Progress | PBD34102X | User manual | Progress PBD34102X Ръководство за употреба

Progress PBD34102X Ръководство за употреба
Ръководство за употреба
Upute za uporabu
Фурна
Pećnica
PBD34102B
PBD34102X
2 Progress
СЪДЪРЖАНИЕ
Информация за безопасност
Инструкции за безопасност
Инсталиране
Описание на уреда
Командно табло
Преди първоначална употреба
Всекидневна употреба
2
4
7
8
9
9
10
Функции на часовника
Използване на принадлежностите
Допълнителни функции
Препоръки и съвети
Грижи и почистване
Отстраняване на неизправности
Енергийна ефективност
12
13
14
14
28
32
34
Запазваме си правото на изменения.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Преди монтирането и употребата на уреда внимателно
прочетете предоставените инструкции. Производителят
не е отговорен за наранявания или повреди в резултат
на неправилна инсталация или употреба. Винаги дръжте
инструкциите на безопасно и лесно достъпно място за
справка в бъдеще.
Безопасност за деца и хора в уязвимо положение
•
•
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени физически,
сетивни и умствени възможности или лица без опит и
познания, само ако те са под наблюдение или бъдат
инструктирани относно безопасната употреба на уреда
и възможните рискове.
Деца между 3- и 8-годишна възраст и хора с тежки или
комплексни увреждания трябва да се държат далеч от
уреда, освен ако не са под постоянно наблюдение.
Деца под 3-годишна възраст трябва да се държат
далеч от уреда, освен ако не са под постоянно
наблюдение.
Не позволявайте на деца да играят с уреда .
Дръжте всички опаковачни материали далеч от деца и
ги изхвърлете, както е редно.
Пазете децата и домашните любимци далеч от уреда,
когато работи или когато изстива. Достъпните части
могат да се нагорещят по време на употреба.
Progress 3
•
•
Ако уредът има устройство за детска безопасност, то
трябва да се активира.
Деца няма да извършват почистване или поддръжка на
уреда без надзор.
Основна безопасност
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Само квалифицирано лице трябва да инсталира уреда
и да сменя кабела.
ВНИМАНИЕ: Уредът и неговите достъпни части се
нагорещяват по време на употреба. Трябва да се
внимава и да се избягва докосване на нагревателите.
Винаги използвайте ръкавици за фурна при изваждане
или поставяне на приставки, или съдове за печене.
Преди извършването на какъвто и да е ремонт,
изключете уреда от електрозахранването.
ВНИМАНИЕ: Проверете дали уредът е изключен,
преди да смените лампичката, за да избегнете
възможността от токов удар.
Не използвайте уреда, преди да го инсталирате във
вградената конструкция.
Не почиствайте уреда с парочистачка.
Не използвайте агресивни, абразивни, почистващи
препарати или остри, метални прибори при почистване
на стъклото на вратата, тъй като те могат да надраскат
повърхността и да доведат до напукване на стъклото.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се
смени от производителя, негов оторизиран сервизен
център или квалифицирано лице, за да се избегне
опасност.
За да премахнете мет. държачи във фурната, първо
издърпайте предната част на държача и след това
задната, за да се разкачи от стените. Поставете мет.
държачи в обратна последователност.
4 Progress
ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Монтаж
ВНИМАНИЕ! Само
квалифициран човек може да
извърши монтажа на уреда.
• Премахнете всички опаковки.
• Не монтирайте и не използвайте
повреден уред.
• Следвайте инструкциите за
инсталиране, приложени към уреда.
• Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги
използвайте предпазни ръкавици и
затворени обувки.
• Не дърпайте уреда за дръжката.
• Монтирайте уреда на безопасно и
подходящо място, което отговаря на
монтажните изисквания.
• Трябва да спазвате минималното
разстояние до други уреди и
устройства.
• Преди да монтирате уреда,
проверете дали вратичката на
фурната се отваря безпроблемно.
Ако не е така, повдигнете фурната.
• Уредът е снабден с електрическа
охладителна система. Трябва да е
свързана към електрическото
захранване.
Минимална височи‐
на на отвора за
вграждане (Мини‐
мална височина на
отвора за вгражда‐
не под работния
плот)
Ширина на отвора
за вграждане
590 (600) mm
560 mm
Дълбочина на отво‐
ра за вграждане
550 (550) mm
Височина в предна‐
та част на уреда
594 mm
Височина в задната
част на уреда
576 mm
Ширина в предната
част на уреда
595 mm
Ширина в задната
част на уреда
559 mm
Дълбочина на уре‐
да
569 mm
Дълбочина на вгра‐
ждане на уреда
548 mm
Дълбочина при от‐
ворена врата
1022 mm
Минимален размер
на отвора за венти‐
лация. Отвор раз‐
положен в долната
задна страна
560x20 mm
Дължина на основ‐
ния захранващ ка‐
бел. Кабеллът е
разположен в дес‐
ния ъгъл на задна‐
та страна
1500 mm
Монтажни винтове
4x25 mm
Електрическо свързване
ВНИМАНИЕ! Риск от пожар
или токов удар.
• Всички ел. връзки трябва да се
направят от квалифициран
електротехник.
• Уредът трябва да е заземен.
• Уверете се, че параметрите на
табелката с технически данни са
съвместими с електрическите данни
на захранващата мрежа.
• Винаги използвайте правилно
монтиран контакт със защита от
токов удар.
• Не използвайте разклонители или
адаптери с много входове.
• Внимавайте да не повредите
захранващия щепсел и захранващия
кабел. Ако захранващият кабел
трябва да бъде подменен, това
Progress 5
•
•
•
•
•
•
•
•
трябва да бъде извършено от нашия
оторизиран сервизен център.
Не допускайте захранващите кабели
да се доближават до вратичката на
уреда или пространството под него,
особено когато е включен или когато
вратичката е гореща.
Защитата от токов удар на горещите
и изолирани части трябва да бъде
затегната по такъв начин, че да не
може да се отстрани без
инструменти.
Свържете кабела за захранването
към контакта единствено в края на
инсталацията. Уверете се, че
щепселът за захранване е достъпен
след инсталирането.
Ако контактът е разхлабен, не
свързвайте захранващия щепсел.
Не издърпвайте захранващия кабел,
за да изключите уреда. Винаги
издърпвайте щепсела.
Използвайте само правилни
устройства за изолация: предпазни
прекъсвачи на мрежата,
предпазители (предпазителите от
винтов тип трябва да се извадят от
фасунгата), изключватели и
контактори за утечка на
заземяването.
Електрическата инсталация трябва
да има изолиращо устройство, което
ви позволява да изключите уреда от
ел. мрежата при всички полюси.
Изолиращото устройство трябва да е
с ширина на отваряне на контакта
минимум 3 мм.
Този уред се доставя с щепсел и
захранващ кабел.
Типове кабели, подходящи за инста‐
лация или подмяна за Европа:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VVF, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
За напречното сечение на кабела
вижте общата мощност на табелката с
информация на уреда. Също така
можете да разгледате таблицата:
Обща мощност
(W)
Напречно сече‐
ние на кабела
(mm²)
максимум 1380
3 x 0.75
максимум 2300
3x1
максимум 3680
3 x 1.5
Заземителният проводник (зелен/жълт)
трябва да е с 2 см по-дълъг от фазовия
и неутралния проводник (син и кафяв).
Употреба
ВНИМАНИЕ! Риск от
нараняване, изгаряния, токов
удар или експлозия.
• Този уред е предназначен само за
домашна употреба.
• Не променяйте предназначението на
уреда.
• Уверете се, че вентилационните
отвори не са блокирани.
• Не оставяйте уреда без надзор,
докато работи.
• Деактивирайте уреда след всяка
употреба.
• Бъдете внимателни, когато отваряте
вратичката на уреда, докато уредът
работи. Възможно е да излезе топъл
въздух.
• Не използвайте уреда с мокри ръце
или ако е в контакт с вода.
• Не оказвайте натиск върху
отворената вратичка.
• Не използвайте уреда като работна
повърхност или за съхранение.
• Отваряйте вратичката на уреда
внимателно. Употребата на съставки
с алкохол може да причини смесване
на алкохола с въздух.
• Не позволявайте влизането на искри
или открит огън в контакт с уреда,
когато вратичката е отворена.
• Не поставяйте запалителни
материали или предмети, които са
напоени със запалителни материали,
в уреда, в близост до него или върху
него.
6 Progress
ВНИМАНИЕ! Опасност от
повреда в уреда.
• За да избегнете повреда или
обезцветяване на емайла:
– не поставяйте алуминиево фолио
директно на дъното на кухината
на уреда.
– не поставяйте вода директно в
горещия уред.
– не дръжте влажни тенджери и
храна в уреда, след като
приключите с готвенето.
– бъдете внимателни, когато
отстранявате или инсталирате
аксесоари.
• Обезцветяването на емайла или
неръждаемата стомана не оказва
влияние върху работата на уреда.
• Използвайте дълбока тава за печене
за сиропирани торти. Плодовите
сокове причиняват петна, които
може да бъдат трайни.
• Този уред е предназначен само за
готвене. Той не трябва да бъде
използван за никакви други цели,
например отопление на помещения.
• Винаги гответе със затворена
вратичка на фурната.
• Ако уредът е инсталиран зад
преграда за мебели (напр. врата),
уверете се, че вратата никога не е
затворена, докато работи уредът.
Възможно е зад затворена преграда
да се образуват топлина и влага,
което в последствие да предизвика
повреда на уреда, корпуса или пода.
Не затваряйте преградата, докато
уредът не е изстинал напълно след
употреба.
Грижи и почистване
ВНИМАНИЕ! Опасност от
нараняване, пожар или
повреда на уреда.
• Преди поддръжка изключете уреда и
извадете щепсела на захранването
от контакта на ел. мрежата.
• Уверете се, че уредът е студен. Има
опасност стъклените панели да се
счупят.
• Сменяйтe незабавно стъклените
панели на вратичката, когато са
повредени. Свържете се с
оторизиран сервизен център.
• Внимавайте, когато сваляте
вратичката от уреда. Вратичката е
тежка!
• Почиствайте редовно уреда, за да
предотвратите разваляне на
повърхностния материал.
• Почистете уреда с мокра и мека
кърпа. Използвайте само неутрални
препарати. Не използвайте
абразивни продукти, грапави,
почистващи кърпи, разтворители или
метални предмети.
• Ако използвате спрей за фурна,
следвайте инструкциите за
безопасност върху опаковката му.
• Не почиствайте емайла с
каталитични частици (ако има такъв)
с препарати.
Вътрешно осветление
ВНИМАНИЕ! Опасност от
токов удар.
• Крушката или халогенната лампа в
този уред е предназначена само за
употреба в домакински уреди. Не я
използвайте за битово осветление.
• Преди да подмените крушката,
изключете уреда от
електрозахранването.
• Използвайте само лампи със същите
спецификации.
Обслужване
• За поправка на уреда се свържете с
оторизиран сервизен център.
• Използвайте само оригинални
резервни части.
Изхвърляне
ВНИМАНИЕ! Риск от
нараняване или задушаване.
Progress 7
• Изключете уреда от
електрозахранването.
• Извадете захранващия ел. кабел в
близост до уреда и го изхвърлете.
• Премахнете дръжката на вратичката,
за да предотвратите заклещването
на деца или домашни любимци в
уреда.
ИНСТАЛИРАНЕ
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Вграждане
548
21
min. 550
80
60
520
600
114
18
20
589
594
min. 560
595+-1
198
60
5
1
523
20
548
70
60
21
min. 550
20
520
18
590
114
min. 560
589
594
198
60
595+-1
5
1
20
523
8 Progress
Закрепване на фурната към
отвора за вграждане
ОПИСАНИЕ НА УРЕДА
Общ преглед
1
2 3
4
5 6
7
5
8
4
12
3
9
2
1
10
11
Принадлежности
• Скара
За готварски съдове, форми за кекс,
печива.
• Комбинирана тава
1 Контролен панел
2 Кръгов превключвател за функциите
на нагряване
3 Лампа/символ за захранване
4 Екран
5 Контролен ключ (за температура)
6 Индикатор/символ за температура
7 Нагревател
8 Лампа
9 Вентилатор
10 Вътрешна част на фурната – съд за
почистване с вода
11 Сменяема опора на скарата
12 Позиции на рафтовете
За сладкиши и курабийки. За печене
на тестени и месни храни или като
тава за печене за събиране на
мазнина.
Progress 9
КОМАНДНО ТАБЛО
Бутони
Сензорно поле / бутон
Функция
Описание
МИНУС
За настройка на времето.
ЧАСОВНИК
За настройка на функция на часовника.
ПЛЮС
За настройка на времето.
Екран
A
B
C
A. Функции на Часовника
B. Таймер
C. Функция на часовника
ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
За да нагласите времето,
вижте глава "функции на
часовника".
Първоначално почистване
Извадете от фурната всички
принадлежности и подвижните носачи
на скарата.
Вж. глава "Грижи и почистване".
Почистете фурната и
принадлежностите преди първата
употреба.
Поставете принадлежностите и
подвижните носачи на скарите в
първоначалната им позиция.
Предварително загряване
Загрейте предварително празната
фурна преди първата употреба.
За функция: Топъл
вентилатор ПЛЮС вижте
глава "Всекидневна
употреба", "Задаване на
функцията: Топъл
вентилатор ПЛЮС".
1. Задайте функцията
. Задайте
максималната температура.
2. Оставете фурната да работи 1 час.
3. Задайте функцията
. Задайте
максималната температура.
4. Оставете фурната да работи 15
минути.
5. Задайте функцията
. Задайте
максималната температура.
6. Оставете фурната да работи 15
минути.
7. Изключете фурната и я оставете да
се охлади.
Принадлежностите могат да се нагреят
повече от обичайното. От фурната
може да излиза миризма и дим.
Осигурете достатъчна вентилация в
помещението.
10 Progress
ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Прибиращи се ключове
За да използвате уреда, натиснете
ключа. Ключът излиза.
Задаване на функция за
нагряване
Функция
във фурна‐
та
Печене с
влажност
1. Завъртете ключа за функциите за
нагряване, за да изберете функция
за нагряване.
2. Завъртете контролния ключ, за да
изберете температурата.
Лампичката светва, когато фурната
работи.
3. За да изключите фурната,
завъртете копчето за функциите в
изключена позиция.
Функции за нагряване
Функция
във фурна‐
та
Приложение
Фурната е изключена.
Изключена
позиция
За включване на лампа‐
та без готвене.
Осветление
Топъл вен‐
тилатор
ПЛЮС /
Aqua Clean
За добавяне на влаж‐
ност по време на готве‐
не. За да получите пра‐
вилния цвят и хрупкава
коричка по време на пе‐
чене. За повече соч‐
ност при претопляне.
Вижте глава "Грижа и
почистване" за повече
информация относно:
Почистване с вода.
Долен нагре‐
вател
Приложение
Функцията е разработе‐
на за пестене на енер‐
гия по време на готве‐
не. За инструкциите за
готвене вижте глава
"Препоръки и съвети",
Печене с влажност.
Вратата на фурната
трябва да се затвори по
време на готвене, така
че функцията да не се
прекъсва и да се гаран‐
тира, че фурната рабо‐
ти с възможно най-ви‐
сока енергийна ефек‐
тивност. Когато използ‐
вате тази функция, тем‐
пературата във въ‐
трешността може да се
различава от зададена‐
та температура. Нагре‐
вателната мощност мо‐
же да се намали. За об‐
щи препоръки за енер‐
госпестяване вижте
„Енергийна ефектив‐
ност”, глава „Икономия
на енергия”. Тази функ‐
ция се използва за по‐
криване на изисквания‐
та за класа на енергий‐
на ефективност съглас‐
но EN 60350-1.
За печене на кексове с
хрупкава основа и за
консервиране на храна.
Progress 11
Функция
във фурна‐
та
Приложение
Горещ въз‐
дух/венти‐
лир.
За печене на три нива
едновременно и за су‐
шене на храна.
Задайте температура с
20 - 40 °C по-ниска от‐
колкото за Традиционно
печене.
Турбо грил
За печене на по-големи
парчета месо или птици
с костите на едно ниво.
За огретени и за кафя‐
ва коричка.
Двоен Грил
За печене на тънки хра‐
нителни продукти в го‐
леми количества и за
препичане на хляб.
За печене на пица. За
хрупкав и запечен блат.
Функция пи‐
ца
Традицион‐
но печене
За печене на тестени и
месни храни на едно
ниво.
Задаване на функция:Топъл
вентилатор ПЛЮС
Функцията увеличава влажността по
време на готвене.
ВНИМАНИЕ! Опасност от
изгаряне и повреда в уреда.
Освободената влажност може да
предизвика изгаряния. След като
функцията приключи, внимателно
отворете вратата.
1. Напълнете релефа във
вътрешността с чешмяна вода.
Максималната вместимост на
релефа във вътрешността е 250 мл.
Напълнете релефа във
вътрешността с вода, само ако
фурната е студена.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не
пълнете отново релефа
във вътрешността по
време на готвене или
когато фурната е гореща.
2. Задайте функцията:
.
3. Завъртете контролното копче, за да
зададете температурата.
4. Оставете празната фурна за загрее
предварително в продължение на
10 минути.
5. Поставете я във фурната.
Вижте глава "Препоръки и съвети".
Не отваряйте вратата на фурната по
време на готвене на пара.
6. Завъртете ключа за функциите за
нагряване в изключена позиция, за
да изключите фурната.
7. Отстранете водата от релефа във
вътрешността.
ВНИМАНИЕ! Уверете се,
че фурната е студена,
преди да отстраните
останалата вода от
релефа във
вътрешността.
12 Progress
ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКА
Таблица с функции на часовника
Функция Часовник
Приложение
ЧАС
За настройка, промяна или проверка на часовото време.
ВРЕМЕТР.
За определяне колко време да работи уредът.
КРАЙ
За определяне кога да се деактивира уредът.
ВРЕМЕЗАКЪС‐
НЕНИЕ
За да комбинирате функциите ВРЕМЕТРАЕНЕ и КРАЙ.
ТАЙМЕР
За да се настрои обратно отброяване. Тази функция не
влияе върху работата на уреда. Можете да настройвате
ТАЙМЕРА по всяко време, включително и когато уредът е
изключен.
Настройка на часовника.
Промяна на времето
Трябва да настроите времето преди да
използвате фурната.
свети, когато свържете уреда към
електрическо захранване, а се окаже,
че няма ток или таймерът не е зададен.
Натиснете
или
за задаване на
правилното време.
След приблизително пет секунди
премигването спира и екранът показва
часа, който сте настроили.
За да промените часовото време
неколкократно. докато
натиснете
започне да свети.
Задаване на ВРЕМЕТР.
1. Задайте функция и температура на
фурната.
2. Натиснете неколкократно , докато
започва да мига.
3. Натиснете
или , за да зададете
ВРЕМЕТРАЕНЕ.
На екрана се появява
.
4. Когато времето изтече
светва и
прозвучава звуков сигнал. Уредът
се деактивира автоматично.
5. Натиснете произволен бутон, за да
спрете звуковия сигнал.
6. Завъртете ключа за функциите на
фурната и ключа за температурата
на позиция "ИЗКЛ.".
Настройка за КРАЙ
1. Задайте функция и температура на
фурната.
2. Натиснете неколкократно , докато
започва да мига.
3. Натиснете
или , за да зададете
време.
На екрана се появява
.
4. Когато времето изтече
светва и
прозвучава звуков сигнал. Уредът
се деактивира автоматично.
5. Натиснете произволен бутон, за да
спрете сигнала.
6. Завъртете ключа за функциите на
фурната и ключа за температурата
на позиция "ИЗКЛ.".
Progress 13
Настройка на
ВРЕМЕЗАКЪСНЕНИЕ
1. Задайте функция и температура на
фурната.
2. Натиснете неколкократно , докато
започва да мига.
3. Натиснете
или , за да зададете
времето за ВРЕМЕТРАЕНЕ.
4. Натиснете .
5. Натиснете
или , за да зададете
времето за КРАЙ.
6. Натиснете , за да потвърдите.
Уреда се включва автоматично покъсно, работи според зададената
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ и спира когато
достигне зададеното време за КРАЙ.
Когато зададеното време изтече, се
чува звуков сигнал.
7. Уредът се деактивира автоматично.
Натиснете произволен бутон, за да
спрете сигнала.
8. Завъртете ключа за функциите на
фурната и ключа за температурата
на позиция "ИЗКЛ.".
Настройка на ТАЙМЕР
1. Натиснете неколкократно , докато
започва да мига.
или , за да зададете
2. Натиснете
необходимото време.
Таймерът се включва автоматично след
5 секунди.
3. Когато зададеното време изтече, се
чува звуков сигнал. Натиснете
произволен бутон, за да спрете
звуковия сигнал.
4. Завъртете копчето за функциите на
фурната и копчето за
температурата до позиция
изключване.
Отмяна на функциите на
часовника
1. Натискайте неколкократно ,
докато индикаторът на желаната
функция започне да мига.
2. Докоснете и задръжте .
Функцията на часовника изгасва след
няколко секунди.
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Поставяне на
принадлежностите
Скара:
Вкарайте рафта между водещите релси
на опорите му и се уверете, че е с
крачетата надолу.
Дълбока тава:
Плъзнете дълбоката тава между
водачите на носача на рафта.
14 Progress
Малка вдлънатина отгоре за
допълнителна безопасност.
Вдлъбнатините са също така
средства против
преобръщане. Високият ръб
около шкафа предотвратява
изплъзването на готварски
съдове.
Скара идълбока тава заедно:
Плъзнете дълбоката тава между
водачите на носача на рафта и скарата
на водачите отгоре.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ
Охлаждащ вентилатор
Когато фурната работи, охлаждащият
вентилатор се включва автоматично, за
да поддържа повърхностите на
фурната хладни. Ако изключите
фурната, охлаждащият вентилатор
може да продължи да работи, докато
фурната се охлади.
да доведе до опасно прегряване. За да
предотврати това, фурната е
оборудвана с термостат за
безопасност, който прекъсва
захранването. Фурната се включва
отново автоматично, след като
температурата спадне.
Предпазен термостат
Неправилната работа с фурната или
повредата на някои компоненти може
ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Температурата и времето за
печене в таблиците са само
ориентировъчни. Те зависят
от рецептите, качеството и
количеството на
използваните съставки.
Progress 15
Препоръки за готвене
Фурната има пет нива на рафтове.
Позициите на рафтовете се броят от
дъното на фурната.
Вашата фурна може да пече поразлично от досегашната Ви фурна.
Таблиците по-долу предлагат
стандартни настройки за температура,
време за готвене и позиция на скарата.
Ако не можете да намерите
настройките за специална рецепта,
потърсете подобни рецепти.
Фурната е снабдена със специална
система, която задвижва въздуха и
постоянно рециклира парата. С тази
система е възможно да се готви на
пара и да се поддържат ястията меки
отвътре и хрупкави отвън. Това
понижава времето за готвене и
потреблението на енергия.
Печене на кексове
Не отваряйте вратичката на фурната,
преди да е изтекло 3/4 от зададеното
време за готвене.
Ако използвате едновременно две
тавички за печене, оставете едно
празно ниво между тях.
Приготвяне на месо и риба
Използвайте дълбоката тава за много
мазна храна, за да предпазите фурната
от петна, които могат да бъдат
постоянни.
Оставете месото за приблизително 15
минути преди нарязване, така че сокът
да не изтича навън.
За да избегнете твърде много дим във
фурната по време на печене, налейте
малко вода в дълбоката тава. След
като водата се изпари, доливайте още,
за да не кондензира димът.
Времена за готвене
Времената за приготвяне зависят от
типа на храната, нейната консистенция
и обем.
Първоначално, проследете
резултатите, когато готвите. Намерете
най-добрите настройки (настройка на
нагряване, време на готвене и др.) за
Вашите готварски съдове, рецепти и
количества, когато използвате този
уред.
Топъл вентилатор ПЛЮС
Използвайте второто ниво на фурната.
Използвайте тава за печене.
ТОРТИ / СЛАДКИ / ХЛЯБ
(ml)
(°C)
(min)
Бисквитки / Кифли „скоунс“ / Кроасани
100
150 - 180
10 - 20
Фокача
100
200 - 210
10 - 20
Пица
100
230
10 - 20
Земели
100
200
20 - 25
Хляб
100
180
35 - 40
Сладкиш със сливи / Ябълков пай / Кане‐
лени рулца, изпечени във форма за кекс
100 - 150
160 - 180
30 - 60
16 Progress
Използвайте 150 мл вода освен ако не
указано друго.
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ХРАНА
ЗАМРАЗЕНИ ГОТОВИ ЯСТИЯ
(min)
(°C)
(min)
Пица
200 - 210
10 - 20
Кроасани
170 - 180
15 - 25
Лазаня,
използ‐
вайте 200
ml
180 - 200
35 - 50
Mесо
15 - 25
Паста
15 - 25
Пица
15 - 25
Ориз
15 - 25
Зеленчуци
15 - 25
Използвайте 200 мл вода.
Използвайте стъклени съдове за
печене.
Използвайте 100 мл вода.
Настройте температурата на 110 °C.
печене
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ХРАНА
(min)
(°C)
(min)
Земели
10 - 20
Печено го‐
веждо
200
50 - 60
Хляб
15 - 25
Пиле
210
60 - 80
Фокача
15 - 25
Свинско пе‐
чено
180
65 - 80
Печене на тестени продукти и месо
ТОРТИ
Традиционно пе‐
чене
Горещ въздух/венти‐
лир.
(min)
(°C)
Рецепти с
бита смес
170
(°C)
2
160
3 (2 и 4)
45 - 60
Форма за
кекс
Progress 17
ТОРТИ
Традиционно пе‐
чене
Горещ въздух/венти‐
лир.
(min)
(°C)
(°C)
Маслено те‐
сто
170
2
160
3 (2 и 4)
20 - 30
Форма за
кекс
Масленомлечен
чийзкейк
170
1
165
2
60 - 80
Форма за
кекс, Ø
26 cm
Щрудел
175
3
150
2
60 - 80
Tава за
печене
Сладкиш с
мармалад
170
2
165
2
30 - 40
Форма за
кекс, Ø
26 cm
Коледен
кейк, пред‐
варително
загрейте
празната
фурна
160
2
150
2
90 120
Форма за
кекс, Ø
20 cm
Сладкиш със
сливи, пред‐
варително
загрейте
празната
фурна
175
1
160
2
50 - 60
Форма за
хляб
Мъфини
170
3
140 150
3
20 - 30
Tава за
печене
Мъфини,
две нива
-
-
140 150
2и4
25 - 35
Tава за
печене
Мъфини, три
нива
-
-
140 150
1, 3 и 5
30 - 45
Tава за
печене
Бисквити
140
3
140 150
3
30 - 35
Tава за
печене
Бисквити,
две нива
-
-
140 150
2и4
35 - 40
Tава за
печене
18 Progress
ТОРТИ
Традиционно пе‐
чене
Горещ въздух/венти‐
лир.
(min)
(°C)
(°C)
Бисквити,
три нива
-
-
140 150
1, 3 и 5
35 - 45
Tава за
печене
Целувки
120
3
120
3
80 100
Tава за
печене
Целувки, две
нива, пред‐
варително
загрейте
празната
фурна
-
-
120
2и4
80 100
Tава за
печене
Питки, пред‐
варително
загрейте
празната
фурна
190
3
190
3
12 - 20
Tава за
печене
Еклери
190
3
170
3
25 - 35
Tава за
печене
Еклери, две
нива
-
-
170
2и4
35 - 45
Tава за
печене
Плоски тар‐
тове
180
2
170
2
45 - 70
Форма за
кекс, Ø
20 cm
Богат пло‐
дов кейк
160
1
150
2
110 120
Форма за
кекс, Ø
24 cm
Предварително загрейте празната фурна.
Progress 19
ХЛЯБ И ПИЦА
Традиционно пече‐
не
Горещ въздух/
вентилир.
(min)
(°C)
(°C)
Бял хляб, 1 - 2
броя, 0,5 кг все‐
ки
190
1
190
1
60 - 70
-
Ръжен хляб, не
е необходимо
предварително
загряване
190
1
180
1
30 - 45
Форма
за хляб
Земели, 6 - 8
рула
190
2
180
2 (2 и
4)
25 - 40
Tава за
печене
Пица
230 - 250
1
230 - 250
1
10 - 20
Емайли‐
рана та‐
ва
Кифли „скоунс“
200
3
190
3
10 - 20
Tава за
печене
Предварително загрейте празната фурна.
Използвайте форма за кекс.
ПЛОДОВИ ПИТИ
Традиционно печене
Горещ въздух/
вентилир.
(min)
(°C)
(°C)
Макаронен флан, не е
необходимо предвари‐
телно загряване
200
2
180
2
40 - 50
Зеленчуков флан, не е
необходимо предвари‐
телно загряване
200
2
175
2
45 - 60
Кишове
180
1
180
1
50 - 60
Лазаня
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
20 Progress
ПЛОДОВИ ПИТИ
Традиционно печене
Горещ въздух/
вентилир.
(min)
(°C)
Канелони
(°C)
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Използвайте второто ниво на фурната.
Използвайте скарата.
МЕСО
Традиционно пе‐
чене
Горещ въз‐
дух/венти‐
лир.
(min)
(°C)
(°C)
Говеждо
200
190
50 - 70
Свинско
180
180
90 - 120
Телешко
190
175
90 - 120
Английско говеждо печено, полуиз‐
печено
210
200
50 - 60
Английско говеждо печено, средно
изпечено
210
200
60 - 70
Английско говеждо печено, добре
изпечено
210
200
70 - 75
МЕСО
Традиционно пе‐
чене
Горещ въздух/
вентилир.
(min)
(°C)
Свинска плешка с коричка
180
(°C)
2
170
2
120 - 150
Progress 21
МЕСО
Традиционно пе‐
чене
Горещ въздух/
вентилир.
(min)
(°C)
(°C)
Свинска плешка, 2 броя
180
2
160
2
100 - 120
Агнешки бут
190
2
175
2
110 - 130
Цяло пиле
220
2
200
2
70 - 85
Пуйка, цяла
180
2
160
2
210 - 240
Патица, цяла
175
2
220
2
120 - 150
Гъска, цяла
175
2
160
1
150 - 200
Заек, нарязан на парчета
190
2
175
2
60 - 80
Заек, нарязан на парчета
190
2
175
2
150 - 200
Цял фазан
190
2
175
2
90 - 120
Използвайте второто ниво на фурната.
РИБА
Традиционно пе‐
чене
Горещ въздух/
вентилир.
(min)
(°C)
(°C)
Пъстърва / Ципура, 3 - 4 риби
190
175
40 - 55
Риба тон / Сьомга, 4 - 6 филета
190
175
35 - 60
Грил
Предварително загрейте празната фурна.
Използвайте четвъртото ниво на фурната.
Гриловайте на максималната температура.
22 Progress
ЕДИНИЧЕН ГРИЛ
(kg)
(min)
първа страна
(min)
втора страна
Пържоли филе, 4 броя
0.8
12 - 15
12 - 14
Говежда пържола, 4 броя
0.6
10 - 12
6-8
Наденици, 8
-
12 - 15
10 - 12
Свински пържоли, 4 броя
0.6
12 - 16
12 - 14
Пиле, половинка, 2
1
30 - 35
25 - 30
Шишчета, 4
-
10 - 15
10 - 12
Пилешки гърди, 4 броя
0.4
12 - 15
12 - 14
Бургери, 6
0.6
20 - 30
-
Филе от риба, 4 броя
0.4
12 - 14
10 - 12
Печени сандвичи, 4 - 6
-
5-7
-
Тост-сандвич, 4 - 6
-
2-4
2-3
Турбо грил
Предварително загрейте празната
фурна.
ГОВЕЖДО
Използвайте първото или второто ниво
на фурната.
За да се изчисли времето за печене
умножете времето дадено в таблицата
по-долу със сантиметрите на
дебелината на филето.
ГОВЕЖДО
Говеждо печено
или филе, по‐
луизпечено
(°C)
(min)
190 200
5-6
(°C)
(min)
Говеждо печено
или филе, сред‐
но изпечено
180 190
6-8
Говеждо печено
или филе, добре
изпечено
170 180
8 - 10
Progress 23
ПТИЧЕ МЕСО
СВИНСКО
(°C)
(min)
Плешка / Врат /
Бут, 1 - 1.5 kg
160 180
90 - 120
Котлети / Свин‐
ски ребра, 1 –
1,5 kg
170 180
60 - 90
Руло „Стефани",
0,75 – 1 kg
160 170
50 - 60
Свински джолан,
предварително
опечен, 0,75 – 1
kg
150 170
90 - 120
ТЕЛЕШКО
(°C)
(min)
Телешко пече‐
но, 1 kg
160 180
90 - 120
Телешки джо‐
лан, 1,5 – 2 kg
160 180
120 150
(°C)
(min)
Птиче месо, по‐
рции, 0,2 – 0,25
kg всяка
200 220
30 - 50
Пиле, половин‐
ка, 0,4 – 0,5 kg
всяка
190 210
35 - 50
Пиле, млада ко‐
кошка, 1 – 1,5 kg
190 210
50 - 70
Pатица, 1,5 – 2
kg
180 200
80 - 100
Гъска, 3,5 – 5 kg
160 180
120 180
Пуйка, 2,5 – 3,5
kg
160 180
120 150
Пуйка, 4 – 6 kg
140 160
150 240
РИБА (ЗАДУШЕНА)
Цяла риба, 1 –
1,5 kg
АГНЕШКО
(°C)
(min)
210 220
40 - 60
(°C)
(min)
Сушене - Горещ въздух/
вентилир.
Агнешко бутче /
Агнешко печено,
1 – 1,5 kg
150 170
100 120
Покрийте тавите с неомазняваща се
хартия или хартия за печене.
Агнешко гръбче,
1 – 1,5 kg
160 180
40 - 60
За по-добри резултати спрете фурната
по средата на времето за сушене,
отворете вратата и оставете да изстине
една вечер, за да завършите сушенето.
За една тава използвайте позицията на
третия рафт.
24 Progress
За 2 тави използвайте позициите на
първия и четвъртия рафт.
ПЛОДОВЕ
ЗЕЛЕНЧУЦИ
(h)
(°C)
(h)
Бобови растения
60 - 70
6-8
Чушки
60 - 70
5-6
Зеленчуци за супа
60 - 70
5-6
Гъби
50 - 60
6-8
Подправки/билки
40 - 50
2-3
Настройте температурата на 60 - 70 °C.
Кайсии
8 - 10
Ябълкови резени
6-8
Круши
6-9
Печене с влажност –
препоръчителни аксесоари
Използвайте тъмни, неотражателни
фолиа и съдове. Те абсорбират
топлина по-добре от светлите и
отражателни съдове.
ПЛОДОВЕ
(h)
Сливи
8 - 10
Тиган за пица
Съд за печене
Тъмни, неотража‐
телни
28 см диаметър
Тъмни, неотражателни
26 см диаметър
Печене с влажност
За най-добри резултати следвайте
предложенията в долната таблица.
Рамекини
Керамичен
8 см диаме‐
тър, 5 см ви‐
сочина
Метална основа за
флан
Тъмни, неотража‐
телни
28 см диаметър
Progress 25
(°C)
(min)
Сладки рула,
12 броя
тава за печене или
съд за оттичане
175
3
40 - 50
Pула, 9 броя
тава за печене или
съд за оттичане
180
2
35 - 45
Замразена пи‐
ца, 0,35 kg
скара
180
2
45 - 55
Швейцарско
руло
тава за печене или
съд за оттичане
170
2
30 - 40
Брауни
тава за печене или
съд за оттичане
170
2
45 - 50
Суфле, 6 броя
керамични рамекини
на скарата
190
3
45 - 55
Основа за пан‐
дишпанен
флан
метална основа за
флан на скарата
180
2
35 - 45
Викториански
сандвич
съд за печене на ска‐
рата
170
2
35 - 50
Поширана ри‐
ба, 0,3 kg
тава за печене или
съд за оттичане
180
2
35 - 45
Цяла риба, 0,2
kg
тава за печене или
съд за оттичане
180
3
25 - 35
Филе от риба,
0,3 kg
тиган за пица на ска‐
рата
170
3
30 - 40
Поширано ме‐
со, 0,25 kg
тава за печене или
съд за оттичане
180
3
35 - 45
Шашлик, 0,5 kg
тава за печене или
съд за оттичане
180
3
40 - 50
Бисквитки, 16
броя
тава за печене или
съд за оттичане
150
2
30 - 45
Френски мака‐
рони, 20 броя
тава за печене или
съд за оттичане
180
2
45 - 55
Мъфини, 12
броя
тава за печене или
съд за оттичане
170
2
30 - 40
Пикантно те‐
сто, 16 броя
тава за печене или
съд за оттичане
170
2
35 - 45
26 Progress
(°C)
(min)
Курабийки от
леко тесто, 20
броя
тава за печене или
съд за оттичане
150
2
40 - 50
Тарталети, 8
броя
тава за печене или
съд за оттичане
170
2
30 - 40
Зеленчуци, по‐
ширани, 0,4 kg
тава за печене или
съд за оттичане
180
2
35 - 45
Вегетариански
омлет
тиган за пица на ска‐
рата
180
3
35 - 45
Зеленчуци по
средиземно‐
морски, 0,7 kg
тава за печене или
съд за оттичане
180
4
35 - 45
Информация за изпитващи
лаборатории
Тестове по IEC 60350-1.
(°C)
(min)
Малки
кексче‐
та, 20
броя/
тава
Тради‐
ционно
печене
Tава за
печене
3
170
20 - 30
-
Малки
кексче‐
та, 20
броя/
тава
Горещ
въздух/
вентилир.
Tава за
печене
3
150 160
20 - 35
-
Малки
кексче‐
та, 20
броя/
тава
Горещ
въздух/
вентилир.
Tава за
печене
2и
4
150 160
20 - 35
-
Progress 27
(°C)
(min)
Ябъл‐
ков
пай, 2
тави
Ø20 cm
Тради‐
ционно
печене
Реше‐
тъчна
скара
2
180
70 - 90
-
Ябъл‐
ков
пай, 2
тави
Ø20 cm
Горещ
въздух/
вентилир.
Реше‐
тъчна
скара
2
160
70 - 90
-
Пан‐
дишпа‐
нова
торта,
форма
за блат
Ø26 cm
Тради‐
ционно
печене
Реше‐
тъчна
скара
2
170
40 - 50
Загрейте фур‐
ната предвари‐
телно за 10 ми‐
нути.
Пан‐
дишпа‐
нова
торта,
форма
за блат
Ø26 cm
Горещ
въздух/
вентилир.
Реше‐
тъчна
скара
2
160
40 - 50
Загрейте фур‐
ната предвари‐
телно за 10 ми‐
нути.
Пан‐
дишпа‐
нова
торта,
форма
за блат
Ø26 cm
Горещ
въздух/
вентилир.
Реше‐
тъчна
скара
2и
4
160
40 - 60
Загрейте фур‐
ната предвари‐
телно за 10 ми‐
нути.
Мас‐
ленки
Горещ
въздух/
вентилир.
Tава за
печене
3
140 150
20 - 40
-
Мас‐
ленки
Горещ
въздух/
вентилир.
Tава за
печене
2и
4
140 150
25 - 45
-
Мас‐
ленки
Тради‐
ционно
печене
Tава за
печене
3
140 150
25 - 45
-
28 Progress
(°C)
(min)
Тостсанд‐
вич, 4 –
6 броя
Грил
Реше‐
тъчна
скара
4
макс
.
2-3 минути
от едната
страна; 2-3
минути от
другата
страна
Загрейте фур‐
ната предвари‐
телно за 3 ми‐
нути.
Теле‐
шки
бургер,
6 пар‐
чета,
0,6 kg
Грил
Скара
и тава
за от‐
цежда‐
не
4
макс
.
20 - 30
Поставете ре‐
шетъчната ска‐
ра на четвърто‐
то ниво и тава‐
та за отцеждане
на третото ниво
на фурната.
Обърнете
ястието на по‐
ловината време
за готвене.
Загрейте фур‐
ната предвари‐
телно за 3 ми‐
нути.
ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Бележки относно почистването
Почиствайте лицевата част на уреда с мека кърпа с гореща вода и пре‐
парат за почистване.
Препарати
за почи‐
стване
За почистване на метални повърхности използвайте подходящ почи‐
стващ препарат.
Почиствайте упоритите замърсявания със специален почистващ препа‐
рат за фурни.
Progress 29
Почиствайте вътрешността на фурната след всяка употреба. Натрупва‐
ния на мазнини или други остатъци от храна могат да доведат до по‐
жар. Рискът е по-голям за тавата на грила.
Всекиднев‐
на употреба
Във фурната или по стъклата на вратичката може да кондензира влага.
За да намалите конденза, включете фурната да работи 10 минути преди
готвене. Подсушавайте вътрешността на фурната с мека кърпа след
всяка употреба.
Почиствайте принадлежностите на фурната след всяко ползване и ги
оставяйте да изсъхнат. Използвайте мека кърпа с топла вода и почи‐
стващ препарат. Не почиствайте принадлежностите в съдомиялна ма‐
шина.
Принадлеж‐
ности
Не почиствайте незалепващите аксесоари с агресивни агенти, остри
предмети или в съдомиялна.
Фурни от неръждаема
стомана или алуминий
За почистване на вратичката на
фурната използвайте само влажна
кърпа или мокра гъба. Подсушете с
мека кърпа.
Не използвайте стоманена вълна,
киселини или абразивни продукти, тъй
като те могат да повредят повърхността
на фурната. Почиствайте командното
табло на фурната, като следвате
същите предпазни мерки.
Почистване на релефа във
вътрешността
Процедурата по почистване отстранява
остатъците от котлен камък в релефа
във вътрешността след готвене с пара.
За функцията: Топъл
вентилатор
ПЛЮСпрепоръчваме да
извършвате процедурата по
почистването поне веднъж на
5-10 цикли на готвене.
1. Налейте 250 мл бял оцет в релефа
във вътрешността в долната част на
фурната.
Използвайте максимум 6% оцет без
добавки.
2. Оставете оцета да разтвори
остатъчния варовик на стайна
температура за 30 минути.
3. Почистете вътрешността на
фурната с хладка вода и мека
кърпа.
Почистване на уплътнението
на вратичката
Редовно проверявайте уплътнението
на вратичката. Уплътнението на
вратичката се намира около рамката на
вътрешността на фурната. Не
използвайте фурната, ако
уплътнението на вратичката е
повредено. Свържете се с оторизиран
сервизен център.
За почистване на уплътнението на
вратичката вижте общата информация
за почистване.
Начин на отстраняване:
носачи на скарата
За да почистите фурната, свалете
носачите на скарата .
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Внимавайте, когато сваляте
опорите на скарата.
30 Progress
1. Издърпайте предната част на
опорите на скарата от страничната
стена.
2. Издърпайте задната част на
носачите на скарата от стената и я
извадете.
1
2
Поставете извадените аксесоари в
обратна последователност.
Aqua Clean (почиств. с вода)
Изваждане и монтиране на
вратичката
Вратичката на фурната има два
стъклени панела. Можете да
отстраните вратичката на фурната и
вътрешния стъклен панел, за да го
почистите. Прочетете инструкциите
„Изваждане и монтиране на
вратичката”, преди да вадите
стъклените панели.
Вратичката на фурната може
да се затвори, ако опитате да
извадите вътрешните
стъклени панели преди да
сте свалили вратичката на
фурната.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не
използвайте фурната без
вътрешния стъклен панел.
1. Отворете изцяло вратичката и
дръжте двете панти.
Тази почистваща процедура използва
влажност за отстраняване на
полепнали мазнини и частици храна от
фурната.
1. Налейте 200 мл вода в релефа във
вътрешността в долната част на
фурната.
2. Задайте функцията:
.
3. Настройте температурата на 90 °C.
4. Оставете фурната да работи 30
минути.
5. Изключете фурната.
6. Когато фурната изстине, подсушете
вътрешността ѝ с мека кърпа.
ВНИМАНИЕ! Уверете се,
че фурната е изстинала,
преди да я докоснете.
Съществува опасност от
изгаряния.
2. Повдигнете и обърнете лостчетата
на двете панти.
Progress 31
6. Издърпайте рамката на вратичката
напред, за да я извадите.
7. Хванете стъкления панел на
вратичката за горнчата част и
внимателно го издърпайте. Уверете
се, че стъклото се плъзга напълно
по подпорите.
3. Затворете вратичката на фурната
наполовина до първото възможно
положение за отваряне. След това
повдигнете, дръпнете напред и
извадете вратичката от гнездото.
8. Почистете стъклените панели с
вода и сапун. Внимателно
подсушете стъклените панели. Не
почиствайте стъклените панели в
съдомиялна машина.
Когато почистването приключи,
монтирайте стъкления панел и
вратичката на фурната.
Щампованата маркировка трябва да е
обърната към вътрешната страна на
вратичката. Уверете се, че след
монтажа, когато докосвате зоните със
щампа по повърхността на рамката на
стъкления панел, не усещате
грапавини.
При правилен монтаж гарнитурата на
вратата щраква.
4. Поставете вратичката върху мека
кърпа на стабилна повърхност.
5. Хванете рамката в горната част на
вратичката (B) от двете й страни и
натиснете навътре, за да
освободите езичето.
Уверете се, че сте монтирали
вътрешния стъклен панел правилно в
гнездата.
A
Смяна на крушката
2
B
1
ВНИМАНИЕ! Опасност от
токов удар.
Лампата може да е гореща.
1. Изключете фурната.
Изчакайте докато фурната изстине.
32 Progress
2. Изключете фурната от
електрическата мрежа.
3. Поставете парче плат върху дъното
на фурната.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Винаги
дръжте халогенната лампа с
кърпа, за да предотвратите
изгарянето на остатъчната
мазнина върху лампата.
Задната лампа
1. Завъртете стъкления капак на
лампичката, за да го извадите.
2. Почистете стъкления капак.
3. Сменете старата крушка с
подходяща нова крушка, устойчива
на температура 300 °C.
4. Монтирайте стъкления капак.
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Как да постъпите, ако...
Проблем
Възможна причина
Отстраняване
Фурната не нагрява.
Фурната е изключена.
Активирайте фурната.
Фурната не нагрява.
Часовникът не е настроен.
Настройте часовника.
Фурната не нагрява.
Необходимите настройки
не са зададени.
Уверете се, че настройки‐
те са правилни.
Фурната не нагрява.
Предпазителят е изклю‐
чил.
Проверете дали предпази‐
телят е причина за неиз‐
правността. Ако предпази‐
телите продължават да из‐
ключват, се свържете ква‐
лифициран електротехник.
Лампата не функционира.
Лампата е дефектна.
Сменете лампата.
По храната и във вътреш‐
ността на уреда се отлагат
пара и кондензация.
Във фурната са оставяни
ястия за твърде дълго вре‐
ме.
Не оставяйте ястията във
фурната за повече от 15 20 минути след края на го‐
твенето.
Няма добро представяне в
готвенето с използването
на функцията: Топъл вен‐
тилатор ПЛЮС.
Не сте напълнили вътреш‐
ното отделение с вода.
Вижте „Настройване на
функцията: Топъл венти‐
латор ПЛЮС".
Искате да активирате
функцията "Топъл въздух
ПЛЮС", но индикаторът на
бутона Plus Steam (Допъл‐
нително пара) не се включ‐
ва.
Не сте избрали функцията
за нагряване, която под‐
държа "Допълнително па‐
ра".
Вижте „Настройване на
функцията: Топъл венти‐
латор ПЛЮС".
Progress 33
Проблем
Възможна причина
Отстраняване
Искате да активирате
функцията "Топъл въздух
ПЛЮС", но индикаторът на
бутона Plus Steam (Допъл‐
нително пара) не се включ‐
ва.
Функцията "Допълнително
пара" не работи.
Изключете уреда посред‐
ством предпазителя на жи‐
лището или предпазния
прекъсвач на таблото,
след което го включете от‐
ново.
Вижте „Настройване на
функцията: Топъл венти‐
латор ПЛЮС".
Водата във вътрешното
отделение не завира.
Температурата е прекале‐
но ниска.
Задайте температурата
най-малко на 110 °C.
Вижте глава "Препоръки и
съвети".
Водата изтича от вътреш‐
ното отделение.
Има прекалено много вода
във вътрешното отделе‐
ние.
Деактивирайте фурната и
се уверете, че уредът е
студен. Избършете водата
с гъба или кърпа. Добаве‐
те точното количество во‐
да във вътрешното отде‐
ление. Обърнете се към
специфичната процедура.
На екрана се показва
„12.00".
Имало е прекъсване на то‐
ка.
Настройте часовника.
Данни за обслужване
Ако не можете да намерите решение на
проблема сами, обърнете се към
търговеца си или към упълномощен
сервизен център.
данни. Тази табелка се намира върху
предната рамка на вътрешността на
фурната. Не отстранявайте табелката с
данни от вътрешността на фурната.
Данните, необходими за сервизния
център, са посочени на табелката с
Препоръчваме ви да запишете данните тук:
Модел (MOD.)
.........................................
Номер на продукт (PNC)
.........................................
Сериен номер (SN)
.........................................
34 Progress
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Продуктова информация и Продуктов информационен лист*
Име на доставчик
Progress
Идентификация на модела
PBD34102B 949499317
PBD34102X 949499316
Индекс на енергийна ефективност
95.3
Клас на енергийна ефективност
A
Консумация на енергия със стандартно натоварва‐
не, конвенционален режим
0.93 kWh/цикъл
Консумация на енергия със стандартно натоварва‐
не, засилен вентилационен режим
0.81 kWh/цикъл
Брой кухини
1
Топлинен източник
Електричество
Обем
72 l
Тип на фурната
Фурна за вграждане
Маса
PBD34102B
28.1 kg
PBD34102X
28.2 kg
*За Европейския съюз в съответствие с Регламенти (ЕС) 65/2014 и 66/2014
За Република Беларус съгласно STB 2478-2017, Приложение G; STB 2477-2017, Анекси
А и B.
За Украйна съгласно 568/32020.
Класът на енергийна ефективност не се прилага за Русия.
EN 60350-1 – Битови електрически уреди за готвене – Част 1: Гами, фурни, парни фурни
и грилове – Методи за измерване на производителността.
Енергоспестяване
Фурната съдържа функции,
които ви позволяват да
спестявате енергия при
ежедневното готвене.
Уверете се, че вратичката на фурната е
затворена добре, когато фурната
работи. Не отваряйте вратичката
твърде често по време на готвене.
Поддържайте уплътнението на
вратичката чисто и се уверете, че е
добре фиксирано в своята позиция.
Използвайте метални готварски съдове,
за да подобрите енергоспестяването
Когато е възможно, не загрявайте
предварително фурната, преди да
пристъпите към готвене.
Когато приготвяте няколко ястия
наведнъж, свеждайте интервалите
между готвенето им до минимум.
Готвене с вентилатор
При възможност използвайте
функциите за готвене с вентилатор, за
да пестите електроенергия.
Progress 35
Остатъчна топлина
Когато продължителността на готвене е
по-голяма от 30 минути, намалете
температурата на фурната до минимум
3 – 10 минути преди края на готвенето.
Храната продължава да се готви,
благодарение на остатъчната топлина
във фурната.
Използвайте остатъчната топлина, за
да затопляте други храни.
Подгряване на храна
Изберете най-ниската възможна
температурна настройка, за да
използвате остатъчната топлина и да
поддържате ястията топли.
Печене с влажност
Функция, разработена за пестене на
енергия по време на готвене.
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със
символа . Поставяйте опаковките в
съответните контейнери за
рециклирането им. Помогнете за
опазването на околната среда и
човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
електрически и електронни уреди. Не
изхвърляйте уредите, означени със
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
36 Progress
SADRŽAJ
Informacije o sigurnosti
Sigurnosne upute
Postavljanje
Opis proizvoda
Upravljačka ploča
Prije prve upotrebe
Svakodnevna uporaba
36
37
40
42
43
43
44
Funkcije sata
Korištenje pribora
Dodatne funkcije
Savjeti i preporuke
Čišćenje i održavanje
Rješavanje problema
Energetska učinkovitost
45
47
48
48
61
64
66
Zadržava se pravo na izmjene.
INFORMACIJE O SIGURNOSTI
Prije postavljanja i korištenja uređaja, pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu
ozljedu ili oštećenje koji su rezultat neispravnog postavljanja
ili korištenja. Upute uvijek držite na sigurnom i pristupačnom
mjestu za buduću upotrebu.
Sigurnost djece i ranjivih skupina ljudi
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i
osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih
mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili
znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za
njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose na
sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene opasnosti.
Djeca između 3 i 8 godina starosti i osobe s velikim i
složenim invaliditetom trebaju se držati podalje od uređaja,
osim ako su pod stalnim nadzorom.
Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje od
uređaja ako nisu pod trajnim nadzorom.
Ne dozvolite djeci da se igraju uređajem.
Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih na
odgovarajući način.
Djeci i kućnim ljubimcima ne dozvoljavajte približavanje
uređaju dok je u radu ili dok se hladi. Dostupni dijelovi
tijekom uporabe mogu postati vrući.
Ako uređaj ima sigurnosno zaključavanje za zaštitu djece,
morate ga aktivirati.
Progress 37
•
Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi
održavanje koje izvršava korisnik.
Opća sigurnost
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kvalificirana osoba mora postaviti ovaj uređaj i zamijeniti
kabel.
UPOZORENJE: Uređaj i njegovi dostupni dijelovi
zagrijavaju se tijekom uporabe. Pazite da ne dodirujete
grijače.
Prilikom vađenja ili stavljanja pribora ili posuđa obavezno
koristite rukavice.
Uređaj isključite iz električne mreže prije bilo kakvih radova
na održavanju.
UPOZORENJE: Prije zamjene žarulje provjerite je li uređaj
isključen kako biste izbjegli mogućnost strujnog udara.
Ne koristite uređaj prije njegovog postavljanja u ormarić.
Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte uređaje za parno
čišćenje.
Nemojte koristiti agresivna abrazivna sredstva za čišćenje
ili oštre metalne strugače za čišćenje stakla na vratima
pećnice jer mogu oštetiti površinu, a to može dovesti do
loma stakla.
Ako je kabel napajanja oštećen, proizvođač, ovlašteni
servisni centar ili slično kvalificirana osoba mora ga
zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost od strujnog udara.
Za skidanje vodilica plitica najprije povucite prednji dio
vodilice, a zatim stražnji dio dalje od bočnih stijenki.
Vodilice polica vratite na mjesto obrnutim redoslijedom.
SIGURNOSNE UPUTE
Instalacija
UPOZORENJE! Samo
kvalificirana osoba smije
postaviti ovaj uređaj.
• Odstranite svu ambalažu.
• Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
• Pridržavajte se uputa za ugradnju koje
su priložene uređaju.
• Prilikom pomicanja uređaja uvijek
budite pažljivi jer je uređaj težak. Uvijek
nosite zaštitne rukavice i zatvorenu
obuću.
• Uređaj ne povlačite za ručku.
38 Progress
• Uređaj postavite na sigurno i prikladno
mjesto koje zadovoljava zahtjeve za
postavljanje.
• Zadržite minimalnu udaljenost od
ostalih uređaja i jedinica.
• Prije montaže provjerite otvaraju li se
vrata pećnice bez ograničenja. Ako ne,
pećnica se mora podići.
• Uređaj je opremljen električnim
sustavom hlađenja. Mora se koristiti s
električnim napajanjem.
Minimalna visina
ormarića (Minimalna
visina ormarića ispod
radne ploče)
Širina ormarića
Dubina ormarića
590 (600) mm
560 mm
550 (550) mm
Visina prednje strane
uređaja
594 mm
Visina stražnje stra‐
ne uređaja
576 mm
Širina prednje strane
uređaja
595 mm
Širina stražnje strane
uređaja
559 mm
Dubina proizvoda
569 mm
Ugradna dubina
uređaja
548 mm
Dubina s otvorenim
vratima
1022 mm
Minimalna veličina
ventilacijskog otvora.
Otvor smješten na
dnu stražnje strane
560x20 mm
Dužina priključnog
kabela. Kabel je
smješten u desnom
kutu stražnje strane
1500 mm
Vijci za montažu
4x25 mm
Spajanje na električnu mrežu
UPOZORENJE! Opasnost od
požara i strujnog udara.
• Sva spajanja na električnu mrežu treba
izvršiti kvalificirani električar.
• Uređaj mora biti uzemljen.
• Uvjerite se da su parametri na
natpisnoj pločici kompatibilni s
električnim detaljima napajanja.
• Uvijek koristite pravilno ugrađenu
utičnicu sa zaštitom od strujnog udara.
• Ne koristite višeputne utikače i
produžne kabele.
• Pazite da ne oštetite utikač i kabel
napajanja. Ako je potrebno zamijeniti
električni kabel, to mora izvršiti
ovlašteni servisni centar.
• Ne dopustite da kabel napajanja
dodiruje ili dođe blizu vrata uređaja ili
prostora ispod uređaja, posebice
tijekom rada ili kad su vrata vruća.
• Zaštita od strujnog udara dijelova pod
naponom i izoliranih dijelova mora biti
pričvršćena na takav način da se ne
može ukloniti bez alata.
• Utikač kabela napajanja utaknite u
utičnicu tek po završetku postavljanja.
Provjerite postoji li pristup utikaču
nakon postavljanja.
• Ako je utičnica labava, nemojte
priključivati utikač.
• Ne povlačite kabel napajanja kako biste
utikač izvukli iz utičnice. Uvijek uhvatite
i povucite utikač.
• Koristite samo odgovarajuće izolacijske
uređaje: automatske sklopke,
osigurače (osigurače na uvrtanje
izvaditi iz ležišta), sklopke i releje
zemnog spoja.
• Električna instalacija mora imati
izolacijski uređaj koji vam omogućuje
iskapčanje uređaja iz električne mreže
na svim polovima. Izolacijski uređaj
mora imati kontakte s otvorom od
minimalno 3 mm.
• Ovaj uređaj ima glavni utikač i kabel za
napajanje.
Progress 39
Vrste kabela primjenjive za instalaciju ili
zamjenu, za Europu:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VVF, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Za presjek kabela pogledajte ukupnu
snagu na nazivnoj pločici. Također
možete pogledati tablicu:
Ukupna snaga (W)
Presjek kabela
(mm²)
maksimalno 1380
3 x 0.75
maksimalno 2300
3x1
maksimalno 3680
3 x 1.5
Uzemljenje (zeleno-žuti vodič) mora biti 2
cm dulje od vodiča faze i nule (smeđi i
plavi vodiči).
Upotreba
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljede, opeklina, strujnog
udara ili eksplozije.
• Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
upotrebi u domaćinstvu.
• Ne mijenjajte specifikacije ovog
uređaja.
• Pazite da otvori za ventilaciju nisu
blokirani.
• Uređaj ne ostavljajte bez nadzora dok
radi.
• Isključite uređaj nakon svake upotrebe.
• Budite oprezni prilikom otvaranja vrata
uređaja u radu. Oslobađa se vruća
para.
• Ne upravljajte uređajem vlažnim
rukama ili kada je u doticaju s vodom.
• Ne pritišćite otvorena vrata.
• Uređaj ne koristite kao radnu površinu
ili za čuvanje stvari.
• Pažljivo otvarajte vrata. Korištenje
sastojaka koji sadrže alkohol može
izazvati miješanje alkohola i zraka.
• Iskre ili otvoreni plamen ne smiju doći u
dodir s uređajem kada otvarate vrata.
• Ne stavljajte zapaljive predmete ili
predmete namočene zapaljivim
sredstvima u, pored ili na uređaj.
UPOZORENJE! Postoji
opasnost od oštećenja uređaja.
• Kako biste spriječili oštećenje ili gubitak
boje emajla:
– ne stavljajte aluminijsku foliju
izravno na dno u unutrašnjosti
uređaja.
– ne stavljajte vodu izravno u vrući
uređaj.
– ne držite vlažne posude i hranu u
uređaju nakon završetka kuhanja.
– budite oprezni prilikom vađenja ili
postavljanja pribora.
• Gubitak boje emajla ili nehrđajućeg
čelika nema utjecaj na performanse
uređaja.
• Za vrlo vlažne kolače koristite duboku
posudu. Voćni sokovi mogu izazvati
pojavu mrlja koje mogu biti trajne.
• Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
kuhanju. Ne smije se koristiti za druge
namjene, primjerice grijanje prostorije.
• Uvijek pecite sa zatvorenim vratima
pećnice.
• Ako je uređaj postavljen iza ploče
namještaja (npr. vrata) osigurajte da
vrata nikad nisu zatvorena dok uređaj
radi. Toplina i vlaga mogu se nakupiti
iza ploče zatvorenog namještaja i
uzrokovati značajno oštećenje uređaja,
ormarića u kojem se nalazi ili poda. Ne
zatvarajte ploču namještaja dok se
uređaj potpuno ne ohladi nakon
uporabe.
Održavanje i čišćenje
UPOZORENJE! Postoji
opasnost od ozljede, vatre ili
oštećenja uređaja.
• Prije održavanja uređaj isključite a
utikač izvucite iz utičnice mrežnog
napajanja.
• Provjerite je li uređaj hladan. Postoji
opasnost od puknuća staklenih ploča.
40 Progress
• Staklene ploče vrata odmah zamijenite
kada su oštećene. Obratite se
ovlaštenom servisnom centru.
• Pazite pri uklanjanju vrata s uređaja.
Vrata su teška!
• Uređaj redovito očistite kako biste
spriječili propadanje materijala
površine.
• Uređaj očistite vlažnom mekom krpom.
Koristite samo neutralne deterdžente.
Nikada ne koristite abrazivna sredstva,
abrazivne spužvice za ribanje, otapala
ili metalne predmete.
• Ako koristite raspršivač za čišćenje
pećnice, slijedite sigurnosne upute na
ambalaži.
• Katalitički emajl (ako postoji) nemojte
čistiti deterdžentima.
Unutarnja rasvjeta
UPOZORENJE! Opasnost od
električnog udara.
• Vrsta žarulje ili halogeno svjetlo koje se
koristi u ovom uređaju namijenjeno je
POSTAVLJANJE
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
samo za kućanske uređaje. Ne koristite
ga za kućno osvjetljenje.
• Prije zamjene žarulje, uređaj iskopčajte
iz električne mreže.
• Koristite samo žarulje s istim
specifikacijama.
Usluga
• Za popravak uređaja kontaktirajte
ovlašteni servis.
• Koristite samo originalne rezervne
dijelove.
Odlaganje
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljede ili gušenja.
• Iskopčajte uređaj iz napajanja.
• Odrežite kabel napajanja blizu uređaja i
odložite ga.
• Uklonite bravu na vratima kako biste
spriječili zatvaranje djece ili kućnih
ljubimaca u uređaju.
Progress 41
Ugradnja
548
21
min. 550
80
60
520
600
114
18
20
589
594
min. 560
595+-1
198
60
5
1
523
20
548
70
60
21
min. 550
20
520
18
590
114
min. 560
589
594
198
60
595+-1
5
1
20
523
42 Progress
Pričvršćivanje pećnice za
kuhinjski ormarić
OPIS PROIZVODA
Opći pregled
1
2 3
4
5 6
7
5
8
4
12
3
9
2
1
10
11
Pribor
• Žičana polica
Za posude za kuhanje, kalupe za
pečenje kolača i mesa.
• Kombinirana posuda
Upravljačka ploča
Okretni gumb za funkcije grijanja
Lampica/simbol za napajanje
Zaslon
Upravljačka tipka (za temperaturu)
Indikator/simbol za temperaturu
Grijač
Svjetlo
Ventilator
Udubina u unutrašnjosti - Spremnik za
čišćenje vodom
11 Nosač polica, uklonjivo
12 Položaji police
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Za torte i biskvite. Za pečenje kolača i
mesa ili kao plitica za sakupljanje
masnoće.
Progress 43
UPRAVLJAČKA PLOČA
Tipke
Polje senzora/tipka
Funkce
Opis
MINUS
Postavljanje vremena.
SAT
Za postavljanje funkcije sata.
PLUS
Postavljanje vremena.
Zaslon
A
B
C
A. Funkcije sata
B. Tajmer
C. Funkcija sata
PRIJE PRVE UPOTREBE
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Za postavljanje vremena,
pogledajte odjeljak "Funkcije
sata".
Početno čišćenje
Izvadite sav pribor i sve pomične vodilice
za police iz pećnice.
Pogledajte poglavlje „Čišćenje i
održavanje“.
Očistite pećnicu i pribor prije prve
upotrebe.
Pribor i uklonjive vodilice polica vratite na
njihovo mjesto.
Prethodno zagrijavanje
Prije prve uporabe unaprijed zagrijte
praznu pećnicu.
Za funkciju: Vrući zrak PLUS
pogledajte poglavlje
"Svakodnevna uporaba",
Postavljanje funkcije: Vrući
zrak PLUS".
1. Postavite funkciju
. Postavite
maksimalnu temperaturu.
2. Pustite pećnicuj da radi 1 sat.
3. Postavite funkciju
. Postavite
maksimalnu temperaturu.
4. Pustite pećnicu da radi 15 minuta.
5. Postavite funkciju
. Postavite
maksimalnu temperaturu.
6. Pustite pećnicu da radi 15 minuta.
7. Isključite pećnicu i pustite je da se
ohladi.
44 Progress
Pribor može postati topliji nego obično.
Pećnica može stvarati neugodan miris i
dim. Provjerite je li protok zraka u prostoriji
dovoljan.
SVAKODNEVNA UPORABA
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Funkcija
pećnice
Uvlačive tipke
Za početak korištenja uređaja pritisnite
tipku. Tipka se izvlači.
Vlažno
pečenje
Postavljanje funkcije
zagrijavanja
1. Okrenite prekidač funkcija pećnice za
odabir funkcije mikrovalne pećnice.
2. Okrenite regulator za odabir
temperature.
Svjetlo se uključuje kad pećnica radi.
3. Za isključivanje pećnice okrenite
sklopku za funkcije pećnice u isključen
položaj
Funkcije grijanja
Funkcija
pećnice
Uređaj
Pećnica je isključena.
Položaj
"Isklj."
Za uključivanje svjetla
bez funkcije pečenja.
Osvjetljenje
unutrašnjosti
Vrući zrak
PLUS /
Čišćenje vo‐
dom
Za dodavanje vlažnosti
tijekom kuhanja. Za
dobivanje prave boje i
hrskave korice tijekom
pečenja. Za više sočnosti
tijekom podgrijavanja.
Pogledajte poglavlje
"Čišćenje i održavanje"
za više informacija o:
Čišćenje vodom.
Donji grijač
Kuhanje s
ventilatorom
Uređaj
Ta funkcija napravljena je
za uštedu energije
tijekom kuhanja. Za upu‐
te za kuhanje, pogledajte
poglavlje "Savjeti i prepo‐
ruke", Vlažno pečenje.
Vrata pećnice tijekom
pečenja moraju biti za‐
tvorena kako se funkcija
ne bi prekinula te kako bi
se osiguralo da pećnica
radi s najvećom mogu‐
ćom energetskom
učinkovitošću. Kad kori‐
stite tu funkciju, tempera‐
tura u unutrašnjosti može
se razlikovati od po‐
stavljene temperature.
Snaga zagrijavanja može
biti smanjena. Za opće
preporuke za uštedu
energije pogledajte
poglavlje "Energetska
učinkovitost", Ušteda
energije. Ta funkcija upo‐
trebljavala se za
usklađenje s klasom
energetske učinkovitosti
u skladu s EN 60350-1.
Za pečenje kolača s
hrskavijom donjom stra‐
nom i konzerviranje
namirnica.
Za pečenje na do tri razi‐
ne polica istovremeno i
za sušenje hrane.
Postavite temperaturu 20
- 40 °C niže nego za Tra‐
dicionalno pečenje.
Progress 45
Funkcija
pećnice
Uređaj
Turbo roštilj
Veliki roštilj
Funkcija za
pizzu
Tradicionalno
pečenje
Za pečenje većih
komada mesa ili peradi s
kostima na jednom
položaju rešetki za
pečenje. Za pripremu za‐
pečenih jela i tamnjenje.
Za pečenje tanjih
komada hrane u većim
količinama i pripremanje
tosta.
Za pečenje pizze. Za in‐
tenzivno tamnjenje i
hrskavo dno.
Za pečenje i prženje na
jednom položaju rešetki
za pečenje.
Podešavanje funkcije:Vrući zrak
PLUS
Ova funkcija povećava vlagu tijekom
pečenja.
UPOZORENJE! Postoji
opasnost od opekotina i
oštećenja na uređaju.
Ispuštena vlaga može uzrokovati opekline.
Nakon što se funkcija zaustavi, pažljivo
otvorite vrata.
Maksimalni kapacitet udubljenja u
unutrašnjosti iznosi 250 ml.
Napunite udubljenje u unutrašnjosti
vodom samo dok je pećnica još
hladna.
OPREZ! Tijekom kuhanja ili
dok je pećnica još vruća ne
nadopunjavajte udubinu u
unutrašnjosti.
2. Postavite funkciju:
.
3. Okrenite kontrolni regulator kako biste
podesili temperaturu.
4. Prethodno zagrijte praznu pećnicu 10
minuta kako bi se stvorila vlaga.
5. Stavite hranu u pećnicu.
Pogledajte poglavlje "Savjeti i preporuke".
Nemojte otvarati vrata pećnice tijekom
pečenja.
6. Okrenite regulator za funkcije grijanja
u isključeni položaj za isključivanje
pećnice.
7. Iz udubine u unutrašnjosti uklonite
vodu.
UPOZORENJE! Pazite da
je prije uklanjanja preostale
vode iz udubine u
unutrašnjosti pećnica
hladna.
1. Ispunite udubljenje u unutrašnjosti
vodom iz slavine.
FUNKCIJE SATA
Tablica funkcija sata
Funkcija sata
Uporaba
NAMJEŠTANJE
VREMENA
Za postavljanje, promjenu ili provjeru vremena.
TRAJANJE
Za postavljanje duljine rada uređaja.
46 Progress
Funkcija sata
Uporaba
ZAVRŠETAK
Za postavljanje kada se uređaj isključuje.
ODGODA VRE‐
MENA
Za kombiniranje funkcija TRAJANJE i ZAVRŠETAK.
ZVUČNI ALARM
Za postavljanje vremena odbrojavanja. Ova funkcija nema
utjecaja na rad uređaja. ZVUČNI ALARM možete postaviti
bilo kada, čak i ako je uređaj isključen.
Postavljanje vremena. Promjena
vremena
Postavljanje funkcije
ZAVRŠETAK
Prije uključivanja pećnice morate
namjestiti vrijeme.
1. Postavite funkciju i temperaturu
pećnice.
2. Pritiščite
dok ne počne bljeskati
.
3. Pritisnite
ili
za postavljanje
vremena.
Na zaslonu se prikazuje
.
4. Po isteku vremena,
bljeska i
oglašava se zvučni signal. Uređaj se
automatski isključuje.
5. Pritisnite bilo koju tipku za isključivanje
signala.
6. Okrenite tipku funkcija pećnice i tipku
temperature u položaj Isključeno.
bljeska kad uređaj priključite na
električno napajanje, u slučaju prekida
napajanja ili kad tajmer nije postavljen.
ili
za postavljanje
Pritisnite tipku
točnog vremena.
Nakon otprilike pet sekundi bljeskanje
prestaje i na zaslonu se prikazuje
postavljeno vrijeme.
Za promjenu vremena pritiščite
dok ne
počne bljeskati .
Postavljanje funkcije TRAJANJE
1. Postavite funkciju i temperaturu
pećnice.
2. Pritiščite
dok ne počne bljeskati
.
ili
za postavljanje
3. Pritisnite
vremena funkcije TRAJANJE.
Na zaslonu se prikazuje
.
4. Po isteku vremena,
bljeska i
oglašava se zvučni signal. Uređaj se
automatski isključuje.
5. Pritisnite bilo koju tipku za isključivanje
zvučnih signala.
6. Okrenite tipku funkcija pećnice i tipku
temperature u položaj Isključeno.
Postavljanje ODGODE
VREMENA
1. Postavite funkciju i temperaturu
pećnice.
2. Pritiščite
dok ne počne bljeskati
.
3. Pritisnite
ili
za postavljanje
vremena funkcije TRAJANJE.
4. Pritisnite .
5. Pritisnite
ili
za postavljanje
vremena funkcije ZAVRŠETAK.
6. Za potvrdu pritisnite .
Uređaj se automatski uključuje kasnije,
radi vrijeme određeno funkcijom
TRAJANJE i zustavlja se u vrijeme
određeno funkcijom ZAVRŠETAK. U
postavljeno vrijeme, oglašava se zvučni
signal.
Progress 47
7. Uređaj se automatski isključuje.
Pritisnite bilo koju tipku za isključivanje
signala.
8. Okrenite tipku funkcija pećnice i tipku
temperature u položaj Isključeno.
3. Po isteku vremena, oglašava se zvučni
signal. Pritisnite bilo koju tipku za
isključivanje zvučnih signala.
4. Prekidač za funkcije pećnice i
regulator temperature okrenite u
položaj isključeno.
Postavljanje ZVUČNOG
ALARMA
Poništavanje funkcija sata
1. Pritiščite
dok ne počne bljeskati .
2. Za postavljanje potrebnog vremena
pritisnite
ili .
Zvučni alarm pokreće se automatski
nakon 5 sekundi.
1. Pritiščite tipku
dok ne počne
bljeskati indikator potrebne funkcije.
2. Pritisnite i držite .
Funkcija sata se nakon nekoliko sekundi
isključuje.
KORIŠTENJE PRIBORA
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Umetanje pribora
Žičana polica:
Gurnite mrežu između vodilica nosača
police i provjerite jesu li nožice okrenute
prema dolje..
Istovremena upotreba mreže za pečenje i
duboke plitice:
Gurnite duboku pliticu između vodilica na
nosaču police i mreže za pečenje na
vodilicama iznad.
Duboka plitica:
Pekač za pecivo duboku pliticu umetnite
između vodilica police.
Mala udubljenja na vrhu
povećavaju sigurnost. Te
izbočine ujedno su i dodatna
mjera protiv prevrtanja. Visoki
obod oko police sprječava
klizanje posuđa s police.
48 Progress
DODATNE FUNKCIJE
Ventilator za hlađenje
Kada pećnica radi, ventilator za hlađenje
automatski se uključuje kako bi površinu
pećnice održao hladnom. Ako isključite
pećnicu, ventilator za hlađenje nastavlja
raditi dok se pećnica ne ohladi.
pregrijavanje. Kako bi se to spriječilo,
paćnica ima sigurnosni termostat koji
prekida napajanje. Pećnica se ponovno
automatski uključuje čim se temperatura
snizi.
Sigurnosni termostat
Neispravan rad pećnice ili komponente u
kvaru mogu uzrokovati opasno
SAVJETI I PREPORUKE
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Temperature i vremena
pečenja u tablicama služe kao
primjeri. Oni ovise o receptima,
kvaliteti i količini korištenih
sastojaka.
Preporuke za kuhanje
Pećnica ima pet razina polica.
Brojite položaje polica od dna pećnice.
Vaša pećnica može peći ili pržiti drugačije
od pećnice koju ste imali ranije. Tablice
ispod prikazuju standardne postavke
temperature, vremena kuhanja i položaja
police.
Ako ne možete naći postavke za posebni
recept, potražite onaj koji mu je sličan.
Pećnica ima poseban sustav pomoću
kojega zrak cirkulira i para se stalno
reciklira. S tim sustavom možete kuhati u
parnom okolišu i održati hranu mekanom
iznutra a hrskavom izvana. On smanjuje
vrijeme kuhanja i potrošnju energije.
Pečenje kolača
Ne otvarajte vrata pećnice prije isteka 3/4
postavljenog vremena kuhanja.
Koristite pliticu za pečenje.
Ako koristite dvije posude za pečenje
istovremeno, ostavite jednu praznu razinu
između njih.
Pečenje mesa i ribe
Koristite duboku pliticu za vrlo masnu
hranu kako biste sačuvali pećnicu od mrlja
koje mogu biti trajne.
Ostavite meso otprilike 15 minuta prije
rezanja tako da se sok ne iscijedi.
Kako biste spriječili stvaranje prevelike
količine dima tijekom pečenja, u duboku
pliticu dodajte malo vode. Za sprječavanje
kondenzacije dima, dodajte vode sbaki put
nakon što se osuši.
Vremena pripreme
Vremena pripreme ovise o vrsti,
konzistentnosti i volumenu hrane.
U početku pratite tijek kuhanja. Pronađite
najbolje postavke (postavka topline,
vrijeme pripreme itd.) za vaše posuđe,
recepte i količine tijekom korištenja
uređaja.
Vrući zrak PLUS
Koristite drugi položaj police u pećnici.
Progress 49
TORTE/KOLAČI/KRUH
(ml)
(°C)
(min)
Kolačići / Pogačice / Kroasani
100
150 - 180
10 - 20
Focaccia
100
200 - 210
10 - 20
Pizza
100
230
10 - 20
Krušna peciva
100
200
20 - 25
Kruh
100
180
35 - 40
Kolač sa šljivama / Pita od jabuka / Cimet
rolice, pečene u kalupu za kolače
100 - 150
160 - 180
30 - 60
Koristite 150 ml vode, ako nije drukčije
nevedeno.
REGENERACIJA HRANE
ZAMRZNUTA GOTOVA JELA
(min)
Pizza
(°C)
(min)
200 - 210
10 - 20
Kroasani
170 - 180
15 - 25
Lasagne,
koristite
200 ml
180 - 200
35 - 50
Meso
15 - 25
Tjestenina
15 - 25
Pizza
15 - 25
Riža
15 - 25
Povrće
15 - 25
Dodajte 200 ml vode.
Dodajte 100 ml vode.
Postavite temperaturu na 110 °C .
Koristite stakleno posuđe.
PEČENJE
REGENERACIJA HRANE
(min)
(°C)
(min)
Krušna peciva
10 - 20
Goveđe
pečenje
200
50 - 60
Kruh
15 - 25
Pile
210
60 - 80
Focaccia
15 - 25
50 Progress
PEČENJE
Svinjsko
pečenje
(°C)
(min)
180
65 - 80
Pečenje i prženje
TORTE
Tradicionalno
pečenje
Kuhanje s ventilatorom
(min)
(°C)
(°C)
Recepti s tu‐
čenim
tijestom
170
2
160
3 (2 i 4)
45 - 60
Kalup za
torte
Prhko tijesto
170
2
160
3 (2 i 4)
20 - 30
Kalup za
torte
Kolač sa si‐
rom i
maslacem
170
1
165
2
60 - 80
Kalup za
torte, Ø
26 cm
Štrudel
175
3
150
2
60 - 80
Posuda
za
pečenje
Torta s
pekmezom
170
2
165
2
30 - 40
Kalup za
torte, Ø
26 cm
Božićni kolač,
prethodno
zagrijte praz‐
nu pećnicu
160
2
150
2
90 120
Kalup za
torte, Ø
20 cm
Kolač sa
šljivama,
prethodno
zagrijte praz‐
nu pećnicu
175
1
160
2
50 - 60
Kalup za
kruh
Progress 51
TORTE
Tradicionalno
pečenje
Kuhanje s ventilatorom
(min)
(°C)
(°C)
Muffini
170
3
140 150
3
20 - 30
Posuda
za
pečenje
Muffini, dvije
razine
-
-
140 150
2i4
25 - 35
Posuda
za
pečenje
Muffini, tri ra‐
zine
-
-
140 150
1, 3 i 5
30 - 45
Posuda
za
pečenje
Keksi
140
3
140 150
3
30 - 35
Posuda
za
pečenje
Keksi, dvije
razine
-
-
140 150
2i4
35 - 40
Posuda
za
pečenje
Keksi, tri razi‐
ne
-
-
140 150
1, 3 i 5
35 - 45
Posuda
za
pečenje
Puslice
120
3
120
3
80 100
Posuda
za
pečenje
Puslice, dvije
razine, pret‐
hodno
zagrijte praz‐
nu pećnicu
-
-
120
2i4
80 100
Posuda
za
pečenje
Peciva, pret‐
hodno
zagrijte praz‐
nu pećnicu
190
3
190
3
12 - 20
Posuda
za
pečenje
Ekleri
190
3
170
3
25 - 35
Posuda
za
pečenje
52 Progress
TORTE
Tradicionalno
pečenje
Kuhanje s ventilatorom
(min)
(°C)
(°C)
Ekleri, dvije
razine
-
-
170
2i4
35 - 45
Posuda
za
pečenje
Male voćne
pite
180
2
170
2
45 - 70
Kalup za
torte, Ø
20 cm
Bogata voćna
torta
160
1
150
2
110 120
Kalup za
torte, Ø
24 cm
Prethodno zagrijte praznu pećnicu.
KRUH I PIZZA
Tradicionalno
pečenje
Kuhanje s ventilato‐
rom
(min)
(°C)
(°C)
Bijeli kruh, 1 - 2
komada, 0,5 kg
za svaki komad
190
1
190
1
60 - 70
-
Raženi kruh,
prethodno
zagrijavanje nije
potrebno
190
1
180
1
30 - 45
Kalup za
kruh
Krušna peciva, 6
- 8 peciva
190
2
180
2 (2 i 4)
25 - 40
Posuda
za
pečenje
Pizza
230 - 250
1
230 - 250
1
10 - 20
Emajlira‐
na plitica
Pogačice
200
3
190
3
10 - 20
Posuda
za
pečenje
Progress 53
Prethodno zagrijte praznu pećnicu.
Koristite kalup za kolače.
ZAPEČENA JELA
Tradicionalno pečenje
Kuhanje s ventilato‐
rom
(min)
(°C)
(°C)
Zapečena jela s
tjesteninom, prethodno
zagrijavanje nije potrebno
200
2
180
2
40 - 50
Pita od prhkog tijesta s
povrćem, prethodno
zagrijavanje nije potrebno
200
2
175
2
45 - 60
Bureci
180
1
180
1
50 - 60
Lasagne
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Cannelloni
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Koristite drugi položaj police u pećnici.
Koristite mrežu za pečenje.
MESO
Tradicionalno
pečenje
Kuhanje s
ventilatorom
(min)
(°C)
(°C)
Govedina
200
190
50 - 70
Svinjetina
180
180
90 - 120
Teletina
190
175
90 - 120
Englesko goveđe pečenje, slabo pe‐
čeno
210
200
50 - 60
Englesko goveđe pečenje, srednje
pečeno
210
200
60 - 70
Englesko goveđe pečenje, dobro pe‐
čeno
210
200
70 - 75
54 Progress
MESO
Tradicionalno
pečenje
Kuhanje s ven‐
tilatorom
(min)
(°C)
(°C)
Svinjska lopatica, s kožom
180
2
170
2
120 - 150
Svinjska koljenica, 2 komada
180
2
160
2
100 - 120
Janjeći but
190
2
175
2
110 - 130
Cijelo pile
220
2
200
2
70 - 85
Cijela purica
180
2
160
2
210 - 240
Cijela patka
175
2
220
2
120 - 150
Cijela guska
175
2
160
1
150 - 200
Kunić, isječen na komade
190
2
175
2
60 - 80
Zec, isječen na komade
190
2
175
2
150 - 200
Cijeli fazan
190
2
175
2
90 - 120
Koristite drugi položaj police u pećnici.
RIBA
Tradicionalno
pečenje
Kuhanje s ven‐
tilatorom
(min)
(°C)
(°C)
Pastrva / Komarča, 3 - 4 ribe
190
175
40 - 55
Tunjevina / Losos, 4 - 6 fileta
190
175
35 - 60
Mali roštilj
Prethodno zagrijte praznu pećnicu.
Koristite četvrti položaj police u pećnici.
Roštiljajte na maksimalnoj postavci temperature.
Progress 55
ROŠTILJ
(kg)
(min)
s jedne strane
(min)
s druge strane
Fileti odrezaka, 4 komada
0.8
12 - 15
12 - 14
Goveđi biftek, 4 komada
0.6
10 - 12
6-8
Kobasice, 8
-
12 - 15
10 - 12
Svinjeći kotleti, 4 komada
0.6
12 - 16
12 - 14
Pile, polovica, 2
1
30 - 35
25 - 30
Kebabi, 4
-
10 - 15
10 - 12
Pileća prsa, 4 komada
0.4
12 - 15
12 - 14
Hamburgeri, 6
0.6
20 - 30
-
Riblji file, 4 komada
0.4
12 - 14
10 - 12
Tost sendviči, 4 - 6
-
5-7
-
Tost, 4 - 6
-
2-4
2-3
Turbo roštilj
Prethodno zagrijte praznu pećnicu.
Koristite prvi ili drugi položaj na polici.
GOVEDINA
Za izračun vremena pečenja, pomnožite
vrijeme iz tablice ispod s centimetrima
debljine fileta.
Goveđe pečenje
ili filet, dobro pe‐
čeno
GOVEDINA
(°C)
(min)
Goveđe pečenje
ili filet, slabo pe‐
čeno
190 200
5-6
Goveđe pečenje
ili filet, srednje
pečeno
180 190
6-8
(°C)
(min)
170 180
8 - 10
(°C)
(min)
160 180
90 - 120
SVINJETINA
Lopatica / Vrati‐
na / Rolana
šunka, 1 - 1,5 kg
56 Progress
PERAD
SVINJETINA
(°C)
(min)
Kotleti / Svinjska
rebra, 1 - 1,5 kg
170 180
60 - 90
Mesna pita, 0,75
- 1 kg
160 170
50 - 60
Buncek, prethod‐
no kuhan, 0,75 1 kg
150 170
90 - 120
(°C)
(min)
Perad u
komadima, 0,2 0,25 kg svaka
200 220
30 - 50
Pile, polovica,
0,4 - 0,5 kg
svaka
190 210
35 - 50
Pile, mlada
kokoš, 1 - 1,5 kg
190 210
50 - 70
Patka, 1,5 - 2 kg
180 200
80 - 100
Guska, 3,5 - 5 kg
160 180
120 180
Puretina, 2,5 3,5 kg
160 180
120 150
Puretina, 4 - 6 kg
140 160
150 240
TELETINA
(°C)
(min)
Teleće pečenje, 1
kg
160 180
90 - 120
Teleća koljenica,
1,5 - 2 kg
160 180
120 150
RIBA, CIJELA (NA PARI)
JANJETINA
(°C)
(min)
Janjeći but /
Janjeće pečenje,
1 - 1,5 kg
150 170
100 120
Janjeći hrbat, 1 1,5 kg
160 180
40 - 60
Riba, 1 - 1,5 kg
(°C)
(min)
210 220
40 - 60
Sušenje - Kuhanje s
ventilatorom
Prekrijte police masnim papirom ili
papirom za pečenje.
Za bolje rezultate zaustavite pećnicu na
pola vremena sušenja, otvorite vrata i za
dovršetak pustite da se osuši preko noći.
Za 1 pliticu upotrijebite položaj treće
police.
Progress 57
Za 2 plitice upotrijebite položaj prve i
četvrte police.
VOĆE
POVRĆE
(h)
(°C)
(h)
Grah
60 - 70
6-8
Paprike
60 - 70
5-6
Povrće za juhu
60 - 70
5-6
Gljive
50 - 60
6-8
Začinsko bilje
40 - 50
2-3
Postavite temperaturu na 60 - 70 °C.
Marelice
8 - 10
Jabuke izrezane na
ploške
6-8
Kruške
6-9
Vlažno pečenje - preporučeni
pribor
Koristite tamne i nereflektirajuće limove i
spremnike. Oni bolje apsorbiraju toplinu
od svijetlih boja i reflektirajućeg posuđa.
VOĆE
(h)
Šljive
8 - 10
Plitica za pizzu
Posuda za pečenje
Tamni, ne‐
reflektirajući
promjer 28 cm
Tamni, nereflektirajući
promjer 26 cm
Vlažno pečenje
Za najbolje rezultate slijedite preporuke
navedene u tablici ispod.
Keramičke
zdjelice
Keramika
8 cm
promjer, 5
cm visina
Limeni kalup za
flan
Tamni, ne‐
reflektirajući
promjer 28 cm
58 Progress
(°C)
(min)
Slatka peciva,
12 komada
pekač za pecivo ili pliti‐
ca s cjedilom
175
3
40 - 50
Pecivo-kiflice, 9
komada
pekač za pecivo ili pliti‐
ca s cjedilom
180
2
35 - 45
Pizza, smrznu‐
ta, 0,35 kg
rešetka za pečenje
180
2
45 - 55
Rolada
pekač za pecivo ili pliti‐
ca s cjedilom
170
2
30 - 40
Brownie
pekač za pecivo ili pliti‐
ca s cjedilom
170
2
45 - 50
Sufle, 6 komada
keramički kalupi na re‐
šetki za pečenje
190
3
45 - 55
Biskvitna
podloga za flan
podloga za flan na re‐
šetki za pečenje
180
2
35 - 45
Sendvič Victoria
posuda za pečenje na
rešetki za pečenje
170
2
35 - 50
Poširana riba,
0,3 kg
pekač za pecivo ili pliti‐
ca s cjedilom
180
2
35 - 45
Riba, 0,2 kg
pekač za pecivo ili pliti‐
ca s cjedilom
180
3
25 - 35
Riblji file, 0,3 kg
pizza na rešetki za
pečenje
170
3
30 - 40
Poširano meso,
0,25 kg
pekač za pecivo ili pliti‐
ca s cjedilom
180
3
35 - 45
Ražnjić, 0,5 kg
pekač za pecivo ili pliti‐
ca s cjedilom
180
3
40 - 50
Kolačići, 16
komada
pekač za pecivo ili pliti‐
ca s cjedilom
150
2
30 - 45
Kolačići s ba‐
demima, 20
komada
pekač za pecivo ili pliti‐
ca s cjedilom
180
2
45 - 55
Muffini, 12
komada
pekač za pecivo ili pliti‐
ca s cjedilom
170
2
30 - 40
Slani kolač, 16
komada
pekač za pecivo ili pliti‐
ca s cjedilom
170
2
35 - 45
Progress 59
(°C)
(min)
Sitni prhki
kolači, 20
komada
pekač za pecivo ili pliti‐
ca s cjedilom
150
2
40 - 50
Tortice, 8
komada
pekač za pecivo ili pliti‐
ca s cjedilom
170
2
30 - 40
Povrće, pošira‐
no, 0,4 kg
pekač za pecivo ili pliti‐
ca s cjedilom
180
2
35 - 45
Vegetarijanski
omlet
pizza na rešetki za
pečenje
180
3
35 - 45
Mediteransko
povrće, 0,7 kg
pekač za pecivo ili pliti‐
ca s cjedilom
180
4
35 - 45
Informacije za ustanove za
testiranje
Provjere prema IEC 60350-1.
(°C)
(min)
Sitni
kolači,
po 20
na plitici
Tradicio‐
nalno
pečenje
Posuda
za
pečenje
3
170
20 - 30
-
Sitni
kolači,
po 20
na plitici
Kuhanje s
ventilato‐
rom
Posuda
za
pečenje
3
150 160
20 - 35
-
Sitni
kolači,
po 20
na plitici
Kuhanje s
ventilato‐
rom
Posuda
za
pečenje
2i4
150 160
20 - 35
-
Pita od
jabuka,
2
kalupa
Ø20 cm
Tradicio‐
nalno
pečenje
Re‐
šetka
za
pečenje
2
180
70 - 90
-
60 Progress
(°C)
(min)
Pita od
jabuka,
2
kalupa
Ø20 cm
Kuhanje s
ventilato‐
rom
Re‐
šetka
za
pečenje
2
160
70 - 90
-
Biskvit,
kalup
za torte
Ø26 cm
Tradicio‐
nalno
pečenje
Re‐
šetka
za
pečenje
2
170
40 - 50
Pećnicu prethod‐
no zagrijte 10
minute.
Biskvit,
kalup
za torte
Ø26 cm
Kuhanje s
ventilato‐
rom
Re‐
šetka
za
pečenje
2
160
40 - 50
Pećnicu prethod‐
no zagrijte 10
minute.
Biskvit,
kalup
za torte
Ø26 cm
Kuhanje s
ventilato‐
rom
Re‐
šetka
za
pečenje
2i4
160
40 - 60
Pećnicu prethod‐
no zagrijte 10
minute.
Prhko
tijesto
Kuhanje s
ventilato‐
rom
Posuda
za
pečenje
3
140 150
20 - 40
-
Prhko
tijesto
Kuhanje s
ventilato‐
rom
Posuda
za
pečenje
2i4
140 150
25 - 45
-
Prhko
tijesto
Tradicio‐
nalno
pečenje
Posuda
za
pečenje
3
140 150
25 - 45
-
Tost, 4 6
komada
Mali roštilj
Re‐
šetka
za
pečenje
4
maks
.
2 - 3 minute
prva strana;
2 - 3 minute
druga strana
Pećnicu prethod‐
no zagrijte 3
minute.
Progress 61
Goveđi
burger,
6
komada
, 0,6 kg
Mali roštilj
Re‐
šetka
za
pečenje
i posu‐
da za
sakuplj
anje
masno‐
će
4
(°C)
(min)
maks
.
20 - 30
Stavite rešetku
za pečenje na
četvrtu razinu a
posudu za
sakupljanje mas‐
noće na treću ra‐
zinu u pećnici.
Preokrenite hra‐
nu kad prođe
pola po‐
stavljenog
vremena
kuhanja.
Pećnicu prethod‐
no zagrijte 3
minute.
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Napomene o čišćenju
Prednju stranu pećnice očistite mekom krpom namočenom u mlaku vodu sa
sredstvom za čišćenje.
Za čišćenje metalnih površina koristite namjensko sredstvo za čišćenje.
Sredstva za
čišćenje
Tvrdokorne mrlje čistite posebnim sredstvom za čišćenje pećnica.
Unutrašnjost pećnice očistite nakon svake upotrebe. Nakupljanje masti ili
drugih ostataka hrane može uzrokovati požar. Rizik je veći za pliticu roštilja.
Svakodnev‐
na uporaba
Vlaga se može kondenzirati u uređaju ili na staklima vrata. Za smanjenje
kondenzacije, uključite pećnicu da radi barem 10 minuta prije kuhanja.
Nakon svake uporabe osušite unutrašnjost mekanom krpom.
62 Progress
Nakon svake upotrebe očistite svu dodatnu opremu i pustite da se osuši. Ko‐
ristite meku krpu namočenu u toplu vodu sa sredstvom za čišćenje. Pribor ne
perite u perilici posuđa.
Dodatni pri‐
bor
Ne čistite pribor s neprianjajućim površinama uporabom agresivnih sredstava
za čišćenje, oštrih predmeta ili u perilici.
Pećnice od nehrđajućeg čelika
ili aluminija
Očistite vrata pećnice samo vlažnom
krpom ili spužvom. Osušite mekanom
krpom.
Ne koristite čeličnu vunu, kiseline ili
abrazivne proizvode koji bi mogli oštetiti
površinu pećnice. Očistite upravljačku
ploču pećnice uz isti oprez.
Kako ukloniti: nosači police
Kako biste očistili pećnicu, skinite nosače
police.
OPREZ! Prilikom skidanja
nosače police budite pažljivi.
1. Prednji dio nosača police povucite
dalje od bočne stijenke.
Čišćenje udubljenja u
unutrašnjosti
Postupak čišćenja uklanja naslage
kamenca iz udubljenja u unutrašnjosti
nakon kuhanja s parom.
Za funkciju: Vrući zrak
PLUSPreporučujemo da
postupak čišćenja provodite
najmanje nakon svakih 5 - 10
ciklusa kuhanja.
1. Stavite 250 ml alkoholnog octa u
udubljenje u unutrašnjosti na dnu
pećnice.
Koristite najviše 6%-tni ocat bez
ikakvih aditiva.
2. Ostavite ocat 30 minuta na sobnoj
temperaturi da otopi naslage kamenca.
3. Očistite unutrašnjost mlakom vodom i
mekom krpom.
Čišćenje brtve vrata
Redovno provjeravajte brtvu vrata. Brtva
vrata nalazi se oko ruba unutrašnjosti
pećnice. Ne koristite pećnicu ako je brtva
vrata oštećena. Kontaktirajte ovlašteni
servisni centar.
Za čišćenje brtve vrata, pogledajte opće
informacije o čišćenju.
2. Stražnji dio nosača police povucite s
bočne stijenke i uklonite ga.
1
2
Uklonjene dodatke umetnite obrnutim
redoslijedom.
Čišćenje vodom.
Ovaj postupak čišćenja koristi paru kako bi
pomogao uklanjanje masnoće i ostataka
hrane iz pećnice.
1. Stavite 200 ml vode u udubljenja na
dnu pećnice.
.
2. Postavite funkciju:
3. Postavite temperaturu na 90 °C .
4. Pustite pećnicu da radi 30 minuta.
5. Isključite pećnicu.
Progress 63
6. Kad se pećnica ohladi, očistite
unutrašnjost mekanom mokrom
krpom.
UPOZORENJE! Prije nego
je dotaknete, uvjerite se da
je pećnica hladna. Postoji
opasnost od opeklina.
Skidanje i postavljanje vrata
Vrata pećnice sastoje se od dvije staklene
ploče. Možete skinuti vrata pećnice i
unutarnju staklenu ploču kako biste ih
očistili. Pročitajte cijele upute "Skidanje i
postavljanje vrata" prije skidanja staklenih
ploča.
Vrata pećnice bi se mogla
zatvoriti ako unutarnju staklenu
ploču pokušate skinuti prije
nego skinete vrata pećnice.
3. Zatvorite vrata pećnice napola, do
prvog položaja. Zatim podignite i
povucite vrata prema naprijed i
izvadite ih iz ležišta.
OPREZ! Pećnicu ne
upotrebljavajte bez unutarnjih
staklenih ploča.
1. Potpuno otvorite vrata i držite obje
šarke.
4. Stavite vrata na stabilnu površinu
zaštićenu mekom krpom.
5. Uhvatite prirubnicu vrata (B) na
gornjem rubu vrata s dvije strane i
pritisnite prema unutra kako biste
otpustili spojnice.
2. Podignite i potpuno okrenite poluge na
obje šarke.
2
B
1
6. Povucite okvir vrata prema naprijed
kako biste ga skinuli.
64 Progress
7. Držite staklenu ploču vrata za vrh i
pažljivo je izvucite. Osigurajte da se
ploče potpuno izvuku iz nosača.
Zamjena žarulje
UPOZORENJE! Opasnost od
električnog udara.
Žarulja može biti vruća.
1. Isključite pećnicu.
Pričekajte dok se pećnica ohladi.
2. Iskopčajte pećnicu iz napajanja.
3. Na dno unutrašnjosti stavite krpu.
8. Staklene ploče očistite vodom i
sapunicom. Pažljivo osušite staklene
ploče. Staklene ploče ne perite u
perilici posuđa.
Kad je čišćenje završeno, postavite
staklenu ploču i vrata pećnice.
Zona s tiskom mora biti okrenuta prema
unutrašnjoj strani vrata. Nakon
postavljanje provjerite da površina okvira
staklene ploče na dijelovima s tiskom nije
gruba na dodir.
Kad je ispravno postavljen, okvir vrtata
klikne.
OPREZ! Uvijek držite halogenu
žarulju krpom kako biste
spriječili izgaranje naslaga
masti na žarulji.
Stražnje svjetlo
1. Okrenite stakleni poklopac svjetla i
skinite ga.
2. Očistite stakleni poklopac.
3. Zamijenite žarulju odgovarajućom
žaruljom koja je otpora na toplinu od
300 °C.
4. Postavite stakleni poklopac.
Osigurajte da unutarnju staklenu ploču
postavite ispravno na mjesto.
A
RJEŠAVANJE PROBLEMA
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Što učiniti ako...
Problem
Mogući uzrok
rješenje
Pećnica se ne grije.
Pećnica je isključena.
Uključite pećnicu.
Pećnica se ne grije.
Sat nije podešen.
Namjestite sat.
Pećnica se ne grije.
Nisu postavljene potrebne
postavke.
Provjerite jesu li postavke
točne.
Progress 65
Problem
Mogući uzrok
rješenje
Pećnica se ne grije.
Osigurač je pregorio.
Provjerite je li osigurač uz‐
rok kvara. Ako osigurač
stalno pregara, obratite se
kvalificiranom električaru.
Svjetlo pećnice ne radi.
Svjetlo pećnice nije isprav‐
no.
Zamijenite žarulju pećnice.
Para i kondenzat nakupljaju
se na hrani i u unutrašnjosti
pećnice
Jelo ste predugo ostavili u
pećnici.
Nakon završetka pečenja
jelo ne ostavljajte u pećnici
dulje od 15 - 20 minuta.
Učinkovitost kuhanja nije do‐
bra uporabom funkcije: Vrući
zrak PLUS.
Udubljenje u uhutrašnjosti
niste napunili vodom.
Pogledajte poglavlje "Po‐
stavljanje funkcije: Vrući
zrak PLUS".
Želite uključiti funkciju "Vrući
zrak", ali indikator funkcije
"Plus para" je uključen.
Niste uključili funkciju Vrući
zrak PLUS.
Pogledajte poglavlje "Po‐
stavljanje funkcije: Vrući
zrak PLUS".
Želite uključiti funkciju "Vrući
zrak", ali indikator funkcije
"Plus para" je uključen.
Ne radi pečenje s parom.
Pomoću kućnog osigurača ili
sigurnosne sklopke u kutiji s
osiguračima isključite pa po‐
novo uključite uređaj.
Pogledajte poglavlje "Po‐
stavljanje funkcije: Vrući
zrak PLUS".
Voda u udubljenju u
unutražnjosti ne vrije.
Temperatura je preniska.
Temperaturu postavite na
najmanje 110 °C.
Pogledajte poglavlje "Savjeti
i preporuke".
Voda izlazi iz udubljenja u
unutrašnjosti.
Previše vode u spremniku
za vodu.
Isključite pećnicu i pazite da
je uređaj hladan. Vodu obri‐
šite krpom ili spužvom.
Dodajte ispravnu količinu
vode u udubljenje u
unutrašnjosti. Pogledajte
određeni postupak.
Na zaslonu se prikazuje
"12.00"
Došlo je do nestanka struje.
Ponovno postavite sat.
Servisni podaci
Ako sami ne možete pronaći rješenje
problema, obratite se vašem zastupniku
iliovlaštenom servisu.
Podaci potrebni za servis nalaze se na
nazivnoj pločici. Nazivna pločica nalazi se
na prednjem okviru unutrašnjosti pećnice.
Ne vadite nazivnu pločicu iz unutrašnjosti
pećnice.
66 Progress
Preporučujemo da podatke zapišete ovdje:
Model (MOD.)
.........................................
Broj proizvoda (PNC)
.........................................
Serijski broj (S.N.)
.........................................
ENERGETSKA UČINKOVITOST
Podaci o proizvodu i List s podacima o proizvodu*
Naziv dobavljača
Progress
Identifikacija modela
PBD34102B 949499317
PBD34102X 949499316
Indeks energetske učinkovitosti
95.3
Klasa energetske učinkovitosti
A
Potrošnja energije sa standardnim opterećenjem, kon‐
vencionalni način rada
0.93 kWh/ciklusu
Potrošnja energije sa standardnim opterećenjem, rad s
ventilatorom
0.81 kWh/ciklusu
Broj prostora za pečenje
1
Izvor topline
Električna struja
Zapremnina
72 l
Vrsta pećnice
Ugradbena pećnica
Masa
PBD34102B
28.1 kg
PBD34102X
28.2 kg
* Za Europsku uniju u skladu s uredbama EU-a 65/2014 i 66/2014.
Za Republiku Bjelorusiju prema STB 2478-2017, Dodatak G; STB 2477-2017, Dodaci A i B.
Za Ukrajinu prema 568/32020.
Razred energetske učinkovitosti nije primjenjiv za Rusiju.
EN 60350- 1 - Kućanski električni aparati za kuhanje - 1. dio: Rasponi, pećnice, parne pećnice
i roštilji - Metode mjerenja značajki.
Ušteda energije
Pećnica sadrži značajke koje
vam pomažu štedjeti energiju
tijekom svakodnevnog kuhanja.
Uvjerite se da su vrata pećnice pravilno
zatvorena dok pećnica radi. ne otvarajte
vrata prečesto tijekom kuhanja.
Održavajte brtvu vrata čistom i uvjerite se
da je ispravno postavljena.
Za poboljšanje uštede energije koristite
metalno posuđe.
Kad je to moguće, ne predgrijavajte
pećnicu prije kuhanja.
Progress 67
Kad istovremeno pripremate nekoliko jela,
pauze između pečenja održavajte što
kraćima.
Koristite preostalu toplinu za zagrijavanje
ostalih jela.
Održavanje hrane toplom
Odaberite najnižu moguću postavku
temperature kako biste koristili preostalu
toplinu i održali hranu toplom.
Pečenje s ventilatorom
Ako je moguće, koristite funkcije pečenja s
ventilatorom kako biste uštedjeli energiju.
Preostala toplina
Kad je trajanje kuhanja duže od 30
minuta, smanjite temperaturu pećnice na
minimum 3-10 minuta prije završetka
kuhanja. Preostala toplina u pećnici
nastavit će peći.
Vlažno pečenje
Funkcija napravljena je za uštedu energije
tijekom kuhanja.
BRIGA ZA OKOLIŠ
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktirajte nadležnu
službu.
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti
okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
*
www.progress-hausgeraete.de
867355687-D-322019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising