IKEA | HÖGKLASSIG | User manual | IKEA HÖGKLASSIG Ohjekirja

IKEA HÖGKLASSIG Ohjekirja
FI
HÖGKLASSIG
SE
IS
SUOMI
Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n
nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa.
SVENSKA
Var god se den sista sidan i denna handbok för en komplett lista
över IKEA:s auktoriserade serviceleverantör och nationella
telefonnummer.
ÍSLENSKA
Á öftustu síðu þessarar handbók er skrá yfir alla veitendur
eftirsöluþjónustu sem útnefndir hafa verið af IKEA og viðeigandi
símanúmer í hverju landi.
SUOMI
SVENSKA
ÍSLENSKA
4
28
51
4
SUOMI
Sisältö
Turvallisuustieto
Turvallisuusohjeet
Asennus
Sähköliitäntä
Tuotekuvaus
Päivittäinen käyttö
Joustava induktiokeittoalue
4
6
8
9
10
12
15
Vihjeitä ja neuvoja
Hoito ja puhdistus
Vianmääritys
Tekniset tiedot
Energiatehokkuus
Ympäristönsuojelu
IKEA-TAKUU
19
19
20
23
24
25
25
Oikeus muutoksiin pidätetään.
Turvallisuustieto
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta
ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilö- tai
omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat laitteen virheellisestä
asennuksesta tai käytöstä. Pidä ohjeet aina laitteen mukana
tulevia käyttökertoja varten.
Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt,
joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän
riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta sen
käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun
heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään sen
käyttöön liittyvät vaarat.
Laite on pidettävä 3-8-vuotiaiden lasten ja erittäin vakavasti
liikuntarajoitteisten henkilöiden ulottumattomissa, ellei heitä
valvota jatkuvasti.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta, ellei
heitä valvota jatkuvasti.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja
hävittää asianmukaisesti.
SUOMI
•
•
•
5
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin, kun se
on toiminnassa tai se jäähtyy. Laitteen kosketettavissa olevat
osat voivat kuumentua käytön aikana.
Jos laitteessa on lapsilukko, se tulee kytkeä päälle.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa laitteeseen
käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VAROITUS: Laite ja näkyvissä olevat osat kuumenevat käytön
aikana. Varo koskettamasta uunin lämmitysvastuksia.
Älä käytä tätä laitetta ulkoisella ajastimella tai erillisellä
kaukosäädinjärjestelmällä.
VAROITUS: Rasvalla tai öljyllä kypsentäminen ilman
valvontaa voi olla vaarallista ja se voi johtaa tulipaloon.
Älä KOSKAAN yritä sammuttaa tulta vedellä, vaan kytke
laite pois toiminnasta ja peitä sitten liekit esimerkiksi kannella
tai sammutuspeitteellä.
HUOMAUTUS: Ruoan kypsymistä tulee valvoa. Lyhytaikaista
ruoan kypsymistä on valvottava jatkuvasti.
VAROITUS: Tulipalon vaara: Älä säilytä mitään keittotason
päällä.
Metalliesineitä, kuten veitsiä, haarukoita, lusikoita ja kansia ei
saa asettaa keittotasolle, koska ne voivat kuumentua.
Älä käytä laitetta ennen kuin se on asennettu kalusteeseen.
Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria.
Älä luota keittoastian tunnistimeen, vaan kytke keittotason
vastus pois päältä vääntimellä.
Jos keraaminen/lasipinta on vaurioitunut, katkaise virta
laitteesta ja irrota pistoke pistorasiasta. Jos laite on liitetty
sähköverkkoon suoraan kytkentäkoteloa käyttäen, irrota
sulake virran katkaisemiseksi laitteesta. Ota joka tapauksessa
yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
6
SUOMI
•
•
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike
tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
VAROITUS: Käytä ainoastaan kodinkoneen valmistajan
suunnittelemia keittotason suojia, laitteen valmistajan
käyttöohjeessa määritettyjä suojia tai keittotason mukana
toimitettuja suojia. Virheellisten suojien käyttö voi aiheuttaa
onnettomuuksia.
Turvallisuusohjeet
Asennus
VAROITUS! Laitteen asennus
tulee jättää valtuutetun
asentajan vastuulle.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit.
• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai
käyttää.
• Noudata koneen mukana toimitettuja
asennusohjeita.
• Noudata mainittuja
vähimmäisetäisyyksiä muihin laitteisiin ja
kalusteisiin.
• Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
• Tiivistä pinnat tiivisteaineella estääksesi
kosteuden aiheuttaman turpoamisen.
• Suojaa laitteen alaosa höyryltä ja
kosteudelta.
• Älä asenna laitetta oven viereen tai
ikkunan alapuolelle. Tällöin
keittoastioiden putoaminen laitteesta
vältetään oven tai ikkunan avaamisen
yhteydessä.
• Jos laite on asennettu laatikoiden
yläpuolelle, varmista, että laitteen
alaosan ja ylälaatikon välinen tila on
riittävä ilmankierron kannalta.
• Laitteen alaosa voi kuumentua.
Varmista, että asennat lämmönkestävän
erotuslevyn laitteen alapuolelle, jotta
laitteen alaosaan ei voida koskettaa.
Lue asennusohjeet.
• Varmista, että työtason ja laitteen
etuosan välissä on 2 mm:n
ilmanvaihtoaukko. Takuu ei kata
vahinkoja, jotka aiheutuvat
riittämättömästä ilmanvaihtoaukosta.
Sähköliitännät
VAROITUS! Tulipalo- ja
sähköiskuvaara.
• Kaikki sähkökytkennät tulee jättää
valtuutetun asentajan vastuulle.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
• Ennen toimenpiteiden suorittamista tulee
varmistaa, että laite on irrotettu
sähköverkosta.
• Varmista, että arvokilvessä olevat
parametrit ovat verkkovirtalähteen
sähköarvojen mukaisia.
• Varmista, että laite on asennettu oikein.
Löysät tai vääränlaiset virtajohdot tai
pistokkeet (jos olemassa) voivat
aiheuttaa liittimen ylikuumenemisen.
• Käytä oikeaa virtajohtoa.
• Varo, ettei virtajohto takerru kiinni
mihinkään.
• Varmista, että iskusuojaus on asennettu.
• Käytä kaapelissa vedonpoistajaa.
• Varmista, ettei virtajohto tai pistoke (jos
olemassa) kosketa kuumaan laitteeseen
SUOMI
•
•
•
•
•
•
•
•
tai kuumiin keittoastioihin, kun liität
laitteen lähellä oleviin pistorasioihin.
Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
Varmista, ettei pistoke (jos olemassa) tai
virtajohto vaurioidu. Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseemme tai
sähköasentajaan vaurioituneen
virtajohdon vaihtamiseksi.
Jännitteenalaisten ja eristettyjen osien
suojat tulee asentaa niin, ettei niiden
irrotus onnistu ilman työkaluja.
Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on ulottuvilla
laitteen asennuksen jälkeen.
Jos pistoke on löysästi kiinni
virtajohdossa, älä kiinnitä sitä
pistorasiaan.
Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
Käytä vain asianmukaisia eristyslaitteita:
suojakytkimet, sulakkeet (ruuvattavat
sulakkeet on irrotettava kannasta),
vikavirtakytkimet ja kontaktorit.
Sähköasennuksessa on oltava erotin,
joka mahdollistaa laitteen irrottamisen
sähköverkosta kaikista navoista.
Erottimen kontaktiaukon leveys on oltava
vähintään 3 mm.
Käyttö
VAROITUS! Henkilövahinkojen,
palovammojen ja sähköiskujen
vaara.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit, merkit
ja suojakalvot (jos olemassa) ennen
käyttöönottoa.
• Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
kotitalouskäyttöön.
• Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
• Varmista, ettei tuuletusaukoissa ole
esteitä.
• Älä jätä laitetta ilman valvontaa
toiminnan aikana.
• Kytke keittoalue aina off-asentoon
käytön jälkeen.
7
• Älä luota keittoastian tunnistimeen.
• Älä aseta ruokavälineitä tai kattiloiden
kansia keittoalueille. Ne voivat
kuumentua.
• Älä käytä laitetta märillä käsillä tai kun
se on kosketuksissa veteen.
• Älä käytä laitetta työtasona tai
säilytystasona.
• Jos laitteen pinnassa on säröjä, irrota
laite välittömästi sähköverkosta. Täten
vältetään sähköiskut.
• Sydämentahdistimia käyttävien
henkilöiden on säilytettävä vähintään 30
cm:n turvaetäisyys induktiokeittoalueisiin
laitteen ollessa toiminnassa.
• Öljy voi roiskua, kun asetat ruokaaineksia kuumaan öljyyn.
VAROITUS! Tulipalo- ja
räjähdysvaara.
• Kuumista rasvoista ja öljyistä voi päästä
syttyviä höyryjä. Pidä liekit tai kuumat
esineet kaukana rasvoista ja öljyistä, kun
käytät niitä ruoanvalmistukseen.
• Erittäin kuumasta öljystä pääsevät
höyryt voivat sytyttää tulipalon.
• Käytetty öljy, jossa voi olla ruokaaineksien jäämiä, voi aiheuttaa tulipalon
alhaisemmassa lämpötilassa kuin
ensimmäistä kertaa käytettävä öljy.
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
VAROITUS! Laite voi muutoin
vaurioitua.
• Älä pidä kuumaa keittoastiaa
käyttöpaneelin päällä.
• Älä aseta kuumaa keittoastian kantta
keittotason lasipinnalle.
• Älä anna keittoastioiden kiehua kuiviin.
• Älä anna esineiden tai keittoastioiden
pudota laitteen päälle. Pinta voi
vaurioitua.
• Älä kytke keittoalueita toimintaan
keittoastian ollessa tyhjä tai ilman
keittoastiaa.
• Älä aseta alumiinifoliota laitteen päälle.
SUOMI
• Valuraudasta tai -alumiinista valmistetut
tai vaurioituneen pohjan omaavat
keittoastiat voivat naarmuttaa lasi- tai
keraamista pintaa. Nosta ne aina irti
keittotasosta liikuttamisen aikana.
• Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
ruoanlaittoon. Sitä ei saa käyttää muihin
tarkoituksiin, esimerkiksi huoneen
lämmittämiseen.
Hoito ja puhdistus
• Puhdista laite säännöllisesti, jotta
pintamateriaali pysyisi hyväkuntoisena.
• Kytke laite pois toiminnasta ja anna sen
jäähtyä ennen puhdistusta.
• Kytke laite irti sähköverkosta ennen
huoltotoimenpiteiden aloittamista.
• Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä
laitteen puhdistamiseen.
• Puhdista laite kostealla pehmeällä
liinalla. Käytä vain mietoja
Asennus
Yleistä
Asennuksessa tulee noudattaa
käyttömaassa voimassa olevia
lakeja, määräyksiä, direktiivejä
ja standardeja
(sähköturvallisuusmääräykset,
kierrätysmääräykset jne.)!
8
puhdistusaineita. Älä käytä
hankausainetta, hankaavia pesulappuja,
liuottimia tai metalliesineitä.
Huoltopalvelu
• Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
• Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
Hävittäminen
VAROITUS! Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
• Kysy lisätietoa laitteen oikeaoppisesta
hävittämisestä paikalliselta
viranomaiselta.
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja
hävitä se.
SUOMI
9
780 mm
490±1
mm
520 mm
750±1
mm
min.
500 mm
min. 100 mm
min.
38 mm
min. 5 mm
55 mm max.
R 5 mm
5 mm
min.
38 mm
Tärkeää!
• Katso lisätietoa asennusohjeista.
• Jos keittotason alapuolella ei ole uunia,
asenna keittotason alapuolelle paneeli
20 mm:n etäisyydelle keittotason
alapinnasta.
• Älä käytä silikonitiivistettä laitteen ja
työtason välillä.
Sähköliitäntä
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
VAROITUS! Kaikki
sähkökytkennät tulee jättää
valtuutetun asentajan vastuulle.
Sähköliitäntä
• Ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan,
tarkista, että arvokilvessä mainittu
jännite ja taajuus vastaavat verkkovirran
arvoja. Tarkista myös laitteen
nimellisteho ja varmista, että virtajohto
vastaa nimellistehoa (katso
kohta ”Tekniset tiedot”). Arvokilpi
sijaitsee keittotason pohjassa.
• Laitteen mukana ei toimiteta
verkkovirtajohtoa. Hanki
oikeantyyppinen virtajohto
erikoisliikkeestä. Yksi- tai
kaksivaiheliitäntä vaatii
verkkovirtajohdon, jonka
lämpötilavakavuus on vähintään 70 °C.
Virtajohdossa on oltava päätylaipat.
IEC-määräyksien mukaisesti
yksivaiheliitäntä vaatii verkkovirtajohdon
3 x 4 mm² ja kaksivaiheliitäntä
verkkovirtajohdon 4 x 2,5 mm².
Maakohtaisia määräyksiä on
noudatettava ensisijaisesti.
• Verkkovirtaan kytkennän vaatimukset
ovat: AC 230 V, AC 220 V~ tai AC 240
V~ 50 Hz.
• Sähköliitännässä tulee olla erotuskytkin.
Sähköliitäntään on asennettava kytkin,
joka erottaa laitteen kaikki navat
sähkövirrasta ja jonka kontaktien väli on
vähintään 3 mm. Sopivia erotuslaitteita
SUOMI
10
ovat esimerkiksi suojakytkimet,
vikavirtakytkimet tai sulakkeet.
• Verkkovirtakytkennässä tulee noudattaa
kytkentäkaavion ohjeita (keittotason
runko-osan pohjassa). Maadoitusjohdin
kytketään symbolilla merkittyyn liittimeen
ja sen on oltava pitempi kuin
jännitteelliset johtimet. Kiristä
kytkentäkotelon ruuvit tiukasti! Kiinnitä
virtajohto lopuksi kaapelikiinnikkeellä ja
sulje kansi painamalla lujasti, jolloin se
lukkiutuu kiinni.
VAROITUS! Kun laite on kytketty
verkkovirtaan, tarkista, että
kaikki keittoalueet ovat
käyttövalmiita kytkemällä kukin
toimintaan maksimiteholle.
Tuotekuvaus
Keittoalueet
1 Keittoalue (210 mm) 2 300 W + Powertoiminto 3 200 W
2 Keittoalue (180 mm) 1800 W, Powertoiminto 2800 W
3 Käyttöpaneeli
4 Joustava induktiokeittoalue (240 x 440
mm) 2 400 W, Power-toiminnolla 3 300
W
1
2
4
3
Käyttöpaneelin painikkeet
1
2
3 4
5
6
13
7
12
8
11
10
9
Paina symbolia laitteen käyttämiseksi. Näytöt, merkkivalot ja äänimerkit ilmaisevat, mitkä
toiminnot ovat käytössä.
SUOMI
11
Symboli
Toiminto
Kuvaus
PÄÄLLE / POIS
Keittotason kytkeminen päälle ja pois päältä.
Lukitus / Uunin lapsilukko
Käyttöpaneelin lukitseminen/lukituksen poistaminen.
Pre-Set Cooking -tila
Toiminnon kytkeminen päälle ja pois päältä.
Multi-Flexi -tila
Toimintatilan valitseminen kolmesta vaihtoehdosta.
-
Tehotasojen näyttö
Tehotason näyttäminen.
-
Keittoalueiden ajastimen
ilmaisimet
Aika-asetusta koskevan keittoalueen osoittaminen.
-
Ajastimen näyttö
Ajan osoittaminen minuutteina.
8
STOP+GO
Toiminnon kytkeminen päälle ja pois päältä.
9
Power-toiminto
Toiminnon kytkeminen päälle ja pois päältä.
Tehon valitsin
Tehotason säätäminen.
-
Keittoalueen valitseminen ajastinta varten.
-
Ajan lisääminen tai vähentäminen.
Tehon valitsin
Laajenevan induktiokeittoalueen tehotason
asettaminen.
1
2
3
4
5
6
7
10
-
11
/
12
13
-
Tehotasojen näytöt
Näyttö
Kuvaus
Keittoalue on kytketty pois toiminnasta.
-
Keittoalue on toiminnassa.
STOP+GO -toiminto on toiminnassa.
Power-toiminto on toiminnassa.
+ numero
Toimintahäiriö. Katso luku "Vianmääritys".
12
SUOMI
Näyttö
Kuvaus
Lukitus /Uunin lapsilukko-toiminto on toiminnassa.
Keittoastia on sopimaton tai liian pieni, tai keittoalueella ei ole astiaa.
Automaattinen virrankatkaisu -toiminto on toiminnassa.
/
/
Pre-Set Cooking -tila on toiminnassa.
VAROITUS! Palovammojen
vaara on olemassa jälkilämmön
vuoksi.
Induktiokeittoalueella kypsennyksen
vaatima lämpö kohdistuu suoraan
keittoastian pohjaan. Keittoastian lämpö
kuumentaa keraamisen pinnan.
Päivittäinen käyttö
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Kytkeminen toimintaan ja pois
toiminnasta
Symboli
syttyy. Ennen kuin voit
käyttää keittoaluetta uudelleen, teho on
asettava arvoon .
Tehoasetus
Laite kytketään toimintaan ja pois
toiminnasta koskettamalla painiketta
sekunnin ajan.
Automaattinen poiskytkentä
Toiminto katkaiseen virran
automaattisesti keittotasosta seuraavissa
tilanteissa:
• kaikki keittoalueet on kytketty pois
toiminnasta.
• et aseta tehotasoa kytkettyäsi
keittotason toimintaan.
• jonkin symbolin päällä on jokin esine
(esim. kattila, pyyheliina tms.) pitempään
kuin noin 10 sekunnin ajan.
• jos keittoaluetta ei kytketä pois
toiminnasta tietyn ajan kuluttua eikä sen
tehotasoa muuteta, tai jos keittoalue
ylikuumenee (keittoastia kiehuu kuiviin).
,
Virta katkeaa automaattisesti tämän
ajan kuluttua
6 tuntia
-
5 tuntia
-
4 tuntia
-
1,5 tuntia
Jos käytät keittotasolle
sopimatonta keittoastiaa,
syttyy näyttöön ja keittoalueen
merkkivalo sammuu kahden
minuutin kuluttua.
Tehotason säätäminen
Kosketa tehon valitsinta haluamasi
tehotason kohdalta. Säädä asetusta
13
SUOMI
tarvittaessa vasemmalle tai oikealle. Älä
poista sormeasi palkista, ennen kuin
tehotaso on haluamasi.
Kosketa painiketta
toiminnon
kytkemiseksi pois toiminnasta valitulla
keittoalueella ja kyseisen keittoalueen
merkkivalo vilkkuu nopeammin. Kun
kosketat painiketta , jäljellä oleva aika
vähenee arvoon 00. Keittoalueen
merkkivalo sammuu.
Power-toiminnon käyttö
STOP+GO
Power-toiminto antaa lisätehoa
induktiokeittoalueille. Toiminto kytketään
toimintaan koskettamalla painiketta
Toiminto kytkee kaikki toiminnassa olevat
keittoalueet alhaisimpaan lämpöasetukseen
.
. Kun toiminto on toiminnassa, tehotasoa
ei voida muuttaa. Toiminto ei peruuta
asetettua ajastusta.
Näyttöön syttyy . Korkeintaan 10
minuutin kuluttua induktiokeittoalueet
palautuvat automaattisesti tehotasolle
.
Ajastimen käyttö
Kosketa toistuvasti painiketta , kunnes
haluamasi keittoalueen merkkivalo vilkkuu.
Esimerkiksi edessä oikealla olevan
keittoalueen merkkivalo
.
• Kytke toiminto päälle koskettamalla .
Symboli
syttyy.
• Kytke toiminto pois päältä koskettamalla
. Aikaisemmin asettamasi tehotaso
tulee voimaan.
Lukitus
Voit lukita käyttöpaneelin painikkeet
keittoalueiden ollessa toiminnassa. Laitetta
ei kuitenkaan voida kytkeä pois
toiminnasta. Lukitseminen estää tehotason
muuttamisen vahingossa.
Aseta ensin tehotaso.
Kytke toiminto päälle koskettamalla
Kosketa ajastimen painiketta
tai
ja
aseta aika väliltä 00 ja 99 minuuttia. Kun
keittoalueen merkkivalo vilkkuu hitaasti,
ajan laskenta on käynnissä. Aseta tehotaso.
Kun tehotaso on valittu ja asetettu aika on
kulunut loppuun, laitteesta kuuluu
äänimerkki, näytössä vilkkuu 00 ja
keittoalue kytkeytyy pois toiminnasta. Jos
keittoalue ei ole käytössä ja asetettu aika
kuluu loppuun, laitteesta kuuluu äänimerkki
ja näytössä vilkkuu 00.
.
Symboli
palaa neljän sekunnin ajan.
Ajastin toimii edelleen.
Kytke toiminto pois päältä koskettamalla
. Aikaisemmin asettamasi tehotaso tulee
voimaan.
Kun sammutat laitteen, myös tämä toiminto
sammuu.
Lapsilukko
Toiminto estää laitteen käyttämisen
vahingossa.
14
SUOMI
Lapsilukon kytkeminen toimintaan
• Kytke laite toimintaan painamalla .
Älä aseta tehotasoa.
neljän sekunnin
• Kosketa painiketta
ajan. Symboli
syttyy.
• Kytke laite pois toiminnasta painamalla
.
Lapsilukon kytkeminen pois toiminnasta
• Kytke laite toimintaan painamalla .
Älä aseta tehotasoa. Kosketa painiketta
neljän sekunnin ajan. Symboli
syttyy.
• Kytke laite pois toiminnasta painamalla
.
Lapsilukon deaktivoiminen yhden
käyttökerran ajaksi
• Kytke laite toimintaan painamalla .
Symboli
syttyy.
• Kosketa painiketta
neljän sekunnin
ajan. Aseta tehotaso 10 sekunnin
kuluessa. Nyt voit käyttää laitetta.
• Kun katkaiset virran laitteesta
painikkeella , lapsilukko on edelleen
kytkettynä.
OffSound Control - Äänimerkkien
käyttöön ottaminen ja käytöstä
poistaminen
Äänimerkkien käytöstä poistaminen
Kytke laite pois päältä.
kolmen sekunnin
Kosketa painiketta
ajan. Näyttö syttyy ja sammuu. Kosketa
painiketta
kolmen sekunnin ajan.
syttyy ja äänimerkit on käytössä. Kosketa
painiketta . Näytössä näkyy
ja
äänimerkki on poistettu käytöstä.
Kun kyseinen toiminto on päällä, äänimerkit
kuuluvat vain seuraavissa tapauksissa:
• kosketat painiketta
• käyttöpaneelin päälle asetetaan jokin
esine.
Äänimerkkien kytkeminen toimintaan
Kytke laite pois päältä.
Kosketa painiketta
kolmen sekunnin
ajan. Näytöt syttyvät ja sammuvat. Kosketa
kolmen sekunnin ajan.
painiketta
syttyy, koska äänimerkit ovat pois käytöstä.
Kosketa ,
käytössä.
syttyy. Äänimerkki on
Tehonvaihtotoiminto
• Keittoalueet on ryhmitetty keittotason
vaiheiden sijainnin ja määrän mukaan.
Katso kuva.
• Kunkin vaiheen maksimisähkökuormitus
on 3 700 W.
• Toiminto jakaa virran samaan
vaiheeseen kytkettyihin keittoalueisiin.
• Toiminto kytkeytyy toimintaan, kun
yksivaiheeseen kytkettyjen
keittoalueiden kokonaissähkökuormitus
on yli 3 700 W.
• Toiminto laskee samaan vaiheeseen
kytkettyjen keittoalueiden tehoa.
• Alhaisemman tehon omaavien alueiden
tehotasonäyttö muuttuu kahdella tasolla.
15
SUOMI
Joustava induktiokeittoalue
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Aseta keittoastia, jonka pohjan halkaisija
on alle 160 mm, yhden osion keskelle.
Multi-Flexi -tila
Joustava induktiokeittoalue koostuu neljästä
osiosta. Osiot voidaan yhdistää kahdeksi
erikokoiseksi keittoalueeksi tai yhdeksi
suureksi keittoalueeksi. Voit valita
osioyhdistelmän valitsemalla tilan
haluamasi keittoastian koon mukaan. Tiloja
on kolme: Multi-Flexi -tila 2 + 2 osiota
(kytkeytyvät automaattisesti toimintaan, kun
keittotaso kytketään päälle), Multi-Flexi tila 3 + 1 osiota ja Multi-Flexi -tila 4 osiota.
Aseta tehotaso kahdella
vasemmanpuoleisella tehon
valitsimella.
Tilan vaihtaminen
Vaihda tilaa symbolilla:
100-160mm
Aseta keittoastia, jonka pohjan halkaisija
on yli 160 mm, keskitetysti kahden osion
väliin.
.
> 160 mm
Kun tilaa vaihdetaan, tehotaso
asettuu takaisin arvoon 0.
Keittoastian halkaisija ja sijoitus
Valitse keittoastian kokoon ja muotoon
sopiva tila. Keittoastian tulee peittää valittu
alue mahdollisimman hyvin. Aseta
keittoastia valitun alueen keskelle!
Multi-Flexi -tila 2 + 2 osiota
Kyseinen tila on päällä, kun keittotaso
kytketään toimintaan. Se yhdistää osiot
kahdeksi erilliseksi keittoalueeksi. Voit
asettaa kunkin alueen tehotason erikseen.
16
SUOMI
Käytä kahta vasemmalla olevaa tehon
valitsinta.
tehotason erikseen. Käytä kahta
vasemmalla olevaa tehon valitsinta.
Keittoastian oikea sijoitus:
Oikea keittoastian asento:
Tämän tilan käyttö edellyttää, että
keittoastia on asetettu kolmeen yhdistettyyn
osioon. Jos käytät keittoastioita, jotka ovat
kahta osiota pienempiä, näytössä näkyy
ja alue sammuu kahden minuutin kuluttua.
Virheellinen keittoastian sijoitus:
Virheellinen keittoastian asento:
Multi-Flexi -tila 3 + 1 osiota
Kytke tila toimintaan painamalla , kunnes
oikea tilan merkkivalo syttyy. Kyseinen tila
yhdistää kolme takaosiota yhdeksi
keittoalueeksi. Yhtä etuosiota ei ole
yhdistetty ja se toimii erillisenä
keittoalueena. Voit asettaa kunkin alueen
17
SUOMI
Multi-Flexi -tila 4 osiota
Kytke tila toimintaan painamalla , kunnes
oikea tilan merkkivalo syttyy. Kyseinen tila
yhdistää kaikki osiot yhdeksi keittoalueeksi.
Aseta tehotaso jollakin
vasemmanpuoleisella tehon valitsimella.
Pre-Set Cooking -tila
Tämä toiminto mahdollistaa lämpötilan
säätämisen siirtämällä keittoastian
induktiokeittoalueen toiseen kohtaan.
Keittoastian oikea sijoitus:
Tämän tilan käyttö edellyttää, että
keittoastia on asetettu neljään yhdistettyyn
osioon. Jos käytät keittoastioita, jotka ovat
kolmea osiota pienempiä, näytössä näkyy
ja alue sammuu kahden minuutin
kuluttua.
Toiminto jakaa induktiokeittoalueen
kolmeen, tehotasoltaan erilaiseen
alueeseen. Keittotaso havaitsee keittoastian
sijainnin ja säätää tehotason sijainnin
mukaan. Voit asettaa keittoastian etuosaan,
keskelle tai takaosaan. Jos keittoastia
asetetaan etuosaan, tehotaso on suurin
mahdollinen. Voit laskea tehotasoa
siirtämällä keittoastian keskelle tai
takaosaan.
Käytä ainoastaan yhtä
keittoastiaa toiminnon käytön
aikana.
Virheellinen keittoastian sijoitus:
Yleistä:
SUOMI
• toiminto edellyttää vähintään 160 mm:n
keittoastian pohjan halkaisijan.
• Vasemmalla takana olevan tehotason
valitsimen tehotasonäytössä näkyy
keittoastian sijainti induktiokeittoalueella.
Edessä
, keskellä
, takana
.
18
Voit muuttaa kunkin alueen tehotasoa
erikseen. Keittotaso muistaa asetetun
tehotason seuraavalla toiminnon
käyttökerralla.
Toiminnon kytkeminen toimintaan
Kytke toiminto toimintaan asettamalla
keittoastia oikeaan kohtaan keittoalueelle.
Kosketa painiketta . Symbolin yläpuolella
oleva merkkivalo syttyy. Jos keittoastiaa ei
aseteta keittoalueelle,
syttyy ja joustava
induktiokeittoalue säätyy asetukseen
kahden minuutin kuluttua.
• Vasemmalla edessä olevan tehon
valitsimen tehotasonäyttö osoittaa
tehotason. Voit säätää tehotasoa
vasemmalla edessä olevalla tehon
valitsimella.
• Kun toimintoa käytetään ensimmäistä
kertaa, tehotaso
aktivoituu etuosaan,
keskelle ja
takaosaan.
Toiminnon pois päältä kytkeminen
Kytke toiminto pois päältä koskettamalla
tai asettamalla tehotason asetukseen
Symbolin
sammuu.
.
yläpuolella oleva merkkivalo
SUOMI
19
Vihjeitä ja neuvoja
Äänet käytön aikana
Kun keittoalue kytketään
toimintaan, se voi surista hetken
aikaa. Tämä on kaikkien
keraamisten keittotasojen
ominaisuus, eikä se vaikuta
laitteen toimintaan tai sen
käyttöikään.
Induktiokeittoalueille soveltuvat
keittoastiat
Käytä induktiokeittoalueille
soveltuvia keittoastioita.
Keittoastian materiaali
• sopivat: valurauta, teräs, emaloitu teräs,
ruostumaton teräs, monikerroksinen
pohja (valmistajan merkintä ilmaisee
soveltuvuuden).
• sopimattomat: alumiini, kupari, messinki,
lasi, keramiikka, posliini.
Keittoastia soveltuu käytettäväksi
induktiokeittotasolla, jos …
• ... magneetti tarttuu astian pohjaan.
Keittoastian pohjan tulee olla
mahdollisimman paksu ja
tasainen.
Keittoastioiden koot
Induktiokeittoalueet mukautuvat
automaattisesti keittoastian pohjan kokoon.
Keittoastian pohjalta vaaditaan kuitenkin
tietty minimimitta, joka riippuu keittoalueen
koosta.
Keittoalue
Keittoastian halkaisija [mm]
Keittoalue keskellä
takana
125 - 210
Keittoalue oikealla
edessä
145 - 180
Joustava induktiokeittoalue
vähintään 100
• ... pieni määrä vettä kuumenee hyvin
nopeasti korkeimmalla tehotasolla...
Hoito ja puhdistus
Yleistä
VAROITUS! Kytke laite pois
toiminnasta ja anna sen jäähtyä
ennen puhdistusta.
VAROITUS! Turvallisuussyistä
laitetta ei saa puhdistaa
höyrypesulaitteella tai
painepesurilla.
VAROITUS! Terävät esineet ja
hankaavat pesuaineet
vahingoittavat laitetta. Puhdista
keittotaso ja poista roiskeet
vedellä ja käsitiskiaineella
jokaisen käytön jälkeen. Pyyhi
pinta lopuksi puhtaalla vedellä
puhdistusaineen käytön jälkeen.
Keraamisen pinnan naarmut tai
tummat läiskät, jotka eivät lähde
pois, eivät vaikuta laitteen
toimintaan.
SUOMI
20
Ruokaroiskeiden ja kiinnipalaneen lian
poistaminen
1. Poista sokeripitoinen ruoka, muovi ja
alumiinifolio välittömästi kaapimen
avulla (ei sisälly laitteen toimitukseen).
Aseta kaavin viistosti keittotason pintaa
vasten ja poista kiinnitarttunut aine
työntämällä kaavinta pintaa pitkin.
Pyyhi laite kostealla liinalla ja pienellä
määrällä astianpesuainetta. Kuivaa
pinta lopuksi puhtaalla liinalla.
2. Kalkkijäljet, vesirenkaat, rasvaroiskeet
ja metallimaiset kiiltävät tahrat on
poistettava laitteen jäähtymisen jälkeen
keraamisen keittotason tai
ruostumattoman teräksen
puhdistusaineella.
Vianmääritys
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Käyttöhäiriöt
Ongelma
Keittotaso ei kytkeydy toimintaan eikä sitä voida
käyttää.
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Keittotasoa ei ole kytketty
sähköverkkoon tai se on liitetty sähköverkkoon virheellisesti.
Tarkista, onko keittotaso kytketty oikein sähköverkkoon.
Katso kytkentäkaavio.
Sulake on palanut.
Tarkista, onko toimintahäiriön syynä sulake. Jos sulake
palaa aina uudelleen, käänny sähköalan ammattilaisen
puoleen.
Kytke keittotaso uudelleen
toimintaan ja aseta tehotaso
10 sekunnin kuluessa.
Olet koskettanut useampaa
symbolia samanaikaisesti.
Kosketa ainoastaan yhtä
symbolia.
STOP+GO -toiminto on toiminnassa.
Katso kohta "Päivittäinen
käyttö".
Käyttöpaneelilla on vettä tai Pyyhi käyttöpaneeli puhrasvaroiskeita.
taaksi.
SUOMI
21
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Keittotasosta kuuluu äänimerkki ja se kytkeytyy pois
toiminnasta.
Äänimerkki kuuluu, kun keittotaso on kytketty pois toiminnasta.
Yksi tai useampi symboli on
peitetty.
Poista esineet symbolien
päältä.
Keittotaso kytkeytyy pois
päältä.
Symbolin päälle on asetettu
jokin esine.
Poista esineet symbolien
päältä.
Tehotaso muuttuu kahden
asetuksen välillä.
Tehonvaihtotoiminto on toiminnassa.
Katso kohta "Päivittäinen
käyttö".
Symbolit kuumenevat.
Keittoastia on liian suuri, tai
se on liian lähellä painikkeita.
Laita isokokoiset keittoastiat
taka-alueille, jos mahdollista.
Äänimerkkiä ei kuulu käyttö- Äänimerkit on poistettu käy- Ota äänimerkit käyttöön.
paneelin symbolia koskettöstä.
Katso kohta "Päivittäinen
taessa.
käyttö".
Joustava induktiokeittoalue
ei lämmitä keittoastiaa.
Keittoastia on virheellisessä Aseta keittoastia oikeaan
asennossa joustavalla induk- asentoon joustavalle induktiokeittoalueella.
tiokeittoalueelle. Keittoastian asento riippuu käytössä olevasta toiminnosta tai
toimintatilasta.
Katso luku "Joustava induktiokeittoalue".
Keittoastian pohjan halkaisi- Käytä keittoastiaa, jonka
ja ei sovi käytössä olevaan
pohjan halkaisija sopii käytoimintoon tai toimintatilaan. tössä olevaan toimintoon tai
toimintatilaan. Käytä keittoastiaa, jonka pohjan halkaisija on alle 160 mm yhdessä
joustavan induktiokeittoalueen osiossa.
Katso luku "Joustava induktiokeittoalue".
syttyy.
Automaattinen virrankatkai- Katkaise virta keittotasosta
su on toiminnassa.
ja kytke se uudelleen toimintaan.
SUOMI
22
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
syttyy.
Lapsilukko tai lukitustoiminto Katso kohta "Päivittäinen
on kytketty toimintaan.
käyttö".
syttyy.
Alueella ei ole keittoastiaa.
Aseta keittoastia alueelle.
Keittoastia on sopimaton.
Käytä oikeantyyppistä keittoastiaa.
Lue ohjeet kohdasta "Neuvoja ja vinkkejä".
Keittoastian pohjan halkaisi- Käytä oikean kokoista keitja on liian pieni alueelle.
toastiaa.
Lue ohjeet kohdasta "Neuvoja ja vinkkejä".
Keittoastia ei peitä rastia/
neliötä.
Peitä rasti/neliö kokonaan.
Multi-Flexi -tila on toiminnassa. Keittoastia ei peitä
yhtä tai useampaa käynnissä olevan toimintatilan osiota.
Aseta keittoastia niin, että se
peittää oikean määrän
käynnissä olevan toimintatilan osioita tai vaihda toimintatilaa.
Katso luku "Joustava induktiokeittoalue".
Pre-Set Cooking -tila on toi- Käytä vain yhtä keittoastiaa.
minnassa. Joustavalle induk- Katso luku "Joustava induktiokeittoalueelle on asetettu tiokeittoalue".
kaksi keittoastiaa.
ja numero syttyy.
Keittoalueessa on jokin vika. Kytke keittoalue irti verkkovirrasta lyhyeksi ajaksi. Irrota sulake sulaketaulusta.
Kytke virta uudelleen. Jos
syttyy uudelleen, ota yhteys
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
SUOMI
23
Ongelma
syttyy.
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Keittotason toimintahäiriön
on aiheuttanut kuivaksi kiehunut keittoastia. Automaattinen virrankatkaisu ja alueiden ylikuumenemissuoja on
lauennut.
Kytke keittotaso pois päältä.
Poista kuuma keittoastia tasolta. Kytke alue uudelleen
toimintaan noin 30 sekunnin
kuluttua. Jos ongelman aiheutti keittoastia, virheviesti
häviää. Jälkilämmön merkkivalo voi palaa. Anna keittoastian jäähtyä riittävästi.
Tarkista sopiiko keittoastia
keittotasoon.
Lue ohjeet kohdasta "Neuvoja ja vinkkejä".
Jos laitteen käytössä ilmenee häiriöitä, yritä
ensin selvittää ongelma itse. Jos ongelma ei
ratkea, ota yhteys jälleenmyyjään tai
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Valtuutetun huoltoliikkeen
käynnistä aiheutuvat kulut
voidaan veloittaa myös
takuuaikana, mikäli
toimintahäiriö on aiheutunut
virheellisen käytön tai
valtuuttamattoman henkilön
suorittaman asennuksen vuoksi.
Tekniset tiedot
Arvokilpi
Made in Germany
© Inter IKEA Systems B.V. 1999
Model HÖGKLASSIG Typ 60 GBD CL AU 7.4kW
PNC 949 594 395 01 S No .................... 220V-240V AC 50-60 Hz
21552
IKEA of Sweden AB
SE - 343 81 Älmhult
PQM
603.039.33
Yllä oleva kuva esittää laitteen arvokilpeä
ilman sarjanumeroa, mikä sijaitsee laitteen
pohjassa.
Hyvä asiakas, ylimääräinen arvokilpi tulee
säilyttää ohjekirjan yhteydessä. Sen avulla
230 V
DGT
tunnistamme keittotasosi, ja voimme täten
auttaa sinua paremmin, mikäli tarvitset
apuamme vastaisuudessa. Kiitos avustasi!
SUOMI
24
Energiatehokkuus
Tuotetiedot standardin EU 66/2014 mukaisesti koskevat ainoastaan Euroopan unionin
markkina-aluetta
Mallin tunnus
HÖGKLASSIG
603-039-33
Keittotasotyyppi
Kalusteeseen
asennettava
keittotaso
Keittoalueiden määrä
2
Keittoalueiden määrä
1
Kuumennustekniikka
Induktio
Pyöreiden keittoalueiden
halkaisija (Ø)
Keskellä takana
Oikealla edessä
21,0 cm
18,0 cm
Keittoalueen pituus (L) ja
leveys (W)
Vasen
L 46.4 cm
W 24.7 cm
Energiankulutus keittoaluetta kohti (EC electric
cooking)
Keskellä takana
Oikealla edessä
167,1 Wh/kg
177,5 Wh/kg
Keittoalueen energiankulu- Vasen
tus (EC electric cooking)
184,6 Wh/kg
Keittotason energiankulutus (EC electric hob)
176,4 Wh/kg
EN 60350-2 - Sähkötoimiset keittiön
kodinkoneet - Osa 2: Keittotasot Suorituskyvyn mittaustavat
Energiansäästö
Voit säästää energiaa jokapäiväisen
ruoanvalmistuksen aikana seuraavia
vinkkejä noudattamalla.
• Käytä veden kuumentamisen aikana
ainoastaan tarvittavaa vesimäärää.
• Mikäli mahdollista, peitä keittoastia aina
kannella.
• Aseta keittoastia keittoalueelle ennen
alueen kytkemistä toimintaan.
• Aseta pieni keittoastia pienemmälle
keittoalueelle.
• Aseta keittoastia suoraan keittoalueen
keskelle.
• Käytä jälkilämpöä ruoan pitämiseksi
lämpimänä tai ruoan sulattamiseksi.
25
SUOMI
Ympäristönsuojelu
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla se
asianmukaiseen kierrätysastiaan. Suojele
ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut.
Älä hävitä merkillä
kodinkoneita kotitalousjätteen mukana.
Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
merkittyjä
IKEA-TAKUU
Kuinka kauan IKEA-takuu on voimassa?
Tämä takuu on voimassa 5 vuotta IKEAmyymälästä hankitun laitteen
alkuperäisestä ostopäivämäärästä lähtien.
Alkuperäinen ostokuitti vaaditaan
ostotodistukseksi. Jos takuuaikana tehdään
huoltotöitä, laitteen takuuaika ei pitene sen
vuoksi.
Huoltotöiden suorittaja
IKEA:n palveluntarjoaja tarjoaa huollon
omien huoltoliikkeidensä tai valtuutettujen
huoltoliikkeiden verkoston kautta.
Takuun kattavuus
Takuu kattaa laitteessa esiintyvät viat, jotka
ovat aiheutuneet valmistus- tai
materiaalivirheistä IKEA:sta ostopäivän
jälkeen. Tämä takuu koskee vain
kotitalouskäyttöä. Poikkeukset on määritetty
kohdassa Takuun piiriin kuulumattomat
asiat. Takuuaikana vian korjaamisesta
aiheutuvat kustannukset, esim. korjaukset,
varaosat, työ ja matkakulut, kuuluvat takuun
piiriin sillä ehdolla, että laite on
korjattavissa ilman erityiskuluja ja että vika
liittyy takuunalaiseen valmistus- tai
materiaalivirheeseen. Euroopan yhteisön
direktiivi (nro 99/44/EY) ja vastaavat
maakohtaiset määräykset ovat voimassa
näiden ehtojen mukaisesti. Vaihdetut osat
siirtyvät IKEA:n omistukseen.
Ongelman korjaaminen IKEA:n taholta
IKEA:n nimeämä palveluntarjoaja tarkastaa
tuotteen ja määrittää omaan harkintaansa
perustuen, onko tuote tämän takuun
alainen. Jos se katsotaan takuun alaiseksi,
IKEA:n palveluntarjoaja tai valtuutettu
huoltoliike oman harkintaansa perustuen
joko korjaa viallisen tuotteen tai vaihtaa
sen samanlaiseen tai vastaavaan
tuotteeseen.
Takuun piiriin kuulumattomat asiat
• Normaali kuluminen.
• Tahalliset tai laiminlyönnin aiheuttamat
vahingot, käyttöohjeiden noudattamisen
laiminlyönnin aiheuttamat vahingot,
virheellinen asennus tai kytkentä
väärään jännitteeseen, kemiallisen tai
sähkökemiallisen reaktion aiheuttamat
vahingot, ruostuminen, syöpyminen tai
vesivahingot mukaan lukien näihin
rajoittumatta vesijohtoverkon liian suuri
kalkkipitoisuus, epätavallisten
ympäristöolosuhteiden aiheuttamat
vahingot.
• Kulutusosat mukaan lukien paristot ja
lamput.
• Ei toiminnalliset ja koristeosat, jotka eivät
vaikuta laitteen normaaliin käyttöön,
mukaan lukien naarmut ja mahdolliset
värimuutokset.
26
SUOMI
• Vierasesineiden tai aineiden
aiheuttamat vahingossa syntyneet
vauriot ja sihtien,
vedenpoistojärjestelmien tai
pesuainelokeroiden puhdistuksen
yhteydessä syntyneet vahingot.
• Seuraavien osien vaurioituminen:
keraaminen lasipinta, lisävarusteet,
astia- ja ruokailuvälinekorit, syöttö- ja
poistoputket, tiivisteet, lamput ja lampun
suojukset, näytöt, kytkimet, kotelot ja
koteloiden osat, ellei näitä vahinkoja
voida osoittaa valmistusvirheiden
aiheuttamiksi.
• Tapaukset, joissa vikaa ei löydy
huoltohenkilön käynnin aikana.
• Korjaukset, joita eivät ole suorittaneet
nimeämämme palvelutarjoajat ja/tai
valtuutettu huoltoliike, tai jos on käytetty
muita kuin alkuperäisiä varaosia.
• Virheellisen tai määräysten vastaisen
asennuksen aiheuttamat korjaukset.
• Laitteen käyttö muussa kuin
kotitalousympäristössä, ts.
ammattikäytössä.
• Kuljetusvahingot. Jos asiakas kuljettaa
tuotteen kotiinsa tai muuhun
osoitteeseen, IKEA ei ole vastuussa
mahdollisista kuljetuksen aikana
syntyneistä vahingoista. Jos taas IKEA
toimittaa tuotteen asiakkaan
toimitusosoitteeseen, toimituksen aikana
syntyneet vahingot sisältyvät takuuseen.
• IKEA-kodinkoneen ensiasennuksen
kustannukset. Jos IKEA:n
palveluntarjoaja tai valtuutettu
huoltoliike korjaa tai korvaa
kodinkoneen tämän takuun ehtojen
alaisuudessa, palveluntarjoaja tai
valtuutettu huoltoliike asentaa
tarvittaessa korjatun kodinkoneen
uudelleen tai asentaa korvaavan
laitteen.
Tämä rajoitus ei koske ammattitaitoisen
asiantuntijan suorittamaa virheetöntä työtä,
jossa on käytetty alkuperäisiä varaosia,
laitteen sopeuttamiseksi toisen EU-maan
teknisten turvallisuusmääräysten
mukaiseksi.
Maakohtaisen lainsäädännön
soveltaminen
IKEA:n takuu antaa Sinulle tiettyjä laillisia
oikeuksia, jotka kattavat tai ylittävät kaikki
maakohtaisesti vaihtelevan paikallisen
lainsäädännön vaatimukset. Se ei rajoita
mitenkään Kuluttajasuojalaissa määritettyjä
oikeuksia.
Kelpoisuusalue
Palvelut laitteille, jotka on hankittu EUmaassa ja siirretty toiseen EU-maahan,
tuotetaan uuden maan normaalien
takuuehtojen mukaisesti. Palvelun
suoritusvelvollisuus takuun rajoissa on
olemassa vain, jos:
• laite vastaa sen maan teknisiä
vaatimuksia, jossa takuuvaatimus
tehdään, ja on asennettu näiden
vaatimusten mukaisesti.
• laite vastaa asennusohjeita ja
käyttöohjeen turvallisuusohjeita ja on
asennettu niiden mukaisesti.
IKEA-laitteiden myynninjälkeinen palvelu:
Pyydämme ottamaan yhteyttä IKEA:n
myynninjälkeiseen palveluun osoitteeseen:
1. tämän takuun alaisen
korvausvaatimuksen tekeminen,
2. IKEA-keittiökalusteisiin tarkoitetun IKEAlaitteen asennukseen liittyvien
selventävien tietojen pyytäminen.
Huolto ei anna seuraaviin liittyviä
selventäviä tietoja:
• IKEA-keittiön yleinen asennus,
• sähköliitäntä (mikäli laitteen mukana
toimitetaan pistoke ja virtajohto),
vesi- ja kaasuliitännät, sillä nämä on
annettava valtuutetun huoltoteknikon
tehtäväksi.
3. IKEA-laitteen käyttöohjeiden sisältöön
ja teknisiin tietoihin liittyvien
selvennysten pyytäminen.
SUOMI
Varmistaaksesi, että voimme palvella Sinua
parhaalla mahdollisella tavalla, lue
huolellisesti tämän oppaan sisältämät
asennusohjeet ja/tai käyttöohjeet, ennen
kuin otat yhteyttä meihin.
Yhteydenotot palvelua tarvittaessa
Tämän oppaan viimeisellä sivulla on
täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä
yhteyshenkilöistä sekä heidän
puhelinnumeronsa.
Jotta voimme palvella Sinua
mahdollisimman nopeasti,
pyydämme soittamaan tämän
oppaan lopussa mainittuun
puhelinnumeroon. Ilmoita aina
tässä oppaassa mainittu asiaasi
koskevan laitteen numero.
Varmista ennen kuin soitat meille,
että sinulla on laitteen, jota
varten tarvitset apuamme, IKEAtuotenumero (8-numeroinen
koodi) ja sarjanumero
(arvokilvessä oleva 8numeroinen koodi).
SÄILYTÄ OSTOKUITTI!
Ostokuitti on ostotodistus, ja se
vaaditaan takuuta varten.
Huomaa, että kuitissa on mainittu
myös IKEA-tuotteen nimi ja
numero (8-numeroinen koodi)
jokaisesta ostamastasi laitteesta.
Lisäavun tarve
Jos sinulla on muita kuin kodinkoneiden
myynninjälkeiseen palveluun liittyviä
kysymyksiä, ota yhteys lähimmän IKEAmyymälän puhelintukipalveluun.
Suosittelemme, että luet kodinkoneen
27
käyttöohjeen huolellisesti, ennen kuin otat
meihin yhteyttä.
28
SVENSKA
Innehåll
Säkerhetsinformation
Säkerhetsinstruktioner
Installation
Elektrisk anslutning
Produktbeskrivning
Daglig användning
Flexibel induktionskokyta
28
30
32
33
34
36
38
Råd och tips
Skötsel och rengöring
Felsökning
Tekniska data
Energieffektivitet
Miljöskydd
IKEA-GARANTI
42
43
43
46
47
48
48
Med reservation för ändringar.
Säkerhetsinformation
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och
användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig
för personskador eller skador på egendom som orsakats av
felaktig installation eller användning. Förvara alltid
instruktionerna tillsammans med produkten för framtida bruk.
Säkerhet för barn och personer med
funktionsnedsättning
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och
uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet
och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande
hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker
som är förknippade med användningen.
Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket
omfattande och komplexa funktionsnedsättningar ska inte
vara i närheten av produkten om de inte är under uppsikt.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten utan
ständig uppsikt.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och
kassera det på lämpligt sätt.
SVENSKA
•
•
•
29
Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när den är
igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar kan bli heta
under användning
Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
Barn får inte utföra städning och underhåll av apparaten
utan uppsikt.
Allmän säkerhet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket varma
under användning. Var försiktig så att du undviker att vidröra
värmeelementen.
Använd inte produkten med en extern timer eller ett separat
fjärrkontrollsystem.
VARNING: Oövervakad matlagning på en häll med fett eller
olja kan vara farligt och kan leda till brand.
Försök ALDRIG att släcka en eld med vatten, utan stäng av
produkten och täck över flamman, t.ex. med ett lock eller
brandfilt.
VARNING: Tillagningsprocessen måste övervakas. En kort
tillagningsprocess måste ständigt övervakas.
VARNING: Brandfara: Förvara inte saker på kokytorna.
Metallföremål som knivar, gafflar, skedar och lock bör inte
placeras på hällens yta eftersom de blir varma.
Använd inte produkten innan den installeras i den inbyggda
strukturen.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.
Efter användning, stäng av hällen med dess kontroll och lita
inte på kokkärlsavkänningen.
Om keramik-/glasytan är sprucken, stäng av produkten och
dra ur elsladden. Om produkten är ansluten till elnätet direkt
med kopplingsboxen, ta bort säkringen för att koppla från
produkten från strömförsörjningen. I båda fallen, kontakta
vårt auktoriserade servicecenter.
30
SVENSKA
•
•
Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren,
ett godkänt servicecenter eller personer med motsvarande
utbildning, för att undvika fara.
VARNING: Använd endast hällskydd som designats av
tillverkaren av produkten eller som anges av tillverkaren i
bruksanvisningen som lämplig, eller hällskydd som medföljer.
Olyckor kan inträffa om fel skydd används.
Säkerhetsinstruktioner
Installation
VARNING! Produkten måste
installeras av en behörig person.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ installationsinstruktionerna som följer
med produkten.
• Minsta avstånd till andra produkter ska
beaktas.
• Var alltid försiktig när produkten rör sig
eftersom den är tung. Använd alltid
skyddshandskar och täckta skor.
• Täta skurna ytor med tätningsmedel för
att förhindra att fukt får den att svälla.
• Skydda produktens botten mot ånga och
fukt.
• Installera inte produkten nära en dörr
eller under ett fönster. Detta förhindrar
att heta kokkärl faller ned från
produkten när dörren eller fönstret är
öppet.
• Om produkten är installerad ovanför
lådor måste utrymmet mellan produktens
botten och den övre lådan vara
tillräckligt så att luft kan cirkulera.
• Produktens undersida kan bli het. Se till
att en icke-brännbar separationspanel
monteras under produkten så att man
inte kommer åt undersidan.
Se monteringsanvisningarna.
• Säkerställ att ett luftcirkulationsutrymme
på 2 mm mellan bänkskivan och
enhetens framsida upprätthålls. Garantin
täcker inte skador som orsakats av brist
på tillräckligt ventilationsutrymme.
Elektrisk anslutning
VARNING! Risk för brand och
elektriska stötar.
• Alla elektriska anslutningar ska göras av
en behörig person.
• Produkten måste jordas.
• Produkten måste göras strömlös före alla
rengöringsarbeten.
• Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
• Kontrollera att produkten är rätt
installerad. Lösa och ej fackmässigt
monterade nätkablar eller kontakter (i
förekommande fall) kan orsaka
överhettning i kopplingsplinten.
• Använd rätt nätkabel.
• Låt inte elektriska ledningar trassla in sig.
• Kontrollera att ett skydd mot elektriska
stötar är installerat.
• Dragavlasta kabeln.
• Kontrollera att nätkabeln eller kontakten
(i förekommande fall) inte vidrör den
heta produkten eller det heta kokkärlet
när du ansluter produkten till
närliggande uttag.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
SVENSKA
• Kontrollera så att du inte skadar
kontakten (i förekommande fall) och
nätkabeln. Kontakta vårt auktoriserade
servicecenter eller en elektriker för att
ersätta en skadad nätkabel.
• Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
sådant sätt att det inte kan tas bort utan
verktyg.
• Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
• Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
• Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget. Ta
alltid tag i stickkontakten.
• Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare
och kontaktorer.
• Den elektriska installationen måste ha en
isolationsenhet så att du kan koppla från
produkten från nätet vid alla poler.
Kontaktöppningen på isolationsenheten
måste vara minst 3 mm bred.
Användning
VARNING! Risk för skador,
brännskador eller elstötar
föreligger.
• Ta bort all förpackning, etiketter och
skyddsfilm (i förekommande fall) före
första användningstillfället.
• Denna produkt är endast avsedd för
hushållsbruk.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Se till att ventilationsöppningarna inte är
blockerade.
• Lämna inte produkten utan tillsyn under
användning.
• Stäng av kokzonen efter varje
användningstillfälle.
• Lita inte på kastrullvarnaren.
• Lägg inte bestick eller kastrullock på
kokzonerna. De kan bli varma.
31
• Använd inte produkten med våta händer
eller när den är i kontakt med vatten.
• Använd inte produkten som arbets- eller
avlastningsyta.
• Om produktens yta är sprucken ska du
omedelbart koppla loss den från
eluttaget. Detta för att förhindra elstötar.
• Användare med pacemaker måste hålla
ett avstånd på minst 30 cm från
induktionskokzonerna när produkten är
igång.
• Det kan stänka när du lägger livsmedel i
het olja.
VARNING! Risk för brand och
explosion
• Fetter och olja kan frigöra lättantändliga
ångor när de värms upp. Håll flammor
eller uppvärmda föremål borta från
fetter och oljor när du lagar mat med
dem.
• Ångorna som frigörs i mycket het olja
kan orsaka självantändning.
• Redan använd olja, som kan innehålla
matrester, kan orsaka brand vi lägre
temperatur än olja som används för
första gången.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller på
produkten.
VARNING! Risk för skador på
produkten föreligger.
• Placera inga heta kokkärl på
kontrollpanelen.
• Lägg inte på några värmskydd på
hällens glasyta.
• Låt inte kokkärl torrkoka.
• Var försiktig så att inte föremål eller
kokkärl faller på produkten. Ytan kan
skadas.
• Aktivera inte kokzonerna med tomma
kokkärl eller utan kokkärl.
• Lägg inte aluminiumfolie på produkten.
• Kokkärl av gjutjärn, aluminium eller med
skadad botten kan repa glaset /
glaskeramiken. Lyft alltid upp dessa
SVENSKA
föremål när du måste flytta dem på
kokhällen.
• Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
Underhåll och rengöring
• Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
• Stäng av produkten och låt den kallna
före rengöring.
• Koppla från produkten från elnätet före
underhåll.
• Spruta inte vatten eller ånga på
produkten för att rengöra den.
• Rengör produkten med en fuktig, mjuk
trasa. Använd bara neutrala
rengöringsmedel. Använd inte produkter
Installation
Allmän information
Installationen ska göras enligt
lagar och förordningar, direktiv
och standarder som gäller i
användarlandet (elektriska
säkerhetsbestämmelser och
regleringar, riktig
avfallshantering etc.)!
32
med slipeffekt, skursvampar,
lösningsmedel eller metallföremål.
Service
• Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
• Använd endast originaldelar.
Avfallshantering
VARNING! Risk för kvävning eller
skador.
• Kontakta kommunen för information om
hur produkten kasseras korrekt.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.
SVENSKA
780 mm
490±1
mm
33
520 mm
750±1
mm
min.
500 mm
min. 100 mm
min.
38 mm
min. 5 mm
55 mm max.
R 5 mm
5 mm
min.
38 mm
VIKTIGT!
• För mer information om installation, se
Monteringsanvisningar.
• Om det inte finns en ugn under hällen
skall en avskiljningspanel monteras minst
20 mm från hällens botten.
• Använd inte silikon mellan hällen och
arbetsskivan.
Elektrisk anslutning
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
VARNING! Alla elektriska
anslutningar måste göras av en
behörig person.
Elektrisk anslutning
• Kontrollera före anslutning att hällens
märkspänning, som anges på typskylten,
överensstämmer med spänningen på
installationsplatsen. Kontrollera även
hällens märkeffekt och säkerställ att
anslutningskabeln är rätt dimensionerad
för att passa hällens märkeffekt (se
avsnitt "Tekniska data"). Typskylten sitter
nertill på hällens kåpa.
• Produkten levereras utan nätsladd. Köp
en riktig i en specialaffär. Enfas- eller
tvåfasanslutning kräver en nätsladd med
minimum 70 °C temperaturstabilitet.
Kabeln måste ha de nödvändiga
ändhylsorna. Enligt IEC:s regler ska man
för enfasanslutning använda:
huvudkabel 3 x 4 mm² och för
tvåfasanslutning: huvudkabel 4 x 2,5
mm². Respektera de specifika nationella
bestämmelserna i första hand.
• Produkten fungerar perfekt i ett AC 230
V, AC 220 V~ eller AC 240 V~ 50 Hz
elnät.
• Det ska finnas en anordning för att
kunna skilja hällen från elnätet inbyggt i
den fasta anslutningen. När produkten
är ansluten till elnätet ska det finnas en
anordning som kan skilja alla poler från
elnätet med en kontaktöppning på minst
3 mm, t.ex. automatisk skyddsbrytare,
jordfelsbrytare eller säkring.
SVENSKA
34
• Anslutningarna ska göras och kablarna
förläggas enligt kopplingsschemat (detta
sitter undertill på hällens kåpa).
Jordkabeln är ansluten till
kopplingsplinten, markerad med
symbolen och ska vara längre än
strömförande kablar. Dra åt
kopplingsplintens skruvar ordentligt!
Säkra slutligen anslutningskabeln med
elkabelns kil och stäng locket genom att
trycka på det (lås på plats).
VARNING! Kontrollera när
anslutningen är klar att alla
kokzoner fungerar genom att
kort sätta på var och en med
maximalt värmeläge.
Produktbeskrivning
Beskrivning av hällen
1 Enkel kokzon (210 mm) 2 300 W, med
Booster 3 200 W
Enkel
kokzon (180 mm) 1 800 W, med
2
Booster 2 800 W
3 Kontrollpanel
4 Flexibel induktionskokzon (240 x 440
mm) 2400 W, med Booster 3300 W
1
2
4
3
Beskrivning av kontrollpanelen
1
2
3 4
5
6
13
7
12
8
11
10
9
Tryck på symbolen för att använda produkten. Displayen, indikeringarna och ljudsignalerna
markerar vilka funktioner som är aktiverade.
Symbol
1
Funktion
PÅ/AV (ON/OFF)
Beskrivning
För att aktivera och avaktivera hällen.
SVENSKA
35
Symbol
Funktion
Beskrivning
2
Lås / Barnsäkerhetslås
För att låsa/låsa upp kontrollpanelen.
3
Pre-Set Cooking-läge
För att aktivera och avaktivera funktionen.
4
Multi-Flexi -läge
För att växla mellan funktionens tre lägen.
-
Effektlägets display
För att visa effektläget.
-
Timerindikatorer för kokzonerna
För att visa för vilken kokzon tiden är inställd.
-
Timerdisplay
För att visa tiden i minuter.
8
STOP+GO
För att aktivera och avaktivera funktionen.
9
Booster-funktion
För att aktivera och avaktivera funktionen.
Effektväljare
För att ange effektläget.
-
För att välja kokzonen för timern.
-
För att öka eller minska tiden.
Effektväljare
Ställa in effektläget för flexibel induktionskokzon.
5
6
7
10
-
11
/
12
13
-
Effektlägets displayer
Display
Beskrivning
Kokzonen är avstängd.
-
Kokzonen är på.
STOP+GO-funktionen är igång.
Booster-funktionen är igång.
+ siffra
Ett fel har uppstått. Se avsnittet "Felsökning".
Lås /Barnsäkerhetslås-funktionen är igång.
Kokkärlet är felaktigt eller för litet, eller inget kokkärl är placerat på
kokzonen.
36
SVENSKA
Display
Beskrivning
Automatisk avstängning-funktionen är igång.
/
/
Pre-Set Cooking är på.
VARNING! Risk för brännskador
från restvärme.
Induktionskokzonerna skapar den värme
som behövs för tillagningen direkt i
kokkärlets botten. Glaskeramiken värms
upp av restvärmen hos kokkärlet.
Daglig användning
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Effektläge
Säkerhetsavstängning efter
4 timmar
Aktivera och avaktivera
Tryck på
i 1 sekund för att sätta på eller
stänga av produkten.
Om ett olämpligt kokkärl
Automatisk avstängning
Funktionen stänger av hällen automatiskt
om:
• alla kokzoner är inaktiverade.
• du inte ställer in effektläget efter hällen
har aktiverats.
• en symbol är övertäckt av ett kokkärl, en
trasa etc. längre än ca 10 sekunder.
• om en kokzon inte stängs av efter en viss
tid, eller om inte effektläget ändras, eller
vid överhettning (till exempel när ett
kokkärl torrkokar). Symbolen
tänds.
Innan hällen kan användas igen måste
kokzonen ställas på .
Effektläge
,
-
1,5 timmar
-
Säkerhetsavstängning efter
6 timmar
5 timmar
används, tänds
i displayen
och efter 2 minuter slocknar
kokzonens indikering.
Inställning av effektläge
Tryck på inställningslisten vid önskat
effektläge. Korrigera åt vänster eller höger
vid behov. Släpp inte förrän det önskade
effektläget är inställt.
Använda Booster-funktionen
Booster-funktionen ställer mer effekt för
induktionskokzonernas förfogande. Tryck
på
för att aktivera den, en
tänds på
displayen. Efter maximalt 10 minuter
återgår induktionskokzonerna automatiskt
till värmeläge
.
37
SVENSKA
Användning av timern
Tryck flera gånger på
tills indikeringen
för en önskad kokzon blinkar. Till exempel
för den främre högra kokzonen.
Knapplås
När kokzonen är aktiverad kan du låsa
kontrollpanelen men inte stänga av
apparaten. Funktionen förhindrar
oavsiktliga ändringar av effektläget.
Ställ först in effektläget.
För att starta denna funktion, tryck på
Symbolen
förblir på.
.
tänds i 4 sekunder. Timern
För att stoppa denna funktion, tryck på
Det tidigare inställda effektläget tänds.
Tryck på
eller
för timern för att ställa
in tiden mellan 00 och 99 minuter. När
indikeringen för kokzonen blinkar
långsammare räknas tiden ned. Ställ in ett
effektläge.
Om effektläget är inställt och tiden har gått
ut, hörs en signal, 00 blinkar och kokzonen
stängs av. Om kokzonen inte används och
tiden har gått ut, hörs en signal och 00
blinkar.
för att stänga av funktionen för
Tryck på
vald kokzon, indikatorn för denna kokzon
blinkar snabbare. Tryck på
och
kvarvarande tid räknas ned till 00.
Kokzonens indikator slocknar.
STOP+GO
Funktionen ställer in alla påslagna kokzoner
på det lägsta effektläget . När funktionen
är igång kan du inte ändra effektläget.
Funktionen stoppar inte timerfunktionen.
• För att aktivera denna funktion, tryck på
. Symbolen
tänds.
• För att avaktivera denna funktion, tryck
på . Det tidigare inställda effektläget
tänds.
.
När du stänger av produkten stängs även
denna funktion av.
Barnlås
Denna funktion förhindrar oavsiktlig
användning av produkten.
För att aktivera Barnlåset
• Aktivera produkten med . Ställ inte in
något effektläge.
i 4 sekunder. Symbolen
• Tryck på
tänds.
• Avaktivera produkten med .
För att avaktivera Barnlåset
• Aktivera produkten med . Ställ inte in
i4
något effektläge. Tryck på
sekunder. Symbolen
tänds.
• Avaktivera produkten med .
För att åsidosätta Barnlåset för ett enskilt
tillagningstillfälle
• Aktivera produkten med . Symbolen
tänds.
• Tryck på
i 4 sekunder. Ställ in
effektläget inom 10 sekunder.
Produkten kan nu användas.
• När du avaktiverar produkten med
aktiveras Barnlåset igen.
SVENSKA
38
OffSound Control - Aktivera och
inaktivera ljud
Avaktivera ljuden
Stäng av produkten.
Tryck på
i 3 sekunder. Displayerna tänds
och släcks. Tryck på
i 3 sekunder.
tänds, och ljudet är nu på. Tryck på
tänds, och ljudet är nu avstängt.
.
När denna funktion är igång hör du endast
ljuden när:
• Varje fas har en maximal
elektricitetsbelastning på 3700 W.
• Funktionen delar strömmen mellan de
kokzoner som är anslutna till samma fas.
• Funktionen aktiveras när den totala
elektricitetsbelastningen på kokzonerna
som anslutits till en fas har överskridit
3700 W.
• Funktionen minskar strömmen till de
andra kokzonerna som är anslutna till
samma fas.
• Effektläget för de reducerade
kokzonerna ändras mellan två nivåer.
• du trycker på
• Du ställer något på kontrollpanelen.
Aktivera ljudet
Stäng av produkten.
Tryck på
i 3 sekunder. Displayerna tänds
och släcks. Tryck på
i 3 sekunder.
tänds, eftersom ljudet är avstängt. Tryck på
.
tänds. Ljudet är nu på.
Strömfunktion
• Kokzonerna är grupperade enligt plats
och nummer på faserna i hällen. Se
bilden.
Flexibel induktionskokyta
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Multi-Flexi -läge
Den flexibla induktionskokytan består av
fyra sektioner. Sektionerna kan kombineras
till två olika stora kokzoner eller till en stor
kokyta. Du väljer kombinationen av
sektionerna genom att välja läget efter
storleken på kokkärlet som ska användas.
Det finns tre lägen: Multi-Flexi läge 2 + 2
sektioner (aktiveras automatiskt när du
sätter på hällen), Multi-Flexi -läge 3 + 1
sektioner och Multi-Flexi -läge 4 sektioners.
Ställ in effektläget med de två
effektväljarna till vänster.
Växla mellan lägena
Växla mellan lägena med hjälp av
symbolen:
.
39
SVENSKA
När du växlar mellan lägena
ställs effektläget in på 0 igen.
Diameter och placering av kokkärlet
Välj det läge som gäller för storleken och
formen på kokkärlet. Kokkärlet ska täcka
vald yta så mycket som möjligt. Placera
kokkärlet i mitten av vald yta!
Placera kokkärlet med en bottendiameter
som är mindre än 160 mm mitt på en
sektion.
> 160 mm
Multi-Flexi -läge 2 + 2 sektioner
Det här läget aktiveras när du aktiverar
hällen. Det ansluter sektionerna till två
separata kokzoner. Du kan ställa in
effektläget för varje kokzon separat.
Använd de två effektväljarna till vänster.
Rätt placering av kokkärl:
100-160mm
Placera kokkärlet med en bottendiameter
som är större än 160 mm i mitten mellan två
sektioner.
Fel placering av kokkärl:
40
SVENSKA
Multi-Flexi -läge 3 + 1 sektioner
Aktivera läget genom att trycka på
tills
du ser rätt lägesindikator. Det här läget
kopplar samman tre bakre sektioner till en
kokzon. Den främre sektionen är inte
ansluten utan fungerar som en separat
kokzon. Du kan ställa in effektläget för varje
kokzon separat. Använd de två
effektväljarna till vänster.
Fel placering av kokkärl:
Multi-Flexi -läge 4 sektioner
Aktivera läget genom att trycka på
tills
du ser rätt lägesindikator. Det här läget
kopplar samman alla sektioner till en
kokzon. Ställ in effektläget med någon av
effektväljarna till vänster.
Rätt placering av kokkärl:
För att använda det här läget måste du
ställa kokkärlet på de tre anslutna
sektionerna. Om du använder kokkärl som
på
är mindre än två sektioner visas
displayen och efter 2 minuter stängs zonen
av.
Rätt placering av kokkärl:
41
SVENSKA
För att använda det här läget måste du
ställa kokkärlet på de fyra anslutna
sektionerna. Om du använder kokkärl som
är mindre än tre sektioner visas
på
displayen och efter 2 minuter stängs zonen
av.
Fel placering av kokkärl:
Pre-Set Cooking -läge
Med den här funktionen kan man ändra
temperaturen genom att flytta kokkärlet till
ett annat ställe på induktionshällen.
Funktionen delar in induktionshällen i tre
områden med olika effektlägen. Hällen
känner av kokkärlets placering och ställer in
effektläget som motsvarar placeringen. Du
kan placera kokkärlet i främre, mittre eller
bakre läget. Högsta effektläget får man om
man placerar kokkärlet i främre läget. Du
kan minska effektläget genom att flytta
kokkärlet till mittre eller bakre läget.
Använd bara en kastrull när du
använder funktionen.
Allmän information:
• 160 mm är minsta diametern för
kokkärlets botten för den här funktionen.
• Effektlägesdisplay för den vänstra bakre
effektväljaren visar placeringen av
kokkärlet på induktionshällen. Främre
, mittre
, bakre
.
• Effektlägesdisplay för den vänstra främre
effektväljaren visar effektläget. Ändra
effektläget med hjälp av vänstra
främre effektväljaren.
• När du aktiverar funktionen första
gången får du effektläget
för första
för mittre läget och
för
läget,
bakre läget.
SVENSKA
42
Aktivera funktionen
Aktivera funktionen genom att placera
kokkärlet rätt på kokytan. Tryck på .
Indikatorn ovanför symbolen tänds. Om du
inte ställer kokkärlet på kokytan tänds
och efter 2 minuter ställs den flexibla
induktionshällen in på
.
Avaktivera funktionen
Avaktivera funktionen genom att trycka på
Du kan ändra effektlägena för varje läge
separat. Hällen kommer ihåg dina
effektlägen nästa gång du aktiverar
funktionen.
eller ställa in effektläget på
Indikatorn ovanför symbolen
.
slocknar.
Råd och tips
Buller under användning
När en kokzon är på kan den
avge ett brummande ljud. Detta
är karakteristiskt för kokzoner på
glaskeramikhällar och påverkar
varken funktionen eller
livslängden produkten.
Kokkärl för induktionskokzoner
Använd induktionskokzonerna
med korrekt kokkärl.
• ... en magnet fastnar på kokkärlets
botten.
Kokkärlens botten skall vara så
tjock och så plan som möjligt.
Kokkärlsstorlekar
Induktionskokzoner anpassar sig
automatiskt efter storleken på kokkärlets
botten. Kokkärlet måste dock ha en minsta
diameter beroende på kokzonens storlek.
Kokzon
Kokkärlets diameter [mm]
Mittre bakre kokzon
125 - 210
Höger främre kokzon
145 - 180
Flexibel induktionskokyta
minst 100
Kokkärlsmaterial
• Lämpliga: gjutjärn, stål, emaljerat stål,
rostfritt stål, botten med flera lager
(märkt som lämpligt av tillverkaren).
• Olämpliga: aluminium, koppar, mässing,
glas, keramik, porslin.
Kokkärl är lämpliga för en induktionshäll
om …
• ... lite vatten kokar mycket snabbt upp
på en kokzon som är inställd på det
högsta effektläget.
SVENSKA
43
Skötsel och rengöring
Allmän information
VARNING! Stäng av ugnen och
låt den kallna före rengöring.
VARNING! Av säkerhetsskäl får
ugnen inte rengöras med ångeller högtryckstvätt.
VARNING! Vassa föremål och
repande rengöringsmedel
skadar produkten. Rengör hällen
och avlägsna rester med vatten
och handdiskmedel efter varje
användning. Ta även bort
rengöringsmedelsrester!
För att ta bort matrester och envisa
fläckar
1. Rester av socker, plast, aluminiumfolie
bör tas bort direkt, detta görs bäst med
en skrapa för glaskeramik (medföljer ej
produkten). Sätt skrapan snett mot
hällens yta och avlägsna rester genom
att dra bladet över ytan. Torka av
hushållsapparaten med en fuktig duk
och lite diskmedel. Torka slutligen
hushållsapparaten torr med en ren duk.
2. Kalkringar, vattenringar, fettstänk och
metalliska missfärgningar bör avlägsnas
när hushållsapparaten har kallnat med
ett rengöringsmedel för glaskeramik
eller rostfritt stål.
Repor eller mörka fläckar på
glaskeramiken som inte kan tas
bort påverkar inte
hushållsapparatens funktion.
Felsökning
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Det går inte att aktivera eller Hällen är inte ansluten till
använda hällen.
strömförsörjningen eller den
är ansluten på fel sätt.
Säkringen har gått.
Lösning
Kontrollera att hällen är korrekt ansluten till strömförsörjningen. Se kopplingsschemat.
Kontrollera om säkringen är
orsaken till felet. Om säkringen går gång på gång,
tala med en kvalificerad
elektriker.
SVENSKA
Problem
44
Möjlig orsak
Lösning
Sätt på hällen igen och ställ
in effektläget inom 10 sekunder.
Du har tryckt på 2 eller flera
symboler samtidigt.
Tryck endast på en symbol.
STOP+GO-funktionen är
igång.
Se avsnittet "Daglig användning".
Det finns vatten eller fettstänk på kontrollpanelen.
Rengör kontrollpanelen.
En ljudsignal ljuder och hällen stängs av.
En ljudsignal ljuder när hällen slår ifrån.
Du har ställt något på en eller flera symboler.
Ta bort föremålet från symbolerna.
Hällen stängs av.
Du satte något på symbol
Ta bort föremålet från symbolerna.
Effektläget ändras mellan
två nivåer.
Effektregleringen är påslagen.
Se avsnittet "Daglig användning".
Symbolerna blir heta.
Kokkärlet är för stort eller
står för nära kontrollerna.
Placera stora kokkärl på de
bakre zonerna om möjligt.
Det finns ingen signal när du Ljudsignalerna är avaktivetrycker på en symbol på
rade.
kontrollpanelen.
Aktivera signalerna.
Se avsnittet "Daglig användning".
Den flexibla induktionskokzonen värmer inte upp kokkärlet.
Placera kokkärlet på rätt
plats på den flexibla induktionskokzonen. Placeringen
av kokkärlet beror på den
aktiverade funktionen eller
funktionsläget.
Se avsnittet ”Flexibel induktionskokzon”.
Kokkärlet står på fel plats
på den flexibla induktionskokzonen.
SVENSKA
Problem
45
Möjlig orsak
Lösning
Diametern för kokkärlets
botten är fel för den aktiverade funktionen eller funktionsläget.
Använd kokkärl med en diameter som passar den aktiverade funktionen eller funktionsläget. Använd kokkärl
med en diameter som är
mindre än 160 mm på en
sektion av den flexibla induktionskokzonen.
Se avsnittet ”Flexibel induktionskokzon”.
tänds.
Den automatiska avstängningen har aktiverats.
Stäng av hällen och sätt på
den igen.
tänds.
Funktionslåset/Barnlåset är
aktiverat.
Se avsnittet "Daglig användning".
tänds.
Det står inget kokkärl på zo- Ställ ett kokkärl på zonen.
nen.
Fel kokkärl.
Använd rätt typ av kokkärl.
Se avsnittet "Råd och tips".
Diametern på kokkärlets
botten är för liten för zonen.
Använd kokkärl med rätt
mått.
Se avsnittet "Råd och tips".
Kokkärlet täcker inte korset/ Täck korset/fyrkanten helt.
fyrkanten.
Multi-Flexi är på. En eller
flera sektioner för funktionsläget som är igång täcks inte
av kokkärlet.
Placera kokkärlet på rätt antal sektioner för funktionsläget som är igång eller byt
funktionsläge.
Se avsnittet ”Flexibel induktionskokzon”.
Pre-Set Cooking är på. Två
kastruller är placerade på
den flexibla induktionskokzonen.
Använd bara en kastrull.
Se avsnittet ”Flexibel induktionskokzon”.
SVENSKA
Problem
och en siffra tänds.
46
Möjlig orsak
Lösning
Det har uppstått ett fel på
hällen.
Koppla loss hällen från eluttaget en stund. Ta ur eller
koppla från säkringen i husets/lägenhetens säkringsskåp. Anslut igen. Om
tänds igen ber vi dig kontakta en auktoriserad serviceverkstad.
Det har uppstått ett fel på
hällen eftersom ett kokkärl
har kokat torrt. Automatisk
avstängning och överhettningsskydd för zonerna är
igång.
tänds.
Om ett fel uppstår, försök först att åtgärda
problemet på egen hand. Kontakta din
återförsäljare eller vår serviceavdelning om
du inte kan lösa problemet.
Stäng av hällen. Ta bort det
heta kokkärlet. Slå på zonen
igen efter ca 30 sekunder.
Om det berodde på kokkärlet försvinner felmeddelandet. Restvärmeindikatorn är
fortfarande tänd. Låt kokkärlet bli tillräckligt svalt.
Kontrollera om kokkärlet är
kompatibelt med hällen.
Se avsnittet "Råd och tips".
Om du har använt produkten på
fel sätt eller om installationen inte
har utförts av en behörig
tekniker, och du måste tillkalla en
servicetekniker från vår
kundtjänst eller din återförsäljare
kanske detta besök inte är
kostnadsfritt, inte heller under
garantitiden.
Tekniska data
Typskylt
Made in Germany
© Inter IKEA Systems B.V. 1999
Model HÖGKLASSIG Typ 60 GBD CL AU 7.4kW
PNC 949 594 395 01 S No .................... 220V-240V AC 50-60 Hz
21552
IKEA of Sweden AB
SE - 343 81 Älmhult
PQM
603.039.33
230 V
DGT
SVENSKA
47
Bilden ovan visar produktens märkskylt med
serienummer, som sitter på höljets
undersida.
gör att vi kan hjälpa dig bättre genom att
exakt identifiera din häll vid behov av
framtida reparationer. Tack för hjälpen!
Bästa kund, förvara den andra märkskylten
tillsammans med användarmanualen. Detta
Energieffektivitet
Produktinformation enligt EU 66/2014 endast giltig för EU:s marknad
Modellbeskrivning
HÖGKLASSIG
603-039-33
Typ av häll
Häll för inbyggnad
Antal kokzoner
2
Antal kokzoner
1
Uppvärmningsteknik
Induktion
Diameter på runda kokzoner (Ø)
Mitten bak
Höger fram
21,0 cm
18,0 cm
Längd (L) och bredd (B) för Vänster
kokzonen
L 46.4 cm
B 24.7 cm
Energiförbrukning per kokzon (EC electric cooking)
Mitten bak
Höger fram
167,1 Wh / kg
177,5 Wh / kg
Energiförbrukning för kokzonen (EC electric cooking)
Vänster
184,6 Wh / kg
Energiförbrukning för hällen (EC electric hob)
EN 60350-2 - Elektriska
matlagningsapparater - Del 2: Hällar –
Metoder för mätning av prestanda
Energibesparing
Du kan spara energi vid
vardagsmatlagningen om du följer
nedanstående tips.
• Värm bara upp den mängd vatten du
behöver.
176,4 Wh / kg
• Sätt om möjligt alltid ett lock på
kokkärlet.
• Ställ kokkärlet på kokzonen innan du
aktiverar den.
• Ställ ett mindre kokkärl på mindre
kokzoner.
• Ställ kokkärlet i mitten av kokzonen.
• Använd restvärmen för att hålla maten
varm eller för att smälta den.
48
SVENSKA
Miljöskydd
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att placera
den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår
miljö och vår hälsa genom att återvinna
avfall från elektriska och elektroniska
produkter. Släng inte produkter märkta med
symbolen med hushållsavfallet. Lämna in
produkten på närmaste återvinningsstation
eller kontakta kommunkontoret.
IKEA-GARANTI
Hur länge gäller IKEA:s garanti?
Den här garantin gäller i 5 år från det
ursprungliga inköpsdatumet av din produkt
på IKEA. Försäljningskvittot i original krävs
som bevis på köpet. Om serivearbete utförs
under garantin förlänger inte detta arbete
garantiperioden för produkten eller för de
nya delarna.
Vem utför service?
IKEAs serviceleverantör tillhandahåller
service genom dess egen organisation eller
genom auktoriserade servicepartners.
Vad täcks av denna garanti?
Garantin täcker fel hos produkten som
orsakats av bristfällig konstruktion eller
materialfel från det datum då produkten
köptes hos IKEA. Denna garanti gäller
endast användning av produkter för
hushållsbruk. Undantagen specificeras
nedan i avsnittet "Vad täcks inte av denna
garanti?". Under garantiperioden skall
kostnaderna täckas för att åtgärda felet,
t.ex. reparationer, delar, arbete och resor,
förutsatt att produkten är tillgänglig för
reparation utan speciella utgifter och att
felet är relaterat till bristfällig konstruktion
eller materialfel som täcks av garantin. På
dessa villkor är EUs riktlinjer (Nr. 99/44/EG)
och respektive lokala bestämmelser
tillämpliga. Utbytta delar blir IKEAs
egendom.
Vad gör IKEA för att åtgärda problemet?
IKEAs auktoriserade serviceleverantör
kommer att undersöka produkten och
bestämma, efter eget gottfinnande,
huruvida problemet täcks av denna garanti.
Om problemet täcks av garantin kommer
IKEAs serviceleverantör, eller dess
auktoriserade servicepartner att, efter eget
gottfinnande, antingen reparera den
defekta produkten eller ersätta den med
samma eller en jämförbar produkt.
Vad täcks inte av denna garanti?
• Normalt slitage.
• Avsiktlig skada eller skada orsakad av
försumlighet, skada orsakad av
underlåtenhet att följa instruktioner för
användning, felaktig installation eller
genom anslutning till felaktig
nätspänning, skada orsakad av kemisk
eller elektrokemisk reaktion, rost,
korrosion eller vattenskada, inklusive
men ej begränsat till skada orsakad av
för mycket kalk i vattentillförseln eller
skada orsakad av onormala
miljöförhållanden.
• Förbrukningsartiklar, inklusive batterier
och lampor.
• Icke-funktionella och dekorativa delar
som inte påverkar den normala
49
SVENSKA
•
•
•
•
•
•
•
•
användningen av produkten, inklusive
repor och färgförändringar.
Oavsiktlig skada orsakad av främmande
föremål eller substanser och rengöring
eller rensning av filter, tömningssystem
eller diskmedelsfack.
Skador på följande delar: glaskeramik,
tillbehör, porslinsoch bestickskorgar,
tillopps- och tömningsslangar, tätningar,
lampor och lampglas, displayer, rattar,
höljen och delar av höljen, såvida inte
sådana skador kan bevisas ha orsakats
av produktionsfel.
Fall där en servicetekniker vid besöket
inte hittar något fel.
Reparationer som ej utförts av vår
auktoriserade serviceleverantör eller
annan auktoriserad servicepartner, eller
reparationer som utförts med annat än
originaldelar.
Reparationer orsakade av felaktig
installation eller installation som inte
följer specifikationen.
Användning av produkten i annat än
hushållsmiljö, dvs. professionell
användning.
Transportskador. Om en kund själv
transporterar produkten till sin bostad,
eller till någon annan adress, ansvarar
inte IKEA för eventuella skador som
uppstår under transporten. Om
emellertid IKEA levererar produkten till
kundens leveransadress täcker garantin
eventuella skador som uppstår under
denna leverans.
Kostnader för att utföra den initiala
installationen av IKEA-produkten. Om
emellertid en av IKEA:s
serviceleverantörer, eller dess
auktoriserade servicepartner, reparerar
eller byter ut produkten enligt villkoren i
denna garanti kommer
serviceleverantören, eller dess
auktoriserade servicepartner, att
installera den reparerade produkten
eller, vid behov, installera en
utbytesprodukt.
Denna restriktion gäller inte ett felfritt
arbete som utförts av en kvalificerad
specialist som använt våra originaldelar för
att anpassa produkten enligt de tekniska
säkerhetsspecifikationerna i ett annat EUland.
Tillämpning av nationell lag
IKEA-garantin ger dig specifika lagliga
rättigheter som uppfyller eller utökar alla
lokala juridiska krav, vilka varierar från land
till land.
Garantins internationella giltighet
För produkter som köps i ett EU-land och
förs till ett annat EU-land kommer service
att tillhandahållas inom ramen för
garantivillkoren som gäller i det nya landet.
En skyldighet att utföra service inom ramen
för garantin föreligger endast om:
• produkten uppfyller alla krav och är
installerad enligt de tekniska
specifikationerna som gäller i landet där
anspråket framställs,
• produkten uppfyller alla krav och är
installerad enligt
installationsanvisningarna och
säkerhetsinformationen i
bruksanvisningen.
Dedicerad Kundtjänst för IKEA:s
produkter:
Tveka inte att kontakta IKEA:s Kundtjänst
för att:
1. framställa ett anspråk under denna
garanti.
2. ställa frågor om installationen av IKEAprodukten i en IKEA köksmöbel.
Servicen omfattar dock inte
förklaringar / beskrivningar som
relaterar till:
• IKEAs övergripande köksinstallation,
• anslutningar till elnätet (om
produkten levereras utan nätkabel
och stickkontakt) eller till vatten- eller
gastillförsel eftersom dessa
SVENSKA
anslutningar måste utföras av en
auktoriserad servicetekniker,
3. be om förklaring beträffande
bruksanvisningens innehåll och
specifikationerna för IKEA-produkten.
För att vi skall kunna hjälpa dig på bästa
sätt, ber vi dig noga läsa igenom
installationsanvisningarna och/eller
bruksanvisningen i denna handbok, innan
du kontaktar oss.
Hur når du oss om du behöver service?
Var god se den sista sidan i denna
handbok för en komplett lista över IKEA:s
auktoriserade kontakter och nationella
telefonnummer.
För att kunna ge dig en
snabbare service
rekommenderar vi att du
använder det specifika
telefonnummer som listas i slutet
av denna handbok. Använd
alltid telefonnumret i den
handbok som avser produkten
du behöver ha hjälp med. Innan
du ringer till oss, ska du försäkra
dig om att du kan uppge IKEA:s
artikelnummer (8 siffror) och
serienummer (8-siffrig kod som
finns på märkskylten) på den
apparat som du behöver vår
hjälp med.
50
SPARA
FÖRSÄLJNINGSKVITTOT!
Försäljningskvitto är ditt bevis på
köpet och krävs för att garantin
skall gälla. Observera att
försäljningskvittot också anger
IKEA:s produktnamn och
artikelnummer (8-siffrig kod) för
varje produkt som du har köpt.
Behöver du extra hjälp?
För övriga frågor om dina produkter som
inte relaterar till vår dedicerade Kundtjänst,
kontakta Kundtjänst hos närmaste IKEAbutik. Vi rekommenderar att du noga läser
igenom produktdokumentationen innan du
kontaktar oss.
51
ÍSLENSKA
Efnisyfirlit
Öryggisupplýsingar
Öryggisleiðbeiningar
Uppsetning
Tenging við rafmagn
Vörulýsing
Dagleg notkun
Sveigjanlegt spansuðusvæði
51
53
55
56
57
59
61
Góð ráð
Umhirða og þrif
Bilanaleit
Tæknigögn
Orkunýtni
Umhverfismál
IKEA-ÁBYRGÐ
65
66
66
70
70
71
71
Með fyrirvara á breytingum.
Öryggisupplýsingar
Fyrir uppsetningu og notkun heimilistækisins skal lesa
meðfylgjandi leiðbeiningar vandlega. Framleiðandinn er ekki
ábyrgur fyrir tjóni ef röng uppsetning eða notkun veldur
meiðslum og skemmdum. Alltaf skal geyma leiðbeiningarnar
með tækinu til síðari notkunar.
Öryggi barna og viðkvæmra einstaklinga
•
•
•
•
•
•
Börn, 8 ára og eldri og fólk með minnkaða líkamlega-, skyneða andlega getu, eða sem skortir reynslu og þekkingu,
mega nota þetta tæki, ef þau eru undir eftirliti eða hafa verið
veittar leiðbeiningar varðandi örugga notkun tækisins og ef
þau skilja hættuna sem því fylgir.
Halda skal börnum á milli 3 og 8 ára gömlum og fólki með
mjög miklar og flóknar fatlanir frá heimilistækinu, nema þau
séu undir stöðugu eftirliti.
Halda skal börnum yngri en 3 ára frá heimilistækinu nema
þau séu undir stöðugu eftirliti.
Leyfðu ekki börnum að leika sér með tækið.
Haltu öllum umbúðum frá börnum og fargaðu þeim á
viðeigandi hátt.
Haltu börnum og gæludýrum fjarri heimilistækinu þegar það
er í gangi eða þegar það kólnar. Aðgengilegir hlutir kunna
að verða heitir meðan á notkun stendur.
ÍSLENSKA
•
•
52
Ef heimilistækið er með barnalæsingu ætti hún að vera
virkjuð.
Börn eiga ekki að hreinsa eða framkvæma notandaviðhald á
heimilistækinu án eftirlits.
Almennt öryggi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VIÐVÖRUN: Heimilistækið og aðgengilegir hlutar þess hitna
við notkun. Auðsýna ætti aðgát til að forðast að snerta
hitaelementin.
Notaðu ekki heimilistækið með utanáliggjandi tímastilli eða
aðskildu fjarstýringarkerfi.
VIÐVÖRUN: Eldun án eftirlits með fitu eða olíu á eldunarhellu
getur verið hættuleg og leitt til eldsvoða.
Reyndu ALDREI að slökkva eld með vatni, heldur skaltu
slökkva á heimilistækinu og hylja logann t.d. með loki eða
eldvarnarteppi.
VARÚÐ: Eldunarferlið verður að vera undir eftirliti. Stutt
eldunarferli verður stöðugt að vera undir eftirliti.
VIÐVÖRUN: Hætta á eldsvoða: Geymdu ekki hluti á
eldunarflötunum.
Málmhluti eins og hnífa, gaffla, skeiðar og lok ætti ekki leggja
ofan á eldunarhellurnar því þeir geta orðið heitir.
Notaðu ekki heimilistækið áður en þú setur upp innbyggða
virkið.
Notaðu ekki gufuhreinsibúnað til að hreinsa heimilistækið.
Eftir notkun skal slökkva á helluelementinu með stýringunni og
ekki treysta á pönnunemann.
Ef sprungur eru í keramíkglerfletinum / glerfletinum skal
slökkva á heimilistækinu og taka það úr sambandi við
rafmagn. Ef heimilistækið er tengt beint við stofnæð með
tengidós skal fjarlægja öryggið til að aftengja heimilistækið
frá aflgjafanum. Í báðum tilfellum skal hafa samband við
viðurkennda þjónustumiðstöð.
53
ÍSLENSKA
•
•
Ef rafmagnssnúran er skemmd verður að fá nýja frá
framleiðanda, viðurkenndri þjónustumiðstöð eða svipað
hæfum aðila til þess að koma í veg fyrir hættu.
VIÐVÖRUN: Notaðu aðeins helluborðshlífar sem hannaðar
eru af framleiðanda eldunartækisins eða framleiðandi
heimilistækisins bendir á í notkunarleiðbeiningunum sem
hentugar, eða helluborðshlífar sem innfelldar eru
íheimilistækið. Notkun óviðeigandi hlífa getur valdið slysum.
Öryggisleiðbeiningar
Uppsetning
AÐVÖRUN! Viðurkenndur
uppsetningaraðili verður að
segja heimilistækið upp.
• Fjarlægðu allar umbúðir.
• Ekki skal setja upp eða nota skemmt
heimilistæki.
• Fylgdu leiðbeiningum um uppsetningu
sem fylgja með heimilistækinu.
• Haltu lágmarksfjarlægð frá öðrum
heimilistækjum og einingum.
• Alltaf skal sýna aðgát þegar
heimilistækið er fært vegna þess að það
er þungt. Notaðu alltaf öryggishanska og
lokaðan skóbúnað.
• Innsigla skal skorna fleti með þéttiefni til
að koma í veg fyrir að raki valdi þenslu.
• Verndaðu botn heimilistækisins gegn
gufu og raka.
• Ekki skal setja upp heimilistækið við
hliðina á hurð eða undir glugga. Það
kemur í veg fyrir að heit eldunarílát falli
af tækinu þegar dyrnar eða glugginn er
opnaður.
• Ef heimilistækið er sett upp fyrir ofan
skúffur skal gæta þess að bilið milli botns
heimilistækisins og efstu skúffunnar sé
nægjanlegt fyrir loftsskipti.
• Botn heimilistækisins getur orðið heitur.
Gættu þess að setja óbrennanlegt
aðgreiningarspjald undir heimilistækið til
að koma í veg fyrir aðgang að botni
þess.
Fylgdu samsetningarleiðbeiningunum.
• Gættu þess að rými til loftskipta sem
nemur 2 mm sé laust á milli vinnuborðsins
og framhluta einingarinnar fyrir neðan.
Ábyrgðin nær ekki til tjóns sem skapast
vegna skorts á nægu loftræstirými.
Rafmagnstenging
AÐVÖRUN! Hætta á eldi og
raflosti.
• Allar rafmagnstengingar skulu gerðar af
viðurkenndum uppsetningaraðila.
• Heimilistækið verður að vera jarðtengt.
• Áður en framkvæmd er einhver vinna
skal ganga úr skugga um að
heimilistækið sé aftengt frá aflgjafanum.
• Gakktu úr skugga um að færibreyturnar
á merkiplötunni séu samhæfar við
rafmagnsflokkun aðalæðar aflgjafa.
• Gættu þess að heimilistækið sé rétt
uppsett. Laus eða röng rafmagnssnúra
eða kló (ef við á) getur valdið því að
tengillinn verði of heitur.
• Notaðu rétta rafmagnssnúru.
• Gættu þess að rafmagnssnúran sé ekki
flækt.
• Gættu þess að raflostsvörn sé til staðar.
• Notaðu álagsminnkandi klemmu á
snúruna.
ÍSLENSKA
• Gakktu úr skugga um að
rafmagnssnúran eða klóin (ef við á)
snerti ekki heitt heimilistækið eða heit
eldunaráhöld þegar þú tengir
heimilistækið við nærliggjandi innstungur.
• Notaðu ekki fjöltengi eða
framlengingarsnúrur.
• Gættu þess að rafmagnsklóin (ef við á)
eða snúran verði ekki fyrir skemmdum.
Hafðu samband við viðurkennda
þjónustumiðstöð eða rafvirkja til að
skipta um skemmda rafmagnssnúru.
• Vörn lifandi og einangraðra hluta gegn
raflosti verður að vera fest þannig að
ekki sé hægt að fjarlægja hana án
verkfæra.
• Aðeins skal tengja rafmagnsklóna við
rafmagnsinnstunguna í lok
uppsetningarinnar. Gakktu úr skugga um
að rafmagnsklóin sé aðgengileg eftir
uppsetningu.
• Ef rafmagnsinnstungan er laus, skal ekki
tengja rafmagnsklóna.
• Ekki toga í snúruna til að taka tækið úr
sambandi. Taktu alltaf um klóna.
• Notaðu aðeins réttan
einangrunarbúnað:
Línuvarnarstraumloka, öryggi (öryggi
með skrúfgangi fjarlægð úr höldunni),
lekaliða og spólurofa.
• Rafmagnsuppsetningin verður að vera
með einangrunarbúnað sem leyfir þér að
aftengja tækið frá stofnæð á öllum
pólum. Einangrunarbúnaðurinn verður
að hafa að lágmarki 3 mm
snertiopnunarvídd.
Notkun
AÐVÖRUN! Hætta á meiðslum,
bruna og raflosti.
• Fjarlægja skal allar umbúðir, merkingar
og hlífðarfilmu (ef við á) fyrir fyrstu
notkun.
• Þetta heimilistæki er eingöngu ætlað til
heimilisnota.
• Breyttu ekki tæknilýsingu fyrir þetta
heimilistæki.
54
• Gættu þess að loftræstiop séu ekki
stífluð.
• Láttu heimilistækið ekki vera án eftirlits á
meðan það er í gangi.
• Stilltu eldunarhelluna á „slökkt“ eftir
hverja notkun.
• Ekki treysta á pönnunemann.
• Settu ekki hnífapör eða pottlok á
eldunarsvæðin. Þau geta hitnað.
• Notaðu ekki heimilistækið með blautar
hendur eða þegar það er í snertingu við
vatn.
• Notaðu ekki heimilistækið sem
vinnusvæði eða geymslusvæði.
• Ef yfirborð heimilistækisins er sprungið
skal samstundis aftengja það frá
aflgjafa. Þetta er til að koma í veg fyrir
raflost.
• Notendur sem eru með gangráð verða
að vera í að lágmarki 30 cm fjarlægð frá
spanhellum þegar heimilistækið er í
gangi.
• Þegar þú setur mat í heita olíu geta
myndast olíuskvettur.
AÐVÖRUN! Hætta á eldsvoða
og sprengingu
• Fitur og olíur geta losað eldfimar gufur
þegar þær eru hitaðar. Haltu eldi eða
hituðum hlutum fjarri fitu og olíu þegar
þú notar þær við matreiðslu.
• Gufur sem mjög heit olía losar geta
valdið fyrirvaralausum bruna.
• Notuð olía, sem getur innihaldið
matarleifar, getur valdið eldsvoða við
lægra hitastig en olía sem er notuð í
fyrsta skipti.
• Settu ekki eldfim efni eða hluti sem eru
blautir af eldfimum efnum í, nálægt, eða
á heimilistækið.
AÐVÖRUN! Hætta á skemmdum
á heimilistækinu.
• Ekki skal hafa heit eldunaráhöld á
stjórnborðinu.
• Settu ekki heitt pönnulok á gleryfirborð
helluborðsins.
ÍSLENSKA
55
• Ekki láta eldunaráhöld sjóða þangað til
að þau þorna.
• Gættu þess að hlutir eða eldunaráhöld
detti ekki á heimilistækið. Yfirborð
tækisins getur skemmst.
• Ekki skal virkja eldunarhellurnar með
tómum eldunaráhöldum eða án
eldunaráhalda.
• Ekki láta álpappír ofan á heimilistækið.
• Eldunaráhöld sem eru gerð úr steyptu
járni, áli eða sem eru með ójafnan botn
geta rispað glerið/ glerpostulínið. Alltaf
skal lyfta þessum hlutum upp þegar þú
þarft að færa þá til á eldunarhellunum.
• Þetta heimilistæki er eingöngu til að
matreiða með. Ekk má nota það í öðrum
tilgangi, til dæmis að hita herbergi.
• Notaðu ekki vatnsúða og gufu til að
hreinsa heimilistækið.
• Hreinsaðu tækið með rökum og mjúkum
klút. Notaðu aðeins mild þvottaefni.
Notaðu ekki neinar rispandi vörur, stálull,
leysiefni eða málmhluti.
Umhirða og hreinsun
• Hafðu samband við bæjaryfirvöld til að
fá upplýsingar um hvernig á að farga
heimilistækinu á réttan hátt.
• Aftengdu tækið frá rafmagni.
• Klipptu rafmagnssnúruna af upp við
heimilistækið og fargaðu henni.
• Hreinsaðu heimilistækið reglulega til að
yfirborðsefnin á því endist betur.
• Slökktu á heimilistækinu og láttu það
kólna áður en þú hreinsar það.
• Aftengdu heimilistækið frá
rafmagnsgjafanum áður en unnið er við
viðhald.
Uppsetning
Almennar upplýsingar
Uppsetningarferlið þarf að vera í
samræmi við lög, samþykktir,
tilskipanir og staðla (reglur og
reglugerðir um öryggi rafmagns,
rétta endurvinnslu í samræmi við
reglugerðir o.s.frv.) sem gilda í
notkunarlandinu!
Þjónusta
• Hafðu samband við viðurkennda
þjónustumiðstöð til að gera við
heimilistækið.
• Notaðu eingöngu upprunalega varahluti.
Förgun
AÐVÖRUN! Hætta á meiðslum
eða köfnun.
ÍSLENSKA
780 mm
490±1
mm
56
min.
500 mm
520 mm
750±1
mm
min. 100 mm
min.
38 mm
min. 5 mm
55 mm max.
R 5 mm
5 mm
min.
38 mm
Mikilvægt!
• Til að fá frekari upplýsingar um
uppsetningu vísast til
samsetningarleiðbeininganna.
• Ef enginn ofn er fyrir neðan helluborðið
skal koma fyrir skilrúmi minnst 20 mm frá
botni helluborðsins.
• Ekki nota sílíkonþéttiefni á milli
heimilistækisins og vinnuborðsins.
Tenging við rafmagn
AÐVÖRUN! Sjá kafla um
Öryggismál.
AÐVÖRUN! Allar
rafmagnstengingar verða að
vera gerðar af viðurkenndum
uppsetningaraðila.
Rafmagnstenging
• Áður en þú tengir skaltu athuga að
málspenna heimilistækisins sem sýnd er á
merkiplötunni sé sú sama og
afhendingarspennan frá rafveitunni.
Einnig skal athuga rafmagnsmerkingar
heimilistækisins og ganga úr skugga um
að vírinn sé af réttri stærð fyrir
rafmagnsmerkingu heimilistækisins (sjá
kaflann „Tæknigögn“). Merkiplatan er
staðsett neðarlega á ytra byrði
eldunarhellunnar.
• Rafmagnssnúra fylgir ekki með
heimilistækinu. Kauptu rétta snúru frá
sérhæfðum söluaðila. Eins-fasa eða
tveggja-fasa tenging útheimtir
rafmagnssnúru með að lágmarki 70°C
hitastöðugleika. Snúra þarf að vera með
lögbundnar endamúffur. Samkvæmt IECreglugerðum skal nota fyrir eins-fasa
tengingu: 3 x 4 mm² rafmagnssnúru og
fyrir tveggja-fasa tengingu: 4 x 2,5 mm²
rafmagnssnúru. Vinsamlegast virtu sem
fyrsta forgang sérstakar reglugerðir
landsins.
• Þetta tæki vinnur fullkomlega við 230 V,
220 V~ riðstraum eða 240 V~ riðstraum,
50 Hz rafmagnskerfi.
ÍSLENSKA
57
• Þú verður að hafa möguleika á
aftengingu sem er innbyggður í föstu
lagnirnar. Tengdu heimilistækið við
rafmagn með búnaði sem gerir kleift að
aftengja heimilistækið frá rafmagni á
öllum rafskautum með minnst 3 mm víðu
snertuopi, t.d. sjálfvirka aftengingu til
verndar leiðslum, jarðlekarofa eða
bræðivara.
• Við tengingu við rafmagn og
uppsetningu tengileiðslna þarf að fara
eftir skýringarmynd tenginga (hún er
staðsett neðarlega á helluborðinu).
Jarðtengiþráðurinn er tengdur við skaut
sem merkt er með tákninu og verður að
vera lengri en þræðir sem bera
rafstraum. Hertu skrúfurnar á skautunum
tryggilega! Að lokum skaltu festa
tengisnúruna með
rafmagnssnúrulykkjunni og loka hlífinni
með því að þrýsta þétt á (svo að hún
smelli á sinn stað).
AÐVÖRUN! Þegar heimilistækið
er komið í samband við rafmagn
skaltu athuga að allar
eldunarhellurnar virki með því að
stilla hverja hellu á hámarkshita í
augnablik.
Vörulýsing
Uppröðun eldunarhellna
1 Ein eldunarhella (210 mm) 2300 W, með
aflauka (Booster) 3200W
2 Ein eldunarhella (180 mm) 1800 W, með
aflauka (Booster) 2800W
3 Stjórnborð
4 Sveigjanlegt spansuðusvæði (240 x 440
mm) 2400 W, með aflauka (Booster)
3300 W
1
2
4
3
Útlit stjórnborðs
1
2
3 4
5
6
13
7
12
8
11
10
9
ÍSLENSKA
58
Ýttu á táknið til að nota heimilistækið. Skjárinn, vísar og hljóð gefa til kynna hvaða aðgerð
er í gangi.
Tákn
Aðgerð
Athugasemd
1
KVEIKJA/SLÖKKVA
Til að kveikja og slökkva á helluborðinu.
2
Læsing / Barnalæsing
Til að læsa / aflæsa stjórnborðinu.
3
Pre-Set Cooking-stilling
Til að kveikja og slökkva á aðgerðinni.
Multi-Flexi -stilling
Til að skipta á milli þriggja stillinga aðgerðarinnar.
-
Aflstillingarskjár
Til að sýna aflstillinguna.
-
Tímastillisvísar á eldunarhellum
Til að sýna fyrir hvaða hellu þú stillir tímann.
-
Tímastillisskjár
Til að sýna tímann í mínútum.
8
STOP+GO
Til að kveikja og slökkva á aðgerðinni.
9
Aflaukaaðgerð (Booster)
Til að kveikja og slökkva á aðgerðinni.
Aflveljari
Til að stilla aflstillinguna.
-
Til að velja eldunarhellu fyrir tímastillinn.
-
Til að auka eða minnka tímann.
Aflveljari
Til að stilla aflstillingu fyrir sveigjanlega
spansuðusvæðið.
4
5
6
7
10
-
11
/
12
13
-
Aflstillingarskjáir
Skjár
Lýsing
Slökkt er á eldunarhellunni.
-
Eldunarhellan gengur.
STOP+GO-aðgerðin vinnur.
Aflaukaaðgerðin vinnur.
+ tala
Það er bilun. Sjá kaflann „Bilanaleit“.
ÍSLENSKA
59
Skjár
Lýsing
Læsing /Barnalæsing-aðgerðin vinnur.
Rangt eða of lítið eldunaráhald eða ekkert eldunaráhald á eldunarhellunni.
Sjálfkrafa slökkt á-aðgerðin vinnur.
/
/
Pre-Set Cooking-stilling er í gangi.
AÐVÖRUN! Hætta er á bruna
frá afgangshita.
Spansuðuhellur framleiða nauðsynlegan
hita fyrir eldunarferlið beint í botninn á
eldunaráhaldinu. Glerkeramíkið er hitað
með hita eldunaráhaldsins.
Dagleg notkun
AÐVÖRUN! Sjá kafla um
Öryggismál.
Kveikt og slökkt
Snertu
í 1 sekúndu til að kveikja eða
slökkva á heimilistækinu.
Sjálfkrafa slökkt á
Aðgerðin slekkur sjálfkrafa á
helluborðinu ef:
• allar eldunarhellur eru óvirkar.
• þú stillir ekki aflstillinguna eftir að þú
kveikir á helluborðinu.
• þú þekur eitthvert tákn með hlut (pönnu,
tusku, o.þ.h.) í meira en ca. 10 sekúndur.
• þú slekkur ekki á eldunarhellu að vissum
tíma liðnum, eða breytir ekki
aflstillingunni, eða hellan ofhitnar (t.d.
þegar vökvi á pönnu sýður alveg niður).
Táknið
lýsist upp. Áður en
eldunarhellan er notuð aftur þarf að stilla
hana á .
Orkustilling
,
-
Sjálfslokknun eftir
6 klukkustundir
5 klukkustundir
4 klukkustundir
-
1,5 klukkustund
Ef notað er eldunarílát sem
hentar ekki lýsist
upp á
skjánum og eftir 2 mínútur slekkur
vísirinn fyrir eldunarhelluna á sér
sjálfur.
Aflstillingin lagfærð
Snertu aflveljarann á óskaðri aflstillingu.
Leiðréttu til vinstri eða hægri, ef nauðsyn
krefur. Ekki sleppa fyrr en þú ert komin(n) á
óskaða aflstillingu.
60
ÍSLENSKA
Aflaukaaðgerðin (Booster) notuð
Aflaukaaðgerðin (Booster) færir viðbótarafl
til spanhellanna. Snertu
til að kveikja á
henni,
kviknar á skjánum. Eftir í mesta
lagi 10 mínútur snúa spanhellurnar
sjálfkrafa aftur á eldunarstigið
.
Tímastillir notaður
Snertu
endurtekið þar til vísir fyrir
óskaða eldunarhellu leiftrar. Til dæmis
fyrir fremri helluna til hægri.
aflstillingunni. Aðgerðin stöðvar ekki
tímastillisaðgerðina.
• Til að kveikja á þessari aðgerð skaltu
snerta . Táknið
birtist.
• Til að slökkva á þessari aðgerð skaltu
snerta . Aflstillingin sem þú stilltir áður
kviknar.
Læsing
Þegar eldunarhellurnar eru í gangi geturðu
læst stjórnborðinu, en ekki slökkt á
heimilistækinu. Það kemur í veg fyrir að
aflstillingunni sé breytt fyrir slysni.
Stilltu fyrst aflstillinguna.
Til að ræsa þessa aðgerð skaltu snerta
.
birtist í 4 sekúndur. Tímastillirinn
Táknið
helst í gangi.
Til að stöðva þessa aðgerð skaltu snerta
Aflstillingin sem þú stilltir áður kviknar.
Snertu
eða
á tímastillinum til að stilla
tímann á milli 00 og 99 mínútur. Þegar vísir
eldunarhellunar leiftrar hægar telur tíminn
niður. Stilltu aflstillinguna.
Ef aflstillingin er stillt og tíminn er liðinn
heyrist hljóðmerki, 00 leiftrar og það
slokknar á eldunarhellunni. Ef eldunarhellla
er ekki í notkun og tíminn sem stillt var á er
liðinn heyrist hljóðmerki og 00 leiftrar.
til að slökkva á aðgerðinni fyrir
Snertu
valda eldunarhellu og vísirinn fyrir þá
eldunarhellu leiftrar hraðar. Snertu
og
tíminn sem eftir er er þá talinn aftur á bak til
00. Vísirinn fyrir eldunarhelluna slokknar.
STOP+GO
Aðgerðin setur allar eldunarhellur sem eru í
gangi á lægstu aflstillingu . Þegar
aðgerðin er í gangi er ekki hægt að breyta
Þegar þú stöðvar heimilistækið stöðvar þú
einnig þessa aðgerð.
Barnalæsing
Þessi aðgerð kemur í veg fyrir að
heimilistækið sé sett í gang fyrir slysni.
Barnalæsingin sett á
• Kveiktu á heimilistækinu með . Ekki
stilla aflstillinguna.
• Snertu
í 4 sekúndur. Táknið
birtist.
• Slökktu á heimilistækinu með .
Slökkt á barnalæsingunni
• Kveiktu á heimilistækinu með . Ekki
stilla aflstillinguna. Snertu
í4
sekúndur. Táknið
birtist.
• Slökktu á heimilistækinu með .
Barnalæsingunni hnekkt í aðeins eitt
eldunarskipti
.
ÍSLENSKA
61
• Kveiktu á heimilistækinu með . Táknið
birtist.
í 4 sekúndur. Stilltu
• Snertu
aflstillinguna á 10 sekúndum. Þú getur
notað heimilistækið.
• Þegar þú slekkur á heimilistækinu með
, fer það aftur á barnalæsingu.
OffSound Control - Að kveikja og slökkva
á hljóðmerkjum
Slökkva á hljóðmerkjum
Slökktu á heimilistækinu.
Snertu
í 3 sekúndur. Skjáirnir kvikna og
slokkna. Snertu
í 3 sekúndur.
kviknar,
kveikt er á hljóðmerkjum. Snertu ,
kviknar, slökkt er á hljóðmerkjum.
Aflskiptiaðgerð
• Eldunarhellur eru flokkaðar í samræmi
við staðsetningu og fjölda fasa í
helluborðinu. Sjá skýringarmyndina.
• Hver fasi er með 3700 W hámarks
rafmagnshleðslu.
• Aðgerðin skiptir aflinu á milli
eldunarhellanna sem tengdar eru við
sama fasa.
• Aðgerðin fer í gang þegar heildar
rafmagnshleðsla eldunarhellanna sem
tengjast einum fasa fer umfram 3700 W.
• Aðgerðin minnkar aflið til hinna
eldunarhellanna sem tengdar eru við
sama fasa.
• Aflstillingarbirting lækkuðu hellanna
breytist milli tveggja stiga.
Þegar þessi aðgerð er í gangi, heyrir þú
hljóðmerkin einungis þegar:
• þú snertir
• þú setur eitthvað á stjórnborðið.
Kveikja á hljóðmerkjunum
Slökktu á heimilistækinu.
Snertu
í 3 sekúndur. Skjáirnir kvikna og
slokkna. Snertu
í 3 sekúndur.
kviknar,
af því að slökkt er á hljóðmerkjum. Snertu
,
kviknar. Kveikt er á hljóðmerkjum.
Sveigjanlegt spansuðusvæði
AÐVÖRUN! Sjá kafla um
Öryggismál.
Multi-Flexi -stilling
Sveigjanlega spansuðusvæðið
samanstendur af fjórum hlutum. Hægt er að
sameina hlutana í tvær eldunarhellur af
mismunandi stærð eða í eitt stórt
eldunarsvæði. Þú velur blöndu hlutanna
með því að velja viðeigandi stillingu fyrir
stærð eldunaráhaldsins sem þú vilt nota.
Það eru þrjár stillingar: Multi-Flexi -stilling 2
+ 2 hlutar (kvikna sjálfvirkt þegar þú kveikir
á helluborðinu), Multi-Flexi -stilling 3 + 1
hlutar og Multi-Flexi -stilling 4 hlutar.
Til að stilla aflstillinguna skaltu
nota aflveljarana tvo til vinstri.
Skipt á milli stillinganna
62
ÍSLENSKA
Til að skipta á milli stillinganna skal nota
tákn:
.
Þegar þú skiptir á milli
stillinganna er aflstillingin stillt
aftur á 0.
Settu eldunaráhald með þvermál botns
meira en 160 mm í miðjuna á milli tveggja
hluta.
> 160 mm
Þvermál og staða eldunaráhaldanna
Multi-Flexi -stilling 2 + 2 hlutar
Veldu stillinguna sem á við stærð og lögun
eldunaráhaldsins. Eldunaráhaldið ætti að
þekja valda svæðið eins vel og mögulegt er.
Settu eldunaráhaldið í miðjuna á valda
svæðinu!
Þessi stilling er virk þegar þú kveikir á
helluborðinu. Hún tengir hlutana í tvær
aðskildar eldunarhellur. Þú getur stillt
aflstillinguna fyrir hverja hellu sérstaklega.
Notaðu aflveljarana tvo til vinstri hliðar.
Settu eldunaráhald með þvermál botns
minna en 160 mm í miðjuna á einum hluta.
Rétt staða eldunaráhalds:
100-160mm
63
ÍSLENSKA
Til að nota þessa stillingu verður þú að setja
eldunaráhaldið á tengdu hlutana þrjá. Ef þú
notar eldunaráhald sem er minna en tveir
hlutar sýnir skjárinn
slokknar á hellunni.
og eftir 2 mínútur
Röng staða eldunaráhalds:
Röng staða eldunaráhalds:
Multi-Flexi -stilling 3 + 1 hlutar
Til að kveikja á stillingunni skaltu ýta á
þar til þú sérð réttan stillingarvísi. Þessi
stilling tengir þrjá aftari hluta í eina
eldunarhellu. Fremri hlutinn einn er ekki
tengdur og virkar sem aðskilin eldunarhella.
Þú getur stillt aflstillinguna fyrir hverja hellu
sérstaklega. Notaðu aflveljarana tvo til
vinstri hliðar.
Rétt staða eldunaráhalds:
Multi-Flexi -stilling 4 hlutar
Til að kveikja á stillingunni skaltu ýta á
þar til þú sérð réttan stillingarvísi. Þessi
stilling tengir alla hlutana í eina
eldunarhellu. Til að stilla aflstillinguna skaltu
nota annan aflveljarann vinstra megin.
64
ÍSLENSKA
Pre-Set Cooking -stilling
Þessi aðgerð gerir þér kleift að aðlaga
hitastigið með því að færa eldunaráhaldið í
aðra stöðu á spansuðusvæðinu.
Rétt staða eldunaráhalds:
Til að nota þessa stillingu verður þú að setja
eldunaráhaldið á tengdu hlutana fjóra. Ef
þú notar eldunaráhald sem er minna en þrír
hlutar sýnir skjárinn
slokknar á hellunni.
og eftir 2 mínútur
Röng staða eldunaráhalds:
Aðgerðin skiptir spansuðusvæðinu í þrjú
svæði með mismunandi aflstillingum.
Helluborðið skynjar stöðu eldunaráhalda
og stillir aflstillingarnar í samræmi við
stöðuna. Þú getur sett eldunaráhald í fremri,
miðju- eða aftari stöðu. Ef þú setur
eldunaráhaldið fremst færð þú hæstu
aflstillingu. Þú getur minnkað aflstillinguna
með því að færa eldunaráhaldið í miðjuna
eða aftari stöðuna.
Notaðu aðeins einn pott þegar
þú notar aðgerðina.
Almennar upplýsingar:
• 160 mm er lágmarksþvermál á botni
eldunaráhalds fyrir þessa aðgerð.
• Aflstillingarskjár fyrir vinstri aflveljarann
að aftan sýnir stöðu eldunaráhaldsins á
, miðja
spansuðusvæðinu. Framan
, aftan
.
ÍSLENSKA
65
Þú getur breytt aflstillingunum fyrir hverja
stöðu sérstaklega. Helluborðið man
aflstillinguna næst þegar þú kveikir á
aðgerðinni.
Kveikt á aðgerðinni
Til að kveikja á aðgerðinni skaltu setja
eldunaráhaldið í rétta stöðu á
• Aflstillingarskjár fyrir vinstra aflveljara að
framan sýnir aflstillinguna. Til að breyta
aflstillingunni skaltu nota vinstri
aflveljarann að framan.
• Þegar þú kveikir á aðgerðinni í fyrsta
fyrir fremri
sinn færðu aflstillingu
stöðuna,
fyrir miðstöðuna og
fyrir
aftari stöðuna.
eldunarsvæðinu. Snertu . Vísirinn fyrir
ofan táknið kviknar. Ef þú setur ekki
eldunaráhaldið á eldunarsvæðið kviknar
og eftir 2 mínútur er sveigjanlega
spansuðusvæðið stillt á
.
Slökkt á aðgerðinni
Til að slökkva á aðgerðinni skal snerta
eða setja aflstillinguna á
ofan táknið
. Vísirinn fyrir
slokknar.
Góð ráð
Hljóð við notkun
Þegar kveikt er á eldunarhellu
kann hún að suða í stutta stund.
Þetta er einkenni á öllum
keramíkglerhellum og hefur
hvorki áhrif á virkni né líftíma
heimilistækisins.
Eldunaráhöld fyrir spanhellur
Notaðu spanhellurnar með réttu
eldunaráhöldunum.
Efnið í eldunarílátum
• rétt: pottjárn, stál, glerungshúðað stál,
ryðfrítt stál, botninn skal vera úr fjöllaga
efni (með réttum merkingum frá
framleiðanda).
• ekki rétt: ál, kopar, látún, gler, keramík,
postulín.
Eldunaráhöld eru rétt fyrir spanhellur ef ...
• ... smá vatn sýður mjög hratt á svæði sem
stillt er á hæstu aflstillingu...
• ... segull dregur í botninn á
eldunaráhöldunum.
ÍSLENSKA
66
Botn eldunarílátsins á að vera
eins þykkur og flatur og hægt er.
Stærð eldunaríláts
Spanhellur laga sig sjálfkrafa að stærð
botns eldunarílátsins. Það þarf þó að hafa
visst lágmarksþvermál miðað við stærð
eldunarhellunnar.
Eldunarhella
Aftari miðhella
125 - 210
Hægri framhella
145 - 180
Sveigjanlegt spansuðusvæði
lágmark 100
Þvermál eldunaríláts [mm]
Umhirða og þrif
Almennar upplýsingar
AÐVÖRUN! Slökktu á
heimilistækinu og láttu það kólna
áður en þú hreinsar það.
AÐVÖRUN! Af öryggisástæðum
skal ekki hreinsa heimilistækið
með gufusprauturum eða
háþrýstihreinsibúnaði.
AÐVÖRUN! Oddhvassir hlutir og
ætandi hreinsiefni skemma
heimilistækið. Hreinsaðu
heimilistækið og fjarlægðu
leifarnar með vatni og
uppþvottalegi eftir hverja notkun.
Fjarlægðu einnig
hreinsiefnaleifarnar!
Rispur eða dökkir blettir á
keramíkglerinu sem ekki er hægt
að fjarlægja hafa ekki áhrif á
virkni heimilistækisins.
Bilanaleit
AÐVÖRUN! Sjá kafla um
Öryggismál.
Leifar og þrálát óhreinindi fjarlægð:
1. Matarleifar sem innihalda sykur, og
plast- og álpappírleifar skal fjarlægja
strax, og best er að hreinsa gleryfirborð
með sköfu (fylgir ekki með
heimilistækinu). Láttu sköfuna halla
aðeins og fjarlægðu leifarnar af
keramíkglerfletinum með því að renna
blaðinu eftir yfirborðinu. Strjúktu af
heimilistækinu með rökum klút og ögn af
uppþvottalegi. Þerraðu loks
heimilistækið með hreinum klút.
2. Kalkhringi, vatnshringi, fituslettur og
gljáandi málmkennda aflitun skal
fjarlægja eftir að heimilistækið hefur
kólnað og nota til þess hreinsiefni fyrir
keramíkgler eða ryðfrítt stál.
ÍSLENSKA
67
Hvað skal gera ef...
Vandamál
Þú getur ekki virkjað eða
notað helluborðið.
Hugsanleg orsök
Úrræði
Helluborðið er ekki tengt við
rafmagn eða tengingin er
röng.
Athugaðu hvort helluborðið
sé rétt tengt við rafmagnsgjafann. Sjá skýringarmynd
tenginga.
Öryggi hefur sprungið.
Gakktu úr skugga um að
öryggi sé orsök bilunarinnar.
Ef öryggið springur aftur og
aftur skal hafa samband við
rafvirkjameistara.
Kveiktu aftur á helluborðinu
og stilltu aflstillinguna á
minna en 10 sekúndur.
Hljóðmerki heyrist og það
slokknar á helluborðinu.
Hljóðmerki heyrist þegar
slokknar á helluborðinu.
Þú snertir tvö eða fleiri tákn
á sama tíma.
Snertu aðeins eitt tákn.
STOP+GO-aðgerðin vinnur.
Sjá kaflann „Dagleg notkun“.
Það er vatn eða fitublettir á
stjórnborðinu.
Hreinsaðu stjórnborðið.
Þú settir eitthvað á eitt eða
fleiri tákn.
Taktu hlutinn af táknunum.
Það slokknar á helluborðinu. Þú settir eitthvað á tákn
Taktu hlutinn af táknunum.
Aflstillingin breytist milli
tveggja stiga.
Aflskiptiaðgerðin vinnur.
Sjá kaflann „Dagleg notkun“.
Táknin verða heit.
Eldunarílátið er of stórt eða
þú setur það of nálægt stillingunum.
Settu stór eldunarílát á aftari
hellurnar ef hægt er.
Það kemur ekkert merki þeg- Merkin hafa verið afvirkjuð.
ar þú snertir tákn á stjórnborðinu.
Virkjaðu merkin.
Sjá kaflann „Dagleg notkun“.
ÍSLENSKA
Vandamál
Sveigjanlega spansuðusvæðið hitar ekki upp eldunarílátið.
68
Hugsanleg orsök
Úrræði
Eldunarílátið er í rangri
stöðu á sveigjanlega spansuðusvæðinu.
Settu eldunarílátið í rétta
stöðu á sveigjanlega spansuðusvæðinu. Staða eldunaríláts fer eftir virkjaðri aðgerð eða aðgerðarstillingu.
Sjá kaflann „Sveigjanlegt
spansuðusvæði“.
Þvermál botnsins á eldunarílátinu er rangt fyrir virkjaða
aðgerð eða aðgerðarstillingu.
Notaðu eldunarílát með viðeigandi þvermál fyrir virkjuðu aðgerðina eða aðgerðarstillingu. Notaðu eldunarílát sem er minna en 160 mm í
þvermál á einn hluta sveigjanlega spansuðusvæðisins.
Sjá kaflann „Sveigjanlegt
spansuðusvæði“.
kviknar.
Sjálfvirk slokknun er í gangi.
Afvirkjaðu helluborðið og
virkjaðu það aftur.
kviknar.
Barnalæsingin eða læsiaðgerðin er í gangi.
Sjá kaflann „Dagleg notkun“.
kviknar.
Það er ekkert eldunarílát á
hellunni.
Settu eldunarílát á helluna.
Eldunarílátið er ekki rétt.
Notaðu rétt eldunarílát.
Sjá kaflann „Ábendingar og
ráð“.
Þvermál botns eldunarílátsins er of lítið fyrir helluna.
Notaðu eldunarílát með
réttu máli.
Sjá kaflann „Ábendingar og
ráð“.
Eldunarílátið hylur ekki
krossinn / ferninginn.
Hyldu krossinn / ferninginn
alveg.
Multi-Flexi -stilling er í
gangi. Eldunarílátið nær ekki
yfir einn eða fleiri hluta aðgerðarstillingarinnar sem er í
gangi.
Settu eldunarílátið á réttan
fjölda hluta af aðgerðarstillingunni sem er í gangi eða
breyttu um aðgerðarstillingu.
Sjá kaflann „Sveigjanlegt
spansuðusvæði“.
ÍSLENSKA
Vandamál
og númer birtist.
69
Hugsanleg orsök
Úrræði
Pre-Set Cooking-stilling er í
gangi. Tveir pottar eru á
sveigjanlega spansuðusvæðinu.
Notaðu bara einn pott.
Sjá kaflann „Sveigjanlegt
spansuðusvæði“.
Það er villa á helluborðinu.
Aftengdu helluborðið frá rafmagnsinntakinu í svolitla
stund. Aftengdu öryggið frá
rafkerfi hússins. Tengdu það
aftur. Ef
kviknar aftur
skaltu tala við viðurkennda
þjónustumiðstöð.
kviknar.
Það er villa á helluborðinu
því eldunarílát sauð og
þornaði. Sjálfvirk slokknun
og ofhitunarvörnin fyrir hellurnar fer í gang.
Ef bilun kemur upp skaltu fyrst reyna að
leysa vandamálið sjálf(ur). Ef þú getur ekki
leyst vandamálið sjálf(ur) skaltu hafa
samband við söluaðila eða
eftirsöluþjónustu.
Slökktu á helluborðinu. Fjarlægðu heita eldunarílátið.
Eftir um það bil 30 sekúndur
skaltu virkja helluna aftur. Ef
vandamálið fólst í eldunarílátinu slokknar á villuboðinu.
Vísir fyrir afgangshita má
loga. Leyfðu eldunarílátinu
að kólna nægilega. Athugaðu hvort eldunarílátið er
samhæft helluborðinu.
Sjá kaflann „Ábendingar og
ráð“.
Ef þú notaðir heimilistækið á
rangan hátt eða það var ekki
sett upp af skráðum tæknimanni,
er mögulegt að greiða þurfi fyrir
heimsókn frá tæknimanni
eftirsöluþjónustu eða söluaðila,
jafnvel þó að heimilistækið sé
enn í ábyrgð.
ÍSLENSKA
70
Tæknigögn
Merkiplata
Made in Germany
© Inter IKEA Systems B.V. 1999
Model HÖGKLASSIG Typ 60 GBD CL AU 7.4kW
PNC 949 594 395 01 S No .................... 220V-240V AC 50-60 Hz
21552
PQM
603.039.33
IKEA of Sweden AB
SE - 343 81 Älmhult
Myndin hér að ofan sýnir merkiplötu
heimilistækisins án raðnúmers, sem er
staðsett undir yfirborði ytra hlífðarlagsins.
Kæri viðskiptavinur, geymdu
viðbótarmerkiplötuna með
230 V
DGT
notandahandbókinni. Það mun gera okkur
kleift að aðstoða þig betur með því að
auðkenna helluborðið þitt nákvæmlega ef
þú þarft á aðstoð að halda í framtíðinni.
Þakka þér fyrir hjálpina!
Orkunýtni
Vöruupplýsingar samkvæmt EU 66/2014 gilda aðeins fyrir ESB-markað
Auðkenning gerðar
HÖGKLASSIG
603-039-33
Tegund helluborðs
Innbyggt helluborð
Fjöldi eldunarhella
2
Fjöldi eldunarsvæða
1
Hitunartækni
Spansuða
Þvermál kringlóttra eldunarhella (Ø)
Aftan í miðju
Framan til hægri
21,0 cm
18,0 cm
Lengd (L) og breidd (B)
eldunarsvæðisins
Vinstri
L 46.4 cm
B 24.7 cm
Orkunotkun á hverja eldun- Aftan í miðju
arhellu (EC electric cooking) Framan til hægri
167,1 Wh / kg
177,5 Wh / kg
Orkunotkun eldunarsvæðisins (EC electric cooking)
184,6 Wh / kg
Orkunotkun helluborðsins
(EC electric hob)
Vinstri
176,4 Wh / kg
ÍSLENSKA
EN 60350-2 - Rafmagnseldunartæki til
heimilisnota - 2. hluti: Helluborð - Aðferðir
til að mæla frammistöðu
Orkusparnaður
Þú getur sparað orku við daglega
eldamennsku ef þú fylgir neðangreindum
ábendingum.
• Þegar þú hitar vatn skaltu aðeins nota
það magn sem þú þarfnast.
71
• Ef mögulegt er skaltu alltaf setja lokin á
eldunaráhöldin.
• Áður en þú virkjar eldunarhellu skaltu
setja eldunaráhöld á hana.
• Settu minni eldunaráhöld á minni
eldunarhellur.
• Settu eldunaráhöld beint á miðjuna á
eldunarhellunni.
• Notaðu afgangshitann til að halda
matnum volgum eða til að bræða hann.
Umhverfismál
Endurvinna þarf öll efni merkt tákninu .
Setjið umbúðirnar í viðeigandi sorpílát til
endurvinnslu. Leggið ykkar að mörkum til
verndar umhverfinu og heilsu manna og
dýra og endurvinnið rusl sem fylgir
raftækjum og raftrænum búnaði. Hendið
ekki heimilistækjum sem merkt eru með
tákninu í venjulegt heimilisrusl. Farið með
vöruna í næstu endurvinnslustöð eða hafið
samband við sveitarfélagið.
IKEA-ÁBYRGÐ
Hvað gildir IKEA-ábyrgðin lengi?
Ábyrgðin er í gildi í 5 ár frá kaupdegi
vörunnar í IKEA. Framvísa þarf upprunalegu
sölukvittuninni til sönnunar á kaupunum. Ef
gert er við heimilistækið á meðan það er í
ábyrgð, framlengir það ekki ábyrgðartíma
tækisins,
Hver sér um þjónustuna?
Þjónustuaðili IKEA veitir þjónustuna í
gegnum eigin viðgerðarþjónustu eða
samþykkta samstarfsviðgerðarþjónustu.
Hvað nær þessi ábyrgð yfir?
Ábyrgðin nær yfir bilanir á heimilistækinu,
sem orsakast af göllum í smíði þess eða
efniviði frá þeim degi sem það var keypt
hjá IKEA. Þess ábyrgð gildir eingöngu fyrir
heimilisnotkun. Undantekningarnar eru
taldar upp undir fyrirsögninni "Hvað nær
þessi ábyrgð ekki yfir?" Innan
ábyrgðartímans nær ábyrgðin yfir kostnað
af viðgerð vegna bilunar, þ.e. viðgerðir,
varahluti, vinnu og ferðir, að því tilskildu að
heimilistækið sé aðgengilegt til að gera við
án sérstakra útgjalda. Um þessa skilmála
gilda viðmiðunarreglur ESB (Nr. 99/44/EG)
og reglugerðir hlutaðeigandi lands. Íhlutir
sem teknir eru úr þegar skipt er um íhluti
verða eign IKEA.
Hvað gerir IKEA til að leysa vandamálið?
Þjónustuaðili, skipaður af IKEA, mun skoða
vöruna og taka einn ákvörðun um það hvort
þessi ábyrgð nái yfir hana. Ef ábyrgðin telst
ná yfir heimilistækið mun þjónustuaðili IKEA
eða samþykkt samstarfsfyrirtæki annað
hvort gera við gölluðu vöruna eða skipta
henni fyrir sömu eða sambærilega vöru, og
72
ÍSLENSKA
er ákvörðun um það alfarið í þeirra
höndum.
Hvað nær þessi ábyrgð ekki yfir?
• Venjulegt slit.
• Skemmdir af ásettu ráði eða vegna
vanrækslu, skemmdir vegna þess að
notkunarleiðbeiningum hefur ekki verið
fylgt, skemmdir vegna rangrar
uppsetningar eða vegna þess að tengt
er við ranga rafspennu, skemmdir sem
stafa af efnafræðilegum eða
rafefnafræðilegum viðbrögðum, ryði,
tæringu eða vatni, þar með talið en ekki
eingöngu skemmdir sem stafa af miklu
kalki í vatni og skemmdir sem stafa af
óeðlilegum umhverfisaðstæðum.
• Hluti sem eyðast eins og rafhlöður og
perur.
• Hluti sem hafa enga virkni eða eru
eingöngu til skrauts og hafa ekki áhrif á
venjulega notkun tækisins, þar með
taldar rispur og hugsanlegan litamun.
• Skemmdir sem verða fyrir slysni vegna
aðskotahluta eða -efna, hreinsunar eða
losunar stíflna í síum, frárennsliskerfum
eða sápuhólfum.
• Skemmdir á eftirfarandi hlutum:
keramíkgleri, aukahlutum, leirtaus- og
hnífaparakörfum, aðrennslis- og
frárennslisrörum, þéttum, perum og
peruhlífum, skjáum, hnöppum, hlífum og
hlífapörtum. Nema sannanlegt sé
skemmdirnar séu tilkomnar vegna
framleiðslugalla.
• Tilfelli þegar tæknimaður skoðar
heimilistækið og finnur engan galla.
• Viðgerðir ekki framkvæmdar af
þjónustuaðilum skipuðum af okkur
og/eða samþykktum þjónustuaðila sem
við eigum samning við eða notaðir hafa
verið varahlutir sem ekki eru
upprunalegir.
• Viðgerðin er tilkomin vegna
uppsetningar sem var röng eða ekki í
samræmi við tæknilýsingu.
• Notkun heimilistækisins annars staðar en
inni á heimilinu, þ.e. í atvinnuskyni.
• Skemmdir við flutninga. Ef viðskiptavinur
flytur vöruna heim til sín eða á annað
heimilisfang, er IKEA ekki ábyrgt fyrir
hugsanlegum skemmdum sem verða við
flutningana.
Hins vegar ef IKEA afhendir vöruna á
afhendingarheimilisfang
viðskiptavinarins, þá nær þessi ábyrgð
yfir skemmdir sem verða við flutningana.
• Kostnað við að setja upp IKEAheimilistækið í fyrsta sinn. Hins vegar ef
þjónustuaðili IKEA eða samþykkt
samstarfsviðgerðarþjónusta gerir við eða
skiptir heimilistækinu samkvæmt
skilmálum þessarar ábyrgðar, mun
þjónustuaðilinn eða samþykkta
samstarfsviðgerðarþjónustan setja
heimilistækið aftur upp eftir viðgerðina
eða setja upp nýja heimilistækið, ef með
þarf.
Þessi takmörkun á ekki við um verk sem
unnið er án mistaka af sérhæfðum aðila
með tilskilin réttindi sem notar upprunalega
varahluti okkar, í þeim tilgangi að aðlaga
heimilistækið að tæknilegum öryggiskröfum
annars ESB-lands.
Hvernig landslögin gilda
IKEA-ábyrgðin veitir þér tiltekin lagaleg
réttindi, sem samræmast eða ná út fyrir
kröfurnar í viðkomandi landi. Þessir
skilmálar takmarka þó ekki á neinn hátt
réttindi neytenda sem lýst er í lögum
viðkomandi lands.
Gildissvæði
Fyrir heimilistæki sem keypt eru í einu ESBlandi og síðan flutt til annars ESB-lands
gildir þessi þjónusta innan ramma þeirra
ábyrgðarskilmála sem teljast eðlilegir í nýja
landinu. Skuldbinding til að gera við
heimilistækið innan ramma ábyrgðarinnar
er eingöngu til staðar ef heimilistækið
samræmist og er sett upp í samræmi við:
• tæknikröfur landsins þar sem
ábyrgðarkrafan er gerð;
73
ÍSLENSKA
• samsetningarleiðbeiningarnar og
öryggisupplýsingarnar í
notendahandbókinni;
Sérstök eftirsöluþjónusta (After Sales
Service) fyrir IKEA-heimilistæki:
Ekki hika við að hafa samband við
eftirsöluþjónustu IKEA til að:
1. óska eftir viðgerð sem þessi ábyrgð nær
yfir;
2. fá leiðbeiningar um hvernig á að setja
IKEA-heimilistækið inn í til þess ætlaða
IKEA-eldhúsinnréttingu. Þjónustan veitir
ekki nánari leiðbeiningar í tengslum við:
• uppsetningu á IKEA-eldhúsi í heild;
• tengingu við rafmagn (ef kló og
snúra fylgja ekki með tækinu) eða við
vatn eða gas, þar sem samþykktur
viðgerðaraðili þarf að sjá um slíkar
tengingu.
3. óska eftir nánari útskýringu á efni
notendahandbókarinnar eða
tæknilýsingu IKEA-heimilistækisins.
Til þess að við getum aðstoðað þig sem
best skaltu lesa samsetningarleiðbeiningar
og/eða notendahandbókarhluta þessa
bæklings vandlega áður en þú hefur
samband við okkur.
Leiðir til að ná í okkur ef þú þarfnast
aðstoðar
Á öftustu síðu þessarar handbók er skrá yfir
alla tengiliði á vegum IKEA og viðeigandi
símanúmer í hverju landi.
Til þess að geta veitt þér hraðari
þjónustu mælum við með því að
þú notir eingöngu símanúmerin
sem gefin eru upp aftast í þessari
handbók. Notaðu alltaf númerin
sem gefin eru upp í bæklingnum
fyrir það tiltekna heimilistæki sem
þú þarft aðstoð fyrir. Áður en þú
hringir í okkur skaltu vera viss um
að hafa handtækt IKEAvörunúmerið (8 talna kóða) og
raðnúmerið (8 talna kóða sem
finna má á merkiplötunni) fyrir
heimilistækið sem þú þarft
aðstoð okkar við.
GEYMDU SÖLUKVITTUNINA!
Hún er þín staðfesting á
kaupunum og skilyrði þess að
ábyrgðin gildi. Athugaðu að á
kvittuninni sést jafnframt IKEAvöruheiti og -númer (8 stafa
talnaruna) hvers heimilistækis
sem þú keyptir.
Þarftu frekari hjálp?
Til að fá svör við öðrum spurningum sem
ekki tengjast eftirsöluþjónustu
heimilistækisins þíns skaltu hringja í
þjónustusíma næstu IKEA-verslunar. Við
mælum með að lesa bæklingana sem fylgdu
heimilistækinu áður en þú hefur samband
við okkur.
74
Country
België
Belgique
Phone number
070 246016
Česká republika
00359888164080
0035924274080
246 019721
Danmark
70 15 09 09
Deutschland
+49 1806 33 45 32*
Ελλάδα
España
България
Call Fee
Opening time
Binnenlandse gesprekskosten
8 tot 20 Weekdagen
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
Такса за повикване от страната
От 9 до 18 ч в работни дни
Cena za místní hovor
8 až 20 v pracovních dnech
man. - fre. 09.00 - 20.00
lør. - søn. 09.00 - 18.00
Landstakst
211 176 8276
* 0,20 €/Verbindung aus dem
Festnetz max. 0,60 €/Verbindung
aus dem Mobilfunknetz
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
91 1875537
Tarifa de llamadas nacionales
De 8 a 20 en días laborables
France
0170 36 02 05
Tarif des appels nationaux
Hrvatska
00385 1 6323 339
Trošak poziva 27 lipa po minuti
Ireland
0 14845915
National call rate
9 à 21. En semaine
radnim danom od ponedjeljka
do petka od 08:00 do 16:00
8 till 20 Weekdays
Ísland
5880503
Italia
02 00620818
Innanlandsgjald fyrir síma
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος
22 030 529
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Werktags von 8.00 bis 20.00
9 til 18. Virka daga
Lietuva
5 230 06 99
Nacionalinių pokalbių tarifai
Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00
Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45
Magyarország
Belföldi díjszabás
Hétköznap 8 és 10 óra között
Geen extra kosten.
Alleen lokaal tarief.
ma-vr: 8.00 - 21.00
zat: 9.00 - 21.00
zon / pub. vakantie: 10.00 - 18.00
Norge
061 998 0549
0900 - 235 45 32
(0900-BEL IKEA)
0031 - 50 316 8772
(internationaal)
22 72 35 00
Takst innland
8 til 20 ukedager
Österreich
+43-1-2056356
max. 10 Cent/min.
Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr
Polska
801 400 711
Stawka wg taryfy krajowej
Portugal
211557985
Chamada Nacional
România
021 211 08 88
Россия
8 495 6662929
Tarif apel naţional
Действующие телефонные
тарифы
Tarif für Anrufe im Bundesgebiet
Od 8 do 20 w dni robocze
9 às 21. Dias de Semana
*excepto feriados
8 - 20 în zilele lucrătoare
с 8 до 20 по рабочим дням
Время московское
8 bis 20 Werktage
Nederland
Luxembourg
Schweiz
Suisse
031 5500 324
Svizzera
Slovensko
(02) 3300 2554
Suomi
030 6005203
Sverige
0775 700 500
Україна
United Kingdom
044 586 2078
020 3347 0044
+381 11 7 555 444
(ако позивате изван Србије)
Србија
011 7 555 444
(ако позивате из Србије)
Eesti, Latvija, Slovenija
Tarif des appels nationaux
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
Cena vnútroštátneho hovoru
Lankapuhelinverkosta
0,0835 €/puhelu + 0,032 €/min
Matkapuhelinverkosta 0,192 €/min
8 à 20. En semaine
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
8 až 20 v pracovných dňoch
arkipäivisin 8.00 - 20.00
Міжміськи дзвінки платні
National call rate
mån-fre 8.30 - 20.00
lör-sön 9.30 - 18.00
9 - 21 В робочі дні
9 till 21. Weekdays
Цена позива у националном
саобраћају
Понедељак – субота: 09 – 20
Недеља: 09 – 18
lokalsamtal (lokal taxa)
www.ikea.com
*
75
867357583-A-322019
© Inter IKEA Systems B.V. 2019
21552
AA-1445465-5
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising