Zanussi | ZOB65301XK | User manual | ZANUSSI ZOB65301XK Handleiding

ZANUSSI ZOB65301XK Handleiding
User Manual
GETTING
STARTED?
EASY.
ZOB65301XK
NL Gebruiksaanwijzing
Oven
FR Notice d'utilisation
Four
2
29
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en
gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk
voor verwondingen of schade die voortvloeit uit de onjuiste
installatie of het onjuiste gebruik. Bewaar de instructies altijd op
een veilige, toegankelijke plek voor toekomstig gebruik.
DE VEILIGHEID VAN KINDEREN EN KWETSBARE
PERSONEN
•
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en
ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of
verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis,
indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen
over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
Kinderen tussen de 3 en 8 jaar oud en personen met zware en
complexe beperkingen dienen altijd uit de buurt van het
apparaat te worden gehouden, tenzij ze voortdurend onder
toezicht staan.
Kinderen jonger dan 3 jaar dienen, mits zij voortdurend onder
toezicht staan, bij het apparaat uit de buurt te worden
gehouden.
Laat kinderen niet spelen met het apparaat.
Houd alle verpakkingen uit de buurt van kinderen en verwijder
ze op gepaste wijze.
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als
het in werking is of afkoelt. Makkelijk toegankelijke onderdelen
kunnen heet worden tijdens gebruik.
Als het apparaat is voorzien van een kinderslot, dient dit te
worden geactiveerd.
Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en
onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat uitvoeren.
ALGEMENE VEILIGHEID
•
2
Alleen een erkende installatietechnicus mag het apparaat en de
kabel vervangen.
•
•
•
•
•
•
•
•
WAARSCHUWING: Het apparaat en de toegankelijke
onderdelen ervan worden heet tijdens gebruik. U dient te
voorkomen de verwarmingselementen aan te raken.
Gebruik altijd ovenhandschoenen om accessoires of kookgerei
te plaatsen of verwijderen.
Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook verricht, de
stekker van het apparaat uit het stopcontact trekken.
WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat het apparaat is
uitgeschakeld voordat u de lamp vervangt om elektrische
schokken te voorkomen.
Gebruik het apparaat niet voordat u het in de ingebouwde
structuur installeert.
Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon te maken.
Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen of scherpe
metalen schrapers om de glazen deur schoon te maken, deze
kunnen krassen veroorzaken op het oppervlak, waardoor het
glas zou kunnen breken.
Als het netsnoer beschadigd is, moet de fabrikant, een erkende
serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze vervangen
teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
INSTALLATIE
WAARSCHUWING! Alleen een
erkende installatietechnicus mag het
apparaat installeren.
•
•
•
•
•
•
•
•
Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.
Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
Pas altijd op bij verplaatsing van het apparaat,
want het is zwaar. Gebruik altijd
veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.
Trek het apparaat nooit aan de handgreep van
zijn plaats.
Installeer het apparaat op een veilige en
geschikte plaats die aan alle installatie-eisen
voldoet.
Houd de minimumafstand naar andere
apparaten en units in acht.
Controleer voordat u het apparaat monteert of
de ovendeur onbelemmerd opent.
•
Het apparaat is uitgerust met een elektrisch
koelsysteem. Het heeft elektrische stroom
nodig.
Minimumhoogte kast
(Minimumhoogte kast
onder werkblad)
Kastbreedte
Kastdiepte
590 (600) mm
560 mm
550 (550) mm
Hoogte van de voorkant van het apparaat
594 mm
Hoogte van de achterkant van het apparaat
576 mm
Breedte van de voorkant van het apparaat
595 mm
Breedte van de achterkant van het apparaat
559 mm
3
Diepte van het apparaat
569 mm
Ingebouwde diepte
van het apparaat
548 mm
Diepte met open deur
1022 mm
Minimumgrootte ventilatieopening. Opening
geplaatst aan de onderkant van de achterzijde
560x20 mm
Lengte netvoedingskabel. Kabel wordt in de
rechterhoek van de
achterzijde geplaatst
1500 mm
Bevestigingsschroeven
4x25 mm
•
•
Kabeltypes die van toepassing zijn op de installatie of vervanging voor Europa:
ELEKTRISCHE AANSLUITING
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Voor het deel van de kabel raadpleegt u het totale
vermogen op het typeplaatje. U kunt ook de tabel
raadplegen:
WAARSCHUWING! Gevaar voor
brand en elektrische schokken.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4
(schroefzekeringen moeten uit de houder
worden verwijderd), aardlekschakelaars en
contactgevers.
De elektrische installatie moet een
isolatieapparaat bevatten waardoor het apparaat
volledig van het lichtnet afgesloten kan worden.
Het isolatieapparaat moet een contactopening
hebben met een minimale breedte van 3 mm.
Dit apparaat wordt geleverd met een netsnoer.
Alle elektrische aansluitingen moeten door een
gediplomeerd elektromonteur worden gemaakt.
Dit apparaat moet worden aangesloten op een
geaard stopcontact.
Zorg ervoor dat de parameters op het
vermogensplaatje overeenkomen met
elektrische vermogen van de netstroom.
Gebruik altijd een juist geïnstalleerd
schokbestendig stopcontact.
Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
Zorg dat u de hoofdstekker en kabel niet
beschadigt. Indien de voedingskabel moet
worden vervangen, dan moet dit gebeuren door
onze Klantenservice.
Laat de stroomkabel niet in aanraking komen
met de deur van het apparaat of de niche onder
het apparaat, met name niet als deze werkt of
als de deur heet is.
De schokbescherming van delen onder stroom
en geïsoleerde delen moet op zo'n manier
worden bevestigd dat het niet zonder
gereedschap kan worden verplaatst.
Steek de stekker pas in het stopcontact als de
installatie is voltooid. Zorg ervoor dat het
netsnoer na installatie bereikbaar is.
Sluit de stroomstekker niet aan op een losse
stroomaansluiting.
Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los
te koppelen. Trek altijd aan de stekker.
Gebruik enkel correcte isolatievoorzieningen:
stroomonderbrekers, zekeringen
Totaal vermogen (W)
Deel van de kabel
(mm²)
maximaal 1380
3 x 0.75
maximaal 2300
3x1
maximaal 3680
3 x 1.5
De aardekabel (groene/gele kabel) moet 2 cm
langer zijn dan de fase- en neutrale kabels (blauwe
en bruine kabels).
GEBRUIK
WAARSCHUWING! Gevaar voor
letsel, brandwonden, elektrische
schokken of een explosie.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor
huishoudelijk gebruik.
De specificatie van dit apparaat niet wijzigen.
Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet
geblokkeerd zijn.
Laat het apparaat tijdens het gebruik niet
onbeheerd achter.
Schakel het apparaat telkens na gebruik uit.
Wees voorzichtig met het openen van de deur
van het apparaat als het apparaat aan staat. Er
kan hete lucht ontsnappen.
Bedien het apparaat niet met natte handen of
als het contact maakt met water.
Oefen geen kracht uit op een geopende deur.
Het apparaat mag niet worden gebruikt als
werkblad of aanrecht.
•
•
•
Open de deur van het apparaat voorzichtig. Als
u alcoholische toevoegingen gebruikt, kan er
alcohol-luchtmengsel ontstaan.
Houd vonken of open vlammen uit de buurt van
het apparaat bij het openen van de deur.
Plaats geen ontvlambare producten of items die
vochtig zijn door ontvlambare producten in, bij
of op het apparaat.
WAARSCHUWING! Risico op
schade aan het apparaat.
•
•
•
•
•
•
Om schade of verkleuring van het email te
voorkomen:
– zet geen kookgerei of andere voorwerpen
direct op de bodem van het apparaat.
– leg geen aluminiumfolie op de bodem van
de ruimte in het apparaat.
– plaats geen water direct in het hete
apparaat.
– haal vochthoudende schotels en eten uit
het apparaat als u klaar bent met koken.
– wees voorzichtig bij het verwijderen of
bevestigen van accessoires.
Verkleuring van het email of roestvrij staal is niet
van invloed op de werking van het apparaat.
Gebruik een diepe pan voor vochtige taarten.
Fruitsappen kunnen permanente vlekken maken.
Dit apparaat is uitsluitend bestemd om mee te
koken. Het mag niet worden gebruikt voor
andere doeleinden, zoals het verwarmen van
een kamer.
Alle bereidingen moeten worden uitgevoerd met
gesloten ovendeur.
Als het apparaat achter een meubelpaneel
gemonteerd is (bijv. een deur), zorg er dan voor
dat de deur nooit gesloten is als het apparaat in
werking is. Warmte en vocht kunnen achter een
gesloten meubelpaneel ophopen en schade aan
het apparaat, de behuizing of de vloer
veroorzaken. Sluit het meubelpaneel niet tot het
apparaat volledig afgekoeld is na gebruik.
ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING! Gevaar voor
letsel, brand en schade aan het
apparaat.
•
•
Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit
het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
Zorg ervoor dat het apparaat is afgekoeld. Er
bestaat een risico dat de glasplaten kunnen
breken.
•
•
•
•
•
•
Vervang direct de glazen deurpanelen als deze
beschadigd zijn. Neem contact op met een
erkend servicecentrum.
Wees voorzichtig als u de deur van het apparaat
verwijdert. De deur is zwaar!
Reinig het apparaat regelmatig om te
voorkomen dat het materiaal van het oppervlak
achteruitgaat.
Maak het apparaat schoon met een vochtige
zachte doek. Gebruik alleen neutrale
schoonmaakmiddelen. Gebruik geen
schuurmiddelen, schuursponsjes,
oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
Raadpleeg, als u een ovenspray gebruikt, eerst
de aanwijzingen op de verpakking.
Reinig niet het katalytische email (indien van
toepassing) met schoonmaakmiddelen.
BINNENVERLICHTING
WAARSCHUWING! Gevaar voor
elektrische schokken.
•
•
•
Het type gloeilampje of halogeenlampje dat voor
dit apparaat wordt gebruikt, is alleen geschikt
voor huishoudelijke apparaten. Gebruik deze
niet voor andere doeleinden.
Voordat u het lampje vervangt, dient u de
stekker van het apparaat uit het stopcontact te
halen.
Gebruik alleen lampjes met dezelfde
specificaties.
SERVICE
• Neem contact op met de erkende servicedienst
voor reparatie van het apparaat.
• Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.
VERWIJDERING
WAARSCHUWING! Gevaar voor
letsel of verstikking.
•
•
•
Haal de stekker uit het stopcontact.
Snijd het netsnoer vlak bij het apparaat af en
gooi het weg.
Verwijder de deurvergrendeling om te
voorkomen dat kinderen of huisdieren binnen in
het apparaat vast komen te zitten.
5
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
ALGEMEEN OVERZICHT
1 2 3
4
5
1 Bedieningspaneel
2 Knop voor verwarmingsfuncties
6 7
3 Power lamp/symbool
4 Scherm
8
5
9
4
12
3
10
2
1
11
5 Regelknop (voor de temperatuur)
6 Temperatuurindicator / symbool
7 Plus stoom
8 Verwarmingselement
9 Lampje
10 Ventilator
11 Verheven gedeelte ovenruimte
12 Roosterhoogtes
ACCESSOIRES
• Bakrooster
Voor kookgerei, bak- en braadvormen.
• Combi schaal
Voor gebak en koekjes. Voor braden en
roosteren of als pan om vet op te vangen
BEDIENINGSPANEEL
TOETSEN
Sensorveld / Knop
Functie
Beschrijving
MIN
Om de tijd in te stellen.
KLOK
De klokfunctie instellen.
PLUS
Om de tijd in te stellen.
PLUS STOOM
Het activeren van de functie Multi-hetelucht
PLUS.
DISPLAY
A
6
B
C
A. Klokfuncties
B. Timer
C. Klokfunctie
VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
Raadpleeg voor het instellen van de
dagtijd het hoofdstuk "Klokfuncties".
EERSTE REINIGING
Verwijder alle onderdelen van de oven.
Zie het hoofdstuk 'Onderhoud en
reiniging'.
Reinig de oven en accessoires voor het eerste
gebruik.
Zet de accessoires terug in de beginstand.
VOORVERWARMEN
Warm de lege oven voor het eerste gebruik voor.
Voor functie: Raadpleeg het hoofdstuk
'Dagelijks gebruik', het instellen van de
functie Multi hetelucht PLUS. Multi
hetelucht PLUS".
1. Stel de functie
en de maximumtemperatuur
in.
2. Laat het apparaat een uur werken.
3. Stel de functie
en stel de
maximumtemperatuur in.
4. Laat de oven 15 minuten werken.
5. Stel de functie
in, druk op de knop Plus
stoom
en stel de maximumtemperatuur in.
6. Laat de oven 15 minuten werken.
7. Zet de oven uit en laat deze afkoelen.
Accessoires kunnen heter worden dan normaal. De
oven kan een vreemde geur en rook afgeven. Zorg
dat er voldoende luchtcirculatie in de ruimte is.
DAGELIJKS GEBRUIK
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
EEN VERWARMINGSFUNCTIE INSTELLEN
1. Draai aan de knop van de verwarmingsfuncties
om een verwarmingsfunctie te selecteren.
2. Draai aan de regelknop om de temperatuur te
kiezen.
Het lampje gaat aan wanneer de oven in werking is.
3. Draai de knoppen naar de uitstand om de oven
uit te zetten.
VERWARMINGSFUNCTIES
Ovenfunctie
Applicatie
De oven staat uit.
Ovenfunctie
Hetelucht /
Multi hetelucht
PLUS / Reiniging met water
Applicatie
Om op max. 3 rekstanden
tegelijk te bakken en voedsel te drogen.
Stel de temperatuur 20 40 °C lager in dan voor Boven + onderwarmte.
Om tijdens de bereiding
vocht toe te voegen. Om tijdens het bakken de juiste
kleur en knapperigheid te
krijgen. Om bij het opwarmen meer sappigheid te
geven.
Zie voor meer informatie
over Aqua Clean het hoofdstuk 'Onderhoud en reiniging'.
Uit-stand
Het lampje activeren zonder
een bereidingsfunctie.
Binnenverlichting
7
Ovenfunctie
Hetelucht
(vochtig)
Onderwarmte
Ontdooien
Grill Intens
Circulatiegrill
Pizza Hetelucht
8
Applicatie
Deze functie is ontworpen
om tijdens de bereiding
energie te besparen. Zie
'Hints and tips' hoofdstuk
Hetelucht (vochtig) voor
bereidingsinstructies. De
ovendeur dient tijdens de
bereiding gesloten te zijn
zodat de functie niet wordt
onderbroken en om ervoor
te zorgen dat de oven werkt
op de hoogst mogelijke
energie-efficiëntie. Bij het
gebruik van deze functie
kan de temparatuur in de
ruimte verschillen van de ingestelde temperatuur. Het
verwarmingsvermogen kan
worden verminderd. Zie
voor algemene energiebesparingsaanbevelingen
'Energie-efficiëntie' hoofdstuk Energiebesparing.Deze functie werd gebruik om
te voldoen aan de energieefficiëntieklasse volgens EN
60350-1.
Voor het bakken van taarten
met een knapperige bodem
en het inmaken van voedsel.
Ovenfunctie
Applicatie
Voor het bakken en braden
op een ovenniveau.
Boven + onderwarmte
(Boven-/
Onderwarmte)
DE FUNCTIE INSTELLEN:TRUE FAN
COOKING PLUS
Met deze functie kan de vochtigheidsgraad tijdens
het koken worden verbeterd.
WAARSCHUWING! Gevaar voor
brandwonden en schade aan het
apparaat.
Vrijgekomen vocht kan brandwonden veroorzaken:
• Open de ovendeur niet wanneer deze functie
actief is.
• Open de ovendeur voorzichtig nadat de functie
is gestopt.
Zie het hoofdstuk 'Nuttige
aanwijzingen en tips'.
1. Vul de uitsparing in de ovenruimte met
kraanwater.
Om voedsel te ontdooien
(groenten en fruit). De ontdooitijd hangt af van de
hoeveelheid en dikte van
het voedsel.
Voor het roosteren van plat
voedsel in grote hoeveelheden en voor het maken van
toast.
Voor het braden van grotere stukken vlees of gevogelte met botten op één niveau. Voor gratineren en
bruinen.
Voor het bakken van pizza.
Voor intensieve bruining en
een knapperige bodem.
De maximumcapaciteit van de uitsparing in de
ovenruimte is 250 ml.
Vul uitsluitend de uitsparing van de ovenruimte
met water als de oven koud is.
LET OP! Vul de uitsparing in de
ovenruimte niet met water bij
tijdens de bereiding of als de oven
heet is.
2. Plaats voedsel in de oven en sluit de ovendeur.
3. Stel de functie in:
.
4. Druk op toets Plus stoom
.
De Plus stoom-toets werkt alleen met deze
functie.
Het indicatielampje gaat branden.
5. Draai aan de regelknop om een temperatuur te
selecteren.
6. Schakel de oven uit, druk op de Plus stoomtoets
, draai de knoppen naar de uit-stand.
Het indicatielampje van de Plus stoom-toets gaat
uit.
7. Verwijder het water uit de uitsparing van de
ovenruimte.
WAARSCHUWING! Controleer
of de oven is afgekoeld voordat u
het resterende water uit de
ovenuitsparing verwijdert.
DISPLAY
A
B
C
A. Klokfuncties
B. Timer
C. Klokfunctie
TOETSEN
Sensorveld / Knop
Functie
Beschrijving
MIN
Om de tijd in te stellen.
KLOK
De klokfunctie instellen.
PLUS
Om de tijd in te stellen.
PLUS STOOM
Het activeren van de functie Multi-hetelucht
PLUS.
KLOKFUNCTIES
TABEL MET KLOKFUNCTIES
Klokfunctie
Applicatie
DAGTIJD
Met deze functie kunt u de dagtijd instellen, wijzigen of controleren.
BEREIDINGSDUUR
Instellen hoe lang het apparaat in werking is.
EINDE
Instellen wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld.
9
Klokfunctie
Applicatie
TIJDVERTRAGING
Om de functies BEREIDINGSDUUR en EINDE te combineren.
KOOKWEKKER
Voor het instellen van een afteltijd. Deze functie heeft geen invloed
op de werking van het apparaat. U kunt de KOOKWEKKER op elk
gewenst moment instellen, ook als het apparaat uit staat.
TIJD INSTELLEN. TIJD VERANDEREN
U moet de tijd instellen voordat u de oven bedient.
6. Draai de knop voor de ovenfuncties en de knop
voor de temperatuur naar de uit-stand.
De aanduiding
knippert als u het apparaat
aansluit op het stopcontact, als er een
stroomstoring is geweest of als de timer niet is
ingesteld.
DE FUNCTIE TIJDVERTRAGING INSTELLEN
1. Stel een ovenfunctie en de temperatuur in.
Druk op
of
om de correcte tijd in te stellen.
Na ongeveer 5 seconden stopt het knipperen en
geeft de klok de ingestelde tijd van de dag weer.
Druk om de dagtijd te wijzigen herhaaldelijk op
totdat
begint te knipperen.
DE BEREIDINGSDUUR INSTELLEN
1. Stel een ovenfunctie en de temperatuur in.
2. Blijf op
drukken totdat
knipperen.
begint te
3. Druk op
of
om de tijd voor de
BEREIDINGSDUUR in te stellen.
Op het display verschijnt
.
4. Wanneer de ingestelde tijd is verstreken,
knippert
en hoort u een geluidssignaal. Het
apparaat wordt automatisch uitgeschakeld.
5. Druk op een willekeurige toets om het
geluidssignaal uit te zetten.
6. Draai de knop voor de ovenfuncties en de knop
voor de temperatuur naar de uit-stand.
HET EINDE INSTELLEN
1. Stel een ovenfunctie en de temperatuur in.
2. Blijf op
drukken totdat
knipperen.
3. Druk op
of
begint te
om de tijd in te stellen.
Op het display verschijnt
.
4. Wanneer de ingestelde tijd is verstreken,
knippert
en hoort u een geluidssignaal. Het
apparaat wordt automatisch uitgeschakeld.
5. Druk op een willekeurige toets om het signaal
uit te zetten.
10
2. Blijf op
drukken totdat
knipperen.
3. Druk op
of
in te stellen.
4. Druk op
5. Druk op
stellen.
begint te
om de BEREIDINGSDUUR
.
of
om de tijd voor EINDE in te
6. Druk op
om te bevestigen.
Het apparaat gaat later automatisch aan, werkt voor
de ingestelde BEREIDINGSDUUR en stop aan op
de ingestelde EINDTIJD. Op de ingestelde tijd,
weerklinkt er een geluidssignaal.
7. Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld.
Druk op een willekeurige toets om het signaal
uit te zetten.
8. Draai de knop voor de ovenfuncties en de knop
voor de temperatuur naar de uit-stand.
DE KOOKWEKKER INSTELLEN
1. Blijf op
drukken totdat
knipperen.
begint te
2. Druk op
or
om de gewenste tijd in te
stellen.
De KOOKWEKKER start automatisch na vijf
seconden.
3. Wanneer de ingestelde tijd voorbij is, klinkt er
een geluidssignaal. Druk op een willekeurige
toets om het geluidssignaal uit te zetten.
4. Draai de knop voor de ovenfuncties en de
temperatuurknop naar de uit-stand.
DE KLOKFUNCTIES ANNULEREN
1. Blijf op de
drukken tot het symbool voor de
benodigde ovenfunctie begint te knipperen.
2. Houd
ingedrukt.
De klokfunctie gaat na een paar seconden uit.
GEBRUIK VAN DE ACCESSOIRES
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
Diepe pan:
Schuif de diepe pan tussen de geleidestangen van
de roostersteun.
DE ACCESSOIRES PLAATSEN
Bakrooster:
Plaats het rooster tussen de geleidestangen van de
roostersteun en zorg ervoor dat de pootjes omlaag
staan.
EXTRA FUNCTIES
KOELVENTILATOR
Als de oven in werking is, wordt de koelventilator
automatisch ingeschakeld om de oppervlakken van
de oven koel te houden. Na het uitschakelen van de
oven blijft de ventilatie doorgaan totdat de oven is
afgekoeld.
veroorzaken. Om dit te voorkomen is de oven
voorzien van een veiligheidsthermostaat die de
stroomtoevoer onderbreekt. Zodra de temperatuur
is gedaald, wordt de oven automatisch weer
ingeschakeld.
VEILIGHEIDSTHERMOSTAAT
Een onjuiste bediening van de oven of defecte
componenten kunnen gevaarlijke oververhitting
AANWIJZINGEN EN TIPS
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
De temperaturen en baktijden in de
tabellen zijn slechts als richtlijn
bedoeld. Deze zijn afhankelijk van de
recepten en de kwaliteit en de
hoeveelheid van de gebruikte
ingrediënten.
KOOKADVIEZEN
De oven heeft vijf rekniveaus.
Tel de rekniveaus vanaf de bodem van de oven.
Uw oven kan anders bakken of roosteren dan de
oven die u tot nu toe gebruikt heeft. In de
onderstaande tabel vindt u de standaardinstellingen
voor temperatuur, kooktijd en roosterniveau.
Als u voor een speciaal recept de instelling niet
kunt vinden, zoek dan naar een soortgelijk recept.
De oven heeft een speciaal systeem dat de lucht
circuleert en voor doorlopende recycling van stoom
zorgt. Dankzij dit systeem is het mogelijk om
voedsel te bereiden in een atmosfeer met stoom en
worden de gerechten zacht van binnen en
11
knapperig van buiten. Dit reduceert zowel de
bereidingstijd als het energieverbruik.
Voor de bereiding van gebak
De ovendeur mag pas worden geopend als
driekwart van de baktijd is verstreken.
Als u twee bakplaten tegelijkertijd gebruikt, dient u
één niveau ertussen leeg te laten.
Voor de bereiding van vlees en vis
Gebruik een diepe bak voor erg vet voedsel om te
oven te behoeden voor blijvende vetvlekken.
Laat het vlees ongeveer 15 minuten rusten voordat
u het aansnijdt, zodat het vleessap er niet uit
stroomt.
Om te veel rook tijdens het braden in de oven te
vermijden, kunt u een beetje water in de lekbak
gieten. Om rook te vermijden, voegt u water toe
wanneer het is opgedroogd.
Bereidingstijden
De bereidingsduur is afhankelijk van het soort
voedsel, de samenstelling en het volume.
Houd in eerste instantie het bereidingsproces in de
gaten. Zoek bij het gebruik van dit apparaat de
beste instellingen (temperatuur, bereidingsduur,
etc.) voor uw kookgerei, recepten en hoeveelheden.
MULTI HETELUCHT PLUS
Cake / gebak / brood
Verwarm de lege oven 5 minuten voor.
Gebruik de bakplaat.
Gebruik de tweede rekstand.
Gerecht
Water in de uitholling in
de ovenruimte (ml)
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Koekjes, scones,
croissants
100
150 - 180
10 - 20
Focaccia
100
200 - 210
10 - 20
Pizza
100
230
10 - 20
Broodjes
100
200
20 - 25
Brood
100
180
35 - 40
Pruimentaart, appeltaart, kaneelbroodjes
gebakken in een cakevorm.
100 - 150
160 - 180
30 - 60
Bevroren kant-en-klaarmaaltijden
Verwarm de lege oven 10 minuten voor.
Gebruik de tweede rekstand.
Gerecht
Water in de uitholling in
de ovenruimte (ml)
Tijd (min)
Pizza
150
200 - 210
10 - 20
Croissants
150
170 - 180
15 - 25
Lasagne
200
180 - 200
35 - 50
Voedselherstel
Gebruik de tweede rekstand.
12
Temperatuur (°C)
Gebruik 100 ml water.
Stel de temperatuur in op 110 °C.
Gerecht
Tijd (min)
Broodjes
10 - 20
Brood
15 - 25
Focaccia
15 - 25
Vlees
15 - 25
Pastaschotel
15 - 25
Pizza
15 - 25
Rijst
15 - 25
Groenten
15 - 25
Roosteren
Gebruik de glazen ovenschaal.
Gebruik de tweede rekstand.
Gebruik 200 ml water.
Gerecht
Temperatuur
Tijd (min)
(°C)
Biefstuk
200
50 - 60
Kip
210
60 - 80
Geroosterd varkensvlees
180
65 - 80
BAKKEN EN ROOSTEREN
Taart
Boven-/Onderwarmte
Hetelucht
Gerecht
Temperatuur
(°C)
Roosterhoogte
Temperatuur
(°C)
Tijd (min)
Opmerkingen
Roosterhoogte
Schuimtaart
170
2
160
3 (2 en 4)
45 - 60
In een cakevorm
Zandtaartdeeg
170
2
160
3 (2 en 4)
20 - 30
In een cakevorm
Kwarktaart
met karnemelk
170
1
165
2
60 - 80
In een cakevorm van
26 cm
Appelgebak (appeltaart)1)
170
2
160
2 (links en
rechts)
80 - 100
In twee cakevormen
van 20 cm
op een
bakrooster
Strudel
175
3
150
2
60 - 80
Op een
bakplaat
Geleitaart
170
2
165
2 (links en
rechts)
30 - 40
In een cakevorm van
26 cm
Taart
170
2
160
2
50 - 60
In een cakevorm van
26 cm
13
Boven-/Onderwarmte
Hetelucht
Gerecht
Tijd (min)
Temperatuur
(°C)
14
Roosterhoogte
Temperatuur
(°C)
Opmerkingen
Roosterhoogte
Kerstgebak / rijkgevulde
vruchtencake1)
160
2
150
2
90 - 120
In een cakevorm van
20 cm
Pruimentaart1)
175
1
160
2
50 - 60
In een
broodvorm
Cakejes één niveau
170
3
140 - 150
3
20 - 30
Op een
bakplaat
Cakejes twee niveaus
-
-
140 - 150
2 en 4
25 - 35
Op een
bakplaat
Cakejes drie niveaus
-
-
140 - 150
1, 3 en 5
30 - 45
Op een
bakplaat
Koekjes /
gebakreepjes één niveau
140
3
140 - 150
3
30 - 35
Op een
bakplaat
Koekjes /
gebakreepjes twee niveaus
-
-
140 - 150
2 en 4
35 - 40
Op een
bakplaat
Koekjes /
gebakreepjes drie niveaus
-
-
140 - 150
1, 3 en 5
35 - 45
Op een
bakplaat
Schuimgebakjes één niveau
120
3
120
3
80 - 100
Op een
bakplaat
Schuimgebakjes twee niveaus1)
-
-
120
2 en 4
80 - 100
Op een
bakplaat
Broodjes1)
190
3
190
3
12 - 20
Op een
bakplaat
Boven-/Onderwarmte
Hetelucht
Gerecht
Temperatuur
(°C)
Roosterhoogte
Temperatuur
(°C)
Tijd (min)
Opmerkingen
Roosterhoogte
Eclairs één niveau
190
3
170
3
25 - 35
Op een
bakplaat
Eclairstwee niveaus
-
-
170
2 en 4
35 - 45
Op een
bakplaat
Taartjes
180
2
170
2
45 - 70
In een cakevorm van
20 cm
Vruchtencake
160
1
150
2
110 - 120
In een cakevorm van
24 cm
Victoriataart met
jamvulling
170
1
160
2 (links en
rechts)
50 - 60
In een cakevorm van
20 cm
1) Verwarm de oven 10 minuten voor.
Brood en pizza
Boven-/Onderwarmte
Hetelucht
Gerecht
Tijd (min)
Temperatuur
(°C)
Roosterhoogte
Temperatuur
(°C)
Roosterhoogte
Opmerkingen
Witbrood1)
190
1
190
1
60 - 70
1-2
stuks, 500
gram per
stuk
Roggebrood
190
1
180
1
30 - 45
In een
broodvorm
Broodjes 1)
190
2
180
2 (2 en 4)
25 - 40
6-8
broodjes
op een
bakplaat
Pizza 1)
230 - 250
1
230 - 250
1
10 - 20
Op een
bakplaat
of in een
braadpan
15
Boven-/Onderwarmte
Hetelucht
Gerecht
Tijd (min)
Temperatuur
(°C)
Scones1)
200
Roosterhoogte
3
Temperatuur
(°C)
190
Roosterhoogte
3
10 - 20
Opmerkingen
Op een
bakplaat
1) Verwarm de oven 10 minuten voor.
Flans
Boven-/Onderwarmte
Hetelucht
Gerecht
Tijd (min)
Temperatuur
(°C)
Roosterhoogte
Temperatuur
(°C)
Roosterhoogte
Opmerkingen
Pasta
200
2
180
2
40 - 50
In een
vorm
Hartige
groententaart
200
2
175
2
45 - 60
In een
vorm
Quiches1)
180
1
180
1
50 - 60
In een
vorm
Lasagne 1)
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
In een
vorm
Cannelloni1)
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
In een
vorm
1) Verwarm de oven 10 minuten voor.
Vlees
Boven-/Onderwarmte
Hetelucht
Tijd (min)
Gerecht
Temperatuur
(°C)
16
Roosterhoogte
Temperatuur
(°C)
Roosterhoogte
Opmerkingen
Rundvlees
200
2
190
2
50 - 70
Op een
bakrooster
Varkensvlees
180
2
180
2
90 - 120
Op een
bakrooster
Boven-/Onderwarmte
Hetelucht
Gerecht
Tijd (min)
Temperatuur
(°C)
Roosterhoogte
Temperatuur
(°C)
Roosterhoogte
Opmerkingen
Kalfsvlees
190
2
175
2
90 - 120
Op een
bakrooster
Engelse
rosbief,
rood
210
2
200
2
50 - 60
Op een
bakrooster
Engelse
rosbief,
medium
210
2
200
2
60 - 70
Op een
bakrooster
Engelse
rosbief,
gaar
210
2
200
2
70 - 75
Op een
bakrooster
Varkensschouder
180
2
170
2
120 - 150
Met
zwoerd
Varkensschenkel
180
2
160
2
100 - 120
2 stuks
Lamsvlees
190
2
175
2
110 - 130
Bout
Kip
220
2
200
2
70 - 85
Heel
Kalkoen
180
2
160
2
210 - 240
Heel
eend
175
2
220
2
120 - 150
Heel
gans
175
2
160
1
150 - 200
Heel
Konijn
190
2
175
2
60 - 80
In stukken
gesneden
Haas
190
2
175
2
150 - 200
In stukken
gesneden
fazant
190
2
175
2
90 - 120
Heel
Vis
Boven-/Onderwarmte
Hetelucht
Tijd (min)
Gerecht
Temperatuur
(°C)
Forel/
Zeebrasem
190
Roosterhoogte
2
Temperatuur
(°C)
175
Roosterhoogte
2
40 - 55
Opmerkingen
3 - 4 vissen
17
Boven-/Onderwarmte
Hetelucht
Gerecht
Tijd (min)
Temperatuur
(°C)
Tonijn /
zalm
Roosterhoogte
190
Temperatuur
(°C)
2
175
GRILL
Verwarm de oven 3 minuten voor.
Gebruik de vierde rekstand.
Roosterhoogte
2
Opmerkingen
35 - 60
4 - 6 filets
Stel de maximale temperatuur in.
Hoeveelheid
Tijd (min)
Gerecht
Stuks
1e kant
2e kant
Tournedos
4
0.8
12 - 15
12 - 14
Biefstuk
4
0.6
10 - 12
6-8
Worstjes
8
-
12 - 15
10 - 12
Varkenskotelet
4
0.6
12 - 16
12 - 14
Kip (in 2 helften)
2
1
30 - 35
25 - 30
Vleesspiesen
4
-
10 - 15
10 - 12
Kippenborst
4
0.4
12 - 15
12 - 14
Hamburger
6
0.6
20 - 30
-
Visfilet
4
0.4
12 - 14
10 - 12
Geroosterde sandwiches
4-6
-
5-7
-
Geroosterd brood
4-6
-
2-4
2-3
CIRCULATIEGRILL
Gebruik de eerste of tweede rekstand.
Rundvlees
Oven voorverwarmen.
Om de baktijd te berekenen vermenigvuldigt u de
tijd die in de onderstaande tabel wordt gegeven
met de centimeters van de dikte van de filet.
18
Hoeveelheid
(kg)
Gerecht
Temperatuur
(°C)
Tijd (min)
Rosbief of
ossenhaas,
rood
190 - 200
5-6
Rosbief of
ossenhaas,
medium
180 - 190
6-8
Gerecht
Rosbief of
ossenhaas,
doorbakken
Temperatuur
(°C)
170 - 180
Tijd (min)
8 - 10
Temperatuur
(°C)
Tijd (min)
Temperatuur
(°C)
Tijd (min)
Halve kip 0,4
- 0,5 kg elk
190 - 210
35 - 50
Kip, poularde
1 - 1,5 kg
190 - 210
50 - 70
50 - 60
Eend 1,5 - 2
kg
180 - 200
80 - 100
90 - 120
Gans 3,5 - 5
kg
160 - 180
120 - 180
Kalkoen 2,5 3,5 kg
160 - 180
120 - 150
Kalkoen 4 - 6
kg
140 - 160
150 - 240
Temperatuur
(°C)
Tijd (min)
170 - 180
60 - 90
Gehaktbrood
0,75 - 1 kg
160 - 170
Varkensschenkel
(voorgekookt) 0,75 1 kg
150 - 170
90 - 120
Kalfsvlees
Temperatuur
(°C)
Gerecht
30 - 50
Karbonade,
sparerib 1 1,5 kg
Vis (gestoomd)
Tijd (min)
Gerecht
Gebraden
kalfsvlees 1
kg
160 - 180
90 - 120
Kafsschenkel
1,5 - 2 kg
160 - 180
120 - 150
Hele vis 1 1,5 kg
210 - 220
40 - 60
HETELUCHT (VOCHTIG)
Lamsvlees
Lamsbout,
lamsgebraad
1 - 1,5 kg
40 - 60
200 - 220
160 - 180
Gerecht
160 - 180
Tijd (min)
Gevogeltedelen 0,2 0,25 kg elk
Schouderstuk, nekstuk,
ham 1 - 1,5
kg
Gerecht
Lamsrug 1 1,5 kg
Temperatuur
(°C)
Gevogelte
Varkensvlees
Gerecht
Gerecht
Temperatuur
(°C)
Tijd (min)
150 - 170
100 - 120
Volg voor de beste resultaten de
volgende aanwijzingen op die
hieronder in de tabel staan.
19
Gerecht
20
Accessoires
Temperatuur Roosterhoog(°C)
te
Tijd (min)
Zoete broodjes,
12 stuks
bakplaat of lekschaal
175
3
40 - 50
Broodjes, 9
stuks
bakplaat of lekschaal
180
2
35 - 45
Pizza, bevroren,
0,35 kg
bakrooster
180
2
45 - 55
Koninginnenbrood (opgerolde cake met
jam)
bakplaat of lekschaal
170
2
30 - 40
Brownie
bakplaat of lekschaal
170
2
45 - 50
Soufflé, 6 stuks
keramieken vormpjes op
rooster
190
3
45 - 55
Luchtige flanbodem
flanvorm op rooster
180
2
35 - 45
Victoriataart met
jamvulling
ovenschaal op rooster
170
2
35 - 50
Gepocheerde
vis, 0,3 kg
bakplaat of lekschaal
180
2
35 - 45
Hele vis, 0,2 kg
bakplaat of lekschaal
180
3
25 - 35
Visfilets 0,3 kg
pizzavorm op rooster
170
3
30 - 40
Vlees in braadzak, 0,25 kg
bakplaat of lekschaal
180
3
35 - 45
Sjasliek, 0,5 kg
bakplaat of lekschaal
180
3
40 - 50
Koekjes, 16
stuks
bakplaat of lekschaal
150
2
30 - 45
Makronen, 20
stuks
bakplaat of lekschaal
180
2
45 - 55
Muffins, 12
stuks
bakplaat of lekschaal
170
2
30 - 40
Hartige pasteitjes, 16 stuks
bakplaat of lekschaal
170
2
35 - 45
Zandkoekjes, 20
stuks
bakplaat of lekschaal
150
2
40 - 50
Taartjes, 8 stuks
bakplaat of lekschaal
170
2
30 - 40
Gepocheerde
groenten, 0,4 kg
bakplaat of lekschaal
180
2
35 - 45
Gerecht
Accessoires
Temperatuur Roosterhoog(°C)
te
Tijd (min)
Vegetarische
omelet
pizzavorm op rooster
180
3
35 - 45
Groenten, mediterraans 0,7 kg
bakplaat of lekschaal
180
4
35 - 45
ONTDOOIEN
Gerecht
Hoeveelheid
(kg)
Ontdooitijd
(min.)
Nadooitijd (min)
Opmerkingen
Kip
1.0
100 - 140
20 - 30
Leg de kip op een omgekeerde onderschotel in een
groot bord. Halverwege de
bereidingstijd omdraaien.
Vlees
1.0
100 - 140
20 - 30
Halverwege de bereidingstijd omdraaien.
Vlees
0.5
90 - 120
20 - 30
Halverwege de bereidingstijd omdraaien.
Forel
1.50
25 - 35
10 - 15
-
Aardbeien
3.0
30 - 40
10 - 20
-
Boter
2.5
30 - 40
10 - 15
-
Room
2 x 2,0
80 - 100
10 - 15
Room kan ook met nog
licht bevroren deeltjes
goed worden geklopt.
Gebak
1.4
60
60
-
DROGEN - HETELUCHT
Gebruik hiervoor een met boterhampapier of
bakpapier belegde plaat.
Stop de oven voor een beter resultaat halverwege
de droogtijd, open de deur en laat het één nacht
afkoelen om het drogen te voltooien.
Groenten
Gebruik voor één bakplaat de derde rekstand.
Gebruik voor 2 bakplaten de eerste en de vierde rekstand.
Gerecht
Temperatuur (°C)
Tijd (u)
Bonen
60 - 70
6-8
Paprika's
60 - 70
5-6
Groente in het zuur
60 - 70
5-6
Paddenstoelen
50 - 60
6-8
21
Gerecht
Temperatuur (°C)
Kruiden
40 - 50
Tijd (u)
2-3
Fruit
Roosterhoogte
Gerecht
Temperatuur (°C)
Tijd (u)
1 stand
2 standen
Pruimen
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Abrikozen
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Schijfjes appel
60 - 70
6-8
3
1/4
Peren
60 - 70
6-9
3
1/4
AANWIJZINGEN VOOR TESTINSTITUTEN
Testen volgens IEC 60350-1.
Gerecht
22
-functie
Roos- TempeAccessoiterhoog- ratuur
res
te
(°C)
Tijd (min)
Opmerkingen
Kleine
cake
Boven +
onderwarmte
Bakplaat
3
170
20 - 30
Plaats per bakplaat 20 kleine
cakjes.
Kleine
cake
Hetelucht /
Warme
Lucht
Bakplaat
3
150 160
20 - 35
Plaats per bakplaat 20 kleine
cakjes.
Kleine
cake
Hetelucht /
Warme
Lucht
Bakplaat
2 en
4
150 160
20 - 35
Plaats per bakplaat 20 kleine
cakjes.
Appeltaart
Boven +
onderwarmte
Bakrooster
2
180
70 - 90
Gebruik 2 vormen
(20 cm diameter),
diagonaal geplaatst.
Appeltaart
Hetelucht /
Warme
Lucht
Bakrooster
2
160
70 - 90
Gebruik 2 vormen
(20 cm diameter),
diagonaal geplaatst.
Gerecht
-functie
Roos- TempeAccessoiterhoog- ratuur
res
te
(°C)
Tijd (min)
Opmerkingen
Vetvrije
cake
Boven +
onderwarmte
Bakrooster
2
170
40 - 50
Gebruik een cakevorm (26 cm diameter).
Verwarm de oven
10 minuten voor.
Vetvrije
cake
Hetelucht /
Warme
Lucht
Bakrooster
2
160
40 - 50
Gebruik een cakevorm (26 cm diameter).
Verwarm de oven
10 minuten voor.
Vetvrije
cake
Hetelucht /
Warme
Lucht
Bakrooster
2 en
4
160
40 - 60
Gebruik een cakevorm (26 cm diameter). Diagonaal
geplaatst.
Verwarm de oven
10 minuten voor.
Zandtaartdeeg
Hetelucht /
Warme
Lucht
Bakplaat
3
140 150
20 - 40
-
Zandtaartdeeg
Hetelucht /
Warme
Lucht
Bakplaat
2 en
4
140 150
25 - 45
-
Zandtaartdeeg
Boven +
onderwarmte
Bakplaat
3
140 150
25 - 45
-
Geroosterd
brood
4-6
stuks
Grill
Bakrooster
4
max.
2 - 3 minuten
eerste kant; 2
- 3 minuten
tweede kant
Verwarm de oven
3 minuten voor.
Runderburger
6 stuks,
0,6 kg
Grill
Rooster
en lekbak
4
max.
20 - 30
Plaats het rooster
op het vierde niveau en de lekbak
op het derde niveau in de oven.
Draai het voedsel
halverwege de bereidingstijd om.
Verwarm de oven
3 minuten voor.
23
ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
OPMERKINGEN OVER SCHOONMAKEN
Maak de voorkant van de oven schoon met een
zachte doek, warm water en een mild
reinigingsmiddel.
Gebruik voor metalen oppervlakken een specifiek
reinigingsmiddel.
Reinig de binnenkant van de oven na elk gebruik.
Vetophoping of andere voedingsresten kunnen
brand veroorzaken. Het gevaar is groter voor de
grillpan.
Reinig alle accessoires na elk gebruik en laat ze
drogen. Gebruik een zachte doek met een warm
sopje en een reinigingsmiddel. De accessoires niet
in de afwasmachine reinigen.
Verwijder hardnekkig vuil met een speciale
ovenreiniger.
Toebehoren met antiaanbaklaag mogen niet
worden schoongemaakt met een agressief
reinigingsmiddel, voorwerpen met scherpe randen
of een afwasautomaat. Dit kan de antiaanbaklaag
beschadigen.
Vocht kan in de oven of op de glazen deurpanelen
condenseren. Om de condensvorming te
verminderen, laat u de oven voor het bereiden 10
minuten werken.Neem het vocht uit de ruimte na
ieder gebruik af.
OVENS VAN ROESTVRIJ STAAL OF
ALUMINIUM
Maak de ovendeur alleen met een vochtige doek of
natte spons schoon. Droog maken met een zachte
doek.
Vermijd het gebruik van staalwol, zure of schurende
producten, deze kunnen de oppervlakken van de
oven beschadigen. Maak het bedieningspaneel van
de oven net zo voorzichtig schoon
REINIGEN VAN DE UITSPARING IN DE
BINNENKANT VAN DE OVEN
De reinigingsprocedure verwijdert kalkresten van
de bodemuitsparing na het bereidingsproces met
stoom.
Voor de functie: Multi hetelucht
PLUSwe raden aan de
reinigingsprocedure na minstens
iedere 5 -10 kookcycli uit te voeren.
24
1. Doe 250 ml witte azijn in de uitsparing onderin
de oven.
Gebruik maximaal 6% azijn zonder
toevoegingen.
2. Laat de azijn de kalkresten gedurende 30
minuten op kamertemperatuur oplossen.
3. Reinig de uitsparing met warm water en een
zachte doek.
DE AFDICHTING VAN DE DEUR
SCHOONMAKEN
Voer regelmatig een controle van de deurafdichting
uit. De afdichting van de deur bevindt zich rondom
het frame aan de binnenkant van de oven. Gebruik
de oven niet als de afdichting van de deur is
beschadigd. Neem contact op met de
klantenservice.
Voor meer informatie over het schoonmaken van de
deurafdichting, raadpleegt u de algemene
informatie over reiniging.
AQUA CLEAN
Deze reinigingsprocedure maakt gebruik van vocht
als hulpmiddel om achtergebleven vet en
voedselresten uit de oven te verwijderen.
1. Doe 200 ml water in de uitsparing onderin de
oven.
2.
3.
4.
5.
6.
en druk op
.
Stel de functie in:
Stel de temperatuur in op 90 °C.
Laat de oven 30 minuten werken.
Zet de oven uit en laat deze afkoelen.
Wanneer de oven is afgekoeld, maak het
schoon met een zachte doek.
WAARSCHUWING! Zorg ervoor
dat de oven is afgekoeld voordat u
het apparaat aanraakt. Gevaar
voor brandwonden.
DE DEUR VERWIJDEREN EN INSTALLEREN
De ovendeur beschikt over twee glazen panelen. U
kunt de ovendeur en de interne glasplaat
verwijderen om ze schoon te maken. Lees de
volledige instructie 'Verwijderen van installatiedeur'
voordat u de glasplaten verwijdert.
De ovendeur kan dichtslaan als u het
interne glaspaneel probeert te
verwijderen als de deur nog
gemonteerd is.
LET OP! Gebruik de oven nooit
zonder de interne glasplaat.
1. Open de deur volledig en houd vast aan beide
scharnieren.
2. Til de hendels van beide scharnieren volledig
op en draai eraan.
4. Leg de deur op een zachte doek op een
stabiele ondergrond.
5. Deurafdekking (B) aan de bovenkant van de
deur aan beide kanten vastpakken en naar
binnen drukken om de klemsluiting te
ontgrendelen.
2
B
1
6. Trek de deur naar voren om hem te verwijderen.
7. Houd het glazen deurpaneel bij de bovenkant
vast en trek het voorzichtig naar buiten. Zorg
dat het glas volledig uit de geleiders schuift.
3. Sluit de ovendeur halverwege tot de eerste
openingsstand. Til hem daarna op en trek hem
naar voren en verwijder hem van zijn plek.
8. Reinig de glasplaten met een sopje. Droog de
glasplaten voorzichtig af. Reinig de glasplaten
niet in de vaatwasser.
Als de reiniging is voltooid, plaatst u de glasplaat
en de ovendeur terug.
De bedrukte zone moet naar de binnenkant van de
deur gericht zijn. Zorg ervoor dat het oppervlak van
de glasplaat op de bedrukte zijde na de installatie
niet ruw aanvoelt.
Als de deur correct wordt geïnstalleerd, klikt de
rand van de deur.
25
Zorg ervoor dat u de interne glasplaat correct in de
uitsparingen plaatst.
A
Wacht totdat de oven afgekoeld is.
2. Trek de oven uit het stopcontact.
3. Leg een doek op de bodem van de ovenruimte.
LET OP! Houd de halogeenlamp altijd
met een doek vast om te voorkomen
dat er vetrestjes op de ovenlamp
verbranden.
HET LAMPJE VERVANGEN
WAARSCHUWING! Gevaar voor
elektrische schokken.
Het lampje kan heet zijn.
1. Oven uitschakelen.
Het achterste lampje
1. Draai het afdekglas van de lamp en verwijder
het.
2. Reinig de glasafdekking.
3. Vervang de lamp door een geschikte 300°C
hittebestendige lamp.
4. Plaats het afdekglas terug.
PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
PROBLEMEN OPLOSSEN
Probleem
26
Mogelijke oorzaak
oplossing
De oven wordt niet warm.
De oven is uitgeschakeld.
Schakel de oven in.
De oven wordt niet warm.
De klok is niet ingesteld.
Stel de klok in.
De oven wordt niet warm.
De benodigde kookstanden
zijn niet ingesteld.
Zorg ervoor dat de instellingen
correct zijn.
De oven wordt niet warm.
De zekering is doorgeslagen.
Controleer of de zekering de
oorzaak van de storing is. Als
de zekeringen keer op keer
doorslaan, neemt u contact op
met een erkende installateur.
Het lampje brandt niet.
Het lampje is stuk.
Vervang het lampje.
Stoom en condens slaan neer
op de gerechten en in de
ovenruimte.
Het gerecht heeft te lang in de
oven gestaan.
Laat gerechten na het bereiden niet langer dan 15 - 20
minuten in de oven staan.
Er worden geen goede kookresultaten verkregen met de
functie: Multi hetelucht PLUS.
U heeft de functie niet ingeschakeld: Multi hetelucht
PLUS.
Raadpleeg "Functie activeren:
Multi hetelucht PLUS".
Er worden geen goede kookresultaten verkregen met de
functie: Multi hetelucht PLUS.
U heeft de functie niet juist ingeschakeld: Multi hetelucht
PLUSmet de toets Plus stoom.
Raadpleeg "Functie activeren:
Multi hetelucht PLUS".
Er worden geen goede kookresultaten verkregen met de
functie: Multi hetelucht PLUS.
U heeft de uitholling van de
ovenruimte niet met water gevuld.
Raadpleeg "Functie activeren:
Multi hetelucht PLUS".
Probleem
Mogelijke oorzaak
oplossing
U wilt de Multi-hetelucht-functie inschakelen, maar het indicatielampje van de Plus
Steam-knop staat aan.
De functie Multi-hetelucht
PLUS is in werking.
Druk op de Plus Steam-knop
Het water in de uitholling van
de ovenruimte kookt niet.
De temperatuur is te laag.
Stel de temperatuur minstens
in op 110 °C.
Zie het hoofdstuk 'Nuttige aanwijzingen en tips'.
Het water komt uit de uitholling
in de ovenruimte.
Er zit te veel water in de uitholling van de ovenruimte.
Zet de oven uit en zorg dat het
apparaat koud is. Veeg het water weg met een spons of een
doek. Voeg de juiste hoeveelheid water toe aan de uitholling van de ovenruimte. Raadpleeg de specifieke procedure.
Op het display wordt "12.00"
weergegeven.
Er is een stroomstoring geweest.
Stel de klok opnieuw in.
ONDERHOUDSGEGEVENS
Als u niet zelf het probleem kunt verhelpen, neem
dan contact op met uw verkoper ofeen erkende
serviceafdeling.
De contactgegevens van het servicecentrum staan
op het typeplaatje. Het typeplaatje bevindt zich aan
om de functie Multi-hetelucht PLUS uit te zetten.
de voorkant van de binnenkant van de oven.
Verwijder het typeplaatje niet uit de ovenruimte.
Wij adviseren u om de gegevens hier te noteren:
Model (MOD.)
.........................................
Productnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
ENERGIEZUINIGHEID
PRODUCTKAART EN INFORMATIE VOLGENS EU 65-66/2014
Naam leverancier
Zanussi
Modelidentificatie
ZOB65301XK
Energie-efficiëntie Index
95.2
Energie-efficiëntieklasse
A
Energieverbruik bij een standaardbelasting, stand boven +
onderwarmte
0.89 kWh/cyclus
Energieverbruik bij een standaardbelasting, stand hetelucht
0.80 kWh/cyclus
27
Aantal ruimten
1
Warmtebron
Elektriciteit
Volume
68 l
Soort oven
Inbouwoven
Massa
26.7 kg
EN 60350-1 - Elektrische huishoudelijke
kookapparaten - deel 1: Reeksen, ovens,
stoomovens en grills - Methoden voor
prestatiemeting.
ENERGIEBESPARING
Deze oven bevat functies die u helpen
energie te besparen tijdens het
dagelijks koken.
Algemene tips
Zorg ervoor dat de ovendeur goed gesloten is als u
de oven in werking stelt. De deur niet openen
tijdens de bereiding met stoom. Houd het
deurrubber schoon en zorg ervoor dat het goed op
zijn plaats vastzit.
Gebruik metalen schalen om meer energie te
besparen.
Indien mogelijk de oven niet voorverwarmen voordat
u er voedsel in plaatst.
Verlaag bij een bereidingsduur langer dan 30
minuten de oventemperatuur met minimaal 3 - 10
minuten, afhankelijk van de bereidingsduur voordat
de kooktijd verstrijkt. De restwarmte in de oven
zorgt ervoor dat het gerecht wordt voltooid.
U kunt de restwarmte gebruiken om andere
maaltijden op te warmen.
Houd de onderbrekingen tussen het bakken zo kort
mogelijk als u een aantal gerechten tegelijkertijd
bereidt.
Bereiding met hete lucht
Gebruik indien mogelijk de bereidingsfuncties met
hete lucht om energie te besparen.
Eten warm houden
Kies de laagst mogelijke temperatuurinstelling om
de restwarmte te gebruiken en een maaltijd warm te
houden.
Hetelucht (vochtig)
Functie is ontworpen om tijdens de bereiding
energie te besparen.
MILIEUBESCHERMING
Recycleer de materialen met het symbool
. Gooi
de verpakking in een geschikte afvalcontainer om
het te recycleren. Bescherm het milieu en de
volksgezondheid en recycleer op een correcte
manier het afval van elektrische en elektronische
28
apparaten. Gooi apparaten gemarkeerd met het
symbool niet weg met het huishoudelijk afval.
Breng het product naar het milieustation bij u in de
buurt of neem contact op met de gemeente.
INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les
instructions fournies. Le fabricant ne pourra être tenu pour
responsable des blessures et dégâts résultant d'une mauvaise
installation ou utilisation. Conservez toujours les instructions dans
un lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.
SÉCURITÉ DES ENFANTS ET DES PERSONNES
VULNÉRABLES
•
•
•
•
•
•
•
•
Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans,
ainsi que des personnes dont les capacités physiques,
sensorielles et mentales sont réduites ou dont les
connaissances et l'expérience sont insuffisantes, à condition
d'être surveillés ou d'avoir reçu des instructions concernant
l'utilisation sécurisée de l'appareil et de comprendre les risques
encourus.
Les enfants entre 3 et 8 ans et les personnes ayant un
handicap très important et complexe doivent être tenus à l'écart
de l'appareil, à moins d'être surveillés en permanence.
Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart de
l'appareil, à moins d'être surveillés en permanence.
Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil .
Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants et jetezles convenablement.
Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil lorsqu'il
est en cours de fonctionnement ou lorsqu'il refroidit. Les parties
accessibles peuvent devenir chaudes en cours d'utilisation.
Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité enfants, nous
vous recommandons de l'activer.
Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre une
opération de maintenance sur l'appareil sans surveillance.
SÉCURITÉ GÉNÉRALE
•
L'appareil doit être installé et le câble remplacé uniquement par
un professionnel qualifié .
29
•
•
•
•
•
•
•
•
AVERTISSEMENT : L'appareil et ses parties accessibles
deviennent chauds pendant son fonctionnement. Veillez à ne
pas toucher les éléments chauffants.
Utilisez toujours des gants de cuisine pour retirer ou enfourner
des accessoires ou des plats allant au four.
Avant d'effectuer une opération de maintenance, débranchez
l'appareil de la prise secteur.
AVERTISSEMENT : Assurez-vous que l'appareil est éteint et
débranché avant de remplacer l'éclairage afin d'éviter tout
risque de choc électrique.
N'utilisez pas l'appareil avant de l'avoir installé dans la structure
encastrée.
N'utilisez pas de nettoyeur vapeur pour nettoyer l'appareil.
N'utilisez pas de produits abrasifs ni de racloirs pointus en
métal pour nettoyer la porte en verre car ils peuvent rayer sa
surface, ce qui peut briser le verre.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé
par le fabricant, un service de maintenance agréé ou un
technicien qualifié afin d'éviter tout danger lié à l'électricité.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
INSTALLATION
AVERTISSEMENT! L'appareil doit
être installé uniquement par un
professionnel qualifié.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
30
Retirez l'intégralité de l'emballage.
N'installez pas et ne branchez pas un appareil
endommagé.
Suivez scrupuleusement les instructions
d'installation fournies avec l'appareil.
Soyez toujours vigilants lorsque vous déplacez
l'appareil car il est lourd. Utilisez toujours des
gants de sécurité et des chaussures fermées.
Ne tirez jamais l'appareil par la poignée.
Installez l'appareil dans un lieu sûr et adapté
répondant aux exigences d'installation.
Respectez l'espacement minimal requis par
rapport aux autres appareils et éléments.
Avant de monter l’appareil, vérifiez si la porte du
four s’ouvre sans retenue.
Cet appareil est équipé d'un système de
refroidissement électrique. Il doit être utilisé
lorsque l'appareil est raccordé à une prise
secteur.
Hauteur minimale du
meuble (Hauteur minimale du meuble sous
le plan de travail)
Largeur du meuble
590 (600) mm
560 mm
Profondeur du meuble
550 (550) mm
Hauteur de l’avant de
l’appareil
594 mm
Hauteur de l’arrière de
l’appareil
576 mm
Largeur de l’avant de
l’appareil
595 mm
Largeur de l’arrière de
l’appareil
559 mm
Profondeur de l'appareil
569 mm
Profondeur d’encastrement de l’appareil
548 mm
Profondeur avec porte
ouverte
1022 mm
Dimensions minimales
de l’ouverture de ventilation. Ouverture placée sur la partie inférieure de la face arrière
560x20 mm
Longueur du câble
d’alimentation secteur.
Le câble est placé
dans le coin droit de la
face arrière
1500 mm
Vis de montage
4x25 mm
•
BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE
AVERTISSEMENT! Risque
d'incendie ou d'électrocution.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
L’ensemble des branchements électriques doit
être effectué par un technicien qualifié.
L’appareil doit être relié à la terre.
Vérifiez que les paramètres figurant sur la
plaque signalétique correspondent aux données
électriques de votre réseau.
Utilisez une prise correctement installée et
protégée contre les chocs.
L’appareil ne doit pas être raccordé à l’aide
d'une prise multiple ou d'un prolongateur.
Veillez à ne pas endommager la fiche secteur ni
le câble d’alimentation. Le remplacement du
câble d’alimentation de l’appareil doit être
effectué par notre service après-vente agréé.
Ne laissez pas les câbles d'alimentation entrer
en contact ou s'approcher de la porte de
l'appareil ou de la niche d'encastrement sous
l'appareil, particulièrement lorsqu'il est en
marche ou que la porte est chaude.
La protection contre les chocs des parties sous
tension et isolées doit être fixée de telle manière
qu’elle ne puisse pas être enlevée sans outils.
Ne branchez la fiche d’alimentation à la prise de
courant qu’à la fin de l’installation. Assurez-vous
que la prise principale est accessible une fois
l’appareil installé.
Si la prise de courant est lâche, ne branchez
pas la fiche d'alimentation secteur.
Ne tirez jamais sur le câble d’alimentation
électrique pour débrancher l’appareil. Tirez
toujours sur la fiche de la prise secteur.
N’utiliser que des dispositifs d’isolation
corrects : coupe-circuits de protection de ligne,
fusibles. (les fusibles à visser doivent être retirés
du support), un disjoncteur différentiel et des
contacteurs.
L'installation électrique doit être équipée d'un
dispositif d'isolement à coupure omnipolaire. Le
dispositif d'isolement doit présenter une
distance d'ouverture des contacts d'au moins
3 mm.
Cet appareil n'est fourni qu'avec un câble
d'alimentation.
Types de câbles compatibles pour l'installation ou le remplacement pour l’Europe :
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Pour la section du câble, consultez la puissance
totale sur la plaque signalétique. Vous pouvez
également consulter le tableau :
Puissance totale (W)
Section du câble
(mm²)
maximum 1380
3 x 0.75
maximum 2300
3x1
maximum 3680
3 x 1.5
Le fil de masse (fil jaune/vert) doit faire 2 cm de
plus que les fils de phase et neutre (fils bleu et
marron).
UTILISATION
AVERTISSEMENT! Risque de
blessures, de brûlures, d'électrocution
ou d'explosion.
•
•
•
•
•
•
•
Cet appareil est exclusivement destiné à une
utilisation domestique.
Ne modifiez pas les caractéristiques de cet
appareil.
Assurez-vous que les orifices de ventilation ne
sont pas bouchés.
Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance
pendant son fonctionnement.
Éteignez l'appareil après chaque utilisation.
Soyez prudent lors de l'ouverture de la porte de
l'appareil lorsque celui-ci est en fonctionnement.
De l'air brûlant peut s'en échapper.
N'utilisez jamais cet appareil avec les mains
mouillées ou lorsqu'il est en contact avec de
l'eau.
31
•
•
•
•
•
N'exercez jamais de pression sur la porte
ouverte.
N'utilisez jamais l'appareil comme plan de travail
ou comme plan de stockage.
Ouvrez prudemment la porte de l'appareil. Si
vous utilisez des ingrédients contenant de
l'alcool, un mélange d'alcool et d'air facilement
inflammable peut éventuellement se former.
Ne laissez pas des étincelles ou des flammes
nues entrer en contact avec l'appareil lorsque
vous ouvrez la porte.
Ne placez pas de produits inflammables ou
d'éléments imbibés de produits inflammables à
l'intérieur ou à proximité de l'appareil, ni sur
celui-ci.
AVERTISSEMENT! Risque
d'endommagement de l'appareil.
•
•
•
•
•
•
32
Pour éviter tout endommagement ou
décoloration de l'émail :
– ne posez pas de plats allant au four ni
aucun autre objet directement sur le fond
de l'appareil.
– ne placez jamais de feuilles d'aluminium
directement sur le fond de la cavité de
l'appareil.
– ne versez jamais d'eau directement dans
l'appareil lorsqu'il est chaud.
– une fois la cuisson terminée, ne laissez
jamais d'aliments ou de plats humides à
l'intérieur de l'appareil.
– faites attention lorsque vous retirez ou
remettez en place les accessoires.
La décoloration de l'émail ou de l'acier
inoxydable est sans effet sur les performances
de l'appareil.
Utilisez un plat à rôtir pour obtenir des gâteaux
moelleux. Les jus de fruits causent des taches
qui peuvent être permanentes.
Cet appareil est exclusivement destiné à un
usage culinaire. Ne l'utilisez pas pour des
usages autres que celui pour lequel il a été
conçu, à des fins de chauffage par exemple.
La porte du four doit toujours être fermée
pendant la cuisson.
Si l'appareil est installé derrière la paroi d'un
meuble (par ex. une porte), veuillez à ce que la
porte ne soit jamais fermée lorsque l'appareil est
en marche. La chaleur et l'humidité peuvent
s'accumuler derrière la porte fermée du meuble
et provoquer d'importants dégâts sur l'appareil,
le meuble ou le sol. Ne fermez pas la paroi du
meuble tant que l'appareil n'a pas complètement
refroidi.
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT! Risque de
blessure, d'incendie ou de dommages
matériels sur l'appareil.
•
•
•
•
•
•
•
•
Avant toute opération d'entretien, éteignez
l'appareil et débranchez la fiche de la prise
secteur.
Vérifiez que l'appareil est froid. Les panneaux de
verre risquent de se briser.
Remplacez immédiatement les vitres de la porte
si elles sont endommagées. Contactez le
service après-vente agréé.
Soyez prudent lorsque vous retirez la porte de
l'appareil. La porte est lourde !
Nettoyez régulièrement l'appareil afin de
maintenir le revêtement en bon état.
Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide.
Utilisez uniquement des produits de lavage
neutres. N'utilisez pas de produits abrasifs, de
tampons à récurer, de solvants ni d'objets
métalliques.
Si vous utilisez un spray pour four, suivez les
consignes de sécurité figurant sur l'emballage.
Ne nettoyez pas l'émail catalytique (si présent)
avec des détergents.
ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR
AVERTISSEMENT! Risque
d'électrocution !
•
•
•
Les ampoules classiques ou halogènes utilisées
dans cet appareil sont destinées uniquement à
un usage avec des appareils ménagers. Ne les
utilisez pas pour éclairer votre logement.
Avant de changer l'ampoule, débranchez
l'appareil de la prise secteur.
N'utilisez que des ampoules ayant les mêmes
spécifications .
MAINTENANCE
• Pour réparer l'appareil, contactez un service
après-vente agréé.
• Utilisez exclusivement des pièces d'origine.
MISE AU REBUT
AVERTISSEMENT! Risque de
blessure ou d'asphyxie.
•
•
Débranchez l'appareil de l'alimentation
électrique.
Coupez le câble d'alimentation au ras de
l'appareil et mettez-le au rebut.
•
Retirez le dispositif de verrouillage du hublot
pour empêcher les enfants et les animaux de
s'enfermer dans l'appareil.
DESCRIPTION DE L'APPAREIL
VUE D'ENSEMBLE
1 2 3
4
5
1 Bandeau de commande
2 Manette de sélection des modes de cuisson
6 7
3 Voyant/symbole de mise sous tension
4 Affichage
8
5
9
4
12
3
10
2
1
11
5 Thermostat
6 Indicateur / symbole de température
7 Vapeur Plus
8 Résistance
9 Éclairage
10 Ventilateur
11 Bac de la cavité
12 Position des grilles
ACCESSOIRES
• Grille métallique
Permet de poser des plats à rôti, à gratin et des
moules à gâteau/pâtisserie.
• Plat multi-usages
Pour la cuisson de gâteaux et de biscuits/
gâteaux secs. Pour cuire et rôtir ou à utiliser
comme plat pour recueillir la graisse.
BANDEAU DE COMMANDE
TOUCHES
Touche sensitive
Fonction
Description
MOINS
Pour régler l'heure.
HORLOGE
Pour régler une fonction de l'horloge.
PLUS
Pour régler l'heure.
VAPEUR PLUS
Pour activer la fonction Chaleur tournante
PLUS.
33
AFFICHAGE
A
B
C
A. Fonctions de l'horloge
B. Minuteur
C. Fonction de l'horloge
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
AVERTISSEMENT! Reportez-vous
aux chapitres concernant la sécurité.
Pour modifier l'heure, reportez-vous au
chapitre « Fonctions de l'horloge ».
PREMIER NETTOYAGE
Retirez tous les accessoires du four.
Reportez-vous au chapitre « Entretien
et nettoyage ».
Nettoyez le four et les accessoires avant de les
utiliser pour la première fois.
Remettez les accessoires en place.
PRÉCHAUFFAGE
Préchauffez le four à vide avant de l'utiliser pour la
première fois.
1. Sélectionnez la fonction
et la température
maximale.
2. Laissez le four en fonctionnement pendant
1 heure.
3. Sélectionnez la fonction
et réglez la
température maximale.
4. Laissez le four en fonctionnement pendant
15 minutes.
5. Sélectionnez la fonction
, appuyez sur la
touche Vapeur plus
et réglez la température
maximale.
6. Laissez le four en fonctionnement pendant
15 minutes.
7. Éteignez le four puis laissez-le refroidir.
Les accessoires peuvent chauffer plus que
d'habitude. Une odeur et de la fumée peuvent
s'échapper du four. Assurez-vous que la ventilation
dans la pièce est suffisante.
Pour la fonction : Chaleur tournante
PLUS reportez-vous au chapitre
« Utilisation quotidienne », paragraphe
« Réglage de la fonction Chaleur
tournante PLUS".
UTILISATION QUOTIDIENNE
AVERTISSEMENT! Reportez-vous
aux chapitres concernant la sécurité.
RÉGLAGE D'UN MODE DE CUISSON
1. Tournez la manette des modes de cuisson pour
sélectionner un mode de cuisson.
2. Tournez la manette pour sélectionner la
température.
L'éclairage s'allume lorsque l'appareil est en
marche.
34
3. Pour éteindre le four, tournez les manettes sur
la position arrêt.
MODES DE CUISSON
Fonction du four
Utilisation
Fonction du four
Le four est éteint.
Chaleur Tournante Humide
Position Arrêt
Eclairage Four
Chaleur Tournante / Chaleur tournante
PLUS / Nettoyage Aqua
Clean
Pour allumer l'éclairage même si aucune fonction de
cuisson n'est sélectionnée.
Pour faire cuire sur trois niveaux en même temps et
pour déshydrater des aliments.
Diminuez les températures
de 20 à 40 °C par rapport
à la Convection naturelle.
Pour ajouter de l'humidité
en cours de cuisson. Pour
obtenir une belle couleur et
une croûte croustillante en
cours de cuisson. Pour rester plus juteux en cours de
réchauffage.
Pour plus d'informations sur
le , nettoyage Aqua Clean,
reportez-vous au chapitre
« Entretien et nettoyage ».
Sole
Décongélation
Gril Fort
Turbo Gril
Utilisation
Cette fonction est conçue
pour économiser de l'énergie en cours de cuisson.
Pour obtenir des instructions de cuisson, reportezvous au chapitre « Conseils », paragraphe Chaleur
Tournante Humide. Durant
cette cuisson, la porte du
four doit rester fermée pour
éviter d'interrompre la fonction, et pour garantir une
consommation d'énergie
optimale. Lorsque vous utilisez cette fonction, la température à l'intérieur de la
cavité peut différer de la
température sélectionnée.
Le niveau de cuisson peut
être réduit. Pour obtenir
des recommandations générales sur l'économie
d'énergie, consultez le chapitre « Économies d'énergie », paragraphe « Efficacité énergétique ».Cette
fonction est utilisée pour
définir la classe d'efficacité
énergétique selon la norme
EN 60350-1.
Pour cuire des gâteaux à
fond croustillant et pour
stériliser des aliments.
Pour décongeler des aliments (fruits et légumes).
Le temps de décongélation
dépend de la quantité et de
l'épaisseur des aliments
surgelés.
Pour griller des aliments
peu épais en grandes
quantités et pour griller du
pain.
Pour rôtir de grosses pièces de viande ou de la volaille sur un seul niveau.
Également pour gratiner et
faire dorer.
35
Fonction du four
Sole Pulsée
Utilisation
Pour cuire des pizzas. Pour
dorer de façon intensive et
obtenir un fond croustillant.
Pour cuire et rôtir des aliments sur un seul niveau.
Convection
naturelle (Voûte)
RÉGLAGE DE LA FONCTION :CHALEUR
TOURNANTE PLUS
Cette fonction vous permet d'apporter plus
d'humidité en cours de cuisson.
AVERTISSEMENT! Risque de
brûlures et de dommages matériels à
l'appareil.
L'humidité qui s'échappe peut provoquer des
brûlures :
• N'ouvrez pas la porte du four lorsque cette
fonction est activée.
• Soyez prudent en ouvrant la porte du four après
l'arrêt de la fonction.
Reportez-vous au chapitre
« Conseils ».
1. Remplissez le bac de la cavité avec de l'eau du
robinet.
36
Le bac de la cavité a une contenance maximale
de 250 ml.
Remplissez le bac de la cavité d'eau
uniquement lorsque le four est froid.
ATTENTION! Ne remplissez pas
le bac de la cavité d'eau en cours
de cuisson, ou lorsque le four est
chaud.
2. Placez les aliments dans le four et fermez la
porte.
3. Réglez la fonction :
.
4. Appuyez sur la touche Vapeur Plus
.
La touche Vapeur Plus fonctionne uniquement
avec cette fonction.
Le voyant s'allume.
5. Tournez la manette pour sélectionner une
température.
6. Pour éteindre le four, appuyez sur la touche
Vapeur Plus
, tournez les manettes sur la
position Arrêt.
Le voyant de la touche Vapeur Plus s'éteint.
7. Videz l'eau du bac de la cavité.
AVERTISSEMENT! Assurezvous que le four a refroidi avant de
vider l'eau du bac de la cavité.
AFFICHAGE
A
B
C
A. Fonctions de l'horloge
B. Minuteur
C. Fonction de l'horloge
TOUCHES
Touche sensitive
Fonction
Description
MOINS
Pour régler l'heure.
HORLOGE
Pour régler une fonction de l'horloge.
PLUS
Pour régler l'heure.
VAPEUR PLUS
Pour activer la fonction Chaleur tournante
PLUS.
FONCTIONS DE L'HORLOGE
TABLEAU DES FONCTIONS DE L'HORLOGE
Fonction de l'horloge
Utilisation
HEURE
Pour régler, modifier ou vérifier l'heure du jour.
DURÉE
Pour régler la durée de fonctionnement de l'appareil.
FIN
Pour régler l'heure à laquelle l'appareil s'éteint.
DÉPART DIFFÉRÉ
Pour combiner les fonction DURÉE et FIN.
MINUTEUR
Pour régler un décompte. Cette fonction est sans effet sur le fonctionnement de l'appareil. Vous pouvez utiliser le MINUTEUR à tout
moment, même lorsque l'appareil est éteint.
RÉGLAGE DE L'HEURE. MODIFICATION DE
L'HEURE
Vous devez régler l'heure avant de mettre le four en
marche.
Le voyant
clignote lorsque vous branchez
l'appareil à l'alimentation électrique, lorsqu'il y a eu
une coupure de courant ou que le minuteur n'est
pas réglé.
Appuyez sur la touche
ou
pour régler la
bonne heure.
Au bout d'environ 5 secondes, le clignotement
s'arrête et l'heure réglée s'affiche.
37
Pour changer l'heure, appuyez à plusieurs reprises
sur la touche
clignoter.
jusqu'à ce que
commence à
RÉGLAGE DE LA DUREE
1. Sélectionnez une fonction du four et la
température.
2. Appuyez sur
que
à plusieurs reprises jusqu'à ce
commence à clignoter.
3. Appuyez sur
la DUREE.
ou
pour régler le temps de
.
L'affichage indique
4. Lorsque la durée programmée s'est écoulée,
clignote et un signal sonore retentit.
L'appareil se met à l'arrêt automatiquement.
5. Appuyez sur une touche pour arrêter le signal
sonore.
6. Tournez la manette des fonctions du four et la
manette du thermostat sur la position Arrêt.
RÉGLAGE DE LA FIN
1. Sélectionnez une fonction et la température du
four.
2. Appuyez sur
que
à plusieurs reprises jusqu'à ce
commence à clignoter.
3. Appuyez sur
L'affichage indique
ou
pour régler la durée.
.
4. Lorsque la durée est écoulée,
clignote et
un signal sonore retentit. L'appareil s'éteint
automatiquement.
5. Appuyez sur n'importe quelle touche pour
arrêter le signal sonore.
6. Tournez la manette des fonctions du four et la
manette du thermostat sur la position Arrêt.
RÉGLAGE DU DÉPART DIFFÉRÉ
1. Sélectionnez une fonction et la température du
four.
UTILISATION DES ACCESSOIRES
AVERTISSEMENT! Reportez-vous
aux chapitres concernant la sécurité.
INSTALLATION DES ACCESSOIRES
Grille métallique :
Poussez la grille entre les barres de guidage des
supports de grille et assurez-vous que les pieds
sont orientés vers le bas.
38
à plusieurs reprises jusqu'à ce
2. Appuyez sur
que
commence à clignoter.
3. Appuyez sur
de la DURÉE.
4. Appuyez sur
5. Appuyez sur
de la FIN.
ou
pour régler les minutes
ou
pour régler les minutes
.
6. Appuyez sur la touche
pour confirmer.
L'appareil s'allume automatiquement plus tard,
fonctionne pendant la DURÉE réglée, et s'arrête à
l'heure de FIN choisie. Lorsque la durée définie
s'est écoulée, un signal sonore retentit.
7. L'appareil s'éteint automatiquement. Appuyez
sur n'importe quelle touche pour arrêter le
signal sonore.
8. Tournez la manette des fonctions du four et la
manette du thermostat sur la position Arrêt.
RÉGLER LA MINUTERIE
1. Appuyez sur
que
à plusieurs reprises jusqu'à ce
commence à clignoter.
2. Appuyez sur
ou
pour régler la durée
requise.
La MINUTERIE se met en marche automatiquement
au bout de 5 secondes.
3. À la fin du temps de cuisson programmé, un
signal sonore retentit. Appuyez sur une touche
pour arrêter le signal sonore.
4. Tournez les boutons de fonction du four et de
température sur la position d'arrêt.
ANNULER DES FONCTIONS DE L'HORLOGE
1. Appuyez sur
plusieurs fois jusqu'à ce que le
voyant de la fonction souhaitée clignote.
2. Maintenez la touche
enfoncée.
Au bout de quelques secondes, la fonction de
l'horloge s'éteint.
Plat à rôtir :
Poussez le plat à rôtir entre les rails du support de
grille.
FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES
VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT
Lorsque le four fonctionne, le ventilateur de
refroidissement se met automatiquement en
marche pour refroidir les surfaces du four. Si vous
éteignez le four, le ventilateur de refroidissement
continue à fonctionner jusqu'à ce que le four
refroidisse.
surchauffe dangereuse. Pour éviter cela, le four
dispose d'un thermostat de sécurité interrompant
l'alimentation électrique. Le four se remet
automatiquement en fonctionnement lorsque la
température baisse.
THERMOSTAT DE SÉCURITÉ
Un mauvais fonctionnement du four ou des
composants défectueux peuvent causer une
CONSEILS
AVERTISSEMENT! Reportez-vous
aux chapitres concernant la sécurité.
La température et les temps de
cuisson indiqués sont fournis
uniquement à titre indicatif. Ils varient
en fonction des recettes ainsi que de
la qualité et de la quantité des
ingrédients utilisés.
CONSEILS DE CUISSON
Le four dispose de cinq niveaux de grille.
Comptez les niveaux de grille à partir du bas du
four.
Votre four peut cuire les aliments d'une manière
complètement différente de celle de votre ancien
four. Les tableaux ci-dessous vous indiquent les
réglages standard pour la température, le temps de
cuisson et le niveau du four.
Si vous ne trouvez pas les réglages appropriés
pour une recette spécifique, cherchez-en une qui
s'en rapproche.
Le four est doté d'un système spécial qui permet à
l'air de circuler et qui recycle perpétuellement la
vapeur. Dans cet environnement, ce système
permet de cuisiner des plats tout en maintenant
ceux-ci tendres à l'intérieur et croquants à
l'extérieur. Le temps de cuisson et la consommation
énergétique sont donc réduits.
Cuisson de gâteaux
N'ouvrez la porte du four qu'aux 3/4 du temps de
cuisson.
Si vous utilisez deux plateaux de cuisson en même
temps, laissez un niveau libre entre les deux.
Cuisson de viande et de poisson
Pour les aliments très gras, utilisez un plat à rôtir
pour éviter de salir le four de manière irréversible.
Avant de couper la viande, laissez-la reposer
pendant environ 15 minutes afin d'éviter que le jus
ne s'écoule.
Pour éviter qu'une trop grande quantité de fumée
ne se forme dans le four, ajoutez de l'eau dans le
plat à rôtir. Pour éviter que la fumée ne se
39
condense, ajoutez à nouveau de l'eau dans le plat à
rôtir à chaque fois qu'il n'en contient plus.
Temps de cuisson
réglages (fonction, temps de cuisson, etc.) pour
vos ustensiles, vos recettes et les quantités lorsque
vous utiliserez l'appareil.
Le temps de cuisson varie selon le type d'aliment,
sa consistance et son volume.
Au départ, surveillez la cuisson lorsque vous
cuisinez. Ainsi, vous trouverez les meilleurs
CHALEUR TOURNANTE PLUS
Gâteaux/pâtisseries/pains
Préchauffez toujours le four à vide pendant 5 minutes.
Utilisez le plateau de cuisson.
Utilisez le deuxième niveau de la grille.
Plat
Eau dans le bac de la cavité (ml)
Température (°C)
Durée (min)
Biscuits, scones,
croissants
100
150 - 180
10 - 20
Focaccia
100
200 - 210
10 - 20
Pizza
100
230
10 - 20
Petits pains
100
200
20 - 25
Pain
100
180
35 - 40
Gâteau aux prunes,
tarte aux pommes, petits pains à la cannelle
cuits dans un moule à
cake.
100 - 150
160 - 180
30 - 60
Plats préparés surgelés
Préchauffez toujours le four à vide pendant 10 minutes.
Utilisez le deuxième niveau de la grille.
Plat
Eau dans le bac de la cavité (ml)
Température (°C)
Pizza
150
200 - 210
10 - 20
Croissants
150
170 - 180
15 - 25
Lasagnes
200
180 - 200
35 - 50
Régénération des aliments
Utilisez le deuxième niveau de la grille.
Utilisez 100 ml d'eau.
Réglez la température sur 110 °C.
Plat
Petits pains
40
Durée (min)
Durée
(min)
10 - 20
Rôtissage
Utilisez le plat de cuisson en verre.
Utilisez le deuxième niveau de la grille.
Utilisez 200 ml d'eau.
Durée
(min)
Plat
Pain
15 - 25
Focaccia
15 - 25
Viande
15 - 25
Gratin De Pâtes
15 - 25
Rôti de bœuf
200
50 - 60
Pizza
15 - 25
Poulet
210
60 - 80
Riz
15 - 25
Rôti de porc
180
65 - 80
Légumes
15 - 25
Plat
Température
(°C)
Durée
(min)
RÔTISSAGE ET CUISSON
Gâteaux
Voûte
Chaleur Tournante
Plat
Durée (min)
Remarques
Température Positions Température Positions
(°C)
des grilles
(°C)
des grilles
Pâtes à
gâteaux
170
2
160
3 (2 et 4)
45 - 60
Dans un
moule à
gâteau
Pâte sablée
170
2
160
3 (2 et 4)
20 - 30
Dans un
moule à
gâteau
Gâteau au
fromage
170
1
165
2
60 - 80
Dans un
moule à
gâteau de
26 cm
Tarte aux
pommes1)
170
2
160
2 (gauche
et droit)
80 - 100
Dans deux
moules à
gâteau de
20 cm sur
une grille
métallique
Strudel
175
3
150
2
60 - 80
Sur un plateau de
cuisson
Tarte à la
confiture
170
2
165
2 (gauche
et droit)
30 - 40
Dans un
moule à
gâteau de
26 cm
41
Voûte
Chaleur Tournante
Plat
Durée (min)
Remarques
Température Positions Température Positions
(°C)
des grilles
(°C)
des grilles
42
Génoise/
Gâteau
Savoie
170
2
160
2
50 - 60
Dans un
moule à
gâteau de
26 cm
Gâteau de
Noël/Cake
aux fruits1)
160
2
150
2
90 - 120
Dans un
moule à
gâteau de
20 cm
Gâteau
aux prunes1)
175
1
160
2
50 - 60
Dans un
moule à
pain
Petits gâteaux - sur
un seul niveau
170
3
140 - 150
3
20 - 30
Sur un plateau de
cuisson
Petits gâteaux - sur
deux niveaux
-
-
140 - 150
2 et 4
25 - 35
Sur un plateau de
cuisson
Petits gâteaux - sur
trois niveaux
-
-
140 - 150
1, 3 et 5
30 - 45
Sur un plateau de
cuisson
Biscuits/
Gâteaux
secs/Tresses feuilletées sur un
seul niveau
140
3
140 - 150
3
30 - 35
Sur un plateau de
cuisson
Biscuits/
Gâteaux
secs/Tresses feuilletées sur deux
niveaux
-
-
140 - 150
2 et 4
35 - 40
Sur un plateau de
cuisson
Voûte
Chaleur Tournante
Plat
Durée (min)
Remarques
Température Positions Température Positions
(°C)
des grilles
(°C)
des grilles
Biscuits/
Gâteaux
secs/Tresses feuilletées sur trois
niveaux
-
-
140 - 150
1, 3 et 5
35 - 45
Sur un plateau de
cuisson
Meringues
- sur un
seul niveau
120
3
120
3
80 - 100
Sur un plateau de
cuisson
Meringues
- sur deux
niveaux1)
-
-
120
2 et 4
80 - 100
Sur un plateau de
cuisson
Petits
pains1)
190
3
190
3
12 - 20
Sur un plateau de
cuisson
Éclairs sur un
seul niveau
190
3
170
3
25 - 35
Sur un plateau de
cuisson
Éclairs sur deux
niveaux
-
-
170
2 et 4
35 - 45
Sur un plateau de
cuisson
Tourtes
180
2
170
2
45 - 70
Dans un
moule à
gâteau de
20 cm
Cake aux
fruits
160
1
150
2
110 - 120
Dans un
moule à
gâteau de
24 cm
Gâteau à
étages
170
1
160
2 (gauche
et droit)
50 - 60
Dans un
moule à
gâteau de
20 cm
1) Préchauffez le four pendant 10 minutes.
43
Pain et pizza
Voûte
Chaleur Tournante
Plat
Durée (min) Remarques
Température Positions Température Positions
(°C)
des grilles
(°C)
des grilles
Pain
blanc1)
190
1
190
1
60 - 70
1 à 2 pièces, 500 g
par pièce
Pain de
seigle
190
1
180
1
30 - 45
Dans un
moule à
pain
Petits
pains1)
190
2
180
2 (2 et 4)
25 - 40
6 à 8 petits pains
sur un plateau de
cuisson
Pizza1)
230 - 250
1
230 - 250
1
10 - 20
Sur un
plateau de
cuisson ou
un plat à
rôtir
Scones1)
200
3
190
3
10 - 20
Sur un
plateau de
cuisson
1) Préchauffez le four pendant 10 minutes.
Préparations à base d'œufs
Voûte
Chaleur Tournante
Durée (min) Remarques
Plat
Température Positions Température Positions
(°C)
des grilles
(°C)
des grilles
44
Gratin de
pâtes
200
2
180
2
40 - 50
Dans un
moule
Gratin aux
légumes
200
2
175
2
45 - 60
Dans un
moule
Quiches1)
180
1
180
1
50 - 60
Dans un
moule
Lasagnes1)
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Dans un
moule
Voûte
Chaleur Tournante
Plat
Durée (min) Remarques
Température Positions Température Positions
(°C)
des grilles
(°C)
des grilles
Cannelloni1)
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Dans un
moule
1) Préchauffez le four pendant 10 minutes.
Viande
Voûte
Chaleur Tournante
Plat
Durée (min) Remarques
Température Positions Température Positions
(°C)
des grilles
(°C)
des grilles
Bœuf
200
2
190
2
50 - 70
Sur une
grille métallique
Porc
180
2
180
2
90 - 120
Sur une
grille métallique
Veau
190
2
175
2
90 - 120
Sur une
grille métallique
Rôti de
boeuf, saignant
210
2
200
2
50 - 60
Sur une
grille métallique
Rôti de
boeuf, cuit
à point
210
2
200
2
60 - 70
Sur une
grille métallique
Rôti de
boeuf,
bien cuit
210
2
200
2
70 - 75
Sur une
grille métallique
Épaule de
porc
180
2
170
2
120 - 150
Avec
couenne
Jarret de
porc
180
2
160
2
100 - 120
2 morceaux
Agneau
190
2
175
2
110 - 130
Gigot
Poulet
220
2
200
2
70 - 85
Entier
Dinde
180
2
160
2
210 - 240
Entière
45
Voûte
Chaleur Tournante
Plat
Durée (min) Remarques
Température Positions Température Positions
(°C)
des grilles
(°C)
des grilles
Canard
175
2
220
2
120 - 150
Entier
Oie
175
2
160
1
150 - 200
Entière
Lapin
190
2
175
2
60 - 80
En morceaux
Lièvre
190
2
175
2
150 - 200
En morceaux
Faisan
190
2
175
2
90 - 120
Entier
Poisson
Voûte
Chaleur Tournante
Plat
Durée (min) Remarques
Température Positions Température Positions
(°C)
des grilles
(°C)
des grilles
Truite/
daurade
190
2
175
2
40 - 55
3 - 4 poissons
Thon/
saumon
190
2
175
2
35 - 60
4 - 6 filets
GRIL
Préchauffez le four pendant 3 minutes.
Utilisez le quatrième niveau de la grille.
Réglez la température maximale.
Quantité
Durée (min)
Plat
Morceaux
46
Quantité (kg)
1re face
2e face
Filet de bœuf
4
0.8
12 - 15
12 - 14
Steaks de bœuf
4
0.6
10 - 12
6-8
Saucisses
8
-
12 - 15
10 - 12
Côtelettes de porc
4
0.6
12 - 16
12 - 14
Poulet (coupé en deux)
2
1
30 - 35
25 - 30
Quantité
Durée (min)
Plat
Morceaux
Quantité (kg)
1re face
2e face
Brochettes
4
-
10 - 15
10 - 12
Escalope de poulet
4
0.4
12 - 15
12 - 14
Steak haché
6
0.6
20 - 30
-
Filet de poisson
4
0.4
12 - 14
10 - 12
Sandwiches toastés
4-6
-
5-7
-
Toasts
4-6
-
2-4
2-3
TURBO GRIL
Utilisez le premier ou le deuxième niveau de la grille.
Bœuf
Préchauffez le four.
Pour calculer le temps de rôtissage, multipliez le
temps indiqué dans le tableau ci-dessous par
l'épaisseur de la viande en cm.
Plat
Température
(°C)
Rôti ou filet
de bœuf saignant
190 - 200
Rôti ou filet
de bœuf à
point
180 - 190
Rôti ou filet
de bœuf bien
cuit
170 - 180
Durée (min)
5-6
Température
(°C)
Durée (min)
Pâté à la
viande,
0,75 kg 1 kg
160 - 170
50 - 60
Jarret de
porc (précuit), 0,75 kg
- 1 kg
150 - 170
90 - 120
Veau
6-8
Plat
8 - 10
Porc
Plat
Plat
Température
(°C)
Durée (min)
Épaule, collet, morceau
de jambon,1
- 1,5 kg
160 - 180
90 - 120
Côtelette,
côte, 1 1,5 kg
170 - 180
60 - 90
Température
(°C)
Durée (min)
Rôti de veau,
1 kg
160 - 180
90 - 120
Jarret de
veau,1,5 2 kg
160 - 180
120 - 150
Température
(°C)
Durée (min)
150 - 170
100 - 120
Agneau
Plat
Gigot
d'agneau, rôti
d'agneau, 1 1,5 kg
47
Plat
Température
(°C)
Carré
d'agneau, 1 1,5 kg
160 - 180
40 - 60
Volaille
Plat
48
Température
(°C)
Température
(°C)
Durée (min)
Oie, 3,5 kg 5 kg
160 - 180
120 - 180
Dinde, 2,5 kg
- 3,5 kg
160 - 180
120 - 150
Dinde, 4 kg 6 kg
140 - 160
150 - 240
Durée (min)
Durée (min)
Plat
Poisson (à l'étuvée)
Morceaux de
volaille, 0,2 0,25 kg
200 - 220
30 - 50
Moitié de
poulet, 0,4 0,5 chacune
190 - 210
35 - 50
Poulet, poularde, 1 kg 1,5 kg
190 - 210
50 - 70
Canard, 1,5 2 kg
180 - 200
Plat
Poisson entier, 1 1,5 kg
Température
(°C)
Durée (min)
210 - 220
40 - 60
CHALEUR TOURNANTE HUMIDE
Pour de meilleurs résultats, suivez les
suggestions indiquées dans le tableau
ci-dessous.
80 - 100
Température
(°C)
Positions des
grilles
Plat
Accessoires
Durée (min)
Petits pains
(12 morceaux)
Plateau de cuisson ou plat
à rôtir
175
3
40 - 50
Petits pains,
9 morceaux
Plateau de cuisson ou plat
à rôtir
180
2
35 - 45
Pizza surgelée,
0,35 kg
grille métallique
180
2
45 - 55
Gâteau roulé
Plateau de cuisson ou plat
à rôtir
170
2
30 - 40
Brownie
Plateau de cuisson ou plat
à rôtir
170
2
45 - 50
Soufflé, 6 pièces
ramequins en céramique
sur une grille métallique
190
3
45 - 55
Fond de tarte en
génoise
moule à tarte sur une grille
métallique
180
2
35 - 45
Gâteau à étages
Plat de cuisson sur la grille
métallique
170
2
35 - 50
Température
(°C)
Positions des
grilles
Plat
Accessoires
Durée (min)
Poisson poché,
0,3 kg
Plateau de cuisson ou plat
à rôtir
180
2
35 - 45
Poisson entier
(0,2 kg)
Plateau de cuisson ou plat
à rôtir
180
3
25 - 35
Filets de poisson, 0,3 kg
plaque à pizza sur la grille
métallique
170
3
30 - 40
Viande pochée,
0,25 kg
Plateau de cuisson ou plat
à rôtir
180
3
35 - 45
Chachlyk, 0,5 kg
Plateau de cuisson ou plat
à rôtir
180
3
40 - 50
Cookies, 16 biscuits
Plateau de cuisson ou plat
à rôtir
150
2
30 - 45
Macarons,
20 biscuits
Plateau de cuisson ou plat
à rôtir
180
2
45 - 55
Muffins, 12 gâteaux
Plateau de cuisson ou plat
à rôtir
170
2
30 - 40
Petits fours,
16 morceaux
Plateau de cuisson ou plat
à rôtir
170
2
35 - 45
Biscuits sablés,
20 biscuits
Plateau de cuisson ou plat
à rôtir
150
2
40 - 50
Tartelettes,
8 gâteaux
Plateau de cuisson ou plat
à rôtir
170
2
30 - 40
Légumes pochés, 0,4 kg
Plateau de cuisson ou plat
à rôtir
180
2
35 - 45
Omelette végétarienne
plaque à pizza sur la grille
métallique
180
3
35 - 45
Légumes méditerranéens,
0,7 kg
Plateau de cuisson ou plat
à rôtir
180
4
35 - 45
DÉCONGÉLATION
Plat
Poulet
Quantité
(kg)
1.0
Durée de déDécongélation comcongélation
plémentaire (min)
(min)
100 - 140
20 - 30
Remarques
Placez le poulet sur une
sous-tasse retournée, posée sur une grande assiette Retournez à la moitié du
temps.
49
Plat
Quantité
(kg)
Durée de déDécongélation comcongélation
plémentaire (min)
(min)
Remarques
Viande
1.0
100 - 140
20 - 30
Retournez à la moitié du
temps.
Viande
0.5
90 - 120
20 - 30
Retournez à la moitié du
temps.
Truite
1.50
25 - 35
10 - 15
-
Fraises
3.0
30 - 40
10 - 20
-
Beurre
2.5
30 - 40
10 - 15
-
Crème
2 x 2,0
80 - 100
10 - 15
La crème fraîche peut être
battue même si elle n'est
pas complètement décongelée.
Gâteau
1.4
60
60
-
SÉCHAGE - CHALEUR TOURNANTE
Utilisez des plaques recouvertes de papier
sulfurisé.
Pour obtenir un meilleur résultat, arrêtez le four à la
moitié de la durée de déshydratation, ouvrez la
porte et laissez refroidir pendant une nuit pour
terminer le séchage.
Légumes
Pour une plaque, utilisez le troisième niveau de la grille.
Pour deux plaques, utilisez les premier et quatrième niveaux de la grille.
Plat
Température (°C)
Durée (h)
Haricots
60 - 70
6-8
Poivrons
60 - 70
5-6
Légumes pour potage
60 - 70
5-6
Champignons
50 - 60
6-8
Fines herbes
40 - 50
2-3
Fruits
Positions des grilles
Plat
Température (°C)
Durée (h)
1 position
Prunes
50
60 - 70
8 - 10
3
2 positions
1/4
Positions des grilles
Plat
Température (°C)
Durée (h)
1 position
2 positions
Abricots
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Pommes, lamelles
60 - 70
6-8
3
1/4
Poire
60 - 70
6-9
3
1/4
Durée (min)
Remarques
INFORMATIONS POUR LES INSTITUTS DE
TEST
Tests conformément à la norme IEC 60350-1.
Plat
Fonction
PosiTempéAccessoi- tions
rature
res
des gril(°C)
les
Petit gâteau
Convection
naturelle
Plateau
de cuisson
3
170
20 - 30
Déposez 20 petits
gâteaux sur un
plateau de cuisson.
Petit gâteau
Chaleur
Tournante /
Chaleur
tournante
Plateau
de cuisson
3
150 160
20 - 35
Déposez 20 petits
gâteaux sur un
plateau de cuisson.
Petit gâteau
Chaleur
Tournante /
Chaleur
tournante
Plateau
de cuisson
2 et
4
150 160
20 - 35
Déposez 20 petits
gâteaux sur un
plateau de cuisson.
Tourte
aux pommes
Convection
naturelle
Grille
métallique
2
180
70 - 90
Utilisez 2 moules
(20 cm de diamètre) placés en diagonale.
Tourte
aux pommes
Chaleur
Tournante /
Chaleur
tournante
Grille
métallique
2
160
70 - 90
Utilisez 2 moules
(20 cm de diamètre) placés en diagonale.
Génoise
sans
graisse
Convection
naturelle
Grille
métallique
2
170
40 - 50
Utilisez un moule à
gâteau (26 cm de
diamètre).
Préchauffez le four
pendant 10 minutes.
51
Plat
52
Fonction
PosiTempéAccessoi- tions
rature
res
des gril(°C)
les
Durée (min)
Remarques
Génoise
sans
graisse
Chaleur
Tournante /
Chaleur
tournante
Grille
métallique
2
160
40 - 50
Utilisez un moule à
gâteau (26 cm de
diamètre).
Préchauffez le four
pendant 10 minutes.
Génoise
sans
graisse
Chaleur
Tournante /
Chaleur
tournante
Grille
métallique
2 et
4
160
40 - 60
Utilisez un moule à
gâteau (26 cm de
diamètre). Placés
en diagonale.
Préchauffez le four
pendant 10 minutes.
Biscuits
sablés
Chaleur
Tournante /
Chaleur
tournante
Plateau
de cuisson
3
140 150
20 - 40
-
Biscuits
sablés
Chaleur
Tournante /
Chaleur
tournante
Plateau
de cuisson
2 et
4
140 150
25 - 45
-
Biscuits
sablés
Convection
naturelle
Plateau
de cuisson
3
140 150
25 - 45
-
Toasts
46 pièces
Gril
Grille
métallique
4
max.
2 à 3 minutes
sur la première
face ; 2 à
3 minutes sur
la seconde face.
Préchauffez le four
pendant 3 minutes.
Steak
haché
6 pièces,
0,6 kg
Gril
Grille
métallique et
lèchefrite
4
max.
20 - 30
Placez la grille métallique sur le quatrième niveau et la
lèchefrite sur le
troisième niveau
du four. Tournez
les aliments à micuisson.
Préchauffez le four
pendant 3 minutes.
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT! Reportez-vous
aux chapitres concernant la sécurité.
REMARQUES CONCERNANT L'ENTRETIEN
Nettoyez la façade du four à l'aide d'une éponge
humide additionnée d'eau savonneuse tiède.
Utilisez un produit courant destiné au nettoyage
des surfaces en métal.
Nettoyez l'intérieur du four après chaque utilisation.
L'accumulation de graisses ou d'autres résidus
alimentaires peut provoquer un incendie. Ce risque
est élevé pour la lèchefrite.
Après chaque utilisation, lavez tous les accessoires
et séchez-les. Utilisez un chiffon doux additionné
d'eau chaude savonneuse. Ne lavez pas les
accessoires au lave-vaisselle.
En cas de salissures importantes, nettoyez à l'aide
de produits spécifiques pour four.
Si vous avez des accessoires anti-adhérents, ne les
nettoyez pas avec des produits agressifs, des
objets pointus ni au lave-vaisselle. Cela risque
d'endommager le revêtement anti-adhésif.
De l'humidité peut se déposer dans l'enceinte du
four ou sur les vitres de la porte. Pour réduire la
condensation, faites fonctionner le four pendant
10 minutes avant la cuisson.Éliminez l'humidité
dans la cavité après chaque utilisation.
FOURS EN ACIER INOXYDABLE OU EN
ALUMINIUM
Nettoyez la porte uniquement avec une éponge ou
un chiffon humides. Séchez-la avec un chiffon
doux.
N'utilisez jamais de produits abrasifs ou acides ni
d'éponges métalliques car ils peuvent endommager
la surface du four. Nettoyez le bandeau de
commande du four en observant ces mêmes
recommandations.
NETTOYAGE DU BAC DE LA CAVITÉ
Le processus de nettoyage élimine les résidus
calcaires qui s'accumulent dans le bac de la cavité
après une cuisson à la vapeur.
Pour la fonction : Chaleur tournante
PLUS, nous vous recommandons
d'effectuer ce processus de nettoyage
au moins tous les 5 à 10 cycles de
cuisson.
Utilisez du vinaigre à 6 % maximum, sans
additifs.
2. Laissez le vinaigre dissoudre les résidus
calcaires à température ambiante pendant
30 minutes
3. Nettoyez la cavité à l'eau tiède avec un chiffon
doux.
NETTOYEZ LE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ DE LA
PORTE
Vérifiez régulièrement le joint d'étanchéité de la
porte. Le joint d'étanchéité de la porte est posé sur
l'encadrement de la cavité du four. N'utilisez pas le
four si le joint d'étanchéité de la porte est
endommagé. Faites appel à un service après-vente
agréé.
Pour le nettoyage du joint d'étanchéité de la porte,
consultez les informations générales concernant le
nettoyage.
AQUA CLEAN
Ce processus de nettoyage utilise l'humidité pour
aider à retirer la graisse et les particules
alimentaires restant dans le four.
1. Versez 200 ml d'eau dans le bac de la cavité
au fond du four.
et appuyez sur
.
2. Réglez la fonction :
3. Réglez la température sur 90 °C.
4. Laissez le four en fonctionnement pendant
30 minutes.
5. Éteignez le four puis laissez-le refroidir.
6. Lorsque l'appareil a refroidi, nettoyez-le à l'aide
d'un chiffon doux.
AVERTISSEMENT! Veillez à ce
que le four soit froid avant de le
toucher. Risque de brûlure !
RETRAIT ET INSTALLATION DE LA PORTE
La porte du four est dotée de deux panneaux de
verre. Vous pouvez retirer la porte du four ainsi que
le panneau de verre intérieur afin de le nettoyer.
Lisez toutes les instructions du chapitre « Retrait et
installation de la porte » avant de retirer les
panneaux de verre.
Si vous tentez d'extraire le panneau de
verre intérieur sans avoir au préalable
retiré la porte du four, celle-ci peut se
refermer brusquement.
1. Versez 250 ml de vinaigre blanc dans le bac de
la cavité au fond du four.
53
ATTENTION! N'utilisez pas le four
sans le panneau de verre intérieur.
1. Ouvrez la porte entièrement et maintenez les
deux charnières.
2. Soulevez et tournez entièrement les leviers des
deux charnières.
4. Déposez la porte sur une surface stable
recouverte d'un tissu doux.
5. Saisissez les deux côtés du cache (B) situé sur
l'arête supérieure de la porte et poussez-le vers
l'intérieur pour permettre le déverrouillage du
système de fermeture.
2
B
1
6. Retirez le cache de la porte en le tirant vers
l'avant.
7. Prenez le panneau de verre de la porte par son
bord supérieur et tirez-le doucement. Assurezvous que la vitre glisse entièrement hors de ses
supports.
3. Fermez la porte du four à la première position
d'ouverture (mi-parcours). Puis soulevez et tirez
la porte vers l'avant et retirez-la de son
logement.
8. Nettoyez les panneaux de verre avec de l'eau
savonneuse. Séchez soigneusement les
panneaux de verre. Les rails télescopiques ne
passent pas au lave-vaisselle.
Une fois le nettoyage terminé, remettez le panneau
de verre et la porte du four en place.
La zone imprimée doit faire face à l'intérieur de la
porte. Après l'installation, vérifiez que la surface du
54
panneau de verre où se trouve la zone imprimée est
lisse au toucher (le relief doit être de l'autre côté).
Lorsque le cadre de la porte est installé
correctement, il émet un clic.
Veillez à installer correctement le panneau de verre
intérieur dans son logement.
1. Éteignez le four.
Attendez que le four ait refroidi.
2. Débranchez le four de l'alimentation secteur.
3. Placez un chiffon au fond de la cavité.
ATTENTION! Prenez toujours
l'ampoule halogène avec un chiffon
pour éviter que des résidus de graisse
sur l'ampoule ne prennent feu.
A
Éclairage arrière
1. Retirez le diffuseur en verre de l'ampoule en le
tournant.
2. Nettoyez le diffuseur en verre.
3. Remplacez l'ampoule par une ampoule
adéquate résistant à une température de
300 °C .
4. Replacez le diffuseur en verre.
REMPLACEMENT DE L'ÉCLAIRAGE
AVERTISSEMENT! Risque
d'électrocution !
L'ampoule peut être chaude.
DÉPANNAGE
AVERTISSEMENT! Reportez-vous
aux chapitres concernant la sécurité.
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
Problème
Cause probable
Solution
Le four ne chauffe pas.
Le four est éteint.
Allumez le four.
Le four ne chauffe pas.
L'horloge n'est pas réglée.
Réglez l'horloge.
Le four ne chauffe pas.
Les réglages nécessaires n'ont
pas été effectués.
Vérifiez que les réglages sont
corrects.
Le four ne chauffe pas.
Le fusible a disjoncté.
Vérifiez que le fusible est bien
la cause de l'anomalie. Si les
fusibles disjonctent de manière
répétée, faites appel à un électricien qualifié.
L'éclairage ne fonctionne pas.
L'éclairage est défectueux.
Remplacez l'ampoule.
De la vapeur et de la condensation se forment sur les aliments et dans la cavité du four.
Le plat est resté trop longtemps dans le four.
Ne laissez pas les plats dans le
four pendant plus de 15 à
20 minutes après la fin de la
cuisson.
Les résultats de cuisson ne
sont pas satisfaisants avec la
fonction : Chaleur tournante
PLUS.
Vous n'avez pas activé la fonction : Chaleur tournante PLUS.
Reportez-vous au chapitre
« Activation de la fonction »
Chaleur tournante PLUS".
55
Problème
Cause probable
Solution
Les résultats de cuisson ne
sont pas satisfaisants avec la
fonction : Chaleur tournante
PLUS.
Vous n'avez pas activé correctement la fonction : Chaleur
tournante PLUS avec la touche
Vapeur Plus.
Reportez-vous au chapitre
« Activation de la fonction »
Chaleur tournante PLUS".
Les résultats de cuisson ne
sont pas satisfaisants avec la
fonction : Chaleur tournante
PLUS.
Vous n'avez pas rempli le bac
de la cavité d'eau.
Reportez-vous au chapitre
« Activation de la fonction »
Chaleur tournante PLUS".
Vous souhaitez activer la fonction Chaleur tournante mais le
voyant de la touche Vapeur
plus est allumé.
La fonction Chaleur tournante
PLUS est en cours.
Appuyez sur la touche Vapeur
L'eau dans le bac de la cavité
ne bout pas.
La température est trop basse.
Sélectionnez une température
d'au moins 110 °C.
Reportez-vous au chapitre
« Conseils ».
De l'eau s'écoule du bac de la
cavité.
Le bac de la cavité est trop
rempli.
Éteignez le four et assurezvous que l'appareil est froid.
Épongez l'excédent d'eau. Versez la quantité d'eau adaptée
dans le bac de la cavité. Reportez-vous à la procédure
correspondante.
« 12.00 » s'affiche.
Une coupure de courant s'est
produite.
Réglez de nouveau l'horloge.
DONNÉES DE MAINTENANCE
Si vous ne trouvez pas de solution au problème,
veuillez contacter votre revendeur ou un service
après-vente agréé.
Les informations à fournir au service après-vente
figurent sur la plaque signalétique. La plaque
plus
pour arrêter la fonction Chaleur tournante PLUS.
signalétique se trouve sur l'encadrement avant de la
cavité du four. Ne retirez pas la plaque signalétique
de la cavité du four.
Nous vous recommandons de noter ces informations ici :
Modèle (MOD.)
.........................................
Référence du produit (PNC)
.........................................
Numéro de série (S.N.)
.........................................
RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE
FICHE DU PRODUIT ET INFORMATIONS CONFORMÉMENT À LA NORME EU 65-66/2014
Nom du fournisseur
56
Zanussi
Identification du modèle
ZOB65301XK
Index d'efficacité énergétique
95.2
Classe d'efficacité énergétique
A
Consommation d'énergie avec charge standard et mode
traditionnel
0.89 kWh/cycle
Consommation d'énergie avec charge standard et mode air
pulsé
0.80 kWh/cycle
Nombre de cavités
1
Source de chaleur
Électricité
Volume
68 l
Type de four
Four encastrable
Masse
26.7 kg
EN 60350-1 - Appareils de cuisson domestiques
électriques - Partie 1 : Plages, fours, fours à vapeur
et grils - Méthodes de mesure des performances.
Si la cuisson doit durer plus de 30 minutes,
réduisez la température du four au minimum 3 à
10 minutes avant la fin de la cuisson, en fonction
de la durée de la cuisson. La chaleur résiduelle à
l'intérieur du four poursuivra la cuisson.
Utilisez la chaleur résiduelle pour réchauffer
d'autres plats.
Lorsque vous cuisez plusieurs plats les uns après
les autres, veillez à ne pas trop espacer les
cuissons.
ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
Ce four est doté de caractéristiques
qui vous permettent d'économiser de
l'énergie lors de votre cuisine au
quotidien.
Cuisson avec ventilation
Conseils généraux
Si possible, utilisez les fonctions de cuisson avec la
ventilation pour économiser de l'énergie.
Assurez-vous que la porte du four est correctement
fermée lorsque le four est en marche. En cours de
la cuisson, n'ouvrez pas la porte. Nettoyez
régulièrement le joint de la porte pour qu'il reste
propre et assurez-vous qu'il est toujours bien fixé,
dans la bonne position.
Utilisez des plats en métal pour augmenter les
économies d'énergie .
Si possible, ne préchauffez pas le four avant d'y
introduire vos aliments.
Maintien des aliments au chaud
Sélectionnez la température la plus basse possible
pour utiliser la chaleur résiduelle et maintenir le
repas au chaud.
Chaleur Tournante Humide
Fonction conçue pour économiser de l'énergie en
cours de cuisson.
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
les appareils portant le symbole avec les ordures
ménagères. Emmenez un tel produit dans votre
centre local de recyclage ou contactez vos services
municipaux.
Recyclez les matériaux portant le symbole
.
Déposez les emballages dans les conteneurs
prévus à cet effet. Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos
produits électriques et électroniques. Ne jetez pas
57
*
58
59
867347264-B-282019
WWW.ZANUSSI.COM/SHOP
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising