IKEA | LHGC3K | User manual | IKEA LHGC3K Ohjekirja

IKEA LHGC3K Ohjekirja
LAGAN
HGC3K
FI
SE
IS
SUOMI
Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n
nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa.
SVENSKA
Var god se den sista sidan i denna handbok för en komplett lista
över IKEA:s auktoriserade serviceleverantör och nationella
telefonnummer.
ÍSLENSKA
Á öftustu síðu þessarar handbók er skrá yfir alla veitendur
eftirsöluþjónustu sem útnefndir hafa verið af IKEA og viðeigandi
símanúmer í hverju landi.
SUOMI
SVENSKA
ÍSLENSKA
4
17
30
4
SUOMI
Sisältö
Turvallisuustieto
Turvallisuusohjeet
Asennus
Sähköliitäntä
Tuotekuvaus
Päivittäinen käyttö
Vihjeitä ja neuvoja
4
6
8
9
10
11
11
Hoito ja puhdistus
Vianmääritys
Tekniset tiedot
Energiatehokkuus
Ympäristönsuojelu
IKEA-TAKUU
11
12
13
13
14
14
Oikeus muutoksiin pidätetään.
Turvallisuustieto
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta
ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilö- tai
omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat laitteen virheellisestä
asennuksesta tai käytöstä. Pidä ohjeet aina laitteen mukana
tulevia käyttökertoja varten.
Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt,
joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän
riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta sen
käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun
heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään sen
käyttöön liittyvät vaarat.
Laite on pidettävä 3-8-vuotiaiden lasten ja erittäin vakavasti
liikuntarajoitteisten henkilöiden ulottumattomissa, ellei heitä
valvota jatkuvasti.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta, ellei
heitä valvota jatkuvasti.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja
hävittää asianmukaisesti.
SUOMI
•
•
•
5
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin, kun se
on toiminnassa tai se jäähtyy. Laitteen kosketettavissa olevat
osat voivat kuumentua käytön aikana.
Jos laitteessa on lapsilukko, se tulee kytkeä päälle.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa laitteeseen
käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VAROITUS: Laite ja näkyvissä olevat osat kuumenevat käytön
aikana. Varo koskettamasta uunin lämmitysvastuksia.
Älä käytä tätä laitetta ulkoisella ajastimella tai erillisellä
kaukosäädinjärjestelmällä.
VAROITUS: Rasvalla tai öljyllä kypsentäminen ilman
valvontaa voi olla vaarallista ja se voi johtaa tulipaloon.
Älä KOSKAAN yritä sammuttaa tulta vedellä, vaan kytke
laite pois toiminnasta ja peitä sitten liekit esimerkiksi kannella
tai sammutuspeitteellä.
HUOMAUTUS: Ruoan kypsymistä tulee valvoa. Lyhytaikaista
ruoan kypsymistä on valvottava jatkuvasti.
VAROITUS: Tulipalon vaara: Älä säilytä mitään keittotason
päällä.
Metalliesineitä, kuten veitsiä, haarukoita, lusikoita ja kansia ei
saa asettaa keittotasolle, koska ne voivat kuumentua.
Älä käytä laitetta ennen kuin se on asennettu kalusteeseen.
Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria.
Jos keraaminen/lasipinta on vaurioitunut, katkaise virta
laitteesta ja irrota pistoke pistorasiasta. Jos laite on liitetty
sähköverkkoon suoraan kytkentäkoteloa käyttäen, irrota
sulake virran katkaisemiseksi laitteesta. Ota joka tapauksessa
yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike
tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
6
SUOMI
•
VAROITUS: Käytä ainoastaan kodinkoneen valmistajan
suunnittelemia keittotason suojia, laitteen valmistajan
käyttöohjeessa määritettyjä suojia tai keittotason mukana
toimitettuja suojia. Virheellisten suojien käyttö voi aiheuttaa
onnettomuuksia.
Turvallisuusohjeet
Asennus
VAROITUS! Laitteen asennus
tulee jättää valtuutetun
asentajan vastuulle.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit.
• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai
käyttää.
• Noudata koneen mukana toimitettuja
asennusohjeita.
• Noudata mainittuja
vähimmäisetäisyyksiä muihin laitteisiin ja
kalusteisiin.
• Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
• Tiivistä pinnat tiivisteaineella estääksesi
kosteuden aiheuttaman turpoamisen.
• Suojaa laitteen alaosa höyryltä ja
kosteudelta.
• Älä asenna laitetta oven viereen tai
ikkunan alapuolelle. Tällöin
keittoastioiden putoaminen laitteesta
vältetään oven tai ikkunan avaamisen
yhteydessä.
• Jos laite on asennettu laatikoiden
yläpuolelle, varmista, että laitteen
alaosan ja ylälaatikon välinen tila on
riittävä ilmankierron kannalta.
• Laitteen alaosa voi kuumentua.
Varmista, että asennat lämmönkestävän
erotuslevyn laitteen alapuolelle, jotta
laitteen alaosaan ei voida koskettaa.
Lue asennusohjeet.
Sähköliitännät
VAROITUS! Tulipalo- ja
sähköiskuvaara.
• Kaikki sähkökytkennät tulee jättää
valtuutetun asentajan vastuulle.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
• Ennen toimenpiteiden suorittamista tulee
varmistaa, että laite on irrotettu
sähköverkosta.
• Varmista, että arvokilvessä olevat
parametrit ovat verkkovirtalähteen
sähköarvojen mukaisia.
• Varmista, että laite on asennettu oikein.
Löysät tai vääränlaiset virtajohdot tai
pistokkeet (jos olemassa) voivat
aiheuttaa liittimen ylikuumenemisen.
• Käytä oikeaa virtajohtoa.
• Varo, ettei virtajohto takerru kiinni
mihinkään.
• Varmista, että iskusuojaus on asennettu.
• Käytä kaapelissa vedonpoistajaa.
• Varmista, ettei virtajohto tai pistoke (jos
olemassa) kosketa kuumaan laitteeseen
tai kuumiin keittoastioihin, kun liität
laitteen lähellä oleviin pistorasioihin.
• Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
• Varmista, ettei pistoke (jos olemassa) tai
virtajohto vaurioidu. Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseemme tai
sähköasentajaan vaurioituneen
virtajohdon vaihtamiseksi.
• Jännitteenalaisten ja eristettyjen osien
suojat tulee asentaa niin, ettei niiden
irrotus onnistu ilman työkaluja.
7
SUOMI
• Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on ulottuvilla
laitteen asennuksen jälkeen.
• Jos pistoke on löysästi kiinni
virtajohdossa, älä kiinnitä sitä
pistorasiaan.
• Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
• Käytä vain asianmukaisia eristyslaitteita:
suojakytkimet, sulakkeet (ruuvattavat
sulakkeet on irrotettava kannasta),
vikavirtakytkimet ja kontaktorit.
• Sähköasennuksessa on oltava erotin,
joka mahdollistaa laitteen irrottamisen
sähköverkosta kaikista navoista.
Erottimen kontaktiaukon leveys on oltava
vähintään 3 mm.
Käyttö
VAROITUS! Henkilövahinkojen,
palovammojen ja sähköiskujen
vaara.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit, merkit
ja suojakalvot (jos olemassa) ennen
käyttöönottoa.
• Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
kotitalouskäyttöön.
• Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
• Varmista, ettei tuuletusaukoissa ole
esteitä.
• Älä jätä laitetta ilman valvontaa
toiminnan aikana.
• Kytke keittoalue aina off-asentoon
käytön jälkeen.
• Älä aseta ruokavälineitä tai kattiloiden
kansia keittoalueille. Ne voivat
kuumentua.
• Älä käytä laitetta märillä käsillä tai kun
se on kosketuksissa veteen.
• Älä käytä laitetta työtasona tai
säilytystasona.
• Jos laitteen pinnassa on säröjä, irrota
laite välittömästi sähköverkosta. Täten
vältetään sähköiskut.
• Öljy voi roiskua, kun asetat ruokaaineksia kuumaan öljyyn.
VAROITUS! Tulipalo- ja
räjähdysvaara.
• Kuumista rasvoista ja öljyistä voi päästä
syttyviä höyryjä. Pidä liekit tai kuumat
esineet kaukana rasvoista ja öljyistä, kun
käytät niitä ruoanvalmistukseen.
• Erittäin kuumasta öljystä pääsevät
höyryt voivat sytyttää tulipalon.
• Käytetty öljy, jossa voi olla ruokaaineksien jäämiä, voi aiheuttaa tulipalon
alhaisemmassa lämpötilassa kuin
ensimmäistä kertaa käytettävä öljy.
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
VAROITUS! Laite voi muutoin
vaurioitua.
• Älä pidä kuumaa keittoastiaa
käyttöpaneelin päällä.
• Älä aseta kuumaa keittoastian kantta
keittotason lasipinnalle.
• Älä anna keittoastioiden kiehua kuiviin.
• Älä anna esineiden tai keittoastioiden
pudota laitteen päälle. Pinta voi
vaurioitua.
• Älä kytke keittoalueita toimintaan
keittoastian ollessa tyhjä tai ilman
keittoastiaa.
• Älä aseta alumiinifoliota laitteen päälle.
• Valuraudasta tai -alumiinista valmistetut
tai vaurioituneen pohjan omaavat
keittoastiat voivat naarmuttaa lasi- tai
keraamista pintaa. Nosta ne aina irti
keittotasosta liikuttamisen aikana.
• Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
ruoanlaittoon. Sitä ei saa käyttää muihin
tarkoituksiin, esimerkiksi huoneen
lämmittämiseen.
Hoito ja puhdistus
• Puhdista laite säännöllisesti, jotta
pintamateriaali pysyisi hyväkuntoisena.
• Kytke laite pois toiminnasta ja anna sen
jäähtyä ennen puhdistusta.
SUOMI
8
• Kytke laite irti sähköverkosta ennen
huoltotoimenpiteiden aloittamista.
• Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä
laitteen puhdistamiseen.
• Puhdista laite kostealla pehmeällä
liinalla. Käytä vain mietoja
puhdistusaineita. Älä käytä
hankausainetta, hankaavia pesulappuja,
liuottimia tai metalliesineitä.
Huoltopalvelu
• Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
• Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
Hävittäminen
VAROITUS! Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
• Kysy lisätietoa laitteen oikeaoppisesta
hävittämisestä paikalliselta
viranomaiselta.
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja
hävitä se.
Asennus
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Yleistä
Asennuksessa tulee noudattaa
käyttömaassa voimassa olevia
lakeja, määräyksiä, direktiivejä
ja standardeja
(sähköturvallisuusmääräykset,
kierrätysmääräykset jne.)!
min. 500 mm
590 mm
490±1
mm
520 mm
560±1
mm
min. 100 mm
min.
28 mm
55 mm
max.
R 5 mm
min. 28 mm
Tärkeää!
• Katso lisätietoa asennusohjeista.
• Jos keittotason alapuolella ei ole uunia,
asenna keittotason alapuolelle paneeli
20 mm:n etäisyydelle keittotason
alapinnasta.
SUOMI
9
• Älä käytä silikonitiivistettä laitteen ja
työtason välillä.
Sähköliitäntä
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
VAROITUS! Kaikki
sähkökytkennät tulee jättää
valtuutetun asentajan vastuulle.
Sähköliitäntä
• Ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan,
tarkista, että arvokilvessä mainittu
jännite ja taajuus vastaavat verkkovirran
arvoja. Tarkista myös laitteen
nimellisteho ja varmista, että virtajohto
vastaa nimellistehoa (katso kohta
"Tekniset tiedot"). Arvokilpi sijaitsee
keittotason pohjassa.
• Laitteen mukana ei toimiteta
verkkovirtajohtoa. Hanki
oikeantyyppinen virtajohto
erikoisliikkeestä. Yksi- tai
kaksivaiheliitäntä vaatii
verkkovirtajohdon, jonka
lämpötilavakavuus on vähintään 70 °C.
Virtajohdossa on oltava päätylaipat.
IEC-määräyksien mukaisesti
yksivaiheliitäntä vaatii verkkovirtajohdon
3 x 4 mm² ja kaksivaiheliitäntä
verkkovirtajohdon 4 x 2,5 mm².
Maakohtaisia määräyksiä on
noudatettava ensisijaisesti.
• Verkkovirtaan kytkennän vaatimukset
ovat: AC 230 V, AC 220 V~ tai AC 240
V~ 50 Hz.
• Sähköliitännässä tulee olla erotuskytkin.
Sähköliitäntään on asennettava kytkin,
joka erottaa laitteen kaikki navat
sähkövirrasta ja jonka kontaktien väli on
vähintään 3 mm. Sopivia erotuslaitteita
ovat esimerkiksi suojakytkimet,
vikavirtakytkimet tai sulakkeet.
• Verkkovirtakytkennässä tulee noudattaa
kytkentäkaavion ohjeita (keittotason
runko-osan pohjassa). Maadoitusjohdin
kytketään symbolilla merkittyyn liittimeen
ja sen on oltava pitempi kuin
jännitteelliset johtimet. Kiristä
kytkentäkotelon ruuvit tiukasti! Kiinnitä
virtajohto lopuksi kaapelikiinnikkeellä ja
sulje kansi painamalla lujasti, jolloin se
lukkiutuu kiinni.
VAROITUS! Kun laite on kytketty
verkkovirtaan, tarkista, että
kaikki keittoalueet ovat
käyttövalmiita kytkemällä kukin
toimintaan maksimiteholle.
SUOMI
10
Tuotekuvaus
Keittoalueet
1
2
145 mm
180 mm
1
2
3
4
5
Yhden lämpöalueen keittoalue 1200 W
Yhden lämpöalueen keittoalue 1800 W
Säätimet
Jälkilämmön merkkivalo
Yhden lämpöalueen keittoalue 2300 W
210 mm
5
4
3
Säätimet
Pinnan jälkilämmön merkkivalo
Tehotason voi asettaa välille 1-9.
Pinnan jälkilämmön merkkivalo syttyy heti,
kun jokin keittoalueista on kuuma.
1
Pienin teho
9
Suurin teho
0
Pois toiminnasta
Kutakin säädintä vastaava keittoalue
2
3
VAROITUS! Pinnan jälkilämmön
takia palovammojen vaara!
Keittoalueiden jäähtyminen
kestää jonkin aikaa virran
katkaisemisen jälkeen. Kiinnitä
huomiota pinnan jälkilämmön
merkkivaloon.
Pinnan jälkilämpöä voi hyödyntää
pakasteiden sulattamisessa tai ruokien
lämpimänäpidossa.
1
1
2
3
SUOMI
11
Päivittäinen käyttö
Tehotason säätäminen
Toiminto
Säätimen asetus
Arvo suurenee myötäpäivään käännettäessä
1-9
Arvo pienenee vastapäivään käännettäessä
9-1
Katkaise virta kääntämällä säädin asentoon 0
0
Vihjeitä ja neuvoja
Äänet käytön aikana
Kun keittoalue kytketään
toimintaan, se voi surista hetken
aikaa. Tämä on kaikkien
keraamisten keittotasojen
ominaisuus, eikä se vaikuta
laitteen toimintaan tai sen
käyttöikään.
Hoito ja puhdistus
Yleistä
VAROITUS! Kytke laite pois
toiminnasta ja anna sen jäähtyä
ennen puhdistusta.
VAROITUS! Turvallisuussyistä
laitetta ei saa puhdistaa
höyrypesulaitteella tai
painepesurilla.
VAROITUS! Terävät esineet ja
hankaavat pesuaineet
vahingoittavat laitetta. Puhdista
keittotaso ja poista roiskeet
vedellä ja käsitiskiaineella
jokaisen käytön jälkeen. Pyyhi
pinta lopuksi puhtaalla vedellä
puhdistusaineen käytön jälkeen.
Keraamisen pinnan naarmut tai
tummat läiskät, jotka eivät lähde
pois, eivät vaikuta laitteen
toimintaan.
SUOMI
12
Ruokaroiskeiden ja kiinnipalaneen lian
poistaminen
1. Poista sokeripitoinen ruoka, muovi ja
alumiinifolio välittömästi kaapimen
avulla (ei sisälly laitteen toimitukseen).
Aseta kaavin viistosti keittotason pintaa
vasten ja poista kiinnitarttunut aine
työntämällä kaavinta pintaa pitkin.
Pyyhi laite kostealla liinalla ja pienellä
määrällä astianpesuainetta. Kuivaa
pinta lopuksi puhtaalla liinalla.
2. Kalkkijäljet, vesirenkaat, rasvaroiskeet
ja metallimaiset kiiltävät tahrat on
poistettava laitteen jäähtymisen jälkeen
keraamisen keittotason tai
ruostumattoman teräksen
puhdistusaineella.
Vianmääritys
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Käyttöhäiriöt
Ongelma
Keittoalueet eivät toimi.
Mahdollinen syy
Tehotasoa ei ole asetettu.
Korjaustoimenpide
Aseta tehotaso.
Sulaketaulun sulake on pala- Tarkista sulaketaulussa olenut (sulakekotelo).
va sulake. Jos sulake palaa
useita kertoja, ota yhteys
valtuutettuun sähköasentajaan.
Jälkilämmön merkkivalo ei
syty.
Keittoalue on ollut käytössä Jos keittoalueen pitäisi olla
vain vähän aikaa eikä se ole kuuma, ota yhteys valtuutetehtinyt kuumentua riittävän tuun huoltoliikkeeseen.
kuumaksi.
Jos laitteen käytössä ilmenee häiriöitä, yritä
ensin selvittää ongelma itse. Jos ongelma ei
ratkea, ota yhteys jälleenmyyjään tai
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Valtuutetun huoltoliikkeen
käynnistä aiheutuvat kulut
voidaan veloittaa myös
takuuaikana, mikäli
toimintahäiriö on aiheutunut
virheellisen käytön tai
valtuuttamattoman henkilön
suorittaman asennuksen vuoksi.
SUOMI
13
Tekniset tiedot
Arvokilpi
Made in Germany
© Inter IKEA Systems B.V. 1999
Model LAGAN HGC3K Typ 60PAD52AO 5.3kW
PNC 949 593 369 02 S No .................... 220V-240V AC 50-60 Hz
21552
PQM
501.823.52
IKEA of Sweden AB
SE - 343 81 Älmhult
Yllä olevassa kuvassa on laitteen arvokilpi,
joka on kiinnitetty laitteen pohjaan (kuvassa
ei näy tuotekohtaista sarjanumeroa).
230 V
DGT
avuksi keittotason tunnistamisessa, jos
tarvitset apuamme vastaisuudessa. Kiitos
avustasi!
Hyvä asiakas, ylimääräinen arvokilpi tulee
säilyttää ohjekirjan yhteydessä. Se on
Energiatehokkuus
Tuotetiedot standardin EU 66/2014 mukaisesti koskevat ainoastaan Euroopan unionin
markkina-aluetta
Mallin tunnus
LAGAN HGC3K
501-823-52
Keittotasotyyppi
Kalusteeseen
asennettava keittotaso
Keittoalueiden määrä
3
Kuumennustekniikka
Säteilevä lämmitin
Pyöreiden keittoalueiden
halkaisija (Ø)
Vasemmalla edessä
Vasemmalla takana
Oikealla takana
21,0 cm
14,5 cm
18,0 cm
Energiankulutus keittoaluetta kohti (EC electric
cooking)
Vasemmalla edessä
Vasemmalla takana
Oikealla takana
187,4 Wh/kg
183,0 Wh/kg
183,0 Wh/kg
Keittotason energiankulutus (EC electric hob)
EN 60350-2 - Sähkötoimiset keittiön
kodinkoneet - Osa 2: Keittotasot Suorituskyvyn mittaustavat
184,5 Wh/kg
SUOMI
14
Energiansäästö
Voit säästää energiaa jokapäiväisen
ruoanvalmistuksen aikana seuraavia
vinkkejä noudattamalla.
• Käytä veden kuumentamisen aikana
ainoastaan tarvittavaa vesimäärää.
• Mikäli mahdollista, peitä keittoastia aina
kannella.
• Aseta keittoastia keittoalueelle ennen
alueen kytkemistä toimintaan.
• Keittoastian pohjan tulee vastata
keittoalueen halkaisijaa.
• Aseta pieni keittoastia pienemmälle
keittoalueelle.
• Aseta keittoastia suoraan keittoalueen
keskelle.
• Käytä jälkilämpöä ruoan pitämiseksi
lämpimänä tai ruoan sulattamiseksi.
Ympäristönsuojelu
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla se
asianmukaiseen kierrätysastiaan. Suojele
ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut.
Älä hävitä merkillä
kodinkoneita kotitalousjätteen mukana.
Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
merkittyjä
IKEA-TAKUU
Kuinka kauan IKEA-takuu on voimassa?
Tämä takuu on voimassa 2 vuotta IKEAmyymälästä hankitun laitteen
alkuperäisestä ostopäivämäärästä lähtien.
Alkuperäinen ostokuitti vaaditaan
ostotodistukseksi. Jos takuuaikana tehdään
huoltotöitä, laitteen takuuaika ei pitene sen
vuoksi.
Huoltotöiden suorittaja
IKEA:n palveluntarjoaja tarjoaa huollon
omien huoltoliikkeidensä tai valtuutettujen
huoltoliikkeiden verkoston kautta.
Takuun kattavuus
Takuu kattaa laitteessa esiintyvät viat, jotka
ovat aiheutuneet valmistus- tai
materiaalivirheistä IKEA:sta ostopäivän
jälkeen. Tämä takuu koskee vain
kotitalouskäyttöä. Poikkeukset on määritetty
kohdassa Takuun piiriin kuulumattomat
asiat. Takuuaikana vian korjaamisesta
aiheutuvat kustannukset, esim. korjaukset,
varaosat, työ ja matkakulut, kuuluvat takuun
piiriin sillä ehdolla, että laite on
korjattavissa ilman erityiskuluja ja että vika
liittyy takuunalaiseen valmistus- tai
materiaalivirheeseen. Euroopan yhteisön
direktiivi (nro 99/44/EY) ja vastaavat
maakohtaiset määräykset ovat voimassa
näiden ehtojen mukaisesti. Vaihdetut osat
siirtyvät IKEA:n omistukseen.
Ongelman korjaaminen IKEA:n taholta
IKEA:n nimeämä palveluntarjoaja tarkastaa
tuotteen ja määrittää omaan harkintaansa
perustuen, onko tuote tämän takuun
alainen. Jos se katsotaan takuun alaiseksi,
IKEA:n palveluntarjoaja tai valtuutettu
huoltoliike oman harkintaansa perustuen
15
SUOMI
joko korjaa viallisen tuotteen tai vaihtaa
sen samanlaiseen tai vastaavaan
tuotteeseen.
Takuun piiriin kuulumattomat asiat
• Normaali kuluminen.
• Tahalliset tai laiminlyönnin aiheuttamat
vahingot, käyttöohjeiden noudattamisen
laiminlyönnin aiheuttamat vahingot,
virheellinen asennus tai kytkentä
väärään jännitteeseen, kemiallisen tai
sähkökemiallisen reaktion aiheuttamat
vahingot, ruostuminen, syöpyminen tai
vesivahingot mukaan lukien näihin
rajoittumatta vesijohtoverkon liian suuri
kalkkipitoisuus, epätavallisten
ympäristöolosuhteiden aiheuttamat
vahingot.
• Kulutusosat mukaan lukien paristot ja
lamput.
• Ei toiminnalliset ja koristeosat, jotka eivät
vaikuta laitteen normaaliin käyttöön,
mukaan lukien naarmut ja mahdolliset
värimuutokset.
• Vierasesineiden tai aineiden
aiheuttamat vahingossa syntyneet
vauriot ja sihtien,
vedenpoistojärjestelmien tai
pesuainelokeroiden puhdistuksen
yhteydessä syntyneet vahingot.
• Seuraavien osien vaurioituminen:
keraaminen lasipinta, lisävarusteet,
astia- ja ruokailuvälinekorit, syöttö- ja
poistoputket, tiivisteet, lamput ja lampun
suojukset, näytöt, kytkimet, kotelot ja
koteloiden osat, ellei näitä vahinkoja
voida osoittaa valmistusvirheiden
aiheuttamiksi.
• Tapaukset, joissa vikaa ei löydy
huoltohenkilön käynnin aikana.
• Korjaukset, joita eivät ole suorittaneet
nimeämämme palvelutarjoajat ja/tai
valtuutettu huoltoliike, tai jos on käytetty
muita kuin alkuperäisiä varaosia.
• Virheellisen tai määräysten vastaisen
asennuksen aiheuttamat korjaukset.
• Laitteen käyttö muussa kuin
kotitalousympäristössä, ts.
ammattikäytössä.
• Kuljetusvahingot. Jos asiakas kuljettaa
tuotteen kotiinsa tai muuhun
osoitteeseen, IKEA ei ole vastuussa
mahdollisista kuljetuksen aikana
syntyneistä vahingoista. Jos taas IKEA
toimittaa tuotteen asiakkaan
toimitusosoitteeseen, toimituksen aikana
syntyneet vahingot sisältyvät takuuseen.
• IKEA-kodinkoneen ensiasennuksen
kustannukset. Jos IKEA:n
palveluntarjoaja tai valtuutettu
huoltoliike korjaa tai korvaa
kodinkoneen tämän takuun ehtojen
alaisuudessa, palveluntarjoaja tai
valtuutettu huoltoliike asentaa
tarvittaessa korjatun kodinkoneen
uudelleen tai asentaa korvaavan
laitteen.
Tämä rajoitus ei koske ammattitaitoisen
asiantuntijan suorittamaa virheetöntä työtä,
jossa on käytetty alkuperäisiä varaosia,
laitteen sopeuttamiseksi toisen EU-maan
teknisten turvallisuusmääräysten
mukaiseksi.
Maakohtaisen lainsäädännön
soveltaminen
IKEA:n takuu antaa Sinulle tiettyjä laillisia
oikeuksia, jotka kattavat tai ylittävät kaikki
maakohtaisesti vaihtelevan paikallisen
lainsäädännön vaatimukset. Se ei rajoita
mitenkään Kuluttajasuojalaissa määritettyjä
oikeuksia.
Kelpoisuusalue
Palvelut laitteille, jotka on hankittu EUmaassa ja siirretty toiseen EU-maahan,
tuotetaan uuden maan normaalien
takuuehtojen mukaisesti. Palvelun
suoritusvelvollisuus takuun rajoissa on
olemassa vain, jos:
• laite vastaa sen maan teknisiä
vaatimuksia, jossa takuuvaatimus
16
SUOMI
tehdään, ja on asennettu näiden
vaatimusten mukaisesti.
• laite vastaa asennusohjeita ja
käyttöohjeen turvallisuusohjeita ja on
asennettu niiden mukaisesti.
IKEA-laitteiden myynninjälkeinen palvelu:
Pyydämme ottamaan yhteyttä IKEA:n
myynninjälkeiseen palveluun osoitteeseen:
1. tämän takuun alaisen
korvausvaatimuksen tekeminen,
2. IKEA-keittiökalusteisiin tarkoitetun IKEAlaitteen asennukseen liittyvien
selventävien tietojen pyytäminen.
Huolto ei anna seuraaviin liittyviä
selventäviä tietoja:
• IKEA-keittiön yleinen asennus,
• sähköliitäntä (mikäli laitteen mukana
toimitetaan pistoke ja virtajohto),
vesi- ja kaasuliitännät, sillä nämä on
annettava valtuutetun huoltoteknikon
tehtäväksi.
3. IKEA-laitteen käyttöohjeiden sisältöön
ja teknisiin tietoihin liittyvien
selvennysten pyytäminen.
Varmistaaksesi, että voimme palvella Sinua
parhaalla mahdollisella tavalla, lue
huolellisesti tämän oppaan sisältämät
asennusohjeet ja/tai käyttöohjeet, ennen
kuin otat yhteyttä meihin.
Yhteydenotot palvelua tarvittaessa
Tämän oppaan viimeisellä sivulla on
täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä
yhteyshenkilöistä sekä heidän
puhelinnumeronsa.
Jotta voimme palvella Sinua
mahdollisimman nopeasti,
pyydämme soittamaan tämän
oppaan lopussa mainittuun
puhelinnumeroon. Ilmoita aina
tässä oppaassa mainittu asiaasi
koskevan laitteen numero.
Varmista ennen kuin soitat meille,
että sinulla on laitteen, jota
varten tarvitset apuamme, IKEAtuotenumero (8-numeroinen
koodi) ja sarjanumero
(arvokilvessä oleva 8numeroinen koodi).
SÄILYTÄ OSTOKUITTI!
Ostokuitti on ostotodistus, ja se
vaaditaan takuuta varten.
Huomaa, että kuitissa on mainittu
myös IKEA-tuotteen nimi ja
numero (8-numeroinen koodi)
jokaisesta ostamastasi laitteesta.
Lisäavun tarve
Jos sinulla on muita kuin kodinkoneiden
myynninjälkeiseen palveluun liittyviä
kysymyksiä, ota yhteys lähimmän IKEAmyymälän puhelintukipalveluun.
Suosittelemme, että luet kodinkoneen
käyttöohjeen huolellisesti, ennen kuin otat
meihin yhteyttä.
17
SVENSKA
Innehåll
Säkerhetsinformation
Säkerhetsinstruktioner
Installation
Elektrisk anslutning
Produktbeskrivning
Daglig användning
Råd och tips
17
19
21
22
23
24
24
Skötsel och rengöring
Felsökning
Tekniska data
Energieffektivitet
Miljöskydd
IKEA-GARANTI
24
25
25
26
27
27
Med reservation för ändringar.
Säkerhetsinformation
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och
användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig
för personskador eller skador på egendom som orsakats av
felaktig installation eller användning. Förvara alltid
instruktionerna tillsammans med produkten för framtida bruk.
Säkerhet för barn och personer med
funktionsnedsättning
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och
uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet
och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande
hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker
som är förknippade med användningen.
Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket
omfattande och komplexa funktionsnedsättningar ska inte
vara i närheten av produkten om de inte är under uppsikt.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten utan
ständig uppsikt.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och
kassera det på lämpligt sätt.
SVENSKA
•
•
•
18
Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när den är
igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar kan bli heta
under användning
Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
Barn får inte utföra städning och underhåll av apparaten
utan uppsikt.
Allmän säkerhet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket varma
under användning. Var försiktig så att du undviker att vidröra
värmeelementen.
Använd inte produkten med en extern timer eller ett separat
fjärrkontrollsystem.
VARNING: Oövervakad matlagning på en häll med fett eller
olja kan vara farligt och kan leda till brand.
Försök ALDRIG att släcka en eld med vatten, utan stäng av
produkten och täck över flamman, t.ex. med ett lock eller
brandfilt.
VARNING: Tillagningsprocessen måste övervakas. En kort
tillagningsprocess måste ständigt övervakas.
VARNING: Brandfara: Förvara inte saker på kokytorna.
Metallföremål som knivar, gafflar, skedar och lock bör inte
placeras på hällens yta eftersom de blir varma.
Använd inte produkten innan den installeras i den inbyggda
strukturen.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.
Om keramik-/glasytan är sprucken, stäng av produkten och
dra ur elsladden. Om produkten är ansluten till elnätet direkt
med kopplingsboxen, ta bort säkringen för att koppla från
produkten från strömförsörjningen. I båda fallen, kontakta
vårt auktoriserade servicecenter.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren,
ett godkänt servicecenter eller personer med motsvarande
utbildning, för att undvika fara.
SVENSKA
•
19
VARNING: Använd endast hällskydd som designats av
tillverkaren av produkten eller som anges av tillverkaren i
bruksanvisningen som lämplig, eller hällskydd som medföljer.
Olyckor kan inträffa om fel skydd används.
Säkerhetsinstruktioner
Installation
VARNING! Produkten måste
installeras av en behörig person.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ installationsinstruktionerna som följer
med produkten.
• Minsta avstånd till andra produkter ska
beaktas.
• Var alltid försiktig när produkten rör sig
eftersom den är tung. Använd alltid
skyddshandskar och täckta skor.
• Täta skurna ytor med tätningsmedel för
att förhindra att fukt får den att svälla.
• Skydda produktens botten mot ånga och
fukt.
• Installera inte produkten nära en dörr
eller under ett fönster. Detta förhindrar
att heta kokkärl faller ned från
produkten när dörren eller fönstret är
öppet.
• Om produkten är installerad ovanför
lådor måste utrymmet mellan produktens
botten och den övre lådan vara
tillräckligt så att luft kan cirkulera.
• Produktens undersida kan bli het. Se till
att en icke-brännbar separationspanel
monteras under produkten så att man
inte kommer åt undersidan.
Se monteringsanvisningarna.
Elektrisk anslutning
VARNING! Risk för brand och
elektriska stötar.
• Alla elektriska anslutningar ska göras av
en behörig person.
• Produkten måste jordas.
• Produkten måste göras strömlös före alla
rengöringsarbeten.
• Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
• Kontrollera att produkten är rätt
installerad. Lösa och ej fackmässigt
monterade nätkablar eller kontakter (i
förekommande fall) kan orsaka
överhettning i kopplingsplinten.
• Använd rätt nätkabel.
• Låt inte elektriska ledningar trassla in sig.
• Kontrollera att ett skydd mot elektriska
stötar är installerat.
• Dragavlasta kabeln.
• Kontrollera att nätkabeln eller kontakten
(i förekommande fall) inte vidrör den
heta produkten eller det heta kokkärlet
när du ansluter produkten till
närliggande uttag.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar
kontakten (i förekommande fall) och
nätkabeln. Kontakta vårt auktoriserade
servicecenter eller en elektriker för att
ersätta en skadad nätkabel.
• Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
sådant sätt att det inte kan tas bort utan
verktyg.
• Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
20
SVENSKA
• Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
• Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget. Ta
alltid tag i stickkontakten.
• Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare
och kontaktorer.
• Den elektriska installationen måste ha en
isolationsenhet så att du kan koppla från
produkten från nätet vid alla poler.
Kontaktöppningen på isolationsenheten
måste vara minst 3 mm bred.
Användning
VARNING! Risk för skador,
brännskador eller elstötar
föreligger.
• Ta bort all förpackning, etiketter och
skyddsfilm (i förekommande fall) före
första användningstillfället.
• Denna produkt är endast avsedd för
hushållsbruk.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Se till att ventilationsöppningarna inte är
blockerade.
• Lämna inte produkten utan tillsyn under
användning.
• Stäng av kokzonen efter varje
användningstillfälle.
• Lägg inte bestick eller kastrullock på
kokzonerna. De kan bli varma.
• Använd inte produkten med våta händer
eller när den är i kontakt med vatten.
• Använd inte produkten som arbets- eller
avlastningsyta.
• Om produktens yta är sprucken ska du
omedelbart koppla loss den från
eluttaget. Detta för att förhindra elstötar.
• Det kan stänka när du lägger livsmedel i
het olja.
VARNING! Risk för brand och
explosion
• Fetter och olja kan frigöra lättantändliga
ångor när de värms upp. Håll flammor
eller uppvärmda föremål borta från
fetter och oljor när du lagar mat med
dem.
• Ångorna som frigörs i mycket het olja
kan orsaka självantändning.
• Redan använd olja, som kan innehålla
matrester, kan orsaka brand vi lägre
temperatur än olja som används för
första gången.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller på
produkten.
VARNING! Risk för skador på
produkten föreligger.
• Placera inga heta kokkärl på
kontrollpanelen.
• Lägg inte på några värmskydd på
hällens glasyta.
• Låt inte kokkärl torrkoka.
• Var försiktig så att inte föremål eller
kokkärl faller på produkten. Ytan kan
skadas.
• Aktivera inte kokzonerna med tomma
kokkärl eller utan kokkärl.
• Lägg inte aluminiumfolie på produkten.
• Kokkärl av gjutjärn, aluminium eller med
skadad botten kan repa glaset /
glaskeramiken. Lyft alltid upp dessa
föremål när du måste flytta dem på
kokhällen.
• Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
Underhåll och rengöring
• Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
• Stäng av produkten och låt den kallna
före rengöring.
• Koppla från produkten från elnätet före
underhåll.
• Spruta inte vatten eller ånga på
produkten för att rengöra den.
• Rengör produkten med en fuktig, mjuk
trasa. Använd bara neutrala
SVENSKA
21
rengöringsmedel. Använd inte produkter
med slipeffekt, skursvampar,
lösningsmedel eller metallföremål.
Service
• Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
• Använd endast originaldelar.
Avfallshantering
VARNING! Risk för kvävning eller
skador.
• Kontakta kommunen för information om
hur produkten kasseras korrekt.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.
Installation
Allmän information
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Installationen ska göras enligt
lagar och förordningar, direktiv
och standarder som gäller i
användarlandet (elektriska
säkerhetsbestämmelser och
regleringar, riktig
avfallshantering etc.)!
min. 500 mm
590 mm
490±1
mm
520 mm
560±1
mm
min. 100 mm
min.
28 mm
55 mm
max.
R 5 mm
min. 28 mm
VIKTIGT!
• För mer information om installation, se
Monteringsanvisningar.
• Om det inte finns en ugn under hällen
skall en avskiljningspanel monteras minst
20 mm från hällens botten.
• Använd inte silikon mellan hällen och
arbetsskivan.
SVENSKA
22
Elektrisk anslutning
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
VARNING! Alla elektriska
anslutningar måste göras av en
behörig person.
Elektrisk anslutning
• Kontrollera innan anslutning att hällens
märkspänning, som anges på typskylten,
överensstämmer med spänningen på
installationsplatsen. Kontrollera även
hällens märkeffekt och säkerställ att
anslutningskabeln är rätt dimensionerad
för att passa produktens märkeffekt (se
avsnitt Tekniska data). Typskylten sitter
nertill på hällens kåpa.
• Produkten levereras utan nätsladd. Köp
en riktig i en specialaffär. Enfas- eller
tvåfasanslutning kräver en nätsladd med
minimum 70 °C temperaturstabilitet.
Kabeln måste ha de nödvändiga
ändhylsorna. Enligt IEC:s regler ska man
för enfasanslutning använda:
huvudkabel 3 x 4 mm² och för
tvåfasanslutning: huvudkabel 4 x 2,5
mm². Respektera de specifika nationella
bestämmelserna i första hand.
• Produkten fungerar perfekt i ett AC 230
V, AC 220 V~ eller AC 240 V~ 50 Hz
elnät.
• Det ska finnas en anordning för att
kunna skilja hällen från elnätet inbyggt i
den fasta anslutningen. När produkten
är ansluten till elnätet ska det finnas en
anordning som kan skilja alla poler från
elnätet med en kontaktöppning på minst
3 mm, t.ex. automatisk skyddsbrytare,
jordfelsbrytare eller säkring.
• Anslutningarna ska göras och kablarna
förläggas enligt kopplingsschemat (detta
sitter undertill på hällens kåpa).
Jordkabeln är ansluten till
kopplingsplinten, markerad med
symbolen och ska vara längre än
strömförande kablar. Dra åt
kopplingsplintens skruvar ordentligt!
Säkra slutligen anslutningskabeln med
elkabelns kil och stäng locket genom att
trycka på det (lås på plats).
VARNING! Kontrollera när
anslutningen är klar att alla
kokzoner fungerar genom att
kort sätta på var och en med
maximalt värmeläge.
SVENSKA
23
Produktbeskrivning
Beskrivning av hällen
1
2
145 mm
180 mm
1
2
3
4
5
Enkelkokzon 1200 W
Enkelkokzon 1800 W
Kontrollvred
Restvärmeindikering
Enkelkokzon 2300 W
210 mm
5
4
3
Kontrollvred
Restvärmeindikering
Du kan ställa in värmeläget mellan 1 och 9.
Restvärmeindikatorn tänds så fort en
kokzon fortfarande är het efter
avstängning.
1
Lägsta effekt
9
Högsta effekt
0
Avstängt läge
Tilldelning av kontrollvred
VARNING! Risk för brännskador
på grund av restvärme! När
kokzonerna har stängts av tar
det en stund innan de svalnat.
Titta på restvärmeindikeringen.
Restvärme kan användas för smältning och
för varmhållning av maträtter.
2
3
1
1
2
3
SVENSKA
24
Daglig användning
Inställning av effektläge
Funktion
Inställning av vred
Vrid medurs för att öka
1-9
Vrid moturs för att minska
9-1
Vrid till 0 för att stänga av
0
Råd och tips
Buller under användning
När en kokzon är på kan den
avge ett brummande ljud. Detta
är karakteristiskt för kokzoner på
glaskeramikhällar och påverkar
varken funktionen eller
livslängden produkten.
Skötsel och rengöring
Allmän information
VARNING! Stäng av ugnen och
låt den kallna före rengöring.
VARNING! Av säkerhetsskäl får
ugnen inte rengöras med ångeller högtryckstvätt.
VARNING! Vassa föremål och
repande rengöringsmedel
skadar produkten. Rengör hällen
och avlägsna rester med vatten
och handdiskmedel efter varje
användning. Ta även bort
rengöringsmedelsrester!
Repor eller mörka fläckar på
glaskeramiken som inte kan tas
bort påverkar inte
hushållsapparatens funktion.
För att ta bort matrester och envisa
fläckar
1. Rester av socker, plast, aluminiumfolie
bör tas bort direkt, detta görs bäst med
en skrapa för glaskeramik (medföljer ej
produkten). Sätt skrapan snett mot
hällens yta och avlägsna rester genom
att dra bladet över ytan. Torka av
hushållsapparaten med en fuktig duk
och lite diskmedel. Torka slutligen
hushållsapparaten torr med en ren duk.
2. Kalkringar, vattenringar, fettstänk och
metalliska missfärgningar bör avlägsnas
SVENSKA
25
när hushållsapparaten har kallnat med
ett rengöringsmedel för glaskeramik
eller rostfritt stål.
Felsökning
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Om maskinen inte fungerar
Problem
Kokzonerna fungerar inte.
Restvärmeindikatorn tänds
inte.
Möjlig orsak
Lösning
Önskat effektläge är inte inställt.
Ställ in effektläge.
Säkringen i fastighetens elcentral (säkringsskåpet) har
löst ut.
Kontrollera säkringen. Kontakta en behörig elektriker
om säkringarna löser ut flera
gånger.
Kokzonen har bara varit in- Kontakta kundtjänst om kokkopplad en kort stund och är zonen är eller borde vara
därför inte varm ännu.
varm.
Om ett fel uppstår, försök först att åtgärda
problemet på egen hand. Kontakta din
återförsäljare eller vår serviceavdelning om
du inte kan lösa problemet.
Om du har använt produkten på
fel sätt eller om installationen inte
har utförts av en behörig
tekniker, och du måste tillkalla en
servicetekniker från vår
kundtjänst eller din återförsäljare
kanske detta besök inte är
kostnadsfritt, inte heller under
garantitiden.
Tekniska data
Typskylt
Made in Germany
© Inter IKEA Systems B.V. 1999
Model LAGAN HGC3K Typ 60PAD52AO 5.3kW
PNC 949 593 369 02 S No .................... 220V-240V AC 50-60 Hz
21552
IKEA of Sweden AB
SE - 343 81 Älmhult
PQM
501.823.52
230 V
DGT
SVENSKA
26
Bilden ovan visar hällens typskylt (utan
serienummer, vilket är specifikt för varje
produkt), denna sitter på undersidan av
kåpan.
Detta gör att vi kan hjälpa dig bättre
genom att exakt identifiera din häll vid
behov av framtida reparationer. Tack för
hjälpen!
Bästa kund, bevara den extra typskylten
tillsammans med användarhandboken.
Energieffektivitet
Produktinformation enligt EU 66/2014 endast giltig för EU:s marknad
Modellbeskrivning
LAGAN HGC3K
501-823-52
Typ av häll
Häll för inbyggnad
Antal kokzoner
3
Uppvärmningsteknik
Strålvärmare
Diameter på runda kokzoner (Ø)
Vänster fram
Vänster bak
Höger bak
21,0 cm
14,5 cm
18,0 cm
Energiförbrukning per kokzon (EC electric cooking)
Vänster fram
Vänster bak
Höger bak
187,4 Wh / kg
183,0 Wh / kg
183,0 Wh / kg
Energiförbrukning för hällen (EC electric hob)
EN 60350-2 - Elektriska
matlagningsapparater - Del 2: Hällar –
Metoder för mätning av prestanda
Energibesparing
Du kan spara energi vid
vardagsmatlagningen om du följer
nedanstående tips.
• Värm bara upp den mängd vatten du
behöver.
184,5 Wh / kg
• Sätt om möjligt alltid ett lock på
kokkärlet.
• Ställ kokkärlet på kokzonen innan du
aktiverar den.
• Kokkärlets botten ska ha samma
diameter som kokzonen.
• Ställ ett mindre kokkärl på mindre
kokzoner.
• Ställ kokkärlet i mitten av kokzonen.
• Använd restvärmen för att hålla maten
varm eller för att smälta den.
27
SVENSKA
Miljöskydd
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att placera
den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår
miljö och vår hälsa genom att återvinna
avfall från elektriska och elektroniska
produkter. Släng inte produkter märkta med
symbolen med hushållsavfallet. Lämna in
produkten på närmaste återvinningsstation
eller kontakta kommunkontoret.
IKEA-GARANTI
Hur länge gäller IKEA:s garanti?
Vad gör IKEA för att åtgärda problemet?
Den här garantin gäller i 2 år från det
ursprungliga inköpsdatumet av din produkt
på IKEA. Försäljningskvittot i original krävs
som bevis på köpet. Om serivearbete utförs
under garantin förlänger inte detta arbete
garantiperioden för produkten eller för de
nya delarna.
IKEAs auktoriserade serviceleverantör
kommer att undersöka produkten och
bestämma, efter eget gottfinnande,
huruvida problemet täcks av denna garanti.
Om problemet täcks av garantin kommer
IKEAs serviceleverantör, eller dess
auktoriserade servicepartner att, efter eget
gottfinnande, antingen reparera den
defekta produkten eller ersätta den med
samma eller en jämförbar produkt.
Vem utför service?
IKEAs serviceleverantör tillhandahåller
service genom dess egen organisation eller
genom auktoriserade servicepartners.
Vad täcks av denna garanti?
Garantin täcker fel hos produkten som
orsakats av bristfällig konstruktion eller
materialfel från det datum då produkten
köptes hos IKEA. Denna garanti gäller
endast användning av produkter för
hushållsbruk. Undantagen specificeras
nedan i avsnittet "Vad täcks inte av denna
garanti?". Under garantiperioden skall
kostnaderna täckas för att åtgärda felet,
t.ex. reparationer, delar, arbete och resor,
förutsatt att produkten är tillgänglig för
reparation utan speciella utgifter och att
felet är relaterat till bristfällig konstruktion
eller materialfel som täcks av garantin. På
dessa villkor är EUs riktlinjer (Nr. 99/44/EG)
och respektive lokala bestämmelser
tillämpliga. Utbytta delar blir IKEAs
egendom.
Vad täcks inte av denna garanti?
• Normalt slitage.
• Avsiktlig skada eller skada orsakad av
försumlighet, skada orsakad av
underlåtenhet att följa instruktioner för
användning, felaktig installation eller
genom anslutning till felaktig
nätspänning, skada orsakad av kemisk
eller elektrokemisk reaktion, rost,
korrosion eller vattenskada, inklusive
men ej begränsat till skada orsakad av
för mycket kalk i vattentillförseln eller
skada orsakad av onormala
miljöförhållanden.
• Förbrukningsartiklar, inklusive batterier
och lampor.
• Icke-funktionella och dekorativa delar
som inte påverkar den normala
användningen av produkten, inklusive
repor och färgförändringar.
• Oavsiktlig skada orsakad av främmande
föremål eller substanser och rengöring
28
SVENSKA
eller rensning av filter, tömningssystem
eller diskmedelsfack.
• Skador på följande delar: glaskeramik,
tillbehör, porslinsoch bestickskorgar,
tillopps- och tömningsslangar, tätningar,
lampor och lampglas, displayer, rattar,
höljen och delar av höljen, såvida inte
sådana skador kan bevisas ha orsakats
av produktionsfel.
• Fall där en servicetekniker vid besöket
inte hittar något fel.
• Reparationer som ej utförts av vår
auktoriserade serviceleverantör eller
annan auktoriserad servicepartner, eller
reparationer som utförts med annat än
originaldelar.
• Reparationer orsakade av felaktig
installation eller installation som inte
följer specifikationen.
• Användning av produkten i annat än
hushållsmiljö, dvs. professionell
användning.
• Transportskador. Om en kund själv
transporterar produkten till sin bostad,
eller till någon annan adress, ansvarar
inte IKEA för eventuella skador som
uppstår under transporten. Om
emellertid IKEA levererar produkten till
kundens leveransadress täcker garantin
eventuella skador som uppstår under
denna leverans.
• Kostnader för att utföra den initiala
installationen av IKEA-produkten. Om
emellertid en av IKEA:s
serviceleverantörer, eller dess
auktoriserade servicepartner, reparerar
eller byter ut produkten enligt villkoren i
denna garanti kommer
serviceleverantören, eller dess
auktoriserade servicepartner, att
installera den reparerade produkten
eller, vid behov, installera en
utbytesprodukt.
Denna restriktion gäller inte ett felfritt
arbete som utförts av en kvalificerad
specialist som använt våra originaldelar för
att anpassa produkten enligt de tekniska
säkerhetsspecifikationerna i ett annat EUland.
Tillämpning av nationell lag
IKEA-garantin ger dig specifika lagliga
rättigheter som uppfyller eller utökar alla
lokala juridiska krav, vilka varierar från land
till land.
Garantins internationella giltighet
För produkter som köps i ett EU-land och
förs till ett annat EU-land kommer service
att tillhandahållas inom ramen för
garantivillkoren som gäller i det nya landet.
En skyldighet att utföra service inom ramen
för garantin föreligger endast om:
• produkten uppfyller alla krav och är
installerad enligt de tekniska
specifikationerna som gäller i landet där
anspråket framställs,
• produkten uppfyller alla krav och är
installerad enligt
installationsanvisningarna och
säkerhetsinformationen i
bruksanvisningen.
Dedicerad Kundtjänst för IKEA:s
produkter:
Tveka inte att kontakta IKEA:s Kundtjänst
för att:
1. framställa ett anspråk under denna
garanti.
2. ställa frågor om installationen av IKEAprodukten i en IKEA köksmöbel.
Servicen omfattar dock inte
förklaringar / beskrivningar som
relaterar till:
• IKEAs övergripande köksinstallation,
• anslutningar till elnätet (om
produkten levereras utan nätkabel
och stickkontakt) eller till vatten- eller
gastillförsel eftersom dessa
anslutningar måste utföras av en
auktoriserad servicetekniker,
3. be om förklaring beträffande
bruksanvisningens innehåll och
specifikationerna för IKEA-produkten.
SVENSKA
För att vi skall kunna hjälpa dig på bästa
sätt, ber vi dig noga läsa igenom
installationsanvisningarna och/eller
bruksanvisningen i denna handbok, innan
du kontaktar oss.
Hur når du oss om du behöver service?
Var god se den sista sidan i denna
handbok för en komplett lista över IKEA:s
auktoriserade kontakter och nationella
telefonnummer.
För att kunna ge dig en
snabbare service
rekommenderar vi att du
använder det specifika
telefonnummer som listas i slutet
av denna handbok. Använd
alltid telefonnumret i den
handbok som avser produkten
du behöver ha hjälp med. Innan
du ringer till oss, ska du försäkra
dig om att du kan uppge IKEA:s
artikelnummer (8 siffror) och
serienummer (8-siffrig kod som
finns på märkskylten) på den
apparat som du behöver vår
hjälp med.
SPARA
FÖRSÄLJNINGSKVITTOT!
Försäljningskvitto är ditt bevis på
köpet och krävs för att garantin
skall gälla. Observera att
försäljningskvittot också anger
IKEA:s produktnamn och
artikelnummer (8-siffrig kod) för
varje produkt som du har köpt.
Behöver du extra hjälp?
29
För övriga frågor om dina produkter som
inte relaterar till vår dedicerade Kundtjänst,
kontakta Kundtjänst hos närmaste IKEAbutik. Vi rekommenderar att du noga läser
igenom produktdokumentationen innan du
kontaktar oss.
30
ÍSLENSKA
Efnisyfirlit
Öryggisupplýsingar
Öryggisleiðbeiningar
Innsetning
Tenging við rafmagn
Vörulýsing
Dagleg notkun
Góð ráð
30
32
34
35
36
37
37
Umhirða og þrif
Bilanaleit
Tæknigögn
Orkunýtni
Umhverfismál
IKEA-ÁBYRGÐ
37
38
39
39
40
40
Með fyrirvara á breytingum.
Öryggisupplýsingar
Fyrir uppsetningu og notkun heimilistækisins skal lesa
meðfylgjandi leiðbeiningar vandlega. Framleiðandinn er ekki
ábyrgur fyrir tjóni ef röng uppsetning eða notkun veldur
meiðslum og skemmdum. Alltaf skal geyma leiðbeiningarnar
með tækinu til síðari notkunar.
Öryggi barna og viðkvæmra einstaklinga
•
•
•
•
•
•
Börn, 8 ára og eldri og fólk með minnkaða líkamlega-, skyneða andlega getu, eða sem skortir reynslu og þekkingu,
mega nota þetta tæki, ef þau eru undir eftirliti eða hafa verið
veittar leiðbeiningar varðandi örugga notkun tækisins og ef
þau skilja hættuna sem því fylgir.
Halda skal börnum á milli 3 og 8 ára gömlum og fólki með
mjög miklar og flóknar fatlanir frá heimilistækinu, nema þau
séu undir stöðugu eftirliti.
Halda skal börnum yngri en 3 ára frá heimilistækinu nema
þau séu undir stöðugu eftirliti.
Leyfðu ekki börnum að leika sér með tækið.
Haltu öllum umbúðum frá börnum og fargaðu þeim á
viðeigandi hátt.
Haltu börnum og gæludýrum fjarri heimilistækinu þegar það
er í gangi eða þegar það kólnar. Aðgengilegir hlutir kunna
að verða heitir meðan á notkun stendur.
ÍSLENSKA
•
•
31
Ef heimilistækið er með barnalæsingu ætti hún að vera
virkjuð.
Börn eiga ekki að hreinsa eða framkvæma notandaviðhald á
heimilistækinu án eftirlits.
Almennt öryggi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VIÐVÖRUN: Heimilistækið og aðgengilegir hlutar þess hitna
við notkun. Auðsýna ætti aðgát til að forðast að snerta
hitaelementin.
Notaðu ekki heimilistækið með utanáliggjandi tímastilli eða
aðskildu fjarstýringarkerfi.
VIÐVÖRUN: Eldun án eftirlits með fitu eða olíu á eldunarhellu
getur verið hættuleg og leitt til eldsvoða.
Reyndu ALDREI að slökkva eld með vatni, heldur skaltu
slökkva á heimilistækinu og hylja logann t.d. með loki eða
eldvarnarteppi.
VARÚÐ: Eldunarferlið verður að vera undir eftirliti. Stutt
eldunarferli verður stöðugt að vera undir eftirliti.
VIÐVÖRUN: Hætta á eldsvoða: Geymdu ekki hluti á
eldunarflötunum.
Málmhluti eins og hnífa, gaffla, skeiðar og lok ætti ekki leggja
ofan á eldunarhellurnar því þeir geta orðið heitir.
Notaðu ekki heimilistækið áður en þú setur upp innbyggða
virkið.
Notaðu ekki gufuhreinsibúnað til að hreinsa heimilistækið.
Ef sprungur eru í keramíkglerfletinum / glerfletinum skal
slökkva á heimilistækinu og taka það úr sambandi við
rafmagn. Ef heimilistækið er tengt beint við stofnæð með
tengidós skal fjarlægja öryggið til að aftengja heimilistækið
frá aflgjafanum. Í báðum tilfellum skal hafa samband við
viðurkennda þjónustumiðstöð.
Ef rafmagnssnúran er skemmd verður að fá nýja frá
framleiðanda, viðurkenndri þjónustumiðstöð eða svipað
hæfum aðila til þess að koma í veg fyrir hættu.
32
ÍSLENSKA
•
VIÐVÖRUN: Notaðu aðeins helluborðshlífar sem hannaðar
eru af framleiðanda eldunartækisins eða framleiðandi
heimilistækisins bendir á í notkunarleiðbeiningunum sem
hentugar, eða helluborðshlífar sem innfelldar eru
íheimilistækið. Notkun óviðeigandi hlífa getur valdið slysum.
Öryggisleiðbeiningar
Uppsetning
AÐVÖRUN! Viðurkenndur
uppsetningaraðili verður að
segja heimilistækið upp.
• Fjarlægðu allar umbúðir.
• Ekki skal setja upp eða nota skemmt
heimilistæki.
• Fylgdu leiðbeiningum um uppsetningu
sem fylgja með heimilistækinu.
• Haltu lágmarksfjarlægð frá öðrum
heimilistækjum og einingum.
• Alltaf skal sýna aðgát þegar
heimilistækið er fært vegna þess að það
er þungt. Notaðu alltaf öryggishanska og
lokaðan skóbúnað.
• Innsigla skal skorna fleti með þéttiefni til
að koma í veg fyrir að raki valdi þenslu.
• Verndaðu botn heimilistækisins gegn
gufu og raka.
• Ekki skal setja upp heimilistækið við
hliðina á hurð eða undir glugga. Það
kemur í veg fyrir að heit eldunarílát falli
af tækinu þegar dyrnar eða glugginn er
opnaður.
• Ef heimilistækið er sett upp fyrir ofan
skúffur skal gæta þess að bilið milli botns
heimilistækisins og efstu skúffunnar sé
nægjanlegt fyrir loftsskipti.
• Botn heimilistækisins getur orðið heitur.
Gættu þess að setja óbrennanlegt
aðgreiningarspjald undir heimilistækið til
að koma í veg fyrir aðgang að botni
þess.
Fylgdu samsetningarleiðbeiningunum.
Rafmagnstenging
AÐVÖRUN! Hætta á eldi og
raflosti.
• Allar rafmagnstengingar skulu gerðar af
viðurkenndum uppsetningaraðila.
• Heimilistækið verður að vera jarðtengt.
• Áður en framkvæmd er einhver vinna
skal ganga úr skugga um að
heimilistækið sé aftengt frá aflgjafanum.
• Gakktu úr skugga um að færibreyturnar
á merkiplötunni séu samhæfar við
rafmagnsflokkun aðalæðar aflgjafa.
• Gættu þess að heimilistækið sé rétt
uppsett. Laus eða röng rafmagnssnúra
eða kló (ef við á) getur valdið því að
tengillinn verði of heitur.
• Notaðu rétta rafmagnssnúru.
• Gættu þess að rafmagnssnúran sé ekki
flækt.
• Gættu þess að raflostsvörn sé til staðar.
• Notaðu álagsminnkandi klemmu á
snúruna.
• Gakktu úr skugga um að
rafmagnssnúran eða klóin (ef við á)
snerti ekki heitt heimilistækið eða heit
eldunaráhöld þegar þú tengir
heimilistækið við nærliggjandi innstungur.
• Notaðu ekki fjöltengi eða
framlengingarsnúrur.
• Gættu þess að rafmagnsklóin (ef við á)
eða snúran verði ekki fyrir skemmdum.
Hafðu samband við viðurkennda
þjónustumiðstöð eða rafvirkja til að
skipta um skemmda rafmagnssnúru.
• Vörn lifandi og einangraðra hluta gegn
raflosti verður að vera fest þannig að
ÍSLENSKA
•
•
•
•
•
ekki sé hægt að fjarlægja hana án
verkfæra.
Aðeins skal tengja rafmagnsklóna við
rafmagnsinnstunguna í lok
uppsetningarinnar. Gakktu úr skugga um
að rafmagnsklóin sé aðgengileg eftir
uppsetningu.
Ef rafmagnsinnstungan er laus, skal ekki
tengja rafmagnsklóna.
Ekki toga í snúruna til að taka tækið úr
sambandi. Taktu alltaf um klóna.
Notaðu aðeins réttan
einangrunarbúnað:
Línuvarnarstraumloka, öryggi (öryggi
með skrúfgangi fjarlægð úr höldunni),
lekaliða og spólurofa.
Rafmagnsuppsetningin verður að vera
með einangrunarbúnað sem leyfir þér að
aftengja tækið frá stofnæð á öllum
pólum. Einangrunarbúnaðurinn verður
að hafa að lágmarki 3 mm
snertiopnunarvídd.
Notkun
AÐVÖRUN! Hætta á meiðslum,
bruna og raflosti.
• Fjarlægja skal allar umbúðir, merkingar
og hlífðarfilmu (ef við á) fyrir fyrstu
notkun.
• Þetta heimilistæki er eingöngu ætlað til
heimilisnota.
• Breyttu ekki tæknilýsingu fyrir þetta
heimilistæki.
• Gættu þess að loftræstiop séu ekki
stífluð.
• Láttu heimilistækið ekki vera án eftirlits á
meðan það er í gangi.
• Stilltu eldunarhelluna á „slökkt“ eftir
hverja notkun.
• Settu ekki hnífapör eða pottlok á
eldunarsvæðin. Þau geta hitnað.
• Notaðu ekki heimilistækið með blautar
hendur eða þegar það er í snertingu við
vatn.
• Notaðu ekki heimilistækið sem
vinnusvæði eða geymslusvæði.
33
• Ef yfirborð heimilistækisins er sprungið
skal samstundis aftengja það frá
aflgjafa. Þetta er til að koma í veg fyrir
raflost.
• Þegar þú setur mat í heita olíu geta
myndast olíuskvettur.
AÐVÖRUN! Hætta á eldsvoða
og sprengingu
• Fitur og olíur geta losað eldfimar gufur
þegar þær eru hitaðar. Haltu eldi eða
hituðum hlutum fjarri fitu og olíu þegar
þú notar þær við matreiðslu.
• Gufur sem mjög heit olía losar geta
valdið fyrirvaralausum bruna.
• Notuð olía, sem getur innihaldið
matarleifar, getur valdið eldsvoða við
lægra hitastig en olía sem er notuð í
fyrsta skipti.
• Settu ekki eldfim efni eða hluti sem eru
blautir af eldfimum efnum í, nálægt, eða
á heimilistækið.
AÐVÖRUN! Hætta á skemmdum
á heimilistækinu.
• Ekki skal hafa heit eldunaráhöld á
stjórnborðinu.
• Settu ekki heitt pönnulok á gleryfirborð
helluborðsins.
• Ekki láta eldunaráhöld sjóða þangað til
að þau þorna.
• Gættu þess að hlutir eða eldunaráhöld
detti ekki á heimilistækið. Yfirborð
tækisins getur skemmst.
• Ekki skal virkja eldunarhellurnar með
tómum eldunaráhöldum eða án
eldunaráhalda.
• Ekki láta álpappír ofan á heimilistækið.
• Eldunaráhöld sem eru gerð úr steyptu
járni, áli eða sem eru með ójafnan botn
geta rispað glerið/ glerpostulínið. Alltaf
skal lyfta þessum hlutum upp þegar þú
þarft að færa þá til á eldunarhellunum.
• Þetta heimilistæki er eingöngu til að
matreiða með. Ekk má nota það í öðrum
tilgangi, til dæmis að hita herbergi.
ÍSLENSKA
34
Umhirða og hreinsun
• Notaðu eingöngu upprunalega varahluti.
• Hreinsaðu heimilistækið reglulega til að
yfirborðsefnin á því endist betur.
• Slökktu á heimilistækinu og láttu það
kólna áður en þú hreinsar það.
• Aftengdu heimilistækið frá
rafmagnsgjafanum áður en unnið er við
viðhald.
• Notaðu ekki vatnsúða og gufu til að
hreinsa heimilistækið.
• Hreinsaðu tækið með rökum og mjúkum
klút. Notaðu aðeins mild þvottaefni.
Notaðu ekki neinar rispandi vörur, stálull,
leysiefni eða málmhluti.
Förgun
AÐVÖRUN! Hætta á meiðslum
eða köfnun.
• Hafðu samband við bæjaryfirvöld til að
fá upplýsingar um hvernig á að farga
heimilistækinu á réttan hátt.
• Aftengdu tækið frá rafmagni.
• Klipptu rafmagnssnúruna af upp við
heimilistækið og fargaðu henni.
Þjónusta
• Hafðu samband við viðurkennda
þjónustumiðstöð til að gera við
heimilistækið.
Innsetning
AÐVÖRUN! Sjá kafla um
Öryggismál.
Almennar upplýsingar
Uppsetningarferlið þarf að vera í
samræmi við lög, samþykktir,
tilskipanir og staðla (reglur og
reglugerðir um öryggi rafmagns,
rétta endurvinnslu í samræmi við
reglugerðir o.s.frv.) sem gilda í
notkunarlandinu!
ÍSLENSKA
35
min. 500 mm
590 mm
490±1
mm
520 mm
560±1
mm
min. 100 mm
min.
28 mm
55 mm
max.
R 5 mm
min. 28 mm
Mikilvægt!
• Til að fá frekari upplýsingar um
uppsetningu vísast til
samsetningarleiðbeininganna.
• Ef enginn ofn er fyrir neðan helluborðið
skal koma fyrir skilrúmi minnst 20 mm frá
botni helluborðsins.
• Ekki nota sílíkonþéttiefni á milli
heimilistækisins og vinnuborðsins.
Tenging við rafmagn
AÐVÖRUN! Sjá kafla um
Öryggismál.
AÐVÖRUN! Allar
rafmagnstengingar verða að
vera gerðar af viðurkenndum
uppsetningaraðila.
Rafmagnstenging
• Áður en þú tengir skaltu athuga að
málspenna heimilistækisins sem sýnd er á
merkiplötunni sé sú sama og
afhendingarspennan frá rafveitunni.
Einnig skaltu athuga aflmælingu
heimilistækisins og ganga úr skugga um
að vírinn sé af réttri stærð fyrir afköst
heimilistækisins (sjá kaflann „Tæknilegar
upplýsingar“). Merkiplatan er staðsett
neðarlega á ytra byrði eldunarhellunnar.
• Rafmagnssnúra fylgir ekki með
heimilistækinu. Kauptu rétta snúru frá
sérhæfðum söluaðila. Eins-fasa eða
tveggja-fasa tenging útheimtir
rafmagnssnúru með að lágmarki 70°C
hitastöðugleika. Snúra þarf að vera með
lögbundnar endamúffur. Samkvæmt IECreglugerðum skal nota fyrir eins-fasa
tengingu: 3 x 4 mm² rafmagnssnúru og
fyrir tveggja-fasa tengingu: 4 x 2,5 mm²
rafmagnssnúru. Vinsamlegast virtu sem
fyrsta forgang sérstakar reglugerðir
landsins.
• Þetta tæki vinnur fullkomlega við 230 V,
220 V~ riðstraum eða 240 V~ riðstraum,
50 Hz rafmagnskerfi.
ÍSLENSKA
36
• Þú verður að hafa möguleika á
aftengingu sem er innbyggður í föstu
lagnirnar. Tengdu heimilistækið við
rafmagn með búnaði sem gerir kleift að
aftengja heimilistækið frá rafmagni á
öllum rafskautum með minnst 3 mm víðu
snertuopi, t.d. sjálfvirka aftengingu til
verndar leiðslum, jarðlekarofa eða
bræðivara.
• Við tengingu við rafmagn og
uppsetningu tengileiðslna þarf að fara
eftir skýringarmynd tenginga (hún er
staðsett neðarlega á helluborðinu).
Jarðtengingarleiðslan er tengd við skaut
sem merkt er með tákninu og þarf að
vera lengri en leiðslur sem bera
rafstraum. Hertu skrúfurnar á skautunum
tryggilega! Að lokum skaltu festa
tengisnúruna með
rafmagnssnúruhöldunni og loka hlífinni
með því að þrýsta þétt á (svo að hún
smelli á sinn stað).
AÐVÖRUN! Þegar heimilistækið
er komið í samband við rafmagn
skaltu athuga að allar
eldunarhellurnar virki með því að
stilla hverja hellu á hámarkshita í
augnablik.
Vörulýsing
Uppröðun eldunarhellna
1
2
145 mm
180 mm
1
2
3
4
5
Stök eldunarhella 1200 W
Stök eldunarhella 1800 W
Stjórnhnúðar
Vísir sem sýnir afgangshita
Stök eldunarhella 2300 W
210 mm
5
4
3
Stjórnhnúðar
Verkefni stjórnhnúða
Þú getur stillt eldunaraflið á milli stigs 1 og
9.
1
Lægsta afl
9
Hæsta afl
0
Slökkt-staða
2
3
1
1
2
3
ÍSLENSKA
37
Vísir sem sýnir afgangshita
Vísirinn sem sýnir afgangshita kviknar um
leið og hitunarsvæðið er heit.
Notaðu afgangshita til að bræða og halda
mat heitum.
AÐVÖRUN! Hætta á bruna
vegna afgangshita! Eftir að slökkt
er á heimilistækinu tekur það
eldunarhellurnar nokkurn tíma að
kólna. Líttu á vísinn sem sýnir
afgangshita á hellu.
Dagleg notkun
Aflstillingin lagfærð
Aðgerð
Stilling hnúðs
Snúðu réttsælis til að auka
1-9
Snúðu rangsælis til að minnka
9-1
Snúðu á 0 til að slökkva
0
Góð ráð
Hljóð við notkun
Þegar kveikt er á eldunarhellu
kann hún að suða í stutta stund.
Þetta er einkenni á öllum
keramíkglerhellum og hefur
hvorki áhrif á virkni né líftíma
heimilistækisins.
Umhirða og þrif
Almennar upplýsingar
AÐVÖRUN! Slökktu á
heimilistækinu og láttu það kólna
áður en þú hreinsar það.
AÐVÖRUN! Af öryggisástæðum
skal ekki hreinsa heimilistækið
með gufusprauturum eða
háþrýstihreinsibúnaði.
ÍSLENSKA
38
AÐVÖRUN! Oddhvassir hlutir og
ætandi hreinsiefni skemma
heimilistækið. Hreinsaðu
heimilistækið og fjarlægðu
leifarnar með vatni og
uppþvottalegi eftir hverja notkun.
Fjarlægðu einnig
hreinsiefnaleifarnar!
Rispur eða dökkir blettir á
keramíkglerinu sem ekki er hægt
að fjarlægja hafa ekki áhrif á
virkni heimilistækisins.
strax, og best er að hreinsa gleryfirborð
með sköfu (fylgir ekki með
heimilistækinu). Láttu sköfuna halla
aðeins og fjarlægðu leifarnar af
keramíkglerfletinum með því að renna
blaðinu eftir yfirborðinu. Strjúktu af
heimilistækinu með rökum klút og ögn af
uppþvottalegi. Þerraðu loks
heimilistækið með hreinum klút.
2. Kalkhringi, vatnshringi, fituslettur og
gljáandi málmkennda aflitun skal
fjarlægja eftir að heimilistækið hefur
kólnað og nota til þess hreinsiefni fyrir
keramíkgler eða ryðfrítt stál.
Leifar og þrálát óhreinindi fjarlægð:
1. Matarleifar sem innihalda sykur, og
plast- og álpappírleifar skal fjarlægja
Bilanaleit
AÐVÖRUN! Sjá kafla um
Öryggismál.
Hvað skal gera ef...
Vandamál
Eldunarhellurnar virka ekki.
Vísir fyrir afgangshita kviknar ekki.
Hugsanleg orsök
Úrlausn
Óskuð aflstilling er ekki stillt.
Stilltu aflstillinguna.
Öryggið í rafmagnstöflunni
hefur slegið út.
Athugaðu öryggið í rafmagnstöflu hússins. Ef öryggin slá oft út skaltu hringja í
löggildan rafvirkja.
Einungis var kveikt á eldunarhellunni í stuttan tíma og
þessvegna er hún ekki heit.
Ef eldunarhellan á að vera
heit, skal hringja í eftirsöluþjónustu.
Ef bilun kemur upp skaltu fyrst reyna að
leysa vandamálið sjálf(ur). Ef þú getur ekki
leyst vandamálið sjálf(ur) skaltu hafa
samband við söluaðila eða
eftirsöluþjónustu.
ÍSLENSKA
39
Ef þú notaðir heimilistækið á
rangan hátt eða það var ekki
sett upp af skráðum tæknimanni,
er mögulegt að greiða þurfi fyrir
heimsókn frá tæknimanni
eftirsöluþjónustu eða söluaðila,
jafnvel þó að heimilistækið sé
enn í ábyrgð.
Tæknigögn
Merkiplata
Made in Germany
© Inter IKEA Systems B.V. 1999
Model LAGAN HGC3K Typ 60PAD52AO 5.3kW
PNC 949 593 369 02 S No .................... 220V-240V AC 50-60 Hz
21552
IKEA of Sweden AB
SE - 343 81 Älmhult
PQM
501.823.52
Myndin hér að ofan sýnir merkiplötu
heimilistækisins (án raðnúmersins sem er
sérstakt fyrir hverja vöru), sem er staðsett á
neðanverðu ytra byrði tækisins.
Kæri viðskiptavinur, geymdu
viðbótarmerkiplötuna með
230 V
DGT
notandahandbókinni. Það mun gera okkur
kleift að aðstoða þig betur með því að
auðkenna helluborðið þitt nákvæmlega ef
þú þarft á aðstoð að halda í framtíðinni.
Þakka þér fyrir hjálpina!
Orkunýtni
Vöruupplýsingar samkvæmt EU 66/2014 gilda aðeins fyrir ESB-markað
Auðkenning gerðar
LAGAN HGC3K
501-823-52
Tegund helluborðs
Innbyggt helluborð
Fjöldi eldunarhella
3
Hitunartækni
Geislahitari
Þvermál kringlóttra eldunarhella (Ø)
Framan til vinstri
Aftan til vinstri
Aftan til hægri
21,0 cm
14,5 cm
18,0 cm
ÍSLENSKA
40
Orkunotkun á hverja eldFraman til vinstri
unarhellu (EC electric cook- Aftan til vinstri
ing)
Aftan til hægri
187,4 Wh / kg
183,0 Wh / kg
183,0 Wh / kg
Orkunotkun helluborðsins
(EC electric hob)
184,5 Wh / kg
EN 60350-2 - Rafmagnseldunartæki til
heimilisnota - 2. hluti: Helluborð - Aðferðir
til að mæla frammistöðu
Orkusparnaður
Þú getur sparað orku við daglega
eldamennsku ef þú fylgir neðangreindum
ábendingum.
• Þegar þú hitar vatn skaltu aðeins nota
það magn sem þú þarfnast.
• Ef mögulegt er skaltu alltaf setja lokin á
eldunaráhöldin.
• Áður en þú virkjar eldunarhellu skaltu
setja eldunaráhöld á hana.
• Botn eldunaráhaldanna ætti að hafa
sama þvermál og eldunarhellan.
• Settu minni eldunaráhöld á minni
eldunarhellur.
• Settu eldunaráhöld beint á miðjuna á
eldunarhellunni.
• Notaðu afgangshitann til að halda
matnum volgum eða til að bræða hann.
Umhverfismál
Endurvinna þarf öll efni merkt tákninu .
Setjið umbúðirnar í viðeigandi sorpílát til
endurvinnslu. Leggið ykkar að mörkum til
verndar umhverfinu og heilsu manna og
dýra og endurvinnið rusl sem fylgir
raftækjum og raftrænum búnaði. Hendið
ekki heimilistækjum sem merkt eru með
tákninu í venjulegt heimilisrusl. Farið með
vöruna í næstu endurvinnslustöð eða hafið
samband við sveitarfélagið.
IKEA-ÁBYRGÐ
Hvað gildir IKEA-ábyrgðin lengi?
Ábyrgðin er í gildi í 2 ár frá kaupdegi
vörunnar í IKEA. Framvísa þarf upprunalegu
sölukvittuninni til sönnunar á kaupunum. Ef
gert er við heimilistækið á meðan það er í
ábyrgð, framlengir það ekki ábyrgðartíma
tækisins,
Hver sér um þjónustuna?
Þjónustuaðili IKEA veitir þjónustuna í
gegnum eigin viðgerðarþjónustu eða
samþykkta samstarfsviðgerðarþjónustu.
Hvað nær þessi ábyrgð yfir?
Ábyrgðin nær yfir bilanir á heimilistækinu,
sem orsakast af göllum í smíði þess eða
efniviði frá þeim degi sem það var keypt
hjá IKEA. Þess ábyrgð gildir eingöngu fyrir
heimilisnotkun. Undantekningarnar eru
ÍSLENSKA
taldar upp undir fyrirsögninni "Hvað nær
þessi ábyrgð ekki yfir?" Innan
ábyrgðartímans nær ábyrgðin yfir kostnað
af viðgerð vegna bilunar, þ.e. viðgerðir,
varahluti, vinnu og ferðir, að því tilskildu að
heimilistækið sé aðgengilegt til að gera við
án sérstakra útgjalda. Um þessa skilmála
gilda viðmiðunarreglur ESB (Nr. 99/44/EG)
og reglugerðir hlutaðeigandi lands. Íhlutir
sem teknir eru úr þegar skipt er um íhluti
verða eign IKEA.
Hvað gerir IKEA til að leysa vandamálið?
Þjónustuaðili, skipaður af IKEA, mun skoða
vöruna og taka einn ákvörðun um það hvort
þessi ábyrgð nái yfir hana. Ef ábyrgðin telst
ná yfir heimilistækið mun þjónustuaðili IKEA
eða samþykkt samstarfsfyrirtæki annað
hvort gera við gölluðu vöruna eða skipta
henni fyrir sömu eða sambærilega vöru, og
er ákvörðun um það alfarið í þeirra
höndum.
Hvað nær þessi ábyrgð ekki yfir?
• Venjulegt slit.
• Skemmdir af ásettu ráði eða vegna
vanrækslu, skemmdir vegna þess að
notkunarleiðbeiningum hefur ekki verið
fylgt, skemmdir vegna rangrar
uppsetningar eða vegna þess að tengt
er við ranga rafspennu, skemmdir sem
stafa af efnafræðilegum eða
rafefnafræðilegum viðbrögðum, ryði,
tæringu eða vatni, þar með talið en ekki
eingöngu skemmdir sem stafa af miklu
kalki í vatni og skemmdir sem stafa af
óeðlilegum umhverfisaðstæðum.
• Hluti sem eyðast eins og rafhlöður og
perur.
• Hluti sem hafa enga virkni eða eru
eingöngu til skrauts og hafa ekki áhrif á
venjulega notkun tækisins, þar með
taldar rispur og hugsanlegan litamun.
• Skemmdir sem verða fyrir slysni vegna
aðskotahluta eða -efna, hreinsunar eða
losunar stíflna í síum, frárennsliskerfum
eða sápuhólfum.
41
• Skemmdir á eftirfarandi hlutum:
keramíkgleri, aukahlutum, leirtaus- og
hnífaparakörfum, aðrennslis- og
frárennslisrörum, þéttum, perum og
peruhlífum, skjáum, hnöppum, hlífum og
hlífapörtum. Nema sannanlegt sé
skemmdirnar séu tilkomnar vegna
framleiðslugalla.
• Tilfelli þegar tæknimaður skoðar
heimilistækið og finnur engan galla.
• Viðgerðir ekki framkvæmdar af
þjónustuaðilum skipuðum af okkur
og/eða samþykktum þjónustuaðila sem
við eigum samning við eða notaðir hafa
verið varahlutir sem ekki eru
upprunalegir.
• Viðgerðin er tilkomin vegna
uppsetningar sem var röng eða ekki í
samræmi við tæknilýsingu.
• Notkun heimilistækisins annars staðar en
inni á heimilinu, þ.e. í atvinnuskyni.
• Skemmdir við flutninga. Ef viðskiptavinur
flytur vöruna heim til sín eða á annað
heimilisfang, er IKEA ekki ábyrgt fyrir
hugsanlegum skemmdum sem verða við
flutningana.
Hins vegar ef IKEA afhendir vöruna á
afhendingarheimilisfang
viðskiptavinarins, þá nær þessi ábyrgð
yfir skemmdir sem verða við flutningana.
• Kostnað við að setja upp IKEAheimilistækið í fyrsta sinn. Hins vegar ef
þjónustuaðili IKEA eða samþykkt
samstarfsviðgerðarþjónusta gerir við eða
skiptir heimilistækinu samkvæmt
skilmálum þessarar ábyrgðar, mun
þjónustuaðilinn eða samþykkta
samstarfsviðgerðarþjónustan setja
heimilistækið aftur upp eftir viðgerðina
eða setja upp nýja heimilistækið, ef með
þarf.
Þessi takmörkun á ekki við um verk sem
unnið er án mistaka af sérhæfðum aðila
með tilskilin réttindi sem notar upprunalega
varahluti okkar, í þeim tilgangi að aðlaga
heimilistækið að tæknilegum öryggiskröfum
annars ESB-lands.
42
ÍSLENSKA
Hvernig landslögin gilda
IKEA-ábyrgðin veitir þér tiltekin lagaleg
réttindi, sem samræmast eða ná út fyrir
kröfurnar í viðkomandi landi. Þessir
skilmálar takmarka þó ekki á neinn hátt
réttindi neytenda sem lýst er í lögum
viðkomandi lands.
bæklings vandlega áður en þú hefur
samband við okkur.
Leiðir til að ná í okkur ef þú þarfnast
aðstoðar
Gildissvæði
Fyrir heimilistæki sem keypt eru í einu ESBlandi og síðan flutt til annars ESB-lands
gildir þessi þjónusta innan ramma þeirra
ábyrgðarskilmála sem teljast eðlilegir í nýja
landinu. Skuldbinding til að gera við
heimilistækið innan ramma ábyrgðarinnar
er eingöngu til staðar ef heimilistækið
samræmist og er sett upp í samræmi við:
• tæknikröfur landsins þar sem
ábyrgðarkrafan er gerð;
• samsetningarleiðbeiningarnar og
öryggisupplýsingarnar í
notendahandbókinni;
Sérstök eftirsöluþjónusta (After Sales
Service) fyrir IKEA-heimilistæki:
Ekki hika við að hafa samband við
eftirsöluþjónustu IKEA til að:
1. óska eftir viðgerð sem þessi ábyrgð nær
yfir;
2. fá leiðbeiningar um hvernig á að setja
IKEA-heimilistækið inn í til þess ætlaða
IKEA-eldhúsinnréttingu. Þjónustan veitir
ekki nánari leiðbeiningar í tengslum við:
• uppsetningu á IKEA-eldhúsi í heild;
• tengingu við rafmagn (ef kló og
snúra fylgja ekki með tækinu) eða við
vatn eða gas, þar sem samþykktur
viðgerðaraðili þarf að sjá um slíkar
tengingu.
3. óska eftir nánari útskýringu á efni
notendahandbókarinnar eða
tæknilýsingu IKEA-heimilistækisins.
Til þess að við getum aðstoðað þig sem
best skaltu lesa samsetningarleiðbeiningar
og/eða notendahandbókarhluta þessa
Á öftustu síðu þessarar handbók er skrá yfir
alla tengiliði á vegum IKEA og viðeigandi
símanúmer í hverju landi.
Til þess að geta veitt þér hraðari
þjónustu mælum við með því að
þú notir eingöngu símanúmerin
sem gefin eru upp aftast í þessari
handbók. Notaðu alltaf númerin
sem gefin eru upp í bæklingnum
fyrir það tiltekna heimilistæki sem
þú þarft aðstoð fyrir. Áður en þú
hringir í okkur skaltu vera viss um
að hafa handtækt IKEAvörunúmerið (8 talna kóða) og
raðnúmerið (8 talna kóða sem
finna má á merkiplötunni) fyrir
heimilistækið sem þú þarft
aðstoð okkar við.
GEYMDU SÖLUKVITTUNINA!
Hún er þín staðfesting á
kaupunum og skilyrði þess að
ábyrgðin gildi. Athugaðu að á
kvittuninni sést jafnframt IKEAvöruheiti og -númer (8 stafa
talnaruna) hvers heimilistækis
sem þú keyptir.
Þarftu frekari hjálp?
Til að fá svör við öðrum spurningum sem
ekki tengjast eftirsöluþjónustu
heimilistækisins þíns skaltu hringja í
þjónustusíma næstu IKEA-verslunar. Við
mælum með að lesa bæklingana sem fylgdu
ÍSLENSKA
heimilistækinu áður en þú hefur samband
við okkur.
43
44
Country
België
Belgique
Phone number
070 246016
Česká republika
00359888164080
0035924274080
246 019721
Danmark
70 15 09 09
Deutschland
+49 1806 33 45 32*
Ελλάδα
España
България
Call Fee
Opening time
Binnenlandse gesprekskosten
8 tot 20 Weekdagen
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
Такса за повикване от страната
От 9 до 18 ч в работни дни
Cena za místní hovor
8 až 20 v pracovních dnech
man. - fre. 09.00 - 20.00
lør. - søn. 09.00 - 18.00
Landstakst
211 176 8276
* 0,20 €/Verbindung aus dem
Festnetz max. 0,60 €/Verbindung
aus dem Mobilfunknetz
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
91 1875537
Tarifa de llamadas nacionales
De 8 a 20 en días laborables
France
0170 36 02 05
Tarif des appels nationaux
Hrvatska
00385 1 6323 339
Trošak poziva 27 lipa po minuti
Ireland
0 14845915
National call rate
9 à 21. En semaine
radnim danom od ponedjeljka
do petka od 08:00 do 16:00
8 till 20 Weekdays
Ísland
5880503
Italia
02 00620818
Innanlandsgjald fyrir síma
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος
22 030 529
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Werktags von 8.00 bis 20.00
9 til 18. Virka daga
Lietuva
5 230 06 99
Nacionalinių pokalbių tarifai
Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00
Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45
Magyarország
Belföldi díjszabás
Hétköznap 8 és 10 óra között
Geen extra kosten.
Alleen lokaal tarief.
ma-vr: 8.00 - 21.00
zat: 9.00 - 21.00
zon / pub. vakantie: 10.00 - 18.00
Norge
061 998 0549
0900 - 235 45 32
(0900-BEL IKEA)
0031 - 50 316 8772
(internationaal)
22 72 35 00
Takst innland
8 til 20 ukedager
Österreich
+43-1-2056356
max. 10 Cent/min.
Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr
Polska
801 400 711
Stawka wg taryfy krajowej
Portugal
211557985
Chamada Nacional
România
021 211 08 88
Россия
8 495 6662929
Tarif apel naţional
Действующие телефонные
тарифы
Tarif für Anrufe im Bundesgebiet
Od 8 do 20 w dni robocze
9 às 21. Dias de Semana
*excepto feriados
8 - 20 în zilele lucrătoare
с 8 до 20 по рабочим дням
Время московское
8 bis 20 Werktage
Nederland
Luxembourg
Schweiz
Suisse
031 5500 324
Svizzera
Slovensko
(02) 3300 2554
Suomi
030 6005203
Sverige
0775 700 500
Україна
United Kingdom
044 586 2078
020 3347 0044
+381 11 7 555 444
(ако позивате изван Србије)
Србија
011 7 555 444
(ако позивате из Србије)
Eesti, Latvija, Slovenija
Tarif des appels nationaux
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
Cena vnútroštátneho hovoru
Lankapuhelinverkosta
0,0835 €/puhelu + 0,032 €/min
Matkapuhelinverkosta 0,192 €/min
8 à 20. En semaine
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
8 až 20 v pracovných dňoch
arkipäivisin 8.00 - 20.00
Міжміськи дзвінки платні
National call rate
mån-fre 8.30 - 20.00
lör-sön 9.30 - 18.00
9 - 21 В робочі дні
9 till 21. Weekdays
Цена позива у националном
саобраћају
Понедељак – субота: 09 – 20
Недеља: 09 – 18
lokalsamtal (lokal taxa)
www.ikea.com
*
45
46
47
867357443-A-302019
© Inter IKEA Systems B.V. 2019
21552
AA-1180043-5
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising