vodilica nosača
police i provjerite jesu li nožice okrenute
prema dolje..
Pekač za pecivo/ Duboka plitica:
Pekač za pecivo /duboku pliticu umetnite
između vodilica police.
Mala udubljenja na vrhu
povećavaju sigurnost. Te
izbočine ujedno su i dodatna
mjera protiv prevrtanja. Visoki
obod oko police sprječava
klizanje posuđa s police.
17
DODATNE FUNKCIJE
Upotreba funkcije Moj favorit
program
Koristite ovu funkciju za spremanje
omiljenih postavki temperature i vremena
za funkciju pećnice ili program.
1. Podesite temperaturu i vrijeme funkcije
pećnice ili programa.
2. Dodirnite i držite pritisnutim
dulje
od tri sekunde. Oglašava se zvučni
signal.
3. Isključite uređaj.
• Za uključivanje funkcije dodirnite .
Uređaj aktivira vaš omiljeni program.
Dok funkcija radi, možete
promijeniti vrijeme i
temperaturu.
• Za isključivanje funkcije dodirnite .
Uređaj isključuje vaš omiljeni program.
Uporaba roditeljske zaštite
Roditeljska zaštita sprječava nehotično
uključivanje pećnice.
Kada se uključi pirolitičko
čišćenje, vrata su zaključana.
Kada pritisnete polje senzora,
na zaslonu se prikazuje
poruka.
Ovu funkciju možete uključiti i kada je
pećnica isključena. Nemojte postaviti
funkciju pečnice.
Dodirnite i istovremeno držite
i
2
sekunde. Oglašava se zvučni signal.
Na zaslonu se prikazuje SAFE. Vrata su
zabravljena.
Za isključenje Roditeljske zaštite, ponovite
postupak.
Uporaba blokiranja tipki
Funkciju Blokiranje tipki možete uključiti
samo kada pećnica radi.
Blokiranje tipki sprječava nehotičnu
promjenu funkcije pećnice.
1. Za uključivanje funkcije pritisnite
2. Uključite funkciju ili postavku pećnice.
3. Dodirnite i istovremeno držite
i
na najmanje 2 sekunde.
Oglašava se zvučni signal.
Na zaslonu se prikazuje lokot.
Za isključivanje funkcije Blokiranje tipki
ponovite 3. korak.
Ako funkcija Pirolitičko čišćenje
radi, vrata su zaključana.
Poruka se uključuje na zaslonu
kada dodirnete polje senzora.
Pećnicu možete isključiti dok je
Blokiranje tipki uključeno. Kad
isključite pećnicu, funkcija
zaključavanja se isključuje.
Uporaba izbornika s
postavkama
Izbornik s postavkama omogućuje vam
uključivanje i isključivanje funkcija iz
glavnog izbornika. Zaslon prikazuje SET i
broj postavke.
Funkcije
Vrijednost postavke
1
ODABERI+ZAPOČNI
UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE
2
INDIKATOR OSTATKA TOPLINE
UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE
3
PODSJETNIK ZA ČIŠĆENJE
UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE
4
TON TIPKE1)
KLIK / BIP / ISKLJ
18
Funkcije
Vrijednost postavke
5
TON POGREŠKE
UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE
6
DEMO NAČIN RADA
Aktivacijska šifra: 2468
7
OSVJETLJENJE
NISKO / SREDNJE / VISOKO
8
SERVISNI IZBORNIK
-
9
VRAĆANJE NA TVORNIČKE POSTAV‐
KE
DA/NE
1) Nije moguće isključiti zvuk polja senzora Uklj/Isklj.
1. Pritisnite i zadržite
3 sekundi.
Na zaslonu se prikazuje SET1 i "1"
bljeska.
2. Za postavljanje sekundi pritisnite
ili
.
3. Pritisnite
.
4. Pritisnite
ili
za promjenu
vrijednosti postavke.
5. Pritisnite
.
Za izlazak iz izbornika Postavke pritisnite
ili pritisnite i zadržite
.
Automatsko isključivanje
Iz sigurnosnih razloga pećnica se
automatski isključuje nakon nekog
vremena, ako funkcija pećnice radi a vi ne
promijenite niti jednu postavku.
(°C)
(h)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - maksimalno
3
Automatsko isključivanje ne radi s
funkcijama: Osvjetljenje unutrašnjosti,
Trajanje, Vrijeme Odgode, Završetak,
Sporo pečenje.
Osvjetljenje zaslona
Postoje dva načina osvjetljenja zaslona:
• Noćno osvjetljenje - kad je uređaj
isključen, svjetlina zaslona je manja
između 22:00 i 06:00.
• Dnevna svjetlost:
– kada je uređaj uključen.
– ako dodirnete neko od polja
senzora tijekom noćnog osvjetljenja
(osim UKLJUČENO/
ISKLJUČENO), zaslon se vraća u
dnevni način osvjetljenja za
sljedećih 10 sekundi.
– ako je uređaj isključen i postavili ste
zvučni alarm. Kada završi funkcija
zvučnog alarma, zaslon se vraća u
noćno osvjetljenje.
Ventilator za hlađenje
Kada pećnica radi, ventilator za hlađenje
automatski se uključuje kako bi površinu
pećnice održao hladnom. Ako isključite
pećnicu, ventilator za hlađenje nastavlja
raditi dok se pećnica ne ohladi.
Sigurnosni termostat
Neispravan rad pećnice ili komponente u
kvaru mogu uzrokovati opasno
pregrijavanje. Kako bi se to spriječilo,
paćnica ima sigurnosni termostat koji
prekida napajanje. Pećnica se ponovno
automatski uključuje čim se temperatura
snizi.
19
SAVJETI I PREPORUKE
Pečenje kolača
Ne otvarajte vrata pećnice prije isteka 3/4
postavljenog vremena kuhanja.
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Ako koristite dvije posude za pečenje
istovremeno, ostavite jednu praznu razinu
između njih.
Temperature i vremena
pečenja u tablicama služe kao
primjeri. Oni ovise o receptima,
kvaliteti i količini korištenih
sastojaka.
Pečenje mesa i ribe
Koristite duboku pliticu za vrlo masnu
hranu kako biste sačuvali pećnicu od mrlja
koje mogu biti trajne.
Preporuke za kuhanje
Ostavite meso otprilike 15 minuta prije
rezanja tako da se sok ne iscijedi.
Pećnica ima pet razina polica.
Brojite položaje polica od dna pećnice.
Vaša pećnica može peći ili pržiti drugačije
od pećnice koju ste imali ranije. Tablice
ispod prikazuju standardne postavke
temperature, vremena kuhanja i položaja
police.
Ako ne možete naći postavke za posebni
recept, potražite onaj koji mu je sličan.
Pećnica ima poseban sustav pomoću
kojega zrak cirkulira i para se stalno
reciklira. S tim sustavom možete kuhati u
parnom okolišu i održati hranu mekanom
iznutra a hrskavom izvana. On smanjuje
vrijeme kuhanja i potrošnju energije.
Kako biste spriječili stvaranje prevelike
količine dima tijekom pečenja, u duboku
pliticu dodajte malo vode. Za sprječavanje
kondenzacije dima, dodajte vode sbaki put
nakon što se osuši.
Vremena pripreme
Vremena pripreme ovise o vrsti,
konzistentnosti i volumenu hrane.
U početku pratite tijek kuhanja. Pronađite
najbolje postavke (postavka topline,
vrijeme pripreme itd.) za vaše posuđe,
recepte i količine tijekom korištenja
uređaja.
Pečenje i prženje
TORTE
Tradicionalno
pečenje
Kuhanje s ven‐
tilatorom
(min)
(°C)
(°C)
Recepti s tuče‐
nim tijestom
170
2
160
3 (2 i
4)
45 - 60
Kalup za torte
Prhko tijesto
170
2
160
3 (2 i
4)
20 - 30
Kalup za torte
Kolač sa sirom
i maslacem
170
1
165
2
80 100
Kalup za torte, Ø
26 cm
20
TORTE
Tradicionalno
pečenje
Kuhanje s ven‐
tilatorom
(min)
(°C)
(°C)
Štrudel
175
3
150
2
60 - 80
Posuda za
pečenje
Torta s
pekmezom
170
2
165
2
30 - 40
Kalup za torte, Ø
26 cm
Božićni kolač,
prethodno
zagrijte praznu
pećnicu
160
2
150
2
90 120
Kalup za torte, Ø
20 cm
Kolač sa
šljivama, pret‐
hodno zagrijte
praznu pećnicu
175
1
160
2
50 - 60
Kalup za kruh
Keksi
140
3
140 150
3
25 - 45
Posuda za
pečenje
Puslice
120
3
120
3
80 100
Posuda za
pečenje
Puslice, pret‐
hodno zagrijte
praznu pećni‐
cu, dvije razine
-
-
120
2i4
80 100
Posuda za
pečenje
Peciva, pret‐
hodno zagrijte
praznu pećnicu
190
3
190
3
12 - 20
Posuda za
pečenje
Ekleri
190
3
170
3
25 - 35
Posuda za
pečenje
Ekleri, dvije ra‐
zine
-
-
170
2i4
35 - 45
Posuda za
pečenje
Male voćne pi‐
te
180
2
170
2
45 - 70
Kalup za torte, Ø
20 cm
Bogata voćna
torta
160
1
150
2
110 120
Kalup za torte, Ø
24 cm
Sendvič Victo‐
ria
170
1
160
2
30 - 50
Kalup za torte, Ø
20 cm
21
Prethodno zagrijte praznu pećnicu.
KRUH I PIZZA
Tradicionalno
pečenje
Kuhanje s ventilato‐
rom
(min)
(°C)
(°C)
Bijeli kruh, 1 2 komada,
0,5 kg za
svaki komad
190
1
190
1
60 - 70
-
Raženi kruh,
prethodno
zagrijavanje
nije potrebno
190
1
180
1
30 - 45
Kalup za
kruh
Krušna peci‐
va, 6 - 8 peci‐
va
190
2
180
2 (2 i 4)
25 - 40
Posuda za
pečenje
Pizza
230 250
1
230 250
1
10 - 20
Posuda za
pečenje /
Duboka pliti‐
ca
Pogačice
200
3
190
3
10 - 20
Posuda za
pečenje
Prethodno zagrijte praznu pećnicu.
Koristite kalup za kolače.
ZAPEČENA JELA
Tradicionalno
pečenje
Kuhanje s ventilato‐
rom
(min)
(°C)
Zapečena jela s
tjesteninom, prethodno
zagrijavanje nije potreb‐
no
200
(°C)
2
180
2
40 - 50
22
ZAPEČENA JELA
Tradicionalno
pečenje
Kuhanje s ventilato‐
rom
(min)
(°C)
(°C)
Pita od prhkog tijesta s
povrćem, prethodno
zagrijavanje nije potreb‐
no
200
2
175
2
45 - 60
Bureci
180
1
180
1
50 - 60
Lasagne
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Cannelloni
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Koristite drugi položaj police u pećnici.
Koristite mrežu za pečenje.
MESO
Tradicionalno
pečenje
Kuhanje s
ventilatorom
(min)
(°C)
(°C)
Govedina
200
190
50 - 70
Svinjetina
180
180
90 - 120
Teletina
190
175
90 - 120
Englesko goveđe pečenje, slabo pe‐
čeno
210
200
50 - 60
Englesko goveđe pečenje, srednje pe‐
čeno
210
200
60 - 70
Englesko goveđe pečenje, dobro pe‐
čeno
210
200
70 - 75
23
MESO
Tradicionalno
pečenje
Kuhanje s ventilato‐
rom
(min)
(°C)
(°C)
Svinjska lopatica, s kožom
180
2
170
2
120 - 150
Svinjska koljenica, 2
komada
180
2
160
2
100 - 120
Janjeći but
190
2
175
2
110 - 130
Cijelo pile
220
2
200
2
70 - 85
Cijela purica
180
2
160
2
210 - 240
Cijela patka
175
2
220
2
120 - 150
Cijela guska
175
2
160
1
150 - 200
Kunić, isječen na komade
190
2
175
2
60 - 80
Zec, isječen na komade
190
2
175
2
150 - 200
Cijeli fazan
190
2
175
2
90 - 120
Koristite drugi položaj police u pećnici.
RIBA
Tradicionalno
pečenje
Kuhanje s ven‐
tilatorom
(min)
(°C)
(°C)
Pastrva / Komarča, 3 - 4 ribe
190
175
40 - 55
Tunjevina / Losos, 4 - 6 fileta
190
175
35 - 60
Mali roštilj
Prethodno zagrijte praznu pećnicu.
Koristite četvrti položaj police u pećnici.
Roštiljajte na maksimalnoj postavci temperature.
24
ROŠTILJ
(kg)
(min)
s jedne strane
(min)
s druge strane
Fileti odrezaka, 4 komada
0.8
12 - 15
12 - 14
Goveđi biftek, 4 komada
0.6
10 - 12
6-8
Kobasice, 8
-
12 - 15
10 - 12
Svinjeći kotleti, 4 komada
0.6
12 - 16
12 - 14
Pile, polovica, 2
1
30 - 35
25 - 30
Kebabi, 4
-
10 - 15
10 - 12
Pileća prsa, 4 komada
0.4
12 - 15
12 - 14
Hamburgeri, 6
0.6
20 - 30
-
Riblji file, 4 komada
0.4
12 - 14
10 - 12
Tost sendviči, 4 - 6
-
5-7
-
Tost, 4 - 6
-
2-4
2-3
Turbo roštilj
Prethodno zagrijte praznu pećnicu.
Koristite prvi ili drugi položaj na polici.
GOVEDINA
Za izračun vremena pečenja, pomnožite
vrijeme iz tablice ispod s centimetrima
debljine fileta.
Goveđe pečenje
ili filet, dobro pe‐
čeno
GOVEDINA
(°C)
(min)
Goveđe pečenje
ili filet, slabo pe‐
čeno
190 200
5-6
Goveđe pečenje
ili filet, srednje
pečeno
180 190
6-8
(°C)
(min)
170 180
8 - 10
(°C)
(min)
160 180
90 - 120
SVINJETINA
Lopatica / Vrati‐
na / Rolana
šunka, 1 - 1,5 kg
25
PERAD
SVINJETINA
(°C)
(min)
Kotleti / Svinjska
rebra, 1 - 1,5 kg
170 180
60 - 90
Mesna pita, 0,75
- 1 kg
160 170
50 - 60
Buncek, prethod‐
no kuhan, 0,75 1 kg
150 170
90 - 120
(°C)
(min)
Perad u
komadima, 0,2 0,25 kg svaka
200 220
30 - 50
Pile, polovica,
0,4 - 0,5 kg
svaka
190 210
35 - 50
Pile, mlada
kokoš, 1 - 1,5 kg
190 210
50 - 70
Patka, 1,5 - 2 kg
180 200
80 - 100
Guska, 3,5 - 5 kg
160 180
120 180
Puretina, 2,5 3,5 kg
160 180
120 150
Puretina, 4 - 6 kg
140 160
150 240
TELETINA
(°C)
(min)
Teleće pečenje, 1
kg
160 180
90 - 120
Teleća koljenica,
1,5 - 2 kg
160 180
120 150
RIBA, CIJELA (NA PARI)
JANJETINA
(°C)
(min)
Janjeći but /
Janjeće pečenje,
1 - 1,5 kg
150 170
100 120
Janjeći hrbat, 1 1,5 kg
160 180
40 - 60
Riba, 1 - 1,5 kg
(°C)
(min)
210 220
40 - 60
Sporo pečenje
Ova funkcija omogućuje vam pripremanje
nemasnog, mekog mesa i ribe. Nije
primjenjivo za: perad, masna pečena
svinjetina, pečenka.
1. Ispržite meso 1 - 2 minute sa svake
strane u tavi na jakoj vatri.
2. Stavite meso u tavu za pečenje ili
izravno na rešetku za pečenje. Ispod
rešetke za pečenje stavite pliticu za
skupljanje masnoće.
26
Dok koristite tu funkciju, uvijek
pripremajte jelo bez poklopca.
3. Odaberite funkciju: Sporo pečenje.
Možete postaviti temperaturu između
80 °C i 150 °C prvih 10 minuta.
Zadano je 90 °C.
4. Nakon 10 minuta, pećnica automatski
snižava temperaturu na 80 °C.
Postavite temperaturu na 120 °C.
(kg)
(min)
Odresci
0.2 - 0.3
20 - 40
3
Goveđi filet
1 - 1.5
90 - 150
3
Goveđe pečenje
1 - 1.5
120 - 150
1
Teleće pečenje
1 - 1.5
120 - 150
1
Odmrzavanje
(kg)
Vrijeme
odmrzavanja
(min.)
Naknadno
vrijeme
odmrzavanja
(min)
Pile
1
100 - 140
20 - 30
Pile stavite na okre‐
nuti tanjurić po‐
stavljen u veliki
tanjur. Preokrenuti
kada prođe pola
vremena.
Meso
1
100 - 140
20 - 30
0.5
90 - 120
Preokrenuti kada
prođe pola
vremena.
Krema
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Vrhnje se može tući
i kada je još
djelomično
zamrznuto.
Pastrva
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Jagode
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Maslac
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Gateau torta
1.4
60
60
-
27
Konzerviranje
Upotrebljavajte samo staklenke za
konzerviranje istih dimenzija dostupne na
tržištu.
KOŠTUNIČASTO VOĆE
Ne koristite staklenke s poklopcima koji se
odvijaju i s bajonetnim ili metalnim
poklopcima.
Koristite prvi položaj police u pećnici.
Na pekač za pecivo ne stavljajte više od
šest staklenki od jedne litre.
Staklenke napunite jednoliko i zatvorite ih
obujmicom.
Staklenke se ne smiju međusobno
dodirivati.
Breskve /
Dunje /
Šljive
U pekač za pecivo stavite oko 1/2 litre
vode kako biste osigurali dovoljno vlage u
pećnici.
Jagode / Borovnice /
Maline / Zreli ogrozd
35 - 45
35 - 45
10 - 15
(min)
Konzervir
anje do
početka
stvaranja
mjehurića
(min)
Nastavak
kuhanja
pri 100 °C
Mrkva
50 - 60
5 - 10
Krastavci
50 - 60
-
Miješano
povrće za
kiseljenje
50 - 60
5 - 10
Korabica /
Grašak /
Šparoge
50 - 60
15 - 20
Postavite temperaturu na 160 - 170 °C.
(min)
Konzerviranje do
početka
stvaranja
mjehurića
(min)
Nastavak
kuhanja
pri 100 °C
POVRĆE
Kada voda u teglama proključa (nakon
otprilike 35-60 minuta u teglama od jedne
litre), isključite pećnicu ili smanjite
temperaturu na 100 °C (pogledajte
tablicu).
JAGODIČASTO VOĆE
(min)
Konzervir
anje do
početka
stvaranja
mjehurića
Sušenje - Kuhanje s
ventilatorom
Prekrijte police masnim papirom ili
papirom za pečenje.
Za bolje rezultate zaustavite pećnicu na
pola vremena sušenja, otvorite vrata i za
dovršetak pustite da se osuši preko noći.
Za 1 pliticu upotrijebite položaj treće
police.
28
Za 2 plitice upotrijebite položaj prve i
četvrte police.
VOĆE
POVRĆE
(h)
(°C)
(h)
Grah
60 - 70
6-8
Paprike
60 - 70
5-6
Povrće za juhu
60 - 70
5-6
Gljive
50 - 60
6-8
Začinsko bilje
40 - 50
2-3
Postavite temperaturu na 60 - 70 °C.
Marelice
8 - 10
Jabuke izrezane na
ploške
6-8
Kruške
6-9
Vlažno pečenje - preporučeni
pribor
Koristite tamne i nereflektirajuće limove i
spremnike. Oni bolje apsorbiraju toplinu
od svijetlih boja i reflektirajućeg posuđa.
VOĆE
(h)
Šljive
8 - 10
Plitica za pizzu
Posuda za pečenje
Tamni, ne‐
reflektirajući
promjer 28 cm
Tamni, nereflektirajući
promjer 26 cm
Vlažno pečenje
Za najbolje rezultate slijedite preporuke
navedene u tablici ispod.
Keramičke
zdjelice
Keramika
8 cm
promjer, 5
cm visina
Limeni kalup za
flan
Tamni, ne‐
reflektirajući
promjer 28 cm
29
(°C)
(min)
Slatka peciva,
16 komada
pekač za pecivo ili pliti‐
ca s cjedilom
180
2
20 - 30
Pecivo-kiflice, 9
komada
pekač za pecivo ili pliti‐
ca s cjedilom
180
2
30 - 40
Pizza, smrznuta,
0,35 kg
rešetka za pečenje
220
2
10 - 15
Rolada
pekač za pecivo ili pliti‐
ca s cjedilom
170
2
25 - 35
Brownie
pekač za pecivo ili pliti‐
ca s cjedilom
175
3
25 - 30
Sufle, 6 komada
keramički kalupi na re‐
šetki za pečenje
200
3
25 - 30
Biskvitna
podloga za flan
podloga za flan na re‐
šetki za pečenje
180
2
15 - 25
Sendvič Victoria
posuda za pečenje na
rešetki za pečenje
170
2
40 - 50
Poširana riba,
0,3 kg
pekač za pecivo ili pliti‐
ca s cjedilom
180
3
20 - 25
Riba, 0,2 kg
pekač za pecivo ili pliti‐
ca s cjedilom
180
3
25 - 35
Riblji file, 0,3 kg
pizza na rešetki za
pečenje
180
3
25 - 30
Poširano meso,
0,25 kg
pekač za pecivo ili pliti‐
ca s cjedilom
200
3
35 - 45
Ražnjić, 0,5 kg
pekač za pecivo ili pliti‐
ca s cjedilom
200
3
25 - 30
Kolačići, 16
komada
pekač za pecivo ili pliti‐
ca s cjedilom
180
2
20 - 30
Kolačići s ba‐
demima, 24
komada
pekač za pecivo ili pliti‐
ca s cjedilom
180
2
25 - 35
Muffini, 12
komada
pekač za pecivo ili pliti‐
ca s cjedilom
170
2
30 - 40
Slani kolač, 20
komada
pekač za pecivo ili pliti‐
ca s cjedilom
180
2
25 - 30
30
(°C)
(min)
Sitni prhki
kolači, 20
komada
pekač za pecivo ili pliti‐
ca s cjedilom
150
2
25 - 35
Tortice, 8
komada
pekač za pecivo ili pliti‐
ca s cjedilom
170
2
20 - 30
Povrće, pošira‐
no, 0,4 kg
pekač za pecivo ili pliti‐
ca s cjedilom
180
3
35 - 45
Vegetarijanski
omlet
pizza na rešetki za
pečenje
200
3
25 - 30
Mediteransko
povrće, 0,7 kg
pekač za pecivo ili pliti‐
ca s cjedilom
180
4
25 - 30
Informacije za ustanove za
testiranje
Provjere prema IEC 60350-1.
(°C)
(min)
Sitni
kolači,
po 20
na plitici
Tradicio‐
nalno
pečenje
Posuda
za
pečenje
3
170
20 - 30
-
Sitni
kolači,
po 20
na plitici
Kuhanje s
ventilato‐
rom
Posuda
za
pečenje
3
150 160
20 - 35
-
Sitni
kolači,
po 20
na plitici
Kuhanje s
ventilato‐
rom
Posuda
za
pečenje
2i4
150 160
20 - 35
-
Pita od
jabuka,
2
kalupa
Ø20 cm
Tradicio‐
nalno
pečenje
Re‐
šetka
za
pečenje
2
180
70 - 90
-
31
(°C)
(min)
Pita od
jabuka,
2
kalupa
Ø20 cm
Kuhanje s
ventilato‐
rom
Re‐
šetka
za
pečenje
2
160
70 - 90
-
Biskvit,
kalup
za torte
Ø26 cm
Tradicio‐
nalno
pečenje
Re‐
šetka
za
pečenje
2
170
40 - 50
Pećnicu prethod‐
no zagrijte 10
minute.
Biskvit,
kalup
za torte
Ø26 cm
Kuhanje s
ventilato‐
rom
Re‐
šetka
za
pečenje
2
160
40 - 50
Pećnicu prethod‐
no zagrijte 10
minute.
Biskvit,
kalup
za torte
Ø26 cm
Kuhanje s
ventilato‐
rom
Re‐
šetka
za
pečenje
2i4
160
40 - 60
Pećnicu prethod‐
no zagrijte 10
minute.
Prhko
tijesto
Kuhanje s
ventilato‐
rom
Posuda
za
pečenje
3
140 150
20 - 40
-
Prhko
tijesto
Kuhanje s
ventilato‐
rom
Posuda
za
pečenje
2i4
140 150
25 - 45
-
Prhko
tijesto
Tradicio‐
nalno
pečenje
Posuda
za
pečenje
3
140 150
25 - 45
-
Tost, 4 6
komada
Mali roštilj
Re‐
šetka
za
pečenje
4
maks
.
2 - 3 minute
prva strana;
2 - 3 minute
druga strana
Pećnicu prethod‐
no zagrijte 3
minute.
32
Goveđi
burger,
6
komada
, 0,6 kg
Mali roštilj
Re‐
šetka
za
pečenje
i posu‐
da za
sakuplj
anje
masno‐
će
4
(°C)
(min)
maks
.
20 - 30
Stavite rešetku
za pečenje na
četvrtu razinu a
posudu za
sakupljanje mas‐
noće na treću ra‐
zinu u pećnici.
Preokrenite hra‐
nu kad prođe
pola po‐
stavljenog
vremena
kuhanja.
Pećnicu prethod‐
no zagrijte 3
minute.
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Napomene o čišćenju
Prednju stranu pećnice očistite mekom krpom namočenom u mlaku vodu sa
sredstvom za čišćenje.
Za čišćenje metalnih površina koristite namjensko sredstvo za čišćenje.
Sredstva za
čišćenje
Tvrdokorne mrlje čistite posebnim sredstvom za čišćenje pećnica.
Unutrašnjost pećnice očistite nakon svake upotrebe. Nakupljanje masti ili
drugih ostataka hrane može uzrokovati požar. Rizik je veći za pliticu roštilja.
Svakodnev‐
na uporaba
Vlaga se može kondenzirati u uređaju ili na staklima vrata. Za smanjenje
kondenzacije, uključite pećnicu da radi barem 10 minuta prije kuhanja.
Nakon svake uporabe osušite unutrašnjost mekanom krpom.
33
Nakon svake upotrebe očistite svu dodatnu opremu i pustite da se osuši. Ko‐
ristite meku krpu namočenu u toplu vodu sa sredstvom za čišćenje. Pribor ne
perite u perilici posuđa.
Dodatni pri‐
bor
Ne čistite pribor s neprianjajućim površinama uporabom agresivnih sredstava
za čišćenje, oštrih predmeta ili u perilici.
Pećnice od nehrđajućeg čelika
ili aluminija
Očistite vrata pećnice samo vlažnom
krpom ili spužvom. Osušite mekanom
krpom.
Ne koristite čeličnu vunu, kiseline ili
abrazivne proizvode koji bi mogli oštetiti
površinu pećnice. Očistite upravljačku
ploču pećnice uz isti oprez.
Kako ukloniti: nosači police
Kako biste očistili pećnicu, skinite nosače
police.
OPREZ! Prilikom skidanja
nosače police budite pažljivi.
1. Prednji dio nosača police povucite
dalje od bočne stijenke.
2. Stražnji dio nosača police povucite s
bočne stijenke i uklonite ga.
1
2
Uklonjene dodatke umetnite obrnutim
redoslijedom.
Način korištenja: Pirolitičko
OPREZ! Izvadite sav pribor i
uklonjive nosače polica.
Postupak pirolitičkog
čišćenja ne može početi:
• ako niste u potpunosti
zatvorili vrata pećnice. Kod
nekih modela, kada se ta
pogreška dogodi, na
zaslonu se prikazuje "C3".
OPREZ! Ako su u isti ormarić
postavljeni drugi uređaji, ne
koristite ih istodobno s
funkcijom Pirolitičko. To može
uzrokovati oštećenje pećnice.
Tijekom pirolitičkog čišćenja vrata su
zaključana. Simbol
i trake indikatora
topline svijetle dok se vrata ne otključaju.
Vrata se otključavaju kad temperatura
unutar pećnice padne ispod sigurnih
uvjeta i kad je pirolitičko čišćenje
dovršeno.
Tijekom pirolitičkog čišćenja svjetlo je
isključeno.
1. Očistite unutrašnjost pećnice toplom
vodom i blagim deterdžentom. Očistite
unutarnje staklo vrata pećnice mlakom
vodom i mekom krpom.
2. Očistite unutarnju strane vrata toplom
vodom tako da ostaci ne izgore od
toplog zraka.
3. Uključite pećnicu.
dok se na zaslonu ne
4. Pritišćite
prikaže"Pyro" i broj programa čišćenja.
5. Pritisnite
.
6. Pritisnite
ili
za postavljanje
trajanja postupka čišćenja:
34
Opcija
Opis
1
1 h 30 min za la‐
gano čišćenje
2
2 h za standard‐
no čišćenje
3
2 h 30 min za te‐
meljito čišćenje
2. Odvijačem podignite i potpuno okrenite
desnu stranu poluge šarke.
Za odgodu početka postupka čišćenja
možete koristiti funkciju "Završetak".
.
7. Za potvrdu pritisnite
Način korištenja: podsjetnik za
čišćenje
Kao podsjetnik da je potrebno pirolitičko
čišćenje, podsjetnik za čišćenje bljeska na
zaslonu
10 sekundi nakon svake
deaktivacije uređaja.
3. Pronađite šarku na lijevoj strani vrata.
Podsjetnik čišćenja se
isključuje:
• nakon završetka funkcije
"Pirolitičko čišćenje".
• kad se deaktivira u
osnovnim postavkama.
Pogledajte poglavlje
"Korištenje izbornika s
postavkama".
Skidanje i postavljanje vrata
Vrata pećnice imaju tri staklene ploče.
Vrata pećnice i unutarnje staklene ploče
možete skinuti kako biste ih očistili.
Pročitajte cijele upute "Skidanje i
postavljanje vrata" prije skidanja staklenih
ploča.
Vrata pećnice bi se mogla
zatvoriti ako staklene ploče
pokušate skinuti prije nego
skinete vrata pećnice.
OPREZ! Pećnicu ne
upotrebljavajte bez staklenih
ploča.
1. Otvorite vrata do kraja i nađite šarku s
desne strane vrata.
4. Podignite i potpuno okrenite polugu na
lijevoj šarki.
35
5. Zatvorite vrata pećnice napola, do
prvog položaja. Zatim podignite i
povucite vrata prema naprijed i
izvadite ih iz ležišta.
ploče. Staklene ploče ne perite u
perilici posuđa.
Kad je čišćenje završeno, postavite
staklene ploče i vrata pećnice.
Pazite da staklene ploče (A i B) vratite
ispravnim redoslijedom. Provjerite simbol/
tisak sa strane staklene ploče. Svaka
staklena ploča izgleda različito kako bi se
olakšalo rastavljanje i sastavljanje.
Kad je ispravno postavljen, okvir vrtata
klikne.
A
B
6. Stavite vrata na stabilnu površinu
zaštićenu mekom krpom.
7. Uhvatite prirubnicu vrata (B) na
gornjem rubu vrata s dvije strane i
pritisnite prema unutra kako biste
otpustili spojnice.
2
Osigurajte da unutarnje staklene ploče
postavite ispravno na mjesto.
A
B
1
8. Povucite okvir vrata prema naprijed
kako biste ga skinuli.
9. Staklene ploče vrata držite za vrh i
pažljivo ih izvucite jednu po jednu.
Krenite od gornje ploče. Osigurajte da
se ploče potpuno izvuku iz nosača.
B
Zamjena žarulje
UPOZORENJE! Opasnost od
električnog udara.
Žarulja može biti vruća.
1. Isključite pećnicu.
Pričekajte dok se pećnica ohladi.
2. Iskopčajte pećnicu iz napajanja.
3. Na dno unutrašnjosti stavite krpu.
10. Staklene ploče očistite vodom i
sapunicom. Pažljivo osušite staklene
OPREZ! Uvijek držite halogenu
žarulju krpom kako biste
spriječili izgaranje naslaga
masti na žarulji.
36
Stražnje svjetlo
1. Okrenite stakleni poklopac svjetla i
skinite ga.
2. Očistite stakleni poklopac.
3. Zamijenite žarulju odgovarajućom
žaruljom koja je otpora na toplinu od
300 °C.
4. Postavite stakleni poklopac.
RJEŠAVANJE PROBLEMA
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Što učiniti ako...
Problem
Mogući uzrok
rješenje
Ne možete uključiti pećnicu
ili njome rukovati.
Pećnica nije priključena na
električnu mrežu ili nije pra‐
vilno priključena.
Provjerite je li pećnica pra‐
vilno priključen na električno
napajanje (provjerite
dijagram priključivanja, ako
je dostupan).
Pećnica se ne grije.
Pećnica je isključena.
Uključite pećnicu.
Pećnica se ne grije.
Vrata nisu ispravno zatvore‐
na.
Zatvorite vrata do kraja.
Pećnica se ne grije.
Sat nije podešen.
Namjestite sat.
Pećnica se ne grije.
Nisu postavljene potrebne
postavke.
Provjerite jesu li postavke
točne.
Pećnica se ne grije.
Automatsko isključivanje je
uključeno.
Pogledajte odjeljak "Au‐
tomatsko isključivanje".
Pećnica se ne grije.
Uključena je funkcija rodi‐
teljske zaštite.
Pogledajte poglavlje
"Korištenje roditeljske zašti‐
te".
Pećnica se ne grije.
Osigurač je pregorio.
Provjerite je li osigurač uz‐
rok kvara. Ako osigurač
stalno pregara, obratite se
kvalificiranom električaru.
Svjetlo pećnice ne radi.
Svjetlo pećnice nije isprav‐
no.
Zamijenite žarulju pećnice.
Zaslon ne prikazuje vrijeme
tijekom trajanja isključenosti.
Zaslon je isključen.
Dodirnite
i
isto‐
vremeno za ponovno
uključenje zaslona.
Jela se predugo ili prebrzo
peku.
Temperatura je preniska ili
previsoka.
Po potrebi podesite tempe‐
raturu. Slijedite upute iz pri‐
ručnika za upotrebu.
37
Problem
Mogući uzrok
rješenje
Para i kondenzat nakupljaju
se na hrani i u unutrašnjosti
pećnice
Jelo ste predugo ostavili u
pećnici.
Nakon završetka pečenja
jelo ne ostavljajte u pećnici
dulje od 15 - 20 minuta.
Zaslon prikazuje "C3".
Funkcija čišćenja ne radi.
Niste u potpunosti zatvorili
vrata ili je brava vrata ne‐
ispravna.
Zatvorite vrata do kraja.
Zaslon prikazuje "F102".
•
•
•
•
Niste do kraja zatvorili
vrata.
Blokada vrata je ne‐
ispravna.
•
Na zaslonu se prikazuje šifra
pogreške koja nije u tablici.
Postoji električni kvar.
•
•
Uređaj je uključen, ali se ne
zagrijava. Ventilator ne radi.
Na zaslonu se prikazuje
"Demo".
Uključen je demo program.
Servisni podaci
Ako sami ne možete pronaći rješenje
problema, obratite se vašem zastupniku
iliovlaštenom servisu.
Zatvorite vrata do kraja.
Pomoću kućnog osigura‐
ča ili sigurnosne sklopke
u kutiji s osiguračima
isključite i ponovo
uključite pećnicu.
Ako se na zaslonu pono‐
vo prikaže "F102", obrati‐
te se službi za korisnike.
Pomoću kućnog osigura‐
ča ili sigurnosne sklopke
u kutiji s osiguračima
isključite i ponovo
uključite pećnicu.
Ako se na zaslonu pono‐
vo prikaže šifra po‐
greške, obratite se službi
za korisnike.
Pogledajte odjeljak
"Korištenje izbornika s po‐
stavkama" u poglavlju "Do‐
datne funkcije".
na prednjem okviru unutrašnjosti pećnice.
Ne vadite nazivnu pločicu iz unutrašnjosti
pećnice.
Podaci potrebni za servis nalaze se na
nazivnoj pločici. Nazivna pločica nalazi se
Preporučujemo da podatke zapišete ovdje:
Model (MOD.)
.........................................
Broj proizvoda (PNC)
.........................................
Serijski broj (S.N.)
.........................................
38
ENERGETSKA UČINKOVITOST
Podaci o proizvodu i List s podacima o proizvodu*
Naziv dobavljača
Juno
Identifikacija modela
JB126D0 949498096
JB126S0 949498097
Indeks energetske učinkovitosti
81.2
Klasa energetske učinkovitosti
A+
Potrošnja energije sa standardnim opterećenjem, kon‐
vencionalni način rada
0.93 kWh/ciklusu
Potrošnja energije sa standardnim opterećenjem, rad s
ventilatorom
0.69 kWh/ciklusu
Broj prostora za pečenje
1
Izvor topline
Električna struja
Zapremnina
72 l
Vrsta pećnice
Ugradbena pećnica
Masa
JB126D0
31.2 kg
JB126S0
31.3 kg
* Za Europsku uniju u skladu s uredbama EU-a 65/2014 i 66/2014.
Za Republiku Bjelorusiju prema STB 2478-2017, Dodatak G; STB 2477-2017, Dodaci A i B.
Za Ukrajinu prema 568/32020.
Razred energetske učinkovitosti nije primjenjiv za Rusiju.
EN 60350- 1 - Kućanski električni aparati za kuhanje - 1. dio: Rasponi, pećnice, parne pećnice
i roštilji - Metode mjerenja značajki.
Ušteda energije
Pećnica sadrži značajke koje
vam pomažu štedjeti energiju
tijekom svakodnevnog kuhanja.
Uvjerite se da su vrata pećnice pravilno
zatvorena dok pećnica radi. ne otvarajte
vrata prečesto tijekom kuhanja.
Održavajte brtvu vrata čistom i uvjerite se
da je ispravno postavljena.
Kad istovremeno pripremate nekoliko jela,
pauze između pečenja održavajte što
kraćima.
Pečenje s ventilatorom
Ako je moguće, koristite funkcije pečenja s
ventilatorom kako biste uštedjeli energiju.
Za poboljšanje uštede energije koristite
metalno posuđe.
Preostala toplina
Ako se uključi program s odabirom
vremena poput Trajanje ili Završetak, a
vrijeme kuhanja je duže od 30 minuta,
grijači se za neke funkcije pećnice
automatski isključuju ranije.
Kad je to moguće, ne predgrijavajte
pećnicu prije kuhanja.
Ventilator i žarulja nastavljaju raditi. Kad
isključite pećnicu, na zaslonu se prikazuje
39
preostala toplina. Toplinu možete koristiti
da hranu održite toplom.
Kad je trajanje kuhanja duže od 30
minuta, smanjite temperaturu pećnice na
minimum 3-10 minuta prije završetka
kuhanja. Preostala toplina u pećnici
nastavit će peći.
Koristite preostalu toplinu za zagrijavanje
ostalih jela.
Održavanje hrane toplom
Odaberite najnižu moguću postavku
temperature kako biste koristili preostalu
toplinu i održali hranu toplom. Na zaslonu
se pojavljuje prikaz ostatka topline ili
temperatura.
Pečenje s isključenom žaruljom
Tijekom kuhanja isključite svjetlo. Uključite
ga samo kad vam treba.
Vlažno pečenje
Funkcija napravljena je za uštedu energije
tijekom kuhanja.
Kad koristite tu funkciju, svjetlo se
automatski isključuje nakon 30 sekundi.
Svjetlo možete ponovno uključiti, ali to će
smanjiti očekivanu uštedu energije.
Deaktiviranje ekrana
Možete isključiti zaslon. Istovremeno
pritisnite i zadržite
i
. Za uključenje,
ponovite istu radnju.
BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti
okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktirajte nadležnu
službu.
40
OBSAH
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní pokyny
Instalace
Popis spotřebiče
Ovládací panel
Před prvním použitím
Denní používání
Funkce hodin
40
42
45
47
47
49
50
51
Automatické programy
Použití příslušenství
Doplňkové funkce
Tipy a rady
Čištění a údržba
Odstraňování závad
Energetická účinnost
53
54
55
57
70
74
76
Zmĕny vyhrazeny.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku nesprávné
instalace nebo použití. Návod k použití vždy uchovávejte na
bezpečném a přístupném místě pro jeho budoucí použití.
Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem
nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz
spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem
spotřebiče.
Děti ve věku tří až osmi let a osoby s rozsáhlým a
komplexním postižením bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne, nedovolte
dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
Přístupné součásti se při použití mohou zahřát na vysokou
teplotu.
41
•
•
Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní
pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí instalovat a výměnu kabelu provádět
jen kvalifikovaná osoba.
VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho dostupné části se mohou
během používání zahřát na vysokou teplotu. Nedotýkejte
se topných článků.
Při vkládání či vyjímání příslušenství či nádobí vždy
používejte kuchyňské chňapky.
Před údržbou vždy spotřebič odpojte od napájení.
VAROVÁNÍ: Před výměnou žárovky se nejprve
přesvědčte, že je spotřebič vypnutý, abyste předešli riziku
úrazu elektrickým proudem.
Nepoužívejte spotřebič, dokud není nainstalován do
vestavné konstrukce.
K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na páru.
Nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo ostré kovové
škrabky k čištění skleněných dvířek, mohly by poškrábat
povrch, což by mohlo následně vést k rozbití skla.
Jestliže je poškozený napájecí kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo
dojít k úrazu.
Před pyrolytickým čištěním je nutné odstranit nadměrné
zbytky jídel. Vyjměte z trouby všechno příslušenství.
K odstranění drážek na rošty nejprve odtáhněte přední a
poté zadní konec drážek na rošty od stěny trouby. Drážky
roštů instalujte stejným postupem v opačném pořadí.
42
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Instalace
VAROVÁNÍ! Tento spotřebič
smí instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
• Odstraňte veškerý obalový materiál.
• Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
• Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
• Při přemisťování spotřebiče buďte vždy
opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
• Netahejte spotřebič za držadlo.
• Spotřebič nainstalujte na bezpečném a
vhodném místě, které splňuje
požadavky na instalaci.
• Dodržujte minimální vzdálenosti od
ostatních spotřebičů a nábytku.
• Před instalací spotřebiče ověřte, zda se
dvířka trouby otevírají bez omezení.
Pokud ne, troubu je nutné zvednout.
• Spotřebič je vybaven elektrickým
chladicím systémem. Musí být zapojen
do napájecí sítě.
Minimální výška
skříňky (minimální
výška skříňky pod
pracovní deskou)
Šířka skříňky
Hloubka skříňky
590 (600) mm
560 mm
550 (550) mm
Výška přední části
spotřebiče
594 mm
Výška zadní části
spotřebiče
576 mm
Šířka přední části
spotřebiče
595 mm
Šířka zadní části
spotřebiče
559 mm
Hloubka spotřebiče
569 mm
Vestavná hloubka
spotřebiče
548 mm
Hloubka s
otevřenými dvířky
1022 mm
Minimální velikost
ventilačního otvoru.
Otvor se nachází na
spodní zadní straně
560x20 mm
Délka napájecího sí‐
ťového kabelu. Kabel
se nachází v pravém
rohu zadní strany
1500 mm
Montážní šrouby
4x25 mm
Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
požáru nebo úrazu elektrickým
proudem.
• Veškerá elektrická připojení by měla
být provedena kvalifikovaným
elektrikářem.
• Spotřebič musí být uzemněn.
• Zkontrolujte, zda údaje na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické
sítě.
• Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti úrazu
elektrickým proudem.
• Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani
prodlužovací kabely.
• Dbejte na to, abyste nepoškodili
napájecí kabel a síťovou zástrčku.
Jestliže potřebujete přívodní kabel
vyměnit, musí výměnu provést námi
autorizované servisní středisko.
• Síťové kabely se nesmí dotýkat nebo
se nacházet v blízkosti dvířek
spotřebiče nebo výklenku pod
spotřebičem, obzvláště je-li spotřebič v
provozu nebo jsou-li dvířka horká.
• Ochrana před úrazem elektrickým
proudem u živých či izolovaných částí
musí být připevněna tak, aby nešla
odstranit bez použití nástrojů.
• Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
43
•
•
•
•
•
•
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
Pokud je síťová zásuvka uvolněná,
nezapojujte do ni síťovou zástrčku.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
Používejte pouze správná izolační
zařízení: ochranné vypínače vedení,
pojistky (pojistky šroubového typu se
musí odstranit z držáku), ochranné
zemnicí jističe a stykače.
Je nutné instalovat vhodný vypínač
nebo izolační zařízení k řádnému
odpojení všech napájecích vodičů
spotřebiče. Toto izolační zařízení musí
mít mezeru mezi kontakty alespoň 3
mm širokou.
Před zapojením síťové zástrčky do
síťové zásuvky zcela zavřete dvířka
spotřebiče.
Spotřebič se dodává se síťovou
zástrčkou a napájecím kabelem.
Typy kabelů vhodné pro instalaci nebo
výměnu v Evropě:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VVF, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Průřez kabelu viz celkový příkon uvedený
na typovém štítku. Můžete rovněž
nahlédnout do tabulky:
Celkový výkon
(W)
Průřez kabelu
(mm²)
max. 1380
3 x 0.75
max. 2300
3x1
max. 3680
3 x 1.5
Zemnicí vodič (žlutozelený) musí být
přibližně o 2 cm delší než fázový a nulový
vodič (modrý a hnědý).
Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
zranění, popálení, úrazu
elektrickým proudem či
výbuchu.
• Tento spotřebič je určen pouze k
domácímu použití.
• Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
• Ujistěte se, že nejsou ventilační otvory
zakryté.
• Zapnutý spotřebič nenechávejte bez
dozoru.
• Spotřebič po každém použití vypněte.
• Pokud je spotřebič v provozu, buďte při
otevírání jeho dvířek opatrní. Může
dojít k uvolnění horkého vzduchu.
• Nepracujte se spotřebičem, když máte
vlhké ruce nebo když je v kontaktu s
vodou.
• Dvířka spotřebiče nikdy neotvírejte
násilím.
• Nepoužívejte spotřebič jako pracovní
nebo odkládací plochu.
• Dvířka spotřebiče otevírejte opatrně.
Používáte-li při přípravě jídla přísady
obsahující alkohol, může vzniknout
směs vzduchu s alkoholem.
• Při otvírání dvířek nesmí být v blízkosti
spotřebiče jiskry ani otevřený oheň.
• Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
poškození spotřebiče.
• Jak zabránit poškození nebo změně
barvy smaltovaného povrchu:
– Nepokládejte nádobí či jiné
předměty přímo na dno spotřebiče.
– Na dno vnitřku spotřebiče
nepokládejte hliníkovou fólii.
– Nenalévejte vodu přímo do horkého
spotřebiče.
– Po dokončení pečení nenechávejte
vlhká jídla ve spotřebiči.
– Při vkládání nebo vyjímání
příslušenství buďte opatrní.
• Barevné změny na smaltovaném
povrchu nebo nerezové oceli nemají
vliv na výkon spotřebiče.
• Při pečení vlhkých koláčů používejte
hluboký plech. Ovocné šťávy mohou
zanechat trvalé skvrny.
44
• Tento spotřebič je určen výhradně pro
přípravu jídel. Nesmí být používán k
jiným účelům, například k vytápění
místností.
• Vždy pečte se zavřenými dvířky trouby.
• Je-li spotřebič instalován za
nábytkovým panelem (např. dvířky),
dvířka nábytku nesmí být nikdy
zavřená, když je spotřebič v provozu.
Za zavřeným nábytkovým panelem
může docházet k nárůstu horka a
vlhka, což může následně poškodit
spotřebič, byt nebo podlahu.
Nezavírejte nábytkový panel, dokud
spotřebič po použití zcela nevychladne.
Čištění a údržba
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
poranění, požáru nebo
poškození spotřebiče.
• Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a vytáhněte síťovou
zástrčku ze zásuvky.
• Přesvědčte se, že spotřebič už
vychladl. Mohlo by dojít k prasknutí
skleněných panelů.
• Poškozené skleněné panely okamžitě
vyměňte. Kontaktujte autorizované
servisní středisko.
• Spotřebič čistěte pravidelně, abyste
zabránili poškození materiálu jeho
povrchu.
• Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým
hadrem. Používejte pouze neutrální
mycí prostředky. Nepoužívejte
prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
• Použijete-li sprej do trouby, řiďte se
bezpečnostními pokyny uvedenými na
jeho balení.
• Nečistěte katalytický smalt (je-li
součástí spotřebiče) pomocí čisticích
prostředků.
Pyrolytické čištění
VAROVÁNÍ! V pyrolytickém
režimu hrozí riziko poranění /
požáru / chemických emisí
(výparů).
• Před použitím samočisticí pyrolytické
funkce nebo funkce prvního použití z
vnitřku trouby odstraňte následující:
– jakékoliv zbytky či nánosy jídla,
olejů či tuků.
– jakékoliv vyjímatelné předměty
(včetně roštů, bočních kolejniček,
apod. dodaných spolu se
spotřebičem), obzvláště pak hrnce,
pánve a jiné náčiní s nepřilnavým
povrchem.
• Pečlivě si pročtěte všechny pokyny
ohledně pyrolytického čištění.
• Držte děti z dosahu spotřebiče během
chodu pyrolytického čištění.
V průběhu této funkce bude spotřebič
velmi horký a z předních větracích
otvorů bude vycházet horký vzduch.
• Pyrolytické čištění je proces, při kterém
se díky vysokým teplotám mohou
uvolňovat výpary ze zbytků potravin či
konstrukčních materiálů, a zákazníkům
se proto důrazně doporučuje
následující:
– během každého pyrolytického
čištění a po jeho dokončení zajistit
dobré větrání.
– během prvního použití při
maximální teplotě a po jeho
dokončení zajistit dobré větrání.
• Na rozdíl od lidí mohou být někteří plazi
či ptáci velmi citliví na výpary, k jejichž
tvorbě může docházet během čisticího
procesu u všech pyrolytických trub.
– Během chodu pyrolytického čištění
odstraňte z blízkosti trouby všechna
domácí zvířata (obzvláště ptactvo)
a maximální teplotu čištění poprvé
použijte v dobře větraném prostoru.
• Malá domácí zvířata mohou být také
velmi citlivá na místní změny teploty, ke
kterým dochází během samočisticího
pyrolytického programu v blízkosti
všech pyrolytických trub.
45
• Při vysokoteplotním pyrolytickém
čištění může u všech pyrolytických trub
dojít k poškození nepřilnavého povrchu
hrnců, pánví, plechů, náčiní apod. a
může také vést ke tvorbě méně
škodlivých výparů.
• Výpary uvolňované z pyrolytických
trub / zbytky jídel nejsou dle jejich
popisu škodlivé pro člověka, děti nebo
osoby se zdravotními problémy.
• Používejte pouze žárovky se stejnými
vlastnostmi .
Obsluha
• Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
• Používejte výhradně originální
náhradní díly.
Likvidace
Vnitřní osvětlení
VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem!
• V tomto spotřebiči se používají
speciální či halogenové žárovky pouze
pro použití v domácích spotřebičích.
Nepoužívejte je pro osvětlení
domácnosti.
• Před výměnou žárovky spotřebič
odpojte od napájení.
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
úrazu či udušení.
• Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
• Odřízněte síťový kabel v blízkosti
spotřebiče a zlikvidujte jej.
• Odstraňte dveřní západku, abyste
zabránili uvěznění dětí a domácích
zvířat ve spotřebiči.
INSTALACE
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Vestavba
548
21
min. 550
80
60
520
600
18
20
114
589
594
min. 560
595+-1
60
198
5
1
523
20
46
548
70
60
21
min. 550
20
520
18
590
114
min. 560
589
594
198
60
595+-1
5
1
20
Připevnění trouby ke skříňce
523
47
POPIS SPOTŘEBIČE
Celkový pohled
1
1
2
3
4
5
6
7
2
3
7
5
4
3
2
1
4
5
Ovládací panel
Elektronický programátor
Topný článek
Osvětlení
Ventilátor
Drážky na rošty, vyjímatelné
Polohy roštů
6
Příslušenství
Na koláče a sušenky.
• Hluboký pekáč / plech
Pro pečení moučných jídel a masa,
nebo k zachycování tuku.
• Tvarovaný rošt
Pro nádoby na pečení, dortové a
koláčové formy, pečeně.
• Plech na pečení
OVLÁDACÍ PANEL
Elektronický programátor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
K ovládání trouby používejte senzorová tlačítka.
1
2
Senzo‐
rové
tlačítko
Funkce
Popis
-
Displej
Zobrazí aktuální nastavení trouby.
ZAP/VYP
Slouží k zapnutí a vypnutí trouby.
48
Senzo‐
rové
tlačítko
3
4
5
Funkce
Popis
Funkce
Slouží k nastavení pečicí funkce nebo automatic‐
kého programu.
Oblíbené
Slouží k uložení vašeho oblíbeného programu.
Použijte k přímému přístupu k vašemu oblíbené‐
mu programu; i u vypnuté trouby.
Teplota / rychlé
zahřátí
Slouží k nastavení nebo kontrole teploty.
Stisknutím a podržením na tři sekundy zapnete a
vypnete funkci: rychlé zahřátí.
Nahoru, Dolů
K pohybu nahoru nebo dolů v nabídce.
OK
Slouží k potvrzení výběru nebo nastavení.
Osvětlení trouby
Slouží k zapnutí a vypnutí osvětlení trouby.
Hodiny
Slouží k nastavení funkcí hodin.
Minutka
K nastavení funkce Minutka.
6
7
8
9
10
Displej
A
B
G
C
F
E
D
A. Symbol funkce trouby
B. Displej teploty / denního času
C. Displej hodin / zbytkového tepla /
Minutka
D. Ukazatel zbytkového tepla
E. Kontrolky funkcí hodin
F. Kontrolka ohřevu / kontrolka rychlého
zahřívání
G. Číslo funkce / programu trouby
Ostatní ukazatele na displeji:
Symbol
Název
Funkce
Popis
Můžete zvolit funkci trouby.
49
Symbol
/
/
Název
Popis
Automatické programy
Můžete zvolit automatický program.
Oblíbené
Je spuštěn oblíbený program.
kg / g
Je spuštěný automatický program se za‐
dáním váhy.
h / min
Je spuštěna funkce hodin.
Teplota / Rychlé zahřátí
Funkce je spuštěna.
Teplota
Zobrazuje se aktuální teplota.
Teplota
Teplotu můžete změnit.
Zámek dvířek
Je spuštěná funkce zámku dvířek.
Osvětlení
Vypnuli jste osvětlení.
Minutka
Je spuštěná funkce minutky.
Ukazatel ohřevu
Když zapnete pečicí funkci, zobrazí se .
Tyto stavové čárky zobrazují zvyšování či
klesání teploty v troubě.
Jakmile trouba dosáhne nastavené
teploty, stavové čárky zhasnou.
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Nastavení Denního času viz
kapitola „Funkce hodin“.
První čištění
Z trouby odstraňte veškeré příslušenství a
vyjímatelné drážky na rošty.
Viz část „Čištění a údržba“.
Před prvním použitím troubu i
příslušenství vyčistěte.
Příslušenství a vyjímatelné drážky vložte
zpět do jejich původní polohy.
Předehřátí
Před prvním použitím prázdnou troubu
předehřejte.
1. Nastavte funkci:
a maximální
teplotu.
2. Nechte troubu pracovat jednu hodinu.
3. Zvolte funkci
a maximální teplotu.
4. Nechte troubu pracovat 15 minut.
Příslušenství se může zahřát více než
obvykle. Během předehřívání může z
trouby vycházet zápach a kouř. Zajistěte v
místnosti dostatečné větrání.
50
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Funkce trou‐
by
Pečicí funkce
Funkce trou‐
by
Pravý horký
vzduch
Pizza
Použití
K pečení jídel na třech
úrovních současně a k
sušení potravin.
Nastavte teplotu trouby o
20 - 40 °C nižší než při
použití funkce Horní/
spodní ohřev.
Vlhký kon‐
vekční
vzduch
K pečení pizzy. K inten‐
zivnějšímu opečení do‐
zlatova a dosažení
křupavého spodku.
K přípravě měkkých a
šťavnatých pečení.
Nízkoteplotní
pečení
Horní/spodní
ohřev
K pečení moučných jídel
a masa na jedné úrovni
trouby.
Ke grilování plochých po‐
krmů a opékání chleba.
Gril
Turbo gril
Spodní ohřev
Rozmrazová‐
ní
K pečení větších kusů
masa nebo drůbeže s
kostmi na jedné úrovni. K
zapékání a pečení dozla‐
tova.
K pečení koláčů s
křupavým spodkem a
zavařování potravin.
K rozmrazování potravin
(zeleniny a ovoce). Doba
rozmrazování závisí na
množství a velikosti
zmražených potravin.
Pečení chle‐
ba
Použití
Tato funkce slouží k
úspoře energie při peče‐
ní. Pokyny k přípravě viz
kapitola „Tipy a rady“,
Vlhký konvekční vzduch.
Dvířka trouby by měla být
během pečení zavřená,
aby nedošlo k přerušení
funkce a aby trouba fun‐
govala co nejúsporněji.
Při použití této funkce se
teplota ve vnitřku trouby
může lišit od nastavené
teploty. Je využito zbyt‐
kové teplo.Může dojít ke
snížení tepelného výko‐
nu. Obecná doporučení
ohledně úspory energie
viz kapitola „Energetická
účinnost“, Úspora ener‐
gie. Tato funkce byla
použita ke splnění ener‐
getické třídy dle normy
EN 60350-1. Pokud pou‐
žíváte tuto funkci, osvě‐
tlení se automaticky vy‐
pne po 30 sekundách.
Pomocí této funkce mů‐
žete připravovat chléb a
housky s velmi dobrými
profesionálními výsledky
co do křupavosti, barvy a
kůrky.
K udržení teploty po‐
krmů.
Uchovat teplé
Jak nastavit: Pečicí funkce
1. Zapněte troubu pomocí .
Na displeji se zobrazí nastavená teplota,
symbol a číslo pečicí funkce.
51
2. Stisknutím
nebo
nastavte
pečicí funkci.
3. Stiskněte
nebo se trouba
automaticky spustí po pěti sekundách.
Pokud troubu spustíte a nenastavíte
žádnou pečicí funkci nebo program,
trouba se po 20 sekundách automaticky
vypne.
2. Stiskněte
nebo se nastavená
teplota zobrazí na displeji automaticky
po pěti sekundách.
Jak nastavit: rychlé zahřátí
Pokud je spuštěná funkce rychlého
zahřátí, nevkládejte do spotřebiče žádné
potraviny.
Stisknutím
nebo
změníte teplotu v
krocích po 5 °C.
Jakmile trouba dosáhne nastavené
teploty, zazní zvukový signál a ukazatel
ohřevu se přestane zobrazovat.
Funkci rychlého zahřátí lze použít pouze s
některými pečicími funkcemi. Pokud je v
nabídce nastavení zapnuta zvuková
signalizace a funkci rychlého zahřátí nelze
s danou funkcí použít, zazní zvuková
signalizace. Viz „Používání nabídky
nastavení“ v části „Doplňkové funkce“.
Jak zkontrolovat Teplota
Funkce rychlého zahřátí snižuje čas
potřebný k rozehřátí trouby.
Jak nastavit: Teplota
Aktuální teplotu v troubě můžete
zkontrolovat při probíhající funkci či
programu.
1. Stiskněte .
Na displeji se zobrazuje teplota uvnitř
trouby.
Funkci rychlého zahřátí zapnete
na déle než tři
stisknutím a podržením
sekundy.
Je-li funkce rychlého zahřátí zapnutá, na
displeji blikají čárky.
FUNKCE HODIN
Tabulka funkcí hodin
Funkce hodin
00:00
Použití
Denní čas
Slouží ke zobrazení nebo změně denního času. Čas mů‐
žete změnit pouze tehdy, když je trouba zapnutá.
Trvání
Slouží k nastavení délky provozu trouby.
Ukončení
Slouží k nastavení, kdy se trouba vypne.
Odložené spuštění
Slouží ke spojení funkce Trvání a Ukončení.
Nastavit a spustit
K pozdějšímu zapnutí trouby s potřebnými nastaveními je‐
diným stisknutím senzorového tlačítka.
Minutka
Slouží k nastavení odpočítávání času. Tato funkce nemá
žádný vliv na provoz trouby. Funkci Minutka můžete za‐
pnout kdykoliv; i u vypnuté trouby.
Měřič času
Slouží k nastavení měřiče času, který zobrazuje délku pro‐
vozu trouby. Zapne se ihned, jak začne trouba hřát. Měřič
času se nezapne, pokud jsou nastaveny funkce Trvání a
Ukončení. Tato funkce nemá žádný vliv na provoz trouby.
52
Jak nastavit: Denní čas
Po prvním připojení k síťovému napájení
vyčkejte, dokud se na displeji nezobrazí
a 12:00. "12“ bliká.
1. Pomocí
nebo
nastavte hodiny.
.
2. Stiskněte
3. Pomocí
nebo
nastavte minuty.
4. Stiskněte
.
Na displeji se zobrazí nový čas.
Ke změně denního času opakovaně
stiskněte , dokud nezačne blikat .
Jak nastavit: Trvání
1. Nastavte pečicí funkci a teplotu.
2. Opakovaně stiskněte , dokud
nezačne blikat .
nebo
k nastavení
3. Použijte
minut Trvání.
4. Stiskněte
nebo se funkce Trvání
automaticky spustí po pěti sekundách.
nebo
k nastavení
5. Použijte
hodin Trvání.
6. Stiskněte
nebo se funkce Trvání
automaticky spustí po pěti sekundách.
Po uplynutí nastaveného času zní dvě
a
minuty signál. Na displeji začne blikat
nastavení času. Trouba se vypne.
7. Zvukový signál vypnete stisknutím
některého ze senzorových tlačítek.
8. Vypněte troubu.
Jak nastavit: Ukončení
1. Nastavte pečicí funkci a teplotu.
2. Opakovaně stiskněte , dokud
nezačne blikat .
nebo
k nastavení času
3. Použijte
Ukončení a stiskněte
. Nejprve
nastavte minuty a poté hodiny.
Po uplynutí nastaveného času zní dvě
minuty signál. Na displeji začne blikat
a
nastavení času. Trouba se vypne
automaticky.
4. Zvukový signál vypnete stisknutím
některého ze senzorových tlačítek.
5. Vypněte troubu.
Jak nastavit: Odložené spuštění
1. Nastavte pečicí funkci a teplotu.
2. Opakovaně stiskněte , dokud
nezačne blikat .
3. Pomocí
nebo
nastavte minuty
Trvání.
4. Stiskněte
.
5. Použijte
nebo
k nastavení
hodin Trvání.
6. Stiskněte
.
Na displeji bliká .
7. Použijte
nebo
k nastavení času
Ukončení a stiskněte
. Nejprve
nastavte minuty a poté hodiny.
Trouba se automaticky zapne později,
funguje po nastavenou dobu Trvání a
vypne se v nastavený čas Ukončení. Po
uplynutí nastaveného času zní dvě minuty
signál. Na displeji začne blikat
a
nastavení času. Trouba se vypne
automaticky.
8. Zvukový signál vypnete stisknutím
některého ze senzorových tlačítek.
9. Vypněte troubu.
Když je funkce Odložené
spuštění zapnutá, na displeji se
zobrazuje symbol pečicí
funkce,
s tečkou a .
Tečka na displeji hodin /
zbytkového tepla zobrazuje,
která funkce hodin je zapnutá.
Jak nastavit: Nastavit a spustit
Funkci Nastavit a spustit můžete použít,
pouze pokud je nastavena funkce Trvání.
1. Nastavte pečicí funkci a teplotu.
2. Nastavte Trvání.
3. Opakovaně stiskněte , dokud na
displeji nezačne blikat .
4. Stisknutím
nastavíte funkci
Nastavit a spustit.
53
Na displeji se zobrazí
a
s
ukazatelem. Tento ukazatel značí, která
funkce je zapnutá.
5. Stisknutím senzorového tlačítka
(kromě ZAP/VYP) spustíte funkci
Nastavit a spustit.
Jak nastavit: Minutka
1. Stiskněte .
Na displeji bliká
a „00“.
2. Pomocí
můžete přepínat mezi
funkcemi. Nejprve nastavte sekundy,
poté minuty a hodiny.
3. Použijte
nebo
k nastavení
Minutka a potvrďte stisknutím .
4. Stiskněte
nebo se funkce Minutka
automaticky spustí po pěti sekundách.
Po uplynutí nastavené doby zazní na dvě
minuty zvukový signál a na displeji začne
blikat „00:00“ a .
5. Zvukový signál vypnete stisknutím
některého ze senzorových tlačítek.
Jak nastavit: Měřič času
1. K resetování Měřič času stiskněte:
opakovaně , dokud se na displeji
nezobrazí blikající
.
2. Stiskněte a podržte: . Až se na
displeji zobrazí „00:00“, Měřič času
začne znovu počítat.
AUTOMATICKÉ PROGRAMY
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
K dispozici je 20 automatických programů.
Automatický program použijte, když
neznáte recept nebo nemáte zkušenosti s
přípravou daného pokrmu. Na displeji se
zobrazí výchozí doba přípravy u všech
automatických programů.
Seznam automatických
programů
Program
11
TVAROHOVÝ KOLÁČ
12
PEČIVO
13
FARMÁŘSKÝ CHLÉB
14
KYNUTÍ TĚSTA
15
ZAPEČENÉ BRAMBORY
16
LASAGNE
17
ZAPEČENÉ CANNELLONI
Program
18
KOLÁČ - POLOTOVAR
1
HOVĚZÍ PEČENĚ
19
PIZZA - POLOTOVAR
2
VEPŘOVÁ PEČENĚ
3
TELECÍ PEČENĚ
20
PŘÍLOHY Z BRAMBOR - POLO‐
TOVAR
4
JEHNĚČÍ PEČENĚ
5
PEČENÁ ZVĚŘINA
6
CELÉ KUŘE
7
CELÁ RYBA
8
PIZZA
9
SLANÝ LOTRINSKÝ KOLÁČ
10
CITRÓNOVÝ KOLÁČ
Použití: automatické programy
1. Zapněte spotřebič.
.
2. Stiskněte
Na displeji se zobrazí , symbol a číslo
automatického programu.
3. K volbě automatického programu
použijte
nebo
.
54
4. Stiskněte
nebo pět sekund
počkejte, dokud se spotřebič sám
nespustí.
5. Po uplynutí nastaveného času zazní
na dvě minuty zvukový signál. Symbol
bliká.
6. Zvukový signál vypnete stisknutím
jakéhokoliv senzorového tlačítka nebo
otevřením dvířek trouby.
7. Vypněte spotřebič.
Použití: automatické programy
se zadáním váhy
Trouba vypočítá čas pečení podle zadané
váhy masa.
1. Zapněte spotřebič.
.
2. Stiskněte
3. Pomocí
nebo
nastavte program
se zadáním váhy.
Na displeji se zobrazuje: doba pečení,
symbol trvání
a přednastavená
hmotnost a jednotka hmotnosti (kg, g).
4. Stiskněte
nebo se nastavení
automaticky uloží po pěti sekundách.
Spotřebič se zapne.
5. Výchozí hmotnost můžete změnit
pomocí
nebo
. Stiskněte
.
6. Po uplynutí nastaveného času zazní
bliká.
na dvě minuty zvukový signál.
7. Zvukový signál vypnete stisknutím
jakéhokoliv senzorového tlačítka nebo
otevřením dvířek trouby.
8. Vypněte spotřebič.
POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Vložení příslušenství
Tvarovaný rošt:
Rošt zasuňte mezi vodicí lišty drážek roštů
a ujistěte se, že nožičky směřují dolů.
Společně vložení tvarovaného roštu a
plechu na pečení /hlubokého pekáče /
plechu:
Plech na pečení /hluboký pekáč / plech
zasuňte mezi drážky zvolené úrovně roštu
a tvarovaný rošt v drážkách nad nimi.
Plech na pečení/ Hluboký pekáč / plech:
Plech na pečení /hluboký pekáč / plech
zasuňte mezi drážky zvolené úrovně
roštu.
55
Malé zářezy nahoře zajišťují
vyšší bezpečnost. Tyto zářezy
také fungují jako zařízení proti
překlopení. Vysoký okraj kolem
roštu slouží jako ochrana proti
sklouznutí varných nádob z
roštu.
DOPLŇKOVÉ FUNKCE
Použití funkce Oblíbené
programy
Dětskou bezpečnostní pojistku vypnete
zopakováním tohoto postupu.
Pomocí této funkce můžete uložit vaše
oblíbené nastavení teploty a doby přípravy
určité funkce či programu trouby.
Použití funkce Blokování
tlačítek
1. Nastavte teplotu a dobu pečení pro
určitou funkci či program.
2. Stiskněte a na déle než tři sekundy
podržte . Zazní zvukový signál.
3. Vypněte spotřebič.
• Tuto funkci zapnete stisknutím .
Spotřebič spustí váš oblíbený program.
Během spuštěné funkce lze
měnit dobu přípravy jídla a
teplotu.
• Tuto funkci vypnete stisknutím .
Spotřebič vypne váš oblíbený program.
Použití funkce dětské
bezpečnostní pojistky
Funkce dětské bezpečnostní pojistky
brání náhodnému použití trouby.
Při spuštění pyrolytického
čištění se dvířka spotřebiče
zablokují. Stisknete-li
senzorové tlačítko, na displeji
se zobrazí zpráva.
Tuto funkci lze zapnout i u vypnuté trouby.
Nenastavujte pečicí funkci.
Na dvě sekundy stiskněte a podržte
současně
a
. Zazní zvukový signál.
Na displeji se zobrazí SAFE. Dvířka jsou
zablokovaná.
Tuto funkci lze zapnout pouze u zapnuté
trouby.
Funkce blokování tlačítek brání náhodné
změně funkce trouby.
1. Chcete-li funkci zapnout, zapněte
troubu.
2. Zapněte funkci či nastavení trouby.
3. Na dvě sekundy současně stiskněte a
a
.
podržte
Zazní zvukový signál.
Na displeji se zobrazí symbol zámku.
K vypnutí funkce blokování tlačítek
zopakujte krok 3.
Pokud probíhá funkce pyrolýzy,
dvířka se zablokují. Když
stiskněte jakékoliv senzorové
tlačítko, na displeji se zobrazí
hlášení.
Troubu lze při zapnutém
blokování tlačítek vypnout.
Když troubu vypnete, funkce
blokování tlačítek se vypne.
Použití nabídky nastavení
Nabídka nastavení vám umožňuje
zapnout nebo vypnout funkce v hlavní
nabídce. Na displeji se zobrazí SET a
číslo nastavení.
56
Popis
Hodnota
1
NASTAVIT A SPUSTIT
ZAP/VYP
2
UKAZATEL ZBYTKOVÉHO TEPLA
ZAP/VYP
3
PŘIPOMÍNKA ČIŠTĚNÍ
ZAP/VYP
4
TÓNY TLAČÍTEK1)
KLIKNUTÍ / PÍPNUTÍ / VYP
5
TÓN ZÁVADY
ZAP/VYP
6
REŽIM DEMO
Aktivační kód: 2468
7
JAS
NÍZKÝ / STŘEDNÍ / VYSOKÝ
8
SERVISNÍ NABÍDKA
-
9
OBNOVIT TOVÁRNÍ NASTAVENÍ
ANO / NE
1) Není možné deaktivovat tón senzorového tlačítka ZAP/VYP.
1. Stiskněte a podržte
po dobu tří
sekund.
Na displeji se zobrazí SET1 a blikající „1“.
2. Stisknutím
nebo
zvolte
nastavení.
3. Stiskněte
.
4. Stisknutím
nebo
změňte
hodnotu nastavení.
.
5. Stiskněte
K opuštění nabídky nastavení stiskněte
nebo stiskněte a podržte
.
Automatické vypnutí
Z bezpečnostních důvodů se trouba po
určité době, kdy je spuštěna nějaká
funkce a vy nezměníte žádné nastavení,
automaticky vypne.
(°C)
(h)
Automatické vypnutí nefunguje s
funkcemi: osvětlení, Trvání, Odložené
spuštění, Ukončení, Nízkoteplotní pečení.
Jas displeje
U jasu displeje existují dva režimy:
• Noční jas - když je spotřebič vypnutý,
tak je mezi 22:00 a 06:00 jas displeje
nižší.
• Denní jas:
– když je spotřebič zapnutý.
– pokud se během režimu nočního
jasu dotknete jakéhokoliv
senzorového tlačítka (kromě
tlačítka ZAP/VYP), displej se na
následujících 10 sekund přepne
zpět do režimu denního jasu.
– Pokud je spotřebič vypnutý a
nastavíte funkci Minutka. Když se
funkce Minutka dokončí, displej se
přepne zpět do režimu nočního
jasu.
12.5
Chladicí ventilátor
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - maximum
3
Když je trouba v provozu, chladicí
ventilátor se automaticky zapne, aby
udržoval povrch trouby chladný. Jestliže
troubu vypnete, bude chladicí ventilátor
pokračovat v chlazení až do úplného
ochlazení trouby.
30 - 115
57
Bezpečnostní termostat
Nesprávná obsluha trouby nebo vadné
součásti mohou způsobit nebezpečné
přehřátí. Aby se tomu zabránilo, je tato
trouba vybavena bezpečnostním
termostatem, který přeruší napájení. Po
poklesu teploty se trouba opět
automaticky zapne.
TIPY A RADY
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Jestliže do trouby vložíte dva plechy na
pečení, musí být mezi plechy jedna
úroveň drážek volná.
Teploty a časy pečení v
tabulkách jsou pouze
orientační. Závisí na receptu,
kvalitě a množství použitých
přísad.
Pečení masa a ryb
Při pečení velmi tučného jídla použijte
hluboký pekáč / plech, aby se v troubě
nevytvořily skvrny, které by již nemusely jít
odstranit.
Doporučení k pečení
Trouba má pět poloh roštů.
Polohy roštů v troubě se počítají zdola.
Vaše trouba může péct jinak, než jak jste
byli zvyklí u staré trouby. V tabulkách níže
jsou uvedena standardní nastavení
teploty, doby přípravy a polohy roštu.
Jestliže nemůžete najít nastavení pro
konkrétní recept, snažte se vybrat
podobný.
Tato trouba je vybavena speciálním
systémem, který zajišťuje oběh vzduchu a
stálou recyklaci páry. Tento systém
umožňuje pečení a vaření v páře, takže
jídla jsou uvnitř měkká a na povrchu mají
kůrčičku. Zkracuje dobu přípravy a také
snižuje spotřebu energie.
Pečení moučníků
Neotvírejte dvířka, dokud neuplynou 3/4
času nutného k pečení.
Před podáváním nechte maso odpočívat
asi 15 minut, a teprve potom ho krájejte,
aby nevytekla šťáva.
Do hlubokého pekáče / plechu nalijte
trochu vody, aby se při pečení tolik
nekouřilo. Kondenzaci kouře zabráníte
dolitím vody pokaždé, když se odpaří.
Doby přípravy
Doba přípravy záleží na druhu potravin,
jejich konzistenci a množství.
Nejprve sledujte průběh pečení a jeho
výsledek. Postupně si najděte nejlepší
nastavení (nastavení teploty, dobu pečení,
apod.) pro nádobí, recepty a množství
potravin, které s tímto spotřebičem
používáte.
58
Pečení moučných jídel a masa
MOUČNÍKY
Horní/spodní
ohřev
Pravý horký
vzduch
(min)
(°C)
(°C)
Šlehané recep‐
ty
170
2
160
3 (2 a
4)
45 - 60
Koláčová forma
Křehké těsto
170
2
160
3 (2 a
4)
20 - 30
Koláčová forma
Tvarohový ko‐
láč s podmá‐
slím
170
1
165
2
80 100
Koláčová forma, Ø
26 cm
Závin
175
3
150
2
60 - 80
Mísa na pečení
Marmeládový
dort
170
2
165
2
30 - 40
Koláčová forma, Ø
26 cm
Jemná bábov‐
ka, předehřejte
prázdnou trou‐
bu
160
2
150
2
90 120
Koláčová forma, Ø
20 cm
Švestkový ko‐
láč,
předehřejte
prázdnou trou‐
bu
175
1
160
2
50 - 60
Forma na chleba
Sušenky
140
3
140 150
3
25 - 45
Mísa na pečení
Pusinky
120
3
120
3
80 100
Mísa na pečení
Pusinky,
předehřejte
prázdnou trou‐
bu, dvě úrovně
-
-
120
2a4
80 100
Mísa na pečení
Žemle,
předehřejte
prázdnou trou‐
bu
190
3
190
3
12 - 20
Mísa na pečení
Banánky
190
3
170
3
25 - 35
Mísa na pečení
59
MOUČNÍKY
Horní/spodní
ohřev
Pravý horký
vzduch
(min)
(°C)
(°C)
Banánky, dvě
úrovně
-
-
170
2a4
35 - 45
Mísa na pečení
Ploché koláče
s náplní
180
2
170
2
45 - 70
Koláčová forma, Ø
20 cm
Bohatý ovocný
koláč
160
1
150
2
110 120
Koláčová forma, Ø
24 cm
Piškotový dort
170
1
160
2
30 - 50
Koláčová forma, Ø
20 cm
Předehřejte prázdnou troubu.
CHLÉB A PIZZA
Horní/spodní ohřev
Pravý horký vzduch
(°C)
(°C)
(min)
Bílý chléb, 1 2 kusy, 0,5 kg
každý
190
1
190
1
60 - 70
-
Žitný chléb,
předehřátí
není
zapotřebí
190
1
180
1
30 - 45
Forma na
chleba
Bagety/
kaiserky, 6 8 kusů
190
2
180
2 (2 a 4)
25 - 40
Mísa na pe‐
čení
Pizza
230 250
1
230 250
1
10 - 20
Mísa na pe‐
čení / Hlu‐
boký pe‐
káč / plech
Čajové koláč‐
ky
200
3
190
3
10 - 20
Mísa na pe‐
čení
60
Předehřejte prázdnou troubu.
Použijte koláčovou formu.
KOLÁČE S NÁPLNÍ
Horní/spodní ohřev
Pravý horký vzduch
(min)
(°C)
(°C)
Těstovinový nákyp,
předehřátí není zapotřebí
200
2
180
2
40 - 50
Zeleninový nákyp,
předehřátí není zapotřebí
200
2
175
2
45 - 60
Lotrinský slaný koláč
180
1
180
1
50 - 60
Lasagne
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Zapečené cannelloni
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Použijte druhou polohu roštu.
Použijte tvarovaný rošt.
MASO
Horní/spodní
ohřev
Pravý horký
vzduch
(min)
(°C)
(°C)
Hovězí
200
190
50 - 70
Vepřové
180
180
90 - 120
Telecí
190
175
90 - 120
Anglický rostbíf, nepropečený
210
200
50 - 60
Anglický rostbíf, středně propečený
210
200
60 - 70
Anglický rostbíf, dobře propečený
210
200
70 - 75
61
MASO
Horní/spodní ohřev
Pravý horký vzduch
(min)
(°C)
(°C)
Vepřové plecko, s kůží
180
2
170
2
120 - 150
Vepřové nožičky, 2 kusy
180
2
160
2
100 - 120
Jehněčí kýta
190
2
175
2
110 - 130
Celé kuře
220
2
200
2
70 - 85
Celá krůta
180
2
160
2
210 - 240
Celá kachna
175
2
220
2
120 - 150
Celá husa
175
2
160
1
150 - 200
Králík, naporcovaný
190
2
175
2
60 - 80
Zajíc, naporcovaný
190
2
175
2
150 - 200
Celý bažant
190
2
175
2
90 - 120
Použijte druhou polohu roštu.
RYBY
Horní/spodní
ohřev
Pravý horký
vzduch
(min)
(°C)
(°C)
Pstruh / Pražma, 3 - 4 ryby
190
175
40 - 55
Tuňák / Losos, 4 - 6 filetů
190
175
35 - 60
Gril
Předehřejte prázdnou troubu.
Použijte čtvrtou polohu roštu.
Gril s maximálním nastavením teploty.
62
GRIL
(kg)
(min)
1. strana
(min)
2. strana
Hovězí svíčková, 4 kusy
0,8
12 - 15
12 - 14
Hovězí steak, 4 kusy
0,6
10 - 12
6-8
Klobásy, 8
-
12 - 15
10 - 12
Vepřové kotlety, 4 kusy
0,6
12 - 16
12 - 14
Půlka kuřete, 2
1
30 - 35
25 - 30
Kebaby, 4
-
10 - 15
10 - 12
Kuřecí prsa, 4 kusy
0,4
12 - 15
12 - 14
Hamburgery, 6
0,6
20 - 30
-
Rybí filé, 4 kusy
0,4
12 - 14
10 - 12
Toasty, 4 - 6
-
5-7
-
Topinky, 4 - 6
-
2-4
2-3
Turbo gril
Předehřejte prázdnou troubu.
Použijte první nebo druhou polohu roštu.
HOVĚZÍ
Pro výpočet doby pečení vynásobte čas
uvedený v tabulce níže počtem centimetrů
tloušťky masa.
Hovězí pečeně
nebo filet, dobře
propečený
HOVĚZÍ
(°C)
(min)
Hovězí pečeně
nebo filet, nepro‐
pečený
190 200
5-6
Hovězí pečeně
nebo filet, středně
propečený
180 190
6-8
(°C)
(min)
170 180
8 - 10
(°C)
(min)
160 180
90 - 120
VEPŘOVÉ
Plecko / Krkovi‐
ce / Kýta v celku,
1 - 1,5 kg
63
DRŮBEŽ
VEPŘOVÉ
(°C)
(min)
Kotlety / Vepřová
žebírka, 1 - 1,5
kg
170 180
60 - 90
Sekaná, 0,75 - 1
kg
160 170
50 - 60
Vepřové koleno,
předvařené, 0,75
- 1 kg
150 170
90 - 120
TELECÍ
(°C)
(min)
Kusy drůbeže,
každá 0,2 - 0,25
kg
200 220
30 - 50
Půlka kuřete,
každá 0,4 - 0,5
kg
190 210
35 - 50
Kuře, brojler, 1 1,5 kg
190 210
50 - 70
Kachna, 1,5 - 2
kg
180 200
80 - 100
Husa, 3,5 - 5 kg
160 180
120 180
(°C)
(min)
Krůta, 2,5 - 3,5
kg
160 180
120 150
Telecí pečeně, 1
kg
160 180
90 - 120
Krůta, 4 - 6 kg
140 160
150 240
Telecí koleno, 1,5
- 2 kg
160 180
120 150
RYBY (DUŠENÉ)
JEHNĚČÍ
(°C)
(min)
Jehněčí kýta /
Jehněčí pečeně,
1 - 1,5 kg
150 170
100 120
Jehněčí hřbet, 1 1,5 kg
160 180
40 - 60
Celá ryba, 1 - 1,5
kg
(°C)
(min)
210 220
40 - 60
Nízkoteplotní pečení
Tato funkce vám umožní připravovat
libové, měkké maso a ryby. Není vhodná
pro přípravu drůbeže, tučné vepřové
pečeně, dušeného masa. Teplota Teplota
1. Na obou stranách maso osmahněte na
pánvi při vysoké teplotě po dobu 1 - 2
minut.
2. Vložte maso do plechu na pečení nebo
přímo na tvarovaný rošt. Pod
64
tvarovaný rošt položte plech k
zachytávání tuku.
Při použití této funkce vždy vařte bez
pokličky nebo víka.
3. Zvolte funkci: Nízkoteplotní pečení. Na
prvních 10 minut můžete nastavit
teplotu trouby mezi 80 °C a 150 °C.
Výchozí teplota je 90 °C.
4. Po 10 minutách trouba automaticky
sníží teplotu na 80 °C.
Nastavte teplotu 120 °C.
(kg)
(min)
Steaky
0,2 - 0,3
20 - 40
3
Hovězí plátek
1 - 1,5
90 - 150
3
Hovězí pečeně
1 - 1,5
120 - 150
1
Telecí pečeně
1 - 1,5
120 - 150
1
Rozmrazování
(kg)
Doba rozmra‐
zování (min)
Další čas rozmra‐
zování (min)
Kuře
1
100 - 140
20 - 30
Kuře položte na ob‐
rácený talířek ve
velkém talíři. V po‐
lovině doby obraťte.
maso
1
100 - 140
20 - 30
0,5
90 - 120
V polovině doby ob‐
raťte.
Smetana
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Smetanu lze snad‐
no ušlehat, i když
jsou v ní ne zcela
rozmražené kousky.
Pstruh
0,15
25 - 35
10 - 15
-
Jahody
0,3
30 - 40
10 - 20
-
Máslo
0,25
30 - 40
10 - 15
-
Zdobený dort
1,4
60
60
-
65
Zavařování
Pro zavařování používejte pouze
zavařovací sklenice, které jsou na trhu
dostupné ve stejné velikosti.
PECKOVINY
Sklenice se šroubovacím uzávěrem nebo
bajonetovým uzávěrem nejsou vhodné.
Použijte první polohu roštu.
Na plech na pečení nedávejte více než
šest litrových zavařovacích sklenic.
Sklenice naplňte rovnoměrně a uzavřete
je.
Sklenice se nesmí navzájem dotýkat.
Do plechu na pečení nalijte 1/2 litru vody,
aby v troubě bylo dostatečné vlhko.
Broskve /
Kdoule /
Švestky
Jakmile začne tekutina v prvních
sklenicích perlit (u litrových sklenic asi za
35–60 minut), troubu vypněte nebo snižte
teplotu na 100 °C (viz tabulka).
35 - 45
35 - 45
10 - 15
(min)
Doba
zavařován
í do začát‐
ku perlení
(min)
Další
vaření při
100 °C
Mrkev
50 - 60
5 - 10
Okurky
50 - 60
-
Smíšená
nakládaná
zelenina
50 - 60
5 - 10
Kedluben /
Hrášek /
Chřest
50 - 60
15 - 20
MĚKKÉ OVOCE
Jahody / Borůvky /
Maliny / Zralý an‐
grešt
(min)
Další
vaření při
100 °C
ZELENINA
Nastavte teplotu 160 - 170 °C.
(min)
Doba zavařování
do začátku perle‐
ní
(min)
Doba
zavařován
í do začát‐
ku perlení
Sušení - Pravý horký vzduch
Používejte plechy vyložené papírem
odolným proti mastnotě nebo papírem na
pečení.
Lepších výsledků dosáhnete, když troubu
v polovině doby sušení zastavíte, otevřete
dvířka a necháte ji na jednu noc
vychladnout před dokončením sušení.
Pro jeden plech použijte třetí polohu roštu.
Pro dva plechy použijte první a třetí
polohu roštu.
66
ZELENINA
OVOCE
(°C)
(h)
Fazole
60 - 70
6-8
Meruňky
8 - 10
Papriky
60 - 70
5-6
Jablečné plátky
6-8
Polévková zelenina
60 - 70
5-6
Hrušky
6-9
Houby
50 - 60
6-8
Byliny
40 - 50
2-3
(h)
Vlhký konvekční vzduch doporučená příslušenství
Používejte formy a nádoby z tmavého
kovu a s povrchovou vrstvou. Pohlcují
teplo lépe než nádoby ze světlého kovu a
s reflexní úpravou.
Nastavte teplotu 60 - 70 °C.
OVOCE
(h)
Švestky
8 - 10
Plech na pizzu
Zapékací mísa
Tmavý, nereflexní
Průměr 28 cm
Tmavý, nereflexní
Průměr 26 cm
Vlhký konvekční vzduch
Nejlepších výsledků dosáhnete, budete-li
se řídit doporučenou dobou pečení v
tabulce níže.
Pečicí šálky
Sklokeramika
Průměr 8 cm,
výška 5 cm
Dortový korpus
Tmavý, nereflexní
Průměr 28 cm
67
(°C)
(min)
Sladké pečivo,
16 kusů
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
180
2
20 - 30
Pečivo, 9 kusů
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
180
2
30 - 40
Pizza, mražená,
0,35 kg
tvarovaný rošt
220
2
10 - 15
Roláda
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
170
2
25 - 35
Sušenka brow‐
nie
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
175
3
25 - 30
Suflé, 6 kusů
keramické pečicí šálky
na tvarovaný rošt
200
3
25 - 30
Koláčový korpus
z piškotového
těsta
dortový korpus na tva‐
rovaný rošt
180
2
15 - 25
Piškotový dort
zapékací mísa na tva‐
rovaný rošt
170
2
40 - 50
Pošírovaná ry‐
ba, 0,3 kg
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
180
3
20 - 25
Celá ryba, 0,2
kg
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
180
3
25 - 35
Rybí filé, 0,3 kg
plech na pizzu na tva‐
rovaný rošt
180
3
25 - 30
Pošírované ma‐
so, 0,25 kg
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
200
3
35 - 45
Šašlik, 0,5 kg
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
200
3
25 - 30
Sušenky, 16 ku‐
sů
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
180
2
20 - 30
68
(°C)
(min)
Makronky, 24
kusů
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
180
2
25 - 35
Muffin, 12 kusů
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
170
2
30 - 40
Slané pečivo, 20
kusů
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
180
2
25 - 30
Sušenky z
křehkého těsta,
20 kusů
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
150
2
25 - 35
Ovocné koláčky,
8 kusů
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
170
2
20 - 30
Zelenina, poší‐
rovaná, 0,4 kg
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
180
3
35 - 45
Vegetariánská
omeleta
plech na pizzu na tva‐
rovaný rošt
200
3
25 - 30
Středomořská
zelenina, 0,7 kg
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
180
4
25 - 30
Informace pro zkušebny
Testy podle normy IEC 60350-1.
Malé
koláčky,
20 kou‐
sků na
plech
Horní/
spodní
ohřev
Plech
na pe‐
čení
3
(°C)
(min)
170
20 - 30
-
69
(°C)
(min)
Malé
koláčky,
20 kou‐
sků na
plech
Pravý hor‐
ký vzduch
Plech
na pe‐
čení
3
150 160
20 - 35
-
Malé
koláčky,
20 kou‐
sků na
plech
Pravý hor‐
ký vzduch
Plech
na pe‐
čení
2a
4
150 160
20 - 35
-
Jableč‐
ný ko‐
láč, 2
formy,
Ø 20
cm
Horní/
spodní
ohřev
Tvaro‐
vaný
rošt
2
180
70 - 90
-
Jableč‐
ný ko‐
láč, 2
formy,
Ø 20
cm
Pravý hor‐
ký vzduch
Tvaro‐
vaný
rošt
2
160
70 - 90
-
Piškoto‐
vý ko‐
láč, v
koláčo‐
vé for‐
mě Ø26
cm
Horní/
spodní
ohřev
Tvaro‐
vaný
rošt
2
170
40 - 50
Předehřejte trou‐
bu po dobu 10
minut.
Piškoto‐
vý ko‐
láč, v
koláčo‐
vé for‐
mě Ø26
cm
Pravý hor‐
ký vzduch
Tvaro‐
vaný
rošt
2
160
40 - 50
Předehřejte trou‐
bu po dobu 10
minut.
70
(°C)
(min)
Piškoto‐
vý ko‐
láč, v
koláčo‐
vé for‐
mě Ø26
cm
Pravý hor‐
ký vzduch
Tvaro‐
vaný
rošt
2a
4
160
40 - 60
Předehřejte trou‐
bu po dobu 10
minut.
Máslo‐
vé su‐
šenky
Pravý hor‐
ký vzduch
Plech
na pe‐
čení
3
140 150
20 - 40
-
Máslo‐
vé su‐
šenky
Pravý hor‐
ký vzduch
Plech
na pe‐
čení
2a
4
140 150
25 - 45
-
Máslo‐
vé su‐
šenky
Horní/
spodní
ohřev
Plech
na pe‐
čení
3
140 150
25 - 45
-
Topin‐
ky, 4 - 6
kusů
Gril
Tvaro‐
vaný
rošt
4
max.
2 - 3 minuty z
jedné strany;
2 - 3 minuty z
druhé strany
Předehřejte trou‐
bu po dobu 3 mi‐
nut.
Hovězí
ham‐
burger,
6 kusů,
0,6 kg
Gril
Tvaro‐
vaný
rošt a
odkapá‐
vací
plech
4
max.
20 - 30
Tvarovaný rošt
vložte na čtvrtou
úroveň a odka‐
pávací plech na
třetí úroveň trou‐
by. V polovině
přípravy jídlo ot‐
očte.
Předehřejte trou‐
bu po dobu 3 mi‐
nut.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
71
Poznámky k čištění
Přední stranu trouby otřete měkkým hadříkem namočeným v roztoku teplé
vody a slabého mycího prostředku.
K čištění kovových ploch používejte speciální čisticí prostředek.
Čisticí
prostředky
Odolné nečistoty odstraňte pomocí speciálního prostředku k čištění trouby.
Vnitřek trouby čistěte po každém použití. Hromadění mastnoty či zbytků jídel
může způsobit požár. Riziko je vyšší u grilovacího pekáče.
Každodenní
použití
V troubě nebo na skleněných panelech dvířek se může srážet vlhkost. Ke
snížení kondenzace troubu před přípravou jídla vždy na 10 minut
předehřejte. Osušte vnitřek měkkým hadrem po každém použití.
Vyčistěte všechno příslušenství po každém použití a nechte jej vysušit. Pou‐
žijte měkký hadr a vlažnou vodu s mycím prostředkem. Nečistěte
příslušenství v myčce nádobí.
Příslušenstv
í
Nepřilnavé příslušenství nečistěte agresivními čisticími prostředky, ostrými
předměty nebo je nemyjte v myčce nádobí.
Trouby z nerezové oceli nebo
hliníku
Dvířka trouby čistěte pouze vlhkým
hadříkem nebo houbou. Osušte je
měkkým hadříkem.
Nikdy nepoužívejte ocelové drátěnky,
kyseliny nebo abrazivní (pískové)
prostředky, protože by mohly poškodit
povrch trouby. Ovládací panel vyčistěte se
stejnou opatrností.
2. Odtáhněte zadní konec drážek na
rošty od stěny trouby a vytáhněte je
ven.
Jak vyjmout: drážky na rošty
Chcete-li troubu vyčistit, odstraňte drážky
na rošty.
POZOR! Při odstraňování
drážek na rošty buďte opatrní.
1. Odtáhněte přední část drážek na rošty
od stěny trouby.
1
2
Vyjmuté příslušenství instalujte stejným
postupem v opačném pořadí.
72
Použití: Pyrolýza
POZOR! Vyjměte všechno
příslušenství a vyjímatelné
drážky.
Proces pyrolytického čištění
nemůže začít:
• Pokud jste nezavřeli plně
dvířka trouby. U některých
modelů se v případě této
chyby na displeji zobrazí
„C3“.
POZOR! Jsou-li ve stejné skříni
instalovány další spotřebiče,
nepoužívejte je současně se
spuštěnou funkcí pyrolýzy.
Trouba by se mohla poškodit.
Během pyrolytického čištění jsou dvířka
zablokovaná. Na displeji se zobrazí
symbol
a stavové čárky ukazatele
tepla, dokud se dvířka neodblokují. Dvířka
se odblokují, když teplota uvnitř trouby
klesne na bezpečnou úroveň a pyrolytické
čištění se dokončí.
Během pyrolytického čištění je osvětlení
vypnuté.
1. Očistěte vnitřek trouby teplou vodou a
jemným mycím prostředkem. Vnitřní
sklo dvířek trouby umyjte teplou vodou
a měkkým hadrem.
2. Vnitřní stranu dvířek omyjte horkou
vodou, abyste zabránili připálení
zbytků jídel horkým vzduchem.
3. Zapněte troubu.
, dokud se na
4. Opakovaně stiskněte
displeji nezobrazí "Pyro" a číslo
čisticího programu.
5. Stiskněte
.
6. Stisknutím
nebo
nastavte dobu
čištění:
Funkce
Popis
1
1 h 30 min k mír‐
nému vyčištění
2
2 h k standardní‐
mu vyčištění
3
2 h 30 min k dů‐
kladnému vyčiš‐
tění
Pro odložení spuštění procesu čištění
můžete použít funkci Ukončení.
7. Potvrďte stisknutím
.
Použití: připomínka čištění
Při každém zapnutí a vypnutí vám
spotřebič připomene potřebu pyrolytického
čištění tím, že na displeji 10 sekund bliká
symbol připomínky čištění .
Připomínka čištění přestane
blikat:
• po dokončení pyrolytického
čištění.
• když ji vypnete v základním
nastavení. Viz „Používání
nabídky nastavení“.
Odstranění a instalace dvířek
Dvířka trouby jsou osazena třemi
skleněnými panely. Dvířka trouby a vnitřní
skleněné panely lze za účelem čištění
demontovat. Před demontáží skleněných
panelů si přečtěte celou kapitolu
„Odstranění a instalace dvířek“.
Jestliže se pokusíte vytáhnout
skleněné panely předtím, než
odstraníte dvířka trouby,
mohou se dvířka náhle zavřít.
POZOR! Troubu bez
skleněných panelů
nepoužívejte.
1. Dvířka zcela otevřete a zaměřte se na
dveřní závěs na pravé straně dvířek.
2. Pomocí šroubováku nadzdvihněte a
otočte páčku pravého závěsu dvířek.
73
zdvihněte a vytáhněte směrem
dopředu z jejich umístění.
3. Zaměřte se na dveřní závěs na levé
straně dvířek.
6. Dvířka položte na pevnou plochu na
měkkou látku.
7. Uchopte okrajovou lištu (B) na horní
straně dvířek na obou stranách a
zatlačením směrem dovnitř uvolněte
svorku těsnění.
2
B
1
4. Zvedněte a zcela otočte páčku na
levém závěsu.
5. Přivřete dvířka trouby do první polohy
otevření (do poloviny). Pak dvířka
8. Vytáhněte okrajovou lištu dopředu a
odstraňte ji.
9. Uchopte skleněné panely dvířek za
horní okraj a opatrně je postupně
vytáhněte ven. Začněte od vrchního
panelu. Ujistěte se, že sklo zcela
sklouzne z držáků.
10. Skleněné panely omyjte vodou se
saponátem. Skleněné panely pečlivě
osušte. Skleněné panely nemyjte v
myčce nádobí.
74
Po vyčištění skleněné panely a dvířka
trouby opět nasaďte.
Dávejte pozor, abyste skleněné panely (A
a B) nasadili zpět ve správném pořadí.
Zkontrolujte symbol / potisk na straně
skleněného panelu. Každý panel vypadá
odlišně, aby se usnadnila jejich demontáž
a montáž.
A
B
Výměna žárovky
VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem!
Žárovka může být horká.
Při správné instalaci dveřní lišta zacvakne.
A
B
1. Vypněte troubu.
Vyčkejte, dokud trouba nevychladne.
2. Odpojte troubu od elektrické sítě.
3. Na dno vnitřku trouby položte utěrku.
POZOR! Halogenovou žárovku
vždy držte v kusu látky, aby na
jejím povrchu nedošlo k
připálení mastnoty.
Zadní žárovka
Ujistěte se, že jste prostřední skleněný
panel usadili do správné polohy.
1. Skleněným krytem otočte a sejměte
jej.
2. Skleněný kryt vyčistěte.
3. Žárovku vyměňte za vhodnou žárovku
odolnou proti teplotě 300 °C.
4. Nasaďte skleněný kryt.
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Troubu nelze zapnout ani
používat.
Trouba není zapojená do
elektrické sítě nebo je
připojená nesprávně.
Zkontrolujte, zda je trouba
správně zapojená do elek‐
trické sítě (viz schéma zapo‐
jení, je-li k dispozici).
Trouba nehřeje.
Trouba je vypnutá.
Zapněte troubu.
Trouba nehřeje.
Dvířka nejsou správně
zavřená.
Zcela dvířka zavřete.
Trouba nehřeje.
Hodiny nejsou nastavené.
Nastavte hodiny.
75
Problém
Možná příčina
Řešení
Trouba nehřeje.
Nejsou provedena nutná na‐
stavení.
Zkontrolujte, zda jsou nasta‐
vení správná.
Trouba nehřeje.
Je zapnutá funkce Automa‐
tické vypnutí.
Viz „Automatické vypnutí“.
Trouba nehřeje.
Dětská bezpečnostní pojist‐
ka je zapnutá.
Viz „Použití dětské bezpeč‐
nostní pojistky“.
Trouba nehřeje.
Je spálená pojistka.
Zkontrolujte, zda příčinou
závady není pojistka. Pokud
se pojistka spaluje opakova‐
ně, obraťte se na autorizo‐
vaného elektrikáře.
Osvětlení nefunguje.
Vadná žárovka.
Vyměňte žárovku.
Jestliže je spotřebič vypnutý,
na displeji se nezobrazuje
čas.
Displej je vypnutý.
Současným stisknutím
Dokončení jídel trvá příliš
dlouho nebo se jídla připraví
příliš rychle.
Teplota je příliš vysoká nebo
nízká.
Nastavte teplotu podle
potřeby. Řiďte se pokyny v
návodu k použití.
Na jídle a uvnitř trouby se
usazuje pára a kondenzát.
Nechali jste jídlo v troubě
příliš dlouho.
Po dokončení přípravy ne‐
nechávejte jídla v troubě dé‐
le než 15 - 20 minut.
Na displeji se zobrazí „C3“.
Čisticí funkce nefunguje.
Nezavřeli jste plně dvířka
nebo je zámek dvířek vadný.
Zcela dvířka zavřete.
Na displeji se zobrazuje
„F102“.
•
•
•
a
displej znovu zapnete.
•
Nezavřeli jste plně
dvířka.
Zámek dvířek je vadný.
•
Zcela dvířka zavřete.
Troubu vypněte a znovu
zapněte prostřednictvím
domovní pojistky nebo
ochranného spínače v
pojistkové skříňce.
Pokud se „F102“ na dis‐
pleji zobrazí znovu, kon‐
taktujte oddělení péče o
zákazníky.
76
Problém
Možná příčina
Řešení
Na displeji se zobrazuje chy‐
bový kód, který není uvede‐
ný v tabulce.
Jedná se o závadu na elek‐
troinstalaci.
•
•
Spotřebič je zapnutý, ale
nehřeje. Ventilátor nefungu‐
je. Na displeji se zobrazí
"Demo".
Je zapnutý režim demo.
Servisní údaje
Pokud problém nemůžete vyřešit sami,
obraťte se na svého prodejce nebo
autorizované servisní středisko.
Troubu vypněte a znovu
zapněte prostřednictvím
domovní pojistky nebo
ochranného spínače v
pojistkové skříňce.
Pokud se chybový kód
na displeji zobrazí znovu,
kontaktujte oddělení pé‐
če o zákazníky.
Viz „Používání nabídky na‐
stavení“ v části „Doplňkové
funkce“.
se nachází na předním rámu vnitřní části
trouby. Nesundávejte typový štítek z
vnitřní části trouby.
Potřebné údaje pro servisní středisko
najdete na typovém štítku. Typový štítek
Doporučujeme, abyste si údaje napsali zde:
Model (MOD.)
.........................................
Výrobní číslo (PNC)
.........................................
Sériové číslo (SN)
.........................................
ENERGETICKÁ ÚČINNOST
Informace o produktu a produktový informační list*
Název dodavatele
Juno
Označení modelu
JB126D0 949498096
JB126S0 949498097
Index energetické účinnosti
81.2
Třída energetické účinnosti
A+
Spotřeba energie se standardním zatížením, konvenč‐
ní režim
0.93 kWh/cyklus
Spotřeba energie se standardním zatížením, intenzivní
horkovzdušný režim
0.69 kWh/cyklus
77
Počet pečicích prostorů
1
Tepelný zdroj
Elektrická energie
Hlasitost
72 l
Typ trouby
Vestavná trouba
Hmotnost
JB126D0
31.2 kg
JB126S0
31.3 kg
*Pro Evropskou unii v souladu s nařízeními EU 65/2014 a 66/2014.
Pro Běloruskou republiku v souladu s STB 2478-2017, příloha G; STB 2477-2017, přílohy A a
B.
Pro Ukrajinu v souladu s 568/32020.
Třída energetické účinnosti se pro Rusko nepoužívá.
EN 60350-1 - Elektrické spotřebiče na vaření pro domácnost - část 1: Sporáky, trouby, parní
trouby a grily - Metody měření funkce.
Úspora energie
Trouba je vybavena funkcemi,
které vám pomohou ušetřit
energii při každodenním vaření.
Při provozu spotřebiče se přesvědčte, že
jsou dvířka trouby řádně zavřená. Během
přípravy jídla neotvírejte dvířka příliš
často. Těsnění dvířek udržujte čisté a
kontrolujte, zda je řádně uchyceno ve své
poloze.
Pro účinnější úsporu energie používejte
kovové nádobí.
Je-li to možné, troubu před pečením
nepředehřívejte.
Když připravujete několik jídel najednou,
snažte se, aby prodlevy při pečení byly co
nejkratší.
Horkovzdušné pečení
Je-li to možné, pro úsporu energie
používejte funkce s ventilátorem.
Zbytkové teplo
Je-li v rámci některých funkcí trouby
spuštěn program s volbou času Trvání
nebo Ukončení a doba pečení je delší než
30 minut, u některých funkcí trouby se
topné články automaticky vypnou dříve.
Ventilátor a osvětlení nadále pracují. Po
vypnutí trouby se na displeji zobrazuje
zbytkové teplo. Toto teplo můžete využít k
udržení teploty jídla.
Je-li doba pečení delší než 30 minut,
snižte teplotu trouby na minimum 3 - 10
minut před koncem pečení. Pečení nadále
zajistí zbytkové teplo uvnitř trouby.
Zbytkové teplo můžete využít k ohřevu
jiného jídla.
Uchování teploty jídla
Chcete-li využít zbytkové teplo k uchování
teploty pokrmu, zvolte nejnižší možné
nastavení teploty. Na displeji se zobrazí
ukazatel zbytkového tepla nebo zbytková
teplota.
Pečení s vypnutým osvětlením
Vypněte při pečení osvětlení. Zapněte ho
pouze tehdy, když ho skutečně
potřebujete.
Vlhký konvekční vzduch
Tato funkce slouží k úspoře energie při
pečení.
Pokud používáte tuto funkci, osvětlení se
automaticky vypne po 30 sekundách.
Osvětlení můžete znovu zapnout, ale
omezíte tím předpokládanou úsporu
energie.
78
Vypnutí displeje
Displej můžete vypnout. Současně
stiskněte a podržte tlačítka
a
.
Chcete-li displej zapnout, opakujte stejný
postup.
POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené symbolem
Spotřebiče označené příslušným
symbolem nelikvidujte spolu s
domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
. Obaly vyhoďte do příslušných
odpadních kontejnerů k recyklaci.
Pomáhejte chránit životní prostředí a
lidské zdraví a recyklovat elektrické a
elektronické spotřebiče určené k likvidaci.
*
79
867355746-C-332019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising