IKEA | HÖGKLASSIG | User manual | IKEA HÖGKLASSIG Ръководство за употреба

IKEA HÖGKLASSIG Ръководство за употреба
BG
HÖGKLASSIG
RO
БЪЛГАРСКИ
Проверете на последната страница на това ръководство за
пълния списък на сервизи за следпродажбено обслужване,
определени от IKEA, и телефонните номера в съответната
страна.
ROMÂNA
Consultaţi ultima pagină din acest manual pentru lista completă de
Furnizori de servicii post-vânzare numiţi de IKEA şi numerele de
telefon corespunzătoare.
БЪЛГАРСКИ
ROMÂNA
4
30
4
БЪЛГАРСКИ
Съдържание
Информация за безопасност
Инструкции за безопасност
Инсталиране
Електрическа връзка
Описание на уреда
Всекидневна употреба
Гъвкава индукционна зона за
готвене
4
6
9
10
11
13
16
Препоръки и съвети
Грижи и почистване
Отстраняване на неизправности
Технически данни
Енергийна ефективност
Опазване на околната среда
ГАРАНЦИЯ НА IKEA
20
20
21
25
25
26
26
Запазваме си правото на изменения.
Информация за безопасност
Преди монтирането и употребата на уреда внимателно
прочетете предоставените инструкции. Производителят не
носи отговорност ако неправилното инсталиране и
употреба предизвикат повреда или неизправност. Винаги
пазете инструкциите с уреда за справка в бъдеще.
Безопасност за децата и хората с ограничени
способности
•
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8 годишна
възраст, както и лица с намалени физически, сетивни и
умствени възможности или лица без опит и познания, само
ако те са под наблюдение или бъдат инструктирани
относно безопасната употреба на уреда и възможните
рискове.
Деца между 3- и 8-годишна възраст и хора с тежки или
комплексни увреждания трябва да се държат далеч от
уреда, освен ако не са под постоянно наблюдение.
Деца под 3-годишна възраст трябва да се държат далеч от
уреда, освен ако не са под постоянно наблюдение.
Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
Дръжте всички опаковачни материали далеч от деца и ги
изхвърлете, както е редно.
БЪЛГАРСКИ
•
•
•
5
Пазете децата и домашните любимци далеч от уреда,
когато работи или когато изстива. Достъпните части могат
да се нагорещят по време на употреба.
Ако уредът има устройство за детска безопасност, то
трябва да се активира.
Деца няма да извършват почистване или поддръжка на
уреда без надзор.
Основна безопасност
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ВНИМАНИЕ: Уредът и неговите достъпни части се
нагорещяват по време на употреба. Трябва да се внимава
и да се избягва докосване на нагревателите.
Не използвайте уреда с външен таймер или отделна
система за дистанционно управление.
ВНИМАНИЕ: Пържене с мазнина или олио, без надзор,
може да е опасно и да предизвика пожар.
НИКОГА не се опитвайте да загасите пожар с вода,
а изключете уреда и след това покрийте пламъка напр. с
капак или огнеупорно одеяло.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Процесът на готвене трябва да бъде
наблюдаван. Краткият процес на готвене трябва да бъде
наблюдаван постоянно.
ВНИМАНИЕ: Опасност от пожар: Не съхранявайте
предмети върху готварския плот.
Метални предмети като ножове, вилици, лъжици и капаци,
не трябва да се поставят върху готв. плот, тъй като могат
да се загреят.
Не използвайте уреда, преди да го инсталирате във
вградената конструкция.
Не почиствайте уреда с парочистачка.
След употреба, изключете готв. плот от ключ за
управление и не разчитайте на функцията за
локализиране на съдове.
БЪЛГАРСКИ
•
•
•
6
Ако стъклокерамичната / стъклената повърхност е
напукана, изключете уреда и го изключете от
електрическата мрежа. В случай че уредът е свързан
директно към електрическата мрежа с помощта на
съединителна кутия, премахнете предпазителя, за да
изключите уреда от електрическата мрежа. В противен
случай се свържете с оторизирания сервизен център.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се
смени от производителя, оторизиран сервизен център или
лица със сходна квалификация, за да се избегне опасност.
ВНИМАНИЕ: Използвайте само предпазители за котлони
разработени от производителя или упоменати от него в
инструкциите за употреба, или предпазители за котлони
вградени в уреда. Използването на неподходящи
предпазители може да доведе до злополуки.
Инструкции за безопасност
Монтаж
ВНИМАНИЕ! Уредът трябва да
бъде инсталиран от
оторизирано лице.
• Премахнете всички опаковки.
• Не монтирайте и не използвайте
повреден уред.
• Следвайте инструкциите за
инсталиране, приложени към уреда.
• Трябва да спазвате минималното
разстояние до други уреди и
устройства.
• Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги
използвайте предпазни ръкавици и
затворени обувки.
• Уплътнете срязаните повърхности с
уплътнител, за да предотвратите
издуване поради влага.
• Предпазвайте долната част на уреда
от пара и влага.
• Не поставяйте уреда близо до врата
или под прозорец. Така ще
предотвратите падането на горещи
готварски съдове от уреда, когато се
отвори вратата или прозорецът.
• Ако уредът е монтиран над шкафове,
уверете се, че разстоянието между
дъното на уреда и горния шкаф е
достатъчно за вентилиране.
• Дъното на уреда може да се нагорещи.
Уверете се, че монтирате негорим
разделителен панел под уреда, за да
предотвратите достъп до дъното.
Вижте инструкциите за монтаж.
• Уверете се, че отворът за вентилация
от 2 мм между работната повърхност и
предната част на долния модул е
свободен. Гаранцията не покрива
повреди, причинени от липса на
адекватно вентилационно разстояние.
7
БЪЛГАРСКИ
Свързване към електрическата мрежа
ВНИМАНИЕ! Риск от пожар или
токов удар.
• Всички електрически връзки трябва да
бъдат извършени от оторизирано лице.
• Уредът трябва да е заземен.
• Преди за извършите действие, уверете
се, че уредът е изключен от
електрозахранването.
• Уверете се, че параметрите на
табелката с технически данни са
съвместими с електрическите данни на
захранващата мрежа.
• Уверете се, че уредът е инсталиран
правилно. Хлабави и неправилни
електрически кабели или щепсели (ако
са налични) могат да доведат до
пренагряване на клемите.
• Използвайте правилен кабел за
захранването.
• Не позволявайте електрическите
кабели да се преплитат.
• Уверете се, че е монтирана защита от
токов удар.
• Закрепете кабела с притягаща скоба
против опъване.
• Уверете се, че кабелът за
електрозахранването и щепсела (ако е
наличен) не се докосват до
нагорещения уред или горещи съдове
за готвене, когато включите уреда в
близките контакти.
• Не използвайте разклонители или
адаптери с много входове.
• Не повреждайте захранващия щепсел
(ако е наличен) и захранващия кабел.
Свържете се с нашия оторизиран
сервизен център или електротехник за
смяната на повреден захранващ
кабел.
• Защитата от токов удар на горещите и
изолирани части трябва да бъде
затегната по такъв начин, че да не
може да се отстрани без инструменти.
• Свържете кабела за захранването към
контакта единствено в края на
инсталацията. Уверете се, че щепселът
•
•
•
•
за захранване е достъпен след
инсталирането.
Ако контактът е разхлабен, не
свързвайте захранващия щепсел.
Не издърпвайте захранващия кабел,
за да изключите уреда. Винаги
издърпвайте щепсела.
Използвайте само правилни
устройства за изолация: предпазни
прекъсвачи на мрежата, предпазители
(предпазителите от винтов тип трябва
да се извадят от фасунгата),
изключватели и контактори за утечка
на заземяването.
Електрическата инсталация трябва да
има изолиращо устройство, което ви
позволява да изключите уреда от ел.
мрежата при всички полюси.
Изолиращото устройство трябва да е с
ширина на отваряне на контакта
минимум 3 мм.
Употреба
ВНИМАНИЕ! Риск от
нараняване, изгаряния и токов
удар.
• Махнете всички опаковки, етикети и
защитното фолио (ако има) преди
първата употреба.
• Този уред е предназначен само за
домашна употреба.
• Не променяйте предназначението на
уреда.
• Уверете се, че вентилационните отвори
не са блокирани.
• Не оставяйте уреда без надзор, докато
работи.
• След всяка употреба изключвайте
зоната за готвене.
• Не разчитайте на детектора за тигани.
• Не поставяйте прибори или капаци от
тигани и тенджери върху зоните за
готвене. Могат да се нагорещят.
• Не използвайте уреда с мокри ръце
или ако е в контакт с вода.
• Не използвайте уреда като работна
повърхност или за съхранение.
8
БЪЛГАРСКИ
• Ако повърхността на уреда е
напукана, незабавно изключете уреда
от щепсела. За да се предотврати
токов удар.
• Потребители с пейсмейкър трябва да
спазват дистанция най-малко 30 см от
индукционната зона за готвене, когато
уредът работи.
• Когато поставяте храна в горещо олио,
може да пръска.
ВНИМАНИЕ! Опасност от
пожар или експлозия
• Нагорещените мазнини или масло
могат да предизвикат възпламеними
пари. Дръжте пламъците или
нагорещените предмети далеч от
мазнини или масло, когато готвите с
тях.
• Парите, които се освобождават от
много нагорещеното масло, могат да
причинят спонтанно запалване.
• Използваното масло, което съдържа
хранителни остатъци, може да причини
пожар при по-ниски температури,
отколкото маслото, използвано първия
път.
• Не поставяйте запалителни материали
или предмети, които са напоени със
запалителни материали, в уреда, в
близост до него или върху него.
ВНИМАНИЕ! Опасност от
повреда в уреда.
• Не оставяйте горещи готварски съдове
върху контролното табло.
• Не поставяйте горещ капак на тиган
върху стъклената повърхност на плота.
• Не оставяйте течността в готварските
съдове да изври напълно.
• Не позволявайте върху уреда да падат
предмети или готварски съдове.
Повърхността може да се повреди.
• Не активирайте зоните за готвене при
празни готварски съдове или ако няма
готварски съдове.
• Не поставяйте алуминиево фолио
върху уреда.
• Съдове за готвене от чугун, алуминий
или с повредено дъно, могат да
надраскат стъклото/стъклокерамиката.
Винаги повдигайте тези предмети
нагоре, когато трябва да ги преместите
по плочата за готвене.
• Този уред е предназначен само за
готвене. Той не трябва да бъде
използван за никакви други цели,
например отопление на помещения.
Грижи и почистване
• Почиствайте редовно уреда, за да
предотвратите увреждане на
повърхностния материал.
• Изключете уреда и го оставете да се
охлади, преди да го почистите.
• Изключете уреда от
електрозахранването преди начало на
поддръжката.
• Не почиствайте уреда чрез водна струя
или пара.
• Почиствайте уреда с навлажнена мека
кърпа. Използвайте само неутрални
препарати. Не използвайте никакви
абразивни продукти, абразивни
стъргалки, разтворители или метални
предмети.
Обслужване
• За поправка на уреда се свържете с
оторизиран сервизен център.
• Използвайте само оригинални
резервни части.
Изхвърляне
ВНИМАНИЕ! Риск от
нараняване или задушаване.
• Свържете се с общинските власти за
информация за това как да
изхвърлите уреда правилно.
• Изключете уреда от
електрозахранването.
• Извадете захранващия ел. кабел в
близост до уреда и го изхвърлете.
БЪЛГАРСКИ
9
Инсталиране
Обща информация
При инсталиране трябва да се
спазват законите,
разпоредбите, директивите и
стандартите (правила и
разпоредби за безопасност при
работа с електрически ток,
правилното рециклиране в
съответствие със действащите
разпоредби и т.н.), които са в
сила в страната на
потребителя!
780 mm
490±1
mm
520 mm
750±1
mm
min.
500 mm
min. 100 mm
min.
38 mm
min. 5 mm
55 mm max.
R 5 mm
5 mm
min.
38 mm
Важно!
• За повече информация по монтажа
прочетете инструкцията за сглобяване.
• Ако няма фурна под плочата,
поставете разделителен панел на
минимално разстояние от 20 мм,
считано от долната част на плочата.
• Да не се използва силиконово
уплътнение между уреда и работния
плот.
БЪЛГАРСКИ
10
Електрическа връзка
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
ВНИМАНИЕ! Всички
електрически връзки трябва да
бъдат извършени от
оторизирано лице.
Свързване към електрическата мрежа
• Преди свързване проверете дали
номиналното напрежение на уреда,
отбелязано на табелката с основните
данни, отговаря на наличното
захранващо напрежение. Освен това
проверете номиналната мощ тост на
уреда и се уверете дали кабелът е
подходящо оразмерен да подхожда на
номиналната мощност на уреда (вижте
глава „Технически данни“). Табелката
с основните данни е разположена на
долната облицовка на плочата.
• Този уред не се доставя с захранващ
кабел. Купете подходящ кабел от
специализиран дистрибутор.
Еднофазната и двуфазната връзка
изискват захранващ кабел с минимум
70°C температурна стабилност.
Кабелът изисква втулки. Съгласно
наредбите IEC използвайте за
еднофазна връзка: захранващ кабел
3 x 4 mm² и за двуфазна връзка:
захранващ кабел 4 x 2,5 mm².
Задължително спазвайте тези
национални наредби.
• Уредът работи перфектно в
електрическа мрежа AC 230 V, AC 220
V~ или AC 240 V~ 50 Hz.
• Вие трябва да имате устройства за
изключване, инкорпорирани в
фиксираната схема на свързване.
Свържете уреда към мрежата, като
използвате устройство, което
позволява уредът да се изключи от
мрежата във всички полюси с ширина
на отваряне на контакта поне 3 mm,
т.е. автоматичен предпазен прекъсвач,
защитно превключване към
заземяване или предпазител.
• Вие трябва да имате свързване и
съединителни звена изпълнени, както е
показано на схемата за свързване (тя
е разположена под повърхността на
корпуса на плочата). Заземяващият
проводник е свързан към клема,
означена със символа и трябва да е
по-дълъг от тоководещите проводници.
Затегнете здраво винтовете на
клемата! Накрая закрепете
свързващия кабел към мрежовия
кабел чрез кабелна клема и затворете
капака с натискане (докато щракне на
място).
ВНИМАНИЕ! След като уредът
е свързан към мрежовото
захранване, проверете дали
всички зони за готвене са
готови за използване, като
настроите за кратко всяка една
зона на максимална мощност.
БЪЛГАРСКИ
11
Описание на уреда
Разположение на повърхността за готвене
1 Единична зона за готвене (210 мм)
2300 W, с Бустер 3200 W
2 Единична зона за готвене (180 мм)
1800 W, с Бустер 2800 W
3 Контролен панел
4 Гъвкава индукционна зона за готвене
(240 x 440 мм) 2400 W, с Бустер 3300
W
1
2
4
3
Разположение на командното табло
1
2
3 4
5
6
13
7
12
8
11
10
9
Натиснете символа, за да работите с уреда. Показанията на дисплея, индикаторите и
звуковите сигнали показват коя функция работи.
Символ
1
2
3
4
Функция
Бележка
ВКЛ./ИЗКЛ.
За активиране и деактивиране на плочата.
Заключване / Защита за
деца
За заключване / отключване на командното табло.
режим Pre-Set Cooking
За активиране и деактивиране на функцията.
режим Multi-Flexi
За да изберете измежду три режима на
функцията.
БЪЛГАРСКИ
Символ
5
6
7
Бележка
Показания на настройка- Показва настройката на мощността.
та на мощността
-
Индикатори за времето
на зоните за готвене
За да покаже за коя зона настройвате
времето.
-
Дисплей на таймера
Показва времето в минути.
STOP+GO
За активиране и деактивиране на функцията.
Функция Бустер
За активиране и деактивиране на функцията.
Селектор на мощността
За задаване на настройка на мощността.
-
За избиране на зоната за готвене за таймера.
-
Увеличава или намалява времето.
Селектор на мощността
За да зададете настройката на мощността
за гъвкава индукционна зона за готвене.
9
-
11
/
12
13
Функция
-
8
10
12
-
Дисплеи на настройката на мощността
Екран
Описание
Зоната за готвене е изключена.
-
Зоната за готвене работи.
функцията STOP+GO работи.
Функцията Бустер работи.
+ число
Има неизправност. Вижте главата "Отстраняване на неизправности".
Функцията Заключване / Защита за деца работи.
Готварският съд е неподходящ, прекалено малък или върху зоната
за готвене не е поставен готварски съд.
функцията Автоматичното изключване работи.
БЪЛГАРСКИ
13
Екран
/
/
Описание
Работи режим Pre-Set Cooking.
ВНИМАНИЕ! Съществува риск
от изгаряне, вследствие на
остатъчната топлина.
процеса на готвене направо на дъното на
готварския съд. Стъклокерамиката се
загрява от топлината на готварския съд.
Индукционните зони за готвене
произвеждат топлина, необходима за
Всекидневна употреба
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Активиране и деактивиране
Докоснете
за 1 секунда, за да
активирате или деактивирате уреда.
Настройка на мощността
,
-
• всички зони за готвене са изключени.
• след включване на плочата не
зададете настройка на мощността.
• покриете който и да е от символите с
предмет (кърпи, дрехи и т.н.) за повече
от около 10 секунди.
• не деактивирате зоната за готвене
след известно време, или не промените
настройката на мощността, или ако
възникне прегряване (напр. когато
тенджерата ври на сухо). Символът
светва. Преди да се използва отново,
трябва да настроите зоната за готвене
на .
6 часа
5 часа
4 часа
Автоматичното изключване
Тази функция спира автоматично
плочата, ако:
Автоматично изключване след
-
1,5 часа
Ако се използва неподходящ
съд за готвене, на дисплея
светва знакът
и след 2
минути индикаторът за тази
зона за готвене се деактивира.
Регулиране на настройката на
мощността
Докоснете селектора на мощността и
задайте желаната настройка. Евентуално
коригирайте наляво или надясно. Не
отпускайте преди да достигнете желаната
настройка на мощността.
14
БЪЛГАРСКИ
Използване на функцията Бустер
Функцията Бустер създава допълнителна
енергия за индукционните зони за
готвене. Докоснете
, за да я активирате;
на дисплея светва . След максимално
10 минути, индукционните зони за готвене
се връщат автоматично на нивото на
готвене
.
Използване на таймера
Докоснете
неколкократно, докато не
започне да свети индикаторът на
желаната зона за готвене. Например
за предната дясна зона.
започва да се отброява наобратно до 00.
Индикаторът на зоната за готвене угасва.
STOP+GO
Функцията превключва всички работещи
зони за готвене на най-ниската
настройка на мощността . Когато
работи тази функция, настройката на
мощността не може да бъде променяна.
Функцията не спира функцията на
таймера.
• За да активирате тази функция,
натиснете . Символът
светва.
• За да деактивирате тази функция,
натиснете . Светва настройката на
мощността, която сте задали преди
това.
Заключване
Когато зоните за готвене работят, можете
да заключите командното табло, но не и
да деактивирате уреда. Така се
предотвратяват случайни промени на
настройката на мощността.
Докоснете
или
на Таймера, за да
настроите времето между 00 и 99 минути.
Когато индикаторът на зоната за готвене
мига по-бавно, времето се отброява.
Задайте настройката на мощността.
Ако настройката на мощността е
зададена и посоченото време е изтекло,
се чува звуков сигнал, 00 започва да мига
и зоната за готвене се деактивира. Ако
зоната за готвене не се използва и
зададеното време е изтекло, се чува
звуков сигнал и 00 започва да мига.
Докоснете , за да деактивирате
функцията за избраната зона за готвене,
като така индикаторът на тази зона за
готвене започва да мига по-бързо.
Докоснете
и оставащото време
Първо задайте настройката на
мощността.
За да стартирате функцията, натиснете
. Символът
светва за 4 секунди.
Таймерът остава включен.
За да спрете функцията, натиснете .
Светва настройката на мощността, която
сте задали преди това.
Когато спрете уреда, спирате също и тази
функция.
Устройството "Заключване за деца"
Тази функция предотвратява неволно
използване на уреда.
За да активирате устройството за
безопасност на деца
15
БЪЛГАРСКИ
• Активирайте уреда чрез . Не
задавайте настройка на мощността.
• Докоснете
за 4 секунди. Символът
светва.
• Деактивирайте уреда чрез .
За да деактивирате функцията за
безопасност на деца
• Активирайте уреда чрез . Не
задавайте настройка на мощността.
Докоснете
за 4 секунди. Символът
светва.
• Деактивирайте уреда чрез .
За да отмените функцията за
безопасност на деца само за едно
време на готвене
• Активирайте уреда чрез . Символът
светва.
за 4 секунди. Задайте
• Докоснете
настройката на мощността в рамките
на 10 секунди. Можете да работите с
уреда.
• Когато деактивирате уреда с ,
функцията за безопасност на децата
отново ще работи.
OffSound Control – Деактивиране и
активиране на звуците
Деактивиране на звуците
Деактивирайте уреда.
Докоснете
за 3 секунди. Дисплеят
светва и изгасва. Докоснете
секунди.
за 3
светва, звукът е включен.
Докоснете
изключен.
,
светва и звукът е
Когато тази функция работи, ще чувате
звуковете, само когато:
• натиснете
• поставите нещо върху командното
табло.
Активиране на звуците
Деактивирайте уреда.
Докоснете
за 3 секунди. Дисплеите
светват и изгасват. Докоснете
секунди.
за 3
светва, защото звукът е
включен. Докоснете
е включен.
, светва
. Звукът
Функция за обмен на мощност
• Зоните за готвене са групирани според
местоположението и броя на фазите в
плочата. Вижте илюстрацията.
• Всяка фаза има максимален
електрически товар от 3700 W.
• Функцията разпределя мощността
между зоните за готвене, свързани към
същата фаза.
• Функцията се активира, когато общият
електрически товар на зоните за
готвене, свързани към една фаза,
надвиши 3700 W.
• Функцията разпределя мощността
между зоните за готвене, свързани към
една фаза.
• Дисплеят на зоните с понижена
настройка на мощността показва
последователно двете нива.
16
БЪЛГАРСКИ
Гъвкава индукционна зона за готвене
Диаметър и позиция на готварския съд
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Multi-Flexi режим
Гъвкавата индукционна зона за готвене
се състои от четири разделения.
Разделенията могат да се комбинират в
две зони за готвене с различен размер,
или в една по-голяма зона за готвене. Вие
избирате комбинацията от разделенията
чрез активиране на режима, приложим
към размера на готварския съд, който ще
използвате. Налични са три режима:
режим Multi-Flexi 2 + 2 разделения
(активира се автоматично, когато
активирате плочата), режим Multi-Flexi 3
+ 1 разделения и режим Multi-Flexi 4
разделения.
Изберете приложимия към размера и
формата на готварския съд режим.
Готварският съд трябва да покрива
максимално избраната зона. Поставете
готварския съд в центъра на избраната
зона!
Поставете готварския съд с вътрешен
диаметър, по-малък от 160 мм, в центъра
на едно от разделенията.
За да зададете настройката на
мощността, използвайте двата
леви селектори на мощността.
Превключване между режимите
100-160mm
За да превключвате между различните
режими, използвайте следния символ:
Когато превключвате между
режимите, настройката на
мощността се връща на 0.
.
Поставете готварския съд с вътрешен
диаметър, по-голям от 160 мм, в центъра
между две разделения.
17
БЪЛГАРСКИ
Неправилна позиция на готварски съд:
> 160 mm
режим Multi-Flexi 3 + 1 разделения
режим Multi-Flexi 2 + 2 разделения
Този режим се включва, когато
активирате плочата. Той свързва
разделенията в две отделни зони за
готвене. Можете да смените настройката
на мощността за всяка зона поотделно.
Използвайте двата леви селектора на
мощността.
За да активирате режима, натиснете ,
докато не се появи правилният индикатор
за режим. Този режим свързва три задни
разделения в една зона за готвене.
Предното разделение не е свързано и
работи като отделна зона за готвене.
Можете да смените настройката на
мощността за всяка зона поотделно.
Използвайте двата леви селектора на
мощността.
Правилна позиция на готварски съд:
Правилна позиция на готварски съд:
За да използвате този режим, е
необходимо да поставите готварския съд
на трите свързани разделения. Ако
използвате готварски съд, който е помалък от двете разделения, на дисплея се
показва
и след 2 минути зоната се
деактивира.
18
БЪЛГАРСКИ
За да използвате този режим, е
необходимо да поставите готварския съд
на четирите свързани разделения. Ако
използвате готварски съд, който е помалък от трите разделения, на дисплея се
показва
и след 2 минути зоната се
деактивира.
Неправилна позиция на готварски съд:
Неправилна позиция на готварски съд:
режим Multi-Flexi 4 разделения
За да активирате режима, натиснете ,
докато не се появи правилният индикатор
за режим. Този режим свързва всички
разделения в една зона за готвене. За да
зададете настройката на мощността,
използвайте единия ляв селектор на
мощността.
Pre-Set Cooking режим
Тази функция ви позволява да
регулирате температурата, като
преместите готварския съд на друга
позиция върху индукционната зона за
готвене.
Правилна позиция на готварски съд:
Тази функция разделя индукционната
зона за готвене на три области с
различни настройки на мощността.
19
БЪЛГАРСКИ
Плочата усеща позицията на готварския
съд и задава настройка на мощността,
която отговаря на тази позиция. Можете
да поставите готварския съд в предна,
средна или задна позиция. Ако поставите
готварския съд отпред, това ще зададе
най-високата настройка на мощността.
Можете да намалите настройката на
мощността, като преместите готварския
съд в средна или задна позиция.
мощността показва настройката на
мощността. За да смените
настройката на мощността,
използвайте левия преден селектор
на мощността.
• Когато активирате функцията за първи
път, ще получите настройка на
мощността
за предна,
за средна
и
за задна позиция.
Когато работите с тази
функция, използвайте само по
един готварски съд.
Обща информация:
• 160 мм е минималният вътрешен
диаметър на готварския съд за тази
функция.
• Дисплеят на настройката на мощността
за левия заден селектор на мощността
показва позицията на готварския съд
върху индукционната зона за готвене.
, средна
, задна
.
Предна
Можете да смените настройката на
мощността за всяка позиция поотделно.
Плочата ще запамети вашите
настройки на мощността за следващия
път, когато функцията бъде
активирана.
Активиране на функцията
За да активирате функцията, поставете
готварския съд в правилната позиция
върху зоната за готвене. Докоснете .
Индикаторът над символа светва. Ако не
поставите готварския съд върху зоната за
готвене, светва
и след 2 минути
гъвкавата индукционна зона за готвене се
настройва на
.
Деактивиране на функцията
За да деактивирате функцията, докоснете
или задайте настройката на мощността
на . Индикаторът над символа
изгасва.
• Дисплеят на настройката на мощността
за левия преден селектор на
БЪЛГАРСКИ
20
Препоръки и съвети
Шумове по време на работа
Когато дадена зона за готвене
е активна, може за кратко да се
появи миризма. Това е
характеристика на всички
стъклокерамични зони за
готвене и не оказва влияние
върху функционирането или
срока на експлоатация на
уреда.
Готварски съдове за уреди с
индукционни зони за готвене
Използвайте индукционните
зони с правилни готварски
съдове.
Материал на готварския съд
• подходящ: чугун, стомана,
емайлирана стомана, неръждаема
стомана, с многослойно дъно (с
маркировка за съвместимост от
производителя).
• неподходящ: алуминий, мед, месинг,
стъкло, керамика, порцелан.
Съдът за готвене е подходящ за
индукционна плоча, ако...
• ... магнитът тегли към дъното на
готварския съд.
Дъното на готварските съдове
трябва да е възможно найдебело и равно.
Размери на готварски съдове
Индукционните зони за готвене се
приспособяват автоматично към размера
на дъното на готварския съд. Но той
трябва да има минимален диаметър, в
зависимост от размера на зоната за
готвене.
Зона за готвене
Диаметър на готварски съд [мм]
Средна, задна зона за готвене
125 - 210
Дясна, предна зона за готвене
145 - 180
Гъвкава индукционна зона за готвене
минимум 100
• ... малко количество вода завира много
бързо на зона, настроена на найвисоката настройка на мощността...
Грижи и почистване
Обща информация
ВНИМАНИЕ! Изключете уреда
и го оставете да се охлади,
преди да го почистите.
ВНИМАНИЕ! По съображения
за безопасност уредът не
трябва да се почиства с
машина с парна струя или пара
под налягане.
БЪЛГАРСКИ
21
ВНИМАНИЕ! Остри предмети и
абразивни почистващи
препарати ще увредят уреда.
Почиствайте уреда и
премахвайте остатъците с вода
течен миялен препарат след
всяка употреба. Премахвайте и
остатъците от почистващи
вещества!
Надрасквания или тъмни петна
по стъклокерамичната
повърхност, които не могат да
бъдат отстранени, не влияят на
функционирането на уреда.
Отстраняване на остатъците от храна и
спечените следи
премахват веднага, най-подходящ
инструмент за почистване на стъклена
повърхност е стъргалка (не е
включена в доставката на уреда).
Поставете стъргалката на
стъклокерамичната повърхност под
ъгъл и премахнете остатъците, като
плъзгате острието по повърхността.
Избършете уреда с влажна кърпа и
малко течен препарат за почистване.
Накрая подсушете уреда, като
използвате чиста кърпа.
2. Следи от варовик, вода, капки
мазнина, бляскави металически
обезцветявания трябва да се
премахват, след като уредът е
изстинал, с помощта на препарат за
стъклокерамика или неръждаема
стомана.
1. Храна съдържаща захар, найлонови,
станиолови остатъци, трябва да се
Отстраняване на неизправности
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Как да постъпите, ако...
Проблем
Не можете да активирате
или работите с плочата.
Възможна причина
Отстраняване
Плочата не е свързана към Проверете дали плочата е
електрозахранването или свързана правилно към
е свързана неправилно.
електрозахранването.
Вижте схемата за свързване.
Предпазителят е изключил.
Проверете дали предпазителят е причина за неизправността. Ако предпазителите продължават да изключват, се свържете квалифициран електротехник.
БЪЛГАРСКИ
Проблем
22
Възможна причина
Отстраняване
Включете плочата отново и
задайте настройката на
мощността в рамките на 10
секунди.
Докоснали сте 2 или повече символа едновременно.
Докоснете само един символ.
Функцията STOP+GO работи.
Вж. глава "Всекидневна
употреба".
Върху командното табло
има вода или е покрито с
пръски мазнина.
Почистете командното табло.
Прозвучава звуков сигнал
и плочата се изключва.
Когато плочата се деактивира, прозвучава звуков
сигнал.
Поставили сте нещо върху
един или повече от символите.
Отстранете предмета от
символите.
Плочата се деактивира.
Поставили сте нещо върху
Отстранете предмета от
символите.
символа
Настройката на мощността
превключва между две нива.
.
Режим на обмен на мощност.
Вж. глава "Всекидневна
употреба".
Символите се нагорещяват. Готварският съд е прекалено голям или сте го поставили твърде близко до полетата за управление.
Поставете големите готварски съдове върху задните
зони за готвене, ако е възможно.
Когато докоснете символ от Сигналите са деактивираконтролното табло, не
ни.
прозвучава сигнал.
Активирайте сигналите.
Вж. глава "Всекидневна
употреба".
БЪЛГАРСКИ
Проблем
23
Възможна причина
Гъвкавата индукционна зо- Готварските съдове са
на за готвене не нагрява
грешно поставени върху
готварските съдове.
гъвкавата индукционна зона за готвене.
Отстраняване
Поставете готварските съдове правилно върху гъвкавата индукционна зона
за готвене. Позицията на
готварските съдове зависи
от активираната функция
или режим.
Обърнете се към глава
"Гъвкава индукционна зона за готвене".
Диаметърът на дъното на
готварските съдове е неправилен спрямо активираната функция или режим.
Използвайте готварски съдове с диаметър, приложим
за активираната функция
или режим. Използвайте
готварски съдове с диаметър по-малък от 160 мм за
за една зона от гъвкавата,
индукционна зона за готвене.
Обърнете се към глава
"Гъвкава индукционна зона за готвене".
светва.
Активирано е автоматично
изключване.
Деактивирайте плочата и я
активирайте отново.
светва.
Активирана е функцията
Вж. глава "Всекидневна
за заключване на бутоните употреба".
или устройството за безопасност на децата.
светва.
Няма готварски съд върху
зоната за готвене.
Поставете готварски съд
върху зоната за готвене.
Готварският съд е неподходящ.
Използвайте подходящи готварски съдове.
Вж. глава "Препоръки и
съвети".
Диаметърът на дъното на
Използвайте готварски съготварския съд е прекалено дове с подходящи размери.
малък за зоната за готвене. Вж. глава "Препоръки и
съвети".
БЪЛГАРСКИ
Проблем
24
Възможна причина
Отстраняване
Готварският съд не покрива Покрийте кръстчето/
кръстчето/квадратчето.
квадратчето изцяло.
и число светва.
Работи режим Multi-Flexi .
Едно или повече разделения на активирания режим
не са обхванати от готварските съдове.
Поставете готварските съдове върху правилният
брой секции на активирания режим или променете
режима.
Обърнете се към глава
"Гъвкава индукционна зона за готвене".
Работи режим Pre-Set
Cooking. Две готварски съда са поставени на гъвкавата индукционна зона за
готвене.
Използвайте само един готварски съд.
Обърнете се към глава
"Гъвкава индукционна зона за готвене".
В плочата има грешка.
Изключете плочата от
електрозахранването за
известно време. Изключете
предпазителя на домашната електрическа инсталация. Свържете го отново.
Ако
светне отново, обадете се в оторизирания
сервизен център.
светва.
Има грешка в плочата, защото течността в съда за
готвене е извряла напълно.
Работят автоматично изключване и защита против
прегряване на зоните.
Деактивирайте котлона.
Свалете горещия готварски
съд. След приблизително
30 секунди включете отново зоната за готвене. Ако
проблемът е бил в готварския съд, съобщението за
грешка изчезва. Индикаторът за остатъчна топлина
може да остане включен.
Оставете готварския съд да
изстине достатъчно. Проверете дали съдът ви е съвместим с плочата.
Вж. глава "Препоръки и
съвети".
БЪЛГАРСКИ
25
Ако има неизправност, първо опитайте да
намерите решение на проблема сами.
Ако не можете да намерите решение на
проблема сами, обърнете се към дилъра
си или към сервиза за поддръжка.
Ако сте боравили с уреда по
неправилен начин или
инсталирането не е извършено
от правоспособен техник,
посещението на техник от
Сервиза за поддръжка или
дилър може да не бъде
безплатно, въпреки че е в
гаранционния срок.
Технически данни
Табелка с основни данни
Made in Germany
© Inter IKEA Systems B.V. 1999
Model HÖGKLASSIG Typ 60 GBD CL AU 7.4kW
PNC 949 594 395 01 S No .................... 220V-240V AC 50-60 Hz
21552
PQM
603.039.33
IKEA of Sweden AB
SE - 343 81 Älmhult
Графиката по-горе представлява
табелката с данни за уреда, която се
намира под повърхността на корпуса и
не включва сериен номер.
Уважаеми клиенти, пазете
допълнителната табелка с данни на
230 V
DGT
мястото, където съхранявате
ръководството за потребителя. Това ще
ни улесни, тъй като ще можем да
идентифицираме с точност вашата плоча,
в случай че се нуждаете от нашата
помощ. Благодарим ви за съдействието!
Енергийна ефективност
Продуктова информация съобразно EU 66/2014, валиден само за пазара на ЕС
Идентификация на модела
HÖGKLASSIG
603-039-33
Тип плоча
Вградени плочи
Брой зони за готвене
2
Брой зони за готвене
1
Загряваща технология
Индукция
Диаметър на кръгли зони
за готвене (Ø)
Задна средна
Предна дясна
21,0 cm
18,0 cm
БЪЛГАРСКИ
26
Дължина (Д) и ширина
(Ш) на зоната за готвене
Отляво
Д 46.4 cm
Ш 24.7 cm
Енергийна консумация на
зона за готвене (EC
electric cooking)
Задна средна
Предна дясна
167,1 Втч/кг
177,5 Втч/кг
Енергийна консумация на
зоната за готвене (EC
electric cooking)
Отляво
184,6 Втч/кг
Енергийна консумация на
плочата (EC electric hob)
EN 60350-2 - Домашни електроуреди за
готвене – Част 2: Плочи – методи за
измерване на ефективността
Енергоспестяващи
Може да спестите енергия по време на
ежедневното ви готвене, ако следвате
съветите по-долу.
• Когато загрявате вода използвайте
само количеството което ви трябва.
• Ако е възможно, винаги поставяйте
капак на готварските съдове.
176,4 Втч/кг
• Преди да активирате зоните за
готвене, поставете съдовете за готвене
върху тях.
• Сложете малките готварски съдове на
малките зони за готвене.
• Сложете готварските съдове върху
центъра на зоната за готвене.
• Използвайте остатъчната топлина, за
да запазите храната топла или да я
разтопите.
Опазване на околната среда
Рециклирайте материалите със символа
изхвърляйте уредите, означени със
. Поставяйте опаковките в съответните
контейнери за рециклирането им.
Помогнете за опазването на околната
среда и човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
електрически и електронни уреди. Не
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
ГАРАНЦИЯ НА IKEA
За какъв срок е валидна гаранцията на
IKEA?
Тази гаранция е валидна в продължение
на 5 годинислед първоначалната дата на
покупка на Вашия уред от IKEA. Като
БЪЛГАРСКИ
доказателство за покупката се изисква
първоначалната касова бележка. Ако в
рамките на гаранционния срок бъде
извършена сервизна работа, това не
удължава гаранционния срок за уреда.
Кой извършва сервизното обслужване?
Доставчикът на сервизно обслужване на
IKEA извършва обслужване посредством
свои собствени сервизи или мрежа от
упълномощени сервизни партньори.
Какво покрива тази гаранция?
Гаранцията покрива дефекти на уреда,
които са предизвикани от дефектна
конструкция или дефекти в материалите,
настъпили след датата на покупка от
IKEA. Тази гаранция важи само при
домашна употреба. Изключенията са
посочени под заглавие "Какво не се
покрива от тази гаранция?". В рамките на
гаранционния срок се покриват
разходите за отстраняване на дефекта,
като ремонти, части, труд и пътуване, при
условие че уредът е достъпен за ремонт
без специални разноски и че дефектът е
свързан с неизправна конструкция или
дефект в материалите, покриван от
гаранцията. При тези условия се прилагат
Директивите на ЕС (№ 99/44/ЕО) и
съответната местна нормативна уредба.
Сменените части стават собственост на
IKEA.
Какво ще направи IKEA, за да отстрани
проблема?
Определеният сервизен доставчик на
IKEA ще провери продукта и ще реши по
свое усмотрение дали той се покрива от
тази гаранция. Ако се установи, че се
покрива, сервизният доставчик на IKEA
или негов упълномощен сервизен
партньор чрез своя собствен сервиз по
свое усмотрение или ще ремонтира
27
дефектния продукт, или ще го смени със
същия или сравним такъв.
Какво не се покрива от тази гаранция?
• Нормално износване и изхабяване
• Умишлена или предизвикана от
небрежност повреда, повреда,
предизвикана от неспазване на
инструкциите за работа, от
неправилно инсталиране или от
свързване към неподходящо
напрежение, повреда, предизвикана
от химична или електрохимична
реакция, ръжда, корозия или повреда
от вода, включително, но не само
повреда, предизвикана от прекомерно
количество варовик в подаваната
вода, повреда, предизвикана от
ненормални условия на околната
среда.
• Консумативи, включително батерии и
електрически крушки.
• Нефункционални и декоративни части,
от които не зависи нормалното
използване на уреда, включително
драскотини и възможни разлики в
цветовете.
• Случайна повреда, предизвикана от
чужди тела или материи, както и
почистване и отпушване на филтри,
системи за оттичане или чекмеджета за
сапун.
• Повреда на следните части:
стъклокерамика, принадлежности,
кошници за съдове и прибори, тръби
за подаване и оттичане, уплътнения,
електрически крушки и плафони на
крушки, ключове, корпуси и части на
корпуси. С изключение на случаите,
когато такива повреди могат да се
докажат като предизвикани от
дефекти в производството.
• Случаи, в които не е установен дефект
при посещението на техник.
• Ремонти, които не са извършени от
посочените от нас сервизни доставчици
и/или упълномощени сервизни
28
БЪЛГАРСКИ
партньори или при които са
използвани неоригинални части.
• Ремонти, предизвикани от инсталация,
която е дефектна или не отговаря на
спецификациите.
• Употреба на уреда в среда, която не е
домашна, т. е. професионална
употреба.
• Повреди от транспортиране. Ако
клиентът сам транспортира продукта
до дома си или друг адрес, IKEA не
носи отговорност за повреди, които
могат да възникнат при
транспортирането. Ако обаче IKEA
доставя продукта до адреса за
доставка на клиента, то повреда на
продукта, която възникне при такава
доставка, се покрива от тази гаранция.
• Цена за извършване на първоначално
инсталиране на уреда на IKEA. Ако
обаче доставчик на услуги на IKEA или
негов оторизиран сервизен партньор
ремонтира или замени уреда при
условията на тази гаранция, то
доставчикът на услуги или неговият
оторизиран сервизен партньор ще
инсталират повторно ремонтирания
уред или заменящия уред, ако това е
необходимо.
Това ограничение не важи за работата
без дефекти, извършена от
квалифициран специалист с използване
на наши оригинални части с цел да се
пригоди уредът към спецификациите за
техническа безопасност на друга страна
от ЕС.
Как се прилага законодателството на
страната
Гаранцията на IKEA ви дава определени
законови права, които отговарят на или
превишават всички местни законови
изисквания, които може да са различни за
различните страни.
Област на валидност
За уреди, закупени в една страна от ЕС и
пренесени в друга страна от ЕС, сервиз се
осигурява в рамките на гаранционните
условия, нормални за новата страна.
Задължение за извършване на сервиз в
рамките на гаранцията съществува само
ако:
• уредът отговаря на и е инсталиран в
съответствие с техническите
спецификации на страната, в която е
направен гаранционният иск;
• уредът отговаря на и е инсталиран в
съответствие с Инструкциите за
инсталиране и Информацията за
безопасност в Ръководството за
потребителя.
Специализиран сервиз за поддръжка
на уреди на IKEA:
Не се колебайте да се обърнете към
сервиза за поддръжка на IKEA за
следното:
1. иск при условията на тази гаранция;
2. въпроси за разясняване на
инсталирането на уред на IKEA в
специализираните кухненски мебели
на IKEA. Сервизът не може да дава
разяснения, свързани с:
• общото инсталиране на кухни
IKEA;
• свързване към
електроинсталацията (ако уредът е
предоставен без щепсел и кабел),
към водопровод и газова
инсталация, тъй като то трябва да
се извърши от упълномощен
сервизен техник.
3. въпроси за разясняване по
съдържанието на ръководство за
потребителя и спецификации на
уреда на IKEA.
За да се осигури предоставянето на найдобрата помощ за вас, прочетете
внимателно Инструкциите за инсталиране
и/или раздела "Ръководство за
БЪЛГАРСКИ
29
потребителя" в тази книжка, преди да се
обърнете към нас.
Необходима ли ви е допълнителна
помощ?
Как да ни намерите, ако се нуждаете от
нашия сервиз
За всички допълнителни въпроси, които
не са свързани със сервизно обслужване,
се обръщайте към центъра за
обслужване в нашия най-близък магазин
на IKEA. Препоръчваме внимателно да
прочетете документацията на уреда,
преди да се обърнете към нас.
Проверете на последната страница на
това ръководство за пълния списък на
лица за контакт, определени от IKEA, и
телефонните номера в съответната
страна.
За да ви предоставим по-бързо
обслужване, препоръчваме да
използвате определените
телефонни номера от списъка
накрая на това ръководство.
Използвайте винаги номерата
от списъка в книжката,
предназначена за уреда, за
който се нуждаете от помощ.
Преди да ни се обадите,
уверете се, че разполагате с
номера на артикул на ИКЕА (8цифрен код) и със серийния
номер (8-цифрен код, който се
намира на табелката с
технически данни) на уреда, за
който се нуждаете от нашата
помощ.
ЗАПАЗЕТЕ КАСОВАТА
БЕЛЕЖКА ОТ ПРОДАЖБАТА!
Това е вашето доказателство за
покупка и е необходимо, за да
бъде гаранцията в сила.
Обърнете внимание, че на
касовата бележка е даден и
номерът на артикул на IKEA (8цифрен код) за всеки от
уредите, които сте закупили.
30
ROMÂNA
Cuprins
Informaţii privind siguranţa
Instrucţiuni de siguranţă
Instalarea
Conexiunea electrică
Descrierea produsului
Utilizarea zilnică
Suprafaţă flexibilă de gătit prin
inducţie
30
32
35
35
37
39
41
Informaţii şi sfaturi
Îngrijirea şi curăţarea
Depanare
Date tehnice
Eficienţă energetică
Informaţii privind mediul
GARANŢIA IKEA
45
46
46
50
50
51
51
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.
Informaţii privind siguranţa
Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu atenţie
instrucţiunile furnizate. Producătorul nu este responsabil dacă
instalarea şi utilizarea incorectă a aparatului provoacă
vătămări şi daune. Păstraţi întotdeauna instrucţiunile împreună
cu aparatul pentru consultare ulterioară.
Siguranţa copiilor şi a persoanelor vulnerabile
•
•
•
•
•
Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai mare de
8 ani, de persoanele cu capacităţi fizice, senzoriale sau
mentale reduse sau de persoanele fără cunoştinţe sau
experienţă doar sub supraveghere sau după o scurtă
instruire care să le ofere informaţiile necesare despre
utilizarea sigură a aparatului şi să le permită să înţeleagă
pericolele la care se expun.
Copiii cu vârsta între 3 şi 8 ani şi persoanele cu dizabilităţi
profunde şi complexe nu trebuie lăsate să se apropie de
aparat dacă nu sunt supravegheate permanent.
Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani nu trebuie lăsaţi să se
apropie de aparat dacă nu sunt supravegheaţi permanent.
Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
Nu lăsaţi ambalajele la îndemâna copiilor şi aruncaţi-le
conform reglementărilor.
ROMÂNA
•
•
•
31
Nu lăsaţi copiii şi animalele să se apropie de aparat atunci
când acesta este în funcţiune sau când se răceşte. Părţile
accesibile pot deveni fierbinţi în timpul funcţionării.
Dacă aparatul are un dispozitiv de siguranţă pentru copii,
acesta trebuie activat.
Copiii nu vor realiza curăţarea sau întreţinerea realizată de
utilizator asupra aparatului fără a fi supravegheaţi.
Aspecte generale privind siguranţa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AVERTISMENT: Aparatul şi părţile accesibile ale acestuia
devin fierbinţi pe durata utilizării. Aveţi grijă să nu atingeţi
elementele de încălzire.
A nu se folosi aparatul prin intermediul unui cronometru
extern sau cu un sistem telecomandat separat.
AVERTISMENT: Gătirea neasistată la plită folosind grăsimi
sau ulei poate fi periculoasă şi poate provoca un incendiu.
Nu încercaţi NICIODATĂ să stingeţi focul cu apă. Opriţi
aparatul şi acoperiţi flacăra cu un capac sau cu o pătură
anti-incendiu.
ATENŢIE: Procesul de gătire trebuie supravegheat. Un proces
de gătire pe termen scurt trebuie supravegheat permanent.
AVERTISMENT: Pericol de incendiu: Nu depozitaţi nimic pe
suprafeţele de gătit.
Obiectele de metal, de ex. cuţitele, furculiţele, lingurile şi
capacele nu trebuie puse pe suprafaţa plitei, deoarece se
pot înfierbânta.
Nu folosiţi aparatul înainte de a-l instala în structura
încastrată.
Nu folosiţi un aparat de curăţat cu abur pentru a curăţa
aparatul.
După utilizare, stingeţi elementul plitei cu ajutorul butonului şi
nu lăsaţi această operaţiune în sarcina detectorului de vase.
Dacă suprafaţa ceramică / de sticlă este crăpată, opriţi
aparatul şi deconectaţi-l de la sursa de alimentare. În cazul
ROMÂNA
•
•
32
în care aparatul este conectat direct la sursa de alimentare
folosind cutia de conexiuni, scoateţi siguranţa pentru a
deconecta aparatul de la sursa de curent. În ambele cazuri,
contactaţi Centrul de service autorizat.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, trebuie
înlocuit de producător, de Centrul de service autorizat al
acestuia sau de persoane cu o calificare similară pentru a se
evita orice pericol.
AVERTISMENT: Folosiţi doar opritoare realizate de
producătorul aparatului de gătit sau indicate de
producătorul aparatului în instrucţiunile de utilizare ca fiind
adecvate sau opritoarele incluse în aparat. Utilizarea unor
opritoare neadecvate poate produce accidente.
Instrucţiuni de siguranţă
Instalarea
AVERTISMENT! Aparatul trebuie
instalat de către un instalator
autorizat.
• Îndepărtaţi toate ambalajele.
• Dacă aparatul este deteriorat, nu îl
instalaţi sau utilizaţi.
• Urmaţi instrucţiunile de instalare
furnizate împreună cu aparatul.
• Respectaţi distanţele minime faţă de alte
aparate şi corpuri de mobilier.
• Aveţi întotdeauna grijă când mutaţi
aparatul deoarece acesta este greu.
Folosiţi întotdeauna mănuşi de protecţie
şi încălţăminte închisă.
• Închideţi etanş suprafeţele tăiate cu un
agent de etanşare pentru ca umezeala
să nu umfle materialul.
• Protejaţi partea de jos a aparatului de
abur şi umezeală.
• Nu aşezaţi aparatul lângă o uşă sau sub
o fereastră. Astfel, vasele fierbinţi de pe
aparat nu vor cădea atunci când uşa sau
fereastra va fi deschisă.
• Dacă aparatul este aşezat deasupra
unor sertare, verificaţi dacă spaţiul dintre
partea de jos a aparatului şi sertarul de
sus este suficient pentru a permite
circulaţia aerului.
• Baza aparatului poate deveni fierbinte.
Instalaţi sub aparat un panou de
separare ignifug pentru a preveni
accesarea bazei acestuia.
Consultaţi Instrucţiunile de montare.
• Verificaţi dacă spaţiul de ventilare de 2
mm, dintre blatul de lucru şi partea
frontală a unităţii inferioare, este liber.
Garanţia nu acoperă daunele cauzate
de lipsa spaţiului adecvat pentru
ventilare.
Conexiunea electrică
AVERTISMENT! Pericol de
incendiu şi electrocutare.
• Toate racordurile electrice trebuie
realizate de către un instalator autorizat.
• Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare.
33
ROMÂNA
• Înainte de a efectua orice tip de
operaţie, asiguraţi-vă că aţi deconectat
aparatul de la sursa de curent.
• Asiguraţi-vă că parametrii de pe plăcuţa
cu date tehnice sunt compatibili cu
valorile nominale ale sursei de
alimentare.
• Verificaţi dacă aparatul a fost instalat
corect. Cablurile de alimentare electrică
şi ştecherele (dacă există) slăbite sau
incorecte pot să provoace încălzirea
excesivă a terminalului.
• Folosiţi un cablu adecvat pentru
alimentarea electrică.
• Nu permiteţi încâlcirea cablurilor
electrice.
• Verificaţi dacă este instalată protecţia la
electrocutare.
• Folosiţi o clemă pentru reducerea
tensionării cablului.
• Nu lăsaţi cablul de alimentare sau
ştecherul (dacă există) să atingă
aparatul fierbinte sau vase fierbinţi
atunci când conectaţi aparatul la prizele
din vecinătate.
• Nu folosiţi prize multiple şi cabluri
prelungitoare.
• Procedaţi cu atenţie pentru a nu
deteriora ştecherul (dacă există) sau
cablul de alimentare electrică. Contactaţi
Centrul nostru de service autorizat sau
un electrician pentru a schimba un cablu
de alimentare deteriorat.
• Protecţia la electrocutare a pieselor
aflate sub tensiune şi izolate trebuie
fixată astfel încât să nu permită
scoaterea ei fără folosirea unor unelte.
• Introduceţi ştecherul în priză numai după
încheierea procedurii de instalare.
Asiguraţi accesul la priză după instalare.
• Dacă priza de curent prezintă jocuri, nu
conectaţi ştecherul.
• Nu trageţi de cablul de alimentare
pentru a scoate din priză aparatul.
Trageţi întotdeauna de ştecher.
• Folosiţi doar dispozitive de izolare
adecvate: întrerupătoare pentru
protecţia liniei, siguranţe (siguranţe
înfiletabile scoase din suport), contactori
şi declanşatori la protecţia de
împământare.
• Instalaţia electrică trebuie să fie
prevăzută cu un dispozitiv de izolare,
care să vă permită să deconectaţi
aparatul de la reţea la toţi polii.
Dispozitivul izolator trebuie să aibă o
deschidere între contacte de cel puţin 3
mm.
Modul de utilizare
AVERTISMENT! Pericol de
vătămare, arsuri şi electrocutare.
• Scoateţi toate ambalajele, etichetele şi
foliile de protecţie (dacă există) înainte
de prima utilizare.
• Acest aparat este destinat exclusiv
pentru uz casnic.
• Nu modificaţi specificaţiile acestui
aparat.
• Nu blocaţi fantele de ventilaţie.
• Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat în
timpul funcţionării.
• După fiecare utilizare, opriţi zona de
gătit.
• Nu vă bazaţi pe detectorul de vas.
• Nu puneţi tacâmuri sau capace de oale
pe zonele de gătit. Acestea pot deveni
fierbinţi.
• Nu acţionaţi aparatul având mâinile
umede sau când acesta este în contact
cu apa.
• Nu utilizaţi aparatul ca suprafaţă de
lucru sau ca loc de depozitare.
• Dacă suprafaţa aparatului este crăpată,
deconectaţi imediat aparatul de la
reţeaua electrică. Procedaţi astfel pentru
a preveni electrocutarea.
• Utilizatorii cu stimulator cardiac trebui să
păstreze o distanta de minim 30 de cm
faţă de zonele de gătit prin inducţie
atunci când aparatul este în funcţiune.
• Când puneţi alimente în ulei fierbinte,
pot să sară stropi.
34
ROMÂNA
AVERTISMENT! Pericol de
incendiu şi explozie
• Grăsimile şi uleiul, atunci când sunt
încălzite, pot elibera vapori inflamabili.
Ţineţi flăcările sau obiectele încălzite
departe de grăsimi şi uleiuri atunci când
gătiţi.
• Vaporii pe care îi eliberează uleiul
foarte fierbinte pot să se aprindă
spontan.
• Uleiul folosit, care conţine resturi de
mâncare, poate lua foc la temperaturi
mai mici decât uleiul care este utilizat
pentru prima dată.
• Produsele inflamabile sau obiectele
umezite cu produse inflamabile nu
trebuie introduse în aparat, nici puse
adiacent sau deasupra acestuia.
AVERTISMENT! Pericol de
deteriorare a aparatului.
• Nu ţineţi vase pe panoul de comandă.
• Nu puneţi un capac fierbinte pe
suprafaţa de sticlă a plitei.
• Aveţi grijă să nu se evaporeze tot lichidul
din vase.
• Procedaţi cu atenţie pentru a nu lăsa
obiecte sau vase să cadă pe aparat.
Suprafaţa poate fi deteriorată.
• Nu activaţi zonele de gătit dacă pe
acestea nu se află vase sau vasele sunt
goale.
• Nu puneţi folie din aluminiu pe aparat.
• Vasele realizate din fontă, aluminiu sau
cu bazele deteriorate pot zgâria
suprafaţa din sticlă / vitroceramică.
Ridicaţi întotdeauna aceste obiecte
atunci când trebuie să le mutaţi pe plita
de gătit.
• Acest aparat poate fi utilizat numai
pentru gătit. Nu trebuie utilizat în alte
scopuri, de exemplu pentru încălzirea
camerei.
Îngrijirea şi curăţarea
• Curăţaţi regulat aparatul pentru a
preveni deteriorarea materialului de la
suprafaţă.
• Înainte de curăţare, opriţi cuptorul şi
lăsaţi-l să se răcească.
• Scoateţi aparatul din priză înainte de a
efectua operaţiile de întreţinere.
• Nu folosiţi apă pulverizată şi abur pentru
curăţarea aparatului.
• Curăţaţi aparatul cu o lavetă moale,
umedă. Utilizaţi numai detergenţi neutri.
Nu folosiţi niciun produs abraziv, burete
abraziv, solvent sau obiect metalic.
Service
• Pentru a repara aparatul contactaţi
Centrul de service autorizat.
• Utilizaţi numai piese de schimb originale.
Gestionarea deşeurilor după încheierea
ciclului de viaţă al aparatului
AVERTISMENT! Pericol de
vătămare sau sufocare.
• Contactaţi autoritatea locală pentru
informaţii privind aruncarea adecvată a
acestui aparat.
• Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare electrică.
• Tăiaţi cablul de alimentare electrică
chiar de lângă aparat şi aruncaţi-l.
ROMÂNA
35
Instalarea
Informaţii cu caracter general
Procesul de instalare trebuie să
respecte legile, ordonanţele,
directivele şi standardele în
vigoare (reglementările privind
siguranţa, reciclarea corectă în
conformitate cu reglementările
etc.) în ţara de utilizare!
780 mm
490±1
mm
min.
500 mm
520 mm
750±1
mm
min. 100 mm
min.
38 mm
min. 5 mm
55 mm max.
R 5 mm
5 mm
min.
38 mm
Important!
• Pentru mai multe informaţii privind
instalarea, consultaţi Instrucţiunile pentru
montare.
• Dacă nu există un cuptor sub plită,
introduceţi un panou separator la o
distanţă minimă de 20 mm de partea de
jos a plitei.
• Nu folosiţi silicon ca agent de etanşare
între aparat şi suprafaţa de lucru.
Conexiunea electrică
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
AVERTISMENT! Toate
racordurile electrice trebuie
realizate de către un instalator
autorizat.
ROMÂNA
Conexiunea electrică
• Înainte de conectare, verificaţi dacă
tensiunea nominală a aparatului
specificată pe plăcuţa cu datele tehnice
coincide cu tensiunea de alimentare a
reţelei electrice disponibile. De
asemenea, verificaţi puterea nominală a
aparatului şi asiguraţi-vă că reţeaua
este calibrată adecvat pentru puterea
nominală a aparatului (consultaţi
capitolul „Date tehnice”). Plăcuţa cu
datele tehnice se află pe bordura
inferioară a plitei.
• Aparatul este furnizat fără un cablu de
alimentare. Cumpăraţi un cablu adecvat
de la un reprezentant specializat.
Conexiunile cu o singură fază sau cu
două faze necesită un cablu de
alimentare stabil la o temperatură de cel
puţin 70 °C. Cablul să fie prevăzut cu
manşoanele obligatorii. Conform
reglementărilor IEC, folosiţi la conexiunile
cu o singură fază: un cablu de
alimentare 3 x 4 mm², iar pentru
conexiunea cu două faze: un cablu de
alimentare 4 x 2,5 mm². Respectaţi mai
întâi reglementările naţionale din
domeniu.
• Aparatul funcţionează perfect cu o reţea
electrică AC 230 V, AC 220 V~ sau AC
240 V~ 50 Hz.
36
• Trebuie să dispuneţi de mijloacele pentru
deconectare încorporate în reţeaua fixă.
Conectaţi aparatul la priză cu un
dispozitiv multipolar cu o distanţă între
contacte de cel puţin 3 mm, de exemplu
întrerupător de protecţie automat,
dispozitiv de decuplare pentru scurgeri
de curent sau siguranţă fuzibilă.
• Conectarea şi legăturile de conectare
trebuie efectuate conform cu indicaţiile
din diagramă (se află pe suprafaţa de
dedesubtul plăcii turnate a plitei).
Conductorul de împământare este
conectat la borna marcată cu simbol şi
trebuie să fie mai lung decât conductorul
care transportă curent electric. Strângeţi
bine şuruburile de bornă! La final, fixaţi
cablul de legătură cu clema cablului de
alimentare şi capacul închis prin
apăsarea fermă (blocare în poziţie).
AVERTISMENT! După
conectarea la sursa de
alimentare, verificaţi dacă toate
zonele de gătit sunt pregătite de
utilizare prin setarea scurtă a
fiecăreia la puterea maximă.
ROMÂNA
37
Descrierea produsului
Configuraţia plitei de gătit
1 Zonă de gătit simplă (210 mm) 2300 W,
cu Booster 3200 W
2 Zonă de gătit simplă (180 mm) 1800 W,
cu Booster 2800 W
3 Panou de comandă
4 Suprafaţă flexibilă de gătit prin inducţie
(240 x 440mm) 2400 W, cu Booster
3300 W
1
2
4
3
Configuraţia panoului de comandă
1
2
3 4
5
6
13
7
12
8
11
10
9
Apăsaţi simbolul pentru a utiliza aparatul. Afişajul, indicatoarele şi semnalele sonore indică
funcţiile active.
Simbol
Funcţie
Comentariu
1
PORNIT / SFARSIT
Pentru activarea şi dezactivarea plitei.
2
Blocarea / Dispozitivul de
siguranţă pentru copii
Pentru blocarea / deblocarea panoului de
comandă.
3
Modul Pre-Set Cooking
Pentru a activa şi a dezactiva funcţia.
Modul Multi-Flexi
Pentru a comuta între cele trei moduri ale
funcţiei.
4
5
-
Afişajul nivelului de putere Pentru a afişa nivelul de putere.
ROMÂNA
38
Simbol
Funcţie
Comentariu
-
Indicatoarele cronometre- Indică zona pentru care setaţi timpul.
lor zonelor de gătit
-
Afişajul cronometrului
Pentru a afişa durata în minute.
8
STOP+GO
Pentru a activa şi a dezactiva funcţia.
9
Funcţia Booster
Pentru a activa şi a dezactiva funcţia.
Selectorul de putere
Pentru a seta nivelul de putere.
-
Pentru a selecta zona de gătit pentru Cronometru.
-
Pentru a creşte sau a descreşte durata.
Selectorul de putere
Pentru a seta nivelul de putere pentru zona
flexibilă de gătit prin inducţie.
6
7
-
10
11
/
12
-
13
Afişajele nivelului de putere
Afişaj
Descriere
Zona de gătit este dezactivată.
Zona de gătit funcţionează.
-
Funcţia STOP+GO este în desfăşurare.
Funcţia Booster este activă.
Există o defecţiune. Consultaţi capitolul „Depanarea”.
+ cifră
Blocarea /Dispozitivul de siguranţă pentru copii funcţionează.
Pe zona de gătit se află un vas incorect, prea mic, sau niciun vas.
Funcţia Oprire automată este în desfăşurare.
/
/
Funcţionează modul Pre-Set Cooking.
39
ROMÂNA
AVERTISMENT! Pericol de arsuri
din cauza căldurii reziduale.
Zonele de gătit prin inducţie produc
căldura necesară pentru gătire direct în
baza vasului. Suprafaţa vitroceramică se
încălzeşte de la căldura a vaselor.
Utilizarea zilnică
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Activarea şi dezactivarea
Atingeţi
timp de 1 secundă pentru a
activa sau dezactiva aparatul.
Oprire automată
Funcţia dezactivează automat plita dacă:
• toate zonele de gătit sunt dezactivate.
• nu setaţi nivelul de putere după
activarea plitei.
• acoperiţi cu obiecte orice simbol (tigaie,
lavetă, etc.) pentru mai mult de
aproximativ 10 secunde.
• nu dezactivaţi o zonă de gătit după un
anumit timp, sau nu modificaţi nivelul de
putere sau în caz de supraîncălzire (de
exemplu când se evaporă toată apa
dintr-un vas în urma fierberii). Simbolul
se aprinde. Înainte de următoarea
utilizare, trebuie să setaţi zona de gătit
la .
Nivel de putere
,
-
Oprire automată
după
6 ore
5 ore
4 ore
-
1,5 ore
Dacă se utilizează vase
necorespunzătoare, pe afişaj se
aprinde
şi, după 2 minute,
indicatorul pentru zona de gătit
se dezactivează.
Reglarea nivelului de putere
Atingeţi selectorul de putere la nivelul de
putere dorit. Corectaţi eventual spre stânga
sau spre dreapta. Nu eliberaţi înainte de a
atinge nivelul de putere dorit.
Utilizarea funcţiei Booster
Funcţia Booster oferă putere suplimentară
zonelor de gătit prin inducţie. Atingeţi
pentru a o activa, un
se aprinde pe
afişaj. După maxim 10 minute, zonele de
gătit prin inducţie revin automat la nivelul
de gătit
.
Utilizarea Cronometrului
Atingeţi
în mod repetat până când
clipeşte indicatorul zonei de gătit dorite. De
exemplu,
faţă.
pentru zona din dreapta
40
ROMÂNA
modificarea accidentală a nivelului de
putere.
Mai întâi setaţi nivelul de putere.
Pentru a porni această funcţie atingeţi
.
Simbolul
se aprinde pentru 4 secunde.
Cronometrul rămâne pornit.
Atingeţi butonul
sau
al Cronometrului
pentru a seta timpul între 00 şi 99 de
minute. Când indicatorul zonei de gătit
clipeşte mai încet, timpul este numărat
descrescător. Setaţi nivelul de putere.
Pentru a opri această funcţie atingeţi .
Nivelul de putere setat anterior se aprinde.
Atunci când opriţi aparatul, opriţi şi această
funcţie.
Dacă nivelul de putere este setat şi timpul
setat a expirat, este emis un semnal sonor,
00 clipeşte, şi zona de gătit se
dezactivează. Dacă zona de gătit nu este
utilizată şi timpul setat a expirat, este emis
un semnal sonor şi 00 clipeşte.
Dispozitiv de siguranţă pentru copii
pentru a dezactiva funcţia
Atingeţi
pentru zona de gătit selectată şi indicatorul
pentru această zonă de gătit va clipi mai
• Activaţi aparatul cu . Nu setaţi
nivelurile de putere.
• Atingeţi
timp de 4 secunde. Simbolul
se aprinde.
• Dezactivaţi aparatul cu .
Pentru a dezactiva dispozitivul de
siguranţă pentru copii
rapid. Atingeţi
şi timpul rămas este
numărat descrescător la 00. Indicatorul
zonei de gătit se stinge.
STOP+GO
Funcţia setează toate zonele de gătit care
funcţionează la nivelul minim de putere .
Când funcţia este activă, nu puteţi modifica
nivelul de putere. Funcţia nu opreşte
cronometrul.
• Pentru a activa această funcţie atingeţi
. Simbolul
se aprinde.
• Pentru a dezactiva această funcţie
atingeţi . Nivelul de putere setat
anterior se aprinde.
Blocarea
Atunci când zonele de gătit funcţionează,
puteţi bloca panoul de comandă, dar nu
puteţi dezactiva aparatul. Previne
Această funcţie împiedică utilizarea
accidentală a aparatului.
Pentru a activa Dispozitivul de siguranţă
pentru copii
• Activaţi aparatul cu . Nu setaţi
nivelurile de putere. Atingeţi
timp de
se aprinde.
4 secunde. Simbolul
• Dezactivaţi aparatul cu .
Pentru a trece peste Dispozitivul de
siguranţă pentru copii doar pentru o
singură dată
• Activaţi aparatul cu . Simbolul
se
aprinde.
timp de 4 secunde. Setaţi
• Atingeţi
nivelul de putere în 10 secunde. Puteţi
utiliza aparatul.
• Atunci când dezactivaţi aparatul cu ,
Dispozitivul de siguranţă pentru copii
funcţionează din nou.
ROMÂNA
41
OffSound Control - Dezactivarea şi
activarea semnalelor sonore
Dezactivarea semnalelor sonore
Dezactivaţi aparatul.
Atingeţi
timp de 3 secunde. Afişajul se
aprinde şi se stinge. Atingeţi
timp de 3
secunde. Se aprinde simbolul
, iar sunetul
este activat. Atingeţi
simbolul
, se aprinde
, iar sunetul este dezactivat.
Atunci când această funcţie este pornită,
puteţi auzi semnalele sonore numai când:
• Fiecare fază are o capacitate electrică
maximă de 3700 W.
• Funcţia împarte puterea între zonele de
gătit conectate la aceeaşi fază.
• Funcţia se activează când capacitatea
electrică totală a zonelor de gătit
conectate la o singură fază depăşeşte
3700 W.
• Funcţia scade puterea de la alte zone de
gătit conectate la aceeaşi fază.
• Afişajul nivelului de putere pentru zonele
cu putere redusă se schimbă între două
niveluri.
• atingeţi
• puneţi ceva pe panoul de comandă.
Activarea semnalelor sonore
Dezactivaţi aparatul.
Atingeţi
timp de 3 secunde. Afişajul se
aprinde, apoi se stinge. Atingeţi
timp de
3 secunde. Se aprinde simbolul ,
deoarece sunetul este dezactivat. Atingeţi
, iar simbolul
activat.
se aprinde. Sunetul este
Funcţia de comutare a puterii
• Zonele de gătit sunt grupate în funcţie
de amplasare şi numărul de faze de la
plită. Consultaţi imaginea.
Suprafaţă flexibilă de gătit prin inducţie
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Multi-Flexi Modul
Suprafaţa flexibilă de gătit prin inducţie
este alcătuită din patru secţiuni. Secţiunile
pot fi combinate în două zone de gătit cu
dimensiuni diferite sau într-o singură
suprafaţă de gătit mare. Dvs. alegeţi
combinarea secţiunilor prin selectarea
modului aplicabil la dimensiunea vasului pe
care doriţi să-l folosiţi. Există trei moduri:
Modul Multi-Flexi 2 + 2 secţiuni (activat
automat la activarea plitei), modul MultiFlexi 3 + 1 secţiuni şi modul Multi-Flexi 4
secţiuni.
Pentru a seta nivelul de putere,
folosiţi cele două selectoare de
putere din partea stângă.
42
ROMÂNA
Comutarea între moduri
Pentru a comuta între moduri, folosiţi
simbolul:
.
> 160 mm
Atunci când comutaţi între
moduri, nivelul de putere este
setat înapoi la 0.
Diametrul şi poziţia vasului
Alegeţi modul aplicabil la dimensiunea şi
forma vasului. Vasul trebuie să acopere cât
mai mult din suprafaţa selectată. Puneţi
vasul centrat pe suprafaţa selectată!
Modul Multi-Flexi 2 + 2 secţiuni
Acest mod este activ atunci când activaţi
plita. Acesta conectează secţiunile în două
zone de gătit separate. Puteţi seta nivelul
puterii pentru fiecare zonă separat. Folosiţi
cele două selectoare de putere din partea
stângă.
Puneţi vasul cu diametrul bazei mai mic de
160 mm centrat pe o singură secţiune.
Poziţia corectă a vasului:
100-160mm
Puneţi vasul cu diametrul bazei mai mare
de 160 mm central între două secţiuni.
43
ROMÂNA
Poziţia incorectă a vasului:
Poziţia incorectă a vasului:
Modul Multi-Flexi 3 + 1 secţiuni
Pentru a activa modul, apăsaţi
până
când vedeţi indicatorul de mod corect.
Acest mod conectează trei secţiuni spate
într-o singură zonă de gătit. Secţiunea
frontală nu este conectată şi funcţionează
ca o zonă de gătit separată. Puteţi seta
nivelul puterii pentru fiecare zonă separat.
Folosiţi cele două selectoare de putere din
partea stângă.
Modul Multi-Flexi 4 secţiuni
Pentru a activa modul, apăsaţi
până
când vedeţi indicatorul de mod corect.
Acest mod conectează toate secţiunile întro singură zonă de gătit. Pentru a seta
nivelul de putere, folosiţi un selector de
putere din partea stângă.
Poziţia corectă a vasului:
Pentru a folosi acest mod trebuie să puneţi
vasul pe cele trei secţiuni conectate. Dacă
folosiţi un vas mai mic decât două secţiuni,
afişajul indică
dezactivează.
şi după 2 minute zona se
Poziţia corectă a vasului:
44
ROMÂNA
Pentru a folosi acest mod trebuie să puneţi
vasul pe cele patru secţiuni conectate. Dacă
folosiţi un vas mai mic decât trei secţiuni,
afişajul indică
dezactivează.
şi după 2 minute zona se
Poziţia incorectă a vasului:
faţă, aveţi la dispoziţie nivelul maxim de
putere. Puteţi reduce nivelul puterii mutând
vasul în mijloc sau în spate.
Folosiţi doar un singur vas atunci
când utilizaţi funcţia.
Informaţii cu caracter general:
• Diametrul minim al bazei vasului pentru
această funcţie este de 160 mm.
• Afişajul nivelului puterii de la selectorul
de putere pentru stânga spate indică
poziţia vasului de pe suprafaţa de gătit
, mijloc
, spate
prin inducţie. Faţă
.
Pre-Set Cooking Modul
Această funcţie vă permite să reglaţi
temperatura prin mutarea vasului pe o
poziţie diferită de pe suprafaţa de gătit
prin inducţie.
Funcţia împarte suprafaţa de gătit prin
inducţie în trei suprafeţe cu diferite niveluri
ale puterii. Plita sesizează poziţia vasului şi
setează nivelul de putere corespunzător
poziţiei respective. Puteţi pune vasul în faţă,
la mijloc sau în spate. Dacă puneţi vasul în
• Afişajul nivelului puterii de la selectorul
de putere pentru stânga faţă indică
nivelul de putere. Pentru a modifica
nivelul puterii folosiţi selectorul de
putere pentru stânga faţă.
• Atunci când activaţi funcţia pentru prima
dată, veţi avea nivelul de putere
pentru poziţia din faţă,
pentru poziţia
pentru poziţia din spate.
din mijloc şi
ROMÂNA
45
Activarea funcţiei
Pentru a activa funcţia, puneţi vasul pe
poziţia corectă de pe suprafaţa de gătit.
Atingeţi . Indicatorul de deasupra
simbolului se aprinde. Dacă nu puneţi vasul
pe suprafaţa de gătit,
se aprinde şi
după 2 minute suprafaţa de gătit prin
inducţie este setată la
.
Dezactivarea funcţiei
Puteţi modifica nivelul puterii pentru
fiecare poziţie separat. Plita va reţine
nivelurile de putere data viitoare când
activaţi funcţia.
Pentru a dezactiva funcţia, atingeţi
setaţi nivelul puterii la
deasupra simbolului
sau
. Indicatorul aflat
se stinge.
Informaţii şi sfaturi
Zgomote pe durata funcţionării
Atunci când o zonă de gătit este
activă, poate scoate un bâzâit
scurt. Aceasta este o
caracteristică a tuturor zonelor
de gătit din vitroceramică şi nu
afectează nici funcţionarea, nici
durata de viaţă a aparatului.
Vase adecvate pentru zonele de gătit prin
inducţie
Folosiţi zonele de gătit prin
inducţie cu vase adecvate.
Materialul vaselor de gătit
• adecvat: fontă, oţel, oţel emailat, oţel
inox, bază cu mai multe straturi (marcate
ca fiind adecvate de către producător).
• neadecvat: aluminiu, aramă, alamă,
sticlă, ceramică, porţelan.
Vasele sunt adecvate pentru o plită cu
inducţie dacă...
• ... o cantitatea redusă de apă fierbe
foarte repede pe o zonă setată la nivelul
de putere maxim...
• ... un magnet este atras de baza vasului.
Baza vasului trebuie să fie cât
mai groasă şi cât mai plată.
Mărimea vaselor
Zonele de gătit prin inducţie se adaptează
automat la dimensiunea bazei vasului. Cu
toate acestea, trebuie să aibă un diametru
minim, în funcţie de mărimea zonei de gătit.
Zonă de gătit
Diametru vas [mm]
Zona de gătit din
mijloc spate
125 - 210
Zona de gătit din
dreapta faţă
145 - 180
Suprafaţă flexibilă
de gătit prin inducţie
minim 100
ROMÂNA
46
Îngrijirea şi curăţarea
Informaţii cu caracter general
AVERTISMENT! Înainte de
curăţare, opriţi cuptorul şi lăsaţi-l
să se răcească.
AVERTISMENT! Din motive de
siguranţă, nu curăţaţi cuptorul cu
un aparat de curăţat cu jet de
abur sau cu presiune mare.
AVERTISMENT! Obiectele
ascuţite şi agenţii de curăţare
abrazivi deteriorează aparatul.
Curăţaţi aparatul şi îndepărtaţi
reziduurile cu apă şi detergent
lichid după fiecare utilizare. De
asemenea, îndepărtaţi resturile
de agent de curăţare!
Îndepărtarea resturilor, inclusiv a celor
rezistente
1. Alimentele care conţin zahăr, material
plastic, resturi de folie de aluminiu
trebuie îndepărtate imediat, cel mai bun
instrument pentru curăţarea unei
suprafeţe de sticlă este o racletă (nu
este furnizată cu aparatul). Deplasaţi
oblic o racletă pe suprafaţa
vitroceramică şi îndepărtaţi resturile.
Ştergeţi aparatul cu o lavetă umedă şi
cu puţin detergent lichid. În final, uscaţi
aparatul ştergându-l cu o lavetă curată.
2. Inelele de tartru, petele de apă, stropii
de grăsime şi petele metalice
strălucitoare trebuie îndepărtate după
răcirea aparatului, folosind un
detergent pentru sticlă vitroceramică
sau pentru oţel inoxidabil.
Zgârieturile sau porţiunile
întunecate de pe sticla ceramică
care nu pot fi îndepărtate nu
influenţează funcţionarea
aparatului.
Depanare
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Ce trebuie făcut dacă...
Problemă
Plita nu poate fi pornită sau
utilizată.
Cauză posibilă
Plita nu este conectată la o
sursă electrică sau este conectată incorect.
Soluţie
Verificaţi dacă plita este conectată corect la sursa de
curent. Consultaţi diagrama
de conectare.
ROMÂNA
Problemă
47
Cauză posibilă
Siguranţa este arsă.
Soluţie
Verificaţi dacă siguranţa este cauza defecţiunii. Dacă siguranţele se ard în mod repetat, adresaţi-vă unui electrician calificat.
Activaţi plita din nou şi setaţi
nivelul de putere în mai puţin de 10 secunde.
Aţi atins 2 sau mai multe
simboluri simultan.
Atingeţi doar un singur simbol.
Funcţia STOP+GO este în
desfăşurare.
Consultaţi capitolul „Utilizarea zilnică”.
Pe panoul de comandă este
apă sau acesta este acoperit cu stropi de grăsime.
Ştergeţi panoul de comandă.
Este emis un semnal acustic Aţi pus un obiect pe unul sau Îndepărtaţi obiectul de pe
şi plita se dezactivează.
mai multe simboluri.
simboluri.
Atunci când plita se dezactivează este emis un semnal
acustic.
Plita se dezactivează.
Aţi pus un obiect pe simbolul Îndepărtaţi obiectul de pe
simboluri.
Puterea comută între două
niveluri.
Funcţia de comutare a pute- Consultaţi capitolul „Utilizarii este activă.
rea zilnică”.
Simbolurile devin fierbinţi.
Vasul este prea mare sau l- Puneţi vasele mari pe zonele
aţi pus prea aproape de bu- din spate, dacă este posibil.
toane.
Nu există niciun semnal
atunci când atingeţi un simbol de pe panoul de comandă.
Semnalele sunt dezactivate.
Activaţi semnalele.
Consultaţi capitolul „Utilizarea zilnică”.
ROMÂNA
48
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Zona flexibilă de gătit cu inducţie nu încălzeşte vasul.
Vasul este într-o poziţie incorectă pe zona flexibilă de
gătit cu inducţie.
Puneţi vasul într-o poziţie
corectă pe zona flexibilă de
gătit cu inducţie. Poziţia vasului depinde de funcţia activată sau de modul funcţiei.
Consultaţi capitolul „Suprafaţa flexibilă de gătit cu inducţie”.
Diametrul bazei vasului este
incorect pentru funcţia activată sau pentru modul funcţiei.
Folosiţi vase cu diametru
adecvat pentru funcţia activată sau pentru modul funcţiei. Folosiţi vase cu diametrul mai mic de 160 mm pe o
singură secţiune a zonei flexibile de gătit cu inducţie.
Consultaţi capitolul „Suprafaţa flexibilă de gătit cu inducţie”.
se aprinde.
Oprirea automată este activă.
Dezactivaţi plita şi activaţi-o
din nou.
se aprinde.
Este activat Dispozitivul de
siguranţă pentru copii sau
funcţia de Blocare a butoanelor.
Consultaţi capitolul „Utilizarea zilnică”.
se aprinde.
Pe zonă nu este niciun vas.
Puneţi un vas pe zonă.
Vasul este inadecvat.
Folosiţi un vas adecvat.
Consultaţi capitolul „Informaţii şi sfaturi”.
Diametrul bazei vasului este
prea mic pentru zonă.
Utilizaţi vase de gătit cu dimensiuni corecte.
Consultaţi capitolul „Informaţii şi sfaturi”.
Vasul nu acoperă crucea /
pătratul.
Acoperiţi complet crucea /
pătratul.
ROMÂNA
49
Problemă
Este afişat
şi un număr.
Cauză posibilă
Soluţie
Funcţionează modul MultiFlexi . Una sau mai multe
secţiuni ale modului funcţiei
active nu sunt acoperite de
vas.
Puneţi vasul pe numărul corect de secţiuni ale modului
funcţiei active sau modificaţi
modul funcţiei.
Consultaţi capitolul „Suprafaţa flexibilă de gătit cu inducţie”.
Funcţionează modul Pre-Set
Cooking. Două vase sunt
amplasate pe suprafaţa flexibilă de gătit prin inducţie.
Folosiţi doar un singur vas.
Consultaţi capitolul „Suprafaţa flexibilă de gătit cu inducţie”.
Plita prezintă o eroare.
Deconectaţi un timp plita de
la sursa de alimentare electrică. Deconectaţi siguranţa
de la sistemul electric al locuinţei. Reconectaţi. Dacă
simbolul
reapare, contactaţi un Centru de service autorizat.
se aprinde.
Plita prezintă o eroare
deoarece a fiert tot conţinutul dintr-un vas. Oprirea automată şi protecţia la supraîncălzire a zonelor intră
în funcţiune.
Dacă apare un defect, încercaţi mai întâi să
găsiţi chiar dvs. o soluţie. Dacă nu puteţi
găsi singur o soluţie la problemă, adresaţivă dealerului sau Centrului de service.
Dezactivaţi plita. Înlăturaţi
vasul fierbinte. După aproximativ 30 de secunde activaţi
din nou zona. Dacă vasul a
fost problema, mesajul de
eroare se stinge. Indicatorul
de căldură reziduală poate
rămâne aprins. Lăsaţi vasul
să se răcească suficient. Verificaţi dacă vasul dvs. este
compatibil cu plita.
Consultaţi capitolul „Informaţii şi sfaturi”.
ROMÂNA
50
Dacă aţi utilizat greşit aparatul
sau dacă instalarea acestuia nu
a fost făcută de un tehnician
autorizat, este posibil ca vizita
tehnicianului de service sau a
reprezentantului să nu fie
gratuită, chiar şi în perioada de
garanţie.
Date tehnice
Plăcuţă cu date tehnice
Made in Germany
© Inter IKEA Systems B.V. 1999
Model HÖGKLASSIG Typ 60 GBD CL AU 7.4kW
PNC 949 594 395 01 S No .................... 220V-240V AC 50-60 Hz
21552
IKEA of Sweden AB
SE - 343 81 Älmhult
PQM
603.039.33
Imaginea de mai sus prezintă plăcuţa cu
datele tehnice ale aparatului, fără numărul
de serie, care se găseşte în partea de jos a
carcasei.
230 V
DGT
utilizatorului. Acest lucru vă va fi de ajutor
la identificarea precisă a modelului plitei, în
cazul în care veţi avea nevoie de asistenţă.
Vă mulţumim pentru ajutor!
Dragi clienţi, păstraţi plăcuţa suplimentară
cu datele tehnice împreună cu manualul
Eficienţă energetică
Informaţii despre produs în conformitate cu EU 66/2014 valabil exclusiv pentru piaţa
UE
Identificarea modelului
HÖGKLASSIG
603-039-33
Tipul plitei
Plită încorporată
Numărul de zone de gătit
2
Numărul de suprafeţe de
gătit
1
Tehnologia de încălzire
Inducţie
ROMÂNA
51
Diametrul zonelor de gătit
circulare (Ø)
Mijloc spate
Dreapta faţă
21,0 cm
18,0 cm
Lungimea (L) şi lăţimea (l)
suprafeţei de gătit
Stânga
L 46.4 cm
l 24.7 cm
Consumul de energie per
zonă de gătit (EC electric
cooking)
Mijloc spate
Dreapta faţă
167,1 Wh/kg
177,5 Wh/kg
Consumul de energie al zo- Stânga
nei de gătit (EC electric
cooking)
184,6 Wh/kg
Consumul de energie al plitei (EC electric hob)
176,4 Wh/kg
EN 60350-2 - Aparate de gătit
electrocasnice - Partea 2: Plite - Metode
pentru măsurarea performanţei
Economisirea energiei
Puteţi economisi energia în timpul gătitului
zilnic dacă respectaţi recomandările de mai
jos.
• Dacă este posibil, puneţi întotdeauna
capace pe vase.
• Înainte de a activa zona de gătit, puneţi
un vas pe aceasta.
• Puneţi vase mici pe zone de gătit mici.
• Puneţi vasul direct pe centrul zonei de
gătit.
• Pentru a păstra alimentele calde sau a le
topi folosiţi căldura reziduală.
• Atunci când încălziţi apă, folosiţi doar
cantitatea necesară.
Informaţii privind mediul
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul
şi electrocasnice. Nu aruncaţi aparatele
. Pentru a recicla ambalajele, acestea
trebuie puse în containerele
corespunzătoare. Ajutaţi la protejarea
mediului şi a sănătăţii umane şi la
reciclarea deşeurilor din aparatele electrice
marcate cu acest simbol împreună cu
deşeurile menajere. Returnaţi produsul la
centrul local de reciclare sau contactaţi
administraţia oraşului dvs.
GARANŢIA IKEA
Cât timp este valabilă garanţia IKEA?
Această garanţie este valabilă timp de 5
ani de la data cumpărării iniţiale a
aparatului dv. de la IKEA. Este necesar
bonul fiscal iniţial pentru dovedirea
achiziţiei. Dacă se efectuează lucrări de
52
ROMÂNA
service în baza garanţiei, acest lucru nu va
extinde perioada de garanţie pentru
aparat.
Cine va executa reparaţiile?
Furnizorul de asistenţă IKEA va furniza
asistenţă prin centrele sale de asistenţă sau
prin reţeaua de parteneri autorizaţi pentru
asistenţă.
Ce anume acoperă această garanţie?
Această garanţie acoperă defecţiunile
aparatului, care au fost cauzate de defecte
din fabricaţie sau de defecţiuni ale
materialului, apărute de la data cumpărării
de la IKEA. Această garanţie se aplică
numai pentru uzul casnic. Excepţiile sunt
specificate sub titlul “Ce anume nu este
acoperit de această garanţie?” În timpul
perioadei de garanţie, costurile pentru
remedierea defecţiunilor, de ex. reparaţii,
piese, manoperă şi deplasare, vor fi
acoperite, cu condiţia ca aparatul să fie
accesibil pentru reparaţii fără cheltuieli
speciale, iar defecţiunea să fie cauzată de
un defect din construcţie sau de un defect al
materialelor, acoperit de garanţie. În aceste
condiţii sunt aplicabile liniile directoare EU
(Nr. 99/44/EG) şi reglementările locale
respective. Piesele înlocuite devin
proprietatea firmei IKEA.
Ce va face IKEA pentru a corecta
problema?
Furnizorul de asistenţă desemnat de IKEA
va examina produsul şi va hotărî, la
discreţia sa, dacă este acoperit de această
garanţie. Dacă se consideră că produsul
este acoperit, furnizorul de asistenţă IKEA
sau partenerii autorizaţi pentru asistenţă,
prin centrele lor de asistenţă, la discreţia
lor, fie vor repara produsul defect, fie îl vor
înlocui cu acelaşi produs sau cu altul
comparabil.
Ce anume nu este acoperit de această
garanţie?
• Uzura normală.
• Deteriorările deliberate sau din
neglijenţă, deteriorările cauzate de
nerespectarea instrucţiunilor de
funcţionare, instalarea incorectă sau
conectarea la o tensiune greşită,
deteriorările cauzate de reacţii chimice
sau electro-chimice, deteriorările
provocate de rugină, coroziune sau apă,
inclusiv, dar nu limitat la acestea,
deteriorările cauzate de conţinutul
excesiv de calcar din apa de alimentare,
deteriorările cauzate de condiţiile de
mediu anormale.
• Piesele consumabile, inclusiv bateriile şi
becurile.
• Piesele nefuncţionale şi decorative, care
nu afectează utilizarea normală a
aparatului, inclusiv zgârieturile şi
posibilele diferenţe de culoare.
• Deteriorările accidentale cauzate de
obiecte sau substanţe străine şi
curăţarea sau deblocarea filtrelor, a
sistemelor de evacuare sau a sertarelor
pentru detergent.
• Deteriorarea următoarelor piese:
vitroceramică, accesorii, coşurile de vase
şi de tacâmuri, ţevile de alimentare şi de
evacuare, garnituri de etanşare, becuri şi
capace de becuri, ecrane, butoane,
carcase şi piese ale carcaselor. Cu
excepţia cazurilor în care se
demonstrează că aceste deteriorări au
fost cauzate de defecte din fabricaţie.
• Cazurile în care nu s-a găsit nicio
defecţiune în timpul vizitei tehnicianului.
• Reparaţiile care nu au fost executate de
furnizorii de asistenţă desemnaţi de noi
şi/sau de un partener contractual
autorizat pentru asistenţă, sau pentru
care s-au folosit piese de schimb
neoriginale.
• Reparaţiile cauzate de o instalare
defectuoasă sau care nu este conformă
cu specificaţiile.
53
ROMÂNA
• Utilizarea aparatului în mediu noncasnic, de ex. utilizarea profesională.
• Deteriorările din cauza transportului.
Dacă un client transportă produsul la
domiciliul propriu sau la o altă adresă,
IKEA nu răspunde pentru nici un fel de
deteriorare care poate apărea pe
durata transportului. Totuşi, dacă IKEA
livrează produsul la adresa clientului,
atunci deteriorarea produsului care
apare pe durata acestei livrări va fi
acoperită de această garanţie.
• Costul pentru efectuarea instalării iniţiale
a aparatului IKEA. Pe de altă parte,
dacă un furnizor de servicii IKEA sau
partenerul său autorizat de service
repară sau înlocuieşte aparatul în
conformitate cu termenii acestei garanţii,
furnizorul de servicii sau partenerul său
autorizat de service va reinstala
aparatul reparat sau va instala piesa de
schimb, dacă este necesar.
Această restricţie nu se aplică operaţiunilor
corecte efectuate de un specialist calificat,
care a folosit piesele noastre originale,
pentru a adapta aparatul la specificaţiile
de siguranţă tehnică din altă ţară a UE.
Cum se aplică legea din ţara de utilizare
Garanţia IKEA vă acordă drepturi legale
specifice, care acoperă sau depăşesc
cerinţele legilor locale, care pot varia de la
o ţară la alta.
Asamblare şi Informaţiile privind
siguranţa din Manualul Utilizatorului;
Centrul de service autorizat pentru
aparatele IKEA:
Vă rugăm nu ezitaţi să contactaţi centrul de
service autorizat IKEA pentru:
1. a face o solicitare în condiţiile acestei
garanţii;
2. a cere lămuriri despre instalarea
aparatului IKEA în mobila de bucătărie
specială IKEA. Asistenţa nu furnizează
lămuriri legate de:
• instalarea generală a bucătăriei
IKEA;
• racordările la electricitate (dacă
maşina este livrată fără ştecher şi
cablu), la apă şi la gaz, deoarece
acestea trebuie efectuate de un
tehnician specializat de la serviciul
de asistenţă.
3. a cere lămuriri despre conţinutul
manualului utilizatorului şi despre
specificaţiile aparatului IKEA.
Pentru a vă putea asigura cea mai bună
asistenţă, vă rugăm să citiţi cu atenţie
Instrucţiunile de Asamblare şi/sau secţiunea
din Manualul Utilizatorului din această
broşură, înainte de a ne contacta.
Cum ne puteţi contacta dacă aveţi nevoie
de asistenţa noastră
Zona de validitate
Pentru aparatele care sunt cumpărate într-o
ţară a UE şi sunt duse în altă ţară a UE,
asistenţa va fi furnizată în cadrul condiţiilor
de garanţie normale în noua ţară.
Obligaţia de a asigura asistenţă în cadrul
garanţiei există doar dacă:
• aparatul respectă şi este instalat în
conformitate cu specificaţiile tehnice din
ţara în care se solicită cererea de
garanţie;
• aparatul respectă şi este instalat în
conformitate cu Instrucţiunile de
Vă rugăm consultaţi ultima pagină a acestui
manual pentru lista completă de contact
IKEA şi numerele de telefon naţionale
corespunzătoare.
ROMÂNA
Entru a vă putea oferi un serviciu
mai rapid, vă recomandăm să
utilizaţi numerele de telefon
speciale, din lista de la sfârşitul
acestui manual. Consultaţi
întotdeauna numerele indicate în
broşura aparatului specific
pentru care aveţi nevoie de
asistenţă. Înainte de a ne apela
trebuie să aveţi la îndemână
numărul articolului IKEA (codul
din 8 cifre) şi numărul de serie
(codul din 8 cifre care se găseşte
pe plăcuţa cu caracteristicile
tehnice) aferent aparatului
pentru care solicitaţi asistenţă.
PĂSTRAŢI BONUL DE
CUMPĂRARE!
Este dovada dv. de cumpărare şi
este necesar pentru aplicarea
garanţiei. Atenţie, pe chitanţă se
găseşte atât numele articolului
IKEA, cât şi numărul (un cod de 8
cifre) pentru fiecare dintre
aparatele cumpărate.
Mai aveţi nevoie de ajutor?
Pentru orice întrebare care nu are legătură
cu service-ul aparatelor dvs., vă rugăm
contactaţi call center-ul celui mai apropiat
magazin IKEA. Vă recomandăm să citiţi cu
atenţie documentaţia aparatului înainte de
a ne contacta.
54
55
Country
België
Belgique
Phone number
070 246016
Česká republika
00359888164080
0035924274080
246 019721
Danmark
70 15 09 09
Deutschland
+49 1806 33 45 32*
Ελλάδα
España
България
Call Fee
Opening time
Binnenlandse gesprekskosten
8 tot 20 Weekdagen
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
Такса за повикване от страната
От 9 до 18 ч в работни дни
Cena za místní hovor
8 až 20 v pracovních dnech
man. - fre. 09.00 - 20.00
lør. - søn. 09.00 - 18.00
Landstakst
211 176 8276
* 0,20 €/Verbindung aus dem
Festnetz max. 0,60 €/Verbindung
aus dem Mobilfunknetz
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
91 1875537
Tarifa de llamadas nacionales
De 8 a 20 en días laborables
France
0170 36 02 05
Tarif des appels nationaux
Hrvatska
00385 1 6323 339
Trošak poziva 27 lipa po minuti
Ireland
0 14845915
National call rate
9 à 21. En semaine
radnim danom od ponedjeljka
do petka od 08:00 do 16:00
8 till 20 Weekdays
Ísland
5880503
Italia
02 00620818
Innanlandsgjald fyrir síma
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος
22 030 529
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Werktags von 8.00 bis 20.00
9 til 18. Virka daga
Lietuva
5 230 06 99
Nacionalinių pokalbių tarifai
Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00
Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45
Magyarország
Belföldi díjszabás
Hétköznap 8 és 10 óra között
Geen extra kosten.
Alleen lokaal tarief.
ma-vr: 8.00 - 21.00
zat: 9.00 - 21.00
zon / pub. vakantie: 10.00 - 18.00
Norge
061 998 0549
0900 - 235 45 32
(0900-BEL IKEA)
0031 - 50 316 8772
(internationaal)
22 72 35 00
Takst innland
8 til 20 ukedager
Österreich
+43-1-2056356
max. 10 Cent/min.
Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr
Polska
801 400 711
Stawka wg taryfy krajowej
Portugal
211557985
Chamada Nacional
România
021 211 08 88
Россия
8 495 6662929
Tarif apel naţional
Действующие телефонные
тарифы
Tarif für Anrufe im Bundesgebiet
Od 8 do 20 w dni robocze
9 às 21. Dias de Semana
*excepto feriados
8 - 20 în zilele lucrătoare
с 8 до 20 по рабочим дням
Время московское
8 bis 20 Werktage
Nederland
Luxembourg
Schweiz
Suisse
031 5500 324
Svizzera
Slovensko
(02) 3300 2554
Suomi
030 6005203
Sverige
0775 700 500
Україна
United Kingdom
044 586 2078
020 3347 0044
+381 11 7 555 444
(ако позивате изван Србије)
Србија
011 7 555 444
(ако позивате из Србије)
Eesti, Latvija, Slovenija
Tarif des appels nationaux
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
Cena vnútroštátneho hovoru
Lankapuhelinverkosta
0,0835 €/puhelu + 0,032 €/min
Matkapuhelinverkosta 0,192 €/min
8 à 20. En semaine
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
8 až 20 v pracovných dňoch
arkipäivisin 8.00 - 20.00
Міжміськи дзвінки платні
National call rate
mån-fre 8.30 - 20.00
lör-sön 9.30 - 18.00
9 - 21 В робочі дні
9 till 21. Weekdays
Цена позива у националном
саобраћају
Понедељак – субота: 09 – 20
Недеља: 09 – 18
lokalsamtal (lokal taxa)
www.ikea.com
*
867357589-A-322019
© Inter IKEA Systems B.V. 2019
21552
AA-1452321-5
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising