AEG | BPB352021W | User manual | Aeg BPB352021W Brugermanual

Aeg BPB352021W Brugermanual
BPB352021M
BPB352021W
USER
MANUAL
DA
FI
Brugsanvisning
Dampovn
Käyttöohje
Höyryuuni
2
37
2
www.aeg.com
INDHOLDSFORTEGNELSE
1. OM SIKKERHED...........................................................................................................2
2. SIKKERHEDSANVISNINGER.......................................................................................4
3. PRODUKTBESKRIVELSE..............................................................................................8
4. BETJENINGSPANEL................................................................................................... 8
5. FØR FØRSTE ANVENDELSE...................................................................................... 9
6. DAGLIG BRUG............................................................................................................. 9
7. URFUNKTIONER........................................................................................................12
8. BRUG AF TILBEHØRET............................................................................................. 13
9. EKSTRAFUNKTIONER...............................................................................................15
10. RÅD OG TIPS...........................................................................................................16
11. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING................................................................ 28
12. FEJLFINDING.......................................................................................................... 32
13. ENERGIEFFEKTIV.................................................................................................... 35
FOR PERFEKTE RESULTATER
Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en
uovertruffen funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der gør livet
lettere – funktioner, som du ikke finder i almindelige apparater. Brug et par
minutter på at læse mere – så du kan få det bedste ud af det.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.aeg.com/webselfservice
Registrere dit produkt for bedre service:
www.registeraeg.com
Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.aeg.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Brug altid originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter vores autoriserede
servicecenter: Model, PNC, serienummer.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.
Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger
Generelle oplysninger og gode råd
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
1.
OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres
og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar
DANSK
3
for eventuelle skader, der er resultatet af forkert
installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen
på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag.
1.1 Sikkerhed for børn og sårbare personer
•
•
•
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt
af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige
erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er
blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker
måde samt forstår de medfølgende farer.
Børn mellem 3 og 8 år og personer med omfattende
og komplekst handicap skal holdes på afstand af
apparatet, medmindre de overvåges konstant.
Børn på under 3 år skal holdes på afstand af
apparatet, med mindre de overvåges konstant.
Lad ikke børn lege med apparatet .
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og
bortskaf det korrekt.
Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, når
det er i drift, eller mens det køler af. Tilgængelige
dele kan blive meget varme under brugen.
Hvis apparatet har en børnesikring, skal den aktiveres.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligholdelse på
apparatet uden opsyn.
1.2 Generel sikkerhed
•
•
•
•
Installation af apparatet og udskiftning af ledningen
må kun foretages af en tekniker.
ADVARSEL: Apparatet og de tilgængelige dele bliver
meget varme under brug. Pas på ikke at røre
varmelegemerne.
Brug altid ovnhandsker til at tage ribber eller ovnfaste
fade ud eller sætte dem i.
Kobl enheden fra strømforsyningen inden rengøring
og vedligeholdelse.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
ADVARSEL: Se efter, at der er slukket for apparatet,
inden pæren skiftes. Ellers er der risiko for elektrisk
stød.
Brug ikke apparatet, inden det monteres i den
indbyggede struktur.
Undlad at bruge en damprenser til at rengøre
apparatet.
Brug ikke skrappe slibende rengøringsmidler eller
skarpe metalskrabere til at rengøre ovnruden. De kan
ridse overfladen, med det resultat, at glasset knuses.
Hvis strømforsyningskablet er beskadiget, skal det af
sikkerhedsmæssige grunde udskiftes af producenten,
et autoriseret servicecenter eller en tekniker for at
undgå elektrisk stød.
Overskydende spild skal fjernes inden den pyrolytiske
rensning. Tag alle dele ud af ovnen.
For at fjerne ovnribberne skal du først trække
ovnribbens forende og derefter dens bagende væk fra
sidevæggene. Montér ovnribberne i omvendt
rækkefølge.
Brug kun den anbefalede temperaturføler
(termometer) til dette apparat.
2. SIKKERHEDSANVISNINGER
2.1 Installation
ADVARSEL!
Apparatet må kun installeres
af en sagkyndig.
• Fjern al emballagen.
• Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
• Følg installationsvejledningen, der
følger med apparatet.
• Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
• Træk aldrig i apparatet i håndtaget.
• Installér apparatet et sikkert og
velegnet sted, der opfylder
installationskrav.
• Mindsteafstanden til andre apparater
og enheder skal overholdes.
• Før montering af apparatet
kontrolleres, om ovnlugen åbner uden
modstand.
• Apparatet er udstyret med et elektrisk
afkølingssystem. Det skal betjenes
med den elektriske strømforsyning.
Kabinettets minimumshøjde (kabinets
minimumshøjde under bordpladen)
590 (600) mm
Kabinetbredde
560 mm
Kabinetdybde
550 (550) mm
Højden foran på apparatet
594 mm
DANSK
Højden bagest på
apparatet
576 mm
Bredden foran på apparatet
595 mm
Bredden bagest på
apparatet
559 mm
Apparatets dybde
569 mm
Apparatets indbygningsdybde
548 mm
Dybde med åben dør
1022 mm
Ventilationsåbning
minimumsstørrelse.
Åbning placeret på
bundens bageste side
560x20 mm
Længden på ledninger til strømforsyning. Ledning placeret i højre hjørne af
bagsiden
1500 mm
Monteringsskruer
4x25 mm
2.2 El-forbindelse
ADVARSEL!
Risiko for brand og elektrisk
stød.
• Alle elektriske tilslutninger skal
udføres af en kvalificeret elektriker.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
• Sørg for, at parametrene på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske data for strømforsyningen.
• Brug altid en korrekt monteret lovlig
stikkontakt.
• Brug ikke adaptere til flere stik og
forlængerledninger.
• Pas på, du ikke beskadiger netstikket
og netledningen. Hvis der bliver
behov for at udskifte netledningen,
skal det udføres af vores autoriserede
servicecenter.
• Elledninger må ikke komme i berøring
med eller nær ved apparatets låge,
især når det er tændt, eller lågen er
varm.
5
• Beskyttelsen mod elektrisk stød fra
strømførende og isolerede dele skal
fastgøres, så den ikke kan fjernes
uden værktøj.
• Sæt først netstikket i stikkontakten
ved installationens afslutning. Sørg
for, at der er adgang til elstikket efter
installationen.
• Hvis stikkontakten er løs, må du ikke
sætte netstikket i.
• Undgå at slukke for apparatet ved at
trække i netledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.
• Brug kun korrekte isoleringsenheder:
Gruppeafbrydere, sikringer (sikringer
med skruegevind skal tages ud af
fatningen), fejlstrømsrelæer og
kontaktorer.
• Apparatets installation skal udføres
med et isolationsudstyr, så
forbindelsen til lysnettet kan afbrydes
på alle poler. Isolationsudstyret skal
have en brydeafstand på mindst 3
mm.
• Luk apparatets luge helt, inden du
sætter netstikket i stikkontakten.
• Dette apparat er forsynet med et stik
og et forbindelseskabel.
Tilgængelige tilslutningskabler til installation eller udskiftning for Europa:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Se tilsluttet effekt i alt på typeskiltet for
at få oplysninger om kablets tværsnit. Du
kan også se i tabellen:
Effekt i alt (W)
Kablets tværsnit
(mm²)
maksimum 1380
3 x 0.75
maksimum 2300
3x1
maksimum 3680
3 x 1.5
Jordkablet (grønt/gult kabel) skal være 2
cm længere end fase- og nulkabler (blå
og brune kabler).
6
www.aeg.com
2.3 Brug
ADVARSEL!
Risiko for personskade,
forbrændinger og elektrisk
stød eller eksplosion.
• Dette apparat er kun til
husholdningsbrug.
• Apparatets specifikationer må ikke
ændres.
• Sørg for, at ventilationsåbningerne
ikke er tildækkede.
• Lad ikke apparatet være uden opsyn,
når der er tændt for det.
• Sluk altid apparatet efter brug.
• Vær forsigtig, når du åbner apparatets
låge, hvis apparatet er i brug. Der kan
trænge meget varm luft ud.
• Betjen ikke apparatet med våde
hænder, eller når det har kontakt med
vand.
• Belast ikke lågen, når den er åben.
• Brug ikke apparatet som arbejds- eller
som frasætningsplads.
• Åbn apparatets låge forsigtigt. Brug
af ingredienser med alkohol kan
medføre, at der dannes en blanding
af alkohol og luft.
• Lad ikke gnister eller åben ild komme
i nærheden af apparatet, når du åbner
lågen.
• Undlad at bruge brændbare
produkter eller ting, der er fugtet
med brændbare produkter, i
apparatet eller i nærheden af eller på
dette.
ADVARSEL!
Risiko for beskadigelse af
apparatet.
• Sådan undgår du at beskadige eller
misfarve emaljen:
– Stil ikke ovnfaste fade eller andre
genstande direkte på apparatets
bund.
– Læg ikke aluminiumfolie direkte
på bunden af ovnrummet.
– Hæld aldrig vand direkte ind i det
varme apparat.
– Lad ikke fugtige fade og retter stå
i apparatet efter tilberedningen.
– Vær forsigtig, når du fjerner eller
monterer tilbehøret.
• Farveændring af emaljen eller rustfrit
stål forringer ikke apparatets ydeevne.
• Brug en dyb bradepande til fugtige
kager. Frugtsaft kan lave pletter, som
ikke kan fjernes.
• Dette apparat må kun anvendes til
tilberedning af fødevarer. Det må ikke
anvendes til andre formål, f.eks.
rumopvarmning.
• Hold altid ovnlågen lukket under
tilberedningen.
• Hvis apparatet installeres bag et
møbelpanel (f.eks. en dør), skal du
sørge for, at døren aldrig lukkes,
mens apparatet er tændt. Der kan
opbygges varme og fugt bag et
lukket møbelpanel og forårsage
efterfølgende skade på apparatet,
husenheden eller gulvet. Luk ikke
møbelpanelet, før apparatet er kølet
helt af efter brug.
2.4 Vedligeholdelse og
rengøring
ADVARSEL!
Risiko for personskade,
brand eller skade på
apparatet.
• Sluk for apparatet, og tag stikket ud af
kontakten inden vedligeholdelse.
• Kontrollér, at apparatet er kølet af.
Der er risiko for, at ovnglasset går i
stykker.
• Udskift øjeblikkeligt ovnglassets
paneler, hvis de er beskadigede.
Kontakt det autoriserede
servicecenter.
• Rengør jævnligt apparatet for at
forhindre forringelse af
overfladematerialet.
• Rengør apparatet med en fugtig, blød
klud. Brug kun neutrale
rengøringsmidler. Brug ikke slibende
midler, skuresvampe,
opløsningsmidler eller
metalgenstande.
• Hvis du bruger en ovnspray, skal du
følge instruktionerne på dens
emballage.
• Undgå at rengøre den katalytiske
emalje (hvis dette er relevant) med
rengøringsmidler.
DANSK
2.5 Pyrolytisk selvrens
ADVARSEL!
Risiko for personskade /
brand / kemiske emissioner
(dampe) i pyrolyse-tilstand.
Start ikke pyrolysen, hvis der
er trykket på Plus dampknappen.
• Før du udfører en pyrolytisk
selvrensning eller Ibrugtagning, skal
du først tage følgende ud af ovnen:
– alle madlavningsrester, pletter fra
olie eller fedt / belægninger.
– alle udtagelige genstande (inkl.
riste, ovnribber osv., der fulgte
med produktet), herunder evt.
alle non-stick gryder, pander,
bakker, redskaber osv.
• Læs omhyggeligt alle anvisninger til
pyrolytisk rensning.
• Hold børn væk fra apparatet, mens
den pyrolytiske rensning er i gang.
Apparatet bliver meget varmt, og der
udledes varm luft fra de forreste
køleaftræk.
• Pyrolytisk rensning sker ved en høj
temperatur, der kan frigive dampe fra
madlavningsrester og
produktionsmaterialet, hvorfor
forbrugerne på det kraftigste rådes til
at:
– sørge for god udluftning under
og efter hver pyrolytisk rensning.
– sørge for god udluftning under
og efter første ibrugtagning med
maksimal temperatur.
• I modsætning til mennesker kan visse
fugle og krybdyr være ekstremt
følsomme over for potentielle dampe,
der udsendes under rensningen af
alle pyrolytiske ovne.
– Dyr (især fugle) skal flyttes til et
område med god udluftning og
må ikke være i nærheden af
apparatet under og efter hver
pyrolytisk rensning og første
ibrugtagning med maksimal
temperatur.
• Små kæledyr kan også være meget
følsomme over for lokale
7
temperaturændringer i nærheden af
alle pyrolytiske ovne, når den
pyrolytiske selvrensning er i gang.
• Non-stick overflader på gryder,
pander, bakker, redskaber osv. kan
blive beskadiget af pyrolytisk rensning
ved høj temperatur i alle pyrolytiske
ovne og kan også udgøre en kilde til
skadelige dampe af lavt niveau.
• Dampe fra alle pyrolytiske ovne /
madrester, som beskrevet, er ikke
skadelige for mennesker, herunder
børn eller personer med fysiske
lidelser.
2.6 Indvendig belysning
ADVARSEL!
Risiko for elektrisk stød.
• Den type pære eller halogenlampe,
der bruges til dette apparat, er kun
beregnet til husholdningsapparater.
Den må ikke bruges til anden
belysning.
• Før lampen skiftes, skal apparatet
afbrydes fra lysnettet.
• Brug kun lamper med de samme
specifikationer.
2.7 Service
• Kontakt det autoriserede
servicecenter for at få repareret
apparatet.
• Brug kun originale reservedele.
2.8 Bortskaffelse
ADVARSEL!
Risiko for personskade eller
kvælning.
• Tag stikket ud af kontakten.
• Klip netledningen af tæt ved
apparatet og bortskaf den.
• Fjern lågelåsen for at forhindre, at
børn og kæledyr bliver fanget i
apparatet.
8
www.aeg.com
3. PRODUKTBESKRIVELSE
3.1 Oversigt over apparatet
1 2
3
4
5
6
5
7
4
12
3
8
9
2
1
11
10
3.2 Tilbehør
• Trådrist
Til kogegrej, kageforme, stege.
• Bageplade
Til kager og lagkagebunde.
• Grill/bradepande
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Kontrolpanel
Funktionsvælger for ovnfunktioner
Display
Funktionsvælger
Varmelegeme
Bøsning til termometer
Ovnpære
Ventilator
Ovnrumsprægning
Ovnribber, udtagelige
Mærkeplade
Rillepositioner
Til bagning og stegning, eller som
drypbakke til opsamling af fedt.
• Stegetermometer
Bruges til at måle, hvor gennemstegt
kødet er.
4. BETJENINGSPANEL
4.1 Knapper
Sensorfelt/knap
Beskrivelse
Indstilling af tiden.
Indstilling af en urfunktion.
Indstilling af tiden.
For at tænde funktionen Varmluft PLUS.
DANSK
9
4.2 Display
A
G
F
E
A.
B.
C.
D.
B
D
C
Timer / Temperatur
Opvarmnings-/restvarmeindikator
Termometer (kun udvalgte modeller)
Elektronisk lågelås (kun udvalgte
modeller)
E. Timer/minutter
F. Demo-tilstand (kun udvalgte
modeller)
G. Urfunktioner
5. FØR FØRSTE ANVENDELSE
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
Se kapitlet "Urfunktioner" for at indstille
klokkeslættet.
5.1 Rengøring før
ibrugtagning
Fjern al tilbehøret og de udtagelige
ovnribber fra ovnen.
Se kapitlet "Vedligeholdelse og
rengøring".
Gør ovnen og tilbehøret rent, inden du
tager det i brug.
Anbring tilbehør og udtagelige
ovnribber i deres oprindelige positioner.
For funktionen: Varmluft
PLUS se kapitlet "Daglig
brug," Indstilling af
funktionen: Varmluft PLUS".
1. Indstil funktionen . Indstil den
maksimale temperatur.
2. Lad ovnen være tændt i 1 time.
3. Indstil funktionen . Indstil den
maksimale temperatur.
4. Lad ovnen være tændt i 15 minutter.
5. Sluk for ovnen, og lad den køle ned.
Tilbehøret kan blive varmere end
normalt. Ovnen kan udsende lugt og
røg. Sørg for, at der er tilstrækkelig
udluftning i rummet.
5.2 Forvarmning
Forvarm den tomme ovn, inden du tager
den i brug.
6. DAGLIG BRUG
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
6.2 Ovnfunktioner
Ovnfunktion
6.1 Forsænkbare knapper
Tryk på funktionsvælgeren for at bruge
apparatet. Funktionsvælgeren kommer
ud.
Applikation
Ovnen er slukket.
Slukposition
Opvarmningstiden reduceres.
Hurtig opvarmning
10
www.aeg.com
Ovnfunktion
Applikation
Bagning på op til tre ovnriller samtidig og til tørring af fødevarer.
Sæt temperaturen 20- 40
°C lavere end ved Over-/
undervarme.
Til at tilføje fugtighed unVarmluft /
der madlavningen. Til at
Varmluft PLUS opnå den rette farve og
sprøde skorpe under
bagning. Til at give større
saftighed under genopvarmning.
Pizza
Ovnfunktion
Fugtig varmluft
Til at bage pizza. Til at lave en kraftig bruning og
en sprød bund.
Til at bage og stege mad
på en hyldeposition.
Over-/undervarme
Undervarme
Optøning
Til bagning af kager med
sprød bund og til henkogning.
Til at optø mad (grøntsager og frugt). Optøningstiden afhænger af de
frosne madvarers mængde og omfang.
Stor Grill
Turbogrill
Pyrolyse
Applikation
Denne funktion er beregnet til at spare energi under madlavning. Se kapitlet "Råd" vedrørende tilberedningsanvisninger,
Fugtig varmluft. Ovnlågen bør være lukket under tilberedning, så funktionen ikke afbrydes og
for at sikre, at ovnen virker med den højest mulige energieffektivitet. Når
du bruger denne funktion, kan temperaturen i
ovnrummet variere fra
den indstillede temperatur. Restvarmen anvendes.Varmeeffekten kan
reduceres. Få generelle
anbefalinger til at spare
energi i kapitlet "Energieffektivitet", Energibesparelse. Denne funktion
blev anvendt til at overholde energieffektivitetsklassen iht. EN 60350-1.
Når du bruger denne
funktion, slukkes lampen
automatisk efter 30 sekunder.
Til grillstegning af store
mængder tynde madvarer og til toastbrød.
Til at stege store stykker
kød eller fjerkræ med
ben i på en hyldeposition. Til at lave gratiner og
til at brune.
Til aktivering af pyrolytisk
rensning af ovnen. Denne
funktion brænder resterende snavs i ovnen af.
6.3 Indstilling af en
ovnfunktion
1. Drej ovnens funktionsvælger for at
vælge en ovnfunktion .
DANSK
2. Drej funktionsvælgeren for at vælge
temperaturen.
Lampen tændes, når ovnen er i gang.
3. Ovnen slukkes ved at sætte knappen
for ovnfunktioner på sluk-stillingen.
6.4 Indstilling af
funktionen:Varmluft PLUS
Denne funktion øger fugtigheden under
tilberedning.
ADVARSEL!
Risiko for forbrændinger og
beskadigelse af apparatet.
Frigivet fugt kan forårsage
forbrændinger. Åbn forsigtigt døren,
efter funktionen stopper.
1. Fyld ovnrumsprægningen med vand
fra hanen.
11
Kontrollampen tændes.
4. Drej funktionsvælgeren for at indstille
en temperatur.
5. Opvarm den tomme ovn i 10
minutter for at skabe fugt.
6. Sæt mad i ovnen.
Se kapitlet "Nyttige oplysninger og råd".
Under tilberedning må ovndøren ikke
åbnes.
7. Drej knappen for ovnfunktionerne til
slukfunktionen, og tryk på Plus damp
for at slukke for ovnen.
Lampen slukkes.
8. Fjern vandet fra rummets prægning.
ADVARSEL!
Sørg for, at ovnen er
afkølet, inden du fjerner
det resterende vand fra
rummets prægning.
6.5 Hurtig opvarmning
Med hurtig opvarmning reduceres
opvarmningstiden.
Stil ikke maden i ovnen, når
Hurtig opvarmning er i gang.
Ovnrumsprægningens maks.
vandkapacitet er 250 ml.
Fyld kun rummets prægning op med
vand, når ovnen er kold.
FORSIGTIG!
Fyld ikke rummets
prægning under
tilberedning, eller når
ovnen er meget varm.
2. Indstil funktionen:
.
3. Tryk på: Plus damp .
Den virker kun med funktionen: Varmluft
PLUS.
1. Drej ovnens funktionsvælger til at
indstille den hurtige opvarmning.
2. Drej temperaturvælgeren for at
indstille temperaturen.
Signalet lyder, når ovnen har nået den
indstillede temperatur.
3. Vælg en ovnfunktion.
6.6 Indikator for opvarmning
Når ovnfunktionen er aktiv, vises
én efter én, når
bjælkerne i displayet
temperaturen i ovnen øges og
forsvinder, når temperaturen falder.
12
www.aeg.com
7. URFUNKTIONER
7.1 Tabel for urfunktionstaster
Urfunktionstast
2. Tryk på
for at bekræfte, og indstil
minutterne.
Egnet til
Displayet viser
time. "00" blinker.
AKTUEL TID
For at se eller ændre den
aktuelle tid. Den aktuelle
tid kan kun ændres, når
ovnen er slukket.
3. Tryk på
eller
for at indstille de
aktuelle minutter.
VARIGHED
Til indstilling af, hvor længe ovnen skal være
tændt. Fungerer kun, når
en ovnfunktion er valgt.
SLUTTID
Til indstilling af, hvornår
ovnen skal slukkes. Fungerer kun, når en ovnfunktion er valgt.
Kombination af VARIGUDSKUDT TID HED og SLUT-funktion.
MINUTUR
00:00
OPTÆLLINGSTIMER
Bruges til at indstille en
nedtælling. Denne funktion har ikke indflydelse på
ovnen. MINUTURET kan
aktiveres på et vilkårligt
tidspunkt, også hvis ovnen er slukket.
Hvis du ikke indstiller en
anden urfunktion, overvåger OPTÆLLINGSTIMER
automatisk, hvor længe
ovnen er i drift.
Den aktiveres, når ovnen
begynder at varme.
Optællingstimeren kan
ikke bruges med funktionerne: VARIGHED, SLUT,
stegetermometer.
7.2 Indstilling og ændring af
tid
Efter den første forbindelse til nettet skal
du vente, til displayet viser
"12:00". "12" blinker.
1. Tryk på
timerne.
eller
og
for at indstille
og den indstillede
for at bekræfte, eller det
4. Tryk på
indstillede klokkeslæt gemmes
automatisk efter 5 sekunder.
Displayet viser den nye tid.
Tryk gentagne gange på
for at ændre
klokkeslættet, indtil indikatoren for
klokkeslættet
blinker på displayet.
7.3 Indstille VARIGHEDfunktionen
1. Vælg en ovnfunktion.
2. Tryk gentagne gange på
, indtil
begynder at blinke.
3. Tryk på
eller
for at indstille
minutterne og derefter timerne. Tryk
for at bekræfte.
på
Når den indstillede Varighed er gået,
udsendes der et signal i 2 minutter.
og tidsindstillingen blinker i displayet.
Ovnen slukkes automatisk.
4. Tryk på en vilkårlig knap, eller åbn
ovndøren for at abryde signalet.
5. Drej ovnens funktionsvælger til slukpositionen.
7.4 Indstille SLUT-funktion
1. Vælg en ovnfunktion.
2. Tryk gentagne gange på
, indtil
begynder at blinke.
eller
for at indstille
3. Tryk på
timerne og derefter minutterne. Tryk
på
for at bekræfte.
På den indstillede Slut tid udsendes der
og
et signal i 2 minutter.
tidsindstillingen blinker på displayet.
Ovnen slukkes automatisk.
4. Tryk på en vilkårlig knap, eller åbn
ovndøren for at abryde signalet.
5. Drej ovnens funktionsvælger til slukpositionen.
DANSK
7.5 Indstillingen af funktionen
UDSKUDT TID
1. Vælg en ovnfunktion.
2. Tryk gentagne gange på
, indtil
begynder at blinke.
3. Tryk på
eller
for at indstille
minutterne og derefter timerne for
VARIGHED-tid. Tryk på
bekræfte.
Displayet blinker og viser
for at
.
eller
for at indstille
4. Tryk på
timerne og derefter minutterne for
SLUT tid. Tryk på
for at bekræfte.
og den
Displayet viser
indstillede temperatur.
Ovnen tændes automatisk senere.
Fungerer for den indstillede VARIGHEDtid og stopper ved den indstillede SLUTtid.
På den indstillede SLUT-tid udsendes
der et signal i 2 minutter.
og
tidsindstillingen blinker på displayet.
Ovnen slukkes.
5. Tryk på en vilkårlig knap, eller åbn
ovndøren for at abryde signalet.
6. Drej ovnens funktionsvælger til slukpositionen.
13
7.6 Indstilling af MINUTUR
Minuturet kan både indstilles, når ovnen
er tændt og slukket.
1. Tryk gentagne gange på
begynder at blinke.
, indtil
eller
for at indstille
2. Tryk på
sekunderne og derefter minutterne.
Når den indstillede tid er længere
på
end 60 minutter, blinker
displayet.
3. Indstil timerne.
4. MINUTURET starter automatisk efter
5 sekunder.
Når 90% af den indstillede tid er
gået, udsendes signalet.
5. Når den indstillede tid er gået,
udsendes signalet i 2 minutter.
"00:00" og
blinker på displayet.
Tryk på en vilkårlig knap for at slå
signalet fra.
7.7 OPTÆLLINGSTIMER
Tryk og hold på
og
for at nulstille
optællingstimeren. Timeren begynder at
tælle op.
8. BRUG AF TILBEHØRET
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
8.1 Brug af termometeret
Termometeret måler kernetemperaturen
i kødet. Når kødet har nået den
indstillede temperatur, slukker ovnen.
Der skal tages hensyn til to temperaturer:
• Ovntemperaturen. Se stege-/
bagetabellen.
• Kernetemperaturen. Se tabellen for
stegetermometeret.
FORSIGTIG!
Brug kun det termometer,
som hører til ovnen eller et
tilsvarende anskaffet som
original reservedel.
1. Vælg ovnfunktion og ovntemperatur.
2. Indsæt termometerets spids (med
symbolet
på håndtaget) i midten
af kødet.
3. Sæt termometerets stik i stikdåsen
øverst i ovnrummets front.
14
www.aeg.com
Sørg for, at termometeret bliver
siddende i kødet og i bøsningen
under hele tilberedningen.
Når du bruger termometeret første
gang, er standardkerne
temperaturen 60 °C. Mens
blinker, kan du bruge
termostatknappen til at ændre
standardkerne temperaturen.
Displayet viser symbolet for
termometeret og standard
centrumtemperaturen.
4. Tryk på
for at gemme den nye
centrumtemperatur, eller vent 10
sekunder på, at indstillingen gemmes
automatisk.
Den nye kernetemperatur vises, når
termometeret bruges næste gang.
Når kødet har nået den indstillede
centrumtemperatur, blinker symbolet for
• én gang - displayet viser den
indstillede kernetemperatur; den
kan om ønsket modificeres inden
for 5 sekunder.
• to gange - displayet viser den
aktuelle ovntemperatur.
• tre gange - displayet viser den
indstillede ovntemperatur; den
kan om ønsket modificeres inden
for 5 sekunder. Denne information
er kun tilgængelig under
opvarmningsfasen.
2. Drej temperaturvælgeren for at
ændre temperaturen.
8.2 Isætning af tilbehøret
Grillrist:
Skub risten mellem ovnribbens skinner,
og sørg for, at fødderne peger nedad.
termometeret
, og
standardcentrumtemperaturen blinker.
Signalet udsendes i 2 minutter.
5. Tryk på en vilkårlig knap, eller åbn
ovndøren for at abryde signalet.
6. Tag termometerets stik ud af
bøsningen. Tag kødet ud af ovnen.
7. Sluk ovnen.
ADVARSEL!
Pas på, når du trækker
spidsen og stikket til
stegetermometeret ud.
Termometeret er meget
varmt. Der er risiko for
forbrænding.
Bageplade/ Bradepande:
Skub bagepladen /bradepanden ind
mellem skinnerne ud for rillen.
Varighed og sluttid skal indstilles igen,
hver gang termometeret sættes i
kontakten. Du kan ikke vælge varighed
og sluttid.
Når ovnen beregner den foreløbige
varighed første gang, blinker symbolet
på displayet. Når beregningen
afsluttes, viser displayet
tilberedningsvarighed. Beregningerne
kører i baggrunden under
tilberedningen, og varigheden opdateres
på displayet om nødvendigt.
Du kan ændre temperaturen på et
vilkårligt tidspunkt under tilberedningen:
1. Tryk på
:
Grillrist og bageplade /
bradepandesammen:
Skub bagepladen /bradepanden ind
mellem ovnribbernes skinner og
grillristen på skinnerne ovenover.
DANSK
15
En lille fordybning i toppen
øger sikkerheden.
Fordybningerne er også
antivippe-anordninger. Den
høje kant omkring hylden
forhindrer kogegrej i at glide
af hylden.
9. EKSTRAFUNKTIONER
9.1 Brug af børnesikringen
Når børnesikringen er slået til, kan ovnen
ikke tændes utilsigtet.
1. Sørg for, at ovnens funktionsvælger
står i sluk-positionen.
2. Tryk og hold
sekunder.
og
Signalet lyder. SAFE og
displayet. Lugen er låst.
samtidig i 2
vises på
Symboletl
tændes også
på displayet, når
pyrolysefunktionen er i
gang.
Gentag trin 2 for at slå børnesikringen
fra.
9.2 Restvarmeindikator
Når du slukker ovnen, viser displayet
restvarmeindikatoren , hvis
temperaturen i ovnen er mere end 40 °C.
9.3 Automatisk slukning
Af sikkerhedsgrunde slukkes ovnen
automatisk efter nogen tid, hvis en
opvarmningsfunktion er i gang, og du
ikke ændrer indstillingerne.
(°C)
30 - 115
(t)
12.5
(°C)
(t)
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - maksimum
3
Den automatiske slukning virker ikke
med funktionerne: Lys,
Termometer,Varighed, Slut tid.
9.4 Køleblæser
Når ovnen er tændt, bliver blæseren
automatisk slået til for at holde ovnen
kølig på de udvendige sider. Hvis du
slukker for ovnen, kan blæseren køre
videre, til ovnen er kølet af.
9.5 Sikkerhedstermostat
Forkert betjening af ovnen eller defekte
komponenter kan medføre farlig
overopvarmning. For at hindre dette er
ovnen forsynet med en
sikkerhedstermostat, som afbryder
strømforsyningen. Når temperaturen er
faldet, tændes ovnen automatisk igen.
16
www.aeg.com
10. RÅD OG TIPS
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
Tabellernes temperaturer og
tilberedningstider er kun vejledende. De
afhænger af opskrifterne samt af
kvaliteten og mængden af de anvendte
ingredienser.
Tilberedningstider
Tilberedningstiderne afhænger af
madvarens type, konsistens og volumen.
Hold øje med ydelsen i starten, når du
laver lav mad. Find de bedste
indstillinger (varmetrin, tilberedningstid,
etc.) til dit kogegrej, dine opskrifter og
mængderne, når du bruger dette
apparat.
10.1 Anbefalinger til
tilberedning
10.2 Lågens inderside
Ovnen har ribber i fem ribber.
På lågens inderside finder du:
Tæl ribberne fra bunden af ovnen.
• ovnrillernes numre.
• oplysninger om ovnfunktioner,
anbefalede ovnriller og temperaturer
for retter.
Din ovn kan have andre bage-/
stegeegenskaber end den ovn, du havde
før. Nedenstående tabeller viser
standardindstillingerne for temperatur,
tilberedningstid og ristposition.
Hvis du ikke kan finde indstillinger til en
speciel opskrift, kan du se efter en
lignende.
Ovnen har et specielt system, der
cirkulerer luften og konstant genbruger
dampen. Med dette system er det muligt
at bruge damp ved tilberedningen, så
maden bliver mør indvendig og sprød på
overfladen. Det reducerer
tilberedningstiden og energiforbruget.
Bagning af kager
Ovnlågen må først åbnes, når 3/4 af
bagetiden er gået.
Hvis du bruger to bageplader på samme
tid, bør der være en tom rille mellem
dem.
Tilberedning af kød og fisk
Brug en bradepande til mad med meget
fedt for at forhindre, at ovnen får pletter,
der ikke kan fjernes.
Lad kødet hvile i ca. 15 minutter inden
udskæring, så saften ikke siver ud.
Tilføj lidt vand i bradepanden for at
forhindre for meget røg i ovnen under
stegning. Tilføj vand, hver gang det
tørrer ud, for at forhindre
røgkondensation.
10.3 Varmluft PLUS
Brug ovnens anden ristposition.
Brug 150 ml vand.
Brug en bradepande.
KAGER/BAGVÆRK/BRØD
(°C)
(min.)
Cookies / Sco150 - 180
nes / Croissanter
10 - 20
Focaccia
200 - 210
10 - 20
Pizza
230
10 - 20
Boller
200
20 - 25
Brød
180
35 - 40
Plumkage / Lukket æbletærte /
Kanelsnegle,
bagt i kageform
160 - 180
30 - 60
Brug 200 ml vand.
DANSK
DYBFROSNE FÆRDIGRETTER
MADREGENERERING
(°C)
(min.)
Pizza
200 - 210
10 - 20
Pasta
15 - 25
Croissanter
170 - 180
15 - 25
Pizza
15 - 25
Lasagne
180 - 200
35 - 50
Ris
15 - 25
Grøntsager
15 - 25
(min.)
Brug 100 ml vand.
Indstil temperaturen til 110 °C.
Brug 200 ml vand.
Brug et glasfad.
MADREGENERERING
STEGNING
(min.)
(°C)
(min.)
Roastbeef
200
50 - 60
15 - 25
Kylling
210
60 - 80
15 - 25
Flæskesteg
180
65 - 80
Boller
10 - 20
Brød
15 - 25
Focaccia
kød
10.4 Bagning og stegning
KAGER
Over-/undervarme
Varmluft
(min.)
(°C)
(°C)
Pisket dej
170
2
160
3 (2 og 4)
45 - 60
Kageform
Mørdej
170
2
160
3 (2 og 4)
20 - 30
Kageform
Kvargkage m. 170
kærnemælk
1
165
2
80 - 100
Kageform, Ø
26 cm
Strudel
175
3
150
2
60 - 80
Bageplade
Tærte m. syltetøj
170
2
165
2
30 - 40
Kageform, Ø
26 cm
17
18
www.aeg.com
KAGER
Over-/undervarme
Varmluft
(min.)
(°C)
Formkage
(°C)
170
2
150
2
40 - 50
Kageform, Ø
26 cm
Engelsk jule- 160
kage, forvarm
den tomme
ovn
2
150
2
90 - 120
Kageform, Ø
20 cm
Plumkage,
forvarm den
tomme ovn
175
1
160
2
50 - 60
Brødform
Muffins, forvarm den
tomme ovn
170
3
150 - 160
3
20 - 30
Bageplade
Muffins, to
ribber, forvarm den
tomme ovn
-
-
140 - 150
2 og 4
25 - 35
Bageplade
Muffins, tre
ribber, forvarm den
tomme ovn
-
-
140 - 150
1, 3 og 5
30 - 45
Bageplade
Lagkagebunde
140
3
140 - 150
3
25 - 45
Bageplade
Lagkagebunde, to ribber
-
-
140 - 150
2 og 4
35 - 40
Bageplade
Lagkagebunde, tre ribber
-
-
140 - 150
1, 3 og 5
35 - 45
Bageplade
Marengs
120
3
120
3
80 - 100
Bageplade
Marengs, to
ribber, forvarm den
tomme ovn
-
-
120
2 og 4
80 - 100
Bageplade
Boller, forvarm den
tomme ovn
190
3
190
3
12 - 20
Bageplade
DANSK
19
KAGER
Over-/undervarme
Varmluft
(min.)
(°C)
(°C)
Flødekager
190
3
170
3
25 - 35
Bageplade
Flødekager,
to ribber
-
-
170
2 og 4
35 - 45
Bageplade
Frugttærter
180
2
170
2
45 - 70
Kageform, Ø
20 cm
Fyldig frugtkage
160
1
150
2
110 - 120 Kageform, Ø
24 cm
Forvarm den tomme ovn.
BRØD OG PIZZA
Over-/undervarme
Varmluft
(min.)
(°C)
(°C)
Franskbrød, 1 - 190
2 stk., 0,5 kg
hver
1
190
1
60 - 70
-
Rugbrød, for- 190
varmning er ikke nødvendig
1
180
1
30 - 45
Brødform
Boller, 6 - 8
boller
190
2
180
2 (2 og 4)
25 - 40
Bageplade
Pizza
230 - 250 1
230 - 250
1
10 - 20
Bageplade /
Dyb bradepande
Scones
200
190
3
10 - 20
Bageplade
Forvarm den tomme ovn.
Brug kageformen.
3
20
www.aeg.com
TÆRTER
Over-/undervarme
Varmluft
(min.)
(°C)
Pastatærte, forvarmning er ikke nødvendig
(°C)
200
2
180
2
40 - 50
Grøntsagstærte, for- 200
varmning er ikke nødvendig
2
175
2
45 - 60
Quicher
180
1
180
1
50 - 60
Lasagne
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Cannelloni
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Brug ovnens anden ristposition.
Brug grillristen.
KØD
Over-/undervarme Varmluft
(min.)
(°C)
(°C)
Oksekød
200
190
50 - 70
Svin
180
180
90 - 120
Kalvekød
190
175
90 - 120
Roastbeef, rød
210
200
50 - 60
Roastbeef, medium
210
200
60 - 70
Roastbeef, gennemstegt
210
200
70 - 75
DANSK
KØD
Over-/undervarme
Varmluft
(min.)
(°C)
(°C)
Svinebov, med svær
180
2
170
2
120 - 150
Svineskank, 2 stk.
180
2
160
2
100 - 120
Lammekølle
190
2
175
2
110 - 130
Hel kylling
220
2
200
2
70 - 85
Kalkun, hel
180
2
160
2
210 - 240
And, hel
175
2
220
2
120 - 150
Gås, hel
175
2
160
1
150 - 200
Kanin, skåret i dele
190
2
175
2
60 - 80
Hare, skåret i dele
190
2
175
2
150 - 200
Hel fasan
190
2
175
2
90 - 120
Brug ovnens anden ristposition.
FISK
Over-/undervarme
Varmluft
(min.)
(°C)
(°C)
Ørred / Havrude, 3 - 4 fisk
190
175
40 - 55
Tun / Laks, 4 - 6 fileter
190
175
35 - 60
10.5 Grillstegning
Forvarm den tomme ovn.
Brug ovnens fjerde ristposition.
Grill med den maksimale temperaturindstilling.
21
22
www.aeg.com
GRILL
(kg)
(min.)
1. side
(min.)
2. side
Steak af oksefilet, 4 stk.
0.8
12 - 15
12 - 14
Oksesteak, 4 stk.
0.6
10 - 12
6-8
Pølser, 8
-
12 - 15
10 - 12
Svinekotelet, 4 stk.
0.6
12 - 16
12 - 14
Fjerkræ, halveret, 2
1
30 - 35
25 - 30
Kebab, 4
-
10 - 15
10 - 12
Kyllingebryst, 4 stk.
0.4
12 - 15
12 - 14
Burgere, 6
0.6
20 - 30
-
Fiskefilet, 4 stk.
0.4
12 - 14
10 - 12
Sandwiches, 4 - 6
-
5-7
-
Toastbrød, 4 - 6
-
2-4
2-3
10.6 Turbogrill
Forvarm den tomme ovn.
Brug den første eller den anden
ristposition.
Beregn stegetiden ved at gange tiden i
tabellen herunder med centimeterne af
filettens tykkelse.
OKSEKØD
(°C)
(min.)
Roastbeef eller filet, rød
190 - 200
5-6
Roastbeef eller filet, medium
180 - 190
6-8
Roastbeef eller filet, gennemstegt
170 - 180
8 - 10
SVINEKØD
Bov / Nakke /
Skinke m. ben, 1 1,5 kg
(°C)
(min.)
160 - 180
90 - 120
Koteletter / Spare- 170 - 180
ribs, 1 - 1,5 kg
60 - 90
Farsbrød, 0,75 - 1
kg
160 - 170
50 - 60
Svineskank, forkogt, 0,75 - 1 kg
150 - 170
90 - 120
DANSK
KALVEKØD
KYLLING
Kalvesteg, 1 kg
(°C)
(min.)
160 - 180
90 - 120
Kalveskank, 1,5 - 2 160 - 180
kg
120 - 150
LAMMEKØD
Lammekølle /
Lammesteg, 1 1,5 kg
(°C)
(min.)
150 - 170
100 - 120
Lammeryg, 1 - 1,5 160 - 180
kg
(°C)
(min.)
190 - 210
35 - 50
Kylling, poulard, 1 190 - 210
- 1,5 kg
50 - 70
And, 1,5 - 2 kg
180 - 200
80 - 100
Gås, 3,5 - 5 kg
160 - 180
120 - 180
Kalkun, 2,5 - 3,5
kg
160 - 180
120 - 150
Kalkun, 4 - 6 kg
140 - 160
150 - 240
Fjerkræ, halveret,
0,4 - 0,5 kg hver
FISK (DAMPNING)
40 - 60
Hel fisk, 1 - 1,5 kg
KYLLING
Udskåret fjerkræ,
0,2 - 0,25 kg hver
23
(°C)
(min.)
200 - 220
30 - 50
(°C)
(min.)
210 - 220
40 - 60
10.7 Optøning
Kylling
(kg)
Optøningstid
(min.)
Efteroptøning
(min.)
1
100 - 140
20 - 30
Læg en underkop
med bunden opad i
en spisetallerken;
læg kyllingen på
den. Vendes undervejs.
24
www.aeg.com
(kg)
Optøningstid
(min.)
Efteroptøning
(min.)
1
100 - 140
20 - 30
Vendes undervejs.
0.5
90 - 120
Fløde
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Fløden kan godt piskes, selv om der er
enkelte frosne klumper i den.
Ørred
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Jordbær
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Smør
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Kage
1.4
60
60
-
kød
10.8 Tørring - Varmluft
Beklæd pladerne med smørrebrøds- eller
bagepapir.
FRUGT
Resultatet bliver bedst, hvis du slukker
for ovnen efter halvdelen af tørretiden,
åbner lågen og lader madvarerne køle af
natten over for at færdiggøre tørringen.
(t)
Brug den tredje rille til 1 bakke.
Blommer
8 - 10
Brug den første og fjerde rille til 2
bakker.
Abrikoser
8 - 10
Æble, i skiver
6-8
Ærter
6-9
GRØNTSAGER
10.9 Termometer
(°C)
(t)
Bønner
60 - 70
6-8
Peberfrugt
60 - 70
5-6
Kalvesteg
75 - 80
Suppegrøntsager
60 - 70
5-6
Kalveskank
85 - 90
Champignons
50 - 60
6-8
Roastbeef, rød
45 - 50
Krydderurter
40 - 50
2-3
Roastbeef, medium
60 - 65
Roastbeef, gennemstegt
70 - 75
Svinebov
80 - 82
Indstil temperaturen til 60 - 70 °C.
(°C)
DANSK
(°C)
Svineskank
75 - 80
Lam
70 - 75
Kylling
98
Hare
70 - 75
Ørred / Havrude
65 - 70
Pizzaform
25
(°C)
Tun / Laks
65 - 70
10.10 Fugtig varmluft anbefalet tilbehør
Brug mørke og ikke-reflekterende former
og beholdere. De har en bedre
varmeabsorbering end lyse og
reflekterende fade.
Ramekiner
Bageform
Mørk, ikke-reflekterenKeramisk
Mørk, ikke-reflekterende
de
8 cm diameter,
26 cm diameter
28 cm diameter
5 cm højde
Tærtebundform
Mørk, ikke-reflekterende
28 cm diameter
10.11 Fugtig varmluft
For at få de bedste resultater skal du
følge forslagene angivet på
nedenstående tabel.
(°C)
(min.)
Søde boller, 16
stk.
bageplade eller bradepande
180
2
20 - 30
Småt gærbrød, 9
stk.
bageplade eller bradepande
180
2
30 - 40
Pizza, frossen,
0,35 kg
grillrist
220
2
10 - 15
Roulade
bageplade eller bradepande
170
2
25 - 35
Brownie
bageplade eller bradepande
175
3
25 - 30
26
www.aeg.com
(°C)
(min.)
Soufflè, 6 stk.
keramiske ramekiner på
grillrist
200
3
25 - 30
Sukkerbund til
tærte
flanform på grillrist
180
2
15 - 25
Victoriakager
bageform på rist
170
2
40 - 50
Pocheret fisk, 0,3
kg
bageplade eller bradepande
180
3
20 - 25
Hel fisk, 0,2 kg
bageplade eller bradepande
180
3
25 - 35
Fiskefilet, 0,3 kg
pizzaform på rist
180
3
25 - 30
Pocheret kød,
0,25 kg
bageplade eller bradepande
200
3
35 - 45
Shashlik, 0,5 kg
bageplade eller bradepande
200
3
25 - 30
Cookies, 16 stk.
bageplade eller bradepande
180
2
20 - 30
Makroner, 24 stk.
bageplade eller bradepande
180
2
25 - 35
Muffins, 12 stk.
bageplade eller bradepande
170
2
30 - 40
Madtærte, 20 stk. bageplade eller bradepande
180
2
25 - 30
Småkager af mør- bageplade eller bradedej, 20 stk.
pande
150
2
25 - 35
Små tærter, 8 stk. bageplade eller bradepande
170
2
20 - 30
Grøntsager, pocherede, 0,4 kg
bageplade eller bradepande
180
3
35 - 45
Vegetarisk omelet
pizzaform på rist
200
3
25 - 30
Grøntsager fra
Middelhavslandene, 0,7 kg
bageplade eller bradepande
180
4
25 - 30
10.12 Oplysninger til
testinstitutter
Test i henhold til IEC 60350-1.
DANSK
(°C)
(min.)
Små kaOver-/
ger i
undervarme
form, 20
stk./plade
Bageplade
3
170
20 - 30
-
Små kaVarmluft
ger i
form, 20
stk./plade
Bageplade
3
150 160
20 - 35
-
Små kaVarmluft
ger i
form, 20
stk./plade
Bageplade
2 og 4 150 160
20 - 35
-
Æbletær- Over-/
te, 2 for- undervarme
me Ø20
cm
Trådrist
2
180
70 - 90
-
Æbletær- Varmluft
te, 2 forme Ø20
cm
Trådrist
2
160
70 - 90
-
Formka- Over-/
ge, kage- undervarme
form Ø26
cm
Trådrist
2
170
40 - 50
Forvarm ovnen i
10 minutter.
Formka- Varmluft
ge, kageform Ø26
cm
Trådrist
2
160
40 - 50
Forvarm ovnen i
10 minutter.
Formka- Varmluft
ge, kageform Ø26
cm
Trådrist
2 og 4 160
40 - 60
Forvarm ovnen i
10 minutter.
Smørkager
Varmluft
Bageplade
3
140 150
20 - 40
-
Smørkager
Varmluft
Bageplade
2 og 4 140 150
25 - 45
-
Smørkager
Over-/
undervarme
Bageplade
3
25 - 45
-
140 150
27
28
www.aeg.com
Toastbrød, 4 6 stykker
Grillstegning
BøfburGrillstegger, 6 stk, ning
0,6 kg
(°C)
(min.)
4
maks.
2 - 3 minutter
første side; 2 3 minutter anden side
Forvarm ovnen i 3
minutter.
Grillrist
4
og bradepande
maks.
20 - 30
Stil grillristen på
den fjerde rille, og
bradepanden på
den tredje rille i
ovnen. Vend madvaren, når halvdelen af tilberedningstiden er gået.
Forvarm ovnen i 3
minutter.
Trådrist
11. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
11.1 Bemærkninger om rengøring
Aftør ovnens front med en blød klud opvredet i varmt vand tilsat et mildt
rengøringsmiddel.
Metalflader rengøres med et specifikt rengøringsmiddel.
Rengøringsmidler
Fastsiddende snavs fjernes med et specielt ovnrensemiddel.
Rengør altid ovnrummet efter brug. Ophobning af fedt eller andre madrester kan medføre en brand. Risikoen er højere for bradepanden.
Hverdagsbrug
Dampen kan sætte sig som fugt i ovnen eller på ovnruderne. Tænd ovnen
10 minutter inden tilberedning for at mindske kondenseringen. Tør ovnrummet med en blød klud efter hver brug.
Rengør alt tilbehør efter hver brug og lad det tørre. Brug en blød klud
opvredet i varmt vand tilsat et rengøringsmiddel. Tilbehøret må ikke lægges i en opvaskemaskine.
Tilbehør
Rengør ikke nonstick-tilbehøret med aggressive midler, skarpe genstande
eller i en opvaskemaskine.
DANSK
11.2 Ovne af rustfrit stål eller
aluminium
1
Rengør kun ovnlågen med en fugtig klud
eller svamp. Tør efter med en blød klud.
Brug aldrig ståluld, syre eller slibende
midler. De kan beskadige ovnens
udvendige flader. Brug samme
fremgangsmåde til at rengøre ovnens
betjeningspanel.
11.3 Rengøring af
ovnrumsprægningen
2
Montér det fjernede tilbehør i omvendt
rækkefølge.
11.5 Pyrolyse
FORSIGTIG!
Start ikke pyrolysen, hvis der
er trykket på Plus dampknappen.
Rengøringsproceduren fjerner kalkrester
fra ovnrummets prægning efter
tilberedning med damp.
For funktionen: Varmluft
PLUSvi anbefaler at udføre
rengøringen som minimum
hver gang, der er udført 5 10 madlavningscyklusser.
FORSIGTIG!
Fjern alt tilbehør og de
udtagelige ovnribber fra
ovnen.
1. Hæld 250 ml hvid eddike i
ovnrumsprægningen i bunden af
ovnen.
Brug maks. 6 % eddike uden
tilsætningsstoffer.
2. Lad eddiken opløse kalkresterne ved
stuetemperatur i 30 minutter.
3. Rengør ovnrummet med varmt vand
og en blød klud.
Start ikke pyrolysen, hvis
ovnlågen ikke er lukket helt.
På nogle modeller viser
displayet "C3", hvis denne
fejl opstår.
ADVARSEL!
Ovnen bliver meget varm.
Der er risiko for
forbrænding.
11.4 Fjernelse: ovnribber
FORSIGTIG!
Hvis andre apparater er
installeret i det samme skab,
må de ikke bruges, når
pyrolysefunktionen er i
gang. Det kan skade
apparatet.
Tag ovnribberne og de.
FORSIGTIG!
Vær forsigtig, når du fjerner
ovnribberne.
1. Træk forenden af ribben væk fra
sidevæggen.
1. Tør ovnrummet af med en blød klud.
2. Rengør lågens inderside med varmt
vand, så resterne ikke brænder sig
fast pga. den varme luft.
3. Vælg funktionen Pyrolyse. Se kapitlet
"Daglig brug," "Ovnfunktioner".
4. Når
2. Træk den bageste ende af ovnribben
væk fra sidevæggen, og fjern den.
29
blinker, skal du trykke på
eller
for at indstille
pyrolysevarigheden:
30
www.aeg.com
Mulighed
Forløb
P1
Let rensning.
Varighed: 1 t.
P2
Normal rensning. Varighed: 1 t 30
min.
eller drej temperaturknappen
Tryk på
for at starte pyrolysen.
Funktionen SLUT TID kan bruges til at
udskyde starten af rengøringen.
Ovnpæren er slukket under pyrolyse.
5. Når ovnen har nået den
forudindstillede temperatur, låses
ovnlågen. Displayet viser
og
stregerne på varmeindikatoren, indtil
lågen låses op.
Drej knappen for ovnfunktioner til
sluk-positionen for at stoppe
pyrolyse, før den er færdig.
6. Når pyrolysen er færdig, viser
displayet aktuel tid. Ovnlågen
forbliver låst.
7. Når ovnen køler ned, låses lågen
automatisk op.
Ovnlågen kan smække i, hvis
du prøver at fjerne
ovnglassene, mens ovnlågen
sidder på.
FORSIGTIG!
Brug ikke ovnen uden
glasset.
1. Åbn lågen helt og hold begge
hængsler.
2. Løft og drej låsepallerne helt på
begge hængsler.
11.6 Husk rengøring
For at minde dig om, at der skal udføres
Pyrolyse, blinker PYR i displayet i 10
sekunder, efter hver gang der tændes og
slukkes for ovnen.
Husk rengøring slukkes:
• når funktionen pyrolyse er
udført.
• hvis du trykker på
og
samtidigt, mens PYR
blinker på displayet.
11.7 Aftagning og montering
af låge
Ovnlågen har tre ovnglas. Du kan fjerne
ovnlågen og de indvendige ovnglas for
at rengøre dem. Læs hele instruktionen
"Aftagning og montering af låge", inden
du tager ovnglasset ud.
3. Sæt ovnlågen halvvejs i første åbne
position. Løft og træk den så fremad,
og tag den ud af lejerne.
DANSK
31
efter symbolet / trykket på siden af
ovnglasset, da hvert ovnglas ser
forskelligt ud for at gøre demonteringen
og monteringen lettere.
Når den er korrekt installeret, klikker
lågelisten.
A
B
4. Læg lågen på et fast underlag med
et blødt stykke stof under.
5. Hold i begge sider af lågelisten (B) i
lågens overkant, og tryk indad, indtil
låsehagen slipper.
Sørg for at sætte det midterste ovnglas
korrekt i lejerne.
2
A
B
B
1
6. Træk i lågelisten, og tag den ud.
7. Hold ovnglassene i kanterne foroven,
og træk dem forsigtigt ud en ad
gangen. Start fra det øverste ovnglas.
Sørg for, at glasset glider helt ud af
støtterne.
11.8 Udskiftning: Lampe
ADVARSEL!
Risiko for elektrisk stød
Pæren kan være varm.
1. Sluk for ovnen. Vent, til ovnen er
kold.
2. Tag stikket ud af kontakten.
3. Læg en klud i bunden af ovnrummet.
8. Rengør glassene med vand og sæbe.
Tør ovnglassene omhyggeligt.
Ovnglasset må ikke komme i
opvaskemaskinen.
Monter ovnglassene og ovnlågen, når
rengøringen er udført.
Sørg for at sætte ovnglassene (A og B)
på plads i den rigtige rækkefølge. Se
FORSIGTIG!
Hold altid halogenpæren
med en klud for at forhindre
fedtrester i at brænde fast
på pæren.
Den bageste pære
1. Drej lampeglasset, og tag det af.
2. Gør glasset rent.
3. Udskift pæren med en passende 300
°C varmefast pære.
4. Montér lampeglasset.
32
www.aeg.com
12. FEJLFINDING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
12.1 Hvis noget går galt...
Problemer
Mulige årsager
Løsning
Ovnen kan ikke tændes eller
betjenes.
Ovnen er ikke tilsluttet en
strømforsyning, eller det er
tilsluttet forkert.
Kontrollér, om ovnen er sluttet korrekt til strømforsyningen (se tilslutningsdiagrammet, hvis det findes).
Ovnen bliver ikke varm.
Ovnen er slukket.
Tænd for ovnen.
Ovnen bliver ikke varm.
Uret er ikke indstillet.
Indstil uret.
Ovnen bliver ikke varm.
Der er ikke foretaget de
nødvendige indstillinger.
Se efter, om indstillingerne
er rigtige.
Ovnen bliver ikke varm.
Den automatiske slukning er Se under "Automatisk slukaktiveret.
ning".
Ovnen bliver ikke varm.
Børnesikringen er aktiveret.
Se under "Brug af børnesikringen".
Ovnen bliver ikke varm.
Døren er ikke lukket rigtigt.
Luk lågen helt.
Ovnen bliver ikke varm.
Sikringen er sprunget.
Tjek om fejlen skyldes en defekt sikring. Kontakt en kvalificeret installatør, hvis sikringen springer flere gange i
træk.
Pæren ikke lyser.
Pæren er defekt.
Udskift pæren.
Termometeret virker ikke.
Termometerets stik er ikke
sat korrekt ind i bøsningen.
Sæt termometerets stik så
langt ind som muligt i bøsningen.
Der samler sig damp og
Maden har stået for længe i
kondensvand på maden og i ovnen.
ovnrummet.
Lad ikke maden stå i ovnen
længere end 15-20 minutter
efter tilberedningen.
Displayet viser "C2".
Du har forsøgt at starte pyTag stikket til termometeret
rolyse- eller optøningsfunkti- ud af bøsningen.
onen, men har ikke taget termometeret ud af bøsningen.
Displayet viser "C3".
Rengøringsfunktionen fungerer ikke. Du lukkede ikke
lågen helt, eller lågelåsen er
defekt.
Luk lågen helt.
DANSK
33
Problemer
Mulige årsager
Løsning
Displayet viser "F102".
• Du har ikke lukket ovnlågen helt.
• Lågelåsen er defekt.
• Luk lågen helt.
• Sluk for ovnen på hovedsikringen/afbryd ved
hjælp af HFI/HFPI relæet
og start igen.
• Kontakt kundeservice,
hvis displayet igen viser
"F102".
Displayet viser en fejlkode,
der ikke står i tabellen.
Der er en elektrisk fejl.
• Sluk for ovnen på hovedsikringen/afbryd ved
hjælp af HFI/HFPI relæet
og start igen.
• Kontakt kundeservice,
hvis fejlkoden vises på
displayet igen.
Der er ingen brugbar madlavningsfunktion ved hjælp
af funktionen: Varmluft
PLUS.
Du aktiverede ikke korrekt
funktionen: Varmluft PLUS
med Plus Damp.
Se "Indstilling af funktionen:
Varmluft PLUS".
Der er ingen brugbar madlavningsfunktion ved hjælp
af funktionen: Varmluft
PLUS.
Du har ikke fyldt ovnrummets prægning med vand.
Se "Indstilling af funktionen:
Varmluft PLUS".
Du vil slå Varmluft PLUSfunktionen til, men kontrollampen for Plus damp-knappen tændes ikke.
Du valgte ikke varmefunktio- Se "Indstilling af funktionen:
nen, der understøtter Plus
Varmluft PLUS".
damp.
Du vil slå Varmluft PLUSfunktionen til, men kontrollampen for Plus damp-knappen tændes ikke.
Plus damp virker ikke.
Sluk for apparatet med ejendommens/husets sikring, eller slå relæet på tavlen fra,
og tænd igen.
Se "Indstilling af funktionen:
Varmluft PLUS".
Du ønsker at aktivere rengø- Der trykkes på Plus damp.
ringsfunktionen, men displayet viser "C4".
Tryk på Plus damp igen.
Vandet i ovnrummets prægning koger ikke.
Indstil temperaturen til
mindst 110 °C.
Se kapitlet "Nyttige oplysninger og råd".
Temperaturen er for lav.
34
www.aeg.com
Problemer
Mulige årsager
Løsning
Vandet kommer ud af ovnrummets prægning.
Der er for meget vand i ovnrummets prægning.
Sluk for ovnen, og sørg for,
at apparatet er koldt. Tør
vandet op med en klud eller
en svamp. Tilføj den rette
mængde vand i ovnrummets
prægning. Se den specifikke
procedure.
Apparatet er tændt, men bli- Demo-funktionen er aktivever ikke varmt. Blæseren vir- ret.
ker ikke. Displayet viser "Demo".
1.
Sluk for ovnen.
2.
Tryk og hold
-knappen nede.
Det første ciffer på displayet og Demo-lampen
begynder at blinke.
Indtast koden 2468 ved
at trykke på knapperne
3.
4.
eller
5.
6.
Displayet viser "12.00".
for at ændre
værdierne, og tryk på
for at bekræfte.
Det næste ciffer begynder at blinke.
Demo-funktionen deaktiveres, når du bekræfter, at det sidste ciffer
og koden er korrekt.
Der har været strømafbrydel- Nulstil uret.
se.
12.2 Serviceoplysninger
Kontakt forhandleren eller et autoriseret
servicecenter, hvis du ikke selv kan løse
problemet.
Typeskiltet er placeret på ovnrummets
frontramme. Typeskiltet må ikke fjernes
fra ovnrummet.
De nødvendige oplysninger til
servicecenteret er angivet på typeskiltet.
Det anbefales, at du noterer oplysningerne her:
Model (MOD.)
.........................................
Produktnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
DANSK
35
13. ENERGIEFFEKTIV
13.1 Produktinformation og produktinformationsark*
Leverandørens navn
AEG
Identifikation af model
BPB352021M 949499812,
949499832
BPB352021W 949499813,
949499833
Energieffektivitetsindeks
81.2
Energieffektivitetsklasse
A+
Energiforbrug med en standardmængde, almindelig
tilstand
0.93 kWh/cyklus
Energiforbrug med en standardmængde, blæsertvungen tilstand
0.69 kWh/cyklus
Antal ovnrum
1
Varmekilde
Elektricitet
Volumen
72 l
Type ovn
Indbygningsovn
Vægt
BPB352021M
31.8 kg
BPB352021W
31.6 kg
* For EU ifølge EU-fordninger 65/2014 og 66/2014.
For Hviderusland ifølge STB 2478-2017, bilag G; STB 2477-2017, bilag A og B.
For Ukraine ifølge 568/32020.
Energieffektivitetsklasse gælder ikke for Rusland.
EN 60350-1 - Elkogeapparater til husholdning - Del 1: Komfurer, ovne, dampovne og grillapparater - Metoder til måling af ydeevne.
13.2 Energibesparelse
Ovnen har funktioner, som
hjælper dig med at spare
energi ved daglig
madlavning.
Sørg for, at ovnens låge er lukket korrekt,
når ovnen er tændt. Åbn ikke lågen for
ofte under tilberedning. Hold
lågepakningen ren, og sørg for, at den
sidder godt fast.
Brug metalkogegrej til at øge
energibesparelsen.
Forvarm om muligt ikke ovnen inden
tilberedning.
Hold pauserne mellem bagning så korte
som muligt, når du tilbereder nogle få
retter på én gang.
Tilberedning med blæser
Brug om muligt
tilberedningsfunktionerne med blæser
for at spare energi.
Restvarme
Hvis et program med valget Varighed
eller Sluttid er aktiveret, og
tilberedningstiden er over 30 minutter,
36
www.aeg.com
slukkes varmelegemerne automatisk
tidligere i visse ovnfunktioner.
Blæseren og lampen bliver ved med at
være tændt. Når der slukkes for ovnen,
viser displayet restvarmen. Du kan bruge
varmen til at holde maden varm.
Når tilberedningsvarigheden er længere
end 30 minutter, skal du reducere
ovntemperaturen til minimum 3 - 10
minutter inden afslutningen af
tilberedningen. Restvarmen i ovnen
bliver ved med at tilberede maden.
Holde mad varm
Vælg den lavest mulige
temperaturindstilling for at bruge
restvarme og holde et måltid varmt.
Restvarmelampen eller temperaturen
vises på displayet.
Fugtig varmluft
Funktion beregnet til at spare energi
under madlavning.
Når du bruger denne funktion, slukkes
lampen automatisk efter 30 sekunder.
Brug restvarmen til at opvarme andre
retter.
14. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig
sundhed samt at genbruge affald af
elektriske og elektroniske apparater.
Kasser ikke apparater, der er mærket
med symbolet , sammen med
husholdningsaffaldet. Lever produktet
tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.
SUOMI
37
SISÄLTÖ
1. TURVALLISUUSTIEDOT.............................................................................................38
2. TURVALLISUUSOHJEET............................................................................................39
3. TUOTEKUVAUS......................................................................................................... 43
4. KÄYTTÖPANEELI.......................................................................................................43
5. KÄYTTÖÖNOTTO.....................................................................................................44
6. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ........................................................................................... 44
7. KELLOTOIMINNOT...................................................................................................47
8. LISÄVARUSTEIDEN KÄYTTÄMINEN....................................................................... 48
9. LISÄTOIMINNOT.......................................................................................................50
10. VIHJEITÄ JA NEUVOJA.......................................................................................... 51
11. HOITO JA PUHDISTUS........................................................................................... 63
12. VIANMÄÄRITYS....................................................................................................... 67
13. ENERGIATEHOKKUUS........................................................................................... 70
TÄYDELLISTEN TULOSTEN SAAVUTTAMISEKSI
Kiitämme teitä tämän AEG-tuotteen valitsemisesta. Olemme kehittäneet tämän
tuotteen tarjotaksemme teille huipputason suorituskyvyn moneksi vuodeksi.
Laitteen innovatiiviset teknologiat tekevät elämästänne yksinkertaisempaa –
kyseisiä ominaisuuksia ei välttämättä löydy tavallisista laitteista. Käyttäkää
muutama minuutti lukemiseen, jotta voitte hyödyntää laitteen ominaisuudet
parhaalla mahdollisella tavalla.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huoltoohjeita:
www.aeg.com/webselfservice
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.registeraeg.com
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.aeg.com/shop
ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojelu
Oikeus muutoksiin pidätetään.
38
1.
www.aeg.com
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta
henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita
aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia
käyttökertoja varten.
1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden
turvallisuus
•
•
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset
henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt
eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää
tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään
sen käyttöön liittyvät vaarat.
Laite on pidettävä 3-8-vuotiaiden lasten ja erittäin
vakavasti liikuntarajoitteisten henkilöiden
ulottumattomissa, ellei heitä valvota jatkuvasti.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta,
ellei heitä valvota jatkuvasti.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa
ja hävittää asianmukaisesti.
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin,
kun se on toiminnassa tai se jäähtyy. Laitteen
kosketettavissa olevat osat voivat kuumentua käytön
aikana.
Jos laitteessa on lapsilukko, se tulee kytkeä päälle.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa
laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
•
Asennuksen ja johdon vaihtamisen saa suorittaa vain
ammattitaitoinen henkilö.
SUOMI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
39
VAROITUS: Laite ja näkyvissä olevat osat kuumenevat
käytön aikana. Varo koskettamasta uunin
lämmitysvastuksia.
Käytä aina uunikintaita, kun käsittelet lisävarusteita tai
uunivuokia.
Irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen huoltoa.
VAROITUS: Varmista ennen lampun vaihtoa, että laite
on pois päältä. Näin vältät mahdollisen sähköiskun.
Älä käytä laitetta ennen kuin se on asennettu
kalusteeseen.
Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria.
Älä käytä hankausaineita tai teräviä metallikaapimia
lasiluukun puhdistamisessa, sillä ne voivat naarmuttaa
pintaa, mistä voi olla seurauksena luukun lasin
särkyminen.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa sähkövaaran
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu
huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
Irtoava lika tulee poistaa ennen pyrolyysipuhdistuksen
suorittamista. Poista kaikki varusteet uunin sisältä.
Poista kannatinkiskot vetämällä ensin kannatinkiskon
etuosasta ja sen jälkeen takaosa irti sivuseinistä.
Kiinnitä kannattimet takaisin paikalleen suorittamalla
toimenpiteet päinvastaisessa järjestyksessä.
Käytä ainoastaan tähän laitteeseen suositeltua
paistolämpömittaria.
2. TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
VAROITUS!
Asennuksen saa suorittaa
vain ammattitaitoinen
henkilö.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit.
• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa
tai käyttää.
• Noudata koneen mukana toimitettuja
asennusohjeita.
• Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
• Älä koskaan vedä laitetta sen kahvasta
kiinni pitäen.
• Asenna laite turvalliseen ja sopivaan
paikkaan, joka täyttää
asennusvaatimukset.
• Noudata mainittuja
vähimmäisetäisyyksiä muihin laitteisiin
ja kalusteisiin.
• Tarkista ennen laitteen asentamista,
että uuninluukku avautuu esteettä.
40
www.aeg.com
• Laitteessa on sähkötoiminen
jäähdytysjärjestelmä. Sitä on
käytettävä verkkovirralla.
Kaapin vähimmäiskorkeus (työtason alla
olevan kaapin vähimmäiskorkeus)
590 (600) mm
Kaapin leveys
560 mm
Kaapin syvyys
550 (550) mm
Laitteen etuosan korkeus
594 mm
Laitteen takaosan
korkeus
576 mm
Laitteen etuosan leveys
595 mm
Laitteen takaosan leveys
559 mm
Laitteen syvyys
569 mm
Laitteen asennussyvyys
548 mm
Leveys luukun ollessa
auki
1022 mm
Tuuletusaukon vähimmäiskoko. Aukko
alaosassa takana
560x20 mm
Virtajohdon pituus.
Johto sijaitsee oikeassa kulmassa takana
1500 mm
Kiinnitysruuvit
4x25 mm
2.2 Sähköliitäntä
VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
• Kaikki sähkökytkennät tulee jättää
asiantuntevan sähköasentajan
vastuulle.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
• Varmista, että arvokilvessä olevat
parametrit ovat verkkovirtalähteen
sähköarvojen mukaisia.
• Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
• Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
• Varmista, ettei pistoke ja virtajohto
vaurioidu. Jos virtajohto joudutaan
vaihtamaan, vaihdon saa suorittaa
vain valtuutettu huoltoliike.
• Älä anna virtajohtojen koskettaa
laitteen luukkua tai päästä niitä luukun
tai laitteen alapuolella olevan
asennustilan lähelle, varsinkaan
laitteen ollessa toiminnassa tai luukun
ollessa kuuma.
• Jännitteenalaisten ja eristettyjen osien
suojat tulee asentaa niin, ettei niiden
irrotus onnistu ilman työkaluja.
• Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen
jälkeen.
• Jos pistoke on löysästi kiinni
virtajohdossa, älä kiinnitä sitä
pistorasiaan.
• Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
• Käytä vain asianmukaisia
eristyslaitteita: suojakytkimet,
sulakkeet (ruuvattavat sulakkeet on
irrotettava kannasta), vikavirtakytkimet
ja kontaktorit.
• Sähköasennuksessa on oltava erotin,
joka mahdollistaa laitteen irrottamisen
sähköverkosta kaikista navoista.
Erottimen kontaktiaukon leveys on
oltava vähintään 3 mm.
• Sulje laitteen luukku kokonaan ennen
pistokkeen liittämistä pistorasiaan.
• Laitteen mukana toimitetaan pistoke
ja virtajohto.
Asennuksen tai vaihdon johtotyypit Euroopassa:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Määritä johdon poikkipinta-ala
arvokilvessä olevan kokonaistehon
mukaan. Voit myös käyttää taulukkoa:
SUOMI
Kokonaisteho (W)
Johdon läpileikkaus (mm²)
enintään 1380
3 x 0.75
enintään 2300
3x1
enintään 3680
3 x 1.5
Maadoitusjohdon (vihreä/keltainen) on
oltava 2 cm pitempi vaihejohtimeen ja
nollajotimeen (sininen ja ruskea johto)
verrattuna.
2.3 Käyttö
VAROITUS!
Henkilövahinkojen,
palovammojen ja
sähköiskujen tai räjähdyksen
vaara.
• Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
kotitalouskäyttöön.
• Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
• Varmista, ettei tuuletusaukoissa ole
esteitä.
• Älä jätä laitetta ilman valvontaa
toiminnan aikana.
• Kytke laite pois toiminnasta jokaisen
käyttökerran jälkeen.
• Avaa laitteen luukku varoen laitteen
ollessa toiminnassa. Laitteesta voi
tulla kuumaa ilmaa.
• Älä käytä laitetta märillä käsillä tai kun
se on kosketuksissa veteen.
• Älä paina avointa uunin luukkua.
• Älä käytä laitetta työtasona tai
säilytystasona.
• Avaa laitteen luukku varoen. Alkoholia
sisältävät aineet voivat kehittää
helposti syttyvän alkoholin ja ilman
seoksen.
• Älä anna kipinöiden tai avotulen
päästä laitteeseen avatessasi luukkua.
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
VAROITUS!
Laite voi muutoin vaurioitua.
• Emalipinnan vaurioitumisen tai
värimuutoksien estäminen:
•
•
•
•
•
41
– Älä aseta uunivuokia tai muita
esineitä suoraan laitteen pohjalle.
– Älä aseta alumiinifoliota suoraan
laitteen pohjalle.
– Älä aseta vettä suoraan kuumaan
laitteeseen.
– Älä säilytä kosteita astioita tai
ruokia laitteessa sen käytön
jälkeen.
– Ole varovainen, kun irrotat tai
kiinnität lisävarusteita.
Uunin emalipintojen tai
ruostumattoman teräksen
värimuutokset eivät vaikuta laitteen
toimintaan.
Käytä korkeareunaista uunivuokaa
kosteiden leivonnaisten
paistamisessa. Hedelmä- ja
marjamehut voivat jättää pysyviä
jälkiä.
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
ruoanlaittoon. Sitä ei saa käyttää
muihin tarkoituksiin, esimerkiksi
huoneen lämmittämiseen.
Pidä uunin luukku aina kiinni
ruoanvalmistuksen aikana.
Jos laite asennetaan kalusteen
paneelin (esim. oven) taakse, ovea ei
saa koskaan sulkea laitteen ollessa
toiminnassa. Lämpöä tai kosteutta voi
kertyä suljetun kalusteen paneelin
taakse ja laite, kotelointi tai lattia voi
sen seurauksena vaurioitua. Älä sulje
kalusteen paneelia ennen kuin laite on
jäähtynyt kokonaan käytön jälkeen.
2.4 Hoito ja puhdistus
VAROITUS!
Ne voivat aiheuttaa
henkilövahinkoja, tulipaloja
tai laitteen vaurioitumisen.
• Kytke laite pois toiminnasta ja irrota
pistoke pistorasiasta ennen
ylläpitotoimien aloittamista.
• Tarkista, että laite on kylmä. Vaarana
on lasilevyjen rikkoutuminen.
• Vaihda välittömästi vaurioituneet
luukun lasipaneelit. Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
• Puhdista laite säännöllisesti, jotta
pintamateriaali ei vaurioidu.
• Puhdista laite kostealla pehmeällä
liinalla. Käytä ainoastaan mietoja
pesuaineita. Älä käytä hankausainetta,
42
www.aeg.com
hankaavia pesulappuja, liuottimia tai
metalliesineitä.
• Jos käytät uuninpuhdistussuihketta,
noudata tuotepakkauksessa olevia
turvallisuusohjeita.
• Älä puhdista katalyyttistä emalia (jos
olemassa) pesuaineella.
2.5 Pyrolyysipuhdistus
VAROITUS!
Henkilövahinkojen /
tulipalon / kemiallisten
päästöjen (höyryt) vaara
pyrolyysitoiminnossa.
Älä käynnistä Pyrolyysitoimintoa, jos Plus Steam painike on painettuna.
• Ennen pyrolyysi- tai
käyttöönottotoiminnon käyttöä on
uunista poistettava:
– ylimääräiset ruokajäämät, öljy- tai
rasvaroiskeet/-jäämät
– irrotettavat varusteet (mukaan
lukien tuotteen mukana toimitetut
ritilät, kannattimet jne.), erityisesti
tarttumattomat kattilat, pannut,
pellit, välineet jne.
• Lue kaikki pyrolyysipuhdistuksen
ohjeet huolellisesti.
• Pidä lapset poissa laitteen luota
silloin, kun pyrolyysipuhdistus on
käynnissä.
Laite kuumenee erittäin kuumaksi ja
kuumaa ilmaa pääsee etuosan
jäähdytysaukoista.
• Pyrolyysipuhdistus on korkealla
lämpötilalla toimiva toiminto, jonka
aikana ruokajäämistä ja
valmistusmateriaaleista voi syntyä
höyryjä. Tämän vuoksi käyttäjän on
erittäin suositeltavaa:
– varmistaa hyvä tuuletus
pyrolyysipuhdistuksen aikana ja
sen jälkeen
– varmistaa hyvä tuuletus
ensimmäisen maksimilämpötilan
käyttökerran aikana ja sen jälkeen.
• Ihmisistä poiketen jotkin linnut ja
matelijat voivat olla erittäin herkkiä
pyrolyysiuunien puhdistuksen aikana
mahdollisesti muodostuville höyryille.
– Varmista, ettei laitteen lähettyvillä
ole eläimiä (varsinkaan lintuja)
pyrolyysipuhdistuksen aikana ja
sen jälkeen ja käytä ensin
maksimilämpötilaa hyvin
tuuletetussa tilassa.
• Myös pienet kotieläimet voivat olla
erittäin herkkiä pyrolyysiuunien lähellä
tapahtuville lämpötilamuutoksille, kun
pyrolyysipuhdistus on toiminnassa.
• Keittoastioiden, pannujen,
tarjottimien, ruoanlaittovälineiden jne.
tarttumattomat pinnat voivat
vaurioitua pyrolyysiuunien
pyrolyysipuhdistuksen korkean
lämpötilan seurauksena ja niistä voi
päästä myös pienessä määrin
haitallista höyryä.
• Yllä kuvatut pyrolyysiuuneista/
ruokajäämistä muodostuvat höyryt
eivät ole haitallisia ihmisille, tämä
koskee myös lapsia ja heikkokuntoisia
henkilöitä.
2.6 Sisävalo
VAROITUS!
Sähköiskun vaara.
• Tässä laitteessa käytetty lamppu- tai
halogeenilampputyyppi on tarkoitettu
vain kodinkoneiden valaistukseen. Älä
käytä sitä rakennuksen valaisemiseen.
• Ennen lampun vaihtamista laite on
irrotettava pistorasiasta.
• Käytä ainoastaan ominaisuuksiltaan
samanlaisia lamppuja.
2.7 Huoltopalvelu
• Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
• Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
2.8 Hävittäminen
VAROITUS!
Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja
hävitä se.
• Poista luukun lukitus, jotta lapset ja
eläimet eivät voisi jäädä kiinni laitteen
sisälle.
SUOMI
43
3. TUOTEKUVAUS
3.1 Laitteen osat
1 2
3
4
5
6
5
7
4
12
3
8
9
2
1
11
10
3.2 Lisävarusteet
• Ritilä
Käytetään keittoastioiden,
kakkuvuokien ja paistien alustana.
• Leivinpelti
Kakkuja ja pikkuleipiä varten.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Käyttöpaneeli
Uunin toimintojen väännin
Näyttö
Säädin
Lämpövastus
Paistolämpömittarin pistorasia
Lamppu
Puhallin
Lokero
Irrotettava kannatinkisko
Arvokilpi
Kannatintasot
• Grilli / uunipannu
Käytetään leivonnassa, paistamisessa
tai rasvankeruuastiana.
• Paistolämpömittari
Osoittaa ruoan kypsyyden.
4. KÄYTTÖPANEELI
4.1 Painikkeet
Kosketuspainike/painike
Kuvaus
Ajan asettaminen.
Kellotoiminnon asettaminen.
Ajan asettaminen.
True Fan Cooking PLUS -toiminnon kytkeminen toimintaan.
44
www.aeg.com
4.2 Näyttö
A
G
F
E
B
D
C
A. Ajastin / Lämpötila
B. Kuumennuksen ja jälkilämmön
merkkivalo
C. Paistolämpömittari (vain tietyt mallit)
D. Luukun lukitus (vain tietyt mallit)
E. Tunnit / minuutit
F. Esittelytila (vain tietyt mallit)
G. Kellotoiminnot
5. KÄYTTÖÖNOTTO
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
Lisätietoja kellonajan asettamisesta on
kappaleessa "Kellotoiminnot".
5.1 Uuden laitteen
puhdistaminen
Poista kaikki lisävarusteet ja irrotettavat
uunipeltien kannatinkiskot uunista.
Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja
puhdistus".
Puhdista uuni ja lisävarusteet ennen
ensimmäistä käyttökertaa.
Aseta varusteet ja irrotettavat
kannattimet takaisin alkuperäiseen
asentoon.
Toiminto: Kiertoilma PLUS
Katso luvun "Päivittäinen
käyttö" kohta "Toiminnon
asettaminen: Kiertoilma
PLUS".
1. Aseta toiminto . Aseta
maksimilämpötila.
2. Anna uunin käydä yhden tunnin ajan.
3. Aseta toiminto . Aseta
maksimilämpötila.
4. Anna uunin käydä 15 minuuttia.
5. Sammuta uuni ja odota, että se
jäähtyy.
Varusteet voivat kuumentua tavallista
enemmän. Uunista voi tulla hajua ja
savua. Tarkista, että huoneen ilmavirtaus
on riittävä.
5.2 Esikuumennus
Esikuumenna tyhjä uuni ennen
ensimmäistä käyttökertaa.
6. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
6.1 Sisäänpainettava vääntimet
Paina väännintä käyttääksesi laitetta.
Väännin tulee ulos.
6.2 Uunitoiminnot
Uunin toiminto
Käyttötarkoitus
Uuni on kytketty pois toiminnasta.
Pois toiminnasta
SUOMI
Uunin toiminto
Käyttötarkoitus
Uunin toiminto
Kuumennusajan vähentäminen.
Kostea kiertoilma
Pikakuumennus
Kiertoilma /
Kiertoilma
PLUS
Korkeintaan kolmella kannatintasolla kypsentäminen samanaikaisesti ja
ruokien kuivaus.
Lämpötila asetetaan
20−40 °C matalammaksi
kuin toiminnossa Ylä +
alalämpö.
Kosteuden lisääminen
paistamisen aikana. Oikean värin ja rapean pinnan saavuttaminen paistamisen aikana. Mehukkuuden lisääminen uudelleen lämmityksen aikana.
Pizzan valmistaminen.
Voimakkaaseen ruskistaPizza-toiminto miseen ja rapean pohjan
luomiseen.
Ruokien ja leivonnaisten
paistaminen yhdellä taYlä + alalämpö solla.
Alalämpö
Sulatus
Rapeapohjaisten kakkujen paistaminen ja säilöminen.
Ruoan sulattaminen (vihannekset ja hedelmät).
Sulatusaika riippuu pakasteruoan määrästä ja
koosta.
Maksigrilli
45
Käyttötarkoitus
Tämä toiminto säästää
energiaa paistamisen aikana. Katso valmistusohjeet luvusta "Neuvoja ja
vinkkejä", Kostea kiertoilma. Uunin luukun on oltava kiinni ruoanlaiton aikana, jotta toiminto ei keskeytyisi ja uunin energiatehokkuus olisi mahdollisimman suuri. Kun käytät
tätä toimintoa, uunin sisälämpötila voi poiketa
lämpötila-asetuksesta.
Jälkilämpöä hyödynnetään.Kuumennusteho voi
laskea. Katso yleisiä energian säästämiseen liittyviä suosituksia luvusta
"Energiatehokkuus",
Energiansäästö. Tämän
toiminnon avulla noudatetaan energiatehokkuusluokan vaatimuksia standardin EN 60350-1 mukaisesti. Kun valitset tämän toiminnon, lamppu
sammuu automaattisesti
30 sekunnin kuluttua.
Ohuiden ruokien grillaus
suurissa erissä ja leivän
paahtaminen.
Gratinointi
Suurikokoisten luita sisältävien lihapalojen tai lintupaistien paistaminen
yhdellä tasolla. Gratinointi ja ruskistus.
Pyrolyysi
Käynnistää uunin pyrolyysipuhdistuksen toimintaan. Tämä toiminto polttaa uuniin jääneen lian
pois.
46
www.aeg.com
6.3 Uunitoiminnon
asettaminen
1. Käännä uunin toimintojen väännintä
uunitoiminnon valitsemiseksi.
2. Valitse lämpötila kääntämällä
väännintä.
Lamppu syttyy uunin toiminnan aikana.
3. Kytke uuni pois päältä kääntämällä
uunin toimintojen väännin Offasentoon.
6.4 Toiminnon
asettaminen:Kiertoilma PLUS
Tämä toiminto lisää kosteutta
ruoanlaiton aikana.
VAROITUS!
Siitä voi aiheutua
palovammoja tai laite voi
vaurioitua.
Laitteesta tuleva kosteus voi aiheuttaa
palovammoja. Avaa luukku varoen, kun
toiminto on päättynyt.
1. Täytä lokero hanavedellä.
Lokeron maksimitilavuus on 250 ml.
Täytä lokero vedellä uunin ollessa
kylmä.
HUOMIO!
Lokeroon ei saa lisätä
vettä käytön aikana tai
uunin ollessa kuuma.
2. Aseta toiminto:
.
3. Paina: Plus Steam .
Se toimii vain toiminnolla: Kiertoilma
PLUS.
Merkkivalo syttyy.
4. Aseta lämpötila kääntämällä
väännintä.
5. Esikuumenna tyhjää uunia 10
minuuttia kosteuden luomiseksi.
6. Aseta ruoka-ainekset uuniin.
Lue ohjeet kohdasta "Neuvoja ja
vinkkejä".
Luukkua ei saa avata ruoanvalmistuksen
aikana.
7. Käännä uunin toimintojen väännin
Off-asentoon ja sammuta uuni
painamalla painiketta Plus Steam
Merkkivalo sammuu.
8. Poista vesi lokerosta.
.
VAROITUS!
Varmista, että uuni on
kylmä ennen jäljellä
olevan veden
poistamista lokerosta.
6.5 Pikakuumennus
Pikakuumennustoiminto vähentää
kuumennukseen kuluvaa aikaa.
Älä laita ruokaa uuniin, kun
pikakuumennustoiminto on
toiminnassa.
1. Käännä uunin toimintojen valitsinta
pikakuumennustoiminnon
asettamiseksi.
2. Käännä lämpötilan valitsin haluamasi
lämpötilan kohdalle.
Äänimerkki kuuluu, kun uuni on
saavuttanut asetetun lämpötilan.
3. Valitse haluamasi uunitoiminto.
6.6 Kuumennuksen osoitin
Kun uunitoiminto on toiminnassa, näytön
palkit tulevat näkyviin yksi kerrallaan
lämpötilan noustessa ja ne häviävät
lämpötilan laskiessa.
SUOMI
47
7. KELLOTOIMINNOT
7.1 Kellotoimintojen taulukko
Kellotoiminto Käyttötarkoitus
Kellonajan näyttö tai
KELLONAIKA muuttaminen. Kellonajan
muuttaminen edellyttää,
että uuni on kytketty pois
toiminnasta.
KESTOAIKA
Uunin toiminta-ajan asettaminen. Käytä vain, kun
uunin toiminto on asetettu.
LOPETUS
Uunin poiskytkeytymisajan asettaminen. Käytä
vain, kun uunin toiminto
on asetettu.
AJASTIN
HÄLYTINAJASTIN
0.00
LISÄÄNTYVÄN AIKANÄYTÖN
AJASTIN
KESTOAIKA ja LOPETUS
-toimintojen yhdistelmä.
.
Näytössä näkyy
"00" vilkkuu.
ja asetettu tunti.
3. Aseta minuutit painamalla
tai
.
4. Vahvista painamalla painiketta
tai
asetettu kellonaika tallentuu
automaattisesti viiden sekunnin
kuluttua.
Uusi aika näkyy näytössä.
Voit muuttaa kellonaikaa painamalla
painiketta
toistuvasti, kunnes
kellonajan merkkivalo
näytössä.
vilkkuu
7.3 KESTOAIKA-toiminnon
asettaminen
1. Aseta uunitoiminto.
Ajastimen asettaminen.
Tämä toiminto ei vaikuta
millään tavalla uunin toimintaan. HÄLYTINAJASTIMEN voi ottaa käyttöön
vaikka uuni on pois päältä.
2. Paina painiketta
Jos mitään muuta kellotoimintoa ei aseteta, LISÄÄNTYVÄN AIKANÄYTÖN AJASTIN tarkkailee
automaattisesti uunin toiminta-aikaa.
Se on heti päällä, kun uuni alkaa lämmetä.
Lisääntyvän aikanäytön
ajastinta ei voida käyttää
toiminnoilla: KESTOAIKA,
LOPETUS , Paistolämpötilamittari.
minuutin ajan.
ja aika-asetus vilkkuvat
näytössä. Uuni kytkeytyy automaattisesti
pois toiminnasta.
4. Voit sammuttaa äänimerkin
painamalla mitä tahansa painiketta
tai avaamalla uuninluukun.
5. Käännä uunin toimintojen väännin
Off-asentoon.
7.2 Kellonajan asettaminen ja
muuttaminen
Kun laite on kytketty ensimmäisen kerran
sähköverkkoon, odota, kunnes näytössä
näkyy
1. Aseta tunnit painamalla
tai .
2. Vahvista ja aseta minuutit painamalla
ja "12:00". "12" vilkkuu.
toistuvasti,
alkaa vilkkua.
kunnes
3. Aseta minuutit ja sen jälkeen tunnit
painamalla painiketta
tai
.
Vahvista painamalla .
Kun Kestoaika-toiminnon aika päättyy,
laitteesta kuuluu äänimerkki kahden
7.4 LOPETUS-toiminnon
asettaminen
1. Aseta uunitoiminto.
2. Paina painiketta
toistuvasti,
alkaa vilkkua.
kunnes
3. Aseta tunnit ja sen jälkeen minuutit
painamalla painiketta
tai
.
Vahvista painamalla .
Kun Lopetus-toiminnon aika päättyy,
laitteesta kuuluu äänimerkki kahden
48
www.aeg.com
minuutin ajan.
ja aika-asetus vilkkuvat
näytössä. Uuni kytkeytyy automaattisesti
pois toiminnasta.
4. Voit sammuttaa äänimerkin
painamalla mitä tahansa painiketta
tai avaamalla uuninluukun.
5. Käännä uunin toimintojen väännin
Off-asentoon.
kunnes
alkaa vilkkua.
3. Aseta KESTOAIKA-toiminnon
minuutit ja sen jälkeen tunnit
tai
.
.
Näytössä vilkkuu
.
4. Aseta LOPETUS-toiminnon tunnit ja
sen jälkeen minuutit painamalla
painiketta
tai
painamalla
. Näytössä näkyy
toistuvasti,
painamalla painiketta
tai .
Kun asetettu aika on yli 60 minuuttia,
toistuvasti,
painamalla painiketta
Hälytinajastin voidaan asettaa uunin
ollessa toiminnassa ja pois toiminnasta.
alkaa vilkkua.
kunnes
2. Aseta sekunnit ja sen jälkeen minuutit
1. Aseta uunitoiminto.
Vahvista painamalla
7.6 HÄLYTINAJASTINtoiminnon asettaminen
1. Paina painiketta
7.5 AJASTIN-toiminnon
asettaminen
2. Paina painiketta
6. Käännä uunin toimintojen väännin
Off-asentoon.
. Vahvista
ja asetettu lämpötila.
Uuni käynnistyy automaattisesti
myöhemmin, se toimii asetetun
KESTOAIKA-toiminnon ajan ja sammuu,
kun LOPETUS-toiminnon aika
saavutetaan.
Kun LOPETUS-toiminnon aika päättyy,
laitteesta kuuluu äänimerkki kahden
minuutin ajan.
ja aika-asetus vilkkuvat
näytössä. Uuni kytkeytyy pois
toiminnasta.
5. Voit sammuttaa äänimerkin
painamalla mitä tahansa painiketta
tai avaamalla uuninluukun.
vilkkuu näytössä.
3. Aseta tunnit.
4. HÄLYTINAJASTIN käynnistyy
automaattisesti viiden sekunnin
kuluttua.
Kun asetusajasta on kulunut 90 %,
laitteesta kuuluu äänimerkki.
5. Kun asetettu aika päättyy, laitteesta
kuuluu äänimerkki kahden minuutin
vilkkuvat
ajan. "00:00" ja
näytössä. Voit sammuttaa
merkkiäänen painamalla mitä tahansa
painiketta.
7.7 LISÄÄNTYVÄN
AIKANÄYTÖN AJASTIN
Resetoi lisääntyvän aikanäytön ajastin
painamalla ja pitämällä alhaalla
painiketta
ja . Ajastimen
ajanlaskenta käynnistyy uudelleen.
8. LISÄVARUSTEIDEN KÄYTTÄMINEN
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
8.1 Paistolämpömittarin
käyttäminen
Paistolämpömittari mittaa lihan
sisälämpötilan. Kun lihan lämpötila on
saavuttanut asetetun lämpötilan, uuni
sammuu automaattisesti.
Paistolämpömittarin käytössä on
huomioitava kaksi eri lämpötilaa:
• Uunin lämpötila. Katso
paistotaulukko.
• Sisälämpötila. Katso
paistolämpömittarin taulukko.
SUOMI
HUOMIO!
Käytä vain uunin mukana
toimitettua
paistolämpömittaria tai
alkuperäisiä varaosia.
1. Valitse uunitoiminto ja lämpötila.
2. Aseta paistolämpömittarin kärki
kädensijassa) lihan
(symboli
keskelle.
3. Kytke paistolämpömittarin pistoke
uunin yläosassa olevaan pistorasiaan.
49
7. Kytke uuni pois päältä.
VAROITUS!
Irrota paistolämpömittarin
pää ja pistoke varoen.
Paistolämpömittari on
kuuma. Olemassa on
palovammojen vaara.
Aina kun paistolämpömittari asetetaan
pistorasiaan, sisälämpötila on asetettava
uudelleen. Et voi valita kestoa ja
päättymisaikaa.
Kun uuni laskee väliaikaisen keston
ensimmäisen kerran, symboli
vilkkuu
näytössä. Kun laskenta päättyy, näytössä
näkyy kypsennyksen kesto. Laskennat
näkyvät taustalla kypsennyksen aikana ja
kesto päivittyy tarvittaessa näyttöön.
Lämpötilaa voidaan muuttaa milloin
tahansa kypsennyksen aikana:
Varmista, että paistolämpömittari
pysyy lihassa ja sen pistoke
pistorasiassa koko kypsennyksen
ajan.
Kun käytät paistolämpömittaria
ensimmäistä kertaa, sen
oletuslämpötila on 60 °C. Kun
vilkkuu, voit muuttaa
oletuslämpötilaa lämpötilan
valitsimella.
Näytössä näkyy paistolämpömittarin
symboli ja sen oletuslämpötila.
4. Tallenna uusi paistolämpömittarin
lämpötila painamalla , tai odota 10
sekuntia, jotta asetukset vahvistuvat
automaattisesti.
Paistolämpömittarin uusi oletuslämpötila
näkyy seuraavalla paistolämpömittarin
käyttökerralla.
Kun liha on saavuttanut asetetun
sisälämpötilan, paistolämpötilamittarin
symboli
ja paistolämpömittarin
oletuslämpötila vilkkuvat. Laitteesta
kuuluu äänimerkki kahden minuutin ajan.
5. Voit sammuttaa äänimerkin
painamalla mitä tahansa painiketta
tai avaamalla uuninluukun.
6. Irrota paistolämpömittarin pistoke
pistorasiasta. Poista liha uunista.
1. Paina painiketta :
• yksi painikkeen painallus näytössä näkyy asetettu
sisälämpötila; voit halutessasi
muuttaa asetusta 5 sekunnin
kuluessa.
• kaksi painikkeen painallusta näytössä näkyy senhetkinen uunin
lämpötila.
• kolme painikkeen painallusta näytössä näkyy uunin lämpötilaasetus; voit halutessasi muuttaa
asetusta 5 sekunnin kuluessa.
Nämä tiedot näkyvät vain
kuumennusvaiheen aikana.
2. Käännä lämpötilan säädintä
lämpötilan muuttamiseksi.
8.2 Peltien ja ritilän
asettaminen kannattimille
Paistoritilä:
Paina ritilä liukukiskojen väliin
kannatinkiskoon ja varmista, että jalat
osoittavat alaspäin.
50
www.aeg.com
Paistoritilä ja leivinpelti /
uunipannuyhdessä:
Paina leivinpelti /uunipannu kannattimen
ohjauskiskojen väliin ja paistoritilä
yläpuolella oleviin ohjauskiskoihin.
Leivinpelti/ uunipannu:
Työnnä leivinpelti /uunipannu
kannatintason ohjauskiskojen väliin.
Pieni lovi yläosassa parantaa
turvallisuutta. Lovet estävät
myös kallistumisen. Ritilän
yläreuna estää
keittoastioiden luisumisen
kannatintasolta.
9. LISÄTOIMINNOT
9.3 Automaattinen
virrankatkaisu
9.1 Lapsilukon käyttäminen
Kun lapsilukko on toiminnassa, uunia ei
voi kytkeä toimintaan vahingossa.
1. Varmista, että uunin toimintojen
valitsin on Off-asennossa.
2. Paina ja pidä alhaalla painiketta
samanaikaisesti 2 sekunnin ajan.
Laitteesta kuuluu äänimerkki. SAFE ja
ilmestyy näyttöön. Luukku on lukittu.
Symboli
syttyy näyttöön
myös Pyrolyysi-toiminnon
ollessa toiminnassa.
Lapsilukko voidaan kytkeä pois
toiminnasta toistamalla vaihe 2.
9.2 Jälkilämmön merkkivalo
Kun kytket uunin pois toiminnasta,
näytössä näkyy jälkilämmön merkkivalo
, jos uunin lämpötila on yli 40 °C.
ja
Turvallisuussyistä uuni kytkeytyy
automaattisesti pois päältä jonkin ajan
kuluttua, jos jokin uunitoiminto on
käynnissä ja asetuksiin ei tehdä
muutoksia.
(°C)
(h)
30 - 115
12,5
120 - 195
8,5
200 - 245
5,5
250 - maksimi
3
Automaattinen virrankatkaisu ei toimi
seuraavien toimintojen kanssa: Kevyt,
Paistolämpömittari,Kestoaika, Lopetus.
SUOMI
51
9.4 Jäähdytyspuhallin
9.5 Ylikuumenemissuoja
Kun uuni on toiminnassa,
jäähdytyspuhallin kytkeytyy
automaattisesti toimintaan uunin
pintojen pitämiseksi viileinä. Kun kytket
uunin pois toiminnasta, jäähdytyspuhallin
toimii edelleen, kunnes uuni on
jäähtynyt.
Uunin virheellinen toiminta tai vialliset
osat voivat aiheuttaa vaarallisen
ylikuumenemisen. Tämän estämiseksi
uunissa on ylikuumenemissuoja, joka
katkaisee virransyötön. Virta kytkeytyy
automaattisesti uudelleen, kun lämpötila
on laskenut normaalille tasolle.
10. VIHJEITÄ JA NEUVOJA
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
Taulukoissa mainitut lämpötilat ja
paistoajat ovat ainoastaan suuntaaantavia. Lämpötila ja paistoaika riippuvat
reseptistä sekä käytettyjen ainesten
laadusta ja määrästä.
10.1 Ruoanlaittoon liittyviä
suosituksia
Uunissa on viisi kannatintasoa.
Laske kannatintasot uunin pohjasta
alkaen.
Uunisi voi paistaa eri tavalla kuin entinen
uunisi. Alla olevat taulukot sisältävät
vakioasetukset lämpötilan, keittoajan ja
kannatintason säätämiseen.
Lihan ja kalan kypsentäminen
Käytä grilli-/uunipannua erittäin
rasvaisten ruokien kanssa, jotta uuniin ei
jää pysyviä tahroja.
Anna lihan olla noin 15 minuuttia ennen
sen leikkaamista, jotta sen neste säilyisi.
Jotta uuniin ei muodostuisi liikaa savua
paistamisen aikana, lisää grilli-/
uunipannuun hiukan vettä. Jotta käry ei
tiivistyisi, lisää vettä aina sen kuivuttua
loppuun.
Paistoajat
Kypsennysaika riippuu ruokalajin tyypistä,
sen koostumuksesta ja määrästä.
Tarkkaile valmistumista alustavasti
kypsennyksen aikana. Määritä parhaat
asetukset (uunitoiminto, kypsennysaika,
jne.) keittoastioille, resepteille ja määrille
laitetta käyttäessä.
Jos taulukosta ei löydy reseptiisi sopivia
asetuksia, voit soveltaa jonkin
samantyyppisen paistoksen asetuksia.
10.2 Luukun sisäosa
Uunissa on erityinen järjestelmä, joka
kierrättää ilmaa ja höyryä jatkuvasti.
Kyseisen järjestelmän avulla ruoka
paistuu jatkuvasti kosteassa
ympäristössä, minkä ansiosta se on
sisältä mehevää ja ulkopinnalta rapeaa.
Se lyhentää paistoaikaa ja pienentää
energian kulutusta.
• Kannatintasojen numerot.
• Tietoja uunitoiminnoista, ruokien
suositellut kannatintasot ja lämpötilat.
Kakkujen leipominen
Älä avaa uunin luukkua ennen kuin 3/4
paistoajasta on kulunut.
Jos käytät kahta leivinpeltiä
samanaikaisesti, jätä niiden väliin yksi
tyhjä kannatintaso.
Luukun sisäpuolelle on merkitty:
10.3 Kiertoilma PLUS
Käytä toista kannatintasoa.
Lisää 150 ml vettä.
Käytä leivinpeltiä.
52
www.aeg.com
Aseta lämpötila 110 °C.
KAKUT / LEIVONNAISET / LEIVÄT
(°C)
(min)
Pikkuleivät /
150 - 180
Teeleipä / Kroissantit
10 - 20
Focaccia
200 - 210
10 - 20
Pizza
230
10 - 20
Sämpylät
200
20 - 25
Leipä
180
35 - 40
Rusinakakku /
160 - 180
Omenapiirakka /
Korvapuustit,
kakkuvuoassa
ESIVALMISTETTUJEN RUOKIEN
KYPSENNYS
30 - 60
(min)
Sämpylät
10 - 20
Leipä
15 - 25
Focaccia
15 - 25
Liha
15 - 25
Pasta
15 - 25
Pizza
15 - 25
Riisi
15 - 25
Vihannekset
15 - 25
Lisää 200 ml vettä.
Lisää 200 ml vettä.
Käytä lasiastiaa.
PAKASTETUT VALMISATERIAT
(°C)
(min)
Pizza
200 - 210
10 - 20
Kroissantit
170 - 180
15 - 25
Lasagne
180 - 200
35 - 50
Lisää 100 ml vettä.
PAISTAMINEN
(°C)
(min)
Paahtopaisti
200
50 - 60
Kana
210
60 - 80
Porsaanpaisti
180
65 - 80
SUOMI
10.4 Leivonta ja paistaminen
KAKUT
Ylä + alalämpö
Kiertoilma
(min)
(°C)
(°C)
Vatkatut leivonnaiset
170
2
160
3 (2 ja 4)
45 - 60
Kakkuvuoka
Murotaikina
170
2
160
3 (2 ja 4)
20 - 30
Kakkuvuoka
Piimä-juustokakku
170
1
165
2
80 - 100
Kakkuvuoka,
Ø 26 cm
Struudeli
175
3
150
2
60 - 80
Uunipelti
Marjapiirakka
170
2
165
2
30 - 40
Kakkuvuoka,
Ø 26 cm
Sokerikakku
170
2
150
2
40 - 50
Kakkuvuoka,
Ø 26 cm
Joulukakku
160
(hedelmäkakku), uunin esikuumennus
tyhjänä
2
150
2
90 - 120
Kakkuvuoka,
Ø 20 cm
Rusinakakku, 175
uunin esikuumennus tyhjänä
1
160
2
50 - 60
Leipävuoka
Muffinssit, uu- 170
nin esikuumennus tyhjänä
3
150 - 160
3
20 - 30
Uunipelti
Muffinssit,
kaksi tasoa,
uunin esikuumennus tyhjänä
-
140 - 150
2 ja 4
25 - 35
Uunipelti
Muffinssit,
kolme tasoa,
uunin esikuumennus tyhjänä
-
140 - 150
1, 3 ja 5
30 - 45
Uunipelti
Pikkuleivät
3
140 - 150
3
25 - 45
Uunipelti
140
53
54
www.aeg.com
KAKUT
Ylä + alalämpö
Kiertoilma
(min)
(°C)
(°C)
Pikkuleivät,
kaksi tasoa
-
-
140 - 150
2 ja 4
35 - 40
Uunipelti
Pikkuleivät,
kolme tasoa
-
-
140 - 150
1, 3 ja 5
35 - 45
Uunipelti
Marengit
120
3
120
3
80 - 100
Uunipelti
Marengit,
kaksi tasoa,
uunin esikuumennus tyhjänä
-
120
2 ja 4
80 - 100
Uunipelti
Pullat, uunin
esikuumennus tyhjänä
190
3
190
3
12 - 20
Uunipelti
Eclair-leivokset
190
3
170
3
25 - 35
Uunipelti
Eclair-leivokset, kaksi tasoa
-
-
170
2 ja 4
35 - 45
Uunipelti
Piiraat
180
2
170
2
45 - 70
Kakkuvuoka,
Ø 20 cm
Hedelmäkakku
160
1
150
2
110 - 120 Kakkuvuoka,
Ø 24 cm
Esikuumenna tyhjää uunia.
LEIPÄ JA PIZZA
Ylä + alalämpö
Kiertoilma
(min)
(°C)
Vehnäleipä, 1 - 190
2 kpl, 0,5 kg
kpl
(°C)
1
190
1
60 - 70
-
SUOMI
LEIPÄ JA PIZZA
Ylä + alalämpö
Kiertoilma
(min)
(°C)
Ruisleipä, esikuumennus ei
ole tarpeen
(°C)
190
1
180
1
30 - 45
Leipävuoka
Sämpylät, 6 - 8 190
sämpylää
2
180
2 (2 ja 4)
25 - 40
Uunipelti
Pizza
230 - 250 1
230 - 250
1
10 - 20
Uunipelti /
Grilli/uunipannu
Teeleipä
200
190
3
10 - 20
Uunipelti
3
Esikuumenna tyhjää uunia.
Käytä kakkuvuokaa.
PAISTOKSET
Ylä + alalämpö
Kiertoilma
(min)
(°C)
Pastapaistos, esikuumennus ei ole tarpeen
(°C)
200
2
180
2
40 - 50
Vihannespaistos, esi- 200
kuumennus ei ole tarpeen
2
175
2
45 - 60
Piiras
180
1
180
1
50 - 60
Lasagne
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Cannelloni
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Käytä toista kannatintasoa.
Käytä ritilää.
55
56
www.aeg.com
LIHA
Ylä + alalämpö
Kiertoilma
(min)
(°C)
(°C)
Naudanliha
200
190
50 - 70
Porsaanliha
180
180
90 - 120
Vasikanliha
190
175
90 - 120
Englantilainen paahtopaisti, raaka
210
200
50 - 60
Englantilainen paahtopaisti, puolikypsä
210
200
60 - 70
Englantilainen paahtopaisti, kypsä
210
200
70 - 75
LIHA
Ylä + alalämpö
Kiertoilma
(min)
(°C)
Porsaan lapapaisti kuorella
(°C)
180
2
170
2
120 - 150
Porsaanpotka, 2 kappalet- 180
ta
2
160
2
100 - 120
Lampaanreisi
190
2
175
2
110 - 130
Kokonainen kana
220
2
200
2
70 - 85
Kokonainen kalkkuna
180
2
160
2
210 - 240
Kokonainen ankka
175
2
220
2
120 - 150
Kokonainen hanhi
175
2
160
1
150 - 200
Jänis, paloina
190
2
175
2
60 - 80
Jänis, paloina
190
2
175
2
150 - 200
Kokonainen fasaani
190
2
175
2
90 - 120
Käytä toista kannatintasoa.
SUOMI
57
KALA
Ylä + alalämpö
Kiertoilma
(min)
(°C)
(°C)
Taimen / Meriruutana, 3 - 4 kalaa
190
175
40 - 55
Tonnikala / Lohi, 4 - 6 fileetä
190
175
35 - 60
10.5 Grilli
Esikuumenna tyhjää uunia.
Käytä neljättä kannatintasoa.
Grillaa lämpötilan maksimiasetuksella.
GRILLI
(kg)
(min)
1. puoli
(min)
2. puoli
Naudanfileepihvit, 4 kappaletta
0,8
12 - 15
12 - 14
Naudanlihapihvit, 4 kappaletta
0,6
10 - 12
6-8
Makkarat, 8
-
12 - 15
10 - 12
Porsaankyljykset, 4 kappaletta
0,6
12 - 16
12 - 14
Puolikas kana, 2
1
30 - 35
25 - 30
Kebab, 4
-
10 - 15
10 - 12
Kanan rintafilee, 4 kappaletta
0,4
12 - 15
12 - 14
Hampurilaiset, 6
0,6
20 - 30
-
Kalafile, 4 kappaletta
0,4
12 - 14
10 - 12
Lämpimät leivät, 4 - 6
-
5-7
-
Paahtoleipä, 4 - 6
-
2-4
2-3
10.6 Gratinointi
Esikuumenna tyhjää uunia.
Käytä uunin ensimmäistä tai toista
kannatintasoa.
Paistoaika voidaan laskea kertomalla alla
olevan taulukon aika fileen
senttimetripaksuudella.
58
www.aeg.com
NAUDANLIHA
LAMMAS
(°C)
(min)
Paahtopaisti tai filee, raaka
190 - 200
5-6
Paahtopaisti tai filee, puolikypsä
180 - 190
6-8
Paahtopaisti tai filee, kypsä
170 - 180
8 - 10
Lampaanreisi /
Lammaspaisti, 1 1,5 kg
(°C)
(min)
150 - 170
100 - 120
Lampaanselkä, 1 - 160 - 180
1,5 kg
40 - 60
KANA
PORSAS
(°C)
(min)
200 - 220
30 - 50
(°C)
(min)
160 - 180
90 - 120
Linnunliha, paloina, 0,2 - 0,25 kg
kpl
Kyljykset / Siankyl- 170 - 180
ki, 1 - 1,5 kg
60 - 90
Puolikas kana, 0,4
- 0,5 kg kpl
190 - 210
35 - 50
Lihamureke, 0,75 - 160 - 170
1 kg
50 - 60
Broileri, kana, 1 1,5 kg
190 - 210
50 - 70
Porsaan potkapaisti, esikypsennetty, 0,75 - 1 kg
90 - 120
Ankka, 1,5 - 2 kg
180 - 200
80 - 100
Hanhi, 3,5 - 5 kg
160 - 180
120 - 180
Kalkkuna, 2,5 - 3,5 160 - 180
kg
120 - 150
Kalkkuna, 4 - 6 kg
150 - 240
Lapa / Niska /
Kinkku, 1 - 1,5 kg
150 - 170
VASIKKA
(°C)
(min)
Vasikanpaisti, 1 kg 160 - 180
90 - 120
Vasikan reisipaisti, 160 - 180
1,5 - 2 kg
120 - 150
140 - 160
KALA (HAUDUTETTU)
Kokonainen kala,
1 - 1,5 kg
(°C)
(min)
210 - 220
40 - 60
SUOMI
59
10.7 Sulatus
(kg)
Sulatusaika
(min)
Jälkisulatusaika
(min)
Kana
1
100 - 140
20 - 30
Aseta broileri suurikokoiselle vadille ylösalaisin käännetyn
aluslautasen päälle.
Käännä kypsennyksen puolivälissä.
Liha
1
100 - 140
20 - 30
0,5
90 - 120
Käännä kypsennyksen puolivälissä.
Kerma
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Kerman voi vatkata,
vaikka siinä on vielä
hiukan jäisiä kohtia.
Taimen
0,15
25 - 35
10 - 15
-
Mansikat
0,3
30 - 40
10 - 20
-
Voi
0,25
30 - 40
10 - 15
-
Gateau (perunalaatikko)
1,4
60
60
-
10.8 Kuivaus - Kiertoilma
Peitä uunipellit leivinpaperilla.
VIHANNEKSET
Parempien tuloksien saavuttamiseksi on
suositeltavaa sammuttaa uuni
kuivausajan puolessa välissä, avata uunin
luukku ja antaa sen jäähtyä yön yli
kuivauksen loppuun suorittamiseksi.
Käytä yhden leivinpellin kohdalla
kolmatta kannatintasoa.
Käytä kahden leivinpellin kohdalla
ensimmäistä ja neljättä kannatintasoa.
(°C)
(h)
Keittovihannekset
60 - 70
5-6
Sienet
50 - 60
6-8
Yrtit
40 - 50
2-3
Aseta lämpötila 60 - 70 °C.
VIHANNEKSET
HEDELMÄT
(°C)
(h)
Pavut
60 - 70
6-8
Paprikat
60 - 70
5-6
(h)
Luumut
8 - 10
60
www.aeg.com
HEDELMÄT
(°C)
70 - 75
(h)
Englantilainen paahtopaisti, kypsä
Aprikoosit
8 - 10
Porsaan lapapaisti
80 - 82
Omenaviipaleet
6-8
Porsaanpotka
75 - 80
Päärynät
6-9
Lammas
70 - 75
Kana
98
Jänis
70 - 75
Taimen / Meriruutana
65 - 70
Tonnikala / Lohi
65 - 70
10.9 Paistolämpömittari
(°C)
Vasikanpaisti
75 - 80
Vasikan reisipaisti
85 - 90
Englantilainen paahtopaisti, raaka
45 - 50
Englantilainen paahtopaisti, puolikypsä
60 - 65
10.10 Kostea kiertoilma suositellut varusteet
Käytä tummia heijastamattomia vuokia ja
astioita. Ne absorboivat enemmän
lämpöä vaaleisiin ja heijastaviin astioihin
verrattuna.
Pizzapannu
Uunivuoka
Tumma, heijastamaton
halkaisija 28 cm
Tumma, heijastamaton
halkaisija 26 cm
10.11 Kostea kiertoilma
Noudata alla olevan taulukon ehdotuksia
parhaan tuloksen saavuttamiseksi.
Annosvuoat
Keraaminen
halkaisija 8 cm,
korkeus 5 cm
Torttuvuoka
Tumma, heijastamaton
halkaisija 28 cm
SUOMI
(°C)
(min)
Makeat sämpylät, leivinpelti tai uunipannu 180
16 kappaletta
2
20 - 30
Sämpylät, 9 kappaletta
leivinpelti tai uunipannu 180
2
30 - 40
Pizza, pakaste,
0,35 kg
ritilä
220
2
10 - 15
Kääretorttu
leivinpelti tai uunipannu 170
2
25 - 35
Brownie
leivinpelti tai uunipannu 175
3
25 - 30
Kohokas, 6 kappaletta
keraamiset annosvuoat
ritilällä
200
3
25 - 30
Torttupohja
torttuvuoka ritilällä
180
2
15 - 25
Täytekakkupohja
uunivuoka ritilällä
170
2
40 - 50
Höyrytetty kala,
0,3 kg
leivinpelti tai uunipannu 180
3
20 - 25
Kokonainen kala,
0,2 kg
leivinpelti tai uunipannu 180
3
25 - 35
Kalafile, 0,3 kg
pizzapannu ritilällä
180
3
25 - 30
Haudutettu liha,
0,25 kg
leivinpelti tai uunipannu 200
3
35 - 45
Shashlik, 0,5 kg
leivinpelti tai uunipannu 200
3
25 - 30
Pikkuleivät, 16
kappaletta
leivinpelti tai uunipannu 180
2
20 - 30
Macaronit, 24
kappaletta
leivinpelti tai uunipannu 180
2
25 - 35
Muffinssit, 12
kappaletta
leivinpelti tai uunipannu 170
2
30 - 40
Suolaiset leivonnaiset, 20 kappaletta
leivinpelti tai uunipannu 180
2
25 - 30
Murotaikinapikkuleivät, 20 kappaletta
leivinpelti tai uunipannu 150
2
25 - 35
Tortut, 8 kappaletta
leivinpelti tai uunipannu 170
2
20 - 30
61
62
www.aeg.com
(°C)
(min)
Vihannekset, hau- leivinpelti tai uunipannu 180
dutetut, 0,4 kg
3
35 - 45
Kasvismunakas
pizzapannu ritilällä
200
3
25 - 30
Välimeren vihannekset, 0,7 kg
leivinpelti tai uunipannu 180
4
25 - 30
10.12 Tietoja testilaitokselle
Standardin IEC 60350-1 mukaiset testit.
(°C)
(min)
Pienet ka- Ylä + alakut, 20
lämpö
kpl/pelti
Uunipelti
3
170
20 - 30
-
Pienet ka- Kiertoilma
kut, 20
kpl/pelti
Uunipelti
3
150 160
20 - 35
-
Pienet ka- Kiertoilma
kut, 20
kpl/pelti
Uunipelti
2 ja 4
150 160
20 - 35
-
Omenapiirakka,
2 vuokaa
Ø20 cm
Ylä + alalämpö
Uuniritilä
2
180
70 - 90
-
Omenapiirakka,
2 vuokaa
Ø20 cm
Kiertoilma
Uuniritilä
2
160
70 - 90
-
Sokerikakku,
kakkuvuoka
Ø26 cm
Ylä + alalämpö
Uuniritilä
2
170
40 - 50
Esikuumenna uunia 10 minuutin
ajan.
Sokerikakku,
kakkuvuoka
Ø26 cm
Kiertoilma
Uuniritilä
2
160
40 - 50
Esikuumenna uunia 10 minuutin
ajan.
SUOMI
Sokerikakku,
kakkuvuoka
Ø26 cm
(°C)
(min)
63
Kiertoilma
Uuniritilä
2 ja 4
160
40 - 60
Esikuumenna uunia 10 minuutin
ajan.
Murokek- Kiertoilma
sit
Uunipelti
3
140 150
20 - 40
-
Murokek- Kiertoilma
sit
Uunipelti
2 ja 4
140 150
25 - 45
-
Murokek- Ylä + alasit
lämpö
Uunipelti
3
140 150
25 - 45
-
Paahtoleipä, 4 6 kpl
Grilli
Uuniritilä
4
maks.
2 - 3 minuuttia
ensimmäinen
puoli; 2 - 3 minuuttia toinen
puoli
Esikuumenna uunia 3 minuutin
ajan.
Naudanli- Grilli
hapihvi, 6
kpl, 0,6
kg
Ritilä ja
uunipannu
4
maks.
20 - 30
Aseta ritilä uunin
neljännelle tasolle
ja uunipannu kolmannelle tasolle.
Käännä ruoka
keittoajan puolivälissä.
Esikuumenna uunia 3 minuutin
ajan.
11. HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
11.1 Puhdistukseen liittyviä huomautuksia
Puhdista uunin etupinnat lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella
käyttäen pehmeää puhdistusliinaa.
Käytä metallipintojen puhdistuksessa erityistä puhdistusainetta.
Puhdistusaineet
Poista pinttyneet tahrat erityisellä uuninpuhdistusaineella.
64
www.aeg.com
Puhdista uunin sisäosa jokaisen käytön jälkeen. Rasvan tai muiden ruokaroiskeiden kertyminen voi johtaa tulipaloon. Riski on suurempi grillipannussa.
Jokapäiväinen käyttö
Kosteutta voi tiivistyä uunin sisään tai luukun lasilevyihin. Tiivistymistä voi
vähentää käyttämällä uunia 10 minuuttia ennen ruokien kypsentämistä.
Kuivaa sisäosa pehmeällä liinalla jokaisen käyttökerran jälkeen.
Puhdista kaikki lisävarusteet käytön jälkeen ja anna niiden kuivua. Käytä
pehmeää liinaa, lämmintä vettä ja puhdistusainetta. Lisävarusteita ei saa
pestä astianpesukoneessa.
Lisävarusteet
Tarttumattomia lisävarusteita ei saa puhdistaa voimakkailla pesuaineilla,
teräväreunaisilla esineillä tai pestä astianpesukoneessa
11.2 Ruostumattomat teräs- ja
alumiinipintaiset uunit
Puhdista uuninluukku käyttäen
ainoastaan kosteaa liinaa tai sientä.
Kuivaa pehmeällä liinalla.
HUOMIO!
Ole varovainen irrottaessasi
kannattimia.
1. Vedä uunipeltien kannattimen etuosa
irti sivuseinästä.
Älä käytä teräsvillaa, happoja tai
hankaavia aineita, sillä ne saattavat
vahingoittaa uunin pintaa. Noudata
vastaavaa varovaisuutta käyttöpaneelin
puhdistuksen aikana.
11.3 Lokeron puhdistaminen
Puhdistustoiminto poistaa kalkkijäämät
lokerosta höyrytoiminnon käytön jälkeen.
Toimintoon: Kiertoilma PLUS
suosittelemme suorittamaan
puhdistustoiminnon
vähintään joka 5.-10. ohjelma.
1. Lisää 250 ml valkoviinietikkaa uunin
alaosan lokeroon.
Käytä enintään 6 % viinietikkaa ilman
lisäaineita.
2. Anna viinietikan liuottaa kalkkijäämät
ympäristölämpötilassa 30 minuutin
ajan.
3. Puhdista laite lämpimällä vedellä ja
pehmeällä liinalla.
11.4 Poistaminen: uunipeltien
kannatinkiskot
Puhdista uuni poistamalla kannattimet.
2. Vedä uunipeltien kannattimen
takaosa irti seinästä ja poista se.
1
2
Asenna poistetut lisävarusteet
noudattamalla ohjeita päinvastaisessa
järjestyksessä.
11.5 Pyrolyysi
HUOMIO!
Älä käynnistä Pyrolyysitoimintoa, jos Plus Steam painike on painettuna.
SUOMI
HUOMIO!
Poista kaikki lisävarusteet ja
irrotettavat peltien
kannattimet.
Älä käynnistä Pyrolyysitoimintoa, jos et sulkenut
uuninluukkua kokonaan.
Joissakin malleissa näytössä
näkyy “C3”, kun virhe
tapahtuu.
VAROITUS!
Laite kuumenee hyvin
kuumaksi. On olemassa
palovammojen vaara.
HUOMIO!
Jos samaan kaappiin on
asennettu muita laitteita, älä
käytä niitä Pyrolyysitoiminnon ollessa
toiminnassa. Se voi
vahingoittaa laitetta.
1. Pyyhi uunin sisäosa pehmeällä
puhdistusliinalla.
2. Puhdista luukun sisäpinta kuumalla
vedellä, jotta jäämät eivät palaisi
siihen kuuman ilman vuoksi.
3. Aseta Pyrolyysi-toiminto. Katso kohta
"Päivittäinen käyttö",
"Uunitoiminnot".
4. Kun
vilkkuu, paina painiketta
tai
pyrolyysitoiminnon keston
asettamiseksi:
Lisätoiminto
Açıklama
P1
Kevyt puhdistus. Kesto: 1
h.
P2
Normaali
puhdistus.
Kesto: 1 h 30
min.
Paina painiketta
tai käännä lämpötilan
säädintä pyrolyysitoiminnon
käynnistämiseksi.
Voit siirtää puhdistuksen alkamista
käyttämällä LOPETUS-toimintoa.
65
Uunin valo on kytketty pois päältä
pyrolyysitoiminnon aikana.
5. Kun uuni on saavuttanut asetetun
lämpötilan, luukku lukittuu. Näytössä
ja lämpötilanäytön palkit,
näkyy
kunnes luukun lukitus avautuu.
Voit lopettaa pyrolyysitoiminnon
ennen sen päättymistä kääntämällä
uunin toimintojen väännin Offasentoon.
6. Pyrolyysitoiminnon jälkeen näytössä
näkyy kellonaika. Uunin luukku on
edelleen lukittu.
7. Kun uuni on jäähtynyt, luukun lukitus
avautuu.
11.6 Puhdistusmuistutus
Pyrolyysipuhdistuksen tarpeesta ilmoittaa
PYR, joka vilkkuu näytössä 10 sekuntia
aina kun uuni kytketään toimintaan tai
pois toiminnasta.
Puhdistuksen merkkivalo
sammuu:
• Pyrolyysitoiminnon
päättyessä
• Jos painat painiketta
ja
samanaikaisesti
merkkivalon PYR
vilkkuessa näytössä.
11.7 Luukun irrottaminen ja
asentaminen
Uuninluukussa on kolme lasilevyä. Voit
poistaa uuninluukun ja sen sisällä olevat
lasilevyt niiden puhdistamiseksi. Lue
kohdan "Luukun irrottaminen ja
asentaminen" ohjeet kokonaan ennen
lasilevyjen poistamista.
Uuninluukku voi vahingossa
sulkeutua, jos yrität irrottaa
lasilevyt ennen uuninluukun
irrottamista.
HUOMIO!
Älä käytä uunia ilman
lasipaneeleja.
1. Avaa luukku kokonaan auki ja pidä
kiinni molemmista saranoista.
66
www.aeg.com
5. Pidä kiinni luukun yläreunassa
olevasta listasta (B) kummaltakin
puolelta ja työnnä sisäänpäin siten,
että kiinnitystiiviste vapautuu.
2
B
1
2. Nosta ja käännä saranoissa olevat
vivut kokonaan.
3. Sulje uuninluukku puoliväliin
ensimmäiseen avausasentoon. Nosta
ja vedä luukkua sen jälkeen
eteenpäin ja irrota se paikaltaan.
6. Irrota luukun reunalista vetämällä sitä
eteenpäin.
7. Pitele luukun lasilevyjä niiden
yläreunasta ja vedä ne varoen ulos.
Aloita ylimmästä levystä. Varmista,
että lasi irtoaa kannattimista
kokonaan.
8. Puhdista lasit vedellä ja miedolla
puhdistusaineella. Kuivaa lasilevyt
varoen. Lasilevyjä ei saa pestä
astianpesukoneessa.
Puhdistettuasi lasilevyt ja uuninluukun
asenna ne takaisin paikalleen.
Varmista, että lasilevyt (A ja B) tulevat
oikeaan järjestykseen. Tarkista lasilevyn
sivussa oleva symboli/painatus, kaikki
lasilevyt ovat ulkoisesti erilaisia
purkamisen ja asentamisen
helpottamiseksi.
Luukun reunalista napsahtaa paikoilleen.
4. Aseta uuninluukku tasaiselle alustalle
pehmeän kankaan päälle.
SUOMI
A
67
11.8 Vaihtaminen: Lamppu
B
VAROITUS!
Sähköiskun vaara.
Lamppu voi olla kuuma.
1. Kytke uuni pois päältä. Odota,
kunnes uuni on jäähtynyt.
2. Irrota uunin pistoke pistorasiasta.
3. Peitä uunin pohja kankaalla.
HUOMIO!
Älä koske paljain käsin
halogeenilamppua
estääksesi rasvajäämien
palamisen lamppuun.
Varmista, että asennat keskimmäisen
lasilevyn oikein paikoilleen.
A
B
Takalamppu
1. Irrota lampun suojalasi kiertämällä
sitä.
2. Puhdista suojalasi.
3. Vaihda lamppu sopivaan 300 °C
lämmönkestävään lamppuun.
4. Kiinnitä suojalasi paikalleen.
12. VIANMÄÄRITYS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
12.1 Käyttöhäiriöt
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Uuni ei kytkeydy toimintaan
eikä sitä voida käyttää.
Uunia ei ole kytketty sähköverkkoon tai se on liitetty
sähköverkkoon virheellisesti.
Tarkista että uuni on liitetty
oikein sähköverkkoon (ks.
kytkentäkaavio, jos saatavilla).
Uuni ei kuumene.
Uuni on kytketty pois toimin- Kytke uuni toimintaan.
nasta.
Uuni ei kuumene.
Kelloa ei ole asetettu.
Aseta kello.
Uuni ei kuumene.
Tarvittavia asetuksia ei ole
tehty.
Varmista, että asetukset ovat
oikein.
Uuni ei kuumene.
Automaattinen virrankatkaisu on toiminnassa.
Katso kohta "Automaattinen
virrankatkaisu".
Uuni ei kuumene.
Lapsilukko on kytketty toimintaan.
Katso kohta "Lapsilukon
käyttäminen".
68
www.aeg.com
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Uuni ei kuumene.
Ovi ei ole kunnolla kiinni.
Sulje luukku kokonaan.
Uuni ei kuumene.
Sulake on palanut.
Tarkista, onko toimintahäiriön syynä sulake. Jos sulake
palaa aina uudelleen, käänny
sähköalan ammattilaisen
puoleen.
Valo ei syty.
Lamppu on palanut.
Vaihda lamppu.
Paistolämpömittari ei toimi.
Paistolämpömittarin pistoke
on asetettu virheellisesti pistorasiaan.
Kytke paistolämpömittarin
pistoke mahdollisimman syvälle pistorasiaan.
Höyryä ja kosteutta muodos- Ruoka on jätetty uuniin liian
tuu ruokaan ja uunin sisälle. pitkäksi ajaksi.
Älä jätä ruokia uuniin 15-20
minuuttia pitemmäksi ajaksi
kypsennyksen jälkeen.
Näytössä näkyy C2.
Haluat käynnistää Pyrolyysi- Poista paistolämpömittarin
tai Sulatus-toiminnon, mutta pistoke pistorasiasta.
et poistanut paistolämpömittarin pistoketta pistorasiasta.
Näytössä näkyy C3.
Puhdistustoiminto ei toimi
Sulje luukku kokonaan.
lainkaan. Luukkua ei ole suljettu kokonaan, tai luukun lukitus on viallinen.
Näytössä näkyy F102.
• Luukkua ei ole suljettu
• Sulje luukku kokonaan.
kokonaan.
• Kytke laite pois päältä ir• Luukun lukko on viallinen.
rottamalla ja kiinnittämällä sulaketaulun sulake tai
käyttämällä sulaketaulun
turvakytkintä, ja kytke se
takaisin päälle.
• Käänny asiakaspalvelun
puoleen, jos näytössä näkyy F102 uudelleen.
Näytössä näkyy virhekoodi,
jota ei ole tässä taulukossa.
Kyseessä on sähköhäiriö.
• Kytke laite pois päältä irrottamalla ja kiinnittämällä sulaketaulun sulake tai
käyttämällä sulaketaulun
turvakytkintä, ja kytke se
takaisin päälle.
• Käänny kuluttajaneuvonnan puoleen, ellei virhekoodi katoa näytöstä.
SUOMI
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Seuraava toiminto ei tuota
hyviä tuloksia: Kiertoilma
PLUS.
Toimintoa ei ole kytketty oikein toimintaan: Kiertoilma
PLUS Plus Steam -toiminnolla.
Katso kohta "Toiminnon
asettaminen: Kiertoilma
PLUS".
Seuraava toiminto ei tuota
hyviä tuloksia: Kiertoilma
PLUS.
Lokeroa ei ole täytetty vedellä.
Katso kohta "Toiminnon
asettaminen: Kiertoilma
PLUS".
69
Haluat kytkeä toimintaan
Et ole valinnut uunitoiminTrue Fan Cooking PLUS -toi- toa, joka tukee Plus Steam minnon, mutta Plus Steam - toimintoa.
merkkivalo ei syty.
Katso kohta "Toiminnon
asettaminen: Kiertoilma
PLUS".
Haluat kytkeä toimintaan
Plus Steam ei toimi.
True Fan Cooking PLUS -toiminnon, mutta Plus Steam merkkivalo ei syty.
Kytke uuni pois päältä irrottamalla ja kiinnittämällä sulaketaulun sulake tai käyttämällä sulaketaulun turvakytkintä, ja kytke se takaisin
päälle.
Katso kohta "Toiminnon
asettaminen: Kiertoilma
PLUS".
Haluat aktivoida puhdistustoiminnon, mutta näytössä
näkyy "C4".
Plus Steam -painiketta on
painettu.
Paina Plus Steam -painiketta
uudelleen.
Lokerossa oleva vesi ei kiehu.
Lämpötila on liian matala.
Aseta lämpötilaksi vähintään
110 °C.
Lue ohjeet kohdasta "Neuvoja ja vinkkejä".
Vettä tulee ulos lokerosta.
Lokerossa on liikaa vettä.
Kytke uuni pois toiminnasta
ja varmista, että laite on
jäähtynyt. Pyyhi vesi pois liinalla tai sienellä. Lisää oikea
määrä vettä lokeroon. Katso
vastaavat ohjeet.
70
www.aeg.com
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Laite on kytketty toimintaan,
mutta se ei kuumene. Puhallin ei toimi. Näytössä näkyy
"Demo".
Esitystila on päällä.
1.
Kytke uuni pois toiminnasta.
2.
Paina ja pidä
-painiketta alhaalla.
Näytön ensimmäinen
numero ja Demo-merkkivalo alkavat vilkkua.
Syötä koodi 2468 paina-
3.
4.
malla painiketta
tai
arvojen säätämiseksi
ja vahvista painamalla
5.
6.
Näytössä näkyy "12.00".
On tapahtunut sähkökatkos.
12.2 Huoltotiedot
Jos ratkaisua ei löydy, ota yhteys
jälleenmyyjään taivaltuutettuun
huoltopalveluun.
.
Seuraava numero alkaa
vilkkua.
Demo -toiminto kytkeytyy pois päältä, kun vahvistat viimeisen numeron
ja koodi on oikein.
Aseta kello uudelleen.
Huoltopalvelun vaatimat tiedot on
merkitty arvokilpeen. Arvokilpi sijaitsee
uunin sisäosan etukehyksessä. Älä poista
arvokilpeä uunista.
Suosittelemme, että kirjoita tiedot tähän:
Malli (MOD.)
.........................................
Tuotenumero (PNC)
.........................................
Sarjanumero (S.N.)
.........................................
13. ENERGIATEHOKKUUS
13.1 Tuotetiedot ja tuotteen tietolomake*
Tavarantoimittajan nimi
AEG
Mallin tunnus
BPB352021M 949499812,
949499832
BPB352021W 949499813,
949499833
Energialuokka
81.2
SUOMI
Energiatehokkuusluokka
A+
Energiankulutus normaalikäytössä Ylä- ja alalämpö toiminnossa
0.93 kWh/ohjelma
Energiankulutus normaalikäytössä Kiertoilma-toiminnossa
0.69 kWh/ohjelma
Pesien lukumäärä
1
Lämpölähde
Sähkö
Tilavuus
72 l
Uunityyppi
Kalusteeseen asennettava uuni
Massa
BPB352021M
31.8 kg
BPB352021W
31.6 kg
71
* Euroopan unionissa EU-määräyksien 65/2014 ja 66/2014 mukaisesti.
Valko-Venäjän tasavallassa STB 2478-2017:n liitteen G ja STB 2477-2017:n liitteiden A ja B
mukaisesti.
Ukrainassa määräyksen 568/32020 mukaisesti.
Energiatehokkuusluokka ei koske Venäjää.
EN 60350-1 - Ruoanlaittoon tarkoitetut sähkötoimiset kodinkoneet - Osa 1: Tuotesarjat,
uunit, höyryuunit ja grillit - Suorituskyvyn mittaustavat.
13.2 Energiansäästö
Uunissa on joitakin
toimintoja, joiden avulla voit
säästää energiaa.
Varmista, että uunin luukku on suljettu
hyvin uunin ollessa toiminnassa. Älä avaa
luukkua liian usein kypsennyksen aikana.
Pidä luukun tiiviste puhtaana ja varmista,
että se on hyvin kiinni paikoillaan.
Käytä metallisia keittoastioita
energiatehokkuuden parantamiseksi.
Kun mahdollista, älä esikuumenna uunia
ennen ruokien asettamista uuniin.
Minimoi paistojen väliset tauot, kun
valmistat kerralla useampia ruokia.
Puhallintoiminnon käyttäminen
Kun mahdollista, käytä uunitoimintoja
puhaltimella energian säästämiseksi.
Jälkilämpö
Jos ohjelma Kestoaika- tai Lopetusvalinnalla kytketään toimintaan ja
kypsennysaika on yli 30 minuuttia,
joissakin uunitoiminnoissa
lämpövastukset sammuvat
automaattisesti aikaisemmin.
Puhallin ja lamppu toimivat edelleen.
Kun uuni kytketään pois päältä, näytössä
näkyy jälkilämmön merkkivalo. Lämmön
avulla ruoka-aineksia voidaan pitää
lämpimänä.
Kun kypsennys kestää yli 30 minuuttia,
laske uunin lämpötila minimiin 3 - 10
minuuttia ennen kypsennysajan
päättymistä. Uunin jälkilämpö kypsentää
ruokaa edelleen.
Lämmitä muita ruokia jälkilämpöä
käyttäen.
Ruokien lämpimänäpito
Valitse alhaisin mahdollisin lämpötilaasetus hyödyntääksesi jälkilämmön ja
säilyttääksesi aterian lämpimänä.
Jälkilämmön merkkivalo tai lämpötila
syttyy näyttöön.
Kostea kiertoilma
Toiminto säästää energiaa paistamisen
aikana.
72
www.aeg.com
Kun valitset tämän toiminnon, lamppu
sammuu automaattisesti 30 sekunnin
kuluttua.
14. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
*
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
SUOMI
73
74
www.aeg.com
SUOMI
75
867347150-A-402019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising