IKEA HÖGKLASSIG User manual

IKEA HÖGKLASSIG User manual
LV
HÖGKLASSIG
EE
LATVIEŠU
Pilnu IKEA apstiprināto pēcpārdošanas pakalpojumu sniedzēju
sarakstu un tālruņa numurus, lūdzu, skatiet šīs rokasgrāmatas
pēdējā lappusē.
EESTI
IKEA müügijärgsete teeninduspunktide ja vastavate kohalike
telefoninumbrite täieliku loendi leiate selle kasutusjuhendi viimaselt
leheküljelt.
LATVIEŠU
EESTI
4
28
4
LATVIEŠU
Saturs
Drošības informācija
Drošības norādījumi
Uzstādīšana
Elektrības padeves pieslēgšana
Izstrādājuma apraksts
Izmantošana ikdienā
Fleksibla indukcijas gatavošanas
zona
4
6
8
9
10
12
15
Padomi un ieteikumi
Kopšana un tīrīšana
Problēmrisināšana
Tehniskie dati
Energoefektivitāte
Apsvērumi par vides aizsardzību
IKEA GARANTIJA
19
19
20
24
24
25
25
Izmaiņu tiesības rezervētas.
Drošības informācija
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet
pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par bojājumiem, ko
radījusi ierīces nepareiza uzstādīšana vai lietošana.
Saglabājiet šos norādījumus ierīces tuvumā turpmākām
uzziņām.
Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība
•
•
•
•
•
Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki ar
ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, vai
pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās personas
uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces drošu lietošanu
un izprot potenciālos riskus.
Bērniem no 3 līdz 8 gadu vecumam un personām ar ļoti plašu
un sarežģītu invaliditāti jāliedz piekļuve ierīcei, ja vien tos
nepārtraukti neuzrauga.
Bērni līdz 3 gadu vecumam nedrīkst atrasties ierīces tuvumā
bez pastāvīgas uzraudzības.
Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un atbrīvojieties no
tā attiecīgi.
LATVIEŠU
•
•
•
5
Neļaujiet bērniem un dzīvniekiem tuvoties ierīcei tās darbības
vai dzesēšanas laikā. Pieejamās daļas var sakarst lietošanas
laikā.
Ja ierīcei ir bērnu drošības ierīce, tā jāaktivizē.
Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez uzraudzības.
Vispārīgi drošības norādījumi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BRĪDINĀJUMS! Lietošanas laikā ierīce sakarst.
Nepieskarieties sildelementiem.
Nelietojiet ierīci ar ārēju laika slēdzi vai atsevišķu tālvadības
sistēmu.
BRĪDINĀJUMS! gatavojot uz plīts ēdienu ar taukiem vai eļļu
bez pieskatīšanas, var izcelties ugunsgrēks.
NEMĒĢINIET dzēst uguni ar ūdeni, bet izslēdziet ierīci un
apsedziet liesmu, piemēram, ar vāku vai ugunsdrošības segu.
UZMANĪBU! Gatavošanas process jāuzrauga. Īss
gatavošanas process jāuzrauga nepārtraukti.
BRĪDINĀJUMS! Aizdegšanās risks: Neturiet priekšmetus uz
plīts virsmām.
Nenovietojiet uz plīts virsmas metāla priekšmetus, piemēram,
nažus, dakšas, karotes un vākus, jo tie var sakarst.
Nelietojiet ierīci pirms tās iebūvēšanas.
Netīriet ierīci ar tvaika tīrītāju.
Pēc lietošanas izslēdziet plīts virsmas elementu ar tā vadību
un nepaļaujieties uz trauka noteicēju.
Ja stikla keramikas virsma/stikla virsma ir saplaisājusi,
izslēdziet ierīci un atslēdziet to no elektriskās strāvas avota.
Gadījumā, ja ierīce ir pievienota strāvas avotam tieši,
izmantojot savienojuma kārbu, noņemiet drošinātāju, lai
atvienotu ierīci no strāvas avota. Abos gadījumos sazinieties
ar Pilnvarotu servisa centru.
Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no
nelaimes gadījumiem, to jānomaina ražotājam,
autorizētajam servisa centram vai kvalificētam speciālistam.
6
LATVIEŠU
•
BRĪDINĀJUMS! Izmantojiet tikai ierīces ražotāja ieteiktās vai
ierīces lietošanas instrukcijā norādītās plīts vadīklas vai plīts
vadīklas, kas iestrādātas ierīcē. Nepiemērotu plīts vadīklu
lietošana var izraisīt negadījumus.
Drošības norādījumi
Uzstādīšana
BRĪDINĀJUMS! Ierīci drīkst
uzstādīt tikai pilnvarots
speciālists.
• Noņemiet visu iesaiņojumu.
• Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
• Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās
uzstādīšanas norādes.
• Nodrošiniet starp blakus uzstādītām
ierīcēm piemērotu attālumu.
• Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo tā
ir smaga. Vienmēr izmantojiet drošības
cimdus un ierīces komplektācijā iekļautos
apavus.
• Apstrādājiet nozāģētās virsmas ar
hermetizējošu līdzekli, lai nepieļautu
piebriešanu mitruma ietekmē.
• Aizsargājiet ierīces apakšu no tvaika un
mitruma.
• Neuzstādiet ierīci blakus durvīm vai zem
logiem. Tas jāievēro, lai, atverot durvis
vai logu, nenokristu ēdiena gatavošanas
trauki.
• Ja zem ierīces atrodas atvilktnes,
pārliecinieties, ka starp ierīces apakšu un
augšējo ierīci tiek nodrošināta
pietiekama gaisa cirkulācija.
• Ierīces apakšdaļa var būt karsta.
Pārbaudiet, vai ir uzstādīts nedegošs
atdalītājpanelis zem ierīces, lai novērstu
piekļuvi apakšdaļai.
Skatiet montāžas norādījumus.
• Pārliecinieties, lai starp darba virsmu un
zem tās esošo ierīci būtu 2 mm liela
ventilācijas sprauga. Garantija
neattiecas uz bojājumiem, kurus izraisīja
atbilstošas spraugas nenodrošināšana.
Elektrības padeves pieslēgšana
BRĪDINĀJUMS! Var izraisīt
ugunsgrēku un elektrošoku.
• Visus elektrisko savienojumu
darbus vajadzētu veikt pilnvarotam
speciālistam.
• Ierīcei jābūt iezemētai.
• Pirms jebkādu darbību veikšanas
pārliecinieties, ka ierīce ir atvienota no
strāvas padeves.
• Pārliecinieties, ka tehnisko datu plāksnītē
norādītie parametri atbilst elektrotīkla
parametriem.
• Pārliecinieties, lai ierīce tiktu pareizi
uzstādīta. Vaļīgs vai neatbilstošs strāvas
vads vai kontaktdakša (ja tāda ir) var
izraisīt kontakta pārkaršanu.
• Izmantojiet atbilstošu strāvas kabeli.
• Nepieļaujiet elektrības vadu
samezglošanos.
• Pārliecinieties, lai tiktu uzstādīta
aizsardzība pret elektrošoku.
• Izmantojiet vada atslogotāju.
• Pieslēdzot ierīci rozetei, pārliecinieties,
ka elektrības vads vai kontaktdakša (ja
tāda ir) nepieskaras ierīces karstajām
daļām vai ēdiena gatavošanas traukiem.
• Nelietojiet daudzkontaktu adapterus vai
pagarinātājus.
• Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu
kontaktdakšu (ja tāda ir) un strāvas
vadu. Sazinieties ar pilnvarotu servisa
centru vai elektriķi, lai nomainītu bojātu
strāvas kabeli.
• Daļas, kas nodrošina aizsardzību pret
elektrošoku no strāvu vadošiem un
izolētajiem elementiem, jānostiprina tā,
LATVIEŠU
•
•
•
•
•
lai tos nevarētu noņemt bez
instrumentiem.
Pieslēdziet kontaktspraudni
kontaktligzdai tikai uzstādīšanas beigās.
Pārbaudiet, vai pēc uzstādīšanas
kontaktspraudnim var brīvi piekļūt.
Ja kontaktligzda ir vaļīga, neievietojiet
tajā kontaktspraudni.
Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla, velkot
aiz strāvas kabeļa. Vienmēr velciet aiz
kontaktspraudņa.
Automātslēdži, drošinātāji (no turētājiem
izskrūvējami drošinātāji), zemējuma
noplūdes automātslēdži un savienotāji.
Elektroinstalācijā jābūt izolācijas ierīcei,
kas ļauj atvienot ierīci no visiem
elektrotīkla poliem. Izolācijas ierīcē
atstarpei starp kontaktiem jābūt vismaz
3 mm.
Pielietojums
BRĪDINĀJUMS! Savainojumu,
apdegumu vai elektrošoka risks.
• Pirms pirmās ieslēgšanas noņemiet
iepakojuma, marķējuma un aizsardzības
plēves (ja tādas ir).
• Šī ierīce ir paredzēta tikai izmantošanai
mājās.
• Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
• Pārliecinieties, vai ventilācijas atveres
nav bloķētas.
• Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez
uzraudzības.
• Pēc katras izmantošanas reizes, iestatiet
gatavošanas zonu stāvoklī " Izslēgts".
• Nepaļaujieties uz trauka noteicēju.
• Nenovietojiet galda piederumus un katlu
vākus uz gatavošanas zonām. Tie var
sakarst.
• Nedarbiniet ierīci ar mitrām rokām vai,
ja tā saskaras ar ūdeni.
• Nelietojiet ierīci kā darbvirsmu vai
uzglabāšanai paredzētu virsmu.
• Ja ierīces virsma ir ieplaisājusi,
nekavējoties atvienojiet ierīci no
elektrotīkla. Tas jādara, lai novērstu
elektrošoku.
7
• Lietotājiem ar elektrokardiostimulatoru
jāturas vismaz 30 cm attālumā no
indukcijas gatavošanas zonām, kad
ierīce tiek darbināta.
• Kad ievietojat ēdienu karstā eļļā, tā var
šļakstēt.
BRĪDINĀJUMS! Pastāv
ugunsgrēka vai sprādziena risks.
• Uzkarsēti tauki un eļļa var radīt
uzliesmojošu tvaiku. Gatavojot ar
taukvielām un eļļu, netuviniet tām atklātu
liesmu vai sakarsētus priekšmetus.
• Tvaiki, kurus izdala ļoti karsta eļļa, var
izraisīt spontānu aizdegšanos.
• Izlietota eļļa, kas satur ēdiena atliekas,
var izraisīt ugunsgrēku pie zemākas
temperatūras nekā eļļa, kas tiek lietota
pirmo reizi.
• Neievietojiet ierīcē, neturiet tās tuvumā
vai uz tās viegli uzliesmojošas vielas vai
ar viegli uzliesmojošām vielām
piesūcinātus priekšmetus.
BRĪDINĀJUMS! Pastāv ierīces
bojājumu risks.
• Nenovietojiet karstus ēdiena
gatavošanas traukus uz vadības paneļa.
• Nedrīkst novietot karstu pannas vāku uz
plīts stikla virsmas.
• Ēdiena gatavošanas laikā neļaujiet
ēdiena gatavošanas traukiem izvārīties
tukšiem.
• Gādājiet, lai uz ierīces neuzkristu nekādi
priekšmeti un ēdiena gatavošanas trauki.
Tā var sabojāt virsmu.
• Neieslēdziet gatavošanas zonas, ja uz
tām novietots tukšs ēdiena gatavošanas
trauks, vai bez ēdiena gatavošanas
trauka.
• Nenovietojiet uz ierīces alumīnija foliju.
• Ēdiena gatavošanas trauki, kas
izgatavoti no čuguna vai alumīnija
lējuma, vai kuru apakša ir bojāta, var
saskrāpēt stiklu / stikla keramiku.
Pārvietojot šādus priekšmetus pa plīts
virsmu, vienmēr paceliet tos.
LATVIEŠU
• Šī ierīce paredzēta tikai ēdiena
gatavošanai. To nedrīkst lietot citiem
nolūkiem, piemēram, telpu apsildei.
Aprūpe un tīrīšana
• Regulāri tīriet ierīci, lai novērstu virsmas
materiāla sabojāšanos.
• Pirms ierīces tīrīšanas izslēdziet to un
ļaujiet tai atdzist.
• Atvienojiet ierīci no elektrotīkla pirms
apkopes veikšanas.
• Ierīces tīrīšanai neizmantojiet tvaiku un
neizsmidziniet ūdeni.
• Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu.
Lietojiet tikai neitrālus tīrīšanas līdzekļus.
Neizmantojiet abrazīvus izstrādājumus,
abrazīvus sūkļus, šķīdinātājus vai metāla
priekšmetus.
Uzstādīšana
Vispārēja informācija
Veicot uzstādīšanu, jāievēro tās
valsts spēkā esošos likumus,
nosacījumus, direktīvas un
standartus (elektriskās drošības
prasības un noteikumus), kurā
tiek uzstādīta ierīce.
8
Servisa izvēlne
• Lai salabotu ierīci, sazinieties ar
pilnvarotu servisa centru.
• Lietojiet tikai oriģinālas rezerves daļas.
Ierīces utilizācija
BRĪDINĀJUMS! Pastāv
savainošanās vai nosmakšanas
risks.
• Sazinieties ar vietējo pašvaldību, lai
noskaidrotu, kā pareizi utilizēt ierīci.
• Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
• Nogrieziet strāvas kabeli netālu no
ierīces un utilizējiet to.
LATVIEŠU
780 mm
490±1
mm
9
min.
500 mm
520 mm
750±1
mm
min. 100 mm
min.
38 mm
min. 5 mm
55 mm max.
R 5 mm
5 mm
min.
38 mm
Svarīgi!
• Sīkāku informāciju par uzstādīšanu
skatiet montāžas norādījumos.
• Ja zem plīts nav cepeškrāsns, ievietojiet
sadalošo paneli ne tuvāk kā 20 mm
attālumā no plīts apakšas.
• Blīvējumam starp iekārtu un darbvirsmu
neizmantot silikona blīvēšanas masu.
Elektrības padeves pieslēgšana
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
BRĪDINĀJUMS! Visus elektrisko
savienojumu darbus var veikt
pilnvarots speciālists.
Elektrības padeves pieslēgšana
• Pirms pieslēgšanas pārbaudiet, vai
ierīces nominālais spriegums, kas
norādīts uz tehnisko datu plāksnītes,
atbilst mājas elektrosistēmas sprieguma
parametriem. Pārbaudiet arī ierīces
nominālo jaudu un pārliecinieties, ka
vadu izmērs atbilst ierīces nominālajai
jaudai (skatiet sadaļu “Tehniskā
informācija”). Tehnisko datu plāksnīte
atrodas uz plīts apakšējā ietvara.
• Šī ierīce nav aprīkota ar barošanas
kabeli. Jums jāiegādājas pareizais
kabelis no specializēta izplatītāja.
Vienfāzes vai divfāzu savienojumam
nepieciešams barošanas kabelis ar
vismaz 70 °C temperatūras stabilitāti.
Kabelim nepieciešamas obligātas galu
uzmavas. Atbilstoši IEC noteikumiem
vienfāzes pieslēgumam: 3 x 4 mm²
barošanas kabelis, divfāzu
pieslēgumam: 4 x 2,5 mm² barošanas
kabelis. Lūdzu, pirmkārt ievērojiet
attiecīgos valsts noteikumus.
• Ierīce darbojas maiņstrāvas 230 V,
maiņstrāvas 220 V~ vai maiņstrāvas 240
V~ 50 Hz elektrotīklā.
• Izveidotajā vadojumā nepieciešams
iekļaut atvienošanas veidu. Pievienojiet
ierīci elektriskajam tīklam, izmantojot
ietaisi, kas ļauj atvienot ierīci no
LATVIEŠU
10
elektrotīkla poliem un, kurā starp
kontaktiem ir vismaz 3 mm liela atstarpe,
piem., automātiskās atslēgšanas iekārtu,
strāvas noplūdes releju vai drošinātāju.
• Pieslēgumi un savienojošās saites
jāizveido tā, kā parādīts pieslēgumu
shēmā (tā atrodas zem plīts virsmas
apvalka virsmas). Zemējuma vads tiek
pieslēgts spailei, kas atzīmēta ar
simbolu, un tam jābūt garākam nekā
vadiem, pa kuriem plūst strāva. Cieši
pievelciet spaiļu skrūves! Visbeidzot,
nostipriniet pieslēguma vadu ar
barošanas vada skavu un aizvērtu
pārsegu, kārtīgi uzspiežot tam (nofiksējot
vietā).
BRĪDINĀJUMS! Tiklīdz ierīce ir
pieslēgta elektrotīklam,
pārbaudiet, vai visas
gatavošanas zonas darbojas,
noregulējot katru uz īsu brīdi uz
maksimālo jaudu.
Izstrādājuma apraksts
Gatavošanas virsmas izkārtojums
1 Viena gatavošanas zona (210 mm)
2300 W, ar pastiprinātāju 3200 W
2 Viena gatavošanas zona (180 mm)
1800 W, ar pastiprinātāju 2800 W
3 Vadības panelis
4 Pielāgojamā indukcijas gatavošanas
zona (240 x 440 mm) 2400 W, ar
pastiprinātāju 3300 W
1
2
4
3
Vadības paneļa izkārtojums
1
2
3 4
5
6
13
7
12
8
11
10
9
Lai lietotu ierīci, nospiediet simbolu. Displejs, indikatori un skaņas signāli norāda uz
aktivizētām funkcijām.
LATVIEŠU
11
Simbols
Funkcija
Komentāri
1
IESLĒGT/ IZSLĒGT
Lai aktivizētu vai deaktivizētu plīts virsmu.
2
Bloķēšana / Cepeškrāsns
bērnu drošības funkcija
Vadības paneļa bloķēšanai/atbloķēšanai.
3
Pre-Set Cooking režīms
Funkcijas aktivizēšanai un deaktivizēšanai.
4
Multi-Flexi režīms
Trīs funkcijas režīmu pārslēgšanai.
-
Jaudas iestatījumu displejs Jaudas pakāpes rādīšanai.
-
Taimera indikatori gatavošanas zonām
Rāda, kurai zonai iestatīts laiks.
-
Taimera displejs
Rāda laiku minūtēs.
8
STOP+GO
Funkcijas aktivizēšanai un deaktivizēšanai.
9
Jaudas pastiprināšanas
funkcija
Funkcijas aktivizēšanai un deaktivizēšanai.
Jaudas izvēles slēdzis
Lai veiktu jaudas iestatījumus.
-
Lai izvēlētos gatavošanas zonu taimerim.
-
Paildzina vai saīsina laiku.
Jaudas izvēles slēdzis
Lai iestatītu jaudas pakāpi pielāgojamajai
indukcijas gatavošanas zonai.
5
6
7
10
-
11
/
12
13
-
Jaudas iestatījumu displeji
Displejs
Apraksts
Gatavošanas zona ir izslēgta.
-
Gatavošanas zona darbojas.
STOP+GO funkcija darbojas.
Darbojas pastiprinātāja funkcija.
+ cipars
Radusies kļūda. Skatiet sadaļu "Problēmrisināšana".
LATVIEŠU
12
Displejs
Apraksts
Bloķēšana / Cepeškrāsns bērnu drošības funkcija funkcija darbojas.
Nepareizi vai pārāk mazi ēdiena gatavošanas trauki, vai arī uz gatavošanas zonas nav ēdiena gatavošanas trauku.
Automātiskā izslēgšanās funkcija darbojas.
/
/
Darbojas Pre-Set Cooking režīms.
BRĪDINĀJUMS! Pastāv risks gūt
apdegumus atlikušā siltuma dēļ.
siltumu tieši ēdiena gatavošanas trauka
pamatnē. Stikla keramika uzkarst no ēdiena
gatavošanas trauku siltuma.
Indukcijas gatavošanas zonas rada
gatavošanas procesam nepieciešamo
Izmantošana ikdienā
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
Aktivizēšana un deaktivizēšana
Pieskarieties pie
1 sekundi, lai aktivizētu
vai deaktivizētu ierīci.
Jaudas iestatījumu Automātiskā izslēgšanās pēc
,
-
• visas gatavošanas zonas tiek izslēgtas;
• jūs neiestatījāt jaudas iestatījumu pēc
plīts aktivizēšanas;
• jebkurš simbols tika nosegts ilgāk par 10
sekundēm (ar pannu, dvieli utt.);
• jūs pēc zināma laika neizslēdzat
gatavošanas zonu vai arī nemaināt
jaudas iestatījumu, vai arī pārkaršanas
gadījumā (piem., kad katliņš izvārās
sauss). Iedegas simbols . Pirms
nākamās lietošanas reizes iestatiet
gatavošanas zonu uz .
5 stundām
4 stundām
Automātiskā izslēgšanās
Funkcija automātiski izslēgs ierīci, ja:
6 stundām
-
1,5 stundām
Izmantojot nepiemērotus virtuves
traukus, sakarsēšanas zonas
displejā sāk mirgot apzīmējums
un pēc 2 minūtēm
gatavošanas zonas displejs
izslēdzas.
Jaudas iestatījuma regulēšana
Pieskarieties jaudas izvēles slēdzim
vēlamajā jaudas līmenī. Iespējams pielabot
pa kreisi vai pa labi. Neatlaidiet, pirms nav
sasniegta pareizā jaudas pakāpe.
13
LATVIEŠU
Pieskarieties , lai izslēgtu funkciju
izvēlētajai gatavošanas zonai, un šīs
gatavošanas zonas indikators mirgos ātrāk.
Jaudas pastiprināšanas funkcijas
lietošana
Jaudas pastiprināšanas funkcija nodrošina
papildu jaudu indukcijas gatavošanas
zonām. Pieskarieties pie
, lai aktivizētu
to, displejā iedegas . Pēc ne vairāk kā
10 minūtēm indukcijas gatavošanas zonas
automātiski pārslēgsies uz gatavošanas
līmeni
.
Taimera lietošana
Vairākkārt pieskarieties pie , līdz
vēlamās gatavošanas zonas indikators
mirgo. Piemēram,
puses zonai.
priekšējai labās
Pieskarieties , un atlikušais laiks tiks
atskaitīts līdz 00. Gatavošanas zonas
indikators nodziest.
STOP+GO
Funkcija iestata zemāko jaudas iestatījumu
visās ieslēgtajās gatavošanas zonās .
Kad funkcija darbojas, jaudas iestatījumu
mainīt nevar. Funkcija neaptur taimera
funkciju.
• Lai aktivizētu šo funkciju, pieskarieties
. Iedegsies simbols .
• Lai deaktivizētu šo funkciju, pieskarieties
. Aktivizēts iepriekš iestatītais jaudas
iestatījums.
Bloķēšana
Kad ieslēgtas gatavošanas zonas, jūs varat
nobloķēt vadības paneli, taču ne izslēgt
ierīci. Tas novērsīs nejaušu jaudas
iestatījuma maiņu.
Vispirms iestatiet jaudas iestatījumu.
Šīs funkcijas aktivizēšanai pieskarieties
Pieskarieties taimera
vai , lai iestatītu
laiku no 00 līdz 99 minūtēm. Kad
gatavošanas zonas indikators sāk mirgot
lēnāk, sākas laika atskaite. Iestatiet jaudas
iestatījumu.
Ja jaudas iestatījums ir iestatīts un laiks
beidzas, atskanēs skaņas signāls, mirgo 00
un gatavošanas zona izslēdzas. Ja
gatavošanas zona netiek lietota un
iestatītais laiks ir beidzies, atskan skaņas
signāls un mirgo 00.
Uz 4 sekundēm iedegsies simbols
Taimeris turpina darboties.
.
Šīs funkcijas apturēšanai pieskarieties
Aktivizēts iepriekš iestatītais jaudas
iestatījums.
Apturot ierīci tiek apturēta arī šī funkcija.
Bērnu drošības ierīce
Šī funkcija nepieļauj nejaušu ierīces
ieslēgšanu un lietošanu.
Lai aktivizētu bērnu drošības ierīci
• Aktivizējiet ierīci ar
jaudas iestatījumu.
.
. Neiestatiet
.
LATVIEŠU
14
• Pieskarieties pie
4 sekundes.
Iedegsies simbols .
• Deaktivizējiet ierīci ar .
Lai deaktivizētu bērnu drošības ierīci
Piespiediet
un izslēgsies. Pieskarieties
Iedegsies
• Aktivizējiet ierīci ar . Neiestatiet
jaudas iestatījumu. Pieskarieties pie
4 sekundes. Iedegsies simbols .
• Deaktivizējiet ierīci ar .
Lai atceltu bērnu drošības ierīci piespiedu
kārtā tikai vienai gatavošanas reizei
• Aktivizējiet ierīci ar . Iedegsies simbols
.
• Pieskarieties pie
4 sekundes. Iestatiet
jaudas iestatījumu 10 sekunžu laikā.
Ierīci var lietot.
• Ja deaktivizējat ierīci, izmantojot ,
bērnu drošības ierīce sāks atkal
darboties.
OffSound Control - Skaņas aktivizēšana
un deaktivizēšana
Skaņas signālu deaktivizēšana
Atslēdziet ierīci.
Piespiediet
3 sekundes. Displejs
3
ieslēdzas un izslēdzas. Pieskarieties
sekundes, iedegsies
skaņa. Pieskarieties
skaņa tiks izslēgta.
un tiks ieslēgta
, iedegsies
3 sekundes. Ekrāns ieslēgsies
, un
Kad šī funkcija ir aktivizēta, skaņas var
dzirdēt tikai tad, kad:
• jūs pieskaraties ;
• uz vadības paneļa tiek kaut kas uzlikts.
Skaņas signālu aktivizēšana
Atslēdziet ierīci.
Pieskarieties
ieslēgta.
3 sekundes.
, jo skaņa ir izslēgta.
, iedegas
. Skaņa ir
Jaudas apmaiņas funkcija
• Gatavošanas zonas tiek sagrupētas
atbilstoši atrašanās vietai un fāžu
skaitam uz plīts. Skatīt attēlu.
• Katras fāzes maksimālā elektrības slodze
ir 3700 W.
• Funkcija sadala jaudu starp gatavošanas
zonām, kas pieslēgtas tai pašai fāzei.
• Šī funkcija aktivizējas, kad vienai fāzei
pieslēgto gatavošanas zonu kopējā
elektrības slodze pārsniedz 3700 W.
• Funkcija samazina citu gatavošanas
zonu, kas pieslēgtas tai pašai fāzei,
jaudu.
• Samazinātās jaudas zonas jaudas
pakāpes rādījums mainās starp diviem
līmeņiem.
15
LATVIEŠU
Fleksibla indukcijas gatavošanas zona
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
Multi-Flexi režīms
Pielāgojamā indukcijas gatavošanas zona
sastāv no četriem segmentiem. Segmentus
var apvienot divās dažādu izmēru
gatavošanas zonās vai vienā lielā
gatavošanas zonā. Segmentu kombināciju
var izvēlēties, izvēloties režīmu, kas atbilst
ēdiena gatavošanas trauka, kuru vēlaties
lietot, izmēram. Pastāv trīs režīmi: MultiFlexi režīma 2 + 2 sekcijas (aktivēts
automātiski, ieslēdzot plīti), Multi-Flexi
režīma 3 + 1 sekcijas un Multi-Flexi režīma
4 sekcijas.
Izvēlieties režīmu atbilstoši ēdiena
gatavošanas trauka izmēram un formai.
Ēdiena gatavošanas traukam ir pēc
iespējas vairāk jānoklāj izvēlētā zona.
Novietojiet ēdiena gatavošanas trauku
izvēlētās zonas centrā!
Novietojiet ēdiena gatavošanas trauku,
kura diametrs ir mazāks par 160 mm, viena
segmenta centrā.
Lai iestatītu jaudas pakāpi,
lietojiet divus kreisās puses
jaudas izvēles slēdžus.
Pārslēgšanās no viena režīma uz otru
Lai pārslēgtos no viena režīma uz otru,
lietojiet simbolu:
100-160mm
.
Novietojiet ēdiena gatavošanas trauku,
kura diametrs ir lielāks par 160 mm, starp
diviem segmentiem.
Kad pārejat no viena režīma uz
otru, jaudas pakāpe tiek atkal
iestatīta pozīcijā 0.
Ēdiena gatavošanas trauku diametrs un
pozīcija
> 160 mm
16
LATVIEŠU
Multi-Flexi režīma 2 + 2 sekcijas
Multi-Flexi režīma 3 + 1 sekcijas
Šis režīms automātiski ieslēdzas, ieslēdzot
plīts virsmu. Tas savieno segmentus divās
atsevišķās gatavošanas zonās. Jaudas
pakāpi var mainīt katrai zonai atsevišķi.
Lietojiet divus kreisās puses jaudas izvēles
slēdžus.
Lai aktivizētu režīmu, piespiediet , līdz
redzat pareizā režīma indikatoru. Šis režīms
apvieno trīs aizmugurējos segmentus vienā
gatavošanas zonā. Viens priekšējais
segments nav pievienots un darbojas kā
atsevišķa gatavošanas zona. Jaudas
pakāpi var mainīt katrai zonai atsevišķi.
Lietojiet divus kreisās puses jaudas izvēles
slēdžus.
Pareiza ēdiena gatavošanas trauka
pozīcija
Pareiza ēdiena gatavošanas trauka
pozīcija
Lai lietotu šo režīmu, ēdiena gatavošanas
trauks jānovieto uz trijiem savienotajiem
segmentiem. Ja lietojat ēdiena
gatavošanas trauku, kas ir mazāks par
Nepareiza ēdiena gatavošanas trauka
pozīcija:
diviem segmentiem, displejā redzams
un zona izslēdzas pēc 2 minūtēm.
Nepareiza ēdiena gatavošanas trauka
pozīcija:
,
17
LATVIEŠU
Multi-Flexi režīma 4 sekcijas
Lai aktivizētu režīmu, piespiediet , līdz
redzat pareizā režīma indikatoru. Šis režīms
apvieno visus segmentus vienā
gatavošanas zonā. Lai iestatītu jaudas
pakāpi, lietojiet vienu no kreisās jaudas
izvēles slēdžiem.
Nepareiza ēdiena gatavošanas trauka
pozīcija:
Pre-Set Cooking režīms
Pareiza ēdiena gatavošanas trauka
pozīcija
Lai lietotu šo režīmu, ēdiena gatavošanas
trauks jānovieto uz četriem savienotajiem
segmentiem. Ja lietojat ēdiena
gatavošanas trauku, kas ir mazāks par
trijiem segmentiem, displejā redzams
zona izslēdzas pēc 2 minūtēm.
, un
Šī funkcija ļauj jums noregulēt temperatūru,
pārvietojot ēdiena gatavošanas traukus
citā pozīcijā uz indukcijas gatavošanas
zonas.
Funkcija sadala indukcijas gatavošanas
zonu trijās zonās ar dažādām jaudas
pakāpēm. Plīts virsma nosaka ēdiena
gatavošanas trauka pozīciju un iestata
jaudas pakāpi, kas atbilst šai pozīcijai.
Ēdiena gatavošanas traukus var novietot
priekšā, vidū un aizmugurē. Ja novietojat
ēdiena gatavošanas trauku priekšpusē, jūs
varēsiet izmantot augstāko jaudas pakāpi.
Jaudas pakāpi var samazināt, pārvietojot
18
LATVIEŠU
ēdiena gatavošanas trauku uz vidu vai
aizmuguri.
izmantojot šo funkciju, lietojiet
tikai vienu katlu.
Vispārēja informācija:
• minimālais ēdiena gatavošanas trauku
apakšas diametrs, izmantojot šo funkciju,
ir 160 mm;
• jaudas pakāpes displejs aizmugurējam
kreisās puses jaudas izvēles slēdzim
norāda ēdiena gatavošanas trauka
pozīciju uz indukcijas gatavošanas
zonas. Priekšpuse
, vidus
,
.
aizmugure
• Aktivizējot funkciju pirmo reizi, jūs
iegūsiet jaudas pakāpi
priekšējai
pozīcijai,
vidējai pozīcijai un
aizmugurējai pozīcijai.
Jaudas pakāpi var mainīt katrai pozīcijai
atsevišķi. Plīts virsma iegaumēs jūsu
jaudas pakāpes nākamreiz, kad
aktivizēsiet šo funkciju.
Funkcijas ieslēgšana
Lai aktivizētu funkciju, novietojiet ēdiena
gatavošanas trauku pareizā pozīcijā uz
gatavošanas zonas. Pieskarieties .
Iedegas indikators virs simbola. Ja
nenovietosiet ēdiena gatavošanas trauku
un pēc
uz gatavošanas zonas, iedegsies
divām minūtēm pielāgojamā indukcijas
gatavošanas zona tiek iestatīta uz
.
Funkcijas deaktivizēšana
Lai deaktivizētu funkciju, pieskarieties
vai iestatīto jaudas pakāpi pozīcijā
• Jaudas pakāpes displejs priekšējam
kreisās puses jaudas izvēles slēdzim
norāda sildīšanas pakāpi. Lai mainītu
jaudas pakāpi, lietojiet priekšējo
kreisās puses jaudas izvēles slēdzi.
Indikators virs simbola
izdziest.
.
LATVIEŠU
19
Padomi un ieteikumi
Trokšņi darbības laikā
Kad gatavošanas zona ir aktīva,
tā var īsu brīdi dūkt. Tā ir visu
keramiskā stikla gatavošanas
zonu īpašība un neietekmē nedz
ierīces funkcijas, nedz tās
kalpošanas laiku.
Indukcijas gatavošanas zonām piemēroti
ēdiena gatavošanas trauki
Izmantojiet indukcijas
gatavošanas zonas tikai kopā ar
piemērotiem ēdiena
gatavošanas traukiem.
• ... magnēts pielīp pie ēdiena
gatavošanas trauku apakšpuses.
Ēdiena gatavošanas trauka
pamatnei vajadzētu būt pēc
iespējas biezākai un plakanākai.
Ēdiena gatavošanas trauku izmērs
Indukcijas gatavošanas zonas automātiski
pielāgojas ēdiena gatavošanas trauka
apakšas izmēram. Taču tam nepieciešams
minimālais diametrs, kas atkarīgs no
gatavošanas zonas lieluma.
Gatavošanas zona
Ēdiena gatavošanas trauku diametrs [mm]
Aizmugurējā vidējā
gatavošanas zona
125 - 210
Priekšējā labās puses gatavošanas zona
145 - 180
Pielāgojamā indukcijas gatavošanas
zona
minimums 100
Ēdiena gatavošanas trauku materiāls
• piemērots: čuguns, tērauds, emaljēts
tērauds, nerūsējošs tērauds, daudzslāņu
dibens (ko ražotājs norādījis par
pareizu).
• nepiemērots: alumīnijs, varš, misiņš,
stikls, keramika, porcelāns.
Ēdiena gatavošanas trauki ir piemēroti
indukcijas plītij, ja:
• ūdens ļoti ātri uzvārās zonā, kurā
iestatīts augstākais jaudas iestatījums...
Kopšana un tīrīšana
Vispārēja informācija
BRĪDINĀJUMS! Pirms ierīces
tīrīšanas izslēdziet to un ļaujiet
tai atdzist.
BRĪDINĀJUMS! Drošības nolūkos
netīriet ierīci ar tvaika vai augsta
spiediena tīrītāju.
BRĪDINĀJUMS! Asi un skrāpējoši
tīrīšanas līdzekļi bojā iekārtu.
Tīriet ierīci pēc katras lietošanas
reizes, izmantojot ūdeni un šķidru
mazgāšanas līdzekli. Notīriet arī
tīrīšanas līdzekļu paliekas!
Skrāpējumi vai tumši traipi, kas
rodas uz stikla keramikas, un
kurus nav iespējams notīrīt,
neietekmē ierīces veiktspēju.
LATVIEŠU
20
Ēdiena atlieku un piekaltušu ēdiena
atlieku tīrīšana
1. Pārtika, kas satur cukuru, plastmasa,
folijas atliekas jānotīra uzreiz.
Vislabākais rīks stikla virsmas tīrīšanai ir
skrāpis (nav iekļauts komplektācijā ar
ierīci). Novietojiet uz stikla keramikas
virsmas noteiktā leņķī skrāpi un notīriet
ēdienu paliekas, virzot skrāpja asmeni
pāri virsmai. Noslaukiet ierīci ar mitru
lupatu un nelielu mazgāšanas šķidruma
daudzumu. Visbeidzot nosusiniet ierīci
ar tīru, sausu drāniņu.
2. Pēc tam, kad ierīce ir atdzisusi, notīriet
kaļķakmens un ūdens traipus, kā arī
taukvielu šļakstus, spīdīgas metāliskas
krāsu izmaiņas, izmantojot stikla
keramikas vai nerūsējoša tērauda
virsmu tīrīšanai paredzētus līdzekļus.
Problēmrisināšana
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
Ko darīt, ja...
Problēma
Iespējamais iemesls
Risinājums
Plīti nevar ieslēgt vai izslēgt.
Plīts nav pieslēgta elektrotīklam vai nav pieslēgta pareizi.
Pārbaudiet, vai plīts ir pareizi pievienota strāvas padevei. Skatiet savienojuma diagrammu.
Izdedzis drošinātājs.
Pārliecinieties, vai ierīces
darbības traucējumi ir saistīti
ar drošinātāju. Ja drošinātājs atkārtoti izdeg, sazinieties ar kvalificētu elektriķi.
Ieslēdziet plīti vēlreiz un 10
sekunžu laikā iestatiet jaudas pakāpi.
Skarti 2 vai vairāki simboli
vienlaicīgi.
Skariet tikai vienu simbolu.
STOP+GO funkcija darbojas. Skatiet sadaļu "Izmantošana
ikdienā".
Uz vadības paneļa nonācis
ūdens vai ir trekni traipi.
Noslaukiet vadības paneli.
LATVIEŠU
21
Problēma
Iespējamais iemesls
Atskan skaņas signāls un
plīts virsma deaktivizējas.
Izslēdzot plīti, atskan skaņas
signāls.
Uz viena vai vairākiem simboliem uzlikts kāds priekšmets.
Noņemiet priekšmetu no
simbola.
Plīts deaktivizējas.
Kaut kas uzlikts uz simbola
Noņemiet priekšmetu no
simbola.
.
Risinājums
Jaudas pakāpe mainās
starp diviem līmeņiem.
Darbojas jaudas apmaiņas
funkcija.
Skatiet sadaļu "Izmantošana
ikdienā".
Simboli sakarst.
Ēdiena gatavošanas trauki ir Ja nepieciešams, novietojiet
par lielu vai arī novietoti pā- lielāka izmēra ēdiena gatarāk tuvu vadības ierīcēm.
vošanas traukus uz aizmugurējām zonām, ja nepieciešams.
Pieskaroties simbolam uz
vadības paneļa, nav signāla.
Signāli nav aktivizēti.
Aktivizējiet signālus.
Skatiet sadaļu "Izmantošana
ikdienā".
Pielāgojamā indukcijas gatavošanas zona neuzsilda
ēdiena gatavošanas trauku.
Ēdiena gatavošanas trauks
atrodas nepareizā vietā uz
pielāgojamās indukcijas gatavošanas zonas.
Novietojiet ēdiena gatavošanas trauku pareizā vietā
uz pielāgojamās indukcijas
gatavošanas zonas. Ēdiena
gatavošanas trauka atrašanās vieta ir atkarīga no aktivizētās funkcijas vai funkcijas
režīma.
Skatiet sadaļu "Pielāgojama
indukcijas gatavošanas virsma".
LATVIEŠU
Problēma
22
Iespējamais iemesls
Risinājums
Ēdiena gatavošanas trauka
apakšējās daļas diametrs
neatbilst aktivizētajai funkcijai vai funkcijas režīmam.
Izmantojiet ēdiena gatavošanas trauku, kas atbilst aktivizētajai funkcijai vai funkcijas režīmam. Izmantojiet
tādu ēdiena gatavošanas
trauku, kura diametrs ir līdz
160 mm, vienam pielāgojamās indukcijas gatavošanas
zonas sildriņķim.
Skatiet sadaļu "Pielāgojama
indukcijas gatavošanas virsma".
iedegas.
Ir aktivizējusies automātiskās Deaktivizējiet plīti un atkal
izslēgšanas funkcija.
aktivizējiet to.
iedegas.
Ieslēgta bērnu drošības ierīce vai bloķēšanas funkcija.
Skatiet sadaļu "Izmantošana
ikdienā".
iedegas.
Uz zonas nav ēdiena gatavošanas trauku.
Uzlieciet ēdiena gatavošanas trauku uz zonas.
Nepiemēroti ēdiena gatavo- Izmantojiet atbilstošu ēdiena
šanas trauki.
gatavošanas trauku.
Skatiet sadaļu "Noderīgi ieteikumi un padomi".
Zonai neatbilstošs ēdiena
gatavošanas trauka apakšējās daļas diametrs.
Izmantojiet pareiza lieluma
ēdiena gatavošanas trauku.
Skatiet sadaļu "Noderīgi ieteikumi un padomi".
Ēdiena gatavošanas trauks
nenosedz krustu/kvadrātu.
Nosedziet krustu/kvadrātu
pilnībā.
Darbojas Multi-Flexi režīms.
Ēdiena gatavošanas trauki
nav uzlikti uz vienas vai vairākām darbojošās funkcijas
režīma zonām.
Uzlieciet ēdiena gatavošanas traukus uz pareizā skaita darbojošās funkcijas režīma zonām vai nomainiet
funkcijas režīmu.
Skatiet sadaļu "Pielāgojama
indukcijas gatavošanas virsma".
LATVIEŠU
Problēma
un numurs (uz ekrāna)
23
Iespējamais iemesls
Risinājums
Darbojas Pre-Set Cooking
režīms. Divi katli ir novietoti
uz pielāgojamās indukcijas
gatavošanas zonas.
Izmantojiet tikai vienu katlu.
Skatiet sadaļu "Pielāgojama
indukcijas gatavošanas virsma".
Plīts darbībā radies traucējums.
Uz laiku atvienojiet plīti no
elektrotīkla. Atslēdziet mājas
elektrotīkla sistēmas drošinātāju. Pieslēdziet to atpakaļ. Ja
iedegas atkārtoti,
sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.
iedegas.
Radusies plīts kļūda, jo ēdiena gatavošanas trauks izvārījies sauss. Zonām darbojas
automātiskas izslēgšanas
funkcija un aizsardzība pret
pārkaršanu.
Ja rodas kādas kļūmes, vispirms mēģiniet
tās novērst paši saviem spēkiem. Ja tas
neizdodas, sazinieties ar ierīces tirgotāju
vai klientu apkalpošanas centru.
Izslēdziet plīti. Noņemiet
karsto ēdiena gatavošanas
trauku. Aptuveni pēc 30 sekundēm atkal ieslēdziet zonu. Ja problēma bija saistīta
ar ēdiena gatavošanas trauku, kļūdas paziņojums izdziest. Atlikušā siltuma indikators var turpināt degt.
Ļaujiet ēdiena gatavošanas
traukiem pietiekami atdzist.
Pārbaudiet, vai jūsu ēdiena
gatavošanas trauki ir piemēroti plītij.
Skatiet sadaļu "Noderīgi ieteikumi un padomi".
Ja lietosiet ierīci nepareizi vai arī
to uzstādīs nekvalificēta persona,
par klientu apkalpošanas centra
inženiera vai izplatītāja
apmeklējumu problēmu
novēršanai būs papildus jāmaksā
pat garantijas perioda laikā.
LATVIEŠU
24
Tehniskie dati
Tehnisko datu plāksnīte
Made in Germany
© Inter IKEA Systems B.V. 1999
Model HÖGKLASSIG Typ 60 GBD CL AU 7.4kW
PNC 949 594 395 01 S No .................... 220V-240V AC 50-60 Hz
21552
PQM
603.039.33
IKEA of Sweden AB
SE - 343 81 Älmhult
Attēlā augstāk atveidota ierīces tehnisko
datu plāksnīte bez sērijas numura, kura
atrodas uz ietvara apakšējās virsmas.
Cien. pircēj! Glabājiet papildu tehnisko
datu plāksnīti ar lietotāja rokasgrāmatu.
230 V
DGT
Tas mums ļaus palīdzēt jums labāk, precīzi
identificējot jūsu plīti, ja jums nākotnē būs
nepieciešama mūsu palīdzība. Pateicamies
par palīdzību!
Energoefektivitāte
Produkta informācija atbilstoši EU 66/2014 ir spēkā tikai ES tirgum
Modeļa identifikācija
HÖGKLASSIG
603-039-33
Plīts veids
Iebūvējama plīts
virsma
Gatavošanas zonu skaits
2
Gatavošanas virsmu skaits
1
Sildīšanas tehnoloģija
Indukcija
Riņķa gatavošanas zonu
diametrs (Ø)
Aizmugurējā vidējā
Priekšējā labā
21,0 cm
18,0 cm
Gatavošanas virsmas garums (G) un platums (P)
Kreisā
G 46.4 cm
P 24.7 cm
Enerģijas patēriņš pa gata- Aizmugurējā vidējā
vošanas zonām (EC electric Priekšējā labā
cooking)
167,1 Wh / kg
177,5 Wh / kg
Gatavošanas virsmas ener- Kreisā
ģijas patēriņš (EC electric
cooking)
184,6 Wh / kg
LATVIEŠU
Plīts enerģijas patēriņš (EC
electric hob)
EN 60350-2 - Elektroierīces gatavošanai
mājsaimniecībā - 2. daļa: Plītis - Snieguma
novērtēšanas metodes
Enerģijas taupīšana
Ievērojot turpmāk izklāstītos ieteikumus
ikdienas gatavošanas laikā var ietaupīt
enerģiju.
• Lieciet karsēt ūdeni tikai nepieciešamā
tilpumā.
25
176,4 Wh / kg
• Ja iespējams, uzlieciet ēdiena
gatavošanas traukiem vākus.
• Pirms gatavošanas zonas ieslēgšanas
uzlieciet uz tās ēdiena gatavošanas
trauku.
• Mazākus ēdiena gatavošanas traukus
lieciet uz mazākām gatavošanas zonām.
• Ēdiena gatavošanas traukus lieciet tieši
gatavošanas zonas centrā.
• Varat izmantot atlikušo siltumu, lai
uzturētu ēdienu siltu vai to kausētu.
Apsvērumi par vides aizsardzību
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus
iekārtu atkritumus. Neizmetiet ierīces, kas
ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma
materiālus atbilstošajos konteineros to
otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt
apkārtējo vidi un cilvēku veselību, atkārtoti
pārstrādājot elektrisko un elektronisko
apzīmētas ar šo simbolu , kopā ar
mājsaimniecības atkritumiem. Nododiet
izstrādājumu vietējā otrreizējās pārstrādes
punktā vai sazinieties ar vietējo pašvaldību.
IKEA GARANTIJA
Cik ilgi IKEA garantija ir spēkā?
Šī garantija ir spēkā 5 gadus no ierīces
iegādes brīža IKEA veikalā. Obligāti
jāsaglabā oriģinālais pirkuma čeks kā
pirkuma pierādījums. Ja garantijas laikā
tiek veikti kādi remontdarbi, tas nepaildzina
ierīces garantijas laiku.
Kas veiks remontdarbus?
IKEA servisa pakalpojumu sniedzējs sniegs
servisa pakalpojumus, izmantojot savu
servisa centru vai autorizēto servisa centru
tīklu.
Ko ietver šī garantija?
Šī garantija attiecas uz ierīces defektiem,
kas radušies kļūdainas ierīces uzbūves vai
defektīvu materiālu dēļ, sākot ar iegādes
brīdi IKEA veikalā. Šī garantija attiecas tikai
uz izmantošanu mājsaimniecībās. Izņēmumi
ir norādīti sadaļā "Uz ko neattiecas šī
garantija?" Garantijas laikā izmaksas, lai
novērstu defektu, piem., remontdarbi,
detaļas, darba izmaksas un ceļa izdevumi,
tiks segtas, ja ierīce būs pieejama labošanai
bez īpašiem izdevumiem. Uz šiem
nosacījumiem attiecas ES vadlīnijas (Nr.
99/44/EG) un attiecīgie vietējie noteikumi.
Nomainītās detaļas kļūst par IKEA īpašumu.
Ko IKEA darīs, lai novērstu problēmu?
26
LATVIEŠU
IKEA nozīmētais servisa pakalpojumu
sniedzējs izpētīs produktu un pēc saviem
ieskatiem izlems, vai garantija attiecas uz
bojājumu. Ja garantija attiecas uz
bojājumu, IKEA servisa pakalpojumu
sniedzējs vai autorizētais servisa centrs pēc
saviem ieskatiem vai nu salabos bojāto
produktu vai aizstās to ar tādu pašu vai
līdzvērtīgu produktu.
Uz ko neattiecas šī garantija?
• Normālu nolietojumu.
• Tīšu vai nolaidības dēļ radušos bojājumu,
bojājumu, kas radies lietošanas
instrukcijas neievērošanas, nepareizas
uzstādīšanas vai pieslēgšnaas pie
nepareiza sprieguma dēļ, bojājumu, kas
radies ķīmiskas vai elektroķīmiskas
reakcijas, rūsas, korozijas vai ūdens
iedarbības dēļ, tostarp, bet ne tikai
pārmērīga kaļķakmens satura ūdenī dēļ,
kā arī neatbilstošu vides apstākļu radītu
bojājumu.
• Patēriņa detaļām, tostarp baterijām un
spuldzēm.
• Nefunkcionālām un dekoratīvām
detaļām, kas neietekmē normālu ierīces
darbību, tostarp jebkādiem
skrāpējumiem un iespējamām krāsas
atšķirībām.
• Nejaušiem bojājumiem, kas radušies
svešķermeņu vai vielu dēļ, un filtru,
drenāžas sistēmu vai mazgāšanas
līdzekļa nodalījumu tīrīšanas vai
aizsprostojumu likvidēšanas dēļ.
• Šādu detaļu bojājumiem: keramiskais
stikls, piederumi, trauku un galda
piederumu grozi, pievades un drenāžās
caurules, blīvējums, spuldzītes un to
pārsegi, ekrāni, taustiņi, korpuss un
korpusa detaļas. Ja vien iespējams
pierādīt, ka šādi bojājumi radušies
ražošanas kļūmju dē.
• Korpusiem, kuros nevar konstatēt
bojājumus tehniķa apmeklējuma laikā.
• Remontdarbiem, ko nav veikuši mūsu
nozīmētie servisa pakalpojumu sniedzēji
un/vai autorizētie servisa centru
pārstāvji, vai gadījumiem, kad
izmantotas neoriģinālās detaļas.
• Defektiem, kas radušies nepareizas vai
specifikācijām neatbilstošas uzstādīšanas
dēļ.
• Izmantošanu ne mājsaimniecībās, t.i.,
profesionālu izmantošanu.
• Transportēšanas bojājumiem. Ja pircējs
nogādā produktu uz savām mājām vai
uz citu vietu, IKEA nav atbildīgs par
bojājumiem, kas varētu rasties
transportēšanas laikā. Tomēr, ja IKEA
nogādā produktu uz pircēja adresi, tad
uz bojājumiem, kas rodas
transportēšanas laikā, attiecas šī
garantija.
• IKEA ierīces sākotnējās uzstādīšanas
izmaksas. Ja IKEA servisa pakalpojumu
sniedzējs vai tā autorizēts servisa centra
pārstāvis remontē vai nomaina ierīce
saskaņā ar šīs garantijas nosacījumiem,
servisa pakalpojumu sniedzējs vai tā
autorizēts servisa centra pārstāvis
atkārtoti uzstādīs salaboto ierīci vai
uzstādīs nomaiņas ierīci, ja
nepieciešams.
Šis ierobežojums neattiecas uz bezdefektu
darbu, ko veic kvalificēts speciālists,
izmantojot oriģinālās detaļas, lai pielāgotu
ierīci citas ES valsts tehniskajām drošības
specifikācijām.
Kā attiecas valsts likumi?
IKEA garantija sniedz jums specifiskas
juridiskas tiesības, kas ietver vai pārsniedz
vietējās prasības. Tomēr šie nosacījumi
nekādā veidā neierobežo vietējā
likumdošanā norādītās patērētāju tiesības.
Teritoriālā spēkā esamība
Ierīcēm, kas tiek iegādātas vienā ES valstī
un pārvietotas uz citu ES valsti, servisa
pakalpojumi tiks sniegti atbilstoši jaunajā
valstī esošajiem garantijas nosacījumiem.
Pienākums veikt remontdarbus garantijas
ietvaros ir spēka tikai tad, ja ierīce atbilst un
tiek uzstādīta saskaņā ar:
27
LATVIEŠU
• valsts, kurā tiek veikts garantijas
pieprasījums, tehniskajām specifikācijām;
• montāžas norādījumiem un lietošanas
instrukcijas drošības informāciju.
Garantijas remonts IKEA ierīcēm:
Nevilcinieties sazināties ar IKEA garantijas
remontu:
1. pieprasīt garantijas remonta
pieprasījumu saskaņā ar šo garantiju;
2. noskaidrot neskaidrus jautājumus par
IKEA ierīces uzstādīšanu IKEA virtuves
mēbelēs. Garantijas remonts nesniegs
atbildes saistībā ar:
• vispārēju IKEA virtuves mēbeļu
uzstādīšanu;
• elektrības (ja ierīcei nav vada un
kontaktdakšas), ūdens un gāzes
pieslēgumu, jo tie jāveic pilnvarotam
servisa centra speciālistam.
3. noskaidrot neskaidrus jautājumus
saistībā ar IKEA ierīces lietošanas
instrukciju un specifikācijām.
Lai nodrošinātu, ka sniedzam jums labāko
iespējamo palīdzību, lūgums rūpīgi izlasīt
šajā bukletā sniegtos montāžas
norādījumus un/vai lietošanas instrukcijas
sadaļu, pirms sazināties ar mums.
Kā sazināties ar mums garantijas
remonta sakarā
Lūdzu, skatiet šī bukleta pēdējo lapu, kur
norādīti visi IKEA kontakttālruņi un attiecīgie
valstu pārstāvniecību tālruņa numuri.
Lai spētu sniegt jums ātru
pakalpojumu, mēs iesakām
izmantot speciālos tālruņa
numurus, kas norādīti bukleta
beigās. Vienmēr izmantojiet
kontakttālruņus, kas norādīti
konkrētās ierīces bukletā. Pirms
zvanīt mums pārliecinieties, ka
jums ir pieejams IKEA preces
numurs (8 ciparu kods) un sērijas
numurs (8 ciparu kods, kas ir
atrodams uz datu plāksnītes) tai
precei, kura sakarā jums ir
nepieciešama mūsu palīdzība.
SAGLABĀJIET PIRKUMA ČEKU!
Tas ir Pirkuma pierādījums un ir
nepieciešams garantijas
piemērošanai. Ņemiet vērā, ka
čekā ir norādīts arī IKEA preces
nosaukums un numurs (8 ciparu
kods) katrai iegādātajai ierīcei
Vai jums nepieciešama papildu
palīdzība?
Papildu jautājumu sakarā, kas nav saistīti ar
jūsu ierīces garantijas remontu, lūdzu,
sazinieties ar tuvākā IKEA veikala zvanu
centru. Mēs iesakām jums rūpīgi izlasīt
ierīces dokumentāciju, pirms sazināties ar
mums.
28
EESTI
Sisukord
Ohutusinfo
Ohutusjuhised
Paigaldamine
Elektriühendus
Toote kirjeldus
Igapäevane kasutamine
Paindlik induktsioonkeeduväli
28
30
32
33
34
36
38
Vihjeid ja näpunäiteid
Puhastus ja hooldus
Veaotsing
Tehnilised andmed
Energiatõhusus
Jäätmekäitlus
IKEA GARANTII
43
43
44
47
48
48
49
Jäetakse õigus teha muutusi.
Ohutusinfo
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege kaasasolev
juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei vastuta vale
paigaldamise või ebaõige kasutuse tõttu tekkinud vigastuste ja
kahju eest. Hoidke juhend alles, et saaksite seda ka edaspidi
kasutada.
Laste ja ohustatud inimeste turvalisus
•
•
•
•
•
•
Üle 8-aastased lapsed ning füüsilise, sensoorse või vaimse
erivajadusega või oskuste ja teadmisteta inimesed võivad
seda seadet kasutada vaid järelvalve olemasolul ja juhul, kui
neid on õpetatud seadet turvaliselt kasutama ning nad
mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohte.
Lapsed vanuses 3 kuni 8 aastat ning raske või keerulise
puudega isikud tuleks hoida eemal, kui neil ei saa pidevalt
silma peal hoida.
Alla 3-aastased lapsed tuleks seadmest eemal hoida, kui
täiskasvanu nende tegevust ei jälgi.
Ärge lubage lastel seadmega mängida.
Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas ja
kõrvaldage see nõuetekohaselt.
Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadmest eemal, kui see
töötab või jahtub. Kasutamisel võivad ahju osad minna
kuumaks.
EESTI
•
•
29
Kui seadmel on olemas laste ohutusseade, tuleks see sisse
lülitada.
Ilma järelvalveta ei tohi lapset seadet puhastada ega
hooldustoiminguid läbi viia.
Üldine ohutus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
HOIATUS! Seade ja selle juurde kuuluvad osad lähevad
kasutamise ajal kuumaks. Olge ettevaatlik, et te
kütteelemente ei puutuks.
Ärge kasutage seadet välise taimeriga või eraldi
kaugjuhtimissüsteemi abil.
HOIATUS! Kui kasutate toiduvalmistamisel kuuma õli, ärge
jätke toitu järelvalveta – see võib kaasa tuua tulekahju.
Ärge KUNAGI üritage kustutada tuld veega, vaid lülitage
seade välja ja katke leek näiteks kaane või
tulekustutustekiga.
ETTEVAATUST! Valmival toidul tuleb silm peal hoida.
Lühiajalise toiduvalmistamise puhul ei tohi pliidi juurest
lahkuda.
HOIATUS! Tuleoht! Ärge hoidke pliidiplaatidel mingeid
esemeid.
Metallesemeid, nagu nuge, kahvleid, lusikaid ega potikaasi,
ei tohiks pliidipinnale panna, sest need võivad kuumeneda.
Ärge kasutage seadet enne, kui see on köögimööblisse sisse
ehitatud.
Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurupuhastit.
Pärast kasutamist lülitage nupu abil pliidielement välja; ärge
jääge lootma üksnes nõudetektorile.
Kui klaaskeraamiline/klaasist pind on mõranenud, lülitage
seade välja ja eemaldage vooluvõrgust. Juhul, kui seade on
vooluvõrku ühendatud harukarbi abil, lülitage seade
elektrivõrgust välja pealüliti kaudu. Mõlemal juhul võtke
ühendust teeninduskeskusega.
30
EESTI
•
•
Kui toitejuhe on vigastatud, laske see ohutuse mõttes välja
vahetada tootja, selle volitatud hooldekeskuses või lihtsalt
kvalifitseeritud isiku poolt.
HOIATUS! Kasutage ainult selliseid pliidi kaitsevõresid, mis on
seadme tootja poolt valmistatud või tootja poolt heaks
kiidetud ja kasutusjuhendis loetletud, või seadmega
kaasasolevaid pliidi kaitsevõresid. Ebasobiva kaitsevõre
kasutamine võib kaasa tuua õnnetuse.
Ohutusjuhised
Paigaldamine
HOIATUS! Seadme peab
paigaldama ametlik paigaldaja.
• Eemaldage kõik pakkematerjalid.
• Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada
ega kasutada.
• Järgige seadmega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid.
• Tagage minimaalne kaugus muudest
seadmetest ja mööbliesemetest.
• Kuna seade on raske, olge selle
liigutamisel ettevaatlik. Kasutage
töökindaid ja kinnisi jalanõusid.
• Kaitske lõikepindu niiskuskahjustuste eest
sobiva tihendi abil.
• Kaitske seadme põhja auru ja niiskuse
eest.
• Ärge paigutage seadet ukse kõrvale ega
akna alla. Vastasel korral võivad tulised
anumad ukse või akna avamisel seadme
pealt maha kukkuda.
• Kui paigaldate seadme sahtlite kohale,
siis jälgige, et seadme põhja ja ülemise
sahtli vahele jääks piisavalt ruumi
õhuringluse jaoks.
• Seadme põhi võib minna kuumaks.
Põhjale juurdepääsu tõkestamiseks
paigaldage seadme alla kindlasti
mittesüttivast materjalist eralduspaneel.
Tutvuge koostejuhistega.
• Veenduge, et tööpinna ja selle all oleva
kapi esiserva vahele jääks 2 mm vaba
ventilatsiooniruumi. Garantii ei hõlma
ebapiisava ventilatsiooniruumi tõttu
tekkinud kahjustusi.
Elektriühendus
HOIATUS! Tulekahju- ja
elektrilöögioht!
• Kõik elektriühendused peab ühendama
ametlik paigaldaja.
• Seade peab olema maandatud.
• Enne mis tahes toimingute läbiviimist
veenduge, et seade on vooluvõrgust
eemaldatud.
• Kontrollige, kas andmeplaadil olevad
elektriandmed vastavad teie kohaliku
vooluvõrgu näitajatele.
• Veenduge, et seade on õigesti
paigaldatud. Lahtiste või valede
toitejuhtmete või -pistikute kasutamisel
võib kontakt minna tuliseks.
• Kasutage õiget elektrijuhet.
• Vältige elektrijuhtmete sassiminekut.
• Veenduge, et paigaldatud on
koormuskaitse.
• Paigaldage juhtmetele kaabliklambrid.
• Veenduge, et toitejuhe või -pistik ei
puutuks vastu kuuma seadet või
toidunõusid, kui te seadme
lähedalasuvasse pistikupesasse
ühendate.
• Ärge kasutage mitmikpistikuid ega
pikenduskaableid.
EESTI
• Veenduge, et te ei vigastaks toitepistikut
ega -juhet. Vigastatud toitejuhtme
vahetamiseks võtke ühendust volitatud
teeninduskeskusega.
• Isoleeritud ja isoleerimata osad peavad
olema kinnitatud nii, et neid ei saaks
eemaldada ilma tööriistadeta.
• Ühendage toitepistik seinakontakti alles
pärast paigalduse lõpuleviimist.
Veenduge, et pärast paigaldamist säilib
juurdepääs toitepistikule.
• Kui seinakontakt logiseb, ärge sinna
toitepistikut pange.
• Seadet vooluvõrgust eemaldades ärge
tõmmake toitekaablist. Võtke alati kinni
pistikust.
• Kasutage ainult õigeid
isolatsiooniseadiseid: kaitselüliteid,
kaitsmeid (keermega kaitsmed tuleb
pesast eemaldada), maalekkevoolu
kaitsmeid ja kontaktoreid.
• Seadme ühendus vooluvõrguga tuleb
varustada mitmepooluselise
isolatsiooniseadisega.
Isolatsiooniseadise lahutatud kontaktide
vahemik peab olema vähemalt 3 mm.
Kasutamine
HOIATUS! Vigastuse, põletuse
või elektrilöögioht!
• Enne esimest kasutamist eemaldage
kogu pakend, sildid ja kaitsekile (kui see
on olemas).
• See seade on ette nähtud ainult
koduseks kasutamiseks.
• Ärge muutke seadme tehnilisi omadusi.
• Veenduge, et ventilatsiooniavad ei oleks
tõkestatud.
• Ärge jätke töötavat seadet järelvalveta.
• Lülitage keeduväli pärast kasutamist
alati asendisse "väljas".
• Ärge usaldage üksnes nõudetektorit.
• Ärge pange söögiriistu või potikaasi
keeduväljadele. Need võivad minna
kuumaks.
• Ärge kasutage seadet märgade kätega
või juhul, kui seade on kontaktis veega.
31
• Ärge kasutage seadet tööpinna ega
hoiukohana.
• Kui seadme pinda peaks tekkima mõra,
tuleb seade kohe vooluvõrgust
eemaldada. Elektrilöögioht!
• Inimesed, kellel on südamestimulaator,
peaksid töötavatest
induktsiooniväljadest hoiduma vähemalt
30 cm kaugusele.
• Kui panete toiduained kuuma õlisse, võib
see hakata pritsima.
HOIATUS! Plahvatuse või
tulekahju oht!
• Kuumutamisel võivad rasvad ja õlid
eraldada süttivaid aure. Kui kasutate
toiduvalmistamisel õli või rasvu, hoidke
need eemal lahtisest leegist või
kuumadest esemetest.
• Väga kuumast õlist eralduvad aurud
võivad iseeneslikult süttida.
• Kasutatud õli, milles võib leiduda
toidujääke, võib süttida madalamal
temperatuuril kui kasutamata õli.
• Ärge pange süttivaid või süttiva ainega
määrdunud esemeid seadmesse, selle
lähedusse või peale.
HOIATUS! Seadme vigastamise
või kahjustamise oht!
• Ärge pange tuliseid nõusid juhtpaneelile.
• Ärge pange pange kuuma nõukaant
pliidi klaaspinnale.
• Ärge laske keedunõudel kuivaks keeda.
• Olge ettevaatlik ega laske nõudel ega
muudel esemetel seadmele kukkuda.
Pliidi pind võib puruneda.
• Ärge lülitage keeduvälju sisse tühjade
nõudega või ilma nõudeta.
• Ärge asetage seadmele
alumiiniumfooliumit.
• Malmist, alumiiniumist või katkise
põhjaga nõud võivad klaas- või
klaaskeraamilist pinda kriimustada. Kui
teil on vaja nõusid pliidil liigutada, tõstke
need alati üles.
• See seade on ette nähtud ainult
toiduvalmistamiseks. Muul otstarbel,
EESTI
näiteks ruumide soojendamiseks, seda
kasutada ei tohi.
Puhastus ja hooldus
• Puhastage seadet regulaarselt, et
vältida pinnamaterjali kahjustumist.
• Lülitage seade välja ja laske sel enne
puhastamist maha jahtuda.
• Enne hooldustöid eemaldage seade
elektrivõrgust.
• Ärge kasutage seadme puhastamiseks
vee- või aurupihustit.
• Puhastage seadet pehme niiske lapiga.
Kasutage ainult neutraalseid pesuaineid.
Ärge kasutage abrasiivseid tooteid,
abrasiivseid küürimisšvamme, lahusteid
ega metallist esemeid.
Paigaldamine
Üldine teave
Paigaldusprotsess peab järgima
kasutusriigis kehtivaid seadusi,
määrusi, direktiive ja
standardeid
(elektriohutuseeskirjad ja regulatsioonid õigusaktidele
vastav jäätmekäitlus jne).
32
Hooldus
• Seadme parandamiseks võtke ühendust
volitatud teeninduskeskusega.
• Kasutage ainult originaalvaruosi.
Jäätmekäitlus
HOIATUS! Lämbumis- või
vigastusoht!
• Seadme õige kõrvaldamise kohta saate
täpsemaid juhiseid kohalikust
omavalitsusest.
• Eemaldage seade vooluvõrgust.
• Lõigake elektrijuhe seadme lähedalt läbi
ja visake ära.
EESTI
33
780 mm
490±1
mm
520 mm
750±1
mm
min.
500 mm
min. 100 mm
min.
38 mm
min. 5 mm
55 mm max.
R 5 mm
5 mm
min.
38 mm
Tähelepanu!
• Lisateavet paigaldamise kohta leiate
kokkupanemise juhistest.
• Kui pliidi all ei ole ahju, sisestage pliidi
põhjast vähemalt 20 mm kaugusele
eraldusplaat.
• Ärge kasutage seadme ja tööpinna
vahel silikoontihendit.
Elektriühendus
HOIATUS! Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
HOIATUS! Kõik elektriühendused
peab ühendama ametlik
paigaldaja.
Elektriühendus
• Enne ühendamist kontrollige, et seadme
nimiplaadil toodud nimipinge vastab
olemasolevale vooluvarustusele. Samuti
kontrollige seadme nimivõimsust ja
veenduge, et seadme nimivõimsust
arvestades on valitud õige suurusega
juhe (vt jaotist "Tehnilised andmed").
Andmeplaat asub seadme pliidi alumisel
korpusel.
• Seadme juurde ei kuulu toitejuhe. Ostke
sobiv juhe vastava edasimüüja juurest.
Ühe- või kahefaasiline ühendus vajab
vähemalt 70 °C temperatuuri taluvusega
toitekaablit. Kaablil peavad olema
kaabliotsa muhvid. Vastavalt IECregulatsioonidele kasutage ühefaasilise
ühenduse puhul: toitekaablit 3 x 4 mm²
ja kahefaasilise ühenduse puhul:
toitekaablit 4 x 2,5 mm². Esmajärjekorras
pidage kinni vastavatest kohalikest
eeskirjadest.
• Seade töötab tõrgeteta vooluvõrgus AC
230 V, AC 220 V~ või AC 240 V~ 50 Hz.
• Fikseeritud juhtmeühenduse puhul on
vajalik paigaldada katkestusvahend.
Seadme vooluvõrku ühendamiseks
kasutage seadist, mis võimaldab seadme
vooluvõrgust eemaldada
mitmepooluselise lahklülitiga, mille
lahutatud kontaktide vahemik on
vähemalt 3 mm (nt automaatsed
EESTI
34
kaitselülitid, maalekkekaitsmed või
sulavkaitsmed).
• Seadme ühendamisel ja
ühenduspunktide loomisel tuleb järgide
ühendusjoonisel toodud skeemi (see
asub pliidi katte all). Maandusjuhe peab
olema ühendatud vastava sümboliga
kontakti ja peab olema pingestatud
juhtmetest pikem. Keerake kontaktide
kruvid kindlalt kinni! Lõpuks kinnitage
ühenduskaabel toitekaabli
elektrijuhtmete jaoks ette nähtud klambri
ja kattega ning suruge kindlalt kinni.
HOIATUS! Pärast vooluvõrku
ühendamist kontrollige kõiki
keeduvälju, lülitades igaühe neist
korraks maksimaalsel võimsusel
sisse.
Toote kirjeldus
Pliidipinna skeem
1 Üksik keeduväli (210 mm) 2300 W,
võimendusfunktsiooniga 3200 W
2 Üksik keeduväli (180 mm) 1800 W,
võimendusfunktsiooniga 2800 W
3 Juhtpaneel
4 Paindlik induktsioonkeeduala (240 x
440mm) 2400 W,
võimendusfunktsiooniga 3300 W
1
2
4
3
Juhtpaneeli skeem
1
2
3 4
5
6
13
7
12
8
11
10
9
Vajutage sümbolit seadme kasutamiseks. Ekraan, indikaatorid ja helid annavad teada,
millised funktsioonid töötavad.
EESTI
35
Sümbol
Funktsioon
Märkus
1
SISSE/VÄLJA
Pliidiplaadi sisse- ja väljalülitamiseks.
2
Lukk / Lapselukk
Juhtpaneeli lukustamiseks/avamiseks.
3
Pre-Set Cooking-režiim
Funktsiooni sisse- ja väljalülitamiseks.
4
Multi-Flexi -režiim
Funktsiooni kolme režiimi vahel liikumiseks.
-
Võimsusastme näidik
Võimsusastme näitamiseks.
-
Keeduväljade taimerindikaatorid
Näitab, millise välja jaoks aeg on määratud.
-
Taimerinäidik
Aja näitamiseks minutites.
8
STOP+GO
Funktsiooni sisse- ja väljalülitamiseks.
9
Võimendusfunktsioon
Funktsiooni sisse- ja väljalülitamiseks.
Võimsuse valikunupp
Võimsusastme valimiseks.
-
Taimeri jaoks keeduvälja valimiseks.
-
Aja pikendamiseks või lühendamiseks.
Võimsuse valikunupp
Võimsusastme määramine paindliku induktsioonkeeduvälja jaoks.
5
6
7
10
-
11
/
12
13
-
Võimsusastme näidikud
Ekraan
Kirjeldus
Keeduväli on välja lülitatud.
-
Keeduväli on sisse lülitatud.
STOP+GO-funktsioon töötab.
Võimendusfunktsioon on sees.
+ number
Tegemist on rikkega. Vt jaotist "Veaotsing".
Lukk /Lapselukk-funktsioon töötab.
EESTI
36
Ekraan
Kirjeldus
Sobimatu või liiga väike nõu, või ei ole keeduväljal üldse nõud.
Automaatne väljalülitus-funktsioon töötab.
/
/
Pre-Set Cooking-režiim töötab.
HOIATUS! Jääkkuumusega
kaasneb põletusoht!
Induktsioonkeeduväljad toodavad
toiduvalmistamiseks vajalikku kuumust otse
keedunõude põhjas. Klaaskeraamika
soojeneb nõu soojuse tõttu.
Igapäevane kasutamine
HOIATUS! Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
Sisse- ja väljalülitamine
Võimsusaste
Automaatne väljalülitus pärast
-
5 tundi
Seadme sisse- või väljalülitamiseks
puudutage 1 sekundi vältel
.
Automaatne väljalülitus
Funktsioon seiskab pliidi automaatselt,
kui:
• kõik keeduväljad on välja lülitatud;
• pärast seadme käivitamist ei määrata
võimsusastet;
• sümbol kaetakse rohkem kui 10
sekundiks mõne esemega (nõu, lapp vm);
• keeduvälja ei käivitata uuesti kindla aja
möödudes või võimsusseadistust ei
muudeta või leiab aset ülekuumenemine
(näiteks panni tühjaks keemise korral).
Süttib sümbol . Enne uuesti kasutamist
tuleb keeduväli seada väärtusele .
Võimsusaste
,
-
Automaatne väljalülitus pärast
6 tundi
4 tundi
-
1,5 tundi
Ebasobivate keedunõude
kasutamisel süttib näidikul
ja
2 minuti pärast lülitub keeduvälja
näidik välja
Võimsusastme reguleerimine
Sobiva võimsustaseme jaoks puudutage
võimsuse valikunuppu. Vajadusel
korrigeerige vasakule või paremale. Ärge
eemaldage sõrme enne kui õige
võimsusaste on saavutatud.
37
EESTI
Võimendusfunktsiooni kasutamine
Võimendusfunktsioon võimaldab
induktsiooniga keeduväljadel täiendavat
võimsust kasutada. Puudutage selle
aktiveerimiseks ja ekraanil süttib
Maksimaalselt 10 minuti möödudes
naasevad induktsiooni keeduväljad
automaatselt küpsetustasemele
.
.
Taimeri kasutamine
Puudutage mitu korda , kuni soovitud
keeduvälja näidik hakkab vilkuma. Näiteks
eesmise parempoolse keeduvälja puhul
.
STOP+GO
Funktsiooniga lülitatakse kõik kasutuses
olevad keeduväljad madalaimale
võimsusastmele . Kui funktsioon töötab, ei
saa võimsusastet muuta. Funktsioon ei
peata taimerifunktsiooni.
• Selle funktsiooni aktiveerimiseks
puudutage . Süttib sümbol .
• Selle funktsiooni deaktiveerimiseks
puudutage . Süttib teie poolt varem
valitud võimsusaste.
Lukustus
Keeduväljade kasutamise ajal saate
lukustada juhtpaneeli, kuid mitte seadet
välja lülitada. See hoiab ära võimsusastme
kogemata muutmise.
Valige kõigepealt võimsusaste.
Selle funktsiooni käivitamiseks puudutage
. Sümbol
süttib 4 sekundiks. Taimer
jääb sisselülitatuks.
Selle funktsiooni peatamiseks puudutage
Puudutage taimeri nuppe
või , et
valida aeg vahemikus 00 ja 99 minutit. Kui
keeduvälja indikaator vilgub aeglasemalt,
toimub aja mahalugemine. Valige
võimsusaste.
. Süttib teie poolt varem valitud
võimsusaste.
Kui võimsusaste on valitud ja aeg on lõpule
jõudnud, kostub helisignaal, 00 hakkab
vilkuma ja keeduväli lülitub välja. Kui
keeduväli pole kasutuses ja valitud aeg on
lõpule jõudnud, kostub helisignaal ja 00
vilgub.
Lapselukk
Valitud keeduväljal funktsiooni
ning selle
väljalülitamiseks puudutage
keeduvälja indikaator hakkab kiiremini
vilkuma. Puudutage
ja järelejäänud aeg
hakkab lugema tagasi 00 poole.
Keeduvälja indikaator kustub.
Seadme väljalülitamisel lülitub välja ka see
funktsioon.
See funktsioon hoiab ära seadme juhusliku
sisselülitamise.
Lapseluku sisselülitamine
• Käivitage seade
abil. Ärge määrake
võimsusastet.
4 sekundi vältel. Süttib
• Puudutage
sümbol .
• Lülitage seade välja
abil.
Lapseluku väljalülitamine
EESTI
38
• Käivitage seade
abil. Ärge määrake
võimsusastet. Puudutage
4 sekundi
vältel. Süttib sümbol .
• Lülitage seade välja
abil.
Lapseluku tühistamine ainult üheks
toiduvalmistamiskorraks
• Käivitage seade
abil. Süttib sümbol
.
4 sekundi vältel. Valige
• Puudutage
võimsusaste 10 sekundi jooksul. Seadet
saab kasutada.
• Kui lülitate seadme välja
abil, hakkab
lapselukk uuesti tööle.
OffSound Control – helide sisse- ja
väljalülitamine
Helide väljalülitamine
Lülitage seade välja.
Puudutage
sekundit.
Puudutage
süttib, sest heli on väljas.
,
süttib. Heli on sees.
Võimsusvahetusfunktsioon
• Keedualad rühmitatakse vastavalt oma
asukohale ja pliidi faaside arvule.
Vaadake joonist.
• Iga faasi maksimaalne elektrivõimsus on
3700 W.
• Funktsioon jagab võimsuse samasse
faasi ühendatud keedualade vahel.
• Funktsioon lülitub sisse, kui ühte faasi
ühendatud keedualade koguvõimsus
ületab 3700 W.
• Funktsioon vähendab samasse faasi
ühendatud keedualade võimsust.
• Vähendatud võimsusega keeduväljade
võimsusaste vaheldub kahe taseme
vahel.
3 sekundi vältel. Ekraan
süttib ja kustub. Puudutage
3 sekundit.
süttib, heli on sees. Puudutage
süttib, heli on välja lülitatud.
,
Kui see funktsioon on aktiveeritud, kuulete
te helisid ainult järgmistel juhtudel:
• puudutades ;
• kui juhtpaneelile midagi asetatakse.
Helide sisselülitamine
Lülitage seade välja.
Puudutage
3 sekundi vältel. Näidikud
süttivad ja kustuvad. Puudutage
3
Paindlik induktsioonkeeduväli
HOIATUS! Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
Multi-Flexi -režiim
Paindlik induktsioonkeeduväli koosneb
neljast sektsioonist. Sektsioonid saab
ühendada kaheks eri suurusega alaks või
ka üheks suureks alaks. Sektsioonide
39
EESTI
kombinatsiooni võib valida vastavalt
kasutatava nõu suurusele sobivale režiimile.
Saadaval on kolm režiimi: Multi-Flexi režiimi 2 + 2 sektsioonid (lülituvad pliidi
sisselülitamisel automaatselt sisse), MultiFlexi -režiimi 3 + 1 sektsioonid ja Multi-Flexi
-režiimi 4 sektsioonid.
Võimsusastme valimiseks
kasutage kahte vasakpoolset
võimsusselektorit.
Lülitumine ühelt režiimilt teisele
Ühelt režiimilt teisele üleminekuks kasutage
sümbolit:
100-160mm
.
Nõu, mille põhja läbimõõt on suurem kui
160 mm, pange kahe ala vahele.
Režiimilt režiimile
ümberlülitumisel läheb
võimsusaste tagasi olekusse 0.
> 160 mm
Nõude läbimõõt ja paigutus
Valige režiim, mis sobib nõu suuruse ja
kujuga. Nõu põhi peaks katma valitud ala
võimalikult täielikult. Pange nõu täpselt
valitud ala keskele!
Nõu, mille põhja läbimõõt on väiksem kui
160 mm, pange üheainsa ala keskele.
Multi-Flexi -režiimi 2 + 2 sektsioonid
Pliidi sisselülitamisel on see režiim
automaatselt sees. See ühendab
sektsioonid kaheks eraldi keeduväljaks. Iga
ala võimsusastet saab eraldi valida.
Kasutage kahte vasakpoolset võimsusriba.
40
EESTI
Nõu õige asend:
Nõu õige asend:
Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb nõu
asetada kolmele ühendatud sektsioonile.
Kui kasutate nõud, mis on kahe sektsiooni
ja 2
alast väiksem, ilmub ekraanile
minuti pärast lülitub kogu ala välja.
Nõu vale asend:
Nõu vale asend:
Multi-Flexi -režiimi 3 + 1 sektsioonid
Režiimi sisselülitamiseks vajutage , kuni te
näete õige režiimi indikaatorit. Selle
režiimiga ühendatakse kõik kolm tagumist
sektsiooni üheks keeduväljaks. Eesmine
sektsioon ei ole ühendatud ja on kasutatav
eraldi keeduväljana. Iga ala võimsusastet
saab eraldi valida. Kasutage kahte
vasakpoolset võimsusriba.
Multi-Flexi -režiimi 4 sektsioonid
Režiimi sisselülitamiseks vajutage , kuni te
näete õige režiimi indikaatorit. Selle
režiimiga ühendatakse kõik sektsioonid
41
EESTI
üheks keeduväljaks. Võimsusastme
valimiseks kasutage ühte vasakpoolset
juhtriba.
Pre-Set Cooking režiimis
Nõu õige asend:
Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb nõu
asetada neljale ühendatud sektsioonile. Kui
kasutate nõud, mis on kolme sektsiooni alast
väiksem, ilmub ekraanile
ja 2 minuti
pärast lülitub kogu ala välja.
See funktsioon võimaldab reguleerida
temperatuuri, kui liigutate nõusid
induktsioonialal teise asukohta.
Funktsioon jagab induktsiooniala kolmeks
erineva võimsusastmega alaks. Pliit tunneb
ära nõude asukoha ja valib võimsusastme
vastavalt valitud alale. Nõusid võib
paigutada eesmisele, keskmisele või
tagumisele alale. Kui paigutate nõu
eesmisele alale, saate kõige kõrgema
võimsusastme. Võimsusastet võite
vähendada, kui liigutate nõu keskmisele või
tagumisele alale.
Funktsiooni saab kasutada
korraga ainult ühe nõuga.
Nõu vale asend:
Üldine teave:
EESTI
• Selle funktsiooni puhul kasutatav
minimaalne nõu põhja läbimõõt on 160
mm.
• Vasakpoolse tagumise juhtriba
võimsusastmete näidik näitab
induktsioonialal oleva nõu asukohta.
Eesmine
, keskmine
, tagumine
.
42
Iga ala võimsusastet saab eraldi muuta.
Pliit jätab võimsusastmed järgmiseks
korraks meelde, kui te funktsiooni sisse
lülitate.
Funktsiooni sisselülitamine
Funktsiooni sisselülitamiseks asetage nõu
keeduväljal õigele kohale. Puudutage .
Süttib sümboli kohal olev indikaator. Kui te
ja 2
keeduväljale nõud ei aseta, süttib
pärast minuti pärast läheb paindlik
induktsiooniala olekusse
.
Funktsiooni väljalülitamine
Funktsiooni väljalülitamiseks puudutage
• Vasakpoolse eesmise juhtriba
võimsusastme näidik näitab soojusastet.
Võimsusastme muutmiseks kasutage
vasakpoolset eesmist juhtriba.
• Funktsiooni esmakordsel sisselülitamisel
on võimsusastmed järgmised:
eesmisel,
keskmisel ja
tagumisel
alal.
või seadke võimsusaste valikule
kohal olev indikaator kustub.
. Sümboli
EESTI
43
Vihjeid ja näpunäiteid
Kasutamise ajal kostuvad helid
Kui keeduväli on aktiivne, võib
kostuda lühike ümisev heli. See
on keraamiliste keeduväljade
puhul tavaline ja ei halvenda ei
keeduväljade toimimist ega
seadme kasutusiga.
Induktsioonkeeduväljale sobivad
keedunõud
Kasutage
induktsioonkeeduväljale sobivaid
keedunõusid.
Keedunõu materjal
• õige: malm, teras, emailitud teras,
roostevaba teras, mitmekihilise põhjaga
(vastava tootjapoolse markeeringuga).
• vale: alumiinium, vask, messing, klaas,
keraamika, portselan.
Keedunõud võib induktsioonpliidil
kasutada, kui …
• ... magnet tõmbab keedunõu enda külge
kinni.
Keedunõu põhi peaks olema
võimalikult paks ja tasane.
Keedunõude suurused
Induktsioonkeeduväljad kohanduvad
automaatselt keedunõu põhja suurusega.
Keeduväljast sõltuvalt peab keedunõul
olema aga minimaalne põhjaläbimõõt.
Keeduväli
Nõu läbimõõt [mm]
Tagumine keskmine
keeduväli
125 - 210
Eesmine parem
keeduväli
145 - 180
Paindlik induktsioonkeeduväli
minimaalne 100
• ... väike kogus vett hakkab keeduvälja
kõrgeima võimsusastme valimisel väga
kiirelt keema...
Puhastus ja hooldus
Üldine teave
HOIATUS! Lülitage seade välja
ja laske sel enne puhastamist
maha jahtuda.
HOIATUS! Turvakaalutlustel ei
tohi seadet puhastada
aurupuhastite või
kõrgsurvepuhastitega.
HOIATUS! Teravad objektid ja
abrasiivsed puhastusvahendid
kahjustavad seadet. Puhastage
seade pärast iga kasutamist vee
ja nõudepesuvahendiga ja
eemaldage toidujäägid. Samuti
eemaldage puhastusvahendite
jäägid!
Kriimustused või tumedad plekid
klaaskeraamilisel pinnal, mida ei
ole võimalik eemaldada, ei
mõjuta seadme toimimist.
EESTI
44
Toidujääkide ja raskesti eemaldatavate
plekkide eemaldamine
1. Suhkrut sisaldavate toitude, plastiku või
hõbepaberijäägid tuleb kohe
eemaldada. Parim vahend klaaspinna
puhastamiseks on kraabist (ei kuulu
seadme komplekti). Asetage kraabits
nurga all klaaskeraamilisele pinnale ja
eemaldage tera üle klaaspinna
libistades jäägid. Pühkige seadet niiske
lapi ja vähese nõudepesuvahendiga.
Lõpuks kuivatage seadet puhta lapiga.
2. Katlakiviringid, veeringid,
rasvapritsmed, läikivad metalsed
värvikaotused tuleb eemaldada pärast
seadme jahtumist, kasutades
klaaskeraamika või roostevaba terase
jaoks ettenähtud puhastusvahendit.
Veaotsing
HOIATUS! Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
Mida teha, kui...
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Pliiti ei saa käivitada või kasutada.
Pliit ei ole elektrivõrku ühendatud või ei ole ühendus
korralik.
Kontrollige, kas pliit on õigesti elektrivõrku ühendatud.
Vaadake ühendusjoonist.
Kaitse on vallandunud.
Tehke kindlaks, kas tõrke
põhjustas kaitse. Kui kaitse
korduvalt uuesti vallandub,
võtke ühendust elektrikuga.
Käivitage pliit uuesti ja määrake vähemalt 10 sekundi
jooksul soojusaste.
Puudutasite ühekorraga 2
või enamat sümbolit.
Puudutage ainult üht sümbolit.
STOP+GO -funktsioon töötab.
Vt "Igapäevane kasutamine".
Juhtpaneelil on vett või rasvapritsmeid.
Pühkige juhtpaneel puhtaks.
Helisignaal kõlab ja pliit lüli- Katsite kinni ühe või mitu
tub välja.
sümbolit.
Helisignaal kõlab, kui pliit
välja lülitatakse.
Eemaldage ese sümbolitelt.
EESTI
45
Probleem
Pliit lülitub välja.
Võimalik põhjus
Lahendus
Olete midagi asetanud süm- Eemaldage ese sümbolitelt.
bolile
Võimsusaste lülitub ühelt ast- Võimsusfunktsioon on sisse
melt teisele.
lülitatud.
Vt "Igapäevane kasutamine".
Sümbolid lähevad tuliseks.
Asetage suuremad anumad
tagumistele väljadele.
Keedunõu on liialt suur või
asub sensorväljale liiga lähedal.
Juhtpaneelil sümbolit puudu- Signaalid on välja lülitatud.
tades signaali ei ole.
Paindlikul induktsioonialal
olevad keedunõud ei kuumene.
Lülitage signaalid sisse.
Vt "Igapäevane kasutamine".
Nõud on paindlikul induktAsetage keedunõud paindlisioonialal valesti paigutatud. kul induktsioonialal õigele
kohale. Keedunõude asend
sõltub sisselülitatud funktsioonist või funktsioonirežiimist.
Vt jaotist "Paindlik induktsiooniala".
Nõu põhja läbimõõt on vali- Kasutage nõusid, mille põhja
tud funktsiooni või funktsioo- läbimõõt sobib valitud funktnirežiimi jaoks ebasobiv.
sioonile või funktsioonirežiimile. Kasutage paindliku induktsiooniala ühel sektsioonil nõud, mille põhja läbimõõt ei ole väiksem kui 160
mm.
Vt jaotist "Paindlik induktsiooniala".
-süttib.
Automaatne väljalülitus on
sisse lülitatud.
Lülitage pliit välja ja käivitage uuesti.
-süttib.
Lapselukk või lukufunktsioon
sisse lülitatud.
Vt "Igapäevane kasutamine".
-süttib.
Keeduväljal pole nõud.
Pange nõu keeduväljale.
EESTI
46
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Kasutate vale keedunõud.
Kasutage sobivat keedunõud.
Vt jaotist "Vihjeid ja näpunäiteid".
Nõu põhja läbimõõt on selle
keeduvälja jaoks liiga väike.
Kasutage sobivate mõõtmetega keedunõusid.
Vt jaotist "Vihjeid ja näpunäiteid".
Keedunõu ei kata ruutu või
risti.
Katke rist või ruut täielikult.
Multi-Flexi -režiim töötab.
Ühe või enama töösoleva
funktsioonirežiimi sektsioonil
ei ole nõud.
Pange keedunõud töösoleva
funktsioonirežiimi õigetele
vastavatele sektsioonidele
või muutke funktsioonirežiimi.
Vt jaotist "Paindlik induktsiooniala".
Pre-Set Cooking-režiim töö- Kasutage ainult ühte nõud.
tab. Paindlikule induktsiooVt jaotist "Paindlik induktnialale on pandud kaks kee- siooniala".
dunõud.
ja süttib number.
Seadmel ilmes tõrge.
Ühendage pliit elektrivõrgust
mõneks ajaks lahti. Lülitage
maja elektrisüsteemi kaitse
välja. Ühendage see uuesti
sisse. Kui
süttib uuesti,
pöörduge teeninduskeskusse.
EESTI
47
Probleem
-süttib.
Võimalik põhjus
Lahendus
Pliidil ilmnes tõrge, kuna
keedunõu on tühjaks keenud. Automaatne väljalülitusfunktsioon ja ülekuumenemise kaitse on sisse lülitatud.
Lülitage pliit välja. Eemaldage kuum keedunõu. Lülitage
umbes 30 sekundi möödumisel keeduväli uuesti sisse. Kui
probleemi põhjustas keedunõu, sõnum kustub. Jääkkuumuse indikaator võib põlema jääda. Laske keedunõul
piisavalt jahtuda. Kontrollige, kas kasutatav keedunõu
sobib selle pliidiga.
Vt jaotist "Vihjeid ja näpunäiteid".
Tõrke korral püüdke kõigepealt ise
probleemile lahendus leida. Kui te ei suuda
probleemile ise lahendust leida, siis võtke
ühendust edasimüüja või müügijärgse
hooldusega.
Kui te pole seadet õigesti
kasutanud või olete lasknud selle
paigaldada volitamata tehniku
poolt, võidakse müügijärgsest
teenindusest saadetud tehniku
või edasimüüja külaskäigu eest
küsida tasu, ja seda isegi
garantiiperioodil.
Tehnilised andmed
Andmeplaat
Made in Germany
© Inter IKEA Systems B.V. 1999
Model HÖGKLASSIG Typ 60 GBD CL AU 7.4kW
PNC 949 594 395 01 S No .................... 220V-240V AC 50-60 Hz
21552
IKEA of Sweden AB
SE - 343 81 Älmhult
PQM
603.039.33
Eeltoodud pildil on kujutatud seadme
andmeplaat ilma iga toote seerianumbrita),
mis asub korpusepinna all.
Hea klient, hoidke täiendav andmeplaat
kasutusjuhendi juures. Tehes täpselt
230 V
DGT
kindlaks teie pliidi, saame teid tulevikus
paremini abistada. Täname teid abi eest!
EESTI
48
Energiatõhusus
Tooteteave vastavalt EU 66/2014 Tooteteave vastavalt
Mudeli tunnus
HÖGKLASSIG
603-039-33
Keeduplaadi tüüp
Integreeritud
pliit
Keeduväljade arv
2
Keeduväljade arv
1
Kuumutamisviis
Induktsioon
Ringikujuliste keeduväljade Keskmine tagumine
läbimõõt (Ø)
Parempoolne eesmine
21,0 cm
18,0 cm
Keeduala pikkus (P) ja laius Vasak
(L)
P 46.4 cm
L 24.7 cm
Keeduvälja energiatarbimine (EC electric cooking)
Keskmine tagumine
Parempoolne eesmine
167,1 Wh/kg
177,5 Wh/kg
Keeduala energiatarbimine (EC electric cooking)
Vasak
184,6 Wh/kg
Pliidi energiatarbimine (EC
electric hob)
EN 60350-2 - Kodumajapidamises
kasutatavad elektrilised
toiduvalmistusseadmed – 2. osa: Pliidid –
Meetodid jõudluse mõõtmiseks
Energiasääst
Järgmisi nõuandeid järgides saate
igapäevaselt energiat kokku hoida.
176,4 Wh/kg
• Võimalusel pange keedunõule alati kaas
peale.
• Enne keeduvälja sisselülitamist asetage
sellele keedunõu.
• Pange väiksem nõu väiksemale
keeduväljale.
• Pange nõu otse keeduvälja keskele.
• Toidu soojashoidmiseks või sulatamiseks
kasutage jääkkuumust.
• Vett kuumutades piirduge vajaliku
kogusega.
Jäätmekäitlus
Sümboliga
tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse. Aidake hoida
keskkonda ja inimeste tervist ja suunake
49
EESTI
elektri- ja elektroonilised jäätmed ringlusse.
Ärge visake sümboliga tähistatud
seadmeid muude majapidamisjäätmete
hulka. Viige seade kohalikku ringluspunkti
või pöörduge abi saamiseks kohalikku
omavalitsusse.
IKEA GARANTII
Kui kaua IKEA garantii kehtib?
Garantii kehtib 5 aastat alates kuupäevast,
mil oma IKEA seadme ostsite. Ostutõendina
nõutakse originaalostutšeki olemasolu. Kui
garantii raames teostatakse teenustöid, ei
pikenda see seadme kehtivat
garantiiperioodi.
Kes teostab teenustöid?
IKEA teenusepakkuja pakub teenustöid
oma teeninduspunktide või volitatud
teeninduspartnerite võrgustiku kaudu.
Mida garantii hõlmab?
Garantii hõlmab selliseid seadme vigu, mis
on tekkinud valmistusvigade või
materjalivigade tõttu alates IKEA-st ostmise
kuupäevast. Käesolev garantii kehtib ainult
kodse kasutuse puhul. Erandid on välja
toodud jaotises "Mida käesolev garantii ei
hõlma?" Garantiiperioodi jooksul kaetakse
vigade kõrvaldamisega seotud kulud, nt
parandustööd, osade vahetamine ning tööja transpordikulud juhul, kui seade on
parandustöödeks kättesaadav ilma
spetsiaalsete kulutusteta. Sellisel juhul
kehtivad EL-i suunised (nr 99/44/EÜ) ja
vastavad kohalikud eeskirjad. Asendatud
osade omanikuks on IKEA.
Mida teeb IKEA probleemi
kõrvaldamiseks?
IKEA määratud teenusepakkuja vaatab
seadme üle ja otsustab ainuisikuliselt, kas
see on käesoleva garantiiga hõlmatud. Kui
garantii kehtib, otsustab IKEA
teenusepakkuja või tema volitatud
teeninduspartner seejärel oma parima
äranägemise kohaselt seadme kas
parandada või samaväärse tootega
asendada.
Mida käesolev garantii ei hõlma?
• Tavalist kulumist.
• Tahtlikust tegevusest või hooletusest
põhjustatud kahjusid, kasutusjuhiste
eiramisest tulenevaid kahjusid, vale
paigaldamise või elektripinge
kasutamisest tulenevaid kahjusid,
keemiliste või elektrokeemiliste
reaktsioonide tõttu tekkinud kahjusid,
rooste-, korrosiooni- või veekahjusid,
sealhulgas, kuid mitte ainult, vee liigsest
lubjasisaldusest tulenevaid kahjusid ega
ebaharilikest keskkonnatingimustest
tulenevaid kahjusid.
• Vahetatavaid tarvikuid nagu patareid ja
lambid.
• Mittefunktsionaalseid ja dekoratiivseid
muutusi, mis ei mõjuta seadme
tavapärast kasutamist, näiteks kriimustusi
või võimalikke värvimuutusi.
• Kahjusid, mida on põhjustanud
seadmesse sattunud võõrkehad või
ained filtrite, tühjendussüsteemide või
pesuainelahtrite puhastamisel või
ummistuste kõrvaldamisel.
• Järgmiste osade kahjusid: keraamiline
klaas, tarvikud, lauanõude ja
söögiriistade korvid, tugijalad ja
tühjendustorud, tihendid, lambid ja
lampide katted, ekraanid, nupud,
kaitsekatted ja nende osad. Välja
arvatud juhul, kui tõendatakse selliste
kahjude tulenemine toote vigadest.
• Kui tehnik ei tuvasta tehtud ülevaatuse
tulemusel vea olemasolu.
50
EESTI
• Kui parandustöid on teostanud muud kui
meie poolt ette nähtud teenusepakkujad
ja/või volitamata lepingupartnerid või
kui kasutatud on mitte-originaalvaruosi.
• Kui teostada tuleb parandustöid, mis on
vajalikud vale või mitte ette nähtud viisil
paigalduse tõttu.
• Kui seadet kasutatakse mitte koduses
majapidamises, vaid ärilisel eesmärgil.
• Transpordikahjud. Kui klient transpordib
toote ise oma koju või muule aadressile,
ei vastuta IKEA mingite transportimisel
tekkida võivate kahjude eest. Juhul, kui
toote transpordib kliendi aadressile
IKEA, siis katab transportimisel tootele
tekkida võivad kahjud käesolev garantii.
• IKEA seadme esmase paigaldamisega
seotud kulud. Kui IKEA teenusepakkuja
või tema volitatud teeninduspartner
parandab või asendab toote vastavalt
käesoleva garantii tingimustele,
paigaldab teenusepakkuja või tema
volitatud teeninduspartner parandatud
seadme või ka asendusseadme
vajadusel ise.
See piirang ei kehti juhul, kui pole tegu
rikkega, vaid kui kvalifitseeritud tehnik
kasutab meie originaalvaruosi, et viia
seade vastavusse mõnes teises EL-i riigis
kehtivate tehnilise ohutuse nõuetega.
• tehniliste näitajatega, mis kehtivad
garantiinõude esitamise riigis;
• kokkupanemisjuhiste ja kasujutusjuhendis
oleva ohutusinfoga.
IKEA seadmete müügijärgne teenindus:
Kohalike seaduste rakendamine
Kuidas meid leida
IKEA garantii annab Teile kindlad
seaduslikud õigused, mis on kohalike
nõuete suhtes ülimuslikud. Need tingimused
ei piira siiski mingil moel kohalikus
seadusandluses kirjeldatud tarbijaõigusi.
Kehtivuspiirkond
Kui olete seadme ostnud ühest EL-i riigist ja
viite selle teise EL-i riiki, tagatakse teenused
teile selles riigis tavapäraste
garantiitingimuste raamistikus. Kohustus
teostada garantii raamistikus pakutavaid
teenustöid kehtib vaid juhul, kui seade on
paigaldatud ja vastavuses järgmiste
nõuetega:
Võtke kindlasti ühendust IKEA müügijärgse
teenindusega:
1. kui soovite esitada käesoleva garantii
alla kuuluva nõude;
2. kui soovite täpsemat teavet IKEA
seadme paigaldamise kohta
spetsiaalsesse IKEA köögimööblisse.
Teenindus ei anna teavet järgmistes
küsimustes:
• IKEA köökide paigaldamise kohta
üldiselt;
• elektriühenduste kohta (kui seadme
juurde ei kuulu pistik ja kaabel), veeja gaasiühenduste kohta, sest need
tööd tuleb tellida vastava volitusega
hooldustehnikult.
3. kui soovite täpsemat teavet IKEA
seadme kasutusjuhendi ja tehniliste
andmete kohta.
Et saaksime teid parimal moel aidata,
lugege enne meie poole pöördumist
tähelepanelikult käesolevas brošüüris
olevaid kokkupanemisjuhiseid ja/või
kasutusjuhendit.
Täieliku loendi IKEA kontaktide ja vastavate
kohalike telefoninumbritega leiate selle
juhendi viimaselt leheküljelt.
EESTI
Et saaksime teid kiiremini
teenindada, soovitame kasutada
selle kasutusjuhendi lõpus
olevaid telefoninumbreid.
Kasutage alati neid loendis
olevaid telefoninumbreid, mis on
ära toodud teid huvitava
seadme juures. Enne meile
helistamist hoidke käepärast
oma seadmele vastav IKEA
tootenumber (8-kohaline kood),
samuti seadme seerianumber (8kohaline kood seadme
andmesildil).
HOIDKE OSTUTŠEKK ALLES!
See on teie ostutõend ning see
tuleb esitada garantii
taotlemisel. Pidage meeles, et
ostutšekk sisaldab ka andmeid
teie poolt ostetud IKEA seadme
tootenime ja -numbri kohta (8kohaline kood).
Kas vajate täiendavat abi?
Kui teil on küsimusi, mis ei ole seotud teie
seadmete müügijärgse teenindusega, siis
pöörduge lähima IKEA kõnekeskuse poole.
Enne helistamist soovitame siiski
tähelepanelikult lugeda seadmega kaasas
olevaid dokumente.
51
52
Country
België
Belgique
Phone number
070 246016
Česká republika
00359888164080
0035924274080
246 019721
Danmark
70 15 09 09
Deutschland
+49 1806 33 45 32*
Ελλάδα
España
България
Call Fee
Opening time
Binnenlandse gesprekskosten
8 tot 20 Weekdagen
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
Такса за повикване от страната
От 9 до 18 ч в работни дни
Cena za místní hovor
8 až 20 v pracovních dnech
man. - fre. 09.00 - 20.00
lør. - søn. 09.00 - 18.00
Landstakst
211 176 8276
* 0,20 €/Verbindung aus dem
Festnetz max. 0,60 €/Verbindung
aus dem Mobilfunknetz
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
91 1875537
Tarifa de llamadas nacionales
De 8 a 20 en días laborables
France
0170 36 02 05
Tarif des appels nationaux
Hrvatska
00385 1 6323 339
Trošak poziva 27 lipa po minuti
Ireland
0 14845915
National call rate
9 à 21. En semaine
radnim danom od ponedjeljka
do petka od 08:00 do 16:00
8 till 20 Weekdays
Ísland
5880503
Italia
02 00620818
Innanlandsgjald fyrir síma
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος
22 030 529
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Werktags von 8.00 bis 20.00
9 til 18. Virka daga
Lietuva
5 230 06 99
Nacionalinių pokalbių tarifai
Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00
Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45
Magyarország
Belföldi díjszabás
Hétköznap 8 és 10 óra között
Geen extra kosten.
Alleen lokaal tarief.
ma-vr: 8.00 - 21.00
zat: 9.00 - 21.00
zon / pub. vakantie: 10.00 - 18.00
Norge
061 998 0549
0900 - 235 45 32
(0900-BEL IKEA)
0031 - 50 316 8772
(internationaal)
22 72 35 00
Takst innland
8 til 20 ukedager
Österreich
+43-1-2056356
max. 10 Cent/min.
Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr
Polska
801 400 711
Stawka wg taryfy krajowej
Portugal
211557985
Chamada Nacional
România
021 211 08 88
Россия
8 495 6662929
Tarif apel naţional
Действующие телефонные
тарифы
Tarif für Anrufe im Bundesgebiet
Od 8 do 20 w dni robocze
9 às 21. Dias de Semana
*excepto feriados
8 - 20 în zilele lucrătoare
с 8 до 20 по рабочим дням
Время московское
8 bis 20 Werktage
Nederland
Luxembourg
Schweiz
Suisse
031 5500 324
Svizzera
Slovensko
(02) 3300 2554
Suomi
030 6005203
Sverige
0775 700 500
Україна
United Kingdom
044 586 2078
020 3347 0044
+381 11 7 555 444
(ако позивате изван Србије)
Србија
011 7 555 444
(ако позивате из Србије)
Eesti, Latvija, Slovenija
Tarif des appels nationaux
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
Cena vnútroštátneho hovoru
Lankapuhelinverkosta
0,0835 €/puhelu + 0,032 €/min
Matkapuhelinverkosta 0,192 €/min
8 à 20. En semaine
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
8 až 20 v pracovných dňoch
arkipäivisin 8.00 - 20.00
Міжміськи дзвінки платні
National call rate
mån-fre 8.30 - 20.00
lör-sön 9.30 - 18.00
9 - 21 В робочі дні
9 till 21. Weekdays
Цена позива у националном
саобраћају
Понедељак – субота: 09 – 20
Недеља: 09 – 18
lokalsamtal (lokal taxa)
www.ikea.com
*
53
54
55
867357591-A-322019
© Inter IKEA Systems B.V. 2019
21552
AA-2172032-2
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement