Progress | PBD34102X | User manual | Progress PBD34102X Uživatelský manuál

Progress PBD34102X Uživatelský manuál
Návod k použití
Návod na používanie
Oven
Rúra
PBD34102B
PBD34102X
2 Progress
OBSAH
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní pokyny
Instalace
Popis spotřebiče
Ovládací panel
Před prvním použitím
Denní používání
2
3
6
8
8
9
9
Funkce hodin
Použití příslušenství
Doplňkové funkce
Tipy a rady
Čištění a údržba
Odstraňování závad
Energetická účinnost
11
12
13
13
27
30
31
Zmĕny vyhrazeny.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku nesprávné
instalace nebo použití. Návod k použití vždy uchovávejte na
bezpečném a přístupném místě pro jeho budoucí použití.
Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem
nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz
spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem
spotřebiče.
Děti ve věku tří až osmi let a osoby s rozsáhlým a
komplexním postižením bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne, nedovolte
dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
Přístupné součásti se při použití mohou zahřát na vysokou
teplotu.
Progress 3
•
•
Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní
pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí instalovat a výměnu kabelu provádět
jen kvalifikovaná osoba.
VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho dostupné části se mohou
během používání zahřát na vysokou teplotu. Nedotýkejte
se topných článků.
Při vkládání či vyjímání příslušenství či nádobí vždy
používejte kuchyňské chňapky.
Před údržbou vždy spotřebič odpojte od napájení.
VAROVÁNÍ: Před výměnou žárovky se nejprve
přesvědčte, že je spotřebič vypnutý, abyste předešli riziku
úrazu elektrickým proudem.
Nepoužívejte spotřebič, dokud není nainstalován do
vestavné konstrukce.
K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na páru.
Nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo ostré kovové
škrabky k čištění skleněných dvířek, mohly by poškrábat
povrch, což by mohlo následně vést k rozbití skla.
Jestliže je poškozený napájecí kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo
dojít k úrazu.
K odstranění drážek na rošty nejprve odtáhněte přední a
poté zadní konec drážek na rošty od stěny trouby. Drážky
roštů instalujte stejným postupem v opačném pořadí.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Instalace
VAROVÁNÍ! Tento spotřebič
smí instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
• Odstraňte veškerý obalový materiál.
• Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
• Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
• Při přemisťování spotřebiče buďte vždy
opatrní, protože je těžký. Vždy
4 Progress
•
•
•
•
•
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
Netahejte spotřebič za držadlo.
Spotřebič nainstalujte na bezpečném a
vhodném místě, které splňuje
požadavky na instalaci.
Dodržujte minimální vzdálenosti od
ostatních spotřebičů a nábytku.
Před instalací spotřebiče ověřte, zda se
dvířka trouby otevírají bez omezení.
Pokud ne, troubu je nutné zvednout.
Spotřebič je vybaven elektrickým
chladicím systémem. Musí být zapojen
do napájecí sítě.
Minimální výška
skříňky (minimální
výška skříňky pod
pracovní deskou)
Šířka skříňky
Hloubka skříňky
590 (600) mm
560 mm
550 (550) mm
Výška přední části
spotřebiče
594 mm
Výška zadní části
spotřebiče
576 mm
Šířka přední části
spotřebiče
595 mm
Šířka zadní části
spotřebiče
559 mm
Hloubka spotřebiče
569 mm
Vestavná hloubka
spotřebiče
548 mm
Hloubka s
otevřenými dvířky
1022 mm
Minimální velikost
ventilačního otvoru.
Otvor se nachází na
spodní zadní straně
560x20 mm
Délka napájecího sí‐
ťového kabelu. Kabel
se nachází v pravém
rohu zadní strany
1500 mm
Montážní šrouby
4x25 mm
Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
požáru nebo úrazu elektrickým
proudem.
• Veškerá elektrická připojení by měla
být provedena kvalifikovaným
elektrikářem.
• Spotřebič musí být uzemněn.
• Zkontrolujte, zda údaje na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické
sítě.
• Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti úrazu
elektrickým proudem.
• Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani
prodlužovací kabely.
• Dbejte na to, abyste nepoškodili
napájecí kabel a síťovou zástrčku.
Jestliže potřebujete přívodní kabel
vyměnit, musí výměnu provést námi
autorizované servisní středisko.
• Síťové kabely se nesmí dotýkat nebo
se nacházet v blízkosti dvířek
spotřebiče nebo výklenku pod
spotřebičem, obzvláště je-li spotřebič v
provozu nebo jsou-li dvířka horká.
• Ochrana před úrazem elektrickým
proudem u živých či izolovaných částí
musí být připevněna tak, aby nešla
odstranit bez použití nástrojů.
• Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
• Pokud je síťová zásuvka uvolněná,
nezapojujte do ni síťovou zástrčku.
• Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
• Používejte pouze správná izolační
zařízení: ochranné vypínače vedení,
pojistky (pojistky šroubového typu se
musí odstranit z držáku), ochranné
zemnicí jističe a stykače.
• Je nutné instalovat vhodný vypínač
nebo izolační zařízení k řádnému
odpojení všech napájecích vodičů
spotřebiče. Toto izolační zařízení musí
mít mezeru mezi kontakty alespoň 3
mm širokou.
Progress 5
• Spotřebič se dodává se síťovou
zástrčkou a napájecím kabelem.
Typy kabelů vhodné pro instalaci nebo
výměnu v Evropě:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VVF, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Průřez kabelu viz celkový příkon uvedený
na typovém štítku. Můžete rovněž
nahlédnout do tabulky:
Celkový výkon
(W)
Průřez kabelu
(mm²)
max. 1380
3 x 0.75
max. 2300
3x1
max. 3680
3 x 1.5
Zemnicí vodič (žlutozelený) musí být
přibližně o 2 cm delší než fázový a nulový
vodič (modrý a hnědý).
Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
zranění, popálení, úrazu
elektrickým proudem či
výbuchu.
• Tento spotřebič je určen pouze k
domácímu použití.
• Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
• Ujistěte se, že nejsou ventilační otvory
zakryté.
• Zapnutý spotřebič nenechávejte bez
dozoru.
• Spotřebič po každém použití vypněte.
• Pokud je spotřebič v provozu, buďte při
otevírání jeho dvířek opatrní. Může
dojít k uvolnění horkého vzduchu.
• Nepracujte se spotřebičem, když máte
vlhké ruce nebo když je v kontaktu s
vodou.
• Dvířka spotřebiče nikdy neotvírejte
násilím.
• Nepoužívejte spotřebič jako pracovní
nebo odkládací plochu.
• Dvířka spotřebiče otevírejte opatrně.
Používáte-li při přípravě jídla přísady
obsahující alkohol, může vzniknout
směs vzduchu s alkoholem.
• Při otvírání dvířek nesmí být v blízkosti
spotřebiče jiskry ani otevřený oheň.
• Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
poškození spotřebiče.
• Jak zabránit poškození nebo změně
barvy smaltovaného povrchu:
– Na dno vnitřku spotřebiče
nepokládejte hliníkovou fólii.
– Nenalévejte vodu přímo do horkého
spotřebiče.
– Po dokončení pečení nenechávejte
vlhká jídla ve spotřebiči.
– Při vkládání nebo vyjímání
příslušenství buďte opatrní.
• Barevné změny na smaltovaném
povrchu nebo nerezové oceli nemají
vliv na výkon spotřebiče.
• Při pečení vlhkých koláčů používejte
hluboký plech. Ovocné šťávy mohou
zanechat trvalé skvrny.
• Tento spotřebič je určen výhradně pro
přípravu jídel. Nesmí být používán k
jiným účelům, například k vytápění
místností.
• Vždy pečte se zavřenými dvířky trouby.
• Je-li spotřebič instalován za
nábytkovým panelem (např. dvířky),
dvířka nábytku nesmí být nikdy
zavřená, když je spotřebič v provozu.
Za zavřeným nábytkovým panelem
může docházet k nárůstu horka a
vlhka, což může následně poškodit
spotřebič, byt nebo podlahu.
Nezavírejte nábytkový panel, dokud
spotřebič po použití zcela nevychladne.
Čištění a údržba
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
poranění, požáru nebo
poškození spotřebiče.
• Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a vytáhněte síťovou
zástrčku ze zásuvky.
6 Progress
• Přesvědčte se, že spotřebič už
vychladl. Mohlo by dojít k prasknutí
skleněných panelů.
• Poškozené skleněné panely okamžitě
vyměňte. Kontaktujte autorizované
servisní středisko.
• Při snímání dvířek spotřebiče buďte
opatrní. Dvířka jsou těžká!
• Spotřebič čistěte pravidelně, abyste
zabránili poškození materiálu jeho
povrchu.
• Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým
hadrem. Používejte pouze neutrální
mycí prostředky. Nepoužívejte
prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
• Použijete-li sprej do trouby, řiďte se
bezpečnostními pokyny uvedenými na
jeho balení.
• Nečistěte katalytický smalt (je-li
součástí spotřebiče) pomocí čisticích
prostředků.
Vnitřní osvětlení
VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem!
INSTALACE
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
• V tomto spotřebiči se používají
speciální či halogenové žárovky pouze
pro použití v domácích spotřebičích.
Nepoužívejte je pro osvětlení
domácnosti.
• Před výměnou žárovky spotřebič
odpojte od napájení.
• Používejte pouze žárovky se stejnými
vlastnostmi .
Obsluha
• Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
• Používejte výhradně originální
náhradní díly.
Likvidace
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
úrazu či udušení.
• Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
• Odřízněte síťový kabel v blízkosti
spotřebiče a zlikvidujte jej.
• Odstraňte dveřní západku, abyste
zabránili uvěznění dětí a domácích
zvířat ve spotřebiči.
Progress 7
Vestavba
548
21
min. 550
80
60
520
600
114
18
20
589
594
min. 560
595+-1
198
60
5
1
523
20
548
70
60
21
min. 550
20
520
18
590
114
min. 560
589
594
198
60
595+-1
5
1
20
Připevnění trouby ke skříňce
523
8 Progress
POPIS SPOTŘEBIČE
Celkový pohled
1
2 3
4
5 6
7
5
8
4
12
3
9
2
1
10
11
Příslušenství
• Tvarovaný rošt
Pro nádoby na pečení, dortové a
koláčové formy, pečeně.
• Kombinovaný pekáč
Ovládací panel
Ovladač pečicích funkcí
Kontrolka / symbol napájení
Displej
Ovladač (teploty)
Ukazatel / symbol teploty
Topný článek
Osvětlení
Ventilátor
Vlis vnitřku trouby - Zásobník na
čištění vodou
11 Drážky na rošty, vyjímatelné
12 Polohy roštů
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Na koláče a sušenky. K pečení
moučných jídel a masa, nebo k
zachycování tuku.
OVLÁDACÍ PANEL
Tlačítka
Senzorové tlačítko / tlačít‐
ko
Funkce
Popis
MÍNUS
Slouží k nastavení času.
HODINY
Slouží k nastavení funkce hodin.
PLUS
Slouží k nastavení času.
Progress 9
Displej
A
B
C
A. Funkce hodin
B. Časovač
C. Funkce hodin
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Nastavení Denního času viz
kapitola „Funkce hodin“.
První čištění
Z trouby odstraňte veškeré příslušenství a
vyjímatelné drážky na rošty.
Viz část „Čištění a údržba“.
Před prvním použitím troubu i
příslušenství vyčistěte.
Příslušenství a vyjímatelné drážky vložte
zpět do jejich původní polohy.
Předehřátí
Před prvním použitím prázdnou troubu
předehřejte.
Ohledně funkce: Pravý horký
vzduch PLUS viz část „Denní
používání“, Nastavení funkce
Pravý horký vzduch PLUS.
1. Nastavte funkci
. Nastavte
maximální teplotu.
2. Nechte troubu pracovat jednu hodinu.
3. Nastavte funkci
. Nastavte
maximální teplotu.
4. Nechte troubu pracovat 15 minut.
5. Nastavte funkci
. Nastavte
maximální teplotu.
6. Nechte troubu pracovat 15 minut.
7. Troubu vypněte a nechte ji
vychladnout.
Příslušenství se může zahřát více než
obvykle. Z trouby může vycházet zápach a
kouř. Zajistěte v místnosti dostatečné
větrání.
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Zasunovací ovladače
Chcete-li spotřebič použít, stiskněte
ovladač. Ovladač se vysune.
Nastavení pečicí funkce
1. Otočením ovladačem pečicích funkcí
zvolíte pečicí funkci.
2. Otočením ovladače zvolte teplotu.
Kontrolka se rozsvítí, když je trouba v
provozu.
3. Jestliže chcete troubu vypnout, otočte
ovladačem pečicích funkcí do polohy
vypnuto.
10 Progress
Pečicí funkce
Funkce trou‐
by
Použití
Funkce trou‐
by
Pravý horký
vzduch
K pečení jídel na třech
úrovních současně a k
sušení potravin.
Nastavte teplotu trouby o
20 - 40 °C nižší než při
použití funkce Horní/
spodní ohřev.
Turbo gril
K pečení větších kusů
masa nebo drůbeže s
kostmi na jedné úrovni. K
zapékání a pečení dozla‐
tova.
Trouba je vypnutá.
Poloha Vy‐
pnuto
Zapne osvětlení bez pe‐
čicí funkce.
osvětlení
Pravý horký
vzduch
PLUS / Čiště‐
ní vodou
Vlhký kon‐
vekční
vzduch
Spodní ohřev
K dodání vlhkosti během
přípravy. K získání správ‐
né barvy a křupavé kůrky
při pečení. K zajištění vě‐
tší šťavnatosti při ohřevu.
Další informace o funkci
Čištění vodou naleznete
v kapitole „Čištění a
údržba“.
Tato funkce slouží k
úspoře energie při peče‐
ní. Pokyny k přípravě viz
kapitola „Tipy a rady“,
Vlhký konvekční vzduch.
Dvířka trouby by měla být
během pečení zavřená,
aby nedošlo k přerušení
funkce a aby trouba fun‐
govala co nejúsporněji.
Při použití této funkce se
teplota ve vnitřku trouby
může lišit od nastavené
teploty. Může dojít ke
snížení tepelného výko‐
nu. Obecná doporučení
ohledně úspory energie
viz kapitola „Energetická
účinnost“, Úspora ener‐
gie. Tato funkce byla
použita ke splnění ener‐
getické třídy dle normy
EN 60350-1.
K pečení koláčů s
křupavým spodkem a
zavařování potravin.
Použití
Velkoplošný
Gril
Pizza
Horní/spodní
ohřev
Ke grilování plochých ku‐
sů ve velkém množství a
opékání chleba.
K pečení pizzy. K inten‐
zivnějšímu opečení do‐
zlatova a dosažení
křupavého spodku.
K pečení moučných jídel
a masa na jedné úrovni
trouby.
Nastavení funkce:Pravý horký
vzduch PLUS
Tato funkce zvyšuje vlhkost během
přípravy.
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
poranění nebo poškození
spotřebiče.
Vlhkost může způsobit popálení. Po
ukončení funkce opatrně otevřete dvířka.
1. Naplňte vlis vnitřku trouby vodou z
kohoutku.
Progress 11
Maximální objem vlisu vnitřku trouby je
250 ml.
Naplňte vlis vnitřku trouby vodou
pouze tehdy, když je trouba chladná.
POZOR! Neplňte vlis
vnitřku trouby vodou během
přípravy jídla nebo když je
trouba horká.
2. Nastavte funkci:
3. Nastavte teplotu otočením ovladače.
4. Předehřejte prázdnou troubu po dobu
10 minut k vytvoření vlhkosti.
5. Vložte jídlo do trouby.
Viz kapitola „Tipy a rady“.
Během přípravy neotvírejte dvířka trouby.
6. Jestliže chcete troubu vypnout, otočte
ovladačem pečicích funkcí do polohy
vypnuto.
7. Odstraňte vodu z vlisu vnitřku trouby.
VAROVÁNÍ! Před
odstraněním vody z vlisu
vnitřku trouby se ujistěte, že
je trouba vychladlá.
.
FUNKCE HODIN
Tabulka funkcí hodin
Funkce hodin
Použití
DENNÍ ČAS
K nastavení, změně nebo kontrole denního času.
TRVÁNÍ
Slouží k nastavení délky provozu spotřebiče.
UKONČENÍ
Slouží k nastavení doby vypnutí spotřebiče.
ODLOŽENÝ
START
Slouží ke spojení funkce TRVÁNÍ a UKONČENÍ.
MINUTKA
K nastavení odpočítávání času. Tato funkce nemá žádný vliv
na provoz spotřebiče. Funkci MINUTKA můžete zapnout kdy‐
koliv; i u vypnutého spotřebiče.
Nastavení času. Změna času
Před použitím trouby musíte nastavit čas.
Po připojení spotřebiče k elektrické síti, po
výpadku elektrické energie nebo není-li
bliká.
nastaven časovač,
Stiskněte
nebo
a nastavte správný
čas.
Asi po pěti sekundách blikání přestane a
na displeji se zobrazí nastavený denní
čas.
Ke změně denního času opakovaně
stiskněte , dokud nezačne blikat .
Nastavení funkce TRVÁNÍ
1. Nastavte funkci trouby a teplotu.
2. Opakovaně stiskněte , dokud
nezačne blikat
.
3. Použijte
nebo
k nastavení času
TRVÁNÍ.
Na displeji se zobrazí
.
12 Progress
4. Po uplynutí času začne blikat
a
zazní zvukový signál. Spotřebič se
automaticky vypne.
5. Chcete-li zvukový signál vypnout,
stiskněte libovolné tlačítko.
6. Otočte ovladačem funkcí trouby a
ovladačem teploty do polohy vypnuto.
Nastavení funkce UKONČENÍ
1. Nastavte funkci trouby a teplotu.
2. Opakovaně stiskněte , dokud
nezačne blikat
.
3. Použijte
nebo
k nastavení času.
Na displeji se zobrazí
.
4. Po uplynutí času začne blikat
a
zazní zvukový signál. Spotřebič se
automaticky vypne.
5. Chcete-li signál vypnout, stiskněte
libovolné tlačítko.
6. Otočte ovladačem funkcí trouby a
ovladačem teploty do polohy vypnuto.
Nastavení ODLOŽENÉHO
STARTU
1. Nastavte funkci trouby a teplotu.
2. Opakovaně stiskněte , dokud
nezačne blikat
.
3. Použijte
nebo
k nastavení času
TRVÁNÍ.
4. Stiskněte .
5. Použijte
nebo
k nastavení času
UKONČENÍ.
POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Vložení příslušenství
Tvarovaný rošt:
Rošt zasuňte mezi vodicí lišty drážek roštů
a ujistěte se, že nožičky směřují dolů.
6. Potvrďte stisknutím .
Spotřebič se automaticky zapne později,
funguje po nastavenou dobu TRVÁNÍ a
vypne se v nastavený čas UKONČENÍ. Po
uplynutí nastaveného času zazní zvukový
signál.
7. Spotřebič se automaticky vypne.
Chcete-li signál vypnout, stiskněte
libovolné tlačítko.
8. Otočte ovladačem funkcí trouby a
ovladačem teploty do polohy vypnuto.
Nastavení funkce MINUTKA
1. Opakovaně stiskněte , dokud
nezačne blikat .
2. Použijte
nebo
k nastavení
potřebného času.
Funkce Minutka se po pěti sekundách
spustí automaticky.
3. Po uplynutí nastaveného času zazní
zvukový signál. Chcete-li zvukový
signál vypnout, stiskněte libovolné
tlačítko.
4. Otočte ovladačem funkcí trouby a
ovladačem teploty do polohy vypnuto.
Zrušení funkce hodin
1. Opakovaně stiskněte , dokud
nezačne blikat ukazatel požadované
funkce.
2. Stiskněte a podržte .
Funkce hodin by měla zhasnout během
několika sekund.
Progress 13
Hluboký pekáč / plech:
hluboký pekáč / plech zasuňte mezi
drážky zvolené úrovně roštu.
Společně vložení tvarovaného roštu a
hlubokého pekáče / plechu:
hluboký pekáč / plech zasuňte mezi
drážky zvolené úrovně roštu a tvarovaný
rošt v drážkách nad nimi.
Malé zářezy nahoře zajišťují
vyšší bezpečnost. Tyto zářezy
také fungují jako zařízení proti
překlopení. Vysoký okraj kolem
roštu slouží jako ochrana proti
sklouznutí varných nádob z
roštu.
DOPLŇKOVÉ FUNKCE
Chladicí ventilátor
Když je trouba v provozu, chladicí
ventilátor se automaticky zapne, aby
udržoval povrch trouby chladný. Jestliže
troubu vypnete, bude chladicí ventilátor
pokračovat v chlazení až do úplného
ochlazení trouby.
přehřátí. Aby se tomu zabránilo, je tato
trouba vybavena bezpečnostním
termostatem, který přeruší napájení. Po
poklesu teploty se trouba opět
automaticky zapne.
Bezpečnostní termostat
Nesprávná obsluha trouby nebo vadné
součásti mohou způsobit nebezpečné
TIPY A RADY
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Teploty a časy pečení v
tabulkách jsou pouze
orientační. Závisí na receptu,
kvalitě a množství použitých
přísad.
Doporučení k pečení
Trouba má pět poloh roštů.
Polohy roštů v troubě se počítají zdola.
Vaše trouba může péct jinak, než jak jste
byli zvyklí u staré trouby. V tabulkách níže
jsou uvedena standardní nastavení
teploty, doby přípravy a polohy roštu.
Jestliže nemůžete najít nastavení pro
konkrétní recept, snažte se vybrat
podobný.
Tato trouba je vybavena speciálním
systémem, který zajišťuje oběh vzduchu a
stálou recyklaci páry. Tento systém
umožňuje pečení a vaření v páře, takže
jídla jsou uvnitř měkká a na povrchu mají
kůrčičku. Zkracuje dobu přípravy a také
snižuje spotřebu energie.
14 Progress
Pečení moučníků
Neotvírejte dvířka, dokud neuplynou 3/4
času nutného k pečení.
Jestliže do trouby vložíte dva plechy na
pečení, musí být mezi plechy jedna
úroveň drážek volná.
Pečení masa a ryb
Při pečení velmi tučného jídla použijte
hluboký pekáč / plech, aby se v troubě
nevytvořily skvrny, které by již nemusely jít
odstranit.
Před podáváním nechte maso odpočívat
asi 15 minut, a teprve potom ho krájejte,
aby nevytekla šťáva.
nekouřilo. Kondenzaci kouře zabráníte
dolitím vody pokaždé, když se odpaří.
Doby přípravy
Doba přípravy záleží na druhu potravin,
jejich konzistenci a množství.
Nejprve sledujte průběh pečení a jeho
výsledek. Postupně si najděte nejlepší
nastavení (nastavení teploty, dobu pečení,
apod.) pro nádobí, recepty a množství
potravin, které s tímto spotřebičem
používáte.
Pravý horký vzduch PLUS
Použijte druhou polohu roštu.
Do hlubokého pekáče / plechu nalijte
trochu vody, aby se při pečení tolik
Použijte plech na pečení.
KOLÁČE / PEČIVO / CHLÉB
(ml)
(°C)
(min)
Sušenky / Čajové koláčky / Croissanty
100
150 - 180
10 - 20
Italský chléb Focaccia
100
200 - 210
10 - 20
Pizza
100
230
10 - 20
Bagety/kaiserky
100
200
20 - 25
Chléb
100
180
35 - 40
Švestkový koláč / Jablečný koláč / Skořicové
rolky pečené v koláčové formě
100 - 150
160 - 180
30 - 60
Použijte 150 ml vody, není-li uvedeno
jinak.
MRAŽENÁ HOTOVÁ JÍDLA
MRAŽENÁ HOTOVÁ JÍDLA
Pizza
(°C)
(min)
200 - 210
10 - 20
Croissanty
(°C)
(min)
170 - 180
15 - 25
Progress 15
MRAŽENÁ HOTOVÁ JÍDLA
Lasagne,
použijte
200 ml
(°C)
(min)
180 - 200
35 - 50
OHŘEV JÍDLA
(min)
Použijte 100 ml vody.
Pizza
15 - 25
Rýže
15 - 25
Zelenina
15 - 25
Použijte 200 ml vody.
Nastavte teplotu 110 °C.
Použijte skleněnou zapékací mísu.
OHŘEV JÍDLA
PEČENÍ MASA
(min)
Bagety/kaiserky
10 - 20
Chléb
15 - 25
Italský chléb Focaccia
15 - 25
maso
15 - 25
Těstoviny
15 - 25
(°C)
(min)
Hovězí peče‐
ně
200
50 - 60
Kuře
210
60 - 80
Vepřová pe‐
čeně
180
65 - 80
Pečení moučných jídel a masa
MOUČNÍKY
Horní/spodní
ohřev
Pravý horký vzduch
(min)
(°C)
(°C)
Šlehané re‐
cepty
170
2
160
3 (2 a 4)
45 - 60
Koláčová
forma
Křehké těsto
170
2
160
3 (2 a 4)
20 - 30
Koláčová
forma
16 Progress
MOUČNÍKY
Horní/spodní
ohřev
Pravý horký vzduch
(min)
(°C)
(°C)
Tvarohový
koláč s pod‐
máslím
170
1
165
2
60 - 80
Koláčová
forma, Ø
26 cm
Závin
175
3
150
2
60 - 80
Mísa na
pečení
Marmeládový
dort
170
2
165
2
30 - 40
Koláčová
forma, Ø
26 cm
Jemná bá‐
bovka,
předehřejte
prázdnou
troubu
160
2
150
2
90 120
Koláčová
forma, Ø
20 cm
Švestkový
koláč,
předehřejte
prázdnou
troubu
175
1
160
2
50 - 60
Forma na
chleba
Muffin
170
3
140 150
3
20 - 30
Mísa na
pečení
Muffin, dvě
úrovně
-
-
140 150
2a4
25 - 35
Mísa na
pečení
Muffin, tři
úrovně
-
-
140 150
1, 3 a 5
30 - 45
Mísa na
pečení
Sušenky
140
3
140 150
3
30 - 35
Mísa na
pečení
Sušenky, dvě
úrovně
-
-
140 150
2a4
35 - 40
Mísa na
pečení
Sušenky, tři
úrovně
-
-
140 150
1, 3 a 5
35 - 45
Mísa na
pečení
Pusinky
120
3
120
3
80 100
Mísa na
pečení
Progress 17
MOUČNÍKY
Horní/spodní
ohřev
Pravý horký vzduch
(min)
(°C)
(°C)
Pusinky, dvě
úrovně,
předehřejte
prázdnou
troubu
-
-
120
2a4
80 100
Mísa na
pečení
Žemle,
předehřejte
prázdnou
troubu
190
3
190
3
12 - 20
Mísa na
pečení
Banánky
190
3
170
3
25 - 35
Mísa na
pečení
Banánky, dvě
úrovně
-
-
170
2a4
35 - 45
Mísa na
pečení
Ploché kolá‐
če s náplní
180
2
170
2
45 - 70
Koláčová
forma, Ø
20 cm
Bohatý ovoc‐
ný koláč
160
1
150
2
110 120
Koláčová
forma, Ø
24 cm
Předehřejte prázdnou troubu.
CHLÉB A PIZZA
Horní/spodní ohřev
Pravý horký vzduch
(min)
(°C)
(°C)
Bílý chléb, 1 - 2
kusy, 0,5 kg
každý
190
1
190
1
60 - 70
-
Žitný chléb,
předehřátí není
zapotřebí
190
1
180
1
30 - 45
Forma na
chleba
18 Progress
CHLÉB A PIZZA
Horní/spodní ohřev
Pravý horký vzduch
(min)
(°C)
(°C)
Bagety/kaiserky,
6 - 8 kusů
190
2
180
2 (2 a
4)
25 - 40
Mísa na
pečení
Pizza
230 - 250
1
230 - 250
1
10 - 20
Smalto‐
vaný
plech
Čajové koláčky
200
3
190
3
10 - 20
Mísa na
pečení
Předehřejte prázdnou troubu.
Použijte koláčovou formu.
KOLÁČE S NÁPLNÍ
Horní/spodní ohřev
Pravý horký vzduch
(min)
(°C)
(°C)
Těstovinový nákyp,
předehřátí není zapotřebí
200
2
180
2
40 - 50
Zeleninový nákyp,
předehřátí není zapotřebí
200
2
175
2
45 - 60
Lotrinský slaný koláč
180
1
180
1
50 - 60
Lasagne
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Zapečené cannelloni
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Použijte druhou polohu roštu.
Použijte tvarovaný rošt.
Progress 19
MASO
Horní/spodní
ohřev
Pravý horký
vzduch
(min)
(°C)
(°C)
Hovězí
200
190
50 - 70
Vepřové
180
180
90 - 120
Telecí
190
175
90 - 120
Anglický rostbíf, nepropečený
210
200
50 - 60
Anglický rostbíf, středně propečený
210
200
60 - 70
Anglický rostbíf, dobře propečený
210
200
70 - 75
MASO
Horní/spodní ohřev
Pravý horký
vzduch
(min)
(°C)
(°C)
Vepřové plecko, s kůží
180
2
170
2
120 - 150
Vepřové nožičky, 2 kusy
180
2
160
2
100 - 120
Jehněčí kýta
190
2
175
2
110 - 130
Celé kuře
220
2
200
2
70 - 85
Celá krůta
180
2
160
2
210 - 240
Celá kachna
175
2
220
2
120 - 150
Celá husa
175
2
160
1
150 - 200
Králík, naporcovaný
190
2
175
2
60 - 80
Zajíc, naporcovaný
190
2
175
2
150 - 200
Celý bažant
190
2
175
2
90 - 120
Použijte druhou polohu roštu.
20 Progress
RYBY
Horní/spodní ohřev
Pravý horký
vzduch
(min)
(°C)
(°C)
Pstruh / Pražma, 3 - 4 ryby
190
175
40 - 55
Tuňák / Losos, 4 - 6 filetů
190
175
35 - 60
Gril
Předehřejte prázdnou troubu.
Použijte čtvrtou polohu roštu.
Gril s maximálním nastavením teploty.
GRIL
(kg)
(min)
1. strana
(min)
2. strana
Hovězí svíčková, 4 kusy
0,8
12 - 15
12 - 14
Hovězí steak, 4 kusy
0,6
10 - 12
6-8
Klobásy, 8
-
12 - 15
10 - 12
Vepřové kotlety, 4 kusy
0,6
12 - 16
12 - 14
Půlka kuřete, 2
1
30 - 35
25 - 30
Kebaby, 4
-
10 - 15
10 - 12
Kuřecí prsa, 4 kusy
0,4
12 - 15
12 - 14
Hamburgery, 6
0,6
20 - 30
-
Rybí filé, 4 kusy
0,4
12 - 14
10 - 12
Toasty, 4 - 6
-
5-7
-
Topinky, 4 - 6
-
2-4
2-3
Turbo gril
Předehřejte prázdnou troubu.
Použijte první nebo druhou polohu roštu.
Pro výpočet doby pečení vynásobte čas
uvedený v tabulce níže počtem centimetrů
tloušťky masa.
Progress 21
TELECÍ
HOVĚZÍ
(°C)
(min)
Hovězí pečeně
nebo filet, nepro‐
pečený
190 200
5-6
Hovězí pečeně
nebo filet, středně
propečený
180 190
6-8
Hovězí pečeně
nebo filet, dobře
propečený
170 180
8 - 10
(min)
160 180
120 150
(°C)
(min)
Jehněčí kýta /
Jehněčí pečeně,
1 - 1,5 kg
150 170
100 120
Jehněčí hřbet, 1 1,5 kg
160 180
40 - 60
(°C)
(min)
Kusy drůbeže,
každá 0,2 - 0,25
kg
200 220
30 - 50
Půlka kuřete,
každá 0,4 - 0,5
kg
190 210
35 - 50
Kuře, brojler, 1 1,5 kg
190 210
50 - 70
Kachna, 1,5 - 2
kg
180 200
80 - 100
Husa, 3,5 - 5 kg
160 180
120 180
Krůta, 2,5 - 3,5
kg
160 180
120 150
Telecí koleno, 1,5
- 2 kg
JEHNĚČÍ
VEPŘOVÉ
(°C)
(min)
Plecko / Krkovi‐
ce / Kýta v celku,
1 - 1,5 kg
160 180
90 - 120
Kotlety / Vepřová
žebírka, 1 - 1,5
kg
170 180
60 - 90
Sekaná, 0,75 - 1
kg
160 170
50 - 60
Vepřové koleno,
předvařené, 0,75
- 1 kg
150 170
90 - 120
TELECÍ
Telecí pečeně, 1
kg
(°C)
(°C)
(min)
160 180
90 - 120
DRŮBEŽ
22 Progress
DRŮBEŽ
Krůta, 4 - 6 kg
ZELENINA
(°C)
(min)
140 160
150 240
RYBY (DUŠENÉ)
(°C)
(h)
Papriky
60 - 70
5-6
Polévková zelenina
60 - 70
5-6
Houby
50 - 60
6-8
Byliny
40 - 50
2-3
Nastavte teplotu 60 - 70 °C.
Celá ryba, 1 - 1,5
kg
(°C)
(min)
210 220
40 - 60
OVOCE
Sušení - Pravý horký vzduch
Používejte plechy vyložené papírem
odolným proti mastnotě nebo papírem na
pečení.
Lepších výsledků dosáhnete, když troubu
v polovině doby sušení zastavíte, otevřete
dvířka a necháte ji na jednu noc
vychladnout před dokončením sušení.
Pro jeden plech použijte třetí polohu roštu.
Pro dva plechy použijte první a třetí
polohu roštu.
Švestky
8 - 10
Meruňky
8 - 10
Jablečné plátky
6-8
Hrušky
6-9
Vlhký konvekční vzduch doporučená příslušenství
Používejte formy a nádoby z tmavého
kovu a s povrchovou vrstvou. Pohlcují
teplo lépe než nádoby ze světlého kovu a
s reflexní úpravou.
ZELENINA
Fazole
(h)
(°C)
(h)
60 - 70
6-8
Progress 23
Plech na pizzu
Zapékací mísa
Tmavý, nereflexní
Průměr 28 cm
Tmavý, nereflexní
Průměr 26 cm
Pečicí šálky
Sklokeramika
Průměr 8 cm,
výška 5 cm
Dortový korpus
Tmavý, nereflexní
Průměr 28 cm
Vlhký konvekční vzduch
Nejlepších výsledků dosáhnete, budete-li
se řídit doporučenou dobou pečení v
tabulce níže.
(°C)
(min)
Sladké pečivo,
12 kusů
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
175
3
40 - 50
Pečivo, 9 kusů
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
180
2
35 - 45
Pizza, mražená,
0,35 kg
tvarovaný rošt
180
2
45 - 55
Roláda
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
170
2
30 - 40
Sušenka brow‐
nie
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
170
2
45 - 50
Suflé, 6 kusů
keramické pečicí šálky
na tvarovaný rošt
190
3
45 - 55
Koláčový kor‐
pus z piškotové‐
ho těsta
dortový korpus na tva‐
rovaný rošt
180
2
35 - 45
Piškotový dort
zapékací mísa na tva‐
rovaný rošt
170
2
35 - 50
24 Progress
(°C)
(min)
Pošírovaná ry‐
ba, 0,3 kg
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
180
2
35 - 45
Celá ryba, 0,2
kg
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
180
3
25 - 35
Rybí filé, 0,3 kg
plech na pizzu na tva‐
rovaný rošt
170
3
30 - 40
Pošírované ma‐
so, 0,25 kg
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
180
3
35 - 45
Šašlik, 0,5 kg
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
180
3
40 - 50
Sušenky, 16 ku‐
sů
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
150
2
30 - 45
Makronky, 20
kusů
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
180
2
45 - 55
Muffin, 12 kusů
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
170
2
30 - 40
Slané pečivo,
16 kusů
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
170
2
35 - 45
Sušenky z
křehkého těsta,
20 kusů
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
150
2
40 - 50
Ovocné koláč‐
ky, 8 kusů
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
170
2
30 - 40
Zelenina, poší‐
rovaná, 0,4 kg
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
180
2
35 - 45
Vegetariánská
omeleta
plech na pizzu na tva‐
rovaný rošt
180
3
35 - 45
Progress 25
(°C)
Středomořská
zelenina, 0,7 kg
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
(min)
180
4
35 - 45
Informace pro zkušebny
Testy podle normy IEC 60350-1.
(°C)
(min)
Malé
koláčky,
20 kou‐
sků na
plech
Horní/
spodní
ohřev
Plech
na pe‐
čení
3
170
20 - 30
-
Malé
koláčky,
20 kou‐
sků na
plech
Pravý hor‐
ký vzduch
Plech
na pe‐
čení
3
150 160
20 - 35
-
Malé
koláčky,
20 kou‐
sků na
plech
Pravý hor‐
ký vzduch
Plech
na pe‐
čení
2a
4
150 160
20 - 35
-
Jableč‐
ný ko‐
láč, 2
formy,
Ø 20
cm
Horní/
spodní
ohřev
Tvaro‐
vaný
rošt
2
180
70 - 90
-
Jableč‐
ný ko‐
láč, 2
formy,
Ø 20
cm
Pravý hor‐
ký vzduch
Tvaro‐
vaný
rošt
2
160
70 - 90
-
26 Progress
(°C)
(min)
Piškoto‐
vý ko‐
láč, v
koláčo‐
vé for‐
mě Ø26
cm
Horní/
spodní
ohřev
Tvaro‐
vaný
rošt
2
170
40 - 50
Předehřejte trou‐
bu po dobu 10
minut.
Piškoto‐
vý ko‐
láč, v
koláčo‐
vé for‐
mě Ø26
cm
Pravý hor‐
ký vzduch
Tvaro‐
vaný
rošt
2
160
40 - 50
Předehřejte trou‐
bu po dobu 10
minut.
Piškoto‐
vý ko‐
láč, v
koláčo‐
vé for‐
mě Ø26
cm
Pravý hor‐
ký vzduch
Tvaro‐
vaný
rošt
2a
4
160
40 - 60
Předehřejte trou‐
bu po dobu 10
minut.
Máslo‐
vé su‐
šenky
Pravý hor‐
ký vzduch
Plech
na pe‐
čení
3
140 150
20 - 40
-
Máslo‐
vé su‐
šenky
Pravý hor‐
ký vzduch
Plech
na pe‐
čení
2a
4
140 150
25 - 45
-
Máslo‐
vé su‐
šenky
Horní/
spodní
ohřev
Plech
na pe‐
čení
3
140 150
25 - 45
-
Topin‐
ky, 4 - 6
kusů
Gril
Tvaro‐
vaný
rošt
4
max.
2 - 3 minuty z
jedné strany;
2 - 3 minuty z
druhé strany
Předehřejte trou‐
bu po dobu 3 mi‐
nut.
Progress 27
Hovězí
ham‐
burger,
6 kusů,
0,6 kg
Gril
Tvaro‐
vaný
rošt a
odkapá‐
vací
plech
4
(°C)
(min)
max.
20 - 30
Tvarovaný rošt
vložte na čtvrtou
úroveň a odka‐
pávací plech na
třetí úroveň trou‐
by. V polovině
přípravy jídlo ot‐
očte.
Předehřejte trou‐
bu po dobu 3 mi‐
nut.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Poznámky k čištění
Přední stranu trouby otřete měkkým hadříkem namočeným v roztoku teplé
vody a slabého mycího prostředku.
K čištění kovových ploch používejte speciální čisticí prostředek.
Čisticí
prostředky
Odolné nečistoty odstraňte pomocí speciálního prostředku k čištění trouby.
Vnitřek trouby čistěte po každém použití. Hromadění mastnoty či zbytků jídel
může způsobit požár. Riziko je vyšší u grilovacího pekáče.
Každodenní
použití
V troubě nebo na skleněných panelech dvířek se může srážet vlhkost. Ke
snížení kondenzace troubu před přípravou jídla vždy na 10 minut
předehřejte. Osušte vnitřek měkkým hadrem po každém použití.
Vyčistěte všechno příslušenství po každém použití a nechte jej vysušit. Pou‐
žijte měkký hadr a vlažnou vodu s mycím prostředkem. Nečistěte
příslušenství v myčce nádobí.
Příslušenstv
í
Nepřilnavé příslušenství nečistěte agresivními čisticími prostředky, ostrými
předměty nebo je nemyjte v myčce nádobí.
28 Progress
Trouby z nerezové oceli nebo
hliníku
1. Odtáhněte přední část drážek na rošty
od stěny trouby.
Dvířka trouby čistěte pouze vlhkým
hadříkem nebo houbou. Osušte je
měkkým hadříkem.
Nikdy nepoužívejte ocelové drátěnky,
kyseliny nebo abrazivní (pískové)
prostředky, protože by mohly poškodit
povrch trouby. Ovládací panel vyčistěte se
stejnou opatrností.
Čištění vlisu vnitřku trouby
Tímto čisticím postupem se odstraní
zbytkový vodní kámen z vlisu vnitřku
trouby po přípravě jídel pomocí páry.
Ohledně funkce: Pravý horký
vzduch PLUS doporučujeme
provádět čisticí postup alespoň
každých 5 - 10 programů
přípravy jídel.
1. Do vlisu na dně vnitřku trouby nalijte
250 ml bílého octa.
Použijte maximálně 6% ocet bez
jakýchkoliv přísad.
2. Nechte ocet rozpustit zbytkový vodní
kámen při pokojové teplotě po dobu 30
minut.
3. Vnitřek trouby umyjte vlažnou vodou a
měkkým hadrem.
Čištění dveřního těsnění
Těsnění dvířek pravidelně kontrolujte.
Těsnění je umístěno kolem rámu dvířek
trouby. Troubu nepoužívejte, je-li těsnění
dvířek poškozeno. Kontaktujte
autorizované servisní středisko.
Při čištění těsnění dvířek trouby se řiďte
všeobecnými informacemi ohledně čištění
spotřebiče.
Jak vyjmout: drážky na rošty
Chcete-li troubu vyčistit, odstraňte drážky
na rošty.
POZOR! Při odstraňování
drážek na rošty buďte opatrní.
2. Odtáhněte zadní konec drážek na
rošty od stěny trouby a vytáhněte je
ven.
1
2
Vyjmuté příslušenství instalujte stejným
postupem v opačném pořadí.
Čištění vodou
Tento čisticí proces využívá vlhkost k
usnadnění odstranění zachyceného tuku a
zbytků jídel z trouby.
1. Do vlisu na dně vnitřku trouby nalijte
200 ml vody.
2. Nastavte funkci:
.
3. Nastavte teplotu 90 °C.
4. Nechte troubu pracovat 30 minut.
5. Vypněte troubu.
6. Jakmile je trouba chladná, vysušte její
vnitřek pomocí měkkého hadru.
VAROVÁNÍ! Než se trouby
dotknete, ujistěte se, že je
chladná. Hrozí nebezpečí
popálení.
Odstranění a instalace dvířek
Dvířka trouby jsou osazena dvěma
skleněnými panely. Dvířka trouby a vnitřní
skleněný panel lze za účelem čištění
demontovat. Před demontáží skleněných
panelů si přečtěte celou kapitolu
„Odstranění a instalace dvířek“.
Progress 29
Jestliže se pokusíte vytáhnout
vnitřní skleněný panel předtím,
než odstraníte dvířka trouby,
mohou se dvířka náhle zavřít.
POZOR! Troubu bez vnitřního
skleněného panelu
nepoužívejte.
1. Dvířka trouby zcela otevřete a podržte
oba dveřní závěsy.
4. Dvířka položte na pevnou plochu na
měkkou látku.
5. Uchopte okrajovou lištu (B) na horní
straně dvířek na obou stranách a
zatlačením směrem dovnitř uvolněte
svorku těsnění.
2
2. Zvedněte a zcela otočte páčky na
obou závěsech.
B
1
6. Vytáhněte okrajovou lištu dopředu a
odstraňte ji.
7. Uchopte skleněný panel dvířek za
horní okraj a opatrně jej vytáhněte ven.
Ujistěte se, že sklo zcela sklouzne z
držáků.
3. Přivřete dvířka trouby do první polohy
otevření (do poloviny). Pak dvířka
zdvihněte a vytáhněte směrem
dopředu z jejich umístění.
8. Skleněné panely omyjte vodou se
saponátem. Skleněné panely pečlivě
osušte. Skleněné panely nemyjte v
myčce nádobí.
Po vyčištění skleněný panel a dvířka
trouby opět nasaďte.
30 Progress
Oblast potisku skla musí směřovat k
vnitřní straně dvířek. Po instalaci se dále
ujistěte, že povrch rámu tohoto
skleněného panelu není na potisku skla
na dotek drsný.
1. Vypněte troubu.
Vyčkejte, dokud trouba nevychladne.
2. Odpojte troubu od elektrické sítě.
3. Na dno vnitřku trouby položte utěrku.
POZOR! Halogenovou žárovku
vždy držte v kusu látky, aby na
jejím povrchu nedošlo k
připálení mastnoty.
Při správné instalaci dveřní lišta zacvakne.
Ujistěte se, že jste vnitřní skleněný panel
usadili do správné polohy.
A
Výměna žárovky
VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem!
Žárovka může být horká.
Zadní žárovka
1. Skleněným krytem otočte a sejměte
jej.
2. Skleněný kryt vyčistěte.
3. Žárovku vyměňte za vhodnou žárovku
odolnou proti teplotě 300 °C.
4. Nasaďte skleněný kryt.
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Trouba nehřeje.
Trouba je vypnutá.
Zapněte troubu.
Trouba nehřeje.
Hodiny nejsou nastavené.
Nastavte hodiny.
Trouba nehřeje.
Nejsou provedena nutná na‐
stavení.
Zkontrolujte, zda jsou nasta‐
vení správná.
Trouba nehřeje.
Je spálená pojistka.
Zkontrolujte, zda příčinou
závady není pojistka. Pokud
se pojistka spaluje opakova‐
ně, obraťte se na autorizo‐
vaného elektrikáře.
Osvětlení nefunguje.
Vadná žárovka.
Vyměňte žárovku.
Na jídle a uvnitř trouby se
usazuje pára a kondenzát.
Nechali jste jídlo v troubě
příliš dlouho.
Po dokončení přípravy ne‐
nechávejte jídla v troubě dé‐
le než 15 - 20 minut.
Pečení pomocí funkce Pravý
horký vzduch PLUS nevede
k dobrému výsledku.
Vlis vnitřku trouby jste nena‐
plnili vodou.
Viz „Nastavení funkce Pravý
horký vzduch PLUS“.
Progress 31
Problém
Možná příčina
Řešení
Chcete zapnout funkci Pravý
horký vzduch PLUS, ale ne‐
rozsvítí se kontrolka S pá‐
rou.
Nezvolili jste pečicí funkci,
která podporuje funkci S pá‐
rou.
Viz „Nastavení funkce Pravý
horký vzduch PLUS“.
Chcete zapnout funkci Pravý
horký vzduch PLUS, ale ne‐
rozsvítí se kontrolka S pá‐
rou.
Funkce S párou nefunguje.
Spotřebič vypněte a znovu
zapněte prostřednictvím do‐
movní pojistky nebo ochran‐
ného spínače v pojistkové
skříňce.
Viz „Nastavení funkce Pravý
horký vzduch PLUS“.
Voda ve vlisu vnitřku trouby
se nevaří.
Teplota je příliš nízká.
Nastavte teplotu na alespoň
110 °C.
Viz kapitola „Tipy a rady“.
Z vlisu vnitřku trouby vytéká
voda.
Ve vlisu vnitřku trouby je
příliš mnoho vody.
Vypněte troubu a ujistěte se,
že je spotřebič již chladný.
Vodu vytřete houbou nebo
hadříkem. Do vlisu vnitřku
trouby přilijte správné množ‐
ství vody. Řiďte se specific‐
kým postupem.
Na displeji se zobrazí
„12.00“.
Došlo k přerušení dodávky
elektrického proudu.
Nastavte znovu čas.
Servisní údaje
Pokud problém nemůžete vyřešit sami,
obraťte se na svého prodejce nebo
autorizované servisní středisko.
se nachází na předním rámu vnitřní části
trouby. Nesundávejte typový štítek z
vnitřní části trouby.
Potřebné údaje pro servisní středisko
najdete na typovém štítku. Typový štítek
Doporučujeme, abyste si údaje napsali zde:
Model (MOD.)
.........................................
Výrobní číslo (PNC)
.........................................
Sériové číslo (SN)
.........................................
ENERGETICKÁ ÚČINNOST
Informace o produktu a produktový informační list*
Název dodavatele
Progress
32 Progress
Označení modelu
PBD34102B 949499317
PBD34102X 949499316
Index energetické účinnosti
95.3
Třída energetické účinnosti
A
Spotřeba energie se standardním zatížením, konvenč‐
ní režim
0.93 kWh/cyklus
Spotřeba energie se standardním zatížením, intenzivní
horkovzdušný režim
0.81 kWh/cyklus
Počet pečicích prostorů
1
Tepelný zdroj
Elektrická energie
Hlasitost
72 l
Typ trouby
Vestavná trouba
Hmotnost
PBD34102B
28.1 kg
PBD34102X
28.2 kg
*Pro Evropskou unii v souladu s nařízeními EU 65/2014 a 66/2014.
Pro Běloruskou republiku v souladu s STB 2478-2017, příloha G; STB 2477-2017, přílohy A a
B.
Pro Ukrajinu v souladu s 568/32020.
Třída energetické účinnosti se pro Rusko nepoužívá.
EN 60350-1 - Elektrické spotřebiče na vaření pro domácnost - část 1: Sporáky, trouby, parní
trouby a grily - Metody měření funkce.
Úspora energie
Trouba je vybavena funkcemi,
které vám pomohou ušetřit
energii při každodenním vaření.
Při provozu spotřebiče se přesvědčte, že
jsou dvířka trouby řádně zavřená. Během
přípravy jídla neotvírejte dvířka příliš
často. Těsnění dvířek udržujte čisté a
kontrolujte, zda je řádně uchyceno ve své
poloze.
Pro účinnější úsporu energie používejte
kovové nádobí.
Je-li to možné, troubu před pečením
nepředehřívejte.
Když připravujete několik jídel najednou,
snažte se, aby prodlevy při pečení byly co
nejkratší.
Horkovzdušné pečení
Je-li to možné, pro úsporu energie
používejte funkce s ventilátorem.
Zbytkové teplo
Je-li doba pečení delší než 30 minut,
snižte teplotu trouby na minimum 3 - 10
minut před koncem pečení. Pečení nadále
zajistí zbytkové teplo uvnitř trouby.
Zbytkové teplo můžete využít k ohřevu
jiného jídla.
Uchování teploty jídla
Chcete-li využít zbytkové teplo k uchování
teploty pokrmu, zvolte nejnižší možné
nastavení teploty.
Vlhký konvekční vzduch
Tato funkce slouží k úspoře energie při
pečení.
Progress 33
POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené symbolem
. Obaly vyhoďte do příslušných
odpadních kontejnerů k recyklaci.
Pomáhejte chránit životní prostředí a
lidské zdraví a recyklovat elektrické a
elektronické spotřebiče určené k likvidaci.
Spotřebiče označené příslušným
symbolem nelikvidujte spolu s
domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
34 Progress
OBSAH
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné pokyny
Inštalácia
Popis výrobku
Ovládací panel
Pred prvým použitím
Každodenné používanie
34
35
38
40
40
41
41
Časové funkcie
Používanie príslušenstva
Doplnkové funkcie
Tipy a rady
Ošetrovanie a čistenie
Riešenie problémov
Energetická účinnosť
43
44
45
45
57
60
62
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca
nezodpovedá za zranenia ani za škody spôsobené
nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny
uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste do
nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.
Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a
osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou
spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí,
iba ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli
zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní
spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám.
Deti medzi 3 a 8 rokmi a osoby s veľmi rozsiahlymi a
zložitými hendikepmi nesmú mať prístup k spotrebiču,
pokiaľ nie sú pod nepretržitým dozorom.
Deti do 3 rokov nesmú mať prístup k spotrebiču, iba ak sú
nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k
spotrebiču, keď pracuje alebo keď sa chladí. Prístupné
časti sa môžu počas používania nahriať.
Ak má spotrebič detskú poistku, mala by byť zapnutá.
Progress 35
•
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať
žiadnu údržbu na spotrebiči.
Všeobecná bezpečnosť
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nainštalovať tento spotrebič a vymeniť kábel smie iba
kvalifikovaná osoba.
VAROVANIE: Spotrebič a jeho prístupné časti sa počas
používania môžu značne zahriať. Nedotýkajte sa
ohrevných článkov.
Pri vyberaní alebo vkladaní príslušenstva alebo nádob na
pečenie vždy používajte kuchynské rukavice.
Pred akoukoľvek údržbou spotrebič odpojte od elektrickej
siete.
VAROVANIE: Dbajte na to, aby bol spotrebič pred
výmenou žiarovky vypnutý, aby bolo vylúčené
nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
Spotrebič nepoužívajte pred jeho nainštalovaním do
zabudovanej štruktúry.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
Na čistenie skla dvierok nepoužívajte abrazívne
prostriedky ani ostré kovové škrabky, pretože by mohli
poškrabať povrch, čo môže spôsobiť rozbitie skla.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať
vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku
alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
Ak chcete vybrať zasúvacie lišty, najprv potiahnite prednú
časť zasúvacích líšt a potom zadný koniec smerom od
bočnej steny a vyberte ich. Pri inštalácii zasúvacích líšt
zvoľte opačný postup.
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Inštalácia
VAROVANIE! Tento spotrebič
smie nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
• Odstráňte všetky obaly.
• Neinštalujte ani nepoužívajte
poškodený spotrebič.
• Dodržiavajte pokyny na inštaláciu
dodané so spotrebičom.
• Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
36 Progress
•
•
•
•
•
používajte ochranné rukavice a
uzavretú obuv.
Spotrebič neťahajte za rukoväť.
Spotrebič nainštalujte na bezpečné a
vhodné miesto, ktoré spĺňa požiadavky
na inštaláciu.
Dodržiavajte požadovanú minimálnu
vzdialenosť od iných spotrebičov a
nábytku.
Pred namontovaním spotrebiča sa
uistite, či sa dvierka rúry otvárajú bez
odporu. V opačnom prípade sa musí
rúra nadvihnúť.
Spotrebič je vybavený elektrickým
chladiacim systémom. Musí sa
používať s napájaním z elektrickej
siete.
Minimálna výška lin‐
ky (linka pod mini‐
málnou výškou pra‐
covnej plochy)
590 (600) mm
Šírka linky
560 mm
Hĺbka linky
550 (550) mm
Výška prednej časti
spotrebiča
594 mm
Výška zadnej časti
spotrebiča
576 mm
Šírka prednej časti
spotrebiča
595 mm
Šírka zadnej časti
spotrebiča
559 mm
Hĺbka spotrebiča
569 mm
Zabudovaná hĺbka
spotrebiča
548 mm
Hĺbka s otvorenými
dvierkami
1022 mm
Minimálna veľkosť
vetracieho otvoru.
Otvor položený na
spodnej zadnej stra‐
ne
560x20 mm
Dĺžka hlavného na‐
pájacieho kábla. Ká‐
bel sa nachádza v
pravom rohu zadnej
strany
1500 mm
Montážne skrutky
4x25 mm
Zapojenie do elektrickej siete
VAROVANIE! Nebezpečenstvo
požiaru a zásahu elektrickým
prúdom.
• Všetky elektrické zapojenia by mal
vykonať kvalifikovaný elektroinštalatér.
• Spotrebič musí byť uzemnený.
• Uistite sa, že parametre na typovom
štítku sú kompatibilné s elektrickým
napätím zdroja napájania.
• Vždy používajte správne nainštalovanú
zásuvku odolnú proti nárazom.
• Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry
ani predlžovacie káble.
• Uistite sa, že zástrčka a prívodný
elektrický kábel nie sú poškodené. Ak
prívodný elektrický kábel spotrebiča
treba vymeniť, túto operáciu smie
urobiť iba pracovník autorizovaného
servisného strediska.
• Nedovoľte, aby sa napájacie elektrické
káble dotkli alebo dostali do blízkosti
dvierok spotrebiča alebo výklenku pod
spotrebičom najmä vtedy, keď sú
dvierka horúce.
• Zariadenie na ochranu pred dotykom
elektrických častí pod napätím a
izolovaných častí treba namontovať
tak, aby sa nedalo odstrániť bez
nástrojov.
• Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej
zásuvky až po dokončení inštalácie. Po
inštalácii sa uistite, že máte prístup k
sieťovej zástrčke.
• Ak je sieťová zásuvka uvoľnená,
nezapájajte do nej sieťovú zástrčku.
• Spotrebič neodpájajte ťahaním za
napájací kábel. Vždy ťahajte za sieťovú
zástrčku.
• Použite iba správne odpájacie
zariadenia: ochranné ističe alebo
Progress 37
poistky (skrutkovacie poistky treba
vybrať z držiaka), uzemnenia a
stýkače.
• Elektrická sieť v domácnosti musí mať
odpájacie zariadenie, ktoré umožní
odpojenie spotrebiča od elektrickej
siete na všetkých póloch. Vzdialenosť
kontaktov odpájacieho zariadenia musí
byť minimálne 3 mm.
• Tento spotrebič sa dodáva s napájacou
zástrčkou a káblom.
Typy káblov použiteľných na inštaláciu
alebo výmenu pre Európu:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VVF, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Prierez kábla určite podľa celkového
príkonu uvedeného na typovom štítku.
Môžete si tiež pozrieť údaje uvedené v
tabuľke:
Celkový príkon
(W)
Prierez kábla
(mm²)
maximálne 1 380
3 x 0.75
maximálne 2 300
3x1
maximálne 3 680
3 x 1.5
Uzemňovací kábel (zeleno/žltý kábel)
musí byť o 2 cm dlhší ako fázový a nulový
kábel (modrý a hnedý kábel).
Používanie
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo poranenia,
popálenín, zásahu elektrickým
prúdom alebo výbuchu.
• Tento spotrebič je určený iba na
použitie v domácnosti.
• Nemeňte technické parametre tohto
spotrebiča.
• Zabezpečte, aby boli vetracie otvory
voľné.
• Počas činnosti nenechávajte spotrebič
bez dozoru.
• Po každom použití spotrebič vypnite.
• Keď je spotrebič v činnosti, pri otváraní
dvierok postupujte opatrne. Môže dôjsť
k úniku horúceho vzduchu.
• Spotrebič nepoužívajte, keď máte
mokré ruky, ani keď je v kontakte s
vodou.
• Na otvorené dvierka netlačte.
• Nepoužívajte spotrebič ako pracovný
alebo odkladací povrch.
• Dvierka spotrebiča otvárajte opatrne.
Použitím prísad s obsahom alkoholu
môže vzniknúť zmes alkoholu so
vzduchom.
• Pri otváraní dvierok sa do kontaktu so
spotrebičom nesmú dostať iskry ani
otvorený plameň.
• Horľavé produkty alebo predmety, ktoré
obsahujú horľavé látky, nevkladajte do
spotrebiča, do jeho blízkosti ani naň.
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo poškodenia
spotrebiča.
• Aby ste predišli poškodeniu alebo
zmene farby smaltu:
– priamo na dno dutiny spotrebiča
nedávajte alobal,
– do horúceho spotrebiča nelejte
vodu,
– po ukončení prípravy pokrmu v
spotrebiči nenechávajte vlhký riad
ani potraviny,
– pri vyberaní alebo vkladaní
príslušenstva postupujte opatrne.
• Zmena farby smaltu alebo ušľachtilej
ocele nemá žiadny vplyv na výkon
spotrebiča.
• Na prípravu vlhkých koláčov používajte
hlboký pekáč. Ovocné šťavy spôsobujú
škvrny, ktoré môžu byť trvalé.
• Tento spotrebič je určený iba na
varenie. Nesmie byť použitý na iné
účely, napríklad na vykurovanie
miestnosti.
• Rúru používajte vždy so zatvorenými
dvierkami.
• Pri inštalácii spotrebiča za nábytkový
panel (napr. dvere) zabezpečte, aby
dvere neboli počas prevádzky
spotrebiča nikdy zatvorené. Za
zatvoreným nábytkovým panelom sa
38 Progress
môže vytvoriť teplo a vlhkosť a môžu
spôsobiť následné poškodenie
spotrebiča, kuchynskej jednotky alebo
podlahy. Nábytkový panel nezatvárajte,
kým spotrebič po použití úplne
nevychladne.
Starostlivosť a čistenie
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo poranenia,
požiaru alebo poškodenia
spotrebiča.
• Pred vykonávaním údržby spotrebič
vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo
sieťovej zásuvky.
• Skontrolujte, či je spotrebič studený.
Existuje riziko, že sklenené panely
môžu prasknúť.
• Ak sú sklenené panely dvierok
poškodené, bezodkladne ich nechajte
vymeniť. Obráťte sa na autorizované
servisné stredisko.
• Pri vyberaní dvierok zo spotrebiča
postupujte opatrne. Dvierka sú ťažké!
• Spotrebič pravidelne čistite, aby ste
predišli znehodnoteniu povrchového
materiálu.
• Spotrebič čistite vlhkou mäkkou
handričkou. Používajte iba neutrálne
saponáty. Nepoužívajte abrazívne
výrobky, špongie s abrazívnou vrstvou,
rozpúšťadlá ani kovové predmety.
• Ak používate sprej na čistenie rúr,
dodržiavajte bezpečnostné pokyny na
jeho obale.
INŠTALÁCIA
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
• Katalytický smalt (ak je k dispozícii)
nečistite čistiacim prostriedkom.
Vnútorné osvetlenie
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo zásahu
elektrickým prúdom.
• Žiarovka alebo halogénová žiarovka
používaná v tomto spotrebiči je určená
len pre domáce spotrebiče.
Nepoužívajte ju na osvetlenie
domácnosti.
• Pred výmenou žiarovky odpojte
spotrebič od zdroja napájania.
• Používajte iba žiarovky s rovnakými
technickými parametrami .
Servis
• Ak treba dať spotrebič opraviť, obráťte
sa na autorizované servisné stredisko.
• Používajte iba originálne náhradné
diely.
Likvidácia
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo poranenia
alebo udusenia.
• Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
• Prívodný elektrický kábel odrežte blízko
pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
• Odstráňte západku dvierok, aby ste
zabránili uviaznutiu detí a domácich
zvierat v spotrebiči.
Progress 39
Zabudovanie
548
21
min. 550
80
60
520
600
114
18
20
589
594
min. 560
595+-1
198
60
5
1
523
20
548
70
60
21
min. 550
20
520
18
590
114
min. 560
589
594
198
60
595+-1
5
1
20
Upevnenie rúry k linke
523
40 Progress
POPIS VÝROBKU
Celkový prehľad
1
2 3
4
5 6
7
5
8
4
12
3
9
2
1
10
11
Príslušenstvo
• Drôtený rošt
Na kuchynský riad, formy na koláče,
pečené pokrmy.
• Kombinovaný pekáč
Ovládací panel
Ovládač funkcií ohrevu
Ukazovateľ / symbol prevádzky
Displej
Otočný ovládač (teploty)
Ukazovateľ / symbol teploty
Ohrevný článok
Osvetlenie
Ventilátor
Priehlbina dutiny – Nádoba na čistenie
vodou
11 Zasúvacia lišta, vyberateľná
12 Úrovne v rúre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Na koláče a sušienky. Na pečenie
mäsa a múčnych pokrmov alebo ako
nádoba na zachytávanie tuku.
OVLÁDACÍ PANEL
Tlačidlá
Senzorové pole / Tlačidlo
Funkcia
Funkcie
MÍNUS
Na nastavenie času.
HODINY
Na nastavenie časovej funkcie.
PLUS
Na nastavenie času.
Displej
A
B
C
A. Časové funkcie
B. Časovač
C. Časová funkcia
Progress 41
PRED PRVÝM POUŽITÍM
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
Pre nastavenie denného času
si pozrite kapitolu „Časové
funkcie“.
Prvé čistenie
Vyberte z rúry vyberateľné zasúvacie lišty
a príslušenstvo.
Pozrite si kapitolu „Ošetrovanie a
čistenie“.
Pred prvým použitím rúru a príslušenstvo
vyčistite.
Príslušenstvo a zasúvacie lišty dajte späť
na ich pôvodné miesto.
Predhriatie
Pred prvým použitím prázdnu rúru
predhrejte.
Pre funkciu: Teplovzdušné
pečenie PLUS si pozrite
kapitolu „Každodenné
používanie“, Nastavenie
funkcie: Teplovzdušné pečenie
PLUS".
1. Nastavte funkciu
. Nastavte
maximálnu teplotu.
2. Rúru nechajte spustenú jednu hodinu.
3. Nastavte funkciu
. Nastavte
maximálnu teplotu.
4. Rúru nechajte spustenú 15 minút.
5. Nastavte funkciu
. Nastavte
maximálnu teplotu.
6. Rúru nechajte spustenú 15 minút.
7. Rúru vypnite a nechajte ju vychladnúť.
Príslušenstvo sa môže zohriať viac než
zvyčajne. Rúra môže produkovať zápach
a dym. Zabezpečte dostatočné vetranie v
miestnosti.
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
Funkcie ohrevu
Funkcia rúry
Zasúvacie ovládače
Ak chcete spotrebič použiť, stlačte
ovládač. Ovládač sa vysunie.
Nastavenie funkcie ohrevu
1. Otočením otočného ovládača funkcií
ohrevu nastavte funkciu ohrevu.
2. Otočením otočného ovládača vyberte
teplotu.
Žiarovka sa rozsvieti, keď je rúra v
prevádzke.
3. Ak chcete rúru vypnúť, otočte ovládač
funkcií ohrevu do polohy Vyp.
Použitie
Rúra je vypnutá.
Poloha Vy‐
pnuté
Na zapnutie osvetlenia
rúry bez funkcie pečenia.
Osvetlenie
rúry
42 Progress
Funkcia rúry
Teplovzduš‐
né pečenie
PLUS / Čiste‐
nie vodou
Pečenie s vy‐
užitím vlhko‐
sti
Dolný ohrev
Teplovzduš‐
né pečenie
Použitie
Na pridanie vlhkosti po‐
čas pečenia. Pre správne
sfarbenie a chrumkavú
kôrku počas pečenia. Za‐
braňuje vysušeniu jedla
počas opätovného zo‐
hrievania.
Pozrite si časť „Ošetrova‐
nie a čistenie“ pre viac in‐
formácií o: Čistenie vo‐
dou.
Táto funkcia je určená na
úsporu energie počas pe‐
čenia. Pokyny ohľadne
pečenia nájdete v kapito‐
le „Rady a tipy“, Pečenie
s využitím vlhkosti. Dvier‐
ka rúry majú byť počas
pečenia zatvorené, aby
nedošlo k prerušeniu
funkcie a aby bola zabez‐
pečená prevádzka s naj‐
vyššou možnou energe‐
tickou účinnosťou. Keď
použijete túto funkciu, te‐
plota v dutine sa môže lí‐
šiť od nastavenej teploty.
Výkon ohrevu sa môže
znížiť. Všeobecné odpo‐
rúčania na úsporu ener‐
gie nájdete v kapitole
„Energetická účinnosť",
Úspora energie Táto
funkcia zodpovedá dekla‐
rovanej energetickej trie‐
de spotrebiča podľa nor‐
my EN 60350-1.
Funkcia rúry
Turbo gril
Rýchly Gril
Pizza
Tradičné pe‐
čenie
Použitie
Na pečenie väčších ku‐
sov mäsa alebo hydiny s
kosťami na jednej úrovni.
Na gratinovanie a zape‐
kanie.
Na grilovanie plochých
jedál vo väčších množ‐
stvách a prípravu hria‐
nok.
Na prípravu pizze. Na in‐
tenzívnejšie zhnednutie
povrchu a chrumkavú
spodnú časť.
Na pečenie múčnych je‐
dál a mäsa na jednej
úrovni.
Nastavenie
funkcie:Teplovzdušné pečenie
PLUS
Táto funkcia zvyšuje vlhkosť počas
pečenia.
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo popálenín a
poškodenia spotrebiča.
Uvoľnená vlhkosť môže spôsobiť
popáleniny. Po skončení tejto funkcie
opatrne otvorte dvierka.
1. Priehlbinu vnútorného priestoru rúry
naplňte vodou z vodovodu.
Na pečenie koláčov s
chrumkavým korpusom a
na zaváranie.
Ak chcete piecť až na 3
úrovniach a sušiť potravi‐
ny.
Nastavte o 20-40 °C niž‐
šiu teplotu ako pre Tra‐
dičné pečenie.
Maximálna kapacita priehlbiny
vnútorného priestoru je 250 ml.
Priehlbinu vnútorného priestoru plňte
vodou len vtedy, keď je rúra studená.
Progress 43
UPOZORNENIE! Priehlbinu
vnútorného priestoru rúry
nenapĺňajte vodou počas
pečenia, ani keď je rúra
horúca.
2. Nastavte funkciu:
.
3. Pomocou otočného ovládača nastavte
teplotu.
4. Prázdnu rúru predhrievajte 10 minút,
aby sa vytvorila vlhkosť.
5. Vložte jedlo do rúry.
Pozrite si kapitolu „Tipy a rady“.
Počas s varenia neotvárajte dvierka.
6. Otočte ovládač funkcií ohrevu do
polohy vypnutia na vypnutie rúry.
7. Odstráňte vodu z priehlbiny
vnútorného priestoru rúry.
VAROVANIE! Pred
odstránením zvyšnej vody z
priehlbiny vnútorného
priestoru rúry skontrolujte,
či je rúra studená.
ČASOVÉ FUNKCIE
Tabuľka s časovými funkciami
Časová funkcia
Použitie
DENNÝ ČAS
Na nastavenie, zmenu alebo kontrolu denného času.
TRVANIE
Na nastavenie, ako dlho má byť spotrebič v prevádzke.
KONIEC
Na nastavene času, kedy sa má spotrebič vypnúť.
POSUNUTÝ
ŠTART
Kombinácia funkcií TRVANIE A KONIEC.
KUCHYNSKÝ
ČASOMER
Na nastavenie času odpočítavania. Táto funkcia nemá vplyv
na prevádzku spotrebiča. KUCHYNSKÝ ČASOMER môžete
použiť kedykoľvek, aj vtedy, keď je spotrebič vypnutý.
Nastavenie času. Zmena času
Nastavenie funkcie TRVANIE
Pred prvým použitím rúry je potrebné
nastaviť čas.
1. Nastavte funkciu a teplotu rúry.
2. Opakovane stláčajte , kým nezačne
blikať
.
3. Čas funkcie TRVANIE nastavte
stlačením
alebo .
Na displeji sa zobrazí symbol
.
4. Keď doba pečenia uplynie, začne
a zaznie zvukový signál.
blikať
Spotrebič sa vypne automaticky.
5. Zvukový signál sa vypína stlačením
ľubovoľného tlačidla.
6. Ovládač funkcií rúry a otočný ovládač
teploty otočte do vypnutej polohy.
Ukazovateľ
bliká, keď zapojíte
spotrebič do elektrickej siete, po výpadku
napájania, alebo ak nie je nastavený
časovač.
Stlačením tlačidla
alebo
nastavte
presný čas.
Približne po piatich sekundách prestane
zobrazený čas blikať a displej bude
zobrazovať nastavený denný čas.
Ak chcete zmeniť denný čas, stláčajte ,
kým
nezačne blikať.
44 Progress
Nastavenie funkcie KONIEC
1. Nastavte funkciu a teplotu rúry.
2. Opakovane stláčajte , kým nezačne
blikať
.
3. Požadovaný čas nastavte stlačením
alebo .
.
Na displeji sa zobrazí symbol
4. Keď doba pečenia uplynie, začne
blikať
a zaznie zvukový signál.
Spotrebič sa vypne automaticky.
5. Signál sa vypína stlačením
ľubovoľného tlačidla.
6. Ovládač funkcií rúry a otočný ovládač
teploty otočte do vypnutej polohy.
Nastavenie funkcie POSUNUTÝ
ŠTART
1. Nastavte funkciu a teplotu rúry.
2. Opakovane stláčajte , kým nezačne
blikať
.
3. Požadovaný čas funkcie TRVANIE
nastavte stlačením
alebo .
4. Stlačte tlačidlo .
5. Požadovaný čas funkcie KONIEC
nastavte stlačením
alebo .
6. Nastavenie potvrďte stlačením tlačidla
.
Spotrebič sa neskôr automaticky zapne na
nastavený čas funkcie TRVANIE a vypne
sa pri nastavenom čase funkcie KONIEC.
V nastavený čas zaznie zvukový signál.
7. Spotrebič sa vypne automaticky.
Signál sa vypína stlačením
ľubovoľného tlačidla.
8. Ovládač funkcií rúry a otočný ovládač
teploty otočte do vypnutej polohy.
Nastavenie KUCHYNSKÉHO
ČASOMERA
1. Opakovane stláčajte , kým nezačne
blikať .
2. Po stlačení
alebo
môžete
nastaviť požadovaný čas.
Kuchynský časomer sa spustí automaticky
po piatich sekundách.
3. Keď uplynie nastavený čas, zaznie
zvukový signál. Zvukový signál sa
vypína stlačením ľubovoľného tlačidla.
4. Otočný ovládač funkcií rúry a otočný
ovládač teploty otočte do vypnutej
polohy.
Zrušenie časových funkcií
1. Opakovane stláčajte tlačidlo , až
kým nezačne blikať ukazovateľ
požadovanej funkcie.
2. Stlačte a podržte tlačidlo .
Časová funkcia sa o niekoľko sekúnd
vypne.
POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
Vkladanie príslušenstva
Drôtený rošt:
Rošt zasuňte medzi vodiace tyče
zasúvacích líšt a uistite sa, že nožičky
smerujú nadol.
hlboký pekáč:
hlboký pekáč zasuňte medzi vodiace lišty
zvolenej úrovne rúry.
Progress 45
Drôtený rošt spolu shlbokým pekáčom:
hlboký pekáč zasuňte medzi vodiace lišty
zvolenej úrovne rúry a drôtený rošt medzi
vodiace lišty vo vyššej polohe.
Malé zarážky na vrchu zvyšujú
bezpečnosť. Tieto zarážky
zároveň zabraňujú prevrhnutiu.
Vysoký okraj okolo roštu
zabraňuje zošmyknutiu
kuchynského riadu z roštu.
DOPLNKOVÉ FUNKCIE
Chladiaci ventilátor
Bezpečnostný termostat
Ak je rúra zapnutá, automaticky sa
aktivuje chladiaci ventilátor, aby udržal
povrch rúry chladný. Ak rúru vypnete,
chladiaci ventilátor pokračuje v činnosti,
až kým sa rúra neochladí.
Nesprávna prevádzka rúry alebo chybné
súčasti môžu spôsobiť nebezpečné
prehriatie. Aby sa tomu predišlo, rúra je
vybavená bezpečnostným termostatom,
ktorý preruší dodávku energie. Po poklese
teploty sa rúra opäť automaticky zapne.
TIPY A RADY
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
Teploty a časy pečenia
uvedené v tabuľkách sú iba
orientačné. Závisia od
konkrétneho receptu, množstva
a kvality použitých prísad.
Odporúčania pre pečenie
Rúra ponúka päť úrovní zasunutia roštov.
Úrovne roštov počítajte od dna vnútra
rúry.
Vaša rúra môže pri pečení fungovať inak
ako rúra, ktorú ste používali doteraz.
Tabuľky nižšie vám poskytujú štandardné
nastavenia pre teplotu, čas pečenia a
úroveň rúry.
Ak nie je k dispozícii nastavenie pre
konkrétny recept, vyhľadajte nastavenie
pre podobný recept.
Rúra je vybavená špeciálnym systémom,
ktorý zabezpečuje cirkuláciu vzduchu a
neustále recyklovanie pary. Pomocou
tohto systému môžete piecť v parnom
prostredí a pripravovať pokrmy jemné vo
vnútri a chrumkavé na povrchu. To
skracuje čas pečenia aj spotrebu energie.
Pečenie koláčov
Neotvárajte dvierka rúry pred uplynutím
3/4 nastaveného času pečenia.
Ak pri pečení používate súčasne dva
plechy, nechávajte medzi nimi jednu voľnú
úroveň.
46 Progress
Pečenie mäsa a rýb
Na prípravu nadmerne mastných pokrmov
použite hlboký pekáč, aby ste predišli
vytvoreniu škvŕn, ktoré môžu byť trvalé.
Pred krájaním mäsa ho nechajte odstáť
približne 15 minút, aby z neho nevytiekla
šťava.
Aby počas pečenia v rúre nevznikalo príliš
mnoho dymu, pridajte do hlbokého pekáča
trochu vody. Kondenzácii dymu zabránite,
ak vodu pridáte vždy, keď sa odparí.
Čas pečenia
Čas pečenia závisí od typu pokrmu, jeho
konzistencie a objemu.
Spočiatku sledujte priebeh pečenia. Pri
používaní spotrebiča sami zistíte
najvhodnejšie nastavenia (varný stupeň,
čas pečenia, atď.) pre kuchynský riad,
recepty a množstvá, ktoré používate.
Teplovzdušné pečenie PLUS
Použite druhú úroveň v rúre.
Použite plech na pečenie.
KOLÁČE / PEČIVO / CHLIEB
(ml)
(°C)
(min)
Sušienky / Pagáče / Croissanty
100
150 - 180
10 - 20
Focaccia
100
200 - 210
10 - 20
Pizza
100
230
10 - 20
Pečivo z chlebového cesta
100
200
20 - 25
Chlieb
100
180
35 - 40
Slivkový koláč / Jablkový koláč / Škoricové
rožky, pečené vo forme na koláče
100 - 150
160 - 180
30 - 60
Pridajte 150 ml vody, ak nie je uvedené
inak.
Teplotu nastavte na 110 °C.
REGENERÁCIA JEDLA
MRAZENÉ HOTOVÉ JEDLÁ
(min)
(°C)
(min)
Pizza
200 - 210
10 - 20
Pečivo z chlebového
cesta
10 - 20
Croissanty
170 - 180
15 - 25
Chlieb
15 - 25
Lasagne,
pridajte
200 ml
180 - 200
35 - 50
Focaccia
15 - 25
mäso
15 - 25
Cestoviny
15 - 25
Pridajte 100 ml vody.
Progress 47
REGENERÁCIA JEDLA
PEČENIE MÄSA
(min)
(°C)
(min)
Pizza
15 - 25
Rozbif
200
50 - 60
Ryža
15 - 25
Kurča
210
60 - 80
Zelenina
15 - 25
Pečené brav‐
čové
180
65 - 80
Pridajte 200 ml vody.
Použite sklenený pekáč.
Pečenie mäsa a nemäsových pokrmov
KOLÁČE
Tradičné pečenie
Teplovzdušné pečenie
(min)
(°C)
(°C)
Šľahané ce‐
stá
170
2
160
3 (2 a 4)
45 - 60
Forma na
tortu
Linecké cesto
170
2
160
3 (2 a 4)
20 - 30
Forma na
tortu
Tvarohový
koláč
170
1
165
2
60 - 80
Forma na
tortu, Ø
26 cm
Závin
175
3
150
2
60 - 80
Plech na
pečenie
Džemové tor‐
tičky
170
2
165
2
30 - 40
Forma na
tortu, Ø
26 cm
Vianočka,
prázdnu rúru
predhrejte
160
2
150
2
90 120
Forma na
tortu, Ø
20 cm
Slivkový ko‐
láč, prázdnu
rúru predhrej‐
te
175
1
160
2
50 - 60
Forma na
chlieb
48 Progress
KOLÁČE
Tradičné pečenie
Teplovzdušné pečenie
(min)
(°C)
(°C)
Muffiny
170
3
140 150
3
20 - 30
Plech na
pečenie
Muffiny, dve
úrovne
-
-
140 150
2a4
25 - 35
Plech na
pečenie
Muffiny, tri
úrovne
-
-
140 150
1, 3 a 5
30 - 45
Plech na
pečenie
Sušienky
140
3
140 150
3
30 - 35
Plech na
pečenie
Sušienky,
dve úrovne
-
-
140 150
2a4
35 - 40
Plech na
pečenie
Sušienky, tri
úrovne
-
-
140 150
1, 3 a 5
35 - 45
Plech na
pečenie
Snehové pu‐
sinky
120
3
120
3
80 100
Plech na
pečenie
Snehové pu‐
sinky, dve
úrovne,
prázdnu rúru
predhrejte
-
-
120
2a4
80 100
Plech na
pečenie
Žemle,
prázdnu rúru
predhrejte
190
3
190
3
12 - 20
Plech na
pečenie
Veterníky
190
3
170
3
25 - 35
Plech na
pečenie
Veterníky,
dve úrovne
-
-
170
2a4
35 - 45
Plech na
pečenie
Plochý koláč
180
2
170
2
45 - 70
Forma na
tortu, Ø
20 cm
Koláč so su‐
šeným ovo‐
cím
160
1
150
2
110 120
Forma na
tortu, Ø
24 cm
Prázdnu rúru predhrejte.
Progress 49
CHLIEB A PIZZA
Tradičné pečenie
Teplovzdušné peče‐
nie
(min)
(°C)
(°C)
Biely chlieb, 1 2 kusy, každý
0,5 kg
190
1
190
1
60 - 70
-
Ražný chlieb,
predohrev nie je
potrebný
190
1
180
1
30 - 45
Forma na
chlieb
Pečivo z chlebo‐
vého cesta, 6 - 8
rožkov
190
2
180
2 (2 a
4)
25 - 40
Plech na
pečenie
Pizza
230 - 250
1
230 - 250
1
10 - 20
Smalto‐
vaný
plech
Pagáče
200
3
190
3
10 - 20
Plech na
pečenie
Prázdnu rúru predhrejte.
Použite formu na koláče.
ZAPEKANÉ JEDLÁ
Tradičné pečenie
Teplovzdušné pe‐
čenie
(min)
(°C)
(°C)
Zapekané cestoviny,
predohrev nie je potrebný
200
2
180
2
40 - 50
Zapekaná zelenina, pred‐
ohrev nie je potrebný
200
2
175
2
45 - 60
Slané koláče
180
1
180
1
50 - 60
Lasagne
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Cannelloni
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
50 Progress
Použite druhú úroveň v rúre.
Použite drôtený rošt.
MÄSO
Tradičné pečenie
Teplovzdušné
pečenie
(min)
(°C)
(°C)
Hovädzie
200
190
50 - 70
Bravčové
180
180
90 - 120
Teľacie mäso
190
175
90 - 120
Krvavý anglický rozbif
210
200
50 - 60
Stredne prepečený anglický rozbif
210
200
60 - 70
Prepečený anglický rozbif
210
200
70 - 75
MÄSO
Tradičné pečenie
Teplovzdušné pe‐
čenie
(min)
(°C)
(°C)
Bravčové pliecko, s kožou
180
2
170
2
120 - 150
Bravčová nožina, 2 kusy
180
2
160
2
100 - 120
Jahňacie stehno
190
2
175
2
110 - 130
Celé kura
220
2
200
2
70 - 85
Celá morka
180
2
160
2
210 - 240
Celá kačka
175
2
220
2
120 - 150
Celá hus
175
2
160
1
150 - 200
Králik, porciovaný
190
2
175
2
60 - 80
Zajac, porciovaný
190
2
175
2
150 - 200
Celý bažant
190
2
175
2
90 - 120
Použite druhú úroveň v rúre.
Progress 51
RYBY
Tradičné pečenie
Teplovzdušné
pečenie
(min)
(°C)
(°C)
Pstruh / Pražma morská, 3 – 4 ryby
190
175
40 - 55
Tuniak / Losos, 4 – 6 filiet
190
175
35 - 60
Gril
Prázdnu rúru predhrejte.
Použite štvrtú úroveň v rúre.
Grilujte s maximálnou nastavenou teplotou.
GRIL
(kg)
(min)
1. strana
(min)
2. strana
Steaky z filiet, 4 kusy
0.8
12 - 15
12 - 14
Hovädzí steak, 4 kusy
0.6
10 - 12
6-8
Klobásy, 8
-
12 - 15
10 - 12
Bravčové kotlety (hrubšie a s ko‐
sťou), 4 kusy
0.6
12 - 16
12 - 14
Kurča, polovica, 2
1
30 - 35
25 - 30
Kebaby, 4
-
10 - 15
10 - 12
Kuracie prsia, 4 kusy
0.4
12 - 15
12 - 14
Fašírky/hamburgery, 6
0.6
20 - 30
-
Fileta z ryby, 4 kusy
0.4
12 - 14
10 - 12
Zapekané sendviče, 4 - 6
-
5-7
-
Hrianky, 4 - 6
-
2-4
2-3
Turbo gril
Prázdnu rúru predhrejte.
Použite prvú alebo druhú úroveň v rúre.
Na výpočet času pečenia vynásobte čas
uvedený v tabuľke nižšie centimetrami
hrúbky filety.
52 Progress
HOVÄDZIE
JAHŇACIE
(°C)
(min)
Neprepečený roz‐
bif alebo fileta
190 200
5-6
Stredne prepeče‐
ný rozbif alebo fi‐
leta
180 190
6-8
Prepečený rozbif
alebo fileta
170 180
8 - 10
(°C)
(min)
Jahňacie stehno /
Pečené jahňacie,
1 – 1,5 kg
150 170
100 120
Jahňací chrbát 1
– 1,5 kg
160 180
40 - 60
(°C)
(min)
Porciovaná hydi‐
na, každý 0,2 –
0,25 kg
200 220
30 - 50
Kurča, polovica
každý 0,4 – 0,5
kg
190 210
35 - 50
Kurča, vykŕmené
1 – 1,5 kg
190 210
50 - 70
Kačka 1,5 – 2 kg
180 200
80 - 100
Hus 3,5 – 5 kg
160 180
120 180
Morka 2,5 – 3,5
kg
160 180
120 150
Morka 4 – 6 kg
140 160
150 240
HYDINA
BRAVČOVÉ
(°C)
(min)
Pliecko / Krkovič‐
ka / Stehno, 1 1,5 kg
160 180
90 - 120
Kotlety / Rebier‐
ka, 1 – 1,5 kg
170 180
60 - 90
Sekaná 0,75 – 1
kg
160 170
50 - 60
Bravčové koleno,
predvarené 0,75
– 1 kg
150 170
90 - 120
TEĽACIE
(°C)
(min)
Pečená teľacina,
1 kg
160 180
90 - 120
Teľacie koleno
1,5 – 2 kg
160 180
120 150
Progress 53
RYBA (V PARE)
Celá ryba 1 – 1,5
kg
ZELENINA
(°C)
(min)
210 220
40 - 60
Sušenie - Teplovzdušné pečenie
Plechy pokryte papierom odolným voči
tuku alebo papierom na pečenie.
Aby ste dosiahli lepší výsledok, po
uplynutí polovice času sušenia rúru
vypnite, otvorte dvierka, pokrm nechajte
na jednu noc vychladnúť a až potom
dokončite sušenie.
(°C)
(h)
Korenie
60 - 70
5-6
Zelenina do poliev‐
ky
60 - 70
5-6
Huby
50 - 60
6-8
Bylinky
40 - 50
2-3
Teplotu nastavte na 60 – 70 °C.
OVOCIE
Pre 1 plech na pečenie použite tretiu
úroveň v rúre.
Pre 2 plechy použite prvú a štvrtú úroveň
v rúre.
(h)
ZELENINA
Fazuľa
(°C)
(h)
60 - 70
6-8
Slivky
8 - 10
Marhule
8 - 10
Jablkové plátky
6-8
Hrušky
6-9
Pečenie s využitím vlhkosti –
odporúčané príslušenstvo
Použite tmavé a matné formy a nádoby.
Absorbujú teplo lepšie ako svetlý a lesklý
riad.
Forma na pizzu
Zapekacia nádoba
Tmavá, matná
28 cm priemer
Tmavá, matná
26 cm priemer
Zapekacia
forma
Keramická
8 cm prie‐
mer, 5 cm vý‐
ška
Forma na korpus
Tmavá, matná
28 cm priemer
54 Progress
Pečenie s využitím vlhkosti
V záujme čo najlepších výsledkov sa
riaďte tipmi v tabuľke nižšie.
(° C)
(min)
Sladké rožky,
12 kusov
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
175
3
40 - 50
Pečivo, 9 kusov
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
180
2
35 - 45
Pizza, mrazená,
0,35 kg
Drôtený rošt
180
2
45 - 55
Piškótová rolá‐
da
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
170
2
30 - 40
Brownies – čo‐
koládový koláč
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
170
2
45 - 50
Nákyp, 6 kusov
keramické zapekacie
formy na drôtenom ro‐
šte
190
3
45 - 55
Piškótový kor‐
pus
forma na korpus na
drôtenom rošte
180
2
35 - 45
Viktóriin koláč
forma na pečenie na
drôtenom rošte
170
2
35 - 50
Pošírovaná ry‐
ba, 0,3 kg
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
180
2
35 - 45
Celá ryba, 0,2
kg
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
180
3
25 - 35
Fileta z ryby,
0,3 kg
forma na pizzu na drô‐
tenom rošte
170
3
30 - 40
Pošírované mä‐
so, 0,25 kg
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
180
3
35 - 45
Progress 55
(° C)
(min)
Šašlík, 0,5 kg
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
180
3
40 - 50
Sušienky, 16
kusov
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
150
2
30 - 45
Mandľové Su‐
šienky, 20 ku‐
sov
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
180
2
45 - 55
Muffiny, 12 ku‐
sov
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
170
2
30 - 40
Slané pečivo,
16 kusov
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
170
2
35 - 45
Sušienky z
krehkého cesta,
20 kusov
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
150
2
40 - 50
Drobné koláči‐
ky, 8 kusov
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
170
2
30 - 40
Zelenina, poší‐
rovaná, 0,4 kg
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
180
2
35 - 45
Vegetariánska
omeleta
forma na pizzu na drô‐
tenom rošte
180
3
35 - 45
Stredozemská
zelenina, 0,7 kg
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
180
4
35 - 45
Informácie pre skúšobne
Testy podľa IEC 60350-1.
56 Progress
(°C)
(min)
Malé
koláči‐
ky, 20
ks/plech
Tradičné
pečenie
Plech
na pe‐
čenie
3
170
20 - 30
-
Malé
koláči‐
ky, 20
ks/plech
Teplo‐
vzdušné
pečenie
Plech
na pe‐
čenie
3
150 160
20 - 35
-
Malé
koláči‐
ky, 20
ks/plech
Teplo‐
vzdušné
pečenie
Plech
na pe‐
čenie
2a
4
150 160
20 - 35
-
Jablko‐
vý ko‐
láč, 2
formy
Ø20 cm
Tradičné
pečenie
Drôtený
rošt
2
180
70 - 90
-
Jablko‐
vý ko‐
láč, 2
formy
Ø20 cm
Teplo‐
vzdušné
pečenie
Drôtený
rošt
2
160
70 - 90
-
Piškóto‐
vý ko‐
láč, for‐
ma na
koláče
Ø 26
cm
Tradičné
pečenie
Drôtený
rošt
2
170
40 - 50
Rúru predhrie‐
vajte 10 minút.
Piškóto‐
vý ko‐
láč, for‐
ma na
koláče
Ø 26
cm
Teplo‐
vzdušné
pečenie
Drôtený
rošt
2
160
40 - 50
Rúru predhrie‐
vajte 10 minút.
Progress 57
(°C)
(min)
Piškóto‐
vý ko‐
láč, for‐
ma na
koláče
Ø 26
cm
Teplo‐
vzdušné
pečenie
Drôtený
rošt
2a
4
160
40 - 60
Rúru predhrie‐
vajte 10 minút.
Linecké
koláčiky
Teplo‐
vzdušné
pečenie
Plech
na pe‐
čenie
3
140 150
20 - 40
-
Linecké
koláčiky
Teplo‐
vzdušné
pečenie
Plech
na pe‐
čenie
2a
4
140 150
25 - 45
-
Linecké
koláčiky
Tradičné
pečenie
Plech
na pe‐
čenie
3
140 150
25 - 45
-
Hrianky,
4-6 ku‐
sov
Gril
Drôtený
rošt
4
max.
2-3 minúty
prvá strana;
2-3 minúty
druhá strana
Rúru predhrie‐
vajte 3 minúty.
Hovädzí
burger,
6 ku‐
sov, 0,6
kg
Gril
Drôtený
rošt a
pekáč
na za‐
chytáva‐
nie tuku
4
max.
20 - 30
Drôtený rošt
vložte do štvrtej
a pekáč na za‐
chytávanie tuku
do tretej úrovne
rúry. V polovici
pečenia otočte
pokrm na druhú
stranu.
Rúru predhrie‐
vajte 3 minúty.
OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
58 Progress
Poznámky k čisteniu
Prednú stranu rúry očistite mäkkou tkaninou namočenou v teplej vode s prí‐
davkom mierneho čistiaceho prostriedku.
Na čistenie kovových povrchov použite príslušný čistiaci prostriedok.
Čistiace
prostriedky
Odolné škvrny odstráňte špeciálnym čistiacim prostriedkom pre rúry na pe‐
čenie.
Dutinu rúry vyčistite po každom použití. Hromadenie tuku alebo zvyškov je‐
dál môže mať na následok vznik požiaru. Riziko je vyššie pri grilovacom pe‐
káči.
Každodenné
používanie
V rúre alebo na sklenených paneloch dvierok sa môže kondenzovať vlhkosť.
V záujme zníženia kondenzácie nechajte rúru zapnutú 10 minút pred peče‐
ním. Dutinu po každom použití vysušte jemnou handričkou.
Po každom použití vyčistite všetko príslušenstvo a nechajte ho uschnúť.
Použite mäkkú handričku namočenú v teplej vode s prídavkom čistiaceho
prostriedku. Príslušenstvo sa nesmie umývať v umývačke riadu.
Príslušen‐
stvo
Nepriľnavé príslušenstvo sa nesmie čistiť agresívnymi prostriedkami, pred‐
metmi s ostrými hranami alebo v umývačke.
Antikorové alebo hliníkové rúry
Dvierka rúry čistite iba vlhkou handričkou
alebo špongiou. Vysušte ich mäkkou
handričkou.
Nikdy nepoužívajte oceľové drôtenky,
kyseliny ani abrazívne materiály, ktoré by
mohli poškodiť povrch rúry. S rovnakou
obozretnosťou čistite aj ovládací panel
rúry.
Čistenie priehlbiny dutiny rúry
Proces čistenia odstraňuje zvyšky
vodného kameňa z priehlbiny dutiny rúry
po procese pečenia s vlhkosťou.
Pre funkciu: Teplovzdušné
pečenie PLUSProces čistenia
odporúčame vykonať
minimálne po každých 5-10
cykloch varenia.
1. Do priehlbiny dutiny na dne rúry
nalejte 250 ml octu.
Použite maximálne 6 % ocot bez
prídavných látok.
2. Počkajte 30 minút, kým ocot
nerozpustí zostatkový vodný kameň pri
okolitej teplote.
3. Dutinu rúry poutierajte vlhkou handrou
namočenou vo vlažnej vode.
Čistenie tesnenia dvierok
Tesnenie dvierok pravidelne kontrolujte.
Tesnenie dvierok je uložené okolo rámu
vnútorného priestoru rúry. Ak je tesnenie
dvierok poškodené, rúru nepoužívajte.
Obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
Pokyny k čisteniu tesnenia dvierok nájdete
vo všeobecných informáciách o čistení.
Vybratie: zasúvacie lišty
Pri čistení rúry z nej vyberte zasúvacie
lišty.
UPOZORNENIE! Pri vyberaní
zasúvacích líšt postupujte
veľmi opatrne.
Progress 59
1. Odtiahnite prednú časť zasúvacích líšt
od bočnej steny.
Ak by ste sa pokúšali vnútorný
sklenený panel vybrať, kým sú
dvierka namontované, mohli by
sa dvierka zatvoriť.
UPOZORNENIE! Rúru
nepoužívajte bez vnútorného
skleneného panela.
2. Zadnú časť líšt odtiahnite od bočnej
steny a lišty vyberte.
1
1. Úplne otvorte dvierka a podržte oba
závesy.
2
Pri inštalácii odstráneného príslušenstva
zvoľte opačný postup.
Čistenie vodou
Postup čistenia využíva vlhkosť na
odstránenie zvyškov tuku a potravín z
rúry.
1. Do priehlbiny dutiny na dne rúry
nalejte 200 ml vody.
2. Nastavte funkciu:
.
3. Teplotu nastavte na 90 °C.
4. Rúru nechajte spustenú 30 minút.
5. Vypnite rúru.
6. Keď rúra vychladne, vyčistite dutinu
jemnou handričkou.
2. Nadvihnite a plne otočte príchytky na
oboch závesoch.
VAROVANIE! Skôr než sa
rúry dotknete, uistite sa, že
vychladla. Hrozí riziko
popálenia.
Odstránenie a montáž dvierok
Dvierka rúry sa skladajú z dvoch
sklenených panelov. Dvierka rúry a
vnútorný sklenený panel môžete vybrať a
vyčistiť. Pred odstránením sklenených
panelov si prečítajte celý pokyn
„Odstránenie a montáž dvierok“.
3. Dvierka rúry privrite do polovice, aby
zostali v prvej otvorenej polohe. Potom
ich nadvihnite a potiahnite vpred a
vyberte z lôžka.
60 Progress
osušte. Sklenené panely neumývajte v
umývačke riadu.
Po dokončení čistenia namontujte
sklenený panel a dvierka rúry.
Povrch s potlačou musí smerovať do
vnútra dvierok. Po inštalácii skontrolujte, či
nie je povrch skleného panela na mieste
potlače na dotyk drsný.
Pri správnej montáži rám dvierok
zacvakne.
Uistite sa, že vnútorný sklenený panel je
namontovaný správne.
A
4. Dvierka položte na mäkkú tkaninu na
stabilný povrch.
5. Uchopte rám dvierok (B) na hornom
okraji dvierok po oboch stranách a
zatlačte ho dovnútra, aby sa uvoľnili
upevňovacie západky.
Výmena osvetlenia
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo zásahu
elektrickým prúdom.
Žiarovka môže byť horúca.
2
B
1
6. Rám dvierok vyberte potiahnutím
dopredu.
7. Sklenený panel dvierok uchopte za
horný okraj a opatrne ho vytiahnite.
Uistite sa, že sklenený panel sa úplne
vysunie z podpier.
1. Vypnite rúru.
Počkajte, kým rúra vychladne.
2. Rúru odpojte zo siete.
3. Na dno dutiny položte handričku.
UPOZORNENIE! Halogénovú
žiarovku vždy držte cez
tkaninu, aby ste predišli
pripáleniu zvyškov mastnoty na
žiarovke.
Zadné svetlo
8. Panely umyte vodou s prídavkom
saponátu. Sklenené panely opatrne
RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
1. Sklenený kryt otočte a vyberte ho.
2. Sklenený kryt vyčistite.
3. Nahraďte žiarovku inou vhodnou
žiarovkou odolnou teplotám do 300
°C .
4. Nasaďte sklenený kryt.
Progress 61
Čo robiť, keď...
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Rúra sa nezohrieva.
Rúra je vypnutá.
Rúru zapnite.
Rúra sa nezohrieva.
Nie sú nastavené hodiny.
Nastavte čas.
Rúra sa nezohrieva.
Nie sú nastavené potrebné
nastavenia.
Skontrolujte, či sú nastave‐
nia správne.
Rúra sa nezohrieva.
Je vypálená poistka.
Skontrolujte, či je príčinou
poruchy práve poistka. Ak
sa poistka vypáli opakova‐
ne, obráťte sa na kvalifiko‐
vaného elektrikára.
Nesvieti žiarovka.
Žiarovka je vypálená.
Vymeňte žiarovku.
Vnútri rúry a na jedlách sa
zráža para a vytvára sa
skondenzovaná voda.
Jedlo ste nechali v rúre príliš
dlho.
Po ukončení pečenia nene‐
chávajte jedlá v rúre dlhšie
ako 15 – 20 minút.
Pri použití nasledujúcej funk‐
cie nie je účinnosť pečenia
uspokojivá: Teplovzdušné
pečenie PLUS.
Priehlbinu dutiny rúry ste ne‐
naplnili vodou.
Pozrite si časť „Nastavenie
funkcie: Teplovzdušné peče‐
nie PLUS".
Chcete aktivovať funkciu Te‐
plovzdušné pečenie PLUS,
ale nerozsvieti sa ukazovateľ
Plus Para.
Nevybrali ste funkciu ohrevu
s podporou tlačidla Plus Pa‐
ra.
Pozrite si časť „Nastavenie
funkcie: Teplovzdušné peče‐
nie PLUS".
Chcete aktivovať funkciu Te‐
plovzdušné pečenie PLUS,
ale nerozsvieti sa ukazovateľ
Plus Para.
Tlačidlo Plus para nefungu‐
je.
Pomocou domovej poistky
alebo ističa v poistkovej skri‐
ni vypnite spotrebič a znovu
ho zapnite.
Pozrite si časť „Nastavenie
funkcie: Teplovzdušné peče‐
nie PLUS".
Voda v priehlbine dutiny rúry
nevrie.
Teplota je príliš nízka.
Nastavte teplotu na minimál‐
ne 110 °C.
Pozrite si kapitolu „Tipy a ra‐
dy“.
Z priehlbiny dutiny rúry vyte‐
ká voda.
V priehlbine dutiny rúry je
priveľa vody.
Vypnite rúru a skontrolujte,
či spotrebič vychladol. Vodu
poutierajte handrou alebo
špongiou. Do reliéfu dutiny
rúry pridajte správne množ‐
stvo vody. Pozrite si kon‐
krétny postup.
Na displeji sa zobrazuje
„12.00“.
Došlo k výpadku elektrické‐
ho napájania.
Znovu nastavte hodiny.
62 Progress
Servisné údaje
Ak problém nedokážete odstrániť sami,
kontaktujte predajcu alebo autorizované
servisné stredisko.
Typový štítok sa nachádza na prednom
ráme vnútorného priestoru rúry.
Neodstraňujte typový štítok z dutiny rúry.
Údaje potrebné pre autorizované servisné
stredisko nájdete na typovom štítku.
Odporúčame, aby ste si sem zapísali tieto údaje:
Model (MÓD.)
.........................................
Číslo výrobku (PNC)
.........................................
Sériové číslo (S.N.)
.........................................
ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ
Informácie o výrobku a informačný list k výrobku*
Názov dodávateľa
Progress
Model
PBD34102B 949499317
PBD34102X 949499316
Index energetickej účinnosti
95.3
Trieda energetickej účinnosti
A
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, tradičný
režim
0.93 kWh/cyklus
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, režim s
ventilátorom
0.81 kWh/cyklus
Počet vykurovacích častí
1
Zdroj tepla
Elektrina
Objem
72 l
Typ rúry
Zabudovateľná rúra
Hmotnosť
PBD34102B
28.1 kg
PBD34102X
28.2 kg
*Pre Európsku úniu podľa nariadení EÚ 65/2014 a 66/2014.
Pre Bieloruskú republiku podľa STB 2478-2017, Dodatok G; STB 2477-2017, Prílohy A a B.
Pre Ukrajinu podľa 568/32020.
Trieda energetickej účinnosti sa nevzťahuje na Rusko.
EN 60350-1 - Elektrické varné spotrebiče pre domácnosť. Časť 1: Sporáky, rúry, parné rúry a
grily. Metódy merania výkonových parametrov.
Progress 63
Úspora energie
Zvyškové teplo
Ak trvá pečenie dlhšie ako 30 minút,
znížte teplotu na minimum 3-10 minút
pred koncom pečenia. Pokrm sa bude
naďalej piecť vďaka zvyškovému teplu v
rúre.
Rúra má funkcie, ktoré vám
pomôžu usporiť energiu pri
každodennom pečení.
Uistite sa, že sú dvierka rúry počas
prevádzky rúry zatvorené. Počas pečenia
neotvárajte príliš často dvierka. Tesnenie
dvierok udržiavajte čisté a uistite sa, že je
upevnené na svojom mieste.
Zvyškové teplo použite na ohrev
ostatných pokrmov.
Uchovanie teploty jedla
Ak chcete jedlo uchovať teplé pomocou
zvyškového tepla, zvoľte najnižšie možné
nastavenie teploty.
V záujme vyššej úspory energie použite
kovový riad.
Ak je to možné, rúru pred pečením
nepredhrievajte.
Pečenie s využitím vlhkosti
Funkcia určená na úsporu energie počas
pečenia.
Keď pripravujete niekoľko pokrmov naraz,
zachovajte čo najkratšie prestávky medzi
pečením.
Pečenie s ventilátorom
Ak je to možné, použite funkcie pečenia s
ventilátorom, aby ste dosiahli úsporu
energie.
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom odovzdajte
spotrebiče označené symbolom spolu s
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
na recykláciu. . Obal hoďte do
príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a
recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
*
www.progress-hausgeraete.de
867355688-D-322019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising