Zanussi | ZIFN633K | User manual | ZANUSSI ZIFN633K Handleiding

ZANUSSI ZIFN633K Handleiding
User Manual
GETTING
STARTED?
EASY.
ZIFN633K
NL Gebruiksaanwijzing
Kookplaat
FR Notice d'utilisation
Table de cuisson
DE Benutzerinformation
Kochfeld
2
19
37
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en
gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk
voor verwondingen of schade die voortvloeit uit de onjuiste
installatie of het onjuiste gebruik. Bewaar de instructies altijd op
een veilige, toegankelijke plek voor toekomstig gebruik.
VEILIGHEID VAN KINDEREN EN KWETSBARE
MENSEN
•
•
•
•
•
•
•
•
2
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en
ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of
verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis,
indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen
over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
Kinderen tussen de 3 en 8 jaar oud en personen met zware en
complexe beperkingen dienen altijd uit de buurt van het
apparaat te worden gehouden, tenzij ze voortdurend onder
toezicht staan.
Kinderen jonger dan 3 jaar dienen, mits zij voortdurend onder
toezicht staan, bij het apparaat uit de buurt te worden
gehouden.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Houd alle verpakkingen uit de buurt van kinderen en verwijder
ze op gepaste wijze.
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als
het in werking is of afkoelt. Makkelijk toegankelijke onderdelen
kunnen heet worden tijdens gebruik.
Als het apparaat is voorzien van een kinderslot, dient dit te
worden geactiveerd.
Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en
onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat uitvoeren.
ALGEMENE VEILIGHEID
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
WAARSCHUWING: Het apparaat en de toegankelijke
onderdelen ervan worden heet tijdens gebruik. U dient te
voorkomen de verwarmingselementen aan te raken.
WAARSCHUWING: Onbewaakt koken op een fornuis met vet
of olie kan gevaarlijk zijn en tot brand leiden.
Probeer NOOIT om een brand te blussen met water. Schakel
het apparaat uit en bedek dan de vlam, bv. met een deksel of
een vuurdeken.
LET OP: Het apparaat mag niet van stroom worden voorzien
door een extern schakelapparaat, zoals een tijdklok, of
aangesloten worden op een circuit dat door het
elektriciteitsbedrijf regelmatig aan en uit wordt geschakeld.
LET OP: Het kookproces moet bewaakt worden. Een kort
kookproces moet voortdurend bewaakt worden.
WAARSCHUWING: Brandgevaar: Bewaar geen voorwerpen
op de kookplaten.
Metalen voorwerpen, zoals messen, vorken, lepels en deksels
mogen niet op de kookplaat worden geplaatst, aangezien ze
heet kunnen worden.
Gebruik het apparaat niet voordat u het in de ingebouwde
structuur installeert.
Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon te maken.
Schakel het kookplaatelement uit na elk gebruik met de
bedieningstoetsen. Vertrouw niet op de pandetector.
Als de glaskeramische / glazen oppervlakte gebarsten is,
schakel het apparaat dan uit en trek de stekker uit het
stopcontact. In het geval het apparaat direct op de stroom is
aangesloten met een aansluitdoos, verwijdert u de zekering om
het apparaat van de stroom te halen. Neem in beide gevallen
contact op met de erkende servicedienst.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant, een
erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze
vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.
WAARSCHUWING: Gebruik alleen kookplaatbeschermers die
door de fabrikant van het kookapparaat zijn ontworpen of door
3
de fabrikant van het apparaat in de gebruiksinstructies als
geschikt zijn aangegeven of kookplaatbeschermers die in het
apparaat zijn geïntegreerd. Het gebruik van ongeschikte
kookplaatbeschermers kan ongelukken veroorzaken.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
INSTALLATIE
WAARSCHUWING! Alleen een
erkende installatietechnicus mag het
apparaat installeren.
WAARSCHUWING! Gevaar voor
letsel of schade aan het apparaat.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.
Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
Houd de minimumafstand naar andere
apparaten en units in acht.
Pas altijd op bij verplaatsing van het apparaat,
want het is zwaar. Gebruik altijd
veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.
Dicht de oppervlakken af met kit om te
voorkomen dat ze gaan opzetten door vocht.
Bescherm de bodem van het apparaat tegen
stoom en vocht.
Installeer het apparaat niet naast een deur of
onder een raam. Dit voorkomt dat heet
kookgerei van het apparaat valt als de deur of
het raam wordt geopend.
Elk apparaat heeft koelventilatoren op de
bodem.
Als het apparaat gemonteerd wordt boven een
lade:
– Leg geen kleine dingen of papier dewelke
kunnen binnengezogen worden, omdat ze
de koelventilatoren kunnen beschadigen of
het koelsysteem kunnen belemmeren.
– Houd een minimumafstand van 2 cm tussen
de bodem van het apparaat en de zaken die
u in de lade bewaart.
Verwijder de afscheidingspanelen die in de kast
onder het apparaat zijn geïnstalleerd.
AANSLUITING AAN HET ELEKTRICITEITSNET
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
WAARSCHUWING! Gevaar voor
brand en elektrische schokken.
•
4
Alle elektrische aansluitingen moeten door een
gediplomeerd elektromonteur worden gemaakt.
•
Dit apparaat moet worden aangesloten op een
geaard stopcontact.
Verzeker u ervan dat de stekker uit het
stopcontact is getrokken, voordat u welke
werkzaamheden dan ook uitvoert.
Zorg ervoor dat de parameters op het
vermogensplaatje overeenkomen met
elektrische vermogen van de netstroom.
Zorg ervoor dat het apparaat correct is
geïnstalleerd. Losse en onjuiste stroomkabels of
stekkers (indien van toepassing) kunnen ervoor
zorgen dat de contactklem te heet wordt.
Gebruik de juiste stroomkabel.
Voorkom dat de stroomkabels verstrikt raken.
Zorg ervoor dat er een schokbescherming wordt
geïnstalleerd.
Gebruik het klem om spanning op het snoer te
voorkomen.
Zorg ervoor dat de stroomkabel of stekker
(indien van toepassing) het hete apparaat of
heet kookgerei niet aanraakt als u het apparaat
op de nabijgelegen contactdozen aansluit.
Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
Zorg dat u de hoofdstekker (indien van
toepassing) of kabel niet beschadigt. Neem
contact op met onze service-afdeling of een
elektromonteur om een beschadigde hoofdkabel
te vervangen.
De schokbescherming van delen onder stroom
en geïsoleerde delen moet op zo'n manier
worden bevestigd dat het niet zonder
gereedschap kan worden verplaatst.
Steek de stekker pas in het stopcontact als de
installatie is voltooid. Zorg ervoor dat het
netsnoer na installatie bereikbaar is.
Sluit de stroomstekker niet aan op een losse
stroomaansluiting.
Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los
te koppelen. Trek altijd aan de stekker.
Gebruik enkel correcte isolatievoorzieningen:
stroomonderbrekers, zekeringen
(schroefzekeringen moeten uit de houder
worden verwijderd), aardlekschakelaars en
contactgevers.
De elektrische installatie moet een
isolatieapparaat bevatten waardoor het apparaat
volledig van het lichtnet afgesloten kan worden.
Het isolatieapparaat moet een contactopening
hebben met een minimale breedte van 3 mm.
GEBRUIK
WAARSCHUWING! Gevaar voor
letsel, brandwonden of elektrische
schokken.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Verwijder voor gebruik (indien van toepassing)
de verpakking, labels en beschermfolie.
Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor
huishoudelijk gebruik.
De specificatie van dit apparaat niet wijzigen.
Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet
geblokkeerd zijn.
Laat het apparaat tijdens het gebruik niet
onbeheerd achter.
Zet de kookzone op "uit" na elk gebruik.
Vertrouw niet alleen op de pandetector.
Leg geen bestek of pannendeksels op de
kookzones. Deze kunnen heet worden.
Bedien het apparaat niet met natte handen of
als het contact maakt met water.
Het apparaat mag niet worden gebruikt als
werkblad of aanrecht.
Sluit het apparaat direct af van de
stroomtoevoer als het oppervlak van het
apparaat gebroken is. Dit om elektrische
schokken te voorkomen.
Gebruikers met een pacemaker moeten een
afstand van minimaal 30 cm bewaren van de
inductiekookzones als het apparaat in werking
is.
Als u eten in de hete olie doet, kan het spatten.
WAARSCHUWING! Risico op brand
en explosie
•
•
•
•
Wanneer ze verwarmd worden, kunnen vetten
en oliën ontvlambare dampen afgeven. Houd
vlammen of verwarmde voorwerpen uit de buurt
van vet en olie als u hiermee kookt.
De dampen die hete olie afgeeft kunnen
spontane ontbranding veroorzaken.
Gebruikte olie die voedselresten bevat kan
brand veroorzaken bij een lagere temperatuur
dan olie die voor de eerste keer wordt gebruikt.
Plaats geen ontvlambare producten of items die
vochtig zijn door ontvlambare producten in, bij
of op het apparaat.
WAARSCHUWING! Risico op
schade aan het apparaat.
•
•
•
•
•
•
•
•
Zet geen heet kookgerei op het
bedieningspaneel.
Leg geen hete deksel op het glazen oppervlak
van de kookplaat.
Laat kookgerei niet droogkoken.
Laat geen voorwerpen of kookgerei op het
apparaat vallen. Het oppervlak kan beschadigen.
Activeer de kookzones niet met lege pannen of
zonder pannen erop.
Geen aluminiumfolie op het apparaat leggen.
Pannen van gietijzer, aluminium of met
beschadigde bodems kunnen krassen
veroorzaken in het glas / glaskeramiek. Til deze
voorwerpen altijd op als u ze moet verplaatsen
op het kookoppervlak.
Dit apparaat is uitsluitend bestemd om mee te
koken. Het mag niet worden gebruikt voor
andere doeleinden, zoals het verwarmen van
een kamer.
ONDERHOUD EN REINIGING
• Reinig het apparaat regelmatig om te
voorkomen dat het materiaal van het oppervlak
achteruitgaat.
• Schakel het apparaat uit en laat het afkoelen
voordat u het schoonmaakt.
• Trek voor onderhoudswerkzaamheden de
stekker uit het stopcontact.
• Gebruik geen waterstralen en stoom om het
apparaat te reinigen.
• Maak het apparaat schoon met een vochtige
zachte doek. Gebruik alleen neutrale
schoonmaakmiddelen. Gebruik geen
schuurmiddelen, schuursponsjes,
oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
SERVICE
• Neem contact op met de erkende servicedienst
voor reparatie van het apparaat.
• Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.
VERWIJDERING
WAARSCHUWING! Gevaar voor
letsel of verstikking.
•
•
•
Neem contact met uw plaatselijke overheid voor
informatie m.b.t. correcte afvalverwerking van
het apparaat.
Haal de stekker uit het stopcontact.
Snijd het netsnoer vlak bij het apparaat af en
gooi het weg.
5
MONTAGE
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
VOOR MONTAGE
Voordat u de kookplaat installeert, dient u de
onderstaande informatie van het typeplaatje te
noteren. Het typeplaatje bevindt zich onderop de
kookplaat.
Serienummer ...........................
INGEBOUWDE KOOKPLATEN
Inbouwkookplaten mogen alleen worden gebruikt
nadat zij ingebouwd zijn in geschikte inbouwunits of
werkbladen die aan de normen voldoen.
AANSLUITKABEL
• De kookplaat is voorzien van een aansluitsnoer.
• Voor het vervangen van een beschadigde
voedingskabel, gebruikt u het kabeltype:
H05V2V2-F dat een temperatuur van 90 °C of
hoger weerstaat. Neem contact op met een
klantenservice bij u in de buurt.
MONTAGE
min.
500mm
min.
50mm
6
min. min.
12 60
min.
28
Als het apparaat boven een lade
geïnstalleerd is, dan kan tijdens het
koken de ventilatie van de kookplaat
de items die in de lade geplaatst zijn
verwarmen.
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
INDELING KOOKPLAAT
1 Inductiekookzone
2 Bedieningspaneel
1
1
1
2
BEDIENINGSPANEEL LAY-OUT
1
2 3
4 5
12
6
7
11
10
8
9
Gebruik de tiptoetsen om het apparaat te bedienen. De displays, indicatielampjes en geluiden tonen welke
functies worden gebruikt.
Tiptoets
Functie
Opmerking
1
AAN/UIT
De kookplaat in- en uitschakelen.
2
Vergrendelen / Kinderbeveiligingsinrichting
Het bedieningspaneel vergrendelen/ontgrendelen.
3
Pauze
De functie in- en uitschakelen.
4
JoinZone
De functie in- en uitschakelen.
-
Kookstanddisplay
De kookstand weergeven.
-
Timerindicatie voor de kookzones
Geeft aan voor welke zone u de tijd instelt.
-
Timerdisplay
De tijd in minuten weergeven.
5
6
7
7
Tiptoets
8
9
/
10
11
-
12
Functie
Opmerking
Hob²Hood
De handmatige modus van functie in- en uitschakelen.
-
Om de kookzone te selecteren.
-
De tijd verlengen of verkorten.
PowerBoost
Het inschakelen van de functie.
Bedieningsstrip
Het instellen van de kookstand.
KOOKSTANDDISPLAYS
Scherm
Beschrijving
De kookzone is uitgeschakeld.
De kookzone wordt gebruikt.
-
Pauze werkt.
Automatisch opwarmen werkt.
PowerBoost werkt.
+ cijfer
Er is een storing.
/
OptiHeat Control (3 stappen Restwarmte-indicator): doorgaan met koken /
warmhoudstand / restwarmte.
/
Vergrendelen / Kinderbeveiligingsinrichting werkt.
Het kookgerei is niet geschikt of te klein, of er is geen kookgerei op de kookzone geplaatst.
Automatisch uitschakelen werkt.
OPTIHEAT CONTROL (3 STAPPEN
RESTWARMTE-INDICATOR)
WAARSCHUWING!
/
/
bestaat verbrandingsgevaar door
restwarmte.
Er
De aanduidingen tonen het niveau van de
restwarmte voor de kookzones die u momenteel
8
gebruikt. De aanduidingen kunnen ook aangaan
voor de nabijgelegen kookzones, zelfs als u deze
niet gebruikt.
De inductiekookzones creëren de voor het
kookproces benodigde warmte direct in de bodem
van de pan. Het glaskeramiek wordt verwarmd door
de warmte van de pannen.
DAGELIJKS GEBRUIK
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
IN- OF UITSCHAKELEN
Raak
1 seconde aan om de kookplaat in– of uit
te schakelen.
AUTOMATISCH UITSCHAKELEN
De functie schakelt de kookplaat
automatisch uit als:
• alle kookzones zijn uitgeschakeld,
• u de kookstand niet instelt nadat u de kookplaat
hebt ingeschakeld,
• u iets hebt gemorst of iets langer dan 10
seconden op het bedieningspaneel hebt gelegd
(een pan, doek, etc.). Er klinkt een
geluidssignaal en de kookplaat wordt
uitgeschakeld. Verwijder het voorwerp of reinig
het bedieningspaneel.
• De kookplaat te heet wordt (bijvoorbeeld als een
steelpan droog kookt). De kookzone moet
afgekoeld zijn voordat u de kookplaat weer kunt
gebruiken.
•
•
u ongeschikte pannen gebruikt. Het symbool
gaat branden en na 2 minuten schakelt de
kookzone automatisch uit.
u een kookzone niet uitschakelt of de kookstand
verandert. Na een tijdje gaat
aan en schakelt
de kookplaat uit.
De verhouding tussen kookstand en de tijd
waarna de kookplaat uitschakelt:
Warmte-instelling
De kookplaat wordt
uitgeschakeld na
JOINZONE
De functie werkt als de pan de
middelpunten van beide zones bedekt.
Deze functie verbindt twee linker kookzones en
deze werken dan samen als één kookzone.
Stel eerst de kookstand in voor een van de linker
kookzones.
De functie inschakelen: Raak aan. Raak één
van de bedieningssensors aan om de kookstand in
te stellen of te wijzigen.
De functie uitschakelen: Raak aan. De
kookzones werken onafhankelijk.
Als u maar één kookzone van het tweetal gebruikt
dan raden wij aan om de achterste kookzone te
gebruiken. Ook als u een grote pan gebruikt dan
raden wij aan om het kookgerei bij de achterste
kookzone te gebruiken.
AUTOMATISCH OPWARMEN
Activeer deze functie om in een kortere tijd een
gewenste kookstand te krijgen. Als het aan staat,
werkt de zone in het begin op de hoogste
kookstand en gaat daarna verder met koken op de
gewenste kookstand.
Om de functie in werking te stellen
moet de kookzone koud zijn.
Om de functie voor een kookzone in te
,1-2
6 uur
3-4
5 uur
5
4 uur
6-9
1,5 uur
DE KOOKSTAND
Voor het instellen of wijzigen van de kookstand:
Raak de bedieningsstrip aan bij de juiste kookstand
of beweeg uw vinger langs de bedieningsstrip
totdat u de jusite kookstand heeft bereikt.
schakelen: raak
aan (
gaat aan). Raak
meteen de gewenste kookstand aan. Na 3
seconden gaat
branden.
De functie uitschakelen: wijzig de kookstand.
POWERBOOST
Deze functie maakt meer vermogen beschikbaar
voor de inductiekookzones. De functie kan voor een
beperkte tijdsduur voor uitsluitend de
inductiekookzone worden geactiveerd. Daarna
wordt de inductiekookzone automatisch
teruggeschakeld naar de hoogste kookstand.
9
Zie het hoofdstuk 'Technische
gegevens'.
Om de functie voor een kookzone in te
schakelen: raak
aan.
gaat aan.
De functie uitschakelen: wijzig de kookstand.
TIMER
U kunt deze functie gebruiken om in te stellen hoe
lang de kookzone moet werken voor een
kooksessie.
Stel eerst de warmtestand voor de kookzone in en
dan de functie.
Kookzone instellen:raak
meerdere malen aan
tot het lampje van de gewenste kookzone brandt.
Om de functie in te schakelen of de tijd te
of
van de timer aan om de
wijzigen: raak
tijd in te stellen (00 - 99 minuten). Als het lampje
van de kookzone langzaam gaat knipperen, wordt
de tijd afgeteld.
Resterende tijd weergeven: selecteer de
kookzone met
. Het indicatielampje van de
kookzone gaat sneller knipperen. Op het display
wordt de resterende tijd weergegeven.
De functie uitschakelen: stel de kookzone in met
en raak
aan. De resterende tijd telt af naar
00. Het indicatielampje van de kookzone gaat uit.
Als de tijd verstreken is, klinkt er een
geluidssignaal en knippert 00. De
kookzone wordt uitgeschakeld.
Het geluidssignaal stopzetten: Raak
Kookwekker
aan.
U kunt deze functie gebruiken als Kookwekker
terwijl de kookplaat is ingeschakeld en de
kookzones niet werken. De warmtestand op het
.
De functie inschakelen: Raak
Tik op
om de functie in te schakelen.
gaat aan.De kookstand wordt verlaagd naar 1.
Timer met aftelfunctie
display toont
PAUZE
Deze functie stelt alle kookzones die in werking zijn
in op de laagste kookstand.
Als de functie in werking is, zijn alle andere
symbolen op de bedieningspanelen vergrendeld.
De functie stopt de timerfunctie niet.
aan. Raak
Voor het uitschakelen van de functie raakt u
aan. De vorige kookstand gaat aan.
VERGRENDELEN
U kunt het bedieningspaneel vergrendelen terwijl
de kookzones in werking zijn. Hiermee wordt
voorkomen dat de kookstand per ongeluk wordt
veranderd.
Stel eerst de kookstand in.
De functie inschakelen: raak
aan.
gaat
gedurende 4 seconden aan.De timer blijft aan.
De functie uitschakelen: Raak
kookstand gaat aan.
aan. De vorige
Als u de kookplaat uitzet, stopt u deze
functie ook.
KINDERBEVEILIGINGSINRICHTING
Deze functie voorkomt dat de kookplaat onbedoeld
wordt gebruikt.
De functie inschakelen: schakel de kookplaat in
met
. Stel geen warmteinstelling in. Raak
seconden aan.
4
gaat aan. Schakel de kookplaat
uit met
.
De functie uitschakelen: schakel de kookplaat in
met
. Stel geen warmteinstelling in. Raak
seconden aan.
4
gaat aan. Schakel de kookplaat
uit met
.
De functie gedurende één kooksessie
onderdrukken: zet de kookplaat aan met
.
of
van de timer aan om de tijd in te stellen. Als
de tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en
knippert 00.
gaat aan. Raak
4 seconden aan. Stel de
kookstand in binnen 10 seconden. U kunt de
kookplaat bedienen. Als u de kookplaat uitschakelt
Het geluidssignaal stopzetten: Raak
met
aan.
De functie heeft geen invloed op de
werking van de kookzones.
10
, treedt de functie weer in werking.
VERMOGENSBEHEER
• De kookzones zijn gegroepeerd volgens locatie
en aantal fasen van de kookplaat. Zie
afbeelding.
•
•
•
•
•
•
Elke fase heeft een maximale elektriciteitslading
van 3700 W.
De functie verdeelt het vermogen tussen de
kookzones aangesloten op dezelfde fase.
De functie wordt geactiveerd als de totale
elektriciteitslading van de kookzones
aangesloten op een enkele fase de 3700 W
overschrijdt.
De functie verlaagt het vermogen naar de
andere kookzones aangesloten op dezelfde
fase.
De weergave van de warmte-instelling van de
verlaagde zones wisselt af tussen de gekozen
warmte-instelling en de verlaagde warmteinstelling. Na enige tijd blijft de weergave van de
warmte-instelling van de verlaagde zones op de
verlaagde warmtestand staan.
HOB²HOOD
Het is een geavanceerde automatische functie die
de kookplaat op een speciale afzuigkap aansluit.
Zowel de kookplaat als de afzuigkap heeft een
infraroodontvanger. De snelheid van de ventilator
wordt automatisch bepaald op basis van de
modusinstelling en de temperatuur van de heetste
pan op de kookplaat. U kunt de ventilator van de
kookplaat handmatig bedienen.
Voor de meeste afzuigkappen wordt
het afstandsbedieningssysteem
uitgeschakeld. Inschakelen voordat u
de functie gebruikt. Zie voor meer
informatie de gebruikershandleiding
van de afzuigkap.
De functie automatisch bedienen
Stel de automatische modus in op H1 – H6 om de
functie automatisch te bedienen. De kookplaat
wordt oorspronkelijk ingesteld op H5.De afzuigkap
reageert als u de kookplaat in gebruik neemt. De
kookplaat herkent de temperatuur van de pannen
automatisch en stelt de snelheid van de ventilator
erop af.
Automatische modi
Automatische verlichting
Koken1)
Bakken2)
Modus
H0
Uit
Uit
Uit
Modus
H1
Aan
Uit
Uit
Modus
H2 3)
Aan
Ventilatorsnelheid 1
Ventilatorsnelheid 1
Modus
H3
Aan
Uit
Ventilatorsnelheid 1
Modus
H4
Aan
Ventilatorsnelheid 1
Ventilatorsnelheid 1
Modus
H5
Aan
Ventilatorsnelheid 1
Ventilatorsnelheid 2
Modus
H6
Aan
Ventilatorsnelheid 2
Ventilatorsnelheid 3
1) De kookplaat detecteert het kookproces en activeert de ventilatorsnelheid overeenkomstig de automatische modus.
2) De kookplaat detecteert het bakproces en activeert de ventilatorsnelheid overeenkomstig de automatische modus.
3) Deze modus activeert de ventilator en de verlichting en reageert niet op de temperatuur.
De automatische modus veranderen
1. Schakel het apparaat uit.
2. Raak
en uit.
3 seconden aan. Het display gaat aan
3. Raak
3 seconden aan.
4. Raak
een paar keer aan tot
aan gaat.
5. Raak
van de timer aan om een
automatische modus te selecteren.
Schakel de automatische modus van
de functie uit om de kookplaat direct
te bedienen op het kookplaatpaneel.
11
Als u stopt met koken en de kookplaat
uitschakelt, kan de ventilator nog even
blijven werken. Daarna schakelt het
systeem de ventilator automatisch uit
en wordt voorkomen dat u de
ventilator per ongeluk de komende 30
seconden activeert.
De ventilatorsnelheid handmatig
bedienen
U kunt de functie ook handmatig bedienen. Raak
daartoe
aan als de kookplaat actief is. Dit
schakelt de automatische bediening van de functie
uit zodat u de ventilatorsnelheid handmatig kunt
drukt, wordt de
veranderen. Als u op
ventilatorsnelheid met één verhoogd. Als u een
intensief niveau bereikt en weer op
de ventilatorsnelheid in op 0 waardoor de
afzuigkapventilator uitschakelt. Om de ventilator
weer te starten met ventilatorsnelheid 1, raakt u
aan.
Schakel de kookplaat uit en weer aan
om de automatische bediening van de
functie te activeren.
De verlichting activeren
U kunt de kookplaat instellen om de verlichting
automatisch te activeren als u de kookplaat aan zet.
Zet daarvoor de automatische modus op H1 – H6.
De verlichting van de afzuigkap gaat
uit 2 minuten nadat u de kookplaat
heeft uitgeschakeld.
drukt, stelt u
AANWIJZINGEN EN TIPS
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
KOOKGEREI
Bij een inductiekookzone zorgt een
sterk elektromagnetisch veld ervoor
dat het kookgerei erg snel heet wordt.
Gebruik de inductiekookzones met
geschikte pannen.
Materiaal van het kookgerei
• correct: gietijzer, staal, geëmailleerd staal,
roestvrij staal, meerlaagse bodem (aangemerkt
als geschikt door de fabrikant).
• niet correct: aluminium, koper, messing, glas,
keramiek, porselein.
Een pan is geschikt voor een
inductiekookplaat als:
• water op de hoogste kookstand binnen korte tijd
wordt verwarmd.
• een magneet vast blijft zitten aan de bodem van
het kookgerei.
De bodem van het kookgerei moet zo
dik en vlak mogelijk zijn.
Zorg ervoor dat bodems schoon en
droog zijn voordat ze op de kookplaat
worden gezet.
Afmetingen van de pannen
12
Inductiekookzones passen zich tot op zekere
hoogte automatisch aan de afmeting van het
kookgerei aan.
De efficiëntie van de kookzone heeft betrekking op
de diameter van het kookgerei. Kookgerei met een
diameter die kleiner is dan het minimum, ontvangt
slechts een deel van het vermogen dat door de
kookzone wordt gegenereerd.
Raadpleeg "Technische gegevens".
LAWAAI TIJDENS GEBRUIK
Als u dit hoort:
• kraakgeluid: kookgerei is gemaakt van
verschillende materialen (sandwich-constructie).
• fluitend geluid: bij gebruik van een kookzone
met een hoge kookstand en als het kookgerei is
gemaakt van verschillende materialen (een
sandwich-constructie).
• bromgeluid: als u een hoge kookstand gebruikt.
• klikken: er treedt elektrische schakeling op.
• sissen, zoemen: de ventilator werkt.
Deze geluiden zijn normaal en hebben niets
met een defect te maken.
VOORBEELDEN VAN KOOKTOEPASSINGEN
De correlatie tussen de kookstand en het
stroomverbruik van de kookzone is niet lineair.
Wanneer u de kookstand verhoogt, is dit niet
proportioneel met de toename in stroomverbruik
van de kookzone. Het betekent dat een kookzone
op de medium kookstand minder dan de helft van
het vermogen gebruikt.
Warmte-instelling
De gegevens in de volgende tabel
dienen slechts als richtlijn.
Gebruik om:
Tijd (min)
Bereide gerechten warmhouden.
zoals
nodig
Een deksel op het kookgerei
doen.
1-2
Hollandaisesaus, smelten: boter,
chocolade, gelatine.
5 - 25
Van tijd tot tijd mengen.
1-2
Stollen: luchtige omeletten, gebakken eieren.
10 40
Met deksel bereiden.
2-3
Zachtjes aan de kook brengen
van rijst en gerechten op melkbasis, reeds bereide gerechten opwarmen.
25 50
Voeg minimaal twee keer zo veel
vocht toe als rijst en roer gerechten op melkbasis halverwege de
procedure door.
3-4
Stomen van groenten, vis en
vlees.
20 45
Voeg een paar eetlepels vocht
toe.
4-5
Aardappelen stomen.
20 60
Gebruik max. ¼ l water voor 750
g aardappelen.
4-5
Bereiden van grotere hoeveelheden voedsel, stoofschotels en
soepen.
60 150
Tot 3 l vloeistof plus ingrediënten.
6-7
Lichtjes braden: kalfsoester, cordon bleu van kalfsvlees, koteletten, rissoles, worstjes, lever, roux,
eieren, pannenkoeken, donuts.
zoals
nodig
Halverwege de bereidingstijd
omdraaien.
7-8
Door-en-door gebraden, opgebakken aardappelen, lendenbiefstukken, steaks.
5 - 15
Halverwege de bereidingstijd
omdraaien.
9
Aan de kook brengen van water, pasta koken, aanbraden van vlees (goulash, stoofvlees), frituren van friet.
-1
Tips
Aan de kook brengen van grote hoeveelheden water. PowerBoost is geactiveerd.
PRAKTISCHE TIPS VOOR HOB²HOOD
Als u de kookplaat bedient met de functie:
• Bescherm het afzuigkappaneel tegen direct
zonlicht.
• Breng geen halogeenverlichting aan in het
afzuigkappaneel.
• Dek het bedieningspaneel van de afzuigkap niet
af.
• Onderbreek het signaal tussen de kookplaat en
de afzuigkap niet (bijvoorbeeld met een hand,
een handgreep van een pan of een grote pan).
Zie de afbeelding.
De afzuigkap in de afbeelding is slechts een
voorbeeld.
13
Andere op afstand bediende
apparaten kunnen het signaal
hinderen. Gebruik dergelijke apparaten
niet in de buurt van de kookplaat
terwijl Hob²Hood ingeschakeld is.
Afzuigkappen met de Hob²Hood functie
Zie de consumentenwebsite voor de volledige
reeks afzuigkappen die met deze functie werken.
ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
ALGEMENE INFORMATIE
• Maak de kookplaat na ieder gebruik schoon.
• Gebruik altijd kookgerei met een schone
bodem.
• Krassen of donkere vlekken op de oppervlakte
hebben geen invloed op de werking van de
kookplaat.
• Gebruik een specifiek schoonmaakmiddel voor
het oppervlak van de kookplaat.
• Gebruik een speciale schraper voor de glazen
plaat.
DE KOOKPLAAT SCHOONMAKEN
• Verwijder direct: gesmolten kunststof, plastic
folie, suiker en suikerhoudend voedsel, anders
PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
14
•
•
kan dit schade aan de kookplaat veroorzaken.
Doe voorzichtig om brandwonden te voorkomen.
Gebruik de speciale schraper op de glazen
plaat en verwijder resten door het blad over het
oppervlak te schuiven.
Verwijder nadat de kookplaat voldoende
is afgekoeld: kalk- en waterkringen, vetspatten
en metaalachtig glanzende verkleuringen. Reinig
de kookplaat met een vochtige doek en een
beetje niet-schurend reinigingsmiddel. Droog de
kookplaat na reiniging af met een zachte doek.
Verkleuring glanzende metalen
verwijderen: reinig het glazen oppervlak met
een doek en een oplossing van water met azijn.
WAT MOET U DOEN ALS...
Storing
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De kookplaat is niet aangesloten op een stopcontact of is
niet goed geïnstalleerd.
Controleer of de kookplaat
goed is aangesloten op het
lichtnet. Raadpleeg het aansluitdiagram.
De zekering is doorgeslagen.
Ga na of de zekering de oorzaak van de storing is. Als de
zekeringen keer op keer doorslaan, neemt u contact op met
een erkende installateur.
Stel gedurende 10 seconden
geen kookstand in.
Schakel de kookplaat opnieuw
in en stel de kookstand binnen
10 seconden in.
U hebt 2 of meer sensorvelden
tegelijk aangeraakt.
Raak slechts één tiptoets tegelijk aan.
Pauze werkt.
Raadpleeg "Dagelijks gebruik".
Er ligt water of er zitten vetspatten op het bedieningspaneel.
Reinig het bedieningspaneel.
Er klinkt een geluidssignaal en
de kookplaat wordt uitgeschakeld.
Er klinkt een geluidssignaal als
de kookplaat wordt uitgeschakeld.
U hebt een of meer tiptoetsen
afgedekt.
Verwijder het voorwerp van de
tiptoetsen.
De kookplaat schakelt uit.
U hebt iets op sensorveld
gezet.
Verwijder het object van de
tiptoets.
De restwarmte-indicator gaat
niet aan.
De zone is niet heet, omdat hij
slechts kortstondig is bediend
of de sensor beschadigd is.
Als de kookzone lang genoeg
in werking is geweest om heet
te zijn, neemt u contact op met
de klantenservice.
Hob²Hood werkt niet.
U dekte het bedieningspaneel
af.
Verwijder het voorwerp van het
bedieningspaneel.
U maakt gebruik van een hele
grote pan die het signaal blokkeert.
Gebruik een kleinere pan, verander van kookzone of bedien
de afzuigkap handmatig.
De zone is heet.
Laat de zone voldoende afkoelen.
De hoogste verwarmingsstand
is ingesteld.
De hoogste kookstand heeft
hetzelfde vermogen als de
functie.
Vermogensbeheer werkt.
Raadpleeg "Dagelijks gebruik".
U kunt de kookplaat niet inschakelen of bedienen.
Automatisch opwarmen werkt
niet.
De kookstand schakelt tussen
twee kookstanden.
15
Storing
De sensorvelden worden
warm.
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het kookgerei is te groot of
staat te dicht bij het bedieningspaneel.
Plaats groter kookgerei op de
achterste kookzones indien nodig.
gaat branden.
Kinderbeveiligingsinrichting of
Vergrendelen werkt.
Raadpleeg "Dagelijks gebruik".
gaat branden.
Er staat geen kookgerei op de
zone.
Zet kookgerei op de zone.
Het kookgerei dekt het kruis/
vierkant niet.
Dek het kruis/vierkant volledig
af.
Het kookgerei is niet geschikt.
Gebruik geschikt kookgerei.
Zie 'Aanwijzingen en tips'.
De diameter van de bodem van
het kookgerei is te klein voor
de zone.
Gebruik kookgerei met de juiste afmetingen. Raadpleeg
"Technische gegevens".
Er heeft zich een fout in de
kookplaat voorgedaan.
Schakel de kookplaat uit en na
30 seconden weer in. Wan-
en een getal gaat branden.
neer
weer verschijnt, trekt u
de stekker van de kookplaat uit
het stopcontact. Steek de
stekker van de kookplaat er na
30 seconden weer in. Als het
probleem zich blijft voordoen,
neem dan contact op met een
erkend servicecentrum.
U kunt een constant piepgeluid
horen.
De elektrische aansluiting is
onjuist.
ALS U HET PROBLEEM NIET KUNT
OPLOSSEN...
Als u niet zelf het probleem kunt verhelpen, neem
dan contact op met uw verkoper of de
serviceafdeling. Zie voor deze gegevens het
typeplaatje. Geef ook de driecijferige code voor het
glaskeramiek (bevindt zich op de hoek van het
glazen oppervlak) en de foutmelding die wordt
weergegeven. Verzeker u ervan dat u de kookplaat
Trek de stekker van de kookplaat uit het stopcontact. Laat
de installatie controleren door
een erkende elektricien.
correct gebruikt heeft. Bij onjuist gebruik van het
apparaat wordt het bezoek van de
onderhoudstechnicus van de klantenservice of de
vakhandelaar in rekening gebracht, zelfs tijdens de
garantieperiode. De instructies over het service
center en de garantiebepalingen vindt u in het
garantieboekje.
TECHNISCHE GEGEVENS
TYPEPLAATJE
Model ZIFN633K
Type 61 B3A 02 AA
Inductie 7.35 kW
16
PNC 949 595 724 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Gemaakt in Duitsland
Ser.Nr. .................
ZANUSSI
7.35 kW
SPECIFICATIE KOOKZONES
Kookzone
Nominaal vermoPowerBoost maxi- Diameter van het
gen (max warmte- PowerBoost [W]
male duur [min]
kookgerei [mm]
instelling) [W]
Linksvoor
2300
3200
10
125 - 210
Linksachter
2300
3200
10
125 - 210
Rechtsvoor
1800
3500
2800
3700
10
10
145 - 245
245 - 280
Het vermogen van de kookzones kan enigszins
afwijken van de gegevens in de tabel. Het verandert
met het materiaal en de afmetingen van het
kookgerei.
Gebruik voor optimale kookresultaten alleen
kookgerei met een diameter niet groter dan vermeld
in de tabel.
ENERGIEZUINIGHEID
PRODUCTINFORMATIE VOLGENS EU 66/2014 ALLEEN GELDIG VOOR EU-MARKT
Modelidentificatie
ZIFN633K
Type kookplaat
Ingebouwde kookplaat
Aantal kookzones
3
Verwarmingstechnologie
Inductie
Diameter ronde kookzones
(Ø)
Linksvoor
Linksachter
Rechtsvoor
21,0 cm
21,0 cm
28,0 cm
Energieverbruik per kookzone
(EC electric cooking)
Linksvoor
Linksachter
Rechtsvoor
193,1 Wh/kg
181,5 Wh/kg
192,1 Wh/kg
Energieverbruik van de kookplaat (EC electric hob)
EN 60350-2 - Huishoudelijke elektrische
kookapparaten - deel 2: Kookplaten - Methodes
voor het meten van de prestatie
De energiemetingen betreffende de kookzone
worden geïdentificeerd door de markeringen van de
respectievelijke kookzones.
ENERGIEBESPARING
U kunt elke dag energie besparen tijdens het koken
door de onderstaande tips te volgen.
188,9 Wh/kg
•
•
•
•
•
•
Warm alleen de hoeveelheid water op die u
nodig heeft.
Doe indien mogelijk altijd een deksel op de pan.
Zet uw kookgerei op de kookzone voordat u
deze activeert.
Zet kleiner kookgerei op kleinere kookzones.
Plaats het kookgerei precies in het midden van
de kookzone.
Gebruik de restwarmte om het eten warm te
houden of te smelten.
17
MILIEUBESCHERMING
Recycleer de materialen met het symbool
. Gooi
de verpakking in een geschikte afvalcontainer om
het te recycleren. Bescherm het milieu en de
volksgezondheid en recycleer op een correcte
manier het afval van elektrische en elektronische
18
apparaten. Gooi apparaten gemarkeerd met het
symbool niet weg met het huishoudelijk afval.
Breng het product naar het milieustation bij u in de
buurt of neem contact op met de gemeente.
INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les
instructions fournies. Le fabricant ne pourra être tenu pour
responsable des blessures et dégâts résultant d'une mauvaise
installation ou utilisation. Conservez toujours les instructions dans
un lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.
SÉCURITÉ DES ENFANTS ET DES PERSONNES
VULNÉRABLES
•
•
•
•
•
•
•
•
Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans,
ainsi que des personnes dont les capacités physiques,
sensorielles et mentales sont réduites ou dont les
connaissances et l'expérience sont insuffisantes, à condition
d'être surveillés ou d'avoir reçu des instructions concernant
l'utilisation sécurisée de l'appareil et de comprendre les risques
encourus.
Les enfants entre 3 et 8 ans et les personnes ayant un
handicap très important et complexe doivent être tenus à l'écart
de l'appareil, à moins d'être surveillés en permanence.
Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart de
l'appareil, à moins d'être surveillés en permanence.
Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants et jetezles convenablement.
Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil lorsqu'il
est en cours de fonctionnement ou lorsqu'il refroidit. Les parties
accessibles peuvent devenir chaudes en cours d'utilisation.
Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité enfants, nous
vous recommandons de l'activer.
Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre une
opération de maintenance sur l'appareil sans surveillance.
SÉCURITÉ GÉNÉRALE
•
AVERTISSEMENT : L'appareil et ses parties accessibles
deviennent chauds pendant son fonctionnement. Veillez à ne
pas toucher les éléments chauffants.
19
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
20
AVERTISSEMENT : Il peut être dangereux de laisser chauffer
de la graisse ou de l'huile sans surveillance sur une table de
cuisson car cela pourrait provoquer un incendie.
N'essayez JAMAIS d'éteindre un feu avec de l'eau. Éteignez
l'appareil puis couvrez les flammes, par exemple avec un
couvercle ou une couverture ignifuge.
ATTENTION : L'appareil ne doit pas être branché à
l'alimentation en utilisant un appareil de connexion externe
comme un minuteur, ou branché à un circuit qui est
régulièrement activé/désactivé par un fournisseur d'énergie.
ATTENTION : Toute cuisson doit être surveillée. Une cuisson
courte doit être surveillée en permanence.
AVERTISSEMENT : Risque d'incendie ! N'entreposez rien sur
les surfaces de cuisson.
Ne posez pas d'objets métalliques tels que couteaux,
fourchettes, cuillères ou couvercles sur la table de cuisson car
ils pourraient chauffer.
N'utilisez pas l'appareil avant de l'avoir installé dans la structure
encastrée.
N'utilisez pas de nettoyeur vapeur pour nettoyer l'appareil.
Après utilisation, éteignez toujours la zone de cuisson à l'aide
de la manette de commande correspondante et ne vous fiez
pas à la détection des récipients.
Si la surface vitrocéramique / en verre est fissurée, éteignez
l'appareil et débranchez-le. Si l'appareil est branché à
l'alimentation secteur directement en utilisant une boîte de
jonction, retirez le fusible pour déconnecter l'appareil de
l'alimentation secteur. Dans tous les cas, contactez le service
après-vente agréé.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé
par le fabricant, un service de maintenance agréé ou un
technicien qualifié afin d'éviter tout danger.
AVERTISSEMENT : Utilisez uniquement les dispositifs de
protection pour table de cuisson conçus ou indiqués comme
adaptés par le fabricant de l'appareil de cuisson dans les
instructions d'utilisation, ou les dispositifs de protection pour
table de cuisson intégrés à l'appareil. L'utilisation de dispositifs
de protection non adaptés peut entraîner des accidents.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
INSTALLATION
AVERTISSEMENT! L'appareil doit
être installé uniquement par un
professionnel qualifié.
AVERTISSEMENT! Risque de
blessure corporelle ou de dommages
matériels.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Retirez l'intégralité de l'emballage.
N'installez pas et ne branchez pas un appareil
endommagé.
Suivez scrupuleusement les instructions
d'installation fournies avec l'appareil.
Respectez l'espacement minimal requis par
rapport aux autres appareils et éléments.
Soyez toujours vigilants lorsque vous déplacez
l'appareil car il est lourd. Utilisez toujours des
gants de sécurité et des chaussures fermées.
Isolez les surfaces découpées à l'aide d'un
matériau d'étanchéité pour éviter que la
moisissure ne provoque de gonflements.
Protégez la partie inférieure de l'appareil de la
vapeur et de l'humidité.
N'installez pas l'appareil près d'une porte ou
sous une fenêtre. Les récipients chauds
risqueraient de tomber de l'appareil lors de
l'ouverture de celles-ci.
Chaque appareil est doté de ventilateurs de
refroidissement dans le fond.
Si l'appareil est installé au-dessus d'un tiroir :
– Ne rangez pas de feuilles ni de petits bouts
de papier qui pourraient être aspirés et
endommager les ventilateurs de
refroidissement ou le système de
refroidissement.
– Laissez une distance d'au moins 2 cm entre
le fond de l'appareil et les objets rangés
dans le tiroir.
Retirez les panneaux de séparation installés
dans le meuble sous l'appareil.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE
AVERTISSEMENT! Risque
d'incendie ou d'électrocution.
•
•
L’ensemble des branchements électriques doit
être effectué par un technicien qualifié.
L’appareil doit être relié à la terre.
•
Avant toute intervention, assurez-vous que
l'appareil est débranché.
Vérifiez que les paramètres figurant sur la
plaque signalétique correspondent aux données
électriques de votre réseau.
Assurez-vous que l'appareil est bien installé. Un
câble d'alimentation lâche et inapproprié ou une
fiche (si présente) non serrée peuvent être à
l'origine d'une surchauffe des bornes.
Utilisez le câble d'alimentation électrique
approprié.
Ne laissez pas le câble d'alimentation
s'emmêler.
Assurez-vous qu'une protection antiélectrocution est installée.
Utilisez un collier anti-traction sur le câble.
Assurez-vous que le câble d'alimentation ou la
fiche (si présente) n'entrent pas en contact avec
les surfaces brûlantes de l'appareil ou les
récipients brûlants lorsque vous branchez
l'appareil à des prises électriques situées à
proximité.
L’appareil ne doit pas être raccordé à l’aide
d'une prise multiple ou d'un prolongateur.
Veillez à ne pas endommager la fiche secteur (si
présente) ni le câble d'alimentation. Contactez
notre service après-vente agréé ou un
électricien pour remplacer le câble
d'alimentation s'il est endommagé.
La protection contre les chocs des parties sous
tension et isolées doit être fixée de telle manière
qu’elle ne puisse pas être enlevée sans outils.
Ne branchez la fiche d’alimentation à la prise de
courant qu’à la fin de l’installation. Assurez-vous
que la prise principale est accessible une fois
l’appareil installé.
Si la prise de courant est lâche, ne branchez
pas la fiche d'alimentation secteur.
Ne tirez jamais sur le câble d’alimentation
électrique pour débrancher l’appareil. Tirez
toujours sur la fiche de la prise secteur.
N’utiliser que des dispositifs d’isolation
corrects : coupe-circuits de protection de ligne,
fusibles. (les fusibles à visser doivent être retirés
du support), un disjoncteur différentiel et des
contacteurs.
L'installation électrique doit être équipée d'un
dispositif d'isolement à coupure omnipolaire. Le
dispositif d'isolement doit présenter une
distance d'ouverture des contacts d'au moins
3 mm.
21
UTILISATION
AVERTISSEMENT! Risque de
blessures, de brûlures ou
d'électrocution.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Avant la première utilisation, retirez les
emballages, les étiquettes et les films de
protection (si présents).
Cet appareil est exclusivement destiné à une
utilisation domestique.
Ne modifiez pas les caractéristiques de cet
appareil.
Assurez-vous que les orifices de ventilation ne
sont pas bouchés.
Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance
pendant son fonctionnement.
Éteignez les zones de cuisson après chaque
utilisation.
Ne vous fiez pas uniquement au détecteur de
récipient.
Ne posez pas de couverts ou de couvercles sur
les zones de cuisson. Elles sont chaudes.
N'utilisez jamais cet appareil avec les mains
mouillées ou lorsqu'il est en contact avec de
l'eau.
N'utilisez jamais l'appareil comme plan de travail
ou comme plan de stockage.
Si la surface de l'appareil présente des fêlures,
débranchez immédiatement l'appareil pour éviter
tout risque d'électrocution.
Les porteurs de pacemakers doivent rester à
une distance minimale de 30 cm des zones de
cuisson à induction lorsque l'appareil est en
cours de fonctionnement.
Lorsque vous versez un aliment dans de l'huile
chaude, elle peut éclabousser.
AVERTISSEMENT! Risque
d'incendie et d'explosion.
•
•
•
•
22
Les graisses et l'huile chaudes peuvent dégager
des vapeurs inflammables. Tenez les flammes
ou les objets chauds éloignés des graisses et
de l'huile lorsque vous vous en servez pour
cuisiner.
Les vapeurs dégagées par l'huile très chaude
peuvent provoquer une combustion spontanée.
L'huile qui a servi contient des restes d'aliments
pouvant provoquer un incendie à température
plus faible que l'huile n'ayant jamais servi.
Ne placez pas de produits inflammables ou
d'éléments imbibés de produits inflammables à
l'intérieur ou à proximité de l'appareil, ni sur
celui-ci.
AVERTISSEMENT! Risque
d'endommagement de l'appareil.
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne laissez pas de récipients chauds sur le
bandeau de commande.
Ne posez pas de couvercle de casserole chaud
sur la surface en verre de la table de cuisson.
Ne laissez pas le contenu des récipients
s'évaporer entièrement.
Prenez soin de ne pas laisser tomber d'objets
ou de récipients sur l'appareil. Sa surface risque
d'être endommagée.
Ne faites jamais fonctionner les zones de
cuisson avec des récipients de cuisson vides ou
sans aucun récipient de cuisson.
Ne placez jamais de papier aluminium sur
l'appareil.
N'utilisez pas de récipients en fonte ou en
aluminium, ni de récipients dont le fond est
endommagé et rugueux. Ils risqueraient de rayer
le verre ou la surface vitrocéramique. Soulevez
toujours ces objets lorsque vous devez les
déplacer sur la surface de cuisson.
Cet appareil est exclusivement destiné à un
usage culinaire. Ne l'utilisez pas pour des
usages autres que celui pour lequel il a été
conçu, à des fins de chauffage par exemple.
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
• Nettoyez régulièrement l'appareil afin de
maintenir le revêtement en bon état.
• Éteignez l'appareil et laissez-le refroidir avant de
le nettoyer.
• Débranchez l’appareil de l'alimentation
électrique avant toute opération de
maintenance.
• Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour
nettoyer l'appareil.
• Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide.
Utilisez uniquement des produits de lavage
neutres. N'utilisez pas de produits abrasifs, de
tampons à récurer, de solvants ni d'objets
métalliques.
MAINTENANCE
• Pour réparer l'appareil, contactez un service
après-vente agréé.
• Utilisez exclusivement des pièces d'origine.
MISE AU REBUT
AVERTISSEMENT! Risque de
blessure ou d'asphyxie.
•
•
Contactez votre service municipal pour obtenir
des informations sur la marche à suivre pour
mettre l'appareil au rebut.
Débranchez l'appareil de l'alimentation
électrique.
•
Coupez le câble d'alimentation au ras de
l'appareil et mettez-le au rebut.
INSTALLATION
AVERTISSEMENT! Reportez-vous
aux chapitres concernant la sécurité.
AVANT L'INSTALLATION
Avant d'installer la table de cuisson, notez les
informations de la plaque signalétique ci-dessous.
La plaque signalétique se trouve au bas de la table
de cuisson.
Numéro de série ....................
TABLES DE CUISSON INTÉGRÉES
Les tables de cuisson encastrables ne peuvent être
mises en fonctionnement qu'après avoir été
installées dans des meubles et sur des plans de
travail homologués et adaptés.
CÂBLE D'ALIMENTATION
• La table de cuisson est fournie avec un câble
d'alimentation.
• Pour remplacer le câble d'alimentation
endommagé, utilisez le type de câble suivant :
H05V2V2-F qui doit supporter une température
minimale de 90 °C. Contactez votre service
après-vente.
min. min.
12 60
min.
28
Si l'appareil est installé au-dessus d'un
tiroir, la ventilation de la table de
cuisson peut chauffer les éléments
rangés dans le tiroir durant la cuisson.
MONTAGE
min.
500mm
min.
50mm
23
DESCRIPTION DE L'APPAREIL
DESCRIPTION DE LA TABLE DE CUISSON
1 Zone de cuisson à induction
2 Bandeau de commande
1
1
1
2
DESCRIPTION DU BANDEAU DE COMMANDE
1
2 3
4 5
12
6
7
11
10
8
9
Les touches sensitives permettent de faire fonctionner l'appareil. Les affichages, les voyants et les signaux
sonores indiquent les fonctions activées.
Touche
sensitive
Commentaire
1
MARCHE/ARRÊT
Pour allumer et éteindre la table de cuisson.
2
Verrouillage / Dispositif de
sécurité enfants
Pour verrouiller ou déverrouiller le bandeau de
commande.
3
Pause
Pour activer et désactiver la fonction.
4
JoinZone
Pour activer et désactiver la fonction.
-
Indicateur du niveau de cuisson
Pour indiquer le niveau de cuisson.
-
Voyants du minuteur des zones de cuisson
Pour indiquer la zone à laquelle se réfère la durée
sélectionnée.
5
6
24
Fonction
Touche
sensitive
-
7
8
9
/
10
11
-
12
Fonction
Commentaire
Affichage du minuteur
Pour indiquer la durée, en minutes.
Hob²Hood
Pour activer et désactiver le mode manuel de la
fonction.
-
Pour choisir la zone de cuisson.
-
Pour augmenter ou diminuer la durée.
PowerBoost
Pour activer la fonction.
Bandeau de sélection
Pour sélectionner un niveau de cuisson.
AFFICHAGE DU NIVEAU DE CUISSON
Afficheur
Description
La zone de cuisson est désactivée.
La zone de cuisson est activée.
-
Pause est activé.
Démarrage automatique de la cuisson est activé.
PowerBoost est activé.
+ chiffre
Une anomalie de fonctionnement s'est produite.
/
OptiHeat Control (voyant de chaleur résiduelle 3 niveaux): continuer la cuisson / maintien au chaud / chaleur résiduelle.
/
Verrouillage / Dispositif de sécurité enfants est activée.
Le récipient est inapproprié ou trop petit, ou bien il n'y a pas de récipient sur la
zone de cuisson.
Arrêt automatique est activé.
OPTIHEAT CONTROL (VOYANT DE CHALEUR
RÉSIDUELLE 3 NIVEAUX)
AVERTISSEMENT!
/
/
Il y
a risque de brûlures par la chaleur
résiduelle.
Les voyants indiquent le niveau de chaleur
résiduelle des zones de cuisson que vous utilisez
actuellement. Les voyants des zones voisines
peuvent également s'allumer, même si vous ne les
utilisez pas.
Les zones de cuisson à induction génèrent la
chaleur nécessaire directement sur le fond des
récipients de cuisson. La vitrocéramique est
chauffée par la chaleur des récipients.
25
UTILISATION QUOTIDIENNE
AVERTISSEMENT! Reportez-vous
aux chapitres concernant la sécurité.
le bandeau de sélection jusqu'à atteindre le niveau
de cuisson souhaité.
ACTIVATION ET DÉSACTIVATION
Appuyez sur
pendant 1 seconde pour activer ou
désactiver la table de cuisson.
ARRÊT AUTOMATIQUE
Cette fonction arrête la table de cuisson
automatiquement si :
• toutes les zones de cuisson sont désactivées,
• vous ne réglez pas le niveau de cuisson après
avoir allumé la table de cuisson,
• vous avez renversé quelque chose ou placé un
objet sur le bandeau de commande pendant
plus de 10 secondes (une casserole, un
torchon, etc.). Un signal sonore retentit et la
table de cuisson s'éteint. Enlevez l’objet ou
nettoyez le bandeau de commande.
• la table de cuisson surchauffe (par ex. lorsqu'un
récipient chauffe à vide). Laissez la zone de
cuisson refroidir avant d'utiliser à nouveau la
table de cuisson.
• vous avez utilisé un récipient inadapté. Le
•
s'allume et la zone de cuisson se
symbole
désactive automatiquement au bout de
2 minutes.
vous ne désactivez pas la zone de cuisson ou
ne modifiez pas le niveau de cuisson. Au bout
de quelques instants,
s'allume et la table de
cuisson s'éteint.
La relation entre le niveau de cuisson et la
durée après laquelle la table de cuisson
s'éteint :
Niveau de cuisson
,1-2
La table de cuisson
s'éteint au bout de
6 heures
La fonction s'active lorsque le récipient
recouvre le centre des deux zones.
Cette fonction couple deux zones de cuisson de
gauche de telle façon qu'elles fonctionnent comme
une seule.
Réglez d'abord le niveau de cuisson des zones de
cuisson de gauche.
Pour activer la fonction : appuyez sur . Pour
régler ou modifier le niveau de cuisson, appuyez sur
l'une des touches sensitives.
Pour désactiver la fonction : appuyez sur .
Les zones de cuisson fonctionnent de nouveau de
manière indépendante.
Lorsque vous n'utilisez qu'une seule zone de
cuisson, nous vous recommandons d'utiliser celle
située à l'arrière. De même, lorsque vous utilisez un
récipient de grande taille, nous vous
recommandons de le placer vers la zone de
cuisson arrière.
DÉMARRAGE AUTOMATIQUE DE LA
CUISSON
Activez cette fonction pour obtenir le niveau de
cuisson souhaité plus rapidement. Lorsqu'elle est
activée, la zone commence par chauffer au niveau
de cuisson le plus élevé, puis revient au niveau de
cuisson souhaité.
Pour activer la fonction, la zone de
cuisson doit être froide.
3-4
5 heures
Pour activer la fonction pour une zone de
5
4 heures
6-9
1,5 heure
cuisson : appuyez sur
(
s’allume). Réglez
immédiatement le niveau de cuisson souhaité. Au
NIVEAU DE CUISSON
Pour régler ou modifier le niveau de cuisson :
Appuyez sur le niveau de cuisson souhaité sur le
bandeau de sélection, ou déplacez votre doigt sur
26
JOINZONE
bout de 3 secondes,
s'allume.
Pour désactiver la fonction : modifiez le niveau
de cuisson.
POWERBOOST
Cette fonction vous permet d'augmenter la
puissance des zones de cuisson à induction. La
fonction peut être activée pour la zone de cuisson à
induction uniquement pour une durée limitée.
Lorsque cette durée est écoulée, la zone de
cuisson à induction revient automatiquement au
niveau de cuisson le plus élevé.
Reportez-vous au chapitre
« Caractéristiques techniques ».
cuisson : appuyez sur
.
s'allume.
Pour désactiver la fonction : modifiez le niveau
de cuisson.
MINUTEUR
Minuteur dégressif
Vous pouvez utiliser cette fonction pour régler la
durée de fonctionnement de la zone de cuisson,
uniquement pour une session.
Sélectionnez d'abord le niveau de cuisson de la
zone de cuisson, puis réglez la fonction.
Pour sélectionner la zone de cuisson :
Pour activer la fonction : appuyez sur
.
Appuyez sur la touche
ou
du minuteur pour
régler la durée. Lorsque la durée est écoulée, un
signal sonore retentit et 00 clignote.
Pour arrêter le signal sonore : appuyez sur
.
PAUSE
Cette fonction sélectionne le niveau de cuisson le
plus bas pour toutes les zones de cuisson activées.
Lorsque la fonction est en cours, tous les autres
symboles du bandeau de commande sont
verrouillés.
La fonction ne désactive pas les fonctions du
minuteur.
Appuyez sur
pour activer la fonction.
apparaît.Le niveau de cuisson passe à 1.
appuyez sur
à plusieurs reprises jusqu'à ce que
l'indicateur de la zone de cuisson correspondante
s'affiche.
Pour activer la fonction ou modifier la durée :
ou
du minuteur pour
appuyez sur la touche
régler la durée (de 00 à 99 minutes). Lorsque le
voyant de la zone de cuisson commence à clignoter
lentement, le décompte commence.
Pour voir le temps restant : sélectionnez la zone
de cuisson avec
. Le voyant de la zone de
cuisson clignote rapidement. L'affichage indique la
durée restante.
Pour désactiver la fonction : sélectionnez la
et appuyez sur
. Le
zone de cuisson avec
temps restant est décompté jusqu'à 00. Le voyant
de la zone de cuisson s'éteint.
Pour désactiver la fonction, appuyez sur
niveau de cuisson précédent s'allume.
. Le
VERROUILLAGE
Vous pouvez verrouiller le bandeau de commande
pendant que les zones de cuisson fonctionnent.
Vous éviterez ainsi une modification accidentelle du
réglage du niveau de cuisson.
Réglez d'abord le niveau de cuisson.
Pour activer la fonction : appuyez sur .
s'affiche pendant 4 secondes.Le minuteur reste
activé.
Pour désactiver la fonction : appuyez sur
niveau de cuisson précédent s'allume.
. Le
Lorsque vous éteignez la table de
cuisson, cette fonction est également
désactivée.
Lorsque la durée est écoulée, un
signal sonore retentit et 00 clignote.
La zone de cuisson se désactive.
Minuterie
.
Cette fonction est sans effet sur le
fonctionnement des zones de cuisson.
Pour activer la fonction pour une zone de
Pour arrêter le signal sonore : appuyez sur
activées. L'affichage du niveau de cuisson indique
.
Vous pouvez utiliser cette fonction comme
Minuterie lorsque la table de cuisson est allumée
mais que les zones de cuisson ne sont pas
DISPOSITIF DE SÉCURITÉ ENFANTS
Cette fonction permet d'éviter une utilisation
involontaire de la table de cuisson.
Pour activer la fonction : activez la table de
cuisson avec
. Ne sélectionnez pas de réglage
de niveau de cuisson. Appuyez sur
4 secondes.
pendant
s'allume. Éteignez la table de
cuisson en appuyant sur
.
27
Pour désactiver la fonction : activez la table de
cuisson avec
. Ne sélectionnez pas de réglage
de niveau de cuisson. Appuyez sur
4 secondes.
pendant
s'allume. Éteignez la table de
cuisson en appuyant sur
.
Pour désactiver la fonction le temps d'une
cuisson : activez la table de cuisson avec
.
s'allume. Appuyez sur
pendant 4 secondes.
Réglez le niveau de cuisson dans les
10 secondes qui suivent. Vous pouvez utiliser la
table de cuisson. Lorsque vous éteignez la table de
cuisson avec
activée.
, la fonction est de nouveau
GESTIONNAIRE DE PUISSANCE
• Des zones de cuisson sont regroupées en
fonction de l'emplacement et du nombre de
phases de la table de cuisson. Reportez-vous à
l'illustration.
• Chaque phase dispose d'une charge électrique
maximale de 3700 W.
• La fonction répartit la puissance entre les zones
de cuisson raccordées à la même phase.
•
• La fonction s'active lorsque la charge électrique
totale des zones de cuisson raccordées à une
phase simple dépasse 3700 W.
• La fonction diminue la puissance des autres
zones de cuisson raccordées à la même phase.
• L'affichage des niveaux de cuisson des zones
réduites alterne entre le niveau de cuisson
choisi et le niveau de cuisson réduit. Après
quelques minutes, l'affichage des niveaux de
cuisson des zones réduites affiche le niveau de
cuisson réduit seul.
HOB²HOOD
Il s'agit d'une fonction automatique de pointe
permettant de relier la table de cuisson à une hotte
spéciale. La table de cuisson et la hotte disposent
28
toutes les deux d'un communicateur de signal
infrarouge. La vitesse du ventilateur est définie
automatiquement en se basant sur le réglage du
mode et de la température du récipient le plus
chaud se trouvant sur la table de cuisson. Vous
pouvez également activer le ventilateur
manuellement depuis la table de cuisson.
Sur la plupart des hottes, le système
de commande à distance est
désactivé par défaut. Activez-le avant
d'utiliser cette fonction. Pour plus
d'informations, reportez-vous au
manuel d'utilisation de la hotte.
Activation automatique de la fonction
Pour activer automatiquement la fonction, réglez le
mode automatique sur H1 - H6. À l'origine, la table
de cuisson est réglée sur H5.La hotte réagit dès
que vous allumez la table de cuisson. La table de
cuisson détecte automatiquement la température
du récipient et ajuste la vitesse du ventilateur.
Modes automatiques
Éclairage
automatique
Faire
Faire frire2)
bouillir1)
Mode
H0
Arrêt
Arrêt
Arrêt
Mode
H1
Marche
Arrêt
Arrêt
Mode
H2 3)
Marche
Vitesse
du ventilateur
1
Vitesse
du ventilateur
1
Mode
H3
Marche
Arrêt
Vitesse
du ventilateur
1
Mode
H4
Marche
Vitesse
du ventilateur
1
Vitesse
du ventilateur
1
Mode
H5
Marche
Vitesse
du ventilateur
1
Vitesse
du ventilateur
2
Éclairage
automatique
Mode
H6
Marche
Faire
bouillir1)
Activation manuelle de la vitesse du
ventilateur
Faire frire2)
Vitesse
du ventilateur
2
Vitesse
du ventilateur
3
1) La table de cuisson détecte le processus d'ébullition et sélectionne la vitesse du ventilateur en
fonction du mode automatique.
2) La table de cuisson détecte le processus de friture et sélectionne la vitesse du ventilateur en fonction du mode automatique.
3) Ce mode active le ventilateur et l'éclairage, sans
tenir compte sur la température.
Modification du mode automatique
1. Éteignez l'appareil.
2. Appuyez sur
pendant 3 secondes.
L'affichage s'allume, puis s'éteint.
3. Appuyez sur
pendant 3 secondes.
4. Appuyez plusieurs fois sur
jusqu'à ce que
s'affiche.
5. Appuyez sur la touche
du minuteur pour
sélectionner un mode automatique.
Vous pouvez également activer la fonction
manuellement. Pour ce faire, appuyez sur la touche
lorsque la table de cuisson est allumée. Cela
désactive le fonctionnement automatique de la
fonction et vous permet de modifier manuellement
la vitesse du ventilateur. En appuyant sur la touche
, la vitesse du ventilateur est augmentée d'un
palier. Lorsque vous atteignez un niveau intensif et
que vous appuyez sur la touche
à nouveau, la
vitesse du ventilateur revient à 0, désactivant ainsi
le ventilateur de la hotte. Pour réactiver le
ventilateur à vitesse 1, appuyez sur la touche
.
Pour activer le fonctionnement
automatique de la fonction, éteignez
puis rallumez la table de cuisson.
Activation de l'éclairage
Vous pouvez régler la table de cuisson pour
l'éclairage s'allume automatiquement dès que la
table de cuisson est allumée. Pour ce faire, réglez
le mode automatique sur H1 - H6.
L'éclairage de la hotte s'éteint 2
minutes après la mise hors tension de
la table de cuisson.
Pour faire fonctionner directement la
hotte, désactivez le mode automatique
de la fonction sur le bandeau de
commande de la hotte.
Lorsque vous éteignez la table de
cuisson à la fin de la cuisson, le
ventilateur de la hotte peut continuer
de tourner pendant un certain temps.
Au bout d'un moment, le système
désactive automatiquement le
ventilateur et vous empêche de
l'activer accidentellement durant les
30 secondes qui suivent.
CONSEILS
AVERTISSEMENT! Reportez-vous
aux chapitres concernant la sécurité.
RÉCIPIENTS
Sur les zones de cuisson à induction,
un champ électromagnétique puissant
chauffe les récipients très rapidement.
29
Utilisez des récipients adaptés aux
zones de cuisson à induction.
Matériaux des récipients
• adaptés : fonte, acier, acier émaillé, acier
inoxydable, fond multicouche (homologué par le
fabricant).
• inadaptés : aluminium, cuivre, laiton, verre,
céramique, porcelaine.
Les plats de cuisson conviennent pour
l'induction si :
• une petite quantité d'eau contenue dans un
récipient chauffe dans un bref laps de temps sur
une zone de cuisson réglée sur le niveau de
cuisson maximal.
• un aimant adhère au fond du récipient.
Le fond de l'ustensile de cuisson doit
être aussi plat et épais que possible.
Assurez-vous que le fond du récipient
est propre avant de le placer sur la
surface de la table de cuisson.
Dimensions de l'ustensile
Les zones de cuisson à induction s'adaptent
automatiquement au diamètre du fond du récipient
utilisé.
L'efficacité de la zone de cuisson est liée au
diamètre du récipient. Un récipient plus petit que le
diamètre minimal recommandé ne reçoit qu'une
petite partie de la puissance générée par la zone
de cuisson.
BRUITS PENDANT LE FONCTIONNEMENT
Si vous entendez :
• un craquement : le récipient est composé de
différents matériaux (conception « sandwich »).
• un sifflement : vous utilisez une zone de cuisson
avec un niveau de puissance élevé et le
récipient est composé de différents matériaux
(conception « sandwich »).
• un bourdonnement : vous utilisez un niveau de
puissance élevé.
• un cliquetis : une commutation électrique se
produit.
• un sifflement, un bourdonnement : le ventilateur
fonctionne.
Ces bruits sont normaux et n'indiquent pas
une anomalie de l'appareil.
EXEMPLES DE CUISSON
Le rapport entre le niveau de cuisson et la
consommation énergétique de la zone de cuisson
n'est pas linéaire. Lorsque vous augmentez le
niveau de cuisson, cela n'est pas proportionnel
avec l'augmentation de la consommation d'énergie.
Cela veut dire qu'une zone de cuisson avec le
niveau de cuisson moyen utilise moins de la moitié
de sa puissance.
Les données du tableau sont fournies
à titre indicatif uniquement.
Reportez-vous au chapitre
« Caractéristiques techniques ».
Niveau de cuisson
Utilisation :
Durée
(min)
Conseils
Conserver les aliments cuits au
chaud.
au besoin
Placez un couvercle sur le récipient.
1-2
Sauce hollandaise, faire fondre :
beurre, chocolat, gélatine.
5 - 25
Mélangez de temps en temps.
1-2
Solidifier : omelettes, œufs cocotte.
10 40
Couvrez pendant la cuisson.
2-3
Faire mijoter des plats à base de
riz et de laitage, réchauffer des
plats cuisinés.
25 50
Ajoutez au moins deux fois plus
d'eau que de riz. Remuez les
plats à base de lait durant la
cuisson.
-1
30
Niveau de cuisson
Utilisation :
Durée
(min)
3-4
Cuire à la vapeur des légumes,
du poisson et de la viande.
20 45
Ajoutez quelques cuillerées à
soupe de liquide.
4-5
Cuire des pommes de terre à la
vapeur.
20 60
Utilisez ¼ l d'eau max. pour 750
g de pommes de terre.
4-5
Cuire de grandes quantités d'aliments, des ragoûts et des soupes.
60 150
Ajoutez jusqu’à 3 litres de liquide, plus les ingrédients.
6-7
Faire revenir : escalopes, cordons
bleus de veau, côtelettes, rissolettes, saucisses, foie, roux, œufs,
crêpes, beignets.
au besoin
Retournez à la moitié du temps.
7-8
Cuisson à température élevée
des pommes de terre rissolées,
filets, steaks.
5 - 15
Retournez à la moitié du temps.
9
Faire bouillir de l'eau, cuire des pâtes, griller de la viande (goulasch, bœuf braisé),
cuire des frites.
Conseils
Faites bouillir une grande quantité d'eau. PowerBoost est activée.
CONSEILS POUR HOB²HOOD
Lorsque vous faites fonctionner la table de cuisson
avec la fonction :
• Protégez le bandeau de commande de la hotte
des rayons directs du soleil.
• Ne dirigez pas de lumière halogène sur le
bandeau de commande de la hotte.
• Ne recouvrez pas le bandeau de commande de
la table de cuisson.
• Ne bloquez pas le signal entre la table de
cuisson et la hotte (par exemple avec la main, la
poignée d'un ustensile ou un grand récipient).
Reportez-vous à l'image.
La hotte sur l'illustration est uniquement
donnée à titre d'exemple.
D'autres appareils contrôlés à distance
peuvent bloquer le signal. N'utilisez
pas ce type d'appareil à proximité de
la table de cuisson lorsque la fonction
Hob²Hood est activée.
Hottes dotées de la fonction Hob²Hood
Pour trouver la gamme complète des hottes dotées
de cette fonction, consultez notre site web destiné
aux consommateurs.
31
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT! Reportez-vous
aux chapitres concernant la sécurité.
INFORMATIONS GÉNÉRALES
• Nettoyez la table de cuisson après chaque
utilisation.
• Utilisez toujours un récipient dont le fond est
propre.
• Les rayures ou les taches sombres sur la
surface n'ont aucune incidence sur le
fonctionnement de la table de cuisson.
• Utilisez un nettoyant spécialement adapté à la
surface de la table de cuisson.
• Utilisez un racloir spécial pour la vitre.
NETTOYAGE DE LA TABLE DE CUISSON
• Enlevez immédiatement : le plastique fondu,
les feuilles de plastique, le sucre et les aliments
•
•
contenant du sucre car la saleté peut
endommager la table de cuisson. Veillez à ne
pas vous brûler. Tenez le racloir spécial incliné
sur la surface vitrée et faites glisser la lame du
racloir pour enlever les salissures.
Une fois que la table de cuisson a
suffisamment refroidi, enlevez : traces de
calcaire et d'eau, projections de graisse,
décolorations métalliques luisantes. Nettoyez la
table de cuisson à l'aide d'un chiffon humide et
d'un détergent non abrasif. Après le nettoyage,
séchez la table de cuisson à l'aide d'un chiffon
doux.
Pour retirer les décolorations métalliques
brillantes : utilisez une solution d'eau
additionnée de vinaigre et nettoyez la surface
vitrée avec un chiffon.
DÉPANNAGE
AVERTISSEMENT! Reportez-vous
aux chapitres concernant la sécurité.
QUE FAIRE SI…
32
Problème
Cause possible
Solution
Vous ne pouvez pas allumer la
table de cuisson ni la faire
fonctionner.
La table de cuisson n'est pas
connectée à une source d'alimentation électrique ou le
branchement est incorrect.
Vérifiez que la table de cuisson
est correctement branchée à
une source d'alimentation électrique. Reportez-vous au schéma de branchement.
Le fusible a disjoncté.
Vérifiez que le fusible est bien
la cause de l'anomalie. Si les
fusibles disjonctent de manière
répétée, faites appel à un électricien qualifié.
Vous ne réglez pas le niveau
de cuisson dans les 10 secondes.
Allumez de nouveau la table de
cuisson et réglez le niveau de
cuisson en moins de 10 secondes.
Vous avez appuyé sur plusieurs champs de capteur en
même temps.
N'appuyez que sur une seule
touche sensitive à la fois.
Problème
Cause possible
Solution
Pause est activé.
Reportez-vous au chapitre
« Utilisation quotidienne ».
Il y a de l'eau ou des taches de
graisse sur le bandeau de
commande.
Nettoyez le bandeau de commande.
Un signal sonore retentit et la
table de cuisson s'éteint.
Un signal sonore retentit lorsque la table de cuisson est
éteinte.
Vous avez posé quelque chose
sur une ou plusieurs touches
sensitives.
Retirez l'objet des touches
sensitives.
La table de cuisson s'éteint.
Vous avez posé quelque chose
Retirez l'objet de la touche
sensitive.
sur la touche sensitive
.
Le voyant de chaleur résiduelle
ne s'allume pas.
La zone de cuisson n'est pas
chaude parce qu'elle n'a fonctionné que peu de temps ou le
capteur est endommagé.
Si la zone a eu assez de temps
pour chauffer, faites appel à
votre service après-vente.
Hob²Hood ne fonctionne pas.
Vous avez couvert le bandeau
de commande.
Retirez l'objet du bandeau de
commande.
Vous utilisez un très grand récipient qui bloque le signal.
Utilisez un plus petit récipient,
changez la zone de cuisson ou
faites fonctionner la hotte manuellement.
La zone est chaude.
Laissez la zone refroidir suffisamment.
Le niveau de cuisson maximum
est réglé.
Le niveau de cuisson maximum
offre la même puissance que la
fonction.
Le niveau de cuisson oscille
entre deux niveaux.
Gestionnaire de puissance est
activé.
Reportez-vous au chapitre
« Utilisation quotidienne ».
Les touches sensitives sont
chaudes.
Le récipient est trop grand ou
vous l'avez placé trop près des
commandes.
Placez les récipients de grande taille sur les zones de cuisson arrière, si possible.
s'allume.
Dispositif de sécurité enfants
ou Verrouillage est activée.
Reportez-vous au chapitre
« Utilisation quotidienne ».
s'allume.
Il n'y a pas de récipient sur la
zone.
Placez un récipient sur la zone.
Le récipient de cuisson ne recouvre pas la croix / le carré.
Recouvrez complètement la
croix / le carré.
Le récipient n'est pas adapté.
Utilisez des récipients adaptés.
Reportez-vous au chapitre
« Conseils ».
Démarrage automatique de la
cuisson ne fonctionne pas.
33
Problème
Cause possible
et un chiffre s’affichent.
Solution
Le diamètre du fond du récipient de cuisson est trop petit
pour la zone.
Utilisez un récipient de dimensions appropriées. Reportezvous au chapitre « Caractéristiques techniques ».
Une erreur s'est produite dans
la table de cuisson.
Éteignez la table de cuisson et
rallumez-la au bout de 30 secondes. Si
s'affiche à nouveau, débranchez la table de
cuisson de la prise électrique.
Au bout de 30 secondes, rebranchez la table de cuisson.
Si le problème persiste, contactez le service après-vente
agréé.
Un bip constant se déclenche.
Le branchement électrique
n'est pas adapté.
SI VOUS NE TROUVEZ PAS DE SOLUTION...
Si vous ne trouvez pas de solution au problème,
veuillez contacter votre revendeur ou un service
après-vente agréé. Veuillez lui fournir les
informations se trouvant sur la plaque signalétique.
Donnez également la combinaison à 3 lettres et
chiffres pour la vitrocéramique (située dans un des
coins de la surface en verre) et le message d'erreur
qui s'affiche. Assurez-vous d'utiliser correctement
Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique. Demandez à un électricien qualifié de
vérifier l'installation.
l'appareil. En cas d'erreur de manipulation de la part
de l'utilisateur, le déplacement du technicien du
service après-vente ou du vendeur pourra être
facturé, même en cours de garantie. Les
instructions relatives au service après-vente et aux
conditions de garantie figurent dans le livret de
garantie.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
PLAQUE SIGNALÉTIQUE
Modèle ZIFN633K
Type 61 B3A 02 AA
Induction 7.35 kW
Numéro de série .................
ZANUSSI
PNC 949 595 724 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Fabriqué en Allemagne
7.35 kW
SPÉCIFICATION DES ZONES DE CUISSON
Puissance nominale (niveau de
Zone de cuisson
cuisson maximum) [W]
Avant gauche
34
2300
PowerBoost [W]
3200
PowerBoost durée Diamètre du récimaximale [min]
pient [mm]
10
125 - 210
Puissance nominale (niveau de
Zone de cuisson
cuisson maximum) [W]
PowerBoost [W]
PowerBoost durée Diamètre du récimaximale [min]
pient [mm]
Arrière gauche
2300
3200
10
125 - 210
Avant droite
1800
3500
2800
3700
10
10
145 - 245
245 - 280
La puissance des zones de cuisson peut
légèrement différer des données du tableau. Elle
dépend de la matière et des dimensions du
récipient.
Pour des résultats de cuisson optimaux, utilisez des
récipients qui ne dépassent pas les diamètres
indiqués dans le tableau.
RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT CONFORMÉMENT À LA NORME EU 66/2014 VALABLE
POUR LE MARCHÉ EUROPÉEN UNIQUEMENT
Identification du modèle
ZIFN633K
Type de table de cuisson
Table de cuisson
intégrée
Nombre de zones de cuisson
3
Technologie de chauffage
Induction
Diamètre des zones de cuisson circulaires (Ø)
Avant gauche
Arrière gauche
Avant droite
21,0 cm
21,0 cm
28,0 cm
Consommation d'énergie selon la zone de cuisson (EC
electric cooking)
Avant gauche
Arrière gauche
Avant droite
193,1 Wh / kg
181,5 Wh / kg
192,1 Wh / kg
Consommation d'énergie de
la table de cuisson (EC electric hob)
EN 60350-2 - Appareils de cuisson domestiques
électriques - Partie 2 : Tables de cuisson Méthodes de mesure des performances
Les mesures d'énergie se rapportant à la zone de
cuisson sont identifiées par les repères des zones
de cuisson correspondantes.
ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
Vous pouvez économiser de l'énergie au quotidien
en suivant les conseils suivants.
• Si vous faites chauffer de l'eau, ne faites
chauffer que la quantité dont vous avez
réellement besoin.
188,9 Wh / kg
•
•
•
•
•
Si possible, couvrez toujours les récipients de
cuisson avec un couvercle pendant la cuisson.
Activez toujours la zone de cuisson après avoir
posé le récipient dessus.
Placez les plus petits récipients sur les plus
petites zones de cuisson.
Posez directement le récipient au centre de la
zone de cuisson.
Vous pouvez utiliser la chaleur résiduelle pour
conserver les aliments au chaud ou pour faire
fondre.
35
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le symbole
.
Déposez les emballages dans les conteneurs
prévus à cet effet. Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos
produits électriques et électroniques. Ne jetez pas
36
les appareils portant le symbole avec les ordures
ménagères. Emmenez un tel produit dans votre
centre local de recyclage ou contactez vos services
municipaux.
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des Geräts zuerst
die Bedienungsanleitung. Bei Verletzungen oder Schäden infolge
nicht ordnungsgemäßer Montage oder Verwendung übernimmt
der Hersteller keine Haftung. Bewahren Sie die Anleitung zum
Nachschlagen an einem sicheren und zugänglichen Ort auf.
SICHERHEIT VON KINDERN UND
SCHUTZBEDÜRFTIGEN PERSONEN
•
•
•
•
•
•
•
•
Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit
eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen
Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und/oder
mangelndem Wissen nur dann verwendet werden, wenn sie
durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt
werden oder in die sichere Verwendung des Geräts
eingewiesen wurden und die mit dem Gerät verbundenen
Gefahren verstanden haben.
Kinder zwischen 3 und 8 Jahren und Personen mit schweren
Behinderungen oder Mehrfachbehinderung müssen vom Gerät
ferngehalten werden, wenn sie nicht ständig beaufsichtigt
werden.
Halten Sie Kinder unter 3 Jahren vom Gerät fern, wenn sie nicht
ständig beaufsichtigt werden.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von Kindern fern
und entsorgen Sie es auf angemessene Weise.
Halten Sie Kinder und Haustiere während des Betriebs oder
der Abkühlphase vom Gerät fern. Die zugänglichen Geräteteile
werden beim Betrieb sehr heiß.
Falls Ihr Gerät mit einer Kindersicherung ausgestattet ist,
empfehlen wir, diese einzuschalten.
Kinder dürfen keine Reinigung und Wartung ohne
Beaufsichtigung durchführen.
37
ALLGEMEINE SICHERHEIT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
38
WARNUNG: Das Gerät und die zugänglichen Geräteteile
werden während des Betriebs heiß. Seien Sie vorsichtig und
berühren Sie niemals die Heizelemente.
WARNUNG: Kochen mit Fett oder Öl auf einem
unbeaufsichtigten Kochfeld ist gefährlich und kann zu einem
Brand führen.
Versuchen Sie NIEMALS, ein Feuer mit Wasser zu löschen,
sondern schalten Sie das Gerät aus und decken Sie die
Flamme ab, z.B. mit einem Deckel oder einer Feuerlöschdecke.
VORSICHT: Das Gerät darf nicht durch ein externes
Schaltgerät, wie einer Zeitschaltuhr, mit Strom versorgt oder an
einen Schaltkreis angeschlossen werden, der vom einem
Programm regelmäßig ein- und ausgeschaltet wird.
VORSICHT: Der Kochvorgang muss überwacht werden. Ein
kurzer Kochvorgang muss kontinuierlich überwacht werden.
WARNUNG: Brandgefahr: Legen Sie keine Gegenstände auf
dem Kochfeld ab.
Legen Sie keine Metallgegenstände wie Messer, Gabeln, Löffel
oder Topfdeckel auf die Oberfläche des Kochfelds, da diese
heiß werden können.
Verwenden Sie ds Gerät nicht, bevor es in den Einbauschrank
gesetzt wird.
Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem Dampfstrahlreiniger.
Schalten Sie die Kochzone nach dem Gebrauch ab und
verlassen Sie sich nicht auf die Topferkennung.
Hat die Glaskeramik-/Glasoberfläche einen Sprung, schalten
Sie das Gerät aus und nehmen Sie es vom Stromnetz. Falls das
Gerät direkt mit dem Stromnetz verbunden ist und nicht
getrennt werden kann, nehmen Sie die Sicherung für den
Anschluss heraus, um die Stromversorgung zu unterbrechen.
Verständigen Sie in jedem Fall den autorisierten Kundendienst.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller,
seinem autorisierten Kundenservice oder einer gleichermaßen
qualifizierten Person ausgetauscht werden, um
Gefahrenquellen zu vermeiden.
•
WARNUNG: Verwenden Sie nur Schutzabdeckungen des
Herstellers des Kochgeräts, von ihm in der
Bedienungsanleitung als geeignete und empfohlene
Schutzabdeckungen oder die im Gerät enthaltene
Schutzabdeckung. Es besteht Unfallgefahr durch die
Verwendung ungeeigneter Schutzabdeckungen.
SICHERHEITSANWEISUNGEN
MONTAGE
WARNUNG! Die Montage des Geräts
darf nur von einer qualifizierten
Fachkraft durchgeführt werden.
WARNUNG! Verletzungsgefahr sowie
Risiko von Schäden am Gerät.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Entfernen Sie das gesamte
Verpackungsmaterial.
Montieren Sie ein beschädigtes Gerät nicht und
benutzen Sie es nicht.
Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.
Die Mindestabstände zu anderen Geräten und
Küchenmöbeln sind einzuhalten.
Seien Sie beim Umsetzen des Gerätes
vorsichtig, da es sehr schwer ist. Tragen Sie
stets Sicherheitshandschuhe und festes
Schuhwerk.
Dichten Sie die Ausschnittskanten mit einem
Dichtungsmittel ab, um ein Aufquellen durch
Feuchtigkeit zu verhindern.
Schützen Sie die Geräteunterseite vor Dampf
und Feuchtigkeit.
Installieren Sie das Gerät nicht direkt neben
einer Tür oder unter einem Fenster. So kann
heißes Kochgeschirr nicht herunterfallen, wenn
die Tür oder das Fenster geöffnet wird.
Jedes Gerät besitzt Kühlgebläse auf seiner
Unterseite.
Ist das Gerät über einer Schublade installiert:
– Lagern Sie keine kleinen Papierstücke oder
-blätter, die eingezogen werden können, in
der Schublade, da sie die Kühlgebläse
beschädigen oder das Kühlsystem
beeinträchtigen können.
– Halten Sie einen Abstand von mindestens 2
cm zwischen dem Geräteboden und den
Teilen, die in der Schublade gelagert sind,
ein.
Entfernen Sie Trennplatten, die im Küchenmöbel
unter dem Gerät installiert sind.
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
WARNUNG! Brand- und
Stromschlaggefahr.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alle elektrischen Anschlüsse sind von einem
geprüften Elektriker vorzunehmen.
Das Gerät muss geerdet sein.
Vor der Durchführung jeglicher Arbeiten muss
das Gerät von der elektrischen
Stromversorgung getrennt werden.
Stellen Sie sicher, dass die Daten auf dem
Typenschild mit den elektrischen Nennwerten
der Netzspannung übereinstimmen.
Vergewissern Sie sich, dass das Gerät
ordnungsgemäß installiert ist. Lockere und
unsachgemäße Kabel oder Stecker (falls
vorhanden) können die Klemme überhitzen.
Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Kabel
für den elektrischen Netzanschluss verwenden.
Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht
lose hängt oder sich verheddert.
Sorgen Sie dafür, dass ein Berührungsschutz
installiert wird.
Verwenden Sie die Zugentlastung für das Kabel.
Stellen Sie beim elektrischen Anschluss des
Gerätes sicher, dass das Netzkabel oder ggf.
der Netzstecker nicht mit dem heißen Gerät
oder heißem Kochgeschirr in Berührung kommt.
Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen oder
Verlängerungskabel.
Achten Sie darauf, Netzstecker (falls vorhanden)
und Netzkabel nicht zu beschädigen. Wenden
Sie sich zum Austausch eines beschädigten
Netzkabels an unseren autorisierten
Kundendienst oder eine Elektrofachkraft.
Alle Teile, die gegen direktes Berühren
schützen, sowie die isolierten Teile müssen so
befestigt werden, dass sie nicht ohne Werkzeug
entfernt werden können.
Stecken Sie den Netzstecker erst nach
Abschluss der Montage in die Steckdose.
Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker nach
der Montage noch zugänglich ist.
39
•
•
•
•
Falls die Steckdose lose ist, schließen Sie den
Netzstecker nicht an.
Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie das
Gerät von der Stromversorgung trennen
möchten. Ziehen Sie stets am Netzstecker.
Verwenden Sie nur geeignete
Trenneinrichtungen: Überlastschalter,
Sicherungen (Schraubsicherungen müssen aus
dem Halter entfernt werden können),
Fehlerstromschutzschalter und Schütze.
Die elektrische Installation muss eine
Trenneinrichtung aufweisen, mit der Sie das
Gerät allpolig von der Stromversorgung trennen
können. Die Trenneinrichtung muss mit einer
Kontaktöffnungsbreite von mindestens 3 mm
ausgeführt sein.
WARNUNG! Brand- und
Explosionsgefahr
•
•
•
•
GEBRAUCH
WARNUNG! Verletzungs-,
Verbrennungs- und
Stromschlaggefahr.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
40
Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch das
gesamte Verpackungsmaterial, die Aufkleber
und Schutzfolie (falls vorhanden).
Dieses Gerät ist ausschließlich zur Verwendung
im Haushalt bestimmt.
Nehmen Sie keine technischen Änderungen am
Gerät vor.
Die Lüftungsöffnungen dürfen nicht abgedeckt
werden.
Lassen Sie das Gerät bei Betrieb nicht
unbeaufsichtigt.
Schalten Sie die Kochzonen nach jedem
Gebrauch aus.
Verlassen Sie sich nicht auf die Topferkennung.
Legen Sie kein Besteck und keine Topfdeckel
auf die Kochzonen. Anderenfalls werden sie
sehr heiß.
Bedienen Sie das Gerät nicht mit feuchten oder
nassen Händen oder wenn es mit Wasser in
Kontakt gekommen ist.
Benutzen Sie das Gerät nicht als Arbeits- oder
Abstellfläche.
Hat die Geräteoberfläche einen Sprung, trennen
Sie das Gerät umgehend von der
Spannungsversorgung. Dies dient zur
Vermeidung eines Stromschlags.
Benutzer mit einem Herzschrittmacher müssen
einen Mindestabstand von 30 cm zu den
Induktionskochzonen einhalten, wenn das Gerät
in Betrieb ist.
Wenn Sie Nahrungsmittel in heißes Öl geben,
kann dieses spritzen.
Erhitzte Öle und Fette können brennbare
Dämpfe freisetzen. Halten Sie Flammen und
erhitzte Gegenstände beim Kochen mit Fetten
und Ölen von diesen fern.
Die von sehr heißem Öl freigesetzten Dämpfe
können eine Selbstzündung verursachen.
Bereits verwendetes Öl kann Lebensmittelreste
enthalten und schon bei niedrigeren
Temperaturen eher einen Brand verursachen als
frisches Öl.
Laden Sie keine entflammbaren Produkte oder
Gegenstände, die mit entflammbaren Produkten
benetzt sind, in das Gerät und stellen Sie solche
nicht in die Nähe oder auf das Gerät.
WARNUNG! Risiko von Schäden am
Gerät.
•
•
•
•
•
•
•
•
Stellen Sie kein heißes Kochgeschirr auf das
Bedienfeld.
Legen Sie keine heißen Topfdeckel auf die
Glasoberfläche des Kochfeldes.
Lassen Sie das Kochgeschirr nicht leerkochen.
Lassen Sie keine Gegenstände oder
Kochgeschirr auf das Gerät fallen. Die
Oberfläche könnte beschädigt werden.
Schalten Sie die Kochzonen niemals ein, wenn
sich kein Kochgeschirr darauf befindet, oder
wenn das Kochgeschirr leer ist.
Legen Sie keine Alufolie auf das Gerät.
Kochgeschirr aus Gusseisen, Aluminium oder
mit beschädigten Böden kann die Glas- bzw.
Glaskeramikoberfläche verkratzen. Heben Sie
das Kochgeschirr stets an, wenn Sie es auf der
Kochfläche umsetzen möchten.
Dieses Gerät ist nur zum Kochen bestimmt.
Jeder andere Gebrauch ist als
bestimmungsfremd anzusehen, zum Beispiel
das Beheizen eines Raums.
REINIGUNG UND PFLEGE
• Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, um eine
Verschlechterung des Oberflächenmaterials zu
verhindern.
• Schalten Sie das Gerät vor dem Reinigen aus
und lassen Sie es abkühlen.
• Trennen Sie das Gerät vor Wartungsarbeiten
von der Spannungsversorgung.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit Wasserspray
oder Dampf.
• Reinigen Sie das Geräts mit einem weichen,
feuchten Tuch. Verwenden Sie ausschließlich
Neutralreiniger. Benutzen Sie keine
Scheuermittel, scheuernde
Reinigungsschwämmchen, Lösungsmittel oder
Metallgegenstände.
SERVICE
• Wenden Sie sich zur Reparatur des Geräts an
den autorisierten Kundendienst.
• Verwenden Sie ausschließlich
Originalersatzteile.
•
•
•
Für Informationen zur ordnungsgemäßen
Entsorgung des Geräts wenden Sie sich an die
zuständige kommunale Behörde vor Ort.
Trennen Sie das Gerät von der
Stromversorgung.
Schneiden Sie das Netzkabel in der Nähe des
Geräts ab, und entsorgen Sie es.
ENTSORGUNG
WARNUNG! Verletzungs- und
Erstickungsgefahr.
MONTAGE
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
VOR DER MONTAGE
Notieren Sie vor der Montage des Kochfelds
folgende Daten, die Sie auf dem Typenschild
finden. Das Typenschild ist auf dem Boden des
Kochfelds angebracht.
Seriennummer ............
MONTAGE
min.
500mm
min.
50mm
EINBAU-KOCHFELDER
Einbau-Kochfelder dürfen nur nach dem Einbau in
normgerechte, passende Einbaumöbel und
Arbeitsplatten betrieben werden.
ANSCHLUSSKABEL
• Das Kochfeld wird mit einem Anschlusskabel
geliefert.
• Ersetzen Sie ein defektes Netzkabel durch den
Kabeltyp H05V2V2-F, der einer Temperatur von
mindestens 90 °C standhält. Wenden Sie sich
an den Kundendienst vor Ort.
41
Ist das Gerät über einer Schublade
installiert, kann die Kochfeldbelüftung
die in der Schublade aufbewahrten
Gegenstände während des
Garvorgangs erwärmen.
min.
28
min. min.
12 60
GERÄTEBESCHREIBUNG
KOCHFELDANORDNUNG
1 Induktionskochzone
2 Bedienfeld
1
1
1
2
BEDIENFELDANORDNUNG
1
2 3
4 5
12
42
6
7
11
10
8
9
Bedienen Sie das Gerät über die Sensorfelder. Die Anzeigen, Kontrolllampen und akustischen Signale
informieren Sie über die aktiven Funktionen.
Sensorfeld
Funktion
Kommentar
1
EIN/AUS
Ein- und Ausschalten des Kochfeldes.
2
Verriegeln / Kindersicherung
Verriegeln/Entriegeln des Bedienfelds.
3
Pause
Ein- und Ausschalten der Funktion.
4
JoinZone
Ein- und Ausschalten der Funktion.
-
Kochstufenanzeige
Zeigt die Kochstufe an.
-
Kochzonen-Anzeigen des
Timers
Zeigt an, für welche Kochzone die Zeit eingestellt
wurde.
-
Timer-Anzeige
Zeigt die Zeit in Minuten an.
Hob²Hood
Ein- und Ausschalten des manuellen Modus der
Funktion.
-
Auswählen der Kochzone.
-
Erhöhen oder Verringern der Zeit.
PowerBoost
Einschalten der Funktion.
Einstellskala
Einstellen der Kochstufe.
5
6
7
8
9
/
10
11
-
12
ANZEIGE DER KOCHSTUFEN
Display
Beschreibung
Die Kochzone ist ausgeschaltet.
Die Kochzone ist eingeschaltet.
-
Pause ist eingeschaltet.
Ankochautomatik ist eingeschaltet.
PowerBoost ist eingeschaltet.
+ Zahl
Eine Störung ist aufgetreten.
/
OptiHeat Control (Restwärmeanzeige, 3-stufig): Weitergaren/Warmhalten/
Restwärme.
/
Verriegeln/ Kindersicherung ist eingeschaltet.
43
Display
Beschreibung
Das Kochgeschirr ist ungeeignet oder zu klein bzw. es befindet sich kein
Kochgeschirr auf der Kochzone.
Abschaltautomatik ist eingeschaltet.
OPTIHEAT CONTROL
(RESTWÄRMEANZEIGE, 3-STUFIG)
WARNUNG!
/ /
Es besteht
Verbrennungsgefahr durch
Restwärme.
Anzeigen der benachbarten Kochzonen können
auch dann leuchten, wenn Sie sie nicht benutzen.
Die Induktionskochzonen erzeugen die erforderliche
Hitze zum Kochen direkt im Boden des
Kochgeschirrs. Die Glaskeramik wird nur durch die
Wärme des Kochgeschirrs erhitzt.
Die Anzeigen zeigen den Restwärmegrad der
Kochzonen an, die Sie gerade verwenden. Die
TÄGLICHER GEBRAUCH
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
Verhältnis zwischen der Kochstufe und der
Zeit, nach der das Kochfeld ausgeschaltet
wird:
EIN- UND AUSSCHALTEN
Kochstufe
Berühren Sie
1 Sekunde lang, um das Kochfeld
ein- oder auszuschalten.
ABSCHALTAUTOMATIK
Mit dieser Funktion wird das Kochfeld in
folgenden Fällen automatisch ausgeschaltet:
• Alle Kochzonen sind ausgeschaltet,
• Nach dem Einschalten des Kochfelds wird keine
Kochstufe gewählt,
• Das Bedienfeld ist mehr als 10 Sekunden mit
verschütteten Lebensmitteln oder einem
Gegenstand bedeckt (Topf, Tuch usw.). Ein
akustisches Signal ertönt und das Kochfeld
schaltet ab. Entfernen Sie den Gegenstand
oder reinigen Sie das Bedienfeld.
• Das Kochfeld wird zu heiß (wenn beispielsweise
ein Topf leerkocht). Lassen Sie die Kochzone
abkühlen, bevor Sie das Kochfeld wieder
verwenden.
• Sie verwenden ungeeignetes Kochgeschirr. Das
•
Symbol
leuchtet auf und die Kochzone wird
automatisch nach 2 Minuten ausgeschaltet.
Eine Kochzone wurde nicht ausgeschaltet bzw.
die Kochstufe wurde nicht geändert. Nach einer
Weile leuchtet
auf und das Kochfeld
schaltet sich aus.
44
,1-2
Das Kochfeld wird
ausgeschaltet nach
6 Std
3-4
5 Std
5
4 Std
6-9
1,5 Stunden
KOCHSTUFE
Einstellen oder Ändern der Kochstufe:
Berühren Sie die Einstellskala auf der gewünschten
Kochstufe oder fahren Sie mit dem Finger entlang
der Skala bis zur gewünschten Kochstufe.
JOINZONE
Die Funktion wird eingeschaltet, wenn
der Topf die Mitten beider Kochzonen
bedeckt.
Diese Funktion verbindet zwei linke Kochzonen, sie
funktionieren dann wie eine Kochzone.
Stellen Sie zuerst die Kochstufe für eine der beiden
linken Kochzonen ein.
Einschalten der Funktion: Berühren Sie . Zum
Einstellen oder Ändern der Kochstufe berühren Sie
eine der Einstellsensortasten.
Ausschalten der Funktion: Berühren Sie . Die
Kochzonen arbeiten wieder unabhängig
voneinander.
Wenn Sie nur eine der beiden Kochzonen
verwenden möchten, empfehlen wir Ihnen die
hintere Kochzone zu benutzen. Bei der Verwendung
von großem Kochgeschirr empfehlen wir Ihnen, das
Kochgeschirr in die Nähe der hinteren Kochzone zu
stellen.
ANKOCHAUTOMATIK
Schalten Sie diese Funktion ein, damit die
gewünschte Kochstufeneinstellung in kürzerer Zeit
erreicht wird. Wenn sie eingeschaltet ist, schaltet
sich die Kochzone mit der höchsten Stufe ein und
wechselt dann zur gewünschten Einstellung.
Zum Einschalten der Funktion muss
die Kochzone abgekühlt sein.
TIMER
Kurzzeitmesser
Mit dieser Funktion stellen Sie ein, wie lange eine
Kochzone für einen einzelnen Kochvorgang
eingeschaltet bleiben soll.
Stellen Sie zuerst die Kochstufe für die Kochzone
und erst danach die Funktion ein.
Auswählen der Kochzone:Berühren Sie
wiederholt, bis die Kontrolllampe der gewünschten
Kochzone aufleuchtet.
Einschalten der Funktion oder Ändern der
Zeit: Berühren Sie
oder
, um die Dauer für
den Timer einzustellen (00 - 99 Minuten). Wenn die
Kontrolllampe der Kochzone langsam blinkt, wird
die Zeit heruntergezählt.
So wird die Restzeit angezeigt: Wählen Sie die
aus. Die Kontrolllampe der
Kochzone mit
Kochzone blinkt schneller. Das Display zeigt die
Restzeit an.
Ausschalten der Funktion: Wählen Sie die
Kochzone mit
und berühren Sie
. Die
Restzeit wird auf 00 heruntergezählt. Die
Kontrolllampe der Kochzone erlischt.
Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen
ist, ertönt ein Signalton und 00 blinkt.
Die Kochzone wird ausgeschaltet.
Einschalten der Funktion für eine Kochzone:
Berühren Sie
(
leuchtet auf). Berühren Sie
dann gleich danach die gewünschte Kochstufe.
Ausschalten des Signaltons: Berühren Sie
Nach 3 Sekunden leuchtet
auf.
Ausschalten der Funktion: Ändern Sie die
Kochstufe.
Kurzzeit-Wecker
POWERBOOST
Diese Funktion stellt den Induktionskochzonen
zusätzliche Leistung zur Verfügung. Für die
Induktionskochzone kann diese Funktion nur für
einen begrenzten Zeitraum eingeschaltet werden.
Danach schaltet die Induktionskochzone
automatisch wieder auf die höchste Kochstufe um.
zeigt
Siehe Kapitel „Technische Daten“.
Einschalten der Funktion für eine Kochzone:
Berühren Sie
.
leuchtet auf.
Ausschalten der Funktion: Ändern Sie die
Kochstufe.
.
Sie können diese Funktion als Kurzzeit-Wecker
benutzen, wenn das Kochfeld eingeschaltet ist und
die Kochzonen nicht in Betrieb sind. Das Display
an.
Einschalten der Funktion: Berühren Sie
.
Berühren Sie
oder
des Timers, um die Zeit
einzustellen. Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen
ist, ertönt ein Signalton und 00 blinkt.
Ausschalten des Signaltons: Berühren Sie
.
Diese Funktion hat keine Auswirkung
auf den Kochzonenbetrieb.
PAUSE
Mit dieser Funktion werden alle eingeschalteten
Kochzonen auf die niedrigste Kochstufe geschaltet.
Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, werden alle
anderen Symbole des Bedienfelds verriegelt.
Die Funktion unterbricht nicht die Timer-Funktionen.
Berühren Sie zum Einschalten der Funktion
.
45
•
erscheint.Die Kochstufe wird auf 1
herunterschaltet.
Berühren Sie zum Ausschalten der Funktion
. Es
wird wieder die vorherige Kochstufe eingeschaltet.
VERRIEGELN
Sie können das Bedienfeld sperren, wenn
Kochzonen eingeschaltet sind. So wird verhindert,
dass die Kochstufe versehentlich geändert wird.
Stellen Sie zuerst die Kochstufe ein.
Einschalten der Funktion:Berühren Sie
leuchtet 4 Sekunden auf.Der Timer bleibt
eingeschaltet.
.
Ausschalten der Funktion: Berühren Sie
vorherige Kochstufe wird angezeigt.
•
•
Diese Funktion wird eingeschaltet, sobald die
Gesamtstromlast aller an dieselbe Phase
angeschlossenen Kochzonen 3700 W
übersteigt.
Mit dieser Funktion wird die Leistung aller
anderen Kochzonen reduziert, die an dieselbe
Phase angeschlossen sind.
Die Anzeige der Kochzonen mit reduzierter
Leistung wechselt zwischen der eingestellten
und der reduzierten Kochstufe. Nach einiger
Zeit zeigt die Anzeige der Kochzonen mit
reduzierter Leistung nur noch die reduzierte
Kochstufe an.
. Die
Diese Funktion wird auch
ausgeschaltet, sobald das Kochfeld
ausgeschaltet wird.
KINDERSICHERUNG
Diese Funktion verhindert ein versehentliches
Einschalten des Kochfelds.
Einschalten der Funktion: Schalten Sie das
Kochfeld mit
ein. Stellen Sie keine Kochstufe
ein. Berühren Sie
4 Sekunden lang.
leuchtet
auf. Schalten Sie das Kochfeld mit
aus.
Ausschalten der Funktion: Schalten Sie das
Kochfeld mit
ein. Stellen Sie keine Kochstufe
ein. Berühren Sie
4 Sekunden lang.
leuchtet
auf. Schalten Sie das Kochfeld mit
aus.
Vorübergehendes Ausschalten der Funktion
für einen einzelnen Kochvorgang: Schalten Sie
das Kochfeld mit
ein.
leuchtet auf. Berühren
4 Sekunden lang. Stellen Sie die
Sie
Kochstufe innerhalb von 10 Sekunden ein.
Das Kochfeld kann jetzt bedient werden. Wenn Sie
das Kochfeld mit
ausschalten, wird diese
Funktion wieder eingeschaltet.
POWER-MANAGEMENT
• Die Kochzonen werden je nach Lage auf dem
Kochfeld und Anzahl der Phasen im Kochfeld
gruppiert. Siehe Abbildung.
• Jede Phase darf mit maximal 3700 W belastet
werden.
• Mit dieser Funktion wird die Leistung zwischen
den einzelnen, an dieselbe Phase
angeschlossenen Kochzonen aufgeteilt.
•
46
HOB²HOOD
Diese innovative automatische Funktion verbindet
das Kochfeld mit einer speziellen
Dunstabzugshaube. Das Kochfeld und die
Dunstabzugshaube kommunizieren mit Hilfe von
Infrarotsignalen. Die Geschwindigkeit des Lüfters
wird automatisch eingestellt. Sie richtet sich nach
dem eingestellten Modus und der Temperatur des
heißesten Kochgeschirrs auf dem Kochfeld. Sie
können den Lüfter auch manuell auf dem
Bedienfeld des Kochfelds einstellen.
Bei den meisten Dunstabzugshauben
ist das Fernsteuerungssystem
werkseitig ausgeschaltet. Schalten Sie
es ein, bevor Sie die Funktion nutzen.
Weitere Informationen finden Sie in
der Anleitung der Dunstabzugshaube.
Automatikbetrieb der Funktion
Stellen Sie für den automatischen Betrieb den
Modus auf H1 – H6. Das Kochfeld ist
standardmäßig auf H5 gestellt.Die
Dunstabzugshaube schaltet sich ein, wenn Sie das
Kochfeld bedienen. Das Kochfeld misst die
Temperatur des Kochgeschirrs automatisch und
passt die Geschwindigkeit des Lüfters an.
Automatikmodi
Automatische Einschaltung Kochen1)
der Beleuchtung
Braten2)
Modus
H0
Aus
Aus
Aus
Modus
H1
Ein
Aus
Aus
Modus
H2 3)
Ein
Lüftergeschwindigkeit 1
Lüftergeschwindigkeit
1
Modus
H3
Ein
Aus
Lüftergeschwindigkeit
1
Modus
H4
Modus
H5
Modus
H6
Ein
Ein
Ein
Lüftergeschwindigkeit 1
Lüftergeschwindigkeit
1
Lüftergeschwindigkeit 1
Lüftergeschwindigkeit
2
Lüftergeschwindigkeit 2
Lüftergeschwindigkeit
3
1) Das Kochfeld erkennt, dass gekocht wird und
regelt die Lüftergeschwindigkeit je nach eingestelltem Automatikmodus.
2) Das Kochfeld erkennt, dass gebraten wird und
regelt die Lüftergeschwindigkeit je nach eingestelltem Automatikmodus.
3) In diesem Modus werden der Lüfter und die Beleuchtung unabhängig von der Temperatur eingeschaltet.
3. Berühren Sie
3 Sekunden lang.
4. Berühren Sie
wird.
wiederholt, bis
angezeigt
5. Berühren Sie
des Timers, um einen
Automatikmodus zu wählen.
Schalten Sie den Automatikbetrieb
aus, um die Dunstabzugshaube direkt
über ihr Bedienfeld einzustellen.
Wenn Sie nach Kochende das
Kochfeld ausschalten, kann die
Dunstabzugshaube noch eine gewisse
Zeit in Betrieb sein. Nach dieser Zeit
schaltet das System den Lüfter
automatisch aus. Während der
folgenden 30 Sekunden kann der
Lüfter nicht wieder eingeschaltet
werden.
Manuelles Einstellen der
Lüftergeschwindigkeit
Sie können den Lüfter auch manuell einstellen.
Berühren Sie hierzu , wenn das Kochfeld
eingeschaltet ist. Auf diese Weise wird der
Automatikbetrieb ausgeschaltet und Sie können die
Lüftergeschwindigkeit manuell ändern. Durch
erhöht sich die
Drücken von
Lüftergeschwindigkeit um eine Stufe. Wenn Sie die
Intensivstufe gewählt haben und
erneut drücken
wird die Geschwindigkeit auf 0 gesetzt und die
Dunstabzugshaube ausgeschaltet. Berühren Sie
, um die Lüftergeschwindigkeit 1 wieder
einzustellen.
Zum erneuten Einschalten des
Automatikbetriebs schalten Sie das
Kochfeld aus und wieder ein.
Einschalten der Beleuchtung
Sie können das Kochfeld so einstellen, dass sich
die Beleuchtung automatisch einschaltet, wenn Sie
das Kochfeld einschalten. Stellen Sie hierzu den
Automatikmodus auf H1 – H6.
Die Beleuchtung der
Dunstabzugshaube schaltet sich 2
Minuten nach Ausschalten des
Kochfelds aus.
Ändern des Automatikmodus
1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Berühren Sie
3 Sekunden lang. Das Display
wird ein- und ausgeschaltet.
47
TIPPS UND HINWEISE
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
KOCHGESCHIRR
Das Kochgeschirr wird bei
Induktionskochzonen durch ein starkes
Magnetfeld sehr schnell erhitzt.
Benutzen Sie für die InduktionsKochzonen nur geeignetes
Kochgeschirr.
Kochgeschirrmaterial
• Geeignet: Gusseisen, Stahl, Stahlemail,
Edelstahl, Boden aus mehreren Schichten
verschiedener Materialien (vom Hersteller als
geeignet gekennzeichnet).
• Nicht geeignet: Aluminium, Kupfer, Messing,
Glas, Keramik, Porzellan.
Kochgeschirr eignet sich für
Induktionskochfelder, wenn:
• Wasser sehr schnell auf einer Kochzone kocht,
die auf die höchste Stufe geschaltet ist;
• Ein Magnet von Geschirrboden angezogen wird.
Der Boden des Kochgeschirrs sollte
so dick und flach wie möglich sein.
Stellen Sie sicher, dass die Topfböden
sauber sind, bevor Sie sie auf das
Kochfeld stellen.
Abmessungen des Kochgeschirrs
Induktionskochzonen passen sich bis zu einem
gewissen Grad automatisch an die Größe des
Kochgeschirrbodens an.
Kochstufe
Siehe hierzu „Technische Daten“.
BETRIEBSGERÄUSCHE
Es gibt verschiedene Betriebsgeräusche:
• Knacken: Das Kochgeschirr besteht aus
unterschiedlichen Materialien
(Sandwichkonstruktion).
• Pfeifen: Sie haben die Kochzone auf eine hohe
Stufe geschaltet und das Kochgeschirr besteht
aus unterschiedlichen Materialien
(Sandwichkonstruktion).
• Summen: Sie haben die Kochzone auf eine
hohe Stufe geschaltet.
• Klicken: Elektrisches Umschalten .
• Rauschen, Surren: Der Lüfter ist in Betrieb.
Die Geräusche sind normal und weisen nicht
auf eine Störung hin.
ANWENDUNGSBEISPIELE FÜR DAS GAREN
Das Verhältnis zwischen der Kochstufe und dem
Energieverbrauch der Kochzone ist nicht linear. Bei
einer höheren Kochstufe steigt der
Energieverbrauch nicht proportional an. Das
bedeutet, dass eine Kochzone, die auf eine mittlere
Kochstufe eingestellt ist, weniger als die Hälfte
ihrer maximalen Leistung verbraucht.
Bei den Angaben in der folgenden
Tabelle handelt es sich um Richtwerte.
Dauer
(Min.)
Hinweise
Warmhalten von gegarten Speisen.
Nach
Bedarf
Legen Sie einen Deckel auf das
Kochgeschirr.
1-2
Sauce Hollandaise, Schmelzen
von: Butter, Schokolade, Gelatine.
5 - 25
Gelegentlich umrühren.
1-2
Stocken: Lockere Omeletts, gebackene Eier.
10 40
Mit Deckel garen.
-1
48
Verwendung:
Die Kochzoneneffizienz hängt vom Durchmesser
des Kochgeschirrs ab. An Kochgeschirr mit einem
kleineren Durchmesser als der
Mindestdurchmesser gelangt nur ein Teil der von
der Kochzone erzeugten Hitze.
Kochstufe
Dauer
(Min.)
Verwendung:
Hinweise
2-3
Köcheln von Reis und Milchgerichten, Erhitzen von Fertiggerichten.
25 50
Mindestens doppelte Menge
Flüssigkeit zum Reis geben,
Milchgerichte nach der Hälfte
der Zeit umrühren.
3-4
Dünsten von Gemüse, Fisch,
Fleisch.
20 45
Einige Esslöffel Flüssigkeit zugeben.
4-5
Dampfgaren von Kartoffeln.
20 60
Max. ¼ l Wasser für 750 g Kartoffeln verwenden.
4-5
Kochen größerer Speisemengen,
Eintopfgerichte und Suppen.
60 150
Bis zu 3 l Flüssigkeit plus Zutaten.
6-7
Bei geringer Hitze anbraten:
Schnitzel, Cordon bleu, Kotelett,
Frikadellen, Bratwürste, Leber,
Mehlschwitze, Eier, Pfannkuchen,
Donuts.
Nach
Bedarf
Nach der Hälfte der Gardauer
wenden.
7-8
Braten bei starker Hitze: Rösti,
Lendenstücke, Steaks.
5 - 15
Nach der Hälfte der Gardauer
wenden.
9
Aufkochen von Wasser, Nudeln kochen, Anbraten von Fleisch (Gulasch, Schmorbraten), Frittieren von Pommes frites.
Aufkochen großer Mengen Wasser. PowerBoost ist eingeschaltet.
TIPPS UND HINWEISE FÜR HOB²HOOD
Wenn Sie das Kochfeld mit dieser Funktion
betreiben:
• Schützen Sie das Bedienfeld der
Dunstabzugshaube vor direkter
Sonneneinstrahlung.
• Richten Sie keine Halogenstrahler auf das
Bedienfeld der Dunstabzugshaube.
• Decken Sie das Bedienfeld des Kochfelds nicht
ab.
• Unterbrechen Sie den Signalfluss zwischen
dem Kochfeld und der Dunstabzugshaube nicht
(z.B. mit der Hand, einem Kochgeschirrgriff oder
großen Topf). Siehe Abbildung.
Die abgebildete Dunstabzugshaube ist nur
beispielhaft.
Andere ferngesteuerte Geräte können
das Signal blockieren. Verwenden Sie
solche Geräte nicht in der Nähe des
Kochfelds, wenn Hob²Hood
eingeschaltet ist.
Dunstabzugshauben mit der Funktion
Hob²Hood
49
Die komplette Palette von Dunstabzugshauben, die
mit dieser Funktion ausgestattet sind, finden Sie auf
unserer Verbraucher-Website.
REINIGUNG UND PFLEGE
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
ALLGEMEINE INFORMATIONEN
• Reinigen Sie das Kochfeld nach jedem
Gebrauch.
• Verwenden Sie stets Kochgeschirr mit sauberen
Böden.
• Kratzer oder dunkle Flecken auf der Oberfläche
beeinträchtigen die Funktionsfähigkeit des
Kochfelds nicht.
• Verwenden Sie einen Spezialreiniger zur
Reinigung der Kochfeldoberfläche.
• Verwenden Sie einen speziellen
Reinigungsschaber für Glas.
REINIGEN DES KOCHFELDS
• Folgendes muss sofort entfernt werden:
Geschmolzener Kunststoff, Plastikfolie, Zucker
•
•
und zuckerhaltige Lebensmittel. Anderenfalls
können die Verschmutzungen das Kochfeld
beschädigen. Achten Sie darauf, dass sich
niemand Verbrennungen zuzieht. Den speziellen
Reinigungsschaber schräg zur Glasfläche
ansetzen und über die Oberfläche bewegen.
Folgendes kann nach ausreichender
Abkühlung des Kochfelds entfernt
werden: Kalk- und Wasserränder, Fettspritzer
und metallisch schimmernde Verfärbungen.
Reinigen Sie das Kochfeld mit einem feuchten
Tuch und nicht scheuernden Reinigungsmittel.
Wischen Sie das Kochfeld nach der Reinigung
mit einem weichen Tuch trocken.
Entfernen Sie metallisch schimmernde
Verfärbungen: Benutzen Sie für die Reinigung
der Glasoberfläche ein mit einer Lösung aus
Essig und Wasser angefeuchtetes Tuch.
FEHLERSUCHE
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
WAS TUN, WENN...
Störung
Das Kochfeld kann nicht eingeschaltet oder bedient werden.
50
Mögliche Ursache
Abhilfe
Das Kochfeld ist nicht oder
nicht ordnungsgemäß an die
Spannungsversorgung angeschlossen.
Prüfen Sie, ob das Kochfeld
ordnungsgemäß an die Spannungsversorgung angeschlossen ist. Nehmen Sie dazu den
Anschlussplan zu Hilfe.
Die Sicherung ist durchgebrannt.
Vergewissern Sie sich, dass
die Sicherung der Grund für
die Störung ist. Brennt die Sicherung wiederholt durch,
wenden Sie sich an eine zugelassene Elektrofachkraft.
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
Sie haben die Kochstufe nicht
innerhalb von 10 Sekunden
eingestellt.
Schalten Sie das Kochfeld erneut ein und stellen Sie innerhalb von 10 Sekunden die
Kochstufe ein.
Zwei oder mehr Sensorfelder
wurden gleichzeitig berührt.
Berühren Sie nur ein Sensorfeld.
Pause ist eingeschaltet.
Siehe „Täglicher Gebrauch“.
Auf dem Bedienfeld befinden
sich Wasser- oder Fettspritzer.
Wischen Sie das Bedienfeld
ab.
Ein akustisches Signal ertönt
und das Kochfeld schaltet ab.
Wenn das Kochfeld ausgeschaltet wird, ertönt ein akustisches Signal.
Mindestens ein Sensorfeld
wurde bedeckt.
Entfernen Sie den Gegenstand
von den Sensorfeldern.
Das Kochfeld wird ausgeschaltet.
Sie haben etwas auf das Sengestellt.
Entfernen Sie den Gegenstand
vom Sensorfeld.
Die Restwärmeanzeige funktioniert nicht.
Die Kochzone ist nicht heiß, da
sie nur kurze Zeit in Betrieb
war oder der Sensor ist beschädigt.
War die Kochzone lange genug eingeschaltet, um heiß zu
sein, wenden Sie sich an den
autorisierten Kundendienst.
Hob²Hood funktioniert nicht.
Sie haben das Bedienfeld bedeckt.
Entfernen Sie den Gegenstand
vom Bedienfeld.
Sie benutzen einen sehr großen Topf, der das Signal blockiert.
Verwenden Sie einen kleineren
Topf, wechseln Sie die Kochzone oder bedienen Sie die
Dunstabzugshaube manuell.
Die Kochzone ist heiß.
Lassen Sie die Kochzone lange genug abkühlen.
Die höchste Kochstufe ist eingestellt.
Die höchste Kochstufe hat die
gleiche Leistung wie die Funktion.
Die Kochstufe schaltet zwischen zwei Kochstufen hin und
her.
Power-Management ist eingeschaltet.
Siehe „Täglicher Gebrauch“.
Die Sensorfelder werden heiß.
Das Kochgeschirr ist zu groß,
oder Sie haben es zu nahe an
die Bedienelemente gestellt.
Stellen Sie großes Kochgeschirr nach Möglichkeit auf die
hinteren Kochzonen.
leuchtet auf.
Kindersicherung oder Verriegeln ist eingeschaltet.
Siehe „Täglicher Gebrauch“.
leuchtet auf.
Es wurde kein Kochgeschirr
auf die Kochzone gestellt.
Stellen Sie Kochgeschirr auf
die Kochzone.
Ankochautomatik funktioniert
nicht.
sorfeld
51
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
Das Kochgeschirr bedeckt das
Kreuz/Quadrat nicht.
Das Kreuz/Quadrat muss vollständig bedeckt sein.
Sie verwenden ungeeignetes
Kochgeschirr.
Verwenden Sie geeignetes
Kochgeschirr. Siehe „Tipps
und Hinweise“.
Der Durchmesser des Kochgeschirrbodens ist zu klein für die
Kochzone.
Verwenden Sie Kochgeschirr
mit den richtigen Abmessungen. Siehe hierzu „Technische
Daten“.
und eine Zahl werden angezeigt.
Es ist ein Fehler im Kochfeld
aufgetreten.
Schalten Sie das Kochfeld aus
und nach 30 Sekunden wieder
Es ist ein konstanter Piepton zu
hören.
Unsachgemäßer elektrischer
Anschluss.
ein. Wenn
erneut erscheint,
trennen Sie das Kochfeld von
der Spannungsversorgung.
Schalten Sie nach 30 Sekunden das Kochfeld wieder ein.
Tritt das Problem weiterhin auf,
wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst.
WENN SIE DAS PROBLEM NICHT LÖSEN
KÖNNEN...
Wenn Sie das Problem nicht selbst lösen können,
wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen
autorisierten Kundendienst. Geben Sie die Daten,
die Sie auf dem Typenschild finden, an. Geben Sie
dabei den dreistelligen Buchstaben-Code für die
Glaskeramik (befindet sich in der Ecke der
Glasfläche) und die angezeigte Fehlermeldung an.
Trennen Sie das Kochfeld von
der Stromversorgung. Wenden
Sie sich an eine Elektrofachkraft zur Überprüfung der Installation.
Vergewissern Sie sich, dass Sie das Kochfeld
korrekt bedient haben. Wenn Sie das Gerät falsch
bedient haben, fällt auch während der Garantiezeit
für die Reparatur durch einen Techniker oder
Händler eine Gebühr an. Die Informationen zum
Kundendienst und die Garantiebedingungen finden
Sie im Garantieheft.
TECHNISCHE DATEN
TYPENSCHILD
Modell ZIFN633K
Typ 61 B3A 02 AA
Induktion 7.35 kW
Ser. Nr. ..........
ZANUSSI
52
Produkt-Nummer (PNC) 949 595 724 00
220 - 240 V/400 V 2N 50 - 60 Hz
Made in Germany
7.35 kW
TECHNISCHE DATEN DER KOCHZONEN
Kochzone
Nennleistung
PowerBoost maxi- Durchmesser des
(höchste Kochstu- PowerBoost [W] male EinschaltKochgeschirrs
fe) [W]
dauer [Min.]
[mm]
Vorne links
2300
3200
10
125 - 210
Hinten links
2300
3200
10
125 - 210
Vorne rechts
1800
3500
2800
3700
10
10
145 - 245
245 - 280
Die Leistung der Kochzonen kann geringfügig von
den Daten in der Tabelle abweichen. Sie ändert
sich je nach Material und Abmessungen des
Kochgeschirrs.
Verwenden Sie für optimale Kochergebnisse kein
Kochgeschirr, dessen Durchmesser größer als der
in der Tabelle angegebene Wert ist.
ENERGIEEFFIZIENZ
PRODUKTINFORMATIONEN GEMÄSS EU 66/2014, NUR GÜLTIG FÜR DEN EU-MARKT
Modellidentifikation
ZIFN633K
Kochfeldtyp
Einbau-Kochfeld
Anzahl der Kochzonen
3
Heiztechnologie
Induktion
Durchmesser der kreisförmigen Kochzonen (Ø)
Vorne links
Hinten links
Vorne rechts
21,0 cm
21,0 cm
28,0 cm
Energieverbrauch pro Kochzone (EC electric cooking)
Vorne links
Hinten links
Vorne rechts
193,1 Wh/kg
181,5 Wh/kg
192,1 Wh/kg
Energieverbrauch des Kochfelds (EC electric hob)
EN 60350-2 - Elektrische Kochgeräte für den
Hausgebrauch - Teil 2: Kochfelder - Verfahren zur
Messung der Gebrauchseigenschaften
Die Energiemessungen der Kochflächen wurden an
den Markierungen der entsprechenden Kochzonen
vorgenommen.
ENERGIE SPAREN
Beachten Sie folgende Tipps, um beim täglichen
Kochen Energie zu sparen.
• Wenn Sie Wasser erwärmen, verwenden Sie
nur die benötigte Menge.
188,9 Wh/kg
•
•
•
•
•
Decken Sie Kochgeschirr, wenn möglich, mit
einem Deckel ab.
Stellen Sie Kochgeschirr auf die Kochzone,
bevor Sie sie einschalten.
Stellen Sie kleineres Kochgeschirr auf die
kleineren Kochzonen.
Stellen Sie das Kochgeschirr mittig auf die
Kochzone.
Nutzen Sie die Restwärme, um die Speisen
warm zu halten oder zu schmelzen.
53
UMWELTTIPPS
mit diesem Symbol nicht mit dem Hausmüll.
Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen
Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr
Gemeindeamt.
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
.
Entsorgen Sie die Verpackung in den
entsprechenden Recyclingbehältern. Recyceln Sie
zum Umwelt- und Gesundheitsschutz elektrische
und elektronische Geräte. Entsorgen Sie Geräte
54
*
55
867357374-A-362019
WWW.ZANUSSI.COM/SHOP
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising