Progress | PBP43102B | User manual | Progress PBP43102B Kasutusjuhend

Progress PBP43102B Kasutusjuhend
Kasutusjuhend
Instrukcja obsługi
Ahi
Piekarnik
PBP43102B
PBP43102X
2 Progress
SISUKORD
Ohutusinfo
Ohutusjuhised
Paigaldamine
Toote kirjeldus
Juhtpaneel
Enne esmakordset kasutamist
Igapäevane kasutamine
Kella funktsioonid
2
4
7
9
9
11
11
13
Automaatprogrammid
Tarvikute kasutamine
Lisafunktsioonid
Vihjeid ja näpunäiteid
Puhastus ja hooldus
Veaotsing
Energiatõhusus
15
16
17
19
31
35
37
Jäetakse õigus teha muutusi.
OHUTUSINFO
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege kaasasolev
juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei võta endale vastutust
vigastuste või varalise kahju eest, mis on tingitud
paigaldusnõuete eiramisest või väärast kasutusest. Hoidke
kasutusjuhend kindlas kohas alles, et saaksite seda
vajadusel vaadata.
Laste ja ohustatud inimeste turvalisus
•
•
•
•
•
•
Üle 8-aastased lapsed ning füüsilise, sensoorse või
vaimse erivajadusega või oskuste ja teadmisteta inimesed
võivad seda seadet kasutada vaid järelvalve olemasolul ja
juhul, kui neid on õpetatud seadet turvaliselt kasutama
ning nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid
ohte.
Lapsed vanuses 3 kuni 8 aastat ning raske või keerulise
puudega isikud tuleks hoida eemal, kui neil ei saa pidevalt
silma peal hoida.
Alla 3-aastased lapsed tuleks seadmest eemal hoida, kui
täiskasvanu nende tegevust ei jälgi.
Ärge lubage lastel mängida seadmega.
Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas ja
kõrvaldage see nõuetekohaselt.
Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadmest eemal, kui see
töötab või jahtub. Kasutamisel võivad ahju osad minna
kuumaks.
Progress 3
•
•
Kui seadmel on olemas laste ohutusseade, tuleks see
sisse lülitada.
Ilma järelvalveta ei tohi lapset seadet puhastada ega
hooldustoiminguid läbi viia.
Üldine ohutus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Seadet tohib paigaldada ja kaablit vahetada ainult
kvalifitseeritud elektrik!
HOIATUS! Seade ja selle juurde kuuluvad osad lähevad
kasutamise ajal kuumaks. Olge ettevaatlik, et te
kütteelemente ei puutuks.
Tarvikute või ahjunõude eemaldamisel või sisestamisel
kasutage alati pajakindaid.
Enne mis tahes hooldustöid ühendage seade vooluvõrgust
lahti.
HOIATUS! Elektrilöögi ärahoidmiseks tuleb seade enne
ahjuvalgusti vahetamist kindlasti välja lülitada.
Ärge kasutage seadet enne, kui see on köögimööblisse
sisse ehitatud.
Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurupuhastit.
Ärge kasutage ukseklaasi puhastamiseks karedaid,
abrasiivseid puhasteid ega teravaid metallist kaabitsaid,
sest need võivad klaasi pinda kriimustada, mille tagajärjel
võib klaas puruneda
Kui toitejuhe on vigastatud, laske see elektriohutuse
tagamiseks välja vahetada tootja, selle volitatud
hooldekeskuse või vastavat kvalifikatsiooni omava isiku
poolt.
Väljavalgunud liigne vedelik tuleb enne pürolüütilist
puhastamist eemaldada. Eemaldage ahjust kõik osad.
Ahjuplaadi tugede eemaldamiseks tõmmake esmalt
plaaditoe esiots ja seejärel tagumine ots külgseina küljest
lahti. Paigaldage ahjuplaadi toed tagasi vastupidises
järjekorras.
4 Progress
OHUTUSJUHISED
Paigaldamine
HOIATUS! Seadet tohib
paigaldada ainult
kvalifitseeritud tehnik.
• Eemaldage kõik pakkematerjalid.
• Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada
ega kasutada.
• Järgige seadmega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid.
• Kuna seade on raske, olge selle
liigutamisel ettevaatlik. Kasutage
töökindaid ja kinnisi jalanõusid.
• Ärge tõmmake seadet käepidemest.
• Paigaldage seade ohutusse ja
sobivasse kohta, mis vastab
paigaldusnõuetele.
• Tagage minimaalne kaugus muudest
seadmetest ja mööbliesemetest.
• Enne seadme paigaldamist kontrollige,
kas ahjuuks avaneb takistusteta. Kui
mitte, tuleb ahi kõrgemale tõsta.
• Seade on varustatud elektrilise
jahutussüsteemiga. Seda tuleb
kasutada elektritoitega.
Kapi minimaalne kõr‐
gus (tööpinna all
asuva kapi minimaal‐
ne kõrgus)
Kapi laius
Kapi sügavus
590 (600) mm
560 mm
550 (550) mm
Seadme esiosa kõr‐
gus
594 mm
Seadme tagumise
osa kõrgus
576 mm
Seadme esiosa laius
595 mm
Seadme tagumise
osa laius
559 mm
Seadme sügavus
569 mm
Sisseehitatud sead‐
me sügavus
548 mm
Sügavus avatud uk‐
sega
1022 mm
Ventilatsiooniava mi‐
nimaalne suurus.
Ava asub põhja tagu‐
mises osas
560x20 mm
Toitejuhtme pikkus.
Juhe asub tagumisel
küljel parempoolses
nurgas
1500 mm
Kinnituskruvid
4x25 mm
Elektriühendus
HOIATUS! Tulekahju- ja
elektrilöögioht!
• Kõik elektriühendused peab teostama
kvalifitseeritud elektrik.
• Seade peab olema maandatud.
• Kontrollige, kas andmeplaadil olevad
elektriandmed vastavad teie kohaliku
vooluvõrgu näitajatele.
• Kasutage alati nõuetekohaselt
paigaldatud elektriohutut pistikupesa.
• Ärge kasutage mitmikpistikuid ega
pikenduskaableid.
• Veenduge, et te ei vigastaks
toitepistikut ega -juhet. Kui seadme
toitekaabel tuleb välja vahetada, siis
pöörduge meie hoolduskeskusse.
• Jälgige, et toitejuhe ei puutuks vastu
seadme ust ega oleks uksele lähedal
või seadme all olevas nišis, eriti siis, kui
seade töötab või uks on kuum.
• Isoleeritud ja isoleerimata osad peavad
olema kinnitatud nii, et neid ei saaks
eemaldada ilma tööriistadeta.
• Ühendage toitepistik seinakontakti alles
pärast paigalduse lõpuleviimist.
Veenduge, et pärast paigaldamist säilib
juurdepääs toitepistikule.
• Kui seinakontakt logiseb, ärge sinna
toitepistikut pange.
• Seadet vooluvõrgust eemaldades ärge
tõmmake toitekaablist. Võtke alati kinni
pistikust.
Progress 5
• Kasutage ainult õigeid
isolatsiooniseadiseid: kaitselüliteid,
kaitsmeid (keermega kaitsmed tuleb
pesast eemaldada), maalekkevoolu
kaitsmeid ja kontaktoreid.
• Seadme ühendus vooluvõrguga tuleb
varustada mitmepooluselise
isolatsiooniseadisega.
Isolatsiooniseadise lahutatud
kontaktide vahemik peab olema
vähemalt 3 mm.
• Enne toitejuhtme pistikusse sisestamist
sulgege korralikult seadme uks.
• Seadme juurde kuulub toitekaabel ja
toitepistik.
Kaablitüübid, mis sobivad paigaldami‐
seks või asendamiseks Euroopas:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VVF, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Teabe saamiseks kaabli ristlõike kohta vt
koguvõimsust (andmesildilt). Võite
vaadata ka tabelit:
Koguvõimsus (W)
Kaabli ristlõige
(mm²)
maksimaalne 1380
3 x 0.75
maksimaalne 2300
3x1
maksimaalne 3680
3 x 1.5
Maandusjuhe (roheline/kollane kaabel)
peab olema 2 cm pikem kui faasi- ja
nullkaablid (sinine ja pruun kaabel).
Kasutamine
HOIATUS! Vigastuse,
põletuse, elektrilöögi või
plahvatuse oht!
• See seade on ette nähtud ainult
koduseks kasutamiseks.
• Ärge muutke seadme tehnilisi omadusi.
• Veenduge, et ventilatsiooniavad ei
oleks tõkestatud.
• Ärge jätke töötavat seadet järelvalveta.
• Lülitage seade välja pärast igakordset
kasutamist.
• Olge töötava seadme ukse avamisel
ettevaatlik. Välja võib paiskuda tulist
õhku.
• Ärge kasutage seadet märgade kätega
või juhul, kui seade on kontaktis veega.
• Äge suruge avatud uksele.
• Ärge kasutage seadet tööpinna ega
hoiukohana.
• Seadme ust avades olge ettevaatlik.
Alkoholi sisaldavate komponentide
kasutamise tagajärjel võib alkohol
õhuga seguneda.
• Kui avate ukse, vältige seadme
läheduses sädemeid või lahtist leeki.
• Ärge pange süttivaid või süttiva ainega
määrdunud esemeid seadmesse, selle
lähedusse või peale.
HOIATUS! Seadme
vigastamise või kahjustamise
oht!
• Et ära hoida emaili kahjustumist või
värvi muutumist:
– ärge asetage ahjunõusid ega teisi
esemeid vahetult seadme põhjale.
– ärge asetage alumiiniumfooliumit
vahetult seadme sisemuse põhjale.
– ärge pange tulist vett vahetult
kuuma seadmesse.
– ärge hoidke niiskeid nõusid ja toitu
ahjus pärast toiduvalmistamise
lõppu.
– olge tarvikute eemaldamisel ja
paigaldamisel ettevaatlik.
• Emaili või roostevaba terase värvi
muutumine ei mõjuta seadme tööd
kuidagi.
• Vedelikke sisaldavate kookide puhul
kasutage sügavat panni.
Puuviljamahlad tekitavad püsivaid
plekke.
• See seade on ette nähtud ainult
toiduvalmistamiseks. Muul otstarbel,
näiteks ruumide soojendamiseks, seda
kasutada ei tohi.
• Küpsetamisel peab ahjuuks olema alati
suletud.
• Kui seade paigaldatakse köögimööbli
paneeli (nt ukse) taha, siis jälgige, et
seadme kasutamise ajal oleks uks alati
lahti. Vastasel korral võib kinnise
6 Progress
mööblipaneeli taha kogunev niiskus
kahjustada nii seadet, mööblit kui ka
põrandat. Ärge sulgege paneeli või ust,
enne kui seade pole kasutusjärgselt
täielikult maha jahtunud.
Puhastus ja hooldus
HOIATUS! Vigastuse,
tulekahju või seadme
kahjustamise oht!
• Enne hooldust lülitage seade välja ja
ühendage toitepistik pistikupesast lahti.
• Veenduge, et seade on maha jahtunud.
Klaaspaneelid võivad puruneda.
• Kui ukse klaaspaneeli tekib mõra, tuleb
see kohe välja vahetada. Pöörduge
volitatud hoolduskeskusse.
• Olge ukse seadme küljest
eemaldamisel ettevaatlik. Uks on
raske!
• Puhastage seadet regulaarselt, et
vältida pinnamaterjali kahjustumist.
• Puhastage seadet pehme niiske lapiga.
Kasutage ainult neutraalseid
pesuaineid. Ärge kasutage abrasiivseid
tooteid, abrasiivseid küürimisšvamme,
lahusteid ega metallist esemeid.
• Ahjupihusti kasutamisel järgige
pakendil olevaid ohutusjuhiseid.
• Katalüütilise emaili (kui see on olemas)
puhastamisel ärge kasutage mingeid
pesuaineid.
Pürolüüspuhastamine
HOIATUS! Pürolüütilise
režiimiga kaasneb vigastusoht /
tuleoht / keemiliste heitmete
(aurud) eraldumine.
• Enne pürolüütilise isepuhastus- või
esimese kasutamise läbiviimist
eemaldage ahjuõõnsusest:
– kõik toidujäätmed, õli ja
rasvapritsmed või -jäägid.
– kõik lahtivõetavad osad (sealhulgas
ahjurestid, külgsiinid jm ahju juurde
kuuluvad esemed), eriti aga
teflonpannid, potid, plaadid,
söögiriistad jne.
• Lugege hoolikalt pürolüüspuhastamise
kohta käivaid juhiseid.
• Hoidke väikesed pürolüütilise
puhastamise ajal seadmest eemal
Seade läheb väga kuumaks ja kuum
õhk väljub eesmistest jahutusavadest.
• Pürolüütiline puhastus on kõrge
temperatuuri juures läbiviidav toiming,
mille puhul võivad küpsetusjääkidest ja
ahju materjalidest eralduda aurud.
Seetõttu on soovitatav teha järgmist:
– pürolüütilise puhastamise ajal ja
pärast seda tuulutage ruumi
hoolikalt.
– esmakordsel maksimaalse
temperatuuri kasutamisel ja pärast
seda tuleb ruumi korralikult
tuulutada.
• Erinevalt inimestest võivad mõned
linnud ja roomajad pürolüütilise
puhastuse ajal ahjust eralduvate
aurude suhtes väga tundlikud olla.
– Viige kõik lemmikloomad (eriti
linnud) pürolüüspuhastamise ajaks
ning esmakordse
maksimumtemperatuuriga
kasutamise ajal ja pärast seda
seadme lähedusest eemale hästi
tuulutatud kohta.
• Ka väikesed lemmikloomad võivad
pürolüütilise puhastuse ajal ahjude
läheduses tekkivate
temperatuurikõikumiste suhtes üsna
tundlikud olla.
• Teflonkattega potid, pannid,
küpsetusplaadid või muud köögiriistad
võivad pürolüütilise puhastuse ajal
kasutatava kõrge temperatuuri tõttu
kahjustuda; samuti võib neist selle
käigus eralduda kahjulikke aure.
• Ülal kirjeldatud aurud, mis
pürolüütilistest ahjudest või
küpsetusjääkidest eralduvad, ei ole
inimestele, sealhulgas väikestele ega
haigusi põdevatele inimestele ohtlikud.
Sisevalgustus
HOIATUS! Elektrilöögi oht!
Progress 7
• Selles seadmes kasutatav valgustipirn
või halogeenlamp on mõeldud
kasutamiseks ainult kodumasinates.
Ärge kasutage seda ruumide
valgustamiseks.
• Enne lambi asendamist ühendage
seade vooluvõrgust lahti.
• Kasutage ainult samasuguste tehniliste
näitajatega lampe .
Hooldus
• Seadme parandamiseks võtke
ühendust volitatud
teeninduskeskusega.
• Kasutage ainult originaalvaruosi.
Jäätmekäitlus
HOIATUS! Lämbumis- või
vigastusoht!
• Eemaldage seade vooluvõrgust.
• Lõigake elektrijuhe seadme lähedalt
läbi ja visake ära.
• Eemaldage uksekäepide, et vältida
laste või lemmikloomade seadmesse
lõksujäämist.
PAIGALDAMINE
HOIATUS! Vt ohutust
käsitlevaid peatükke.
Paigutamine mööblisse
548
21
min. 550
80
60
520
600
18
20
114
589
594
min. 560
595+-1
60
198
5
1
523
20
8 Progress
548
70
60
21
min. 550
20
520
18
590
114
min. 560
589
594
198
60
595+-1
5
1
20
Seadme kinnitamine
köögimööblisse
523
Progress 9
TOOTE KIRJELDUS
Ülevaade
1
1
2
3
4
5
6
7
2
3
7
5
4
3
2
1
4
5
Juhtpaneel
Elektronprogrammeerija
Kütteelement
Valgusti
Ventilaator
Restitugi, eemaldatav
Ahjuriiuli tasandid
6
Tarvikud
Kookidele ja küpsistele.
• Kombipann
Kookidele ja küpsistele. Küpsetamiseks
ja röstimiseks või rasva kogumiseks.
• Traatrest
Keedunõudele, koogivormidele,
praadidele.
• Küpsetusplaat
JUHTPANEEL
Elektronprogrammeerija
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kasutage ahjuga töötamiseks sensorvälju.
Sen‐
sorväli
1
2
-
Funktsioon
Kirjeldus
Ekraan
Näitab ahju hetkeseadeid.
SISSE/VÄLJA
Ahju sisse- ja väljalülitamiseks.
10
10 Progress
Sen‐
sorväli
Funktsioon
Kirjeldus
Funktsioonid
Küpsetusrežiimi või automaatprogrammi valimi‐
seks.
4
Minu lemmikpro‐
gramm
Lemmikprogrammi salvestamiseks. Kasutage se‐
da vahetuks juurdepääsuks oma lemmikprogram‐
mile või siis, kui ahi on välja lülitatud.
5
Temperatuur / Kiir‐
kuumutus
Temperatuuri määramiseks või kontrollimiseks.
Vajutage ja hoidke seda kolm sekundit, et sisse ja
välja lülitada funktsioon: Kiirkuumutus.
Üles, alla
Menüüs üles-alla liikumiseks.
OK
Valiku või seade kinnitamiseks.
Ahju valgustus
Ahjuvalgusti sisse- ja väljalülitamiseks.
Kell
Kella funktsiooni määramiseks.
Minutilugeja
Minutilugeja valimiseks.
3
6
7
8
9
10
Ekraan
A
B
G
C
F
E
D
A. Ahju funktsiooni sümbol
B. Temperatuuri / kellaaja näidik
C. Kell / jääkkuumuse näidik /
minutilugeja
D. Jääkkuumuse indikaator
E. Kellafunktsioonide indikaatorid
F. Kuumutusindikaator /
kiirkuumutusindikaator
G. Küpsetusrežiimi / programmi number
Muud ekraani indikaatorid:
Sümbol
Nimi
Kirjeldus
Funktsioonid
Võite valida ahju funktsiooni.
Automaatprogramm
Võite valida automaatse programmi.
Progress 11
Sümbol
/
/
Nimi
Kirjeldus
Minu lemmikprogramm
Töötab lemmikprogramm.
kg/g
Töötab automaatprogramm kaalu sisesta‐
misega.
h/min
Töötab kella funktsioon.
Temperatuur/kiirkuumutus
Funktsioon töötab.
Temperatuur
Kuvatakse olemasolev temperatuur.
Temperatuur
Temperatuuri saab muuta.
Elektrooniline ukselukustus
Elektrooniline ukselukustus töötab.
Sisevalgustus
Lülitasite valguse välja.
Minutilugeja
Minutilugeja funktsioon töötab.
Kuumutusindikaator
Kui te lülitate küpsetusrežiimi sisse, ilmub
. Tulbad näitavad, kas ahjus olev
temperatuur tõuseb või langeb.
Kui ahi saavutab määratud temperatuuri,
kustuvad ekraanil tulbad.
ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST
HOIATUS! Vt ohutust
käsitlevaid peatükke.
Kellaaja valimiseks vt jaotist
"Kella funktsioonid".
Esimene puhastamine
Eemaldage ahjust kõik tarvikud ja
eemaldatavad restitoed.
Vt jaotist "Puhastus ja hooldus".
Puhastage ahju ja tarvikuid enne esimest
kasutamist.
Pange kõik tarvikud ja eemaldatavad
ahjuresti toed oma kohale tagasi.
IGAPÄEVANE KASUTAMINE
HOIATUS! Vt ohutust
käsitlevaid peatükke.
Eelkuumutus
Eelkuumutage ahju enne esimest
kasutamist.
1. Valige funktsioon:
ja maksimaalne
temperatuur.
2. Laske ahjul tund aega töötada.
3. Valige funktsioon
ja maksimaalne
temperatuur.
4. Laske ahjul 15 minutit töötada.
Tarvikud võivad tavalisest kuumemaks
minna. Eelkuumutuse ajal võib ahjust tulla
lõhna ja suitsu. Veenduge, et õhk saab
piisavalt liikuda.
12 Progress
Küpsetusrežiimid
Ahju funktsi‐
oon
Pöördõhk
Pitsa
Rakendus
Küpsetamiseks korraga
kuni kolmel tasandil ja
toidu kuivatamiseks.
Seadke temperatuur 20 40 °C madalamaks kui
funktsiooniga Ülemine +
alumine kuumutus.
Pitsa küpsetamiseks. In‐
tensiivseks pruunistami‐
seks ja krõbeda põhja
saavutamiseks.
Ahju funktsi‐
oon
Sulatamine
Niiske küpse‐
tus pöördõh‐
uga
Eriti õrnade, mahlaste
praadide valmistamiseks.
Küpsetamine
madalal t°
Ühel tasandil küpsetami‐
seks ja röstimiseks.
Ülemine +
alumine kuu‐
mutus
Külmutatud
toiduained
Kiirtoidu (nt friikartulite,
kartuliviilude, kevadrulli‐
de) krõbedaks valmista‐
miseks.
Grill
Õhemate toitude grillimi‐
seks ja leiva/saia röstimi‐
seks.
Turbogrill
Alumine kuu‐
mutus
Suuremate kondiga lihavõi linnulihatükkide rösti‐
miseks ühel riiulitasandil.
Gratineerimiseks ja pruu‐
nistamiseks.
Krõbeda põhjaga kookide
küpsetamiseks ja toidu
hoidistamiseks.
Leib
Rakendus
Toidu sulatamiseks (puuja juurviljad). Sulatusaeg
sõltub külmutatud toi‐
duainete kogusest ja
kaalust.
Funktsioon küpsetamise
ajal energia säästmiseks.
Küpsetusjuhiste leidmi‐
seks vt peatükki "Nõuan‐
deid ja näpunäiteid", Niis‐
ke küpsetus pöördõhuga.
Ahjuuks peaks küpseta‐
mise ajal olema suletud,
et kasutatavat funktsiooni
mitte katkestada ning ta‐
gada, et ahi töötaks või‐
malikult suure energiatõ‐
hususega. Selle funkt‐
siooni kasutamisel võib
ahju sisemine tempera‐
tuur erineda valitud tem‐
peratuurist. Kasutatakse
jääkkuumust.Kuumutus‐
võimsust võidakse vä‐
hendada. Üldisi energia‐
säästusoovitusi vt jaoti‐
sest "Energiatõhusus",
Energia säästmine. Vas‐
tavalt standardile EN
60350-1 kasutati seda
funktsiooni energiatõhu‐
suse klassi määratlemi‐
seks. Kasutades seda
funktsiooni, lülitub lamp
30 sekundi pärast auto‐
maatselt välja.
Kasutage seda funktsioo‐
ni siis, kui soovite eriti
professionaalset tulemust
– krõbedust, kaunist värvi
ja läikivat koorikut.
Toidu soojashoidmiseks.
Soojashoid‐
mine
Progress 13
Küpsetusrežiimi valimine
1. Lülitage ahi sisse nupuga .
Ekraanil kuvatakse valitud temperatuur,
sümbol ja küpsetusrežiimi number.
2. Küpsetusrežiimi valimiseks vajutage
või
.
3. Puudutage nuppu
või ahi lülitub
automaatselt 5 sekundi pärast sisse.
Kui lülitate ahju sisse ja ühtki ahju
funktsiooni ega programmi ei vali, lülitub
see automaatselt 20 sekundi pärast välja.
Temperatuuri muutmine
Vajutage
või
, et muuta
temperatuuri sammudega: 5 °C.
Kui ahi saavutab valitud temperatuuri,
kõlab helisignaal ja kuvatakse
kuumutusindikaator.
Temperatuuri kontrollimine
Ahju olemasolevat temperatuuri võite
kontrollida, kui funktsioon või programm
töötab.
1. Vajutage .
Ekraanil kuvatakse ahju temperatuur.
Vajutage uuesti , et muuta valitud
temperatuuri.
2. Vajutage
või ekraanil kuvatakse
automaatselt 5 sekundi pärast uuesti
valitud temperatuur.
Kiirkuumutus
Ärge pange toitu ahju ajal, mil
kiirkuumutuse funktsioon töötab.
Kiirkuumutus ei ole kõigi
küpsetusrežiimide puhul kasutatav. Kui
rikkesignaal on seadete menüüs sisse
lülitatud, kõlab helisignaal, kui
kiirkuumutus ei ole valitud funktsiooni
puhul saadaval. Vt jaotist "Seadete menüü
kasutamine", peatükk "Lisafunktsioonid".
Kiirkuumutus lühendab kuumutusaega.
Kiirkuumutuse sisselülitamiseks vajutage
ja hoidke üle 3 sekundi .
Kui kiirkuumutus on sisse lülitatud,
kuvatakse ekraanil vilkuvad trellid.
KELLA FUNKTSIOONID
Kellafunktsioonide tabel
Kellafunktsioon
00:00
Rakendus
Kellaaeg
Kellaaja kuvamiseks või selle muutmiseks. Te saate kel‐
laaega muuta ainult siis, kui ahi on sisse lülitatud.
Kestus
Ahju tööaja kestuse määramiseks.
Lõpp
Ahju väljalülitamisaja valimiseks.
Viivitus
Kestus ja Lõpp funktsiooni kombineerimiseks.
Set + Go
Ahju hilisemaks sisselülitamiseks vajaliku seadega ainult
ühe sensorvälja puudutusega.
Minutilugeja
Pöördloenduse seadistamiseks. See funktsioon ei mõjuta
ahju tööd. Minutilugeja saab määrata igal ajal, ka siis, kui
seade on välja lülitatud.
Loendustaimer
Loenduse valimiseks, mis näitab, kui kaua ahi töötab. See
hakkab tööle niipea, kui ahi hakkab soojenema. Loendus‐
taimer ei ole sisse lülitatud, kui Kestus ja Lõpp on valitud.
See funktsioon ei mõjuta ahju tööd.
14 Progress
Kellaaja valimine ja muutmine
Esmakordsel vooluvõrku ühendamisel
oodake, kuni ekraanile ilmub ja 12:00.
„12“ vilgub.
1. Vajutage tundide valimiseks
või
.
2. Vajutage
.
3. Vajutage minutite valimiseks
või
.
4. Vajutage
.
Ekraanil kuvatakse uus kellaaeg.
Kellaaja muutmiseks vajutage järjest ,
hakkab vilkuma.
kuni
Kestus valimine
1. Valige küpsetusrežiim ja temperatuur.
2. Vajutage järjest , kuni
hakkab
vilkuma.
3. Vajutage
või
, et valida minutid
Kestus jaoks.
või Kestus
4. Puudutage nuppu
lülitub automaatselt 5 sekundi pärast
sisse.
või
, et valida tunnid
5. Vajutage
Kestus jaoks.
6. Puudutage nuppu
või Kestus
lülitub automaatselt 5 sekundi pärast
sisse.
Kui valitud aeg saab täis, kõlab 2 minutit
helisignaal. Ekraanil kuvatakse vilkuv
ja
ajanäit. Ahi lülitub välja.
7. Signaali väljalülitamiseks puudutage
sensorvälja.
8. Lülitage ahi välja.
Lõpp valimine
1. Valige küpsetusrežiim ja temperatuur.
hakkab
2. Vajutage järjest , kuni
vilkuma.
3. Vajutage
või
, et valida Lõpp ja
vajutage
. Esmalt valige minutid ja
seejärel tunnid.
Kui valitud aeg saab täis, kõlab 2 minutit
helisignaal. Ekraanil kuvatakse vilkuv
ja
ajanäit . Ahi lülitub automaatselt välja.
4. Signaali väljalülitamiseks puudutage
sensorvälja.
5. Lülitage ahi välja.
Seade: Viivitus
1. Valige küpsetusrežiim ja temperatuur.
2. Vajutage järjest , kuni
hakkab
vilkuma.
3. Vajutage
või
et validaminutid
Kestus jaoks.
.
4. Vajutage
5. Vajutage
või
, et valida tunnid
Kestus jaoks.
6. Vajutage
.
Ekraanil kuvatakse vilkuv .
7. Vajutage
või
, et valida Lõpp ja
vajutage
. Esmalt valige minutid ja
seejärel tunnid.
Ahi lülitub hiljem automaatselt sisse,
töötab valitud Kestusaja ning lõpetab töö
valitud Lõpp ajal. Kui valitud aeg saab
täis, kõlab 2 minutit helisignaal. Ekraanil
kuvatakse vilkuv
ja ajanäit . Ahi lülitub
automaatselt välja.
8. Signaali väljalülitamiseks puudutage
sensorvälja.
9. Lülitage ahi välja.
Kui Viivitus funktsioon on sisse
lülitatud, kuvatakse ekraanil
küpsetusfunktsiooni sümbol,
punktiga ja . Punkt näitab,
milline kella funktsioon on
kella / jääkkuumuse näidikul
kuvatud.
Seade: Set + Go
Funktsiooni Set + Go saate kasutada
ainult siis, kui valitud on Kestus.
1. Valige küpsetusrežiim ja temperatuur.
2. Valige Kestus.
3. Vajutage järjest , kuni ekraanil
kuvatakse vilkuv .
Progress 15
4. Vajutage
, et valida Set + Go
funktsioon:
Ekraanil kuvatakse
ja
koos
indikaatoriga. See indikaator näitab,
milline kella funktsioon on sisse lülitatud.
5. Funktsiooni Set + Go käivitamiseks
vajutage sensorvälja (välja arvatud
SISSE/VÄLJA):
4. Puudutage nuppu
või Minutilugeja
lülitub automaatselt 5 sekundi pärast
sisse.
Kui määratud aeg lõpeb, kostab 2 minutit
helisignaal ja ekraanil kuvatakse vilkuv
00:00 ja .
5. Signaali väljalülitamiseks puudutage
sensorvälja.
Seade: Minutilugeja
Seade: Loendustaimer
1. Vajutage .
ja "00".
Ekraanil kuvatakse vilkuv
2. Valikute vahetamiseks kasutage .
Esmalt valige sekundid, seejärel
minutid ja tunnid.
3. Vajutage
või
, et valida
Minutilugeja ja vajutage kinnitamiseks
.
1. Loendustaimer lähtestamiseks
vajutage järjest: , kuni ekraanil
kuvatakse vilkuv .
. Kui ekraanil
2. Vajutage ja hoidke all:
kuvatakse "00:00", alustab
Loendustaimer uuesti loendamist.
AUTOMAATPROGRAMMID
HOIATUS! Vt ohutust
käsitlevaid peatükke.
Programm
10
SIDRUNIKEEKS
11
JUUSTUKOOK
12
SAIAKESED
13
TERALEIB
14
TAIGNA KERGITAMINE
15
KARTULIGRATÄÄN
Programm
16
LASANJE
1
RÖSTBIIF
17
CANNELLONI
2
SEAPRAAD
18
VALMIS KOOK
3
VASIKAPRAAD
19
VALMIS PITSA
4
LAMBAPRAAD
20
VALMIS KARTULITOIDUD
5
ULUKIPRAAD
6
KANA, TERVE
7
TERVE KALA
8
PITSA
9
QUICHE LORRAINE
Olemas on 20 automaatprogrammi.
Kasutage automaatprogrammi juhul, kui
teil puuduvad teadmised või kogemused
roa valmistamiseks. Ekraanil kuvatakse
kõigi automaatprogrammide vaikeküpsetusaeg.
Automaatprogrammid
Automaatprogrammid
1. Lülitage seade sisse.
2. Puudutage
.
Ekraanil kuvatakse ,
automaatprogrammi sümbol ja number.
16 Progress
3. Automaatprogrammi valimiseks
puudutage
või
.
4. Puudutage
või oodake viis
sekundit, kuni seade automaatselt
käivitub.
5. Kui määratud aeg saab täis, kõlab
kaks minutit helisignaal. Sümbol
vilgub.
6. Helisignaali peatamiseks puudutage
sensorvälja või avage ahju uks.
7. Lülitage seade välja.
Automaatprogrammid kaalu
sisestamisega
Kui määrate liha kaalu, siis arvutab seade
röstimisaja.
1. Lülitage seade sisse.
.
2. Puudutage
3. Puudutage
või
, et valida kaalu
sisestamisega programm.
Ekraanil kuvatakse: küpsetusaeg, kestuse
sümbol , vaikekaal, mõõtühiku sümbol
(kg, g).
4. Puudutage
või seaded
salvestatakse automaatselt viie
sekundi pärast.
Seade lülitub sisse.
5. Vaikimisi määratud kaalu võite muuta
või
abil. Puudutage
.
6. Kui määratud aeg saab täis, kõlab
kaks minutit helisignaal.
vilgub.
7. Helisignaali peatamiseks puudutage
sensorvälja või avage ahju uks.
8. Lülitage seade välja.
TARVIKUTE KASUTAMINE
HOIATUS! Vt ohutust
käsitlevaid peatükke.
Tarvikute sisestamine
Traatrest:
Lükake rest ahjuriiuli toe juhtsoontele ja
jälgige, et restikumerused oleksid allpool.
Traatrest ja küpsetusplaat /sügav
pannkoos:
Lükake küpsetusplaat /sügav pann
ahjuriiuli tugede vahele ja traatrest selle
kohal olevatesse juhikutesse.
Küpsetusplaat/ sügav pann:
Lükake küpsetusplaat /sügav pann
ahjuriiuli tugede juhikute vahele.
Progress 17
Väike ülaosas asuv sälk
suurendab turvalisust. Need
sälgud aitavad ära hoida ka
kaldumist. Kõrged servad
aitavad ära hoida ahjunõude
restilt mahalibisemist.
LISAFUNKTSIOONID
Minu lemmikprogrammi
funktsiooni kasutamine
Ekraanil kuvatakse SAFE. Uks on
lukustatud.
Kasutage seda programmi, et salvestada
mõne ahjufunktsiooni või -programmi
temperatuuri- ja ajaseaded.
1. Valige ahjufunktsiooni või -programmi
temperatuur ja aeg.
2. Puudutage ja hoidke üle kolme
sekundi . Kostab helisignaal.
3. Lülitage seade välja.
• Funktsiooni aktiveerimiseks
puudutage . Seade aktiveerib teie
lemmikprogrammi.
Funktsiooni kasutamise ajal
saab aega ja temperatuuri
muuta.
• Funktsiooni deaktiveerimiseks
puudutage . Seade deaktiveerib teie
lemmikprogrammi.
Lapseluku kasutamine
Lapselukk hoiab ära ahju kogemata
töölehakkamise.
Kui pürolüütiline puhastus on
sisse lülitatud, on uks
lukustatud. Sensorvälja
vajutades kuvatakse ekraanil
sõnum.
Funktsiooni saate sisse lülitada ka siis, kui
ahi on välja lülitatud. Ärge valige
küpsetusrežiimi.
Vajutage ja hoidke 2 sekundit
samaaegselt all nuppu
ja
helisignaal.
. Kostab
Korrake toimingut, et lapselukk välja
lülitada.
Nuppude lukustuse kasutamine
Võite funktsiooni sisse lülitada ainult siis,
kui ahi töötab.
Nuppude lukustus hoiab ära ahju
funktsiooni kogemata muutmise.
1. Funktsiooni sisselülitamiseks lülitage
ahi sisse.
2. Lülitage sisse ahju funktsioon või
seade.
3. Vajutage ja hoidke 2 sekundit
samaaegselt all nuppu
ja
.
Kostab helisignaal.
Ekraanil süttib lukusümbol.
Lapseluku väljalülitamiseks korrake 3.
sammu.
Pürolüüsi funktsiooni ajal on
ahju uks lukustatud.
Sensorvälja puudutamisel
kuvatakse ekraanil teade.
Ahju saab välja lülitada ka siis,
kui lapselukk on sees. Kui te
ahju välja lülitate, lülitub
lapselukk välja.
Seadete menüü kasutamine
Seadete menüü kaudu saate põhimenüü
funktsioone sisse või välja lülitada.
Ekraanil kuvatakse SET ja seade number.
18 Progress
Kirjeldus
Valitav väärtus
1
SET+GO
SISSE/VÄLJA
2
JÄÄKKUUMUSE INDIKAATOR
SISSE/VÄLJA
3
PUHASTAMISE MEELDETULETUS
SISSE/VÄLJA
4
NUPUTOON1)
KLÕPS / PIIKS / VÄLJAS
5
TÕRKESIGNAAL
SISSE/VÄLJA
6
DEMO REŽIIM
Aktiveerimiskood: 2468
7
HELEDUS
MADAL / KESKMINE / TUGEV
8
HOOLDUSMENÜÜ
-
9
SEADETE TAASTAMINE
JAH / EI
1) SISSE/VÄLJA sensorvälja heli ei saa välja lülitada.
1. Vajutage ja hoidke 3 sekundit
.
Ekraanil kuvatakse SET1 ja "1" vilgub.
2. Seade valimiseks vajutage
või
.
.
3. Vajutage
4. Seade väärtuse muutmiseks vajutage
või
.
.
5. Vajutage
Seadete menüüst väljumiseks vajutage
või vajutage ja hoidke
.
Automaatne väljalülitus
Turvakaalutlustel lülitub ahi mõne aja
pärast automaatselt välja, kui
küpsetusrežiim töötab ja te ühtegi seadet
ei muuda.
(°C)
30 - 115
(h)
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - maksimaalne
3
Pürolüüs
4.5
Automaatne väljalülitus ei tööta
funktsioonidega: Sisevalgustus, Kestus,
Viivitus, Lõpp, Küpsetamine madalal t°.
Ekraani heledus
Ekraani heledusel on kaks režiimi:
• Ööheledus - kui seade on välja
lülitatud, on ekraani heledus madalam
kella 22:00:00 kuni 06:00:00.
• Päevaheledus:
– Kui seade on sisse lülitatud.
– Kui puudutate ööheleduse režiimi
ajal mõnda sensorvälja (välja
arvatud SISSE/VÄLJA), lülitub
ekraan järgneva 10 sekundi jooksul
päevaheleduse režiimi.
– Kui seade on välja lülitatud ja te
valite minutilugeja. Kui minutilugeja
funktsioon lõpeb, lülitub ekraan
tagasi ööheleduse režiimi.
Jahutusventilaator
Ahju töö ajal lülitub jahutusventilaator
automaatselt sisse, et hoida seadme
pinnad jahedana. Kui lülitate ahju välja,
siis jätkab jahutusventilaator töötamist
kuni seadme mahajahtumiseni.
Turvatermostaat
Ahju vale kasutamine või katkised osad
võivad põhjustada ohtlikku
ülekuumenemist. Selle ärahoidmiseks on
ahjul olemas ohutustermostaat, mis
katkestab toitevarustuse. Ahi lülitub uuesti
Progress 19
automaatselt sisse, kui temperatuur on
langenud.
VIHJEID JA NÄPUNÄITEID
Kookide küpsetamine
Ärge avage ahjuust enne kui ¾
küpsetusajast on möödunud.
HOIATUS! Vt ohutust
käsitlevaid peatükke.
Tabelites esitatud
temperatuurid ja küpsetusajad
on ainult soovituslikud.
Täpsemalt sõltuvad need
retseptist ning kasutatava
tooraine kvaliteedist ja
kogustest.
Kui kasutate samaaegselt kahte
küpsetusplaati, hoidke nende vahele jääv
ahjutasand tühi.
Liha ja kala küpsetamine
Väga rasvaste toitude küpsetamisel
kasutage sügavat panni, et vältida ahju
püsivate plekkide tekkimist.
Soovitused küpsetamiseks
Et mahl lihast välja ei valguks, laske prael
enne lahtilõikamist umbes 15 minutit
seista.
Ahjus on viis tasandit.
Ahjutasandeid loetakse altpoolt üles.
Teie uus ahi võib küpsetada erinevalt kui
teie varasem seade. Alltoodud tabelitest
leiate temperatuuri, küpsetusaja ja
riiulitasandite standardseaded.
Kui te ei leia mõne retsepti jaoks täpseid
seadeid, kasutage sarnaste toitude omi.
Ahjus on õhuringlust ja pidevat
aururinglust tekitav spetsiaalne süsteem.
See võimaldab toitu valmistada
aurukeskkonnas, mis hoiab toidu seest
pehme ja pealt krõbedana. See lühendab
küpsetusaega ja vähendab
energiatarbimist.
Et ahjust küpsetamise ajal liiga palju
suitsu ei tuleks, kallake sügavasse panni
veidi vett. Suitsu kondenseerumise
vältimiseks lisage vett kohe, kui see on
ära auranud.
Toiduvalmistamise ajad
Toiduvalmistamise ajad sõltuvad toidu
tüübist, konsistentsist ja mahust.
Esialgu jälgige toiduvalmistamisel seadme
tööd. Leidke selle seadme kasutamisel
parimad seaded (soojusaste,
toiduvalmistamise aeg jne) oma
keedunõudele, retseptidele ja kogustele.
Küpsetamine ja röstimine
KOOGID
Ülemine + alu‐
mine kuumutus
Pöördõhk
(min)
(°C)
Vahustatud
road
170
(°C)
2
160
3 (2 ja
4)
45 - 60
Koogivorm
20 Progress
KOOGID
Ülemine + alu‐
mine kuumutus
Pöördõhk
(min)
(°C)
(°C)
Muretainas
170
2
160
3 (2 ja
4)
20 - 30
Koogivorm
Peti-juustukook
170
1
165
2
80 100
Koogivorm, Ø 26
cm
Struudel
175
3
150
2
60 - 80
Küpsetusplaat
Keedisekook
170
2
165
2
30 - 40
Koogivorm, Ø 26
cm
Jõulukook, eel‐
soojendage tü‐
hi ahi
160
2
150
2
90 120
Koogivorm, Ø 20
cm
Ploomikook,
eelsoojendage
tühi ahi
175
1
160
2
50 - 60
Leib, vormis
Küpsised
140
3
140 150
3
25 - 45
Küpsetusplaat
Beseed
120
3
120
3
80 100
Küpsetusplaat
Beseed, eel‐
soojendage tü‐
hi ahi, kaks ta‐
sandit
-
-
120
2 ja 4
80 100
Küpsetusplaat
Kuklid, eelsoo‐
jendage tühi
ahi
190
3
190
3
12 - 20
Küpsetusplaat
Ekleerid
190
3
170
3
25 - 35
Küpsetusplaat
Ekleerid, kaks
tasandit
-
-
170
2 ja 4
35 - 45
Küpsetusplaat
Plaadikoogid
180
2
170
2
45 - 70
Koogivorm, Ø 20
cm
Rikkaliku puu‐
viljatäidisega
kook
160
1
150
2
110 120
Koogivorm, Ø 24
cm
Progress 21
KOOGID
Ülemine + alu‐
mine kuumutus
Pöördõhk
(min)
(°C)
Victoria kook
170
(°C)
1
160
2
30 - 50
Koogivorm, Ø 20
cm
Eelkuumutage tühja ahju.
SAI, LEIB JA PITSA
Ülemine + alumine
kuumutus
Pöördõhk
(min)
(°C)
(°C)
Sai, 1 - 2 tük‐
ki, 0,5 kg tü‐
kid
190
1
190
1
60 - 70
-
Rukkileib,
eelsoojenda‐
mine pole va‐
jalik
190
1
180
1
30 - 45
Leib, vormis
Kuklid, 6 - 8
kuklit
190
2
180
2 (2 ja 4)
25 - 40
Küpsetus‐
plaat
Pitsa
230 250
1
230 250
1
10 - 20
Küpsetus‐
plaat / Sü‐
gav pann
Kuklid
200
3
190
3
10 - 20
Küpsetus‐
plaat
Eelkuumutage tühja ahju.
Kasutage koogivormi.
22 Progress
LAHTISED PIRUKAD
Ülemine + alumine
kuumutus
Pöördõhk
(min)
(°C)
(°C)
Pastavorm, eelsoojenda‐
mine pole vajalik
200
2
180
2
40 - 50
Juurviljavorm, eelsoojen‐
damine pole vajalik
200
2
175
2
45 - 60
Quiche
180
1
180
1
50 - 60
Lasanje
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Cannelloni
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Kasutage teist tasandit.
Kasutage traatresti.
LIHA
Ülemine + alumi‐
ne kuumutus
Pöördõhk
(min)
(°C)
(°C)
Veiseliha
200
190
50 - 70
Sealiha
180
180
90 - 120
Vasikaliha
190
175
90 - 120
Inglise rostbiif, väheküps
210
200
50 - 60
Inglise rostbiif, poolküps
210
200
60 - 70
Inglise rostbiif, täisküps
210
200
70 - 75
Progress 23
LIHA
Ülemine + alumine
kuumutus
Pöördõhk
(min)
(°C)
(°C)
Sea abatükk, kamaraga
180
2
170
2
120 - 150
Seakoot, 2 tükki
180
2
160
2
100 - 120
Lambakoot
190
2
175
2
110 - 130
Terve kana
220
2
200
2
70 - 85
Kalkun, terve
180
2
160
2
210 - 240
Part, terve
175
2
220
2
120 - 150
Hani, terve
175
2
160
1
150 - 200
Küülik, tükeldatud
190
2
175
2
60 - 80
Küülik, tükeldatud
190
2
175
2
150 - 200
Terve faasan
190
2
175
2
90 - 120
Kasutage teist tasandit.
KALA
Ülemine + alumi‐
ne kuumutus
Pöördõhk
(min)
(°C)
(°C)
Forell / Merikoger, 3-4 kala
190
175
40 - 55
Tuunikala / Lõhe, 4-6 fileed
190
175
35 - 60
Grill
Eelkuumutage tühja ahju.
Kasutage neljandat riiulitasandit.
Grill maksimaalse temperatuuriseadega.
24 Progress
GRILLIMINE
(kg)
(min)
1. külg
(min)
2. külg
Sisefilee, 4 tükki
0.8
12 - 15
12 - 14
Biifsteek, 4 tükki
0.6
10 - 12
6-8
Vorstid, 8
-
12 - 15
10 - 12
Seakarbonaad, 4 tükki
0.6
12 - 16
12 - 14
Pool kana, 2
1
30 - 35
25 - 30
Kebabid, 4
-
10 - 15
10 - 12
Kanarind, 4 tükki
0.4
12 - 15
12 - 14
Burgerid, 6
0.6
20 - 30
-
Kalafilee, 4 tükki
0.4
12 - 14
10 - 12
Röstitud sändvitšid, 4 - 6
-
5-7
-
Röstleib/-sai, 4 - 6
-
2-4
2-3
Turbogrill
Eelkuumutage tühja ahju.
Kasutage esimest või teist ahjutasandit.
SEALIHA
Küpsetusaja arvutamiseks korrutage
alltoodud tabelis olev aeg filee paksusega
sentimeetrites.
VEISELIHA
(°C)
(min)
Rostbiif või filee,
väheküps
190 200
5-6
Rostbiif või filee,
poolküps
180 190
6-8
Rostbiif või filee,
täisküps
170 180
8 - 10
(°C)
(min)
Abatükk / Kael /
Sink, seljatükk, 1
- 1,5 kg
160 180
90 - 120
Lihalõigud / Sea‐
ribi, 1 - 1,5 kg
170 180
60 - 90
Pikkpoiss, 0,75 1 kg
160 170
50 - 60
Seakoot, eelküp‐
setatud, 0,75 - 1
kg
150 170
90 - 120
Progress 25
VASIKALIHA
LINNULIHA
(°C)
(min)
Vasikapraad, 1
kg
160 180
90 - 120
Vasikakoot, 1,5 2 kg
160 180
120 150
(°C)
(min)
Hani, 3,5 - 5 kg
160 180
120 180
Kalkun, 2,5 - 3,5
kg
160 180
120 150
Kalkun, 4 - 6 kg
140 160
150 240
TALLELIHA
KALA (AURUTATUD)
(°C)
(min)
Tallekoot / Talle‐
praad, 1 - 1,5 kg
150 170
100 120
Talle seljatükk, 1
- 1,5 kg
160 180
40 - 60
Kala, terve, 1 1,5 kg
(°C)
(min)
210 220
40 - 60
Küpsetamine madalal t°
LINNULIHA
(°C)
(min)
Linnuliha portsjo‐
nitükid, 0,2 - 0,25
kg tükid
200 220
30 - 50
Pool kana, 0,4 0,5 kg tükid
190 210
35 - 50
Kana, broiler, 1 1,5 kg
190 210
50 - 70
Part, 1,5 - 2 kg
180 200
80 - 100
Selle funktsiooniga saate valmistada
taiseid, õrnu liha- ja kalatükke. Ei sobi:
linnulihaga, rasvase seapraevõi
pajapraega..
1. Praadige liha kõrgel kuumusel
mõlemalt poolt 1 - 2 minutit.
2. Asetage liha küpsetusnõusse või otse
ahjurestile. Rasva kogumiseks
asetage resti alla nõu.
Küpsetage alati ilma kaaneta, kui
kasutate seda funktsiooni.
3. Valige funktsioon: Küpsetamine
madalal t°. Esimeseks 10 minutiks
seadke temperatuur vahemikku 80 °C
ja 150 °C. Vaikevalik on 90 °C.
4. 10 minuti pärast alandab ahi
temperatuuri automaatselt tasemele
80 °C.
26 Progress
Valige temperatuuriks 120 °C.
(kg)
(min)
Steigid
0.2 - 0.3
20 - 40
3
Veisefilee
1 - 1.5
90 - 150
3
Rostbiif
1 - 1.5
120 - 150
1
Vasikapraad
1 - 1.5
120 - 150
1
Sulatamine
(kg)
Sulatamise
aeg (min.)
Täiendav sulata‐
misaeg (min)
Kana
1
100 - 140
20 - 30
Asetage kana suu‐
rele taldrikule kum‐
mulikeeratud alus‐
tassi peale. Pööra‐
ke poole aja möö‐
dudes.
liha
1
100 - 140
20 - 30
0.5
90 - 120
Pöörake poole aja
möödudes.
Koor
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Rõõska koort saab
vahustada ka siis,
kui selles on külmu‐
nud tükke.
Forell
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Maasikad
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Või
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Kreemikook
1.4
60
60
-
Hoidistamine
Kasutage ainult ühesuguse suurusega
hoidisepurke.
Ärge kasutage keeratava (keere või
bajonett) kaanega purke ega metallpurke.
Kasutage esimest tasandit.
Ärge pange küpsetusplaadile rohkem kui
kuus üheliitrist purki.
Täitke purgid võrdselt ning sulgege
klambriga.
Purgid ei tohi üksteise vastu puutuda.
Kallake küpsetusplaadile umbes 1/2 liitrit
vett, et hoida ahjus piisavalt niiskustaset.
Progress 27
Kui purkide sisu hakkab mullitama (1liitriste purkide puhul umbes 35 - 60 minuti
pärast), lülitage ahi välja või alandage
temperatuuri kuni 100 °C-ni ( vt tabelit).
JUURVILI
Valige temperatuuriks 160 - 170 °C.
(min)
Aeg mulli‐
keste tek‐
kimiseni
(min)
Jätkake
kuumuta‐
mist 100
°C
Segaköögi‐
vili
50 - 60
5 - 10
Nuikapsas /
Herned /
Spargel
50 - 60
15 - 20
PEHMED PUUVILJAD
(min)
Aeg mullikeste
tekkimiseni
Maasikad / Musti‐
kad / Vaarikad /
Küpsed karusmarjad
35 - 45
Kuivatamine - Pöördõhk
Katke ahjuplaadid pärgamendi või
küpsetuspaberiga.
LUUVILJALISED
Virsikud /
Ebaküdoo‐
niad / Ploo‐
mid
(min)
Aeg mulli‐
keste tek‐
kimiseni
(min)
Jätkake
kuumuta‐
mist 100
°C
35 - 45
10 - 15
Paremate tulemuste saamiseks lülitage
ahi poole kuivatamise peal välja, tehke
uks lahti ja jätke üheks ööks jahtuma.
Ühe plaadi puhul kasutage kolmandat
ahjutasandit.
Kahe plaadi puhul kasutage esimest ja
neljandat ahjutasandit.
JUURVILI
JUURVILI
(min)
Aeg mulli‐
keste tek‐
kimiseni
(min)
Jätkake
kuumuta‐
mist 100
°C
Porgandid
50 - 60
5 - 10
Kurgid
50 - 60
-
(°C)
(h)
Oad
60 - 70
6-8
Piprad
60 - 70
5-6
Supiköögivili
60 - 70
5-6
Seened
50 - 60
6-8
Ürdid
40 - 50
2-3
Valige temperatuuriks 60 - 70 °C.
28 Progress
PUUVILI
PUUVILI
(h)
Ploomid
8 - 10
Aprikoosid
8 - 10
Õunaviilud
6-8
(h)
Pirnid
6-9
Niiske küpsetus pöördõhuga soovitatavad tarvikud
Kasutage tumedaid ja mittepeegeldava
pinnaga nõusid. Need tõmbavad kuumust
paremini sisse kui heledad ja peegelduvad
pinnad.
Portsjoni‐
nõu
Pitsaplaat
Küpsetusnõu
Tume, tuhmi pinnaga
28 cm läbimõõduga
Tume, tuhmi pinnaga
26 cm läbimõõduga
Keraamika
8 cm läbi‐
mõõduga, 5
cm kõrged
Pirukapõhjavorm
Tume, tuhmi pinnaga
28 cm läbimõõduga
Niiske küpsetus pöördõhuga
Parimate tulemuste saamiseks järgige
alltoodud tabelis olevaid soovitusi.
(°C)
(min)
Magusad kuklid,
16 tükki
küpsetusplaat või ras‐
vapann
180
2
20 - 30
Saiakesed, 9
tükki
küpsetusplaat või ras‐
vapann
180
2
30 - 40
Pitsa, külmuta‐
tud, 0,35 kg
ahjurest
220
2
10 - 15
Rullbiskviit
küpsetusplaat või ras‐
vapann
170
2
25 - 35
Progress 29
(°C)
(min)
Šokolaadikook
küpsetusplaat või ras‐
vapann
175
3
25 - 30
Suflee, 6 tükki
keraamilised ahjuvor‐
mid traatrestil
200
3
25 - 30
Biskviittaignast
põhi
pirukavorm traatrestil
180
2
15 - 25
Victoria kook
ahjuvorm ahjurestil
170
2
40 - 50
Poseeritud kala,
0,3 kg
küpsetusplaat või ras‐
vapann
180
3
20 - 25
Kala, terve, 0,2
kg
küpsetusplaat või ras‐
vapann
180
3
25 - 35
Kalafilee, 0,3 kg
pitsaplaat traatrestil
180
3
25 - 30
Pošeeritud liha,
0,25 kg
küpsetusplaat või ras‐
vapann
200
3
35 - 45
Šašlõkk, 0,5 kg
küpsetusplaat või ras‐
vapann
200
3
25 - 30
Küpsised, 16
tükki
küpsetusplaat või ras‐
vapann
180
2
20 - 30
Makroonid, 24
tükki
küpsetusplaat või ras‐
vapann
180
2
25 - 35
Muffinid, 12 tük‐
ki
küpsetusplaat või ras‐
vapann
170
2
30 - 40
Soolased küp‐
setised, 20 tükki
küpsetusplaat või ras‐
vapann
180
2
25 - 30
Muretainaküpsi‐
sed, 20 tükki
küpsetusplaat või ras‐
vapann
150
2
25 - 35
Koogikesed, 8
tükki
küpsetusplaat või ras‐
vapann
170
2
20 - 30
Köögivili, pošee‐
ritud, 0,4 kg
küpsetusplaat või ras‐
vapann
180
3
35 - 45
Vegan-omlett
pitsaplaat traatrestil
200
3
25 - 30
Vahemerepära‐
ne köögivili, 0,7
kg
küpsetusplaat või ras‐
vapann
180
4
25 - 30
30 Progress
Teave testimisasutustele
Testid vastavalt standardile IEC 60350-1.
(°C)
(min)
Väike‐
sed
koogid,
20 tk
küpse‐
tusplaa‐
dil
Ülemine +
alumine
kuumutus
Küpse‐
tusplaat
3
170
20 - 30
-
Väike‐
sed
koogid,
20 tk
küpse‐
tusplaa‐
dil
Pöördõhk
Küpse‐
tusplaat
3
150 160
20 - 35
-
Väike‐
sed
koogid,
20 tk
küpse‐
tusplaa‐
dil
Pöördõhk
Küpse‐
tusplaat
2 ja
4
150 160
20 - 35
-
Õuna‐
kook, 2
vormis
Ø 20
cm
Ülemine +
alumine
kuumutus
Traa‐
trest
2
180
70 - 90
-
Õuna‐
kook, 2
vormis
Ø 20
cm
Pöördõhk
Traa‐
trest
2
160
70 - 90
-
Tordi‐
põhi,
koogi‐
vorm Ø
26 cm
Ülemine +
alumine
kuumutus
Traa‐
trest
2
170
40 - 50
Eelkuumutage
ahju 10 minutit.
Progress 31
(°C)
(min)
Tordi‐
põhi,
koogi‐
vorm Ø
26 cm
Pöördõhk
Traa‐
trest
2
160
40 - 50
Eelkuumutage
ahju 10 minutit.
Tordi‐
põhi,
koogi‐
vorm Ø
26 cm
Pöördõhk
Traa‐
trest
2 ja
4
160
40 - 60
Eelkuumutage
ahju 10 minutit.
Muretai‐
naküp‐
setised
Pöördõhk
Küpse‐
tusplaat
3
140 150
20 - 40
-
Muretai‐
naküp‐
setised
Pöördõhk
Küpse‐
tusplaat
2 ja
4
140 150
25 - 45
-
Muretai‐
naküp‐
setised
Ülemine +
alumine
kuumutus
Küpse‐
tusplaat
3
140 150
25 - 45
-
Röst‐
leib/sai, 4 6 tk
Grill
Traa‐
trest
4
maks
.
2-3 minutit
ühelt poolt;
2-3 minutit
teiselt poolt
Eelkuumutage
ahju 3 minutit.
Veiseli‐
habur‐
ger, 6
tk, 0,6
kg
Grill
Traa‐
trest ja
rasva‐
pann
4
maks
.
20 - 30
Pange traatrest
neljandale ahju‐
tasandile ja ras‐
vapann kolman‐
dale tasandile.
Keerake toitu
poole küpsetusa‐
ja möödumisel.
Eelkuumutage
ahju 3 minutit.
PUHASTUS JA HOOLDUS
HOIATUS! Vt ohutust
käsitlevaid peatükke.
32 Progress
Juhised puhastamiseks
Puhastage ahju esikülge pehme lapiga ning sooja vee ja pehmetoimelise pe‐
suvahendiga.
Kasutage metallpindade puhastamiseks vastavat puhastusainet.
Puhastusva‐
hendid
Eemaldage tugev mustus spetsiaalse ahjupuhastiga.
Puhastage ahju sisemust pärast iga kasutuskorda. Toidujääkide kogunemine
võib kaasa tuua tulekahju. Grillpanni puhul on oht suurem.
Igapäevane
kasutamine
Niiskus võib kondenseeruda ahju või selle klaaspaneelidele. Kondenseeru‐
mise vähendamiseks laske ahjul enne küpsetamist 10 minutit töötada. Kuiva‐
tage pärast kasutamist ahju sisemust pehme lapiga.
Pärast iga kasutuskorda puhastage kõik ahjutarvikud ja laske neil kuivada.
Kasutage pehmet lappi sooja vee ja puhastusvahendiga. Ärge peske tarvi‐
kuid nõudepesumasinas.
Tarvikud
Ärge puhastage mittenakkuva pinnaga tarvikuid tugevatoimeliste puhastus‐
vahenditega ega teravate esemetega või nõudepesumasinas.
Roostevabast terasest või
alumiiniumist ahjud
Puhastage ahjuust ainult niiske lapi või
käsnaga. Kuivatage pehme lapiga.
Ärge kasutage terasvilla, happeid ega
abrasiivseid materjale, kuna need võivad
ahju pinda kahjustada. Puhastage ahju
juhtpaneeli, järgides samu
ettevaatusabinõusid.
Restitugede
2. Tõmmake ahjuresti toe tagaosa
külgseina küljest lahti ja eemaldage
tugi.
Ahju puhastamiseks eemaldage restitoed .
ETTEVAATUST! Olge
restitugede eemaldamisel
ettevaatlik.
1. Tõmmake ahjuriiuli tugede esiosa
külgseina küljest lahti.
1
2
Paigaldage väljavõetud tagasi
vastupidises järjekorras.
Pürolüüs
ETTEVAATUST! Eemaldage
kõik tarvikud ja eemaldatavad
restitoed.
Progress 33
Pürolüütilist puhastamist ei
saa käivitada:
• kui te ei sulgenud ahjuust
korralikult. Mõne mudeli
puhul kuvatakse selle vea
puhul ekraanil "C3".
ETTEVAATUST! Kui samasse
kapiossa on paigaldatud ka
teisi seadmeid, ärge kasutage
neid ajal, kui kasutate pürolüüsi
funktsiooni. See võib ahju
kahjustada.
Pürolüütilise puhastuse ajal on ahju uks
lukustatud. Sümbol
ja soojusindikaatori
tulbad süttivad, kuni uks lukust vabaneb.
Uks vabaneb lukust, kui ahju
sisetemperatuur on saavutanud ohutu
taseme ja kui pürolüütiline puhastus on
lõppenud.
Pürolüütilise puhastamise ajal on valgusti
välja lülitatud.
1. Puhastage ahju sisemust sooja vee ja
neutraalse pesuvahendiga. Puhastage
sisemist ukseklaasi sisepinda sooja
vee ja pehme lapiga.
2. Puhastage ukse sisekülge sooja
veega, et küpsetusjäägid kuuma õhu
toimel pinna külge kinni ei kõrbeks.
3. Lülitage ahi sisse.
, kuni ekraanil
4. Vajutage järjest
kuvatakse "Pyro" ja puhastusrežiimi
number.
5. Vajutage
.
6. Puhastustoimingu kestuse
määramiseks vajutage
või
:
Valik
Kirjeldus
1
1 h 30 min kerge‐
maks puhastu‐
seks
2
2 h tavaliseks pu‐
hastuseks
3
2 h 30 min põhja‐
likuks puhastu‐
seks
Puhastamise viitkäivitusega
alustamiseks võite kasutada Lõpu
funktsiooni.
7. Kinnitamiseks vajutage
.
Puhastamise meeldetuletus
Selleks, et pürolüütilise puhastuse
vajadust meelde tuletada, kuvatakse
seadme igakordsel väljalülitamisel 10
sekundi jooksul ekraanil vilkuv sümbol
.
Puhastamise meeldetuletuse
sümbol kustub:
• pärast pürolüütilise
puhastamise lõppu;
• kui lülitate selle
põhiseadetes välja. Vt
"Seadete menüü
kasutamine".
Ukse eemaldamine ja
paigaldamine
Ahjuuksel on kolm klaaspaneeli.
Puhastamiseks saate ahjuukse ja
seesmised klaaspaneelid eemaldada.
Enne klaaspaneelide eemaldamist lugege
tähelepanelikult läbi kogu peatükk "Ukse
eemaldamine ja paigaldamine".
Kui te üritate klaaspaneele
eemaldada ajal, mil ust pole
eest ära võetud, võib see
sulguda.
ETTEVAATUST! Ärge
kasutage ahju ilma
klaaspaneelideta.
1. Tehke uks täielikult lahti ja võtke ukse
mõlemast hingest kinni.
34 Progress
4. Asetage uks tasasele pehme riidega
kaetud pinnale.
5. Võtke mõlemalt poolt ukseliistu (B)
ülemistest servadest kinni ja suruge
sissepoole, et vabastada kinnitusnaga.
2
B
1
2. Tõstke ja keerake mõlema hinge
hoovad täiesti üles.
3. Sulgege ahjuuks poole peale
esimesse avamisasendisse. Seejärel
tõmmake ust ettepoole ja tõstke oma
kohalt ära.
6. Eemaldamiseks tõmmake ukseliistu
ettepoole.
7. Võtke kinni ukse klaaspaneelide
ülemisest servast ja tõmmake need
ükshaaval ettevaatlikult välja. Alustage
pealmisest paneelist. Jälgige, et klaas
libiseks hoidikutest täielikult välja.
8. Puhastage klaaspaneele seebiveega.
Kuivatage klaaspaneele hoolikalt. Ärge
peske terakomplekti
nõudepesumasinas.
Pärast puhastamist paigutage klaaspaneel
ja ahjuuks tagasi kohale.
Veenduge, et asetate klaaspaneelid tagasi
õiges järjekorras (A ja B). Otsige
klaaspaneeli pinnalt üles sümbol või kiri;
iga klaaspaneel on erinev, et teha
lahtivõtmine ja tagasipanek kergemaks.
Ukseliistu õigel paigaldamisel kostab
klõps.
Progress 35
A
Lambi asendamine
B
HOIATUS! Elektrilöögi oht!
Lamp võib olla kuum.
1. Lülitage ahi välja.
Oodake, kuni ahi on jahtunud.
2. Eemaldage ahi vooluvõrgust.
3. Pange ahju põhjale riie.
ETTEVAATUST! Hoidke
halogeenlampi alati riidelapiga,
et lambile ei sattuks
rasvajääke.
Tagumine valgusti
Veenduge, et paigaldate keskmise
klaaspaneeli oma kohale õigesti.
A
B
1. Keerake valgusti klaaskatet selle
eemaldamiseks.
2. Puhastage klaaskate.
3. Asendage lamp sobiva 300 °C taluva
kuumakindla lambiga .
4. Paigaldage klaaskate.
VEAOTSING
HOIATUS! Vt ohutust
käsitlevaid peatükke.
Mida teha, kui...
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Ahju ei saa käivitada või ka‐
sutada.
Ahi ei ole elektrivõrku ühen‐
datud või ei ole ühendus
korralik.
Kontrollige, kas ahi on elek‐
trivõrku ühendatud õigesti
(vt ühendusjoonist).
Ahi ei kuumene.
Ahi on välja lülitatud.
Lülitage ahi sisse.
Ahi ei kuumene.
Uks ei ole korralikult suletud.
Sulgege uks korralikult.
Ahi ei kuumene.
Kell ei ole seadistatud.
Määrake kellaaeg.
Ahi ei kuumene.
Vajalikud seadistused on te‐
gemata.
Veenduge, kas seadistused
on õiged.
Ahi ei kuumene.
Automaatne väljalülitus on
sees.
Vt jaotist „Automaatne välja‐
lülitus“.
Ahi ei kuumene.
Lapselukk on sisse lülitatud.
Vt „Lapseluku kasutamine“.
36 Progress
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Ahi ei kuumene.
Kaitse on vallandunud.
Tehke kindlaks, kas tõrke
põhjustas kaitse. Kui kaitse
korduvalt uuesti vallandub,
võtke ühendust elektrikuga.
Ahjuvalgusti ei põle.
Lamp on katki.
Asendage lamp uuega.
Väljalülitatud olekus ei kuva‐
ta ekraanil kellaaega.
Ekraan on välja lülitatud.
Ekraani uuesti sisselülitami‐
seks puudutage samaaeg‐
selt
ja
.
Toidu valmimiseks kulub lii‐
ga palju aega või toit valmib
liiga kiiresti.
Temperatuur on liiga madal
või liiga kõrge.
Reguleerige vajadusel tem‐
peratuuri. Järgige juhendis
toodud nõuandeid.
Toidule ja ahjuõõnde kogu‐
neb auru ja kondensatsioo‐
nivett.
Toit on jäänud liiga kauaks
ahju.
Kui küpsetamine on lõppe‐
nud, tuleb toit ahjust vähe‐
malt 15–20 minuti pärast
välja võtta.
Ekraanil kuvatakse „C3".
Puhastusfunktsioon ei tööta.
Te ei sulgenud ahjuust kor‐
ralikult või on elektrooniline
ukselukustus rikkis.
Sulgege uks korralikult.
Ekraanil kuvatakse „F102“.
•
•
•
•
Te ei sulgenud ahjuust
korralikult.
Elektrooniline ukselukus‐
tus on rikkis.
•
Ekraanil kuvatakse veakood,
mida tabelis ei leidu.
Elektritõrge.
•
•
Ahi on sisse lülitatud, kuid ei
kuumene. Ventilaator ei töö‐
ta. Ekraanile kuvatakse "De‐
mo".
Demorežiim on sisse lülita‐
tud.
Sulgege uks korralikult.
Lülitage ahi välja ja taas
sisse, kasutades elektri‐
kilbis olevat peakaitset
või -lülitit.
Kui ekraanil kuvatakse
uuesti „F102“, võtke
ühendust klienditeenin‐
dusega.
Lülitage ahi välja ja taas
sisse, kasutades elektri‐
kilbis olevat peakaitset
või -lülitit.
Kui ekraanil kuvatakse
uuesti veateade, pöördu‐
ge klienditeenindusse.
Vt: „Seadete menüü kasuta‐
mine“ peatükis „Lisafunkt‐
sioonid“.
Progress 37
Hooldusteave
Kui te ei suuda probleemile ise lahendust
leida, siis võtke ühendust edasimüüja või
teeninduskeskusega.
Teeninduskeskuse andmed leiate
andmesildilt. Andmesilt asub ahjuõõne
raami esiküljel. Ärge andmesilti ahju
sisemusest eemaldage.
Soovitame märkida siia järgmised andmed:
Mudel (MOD.)
.........................................
Tootenumber (PNC)
.........................................
Seerianumber (S.N.)
.........................................
ENERGIATÕHUSUS
Toote infoleht
Tooteinfo vastavalt määrusele EL 65-66/2014
Tarnija nimi
Progress
Mudeli tunnus
PBP43102B 949498099
PBP43102X 949498098
Energiatõhususe indeks
81.2
Energiatõhususe klass
A+
Energiatarbimine standardtäituvusel, tavalises režiimis
0.93 kWh/tsüklis
Energiatarbimine standardtäituvusel, pöördõhurežiimis
0.69 kWh/tsüklis
Kambrite arv
1
Soojusallikas
Elekter
Helitugevus
72 l
Ahju tüüp
Sisseehitatud ahi
Mass
EN 60350-1 – Kodumajapidamises
kasutatavad elektrilised
toiduvalmistusseadmed – Osa 1: Pliidid,
ahjud, auruahjud ja grillid. – Toimivuse
mõõtemeetodid.
PBP43102B
31.6 kg
PBP43102X
31.7 kg
Energia kokkuhoid
Ahjul on omadused, mis
aitavad säästa energiat
igapäevasel
toiduvalmistamisel.
Veenduge, et ahju töötamise ajal oleks
ahjuuks korralikult kinni. Ärge küpsetamise
ajal ust liiga tihti avage. Jälgige, et
38 Progress
uksetihend oleks puhas ja korralikult omal
kohal.
Ahjus olev jääkkuumus võimaldab
küpsetamist jätkata.
Energia kokkuhoiu tagamiseks kasutage
metallnõusid.
Muude toitude soojendamiseks kasutage
jääkkuumust.
Ärge eelkuumutage ahju enne
küpsetamist, kui võimalik.
Toidu soojashoidmine
Jääkkuumuse kasutamiseks ja toidu
soojashoidmiseks valige madalaim
võimalik temperatuur. Ekraanile ilmub
jääkkuumuse indikaator või
temperatuurinäit.
Kui valmistate järjest mitu küpsetist,
püüdke need ahju panna võimalikult
lühikeste vahedega.
Küpsetamine pöördõhuga
Võimalusel kasutage energia kokkuhoiuks
pöördõhuga küpsetusrežiime.
Jääkkuumus
Kui on valitud programm koos valikuga
Kestus või Lõpp ja kui küpsetusaeg ei
ületa 30 minutit, lülituvad
kuumutuselemendid mõne ahjufunktsiooni
puhul automaatselt varem välja.
Ventilaator ja valgusti jäävad
sisselülitatuks. Ahju väljalülitamisel
kuvatakse ekraanil jääkkuumuse näit.
Seda soojust saab kasutada toidu
soojashoidmiseks.
Kui küpsetusaeg on üle 30 minuti,
vähendage vähemalt 3 - 10 minutit enne
küpsetusaja lõppu ahju temperatuuri.
Küpsetamine väljalülitatud valgustiga
Lülitage küpsetamise ajaks valgusti välja.
Pange see põlema ainult siis kui vaja.
Niiske küpsetus pöördõhuga
Funktsioon küpsetamise ajal energia
säästmiseks.
Kasutades seda funktsiooni, lülitub lamp
30 sekundi pärast automaatselt välja.
Valgusti võib soovi korral sisse lülitada,
kuid see vähendab eeldatavat
energiakokkuhoidu.
Ekraani väljalülitamine
Soovi korral võib ekraani välja lülitada.
Vajutage ja hoidke samaaegselt
ja
.
Sisselülitamiseks korrake sama toimingut.
JÄÄTMEKÄITLUS
Sümboliga
tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse. Aidake
hoida keskkonda ja inimeste tervist ja
suunake elektri- ja elektroonilised jäätmed
ringlusse. Ärge visake sümboliga
tähistatud seadmeid muude
majapidamisjäätmete hulka. Viige seade
kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi
saamiseks kohalikku omavalitsusse.
Progress 39
SPIS TREŚCI
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa
Instalacja
Opis urządzenia
Panel sterowania
Przed pierwszym użyciem
Codzienna eksploatacja
39
41
45
47
47
49
50
Funkcje zegara
Programy automatyczne
Korzystanie z akcesoriów
Dodatkowe funkcje
Wskazówki i porady
Konserwacja i czyszczenie
Rozwiązywanie problemów
Efektywność energetyczna
52
54
55
56
58
72
76
78
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed przystąpieniem do instalacji i rozpoczęciem
eksploatacji urządzenia należy uważnie zapoznać się z
dołączoną instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada za
obrażenia ciała ani szkody spowodowane nieprawidłową
instalacją lub eksploatacją produktu. Należy zachować
instrukcję obsługi w bezpiecznym i łatwo dostępnym miejscu
w celu wykorzystania w przyszłości.
Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych
zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub
umysłowych
•
•
•
•
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu
ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych,
a także nieposiadające odpowiedniej wiedzy lub
doświadczenia, jeśli będą one nadzorowane lub zostaną
poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z
urządzenia i będą świadome związanych z tym zagrożeń.
Dzieci w wieku od 3 do 8 lat i osoby o znacznym stopniu
niepełnosprawności nie powinny zbliżać się urządzenia,
jeśli nie znajdują się pod stałym nadzorem.
Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny zbliżać się do
urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym nadzorem.
Nie pozwalać dzieciom na zabawę urządzeniem.
40 Progress
•
•
•
•
Przechowywać opakowanie w miejscu niedostępnym dla
dzieci lub pozbyć się go w odpowiedni sposób.
Dzieciom i zwierzętom nie powinny zbliżać się do
pracującego lub stygnącego urządzenia. Łatwo dostępne
elementy urządzenia mogą mocno nagrzewać się podczas
jego użytkowania.
Jeśli urządzenie wyposażono w blokadę uruchomienia,
zaleca się jej włączenie.
Dzieci nie powinny zajmować się czyszczeniem ani
konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Instalacji urządzenia i wymiany jego przewodu
zasilającego może dokonać wyłącznie osoba o
odpowiednich kwalifikacjach.
OSTRZEŻENIE: Podczas pracy urządzenie i jego
nieosłonięte elementy nagrzewają się do wysokiej
temperatury. Należy zachować ostrożność, aby uniknąć
kontaktu z elementami grzejnymi.
Podczas wyjmowania i wkładania akcesoriów lub naczyń
należy zawsze używać rękawic kuchennych.
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności
konserwacyjnych należy odłączyć urządzenie od zasilania.
OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć porażenia prądem, przed
przystąpieniem do wymiany żarówki należy upewnić się,
że urządzenie jest wyłączone.
Nie uruchamiać urządzenia przed zainstalowaniem go w
zabudowie.
Nie czyścić urządzenia za pomocą myjek parowych.
Do czyszczenia szyb w drzwiach nie używać ściernych
środków czyszczących ani ostrych, metalowych myjek,
ponieważ mogą one porysować powierzchnię, co może
skutkować pęknięciem szkła.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi go
wymienić producent, autoryzowane centrum serwisowe lub
inna wykwalifikowana osoba, aby zapobiec ryzyku
porażenia prądem.
Progress 41
•
•
Przed włączeniem funkcji czyszczenia pirolitycznego
należy usunąć nadmiar zanieczyszczeń. Wyjąć wszystkie
akcesoria z piekarnika.
Aby wymontować prowadnice blach, należy odciągnąć
najpierw ich przednią, a następnie tylną część od
bocznych ścianek. Zamontować prowadnice blach w
odwrotnej kolejności.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Instalacja
OSTRZEŻENIE! Urządzenie
może zainstalować wyłącznie
wykwalifikowana osoba.
• Usunąć wszystkie elementy
opakowania.
• Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.
• Należy postępować zgodnie z
instrukcją instalacji dołączoną do
urządzenia.
• Zachować ostrożność podczas
przenoszenia urządzenia, ponieważ
jest ono ciężkie. Należy zawsze
stosować rękawice ochronne i mieć na
stopach pełne obuwie.
• Nigdy nie ciągnąć urządzenia za
uchwyt.
• Zainstalować urządzenie w
odpowiednim i bezpiecznym miejscu,
które spełnia wymagania instalacyjne.
• Zachować minimalne odstępy od
innych urządzeń i mebli.
• Przed zamontowaniem urządzenia
należy sprawdzić, czy drzwi otwierają
się bez oporu. W przeciwnym razie
należy podnieść piekarnik.
• Urządzenie wyposażono w elektryczny
układ chłodzenia. Wymaga on zasilania
elektrycznego.
Minimalna wysokość
szafki (minimalna
wysokość szafki pod
blatem)
Szerokość szafki
590 (600) mm
560 mm
Głębokość szafki
550 (550) mm
Wysokość przedniej
części urządzenia
594 mm
Wysokość tylnej
części urządzenia
576 mm
Szerokość przedniej
części urządzenia
595 mm
Szerokość tylnej
części urządzenia
559 mm
Głębokość urządze‐
nia
569 mm
Głębokość części
urządzenia do zabu‐
dowy
548 mm
Głębokość z otwarty‐
mi drzwiami
1022 mm
Minimalna wielkość
otworu wentylacyjne‐
go. Otwór umiejsco‐
wiony w tylnej dolnej
części szafki
560x20 mm
Długość przewodu
zasilającego Prze‐
wód jest umiejsco‐
wiony w prawym tyl‐
nym rogu
1500 mm
Wkręty mocujące
4x25 mm
42 Progress
Podłączenie do sieci
elektrycznej
OSTRZEŻENIE! Zagrożenie
pożarem i porażeniem prądem
elektrycznym.
• Wszystkie połączenia elektryczne
powinien wykonać wykwalifikowany
elektryk.
• Urządzenie musi być uziemione.
• Upewnić się, że parametry na tabliczce
znamionowej odpowiadają parametrom
znamionowym źródła zasilania.
• Należy używać wyłącznie prawidłowo
zamontowanego gniazda elektrycznego
z uziemieniem.
• Nie stosować rozgałęźników ani
przedłużaczy.
• Należy zwrócić uwagę, aby nie
uszkodzić wtyczki ani przewodu
zasilającego. Wymiany przewodu
zasilającego można dokonać wyłącznie
w naszym autoryzowanym centrum
serwisowym.
• Przewody zasilające nie mogą dotykać
ani przebiegać w pobliżu drzwi
urządzenia lub wnęki pod urządzeniem,
zwłaszcza gdy urządzenie działa i
drzwi są mocno rozgrzane.
• Zarówno dla elementów znajdujących
się pod napięciem, jak i zaizolowanych
części, zabezpieczenie przed
porażeniem prądem należy
zamocować w taki sposób, aby nie
można go było odłączyć bez użycia
narzędzi.
• Podłączyć wtyczkę do gniazda
elektrycznego dopiero po zakończeniu
instalacji. Należy zadbać o to, aby po
zakończeniu instalacji urządzenia
wtyczka przewodu zasilającego była
łatwo dostępna.
• Jeśli gniazdo elektryczne jest
obluzowane, nie wolno podłączać do
niego wtyczki.
• Odłączając urządzenie, nie należy
ciągnąć za przewód zasilający. Należy
zawsze ciągnąć za wtyczkę sieciową.
• Konieczne jest zastosowanie
odpowiednich wyłączników obwodu
zasilania: wyłączniki automatyczne,
bezpieczniki topikowe (typu
wykręcanego – wyjmowane z oprawki),
wyłączniki różnicowoprądowe (RCD)
oraz styczniki.
• W instalacji elektrycznej należy
zastosować wyłącznik obwodu
umożliwiający odłączenie urządzenia
od zasilania na wszystkich biegunach.
Wyłącznik obwodu musi mieć
rozwarcie styków wynoszące minimum
3 mm.
• Przed podłączeniem wtyczki przewodu
zasilającego do gniazda elektrycznego
należy całkowicie zamknąć drzwi
urządzenia.
• Urządzenie wyposażono w przewód
zasilający oraz wtyczkę.
Rodzaje przewodów przeznaczonych do
montażu lub wymiany w krajach euro‐
pejskich:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VVF, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Dobór przekroju przewodu należy
przeprowadzić na podstawie mocy
całkowitej podanej na tabliczce
znamionowej. Można również skorzystać z
informacji zawartych w tabeli:
Moc całkowita (W)
Przekrój przewo‐
du (mm²)
maksymalnie 1380
3 x 0.75
maksymalnie 2300
3x1
maksymalnie 3680
3 x 1.5
Przewód ochronny (żółto-zielony) musi
być o 2 cm dłuższy od przewodu
fazowego i neutralnego (niebieski
i brązowy).
Eksploatacja
OSTRZEŻENIE! Zagrożenie
odniesieniem obrażeń,
oparzeniem, porażeniem
prądem lub wybuchem.
• Urządzenie jest przeznaczone
wyłącznie do użytku domowego.
Progress 43
• Nie zmieniać parametrów technicznych
urządzenia.
• Należy upewnić się, że otwory
wentylacyjne są drożne.
• Nie pozostawiać włączonego
urządzenia bez nadzoru.
• Wyłączać urządzenie po każdym
użyciu.
• Podczas pracy urządzenia należy
zachować ostrożność przy otwieraniu
jego drzwi. Może dojść do uwolnienia
gorącego powietrza.
• Nie obsługiwać urządzenia mokrymi
rękami lub jeśli ma ono kontakt z wodą.
• Nie opierać się o otwarte drzwi
urządzenia.
• Nie używać urządzenia jako
powierzchni roboczej ani miejsca do
przechowywania przedmiotów.
• Należy ostrożnie otwierać drzwi
urządzenia. Stosowanie składników
zawierających alkohol może
spowodować powstanie mieszanki
alkoholu i powietrza.
• Podczas otwierania drzwi urządzenia
nie wolno zbliżać do niego iskrzących
przedmiotów ani otwartego płomienia.
• Nie umieszczać w urządzeniu, na nim
ani w jego pobliżu łatwopalnych
substancji ani przedmiotów
nasączonych łatwopalnymi
substancjami.
OSTRZEŻENIE! Zagrożenie
uszkodzeniem urządzenia.
• Aby zapobiec uszkodzeniu lub
odbarwieniu się emalii:
– Nie należy kłaść naczyń ani innych
przedmiotów bezpośrednio na dnie
urządzenia.
– Nie należy kłaść folii aluminiowej
bezpośrednio na dnie komory
urządzenia.
– Nie należy wlewać wody
bezpośrednio do rozgrzanego
urządzenia.
– Nie należy pozostawiać wilgotnych
naczyń ani potraw w urządzeniu po
zakończeniu pieczenia.
•
•
•
•
•
– Należy zachować ostrożność
podczas wyjmowania i wkładania
akcesoriów.
Odbarwienie emalii lub stali
nierdzewnej nie ma wpływu na
działanie urządzenia.
Do pieczenia wilgotnych ciast należy
używać głębokiej blachy. Sok z
owoców może trwale zaplamić emalię.
Urządzenie jest przeznaczone
wyłącznie do przyrządzania potraw. Nie
wolno go używać do innych celów,
takich jak np. ogrzewanie
pomieszczeń.
Podczas pieczenia drzwi piekarnika
powinny być zawsze zamknięte.
Jeśli urządzenie zainstalowano za
ścianką meblową (np. za drzwiami
szafki), drzwi nie wolno zamykać
podczas użytkowania urządzenia.
Połączenie wysokiej temperatury i
wilgoci wewnątrz zamkniętego mebla
może doprowadzić do uszkodzenia
urządzenia, mebla lub podłogi. Nie
zamykać drzwi szafki, aż urządzenie
całkowicie ostygnie po użyciu.
Konserwacja i czyszczenie
OSTRZEŻENIE! Zagrożenie
odniesieniem obrażeń,
pożarem lub uszkodzeniem
urządzenia.
• Przed przystąpieniem do konserwacji
należy wyłączyć urządzenie i wyjąć
wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazda elektrycznego.
• Upewnić się, że urządzenie ostygło.
Występuje zagrożenie pęknięciem szyb
w drzwiach urządzenia.
• Jeśli szyba pęknie, należy ją
niezwłocznie wymienić. Należy
skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
• Przy zdejmowaniu drzwi urządzenia
należy zachować ostrożność. Drzwi są
ciężkie!
• Aby zapobiec uszkodzeniu powierzchni
urządzenia, należy regularnie ją
czyścić.
44 Progress
• Czyścić urządzenie za pomocą
wilgotnej szmatki. Stosować wyłącznie
obojętne środki czyszczące. Nie
używać żadnych produktów ściernych,
myjek do szorowania,
rozpuszczalników ani metalowych
przedmiotów.
• Stosując aerozol do piekarników,
należy przestrzegać wskazówek
dotyczących bezpieczeństwa
umieszczonych na opakowaniu.
• Nie używać detergentów do
czyszczenia emalii katalitycznej (jeśli
dotyczy).
•
Czyszczenie pyrolityczne
OSTRZEŻENIE! W trybie
pirolizy występuje zagrożenie
odniesieniem obrażeń ciała/
pożarem/wydzielaniem
substancji chemicznych
(oparów).
• Przed włączeniem funkcji czyszczenia
pirolitycznego lub przed pierwszym
użyciem urządzenia należy usunąć
z komory piekarnika:
– większe resztki żywności, rozlany
olej lub tłuszcz.
– wszystkie dające się wyjąć
przedmioty (ruszty, prowadnice itp.
dostarczone wraz z urządzeniem),
w szczególności garnki, patelnie,
tace i inne przybory kuchenne
z powłoką zapobiegającą
przywieraniu.
• Należy dokładnie zapoznać się z
instrukcją czyszczenia pirolitycznego.
• Gdy działa funkcja czyszczenia
pirolitycznego, dzieci nie powinny
zbliżać się do urządzenia.
Urządzenie mocno się nagrzewa, a z
otworów wentylacyjnych wydostaje się
gorące powietrze.
• Czyszczenie pirolityczne jest procesem
przebiegającym w wysokiej
temperaturze, podczas którego resztki
żywności oraz materiały, z których
wykonano urządzenie, mogą uwalniać
opary. W związku z tym:
•
•
•
– podczas czyszczenia pirolitycznego
oraz po jego zakończeniu należy
dokładnie przewietrzyć
pomieszczenie.
– podczas pierwszego nagrzewania
urządzenia do maksymalnej
temperatury oraz po zakończeniu
nagrzewania należy zapewnić
dobrą wentylację pomieszczenia.
W odróżnieniu od ludzi niektóre ptaki
oraz gady są bardzo wrażliwe na
opary, które mogą uwalniać się
podczas czyszczenia pirolitycznego
piekarnika.
– Podczas czyszczenia pirolitycznego
oraz po jego zakończeniu w pobliżu
urządzenia nie powinny przebywać
zwierzęta domowe (szczególnie
ptaki); na początku wybrać
najwyższą temperaturę, pamiętając
o konieczności zapewnienia dobrej
wentylacji pomieszczenia.
Ponadto niewielkie zwierzęta domowe
mogą być wrażliwe na miejscowe
zmiany temperatury, które występują
w pobliżu piekarników z funkcją
czyszczenia pirolitycznego podczas
działania tej funkcji.
Wysoka temperatura występująca
podczas czyszczenia pirolitycznego
może uszkodzić powierzchnie garnków,
patelni, tac i innych przyborów
kuchennych z powłoką zapobiegającą
przywieraniu; ponadto powłoki te mogą
być źródłem oparów o niewielkim
stopniu toksyczności.
Opary uwalniane podczas czyszczenia
pirolitycznego lub wypalania resztek
potraw klasyfikuje się jako nieszkodliwe
dla ludzi, w tym dla dzieci lub osób z
problemami zdrowotnymi.
Oświetlenie wewnętrzne
OSTRZEŻENIE! Zagrożenie
porażeniem prądem.
• Żarówka zwykła lub halogenowa
zastosowana w tym urządzeniu jest
przeznaczona wyłącznie do urządzeń
domowych. Nie należy używać go do
oświetlania pomieszczeń.
Progress 45
• Przed przystąpieniem do wymiany
lampki należy odłączyć urządzenie od
źródła zasilania.
• Używać wyłącznie żarówek tego
samego typu.
Utylizacja
Serwis
• Odłączyć urządzenie od źródła
zasilania.
• Odciąć przewód zasilający blisko
urządzenia i oddać do utylizacji.
• Wymontować zatrzask drzwi, aby
uniemożliwić zamknięcie się dziecka
lub zwierzęcia w urządzeniu.
• Aby naprawić urządzenie, należy
skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
• Należy stosować wyłącznie oryginalne
części zamienne.
OSTRZEŻENIE! Zagrożenie
odniesieniem obrażeń lub
uduszeniem.
INSTALACJA
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Zabudowa urządzenia
548
21
min. 550
80
60
520
600
18
20
114
589
594
min. 560
595+-1
60
198
5
1
523
20
46 Progress
548
70
60
21
min. 550
20
520
18
590
114
min. 560
589
594
198
60
595+-1
5
1
20
Mocowanie piekarnika do szafki
523
Progress 47
OPIS URZĄDZENIA
Informacje ogólne
1
1
2
3
4
5
6
7
2
3
7
5
4
3
2
1
4
5
Panel sterowania
Sterowanie elektroniczne
Grzałka
Oświetlenie
Wentylator
Prowadnice blach, wyjmowane
Poziomy umieszczenia potraw
6
Akcesoria
• Blacha uniwersalna
Do pieczenia ciast i ciastek. Do
pieczenia mięsa lub ciasta oraz do
zbierania skapującego tłuszczu.
• Ruszt
Do ustawiania naczyń, form do ciast
oraz do pieczenia mięs.
• Blacha do pieczenia
Do pieczenia ciast i ciastek.
PANEL STEROWANIA
Sterowanie elektroniczne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Piekarnik obsługuje się, dotykając pól czujników.
Pole
czujni‐
ka
1
-
Funkcja
Opis
Wyświetlacz
Przedstawia bieżące ustawienia piekarnika.
48 Progress
Pole
czujni‐
ka
2
3
4
5
Funkcja
Opis
WŁ./WYŁ.
Włączanie i wyłączanie piekarnika.
Opcje
Do ustawiania funkcji pieczenia lub programu au‐
tomatycznego.
Ulubiony program
Zapisywanie ulubionego programu. Funkcja ta za‐
pewnia bezpośredni dostęp do ulubionego progra‐
mu, również wtedy, gdy piekarnik jest wyłączony.
Temperatura /
szybkie nagrzewa‐
nie
Ustawianie lub sprawdzanie temperatury.
Nacisnąć i przytrzymać przez trzy sekundy, aby
włączyć lub wyłączyć funkcję: szybkie nagrzewa‐
nie.
W górę, w dół
Przemieszczanie się w górę lub w dół w menu.
OK
Potwierdzenie wyboru lub ustawienia.
Oświetlenie piekar‐
nika
Włączanie i wyłączanie oświetlenia piekarnika.
Zegar
Ustawianie funkcji zegara.
Minutnik
Ustawianie funkcji Minutnik.
6
7
8
9
10
Wyświetlacz
A
B
G
C
F
E
D
A. Symbol funkcji piekarnika
B. Wyświetlenie temperatury / aktualnej
godziny
C. Zegar / wyświetlacz ciepła
resztkowego / minutnik
D. Wskaźnik ciepła resztkowego
E. Wskaźniki funkcji zegara
F. Wskaźnik nagrzewania / wskaźnik
szybkiego grzania
G. Numer funkcji piekarnika / programu
Progress 49
Inne wskazania wyświetlacza:
Symbol
/
/
Nazwa
Opis
Funkcje
Umożliwia wybór funkcji piekarnika.
Program automatyczny
Pozwala wybrać program automatyczny.
Ulubiony program
Uruchomiony jest ulubiony program.
kg / g
Uruchomiony jest program automatyczny
z wprowadzeniem ciężaru.
godz. / min
Uruchomiona jest funkcja zegara.
Temperatura / szybkie nagrze‐
wanie
Funkcja jest włączona.
Temperatura
Pokazywana jest aktualna temperatura.
Temperatura
Wartość tę można zmienić.
Blokada drzwi
Włączona jest funkcja blokady drzwi.
Oświetlenie piekarnika
Oświetlenie wyłączone.
Minutnik
Uruchomiona jest funkcja minutnika.
Wskaźnik nagrzewania
Po włączeniu funkcji pieczenia pojawi się
wskazanie . Paski sygnalizują wzrost
lub spadek temperatury w piekarniku.
Gdy piekarnik osiągnie ustawioną
temperaturę, paski znikną z wyświetlacza.
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Aby ustawić aktualną godzinę,
patrz rozdział „Funkcje zegara”.
Czyszczenie wstępne
Wyjąć z piekarnika wszystkie akcesoria i
prowadnice blach.
Patrz rozdział „Konserwacja i
czyszczenie”.
Wyczyścić piekarnik i akcesoria przed
pierwszym użyciem.
Umieścić akcesoria i wyjmowane
prowadnice blach w początkowym
położeniu.
Wstępne nagrzewanie
Przed pierwszym użyciem należy
wstępnie nagrzać pusty piekarnik.
1. Wybrać funkcję:
i maksymalną
temperaturę.
2. Pozostawić włączony piekarnik na 1
godzinę.
3. Ustawić funkcję
i maksymalną
temperaturę.
4. Pozostawić włączony piekarnik na 15
minut.
50 Progress
Akcesoria mogą rozgrzać się mocniej niż
zwykle. Z piekarnika może wydobywać się
nieprzyjemny zapach i dym podczas
nagrzewania. Należy zapewnić
wystarczający dopływ świeżego powietrza
do pomieszczenia.
CODZIENNA EKSPLOATACJA
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Funkcja pie‐
karnika
Funkcje pieczenia
Funkcja pie‐
karnika
Termoobieg
Funkcja Piz‐
za
Termoobieg
(niska temp.)
Górna/dolna
grzałka
Potrawy mro‐
żone
Grill
Zastosowanie
Do jednoczesnego pie‐
czenia na trzech pozio‐
mach i do suszenia żyw‐
ności.
Ustawić temperaturę o
20-40°C niższą niż dla
funkcji Górna/dolna
grzałka.
Do wypieku pizzy. Do in‐
tensywnego przyrumie‐
niania i pieczenia w celu
uzyskania kruchego spo‐
du.
Do przyrządzania delikat‐
nych, soczystych piecze‐
ni.
Do pieczenia mięsa lub
ciasta na jednym pozio‐
mie.
Do przyrządzania pro‐
duktów gotowych (np.
frytek, pieczonych ziem‐
niaków w ćwiartkach, saj‐
gonek itp.), tak aby nad‐
ać im chrupkość.
Do grillowania płaskich
potraw i opiekania chle‐
ba.
Turbo grill
Grzałka dolna
Rozmrażanie
Zastosowanie
Do pieczenia większych
kawałków mięsa lub dro‐
biu z kością na jednym
poziomie. Do przyrządza‐
nia zapiekanek i przyru‐
mieniania.
Do pieczenia ciast na
kruchym spodzie oraz do
pasteryzowania żywnoś‐
ci.
Do rozmrażania produk‐
tów (warzyw i owoców).
Czas rozmrażania uza‐
leżniony jest od ilości i
grubości mrożonej potra‐
wy.
Progress 51
Funkcja pie‐
karnika
Termoobieg
wilgotny
Chleb
Zastosowanie
Funkcja zapewnia
oszczędność energii pod‐
czas pieczenia. Wska‐
zówki dotyczące piecze‐
nia – patrz rozdział
„Wskazówki i porady”,
Termoobieg wilgotny.
Drzwi piekarnika powinny
być zamknięte podczas
pieczenia, tak aby działa‐
nie funkcji nie było zakłó‐
cane, a piekarnik działał
z najwyższą możliwą wy‐
dajnością energetyczną.
Podczas używania tej
funkcji temperatura w ko‐
morze może się różnić
od temperatury ustawio‐
nej. Wykorzystywane jest
ciepło resztkowe.Można
zmniejszyć moc grzania.
Ogólne zalecenia doty‐
czące oszczędzania
energii znajdują się w
rozdziale „Wydajność
energetyczna”, Oszczę‐
dzanie energii. Funkcji tej
użyto do zapewnienia
zgodności z klasą ener‐
getyczną urządzenia
zgodnie z normą EN
60350-1. Podczas ko‐
rzystania z tej funkcji oś‐
wietlenie wyłącza się au‐
tomatycznie po 30 se‐
kundach.
Tej funkcji można użyć
do wypieku chleba i bu‐
łek, dzięki czemu zyskają
chrupiącą skórkę i kolor
jak pieczywo z profesjo‐
nalnej piekarni.
Funkcja pie‐
karnika
Zastosowanie
Do utrzymywania tempe‐
ratury potraw.
Podtrzymy‐
wanie temp.
Ustawianie funkcji pieczenia
1. Włączyć piekarnik za pomocą .
Na wyświetlaczu pojawi się ustawiona
temperatura, symbol oraz numer funkcji
pieczenia.
2. Nacisnąć
lub
, aby ustawić
funkcję pieczenia.
lub odczekać 5 sekund
3. Nacisnąć
na automatyczne uruchomienie
piekarnika.
Jeśli po włączeniu piekarnika nie zostanie
ustawiona żadna funkcja ani program,
piekarnik wyłączy się automatycznie po
upływie 20 sekund.
Zmiana temperatury
Nacisnąć
lub
, aby zmienić
temperaturę co: 5°C.
Gdy piekarnik osiągnie zadaną
temperaturę, emitowany jest sygnał, a
wskaźnik nagrzewania gaśnie.
Sprawdzanie temperatury
Bieżącą temperaturę piekarnika można
sprawdzić, gdy działa funkcja lub program.
1. Nacisnąć .
Wyświetlacz wskazuje temperaturę w
piekarniku.
Ponownie nacisnąć , aby zmienić
temperaturę.
2. Nacisnąć
lub wyświetlacz
automatycznie pokaże ustawioną
temperaturę po 5 sekundach.
52 Progress
szybkie nagrzewanie
Nie wkładać potraw do piekarnika, gdy
działa funkcja szybkiego nagrzewania.
Szybkie nagrzewanie jest dostępne tylko z
niektórymi funkcjami pieczenia. Jeśli w
menu ustawień włączono dźwięki błędów,
emitowany jest sygnał dźwiękowy, jeśli
szybkie nagrzewanie nie jest dostępne z
wybraną funkcją. Patrz rozdział
„Dodatkowe funkcje”, Użycie menu
ustawień.
Szybkie nagrzewanie skraca czas
nagrzewania piekarnika.
Aby włączyć szybkie nagrzewanie, należy
nacisnąć i przytrzymać
przez ponad 3
sekundy.
Jeśli szybkie nagrzewanie jest włączone,
wyświetlacz pokazuje migające paski.
FUNKCJE ZEGARA
Tabela funkcji zegara
Funkcja zegara
00:00
Zastosowanie
Aktualna godzina
Wyświetlanie lub zmiana aktualnej godziny. Aktualną go‐
dzinę można zmienić tylko wtedy, gdy piekarnik jest włą‐
czony.
Czas
Ustawianie czasu pracy piekarnika.
Koniec
Do ustawienia czasu wyłączenia piekarnika.
Opóźnienie rozpo‐
częcia programu
Połączenie działania funkcji Czas i Koniec.
Ustaw + start
Uruchomienie w dowolnej chwili piekarnika z wymaganymi
ustawieniami za jednym naciśnięciem pola czujnika.
Minutnik
Odliczanie ustawionego czasu. Funkcja nie ma wpływu na
działanie piekarnika. Minutnik można ustawić w dowolnej
chwili – również wtedy, gdy piekarnik jest wyłączony.
Stoper
Odliczanie czasu wskazujące czas pracy piekarnika. Sto‐
per włącza się natychmiast, gdy piekarnik zaczyna się na‐
grzewać. Stoper nie włącza się, jeśli ustawiono funkcje
Czas i Koniec. Funkcja nie ma wpływu na działanie piekar‐
nika.
Ustawianie i zmiana aktualnego
czasu
Po podłączeniu urządzenia po raz
pierwszy do zasilania należy zaczekać, aż
na wyświetlaczu pojawi się wskazanie i
12:00. „12” będzie migać.
1. Nacisnąć
godzinę.
2. Nacisnąć
lub
.
, aby ustawić
3. Nacisnąć
lub
ustawić minuty.
4. Nacisnąć
.
Na wyświetlaczu pojawi się nowo
ustawiony czas.
Aby zmienić aktualny czas, naciskać ,
aż zacznie migać .
Ustawianie funkcji Czas
1. Ustawić funkcję pieczenia i
temperaturę.
Progress 53
2. Naciskać , aż
zacznie migać.
3. Nacisnąć
lub
, aby ustawić
minuty dla funkcji Czas.
4. Nacisnąć
lub Czas uruchomi się
automatycznie po upływie 5 sekund.
5. Nacisnąć
lub
, aby ustawić
godziny dla funkcji Czas.
lub Czas uruchomi się
6. Nacisnąć
automatycznie po upływie 5 sekund.
Gdy upłynie ustawiony czas, przez 2
minuty będzie emitowany sygnał
dźwiękowy. Na wyświetlaczu pojawi
migające wskazanie
oraz ustawienie
czasu. Piekarnik wyłączy się.
7. Nacisnąć pole czujnika, aby wyłączyć
sygnał.
8. Wyłączyć piekarnik.
Ustawianie funkcji Koniec
1. Ustawić funkcję pieczenia i
temperaturę.
2. Naciskać , aż
zacznie migać.
3. Nacisnąć
lub
, aby ustawić
funkcję Koniec, a następnie nacisnąć
. Najpierw należy ustawić minuty, a
później godziny.
Gdy upłynie ustawiony czas, przez 2
minuty będzie emitowany sygnał
dźwiękowy. Na wyświetlaczu pojawi
migające wskazanie
oraz ustawienie
czasu. Piekarnik wyłącza się
automatycznie.
4. Nacisnąć pole czujnika, aby wyłączyć
sygnał.
5. Wyłączyć piekarnik.
Ustawienie: Opóźnienie
rozpoczęcia programu
1. Ustawić funkcję pieczenia i
temperaturę.
2. Naciskać , aż
zacznie migać.
lub
, aby ustawić
3. Nacisnąć
minuty dla funkcji Czas.
4. Nacisnąć
.
5. Nacisnąć
lub
, aby ustawić
godziny dla funkcji Czas.
6. Nacisnąć
.
Na wyświetlaczu pojawi się migające
wskazanie .
7. Nacisnąć
lub
, aby ustawić
funkcję Koniec, a następnie nacisnąć
. Najpierw należy ustawić minuty, a
później godziny.
Piekarnik włączy się później
automatycznie, będzie działać przez
ustawiony Czas i zakończy pracę o
godzinie ustawionej dla funkcji Koniec.
Gdy upłynie ustawiony czas, przez 2
minuty będzie emitowany sygnał
dźwiękowy. Na wyświetlaczu pojawi
oraz ustawienie
migające wskazanie
czasu. Piekarnik wyłącza się
automatycznie.
8. Nacisnąć pole czujnika, aby wyłączyć
sygnał.
9. Wyłączyć piekarnik.
Gdy zostanie włączona funkcja
Opóźnienie rozpoczęcia
programu, na wyświetlaczu
pojawi się symbol funkcji
pieczenia
z kropką i .
Kropka na wyświetlaczu
zegara/ciepła resztkowego
sygnalizuje włączoną funkcję
zegara.
Ustawienie: Ustaw + start
Funkcji Ustaw + start można użyć tylko
wtedy, gdy ustawiono funkcję Czas.
1. Ustawić funkcję pieczenia i
temperaturę.
2. Ustawić opcję Czas.
3. Nacisnąć kilkakrotnie , aż na
wyświetlaczu pojawi się migające
wskazanie .
, aby ustawić funkcję
4. Nacisnąć
Ustaw + start.
Na wyświetlaczu pojawi się
i
ze
wskaźnikiem. Wskaźnik wskazuje, która
funkcja zegara jest włączona.
5. Nacisnąć pole czujnika (z wyjątkiem
WŁ./WYŁ.), aby uruchomić funkcję
Ustaw + start.
54 Progress
Ustawienie: Minutnik
1. Nacisnąć .
Na wyświetlaczu pojawi się migające
wskazanie
i „00”.
w celu przełączenia
2. Nacisnąć
między opcjami. Najpierw należy
ustawić sekundy, a następnie minuty i
godziny.
3. Nacisnąć
lub
, aby ustawić
funkcję Minutnik, a następnie , aby
potwierdzić.
4. Nacisnąć
lub Minutnik uruchomi
się automatycznie po upływie 5
sekund.
Gdy upłynie ustawiony czas, przez 2
minuty będzie emitowany sygnał
dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się
migające wskazanie 00:00 i .
5. Nacisnąć pole czujnika, aby wyłączyć
sygnał.
Ustawienie: Stoper
1. Aby wyzerować Stoper, należy
kilkakrotnie nacisnąć , aż na
wyświetlaczu pojawi się migające
wskazanie
.
2. Nacisnąć i przytrzymać: . Gdy na
wyświetlaczu pojawi się „00:00”,
Stoper ponownie zacznie naliczać
czas.
PROGRAMY AUTOMATYCZNE
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Program
Dostępnych jest 20 programów
automatycznych. Programy lub przepisy
automatyczne należy stosować w sytuacji,
gdy użytkownik nie ma doświadczenia w
przygotowywaniu danej potrawy.
Wyświetlacz pokazuje domyślne czasy
pieczenia dla poszczególnych programów
automatycznych.
10
BISZKOPT CYTRYNOWY
11
SERNIK
12
BUŁKI
13
CHLEB WIEJSKI
14
WYRASTANIE CIASTA
15
ZAPIEKANKA ZIEMNIACZANA
Programy automatyczne
16
LASAGNE
17
CANNELLONI
18
CIASTO GOTOWE
19
PIZZA GOTOWA
20
GOTOWE POTRAWY ZIEMNIA‐
CZANE
Program
1
PIECZEŃ WOŁOWA
2
PIECZEŃ WIEPRZOWA
3
PIECZEŃ CIELĘCA
4
PIECZEŃ JAGNIĘCA
5
PIECZEŃ Z DZICZYZNY
6
CAŁY KURCZAK
7
CAŁA RYBA
8
PIZZA
9
QUICHE LORRAINE
Programy automatyczne
1. Włączyć urządzenie.
2. Dotknąć
.
Na wyświetlaczu pojawia się , symbol
oraz numer automatycznego programu.
Progress 55
3. Dotknąć
lub
, aby wybrać
program automatyczny.
4. Dotknąć
lub odczekać pięć
sekund, aż urządzenie uruchomi się
automatycznie.
5. Gdy upłynie ustawiony czas, przez
dwie minuty będzie emitowany sygnał
dźwiękowy. Symbol
zacznie migać.
6. Dotknąć pola czujnika lub otworzyć
drzwi, aby wyłączyć sygnał
dźwiękowy.
7. Wyłączyć urządzenie.
Programy automatyczne z
wprowadzaniem ciężaru
Jeżeli wprowadzono ciężar mięsa,
urządzenie oblicza czas pieczenia.
1. Włączyć urządzenie.
.
2. Dotknąć
3. Dotknąć
lub
, aby ustawić
program z wprowadzaniem ciężaru.
Wyświetlacz pokazuje: czas pieczenia,
symbol funkcji Czas , domyślny ciężar,
jednostkę miary (kg, g).
4. Dotknąć
lub urządzenie
automatycznie zapisze ustawienia po
pięciu sekundach.
Urządzenie włączy się.
5. Domyślne ustawienie ciężaru można
zmienić za pomocą
lub
.
.
Dotknąć
6. Gdy upłynie ustawiony czas, przez
dwie minuty będzie emitowany sygnał
dźwiękowy. Będzie również migać .
7. Dotknąć pola czujnika lub otworzyć
drzwi, aby wyłączyć sygnał
dźwiękowy.
8. Wyłączyć urządzenie.
KORZYSTANIE Z AKCESORIÓW
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Wsunąć blachę do pieczenia ciasta/
głęboką blachę między prowadnice
blachy.
Wkładanie akcesoriów
Ruszt:
Wsunąć ruszt między prowadnice jednego
z poziomów umieszczania potraw i
upewnić się, że nóżki są skierowane
w dół.
Ruszt wraz z blachą do pieczenia ciasta/
głęboką blachą:
Wsunąć blachę do pieczenia ciasta/
głęboką blachę między prowadnice
blachy, a ruszt między prowadnice
powyżej.
Blacha do pieczenia ciasta/Głęboka
blacha:
56 Progress
Niewielkie występy na górze
mają na celu zapewnienie
większego bezpieczeństwa.
Występy służą także jako
zabezpieczenie przed
wypadnięciem. Wysoka
krawędź wokół rusztu
zapobiega zsuwaniu się
naczyń z rusztu.
DODATKOWE FUNKCJE
Użycie funkcji Program
ulubiony
Funkcja ta służy do zapisywania
ulubionych ustawień temperatury oraz
czasu dla funkcji lub programu piekarnika.
1. Ustawić temperaturę i czas dla funkcji
lub programu piekarnika.
2. Dotknąć i przytrzymać przez ponad
trzy sekundy . Zabrzmi sygnał
dźwiękowy.
3. Wyłączyć urządzenie.
• Aby włączyć funkcję, należy dotknąć
. Urządzenie uruchomi ulubiony
program użytkownika.
Gdy funkcja jest włączona,
istnieje możliwość zmiany
czasu i temperatury.
• Aby wyłączyć funkcję, należy dotknąć
. Urządzenie wyłączy ulubiony
program użytkownika.
Użycie funkcji blokady
uruchomienia
Blokada uruchomienia chroni przed
przypadkowym uruchomieniem piekarnika.
Gdy funkcja czyszczenia
pirolitycznego jest włączona,
drzwi są zablokowane.
Naciśnięcie pola czujnika
powoduje wyświetlenie
komunikatu.
Funkcję można włączyć również wtedy,
gdy piekarnik jest wyłączony. Nie ustawiać
funkcji pieczenia.
Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać
przez 2 sekundy
i
. Rozlegnie się
sygnał dźwiękowy.
Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie
SAFE. Drzwi zostaną zablokowane.
Aby wyłączyć blokadę uruchomienia,
należy powtórzyć opisane czynności.
Korzystanie z funkcji Blokada
panelu
Funkcję można włączyć tylko podczas
pracy piekarnika.
Funkcja blokady panelu chroni przed
przypadkową zmianą ustawień funkcji
piekarnika.
1. Aby włączyć funkcję, należy włączyć
piekarnik.
2. Włączyć funkcję piekarnika lub
ustawienie.
3. Jednocześnie dotknąć i przytrzymać
i
przez 2 sekundy.
Rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
Blokada zaświeci się na wyświetlaczu.
Aby wyłączyć funkcję Blokada panelu,
należy powtórzyć krok 3.
Progress 57
Jeśli uruchomiona jest funkcja
Piroliza, drzwi zostaną
zablokowane. Po dotknięciu
pola czujnika na wyświetlaczu
pojawi się odpowiedni
komunikat.
Użycie menu ustawień
W menu ustawień można włączać lub
wyłączać funkcje menu głównego. Na
wyświetlaczu pojawia się SET oraz numer
ustawienia.
Gdy włączona jest funkcja
blokady panelu, piekarnik
można wyłączyć. Po
wyłączeniu piekarnika blokada
panelu wyłącza się.
Opis
Wartość do ustawienia
1
USTAW+START
WŁĄCZONE / WYŁĄCZONE
2
WSKAŹNIK CIEPŁA RESZTKOWEGO
WŁĄCZONE / WYŁĄCZONE
3
PRZYPOMINANIE O CZYSZCZ.
WŁĄCZONE / WYŁĄCZONE
4
DŹWIĘKI PRZYCISKÓW1)
KLIK / SYGNAŁ / WYŁĄCZONE
5
DŹWIĘKI BŁĘDÓW
WŁĄCZONE / WYŁĄCZONE
6
TRYB DEMO
Kod aktywacji: 2468
7
JASNOŚĆ
NISKA / ŚREDNIA / WYSOKA
8
MENU SERWISOWE
-
9
PRZYWRÓCENIE USTAWIEŃ
TAK / NIE
1) Nie można wyłączyć dźwięku towarzyszącego dotknięciu pola czujnika WŁ. / WYŁ.
1. Nacisnąć i przytrzymać przez 3
sekundy
.
Na wyświetlaczu pojawi się SET1 i
zacznie migać wartość „1”.
2. Nacisnąć przycisk
lub
, aby
wprowadzić ustawienie.
3. Nacisnąć
.
4. Nacisnąć
lub
, aby zmienić
wartość ustawienia.
5. Nacisnąć
.
Aby wyjść z menu ustawień, należy
nacisnąć
lub nacisnąć i przytrzymać
.
Samoczynne wyłączenie
Ze względu na bezpieczeństwo piekarnik
wyłącza się samoczynnie po upływie
pewnego czasu, jeśli działa funkcja
pieczenia i nie zostaną zmienione żadne
ustawienia.
(°C)
(godz.)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 – maksimum
3
Piroliza
4.5
58 Progress
Funkcja samoczynnego wyłączenia nie
działa z funkcjami: Oświetlenie piekarnika,
Czas, Opóźnienie rozpoczęcia programu,
Koniec, Termoobieg (niska temp.).
Jasność wyświetlacza
Dostępne są dwa tryby jasności
wyświetlacza:
• Jasność w nocy – gdy urządzenie jest
wyłączone, jasność wyświetlacza jest
mniejsza w godzinach od 22:00 do
06:00.
• Jasność w dzień:
– gdy urządzenie jest włączone;
– gdy włączona jest jasność w nocy,
dotknięcie dowolnego pola czujnika
(z wyjątkiem WŁ./WYŁ.) powoduje
przełączenie się wyświetlacza na
10 sekund do trybu jasności w
dzień;
– jeśli urządzenie jest wyłączone i
została włączona funkcja minutnika.
Gdy upłynie ustawiony czas funkcji
minutnika, wyświetlacz powraca do
trybu jasności w nocy.
Wentylator chłodzący
Podczas pracy piekarnika wentylator
chłodzący włącza się automatycznie, aby
utrzymywać powierzchnie piekarnika w
niskiej temperaturze. Po wyłączeniu
piekarnika wentylator chłodzący może
nadal działać do czasu schłodzenia
piekarnika.
Termostat bezpieczeństwa
Nieprawidłowe działanie piekarnika lub
uszkodzone podzespoły mogą
spowodować niebezpieczne przegrzanie
urządzenia. Aby temu zapobiec, piekarnik
wyposażono w termostat bezpieczeństwa,
który w razie potrzeby wyłącza zasilanie.
Po obniżeniu temperatury piekarnik
automatycznie włączy się ponownie.
WSKAZÓWKI I PORADY
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Temperatury i czasy pieczenia
podane w tabelach mają
wyłącznie charakter
orientacyjny. Zależą one od
przepisu, jakości oraz ilości
użytych składników.
Zalecenia dotyczące pieczenia
Potrawy można umieszczać w piekarniku
na pięciu poziomach.
Poziomy półek liczone są od dna
piekarnika.
Nowy piekarnik może piec inaczej niż
dotychczas używany. W poniższej tabeli
znajdują się standardowe ustawienia
temperatury, czasu pieczenia i poziomu
umieszczenia potrawy.
W przypadku braku ustawień dla
specjalnego przepisu należy znaleźć
ustawienia dla podobnej potrawy.
Piekarnik wyposażono w specjalny układ
obiegu powietrza oraz stałej recyrkulacji
pary. System ten, dzięki obecności pary,
umożliwia przygotowanie delikatnych
potraw z chrupiącą skórką. Pozwala
skrócić czas pieczenia, a także zmniejszyć
zużycie energii.
Pieczenie ciast
Drzwi piekarnika nie należy otwierać przed
upływem co najmniej 3/4 ustawionego
czasu pieczenia.
Jeśli wykorzystywane są dwie blachy do
pieczenia jednocześnie należy pozostawić
jeden pusty poziom między nimi.
Pieczenie mięsa i ryb
Do pieczenia bardzo tłustych potraw
należy używać głębokiej blachy, aby nie
dopuścić do trwałego zabrudzenia
piekarnika.
Po upieczeniu mięsa należy odczekać
około 15 minut przed jego pokrojeniem,
aby nie wyciekły soki.
Progress 59
Aby uniknąć nadmiaru dymu w piekarniku
podczas pieczenia, należy do głębokiej
blachy wlać nieco wody. Aby zapobiec
gromadzeniu się dymu, należy dolewać
wodę za każdym razem, gdy wyparuje.
Czasy pieczenia
Czasy pieczenia zależą od rodzaju
potrawy, jej konsystencji oraz ilości.
W początkowym okresie należy
kontrolować wyniki pieczenia. Pozwoli to
odnaleźć najlepsze ustawienia (mocy
grzania, czasu pieczenia itp.) dla
posiadanych naczyń, przepisów i ilości
potraw pieczonych przy użyciu
omawianego urządzenia.
Pieczenie ciast i mięs
CIASTA
Górna/dolna
grzałka
Termoobieg
(min)
(°C)
(°C)
Ciasta uciera‐
ne
170
2
160
3 (2 i
4)
45 - 60
Foremka do ciasta
Kruche ciasto
170
2
160
3 (2 i
4)
20 - 30
Foremka do ciasta
Sernik
170
1
165
2
80 100
Foremka do cias‐
ta, Ø 26 cm
Strudel
175
3
150
2
60 - 80
Blacha do piecze‐
nia ciasta
Tarta z dże‐
mem
170
2
165
2
30 - 40
Foremka do cias‐
ta, Ø 26 cm
Keks, nagrzać
wstępnie pusty
piekarnik
160
2
150
2
90 120
Foremka do cias‐
ta, Ø 20 cm
Ciasto ze śliw‐
kami, nagrzać
wstępnie pusty
piekarnik
175
1
160
2
50 - 60
Forma do chleba
Ciasteczka
140
3
140 150
3
25 - 45
Blacha do piecze‐
nia ciasta
Bezy
120
3
120
3
80 100
Blacha do piecze‐
nia ciasta
60 Progress
CIASTA
Górna/dolna
grzałka
Termoobieg
(min)
(°C)
(°C)
Bezy, nagrzać
wstępnie pusty
piekarnik, na
dwóch pozio‐
mach
-
-
120
2i4
80 100
Blacha do piecze‐
nia ciasta
Drożdżówki,
nagrzać wstęp‐
nie pusty pie‐
karnik
190
3
190
3
12 - 20
Blacha do piecze‐
nia ciasta
Eklery
190
3
170
3
25 - 35
Blacha do piecze‐
nia ciasta
Eklery, na
dwóch pozio‐
mach
-
-
170
2i4
35 - 45
Blacha do piecze‐
nia ciasta
Tarty płaskie
180
2
170
2
45 - 70
Foremka do cias‐
ta, Ø 20 cm
Ciasto owoco‐
we z dużą iloś‐
cią owoców
160
1
150
2
110 120
Foremka do cias‐
ta, Ø 24 cm
Biszkopt królo‐
wej Wiktorii
170
1
160
2
30 - 50
Foremka do cias‐
ta, Ø 20 cm
Nagrzać wstępnie pusty piekarnik.
CHLEB I PIZZA
Górna/dolna grzał‐
ka
Termoobieg
(min)
(°C)
Biały chleb,
1-2 szt., 0,5
kg każda
190
(°C)
1
190
1
60 - 70
-
Progress 61
CHLEB I PIZZA
Górna/dolna grzał‐
ka
Termoobieg
(min)
(°C)
(°C)
Chleb żytni,
wstępne na‐
grzewanie nie
jest wymaga‐
ne
190
1
180
1
30 - 45
Forma do
chleba
Bułki, 6-8 bu‐
łek
190
2
180
2 (2 i 4)
25 - 40
Blacha do
pieczenia
ciasta
Pizza
230 250
1
230 250
1
10 - 20
Blacha do
pieczenia
ciasta / Głę‐
boka blacha
Drożdżówki
200
3
190
3
10 - 20
Blacha do
pieczenia
ciasta
Nagrzać wstępnie pusty piekarnik.
Użyć foremki do ciasta.
TARTY
Górna/dolna grzałka
Termoobieg
(min)
(°C)
(°C)
Tarta makaronowa,
wstępne nagrzewanie nie
jest wymagane
200
2
180
2
40 - 50
Tarta warzywna, wstępne
nagrzewanie nie jest wy‐
magane
200
2
175
2
45 - 60
Quiche
180
1
180
1
50 - 60
Lasagne
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
62 Progress
TARTY
Górna/dolna grzałka
Termoobieg
(min)
(°C)
Cannelloni
180 - 190
(°C)
2
180 - 190
2
25 - 40
Użyć drugiego poziomu piekarnika.
Użyć rusztu.
MIĘSO
Górna/dolna
grzałka
Termoobieg
(min)
(°C)
(°C)
Wołowina
200
190
50 - 70
Wieprzowina
180
180
90 - 120
Cielęcina
190
175
90 - 120
Angielska pieczeń wołowa, lekko wy‐
pieczona
210
200
50 - 60
Angielska pieczeń wołowa, średnio
wypieczona
210
200
60 - 70
Angielska pieczeń wołowa, dobrze
wypieczona
210
200
70 - 75
MIĘSO
Górna/dolna grzałka
Termoobieg
(min)
(°C)
Łopatka wieprzowa, ze skó‐
rą
180
(°C)
2
170
2
120 - 150
Progress 63
MIĘSO
Górna/dolna grzałka
Termoobieg
(min)
(°C)
(°C)
Golonka wieprzowa, 2 po‐
rcje
180
2
160
2
100 - 120
Udziec jagnięcy
190
2
175
2
110 - 130
Cały kurczak
220
2
200
2
70 - 85
Cały indyk
180
2
160
2
210 - 240
Cała kaczka
175
2
220
2
120 - 150
Cała gęś
175
2
160
1
150 - 200
Królik, pokrojony na kawałki
190
2
175
2
60 - 80
Zając, pokrojony na kawałki
190
2
175
2
150 - 200
Cały bażant
190
2
175
2
90 - 120
Użyć drugiego poziomu piekarnika.
RYBA
Górna/dolna
grzałka
Termoobieg
(min)
(°C)
(°C)
Pstrąg / Leszcz morski, 3-4 ryby
190
175
40 - 55
Tuńczyk / Łosoś, 4-6 filetów
190
175
35 - 60
Grill
Nagrzać wstępnie pusty piekarnik.
Użyć czwartego poziomu piekarnika.
Grill z maksymalnym ustawieniem temperatury.
64 Progress
GRILL
(kg)
(min)
1. strona
(min)
2. strona
Steki, 4 szt.
0.8
12 - 15
12 - 14
Befsztyk, 4 szt.
0.6
10 - 12
6-8
Kiełbasa, 8
-
12 - 15
10 - 12
Kotlety wieprzowe, 4 szt.
0.6
12 - 16
12 - 14
Połówki kurczaka, 2
1
30 - 35
25 - 30
Kebaby, 4
-
10 - 15
10 - 12
Pierś kurczaka, 4 szt.
0.4
12 - 15
12 - 14
Burgery, 6
0.6
20 - 30
-
Filet rybny, 4 szt.
0.4
12 - 14
10 - 12
Zapiekane kanapki, 4 - 6
-
5-7
-
Tosty, 4 - 6
-
2-4
2-3
Turbo grill
Nagrzać wstępnie pusty piekarnik.
Użyć pierwszego lub drugiego poziomu
piekarnika.
Aby obliczyć czas pieczenia, należy
pomnożyć czas podany w poniższej tabeli
przez liczbę centymetrów grubości filetu.
WOŁOWINA
WOŁOWINA
Pieczeń lub filet
wołowy, dobrze
wypieczony
(°C)
(min)
170 180
8 - 10
WIEPRZOWINA
(°C)
(min)
Pieczeń lub filet
wołowy, lekko
wypieczony
190 200
5-6
Pieczeń lub filet
wołowy, średnio
wypieczony
180 190
6-8
Łopatka / Kar‐
kówka / Szynka,
1-1,5 kg
(°C)
(min)
160 180
90 - 120
Progress 65
DRÓB
WIEPRZOWINA
(°C)
(min)
Kotlety / Żeberka,
1-1,5 kg
170 180
60 - 90
Klops, 0,75-1 kg
160 170
50 - 60
Golonka wieprzo‐
wa, podgotowa‐
na, 0,75-1 kg
150 170
90 - 120
(°C)
(min)
Drób, porcje,
0,2-0,25 kg po‐
rcja
200 220
30 - 50
Połówki kurcza‐
ka, 0,4-0,5 kg po‐
rcja
190 210
35 - 50
Kurczak, pularda,
1-1,5 kg
190 210
50 - 70
Kaczka, 1,5-2 kg
180 200
80 - 100
Gęś, 3,5-5 kg
160 180
120 180
Indyk, 2,5-3,5 kg
160 180
120 150
Indyk, 4-6 kg
140 160
150 240
CIELĘCINA
(°C)
(min)
Pieczeń cielęca,
1 kg
160 180
90 - 120
Gicz cielęca,
1,5-2 kg
160 180
120 150
RYBA (NA PARZE)
JAGNIĘCINA
(°C)
(min)
Udziec jagnięcy /
Pieczeń jagnięca,
1-1,5 kg
150 170
100 120
Comber jagnięcy,
1-1,5 kg
160 180
40 - 60
Cała ryba, 1-1,5
kg
(°C)
(min)
210 220
40 - 60
Termoobieg (niska temp.)
Funkcja służy do przygotowywania
chudego, delikatnego mięsa i ryb. Nie
należy używać jej do przyrządzania:
potraw z drobiu, tłustych pieczeni
wieprzowych ani mięs duszonych w sosie
własnym..
1. Obsmażyć mięso na patelni, w
wysokiej temperaturze, przez 1-2
minuty po każdej stronie.
66 Progress
2. Umieścić mięso w głębokiej blasze lub
bezpośrednio na ruszcie piekarnika.
Umieścić blachę pod rusztem w celu
zebrania tłuszczu.
Używając tej funkcji, należy zawsze
piec potrawy pod przykryciem.
3. Wybrać funkcję: Termoobieg (niska
temp.). Na pierwsze 10 minut można
ustawić temperaturę między 80°C a
150°C. Domyślna temperatura to
90°C.
4. Po 10 minutach piekarnik
automatycznie obniży temperaturę do
80°C.
Ustawić temperaturę 120°C.
(kg)
(min)
Steki
0.2 - 0.3
20 - 40
3
Filet wołowy
1 - 1.5
90 - 150
3
Pieczeń wołowa
1 - 1.5
120 - 150
1
Pieczeń cielęca
1 - 1.5
120 - 150
1
Rozmrażanie
(kg)
Czas rozmra‐
żania (min)
Dalszy czas roz‐
mrażania (min)
Kurczak
1
100 - 140
20 - 30
Położyć kurczaka
na odwróconym
spodku i umieścić
na dużym talerzu.
Obrócić po upływie
połowy czasu.
mięso
1
100 - 140
20 - 30
0.5
90 - 120
Obrócić po upływie
połowy czasu.
Krem
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Także lekko zmro‐
żona śmietana daje
się dobrze ubić.
Pstrąg
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Truskawki
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Masło
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Tort
1.4
60
60
-
Progress 67
Pasteryzowanie
Należy stosować wyłącznie słoiki do
pasteryzowania o tych samych
rozmiarach.
OWOCE PESTKOWE
Nie stosować słoików z zamknięciem typu
twist-off, zamknięciem bagnetowym ani
puszek metalowych.
Użyć pierwszego poziomu piekarnika.
Umieszczać na blasze do pieczenia ciasta
nie więcej niż sześć jednolitrowych
słoików wekowych.
Napełnić słoiki do takiego samego
poziomu i zamknąć obejmami.
Słoiki nie mogą się stykać.
Na blachę do pieczenia ciasta wlać około
1/2 litra wody, aby zapewnić
wystarczający poziom wilgotności w
piekarniku.
Brzoskwi‐
nie / Pigwy /
Śliwki
Truskawki / Jagody
leśne / Maliny / Doj‐
rzały agrest
35 - 45
35 - 45
10 - 15
(min)
Czas do
zagotowa‐
nia
(min)
Dalsza
pastery‐
zacja w
tempera‐
turze
100°C
Marchew
50 - 60
5 - 10
Ogórki
50 - 60
-
Pikle
50 - 60
5 - 10
Kalarepa /
Groszek /
Szparagi
50 - 60
15 - 20
Ustawić temperaturę 160-170°C.
(min)
Czas do zagoto‐
wania
(min)
Dalsza
pastery‐
zacja w
tempera‐
turze
100°C
WARZYWA
Gdy płyn w słoikach zacznie lekko wrzeć
(po około 35-60 minutach w słoikach
jednolitrowych), należy wyłączyć piekarnik
lub zmniejszyć temperaturę do 100°C
(patrz tabela).
OWOCE JAGODOWE
(min)
Czas do
zagotowa‐
nia
Suszenie - Termoobieg
Przykryć blachy pergaminem lub papierem
śniadaniowym.
Aby uzyskać lepszy efekt, można
zatrzymać proces w połowie czasu
suszenia, otworzyć drzwi i pozostawić na
noc w celu dokończenia suszenia.
W przypadku użycia jednej blachy
umieścić ją na trzecim poziomie
piekarnika.
68 Progress
W przypadku użycia dwóch blach
umieścić je na pierwszym i czwartym
poziomie piekarnika.
OWOCE
WARZYWA
(godz.)
(°C)
(god
z.)
Fasola
60 - 70
6-8
Papryka
60 - 70
5-6
Warzywa na zupę
60 - 70
5-6
Grzyby
50 - 60
6-8
Zioła
40 - 50
2-3
Ustawić temperaturę 60-70°C.
Morele
8 - 10
Krojone jabłka
6-8
Gruszki
6-9
Termoobieg wilgotny – zalecane
akcesoria
Należy używać używać naczyń i
pojemników w ciemnym kolorze o matowej
powierzchni. Pochłaniają one lepiej ciepło
niż naczynia w jasnym kolorze o
błyszczącej powierzchni.
OWOCE
(godz.)
Śliwki
8 - 10
Blacha do pizzy
Forma do pieczenia
W ciemnym kolorze,
matowa
średnica: 28 cm
W ciemnym kolorze, ma‐
towa
średnica: 26 cm
Termoobieg wilgotny
Aby uzyskać najlepsze efekty, należy
przestrzegać zaleceń z poniższej tabeli.
Kokilki
Ceramiczne
średnica: 8
cm, wyso‐
kość: 5 cm
Forma do tarty
W ciemnym kolorze,
matowa
średnica: 28 cm
Progress 69
(°C)
(min)
Słodkie bułecz‐
ki, 16 szt.
blacha do pieczenia
ciasta lub głęboka bla‐
cha
180
2
20 - 30
Bułki, 9 szt.
blacha do pieczenia
ciasta lub głęboka bla‐
cha
180
2
30 - 40
Pizza mrożona,
0,35 kg
ruszt
220
2
10 - 15
Rolada biszkop‐
towa
blacha do pieczenia
ciasta lub głęboka bla‐
cha
170
2
25 - 35
Brownie
blacha do pieczenia
ciasta lub głęboka bla‐
cha
175
3
25 - 30
Suflet, 6 szt.
ceramiczne kokilki na
ruszcie
200
3
25 - 30
Biszkoptowy
spód tarty
forma do tarty na rusz‐
cie
180
2
15 - 25
Biszkopt królo‐
wej Wiktorii
naczynie do pieczenia
na ruszcie
170
2
40 - 50
Gotowana ryba,
0,3 kg
blacha do pieczenia
ciasta lub głęboka bla‐
cha
180
3
20 - 25
Cała ryba, 0,2
kg
blacha do pieczenia
ciasta lub głęboka bla‐
cha
180
3
25 - 35
Filet rybny, 0,3
kg
blacha do pieczenia
pizzy na ruszcie
180
3
25 - 30
Mięso gotowa‐
ne, 0,25 kg
blacha do pieczenia
ciasta lub głęboka bla‐
cha
200
3
35 - 45
Szaszłyk, 0,5 kg
blacha do pieczenia
ciasta lub głęboka bla‐
cha
200
3
25 - 30
Ciasteczka, 16
szt.
blacha do pieczenia
ciasta lub głęboka bla‐
cha
180
2
20 - 30
70 Progress
(°C)
(min)
Makaroniki, 24
szt.
blacha do pieczenia
ciasta lub głęboka bla‐
cha
180
2
25 - 35
Babeczki, 12
szt.
blacha do pieczenia
ciasta lub głęboka bla‐
cha
170
2
30 - 40
Ciasto słone, 20
szt.
blacha do pieczenia
ciasta lub głęboka bla‐
cha
180
2
25 - 30
Herbatniki, 20
szt.
blacha do pieczenia
ciasta lub głęboka bla‐
cha
150
2
25 - 35
Babeczki, 8 szt.
blacha do pieczenia
ciasta lub głęboka bla‐
cha
170
2
20 - 30
Warzywa, z wo‐
dy, 0,4 kg
blacha do pieczenia
ciasta lub głęboka bla‐
cha
180
3
35 - 45
Omlet wegeta‐
riański
blacha do pieczenia
pizzy na ruszcie
200
3
25 - 30
Warzywa śró‐
dziemnomor‐
skie, 0,7 kg
blacha do pieczenia
ciasta lub głęboka bla‐
cha
180
4
25 - 30
Informacje dla ośrodków
przeprowadzających testy
Testy zgodne z normą IEC 60350-1.
Cias‐
teczka,
20 na
blasze
Górna/
dolna
grzałka
Blacha
do pie‐
czenia
ciasta
3
(°C)
(min)
170
20 - 30
-
Progress 71
(°C)
(min)
Cias‐
teczka,
20 na
blasze
Termoo‐
bieg
Blacha
do pie‐
czenia
ciasta
3
150 160
20 - 35
-
Cias‐
teczka,
20 na
blasze
Termoo‐
bieg
Blacha
do pie‐
czenia
ciasta
2i4
150 160
20 - 35
-
Szarlot‐
ka, 2
formy o
śr. 20
cm
Górna/
dolna
grzałka
Ruszt
2
180
70 - 90
-
Szarlot‐
ka, 2
formy o
śr. 20
cm
Termoo‐
bieg
Ruszt
2
160
70 - 90
-
Bisz‐
kopt, fo‐
remka
do cias‐
ta Ø 26
cm
Górna/
dolna
grzałka
Ruszt
2
170
40 - 50
Nagrzewać
wstępnie piekar‐
nik przez 10 mi‐
nut.
Bisz‐
kopt, fo‐
remka
do cias‐
ta Ø 26
cm
Termoo‐
bieg
Ruszt
2
160
40 - 50
Nagrzewać
wstępnie piekar‐
nik przez 10 mi‐
nut.
Bisz‐
kopt, fo‐
remka
do cias‐
ta Ø 26
cm
Termoo‐
bieg
Ruszt
2i4
160
40 - 60
Nagrzewać
wstępnie piekar‐
nik przez 10 mi‐
nut.
Cias‐
teczka
maśla‐
ne
Termoo‐
bieg
Blacha
do pie‐
czenia
ciasta
3
140 150
20 - 40
-
72 Progress
(°C)
(min)
Cias‐
teczka
maśla‐
ne
Termoo‐
bieg
Blacha
do pie‐
czenia
ciasta
2i4
140 150
25 - 45
-
Cias‐
teczka
maśla‐
ne
Górna/
dolna
grzałka
Blacha
do pie‐
czenia
ciasta
3
140 150
25 - 45
-
Tosty,
4-6 szt.
Grill
Ruszt
4
maks
.
2-3 minuty
pierwsza
strona; 2-3
minuty druga
strona
Nagrzewać
wstępnie piekar‐
nik przez 3 mi‐
nut.
Burger
wołowy,
6 szt.,
0,6 kg
Grill
Ruszt i
ocie‐
kacz
4
maks
.
20 - 30
Umieścić ruszt
na czwartym po‐
ziomie, a ocie‐
kacz na trzecim
poziomie piekar‐
nika. Obrócić
produkt w poło‐
wie czasu pie‐
czenia.
Nagrzewać
wstępnie piekar‐
nik przez 3 mi‐
nut.
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Uwagi dotyczące czyszczenia
Przód piekarnika należy myć miękką ściereczką zwilżoną ciepłą wodą z do‐
datkiem łagodnego płynu do mycia naczyń.
Środki czy‐
szczące
Do czyszczenia powierzchni metalowych należy stosować łagodny środek
czyszczący.
Uporczywe zabrudzenia należy usuwać za pomocą specjalnego środka do
czyszczenia piekarników.
Progress 73
Po każdym użyciu należy oczyścić komorę piekarnika. Nagromadzenie się
tłuszczu lub resztek potraw może skutkować pożarem. Zagrożenie jest więk‐
sze dla blachy do opiekania.
Codzienne
użytkowanie
Wewnątrz piekarnika lub na szybach drzwi może skraplać się para wodna.
Aby ograniczyć zjawisko skraplania pary wodnej, należy uruchamiać piekar‐
nik na 10 minut przed rozpoczęciem pieczenia. Po każdym użyciu osuszyć
komorę miękką ściereczką.
Po każdym użyciu akcesoriów należy wyczyścić je i pozostawić do wyschnię‐
cia. Do czyszczenia należy użyć miękkiej ściereczki zwilżonej ciepłą wodą z
dodatkiem płynu do mycia naczyń. Nie myć akcesoriów w zmywarce do na‐
czyń.
Akcesoria
Nie czyścić akcesoriów pokrytych powłoką zapobiegającą przywieraniu agre‐
sywnymi środkami czyszczącymi, ostrymi przedmiotami ani nie myć ich w
zmywarce.
Piekarniki wykonane ze stali
nierdzewnej lub aluminium
Drzwi piekarnika należy czyścić wyłącznie
za pomocą wilgotnej ściereczki lub gąbki.
Osuszyć miękką ściereczką.
Nie należy używać myjek stalowych,
kwasów ani produktów ściernych,
ponieważ mogą one uszkodzić
powierzchnię piekarnika. Panel
sterowania piekarnika należy czyścić
stosując się do tych samych zaleceń.
Wyjmowanie prowadnic blach
Aby wyczyścić piekarnik, należy wyjąć
prowadnice blach.
UWAGA! Podczas
wyjmowania prowadnic blach
należy zachować ostrożność.
1. Odciągnąć przednią część prowadnic
blach od bocznej ścianki.
2. Odciągnąć tylną część prowadnic
blach od bocznej ścianki i wyjąć je.
1
2
Zamontować akcesoria w odwrotnej
kolejności.
Piroliza
UWAGA! Wyjąć wszystkie
akcesoria i wyjmowane
prowadnice blach.
Procedura czyszczenia
pirolitycznego nie może się
rozpocząć:
• Jeśli nie zamknięto drzwi
piekarnika. W niektórych
modelach w takim
przypadku na wyświetlaczu
pojawi się komunikat „C3”.
UWAGA! Jeśli w tej samej
szafce znajdują się inne
urządzenia, nie należy używać
ich podczas działania funkcji
Piroliza. Mogłoby to
spowodować uszkodzenie
piekarnika.
74 Progress
Podczas czyszczenia pirolitycznego drzwi
są zablokowane. Do czasu odblokowania
drzwi wyświetlany jest symbol
oraz
paski wskaźnika nagrzewania. Drzwi
odblokują się, gdy temperatura wewnątrz
piekarnika osiągnie bezpieczny poziom i
czyszczenie pirolityczne zakończy się.
Podczas czyszczenia pirolitycznego
oświetlenie piekarnika jest wyłączone.
1. Umyć komorę piekarnika ciepłą wodą
z dodatkiem łagodnego detergentu.
Wyczyścić wewnętrzną szybę drzwi
miękką szmatką zwilżoną w ciepłej
wodzie.
2. Umyć wewnętrzną część drzwi gorącą
wodą, aby resztki nie przypaliły się od
gorącego powietrza.
3. Włączyć piekarnik.
, aż na
4. Nacisnąć kilkakrotnie
wyświetlaczu pojawi się wskazanie
"Pyro" oraz numer programu
czyszczenia.
5. Nacisnąć
.
lub
, aby
6. Nacisnąć kilkakrotnie
ustawić czas trwania procesu
czyszczenia:
Opcja
Opis
1
1 h 30 min –
czyszczenie lek‐
kich zabrudzeń
2
2 h – czyszcze‐
nie standardowe
3
2 h 30 min – do‐
kładne czyszcze‐
nie
przez 10 sekund miga symbol
przypomnienia o czyszczeniu
.
Symbol przypomnienia o
czyszczeniu wyłączy się:
• po zakończeniu czyszczenia
pirolitycznego.
• po wyłączeniu go w
ustawieniach
podstawowych. Patrz
„Użycie menu ustawień”.
Zdejmowanie i zakładanie drzwi
W drzwiach piekarnika znajdują się trzy
szyby. Drzwi piekarnika i wewnętrzne
szyby można wymontować do
wyczyszczenia. Przed przystąpieniem do
demontażu szyb należy zapoznać się z
instrukcją „Zdejmowanie i zakładanie
drzwi”.
Niezdemontowane drzwi mogą
się gwałtownie zamknąć
podczas wyjmowania z nich
szyb.
UWAGA! Nie używać
piekarnika bez szyb.
1. Całkowicie otworzyć drzwi i
przytrzymać oba zawiasy.
Aby opóźnić rozpoczęcie czyszczenia,
można użyć funkcji Koniec.
7. Nacisnąć
, aby potwierdzić.
Przypominanie o czyszczeniu
Aby przypomnieć o konieczności
czyszczenia pirolitycznego, po każdym
wyłączeniu urządzenia na wyświetlaczu
2. Unieść i całkowicie obrócić dźwignie
przy obu zawisach.
Progress 75
7. Chwycić szyby drzwi za górne
krawędzie i ostrożnie wyjmować je po
kolei. Zacząć od górnej szyby.
Upewnić się, że szyba całkowicie
wysunie się z prowadnic.
3. Przymknąć drzwi piekarnika do
połowy, do pierwszej pozycji otwarcia.
Następnie unosząc i pociągając drzwi
do siebie, wyjąć je z mocowania.
8. Umyć szyby wodą z płynem do mycia
naczyń. Ostrożnie wytrzeć szyby do
sucha. Nie myć szyb w zmywarce.
Po umyciu zamontować szyby oraz drzwi
piekarnika.
Umieścić szyby (A i B) we właściwych
miejscach w odpowiedniej kolejności.
Sprawdzić symbol/nadruk na boku szyby.
Każda z szyb wygląda inaczej, aby ułatwić
procedurę demontażu i montażu.
Zamontować prawidłowo listwę drzwi
(powinno było słyszalne kliknięcie).
A
B
4. Umieścić drzwi na stabilnej
powierzchni przykrytej miękką
szmatką.
5. Chwycić z obu stron górną listwę drzwi
(B) i nacisnąć do środka, aby zwolnić
zatrzaski.
2
Upewnić się, że środkową szybę
prawidłowo umieszczono w mocowaniu.
A
B
1
6. Pociągnąć listwę drzwi do przodu, aby
ją zdjąć.
B
76 Progress
Wymiana żarówki
OSTRZEŻENIE! Zagrożenie
porażeniem prądem.
Żarówka może być gorąca.
1. Wyłączyć piekarnik.
Odczekać, aż piekarnik ostygnie.
2. Odłączyć piekarnik od zasilania.
3. Umieścić szmatkę na dnie komory.
Tylne oświetlenie
1. Obrócić szklany klosz, aby go zdjąć.
2. Wyczyścić szklany klosz.
3. Wymienić żarówkę na nową,
odpowiednią do piekarnika i odporną
na działanie temperatury do 300°C.
4. Zamontować klosz.
UWAGA! Aby uniknąć
zabrudzenia żarówki
halogenowej tłuszczem, należy
chwytać ją przez szmatkę.
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Co zrobić, gdy…
Problem
Prawdopodobna przyczy‐
na
Środek zaradczy
Nie można uruchomić pie‐
karnika ani nim sterować.
Piekarnika nie podłączono
do zasilania lub podłączono
nieprawidłowo.
Sprawdzić, czy piekarnik
prawidłowo podłączono do
zasilania (patrz schemat po‐
łączeń, jeśli jest dostępny).
Piekarnik nie nagrzewa się.
Piekarnik jest wyłączony.
Włączyć piekarnik.
Piekarnik nie nagrzewa się.
Nie zamknięto prawidłowo
drzwi.
Domknąć drzwi.
Piekarnik nie nagrzewa się.
Nie jest ustawiony aktualny
czas.
Ustawić aktualny czas.
Piekarnik nie nagrzewa się.
Nie wprowadzono wymaga‐
nych ustawień.
Upewnić się, że wprowadzo‐
no prawidłowe ustawienia.
Piekarnik nie nagrzewa się.
Uruchomiona jest funkcja
samoczynnego wyłączenia.
Patrz rozdział „Samoczynne
wyłączenie”.
Piekarnik nie nagrzewa się.
Włączona jest blokada uru‐
chomienia.
Patrz „Użycie funkcji Bloka‐
da uruchomienia”.
Progress 77
Problem
Prawdopodobna przyczy‐
na
Środek zaradczy
Piekarnik nie nagrzewa się.
Zadziałał bezpiecznik.
Sprawdzić, czy przyczyną
nieprawidłowego działania
jest bezpiecznik. Jeżeli nad‐
al będzie dochodzić do wy‐
zwalania bezpiecznika, nale‐
ży skontaktować się z wy‐
kwalifikowanym elektrykiem.
Nie działa oświetlenie.
Przepaliła się żarówka.
Wymienić żarówkę.
Wyświetlacz nie pokazuje
godziny, gdy jest wyłączony.
Wyświetlacz jest wyłączony.
Dotknąć jednocześnie
Potrawy pieką się za długo
lub za szybko.
Temperatura jest za niska
lub za wysoka.
Dostosować ustawienie tem‐
peratury. Postępować zgod‐
nie ze wskazówkami zawar‐
tymi w instrukcji obsługi.
Na potrawach i w komorze
piekarnika osiadają para i
skropliny.
Potrawa pozostawała za
długo w piekarniku.
Nie należy pozostawiać po‐
traw w piekarniku na dłużej
niż 15-20 minut po zakoń‐
czeniu procesu pieczenia.
Wyświetlacz pokazuje „C3”.
Funkcja czyszczenia nie
działa. Nie zamknięto do‐
kładnie drzwi lub blokada
drzwi nie działa prawidłowo.
Domknąć drzwi.
Wyświetlacz pokazuje
„F102”.
•
•
•
i
, aby ponownie włączyć
wyświetlacz.
•
Nie zamknięto dokładnie
drzwi.
Uszkodzona blokada
drzwi.
•
Domknąć drzwi.
Wyłączyć piekarnik za
pomocą bezpiecznika lub
wyłącznika bezpieczeń‐
stwa w szafce z bez‐
piecznikami, a następnie
ponownie włączyć.
Jeżeli na wyświetlaczu
nadal wyświetlane jest
wskazanie „F102”, nale‐
ży skontaktować się z
serwisem.
78 Progress
Problem
Prawdopodobna przyczy‐
na
Środek zaradczy
Na wyświetlaczu pojawia się
kod błędu niewymieniony w
tej tabeli.
Usterka układu elektryczne‐
go.
•
•
Urządzenie jest włączone,
ale nie nagrzewa się. Nie
działa wentylator. Na wy‐
świetlaczu pojawi się "De‐
mo".
Włączony jest tryb demon‐
stracyjny.
Informacje serwisowe
Jeżeli rozwiązanie problemu we własnym
zakresie nie jest możliwe, należy
skontaktować się ze sprzedawcą lub z
autoryzowanym punktem serwisowym.
Wyłączyć piekarnik za
pomocą bezpiecznika lub
wyłącznika bezpieczeń‐
stwa w szafce z bez‐
piecznikami, a następnie
ponownie włączyć.
Jeżeli na wyświetlaczu
nadal wyświetla się kod
błędu, należy skontakto‐
wać się z serwisem.
Patrz „Użycie menu usta‐
wień” w rozdziale „Dodatko‐
we funkcje”.
znamionowa znajduje się na przednim
obramowaniu komory piekarnika. Nie
usuwać tabliczki znamionowej z komory
piekarnika.
Dane niezbędne dla serwisu znajdują się
na tabliczce znamionowej. Tabliczka
Zalecamy wpisanie danych w tym miejscu:
Model (MOD.)
.........................................
Numer produktu (PNC)
.........................................
Numer seryjny (S.N.)
.........................................
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
Karta produktu
Informacje o produkcie zgodnie z normą UE 65-66/2014
Nazwa dostawcy
Progress
Oznaczenie modelu
PBP43102B 949498099
PBP43102X 949498098
Wskaźnik efektywności energetycznej
81.2
Progress 79
Klasa efektywności energetycznej
A+
Zużycie energii przy standardowym obciążeniu w trybie
tradycyjnym
0.93 kWh/cykl
Zużycie energii przy standardowym obciążeniu w trybie
z termoobiegiem
0.69 kWh/cykl
Liczba komór
1
Źródła ciepła
Zasilanie elektryczne
Pojemność
72 l
Typ piekarnika
Piekarnik do zabudowy
Masa
EN 60350-1 – Elektryczny sprzęt do
gotowania do użytku domowego – Część
1: Elektryczne kuchnie, piekarniki,
piekarniki parowe i opiekacze – Metody
badań cech funkcjonalnych.
Oszczędzanie energii
Piekarnik wyposażono w
funkcje umożliwiające
oszczędzanie energii podczas
codziennego pieczenia.
Należy sprawdzić, czy podczas pracy
drzwi piekarnika są prawidłowo zamknięte.
Nie otwierać drzwi zbyt często podczas
pieczenia. Utrzymywać uszczelkę drzwi w
czystości i upewnić się, że jest prawidłowo
przymocowana.
Korzystanie z metalowych naczyń
pozwala oszczędzać energię.
Gdy nie jest to konieczne, nie należy
wstępnie nagrzewać piekarnika przed
rozpoczęciem pieczenia.
Przygotowując kilka potraw, należy w
miarę możliwości skracać przerwy między
ich pieczeniem.
Pieczenie z termoobiegiem
Jeśli to możliwe, w celu oszczędzania
energii należy korzystać z funkcji
termoobiegu.
PBP43102B
31.6 kg
PBP43102X
31.7 kg
Ciepło resztkowe
W ramach niektórych funkcji piekarnika,
jeśli wybrano program z wyborem czasu
(Czas lub Koniec), a czas pieczenia
przekracza 30 minut, grzałki wyłączają się
wcześniej.
Wentylator i oświetlenie nadal działają. Po
wyłączeniu piekarnika na wyświetlaczu
pokazana jest obecność ciepła
resztkowego. Ciepło resztkowe można
wykorzystać do utrzymania temperatury
potrawy.
Gdy pieczenie trwa dłużej niż 30 minut,
należy zmniejszyć temperaturę piekarnika
do minimum na 3-10 minut przed
zakończeniem pieczenia. Ciepło
resztkowe zgromadzone w piekarniku
pozwoli dokończyć pieczenie.
Używać ciepła resztkowego do
podgrzewania innych potraw.
Podtrzymywanie temperatury potraw
Wybrać najniższe możliwe ustawienie
temperatury, aby wykorzystać ciepło
resztkowe i podtrzymać temperaturę
potrawy. Na wyświetlaczu pojawi się
wskaźnik ciepła resztkowego lub
temperatura.
Pieczenie z wyłączonym oświetleniem
Wyłączyć oświetlenie podczas pieczenia.
Oświetlenie należy włączać tylko wtedy,
gdy jest potrzebne.
80 Progress
Termoobieg wilgotny
Funkcja zapewnia oszczędność energii
podczas pieczenia.
Wyłączanie wyświetlacza
Wyświetlacz można wyłączyć.
Jednocześnie nacisnąć i przytrzymać
i
. Aby włączyć, powtórzyć czynność.
Podczas korzystania z tej funkcji
oświetlenie wyłącza się automatycznie po
30 sekundach. Oświetlenie można
ponownie włączyć, ale wpłynie to
niekorzystnie na oszczędność energii.
OCHRONA ŚRODOWISKA
wyrzucać urządzeń oznaczonych
symbolem razem z odpadami
domowymi. Należy zwrócić produkt do
miejscowego punktu ponownego
przetwarzania lub skontaktować się z
odpowiednimi władzami miejskimi.
Materiały oznaczone symbolem
należy
poddać utylizacji. Opakowanie urządzenia
włożyć do odpowiedniego pojemnika w
celu przeprowadzenia recyklingu. Należy
zadbać o ponowne przetwarzanie
odpadów urządzeń elektrycznych i
elektronicznych, aby chronić środowisko
naturalne oraz ludzkie zdrowie. Nie wolno
*
Progress 81
82 Progress
Progress 83
www.progress-hausgeraete.de
867355717-B-322019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising