IKEA | LHGC3K | User manual | IKEA LHGC3K Ръководство за употреба

IKEA LHGC3K Ръководство за употреба
LAGAN
HGC3K
BG
RO
БЪЛГАРСКИ
Проверете на последната страница на това ръководство за
пълния списък на сервизи за следпродажбено обслужване,
определени от IKEA, и телефонните номера в съответната
страна.
ROMÂNA
Consultaţi ultima pagină din acest manual pentru lista completă de
Furnizori de servicii post-vânzare numiţi de IKEA şi numerele de
telefon corespunzătoare.
БЪЛГАРСКИ
ROMÂNA
4
19
4
БЪЛГАРСКИ
Съдържание
Информация за безопасност
Инструкции за безопасност
Инсталиране
Електрическа връзка
Описание на уреда
Всекидневна употреба
Препоръки и съвети
4
6
8
9
11
12
12
Грижи и почистване
Отстраняване на неизправности
Технически данни
Енергийна ефективност
Опазване на околната среда
ГАРАНЦИЯ НА IKEA
12
13
14
14
15
15
Запазваме си правото на изменения.
Информация за безопасност
Преди монтирането и употребата на уреда внимателно
прочетете предоставените инструкции. Производителят не
носи отговорност ако неправилното инсталиране и
употреба предизвикат повреда или неизправност. Винаги
пазете инструкциите с уреда за справка в бъдеще.
Безопасност за децата и хората с ограничени
способности
•
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8 годишна
възраст, както и лица с намалени физически, сетивни и
умствени възможности или лица без опит и познания, само
ако те са под наблюдение или бъдат инструктирани
относно безопасната употреба на уреда и възможните
рискове.
Деца между 3- и 8-годишна възраст и хора с тежки или
комплексни увреждания трябва да се държат далеч от
уреда, освен ако не са под постоянно наблюдение.
Деца под 3-годишна възраст трябва да се държат далеч от
уреда, освен ако не са под постоянно наблюдение.
Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
Дръжте всички опаковачни материали далеч от деца и ги
изхвърлете, както е редно.
БЪЛГАРСКИ
•
•
•
5
Пазете децата и домашните любимци далеч от уреда,
когато работи или когато изстива. Достъпните части могат
да се нагорещят по време на употреба.
Ако уредът има устройство за детска безопасност, то
трябва да се активира.
Деца няма да извършват почистване или поддръжка на
уреда без надзор.
Основна безопасност
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ВНИМАНИЕ: Уредът и неговите достъпни части се
нагорещяват по време на употреба. Трябва да се внимава
и да се избягва докосване на нагревателите.
Не използвайте уреда с външен таймер или отделна
система за дистанционно управление.
ВНИМАНИЕ: Пържене с мазнина или олио, без надзор,
може да е опасно и да предизвика пожар.
НИКОГА не се опитвайте да загасите пожар с вода,
а изключете уреда и след това покрийте пламъка напр. с
капак или огнеупорно одеяло.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Процесът на готвене трябва да бъде
наблюдаван. Краткият процес на готвене трябва да бъде
наблюдаван постоянно.
ВНИМАНИЕ: Опасност от пожар: Не съхранявайте
предмети върху готварския плот.
Метални предмети като ножове, вилици, лъжици и капаци,
не трябва да се поставят върху готв. плот, тъй като могат
да се загреят.
Не използвайте уреда, преди да го инсталирате във
вградената конструкция.
Не почиствайте уреда с парочистачка.
Ако стъклокерамичната / стъклената повърхност е
напукана, изключете уреда и го изключете от
електрическата мрежа. В случай че уредът е свързан
директно към електрическата мрежа с помощта на
6
БЪЛГАРСКИ
•
•
съединителна кутия, премахнете предпазителя, за да
изключите уреда от електрическата мрежа. В противен
случай се свържете с оторизирания сервизен център.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се
смени от производителя, оторизиран сервизен център или
лица със сходна квалификация, за да се избегне опасност.
ВНИМАНИЕ: Използвайте само предпазители за котлони
разработени от производителя или упоменати от него в
инструкциите за употреба, или предпазители за котлони
вградени в уреда. Използването на неподходящи
предпазители може да доведе до злополуки.
Инструкции за безопасност
Монтаж
ВНИМАНИЕ! Уредът трябва да
бъде инсталиран от
оторизирано лице.
• Премахнете всички опаковки.
• Не монтирайте и не използвайте
повреден уред.
• Следвайте инструкциите за
инсталиране, приложени към уреда.
• Трябва да спазвате минималното
разстояние до други уреди и
устройства.
• Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги
използвайте предпазни ръкавици и
затворени обувки.
• Уплътнете срязаните повърхности с
уплътнител, за да предотвратите
издуване поради влага.
• Предпазвайте долната част на уреда
от пара и влага.
• Не поставяйте уреда близо до врата
или под прозорец. Така ще
предотвратите падането на горещи
готварски съдове от уреда, когато се
отвори вратата или прозорецът.
• Ако уредът е монтиран над шкафове,
уверете се, че разстоянието между
дъното на уреда и горния шкаф е
достатъчно за вентилиране.
• Дъното на уреда може да се нагорещи.
Уверете се, че монтирате негорим
разделителен панел под уреда, за да
предотвратите достъп до дъното.
Вижте инструкциите за монтаж.
Свързване към електрическата мрежа
ВНИМАНИЕ! Риск от пожар или
токов удар.
• Всички електрически връзки трябва да
бъдат извършени от оторизирано лице.
• Уредът трябва да е заземен.
• Преди за извършите действие, уверете
се, че уредът е изключен от
електрозахранването.
• Уверете се, че параметрите на
табелката с технически данни са
съвместими с електрическите данни на
захранващата мрежа.
• Уверете се, че уредът е инсталиран
правилно. Хлабави и неправилни
електрически кабели или щепсели (ако
са налични) могат да доведат до
пренагряване на клемите.
• Използвайте правилен кабел за
захранването.
7
БЪЛГАРСКИ
• Не позволявайте електрическите
кабели да се преплитат.
• Уверете се, че е монтирана защита от
токов удар.
• Закрепете кабела с притягаща скоба
против опъване.
• Уверете се, че кабелът за
електрозахранването и щепсела (ако е
наличен) не се докосват до
нагорещения уред или горещи съдове
за готвене, когато включите уреда в
близките контакти.
• Не използвайте разклонители или
адаптери с много входове.
• Не повреждайте захранващия щепсел
(ако е наличен) и захранващия кабел.
Свържете се с нашия оторизиран
сервизен център или електротехник за
смяната на повреден захранващ
кабел.
• Защитата от токов удар на горещите и
изолирани части трябва да бъде
затегната по такъв начин, че да не
може да се отстрани без инструменти.
• Свържете кабела за захранването към
контакта единствено в края на
инсталацията. Уверете се, че щепселът
за захранване е достъпен след
инсталирането.
• Ако контактът е разхлабен, не
свързвайте захранващия щепсел.
• Не издърпвайте захранващия кабел,
за да изключите уреда. Винаги
издърпвайте щепсела.
• Използвайте само правилни
устройства за изолация: предпазни
прекъсвачи на мрежата, предпазители
(предпазителите от винтов тип трябва
да се извадят от фасунгата),
изключватели и контактори за утечка
на заземяването.
• Електрическата инсталация трябва да
има изолиращо устройство, което ви
позволява да изключите уреда от ел.
мрежата при всички полюси.
Изолиращото устройство трябва да е с
ширина на отваряне на контакта
минимум 3 мм.
Употреба
ВНИМАНИЕ! Риск от
нараняване, изгаряния и токов
удар.
• Махнете всички опаковки, етикети и
защитното фолио (ако има) преди
първата употреба.
• Този уред е предназначен само за
домашна употреба.
• Не променяйте предназначението на
уреда.
• Уверете се, че вентилационните отвори
не са блокирани.
• Не оставяйте уреда без надзор, докато
работи.
• След всяка употреба изключвайте
зоната за готвене.
• Не поставяйте прибори или капаци от
тигани и тенджери върху зоните за
готвене. Могат да се нагорещят.
• Не използвайте уреда с мокри ръце
или ако е в контакт с вода.
• Не използвайте уреда като работна
повърхност или за съхранение.
• Ако повърхността на уреда е
напукана, незабавно изключете уреда
от щепсела. За да се предотврати
токов удар.
• Когато поставяте храна в горещо олио,
може да пръска.
ВНИМАНИЕ! Опасност от
пожар или експлозия
• Нагорещените мазнини или масло
могат да предизвикат възпламеними
пари. Дръжте пламъците или
нагорещените предмети далеч от
мазнини или масло, когато готвите с
тях.
• Парите, които се освобождават от
много нагорещеното масло, могат да
причинят спонтанно запалване.
• Използваното масло, което съдържа
хранителни остатъци, може да причини
пожар при по-ниски температури,
отколкото маслото, използвано първия
път.
БЪЛГАРСКИ
• Не поставяйте запалителни материали
или предмети, които са напоени със
запалителни материали, в уреда, в
близост до него или върху него.
ВНИМАНИЕ! Опасност от
повреда в уреда.
• Не оставяйте горещи готварски съдове
върху контролното табло.
• Не поставяйте горещ капак на тиган
върху стъклената повърхност на плота.
• Не оставяйте течността в готварските
съдове да изври напълно.
• Не позволявайте върху уреда да падат
предмети или готварски съдове.
Повърхността може да се повреди.
• Не активирайте зоните за готвене при
празни готварски съдове или ако няма
готварски съдове.
• Не поставяйте алуминиево фолио
върху уреда.
• Съдове за готвене от чугун, алуминий
или с повредено дъно, могат да
надраскат стъклото/стъклокерамиката.
Винаги повдигайте тези предмети
нагоре, когато трябва да ги преместите
по плочата за готвене.
• Този уред е предназначен само за
готвене. Той не трябва да бъде
използван за никакви други цели,
например отопление на помещения.
Грижи и почистване
• Почиствайте редовно уреда, за да
предотвратите увреждане на
повърхностния материал.
Инсталиране
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
8
• Изключете уреда и го оставете да се
охлади, преди да го почистите.
• Изключете уреда от
електрозахранването преди начало на
поддръжката.
• Не почиствайте уреда чрез водна струя
или пара.
• Почиствайте уреда с навлажнена мека
кърпа. Използвайте само неутрални
препарати. Не използвайте никакви
абразивни продукти, абразивни
стъргалки, разтворители или метални
предмети.
Обслужване
• За поправка на уреда се свържете с
оторизиран сервизен център.
• Използвайте само оригинални
резервни части.
Изхвърляне
ВНИМАНИЕ! Риск от
нараняване или задушаване.
• Свържете се с общинските власти за
информация за това как да
изхвърлите уреда правилно.
• Изключете уреда от
електрозахранването.
• Извадете захранващия ел. кабел в
близост до уреда и го изхвърлете.
БЪЛГАРСКИ
9
Обща информация
При инсталиране трябва да се
спазват законите,
разпоредбите, директивите и
стандартите (правила и
разпоредби за безопасност при
работа с електрически ток,
правилното рециклиране в
съответствие със действащите
разпоредби и т.н.), които са в
сила в страната на
потребителя!
min. 500 mm
590 mm
490±1
mm
520 mm
560±1
mm
min. 100 mm
min.
28 mm
55 mm
max.
R 5 mm
min. 28 mm
Важно!
• За повече информация по монтажа
прочетете инструкцията за сглобяване.
• Ако няма фурна под плочата,
поставете разделителен панел на
минимално разстояние от 20 мм,
считано от долната част на плочата.
Електрическа връзка
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
• Да не се използва силиконово
уплътнение между уреда и работния
плот.
БЪЛГАРСКИ
ВНИМАНИЕ! Всички
електрически връзки трябва да
бъдат извършени от
оторизирано лице.
Електрическо свързване
• Преди свързване проверете дали
номиналното напрежение на уреда,
отбелязано на табелката с основните
данни, отговаря на наличното
напрежение. Също проверете
номиналната мощ на уреда и се
уверете дали кабелът е подходящо
оразмерен, за да подхожда на
номиналната мощност на уреда
(консултирайте се с глава „Технически
данни“). Табелката с основните данни
е разположена на долната облицовка
на плочата.
• Този уред не се доставя с захранващ
кабел. Купете подходящ кабел от
специализиран дистрибутор.
Еднофазната и двуфазната връзка
изискват захранващ кабел с минимум
70°C температурна стабилност.
Кабелът изисква втулки. Съгласно
наредбите IEC използвайте за
еднофазна връзка: захранващ кабел
3 x 4 mm² и за двуфазна връзка:
захранващ кабел 4 x 2,5 mm².
Задължително спазвайте тези
национални наредби.
• Уредът работи перфектно в
електрическа мрежа AC 230 V, AC 220
V~ или AC 240 V~ 50 Hz.
10
• Вие трябва да имате устройства за
изключване, инкорпорирани в
фиксираната схема на свързване.
Свържете уреда към мрежата, като
използвате устройство, което
позволява уредът да се изключи от
мрежата във всички полюси с ширина
на отваряне на контакта поне 3 mm,
т.е. автоматичен предпазен прекъсвач,
защитно превключване към
заземяване или предпазител.
• Вие трябва да имате свързване и
съединителни звена изпълнени, както е
показано на схемата за свързване (тя
е разположена под повърхността на
корпуса на плочата). Заземяващият
проводник е свързан към клема,
означена със символа и трябва да е
по-дълъг от тоководещите проводници.
Затегнете здраво винтовете на
клемата! Накрая закрепете
свързващия кабел към мрежовия
кабел чрез кабелна клема и затворете
капака с натискане (докато щракне на
място).
ВНИМАНИЕ! След като уредът
е свързан към мрежовото
захранване, проверете дали
всички зони за готвене са
готови за използване, като
настроите за кратко всяка една
зона на максимална мощност.
БЪЛГАРСКИ
11
Описание на уреда
Разположение на повърхността за готвене
1
2
145 mm
180 mm
1
2
3
4
5
Единична зона за готвене, 1200 W
Единична зона за готвене, 1800 W
Ключове за управление
Индикатор за остатъчна топлина
Единична зона за готвене, 2300 W
210 mm
5
4
3
Ключове за управление
Индикатор за остатъчна топлина
Можете да настроите мощността за
готвене между ниво 1 и ниво 9.
Индикаторът за остатъчна топлина
светва, щом една от зоните за готвене е
гореща.
1
Най-ниска мощност
9
Най-висока мощност
0
Изключено положение
Определяне на копчета за управление
ВНИМАНИЕ! Опасност от
изгаряне вследствие на
остатъчната топлина! След
деактивиране нагревателните
зони имат нужда от известно
време, за да изстинат.
Обърнете внимание на
индикатора за остатъчна
топлина.
Използвайте остатъчната топлина за
разтопяване и подгряване на храна.
2
3
1
1
2
3
БЪЛГАРСКИ
12
Всекидневна употреба
Регулиране на настройката на мощността
Функция
Настройка на ключ
Завъртете по посока на часовниковата
стрелка, за да увеличите от
1-9
Завъртете по посока обратна на часовниковата стрелка, за да намалите от
9-1
Завъртете на 0, за да деактивирате
0
Препоръки и съвети
Шумове по време на работа
Когато дадена зона за готвене
е активна, може за кратко да се
появи миризма. Това е
характеристика на всички
стъклокерамични зони за
готвене и не оказва влияние
върху функционирането или
срока на експлоатация на
уреда.
Грижи и почистване
Обща информация
ВНИМАНИЕ! Изключете уреда
и го оставете да се охлади,
преди да го почистите.
ВНИМАНИЕ! По съображения
за безопасност уредът не
трябва да се почиства с
машина с парна струя или пара
под налягане.
ВНИМАНИЕ! Остри предмети и
абразивни почистващи
препарати ще увредят уреда.
Почиствайте уреда и
премахвайте остатъците с вода
течен миялен препарат след
всяка употреба. Премахвайте и
остатъците от почистващи
вещества!
Надрасквания или тъмни петна
по стъклокерамичната
повърхност, които не могат да
бъдат отстранени, не влияят на
функционирането на уреда.
БЪЛГАРСКИ
13
Отстраняване на остатъците от храна и
спечените следи
1. Храна съдържаща захар, найлонови,
станиолови остатъци, трябва да се
премахват веднага, най-подходящ
инструмент за почистване на стъклена
повърхност е стъргалка (не е
включена в доставката на уреда).
Поставете стъргалката на
стъклокерамичната повърхност под
ъгъл и премахнете остатъците, като
плъзгате острието по повърхността.
Избършете уреда с влажна кърпа и
малко течен препарат за почистване.
Накрая подсушете уреда, като
използвате чиста кърпа.
2. Следи от варовик, вода, капки
мазнина, бляскави металически
обезцветявания трябва да се
премахват, след като уредът е
изстинал, с помощта на препарат за
стъклокерамика или неръждаема
стомана.
Отстраняване на неизправности
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Как да постъпите, ако...
Проблем
Възможна причина
Зоните за готвене не функ- Желаната настройка за
ционират.
степента на мощност не е
въведена.
Индикаторът за остатъчна
топлина не се активира.
Отстраняване
Задайте настройката на
мощността.
Предпазителят в домашната инсталация (табло с
предпазители) е изключен.
Проверете предпазителя
на домашната инсталация.
Ако предпазителите се изключват няколко пъти поред, се свържете с упълномощен техник.
Зоната за готвене е била
включена само за кратко
време и следователно не е
гореща.
Ако се предполага, че зоната за готвене трябва да
бъде топла, се свържете с
центъра за следпродажбено обслужване.
Ако има неизправност, първо опитайте да
намерите решение на проблема сами.
Ако не можете да намерите решение на
проблема сами, обърнете се към дилъра
си или към сервиза за поддръжка.
БЪЛГАРСКИ
14
Ако сте боравили с уреда по
неправилен начин или
инсталирането не е извършено
от правоспособен техник,
посещението на техник от
Сервиза за поддръжка или
дилър може да не бъде
безплатно, въпреки че е в
гаранционния срок.
Технически данни
Табелка с основни данни
Made in Germany
© Inter IKEA Systems B.V. 1999
Model LAGAN HGC3K Typ 60PAD52AO 5.3kW
PNC 949 593 369 02 S No .................... 220V-240V AC 50-60 Hz
21552
IKEA of Sweden AB
SE - 343 81 Älmhult
PQM
501.823.52
Горната фигура представлява табелката
с данни на уреда (без серийния номер,
който е конкретен за всеки продукт),
която се намира на долната повърхност
на неговия корпус.
Уважаеми клиенти, пазете
допълнителната табелка с данни на
230 V
DGT
мястото, където съхранявате
ръководството за потребителя. Това ще
ни улесни, тъй като ще можем да
идентифицираме с точност вашата плоча,
в случай че се нуждаете от нашата
помощ. Благодарим ви за съдействието!
Енергийна ефективност
Продуктова информация съобразно EU 66/2014, валиден само за пазара на ЕС
Идентификация на модела
LAGAN HGC3K
501-823-52
Тип готварска плоча
Вградени плочи
Брой зони за готвене
3
Загряваща технология
Лъчист нагревател
БЪЛГАРСКИ
Диаметър на кръгли зони
за готвене (Ø)
15
Предна лява
Задна лява
Задна дясна
21,0 cm
14,5 cm
18,0 cm
Енергийна консумация на Предна лява
зона за готвене (EC
Задна лява
electric cooking)
Задна дясна
187,4 Втч/кг
183,0 Втч/кг
183,0 Втч/кг
Енергийна консумация на
плочата(EC electric hob)
184,5 Втч/кг
EN 60350-2 - Домашни ел. уреди за
готвене - Част 2: Плочи – методи за
измерване на ефективността
Енергоспестяващи
Може да спестите енергия по време на
ежедневното ви готвене, ако следвате
съветите по-долу.
• Когато загрявате вода използвайте
само количеството което ви трябва.
• Ако е възможно, винаги поставяйте
капак на готварските съдове.
• Преди да активирате зоните за
готвене, поставете съдовете за готвене
върху тях.
• Дъното на съдът за готвене трябва да
има същият диаметър като зоната за
готвене.
• Сложете малките готварски съдове на
малките зони за готвене.
• Сложете готварските съдове върху
центъра на зоната за готвене.
• Използвайте остатъчната топлина, за
да запазите храната топла или да я
разтопите.
Опазване на околната среда
Рециклирайте материалите със символа
изхвърляйте уредите, означени със
. Поставяйте опаковките в съответните
контейнери за рециклирането им.
Помогнете за опазването на околната
среда и човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
електрически и електронни уреди. Не
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
ГАРАНЦИЯ НА IKEA
За какъв срок е валидна гаранцията на
IKEA?
Тази гаранция е валидна в продължение
на 2 годинислед първоначалната дата на
покупка на Вашия уред от IKEA. Като
доказателство за покупката се изисква
първоначалната касова бележка. Ако в
рамките на гаранционния срок бъде
извършена сервизна работа, това не
удължава гаранционния срок за уреда.
16
БЪЛГАРСКИ
Кой извършва сервизното обслужване?
Доставчикът на сервизно обслужване на
IKEA извършва обслужване посредством
свои собствени сервизи или мрежа от
упълномощени сервизни партньори.
Какво покрива тази гаранция?
Гаранцията покрива дефекти на уреда,
които са предизвикани от дефектна
конструкция или дефекти в материалите,
настъпили след датата на покупка от
IKEA. Тази гаранция важи само при
домашна употреба. Изключенията са
посочени под заглавие "Какво не се
покрива от тази гаранция?". В рамките на
гаранционния срок се покриват
разходите за отстраняване на дефекта,
като ремонти, части, труд и пътуване, при
условие че уредът е достъпен за ремонт
без специални разноски и че дефектът е
свързан с неизправна конструкция или
дефект в материалите, покриван от
гаранцията. При тези условия се прилагат
Директивите на ЕС (№ 99/44/ЕО) и
съответната местна нормативна уредба.
Сменените части стават собственост на
IKEA.
•
•
•
•
Какво ще направи IKEA, за да отстрани
проблема?
Определеният сервизен доставчик на
IKEA ще провери продукта и ще реши по
свое усмотрение дали той се покрива от
тази гаранция. Ако се установи, че се
покрива, сервизният доставчик на IKEA
или негов упълномощен сервизен
партньор чрез своя собствен сервиз по
свое усмотрение или ще ремонтира
дефектния продукт, или ще го смени със
същия или сравним такъв.
•
•
•
Какво не се покрива от тази гаранция?
• Нормално износване и изхабяване
• Умишлена или предизвикана от
небрежност повреда, повреда,
•
предизвикана от неспазване на
инструкциите за работа, от
неправилно инсталиране или от
свързване към неподходящо
напрежение, повреда, предизвикана
от химична или електрохимична
реакция, ръжда, корозия или повреда
от вода, включително, но не само
повреда, предизвикана от прекомерно
количество варовик в подаваната
вода, повреда, предизвикана от
ненормални условия на околната
среда.
Консумативи, включително батерии и
електрически крушки.
Нефункционални и декоративни части,
от които не зависи нормалното
използване на уреда, включително
драскотини и възможни разлики в
цветовете.
Случайна повреда, предизвикана от
чужди тела или материи, както и
почистване и отпушване на филтри,
системи за оттичане или чекмеджета за
сапун.
Повреда на следните части:
стъклокерамика, принадлежности,
кошници за съдове и прибори, тръби
за подаване и оттичане, уплътнения,
електрически крушки и плафони на
крушки, ключове, корпуси и части на
корпуси. С изключение на случаите,
когато такива повреди могат да се
докажат като предизвикани от
дефекти в производството.
Случаи, в които не е установен дефект
при посещението на техник.
Ремонти, които не са извършени от
посочените от нас сервизни доставчици
и/или упълномощени сервизни
партньори или при които са
използвани неоригинални части.
Ремонти, предизвикани от инсталация,
която е дефектна или не отговаря на
спецификациите.
Употреба на уреда в среда, която не е
домашна, т. е. професионална
употреба.
17
БЪЛГАРСКИ
• Повреди от транспортиране. Ако
клиентът сам транспортира продукта
до дома си или друг адрес, IKEA не
носи отговорност за повреди, които
могат да възникнат при
транспортирането. Ако обаче IKEA
доставя продукта до адреса за
доставка на клиента, то повреда на
продукта, която възникне при такава
доставка, се покрива от тази гаранция.
• Цена за извършване на първоначално
инсталиране на уреда на IKEA. Ако
обаче доставчик на услуги на IKEA или
негов оторизиран сервизен партньор
ремонтира или замени уреда при
условията на тази гаранция, то
доставчикът на услуги или неговият
оторизиран сервизен партньор ще
инсталират повторно ремонтирания
уред или заменящия уред, ако това е
необходимо.
Това ограничение не важи за работата
без дефекти, извършена от
квалифициран специалист с използване
на наши оригинални части с цел да се
пригоди уредът към спецификациите за
техническа безопасност на друга страна
от ЕС.
Как се прилага законодателството на
страната
Гаранцията на IKEA ви дава определени
законови права, които отговарят на или
превишават всички местни законови
изисквания, които може да са различни за
различните страни.
Област на валидност
За уреди, закупени в една страна от ЕС и
пренесени в друга страна от ЕС, сервиз се
осигурява в рамките на гаранционните
условия, нормални за новата страна.
Задължение за извършване на сервиз в
рамките на гаранцията съществува само
ако:
• уредът отговаря на и е инсталиран в
съответствие с техническите
спецификации на страната, в която е
направен гаранционният иск;
• уредът отговаря на и е инсталиран в
съответствие с Инструкциите за
инсталиране и Информацията за
безопасност в Ръководството за
потребителя.
Специализиран сервиз за поддръжка
на уреди на IKEA:
Не се колебайте да се обърнете към
сервиза за поддръжка на IKEA за
следното:
1. иск при условията на тази гаранция;
2. въпроси за разясняване на
инсталирането на уред на IKEA в
специализираните кухненски мебели
на IKEA. Сервизът не може да дава
разяснения, свързани с:
• общото инсталиране на кухни
IKEA;
• свързване към
електроинсталацията (ако уредът е
предоставен без щепсел и кабел),
към водопровод и газова
инсталация, тъй като то трябва да
се извърши от упълномощен
сервизен техник.
3. въпроси за разясняване по
съдържанието на ръководство за
потребителя и спецификации на
уреда на IKEA.
За да се осигури предоставянето на найдобрата помощ за вас, прочетете
внимателно Инструкциите за инсталиране
и/или раздела "Ръководство за
потребителя" в тази книжка, преди да се
обърнете към нас.
Как да ни намерите, ако се нуждаете от
нашия сервиз
БЪЛГАРСКИ
Проверете на последната страница на
това ръководство за пълния списък на
лица за контакт, определени от IKEA, и
телефонните номера в съответната
страна.
За да ви предоставим по-бързо
обслужване, препоръчваме да
използвате определените
телефонни номера от списъка
накрая на това ръководство.
Използвайте винаги номерата
от списъка в книжката,
предназначена за уреда, за
който се нуждаете от помощ.
Преди да ни се обадите,
уверете се, че разполагате с
номера на артикул на ИКЕА (8цифрен код) и със серийния
номер (8-цифрен код, който се
намира на табелката с
технически данни) на уреда, за
който се нуждаете от нашата
помощ.
ЗАПАЗЕТЕ КАСОВАТА
БЕЛЕЖКА ОТ ПРОДАЖБАТА!
Това е вашето доказателство за
покупка и е необходимо, за да
бъде гаранцията в сила.
Обърнете внимание, че на
касовата бележка е даден и
номерът на артикул на IKEA (8цифрен код) за всеки от
уредите, които сте закупили.
Необходима ли ви е допълнителна
помощ?
За всички допълнителни въпроси, които
не са свързани със сервизно обслужване,
се обръщайте към центъра за
обслужване в нашия най-близък магазин
на IKEA. Препоръчваме внимателно да
прочетете документацията на уреда,
преди да се обърнете към нас.
18
19
ROMÂNA
Cuprins
Informaţii privind siguranţa
Instrucţiuni de siguranţă
Instalarea
Conexiunea electrică
Descrierea produsului
Utilizarea zilnică
Informaţii şi sfaturi
19
21
23
24
25
26
26
Îngrijirea şi curăţarea
Depanare
Date tehnice
Eficienţă energetică
Informaţii privind mediul
GARANŢIA IKEA
26
27
28
28
29
29
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.
Informaţii privind siguranţa
Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu atenţie
instrucţiunile furnizate. Producătorul nu este responsabil dacă
instalarea şi utilizarea incorectă a aparatului provoacă
vătămări şi daune. Păstraţi întotdeauna instrucţiunile împreună
cu aparatul pentru consultare ulterioară.
Siguranţa copiilor şi a persoanelor vulnerabile
•
•
•
•
•
Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai mare de
8 ani, de persoanele cu capacităţi fizice, senzoriale sau
mentale reduse sau de persoanele fără cunoştinţe sau
experienţă doar sub supraveghere sau după o scurtă
instruire care să le ofere informaţiile necesare despre
utilizarea sigură a aparatului şi să le permită să înţeleagă
pericolele la care se expun.
Copiii cu vârsta între 3 şi 8 ani şi persoanele cu dizabilităţi
profunde şi complexe nu trebuie lăsate să se apropie de
aparat dacă nu sunt supravegheate permanent.
Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani nu trebuie lăsaţi să se
apropie de aparat dacă nu sunt supravegheaţi permanent.
Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
Nu lăsaţi ambalajele la îndemâna copiilor şi aruncaţi-le
conform reglementărilor.
ROMÂNA
•
•
•
20
Nu lăsaţi copiii şi animalele să se apropie de aparat atunci
când acesta este în funcţiune sau când se răceşte. Părţile
accesibile pot deveni fierbinţi în timpul funcţionării.
Dacă aparatul are un dispozitiv de siguranţă pentru copii,
acesta trebuie activat.
Copiii nu vor realiza curăţarea sau întreţinerea realizată de
utilizator asupra aparatului fără a fi supravegheaţi.
Aspecte generale privind siguranţa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AVERTISMENT: Aparatul şi părţile accesibile ale acestuia
devin fierbinţi pe durata utilizării. Aveţi grijă să nu atingeţi
elementele de încălzire.
A nu se folosi aparatul prin intermediul unui cronometru
extern sau cu un sistem telecomandat separat.
AVERTISMENT: Gătirea neasistată la plită folosind grăsimi
sau ulei poate fi periculoasă şi poate provoca un incendiu.
Nu încercaţi NICIODATĂ să stingeţi focul cu apă. Opriţi
aparatul şi acoperiţi flacăra cu un capac sau cu o pătură
anti-incendiu.
ATENŢIE: Procesul de gătire trebuie supravegheat. Un proces
de gătire pe termen scurt trebuie supravegheat permanent.
AVERTISMENT: Pericol de incendiu: Nu depozitaţi nimic pe
suprafeţele de gătit.
Obiectele de metal, de ex. cuţitele, furculiţele, lingurile şi
capacele nu trebuie puse pe suprafaţa plitei, deoarece se
pot înfierbânta.
Nu folosiţi aparatul înainte de a-l instala în structura
încastrată.
Nu folosiţi un aparat de curăţat cu abur pentru a curăţa
aparatul.
Dacă suprafaţa ceramică / de sticlă este crăpată, opriţi
aparatul şi deconectaţi-l de la sursa de alimentare. În cazul
în care aparatul este conectat direct la sursa de alimentare
folosind cutia de conexiuni, scoateţi siguranţa pentru a
21
ROMÂNA
•
•
deconecta aparatul de la sursa de curent. În ambele cazuri,
contactaţi Centrul de service autorizat.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, trebuie
înlocuit de producător, de Centrul de service autorizat al
acestuia sau de persoane cu o calificare similară pentru a se
evita orice pericol.
AVERTISMENT: Folosiţi doar opritoare realizate de
producătorul aparatului de gătit sau indicate de
producătorul aparatului în instrucţiunile de utilizare ca fiind
adecvate sau opritoarele incluse în aparat. Utilizarea unor
opritoare neadecvate poate produce accidente.
Instrucţiuni de siguranţă
Instalarea
AVERTISMENT! Aparatul trebuie
instalat de către un instalator
autorizat.
• Îndepărtaţi toate ambalajele.
• Dacă aparatul este deteriorat, nu îl
instalaţi sau utilizaţi.
• Urmaţi instrucţiunile de instalare
furnizate împreună cu aparatul.
• Respectaţi distanţele minime faţă de alte
aparate şi corpuri de mobilier.
• Aveţi întotdeauna grijă când mutaţi
aparatul deoarece acesta este greu.
Folosiţi întotdeauna mănuşi de protecţie
şi încălţăminte închisă.
• Închideţi etanş suprafeţele tăiate cu un
agent de etanşare pentru ca umezeala
să nu umfle materialul.
• Protejaţi partea de jos a aparatului de
abur şi umezeală.
• Nu aşezaţi aparatul lângă o uşă sau sub
o fereastră. Astfel, vasele fierbinţi de pe
aparat nu vor cădea atunci când uşa sau
fereastra va fi deschisă.
• Dacă aparatul este aşezat deasupra
unor sertare, verificaţi dacă spaţiul dintre
partea de jos a aparatului şi sertarul de
sus este suficient pentru a permite
circulaţia aerului.
• Baza aparatului poate deveni fierbinte.
Instalaţi sub aparat un panou de
separare ignifug pentru a preveni
accesarea bazei acestuia.
Consultaţi Instrucţiunile de montare.
Conexiunea electrică
AVERTISMENT! Pericol de
incendiu şi electrocutare.
• Toate racordurile electrice trebuie
realizate de către un instalator autorizat.
• Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare.
• Înainte de a efectua orice tip de
operaţie, asiguraţi-vă că aţi deconectat
aparatul de la sursa de curent.
• Asiguraţi-vă că parametrii de pe plăcuţa
cu date tehnice sunt compatibili cu
valorile nominale ale sursei de
alimentare.
• Verificaţi dacă aparatul a fost instalat
corect. Cablurile de alimentare electrică
şi ştecherele (dacă există) slăbite sau
incorecte pot să provoace încălzirea
excesivă a terminalului.
22
ROMÂNA
• Folosiţi un cablu adecvat pentru
alimentarea electrică.
• Nu permiteţi încâlcirea cablurilor
electrice.
• Verificaţi dacă este instalată protecţia la
electrocutare.
• Folosiţi o clemă pentru reducerea
tensionării cablului.
• Nu lăsaţi cablul de alimentare sau
ştecherul (dacă există) să atingă
aparatul fierbinte sau vase fierbinţi
atunci când conectaţi aparatul la prizele
din vecinătate.
• Nu folosiţi prize multiple şi cabluri
prelungitoare.
• Procedaţi cu atenţie pentru a nu
deteriora ştecherul (dacă există) sau
cablul de alimentare electrică. Contactaţi
Centrul nostru de service autorizat sau
un electrician pentru a schimba un cablu
de alimentare deteriorat.
• Protecţia la electrocutare a pieselor
aflate sub tensiune şi izolate trebuie
fixată astfel încât să nu permită
scoaterea ei fără folosirea unor unelte.
• Introduceţi ştecherul în priză numai după
încheierea procedurii de instalare.
Asiguraţi accesul la priză după instalare.
• Dacă priza de curent prezintă jocuri, nu
conectaţi ştecherul.
• Nu trageţi de cablul de alimentare
pentru a scoate din priză aparatul.
Trageţi întotdeauna de ştecher.
• Folosiţi doar dispozitive de izolare
adecvate: întrerupătoare pentru
protecţia liniei, siguranţe (siguranţe
înfiletabile scoase din suport), contactori
şi declanşatori la protecţia de
împământare.
• Instalaţia electrică trebuie să fie
prevăzută cu un dispozitiv de izolare,
care să vă permită să deconectaţi
aparatul de la reţea la toţi polii.
Dispozitivul izolator trebuie să aibă o
deschidere între contacte de cel puţin 3
mm.
Modul de utilizare
AVERTISMENT! Pericol de
vătămare, arsuri şi electrocutare.
• Scoateţi toate ambalajele, etichetele şi
foliile de protecţie (dacă există) înainte
de prima utilizare.
• Acest aparat este destinat exclusiv
pentru uz casnic.
• Nu modificaţi specificaţiile acestui
aparat.
• Nu blocaţi fantele de ventilaţie.
• Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat în
timpul funcţionării.
• După fiecare utilizare, opriţi zona de
gătit.
• Nu puneţi tacâmuri sau capace de oale
pe zonele de gătit. Acestea pot deveni
fierbinţi.
• Nu acţionaţi aparatul având mâinile
umede sau când acesta este în contact
cu apa.
• Nu utilizaţi aparatul ca suprafaţă de
lucru sau ca loc de depozitare.
• Dacă suprafaţa aparatului este crăpată,
deconectaţi imediat aparatul de la
reţeaua electrică. Procedaţi astfel pentru
a preveni electrocutarea.
• Când puneţi alimente în ulei fierbinte,
pot să sară stropi.
AVERTISMENT! Pericol de
incendiu şi explozie
• Grăsimile şi uleiul, atunci când sunt
încălzite, pot elibera vapori inflamabili.
Ţineţi flăcările sau obiectele încălzite
departe de grăsimi şi uleiuri atunci când
gătiţi.
• Vaporii pe care îi eliberează uleiul
foarte fierbinte pot să se aprindă
spontan.
• Uleiul folosit, care conţine resturi de
mâncare, poate lua foc la temperaturi
mai mici decât uleiul care este utilizat
pentru prima dată.
• Produsele inflamabile sau obiectele
umezite cu produse inflamabile nu
ROMÂNA
trebuie introduse în aparat, nici puse
adiacent sau deasupra acestuia.
AVERTISMENT! Pericol de
deteriorare a aparatului.
• Nu ţineţi vase pe panoul de comandă.
• Nu puneţi un capac fierbinte pe
suprafaţa de sticlă a plitei.
• Aveţi grijă să nu se evaporeze tot lichidul
din vase.
• Procedaţi cu atenţie pentru a nu lăsa
obiecte sau vase să cadă pe aparat.
Suprafaţa poate fi deteriorată.
• Nu activaţi zonele de gătit dacă pe
acestea nu se află vase sau vasele sunt
goale.
• Nu puneţi folie din aluminiu pe aparat.
• Vasele realizate din fontă, aluminiu sau
cu bazele deteriorate pot zgâria
suprafaţa din sticlă / vitroceramică.
Ridicaţi întotdeauna aceste obiecte
atunci când trebuie să le mutaţi pe plita
de gătit.
• Acest aparat poate fi utilizat numai
pentru gătit. Nu trebuie utilizat în alte
scopuri, de exemplu pentru încălzirea
camerei.
Îngrijirea şi curăţarea
23
• Înainte de curăţare, opriţi cuptorul şi
lăsaţi-l să se răcească.
• Scoateţi aparatul din priză înainte de a
efectua operaţiile de întreţinere.
• Nu folosiţi apă pulverizată şi abur pentru
curăţarea aparatului.
• Curăţaţi aparatul cu o lavetă moale,
umedă. Utilizaţi numai detergenţi neutri.
Nu folosiţi niciun produs abraziv, burete
abraziv, solvent sau obiect metalic.
Service
• Pentru a repara aparatul contactaţi
Centrul de service autorizat.
• Utilizaţi numai piese de schimb originale.
Gestionarea deşeurilor după încheierea
ciclului de viaţă al aparatului
AVERTISMENT! Pericol de
vătămare sau sufocare.
• Contactaţi autoritatea locală pentru
informaţii privind aruncarea adecvată a
acestui aparat.
• Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare electrică.
• Tăiaţi cablul de alimentare electrică
chiar de lângă aparat şi aruncaţi-l.
• Curăţaţi regulat aparatul pentru a
preveni deteriorarea materialului de la
suprafaţă.
Instalarea
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Informaţii cu caracter general
Procesul de instalare trebuie să
respecte legile, ordonanţele,
directivele şi standardele în
vigoare (reglementările privind
siguranţa, reciclarea corectă în
conformitate cu reglementările
etc.) în ţara de utilizare!
ROMÂNA
24
min. 500 mm
590 mm
490±1
mm
520 mm
560±1
mm
min. 100 mm
min.
28 mm
55 mm
max.
R 5 mm
min. 28 mm
Important!
• Pentru mai multe informaţii privind
instalarea, consultaţi Instrucţiunile pentru
montare.
• Dacă nu există un cuptor sub plită,
introduceţi un panou separator la o
distanţă minimă de 20 mm de partea de
jos a plitei.
• Nu folosiţi silicon ca agent de etanşare
între aparat şi suprafaţa de lucru.
Conexiunea electrică
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
AVERTISMENT! Toate
racordurile electrice trebuie
realizate de către un instalator
autorizat.
Conexiunea electrică
• Înainte de conectare, verificaţi dacă
tensiunea nominală a aparatului
specificată pe plăcuţa cu datele tehnice
coincide cu tensiunea de alimentare a
reţelei electrice disponibile. De
asemenea, verificaţi puterea nominală a
aparatului şi asiguraţi-vă că reţeaua
este calibrată adecvat pentru puterea
nominală a aparatului (consultaţi
capitolul „Informaţii tehnice”). Plăcuţa cu
datele tehnice se află pe bordura
inferioară a plitei.
• Aparatul este furnizat fără un cablu de
alimentare. Cumpăraţi un cablu adecvat
de la un reprezentant specializat.
Conexiunile cu o singură fază sau cu
două faze necesită un cablu de
alimentare stabil la o temperatură de cel
puţin 70 °C. Cablul să fie prevăzut cu
manşoanele obligatorii. Conform
reglementărilor IEC, folosiţi la conexiunile
cu o singură fază: un cablu de
alimentare 3 x 4 mm², iar pentru
conexiunea cu două faze: un cablu de
alimentare 4 x 2,5 mm². Respectaţi mai
întâi reglementările naţionale din
domeniu.
• Aparatul funcţionează perfect cu o reţea
electrică AC 230 V, AC 220 V~ sau AC
240 V~ 50 Hz.
ROMÂNA
25
• Trebuie să dispuneţi de mijloacele pentru
deconectare încorporate în reţeaua fixă.
Conectaţi aparatul la priză cu un
dispozitiv multipolar cu o distanţă între
contacte de cel puţin 3 mm, de exemplu
întrerupător de protecţie automat,
dispozitiv de decuplare pentru scurgeri
de curent sau siguranţă fuzibilă.
• Conectarea şi legăturile de conectare
trebuie efectuate conform cu indicaţiile
din diagramă (se află pe suprafaţa de
dedesubtul plăcii turnate a plitei).
Conductorul de împământare este
conectat la borna marcată cu simbol şi
trebuie să fie mai lung decât conductorul
care transportă curent electric. Strângeţi
bine şuruburile de bornă! La final, fixaţi
cablul de legătură cu clema cablului de
alimentare şi capacul închis prin
apăsarea fermă (blocare în poziţie).
AVERTISMENT! După
conectarea la sursa de
alimentare, verificaţi dacă toate
zonele de gătit sunt pregătite de
utilizare prin setarea scurtă a
fiecăreia la puterea maximă.
Descrierea produsului
Configuraţia plitei de gătit
1
2
145 mm
180 mm
1
2
3
4
5
Zonă de gătit simplă 1200 W
Zonă de gătit simplă 1800 W
Butoane de comandă
Indicator de căldură reziduală
Zonă de gătit simplă 2300 W
210 mm
5
4
3
Butoane de comandă
Alocarea butoanelor de comandă
Puteţi seta nivelul puterii utilizate la gătit
între 1 şi 9.
1
Cea mai mică intensitate
9
Cea mai mare intensitate
0
Poziţia Oprit
2
3
1
1
2
3
ROMÂNA
26
Indicator de căldură reziduală
Indicatorul de căldură reziduală se aprinde
imediat ce zona de gătit este fierbinte.
Utilizaţi căldura reziduală pentru topirea şi
menţinerea la cald a mâncărurilor.
AVERTISMENT! Pericol de arsuri
datorită căldurii reziduale! După
dezactivarea aparatului, zonele
de gătit au nevoie de timp
pentru a se răci. Uitaţi-vă la
indicatorul de căldură reziduală.
Utilizarea zilnică
Reglarea nivelului de putere
Funcţie
Setarea butonului
Rotiţi în sens orar pentru a mări
1-9
Rotiţi în sens antiorar pentru a reduce
9-1
Rotiţi la 0 pentru a dezactiva
0
Informaţii şi sfaturi
Zgomote pe durata funcţionării
Atunci când o zonă de gătit este
activă, poate scoate un bâzâit
scurt. Aceasta este o
caracteristică a tuturor zonelor
de gătit din vitroceramică şi nu
afectează nici funcţionarea, nici
durata de viaţă a aparatului.
Îngrijirea şi curăţarea
Informaţii cu caracter general
AVERTISMENT! Înainte de
curăţare, opriţi cuptorul şi lăsaţi-l
să se răcească.
AVERTISMENT! Din motive de
siguranţă, nu curăţaţi cuptorul cu
un aparat de curăţat cu jet de
abur sau cu presiune mare.
ROMÂNA
27
AVERTISMENT! Obiectele
ascuţite şi agenţii de curăţare
abrazivi deteriorează aparatul.
Curăţaţi aparatul şi îndepărtaţi
reziduurile cu apă şi detergent
lichid după fiecare utilizare. De
asemenea, îndepărtaţi resturile
de agent de curăţare!
Zgârieturile sau porţiunile
întunecate de pe sticla ceramică
care nu pot fi îndepărtate nu
influenţează funcţionarea
aparatului.
trebuie îndepărtate imediat, cel mai bun
instrument pentru curăţarea unei
suprafeţe de sticlă este o racletă (nu
este furnizată cu aparatul). Deplasaţi
oblic o racletă pe suprafaţa
vitroceramică şi îndepărtaţi resturile.
Ştergeţi aparatul cu o lavetă umedă şi
cu puţin detergent lichid. În final, uscaţi
aparatul ştergându-l cu o lavetă curată.
2. Inelele de tartru, petele de apă, stropii
de grăsime şi petele metalice
strălucitoare trebuie îndepărtate după
răcirea aparatului, folosind un
detergent pentru sticlă vitroceramică
sau pentru oţel inoxidabil.
Îndepărtarea resturilor, inclusiv a celor
rezistente
1. Alimentele care conţin zahăr, material
plastic, resturi de folie de aluminiu
Depanare
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Ce trebuie făcut dacă...
Problemă
Zonele de gătit nu funcţionează.
Cauză posibilă
Nivelul de putere dorit nu
este reglat.
Soluţie
Setaţi nivelul de putere.
Siguranţa din instalaţia elec- Verificaţi siguranţa instalatrică a locuinţei (tabloul de
ţiei electrice a locuinţei.
siguranţe) s-a declanşat.
Dacă siguranţele se declanşează repetat, vă rugăm să
contactaţi un electrician autorizat.
Indicatorul de căldură reziduală nu se activează.
Zona de gătit a fost în func- Dacă zona de gătit ar trebui
ţiune numai pentru scurt timp să fie fierbinte, contactaţi
şi din acest motiv nu este
Centrul de service.
fierbinte.
ROMÂNA
28
Dacă apare un defect, încercaţi mai întâi să
găsiţi chiar dvs. o soluţie. Dacă nu puteţi
găsi singur o soluţie la problemă, adresaţivă dealerului sau Centrului de service.
Dacă aţi utilizat greşit aparatul
sau dacă instalarea acestuia nu
a fost făcută de un tehnician
autorizat, este posibil ca vizita
tehnicianului de service sau a
reprezentantului să nu fie
gratuită, chiar şi în perioada de
garanţie.
Date tehnice
Plăcuţă cu date tehnice
Made in Germany
© Inter IKEA Systems B.V. 1999
Model LAGAN HGC3K Typ 60PAD52AO 5.3kW
PNC 949 593 369 02 S No .................... 220V-240V AC 50-60 Hz
21552
IKEA of Sweden AB
SE - 343 81 Älmhult
PQM
501.823.52
Graficul de mai jos reprezintă plăcuţa cu
datele tehnice ale aparatului (fără numărul
de serie care este specific pentru fiecare
produs), care se află pe partea interioară a
carcasei.
230 V
DGT
utilizatorului. Acest lucru vă va fi de ajutor
la identificarea precisă a modelului plitei, în
cazul în care veţi avea nevoie de asistenţă.
Vă mulţumim pentru ajutor!
Dragi clienţi, păstraţi plăcuţa suplimentară
cu datele tehnice împreună cu manualul
Eficienţă energetică
Informaţii despre produs în conformitate cu EU 66/2014 valabil exclusiv pentru piaţa
UE
Identificarea modelului
LAGAN HGC3K
501-823-52
Tipul plitei
Plită încorporată
Numărul de zone de gătit
3
Tehnologia de încălzire
Radiator
Diametrul zonelor de gătit
circulare (Ø)
Stânga faţă
Stânga spate
Dreapta spate
21,0 cm
14,5 cm
18,0 cm
ROMÂNA
Consumul de energie per
zonă de gătit (EC electric
cooking)
29
Stânga faţă
Stânga spate
Dreapta spate
Consumul de energie al
plitei (EC electric hob)
EN 60350-2 - Aparate de gătit
electrocasnice - Partea 2: Plite - Metode
pentru măsurarea performanţei
Economisirea energiei
Puteţi economisi energia în timpul gătitului
zilnic dacă respectaţi recomandările de mai
jos.
• Atunci când încălziţi apă, folosiţi doar
cantitatea necesară.
187,4 Wh / kg
183,0 Wh / kg
183,0 Wh / kg
184,5 Wh / kg
• Dacă este posibil, puneţi întotdeauna
capace pe vase.
• Înainte de a activa zona de gătit, puneţi
un vas pe aceasta.
• Baza vasului trebuie să aibă acelaşi
diametru cu zona de gătit.
• Puneţi vase mici pe zone de gătit mici.
• Puneţi vasul direct pe centrul zonei de
gătit.
• Pentru a păstra alimentele calde sau a le
topi folosiţi căldura reziduală.
Informaţii privind mediul
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul
şi electrocasnice. Nu aruncaţi aparatele
. Pentru a recicla ambalajele, acestea
trebuie puse în containerele
corespunzătoare. Ajutaţi la protejarea
mediului şi a sănătăţii umane şi la
reciclarea deşeurilor din aparatele electrice
marcate cu acest simbol împreună cu
deşeurile menajere. Returnaţi produsul la
centrul local de reciclare sau contactaţi
administraţia oraşului dvs.
GARANŢIA IKEA
Cât timp este valabilă garanţia IKEA?
Această garanţie este valabilă timp de 2
ani de la data iniţială a achiziţiei aparatului
dvs. de la IKEA. Este necesar bonul fiscal
iniţial pentru dovedirea achiziţiei. Dacă se
efectuează lucrări de service în baza
garanţiei, acest lucru nu va extinde
perioada de garanţie pentru aparat.
Cine va executa reparaţiile?
Furnizorul de asistenţă IKEA va furniza
asistenţă prin centrele sale de asistenţă sau
prin reţeaua de parteneri autorizaţi pentru
asistenţă.
Ce anume acoperă această garanţie?
Această garanţie acoperă defecţiunile
aparatului, care au fost cauzate de defecte
din fabricaţie sau de defecţiuni ale
materialului, apărute de la data cumpărării
de la IKEA. Această garanţie se aplică
numai pentru uzul casnic. Excepţiile sunt
specificate sub titlul “Ce anume nu este
acoperit de această garanţie?” În timpul
30
ROMÂNA
perioadei de garanţie, costurile pentru
remedierea defecţiunilor, de ex. reparaţii,
piese, manoperă şi deplasare, vor fi
acoperite, cu condiţia ca aparatul să fie
accesibil pentru reparaţii fără cheltuieli
speciale, iar defecţiunea să fie cauzată de
un defect din construcţie sau de un defect al
materialelor, acoperit de garanţie. În aceste
condiţii sunt aplicabile liniile directoare EU
(Nr. 99/44/EG) şi reglementările locale
respective. Piesele înlocuite devin
proprietatea firmei IKEA.
•
•
Ce va face IKEA pentru a corecta
problema?
Furnizorul de asistenţă desemnat de IKEA
va examina produsul şi va hotărî, la
discreţia sa, dacă este acoperit de această
garanţie. Dacă se consideră că produsul
este acoperit, furnizorul de asistenţă IKEA
sau partenerii autorizaţi pentru asistenţă,
prin centrele lor de asistenţă, la discreţia
lor, fie vor repara produsul defect, fie îl vor
înlocui cu acelaşi produs sau cu altul
comparabil.
•
Ce anume nu este acoperit de această
garanţie?
•
• Uzura normală.
• Deteriorările deliberate sau din
neglijenţă, deteriorările cauzate de
nerespectarea instrucţiunilor de
funcţionare, instalarea incorectă sau
conectarea la o tensiune greşită,
deteriorările cauzate de reacţii chimice
sau electro-chimice, deteriorările
provocate de rugină, coroziune sau apă,
inclusiv, dar nu limitat la acestea,
deteriorările cauzate de conţinutul
excesiv de calcar din apa de alimentare,
deteriorările cauzate de condiţiile de
mediu anormale.
• Piesele consumabile, inclusiv bateriile şi
becurile.
• Piesele nefuncţionale şi decorative, care
nu afectează utilizarea normală a
•
•
•
•
aparatului, inclusiv zgârieturile şi
posibilele diferenţe de culoare.
Deteriorările accidentale cauzate de
obiecte sau substanţe străine şi
curăţarea sau deblocarea filtrelor, a
sistemelor de evacuare sau a sertarelor
pentru detergent.
Deteriorarea următoarelor piese:
vitroceramică, accesorii, coşurile de vase
şi de tacâmuri, ţevile de alimentare şi de
evacuare, garnituri de etanşare, becuri şi
capace de becuri, ecrane, butoane,
carcase şi piese ale carcaselor. Cu
excepţia cazurilor în care se
demonstrează că aceste deteriorări au
fost cauzate de defecte din fabricaţie.
Cazurile în care nu s-a găsit nicio
defecţiune în timpul vizitei tehnicianului.
Reparaţiile care nu au fost executate de
furnizorii de asistenţă desemnaţi de noi
şi/sau de un partener contractual
autorizat pentru asistenţă, sau pentru
care s-au folosit piese de schimb
neoriginale.
Reparaţiile cauzate de o instalare
defectuoasă sau care nu este conformă
cu specificaţiile.
Utilizarea aparatului în mediu noncasnic, de ex. utilizarea profesională.
Deteriorările din cauza transportului.
Dacă un client transportă produsul la
domiciliul propriu sau la o altă adresă,
IKEA nu răspunde pentru nici un fel de
deteriorare care poate apărea pe
durata transportului. Totuşi, dacă IKEA
livrează produsul la adresa clientului,
atunci deteriorarea produsului care
apare pe durata acestei livrări va fi
acoperită de această garanţie.
Costul pentru efectuarea instalării iniţiale
a aparatului IKEA. Pe de altă parte,
dacă un furnizor de servicii IKEA sau
partenerul său autorizat de service
repară sau înlocuieşte aparatul în
conformitate cu termenii acestei garanţii,
furnizorul de servicii sau partenerul său
autorizat de service va reinstala
ROMÂNA
aparatul reparat sau va instala piesa de
schimb, dacă este necesar.
Această restricţie nu se aplică operaţiunilor
corecte efectuate de un specialist calificat,
care a folosit piesele noastre originale,
pentru a adapta aparatul la specificaţiile
de siguranţă tehnică din altă ţară a UE.
Cum se aplică legea din ţara de utilizare
Garanţia IKEA vă acordă drepturi legale
specifice, care acoperă sau depăşesc
cerinţele legilor locale, care pot varia de la
o ţară la alta.
31
tehnician specializat de la serviciul
de asistenţă.
3. a cere lămuriri despre conţinutul
manualului utilizatorului şi despre
specificaţiile aparatului IKEA.
Pentru a vă putea asigura cea mai bună
asistenţă, vă rugăm să citiţi cu atenţie
Instrucţiunile de Asamblare şi/sau secţiunea
din Manualul Utilizatorului din această
broşură, înainte de a ne contacta.
Cum ne puteţi contacta dacă aveţi nevoie
de asistenţa noastră
Zona de validitate
Pentru aparatele care sunt cumpărate într-o
ţară a UE şi sunt duse în altă ţară a UE,
asistenţa va fi furnizată în cadrul condiţiilor
de garanţie normale în noua ţară.
Obligaţia de a asigura asistenţă în cadrul
garanţiei există doar dacă:
• aparatul respectă şi este instalat în
conformitate cu specificaţiile tehnice din
ţara în care se solicită cererea de
garanţie;
• aparatul respectă şi este instalat în
conformitate cu Instrucţiunile de
Asamblare şi Informaţiile privind
siguranţa din Manualul Utilizatorului;
Centrul de service autorizat pentru
aparatele IKEA:
Vă rugăm nu ezitaţi să contactaţi centrul de
service autorizat IKEA pentru:
1. a face o solicitare în condiţiile acestei
garanţii;
2. a cere lămuriri despre instalarea
aparatului IKEA în mobila de bucătărie
specială IKEA. Asistenţa nu furnizează
lămuriri legate de:
• instalarea generală a bucătăriei
IKEA;
• racordările la electricitate (dacă
maşina este livrată fără ştecher şi
cablu), la apă şi la gaz, deoarece
acestea trebuie efectuate de un
Vă rugăm consultaţi ultima pagină a acestui
manual pentru lista completă de contact
IKEA şi numerele de telefon naţionale
corespunzătoare.
Entru a vă putea oferi un serviciu
mai rapid, vă recomandăm să
utilizaţi numerele de telefon
speciale, din lista de la sfârşitul
acestui manual. Consultaţi
întotdeauna numerele indicate în
broşura aparatului specific
pentru care aveţi nevoie de
asistenţă. Înainte de a ne apela
trebuie să aveţi la îndemână
numărul articolului IKEA (codul
din 8 cifre) şi numărul de serie
(codul din 8 cifre care se găseşte
pe plăcuţa cu caracteristicile
tehnice) aferent aparatului
pentru care solicitaţi asistenţă.
ROMÂNA
PĂSTRAŢI BONUL DE
CUMPĂRARE!
Este dovada dv. de cumpărare şi
este necesar pentru aplicarea
garanţiei. Atenţie, pe chitanţă se
găseşte atât numele articolului
IKEA, cât şi numărul (un cod de 8
cifre) pentru fiecare dintre
aparatele cumpărate.
Mai aveţi nevoie de ajutor?
Pentru orice întrebare care nu are legătură
cu service-ul aparatelor dvs., vă rugăm
contactaţi call center-ul celui mai apropiat
magazin IKEA. Vă recomandăm să citiţi cu
atenţie documentaţia aparatului înainte de
a ne contacta.
32
33
Country
België
Belgique
Phone number
070 246016
Česká republika
00359888164080
0035924274080
246 019721
Danmark
70 15 09 09
Deutschland
+49 1806 33 45 32*
Ελλάδα
España
България
Call Fee
Opening time
Binnenlandse gesprekskosten
8 tot 20 Weekdagen
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
Такса за повикване от страната
От 9 до 18 ч в работни дни
Cena za místní hovor
8 až 20 v pracovních dnech
man. - fre. 09.00 - 20.00
lør. - søn. 09.00 - 18.00
Landstakst
211 176 8276
* 0,20 €/Verbindung aus dem
Festnetz max. 0,60 €/Verbindung
aus dem Mobilfunknetz
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
91 1875537
Tarifa de llamadas nacionales
De 8 a 20 en días laborables
France
0170 36 02 05
Tarif des appels nationaux
Hrvatska
00385 1 6323 339
Trošak poziva 27 lipa po minuti
Ireland
0 14845915
National call rate
9 à 21. En semaine
radnim danom od ponedjeljka
do petka od 08:00 do 16:00
8 till 20 Weekdays
Ísland
5880503
Italia
02 00620818
Innanlandsgjald fyrir síma
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος
22 030 529
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Werktags von 8.00 bis 20.00
9 til 18. Virka daga
Lietuva
5 230 06 99
Nacionalinių pokalbių tarifai
Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00
Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45
Magyarország
Belföldi díjszabás
Hétköznap 8 és 10 óra között
Geen extra kosten.
Alleen lokaal tarief.
ma-vr: 8.00 - 21.00
zat: 9.00 - 21.00
zon / pub. vakantie: 10.00 - 18.00
Norge
061 998 0549
0900 - 235 45 32
(0900-BEL IKEA)
0031 - 50 316 8772
(internationaal)
22 72 35 00
Takst innland
8 til 20 ukedager
Österreich
+43-1-2056356
max. 10 Cent/min.
Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr
Polska
801 400 711
Stawka wg taryfy krajowej
Portugal
211557985
Chamada Nacional
România
021 211 08 88
Россия
8 495 6662929
Tarif apel naţional
Действующие телефонные
тарифы
Tarif für Anrufe im Bundesgebiet
Od 8 do 20 w dni robocze
9 às 21. Dias de Semana
*excepto feriados
8 - 20 în zilele lucrătoare
с 8 до 20 по рабочим дням
Время московское
8 bis 20 Werktage
Nederland
Luxembourg
Schweiz
Suisse
031 5500 324
Svizzera
Slovensko
(02) 3300 2554
Suomi
030 6005203
Sverige
0775 700 500
Україна
United Kingdom
044 586 2078
020 3347 0044
+381 11 7 555 444
(ако позивате изван Србије)
Србија
011 7 555 444
(ако позивате из Србије)
Eesti, Latvija, Slovenija
Tarif des appels nationaux
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
Cena vnútroštátneho hovoru
Lankapuhelinverkosta
0,0835 €/puhelu + 0,032 €/min
Matkapuhelinverkosta 0,192 €/min
8 à 20. En semaine
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
8 až 20 v pracovných dňoch
arkipäivisin 8.00 - 20.00
Міжміськи дзвінки платні
National call rate
mån-fre 8.30 - 20.00
lör-sön 9.30 - 18.00
9 - 21 В робочі дні
9 till 21. Weekdays
Цена позива у националном
саобраћају
Понедељак – субота: 09 – 20
Недеља: 09 – 18
lokalsamtal (lokal taxa)
www.ikea.com
*
34
35
867357449-A-302019
© Inter IKEA Systems B.V. 2019
21552
AA-1180063-6
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising