Progress | PBP43102B | User manual | Progress PBP43102B Εγχειρίδιο χρήστη

Progress PBP43102B Εγχειρίδιο χρήστη
Οδηγίες Χρήσης
Manual de instruções
Φούρνος
Forno
PBP43102B
PBP43102X
2 Progress
ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Οδηγίες για την ασφάλεια
Εγκατάσταση
Περιγραφή προϊόντος
Πίνακας χειριστηρίων
Πριν από την πρώτη χρήση
Καθημερινή χρήση
Λειτουργίες ρολογιού
2
4
8
10
10
12
13
15
Αυτόματα προγράμματα
Χρήση των εξαρτημάτων
Πρόσθετες λειτουργίες
Υποδειξεισ και συμβουλεσ
Φροντίδα και καθάρισμα
Αντιμετωπιση προβληματων
Ενεργειακή απόδοση
17
18
19
22
35
39
42
Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδποίηση.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής,
διαβάστε προσεκτικά τις παρεχόμενες οδηγίες. Ο
κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν
τραυματισμούς ή ζημίες που είναι αποτέλεσμα λανθασμένης
εγκατάστασης ή χρήσης. Να φυλάσσετε πάντα αυτές τις
οδηγίες σε ένα ασφαλές μέρος με εύκολη πρόσβαση για
μελλοντική αναφορά.
Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών ατόμων
•
•
•
•
•
Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά
ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή
έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή έχουν
λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με
ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που
ενέχονται.
Παιδιά ηλικίας μεταξύ 3 και 8 ετών και άτομα με εκτενείς και
περίπλοκες αναπηρίες πρέπει να παραμένουν μακριά από
τη συσκευή, εκτός αν επιβλέπονται συνεχώς.
Παιδιά ηλικίας μικρότερης των 3 ετών πρέπει να
παραμένουν μακριά από τη συσκευή εκτός αν
επιβλέπονται συνεχώς.
Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα
παιδιά και απορρίψτε τα κατάλληλα.
Progress 3
•
•
•
Κρατάτε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά από τη
συσκευή όταν λειτουργεί ή όταν ψύχεται. Τα προσβάσιμα
μέρη θερμαίνονται κατά τη χρήση.
Εάν η συσκευή διαθέτει διάταξη ασφαλείας για παιδιά, θα
πρέπει να είναι ενεργοποιημένη.
Τα παιδιά δεν πρέπει να εκτελούν τον καθαρισμό και τη
συντήρηση που εκτελεί ο χρήστης στη συσκευή χωρίς
επίβλεψη.
Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Η εγκατάσταση αυτής της συσκευής και η αντικατάσταση
του καλωδίου πρέπει να εκτελείται μόνο από κατάλληλα
καταρτισμένο άτομο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή και τα προσβάσιμα μέρη
της θερμαίνονται κατά τη χρήση. Χρειάζεται προσοχή για
να μην αγγίζετε τις αντιστάσεις.
Χρησιμοποιείτε πάντα γάντια φούρνου όταν αφαιρείτε ή
εισάγετε εξαρτήματα ή σκεύη.
Πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης αποσυνδέετε
τη συσκευή από την πρίζα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι
απενεργοποιημένη προτού αντικαταστήσετε τον λαμπτήρα
για την αποφυγή πιθανότητας ηλεκτροπληξίας.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή, προτού την τοποθετήσετε
στην κατασκευή εντοιχισμού.
Μη χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστή για τον καθαρισμό της
συσκευής.
Μη χρησιμοποιείτε ισχυρά λειαντικά καθαριστικά ή
αιχμηρές μεταλλικές ξύστρες για να καθαρίσετε τη γυάλινη
πόρτα, καθότι μπορεί να χαράξουν την επιφάνεια και αυτό
μπορεί να προκαλέσει θραύση του γυαλιού.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί φθορές, θα
πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις ή ένα κατάλληλα
καταρτισμένο άτομο, ώστε να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος
από το ηλεκτρικό ρεύμα.
4 Progress
•
•
Πριν από τον πυρολυτικό καθαρισμό πρέπει να
απομακρυνθεί η μεγαλύτερη ποσότητα από τα χυμένα
υγρά. Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα από τον φούρνο.
Για να αφαιρέσετε τα στηρίγματα σχαρών, πρώτα τραβήξτε
το μπροστινό άκρο του στηρίγματος σχάρας και κατόπιν το
πίσω άκρο από τα πλαϊνά τοιχώματα. Τοποθετήστε τις
πλευρικές σχάρες στη θέση τους, ακολουθώντας την
παραπάνω διαδικασία με την αντίστροφη σειρά.
ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
Εγκατάσταση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η
εγκατάσταση αυτής της
συσκευής πρέπει να εκτελείται
μόνο από κατάλληλα
καταρτισμένο άτομο.
• Αφαιρέστε όλα τα υλικά της
συσκευασίας.
• Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά, μην
προβείτε σε εγκατάσταση ή χρήση της.
• Ακολουθείτε τις οδηγίες εγκατάστασης
που παρέχονται με τη συσκευή.
• Πάντα να προσέχετε όταν μετακινείτε τη
συσκευή καθώς είναι βαριά. Να
χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ασφαλείας
και κλειστά παπούτσια.
• Μην τραβάτε τη συσκευή από τη λαβή.
• Τοποθετήστε τη συσκευή σε κατάλληλο
και ασφαλές μέρος που πληροί τις
απαιτήσεις εγκατάστασης.
• Τηρείτε την ελάχιστη απόσταση από
άλλες συσκευές και μονάδες.
• Προτού εγκαταστήσετε τη συσκευή,
ελέγξτε ότι η πόρτα του φούρνου
ανοίγει χωρίς εμπόδια. Σε αντίθετη
περίπτωση, ο φούρνος πρέπει να
ανασηκωθεί.
• Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με
ηλεκτρικό σύστημα ψύξης. Πρέπει να
χρησιμοποιείται με την ηλεκτρική
τροφοδοσία.
Ελάχιστο ύψος ντου‐
λαπιού (Ελάχιστο
ύψος ντουλαπιού κά‐
τω από τον πάγκο)
590 (600) mm
Πλάτος ντουλαπιού
560 mm
Βάθος ντουλαπιού
550 (550) mm
Ύψος μπροστινού
μέρους της συσκευής
594 mm
Ύψος του πίσω μέ‐
ρους της συσκευής
576 mm
Πλάτος μπροστινού
μέρους της συσκευής
595 mm
Πλάτος του πίσω μέ‐
ρους της συσκευής
559 mm
Βάθος της συσκευής
569 mm
Βάθος εντοιχισμού
της συσκευής
548 mm
Βάθος με ανοιχτή
πόρτα
1022 mm
Ελάχιστο μέγεθος
ανοίγματος εξαερι‐
σμού. Άνοιγμα στο
κάτω μέρος της πίσω
πλευράς
560x20 mm
Μήκος καλωδίου
ηλεκτρικής τροφοδο‐
σίας. Το καλώδιο εί‐
ναι τοποθετημένο
στη δεξιά γωνία στην
πίσω πλευρά
1500 mm
Progress 5
Βίδες τοποθέτησης
4x25 mm
Ηλεκτρική σύνδεση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας.
• Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να
πραγματοποιούνται από επαγγελματία
ηλεκτρολόγο.
• Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη.
• Βεβαιωθείτε ότι οι παράμετροι στην
πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών
είναι συμβατές με τις ονομαστικές τιμές
ηλεκτρικού ρεύματος της παροχής
ρεύματος.
• Χρησιμοποιείτε πάντα σωστά
εγκατεστημένη πρίζα με προστασία
κατά της ηλεκτροπληξίας.
• Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα και
μπαλαντέζες.
• Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά στο
φις τροφοδοσίας και το καλώδιο
τροφοδοσίας. Σε περίπτωση που
πρέπει να αντικατασταθεί το καλώδιο
τροφοδοσίας της συσκευής, η
αντικατάσταση πρέπει να γίνει από το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις μας.
• Μην επιτρέπετε σε καλώδια
τροφοδοσίας να βρίσκονται κοντά ή να
έρχονται σε επαφή με την πόρτα της
συσκευής ή με την εσοχή κάτω από τη
συσκευή, ιδιαίτερα όταν βρίσκεται σε
λειτουργία ή η πόρτα είναι ζεστή.
• Η προστασία από ηλεκτροπληξία των
υπό τάση ή μονωμένων τμημάτων
πρέπει να στερεώνεται με τέτοιο τρόπο,
ώστε να μην είναι δυνατή η αφαίρεσή
της χωρίς εργαλεία.
• Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην
πρίζα μόνον αφού έχει ολοκληρωθεί η
εγκατάσταση. Μετά την εγκατάσταση,
βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η
πρόσβαση στο φις τροφοδοσίας.
• Εάν η πρίζα είναι χαλαρή, μη συνδέετε
το φις τροφοδοσίας.
• Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας
για να αποσυνδέσετε τη συσκευή.
Τραβάτε πάντα το φις τροφοδοσίας.
• Χρησιμοποιείτε μόνο σωστές μονωτικές
διατάξεις: ασφαλειοδιακόπτες,
ασφάλειες (βιδωτές ασφάλειες
αφαιρούμενες από την υποδοχή),
διακόπτες διαφυγής ρεύματος και ρελέ.
• Στην ηλεκτρική εγκατάσταση της
συσκευής πρέπει να προβλέπεται
μονωτική διάταξη που να επιτρέπει την
αποσύνδεση της συσκευής από το
δίκτυο ρεύματος από όλους τους
πόλους. Η μονωτική διάταξη πρέπει να
έχει ελάχιστη απόσταση 3 mm μεταξύ
των επαφών.
• Κλείστε καλά την πόρτα της συσκευής
πριν συνδέσετε το φις τροφοδοσίας
στην πρίζα.
• Αυτή η συσκευή παρέχεται με φις και
καλώδιο τροφοδοσίας.
Κατάλληλοι τύποι καλωδίου για εγκατά‐
σταση ή αντικατάσταση για την Ευρώ‐
πη:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VVF, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Για τη διατομή του καλωδίου, ανατρέξτε
στη συνολική ισχύ στην πινακίδα τεχνικών
χαρακτηριστικών. Μπορείτε επίσης να
ανατρέξετε στον πίνακα:
Συνολική ισχύς
(W)
Διατομή του κα‐
λωδίου (mm²)
μέγιστη 1.380
3 x 0.75
μέγιστη 2.300
3x1
μέγιστη 3.680
3 x 1.5
Το καλώδιο της γείωσης (πράσινο / κίτρινο
καλώδιο) πρέπει να είναι 2 cm μακρύτερο
από τα καλώδια της φάσης και του
ουδέτερου (καφέ και μπλε καλώδια,
αντίστοιχα).
Χρήση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
τραυματισμού, εγκαυμάτων και
ηλεκτροπληξίας ή έκρηξης.
• Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για
οικιακή χρήση.
• Μην αλλάζετε τις προδιαγραφές αυτής
της συσκευής.
6 Progress
• Βεβαιωθείτε ότι τα ανοίγματα αερισμού
δεν είναι φραγμένα.
• Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς
επιτήρηση κατά τη λειτουργία.
• Απενεργοποιείτε τη συσκευή μετά από
κάθε χρήση.
• Προσέχετε όταν ανοίγετε την πόρτα της
συσκευής ενόσω η συσκευή βρίσκεται
σε λειτουργία. Μπορεί να διαφύγει
καυτός αέρας.
• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με
βρεγμένα χέρια ή όταν βρίσκεται σε
επαφή με νερό.
• Μην εφαρμόζετε πίεση στην πόρτα της
συσκευής όταν η πόρτα είναι ανοιχτή.
• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ως
επιφάνεια εργασίας ή ως επιφάνεια
αποθήκευσης αντικειμένων.
• Ανοίγετε την πόρτα της συσκευής
προσεκτικά. Η χρήση υλικών με
αλκοόλη μπορεί να δημιουργήσει
μείγμα αλκοόλης και αέρα.
• Κατά το άνοιγμα της πόρτας, μην
επιτρέπετε σε σπινθήρες ή γυμνές
φλόγες να έρθουν σε επαφή με τη
συσκευή.
• Μην τοποθετείτε μέσα, κοντά ή επάνω
στη συσκευή εύφλεκτα αντικείμενα ή
αντικείμενα εμποτισμένα με εύφλεκτα
προϊόντα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
πρόκλησης ζημιάς στη
συσκευή.
• Για να αποφευχθεί η πρόκληση ζημιάς
ή ο αποχρωματισμός της εμαγιέ
επίστρωσης:
– μην τοποθετείτε σκεύη ή άλλα
αντικείμενα μέσα στη συσκευή
απευθείας σε επαφή με το κάτω
μέρος της.
– μην τοποθετείτε αλουμινόχαρτο
απευθείας σε επαφή με το κάτω
μέρος του εσωτερικού της
συσκευής.
– μην τοποθετείτε νερό απευθείας
μέσα στη συσκευή όταν αυτή είναι
ζεστή.
– μην αφήνετε υγρά πιάτα και φαγητά
μέσα στη συσκευή μετά την
ολοκλήρωση του μαγειρέματος.
•
•
•
•
•
– κατά την αφαίρεση ή την
τοποθέτηση των αξεσουάρ
απαιτείται προσοχή.
Ο αποχρωματισμός της εμαγιέ
επιφάνειας ή της επιφάνειας από
ανοξείδωτο ατσάλι δεν επηρεάζει την
απόδοση της συσκευής.
Χρησιμοποιείτε βαθύ ταψί για κέικ με
μεγάλη ποσότητα υγρών. Οι χυμοί
φρούτων προκαλούν λεκέδες οι οποίοι
μπορεί να είναι μόνιμοι.
Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για
μαγειρική χρήση. Δεν πρέπει να
χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις,
όπως για θέρμανση χώρων.
Ψήνετε πάντα με την πόρτα του
φούρνου κλειστή.
Αν η συσκευή έχει εγκατασταθεί πίσω
από ένα πλαίσιο επίπλου (π.χ. μια
πόρτα) φροντίστε η πόρτα να μην είναι
ποτέ κλειστή όσο η συσκευή βρίσκεται
σε λειτουργία. Μπορεί να συσσωρευτεί
θερμότητα και υγρασία σε ένα κλειστό
πλαίσιο επίπλου και να προκληθεί
ζημιά στη συσκευή, το έπιπλο
εντοιχισμού ή το δάπεδο. Μην κλείνετε
το πλαίσιο του επίπλου προτού η
συσκευή έχει κρυώσει εντελώς μετά τη
χρήση.
Φροντίδα και καθάρισμα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
τραυματισμού, πυρκαγιάς, ή
βλάβης της συσκευής.
• Πριν από την πραγματοποίηση
συντήρησης, απενεργοποιήστε τη
συσκευή και αποσυνδέστε το φις
τροφοδοσίας από την πρίζα.
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι κρύα.
Υπάρχει κίνδυνος θραύσης των
τζαμιών.
• Αντικαταστήστε άμεσα τα τζάμια της
πόρτας όταν έχουν υποστεί ζημιά.
Επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο
Κέντρο Σέρβις.
• Απαιτείται προσοχή κατά την αφαίρεση
της πόρτας από τη συσκευή. Η πόρτα
είναι βαριά!
Progress 7
• Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή για να
αποτραπεί η φθορά του υλικού της
επιφάνειας.
• Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό
μαλακό πανί. Χρησιμοποιείτε μόνο
ουδέτερα απορρυπαντικά. Μη
χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα,
σφουγγαράκια που χαράσσουν,
διαλύτες ή μεταλλικά αντικείμενα.
• Αν χρησιμοποιείτε σπρέι καθαρισμού
για φούρνους, ακολουθείτε τις οδηγίες
ασφαλείας στη συσκευασία.
• Μην καθαρίζετε την καταλυτική εμαγιέ
επίστρωση (εάν υπάρχει) με κανένα
είδος απορρυπαντικού.
•
Πυρολυτικός καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
τραυματισμού / Πυρκαγιών /
Χημικών εκπομπών
(Αναθυμιάσεων) σε Πυρολυτική
Λειτουργία.
• Πριν πραγματοποιήσετε μια λειτουργία
Πυρολυτικού αυτοκαθαρισμού ή την
Πρώτη Χρήση, αφαιρέστε από το
εσωτερικό του φούρνου:
– τυχόν υπερβολική ποσότητα
υπολειμμάτων τροφίμων, λαδιού ή
λεκέδων από λίπη / επικαθίσεων.
– τυχόν αφαιρούμενα αντικείμενα
(συμπεριλαμβανομένων σχαρών,
πλευρικών σχαρών κ.λπ., που
παρέχονται μαζί με το προϊόν), και
ιδιαίτερα τυχόν αντικολλητικά
μαγειρικά σκεύη, ταψιά, οικιακά
σκεύη κ.λπ.
• Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες
σχετικά με τον Πυρολυτικό καθαρισμό.
• Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τη
συσκευή ενώ βρίσκεται σε λειτουργία ο
Πυρολυτικός καθαρισμός.
Η συσκευή θερμαίνεται πάρα πολύ και
απελευθερώνεται ζεστός αέρας από τα
μπροστινά ανοίγματα αερισμού.
• Ο Πυρολυτικός καθαρισμός είναι μια
λειτουργία υψηλής θερμοκρασίας, η
οποία μπορεί να προκαλέσει
αναθυμιάσεις από τα υπολείμματα
μαγειρέματος και τα υλικά κατασκευής.
•
•
•
Για αυτό το λόγο, οι καταναλωτές
συνιστάται να:
– παρέχουν καλό αερισμό κατά τη
διάρκεια και μετά από κάθε
διαδικασία Πυρολυτικού
καθαρισμού.
– παρέχουν καλό αερισμό κατά τη
διάρκεια και μετά την πρώτη χρήση
σε μέγιστη ρύθμιση θερμοκρασίας.
Σε αντίθεση με τους ανθρώπους,
κάποια πουλιά και ερπετά μπορεί να
είναι εξαιρετικά ευαίσθητα στις πιθανές
αναθυμιάσεις που εκπέμπονται κατά τη
διαδικασία καθαρισμού κάθε
Πυρολυτικού Φούρνου.
– Απομακρύνετε τυχόν κατοικίδια
(ιδιαίτερα τα πουλιά) από την
περιοχή γύρω από τη συσκευή κατά
τη διάρκεια και μετά από τον
Πυρολυτικό καθαρισμό, και
χρησιμοποιήστε αρχικά τη μέγιστη
ρύθμιση θερμοκρασίας σε έναν
καλά αεριζόμενο χώρο.
Τα μικρά κατοικίδια μπορεί επίσης να
είναι εξαιρετικά ευαίσθητα στις τοπικές
αλλαγές θερμοκρασίας στην περιοχή
κάθε Πυρολυτικού Φούρνου, όταν
βρίσκεται σε λειτουργία το πρόγραμμα
Πυρολυτικού αυτοκαθαρισμού.
Οι αντικολλητικές επιφάνειες μαγειρικών
σκευών, ταψιών, οικιακών σκευών
κ.λπ. μπορούν να υποστούν ζημιά από
τη λειτουργία του Πυρολυτικού
καθαρισμού υψηλής θερμοκρασίας
κάθε Πυρολυτικού Φούρνου και
μπορούν επίσης να είναι πηγή
επιβλαβών αναθυμιάσεων χαμηλού
επιπέδου.
Οι αναθυμιάσεις που
απελευθερώνονται όπως περιγράφηκε
από όλους τους Πυρολυτικούς
Φούρνους / Υπολείμματα
Μαγειρέματος, δεν είναι επιβλαβείς για
τον άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένων
των παιδιών και των ατόμων με ιατρικές
παθήσεις.
Εσωτερικός φωτισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας.
8 Progress
• Ο τύπος λαμπτήρα πυράκτωσης ή
αλογόνου που χρησιμοποιείται σε
αυτήν τη συσκευή προορίζεται μόνο για
οικιακές συσκευές. Μην τον
χρησιμοποιείτε για οικιακό φωτισμό.
• Πριν από την αντικατάσταση του
λαμπτήρα, αποσυνδέετε πάντα τη
συσκευή από την ηλεκτρική
τροφοδοσία.
• Χρησιμοποιείτε μόνο λαμπτήρες με τις
ίδιες προδιαγραφές.
Σέρβις
• Για την επισκευή της συσκευής,
επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο
Κέντρο Σέρβις.
• Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια
ανταλλακτικά.
Απόρριψη
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
τραυματισμού ή ασφυξίας.
• Αποσυνδέστε τη συσκευή από την
παροχή ρεύματος.
• Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας κοντά
στη συσκευή και απορρίψτε το.
• Αφαιρέστε το μάνταλο της πόρτας για
να αποτραπεί ο εγκλεισμός παιδιών ή
ζώων μέσα στη συσκευή.
ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε
στα κεφάλαια σχετικά με την
Ασφάλεια.
Εντοιχισμός
548
21
min. 550
80
60
520
600
18
20
114
589
594
min. 560
595+-1
60
198
5
1
523
20
Progress 9
548
70
60
21
min. 550
20
520
18
590
114
min. 560
589
594
198
60
595+-1
5
1
20
Στερέωση του φούρνου στο
ντουλάπι
523
10 Progress
ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ
Γενική επισκόπηση
1
1
2
3
4
5
6
7
2
3
7
5
4
3
2
1
4
5
Πίνακας χειριστηρίων
Ηλεκτρονικός προγραμματιστής
Αντίσταση
Λαμπτήρας
Ανεμιστήρας
Στήριγμα σχάρας, αποσπώμενο
Θέσεις σχαρών
6
Αξεσουάρ
• Ταψί πολλαπλών χρήσεων
Για κέικ και μπισκότα. Για μαγείρεμα και
ψήσιμο ή ως ταψί για τη συλλογή
λίπους.
• Μεταλλική σχάρα
Για μαγειρικά σκεύη, φόρμες για κέικ,
ψητά.
• Ταψί ψησίματος
Για κέικ και μπισκότα.
ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ
Ηλεκτρονικός προγραμματιστής
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Χρησιμοποιήστε τα πεδία αφής για τον χειρισμό του φούρνου.
Πεδίο
αφής
1
2
-
Λειτουργία
Περιγραφή
Οθόνη
Εμφανίζει τις τρέχουσες ρυθμίσεις του φούρνου.
ΕΝΑΡΞΗ / ΛΗΞΗ
Για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του φούρ‐
νου.
Progress 11
Πεδίο
αφής
3
4
5
Λειτουργία
Περιγραφή
Επιλογές
Για ρύθμιση ενός προγράμματος ή ενός αυτόματου
προγράμματος.
Το Αγαπημένο μου
πρόγραμμα
Για αποθήκευση του αγαπημένου σας προγράμ‐
ματος. Το πεδίο αυτό χρησιμοποιείται για άμεση
πρόσβαση στο αγαπημένο σας πρόγραμμα ή όταν
ο φούρνος είναι απενεργοποιημένος.
Θερμοκρασία / Τα‐
χεία προθέρμανση
Για ρύθμιση ή έλεγχο της θερμοκρασίας.
Πιέστε το παρατεταμένα για τρία δευτερόλεπτα για
να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη
λειτουργία: Ταχεία προθέρμανση.
Επάνω, Κάτω
Για μετακίνηση στο μενού προς τα πάνω ή προς
τα κάτω.
OK
Για επιβεβαίωση μιας επιλογής ή μιας ρύθμισης.
Φωτισμός Φούρ‐
νου
Για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του λαμ‐
πτήρα του φούρνου.
Ρολόι
Για ρύθμιση των λειτουργιών του ρολογιού.
Χρονομετρητής
Για ρύθμιση του Χρονομετρητής.
6
7
8
9
10
Οθόνη
A
B
G
C
F
E
D
A. Σύμβολο λειτουργίας φούρνου
B. Ένδειξη θερμοκρασίας / ώρας
C. Ρολόι / Ένδειξη υπολειπόμενης
θερμότητας / Χρονομετρητής
D. Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας
E. Ενδείξεις λειτουργιών ρολογιού
F. Ένδειξη προθέρμανσης / Ένδειξη
ταχείας προθέρμανσης
G. Αριθμός λειτουργίας του φούρνου /
προγράμματος
12 Progress
Άλλες ενδείξεις της οθόνης:
Σύμβο‐
λο
/
/
Όνομα
Περιγραφή
Λειτουργίες
Μπορείτε να επιλέξετε μια λειτουργία του
φούρνου.
Αυτόματο πρόγραμμα
Μπορείτε να επιλέξετε ένα αυτόματο πρό‐
γραμμα.
Το αγαπημένο μου πρόγραμμα
Έχει τεθεί σε λειτουργία το αγαπημένο σας
πρόγραμμα.
kg / g
Έχει τεθεί σε λειτουργία ένα αυτόματο
πρόγραμμα με καταχώριση βάρους.
ώρες / λεπτά
Έχει ενεργοποιηθεί μια λειτουργία ρολο‐
γιού.
Θερμοκρασία / Ταχεία προθέρ‐
μανση
Η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.
Θερμοκρασία
Υποδεικνύεται η τρέχουσα θερμοκρασία.
Θερμοκρασία
Μπορείτε να αλλάξετε τη θερμοκρασία.
Κλείδωμα πόρτας
Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία κλειδώμα‐
τος της πόρτας.
Φωτισμός Φούρνου
Έχετε απενεργοποιήσει τον φωτισμό
φούρνου.
Χρονομετρητής
Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία του χρο‐
νομετρητή.
Ένδειξη προθέρμανσης
Αν ενεργοποιήσετε το πρόγραμμα,
εμφανίζεται η ένδειξη . Οι μπάρες
υποδεικνύουν αύξηση ή μείωση της
θερμοκρασίας στο εσωτερικό του
φούρνου.
Όταν ο φούρνος επιτυγχάνει την
καθορισμένη θερμοκρασία, οι μπάρες
σβήνουν από την οθόνη.
ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΧΡΉΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε
στα κεφάλαια σχετικά με την
Ασφάλεια.
Για να ρυθμίσετε την ώρα,
ανατρέξτε στο κεφάλαιο
«Λειτουργίες ρολογιού».
Πρώτος Καθαρισμός
Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα και τα
αφαιρούμενα στηρίγματα σχαρών από τον
φούρνο.
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Φροντίδα και
καθάρισμα».
Καθαρίστε τον φούρνο και τα εξαρτήματα
πριν από την πρώτη χρήση.
Progress 13
Τοποθετήστε τα εξαρτήματα και τα
αφαιρούμενα στηρίγματα σχαρών στην
αρχική τους θέση.
Προθέρμανση
Προθερμάνετε τον άδειο φούρνο πριν από
την πρώτη χρήση.
1. Ρυθμίστε τη λειτουργία:
και τη
μέγιστη θερμοκρασία.
2. Αφήστε τον φούρνο να λειτουργήσει
για 1 ώρα.
3. Επιλέξτε τη λειτουργία
και τη
μέγιστη θερμοκρασία.
4. Αφήστε τον φούρνο να λειτουργήσει
για 15 λεπτά.
Τα αξεσουάρ μπορεί να αποκτήσουν
υψηλότερη θερμοκρασία από ό,τι
συνήθως. Από τον φούρνο μπορεί να
αναδυθεί μια οσμή και καπνός κατά τη
διάρκεια της προθέρμανσης. Βεβαιωθείτε
ότι υπάρχει επαρκής κυκλοφορία του αέρα
στο δωμάτιο.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε
στα κεφάλαια σχετικά με την
Ασφάλεια.
Λειτουργία
φούρνου
Προγράμματα
Λειτουργία
φούρνου
Θερμός Αέ‐
ρας
Λειτουργία
Πίτσα
Χρήση
Για ψήσιμο μέχρι και σε
τρεις θέσεις σχαρών ταυ‐
τόχρονα και για ξήρανση
φαγητού.
Ρυθμίστε τη θερμοκρασία
κατά 20 - 40 °C χαμηλό‐
τερα από ό,τι για τη λει‐
τουργία Πάνω/Κάτω Θέρ‐
μανση.
Γκριλ
Γκριλ με Θερ‐
μό Αέρα
Για ψήσιμο πίτσας. Για
έντονο ρόδισμα και τρα‐
γανή βάση.
Για την παρασκευή τρυ‐
φερών, ζουμερών ψητών.
Χαμηλή Θερ‐
μοκρασία
Για ψήσιμο φαγητού σε
μία θέση σχάρας.
Πάνω/Κάτω
Θέρμανση
Καταψυγμένα
τρόφιμα
Κάτω Θέρ‐
μανση
Απόψυξη
Χρήση
Για να γίνουν τραγανά τα
έτοιμα φαγητά (π.χ. οι τη‐
γανιτές πατάτες, οι πατά‐
τες σε τριγωνικές φέτες ή
τα σπρινγκ ρολς).
Για ψήσιμο στο γκριλ φα‐
γητού σε φέτες, καθώς
και για φρυγάνισμα ψω‐
μιού.
Για ψήσιμο μεγαλύτερων
μερίδων κρέατος ή που‐
λερικών με κόκκαλα σε
μία θέση σχάρας. Για
γκρατινάρισμα και για ρό‐
δισμα.
Για ψήσιμο κέικ με τραγα‐
νή βάση, καθώς και για
διατήρηση τροφίμων.
Για την απόψυξη τροφί‐
μων (λαχανικά και φρού‐
τα). Ο χρόνος απόψυξης
εξαρτάται από την ποσό‐
τητα και το μέγεθος των
κατεψυγμένων τροφίμων.
14 Progress
Λειτουργία
φούρνου
Υγρός αέρας
μεταφοράς
Χρήση
Αυτή η λειτουργία σχεδιά‐
στηκε για να εξοικονομεί‐
τε ενέργεια κατά το ψήσι‐
μο. Για τις οδηγίες μαγει‐
ρέματος ανατρέξτε στο
κεφάλαιο «Υποδείξεις και
συμβουλές», Υγρός αέ‐
ρας μεταφοράς. Η πόρτα
του φούρνου θα πρέπει
να είναι κλειστή κατά τη
διάρκεια του μαγειρέμα‐
τος, έτσι ώστε η λειτουρ‐
γία να μη διακόπτεται και
για να εξασφαλιστεί ότι ο
φούρνος λειτουργεί με
την υψηλότερη δυνατή
ενεργειακή απόδοση.
Όταν χρησιμοποιείτε αυ‐
τή τη λειτουργία, η θερμο‐
κρασία στο εσωτερικό
του φούρνου μπορεί να
διαφέρει από τη ρυθμι‐
σμένη θερμοκρασία.
Χρησιμοποιείται η υπο‐
λειπόμενη θερμότητα.Η
θερμαντική ισχύς μπορεί
να μειωθεί. Για γενικές
συμβουλές εξοικονόμη‐
σης ενέργειας ανατρέξτε
στο κεφάλαιο «Ενεργεια‐
κή Απόδοση», Εξοικονό‐
μηση Ενέργειας. Αυτή η
λειτουργία χρησιμοποιού‐
νταν για συμμόρφωση με
την τάξη ενεργειακής
απόδοσης σύμφωνα με
το πρότυπο EN 60350-1.
Όταν χρησιμοποιείτε αυ‐
τή τη λειτουργία, ο λαμ‐
πτήρας απενεργοποιείται
αυτόματα μετά από 30
δευτερόλεπτα.
Λειτουργία
φούρνου
Χρήση
Χρησιμοποιήστε αυτή τη
λειτουργία για να παρα‐
σκευάσετε ψωμί και ψω‐
μάκια με πολύ καλά, σχε‐
δόν επαγγελματικά απο‐
τελέσματα όσον αφορά
την τραγανότητα, το χρώ‐
μα και τη γυαλάδα της
κρούστας.
Ψήσιμο Ψω‐
μιού
Για τη διατήρηση των φα‐
γητών ζεστών.
Διατήρηση
Θερμότητας
Ρύθμιση του προγράμματος
1. Ενεργοποιήστε τον φούρνο με το .
Στην οθόνη εμφανίζεται η καθορισμένη
θερμοκρασία, το σύμβολο και ο αριθμός
του προγράμματος.
2. Πιέστε το
ή το
για να επιλέξετε
ένα πρόγραμμα.
3. Πιέστε το
, διαφορετικά ο φούρνος
ξεκινά αυτόματα μετά από 5
δευτερόλεπτα.
Αν ενεργοποιήσετε τον φούρνο χωρίς να
ρυθμίσετε κάποια λειτουργία ή
πρόγραμμα, ο φούρνος απενεργοποιείται
αυτόματα μετά από 20 δευτερόλεπτα.
Αλλαγή της θερμοκρασίας
Πιέστε το
ή το
για να αλλάξετε τη
θερμοκρασία σε βήματα: 5 °C.
Μόλις ο φούρνος φτάσει στην
προκαθορισμένη θερμοκρασία, ακούγεται
ένα σήμα και η ένδειξη Προθέρμανσης
εξαφανίζεται.
Έλεγχος της θερμοκρασίας
Μπορείτε να ελέγχετε την τρέχουσα
θερμοκρασία στον φούρνο όταν η
λειτουργία ή το πρόγραμμα είναι
ενεργοποιημένο.
1. Πιέστε το
.
Progress 15
Στην οθόνη εμφανίζεται η θερμοκρασία
στο εσωτερικό του φούρνου.
Πιέστε το ξανά για να αλλάξετε την
καθορισμένη θερμοκρασία.
2. Πιέστε το
, διαφορετικά η οθόνη
εμφανίζει πάλι την καθορισμένη
θερμοκρασία αυτόματα μετά από 5
δευτερόλεπτα.
Ταχεία προθέρμανση
Μην τοποθετείτε φαγητό στον φούρνο
όταν είναι ενεργοποιημένη η Ταχεία
προθέρμανση.
Η λειτουργία Ταχεία προθέρμανση είναι
διαθέσιμη μόνο για μερικές λειτουργίες
θέρμανσης. Αν ενεργοποιηθεί ο ήχος
σφάλματος στο μενού ρυθμίσεων, το σήμα
ακούγεται αν η Ταχεία προθέρμανση δεν
είναι διαθέσιμη για το ρυθμισμένο
πρόγραμμα. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο
«Πρόσθετες λειτουργίες», Χρήση του
μενού ρυθμίσεων.
Η λειτουργία Ταχεία προθέρμανση μειώνει
τον χρόνο προθέρμανσης.
Για να ενεργοποιήσετε την Ταχεία
προθέρμανση πιέστε παρατεταμένα το
για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα.
Αν η Ταχεία προθέρμανση είναι
ενεργοποιημένη στην οθόνη εμφανίζονται
μπάρες που αναβοσβήνουν:
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ ΡΟΛΟΓΙΟΎ
Πίνακας λειτουργιών ρολογιού
Λειτουργία ρολογιού
00:00
Χρήση
Ώρα
Για εμφάνιση ή αλλαγή της ώρας. Μπορείτε να αλλάξετε
την ώρα μόνο όταν ο φούρνος είναι ενεργοποιημένος.
Διάρκεια
Για ρύθμιση της διάρκειας λειτουργίας του φούρνου.
Τέλος
Για να ρυθμίσετε πότε απενεργοποιείται ο φούρνος.
Καθυστέρηση έναρ‐
ξης
Για τον συνδυασμό της Διάρκεια και της λειτουργίας Τέλος.
Set + Go
Για την ενεργοποίηση του φούρνου με τις απαραίτητες
ρυθμίσεις με ένα μόνο πάτημα του πεδίου αφής, σε οποια‐
δήποτε μεταγενέστερη χρονική στιγμή.
Χρονομετρητής
Για τη ρύθμιση του χρόνου αντίστροφης μέτρησης. Η λει‐
τουργία αυτή δεν έχει καμία επίδραση στη λειτουργία του
φούρνου. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον Χρονομετρητής
οποιαδήποτε στιγμή, ακόμα και όταν ο φούρνος είναι απε‐
νεργοποιημένος.
Χρονόμετρο
Για ρύθμιση του χρονομέτρου, το οποίο εμφανίζει τον χρό‐
νο που λειτουργεί ο φούρνος. Ενεργοποιείται αμέσως μό‐
λις ο φούρνος αρχίσει να θερμαίνεται. Το Χρονόμετρο δεν
ενεργοποιείται αν οι λειτουργίες Διάρκεια και Τέλος είναι
ρυθμισμένες. Η λειτουργία αυτή δεν έχει καμία επίδραση
στη λειτουργία του φούρνου.
16 Progress
Ρύθμιση και αλλαγή της ώρας
Μετά την πρώτη σύνδεση στην ηλεκτρική
παροχή, περιμένετε μέχρι στην οθόνη να
εμφανιστούν οι ενδείξεις και 12:00.
Αναβοσβήνει ο αριθμός «12».
1. Πιέστε το
ή
για να ρυθμίσετε
την ώρα.
2. Πιέστε το
.
3. Πιέστε το
ή το
για να ρυθμίσετε
τα λεπτά.
4. Πιέστε το
.
Στην οθόνη εμφανίζεται η νέα ώρα.
Για να αλλάξετε την ώρα, πιέστε το
επανειλημμένα μέχρι να αρχίσει να
αναβοσβήνει η ένδειξη .
Ρύθμιση της λειτουργίας
Διάρκεια
1. Καθορίστε ένα πρόγραμμα και τη
θερμοκρασία.
2. Πιέστε το
επανειλημμένα μέχρι να
αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη .
3. Πιέστε το
ή το
για να ρυθμίσετε
τα λεπτά για τη Διάρκεια.
4. Πιέστε το
, διαφορετικά η Διάρκεια
ξεκινά αυτόματα μετά από 5
δευτερόλεπτα.
5. Πιέστε το
ή το
για να ρυθμίσετε
τις ώρες για τη Διάρκεια.
, διαφορετικά η Διάρκεια
6. Πιέστε το
ξεκινά αυτόματα μετά από 5
δευτερόλεπτα.
Μόλις παρέλθει ο χρόνος ρύθμισης,
ακούγεται το σήμα για 2 λεπτά. Στην
οθόνη αναβοσβήνουν η ένδειξη
και η
ρύθμιση του χρόνου. Ο φούρνος σβήνει.
7. Πατήστε ένα πεδίο αφής για να
απενεργοποιήσετε το σήμα.
8. Απενεργοποιήστε τον φούρνο.
Ρύθμιση της λειτουργίας Τέλος
1. Καθορίστε ένα πρόγραμμα και τη
θερμοκρασία.
2. Πιέστε το
επανειλημμένα μέχρι να
αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη .
3. Πιέστε το
ή το
για να ρυθμίσετε
το Τέλος και πιέστε το
. Πρώτα
ρυθμίζετε τα λεπτά και μετά τις ώρες.
Μόλις παρέλθει ο χρόνος ρύθμισης,
ακούγεται το σήμα για 2 λεπτά. Στην
οθόνη αναβοσβήνουν η ένδειξη
και η
ρύθμιση του χρόνου. Ο φούρνος σβήνει
αυτόματα.
4. Πατήστε ένα πεδίο αφής για να
απενεργοποιήσετε το σήμα.
5. Απενεργοποιήστε τον φούρνο.
Ρύθμιση: Καθυστέρηση έναρξης
1. Καθορίστε ένα πρόγραμμα και τη
θερμοκρασία.
2. Πιέστε το
επανειλημμένα μέχρι να
αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη .
3. Πιέστε το
ή το
για να
ρυθμίσετετα λεπτά για τη Διάρκεια.
4. Πιέστε το
.
5. Πιέστε το
ή το
για να ρυθμίσετε
τις ώρες για τη Διάρκεια.
6. Πιέστε το
.
Στην οθόνη εμφανίζεται να αναβοσβήνει η
ένδειξη .
ή το
για να ρυθμίσετε
7. Πιέστε το
την Τέλος και πιέστε το
. Πρώτα
ρυθμίζετε τα λεπτά και μετά τις ώρες.
Ο φούρνος ενεργοποιείται αυτόματα
αργότερα, λειτουργεί για τη ρυθμισμένη
Διάρκειακαι σταματάει στη ρυθμισμένη
Τέλος. Μόλις παρέλθει ο χρόνος
ρύθμισης, ακούγεται το σήμα για 2 λεπτά.
Στην οθόνη αναβοσβήνουν η ένδειξη
και η ρύθμιση του χρόνου. Ο φούρνος
σβήνει αυτόματα.
8. Πατήστε ένα πεδίο αφής για να
απενεργοποιήσετε το σήμα.
9. Απενεργοποιήστε τον φούρνο.
Progress 17
Όταν ενεργοποιείται η
λειτουργία Καθυστέρηση
έναρξης, στην οθόνη
εμφανίζεται ένα σύμβολο του
προγράμματος,
μαζί με μια
κουκίδα και την ένδειξη . Η
κουκίδα υποδεικνύει ποια
λειτουργία ρολογιού είναι
ενεργοποιημένη στην ένδειξη
Ρολογιού / υπολειπόμενης
θερμότητας.
Ρύθμιση: Set + Go
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη
λειτουργία Set + Go μόνο όταν είναι
ρυθμισμένη η λειτουργία Διάρκεια.
1. Καθορίστε ένα πρόγραμμα και τη
θερμοκρασία.
2. Ρυθμίστε τη Διάρκεια.
3. Πιέστε το
επανειλημμένα μέχρι να
αναβοσβήνει η ένδειξη
στην οθόνη.
4. Πιέστε το
για να ρυθμίσετε τη
λειτουργία Set + Go.
Στην οθόνη εμφανίζονται οι ενδείξεις
και
με μια ένδειξη. Η ένδειξη αυτή
υποδεικνύει ποια λειτουργία ρολογιού έχει
ενεργοποιηθεί.
5. Πιέστε ένα πεδίο αφής (εκτός από το
ΕΝΑΡΞΗ / ΛΗΞΗ) για να ξεκινήσετε τη
λειτουργία Set + Go.
Στην οθόνη αναβοσβήνουν η ένδειξη
και ο αριθμός «00».
2. Πατήστε το
για να
πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ
των επιλογών. Πρώτα ρυθμίζετε τα
δευτερόλεπτα και μετά τα λεπτά και τις
ώρες.
3. Πιέστε το
ή το
για να ρυθμίσετε
το Χρονομετρητής και το
για
επιβεβαίωση.
4. Πιέστε το
, διαφορετικά ο
Χρονομετρητής ξεκινά αυτόματα μετά
από 5 δευτερόλεπτα.
Όταν η ώρα φθάσει στο τέλος, ακούγεται
ένα ηχητικό σήμα για 2 λεπτά και στην
οθόνη αναβοσβήνουν ο αριθμός 00:00 και
η ένδειξη .
5. Πατήστε ένα πεδίο αφής για να
απενεργοποιήσετε το σήμα.
Ρύθμιση: Χρονόμετρο
1. Για να μηδενίσετε το Χρονόμετρο,
πιέστε: επανειλημμένα μέχρι να
αναβοσβήνουν ταυτόχρονα στην
οθόνη οι ενδείξεις .
2. Πιέστε παρατεταμένα το: . Όταν
στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη
«00:00», το Χρονόμετρο ξεκινά να
μετράει ξανά.
Ρύθμιση: Χρονομετρητής
1. Πιέστε το
.
ΑΥΤΌΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε
στα κεφάλαια σχετικά με την
Ασφάλεια.
Υπάρχουν 20 αυτόματα προγράμματα.
Χρησιμοποιήστε τα αυτόματα
προγράμματα και τις συνταγές όταν δεν
έχετε γνώσεις ή εμπειρία για την
προετοιμασία ενός φαγητού. Η οθόνη
εμφανίζει τους προεπιλεγμένους χρόνους
μαγειρέματος για όλα τα αυτόματα
προγράμματα.
Αυτόματα προγράμματα
Πρόγραμμα
1
ΨΗΤΟ ΒΟΔΙΝΟ
2
ΨΗΤΟ ΧΟΙΡΙΝΟ
18 Progress
Πρόγραμμα
3
ΨΗΤΟ ΜΟΣΧΑΡΙ
4
ΨΗΤΟ ΑΡΝΙ
5
ΨΗΤΟ ΚΥΝΗΓΙ
6
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ, ΟΛΟΚΛΗΡΟ
7
ΨΑΡΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ
8
ΠΙΤΣΑ
9
ΚΙΣ ΛΟΡΕΝ
10
ΑΦΡΑΤΟ ΚΕΙΚ ΛΕΜΟΝΙ
11
CHEESE CAKE
12
ΨΩΜΑΚΙΑ
13
ΨΩΜΙ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ
14
ΦΟΥΣΚΩΜΑ ΖΥΜΗΣ
15
ΠΑΤΆΤΕΣ ΟΓΚΡΑΤΈΝ
16
ΛΑΖΑΝΙΑ
17
ΚΑΝΝΕΛΟΝΙΑ
18
ΕΥΚΟΛΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΚΕΪΚ
19
ΕΥΚΟΛΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΠΙΤΣΑ
20
ΕΥΚΟΛΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΠΑΤΑΤΕΣ
Αυτόματα προγράμματα
1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
.
2. Αγγίξτε το
Η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη , ένα
σύμβολο και τον αριθμό του αυτόματου
προγράμματος.
3. Αγγίξτε το
ή το
για να επιλέξετε
την αυτόματο πρόγραμμα.
ή περιμένετε πέντε
4. Αγγίξτε το
δευτερόλεπτα μέχρι η συσκευή να
αρχίσει να λειτουργεί αυτόματα.
5. Μόλις παρέλθει ο καθορισμένος
χρόνος, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα
για δύο λεπτά. Το σύμβολο
αναβοσβήνει.
6. Για να διακόψετε το ηχητικό σήμα,
αγγίξτε ένα πεδίο αφής ή ανοίξτε την
πόρτα του φούρνου.
7. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
Αυτόματα προγράμματα με
καταχώριση βάρους
Εάν καταχωρίσετε το βάρος του κρέατος, η
συσκευή υπολογίζει το χρόνο ψησίματος.
1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
.
2. Αγγίξτε το
3. Αγγίξτε το
ή το
για να ορίσετε
το πρόγραμμα καταχώρισης βάρους.
Η οθόνη εμφανίζει τα εξής: τη διάρκεια
μαγειρέματος, το σύμβολο διάρκειας ,
ένα προεπιλεγμένο βάρος, μια μονάδα
μέτρησης (kg, g).
4. Αγγίξτε το
, διαφορετικά οι
ρυθμίσεις αποθηκεύονται αυτόματα
μετά από πέντε δευτερόλεπτα.
Η συσκευή ενεργοποιείται.
5. Μπορείτε να αλλάξετε την
προεπιλεγμένη τιμή βάρους με το
ή
. Αγγίξτε το
.
το
6. Μόλις παρέλθει ο χρόνος ρύθμισης,
ακούγεται ένα ηχητικό σήμα για δύο
λεπτά. Το σύμβολο
αναβοσβήνει.
7. Για να διακόψετε το ηχητικό σήμα,
αγγίξτε ένα πεδίο αφής ή ανοίξτε την
πόρτα του φούρνου.
8. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΆΤΩΝ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε
στα κεφάλαια σχετικά με την
Ασφάλεια.
Τοποθέτηση των αξεσουάρ
Μεταλλική σχάρα:
Progress 19
Σπρώξτε τη σχάρα ανάμεσα στις ράβδους
οδήγησης του στηρίγματος της σχάρας και
βεβαιωθείτε ότι τα πόδια είναι στραμμένα
προς τα κάτω.
Μεταλλική σχάρα και ταψί ψησίματος /
βαθύ ταψίμαζί:
Σπρώξτε το ταψί ψησίματος /βαθύ ταψί
ανάμεσα στις ράβδους οδήγησης του
στηρίγματος σχαρών και τη μεταλλική
σχάρα στις επάνω ράβδους οδήγησης.
Ταψί ψησίματος/ Βαθύ ταψί:
Σπρώξτε το ταψί ψησίματος /βαθύ ταψί
ανάμεσα στις ράβδους οδήγησης του
στηρίγματος σχαρών.
Η μικρή εγκοπή στο πάνω
μέρος αυξάνει την ασφάλεια. Οι
εγκοπές λειτουργούν και ως
ασφάλειες ανατροπής. Το
υπερυψωμένο πλαίσιο γύρω
από τη σχάρα αποτρέπει την
ολίσθηση των μαγειρικών
σκευών από αυτήν.
ΠΡΌΣΘΕΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ
Χρήση της λειτουργίας Το
αγαπημένο μου πρόγραμμα
Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να
αποθηκεύσετε τις αγαπημένες σας
ρυθμίσεις θερμοκρασίας και διάρκειας για
μια λειτουργία ή ένα πρόγραμμα του
φούρνου.
1. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία και τη
διάρκεια για μια λειτουργία ή ένα
πρόγραμμα του φούρνου.
2. Αγγίξτε παρατεταμένα το
για
περισσότερο από τρία δευτερόλεπτα.
Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα.
3. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
• Για να ενεργοποιήσετε τη
λειτουργία, αγγίξτε το . Η συσκευή
ενεργοποιεί το αγαπημένο σας
πρόγραμμα.
Όταν η λειτουργία είναι
ενεργοποιημένη, μπορείτε
να αλλάξετε τη διάρκεια και
τη θερμοκρασία.
• Για να απενεργοποιήσετε τη
λειτουργία, αγγίξτε το . Η συσκευή
απενεργοποιεί το αγαπημένο σας
πρόγραμμα.
20 Progress
Χρήση του Κλειδώματος
Ασφαλείας για Παιδιά
Το Κλείδωμα Ασφαλείας για Παιδιά
εμποδίζει την ακούσια λειτουργία του
φούρνου.
Όταν ο πυρολυτικός
καθαρισμός είναι
ενεργοποιημένος, η πόρτα είναι
κλειδωμένη. Όταν πιέζετε ένα
πεδίο αφής, η οθόνη εμφανίζει
το μήνυμα.
1. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία,
ενεργοποιήστε τον φούρνο.
2. Ενεργοποιήστε μια λειτουργία ή
ρύθμιση του φούρνου.
3. Αγγίξτε παρατεταμένα τα
και
ταυτόχρονα για 2 δευτερόλεπτα.
Ηχεί ένα ακουστικό σήμα.
Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη
κλειδώματος.
Για να απενεργοποιήσετε το Κλείδωμα
Χειρισμού επαναλάβετε το βήμα 3.
Αν λειτουργεί η λειτουργία
Πυρόλυσης, η πόρτα είναι
κλειδωμένη. Όταν αγγίζετε ένα
πεδίο αφής, εμφανίζεται ένα
μήνυμα στην οθόνη.
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτή τη
λειτουργία όταν ο φούρνος είναι
απενεργοποιημένος. Μη ρυθμίστε κάποιο
πρόγραμμα.
και
Πιέστε παρατεταμένα τα κουμπιά
ταυτόχρονα για 2 δευτερόλεπτα.
Ακούγεται το ηχητικό σήμα.
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε
τον φούρνο όταν είναι
ενεργοποιημένο το Κλείδωμα
Χειρισμού. Όταν
απενεργοποιήσετε τον φούρνο,
απενεργοποιείται και το
Κλείδωμα Χειρισμού.
Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη SAFE. Η
πόρτα είναι κλειδωμένη.
Επαναλάβετε την ενέργεια για να
απενεργοποιήσετε το Κλείδωμα Ασφαλείας
για Παιδιά.
Χρήση του Κλειδώματος
Χειρισμού
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία
μόνο όταν ο φούρνος βρίσκεται σε
λειτουργία.
Χρήση του μενού ρυθμίσεων
Το μενού ρυθμίσεων σάς επιτρέπει να
ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε
λειτουργίες στο κεντρικό μενού. Η οθόνη
εμφανίζει την ένδειξη SET και τον αριθμό
της ρύθμισης.
Το Κλείδωμα χειρισμού εμποδίζει την
ακούσια αλλαγή της λειτουργίας του
φούρνου.
Περιγραφή
Τιμή προς ρύθμιση
1
SET+GO
ΕΝΑΡΞΗ / ΛΗΞΗ
2
ΕΝΔΕΙΞΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟ‐
ΤΗΤΑΣ
ΕΝΑΡΞΗ / ΛΗΞΗ
3
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΕΝΑΡΞΗ / ΛΗΞΗ
4
ΗΧΟΙ ΠΛΗΚΤΡΩΝ1)
ΚΛΙΚ / ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΗΜΑ / ΛΗΞΗ
5
ΗΧΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ
ΕΝΑΡΞΗ / ΛΗΞΗ
Progress 21
Περιγραφή
Τιμή προς ρύθμιση
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ DEMO
Κωδικός ενεργοποίησης: 2468
7
ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ
ΧΑΜΗΛΗ / ΜΕΣΑΙΑ / ΥΨΗΛΗ
8
ΜΕΝΟΥ ΣΕΡΒΙΣ
-
9
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
ΝΑΙ / ΟΧΙ
6
1) Δεν είναι δυνατή η απενεργοποίηση του ήχου του πεδίου αφής ΕΝΑΡΞΗ / ΛΗΞΗ.
1. Πιέστε παρατεταμένα το
για 3
δευτερόλεπτα.
Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη SET1
και αναβοσβήνει ο αριθμός «1».
2. Πιέστε το
ή το
για να ορίσετε τη
ρύθμιση.
.
3. Πιέστε το
4. Πιέστε το
ή το
για να αλλάξετε
την τιμή της ρύθμισης.
5. Πιέστε το
.
Για έξοδο από το μενού Ρυθμίσεων, πιέστε
το
ή πιέστε παρατεταμένα το
.
Αυτόματη Απενεργοποίηση
Για λόγους ασφαλείας, ο φούρνος
απενεργοποιείται αυτόματα μετά από λίγη
ώρα αν ένα πρόγραμμα λειτουργεί και δεν
αλλάξετε τις ρυθμίσεις.
• Φωτεινότητα νύχτας - όταν η συσκευή
είναι απενεργοποιημένη, η φωτεινότητα
της οθόνης μειώνεται από τις 10 μμ έως
τις 6 πμ.
• Φωτεινότητα ημέρας:
– όταν η συσκευή είναι
ενεργοποιημένη.
– αν αγγίξετε οποιοδήποτε πεδίο
αφής κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας φωτεινότητας νύχτας
(εκτός από το πεδίο ΕΝΑΡΞΗ /
ΛΗΞΗ), η οθόνη επιστρέφει σε
λειτουργία φωτεινότητας ημέρας για
τα επόμενα 10 δευτερόλεπτα.
– αν η συσκευή είναι
απενεργοποιημένη και ρυθμίσετε τη
λειτουργία Χρονομετρητής. Μόλις
ολοκληρωθεί η λειτουργία του
Χρονομετρητή, η οθόνη επιστρέφει
σε λειτουργία φωτεινότητας νύχτας.
Ανεμιστήρας
(°C)
(ώ)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - μέγιστη
3
Πυρόλυση
4.5
Η Αυτόματη Απενεργοποίηση δεν
λειτουργεί με τις λειτουργίες: Φωτισμός
Φούρνου, Διάρκεια, Καθυστέρηση
έναρξης, Τέλος, Χαμηλή Θερμοκρασία.
Φωτεινότητα της οθόνης
Υπάρχουν δύο λειτουργίες φωτεινότητας
οθόνης:
Όταν λειτουργεί ο φούρνος, ο ανεμιστήρας
ψύξης ενεργοποιείται αυτόματα για να
διατηρούνται ψυχρές οι επιφάνειες του
φούρνου. Εάν απενεργοποιήσετε τον
φούρνο, ο ανεμιστήρας μπορεί να
συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι να κρυώσει ο
φούρνος.
Θερμοστάτης ασφαλείας
Η εσφαλμένη λειτουργία του φούρνου ή τα
ελαττωματικά εξαρτήματα μπορούν να
προκαλέσουν επικίνδυνη υπερθέρμανση.
Για να αποτραπεί κάτι τέτοιο, ο φούρνος
διαθέτει θερμοστάτη ασφαλείας, ο οποίος
διακόπτει την παροχή ρεύματος. Ο
φούρνος ενεργοποιείται ξανά αυτόματα
μόλις μειωθεί η θερμοκρασία.
22 Progress
ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε
στα κεφάλαια σχετικά με την
Ασφάλεια.
Οι τιμές θερμοκρασίας και
χρόνου ψησίματος στους
πίνακες είναι μόνο ενδεικτικές.
Εξαρτώνται από τις συνταγές,
καθώς και από την ποιότητα και
ποσότητα των υλικών που
χρησιμοποιούνται.
Συστάσεις μαγειρέματος
Ο φούρνος έχει πέντε θέσεις σχαρών.
Μετρήστε τις θέσεις των σχαρών
αρχίζοντας από το κάτω μέρος του
φούρνου.
Ο καινούριος σας φούρνος μπορεί να
ψήνει με διαφορετικό τρόπο σε σχέση με
τον φούρνο που είχατε. Στους παρακάτω
πίνακες μπορείτε να δείτε τις τυπικές
ρυθμίσεις για τη θερμοκρασία, τον χρόνο
μαγειρέματος και τη θέση σχάρας.
Εάν δεν μπορείτε να βρείτε τις ρυθμίσεις
για μια συγκεκριμένη συνταγή, αναζητήστε
μια παρόμοια.
Ο φούρνος διαθέτει ένα ειδικό σύστημα για
την κυκλοφορία του αέρα και ανακυκλώνει
διαρκώς τον ατμό. Με το σύστημα αυτό,
μπορείτε να μαγειρέψετε σε ένα
περιβάλλον ατμού, διατηρώντας τα
τρόφιμα μαλακά εσωτερικά και τραγανά
εξωτερικά. Μειώνει τον χρόνο
μαγειρέματος και την κατανάλωση
ενέργειας.
Ψήσιμο κέικ
Μην ανοίγετε την πόρτα του φούρνου πριν
περάσουν 3/4 του καθορισμένου χρόνου
ψησίματος.
Εάν χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα δύο ταψιά
ψησίματος, αφήστε ένα κενό επίπεδο
ανάμεσά τους.
Μαγείρεμα κρέατος και ψαριού
Για τρόφιμα με πολύ λίπος,
χρησιμοποιήστε ένα βαθύ ταψί,
προκειμένου να μη λερωθεί ο φούρνος με
λεκέδες που ίσως να μη βγαίνουν.
Αφήστε το κρέας να κρυώσει για περίπου
15 λεπτά πριν το κόψετε, ώστε να μη χάσει
τους χυμούς του.
Για να αποφύγετε τον πολύ καπνό στο
φούρνο όταν ψήνετε, προσθέστε λίγο νερό
στο βαθύ ταψί. Για να αποφύγετε τη
συμπύκνωση του καπνού, προσθέτετε
νερό κάθε φορά που το νερό εξατμίζεται.
Χρόνοι μαγειρέματος
Η διάρκεια μαγειρέματος εξαρτάται από το
είδος του φαγητού, τη σύσταση και τον
όγκο του.
Αρχικά, παρακολουθείτε την απόδοση
όταν μαγειρεύετε. Βρείτε τις πλέον
κατάλληλες ρυθμίσεις (σκάλα
μαγειρέματος, διάρκεια μαγειρέματος
κ.λπ.) για τα μαγειρικά σας σκεύη, τις
συνταγές σας και τις ποσότητες όταν
χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή.
Progress 23
Μαγείρεμα και ψήσιμο
ΚΕΙΚ
Πάνω/Κάτω
Θέρμανση
Θερμός Αέρας
(min)
(°C)
(°C)
Αφράτα κέικ
170
2
160
3 (2
και 4)
45 - 60
Φόρμα για κέικ
Ζύμη για μπι‐
σκότα σόρτμ‐
πρεντ
170
2
160
3 (2
και 4)
20 - 30
Φόρμα για κέικ
Cheesecake με
βουτυρόγαλα
170
1
165
2
80 100
Φόρμα για κέικ, Ø
26 cm
Στρούντελ
175
3
150
2
60 - 80
Ταψί ψησίματος
Πάστα φλόρα
170
2
165
2
30 - 40
Φόρμα για κέικ, Ø
26 cm
Χριστουγεννιά‐
τικο κέικ, προ‐
θερμάνετε τον
άδειο φούρνο
160
2
150
2
90 120
Φόρμα για κέικ, Ø
20 cm
Κέικ με δαμά‐
σκηνα, προ‐
θερμάνετε τον
άδειο φούρνο
175
1
160
2
50 - 60
Φόρμα ψωμιού
Μπισκότα
140
3
140 150
3
25 - 45
Ταψί ψησίματος
Μαρέγκες
120
3
120
3
80 100
Ταψί ψησίματος
Μαρέγκες,
προθερμάνετε
τον άδειο
φούρνο, δύο
επίπεδα
-
-
120
2 και 4
80 100
Ταψί ψησίματος
Φραντζολάκια,
προθερμάνετε
τον άδειο
φούρνο
190
3
190
3
12 - 20
Ταψί ψησίματος
Εκλέρ
190
3
170
3
25 - 35
Ταψί ψησίματος
24 Progress
ΚΕΙΚ
Πάνω/Κάτω
Θέρμανση
Θερμός Αέρας
(min)
(°C)
(°C)
Εκλέρ, δύο επί‐
πεδα
-
-
170
2 και 4
35 - 45
Ταψί ψησίματος
Τάρτες
180
2
170
2
45 - 70
Φόρμα για κέικ, Ø
20 cm
Κέικ φρούτων
160
1
150
2
110 120
Φόρμα για κέικ, Ø
24 cm
Κέικ «σά‐
ντουιτς»
170
1
160
2
30 - 50
Φόρμα για κέικ, Ø
20 cm
Προθερμάνετε τον άδειο φούρνο.
ΨΩΜΙ ΚΑΙ ΠΙΤΣΑ
Πάνω/Κάτω Θέρ‐
μανση
Θερμός Αέρας
(min)
(°C)
(°C)
Λευκό ψωμί,
1 - 2 τεμάχια,
0,5 kg το κα‐
θένα
190
1
190
1
60 - 70
-
Ψωμί σίκα‐
λης, δεν είναι
απαραίτητη η
προθέρμανση
190
1
180
1
30 - 45
Φόρμα ψω‐
μιού
Ψωμάκια, 6 8 ψωμάκια
190
2
180
2 (2 και 4)
25 - 40
Ταψί ψησί‐
ματος
Πίτσα
230 250
1
230 250
1
10 - 20
Ταψί ψησί‐
ματος / Βα‐
θύ ταψί
Βουτήματα
200
3
190
3
10 - 20
Ταψί ψησί‐
ματος
Progress 25
Προθερμάνετε τον άδειο φούρνο.
Χρησιμοποιήστε τη φόρμα για κέικ.
ΤΑΡΤΕΣ
Πάνω/Κάτω Θέρμαν‐
ση
Θερμός Αέρας
(min)
(°C)
(°C)
Σουφλέ ζυμαρικών, δεν
είναι απαραίτητη η προ‐
θέρμανση
200
2
180
2
40 - 50
Σουφλέ λαχανικών, δεν
είναι απαραίτητη η προ‐
θέρμανση
200
2
175
2
45 - 60
Κις
180
1
180
1
50 - 60
Λαζάνια
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Καννελόνια
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Χρησιμοποιήστε τη δεύτερη θέση σχάρας.
Χρησιμοποιήστε μεταλλική σχάρα.
ΚΡΕΑΣ
Πάνω/Κάτω
Θέρμανση
Θερμός Αέρας
(min)
(°C)
(°C)
Βοδινό
200
190
50 - 70
Χοιρινό
180
180
90 - 120
Μοσχάρι
190
175
90 - 120
Ψητό βοδινό, λίγο ψημένο
210
200
50 - 60
Ψητό βοδινό, μέτρια ψημένο
210
200
60 - 70
Ψητό βοδινό, καλοψημένο
210
200
70 - 75
26 Progress
ΚΡΕΑΣ
Πάνω/Κάτω Θέρ‐
μανση
Θερμός Αέρας
(min)
(°C)
(°C)
Χοιρινό ωμοπλάτη, με την
πέτσα
180
2
170
2
120 - 150
Χοιρινό πόδι, 2 τεμάχια
180
2
160
2
100 - 120
Μπούτι Αρνιού
190
2
175
2
110 - 130
Ολόκληρο κοτόπουλο
220
2
200
2
70 - 85
Ολόκληρη γαλοπούλα
180
2
160
2
210 - 240
Ολόκληρη πάπια
175
2
220
2
120 - 150
Ολόκληρη χήνα
175
2
160
1
150 - 200
Κουνέλι, κομμένο σε κομμά‐
τια
190
2
175
2
60 - 80
Λαγός, κομμένος σε κομμά‐
τια
190
2
175
2
150 - 200
Ολόκληρος φασιανός
190
2
175
2
90 - 120
Χρησιμοποιήστε τη δεύτερη θέση σχάρας.
ΨΑΡΙ
Πάνω/Κάτω Θέρ‐
μανση
Θερμός Αέρας
(min)
(°C)
(°C)
Πέστροφα / Συναγρίδα, 3 - 4 ψάρια
190
175
40 - 55
Τόνος / Σολομός, 4 - 6 φιλέτα
190
175
35 - 60
Γκριλ
Προθερμάνετε τον άδειο φούρνο.
Χρησιμοποιήστε την τέταρτη θέση σχάρας.
Ψήνετε στο γκριλ με τη μέγιστη ρύθμιση θερμοκρασίας.
Progress 27
ΓΚΡΙΛ
(kg)
(min)
1η πλευρά
(min)
2η πλευρά
Μπριζόλες φιλέτα, 4 τεμάχια
0.8
12 - 15
12 - 14
Βοδινή μπριζόλα, 4 τεμάχια
0.6
10 - 12
6-8
Λουκάνικα, 8
-
12 - 15
10 - 12
Χοιρινές μπριζόλες, 4 τεμάχια
0.6
12 - 16
12 - 14
Κοτόπουλο, μισό, 2
1
30 - 35
25 - 30
Κεμπάπ, 4
-
10 - 15
10 - 12
Στήθος κοτόπουλου, 4 τεμάχια
0.4
12 - 15
12 - 14
Μπιφτέκια, 6
0.6
20 - 30
-
Ψάρι φιλέτο, 4 τεμάχια
0.4
12 - 14
10 - 12
Τοστ (σάντουιτς), 4 - 6
-
5-7
-
Φρυγανισμένο ψωμί, 4 - 6
-
2-4
2-3
Γκριλ με Θερμό Αέρα
Προθερμάνετε τον άδειο φούρνο.
Χρησιμοποιήστε την πρώτη ή τη δεύτερη
θέση σχάρας.
Για τον υπολογισμό του χρόνου ψησίματος
πολλαπλασιάστε τον χρόνο που δίνεται
στον παρακάτω πίνακα με τα εκατοστά
πάχους του φιλέτου.
ΒΟΔΙΝΟ
ΒΟΔΙΝΟ
(°C)
(min)
170 180
8 - 10
(°C)
(min)
Ωμοπλάτη / Λαι‐
μός / Χοιρομέρι, 1
- 1,5 kg
160 180
90 - 120
Μπριζόλες / Κορ‐
τεζίνες, 1 - 1,5 kg
170 180
60 - 90
Ψητό βοδινό ή φι‐
λέτο, καλοψημένο
ΧΟΙΡΙΝΟ
(°C)
(min)
Ψητό βοδινό ή φι‐
λέτο, λίγο ψημένο
190 200
5-6
Ψητό βοδινό ή φι‐
λέτο, μέτρια ψη‐
μένο
180 190
6-8
28 Progress
ΧΟΙΡΙΝΟ
ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ
(°C)
(min)
Ρολό Κιμάς, 0,75
- 1 kg
160 170
50 - 60
Κότσι χοιρινό,
προβρασμένο,
0,75 - 1 kg
150 170
90 - 120
ΜΟΣΧΑΡΙ
(°C)
(min)
Ψητό μοσχάρι, 1
kg
160 180
90 - 120
Μοσχάρι κότσι,
1,5 - 2 kg
160 180
120 150
(°C)
(min)
Κοτόπουλο, μισό,
0,4 - 0,5 kg το
καθένα
190 210
35 - 50
Κοτόπουλο, κό‐
τα, 1 - 1,5 kg
190 210
50 - 70
Πάπια, 1,5 - 2 kg
180 200
80 - 100
Χήνα, 3,5 - 5 kg
160 180
120 180
Γαλοπούλα, 2,5 3,5 kg
160 180
120 150
Γαλοπούλα, 4 - 6
kg
140 160
150 240
ΨΑΡΙ (ΣΤΟΝ ΑΤΜΟ)
ΑΡΝΙ
(°C)
(min)
Αρνί μπούτι / Ψη‐
τό αρνί, 1 - 1,5 kg
150 170
100 120
Αρνί σπάλα, 1 1,5 kg
160 180
40 - 60
ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ
Πουλερικά, μερί‐
δες, 0,2 - 0,25 kg
η καθεμία
(°C)
(min)
200 220
30 - 50
Ψάρι Ολόκληρο,
1 - 1,5 kg
(°C)
(min)
210 220
40 - 60
Χαμηλή Θερμοκρασία
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να
μαγειρέψετε άπαχο τρυφερό κρέας και
ψάρι. Δεν είναι συμβατή για: πουλερικά,
ψητό χοιρινό με λίπος, ψητό κατσαρόλας.
1. Τσιγαρίστε το κρέας για 1 - 2 λεπτά
από την κάθε πλευρά σε ένα τηγάνι σε
υψηλή θερμοκρασία.
2. Τοποθετήστε το κρέας στο ταψί
ψησίματος ή απευθείας στη μεταλλική
σχάρα. Τοποθετήστε ένα ταψί κάτω
από τη μεταλλική σχάρα για να
συλλέγει τα λίπη.
Μαγειρεύετε πάντα χωρίς καπάκι όταν
χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία.
Progress 29
3. Επιλέξτε τη λειτουργία: Χαμηλή
Θερμοκρασία. Μπορείτε να ρυθμίσετε
τη θερμοκρασία μεταξύ 80 °C και 150
°C για τα πρώτα 10 λεπτά. Η
προεπιλογή είναι 90 °C.
4. Μετά από 10 λεπτά, ο φούρνος μειώνει
αυτόματα τη θερμοκρασία στους 80
°C.
Ρυθμίστε τη θερμοκρασία στους 120 °C.
(kg)
(λεπ.)
Μπριζόλες
0.2 - 0.3
20 - 40
3
Βοδινό φιλέτο
1 - 1.5
90 - 150
3
Ψητό βοδινό
1 - 1.5
120 - 150
1
Ψητό μοσχάρι
1 - 1.5
120 - 150
1
Απόψυξη
(kg)
Χρόνος από‐
ψυξης (min)
Επιπλέον χρό‐
νος απόψυξης
(min)
Κοτόπουλο
1
100 - 140
20 - 30
Τοποθετήστε το κο‐
τόπουλο επάνω σε
ένα αναποδογυρι‐
σμένο πιατάκι μέσα
σε ένα μεγάλο πιά‐
το. Γυρίστε το από
την άλλη πλευρά
μόλις περάσει ο μι‐
σός χρόνος.
κρέας
1
100 - 140
20 - 30
0.5
90 - 120
Γυρίστε το από την
άλλη πλευρά μόλις
περάσει ο μισός
χρόνος.
Κρέμα
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Μπορείτε να χτυπή‐
σετε την κρέμα ακό‐
μη και αν παραμένει
ελαφρώς παγωμένη
σε κάποια σημεία.
Πέστροφα
0.15
25 - 35
10 - 15
-
30 Progress
(kg)
Χρόνος από‐
ψυξης (min)
Επιπλέον χρό‐
νος απόψυξης
(min)
Φράουλες
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Βούτυρο
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Τούρτα
1.4
60
60
-
Διατήρηση
Χρησιμοποιείτε μόνο γυάλινα δοχεία ίδιων
διαστάσεων που διατίθενται στην αγορά.
ΜΑΛΑΚΑ ΦΡΟΥΤΑ
Μη χρησιμοποιείτε δοχεία με καπάκια
βιδωτά και τύπου μπαγιονέτ ή μεταλλικά
δοχεία.
(min)
Χρόνος μέχρι να
αρχίσει το σιγα‐
νό βράσιμο
Χρησιμοποιήστε την πρώτη θέση σχάρας.
Μην τοποθετείτε περισσότερα από έξι
γυάλινα δοχεία του ενός λίτρου στο ταψί
ψησίματος.
Γεμίστε τα δοχεία στην ίδια στάθμη και
κλείστε τα με σφιγκτήρα.
Φράουλες / Μύρτι‐
λα / Σμέουρα / Ώριμα
φραγκοστάφυλα
35 - 45
Τα δοχεία δεν πρέπει να έρχονται σε
επαφή μεταξύ τους.
Προσθέστε περίπου 1/2 λίτρο νερό στο
ταψί ψησίματος, ώστε να υπάρχει αρκετή
υγρασία στο φούρνο.
ΦΡΟΥΤΑ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΤΣΙ
Όταν το υγρό στα δοχεία αρχίσει να
σιγοβράζει (μετά από περίπου 35 - 60
λεπτά για δοχεία του ενός λίτρου), σβήστε
τον φούρνο ή μειώστε τη θερμοκρασία
στους 100 °C (δείτε τον πίνακα).
Ρυθμίστε τη θερμοκρασία στους 160 - 170
°C.
Ροδάκινα /
Κυδώνια /
Δαμάσκηνα
(min)
Χρόνος
μέχρι να
αρχίσει το
σιγανό
βράσιμο
(min)
Συνεχίστε
το μαγεί‐
ρεμα
στους 100
°C
35 - 45
10 - 15
Progress 31
ΛΑΧΑΝΙΚΑ
ΛΑΧΑΝΙΚΑ
(min)
Χρόνος
μέχρι να
αρχίσει το
σιγανό
βράσιμο
(min)
Συνεχίστε
το μαγεί‐
ρεμα
στους 100
°C
Καρότα
50 - 60
5 - 10
Αγγούρια
50 - 60
-
Ανάμικτα
τουρσιά
50 - 60
5 - 10
Ρέβα / Αρα‐
κάς / Σπα‐
ράγγια
50 - 60
15 - 20
(°C)
(h)
Πιπεριές
60 - 70
5-6
Λαχανικά για σού‐
πα
60 - 70
5-6
Μανιτάρια
50 - 60
6-8
Μυρωδικά
40 - 50
2-3
Ρυθμίστε τη θερμοκρασία στους 60 - 70
°C.
ΦΡΟΥΤΑ
Ξήρανση - Θερμός Αέρας
Καλύψτε τα ταψιά με χαρτί ανθεκτικό στο
λίπος ή λαδόκολλα.
Για καλύτερα αποτελέσματα, σταματήστε
τον φούρνο μόλις περάσει ο μισός χρόνος
ξήρανσης, ανοίξτε την πόρτα και αφήστε
τον να κρυώσει για μια νύχτα για να
ολοκληρωθεί η ξήρανση.
Για 1 ταψί, χρησιμοποιήστε την τρίτη θέση
σχάρας.
Για 2 ταψιά, χρησιμοποιήστε την πρώτη
και την τέταρτη θέση σχάρας.
ΛΑΧΑΝΙΚΑ
Φασόλια
(°C)
(h)
60 - 70
6-8
(h)
Δαμάσκηνα
8 - 10
Βερίκοκα
8 - 10
Φέτες μήλου
6-8
Αχλάδια
6-9
Υγρός αέρας μεταφοράς προτεινόμενα αξεσουάρ
Χρησιμοποιείτε σκούρα και μη
ανακλαστικά βαθιά ταψιά/φόρμες και
δοχεία. Έχουν καλύτερη απορρόφηση
θερμότητας από τα ανοιχτόχρωμα και
ανακλαστικά σκεύη.
32 Progress
Μικρή φόρ‐
μα
Ταψί πίτσας
Σκεύος ψησίματος
Σκούρο, μη ανακλα‐
στικό
Διαμέτρου 28 cm
Σκούρο, μη ανακλαστικό
Διαμέτρου 26 cm
Κεραμικό
Διαμέτρου 8
cm, ύψους 5
cm
Βαθύ ταψί/φόρμα
βάσης τάρτας
Σκούρο, μη ανακλα‐
στικό
Διαμέτρου 28 cm
Υγρός αέρας μεταφοράς
Για καλύτερα αποτελέσματα, ακολουθήστε
τις προτάσεις που αναγράφονται στον
παρακάτω πίνακα.
(°C)
(min)
Γλυκά ψωμάκια,
16 κομμάτια
ταψί ψησίματος ή ταψί
για τα λίπη
180
2
20 - 30
Ψωμάκια, 9 κομ‐
μάτια
ταψί ψησίματος ή ταψί
για τα λίπη
180
2
30 - 40
Πίτσα, κατεψυγ‐
μένη, 0,35 kg
μεταλλική σχάρα
220
2
10 - 15
Κέικ κορμός
ταψί ψησίματος ή ταψί
για τα λίπη
170
2
25 - 35
Kέικ Brownie
ταψί ψησίματος ή ταψί
για τα λίπη
175
3
25 - 30
Σουφλέ, 6 κομ‐
μάτια
μικρές κεραμικές φόρ‐
μες σε μεταλλική σχάρα
200
3
25 - 30
Βάση τάρτας
από αφράτη ζύ‐
μη
βαθύ ταψί/φόρμα βά‐
σης τάρτας σε μεταλλι‐
κή σχάρα
180
2
15 - 25
Κέικ «σά‐
ντουιτς»
σκεύος ψησίματος σε
μεταλλική σχάρα
170
2
40 - 50
Ψάρι ποσέ, 0,3
kg
ταψί ψησίματος ή ταψί
για τα λίπη
180
3
20 - 25
Progress 33
(°C)
(min)
Ψάρι Ολόκληρο,
0,2 kg
ταψί ψησίματος ή ταψί
για τα λίπη
180
3
25 - 35
Ψάρι φιλέτο, 0,3
kg
ταψί πίτσας σε μεταλλι‐
κή σχάρα
180
3
25 - 30
Κρέας ποσέ,
0,25 kg
ταψί ψησίματος ή ταψί
για τα λίπη
200
3
35 - 45
Σουβλάκια, 0,5
kg
ταψί ψησίματος ή ταψί
για τα λίπη
200
3
25 - 30
Cookies, 16
κομμάτια
ταψί ψησίματος ή ταψί
για τα λίπη
180
2
20 - 30
Μακαρόν, 24
κομμάτια
ταψί ψησίματος ή ταψί
για τα λίπη
180
2
25 - 35
Κέικ Muffins, 12
κομμάτια
ταψί ψησίματος ή ταψί
για τα λίπη
170
2
30 - 40
Αλμυρή ζύμη,
20 κομμάτια
ταψί ψησίματος ή ταψί
για τα λίπη
180
2
25 - 30
Μπισκότα βου‐
τύρου, 20 κομ‐
μάτια
ταψί ψησίματος ή ταψί
για τα λίπη
150
2
25 - 35
Μικρές τάρτες, 8
κομμάτια
ταψί ψησίματος ή ταψί
για τα λίπη
170
2
20 - 30
Λαχανικά, ποσέ,
0,4 kg
ταψί ψησίματος ή ταψί
για τα λίπη
180
3
35 - 45
Χορτοφαγική
ομελέτα
ταψί πίτσας σε μεταλλι‐
κή σχάρα
200
3
25 - 30
Μεσογειακά λα‐
χανικά, 0,7 kg
ταψί ψησίματος ή ταψί
για τα λίπη
180
4
25 - 30
Πληροφορίες για ινστιτούτα
δοκιμών
Δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο IEC
60350-1.
34 Progress
(°C)
(min)
Μικρά
κέικ, 20
τεμάχια/
ταψί
Πάνω/
Κάτω Θέρ‐
μανση
Ταψί
ψησίμα‐
τος
3
170
20 - 30
-
Μικρά
κέικ, 20
τεμάχια/
ταψί
Θερμός
Αέρας
Ταψί
ψησίμα‐
τος
3
150 160
20 - 35
-
Μικρά
κέικ, 20
τεμάχια/
ταψί
Θερμός
Αέρας
Ταψί
ψησίμα‐
τος
2 και
4
150 160
20 - 35
-
Μηλόπι‐
τα, 2
φόρμες
Ø20 cm
Πάνω/
Κάτω Θέρ‐
μανση
Μεταλ‐
λική
σχάρα
2
180
70 - 90
-
Μηλόπι‐
τα, 2
φόρμες
Ø20 cm
Θερμός
Αέρας
Μεταλ‐
λική
σχάρα
2
160
70 - 90
-
Αφράτο
κέικ,
φόρμα
για κέικ
Ø26 cm
Πάνω/
Κάτω Θέρ‐
μανση
Μεταλ‐
λική
σχάρα
2
170
40 - 50
Προθερμάνετε
τον φούρνο για
10 λεπτά.
Αφράτο
κέικ,
φόρμα
για κέικ
Ø26 cm
Θερμός
Αέρας
Μεταλ‐
λική
σχάρα
2
160
40 - 50
Προθερμάνετε
τον φούρνο για
10 λεπτά.
Αφράτο
κέικ,
φόρμα
για κέικ
Ø26 cm
Θερμός
Αέρας
Μεταλ‐
λική
σχάρα
2 και
4
160
40 - 60
Προθερμάνετε
τον φούρνο για
10 λεπτά.
Μπι‐
σκότα
σόρτμ‐
πρεντ
Θερμός
Αέρας
Ταψί
ψησίμα‐
τος
3
140 150
20 - 40
-
Progress 35
(°C)
(min)
Μπι‐
σκότα
σόρτμ‐
πρεντ
Θερμός
Αέρας
Ταψί
ψησίμα‐
τος
2 και
4
140 150
25 - 45
-
Μπι‐
σκότα
σόρτμ‐
πρεντ
Πάνω/
Κάτω Θέρ‐
μανση
Ταψί
ψησίμα‐
τος
3
140 150
25 - 45
-
Φρυγα‐
νισμένο
ψωμί, 4
- 6 τε‐
μάχια
Γκριλ
Μεταλ‐
λική
σχάρα
4
μέγ.
2 - 3 λεπτά η
πρώτη πλευ‐
ρά, 2 - 3 λε‐
πτά η δεύτε‐
ρη πλευρά
Προθερμάνετε
τον φούρνο για 3
λεπτά.
Μοσχα‐
ρίσιο
μπιφτέ‐
κι, 6 τε‐
μάχια,
0,6 kg
Γκριλ
Μεταλ‐
λική
σχάρα
και ταψί
για τα
λίπη
4
μέγ.
20 - 30
Τοποθετήστε τη
μεταλλική σχάρα
στο τέταρτο επί‐
πεδο και το ταψί
για τα λίπη στο
τρίτο επίπεδο
του φούρνου. Γυ‐
ρίστε το φαγητό
μόλις περάσει ο
μισός χρόνος μα‐
γειρέματος.
Προθερμάνετε
τον φούρνο για 3
λεπτά.
ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε
στα κεφάλαια σχετικά με την
Ασφάλεια.
Σημειώσεις για τον καθαρισμό
Καθαρίστε την πρόσοψη του φούρνου με ένα μαλακό πανί, ζεστό νερό και
κάποιο απαλό καθαριστικό.
Προϊόντα
Καθαρισμού
Για να καθαρίσετε τις μεταλλικές επιφάνειες, χρησιμοποιήστε ένα εξειδικευμέ‐
νο καθαριστικό.
Καθαρίστε τους επίμονους λεκέδες με ειδικά καθαριστικά για φούρνους.
36 Progress
Καθαρίζετε το εσωτερικό του φούρνου μετά από κάθε χρήση. Η συσσώρευση
λίπους ή άλλων υπολειμμάτων φαγητού μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Ο
κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για το ταψί του γκριλ.
Καθημερινή
Χρήση
Μπορεί να σχηματιστούν συμπυκνωμένοι ατμοί στο εσωτερικό ή στα τζάμια
της πόρτας του φούρνου. Για να μειώσετε τη συμπύκνωση υδρατμών, αφή‐
στε τον φούρνο να λειτουργήσει για 10 λεπτά πριν από το μαγείρεμα. Σκουπί‐
ζετε το εσωτερικό του φούρνου με ένα μαλακό πανί μετά από κάθε χρήση.
Καθαρίζετε όλα τα αξεσουάρ μετά από κάθε χρήση και αφήνετέ τα να στεγνώ‐
σουν. Χρησιμοποιείτε ένα μαλακό πανί, χλιαρό νερό και κάποιο καθαριστικό.
Μην πλένετε τα αξεσουάρ σε πλυντήριο πιάτων.
Αξεσουάρ
Μην καθαρίζετε τα αντικολλητικά αξεσουάρ χρησιμοποιώντας ισχυρά καθαρι‐
στικά, αιχμηρά αντικείμενα ή στο πλυντήριο πιάτων.
Φούρνοι από ανοξείδωτο
χάλυβα ή αλουμίνιο
Καθαρίστε την πόρτα του φούρνου
χρησιμοποιώντας μόνο ένα υγρό πανί ή
ένα σφουγγάρι. Στεγνώστε την με ένα
μαλακό πανί.
Μη χρησιμοποιείτε σύρμα, οξέα ή
προϊόντα που χαράσσουν, διότι μπορεί να
καταστρέψουν την επιφάνεια του
φούρνου. Καθαρίστε το χειριστήριο του
φούρνου λαμβάνοντας τις ίδιες
προφυλάξεις.
Αφαίρεση των στηριγμάτων
σχαρών .
Για να καθαρίσετε τον φούρνο, αφαιρέστε
τα στηρίγματα σχαρών.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Απαιτείται
προσοχή όταν αφαιρείτε τα
στηρίγματα σχαρών.
1. Τραβήξτε το μπροστινό τμήμα του
στηρίγματος σχαρών για να το
αποσπάσετε από το πλαϊνό τοίχωμα.
2. Τραβήξτε το πίσω άκρο του
στηρίγματος σχαρών από το πλαϊνό
τοίχωμα και αφαιρέστε το.
1
2
Τοποθετήστε τα αξεσουάρ που
αφαιρέσατε ακολουθώντας την παραπάνω
διαδικασία με την αντίστροφη σειρά.
Πυρόλυση
ΠΡΟΣΟΧΗ! Αφαιρέστε όλα τα
αξεσουάρ και τα αποσπώμενα
στηρίγματα σχαρών.
Η έναρξη της διαδικασίας
πυρολυτικού καθαρισμού
δεν είναι δυνατή στις
παρακάτω περιπτώσεις:
• εάν δεν έχετε κλείσει καλά
την πόρτα του φούρνου. Σε
ορισμένα μοντέλα, η οθόνη
εμφανίζει την ένδειξη «C3»
όταν παρουσιαστεί αυτό το
σφάλμα.
Progress 37
ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν άλλες συσκευές
έχουν εγκατασταθεί στο ίδιο
ντουλάπι, μην τις
χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα με
τη λειτουργία Πυρόλυσης.
Μπορεί να προκληθεί ζημιά
στον φούρνο.
Κατά τη διάρκεια του πυρολυτικού
καθαρισμού, η πόρτα είναι κλειδωμένη.
Εμφανίζεται το σύμβολο
και οι μπάρες
της ένδειξης θερμότητας, μέχρι να
ξεκλειδώσει η πόρτα. Η πόρτα ξεκλειδώνει
όταν η θερμοκρασία στο εσωτερικό του
φούρνου είναι σε ασφαλή επίπεδα και έχει
ολοκληρωθεί ο πυρολυτικός καθαρισμός.
Κατά τη διάρκεια του πυρολυτικού
καθαρισμού, ο λαμπτήρας παραμένει
σβηστός.
1. Καθαρίστε το εσωτερικό του φούρνου
με ζεστό νερό και ένα απαλό
απορρυπαντικό. Καθαρίστε το
εσωτερικό τζάμι της πόρτας με ζεστό
νερό και ένα μαλακό πανί.
2. Καθαρίστε την εσωτερική πλευρά της
πόρτας με ζεστό νερό για να
αποτρέψετε το κάψιμο τυχόν
υπολειμμάτων από τον καυτό αέρα.
3. Ενεργοποιήστε τον φούρνο.
, μέχρι να
4. Πιέστε επανειλημμένα το
εμφανιστεί η ένδειξη "Pyro" στην οθόνη
και ο αριθμός του προγράμματος
καθαρισμού.
5. Πιέστε το
.
6. Πιέστε το
ή το
για να ρυθμίσετε
τη διάρκεια της διαδικασίας
καθαρισμού:
Επιλογή
Περιγραφή
1
1 h 30 min για
ελαφρύ
καθαρισμό
2
2 h για κανονικό
καθαρισμό
3
2 h 30 min για
σχολαστικό
καθαρισμό
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη
λειτουργία Τέλος για να καθυστερήσετε
την έναρξη της διαδικασίας
καθαρισμού.
7. Πιέστε το
για επιβεβαίωση.
Υπενθύμιση καθαρισμού
Ως υπενθύμιση ότι απαιτείται πυρολυτικός
καθαρισμός, στην οθόνη αναβοσβήνει το
σύμβολο υπενθύμισης καθαρισμού
για
10 δευτερόλεπτα μετά από κάθε
απενεργοποίηση της συσκευής.
Η υπενθύμιση καθαρισμού
σβήνει:
• μετά την ολοκλήρωση του
πυρολυτικού καθαρισμού.
• όταν την απενεργοποιείτε
από τις βασικές ρυθμίσεις.
Ανατρέξτε στην ενότητα
«Χρήση του μενού
ρυθμίσεων».
Αφαίρεση και εγκατάσταση της
πόρτας
Η πόρτα του φούρνου διαθέτει τρία τζάμια.
Μπορείτε να αφαιρέσετε την πόρτα του
φούρνου και τα εσωτερικά τζάμια για να τα
καθαρίσετε. Διαβάστε ολόκληρες τις
οδηγίες σχετικά με την «Αφαίρεση και
εγκατάσταση της πόρτας» προτού
αφαιρέσετε τα τζάμια.
Η πόρτα του φούρνου μπορεί
να κλείσει, αν επιχειρήσετε να
αφαιρέσετε τα τζάμια πριν
αφαιρέσετε την πόρτα του
φούρνου.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη χρησιμοποιείτε
τον φούρνο χωρίς τα τζάμια.
1. Ανοίξτε πλήρως την πόρτα και
κρατήστε και τους δύο μεντεσέδες.
38 Progress
2. Ανασηκώστε και στρέψτε πλήρως τους
μοχλούς και στους δύο μεντεσέδες.
4. Τοποθετήστε την πόρτα επάνω σε ένα
απαλό πανί και σε σταθερή επιφάνεια.
5. Κρατήστε το πλαίσιο της πόρτας (B)
στο πάνω άκρο της πόρτας και από τις
δύο πλευρές και σπρώξτε το προς τα
μέσα για να απασφαλιστεί το κλιπ.
2
B
1
3. Κλείστε την πόρτα του φούρνου μέχρι
τη μέση της πρώτης θέσης ανοίγματος.
Στη συνέχεια, ανασηκώστε και
τραβήξτε την πόρτα προς τα εμπρός
και αφαιρέστε την από την έδρα της.
6. Τραβήξτε το πλαίσιο της πόρτας προς
τα εμπρός για να το αφαιρέσετε.
7. Κρατήστε τα τζάμια της πόρτας από
την επάνω πλευρά τους και τραβήξτε
τα προσεκτικά προς τα έξω ένα - ένα.
Αρχίστε από το επάνω τζάμι.
Βεβαιωθείτε ότι το τζάμι ολισθαίνει
εντελώς εκτός των στηριγμάτων.
8. Καθαρίστε τα τζάμια με νερό και
σαπούνι. Σκουπίστε προσεκτικά τα
τζάμια. Μην πλένετε τα τζάμια στο
πλυντήριο πιάτων.
Progress 39
Αφού ολοκληρωθεί ο καθαρισμός,
τοποθετήστε τα τζάμια και την πόρτα του
φούρνου.
Βεβαιωθείτε ότι τα τζάμια φούρνου (A και
B) έχουν επανατοποθετηθεί με τη σωστή
σειρά. Αναζητήστε το σύμβολο / την
εκτυπωμένη ζώνη στο πλάι του τζαμιού,
κάθε τζάμι είναι διαφορετικό ώστε να είναι
ευκολότερη η αποσυναρμολόγηση και
συναρμολόγηση.
Όταν τοποθετηθούν σωστά, το πλαίσιο της
πόρτας κάνει κλικ καθώς ασφαλίζει στη
θέση του.
A
Αντικατάσταση του λαμπτήρα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας.
Ο λαμπτήρας μπορεί να είναι
ζεστός.
1. Απενεργοποιήστε τον φούρνο.
Περιμένετε μέχρι να κρυώσει ο φούρνος.
2. Αποσυνδέστε τον φούρνο από το
ρεύμα.
3. Τοποθετήστε ένα πανί στο κάτω μέρος
του εσωτερικού του φούρνου.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Πιάνετε πάντα το
λαμπτήρα αλογόνου με ένα
πανί, για να αποτρέψετε το
κάψιμο υπολειμμάτων λίπους
επάνω στο λαμπτήρα.
B
Ο πίσω λαμπτήρας
1. Στρέψτε το γυάλινο κάλυμμα του
λαμπτήρα για να το αφαιρέσετε.
2. Καθαρίστε το γυάλινο κάλυμμα.
3. Αντικαταστήστε τον λαμπτήρα με
κατάλληλο λαμπτήρα ανθεκτικό στη
θερμότητα σε θερμοκρασίες έως 300
°C.
4. Τοποθετήστε το γυάλινο κάλυμμα στη
θέση του.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει σωστά
το μεσαίο τζάμι στις υποδοχές.
A
B
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε
στα κεφάλαια σχετικά με την
Ασφάλεια.
40 Progress
Τι να κάνετε αν...
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Αντιμετώπιση
Δεν μπορείτε να ενεργοποιή‐
σετε ή να λειτουργήσετε τον
φούρνο.
Ο φούρνος δεν είναι συνδε‐
δεμένος σε ηλεκτρική παρο‐
χή ή δεν είναι σωστά συνδε‐
δεμένος.
Ελέγξτε αν ο φούρνος είναι
σωστά συνδεδεμένος στην
ηλεκτρική παροχή (ανατρέξ‐
τε στο διάγραμμα συνδεσμο‐
λογίας αν διατίθεται).
Ο φούρνος δεν θερμαίνεται.
Ο φούρνος είναι απενεργο‐
ποιημένος.
Ενεργοποιήστε τον φούρνο.
Ο φούρνος δεν θερμαίνεται.
Δεν έχει κλείσει σωστά η
πόρτα.
Κλείστε καλά την πόρτα.
Ο φούρνος δεν θερμαίνεται.
Δεν έχει ρυθμιστεί το ρολόι.
Ρυθμίστε το ρολόι.
Ο φούρνος δεν θερμαίνεται.
Δεν έχουν γίνει οι απαραίτη‐
τες ρυθμίσεις.
Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις
είναι σωστές.
Ο φούρνος δεν θερμαίνεται.
Έχει τεθεί σε λειτουργία η
αυτόματη απενεργοποίηση.
Ανατρέξτε στην ενότητα
«Αυτόματη απενεργοποίη‐
ση».
Ο φούρνος δεν θερμαίνεται.
Είναι ενεργοποιημένο το
Κλείδωμα Ασφαλείας για
Παιδιά.
Ανατρέξτε στην ενότητα
«Χρήση του Κλειδώματος
Ασφαλείας για Παιδιά».
Ο φούρνος δεν θερμαίνεται.
Έχει καεί η ασφάλεια.
Ελέγξτε ότι η ασφάλεια είναι
η αιτία της δυσλειτουργίας.
Αν η ασφάλεια πέφτει επα‐
νειλημμένα, επικοινωνήστε
με έναν πιστοποιημένο ηλεκ‐
τρολόγο.
Ο λαμπτήρας δεν λειτουργεί.
Ο λαμπτήρας είναι ελαττω‐
ματικός.
Αντικαταστήστε το λαμπτή‐
ρα.
Η οθόνη δεν εμφανίζει την
ώρα όταν βρίσκεται σε κατά‐
σταση απενεργοποίησης.
Η οθόνη είναι απενεργο‐
ποιημένη.
Αγγίξτε ταυτόχρονα τα
Το ψήσιμο των φαγητών
διαρκεί πάρα πολύ ή τα φα‐
γητά ψήνονται πολύ γρήγο‐
ρα.
Η θερμοκρασία είναι πολύ
χαμηλή ή πολύ υψηλή.
Ρυθμίστε τη θερμοκρασία,
αν χρειάζεται. Ακολουθήστε
τις οδηγίες του εγχειριδίου
χρήσης.
Υπάρχει επικάθηση ατμών
και σταγονιδίων στο φαγητό
και το εσωτερικό του φούρ‐
νου.
Έχετε αφήσει το φαγητό μέ‐
σα στον φούρνο για πολύ
μεγάλο χρονικό διάστημα.
Μην αφήνετε το φαγητό μέ‐
σα στον φούρνο για διάστη‐
μα άνω των 15 - 20 λεπτών
μετά την ολοκλήρωση του
ψησίματος.
και
για να ενεργοποιήσε‐
τε ξανά την οθόνη.
Progress 41
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Αντιμετώπιση
Στην οθόνη εμφανίζεται η έν‐
δειξη «C3».
Η λειτουργία καθαρισμού
δεν λειτουργεί. Δεν έχετε
κλείσει καλά την πόρτα ή το
κλείδωμα πόρτας είναι ελατ‐
τωματικό.
Κλείστε καλά την πόρτα.
Στην οθόνη εμφανίζεται η έν‐
δειξη «F102».
•
•
•
•
Δεν έχετε κλείσει καλά
την πόρτα.
Το κλείδωμα πόρτας εί‐
ναι ελαττωματικό.
•
Η οθόνη εμφανίζει έναν κω‐
δικό σφάλματος που δεν βρί‐
σκεται σε αυτόν τον πίνακα.
Υπάρχει ηλεκτρική βλάβη.
•
•
Η συσκευή ενεργοποιείται
και δεν θερμαίνεται. Ο ανεμι‐
στήρας δεν λειτουργεί. Στην
οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη
"Demo".
Είναι ενεργοποιημένη η λει‐
τουργία demo.
Δεδομένα Σέρβις
Εάν δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε το
πρόβλημα μόνοι σας, επικοινωνήστε με
τον αντιπρόσωπό μαςή το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
Τα απαραίτητα στοιχεία για το κέντρο
σέρβις βρίσκονται στην πινακίδα τεχνικών
Κλείστε καλά την πόρτα.
Απενεργοποιήστε τον
φούρνο από τον γενικό
διακόπτη του σπιτιού ή
από το διακόπτη ασφα‐
λείας στον πίνακα ασφα‐
λειών και κατόπιν ενεργο‐
ποιήστε τον ξανά.
Αν στην οθόνη εμφανι‐
στεί ξανά η ένδειξη
«F102», επικοινωνήστε
με το Τμήμα Υποστήρι‐
ξης Πελατών.
Απενεργοποιήστε τον
φούρνο από τον γενικό
διακόπτη του σπιτιού ή
από το διακόπτη ασφα‐
λείας στον πίνακα ασφα‐
λειών και κατόπιν ενεργο‐
ποιήστε τον ξανά.
Αν στην οθόνη εμφανι‐
στεί ξανά ο κωδικός
σφάλματος, επικοινωνή‐
στε με το Τμήμα Υποστή‐
ριξης Πελατών.
Ανατρέξτε στην ενότητα
«Χρήση του μενού ρυθμί‐
σεων» στο κεφάλαιο «Πρό‐
σθετες λειτουργίες».
χαρακτηριστικών. Η πινακίδα τεχνικών
χαρακτηριστικών βρίσκεται στο μπροστινό
πλαίσιο στο εσωτερικό του φούρνου. Μην
αφαιρείτε την πινακίδα τεχνικών
χαρακτηριστικών από το εσωτερικό του
φούρνου.
42 Progress
Σας συνιστούμε να σημειώσετε τα σχετικά στοιχεία εδώ:
Μοντέλο (MOD.)
.........................................
Κωδικός προϊόντος (PNC)
.........................................
Αριθμός σειράς (S.N.)
.........................................
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉ ΑΠΌΔΟΣΗ
Φύλλο Πληροφοριών Προϊόντος
Πληροφορίες προϊόντος σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ
65-66/2014
Όνομα προμηθευτή
Progress
Αναγνωριστικό μοντέλου
PBP43102B 949498099
PBP43102X 949498098
Δείκτης Ενεργειακής Απόδοσης
81.2
Τάξη ενεργειακής απόδοσης
A+
Κατανάλωση ενέργειας με τυπικό φορτίο, σε λειτουργία
Πάνω + Κάτω Θέρμανση
0.93 kWh/κύκλο
Κατανάλωση ενέργειας με τυπικό φορτίο, σε λειτουργία
με αντιστάσεις και αέρα
0.69 kWh/κύκλο
Πλήθος θαλάμων
1
Πηγή θερμότητας
Ηλεκτρική ενέργεια
Όγκος
72 l
Τύπος φούρνου
Εντοιχιζόμενος φούρνος
Μάζα
EN 60350-1 - Οικιακές ηλεκτρικές
συσκευές μαγειρέματος - Μέρος 1:
Μαγειρεία, φούρνοι, φούρνοι ατμού και
γκριλ - Μέθοδοι μέτρησης της επίδοσης.
Εξοικονόμηση ενέργειας
Ο φούρνος περιλαμβάνει
δυνατότητες που συμβάλλουν
στην εξοικονόμηση ενέργειας
κατά τη διάρκεια του
καθημερινού μαγειρέματος.
PBP43102B
31.6 kg
PBP43102X
31.7 kg
Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα του φούρνου είναι
σωστά κλεισμένη ενώ ο φούρνος βρίσκεται
σε λειτουργία. Μην ανοίγετε την πόρτα
συχνά κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.
Διατηρείτε καθαρό το λάστιχο της πόρτας
και βεβαιωθείτε ότι είναι καλά στερεωμένο
στη θέση του.
Χρησιμοποιείτε μεταλλικά μαγειρικά σκεύη
για να βελτιώσετε την εξοικονόμηση
ενέργειας.
Όταν είναι εφικτό, μην προθερμαίνετε τον
φούρνο πριν το μαγείρεμα.
Progress 43
Όταν μαγειρεύετε λίγα φαγητά τη φορά,
μην αφήνετε να παρέλθει μεγάλο χρονικό
διάστημα μεταξύ του ψησίματός τους.
Μαγείρεμα με αέρα
Όποτε είναι εφικτό, χρησιμοποιήστε τις
λειτουργίες μαγειρέματος με αέρα για να
εξοικονομήσετε ενέργεια.
Υπολειπόμενη θερμότητα
Αν ένα πρόγραμμα με τις επιλογές
Διάρκεια ή Τέλος ενεργοποιηθεί και ο
χρόνος μαγειρέματος είναι μεγαλύτερος
από 30 λεπτά, οι αντιστάσεις
απενεργοποιούνται νωρίτερα αυτόματα σε
μερικές λειτουργίες φούρνου.
Ο ανεμιστήρας και ο λαμπτήρας
εξακολουθούν να λειτουργούν. Όταν
απενεργοποιείτε τον φούρνο, η οθόνη
εμφανίζει την υπολειπόμενη θερμότητα.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη
θερμότητα για να διατηρήσετε ζεστό το
φαγητό.
Όταν η διάρκεια μαγειρέματος είναι
μεγαλύτερη από 30 λεπτά, μειώστε τη
θερμοκρασία του φούρνου στο ελάχιστο 3
- 10 λεπτά προτού το μαγείρεμα
ολοκληρωθεί. Η υπολειπόμενη θερμότητα
μέσα στον φούρνο θα συνεχίσει το
μαγείρεμα.
Διατήρηση του φαγητού ζεστού
Επιλέξετε τη χαμηλότερη δυνατή ρύθμιση
θερμοκρασίας για να χρησιμοποιήσετε την
υπολειπόμενη θερμότητα και να
διατηρήσετε ζεστό ένα φαγητό. Η ένδειξη
υπολειπόμενης θερμότητας ή η
θερμοκρασία εμφανίζεται στην οθόνη.
Μαγείρεμα με τον λαμπτήρα
απενεργοποιημένο
Απενεργοποιήστε τον λαμπτήρα κατά τη
διάρκεια του μαγειρέματος. Ανοίγετέ τον
μόνο όταν τον χρειάζεστε.
Υγρός αέρας μεταφοράς
Λειτουργία που σχεδιάστηκε για να
εξοικονομείτε ενέργεια κατά το μαγείρεμα.
Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία, ο
λαμπτήρας απενεργοποιείται αυτόματα
μετά από 30 δευτερόλεπτα. Μπορείτε να
ανάψετε τον λαμπτήρα ξανά αλλά αυτή η
ενέργεια θα μειώσει την προσδοκώμενη
εξοικονόμηση ενέργειας.
Απενεργοποίηση της οθόνης
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την οθόνη.
Πιέστε ταυτόχρονα και παρατεταμένα τα
και
. Για να την ενεργοποιήσετε,
επαναλάβετε αυτό το βήμα.
Χρησιμοποιήστε την υπολειπόμενη
θερμότητα για να ζεστάνετε άλλα φαγητά.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το
σύμβολο . Τοποθετήστε τα υλικά
συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία για
ανακύκλωση. Συμβάλετε στην προστασία
του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης
υγείας ανακυκλώνοντας τις άχρηστες
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
Μην απορρίπτετε με τα οικιακά
απορρίμματα συσκευές που φέρουν το
σύμβολο . Επιστρέψτε το προϊόν στην
τοπική σας μονάδα ανακύκλωσης ή
επικοινωνήστε με τη δημοτική αρχή.
44 Progress
ÍNDICE
Informações de segurança
Instruções de segurança
Instalação
Descrição do produto
Painel de comandos
Antes da primeira utilização
Utilização diária
Funções de relógio
44
46
49
51
51
53
54
56
Programas automáticos
Utilizar os acessórios
Funções adicionais
Sugestões e dicas
Manutenção e limpeza
Resolução de problemas
Eficiência energética
58
59
60
62
75
79
81
Sujeito a alterações sem aviso prévio.
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA
Leia atentamente as instruções fornecidas antes de instalar
e utilizar o aparelho. O fabricante não é responsável por
quaisquer ferimentos ou danos resultantes de instalação ou
utilização incorretas. Guarde sempre as instruções em local
seguro e acessível para consultar no futuro.
Segurança para crianças e pessoas vulneráveis
•
•
•
•
•
•
Este aparelho pode ser utilizado por crianças de 8 ou mais
anos de idade e por pessoas com capacidades físicas,
sensoriais ou mentais reduzidas ou com pouca
experiência e conhecimento se tiverem recebido
supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho
de forma segura e compreenderem os perigos envolvidos.
As crianças com idade entre 3 e 8 anos e as pessoas
portadoras de incapacidade profunda e complexa devem
ser mantidas afastadas do aparelho ou constantemente
vigiadas.
As crianças com menos de 3 anos de idade devem ser
mantidas afastadas do aparelho ou constantemente
vigiadas.
Não permita que as crianças brinquem com o aparelho.
Mantenha todos os materiais de embalagem fora do
alcance das crianças e elimine-os de forma apropriada.
Mantenha as crianças e os animais domésticos afastados
do aparelho quando este estiver a funcionar ou a
Progress 45
•
•
arrefecer. As partes acessíveis poderão ficar quentes
durante a utilização.
Se o aparelho tiver um dispositivo de segurança para
crianças, esse dispositivo deve ser ativado.
A limpeza e a manutenção básica do aparelho não devem
ser efetuadas por crianças sem supervisão.
Segurança geral
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Apenas uma pessoa qualificada pode instalar este
aparelho e substituir o cabo.
AVISO: O aparelho e as partes acessíveis ficam quentes
durante a utilização. Deve ter cuidado para evitar tocar
nas resistências de aquecimento.
Utilize sempre luvas de forno para retirar e colocar
acessórios ou recipientes de ir ao forno.
Antes efetuar qualquer ação de manutenção, desligue o
aparelho da corrente elétrica.
AVISO: Certifique-se de que o aparelho está desligado
antes de substituir a lâmpada, para evitar a possibilidade
de choque elétrico.
Não utilize o aparelho antes de o instalar na estrutura de
encastre.
Não utilize uma máquina de limpar a vapor para limpar o
aparelho.
Não utilize agentes de limpeza abrasivos ou raspadores
metálicos afiados para limpar a porta de vidro, porque
podem riscar a superfície e causar a quebra do vidro.
Se o cabo de alimentação elétrica estiver danificado, deve
ser substituído pelo fabricante, por um Centro de
Assistência Técnica Autorizado ou por uma pessoa
igualmente qualificada, para evitar perigos elétricos.
Antes da limpeza pirolítica, deve limpar todos os resíduos
facilmente removíveis. Retire todas as peças do forno.
Para remover os apoios para prateleiras, puxe primeiro a
parte da frente e depois a parte de trás do apoio para
prateleiras para fora da parede lateral. Instale os apoios
para prateleiras na sequência inversa.
46 Progress
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
Instalação
AVISO! A instalação deste
aparelho tem de ser efetuada
por uma pessoa qualificada.
• Remova toda a embalagem.
• Não instale nem utilize o aparelho se
ele estiver danificado.
• Siga as instruções de instalação
fornecidas com o aparelho.
• Tenha sempre cuidado quando
deslocar o aparelho porque ele é
pesado. Utilize sempre luvas e calçado
de proteção.
• Não puxe o aparelho pelo puxador.
• Instale o aparelho num local seguro e
adequado que cumpra os requisitos de
instalação.
• Respeite as distâncias mínimas
relativamente a outros aparelhos e
móveis de cozinha.
• Antes de montar o aparelho, verifique
se a porta do forno abre sem
limitações. Se não abrir sem
limitações, é necessário elevar o forno.
• O aparelho está equipado com um
sistema de arrefecimento elétrico. É
necessário que tenha alimentação
elétrica.
Altura mínima do ar‐
mário (altura mínima
do armário debaixo
do balcão)
590 (600) mm
Largura do armário
560 mm
Profundidade do ar‐
mário
550 (550) mm
Altura da parte da
frente do aparelho
594 mm
Altura da parte de
trás do aparelho
576 mm
Largura da parte da
frente do aparelho
595 mm
Largura da parte de
trás do aparelho
559 mm
Profundidade do
aparelho
569 mm
Profundidade de en‐
castre do aparelho
548 mm
Profundidade com a
porta aberta
1022 mm
Dimensão mínima da
abertura de ventila‐
ção. Abertura locali‐
zada na parte inferior
traseira
560x20 mm
Comprimento do ca‐
bo de alimentação
elétrica. O cabo sai
pelo canto traseiro
direito
1500 mm
Parafusos de monta‐
gem
4x25 mm
Ligação elétrica
AVISO! Risco de incêndio e
choque elétrico.
• Todas as ligações elétricas devem ser
efetuadas por um eletricista
qualificado.
• O aparelho tem de ficar ligado à terra.
• Certifique-se de que os parâmetros
indicados na placa de características
são compatíveis com a alimentação
elétrica.
• Utilize sempre uma tomada bem
instalada e à prova de choques
elétricos.
• Não utilize adaptadores com várias
tomadas, nem cabos de extensão.
• Certifique-se de que não danifica a
ficha e o cabo de alimentação elétrica.
Se for necessário substituir o cabo de
alimentação, esta operação deve ser
efetuada pelo nosso Centro de
Assistência Técnica Autorizado.
• Não permita que algum cabo elétrico
toque na porta do aparelho ou se
aproxime dela ou do nicho debaixo do
Progress 47
•
•
•
•
•
•
•
•
aparelho, especialmente quando o
aparelho estiver a funcionar ou a porta
estiver quente.
As proteções contra choques elétricos
das peças isoladas e não isoladas
devem estar fixas de modo a não
poderem ser retiradas sem
ferramentas.
Ligue a ficha à tomada elétrica apenas
no final da instalação. Certifique-se de
que a ficha fica acessível após a
instalação.
Se a tomada elétrica estiver solta, não
ligue a ficha.
Não puxe o cabo de alimentação para
desligar o aparelho. Puxe sempre a
ficha de alimentação.
Utilize apenas dispositivos de
isolamento corretos: disjuntores de
proteção, fusíveis (os fusíveis de rosca
devem ser retirados do suporte),
diferenciais e contactores.
A instalação elétrica deve possuir um
dispositivo de isolamento que lhe
permita desligar o aparelho da corrente
elétrica em todos os polos. O
dispositivo de isolamento deve ter uma
abertura de contacto com uma largura
mínima de 3 mm.
Feche totalmente a porta do aparelho
antes de ligar a ficha na tomada
elétrica.
Este aparelho é fornecido com uma
ficha e um cabo de alimentação.
Tipos de cabo aplicáveis para instalação
ou substituição na Europa:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Para obter informações sobre a secção do
cabo, consulte a potência total na placa
de características. Também pode
consultar a tabela:
Potência total (W)
Secção do cabo
(mm²)
máximo de 1380
3 x 0.75
máximo de 2300
3x1
Potência total (W)
Secção do cabo
(mm²)
máximo de 3680
3 x 1.5
O cabo de terra (cabo verde/amarelo) tem
de ser 2 cm mais comprido do que os
cabos de fase e neutro (cabos azul e
castanho).
Utilização
AVISO! Risco de ferimentos,
queimaduras, choque elétrico
ou explosão.
• Este aparelho destina-se apenas a uso
doméstico.
• Não altere as especificações deste
aparelho.
• Certifique-se de que as aberturas de
ventilação não ficam obstruídas.
• Não deixe o aparelho a funcionar sem
vigilância.
• Desative o aparelho após cada
utilização.
• Tenha cuidado sempre que abrir a
porta do aparelho quando ele estiver a
funcionar. Pode sair ar muito quente.
• Não utilize o aparelho com as mãos
húmidas ou se ele estiver em contacto
com água.
• Não exerça pressão sobre a porta se
ela estiver aberta.
• Não utilize o aparelho como superfície
de trabalho ou armazenamento.
• Abra a porta do aparelho com cuidado.
A utilização de ingredientes com álcool
pode provocar uma mistura de álcool e
ar.
• Evite que faíscas ou chamas entrem
em contacto com o aparelho quando
abrir a porta.
• Não coloque produtos inflamáveis, ou
objetos molhados com produtos
inflamáveis, no interior, perto ou em
cima do aparelho.
AVISO! Risco de danos no
aparelho.
48 Progress
• Para evitar danos ou descoloração do
esmalte:
– Não coloque recipientes de ir ao
forno ou outros objetos diretamente
sobre o fundo da cavidade do
aparelho.
– Não coloque folha de alumínio
diretamente sobre o fundo da
cavidade do aparelho.
– Não verta água diretamente sobre
o aparelho quando ele estiver
quente.
– Não coloque pratos ou alimentos
húmidos no aparelho após acabar
de cozinhar.
– Tenha cuidado quando remover ou
instalar os acessórios.
• A eventual descoloração do esmalte ou
do aço inoxidável não afeta o
desempenho do aparelho.
• Utilize um recipiente profundo quando
cozer bolos muito húmidos. Caso
contrário, os sucos da fruta podem
provocar manchas permanentes.
• Este aparelho serve apenas para
cozinhar. Não pode ser usado para
outras funções como, por exemplo,
aquecimento de divisões.
• Cozinhe sempre com a porta do forno
fechada.
• Se o aparelho ficar instalado atrás de
uma porta de armário, nunca feche a
porta com o aparelho em
funcionamento. Se a porta ficar
fechada, poderá ocorrer acumulação
de calor e humidade que podem
danificar o aparelho, o móvel e o piso.
Não feche a porta do armário enquanto
o aparelho não tiver arrefecido
totalmente após uma utilização.
Manutenção e limpeza
AVISO! Risco de ferimentos,
incêndio e danos no aparelho.
• Antes de qualquer acção de
manutenção, desactive o aparelho e
desligue a ficha da tomada eléctrica.
• Certifique-se de que o aparelho está
frio. Existe o risco de quebra dos
painéis de vidro.
• Substitua imediatamente os painéis de
vidro se estiverem danificados.
Contacte um Centro de Assistência
Técnica Autorizado.
• Tenha cuidado quando retirar a porta
do aparelho. A porta é pesada!
• Limpe o aparelho com regularidade
para evitar que o material da superfície
se deteriore.
• Limpe o aparelho com um pano macio
e húmido. Utilize apenas detergentes
neutros. Não utilize quaisquer produtos
abrasivos, esfregões, solventes ou
objectos metálicos.
• Se utilizar um spray para forno, siga as
instruções de segurança da
embalagem.
• Não limpe o esmalte catalítico (se
aplicável) com nenhum tipo de
detergente.
Limpeza por pirólise
AVISO! Risco de ferimentos /
incêndio / emissão de produtos
químicos (vapores) no Modo
Pirolítico.
• Antes de executar a função de
autolimpeza Pirolítica e antes da
primeira utilização, remova o seguinte
da cavidade do forno:
– todos os excessos de resíduos de
alimentos, óleos e derrames ou
depósitos de gordura;
– todos os objetos amovíveis
(incluindo as prateleiras e as calhas
laterais fornecidas com o produto)
e todos os tachos anti-aderentes,
panelas, tabuleiros, utensílios, etc.
• Leia atentamente todas as instruções
relativas à limpeza pirolítica.
• Mantenha as crianças afastadas do
aparelho quando a limpeza pirolítica
estiver a funcionar.
O aparelho fica bastante quente e
liberta ar quente pelas ranhuras de
ventilação frontais.
• A limpeza pirolítica é uma operação
efetuada com temperatura elevada e
pode libertar fumos dos resíduos
alimentares e dos materiais do
Progress 49
•
•
•
•
aparelho, pelo que recomendamos
vivamente o seguinte:
– providencie boa ventilação durante
e após a limpeza pirolítica.
– providencie boa ventilação durante
e após a primeira utilização com a
temperatura máxima.
Ao contrário das pessoas, algumas
aves e alguns répteis podem ser
extremamente sensíveis aos eventuais
fumos emitidos durante o processo de
limpeza dos fornos pirolíticos.
– Leve todos os animais de
estimação (especialmente as aves)
para uma área bem ventilada,
afastando-os do aparelho durante e
após a limpeza por pirólise e a
primeira utilização com a
temperatura máxima.
Os animais de estimação pequenos
também podem ser muito sensíveis às
mudanças de temperatura localizadas
nas proximidades dos fornos pirolíticos
durante o funcionamento do programa
de auto-limpeza pirolítica.
As superfícies anti-aderentes de
tachos, panelas, assadeiras, utensílios
e outros objetos podem ser danificadas
pela temperatura elevada da limpeza
pirolítica dos fornos pirolíticos, assim
como podem ser fonte de fumos
nocivos em baixo grau.
Os fumos libertados pelos fornos
pirolíticos/resíduos de alimentos não
são nocivos para pessoas, incluindo
crianças e pessoas enfermas.
INSTALAÇÃO
AVISO! Consulte os capítulos
relativos à segurança.
Luz interior
AVISO! Risco de choque
elétrico.
• A lâmpada normal ou de halogénio
utilizada neste aparelho destina-se
apenas a aparelhos domésticos. Não a
utilize para iluminação em casa.
• Antes de substituir a lâmpada, desligue
o aparelho da corrente elétrica.
• Utilize apenas lâmpadas com as
mesmas especificações.
Assistência
• Contacte um Centro de Assistência
Técnica Autorizado se for necessário
reparar o aparelho.
• Utilize apenas peças de substituição
originais.
Eliminação
AVISO! Risco de ferimentos ou
asfixia.
• Desligue o aparelho da alimentação
eléctrica.
• Corte o cabo de alimentação eléctrica
do aparelho e elimine-o.
• Remova o trinco da porta para evitar
que crianças ou animais de estimação
fiquem presos no aparelho.
50 Progress
Em construção
548
21
min. 550
80
60
520
600
114
18
20
589
594
min. 560
595+-1
198
60
5
1
523
20
548
70
60
21
min. 550
20
520
18
590
114
min. 560
589
594
198
60
595+-1
5
1
20
Fixação do forno no armário
523
Progress 51
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Descrição geral
1
1
2
3
4
5
6
7
2
3
7
5
4
3
2
1
4
5
Painel de comandos
Programador eletrónico
Resistência
Lâmpada
Ventoinha
Apoio para prateleiras, amovível
Posições de prateleira
6
Acessórios
• Assadeira
Para bolos e biscoitos. Para cozer e
assar ou como recipiente para recolher
gordura.
• Prateleira em grelha
Para recipiente de ir ao forno, forma de
bolo, assados.
• Tabuleiro para assar
Para bolos e biscoitos.
PAINEL DE COMANDOS
Programador eletrónico
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Utilize os campos do sensor para controlar o forno.
Campo
do sen‐
sor
1
-
Função
Descrição
Visor
Apresenta as regulações atuais do forno.
52 Progress
Campo
do sen‐
sor
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Função
Descrição
ON / OFF
Para ativar e desativar o forno.
Opções
Para selecionar uma função de aquecimento ou
um programa automático.
O meu programa
favorito
Para guardar o seu programa favorito. Utilize para
aceder diretamente ao seu programa favorito,
mesmo quando o forno estiver desligado.
Temperatura /
Aquecimento Rápi‐
do
Para definir ou verificar a temperatura.
Prima continuamente durante três segundos para
ativar e desativar a função: Aquecimento Rápido.
Para baixo, para ci‐
ma
Para subir ou descer no menu.
OK
Para confirmar uma seleção ou definição.
Luz do forno
Para ligar e desligar a lâmpada do forno.
Relógio
Para regular as funções de relógio.
Conta-Minutos
Para definir o Conta-Minutos.
Visor
A
B
G
C
F
E
D
A. Símbolo da função do forno
B. Visor da temperatura / hora do dia
C. Relógio / Indicador de calor residual /
Conta-Minutos
D. Indicador de calor residual
E. Indicadores das funções de relógio
F. Indicador de aquecimento / Indicador
de aquecimento rápido
G. Número do programa / função do forno
Progress 53
Outros indicadores do visor:
Símbolo
/
/
Nome
Descrição
Funções
Pode escolher uma função do forno.
Programa automático
Pode escolher um programa automático.
O meu programa favorito
O programa favorito está ativo.
kg / g
Um programa automático com introdução
de peso está ativo.
h / min
Uma função de relógio está ativa.
Temperatura / Aquecimento rá‐
pido
A função está ativa.
Temperatura
A temperatura atual é indicada.
Temperatura
Pode alterar a temperatura.
Bloqueio da porta
A função de bloqueio da porta está ativa.
Luz
A luz foi desativada.
Conta-minutos
A função do conta-minutos está ativa.
Indicador de aquecimento
Se ativar uma função de aquecimento,
aparece. As barras indicam se a
temperatura do forno está a aumentar ou
diminuir.
Quando o forno atingir a temperatura
selecionada, as barras desaparecem do
visor.
ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO
AVISO! Consulte os capítulos
relativos à segurança.
Para acertar a hora do dia,
consulte o capítulo “Funções
de relógio”.
Limpeza inicial
Remova todos os acessórios e apoios
para prateleiras amovíveis do forno.
Consulte o capítulo “Manutenção e
limpeza”.
Limpe o forno e os acessórios antes da
primeira utilização.
Volte a colocar os acessórios e os
suportes removíveis da prateleira na sua
posição inicial.
Pré-aquecimento
Pré-aqueça o forno vazio antes da
primeira utilização.
1. Selecione a função:
ea
temperatura máxima.
2. Deixe o forno funcionar durante 1
hora.
3. Selecione a função
e a temperatura
máxima.
54 Progress
4. Deixe o forno funcionar durante 15
minutos.
Os acessórios podem ficar mais quentes
do que o habitual. O forno pode emitir
algum odor e fumo durante o préaquecimento. Certifique-se de que a
circulação de ar na divisão é suficiente.
UTILIZAÇÃO DIÁRIA
AVISO! Consulte os capítulos
relativos à segurança.
Função do
forno
Funções de aquecimento
Função do
forno
Ventilado +
Resistência
Circ
Função Pizza
Aplicação
Para cozer em até três
posições de prateleira ao
mesmo tempo e para se‐
car alimentos.
Utilize uma temperatura
20 - 40 °C abaixo da que
utiliza com a função Ca‐
lor superior/inferior.
Para cozer piza. Para
alourar com mais intensi‐
dade e deixar a base es‐
taladiça.
Para preparar assados
tenros e suculentos.
Aquecimento
a Baixa temp.
Calor superi‐
or/inferior
Congelados
Para cozer e assar pra‐
tos numa posição de pra‐
teleira.
Para deixar os alimentos
de conveniência (por
exemplo, batatas fritas,
batatas em cunha ou cre‐
pes) estaladiços.
Para grelhar alimentos
planos e tostar pão.
Grelhador
Grelhador
ventilado
Aquecimento
inferior
Descongelar
Aplicação
Para assar aves ou pe‐
ças de carne de grandes
dimensões numa posição
da grelha. Para gratinar e
alourar.
Para cozer bolos com
bases estaladiças e con‐
servar alimentos.
Para descongelar ali‐
mentos (legumes e fru‐
ta). O tempo de descon‐
gelação depende da
quantidade e do tamanho
dos alimentos congela‐
dos.
Progress 55
Função do
forno
Ventilado
com Resis‐
tência
Pão
Aplicação
Esta função foi concebi‐
da para poupar energia
durante a cozedura. Con‐
sulte as instruções de co‐
zedura no capítulo “Su‐
gestões e dicas”, Ventila‐
do com Resistência. A
porta do forno deve estar
fechada durante a coze‐
dura, para que a função
não seja interrompida e
para garantir que o forno
funciona com a máxima
eficiência energética pos‐
sível. Quando utilizar es‐
ta função, a temperatura
na cavidade pode ser di‐
ferente da temperatura
selecionada. O calor resi‐
dual é utilizado.A potên‐
cia de aquecimento pode
ser reduzida. Para co‐
nhecer as recomenda‐
ções gerais para poupan‐
ça de energia, consulte o
capítulo “Eficiência ener‐
gética”, Poupança de
energia. Esta função foi
utilizada para definir a
classe de eficiência ener‐
gética de acordo com a
norma EN 60350-1.
Quando utilizar esta fun‐
ção, a lâmpada é desli‐
gada automaticamente
após 30 segundos.
Utilize esta função para
confecionar pão e pãezi‐
nhos com resultados pro‐
fissionais, com a cor per‐
feita e a crosta brilhante
e estaladiça.
Função do
forno
Aplicação
Para manter os alimen‐
tos quentes.
Função man‐
ter quente
Selecionar a função de
aquecimento
1. Ligue o forno com .
O visor indica a temperatura selecionada,
o símbolo e o número da função de
aquecimento.
2. Prima
ou
para selecionar uma
função de aquecimento.
ou o forno inicia
3. Prima
automaticamente após 5 segundos.
Se ativar o forno e não selecionar um
programa ou uma função de aquecimento,
o forno desativa-se automaticamente
após 20 segundos.
Alterar a temperatura
Prima
ou
para alterar a
temperatura em passos: 5 °C.
Quando o forno atingir a temperatura
definida, é emitido um sinal sonoro e o
indicador de Aquecimento desaparece.
Consultar a temperatura
Pode ver qual é a temperatura do forno
quando tiver uma função ou um programa
a funcionar.
1. Prima .
O visor apresenta a temperatura do forno.
Prima novamente para selecionar outra
temperatura.
2. Prima
ou o visor voltará a
apresentar automaticamente a
temperatura selecionada após 5
segundos.
56 Progress
Aquecimento Rápido
Não coloque alimentos no forno quando o
Aquecimento Rápido estiver a funcionar.
A função Aquecimento Rápido está
disponível apenas com algumas funções
do forno. Se o sinal sonoro de anomalia
estiver ativado no menu de definições, é
emitido um sinal sonoro se a função
Aquecimento Rápido não estiver
disponível para a função selecionada.
Consulte “Utilizar o menu de definições”
no capítulo “Funções adicionais”.
O Aquecimento Rápido diminui o tempo
de aquecimento.
Para ativar o Aquecimento Rápido, prima
continuamente
durante mais de 3
segundos.
Se o Aquecimento Rápido estiver ativo, o
visor apresenta barras intermitentes.
FUNÇÕES DE RELÓGIO
Tabela das funções de relógio
Função de relógio
00:00
Aplicação
Hora
Para ver ou alterar a hora do dia. Pode alterar a hora do
dia apenas quando o forno está ligado.
Duração
Para definir o tempo de funcionamento do forno.
Fim tempo
Para definir quando o forno será desligado.
Programar o tem‐
porizador de atraso
Para combinar as funções Duração e Fim tempo.
Definir + Iniciar
Para ligar o forno com as definições necessárias com ape‐
nas um toque no campo do sensor em qualquer momento.
Conta-Minutos
Para definir uma contagem decrescente. Esta função não
afeta o funcionamento do forno. Pode definir o Conta-Mi‐
nutos em qualquer momento, mesmo que o forno esteja
desligado.
Temporizador de
contagem crescen‐
te
Serve para fazer uma contagem crescente que indica o
tempo de funcionamento do forno. Ativa-se imediatamente
quando o forno começa a aquecer. O Temporizador de
contagem crescente não é ativado se a Duração e a Fim
tempo estiverem definidas. Esta função não afeta o fun‐
cionamento do forno.
Definir e alterar a hora
Após a primeira ligação à corrente
elétrica, aguarde até que o visor
apresente e 12:00. “12” está
intermitente.
1. Prima
2. Prima
ou
.
para acertar a hora.
3. Prima
ou
para definir os
minutos.
4. Prima
.
O visor apresenta a nova hora.
Para acertar a hora do dia, prima
várias vezes até que
fique intermitente.
Progress 57
Definir a Duração
1. Selecione uma função de aquecimento
e uma temperatura.
2. Prima
repetidamente até que
fique intermitente.
ou
para definir os
3. Prima
minutos da Duração.
4. Prima
ou a função Duração inicia
automaticamente após 5 segundos.
5. Prima
ou
para definir as horas
da Duração.
ou a função Duração inicia
6. Prima
automaticamente após 5 segundos.
Quando o tempo definido termina, é
emitido um sinal sonoro durante 2
minutos. O visor apresenta
intermitente
e o tempo definido. O forno desliga-se.
7. Prima um campo do sensor para
desligar o sinal.
8. Desligue o forno.
Definir a Fim tempo
1. Selecione uma função de aquecimento
e uma temperatura.
repetidamente até que
2. Prima
fique intermitente.
3. Prima
ou
para definir a Fim
tempo e prima
. Defina primeiro os
minutos e depois as horas.
Quando o tempo definido termina, é
emitido um sinal sonoro durante 2
minutos. O visor apresenta
intermitente
e o tempo definido. O forno desliga-se
automaticamente.
4. Prima um campo do sensor para
desligar o sinal.
5. Desligue o forno.
Definição: Programar o
temporizador de atraso
1. Selecione uma função de aquecimento
e uma temperatura.
2. Prima
repetidamente até que
fique intermitente.
3. Prima
ou
para definiros
minutos da Duração.
4. Prima
.
5. Prima
ou
para definir as horas
da Duração.
6. Prima
.
O visor apresenta
intermitente.
7. Prima
ou
para definir a Fim
tempo e prima
. Defina primeiro os
minutos e depois as horas.
O forno liga-se automaticamente mais
tarde, funciona durante a Duraçãodefinida
e desliga-se à Fim tempo definida.
Quando o tempo definido termina, é
emitido um sinal sonoro durante 2
minutos. O visor apresenta
intermitente
e o tempo definido. O forno desliga-se
automaticamente.
8. Prima um campo do sensor para
desligar o sinal.
9. Desligue o forno.
Quando a função de
Programar o temporizador de
atraso estiver ativada, o visor
apresenta um símbolo de
função de aquecimento,
com um ponto e . O ponto
indica qual é a função de
relógio que se encontra no
visor de relógio/calor residual.
Definição: Definir + Iniciar
Pode utilizar a função Definir + Iniciar
apenas se a Duração estiver definida.
1. Selecione uma função de aquecimento
e uma temperatura.
2. Defina a Duração.
3. Prima
repetidamente até o visor
intermitente.
apresentar
4. Prima
para definir a função Definir
+ Iniciar.
e
com um
O visor apresenta
indicador. Este indicador mostra qual é a
função de relógio que está ativada.
5. Prima um campo do sensor (exceto
ON / OFF) para iniciar a função Definir
+ Iniciar.
58 Progress
Definição: Conta-Minutos
1. Prima .
O visor apresenta
intermitente e “00”.
para percorrer as opções.
2. Prima
Defina primeiro os segundos e depois
os minutos e as horas.
3. Prima
ou
para definir o ContaMinutos e
para confirmar.
4. Prima
ou a função Conta-Minutos
inicia automaticamente após 5
segundos.
Quando o tempo definido terminar, é
emitido um sinal sonoro durante 2 minutos
e o visor apresenta 00:00 e
intermitentes.
5. Prima um campo do sensor para
desligar o sinal.
Definição: Temporizador de
contagem crescente
1. Para reinicializar o Temporizador de
contagem crescente, prima: várias
vezes até o visor apresentar .
2. Prima continuamente:
. Quando o
visor indicar “00:00”, o Temporizador
de contagem crescente inicia
novamente a contagem crescente.
PROGRAMAS AUTOMÁTICOS
AVISO! Consulte os capítulos
relativos à segurança.
Programa
Existem 20 programas automáticos.
Utilize um programa automático ou uma
receita quando não tiver experiência de
confecção de um determinado prato. O
visor indica os tempos de cozedura
predefinidos para todos os programas
automáticos.
12
PASTEIS
13
PÃO SALOIO
14
MASSA DE PÃO
15
BATATAS GRATINADAS
16
LASANHA
Programas automáticos
17
CANELONES
18
BOLO PRÉ-COZINHADO
19
PIZZA PRÉ-COZINHADA
20
BATATAS PRÉ-COZINHADAS
Programa
1
CARNE ASSADA
2
PORCO ASSADO
3
VITELA ASSADA
4
BORREGO ASSADO
5
ASSADO DE CAÇA
6
FRANGO INTEIRO
7
PEIXE INTEIRO
8
PIZZA
9
QUICHE LORRAINE
10
PÃO-DE-LÓ DE LIMÃO
11
CHEESECAKE
Programas automáticos
1. Active o aparelho.
.
2. Toque em
O visor apresenta , um símbolo e o
número do programa automático.
3. Toque em
ou
para seleccionar
o programa automático.
4. Toque em
ou aguarde cinco
segundos até que o aparelho comece
a funcionar automaticamente.
5. Quando o tempo definido terminar, é
emitido um sinal sonoro durante dois
Progress 59
minutos. O símbolo
fica
intermitente.
6. Toque em qualquer campo do sensor
ou abra a porta do forno para parar o
sinal sonoro.
7. Desactive o aparelho.
Programas automáticos com
introdução de peso
Se definir o peso da carne, o aparelho
calcula o tempo para assar.
1. Active o aparelho.
.
2. Toque em
3. Toque em
ou
para seleccionar
o programa de peso.
O visor apresenta: tempo de cozedura,
símbolo de duração , peso predefinido,
unidade de medida (kg, g).
4. Toque em
ou as definições serão
automaticamente guardadas após
cinco segundos.
O aparelho activa-se.
5. Pode alterar o valor do peso
predefinido com
ou
. Toque em
.
6. Quando o tempo definido terminar, é
emitido um sinal sonoro durante dois
minutos.
fica intermitente.
7. Toque em qualquer campo do sensor
ou abra a porta do forno para parar o
sinal sonoro.
8. Desactive o aparelho.
UTILIZAR OS ACESSÓRIOS
AVISO! Consulte os capítulos
relativos à segurança.
Introduzir os acessórios
Prateleira em grelha:
Introduza a prateleira entre as barras-guia
dos apoios para prateleiras e certifique-se
de que os pés de apoio ficam para baixo.
Prateleira em grelha e tabuleiro para
assar /tabuleiro para grelharem conjunto:
Introduza o tabuleiro para assar /tabuleiro
para grelhar entre as barras-guia dos
apoios para prateleiras e a prateleira em
grelha sobre as barras diretamente acima.
Tabuleiro para assar/ Tabuleiro para
grelhar:
Introduza o tabuleiro para assar /tabuleiro
para grelhar entre as barras-guia dos
apoios para prateleiras.
60 Progress
Um pequeno entalhe na parte
inferior aumenta a segurança.
Estes entalhes são também
dispositivos anti-inclinação. A
armação elevada à volta da
prateleira impede que os
recipientes deslizem para fora
da prateleira.
FUNÇÕES ADICIONAIS
Utilizar a função Os meus
Programas Favoritos
Utilize esta função para guardar as suas
definições favoritas de temperatura e
tempo para uma função do forno ou um
programa do forno.
1. Defina a temperatura e tempo de uma
função do forno ou programa do forno.
2. Toque e mantenha a pressão em
durante mais de três segundos. É
emitido um sinal sonoro.
3. Desactive o aparelho.
• Para activar a função, toque em . O
aparelho activa o seu programa
favorito.
Quando a função estiver a
funcionar, pode alterar a
hora e a temperatura.
• Para desactivar a função, toque em
. O aparelho desactiva o seu
programa favorito.
Utilizar o Bloqueio para
Crianças
O Bloqueio para Crianças impede a
ativação acidental do forno.
Quando a limpeza pirolítica
estiver ativa, a porta está
bloqueada. Quando tocar num
campo do sensor, o visor
apresenta uma mensagem.
Pode ativar esta função quando o forno
está desligado. Não selecione uma função
de aquecimento.
Prima continuamente os botões
e
em simultâneo durante 2 segundos. É
emitido um sinal sonoro.
O visor apresenta SAFE. A porta é
bloqueada.
Repita a ação para desativar o Bloqueio
para Crianças.
Utilizar o Bloqueio de Funções
Pode ativar a função apenas quando o
forno estiver a funcionar.
O Bloqueio de Funções evita uma
alteração acidental da função do forno.
1. Para ativar a função, ligue o forno.
2. Ative uma definição ou função do
forno.
3. Toque continuamente em
e
ao
mesmo tempo durante 2 segundos.
É emitido um sinal sonoro.
O visor apresenta “Lock” (Bloqueio).
Para desativar o Bloqueio de Funções,
repita o passo 3.
Se a função Pirólise estiver a
funcionar, a porta está
bloqueada. Aparece uma
mensagem no visor quando
tocar em algum campo do
sensor.
Pode desativar o forno com o
Bloqueio de Funções ativo.
Quando desativar o forno, o
Bloqueio de Funções é
desativado.
Progress 61
Utilizar o menu de definições
O menu de definições permite ativar ou
desativar funções através do menu
principal. O visor apresenta SET e o
número da definição.
Descrição
Valor a definir
1
DEFINIR+INICIAR
ON/OFF
2
INDICADOR DE CALOR RESIDUAL
ON/OFF
3
AVISO DE LIMPEZA
ON/OFF
4
SONS “TECLADO”1)
CLIQUE / BIP / OFF
5
SOM DE AVARIA
ON/OFF
6
MODO DEMO
Código de ativação: 2468
7
LUMINOSIDADE
BAIXO / MÉDIO / ALTO
8
MENU DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA
-
9
DEFINIÇÕES DE FÁBRICA
SIM / NÃO
1) Não é possível desativar o som do campo do sensor ON/OFF (ligar/desligar).
1. Prima continuamente
durante 3
segundos.
O visor apresenta SET1 e um “1”
intermitente.
2. Prima
ou
para selecionar a
definição.
3. Prima
.
4. Prima
ou
para alterar o valor
da definição.
5. Prima
.
Para sair do menu de Definições, prima
ou prima continuamente
.
Desativação Automática
Por questões de segurança, o forno
desativa-se automaticamente ao fim de
algum tempo se estiver alguma função de
aquecimento ativa e não houver alteração
de regulação.
(°C)
30 - 115
(h)
12,5
(°C)
(h)
120 - 195
8,5
200 - 245
5,5
250 - máximo
3
Pirólise
4,5
A Desativação Automática não funciona
com as seguintes funções: Luz, Duração,
Programar o temporizador de atraso, Fim
tempo, Aquecimento a Baixa temp..
Brilho do visor
Existem dois modos do brilho do visor:
• Brilho nocturno - quando o aparelho
está desligado, o brilho do visor é
menos intenso entre as 22h00 e as
06h00.
• Brilho diurno:
– Quando o aparelho está activado.
– Se tocar num campo do sensor
durante o período de brilho
nocturno (excepto ON/OFF), o visor
62 Progress
volta ao modo de brilho diurno
durante os 10 segundos seguintes.
– Se o aparelho estiver desligado e
activar o Conta-Minutos. Quando a
função do Conta-Minutos terminar,
o visor volta ao brilho nocturno.
Ventoinha de arrefecimento
Quando o forno está a funcionar, a
ventoinha de arrefecimento é ativada
automaticamente para manter as
superfícies do forno frias. Se desligar o
forno, a ventoinha de arrefecimento
continua a funcionar até o forno arrefecer.
Termóstato de segurança
Se o forno for utilizado incorretamente ou
tiver alguma anomalia, pode ocorrer um
sobreaquecimento perigoso. Para evitar
isso, o forno possui um termóstato de
segurança que corta a alimentação
elétrica. O forno volta a ativar-se
automaticamente quando a temperatura
baixar.
SUGESTÕES E DICAS
AVISO! Consulte os capítulos
relativos à segurança.
A temperatura e os tempos de
cozedura indicados nas tabelas
são apenas valores de
referência. Dependem das
receitas, da qualidade e da
quantidade dos ingredientes
utilizados.
Recomendações para cozinhar
O forno possui cinco posições de
prateleira.
Conte as posições de prateleira a partir do
fundo do forno
O forno pode ter um processo para cozer
ou assar diferente do forno que utilizava
anteriormente. As tabelas em baixo
indicam regulações de temperatura,
tempos de cozedura e posições de
prateleira para algumas receitas comuns.
Se não encontrar as regulações para
alguma receita específica, procure uma
semelhante.
O forno possui um sistema especial que
faz circular o ar e renova constantemente
o vapor. Este sistema permite cozinhar
num ambiente a vapor e manter os
alimentos macios por dentro e estaladiços
por fora. Diminui o tempo de cozedura e o
consumo de energia.
Cozer bolos
Não abra a porta do forno até ter
decorrido 3/4 do tempo de cozedura.
Se utilizar dois tabuleiros para assar em
simultâneo, mantenha um nível vazio
entre os mesmos.
Cozinhar carne e peixe
Utilize uma assadeira quando cozinhar
alimentos muito gordurosos, para evitar
que o forno fique com manchas que
podem ser permanentes.
Deixe a carne repousar cerca de 15
minutos antes de a cortar, para não
perder os sucos.
Para evitar demasiado fumo no forno
quando assar, coloque um pouco de água
na assadeira. Para evitar a condensação
de fumo, acrescente água sempre que ele
secar.
Tempos de cozedura
Os tempos de cozedura dependem do
tipo de alimento, da consistência e do
volume.
No início, monitorize o desempenho
quando cozinhar. Quando utilizar este
aparelho, procure as melhores regulações
(grau de cozedura, tempo de cozedura,
etc.) para os seus recipientes e para as
suas receitas e quantidades.
Progress 63
Cozer e assar
BOLOS
Calor superior/
inferior
Ventilado + Re‐
sistência Circ
(min.)
(°C)
(°C)
Receitas bati‐
das
170
2
160
3 (2 e
4)
45 - 60
Forma de bolo
Massa aman‐
teigada
170
2
160
3 (2 e
4)
20 - 30
Forma de bolo
Cheesecake
buttermilk
170
1
165
2
80 100
Forma de bolo, Ø
26 cm
Strudel
175
3
150
2
60 - 80
Tabuleiro para as‐
sar
Torta de com‐
pota
170
2
165
2
30 - 40
Forma de bolo, Ø
26 cm
Bolo-rei, pré-aqueça o for‐
no vazio
160
2
150
2
90 120
Forma de bolo, Ø
20 cm
Bolo de amei‐
xa, pré-aqueça
o forno vazio
175
1
160
2
50 - 60
Forma retangular
Biscoitos
140
3
140 150
3
25 - 45
Tabuleiro para as‐
sar
Merengues
120
3
120
3
80 100
Tabuleiro para as‐
sar
Merengues,
pré-aqueça o
forno vazio,
dois níveis
-
-
120
2e4
80 100
Tabuleiro para as‐
sar
Pães de leite,
pré-aqueça o
forno vazio
190
3
190
3
12 - 20
Tabuleiro para as‐
sar
Éclairs
190
3
170
3
25 - 35
Tabuleiro para as‐
sar
Éclairs, dois ní‐
veis
-
-
170
2e4
35 - 45
Tabuleiro para as‐
sar
64 Progress
BOLOS
Calor superior/
inferior
Ventilado + Re‐
sistência Circ
(min.)
(°C)
(°C)
Tartes planas
180
2
170
2
45 - 70
Forma de bolo, Ø
20 cm
Bolo de fruta ri‐
co
160
1
150
2
110 120
Forma de bolo, Ø
24 cm
Bolo de duas
camadas
170
1
160
2
30 - 50
Forma de bolo, Ø
20 cm
Pré-aqueça o forno vazio.
PÃO E PIZZA
Calor superior/infe‐
rior
Ventilado + Resis‐
tência Circ
(min.)
(°C)
(°C)
Pão branco,
1 - 2 unida‐
des, 0,5 kg
cada
190
1
190
1
60 - 70
-
Pão de cen‐
teio, não é
necessário
pré-aquecer
190
1
180
1
30 - 45
Forma re‐
tangular
Pãezinhos, 6
- 8 pãezinhos
190
2
180
2 (2 e 4)
25 - 40
Tabuleiro
para assar
Pizza
230 250
1
230 250
1
10 - 20
Tabuleiro
para assar /
Tabuleiro
para grelhar
Scones
200
3
190
3
10 - 20
Tabuleiro
para assar
Pré-aqueça o forno vazio.
Utilize uma forma de bolo.
Progress 65
FLANS
Calor superior/inferi‐
or
Ventilado + Resistên‐
cia Circ
(min.)
(°C)
(°C)
Flan de massa, não é ne‐
cessário pré-aquecer
200
2
180
2
40 - 50
Flan de vegetais, não é
necessário pré-aquecer
200
2
175
2
45 - 60
Quiches
180
1
180
1
50 - 60
Lasanha
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Canelones
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Utilize a segunda posição de prateleira.
Utilize a prateleira em grelha.
CARNE
Calor superior/
inferior
Ventilado +
Resistência
Circ
(min.)
(°C)
(°C)
Carne de vaca
200
190
50 - 70
Porco
180
180
90 - 120
Vitela
190
175
90 - 120
Carne assada, mal passada
210
200
50 - 60
Carne assada, média
210
200
60 - 70
Carne assada, bem passada
210
200
70 - 75
66 Progress
CARNE
Calor superior/infe‐
rior
Ventilado + Resis‐
tência Circ
(min.)
(°C)
(°C)
Pá de porco, com courato
180
2
170
2
120 - 150
Perna de porco, 2 unidades
180
2
160
2
100 - 120
Perna de borrego
190
2
175
2
110 - 130
Frango inteiro
220
2
200
2
70 - 85
Peru inteiro
180
2
160
2
210 - 240
Pato inteiro
175
2
220
2
120 - 150
Ganso inteiro
175
2
160
1
150 - 200
Coelho, cortado em peda‐
ços
190
2
175
2
60 - 80
Lebre, cortada em pedaços
190
2
175
2
150 - 200
Faisão inteiro
190
2
175
2
90 - 120
Utilize a segunda posição de prateleira.
PEIXE
Calor superior/
inferior
Ventilado + Re‐
sistência Circ
(min.)
(°C)
(°C)
Truta / Dourada, 3 - 4 peixes
190
175
40 - 55
Atum / Salmão, 4 - 6 filetes
190
175
35 - 60
Grelhador
Pré-aqueça o forno vazio.
Utilize a quarta posição de prateleira.
Grelhador com a regulação de temperatura máxima.
Progress 67
GRELHADOR
(kg)
(min.)
1.º lado
(min.)
2.º lado
Bifes do lombo, 4 unidades
0,8
12 - 15
12 - 14
Bife de vaca, 4 unidades
0,6
10 - 12
6-8
Salsichas, 8
-
12 - 15
10 - 12
Costeletas de porco, 4 unidades
0,6
12 - 16
12 - 14
Frango, metade, 2
1
30 - 35
25 - 30
Espetadas, 4
-
10 - 15
10 - 12
Peito de frango, 4 unidades
0,4
12 - 15
12 - 14
Hambúrgueres, 6
0,6
20 - 30
-
Filete de peixe, 4 unidades
0,4
12 - 14
10 - 12
Sandes tostadas, 4 - 6
-
5-7
-
Tosta, 4 - 6
-
2-4
2-3
Grelhador ventilado
Pré-aqueça o forno vazio.
Utilize a primeira ou a segunda posição
de prateleira.
Para calcular o tempo de assar,
multiplique o tempo indicado na tabela
abaixo pelos centímetros de espessura da
carne.
VACA
Carne assada ou
lombo, bem pas‐
sado
(°C)
(min.)
170 180
8 - 10
(°C)
(min.)
160 180
90 - 120
VACA
PORCO
(°C)
(min.)
Carne assada ou
lombo, mal pas‐
sado
190 200
5-6
Carne assada ou
lombo, médio
180 190
6-8
Pá / Cachaço /
Fiambre, 1 - 1,5
kg
68 Progress
AVES
PORCO
(°C)
(min.)
Aves, partes, 0,2
- 0,25 kg cada
200 220
30 - 50
50 - 60
Frango, metade,
0,4 - 0,5 kg cada
190 210
35 - 50
90 - 120
Frango, galinha,
1 - 1,5 kg
190 210
50 - 70
Pato, 1,5 - 2 kg
180 200
80 - 100
Ganso, 3,5 - 5 kg
160 180
120 180
Peru, 2,5 - 3,5 kg
160 180
120 150
Peru, 4 - 6 kg
140 160
150 240
(°C)
(min.)
Costeletas / En‐
trecosto, 1 - 1,5
kg
170 180
60 - 90
Rolo de carne,
0,75 - 1 kg
160 170
Joelho de porco,
pré-cozido, 0,75 1 kg
150 170
VITELA
(°C)
(min.)
Vitela assada, 1
kg
160 180
90 - 120
Mão de vitela, 1,5
- 2 kg
160 180
120 150
BORREGO
PEIXE (COM VAPOR)
Peixe inteiro, 1 1,5 kg
(°C)
(min.)
210 220
40 - 60
(°C)
(min.)
Aquecimento a Baixa temp.
Perna de borre‐
go / Borrego as‐
sado, 1 - 1,5 kg
150 170
100 120
Lombo de borre‐
go, 1 - 1,5 kg
160 180
40 - 60
Esta função permite-lhe preparar carne
magra e macia e peixe. Não é aplicável
para: aves, porco assado gordo, assado
na panela.
1. Sele a carne durante 1 a 2 minutos de
cada lado numa panela em lume forte.
2. Coloque a carne numa assadeira ou
diretamente na grelha. Coloque um
tabuleiro sob a grelha para recolher a
gordura.
Cozinhe sempre sem tampa enquanto
utilizar esta função.
Progress 69
3. Selecione a função: Aquecimento a
Baixa temp.. Pode definir a
temperatura entre 80 ºC e 150 ºC
durante os primeiros 10 minutos. A
pré-definição é de 90 °C.
4. Após 10 minutos, o forno baixa
automaticamente a temperatura para
80 ºC.
Defina a temperatura para 120 ºC.
(kg)
(min)
0,2 - 0,3
20 - 40
Lombo de vaca
1 - 1,5
90 - 150
3
Carne assada
1 - 1,5
120 - 150
1
Vitela assada
1 - 1,5
120 - 150
1
Bifes
3
Descongelar
(kg)
Tempo de
descongela‐
ção (min.)
Tempo extra de
descongelação
(min.)
Frango
1
100 - 140
20 - 30
Coloque o frango
sobre um pires vira‐
do ao contrário e
este sobre um prato
grande. Vire a meio
do tempo.
carne
1
100 - 140
20 - 30
0,5
90 - 120
Vire a meio do tem‐
po.
Natas
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Também é possível
bater as natas
quando ainda estão
ligeiramente conge‐
ladas.
Truta
0,15
25 - 35
10 - 15
-
Morangos
0,3
30 - 40
10 - 20
-
Manteiga
0,25
30 - 40
10 - 15
-
Gateau
1,4
60
60
-
70 Progress
Conservar
Utilize apenas frascos para conservas
com dimensões idênticas, disponíveis no
mercado.
FRUTA COM CAROÇO
Não utilize frascos com tampas roscadas
ou fecho de baioneta, nem latas
metálicas.
Utilize a primeira posição de prateleira.
Não coloque mais de seis frascos de um
litro no tabuleiro para assar.
Encha os frascos até ao mesmo nível e
feche-os bem.
Os frascos não podem tocar uns nos
outros.
Pêssegos /
Marmelos /
Ameixas
Coloque aproximadamente 1/2 litro de
água no tabuleiro para assar, para existir
humidade suficiente no forno.
Morangos / Mirtilos /
Framboesas / Gro‐
selhas maduras
35 - 45
35 - 45
10 - 15
(min.)
Tempo de
cozedura
até passar
para lume
brando
(min.)
Continua‐
ção da co‐
zedura a
100 °C
Cenouras
50 - 60
5 - 10
Pepinos
50 - 60
-
Picles mis‐
tos
50 - 60
5 - 10
Couve-rába‐
no / Ervi‐
lhas / Espar‐
gos
50 - 60
15 - 20
Regule a temperatura para 160 - 170 °C.
(min.)
Tempo de coze‐
dura até passar
para lume bran‐
do
(min.)
Continua‐
ção da
cozedura
a 100 °C
LEGUMES
Quando o líquido nos frascos começar a
levantar fervura (após cerca de 35 - 60
minutos com frascos de um litro), desligue
o forno ou diminua a temperatura para
100 °C (consulte a tabela).
FRUTA MOLE
(min.)
Tempo de
cozedura
até passar
para lume
brando
Secar - Ventilado + Resistência
Circ
Cubra os tabuleiros com papel
impermeável à gordura ou papel vegetal.
Para obter o melhor resultado, desligue o
forno a meio do tempo de secagem, abra
a porta e deixe arrefecer durante uma
noite para acabar de secar.
Para 1 tabuleiro, utilize a terceira posição
de prateleira.
Progress 71
Para 2 tabuleiros, utilize a primeira e a
quarta posições de prateleira.
FRUTA
LEGUMES
(h)
Alperces
8 - 10
Fatias de maçã
6-8
Pêras
6-9
(°C)
(h)
Feijões
60 - 70
6-8
Pimentos
60 - 70
5-6
Legumes para so‐
pa
60 - 70
5-6
Ventilado com Resistência –
acessórios recomendados
Cogumelos
50 - 60
6-8
Ervas aromáticas
40 - 50
2-3
Utilize formas e recipientes escuros e não
refletores. Absorvem o calor melhor do
que os recipientes de cores claras e
refletores.
Regule a temperatura para 60 - 70 °C.
FRUTA
(h)
Ameixas
8 - 10
Tabuleiro de pizza
Assadeira
Escura, não refletora
28 cm de diâmetro
Escura, não refletora
26 cm de diâmetro
Ventilado com Resistência
Para obter os melhores resultados, siga
as sugestões indicadas na tabela abaixo.
Formas pe‐
quenas
Cerâmica
8 cm de diâ‐
metro, 5 cm
de altura
Forma de base de
flan
Escura, não refletora
28 cm de diâmetro
72 Progress
(°C)
(min.)
Pastéis doces,
16 unidades
tabuleiro para assar ou
tabuleiro para recolha
de gorduras
180
2
20 - 30
Pasteis, 9 uni‐
dades
tabuleiro para assar ou
tabuleiro para recolha
de gorduras
180
2
30 - 40
Pizza, congela‐
da, 0,35 kg
prateleira em grelha
220
2
10 - 15
Torta suíça
tabuleiro para assar ou
tabuleiro para recolha
de gorduras
170
2
25 - 35
Brownie
tabuleiro para assar ou
tabuleiro para recolha
de gorduras
175
3
25 - 30
Soufflé, 6 unida‐
des
formas pequenas de
cerâmica na prateleira
em grelha
200
3
25 - 30
Base de flan de
massa batida
forma de base de flan
na prateleira em grelha
180
2
15 - 25
Bolo de duas
camadas
assadeira na prateleira
em grelha
170
2
40 - 50
Peixe escalfado,
0,3 kg
tabuleiro para assar ou
tabuleiro para recolha
de gorduras
180
3
20 - 25
Peixe inteiro,
0,2 kg
tabuleiro para assar ou
tabuleiro para recolha
de gorduras
180
3
25 - 35
Filete de peixe,
0,3 kg
forma de piza na prate‐
leira em grelha
180
3
25 - 30
Carne escalfa‐
da, 0,25 kg
tabuleiro para assar ou
tabuleiro para recolha
de gorduras
200
3
35 - 45
Shashlik, 0,5 kg
tabuleiro para assar ou
tabuleiro para recolha
de gorduras
200
3
25 - 30
Biscoitos, 16
unidades
tabuleiro para assar ou
tabuleiro para recolha
de gorduras
180
2
20 - 30
Progress 73
(°C)
(min.)
Maçapão, 24
unidades
tabuleiro para assar ou
tabuleiro para recolha
de gorduras
180
2
25 - 35
Queques, 12
unidades
tabuleiro para assar ou
tabuleiro para recolha
de gorduras
170
2
30 - 40
Pastelaria sal‐
gada, 20 unida‐
des
tabuleiro para assar ou
tabuleiro para recolha
de gorduras
180
2
25 - 30
Biscoitos de
massa fina, 20
unidades
tabuleiro para assar ou
tabuleiro para recolha
de gorduras
150
2
25 - 35
Tarteletes, 8
unidades
tabuleiro para assar ou
tabuleiro para recolha
de gorduras
170
2
20 - 30
Legumes, escal‐
fados, 0,4 kg
tabuleiro para assar ou
tabuleiro para recolha
de gorduras
180
3
35 - 45
Omeleta de le‐
gumes
forma de piza na prate‐
leira em grelha
200
3
25 - 30
Legumes medi‐
terrânicos, 0,7
kg
tabuleiro para assar ou
tabuleiro para recolha
de gorduras
180
4
25 - 30
Informação para testes
Testes de acordo com a norma IEC
60350-1.
Bolos
peque‐
nos, 20
por ta‐
buleiro
Calor su‐
perior/infe‐
rior
Tabulei‐
ro para
assar
3
(°C)
(min.)
170
20 - 30
-
74 Progress
(°C)
(min.)
Bolos
peque‐
nos, 20
por ta‐
buleiro
Ventilado
+ Resis‐
tência Circ
Tabulei‐
ro para
assar
3
150 160
20 - 35
-
Bolos
peque‐
nos, 20
por ta‐
buleiro
Ventilado
+ Resis‐
tência Circ
Tabulei‐
ro para
assar
2e
4
150 160
20 - 35
-
Tarte
de ma‐
çã, 2
formas,
Ø 20
cm
Calor su‐
perior/infe‐
rior
Prate‐
leira em
grelha
2
180
70 - 90
-
Tarte
de ma‐
çã, 2
formas,
Ø 20
cm
Ventilado
+ Resis‐
tência Circ
Prate‐
leira em
grelha
2
160
70 - 90
-
Pão-de-ló, for‐
ma de
bolo de
Ø26 cm
Calor su‐
perior/infe‐
rior
Prate‐
leira em
grelha
2
170
40 - 50
Pré-aqueça o
forno durante 10
minutos.
Pão-de-ló, for‐
ma de
bolo de
Ø26 cm
Ventilado
+ Resis‐
tência Circ
Prate‐
leira em
grelha
2
160
40 - 50
Pré-aqueça o
forno durante 10
minutos.
Pão-de-ló, for‐
ma de
bolo de
Ø26 cm
Ventilado
+ Resis‐
tência Circ
Prate‐
leira em
grelha
2e
4
160
40 - 60
Pré-aqueça o
forno durante 10
minutos.
Massa
aman‐
teigada
Ventilado
+ Resis‐
tência Circ
Tabulei‐
ro para
assar
3
140 150
20 - 40
-
Progress 75
(°C)
(min.)
Massa
aman‐
teigada
Ventilado
+ Resis‐
tência Circ
Tabulei‐
ro para
assar
2e
4
140 150
25 - 45
-
Massa
aman‐
teigada
Calor su‐
perior/infe‐
rior
Tabulei‐
ro para
assar
3
140 150
25 - 45
-
Tosta, 4
- 6 uni‐
dades
Grelhador
Prate‐
leira em
grelha
4
máx.
2 - 3 minutos
para o pri‐
meiro lado; 2
- 3 minutos
para o se‐
gundo lado
Pré-aqueça o
forno durante 3
minutos.
Ham‐
búrguer
de va‐
ca, 6
unida‐
des, 0,6
kg
Grelhador
Prate‐
leira em
grelha e
tabulei‐
ro de
recolha
de gor‐
duras
4
máx.
20 - 30
Coloque a prate‐
leira em grelha
no quarto nível e
o tabuleiro de re‐
colha de gordu‐
ras no terceiro
nível do forno.
Vire os alimentos
a meio do tempo
de cozedura.
Pré-aqueça o
forno durante 3
minutos.
MANUTENÇÃO E LIMPEZA
AVISO! Consulte os capítulos
relativos à segurança.
Notas sobre a limpeza
Limpe a parte da frente do forno com um pano macio, água morna e um
agente de limpeza suave.
Para limpar as superfícies de metal, utilize um produto de limpeza próprio.
Produtos de
limpeza
Limpe a sujidade persistente com um produto de limpeza especial para for‐
no.
76 Progress
Limpe a cavidade do forno após cada utilização. A acumulação de gordura
ou outros resíduos de alimentos pode causar um incêndio. O risco é superior
no tabuleiro para grelhar.
Utilização
diária
Pode ocorrer condensação de humidade no forno ou nos painéis de vidro da
porta. Para diminuir a condensação, ligue o forno pelo menos 10 minutos
antes de começar a cozinhar. Seque a cavidade com um pano macio após
cada utilização.
Limpe todos os acessórios do forno após cada utilização e deixe-os secar.
Utilize um pano macio com água quente e um agente de limpeza. Não lave
os acessórios na máquina de lavar loiça.
Acessórios
Se tiver acessórios anti-aderentes, não os limpe com agentes de limpeza
agressivos ou objetos afiados, nem na máquina de lavar loiça.
Fornos de aço inoxidável ou
alumínio
Limpe a porta do forno apenas com um
pano húmido ou uma esponja húmida.
Seque com um pano macio.
Nunca utilize esfregões de palha-de-aço,
ácidos ou materiais abrasivos, porque
podem danificar a superfície do forno.
Limpe o painel de comandos do forno
com as mesmas precauções.
Remover os apoios para
prateleiras
Para limpar o forno, remova os apoios
para prateleiras.
CUIDADO! Tenha cuidado
quando remover os apoios
para prateleiras.
1. Puxe a parte da frente do apoio para
prateleiras para fora da parede lateral.
2. Puxe a parte de trás do apoio para
prateleiras para fora da parede lateral
e retire-o.
1
2
Instale os acessórios removidos na
sequência inversa.
Pirólise
CUIDADO! Remova todos os
acessórios e apoios para
prateleiras amovíveis.
Não é possível iniciar o
processo de limpeza
pirolítica:
• se não tiver fechado
totalmente a porta do forno.
Em alguns modelos, o visor
apresenta “C3” quando este
erro ocorre.
CUIDADO! Se existirem outros
aparelhos instalados no
mesmo armário, não os utilize
enquanto estiver a utilizar a
função Pirólise. Isso pode
danificar o forno.
Durante a limpeza pirolítica, a porta fica
bloqueada. O símbolo
e as barras do
Progress 77
indicador de calor ficam acesos até a
porta ser desbloqueada. A porta é
desbloqueada quando a temperatura
interior do forno estiver em condições de
segurança e a limpeza pirolítica tiver
terminado.
Durante a limpeza pirolítica, a lâmpada
está apagada.
1. Limpe a cavidade do forno com água
morna e detergente suave. Limpe o
vidro interno da porta com água morna
e um pano macio.
2. Limpe o lado interior da porta com
água quente para evitar a queima de
resíduos devido ao ar quente.
3. Ligue o forno.
repetidamente até que o
4. Prima
visor apresente "Pyro" e o número do
programa de limpeza.
5. Prima
.
6. Prima
ou
para selecionar a
duração do procedimento de limpeza:
Opção
Descrição
1
1 h 30 min para
uma limpeza li‐
geira
2
2 h para uma lim‐
peza normal
3
2 h 30 min para
uma limpeza pro‐
funda
O aviso de limpeza apaga-se:
• após a conclusão da
limpeza pirolítica;
• quando o desactiva nas
Definições de Base.
Consulte “Utilizar o menu
Definições”.
Retirar e instalar a porta
A porta do forno tem três painéis de vidro.
Pode remover a porta do forno e os
painéis de vidro internos para os limpar.
Leia toda a secção de instruções “Retirar
e instalar a porta” antes de retirar os
painéis de vidro.
A porta do forno pode fechar
se tentar remover os painéis de
vidro antes de remover a porta
do forno.
CUIDADO! Não utilize o forno
sem os painéis de vidro.
1. Abra a porta totalmente e segure nas
duas dobradiças.
Pode utilizar a função Fim para atrasar
o início do processo de limpeza.
para confirmar.
7. Prima
Aviso de limpeza
Para lembrar que a limpeza pirolítica é
necessária, o símbolo do aviso de limpeza
pisca no visor durante 10 segundos
sempre que desactivar o aparelho.
2. Levante e rode totalmente as
alavancas nas duas dobradiças.
78 Progress
6. Puxe o friso da porta para a frente
para o remover.
7. Segure nas extremidades superiores
dos painéis de vidro da porta e puxeos para fora, um de cada vez, com
cuidado. Comece pelo painel superior.
Certifique-se de que o vidro desliza
totalmente para fora dos suportes.
3. Feche a porta do forno até meio,
parando na primeira posição de
abertura. Em seguida, levante e puxe
a porta para si e remova-a dos
encaixes.
8. Lave os painéis de vidro com água e
detergente. Seque cuidadosamente os
painéis de vidro. Não lave os painéis
de vidro na máquina de lavar loiça.
Quando terminar a limpeza, instale os
painéis de vidro e a porta do forno.
Certifique-se de que coloca os painéis de
vidro (A e B) pela ordem correta. Preste
atenção ao símbolo / à impressão no lado
do painel de vidro. Os painéis de vidro
são diferentes para facilitar a
desmontagem e a montagem.
O friso da porta emite um clique ao ser
bem instalado.
A
4. Coloque a porta numa superfície
estável protegida por um pano macio.
5. Segure no friso da porta (B) no
rebordo superior da porta, nos dois
lados, e pressione para dentro para
soltar o fecho de encaixe.
2
B
1
B
Progress 79
Certifique-se de que instala o painel de
vidro do meio corretamente no respetivo
local.
A
3. Coloque um pano no fundo da
cavidade.
CUIDADO! Segure sempre a
lâmpada de halogéneo com um
pano para evitar a queima de
resíduos de gordura na
lâmpada.
B
Lâmpada posterior
Substituir a lâmpada
AVISO! Risco de choque
elétrico.
A lâmpada pode estar quente.
1. Desligue o forno.
Aguarde até o forno estar frio.
2. Desligue o forno da alimentação
elétrica.
1. Rode a tampa de vidro da lâmpada
para a remover.
2. Limpe a tampa de vidro.
3. Substitua a lâmpada por uma lâmpada
adequada, resistente ao calor até
300 °C.
4. Instale a tampa de vidro.
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
AVISO! Consulte os capítulos
relativos à segurança.
O que fazer se…
Problema
Causa possível
Solução
Não consegue ativar ou utili‐
zar o forno.
O forno não está ligado à
corrente elétrica ou não está
ligado corretamente.
Verifique se o forno está li‐
gado corretamente à corren‐
te elétrica (consulte o dia‐
grama de ligações se dispo‐
nível).
O forno não aquece.
O forno está desativado.
Ative o forno.
O forno não aquece.
A porta não está bem fecha‐
da.
Feche totalmente a porta.
O forno não aquece.
O relógio não está certo.
Acerte o relógio.
O forno não aquece.
As definições necessárias
não estão configuradas.
Certifique-se de que as defi‐
nições estão corretas.
O forno não aquece.
A desativação automática
foi acionada.
Consulte “Desativação auto‐
mática”.
O forno não aquece.
O Bloqueio para Crianças
está ativo.
Consulte “Utilizar o Bloqueio
para Crianças”.
80 Progress
Problema
Causa possível
Solução
O forno não aquece.
O disjuntor está desligado.
Certifique-se de que o dis‐
juntor é a causa da anoma‐
lia. Se o disjuntor disparar
diversas vezes, contacte um
eletricista qualificado.
A lâmpada não funciona.
A lâmpada está avariada.
Substitua a lâmpada.
O visor não mostra as horas
quando o aparelho está des‐
ligado.
O visor está desativado.
Toque em
e
simulta‐
neamente para activar o vi‐
sor novamente.
A preparação dos pratos de‐
mora demasiado tempo ou
estes cozinham demasiado
depressa.
A temperatura do forno é
demasiado elevada ou de‐
masiado baixa.
Ajuste a temperatura confor‐
me necessário. Siga os con‐
selhos dados no manual do
utilizador.
Há vapor e água condensa‐
da sobre os alimentos e no
compartimento do forno.
Deixou um prato no forno
demasiado tempo.
Não deixe os pratos no for‐
no por um período de tempo
superior a 15 - 20 minutos
após o fim da cozedura.
O visor apresenta “C3”.
A função de limpeza não
funciona. A porta não está
totalmente fechada ou o blo‐
queio da porta está danifica‐
do.
Feche totalmente a porta.
O visor apresenta “F102”.
•
•
•
Não fechou totalmente a
porta.
O bloqueio da porta está
avariado.
•
•
O visor apresenta um código
de erro que não está nesta
tabela.
Existe uma anomalia elétri‐
ca.
•
•
Feche totalmente a por‐
ta.
Desligue o forno no fusí‐
vel ou no disjuntor do
quadro elétrico da sua
casa e ligue-o novamen‐
te.
Se o visor apresentar
“F102” novamente, con‐
tacte o Departamento de
Apoio ao Cliente.
Desligue o forno no fusí‐
vel ou no disjuntor do
quadro elétrico da sua
casa e ligue-o novamen‐
te.
Se o visor continuar a in‐
dicar o mesmo código de
erro, contacte o Departa‐
mento de Apoio ao Clien‐
te.
Progress 81
Problema
Causa possível
Solução
O aparelho ativa-se mas
não aquece. A ventoinha
não funciona. O visor apre‐
senta "Demo".
O modo Demo está ativado.
Consulte “Utilizar o menu
Definições” no capítulo
“Funções adicionais”.
Dados para a Assistência
Técnica
Se não conseguir encontrar uma solução
para o problema, contacte o
concessionário ouum Centro de
Assistência Técnica Autorizado.
Os dados de contacto do Centro de
Assistência Técnica encontram-se na
placa de características. A placa de
características está na moldura frontal da
cavidade do forno. Não remova a placa de
características da cavidade do forno.
Recomendamos que anote os dados aqui:
Modelo (MOD.)
.........................................
Número do produto (PNC)
.........................................
Número de série (S.N.)
.........................................
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
Folha de informação de produto
Informação de produto de acordo com a diretiva da UE 65-66/2014
Nome do fornecedor
Progress
Identificação do modelo
PBP43102B 949498099
PBP43102X 949498098
Índice de eficiência energética
81.2
Classe de eficiência energética
A+
Consumo de energia com uma carga normal, modo
convencional
0.93 kWh/ciclo
Consumo de energia com uma carga normal, modo
ventilado
0.69 kWh/ciclo
Número de cavidades
1
Fonte de calor
Eletricidade
Volume
72 l
Tipo de forno
Forno de encastrar
Massa
PBP43102B
31.6 kg
PBP43102X
31.7 kg
82 Progress
A ventoinha e a lâmpada continuam
ligadas. Quando desligar o forno, o visor
indica o calor residual. Pode utilizar esse
calor para manter os alimentos quentes.
EN 60350-1 - Aparelhos elétricos
domésticos para cozinhar - Parte 1:
Placas, fornos, fornos a vapor e
grelhadores - Métodos de medição do
desempenho.
No caso de cozeduras com duração
superior a 30 minutos, reduza a
temperatura do forno para o mínimo nos
últimos 3-10 minutos. O calor residual no
interior do forno concluirá a cozedura.
Poupança de energia
O forno possui funções que
ajudam a poupar energia nos
cozinhados de todos os dias.
Utilize o calor residual para aquecer
outros pratos.
Certifique-se de que a porta do forno está
bem fechada quando o forno estiver a
funcionar. Não abra a porta do forno
muitas vezes durante o funcionamento.
Mantenha a junta da porta limpa e
certifique-se de que está bem fixa na
posição correta.
Manter os alimentos quentes
Para utilizar o calor residual para manter
uma refeição quente, selecione a
regulação de temperatura mais baixa
possível. O visor apresenta o indicador de
calor residual ou a temperatura.
Cozinhar com a lâmpada desligada
Desligue a lâmpada durante a cozedura.
Ligue-a apenas quando precisar.
Utilize recipientes de metal para melhorar
a poupança de energia.
Sempre que possível, não pré-aqueça o
forno antes de cozinhar.
Ventilado com Resistência
Função concebida para poupar energia
durante a cozedura.
Quando preparar vários pratos de uma
vez, reduza ao mínimo possível os
intervalos entre cozeduras.
Quando utilizar esta função, a lâmpada é
desligada automaticamente após 30
segundos. Pode ligar a lâmpada
novamente, mas isso reduz a poupança
de energia esperada.
Cozinhar com a ventoinha
Sempre que possível, utilize as funções
de aquecimento que utilizam a ventoinha,
para poupar energia.
Desativar o visor
Pode desativar o visor. Prima
continuamente
e
em simultâneo.
Repita este passo para ativar.
Calor residual
Em algumas funções do forno, se for
ativado um programa com seleção de
Duração ou Fim tempo e o tempo de
cozedura for superior a 30 minutos, as
resistências são desativadas
automaticamente antes do fim do tempo.
PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS
Recicle os materiais que apresentem o
elimine os aparelhos que tenham o
símbolo juntamente com os resíduos
domésticos. Coloque o produto num ponto
de recolha para reciclagem local ou
contacte as suas autoridades municipais.
símbolo . Coloque a embalagem nos
contentores indicados para reciclagem.
Ajude a proteger o ambiente e a saúde
pública através da reciclagem dos
aparelhos eléctricos e electrónicos. Não
*
Progress 83
www.progress-hausgeraete.de
867355719-B-322019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising