Progress | PBP43102B | User manual | Progress PBP43102B Lietotāja rokasgrāmata

Progress PBP43102B Lietotāja rokasgrāmata
Lietošanas instrukcija
Naudojimo instrukcija
Cepeškrāsns
Orkaitė
PBP43102B
PBP43102X
2 Progress
SATURS
Drošības informācija
Drošības norādījumi
Uzstādīšana
Izstrādājuma apraksts
Vadības panelis
Pirms pirmās lietošanas reizes
Izmantošana ikdienā
Pulksteņa funkcijas
2
3
7
8
9
10
11
13
Automātiskās programmas
Piederumu lietošana
Papildfunkcijas
Ieteikumi un padomi
Kopšana un tīrīšana
Problēmrisināšana
Energoefektivitāte
15
16
17
19
32
35
38
Izmaiņu tiesības rezervētas.
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet
pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par
savainojumiem un bojājumiem, kas radušies ierīces
nepareizas uzstādīšanas vai izmantošanas rezultātā.
Glabājiet šīs instrukcijas drošā, pieejamā vietā, lai tās varētu
izmantot nākotnē.
Bērnu un neaizsargātu cilvēku drošība
•
•
•
•
•
•
•
Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki
ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām,
vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās personas
uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces drošu lietošanu
un izprot potenciālos riskus.
Bērniem no 3 līdz 8 gadu vecumam un personām ar ļoti
plašu un sarežģītu invaliditāti jāliedz piekļuve ierīcei, ja
vien tos nepārtraukti neuzrauga.
Bērni līdz 3 gadu vecumam nedrīkst atrasties ierīces
tuvumā bez pastāvīgas uzraudzības.
Neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci.
Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un atbrīvojieties
no tā attiecīgi.
Neļaujiet bērniem un dzīvniekiem tuvoties ierīcei tās
darbības vai dzesēšanas laikā. Pieejamās daļas var
sakarst lietošanas laikā.
Ja ierīcei ir bērnu drošības ierīce, tā jāaktivizē.
Progress 3
•
Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez
uzraudzības.
Vispārīgi drošības norādījumi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tikai kvalificēta persona drīkst uzstādīt ierīci un nomainīt
vadu.
BRĪDINĀJUMS! Lietošanas laikā ierīce sakarst.
Nepieskarieties sildelementiem.
Vienmēr izmantojiet cepeškrāsns cimdus, izņemot vai
ievietojot papildpiederumus vai cepeškrāsns traukus.
Pirms apkopes veikšanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
BRĪDINĀJUMS! Pirms lampas mainīšanas pārliecinieties,
vai ierīce ir izslēgta, lai neizraisītu elektrošoku.
Nelietojiet ierīci pirms tās iebūvēšanas.
Netīriet ierīci ar tvaika tīrītāju.
Stikla durvju tīrīšanai neizmantojiet raupjus, abrazīvus
tīrīšanas līdzekļus vai asus metāla skrāpjus, jo tie var
saskrāpēt virsmas, un tādējādi stikls var saplīst.
Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no
elektrības trieciena riska, to jānomaina ražotājam,
autorizētajam servisa centram vai citam kvalificētam
speciālistam.
Pirms pirolītiskās tīrīšanas ir jānotīra liekie izlijušie produkti.
Izņemiet no cepeškrāsns visas daļas.
Lai izņemtu plauktu balstus, vispirms pavelciet plauktu
balsta priekšu un tad aizmuguri nost no sānu sienām.
Uzstādiet plauktu balstus, veicot iepriekšminētās darbības
pretējā secībā.
DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
Uzstādīšana
BRĪDINĀJUMS! Ierīci drīkst
uzstādīt tikai kvalificēta
persona.
• Noņemiet visu iesaiņojumu.
• Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
• Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās
uzstādīšanas norādes.
• Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo
tā ir smaga. Vienmēr izmantojiet
drošības cimdus un ierīces
komplektācijā iekļautos apavus.
• Nevelciet ierīci aiz roktura.
• Uzstādiet ierīci drošā un atbilstošā
vietā, kas atbilst uzstādīšanas
prasībām.
4 Progress
• Nodrošiniet starp blakus uzstādītām
ierīcēm piemērotu attālumu.
• Pirms ierīces uzstādīšanas
pārliecinieties, ka varēs brīvi atvērt
cepeškrāsns durvis. Pretējā gadījumā
cepeškrāsns ir jāpaceļ augstāk.
• Ierīce ir aprīkota ar elektrisku
dzesēšanas sistēmu. Tā jādarbina ar
strāvu.
Skapīša minimālais
augstums (skapīša
zem darba virsmas
minimālais aug‐
stums)
590 (600) mm
Skapīša platums
560 mm
Skapīša dziļums
550 (550) mm
Ierīces priekšpuses
augstums
594 mm
Ierīces aizmugures
augstums
576 mm
Ierīces priekšpuses
platums
595 mm
Ierīces aizmugures
platums
559 mm
Ierīces dziļums
569 mm
Ierīces iebūvēšanas
dziļums
548 mm
Dziļums ar atvērtām
durvīm
1022 mm
Ventilācijas atveres
minimālais izmērs.
Atvere apakšējā aiz‐
mugurējā daļā
560x20 mm
Strāvas kabeļa ga‐
rums. Kabelis tiek
novietots aizmugures
labajā stūrī
1500 mm
Montāžas skrūves
4x25 mm
Elektriskais savienojums
BRĪDINĀJUMS! Var izraisīt
ugunsgrēku un elektrošoku.
• Elektrības padeves pieslēgšana jāveic
sertificētam elektriķim.
• Ierīcei jābūt iezemētai.
• Pārliecinieties, ka tehnisko datu
plāksnītē norādītie parametri atbilst
elektrotīkla parametriem.
• Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu
un drošu kontaktligzdu.
• Nelietojiet daudzkontaktu adapterus vai
pagarinātājus.
• Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu
kontaktspraudni un strāvas vadu. Ja
iekārtas elektropadeves kabeli
nepieciešams nomainīt, to jāveic
tuvākajā autorizētajā servisa centrā.
• Neļaujiet strāvas kabeļiem saskarties
ar ierīces durvīm vai nišu zem ierīces
vai atrasties to tuvumā, it īpaši, ja tā
darbojas vai durvis ir karstas.
• Daļas, kas nodrošina aizsardzību pret
elektrošoku no strāvu vadošiem un
izolētajiem elementiem, jānostiprina tā,
lai tos nevarētu noņemt bez
instrumentiem.
• Pieslēdziet kontaktspraudni
kontaktligzdai tikai uzstādīšanas
beigās. Pārbaudiet, vai pēc
uzstādīšanas kontaktspraudnim var
brīvi piekļūt.
• Ja kontaktligzda ir vaļīga, neievietojiet
tajā kontaktspraudni.
• Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla, velkot
aiz strāvas kabeļa. Vienmēr velciet aiz
kontaktspraudņa.
• Automātslēdži, drošinātāji (no
turētājiem izskrūvējami drošinātāji),
zemējuma noplūdes automātslēdži un
savienotāji.
• Elektroinstalācijā jābūt izolācijas ierīcei,
kas ļauj atvienot ierīci no visiem
elektrotīkla poliem. Izolācijas ierīcē
atstarpei starp kontaktiem jābūt vismaz
3 mm.
• Pilnībā aizveriet ierīces durvis pirms
kontaktspraudņa ievietošanas
elektrotīkla kontaktligzdā.
• Šī ierīce ir aprīkota ar kontaktdakšu un
barošanas vadu.
Progress 5
Kabeļu veidi, kas piemēroti uzstādīšanai
vai nomaiņai Eiropai:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VVF, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Attiecībā uz kabeļu šķērsgriezumu, skatiet
kopējo jaudu uz tehnisko datu plāksnītes.
Var arī atsaukties uz tabulu:
Kopējā jauda (W)
Kabeļa šķērsgrie‐
zums (mm²)
maksimums 1380
3 x 0.75
maksimums 2300
3x1
maksimums 3680
3 x 1.5
Iezemēšanas vadam (zaļš/dzeltens
kabelis) jābūt par 2 cm garākam par fāzes
un neitrālo kabeli (zils un brūns kabelis).
Izmantošana
BRĪDINĀJUMS! Pastāv
traumu, apdegumu,
elektrošoka vai sprādziena
risks.
• Šī ierīce ir paredzēta tikai izmantošanai
mājās.
• Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
• Pārliecinieties, vai ventilācijas atveres
nav bloķētas.
• Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez
uzraudzības.
• Atslēdziet ierīci pēc katras lietošanas
reizes.
• Atverot ierīces durvis, kad tā tiek
lietota, rīkojieties uzmanīgi. Var izplūst
karsts gaiss.
• Nedarbiniet ierīci ar mitrām rokām vai,
ja tā saskaras ar ūdeni.
• Neatbalstieties uz atvērtām durvīm.
• Nelietojiet ierīci kā darbvirsmu vai
uzglabāšanai paredzētu virsmu.
• Atveriet ierīces durvis uzmanīgi.
Alkoholu saturošu sastāvdaļu lietošana
var radīt spirta un gaisa maisījumu.
• Neļaujiet dzirkstelēm un atklātai liesmai
saskarties ar ierīci, kad atverat durvis.
• Neievietojiet ierīcē, neturiet tās tuvumā
vai uz tās viegli uzliesmojošas vielas
vai ar viegli uzliesmojošām vielām
piesūcinātus priekšmetus.
BRĪDINĀJUMS! Pastāv ierīces
bojājumu risks.
• Lai emalja nesaplaisātu un nezaudētu
krāsu:
– neievietojiet cepeškrāsns traukus
vai citus priekšmetus nepastarpināti
uz ierīces grīdas;
– nenovietojiet alumīnija foliju
nepastarpināti uz ierīces grīdas;
– nelejiet ūdeni karstā ierīcē;
– neatstājiet ierīcē mitrus traukus un
produktus pēc gatavošanas
beigām;
– izņemot vai uzstādot piederumus,
rīkojieties uzmanīgi.
• Emaljas vai nerūsējošā tērauda krāsas
maiņa neietekmē ierīces darbību.
• Gatavojot mitras kūkas, izmantojiet
dziļo cepešpannu. Augļu sulas var
atstāt nenotīrāmus traipus.
• Šī ierīce paredzēta tikai ēdiena
gatavošanai. To nedrīkst lietot citiem
nolūkiem, piemēram, telpu apsildei.
• Gatavojiet ēdienu tikai tad, ja
cepeškrāsns durvis ir aizvērtas.
• Ja ierīce ir uzstādīta aiz mēbeļu paneļa
(piemēram, aiz durvīm), nodrošiniet, lai
durvis nekad nebūtu aizvērtas, kad
ierīce darbojas. Aiz aizvērta mēbeļu
paneļa var uzkrāties siltums un
mitrums, kas var sabojāt ierīci, mēbeli,
kurā tā iebūvēta, vai grīdu. Neaizveriet
mēbeļu paneli, kamēr ierīce pēc
lietošanas nav pilnībā atdzisusi.
Aprūpe un tīrīšana
BRĪDINĀJUMS! Pastāv
savainojumu un ierīces
aizdegšanās un bojājumu risks.
• Pirms apkopes izslēdziet ierīci un
atvienojiet to no elektrotīkla.
• Pārliecinieties, ka ierīce ir auksta.
Pastāv risks, ka stikla paneļi var ieplīst.
6 Progress
• Ja durvju stikla paneļi tiek bojāti,
nomainiet tos nekavējoties. Sazinieties
ar pilnvaroto servisa centru.
• Noņemot durvis no ierīces, rīkojieties
uzmanīgi. Durvis ir smagas!
• Regulāri tīriet ierīci, lai novērstu
virsmas materiāla nolietošanos.
• Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu.
Lietojiet tikai neitrālus tīrīšanas
līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus
izstrādājumus, abrazīvus sūkļus,
šķīdinātājus vai metāla priekšmetus.
• Ja lietojat cepeškrāsns tīrīšanai
paredzētus aerosolus, ievērojiet
ražotāja drošības norādījumus, kas
atrodami uz iepakojuma.
• Netīriet katalītisko emaljas pārklājumu
(ja tāds ir) ar jebkāda veida tīrīšanas
līdzekli.
•
•
•
Pirolītiskā tīrīšana
BRĪDINĀJUMS! Savainojumu/
aizdegšanās/ķīmisko izmešu
(dūmu) risks pirolītiskajā
režīmā.
• Pirms pirolītiskās pašattīrīšanas
funkcijas vai pirmās lietošanas reizes
no cepeškrāsns iekšpuses jāizņem:
– pārtikas atliekas, eļļas vai taukvielu
noplūdes / nogulas.
– visi izņemamie priekšmeti (tostarp,
plaukti, sānu vadotnes u. tml.daļas,
kas ietilpst ierīces komplektācijā), jo
īpaši nepiedegošie katli, pannas,
paplātes, piederumi, utt.
• Rūpīgi izlasiet visas norādes par
pirolītisko tīrīšanu.
• Neļaujiet bērniem tuvoties ierīcei,
kamēr darbojas pirolītiskā tīrīšana.
Ierīce kļūst ļoti karsta, un no priekšējām
dzesēšanas atverēm nāk karsts gaiss.
• Tā kā pirolītiskā tīrīšana notiek pie
augstas temperatūras un var izraisīt
dūmu veidošanos no ēdiena atliekām
un konstrukciju materiāliem, to
izmantojot tiek stingri ieteikts:
– pirms un pēc pirolītiskās tīrīšanas
nodrošināt labu ventilāciju.
– nodrošināt labu ventilāciju ierīces
pirmās lietošanas laikā un pēc tās,
•
darbojoties ar maksimālo
temperatūru.
Atšķirībā no cilvēkiem, daži putni un
rāpuļi var būt ļoti jutīgi pret
potenciālajiem izgarojumiem, kuri
veidojas ar pirolītisko funkciju aprīkoto
cepeškrāšņu tīrīšanas procesa laikā.
– Nodrošināt, lai neviens
mājdzīvnieks (īpaši putni)
neatrastos ierīces tuvumā pirolīzes
tīrīšanas laikā un pēc tās, un
vispirms ieslēgt maksimālo
temperatūru labi ventilētā telpā.
Mazie mājdzīvnieki arī var būt ļoti jutīgi
pret lokālām temperatūras izmaiņām ar
pirolītisko funkciju aprīkoto
cepeškrāšņu tuvumā, kad ieslēgta
pirolītiskā pašattīrīšanas programma.
Ar pirolītisko funkciju aprīkoto
cepeškrāšņu pirolītiskās tīrīšanas laikā,
tai sasniedzot augstu temperatūru,
katlu, pannu, paplāšu, piederumu utt.,
nepiedegošās virsmas var tikt bojātas
un var izdalīt nedaudz kaitīgus
izgarojumus.
Ar pirolītisko funkciju aprīkoto
cepeškrāšņu / gatavoto ēdienu palieku
izdalītie izgarojumi, saskaņā ar
aprakstu, nav kaitīgi cilvēkiem, tai
skaitā bērniem un personām ar
slimībām.
Iekšējais apgaismojums
BRĪDINĀJUMS! Pastāv risks
saņemt elektrošoku.
• Šajā ierīcē izmantotā spuldze vai
halogēna spuldze ir paredzēta tikai
mājsaimniecības ierīcēm. Nelietojiet to
telpu apgaismošanai.
• Pirms spuldzes nomaiņas atvienojiet
ierīci no elektrotīkla.
• Izmantojiet tikai tādu pašu specifikāciju
spuldzes.
Servisa izvēlne
• Lai salabotu ierīci, sazinieties ar
pilnvarotu servisa centru.
• Lietojiet tikai oriģinālas rezerves daļas.
Progress 7
Ierīces utilizācija
• Nogrieziet strāvas kabeli netālu no
ierīces un utilizējiet to.
• Noņemiet durvju fiksatoru, lai bērni vai
mājdzīvnieki nevarētu ierāpties veļas
žāvētāja tilpnē un tur sevi ieslēgt.
BRĪDINĀJUMS! Pastāv
savainošanās vai
nosmakšanas risks.
• Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
UZSTĀDĪŠANA
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
Iebūvēšana
548
21
min. 550
80
60
520
600
114
18
20
589
594
min. 560
595+-1
198
60
5
1
523
20
548
70
60
21
min. 550
20
520
18
590
114
min. 560
589
594
198
60
595+-1
5
1
20
523
8 Progress
Ierīces nostiprināšana pie
virtuves mēbelēm
IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
Vispārējs pārskats
1
2
3
7
5
4
3
2
1
4
5
1
2
3
4
5
6
7
Vadības panelis
Elektroniskais programmētājs
Sildelements
Lampa
Ventilators
Plauktu atbalsti, izņemami
Plauktu pozīcijas
6
Piederumi
• Restots plaukts
Ēdiena gatavošanas traukiem, kūku un
cepešu formām.
• Cepamā paplāte
Kūkām un cepumiem.
• Kombinēta panna
Kūkām un cepumiem. Konditorejas
izstrādājumu un cepešu cepšanai vai
kā panna tauku savākšanai.
Progress 9
VADĪBAS PANELIS
Elektroniskais programmētājs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Cepeškrāsns vadībai izmantojiet sensoru laukus.
1
2
3
4
5
Senso‐
ra
lauks
Funkcija
Apraksts
-
Displejs
Rāda cepeškrāsns pašreizējos iestatījumus.
IESLĒGT / IZ‐
SLĒGT
Lai ieslēgtu un izslēgtu cepeškrāsni.
Iespējas
Lai iestatītu cepeškrāsns funkciju vai automātisko
programmu.
Izlases programma
Lai saglabātu savu izlasi. Izmantojiet to, lai piekļū‐
tu uzreiz savai izlasei, vai arī tad, kad cepeš‐
krāsns ir izslēgta.
Temperatūra / Ātrā
uzsilšana
Lai iestatītu vai pārbaudītu temperatūru.
Nospiediet un turiet nospiestu trīs sekundes, lai ie‐
slēgtu un izslēgtu funkciju: Ātrā uzsilšana.
Uz augšu, uz leju
Lai pārvietotos izvēlnē uz augšu un uz leju.
Labi
Lai apstiprinātu izvēli vai iestatījumu.
Cepeškrāsns ap‐
gaismojums
Lai ieslēgtu un izslēgtu cepeškrāsns lampu.
Pulkstenis
Lai iestatītu pulksteņa funkcijas.
Laika atgādinājums
Lai iestatītu funkciju Laika atgādinājums.
6
7
8
9
10
10 Progress
Displejs
A
B
G
A. Cepeškrāsns funkcijas apzīmējums
B. Temperatūras / diennakts laika displejs
C. Pulkstenis / Atlikušā siltuma displejs /
Laika atgādinājums
D. Atlikušā siltuma indikators
E. Pulksteņa funkciju indikatori
F. Uzkarsēšanas indikators / Ātrās
sakarsēšanas indikators
G. Cepeškrāsns funkcijas / programmas
numurs
C
F
E
D
Citi indikatori displejā:
Simbols
/
/
Vārds
Apraksts
Funkcijas
Jūs varat izvēlēties cepeškrāsns funkciju.
Automātiskā programma
Jūs varat izvēlēties automātisko program‐
mu.
Mana izlase
Darbojas izlase.
kg / g
Darbojas automātiskā programma, kurā
tiek ievadītas svara mērvienības.
h / min.
Darbojas pulksteņa funkcija.
Temperatūra / ātrā uzsilšana
Funkcijas darbojas.
Temperatūra
Norādīta pašreizējā temperatūra.
Temperatūra
Jūs varat mainīt temperatūru.
Elektroniska durvju bloķēš.
Elektroniskā durvju bloķēš. funkcija darbo‐
jas.
Apgaismojums (Lampa)
Jūs izslēdzāt gaismu.
Laika atgādinājums
Darbojas laika atgādinājuma funkcija.
Sakarsēšanas indikators
Izslēdzot karsēšanas funkciju, parādās
Joslas norāda, ka cepeškrāsns
temperatūra palielinās vai samazinās.
.
Kad cepeškrāsns sasniegusi iestatīto
temperatūru, joslas displejā izdziest.
PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
Lai iestatītu Diennakts laiku,
skatiet sadaļu “Pulksteņa
funkcijas”.
Progress 11
Pirmā tīrīšana
Izņemiet visus papildpiederumus un
noņemamās plauktu balstus no
cepeškrāsns.
Skatiet sadaļu "Kopšana un tīrīšana".
Iztīriet cepeškrāsni un notīriet piederumus
pirms pirmās lietošanas.
Ielieciet atpakaļ visus piederumus un
izņemamos plauktu balstus to sākotnējā
pozīcijā.
1. Iestatiet funkciju:
un maksimālo
temperatūru.
2. Ļaujiet ierīcei darboties 1 stundu.
3. Iestatiet funkciju
un maksimālo
temperatūru.
4. Ļaujiet cepeškrāsnij darboties 15
minūtes.
Papildpiederumi var kļūt karstāki nekā
parasti. No ierīces var izdalīties aromāts
un dūmi uzkaršanas laikā. Pārbaudiet, vai
gaisa plūsma istabā ir pietiekama.
Uzkarsēšana
Iepriekš uzkarsējiet tukšu cepeškrāsni
pirms pirmās lietošanas.
IZMANTOŠANA IKDIENĀ
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
Karsēšanas funkcijas
Cepeš‐
krāsns funk‐
cija
Karsēšana ar
ventilatoru
Picas funkcija
Cepeš‐
krāsns funk‐
cija
Pielietojums
Saldēta pārti‐
ka
Lai vienlaikus ceptu līdz
triju plauktu līmeņos un
kaltētu ēdienu.
Iestatiet temperatūru par
20 - 40 °C zemāk nekā
funkcijai Augš./Apakškar‐
sēšana.
Lai ceptu picu. Lai kārtīgi
apbrūninātu un padarītu
kraukšķīgu apakšu.
Grils
Infratermiskā
grilēšana
Maigu un sulīgu cepešu
pagatavošanai.
Apakškarsē‐
šana
Lēnā gatavo‐
šana
Augš./Apakš‐
karsēšana
Ēdiena gatavošanai un
cepšanai vienā plaukta
pozīcijā.
Atkausēšana
Pielietojums
Lai ceptu ātri pagatavoja‐
mo pārtiku kraukšķīgu
(piem., kartupeļus frī, kar‐
tupeļu daiviņas vai pildī‐
tas pankūciņas).
Lai grilētu plakanus pro‐
duktus un lai grauzdētu
maizi.
Lai ceptu lielākus cepeša
gabalus vai mājputnu ga‐
ļu ar kauliem vienā plauk‐
ta pozīcijā. Lai pagatavo‐
tu sacepumus un apbrū‐
ninātu.
Lai ceptu kūkas ar
kraukšķīgu pamatni vai
garozu un lai konservētu
pārtiku.
Lai atkausētu ēdienu
(dārzeņus un augļus). At‐
kausēšanas laiks ir atka‐
rīgs no produktu daudz‐
uma un apjoma.
12 Progress
Cepeš‐
krāsns funk‐
cija
Ventil. kars.
ar mitrumu
Maizes cep‐
šana
Pielietojums
Šī funkcija paredzēta
enerģijas taupīšanai ga‐
tavošanas laikā. Gatavo‐
šanas norādījumus ska‐
tiet sadaļā "Ieteikumi un
padomi”, Ventil. kars. ar
mitrumu. Cepeškrāsns
durvīm jābūt aizvērtām
cepšanas laikā, lai funk‐
cija netiktu pārtraukta un
lai cepeškrāsns darbotos
ar vislielāko iespējamo
energoefektivitāti. Izman‐
tojot šo funkciju, tempe‐
ratūra cepeškrāsns iekš‐
pusē var atšķirties no ies‐
tatītās temperatūras. Tiek
izmantots atlikušais sil‐
tums.Karsēšanas jauda
var tikt samazināta. Vis‐
pārīgus ieteikumus par
enerģijas taupīšanu ska‐
tiet nodaļā "Energoefekti‐
vitāte", punktā "Enerģijas
taupīšana". Šī funkcija ti‐
ka izmantota, lai nodroši‐
nātu atbilstību energoe‐
fektivitātes klasei saska‐
ņā ar EN 60350-1. Iz‐
mantojot šo funkciju, lam‐
pa automātiski izslēdzas
pēc 30 sekundēm.
Izmantojiet šo funkciju,
lai pagatavotu maizi un
bulciņas ar svaigumu,
krāsu un garozas spīdu‐
mu kā profesionāla kon‐
ditora izpildījumā.
Lai saglabātu ēdienu sil‐
tu.
Siltuma uztu‐
rēšana
Karsēšanas funkcijas
iestatīšana
1. Ieslēdziet cepeškrāsni ar .
Displejā ir redzama iestatītā temperatūra,
apzīmējums un karsēšanas funkcijas
numurs.
2. Lai iestatītu sildīšanas funkciju,
pieskarieties
vai
.
3. Pieskarieties
vai arī cepeškrāsns
automātiski ieslēgsies pēc 5
sekundēm.
Ja ieslēdzat cepeškrāsni un neiestatāt
nevienu karsēšanas funkciju vai
programmu, cepeškrāsns automātiski
izslēgsies pēc 20 sekundēm.
Temperatūras maiņa
Nospiediet
vai
, lai mainītu
temperatūru pa: 5 °C.
Kad cepeškrāsnī ir sasniegta iestatītā
temperatūra, atskan skaņas signāls un
uzsildīšanas indikators pazūd.
Temperatūras pārbaude
Cepeškrāsns pašreizējo temperatūru var
redzēt, kad darbojas funkcija vai
programma.
1. Nospiediet .
Displejs rāda temperatūru cepeškrāsnī.
Nospiediet
iestatītās temperatūras
mainīšanai.
2. Nospiediet
vai displejā būs atkal
redzama iestatītā temperatūra pēc 5
sekundēm.
Ātrā uzsilšana
Nelieciet cepeškrāsnī ēdienu, kad
darbojas ātrā uzsilšana.
Ātrās uzsilšanas funkcija ir pieejama tikai
ar dažām cepeškrāsns funkcijām. Ja tiek
ieslēgta kļūmes skaņa iestatījumu izvēlnē,
atskanēs skaņas signāls, ja ātrās
uzsilšanas funkcija nebūs pieejama
iestatītajai funkcijai. Skatiet sadaļu
Progress 13
"Iestatījumu izvēlnes lietošana" sadaļā
"Papildfunkcijas".
Ātrā uzsilšana samazina sakarsēšanas
laiku.
Lai ieslēgtu ātro uzsilšanu, nospiediet un
turiet nospiestu
ilgāk nekā 3 sekundes.
Ieslēdzot ātro uzsilšanu, displejā parādās:
PULKSTEŅA FUNKCIJAS
Pulksteņa funkciju tabula
Pulksteņa funkcija
00:00
Pielietojums
Diennakts laiks
Lai parādītu vai mainītu diennakts laiku. Diennakts laiku
var mainīt tikai, ja cepeškrāsns ir ieslēgta.
Darb. laiks
Lai iestatītu, cik ilgi cepeškrāsnij jādarbojas.
Beigu laiks
Lai iestatītu cepeškrāsns izslēgšanās laiku.
Laika aizture
Lai apvienotu Darb. laiks un Beigu laiks funkciju.
Iestatīt + aiziet!
Lai ar vienu pieskārienu sensora laukam varētu ieslēgt ce‐
peškrāsni un jebkurā laikā tajā uzreiz būtu pieejami vaja‐
dzīgie iestatījumi.
Laika atgādinājums
Lai iestatītu laika atskaitīšanu. Šī funkcija neietekmē ce‐
peškrāsns darbību. Funkciju Laika atgādinājums var iesta‐
tīt jebkurā laikā, arī tad, ja cepeškrāsns ir izslēgta.
Laika skaitīšanas
taimeris
Lai iestatītu laika skaitīšanu, kas parāda, cik ilgi darbojas
cepeškrāsns. Tas ieslēdzas, tiklīdz cepeškrāsns sāk kar‐
sēšanu. Laika skaitīšanas taimeris Funkcija nav ieslēgta,
ja Darb. laiks un Beigu laiks ir iestatīts. Šī funkcija neietek‐
mē cepeškrāsns darbību.
Diennakts laika iestatīšana un
mainīšana
Pēc pirmās pieslēgšanas elektrotīklam,
pagaidiet, līdz displejā tiek parādīts un
“12:00". "12" mirgo.
1. Piespiediet
vai
, lai iestatītu
stundu.
.
2. Nospiediet
3. Nospiediet
vai
, lai iestatītu
minūtes.
4. Nospiediet
.
Displejā redzams jaunais laiks.
Lai mainītu diennakts laiku, nospiediet
atkārtoti , līdz
sāk mirgot.
Iestatīšana Darb. laiks
1. Iestatiet sildīšanas funkciju un
temperatūru.
2. Atkārtoti nospiediet , līdz sāk mirgot
.
3. Piespiediet
vai
, lai iestatītu
Darb. laiks minūtes.
4. Pieskarieties
vai Darb. laiks
automātiski ieslēgsies pēc 5
sekundēm.
5. Piespiediet
vai
, lai iestatītu
Darb. laiks stundas.
6. Pieskarieties
vai Darb. laiks
automātiski ieslēgsies pēc 5
sekundēm.
14 Progress
Kad iestatītais laiks beidzies, divas
minūtes skanēs skaņas signāls. Displejā
mirgojot tiks parādīts
un laika
iestatījums. Cepeškrāsns izslēdzas.
7. Pieskarieties sensoru laukam, lai
izslēgtu signālu.
8. Izslēdziet cepeškrāsni.
Iestatīšana Beigu laiks
1. Iestatiet sildīšanas funkciju un
temperatūru.
2. Atkārtoti nospiediet , līdz sāk mirgot
.
vai
, lai iestatītu
3. Piespiediet
Beigu laiks un nospiediet
. Vispirms
iestatiet minūtes, tad stundas.
Kad iestatītais laiks beidzies, divas
minūtes skanēs skaņas signāls. Displejā
mirgojot tiks parādīts
un laika
iestatījums. Cepeškrāsns automātiski
izslēdzas.
4. Pieskarieties sensoru laukam, lai
izslēgtu signālu.
5. Izslēdziet cepeškrāsni.
Iestatījums: Laika aizture
1. Iestatiet sildīšanas funkciju un
temperatūru.
2. Atkārtoti nospiediet , līdz sāk mirgot
.
3. Nospiediet
vai
, laiiestatītu Darb.
laiks minūtes.
.
4. Piespiediet
5. Piespiediet
vai
, lai iestatītu
Darb. laiks stundas.
.
6. Piespiediet
Displejā mirgojot tiks parādīts .
7. Piespiediet
vai
, lai iestatītu
Beigu laiks un nospiediet
. Vispirms
iestatiet minūtes, tad stundas.
Cepeškrāsns vēlāk automātiski ieslēdzas,
darbojas iestatītā Darb. laiks un apstājas
pie iestatītā Beigu laiks. Kad iestatītais
laiks beidzies, divas minūtes skanēs
skaņas signāls. Displejā mirgojot
tiks parādīts
un laika iestatījums.
Cepeškrāsns automātiski izslēdzas.
8. Pieskarieties sensoru laukam, lai
izslēgtu signālu.
9. Izslēdziet cepeškrāsni.
Kad Laika aizture funkcija ir
ieslēgta, displejā redzams
karsēšanas funkcijas simbols,
ar punktu un . Punkts
norāda, kura pulksteņa funkcija
ieslēgta Pulksteņa/ atlikušā
siltuma displejā.
Iestatījums: Iestatīt + aiziet!
Funkciju Iestatīt + aiziet! var iestatīt tikai,
ja iestatīta funkcija Darb. laiks.
1. Iestatiet sildīšanas funkciju un
temperatūru.
2. Iestatiet Darb. laiks.
3. Nospiediet
vairākas reizes, līdz
displejā redzams mirgojošs .
4. Nospiediet
, lai iestatītu Iestatīt +
aiziet! funkciju.
Displejā būs redzams
un
ar
indikatoru. Indikators norāda, kura
pulksteņa funkcija ir aktivizēta.
5. Pieskarieties sensora laukam (izņemot
IESLĒGT / IZSLĒGT), lai ieslēgtu
Iestatīt + aiziet! funkciju.
Iestatījums: Laika atgādinājums
1. Piespiediet .
un “00”.
Displejā mirgojot tiks parādīts
2. Izmantojiet , lai pārslēgtos starp
iespējām. Sākumā jāiestata sekundes,
tad minūtes un tad stundas.
3. Piespiediet
vai
, lai iestatītu
Laika atgādinājums, un , lai
apstiprinātu.
4. Pieskarieties
vai Laika
atgādinājums automātiski ieslēgsies
pēc 5 sekundēm.
Kad iestatītais laiks beidzas, 2 minūtes
skanēs skaņas signāls un displejā būs
redzams mirgojošs 00:00 un .
Progress 15
5. Pieskarieties sensoru laukam, lai
izslēgtu signālu.
Iestatījums: Laika skaitīšanas
taimeris
1. Lai atiestatītu Laika skaitīšanas
taimeris, nospiediet: vēlreiz un
vēlreiz, līdz displejā redzams mirgojošs
.
2. Nospiediet un turiet nospiestu:
.Kad
displejā redzams "00:00", Laika
skaitīšanas taimeris atkal sāk skaitīt.
AUTOMĀTISKĀS PROGRAMMAS
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
Ierīcei ir 20 automātiskās programmas.
Izmantojiet automātisko programmu vai
recepti, kad nezināt, kā pagatavot kādu
ēdienu, vai arī jums nav attiecīgās
pieredzes. Displejā tiek parādītas
noklusējuma gatavošanas reizes visām
automātiskajām programmām.
Automātiskās programmas
Programma
1
LIELLOPU GAĻAS CEPETIS
2
CŪKAS CEPETIS
3
TEĻA CEPETIS
4
JĒRA CEPETIS
5
MEDĪJUMA CEPETIS
6
VISTA, VESELA
7
VESELA ZIVS
8
PICA
9
QUICHE LORRAINE
10
CITRONA KĒKSS
11
SIERA KŪKA
12
MAIZĪTE
13
KVIEŠU MAIZE
14
MĪKLAS RAUDZĒŠANA
15
KARTUPEĻU SACEPUMS
16
LAZANJA
Programma
17
CANNELLONI
18
GATAVĀ KŪKA
19
GATAVĀ PICA
20
GATAVIE KARTUPEĻI
Automātiskās programmas
1. Ieslēdziet ierīci.
2. Pieskarieties
.
Displejā tiek parādīts , automātiskās
programmas apzīmējums un numurs.
3. Lai izvēlētos automātisko recepti,
pieskarieties
vai
.
4. Pieskarieties pie
vai gaidiet piecas
sekundes, līdz ierīce automātiski
iedarbojas.
5. Kad iestatītais laiks beidzies, divas
minūtes skanēs skaņas signāls. Sāk
mirgot simbols .
6. Pieskarieties sensora laukam vai
atveriet cepeškrāsns durvis, lai
izslēgtu skaņas signālu.
7. Deaktivizējiet ierīci.
Automātiskās programmas ar
svara mērvienību ievadi
Iestatot gaļas svaru, ierīce aprēķinās
cepšanas laiku.
1. Ieslēdziet ierīci.
2. Pieskarieties
.
3. Lai iestatītu svara programmu,
pieskarieties
vai
.
16 Progress
Displejs rāda: gatavošanas laiku, darbības
laika apzīmējumu , noklusējuma svaru,
mērvienību (kg, g).
4. Pieskarieties
vai arī iestatījumi
automātiski saglabāsies pēc piecām
sekundēm.
Ierīce aktivizējas.
5. Noklusējuma svaru var mainīt ar
vai
. Pieskarieties
.
6. Kad iestatītais laiks beidzies, divas
minūtes skanēs skaņas signāls.
mirgo.
7. Pieskarieties sensora laukam vai
atveriet cepeškrāsns durvis, lai
izslēgtu skaņas signālu.
8. Deaktivizējiet ierīci.
PIEDERUMU LIETOŠANA
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
Piederumu ievietošana
Restots plaukts:
Iebīdiet plauktu starp cepeškrāsns līmeņa
vadotnes stieņiem tā, lai kājiņas būtu
vērstas uz leju.
Cepamā paplāte/ cepamā panna:
Iebīdiet cepamo paplāti /cepamo pannu
starp cepeškrāsns līmeņa vadotnes
stieņiem.
Restots plaukts un cepamā paplāte /
cepamā panna kopā:
Iebīdiet cepamo paplāti /cepamo pannu
starp plauktu atbalsta vadotnes stieņiem
un restotā plaukta uz vadotnes stieņiem
augstāk.
Neliela iedobe augšpusē
palielina drošību. Šīs iedobes
novērš arī trauku sasvēršanos.
Augstā mala ap plauktu neļauj
ēdiena gatavošanas traukiem
slīdēt.
Progress 17
PAPILDFUNKCIJAS
Funkcijas Mana izlase lietošana
Lietojiet šo funkciju, lai saglabātu savus
visbiežāk lietotos temperatūras un laika
iestatījumus cepeškrāsns funkcijai vai
programmai.
1. Iestatiet temperatūru un laiku
cepeškrāsns funkcijai vai programmai.
2. Turiet piespiestu
ilgāk par trijām
sekundēm. Atskanēs skaņas signāls.
3. Izslēdziet ierīci.
• Lai aktivizētu funkciju , pieskarieties
. Ierīce aktivizē jūsu izlasi.
Kad šī funkcija darbojas, jūs
varat mainīt laiku un
temperatūru.
• Lai deaktivizētu funkciju ,
pieskarieties . Ierīce deaktivizē jūsu
izlasi.
Ierīces bērnu aizsardzībai
lietošana
Bērnu drošības slēdzis neļauj nejauši
ieslēgt cepeškrāsni.
Kad pirolītiskā tīrīšana ir
ieslēgta, durvis ir nobloķētas.
Nospiežot sensora lauku,
displejā parādās ziņojums.
Šo funkciju var ieslēgt, kad cepeškrāsns ir
izslēgta. Neiestatiet sildīšanas funkciju.
Vienlaicīgi nospiediet un 2 sekundes turiet
nospiestu
un
. Atskan skaņas
signāls.
Displejā tiks parādīts SAFE. Durvis ir
bloķētas.
Atkārtojiet darbību, lai izslēgtu ierīci bērnu
aizsardzībai.
Funkciju bloķēšanas lietošana
Funkciju var ieslēgt tikai tad, kad
cepeškrāsns darbojas.
Funkcijas bloķēšana neļauj nejauši
nomainīt cepeškrāsns funkcijas.
1. Lai ieslēgtu funkciju, ieslēdziet
cepeškrāsni.
2. Ieslēdziet cepeškrāsns funkciju vai
iestatījumu.
3. Turiet nospiestu
un
vienlaicīgi 2
sekundes.
Atskan skaņas signāls.
Slēdzene parādās displejā.
Lai izslēgtu funkciju bloķēšanu, atkārtojiet
3. darbību.
Ja darbojas pirolīzes funkcija,
durvis būs bloķētas.
Pieskaroties sensora laukam,
displejā parādās paziņojums.
Cepeškrāsni var izslēgt, kad
ieslēgta funkciju bloķēšana.
Izslēdzot cepeškrāsni, funkciju
bloķēšana izslēdzas.
Iestatījumu izvēlnes lietošana
Iestatījumu izvēlne ļauj jums aktivizēt vai
deaktivizēt funkcijas galvenajā izvēlnē.
Displejā parādās SET un iestatījuma
numurs.
Apraksts
Iestatāmā vērtība
1
IESTATĪT + AIZIET!
IESLĒGT / IZSLĒGT
2
ATLIKUŠĀ SILTUMA INDIKATORS
IESLĒGT / IZSLĒGT
3
TĪRĪŠANAS ATGĀDINĀJUMS
IESLĒGT / IZSLĒGT
18 Progress
Apraksts
Iestatāmā vērtība
4
TAUSTIŅU SKAŅA1)
KLIKŠĶIS / PĪKSTIENS / IZSLĒGT
5
KĻŪMES SKAŅA
IESLĒGT / IZSLĒGT
6
DEMO REŽĪMS
Aktivizēšanas kods: 2468
7
SPILGTUMS
ZEMS / VIDĒJS / AUGSTS
8
SERVISA IZVĒLNE
-
9
RŪPNĪCAS IESTATĪJUMU ATJAUNO‐
ŠANA
JĀ/NĒ
1) Ieslēgšanas/izslēgšanas sensora lauka skaņu nevar izslēgt.
1. Piespiediet
un turiet piespiestu 3
sekundes.
Displejā redzams SET1 un mirgo "1".
2. Nospiediet
vai
, lai iestatītu
sekunžu rādījumu.
3. Nospiediet
.
4. Lai mainītu iestatījuma vērtību,
pieskarieties
vai
.
.
5. Nospiediet
Lai izietu no iestatījumu izvēlnes,
nospiediet
vai nospiediet un turiet
.
nospiestu
Automātiskā izslēgšanās
Drošības nolūkā cepeškrāsns automātiski
izslēdzas pēc kāda laika, ja karsēšanas
funkcija darbojas un jūs nemaināt
nekādus iestatījumus.
(°C)
(h)
Darb. laiks, Laika aizture, Beigu laiks,
Lēnā gatavošana.
Displeja spilgtums
Displeja spilgtumam ir divi režīmi:
• nakts spilgtums - kad ierīce
deaktivizēta, displeja spilgtums
samazinās laikā no plkst. 22.00 līdz
06.00;
• dienas spilgtums:
– ja ierīce aktivizēta;
– ja nakts spilgtuma režīma darbības
laikā jūs pieskaraties sensora
laukam (izņemot IESLĒGT/
IZSLĒGT), displejs atgriežas
dienas spilgtuma režīmā uz
nākamajām 10 sekundēm;
– ja ierīce deaktivizēta un jūs iestatāt
laika atgādinājumu. Kad laika
atgādinājuma funkcijas darbība
beidzas, displejs atgriežas nakts
spilgtuma režīmā.
Dzesēšanas ventilators
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 – maksimāli
3
Kad cepeškrāsns darbojas, dzesēšanas
ventilators automātiski uztur cepeškrāsns
virsmas vēsas. Izslēdzot cepeškrāsni,
dzesēšanas ventilators turpinās darboties,
līdz cepeškrāsns būs atdzisusi.
Pirolīze
4.5
Drošības termostats
Automātiskā izslēgšanās nedarbojas ar
šādām funkcijām: Apgaismojums (lampa),
Nepareiza cepeškrāsns lietošana vai
bojāti komponenti var izraisīt bīstamu
pārkaršanu. Lai to novērstu, cepeškrāsnij
Progress 19
ir drošības termostats, kas pārtrauc
strāvas padevi. Cepeškrāsns atkal
ieslēdzas automātiski, kad temperatūra
pazeminās.
IETEIKUMI UN PADOMI
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
Tabulās uzrādītā temperatūra
un cepšanas laiki ir ir tikai
orientējoši. Tie atkarīgi no
receptēm un izmantoto
sastāvdaļu kvalitātes un
daudzuma.
Gatavošanas ieteikumi
Cepeškrāsnij ir pieci plauktu līmeņi.
Skaitiet cepšanas pozīcijas no
cepeškrāsns apakšas.
Jūsu cepeškrāsns var cept un gatavot
ēdienu savādāk nekā jūsu iepriekšējā
cepeškrāsns. Tabulā zemāk ir norādīti
standarta iestatījumi attiecībā uz
temperatūru, gatavošanas laiku un plaukta
līmeni.
Ja nevarat atrast iestatījumus konkrētai
receptei, meklējiet tai līdzīgu.
Cepeškrāsns aprīkota ar īpašu sistēma,
kas nodrošina gaisa cirkulāciju un
pastāvīgi pārstrādā tvaiku. Šī sistēma ļauj
gatavot produktus tvaika apstākļos un
saglabā ēdienus mīkstus to iekšpusē un
kraukšķīgus ārpusē. Tas samazina
gatavošanas laiku un enerģijas patēriņu.
Kūku cepšana
Neatveriet cepeškrāsns durvis, pirms nav
pagājušas 3/4 no gatavošanas laika.
Ja vienlaikus lietojat divas cepamās
paplātes, atstājiet starp tām vienu tukšu
līmeni.
Gaļas un zivju pagatavošana
Gatavojot taukainu gaļu, lietojiet cepamo
pannu, lai uz cepeškrāsns nepaliktu
nenotīrāmi traipi.
Pirms pagatavotās gaļas sagriezšanas
pagaidiet aptuveni 15 minūtes, lai
saglabātu gaļas sulīgumu.
Lai gaļas cepšanas laikā nepieļautu
pārmērīgu dūmošanu, iepildiet cepamajā
pannā nedaudz ūdens. Lai novērstu dūmu
kondensāciju, pielejiet ūdeni katru reizi,
kad tas ir iztvaikojis.
Gatavošanas laiki
Gatavošanas laiks atkarīgs no ēdiena
veida, tā konsistences un daudzuma.
Gatavošanas sākumā pieskatiet tās norisi.
Izmantojot šo ierīci, atrodiet labākos
iestatījumus (sildīšanas pakāpi, ēdiena
gatavošanas laiku, utt.) saviem ēdiena
gatavošanas traukiem, receptēm un
daudzumam.
20 Progress
Cepšana cepeškrāsnī un cepeši
PĪRĀGI
Augš./Apakš‐
karsēšana
Karsēšana ar
ventilatoru
(min.)
(°C)
(°C)
Putotas recep‐
tes
170
2
160
3 (2 un
4)
45 - 60
Kūkas veidne
Smilšu mīkla
170
2
160
3 (2 un
4)
20 - 30
Kūkas veidne
Paniņu siera
kūka
170
1
165
2
80 100
Kūkas veidne, Ø
26 cm
Strūdele
175
3
150
2
60 - 80
Cepamā paplāte
Džema pīrāgs
170
2
165
2
30 - 40
Kūkas veidne, Ø
26 cm
Ziemassvētku
kūka, iepriekš
uzsildiet tukšu
cepeškrāsni
160
2
150
2
90 120
Kūkas veidne, Ø
20 cm
Plūmju kūka,
iepriekš uzsil‐
diet tukšu ce‐
peškrāsni
175
1
160
2
50 - 60
Maizes forma
Cepumi
140
3
140 150
3
25 - 45
Cepamā paplāte
Bezē
120
3
120
3
80 100
Cepamā paplāte
Bezē, iepriekš
uzsildiet tukšu
cepeškrāsni,
divi līmeņi
-
-
120
2 un 4
80 100
Cepamā paplāte
Bulciņas, ie‐
priekš uzsildiet
tukšu cepeš‐
krāsni
190
3
190
3
12 - 20
Cepamā paplāte
Eklēri
190
3
170
3
25 - 35
Cepamā paplāte
Eklēri, divi lī‐
meņi
-
-
170
2 un 4
35 - 45
Cepamā paplāte
Progress 21
PĪRĀGI
Augš./Apakš‐
karsēšana
Karsēšana ar
ventilatoru
(min.)
(°C)
(°C)
Groziņi
180
2
170
2
45 - 70
Kūkas veidne, Ø
20 cm
Bagātīgs augļu
pīrāgs
160
1
150
2
110 120
Kūkas veidne, Ø
24 cm
Biskvītkūka ar
pildījumu
170
1
160
2
30 - 50
Kūkas veidne, Ø
20 cm
Iepriekš uzsildiet tukšu cepeškrāsni.
MAIZE UN PICA
Augš./Apakškarsē‐
šana
Karsēšana ar venti‐
latoru
(min.)
(°C)
(°C)
Baltmaize, 1 2 gabali, 0,5
kg katrs
190
1
190
1
60 - 70
-
Rudzu maize,
iepriekšēja
uzsildīšana
nav nepiecie‐
šama
190
1
180
1
30 - 45
Maizes for‐
ma
Tīti miltu pro‐
dukti, 6 - 8
maizītes
190
2
180
2 (2 un 4)
25 - 40
Cepamā pa‐
plāte
Pica
230 250
1
230 250
1
10 - 20
Cepamā pa‐
plāte / Ce‐
pamā panna
Plāceņi
200
3
190
3
10 - 20
Cepamā pa‐
plāte
Iepriekš uzsildiet tukšu cepeškrāsni.
Lietojiet kūku veidni.
22 Progress
VAĻĒJI PĪRĀGI
Augš./Apakškarsēša‐
na
Karsēšana ar ventila‐
toru
(min.)
(°C)
(°C)
Vaļējais pīrāgs ar maka‐
roniem, iepriekšēja uzsil‐
dīšana nav nepieciešama
200
2
180
2
40 - 50
Vaļējais dārzeņu pīrāgs,
iepriekšēja uzsildīšana
nav nepieciešama
200
2
175
2
45 - 60
Sāļie pīrāgi
180
1
180
1
50 - 60
Lazanja
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Cannelloni
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Izmantojiet otro plaukta līmeni.
Lietojiet režģi.
GAĻA
Augš./Apakškar‐
sēšana
Karsēšana ar
ventilatoru
(min.)
(°C)
(°C)
Liellopa gaļa
200
190
50 - 70
Cūkgaļa
180
180
90 - 120
Teļa gaļa
190
175
90 - 120
Liellopu gaļas cepetis angļu gaumē
(pusjēls)
210
200
50 - 60
Liellopu gaļas cepetis angļu gaumē
(vidēji izcepts)
210
200
60 - 70
Liellopu gaļas cepetis angļu gaumē
(labi izcepts)
210
200
70 - 75
Progress 23
GAĻA
Augš./Apakškarsē‐
šana
Karsēšana ar venti‐
latoru
(min.)
(°C)
(°C)
Cūkas plecs, ar ādu
180
2
170
2
120 - 150
Cūkgaļas stilbs, 2 gabali
180
2
160
2
100 - 120
Jēra kāja
190
2
175
2
110 - 130
Vista, vesela
220
2
200
2
70 - 85
Vesels tītars
180
2
160
2
210 - 240
Vesela pīle
175
2
220
2
120 - 150
Vesela zoss
175
2
160
1
150 - 200
Trusis, sagriezts gabalos
190
2
175
2
60 - 80
Trusis, sagriezts gabalos
190
2
175
2
150 - 200
Vesels fazāns
190
2
175
2
90 - 120
Izmantojiet otro plaukta līmeni.
ZIVS
Augš./Apakškar‐
sēšana
Karsēšana ar
ventilatoru
(min.)
(°C)
(°C)
Forele / Plaudis, 3 - 4 zivis
190
175
40 - 55
Tuncis / Lasis, 4 - 6 filejas
190
175
35 - 60
Grils
Iepriekš uzsildiet tukšu cepeškrāsni.
Izmantojiet ceturto plaukta līmeni.
Grils ar maksimālās temperatūras iestatījumu.
24 Progress
GRILS
(kg)
(min.)
Viena puse
(min.)
Otra puse
Filejas steiki, 4 gabali
0,8
12 - 15
12 - 14
Liellopa steiks, 4 gabali
0,6
10 - 12
6-8
Sardeles, 8
-
12 - 15
10 - 12
Cūkgaļas karbonāde ar ribiņu, 4
gabali
0,6
12 - 16
12 - 14
Vista, puse, 2
1
30 - 35
25 - 30
Kebabs, 4
-
10 - 15
10 - 12
Vistas krūtiņa, 4 gabali
0,4
12 - 15
12 - 14
Burgeri, 6
0,6
20 - 30
-
Zivs fileja, 4 gabali
0,4
12 - 14
10 - 12
Grauzdiņi ar garnējumu, 4 - 6
-
5-7
-
Grauzdiņš, 4 - 6
-
2-4
2-3
Infratermiskā grilēšana
Iepriekš uzsildiet tukšu cepeškrāsni.
Izmantojiet pirmo vai otro plaukta līmeni.
LIELLOPA GAĻA
Lai aprēķinātu cepšanas laiku, pareiziniet
zemāk sniegtajā tabulā norādīto laiku ar
filejas biezumu centimetros.
Liellopu gaļas ce‐
petis vai fileja, la‐
bi izcepts
LIELLOPA GAĻA
(°C)
(min.)
Liellopu gaļas ce‐
petis vai fileja,
pusjēls
190 200
5-6
Liellopu gaļas ce‐
petis vai fileja, vi‐
dēji izcepts
180 190
6-8
(°C)
(min.)
170 180
8 - 10
(°C)
(min.)
160 180
90 - 120
CŪKGAĻA
Plecs / Kakls /
Šķiņķa gabals, 1 1,5 kg
Progress 25
MĀJPUTNU GAĻA
CŪKGAĻA
(°C)
(min.)
Putnu gaļa, ga‐
bali, 0,2 - 0,25 kg
katra
200 220
30 - 50
50 - 60
Vista, puse, 0,4 0,5 kg katra
190 210
35 - 50
90 - 120
Vista, broileris, 1
- 1,5 kg
190 210
50 - 70
Pīle, 1,5 - 2 kg
180 200
80 - 100
Zoss, 3,5 - 5 kg
160 180
120 180
Tītars, 2,5 - 3,5
kg
160 180
120 150
Tītars, 4 - 6 kg
140 160
150 240
(°C)
(min.)
Karbonādes /
Cūkgaļas ribiņas,
1 - 1,5 kg
170 180
60 - 90
Gaļas rulete, 0,75
- 1 kg
160 170
Cūkas stilbs, ie‐
priekš novārīts,
0,75 - 1 kg
150 170
TEĻA GAĻA
(°C)
(min.)
Teļa gaļas cepe‐
tis, 1 kg
160 180
90 - 120
Teļa locītava, 1,5
- 2 kg
160 180
120 150
ZIVS (TVAICĒTA)
JĒRS
(°C)
(min.)
Jēra kāja / Jēra
cepetis, 1 - 1,5
kg
150 170
100 120
Jēra mugura, 1 1,5 kg
160 180
40 - 60
Zivs, vesela, 1 1,5 kg
(°C)
(min.)
210 220
40 - 60
Lēnā gatavošana
Šī funkcija ļauj sagatavot liesu, mīkstu
gaļu un zivis. Tā nav piemērota: putnu
gaļai, treknam cūkgaļas cepetim,
sautētam cepetim.
1. Apcepiet gaļu 1 - 2 minūtes no katras
puses pannā lielā karstumā.
2. Ievietojiet gaļu cepšanas pannā vai
tieši uz restotā plaukta. Novietojiet
zem restotā plaukta paplāti tauku
savākšanai.
26 Progress
Nekad nelietojiet vāku, ja gatavojot
izmantojat šo funkciju.
3. Izvēlieties funkciju: Lēnā gatavošana.
Pirmajās 10 minūtēs varat iestatīt
temperatūru no 80 °C līdz 150 °C.
Noklusējums ir 90 °C.
4. Pēc 10 minūtēm cepeškrāsns
automātiski samazina temperatūru līdz
80 °C.
Iestatiet temperatūru uz 120 °C.
(kg)
(min.)
Steiks
0.2 - 0.3
20 - 40
3
Liellopu gaļas fileja
1 - 1.5
90 - 150
3
Liellopu gaļas cepetis
1 - 1.5
120 - 150
1
Teļa gaļas cepetis
1 - 1.5
120 - 150
1
Atkausēšana
(kg)
Atkausēša‐
nas laiks
(min.)
Papildu atkausē‐
šanas laiks (min.)
Vista
1
100 - 140
20 - 30
Novietojiet vistu uz
apgrieztas apakšta‐
ses lielā šķīvī. Cep‐
šanas laikā apgrie‐
ziet.
gaļa
1
100 - 140
20 - 30
0,5
90 - 120
Cepšanas laikā ap‐
grieziet.
Krējums
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Krējumu var viegli
saputot arī tad, ja
tas vietām vēl ir ne‐
daudz sasalis.
Forele
0,15
25 - 35
10 - 15
-
Zemenes
0,3
30 - 40
10 - 20
-
Sviests
0,25
30 - 40
10 - 15
-
Torte
1,4
60
60
-
Progress 27
Konservēšana
Izmantojiet tikai veikalā nopērkamas
vienāda izmēra konservu burciņas.
KAULIŅAUGĻI
Nelietojiet burciņas ar atskrūvējamu vāku
un bajonetnoslēgu vai skārda kārbas.
Izmantojiet pirmo plaukta līmeni.
Uzlieciet uz cepamās paplātes ne vairāk
kā sešas viena litra burciņas.
Uzpildiet burciņas vienādi un aizveriet ar
skavu.
Burciņas nedrīkst saskarties.
Ielejiet aptuveni 1/2 litru ūdens cepamā
paplātē, lai cepeškrāsnī būtu pietiekami
daudz mitruma.
Persiki / Ci‐
donijas /
Plūmes
Kad ūdens burciņās sāk vārīties (aptuveni
pēc 35-60 minūtēm viena litra burku
gadījumā), izslēdziet cepeškrāsni vai
samaziniet temperatūru līdz 100 °C (skatīt
tabulu).
35 - 45
35 - 45
10 - 15
(min.)
Gatavoša‐
nas laiks
līdz sākas
burbuļo‐
šana
(min.)
Jāturpina
vārīt pie
100° C
Burkāni
50 - 60
5 - 10
Gurķi
50 - 60
-
Jaukti mari‐
nēti dārzeņi
50 - 60
5 - 10
Kolrābis /
Zirņi / Spar‐
ģeļi
50 - 60
15 - 20
MĪKSTI AUGĻI
Zemenes / Melle‐
nes / Avenes / Gata‐
vas ērkšķogas
(min.)
Jāturpina
vārīt pie
100° C
DĀRZEŅI
Iestatiet temperatūru uz 160-170 °C.
(min.)
Gatavošanas
laiks līdz sākas
burbuļošana
(min.)
Gatavoša‐
nas laiks
līdz sākas
burbuļo‐
šana
Žāvēšana - Karsēšana ar
ventilatoru
Apsedziet paplātes ar cepamo papīru.
Lai gūtu labāku rezultātu, izslēdziet
cepeškrāsni, kad pagājusi puse laika,
atveriet durvis un ļaujiet tai atdzist vienu
nakti, lai pabeigtu kaltēšanas procesu.
Vienas paplātes gadījumā izmantojiet
trešo plaukta līmeni.
28 Progress
2 paplātēm izmantojiet pirmo un ceturto
plaukta līmeni.
AUGĻI
DĀRZEŅI
(st.)
(°C)
(st.)
Pupas
60 - 70
6-8
Pipari
60 - 70
5-6
Dārzeņi zupai
60 - 70
5-6
Sēnes
50 - 60
6-8
Zaļumi
40 - 50
2-3
Iestatiet temperatūru uz 60-70°C.
Aprikozes
8 - 10
Ābolu šķēles
6-8
Bumbieri
6-9
Ventil. kars. ar mitrumu ieteicamie piederumi
Lietojiet tumšas krāsas un neatstarojošas
formas un traukus. Tiem ir labāka siltuma
absorbēšanas spēja nekā gaišas krāsas
un atstarojošiem traukiem.
AUGĻI
(st.)
Plūmes
8 - 10
Picas panna
Cepamais trauks
Tumšs, neatstarojošs
28 cm diametrs
Tumšs, neatstarojošs
26 cm diametrs
Ventil. kars. ar mitrumu
Labāka rezultāta gūšanai ievērojiet laikus,
kas uzskaitīti tabulā.
Ramekini
Keramika
8 cm diame‐
trs, 5 cm
augstums
Pīrāga pamatnes
forma
Tumšs, neatstaro‐
jošs
28 cm diametrs
Progress 29
(°C)
(min.)
Saldās bulciņas,
16 gabali
cepamā paplāte vai dzi‐
ļā panna
180
2
20 - 30
Maizīte, 9 gabali
cepamā paplāte vai dzi‐
ļā panna
180
2
30 - 40
Pica, saldēta,
0,35 kg
restots plaukts
220
2
10 - 15
Rulete
cepamā paplāte vai dzi‐
ļā panna
170
2
25 - 35
Šok. kekss ar
riekstiem
cepamā paplāte vai dzi‐
ļā panna
175
3
25 - 30
Suflē, 6 gabali
keramikas ramekini uz
restotā plaukta
200
3
25 - 30
Biskvītkūkas pī‐
rāga pamatne
forma ar līdzenu pamat‐
ni uz restotā plaukta
180
2
15 - 25
Biskvītkūka ar
pildījumu
sacepuma forma uz
restotā plaukta
170
2
40 - 50
Apvārīta zivs,
0,3 kg
cepamā paplāte vai dzi‐
ļā panna
180
3
20 - 25
Zivs, vesela, 0,2
kg
cepamā paplāte vai dzi‐
ļā panna
180
3
25 - 35
Zivs fileja, 0,3
kg
picas paplāte uz restotā
plaukta
180
3
25 - 30
Apvārīta gaļa,
0,25 kg
cepamā paplāte vai dzi‐
ļā panna
200
3
35 - 45
Šašliks, 0,5 kg
cepamā paplāte vai dzi‐
ļā panna
200
3
25 - 30
Cepumi, 16 ga‐
bali
cepamā paplāte vai dzi‐
ļā panna
180
2
20 - 30
Mandeļcepumi,
24 gabali
cepamā paplāte vai dzi‐
ļā panna
180
2
25 - 35
Mufini, 12 gabali
cepamā paplāte vai dzi‐
ļā panna
170
2
30 - 40
Pikantā mīkla,
20 gabali
cepamā paplāte vai dzi‐
ļā panna
180
2
25 - 30
30 Progress
(°C)
(min.)
Smilšu mīklas
cepumi, 20 ga‐
bali
cepamā paplāte vai dzi‐
ļā panna
150
2
25 - 35
Smalkmaizītes
(kanapē), 8 ga‐
bali
cepamā paplāte vai dzi‐
ļā panna
170
2
20 - 30
Dārzeņi, apvārī‐
ti, 0,4 kg
cepamā paplāte vai dzi‐
ļā panna
180
3
35 - 45
Veģetārā omlete
picas paplāte uz restotā
plaukta
200
3
25 - 30
Vidusjūras dār‐
zeņi, 0,7 kg
cepamā paplāte vai dzi‐
ļā panna
180
4
25 - 30
Informācija pārbaudes iestādēm
Pārbaudes saskaņā ar IEC 60350-1.
(°C)
(min.)
Mazas
kūciņas,
20 pa‐
plātē
Augš./
Apakškar‐
sēšana
Cepa‐
mā pa‐
plāte
3
170
20 - 30
-
Mazas
kūciņas,
20 pa‐
plātē
Karsēšana
ar ventila‐
toru
Cepa‐
mā pa‐
plāte
3
150 160
20 - 35
-
Mazas
kūciņas,
20 pa‐
plātē
Karsēšana
ar ventila‐
toru
Cepa‐
mā pa‐
plāte
2 un
4
150 160
20 - 35
-
Ābolu
kūka, 2
formas
Ø20 cm
Augš./
Apakškar‐
sēšana
Restots
plaukts
2
180
70 - 90
-
Progress 31
(°C)
(min.)
Ābolu
kūka, 2
formas
Ø20 cm
Karsēšana
ar ventila‐
toru
Restots
plaukts
2
160
70 - 90
-
Biskvīt‐
kūka,
kūkas
veidne
Ø26 cm
Augš./
Apakškar‐
sēšana
Restots
plaukts
2
170
40 - 50
Iepriekš uzsildiet
cepeškrāsni 10
minūtes.
Biskvīt‐
kūka,
kūkas
veidne
Ø26 cm
Karsēšana
ar ventila‐
toru
Restots
plaukts
2
160
40 - 50
Iepriekš uzsildiet
cepeškrāsni 10
minūtes.
Biskvīt‐
kūka,
kūkas
veidne
Ø26 cm
Karsēšana
ar ventila‐
toru
Restots
plaukts
2 un
4
160
40 - 60
Iepriekš uzsildiet
cepeškrāsni 10
minūtes.
Smilšu
mīkla
Karsēšana
ar ventila‐
toru
Cepa‐
mā pa‐
plāte
3
140 150
20 - 40
-
Smilšu
mīkla
Karsēšana
ar ventila‐
toru
Cepa‐
mā pa‐
plāte
2 un
4
140 150
25 - 45
-
Smilšu
mīkla
Augš./
Apakškar‐
sēšana
Cepa‐
mā pa‐
plāte
3
140 150
25 - 45
-
Grauz‐
diņš, 4 6 gab.
Grils
Restots
plaukts
4
maks
.
2-3 minūtes
vienā pusē;
2-3 minūtes
otrā pusē
Iepriekš uzsildiet
cepeškrāsni 3
minūtes.
32 Progress
Liellopa
burgers,
6 gaba‐
li, 0,6
kg
Grils
Uz res‐
totā
plaukta
un dzi‐
ļajā ce‐
pešpan‐
nā
4
(°C)
(min.)
maks
.
20 - 30
Novietojiet resto‐
to plauktu cepeš‐
krāsns ceturtajā
līmenī un dziļo
cepešpannu tre‐
šajā līmenī. Ga‐
tavošanas laikā
apgrieziet ēdienu
uz otru pusi, kad
pagājusi puse no
atvēlētā laika.
Iepriekš uzsildiet
cepeškrāsni 3
minūtes.
KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
Piezīmes par tīrīšanu
Tīriet cepeškrāsns priekšpusi ar mīkstu drāniņu, kas iemērkta siltā ūdenī ar
mazgāšanas līdzekli.
Metāla virsmu tīrīšanai izmantojiet tam paredzētu tīrīšanas līdzekli;
Tīrīšanas
līdzekļi
Piekaltušus netīrumus tīriet ar speciālo cepeškrāsnij paredzēto tīrīšanas līdz‐
ekli.
Tīriet cepeškrāsns iekšieni pēc katras lietošanas reizes. Tauku vai citu pārti‐
kas palieku uzkrāšanās var izraisīt ugunsgrēku. Lielāks risks ir grila paplātei.
Lietošana
ikdienā
Cepeškrāsns iekšpusē vai uz stikla durvju paneļiem var uzkrāties mitrums.
Lai samazinātu kondensāciju, pirms gatavošanas iepriekš uzkarsējiet tukšu
cepeškrāsni 10 minūtes. Nosusiniet cepeškrāsns iekšieni ar mīkstu drānu
pēc katras lietošanas reizes.
Notīriet visus papildpiederumus pēc katras lietošanas un ļaujiet tiem nožūt.
Lietojiet mīkstu drānu, kas iemērkta siltā ūdenī ar mazgāšanas līdzekli; Ne‐
mazgājiet papildpiederumus trauku mazgājamajā mašīnā.
Piederumi
Netīriet piedegumdrošos piederumus ar agresīviem tīrīšanas līdzekļiem,
asiem priekšmetiem, kā arī trauku mazgājamā mašīnā.
Progress 33
Cepeškrāsnis no nerūsējoša
tērauda vai alumīnija
Pirolītiskā tīrīšana nevar
sākties:
• ja nav pilnībā aizvērtas
cepeškrāsns durvis. Dažiem
modeļiem šādā gadījumā
displejā parādās kods "C3".
Tīriet cepeškrāsns durvis tikai ar mitru
drānu vai tikai sūkli. Nosusiniet ar mīkstu
drānu.
Neizmantojiet tērauda vilnu, skābes vai
abrazīvus materiālus, jo tie var sabojāt
cepeškrāsns virsmu. Tīriet cepeškrāsns
vadības paneli, ievērojot iepriekš minētos
norādījumus.
Plauktu balstu
Lai tīrītu cepeškrāsns iekšpusi, izņemiet
plauktu balstus.
UZMANĪBU! Esiet piesardzīgi,
izņemot plauktu balstus.
1. Pavelciet plauktu atbalstu priekšējo
daļu nost no sānu sienas.
2. Pavelciet plauktu atbalstu aizmugurējo
daļu nost no sānu sienas un izņemiet
to.
1
2
Uzstādiet izņemtos piederumus, veicot
iepriekšminētās darbības apgrieztā
secībā.
Pirolīze
UZMANĪBU! Izņemiet visus
piederumus un noņemamos
plauktu balstus.
UZMANĪBU! Ja tajā pašā
skapīti ir uzstādītas citas
ierīces, nelietojiet tās, kad
darbojas pirolīzes funkcija. Tas
var sabojāt cepeškrāsni.
Pirolītiskās tīrīšanas laikā durvis tiek
bloķētas. Simbols
un sildīšanas
indikatora joslas deg, līdz durvis tiek
atbloķētas. Durvis atbloķējas, kad
temperatūra cepeškrāsns iekšienē atbilst
drošības norādēm un pirolītiskā tīrīšana
beigusies.
Pirolītiskās tīrīšanas laikā lampa ir izslēgta.
1. Notīriet cepeškrāsns iekšpusi ar siltu
ūdeni un maigu mazgāšanas līdzekli.
Notīriet durvju iekšējo stiklu ar siltu
ūdeni un mīkstu drāniņu.
2. Notīriet durvju iekšpusi ar karstu ūdeni,
lai karstā gaisa ietekmē nepiedegtu
ēdiena atliekas.
3. Ieslēdziet cepeškrāsni.
4. Atkārtoti nospiediet
, līdz displejā
parādās "Pyro" un tīrīšanas
programmas numurs.
5. Piespiediet
.
6. Nospiediet
vai
, lai iestatītu
tīrīšanas procedūras ilgumu:
Papildiespēja
Apraksts
1
1 h 30 min nelie‐
lai tīrīšanai
2
2 h standarta tīrī‐
šanai
3
2 h 30 min rūpī‐
gai tīrīšanai
Jūs varat izmantot funkciju Beigas, lai
atliktu tīrīšanas procedūras startu.
.
7. Apstipriniet ar
34 Progress
Tīrīšanas atgādinājums
Lai atgādinātu par pirolītiskās tīrīšanas
nepieciešamību, tīrīšanas atgādinājuma
simbols
mirgo displejā 10 sekundes
pēc katras ierīces izslēgšanas.
2. Paceliet un atlieciet sviras uz abām
eņģēm.
Atgādinājums par tīrīšanu
nodziest:
• pēc pirolītiskās tīrīšanas
beigām.
• kad deaktivizējat to pamata
iestatījumos. Skatiet sadaļu
"Iestatījumu izvēlnes
lietošana".
Durvju noņemšana un
uzstādīšana
Cepeškrāsns durvīm ir trīs stikla paneļi.
Cepeškrāsns durvis un iekšējo stikla
paneli var noņemt, lai tos notīrītu. Izlasiet
visus “Durvju noņemšanas un
uzstādīšanas” norādījumus pirms stikla
paneļu izņemšanas.
3. Daļēji aizveriet cepeškrāsns durvis,
līdz tās atrodas pirmajā atvēršanas
pozīcijā. Tad paceliet un pavelciet uz
priekšu un izceliet durvis ārā.
Cepeškrāsns durvis var
aizvērties, ja mēģināsiet izņemt
stikla paneli, kamēr
cepeškrāsns durvis vēl nav
noņemtas.
UZMANĪBU! Nelietojiet
cepeškrāsni, ja tajā nav ielikti
stikla paneļi.
1. Atveriet durvis līdz galam un turiet
abas eņģes.
4. Novietojiet durvis uz mīkstas drānas,
kas uzklāta uz stabilas virsmas.
5. Satveriet durvju apmali (B) durvju
augšējās malas abās pusēs un
spiediet uz iekšu.
2
B
1
Progress 35
6. Pavelciet durvju apmali uz priekšu, lai
to izceltu.
7. Turiet durvju stikla paneļus aiz to
augšējām malām un uzmanīgi izvelciet
tos ārā pa vienam. Sāciet ar augšējo
paneli. Pārliecinieties, lai stikls
izslīdētu ārā no balsta pilnībā.
Pārliecinieties, ka vidējais stikla panelis
ligzdā ir uzstādīts pareizi.
A
B
Spuldzes maiņa
BRĪDINĀJUMS! Pastāv risks
saņemt elektrošoku.
Lampa var būt karsta.
8. Notīriet stikla paneļus ar tīršanas
līdzekļiem. Uzmanīgi noslaukiet stikla
paneļus. Nemazgājiet stikla paneļus
trauku mazgāšanas mašīnā.
Pēc tīrīšanas uzstādiet atpakaļ stikla
paneļus un cepeškrāsns durvis.
Pārbaudiet, vai stikla paneļi (A un B) ir
ievietoti pareizā secībā. Skatiet simbolu/
iespiedumu stikla paneļa malā; katrs no
stikla paneļiem atšķiras, lai to uzstādīšana
un izņemšana būtu vieglāka.
Ja uzstādīta pareizi, durvju apmales
stiprinājumi noklikšķ.
A
B
PROBLĒMRISINĀŠANA
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
1. Izslēdziet cepeškrāsni.
Nogaidiet, līdz cepeškrāsns ir atdzisusi.
2. Atslēdziet cepeškrāsni no elektrotīkla.
3. Ieklājiet cepeškrāsns iekšienes apakšā
audumu.
UZMANĪBU! Vienmēr turiet
halogēna lampu ar drānu, lai
tauku atliekas nesadegtu uz
lampas.
Aizmugurējā lampa
1. Pagrieziet lampas pārsegu, lai to
izņemtu.
2. Notīriet stikla pārsegu.
3. Nomainiet cepeškrāsns lampu ar
piemērotu 300 °C siltumizturīgu
cepeškrāsns lampu.
4. Uzlieciet stikla pārsegu.
36 Progress
Ko darīt, ja...
Problēma
Iespējamais iemesls
Risinājums
Cepeškrāsni nevar ieslēgt
vai lietot.
Cepeškrāsns nav pieslēgta
elektrotīklam vai nav pie‐
slēgta pareizi.
Pārbaudiet, vai cepeškrāsns
ir pareizi pievienota strāvas
piegādei (skatiet pieslēguma
diagrammu).
Cepeškrāsns nesakarst.
Cepeškrāsns ir deaktivizēta.
Ieslēdziet cepeškrāsni.
Cepeškrāsns nesakarst.
Durvis nav pareizi aizvērtas.
Cieši aizveriet durvis.
Cepeškrāsns nesakarst.
Nav iestatīts pulkstenis.
Iestatiet pulksteni.
Cepeškrāsns nesakarst.
Nav iestatīti nepieciešamie
iestatījumi.
Pārliecinieties, vai iestatījumi
ir pareizi.
Cepeškrāsns nesakarst.
Automātiskā izslēgšanās ak‐
tīva.
Skatiet sadaļu "Automātiskā
izslēgšanās".
Cepeškrāsns nesakarst.
Bērnu drošības funkcija ir ie‐
slēgta.
Skatiet sadaļu "Bērnu drošī‐
bas funkcijas lietošana".
Cepeškrāsns nesakarst.
Izdedzis drošinātājs.
Pārliecinieties, vai ierīces
darbības traucējumi ir saistīti
ar drošinātāju. Ja drošinā‐
tājs atkārtoti izdeg, sazinie‐
ties ar kvalificētu elektriķi.
Lampa nedarbojas.
Lampa ir bojāta.
Nomainiet lampu.
Izslēgtā stāvoklī displejs ne‐
rāda laiku.
Displejs ir deaktivizēts.
Lai atkal aktivizētu displeju,
vienlaikus pieskarieties
un
.
Ēdiena gatavošanai nepie‐
ciešams pārāk ilgs laiks, vai
arī tas tiek pagatavots pārāk
ātri.
Temperatūra ir pārāk zema
vai pārāk augsta.
Ja nepieciešams, noregulē‐
jiet temperatūru. Ievērojiet
rokasgrāmatā sniegtās norā‐
des.
Tvaiki un kondensāts nosē‐
žas uz ēdiena un cepeš‐
krāsns tilpnē.
Ēdieni cepeškrāsnī atstāti
pārāk ilgi.
Pabeidzot gatavošanu, neat‐
stājiet ēdienus cepeškrāsnī
ilgāk par 15 - 20 minūtēm.
Displejs rāda "C3".
Nedarbojas tīrīšanas funkci‐
ja. Nav pilnībā aizvērtas ce‐
peškrāsns durvis vai ir bojā‐
ta elektroniskā durvju bloķē‐
šana.
Cieši aizveriet durvis.
Progress 37
Problēma
Iespējamais iemesls
Risinājums
Displejs rāda "F102".
•
•
•
•
Nav pilnībā aizvērtas dur‐
vis.
Bojāta durvju bloķēšana.
•
Displejs rāda kļūdas kodu,
kas nav šajā tabulā.
Notikusi kļūme elektrosistē‐
mā.
•
•
Cepeškrāsns ir ieslēgta un
nesakarst. Ventilators nedar‐
bojas. Displejā tiks parādīts
"Demo".
Ieslēgts demo režīms.
Apkopes dati
Ja nevarat atrast risinājumu, sazinieties ar
ierīces tirgotāju vaipilnvarotu servisa
centru.
Cieši aizveriet durvis.
Izslēdziet cepeškrāsni,
izmantojot mājas elektro‐
sistēmas drošinātāju vai
drošinātāju kārbas aiz‐
sargslēdzi, un tad atkal
ieslēdziet to.
Ja displejā atkārtoti parā‐
dās "F102" kods, sazinie‐
ties ar klientu apkalpoša‐
nas nodaļu.
Izslēdziet cepeškrāsni,
izmantojot mājas elektro‐
sistēmas drošinātāju vai
drošinātāju kārbas aiz‐
sargslēdzi, un tad atkal
ieslēdziet to.
Ja displejā atkārtoti parā‐
dās kļūdas kods, sazinie‐
ties ar klientu apkalpoša‐
nas centru.
Skatiet sadaļu "Iestatījumu
izvēlnes lietošana" sadaļā
"Papildfunkcijas".
Tehnisko datu plāksnīte atrodas
cepeškrāsns iekšpusē uz priekšējā rāmja.
Nenoņemiet cepeškrāsns iekšpusē esošo
tehnisko datu plāksnīti.
Servisa centram nepieciešamie dati
norādīti uz tehnisko datu plāksnītes.
Iesakām pierakstīt datus šeit:
Ierīces modeļa nosaukums (MOD.)
.........................................
Izstrādājuma numurs (PNC)
.........................................
Sērijas numurs (S.N.)
.........................................
38 Progress
ENERGOEFEKTIVITĀTE
Produkta informācijas lapa
Produkta informācija atbilstoši ES 65-66/2014
Ražotāja nosaukums
Progress
Modeļa identifikācija
PBP43102B 949498099
PBP43102X 949498098
Energoefektivitātes indekss
81.2
Energoefektivitātes klase
A+
Enerģijas patēriņš ar standarta devu, tradicionālais re‐
žīms
0.93 kWh/ciklā
Enerģijas patēriņš ar standarta devu, piespiedu ventilā‐
cijas režīms
0.69 kWh/ciklā
Kameru skaits
1
Siltuma avots
Elektrība
Tilpums
72 l
Cepeškrāsns veids
Iebūvējama cepeškrāsns
Masa
EN 60350-1 - Elektriskās mājsaimniecības
ierīces ēdiena gatavošanai. 1. daļa: Plītis,
cepeškrāsnis, tvaika cepeškrāsnis un grili.
Veiktspējas mērīšanas metodes.
Enerģijas taupīšana
Cepeškrāsns ir aprīkota ar
funkcijām, kas ļauj taupīt
enerģiju, gatavojot ikdienā.
Pārbaudiet, vai cepeškrāsns darbības
laikā tās durvis ir pareizi aizvērtas.
Gatavošanas laikā neveriet durvis pārāk
bieži. Uzturiet tīras durvju starplikas un
pārliecinieties, vai tās ir nostiprinātas
vietā.
Izmantojiet metāla traukus, lai uzlabotu
enerģijas taupīšanu.
Kad iespējams, neuzsildiet cepeškrāsni
pirms gatavošanas.
PBP43102B
31.6 kg
PBP43102X
31.7 kg
Uzturiet pēc iespējas īsākus pārtraukumus
starp cepšanas reizēm, ja gatavojat
vairākus ēdienus vienā reizē.
Gatavošana ar ventilatoru
Ja iespējams, enerģijas taupīšanas nolūkā
izmantojiet gatavošanas funkcijas.
Atlikušais siltums
Dažu cepeškrāsns funkciju gadījumā, ja ir
aktivizēta programma ar funkciju Darbības
laiks vai Beigu laiks un gatavošanas laiks
pārsniedz 30 minūtes, uzkarsēšanas
elementi automātiski izslēdzas ātrāk.
Ventilators un lampa turpina darboties.
Kad izslēdzat cepeškrāsni, displejs rāda
atlikušo siltumu. Varat izmantot atlikušo
siltumu, lai uzturētu ēdienu siltu.
Ja gatavošanas ilgums pārsniedz 30
minūtes, samaziniet cepeškrāsns
temperatūru līdz minimumam 3-10
minūtes pirms gatavošanas beigām.
Progress 39
Atlikušais siltums cepeškrāsnī turpinās
gatavot ēdienu.
Izmantojiet atlikušo siltumu, lai uzsildītu
ēdienu.
Ēdiena siltuma uzturēšana
Izvēlieties mazāko iespējamo
temperatūras iestatījumu, lai izmantotu
atlikušo siltumu un saglabātu ēdienu siltu.
Atlikušā siltuma indikators vai temperatūra
tiek parādīta displejā.
Gatavošana ar izslēgtu lampu
Gatavošanas laikā izslēdziet lampu.
Ieslēdziet to tikai tad, kad nepieciešams.
Ventil. kars. ar mitrumu
Funkcija paredzēta enerģijas taupīšanai
gatavošanas laikā.
Izmantojot šo funkciju, lampa automātiski
izslēdzas pēc 30 sekundēm. Lampu var
ieslēgt vēlreiz, bet šī rīcība samazinās
paredzamos enerģijas ietaupījumus.
Displeja izslēgšana
Var izslēgt displeju. Vienlaicīgi piespiediet
un turiet piespiestus
un
. Lai to
ieslēgtu, atkārtojiet šo soli.
APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus
ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma
materiālus atbilstošajos konteineros to
otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt
apkārtējo vidi un cilvēku veselību, atkārtoti
pārstrādājot elektrisko un elektronisko
iekārtu atkritumus. Neizmetiet ierīces, kas
apzīmētas ar šo simbolu , kopā ar
mājsaimniecības atkritumiem. Nododiet
izstrādājumu vietējā otrreizējās pārstrādes
punktā vai sazinieties ar vietējo
pašvaldību.
40 Progress
TURINYS
Saugos informacija
Saugos instrukcijos
Įrengimas
Gaminio aprašymas
Valdymo skydelis
Prieš naudodami pirmąkart
Kasdienis naudojimas
Laikrodžio funkcijos
40
41
45
47
47
49
50
51
Automatinės programos
Priedų naudojimas
Papildomos funkcijos
Patarimai
Valymas ir priežiūra
Trikčių šalinimas
Energijos efektyvumas
53
54
55
57
70
74
76
Galimi pakeitimai.
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako už
sužalojimus ar žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso įrengimo
ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite saugioje ir
pasiekiamoje vietoje, kad prireikus galėtumėte pasižiūrėti.
Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
•
•
•
•
•
•
•
Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai, jutimo
arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems trūksta
patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik tuomet, jei jie
prižiūrimi arba jiems buvo suteikti nurodymai, kaip saugiai
naudoti prietaisą, ir jei jie supranta su prietaiso naudojimu
susijusius pavojus.
Nuo 3 iki 8 metų vaikų ir asmenų, turinčių labai sunkią ir
sudėtingą negalią, negalima prileisti prie prietaiso, jeigu jie
nuolat nėra prižiūrimi.
Mažesnių nei 3 metų vaikų negalima prileisti prie prietaiso,
jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir tinkamai
pašalinkite.
Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia
prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Pasiekiamos dalys
naudojimo metu gali įkaisti.
Jeigu prietaise yra apsaugos nuo vaikų įtaisas, jį reikia
suaktyvinti.
Progress 41
•
Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir
naudotojo priežiūros darbų.
Bendrosios saugos nuorodos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Šį prietaisą įrengti ir pakeisti jo laidą privalo tik kvalifikuotas
asmuo.
ĮSPĖJIMAS! Prietaisas ir jo pasiekiamos dalys naudojimo
metu įkaista. Būkite atsargūs, kad neprisiliestumėte prie
kaitinimo elementų.
Pagalbinius reikmenis arba orkaitės prikaistuvius iš
orkaitės traukite ir į ją dėkite mūvėdami karščiui atsparias
pirštines.
Prieš atlikdami techninės priežiūros darbus, atjunkite
prietaisą nuo maitinimo.
ĮSPĖJIMAS! Norėdami išvengti galimo elektros smūgio,
pasirūpinkite, kad prieš keičiant lemputę prietaisas būtų
išjungtas.
Nenaudokite prietaiso, prieš įrengdami jį balduose.
Nenaudokite garintuvo prietaisui valyti.
Durelių stiklo nevalykite šiurkščiu šveičiamuoju valikliu ar
aštriomis metalinėmis grandyklėmis, nes galite subraižyti
paviršių ir dėl to stiklas gali sudužti.
Jei būtų pažeistas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti tik
gamintojui, jo įgaliotajam techninės priežiūros centrui arba
panašios kvalifikacijos asmenims – antraip gali kilti elektros
pavojus.
Prieš pirolizinį valymą reikia išvalyti išsiliejimus. Išimkite
visas dalis iš orkaitės.
Norėdami išimti lentynos atramas, pirmiausia patraukite
lentynos atramos priekį, o po to galą nuo šoninių sienelių.
Įdėkite lentynos atramas atvirkščia tvarka.
SAUGOS INSTRUKCIJOS
Įrengimas
ĮSPĖJIMAS! Šį prietaisą įrengti
privalo tik kvalifikuotas asmuo.
• Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
• Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
• Vadovaukitės su prietaisu pateiktomis
įrengimo instrukcijomis.
42 Progress
• Visada būkite atsargūs, kai perkeliate
prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada
mūvėkite apsaugines pirštines ir
avėkite uždarą avalynę.
• Netraukite šio prietaiso už rankenos.
• Įrenkite prietaisą saugioje ir tinkamoje
vietoje, atitinkančioje įrengimo
reikalavimus.
• Būtina paisyti minimalių atstumų iki kitų
prietaisų ir spintelių.
• Prieš montuodami prietaisą,
patikrinkite, ar orkaitės durelės laisvai
atsidaro. Jeigu ne, orkaitę reikės
pakelti.
• Prietaise įrengta elektrinė aušinimo
sistema. Ji privalo veikti esant elektros
srovės maitinimui.
Spintelės minimalus
aukštis (spintelės po
darbastaliu minima‐
lus aukštis)
590 (600) mm
Spintelės plotis
560 mm
Spintelės gylis
550 (550) mm
Prietaiso priekio
aukštis
594 mm
Prietaiso galo aukštis
576 mm
Prietaiso priekio plo‐
tis
595 mm
Prietaiso galo plotis
559 mm
Prietaiso gylis
569 mm
Įmontuoto prietaiso
gylis
548 mm
Gylis su atidarytomis
durelėmis
1022 mm
Ventiliacijos angos
minimalus dydis.
Anga apatinėje gali‐
nėje pusėje
560x20 mm
Pagrindinio maitini‐
mo kabelio ilgis. Ka‐
belis yra galinės pu‐
sės dešiniajame
kampe
1500 mm
Montavimo varžtai
4x25 mm
Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS! Gaisro ir elektros
smūgio pavojus.
• Visus elektros prijungimus privalo atlikti
kvalifikuotas elektrikas.
• Prietaisą privaloma įžeminti.
• Įsitikinkite, kad parametrai techninių
duomenų plokštelėje atitinka maitinimo
tinklo elektros vardinius duomenis.
• Visada naudokite tinkamai įrengtą
įžemintą saugųjį elektros lizdą.
• Nenaudokite daugiakanalių adapterių ir
ilginamųjų laidų.
• Būkite atsargūs, kad nesugadintumėte
elektros kištuko ir maitinimo laido. Jei
reikėtų pakeisti maitinimo laidą, tai turi
padaryti mūsų įgaliotasis techninės
priežiūros centras.
• Saugokite, kad maitinimo laidai neliestų
ir nebūtų arti prietaiso durelių arba
nišos po prietaisu, ypač kai jis veikia
arba durelės yra karštos.
• Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių
apsauga nuo smūgių turi būti pritvirtinta
taip, kad nebūtų galima nuimti be
įrankių.
• Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite
įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus
prietaisą, elektros laido kištuką būtų
lengva pasiekti.
• Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs,
nejunkite kištuko.
• Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už maitinimo laido. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
• Naudokite tik tinkamus izoliavimo
įtaisus: liniją apsaugančius
automatinius jungiklius, saugiklius
(įsukami saugikliai turi būti išimami iš jų
laikiklio), įžeminimo nuotėkio
atjungiamuosius įtaisus ir kontaktorius.
• Elektros instaliacija privalo turėti
izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti
prietaisą nuo maitinimo tinklo ties visais
poliais. Tarp izoliavimo įtaiso kontaktų
Progress 43
turi būti mažiausiai 3 mm pločio
tarpelis.
• Iki galo uždarykite prietaiso dureles,
prieš įkišdami maitinimo laido kištuką į
elektros tinklo lizdą.
• Prietaisas pristatomas su maitinimo
laidu ir kištuku.
Tinkami Europoje montuoti ar pakeisti
kabeliai:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VVF, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Bendrajai galiai tinkamas kabelio
skerspjūvis nurodytas techninių duomenų
lentelėje. Taip pat lentelėje nurodyta:
Bendroji galia (W)
Kabelio skerspjū‐
vis (mm²)
1380 – didžiausias
3 x 0.75
2300 – didžiausias
3x1
3680 – didžiausias
3 x 1.5
Įžeminimo laidas (žalias / geltonas
kabelis) turi būti 2 cm ilgesnis už fazės ir
neutralų kabelius (mėlyną ir rudą
kabelius).
Naudojimas
ĮSPĖJIMAS! Sužalojimo,
nudegimų ir elektros smūgio
arba sprogimo pavojus.
• Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje.
• Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
• Užtikrinkite, kad ventiliavimo angos
nebūtų uždengtos.
• Nepalikite veikiančio prietaiso be
priežiūros.
• Po kiekvieno naudojimo prietaisą
išjunkite.
• Prietaisui veikiant, būkite atsargūs,
atidarydami prietaiso dureles. Gali
išsiveržti karštas oras.
• Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų
rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi prie
vandens.
• Nespauskite atvirų durelių.
• Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio
arba vietos daiktams laikyti.
• Atsargiai atidarykite prietaiso dureles.
Naudojant ingredientus su alkoholiu,
gali susidaryti alkoholio ir oro mišinys.
• Atidarę dureles, saugokite prietaisą,
kad šalia jo nekiltų kibirkščių ir nebūtų
atviros liepsnos.
• Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
ĮSPĖJIMAS! Pavojus sugadinti
prietaisą.
• Norint apsaugoti emalį nuo sugadinimo
arba išblukimo:
– nedėkite orkaitės indų ar kitų daiktų
tiesiai ant prietaiso dugno;
– nedėkite tiesiai ant prietaiso dugno
aliuminio folijos;
– nepilkite vandens tiesiai į karštą
prietaisą;
– nelaikykite prietaise drėgnų
patiekalų ir maisto produktų po to,
kai juos pagaminsite;
– būkite atsargūs, kai išimate ir
dedate priedus.
• Emalio ar nerūdijančiojo plieno
išblukimas neturi poveikio prietaiso
veikimui.
• Drėgniems pyragams kepti naudokite
gilų kepimo indą. Vaisių sultys gali
palikti dėmių, kurių nuvalyti gali
nepavykti.
• Šis prietaisas yra skirtas tik maistui
gaminti. Jį draudžiama naudoti kitais
tikslais, pavyzdžiui, patalpai šildyti.
• Maistą visada gaminkite uždarę
orkaitės dureles.
• Jeigu prietaisas įrengtas už baldo
plokštės (pvz., durelių), užtikrinkite, kad
durelės niekada nebūtų uždarytos, kai
prietaisas veikia. Karštis ir drėgmė gali
kauptis už uždarytos baldo plokštės ir
pakenkti prietaisui, jo korpusui ar
grindims. Neuždarykite baldo plokštės,
kol prietaisas po naudojimo visiškai
neataušo.
44 Progress
Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS! Sužalojimo,
gaisro arba prietaiso
sugadinimo pavojus.
• Prieš atlikdami priežiūros darbus,
išjunkite prietaisą ir ištraukite maitinimo
laido kištuką iš elektros tinklo lizdo.
• Patikrinkite, ar prietaisas atvėsęs. Gali
sutrūkti stiklo plokštės.
• Nedelsdami pakeiskite durelių stiklo
plokštes, jeigu jos pažeistos. Kreipkitės
į įgaliotąjį aptarnavimo centrą.
• Būkite atsargūs, kai išimate prietaiso
dureles. Durelės yra sunkios!
• Reguliariai valykite prietaisą, kad
apsaugotumėte paviršiaus medžiagą
nuo nusidėvėjimo.
• Valykite prietaisą drėgna, minkšta
šluoste. Naudokite tik neutralius
ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų
produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių
arba metalinių daiktų.
• Jeigu naudojate orkaitės purškiklį,
laikykitės ant pakuotės pateiktų
saugumo nurodymų.
• Nevalykite katalizinio emalio (jeigu
taikytina) jokios rūšies plovikliu.
Pirolizinis valymas
ĮSPĖJIMAS! Sužalojimo /
gaisro / cheminių emisijų
(dūmų) rizika naudojant
pirolizės režimą.
• Prieš vykdydami pirolizinio išsivalymo
funkciją arba prieš pirmą naudojimą,
pašalinkite iš orkaitės:
– bet kokius maisto likučius, aliejaus
ar riebalų išsiliejimus / likučius;
– išimamus daiktus (įskaitant
lentynas, šoninius bėgelius ir pan.,
pateiktus su gaminiu), ypač
nesvylančius puodus, keptuves,
skardas, indus ir pan.;
• Atidžiai perskaitykite visus pirolizinio
valymo nurodymus.
• Neprileiskite vaikų prie prietaiso, kol
veikia pirolizinis valymas.
Prietaisas labai įkaista ir karštas oras
išeina iš priekinių aušinimo angų.
• Pirolizinis valymas yra aukštos
temperatūros procesas, kurio metu iš
maisto ruošimo likučių ir konstrukcinių
medžiagų gali išsiskirti dūmai, todėl
vartotojams primygtinai
rekomenduojama:
– pirolizinio valymo metu ir po jo
pasirūpinti geru vėdinimu;
– pirmą kartą naudojant prietaisą
maksimalia temperatūra ir po to
užtikrinti gerą vėdinimą.
• Kitaip nei žmonės, kai kurie paukščiai ir
ropliai yra nepaprastai jautrūs garams,
kylantiems visų pirolizinių orkaičių
valymo proceso metu.
– Patraukite visus naminius gyvūnus
(ypač paukščius) toliau nuo
prietaiso pirolizinio valymo metu ir
po jo bei pirmą kartą paleidę
prietaisą veikti didžiausia
temperatūra į gerai vėdinamą plotą.
• Maži naminiai gyvūnai gali būti labai
jautrūs lokalizuotiems temperatūros
pokyčiams šalia visų pirolizinių orkaičių,
kai veikia pirolizinė savaiminio
išsivalymo programa.
• Visų pirozilinių orkaičių pirolizinio
valymo metu aukšta temperatūra gali
sugadinti nesvylančią puodų, keptuvių,
skardų, virtuvės indų ir pan. dangą, o
taip pat gali būti nedidelio lygio
kenksmingų dūmų šaltiniu.
• Dūmai, kylantys iš visų pirozilinių
orkaičių / nudeginant maisto gaminimo
metu likusius nešvarumus, žmonėms,
įskaitant vaikus ar sveikatos sutrikimų
turintiems asmenims, nėra kenksmingi.
Vidinis apšvietimas
ĮSPĖJIMAS! Pavojus gauti
elektros smūgį.
• Šiame prietaise naudojama apšvietimo
arba halogeninė lemputė yra skirta tik
buitiniams prietaisams. Nenaudokite
jos būstui apšviesti.
• Prieš keisdami lemputę, atjunkite
prietaisą nuo maitinimo tinklo.
• Naudokite tik tų pačių techninių
duomenų lemputes .
Progress 45
Aptarnavimas
• Dėl prietaiso remonto kreipkitės į
įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
• Naudokite tik originalias atsargines
dalis.
• Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
• Nupjaukite maitinimo laidą arti prietaiso
ir pašalinkite jį.
• Išimkite durų užraktą, kad vaikai arba
naminiai gyvūnai neįstrigtų prietaise.
Šalinimas
ĮSPĖJIMAS! Pavojus susižeisti
arba uždusti.
ĮRENGIMAS
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos
skyrius.
Įrengimas balduose
548
21
min. 550
80
60
520
600
18
20
114
589
594
min. 560
595+-1
60
198
5
1
523
20
46 Progress
548
70
60
21
min. 550
20
520
18
590
114
min. 560
589
594
198
60
595+-1
5
1
20
Prietaiso pritvirtinimas prie
baldo
523
Progress 47
GAMINIO APRAŠYMAS
Bendra apžvalga
1
1
2
3
4
5
6
7
2
3
7
5
4
3
2
1
4
5
Valdymo skydelis
Elektroninis programavimas
Kaitinamasis elementas
Lemputė
Ventiliatorius
Išimama lentynėlė
Lentynos padėtys
6
Pagalbiniai reikmenys
• Universalus prikaistuvis
Pyragams ir sausainiams kepti.
Kepimui ir skrudinimui arba riebalų
surinkimui.
• Grotelės
Virtuvės reikmenims, pyragų formoms,
prikaistuviams.
• Kepamoji skarda
Pyragams ir sausainiams kepti.
VALDYMO SKYDELIS
Elektroninis valdymas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Orkaitę valdykite jutiklių laukais.
Jutiklio
laukas
1
2
–
Funkcija
Apibūdinimas
Valdymo skydelis
Rodo esamas orkaitės nuostatas.
ĮJUNGTI / IŠ‐
JUNGTI
Orkaitei įjungti ir išjungti.
48 Progress
Jutiklio
laukas
3
4
5
Funkcija
Apibūdinimas
Parinktys
Nustatoma kaitinimo funkcija arba automatinė pro‐
grama.
Mano mėgstamiau‐
sia programa
Mėgstamiausiai programai įrašyti. Naudokite
mėgstamai programai įjungti tiesiogiai arba tada,
kai orkaitė yra išjungta.
Temperatūra /
Greitasis įkaitini‐
mas
Temperatūrai nustatyti arba tikrinti.
Spauskite tris sekundes, kad įjungtumėte arba iš‐
jungtumėte funkciją: Greitasis įkaitinimas.
Aukštyn, žemyn
Naršyti aukštyn ar žemyn meniu.
GERAI
Pasirinkimui arba nuostatai patvirtinti.
Orkaitės apšvieti‐
mas
Orkaitės lemputei įjungti ir išjungti.
Laikrodis
Laikrodžio funkcijoms nustatyti.
Laikmatis
Laikmatis nustatyti.
6
7
8
9
10
Valdymo Skydelis
A
B
G
C
F
E
D
A. Orkaitės funkcijos simbolis
B. Temperatūros / paros laiko rodinys
C. Laikrodis / likusio karščio rodinys /
laikmatis
D. Likusio karščio indikatorius
E. Laikrodžio funkcijų indikatoriai
F. Įkaitinimo indikatorius / sparčiojo
įkaitinimo indikatorius
G. Orkaitės funkcijos / programos
numeris
Kiti ekrano indikatoriai:
Simbo‐
lis
Pavadinimas
Funkcijos
Aprašas
Galite pasirinkti orkaitės funkciją.
Progress 49
Simbo‐
lis
/
/
Pavadinimas
Aprašas
Automatinė programa
Galite pasirinkti automatinę programą.
Mano mėgstamiausia
Veikia mėgstamiausia programa.
kg/g
Veikia automatinė programa ir nurodomas
svoris.
val./min.
Veikia laikrodžio funkcija.
Temperatūra / greitasis įkaitini‐
mas
Funkcija veikia.
Temperatūra
Rodoma esama temperatūra.
Temperatūra
Šią temperatūrą galite pakeisti.
Durelių užraktas
Veikia durelių užrakto funkcija.
Orkaitės Apšvietimas
Jūs išjungėte apšvietimą.
Laikmatis
Veikia laikmačio funkcija.
Įkaitinimo indikatorius
Jeigu įjungiate kaitinimo funkciją, rodomas
. Juostos rodo, kad temperatūra
orkaitės viduje kyla arba krenta.
Kai orkaitė pasiekia nustatytą
temperatūrą, juostos ekrane užgęsta.
PRIEŠ NAUDODAMI PIRMĄKART
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos
skyrius.
Apie laiko nustatymą skaitykite
skyriuje „Laikrodžio funkcijos“.
Pradinis valymas
Išimkite iš orkaitės visus priedus ir
išimamas lentynų atramas.
Žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“.
Prieš pirmąjį naudojimą orkaitę ir priedus
išvalykite.
Įdėkite priedus ir išimamas lentynų
atramas atgal į jų pradines padėtis.
Išankstinis įkaitinimas
Prieš pirmąjį naudojimą įkaitinkite tuščią
orkaitę.
1. Nustatykite funkciją
ir aukščiausią
temperatūrą.
2. Palikite orkaitę veikti 1 valandą.
3. Nustatykite funkciją
ir didžiausią
temperatūrą.
4. Palikite orkaitę veikti 15 minučių.
Priedai gali įkaisti labiau nei įprastai. Iš
orkaitės gali sklisti kvapas ir dūmai
išankstinio įkaitinimo metu. Būtinai
pasirūpinkite tinkamu patalpų vėdinimu.
50 Progress
KASDIENIS NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos
skyrius.
Orkaitės
funkcija
Kaitinimo funkcijos
Orkaitės
funkcija
Karšto oro
srautas
Picos progra‐
ma
Naudojimo sritis
Kepti vienu metu iki trijų
lentynų padėtyse ir mais‐
tui džiovinti.
Nustatykite 20–40 °C
mažesnę temperatūrą nei
Apatinis+viršutinis kaitini‐
mas.
Atitirpinimas
Picai kepti. Intensyviai
skrudinti ir traškiam pa‐
grindui paruošti.
Drėgnas kon‐
vek. kepimas
Minkštiems, sultingiems
kepsniams gaminti.
Kepimas že‐
moje tempe‐
ratūr.
Apatinis+vir‐
šutinis kaitini‐
mas
Šaldytas
maistas
Grilis
Terminis ke‐
pintuvas
Apatinis kaiti‐
nimas
Kepti ir skrudinti maistą
vienoje lentynos padėty‐
je.
Traškiems pusfabrika‐
čiams ruošti (pvz., gruz‐
dintoms bulvytėms, kro‐
ketams ar blyneliams su
įdaru).
Plokštiems patiekalams
kepti grilyje ir duonos
skrebučiams.
Didesniems mėsos gaba‐
lams arba paukštienai su
kaulais skrudinti vienoje
lentynos padėtyje. Tinka
apkepams ir skrudinti.
Naudojimo sritis
Pyragams su traškiu pa‐
grindu kepti ir maistui
konservuoti.
Atšildyti maistą (daržoves
ir vaisius). Atšildymo
trukmė priklauso nuo už‐
šaldyto maisto produkto
kiekio ir dydžio.
Ši funkcija yra skirta tau‐
pyti energiją maisto ga‐
minimo metu. Maisto ruo‐
šimo instrukcijas rasite
skyriuje „Naudingi patari‐
mai“, Drėgnas konvek.
kepimas. Orkaitės dure‐
lės turėtų būti uždarytos
ruošiant maistą, kad
funkcija nebūtų pertrauk‐
ta ir būtų užtikrinta, jog
orkaitė veiktų didžiausiu
efektyvumu. Kai naudosi‐
te šią funkciją, tempera‐
tūra orkaitėje gali skirtis
nuo nustatytos. Naudoja‐
mas likęs karštis.Gali su‐
mažėti kaitinimo galia.
Bendras energijos taupy‐
mo rekomendacijas rasi‐
te skyriuje „Energijos var‐
tojimo efektyvumas“,
„Energijos taupymas“. Ši
funkcija buvo naudojama
energijos vartojimo efek‐
tyvumo klasei nustatyti
pagal standartą EN
60350-1. Kai naudojate
šią funkciją, lemputė au‐
tomatiškai išsijungia po
30 sekundžių.
Progress 51
Orkaitės
funkcija
Temperatūros tikrinimas
Naudojimo sritis
Naudokite šią funkciją
duonai ir bandelėms kep‐
ti ir gausite labai gerus,
profesionalius rezultatus
traškumo, spalvos ir plu‐
telės blizgesio atžvilgiu.
Duona
Pagamintam patiekalui
šiltai laikyti.
Šilumos pa‐
laikymas
Kai veikia funkcija arba programa, galite
patikrinti orkaitėje esančią temperatūrą.
1. Paspauskite .
Ekrane rodoma orkaitėje esanti
temperatūra.
Dar kartą spauskite
nustatytai
temperatūrai pakeisti.
arba ekrane vėl po 5
2. Paspauskite
sekundžių automatiškai bus rodoma
nustatyta temperatūra.
Greitasis įkaitinimas
Kaitinimo funkcijos nustatymas
Nedėkite maisto į orkaitę, kai veikia
greitojo įkaitinimo funkcija.
1. Įjunkite orkaitę .
Ekrane rodoma nustatyta temperatūra,
simbolis ir kaitinimo funkcijos numeris.
2. Paspauskite
arba
ir nustatykite
kaitinimo funkciją.
3. Paspauskite
arba orkaitė bus
paleista automatiškai po 5 sekundžių.
Jeigu orkaitę įjungiate ir nenustatote jokios
kaitinimo funkcijos ar programos, orkaitę
išsijungs automatiškai po 20 sekundžių.
Greitojo įkaitinimo funkcija yra galima tik
su tam tikromis kaitinimo funkcijomis.
Jeigu nuostatų meniu įjungtas klaidos
signalas, jis girdimas, kai greitasis
įkaitinimas negalimas nustatytai funkcijai.
Žr. skyrelį „Nuostatų meniu
naudojimas“ skyriuje „Papildomos
funkcijos“.
Temperatūros keitimas
Norėdami įjungti greitąjį įkaitinimą,
daugiau kaip 3 sekundes paspauskite ir
palaikykite .
Jeigu įjungtas greitasis įkaitinimas, ekrane
rodomos mirksinčios juostos.
Paspauskite
arba
, kad
pakeistumėte temperatūrą padalomis: 5
°C.
Kai orkaitė pasiekia nustatytą
temperatūrą, pasigirsta signalas ir
išsijungia įkaitinimo indikatorius.
Greitasis įkaitinimas sutrumpina įkaitinimo
laiką.
LAIKRODŽIO FUNKCIJOS
Laikrodžio funkcijų lentelė
Laikrodžio funkcija
Naudojimo sritis
Paros laikas
Paros laikui rodyti ar keisti. Paros laiką galite pakeisti tik
jeigu įjungta orkaitė.
Trukmė
Orkaitės veikimo trukmei nustatyti.
Pabaiga
Orkaitės išjungimo laikui nustatyti.
52 Progress
Laikrodžio funkcija
00:00
Naudojimo sritis
Laiko atidėjimas
Derinti Trukmė ir Pabaiga funkciją.
"Set + Go"
Orkaitei paleisti su reikalingais nustatymais tik vienu jutikli‐
nio laukelio paspaudimu bet kada vėliau.
Laikmatis
Galinei laiko atskaitai nustatyti. Ši funkcija neturi įtakos or‐
kaitės veikimui. Funkciją Laikmatis galite nustatyti bet ka‐
da, net jei orkaitė yra išjungta.
Atskaitos pirmyn
laikmatis
Atskaitai, rodančiai, kiek laiko veikia orkaitė, nustatyti. Ji
įsijungia iš karto, kai orkaitė pradeda kaisti. Atskaitos pir‐
myn laikmatis nėra įjungt, jeigu nustatyta Trukmė ir Pabai‐
ga. Ši funkcija neturi įtakos orkaitės veikimui.
Laiko nustatymas ir keitimas
Pirmą kartą prijungus maitinimą, palaukite,
kol ekrane bus rodoma ir 12:00. Mirksi
12.
1. Spauskite
arba
, kad
nustatytumėte valandas.
2. Paspauskite
.
3. Spauskite
arba
, kad
nustatytumėte minutes.
4. Paspauskite
.
Ekrane rodomas naujas laikas.
Norėdami pakeisti paros laiką,
paspauskite
pakartotinai, kol pradės
mirksėti .
Trukmė nustatymas
1. Pasirinkite kaitinimo funkciją ir
temperatūrą.
2. Spaudinėkite , kol pradės mirksėti
.
3. Spauskite
arba
, kad
nustatytumėte Trukmė minutes.
arba Trukmė funkcija
4. Paspauskite
bus paleista automatiškai po 5
sekundžių.
5. Spauskite
arba
, kad
nustatytumėte Trukmė valandas.
6. Paspauskite
arba Trukmė funkcija
bus paleista automatiškai po 5
sekundžių.
Pasibaigus nustatytam laikui, 2 minutes
girdimas signalas. Ekrane rodomas
mirksintis
ir laiko nuostata. Orkaitė
išsijungia.
7. Norėdami išjungti signalą, palieskite
bet kurį jutiklio lauką.
8. Išjunkite orkaitę.
Pabaiga nustatymas
1. Pasirinkite kaitinimo funkciją ir
temperatūrą.
2. Spaudinėkite , kol pradės mirksėti
.
3. Spauskite
arba
, kad
nustatytumėte Pabaiga laiką, ir
spauskite
. Pirmiausia nustatykite
minutes, po to valandas.
Pasibaigus nustatytam laikui, 2 minutes
girdimas signalas. Ekrane rodomas
ir laiko nuostata. Orkaitė
mirksintis
automatiškai išsijungia.
4. Norėdami išjungti signalą, palieskite
bet kurį jutiklio lauką.
5. Išjunkite orkaitę.
Nuostata: Laiko atidėjimas
1. Pasirinkite kaitinimo funkciją ir
temperatūrą.
Progress 53
2. Spaudinėkite , kol pradės mirksėti
.
3. Spauskite
arba
, kad
nustatytumėte Trukmė minutes.
4. Paspauskite
.
5. Spauskite
arba
, kad
nustatytumėte Trukmė valandas.
6. Paspauskite
.
Ekrane mirksi .
7. Spauskite
arba
, kad
nustatytumėte Pabaiga laiką, ir
spauskite
. Pirmiausia nustatykite
minutes, po to valandas.
Orkaitė vėliau automatiškai įsijungs, veiks
nustatytą Trukmė ir sustos nustatytu
Pabaiga laiku. Pasibaigus nustatytam
laikui, 2 minutes girdimas signalas. Ekrane
rodomas mirksintis
ir laiko nuostata.
Orkaitė automatiškai išsijungia.
8. Norėdami išjungti signalą, palieskite
bet kurį jutiklio lauką.
9. Išjunkite orkaitę.
Įjungus Laiko atidėjimas
funkciją, ekrane rodomas
kaitinimo funkcijos simbolis,
su tašku ir . Taškas rodo,
kuri laikrodžio funkcija rodoma
laikrodžio / likusio karščio
ekrane.
Nuostata: Laikmatis
1. Paspauskite .
Ekrane rodomas mirksintis
ir „00“.
2. Spauskite
parinktims perjungti.
Pirmiausia nustatykite sekundes, po to
minutes ir valandas.
3. Spauskite
arba
, kad
nustatytumėte Laikmatis laiką, ir
patvirtintumėte.
4. Paspauskite
arba Laikmatis
funkcija bus paleista automatiškai po 5
sekundžių.
Pasibaigus nustatytam laikui, 2 minutes
girdimas signalas. Ekrane mirksi 00:00 ir
.
5. Norėdami išjungti signalą, palieskite
bet kurį jutiklio lauką.
Nuostata: Atskaitos pirmyn
laikmatis
Nuostata: "Set + Go"
Galite naudoti funkciją "Set + Go", tik jeigu
yra nustatyta Trukmė.
1. Pasirinkite kaitinimo funkciją ir
temperatūrą.
2. Nustatykite funkciją Trukmė.
3. Kelis kartus paspauskite mygtuką
kol ekrane bus rodomas mirksintis
4. Paspauskite
, kad nustatytumėte
funkciją "Set + Go".
Ekrane rodoma
ir
su indikatoriumi.
Šis indikatorius rodo, kuri laikrodžio
funkcija yra įjungta.
5. Paspauskite jutiklio lauką (išskyrus
ĮJUNGTI / IŠJUNGTI) funkcijai "Set +
Go" paleisti.
1. Norėdami atkurti Atskaitos pirmyn
laikmatisspaudinėkite: kol ekrane
vienu metu pradės mirksėti .
2. Paspauskite ir palaikykite nuspaudę
. Kai ekrane rodoma „00:00“,
Atskaitos pirmyn laikmatis pradeda
atskaitą.
,
.
AUTOMATINĖS PROGRAMOS
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos
skyrius.
Yra 20 automatinių programų. Automatinę
programą arba receptą naudokite tada, kai
nežinote ar neturite patiekalo gaminimo
patirties. Ekrane rodoma visų automatinių
54 Progress
programų numatytoji maisto gaminimo
trukmė.
Automatinės programos
Programa
1
JAUTIENOS KEPSNYS
2
KEPTA KIAULIENA
3
KEPTA VERŠIENA
4
KEPTA AVIENA
5
KEPTA ŽVĖRIENA
6
VIŠČIUKAS
7
VISA ŽUVIS
8
PICA
9
QUICHE LORRAINE
10
BISKVITINIS CITRINŲ PYRAGAS
11
VARŠKĖS PYRAGAS
12
BANDELĖS
13
KAIMIŠKA DUONA
14
TEŠLOS KĖLIMAS
15
BULVIŲ PLOKŠTAINIS
16
LAZANIJA
17
ĮDARYTI MAKARONAI KANELONI
18
PYRAGO PUSFABRIKATIS
19
PICOS PUSFABRIKATIS
20
BULVIŲ PUSFABRIKATIS
Automatinės programos
1. Įjunkite prietaisą.
2. Palieskite
.
Ekrane rodomas , simbolis ir
automatinės programos numeris.
3. Palieskite
arba
, kad
pasirinktumėte automatinę programą.
4. Palieskite
arba palaukite penkias
sekundes, kol prietaisas automatiškai
pradės veikti.
5. Pasibaigus nustatytam laikui, dvi
minutes skamba garso signalas. Mirksi
simbolis .
6. Palieskite jutiklio lauką arba atidarykite
orkaitės dureles, kad sustabdytumėte
garso signalą.
7. Išjunkite prietaisą.
Automatinės programos su
nurodomu svoriu
Nurodžius mėsos svorį, prietaisas
apskaičiuoja kepimo trukmę.
1. Įjunkite prietaisą.
.
2. Palieskite
3. Palieskite
arba
ir nustatykite
svėrimo programą.
Ekrane rodomi: maisto gaminimo laikas,
trukmės simbolis , numatytasis svoris,
matavimo vienetai (kg, g).
, antraip po penkių
4. Palieskite
sekundžių nuostatos bus automatiškai
išsaugotos.
Prietaisas įjungiamas.
5. Jūs galite pakeisti numatytąją svorio
vertę, naudodami
arba
.
Palieskite
.
6. Pasibaigus nustatytam laikui, dvi
minutes skamba garso signalas. Mirksi
.
7. Palieskite jutiklio lauką arba atidarykite
orkaitės dureles, kad sustabdytumėte
garso signalą.
8. Išjunkite prietaisą.
PRIEDŲ NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos
skyrius.
Priedų įstatymas
Grotelės:
Progress 55
Įstumkite groteles tarp grotelių atramos
kreipiamųjų strypų : kojelės turi būti
nukreiptos žemyn.
Grotelės ir kepimo skarda / gilus kepimo
indas vienu metu:
Įstumkite kepimo skardą /gilų kepimo indą
tarp lentynos atramos ir grotelių
kreipiamųjų laikiklių.
Kepimo skarda/ gilus kepimo indas:
Įstumkite kepimo skardą /gilų indą tarp
lentynos atramos kreipiamųjų laikiklių.
Mažas įlenkimas viršuje
padidina saugumą. Šie
įlenkimai taip pat apsaugos nuo
apvirtimo. Aukštas kraštas
aplink lentynas neleidžia
prikaistuviams nuslysti nuo
lentynos.
PAPILDOMOS FUNKCIJOS
Funkcijos „Mano
mėgstamiausi“ naudojimas
Naudokite šią funkciją, norėdami įrašyti
savo mėgstamiausias orkaitės funkcijos
arba programos temperatūros ir laiko
nuostatas.
1. Nustatykite temperatūrą ir laiką
orkaitės funkcijai arba programai.
2. Palieskite ir palaikykite
ilgiau nei
tris sekundes. Pasigirsta garso
signalai.
3. Išjunkite prietaisą.
• Norėdami įjungti šią funkciją,
palieskite . Prietaisas įjungia jūsų
mėgstamiausią programą.
Kai veikia funkcija, galite
keisti laiką ir temperatūrą.
• Norėdami išjungti šią funkciją,
palieskite . Prietaisas išjungia jūsų
mėgstamiausią programą.
Užrakto nuo vaikų naudojimas
Užraktas nuo vaikų apsaugo nuo
atsitiktinio orkaitės naudojimo.
Kai pirolizinis valymas yra
įjungtas, durelės yra
užrakintos. Kai paspaudžiate
jutiklio lauką, ekrane rodomas
pranešimas.
Šią funkciją taip pat galite įjungti, kai
orkaitė yra išjungta. Nenustatykite
kaitinimo funkcijos.
56 Progress
Vienu metu paspauskite ir 2 sekundes
palaikykite nuspaudę
ir
. Girdėsis
signalas.
Ekrane rodoma SAFE. Durelės yra
užrakintos.
Pasigirsta garso signalas.
Ekrane rodoma spyna.
Norėdami išjungti mygtukų užrakto
funkciją, pakartokite 3 veiksmą.
Jeigu veikia pirolizės funkcija,
durelės yra užrakinamos. Jei
paliečiate jutiklio lauką, ekrane
rodomas pranešimas.
Pakartokite šį veiksmą apsaugos nuo
vaikų užraktui išjungti.
Mygtukų užrakto naudojimas
Veikiant funkcijai „Mygtukų
užraktas“, orkaitę galima
išjungti. Kai išjungiate orkaitę,
išsijungia ir mygtukų užrakto
funkcija.
Funkciją galite įjungti tik tada, kai orkaitė
veikia.
Funkcija „Mygtukų užraktas“ apsaugo nuo
atsitiktinio orkaitės funkcijos pakeitimo.
1. Norėdami įjungti funkciją, įjunkite
orkaitę.
2. Įjunkite orkaitės funkciją arba nuostatą.
3. Kartu palieskite ir palaikykite
ir
2 sekundes.
Nuostatų meniu naudojimas
Nuostatų meniu galite įjungti ar išjungti
funkcijas pagrindiniame meniu. Ekrane
rodoma SET ir nuostatos numeris.
Apibūdinimas
Nustatoma vertė
1
SET+GO
ĮJUNGTA / IŠJUNGTA
2
LIKUSIO KARŠČIO INDIKATORIUS
ĮJUNGTA / IŠJUNGTA
3
PRIMINIMAS APIE VALYMĄ
ĮJUNGTA / IŠJUNGTA
4
MYGTUKŲ SIGNALAI1)
SPRAGTELĖJIMAS / PYPSĖJIMAS / IŠ‐
JUNGTA
5
KLAIDŲ SIGNALAI
ĮJUNGTA / IŠJUNGTA
6
DEMO REŽIMAS
Aktyvinimo kodas: 2468
7
ŠVIESUMAS
MAŽAS / VIDUTINIS / DIDELIS
8
APTARNAVIMO MENIU
–
9
ATKURTI NUSTATYMUS
TAIP / NE
1) ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO jutiklio lauko garso signalo išjungti negalima.
1. Nuspauskite ir 3 sekundes palaikykite
.
Ekrane rodoma SET1 ir mirksi „1“.
2. Spauskite
arba
, kad
nustatytumėte nuostatą.
3. Paspauskite
.
4. Paspauskite
arba
, kad
pakeistumėte nuostatos vertę.
5. Paspauskite
.
Norėdami išeiti iš nuostatų meniu,
paspauskite
arba paspauskite ir
palaikykite
.
Automatinis išsijungimas
Saugumo sumetimais orkaitė išsijungia
automatiškai po kurio laiko, jeigu veikia
Progress 57
kaitinimo funkcija ir jūs nepakeitėte
nuostatų.
(°C)
(val.)
– jeigu paliesite bet kurį jutiklio lauką,
kai veikia naktinio šviesumo
funkcija (išskyrus ĮJUNGTA /
IŠJUNGTA), ekranas persijungia į
dieninio šviesumo režimą
paskesnėms 10 sekundžių;
– jei prietaisas yra išjungtas ir
nustatėte laikmatį. Kai funkcija
„Laikmatis“ baigia veikti, ekranas
grįžta prie naktinio šviesumo.
30–115
12,5
120–195
8,5
200–245
5,5
250 – didžiausias
3
Aušinimo ventiliatorius
Pirolizė
4,5
Kai orkaitė veikia, aušinimo ventiliatorius
įsijungia automatiškai, kad orkaitės
paviršiai išliktų vėsūs. Orkaitę išjungus,
ventiliatorius veikia toliau, kol orkaitė
atvėsta.
Automatinis išsijungimas neveikia
naudojant šias funkcijas: Orkaitės
apšvietimas, Trukmė, Laiko atidėjimas,
Pabaiga, Kepimas žemoje temperatūr..
Ekrano šviesumas
Yra du ekrano šviesumo režimai:
• naktinis šviesumas: kai prietaisas yra
išjungtas, ekrano šviesumas būna
mažesnis nuo 22.00 iki 6.00 val.;
• dieninis šviesumas:
– kai prietaisas įjungtas;
Apsauginis termostatas
Netinkamai naudojant orkaitę arba
sugedus jo sudedamosioms dalims, ji gali
pavojingai perkaisti. Norint to išvengti,
orkaitėje įrengtas apsauginis termostatas,
kuris nutraukia elektros tiekimą.
Sumažėjus temperatūrai, orkaitė vėl
įsijungia automatiškai.
PATARIMAI
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos
skyrius.
Lentelėse nurodyta
temperatūra ir kepimo laikas
yra tik orientacinio pobūdžio.
Jie priklauso nuo receptų,
naudojamų ingredientų
kokybės ir kiekio.
Gaminimo rekomendacijos
Orkaitėje yra penkios lentynų padėtys.
Lentynų padėtys skaičiuojamos nuo
orkaitės dugno.
Jūsų orkaitė gali kepti ar skrudinti kitaip
negu anksčiau turėta orkaitė. Toliau
lentelėse pateikiamos standartinės
temperatūros, kepimo trukmės ir lentynų
padėčių nuostatos.
Jei nerandate nuostatų konkrečiam
receptui, vadovaukitės panašiais
receptais.
Ši orkaitė turi specialią sistemą,
užtikrinančią oro apykaitą ir nuolatinę garų
apytaką. Dėl tokios sistemos maistas
ruošiamas garų prisotintoje aplinkoje,
patiekalas būna minkštas viduje ir
apskrudęs iš išorės. Todėl sumažėja
gaminimo trukmė ir energijos sąnaudos.
Pyragų kepimas
Neatidarinėkite orkaitės durelių, kol
nepraėjo 3/4 kepimui skirto laiko.
Jeigu kepate dviejose kepimo skardose
vienu metu, tarp jų palikite vieną laisvą
lygį.
58 Progress
Mėsos ir žuvies gaminimas
Labai riebiam maistui naudokite gilų
kepimo indą, kad orkaitėje neliktų
neišvalomų dėmių.
Gaminimo trukmė
Gaminimo trukmė priklauso nuo maisto
tipo, konsistencijos ir kiekio.
Prieš pjaustydami mėsą gabaliukais,
palaukite maždaug 15 minučių, kad
neištekėtų sultys.
Kad kepimo metu orkaitėje nesusidarytų
per daug dūmų, į gilų kepimo indą įpilkite
šiek tiek vandens. Kad dūmai
nesikondensuotų, įpilkite vandens, kai tik
jis išdžiūsta.
Iš pradžių, kai gaminate, stebėkite
rezultatus. Raskite tinkamiausias
nuostatas (kaitinimo nuostata, gaminimo
trukmė ir pan.) jūsų prikaistuviams,
receptams ir kiekiams, kai gaminate šiuo
prietaisu.
Pyragų ir kepsnių kepimas
PYRAGAI
Apatinis+viršu‐
tinis kaitinimas
Karšto oro srau‐
tas
(min.)
(°C)
(°C)
Plaktos tešlos
receptai
170
2
160
3 (2 ir
4)
45–60
Pyrago forma
Trapi tešla
170
2
160
3 (2 ir
4)
20–30
Pyrago forma
Varškės pyra‐
gas
170
1
165
2
80–100
Pyrago forma, Ø
26 cm
Štrudelis
175
3
150
2
60–80
Kepimo skarda
Pyragai su uo‐
giene
170
2
165
2
30–40
Pyrago forma, Ø
26 cm
Mielinė pynutė,
įkaitinkite tuš‐
čią orkaitę
160
2
150
2
90–120
Pyrago forma, Ø
20 cm
Slyvų pyragas,
įkaitinkite tuš‐
čią orkaitę
175
1
160
2
50–60
Duonos skarda
Sausainiai
140
3
140–
150
3
25–45
Kepimo skarda
Merengos
120
3
120
3
80–100
Kepimo skarda
Progress 59
PYRAGAI
Apatinis+viršu‐
tinis kaitinimas
Karšto oro srau‐
tas
(min.)
(°C)
(°C)
Merengos, įkai‐
tinkite tuščią
orkaitę, du ly‐
giai
–
–
120
2 ir 4
80–100
Kepimo skarda
Bandelės, įkai‐
tinkite tuščią
orkaitę
190
3
190
3
12–20
Kepimo skarda
Eklerai
190
3
170
3
25–35
Kepimo skarda
Eklerai, du ly‐
giai
–
–
170
2 ir 4
35–45
Kepimo skarda
Pyragaičiai for‐
melėse
180
2
170
2
45–70
Pyrago forma, Ø
20 cm
Riebus vaisinis
pyragas
160
1
150
2
110–
120
Pyrago forma, Ø
24 cm
Viktorijos pyra‐
gaičiai
170
1
160
2
30–50
Pyrago forma, Ø
20 cm
Įkaitinkite tuščią orkaitę.
DUONA IR PICA
Apatinis+viršutinis
kaitinimas
Karšto oro srautas
(min.)
(°C)
(°C)
Balta duona,
1–2 vnt., po
0,5 kg
190
1
190
1
60–70
–
Ruginė duo‐
na, iš anksto
įkaitinti nerei‐
kia
190
1
180
1
30–45
Duonos
skarda
60 Progress
DUONA IR PICA
Apatinis+viršutinis
kaitinimas
Karšto oro srautas
(min.)
(°C)
(°C)
Duonos ban‐
delės, 6–8
bandelės
190
2
180
2 (2 ir 4)
25–40
Kepimo
skarda
Pica
230–
250
1
230–
250
1
10–20
Kepimo
skarda / Gi‐
lus prikais‐
tuvis
Sklindžiai
200
3
190
3
10–20
Kepimo
skarda
Įkaitinkite tuščią orkaitę.
Naudokite pyrago formą.
APKEPAI
Apatinis+viršutinis
kaitinimas
Karšto oro srautas
(min.)
(°C)
(°C)
Makaronų apkepas, iš
anksto įkaitinti nereikia
200
2
180
2
40–50
Daržovių apkepas, iš
anksto įkaitinti nereikia
200
2
175
2
45–60
Apkepai su įdaru
180
1
180
1
50–60
Lazanija
180–190
2
180–190
2
25–40
Įdaryti makaronai kanelo‐
ni
180–190
2
180–190
2
25–40
Naudokite antrą lentynos padėtį.
Naudokite groteles.
Progress 61
MĖSA
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
Karšto oro
srautas
(min.)
(°C)
(°C)
Jautiena
200
190
50–70
Kiauliena
180
180
90–120
Veršiena
190
175
90–120
Angliškas jautienos kepsnys, su krau‐
ju
210
200
50–60
Angliškas jautienos kepsnys, vidutiniš‐
kai iškeptas
210
200
60–70
Angliškas jautienos kepsnys, gerai iš‐
keptas
210
200
70–75
MĖSA
Apatinis+viršutinis
kaitinimas
Karšto oro srautas
(min.)
(°C)
(°C)
Kiaulienos mentė, su odele
180
2
170
2
120–150
Kiaulienos kulninė, 2 gaba‐
lai
180
2
160
2
100–120
Ėriuko koja
190
2
175
2
110–130
Viščiukas
220
2
200
2
70–85
Kalakutas
180
2
160
2
210–240
Antis
175
2
220
2
120–150
Žąsis
175
2
160
1
150–200
Triušiena pjaustyta gabalais
190
2
175
2
60–80
Triušiena, pjaustyta gaba‐
lais
190
2
175
2
150–200
Visas fazanas
190
2
175
2
90–120
62 Progress
Naudokite antrą lentynos padėtį.
ŽUVIS
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
Karšto oro srau‐
tas
(min.)
(°C)
(°C)
Upėtakis / Jūros karšis, 3–4 žuvys
190
175
40–55
Tunas / Lašiša, 4–6 filė
190
175
35–60
Grilis
Įkaitinkite tuščią orkaitę.
Naudokite ketvirtą lentynos padėtį.
Grilis nustačius didžiausią temperatūrą.
GRILIS
(kg)
(min.)
Pirma pusė
(min.)
Antra pusė
Filė kepsniai, 4 vienetai
0.8
12–15
12–14
Jautienos didkepsnis, 4 vienetai
0.6
10–12
6–8
Dešrelės, 8
-
12–15
10–12
Kiaulienos muštiniai, 4 vienetai
0.6
12–16
12–14
Viščiukas, perpjautas pusiau, 2
1
30–35
25–30
Kebabai, 4
-
10–15
10–12
Vištienos krūtinėlė, 4 vienetai
0.4
12–15
12–14
Suvožtiniai, 6
0.6
20–30
-
Žuvies filė, 4 vienetai
0.4
12–14
10–12
Skrudinti sumuštiniai, 4–6
-
5–7
-
Skrebutis, 4–6
-
2–4
2–3
Terminis kepintuvas
Įkaitinkite tuščią orkaitę.
Naudokite pirmą arba antrą lentynos
padėtį.
Progress 63
Norėdami apskaičiuoti kepimo trukmę,
padauginkite toliau lentelėje nurodytą laiką
iš filė storio centimetrų.
VERŠIENA
JAUTIENA
(°C)
(min.)
Jautienos keps‐
nys arba filė, su
krauju
190-200
5-6
Jautienos keps‐
nys arba filė, vi‐
dutiniškai iškep‐
tas
180-190
6-8
Jautienos keps‐
nys arba filė, ge‐
rai iškeptas
170-180
8-10
KIAULIENA
(°C)
(min.)
Kepta veršiena, 1
kg.
160-180
90-120
Veršiuko koja,
1,5–2 kg
160-180
120-150
(°C)
(min.)
Ėriuko šlaunelė /
Kepta aviena, 1–
1,5 kg
150-170
100-120
Ėrienos nugarinė,
1–1,5 kg
160-180
40-60
(°C)
(min.)
200-220
30-50
AVIENA
(°C)
(min.)
Mentė / Sprandi‐
nė / Rūkytas
kumpis, 1–1,5 kg
160-180
90-120
Kapotiniai / Šon‐
kauliukai, 1–1,5
kg
170-180
60-90
Maltos mėsos
kepsnys, 0,75–1
kg
160-170
50–60
Paukštiena, su‐
pjaustyta porcijo‐
mis, po 0,2–0,25
kg
190-210
35-50
Kiaulės koja, ap‐
virta, 0,75–1 kg
150-170
90-120
Viščiukas, per‐
pjautas pusiau,
po 0,4–0,5 kg
Viščiukas, višta,
1–1,5 kg
190-210
50-70
Antis, 1,5–2 kg
180-200
80-100
Žąsis, 3,5–5 kg
160-180
120-180
Kalakutas, 2,5–
3,5 kg
160-180
120-150
PAUKŠTIENA
64 Progress
Kepimas žemoje temperatūr.
Ši funkcija leidžia paruošti liesą, minkštą
mėsą ir žuvį. Ji netaikoma: paukštienai,
riebai keptai kiaulienai, troškintai mėsai.
PAUKŠTIENA
Kalakutas, 4–6
kg
(°C)
(min.)
140-160
150-240
ŽUVIS (TROŠKINTA)
Visa žuvis, 1–1,5
kg
(°C)
(min.)
210-220
40-60
1. Kiekvieną mėsos pusę apkepkite 1–2
minutes ant didelio karščio.
2. Įdėkite mėsą į keptuvę arba tiesiai ant
grotelių. Po grotelėmis padėkite
padėklą riebalams surinkti.
Visuomet kepkite be dangčio, kai
naudojate šią funkciją.
3. Pasirinkite funkciją: Kepimas žemoje
temperatūr.. Pirmąsias 10 minučių
galite nustatyti nuo 80 °C iki 150 °C
temperatūrą. Numatytoji temperatūra
yra 90 °C.
4. Po 10 minučių orkaitėje automatiškai
temperatūra sumažinama iki 80 °C.
Nustatykite 120 °C temperatūrą.
(kg)
(min.)
Kepsniai
0,2–0,3
20–40
3
Jautienos filė
1–1,5
90–150
3
Jautienos kepsnys
1–1,5
120–150
1
Kepta veršiena
1–1,5
120–150
1
Atitirpinimas
Viščiukas
(kg)
Atšildymo lai‐
kas (min.)
Likusi atšildymo
trukmė (min.)
1
100–140
20–30
Viščiuką padėkite
ant didelėje lėkštėje
apverstos mažos
lėkštutės. Patiekalo
gaminimo laikui įpu‐
sėjus, apverskite.
Progress 65
(kg)
Atšildymo lai‐
kas (min.)
Likusi atšildymo
trukmė (min.)
1
100–140
20–30
0.5
90–120
Patiekalo gaminimo
laikui įpusėjus, ap‐
verskite.
Grietinėlė
2 x 0,2
80–100
10–15
Grietinę galima ge‐
rai išplakti ir ne vi‐
siškai atšilusią.
Upėtakis
0,15
25–35
10–15
-
Braškės
0.3
30–40
10–20
-
Sviestas
0.25
30–40
10–15
-
Didelis puoš‐
nus tortas
1.4
60
60
-
mėsa
Konservavimas
Naudokite tik vienodo dydžio, įprastus
konservavimo stiklainius.
MINKŠTI VAISIAI
Nenaudokite stiklainių su užsukamais
dangteliais arba metalinių indų.
Naudokite pirmą lentynos padėtį.
(min.)
Virimo trukmė,
kol pasirodys
burbuliukai
Ant kepimo skardos dėkite ne daugiau nei
po šešis vieno litro talpos stiklainius.
Vienodai pripildykite stiklainius ir
uždarykite veržtuvu.
Stiklainiai neturi liestis vienas prie kito.
Į kepimo padėklą įpilkite maždaug 1/2 litro
vandens, kad orkaitėje pakaktų drėgmės.
Kai skystis induose pradeda virti
(maždaug po 35–60 minučių vieno litro
induose), išjunkite orkaitę arba
sumažinkite temperatūrą iki 100 °C (žr.
lentelę).
Braškės / Mėlynės /
Avietės / Prinokę ag‐
rastai
35–45
KAULAVAISIAI
Nustatykite 160–170 °C temperatūrą.
Persikai /
Svarainiai /
Slyvos
(min.)
Virimo
trukmė,
kol pasiro‐
dys bur‐
buliukai
(min.)
Gaminki‐
te toliau
100 °C
tempera‐
tūroje
35–45
10–15
66 Progress
DARŽOVĖS
DARŽOVĖS
(min.)
Virimo
trukmė,
kol pasi‐
rodys bur‐
buliukai
(min.)
Gaminkite
toliau 100
°C tempe‐
ratūroje
Morkos
50–60
5–10
Agurkai
50–60
–
Marinuotos
daržovės
50–60
5–10
Kaliaropės /
Žirniai /
Šparagai
50–60
15–20
(val.)
Paprikos
60-70
5-6
Daržovės sriubai
60-70
5-6
Grybai
50–60
6-8
Žolelės
40-50
2-3
Nustatykite 60–70 °C temperatūrą.
Džiovinimas–Karšto oro srautas
Išklokite skardas pergamentiniu arba
kepimo popieriumi.
Tam, kad rezultatai būtų kuo geresni,
praėjus pusei džiovinimo laiko, orkaitę
išjunkite, atidarykite jos dureles ir palikite
per naktį, kad maisto produktai visiškai
išdžiūtų.
Vienai skardai naudokite trečią lentynos
padėtį.
2 skardoms naudokite pirmą ir ketvirtą
lentynos padėtis.
DARŽOVĖS
Pupos
(°C)
(°C)
(val.)
60-70
6-8
VAISIAI
(val.)
Slyvos
8-10
Abrikosai
8-10
Pjaustyti obuoliai
6-8
Kriaušės
6-9
Drėgnas konvek. kepimas –
rekomenduojami priedai
Naudokite tamsias ir neatspindinčias
skardas ir indus. Jie geriau sugeria karštį,
nei šviesių spalvų ir atspindintys indai.
Progress 67
Picos kepimo indas
Tamsi, neatspindinti
28 cm skersmens
Keraminiai
indeliai
Kepimo indas
Keraminė
kaitlentė
8 cm skers‐
mens, 5 cm
aukščio
Tamsi, neatspindinti
26 cm skersmens
Apkepo skarda
Tamsi, neatspindinti
28 cm skersmens
Drėgnas konvek. kepimas
Laikykitės toliau lentelėje nurodytų
rekomendacijų, kad gautumėte geriausius
rezultatus.
(°C)
(min.)
Saldžios bande‐
lės, 16 vnt.
kepamoji skarda ar su‐
renkamoji skarda
180
2
20–30
Bandelės, 9 vnt.
kepamoji skarda ar su‐
renkamoji skarda
180
2
30–40
Pica, šaldyta,
0,35 kg
grotelės
220
2
10–15
Biskvitinis vynio‐
tinis
kepamoji skarda ar su‐
renkamoji skarda
170
2
25–35
Šokoladinis py‐
ragas
kepamoji skarda ar su‐
renkamoji skarda
175
3
25–30
Suflė, 6 vnt.
keraminiai indeliai ant
grotelių
200
3
25–30
Biskvitinis pa‐
grindas
apkepo skarda ant gro‐
telių
180
2
15–25
Viktorijos pyra‐
gaičiai
kepimo indas ant grote‐
lių
170
2
40–50
Troškinta žuvis,
0,3 kg
kepamoji skarda ar su‐
renkamoji skarda
180
3
20–25
Visa žuvis, 0,2
kg
kepamoji skarda ar su‐
renkamoji skarda
180
3
25–35
68 Progress
(°C)
(min.)
Žuvies filė, 0,3
kg
picos kepimo indas ant
grotelių
180
3
25–30
Virta mėsa, 0,25
kg
kepamoji skarda ar su‐
renkamoji skarda
200
3
35–45
Šašlykas, 0,5 kg
kepamoji skarda ar su‐
renkamoji skarda
200
3
25–30
Sausainiai, 16
vnt.
kepamoji skarda ar su‐
renkamoji skarda
180
2
20–30
Migdoliniai sau‐
sainiai, 24 vnt.
kepamoji skarda ar su‐
renkamoji skarda
180
2
25–35
Keksiukai, 12
vnt.
kepamoji skarda ar su‐
renkamoji skarda
170
2
30–40
Aštrūs tešlainiai,
20 vnt.
kepamoji skarda ar su‐
renkamoji skarda
180
2
25–30
Smėliniai sau‐
sainiai, 20 vnt.
kepamoji skarda ar su‐
renkamoji skarda
150
2
25–35
Tartaletės, 8
vnt.
kepamoji skarda ar su‐
renkamoji skarda
170
2
20–30
Daržovės, vir‐
tos, 0,4 kg
kepamoji skarda ar su‐
renkamoji skarda
180
3
35–45
Vegetariškas
omletas
picos kepimo indas ant
grotelių
200
3
25–30
Viduržemio jū‐
ros daržovės,
0,7 kg
kepamoji skarda ar su‐
renkamoji skarda
180
4
25–30
Informacija patikros įstaigoms
Patikros pagal IEC 60350-1 standartą.
Progress 69
(°C)
(min.)
Maži
pyragai‐
čiai, 20
vienetų
skardo‐
je
Apatinis
+viršutinis
kaitinimas
Kepimo
skarda
3
170
20–30
–
Maži
pyragai‐
čiai, 20
vienetų
skardo‐
je
Karšto oro
srautas
Kepimo
skarda
3
150–
160
20–35
–
Maži
pyragai‐
čiai, 20
vienetų
skardo‐
je
Karšto oro
srautas
Kepimo
skarda
2 ir
4
150–
160
20–35
–
Obuolių
pyra‐
gas, 2
skardos
Ø20 cm
Apatinis
+viršutinis
kaitinimas
Grote‐
lės
2
180
70–90
–
Obuolių
pyra‐
gas, 2
skardos
Ø20 cm
Karšto oro
srautas
Grote‐
lės
2
160
70–90
–
Biskviti‐
nis py‐
ragas,
Ø26 cm
pyrago
formoje
Apatinis
+viršutinis
kaitinimas
Grote‐
lės
2
170
40–50
Įkaitinkite orkaitę
maždaug 10 mi‐
nučių.
Biskviti‐
nis py‐
ragas,
Ø26 cm
pyrago
formoje
Karšto oro
srautas
Grote‐
lės
2
160
40–50
Įkaitinkite orkaitę
maždaug 10 mi‐
nučių.
70 Progress
(°C)
(min.)
Biskviti‐
nis py‐
ragas,
Ø26 cm
pyrago
formoje
Karšto oro
srautas
Grote‐
lės
2 ir
4
160
40–60
Įkaitinkite orkaitę
maždaug 10 mi‐
nučių.
Trapios
tešlos
kepiniai
Karšto oro
srautas
Kepimo
skarda
3
140–
150
20–40
–
Trapios
tešlos
kepiniai
Karšto oro
srautas
Kepimo
skarda
2 ir
4
140–
150
25–45
–
Trapios
tešlos
kepiniai
Apatinis
+viršutinis
kaitinimas
Kepimo
skarda
3
140–
150
25–45
–
Skrebu‐
tis, 4–6
vienetai
Grilis
Grote‐
lės
4
daug
.
2–3 minutės
pirma pusė;
2–3 minutės
antra pusė
Įkaitinkite orkaitę
maždaug 3 mi‐
nutes.
Mėsai‐
nis su
jautie‐
na, 6
vnt., 0,6
kg
Grilis
Grote‐
lės ir
suren‐
kamoji
skarda
4
daug
.
20–30
Dėkite groteles
ant orkaitės ket‐
virtojo lygio, o
surenkamąją
skardą – ant tre‐
čiojo lygio. Ap‐
verskite maisto
produktą praėjus
pusei numatyto
gaminimo laiko.
Įkaitinkite orkaitę
maždaug 3 mi‐
nutes.
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos
skyrius.
Progress 71
Pastabos dėl valymo
Orkaitės priekį valykite minkšta šluoste ir šiltu vandeniu su švelnia valymo
priemone.
Metaliniams paviršiams valyti naudokite tam skirtą valymo priemonę.
Valymo prie‐
monės
Įsisenėjusias dėmes valykite specialiu orkaičių valikliu.
Orkaitės ertmę valykite po kiekvieno naudojimo. Riebalų kaupimasis ar kiti
maisto likučiai gali sukelti gaisrą. Didesnė rizika yra grilio prikaistuviui.
Kasdienis
naudojimas
Drėgmė gali kondensuotis orkaitės viduje arba ant durelių stiklo plokščių.
Kondensavimuisi sumažinti prieš gaminimą maždaug 10 minučių pakaitinkite
orkaitę. Po kiekvieno naudojimo iššluostykite ertmę švelnia šluoste.
Visus priedus valykite po kiekvieno naudojimo ir palikite juos išdžiūti. Valykite
minkšta šluoste ir šiltu vandeniu valymo priemone. Priedų indaplovėje plauti
negalima.
Priedai
Nevalykite priedų su nesvylančia danga intensyvaus poveikio medžiagomis,
daiktais aštriais kraštais ir neplaukite indaplovėje.
Nerūdijančiojo plieno ar
aliuminio orkaitės
Orkaitės dureles valykite tik drėgna
šluoste ar kempine. Nusausinkite minkštu
audiniu.
Nenaudokite plieno vilnos, rūgšties arba
šveičiamųjų medžiagų, nes jos gali
pažeisti orkaitės paviršių. Orkaitės
valdymo pultą valykite vadovaudamiesi
tais pačiais perspėjimais.
2. Lentynos atramos galinę dalį
patraukite nuo šoninės sienelės ir ją
ištraukite.
Lentynų atramų
Norėdami išvalyti orkaitės vidų, išimkite
lentynų atramas.
DĖMESIO Būkite atsargūs, kai
išimate lentynų atramas.
1. Atitraukite lentynos atramos priekį nuo
šoninės sienelės.
1
2
Išimtus priedus įdėkite atvirkštine tvarka.
Pirolizė
DĖMESIO Išimkite visus
priedus ir išimamas lentynų
atramas.
72 Progress
Pirolizinio valymo nepavyks
paleisti:
• jeigu ne visiškai uždarėte
orkaitės dureles. Kai
kuriuose modeliuose įvykus
šiai klaidai, ekrane rodomas
pranešimas „C3“.
DĖMESIO Jeigu toje pačioje
spintelėje įrengti kiti prietaisai,
nenaudokite jų kartu su
pirolizės funkcija. Orkaitė gali
būti sugadinta.
Pirolizinio valymo metu durelės yra
užrakintos. Kol durelės neatrakinamos,
šviečia simbolis
ir kaitinimo
indikatoriaus juostos. Durelės
atrakinamos, kai temperatūra orkaitėje yra
saugi ir pirolizinis valymas baigiamas.
Pirolizinio valymo metu lemputė nedega.
1. išvalykite orkaitės ertmę šiltu vandeniu
ir švelniu plovikliu. Vidinį durelių stiklą
išvalykite šiltu vandeniu ir minkšta
šluoste.
2. Vidinę durelių pusę nuvalykite karštu
vandeniu, kad nuo karšto oro likučiai
nepridegtų.
3. Įjunkite orkaitę.
vėl ir vėl, kol ekrane bus
4. Spauskite
rodoma "Pyro" ir valymo programos
skaičius.
5. Paspauskite
.
6. Paspauskite
arba
, kad
nustatytumėte valymo proceso trukmę:
parinktis
Aprašas
1
1 h 30 min leng‐
vam valymui
2
2 h įprastam va‐
lymui
3
2 h 30 min
kruopščiam valy‐
mui
Galite naudoti pabaigos funkciją
valymo proceso pradžiai atidėti.
7. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
Priminimas apie valymą
Norint priminti, kad reikalingas pirolizinis
valymas, ekrane po kiekvieno prietaiso
išjungimo 10 sekundžių mirksi priminimo
apie valymą simbolis .
Priminimas apie valymą
užgęsta:
• pirolizinio valymo pabaigoje;
• jį išjungus pagrindinėse
nuostatose. Žr. skyrių
„Nustatymų meniu
naudojimas“.
Durelių išėmimas ir įdėjimas
Orkaitės durelėse yra trys stiklo plokštės.
Galite išimti orkaitės dureles ir vidines
stiklo plokštes, kad nuvalytumėte jas.
Prieš nuimdami stiklo plokštes,
perskaitykite visą instrukciją „Durelių
išėmimas ir įdėjimas“.
Orkaitės durelės gali užsidaryti,
jeigu bandysite išimti stiklo
plokštes, nenuėmę orkaitės
durelių.
DĖMESIO Nenaudokite
orkaitės be stiklo plokščių.
1. Visiškai atidarykite dureles ir
prilaikykite abu lankstus.
2. Pakelkite ir iki galo pasukite ant abiejų
lankstų esančias svirteles.
Progress 73
7. Laikykite durelių stiklo plokštes už jų
viršutinio krašto ir atsargiai jas vieną
paskui kitą ištraukite. Pradėkite nuo
viršutinės plokštės. Įsitikinkite, kad
stiklas būtų visiškai ištrauktas iš
atramų.
3. Pusiau uždarykite orkaitės dureles iki
pirmos atidarymo padėties. Tada
pakelkite, patraukite į priekį ir išimkite
dureles iš jų lizdo.
8. Nuvalykite stiklo plokštes vandeniu ir
muilu. Atsargiai nusausinkite stiklo
plokštes. Neplaukite stiklo plokščių
indaplovėje.
Baigę valyti, įdėkite stiklo plokštes ir
orkaitės dureles.
Atkreipkite dėmesį, kad stiklo plokštes (A
ir B) sudėtumėte tinkama eilės tvarka.
Patikrinkite, ar simbolis / spaudinys ant
kiekvienos stiklo plokštės šono yra kitoks,
kad būtų lengviau ardyti ir vėl surinkti.
Tinkamai įdėjus durelių apdaila
užsifiksuoja.
A
B
4. Padėkite dureles ant minkštu audiniu
užtiesto stabilaus paviršiaus.
5. Laikydami durelių apdailą (B) už abiejų
pusių durelių viršutinių kampų,
paspauskite į vidų ir atleiskite
fiksavimo tarpiklį.
2
Patikrinkite, ar tinkamai įdėjote vidurinę
stiklo plokštę į savo vietą.
B
1
6. Patraukite durelių apdailą pirmyn ir
nuimkite ją.
74 Progress
A
3. Ertmės apačioje patieskite skudurėlį.
DĖMESIO Halogeninę lemputę
visada suimkite skudurėliu, kad
ant lemputės neprisviltų riebalų
likučiai.
B
Lemputės keitimas
Galinė lemputė
ĮSPĖJIMAS! Pavojus gauti
elektros smūgį.
Lemputė gali būti karšta.
1. Išjunkite orkaitę.
Palaukite, kol orkaitė atvės.
2. Atjunkite orkaitę nuo maitinimo tinklo.
1. Pasukite stiklinį lemputės gaubtelį ir
nuimkite jį.
2. Nuvalykite stiklinį gaubtelį.
3. Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama,
300 °C atsparia karščiui lempute .
4. Uždėkite stiklinį gaubtelį.
TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos
skyrius.
Ką daryti, jeigu...
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Orkaitės nepavyksta įjungti
arba valdyti.
Orkaitė neprijungta arba ne‐
tinkamai prijungta prie elek‐
tros tinklo.
Patikrinkite, ar orkaitė tinka‐
mai prijungta prie maitinimo
tinklo (žr. prijungimo sche‐
mą, jeigu yra).
Orkaitė nekaista.
Orkaitė yra išjungta.
Įjunkite orkaitę.
Orkaitė nekaista.
Netinkamai uždarytos dure‐
lės.
Iki galo uždarykite dureles.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytas laikrodis.
Nustatykite laikrodį.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytos būtinos nuo‐
statos.
Patikrinkite, ar nuostatos yra
tinkamos.
Orkaitė nekaista.
Suaktyvintas automatinis iš‐
jungimas.
Žr. skyrių „Automatinis išjun‐
gimas“.
Orkaitė nekaista.
Įjungtas apsaugos nuo vaikų
užraktas.
Žr. skyrių „Apsaugos nuo
vaikų užrakto naudojimas“.
Orkaitė nekaista.
Perdegė saugiklis.
Patikrinkite, ar veikimas su‐
triko dėl saugiklio. Jeigu
saugiklis pakartotinai perde‐
ga, kreipkitės į kvalifikuotą
elektriką.
Lemputė nešviečia.
Perdegusi lemputė.
Pakeiskite lemputę.
Progress 75
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Kai prietaisas yra išjungtas,
ekrane nerodomas laikas.
Ekranas yra išjungtas.
Vienu metu pakartotinai
Patiekalai kepa per ilgai ar‐
ba per trumpai.
Per žema arba per aukšta
temperatūra.
Jeigu reikia, sureguliuokite
temperatūrą. Laikykitės nau‐
dojimo instrukcijoje pateiktų
nurodymų.
Ant maisto produktų ir orkai‐
tės viduje kaupiasi garai ir
kondensatas.
Pernelyg ilgam palikote pa‐
tiekalą orkaitėje.
Baigę gaminti, nepalikite pa‐
tiekalų orkaitėje ilgiau negu
15–20 minučių
Ekrane rodoma „C3“.
Neveikia valymo funkcija.
Ne iki galo uždarėte dureles
arba sugedęs durelių užrak‐
tas.
Iki galo uždarykite dureles.
Ekrane rodoma „F102“.
•
•
spauskite
ir
, kad vėl
įjungtumėte ekraną.
•
Ne iki galo uždarėte du‐
reles.
Sugedęs durelių užrak‐
tas.
•
•
Ekrane rodomas klaidos ko‐
das, kurio nėra šioje lentelė‐
je.
Įvyko elektros gedimas.
•
•
Prietaisas įjungtas, bet ne‐
kaista. Neveikia ventiliato‐
rius. Ekrane rodoma "De‐
mo".
Įjungtas demonstracinis reži‐
mas.
Aptarnavimo duomenys
Jeigu patys negalite rasti problemos
sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą
arba įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
Iki galo uždarykite dure‐
les.
Išjunkite orkaitę namų
saugikliu arba apsauginiu
jungikliu skirstomojoje
saugiklių dėžutėje ir vėl
įjunkite.
Jeigu ekrane vėl rodoma
„F102“, kreipkitės į kli‐
entų aptarnavimo skyrių.
Išjunkite orkaitę namų
saugikliu arba apsauginiu
jungikliu skirstomojoje
saugiklių dėžutėje ir vėl
įjunkite.
Jeigu ekrane vėl rodo‐
mas klaidos kodas, kreip‐
kitės į klientų aptarnavi‐
mo skyrių.
Žr. skyrelį „Nustatymų meniu
naudojimas“ skyriuje „Papil‐
domos funkcijos“.
Duomenys, kuriuos būtina pateikti
techninės priežiūros centrui, nurodyti
techninių duomenų lentelėje. Duomenų
lentelę rasite orkaitėje, ant priekinio rėmo.
Nenuimkite duomenų lentelės nuo
orkaitės vidaus.
76 Progress
Rekomenduojame duomenis užsirašyti čia:
Modelis (MOD.)
.........................................
Gaminio numeris (PNC)
.........................................
Serijos numeris (S. N.)
.........................................
ENERGIJOS EFEKTYVUMAS
Informacijos apie gaminį lapas
Gaminio informacija pagal ES direktyvą 65-66/2014
Tiekėjo pavadinimas
Progress
Modelio žymuo
PBP43102B 949498099
PBP43102X 949498098
Energijos efektyvumo indeksas
81.2
Energijos vartojimo efektyvumo klasė
A+
Energijos sąnaudos esant įprastai apkrovai, veikiant
įprastu režimu
0.93 kWh/ciklui
Energijos sąnaudos esant įprastai apkrovai, veikiant
ventiliatoriaus režimu
0.69 kWh/ciklui
Ertmių skaičius
1
Karščio šaltinis
Elektra
Garsumas
72 l
Orkaitės rūšis
Integruojama orkaitė
Masė
PBP43102B
31.6 kg
PBP43102X
31.7 kg
EN 60350-1. Buitiniai elektriniai virimo ir
kepimo prietaisai. 1 dalis. Viryklės,
orkaitės, garinės orkaitės ir kepintuvai.
Eksploatacinių charakteristikų matavimo
metodai.
ruošdami maistą. Durelių tarpiklis visada
turi būti švarus ir patikrinkite, ar jis gerai
pritvirtintas savo vietoje.
Energijos taupymas
Kai įmanoma, prieš gaminimą iš anksto
nekaitinkite orkaitės.
Orkaitėje yra savybių, kurios
jums padeda taupyti energiją
kasdien ruošiant maistą.
Patikrinkite, ar orkaitės durelės yra
tinkamai uždarytos, kai orkaitė veikia.
Neatidarykite prietaiso durelių per dažnai
Naudokite metalinius prikaistuvius, kad
galėtumėte taupiau naudoti energiją.
Kai vienu kartu ruošiate kelis patiekalus,
darykite kuo trumpesnes pertraukėles tarp
kepimų.
Progress 77
Maisto gaminimas naudojant
ventiliatorių
Kai galima, naudokite maisto gaminimo
funkcijas su ventiliatoriumi, kad
taupytumėte energiją.
Šilto pagaminto patiekalo išlaikymas
Pasirinkite žemiausios galimos
temperatūros nuostatą, kad
panaudotumėte likusį karštį ir
išlaikytumėte patiekalą šiltą. Ekrane
rodomas likusio karščio indikatorius arba
temperatūra.
Likęs karštis
Veikiant tam tikroms orkaitės funkcijoms,
jeigu suaktyvinta programa su trukme arba
pabaigos laiku ir maisto gaminimo trukmė
yra ilgesnė nei 30 minučių, tada kaitinimo
elementai automatiškai išsijungia
anksčiau.
Maisto gaminimas išjungus apšvietimą
Ruošdami maistą išjunkite apšvietimą.
Įjunkite jį tik tada, kai jo reikia.
Drėgnas konvek. kepimas
Funkcija yra skirta taupyti energiją maisto
gaminimo metu.
Ventiliatorius ir lemputė ir toliau veikia.
Išjungus orkaitę, ekrane rodomas likęs
karštis. Šį karštį galite panaudoti, kad
maistas neatvėstų.
Kai naudojate šią funkciją, lemputė
automatiškai išsijungia po 30 sekundžių.
Vėl galite įjungti lemputę, bet taip
sumažės numatomas energijos taupymas.
Kai gaminimo trukmė yra ilgesnė kaip 30
minučių, sumažinkite orkaitės temperatūrą
iki minimumo, likus 3–10 minučių iki
patiekalo ruošimo pabaigos. Dėl orkaitėje
likusio karščio patiekalas ir toliau keps.
Ekrano išjungimas
Galite išjungti ekraną. Paspauskite ir
palaikykite nuspaudę vienu metu
ir
.
Pakartokite šį veiksmą, jei norite įjungti.
Naudokite likusį karštį kitiems patiekalams
pašildyti.
APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas, pažymėtas
pažymėtų prietaisų kartu su kitomis
buitinėmis atliekomis. Atiduokite šį gaminį į
vietos atliekų surinkimo punktą arba
susisiekite su vietnos savivaldybe dėl
papildomos informacijos.
šiuo ženklu . Išmeskite pakuotę į
atitinkamą atliekų surinkimo konteinerį,
kad ji būtų perdirbta. Padėkite saugoti
aplinką bei žmonių sveikatą ir surinkti bei
perdirbti elektros ir elektronikos prietaisų
atliekas. Neišmeskite šiuo ženklu
*
78 Progress
Progress 79
www.progress-hausgeraete.de
867355721-B-322019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising