Juno | JB126S0 | User manual | Juno JB126S0 Používateľská príručka

Juno JB126S0 Používateľská príručka
Návod na
používanie
Navodila za
uporabo
Rúra
JB126D0
JB126S0
Pečica
2
OBSAH
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné pokyny
Inštalácia
Popis výrobku
Ovládací panel
Pred prvým použitím
Každodenné používanie
Časové funkcie
2
4
7
9
9
11
12
13
Automatické programy
Používanie príslušenstva
Doplnkové funkcie
Tipy a rady
Ošetrovanie a čistenie
Riešenie problémov
Energetická účinnosť
15
16
17
19
32
36
38
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca
nezodpovedá za zranenia ani za škody spôsobené
nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny
uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste do
nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.
Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a
osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou
spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí,
iba ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli
zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní
spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám.
Deti medzi 3 a 8 rokmi a osoby s veľmi rozsiahlymi a
zložitými hendikepmi nesmú mať prístup k spotrebiču,
pokiaľ nie sú pod nepretržitým dozorom.
Deti do 3 rokov nesmú mať prístup k spotrebiču, iba ak sú
nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k
spotrebiču, keď pracuje alebo keď sa chladí. Prístupné
časti sa môžu počas používania nahriať.
Ak má spotrebič detskú poistku, mala by byť zapnutá.
3
•
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať
žiadnu údržbu na spotrebiči.
Všeobecná bezpečnosť
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nainštalovať tento spotrebič a vymeniť kábel smie iba
kvalifikovaná osoba.
VAROVANIE: Spotrebič a jeho prístupné časti sa počas
používania môžu značne zahriať. Nedotýkajte sa
ohrevných článkov.
Pri vyberaní alebo vkladaní príslušenstva alebo nádob na
pečenie vždy používajte kuchynské rukavice.
Pred akoukoľvek údržbou spotrebič odpojte od elektrickej
siete.
VAROVANIE: Dbajte na to, aby bol spotrebič pred
výmenou žiarovky vypnutý, aby bolo vylúčené
nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
Spotrebič nepoužívajte pred jeho nainštalovaním do
zabudovanej štruktúry.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
Na čistenie skla dvierok nepoužívajte abrazívne
prostriedky ani ostré kovové škrabky, pretože by mohli
poškrabať povrch, čo môže spôsobiť rozbitie skla.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať
vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku
alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
Vyliate zvyšky treba odstrániť pred pyrolytickým čistením.
Z rúry vyberte všetky súčasti.
Ak chcete vybrať zasúvacie lišty, najprv potiahnite prednú
časť zasúvacích líšt a potom zadný koniec smerom od
bočnej steny a vyberte ich. Pri inštalácii zasúvacích líšt
zvoľte opačný postup.
4
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Inštalácia
VAROVANIE! Tento spotrebič
smie nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
• Odstráňte všetky obaly.
• Neinštalujte ani nepoužívajte
poškodený spotrebič.
• Dodržiavajte pokyny na inštaláciu
dodané so spotrebičom.
• Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a
uzavretú obuv.
• Spotrebič neťahajte za rukoväť.
• Spotrebič nainštalujte na bezpečné a
vhodné miesto, ktoré spĺňa požiadavky
na inštaláciu.
• Dodržiavajte požadovanú minimálnu
vzdialenosť od iných spotrebičov a
nábytku.
• Pred namontovaním spotrebiča sa
uistite, či sa dvierka rúry otvárajú bez
odporu. V opačnom prípade sa musí
rúra nadvihnúť.
• Spotrebič je vybavený elektrickým
chladiacim systémom. Musí sa
používať s napájaním z elektrickej
siete.
Minimálna výška lin‐
ky (linka pod mini‐
málnou výškou pra‐
covnej plochy)
590 (600) mm
Šírka linky
560 mm
Hĺbka linky
550 (550) mm
Výška prednej časti
spotrebiča
594 mm
Výška zadnej časti
spotrebiča
576 mm
Šírka prednej časti
spotrebiča
595 mm
Šírka zadnej časti
spotrebiča
559 mm
Hĺbka spotrebiča
569 mm
Zabudovaná hĺbka
spotrebiča
548 mm
Hĺbka s otvorenými
dvierkami
1022 mm
Minimálna veľkosť
vetracieho otvoru.
Otvor položený na
spodnej zadnej stra‐
ne
560x20 mm
Dĺžka hlavného na‐
pájacieho kábla. Ká‐
bel sa nachádza v
pravom rohu zadnej
strany
1500 mm
Montážne skrutky
4x25 mm
Zapojenie do elektrickej siete
VAROVANIE! Nebezpečenstvo
požiaru a zásahu elektrickým
prúdom.
• Všetky elektrické zapojenia by mal
vykonať kvalifikovaný elektroinštalatér.
• Spotrebič musí byť uzemnený.
• Uistite sa, že parametre na typovom
štítku sú kompatibilné s elektrickým
napätím zdroja napájania.
• Vždy používajte správne nainštalovanú
zásuvku odolnú proti nárazom.
• Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry
ani predlžovacie káble.
• Uistite sa, že zástrčka a prívodný
elektrický kábel nie sú poškodené. Ak
prívodný elektrický kábel spotrebiča
treba vymeniť, túto operáciu smie
urobiť iba pracovník autorizovaného
servisného strediska.
• Nedovoľte, aby sa napájacie elektrické
káble dotkli alebo dostali do blízkosti
dvierok spotrebiča alebo výklenku pod
spotrebičom najmä vtedy, keď sú
dvierka horúce.
• Zariadenie na ochranu pred dotykom
elektrických častí pod napätím a
izolovaných častí treba namontovať
5
•
•
•
•
•
•
•
tak, aby sa nedalo odstrániť bez
nástrojov.
Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej
zásuvky až po dokončení inštalácie. Po
inštalácii sa uistite, že máte prístup k
sieťovej zástrčke.
Ak je sieťová zásuvka uvoľnená,
nezapájajte do nej sieťovú zástrčku.
Spotrebič neodpájajte ťahaním za
napájací kábel. Vždy ťahajte za sieťovú
zástrčku.
Použite iba správne odpájacie
zariadenia: ochranné ističe alebo
poistky (skrutkovacie poistky treba
vybrať z držiaka), uzemnenia a
stýkače.
Elektrická sieť v domácnosti musí mať
odpájacie zariadenie, ktoré umožní
odpojenie spotrebiča od elektrickej
siete na všetkých póloch. Vzdialenosť
kontaktov odpájacieho zariadenia musí
byť minimálne 3 mm.
Skôr ako zapojíte sieťovú zástrčku do
sieťovej zásuvky, úplne zavrite dvierka
spotrebiča.
Tento spotrebič sa dodáva s napájacou
zástrčkou a káblom.
Typy káblov použiteľných na inštaláciu
alebo výmenu pre Európu:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VVF, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Prierez kábla určite podľa celkového
príkonu uvedeného na typovom štítku.
Môžete si tiež pozrieť údaje uvedené v
tabuľke:
Celkový príkon
(W)
Prierez kábla
(mm²)
maximálne 1 380
3 x 0.75
maximálne 2 300
3x1
maximálne 3 680
3 x 1.5
Uzemňovací kábel (zeleno/žltý kábel)
musí byť o 2 cm dlhší ako fázový a nulový
kábel (modrý a hnedý kábel).
Používanie
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo poranenia,
popálenín, zásahu elektrickým
prúdom alebo výbuchu.
• Tento spotrebič je určený iba na
použitie v domácnosti.
• Nemeňte technické parametre tohto
spotrebiča.
• Zabezpečte, aby boli vetracie otvory
voľné.
• Počas činnosti nenechávajte spotrebič
bez dozoru.
• Po každom použití spotrebič vypnite.
• Keď je spotrebič v činnosti, pri otváraní
dvierok postupujte opatrne. Môže dôjsť
k úniku horúceho vzduchu.
• Spotrebič nepoužívajte, keď máte
mokré ruky, ani keď je v kontakte s
vodou.
• Na otvorené dvierka netlačte.
• Nepoužívajte spotrebič ako pracovný
alebo odkladací povrch.
• Dvierka spotrebiča otvárajte opatrne.
Použitím prísad s obsahom alkoholu
môže vzniknúť zmes alkoholu so
vzduchom.
• Pri otváraní dvierok sa do kontaktu so
spotrebičom nesmú dostať iskry ani
otvorený plameň.
• Horľavé produkty alebo predmety, ktoré
obsahujú horľavé látky, nevkladajte do
spotrebiča, do jeho blízkosti ani naň.
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo poškodenia
spotrebiča.
• Aby ste predišli poškodeniu alebo
zmene farby smaltu:
– nádoby na pečenie ani iné
predmety neklaďte priamo na dno
spotrebiča,
– priamo na dno dutiny spotrebiča
nedávajte alobal,
– do horúceho spotrebiča nelejte
vodu,
– po ukončení prípravy pokrmu v
spotrebiči nenechávajte vlhký riad
ani potraviny,
6
•
•
•
•
•
– pri vyberaní alebo vkladaní
príslušenstva postupujte opatrne.
Zmena farby smaltu alebo ušľachtilej
ocele nemá žiadny vplyv na výkon
spotrebiča.
Na prípravu vlhkých koláčov používajte
hlboký pekáč. Ovocné šťavy spôsobujú
škvrny, ktoré môžu byť trvalé.
Tento spotrebič je určený iba na
varenie. Nesmie byť použitý na iné
účely, napríklad na vykurovanie
miestnosti.
Rúru používajte vždy so zatvorenými
dvierkami.
Pri inštalácii spotrebiča za nábytkový
panel (napr. dvere) zabezpečte, aby
dvere neboli počas prevádzky
spotrebiča nikdy zatvorené. Za
zatvoreným nábytkovým panelom sa
môže vytvoriť teplo a vlhkosť a môžu
spôsobiť následné poškodenie
spotrebiča, kuchynskej jednotky alebo
podlahy. Nábytkový panel nezatvárajte,
kým spotrebič po použití úplne
nevychladne.
Starostlivosť a čistenie
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo poranenia,
požiaru alebo poškodenia
spotrebiča.
• Pred vykonávaním údržby spotrebič
vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo
sieťovej zásuvky.
• Skontrolujte, či je spotrebič studený.
Existuje riziko, že sklenené panely
môžu prasknúť.
• Ak sú sklenené panely dvierok
poškodené, bezodkladne ich nechajte
vymeniť. Obráťte sa na autorizované
servisné stredisko.
• Spotrebič pravidelne čistite, aby ste
predišli znehodnoteniu povrchového
materiálu.
• Spotrebič čistite vlhkou mäkkou
handričkou. Používajte iba neutrálne
saponáty. Nepoužívajte abrazívne
výrobky, špongie s abrazívnou vrstvou,
rozpúšťadlá ani kovové predmety.
• Ak používate sprej na čistenie rúr,
dodržiavajte bezpečnostné pokyny na
jeho obale.
• Katalytický smalt (ak je k dispozícii)
nečistite čistiacim prostriedkom.
Pyrolytické čistenie
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo poranenia /
požiaru / chemických emisií
(výparov) v pyrolytickom
režime.
• Pred vykonaním funkcie pyrolytického
samočistenia alebo postupu na prvé
použitie odstráňte z vnútra rúry:
– všetky zvyšky jedla, oleja alebo
tuku a iné nečistoty.
– všetky vyberateľné predmety
(vrátane roštov, bočných
zásuvných mriežok a pod., ktoré
boli dodané s produktom),
predovšetkým však nepriľnavé
hrnce, panvice, pekáče, nástroje a
pod.
• Pozorne si prečítajte všetky pokyny
týkajúce sa pyrolytického čistenia.
• Keď je spustené pyrolytické čistenie,
nepúšťajte deti k spotrebiču.
Spotrebič sa veľmi zohreje a z
predných chladiacich otvorov uniká
horúci vzduch.
• Pyrolytické čistenie je proces
využívajúci veľmi vysokú teplotu, pri
ktorom môže dôjsť k tvorbe dymu zo
zvyškov jedla a konštrukčných
materiálov, preto používateľom dôrazne
odporúčame:
– v priebehu pyrolytického čistenia a
po ňom zabezpečiť dobré vetranie.
– počas prvého použitia pri
maximálnej teplote a po ňom
zabezpečiť dobré vetranie.
• Na rozdiel od ľudí môžu byť niektoré
vtáky a plazy extrémne citlivé na
prípadné výpary vznikajúce počas
čistiaceho procesu všetkých
pyrolytických rúr.
– V priebehu pyrolytického čistenia
sa domáce zvieratá (najmä vtáky)
nesmú dostať do blízkeho okolia
7
spotrebiča a pri prvom použití
funkcie pyrolytického čistenia alebo
maximálnej teploty zabezpečte
dostatočné vetranie.
• Malé zvieratá môžu byť tiež veľmi
citlivé na lokálne zmeny teploty v
blízkosti všetkých pyrolytických rúr
počas programu pyrolytického
samočistenia.
• Nelepivé povrchy hrncov, panvíc,
plechov, kuchynského riadu a pod. sa
môžu poškodiť vysokou teplotou pri
pyrolytickom čistení vo všetkých
pyrolytických rúrach a môžu byť tiež
zdrojom nízkej úrovne škodlivých
výparov.
• Opísané výpary, ktoré sa uvoľňujú zo
všetkých pyrolytických rúr/zvyškov po
varení, nie sú škodlivé pre ľudí vrátane
detí ani ľudí so zdravotnými
problémami.
Vnútorné osvetlenie
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo zásahu
elektrickým prúdom.
• Žiarovka alebo halogénová žiarovka
používaná v tomto spotrebiči je určená
INŠTALÁCIA
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
len pre domáce spotrebiče.
Nepoužívajte ju na osvetlenie
domácnosti.
• Pred výmenou žiarovky odpojte
spotrebič od zdroja napájania.
• Používajte iba žiarovky s rovnakými
technickými parametrami .
Servis
• Ak treba dať spotrebič opraviť, obráťte
sa na autorizované servisné stredisko.
• Používajte iba originálne náhradné
diely.
Likvidácia
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo poranenia
alebo udusenia.
• Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
• Prívodný elektrický kábel odrežte blízko
pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
• Odstráňte západku dvierok, aby ste
zabránili uviaznutiu detí a domácich
zvierat v spotrebiči.
8
Zabudovanie
548
21
min. 550
80
60
520
600
114
18
20
589
594
min. 560
595+-1
198
60
5
1
523
20
548
70
60
21
min. 550
20
520
18
590
114
min. 560
589
594
198
60
595+-1
5
1
20
Upevnenie rúry k linke
523
9
POPIS VÝROBKU
Celkový prehľad
1
1
2
3
4
5
6
7
2
3
7
5
4
3
2
1
4
5
Ovládací panel
Elektronický programátor
Ohrevný článok
Osvetlenie
Ventilátor
Zasúvacia lišta, vyberateľná
Úrovne v rúre
6
Príslušenstvo
• Hlboký pekáč
Na pečenie mäsa a múčnych pokrmov
alebo ako nádoba na zachytávanie
tuku.
• Drôtený rošt
Na kuchynský riad, formy na koláče,
pečené pokrmy.
• Plech na pečenie
Na koláče a sušienky.
OVLÁDACÍ PANEL
Elektronický programátor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Rúra sa ovláda senzorovými tlačidlami.
Senzo‐
rové
tlačidlo
1
-
Funkcia
Popis
Displej
Zobrazuje aktuálne nastavenia rúry.
10
Senzo‐
rové
tlačidlo
Funkcia
Popis
ZAP/VYP
Zapnutie a vypnutie rúry.
Voliteľné funkcie
Ak chcete nastaviť funkciu ohrevu alebo automa‐
tický program.
4
Môj obľúbený pro‐
gram
Uloženie vášho obľúbeného programu. Pomocou
tejto funkcie sa môžete priamo dostať k obľúbené‐
mu programu, aj keď je rúra vypnutá.
5
Teplota / Rýchle
zohrievanie
Nastavenie alebo kontrola teploty.
Stlačte a podržte na tri sekundy, aby ste zapli a
vypli funkciu: Rýchle zohrievanie.
Hore, Dole
Pohyb nahor alebo nadol v ponuke.
OK
Potvrdenie výberu alebo nastavenia.
Osvetlenie rúry
Zapnutie a vypnutie osvetlenia rúry.
Hodiny
Nastavenie časových funkcií.
Časomer
Nastavenie funkcie Časomer:
2
3
6
7
8
9
10
Displej
A
B
G
C
F
E
D
A. Symbol funkcie rúry
B. Displej teploty/denného času
C. Hodiny/Zobrazenie zvyškového tepla/
Kuchynský časomer
D. Ukazovateľ zvyškového tepla
E. Ukazovatele pre časové funkcie
F. Ukazovateľ ohrevu/Ukazovateľ
rýchleho ohrevu
G. Počet funkcií rúry/programov
11
Iné ukazovatele na displeji:
Symbol
/
/
Názov
Popis
Funkcie
Môžete si vybrať funkciu rúry.
Automatický program
Môžete si zvoliť automatický program.
Môj obľúbený program
Je spustený obľúbený program.
kg/g
Je spustený automatický program so za‐
daním hmotnosti.
h/min
Je spustená časová funkcia.
Teplota/Rýchle zohrievanie
Funkcia je spustená.
Teplota
Zobrazí sa aktuálna teplota.
Teplota
Túto teplotu môžete zmeniť.
Zámok dverí
Dvierka sú zablokované.
Osvetlenie Rúry
Vypli ste osvetlenie.
Kuchynský časomer
Je spustená funkcia časomera.
Ukazovateľ ohrevu
Ak zapnete funkciu ohrevu, zobrazí sa
Tieto prúžky zobrazujú, ako sa teplota
v rúre zvyšuje alebo znižuje.
.
Keď teplota v rúre dosiahne nastavenú
hodnotu, čiarky na displeji zhasnú.
PRED PRVÝM POUŽITÍM
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
Pre nastavenie denného času
si pozrite kapitolu „Časové
funkcie“.
Prvé čistenie
Vyberte z rúry vyberateľné zasúvacie lišty
a príslušenstvo.
Pozrite si kapitolu „Ošetrovanie a
čistenie“.
Pred prvým použitím rúru a príslušenstvo
vyčistite.
Príslušenstvo a zasúvacie lišty dajte späť
na ich pôvodné miesto.
Prvé zohriatie rúry
Pred prvým použitím prázdnu rúru
predhrejte.
1. Nastavte funkciu:
a maximálnu
teplotu.
2. Rúru nechajte spustenú jednu hodinu.
3. Nastavte funkciu
a maximálnu
teplotu.
4. Rúru nechajte v činnosti 15 minút.
Príslušenstvo sa môže zohriať viac než
zvyčajne. Rúra môže počas predhrievania
produkovať zápach a dym. Zabezpečte
dostatočné vetranie v miestnosti.
12
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
Funkcia rúry
Funkcie ohrevu
Funkcia rúry
Teplovzduš‐
né pečenie
Pizza
Pomalé peče‐
nie
Tradičné pe‐
čenie
Gril
Turbo gril
Dolný ohrev
Rozmrazova‐
nie
Použitie
Ak chcete piecť až na 3
úrovniach a sušiť potravi‐
ny.
Nastavte o 20-40 °C niž‐
šiu teplotu ako pre Tra‐
dičné pečenie.
Pečenie s vy‐
užitím vlhko‐
sti
Na prípravu pizze. Na in‐
tenzívnejšie zhnednutie
povrchu a chrumkavú
spodnú časť.
Na prípravu jemného a
šťavnatého pečeného
mäsa.
Na pečenie múčnych je‐
dál a mäsa na jednej
úrovni.
Na grilovanie plochých
jedál a na prípravu hria‐
nok.
Na pečenie väčších ku‐
sov mäsa alebo hydiny s
kosťami na jednej úrovni.
Na gratinovanie a zape‐
kanie.
Na pečenie koláčov s
chrumkavým korpusom a
na zaváranie.
Na rozmrazenie potravín
(zeleniny a ovocia). Čas
rozmrazovania závisí od
množstva a veľkosti mra‐
zených potravín.
Pečenie chle‐
ba
Použitie
Táto funkcia je určená na
úsporu energie počas pe‐
čenia. Pokyny ohľadne
pečenia nájdete v kapito‐
le „Rady a tipy“, Pečenie
s využitím vlhkosti. Dvier‐
ka rúry majú byť počas
pečenia zatvorené, aby
nedošlo k prerušeniu
funkcie a aby bola zabez‐
pečená prevádzka s naj‐
vyššou možnou energe‐
tickou účinnosťou. Keď
použijete túto funkciu, te‐
plota v dutine sa môže lí‐
šiť od nastavenej teploty.
Používa sa zvyškové tep‐
lo.Výkon ohrevu sa môže
znížiť. Všeobecné odpo‐
rúčania na úsporu ener‐
gie nájdete v kapitole
„Energetická účinnosť",
Úspora energie Táto
funkcia zodpovedá dekla‐
rovanej energetickej trie‐
de spotrebiča podľa nor‐
my EN 60350-1. Keď
použijete túto funkciu,
osvetlenie sa po 30 sek‐
undách automaticky vy‐
pne.
Táto funkcia sa používa
na prípravu chleba a
chlebového pečiva a z
hľadiska chrumkavosti,
farby a lesku kôrky dosa‐
huje veľmi dobré výsled‐
ky ako od profesionálov.
Na udržiavanie teploty
pokrmov.
Uchovať tep‐
lé
13
Nastavenie: Funkcie ohrevu
1. Zapnite rúru pomocou .
Na displeji sa zobrazuje nastavená
teplota, symbol a číslo funkcie ohrevu.
2. Funkciu ohrevu nastavte pomocou
alebo
.
tlačidiel
3. Stlačte tlačidlo
alebo sa funkcia
trvanie spustí automaticky po piatich
sekundách.
Ak ste zapli rúru a nenastavili funkciu
ohrevu ani program rúry, rúra sa po 20
sekundách automaticky vypne.
Nastavenie: Teplota
Stlačte tlačidlo
alebo
, aby ste
zmenili teplotu v krokoch: 5 °C.
Keď rúra dosiahne nastavenú teplotu,
zaznie zvukový signál a ukazovateľ
ohrevu zhasne.
Kontrola: Teplota
Aktuálnu teplotu v rúre môžete
skontrolovať pri zapnutej funkcii a
programe.
1. Stlačte tlačidlo .
Na displeji sa zobrazí teplota v rúre.
2. Stlačte tlačidlo
alebo displej po
piatich sekundách opäť automaticky
zobrazí nastavenú teplotu.
Nastavenie: Rýchle zohrievanie
Počas funkcie rýchleho zohrievania
nesmie byť v rúre jedlo.
Funkcia rýchleho zohrievania je k
dispozícii iba pre niektoré funkcie ohrevu.
Ak je v ponuke nastavení zapnutý
chybový tón, signál zaznie, ak funkcia
rýchleho zohrievania nie je dostupná pre
nastavenú funkciu ohrevu. Pozrite si časť
Používanie ponuky nastavení v kapitole
„Doplnkové funkcie“.
Funkcia rýchleho zohrievania skracuje čas
ohrevu.
Funkciu rýchleho zohrievania zapnete
na viac
stlačením a podržaním tlačidla
ako tri sekundy.
Ak je zapnuté rýchle zohrievanie, na
displeji sa zobrazia blikajúce pásiky.
ČASOVÉ FUNKCIE
Tabuľka s časovými funkciami
Časová funkcia
Použitie
Presný čas
Zobrazenie alebo zmena denného času. Presný čas mô‐
žete zmeniť iba pri vypnutej rúre.
Trvanie
Nastavenie, ako dlho bude rúra pracovať.
Koniec
Nastavenie kedy sa má rúra vypnúť.
Posunutý štart
Kombinácia funkcií Trvanie a Koniec.
Nastaviť a ísť
Ak chcete spustiť rúru s potrebným nastavením iba pomo‐
cou jediného dotyku senzorového poľa kedykoľvek neskôr.
Časomer
Slúži na nastavenie odpočítavania času. Táto funkcia ne‐
má vplyv na činnosť rúry. Časomer môžete použiť kedy‐
koľvek, aj vtedy, keď je rúra vypnutá.
14
Časová funkcia
00:00
Časomer prevádz‐
ky (časomer odpo‐
čítavajúci smerom
nahor)
Použitie
Na nastavenie časovača odpočítavajúceho smerom nahor,
ktorý zobrazuje dobu prevádzky rúry. Zapne sa okamžite,
keď rúra začne zohrievať. Časomer prevádzky (časomer
odpočítavajúci smerom nahor) nie je zapnutý, keď sú na‐
stavené funkcie Trvanie a Koniec. Táto funkcia nemá
vplyv na činnosť rúry.
Nastavenie: Presný čas
Po prvom zapojení do elektrickej siete
počkajte, kým sa na displeji nezobrazí
12:00. "12" bliká.
Nastavenie: Koniec
a
1. Stlačte
alebo
, aby ste nastavili
hodiny.
2. Stlačte tlačidlo
.
3. Stlačte
alebo
, aby ste nastavili
minúty.
4. Stlačte tlačidlo
.
Na displeji sa zobrazí nastavený
aktuálny čas.
Ak chcete zmeniť denný čas, stláčajte ,
kým
nezačne blikať.
Nastavenie: Trvanie
1. Nastavte funkciu ohrevu a teplotu.
2. Opakovane stláčajte , kým nezačne
blikať .
3. Minúty funkcie Trvanie nastavte
stlačením
alebo
.
alebo sa funkcia
4. Stlačte tlačidlo
Trvanie spustí automaticky po piatich
sekundách.
5. Hodiny funkcie Trvanie nastavte
stlačením
alebo
.
alebo sa funkcia
6. Stlačte tlačidlo
Trvanie spustí automaticky po piatich
sekundách.
Po uplynutí nastaveného času znie 2
minúty zvukový signál. Na displeji bliká
a nastavenie času. Rúra sa vypne.
7. Ak chcete signál vypnúť, dotknite sa
senzorového tlačidla.
8. Vypnite rúru.
1. Nastavte funkciu ohrevu a teplotu.
2. Opakovane stláčajte , kým nezačne
blikať .
3. Funkciu Koniec nastavte stlačením
alebo
a stlačte
. Najprv
nastavíte minúty a potom hodiny.
Po uplynutí nastaveného času znie 2
minúty zvukový signál. Na displeji bliká
a nastavenie času. Rúra sa vypne
automaticky.
4. Ak chcete signál vypnúť, dotknite sa
senzorového tlačidla.
5. Vypnite rúru.
Nastavenie: Posunutý štart
1. Nastavte funkciu ohrevu a teplotu.
2. Opakovane stláčajte , kým nezačne
blikať .
3. Stlačte
alebo
, aby ste nastavili
minúty pre Trvanie.
4. Stlačte tlačidlo
.
5. Hodiny funkcie Trvanie nastavte
stlačením
alebo
.
6. Stlačte tlačidlo
.
Na displeji bliká symbol .
7. Funkciu Koniec nastavte stlačením
alebo
a stlačte
. Najprv
nastavíte minúty a potom hodiny.
Rúra sa neskôr automaticky zapne podľa
nastaveného času funkcie Trvanie a
vypne sa pri nastavenom Koniec. Po
uplynutí nastaveného času znie 2 minúty
zvukový signál. Na displeji bliká
a
15
nastavenie času. Rúra sa vypne
automaticky.
8. Ak chcete signál vypnúť, dotknite sa
senzorového tlačidla.
9. Vypnite rúru.
Ak je funkcia Posunutý štart
aktivovaná, na displeji sa
zobrazí symbol funkcie ohrevu,
s bodkou a . Bodka
indikuje aktívnu časovú funkciu
na displeji času / zvyškového
tepla.
Nastavenie: Nastaviť a ísť
Funkciu Nastaviť a ísť je možné použiť iba
vtedy, ak je nastavená funkcia Trvanie.
1. Nastavte funkciu ohrevu a teplotu.
2. Nastavte funkciu Trvanie.
3. Opakovane stláčajte , kým na
displeji nebude blikať .
nastavíte
4. Stlačením tlačidla
funkciu Nastaviť a ísť.
Na displeji sa zobrazí
a
s
ukazovateľom. Tento ukazovateľ
zobrazuje, ktorá časová funkcia je
zapnutá.
5. Ak chcete spustiť funkciu Nastaviť a
ísť, stlačte senzorové tlačidlo (okrem
ZAP/VYP):
a „00“.
Na displeji bliká symbol
2. Na prepínanie medzi funkciami stlačte
. Najprv nastavte sekundy, potom
minúty a hodiny.
3. Funkciu Časomer nastavte stlačením
alebo
a stlačte
pre
potvrdenie.
4. Stlačte tlačidlo
alebo sa funkcia
Časomer spustí automaticky po piatich
sekundách.
Keď uplynie nastavený čas, na dve minúty
zaznie signál a na displeji blikajú 00:00 a
.
5. Ak chcete signál vypnúť, dotknite sa
senzorového tlačidla.
Nastavenie: Časomer prevádzky
(časomer odpočítavajúci
smerom nahor)
1. Ak chcete resetovať Časomer
prevádzky (časomer odpočítavajúci
smerom nahor), stlačte: opakovane,
kým displej nebude blikať .
2. Stlačte a podržte tlačidlo:
. Keď sa
na displeji zobrazí "00:00", Časomer
prevádzky (časomer odpočítavajúci
smerom nahor) sa spustí odznova.
Nastavenie: Časomer
1. Stlačte tlačidlo
.
AUTOMATICKÉ PROGRAMY
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
Máte k dispozícii 20 automatických
programov. Automatický alebo receptový
program použite vtedy, ak nemáte s
prípravou pokrmov v rúre skúsenosti alebo
vám chýbajú potrebné znalosti. Na displeji
sa zobrazia predvolené časy prípravy pre
všetky automatické programy.
Zoznam automatických
programov
Program
1
HOVÄDZIE PEČENÉ
2
PEČENÉ BRAVČOVÉ
3
PEČENÉ TEĽACIE
4
PEČENÉ JAHŇACIE
16
Program
5
PEČENÁ ZVERINA
6
CELÉ KURA
7
CELÁ RYBA
8
PIZZA
9
SLANÝ LOTRINSKÝ KOLÁČ
10
CITRÓNOVÝ KOLÁČ
11
TVAROHOVÝ KOLÁČ
12
PEČIVO
13
FARMÁRSKY CHLIEB
14
KYSNUTIE CESTA
15
ZAPEČENÉ ZEMIAKY
16
LASAGNE
17
CANNELLONI
18
KOLÁČ Z POLOTOVARU
19
PIZZA - POLOTOVAR
20
ZEMIAKOVÉ POLOTOVARY
Používanie: automatické
programy.
1. Zapnutie spotrebiča.
2. Dotknite sa
.
Displej zobrazuje , symbol a číslo
automatického programu.
3. Automatický program zvoľte dotykom
alebo
.
4. Dotknite sa
alebo počkajte päť
sekúnd, kým sa spotrebič automaticky
nespustí.
5. Po uplynutí nastaveného času znie
dve minúty zvukový signál. Symbol
začne blikať.
6. Ak chcete vypnúť zvukový signál,
dotknite sa senzorového tlačidla alebo
otvorte dvierka rúry.
7. Spotrebič vypnite.
Používanie: automatické
programy so zadávaním
hmotnosti
Keď nastavíte hmotnosť mäsa, spotrebič
vypočíta čas pečenia.
1. Zapnutie spotrebiča.
.
2. Dotknite sa
3. Program so zadávaním hmotnosti
nastavte pomocou dotykových tlačidiel
alebo
.
Displej zobrazuje: čas prípravy, symbol
trvania , predvolenú hmotnosť, jednotku
hmotnosti (kg, g).
4. Dotknite sa symbolu
, inak sa
nastavenia automaticky uložia po
piatich sekundách.
Spotrebič sa zapne.
5. Predvolenú hmotnosť môžete zmeniť s
alebo
. Dotknite sa
.
6. Po uplynutí nastaveného času znie
dve minúty zvukový signál. Symbol
bliká.
7. Ak chcete vypnúť zvukový signál,
dotknite sa senzorového tlačidla alebo
otvorte dvierka rúry.
8. Spotrebič vypnite.
POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
Vkladanie príslušenstva
Drôtený rošt:
Rošt zasuňte medzi vodiace tyče
zasúvacích líšt a uistite sa, že nožičky
smerujú nadol.
17
Drôtený rošt spolu s plechom na pečenie
alebo hlbokým pekáčom:
Plech na pečenie /hlboký pekáč zasuňte
medzi vodiace lišty zvolenej úrovne rúry a
drôtený rošt medzi vodiace lišty vo vyššej
polohe.
Plech na pečenie/hlboký pekáč:
Plech na pečenie /hlboký pekáč zasuňte
medzi vodiace lišty zvolenej úrovne rúry.
Malé zarážky na vrchu zvyšujú
bezpečnosť. Tieto zarážky
zároveň zabraňujú prevrhnutiu.
Vysoký okraj okolo roštu
zabraňuje zošmyknutiu
kuchynského riadu z roštu.
DOPLNKOVÉ FUNKCIE
Použitie funkcie Môj obľúbený
program
Túto funkciu použite, ak chcete uložiť
obľúbené nastavenie teploty a času pre
funkciu alebo program rúry.
1. Nastavte teplotu a čas pre funkciu
alebo program rúry.
2. Dotknite sa symbolu
a podržte na
ňom prst aspoň tri sekundy. Zaznie
zvukový signál.
3. Spotrebič vypnite.
• Ak chcete zapnúť túto funkciu,
dotknite sa symbolu . Spotrebič
spustí váš obľúbený program.
Ak je funkcia spustená,
môžete meniť čas aj teplotu.
• Ak chcete túto funkciu vypnúť,
dotknite sa symbolu . Spotrebič
vypne váš obľúbený program.
Používanie detskej poistky
Funkcia Detská poistka zabraňuje
náhodnému zapnutiu rúry.
Keď začne pyrolytické čistenie,
dvierka sú zamknuté. Keď
stlačíte senzorové pole, na
displeji sa zobrazí hlásenie.
Túto funkciu môžete zapnúť keď je rúra
vypnutá. Nenastavujte funkciu ohrevu.
Súčasne stlačte a podržte tlačidlá
a
na 2 sekundy. Zaznie zvukový signál.
Na displeji sa zobrazí symbol SAFE.
Dvierka sú zablokované.
Zopakovaním úkonu vypnete detskú
poistku.
18
Používanie funkcie Blokovanie
ovládania
Ak je zapnutá funkcia Pyrolýzy,
dvierka sú zablokované. Po
stlačení senzorového tlačidla
sa na displeji zobrazí hlásenie.
Túto funkciu môžete zapnúť iba pri
spustenej rúre.
Funkcia blokovania ovládania zabraňuje
náhodnej zmene nastavení rúry.
1. Na zapnutie tejto funkcie zapnite rúru.
2. Zapnite funkciu rúry alebo nastavenie.
3. Dotknite sa súčasne
a
a
podržte ich 2 sekundy.
Zaznie zvukový signál.
Na displeji sa rozsvieti blokovanie.
Ak chcete blokovanie ovládania vypnúť,
zopakujte krok 3.
Rúru je možné vypnúť, aj keď
je nastavená funkcia
blokovania ovládania. Keď rúru
vypnete, blokovanie ovládania
sa vypne.
Používanie ponuky nastavení
Ponuka nastavení vám umožní zapnúť
alebo vypnúť funkcie v hlavnej ponuke. Na
displeji sa zobrazí SET a číslo nastavenia.
Popis
Hodnota, ktorú možno nastaviť
1
NASTAVIŤ A ÍSŤ
ZAP/VYP
2
UKAZOVATEĽ ZVYŠKOVÉHO TEPLA
ZAP/VYP
3
PRIPOMIENKA ČISTENIA
ZAP/VYP
4
TÓN TLAČIDLA1)
KLIKNUTIE/PÍPNUTIE/VYPNÚŤ
5
CHYBOVÝ TÓN
ZAP/VYP
6
REŽIM DEMO
Aktivačný kód: 2468
7
JAS
NÍZKY/STREDNÝ/VYSOKÝ
8
PONUKA SERVIS
-
9
OBNOVIŤ NASTAVENIA
ÁNO/NIE
1) Tón senzorového tlačidla ZAP/VYP nie je možné vypnúť.
1. Stlačte tlačidlo
a podržte ho
stlačené 3 sekundy.
Na displeji sa zobrazí SET1 a bliká „1“.
2. Stlačením
alebo
upravte
nastavenie.
3. Stlačte tlačidlo
.
4. Stlačením
alebo
môžete
zmeniť hodnotu daného nastavenia.
5. Stlačte tlačidlo
.
Ak chcete opustiť ponuku nastavení,
stlačte
alebo stlačte a podržte
.
Automatické vypínanie
Ak je zapnutá funkcia ohrevu a nastavenie
nezmeníte, rúra sa z bezpečnostných
dôvodov po určitom čase vypne.
(°C)
(h)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 – maximum
3
19
Funkcia automatického vypnutia nebude
fungovať pri týchto funkciách: Osvetlenie
rúry, Trvanie, Posunutý štart, Koniec,
Pomalé pečenie.
Jas displeja
Existujú dva režimy jasu displeja:
• Nočný jas – ak je spotrebič vypnutý, jas
displeja je nižší v čase 22:00 až 06:00.
• Denný jas:
– keď je spotrebič zapnutý,
– ak sa dotknete senzorového tlačidla
počas funkcie nočného jasu (s
výnimkou ZAPNÚŤ / VYPNÚŤ),
displej sa na 10 sekúnd prepne
späť do denného jasu,
– ak je spotrebič vypnutý a nastavíte
kuchynský časomer. Po skončení
funkcie kuchynského časomera sa
displej vráti späť do režimu
nočného jasu.
Chladiaci ventilátor
Ak je rúra zapnutá, automaticky sa
aktivuje chladiaci ventilátor, aby udržal
povrch rúry chladný. Ak rúru vypnete,
chladiaci ventilátor pokračuje v činnosti,
až kým sa rúra neochladí.
Bezpečnostný termostat
Nesprávna prevádzka rúry alebo chybné
súčasti môžu spôsobiť nebezpečné
prehriatie. Aby sa tomu predišlo, rúra je
vybavená bezpečnostným termostatom,
ktorý preruší dodávku energie. Po poklese
teploty sa rúra opäť automaticky zapne.
TIPY A RADY
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
Teploty a časy pečenia
uvedené v tabuľkách sú iba
orientačné. Závisia od
konkrétneho receptu, množstva
a kvality použitých prísad.
Odporúčania pre pečenie
Rúra ponúka päť úrovní zasunutia roštov.
Úrovne roštov počítajte od dna vnútra
rúry.
Vaša rúra môže pri pečení fungovať inak
ako rúra, ktorú ste používali doteraz.
Tabuľky nižšie vám poskytujú štandardné
nastavenia pre teplotu, čas pečenia a
úroveň rúry.
Ak nie je k dispozícii nastavenie pre
konkrétny recept, vyhľadajte nastavenie
pre podobný recept.
Rúra je vybavená špeciálnym systémom,
ktorý zabezpečuje cirkuláciu vzduchu a
neustále recyklovanie pary. Pomocou
tohto systému môžete piecť v parnom
prostredí a pripravovať pokrmy jemné vo
vnútri a chrumkavé na povrchu. To
skracuje čas pečenia aj spotrebu energie.
Pečenie koláčov
Neotvárajte dvierka rúry pred uplynutím
3/4 nastaveného času pečenia.
Ak pri pečení používate súčasne dva
plechy, nechávajte medzi nimi jednu voľnú
úroveň.
Pečenie mäsa a rýb
Na prípravu nadmerne mastných pokrmov
použite hlboký pekáč, aby ste predišli
vytvoreniu škvŕn, ktoré môžu byť trvalé.
Pred krájaním mäsa ho nechajte odstáť
približne 15 minút, aby z neho nevytiekla
šťava.
Aby počas pečenia v rúre nevznikalo príliš
mnoho dymu, pridajte do hlbokého pekáča
trochu vody. Kondenzácii dymu zabránite,
ak vodu pridáte vždy, keď sa odparí.
Čas pečenia
Čas pečenia závisí od typu pokrmu, jeho
konzistencie a objemu.
Spočiatku sledujte priebeh pečenia. Pri
používaní spotrebiča sami zistíte
najvhodnejšie nastavenia (varný stupeň,
čas pečenia, atď.) pre kuchynský riad,
recepty a množstvá, ktoré používate.
20
Pečenie mäsa a nemäsových pokrmov
KOLÁČE
Tradičné peče‐
nie
Teplovzdušné
pečenie
(min)
(°C)
(°C)
Šľahané cestá
170
2
160
3 (2 a
4)
45 - 60
Forma na tortu
Linecké cesto
170
2
160
3 (2 a
4)
20 - 30
Forma na tortu
Tvarohový ko‐
láč
170
1
165
2
80 100
Forma na tortu, Ø
26 cm
Závin
175
3
150
2
60 - 80
Plech na pečenie
Džemové tor‐
tičky
170
2
165
2
30 - 40
Forma na tortu, Ø
26 cm
Vianočka,
prázdnu rúru
predhrejte
160
2
150
2
90 120
Forma na tortu, Ø
20 cm
Slivkový koláč,
prázdnu rúru
predhrejte
175
1
160
2
50 - 60
Forma na chlieb
Sušienky
140
3
140 150
3
25 - 45
Plech na pečenie
Snehové pu‐
sinky
120
3
120
3
80 100
Plech na pečenie
Snehové pu‐
sinky, prázdnu
rúru predhrejte,
dve úrovne
-
-
120
2a4
80 100
Plech na pečenie
Žemle, prázd‐
nu rúru pred‐
hrejte
190
3
190
3
12 - 20
Plech na pečenie
Veterníky
190
3
170
3
25 - 35
Plech na pečenie
Veterníky, dve
úrovne
-
-
170
2a4
35 - 45
Plech na pečenie
Plochý koláč
180
2
170
2
45 - 70
Forma na tortu, Ø
20 cm
21
KOLÁČE
Tradičné peče‐
nie
Teplovzdušné
pečenie
(min)
(°C)
(°C)
Koláč so suše‐
ným ovocím
160
1
150
2
110 120
Forma na tortu, Ø
24 cm
Viktóriin koláč
170
1
160
2
30 - 50
Forma na tortu, Ø
20 cm
Prázdnu rúru predhrejte.
CHLIEB A PIZZA
Tradičné pečenie
Teplovzdušné peče‐
nie
(min)
(°C)
(°C)
Biely chlieb, 1
– 2 kusy, kaž‐
dý 0,5 kg
190
1
190
1
60 - 70
-
Ražný chlieb,
predohrev nie
je potrebný
190
1
180
1
30 - 45
Forma na
chlieb
Pečivo z
chlebového
cesta, 6 – 8
rožkov
190
2
180
2 (2 a 4)
25 - 40
Plech na
pečenie
Pizza
230 250
1
230 250
1
10 - 20
Plech na
pečenie /
Hlboký pe‐
káč
Pagáče
200
3
190
3
10 - 20
Plech na
pečenie
Prázdnu rúru predhrejte.
Použite formu na koláče.
22
ZAPEKANÉ JEDLÁ
Tradičné pečenie
Teplovzdušné peče‐
nie
(min)
(°C)
(°C)
Zapekané cestoviny,
predohrev nie je potrebný
200
2
180
2
40 - 50
Zapekaná zelenina, pred‐
ohrev nie je potrebný
200
2
175
2
45 - 60
Slané koláče
180
1
180
1
50 - 60
Lasagne
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Cannelloni
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Použite druhú úroveň v rúre.
Použite drôtený rošt.
MÄSO
Tradičné peče‐
nie
Teplovzdušné
pečenie
(min)
(°C)
(°C)
Hovädzie
200
190
50 - 70
Bravčové
180
180
90 - 120
Teľacie mäso
190
175
90 - 120
Krvavý anglický rozbif
210
200
50 - 60
Stredne prepečený anglický rozbif
210
200
60 - 70
Prepečený anglický rozbif
210
200
70 - 75
23
MÄSO
Tradičné pečenie
Teplovzdušné pe‐
čenie
(min)
(°C)
(°C)
Bravčové pliecko, s kožou
180
2
170
2
120 - 150
Bravčová nožina, 2 kusy
180
2
160
2
100 - 120
Jahňacie stehno
190
2
175
2
110 - 130
Celé kura
220
2
200
2
70 - 85
Celá morka
180
2
160
2
210 - 240
Celá kačka
175
2
220
2
120 - 150
Celá hus
175
2
160
1
150 - 200
Králik, porciovaný
190
2
175
2
60 - 80
Zajac, porciovaný
190
2
175
2
150 - 200
Celý bažant
190
2
175
2
90 - 120
Použite druhú úroveň v rúre.
RYBY
Tradičné pečenie
Teplovzdušné
pečenie
(min)
(°C)
(°C)
Pstruh / Pražma morská, 3 – 4 ryby
190
175
40 - 55
Tuniak / Losos, 4 – 6 filiet
190
175
35 - 60
Gril
Prázdnu rúru predhrejte.
Použite štvrtú úroveň v rúre.
Grilujte s maximálnou nastavenou teplotou.
24
GRIL
(kg)
(min)
1. strana
(min)
2. strana
Steaky z filiet, 4 kusy
0.8
12 - 15
12 - 14
Hovädzí steak, 4 kusy
0.6
10 - 12
6-8
Klobásy, 8
-
12 - 15
10 - 12
Bravčové kotlety (hrubšie a s ko‐
sťou), 4 kusy
0.6
12 - 16
12 - 14
Kurča, polovica, 2
1
30 - 35
25 - 30
Kebaby, 4
-
10 - 15
10 - 12
Kuracie prsia, 4 kusy
0.4
12 - 15
12 - 14
Fašírky/hamburgery, 6
0.6
20 - 30
-
Fileta z ryby, 4 kusy
0.4
12 - 14
10 - 12
Zapekané sendviče, 4 - 6
-
5-7
-
Hrianky, 4 - 6
-
2-4
2-3
Turbo gril
Prázdnu rúru predhrejte.
Použite prvú alebo druhú úroveň v rúre.
HOVÄDZIE
Na výpočet času pečenia vynásobte čas
uvedený v tabuľke nižšie centimetrami
hrúbky filety.
Prepečený rozbif
alebo fileta
HOVÄDZIE
(°C)
(min)
170 180
8 - 10
(°C)
(min)
160 180
90 - 120
BRAVČOVÉ
(°C)
(min)
Neprepečený roz‐
bif alebo fileta
190 200
5-6
Stredne prepeče‐
ný rozbif alebo fi‐
leta
180 190
6-8
Pliecko / Krkovič‐
ka / Stehno, 1 1,5 kg
25
HYDINA
BRAVČOVÉ
(°C)
(min)
Kotlety / Rebier‐
ka, 1 – 1,5 kg
170 180
60 - 90
Sekaná 0,75 – 1
kg
160 170
50 - 60
Bravčové koleno,
predvarené 0,75
– 1 kg
150 170
90 - 120
(°C)
(min)
Porciovaná hydi‐
na, každý 0,2 –
0,25 kg
200 220
30 - 50
Kurča, polovica
každý 0,4 – 0,5
kg
190 210
35 - 50
Kurča, vykŕmené
1 – 1,5 kg
190 210
50 - 70
Kačka 1,5 – 2 kg
180 200
80 - 100
Hus 3,5 – 5 kg
160 180
120 180
Morka 2,5 – 3,5
kg
160 180
120 150
Morka 4 – 6 kg
140 160
150 240
TEĽACIE
(°C)
(min)
Pečená teľacina,
1 kg
160 180
90 - 120
Teľacie koleno
1,5 – 2 kg
160 180
120 150
RYBA (V PARE)
JAHŇACIE
(°C)
(min)
Jahňacie stehno /
Pečené jahňacie,
1 – 1,5 kg
150 170
100 120
Jahňací chrbát 1
– 1,5 kg
160 180
40 - 60
Celá ryba 1 – 1,5
kg
(°C)
(min)
210 220
40 - 60
Pomalé pečenie
This function allows you to prepare lean,
tender meat and fish. It is not applicable
for: poultry, fatty roast pork, pot roast.
1. Sear the meat for 1 - 2 minutes on
each side in a pan over high heat.
2. Put the meat in the roasting pan or
directly on the wire shelf. Put a tray
below the wire shelf to collect fat.
Always cook without a lid while using
this function.
26
3. Select the function: Pomalé pečenie.
You can set the temperature between
80 °C and 150 °C for the first 10
minutes. The default is 90 °C.
4. After 10 minutes, the oven
automatically lowers the temperature
to 80 °C.
Set the temperature to 120 °C.
(kg)
(min)
Steaky
0.2 - 0.3
20 - 40
3
Hovädzie filety
1 - 1.5
90 - 150
3
Rozbif
1 - 1.5
120 - 150
1
Pečená teľacina
1 - 1.5
120 - 150
1
Rozmrazovanie
(kg)
Čas rozmra‐
zovania
(min.)
Dodatočný čas
rozmrazovania (v
min.)
Kurča
1
100 - 140
20 - 30
Kurča položte na
obrátený tanierik
vložený do veľkého
taniera. Po uplynutí
polovice času ob‐
ráťte.
mäso
1
100 - 140
20 - 30
0.5
90 - 120
Po uplynutí polovice
času obráťte.
Smotana
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Smotana sa dá vý‐
borne vyšľahať, aj
keď je čiastočne za‐
mrznutá.
Pstruh
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Jahody
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Maslo
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Torta
1.4
60
60
-
27
Zaváranie
Používajte len zaváracie poháre rovnakej
veľkosti dostupné na trhu.
KÔSTKOVÉ OVOCIE
Nepoužívajte poháre so skrutkovacím
viečkom ani s bajonetovým uzáverom ani
plechovky.
Použite prvú úroveň v rúre.
Na plech na pečenie nedávajte viac než
šesť litrových zaváracích pohárov.
Poháre rovnomerne naplňte a zatvorte.
Poháre sa nesmú navzájom dotýkať.
Do plechu na pečenie nalejte približne 1/2
litra vody, aby sa v rúre vytvorila
dostatočná vlhkosť.
Broskyne /
Dule / Slivky
Keď sa tekutina v pohároch začne variť
(asi po 35 – 60 minútach pri jednolitrových
pohároch), rúru vypnite alebo znížte
teplotu na 100 °C (pozrite si tabuľku).
35 - 45
35 - 45
10 - 15
(min)
Varenie
kým sa
nezačnú
tvoriť bu‐
blinky
(min)
Ďalšie va‐
renie pri
100 °C
Mrkva
50 - 60
5 - 10
Uhorky
50 - 60
-
Miešaná ze‐
lenina
50 - 60
5 - 10
Kaleráb /
Hrášok /
Špargľa
50 - 60
15 - 20
MÄKKÉ OVOCIE
Jahody / Čučoried‐
ky / Maliny / Zrelé
egreše
(min)
Ďalšie va‐
renie pri
100 °C
ZELENINA
Teplotu nastavte na 160 – 170 °C.
(min)
Varenie kým sa
nezačnú tvoriť
bublinky
(min)
Varenie
kým sa
nezačnú
tvoriť bu‐
blinky
Sušenie - Teplovzdušné pečenie
Plechy pokryte papierom odolným voči
tuku alebo papierom na pečenie.
Aby ste dosiahli lepší výsledok, po
uplynutí polovice času sušenia rúru
vypnite, otvorte dvierka, pokrm nechajte
na jednu noc vychladnúť a až potom
dokončite sušenie.
Pre 1 plech na pečenie použite tretiu
úroveň v rúre.
28
Pre 2 plechy použite prvú a štvrtú úroveň
v rúre.
OVOCIE
ZELENINA
(h)
Marhule
8 - 10
Jablkové plátky
6-8
Hrušky
6-9
(°C)
(h)
Fazuľa
60 - 70
6-8
Korenie
60 - 70
5-6
Zelenina do poliev‐
ky
60 - 70
5-6
Pečenie s využitím vlhkosti –
odporúčané príslušenstvo
Huby
50 - 60
6-8
Bylinky
40 - 50
2-3
Použite tmavé a matné formy a nádoby.
Absorbujú teplo lepšie ako svetlý a lesklý
riad.
Teplotu nastavte na 60 – 70 °C.
OVOCIE
(h)
Slivky
8 - 10
Forma na pizzu
Zapekacia nádoba
Tmavá, matná
28 cm priemer
Tmavá, matná
26 cm priemer
Pečenie s využitím vlhkosti
V záujme čo najlepších výsledkov sa
riaďte tipmi v tabuľke nižšie.
Zapekacia
forma
Keramická
8 cm prie‐
mer, 5 cm vý‐
ška
Forma na korpus
Tmavá, matná
28 cm priemer
29
(° C)
(min)
Sladké rožky, 16
kusov
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
180
2
20 - 30
Pečivo, 9 kusov
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
180
2
30 - 40
Pizza, mrazená,
0,35 kg
Drôtený rošt
220
2
10 - 15
Piškótová roláda
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
170
2
25 - 35
Brownies – čo‐
koládový koláč
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
175
3
25 - 30
Nákyp, 6 kusov
keramické zapekacie
formy na drôtenom ro‐
šte
200
3
25 - 30
Piškótový kor‐
pus
forma na korpus na
drôtenom rošte
180
2
15 - 25
Viktóriin koláč
forma na pečenie na
drôtenom rošte
170
2
40 - 50
Pošírovaná ry‐
ba, 0,3 kg
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
180
3
20 - 25
Celá ryba, 0,2
kg
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
180
3
25 - 35
Fileta z ryby, 0,3
kg
forma na pizzu na drô‐
tenom rošte
180
3
25 - 30
Pošírované mä‐
so, 0,25 kg
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
200
3
35 - 45
Šašlík, 0,5 kg
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
200
3
25 - 30
Sušienky, 16 ku‐
sov
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
180
2
20 - 30
30
(° C)
(min)
Mandľové Su‐
šienky, 24 kusov
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
180
2
25 - 35
Muffiny, 12 ku‐
sov
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
170
2
30 - 40
Slané pečivo, 20
kusov
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
180
2
25 - 30
Sušienky z kreh‐
kého cesta, 20
kusov
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
150
2
25 - 35
Drobné koláčiky,
8 kusov
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
170
2
20 - 30
Zelenina, poší‐
rovaná, 0,4 kg
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
180
3
35 - 45
Vegetariánska
omeleta
forma na pizzu na drô‐
tenom rošte
200
3
25 - 30
Stredozemská
zelenina, 0,7 kg
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
180
4
25 - 30
Informácie pre skúšobne
Testy podľa IEC 60350-1.
(°C)
(min)
Malé
koláči‐
ky, 20
ks/plech
Tradičné
pečenie
Plech
na pe‐
čenie
3
170
20 - 30
-
Malé
koláči‐
ky, 20
ks/plech
Teplo‐
vzdušné
pečenie
Plech
na pe‐
čenie
3
150 160
20 - 35
-
31
(°C)
(min)
Malé
koláči‐
ky, 20
ks/plech
Teplo‐
vzdušné
pečenie
Plech
na pe‐
čenie
2a
4
150 160
20 - 35
-
Jablko‐
vý ko‐
láč, 2
formy
Ø20 cm
Tradičné
pečenie
Drôtený
rošt
2
180
70 - 90
-
Jablko‐
vý ko‐
láč, 2
formy
Ø20 cm
Teplo‐
vzdušné
pečenie
Drôtený
rošt
2
160
70 - 90
-
Piškóto‐
vý ko‐
láč, for‐
ma na
koláče
Ø 26
cm
Tradičné
pečenie
Drôtený
rošt
2
170
40 - 50
Rúru predhrie‐
vajte 10 minút.
Piškóto‐
vý ko‐
láč, for‐
ma na
koláče
Ø 26
cm
Teplo‐
vzdušné
pečenie
Drôtený
rošt
2
160
40 - 50
Rúru predhrie‐
vajte 10 minút.
Piškóto‐
vý ko‐
láč, for‐
ma na
koláče
Ø 26
cm
Teplo‐
vzdušné
pečenie
Drôtený
rošt
2a
4
160
40 - 60
Rúru predhrie‐
vajte 10 minút.
Linecké
koláčiky
Teplo‐
vzdušné
pečenie
Plech
na pe‐
čenie
3
140 150
20 - 40
-
Linecké
koláčiky
Teplo‐
vzdušné
pečenie
Plech
na pe‐
čenie
2a
4
140 150
25 - 45
-
32
(°C)
(min)
Linecké
koláčiky
Tradičné
pečenie
Plech
na pe‐
čenie
3
140 150
25 - 45
-
Hrianky,
4-6 ku‐
sov
Gril
Drôtený
rošt
4
max.
2-3 minúty
prvá strana;
2-3 minúty
druhá strana
Rúru predhrie‐
vajte 3 minúty.
Hovädzí
burger,
6 ku‐
sov, 0,6
kg
Gril
Drôtený
rošt a
pekáč
na za‐
chytáva‐
nie tuku
4
max.
20 - 30
Drôtený rošt
vložte do štvrtej
a pekáč na za‐
chytávanie tuku
do tretej úrovne
rúry. V polovici
pečenia otočte
pokrm na druhú
stranu.
Rúru predhrie‐
vajte 3 minúty.
OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
Poznámky k čisteniu
Prednú stranu rúry očistite mäkkou tkaninou namočenou v teplej vode s prí‐
davkom mierneho čistiaceho prostriedku.
Na čistenie kovových povrchov použite príslušný čistiaci prostriedok.
Čistiace
prostriedky
Odolné škvrny odstráňte špeciálnym čistiacim prostriedkom pre rúry na pe‐
čenie.
Dutinu rúry vyčistite po každom použití. Hromadenie tuku alebo zvyškov je‐
dál môže mať na následok vznik požiaru. Riziko je vyššie pri grilovacom pe‐
káči.
Každodenné
používanie
V rúre alebo na sklenených paneloch dvierok sa môže kondenzovať vlhkosť.
V záujme zníženia kondenzácie nechajte rúru zapnutú 10 minút pred peče‐
ním. Dutinu po každom použití vysušte jemnou handričkou.
33
Po každom použití vyčistite všetko príslušenstvo a nechajte ho uschnúť.
Použite mäkkú handričku namočenú v teplej vode s prídavkom čistiaceho
prostriedku. Príslušenstvo sa nesmie umývať v umývačke riadu.
Príslušen‐
stvo
Nepriľnavé príslušenstvo sa nesmie čistiť agresívnymi prostriedkami, pred‐
metmi s ostrými hranami alebo v umývačke.
Antikorové alebo hliníkové rúry
Dvierka rúry čistite iba vlhkou handričkou
alebo špongiou. Vysušte ich mäkkou
handričkou.
Nikdy nepoužívajte oceľové drôtenky,
kyseliny ani abrazívne materiály, ktoré by
mohli poškodiť povrch rúry. S rovnakou
obozretnosťou čistite aj ovládací panel
rúry.
Vybratie: zasúvacie lišty
Pri čistení rúry z nej vyberte zasúvacie
lišty.
UPOZORNENIE! Pri vyberaní
zasúvacích líšt postupujte
veľmi opatrne.
1. Odtiahnite prednú časť zasúvacích líšt
od bočnej steny.
Používanie: Pyrolýza
UPOZORNENIE! Vyberte
všetko príslušenstvo a
vysúvacie lišty.
Pyrolytické čistenie sa
nemôže spustiť:
• ak ste nezavreli úplne
dvierka rúry. Pri niektorých
modeloch sa v prípade tejto
chyby na displeji zobrazí
kód C3.
UPOZORNENIE! Ak sú v tej
istej kuchynskej skrinke
nainštalované ďalšie
spotrebiče, nepoužívajte ich
súčasne s funkciou Pyrolýza.
Spôsobilo by to poškodenie
rúry.
Počas pyrolytického čistenia sú dvierka
zablokované. Symbol
a pásiky
ukazovateľa ohrevu svietia, kým sa
dvierka neodistia. Dvierka sa odistia, keď
bude teplota vnútri rúry bezpečná a keď
sa ukončí pyrolytické čistenie.
2. Zadnú časť líšt odtiahnite od bočnej
steny a lišty vyberte.
1
2
Pri inštalácii odstráneného príslušenstva
zvoľte opačný postup.
Počas pyrolytického čistenia nesvieti
osvetlenie rúry.
1. Dutinu rúry vyčistite vlažnou vodou a
jemným čistiacim prostriedkom.
Vnútorný sklenený panel dvierok
poutierajte mäkkou handričkou a
teplou vodou.
2. Vnútornú stranu dvierok umyte
horúcou vodou, aby sa nečistoty
nepripálili vplyvom horúceho vzduchu.
3. Zapnite rúru.
, až
4. Opakovane stláčajte tlačidlo
kým sa na displeji nezobrazí "Pyro" a
číslo programu čistenia.
34
5. Stlačte tlačidlo
.
6. Stlačte tlačidlo
alebo
a
nastavte trvanie procesu čistenia:
Voliteľná funk‐
cia
Popis
1
1 h 30 min pre
ľahké čistenie
2
2 h pre štand‐
ardné čistenie
3
2 h 30 min pre
dôkladné čistenie
UPOZORNENIE! Rúru
nepoužívajte bez sklenených
panelov.
1. Úplne otvorte dvierka a nájdite záves
na pravej strane dvierok.
2. Pomocou skrutkovača nadvihnite a
plne otočte príchytku na pravom
závese.
Funkciu Koniec môžete použiť na
posunutie štartu procesu čistenia.
7. Potvrďte stlačením tlačidla
.
Používanie: pripomienka
čistenia
Po každom vypnutí spotrebiča bude na
najbližších 10 sekúnd na displeji blikať
symbol pripomienky čistenia
ako
pripomenutie potreby pyrolytického
čistenia.
3. Nájdite záves na ľavej strane dvierok.
Pripomenutie čistenia
zhasne:
• po dokončení funkcie
pyrolytického čistenia,
• keď ju vypnete v základnom
nastavení. Pozrite si časť
„Používanie ponuky
nastavení“.
Odstránenie a montáž dvierok
Dvierka rúry sa skladajú z troch
sklenených panelov. Dvierka rúry a
vnútorné sklenené panely môžete vybrať
a vyčistiť. Pred odstránením sklenených
panelov si prečítajte celý pokyn
„Odstránenie a montáž dvierok“.
Ak by ste sa pokúšali sklenené
panely vybrať, kým sú dvierka
namontované, mohli by sa
dvierka zatvoriť.
4. Nadvihnite a plne otočte príchytku na
ľavom závese.
35
9. Sklenené panely dvierok uchopte za
horné okraje a opatrne ich vytiahnite
jeden za druhým. Začnite vrchným
panelom. Uistite sa, že sklenený panel
sa úplne vysunie z podpier.
5. Dvierka rúry privrite do polovice, aby
zostali v prvej otvorenej polohe. Potom
ich nadvihnite a potiahnite vpred a
vyberte z lôžka.
10. Panely umyte vodou s prídavkom
saponátu. Sklenené panely opatrne
osušte. Sklenené panely neumývajte v
umývačke riadu.
Po dokončení čistenia namontujte
sklenené panely a dvierka rúry.
Dbajte na to, aby ste sklenené panely (A a
B) namontovali späť v správnom poradí.
Skontrolujte symbol/potlač na bočnej
strane skleneného panela, každý zo
sklenených panelov vyzerá odlišne, aby
boli demontáž a montáž jednoduchšie.
Pri správnej montáži rám dvierok
zacvakne.
A
B
6. Dvierka položte na mäkkú tkaninu na
stabilný povrch.
7. Uchopte rám dvierok (B) na hornom
okraji dvierok po oboch stranách a
zatlačte ho dovnútra, aby sa uvoľnili
upevňovacie západky.
2
Uistite sa, že stredný sklenený panel je
namontovaný správne.
B
1
8. Rám dvierok vyberte potiahnutím
dopredu.
36
A
3. Na dno dutiny položte handričku.
UPOZORNENIE! Halogénovú
žiarovku vždy držte cez
tkaninu, aby ste predišli
pripáleniu zvyškov mastnoty na
žiarovke.
B
Výmena osvetlenia
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo zásahu
elektrickým prúdom.
Žiarovka môže byť horúca.
1. Vypnite rúru.
Počkajte, kým rúra vychladne.
2. Rúru odpojte zo siete.
Zadné svetlo
1. Sklenený kryt otočte a vyberte ho.
2. Sklenený kryt vyčistite.
3. Nahraďte žiarovku inou vhodnou
žiarovkou odolnou teplotám do 300
°C .
4. Nasaďte sklenený kryt.
RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
Čo robiť, keď...
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Rúra sa nedá zapnúť ani
používať.
Rúra nie je pripojená ku
zdroju elektrického napája‐
nia alebo je pripojená ne‐
správne.
Skontrolujte, či je rúra správ‐
ne pripojená ku zdroju elek‐
trického napájania (pozrite si
schému pripojenia ak je k di‐
spozícii).
Rúra sa nezohrieva.
Rúra je vypnutá.
Rúru zapnite.
Rúra sa nezohrieva.
Dvierka spotrebiča nie sú
správne zatvorené.
Úplne zatvorte dvierka.
Rúra sa nezohrieva.
Nie sú nastavené hodiny.
Nastavte čas.
Rúra sa nezohrieva.
Nie sú nastavené potrebné
nastavenia.
Skontrolujte, či sú nastave‐
nia správne.
Rúra sa nezohrieva.
Aktivovalo sa automatické
vypínanie.
Pozrite si časť „Automatické
vypínanie“.
Rúra sa nezohrieva.
Je zapnutá detská poistka.
Pozrite si časť „Používanie
funkcie Detská poistka“.
Rúra sa nezohrieva.
Je vypálená poistka.
Skontrolujte, či je príčinou
poruchy práve poistka. Ak
sa poistka vypáli opakova‐
ne, obráťte sa na kvalifiko‐
vaného elektrikára.
37
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Nesvieti žiarovka.
Žiarovka je vypálená.
Vymeňte žiarovku.
Displej pri vypnutom spotre‐
biči nezobrazuje čas.
Displej je vypnutý.
Ak chcete displej opäť za‐
Príprava jedla trvá veľmi dl‐
ho alebo naopak, jedlá sú
hotové príliš rýchlo.
Teplota je príliš nízka alebo
príliš vysoká.
V prípade potreby upravte
teplotu. Postupujte podľa po‐
kynov v návode.
Vnútri rúry a na jedlách sa
zráža para a vytvára sa
skondenzovaná voda.
Jedlo ste nechali v rúre príliš
dlho.
Po ukončení pečenia nene‐
chávajte jedlá v rúre dlhšie
ako 15 – 20 minút.
Na displeji sa na niekoľko
sekúnd zobrazí „C3“.
Funkcia čistenia vôbec ne‐
pracuje. Nezavreli ste úplne
dvierka rúry alebo je ne‐
funkčné blokovanie dverí.
Úplne zatvorte dvierka.
Na displeji sa zobrazí
„F102“.
•
•
•
pnúť, dotknite sa naraz
a
.
•
Nezavreli ste úplne dvier‐
ka rúry.
Zámok dvierok je ne‐
funkčný.
•
Na displeji je zobrazený chy‐
bový kód, ktorý nie je v ta‐
buľke.
Došlo k poruche elektriky.
•
•
Spotrebič je zapnutý, ale sa
nezohrieva. Ventilátor nefun‐
guje. Na displeji sa zobrazí
symbol "Demo".
Je aktivovaný ukážkový re‐
žim.
Servisné údaje
Ak problém nedokážete odstrániť sami,
kontaktujte predajcu alebo autorizované
servisné stredisko.
Úplne zatvorte dvierka.
Pomocou domovej poist‐
ky alebo bezpečnostné‐
ho vypínača v poistkovej
skrini vypnite rúru a zno‐
vu ju zapnite.
Ak sa na displeji znovu
zobrazí „F102“, obráťte
sa na oddelenie starostli‐
vosti o zákazníka.
Pomocou domovej poist‐
ky alebo bezpečnostné‐
ho vypínača v poistkovej
skrini vypnite rúru a zno‐
vu ju zapnite.
Ak sa na displeji znovu
zobrazí chybový kód, ob‐
ráťte sa na oddelenie
starostlivosti o zákazní‐
ka.
Pozrite si časť „Používanie
ponuky nastavení“ v kapitole
„Doplnkové funkcie“.
Údaje potrebné pre autorizované servisné
stredisko nájdete na typovom štítku.
Typový štítok sa nachádza na prednom
ráme vnútorného priestoru rúry.
Neodstraňujte typový štítok z dutiny rúry.
38
Odporúčame, aby ste si sem zapísali tieto údaje:
Model (MÓD.)
.........................................
Číslo výrobku (PNC)
.........................................
Sériové číslo (S.N.)
.........................................
ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ
Informácie o výrobku a informačný list k výrobku*
Názov dodávateľa
Juno
Model
JB126D0 949498096
JB126S0 949498097
Index energetickej účinnosti
81.2
Trieda energetickej účinnosti
A+
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, tradičný
režim
0.93 kWh/cyklus
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, režim s
ventilátorom
0.69 kWh/cyklus
Počet vykurovacích častí
1
Zdroj tepla
Elektrina
Objem
72 l
Typ rúry
Zabudovateľná rúra
Hmotnosť
JB126D0
31.2 kg
JB126S0
31.3 kg
*Pre Európsku úniu podľa nariadení EÚ 65/2014 a 66/2014.
Pre Bieloruskú republiku podľa STB 2478-2017, Dodatok G; STB 2477-2017, Prílohy A a B.
Pre Ukrajinu podľa 568/32020.
Trieda energetickej účinnosti sa nevzťahuje na Rusko.
EN 60350-1 - Elektrické varné spotrebiče pre domácnosť. Časť 1: Sporáky, rúry, parné rúry a
grily. Metódy merania výkonových parametrov.
Úspora energie
Rúra má funkcie, ktoré vám
pomôžu usporiť energiu pri
každodennom pečení.
Uistite sa, že sú dvierka rúry počas
prevádzky rúry zatvorené. Počas pečenia
neotvárajte príliš často dvierka. Tesnenie
dvierok udržiavajte čisté a uistite sa, že je
upevnené na svojom mieste.
V záujme vyššej úspory energie použite
kovový riad.
Ak je to možné, rúru pred pečením
nepredhrievajte.
39
Keď pripravujete niekoľko pokrmov naraz,
zachovajte čo najkratšie prestávky medzi
pečením.
Pečenie s ventilátorom
Ak je to možné, použite funkcie pečenia s
ventilátorom, aby ste dosiahli úsporu
energie.
Zvyškové teplo
Pri niektorých funkciách rúry sa ohrevné
články automaticky vypnú skôr, ak je
zapnutý program s časovou funkciou
Trvanie alebo Koniec a čas pečenia je
dlhší ako 30 minút.
Ventilátor a osvetlenie budú naďalej v
činnosti. Keď rúru vypnete, na displeji sa
zobrazí zvyškové teplo. Teplo môžete
použiť na udržanie teploty jedla.
Ak trvá pečenie dlhšie ako 30 minút,
znížte teplotu na minimum 3-10 minút
pred koncom pečenia. Pokrm sa bude
naďalej piecť vďaka zvyškovému teplu v
rúre.
Uchovanie teploty jedla
Ak chcete jedlo uchovať teplé pomocou
zvyškového tepla, zvoľte najnižšie možné
nastavenie teploty. Na displeji sa zobrazí
ukazovateľ zvyškového tepla alebo
teplota.
Pečenie s vypnutým osvetlením
Počas pečenia vypnite osvetlenie. Zapnite
ho iba v prípade potreby.
Pečenie s využitím vlhkosti
Funkcia určená na úsporu energie počas
pečenia.
Keď použijete túto funkciu, osvetlenie sa
po 30 sekundách automaticky vypne.
Osvetlenie môžete opäť zapnúť, ale tento
úkon zníži očakávanú úsporu energie.
Vypnutie displeja
Displej môžete vypnúť. Naraz stlačte a
podržte tlačidlá
a
. Ak ho chcete
zapnúť, zopakujte tento krok.
Zvyškové teplo použite na ohrev
ostatných pokrmov.
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom odovzdajte
na recykláciu. . Obal hoďte do
príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a
recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
spotrebiče označené symbolom spolu s
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
40
KAZALO
Varnostne informacije
Varnostna navodila
Namestitev
Opis izdelka
Upravljalna plošča
Pred prvo uporabo
Vsakodnevna uporaba
Časovne funkcije
40
41
45
46
47
48
49
51
Samodejni programi
Uporaba dodatne opreme
Dodatne funkcije
Namigi in nasveti
Vzdrževanje in čiščenje
Odpravljanje težav
Energijska učinkovitost
53
54
55
57
70
73
75
Pridržujemo si pravico do sprememb.
VARNOSTNE INFORMACIJE
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno preberite
priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe
ali škodo, nastalo zaradi nepravilne namestitve ali uporabe.
Navodila vedno shranite na varnem in dostopnem mestu za
poznejšo uporabo.
Varnost otrok in ranljivih oseb
•
•
•
•
•
•
•
To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta naprej
ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi
sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja le
pod nadzorom ali če so dobile ustrezna navodila glede
varne uporabe naprave in če se zavedajo nevarnosti, ki
obstajajo.
Otroci med tretjim in osmim letom starosti ter invalidi se ne
smejo približevati napravi, če niso pod nenehnim
nadzorom.
Otroci, mlajši od treh let, se ne smejo približevati napravi,
če niso pod nenehnim nadzorom.
Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
Vso embalažo hranite zunaj dosega otrok in jo ustrezno
zavrzite.
Ko naprava deluje ali se ohlaja, poskrbite, da bodo otroci
in hišni ljubljenčki dovolj oddaljeni od nje. Dostopni deli se
med uporabo lahko segrejejo.
Če ima naprava varovalo za otroke, ga je treba vklopiti.
41
•
Čiščenja naprave in uporabniškega vzdrževanja na njej ne
smejo izvajati otroci brez nadzora.
Splošna varnostna navodila
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nameščanje naprave in zamenjavo kabla lahko opravi le
strokovno usposobljena oseba.
OPOZORILO: Naprava in dostopni deli se med uporabo
segrejejo. Pazite, da se ne dotaknete grelcev.
Pripomočke ali posodo vedno odstranjujte iz pečice ali
postavljajte vanjo z zaščitnimi rokavicami.
Pred vzdrževalnimi deli napravo izključite iz napajanja.
OPOZORILO: Pred zamenjavo žarnice mora biti naprava
izklopljena, da preprečite možnost udara električnega toka.
Naprave ne uporabljajte, dokler je ne namestite v vgradno
konstrukcijo.
Naprave ne čistite s paro.
Za čiščenje steklenih vrat ne uporabljajte grobih čistilnih
sredstev ali ostrega kovinskega strgala, da ne poškodujete
stekla.
Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati
predstavnik proizvajalca, pooblaščenega servisnega
centra ali druga strokovno usposobljena oseba, da se
izognete nevarnosti električnega udara.
Pred pirolitičnim čiščenjem je treba odstraniti razlito
tekočino. Iz pečice odstranite vse dele.
Za odstranitev nosilcev rešetk najprej povlecite sprednji del
nosilcev rešetk in nato zadnjega od stranskih sten. Nosilce
rešetk namestite v obratnem zaporedju.
VARNOSTNA NAVODILA
Namestitev
OPOZORILO! To napravo
lahko namesti le strokovno
usposobljena oseba.
• Odstranite vso embalažo.
• Ne nameščajte ali uporabljajte
poškodovane naprave.
• Upoštevajte navodila za namestitev,
priložena napravi.
• Pri premikanju naprave bodite pazljivi,
ker je težka. Vedno uporabljajte
zaščitne rokavice in priloženo obutev.
• Naprave ne vlecite za ročaj.
• Napravo namestite na varno in
primerno mesto, ki ustreza zahtevam
za namestitev.
42
• Upoštevajte predpisano najmanjšo
razdaljo do drugih naprav in enot.
• Pred namestitvijo pečice preverite, ali
se vrata neovirano odpirajo. Če se ne,
je treba pečico dvigniti.
• Naprava ima električni hladilni sistem.
Za delovanje potrebuje električno
napajanje.
Najmanjša višina
omarice (najmanjša
višina omarice pod
delovno površino)
Širina omarice
Globina omarice
590 (600) mm
560 mm
550 (550) mm
Višina sprednjega
dela naprave
594 mm
Višina hrbtnega dela
naprave
576 mm
Širina sprednjega
dela naprave
595 mm
Širina hrbtnega dela
naprave
559 mm
Globina naprave
569 mm
Vgradna globina na‐
prave
548 mm
Globina ob odprtih
vratih
1022 mm
Najmanjša velikost
prezračevalne odprti‐
ne. Odprtina na dnu
hrbtne strani
560x20 mm
Dolžina napajalnega
kabla. Kabel v des‐
nem vogalu na hrbtni
strani
1500 mm
Pritrdilni vijaki
4x25 mm
Električna povezava
OPOZORILO! Nevarnost
požara in električnega udara.
• Električno priključitev mora opraviti
usposobljen električar.
• Naprava mora biti ozemljena.
• Preverite, ali so parametri s ploščice za
tehnične navedbe združljivi z električno
napetostjo omrežja.
• Vedno uporabite pravilno nameščeno
varnostno vtičnico.
• Ne uporabljajte razdelilnikov in
podaljškov.
• Pazite, da ne poškodujete vtiča in
kabla. Če je treba kabel zamenjati,
mora to storiti osebje pooblaščenega
servisnega centra.
• Priključni kabli ne smejo priti v stik ali
bližino vrat naprave ali odprtine pod
napravo, še posebej, ko naprava deluje
ali so vrata vroča.
• Zaščita pred udarom električnega toka
izoliranih delov in delov pod električno
napetostjo mora biti pritrjena tako, da je
ni mogoče odstraniti brez orodja.
• Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu
nameščanja. Poskrbite, da bo vtič
dosegljiv tudi po namestitvi.
• Če je omrežna vtičnica zrahljana, ne
vtikajte vtiča.
• Ne vlecite za električni priključni kabel,
če želite izključiti napravo. Vedno
povlecite za vtič.
• Uporabite le prave izolacijske naprave:
odklopnike, varovalke (talilne varovalke
odvijte iz nosilca), zaščitne naprave na
diferenčni tok in kontaktorje.
• Električna napeljava mora imeti
izolacijsko napravo, ki omogoča odklop
naprave z omrežja na vseh polih.
Izolacijska naprava mora imeti med
posameznimi kontakti minimalno
razdaljo 3 mm.
• Preden vtaknete vtič v vtičnico, povsem
zaprite vrata naprave.
• Naprava je dobavljena z vtičem in
napajalnim kablom.
Vrste kablov, ki so primerni za priključi‐
tev ali zamenjavo za Evropo:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VVF, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Za presek kabla si oglejte skupno moč na
ploščici za tehnične navedbe. Ogledate si
lahko tudi razpredelnico:
43
Skupna moč (W)
Presek kabla
(mm²)
največ 1380
3 x 0.75
največ 2300
3x1
največ 3680
3 x 1.5
Ozemljitveni vodnik (zeleno-rumen kabel)
mora biti 2 cm daljši od faznega in
nevtralnega vodnika (moder in rjav kabel).
•
Uporaba
•
OPOZORILO! Nevarnost
poškodbe, opeklin in
električnega udara ali
eksplozije.
• Naprava je namenjena samo za
uporabo v gospodinjstvu.
• Ne spreminjajte specifikacij te naprave.
• Prepričajte se, da prezračevalne
odprtine niso blokirane.
• Med delovanjem naprave ne puščajte
brez nadzora.
• Napravo po vsaki uporabi izklopite.
• Pri odpiranju vrat naprave med njenim
delovanjem bodite previdni. Iz naprave
lahko puhne vroč zrak.
• Naprave ne upravljajte z mokrimi
rokami ali ko je v stiku z vodo.
• Na odprta vrata ne pritiskajte s silo.
• Naprave ne uporabljajte kot delovno
površino ali za odlaganje.
• Vrata naprave odpirajte previdno.
Uporaba sestavin z alkoholom lahko
povzroči mešanico alkohola in zraka.
• Pri odpiranju vrat naprava ne sme priti
v stik z iskrami ali odprtim ognjem.
• V napravo, njeno bližino ali nanjo ne
postavljajte vnetljivih izdelkov ali mokrih
predmetov z vnetljivimi izdelki.
OPOZORILO! Obstaja
nevarnost škode na napravi.
• Da bi preprečili poškodbo ali
spreminjanje barve emajla:
– Ne postavljajte posode ali drugih
predmetov neposredno na dno
naprave.
•
•
•
– Ne postavljajte aluminijaste folije
neposredno na dno naprave.
– Ne dajajte vode neposredno v
vročo napravo.
– Ne puščajte mokre posode in hrane
v napravi, ko končate s pripravo
hrane.
– Bodite pri odstranjevanju ali
nameščanju pripomočkov previdni.
Sprememba barve emajla ali
nerjavnega jekla ne vpliva na
zmogljivost naprave.
Za sočne torte uporabite globok pekač.
Sadni sokovi povzročajo madeže, ki so
lahko trajni.
Naprava je namenjena le kuhanju. Ni je
dovoljeno uporabljati za druge namene,
npr. ogrevanje prostora.
Jedi v pečici vedno pripravljajte pri
zaprtih vratih.
Če napravo namestite za ploščo
omarice (npr. vrata), poskrbite, da vrata
med delovanjem naprave ne bodo
nikoli zaprta. Za zaprto ploščo omarice
se lahko nakopičita toplota in vlaga ter
povzročita nadaljnje poškodbe
naprave, ohišja ali tal. Plošče omarice
ne zapirajte, dokler se po uporabi
naprava povsem ne ohladi.
Vzdrževanje in čiščenje
OPOZORILO! Nevarnost
telesnih poškodb, požara ali
poškodb naprave.
• Pred vzdrževanjem izklopite napravo in
iztaknite vtič iz vtičnice.
• Prepričajte se, da je naprava hladna.
Vroče steklene plošče lahko počijo.
• Ko se steklene plošče v vratih
poškodujejo, jih takoj zamenjajte.
Obrnite se na pooblaščeni servisni
center.
• Napravo redno čistite, da preprečite
poškodbe materiala na površini.
• Napravo očistite z vlažno mehko krpo.
Uporabljajte samo nevtralna čistilna
sredstva. Za čiščenje ne uporabljajte
abrazivnih čistil, grobih gobic, topil ali
kovinskih predmetov.
44
• Če uporabljate razpršilo za čiščenje
pečice, upoštevajte varnostna navodila
z embalaže.
• Katalitičnega emajla (če obstaja) ne
čistite s čistilnimi sredstvi.
Pirolitično čiščenje
OPOZORILO! Nevarnost
poškodb/Požara/Kemičnih
emisij (hlapov) v načinu
Piroliza.
• Pred izvajanjem funkcije samodejnega
čiščenja s pirolizo ali pred prvo uporabo
iz pečice odstranite:
– Vse odvečne ostanke hrane, razlito
olje ali maščobo/obloge.
– Vse odstranljive predmete (vključno
z rešetkami, stranskimi vodili itd., ki
so priloženi izdelku), še posebej
lonce, ponve, pekače, posode s
premazom proti prijemanju itd.
• Pazljivo preberite vsa navodila za
pirolitično čiščenje.
• Med pirolitičnim čiščenjem naj se otroci
ne zadržujejo v bližini naprave.
Naprava se močno segreje, iz sprednjih
hladilnih odprtin pa se sprošča vroč
zrak.
• Pri pirolitičnem čiščenju so prisotne
visoke temperature, zaradi katerih se
lahko iz ostankov hrane in
konstrukcijskega materiala kadi, takrat
uporabniku močno priporočamo, da
naredi naslednje:
– Med in po vsakem pirolitičnem
čiščenju poskrbi za dobro
prezračevanje.
– Med prvo uporabo pri najvišji
temperaturi in po njej zagotovi
dobro prezračevanje.
• Za razliko od ljudi so nekateri ptiči in
plazilci lahko izredno občutljivi na
morebitne hlape, ki se sproščajo med
čiščenjem pirolitičnih pečic.
– Med in po pirolitičnem čiščenju
umaknite živali (še posebej ptice) iz
okolice naprave, prostor pa naj bo
po čiščenju ob prvi uporabi pečice
pri najvišji temperaturi dobro
prezračevan.
• Majhne domače živali so prav tako
lahko občutljive na krajevne
temperaturne spremembe v bližini vseh
pirolitičnih pečic med izvajanjem
programa samodejnega pirolitičnega
čiščenja.
• Površine proti prijemanju na loncih,
ponvah, pekačih, posodah itd. lahko
poškodujejo visoke temperature pri
pirolitičnem čiščenju vseh pirolitičnih
pečic in so lahko tudi vir nizke stopnje
škodljivih hlapov.
• Hlapi, ki se sproščajo iz pirolitičnih
pečic/ostankov hrane, kot je opisano,
niso škodljivi za ljudi, vključno z otroki
ali osebami z zdravstvenimi težavami.
Notranja osvetlitev
OPOZORILO! Nevarnost
električnega udara.
• Žarnica ali halogenska žarnica,
uporabljena za to napravo, je
prilagojena le gospodinjskim aparatom.
Ne uporabljajte je za hišno
razsvetljavo.
• Pred zamenjavo žarnice izključite
napravo iz napajanja.
• Uporabite le žarnice z istimi
specifikacijami.
Servis
• Za popravilo naprave se obrnite na
pooblaščeni servisni center.
• Uporabljajte samo originalne
nadomestne dele.
Odstranjevanje
OPOZORILO! Nevarnost
poškodbe ali zadušitve.
• Napravo izključite iz napajanja.
• Odrežite električni priključni kabel tik ob
napravi in napravo zavrzite.
• Odstranite zapah in na ta način
preprečite, da bi se otroci ali živali
zaprli v napravo.
45
NAMESTITEV
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Vgradnja
548
21
min. 550
80
60
520
600
114
18
20
589
594
min. 560
595+-1
198
60
5
1
523
20
548
70
60
21
min. 550
20
520
18
590
114
min. 560
589
594
198
60
595+-1
5
1
20
523
46
Pritrditev pečice v omaro
OPIS IZDELKA
Splošni pregled
1
2
3
7
5
4
3
2
1
4
5
1
2
3
4
5
6
7
Upravljalna plošča
Elektronski programator
Grelec
Luč
Ventilator
Nosilci rešetk, odstranljivi
Položaji rešetk
6
Pripomočki
• Mreža za pečenje
Za posodo, modele, pečenke.
• Pekač za pecivo
Za kolače in piškote.
• Posoda za žar/pekač
Za peko in pečenje ali kot posoda za
zbiranje maščobe.
47
UPRAVLJALNA PLOŠČA
Elektronski programator
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pečico upravljajte s senzorskimi polji.
Sen‐
zorsko
polje
1
2
3
4
5
-
Funkcija
Opis
Prikazovalnik
Prikazuje trenutne nastavitve pečice.
VKLOP/IZKLOP
Za vklop in izklop pečice.
Možnosti
Za nastavitev funkcije pečice ali samodejnega
programa.
Moj priljubljeni pro‐
gram
Za shranitev vašega najljubšega programa. S tem
senzorskim poljem imate neposredni dostop do
svojega priljubljenega programa, tudi če je pečica
izklopljena.
Temperatura / Hitro
segrevanje pečice
Za nastavitev ali preverjanje temperature.
Pritisnite in tri sekunde držite, da vklopite in izklo‐
pite funkcijo: Hitro segrevanje pečice.
Gor, dol
Za premikanje gor ali dol v meniju.
V REDU
Za potrditev izbire ali nastavitve.
Žarnica v pečici
Za vklop in izklop žarnice v pečici.
Ura
Za nastavitev časovnih funkcij.
Odštevalna ura
Za nastavitev Odštevalna ura.
6
7
8
9
10
48
Prikazovalnik
A
B
G
A. Simbol funkcije pečice
B. Prikazovalnik temperature/časa
C. Prikazovalnik ure/akumulirane toplote/
Odštevalna ura
D. Indikator akumulirane toplote
E. Indikatorji za časovne funkcije
F. Indikator segrevanja/Indikator hitrega
segrevanja
G. Številka funkcije/programa pečice
C
F
E
D
Drugi indikatorji prikazovalnika:
Simbol
/
/
Ime
Opis
Funkcije
Izberete lahko funkcijo pečice.
Samodejni program
Izberete lahko samodejni program.
Priljubljeni program
Izvaja se priljubljen program.
kg/g
Izvaja se samodejni program z vnosom te‐
že.
h/min.
Deluje časovna funkcija.
Temperatura/Hitro segrevanje
Funkcija deluje.
Temperatura
Prikazana je trenutna temperatura.
Temperatura
Temperaturo lahko spremenite.
Zapora vrat
Funkcija zapore vrat deluje.
Osvetlitev
Izklopili ste osvetlitev.
Odštevalna ura
Deluje funkcija odštevalne ure.
Indikator segrevanja
Če vklopite funkcijo pečice, se prikaže
Črtice kažejo povišanje ali znižanje
temperature v pečici.
.
Ko je pečica na nastavljeni temperaturi,
črtice izginejo s prikazovalnika.
PRED PRVO UPORABO
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Za nastavitev časa si oglejte
poglavje »Časovne funkcije«.
Prvo čiščenje
Iz pečice odstranite vso opremo in
odstranljive nosilce rešetk.
49
Oglejte si poglavje »Vzdrževanje in
čiščenje«.
Pred prvo uporabo očistite pečico in
opremo.
Opremo in odstranljive nosilce rešetk
namestite nazaj v prvotni položaj.
Predgrevanje
Pred prvo uporabo prazno pečico
predhodno ogrevajte.
1. Nastavite funkcijo:
in najvišjo
temperaturo.
2. Pečica naj deluje eno uro.
3. Nastavite funkcijo
in najvišjo
temperaturo.
4. Pečica naj deluje 15 minut.
Pripomočki se lahko segrejejo bolj kot
običajno. Pečica lahko med
predgrevanjem oddaja neprijetne vonjave
in dim. V prostoru poskrbite za zadostno
zračenje.
VSAKODNEVNA UPORABA
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Funkcija pe‐
čice
Funkcije pečice
Funkcija pe‐
čice
Vroči zrak
Funkcija pice
Uporaba
Za sočasno pečenje na
do treh višinah pečice in
sušenje živil.
Temperaturo nastavite za
20 - 40 °C nižje kot pri
funkciji Gretje zgoraj/
spodaj.
Za peko pice. Za močno
zapečenost in hrustljavo
dno.
Za pripravo mehkih, soč‐
nih pečenk.
Pečenje z
nizko temp.
Za peko in pečenje jedi
na eni višini.
Gretje zgoraj/
spodaj
Žar
Za pečenje ploskih živil
na žaru in popekanje kru‐
ha.
Infra pečenje
Gretje spodaj
Odtaljevanje
Uporaba
Za pečenje večjih kosov
mesa ali perutnine s
kostmi na eni višini. Za
gratiniranje in dodatno
zapečenost.
Za peko tort s hrustljavim
dnom ter za vlaganje hra‐
ne.
Za odtaljevanje živil (ze‐
lenjave in sadja). Čas od‐
taljevanja je odvisen od
količine in velikosti za‐
mrznjenih živil.
50
Funkcija pe‐
čice
Vlažno peče‐
nje
Pečenje kru‐
ha
Uporaba
Ta funkcija je zasnovana
za varčevanje z energijo
med pečenjem. Za navo‐
dila za kuhanje si oglejte
poglavje »Namigi in na‐
sveti«, Vlažno pečenje.
Med pečenjem morajo bi‐
ti vrata zaprta, da se
funkcija ne prekine in da
se zagotovi delovanje pe‐
čice z največjo energijsko
učinkovitostjo. Ko upo‐
rabljate to funkcijo, se
lahko temperatura v peči‐
ci razlikuje od nastavlje‐
ne. Uporabljena je aku‐
mulirana toplota.Moč se‐
grevanja se lahko zmanj‐
ša. Za splošna priporoči‐
la za varčevanje z ener‐
gijo si oglejte poglavje
»Energijska učinkovi‐
tost«, Varčevanje z ener‐
gijo. Ta funkcija je bila
uporabljena za skladnost
z razredom energijske
učinkovitosti v skladu z
EN 60350-1. Ko uporab‐
ljate to funkcijo, luč po 30
sekundah samodejno
ugasne.
To funkcijo uporabite za
pripravo kruha in žemelj
z zelo dobrimi profesio‐
nalnimi rezultati glede
hrustljavosti, barve in si‐
jaja skorje.
Za ohranjanje toplote
hrane.
Ohrani toplo‐
to
Nastavitev: Funkcije pečice
1. Pečico vklopite z
.
Na prikazovalniku so prikazani nastavljena
temperatura, simbol in številka funkcije
pečice.
2. Pritisnite
ali
za nastavitev
funkcije pečice.
3. Pritisnite
ali pa se pečica po petih
sekundah samodejno vklopi.
Če vklopite pečico in ne nastavite funkcije
ali programa pečice, se pečica čez 20
sekund samodejno izklopi.
Nastavitev: Temperatura
Pritisnite
ali
, da spremenite
temperaturo v korakih: 5 °C.
Ko temperatura v pečici doseže
nastavljeno, se oglasi zvočni signal,
indikator segrevanja pa izgine.
Preverjanje: Temperatura
Trenutno temperaturo v pečici lahko
preverite med izvajanjem funkcije ali
programa.
1. Pritisnite .
Prikazovalnik prikazuje temperaturo v
pečici.
2. Pritisnite
ali pa se na
prikazovalniku samodejno po petih
sekundah ponovno prikaže nastavljena
temperatura.
Nastavitev: Hitro segrevanje
pečice
Med izvajanjem funkcije hitrega
segrevanja v pečico ne postavljajte hrane.
Hitro segrevanje je na voljo samo za
nekatere funkcije pečice. Če se v meniju
nastavitev vklopi zvok napake, se oglasi
zvočni signal, če hitro segrevanje ni na
voljo za nastavljeno funkcijo. Oglejte si »
Uporaba menija nastavitev« v poglavju »
Dodatne funkcije«.
Funkcija hitrega segrevanja skrajša čas
segrevanja.
Če želite vklopiti funkcijo hitrega
segrevanja, pritisnite in več kot tri sekunde
držite .
51
Če vklopite funkcijo hitrega segrevanja, na
prikazovalniku utripajo črtice.
ČASOVNE FUNKCIJE
Razpredelnica časovnih funkcij
Časovna funkcija
00:00
Uporaba
Ura
Za prikaz ali spremembo časa. Čas lahko spreminjate sa‐
mo, ko je pečica vklopljena.
Trajanje
Za nastavitev trajanja delovanja pečice.
Konec
Za nastavitev časa izklopa pečice.
Časovni zamik
Za kombiniranje funkcij Trajanje in Konec.
Nastavi + Začni
Če želite kadarkoli pozneje vklopiti pečico s potrebnimi na‐
stavitvami z enim samim pritiskom senzorskega polja.
Odštevalna ura
Za nastavitev odštevanja časa. Ta funkcija ne vpliva na
delovanje pečice. Odštevalna ura lahko nastavite kadarko‐
li, tudi ko je pečica izklopljena.
Števec časa
Za nastavitev štetja časa, ki predstavlja čas delovanja pe‐
čice. Vklopi se ob začetku segrevanja pečice. Števec časa
ni vklopljena, če sta nastavljeni funkciji Trajanje in Konec.
Ta funkcija ne vpliva na delovanje pečice.
Nastavitev: Ura
Po prvi priključitvi na omrežno napetost
počakajte, da se na prikazovalniku
prikažeta in 12:00. "12« utripa.
1. Pritisnite
ali
, da nastavite ure.
.
2. Pritisnite
3. Pritisnite
ali
, da nastavite
minute.
4. Pritisnite
.
Na prikazovalniku se prikaže nov čas.
Če želite spremeniti čas, pritiskajte ,
dokler ne začne utripati .
Nastavitev: Trajanje
1. Nastavite funkcijo pečice in
temperaturo.
2. Pritiskajte , dokler ne začne utripati
.
3. Pritisnite
ali
, da nastavite
minute za funkcijo Trajanje.
4. Pritisnite
ali pa se funkcija Trajanje
po petih sekundah samodejno vklopi.
5. Pritisnite
ali
, da nastavite ure
za Trajanje.
6. Pritisnite
ali pa se funkcija Trajanje
po petih sekundah samodejno vklopi.
Ko se nastavljen čas konča, se za dve
minuti oglasi zvočni signal. Na
prikazovalniku utripa
in prikaže se
nastavitev časa. Pečica se izklopi.
7. Pritisnite senzorsko polje, da izklopite
signal.
8. Izklopite pečico.
Nastavitev: Konec
1. Nastavite funkcijo pečice in
temperaturo.
52
2. Pritiskajte , dokler ne začne utripati
.
3. Pritisnite
ali
, da nastavite
Konec, nato pa
. Najprej nastavite
minute in nato ure.
Ko se nastavljen čas konča, se za dve
minuti oglasi zvočni signal. Na
in prikaže se
prikazovalniku utripa
nastavitev časa. Pečica se samodejno
izklopi.
4. Pritisnite senzorsko polje, da izklopite
signal.
5. Izklopite pečico.
Nastavitev: Časovni zamik
1. Nastavite funkcijo pečice in
temperaturo.
2. Pritiskajte , dokler ne začne utripati
.
3. Pritisnite
ali
, da nastavite
minute za Trajanje.
4. Pritisnite
.
5. Pritisnite
ali
, da nastavite ure
za Trajanje.
6. Pritisnite
.
Na prikazovalniku utripa .
ali
, da nastavite
7. Pritisnite
Konec, nato pa
. Najprej nastavite
minute in nato ure.
Pečica se pozneje samodejno vklopi,
deluje toliko časa, kolikor je nastavljen čas
za funkcijo Trajanje, in se nato izklopi ob
času, ki je nastavljen za funkcijo Konec.
Ko se nastavljen čas konča, se za dve
minuti oglasi zvočni signal. Na
prikazovalniku utripa
in prikaže se
nastavitev časa. Pečica se samodejno
izklopi.
8. Pritisnite senzorsko polje, da izklopite
signal.
9. Izklopite pečico.
Ko je vklopljena funkcija
Časovni zamik, se na
prikazovalniku prikažejo simbol
funkcije pečice,
s piko in .
Pika kaže, katera časovna
funkcija je vklopljena na
prikazovalniku časa/
akumulirane toplote.
Nastavitev: Nastavi + Začni
Funkcijo Nastavi + Začni lahko uporabite
samo, ko je nastavljeno Trajanje.
1. Nastavite funkcijo pečice in
temperaturo.
2. Nastavite funkcijo Trajanje.
3. Pritiskajte , dokler na prikazovalniku
ne utripa .
za nastavitev funkcije
4. Pritisnite
Nastavi + Začni.
Na prikazovalniku se prikažeta
in
z
indikatorjem. Ta indikator kaže, katera
časovna funkcija je vklopljena.
5. Pritisnite senzorsko polje (razen
VKLOP/IZKLOP) za vklop funkcije
Nastavi + Začni:
Nastavitev: Odštevalna ura
1. Pritisnite .
Na prikazovalniku utripa
in prikaže se »
00«.
2. Pritisnite
za preklop med funkcijami.
Najprej nastavite sekunde, potem
minute in na koncu ure.
3. Pritisnite
ali
, da nastavite
za
Odštevalna ura, nato pa
potrditev.
4. Pritisnite
ali pa se funkcija
Odštevalna ura po petih sekundah
samodejno vklopi.
Ko nastavljen čas poteče, se za dve
minuti oglasi zvočni signal, na
prikazovalniku pa utripa 00:00 in prikaže
se .
5. Pritisnite senzorsko polje, da izklopite
signal.
53
Nastavitev: Števec časa
1. Za ponastavitev funkcije Števec časa
pritiskajte: , dokler na prikazovalniku
sočasno ne utripata
.
2. Pritisnite in držite:
. Ko se na
prikazovalniku prikaže »00:00«, začne
Števec časa znova šteti čas.
SAMODEJNI PROGRAMI
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Na voljo je 20 samodejnih programov.
Samodejni program ali recept uporabite,
če nimate znanja ali izkušenj s pripravo
jedi. Na prikazovalniku so prikazani
privzeti časi priprave jedi za vse
samodejne programe.
Seznam samodejnih programov
Program
1
GOVEJI ZREZEK
2
PEČENA SVINJINA
3
PEČENA TELETINA
4
PEČENA JAGNJETINA
5
PEČENA DIVJAČINA
6
PIŠČANEC, CEL
7
CELA RIBA
8
PIZZA
9
QUICHE LORRAINE
10
LIMONIN BISKVIT
11
SKUTNA POGAČA
12
KRUHKI/ŽEMLJE
13
DOMAČI KRUH
14
VZHAJANJE TESTA
15
GRATINIRAN KROMPIR
16
LAZANJA
17
KANELONI
18
PREDHODNO PRIPRAVLJENA
TORTA
Program
19
PREDHODNO PRIPRAVLJENA
PICA
20
PREDHODNO PRIPRAVLJEN
KROMPIR
Uporaba: samodejnih
programov.
1. Vklopite napravo.
.
2. Dotaknite se
Na prikazovalniku so prikazani , simbol
in številka samodejnega programa.
3. Dotaknite se polja
ali
, da
izberete samodejni program.
4. Dotaknite se polja
ali počakajte pet
sekund, da naprava začne samodejno
delovati.
5. Ko se nastavljeni čas konča, zvočni
signal deluje dve minuti. Simbol
utripa.
6. Za izklop zvočnega signala se
dotaknite senzorskega polja ali odprite
vrata pečice.
7. Izklopite napravo.
Uporaba: samodejnih
programov z vnosom teže
Če nastavite težo mesa, naprava izračuna
čas pečenja.
1. Vklopite napravo.
2. Dotaknite se
.
3. Dotaknite se polja
ali
, da
nastavite program za težo.
Na prikazovalniku se prikažejo: čas
priprave jedi, simbol trajanja , privzeta
teža in merska enota (kg, g).
54
4. Dotaknite se polja
ali pa se
nastavitve po petih sekundah
samodejno shranijo.
Naprava se vklopi.
5. Privzeto vrednost teže lahko
spremenite z
ali
. Dotaknite se
.
6. Ko se nastavljeni čas konča, zvočni
signal deluje dve minuti. Utripa .
7. Za izklop zvočnega signala se
dotaknite senzorskega polja ali odprite
vrata pečice.
8. Izklopite napravo.
UPORABA DODATNE OPREME
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Vstavljanje pripomočkov
Mreža za pečenje:
Rešetka in pekač za pecivo/globok
pekačskupaj:
Pekač za pecivo/globok pekač potisnite
med vodili nosilca rešetk in mrežo za
pečenje na vodilih zgoraj.
Mrežo potisnite med vodili nosilca rešetk
in poskrbite, da bodo nogice obrnjene
navzdol.
Pekač za pecivo/ Globok pekač:
Pekač za pecivo/globok pekač potisnite
med vodili nosilca rešetk.
Majhna zareza na vrhu poveča
varnost. Zareze so tudi
varovala pred prevračanjem.
Visok rob okrog mreže
preprečuje zdrs posode.
55
DODATNE FUNKCIJE
Uporaba funkcije Priljubljene:
To funkcijo uporabite, da shranite svoje
najljubše nastavitve temperature in časa
za funkcijo pečice ali program.
1. Nastavite temperaturo in čas za
funkcijo pečice ali program.
2. Pritisnite in za več kot tri sekunde
držite . Oglasi se zvočni signal.
3. Izklopite napravo.
• Za vklop funkcije se dotaknite .
Naprava vklopi vaš priljubljeni program.
Ko se funkcija izvaja, lahko
spremenite čas in
temperaturo.
• Za izklop funkcije se dotaknite
Naprava izklopi vaš priljubljeni
program.
.
Postopek ponovite za izklop varovala za
otroke.
Uporaba funkcije zaklepanja
tipk
Funkcijo lahko vklopite samo takrat, ko
pečica deluje.
Zaklepanje tipk preprečuje nenamerno
spreminjanje funkcije pečice.
1. Za vklop funkcije vklopite pečico.
2. Vklopite funkcijo ali nastavitev pečice.
3. Sočasno pritisnite in dve sekundi držite
in
.
Oglasi se zvočni signal.
Na prikazovalniku se prikaže ključavnica.
Za izklop funkcije zaklepanja tipk ponovite
3. korak.
Če deluje funkcija Piroliza, so
vrata zaklenjena. Ko pritisnete
senzorsko polje, se na
prikazovalniku prikaže
sporočilo.
Uporaba varovala za otroke
Varovalo za otroke preprečuje nenameren
vklop pečice.
Ko je pirolitično čiščenje
vklopljeno, so vrata zaklenjena.
Ko pritisnete senzorsko polje,
se na prikazovalniku prikaže
sporočilo.
To funkcijo lahko vklopite ob izklopljeni
pečici. Ne nastavite funkcije pečice.
Sočasno pritisnite in dve sekundi držite
in
. Oglasi se zvočni signal.
Na prikazovalniku se prikaže SAFE. Vrata
so zaklenjena.
Pečico lahko izklopite, ko je
vklopljeno zaklepanje tipk. Ko
izklopite pečico, se zaklepanje
tipk izklopi.
Uporaba menija nastavitev
Meni nastavitev vam omogoča vklop ali
izklop funkcij v glavnem meniju. Na
prikazovalniku se prikažeta SET in številka
nastavitve.
Opis
Vrednost nastavitve
1
NASTAVI + ZAČNI
VKLOP/IZKLOP
2
INDIKATOR AKUMULIRANE TOPLOTE
VKLOP/IZKLOP
3
OPOMNIK ZA ČIŠČENJE
VKLOP/IZKLOP
4
ZVOK TIPK1)
KLIK/PISK/IZKLOP
56
Opis
Vrednost nastavitve
5
ZVOK NAPAKE
VKLOP/IZKLOP
6
NAČIN DEMO
Koda za vklop: 2468
7
SVETLOST
NIZKO/SREDNJE/VISOKO
8
MENI SERVISIRANJA
-
9
NOVA NASTAVITEV
DA/NE
1) Zvoka senzorskega polja VKLOP/IZKLOP ni mogoče izklopiti.
1. Pritisnite in tri sekunde držite
.
Prikazovalnik prikazuje SET1 in »1
« utripa.
2. Pritisnite
ali
, da nastavite
nastavitev.
.
3. Pritisnite
4. Pritisnite
ali
, da spremenite
vrednost nastavitve.
.
5. Pritisnite
Za izhod iz menija Nastavitve pritisnite
ali pritisnite in držite
.
Samodejni izklop
Iz varnostnih razlogov se pečica po
določenem času samodejno izklopi, če
deluje funkcija pečice in ne spremenite
nastavitev.
(°C)
(h)
30 - 115
12,5
120 - 195
8,5
200 - 245
5,5
250 - največ
3
Samodejni izklop ne deluje pri naslednjih
funkcijah: Osvetlitev, Trajanje, Časovni
zamik, Konec, Pečenje z nizko temp..
Svetlost prikazovalnika
Prikazovalnik ima dva načina svetlosti:
• Nočna svetlost – ko je naprava
izklopljena, je v času od 22.00 do 06.00
svetlost prikazovalnika zmanjšana.
• Dnevna svetlost:
– ko je naprava vklopljena.
– če se med nočno svetlostjo
dotaknete senzorskega polja (razen
VKLOP/IZKLOP), se prikazovalnik
za naslednjih 10 sekund preklopi
nazaj v način dnevne svetlosti.
– če je naprava izklopljena in
nastavite odštevalno uro. Ko se
odštevalna ura izteče, se
prikazovalnik preklopi nazaj na
nočno svetlost.
Ventilator za hlajenje
Ko pečica deluje, se samodejno vklopi
ventilator za hlajenje, ki ohranja površine
pečice hladne. Če pečico izklopite, lahko
ventilator za hlajenje deluje, dokler se
pečica ne ohladi.
Varnostni termostat
Nepravilno delovanje pečice ali okvarjeni
deli lahko povzročijo nevarno pregrevanje.
Za preprečitev tega ima pečica varnostni
termostat, ki prekine dovod napajalne
napetosti. Ko se temperatura zniža, se
pečica ponovno samodejno vklopi.
57
NAMIGI IN NASVETI
Peka tort
Vrat pečice ne odpirajte pred iztekom 3/4
časa pečenja.
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Temperature in časi pečenja v
razpredelnicah so le smernice.
Odvisni so od recepta,
kakovosti in količine
uporabljenih sestavin.
Če uporabljate dva pekača sočasno, med
njima pustite en nivo prazen.
Peka mesa in rib
Če pečete hrano z veliko maščobe,
uporabite globok pekač, da preprečite
nastanek madežev, ki jih ni mogoče
odstraniti.
Priporočila za pečenje
Pečica ima pet položajev rešetk.
Položaje rešetk štejte od spodaj navzgor.
Preden meso razrežete, počakajte
približno 15 minut, da sok ne izteče.
Lastnosti vaše pečice so lahko drugačne,
kot so bile lastnosti prejšnje. V
razpredelnicah spodaj se nahajajo
standardne nastavitve za temperaturo,
čas pečenja in položaj rešetk.
Če želite med pečenjem mesa preprečiti
nastanek prevelike količine dima, v globok
pekač nalijte nekaj vode. Za preprečitev
kondenzacije dima dolijte vodo vsakokrat,
ko izpari.
Če za določen recept ne najdete
nastavitev, poiščite podobne.
Čas priprave
Čas priprave je odvisen od vrste hrane,
njene strukture in količine.
Pečica ima poseben sistem kroženja
zraka, ki neprestano obnavlja paro. To
omogoča pripravo jedi v vlažnem okolju,
zato ostanejo živila sočna v notranjosti in
hrustljava navzven. Skrajša čas pečenja in
zmanjša porabo energije.
V začetku med pripravo opazujte potek.
Pri uporabi te naprave poiščite nastavitve
(nastavitev gretja, čas priprave itd.), ki
najbolj ustrezajo vaši posodi, receptom in
količinam.
Peka peciva in pečenje mesa
PECIVO
Gretje zgoraj/
spodaj
Vroči zrak
(min.)
(°C)
(°C)
Recepti za
umešano testo
170
2
160
3 (2 in
4)
45 - 60
Model za torte
Kolač iz krhke‐
ga testa
170
2
160
3 (2 in
4)
20 - 30
Model za torte
Smetanova ali
skutna torta
170
1
165
2
80 100
Model za torte, Ø
26 cm
58
PECIVO
Gretje zgoraj/
spodaj
Vroči zrak
(min.)
(°C)
(°C)
Zavitek
175
3
150
2
60 - 80
Pekač za pecivo
Kolač z mar‐
melado
170
2
165
2
30 - 40
Model za torte, Ø
26 cm
Božični kolač,
Predhodno
ogrejte prazno
pečico.
160
2
150
2
90 120
Model za torte, Ø
20 cm
Češpljev kolač,
Predhodno
ogrejte prazno
pečico.
175
1
160
2
50 - 60
Model za kruh
Drobno pecivo
140
3
140 150
3
25 - 45
Pekač za pecivo
Beljakovi po‐
ljubčki
120
3
120
3
80 100
Pekač za pecivo
Beljakovi po‐
ljubčki, Pred‐
hodno ogrejte
prazno pečico.,
dva nivoja
-
-
120
2 in 4
80 100
Pekač za pecivo
Žemlje, Pred‐
hodno ogrejte
prazno pečico.
190
3
190
3
12 - 20
Pekač za pecivo
Ėclair
190
3
170
3
25 - 35
Pekač za pecivo
Ėclair, dva ni‐
voja
-
-
170
2 in 4
35 - 45
Pekač za pecivo
Pite
180
2
170
2
45 - 70
Model za torte, Ø
20 cm
Bogata sadna
torta
160
1
150
2
110 120
Model za torte, Ø
24 cm
Viktorijin kolač
170
1
160
2
30 - 50
Model za torte, Ø
20 cm
Predhodno ogrejte prazno pečico.
59
KRUH IN PICA
Gretje zgoraj/
spodaj
Vroči zrak
(min.)
(°C)
(°C)
Bel kruh, 1 2 kosa, 0,5
kg vsak
190
1
190
1
60 - 70
-
Rženi kruh,
Predhodno
segrevanje ni
potrebno.
190
1
180
1
30 - 45
Model za
kruh
Žemlje, 6 - 8
žemelj
190
2
180
2 (2 in 4)
25 - 40
Pekač za
pecivo
Pica
230 250
1
230 250
1
10 - 20
Pekač za
pecivo /
Globok pe‐
kač
Čajni kolački
200
3
190
3
10 - 20
Pekač za
pecivo
Predhodno ogrejte prazno pečico.
Uporabite tortni model.
KOLAČI
Gretje zgoraj/spodaj
Vroči zrak
(min.)
(°C)
(°C)
Narastek s testeninami,
Predhodno segrevanje ni
potrebno.
200
2
180
2
40 - 50
Zelenjavni narastek,
Predhodno segrevanje ni
potrebno.
200
2
175
2
45 - 60
Pite (quiche)
180
1
180
1
50 - 60
Lazanja
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
60
KOLAČI
Gretje zgoraj/spodaj
Vroči zrak
(min.)
(°C)
Kaneloni
180 - 190
(°C)
2
180 - 190
2
25 - 40
Uporabite drugi položaj rešetk.
Uporabite mrežo za pečenje.
MESO
Gretje zgoraj/
spodaj
Vroči zrak
(min.)
(°C)
(°C)
Govedina
200
190
50 - 70
Svinjina
180
180
90 - 120
Teletina
190
175
90 - 120
Goveja pečenka po angleško, manj
zapečena
210
200
50 - 60
Goveja pečenka po angleško, srednje
zapečena
210
200
60 - 70
Goveja pečenka po angleško, dobro
zapečena
210
200
70 - 75
MESO
Gretje zgoraj/spodaj
Vroči zrak
(min.)
(°C)
(°C)
Svinjsko pleče s kožo
180
2
170
2
120 - 150
Svinjska krača, 2 kosa
180
2
160
2
100 - 120
Jagnje-stegno
190
2
175
2
110 - 130
61
MESO
Gretje zgoraj/spodaj
Vroči zrak
(min.)
(°C)
(°C)
Cel piščanec
220
2
200
2
70 - 85
Cel puran
180
2
160
2
210 - 240
Cela raca
175
2
220
2
120 - 150
Cela gos
175
2
160
1
150 - 200
Zajec, razrezan na kose
190
2
175
2
60 - 80
Zajec, razrezan na kose
190
2
175
2
150 - 200
Cel fazan
190
2
175
2
90 - 120
Uporabite drugi položaj rešetk.
RIBE
Gretje zgoraj/
spodaj
Vroči zrak
(min.)
(°C)
(°C)
Postrv / Orada, 3 - 4 ribe
190
175
40 - 55
Tuna / Losos, 4 - 6 filejev
190
175
35 - 60
Žar
Predhodno ogrejte prazno pečico.
Uporabite četrti položaj rešetk.
Žar z najvišjo nastavitvijo temperature.
62
ŽAR
(kg)
(min.)
1. stran
(min.)
2. stran
Zrezki iz pljučne pečenke, 4 kosi
0.8
12 - 15
12 - 14
Goveji zrezek, 4 kosi
0.6
10 - 12
6-8
Klobase, 8
-
12 - 15
10 - 12
Svinjski kotleti, 4 kosi
0.6
12 - 16
12 - 14
Piščanec, polovica, 2
1
30 - 35
25 - 30
Kebab, 4
-
10 - 15
10 - 12
Piščančje prsi, 4 kosi
0.4
12 - 15
12 - 14
Burgerji, 6
0.6
20 - 30
-
Ribji file, 4 kosi
0.4
12 - 14
10 - 12
Popečeni obloženi kruhki, 4 - 6
-
5-7
-
Popečen kruh, 4 - 6
-
2-4
2-3
Infra pečenje
Predhodno ogrejte prazno pečico.
Uporabite prvi ali drugi položaj rešetk.
GOVEDINA
Za izračun časa pečenja pomnožite čas iz
spodnje razpredelnice z debelino fileja (v
centimetrih).
(°C)
(min.)
170 180
8 - 10
(°C)
(min.)
Pleče/ Vrat/Šun‐
ka, 1 - 1,5 kg
160 180
90 - 120
Kotleti/ Rebrca, 1
- 1,5 kg
170 180
60 - 90
Goveja pečenka
ali file, dobro za‐
pečen
GOVEDINA
(°C)
(min.)
Goveja pečenka
ali file, manj za‐
pečen
190 200
5-6
Goveja pečenka
ali file, srednje
zapečen
180 190
6-8
SVINJINA
63
SVINJINA
PERUTNINA
(°C)
(min.)
Mesna štruca,
0,75 - 1 kg
160 170
50 - 60
Svinjska krača,
predhodno kuha‐
na, 0,75 - 1 kg
150 170
90 - 120
TELETINA
(°C)
(min.)
Piščanec, polovi‐
ca, 0,4 - 0,5 kg
vsaka
190 210
35 - 50
Piščanec, pita‐
nec, 1 - 1,5 kg
190 210
50 - 70
Raca, 1,5 - 2 kg
180 200
80 - 100
Gos, 3,5 - 5 kg
160 180
120 180
(°C)
(min.)
Puran, 2,5 - 3,5
kg
160 180
120 150
Telečja pečenka,
1 kg
160 180
90 - 120
Puran, 4 - 6 kg
140 160
150 240
Telečja krača, 1,5
- 2 kg
160 180
120 150
RIBA (DUŠENA)
JAGNJETINA
(°C)
(min.)
Jagnječje stegno/
Pečena jagnjeti‐
na, 1 - 1,5 kg
150 170
100 120
Jagnječji hrbet, 1
- 1,5 kg
160 180
40 - 60
PERUTNINA
Perutnina, porci‐
je, 0,2 - 0,25 kg
vsaka
(°C)
(min.)
200 220
30 - 50
Cela riba, 1 - 1,5
kg
(°C)
(min.)
210 220
40 - 60
Pečenje z nizko temp.
Ta funkcija omogoča pripravo
nemastnega in mehkega mesa in rib. Ni
primerna za: perutnino, mastne svinjske
pečenke ali dušeno meso. Temperatura .
1. Meso eno do dve minuti pecite na
vsaki strani v ponvi pri visoki
temperaturi.
2. Nato ga položite v pekač ali
neposredno na rešetko. Pod rešetko
postavite pekač, v katerega bo
odtekala maščoba.
Ko uporabljate to funkcijo, hrano
vedno pecite brez pokrova.
64
3. Izberite funkcijo: Pečenje z nizko
temp.. Prvih 10 minut lahko nastavite
temperaturo med 80 °C in 150 °C.
Privzeta temperatura je 90 °C.
4. Po 10 minutah pečica samodejno
zniža temperaturo na 80 °C.
Nastavite temperaturo na 120 °C.
(kg)
(min.)
Zrezki
0.2 - 0.3
20 - 40
3
Goveji file
1 - 1.5
90 - 150
3
Goveja pečenka
1 - 1.5
120 - 150
1
Telečja pečenka
1 - 1.5
120 - 150
1
Odtaljevanje
(kg)
Čas odtalje‐
vanja (min.)
Dodatni čas odta‐
ljevanja (min.)
Piščanec
1
100 - 140
20 - 30
Piščanca položite
na obrnjen krožnik,
postavljen na velik
krožnik. Obrnite po
polovici časa pripra‐
ve.
meso
1
100 - 140
20 - 30
0.5
90 - 120
Obrnite po polovici
časa priprave.
Smetana
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Smetano lahko ste‐
pete tudi, ko še ved‐
no vsebuje zmrznje‐
ne delce.
Postrv
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Jagode
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Maslo
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Torta
1.4
60
60
-
Sterilizacija
Uporabite le kozarce za vlaganje enakih
velikosti.
Ne uporabljajte kozarcev z navojnim in
bajonetnim pokrovom ali kovinske posode.
Uporabite prvi položaj rešetk.
65
Na pekač ne postavite več kot šest
enolitrskih kozarcev za vlaganje.
Kozarce enakomerno napolnite in zaprite.
ZELENJAVA
Kozarci se ne smejo dotikati med seboj.
V pekač nalijte približno 1/2 litra vode, da
bo v pečici zagotovljena zadostna vlaga.
Ko začne tekočina v kozarcih počasi vreti
(pri litrskih kozarcih po približno 35 - 60
minutah), izklopite pečico ali zmanjšajte
temperaturo na 100 °C (glejte
razpredelnico).
Nastavite temperaturo na 160 - 170 °C.
MEHKO SADJE
(min.)
Čas kuhanja do
začetka vretja
Jagode / Borovnice /
Maline / Zrele ko‐
smulje
DJE
35 - 45
PEČKATO IN KOŠČIČASTO SA‐
Breskve /
Kutina / Sli‐
ve
(min.)
Čas kuha‐
nja do za‐
četka vre‐
tja
(min.)
Nadalje‐
vanje pri
100 °C
Korenje
50 - 60
5 - 10
Kumare
50 - 60
-
Mešana ze‐
lenjava
50 - 60
5 - 10
Koleraba /
Grah / Belu‐
ši
50 - 60
15 - 20
Sušenje - Vroči zrak
Pekač prekrijte s proti maščobi odpornim
papirjem ali papirjem za peko.
Za boljše rezultate pečico izklopite po
polovici časa sušenja, odprite vrata in za
dokončanje sušenja pustite, da se ohlaja
čez noč.
Za en pekač uporabite tretji položaj rešetk.
Za dva pekača uporabite prvi in četrti
položaj rešetk.
(min.)
Čas kuha‐
nja do za‐
četka vre‐
tja
(min.)
Nadalje‐
vanje pri
100 °C
35 - 45
10 - 15
ZELENJAVA
(°C)
(h)
Fižol
60 - 70
6-8
Paprika
60 - 70
5-6
Jušna zelenjava
60 - 70
5-6
Gobe
50 - 60
6-8
Zelišča
40 - 50
2-3
Nastavite temperaturo na 60 - 70 °C.
66
SADJE
SADJE
(h)
Slive
8 - 10
Marelice
8 - 10
Jabolčni krhlji
6-8
(h)
Hruške
6-9
Vlažno pečenje - priporočeni
pripomočki
Uporabite temne in neodbojne pekače in
posode. Bolje vsrkavajo toploto od svetlih
barvnih in odbojnih posod.
Posoda za pico
Pekač za peko
Temen, neodbojen
premer 28 cm
Temen, neodbojen
premer 26 cm
Majhne po‐
sodice za
pečenje in
serviranje
Keramika
premer 8 cm,
višina 5 cm
Model za testo za
kolač
Temen, neodbojen
premer 28 cm
Vlažno pečenje
Za najboljše rezultate upoštevajte
priporočila, navedena v spodnji
razpredelnici.
(°C)
(min.)
Buhtlji, 16 kosov
Pekač ali prestrezna
posoda
180
2
20 - 30
Kruhki/Žemlje, 9
kosov
Pekač ali prestrezna
posoda
180
2
30 - 40
Pizza, zamrznje‐
na, 0,35 kg
mreža za pečenje
220
2
10 - 15
67
(°C)
(min.)
Rulada
Pekač ali prestrezna
posoda
170
2
25 - 35
Rjavčki (brow‐
nies)
Pekač ali prestrezna
posoda
175
3
25 - 30
Soufflé, 6 kosov
Keramični ramekini na
mreži za pečenje
200
3
25 - 30
Testo za kolač
Model za testo za kolač
na mreži za pečenje
180
2
15 - 25
Viktorijin kolač
Posoda za peko na
mreži za pečenje
170
2
40 - 50
Poširana riba,
0,3 kg
Pekač ali prestrezna
posoda
180
3
20 - 25
Cela riba, 0,2 kg
Pekač ali prestrezna
posoda
180
3
25 - 35
Ribji file, 0,3 kg
Posoda za pico na mre‐
ži za pečenje
180
3
25 - 30
Poširano meso,
0,25 kg
Pekač ali prestrezna
posoda
200
3
35 - 45
Šašlik, 0,5 kg
Pekač ali prestrezna
posoda
200
3
25 - 30
Piškoti, 16 ko‐
sov
Pekač ali prestrezna
posoda
180
2
20 - 30
Makroni, 24 ko‐
sov
Pekač ali prestrezna
posoda
180
2
25 - 35
Mafini, 12 kosov
Pekač ali prestrezna
posoda
170
2
30 - 40
Slano pecivo, 20
kosov
Pekač ali prestrezna
posoda
180
2
25 - 30
Piškoti iz krhke‐
ga testa, 20 ko‐
sov
Pekač ali prestrezna
posoda
150
2
25 - 35
Kolački, 8 kosov
Pekač ali prestrezna
posoda
170
2
20 - 30
Zelenjava, poši‐
rana, 0,4 kg
Pekač ali prestrezna
posoda
180
3
35 - 45
68
(°C)
(min.)
Vegetarijanska
omleta
Posoda za pico na mre‐
ži za pečenje
200
3
25 - 30
Mediteranska
zelenjava, 0,7
kg
Pekač ali prestrezna
posoda
180
4
25 - 30
Informacije za preizkuševalne
inštitute
Preizkusi v skladu z IEC 60350-1.
(°C)
(min.)
Drobno
pecivo,
20 ko‐
sov na
pekač
Gretje zgo‐
raj/spodaj
Pekač
za peci‐
vo
3
170
20 - 30
-
Drobno
pecivo,
20 ko‐
sov na
pekač
Vroči zrak
Pekač
za peci‐
vo
3
150 160
20 - 35
-
Drobno
pecivo,
20 ko‐
sov na
pekač
Vroči zrak
Pekač
za peci‐
vo
2 in
4
150 160
20 - 35
-
Jabolč‐
na pita,
2 mode‐
la Ø 20
cm
Gretje zgo‐
raj/spodaj
Mreža
za pe‐
čenje
2
180
70 - 90
-
Jabolč‐
na pita,
2 mode‐
la Ø 20
cm
Vroči zrak
Mreža
za pe‐
čenje
2
160
70 - 90
-
69
(°C)
(min.)
Biskvit,
tortni
model
Ø 26
cm
Gretje zgo‐
raj/spodaj
Mreža
za pe‐
čenje
2
170
40 - 50
Pečico 10 minut
predhodno se‐
grevajte.
Biskvit,
tortni
model
Ø 26
cm
Vroči zrak
Mreža
za pe‐
čenje
2
160
40 - 50
Pečico 10 minut
predhodno se‐
grevajte.
Biskvit,
tortni
model
Ø 26
cm
Vroči zrak
Mreža
za pe‐
čenje
2 in
4
160
40 - 60
Pečico 10 minut
predhodno se‐
grevajte.
Masleni
piškoti
Vroči zrak
Pekač
za peci‐
vo
3
140 150
20 - 40
-
Masleni
piškoti
Vroči zrak
Pekač
za peci‐
vo
2 in
4
140 150
25 - 45
-
Masleni
piškoti
Gretje zgo‐
raj/spodaj
Pekač
za peci‐
vo
3
140 150
25 - 45
-
Pope‐
čen
kruh, 4 6 kosov
Žar
Mreža
za pe‐
čenje
4
maks
.
2 - 3 minute
prva stran; 2
- 3 minute
druga stran
Pečico 3 minute
predhodno se‐
grevajte.
Goveji
burger,
6 ko‐
sov, 0,6
kg
Žar
Mreža
za pe‐
čenje in
pre‐
strezna
ponev
4
maks
.
20 - 30
Mrežo za peče‐
nje postavite na
četrti, prestrezno
ponev pa na tretji
nivo pečice. Hra‐
no obrnite po po‐
lovici časa peče‐
nja.
Pečico 3 minute
predhodno se‐
grevajte.
70
VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Opombe glede čiščenja
Sprednji del pečice očistite z mehko krpo, toplo vodo in blagim čistilom.
Za čiščenje kovinskih površin uporabite namensko čistilo.
Trdovratnejše madeže očistite s posebnim čistilom za pečice.
Čistilna
sredstva
Notranjost pečice očistite po vsaki uporabi. Nakopičena maščoba ali drugi
ostanki hrane lahko povzročijo požar. Pri ponvi za žar je nevarnost večja.
Vsakodnev‐
na uporaba
Vlaga lahko v pečici ali na steklenih vratih kondenzira. Če želite zmanjšati
kondenzacijo, vklopite pečico 10 minut pred začetkom priprave hrane. Po
vsaki uporabi notranjost posušite z mehko krpo.
Vso opremo očistite po vsaki uporabi in pustite, da se posuši. Uporabite
mehko krpo s toplo vodo in čistilno sredstvo. Pripomočkov ne pomivajte v po‐
mivalnem stroju.
Pripomočki
Pripomočkov s premazom proti prijemanju ne čistite z agresivnimi čistili, os‐
trimi predmeti ali v pomivalnem stroju.
Pečice iz nerjavnega jekla ali
aluminija
Vrata pečice čistite le z vlažno krpo ali
gobico. Posušite z mehko krpo.
Nikoli ne uporabljajte jeklene volne, kislin
ali abrazivnih sredstev, ki bi lahko
poškodovala površino pečice. Na enak
način očistite upravljalno ploščo na pečici.
Odstranjevanje: nosilcev rešetk
Preden začnete s čiščenjem pečice,
odstranite nosilce rešetk.
POZOR! Pri odstranjevanju
nosilcev rešetk bodite previdni.
1. Sprednji del nosilca rešetke povlecite
stran od stranske stene.
2. Zadnji del nosilca rešetke potegnite s
stranskih sten in ga odstranite.
1
2
Odstranjeno opremo namestite v
obratnem zaporedju.
71
Uporaba: Piroliza
3
POZOR! Odstranite vse
pripomočke in odstranljive
nosilce rešetk.
Postopek pirolitičnega
čiščenja se ne more začeti:
• Če niste povsem zaprli vrat
pečice. Pri nekaterih
modelih se ob pojavu te
napake na prikazovalniku
prikaže »C3«.
POZOR! Če v isti kuhinjski
element namestite druge
naprave, jih ne uporabljajte
sočasno s funkcijo Piroliza. To
lahko poškoduje pečico.
Med pirolitičnim čiščenjem so vrata
zaklenjena. Simbol
in stolpci indikatorja
toplote svetijo, dokler se vrata ne
odklenejo. Vrata se odklenejo šele, ko je
temperatura v pečici varna in se zaključi
pirolitično čiščenje.
Med pirolitičnim čiščenjem luč ne sveti.
1. Pečico očistite s toplo vodo in blagim
čistilnim sredstvom. Notranje steklo
vrat očistite s toplo vodo in mehko
krpo.
2. Notranjo stran vrat očistite z vročo
vodo, da se nanjo zaradi vročega
zraka ne bi prižgali ostanki hrane.
3. Vklopite pečico.
, dokler se na
4. Pritiskajte
prikazovalniku ne prikažeta "Pyro" in
številka programa čiščenja.
5. Pritisnite
.
6. Pritisnite
ali
, da nastavite
trajanje postopka čiščenja:
Funkcija
Opis
1
1 h 30 min za
rahlo čiščenje
2
2 h za standard‐
no čiščenje
2 h 30 min za te‐
meljito čiščenje
Za zamik začetka postopka čiščenja
lahko uporabite funkcijo Konec.
7. Za potrditev pritisnite
.
Uporaba: opomnik za čiščenje
Da vas opomni na potrebo po pirolitičnem
čiščenju, na prikazovalniku 10 sekund po
vsakem izklopu naprave utripa simbol
opomnika za čiščenje .
Opomnik za čiščenje
ugasne:
• Po koncu pirolitičnega
čiščenja.
• Ko ga izklopite v osnovnih
nastavitvah. Oglejte si »
Uporaba menija nastavitev«.
Odstranjevanje in nameščanje
vrat
Vrata pečice so sestavljena iz treh
steklenih plošč. Za čiščenje lahko
snamete vrata pečice in notranje steklene
plošče. Preden odstranite steklene plošče,
preberite celotna navodila »
Odstranjevanje in nameščanje vrat«.
Če poskušate odstraniti
steklene plošče, preden
odstranite vrata pečice, se
lahko vrata zaprejo.
POZOR! Pečice ne uporabljajte
brez steklenih plošč.
1. V celoti odprite vrata in poiščite tečaj
na desni strani vrat.
2. Z izvijačem dvignite in povsem obrnite
desni vzvod tečaja.
72
dvignite in povlecite naprej ter snemite
s tečajev.
3. Poiščite tečaj na levi strani vrat.
6. Vrata položite na mehko krpo na trdno
površino.
7. Primite okvir vrat (B) na zgornjem robu
vrat na obeh straneh in pritisnite
navznoter, da sprostite zaponko.
2
B
1
4. Dvignite in povsem obrnite vzvod na
levem tečaju.
5. Vrata pečice zaprite do polovice do
prvega položaja odpiranja. Potem jih
8. Okvir vrat potegnite k sebi in ga
odstranite.
9. Držite steklene plošče vrat za zgornji
rob in jih previdno izvlecite eno za
drugo. Začnite z zgornjo ploščo.
Poskrbite, da steklene plošče povsem
zdrsnejo iz nosilcev.
10. Steklene plošče očistite z vodo in
milom. Temeljito jih osušite. Steklenih
plošč ne pomivajte v pomivalnem
stroju.
73
Ko končate s čiščenjem, namestite
steklene plošče in vrata pečice.
Pazite, da stekleni plošči (A in B)
namestite nazaj v pravem zaporedju.
Preverite simbol/natis na strani steklene
plošče; vsaka steklena plošča je
drugačna, da je razstavljanje in
sestavljanje preprostejše.
A
B
Zamenjava žarnice
OPOZORILO! Nevarnost
električnega udara.
Žarnica je lahko vroča.
Ko je okvir vrat pravilno nameščen, se
zasliši klik.
A
1. Izklopite pečico.
Počakajte, da se pečica ohladi.
2. Pečico izključite iz napajanja.
3. Na dno pečice položite krpo.
B
POZOR! Halogensko žarnico
vedno prijemajte s krpo, da se
ostanki maščobe ne bi zapekli
nanjo.
Luč zadaj
Poskrbite, da bo srednja steklena plošča
vstavljena na pravo mesto.
1. Steklen pokrov žarnice obrnite in ga
snemite.
2. Očistite steklen pokrov.
3. Žarnico zamenjajte z ustrezno žarnico,
odporno proti visoki temperaturi 300
°C.
4. Namestite steklen pokrov.
ODPRAVLJANJE TEŽAV
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Kaj storite v primeru ...
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Pečice ni mogoče vklopiti ali
je uporabljati.
Pečica ni priključena na na‐
pajanje ali je priključena ne‐
pravilno.
Preverite, ali je pečica pra‐
vilno priključena na napaja‐
nje (oglejte si vezalno she‐
mo, če je na voljo).
Pečica se ne segreje.
Pečica je izklopljena.
Vklopite pečico.
Pečica se ne segreje.
Vrata niso pravilno zaprta.
Povsem zaprite vrata.
Pečica se ne segreje.
Ura ni nastavljena.
Nastavite uro.
74
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Pečica se ne segreje.
Potrebne nastavitve niso na‐
stavljene.
Prepričajte se, da so nasta‐
vitve pravilne.
Pečica se ne segreje.
Vklopljen je samodejni iz‐
klop.
Oglejte si »Samodejni iz‐
klop«.
Pečica se ne segreje.
Funkcija Varovalo za otroke
je vklopljena.
Oglejte si »Uporaba varova‐
la za otroke«.
Pečica se ne segreje.
Pregorela je varovalka.
Preverite, ali je varovalka
vzrok za motnjo. Če varoval‐
ka večkrat zapored pregori,
se obrnite na električarja.
Luč ne sveti.
Luč je okvarjena.
Zamenjajte žarnico.
Prikazovalnik ne prikazuje
časa med izklopom.
Prikazovalnik je izklopljen.
Za ponoven vklop prikazo‐
valnika se sočasno dotakni‐
te
in
.
Jedi se pečejo prepočasi ali
prehitro.
Temperatura je prenizka ali
previsoka.
Po potrebi prilagodite tem‐
peraturo. Upoštevajte navo‐
dila za uporabo.
Na živilih in v notranjosti pe‐
čice se nabirata para in kon‐
denz.
Hrano ste predolgo pustili v
pečici.
Po zaključku peke jedi ne
puščajte v pečici dlje kot 15
- 20 minut.
Na prikazovalniku se prikaže
»C3«.
Funkcija čiščenja ne deluje.
Niste povsem zaprli vrat ali
pa je okvarjena zapora vrat.
Povsem zaprite vrata.
Na prikazovalniku se prikaže
»F102«.
•
•
•
•
Vrat niste povsem zaprli.
Zapora vrat je okvarjena.
•
Povsem zaprite vrata.
Izklopite pečico z glavno
varovalko ali zaščitnim
stikalom v omarici z varo‐
valkami in jo ponovno
vklopite.
Če se na prikazovalniku
ponovno prikaže »F102«,
se obrnite na oddelek za
pomoč strankam.
75
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Na prikazovalniku se prikaže
koda napake, ki je ni v raz‐
predelnici.
Elektronska okvara.
•
•
Naprava je vklopljena in se
ne segreje. Ventilator ne de‐
luje. Na prikazovalniku se
prikaže "Demo".
Vklopljen je predstavitveni
način.
Servisni podatki
Če rešitve težave ne morete najti sami, se
obrnite na prodajalca alipooblaščen
servisni center.
Izklopite pečico z glavno
varovalko ali zaščitnim
stikalom v omarici z varo‐
valkami in jo ponovno
vklopite.
Če se na prikazovalniku
ponovno prikaže koda
napake, se obrnite na
oddelek za pomoč stran‐
kam.
Oglejte si »Uporaba menija
nastavitev« v poglavju »Do‐
datne funkcije«.
Ploščica za tehnične navedbe se nahaja
na sprednjem okviru notranjosti pečice.
Ploščice za tehnične navedbe ne
odstranjujte iz notranjosti pečice.
Potrebni podatki za servisni center se
nahajajo na ploščici za tehnične navedbe.
Priporočamo, da podatke zapišete sem:
Ime modela (MOD.)
.........................................
Številka izdelka (PNC)
.........................................
Serijska številka (S.N.)
.........................................
ENERGIJSKA UČINKOVITOST
Informacije o izdelku in informacijski list o izdelku*
Ime dobavitelja
Juno
Identifikacija modela
JB126D0 949498096
JB126S0 949498097
Indeks energijske učinkovitosti
81.2
Razred energijske učinkovitosti
A+
Poraba energije pri standardni obremenitvi ter običaj‐
nem načinu
0.93 kWh/cikel
Poraba energije pri standardni obremenitvi in načinu z
ventilatorjem
0.69 kWh/cikel
76
Število prostorov za peko
1
Toplotni vir
Elektrika
Prostornina
72 l
Vrsta pečice
Vgradna pečica
Teža
JB126D0
31.2 kg
JB126S0
31.3 kg
* Za Evropsko unijo glede na predpisa EU 65/2014 in 66/2014.
Za Belorusijo glede na STB 2478-2017, dodatek G; STB 2477-2017, prilogi A in B.
Za Ukrajino glede na 568/32020.
Razred energijske učinkovitosti ne velja za Rusijo.
EN 60350-1 - Gospodinjski aparati za kuhanje z elektriko - 1. del: štedilniki, pečice, parne peči‐
ce in žari - Postopki za merjenje učinkovitosti delovanja.
Varčevanje z energijo
Pečica ima funkcije, ki vam
pomagajo varčevati z energijo
med vsakodnevnim pečenjem.
Poskrbite, da bodo vrata med delovanjem
pečice dobro zaprta. Vrat med pečenjem
ne odpirajte prepogosto. Poskrbite, da bo
tesnilo vrat čisto, in preverite, da je dobro
nameščeno.
Uporabljajte kovinsko posodo za boljše
varčevanje z energijo.
Ko je mogoče, pečice ne segrevajte pred
pečenjem.
Presledki med pečenjem več jedi naj bodo
čim krajši.
Priprava hrane z ventilatorjem
Ko je mogoče, uporabljajte funkcije pečice
z ventilatorjem, da prihranite energijo.
Akumulirana toplota
Pri nekaterih funkcijah pečice se v
primeru, da vklopite program z izbiro
Trajanje ali Konec ter pečenje traja več
kot 30 minut, grelca samodejno izklopita
prej.
Ventilator in luč še naprej delujeta. Ko
izklopite pečico, se na prikazovalniku
prikaže akumulirana toplota. To toploto
lahko uporabite za ohranjanje toplote
hrane.
Pri pečenju, daljšem od 30 minut, tri do 10
minut pred potekom časa pečenja znižajte
temperaturo pečice na najnižjo stopnjo.
Akumulirana toplota v pečici še naprej
omogoča pečenje.
Z akumulirano toploto pogrejte ostale jedi.
Ohranjanje jedi toplih
Če želite uporabiti akumulirano toploto in
ohraniti topel obrok, izberite najnižjo
možno nastavitev temperature. Na
prikazovalniku se prikaže indikator
akumulirane toplote ali temperatura.
Pečenje ob izklopljeni luči
Med pečenjem izklopite luč. Vklopite jo
samo, ko jo potrebujete.
Vlažno pečenje
Funkcija je zasnovana za varčevanje z
energijo med pečenjem.
Ko uporabljate to funkcijo, luč po 30
sekundah samodejno ugasne. Luč lahko
ponovno vklopite, a to dejanje bo
zmanjšalo pričakovan prihranek energije.
Izklop prikazovalnika
Prikazovalnik lahko izklopite. Sočasno
pritisnite in držite
in
. Za vklop
ponovite ta korak.
77
SKRB ZA OKOLJE
Reciklirajte materiale, ki jih označuje
naprav. Naprav, označenih s simbolom ,
ne odstranjujte z gospodinjskimi odpadki.
Izdelek vrnite na krajevno zbirališče za
recikliranje ali se obrnite na občinski urad.
simbol . Embalažo odložite v ustrezne
zabojnike za reciklažo. Pomagajte zaščititi
okolje in zdravje ljudi ter reciklirati
odpadke električnih in elektronskih
*
78
79
867355747-C-332019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising